Page 1

6 måneders tilgang til ordnett.no på kjøpet!

Spansk blå ordbok

Spansk blå ordbok

ved Kåre Nilsson og Eva Refsdal

Spansk–norsk / norsk–spansk

• • • • • • • • •

Ca. 80 000 oppslagsord og uttrykk Basert på spansk språk i Spania Ord og uttrykk som er særegne for latinamerikansk spansk Spansk og norsk allmennspråk fra alle områder i samfunnslivet, f.eks. informasjonsteknologi, medisin, politikk, kultur og massemedia Rik på eksempler og uttrykk som viser hvordan ordene brukes Både spanske og norske substantiver med grammatisk kjønn Illustrasjoner med spanske og norske ord fra bestemte emner, f.eks. vintersport, klær, kroppen, fotball Midtsider med spansk minigrammatikk, bøyning av spanske regelmessige og uregelmessige verb Faktasider om spansk språk og spanskspråklige land, spansk uttale, forskjeller mellom europeisk og latinamerikansk spansk, brevoppsett m.m. Kart over Spania foran i boken, verdenskart bak

Spansk–norsk Norsk–spansk

Spansk blå ordbok er den mest omfattende norske toveis ordboken til og fra spansk. Den er et meget godt egnet hjelpemiddel for skoleelever, lærere, studenter, oversettere og andre som bruker spansk i studier, jobb eller fritiden. Ordboken er tillatt brukt ved eksamen i videregående skole.

ny utgave

∑ GUISA

T EX M CARI ∑ F

A P O C L

P A N I A

A N E A M

S DIR∑ DA ∑

ENCO

ISBN 978-82-573-1985-4 www.kunnskapsforlaget.no ISBN 978-82-573-1985-4

9 788257 319854

SpanskBlaaOrdbok_omslag.indd 1

Kunnskapsforlaget

03.06.2011 12:47:26


Spansk blå ordbok

Spansk–norsk / Norsk–spansk Kåre Nilsson Eva Refsdal

Kunnskapsforlaget


4. utgave 2011 2. opplag 2012 © Kunnskapsforlaget H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA, Oslo 2011 Skrift: Helvetica 8 pkt., 7,5 pkt. og Times 8,5/9 pkt. Omslag: Scandinavian Design Group og Heidi Downham, Bokklubben Sats: Ove Olsen, Kunnskapsforlaget Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT Printed in Lithuania ISBN 978-82-573-1985-4 Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.


1

abarcar

a

a A, a f (bokstaven) a m a prp (+ inf) for å, og: fui ~ ver jeg gikk for

å se / og så (etter); paró ~ ver lo que se pasaba han / hun stoppet for å se hva som foregikk; vine ~ darte un regalo jeg kom for å gi deg en gave / presang || i: ~ 1000 metros de altura i 1000 meters høyde; ~ 90 km por hora i 90 km i timen; una visita ~ Madrid et besøk i Madrid || i, om, pr.: 3 veces al día tre ganger om dagen; una vez al año en gang pr. år; al 10 de marzo, ~ tres meses pr. 10. mars, pr. tre måneder; se fuman veinte cigarrillos al día de røyker tjue sigaretter om dagen || til: voy ~ Madrid jeg skal til Madrid; estar / ir / sentarse ~ la mesa sitte / gå / sette seg til bords || ved, i nærheten av, nær inntil: ~ mi lado ved min side, ved siden av meg; estar ~ la mesa sitte ved bordet || (i omtrentlige tallangivelser) à: caben 90 ~ 100 personas det er plass til 90 à 100 personer / stykker ~ ... de (i avstandsangivelser) fra: está ~ una hora de aquí det er / ligger en times vei herfra; Barcelona está (situada) ~ más de 600 kms de Madrid Barcelona ligger over 600 km fra Madrid al + inf idet + setning: al bajar del autobús tropecé idet jeg gikk av bussen, snublet jeg ababa f [Papaver] valmue m abacería f (liten lokal) matbutikk m ábaco m kuleramme m abad m abbed m abada f se ™rinoceronte abadejo m [Pollachius pollachius] lyr m abadesa f abbedisse m abadía f abbedi n abajar fam tr senke • itr synke, gå ned abajo ned, nedad, nedover, nedetter: que va hacia ~ som går nedover / nedad, nedadgående; calle / río etc ~ nedover / nedetter gaten / elven etc || nede, (neden) under: estamos ~, en el sótano vi er nede i kjelleren; el de más ~ den nederste; más abajo de / que nedenfor (som prp); más ~ lenger / lengst ned(e), nederst, underst, nedenfor (som adv); ¡~ ...! ned med ...! ~ mencionado nedennnevnte de ~ under- (i sms): en el piso de ~ i underetasjen / etasjen under

desde ~ nedenfra el ~ firmante undertegnede por ~ nedentil venirse ~ rase sammen (også fig) abalanzarse styrte (av gårde), kaste / styrte

seg: ~ a kaste / styrte seg ned / ut i, styrte mot / ut i / ut på; ~ hacia kaste seg / styrte mot; ~ por kaste seg / styrte (ut) gjennom, kaste / styrte seg utfor; ~ sobre kaste seg over, gyve / gå løs på, slå ned på (su presa etc) abalear treske; (am også) skyte, henrette ved skyting abalorio m glassperle m; no vale un ~ det er ikke verdt en døyt abanderado (-da) m/f flaggbærer, fanebærer, talsmann m abanderizar tr dele / splitte i grupper / partier • rfl slutte seg til en gruppe et parti abandonado (-da) adj / pp forlatt, fraflyttet, oppgitt || skitten, sjuskete vivir ~ gå for lut og kaldt vann abandonar tr oppgi, overgi, gi fra seg, gi opp, gå bort fra, gi avkall / slipp på, skrinlegge || (sus deberes etc) svikte, forsømme (sine plikter etc) || (a alg) overlate (en) til seg selv / sin skjebne, forlate, flytte / gå / reise fra, slå hånden av (en) • rfl forsømme sine plikter / seg selv || miste motet ~se a hengi / overgi seg til abandono m frafall n || forsømmelse, vanrøkt, vanskjøtsel m || (jur) overgivelse, frasigelse m abanicar tr vifte || fig smiske for • rfl vifte seg || late som ingenting, ikke bry seg abanicazo m vift, slag n med vifte abanico m vifte m || vifteform(asjon) m: la muchedumbre se abrió en ~ folkemengden spredte seg i vifteform(asjon) un ~ de ... et bredt / vidt spekter / spektrum av ..., et bredt / stort utvalg av ... abanto (-ta) klosset || forskremt abaratamiento m prisnedsettelse, verdiforringelse m abaratar tr gjøre billigere • rfl bli billigere abarcar omfatte, innbefatte, spenne over, favne: ~ desde ... hasta ... omfatte alt fra ...


2

abarloar

til ...; ~ mucho favne vidt || nå / rekke rundt (med hendene) || gape over, påta seg, ta på seg: quien mucho abarca poco aprieta den som gaper over for mye får ingenting gjort || (con la vista) overskue || am også hamstre (inn), kjøpe opp abarloar mar legge et skip til inntil et annet skip eller en kai abarquillado (-da) krum, kurvet abarquillar tr krumme, bøye • rfl krumme / bøye seg abarrotado (-da) fullpakket, fullstappet, stappfull, breddfull, smekkfull (de av, med) abarrotar fylle opp (til randen), overmette abarrotes mpl (am) dagligvarer abastamiento m forsyning m abastar se ™abastecer abastecedor (-ra) m/f leverandør m: ~ de buques, ~ marítimo skipshandler m abastecer tr være leverandør av || (a alg de algo) forsyne (en med noe), skaffe, levere (en noe) • rfl skaffe seg forsyninger / proviant ~se con / de hamstre abastecimiento m forsyning, tilførsel, levering m: ~ de agua vannforsyning; ~ de electricidad strømforsyning abasto m forsyning(er) m(pl), proviant m || overflod m no dar ~ a / para ikke ha kapasitet / overskudd til (å), ikke rekke over abatible sammenleggbar, nedfellbar, nedslagbar abatido (-da) nedslått, motløs, nedfor, oppgitt, slått ut: estar muy ~ være helt slått ut (se ™abatir) abatimiento m motløshet, oppgitthet m, mismot n abatir tr (un respaldo etc) slå / felle ned (et ryggstø etc) || (a alg) gjøre (en) nedtrykt, ta motet fra (en) • rfl bli nedtrykt abdicación f abdikasjon, tronfrasigelse m abdicar (el trono) abdisere, frasi seg tronen ~ de (sus derechos etc) gi avkall / slipp på, avstå fra, frasi seg (sine rettigheter etc) abdomen m bukhule, mage m, underliv n || (de insectos) bakkropp m (på insekter) abdominal adj mage-, underlivs- (i sms) • m situp m: hacer ~es ta situps abecé m abc m abecedario m alfabet n, abc(-bok) m abedul m [Betula] bjerk: ~ enano [Betula nana] dvergbjerk abeja f [Apis] bie m: ~ maestra / reina bidronning, dronningbie; ~ obrera / neutra arbeidsbie

abejero (-ra) m/f birøkter m abejorro m [Bombus] humle m aberración f avvik n || feilgrep n aberrar gå seg bort / vill, havne på avveier ~ de avvike fra aberrante avvikende, unormal abertura f glipe, åpning, luke m, gap n ||

gjennombrudd n

aberzale adj som støtter den baskiske

uavhengighetskampen • m/f tilhenger av baskisk uavhengighet abeto m [Picea] gran m, grantre n abierto (-ta) åpen: ~ 24 horas døgnåpen; (estar) ~ de par en par (stå) vidåpen, (stå) på vid vegg; dejar ~ sette åpen(t); estar ~ stå / være åpen(t), holde åpent (fx la tienda está ~ hasta las 20); estamos ~s los domingos vi holder åpent på søndager; muy ~ vidåpen, oppspilt abigarrado (-da) fargerik, fargesprakende, broket(e), spraglete abisal se ™abismal abismado (-da) oppslukt abismal avgrunnsdyp, enorm: diferencia ~ enorm avstand / forskjell abismar tr (a alg) styrte (en) i avgrunnen • rfl, ~se en fordype seg i, bli oppslukt av (fig) abismo avgrunn m, dyp, gap n || fig kløft m: ~ generacional generasjonskløft m abjurar, ~ de relig forsverge, fornekte: ~ de su fe forsverge sin tro ablación f (kirurgisk) fjerning m ablandar tr myke opp, mørne, gjøre mør; fig også mildne, blidgjøre, formilde • rfl mykne, mørne, bli mør; fig også mildne ablución f renselse, lutring m ablusado (-da) posete (om plagg) abnegación f (selv)forsakelse, (selv) oppofrelse, selvutslettelse, offervilje m abnegado (-da) (selv)oppofrende, selvutslettende, uselvisk, uegennyttig abobado (-da) enkel, enfoldig, dum estar ~ stå og måpe abocado (-da), estar ~ a være dømt til (å): estar ~ a la ruina / al fracaso være dømt til undergang / til å mislykkes || være på (god) vei mot: el país está ~ a una crisis económica landet er på vei mot en økonomisk krise abocar tr trekke / rykke nærmere, samle: abocaron la tropa de la artillería de trakk / rykket artilleritroppen nærmere || helle over (fra en beholder til en annen): abocó el vino a otra / una botella más pequeña han / hun helte vinen over på en mindre flaske


3

• itr, ~ en seile inn i • rfl komme / rykke nærmere, samle seg || møtes / samles til forhandlinger / rådslagninger abochornado (-da) overopphetet || fig blussende (rød), rødmende, flau, skamfull abochornar tr gjøre skamfull • rfl skamme seg abofetear (a alg) fike til (en) abogacía f advokatpraksis m abogado (-da) m/f advokat, sakfører, prosessfullmektig m: ~ defensor forsvarsadvokat; ~ matrimonialista ekteskapsadvokat, skilsmisseadvokat abogar itr, ~ por forsvare, fronte, gå inn for, ta til orde for, gjøre seg til talsmann for: ~ por alg forsvare en, tale ens sak abolengo m ætt m abolición f avskaffelse, opphevelse m abolir avskaffe, oppheve abollado (-da) bulket(e) abolladura f bulk m abollar bulke abolsado (-da) poset(e) abombado (-da) bulende, konveks || (am også) enkel, enfoldig, dum abombar tr få til å bule (ut) • rfl bule ut abominable avskyelig, avskyvekkende, vederstyggelig abominación f avskyelighet, vederstyggelighet m abominar tr / itr, ~ de avsky, føle / få / ha / nære avsky for, ikke kunne fordra abonado (-da) m/f abonnent m abonanzar avta, løye, roe seg (om vind etc) abonar tr gjødsle || godskrive, kreditere: ~(le) algo (en cuenta) a alg, ~ algo en (la) cuenta de alg godskrive en noe, kreditere en for noe || gå god for, borge for • itr se ™abonanzar • rfl abonnere, tegne abonnement (a på) abono m abonnement, sesongbillett m || garanti m || gjødning, gjødsel m: ~ artificial / químico kunstgjødsel; ~ orgánico naturgjødsel; ~ universal fullgjødsel abordaje m ombordstigning m || fig vinkling, tilnærming(småte) m (a til) || fig tilnærmelser abordar tr gå om bord i, borde || (un tema, una cuestión etc) gi seg i kast / binde an med, ta opp (et emne, spørsmål etc): ~ algo con alg ta noe opp med en || gjøre tilnærmelser overfor, tilsnakke (i erotisk / skummel hensikt) aborigen m/f urinn|bygger, -våner m || i pl også urbefolkning m

abrigar

aborrecer tr ikke kunne fordra, avsky, hate ||

(om dyr) forlate (avkom) • itr, ~(le) a alg by en imot, irritere / kjede / plage / trette en: este trabajo me aborrece denne jobben kjeder meg / byr meg imot aborrecible avskyelig, ekkel aborrecimiento m avsky, vemmelse m || kjedsomhet, lede m abortar itr abortere || (med) gå tilbake (om sykdom) • tr forstyrre, sabotere abortista m/f tilhenger m av selvbestemt abort abortivo (-va) abortfremkallende || prematur aborto m abort m: ~ espontáneo spontanabort; ~ provocado svangerskapsavbrytelse m abota(r)garse hovne / svulme opp abotonar tr knappe, kneppe (igjen): ~(se) el abrigo / la blusa etc knappe / kneppe igjen frakken / blusen etc; abotonado por detrás bakknappet abovedado (-da) buet, hvelvet abrasador (-ra) sviende, brennende, (brenn) het || fortærende (se ™pasión) abrasar tr brenne, svi || tørke ut • itr brenne, svi, steke (fx om solen) abrasivo (-va) adj slipe-, pusse- (i sms) • m slipe-, pusse|middel n abrazadera f (slange)klemme m: ~ en U U-bolt m abrazar tr omfavne, klemme, gi (en) en klem, slynge armene om, trykke (en) til sitt bryst || omfatte, innbefatte, favne om || (una fe, ideología etc) gå over til, slutte seg til (en trosretning, ideologi etc): han abrazado el catolicismo de er gått over til katolisismen • rfl, ~ a klamre seg (fast) til (også fig) abrazo m klem, omfavnelse m, favntak n abrebotellas m flaskeåpner, opptrekker m abrecartas m brevåpner, papirkniv m abrecoches m døråpner m (om person) abrelatas m boksåpner, hermetikkåpner m abrevadero m vanntrau n abrevia|ción f, -miento m forkortelse, kortversjon m abreviar tr forkorte (en med) || fremskynde, påskynde, skynde på abreviatura f (ord)forkortelse m abridor m åpner m abrigado (-da) lun, skjermet abrigador (-ra) (om klær) varm(ende) abrigar tr beskytte mot kulde || verne om || (esperanza, sospechas) nære (håp, mistanker) • itr lune, beskytte mot kulde

a


4

abrigo

• rfl kle seg godt (og varmt) abrigo m frakk, kappe, kåpe m: ~ de piel(es)

pelskåpe, skinnkåpe || dekning, beskyttelse m, vern, (hus)ly n: buscar ~ søke dekning / beskyttelse / ly al ~ de under dekke av, i le av / for, i ly for dar ~ lune, beskytte mot kulde(n) de buen ~ lun, varm(ende): ¡ponte ropa de buen ~! ta på deg varme klær! poner al ~ bringe i sikkerhet abril m april m abrillantador m poleringsmiddel, pussemiddel n, polish m: ~ de muebles møbelpolish, møbelpuss abrillantar polere, (blank)pusse abrir tr åpne: ~(le) (la puerta) a alg åpne (døren) for en; ~ a la fuerza åpne med makt, bende opp; ~ de par en par åpne på vidt gap; ~ una sesión åpne / sette et møte; conseguir / lograr ~ klare å åpne, få åpnet, få opp || knappe / kneppe opp: ~(se) el abrigo / la blusa etc knappe / kneppe opp frakken / blusen etc || (con llave) låse opp || (cortinas etc) dra fra (gardiner etc) || (el agua etc) åpne for (vannet etc) || (las alas, los brazos etc) slå ut (med) (vingene, armene etc) || (un hueco en la tierra, un túnel etc) grave, bore (et hull i jorden, en tunnel etc) || (una herida) rive opp (et sår) ~ mucho (los ojos) sperre opp (øynene) a medio ~ halvåpen en un ~ y cerrar de ojos på et blunk / øyeblikk / sekund, i en håndvending sin ~ uåpnet • itr åpne (fx la tienda abre a las 8); være åpen(t), holde åpent (fx la tienda abre / abrimos hasta las 20 / los domingos) • rfl åpne seg, åpnes, gli / gå opp (ante alg foran en, for ens øyne): ~se a / sobre åpne seg mot, vende (ut) mot; ~se hacia dentro / fuera åpnes innover / utover, slå inn / ut (om dør / vindu); ~se / abrírsele a alg, ~se con alg åpne seg for en, betro seg til en, lette sitt hjerte for en || klarne (opp): se abre (el cielo / el tiempo) det klarner (opp) abrochar hekte / knappe / kneppe igjen, spenne fast / på seg: ~se el abrigo / la blusa etc knappe / kneppe igjen frakken / blusen etc; ~se el cinturón spenne fast / på seg beltet / selen abrogación f avskaffelse, tilbakekallelse m abrogar avskaffe, tilbakekalle abroncar (a alg) skjelle (en) ut abrumado (-da) overveldet, tynget, neddynget: ~ de trabajo neddynget i arbeid; ~ por deudas tynget av / neddynget i gjeld; ~ por el apoyo de ... overveldet av støtten fra ...

abrumador (-ra) overveldende, trykkende, tyngende (se ™mayoría) abrumar tr (a alg con / de algo) overvelde,

overdynge, tynge (en med noe), dynge (en) ned (i / med noe) • rfl bli tåkete abrupto (-ta) bratt(lendt) || brå, voldsom absceso m byll m: ~ en la encía tannbyll absentismo m skoft m/n, fravær n absentista m/f hjemmesitter, sofavelger m absintio m [Artemisia, ajenjo] malurt m absolución f frifinnelse, frikjennelse m || relig syndsforlatelse m absolutamente absolutt, helt (og holdent): ~ nada absolutt ingenting, ikke noe som helst absolutismo m enevelde n absoluto (-ta) absolutt, fullstendig, uinnskrenket || eneveldig: monarquía absoluta eneveldig kongedømme ¡en ~! ikke tale om! (no ...) en ~ ikke i det hele tatt, ikke ... overhodet, (neida,) absolutt / aldeles / overhodet / slett ikke, på ingen måte, ikke det spor, ikke det (aller) minste: no estoy interesado en ~ jeg er ikke interessert i det hele tatt etc absolver frifinne, frikjenne (de for) || relig gi syndsforlatelse (til) absorbente absorberende || fig altoppslukende absorber tr fange opp, suge til seg, absorbere || (alimentos, energía etc) oppta, ta opp i seg (næring, energi etc) • rfl, ~se en bli (helt) oppslukt / la seg oppsluke av, gå helt opp i absorción f oppsug(n)ing m || (de alimentos etc) opptak n (av næring etc) absorto (-ta) oppslukt, fordypet: estar ~ en sitte fordypet / hensunket i, være (helt) oppslukt av, gå helt opp i abstemio (-mia) adj, m/f avholdende, avholds- (i sms) • m/f avholds|mann, -kvinne m: ser ~ være avholdsmann, ikke drikke (alkohol) abstención f (de bebidas alcohólicas) avhold n, avholdenhet m || (de votar) avståelse m (fra å stemme ved valg) abstencionismo m pol hjemmesitting m abstencionista adj avholdende (ved avstemning / valg) • m/f hjemmesitter, sofavelger m abstenerse, ~ de avholde seg / avstå fra (å), unnlate å, holde seg unna / borte fra, ikke bruke / røre: ~ de votar avstå fra / unnlate å stemme abstinencia f avholdenhet m, avhold n: ~ total totalavhold || abstinens m || faste m


5

acabar

abstinente avholdende abstracción f abstraksjon, abstrahering m abstracto (-ta) adj abstrakt, uhåndgripelig • m utdrag, resymé n abstraer itr, ~ de se bort fra • rfl glemme seg bort, bli sittende i egne

tanker

abstraído (-da) verdensfjern absuelto (-ta) frifunnet absurdidad, ser una ~ være absurd, falle på

sin egen urimelighet

absurdo (-da) adj absurd, meningsløs, vill,

sinnssvak, vanvittig, syk || (fam) dustete, helt bort i veggene, helt tåpelig || fornuft(s)stridig • m absurd / meningsløs påstand, meningsløshet m caer en lo ~, ser un ~ falle på sin egen urimelighet, være absurd / meningsløst abubilla f [Upupa epos] hærfugl m abuchear (a alg) pipe (en) ut abucheo m pipekonsert m abuela f bestemor m: ~ materna mormor; ~ paterna farmor || (fam) gammel kvinne más muerta que mi ~ død som en sild no tener ~ være selvgod ¡que lo crea tu ~! den får du gå lenger (ut) på landet med!, hva er det du prøver / og det prøver du å innbille meg! abuelo m bestefar m: ~ paterno farfar; ~ materno morfar || (fam) gammel mann || i pl også besteforeldre, forfedre abulense (m/f) (person) fra Ávila abulia f sløv|het m, -sinn n abúlico (-ca) giddeløs, likeglad, sløv, viljeløs abultado (-da) bulende, svulmende, omfangsrik, uhåndterlig || fig overdreven abultar bule ut, svulme, ruve || fig blåse opp, lage vesen av, overdrive abundancia f overflod m, vell, dryss n: en ~ i overflod, i fullt / rikt / rikelig monn / mål; hay ~ de ... det er en overflod / et vell av / flust med ...; tener ~ de algo, tener algo en ~ ha (en) overflod av, ha noe i overflod; vivir en la ~ leve i overflod abundante rikelig, rundelig abundar finnes i massevis / overflod / rikt monn: aquí abundan las ofertas her finnes (det) tilbud i massevis etc, her er det fullt / massevis / (mer enn) nok av tilbud ~ en ha (en) overflod av, ha (noe) i overflod, være rik på lo que abunda no daña (det er) bedre med for mye enn for lite, det er alltid en råd med den pølsen som er for lang aburguesarse bli satt / besteborgerlig aburridísimo (-ma) gørr (kjedelig)

aburrido (-da) kjedelig, langtekkelig, trasig aburrimiento m kjedsomhet m aburrir tr kjede, gjøre trett og lei • rfl kjede seg (soberanamente / a muerte /

como una ostra til døde), bli / gå lei (de av)

abusar, ~ de misbruke, utnytte, trekke

veksler på, snylte på: ~ de la confianza de alg misbruke ens tilllit || (sexualmente) misbruke, utnytte, forgripe seg på, begå (seksuelle) overgrep mot, voldta abusivo (-va) ublu, rå, urimelig abuso m (ofte i pl) misbruk m/n: ~(s) de autoridad / de(l) poder maktmisbruk; ~ de drogas pillemisbruk, medikamentmisbruk ~ de confianza tillitsbrudd abyección f nedrighet, gemenhet, sjofelhet, usselhet m abyecto (-ta) nederdrektig, nedrig, gemen, sjofel, ussel a/c [al cuidado de] c/o [care of] acá her (på disse kanter), hit(over) (se ™lado) de ~ para allá hit og dit el ... de ~ den hitre ... el (...) de más ~ den hitterste (...) hacia / para ~ hit(over) más ~ de hitenfor, på denne siden av acabado (-da) avsluttet, over, slutt, ferdig, unnagjort || utslitt; om sko også utgått || utkjørt, helt ferdig / gåen / slått ut, utbrent || forseggjort, fullendt, fullkommen bien ~ med god finish • m finish, (siste) finpuss m acabamiento m fullførelse m acabar tr avslutte, runde av, fullføre, bli / gjøre seg ferdig med, få ((unna)gjort) / gjøre ferdig / unna, avblåse: acabó (su discurso etc) diciendo que han / hun avsluttet (sin tale etc) med å si at; haber acabado algo ha fått / gjort noe ferdig / unna, være ferdig med noe || (la comida, la leche etc) spise / drikke opp (maten / melken sin) || (negociaciones etc) sluttføre (forhandlinger etc) || (un cuaderno etc) skrive ut (en kladdebok etc) ir acabando være på vei til / begynne å bli ferdig med: voy acabando el trabajo etc jeg begynner å bli ferdig med jobben etc • itr bli ferdig / gjøre seg ferdig, slutte / gi seg (de med (å)), inf + ferdig: ~ de hablar bli ferdig med å snakke, snakke ferdig / ut; haber acabado de være ferdig med å; ellos no / nunca acaban de reñir de slutter aldri / gir seg aldri med å krangle; tengo que ~ de pintar el techo jeg må bli / gjøre meg ferdig med å male taket, jeg må male ferdig taket || gli over, slutte, ta slutt, gi seg, gå over, opphøre, holde opp, ende, få en

a


2 SPANSK MINIGRAMMATIKK ARTIKLER Artiklene hører etter den nye ordklasseinndelingen i norsk til ordklassen determinativer. På spansk står artiklene foran substantivet, og brukes for å gi det bestemt form (la casa huset) eller ubestemt form (una casa et hus). Artikkelen følger substantivets kjønn. Spansk opererer først og fremst med hankjønn og hunkjønn, men foran adjektiv kan artikkelen også forekomme i intetkjønn i bestemt form.

Entall Flertall el vaso la vaca los hombres las mujeres lo importante

Bestemt artikkel Hankjønn Hunkjønn el la los las

Intetkjønn lo -

glasset kua mennene kvinnene det viktige, det som er viktig

Ubestemt artikkel Hankjønn Hunkjønn un (uno) una unos unas un vaso et glass una vaca ei ku unos hombres noen menn unas mujeres noen kvinner

Når den ubestemte hankjønnsartikkelen står alene eller foran adjektiv som ikke har substantiv etter seg, brukes formen uno: Veo que tienes dos diccionarios. ¿Me prestas uno? Quiero un globo verde. Ana quiere uno azul.

Jeg ser du har to ordbøker. Låner du meg en (av dem)? Jeg vil ha en grønn ballong. Ana vil ha en blå (en).

Kombinasjonen av preposisjonene a eller de og den bestemte hankjønnsartikkelen el blir trukket sammen til henholdsvis al og del: Esta noche vamos al teatro. La obra se llama La dama del mar.

Vi skal på teater i kveld. Stykket heter Fruen fra havet.

Hunkjønnssubstantiv som begynner med betont a- eller ha- (/a/) får hankjønnsartikkel i bestemt form entall: el agua el hambre

vannet sulten

På spansk brukes den bestemte artikkel: 1. om art, slag, type (ofte sammen med verb som betyr like, foretrekke, elske eller det motsatte, ved substantiv i allmenn betydning): Me gusta la cerveza (Jeg liker øl). Prefiere las comidas de bajas calorías (Han/hun foretrekker kalorifattig mat). A ellos les encanta la música (De elsker musikk). Odio el bacalao (Jeg fordrar ikke / hater torsk). El futból es un deporte muy popular (Fotball er en veldig populær sport). NB! ¡Compra leche! Kjøp melk! (Her tenker man seg en viss mengde melk) 2. om abstrakte begrep i mer eller mindre faste uttrykk: El amor es ciego (Kjærlighet gjør blind). 3. foran substantiv som betegner tittel, stilling eller familierelasjoner: el señor Martínez (herr Martínez), la doctora Posadas (doktor Posadas), el general Aureliano Buendía (oberst 5


4. 5. 6.

7.

Aureliano Buendía), el primer ministro Jens Stoltenberg (statsminister Jens Stoltenberg), el Papa Benedicto II (pave Benedict II), el tío Ramón (onkel Ramón), men IKKE ved tiltale: Doctor Posadas, ¿me examina al niño? (Vil du undersøke barnet, doktor Posadas?), og IKKE foran don og doña: doña María ved navn på kroppsdeler: Ella se fracturó la pierna (Hun brakk / har brukket beinet). Me duele la garganta (Jeg har vondt i halsen). Sus hijos tienen los ojos verdes y el cabello negro (Barna hans / hennes har grønne øyne og sort hår) ved navn på (enkelte) land, elver, fjell, hav og verdensdeler: en la India (i India), el río Uruguay (elven Uruguay), el Kilimanjaro (Kilimanjaro), el Océano Atlántico (Atlanterhavet), la Europa de los años sesenta (60-tallets Europa) ved substantiv med de-bestemmelse eller adjektivbestemmelse av typen anterior, siguiente, pasado, próximo (que viene), mismo: el día de mañana (i morgen), al día siguiente (dagen etter), la semana pasada ((i)forrige uke), el próximo miércoles (neste onsdag), el mismo año (samme år) foran nummer, klokkeslett, datoer og ukedager: su teléfono es el 471 3294 (telefonnummeret hans/hennes er 471 3294), son las tres y cuarto (klokka er kvart over tre), se casan el cuatro de agosto (de gifter deg fjerde august), vengo el lunes (jeg kommer på mandag), men IKKE når vi sier hvilken dag det er: Mañana es martes (I morgen er det tirsdag)

På spansk brukes den ubestemte artikkel IKKE foran adjektivene otro og medio: Eso es otra cosa (Det er en annen sak), cuatro horas y media (fire og en halv time), medio kilo de zanahorias (en halv kilo gulrøtter) Ved prosenter kan man bruke enten bestemt eller ubestemt artikkel på spansk: el/un 40% de los estudiantes reprobaron el examen (40% av studentene strøk til eksamen)

SUBSTANTIV Kjønn Spanske substantiv deles inn i to kjønn - hankjønn og hunkjønn. Substantiv som ender på -a er som regel hunkjønn, også de som ender på -ad, -ez og -ón: la casa huset, la figura figuren, la ciudad byen, la libertad friheten, la timidez beskjedenheten, la razón årsaken/fornuften, la nación nasjonen Likevel finnes det også enkelte hankjønnsord som slutter på -a: el mapa kartet, el día dagen Substantiv som ender på -o er som regel hankjønn: el niño barnet/gutten, el polvo pulveret/støvet, el resultado resultatet Men også her finnes det unntak: la foto (fork. av fotografía) fotografiet, la mano hånden Substantiv som ender på -e eller konsonant kan være hankjønn eller hunkjønn: la calle gata, el restaurante restauranten, el calor varmen, la flor blomsten, el hotel hotellet, la catedral katedralen Noen substantiv som omtaler personer har lik form i hankjønn og hunkjønn, og her vil artikkelen avsløre det fysiske kjønnet til personen det tales om: el/la intérprete tolken, el/la turista turisten, el/la periodista journalisten, el/la estudiante studenten, el/la joven ungdommen

6


Andre substantiv har ulike betydninger i hankjønn og hunkjønn: el orden ordenen la orden ordren el cura presten la cura kuren el frente fronten la frente pannen el capital kapitalen la capital hovedstaden Internasjonale substantiv som ender på -ma er hankjønn: el problema problemet, el programa programmet Det samme gjelder for engelske lånord: el clip bindersen, el club klubben, el fútbol fotball(en), el gángster gangsteren, el hobby hobbyen, el líder lederen, el champú sjampoen, el suéter genseren, el test testen, el güisqui whiskyen

Sammensatte substantiv Den vanligste måten å uttrykke sammensatte substantiv på spansk er ved hjelp av en omskriving med preposisjonen de. Her er det kjønnet til det første substantivet som bestemmer kjønnet til sammensetningen: la luna de miel bryllupsreisen, el libro de niños barneboka, las gafas de sol solbrillene Det finnes også en del substantiv som ikke blir sammensatt ved hjelp av de. De fleste substantiv som er sammensatt av verb + substantiv, substantiv + substantiv, adjektiv + substantiv eller substantiv + adjektiv er hankjønnsord: el abrelatas boksåpneren, el pasatiempo tidsfordrivet, el rompecabezas puslespillet, el espantapájaros fugleskremselet, el guardarropa garderobeskapet, el cortaplumas lommekniven, el rompeolas bølgebryteren, el sacacorchos vinopptrekkeren, el perro guardián vakthunden, el aguafiestas festbremsen, gledesdreperen, el hombre rana dykkeren, el cortocircuito kortslutningen, el mediodía midt på dagen, el cortometraje kortfilmen, el aguardiente brennevinet Noen av disse er likevel hunkjønnsord: la aguanieve sluddet, la telaraña spindelveven, la bajamar lavvannet, la medianoche midnatt, la bancarrota bankerotten

Flertall Substantiv som ender på vokal får endelsen -s i flertall. Substantiv som ender på konsonant får ofte endelsen -es: hermano bror – hermanos brødre tía tante – tías tanter profesor lærer – profesores lærere pan brød– panes brød Andre spanske substantiv har samme ending i entall og flertall: la crisis krisen – las crisis krisene el test testen – los test(s) testene el martes tirsdag(en) – los martes tirsdagene

7


Noen spanske substantiv har flertallsform der de tilsvarende norske har entallsform: las tijeras saksen las ganas lysten las vacaciones ferien los celos sjalusien buenas tardes god ettermiddag/kveld Andre spanske substantiv forekommer i entall, mens de tilsvarende norske orda står i flertall: el dinero pengene la ropa klærne Hankjønn fungerer som fellesbetegnelse når det snakkes om personer av begge kjønn i flertall: el padre faren + la madre moren → los padres foreldrene (også fedrene) el hermano broren + la hermana søstera → los hermanos søsknene (også brødrene) el joven ungdommen + la joven ungdommen → los jóvenes de unge/ungdommene el arquitecto arkitekten + la arquitecta akitekten → los arquitectos arkitektene

Forsterkende og forminskende betydning Ved hjelp av diverse suffiks etterstilt substantivet kan man på spansk uttrykke forsterkende og forminskende grad. De forsterkende endingene (-ón, -azo, -ote) brukes når: 1. man ønsker å uttrykke at noe er stort eller voldsomt: caserón (stort) hus, zapatazo kraftig slag med en sko, palabrota banneord 2. man ønsker å snakke nedsettende om noe(n): mujerona matrone, alientazo (veldig) dårlig ånde, machote mannssjåvinist De forminskende endingene (-ito, -ico, -ín, -illo, -ejo, -uelo, -ete, -uco, -ucho) brukes når: 1. man ønsker å formidle at noe(n) er lite(n): hermanita lillesøster, animalito lite dyr, pajarín liten fugl, mundillo ens egen lille verden 2. man ønsker å snakke positivt eller kjærlig om noe(n): Josesito søte / lille José, gatico (søt) kattepus 3. man ønsker å snakke nedsettende om noe(n): callejuela smug, lugarejo lugubert sted, mujerzuela lettferdig kvinne, comedieta dårlig komedie, flopp, frailuco stakkarslig munk, medicucho dårlig lege

Eiendomsforhold Eiendomsforhold mellom to substantiv uttrykkes ved hjelp av preposisjonen de: el novio de la muchacha jentas kjæreste, kjæresten til jenta la camiseta del jugador de fútbol fotballspillerens skjorte, skjorta til fotballspilleren las joyas de las princesas prinsessenes smykker, smykkene til prinsessene las herramientas de los carpinteros snekkernes verktøy, verktøyet til snekkerne la hija de Manuel Manuels datter, dattera til Manuel

8


ADJEKTIV Et adjektiv beskriver et substantiv og bøyes etter substantivets kjønn og tall. Adjektivet kan også gradbøyes. På spansk står adjektivet som regel bak substantivet, men kan i visse sammenhenger også stå foran dette.

Bøying i kjønn og tall Adjektiv som slutter på -o i hankjønn og -a i hunkjønn: Entall Hankjønn el perro flaco den magre hunden

Hunkjønn la casa blanca det hvite huset

Flertall Hankjønn los perros flacos de magre hundene

Hunkjønn las casas blancas de hvite husa

Ved denne typen adjektiv vil endingen følge nomenets fysiske kjønn: Soy morena Jeg har mørkt hår (sagt av en kvinne) Estoy casado Jeg er gift (sagt av en mann) Hankjønn fungerer som fellesbetegnelse om personer i flertall: soy morena + soy moreno → somos morenos vi har mørkt hår (sagt av en mann og en kvinne) estoy casado + estoy casada → estamos casados vi er gift (sagt av en mann og en kvinne) Adjektiv som slutter på -e, -ista eller konsonant har samme ending i hankjønn og hunkjønn: Entall Hankjønn el niño triste den triste gutten

Hunkjønn la niña triste den triste jenta

Flertall Hankjønn los niños tristes de triste guttene

Hunkjønn las niñas tristes de triste jentene

el lector optimista la lectora optimista los lectores optimistas las lectores optimistas den optimistiske leseren den optimistiske leseren de optimistiske leserne de optimistiske leserne el artista popular den populære artisten

la artista popular den populære artisten

los artistas populares de populære artistene

las artistas populares de populære artistene

Dette gjelder ikke for adjektiv som slutter på -or i hankjønn og -ora i hunkjønn og ved nasjonalitetsbetegnende adjektiv som ender på konsonant (i hankjønn): Entall Hankjønn Hunkjønn el chico encantador la chica encantadora den fortryllende gutten den fortryllende jenta

Flertall Hankjønn Hunkjønn los chicos encantadores las chicas encantadoras de fortryllende guttene de fortryllende jentene

el cantante español den spanske sangeren

los cantantes españoles las cantantes españolas de spanske sangerne de spanske sangerne

la cantante española den spanske sangeren

9


Sammensatte adjektiv Adjektiv kan være sammensatt av substantiv + adjektiv og adjektiv + adjektiv: pelirrojo rødhåret rabicorto korthalet puntiagudo spiss sordomuda døvstum agridulce sursøt verdinegra grønn og sort

Forsterkende og forminskende betydning På samme måte som med substantiv kan adjektivets betydning forsterkes eller forminskes ved hjelp av suffiks: Endingene (-ito, -ico, -uco, -ucho) brukes når: 1. man ønsker å uttrykke mindre grad: gordito tykkfallen, maluco småslem, feúcho småstygg 2. man ønsker å snakke kjærlig om noe(n): gordito liten og rund, malico smårampete Endingen -ísimo forsterker adjektivets betydning: simpático sympatisk – simpatiquísimo veldig sympatisk malo slem, dårlig – malísimo veldig slem / dårlig fácil lett – facilísimo kjempelett triste trist – tristísimo veldig trist

Gradbøying På spansk gradbøyes regelmessige adjektiv ved at man setter más (i komparativ) eller el / la / los / las más (i superlativ) foran positivformen:

Hankj. Hunkj. Hankj. Hunkj.

positiv alto(s) høy(e) alta(s) høy(e)

komparativ más alto(s) høyere más alta(s) høyere

superlativ el / los más alto(s) (den / de) høyest(e) la / las más alta(s) (den / de) høyest(e)

arrogante(s) arrogant(e) arrogante(s) arrogant(e)

más arrogante(s) mer arrogant(e) más arrogante(s) mer arrogant(e)

el / los más arrogante(s) den / de mest arrogante la / las más arrogante(s) den / de mest arrogante

Når den bestemte artikkelen står foran substantivet, blir den ikke gjentatt foran adjektivet i superlativ: *Trabajo en la empresa la más grande de Oslo Trabajo en la empresa más grande de Oslo Jeg jobber i det største firmaet i Oslo Adjektivene bueno, malo, pequeño og grande har, i tillegg til den regelmessige, også en uregelmessig form, dvs. en form som gradbøyes uten (el / la / los / las) más. Adjektivets betydning varierer med bøyingsformen: bueno god, bra bueno snill malo dårlig malo slem pequeño liten pequeño liten grande stor grande stor 10

mejor bedre más bueno snillere peor dårligere más malo slemmere menor yngre más pequeño mindre mayor eldre más grande større

el mejor (den) best(e) el más bueno (den) snillest(e) el peor (den) dårligst(e) el más malo (den) slemmest(e) el menor (den) yngst(e) el más pequeño (den) minst(e) el mayor (den) eldst(e) el más grande (den) størst(e)

Spansk blå ordbok  
Spansk blå ordbok