Page 1

ม อ ง ผ ่ า น ต า . . . . . เ บ ง ิ( ว ถ ิ ช ี ี ว ต ิ ) ผ ่ า น เ ล น ส ์


ม อ ง ผ ่ า น ต า …. เ บ ง ิ ( ว ถ ิ ช ี ี ว ต ิ ) ผ ่ า น เ ล น ส ์ ใ น ห น ง ั ส อ ื เ ล ม ่ น ี เ ป ็ น ก า ร เ ล า ่ เ ร ื อ ง ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ข อ ง ค น อ ี ส า น ใ น แ ต ล ่ ะ ด ้ า น ซ ง ึ ต า ่ ง ก ็ ม ี ม ม ุ ท ี แ ต ก ต า ่ ง ก น ั ไ ปต า ่ ง ค น ต า ่ ง ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ตต า ่ ง ค น ก ็ ต า ่ ง อ า ช ี พ ท ี ผ ้ เ ู ข ี ย น ไ ด ้ ไ ป ส ม ั ผ ส ัแ ล ะ ร ั บ ร ้ ู ม าแ ต ส ่ ด ุ ท ้ า ย แ ล ้ ว พ ว ก เ ข า เ ห ล า ่ น น ั ก ็ ม ี ค ว า ม ส ข ุค ว า ม ส ข ุ ข อ ง พ ว ก เ ข า ส า ม า ร ถ ถ ่ า ย ท อ ด ม า ย ง ั เ ร า ซ ง ึ เ ป ็ น ผ ้ ท ู ี ม อ ง เ ห น ็ ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต น น ั ๆ ข อ ง พ ว ก เ ข า ไ ด ้ เ ร า ส า ม า ร ถ ร ั บ ร ้ ู แ ล ะ ส ม ั ผ ส ั ไ ด ้ ซ ง ึ ค ว า ม ส ข ุ น น ัร อ ย ย ิ ม ท ี บ า ง ค น อ า จ จ ะ ด ไ ู ม ร ่ ้ ู เ ล ย ว า ่ เ ค ย ผ า ่ น ค ว า ม ท ก ุ ข ์ ค ว า ม เ จ ็ บ ป ว ดเ ห น ็ ด เ ห น ื อ ย ม า ก แ ค ไ ่ ห น ก บ ั อ า ช ี พก า ร ง า น ใ น ช ี ว ิ ต ป ร ะ จ ํ า ว น ั ข อ ง พ ว ก เ ข าก า ร ท ํ า ห น ง ั ส อ ื เ ล ม ่ น ี น น ั ก ็ อ ย า ก จ ะ เ ป ิ ด ม ม ุ ม อ ง แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต า ่ ง ๆ เ ห ล า ่ น ี ใ ห ้ ผ ้ อ ู า ่ น ไ ด ้ ร ั บ ร ้ ู เ ช น ่ ก น ั ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ท ี แ ต ก ต า ่ ง ต า ่ ง ท ง ั ค นท ง ั ส ถ า น ท ี แ ต ก ่ ็ ต า ่ ง ส ร ้ า ง ร อ ย ย ิ ม ท ี เ ป ็ น ม ิ ต ร แ ล ะ น ํ า ใ จ ไ ม ร ต ร ี ไ ด ้ เ ช น ่ ก น ัพ ว ก เ ข า เ ป ็ น ใ ค ร ท ํ า อ า ช ี พ อ ะ ไ ร ก น ั บ ้ า ง แ ล ้ ว ท ํ า ไ ม จ ง ึ ม ี ก ํ า ล ง ั ใ จ แ ล ะ ร อ ย ย ิ ม ท ี ส ด ใ ส เ ห ม ื อ น ไ ม เ ่ ห น ็ ด เ ห น ื อ ย ไ ด ้ เ ร า จ ง ึ ข อ เ ช ิ ญใ ห ้ ค ณ ุผ ้ อ ู า ่ น ไ ด ้ เ ป ิ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ไ ป ก บ ั เ ร า ใ น ม อ ง ผ า ่ น ต า . . . . . เ บ ง ิ ( ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ) ผ า ่ น เ ล น ส ์ เ ล ม ่ น ี


ส ถ า น ท ี แ ร ก ท ี เ ร า จ ะ พ า ม า เ บ ง ิ น น ั ก ็ ค ื อ ห ม บ ่ ู ้ า น จ ก ั ร ส า น ห ว า ย ห ม บ ่ ู ้ า น ห ต ั ก ร ร ม จ ก ั ร ส า น ห ว า ยจ . ส ร ุ ิ น ท ร ์ ) ห ร ื อ อ า จ จ ะ เ ร ี ย ก ว า ่ บ ้ า นว ง ั ห ว า ย ก ็ ไ ด ้ เ ช น ่ ก น ั

แ ม ้ จ ะ เ ป ็ น ห ม บ ่ ู ้ า น เ ล ก ็ ๆด เ ู ห ม ื อ น จ ะ เ ป ็ น ห ม บ ่ ู ้ า น ท ี แ ท บ จ ะ ม อ ง ไ ม ่ เ ห น ็ เ ล ย ด ้ ว ย ซ ํ า ไ ป ว า ่ จ ะ ม ี ผ ้ ค ู น ท ี น า ่ ร ั กย ิ ม แ ย ้ ม เ ป ็ น ก น ั เ อ ง อ ย ่ ู เ พ ร า ะ ใ น แ ต บ ้ า น แ ต ล ่ ะ ห ล ง ั น น ั จ ะ ม ี ก า ร ท ํ า ห ต ั ก ร ร ม จ ก ั ร ส า น ก น ั ท ก ุ ค ร ั ว เ ร ื อ น แ ต พ ่ ว ก เ ข า เ ห ล า ่ น น ั ก ็ ม ี ค ว า ม ส ข ุ ก บ ั ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต แ บ บ น ี


ต า ม า ก ท ช ี ื อ น ั น ก เ ็ ห ม ื อ น ก ั บ อ า ย ุ ท ม ี า ก ข น ึ ๆต า ม ไ ป ท ก ุ ท บ ี อ ก ใ ห ้ เ ร า ฟ ั ง ว ่ า ง า น ห ต ั ก ร ร ม น ี จ ร ิ ง ๆก เ ็ ป ป ร ี ย บ เ ส ม ื อ น ง า น ห ล ั ก น ั น แ ห ล ะ ล กเ ม ื อ ห ม ด ู ห น ้ า ท า ํ น าก จ ็ ะ ม า ท า ํ ง า น จ ก ั ร ส า น ก ั น เ พอ ื ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ก ั บ ช า ว บ ้ า น ซ ง ึ เ ป ็ น ร า ย ไ ด ้ ท ด ี ด ี ้ ว ยเ พร า ะ ถ ้ า ไ ม ่ ท า ํ ก ไ ็ ม ่ ร ้ จ ะ ท า ํ ม า ห า เ ล ี ย ง ต ว ั เ อ ง อ ย ่ า ง ไ ร ู เ ม ื อ พด เ ส ร ็ จ ก อ ็ ม ย ม ิ น ิ ด ๆม ื อ ก พ ็ล า ง ท า ํ เ ค ร ื อ ง จ ก ั ร ส า น ไ ป ด ้ ว ยข ้ า ง ๆม ื อ ม ี ู อ ุ ป ก ร ณ์ ค ร บ ค ร ั น ใ น ก า ร ท า ํ เ ค ร ื อ ง จ ก ั ร ส า น ข อ ง ค ุ ณต า


ไ ม ่ ต ่ า ง ก ั น ก ั บ ค ุ ณป ้ า ท ่ า น น ี ท เ ี ล ี ย ง ห ล า น เ ป ็ น ง า น ห ล ั ก เ ล ย ก ว ็ ่ า ไ ด ้ ไ ป ไ ห น ก จ ็ ะ ต ้ อ ง อ ้ ุ ม ไ ป ด ้ ว ย ต ล อ ดเ ม ื อ เ ร า ถ า ม ว ่ า ค ุ ณป ้ า ไ ม ่ ท า ํ ง า น จ ก ั ร ส า น เ ห ม ื อ น บ ้ า น ห ล ั ง อ ื น ๆเ ห ร อ ค ะค ุ ณป ้ า ก ต ็ อ บ ก ล ั บ ม า ว ่ าท า ํ ส ิ ( แ ต ่ เ ล ี ย ง ห ล า น เ ป ็ น ง า น ห ล ั ก ) พด เ ส ร ็ จ ก ห ็ ว ั เ ร า ะ ช อ บ ใ จ ู


ห ม ่ บ ้ า น แ ห ่ ง น ี ท า ํ ง า น จ ก ั ร ส า น ไ ป ย ม ิ ไ ป ร า ว ก ั บ ว ่ า น ี แ ห ล ะ ค ื อ ช ี ว ต ิ แ ล ะ ู ค ว า ม ส ุ ข ข อ ง พว ก เ ข าเ ห น ็ แ ล ้ ว ก อ ็ ด ย ม ิ ต า ม ไ ม ่ ไ ด ้ ค ว า ม น ่ า ร ั ก ส ด ใ ส ข อ ง เ ด ก ็ ๆท า ํ ใ ห ้ ห ม ่ บ ้ า น น ี ด ม ี ช ี ว ต ิ ช ี ว า ข น ึ เ พร า ะ ส ่ ว น ม า ก แ ล ้ ว ก จ ็ ะ ม ี ู ู แ ต ่ ค น เ ฒ่ า ค น แ ก ่ ท อ ี ย ่ บ ้ า น ู


ก ่ อ น จ ะ ก ล ั บ ก เ ็ ห ล ื อ บ ไ ป เ ห น ็ เ จ ้ า ท ย ุ2ต ว ั ย ื น ม อ ง อ ย ่ จ ง ึ ค ด ิ ไ ป เ อ ง ว ่ า ม ั น ู อ า จ จ ะ ก า ํ ล ั ง บ อ ก เ ร า ว ่ า เ ด น ิ ท า ง โ ด ย ส ว ั ส ด ภ ิ า พน ะก เ ็ ป ็ น ไ ป ไ ด ้ เ พร า ะ ด ๆ ู แ ล ้ ว ม ั น ก ด ็ เ ห ม ื อ น จ ะ ม ี ค ว า ม ส ุ ข ไ ป ไ ม ่ น ้ อ ย เ ล ย ท เ ี ด ย ี ว ู


ส ถ า น ท ท ี ี 2น ั น เ ป ็ น ก า ร เ บ ง ิ ว ถ ิ ช ี ี ว ต ิ ข อ ง ช า ว ต ล า ด ท ี จ . อ ุ บ ล ร า ช ธ า น ี

เ พร า ะ ห ว ิ ม า ก แ ล ้ ว จ ง ึ ม า ท า น อ า ห า ร ท ต ี ล า ด แ ห ่ ง น ี แ ล ะ เ ม ื อ ไ ด ้ เ ห น ็ ค ุ ณป ้ า ค น ข า ย ก อ ็ ด ไ ม ่ ไ ด ้ ท จ ี ะ ถ ่ า ย ร ป แ ล ะ เ ข ้ า ไ ป ค ุ ย ก ั บ ค ุ ณป ้ าค ุ ณป ้ า ย ม ิ แ ย ้ ม ส ด ใ ส ู เ ห ม ื อ น ไ ม ่ ไ ด ้ ร ้ ส ก ึ เ ห น ื อ ย ห ร ื อ ร ํ า ค า ญก า ํ เ ห ง อ ื ท ไ ี ห ล เ ต ม ็ ห น ้ า ด ้ ว ย ค ว า ม ร ้ อ น ู ท อ ี ย ่ ห น ้ า ก ร ะ ท ะ เ ล ย ู เ ม ื อ ถ า ม ไ ป ว ่ า ค ุ ณป ้ า ไ ม ่ เ ห น ื อ ย ห ร ื อ ค ะค ุ ณป ้ า ก ต ็ อ บ ว ่ า เ ห น ื อ ย ไ ม ่ ไ ด ้ ห ร อ ก ล ก ม ั น ค ื อ อ า ช ี พข อ ง เ ร า พด ไ ป ก ย ็ ม ิ ไ ปม ื อ ก ผ ็ ั ด ผ ั ก ไ ป ู ู


แ ล ะ เ ม ื อ ม อ ง ไ ป ก เ ็ จ อ ค ุ ณย า ยแ ล ะ ค ุ ณล ุ งซ ง ึ ก ค ็ ื อค ุ ณแ ม ่ แ ล ะ ส า ม ี ข อ ง ค ุ ณป ้ า3ค น ช ่ ว ย ก ั น ผ ั ดช ่ ว ย ก ั น เ ส ร ิ ฟอ า ห า รแ ต ่ ไ ม ่ ม ี ค ว า ม ห ง ุ ด ห ง ด ิ ห ร ื อ โ ว ย ว า ย เ ล ย แ ม ว ่ า ล ก ค ้ า จ ะ เ ย อ ะ ห ร ื อ จ ะ ไ ม ่ พอ ใ จค ุ ณล ุ ง ค ุ ณป ้ า ู ก จ ็ ะ ย ม ิ ร ั บ เ ส ม อ พร ้ อ ม ก ั บ บ อ ก ว ่ า ข อ โ ท ษ น ะ ค ะ ๆร ้ า น อ า ห า ร ร ถ เ ข น ็ เ ล ก ็ ๆ แ ต ่ ค ว า ม อ บ อ ่ ุ น ไ ม ่ เ ล ก ็ เ ล ย ห ล ะเ ม ื อ ท า น เ ส ร ็ จ อ ม ิ ท ้ อ ง ก ่ อ น จ ะ ไ ป ค ุ ณล ุ ง ก ็ เ ด น ิ ม า เ ก บ ็ ต ง ั ค ์ แ ล ้ ว ถ า ม ว ่ า อ า ห า ร อ ร ่ อ ย ไ ห ม ค ร ั บอ ม ิ ก ั น ห ร ื อ ป ล ่ า วเ ร า จ ง ึ ต อ บ ว ่ า อ ม ิ ค ่ ะ / ค ร ั บ แ ล ้ ว ก อ ็ ร ่ อ ย ม า ก ๆด ้ ว ยค ุ ณล ุ ง ม อ ง ด ้ ว ย ส า ย ต า ท เ ี ต ม ็ ไ ป ด ้ ว ย ค ว า ม ส ุ ข แ ล ้ ว บ อ ก ก ั บ เ ร า ว ่ าค ว า ม ส ุ ข ข อ ง ค น เ ป ็ น พ ่ อ ค ้ า แ ม ่ ค ้ า ก เ ็ ม ื อ ไ ด ้ เ ห น ็ ล ก ค ้ า อ ม ิ อ ร ่ อ ย น ี ล ะ ค ร ั บพด เ ส ร ็ จ ก ย ็ ม ิ ก ว ้ า ง พร ้ อ ม เ ช ด ็ เ ห ง อ ื ท ี ู ู ไ ห ล อ า บ ห น ้ า


ร อ ย ย ม ิ แ ล ะ ว ถ ิ ช ี ี ว ว ต ิ ข อ ง ช า ว ต ล า ด ม ี ค ว า ม น ่ า ร ั ก แ ล ะ ด ง ึ ด ด ผ ้ ค น ู ู ท ผ ี ่ า น ไ ป ม า ไ ด ้ ไ ม ่ ข า ด ร ะ ย ะเ ห ม ื อ น ก ั บ เ ด ก ็ น ้ อ ย ค น น ี ท แ ี ม ้ จ ะ ต ว ั เ ล ก ็ แ ต ่ ไ ม ่ ไ ด ้ ค ด ิ ว ่ า ต ง ั เ อ ง เ ป ็ น เ ด ก ็ เ ล ยช ่ ว ย พ ่ อ แ ม ่ เ ส ี ย บ ห ม อ ย ่ า ง ค ล ่ อ ง ู แ ค ล ่ ว ร า ว ก ั บ ท า ํ ม า ต ง ั แ ต ่ เ ก ด ิ ด แ ล ้ ว ก ย ็ ม ิ ต า ม ใ น ค ว า ม น ่ า ร ั ก น ่ า เ อ น ็ ด ู ู


ค ว า ม น ่ า ร ั ก ข อ ง ท น ี ี ไ ม ่ ไ ด ้ ม ี แ ต ่ เ ฉ พา ะ พ ่ อ ค ้ า แ ม ่ ค ้ า เ ท ่ า น ั น ผ ้ ค น ท ส ี ั ญจ ร ู ไ ป ม า ก น ็ ่ า ร ั กต ่ า ง ก ม ็ ี ม ต ิ ร ไ ม ต ร ี ด ้ ว ย ก ั น ห ม ด ไ ม ่ ว ่ า จ ะ ร ้ จ ก ั ห ร ื ไ ม ่ ร ้ จ ก ั ก ย ็ ม ิ ู ู ไ ป ห ม ด ร า ว ก ั บ ว ่ า ร ้ จ ก ั ก ั น ม า น า น อ ย ่ า ง น ั น แ ห ล ะ ู

ค ุ ณต า ท ่ า น น ี ก พ ็า ห ล า น ม า เ ท ย ี ว ต ล า ด แ ล ะ ย ั ง อ ุ ต ส ่ า ห ์ ย ม ิ แ ย ้ ม ท ก ั ท า ย ใ ห ้ เ ร า ถ ่ า ย ร ป อ ี ก ด ้ ว ยน ่ า ร ั ก ท ง ั ค ุ ณต า แ ล ้ ว ก ค ็ ุ ณห ล า น เ ล ย น ะ ค ะ ู


แ ล ะ ส ถ า น ท ส ี ุ ด ท ้ า ย ค ื อต ล า ด ถ น น ค น เ ด น ิจ . ข อ น แ ก ่ น

ผ ้ ค น เ ย อ ะ แ ย ะ ไ ม ่ แ พ ้ ท อ ี ื น เ ล ยย ง ิ ด ก ึ ค น ก ย ็ ง ิ เ ย อ ะพ ่ อ ค ้ า แ ม ่ ค ้ า ร ว ม ถ ง ึ ล ก ู ู ค ้ า ค ุ ย ก ั น เ ห ม ื อ น ก ั บ ว ่ า ร ้ จ ก ั ก ั น ม า น ม น า นก เ ็ ล ย พล อ ย ท า ํ ใ ห ้ บ ร ร ย า ก า ศ ู ด ค ก ึ ค ั ก ไ ป ต า ม ๆก ั น ู


ท น ี ี ก ไ ็ ม ่ ไ ด ้ ต ่ า ง จ า ก ท อ ี ื น ๆท ก ี ล ่ า ว ม า ค ว า ม น ่ า ร ั ก ส ด ใ ส ข อ ง พ ่ อ ค ้ า แ ม ่ ค ้ า ต ่ า ง ก ม ็ ี เ ห ม ื อ น ก ั นด ้ ว ย ค ว า ม ท ต ี ้ อ ง ท า ํ ม า ห า ก น ิ จ ง ึ ไ ม ่ ม ี เ ว ล า อ ย ่ บ ้ า น ู ส อ น ก า ร บ ้ า น ล ก ๆจ ง ึ ต ้ อ ง พา ล ก ม า ท า ํ ก า ร บ ้ า น ส อ น ห น ั ง ส ื อ ก ั น ใ น ู ู ต ล า ด น ี แ ห ล ะ


ม อ ง ถ ด ั ไ ป ก เ ็ ห น ็ ค ุ ณต า ห ล ั บ อ ย ่ ท ส ี า ม ล ้ อค ง จ ะ เ ห น ื อ ย ก เ ็ ล ย ข อ ู พก ั ซ ั ก ง บ ี ห น ึ ง


พ ่ อ ค ้ า แ ม ่ ค ้ า ใ น ต ล า ด ย ม ิ ห ว า น ป า ก ห ว า น ก ั น ท ก ุ ร ้ า น แ ต ่ ถ ้ า ใ ค ร แ ว ะ ไ ป ก ็ ค ง ต ้ อ ง ส ะ ด ุ ด อ ย ่ ท ร ี ้ า น ผ ล ไ ม ้ ป ั น ข อ ง ค ุ ณพท ี ่ า น น ี ห ล ะ ค ่ ะ ู

ไ ม ่ ว ่ า จ ะ เ ป ็ น ก า ร พด จ า ท น ี ่ า ร ั กย ม ิ แ ย ้ ม แ จ ่ ม ใ จแ ล ้ ว ผ ล ไ ม ้ ก ส ็ ด ส ะ อ า ด ู ข น า ด น ี ใ ค ร ก ั น จ ะ ไ ม ่ ส ะ ด ุ ด ถ ก ไ ห ม ค ะ ู


แ ล ะ เ ม ื อ ล ก ค ้ า เ ร ิ ม น ้ อ ย เ ร า ก ไ ็ ด ้ ม ี โ อ ก า ส ไ ด ้ ค ุ ย ก ั บ ค ุ ณพท ี ่ า น น ี ก ไ ็ ด ้ ท ร า บ ู ว ่ า เ ข า เ ป ็ น ผ ้ ช า ย ท ส ี ้ ง า น ม า ก ๆเ พร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ ข า ย ผ ล ไ ม ้ ป ั น ท น ี ี แ ล ้ ว ู ู ต อ น เ ช ้ า ก ย ็ ั ง ต ้ อ ง ข ั บ ร ถ ส ่ ง ห ล า น ไ ป โ ร ง เ ร ี ย นแ ล ะ ซ ื อ ข ้ า ว ข อ ง เ พอ ื ท า ํ ก ั บ ข ้ า ว ข า ย อ ี ก ด ้ ว ยแ ห ม ข ย ั น จ ร ิ ง ๆท ส ี า ํ ค ั ญเ ข า เ ล ่ า ไ ป ย ม ิ ไ ป อ ย ่ า ง ม ี ค ว า ม ส ุ ข เ ล ย ห ล ะ เ ห น ็ ไ ห ม ว ่ า ว ถ ิ ช ี ี ว ต ิ ต ่ า ง แ ต ่ จ ุ ด ม ่ ุ ง ห ม า ย ก เ ็ พอ ื เ ล ี ย ง ช ี พต น เ ช ่ น ก ั น ใ ค ร แ ว ะ ไ ป ก อ ็ ย ่ า ล ื ม อ ุ ด ห น ุ น ก ั น น ะ ล ื ม บ อ ก ไ ป ว ่ าน ํ า ป ั น อ ร ่ อ ย ม า ก ๆ


จ า ก ผ ้ เ ข ี ย น ู

ส ุ ด ท ้ า ย แ ล ้ ว . . . . . บ ท ส ร ุ ป ข อ ง ห น ั ง ส ื อ เ ล ่ ม น ี จ ะ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ไ ร น ั นเ ม ื อ ผ ้ อ ่ า น ู ไ ด ้ อ ่ า น แ ล ้ ว ค ง จ ะ ส ร ุ ป ไ ด ้ ไ ม ่ ย า ก น ั กเ พร า ะ ไ ม ่ ว ่ า ก า ร ด า ํ เ น ิ น ช ี ว ต ิ ข ิ อ ง เ ร า จ ะ เ ป ็ น อ ย ่ า ง ไ ร แ ต ่ ถ ้ า ใ จ เ ร า ย ั ง ไ ม ่ ท ้ อ แ ล ะ ม ี ค ว า ม ส ุ ข ก ั บ ส ง ิ น ั น น ั น ก แ ็ ส ด ง ใ ห ้ เ ร า เ ห น ็ แ ล ้ ว ว ่ า เ ร า ย ั ง ม ี ห ว ั ง แ ล ะ พร ้ อ ม จ ะ ส ้ ต ่ อ ไ ป เ พร า ะ ต ่ า ง ค น ก ต ็ ่ า ง ม ี ู ภ า ร ะ ห น ้ า ท ท ี จ ี ะ ต ้ อ ง ท า ํ ก ั น ท ง ั น ั นเ ม ื อ เ ร า ท ก ุ ข ์ ก ข ็ อ ใ ห ้ เ ร า ย ม ิ ไ ว ้ แ ค ่ น ี ป ั ญห า ท ก ุ อ ย ่ า ง ก จ ็ ะ ผ ่ า น พ ้ น ไ ป ไ ด ้ ถ ้ า ค ุ ณเ ช ื อแ ล ะ พร ้ อ ม ท จ ี ะ ท า ํ

ส ว ั ส ด ี


ค ุ ณย า ย ท ่ า น น ี บ อ ก ก ั บ เ ร า ว ่ า ท น ี ี ก ม ็ ี แ ต ่ แ ก ่ ๆท ง ั น ั น แ ห ล ะ ค ่ ะ ค ุ ณล ก ๆ ู ห ล า น ๆเ ข า เ ข ้ า ก ร ุ ง เ ท พม ห า น ค ร ไ ป เ ร ี ย น ต ่ อไ ป ท า ํ ง า น ก ั น ห ม ด แ ล ้ ว บ ้ า ง ก ไ ็ ป ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศพว ก ค น แ ก ก ท ็ า ํ ไ ร ่ ท า ํ น าจ ก ั ร ส า น ต า ม ป ร ะ ส า อ ย ่ ู ( ท บ ี ้ า น( ค ุ ณย า ย ท ง ั พด ง ั ห ว ั เ ร า ะจ น น ํ า ห ม า ก จ ะ ก ร ะ เ ด น ็ อ ย ่ แ ล ้ ว ูท ู ค ว า ม ส ุ ข ท ถ ี ่ า ย ท อ ด อ อ ก ม า ท า ง ร อ ย ย ม ิ แ ล ะ ก า ร ห ว ั เ ร า ะ ต ่ า ง ๆน ั น ท า ํ ใ ห ้ เ ร า อ ด ค ด ิ ไ ม ่ ไ ด ้ ว ่ า ช ี ว ต ิ ท เ ี ร ี ย บ ง ่ า ย แ บ บ น ี ก ส ็ า ม า ร ถ ท า ํ ใ ห ้ ค น ม ี ค ว า ม ส ุ ข ไ ด ้ ม า ก เ ท ่ า น ี เ ล ย เ ห ร อแ ต ่ เ ม ื อ ไ ด ้ ม า ส ั ม ผ ั ส แ ล ้ ว จ ง ึ ไ ม ่ แ ป ล ก เ ล ย ท พ ีว ก เ ข า จ ะ ม ี ค ว า ม ส ุ ข เ พร า ะ ท ก ุ อ ย ่ า ง ท ท ี า ํ อ ย ่ ใ น ม ื อ น ั น ไ ม ่ ใ ช ่ แ ค ่ ง า น อ ด เ ิ ร ก แ ต ่ ย ั ง ู ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ ใ ห ้ ก ั บ พว ก เ ข า ไ ด ้ อ ี ก ด ้ ว ย


มองผ่านตา.....เบิ่ง(วิถีชีวิต)ผ่านเลนส์  

การนำเสนออีกแหง่มุมหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

มองผ่านตา.....เบิ่ง(วิถีชีวิต)ผ่านเลนส์  

การนำเสนออีกแหง่มุมหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข