Page 1

09-12-2016 ரூ . 8.00

ஸ்ருதி சீற்றம்!

1


2


அமலாபால்

வெள்ளை மனசு விடாது வயசு


ஜீ

விமர்சனம்

வா– வு ம், காஜல் அகர்– வ ா– லு ம் க ா த ல் தி ரு – ம – ண ம் செய்– து க�ொண்ட தம்– ப – தி – க ள். ப�ொறுப்பே இல்–லாத ஜீவாவை முத–லி–ர–வுக்கு முன்பே பிரி–கி–றார் காஜல். அவரை விவா– க – ர த்து செய்–து–விட்டு பாபி–சிம்–ஹாவை மணக்க முடி– வெ – டு க்– கி – ற ார். பிரச்னை இல்–லா–மல் டிவ�ோர்ஸ் க�ொடுக்க, தன்–ன�ோடு சில நாட்– கள் (டச்–சிங் டச்–சிங் இல்–லா–மல்) வாழ–வேண்–டும் என்று கண்–டி– ஷன் ப�ோடு–கி–றார் ஜீவா. அந்த சில நாட்– க ள்– த ான் ‘கவலை வேண்–டாம்’ படத்–தின் கதையே. ஜீவா, ஃப்ரெஷ்–ஷாக இருக்– கிறார். நடிப்–பைப் ப�ொறுத்–த–

வரை ர�ொம்ப மெனக்– கெ – ட – வில்லை. காஜ– லு க்கு அல்வா ம ா தி ரி கே ர க் – ட ர் . மென க் – கெ– ட ாமல் கண்– க – ள ா– லேய ே சமாளிக்க முயற்– சி த்– தி – ரு க்– கி – றார். பாபி சிம்ஹா, சுனைனா மாதிரி பெரிய நட்–சத்–திர – ங்–களை இயக்–கு–நர் வீண–டித்–தி–ருக்–கி–றார். ஆர்.ஜே.பாலா–ஜி–யும், பால–சரவ –ண–னும் இரட்டை அர்த்–தத்–தில் பேசி சிரிக்க வைக்க முயற்–சித்து, படத்– து க்கு குழந்தை குட்– டி – கள�ோடு வந்–த–வர்–களை தெறிக்–க– வைத்து ஓட–வி–டு–கி–றார்–கள். வாலிப, வய�ோ–திக அன்– பர்–களு – க்–காக பட–மெடு – த்– தி–ருக்–கிற – ார் டைரக்–டர் டீ க ்கே . க வ – லைப் – ப ட ா – ம ல் இ ரு க்க முடி–ய–வில்லை.

வாலிப வய�ோதிக அன்பர்களுக்கு!


ச்–சநீ – தி – ம – ன்–றம் வரை ப�ோயி– ருக்–கும் தமி–ழர்–க–ளின் பிரச்–– னை–யான ஜல்–லிக்–கட்டை மைய– மாக வைத்து வெளி–வந்–திரு – க்–கும் திரைப்–ப–டம். பதி–னெட்டா – ம் நூற்–றாண்–டில் நடை–பெ–று–வ–தாக கதை. மதுரை அருகே இரு கிரா–மங்–க–ளுக்–குள் க�ோயில் பிரச்–சினை. இந்–தப் பிரச்– னையை ‘பாஞ்–சா–லி’– யை வைத்து பாண்–டவ – ர்–கள் சூதா–டிய கணக்– காக தன்–னு–டைய மகள் அனு– கிருஷ்–ணாவை வைத்து தீர்த்–துக்– க�ொள்ள ஊர்த்–தல ரவி – ை–வரான – மரியா முடி–வெ–டுக்–கிற – ார். ஜல்லிக்– கட்–டில் வெல்–ப–வர்–களுக்கு தன் மகளை முடித்– து க் க�ொடுப்– ப – த�ோடு, இந்–தப் பிரச்–ன – ைக்–கும் தீர்– வினை எட்ட முடி–யும் என்று நி ன ை க் –

கி–றார். பகை ஊரைச் சேர்ந்த யுவ–னுக்–கும், அனு–கிருஷ்ணா–வுக்– கும் ஏற்–க–னவே காதல். வில்–லன் அகில் தரும் நெருக்கடி–களைத் தாண்டி காதலர்–கள் ஒன்று சேர முடிந்ததா என்–பதே கதை. ஹீ ர� ோ யு வ ன் , தி மி – று ம் த�ோளும் முகத்–தில் புர–ளும் கேச– மு–மாக வீரத்–த–மி–ழ–னாக மிளிர்– கி– ற ார். அனு– கி – ரு ஷ்– ண ா– வு க்கு கவர்ச்சி காட்ட வாய்ப்– பு – க ள் நிறைய இருந்–தும் அடக்கி வாசித்– தி–ருக்–கி–றார். வில்–லன் ர�ோலுக்கு அகில் பக்கா சாய்ஸ். கிஷ�ோர், ரவி–மரி – யா ப�ோன்–ற�ோர் அவ–ரவ – – ருக்கு க�ொடுத்த வேலையை சிறப்– பா–கவே செய்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். யுகா–வின் ஒளிப்–ப–திவு முன்– னூ று ஆ ண் – டு – க – ளு க் கு முற்– ப ட்ட தமி– ழ – க த்தை கண்– மு ன் நிறுத்– து – கி – ற து. குத்–துப்–பாட்டி – ல் கலக்–கும் காந்த் தேவா, இம்–முறை இ னி – மை ய ான இ சை – யில் மனம் கவ–ரு–கி–றார். ஜல்லிக்–கட்–டு பின்–ன–ணி– யில் புது–முக இயக்–கு–நர் ஜூலி–யன் பிர–காஷ் பிர– மா–த–மாக ஜெயித்–தி–ருக்– கிறார். வண்ணத்திரை

09.12.2016

05

விமர்சனம்

காளையை அடக்கும் காதலன்!


ர– சு திட்– ட த்– து க்கு ஒதுக்– கப்–பட்ட நூறு க�ோடியை க�ொள்ளை அடிக்– கி – ற ார் ஓர் அமைச்– ச ர். அதை மலே– சி – யா – வு க் கு ஹ வ ாலா மு றை – யி ல் அனுப்பி பதுக்க நினைக்–கி–றார். இ ந ்த ப் ப ண த்தை ஆ ட்டை ப�ோட நினைக்–கிற – ார்–கள் மூன்று க�ோஷ்–டியி – ன – ர். யாருக்கு வெற்றி என்–பதே கதை. வெங்–கட் பிரபு படங்–களில் நாலு பேரில் ஒரு–வ–ராக வரும் அரவிந்–துக்கு ஹீர�ோ வேடம். கிடைத்த வாய்ப்பை சரி– யா– க வே பயன்– ப – டு த்தி இருக்–கிறார். இது–வரை கு டு ம்ப ப் ப ா ங் – க ா க வண்ணத்திரை 06 09.12.2016

நடித்து வந்த சாந்–தினி, தாரா–ள– ம–யமா – க்–கலு – க்கு மாறி–யிரு – க்–கிற – ார். எம்.எஸ்.பாஸ்–கர், ய�ோகி பாபு ஆகி–ய�ோ–ரின் காமெடி ஓக்கே. டான்ஸ் மாஸ்–டர் கல்–யா–ணின் நடிப்பு அவ–தா–ரம் நன்று. – ம – ணி – ய – ம் இசை– திவா–கர் சுப்–பிர யில் பாடல்–கள் பர–வா–யில்லை. அர–விந்த் கம–ல–நா–த–னின் ஒளிப்– – –வின் அழகை பதி–வில் மலே–சியா ரசிக்க முடி–கிற – து. காமெடி என்ற பெய–ரில் இரட்டை அர்த்த வசனத்தை நம்– ப ா– ம ல் நீட்–டாக படம் எடுத்–தி– ருக்– கி றார் இயக்– கு – ந ர் மேஜர் கவு–தம்.

விமர்சனம்

ஹவாலா ஆபத்து!


ஃபேஸ்புக் விபரீதம்!

ஞ்–சய்க்–கும், அருந்–த தி நாய– ருக்– கும் ஒரு–வரை ஒரு–வர் தெரி–யாது. கடன் பிரச்–னை ஒன்–றுக்–காக, படம் எடுப்–பத – ற்கு ஊருக்–கு– வ–ரும் இயக்–கு–ந–ர�ோடு சேர்ந்து, அவர் படம்–பி–டிக்க உத–வு–கி–றார் ஹீர�ோ சஞ்–சய். ‘கேண்–டிட்’ பாணி–யில் அருந்–த– திக்கே தெரி–யா–மல் படம் பிடித்து, அதில் சஞ்–சய் நடிக்–கும் காட்–சிக – ளை இணைத்து இணை–யத்–தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்–து– வி–டு–கி–றார் தம்பி ராமையா. இந்த கச–மு– சா–வால் சஞ்–சய்யுடன் அருந்–ததி நாயர் ஊரை–விட்டு ஓடி–விட்–டார் என்று ஊரில் செய்தி பர–வி–வி–டு–கி–றது. அருந்–ததி நாயரைத் தேடிக் கண்–டு– பிடித்து ஊருக்கு க�ொண்–டுவ – ந்–தால்–தான் குடும்ப மானத்தைக் காப்–பாற்ற முடி–யும். சஞ்–சய் எப்–படி தன்–னு–டைய பிரச்–னை– களைச் சமா–ளித்–தார் என்–பதே கதை. சஞ்–ச–யின் நடிப்பு இயல்பு. அருந்–ததி நாயர், ல�ோபட்–ஜெட் லட்–சுமி மேனன். தம்– பி – ர ா– மை யா, மயில்– ச ாமி, ய�ோகி– பாபு, ர�ோப�ோ– ஷங்–கர் என்று காமெடி கூட்டணி சிரிக்–க–வைக்க முயற்–சித்–தி–ருக்– கி–றார்–கள். எஸ்.கே.மைக்–கேல் ஒளிப்–பதி – வு ஓக்கே. ஃபேஸ்– பு க்– க ால் இளம்– பெ ண்– க – ளு க்கு ஏற்படக்– கூ – டி ய விப– ரீ – த த்தை எடுத்– து க் காட்–டி–யி–ருப்–ப–தில் பாஸ் மார்க் வாங்–கு– கி–றார் இயக்–கு–நர் வின்–சென்ட் செல்வா.

னம்

விமர்ச


துரத்தும் கன்னி.. மிரளும் காளை! ாரி லா பட்–ட–த லை–யில் பி ச ர – வ – ண – – ய ா ன அ எ ன் – ற ா ல ே ெ ண் – க ள் னு க் கு ப ந ்த ப ண் – ப ா – ல ேயே இ ாத– அ ல ர் ஜி . ரத்தித் துரத்தி க து யி – பி ன் அவரை தி தி . அ அ ர் ா ற – வெறுத்து லி க் – கி ால் மனம் க்–கி–றார் த – த் ன சீ – ா உத யற்–சி ைக்கு மு ே அபிக்கு தற்–க�ொல ல் என்ற ால – ம் த அதிதி. கா ்ப ங் – க ா ய் , இ ரு – வ – ரு து ப ப – ன் வே ா எ ஏ ன் – த ா ர் – க ள ணைந் இ ஸ். ளை–மேக் பர–பர கி –வ–ண–னி–டம் இளமை, அபி சர ள் அதிதி . நாய–கி–க கு. படத்– து ற – கி – ளு – ழ துள் ரு–வ–ரும் அ ஸ் . ராசிகா இ ய ப லமே எ ஸ் .எ ப் – ரி ளி ெ ன் . ஒ தி ன் ப இ சை – த ா ன் கு ம – ர – னி ன் சூரி–யன் கதை–யி . ர் ர் ா ற ள – கி ா க் வ – ரு பதி – யி தவி உ கு க் – பு ள் ப் – – சி – க , – று விறுவி ா ன க ா ட் ங் – க ள் வ – ே ஷ – க் ளி ச–ன –யான வ ாக ம�ொ க் – கை ம் ர�ொம்ப வீக்–க ந்– ட டி ப மு று என் –னால் –லும், தன் யற்–சித்–தி–ருக்– இருந்–தா மு –பேற்ற டி. – ர் பாண் தளவு ஒப் கு – ர் சங்க ந – க் ய இ ர் கிறா

விமர்சனம்

வே

வண்ணத்திரை 08 09.12.2016


நிமிர்ந்தது பூமி பூஜா 


தனுஷுக்கு ஜ�ோடியாக

கவுதமி மகள்?

மல்–ஹா–ச–னு–டன் பதி– மூன்று ஆண்– டு – க ள் ‘லிவிங் டுகெ–தர்’ முறை– யில் சேர்ந்து வாழ்ந்த கவு–தமி, திடீ–ரென்று அவ–ரைப் பிரிந்–தார். இதற்கு என்ன காரண–மென்று துல்–லி–ய–மாக கவு–தமி ச�ொல்–ல– வில்லை. கம–லும் இதைப்–பற்றி பேச மறுக்–கிற – ார். இதற்–கிடையே – கம– லி ன் மூத்த மகள் ஸ்ரு– தி – ஹாசன்–தான் இந்தப் பிரி–வுக்கு காரணம் என்று செய்– தி – க ள் ப ர வி ன .

உட– ன – டி – ய ாக ஸ்ருதி, “எனக்கு என் பெற்–ற�ோ–ரும், தங்–கை–யும்– தான் முக்–கி–யம். மற்–ற பிரச்–னை– களை நான் கருத்–தில் க�ொள்–வ தில்–லை” என்று நாசூக்–காக மறுத்– தார். இதற்– கி – டையே கமல்– ஹ ா– ச னின் மகள்–கள் ஸ்ருதி ஹாசன் மற்– று ம் அக்‌ – ஷ ரா ஹாச– னு க்கு ப�ோட்–டிய – ாக தன்–னுடை – ய மகள் சுப்– பு – ல ட்– சு – மி யை சினி– ம ா– வி ல் ஹீர�ோ–யின – ாக கவு–தமி கள–மிற – க்கு– கி– ற ார் என்று தக– வ ல்– க ள் கசி– கின்–றன. இதைக் கேள்–விப்–பட்டு ஸ்ரு–தியு – ம் அக்‌ ஷ – ர – ா–வும் கவு–தமி மீதும் சுப்–புல – ட்–சுமி மீதும் கடும் க�ோபம் க�ொண்டி– ரு ப்– ப – த ா– கவும் கூடு–தல – ாக ச�ொல்–கிறார்– கள். சவுந்– த ர்யா ரஜி– னி – க ாந்த் இயக்– க த்– தி ல் தனுஷ் நடிக்– கும் ‘வேலை– யி ல்லா பட்– ட –தாரி-2’ படத்–தின் மூல–மாக சுப்பு–லட்சு–மியி – ன் திரை அரங்–

ஸ்ருதி, அக்‌ ஷரா

சீற்றம்!


கேற்– ற ம் நடை– பெ – று ம் என்று கூறப்–படு – கி – ற – து. இத்–தக – வ – லை சவுந்– தர்–யாவ�ோ, தனுஷ�ோ மறுக்–கா–த– தால் பர–ப–ரப்பு கூடியது. அதே நேரம், “எல்–லாப் பிரச்–னைக – ளு – க்– கும் என்–னையே கார–ணம் காட்டு – கி – ற ார்– க ளே!” என்று தனுஷ் தனக்கு நெருக்–கம – ா–னவ – ர்–களி – ட – ம் புலம்–பி–யி–ருக்–கிற – ார். ‘3’ படத்–தில் ஸ்ரு– தி – யு ம், ‘ஷமி– த ாப்’ என்– கி ற இந்–திப் படத்–தில் அக்‌ –ஷ–ரா–வும் தனு–ஷ�ோடு ஜ�ோடி சேர்ந்–தார்–கள் என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. கவு–தமி இத்–தக – வ – லை முற்–றிலு – மாக மறுத்–தி–ருக்–கி–றார். “ ந ா னே வி ரை – வி ல் ஒ ரு சினிமா நிறு– வ – ன ம் த�ொடங்க இருக்–கிறே – ன். திற–மைய – ான புதி–ய– வர்–களு – க்கு வாய்ப்பு க�ொடுக்–கும்

வகை– யி ல் நல்ல திரைப்– ப டங்– களைத் தயா–ரிப்–பதே என் ந�ோக்– கம். இந்–தப் படங்–களி – ல் எனக்குப் ப�ொருத்–தம – ான வேடங்–கள் இருக்– கும் பட்–சத்–தில் நடிப்–பேன். என் மகள் திரை–யுலகுக்கு வரு–வது அவ– ரது விருப்–பம். சுப்–பு–லட்சுமியை யாருக்கோ ப�ோட்–டி–யாக நான் கள– மி – றக்க முயற்– சி க்– கி – றே ன் என்–கிற செய்தி–களில் உண்மை க�ொஞ்–சம் கூட இல்லை. அவர் இப்–ப�ோது படித்துக் க�ொண்–டி– ருக்–கி–றார். அவ–ரது முழு கவ–ன– மும் படிப்–பில் மட்–டுமே இருக்– கி– ற து. படிப்பு முடிந்– த – வு – ட ன் அவ–ரது எதிர்–கா–லத்தை அவரே தீர்–மா–னிப்–பார்” என்று ச�ொல்– கிறார் கவு–தமி.

- தேவ–ராஜ்

வண்ணத்திரை

09.12.2016

11


கவுண்டமணி

பற்றி வதந்திகள்

‘கா

மெடி கிங்’ கவுண்– ட – மணி உடல்–நிலை பற்றி அடிக்–கடி வதந்–தி–கள் தமி–ழ–கம் முழுக்க பரவி வரு– கி ன்– ற ன. கவுண்–ட–ம–ணிக்கு நெருக்–கம – ான ராம–ரா–ஜன், செந்–தில் பற்–றி–யும்

இதேப�ோல வதந்–தி–கள் பரப்பு– கி–றார்–கள். இது–ப�ோன்ற வதந்தி– களைப் பரப்– பு – ப – வ ர்– க ள் ஒரே குழுவைச் சேர்ந்–த–வர்–கள் என்று ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. சமீ–பத்–தில் ரீ-என்ட்ரி க�ொடுத்– தி – ரு க்– கு ம் கவுண்– ட – ம ணி, ‘எனக்கு வேறு எங்–கும் கிளை–கள் கிடை–யா–து’, ‘வாய்–மை’ ஆகி–ய படங்–க–ளில் நடித்–தி–ருந்–தார். மேலும் புதிய கதை– க ளைக் கேட்டு வரு– கி–றார். அவ–ரால் தங்–க ளது வ ா ய் ப் பு – க ள் ப றி – ப�ோ ய் விடும�ோ என்று பதட்– ட ப்– படும் சிலர்– த ான் திட்– ட – மிட்டு இந்த வதந்–தி–களைப் பரப்– பு – கி – ற ார்– க ள் என்று ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது.

- ராஜ்

? ன் ஏ பரவுவது


பவ்யா 

முகில் விலகினால் முழுநிலவும் தெரியும்


கு

ங்ஃபூ கலை–ஞர்–கள் மத்–தி–யில் ராஜ–நா–ய–கம் என்–கிற பெயர் ர�ொம்– ப – வு ம் ஃபேமஸ். எட்டு முறை பிளாக் பெல்ட் வாங்–கிய சர்– வ – த ேச குங்ஃபூ மாஸ்– ட ர் இவர். திறமை எங்–கி–ருந்–தா–லும் க�ொத்–திக் க�ொள்–ளும் க�ோலி– வுட் இவரை–யும் விட்டு வைக்–க– வில்லை. ‘கதிர்’ படம் மூல–மாக அரி–தாரம் பூசிக் க�ொள்–கி–றார் ராஜ–நா–ய–கம். பு து மு க ங் – க ள் வி ஷ ்வா , நீரஜா ஹீர�ோ, ஹீர�ோ– யி – னாக நடிக்–கும் இப்–ப–டத்–தில் கஞ்சா கருப்பு, க�ோலி ச�ோடா பாண்டி, சுப்–புர – ாஜ், பசங்க சிவக்– கு – ம ார், செந்தி, சிந்து, சங்–கவி, பருத்–தி– வீரன் சுஜாதா என்று ந ட் – ச த் – தி – ர ப் ப ட் – டாளம் நிறைந்–திருக்– கி–றது. ப ர ந் – து பட்ட அ றி வு , அ த ன் க ா ர ண – ம ா க க�ொள்கை – ரீ தி ய ா ன வாழ்க்கை என்று சமூக அக்– க – றை – ய�ோடு வாழும் ஓ ர் இ ளை – ஞ – னின் வாழ்க்–கைப் ப ய ண த் – தி ல் ‘காதல்’ என்– கி ற

ல் த கா ஃபூ! குங் சீக்ரட் ’ ர் தி ‘க


ஸ்பீட்–பி–ரேக்–கர் குறுக்–கி–டு–கி–றது. இந்த ஒன்–லைன் ஸ்டோ–ரியை வைத்–துக் க�ொண்டு விளை–யா–டி– யி–ருக்–கி–றார் இயக்–குநர் த�ோழர் அரங்–கன். த�ொண்–ணூறு – க – ளி – ல் செளந்தர்– யன் பிர–ப–ல–மான இசை–ய–மைப்– பா–ளர – ாக வலம் வந்–தவ – ர். இவ–ரது இசை–ய–மைப்–பில் ‘சேரன் பாண்– டி– ய ன்’, ‘சிந்– து – ந தி பூ’ ப�ோன்ற படத்–தின் பாடல்–கள் இன்–றும் ஹிட்டு. ‘கதிர்’, செளந்–தர்–யனு – க்கு ஐம்–ப–தா–வது படம். இப்– ப – ட த்– தி ல் ஹீர�ோ– வு க்கு இணை–யான வேட–மாம் குங்ஃபூ மாஸ்– ட ர் ராஜ– ந ா– ய – க த்– து க்கு. ஹீ ர�ோ வி ஷ ்வா , பு து – மு – க ம் என்ப–தால் அவ–ருக்கு சண்–டைப்– பயிற்சி வழங்–கும் வேலை–யையு – ம்

அவரே கேட்டு வாங்–கிக் க�ொண்– டா– ர ாம். அத�ோடு படத்– தி ன் ஸ்டண்ட் மாஸ்–டர் மிரட்–டல் செ ல் – வ ா – வ�ோ டு இ ணை ந் து ஆக்‌ – ஷ ன் காட்– சி – க – ளி – லு ம் தன்– னு– டை ய பங்– க – ளி ப்பை கூடு– த – லாக க�ொடுத்–துள்–ளா–ராம். ஒரு காலத்– தி ல் நம்மை உலுக்– கி ய சைனீஸ் படங்–க–ளின் ஸ்டண்ட் காட்– சி – க ளுக்கு இணை– ய ான காட்– சி – க ளை ‘கதிர்’ படத்– தி ல் எதிர்–பார்க்–கல – ாம் என்கி–றார்–கள். “இளை–ஞர்–க–ளுக்குப் பிடித்த வகை–யில் காத–லும், சண்–டையு – ம் இருக்–கிற – து. குடும்–பங்–களை ஈர்க்– கும் விதத்–தில – ான காமெ–டிய�ோ – டு ஜன– ர ஞ்– ச – க – ம ாக இப்– ப – ட த்தை எடுத்–தி–ருக்–கி–ற�ோம்” என்–கி–றார் இயக்–கு–நர் த�ோழர் அரங்–கன்.

- எஸ்

வண்ணத்திரை

09.12.2016

15


‘ம

ண்–வா–ச–னை’ முத்துப்– ப ே ச் சி , ‘ பு து – ம ை ப் – பெண்’ சீதா, ‘வைதேகி காத்–திரு – ந்–தாள்’ வைதேகி, ‘கன்னி– ரா– சி ’ தன– ல ட்– சு மி, ‘புன்– னகை மன்ன ன் ’ ம ா லி னி , ‘ கி ழ க் கு வாசல்’ தாயம்மா, ‘தேவர் மகன்’ பஞ்– ச – வ ர்– ண ம், ‘மறு– ப – டி – யு ம்’ துளசி, ‘தலை–முற – ை’ நாச்–சாயி... – யே ச�ொல்–லிக்–க�ொண்டே இப்–படி ப�ோக–லாம். ரேவதி அள–வுக்கு தான் ஏற்–றுக் க�ொண்ட பாத்–தி– ரங்–க–ளாக மாறிய நடி–கை–களை உல– க – ள – வி – லேயே விரல்– வி ட்டு எண்ணி விட–லாம். தமிழ் சினிமா– வில் நவீன காவிய நாயகி ஒரு–வர் உண்– டெ ன்– ற ால், அது ரேவதி– தான். ஹீர�ோ– யி – னெ ன்– ற ால், ஹீர�ோ–வ�ோடு டூயட் பாடு–ப–வர் என்–கிற இலக்–க–ணத்தை உடைத்– தெ–றிந்த நடிகை இவர். தமிழ், தெலுங்கு, மலை–யாளம், கன்–ன–டம், இந்தி என்று நூற்றி இரு–பத்–தைந்து படங்–களை கடந்த கதா–நா–யகி இவர். அனே–க–மாக தற்–ப�ோ–தி–ருக்–கும் நடி–கை–களில் வண்ணத்திரை 16 09.12.2016

விரல்–விட்டு எண்ணக்–கூடிய–வர்– களே இந்தச் சாத–னையை செய்– தி–ருக்–கி–றார்–கள். பத்–துக்–கும் மேற்– பட்ட டிவி சீரி–யல்–க–ளி–லும் தன் நடிப்–பாற்–றலை வெளிப்–ப–டுத்தி இருக்–கி–றார். அது மட்–டு–மின்றி ஆங்– கி – ல ம், இந்தி, மலை– ய ாள ம�ொழி–க–ளில் படங்–க–ளும் இயக்– கி–யி–ருக்–கி–றார். இவர் இயக்–கிய ‘மித்ரா மை ஃபிரண்ட்’ ஆங்– கி– ல ப் படம் தேசிய விருதைப் பெற்றது. ‘ரெட் பில்–டிங் வேர் த சன் செட்ஸ்’ என்–கிற குறும்– படம் இயக்–கியு – ம் தேசிய விருதை அள்ளி–யி–ருக்–கி–றார். சுரேஷ் மேன–னுட – ன – ான தூய்– மை–யான காதல், பத்து ஆண்டு மண–வாழ்க்கை, கருத்து ஒரு–மித்த பிரிவு, பிரி– வு க்குப் பின்– ன – ரு ம் அவ–ரு–டன் நட்பு, யார�ோ பெற்ற பிள்–ளையை தன் பிள்–ளை–யாக தத்–தெ–டுத்து வளர்ப்–பது என்று ரேவ– தி – யி ன் தனி வாழ்க்கை புரட்சி–க–ர–மா–னது. ஆஷா கேளுண்ணி என்–கிற இயற்–பெ–யர் க�ொண்ட ரேவதி


‘மண்வாசனை’

முத்துப்பேச்சிக்கு

ப�ொன்விழா!


என்கிற பெண்– ணி ன் அ டை – யாளங்–கள் இவை மட்டு–மல்ல. சென்–னை–யில் உள்ள பான்–யன் இ ல்ல த் தி ற் கு இவர் சென்–றால், அ ங் கி ரு க் – கு ம் ஆத– ர – வ ற்ற முதி– ய�ோ ர் த ங் – க ள் ச�ொந்த மக–ளாக இவரைக் கருதி க�ொண்டா டு – கி ற ா ர் – க ள் . அ ங்கே ம ணி க் – கணக்–கில் நேரம் செல–வழித்து, அவர்–களு – க்கு எது எது தேவைய�ோ அதை காது க�ொடுத்துக் கேட்டு நிறை– வே ற்று– வ – தி ல் ரேவ– தி க்கு அத்தனை பிரி–யம். டங்–கர் ஃபவுண்–டேஷ – ன், அபி– லாஷ் ஃபவுண்–டேஷ – ன் ப�ோன்ற தன்– ன ார்வ அமைப்– பு – க – ளி ல் ரேவதி இல்– ல ாத நிகழ்– வு – க ளே இல்லை. வித்–யா–சா–கர் அமைப்– பின் சேவகி என்று சமூ–க–சேவை– யில் ரேவ– தி – யி ன் கால்– த டம் பதி– ய ாத இடங்– க ளே இல்லை என–லாம். உலக சினிமா, மற்ற சினிமா நிகழ்– வு – க – ளி ல் நடு– வ ர் என்று ரேவதி எப்– ப �ோ– து ம் தன்னை பிஸியா–கவே வைத்–துக் க�ொள்– கி–றார். புத்–தக – க் காட்சிக–ளில் கதர் வண்ணத்திரை 18 09.12.2016

ஆடை அணிந்து, த�ோ ளி ல் ஜ � ோல்னா பைய�ோ டு புத்– த – க ங்– க – ளு க்– கு ள் த ன்னை த�ொலைக்– கு ம் அறி–வு–ஜீ–வி–யாக மாறி–வி–டு–வார். திடீ– ரெ ன்று தென்–சென்னை பாரா–ளு–மன்–றத் த�ொ கு – தி – யி ன் எ ம் பி வே ட் – பா–ள–ராக களத்–தில் நிற்–பார். ஒரு நல்ல படம் ஓடிக் க�ொண்– டி– ரு க்– கி – ற து என்– ற ால் சத்– ய ம் தியேட்–டர் கவுண்–டர் வரி–சை– யில் ரேவ–தியைப் பார்க்–க–லாம். பெண்– ணி – ய ம் த�ொடர்– ப ான கருத்–தர – ங்கு, மாநாடு மேடை–களி– லும் ரேவ–தியி – ன் முகத்தை காண– மு–டியு – ம். விஐ–பிய – ாக மட்டு–மின்றி பார்–வை–யா–ள–ராகவும் தன்னை வெளிப்– ப – டு த்– தி க் க�ொள்ளும் சி ம் – பி – ள ா ன மன�ோ – ப ா – வ ம் க�ொண்டவர். ரேவ–திக்கு இந்த ஆண்டு வயது ஐம்–பது நிறை–வடை – ந்–திரு – க்–கிற – து. ஆனால், அவ–ரது உள்–ளம் இன்–ன– மும் ‘மண்–வா–சன – ை’ வய–திலேயே – சுறு–சு–றுப்–பாக வாழ்–கிற – து.

- மீரான்


மாலை வேளை மஞ்சள் ச�ோலை

காம்னா


எடுத்த எடுப்பில் ‘எஸ்’ ச�ொன்னார் எஸ்.ஏ.சி!


துரை புதூ–ரைச் சேர்ந்த அபி சர–வ–ணன், பள்ளிக்கூடக் காலத்–தி–லேயே நாட–கங்– க – ளில் நடித்து, சுற்–றி –யி –ருந்–த–வ ர்– க – ளின் கைதட்–ட–லைப் பெற்–றார். பி.இ மற்–றும் எம்.பி.ஏ படிக்–கும்–ப�ோ– தும், விப்– ர�ோ – வி ல் மாதம் ஒரு– ல ட்ச ரூ ப ா ய் சம்– ப – ள ம் வாங்– கி – ய – ப�ோ – து ம் நடிப்பு ஆர்– வ ம் அப்–படி – யே இருந்– தது. ஒரு– கட்–டத்– தில் வேலையை உ த – றி – வி ட் டு , ல�ோக்–கல் சேன– லில் வி.ஜேவாக வலம் வந்– த ார். அந்த அனு–பவ – ம், சன் மியூ– சி க்– கி ல் எனி– டை ம் மியூ– சிக் நிகழ்ச்–சியை இவ– ரு க்கு வாங்– கிக் க�ொடுத்–தது. பத்–திரி – கை – ய – ா– ளர்–கள் முரு–கன் மந்–தி–ரம் மற்–றும் கே . வி . ஆ ன ந் த் நட்பு கிடைத்–த–ப�ோது சர–வ–ண– னு க் கு சி னி ம ா வ ட் – ட ா – ர ம் நெருக்–க–மா–னது. ‘ அ ட் – ட – க த் – தி ’ ப ட த் – தி ல் தினேஷ்க்கு நண்–ப–ராக நடித்து இவர் பேசிய ‘இவன் சீன் ப�ோட–

றாண்–டா’ என்–கிற முதல் டய– லாக் கவ– ன ம் ஈர்த்– த து. ‘குட்– டிப்–பு–லி’ படத்–தில் ‘காதல்னா பார– தி – ர ாஜா, கம்– ப�ோ – சி ங்னா இளை–ய–ராஜா, இது ரெண்–டும் சேந்– த – து – த ாண்டா இந்த பப்– பு – ரா– ஜ ா’ என்று டய– ல ாக்– கெ ல்– லாம் இருந்– த து. பி ன் – ன ர் அ து பால– ச – ர – வ – ண ன் கைக்கு மாறி–விட்– ட து . எ ஸ் . எ ஸ் . கும–ரன் இயக்–கத்– தில் நாய– க – ன ாக நடித்த ‘கேரள நாட்–டிள – ம் பெண்– க–ளு–ட–னே’ நல்ல வ ர – வே ற் – பை ப் பெற்–றது. த�ொ ட ர்ந் து ‘ அ ன் – க ட் டைமண்ட்’ மலை– யா–ளப் படத்–தில் ஹீர�ோ வாய்ப்– புக் கிடைத்–தது. . ‘சாஹ–ஸம்’ படத்– தில் தியா–கர – ா–ஜன் இ வ – ரு க் – க�ொ ரு நல்ல வாய்ப்பை வழங்–கி–னார். ‘ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்’, ‘இறை– யாண்’, ‘வீரத்– தே – வ ன்’ ‘இவன் ஏடா–கூட – ம – ா–னவ – ன்’, ‘பட்–டத – ா–ரி’, ‘எதிர்–க�ொள்’, ‘விசி–றி’ , ‘சாயம்’, ‘வச்சு செய்– ற�ோ ம்’, ‘மீனாட்– சி –


பு–ரம்’, .‘நாகேஷ் திரை–ய–ரங்–கம்’ ஆ கிய ப ட ங் – க – ளில் ஹீர�ோ , செகண்ட் ஹீர�ோ என படப்–பட்– டி–யலை நீட்டி வரு–கி–றார் அபி சர–வ–ணன். எஸ்.ஏ.சந்–திர – –சே–க–ரன் நடித்த ‘டூரிங் டாக்–கீஸ்’ படத்–தில் சின்ன வயது எஸ்.ஏ.சியாக, இளம் நாய–க– னாக நடித்–த–தற்–குப் பின்–னால் உள்ள கதை–யைச் ச�ொல்–கி–றார் அபி சர–வ–ணன்... ‘‘ சினி– ம ாக்– க ா– ரர் – க ள் கண்– ணி ல் – ப – டு – வ ா ர் – க ள ா எ ன் று பார்ப்–ப–தற்–காக சாலி–கி–ரா–மத்–தி– லுள்ள டீக்–கடை – க்–குப் ப�ோவேன். அப்– ப டி ஒரு– மு றை ப�ோகும்– ப�ோது, ‘வீடு ஒழு–குகி – ற – து. க�ொஞ்ச நாளைக்கு தங்–குவ – த – ற்கு ஏதா–வது ஏற்–பாடு செய்–யுங்–கள்’ என்று ஒரு– வர், தன் நண்–ப–ரி–டம் கேட்–டுக் க�ொண்– டி – ரு ந்– த ார். அவர்– க ள்

22 09.12.2016

வண்ணத்திரை

பேசி–யதி – லி – ரு – ந்து, சினி–மாக்–கா–ரர்– கள் என்று தெரிந்–துக�ோ – ண்–டேன். அவ–ரி–டம் பேசி என் அறைக்கு அழைத்து வந்–தேன். அறை–யில் ‘கேரள நாட்– டி – ள ம் பெண்– க ’ ப�ோஸ்–டர – ைப் பார்த்து, ளு – ட – னே – ‘நீங்–கத – ான் அந்–தப்–ப–டத்–துல யங் ஹீர�ோவா?’’ என்–றார். ஆமாம் என்–றேன். சில நாட்–களி – ல் சென்று – விட்– ட ர். ஒரு– வ – ரு – ட ம் கழித்து அவ–ரி–ட–மி–ருந்து த�ொலை–பேசி அழைப்பு வந்–தது. வரச்–ச�ொன்ன இடத்–துக்–குப் ப�ோனேன். அது எஸ்.ஏ.சந்–திர – ச – ே–கர – ன் சார் ஆபீஸ். என்–னைப் பார்த்–த–தும் எது–வும் பேச–வில்லை. அவ–ரி–டம் ‘குட், இந்–தப்–பை–ய–னையே ஹீர�ோவா ஃபிக்ஸ் பண்–ணிக்–க�ோங்–க’ என்– றார். என்னை அழைத்–துச் சென்– ற–வர் எஸ்.ஏ.சியின் மேனே–ஜர் ம�ோகன்.–’’

- நெல்பா


ச�ோனி

ரத்தச் சிகப்பு ரதியின் சிறப்பு


பா ் ப டி ண்

ரெ

வ் ல மேரே

ஜினா செசண்ட்ரா, சினி– மா–வில் நடிக்க வந்து பதி– ன�ோரு ஆண்–டுக – ள் ஆகி–விட்–டன. 2005ல் ‘கண்ட நாள் முதல்’ படத்– தில் லைலா–வின் தங்–கைய – ாக அறி– மு–க–மா–னார். ‘அழ–கிய அசு–ரா’, ‘பஞ்–சா–மிர்–தம்’, ‘கேடி பில்லா கில்– லாடி ரங்–கா’, ‘நிர்–ண–யம்’, ‘ராஜ– தந்–தி–ரம்’ என்று தமி–ழில் ர�ொம்ப செலக்–டடாகத்–தான் நடித்–தார். ஆந்–திரா பக்–கம் அலை அடித்–த– தால் அந்–தப் பக்–க–மாக ஒதுங்–கி– யி–ருந்த அவர், மீண்–டும் தமி–ழில் நடிக்க ஆர்– வ ம் காட்– டு – கி – ற ார். சென்னை கிண்–டியி – ல் ‘சர–வண – ன் இருக்க பய–மேன்’ படப்–பிடி – ப்–பில் இருந்–த–வர், இரவு பத்து மணிக்கு டின்–ன–ருக்கு அழைத்து, அப்–ப– டியே நம்–மி–டம் பேசிக்–க�ொண்– டி–ருந்–தார். “தமி–ழில் அடிக்–கடி ‘கேப்’

விடுறீங்க. ஆடி–யன்ஸ் மறந்–துட மாட்–டாங்–களா?” “அழ–கும், திற–மை–யும் இருக்– கு– ற – வ ங்க இப்– ப டி பயப்– ப ட வேண்–டிய – தி – ல்லை. நான் பிஸியா இருக்–கணு – ம்னு எப்–பவு – ம் நினைச்–ச– தில்லை. பேசப்–படு – ற வேடங்–கள் செய்–தால் ப�ோதும்னு நெனைக்–கி– றேன். ‘கேடி பில்லா கில்–லாடி ரங்– கா’ வந்து எவ்–வ–ளவு நாளாச்சி? இப்–ப–வும் தமிழ்–நாட்–டில் ஏத�ோ ஒரு ஊரில் டிவி–யில் என்–ன�ோட முகத்– தை ப் பார்த்– த ாலே, அந்– தப் படத்– து லே நான் நடிச்ச கேரக்–டர�ோ – ட பேரை நினை–வில் வெச்சி, ‘பாப்–பா–’ன்னு ஜனங்க அடை–யா–ளம் கண்–டுக்–கிறாங்க. இந்–தப் பெயரை கடைசி –வரை காப்– ப ாத்– தி க்– க – ணு ம். என்னை

‘பாப்பா’வின் ஃப்யூச்சர் ப்ளான் வண்ணத்திரை 24 09.12.2016


! ன் தா ்

ய ா ரு ம் சு ல – ப ம ா மறக்– க – ற – ம ா– தி ரியான கேரக்டர்–களை நான் செய்–வ–தில்–லை.” “திடீர்னு நெறைய படம் தமி–ழில் கமிட் ஆகி–யி–ருக்–கீங்க?” “நிறைய நல்ல கேரக்– டர்– க ள் வந்– தி – ரு க்– கு ன்னு அர்த்– த ம். செல்– வ – ர ா– க – வ ன் டைரக் – ‌–ஷ – னி ல் ‘நெஞ்– ச ம் மறப்– ப – தி ல்– ல ை’ முடிச்– சி ட்– டே ன். இதுலே எஸ்.ஜே.சூர்யா பிர–மா–தப்– படுத்தி இருக்–காரு. எழில் டைரக்–‌ –ஷ–னில் உத–ய–நிதி சாருக்கு ஜ�ோடியா ‘சர– வ – ண ன் இருக்க பய– மே ன்’, வழக்– க – மான ஜாலிக்–கூத்தா இருக்–கும். அப்–பு–றம் நான் ஏற்– க – ன வே மு டி ச் – சி ட்ட ‘மாந– க – ர ம்’ தமிழ், தெலுங்கு இரண்– டி–லும் ரிலீஸ் ஆகப்–


ப�ோ – வு து . இதுதவிர்த்து ‘ ப ா கு – ப – லி ’ ராணா–வுக்கு ஜ�ோ டி ய ா ந டி க் – கி ற ‘மடை திறந்து’ ப ட மு ம் ரெண்டு லேங்– கு – வே – ஜி – லு ம் வ ரு து . அ த ர் – வ ா – வ�ோ ட ‘ஜெமினி கணே– ச – னு ம் , சு ரு ளி ர ா ஜ – னு ம் – ’ னு த மி – ழி ல் இ ப் – ப�ோ–தைக்கு எங்– கி ட்டே அ ஞ் சு ப ட ம் இ ரு க் கு . இ து த வி ர் த் து தெலுங்–கி–லும் சில பண்– ணி க்– கி ட்– டி – ருக்–கேன்.” “தெலுங்–குலே காட்டு காட்–டுன்னு கவர்ச்சி காட்–ட– றீங்க... தமிழ் ரசி–கர்–க–ளுக்கு மட்டும் ஏன் ஓர–வஞ்–சனை?” “கேரக்– ட – ரு க்கு ஏத்த கிளா– மர்–தான் செய்–ய–றேன். ர�ொம்ப எ க் ஸ் – ப�ோ ஸ் ப ண் – ணி க் – கி – ற – தில்லை. ‘கேடி பில்லா கில்–லாடி ரங்கா’ முடிஞ்–சப்–புற – ம் எல்–லா–ரும் தாவணி ப�ோடுற அதே வில்–லேஜ் வண்ணத்திரை 26 09.12.2016

ப�ொண்ணு கேரக்– ட ர்– ஸ �ோடு வந்– த ாங்க. ஆனா, அப்போ தெலுங்–குலே வித– வி – த – ம ான கேரக்– ட ர்– க ள் வந்–தது. நான் நடிச்ச படங்–கள் த�ொடர்ந்து அங்கே ஹிட்–டா–ன– தாலே, அங்– கேயே க�ொஞ்– ச காலம் பிஸியா இருந்–துட்–டேன். ரெண்டு ம�ொழிப்–பட – ங்–களு – க்கும்


சில வித்– தி – ய ா– ச ங்– க ள் இருக்கு. தமி–ழில் ஹ�ோம்–லியா பண்ணா ர�ொம்ப ரசிப்– ப ாங்க. தெலுங்– குலே ஹ�ோம்லி கேரக்– ட ரா இருந்–தா–லும், அதி–லும் லைட்டா கிளா– ம ர் தெரி– ய – ணு ம். இங்கே கேரக்–ட–ர�ோட முக்–கி–யத்–து–வம் ஒரு நடி–கையை பிர–பல – –மாக்–கும். அங்கே படத்–த�ோட வெற்–றித – ான் நடி–கை–யின் எதிர்–கா–லத்தை தீர்– மா–னிக்–குது. மத்–த–படி ஒர்க்–கிங் ஸ்டைல் எல்–லாம் ரெண்டு லேங்– கு–வே–ஜி–லும் ஒரே மாதி–ரி–தான். தெலுங்கோ, தமிழ�ோ என்–னைப் ப�ொறுத்–தவ – ரை மாடர்ன் டிரெஸ் ஓக்கே. வல்–கரா தெரி–யக்–கூட – ாது என்–பதி – ல்–தான் கண்–டிப்பா இருக்– கேன்.” “பாலி–வுட்–டி–லும் கால் பதிக்–க–றீங்க ப�ோலி–ருக்கே?” “ அ மி – த ா ப் , அ னி ல் – க – பூ ர் , அர்–ஜுன் ராம்–பால்னு பெரிய ஹீர�ோக்–கள் சேர்ந்து நடிக்–கிற ஒரு படத்–துலே இருக்–கேன். இது–தான் எனக்கு இந்– தி – யி ல் அறி– மு – க ம். ஜன–வரி – யி – ல் ஷூட்–டிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அங்கே படப்–பி–டிப்–பெல்– லாம் க�ொஞ்– ச ம் ஸ்லோவா நடக்–கும். சவுத் இண்–டி–யா–வில் எல்–லாமே ர�ொம்ப ஸ்பீட். நாம எங்கே நடிக்–கிற – ம�ோ அது அதுக்கு ஏத்–த–மா–திரி அட்–ஜஸ்ட் ஆகிக்–க– ணும். பாலி–வுட்–டில் படம் பண்– ணா– லு ம் என்– ன �ோட கண்ணு


தமி–ழி–லும், தெலுங்–கி–லும்–தான்.” “எப்–ப–வும் கிசு–கிசு ராணியா வலம் வர்–றீங்க...?” “பிஸியா இருக்–கிற – வ – ங்–களைப் பத்–தி–தான் கிசு–கிசு பேசு–வாங்க. ரீசன்டா ஃபிரெண்–ட�ோட எடுத்– துக்–கிட்ட ஒரு ப�ோட்–ட�ோவை நெட்–டுலே ப�ோட்–டேன். அதுக்கு வண்ணத்திரை 28 09.12.2016

கண்ணு, காது, வாய், மூக்–கெல்– லாம் வெச்சி என்– ன �ோட ஒரு லவ்ஸ்–ட�ோரி – யை எல்–லா–ரும் கிரி– யேட் பண்–ணிட்–டாங்க. கடுப்–பா– கிப் ப�ோய் அந்த ப�ோட்–ட�ோவை தூக்–கிட்–டேன். சம–யத்–தில் இது– மா–திரி – த – ான் கிசு–கிசு வெறுப்–பேத்– தும். ஆனா, அதையே நினைச்சி கவ–லைப்–பட்–டுக்–கிட்டு இருந்தா வேலை பார்க்க முடி–யா–து.” “கல்–யா–ணம் எப்போ பண்ணிக்கப் ப�ோறீங்க?” “ஏன் சார், எனக்– கென்ன வயசு ஆவுது? நிச்–சய – மா மேரேஜ் உண்டு. அது–வும் லவ் மேரேஜ். பேரன்ட்ஸ் அரேஞ்ச் செய்–கிற மேரேஜ் செட்– ட ா– க – ல ைன்னா நம்–ம�ோட க�ோபம் பேரன்ட்ஸ் மீது– த ான் திரும்– பு ம். அதைத் தவிர்க்–கத்–தான் லவ் மேரேஜ்னு ஐடியா பண்–ணி–யி–ருக்–கேன்.” “மாப்–பிள்ளை சினிஃ–பீல்டா?” “ஏதா– வ து கிசு– கி சு தேத்– த – லாம்னு ட்ரை பண்–ணுறீ – ங்க. நான் யாரை–யா–வது லவ் பண்ண ஆரம்– பிச்– ச – து மே ச�ொல்லி அனுப்– ப – றேன். அது–வ–ரைக்–கும் வெயிட் பண்–ணுங்க. சத்–தி–யமா ரக–சி–யக் கல்–யா–ண–மெல்–லாம் செஞ்–சிக்க மாட்–டேன்.”

- தேவ–ராஜ்


தே

வி

அன் இன்

று


l குத்– து ச்– ச ண்டை பயிற்சி எடுப்– ப – த ால்– த ான் தன் உடம்பு கட்டுக்–க �ோப்–பாக இருக்–கி–றது என்–கி–றாரே அந்த அர–புக்–குதிரை நடிகை? - ப.முரளி, சேலம்.

அவ–ரி–டம் குத்து வாங்–கு–ப–வர் ஏக்–கத்–திலேயே இளைத்–து–வி–டு–வாரே?

l மூடி–யி–ருக்–கும் ப�ொரு–ளுக்கு தனி மவுசு அல்–லவா?

- வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

இல்–லையா பின்னே? ஆனால், அப்பப்போ இ லை – ம ற ை க ா ய் – ம – ற ை – ய ா ய் க ா ட் டி சஸ்பென்ஸை கூட்–டிக்கொண்டே ப�ோக வேண்–டும்.

l ஒரு பெண் நகத்–தைக் க டி ப் – ப – த ற் – கு ம் ,


உதட்டைக் கடிப்–பதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

‘யாரு–டைய உதட்–டை’ என்–கிற தெளிவு இந்தக் கேள்–வியி – ல் இல்–லா–தத – ால் பதில் ச�ொல்ல முடி–யவி – ல்லை.

l ஓரி–ர–வில் எத்–தனை முத்–தம் என்று அதி–க–பட்ச லிமிட் வைத்–துக் க�ொள்–ள–லாமா? - எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு (வேலூர் மாவட்–டம்)

அந்த நேரத்– து லே ப�ோய் விர– லு – வி ட்டு எண்– ணி க்– கி ட்– டி – ரு ப்– பீ ங்– க ளா? காட்டாறுன்னா கண்–ணு–மண்ணு தெரி–யாம பாஞ்–சி–ட–ணும் சார்.

l ‘அலை–பாய்ந்–தது மன–சு’ என்–கி–றார்–களே, அதற்கு என்ன அர்த்–தம்? - சங்–கீத சர–வண – ன், மயி–லா–டு–துறை.

கண்ட்–ர�ோல் பண்ண முடி–யாத அள–வுக்கு மனசு பெரு–சாக வளர்ந்–து–விட்–டது என்று ப�ொருள�ோ என்னவ�ோ, யாருக்கு தெரியும்?

அலைபாயும் மனசு!


ப்–ப�ோ–தெல்–லாம் ஷூட்–டிங்– குக்கு தன்–னுட – ைய கடைக்– குட்டி ஆப்– ர ாமை ரெகு– ல – ர ாக அழைத்து வரு–கிற – ார் ஷாருக்–கான். மீர்–கான் நடிப்–பில் கிறிஸ்– து– ம ஸ் ரிலீ– ஸ ாக ‘தங்– க ல்’ வெ ளி – ய ா – கி – ற து . அ மீ ர் – க ா ன் விரும்பி கேட்–டுக் க�ொண்–டதா – ல், இதை தமி–ழி–லும் டப்–பிங் செய்து வெளி–யி–டு–கி–றார்–கள் னா– க ா– னு க்கு ‘வஜா தும் ஹ�ோ’ படத்–தில் ம�ொத்–தம் எட்டு பெட்–ரூம் காட்–சி–க–ளாம். புகுந்து விளை–யா–டி–யி–ருக்–கி–றார் என்று படக்–கு–ழு–வி–னரே கிளு–கி– ளுப்–ப–டைந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். பில்’ படத்–தில் ஹிரித்–திக் ர�ோஷ–ன�ோடு க�ொஞ்–சம் ‘அப்– ப டி இப்– ப – டி – ’ – யெ ல்– ல ாம் நடிக்க முடி–யாது என்று மறுத்–தி– ருக்–கி–றார் யாமி கவு–தம். ன்– பீ ர் கபூ– ரு க்கு மர்– ம – மா ன இடம் எதில�ோ மச்–சம் இருக்– கி–றது ப�ோல. ஐஸ்–வர்–யா–ராயைத் த�ொடர்ந்து வித்– ய ா– பா – ல – னு ம் அவ–ர�ோடு நெருக்–க–மாக நடிக்க வி ரு ம் பு – கி – ற ா – ர ா ம் . ஆ ன ா ல் , தன்னைவிட வயது கூடு–த–லான நடி–கை–களே இது–ப�ோல தன்னை தேர்ந்–தெ–டுப்–பது ஏனென்று புரி– – ார் யா–மல் குழம்–பிப் ப�ோயி–ருக்–கிற ரன்–பீர்.

‘கா

- ஜியா

வண்ணத்திரை 32 09.12.2016

பெட்ரூம் காட்சிகளில் வூடு புகுந்து அடித்த

சனாகான்!


சில்பி சர்மா

ஹாwesome!


கண்ணு கத்தி ப�ொண்ணு கெட்டி

ஸ்வேதா


ரூபாய் பிரச்சினை

உச்சத்தில் இருக்கும்போது

ஏற்– ப – டு த்– து ம்” என்று ல்ல கருத்– நிதா – ன – மா க பேச த் து ள ்ள த�ொடங்–குகி – ற – ார் இயக்– ப ட ங் – க – கு–நர் அன்–ப–ழ–கன். ளைக் க�ொடுத்– த ால் ஆ டி – ய ன் ஸ் ஏ ற் – று க் “உங்க படத்–த�ோட க � ொ ள் – வ – தி ல ்லை தலைப்–புதா – ன் எ ன் று சி னி – ம ா– வி ல் இப்போ டாக் ஆஃப் சிலர் ச�ொல்–வ–துண்டு. இந்தியா...” என்– னு – டை ய அனு– ப – “இந்த ரூபாய் ந�ோட்– வம் அதை தவறு என்று டுப் பிரச்–சி–னை–யெல்– நி ரூ – பி த் – தி – ரு க் – கி – ற து . லாம் வர்–ற–துக்கு முன்– நல்ல ஆசி– ரி – ய ர்– க ள்– னா– டி யே ‘ரூபாய்’னு அன்–ப–ழ–கன் தான் நல்ல சமூ–கத்தை எ ங்க ப ட த் – து க் கு உரு– வ ாக்க முடி– யு ம் என்– கி ற தலைப்பை வெச்–சிட்–ட�ோம் சார். கருத்தை ‘சாட்– டை ’ மூல– ம ாக பணம் என்–கிற கான்–செப்ட் உரு– ச�ொல்– லி – யி – ரு ந்– த ேன். ஜன– ர ஞ்– வாக்–கப்–பட்ட காலத்–தி–லி–ருந்தே ச–க–மாக ச�ொல்–லப்–பட்ட அந்த அது மக்– க – ள�ோ டு இரண்– ட – ற க் மெசேஜை மக்–கள் நன்கு வர–வேற்– கலந்த விஷ–யம். இப்போ திடீர்னு றி–ருக்–கி–றார்–கள். அடுத்து நான் உயர்–மதி – ப்–புள்ள ரூபாய் ந�ோட்டு இயக்–கியி – ரு – க்–கும் ‘ரூபாய்’ பட–மும் செல்–லா–துன்னு அறி–விக்–கப்–பட்– அது–ப�ோன்ற ஒரு முக்–கி–ய–மான டி–ருப்–ப–தால் பர–ப–ரப்பா பேசு– கருத்தை விவா–தம – ாக மக்–களி – ட – ம் றாங்–களே தவிர, எப்–பவு – ம் மக்–கள்

ரிலீஸ் ஆகிறது ‘ரூபாய்’!


பணம் பற்றி சிந்–திச்–சிக்–கிட்–டே– தான் இருக்–காங்க. ‘சாட்–டை’ முடிச்ச கைய�ோடு ‘ரூபாய்’ படத்–த�ோட ஸ்க்–ரிப்டை எ ழு த ஆ ர ம் – பி ச் – சே ன் . கி ட் – டத்– த ட்ட ஒண்– ண ரை வருஷ உழைப்பை இந்–தப் படத்–த�ோட எழுத்து எடுத்–துக்–கிச்சு. இப்போ திரும்–பின பக்–கமெல் – லா – ம் மக்–கள் ரூபாய் பற்றி பேசிக்–கிட்–டி–ருக்–கி– றப்போ எங்க ‘ரூபாய்’ வெளி–வரு – – வது தற்–செய – லா – ன – து – த – ானே தவிர, திட்–ட–மிட்டு செஞ்–ச–தில்–லை.”

“இந்–தப் படத்–துலே என்ன மெசேஜ் ச�ொல்ல வர்–றீங்க?”

“ஆசை– த ான் துன்– ப த்– து க்கு கார–ணம்னு அத்–தனை மகான்–க– ளும் ச�ொல்–லிட்–டாங்க. நாங்க குறிப்பா பணத்– த ாசை, இப்– ப�ோ–தைய சமூ–கத்–தீ–மை–க–ளுக்கு ஆணி–வேரா இருக்–கிற – தை – ப் பத்தி அலசு–ற�ோம். பணம் மட்–டும் ஒரு மனு–ஷ– னுக்கு திருப்தி தந்–து–டா–துன்னு எந்த ஏழை– ய ா– வ து ச�ொல்– லு – றானா? பண–ரீதி – யா தன்–னிறை – வு பெற்–றவ – ர்–கள்–தான் இப்–படி – யெல் – – லாம் தத்–து–வம் ப�ோதிப்–பாங்க. அப்–படி பணக்–கா–ரனு – க்கு பணத்– தாலே நிம்– ம – தி – யி ல்– லை ன்னு அதை–யெல்லா – ம் தூக்கி ஊருக்கு

க�ொடுத்–துட்ட வர–லாறு எங்–கா– வது உண்டா? இப்– ப – டி – ய ாக பணம் பத்தி மக்கள் கிட்டே என்–னவெல் – லா – ம் ‘மித்’ இருக்–குன்னு எங்க படம் விவா–திக்–கு–து.”

“படத்–த�ோட கதை?”

“தேனி–யிலே லாரி டிரை–வர்–க– ளாக இருக்–கும் சந்–திர – ன், கிஷ�ோர் ரெண்டு பேரும் நெருங்–கிய நண்– பர்–கள். அவங்–க–ளுக்–குன்னு உல– கத்–துலே இருக்–கிற ஒரே ச�ொத்து அவங்க லாரி மட்–டும்–தான். ஒரு பெரிய சவாரி எடுத்– து க்– கி ட்டு க�ோயம்–பேடு மார்க்–கெட்–டுக்கு வர்–றாங்க. ஊர் திரும்–பு–றப்போ அவங்– களுக்கு ஏற்– ப – டு ற ஒரு சின்ன பணத்– த ா– சை – யி ல் ஏகப்– ப ட்ட பிரச்–சி–னை–க–ளுக்–குள்ளே சிக்–கிக்– கி–றாங்க. அதிலே இருந்து மீண்டு ஊர் ப�ோய் சேர்ந்– த ாங்– க ளா என்ப–து–தான் கதை.”

“உங்க முந்–தை–ய படத்தில் கத–றக் கதற கருத்து ச�ொன்னீங்க...?”

“ சி லபே ர் அ ப் – ப – டி – த ா ன் ச�ொல்– லு – ற ாங்க. ஆனா, படம் பார்த்த சாமா–னிய மக்–கள் அத்– தனை பேரும் ஹேப்பி. குறிப்–பாக அர–சுப் பள்–ளிக – ளி – ல் பணி–புரி – யு – ம் வாத்–திய – ார்–கள் பல–ரும் என்னை தேடி–வந்து அந்–தப் படம் பத்தி மணிக்–கண – க்கா பேசி–யிரு – க்–காங்க.


இந்– த ப் படத்– து லே அவ்– வ – ளவு தீவி– ர – ம ான பிரச்– சா – ர ம் இருக்– க ாது. காதல், காமெடி, திரில்–லர்னு விஷு–வலா ர�ொம்ப ஜாலியா ஃபீல் பண்–ணு–ற–துக்கு நிறைய விஷ–யங்–கள் வெச்–சி–ருக்– க�ோம். ‘சாட்–டை’ படத்–தின் கதை முழுக்–கவே ஒரு பள்–ளியை கள– மா–கக் க�ொண்–டது. ஆனா, இதில் சென்னை, மூணாறு, மறை–யூர், தேனின்னு நிறைய ல�ொக்–கேஷ – ன்– க–ளுக்கு கதை டிரா–வல் ஆகு–து.”

“யாருக்–கு–மில்–லாத சமூக சிந்– தனை உங்–க–ளுக்கு மட்–டும் ஏன் இவ்–வ–ளவு அதி–கமா இருக்கு?”

“அய்யோ, என்னை என்– னவ�ோ புரட்– சி – வீ – ர ன் மாதிரி

சித்– த – றி க்– க – றீ ங்– க ளே? சமூ– க ம் குறித்து எல்–லா–ருக்–கும் இருக்–கும் ஆதங்–கம்–தான் எனக்–கும் இருக்கு. அதை வெளிப்–படு – த்–தற மீடி–யமா சினி–மாவை நான் யூஸ் பண்–ணிக்– கி–றேன். என் படத்–த�ோட கதை முத–லில் என்னை தாக்–கத்–துக்கு உள்–ளாக்–க–ணும். அப்–ப�ோ–தான் அதில் முழு–மையா ஈடு–பட முடி– யுது. மக்–க–ள�ோட வாழ்க்–கைக்கு அந்– நி – ய – ம ான விஷ– ய ங்– க ளை முடிஞ்–ச–வரை ஒதுக்–கி–டு–வேன். ‘சாட்– டை ’ மாதிரி கதையை எடுத்–துக்–கிட்–டுப் ப�ோனா, பல தயா–ரிப்–பா–ளர்–கள் மிர–ளுற – ாங்க. சரின்னு பக்கா கமர்–ஷிய – லா ஒரு லைன் ச�ொன்–ன�ோம்னா, உங்க வண்ணத்திரை

09.12.2016

39


கிட்டே இருந்து ‘சாட்–டை–’யை – –த்தான் எதிர்– ப ார்க்– கி – ற�ோ ம்னு பல்டி அடிக்– கிறாங்க. ‘ரூபாய்’ படத்–துலே ரெண்டு அம்– ச த்– தை – யு ம் பேலன்ஸ் பண்ணி செஞ்சி–ருக்–கேன்.”

“சந்–தி–ரன் - ஆனந்தி, கெமிஸ்ட்ரி எப்படி?”

“கதைக்கு ப�ொருத்–தமா அமைஞ்–சி– ருக்–காங்க. பரணி எனும் லாரி டிரை–வரா சந்–திர – ன் பக்–காவா ஃபிக்ஸ் ஆயிட்–டாரு. பாம–ரப் பெண்ணா இருந்–தா–லும் அறி– வுக்–கூர்மை மிக்க பெண்ணா ஆனந்தி வர்–றாங்க. இவங்–களு – க்–குள்–ளான காதல் எபி–ச�ோட் நல்லா வந்–தி–ருக்கு. ஹரீஷ் உத்–த–மன் வில்–லனா வந்து சைலண்டா மிரட்–டுற – ார். சந்–திர – னு – க்கு ஃபிரெண்டா கிஷ�ோர் ரவிச்–சந்–தி–ரன், முக்–கி–ய–மான ஒரு வேடத்–தில் சின்னி ஜெயந்–துன்னு.. இந்த ஐந்து பாத்–திர – ங்–களை வெச்–சித – ான் திரைக்–கதை டிரா–வல் பண்–ணுது. அஞ்சு பேருமே முழு ஸ்க்–ரிப்ட்–டை–யும் படிச்– –ஷாப், டெஸ்ட் ஷூட்– சிட்டு வ�ொர்க்–‌ டுன்னு ஒத்–துழை – ச்–சாங்க. அதுக்கப்–புற – ம்– தான் ஃபைனல் ஷூட்–டிங் ப�ோன�ோம்.”

“ர�ொம்ப நாள் கழிச்சி சின்னி ஜெயந்த்?”

“படத்–துலே இவ–ர�ோட கேரக்–டர் தள்–ளு–வண்டி கடைக்–கா–ரர். கதையை எழு–திக்–கிட்–டிரு – க்–கிற – ப்–பவே இவ–ர�ோட

முகம்–தான் அந்–தப் பாத்–தி– ரத்–துக்கு செட் ஆகும்னு த�ோணிச்சி. அவர் படம் நடிச்சி ர�ொம்ப நாளா– வுதே, ஒத்–துப்–பா–ரான்னு சந்– த ே– க த்– த �ோடு ப�ோய்– தான் கேட்–டேன். குங்கு–ம – ர ா– ஜ ன் என்– கி ற அந்த கேரக்– ட – ரு க்– கு ள் நான் கதை ச�ொல்– லு – ற ப்– ப வே மாறிட்–டாரு. சந்–த�ோ–ஷமா ஒத்–துக்–கிட்–டாரு. ஹீர�ோ– யி–னுக்கு அப்–பாவா வரு– கிற சின்–னி–ஜெ–யந்–த�ோட


பழைய பாடி–லேங்–கு–வேஜ், டய–லாக் டெலி–வரி எல்–லாமே மாறி ர�ொம்ப ஃப்ரெஷ்– ஷ ான நடிப்பை மிகச்– சிறப்பா க�ொடுத்–தி–ருக்–கா–ரு.”

“மத்த டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்?”

“மியூ–சிக் இமான். ச�ொல்–லணு – மா என்ன? முளைப்–பாரி திரு–வி–ழாவை மையப்–ப–டுத்தி ஒரு பாட்டு. நாங்க ஷூட் பண்–ணின ல�ொக்–கே–ஷ–னில் இருந்த ஊர் மக்–க–ளையே முளைப்– பாரி வெக்– க ச் ச�ொல்லி பட– ம ாக்– கி– ன�ோ ம். ரக– ள ையா வந்– தி – ரு க்கு. ம�ொத்–தம் நாலு பாட்டு. எல்–லாத்– தை–யும் யுக–பா–ரதி எழு–தி–யி–ருக்–காரு.

ஃபிலிம் இன்ஸ்–டிட்–யூட்–டில் என்– ன�ோ ட ஜூனி– ய – ர ான இளை– ய – ர ா– ஜ ா– த ான் ஒளிப்– பதிவு. அவர் ரவி– வ ர்– ம ன் கிட்டே த�ொழில் கத்–துக்–கிட்–ட– வரு. நல்ல எக்ஸ்–பீரி–யன்ஸ்ட் ஹேண்ட் பண்ணி–ன–மா–திரி ப ளி ச் – சி ன் னு ப ண் – ணி க் க�ொடுத்–தி–ருக்–கா–ரு.”

“உங்க குரு பிர–புசா – –ல–மன் என்ன ச�ொன்–னாரு?”

“இந்–தப் படத்தை ஆரம்– பிக்–கி–றப்–பவே ச�ொன்–னாரு, ‘உனக்கு ‘சாட்–டை’– யி – ல நல்ல பேரு கிடைச்–சிரு – க்கு. ‘ரூபாய்– ’லே வெற்–றி–க–ர–மான டைரக்– டர்னு பேரு எடுக்–கணும்–’னு. அவரு ‘த�ொட– ரி ’ வேலை– களில் பிஸியா இருந்–தப்–பவு – ம், அடிக்– க டி என் படத்தைப் பத்தி விசா– ரி ச்சி ஊக்– க ப்– படுத்–தி–னாரு. ‘க�ொக்கி–’–யில் த�ொடங்கி ‘மைனா’ வரை அவ– ரி – ட ம் வேலை பார்த்– தி – ரு க் – கே ன் . அ வ – ர�ோ ட பேரைக் காப்– ப ாத்– த – ணு ம் என்–கிற உணர்வே என்னை நல்ல திசை– யி ல் நடத்– தி ச் செல்–லுது. சமீ–பத்–தில் சார், ‘ரூபாய்’ பார்த்–துட்டு திருப்– தியா உணர்ந்–தார். அதை–விட எனக்கு வேறென்ன சந்–த�ோ– ஷம் வேணும்?”

- சுரேஷ்ராஜா வண்ணத்திரை

09.12.2016

41


இனி இரவுகள் நீளும் காரணம் நீலஜாலம் காம்னா


ஸ்வேதா

கதவை சட்டுன்னு த�ொறக்காதீங்க


மு

ர ளி கி ரு ஷ ் ணா எ ன ்ப த ே இ ய ற் – பெ–யர். ஆறு வய– தில் கச்–சேரி செய்து சாதனை பட ை த் – த ப�ோ து , மு சு – னு ரி சூரிய–நா–ரா–யணமூர்த்தி என்கிற ஹரி– க தை பாக– வ தர் ‘பாலா’ என்று பட்–ட–ம–ளித்து வாழ்த்–தி– வண்ணத்திரை 44 09.12.2016

னார். அன்–று–முத – ல் ‘பால–மு–ரளி கிருஷ்ணா’. 1930ல் பிறந்து 2016 வரை வாழ்– வ ாங்கு வாழ்ந்த சங்கீத மகா–ராஜா. இசை– யி ன் மீதான பேரன்– பால், பள்– ளி ப்– ப – டி ப்பை பாதி– யிலேயே விட்–ட–வர். ஒன்–பது வய–தில் முதல் பாட்டு வான�ொ–லியி – ல் ஒலி–பர – ப்–பான – து. 15 வய– தி – லேயே 72 மேள– கர்த்தா ராகங்–க–ளி–லும் தேர்ச்சி பெற்–றார். 25 ஆயி–ரத்–துக்–கும் மேற்–பட்ட கச்–சே–ரி–களை நடத்–தி–ய–வர். சாத–கம் என்று ச�ொல்–லப்–படும் இசைப்–ப–யிற்–சியை ஒரு–ப�ோதும் செய்– த – தி ல்லை. இந்– த ப்– பா – ட ல்– களைத்– தான் பாட– வே ண்– டு ம் என்று கச்– ச ே– ரி க்– கு ப் ப�ோகும் முன் முடிவு செய்–ய–மாட்–டார். மன–துக்–குள் பட்–டதை பாடு–வார். வாய்ப்– பா ட்– டி ல் மட்– டு மே மேதை–யாக இல்–லா–மல், கஞ்–சிரா, மிரு– த ங்– க ம், வய�ோலா மற்– று ம் வய– லி ன் ஆகிய இசைக்– க – ரு – வி – களை வாசிக்– கு ம் வித்– வ ா– னா – கவும் விளங்–கி–ய–வர் பால–மு–ரளி கிருஷ்ணா. ஹைத – ர ா – பா த் ம ற் – று ம் விஜய–வாடா வான�ொலி நிலை– ய ங்க ளி ல் அ தி – க ா – லை – யி ல் ஒலித்த அவ–ரது ‘பக்தி ரஞ்–ச–னி’ பாடல்கள், பக்–தர்–க–ளைப் பர–வ– சப்–படுத்தின.


1930

2016

சரி, நான் கிளம்பறேன்!


சாந்த ச�ொ ரூ – பி – ய ான பால– மு ரளி கிருஷ்– ணா – வு க்கு சண்டை ப் – பட ங் – க ள் – தான் ர�ொம்பப் பிடிக்கும்.. இசை–வகு – ப்–பில் இறுக்–கம – ான சூழல் அமைந்–ததே இல்லை என்– கி–றார்–கள் அவ–ரிட – ம் இசை கற்ற மாண– வ ர்– க ள். பேச்– சி ல் எப்– ப�ோதும் நகைச்–சுவையை – கலந்து கல–கல – ப்–பாக கற்–றுக் க�ொடுப்–பா– ராம். விஜ–ய–வா–டா–வில் உள்ள அ ர சு இ சை க் க ல் – லூ – ரி – யி ல் முதல்–வ–ரா–கப் ப�ொறுப்–பேற்று, பல மாண– வ ர்– க – ளி ன் இசைத்– திறமையை மெரு–கேற்–றி–ய–வர். த ே ச ஒ ற் – று – மையை வ லி – யுறுத்தும் வகை–யில் அனைத்து ம�ொழி வரி– க – ளு ம் அடங்– கி ய பாடல் அரங்–கேற்–றம் மும்–பையி – ல் நடந்தது. அதில், ‘இசைந்–தால் நம் இரு–வ–ரின் சுர–மும் நம–தா–கும்...’ என்–கிற தமிழ் வரி, பால–மு–ரளி கிருஷ்–ணாவி – ன் குர–லில் ஒலித்தது. அதன் அர்த்–தத்–தைக் கேட்–டறி – ந்த ராஜீவ் காந்தி, கட்– டி த்– த – ழு வி பாராட்–டி–யி–ருக்–கி–றார். பத்–ம, பத்மபூஷண், பத்ம வி பூ – ஷ ண் , செ வ ா – லி – ய ர் உ ள் – ளிட்ட நூற்– று க்கு மேற்– பட்ட விரு–து–க–ளைப் பெற்–ற–வர். ‘அபூர்வ ராகங்–கள்’ படத்–துக்கு ஒரு பாடலை வித்– தி – ய ா– ச – ம ாக அமைக்க விரும்– பி – னா ர் இயக்– குநர் கே.பால–சந்–தர். எவ்வ–ளவ�ோ வண்ணத்திரை 46 09.12.2016

முயன்–றும் எம்.எஸ்.விஸ்–வ–நா–த– னால் கே.பியை திருப்–திப்–படு – த்த மு டி – ய – வி ல்லை . பா ல – மு – ர ளி கிருஷ்ணா–வின் இணை இசைக்– க�ோர்ப்– பி ல் உரு– வ ா– ன – து – தான் ‘அதி–சய ராகம் ...ஆனந்த ராகம்...’ பாடல். கார் வாங்கி இரண்டு ஆண்– டு–கள் ஆகி–விட்–டால், அதை விற்று– விட்டு, புதிய காருக்கு மாறி–விடு – ம் பழக்–கம் உள்–ள–வ–ராக இருந்–தார் பால–மு–ரளி கிருஷ்ணா. கு ர – லை க் க ா ப் – ப – த ற் – க ா க உ ண வு க் – க ட் – டு ப் – பா டு மே ற் – க�ொள்– வ ார்– க ள் பாட– க ர்– க ள். அதை உடைத்–த–வர் பால–மு–ரளி கிருஷ்ணா. கச்– ச ேரி துவங்– கு – வதற்கு அரை–மணி நேரத்–துக்கு முன்–பா – கவே சபா–வு க்கு வந்–து– விடும் அவர், கேன்டீ– னு க்– கு ச்– சென்று பஜ்ஜி, ப�ோண்டா, மெ து – வ ட ை எ ன வி ரு ம் பி ச் சாப்– பி டு– வ ார். அதன் பிறகு வெற்றிலை மென்ற–படி மேடைக்– குச் செல்–வார். ஐஸ்க்–ரீம் ர�ொம்– பப் பிடிக்–கும். ஊட்–டிக்–குச் செல்– லும்– ப�ோ – து ம், அவர் ஐஸ்க்– ரீ ம் ஆர்– ட ர் செய்– வ தைப் பார்த்து – ர்–கள் நடுங்–கிப்–ப�ோ– உட–னிரு – ப்–பவ வார்–க–ளாம். தனது வாழ்–விய – லை ‘சங்–கீத – ப் பெருங்– க – ட ல்’ என்ற பெய– ரி ல் புத்– த – க – ம ாக எழு– தி – யி – ரு க்– கி – ற ார் பால–மு–ரளி கிருஷ்ணா.


பழை ய ர ா க ங் – க – ளையே எத்தனை நாளைக்– கு த்– தான் பாடிக்–க�ொண்–டி–ருப்–பது? என்று அவர் கண்– டு – பி – டி த்த புதிய ராகங்கள் லாவங்கி, மஹதி, மன�ோ– ர மா, முரளி, ஓம்– க ாரி, ர�ோஹிணி மற்–றும் சர்–வ. கர்– ந ா– ட க சங்– கீ – த ம் மற்– று ம் திரை–யிசை என இரண்டு துறை– களி– லு ம் தேசிய விருது பெற்ற ஒரே இசைக்– க – லை – ஞ ர் பால– முரளி கிருஷ்ணா.

‘பக்த பிர–க–லாதா’ படத்–தில் நார–தர – ாக நடித்து, நடி–கர் பட்–டிய – – லி–லும் இடம்–பெற்–ற–வர். முதல் சமஸ்–கிரு – த – ப் படமான ‘ ஆ தி – ச ங் – க – ர ர் ’ பா ல – மு ர ளி – கி ரு ஷ ் ணா வி ன் இ சை யி ல் உருவானது. ‘திரு–விளை – ய – ா–டல்’ படத்–தில் பாடிய ‘ஒ– ரு – ந ாள் ப�ோதுமா?’, சிவ– கு – ம ா– ரு க்– க ாக ‘கவிக்– கு – யி ல்’ பட த் – தி ல் கு ர ல் – க�ொ – டு த்த ‘ சி ன ்ன க் – க ண் – ணன் அ ழை க் – கிறான்...’, ‘நூல்– வே லி ’ படத்– தில் இடம்–பெற்ற ‘ம�ௌனத்–தில் விளை–யா–டும் மன–சாட்–சியே...’, ‘மிரு– தங்க சக்– க – ர – வ ர்த்– தி – ’ – யி ல் ஒலித்த ‘இது கேட்–கத் திகட்–டாத கானம் ...’, ‘பசங்–க’ படத்–தில் பாசம் ப�ொழிந்த ‘அன்பாலே அழ–கா–கும் வீடு...’, என கந்–தர்வ கானம் ஒலி–பர – ப்–பிய பால–முரளி கிருஷ்ணா பாடிய கடை–சி தமிழ்த் திரைப்– பா – ட ல் ‘பிரபா’ படத்– தில் இடம்–பெற்றது. அந்தப்–பட – த்– துக்கு இசை–யமை – த்–தவ – ர் அவ–ரது மாணவி எஸ்.ஜே. ஜனனி. இறப்–பத – ற்கு சில நாட்–களு – க்கு முன், ரஷ்–யன் கல்ச்–சு–ரல் அகா– ட–மி–யில் நடந்த விழா–வில் பங்– கேற்று, இல்–லத்–துக்–குத் திரும்–பும்– ப�ோது நல்லி குப்–பு–சா–மி–யி–டம் அவர் ச�ொன்–னது: “சரி, நான் கிளம்–ப–றேன்.–’’

- நெல்லைபாரதி வண்ணத்திரை

09.12.2016

47


ஆறு

வித்தியாசங்கள்!

வண்ணத்திரை 48 09.12.2016


இரண்டு படங்களுக்கும் ‘குறைந்த’பட்சம் ஆறு வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. உற்றுப் பார்த்து கண்டுபிடியுங்கள். விடைகள் 65-ம் பக்கம்


மலையென எழும் துன்பம் பனியென விலகும்

பிந்து செளத்ரி


வரலட்சுமி

Colour is only beautiful when it means something


தி–ரடி என்–றால் அலி–யா–பட் என்று மும்–பை–யில் பேசிக் க�ொள்– கி–றார்–கள். தட–லா–டி–யாக ஏதா–வது அறிக்கை விடுத்து ம�ொத்த மீடி–யா–வின் பார்–வை–யை–யும் தன்னை ந�ோக்கி குவி–யச் செய்–வது இவரது டெக்–னிக்–காக இருக்–கிற – து. “சல்–மான்கான�ோடு லிவிங் டுகெதர் முறை–யில் வாழ நான் ரெடி. அவர் ரெடியா?” என்று சமீ–பத்தில் அலி–யா–பட் அறிக்–கை–விட, காதல் மன்–ன–னான சல்–மான்–கானே ஆடிப்–ப�ோ–யி–ருக்–கி–றா–ராம்.

பி

ரான்ஸ் தலை–ந–கர் பாரி–ஸில் தன்–னு–டைய காத–ல–ரு–டன் வசிக்– கிறார் மல்–லிகா ஷெரா–வத். இவர் வசிக்–கும் பிளாட்–டில் முக–மூடிக் க�ொள்–ளை–யர்–கள் நகை, பணம் திருட முயற்–சித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். – டு கட்–டிப்–புர சினிமா பாணி–யில் இவர்–கள�ோ – ண்டு சண்டை ப�ோட்டு விரட்டி அடித்–தி–ருக்–கி–றார் மல்–லிகா.

ச “ம

மீ–பத்–தில் நடந்த மிட்–நைட் பார்ட்டி ஒன்–றில் பிபாஷா பாசு–வுக்–கும், கங்–கனா ரணா–வத்–துக்–கும் குழா–ய–டிச் சண்டை நடந்–தி–ருக்–கி–றது. முழு ப�ோதை–யில் இருந்த இரு–வரு – ம் விளம்–பர வாய்ப்பு த�ொடர்–பாக சண்டை ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டார்–க–ளாம்.

ற்ற நடி–கை–களைப் ப�ோல ஹீர�ோக்–க–ள�ோடு ‘அதற்–கு’ நான் ஒத்து–ழைப்–பதி – ல்–லை” என்று சமீ–பத்–தில் ச�ோனம் கபூர் அதிரடி ஸ்டேட்–மென்ட் விடுத்–தார். இதைக் கேட்டு மன–சுக்–குள் புழுங்–கி– னாலும் யாரும் வெளிப்–ப–டை–யாக எதிர்–வினை வைக்–க–வில்லை. தீபிகா படு–க�ோனே மட்–டும் ஆவே–சம – ாக, “ச�ோனுக்கு பைத்–திய – ம்–தான் பிடித்–திருக்–கி–ற–து” என்று க�ொதித்–துள்–ளார்.

ங்–கர் இயக்–கத்–தில் ரஜினி நடித்–தி–ருக்–கும் ‘2.0’ பட–விழா சமீ–பத்– தில் மும்–பை–யில் நடந்–தது. இந்–நிக – ழ்–வுக்கு யாரும் அழைக்–காத நிலை–யில் பார்–வை–யா–ள–ராகக் கலந்–துக�ொண்–டார் சல்–மான்–கான். மேடை– யி ல் நிகழ்ச்– சி யைத் த�ொகுத்து வழங்– கி க் க�ொண்– டி – ரு ந்த டைரக்டர் கரண் ஜ�ோஹர், சல்–மானை பார்–வை–யா–ளர் வரி–சை–யில் கவ–னித்–து–விட்டு, உடனே மேடைக்கு அழைத்–தா–ராம்.

- ஜியா

வண்ணத்திரை 52 09.12.2016


கவர்ச்சி சண்டை!

திருடர்கள�ோடு மல்லிகா கட்டிப்புரண்டு


ஆம்புலன்ஸ் சைரன் கேட்டா ஒதுங்கு! ‘சைவ க�ோமாளி’ தரும் மெசேஜ் ‘கி

ல்–லி’, ‘குரு–வி’, ‘புதிய கீதை’, ‘ வ ே ட் – ட ை க் – க ா ர ன் ’ எ ன் று வி ஜ ய் ந டி த ்த படங்–க–ளில் உதவி இயக்–கு–ந–ராக வேலை பார்த்– த – வ ர் சுரேஷ் சீதா–ராம். இயக்–கு–நர் தர–ணி–யின் மாண–வர். ‘சைவ க�ோமா–ளி’ என்– கிற வித்–தி–யா–ச–மான டைட்–டில் க�ொண்ட படம் மூல–மாக இயக்– கு–ந–ராக அறி–மு–க–மா–கி–றார். “கரம் மசாலா படங்–களில் பணி– யாற்–றி–ய–வர் எந்த மாதி–ரி–யான படத்தை எடுத்–திருக்–கி–றார்?” என்கிற கேள்–வி–ய�ோடு அவர் முன் நின்–ற�ோம். – ா–சம் இல்–லாம “வயசு வித்–திய எல்–லா–ரும் குடும்–பத்–த�ோட உட்– கார்ந்து ரசிச்–சிப் பார்க்–கிற மாதிரி– யான படத்–தைத்–தான் எடுத்–திரு – க்– கேன். ஒவ்–வ�ொரு மனு–ஷன�ோட – மன– சு ம் இரண்டு பார்ட்டா பிரிஞ்–சி–ருக்கு. அவ–னுக்–குள்ளே குறைஞ்–ச–பட்–சம் ஒரு சைக்கோ, ஒரு க�ோமாளி குடி–யி–ருக்–கான். எந்த சூழ– லி ல் இந்த தன்– மை –

கள் அவ–னி–டம் வெளிப்–ப–டுது, அப்–படி வெளிப்–ப–டுத்–த–ற–வனை சமூ–கம் எப்–படி நடத்–து–துன்னு ஒரு சைக்கோ அனா–லிசி – ஸ் பண்– ணி–யி–ருக்–கேன். அதே நேரம் தற்– ப�ோது பேசப்–படு – ம் ப�ொரு–ளான பெண்– க – ளு க்கு எதி– ர ான வன்– க�ொ– டு – மை – க – ளு க்கு கண்– ட – ன ம் தெரி–விக்–கிற வித–மான பட–மா–க– வும் இது இருக்–கும். இதை–யெல்– லாம் ச�ொன்னா, ர�ொம்ப சீரி–ய– ஸான படம்னு நெனைச்–சுக்–கப் ப�ோறீங்க. வழக்–க–மான காதல், காமெடி, சென்– டி – மெ ன்டுக்கு இடை–யிலே இந்த விஷ–யங்–களு – ம் இருக்–கு.” “படத்–துலே யாரு ‘சைவ க�ோமாளி–’யா நடிச்–சி–ருக்–கி–றது?” “ரஞ்–சித்–துன்னு ஒரு புது–முகம். பெங்–க–ளூர் பையன். ஆனா, தமி– ழில் டய–லாக்–குக – ளை அவ்–வள – வு அனா– ய – ா சமா பேசு– ற ாரு. ஒரு தனி–யார் த�ொலைக்–காட்–சி–யில் நிகழ்ச்– சி த் த�ொகுப்– ப ா– ள ரா இருந்–த–வர் என்–ப–தால் கேமரா


ஃபியர் க�ொஞ்–ச–மும் இல்–லை.” “ஹீர�ோ–யின்?” “ ரெ ஹ ா ன ா . பே ரு லே க �ொஞ்ச ம் இ ந் தி வ ா சனை அடிச்–சா–லும் பக்கா சென்–னைப் ப�ொண்ணு. ‘கம்–பீர – ம்’ உள்–ளிட்ட சில படங்–க–ளில் சைல்ட் ஆர்ட்– டிஸ்ட்டா பண்ணி–யி–ருக்–காங்க. மணி–ஷா–ஜித் என்–கிற பெய–ரில் சில படங்– க ளில் ஹீர�ோ– யி – ன ா– வும் பண்–ணியி – ரு – க்–காங்க. இந்–தப் – ரு – ந்து ரெஹானாங்கிற படத்–துலே

பே ரு லே பு து ச ா ல ா கி ன் ஆகறாங்–க.” “மற்ற நட்–சத்–தி–ரங்–கள்?” “ஆமாம். ப�ொதுவா ஒரு படத்– துலே ஐம்–பது சத–வி–கி–தத்–துக்–கும் மேலான காட்–சிக – ளி – ல் ஹீர�ோவை பார்க்– க – ல ாம். ஆனா, இந்– த ப் படத்– து லே அவ– ரு க்கு ம�ொத்– தமே பதி–னஞ்சி சீன்–தான். படம் முழுக்க ‘நான் கட–வுள்’ ராஜேந்– தி–ரனு – ம், ‘பவர் ஸ்டார்’ சீனு–வா–ச– னும்– த ான் வர்– ற ாங்க. 108 ஆம்– வண்ணத்திரை

09.12.2016

55


பு– ல ன்ஸ் க்ளீ– ன ரா ராஜேந்–தி–ர–னும், அசிஸ்–டென்ட் கமி– ஷ – ன ர் அக்னி– பு த்– தி – ர னா பவர்ஸ்– ட ா– ரு ம் பட்– ட ை– யை க் கிளப்–பியி – ரு – க்–காங்க. ஆம்–புல – ன்ஸ் டிரை–வ–ராக ‘நடு–வுல க�ொஞ்–சம் பக்–கத்த காண�ோம்’ ராஜ்–கு–மார் பண்–ணி–யி–ருக்–கா–ரு.” “படத்–துல ஒரே ஒரு பாட்–டுத – ானா?” “படத்–த�ோட ஹைலைட்டே விறு– வி – று ப்– ப ான திரைக்– க தை. அ த ை ப ா ட் – டு ங் – கி ற ஸ் பீ ட் பிரேக்கர் ப�ோட்டு கெடுத்–து–டக் கூடா–துன்னு நெனைக்–கி–றேன். 108 ஆம்– பு – ல ன்ஸ் சேவையைப் பாராட்டி ‘ஆம்–பு–லன்ஸ் சத்–தம் கேட்டா ஒதுங்கு, யம்மா ஹாஸ்– பிட்–டல் வந்–துடு – ச்சு இறங்–கு’– ன்னு

56 09.12.2016

வண்ணத்திரை

ஒரே ஒரு பாட்டை ம ட் – டு ம் க ணே ஷ் ராக– வ ேந்– திரா இசை– யில் கானா ப ா ல ா பாடி– யி – ரு க்– கா–ரு.” “நீங்க கால்– ஷீட் கேட்டா பெரிய ஹீர�ோக்–களே க�ொடுப்–பாங்– களே?” “ உ ண ்மை . ஆனா, இந்தக் க த ை க் கு எ ன க் கு அ வங்க தேவைப்–படல – ை. அப்–படி அவங்– களை கமிட் பண்–ணிக்–கிட்டா இந்தக் கதையை எடுக்க முடி– யாது. எந்த காம்ப்– ர – மை – ஸ ும் இல்–லாமே எடுக்க நினைச்–சேன். அதுக்கு புது–மு–கங்–கள்–தான் சரி. நான் எதிர்– ப ார் த்– த – தை– வி ட படம் பிர–மா–தமா இருக்கு. இந்– தப் படத்துலே வேலை பார்த்–த– வங்க எ ல் – ல ா – ரு மே த ர ணி சார�ோட டீம்லே இருந்–த–வங்–க– தான். படத்தை தயா–ரிச்ச ஏ.சி. சுரேஷ், மகேஷ், சாய்–மகே – ந்–திர – ன் மூவருமே ஒரே காலே–ஜில் படிச்–ச– வங்–க.”

- சுரா


மனசை முக்காடு ப�ோட்டெல்லாம் மூடிட முடியாது

காருண்யா செளத்ரி


வி

ஜய் ஆண்– ட – னி – யி ன் ‘சைத்–தான்’ வெளி–யா– கும்–ப�ோது, அவ–ரிட – ம் ‌– ன் த�ொழில் ப�ோஸ்ட் புர�ொ–டக்–ஷ கற்– று க்– க�ொண்ட ம�ோகன்ஜி இயக்–கும் ‘பழைய வண்–ணா–ரப்– பேட்–டை’ பட–மும் ரிலீஸ் ஆகி– றது. இவரே கதை, திரைக்–கதை, வச–னம், பாடல்–கள் எழுதி இயக்– கி– யி – ரு க்– கி – ற ார். சென்னை– யி ல் பழைய வண்–ணாரப்–பேட்–டை– யில் பிறந்து வளர்ந்– த – வ ர், தன்– னு– டை ய ச�ொந்– த ப் பகு– தி – யி ன் பெய–ரில – ேயே முதல் படம் எடுத்– தி–ருக்–கி–றார். யாரி–ட–மும் உத–வி– யா–ளர – ாக இருந்–ததி – ல்லை. இன்–டி– பென்–டன்ட் இயக்–குந – ர் என்–பதே தனக்கு பெருமை என்று பேசத் த�ொடங்–கி–னார்.

“படம் லேட்டா ரிலீஸ் ஆகு–ற– மாதிரி தெரி–யுது?”

“ர�ொம்–பவே லேட்டு. வழக்–க– மான சின்ன பட்– ஜெ ட் படங்– களுக்கு வர்ற எல்– ல ாப் பிரச்– – னை–யும் எங்–க–ளுக்–கும் வந்–தது. இப்–ப�ோ–தான் தியேட்–டர் கிடைச்– சி–ருக்கு. சென்–சார்லே பார்த்து பாராட்டி க்ளீன் யூ க�ொடுத்– தி–ருக்–காங்க. தைரி–யமா ரிலீஸ் பண்–ணு–ற�ோம். மக்–கள் ஆத–ரிப்– பாங்–கன்னு நம்–பிக்கை இருக்–கு.”

“டைட்–டில் ஓக்கே. கதை?”

“வட–சென்–னைன்–னாலே அர– சி–யலை தவிர்க்க முடி–யாது. இது வண்ணத்திரை 58 09.12.2016

ப�ொலி–டிக்–கல் கிரைம் திரில்–லர். அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சம்– ப ந்– தமே இல்–லாம அதில் ஒருத்–தன் ப�ோலீஸ் கிட்டே மாட்–டிக்–கிட்டு படாதபாடு படு–றான். அவனை இன்– ன�ொ ரு ஃப்ரெண்ட் கள– மி– ற ங்கி காப்– ப ாத்– து – ற ாரு. சம்– பந்– த – மி ல்– ல ாமே ப�ோலீஸ் ஏன் ஒருத்– த னை குறி– வ ெச்சி தூக்– கு – துங்–கி–ற–தெல்–லாம் சஸ்–பென்ஸ். என்–ன�ோட வாழ்க்–கையி – ல் நடந்த உண்–மைச் சம்–ப–வத்–தை–த்தான் ‘பழைய வண்–ணா–ரப்–பேட்–டை’ ஆக்–கி–யி–ருக்–கேன்.”

“ஹீர�ோ?”

“பிர–ஜன். இவரை சன் டிவி– யில் பார்த்– தி – ரு ப்– பீ ங்க. இந்– த ப் படத்–துக்–காக கிட்–டத்–தட்ட மூணு வரு–ஷம் என் கூடவே இருக்–காரு. இந்தக் கதையை எழு–தி–ன–துமே இந்த கேரக்– ட ர் பிர– ஜ – னு க்– கு – தான்னு மன–சுலே பதிஞ்–சிடி – ச்சி. படம் பார்க்– கு – ற ப்போ நான் அவர் மேலே ஏன் இவ்– வ – ள வு நம்–பிக்கை வெச்–சி–ருக்–கேங்–கி–றது உங்– க – ளு க்கு புரி– யு ம். அப்– பு றம் ரிச்சர்ட், ப�ோலீஸ் அதிகாரி வேடம் செஞ்–சி–ருக்–காரு. ‘ரேணி– குண்– ட ா’ நிஷாந்– து க்– கு ம் லீட் ர�ோல்.”

“ஹீர�ோ–யின் அஷ்–மிதா எப்–படி?”

“பிர– ம ா– த ப்– ப – டு த்தி இருக்– காங்க. ச�ோல�ோ சீனும் சரி, ஹீர�ோ–வ�ோட காம்–பி–னே–ஷன்


டூப்ளிகேட் சரக்கு வேண்டவே வேண்டாம்! மெசேஜ் ச�ொல்லுது பழைய வண்ணாரப்பேட்டை


சீனும் சரி, கண்–ணுலே ஒத்–திக்– கலாம் என்–ப–தை–ப்போல பளிச்– சிட்– டி – ரு க்– க ாங்க. ம�ொத்– த மே இரு– ப த்– தை ஞ்சு நிமி– ஷ ம்– த ான் அவங்க வரு–வாங்க. எங்க படத்– துக்கு அப்–புற – ம் ‘அட்–டி’– யி – ல் கமிட் ஆகி–யி–ருக்–காங்–க.”

“மத்த டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்?”

“இருங்க. இன்–னும் ஆக்–டர்– ஸையே ச�ொல்லி முடிக்–கலை. கரு– ண ாஸ் ஒரு முக்– கி – ய – ம ான ர�ோல் பண்–ணி–யி–ருக்–காரு. வட– சென்னை கதையா இருந்–தா–லும் நீங்க நினைக்– கி ற வய– ல ன்ஸ், கட்– டு – ம ஸ்– த ான உடம்– ப �ோட வில்– ல – னெ ல்– ல ாம் கிடை– ய ாது. பாட–கர் வேல்–மு–ரு–கன், கானா பாலா, சேசு, கூல் சுரேஷ், ஜெய– சூர்–யான்னு நிறைய பேர் நடிச்– சி–ருக்–காங்க.

60 09.12.2016

வண்ணத்திரை

இசை–யமை – ப்–பா–ளர் ஜூபின், ஒளிப்–பதி – ா–ளர் பாருக், எடிட்டர் – வ தேவ– ர ாஜ், ஆர்ட் டைரக்– ட ர் ஆனந்த்–துன்னு கம்ப்–ளீட்டா புது டீம�ோ–டு–தான் வ�ொர்க் பண்–ணி– யி–ருக்–கேன். இந்–தப் படத்–த�ோட பலமே டெக்–னீ–ஷி–யன்–கள்–தான். கதைக்கு என்ன தேவைய�ோ, படத்–துக்கு எது பலம் சேர்க்–கும�ோ அதை மிகச் சரி– ய ாக பண்ணி– யி ருக்– க ா ங்க . அ வு ட் – புட் – டு ம் அம்புட்டு சூப்–பரா வந்–தி–ருக்–கு.”

“அதெல்–லாம் இருக்–கட்–டும். என்ன மெசேஜ் ச�ொல்ல வர்றீங்க?”

“சரக்கு வேண்–டாம் என்–பது– தான் என் மெசேஜ். அதி– லு ம் டூப்–ளி–கேட் சரக்கு வேண்–டவே வேண்– ட ாம் என்– பதை அழுத்– தமா ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கேன்.”

- சுரேஷ்ராஜா


தேஜா

NO HORN PLEASE


சினிமாவுக்கு

20 கதை எழுத கத்துக்கலாம்! மாணவன் ‘T

hirty six dramatic situations’ வகை– யி ல் மூன்– ற ா– வ – த ாக நாம் காணப் ப�ோவது ‘பழிக்–குப் பழி’ ரக கதை–கள். உண்– ம ை– யி ல் உதா– ர – ண ம் ச�ொல்– ல ா– ம – லேய ே வாச– க ர்– களுக்கு இந்த சூழல் புரிந்– தி – ருக்– கு ம். மனி– த ன், கதை– கள ை புனையத் த�ொடங்–கிய காலத்–தி– லி–ருந்தே பழி–தீர்க்–கும் கதை–கள் த�ொடங்–கி–விட்–டன. தமி–ழில் வலு–வாக ஆக்‌–ஷன் சினிமாக்– க ள் எடுக்– க ப்– ப டத் த�ொடங்– கி ய எழு– ப – து – க – ளி – லு ம், எண்–ப–து–க–ளி–லும் பல கதை–யா– சி–ரி–யர்–க–ளுக்கு கைக�ொ–டுத்–தது இவ்–வகை கதை–களே. ஜெய்–சங்–கரை பர–ப–ரப்–பான வெள்–ளிக்–கி–ழமை ஹீர�ோ ஆக்கி– யதும், ரஜி– னி – க ாந்தை, கமல்– ஹா–சனை, விஜ–ய–காந்தை, சத்–ய– ராஜை என்று நம் காலத்– தி ன் ஆக்‌ –ஷன் ஹீர�ோக்–களை திரைத்– து–றை–யில் வளர வைத்–த–தும் இவ்– வகை கதை–களே. ரஜினி முதன்–முத – ல – ாக ‘சூப்பர் ஸ்டார்’ பட்– ட த்– த�ோ டு கள– மிறங்கிய ‘பைர–வி–’யே பழிக்குப் பழி கதை–தான். வண்ணத்திரை 62 09.12.2016

ரஜினி தன்–னு–டைய தங்கை – –தி–லியே பிரிந்து கீதாவை சிறு–வய விடு–கிற – ார். தன் முத–லாளி காந்– துக்கு விசு–வா–ச–மான அடி–மை– யாக வளர்–கி–றார். பெண் பித்–த– ரான காந்தோ கண்–ணில் படும் பெண்–க–ளின் கற்–பை–யெல்–லாம் சூறை– ய ா– டு – கி – ற ார். அது– ப �ோல ஒரு– மு றை கீதா, அவ– ரு – டைய காமப்–பசி – க்கு பலி–யா–கிற – ார். தன்– னு–டைய தங்–கை–தான் கீதா என்– பதை அறி–யா–ம–லேயே இதற்கு ர ஜி னி து ணை ப � ோ கி – ற ா ர் . உண்மை அறிந்–த–பி–றகு கீதாவை மண– மு – டி க்– கு ம்– ப டி காந்தை வேண்–டு–கி–றார். காந்தோ தட்–டிக் கழிப்–ப– த�ோடு மட்–டு–மின்றி ரஜினி மீதே கற்–ப–ழிப்–பு புகாரைச் ச�ொல்லி உள்ளே தள்–ளு–கி–றார். கீதா–வும் ப�ோலீ–ஸில் ச�ொல்–லி–வி–டா–மல் இருக்க, அவ– ரை–யு ம் க�ொன்–று – விடு–கிற – ார். ஜெயி–லில் இருந்து தப்– பிக்–கும் ரஜினி, தன்–னுடைய – தங்– கையை நாசப்–ப–டுத்திக் க�ொன்ற வில்–லன் காந்தை பழி–வாங்–கு– வதே ‘பைர–வி’ படத்–தின் கதை. தமி–ழில் மட்–டு–மின்றி இந்தி, மலை – ய ா – ள ம் , க ன் – ன – ட ம் ,


பழிக்குப் பழி!

தெ லு ங் கு எ ன ப ா கு – ப ா – டி ன் றி எ ல்லா ம�ொழி–களின் சூ ப் – ப ர் ஸ்டார்– க – ளு க்– குமே பிரேக் க�ொடுத்த கதை– யாக ஏத�ோ ஒரு ‘பழிக்– கு ப் பழி’ கதை – த ா ன் இருக்கும். குடும்ப உறுப்– பி – ன ர் – க – ளி ல் ஒ ரு – வ – ரைய�ோ , ம�ொத்– த க் குடும்– பத்– தைய�ோ வில்– ல ன் க�ொ ன் று விடு–வான். ஹீர�ோ எப்–படி பழி–வாங்கு– கி– ற ான் என்– பதை சு வ ா – ர ஸ் – ய – ம ா க ச் ச�ொல்– லி – வி ட்– ட ால் மினி– ம ம் கேரண்டி ஹிட் க�ொடுத்–து–வி–ட– லாம். ஆனால், ரசி–கர்– க ளு க் கு அ லு க் – க ா த மாதிரி வித– வி – த – ம ாகப் பழி– வ ாங்– கு – வ – தி ல்– த ான் இந்த வகை கதை–க–ளில் சுவா–ரஸ்–யத்தைக் கூட்ட முடி–யும்.

(த�ொட–ரும்)

வண்ணத்திரை

09.12.2016

63


ரீடர்ஸ்

கிளாப்ஸ்! சிம்பு ஜென–ரே– ஷன் ரசி–கர்–க–ளுக்கு எம்.ஜி.ஆர் ஃபார்– மு–லா–வில் ‘ஆக்–கம்’ க�ொடுத்து ஊக்–கப்– ப–டுத்த நினைக்–கும் இயக்– கு – ந ர் வேலு– தாஸ் ஞான–சம்–பந்– தம் அவர்– க – ளு க்கு வாழ்த்–து–கள்! - ரவிச்–சந்–தி–ரன், வேலூர்.

ந டுப்–பக்க எவ– ரெ ஸ் ட் எ ட் – டி – விடும் உய–ரத்–திலா இருக்–கி–றது? கண்–ட– துமே எனக்கு கண் வேர்த்–து–விட்–டது. - சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை.

கீ ர் த் தி சு ர ே – ஷுக்கு ப�ோட்டி எ ன் று ம ஞ் – சி ம ா ம�ோ க ன ை மு ன் – வை த் து சி ண் டு முடிக்க நினைக்–கும் ‘வண்– ண த்– தி – ரை – ’ –

64 09.12.2016

வண்ணத்திரை

பருவ காலத்து

பூபாளம்!


யின் முயற்–சிக்கு கடு–மை–யான கண்–ட– னங்–களை தெரி–வித்–துக் க�ொள்–கி–றேன்.

- த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

மஞ்–சி–மா–வின் அழ–கிய அட்–டைப்–

படம் ‘க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–சும்மா’ என்று வாச–கர்–களைக் க�ோரு–கி–றது.

- வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

‘படுக்–கைய – றை ப�ோர்க்–களம – ா?’ என்– கிற கேள்–விக்கு சர�ோ–ஜா–தேவி தந்த பதில் ஜென்– த – ன – ம ாக வியக்க வைத்து விட்– டது. திரும்–பத் திரும்ப அந்–தப் பதிலை வாசித்து ய�ோச–னை–யில் ஆழ்ந்–தேன்.

- எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம்.

பரு–வ காலத்து பூபா–ளம். பக்–கங்–களை புரட்–டப் புரட்ட இத–யக்–க–ட–லில் இன்ப அலை. கட்–டழ – கு – த் த�ோணி–களை கட்டிப்– ப�ோட்– டி – ரு க்– கு ம் கடற்– க ரை, எங்கள் வண்ணத்–திரை. - கவி–ஞர் கவிக்–கு–ம–ரன், பெர–வள்–ளூர்.

க தா–நா–யகி வாய்ப்பே வாழ்க்–கை– யின் லட்–சி–யம் என்று தன்–னு–டைய திற– மையை குறுக்–கிக் க�ொள்–ளும் நடி–கைக – ள் மத்–தி–யில், பர–த–நாட்–டி–யம் வாயி–லாக தன்–னு–டைய உயிர்ப்பை தக்–க–வைக்–கும் உத்ரா உண்ணி குறித்த ‘ஹீர�ோ–யினி – ஸ – ம்’ கட்–டுரை அருமை. - ஏ.பி.எஸ்.ரவீந்–தி–ரன், வள்–ளி–யூர்.

ஆறு வித்தியாசங்கள் விடைகள் 1) கம்மல், 2) ஜாக்கெட், 3) பூ, 4) சேலை டிசைன், 5) வாட்ச், 6) வளையல்

09-12-2016

திரை-35

வண்ணம்-12

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600 096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத்

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004. ப�ொறுப்பாசிரியர்

யுவகிருஷ்ணா தலைமை நிருபர்்

நெல்லைபாரதி நிருபர்

சுரேஷ் ராஜா சீஃப் டிசைனர்

பிவி

படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. சந்தா விபரங்களுக்கு:

subscription@kungumam.co.in

அலைபேசி: 95000 45730 த�ொலைபேசி: 42209191 Extn: 21120 த�ொலை நகல்: 42209110

இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு வண்ணத்திரை நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004 Editor: Mohamed Israth

முன் அட்டை : ஸ்ருதி ஹாசன் பின் அட்டையில் : ரெஜினா வண்ணத்திரை

09.12.2016

65


விரைவில்... நசாளிதழுடன்

2017

காலண்டர் ானப்பு ம தர யாரி த

வென்மனை l புதுமவ llமவலூர் l மெலம் llமகாமவ l திருச்சி llைதுமர வென்மனை வெலமல ொகர்மகாவில வபஙகளூர் மும்மப l l வ்டலலி வ்டலலி வென்மனைl lபுதுமவ புதுமவ lமவலூர் மவலூர்llமெலம் மெலம் lமகாமவ மகாமவllதிருச்சி திருச்சி lைதுமர ைதுமரlllவெலமல வெலமலlllொகர்மகாவில ொகர்மகாவிலlllவபஙகளூர் வபஙகளூர் lll மும்மப

ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனு்பைம்

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு

www.dinakaran.com

www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web

2017 ஜன்ரி 2017 மார்ச் 2017 மே

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துர்முகி (மொர்்கழி - யத) துர்முகி (மாசி - பங்குனி) நஹவிளமபி (சித்தியர ஞாயிறு திங்கள்- யவகாசி) செவ்ாய் ஞாயிறு திங்கள் செவ்ாய்

புதன் புதன்

/dinakarannews

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

/dinakaran_web

1438 ரபியுல் ஆகிர் - ஜமொதுல் அவவல் 1438 ஜமாதுல ஆகிர் - ைஜப

வியாழன் வியாழன்

1438 ஷாபான் - ரம்ான்

ச்ள்ளி ச்ள்ளி

ெனி ெனி ெனி

திங்கள்

ரபியுல் ஆகிர்

மொர்்கழி

1 21 32 413 524 635 746 857 968 1079 1181012 91113 10 11 1214 13 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 192123 20 223121 23 22 24 23 25 24 26 25 27 292630 27 28 29 30 31 28 29 30 31 ஏப்ரல் 1 2ஜூன் 3 41 30 5 2 6 3 7 4 8 9 110 211 3 4 14 5 15 6 516 7 617 8 718 9 810 12 13 911101211131214131514161517 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 18 28 19 20 21 22 23 24 26 27 23 24 25 26 27 28 29 ஞாயிறு

செவ்ாய்

புதன்

வியாழன்

ச்ள்ளி

மாசி

m

சஷடி திதி அ.கா.3.46 பிறகு சபதமி திதிந.நந. கா. சபதமி திதி அ.கா.2.36 பிறகு அஷடைமி திதி ந.நந. திதி இ.11.12 பிறகு துவாதசி திதி அஷடைமி திதி அ.கா.1.04 பிறகு நவமி திதிந.நந. கா. நவமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு தசமி திதி ந.நந.ஏகாதசி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா..... 9.30-10.30 - மா. திதி 4.30-5.30 கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 புனரபூசம கா.10.44 பிறகு பூசம பூசம கா.9.46 பிறகு ஆயிலைம பூரம கா.9.10 பிறகு உத்திரம ஆயிலைம கா.9.09 பிறகு மகம இ.11.21 பிறகு ஏகாதசி மகம கா.8.55 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.00-4.00 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந.9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

பஞசமி திதி கா.6.33 பிறகு சஷடி திதி திருவாதியர கா.11.59 பிறகு புனரபூசம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

யத

அமாவார்ச

ஷாபான்

சித்தியர

l

ஜமாதுல ஆகிர்

 பிைந்தாஷம் ்சங்க்டஹை m பபௌர்்ணமி ்சதுர்த்தி 2 18 17 9 இரவு மணி முதல் 3 19 4 20 5 21 நம தினம 6 22 6 காலை 10.328.00மணி 7 23 8 திருதியய திதி �.3.12 வயர பிறகு சதுர்த்தி3.01 திதி மணி சதுர்த்தி திதி �.2.53 வயர 10 11.08 அதிகாலை வலர பிறகுகார்த்திரக �ஞசமி. �ஞசமி திதி �.2.01 வயர பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி �.12.45 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி ்கொ.11.07 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி ்கொ. 9.13 பிறகு நவமி திதி முதல் மணி வலை நவமி திதி ்கொ.7.05 பிறகு தசமி திதி திருரவொணம் மொ.4.00 வயர பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் மொ.4.11 வயர பிறகு சதயம். சுபமுகூர்த்்தம் சதயம் �.3.56 பிறகு பூரட்டொதி பூரட்டொதி 17 �. 3.15. பிறகு உத்திரட்டொதி 1 உத்திரட்டொதி 18 �.2.18 பிறகு ரரவதி 2 ரரவதி 19�.12.58 பிறகு அசுவினி 20 ்கொ.11.32 பிறகு �ரணி 3 அசுவினி 4 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ.... ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 கரி�ாள்கரிநாள் திருதிர� ்சஷ்டி திதி கா.10.41 பிறகு ்சப்தமி திதி 5 20திதி மா.5.11 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி 7பஞ்சமி 18 21திதி ப.3.11 பிறகு பஞ்சமி திதி 22 திதி ப.1.00 பிறகு ்சஷ்டி திதி ந.ரந.8்கொ. 4 19 6்சதுர்த்தி 23 9 ஏகா்தசி ்சஷ்டி உத்திைட்டாதி அ.கா.5.45 பிறகு நைவதி நைவதி அ.கா.5.12 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.48 பிறகு பைணி பைணி அ.கா.2.13 பிறகு கார்த்திரக 1, 19, 2821,30,31 திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

11 இைவு 8.58 மணி முதல் ஆஙகிலப புத்தொண்டு 12 காலை 8.52 மணி வலை திருைண்ணாமவை கிரிைைம் வாஸ்து �ாள்

m

24

10 26

9 25

11

ப�ொங்கல்

27

12 28

13 29

14 1

15 தசமி திதி அ.்கொ.4.18 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.2.28 பிறகு துவொதசி திதி துவொதசி திதி அ.்கொ.0.12 பிறகு திரரயொதசி திதி சதுர்த்தசி திதி இ.7.57 பிறகு ப�ௌர்ணமி ப�ளர்ணமி திதி மொ.6.11 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி மொ.4.45 பிறகு துவிதியய திதி துவிதியய திதி �.3.38 பிறகு திருதியய திதி �ரணி ்கொ.9.53 பிறகு ்கொர்த்திய்க ்கொர்த்திய்க ்கொ.8.15 பிறகு ரரொகிணி இ.9.58 ரரொகிணி ்கொ.6.40 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் மிரு்கசீர்ஷம் அ.்கொ.5.00 பிறகு திருவொதியர திருவொதியர பிறகு புனர்பூசம் அ.்கொ.2.49 பிறகு பூசம் பூசம் அ.்கொ.2.10 பிறகு ஆயில்யம் 5 ்கொ.22 6 ்கொ. 237.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.21 7 ்கொ. 249.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 8ந.ரந. 25்கொ.அ.்கொ.3.54 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 9புனர்பூசம் 269.30-10.30 ந.ரந. 10 11 ந.ரந. 10.30-11.30 - மொ. ... ந.ரந. ்கொ. - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந.27 ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ்சப்தமி திதி கா.8.21 பிறகு அஷ்்டமி திதி அஷ்்டமி திதி அ.கா.4.06 பிறகு நவமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு ஏகா்தசி திதி இ.11.58 பிறகு துவா்தசி திதி இ.10.32 பிறகு நவமி திதி அ.கா.3.48 பிறகு ்த்சமி திதி திைந�ா்தசி திதி திைந�ா்தசி திதி இ.9.30 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ. 8.55 பிறகு பபளர்்ணமி கார்த்திரக அ.கா.0.35 பிறகு நைாகிணி மிருகசீர்ஷம் இ.9.25. பிறகு திருவாதிரை துவா்தசி திதி புனர்பூ்சம் மா.6.53 பிறகு பூ்சம் திருவாதிரை இ.8.01 பிறகு புனர்பூ்சம் மா.6.03 பிறகு ஆயில�ம் திதி மகம் மா.5.35 பிறகு பூைம் 10 கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 14 ஆயில�ம் மா.5.36 பிறகு மகம் 15 11 கா.10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 12 13பூ்சம் ந.நந. கா. 6.00-7.00 - ப. 1.30-2.30 ந.நந. ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24

25

துவாதசி திதி இ.11.39 பிறகு திரநைாதசி திதி உத்திரம கா.9.55 பிறகு ஹஸதம ந.நந.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

திருவள்ளுவர் தினம்

உழவர் திருநொள் யவகாசி

2

16 3

27

26

திரநைாதசி திதி முழுவதும ஹஸதம கா.11.09 பிறகு சித்தியர ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

திரநைாதசி திதி அ.கா.0.27 பிறகு சதுரத்தசி சதுரத்தசி திதி அ.கா.1.45 பிறகு பபளர்ணமி திதி சித்தியர ப.12.52 பிறகு சுவாதி திதி சுவாதி ப.2.59 பிறகு விசாகம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

பங்குனி

m

17 4

18 5

28

29

30

20 7

21 8

22 திருதியய திதி �.3.02 பிறகு சதுர்த்தி திதி சதுர்த்தி திதி �.2.58 பிறகு �ஞசமி திதி �.3.41 பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி மொ.4.17 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி மொ.5.40 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி இ.7.26 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி இ.9.26 பிறகு தசமி திதி ஆயில்யம் அ.்கொ.2.05 பிறகு ம்கம் �ஞசமி திதி ம்கம் அ.்கொ.2.08 பூரம் அ.்கொ.2.50 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் அ.்கொ.4.01 பிறகு ஹஸதம் ஹஸதம் அ.்கொ. 5.41 பிறகு சித்தியர சித்தியர ்கொ.7.54 பிறகு சுவொதி சுவொதி ்கொ.10.13 பிறகு விசொ்கம் ந.ரந. ்கொ. 28 6.30-7.30 - மொ. 3.45-4.30 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ந.ரந. ந.ரந.3்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... 12்கொ.29 ந.ரந. 13 ்கொ.17.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 14்கொ.29.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. 15 16 ்கொ. 4 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 17 ்கொ.57.30-8.30 - மொ. 3.00-4.00 18 பபளர்்ணமி திதி இ.8.50 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி இ.9.12 பிறகு துவிதிர� திதி துவிதிர� திதி இ.10.09 பிறகு திருதிர� திதி திருதிர� திதி இ.11.33 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி ்சதுர்த்தி திதி முழுவதும் ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.1.15 பிறகு பஞ்சமி திதி பஞ்சமி திதி அ.கா.3.14 பிறகு ்சஷ்டி திதி பூைம் மா.6.04 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் மா.6.59 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் இ.8.27 பிறகு சித்திரை மா.4.30 சித்திரை இ.10.22 பிறகு சுவாதி சுவாதி சுவாதி அ. கா.0.35 பிறகு வி்சாகம் வி்சாகம் அ.கா.3.05 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. ந.நந. 17கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 21 கா. 9.30-10.30 22 18கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 19கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 20 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... ந.நந. - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

31

திருதியை திதி கா.9.19 சதுரத்தி திதி மூலம ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30

9

1

23 10

தசமி திதி இ.11.35 பிறகு ஏ்கொதசி திதி விசொ்கம் �.12.48 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 3.30-4.30

ஏ்கொதசி திதி முழுவதும் அனுஷம் �.3.22 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

6

19

2

சதுரத்தி திதி கா.11.04 பிறகு பஞசமி திதி மூலம அ.கா. 0.56 பிறகு பூராடைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-.5.30

7

3

பஞசமி திதி ப.12.24 பிறகு சஷடி திதி பூராடைம அ.கா.3.03 பிறகு உத்திராடைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24 11

சஷடி திதி ப.1.20 - பிறகு சபதமி திதி உத்திராடைம அ.கா.4.50 பிறகு திருநவா்ணம ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

8

l

4

சபதமி திதி ப.1.45 பிறகு அஷடைமி திதி திருநவா்ணம அ.கா.5.59 பிறகு அவிடடைம ந.நந. கா. 12.00-1-00 - மா.........

குடியரசு தினம்

25 12

ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.1.40 பிறகு துவொதசி திதி ர்கடய்ட மொ.5.45 பிறகு மூலம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

l

26 13

துவொதசி திதி அ.்கொ.3.34 பிறகு திரரயொதசி திதி மூலம் இ.7.56 பிறகு பூரொ்டம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

5

27 14

6

அஷடைமி திதி ப.1.39 பிறகு நவமி திதி அவிடடைம கா.6.43 பிறகு சதைம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

மான ய லி துல்கணிப்பு 23

நவமி திதி ப.1.04 பிறகு தசமி திதி சதைம கா.6.59 பிறகு பூரடடைாதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

28 15

29

திரரயொதசி திதி அ.்கொ.5.08 பிறகு சதுர்த்தசி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.6.14 பிறகு அமொவொயச திதி அமொவொயச திதி ்கொ.6.48 பிறகு பிரதயம திதி திதி பூரொ்டம் இ.9.41 பிறகு உத்திரம் உத்திரொ்டம் இ.11.11 பிறகு திருரவொணம் திருரவொணம் இ.11.50 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 22

9

16

பபளர்ணமி திதி அ.கா.3.27 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி அ.கா.5.22 பிறகு துவிதியை திதி அனுஷம துவிதியை திதி கா.7.23 பிறகு திருதியை திதி நகடயடை இ.10.30 பிறகு மூலம திதி விசாகம மா.5.22 பிறகு அனுஷம இ.7.54 பிறகு நகடயடை பிறகு பூசம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

19 6

10

23 11 24 12 25 ்சஷ்டி திதி அ.கா.5.20 பிறகு ்சப்தமி திதி ்சப்தமி திதி கா.7.20 பிறகு அஷ்்டமி திதி அஷ்்டமி திதி கா.9.06 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி கா.10.32 பிறகு ்த்சமி திதி ்த்சமி திதி கா.11.32 பிறகு ஏகா்தசி திதி ஏகா்தசி திதி கா.11.59 பிறகு துவா்தசி திதி துவா்தசி திதி கா.11.57 பிறகு திைந�ா்தசி திதி அனுஷம் அ.கா.5.41 பிறகு நகடர்ட திருவண்ணாமலை நகடர்ட கா.8.09 பிறகு மூலம் கிரிவைம் மூலம் கா.10.27 பிறகு பூைா்டம் பூைா்டம் ப. 12.23 பிறகு உத்திைா்டம் உத்திைா்டம் ப.1.55 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் ப.2.56 பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் ப.3.27 பிறகு ்ச்த�ம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. 25 கா. 10.305.30 ந.நந.26 கா.ஏகணாதசி 9.30-10.30 ந.நந. 9.30-10.30 ந.நந. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 7 15 மணாடடுப்சபணாங்கல 24 8 28கா. 29கா.13 30 9 11.30 - மா. 4.308 லவகுணெ 27 கா. 10 - மா. 4.30-5.30 1110.30-11.30 - மா...... 11 இைவுந.நந. 12 முதல்- மா. 5.00-6.00 8.00 மணி மாலை 6.15 மணி வலைதிதி அ.கா.2.04 பிறகு பிரதயம திதி தசமி ப.12.01 பிறகு ஏகாதசி திதி ஏகாதசி திதி கா.10.34 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி கா.8.45 திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி கா.6.4122 சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி அ.கா.3,4112பிறகு பிறகுத்லைகைணாகய துவிதியை திதி இ.9.11 பிறகு திருதியை திதி அமாவாயச அமாவாயச 11பிறகு ஆருத்ைணா தரிெனைம் பூரடடைாதி கா.6.46 பிறகு உத்திரடடைாதி உத்திரடடைாதி கா.6.09 பிறகு நரவதி நரவதி அ.கா.4.59 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.59 பிறகு பரணி மிருகசீரஷம இ.9.37 பிறகு திருவாதியர திதி பரணி அ.கா.2.30 பிறகு காரத்தியக இ.11.37 பிறகு துவிதியை திதி காரத்தியக அ.கா.0.53 வவள்்ளம் 11 மாசி மகம் வணாஸது நணாள் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.00-4.00 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 -கூெணாைவலலி மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 மககள் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 சகைரீ விைதம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... வங்கிகளில் நீணட வரிசை; பலத்த பபோலீஸ் போதுகோப்பு 25 காலை 10.41 மணி கட்டுகளுடன்12 ஹ�ாலிப் பண்டிகக ₹500, ₹1000 27 லத அமணாவணாலெ 13 கபணாகிப் பணடிலக முதல் 11.17 மணி வலை. 16 30 17 1 18 14 காரகையான் ஹ�ான்பு 2 பிரதயம திதி ்கொ.6.52 பிறகு 4 அக்னி நடசத்திரம் அமாவாயச பிரநதாஷம துவிதியய திதி ்கொ.6.14 பிறகு திருதியய திதி திருதியய திதி அ.்கொ.5.36 பிறகு சதுர்த்தி திதி ப்தலுங்கு வரு்டப பிறபபு 29 வசந்த �வராத்திரி கரிநணாள் துவிதியய திதி அவிட்டம் அவிட்டம் அ.்கொ.0.08 பிறகு சதயம் இ.11.57 பூரட்டொதி இ.11.22 பிறகு உத்திரட்டொதி ஆரம்்பம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 9.30 10.30 - மொ. 4.30 5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 ஆரம்பம் 14, 15, 16, 24, 30 சஙகடைஹர 13 m பபௌர்ணமி 26 14 10 சித்ரா ப்பளர்ணமி 27 15 28 16 29 17 1 18 31 வங்கி முழு வருை 2 சதுரத்தி ்ணி துேக்கம் திைந�ா்தசி திதி கா.11.24 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.21 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி கா.8.58 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி கா.7.12 பிறகு துவிதிர� திதி துவிதிர� திதி அ.கா.4.16 பிறகு திருதிர� திருதிர� திதி அ.கா.2.58 சின்னம் ப்பாருத்தும் பிறகு ்சதுர்த்தி சித்ரகுப்த பூவை வேட்பாளர் ப்யர், கணக்கு முடிவு ்ச்த�ம் ப.3.30 பிறகு பூைட்டாதி பூைட்டாதி ப.3.05 பிறகு உத்திைட்டாதி உத்திைட்டாதி ப.2.14 பிறகு நைவதி நைவதி ப.1.10 பிறகு அசுவினி திதி அசுவினி கா.11.47 பிறகு பைணி காரத்தியக திதி பைணி கா.10.16 பிறகு1438 கார்த்திரக ஜமொதுல் அவவல் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா...... ந.நந. கா. 9.30-10.30சுபமுகூரத்தம - மா. 4.30-5.30 28 அக்னி நடசத்திரம் 1 15 2 16 3 17 4 14 முடிவு திருதியை திதி மா.6.55 பிறகு சதுரத்தி திதி சதுரத்தி திதி மா.4,48 பிறகு பஞசமி திதி சஷடி திதி ப.1.28 பிறகு சபதமி திதி பஞசமி திதி ப.2.59 பிறகு சஷடி திதி ஜமொதுல் அவவல்

20

ககணாலவ செனலனை

ைஜப

எைகண்டம்

புதன்

வியாழன்

மொசி

20

வவள்ளி

்சஷ்டி திதி இ.7.47 பிறகு ்சப்தமி திதி நைாகிணி கா.6.58 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

27

11

8

மைற்கு கிழக்கு

அஷ்்டமி திதி ப.3.31 பிறகு நவமி திதி திருவாதிரை அ.கா.3.56 பிறகு புனர்பூ்சம் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 5.00-6.00

22

9

12

மூலமதிதி பிறகு பூராடைம கா.8.14 நவமி மொ.4.57 பிறகு கா. 6.30-7.30 ந.நந. தசமி - மா. 3.30-4.30 திதி ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

₹4

சஷடி

கணாலை

1438 ைஜப - ஷாபான்

1438 ரம்ான் - ஷவவால

ரம்ான்

m

சபதமி திதி கா.12.20 பிறகு அஷடைமி திதி மகம மா.4.47 பிறகு பூரம கா. 10.30-11.30 - மா..... 11ந.நந.28

10

7

24

அஷடைமி திதி கா.11.39 பிறகு நவமி திதி பூரம மா.4.56 பிறகு உத்திரம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

12

24

11

25

m

7

நவமி திதி கா.11.26 பிறகு தசமி திதி முழுவதும உத்திரம மா.5.34 பிறகு ஹஸதம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

29

25

8

்த்சமி திதி ப.12.16 பிறகு ஏகா்தசி திதி பூ்சம் அ.கா.1.47 பிறகு ஆயில�ம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.......

ஏகா்தசி திதி கா.11.11 பிறகு துவா்தசி திதி ஆயில�ம் அ.கா.1.14 பிறகு மகம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

13

12

26

9

10

துவா்தசி திதி கா.10.35 பிறகு திைந�ா்தசி திதி மகம்.கா.1.08 பிறகு பூைம். ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

பிறகு �ஞசமி திதி ஹஸதம் �.1.12 பிறகு சித்தியர ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

13

16

�ஞசமி திதி ்கொ.9.02 பிறகு சஷடி திதி சித்தியர �.3.12 பிறகு சுவொதி ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ.........

30

14

பிை்தரம திதி ப.1.06 பிறகு துவிதிர� திதி சித்திரை அ.கா.5.28 பிறகு சுவாதி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

30

17

31

26

13

27

14

சஷடி திதி ்கொ.10.48 பிறகு சபதமி திதி புத்்தாண்டு சபதமி திதி �.12.47 பிறகு அஷ்டமி திதி ்தமிழ்ப சுவொதி மொ.5.30 பிறகு விசொ்கம் விசொ்கம் இ.8.00 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 புனி்த பவள்ளி

15

துவிதிர� திதி ப.2.48 பிறகு திருதிர� திதி சுவாதி கா.6.56 பிறகு வி்சாகம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....

31

18

1

16

திருதிர� திதி மா.4.46 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி வி்சாகம் கா.10.09 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - ப. 4.30-5.30

1

19

2

17

்சதுர்த்தி திதி மா.6.45 பிறகு பஞ்சமி திதி அனுஷம் ப.12.41 பிறகு நகடர்ட ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

2

20

3

21

திருதியை திதி முழுவதும 23 திருதியை திதி அ.கா.0.22 பிறகு சதுரத்தி24 திதி சதுரத்தி திதி அ.கா.1.17 பிறகு பஞசமி திதி திதி அ.கா.1.02 பிறகு அஷடைமி திதி பஞசமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு சஷடி திதி 26 சஷடி திதி அ.கா.1.38 பிறகு சபதமி திதி 10 11 13 27சபதமி பூராடைம பிறகுஏ்கொதசி உத்திராடைம கா.10.27பிறகு உத்திராடைம திருநவா்ணம திருநவா்ணம ப.1.39 பிறகு அவிடடைம 25 12அவிடடைம ப.2.30 பிறகு சதைம பூரடடைாதி ப.2.47 பிறகு உத்திரடடைாதி சதைம ப.2.53 பிறகு பூரடடைாதி தசமி திதி.மொ.6.46 திதி ஏ்கொதசி திதி ப.12.16 இ.8.14 பிறகு பிற்கு திதி துவொதசி திதி9.30-10.30 இ.9.16 பிறகுமா.திரரயொதசி திதி திரரயொதசி பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி இ.9.45 பிறகு அமொவொயச திதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா.அ.்கொ.1.05 ந.நந. 6.30-7.30பிறகு - மா. மூலம் 4.30-5.30 ந.நந. 7.30-8.30 - ப.துவொதசி 1.30-2.30 கா. ந.நந.திதி 3.30-4.30 ந.நந. திதி 10.30-11.30 - மா..... கா. இ.9.48 ந.நந. கா.திதி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ர்கடய்ட மூலம்கா.அ.்கொ.3.18 பிறகு பூரொ்டம் பிறகு பூரொ்டம்- அ.்கொ 5.10

ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

5

ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ........

உத்திரொ்டம் ்கொ.6.33 பிறகு திருரவொணம் ந.ரந. ்கொ. 9.00-10.00 - மொ. 4.30-5.30

கிழமை

ராகுகாலம்

குளிமக

திருரவொணம் ்கொ.7.20 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

lஎைகண்டம்

வாரசூமல

பரிகாரம்

20 6 21 7 22 8 3.00-4.30 12.00-1.30 23 ஞாயிறு 4.30-6.00 24 மைற்கு9 வவலலம் வஸந்த ்சப்தமி திதி இ.11.54 பிறகு1அஷ்்டமி திதி பஞெமி அஷ்்டமி திதி திருவண்ணாமலை முழுவதும் அஷ்்டமி திதி அ.கா 00.50 பிறகு நவமி திதி கிரிவைம் திதி அ.கா.1.18 பிறகு ்த்சமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.13 பிறகு ஏகா்தசி திதி 7.30-9.00 நவமி 1.30-3.00 பூைா்டம் இ.7.38 பிறகு3உத்திைா்டம் உத்திைா்டம் இ.9.15 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் இ.10.26திஙகள் பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் இ.11.0310.30-12.00 பிறகு ்ச்த�ம் கிழக்கு ்ச்த�ம்தயிர் இ.11.13 பிறகு பூைட்டாதி ைத ஸப்தமிந.நந. முதல் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 9.30-10.30 - 10 மா. காலை 4.30-5.308.01 மணிந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ... 3.00-4.30ந.நந.12.00-1.30 கா. 9.30-10.309.00-10.30 - மா. 4.30-5.30வ்டக்குந.நந. கா.பால 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 வெவவாய் 4 பீஷமணாஷெமி 11 காலை 6.57 மணி வலை புதன் 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 வ்டக்கு பால 9 லதப்பூெம் கரிநணாள் 27 10 28 24 7 25 வியாழன் 8 9 30 23 624 மஹணா சிவைணாத்திரி 1.30-3.00 9.00-10.3026 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 27, 28பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.2.00 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி கா.11.33 பிறகு அமாவாயச திதி அமாவாயச திதி கா.9.07 பிறகு பிரதயம திதி திதி இ.8.44 பிறகு ஏகாதசிதிதி திதி ஏகாதசி திதி மா.6.38 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி மா.4.22 அஷடைமி அ.கா.1.01 பிறகு நவமிதிதி திதி இ.10.27 பிரதயம திதிதிதி 8.19 பிறகு துவிதியய துவிதியயதசமி திதி மொ.6.56 பிறகு த்ருதியய வவள்ளி 10.30-12.00 3.00-4.30 மைற்கு வவலலம் அசுவினி அசுவினி ப.12.10 பிறகு பரணி பரணி கா.10.44 பிறகு காரத்தியக மிருகசீரஷம அ.கா.4.15 பிறகு திருவாதியர காரத்தியக கா.9.12 பிறகு7.30-9.00 நராகிணி நராகிணி கா.7.33 பிறகு மிருகசீரஷம பிறகு்கொ.7.43 தசமி உத்திரடடைாதி ப.2.14 பிறகு நரவதி பூரட்டொதி நரவதி சதயம் பிறகு பூரட்டொதி ்கொ.7.14ப.1.21 பிறகுபிறகு உத்திரட்டொதி ந.ரந. ்கொ.ந.நந. 6.30-7.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 - மா..... கா. 10.30-11.30 6.00-7.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.ரந.ந.நந. ்கொ. 7.30-8.30 - �. 1.30-2.30 ெனி ந.நந.9.00-10.30 1.30-3.00 கிழக்கு - மா. 4.30-5.30 தயிர் 18

28 15

அமொவொயச திதி இ.9.17 பிறகு பிரதயம திதி அவிட்டம் ்கொ.7.48 பிறகு சதயம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - �. 1.30-2.30

4

நீணெ வரி–லெ–யில

4

19

்சஷ்டி திதி இ.10.31 பிறகு ்சப்தமி திதி மூலம் மா.5.35 பிறகு பூைா்டம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

l

29 22165

ஷாபான்

3

பஞ்சமி திதி இ.8.45 பிறகு ்சஷ்டி திதி நகடர்ட ப.3.14 பிறகு மூலம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

14

ஏகாதசி

திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

27

10

நவமி திதி ப.1.42 பிறகு ்த்சமி திதி புனர்பூ்சம் அ.கா.2.44 பிறகு பூ்சம் ந.நந. கா. 9.00-10.00 - மா. 4.30-5.30

23

29

29

21 8 துவிதியை திதி இ.10.58 பிறகு திருதியை 22திதி 9

அஷ்டமி திதி �.2.53 பிறகு நவமி திதி அனுஷம் இ.10.36 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

l

15

கபங்க கிலை–யில

மமாடி 3 நாள் சுற்றுப்பயணமாக ஜப்பான் சென்்ார்

3 இெநதிரங்கள்

ஏகாதசி திதி ப.12.36 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி ப.1.53 பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.3.32 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி மா.5.23 பிறகு பபளர்ணமி திதி பபளர்ணமி திதி இ.7.31 பிறகு பிரதயம திதி பிரதயம திதி இ.9.15 பிறகு துவிதியை திதி இ.10.19 பிறகு விசாகம விசாகம நகடயடை அ.கா.5.50 பிறகு மூலம அ.கா.0.42 அனுஷம அ.கா.3.15 பிறகு நகடயடை 2 சித்தியர இ.8.18 பிறகு சுவாதி 16 ந.நந. 3சுவாதி 4 கா. 9.30-10.30 5 விசாகம 19ந.நந. 6ப. 12.30-1.30 - மா. 4.30-5.30 20ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 17 ந.நந. - மா. 4.30-5.30 18 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா....... சதுர்த்தி திதி ்கொ.7.37

28

திைந�ா்தசி திதி ப.10.28 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.52 பிறகு பபளர்்ணமி திதி பபளர்்ணமி திதி கா.11.47 பிறகு பிை்தரம திதி பூைம் அ.கா.1.28 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் அ.கா.2.19 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் அ.கா.3.40 பிறகு சித்திரை ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

28

வவலலம் தயிர்

23

6

ந.நந. கா.திதி6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா.திதி 6.30-7.30 4.30-5.30 பிரதயம திதி அ.்கொ.5.52 பிறகு துவிதியய துவிதியய ்கொ.6.09 பிறகு திருதியய திதி திருதியய ்கொ. 6.29- மா. பிறகு சதுர்த்தி திதி திதி ம்கம் ்கொ.9.58 பிறகு பூரம் பூரம் ்கொ.10.33 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் ்கொ.11.37 பிறகு ஹஸதம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 மஹாவீர் பஜ�ந்தி

7

பூத்துககு

அரவககுறிச்சியில்

துவொதசி திதி ்கொ.11.11 பிறகு திரரயொதசி திதி திரரயொதசி திதி ்கொ.9.25 பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.8.01 பிறகு ப�ளர்ணமி திதி ப�ளர்ணமி திதி ்கொ.6.58 பிறகு பிரதயம திதி திருவொதியர �.12.01 பிறகு புனர்பூசம் புனர்பூசம் ்கொ.10.57 பிறகு பூசம் பூசம் ்கொ.10.11 பிறகு ஆயில்யம் ஆயில்யம் ்கொ.9.51 பிறகு ம்கம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

25 26 27 28 29 30 குறிப்பு: �.ச�. - �ல்ை ச�ைம், கா. - காலை, �. - �கல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 ஷவவால

குறைந விறை த

m

தசமி திதி கா.11.48 பிறகு ஏகாதசி திதி

3.00-4.30 1.30-3.00 9 26

22

5

14 1 ஹஸதம மா.6.42 பிறகு சித்தியர 15

7.30-9.00 6.00-7.30

ஏ்கொதசி திதி �.1.12 பிறகு துவொதசி திதி மிரு்கசீர்ஷம் �.1.21 பிறகு திருவொதியர ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

்சப்தமி திதி மா.5.34 பிறகு அஷ்்டமி திதி மிருகசீர்ஷம் அ.கா.4.34 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

21

30

10.30-12.00

8 ெனி25 9.00-10.30

21

4

பரிகாரம்

யவகாசி

வெவவாய்

தசமி திதி �.3.28 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ரரொகிணி �.2.52 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

வொக்குப்பதிவு

3 த�ொகுதிகளிலும்

சித்திரை

ஞாயிறு

திஙகள்

3

24

7

7

288  8 பககம் 13 ஓலெ

முதல்

விைககு ஸகெட

ஆனி

்சதுர்த்தி திதி கா.8.50 பிறகு பஞ்சமி திதி மிருகசீர்ஷம் ப.1.28 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

கவர்ச்சிக்கு துணிந்த பூஜா ஹெக்்டே

புதுலவ

www.tamilmurasu.org

அதிகாலை

அலை–கமணா–தி–யது. செனலனை ஆயி–ைம் கூட–ெம் வங்–கி–க–ளில சபணாது–மக–கள். இலத–ய–டுத்து மகிழ்ச்–சி–யில கிலெத்த

இயந்திரஙகளில்

க்கயெழுத்து? த் – ஒபபந்தம் க ச ய – ழு நவ.10– த ம் ள அணுசகதி ஒ ப் – ப ந் கு புது–செலலி, ட் – டு க் தாக வாய்ப்–புள்–ை–தாக ன் ந ா சதரி–விக்–கின்– ஜ ப் – ப ா சுற்–றுப்–ப–ய–ண– இந்–தியா, தக–வல்–கள் சபாருத்– மூன்று நாள் ப–திவு இயந்–தி–ரங்–க–ளி–லும் நரரந்–திர சின்–னம் றன. ரமலும், ஜப்–பான் மண–டை மாக பிர–த–மர் புறப்–பட்டு சபயர், அசம–ரிக்கா,கடற்–ப–ளட– தும் பணிளய உதவி மண– ரமாடி இன்று நாடு–க–ளின் பயிற்–சி–கள் ம் செய்–த– சென்–றார். அந்–நாட்–டு–டன் அலு–வ–ைர்–கள், ப் – ப ந் – த சதற்கு கள் கூட்–டாக க் தி ஒ டை அலு–வ–ைர்–கள் மாளைக்–குள் அ ணு – ெ ரமற்ச–காள்–வது, இன்று விடும். நாளை ளகசய–ழுத்–தாக பாது–காப்பு அதி–கா–ரி–கள், தக–வல்– விஷ– ட் – னர். பணி முடிந்து 14 சீன கடல் ல் ர வ கள்,ரதர்–தல் பல்–ரவறு இந்த நவ.10வாய்ப்–புள்–ை–தாக – ள ை – யி சதாகு–தி–யில் ஜப்–பான் தஞலெ, உள்–பட ரபாட்– கள் சதரி–விக்–கின்–றன. செய்–யப்–பட்ட மு ன் – னி சபயர், சின்–னம், தஞளெ இ ன் று டி குறித்து ரதர்வு – னி ல் யங்–கள் – ரி – ட ம் ர ம ா அர–வக்–கு–றிச்சி, வாக்–குப்–ப–திவு பா–ை–ரின் சபாருத்–தும் ரபர் மட்–டுரம ஜ ப் – ப ா ரததி வளர ஒரு வாக்– சதாகு– உள்– தஞளெ, ரவட்– இயந்–தி–ரங்– மின்–னணு பி ர – த – ம நடத்த 12ம் சபாறி–யா– டி– யி – டு – வ – த ால் ஒரர ஒரு வரு– பணி வரும் 19ம் வாக்–குப்–ப–திவு முதல் சின்– புளகப்–ப–டம் முத–லில் திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் ஆரைா–ெளன செய்–யும் அண– இயந்–தி–ரங்–க–ளில் சபயர், பணிளய காட்–டி–னர். குச்–ொ–வ–டிக்கு இயந்–தி–ரம் இந்–தியா-ஜப்–பான் – ல் ரதர்–தல் தி–களி அகர தனது செய்து கள் ரதர்வு இயந்– உச்சி மாநாடு ைார். பா–ைர்–க–ளின் ரமாடி ைர்–கள் கசைக்–டர் வாக்–குப்–ப–திவு பங்–ரகற்– டாந்–திர ரததி நடக்–கி–றது. பூபதி(திமுக) நடந்–தது. பிர–த–மர் த – ச ய ா ட் டி னம், புளகப்–ப–டம் சபாருத்–தும் அந்த வாக்–குப்–ப–திவு நிளை–யில் மட்–டும் சபாருத்–தப்–ப–டு– நடக்–கி–றது. இதில் ரமாடி உள்– அஞ–சு–கம் த் – ள ணா–துளர, சதாகு–தி–யில் வரி–ளெப்–படி காளை 10.30 தி–ரம் ெரி–யான அந்த திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– பிர–த–மர் புறப்– பய–ண 2 எந்– சவௌியிட்ட ப–தற்–காக ஏற்–க–னரவ வாக்– கி– ற து. ஒரு பூத்–துக்கு தஞளெ – ெ ா – வ – டி – க ள் பணி இன்று ளெ , அ ர – ரங்–க–ொமி(அதி–முக) தஞ–ளெ–யி–லும், ‘‘ஜப்–பா– சடல்–லி–யில் ஜப்–பா–னுக்கு உள்–ைது. எந்த ா க் – கு டு – கி – ற து . திற்கு கு த ஞ இன்று பட 14 ரபர் நடத்– 276 வ அறிக்–ளக–யில், ம ணி க் ப் – ப – நமது உறவு, – ம் அர–வக்–கு–றிச்–சிக்–கு3 இயந்–தி–ரத்–தில் இயந்–தி–ர– பட்டு சென்–றார். செய்–யப்–ப–ட– தி–ரமு ரக.சி. பழ–னி–ொமி(திமுக), அ ள ம க் – க வாக்–குப்–ப–திவு வக்–கு–றிச்சி ரதர்–தல் தளை–ந–கர் ராஜ–தந்– நிளை– அலு–வ–ை– குப்–ப–தி–வும் னு–ட–னான ஜப்–பான்ய ா – வு க் – கு ச் வாக்–குப்–ப–திவு அர–வக்– எனரவ 276 வாய்ந்த கூடு–த– காலி–யான செந்–தில்–பா–ைாஜி(அதி–முக) சிறப்பு – னு ம் ெர்–வ–ரதெ தும் அலு–வ–ைர் இந்த 39 ரபர் – கி – ர என்–பளத மும் சபாருத்–தப்–ப–டு–கி–றது. சதாடங்–கி–யது. வில்ளை. –ட –கி–றார். ர ட ா க் ரமாடி, அங்கு உள்–பட – லு ம், டாக்–டர் இயந்–தி–ரங்–க–ளும், பய–ணத்–தின்– தி– ர த்– து ர் யி–டு – யி யில் உள்–ைது முன்–னி–ளை– இன்று மாளைக்–குள் இயந்–தி–ரங்–க–ளும் கங்–க–ளில்செயல்–ப–டுத்–து–வ– ஏ.ரக. விடும். அதன் செல்–லும் டு ம ன் – ன இந்–தப் கு– றி ச்– சி ைாக 41 உறுதி கூட்–டாண–ளம–யு–ட–னும் ர் ட் வாக்–குப்–ப–திவு இதளனசபங்–க–ளூரு சபல் ரவட்– ரவட்–பா–ைர்–கள் பணி முடிந்து அ ந் – ந ா ட ா , பி ர – த – ம – ரபாது, இந்–தி–யா–வுக்–கும் ெர–வ–ணன்(திமுக).உள்–பட அதற்–கான இயந்–தி–ர– தற்–காக இளடரய கட்–ட–ளமக்–கப்–பட்–ட–தா– இரு–நா– இ ரு ந் து யில் சபாறி–யா–ைர்–கள் கி ர த் – தி ல் பிறகு அதி–கா–ரி–கள், அ கி – டி ா அ ர ப ஆ ப் ஜப்–பா–னுக்–கும்ஒ ப் – ப ந் – த ம் கும். ஜப்–பா–னில்வர்த்–தக ரபாஸ்(அதி–முக) முன்–னி–ளை–யில் நி று – வ – ன சதாகு–திக்–கும் செய்து காட்–டி–னர். சபட்– திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– கட்–டுப்–பாட்டு தி ரவட்–பா–ைர்– பா–ைர்–கள் முக்–கிய ரதர்வு செய்–யப்–பட்டு என்று ெந்–தித்–து ஷி ண ரட ணு – ெ க் 28 ரபர் பிறகு டு– க – ளி ன் இதளன அந்– அ ரபாட்–டி–யி–டு–கின்–ற– மும் தயார் நிளை–யில்–ளவக்– ஒவ்–சவாரு பூட்டி சீல் ரயாளர நாளை அந்த இயந்–தி–ரங்–கள் தளை–வர்–க–ளைச் சபாறி–யா–ைர்–கள் மற்– தி–லும் பின்–னர், ளகசய–ழுத்–தா–கும் ஏற்–றுக்–சகாணட துளற தைா 2 வாக்–குப்– டிக்–குள் ளவத்து பின்–னர் சதாழில் – லு ம் அது அரப– ரபச்– ரபசு–கி–றார். சதாகு–– வந்–தி–ருந்–த–னர். அல்– கள் மின்–னணு னர். எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. உறளவ கு – தி – க – ளி மின்–– கப்–பட்–டது. மற்ற ள ற – யி ல் நாட்–டுப் பிர–த–மர் ஷிண– ண – ெந்–தித்து, ளவக்–கப்–ப–டும். 3 சதா து அர––வக்–––கு–––றிச்சி இது–சதா–டர்–பான ரவட்–பா–ைர்–கள், ஒ ரு அ பை ஆ – து – வ ஏசஜன்ட்– றும் முத–லீட்டு வு ரவட்–பா–ைர்–கள் அ ள வ பூட்டி ரபாலீஸ் வு–டன் புகழ்–சபற்ற ரயில் சு – வ ா ர் த்ளத – ப – டு த் விரி–வாக அங்கு ப் – – – ப – – – தி பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் தி––யில் 39 புல்–ைட் நளட–சபற்று ர ம ம் ைது அவர்–க–ைது வ ா க் – – கு ளவத்து ரபாடப்–ப– கன்–சென் நக–ருக்–குப் குலுக்–––கல் ரபாட்–டி–யி–டு–வ–தால் சசைக் அக–ம– ன ணு க – ை ாக நடத்த ஜப்–பா–னின் சதாடர்–பாக சிறபபு பார்–கவ–ொ–ளர் அன்று மூைம் ரகாரப ரமலும், டு– நிய– பாது–காப்பு ரதர்வு ஒவ்–சவாரு வாக்–குச்–ொ–வ–டி– கூறி– இயந்–––தி–––ரங்–––கள் தி–ைா–வும் மின்–னணு ரநற்று ரபச்–சு–வார்த்ளத த�ாது �ார்–லவ–யா–ள–ைாக என்று உற்– வந்–தா–லும்,சூழ்–நி–ளை–கள் சைதீஷ் சைந்– தைா 3 டும். வாக்–குப்–ப–திவு ளமயத்–தில் பய–ணிக்–கி–றார். முளற––யில் ததாகு–திக்கு ததாகு–தி–யில் அர–சி–யல் இறுதி முடிவு உள்–ரைன்–’’ யி–லும் இயந்–தி–ரங்– ரயில்–களை �ார்–லவ–யா–ள–ைாகஏற்–க–னசவ நிலை–யில் தஞலசை வாக்–குப்–ப–திவு கவா–ஸகி கார–ண–மாக ா ம – த – ம ா கி யுள்–ைார். வாக்–குப்–ப–திவு அதி–ரவக செய்––யப்–––பட்–––டது. சதாகுதி வாக்–குப்–ப–திவு அவர்–கள் இந்த ளை து த து–வும், தசைைவின தான் இந்த இயந்–தி–ரங்–கள் பத்தி செய்–யும் அர––வக்–––கு–––றிச்சி பயன்–– க–ளும் ஒரு வாக்–குப்–ப–திவு இந்த உள்–ள–னர். உள்–ள–னர். ழி ற் – ெ ா கரு–வி–யும். எ டு ப் – ப �ார்–லவ–யா–ளர் முன்–னி– ர யி ல் ச த ா ஈடு–�ட்டு மிக்–கப்–�ட்டு ரமாடி வந்–தது. தற்–ரபாது மின்–னணு ஒரு சிறப்பு ஒ.பி. மீனா. – கி – ற து வாக்––கு–––ொ–––வ–––டி–––க–––ளில் மின்––னணு கட்–டுப்–பாட்டு சமலும் த�யர் – வு ள்ை – த ப் – ப – டு சமாத்– வந்து �ணி–யில் வந்து பார்–ளவ–யா–ைர்–கள் வைா–கத்–துக்–கும் பார்–ளவ– – ப – டு த்– – த அவ–ைது இயந்–––தி–––ரங்––– ச ப ா ரு த் ததாகு–திக்கு தஞலசை சீல் அகற்–றப்–பட்டு சென்று தயார் உள்–ளர். இவர் இன்று மாநி–ைத்லத தஞலசை ளை–யில் ரநரில் வாக்––குப்–––ப–––திவு இந்த சதாகு–தி–யில் பீகார் சசைர்ந்த வாக்–குச்–ொ–வ–டி– நிய–மிக்–கப்–�ட்டு இவர் வாக்–குப்–ப–தி–வுக்கு கள் அங்––கீ–––க–––ரிக்–––கப்–––பட்ட கட்சி பிர––தி–––நி––– தம் 245 �ார்–லவ–யா–ள–ைாக உள்–ளார். உத்–த–ை–பி–ை–சத–சைத்லத 735 செய்–யப்–ப–டும். அளமக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அர––சி–––யல் �ாது–காப்புகார்க் நிய–மிக்–கப்–�ட்டு சமாத்–தம் முன்––னி–––ளை–––யில் கள் உள்–ளார். தி– – க ள் குலுக்–––கல் முளற–– இவற்–றில் இயந்–தி–ரங்–க– வை உள்–ளார். சசைர்ந்த விஜ–ய–கு–மார் அலு––வ–––ை––– வாக்–குப்–ப–திவு தஞலசை கணினி 141 எந்–தி– விலை–வில் யில் கசைக்–––டர் ளும், கூடு–த–ைாகநிளை–யில் ரதர்வு செய்––யப்–––பட்––– தஞளெ ரங்–க–ளும் தயார் கத்–––தில் டது. இது–ரபாை அலு–வ–ை–கத்– ளவக்–கப்–ப–டும். கசைக்–டர் மின்–னணு ரநற்று தி– லு ம்

4.30-6.00 3.00-4.30 12.00-1.30 மைற்கு வவலலம் 10 காலை 10.55 மணி முதல் 5 ராம�வமி திஙகள் 7.30-9.00 19 1.30-3.00 10.30-12.00 கிழக்கு 3 20 தயிர் 11 காலை 11.50 4மணி 21வலை வசந்த�வராத்திரி முடிவு 5 22 6 ராகுகாலம் குளிமக எைகண்டம் வாரசூமல பரிகாரம் சஷடி வெவவாய் திதி அ.்கொ.4.14 பிறகு �ஞசமி திதி �ஞசமி 3.00-4.30 சதுர்த்தி சஷடி திதி 12.00-1.30 சஷடி திதி அ.்கொ.0.32 பிறகு சபதமி திதி 9.00-10.30 வ்டக்கு பாலதிதி அ.்கொ.2.30 பிறகு அஷ்டமி திதி இ.8.04 பிறகு நவமி திதி வாஸ்து �ாள் உத்திரட்டொதி இ.10.24 பிறகு ரரவதி 9 இ.7.42 பங்குனி உத்திரம் ரரவதி இ.9.10 பிறகு அசுவினி இ.10.22 அசுவினி பிறகு �ரணி �ரணி மொ.6.06 பிறகு ்கொர்த்திய்க 4.30-6.00 புதன் 3.00-4.30 12.00-1.30 12.00-1.3010.30-12.00 வவலலம் ந.ரந.மைற்கு ்கொ.10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 11.00-12.00 - மொ.... 7.30-9.00 வ்டக்கு பால ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 5.30-6.00 23 காலை 8.54 மணி 29 அக்ஷய திருதிகய ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 7.30-9.00 வியாழன் 1.30-3.00 1.30-3.00 10.30-12.00 9.00-10.30 கிழக்கு 6.00-7.30 தயிர் வதற்கு முதல் 9.30 மணி வலை. மதலம் 7 வைகாசி விசாகம் 19 3 3.00-4.30 வவள்ளி 12.00-1.3010.30-12.00 9.00-10.30 7.30-9.00 வ்டக்கு 3.00-4.30 பால ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.0.36 பிறகு பஞ்சமி திதி மைற்கு வவலலம் 30 ஆனித் திருமஞசனம் கரி�ாள் இ.10.12 கார்த்திரக கா.8.38 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 6.00-7.30 வ்டக்கு 1.30-3.00 பால ெனி 9.00-10.30 கிழக்கு தயிர் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 1, 19, 28 1.30-3.00 9.00-10.30 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 5 19 18 6 20

கிழமை

ஏ்கொதசி

17

கவலூர

நணாளிதழ்

இன்று

கநணாட–டு–கள் எனை அறி–விக–கப்–பட–ெது. புதிய ரூ.2000

2017

வாரசூமல

வியணாழன

நாடு முழுவதும்

மணாற்–றிக–சகணாள்–ை–ைணாம் திந–கர வங்–கி–யில வங்–கி–க–ளில செனலனை இனறு முதல அடுத்தபெம்: கநணாட–டு–கலை கிெந்–த–னைர. ரூ.500, ரூ.1000மக–கள் கணாத்து 7 மணி முதல

ைஜப

குளிமக

10.11.2016

ரநாட்–டு–கள் அதிக பளழயசபாது–மக்–கள் னால், வந்–தி–ருந்த அவர்–க–ளுக்கு சகாணடு ரெர்ந்த தவித்–த–னர். வந்–தால், மந்–த–சவ–ளிளய ரபாது, சீரி– பைர் வழங்–கப்–பட்–டது. சகாணடு கூறும் சென்ளன சிறப்பு தனிப்–ப–டி–வம் பணத்–தின் என்–ப–வர் வாடளக ரவண–டும். பர–ம–சி–வம் மாதம் வீட்டு இருந்து தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வங்– அதில், மாற்–றக்–கூ–டிய பதிவு செய்ய நின்–ற–படி ‘‘நான் இந்த வங்–கி–யில் மற்–றும் அளமக்–கப்–பட்–டது. 500 மாற்ற அளனத்து மக்– யல் நம்–பர் கவுன்–டர்–கள் நீணட வரி–ளெ–யில் சகாடுக்–க–வில்ளை. படி–வத்–தில் மக்–கள் ரநாட்–டுக்–களை நாடு சென்–ளன–யில் 7 மணிக்ரக ளகசய– சகாடுத்த கணக்– பளழய 8 மணி முதரைதபால் காளை வங்–கி–க–ளில் எண–ணிக்ளக, க–ளி–லும் காளை மற்–றும் ரநாட்டு ரநாட்–டு–கள் ரததி வரி– கி– பளட–சய–டுத்–தி–ருந்–த–னர். இன்று வங்–கி–கள் இடம், பளழய ரயில் கள் சபாது–மக்–கள் முழு–வ–தும் ழுத்து, எந்தவிவ–ரங்–களை இல்–ைா–மல் திண–டா–டி–னர். பங்க்–கு–கள், காத்–தி–ருந்–த–னர். கில் பின்– நவ.10நிளை–யங்–க–ளில் உள்–ளிட்ட சபட்–ரரால்மற்–றும் மருத்–து–வ–ம– வங்–கி–கள் ரூ.1000 ளெ–யில் நின்–ற–படி செனலனை, செய்–த–னர். மற்–றும் பூர்த்தி தங்–க–ைது மாற்–று–வ–தற்–காக ்தட்டுபபாடு என அறி–விக–கப்–படெ நிளை–யங்–கள் பணத்ளத மணாற்–று–வ– ளன–க–ளில் ரூ.500வாங்–க–ைாம் பளழய னர், வங்–கி–யில் ந�ாட்டுககு இருந்த வங்– செல–ைணா–த–லவ–யணாக இத–னால், கநணாட–டு–கலை ளகயில் வரநவ இல்கலை உள்ை சகாடுத்து ரநாட்–டுக்–களை சிறிது புதிெ ₹2000 ரூ.500, ரூ.1000முழு–வ–தும் �ணி தசைய–வார்–கள். ரநாட்ளடபான் கார்டு, ந�ாட்டு்கள் நணாடு முதல மக–கள் சதரி–விக்–கப்–பட்–டது. பங்க்–கு–க–ளில் ச�ாட்–டுக்–கள் தற்–கணாக வங்கி ஊழி–யர்–கள் புது ரூ.2000 மாற்–றி–னர். ளைசென்ஸ், வங்–கி–க–ளில சபட்–ரரால் ரூபாய் ரநாட்–டு–கள் இனறு கணாலை 500 ரூபாய் சைம்–சம– நூறு கி–க–ளில புதிய வங்–கி–க–ளுக்கு வாக்– உத்–த– டிளர–விங் வங்கி ஊழி–யர் ரூ.500 சகாடுப்–ப–வர்– ரநரத்–தில் வழங்க அட்ளட, தவங்–க–டாச்–சை– வந்–துள்–ளன. கூட–ெம் அலை–கமணா–து–கி–றது. சபட்–ரரால் வலை ஆதார் அ ள ட – ய ா ை அகிை இந்–திய கநணாட–டு–க–ளுககு பதி–ைணாக தீர்ந்து விடரவ, தசைய–ைா–ளர் 10 மணி இந்த �ணத்லத பலழய மக்– வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. கள்–ை– கள் முழு சதாளகக்–கும் வற்–பு–றுத்–தி–னர். காலை க ா – ை ர் ளன த�ாது சபாது ச�ாட்–டு–கள் மற்–றும் 10,000 வங்– ைவு எது–வும் ரூ.500, ரூ.2000 நிளை–யங்–க– இன்று பணம் வைசவ புதிய ரூ.500 வளக–யில் ரபாட ரவண–டு–சமன அட்–ளடளய ைம் கூறி–ய–தா–வது: முழு–வ–தும் 930 வங்–கி–க– பஸ், ரயில் கருப்பு வில்லை. இன்–னும் ஒழிக்–கும் தமி–ழ–கம் கள் காட்–டி–னர். ரநாட்–டு– அது வை– வங்–கி–க–ளுக்கு �லழய ரூ�ாய ரநாட்–டு–கள் இரத ரபால், அவ–திப்–பட்–ட–னர். அறி– தசைன்–லன–யில் பளழய சபாது– ரநாட்–டு–களை ரூபாய் முன்–தி– ளி–லும் மக்–கள் வரு–கின்–றன. 700 �ை ரூ.100 பிர–த–ம–ரின் காளை கி–க–ளும், இத–னால் ரூ.1000 வந்த ரநற்று ரூ.1000 ரூ.500, அறி– இல்லை. மாற்–று–�–வர்–க–ளுக்கு என்று இதற்–கி–ளடரய, களை மாற்ற ரூ.2 ஆயி–ரம் ளும் தசையல்–�ட்டு தசைன்–லன–யில் வரு–கி–றது. ரூ.500 மற்–றும் மற்–றும் மாநி–ைம் செல்–ைாது பிர–த–மர் ரமாடி மற்–றும் விப்–பின்–படி, மக்–க–ளி–டம்அதி–க–ை–வில் மட்–டு–மல்–ைா–மல் உள்–�டவங்–கி–கள் ச�ாட்லட வழங்–கப்–�ட்டு குலற–வான முன்–தி–னம் வங்–கி–கள் ரநற்று சகாடுத்து னம் இரவுரமலும், ரூ.500 ச�ாட்டு சகாடுத் தாள்–கள் ஏடி–ஏம் லமயங்–கள் எடுத்து வங்–கி–க–ளில் ரநாட்–டுக்–களை 8,000 ஏடி–எம் �லழய ரூ.100 ச�ாட்–டு–க–ளும் இத–னால், பணம் வித்–தார். தட்– உள்–ளன. ஏற்–�–டும் சகாள்–ை–ைாம் 30ம் ரததி தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வழங்–கப்–பட்–டது. முழு–வ–தும் வரு–கின்–றன. உரி–ளம–யா–ை–ரி–டம் ரநாட்–டு–களை மாற்றி என்–ப–தற்–காக ரூ.1000 அள–வி–சைசய புதிய கரன்–சி–கள் மற்– வரும் டிெம்–பர் என–வும் இன்று முதல் ரூ.4 வீட்டு தசையல்–�ட்டு மாற்றி தகாள்–வ–தற்– வங்–கி–கள் வரக் கூடாது ச�ைத்லத அதுக்–கும் �ற்–றாக்–குலற சகாடுத்து சகாள்–ை–ைாம் மாற்ற அதி– ஒரு–வ–ருக்கு 3-ம் பககம் பணாரகக டுப்–பாடு அறி–விப்பு என சதரி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. ச�ாட்–டுக்–கலளவழக்–க–மான நிலைலம முடி–யும் மணி முதல் நிலை ஏற்–�ட்–டுள்–ளது. வளர மாற்றி இந்த திடீர் ரநாட்–டுக்–களைவரு–வார்–கள் வழங்க வலை இத– ஒரு வாரத்–திற்கு காக வங்–கி–கள் காலை 10 மற்– அதிர்ச்–சிளய பளழய மட்–டுரம ஏடி–எம் லமயங்–க–ளில் ஒரு வாைம் அறி–வித்–தார். மத்–தி–யில் �தில் கூடு–த–ைாக ஆயி–ரம் விட அதா–வது, அறி– றும்யாக இன்–னும் சதாடர்ந்து க–ை–வில் சபாது–மக்–கள்வங்–கி–கள் கூட்ட வலைக்கு சபாது–மக்–கள் இளத சைரி– என்று அறி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. 3 மணி ஊழி–யர்–க–ளுக்கு என்ற கார–ணத்–தால், நிளை–யங்–க–ளில் அதா–வது, ஆகும். ஏற்–ப–டுத்–தி–யது.ரூ.100 ரநாட்–டு–களை பிரச்–ெளன ஏடி–எம் தபால் அவர் கூறி–னார். �ணி தசையய மாலை 4, தவிர்க்–க–வும், ஒரு வங்கி இவ்–வாறு உட–ன–டி–யாக சபாது–மக்–கள்ஆனால், றும் வுலை வழங்–கப்–�ட்–டுள்–ளது. ஏற்–றார் ச�ால் என்று அலு– எடுப்–ப–தற்–காக சென்–ற–னர். ஏடி–எம் சநரி–ெளை இருக்–க–வும் மணி வலை வங்–கி–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டா–மல் தபால் நிளைய வீதம் மாலை 6 ளமயங்–க–ளுக்கு தீர்ந்து ரநரங்–க–ளி–ரைரய மாலை 5, ரபாலீ–ொர் கிளை மற்–றும் சிை மணி ரூ.100 ரநாட்டு ஈடு–ப–டுத்–தப்– து க்கு 10 சபாது–மக்–கள் வ– ை – க த்– பணி–யில் ளமயங்–க–ளில் ரநற்று இத–னால், பாது–காப்பு திரும்–பி–னர். விட்–டது. சபாருட்– பட்–ட–னர் ஏமாற்–றத்–து–டன் அத்–தி–ய–ாவ–சிய மக்–கள் முழு–வ–தும் வாங்க முடி–யா–மல் களை கூட

ஆயிலைம மா.5.05 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

பூசம மா.5.48 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

ராகுகாலம்

ஞாயிறு

நவமி திதி மொ.5.44 பிறகு தசமி திதி ்கொர்த்திய்க மொ.4.28 பிறகு ரரொகிணி ந.ரந. ்கொ.6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

நணாகரககணாவில

1 மணாலை நம்பர

செனலனை

பங்குனி

கிழமை

ஜமொதுல் அவவல்

சங்க்டஹர

ப�ௌர்ணமி

சதுர்த்தி நஹவிளமபி (யவகாசி - ஆனி)  ்கொர்த்திய்க சு�முகூர்த்தம்

யத

இ.8.08 பிறகு காரத்தியக புனரபூசம மா.6.49 பிறகு பூசம அமொவொயச துர்முகி -திருவாதியர நஹவிளம்பி (பங்குனி - பிரரதொஷம் சித்திரை) ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா.l 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30

23

சநலலை மதுலை

பக்கம்...

l

2017 பிப்ர்ரி 2017

துர்முகி (யத - மொசி)

m

திருச்சி கெைம்

 முைசு

ரம்ான்

l

21

10

ஏகா்தசி திதி அ.கா.0.38 பிறகு துவா்தசி திதி பிறகு திைந�ா்தசி திதி இ.10.07 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ.8.19 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி மா.6.15 பிறகு பிை்தரம திதி திைந�ா்தசி திதி பூைட்டாதி இ.10.53 பிறகு உத்திைட்டாதி உத்திைட்டாதி இ.10.10 பிறகு நைவதி நைவதி இ.9.06 பிறகு அச்வினி அசுவினி இ.7.49 பிறகு பைணி ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30 ரம்ான் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

11

பிை்தரம திதி ப.3.59 பிறகு துவிதிர� திதி பைணி மா.6.17 பிறகு கார்த்திரக ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ....

துவிதியை திதி அ.கா.3.43 பிறகு திருதியை திருதியை திதி அ.கா.2.44 பிறகு சதுரத்தி திதி திதி புனரபூசம அ.கா.2.59 பிறகு பூசம பூசம அ.கா.1.53 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

சதுரத்தி திதி அ.கா.1.11 பிறகு பஞசமி திதி ஆயிலைம அ.கா.1.07 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.15-10.15 - மா. 4.45-5.45

1

துவிதிர� திதி ப.1.37 பிறகு திருதிர� திதி கார்த்திரக மா.4.41 பிறகு நைாகிணி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநைம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 29 12 1 13 2 14 3 15

பிரதயம திதி அ.கா.6.48 பிறகு துவிதியை திதி திருவாதியர அ.கா.4.15 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

4

16

திருைண்ணாமவை கிரிைைம் 8 மாலை 5.29 2 மணி முதல்

16

மாலைதிதி6.48 மணி வலர திருதிர� திதி கா.11.13 பிறகு9 ்சதுர்த்தி நைாகிணி ப.3.03 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 ைாஸ்து நாள்

5

பஞசமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு சஷடி திதி இ.11.17 சபதமி திதி இ.11.04 பிறகு அஷடைமி திதி பிறகு பிறகு சபதமி மகம அ.கா.0.42 பிறகு பூரம பூரம அ.கா.0.45 பிறகு உத்திரம ந.நந. கா. 10.45-11.45 - மா...... ந.நந. ப. 12.15-1.15 - மா. 4.45-5.45

4 காலை 9.58 மணி முதல் 10.34 மணி வலர.

கரிநாள் 15, 20

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநரம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இரவு, அ.கா. - அதிகாலை

பஞ்சாங்கத்துக்கு இணையசா்க நட்த்திரம், திதி, விச்ஷ தினங்கள் என ்்கலமும் இதில் உண்டு.


67

காருண்யா செளத்ரி


68

Vannathirai weekly Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N.42762/82. Price Rs.8.00. Day of Publishing :Every Friday.

லவ்மேரேஜுக்கு பாப்பா ரெடி!

Vannathirai