Page 1

20-01-2017 ரூ . 8.00

க�ோலிவுட்டை ஆள்கிறார்கள் பெண்ணரசிகள்! 1


2


க�ோலிவுட்டை

ஆள்கிறார்கள் பெண்ணரசிகள்!

மிழ் சினி–மா–வில் நடிப்பு, ம ே க் – க ப் , ந ட – ன ம் உள்ளிட்ட சில துறை– கள் தவிர்த்து மற்ற டெக்– னி க்– கல் துறை– க – ளி ன் பெண்– க – ளி ன் பங்–களிப்பு மிகக்–கு–றை–வா–கவே இருந்– த து. இயல்– ப ாக நம்– மி – டையே இருக்கக்–கூ–டிய ஆணா– திக்க மன�ோ– ப ாவமும் இதற்கு க ா ர ண ம் . ந ா ற் று ந டு – வ தி ல் த�ொ ட ங் கி , வி ண் – வெ – ளி க் கு செல்லும் வரை எல்லா துறை– களிலும் ஆண்–களுக்கு ப�ோட்டி– யாக பெண்– க ள் முன்– னே – று ம்

இந்தக் காலத்–தில் சினிமா மட்டும் என்ன விதி–விலக்கா? ப�ொது–வாக பெண் இயக்–கு– நர்–கள் என்–றாலே குடும்–பக் கதை– கள், பெண்–ணுரி – மை என்று அவர்– களுக்கு அவர்–களே ப�ோட்–டுக் க�ொண்ட லட்–சும – ண ரேகையை தாண்ட மாட்–டார்–கள். ஆனால், இப்–ப�ோது அவர்–கள – து பார்வை விசா–ல–மாகி இருக்–கி–றது. நம்–பிக்– கை– யூ ட்– ட க்கூடிய வகை– யி ல் கடந்த ஆண்டு தடா– ல – டி – ய ாக தங்– க ள் இடத்தை தாங்– க ளே எடுத்துக்கொண்டு புதிய களங்–


களில், புதுமை–யான கதை–க–ள�ோடு கள–மிறங்–கி–யி–ருக்–கிற – ார்–கள். ப�ொது–வாக பாலி–வுட்–டில்–தான் பெண் இயக்–கு–நர்–கள், புது–மை–யாக கதை ச�ொல்லி பிர–ப–ல–மா–வார்–கள். தமி–ழில் குடும்–பக் கதை, காமெ–டிக் கதை என்–றுத – ான் முயற்–சிப்–பார்–கள். இயக்– கு – ந ர் செல்– வ – ர ா– க – வ – னி ன் மனைவி கீதாஞ்–சலி இயக்–கிய ‘மாலை நேரத்து மயக்–கம்’, தமிழ் பெண் இயக்– கு–நர்–கள் குறித்த அத்–தனை பிம்–பத்–தை– யும் தவி–டு ப�ொ – –டி–யாக்–கி–யது. இந்–தப் படத்–தில் பாலி–யல் உணர்வு படு–தூக்– க–லாக இருந்–த–தாக விமர்–ச–னங்–கள் எழுந்– த து. இருப்– பி னும் பாலியல்– ரீ–தி–யான உள–வி–யல் பிரச்னையை நேர்த்– தி – ய ாக அணு– கி – யி ருந்– த ார் கீதாஞ்–சலி. திரு–ம–ணத்–துக்குப் பிறகு மனை–வி–ய�ோடு தாம்–பத்ய உற–வுக்கு அவ–ச–ரப்–ப–டும் கண–வனை குறித்த கதை அது. பாலி–யல் உறவு என்–பது தன்–னிய – ல்–பாக உரு–வாக வேண்டும், வற்– பு – று த்– த – ல ால் நிகழ்ந்– த ால் அது பாலி–யல் வன்–புண – ர்வு ஆகும் என்கிற மெசேஜை அழுத்–தம் திருத்–த–மாக ச�ொல்– லி – யி – ரு ந்– த ார். அம்– ம ா– தி ரி அவ– ச – ர த்– து க்கு நிகழ்ந்த உற– வ ால் தம்பதியி– ன – ரி – டையே எத்தகைய உளவி–யல்–ரீ–தி–யான மனப்–பி–ளவு ஏற்– படும் என்–பதை எடுத்–துக் காட்டி– யிருந்–தார். ‘இறு–திச்–சுற்–று’ படத்–தின் மூலம் இந்–தி–யா–வையே திரும்–பிப் பார்க்க வைத்–தார் சுதா க�ொங்–கரா. சமூகத்– வண்ணத்திரை

20.01.2017

05


தின் அடித்– த ட்டு பெண்– க – ளி – டையே ஆயி–ரம் திறமை இருந்– தா– லு ம், அது குடத்– தி – லி ட்ட விளக்–காக உல–கம் அறி–யா–மல் ப�ோய்–வி–டு–கி–றது என்–பதே சமு– தாய நிலை. அப்– ப – டி ப்– ப ட்ட ஒரு பெண்ணை தேர்வு செய்து, குத்–துச்–சண்–டைப் ப�ோட்–டி–யில் அவளை சர்–வ–தேச உய–ரத்–துக்கு அழைத்–துச் செல்–லும் ஒரு பயிற்சி– யா–ள–ரின் உழைப்பை சித்–த–ரிக்– கும் படம் இது. பயிற்–சி–யா–ள–ரின் தனிப்–பட்ட பல–வீனங்–களு – க்–கும், அவ–ரு–டைய த�ொழில் விசு–வா– சத்– து க்– கு ம் எவ்– வி த த�ொடர்பு– மி ல்லை எ ன் – கி ற கே ர க் – ட ர் ஸ ்கெட்ச் மூ ல – ம ா க து ணி ச் – சலான ஒரு பாத்–தி–ரத்தை உரு– பலத்த வாக்கி ரசி–கர்–களி – டையே – வர–வேற்–பைப் பெற்–றார் சுதா. – ல் மாத–வன், தமிழ் மற்–றும் இந்–தியி ரித்தி–கா–சிங் நடிப்–பில் வெளி–வந்த ‘இறு–திச்–சுற்று’, இப்–ப�ோது தெலுங்– கி– லு ம் ‘குரு’ என்– கி ற பெய– ரி ல் வெங்–க–டேஷ், ரித்–தி–கா–சிங் நடிப்– பில் வெளி–வ–ரு–கி–றது. இதை–யும் சுதாவே இயக்–கி–யி–ருக்–கிற – ார். மகளை படிக்க வைப்– ப – த ற்– காக ஒரு தாயே மாண–வி–யாக மீண்– டு ம் பள்– ளி க்– கு ப் ப�ோகும் வித்–தி–யா–ச–மான கதை ‘அம்மா கணக்–கு’. யதார்த்–தத்–தில் சாத்–தி– யம் குறை–வாக இருக்–கும் கதை– யாக இருந்–தா–லும், தன்–னு–டைய வண்ணத்திரை 06 20.01.2017

குழந்–தை–யின் உயர்–வுக்–காக ஒரு தாய் எந்த நிலைக்– கு ம் செல்– வாள் என்–பதை வித்–திய – ா–சம – ான க�ோணத்–தில் ச�ொல்லி அனை– வ–ரின் கவ–னத்–தை–யும் தன் மீது ஈர்த்– த ார் அஷ்– வி னி அய்– ய ர் திவாரி. இளம் வித–வைப் பெண் சந்–திக்–கும் பிரச்––னை–கள், இளம் தலை–மு–றை–யி–ன–ரின் உதா–சீ–னப் ப�ோக்கு என்று பல விஷ–யங்–களை அவர் த�ொட்–டுச் சென்ற லாவகம் வி ம ர் – ச – க ர் – க ளை க வ ர்ந்த து . டீனேஜ் பெண்–ணுக்கு அம்–மா– வாக நடித்த அம– ல ா– ப ா– லி ன் துணிச்–சல் பாராட்–டுக்கு உரி–யது. ஏற்– க – ன வே ‘ஆர�ோ– க – ண ம்’ மூலம் தன்னை தர–மான இயக்கு– நராக நிரூ–பித்–தவ – ர் நடிகை லட்சுமி ராம–கி–ருஷ்–ணன். ‘நெருங்கி வா முத்–த–மி–டா–தே’ என்று த்ரில்–லிங்– கான கமர்–ஷி–யல் மூலம் வேறு பரி– ம ா– ண த்தை எட்– டி – ன ார். கடந்த ஆண்டு அவ– ர து இயக்– கத்–தில் வெளி–வந்த ‘அம்–ம–ணி’, உல– க ப்– ப – ட ங்– க ள் ஏற்– ப – டு த்– த க்– கூடிய உணர்வை ரசி–கர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டுத்–தி–யது. கைவி–டப்–பட்ட முதி–ய�ோர்–களி – ன் வாழ்–விய – ல் வலி– களை யதார்த்–த–மாக பதிவு செய்– தி–ருந்–தார். சம்–பா–திக்–கும் வரை க�ொண்–டா–டப்–பட்டு, தளர்ந்த காலத்–தில் தூக்–கி எறி–யப்–ப–டும் மனி–தர்–களி – ன் கதை–யாக, சம–கால அவ– ல த்தை சுர்– ரெ ன்று சுடும்


விதமாக ‘அம்–மணி – ’– யை இயக்–கியி – – ருந்–தார் லட்–சுமி ராம–கிரு – ஷ்–ணன். கி ர ா – ம ப் பு ற ங் – க – ளி ன் அண்ணன் - தம்பி உறவு என்–பது சுவா– ர ஸ்– ய – ம ா– ன து. பாண்– டி – ய – ரா–ஜன் ப�ோன்ற இயக்–கு–நர்–கள் ‘ஆண்–பா–வம்’ ப�ோன்ற படங்–கள் மூல– மாக இதை பதிவு செய்து வண்ணத்திரை

20.01.2017

07


ரசி–கர்–களி – ன் கவ–னத்தை ஈர்த்– தார்–கள். அதே சப்–ஜெக்டை மிக அழ– க ாக நகைச்– சு வை கலந்து திற– மை – ய ாக இந்த தலை– மு – ற ை– யி – ன – ரு க்கு மறு அறி–முக – ம் செய்–தார் அறி–முக இயக்–குந – ர் உஷா கிருஷ்–ணன்.

08 20.01.2017

வண்ணத்திரை

எந்த ஒரு காட்–சி–யுமே பெண் இயக்– கு–ந–ரால் இயக்–கப்–பட்–டது என்–கிற அடை–யா–ளம் தெரி–யாத அள–வுக்கு சிறப்– ப ான கமர்– ஷி – ய – ல ாக ‘ராஜா மந்தி–ரி’ அமைந்–தது. ர�ோகிணி, சந்– தி ரா தங்– க – ர ாஜ் உள்– ளி ட்ட பெண் இயக்– கு – ந ர்– க ள் தயா–ராகி இருக்–கும் தங்–க–ளு–டைய படங்–கள�ோடு 2017-ஐ ஆள்–வ–தற்கு தயா–ராக இருக்–கிற – ார்–கள். ஏற்–கன – வே டிரெண்–டில் இருக்–கும் பேய்க்–கதை – – களைய�ோ, வழக்–கம – ான ஹீர�ோயிஸப் படங்–களைய�ோ வழங்–கா–மல் புது– மை–யான கதை ச�ொல்–லல் முறைக்கு க�ோலி–வுட்டை அழைத்துச் செல்–லும் இவர்–க–ளது சேவை, தற்–ப�ோ–தைய தமிழ் சினி–மா–வின் சூழ–லுக்கு அத்–தி– யா–வசி – ய – ம – ா–னது – ம், காலத்–துக்கு ஏற்ற தேவை–யா–க–வும் இருக்–கி–றது.

- மீரான்


துடிதுடித்து இடி இடிக்கும் சடசடவென்று படபடக்கும் காதல்....

ஷக்தி ம�ோகன்


டைட்டில்ஸ்

டாக் 1

நா

புதிய த�ொடர்

வசந்த பாலன்

ன் பிறந்த ஊரான வி ரு – து – ந – க ர ை வ ெ யி ல் ந க ர ்னே ச�ொல்– ல – ல ாம். அந்– த – ள – வு க்கு வ ெ யி ல் பி ன் – னி – ய ெ – டு க் – கு ம் . வ ெ ளி யே வந் – த�ோம்னா ,

எப்பவும் உடம்– பு லே வெயில் பட்டுக்–கிட்டே இருக்–கும். இந்த சூடுக்கு பழ–கிப் ப�ோன–தா–லேய�ோ என்–னவ�ோ எங்க ஊர்க்–கா–ரங்– களுக்கு குளி– ரு ம், மழை– யு ம் ஒத்து– வ – ர – ம ாயே ப�ோயி– டி ச்சி. எங்–கள் விளை–யாட்–டெல்–லாம் வெயில்லே– த ான். மெட்– ர ாசு வந்து பார்க்– கு – ற ப்போ எல்லா– ரும் தரை சுடும்னு செருப்பு ப�ோட்– டி – ரு க்– கி – ற – தைப் பார்க்– கு– றே ன். நாங்– க ள்– ல ாம் சின்ன வய–சுலே செருப்பே ப�ோட்–டது இல்லே. தரை சுடு–ற–தெல்–லாம் எங்–களுக்கு மேட்–டரே இல்லே. ஸ்கூல் ப�ோறப்போ கூட வெறுங்– கா–லில் நடை–ராஜா சர்வீஸ்–தான். விரு–துந – க – ரு – க்கு வெயில் உகந்த ப ட் – டி – ண ம் னு இ ன் – ன�ொ ரு பேரு இருக்கு. ர�ொம்ப பேருக்கு தெ ரி – ய ா து . இ து க் கு எ ன்ன


‘வ

ண்– ண த்– தி – ர ை’ த�ொடர்– க ள் வாச– க ர்– க – ளி – ட ம் மட்– டு – மின்றி, சினி–மாத்–து–றை–யி–ன–ரி–ட–மும் எப்–ப�ோ–தும் பெரிய வரவேற்பைப் பெறு–வது வழக்–கம். ‘டைட்–டில்ஸ் டாக்’ என்–கிற இந்த புது–மைய – ான த�ொட–ருக்–கும் அதே வர–வேற்பு இருக்–கும் என்–பதி – ல் எங்–களு – க்கு எந்த சந்–தேக – மு – மி – ல்லை. தாங்–கள் இடம்–பெற்ற படத்–தின் ‘டைட்–டில்’ ஒன்–றையே தலைப்–பாக எடுத்–துக்கொண்டு, வாரா–வா–ரம் சினிமா பிர–ப–லங்–கள் கட்–டுரை எழு–தப் ப�ோகி–றார்–கள். வழக்–க–மாக சினி–மாவை பற்றி பேசும் விஐ–பி–கள், தங்–கள் வாழ்–வின் சில பகு–தி–களை த�ொடர்–பு–டைய டைட்–டி–லில் பேசப்–ப�ோ–கி–றார்–கள் என்–ப–து–தான் ‘டைட்–டில்ஸ் டாக்’ த�ொட–ரின் விசே–ஷமே!

டைட்டில்ஸ்

டாக் 1

னு கசகசன் இருக்கு! மச்சான்


கா ர ண ம்னா எங் – க – ள�ோ ட அம்மன். அந்த அம்ம– ன�ோ ட பேரு வெயில் உகந்த அம்–மன். ந ா ன் சி ன் – ன ப் பய ல ா இ ரு ந ்த ப ்போ கூ ம் பு வ டி வ ஸ்பீக்கர்– த ான் பேமஸ். இதை கட்டி திரு–விழ – ாக்–களி – ல் ‘சரஸ்வதி சப– த ம்’, ‘திரு– வி – ளை – ய ா– ட ல்’ மாதிரி வச–னத்–துக்கு பிர–பல – ம – ான படங்–கள�ோ – ட ஒலிச்–சித்–திர – த்தை ஒலிக்– க ச் செஞ்சி அதிர வைப்– பாங்க. ஒலிச்– சி த்– தி – ர ம் ப�ோட்– டாலே குஷி. உச்சி வெயி–லிலே இந்த ஸ்பீக்–கர் கட்–டின கம்–பத்– துலே சாஞ்– சி க்– கி ட்டு நானும், தம்–பி–யும் கதை கேட்–டுக்–கிட்டு இருப்–ப�ோம். இப்–ப–வும் யாருக்– கா–வது கதை ச�ொல்–லுற – ப்–பவ�ோ, கேட்– கு – ற ப்– பவ�ோ மான– சீ – க மா விரு–து–ந–கர் வெயில் என் மேலே அடிச்–சிக்–கிட்டே இருக்கு. அந்த வெயி–ல�ோட சூட்டை எந்த குளி– ரி–லும் என்–னாலே உண–ரமு – டி – யு – து. எங்க ஊர்–லேத – ான் மாட்–டுக்கு லாடம் கட்–டுற ஸ்பெ–ஷ–லிஸ்ட் இருப்– ப ாரு. சுத்து வட்– ட ார கிரா–மங்–க–ளில் இருந்து லாடம் கட்ட படை–யெ–டுத்–துக்–கிட்டு வரு– வாங்க. மாட்டை படுக்–க–வெச்சி நம்ம ஸ்பெ– ஷ – லி ஸ்ட் லாடம் கட்–டு–றதை சின்–னப் பசங்க சுத்தி நின்னு வெயில்–லே–தான் பார்ப்– ப�ோம். இப்–ப–டி–யாக என் பால்– யத்தை திரும்–பிப் பார்த்–தேன்னா, வண்ணத்திரை 12 20.01.2017

நான் நிழ–லில் இருந்த நேரத்–தை– விட வெயி–லில் காய்ஞ்ச காலம்– தான் அதி–கம். இத– ன ா– லே – த ான் என்னை வெயில் இப்–ப–வும் சுடு–ற–தில்லை. ஷூட்– டி ங் ஸ்பாட்– டி ல் ‘இன்– னிக்கு என்னா வெயில்–’னு யாரா– வது சலிச்–சிக்–கி–றப்போ எனக்கு காமெ– டி – ய ா– த ான் தெரி– யு ம். ‘இதெல்–லாம் ஒரு வெயில்லா? எங்க விரு–துந – க – ரு – க்கு வாங்–க’– ன்னு கூப்– பி – டு–வேன். எப்–ப–வு ம் நான் வெயி–லைப் பத்தி பெரு–மையா பேசு–றது, சென்–னையி – ல் இருக்–குற – – வங்–க–ளுக்கு ஆச்–ச–ரி–யத்–தை–தான் க�ொடுக்–குது. எப்–பவு – ம் கச–கச – ன்னு இருக்–குற – – தா–லேய�ோ என்–னவ�ோ எங்–களு – க்– கெல்–லாம் சின்ன வய–சுலே உள்– ளா– டை ன்– ன ாலே என்– ன ன்னு தெரி–யாது. இப்போ நக–ரத்–துலே கைக்–கு–ழந்–தை–க–ளுக்கு கூட பேம்– பர்ஸ் பயன்–ப–டுத்–து–றாங்க. நாங்– கள்–லாம் ஒன்–பத – ா–வது, பத்–தா–வது படிக்–கி–றப்–ப�ோ–தான் முதல் தட– வையா உள்– ள ா– டையே பயன்– படுத்த ஆரம்–பிச்–ச�ோம். இதை ச�ொன்னா, என்–ன�ோட அசிஸ்– டெண்ட்ஸ் எல்–லாம் சிரிப்–பாங்க. வெயி–லுக்கு பயந்து த�ொப்பி அணி–ய–றது, குடை பிடிக்–கி–றது மாதிரி பழக்–கம் எனக்கு கிடை– யவே கிடை–யாது. என்–ன�ோட மண்–டையை சூரி–யன் சுட–ணும்,


க்கிறக்கு டி அ யிலு கு வெஞ்சலிக்ஸ்சா? அ டிரெ ்த இந


அப்–ப�ோத – ான் எனக்கு சுறு–சுறு – ப்பு எகி–றும். வெயி–லுக்கு பயந்து நிழ– லுக்கு ஓடின வர– ல ாறு நமக்கு கிடை–யவே கிடை–யாது. எ ன் – ன�ோ ட ப ட த் – து க் கு ‘வாழிய நதி’ன்–னுத – ான் டைட்–டில் வெச்–சி–ருந்–தேன். அந்–தப் படத்– த�ோட தயா–ரிப்–பா–ளர – ான ஷங்கர் சார், ‘இது சிறு–கதை டைட்–டில் மாதிரி இருக்கு. நல்லா ரீச் ஆகுற ஒரு டைட்– டி ல் ய�ோசி’ன்னு ச�ொன்– ன ாரு. அப்போ ‘வெயி– ல�ோடு விளை–யா–டி’ பாட்டை ரெக்–கார்ட் பண்–ணியி – ரு – ந்–த�ோம். அத–னாலே ‘வெயி–ல�ோடு விளை– யா–டுவ�ோ – ம்–’னு ஒரு டைட்–டிலை பரி– சீ – ல னை பண்– ணி – ன�ோ ம். கடை– சி – யி ல் ஷார்ட் அண்ட் ஹாட்டா ‘வெயில்–’னு முடி–வெ– டுத்– த�ோ ம். டைட்– டி ல் ஷங்– க ர் சாருக்கு ர�ொம்– பப் பிடிச்– ச து. ஆனா, ‘டைட்–டி–லுக்–கும் கதைக்– கும் என்ன சம்–பந்–தம்?’னு கேட்– டாரு. ‘படத்–துலே வெயில் ஒரு கேரக்–டரா டிரா–வல் பண்–ணுது சார்’னு அவ– ரு க்கு ஜஸ்– ட ிஃ– பி – கே– ஷ ன் க�ொடுத்– தே ன். படம் எடுக்– கு – ற ப்போ முக்– கி – ய – ம ான காட்– சி – க ள் எல்– ல ாமே செமத்– தி– ய ான வெயி– லி ல் நடக்– கு – ற – ம ாதிரி அமைச்– ச �ோம். ‘அர– வான்’ கூட பெரும்– ப ா– ல ான காட்–சி–கள் ம�ொட்–டைப்–பாறை உ ச் – சி – வ ெ யி லி ல் – த ா ன் ப ட ம் வண்ணத்திரை 14 20.01.2017

பிடிச்சோம். அதி–கப – ட்–சமா நான் வெயிலில் வேலை பார்த்–தது ‘காத–லன்’ படத்– துக்–கு–தான். க�ோதா–வரி ஆத்தங்– கரை– ய�ோ – ர ம் ‘எர்– ர ாணி குர்– ர – தாணி க�ோபா–லா’ பாட்–ட�ோட சூட்–டிங். அப்போ சூரி–யன் தான் கத்–துக்–கிட்ட ம�ொத்த வித்–தையை – – யும் ஆத்–தங்–க–ரை–ய�ோர மணல் மீது காமிச்–சாரு. டான்–சர்ஸ் எல்– லாம் தவியா தவிக்க ஆரம்–பிச்– சிட்–டாங்க. எல்–லாம் செருப்பு கால�ோ– டு – த ான் டான்ஸ் பண்– ணாங்க. வெயில் வெறி–ய–னான நான�ோ அதை என்–ஜாய் பண்ணி வேலை செஞ்–சேன். அ சி ஸ் – டெண்டா இ ரு ந ்த காலத்–துலே சைக்–கிள்–தான் நம்ம வாக– ன ம். சென்னை முழுக்க வெயி–லில் வேர்க்க விறு–வி–றுக்க சை க் – கி ள் மி தி ச் – சி – ரு க் – கே ன் . ‘இந்தியன்’ முடிஞ்–சப்போ ஷங்–கர் சார் டூவீ–லர் வாங்–கிக் க�ொடுத்– தாரு. ‘வெயில்’ பண்–ணி–ன–துக்கு அப்–பு–றம் அவ–ரே–தான் காரும் வாங்–கிக் க�ொடுத்–தாரு. காரில் ப�ோனா–லும் வெயில் என் மேலே ப ட – ணு ம் னு க ண் – ண ா – டி யை இறக்– கி யே வெச்– சி – ரு க்– கே ன். 1992லே சினி–மா–வுக்கு வந்–தேன். இ ன்னை க் கு எ ன்னை ந ா லு பேருக்கு தெரி–யுது – ன்னா அதுக்கு கார–ணம் ஷங்–கர் சாரும், ‘வெயில்’ பட–மும்–தான். வெயிலை நான்


நேசிக்–கிற – து – லே ஆச்–சரி – ய – ம் என்ன இருக்கு? பிர– ப ல எழுத்– த ா– ள ர் எஸ். ராம–கி–ருஷ்–ணன் எங்க ஊருக்– கா–ரர்–தான். எங்க ஊரு வெயிலை அனு–ப–விச்ச அவரு ‘வெயிலை க�ொண்டு வாருங்–கள்–’னு சிறு– க தையே எ ழு – தி – யி – ரு க் – க ா ரு . அவ–ர�ோட எல்–லாப் படைப்பு– களிலும் வெயில் ஒரு கேரக்டரா இடம்–பிடி – த்து இருப்–பதை பார்க்–க– லாம். ‘நெடுங்–கு–ரு–தி–’ன்னு ஒரு

ன்னு லு ஜில்போ ்க டி ் ங ்ப இப எபஎடுப்பீசார்? படம் ர் டைரக்ட

நாவல் எழு–தி–யி–ருக்–கி–றார். அதி– லும் வெயில் பட்–டையை – க் கிளப்– பும். வெயில், எங்–கள�ோ – ட கலாச்– சார அடை–யா–ளத்–துலே ஒண்ணு. அதை எதுக்– க ா– க – வு ம் விட்– டு க் க�ொடுக்–கவே மாட்–ட�ோம். வெயி– லால் எனக்கு அசவுக– ரி – ய ம்னு ச�ொன்னா ஒண்ணே ஒண்– ணு – தான். சின்ன வய– சு லே அடிக்– கடி நீர்க்–க–டுப்பு ஏற்–ப–டும். சிறு–நீர் கழிக்–கி–றப்போ எரி–யும்.

எழுத்–தாக்–கம் : சுரேஷ்ராஜா


று

லட்சு

மி

அன்ன் இ


அனுஸ்மித்தி

மனிதன் ப�ோடாத பந்தலிலே மலர்ந்து செழிக்குது பூ


மி–தாப்–புக்கு நேரடி தமிழ்ப் படத்– தி ல் நடிக்க வேண்– டு ம் என்– ப து நீண்– ட – க ால ஆசை. ஆனால், அவ–ருக்கு ப�ொருத்–த– மான கதை– யு ம், கேரக்– ட – ரு ம் இது–வரை கிடைக்–க–வில்லை. தற்– ப�ோது மூன்று புதிய கம்–பெனி–கள் எப்–படி – ய – ா–வது அவரை தமி–ழுக்கு க�ொண்–டு–வந்து விட வேண்டும் எ ன் று க ங் – க – ண ம் க ட் டி க் – க�ொண்டு செயல்– ப – டு – கி ன்றன. இயக்–குந – ர் தமிழ்–வா–ணன் ஜெயித்– தி–ருப்பதாக ச�ொல்–கி–றார்–கள். எ ஸ் . ஜே . சூ ர்யா ந டி த்த

‘கள்வனின் காத–லி’, ஜீவன் நடித்த ‘மச்– ச க்– க ா– ர ன்’, அகில் நடித்த ‘நந்தி’ ஆகிய படங்–களை இயக்– கி–ய–வர் இவர். ‘உயர்ந்த மனி–தன்’ என்–கிற படத்தை எழுதி இயக்க இருக்–கிற – ார். வரும் ஏப்–ரல் மாதம் படப்–பி–டிப்பு த�ொடங்க திட்–ட– மிட்–டி–ருக்–கி–றார். இப்–ப–டத்–தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா ஹீர�ோ. கதைக்கு திருப்– ப ம் தரும் முக்– கி – ய – ம ான வேடத்–தில் அமி–தாப்பை நடிக்க பேச்–சு–வார்த்தை நடந்து வரு–கி– றது. ஒன்–லைன – ரை கேட்டு திருப்தி அடைந்–துவி – ட்ட அமிதாப், படத்– தின் முழு ஸ்க்–ரிப்–டை–யும் இந்தி மற்–றும் ஆங்–கில – த்–தில் க�ொடுக்–கச் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றார். கதை–யும், கேரக்– ட – ரும் பிடித்–து–விட்–டால் அனே–க–மாக ‘உயர்ந்த மனி–தன்’ படத்–தில் உயர்ந்த மனி–தர் தமிழ் பேசு–வார்.

- தேவ–ராஜ்

கு க் ழு தமி கிறார் வரு மிதாப்! அ


ஐஸ்வர்யா தேவன்

கன்று நிற்க கயிறு மேயுது


– ா–மன், ரஜினி– – ர பி.முத்து த் து 25 க ா ந ்தை வ ை – ா–சனை வைத்து – ம், கமல்ஹ – ளு படங்க – னை – ணேச – ம், சிவா–ஜிக – ளு 10 படங்க யக்–கி– இ ம் யு ங்–க–ளை வைத்து 3 பட யி–ருக்–கி–றார்.

எஸ். ‘செ

ம்–மீன்’ ஷீலா–வும், பிரேம் நசீ ரும் 107 பட ங்– க – ளி ல் ஜ� ோடி – ய ாக நடி த்து கின் – னஸ் சாதனை படைத்–த–வர்–கள். றிந்–த– கலை அ ன் க் ஜி ல் மே வில்ல டி–கர்–க–ளி பூர்வ . மறைந்த ல்–லாடி. ம் – – ள் அ ஸ் இதில் கி வர்க – ம். யு அலெக் க் செய்யத் தெரி ை ர் க – நடி ள – க ஜி – த்தை – க்கு மே ண்க – ட்டு வி ல் ஹீர�ோ– ஜீவாவு க – ன்ன ட்டி சின்ன சி ூட்டி – ங் ஸ்பா . ஷ ர் து ா –து–வ செய் ை அசத் யின்–கள

திரை

சரம்!

ன்–னட ஏ யில் கரை ரி–யா–வில் கவ ர்ச்–சி– த – ா ஹரிப்–ரி யா. அவ ண்டி பாய்கி – ற – ார் இடம்–ப –ரு–டைய ெ ட ா ட் – டூ ற்–றி–ருக்–கும் ‘க முது–கில் டற்–கன் வை ப னி ஹீ ர�ோ க் – க ள் ம ா ர்க்க க ன் – ன ’ ட யாம். த் – தி – யி ல் அ டி – த – டி –

கடற்கன்னி டாட்டூ!


–ட– – –கில் நீண் ரை–யு–ல க பி ன் – ன – ணி ர்ந்து ா ய ம – உ ல கா– ம்பி டி–க–ராக ராடி, ந கி இருப்–பவர் த –பவ ப�ோ ா னு ‘அ –ல–ம ருந்தே யில் இ –க–ளுக்கு பிர–ப னு–பவங்–களை ளியி – டப் ர் க – அ வெ சி ர தி ய று ழு எ டை ன் க –யில் இ ா . தன்னு ப்பி – ல் நூல உதவு–கிற வகை –கு– மைய்யா ா தலை ங் ர – ற கி ர்–க–ளுக்கு ல்–லம் த�ொட – ள்’ என் . முதிய�ோ – – க இ முகடு து பு த் ப் ம் சி – ா ா க – ர – ா து ப�ோகி–ற –டி’ என்–கிற பா ர்–க–ள�ோடு ஆல�ோ ‘தாய்–ம றித்–தும் நண்–ப வது கு –கி–றார். வரு

தி

ா ட கி ப் ப றை ன்ன ணி ன கி ஒ ரு – மு ாதிரி ா ம ஜ ம் . – – ஷ கி எ ஸ் ை ப�ொக் ார் பாக்–ய– வ ா பேன க்–கி–ற பரிசளித்தத்து வைத்திரு ா க – பாது ராஜ்.

பி

ா, � ோ தி க வ ன் – க்மா , ஜ , யு ா ப்– இ னி ய டது கை இ ர் ய�ோ கி . ஆ –வர்–கள் ராஜா ஷங்கர் –கம் க�ொண்ட க் ழ ப

புத்தகறம்ார் எழுதுகி

! யா ் ய ை ம ா ர தம்பி

திரை

சரம்!


ஸ்டிக்கர் ஒட்டுகிறார்

திரை சந்தானம்! ச சரம்! இ

ய க் – கு – ந ர் பாலா–வின் கழுத்–தில் வித்தி– யா– ச – ம ான ஒரு மாலையை கவ–னிக்–க–லாம். ‘நான் கட–வுள்’ படப்– பி – டி ப்– பு க்– க ாக காசிக்கு ப�ோன– ப �ோது அங்– கி – ரு க்– கு ம் அ க�ோ – ரி – க ள் க �ொ டு த ்த க ப ா ல – ம ா ல ை – ய ா ம் இது.

ங்– கீ – த ாவை க ா த – லி த் து திரு– ம – ண ம் செய்– து – க �ொண்ட பின்– ன ணிப் பாட– க – ரு ம், நடி– கரு–மான கிரிஷ், தன்–னு– டைய வலது கையில் சீன–ம�ொ–ழி–யில் ஒரு டாட்டூ குத்–தி–யி–ருக்–கி–றார். அந்த சீன–வார்த்தைக்கு காதல் கடவுள் என்று அர்த்– த – மாம். வண்ணத்திரை 22 20.01.2017

ந் – தா– னத்–திட – ம் ஒரு வழக்–கம் உண்டு. தான் அன்–றா–டம் பயன்–படு – த்–துகி – ற ப�ொருட்–கள் அத்–த–னை–யின் மீது ‘அம்மா அப்–பா’ என்று ஒரு ஸ்டிக்–கர் ஒட்– டி – வி – டு – வ ார். பெற்– ற�ோ ர் மீது அவ்–வள – வு பாசம். கடந்த ஆ ண் – டு – த ா ன் அ வ – ர து தந்தை கால–மா–னார்.


சிகப்பு பைக்குள் சில்லறை க�ொட்டிக் கிடக்கு

அவந்திகா மிஷ்ரா


ய ன் – த ா – ர ா – வின் கையில் ‘பிர–பு’ என்று ஆங்–கி– லத்–தில் குத்–தப்–பட்–டிரு – க்– கும் டாட்டூ, இப்–ப�ோது அ வ – ரு க் கு ம ட் – டு – மி ன் றி அவ–ருக்கு நெருக்–கம – ாக இருப்– பவர்– க – ளு க்கும் சங்– க – ட த்தை க�ொடுக்–கிற – த – ாம். விரை–வில் இந்த டாட்–டூவை அகற்–றும் ஐடி–யா–வில் இருக்–கி–றா–ராம்.

‘சி

திரை

சரம்! கா

மெடி நடி–கர் வையா–புரி, ஒரு படத்–தில் ஹீர�ோ–வாக நடித்– தி–ருக்–கிற – ார். ‘மழை–யில் நனைந்த தங்– க ம்’ என்– கி ற அந்– த ப் படம் இது–வரை திரைக்கு வர–வில்லை.

த்– தி – ர ம் பேசு– த – டி ’ நரேன், ஆரம்–பத்–தில் நடி–கர – ாக ஆசைப்– ப–ட–வில்லை. திரைப்–ப–டக் கல்–லூ– ரி–யில் ஒளிப்–பதி – வு பயின்ற பட்–ட– தாரி இவர். ஓரி–ரு படங்–க–ளில் ஒளிப்–ப–திவு உதவி–யா–ள–ராக பணி–யாற்றிய பின்பு, நடிப்–ப– தற்கு வாய்ப்பு கிடைத்–த– தாம். அப்படியே நடி–க– ராகிவிட்–டார்.

பிரபுவால் நயன்தாராவுக்கு

சங்கடம்!


ஸ்ருதிக்கு லேசர் சிகிச்சை! வி

வேக் ஹீர�ோ–வாக நடித்து சில படங்–கள் வெளி–யாகி விட்–டா– லும், அவர் முதன்–மு–றை–யாக ஹீர�ோ ஆன ‘ச�ொல்லி அடிப்–பேன்’ இன்–று– வரை வெளி–யா–க–வில்லை.

வ ர் ச் சி ந டி க ை ச�ோனா, சமீ–பத்– தில் ரக–சி–ய–மாக பூஜை ப�ோட்டு ச�ொந்–தப் படத்– தி ன் ப ட ப் – பி – டி ப்பை து வ க் – கி– யி – ரு க்– கி – ற ார். இதில் திரி– ஷ ா– த ா ன் ஹீ ர�ோ – யின்.

ஸ்

ர் – ஜ ு ன் , இராம. நாரா– ய – ண – னி ன் இ ய க் – க த் – தி ல் ‘ ந ன் றி ’ எ ன் – கி ற ப ட த் – தி ன் மூ ல – ம ா க அ றி – மு – க – ம ா – வ – த ற் கு மு ன் – ப ா – கவே கன்ன – ட த் – தி ல் ஏரா–ள–மான ப ட ங் – க – ளி ல் குழந்தை நட்– ச த்– தி – ர – ம ா க ந டி த் – தவர்.

ரு–திஹ – ா–சன், தம்பி ராமைய்யா, சமுத்– தி – ர க்– க னி மூவ– ரு ம் அதி– நவீன லேசர் சிகிச்சை மூல–மாக தங்–கள் பார்–வைக் க�ோளாறை சரி செய்–தி–ருக்– கி–றார்–கள்.

திரை

சரம்!


திரை

சரம்!

ஸ்ட ண் ட் ன ர – ப – ல – ம ா ட�ோ கே . கே . ூ ம ா ஸ்ட ர் ஜ ம் கு ம – ரி ’ ப ட ம் சு ஞ் ர த்ன ம் , ‘க�ொன் ஸ்ட ண் ட் ம ா ஸ் – முன்– மூ ல ம ா கத்தா ம – ார். அதற்கு – கி ய – – ான – க க் ய இ டராக அறிமு சீ னி – வ ா – ச ன் ப ா க மு க்தா ம்’ படத்–தில் எம்.ஆர். ள ‘தாமரைக்–கு ணைந்து ஓரிரு காட்சி– இ ன் ட – வு – ா த ரா க்–கி–றார். ரு – தி – கள் நடித்

துறுதுறு ஜ ன

னனி அய்– ய ர் ஒ ரு க ம் ப் – யூ ட் – ட ர் சயின்ஸ் பட்– ட – தாரி. பாலா இயக்– கத்– தி ல் ‘அவன் இ வ ன் ’ ப ட த் – தில் நடிப்– ப – த ற்கு மு ன் – ப ா – கவே பெண் இயக்–கு–நர் ஜே.எஸ்.நந்– தி னி இயக்–கிய ‘திரு–திரு துறு–துறு – ’ படத்–தில் சி று – வே – ட த் – தி ல் நடித்– தி – ரு க்– கி – ற ா– ராம்.

னி!

பி

ள ர் ய ா – ரி ப் – ப ா – – லி ’ ‘ கலை ப் – பு டீ – தி எ ஸ் . த ா ணு ந க ா – ர – கு க் ரென்று இய ப ட ம் த்த டு உ ரு – வெ – ன்’. இந்– ‘புதுப்–பாடக ன் எ ல் – த ப் ப ட த் – தி – க – ளை – ல் ல ா ப் ப ா ட எ ழு தி யு ம் அ வ ரே தி – ரு ந் – த் – இ சை – ய மை ா ந் த் , –க ய – ஜ வி . ர் தா –தி–ருந்த த் டி அமலா ந – து க் கு த் ட ப இ ந் – த ப் – – – ாட – ல் ‘தெருப்ப முதலி ன் ா த – று – க ன் ’ எ ன் த் – தி – ரு ந் – பெ ய ர் வை தார்–கள்.


குண்டுச் சட்டியிலே கெண்டை மீனு

நக்மா


சை–ய–மைப்– பா–ளர் கே, நியூ– சி – ல ாந்– து க்கு ப�ோயி – து 5000 ஆண்–டு–கள் – ருந்–தப�ோ மரத்–தின் கட்– ஒரு பழ–மை–யான க்–கப்–பட்ட து செ– இருந்து ல் யி டை– நவீன டிசைன் ஒன்றை வாங்கி தன்– னு – ட ைய கழுத்– தி ல் செயின் மாதிரி அணிந்– தி–ருக்–கி–றார்.

திரை

சரம்!

ட்டை விரல் தவிர்த்து எட்டு விரல்– க – ளி – லு ம் ம�ோதி– ர ம் அணி– வ து ச�ோனியா அகர்–வா–லின் வழக்–கம். ஷூட்– டிங்–கின் ப�ோது மட்–டும் கழட்–டி–வி–டு–வார். ஆனால், பாபா பக்–தைய – ான அவர் பாபா ம�ோதி–ரத்தை மட்–டும் எந்த சூழ–லிலு – ம் கழட்–டு–வ–தில்லை.

கழட்டமாட்டார் ச�ோனியா!

ாதி– மீக வ – க ா ந் – ன் விர ஆ ர ஜி னி – ண்ணன் என்– வ ’ ய ா னன்பு மணி –னை–கள் ர். அந்த தி – – ர ா த – பத்– மு க்– த – ந் த் ல் சி கு க் – யி ளி – ர் து – கிடை–கிற – ரி ர ரி–ச –யா ம் ப் – ார். டு ப ரி ர க் நே லை , ‘பெ நூலை சி டு ா னி – ட் ப ட் வ ன் வீ க்கு ம் ரஜி எடுத்து க்கு சரிப் –களை கிற த – – ா – நூலை பாதுக –லாம் ள்–கை அதைப்– – றை மு –தெல் ய நடை –வுக் க�ொ ட ம் மாக ம்ப�ோ – ரி ன் – ை – – – ளி க – ட –த–றி ர் கு த் ரி – ய ா – னு – ப கு ன் ப பெ ண் த ந ம் , வரு ாசித்து ச �ொ ல் லி –றார். –கி வ ப ற் றி கழ் பாடு வண்ணத்திரை பு

தீ

28 20.01.2017


– த் தி – ய ா – ச ன ந் த் வி ஆ ள் ா க – ய ர் ரி . ம ற் – ற – வ ம ா ன வ ர் ட் டூ கு த் – தி க் டா – கை – க ளி ல் ல், இவர் கைவி–ரல் . ர் ா க�ொண்டா – தி க் க�ொ ள் – கி – ற த் ம் க ளி ல் கு ரல்–களில் இருக்–கு வி ந்தை து த ர , அவ ா ய் ல் – க ள் த இ னி – ஷி – ய ல் எழுத்–தாம். முத பெயரின்

பி

திரை

சரம்!

ள ர் ப் – ப ா த் , ை ம சைய ர–சா .  பி தே வி –வின் பக்–தர் ா ங் ஜ டி – ா –ய–ர க ா ர் இளை ை ய ரெ க் – –டைய ட – வ னு – அ –ரு த் து த ன் –ட–ரில் ட் – டி – வை யே தி ம ா ட் டத்தை ப ர். கு–கி–றா வணங்

திரைசரம் த�ொகுப்பு :

தேவ–ராஜ்

பிரியா ஆனந்தின் விரல் ரகசியம்!


ஆறு

வித்தியாசங்கள்!


இரண்டு படங்களுக்கும் ‘குறைந்த’பட்சம் ஆறு வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. உற்றுப் பார்த்து கண்டுபிடியுங்கள். விடைகள் 65-ம் பக்கம்


l நடிகை கிரண் என்ன செய்–கி–றார்?

- த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

ஆரம்–பத்–தில – ேயே அனைத்து ‘ரக–சிய – ங்–கள – ை–யும்’ வெளிப்–படு – த்திவிட்–டால், ரசி–கர்–க–ளி–டம் மவுசு இருக்–காது என்–பதை புரிந்–துக�ொள்ள தவ–றி–விட்–டார். இப்–ப�ோது அக்கா, அண்ணி கேரக்–டர் ஏதா–வது கிடைக்–குமா என்று வழி–மேல் விழி–வைத்து காத்–தி–ருக்–கி–றார். இத்–த–னைக்–கும் 35 வய–சு–தான் ஆகி–றது.

l மேக்–கப் ப�ோடா–மல் நடிக்–கும் துணிவு எந்த நடி–கைக்–கா–வது உண்டா?

- வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

துணியே ப�ோடா–மல் நடிக்–கும் துணிவு க�ொண்–ட–வர்–கள்–கூட பாலி–வுட்–டில் உண்டு.

l கிளு–கி–ளுப்பு என்–கிற ச�ொல்–லுக்கு என்ன அர்த்–தம்?

- ச.க.சரண், மாயூ–ரம்.

அஜால் குஜால் என்று அர்த்–தம். அஜால் குஜா–லுக்கு என்ன அர்த்–தமெ – ன்று கேட்–கா–தீர்–கள். வாயிலே விரலை வெச்சா கடிக்–கத் தெரி–யாத பாப்–பாவா நீங்க?

l காதல், கல்–யா–ணத்–தில் முடிய என்ன செய்–ய–வேண்–டும்?

- எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு (வேலூர் மாவட்–டம்)

காத–லிக்–கும்–ப�ோது கையை, காலை வைத்–துக்–க�ொண்டு சும்மா இருக்க வேண்–டும்.

l இளமை என்–னும் கண்–ணாடி உடைந்–து–வி–டா–மல் எப்–படி பாது–காப்–பது?

- சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை.

ஷ�ோகே–ஸில் வைத்து அழகு பாருங்–கள். மாங்–காய் காய்ப்–பதே ஊறு–காய் ப�ோடத்–தான் பாஸூ. இளமை இருக்–கும்–வரை ஆடுங்–கள். இனி ஆட–முடி – ய – ாது என்ற நிலை வந்–தால் ஓய்–வெ–டுங்–கள்.

கையை வெச்சுக்கிட்டு வண்ணத்திரை 32 20.01.2017


சும்மா இருடா!


ஆலமரத்துலே ஆப்பிள் காய்க்குது....

அந்தாரா பிஸ்வாஸ்


க�ோ

யி–ருப்–ப–வ–ரிட – ம் குட்– மார்–னிங் ச�ொல்லி பேச்–சுக் கச்–சே–ரியை ஆரம்–பித்–த�ோம். லி– வு ட் – டி ல் ட ைட்– “உங்–களை எங்–கே– டில் பஞ்– ச ம் தலை– யும் பார்த்த ஞாப– வி– ரி த்து ஆடு– கி – ற து. கமே இல்–லையே? வரி–விலக்கு த�ொடர்– பர்ஸ்ட் லுக் வேற பு – ட ை – ய து எ ன் – ப – அசத்–தலா வந்–தி– தால், இந்த விஷ–யத்– ருக்கு. நீங்க யார் தில் ரிஸ்க் எடுக்க கிட்டே வேலை தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர்– க ள் பார்த்–தீங்க?” வி ரு ம் – பு – வ தி ல்லை . ஸாய் ஸத்–யம் “நான் ஒரு இன்– எண்–க–ளில் தலைப்பு வைத்–து–விட்–டால் சேஃப். ஸாய் டி– பெ ண்– ட ண்ட் டைரக்– ட ர் ஸத்–யம் இயக்–கும் படத்–துக்கு ‘465’ சார். சின்ன வய–சுலே இருந்தே என்று டைட்– டி ல் வைத்– தி ருக்– சி னி ம ா ப�ோ ஸ் – ட ர் – களை கிறார்–கள். படத்–தின் ஃபர்ஸ்ட் வேடிக்கை பார்க்–கு–றது ர�ொம்ப பிடிச்ச ப�ொழு–து–ப�ோக்கு. வீட்– லுக் ப�ோஸ்–ட–ரி–லேயே டைரக்– ட�ோ–ரிய – ல் டச் க�ொடுத்து அசத்–தி– டுலே இருந்தா சூரி–யன் எஃப்.

பாட்டு என்னை படைப்பாளியா மாத்திச்சி! ‘465’ டைரக்டர் பரவசம் வண்ணத்திரை 36 20.01.2017


எம்.மில் பாட்டு கேட்– டுக்–கிட்டே இருப்–பேன். அ து – வு ம் நை ட் – டு லே யாழ் சுதா–கர் த�ொகுத்து வ ழ ங் – கு ம் ப ாட ல் – க ள் – தான் எனக்கு எனர்ஜி பூ ஸ் ட் . ந ா ள் மு ழு க ்க வேல ை வேல ை ன் னு பி ஸி ய ா இ ரு ந் – து ட் டு அக்–க–டான்னு படுக்–கை– யிலே சாயு–றப்போ மனசு அப்–ப–டியே லேசா–யி–டும். நான் சினி– ம ாவை இப்– படி யதார்த்– த – ம ா– த ான் கத்– து க்– கி ட்– டே ன். தயா– ரி ப் – ப ா – ள – ரி – ட ம் ந ா ப் – பதே நாளில் படத்தை முடிச்– சி க் க�ொடுத்– து – டு – வேன்னு ச�ொன்– னே ன். அதே மாதி– ரி யே செஞ்– சிக் க�ொடுத்–தி–ருக்–கேன். பாஸ்ட்டா எடுத்–திரு – ந்–தா– லும் பெஸ்ட்டா எடுத்–தி– ருக்–கேன்னு பார்த்–தவ – ங்க ச�ொல்–லு–றாங்–க.” “டைட்–டில் வித்–தி–யா–சமா ‘465’ன்னு வெச்–சி–ருக்– கீங்க. என்ன மாதி–ரி–யான படம் இது?” “க�ோடம்– ப ாக்– கமே அடுத்–தடு – த்து த்ரில்–லர்னு வரிசை கட்–டிக்–கிட்டு நிக்– கு–றப்போ நான் மட்–டும் வேற டிராக்–கில் டிரா–வல்


பண்ணா நல்லா இருக்– கா து. ‘465’ம் த்ரில்– ல ர்– த ான். இப்– ப – டி – ய�ொரு படம் தமி–ழுக்கு புதுசு, தெலுங்–குக்கு இளசு, உலக சினி– மா– வி – லேயே ரவு– சு ன்– னு – லா ம் உங்க காதுலே பூ சுத்த மாட்–டேன். ஃப்ராங்கா ச�ொல்– லு – றே ன். க�ொரி– ய ன் டிவிடி வெச்– சி க்– கிட்டு சீன் எழு– த ாமே, நானே சிந்–திச்சி எழு–தின கதை. நம்ம எல்– ல�ோ–ரு–டைய வாழ்க்–கை–யிலும் கடந்– து – ப�ோன சில அத்– தி – ய ா– யங்–க–ளை–த்தான் கதைக்–க–ளனா வெச்–சி–ருக்–கேன். ஓவர் பில்–டப் சுத்–தமா இருக்–காது. லாஜிக் மீற– லும் இல்–லாத மாதிரி பார்த்–துக்– கிட்–டி–ருக்–க�ோம். அதே சம–யம் ‘அடுத்து என்ன.. என்ன?’ங்கிற ‘லப் டப்’ படம் பார்க்–குற ஒவ்– வ�ொ–ருத்–த–ருக்–கும் இருக்–கும். சமீ– பத்–தில் வெளி–வந்த த்ரில்–ல–ரான ‘துரு–வங்–கள் பதி–னா–று–’க்கு நல்ல வர–வேற்பு கிடைச்–சிரு – ப்–பது எங்–க– ளுக்கு உற்–சா–கத்தை க�ொடுக்–குது. நிச்–ச–யம் ஜெயிப்–ப�ோம்.” “சின்–னத்–தி–ரை–யி–லி–ருந்து பெரிய திரைக்கு வர்–ற–வங்க ப�ொதுவா ஓவரா சீன் ப�ோடு–வாங்க...” “ சு த் தி வ ளை ச் சி எ ங ்க ஹீர�ோ–வைப் பத்தி கேட்–கு–றீங்– கன்னு நெனைக்– கி – றே ன். ‘465’ ஹீர�ோ கார்த்–திக்–ராஜ், சின்–னத்– திரை ஆக்–டர்–தான். ஆனா–லும், பெரிய திரைக்கு பக்– கா வா வண்ணத்திரை 38 20.01.2017

செட் ஆகி–யி–ருக்–கி–றார். இவரை புக் பண்–ணப்போ, என்–ன�ோட ப்ரெண்ட்ஸ் சிலர் கூட, ‘மச்சி... டி வி ஆ ர் ட் – டி ஸ் ட் – டு ன்னா மீட்டருக்கு மேலே பெர்ஃ–பார்ம் பண்– ணு – வ ாங்– க – ளே – டா – ’ ன்னு ப ய – மு – று த் – தி – னாங ்க . ஆ னா , படப்–பிடிப்–ப�ோட முதல்–நாளே கார்த்–திக் 4ஜி ஸ்பீ–டில் பிரிச்சி மேஞ்–சிட்–டார். குறிப்பா கிளை– மே க் – ஸி ல் உ டல ை வ ரு த் தி , நான் என்– ன – வெ ல்– லா ம் கேட்– டேன�ோ அ தை – யெ ல் – லா ம் திருப்–தியா பண்–ணிக் க�ொடுத்– தாரு. க்ளை–மேக்ஸை மட்–டுமே மூணு நாள் நான்ஸ்– டாப்பா ஷூட் பண்ணினேன். மனு–ஷன் க�ொஞ்– ச ம் கூட டயர்ட்– ன ஸ் காமிக்–காம அச–ர–டிச்–சிட்–டாரு. அவ–ருக்கு பிர– கா–ச–மான எதிர்– கா–லம் அமையும்னு நம்–ப–றேன், நண்–பனா வாழ்த்–து–றேன்.” “ஹீர�ோ–யின் நிரஞ்–சனா?” “ஏற்–கனவே – ‘யாச–கன்’, ‘ச�ோன்– பப்–டி–’ன்னு ரெண்டு படம் பண்– ணிட்–டாங்க. இந்–தப் படத்–துக்கு அப்–பு–றம் ஒரு ரவுண்டு வரு–வாங்– கன்னு ச�ொல்–லு–றது க்ளி–ஷேவா இருந்–தா–லும், அது–தான் உண்மை. ஹீர�ோ–வுக்கு என்ன இம்–பார்ட்– டன்ஸோ, அதுவே ஹீர�ோ– யி – னுக்–கும் இருக்–கும். மன�ோ–பாலா உட்–பட ஏரா–ளம – ான நட்–சத்–திர – ப் பட்– டா – ள த்தை நிறைச்– சி – யி – ரு க்–


க�ோம். இருந்– த ா– லு ம் ஹீர�ோ–வை–யும், ஹீர�ோ–யி–னை– யும் சுத்–தி–தான் கதை நக–ரும்.” “மியூ–சிக்?” “ ஏ . ஆ ர் . ர ஹ் – ம ா – ன�ோட இசைக்– க ல்– லூ – ரி – யி ல் பயின்ற சஷாங்க் ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஜெஸ் பேட்– ட ர்– ச ன் ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சி மியூ– சி க் ப�ோட்– டி – ருக்– காங ்க. இசைப்– பு – ய – ல�ோட

மாண– வ ர்– க ள் என்– கி ற அடை–யா–ளத்தை அழுத்– தமா பதிச்–சி–ருக்–காங்க. ஃப்ரெஷ்– ஷ ான டியூன் ப�ோட்டு துடிப்– ப ான இசையை க�ொடுத்– தி – ருக்– காங ்க. ‘ராட்– டி – னம்’, ‘க�ோ-2’ படங்–க– ளுக்கு கேமிரா ஒர்க் பண்–ணிய பிலிப் ஆர். சுந்– த ர்– த ான் எங்– க – ளு க் – கு ம் வேல ை பார்த்–துக் க�ொடுத்– தி – ரு க் – கா ரு . ‘ பி ச் – சைக்–கார – ன்’, ‘சைத்– த ா ன் – ’ னு வி ஜ ய் ஆண்–டனி படங்–க– ளுக்கு நறுக்–குன்னு எடிட் பண்–ணின ஜி.ராஜ– ர ா– ஜ ன்– த ா ன் எ ங் – க – ள�ோட எடிட்– ட ர். இப்– படி சவுண்–டான டெக்–னிக்–கல் பேக்–கி–ர–வுண்டு இருக்–கி–ற–தாலே படம் டெக்–னிக்–க–லா–வும் மிரட்– டும். தயா–ரிப்–பா–ளர் எஸ்.எல்.பிர– பு–தான் இந்–தப் படத்–துக்கு கதை எழு–தி–யி–ருக்–காரு. அவ–ரும் ஒரு கிரி– யே ட்–ட ர்– தான் என்–ப–தால், என்–ன�ோட உணர்–வுகளை – புரிஞ்– சுக்–கிட்டு என்னை முழு சுதந்–தி– ரமா வேலை பார்க்க வெச்–சா–ரு.”

- சுரேஷ் ராஜா வண்ணத்திரை

20.01.2017

39


அத்துமீறினார் ஹீர�ோ!

மீ – ப த் – தி ல் இளம் ஹீர�ோ அர்– ஜ ுன் ராம்– ப ா லு க் கு க ண் ஆப–ரே–ஷன் நடந்– த து . அ வ ர ை ஆஸ்– ப த்– தி – ரி – யி ல் கண்–ணும் கருத்–து– மாக கவ–னித்துக் க �ொ ண் – ட – வ ர் சூ ச ன் . ச மீ – ப த் – தில்– த ான் இவர், கண–வர் ஹ்ரித்–திக் ர�ோஷனை விட்டு பிரிந்–தார் என்–பது குறிப்–பிட – த்–தக்–கது. ந் – தி ய சி னி – மா–வி–லேயே அ தி க வ சூ ல் செ ய ்த தி ர ை ப் – படம் என்–கிற சாத– ன ை யை அ மீ ர் – கா–னின் ‘டங்–கல்’, இந்த இதழை நீங்– கள் வாசிக்– கு ம்– ப�ோது நிகழ்த்தி வி ட் – டி – ரு க் – கு ம் . இதற்– க ாக படக்– கு – ழு – வி – ன – ரு க் கு பி ரு ம் – ம ா ண் – ட – ம ான ப ா ர் ட் டி தர ஏற்–பா–டுக – ளை

40 20.01.2017

வண்ணத்திரை

செய்–து–வ–ரு–கி–றார் அமீர்–கான். ணி–ரத்–னம் இயக்–கிய ‘ஓகே கண்–மணி – ’, இந்தி– யில் ‘ஓகே ஜானு’ என்று ரீமேக் செய்–யப்– பட்–டி–ருக்–கி–றது. இந்–தப் படத்–தில் நெருக்–க–மான காட்–சி–க–ளில் நடிக்–கும்–ப�ோது ஹீர�ோ ஆதித்–ய– ராஜ் தன்–னிட – ம் அத்–துமீ – றி – ய – த – ாக அதி–ரடி புகார் தெரி–வித்–திரு – க்–கிற – ார் ஹீர�ோ–யின் ஷ்ரத்தா கபூர். ங்– க ல்’ படத்– தி ல் அமீர்– க ா– னி ன் மக– ள ாக நடிக்க ஆரம்– ப த்– தி ல் டாப்– ஸி – யைத்தா ன் கேட்–டார்–கள். ஆனால், தலை–முடி – யை வெட்ட வேண்–டும் என்–கிற நிபந்–தன – ைக்கு அவர் உட்–பட – – வில்லை. சமீ–பத்–தில் ‘டங்–கல்’ பார்த்–தவ – ர், ‘இந்–தப் படத்–தில் நடித்–தி–ருந்–தால், அது என்–னு–டைய கேரி–யரி கேரக்– ட – – ல் நான் நடித்த சிறந்த ராக இருந்–திரு – க்–கும்’ என்று வருந்–தி–யி–ருக்–கி–றார். ரி–பிள் எக்ஸ்’ ஹாலி– வுட்படத்–தில்ஹீர�ோ வின் டீச–ல�ோடு நடிக்–கும்– ப�ோது, வழக்–கத்–தை–விட கூடு–தலா – க – வே நெருங்–கிப் பழ–கி–யி–ருக்–கி–றார் தீபிகா படு–க�ோனே. இத–னால், அ வ ர ை ஜ ூ ட் டு விட்டுக் க�ொண்– டி – ரு ந்த க ட் – ட – ழ – க ன் ரன்–வீர் சிங் பிரிந்–து– விட்–ட–தாக மும்பை ஊட–கங்–கள் அலறிக் க �ொ ண் – டி – ரு க் – கின்றன.

‘ட

‘ட்

- ஜியா


ஒரு நெல்லு குத்து ஊரெல்லாம் உமி

டெபி தத்


ச�ொப்பன சுந்தரிக்கு

கல் யாணம்! த மி– ழி ல் ‘வழக்கு எண் 18/9’ படத்– தி ல் ஹீர�ோ– யினாக அறி–முக – ம – ானவர் மனீஷா யாதவ். அதற்–குப் பிறகு சு சீ ந் – தி – ர – னி ன் இ ய க் – க த் தி ல் ‘ ஆ த ல ா ல் க ா த ல் ச ெ ய் வீ ர் ’ படத்தில் ஹீர�ோ–யின – ாக நடிப்பில் முத்–திரை பதித்–தார். பின்–னர் அவர் நடித்த ‘ஜன்னல் ஓரம்’, ‘பட்–டைய கெளப்–ப–ணும் பாண்–டி–யா’ ப�ோன்ற படங்–கள் சரி–யாக வெற்றி பெற–வில்லை. டான்ஸ் மாஸ்–டர் தினே–ஷுக்கு ஜ�ோடி–யாக அவர் நடித்த ‘ஒரு குப்பை கதை’ வெளி– ய ா– க வே இல்லை. இத– ன ால் த�ொடர்ச்– சி – ய ாக வாய்ப்–பு–கள் கிடைக்–காத நிலை– யில் ‘திரிஷா இல்– ல னா நயன்– தாரா’ படத்–தில் படு–கவ – ர்ச்–சிய – ாக வண்ணத்திரை 42 20.01.2017

நடித்து ரசி– க ர்– க ளை சூடேற்– றி – னார். ஜி.வி. பிர– க ா– ஷ ு– ட ன் ர�ொம்ப ஹாட்– ட ாக லிப்– ல ாக் காட்– சி – யி ல் நடித்து பர– ப – ர ப்பு ஏற்–படுத்–தி–னார். படம் பெரிய வெற்றி பெற்–றத – ால், அதே மாதிரி ‘அந்த மாதி–ரி–’யே நடிக்–கத்–தான் அவருக்கு வாய்ப்–பு–கள் வந்–தன. சமீ–பத்–தில் வெளி–யான ‘சென்னை 600028’ படத்–தின் இரண்–டாம் பாகத்–தில் ச�ொப்பன சுந்–தரி – ய – ாக நடித்து, ஒரு பாட– லு க்கு குத்– தாட்டம் ப�ோட்டு ரசி–கர்–களை கிளு–கி–ளுப்–பேற்–றி–னார். இதே மாதி– ரி – த ான் நடிக்க வே ண் – டு – மெ ன் – ற ா ல் த ன் – னு – டைய இமேஜ் ஒட்– டு – ம�ொ த்– த – மாக டேமேஜ் ஆகி–வி–டும் என்று பு ரி ந் து க�ொ ண் – ட – வ ர் , பெ ங் – களூரில் அழகு சாத–னப் ப�ொருட்–


க ள் ம ற் – று ம் நவீன உடை விற்– கும் கடையை ந ட த்த த் த�ொ ட ங் – கி – வி ட்டா ர் . மேற்– க�ொ ண்டு சி னி – ம ா வி ல் ந டி க் – க – ல ா ம ா , வே ண் – ட ா ம ா என்–கிற குழப்–பத்– தில் இருக்–கிற – ார். இ த ற் – கி டையே , ம னீ ஷ ா – வு க் கு பெ ங் – க – ளூ – ரி ல் காத–லர் ஒருவர் இருப்–ப–தா–கவும் வி ர ை வி ல் அவரை ரகசி–ய– மாக திரு–மணம் செய்–துக�ொள்ள – இ ரு ப் – ப – த ா – க – வும் தக–வல்–கள் பரவின. இதை உறு–திப்–படுத்திக் க�ொள்ள அ வ – ரு – டை ய செல்– ப� ோனை த�ொ ட ர் பு க�ொண்– ட� ோம். Phone Switched off!

- தேவ–ராஜ்


தமன்னாதான் வேணும்! அக்‌ஷய் அடம்

க் – க ா – னி ன் ‘ஷாருமனைவி கவுரி,

ச ரி – ய ா ன ச ந் – த ே – க ப் பேர்– வ – ழி ’ என்று ஒரு பேட்– டி – யி ல் மறை– மு – க – மாக தாக்–கி–யி–ருக்–கி–றார்

பிரி–யங்கா ச�ோப்ரா. ஷாருக்கை இவர் என்ன செய்–தார், அவர் சந்–தே–கப்–பட்–டார் என்று தெரி–யா–மல் மண்டை காய்–கிற – ார்– கள் மும்பை கிசு–கிசு பத்–திரி – கை – ய – ா–ளர்–கள். ன்– னு – ட ன் நடிக்– கு ம் ஹீர�ோ– யி ன்– கள�ோடு லிப் டூ லிப் கிஸ் காட்சி கட்டா– ய – ம ாக இடம்– பெற வேண்– டு ம் என்று இயக்–கு–நர்–களை வற்–பு–றுத்–து–கி–றா– ராம் ரன்–பீர் கபூர். ரண்–ஜ�ோ–ஹ–ர�ோடு இணைந்து சல்– மான்– க ான் படம் தயா– ரி க்– கி – ற ார். இதில் ஹீர�ோ அக்‌ – ஷ ய்– கு – ம ார். எமி– ஜாக்சனை ஹீர�ோ–யின் ஆக்க வேண்–டும் என்று சல்–மா–னுக்கு விருப்–பம். ஆனால்ஷ – ய�ோ, தமன்–னா–வுக்–குத அக்‌ – ான் வாய்ப்பு தர–ணும் என்று அடம் பிடிக்–கி–றா–ராம். ன்னை காத– லி த்து ஏமாற்– றி – ய – த ாக ஹிரித்– தி க் ர�ோஷன் மீது வழக்கு த�ொடுத்–தி–ருக்–கு ம் கங்–கனா ரணா–வத், ப�ோதைக்கு அடி–மை–யாகி எப்–ப�ோ–தும் நைட்– கி – ள ப்– பு – க ளே கதி– யெ ன்று கிடப்– பதாக பாலி– வு ட் சினி– ம ாக்– க ா– ர ர்– க ள் வருத்தப்–ப–டு–கி–றார்–கள். ன்னை இந்– தி – யி ல் நடிக்க வைக்– கிறேன்” என்று நிக்கி கல்–ரா–ணிக்கு வலை– வீ சி இருக்– கி – ற ார் ராம்– க�ோ – ப ால் வர்மா. “அவர் ஏடா– கூ – ட – ம ான ஆளு. சிக்–கி–டா–தே” என்று நிக்–கிக்கு அட்–வைஸ் செய்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் வர்–மா–வின் மாஜி ஹீர�ோ–யின்–கள்.

க த

“உ

- ஜியா

வண்ணத்திரை 44 20.01.2017


பார்த்தா பசப்பு பழகினா இனிப்பு பிரியா ஆனந்த்


நவீன பிளாட்டில் வசிக்கும் நயன்தாரா! நட்சத்திரங்களின் வசிப்பிடம் குறித்த

எக்ஸ்க்ளூஸிவ் ரிப்போர்ட்

மு

ன் – ப ெ ல் – ல ா ம் சினிமாக்–கா–ரர்–கள் என்–றால் மிகப்–பெ– ரிய பங்–களா அல்–லது பிரும்–மாண்– ட–மான தனி வீட்டில் வசிப்–பார்– கள். சிலர் புற–ந–க–ரில் பண்ணை வீடு அமைத்–துக் க�ொண்டு குடும்– பத்– த �ோடு இருப்– ப – து ம் உண்டு. அப்– ப�ோ – தெ ல்– ல ாம் கூட்– டு க் குடும்ப வாழ்க்கை நடை–முறை பிர–தா–னம – ாக இருந்–தது. நாள–டை– வில் இந்–தப் ப�ோக்கு முற்–றிலு – ம – ாக மாறிவிட்–டது. தனி வீடு– க – ளி ல் வசிக்– கு ம் நட்–சத்–தி–ரங்–கள், இயக்–கு–நர்–கள் மற்– று ம் தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர்– க ளை இப்–ப�ோது விரல்–விட்டு எண்ணி விட–லாம். பெரும்–பா–லா–ன�ோர் அப்–பார்ட்–மென்டில்–தான் வசிக்– கி–றார்–கள். வண்ணத்திரை 46 20.01.2017

ப�ோரூர், வட–ப–ழநி, வள–ச–ர– வாக்–கம், சாலி–கிர – ா–மம், க�ோடம்– பாக்– க ம், தி.நகர், எழும்– பூ ர், கிழக்குக் கடற்–கரை சாலை ஆகிய பகு–தி–க–ளில், பல க�ோடி ரூபாய் செல– வி ல் அடுக்– கு – ம ா– டி க் குடி– யிருப்–பு–கள் கட்–டப்–பட்–டுள்–ளன. அதில் ஒன்று அல்–லது இரண்டு பிளாட்–டுக – ள் வாங்கி நிறைய பேர் குடி–யேறிவிட்–ட–னர். செக்– யூ – ரி ட்டி வசதி, கார் பார்க்– கி ங், நீச்– ச ல் குளம், அதி– நவீன உடற்–பயி – ற்–சிக் கூடம், நவீன த�ொழில்– நு ட்ப வச– தி – க – ளு – ட ன் திரை–ய–ரங்–கம், பார்ட்டி ஹால், வாக்–கிங் செல்ல மினி பூங்கா உட்– பட பல்–வேறு வச–தி–கள் அடுக்– கு–மா–டிக் குடி–யி–ருப்–பு–க–ளில் ஏற்– படுத்–திக் க�ொடுக்–கப்–படு – கி – ன்றன. இவை நம் நட்– ச த்– தி – ர ங்– க ளை


திருப்தி செய்–கின்–றன. யாராக இருந்–தா–லும் சரி, பலத்த செக்– யூரிட்டி சிஸ்–டத்தை மீறி வீட்டுக்– குள் எளி–தில் சென்–று–விட முடி– யாது. வீடிய�ோ காலிங் வசதி மற்–றும் எலெக்ட்–ரா–னிக் கார்டு வசதி செய்–யப்–பட்–டுள்–ள–தால், அத்–துமீ – றி யாரும் உள்ளே நுழைய

முடி–யாது. இத–னால் இவர்–களை ரசி–கர்–கள�ோ, பத்–தி–ரி–கை–யா–ளர்– கள�ோ த�ொடர்புக�ொள்– ள வே முடி– வ – தி ல்லை. அப்– ப ார்ட்– மென்ட் வாட்ச்–மேனை தாண்டி உள்ளே செல்– லு – வ து பிரம்– ம ப் பிரயத்– த – ன ம் ஆகி– வி ட்டது. தங்– க – ளு – டை ய பிரை– வ – ஸி க்கு வண்ணத்திரை

20.01.2017

47


இது–ப�ோன்ற பிளாட்–டு–கள்–தான் சரி–யென்ற முடி–வுக்கு சினி–மாக்– கா– ர ர்– க ள் வந்– து – வி ட்– ட ாலும், அவர்– க ள் மக்– க – ளி – ட – மி – ரு ந்து தனிமைப்–பட்–டுக் க�ொண்–டி–ருப்– பதை உண–ர–வில்லை. ப�ோரூர் பகு– தி – யி ல் ‘கருத்– தம்மா’ ராஜ, சுஜா உட்–பட சில நடிகர், நடி– கை – க ள் வசிக்– கின்–றன – ர். வட–பழ – நி – யி – ல் இளை–ய– ராஜா, ஷங்–கர், தங்–கர்–பச்–சான், திரிஷா, சந்–தியா, உமா ரியாஸ்– கான் ப�ோன்–ற�ோரு – க்கு பிளாட்–டு– கள் இருக்–கின்–றன. இங்–குள்ள சில அடுக்–கும – ா–டிக் குடி–யிரு – ப்–புக – ளி – ல் ராகவா லாரன்ஸ், தன்ஷிகா, க ணே ஷ் வெ ங் – க ட் – ர ா – ம ன் , நிஷா, ரமேஷ்–கண்ணா, பேர–ரசு, ஆர்.சுந்– த ர்– ர ா– ஜ ன் ஆகி– ய�ோ ர் வசிக்–கிற – ார்–கள். தி.நகர் பகு–தியி – ல் பிர–சன்னா - சினேகா, எழும்–பூர் பகு–தி–யில் நயன்–தாரா, நிக்கி கல்– ஷி ராணி, இயக்–குந – ர் அட்லி, சாக்‌ அகர்–வால் ப�ோன்–ற�ோர் வசிக்– கின்–ற–னர். இதில் குறிப்–பி – ட த்– தக்க ஒரு விஷ–யம் என்–னவெ – ன்–றால், எழும்– பூ–ரில் நயன்–தாரா வாங்–கியி – ரு – ப்–பது அடுத்–த–டுத்த மாடி–யில் கட்–டப்– பட்–டுள்ள வீடு–கள். கீழ்–வீட்–டில் இருந்து மேல்–வீட்டுக்–குச் செல்ல, உள்–ளேயே தனி லிஃப்ட் வைத்துக் கட்–டி–யி–ருக்–கிறார். மேலும், பல லட்ச ரூபாய் செல–வில் இன்–டீ– வண்ணத்திரை 48 20.01.2017

ரி– ய ர் டெக்– க – ரே ஷன் செய்து, வீட்டை இது–வரை எந்த ஹீர�ோ– யி–னும் அழ–குப – டு – த்த நினைக்–காத அள– வு க்கு மிகப் பிர– ம ா– த – ம ாக அலங்–கரி – த்–துள்–ளார். சுவர்–களி – ல் ஆளு– ய – ர க் கண்ணாடி– க – ளை ப் பதித்– து ள்ளார். மேலே– யு ள்ள அந்த வீட்–டில்–தான் தன் மனம் கவர்ந்த காத–ல–ரும், இயக்கு–நரு– மான விக்– னே ஷ் சிவனு– ட ன் தனியாக வசித்து வரு– கி – ற ார் நயன்–தாரா. ரஜி–னி–காந்த், கமல்–ஹா–சன், விஜ– ய – க ாந்த், பிரபு, அர்– ஜ ுன், கார்த்–திக், விஜய், அஜீத்–குமார், வி க் – ர ம் , சூ ர்யா , க ா ர் த் தி , கே.பாக்– ய – ர ாஜ், டி.ராஜேந்– த ர், சிம்பு, தனுஷ், விஜய் சேது–பதி, – ன், மீனா, கீர்த்தி சிவ–கார்த்–திகே – ய சுரேஷ் உட்–பட பலர் தனி வீடு– களில் வசிக்– கி ன்– ற – ன ர். ஸ்ரு– தி – ஹாசன், சமந்தா, ஹன்– சி கா, காஜல் அகர்– வ ால், தமன்னா, அனுஷ்கா, திவ்யா, ஆனந்தி ஆகி– ய�ோ – ரு க்கு சென்– னை – யி ல் வீடு கிடை–யாது. ஷூட்–டிங்–கிற்கு வந்–தால், தயா–ரிப்–பா–ளர் செல– வில் பிர–பல நட்–சத்–திர ஓட்டல்– களில் தங்–கு–கின்–ற–னர். இதற்–காக மட்டுமே லட்– ச க்– க – ண க்– க ான ரூபாய் பட்– ஜெ ட்– டி ல் துண்டு விழு–கிற – து என்று தயா–ரிப்–பா–ளர்– கள் புலம்பு–கின்–ற–னர்.

- தேவ–ராஜ்


ஸ்மிதிகா ஆச்சார்யா

காய்க்கும் பூக்கும் கலகலக்கும்


“ 1 9 9 5 ல் வெ ளி – யா ன இ ந் – த ப் ப ட த் – தி ன் இ சை ஸ்டீரிய�ோ மற்–றும் சி ங் – கி ள் டி ரா க் முறை– யி ல் பதிவு செய்–யப்ப – ட்–டிரு – ந்– தது. இப்– ப�ோ து பெரும்–பா–லான தி ய ே ட் – ட ர் – களில் டால்பி, டி டி – எ ஸ் ப�ோன்ற ந வீ ன த் த�ொழில்–நுட்ப ஒலி– ய – மைப் பு– க ள் ஏ ற் – ப – டு த்தப் பட்– டி – ரு ப்– ப – த ால் 5.1 டிடி– எ ஸ் முறை–யில் மீண்–டும் ஒலிப்–ப–திவு செய்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். இந்–தப் படத்– துக்கு இசை–யமைத்த – தேவா–வுக்கு தற்–ப�ோது உடல்–நிலை சரி–யில்– லா–தத – ால், அவ–ரது சக�ோ–தர – ர்–கள் சபேஷ்-முரளி ரீ-ரெக்–கார்–டிங் பணி–களை மேற்–க�ொண்–டார்–கள். அனைத்–துப் பணி–களு – ம் முடிந்–து– விட்–டன. படத்தை இந்த புதிய ஒலி–ய–மைப்–பில் பார்த்–த–ப�ோது, எ ன்னை அ றி – யா – ம ல் ந ா ன் இயக்கிய படம் என்– ப – தை யே மறந்து விசில் அடித்–துவி – ட்டேன். புதுப்–பட – ம் பார்ப்–பதைப் – ப�ோன்ற உணர்வே கிடைக்–கி–ற–து.”

ர் ா ற கி ரு வ ன் ட வு லி ொ ப ் ப புது

! ஷா ் ட பா

மி – ழி ன் எ வ ர் க் – ரீ ன் ப்ளாக் பஸ்–டர் பட–மான ‘பாட்ஷா’, டிஜிட்–ட–லில் புதுப்– பி க்– க ப்– ப ட்டு விரை– வி ல் தியேட்–டர்–களி – ல் ரிலீஸ் ஆகி–றது. இந்–தப் படத்–துக்–காக மீண்–டும் ஸ்பெ– ஷ – ல ாக ரீ-ரெக்– க ார்– டி ங் செய்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். இது–குறி – த்து இயக்– கு – ந ர் சுரேஷ் கிருஷ்– ண ா– விடம் கேட்–ட�ோம்.

50 20.01.2017

வண்ணத்திரை

- தேவா


ஸ்ரேயா

தானே திறக்கும் தானே மூடும் வாலிபக் கதவு


மிழ் சினி– ம ா– வி ன் முதல் ஹீர�ோ– யி ன் யார் என்று கேட்–டால், சினி–மா–வின் வர– ல ாறு அறிந்– த – வ ர்– க ள் அத்– தனை பேருமே டி.பி.ராஜ–லட்சுமி எ ன் று சு ல – ப – ம ா க ச � ொ ல் லி விடுவார்–கள். சினி–மா–வில் மட்டு– மல்ல. நிஜ–வாழ்–வி–லும் ஹீர�ோ– யினாக வாழ்ந்–தவ – ர் ராஜ–லட்–சுமி. இசைக்கு பேர்போன திருவை– யா– று – த ான் ராஜ– ல ட்– சு மி– யி ன் ச�ொந்த ஊர். அந்– த – க் கால மரபுப்–படி அவ–ருக்கு எட்டு வய– தி–லேயே திரு–மண – ம் ஆகி–விட்–டது. வர–தட்–சணை பிரச்னை கார–ண– மாக ஒன்–ப–தா–வது வய–தி–லேயே கண–வரை விட்டு பிரிந்து பிறந்த வீட்–டுக்கு வந்–து–விட்–டார். இந்த வய–தி–லேயே மக–ளுக்கு இப்–படி ஆகி– வி ட்– ட தே என்– கி ற ஆற்– ற ா– மை–யா–லேயே அவ–ரது அப்பா கால–மாகிவிட்–டார். வீ ட் – டி ல் க வ – லை – மே – க ம் சூழ்ந்து ச�ோக–மழை ப�ொழிந்–து க�ொண்– டி – ரு ந்த நிலை– யி ல் ஒரு நாள் அதி–காலை, ராஜ–லட்–சு–மி– யின் அம்–மா–வின் காதை கான வண்ணத்திரை 52 20.01.2017

இசை மழை நிறைத்– த து. யார் பாடு–கி–றார்–கள் என்று வீட்–டுக்கு வெளியே திண்– ணைக்கு வந்து பார்த்–தார். அங்கே சப்–பண – மி – ட்டு ராஜ–லட்–சுமி கம்–பீ–ர–மாக பாடிக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். தன் மக–ளுக்கு இப்– ப – டி –ய�ொ ரு இசைத்–தி –றமை இருப்–பது அது–வரை அவ–ருக்கே தெரி–யாது. இவ்–வ–ளவு திறமை வாய்ந்த பெண்ணை வீட்– டி ன் இருள் அறை– யி ல் அடைக்– க க்– கூ – ட ாது என்று முடி– வெ – டு த்– த ார். அப்– ப�ோது திரு– வை – ய ா– று க்கு வந்– திருந்த சாம்–பண்ணா நாட–கக் குழு– வி ல் இவரை ஒரு பாட– கி – யாக பணிக்கு சேர்த்–துவி – ட்–டார். அம்மா - மகள் இரு–வரு – க்–கும் சாப்– பாடு, துணி–மணி, தங்க இடம் என்று ஒப்– ப ந்– த த்– த�ோ – டு – த ான் அங்கே சேர்ந்–தார்–கள். ஆரம்–பத்–தில் பாட்டு மட்–டும் பாடிக்– க�ொ ண்– டி – ரு ந்– த ார். அப்– ப�ோது நாட– க த்– தி ல் ஆண்– க ள் மட்–டுமே நடிப்–பார்–கள். பெண் வே ட ங் – க – ளி – லு ம் ஆ ண் – களே மேக்க ப் ப�ோ ட் டு ந டி ப்ப து


தமிழ் சினிமாவின் முதல் ஹீர�ோயின்!


வழக்கம். நான் ந டி க் – கி – றே ன் என்று துணிச்– சலாக ராஜ– லட்சுமி நடிக்க மு ன் – வ ந் – த ா ர் . அக்– க ா– ல த்– தி ல் இ து பர – ப – ர ப் – ப ா க ப ே ச ப் – பட்டது. தமிழின் முதல் பட–மான ‘ க ா ளி – த ா ஸ் ’ எடுக்–கும்–ப�ோது, ப ா ட க் – கூ டி ய ந டி – கை – களே இல்லை என்கிற நிலை இருந்– த து. பின்– ன – ணி ப் பாடல் பதிவு செய்– ய க்– கூ – டி ய வசதி இல்–லாத அந்தக் காலத்தில் படத்– தி ல் நடிப்– ப – வ ரே ‘லைவ்’– வாக பாட–வும் செய்ய வேண்–டும். ராஜ–லட்–சுமி பற்றி கேள்–விப்–பட்டு அவரை நடிக்க அழைத்–தார்–கள். இதன் மூல–மாக தமிழ் சினி–மா– வின் முதல் பெண் நட்–சத்–திர – ம – ாக அவர் உரு–வெ–டுத்–தார். அ டு த் – த – டு த் து ‘ வ ள் ளி தி ரு ம ண ம் ’ , ‘ தி ரெ – ள – ப – தி ’ , ‘வஸ்திரா பரி–ணய்’, ‘குல–சேகர – ா’ என்று ராஜ–லட்–சுமி நடிப்–பில் பல படங்–கள் வெளி–வந்து வெற்றி பெற்– றன. வெறும் நடிகை–யாக தன்னை நிலை– நி – று த்– தி க் க�ொள்ளா– ம ல் ‘மிஸ் கம–லா’ என்கிற படத்தை வண்ணத்திரை 54 20.01.2017

இயக்கி, தயா–ரித்– தார். இதன் மூல– ம ா க த மி – ழி ன் மு த ல் பெ ண் இ ய க் – கு – ந ர் , தயா–ரிப்–பா–ளர், வச– ன – கர்த்தா , பாட–லா–சி–ரி–யர், பாடகி என்று அ த் – த ன ை ‘ மு த ல் ’ ப ட் – ட ங் – க – ளை – யு ம் அ ள் ளி – ன ா ர் . பி ன்னா ளி ல் இவர் தியேட்டர் கூட கட்–டின – ார். புரா–ணப் படங்–களி – லு – ம், நாட– கங்–க–ளி–லும் நடித்–து–வந்த டி.பி. ராஜ– ல ட்– சு மி முதன்– மு – த – ல ாக இயக்க முடி– வெ – டு த்த திரைப்– ப– ட – ம ான ‘மிஸ் கம– ல ா’, ஒரு சமூகப்–பட – ம் என்–பது ஆச்–சரி – யம். ஒரு வித– வை – யி ன் மறு– ம ணம் பற்றி பேசிய புரட்– சி ப்– ப – ட ம். ராஜ– ல ட்சு– மி – யி ன் தனிப்– பட்ட வாழ்க்கையை அறிந்–தவ – ர்–களு – க்கு அவர் இந்தக் கதைக்– க – ரு வை எடுத்–துக் க�ொண்டது ஏனென்று புரிந்–தது. சினி–மா–வ�ோடு தன்னை குறுக்–கிக் க�ொள்–ளா–மல் இலக்–கிய உல–கத்–தி–லும் தடம் பதித்–தார். நிறைய நாவல்–களு – ம் எழு–தின – ார்.

- மீரான்


பிங்கி பிரியங்கா

கிணத்துத் தண்ணீ நிறைய இருக்கு குருவி குடிக்க வழியில்லை...


நயன்தாராவுடன் ப�ோட்டி ப�ோட நிக்கி கல்ராணி தயக்கம்! நி

க்கி கல்–ரா–ணியி – ன் ச�ொந்த ஊரு பெங்–களூ – ரு. முதலில் கன்– ன – ட ப் படங்– க – ளி ல்– தான் கணக்– க ைத் த�ொடங்– கினார். அப்–பு–றம் மலை–யா–ளக் கரை–ய�ோ–ரம் ஒதுங்கி, அங்–கிரு – ந்து தமி– ழு க்கு வந்– த ார். இப்– ப�ோ து அவ– ர து கவ– ன ம் முழுக்– க வே க�ோலி– வு ட்– டி ல்– த ான். என– வே – தான் எழும்– பூ – ரி ல் பல க�ோடி ரூபாய் மதிப்–புள்ள பிளாட்டை வாங்கி குடி–யேறி இருக்–கி–றார். இவ–ர�ோடு இவ–ரது அக்–கா–வும், கன்–னட நடி–கை–யும – ான சஞ்–சனா கல்–ராணி மற்–றும் பெற்–ற�ோர் குடி– யி–ருக்–கி–றார்–கள். க�ொக்கி ப�ோட்டு எந்தக் கேள்வி கேட்–டா–லும், எதி–லும் மாட்–டிக் க�ொள்–ளா–மல் கழு–வுகி – ற மீனில் நழு–வுகி – ற மீனாக பதி–லளிக்– கி–றார் நிக்கி. அவ–ரு–ட–னான கல– கலப்–பான கலந்–து–ரை–யா–ட–லின் சில பகு–தி–கள் :

“திடீர்னு நிறைய படங்–க–ளில் நடிக்–கி–றீங்க ப�ோலி–ருக்கே?

வண்ணத்திரை 56 20.01.2017

பின்–ன–ணி–யில் பலத்த சிபா–ரிசு இருக்–குமே?”

“ரசி– க ர்– க ள்– த ான் என்னை இ ய க் – கு – ந ர் – க – ளு க் – கு ம் , த ய ா – ரிப்– ப ா– ள ர்– க – ளு க்– கு ம் சிபா– ரி சு செய்–யு–றாங்க. மலை–யா–ளத்–தில் கிரிக்– கெ ட் வீரர் சாந்– து க்கு ஜ�ோடியா ‘டீம் 5’ படத்–தில் நடிக்– கி–றேன். பைக் ரேஸ் பத்தின படம். தமிழில் ஆதிக்கு ஜ�ோடியா ‘மர–கத நாணயம்’, விக்–ரம்– பி–ர–பு–வ�ோட ‘நெருப்–பு–டா’, லாரன்ஸ் மாஸ்–ட– ர�ோட ‘ம�ொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’, ஜீவா–வுக்கு ஜ�ோடியா ‘கீ’, கவு– த ம் கார்த்– தி க்– க�ோ ட ‘ஹர ஹர மகா–தே–வ–கி–’ன்னு ர�ொம்ப பிஸியா நடிச்–சிக்–கிட்–டிரு – க்–கேன்.”

“கிளா–ம–ருன்னா நிக்–கின்னு ஆயிடிச்சி...”

“அப்–படி – யெ – ல்–லாம் இல்லை. சி னி – ம ா – வு க் கு வ ந் – தி – ரு க் – கி ற இந்த குறு– கி ய காலத்– து – லே யே எந்த நடிகை–யும் ஏத்–துக்க பயப்– படுற ஒரு கேரக்–டர்லே ‘மரகத


நாணயம்’ பண்–ணு–றேன். என்ன கேரக்–டரு – ன்னு இப்போ ச�ொல்ல ம ா ட் – டே ன் . ப ட ம் வ ந் – த ப் – புறம் பார்த்து தெரிஞ்–சுக்–கங்க. ‘ம�ொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’– வில் துறுதுறு ரிப்– ப�ோர்ட்ட ர் கேரக்– ட ர். என்– ன�ோ ட பேவ– ரை ட் – ட ா ன ஏ ரி – ய ா – வ ா ன – ல் ‘ஹர ர�ொமாண்–டிக் காமெ–டியி ஹர மகா–தே–வகி–’ன்னு செலக்ட் பண்–ணி–த்தான் நடிக்–கிறேன்.”

“பாலி–வுட்–டில் உங்–களை கூப்பிடலை ப�ோலி–ருக்கே?”

“நான் ப�ோக ஆசைப்–பட – லை. முதல்லே கூரை ஏறு–வ�ோம். அப்– பு–றம் க�ோழி பிடிப்–ப�ோம். என்– ன�ோட முழு கவ–னமு – ம் இப்போ தென்–னிந்–திய சினி–மா–வில்–தான் இருக்–கு.”

“உங்க அக்கா சஞ்–ச–னா–வ�ோட சேர்ந்து நடிப்–பீங்–களா?”

“தெலுங்–கு–லே–யும், கன்–ன–டத்– து–லே–யும் அக்கா ர�ொம்ப பிஸி. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிக்– கணும்–னுத – ான் ஆசை. வாய்ப்பு வர–ணுமே. ரெண்டு பேருக்–குமே ஈக்–கு–வ–லான ஸ்கோப் இருக்–குற – ம், கதை–யும் அமைஞ்–ச– கேரக்–டரு துன்னா நடிப்– ப�ோ ம். வீ ஆர் வெயிட்–டிங்.”

“முளைச்சு மூணு இலை விடலை. அதுக்–குள்ளே ச�ொந்தப்–ப–டம் தயா–ரிக்–கப் ப�ோறீங்–க–ளாமே?”

வண்ணத்திரை 58 20.01.2017

“ஆசைப்–பட்டா தப்பா? அது என்–ன�ோட எதிர்–கால திட்–டம். இப்–ப�ோ–தைக்கு நடிப்–பு–தான்.”

“வில்–லியா நடிக்க மறுத்துட்டீங்களா?”

“இப்போ நடிக்–கிற ஒவ்–வ�ொரு படத்– தி – லு மே வித்– தி – ய ா– ச – ம ான கேரக்– ட ர்தான். இடை– யி லே வில்லியா நடிக்க கேட்–டாங்க. ஆட்–சே–பணை எது–வு–மில்–லைன்– னா–லும், அதிலே நடிச்–சேன்னா மத்–தப் படங்–க–ள�ோட கேரக்–டர் பாதிக்– க ப்– ப – டு ம். ஆடி– ய ன்ஸ் வி ரு ம் பி ர சி க் – கி ற ஹீ ர�ோ – யினா– த ான் இப்– ப�ோ – தை க்கு நடிப்பேன்.”

“கிளா–ம–ரில் நயன்தாராவுக்கு ப�ோட்–டியா களமிறங்குவீங்களா?”

“பிகினி டிரெஸ் ப�ோட்–டது அவ–ர�ோட விருப்–பம். அது பற்றி நான் கமெண்ட் பண்ண மாட்– டேன். ஆனா, அவ– ர – ள வுக்கு எ ன் – ன ா லே பண்ண மு டி – யாது. இப்போ மட்– டு – மி ல்லே. எப்பவுமே ஓவர் கிளா–மர் செய்ய மாட்–டேன். பேமிலி ஆடி–யன்ஸ் அத்–தனை பேரும் என்னை ரசிக்– கிற மாதிரி ஹ�ோம்–லியா செய்–ய– தான் ஆசை.”

“உங்–க–ளுக்கு யார் இன்ஸ்பிரேஷன்?”

“ வ ா ழ் க் – க ை – யி ல் க ஷ் – ட ப் – பட்டு உழைச்சு முன்–னே–று–கிற


ஒவ்– வ�ொ – ரு த்– த ரு ம் எ ன க் கு இ ன் ஸ் – பி ரே ஷ ன் – த ா ன் . ஆ ன ா , நடிப்பு விஷ– யத்–துலே நான் யாரை– யு ம் பின்– பற்ற விரும்– பல ை. தனித்– து – வ மா இருந்– தா– த ான் சினி– ம ாவுலே ஜெயிக்க முடி–யும்.”

“எப்போ கல்–யா–ணம்? எனி லவ் அஃப–யர்?”

“ எ ன் – ன ட ா இ து . . ‘வண்ணத்– தி – ரை ’ இன்– னு ம் இந்தக் கேள்–வியை கேட்கலை – யேன்னு நெனைச்– சே ன். சி னி ம ா ந டி – க ைன்னா இந்தக் கேள்– வி யை கேட்– டு த்தா ன் ஆ க – ணு ம ா ? வேற கேரி–யரில் இருக்–கிற எந்–தப் பெண்ணி–டம – ா– வது இப்– ப டி கேட்– பீங்–களா? காதல், கல்யா– ண த்தை பத்தி இப்–ப�ோ– தைக்கு எந்த ஐடி– ய ா– வு ம் இல்–லை.”

-தேவ–ராஜ்


சினிமாவுக்கு

24 கதை எழுத கத்துக்கலாம்! மாணவன்

“நா

ட்–டுலே எது–வுமே சரி– யில்–லைங்–க” என்று புலம்–பக் கூடி–ய–வர்– கள்–தான் த�ொண்–ணூறு சத–விகி – த சாமா–னி–யர்–கள். “சரிங்க. இதை– யெ ல்– ல ாம் சரி பண்–ணு–ற–துக்கு என்–ன–தான் தீர்வு?” என்று கேட்– டீ ர்– க – ள ே– யானால், “லஞ்–சம் வாங்–குற – வ – னை தூக்–குலே ப�ோட–ணும், ப�ொண்– ணுங்–களை கிண்–டல் பண்–ணுற ப�ொறுக்–கிப் பசங்–களை கல்–லால் அடிச்சிக் க�ொல்–லணு – ம்” என்–பது மாதி–ரிய – ான எளி–மைய – ான தீர்–வு– களைச் ச�ொல்–லு–வார்–கள். க ல் எ டு த் – து க் க�ொ டு த் து ‘வாங்க அடிக்– க – ல ாம்’ என்று கூப்பிட்–டால், ‘அவ–சர – மா வேலை இருக்–கு’ என்று இடத்தை உடனே காலி செய்–து–வி–டு–வார்–கள். இவர்–களை திருப்–திப்–ப–டுத்–த– தான் புரட்– சி – க – ர – ம ான கதை– யம்சம் க�ொண்ட படங்– க ள் வருகின்–றன. ல ஞ் – ச ம் வ ா ங் – கு – கி – ற – வ ர் – களுக்கு கருட புரா–ணத்–தின்படி தண்டனை, சட்–டத்தை க�ொண்டு மக்– க ளை ஏமாற்– று – ப – வ ர்– க ளை அ தே ச ட் – ட த் – து க் கு வி ளை – யாட்டு காட்டி ஆப்பு அடிப்–பது வண்ணத்திரை 60 20.01.2017

ப�ோன்ற கதை–கள் படங்–க–ளாக வரும்– ப�ோ து தம்– ம ால் நேர– டி – யாக செய்ய முடி–யாத காரி–யங்– களை திரை–யி–லா–வது நாய–கன் செய்–கிறானே என்று இவர்–கள் மகிழ்ச்சி அடை–கி–றார்–கள். திரைப்– ப – ட ங்– க – ளு க்கு கதை – ற – வ – ர்–கள் முதலில் எழுத விரும்–புகி இது–ப�ோன்ற மக்–களை – யு – ம், அவர்– களது எண்– ண ஓட்டத்தை– யு ம் –தான் ஸ்டடி செய்ய வேண்டும். மற்ற கதை– க ளை எழு– து ம்– ப�ோது கதை–யின் மையம், அதற்கு ஒரு நாய– க ன், அவ– னு க்கு ஒரு பிரச்னை என்று கதையை பின்ன வேண்–டும். புரட்–சி–கரக் கதை–களை பட– மாக்க விரும்– பு – ப – வ ர்– க ள் முத– லில் ஒரு பிரச்–னையை கையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்– டு ம். அந்த பிரச்–னைக்கு கார–ணம – ான வில்– லனை பிடித்– து – வி ட்– ட ால் ப�ோதும். அவனை எதிர்க்– க ப் ப�ோகும் ஹீர�ோ ப�ோலீஸா அல்லது சாதா–ரண பிக்–பாக்–கெட் திரு– ட னா, இல்– ல ை– யெ ன்– ற ால் ‘அந்– நி – ய ன்’ படத்– தி ல் வரு– வ – தைப் ப�ோன்ற அம்– பி யா என்– பதைஅடுத்து முடி– வெ – டு த்– து க் க�ொள்–ள–லாம்.


புரட்சி செய்!


ப�ொது– வ ாக அர– ச ாங்– கம் சரி–யில்லை, அர–சி–யல்– வாதி–கள் ம�ோசம் என்–பதை – – ப�ோல ஆளும் வர்க்–கத்–துக்கு எதி–ராக இந்தக் கதை–களை பு னை – வ தே ப ா து – க ா ப் – பான அம்–சம். ஏனெ–னில் ம க் – க – ளை ப் ப�ொ று த் – த – வரை ப�ொற்– க ால ஆட்சி நடந்– த ா– லு ம்– கூ ட திருப்– தி – யாக உண–ர–மாட்–டார்–கள். அவர்–களு – க்கு இருக்–கும் சிறு– சிறு குறை–களைக் கூட பூதா– க– ர – ம ாக நினைப்– ப ார்– க ள். அவர்–க–ளு–டைய ஈக�ோவை திருப்–திப்–படு – த்த வேண்–டும – ா– னால், எல்லா சக்–தி–க–ளும் நிறைந்த நாய–கன் அரசு என்– கிற மாபெரும் இயந்–திரத்தை எதிர்த்து வென்–றால்–தான் வேலைக்கு ஆகும். ம ா ற ா க ஓ ர் ஊ ரி ன் பண்–ணை–யா–ரைய�ோ, ஒரு கம்–பெனி முத–லா–ளியைய�ோ – எதிர்த்–தால், ஹீர�ோ–வுடை – ய கெத்து அந்–தள – வு – க்கு பிக்–கப் ஆகாது. தமிழ்–நாட்–டில் ஜல்–லிக்– கட்டு நடத்– து – வ து பிரச்– னைக்கு உரி– ய – த ாக இருக்– கி ற து . ஜ ல் – லி க் – க ட்டை மு ட க்க ஒ ரு ச ர் – வ – தே ச சதி, இதற்கு நம் உள்– ளூ ர் அ ர சி ய ல் – வ ா – தி – க – ளு ம் , வண்ணத்திரை 62 20.01.2017

த�ொழி–ல–தி–பர்–களும் துணை ப�ோகி– றார்–கள். மாடு பிடிக்–கும் மன்–னாரு என்–கிற ஹீர�ோ, ஐ.நா. சபை லெவ– லுக்கு ப�ோய் வெல்–லு–கி–றான் என்று கதை எழு– தி ப் பாருங்– க – ள ேன். இப்– ப�ோ– தி – ரு க்– கு ம் சென்– டி – மென்டா ன சூழ–லுக்கு பிச்சிக்–க�ொண்டு ப�ோகும். ஆனால்இது– ப�ோ ன்று சமூ– க ப் பிரச்– னை – களை பட–மாக்–கு–வ–தில் ஒரு பெரிய பிரச்னை இருக்–கி–றது. உங்–கள் படம் வெளி–வ–ரும்–ப�ோது இந்–தப் பிரச்–னை ஒன்–றும – ே–யில்லை (அதை–விட பெரிய பிரச்–சினை வந்–துவி – ட்–டது) என்று ஆகி– விட்–டால், படு ஊத்–த–லாக ஆகி–வி–ட– வும் வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. எனி–னும்ஹாலி–வுட் முதல் க�ோலி–வுட் வரை நாய–கன் புரட்சி செய்–யும் கதை–கள் பெரும்–பா–லும் வெற்–றி–யையே எட்டி– யிருக்– கி ன்– ற ன என்– ப – த ால், நீங்– க ள் தைரி–ய–மாக புரட்சி செய்–யல – ாம்.

(த�ொட–ரும்)


குஷி முகர்ஜி

கலர்ஃபுல் ர�ோஜா ம�ொட்டு கருத்த மேகம் கண்டு கணத்தில் இதழ் விரித்திடும்


ரீடர்ஸ்

கிளாப்ஸ்!

அ மலா குறித்த ‘ ஹீ ர � ோ – யி – னி – ஸ ம் ’ கட்–டு–ரை–யில், ‘மாப்– பிள்– ள ை’ படத்– தி ல் க் யூ ட் ப ப் லி ய ா க சூப்–பர் ஸ்டா–ர�ோடு அவர் வலம் வந்–ததை – – யும் மீரான் அவர்–கள் குறிப்–பிட்–டி–ருந்–தால் முழு–மை–யாக இருந்– தி–ருக்–கும். - எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம்.

‘க த்தி சண்–டை’ படத்–தின் பலங்–களை பாராட்டி, பல–கீ–னங்– களை குட்டி சினிமா விமர்– ச – ன த்– தி ல் நடு– நி– லை – ய ான இதழ் ‘ வ ண ்ண த் – தி – ர ை ’ எ ன் – கி ற ப ெ ய ர ை தக்க – வைத் – து க் க�ொண்டீர்கள்.

- அ.காஜா–மை–தீன், நெய்க்–கா–ரப்–பட்டி.

சி று– வ – ய – தி ல் இருந்து விட– மு – டி – ய ாத பழக்கம் என்–கிற கேள்–விக்கு சர�ோ–ஜா–தேவி அளித்த பதில் செம (அக்)குறும்பு!

(அக்)குறும்பு!

வண்ணத்திரை 64 20.01.2017

- மணி–வா–ச–கம், சேந்–த–மங்–க–லம்.


எங்கக் காலத்து கன–வுக்–கன்னி அமலா குறித்த ‘ஹீர�ோ– யி – னி – ஸ ம்’ நினை– வு – று த்– தல் அருமை. தெலுங்கு ரசி–கர்–க–ளுக்–காக ரீ-என்ட்ரி க�ொடுத்த தக–வலை கேள்–விப்– பட்டு க�ோப–மடை – ந்–தேன். தமிழ் ரசி–கர்–கள் என்ன பாவம் செய்–த�ோம்? டா ப்

- வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

5 நடி– க ர்– க ள், நடி– கை – க ள், படங்கள், இயக்–குந – ர்–கள் என்று நடு–நிலை தவ–றா–மல் பட்–டிய – லி – ட்ட ‘வண்–ணத்தி – ர – ை’ வார இதழ்– த ான் சினிமா இதழ்– க – ளி ல் நெம்–பர் 1 என்று வாச–கர்–கள் பட்–டம் வழங்–கு–கிற�ோ – ம். - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

வெ ங்–கட்–பி–ர–புவை சிறந்த இயக்–கு– நராக ஊட–கங்–கள் எது–வும் முன்–வைப்–ப– தில்லை. அவ–ருடை – ய முக்–கிய – த்–துவ – த்தை அறிந்து டாப் 5 பட்– டி – ய – லி ல் சேர்த்த ‘வண்ணத்–தி–ரை–’க்கு வந்–த–னங்–கள்.

- குந்–தவை, தஞ்–சா–வூர்.

‘வண்–ணத்–தி–ரை’ என்–கிற பெய–ருக்கு ஏற்ப இந்த இதழ் முழுக்க வண்–ணங்–களை வாரி–யி–றைத்–தி–ருக்–கி–றீர்–கள். புள�ோ–அப்–பு– களும், அவை–க–ளுக்கு க�ொடுக்–கப்–பட்ட கமெண்–டு–க–ளும் வாட்–ஸப் யுகத்–தி–லும் ‘வண்– ணத் – தி – ர ை– ’ யை விரும்ப முக்– கி – ய – மான கார–ணங்–கள். - சலீம், துறை–மு–கம்.

ஆறு வித்தியாசங்கள் விடைகள்

1) ஆப்பிள், 2) ஹீர�ோயினின் பாதம், 3) ஜாக்கெட், 4) ஹீர�ோவின் கை, 5) ம�ோதிரம், 6) பூ

20-01-2017

திரை-35

வண்ணம்-18

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600 096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத்

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004. ப�ொறுப்பாசிரியர்

யுவகிருஷ்ணா தலைமை நிருபர்்

நெல்லைபாரதி நிருபர்

சுரேஷ் ராஜா சீஃப் டிசைனர்

பிவி

படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. சந்தா விபரங்களுக்கு:

subscription@kungumam.co.in

அலைபேசி: 95000 45730 த�ொலைபேசி: 42209191 Extn: 21120 த�ொலை நகல்: 42209110

இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு வண்ணத்திரை நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004 Editor: Mohamed Israth

முன் அட்டை : ரித்திகா சிங் வண்ணத்திரை

20.01.2017

65


ðFŠðè‹

சென்னை புத்தகக் காட்சி 2017 சசேன்னை �ச்சேயப்�ன கலலூரி எதி்ர உள்ள 06-01-2017 மு்தல புனி்த ஜோர்ஜ் ்மலநி்லப் �ள்ளி ைளோகததில 19-01-2017 ை்ர

v죙 â‡: 593 & 594 u200 u200

u200

கிருஷ்ோ

்க.என.சிைரோமன

u125

ஈ்ரோடு கதிர்

u125

சசேலவு@selvu

அருணசேரணயோ

u90 ல்தோனைந்த

புத்தக விற�்னையோளர்கள் / முகைர்களிெமிருந்து ஆர்ெர்கள் ைர்ைறகப்�டுகின்றனை. ச்தோெர்புக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு

பிரதிகளுக்கு :

சசேன்னை: 7299027361 ்கோ்ை: 9840981884 ்சேலம்: 9840961944 மது்ர: 9940102427 திருசசி: 9364646404,9840961971 செல்ல: 7598032797 229, கச்சேரி ்ரோடு, மயிலோப்பூர், சசேன்னை-4. ்ைலூர்: 9840932768 புதுச்சேரி: 9840887901 ெோகர்்கோவில: 9840961978 ்�ோன: 044 42209191 Extn: 21125 ச�ஙகளூரு: 9945578642 மும்்�: 9769219611 செலலி: 9818325902 Email: kalbooks@dinakaran.com

சூரியன் பதிபபகம்,

புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக சமலாைர், சூரியன் பதிப்பகம், தினகரன், 229, கசசேரி சராடு, மயிலாப்பூர், பேன்ளன - 600004. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இப்்�ோது ஆன்லனிலும் ைோஙகலோம்

www.suriyanpathipagam.com


பூர்ணா

67


ஆச்சர்யத் த�ொடர் ஆரம்பம்!

68

Vannathirai weekly Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N.42762/82. Price Rs.8.00. Day of Publishing :Every Friday.

டைட்டில்ஸ் டாக்

Vannathirai  

vannathirai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you