Page 1

24-02-2017 ரூ . 8.00

தமிழ் சினிமாவில் பரபரப்பு! பந்தாடப்படும் ஹீர�ோயின்கள்!!

1


2


அறிந்து, அறியசா்து, நடந்து, நடககப் தபசாவது, நசாட்டு நடப்பு, ஊசா் நடப்பு, உலக நடப்பு, அரசியல், அறிவியல், ஆன்மிகம், இலககியம், சினிமசா...

தினமும் தினகரன் படிச்சா நீஙகளும் wikiயசானந்சா்சான்

/dinakarannews /dinakaran_web

2

இனி ஞசாயிறுத்சாறும்

www.dinakaran.com


மு

த�ொடரும் கர்ஜனை!

த ல் சி ங் – க – மு ம் , இ ர ண் – டாவது சிங்– க – மு ம் தமி– ழ – கத்– தி ல் குற்– ற – வ ா– ளி – க ளை வேட்டை–யாடி வெற்றி கர்–ஜனையிட்டன. மூன்றாவது சிங்–கம் ஆந்–தி–ரப் பக்–க–மாக ப�ோய் களமாடி–யி–ருக்–கி–றது. ஆந்–தி–ரா–வின் ப�ோலீஸ் கமி–ஷ–னர் மர்–ம–மான முறை–யில் க�ொலை செய்யப்– படு–கிற – ார். க�ொலை–யா–ளிக – ள – ைக் கண்டு– பி– டி ப்– ப – த ற்கு ஒரு சூப்– ப ர் ப�ோலீ– சி ன் நட–வடிக்கை தேவைப்–ப–டு–கி–றது. தமிழக மற்– று ம் ஆந்– தி ர உள்– து றை அமைச்– ச ர்– களின் ஆல�ோ– ச – ன ைப்– ப டி, தமி– ழ க ப�ோலீஸ் அதி– க ாரி துரை– சி ங்– க த்– தி ன் கையில் அந்த அசைன்–மென்ட் வரு–கிற – து. ப�ோன இடத்–தில், அதை–யும் தாண்–டி–ய– த�ொரு சர்–வ–தேச கும்–ப–லின் சாம்–ராஜ்– யம் தலை–விரி – த்–தா–டுவ – தை – ப் பார்க்–கிற – ார். சவால்–களை முறி–ய–டித்து துரை–சிங்–கம் எப்–படி சாதனை படைக்–கி–றார் என்–பது விறு–விறு திரைக்–க–தை–யாக விரி–கி–றது. இரண்–டு–முறை ட்ரெய்–னிங் எடுத்த அனு– ப – வ த்– தி ல் பின்– னி ப் பெட– ல�ோ டு சேர்த்து வீலை–யும் எடுக்–கி–றார் சூர்யா. உய–ரக்–கு–றைவு என்–கிற விமர்–ச–னம் எடு– படாத அள– வு க்கு கம்– பீ ர ப�ோலீ– ச ாக படத்தில் வலம் வந்து மனத்–தில் இடம் பிடிக்– கி றார். பாடி லாங்– வ ேஜ், வசன உச்சரிப்பு என அத்– த னை மட்டத்–தி–லும் நடிப்–பின் சீர்– மட்–டம் உயர்ந்–தி–ருக்–கி–றது. “ க ண் – ட – தை – யு ம் திங்– கி ற ஓநா– யி ன்னு நென ச் – சி ய ா ? ப சி –

வண்ணத்திரை 04 24.02.2017


சூர்யாவைத்– தே டி ஸ் ரு – தி – ஹ ா – சன் வருவதை, ர�ோப�ோ சங்–கர் மூலம் உளவு பார்ப்– ப – தி ல், குடும்– ப த்– தலை– வி – க – ளு க்கு உரிய ப�ொஸ– சிவ்–னெஸ் நேர்த்–தி–யாக வெளிப்– படு–கி–றது. சூர்– ய ா– வி – ட ம் பழகி, வேவு பார்த்து செய்தி எழு– து ம் பத்– தி– ரி – கை – ய ா– ள – ர ாக வரு– கி – ற ார் ஸ்ருதி–ஹா–சன். சூர்–யாவை ஒரு–

விமர்சனம்

யெடுத்தா மட்– டு ம் வ ே ட ்டை ய ா டு ற சிங்–கம்–டா–’’, “உல–கத்– தி– லேயே இத்– த னை வள– மு ம் இருக்– க ற ஒரே நாடு, எங்க ந ா டு – த ா ண்டா . இ த ப்ப ோ ய ா கு ப்பைன் னு ச�ொல்ற?”, “தமிழ்– ந ா டு ப�ோ லீ ஸ் , ஆ ந் தி ர ா ப�ோ லீ ஸ் னு ஏண்டா பிரிச்சுப் பேச– றீ ங்க? வி ஆர் இந்– தி – ய ன் ப�ோ லீ ஸ் ! ” என்று படம் மு ழு க்க ப ல இ ட ங் – க – ளி ல் கர்– ஜி க்– கி றார் சூ ர்யா . மனைவி மீதான பாசம், காத–லிப்–ப–தற்–காக சுற்–றி–வ–ரும் பெண்ணை விட்டு கண்– ணி – ய – மாக வில–கிப்–ப�ோவ – து, ஆக்–ர�ோஷ சண்டை, அழகு நிறைந்த காதல் மகிழ்வு என சூர்–யா–வின் நடிப்பு, இப்–ப–டத்–தின் நிச்–சய வெற்–றிக்கு நிதர்–சன கார–ண–மா–யி–ருக்–கி–றது. சூர்– ய ா– வி ன் மனை– வி – ய ாக வரும் அனுஷ்–கா–வுக்கு பெரிதாக வேலை இல்லை. கிடைத்ததை நி றை – வ ா – க ச் ச ெ ய் – கி – ற ா ர் .

வண்ணத்திரை

24.02.2017

05


த–லை–யாக காத–லிக்–கும் அவ–ரது முயற்சி வேட்– டை– க ள் சுவா– ர ஸ்– ய ம். “எல்– ல ா– ரை – யு ம் பாக்– க ா ம எ ன ்னை ம ட் – டும் பாத்–தா–ருன்னா, நான் ஸ்பெ–ஷல். எல்– லாரை–யும் பாத்–துட்டு என்னை மட்–டும் பாக்– க– லே ன்னா, நான் ர�ொம்ப ஸ்பெ–ஷல்–’’ என்று பேசி கன–வுக்– கா– த – லி ல் சஞ்– ச – ரி க்– கும்–ப�ோது, கவிதை–யாய் தெரி–கிற – ார். கடைசிக்–காட்–சியி – ல் நெகி–ழவை – க்கிறார். முக்–கால்–வாசி வின்–சென்ட் அச�ோ– க ன் ப�ோல இருக்– கு ம் தாகூர் அனுப் சிங், ஆஸ்–தி–ரே–லி– யா–விலி – ரு – ந்து இங்–குள்ள தாதாக்– களை இயக்–கும் மெகா தாதா–வாக வரு–கி–றார். ஆனால், துரை–சிங்– கத்–தின் முன் அந்–தப் புலி–யால், ‘மியாவ்’ என்–று–தான் பம்ம முடி– கி–றது.. விஜ–ய–கு–மார், சரத்–பாபு, ராதிகா சரத்–கு–மார்,மன�ோ–ரமா த�ொடங்கி நாற்–ப–துக்–கும் மேற்– பட்ட முன்–னணி – க் கலை–ஞர்–கள் சிங்–கத்–தின் வேட்–டைக்கு துணை நிற்–கி–றார்–கள். ப்ரி– ய ன் ஒளிப்– ப – தி வு என்– ப – தால், படத்–த�ோடு சேர்ந்து நாமும் ஓட–வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது. வி.டி. விஜ–யன் மற்–றும் ஜெய்–யின் படத்–

06 24.02.2017

வண்ணத்திரை

த�ொ–குப்பு, படத்–தின் விறு–வி–று– வுக்கு வலிமை சேர்த்–தி–ருக்–கி–றது. ஹாரிஸ் ஜெய–ராஜ் இசை–யில், தாமரை எழு–திய, ‘முதல்–முறை உன்– ன ைப் பார்த்– தேன் ’ நல்ல மெலடி. ஹாரிஸ் ஜெய–ரா–ஜும் ஹரி– யு ம் இணைந்து எழு– தி ய ‘வைஃபி வைஃபி’, நல்ல துள்–ளல். ப�ோலீஸ் வீரத்தை பறை–சாற்– றும் பட–மாக மட்–டு–மில்–லா–மல், நாட்–டுப்–பற்று, சர்–வ–தேச துர�ோ– கம் என எல்லை தாண்டி பய– ணித்–திரு – க்–கிற – ார் இயக்–குந – ர் ஹரி. வெற்றி நிச்–ச–யம் என்–கிற நம்–பிக்– கை–யில், ‘வேட்டை த�ொட–ரும்’ என்று கார்டு ப�ோடு–கி–றார். கர்– ஜனை த�ொட–ரும் என நம்–பல – ாம்.

- நெல்லை பாரதி


ஜெனிலியா

தரிசா கிடக்கு மடக்கிப் ப�ோடு


தமிழ் சினிமா அ

ர–சிய – லி – ல்–தான் ச�ொல்– வார்– க ள். ‘மாற்– ற ம் ஒன்றே மாறா– த – து ’. தமிழ் திரை–யு–ல–கி–லும் இப்–ப�ோது அது–தான் மந்–தி–ரச் ச�ொல். சமீ–ப– மாக படங்– க – ளி ல் ஒப்– ப ந்– த – ம ான ஹீர�ோ– யி ன்– க ள் அடுத்– த – டு த்து பந்தா–டப்–படு – வ – த – ால், க�ோலி–வுட்–டின் கிளா–மர் ஏரி–யாவே திகி–ல–டைந்து இருக்–கி–றது. முத– லி ல் ஒரு ஹீர�ோ– யி னை ஒ ப்ப ந் – த ம் ச ெ ய் – கி – ற ா ர் – க ள் . அவர் கேட்–கும் சம்–ப–ளத்–தை–யும் க�ொடுக்–கி–றார்–கள். கால்–ஷீட் வாங்– கும்–ப�ோது–தான் குள–று–படி ஏற்–படு– கி– ற து. ஹீர�ோ– வி ன் தேதிக்– கு ம், ஹீர�ோ–யின் தேதிக்–கும் ஒத்–துவ – ர– ாது. உடனே அந்– த ப் படத்– தி – லி – ரு ந்து ஹீர�ோ–யின் நீக்–கப்–ப–டு–கி–றார். அல்– லது ஹீர�ோ– யி னே தன்– னு – டை ய நிலை– மையை ச�ொல்லி விலகி விடு– கி – ற ார். படத்தை இயக்– கு ம் இயக்–கு–நர்–க–ளுக்–குத்–தான் வாயில்

தேவ–ராஜ்

நுரை தள்–ளுகி – ற – து. மறுபடியும் தன் கதைக்கு ப�ொருந்தும்– ப – டி – ய ான வேறு ஹீர�ோ–யினை தேடி ஒப்பந்தம் செய்–வத – ற்–குள், படப்–பிடிப்பு தள்–ளிப் ப�ோகி–றது. அதிலும் புது–முக இயக்– கு–நர்–க–ளின் நிலைமை ர�ொம்–ப–வும் பரி– த ா– ப ம். தயா– ரி ப்– ப ாளர்– க ள�ோ தலை– யி ல் துண்– டை ப் ப�ோட்– டு க் க�ொண்டு, ‘ஏன்–தான் சினிமா எடுக்க வந்– த �ோம�ோ?’ என்று ந�ொந்து நூடுல்ஸ் ஆகிவிடு– கி – ற ார்கள். தெரிந்தோ தெரி–யா–மல�ோ நட்–சத்– தி–ரங்–க–ளின் ஆதிக்–கத்–துக்கு தமிழ் சினிமா பணிந்–து–விட்–ட–தால் இந்த நிலைமை. ‘வண்–ணத்–திர – ை’ வாச–கர்–களுக்– காக தற்– ப �ோது நடந்து வரும் டாப்-10 பந்–தா–டல்–கள் எக்ஸ்க்–ளூ– ஸிவ்–வாக... * ‘தெறி’க்–குப் பிறகு அட்லி விஜய் இணைந்–தி–ருக்–கி–றார்கள். இன்–னும் பெய–ரி–டப்–ப–டாத இந்தப் ப ட த் – தி ல் ச ம ந்தா , க ா ஜ ல்

பந்தாடப்படும்


வில் பரபரப்பு!

ஹீர�ோயின்கள்!!


அகர்வால், ஜ�ோதிகா என்று மூன்று ஹீர�ோ–யின்–களை இயக்– கு–நரி – ன் சம்–மத – த்–த�ோடு தயா–ரிப்– புத் தரப்பு ஒப்–பந்–தம் செய்–தது. ஆனால், திடீ–ரென ஜ�ோதிகா வில– கி – வி ட்– ட ார். வாங்– கி ய அட்–வான்–ஸை–யும் திருப்–பிக் க�ொடுத்–து–விட்–டார். மறு–நாள் படப்– பி – டி ப்பு நடக்க இருந்த நிலை– யி ல், காஸ்ட்– யூ ம்ஸ் உள்ளிட்ட விவ–ரங்–கள் எல்–லாம் ‘ஓக்– கே ’ ஆகி திருப்தியான நிலையில், இப்படி– ய�ொ ரு கு ண் டு வி ழு ந்த து . ப ட க் – குழுவே அதிர்ந்– து ப�ோன நிலை–யில், எல்–லாம் கையை விட்டு மீறிப்–ப�ோய் இயக்–கு–நர் அட்லி கடுமை– ய ான மன– – உளைச்–சலு – க்கு உள்–ளானார். ப�ொன் வைக்கும் இடத்– தி ல் பூ வை க் கு ம் க ண க் – க ா க சட்டென்று நித்–யா–மே–னனை சப்ஸ்–டிட்–யூட்–டாக பிடித்–தி–ருக்– கி–றார்–கள். ‘குஷி’, ‘திரு–மலை – ’ என்று வெற்– றி ப்– ப – ட ங்– க – ளி ல் விஜய் - ஜ�ோதிகா இணைந்து நடித்–தார்–கள். இந்–தப் படத்–தில் ஜ�ோதிகா ஏன் வில– கி – ன ார் என்கிற கார– ண ம் இன்– னு ம் மர்–ம–மா–கவே இருக்–கி–றது. * ஆர்.பன்– னீ ர்– ச ெல்– வ ம் இயக்–கத்–தில் ‘கருப்–பன்’ படத்– தில் விஜய் சேது–பதி – க்கு ஜ�ோடி– வண்ணத்திரை 10 24.02.2017


யாக நடிக்க ஒப்–பந்–த–மா–னார் லட்–சுமி மேனன். ஏற்–கனவே ‘றெக்–க’ படத்–தில் இந்த காம்பி னே–ஷனி – ன் நெருக்–கம் ரசிகர்–க– ளி–டம் எதிர்–பார்ப்பை ஏற்–ப– டுத்தி இருந்தது. படப்–பிடி – ப்பு த�ொடங்–கிய நாளன்று லட்– சு–மி –மே–னன் வர–வில்லை. கே ர ள ா – வு க் கு ப � ோ ன் ப�ோட்டு விசா–ரித்–த–ப�ோது, தான் நடிக்–கும் கல்–லூ–ரி– யில் நடந்த கல்ச்–சுரல்–ஸில் பங்–கேற்–ற–ப�ோது மேடை– யில் நட–னம – ா–டிக் க�ொண்– டி – ரு ந் – த – ப � ோ து கீ ழ ே விழுந்து வலது கால் எலும்பு முறிந்து– வி ட்– ட – தாக லட்சுமி மேனன் த ர ப் பு க ா ர ண ம் ச�ொல்லி இருக்–கி–றது. இரண்டு மாதங்– க ள் அவர் கட்டாய ஓய்வு – ர்– எடுக்க வேண்–டும் என்று மருத்–துவ கள் அறி–வுறு – த்தியிருக்–கிற – ார்–கள – ாம். அவ–ருக்–காக இரண்டு மாதங்–கள் ப�ொறுக்க முடி–யாது என்ற நிலை– யில் அவசர அவசரமாக ஹீர�ோ–யின் தேடி, ‘பலே வெள்–ளையத் தேவா’ படத்தில் சசி– கு – ம ா– ரு க்கு ஹீர�ோ– யி–னாக நடித்த ரவிச்–சந்–திரனின் பேத்தி தான்– ய ாவை ஒப்– ப ந்– த ம் செய்து, உடனே படப்–பி–டிப்–பைத் த�ொடங்கி விட்–ட–னர்.

* லிங்– கு – ச ாமி இயக்– க த்– தி ல் விஷால், மீரா ஜாஸ்–மின் நடித்து ஹி ட் – ட – டி த்த ப ட ம் ‘ ச ண் – ட க் – க�ோ–ழி’. இப்–ப–டத்–தின் இரண்–டாம் பாகத்தை த�ொடங்–கி–ய–தி–லி–ருந்தே பஞ்–சா–யத்து–தான். இடையே லிங்–கு– சாமி தெலுங்–கில் அல்லு அர்–ஜுன் நடிக்–கும் படத்தை இயக்–கு–வ–தாக செய்தி வந்– த – து மே கடுப்– ப ா– கி ப் ப�ோன விஷால், படத்– தையே வண்ணத்திரை

24.02.2017

11


கைவி–டு–வ–தாக அதி–ர–டி–யாக ட்விட்– ட – ரி ல் அறி– வி த்– த ார். லிங்குசாமி தரப்பு விஷா– ல�ோடு சமா– த ானப் பேச்– சு – வார்த்தை நடத்தி படத்–தைத் த�ொடங்– கி – ன ார்– க ள். முதல் பாகத்–தில் நடித்த மீரா– ஜாஸ்– மினை மீண்டும் த�ொடர்பு க�ொண்–டார்–கள். திரு–ம–ணத்– துக்– கு ப் பிறகு நடிப்– ப – தை த் தவிர்த்து வந்த மீரா– ஜாஸ்– மின் மலை– ய ா– ள ப் படங்– க – ளில் சமீ–ப–மாக ஒப்–பந்–த–மாகி இருக்–கிற – ார். ஆனால், ஏன�ோ தெரி– ய – வி ல்லை. ‘சண்டக்– க�ோ–ழி’ பிராஜக்ட்–டுக்கு மட்–டும் ஸ்ட்–ரிக்–டாக ‘ந�ோ’ ச�ொல்–லி– விட்– ட ார். “கீர்த்தி சுரேஷை கேட்–டுப் பாருங்–கள்” என்று விஷால் ச�ொல்–லி–விட, ‘கதை– யையே மாற்– ற – வே ண்– டு – மே ’ என்–கிற முணு–மு–ணுப்–ப�ோடு அவரைத் த�ொடர்பு க�ொண்–டி– ருக்–கி–றார் இயக்–கு–நர் லிங்கு– சாமி. கீர்த்தி–சுரே – ஷ்–தான் நடிக்– கப் ப�ோகிறார் என்–பது இந்த நிமி–டம் வரை உறுதி. * ‘வாலு’ படத்தை இயக்– கிய விஜய்–சந்–தர், விக்–ரமை இயக்– கு – கி – ற ார். இன்– னு ம் பெய–ரி –டப்–ப–டா த இந்– த ப் படத்– து க்கு இப்– ப �ோ– தை க்கு ‘விக்ரம்-53’ என்று தற்–கா–லி–க–


மாக கிளாப் ப�ோர்–டில் டைட்–டில் எழுதி, படப்–பி–டிப்பு நடந்து வரு– கி–றது. மலை–யா–ளத்–தில் ‘பிரே– மம்’ மூலம் ரசி–கர்–களை கவர்ந்த சாய்–பல்–ல–விதான் ஹீர�ோ–யின் என்–றார்–கள். என்ன கார–ணம�ோ தெரி–ய–வில்லை. தான் அந்தப் ப ட த் – தி ல் ந டி க் – க – வி ல்லை என்று ட்விட்–ட–ரில் மறுத்–தார் சாய்–பல்–லவி. அதை–ய–டுத்து சாய்–பல்–லவி – யை சமா–தா–னம் செய்–தார்–கள். ‘விஜய்–சந்–தர் இயக்– கு ம் படத்– தி ல் விக்– ர – ம�ோடு நடிக்–கிறே – ன்’ என்று பெரு– மை – ய ாக மீண்– டு ம் ட்விட்– ட – ரி ல் அறி– வி த்– த ார் சாய்– ப ல்– ல வி. பின்– ன – ணி – யில் என்–ன–தான் நடந்–தது என்று தெரி– ய – வி ல்லை. இப்–ப�ோது அந்–தப் படத்– தில் தமன்னா நடிக்க படப்– பி – டி ப்பு ஜரூ– ர ாக நடந்து வரு–கி–றது. * கவு–தம் வாசு–தேவ் மேனன் இயக்–கத்–தில் விக்–ரம் நடிக்–கும் ‘துருவ நட்–சத்–தி–ரம்’ படத்–தில் அவ–ருக்கு ஜ�ோடி–யாக அ மெ – ரி க் – க ா – வ ா ழ் மலை– ய ாள நடிகை அனு இம்–மா–னுவே – ல் (‘துப்– ப – றி – வ ா– ள ன்’ படத்– தி – லு ம் நடிக்–


கி – ற ா ர் ) ந டி க் – க ப் ப�ோகி–றார் எ ன் று அ றி – வி க் – கப்– ப ட்– ட து. அவர் திடீ– ரென நடிக்க மறுத்–துவி – ட்–ட– தாக சமூ– க – வலைத்–தள – ங்– க–ளில் தக–வல் வெளி–யா–னது. தெ லு ங் – கி ல் வெளி–வந்து பெரும் வெற்றி பெற்ற ‘பெல்லி சூப்–புலி – ’ படத்–தின் தமிழ் ரீமேக் உரி–மையை கவு–தம் வாசு–தேவ் மேனன் வாங்–கியி – ரு – க்–கிற – ார். தெலுங்–கில் நடித்த ஹீர�ோ– யி ன் ரீத்து வர்– ம ா– வையே தமிழிலும் நடிக்க வைக்க ஒப்–பந்–தம் செய்–தி–ருந்–தார். இப்–ப�ோது அவ–ச–ரத்– துக்கு ரீத்து வர்– ம ா– வையே ‘துருவ நட்–சத்–தி–ரம்’ படத்–துக்–கும் ஹீர�ோ–யின் ஆக்–கி–விட்–டார் மேனன். * நீண்ட இடை–வெ–ளிக்–குப் பிறகு அமீர் இயக்–கு–வ–தாக அறி–விக்–கப்–பட்– டி–ருக்–கும் படம் ‘சந்–த–னத் தேவன்’. இதில் ஆர்–யா–வும், அவ–ரு–டைய தம்பி சத்–யா–வும் இணைந்து நடிக்–கிற – ார்–கள். முக்கிய வேடத்– தி ல் அமீ– ரு ம் நடிக்– கிறார். அமீ–ருக்கு ஜ�ோடி–யாக இனியா நடிப்–ப–தாக ச�ொல்–லி–யி–ருந்–தார்–கள். வாச–கர்–களே, ஒரு குட்டி ஃப்ளாஷ்– வண்ணத்திரை 14 24.02.2017

பேக். மன்–னிக்–க–வும். முன்பு பார–திர– ாஜா இயக்–கத்–தில் பார்த்– தி–பன், அமீர் இணைந்து நடிப்– பதாக அறி–விக்–கப்–பட்ட படம் ‘அன்– ன க்– க�ொ – டி – யு ம் க�ொடி– வீரனும்’. இதில் அமீருக்கு ஜ�ோடி–யாக நடிக்க ஒப்–பந்–தம – ாகி இருந்–த–வர் இனியா. அந்தப் படம் அப்– ப �ோது கைவிடப்– பட்டு, பின்னர் ‘அன்னக்–க�ொடி’ என்– கி ற பெய– ரி ல் புது– மு – க ம் லட்சு– ம – ண ன் நாரா– ய – ண ன், கார்த்– தி கா நடிப்பில் வெளி– வந்தது. ஃப்ளாஷ்–பேக் ஓவர். அப்–ப�ோது இணை–யா–மல் ப�ோன ஜ�ோடி, இப்– ப �ோது இணை– ய ப் ப�ோகி– ற ார்– க ள். ‘இதில் யாரும் பந்–தா–டப்–ப–ட– வில்–லையே?’ என்று நீங்–கள் கேட்–பது புரி–கி–றது. ஒரு ந�ொடி ப�ொறுங்– க ள். விஷ– ய த்– து க்கு வரு–கி–ற�ோம். – த்–தே–வன்’ படத்–தில் ‘சந்–தன ஆர்– ய ா– வு க்கு ஹீர�ோ– யி – ன ாக நடிக்க முத–லில் அறி–விக்–கப்– பட்ட– வ ர் ‘பிச்– சை க்– க ா– ர ன்’ படத்–தின் ஹீர�ோ–யின் சாத்–னா– டைட்– ட ஸ். ஜல்– லி க்– க ட்– டு க்கு ஆத– ர – வ ாக ப�ோராட்– ட ங்– க ள் நடந்–து க�ொண்–டி–ருந்த நேரத்– தில், இப்–பட – த்–தின் ஃபர்ஸ்ட்–லுக் ப�ோஸ்–டர்–கள் வெளி–வந்து பர– பரப்பு ஏற்–பட்ட நிலை–யில், திடீ–


ரென தயா–ரிப்– பா–ள–ரான கார்த்– தி க் என்– ப – வரை காதல் திருமணம் ச ெ ய் – து க�ொ ண் – ட ா ர் சாத்னா. இந்– த ப் பிரச்– னை – யி ல் கடுப்–பான அமீர் தரப்பு, ‘பட்– ட–தா–ரி’ ஹீர�ோ–யின் அதிதி– மே–னனை ஒப்–பந்தம் செய்– தி–ருக்–கி–றார்–கள். சமீ–பத்–தில் இந்த அதி–தி–தான் ஒரு தமிழ்ப்– பட இயக்–கு–நர�ோ – டு ம�ோத–லில் ஈடு–பட்டு, தற்–க�ொலைக்கு முயற்– சித்து மருத்– து – வ – ம – னை – யி ல் அட்–மிட் ஆன–வர். ஏற்–க–னவே இவர் இளம் ஹீர�ோ அபி– சர–வ–ண–ன�ோடு இணைந்து கிசு–கிசுக்–கப்–பட்–ட–வர்.


* மணி– ரத்–னம் இயக்– கும் ‘காற்று வெளி–யி–டை’ ப ட த் – தி ல் கார்த்– தி – யி ன் ஜ�ோ டி – ய ா க நடிக்க முத–லில் ப ரி – சீ – லி க்க ப் – பட்– ட வர் சாய்– பல்– ல – வி – த ான். த மி ழ் ப் – ப – ட ம் எ ன் – ற ா ல் அ வ – ருக்கு ஆகாத�ோ என்–னவ�ோ தெரி–ய– வில்லை. பின்–னர் சமந்தா, நித்– ய ா– மே–னன், தன்–ஷிகா ஆகி– ய�ோ – ரி ன் பெயர்கள் அடிப்– ப ட்– ட ன. கடைசி–யாக பிர–ப–ல–மான பாலி–வுட் நடிகை அதிதி ராவ் ஹைதரி (இவர் ‘சிருங்–கா–ரம்’ என்–கிற ஒரே ஒரு தமிழ்ப்–ப–டத்–தில் நடித்–தி– ருக்–கி–றார்) நடித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். * மிஷ்–கின் இயக்–கும் ‘துப்–ப–றி–வா–ளன்’ படத்–தில் விஷா–லுக்கு ஜ�ோடி–யாக முத–லில் ரகுல் ப்ரீத்தி சிங்–தான் ஒப்–பந்–தம் ஆனார். படப்–பிடி – ப்பு தாம–தம – ா–னத – ால், இப்–பட – த்–துக்கு க�ொடுத்– தி – ரு ந்த தன்– னு – டை ய கால்ஷீட் வீணாகி– வி ட்– ட – த ாகக்கூறி, தெலுங்– கி ல் பிஸியாகி விட்– ட ார். கடுப்– ப ான மிஷ்– கி ன் உட– ன – டி – ய ாக அனு இம்– ம ா– னு – வேலை ஒப்பந்தம் செய்–தார். படத்–தில் இன்–ன�ொரு ஹீர�ோ–யின – ாக நடிக்க சம்–மதி – த்–திரு – ந்த கமல்– வண்ணத்திரை 16 24.02.2017

ஹாசனின் இளைய வாரிசு அக்‌ஷரா–ஹா–சன், அஜீத்– கு ம ா – ரி ன் ‘ வி வே க ம் ’ படத்– தி ல் நடிப்– ப – தற்கே கூடு–தல் முக்–கி–யத்–து–வம் க�ொடுத்து வந்– த – த ால், அவ–ரை–யும் நீக்–கி–விட்டு ஆண்ட்–ரி–யாவை நடிக்க வைக்–கி–றார்–கள். * வெற்–றிம – ா–றன் இயக்– கும் ‘வட– ச ென்– னை ’, மூன்று பாகங்– க – ள ாக உரு– வ ா– கி – ற து. இதில் தனு–ஷுக்கு ஜ�ோடி–யாக நடிக்க சமந்தா ஒப்– ப ந்– தம் செய்– ய ப்– ப ட்– ட ார். ஆனால், நாகார்–ஜுனா– வின் மகன் நாக–சை–தன்– யா– வ�ோ டு திரு– ம – ண ம் நிச்–ச–யிக்–கப்–பட்ட நிலை– யில் அடிக்–கடி ஹைதரா– ப ா த் – து க் கு ப ற ந் – து க�ொண்–டி–ருந்–தார். படப்– பி–டிப்–புக்கு அவ–சிய – ம – ான நேரங்–க–ளில் ஹீர�ோ–யின் இல்–லா–தத – ால் கடுப்–பான தனுஷ் - வெற்–றி–மா–றன் இரு–வ–ரும் உட–ன–டி–யாக அம– ல ா– ப ாலை ஹீர�ோ– யி–னாக்கி படப்–பி–டிப்பை த�ொடர்–கி–றார்–கள். * சமுத்–திர– க்–கனி இயக்– கு–வ–தாக ச�ொல்–லப்–பட்ட படம், ‘கிட்–ணா’. இதில்


பல்–வேறு கெட்–டப்–பு–க–ளில் நடிக்க அம–லா–பால் ஒப்–பந்–தம் ஆனார். அந்த நேரத்–தில்–தான் இயக்–கு–நர் ஏ.எல்.விஜய்–யு–டன் காதல், திரு–ம– ணம் என்று அம–லா–பால் பிஸி–யா– கி–விட்–டார். எனவே, தன்ஷிகாவை ஹீர�ோ–யின – ாக ஒப்பந்தம் செய்–தார் சமுத்திரக்–கனி. ப�ோட்–ட�ோ–செ–ஷ– னும் நடந்– த து. எதிர்– ப ா– ர ா– வி – த – மாக சமுத்–தி–ரக்–கனி, நடி–க–ராக பிஸியாகி–விட்டார். இடையே ‘அப்– பா’ படத்தை இயக்கி நடித்–தார். ‘கிட்–ணா’ ஷூட்–டிங் த�ொடங்–கப்–ப– டவே இல்லை. இதற்–குள்ளாக ‘கபா–லி’ மூல–மாக பெரி–யள – வி – ல் பிஸி–யாகி விட்டா–லும்,

பழை ய நன்–றியை மறக்–காமல், ‘கிட்–ணா–’–வில் நடிக்க ஆவ–லு– டனே இருக்–கிறார் தன்–ஷிகா. அடிக்– க டி சமுத்– தி ரக்– க – னி க்கு ப�ோன் செய்து, “நான்– த ானே நம்ம படத்–துலே ஹீர�ோ–யின்?” என்று கேட்–டு–வரு–கி–றார். சமுத்–தி– ரக்–க–னி–யும், “நிச்–ச–யமா ‘கிட்–ணா–’– வில் நீதான் ஹீர�ோ–யின்” என்று உறு–தி–ய–ளித்து வரு–கி–றார். படப்– பி–டிப்–பு–தான் எப்–ப�ோது த�ொடங்–கு– மென்று தெரி–ய–வில்லை. வண்ணத்திரை

24.02.2017

17


ச�ொன்னா நம்புங்க சுதந்திரமாதான் இருக்கோம்

ஹர்ஷிகா


கும்முன்னு பூத்திருக்கு

அவந்திகா


ை வ மா ் அம ைச்சு நின தேன்! அழு நர் கு க் ய இ ர் ா ற கி ழ் கி ெ ந

வண்ணத்திரை 20 24.02.2017


ல்–லிக்–கட்டு பிரச்–னை–யில் மல்லு கட்–டிக் க�ொண்–டி– ருந்த ராக– வ ா– ல ா– ர ன்ஸ் க�ொஞ்–சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி ‘ம�ொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’ பிர– ம �ோ– ஷ ன் வேலை–க–ளில் பிஸி ஆகி–யி–ருக்–கி–றார். தலையை ம�ொட்டை அடித்து, ஸ்டை– லி–ஷான லுக்–கில் லாரன்ஸ் மிரட்–டி– யி– ரு க்– கு ம் இப்– ப – ட த்– தி ன் இயக்– கு – ந ர் சாய்–ர–ம–ணி, மத்–தி–யான பசி–வேளை– யில் ‘வண்–ணத்–திரை – –’க்கு நேரம் ஒதுக்– கி–னார்.

“ப�ோலீஸ் கதையா?”

“ஆமாம். ‘தங்–கப் பதக்–கம்’, ‘மூன்று முகம்’, ‘காக்–கிச் சட்–டை’, ‘சத்–ரி–யன்’, ‘வால்–டர் வெற்–றி–வேல்’, ‘ப�ோக்கிரி’, ‘ எ ன்னை அ றி ந் – தா ல் ’ , ‘ சி ங் – க ம் ’ இப்படியே தமி– ழி ல் வந்த ப�ோலீஸ் படங்–களை ஒரு நூறா–வது ச�ொல்–ல– லாம். எல்லா மாஸ் ஹீர�ோ– வு மே மினி– ம ம் ஒரு ப�ோலீஸ் பட– ம ா– வ து பண்ண– ணு ம்னு நெனைப்– ப ாங்க. இந்தக் கதை–யிலே வித்தி–யா–சம் காட்– டு–றது ர�ொம்ப கஷ்–டம். முறுக்கு மீசை, ஒட்– ட – வெ ட்– டி ய கிராப்– பு ன்னு ஒரே மாதி–ரியா – தா – ன் ஹீர�ோ–வுக்கு கெட்டப் க�ொடுக்க முடி– யு ம். ‘மூன்று முகம்’ படத்– தி ல் ரஜி– னி – தா ன் ‘அலெக்ஸ் பாண்–டி–யன்’ கேரக்–ட–ருக்கு செமத்–தி– யான வேரி–யேஷ – ன் காட்–டியி – ரு – ப்–பாரு. இதுலே லாரன்– ஸ ுக்கு அது– ம ா– தி ரி டிஃப–ரன்டா ஏதா–வது செய்–யணு – ம்னு நெனைச்–ச�ோம். ஒரு ப�ோலீஸ்–கா–ரரை வண்ணத்திரை

24.02.2017

21


ம�ொட்–டையி – ல் பார்த்தா, அது புதுசா இருக்–குமி – ல்–லையா? அப்– ப–டி–த்தான் செஞ்–சி–ருக்–க�ோம். படம் பட்–டாசா வந்–தி–ருக்–கு.”

“கதை?”

“ரெண்டு ப�ோலீஸ் ஆபீ–சர்– களுக்–குள் ஏற்–ப–டு–கிற ம�ோதலை வில்–லன் எப்–படி பயன்–ப–டுத்–திக்– கிறான் என்–பது – தா – ன் ஒன்–லைன்.”

“ஆடிய�ோ ரிலீஸ் அமர்க்களப்பட்டி–ருக்கே?”

“ ப ட த் – த�ோட ஃ ப ர் ஸ் ட் – லுக்கே எங்– க – ளு க்கு பிர– ம ா– த – மான வர–வேற்பை க�ொடுத்–தி– ருக்கு. ஆடிய�ோ ரிலீ– ஸ ுக்கு சத்– ய ம் தியேட்– ட ர் வாச– லி ல் ரெண்டா யி ர ம் பே ரு வ ந் – துட்டாங்க. விவசா–யிக – ள் வெளி– யிட மாண–வர்–கள் சிடியை பெற்–றுக் க�ொள்–கிற மாதிரி ஏற்–பாடு பண்–ணி–யி–ருந்– த�ோம். அதுக்கு நல்ல ரெஸ்–பான்ஸ்.”

“ராகவா லாரன்ஸ்?”

வண்ணத்திரை 22 24.02.2017

“ ம ாஸ ்ட ர் இ ந ்த ப் ப டத்தை ஒ ன் – ம ே ன் ஆ ர் – மி யா தா ங் – கு – ற ா ரு . அ வ ர் இ து –


வரைக்–கும் நடிச்ச ஜான–ரிலி – ரு – ந்து முற்–றி–லும் வித்–தி–யா–சமா இந்–தப் படம் வந்–தி–ருக்கு. ‘ம�ொட்டை ப�ோட– ணு ம்– ’ னு கேட்– டப்போ அவர் ஒத்– து க்– க லை. ‘ஒண்ணு, ரெண்டு சீனுலே அப்– ப டி வர– லாம், படம் முழுக்க வந்தா தாங்– கா–து–’ன்னு ச�ொன்–னாரு. இந்–தப் ப ட த் – த�ோட ஹ ை லைட்டே ப�ோலீஸ் ம�ொட்– டை – தா ன்னு கன்– வி ன்ஸ் பண்– ண�ோ ம். எங்– களுக்– க ாக எடை– யெ ல்– ல ாம் ப�ோட்டு பக்–காவா யூனிஃ–பார்– மில் வந்து நின்– னா ரு. நைட்டு பன்–னிரெ – ண்டு மணிக்கு ஷூட்– டிங் முடிஞ்– ச ா– லு ம், மறு– ந ாள் கரெக்டா ஆறு மணிக்கு வந்–து– டு–வாரு. அதுக்கு ரெண்டு மணி – யே எழுந்து ஜிம்– நேரம் முன்–னாடி முக்கு ப�ோய் உடம்–பையெ – ல்–லாம் முறுக்–கிக்–கிட்டு கேரக்–ட–ராவே மாறி– டு – வ ாரு. குழந்– தை – க – ளு க்கு மாஸ்–டரை ர�ொம்–பப் பிடிக்–கும் என்– ப – தா – லேயே அவங்– க ளை கவரு– கி ற மாதிரி இந்த டைட்– டிலை வெச்–ச�ோம். டைட்–டிலு – க்கு ஒரு கெட்–டப் வேணும்–னு–தான் அவ–ருக்கு ம�ொட்–டையே ப�ோட்– ட�ோம். ம�ொட்டை ப�ோட்–ட–தா– லேயே திரைக்–கதைய – ை நிறைய மெரு–கேத்த வேண்–டி–யி–ருந்–தது. ஏன் ம�ொட்– டை – ய�ோட ஒரு ப�ோலீஸ் ஆபீ– ஸ ர் இருக்– க ாரு என்–ப–தற்கு நாங்க க�ொடுக்–குற

ஜஸ்– ட ிஃ– பி – கே – ஷ ன் பக்– க ாவா இருக்–கும்.”

“சத்–ய–ராஜ்?”

“அவ–ரும் ப�ோலீஸ் ஆபீ–ஸராத்– தான் நடிக்– கி – ற ாரு. ப�ோலீஸ் கதைன்னு அவரு கிட்டே ச�ொன்– ன– து மே ‘ஆளை விடுங்– க – ’ ன்னு ஓடப்– ப ார்த்– தா ரு. அவ– ரு க்கு பெரிய அடை–யா–ளம் க�ொடுத்த ‘கடமை கண்–ணிய – ம் கட்–டுப்–பா–டு’ படத்–துலே த�ொடங்கி வித–வித – மா அவரு எவ்–வ–ளவ�ோ பண்–ணிட்– டாரு. இன்–டர்–வெல்–லுக்கு முன்– னாடி வர்ற முக்–கி–ய–மான ஒரு சீனை கேட்– டுட்– டு –தா ன் அவர் நடிக்–கவே சம்–ம–திச்–சா–ரு.”

“நிக்கி & ராய்–லட்–சு–மின்னு டபுள் தமாக்கா ப�ோலி–ருக்கே?”

“ஹீர�ோ–யின் நல்ல டான்–ஸரா இருக்–கணு – ம்னு எதிர்பார்த்–த�ோம். ஏன்னா, ‘ஆட–லு–டன் பாடலை கேட்டு ரசிப்– ப – தி ல்தான் சுகம்’ பாட்டை ரீமிக்ஸ் பண்–ணி–யி–ருக்– க�ோம். மாஸ்–ட–ருக்கு ஈக்–கு–வலா இதுலே டான்ஸ் பண்–ண–ணும். நிக்கி கல்–ராணி நல்லா டான்ஸ் ஆடு– வ ாங்– க ன்னு நெனைச்சு அவங்– க ளை கமிட் பண்– ணி ட்– டேன். அப்– பு – ற ம்– தா ன் தெரிஞ்– சது அவங்– க – ளு க்கு டான்ஸ் அவ்– வ ளவா பரிச்– ச – ய – மி ல்– ல ாத ஏரியா. ஆனா, சவாலா எடுத்– துக்–கிட்டு ஆறு மாசம் கடு–மையா டான்ஸ் பிராக்– டி ஸ் பண்ணி வண்ணத்திரை

24.02.2017

23


ஷூட்டிங்கில் அசத்–திட்–டாங்க. அவ–ருக்–கும், மாஸ்–டரு – க்–கும் ஆன் ஸ்க்–ரீன் கெமிஸ்ட்ரி பிர–மா–தமா வந்–திரு – க்கு. ர – ாய் லக்ஷ்–மி, ‘ஹர ஹர மகா–தே–வி’ என்–கிற பாட்டுக்கு வர்–றாங்க. அவங்க பெர்ஃ–பார்ம் பண்–ணியி – ரு – க்–கிற இந்தப் பாட்டு, இந்த வரு–ஷத்–த�ோட சூப்–பர்–ஹிட் பாடலா அமை–யும். செமத்–தியா ஹிப் மூவ்–மென்ட். தியேட்–ட–ரில் ஒன்ஸ்–ம�ோர் கன்ஃ–பார்ம்.”

இசையை அவர் க�ொடுத்–திருக்– காரு. ஒளிப்– ப – தி வு சர்– வே ஷ் முராரி. தெலுங்– கி ல் பெரிய கேமரா–மேன். ராஜ–ம–வுலி படங்– களில் எல்–லாம் வேலை பார்த்–த– வர். ‘சிறுத்–தை’ கணேஷ் ஆக்‌ ஷ – ன் காட்–சி–க–ளில் அத–க–ளம் செய்–தி– ருக்–கி–றார்.”

“வில்– ல னா அஷு– த�ோ ஷ் ராணா வர்– ற ார். பாலி– வு ட்ல பிஸி–யான ஆளு. இந்–தப் படத்– துக்குப் பிறகு தமி–ழி–லும் பெரிய ரவுண்ட் வரு–வாரு. தவிர, மன், ம�ொட்டை ராஜேந்–திர – ன், மன�ோ– பாலா, க�ோவை சரளா, சதீஷ், சாம்ஸ், விடிவி கணேஷ், பாண்டு, மதன்– ப ாப்– பு ன்னு செம ஆர்ட்– டிஸ்ட் வேல்யூ இருக்–கிற படம் இது.”

“சாதா–ரண கேப் இல்–லைங்க. அஞ்சு வருஷ கேப். அந்–தப் படத்– துக்கு தியேட்–ட–ரில் அவ்–வ–ளவா வர–வேற்பு கிடைக்–கலை. அடுத்த படத்– து க்கு வாய்ப்– பி ல்– ல ாமே ர�ொம்– ப – வு ம் ச�ோர்– வ டைஞ்– சு ப�ோயி– ரு ந்– தே ன். ஆனா சன் டிவி, கே டிவி, சன் மியூ– சி க், ஆதித்–யான்னு சன் குழும சேனல்– களில் த�ொடர்ச்– சி யா அந்– த ப் படத்–தை–யும், காட்–சி–க–ளை–யும், பாட்– டு – க ளை– யு ம் ஒளிப– ர ப்பி என்னை லைவ்–லேயே வெச்–சி– ருந்–தாங்க. நான் இப்போ பர–வ– சமா உங்க முன்–னாடி பேட்டி க�ொடுத்– து க்– கி ட்டு இருக்– கி – ற – துக்கு நன்றி ச�ொல்– ல – ணு ம்னா சன் டிவிக்– கு ம் தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர் ஆர்.பி.செளத்ரி மற்–றும் ஹீர�ோ ராகவா லாரன்ஸுக்–கும்– தா ன் நன்றி ச�ொல்–ல–ணும்.”

“மத்த நடி–கர்–கள்?”

“மத்த டெக்–னிக்–கல் விஷயங்கள்?”

“பெரிய மியூ–சிக் டைரக்டர்– களை அப்–ர�ோச் பண்–ணின�ோ – ம். எல்–லா–ருமே பிஸி. அப்–ப�ோதா – ன் பி.ஆர்.ஓ. மெளனம் ரவி எங்– களுக்கு அம்– ரீ ஷை அறி– மு கப்– படுத்– தி – னா ர். நாங்க யாருமே எதிர்பார்க்–காத விதத்–தில் பெரிய மி யூ – சி க் டை ர க் – ட ர் – க – ளு க் கு இ ணையான பி ரு ம் – ம ாண ்ட வண்ணத்திரை 24 24.02.2017

“உங்–க–ள�ோட ‘சிங்–கம் புலி’ படத்துக்–கும் ‘ம�ொட்ட சிவா கெட்ட சிவா’–வுக்கும் இடை–யிலே ஏன் இவ்–வ–ளவு பெரிய கேப்?”


“ஆடிய�ோ விழா–வில் அழுதுட்–டீங்–களே பாஸ்?”

“அதுக்கு கார–ணம் என்– ன�ோட அம்–மா–தான். பெற்– ற�ோரை கட–வுளா மதிக்–கிற மகன் நான். அப்– ப ா– வு க்கு க�ோயில் கட்–டியே கும்–பி–ட– றேன். சினி–மா–வில் நான் இது– வ–ரைக்–கும் பெருசா எது–வும் சாதிக்–கலை. ஆனா, ஆடிய�ோ ரிலீஸ் அன்–னிக்கு பல ரசிகர்– க ள் எ ன்னை சூ ழ் ந் – து க் – கிட்டு செல்ஃபீ எடுத்–தாங்க. அதைப் பார்த்–துட்டு என்– ன�ோட அம்மா சந்–த�ோ–ஷத்– துலே கதறி அழு–துட்–டாங்க. அவங்க ர�ோட்–டுலே பழம் விக்– கு ற சாதா– ர ண வியா– – பாரி. பழக்–கா–ரிய�ோட மகன் என்–ப –து–தான் என் அடை– யா–ளம். இப்போ டைரக்–ட– ர�ோட அம்–மான்னு அவங்– க ளு க் கு அ டை – யாள ம் கிடைச்–சிரு – க்கு. சுகர், இரத்த அழுத்தம்னு சுக–வீனம் இருக்– கி– ற – வ ங்க. காலம் முழுக்க எனக்– க ாக உழைச்– ச – வ ங்க. அ வ ங்க ச ந் – த�ோ – ஷ ம ா இருக்– கி – ற து மட்– டு ம்– தா ன் எ ன் – ன�ோட ந�ோ க் – க ம் . அம்மாவை நினைச்–சு–தான் அன்–னிக்கு அழு–தேன்.”

- சுரேஷ்–ராஜா


வித்தியாசங்கள்!

ஆறு

வண்ணத்திரை 26 24.02.2017


இரண்டு படங்களுக்கும் ‘குறைந்த’பட்சம் ஆறு வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன. உற்றுப் பார்த்து கண்டுபிடியுங்கள். விடைகள் 65-ம் பக்கம்


அ இ ன் ன்

று

சரிகா

வண்ணத்திரை 28 24.02.2017


நனைஞ்சது மனசு மிரளுது வயசு

டிம்பிள்


- எஸ்

மரா–மேன் கம் டைரக்–ட–ரான விஜய்– மில்– ட ன், ‘க�ோலி ச�ோடா’, ‘பத்து எண்–றது – க்–குள்–ளே’ படங்–களை – த் த�ொடர்ந்து ‘கடு–கு’ இயக்–கி–யி–ருக்–கி–றார். பரத் ஹீர�ோ. சுபிக்–‌ ஷா ஹீர�ோ–யின். “சரா–சரி மனி–த–னின் வாழ்க்கை, காதல் மாதிரி யதார்த்– த – ம ான விஷ– ய ங்– க ளை எடுத்துப் பண்– ணி – யி – ரு க்– கே ன். எத்– தனை படம் பண்–ணின�ோ – ம் என்–பதை – –விட, அது நமக்கு திருப்தி தரு–தான்னு மட்–டும்–தான் பார்ப்–பேன். அந்த வகை–யில் எனக்கு மட்டு– மில்–லாமே, ரசி–கர்–களு – க்–கும் ர�ொம்–பப் பிடிச்ச வகை–யில் இந்–தப் படத்தை எடுத்–திரு – க்–கேன். சூர்யா சமீ–பத்–தில் இப்–ப–டத்–தின் சில காட்–சி–க–ளைப் பார்த்து இம்ப்–ரஸ் ஆனார். அவ–ர�ோட 2டி என்–டர்–டெயி – ன்–மென்ட் நிறு– வ–னம் மூலமா ரிலீஸ் செய்–வ–தா–க–வும் தெரி– விச்–சாரு. ‘சிங்–கம்-3’ படத்–தின் ரிலீேஸாடு ‘கடு– கு ’ படத்– த �ோட டிரை– ல ரை அவர் அறிமுகப்–ப–டுத்தி இருப்–ப–தால் ரசி–கர்–கள் மத்தி–யில் நல்ல வர–வேற்பைப் பெற்–றி–ருக்– க�ோம்” என்–கி–றார் விஜய் மில்–டன்.

கே

சூர்யாவை இம்ப்ரஸ் செய்த கடுகு!


சிவாலீகா

க�ோல்ஃப் கிரவுண்டு எத்தனை ரவுண்டு


– ள் க – ர் வ – ப ப– டு டு. யப் – ப ன்மே ம் ல் ம – ா – – �ோ –யம் ோகிற ன்ற னி – எ � ப . ? ொன் வு – கை இர ண்டா ன், ப� காணப் உண்டு ல் ழ் க் ? த உ ணே–ச தை –குமே ா மு வ மா ன், l ா–வதுணை க ணா–த –ருக் –ச ) வு ரு ரே வ – ர ா – ற து யா வண் ரை க அனை த் தஸ்.கதி லூர் ம் –வ ம் – l ்மதியை - எ டு (வே– ற � ோ இது அச்–ச ட் ம்–ப க் – கி நிம –கிற ந்த –ணா து ற து. ர ற என் பே த் த்–த ட சி �ொறு , தை கூ ப எ ன் ப் ல் – ண ங்–க ? ம்? . ர–வ றை. ச ன்பதை கு – –து கு எ த ணு க் கீ – டு – –ரம் ே ங் சி ா பிடி யன்–பு l ை–தான - ச மயி–ல ங் – க – ளு க்அது– அ ன், ப ட க்கே என்ன இச – ண ரி கு ய – –சி ம ா தி மியூ –வுக்–ய–நா–ரா –த’ டு ந் சர�ோ த்–தி ‘ அ –ர–வுண் l - த.ச ஐஸ். –கி பேக் ? தானே

க�ோ

ன்

l தனி–மை–யிலே இனிமை காண முடி–யுமா?

- எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம்.

முடி–யும் என்–கி–றார்–கள் தன் கையே தனக்–கு–தவி என்று வாழும் த�ொழி–லா–ளி–கள்.

க�ோன் ஐஸ்!


வண்ணத்திரை

24.02.2017

33


மெயினான எடத்துலே எவ்வளவு சிக்கல்?

ஹர்ஷிகா


ஃபிட்டான ப�ோலீஸாக ச�ோனியா!

‘எவனவன்’ டைரக்டர் தகவல்

‘மெ

ய் ப் – ப � ொ – ரு ள் ’ , ‘பனித்–து–ளி’ படங்– க ளு க் கு ப் பி ற கு ‘எவ– ன – வ ன்’ என்– கி ற எக– ன ை– ம�ொ– க – ன ை– ய ா டைட்– டி – லி ன் மூலம் மீண்–டும் க�ோலி–வுட்–டின் கவ– ன த்தை ஈர்த்– தி – ரு க்– கி – ற ார் இயக்–கு–நர் நட்–டி–குமார். அமெ– ரிக்–கா–வில் சினிமா பயின்–ற–வர். ‘மெய்ப்–ப�ொ–ருள்’ படத்–துக்–காக தமி–ழக அர–சின் சிறந்த படத்–துக்– கான விருது வென்–ற–வர். ‘ம�ோக– முள்’ உள்ளிட்ட ஏரா– ள – மா ன படங்– க ளைத் தயா– ரி த்த ஜான– கி– ர ா– ம னின் மகன். சினி– மா ப் பின்–னணி பல–மாக இருந்–தாலு – ம் எளி–மை–யாகப் பழ–கு–வது நட்–டி– குமா– ரி ன் பண்பு. பேட்– டி க்கு வண்ணத்திரை 36 24.02.2017

– ன்ட்–மென்ட் கேட்–டால் அப்–பாயி உடனே வரச்–ச�ொல்லி விட்–டார். “எப்–ப–வுமே வித்–தி–யா–சமா எடுப்பீங்க! இப்போ என்ன எடுத்தி–ருக்–கீங்க?” “இதை இப்–படி செய்–தால் பின் விளை–வுக – ள் இப்–படி – த்–தான் இருக்– – ர்– கும் என்று உணர்ந்தே செய்–பவ கள் சிலர். பின் விளை–வுக – ள் பற்றி தெரி–யா–மல் இறங்கி சிர–மப்–படு – ம் இளை–ஞர்–கள் பலர். அப்–ப–டித்– தான் சின்ன தவ–று–தானே செய்– கி–ற�ோம், அத–னால் என்ன பெரி– தாக வந்து விடப் ப�ோகிறது என்று நினைத்து இளை–ஞன் ஒரு–வன் செய்த தவறு அவனை என்ன மாதி–ரி–யான சிக்–க–லில் ஆழ்த்–து– கிறது என்–பது – தா – ன் கதைக் களம்.


இது இப்–ப�ோ–துள்ள அவ–சர வாழ்க்–கைக்கு மிக–வும் அவ–சி–ய– மான கதை. யங் ஜென–ரே–ஷன் ஃபேஸ்–புக், டிவிட்–டர், வாட்ஸ் அப் என சமூக வலைத்– த – ள ங்– களில் மூழ்– கி க் கிடக்கு. சமூக வலைத்–த–ளங்–கள் என்ன மாதிரி பிரச்––னையைக் க�ொண்டு வரும் என்–பதைத் தெரிந்து க�ொள்–வ–து– மில்லை. அதைப் பற்–றிய விழிப்– பு– ண ர்– வு ம் இல்லை. அத– ன ால் அவர்– க ள் வாழ்க்கை எப்– ப டி சீர்–கு–லை–கி–றது என்–பதை க்ரைம் த்ரில்–லரி – ல் ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கிறே – ன். அதுக்–காக இது ஃபேமிலி ஆடி– யன்–ஸுக்–கான படமா இருக்–கா– துன்னு முடிவு பண்ண வேண்– டாம். ர�ொமான்ஸ், ஃபேமிலி சென்– டி – மெ ன்ட் என கமர்– ஷி – யலா குடும்–பத்–த�ோடு ரசிப்–ப–து– ப�ோல எடுத்–தி–ருக்–கி–றேன்.” “நாய–க–னாக வின்–சென்ட் அச�ோகனை ஒப்–பந்–தம் செய்–யக் கார–ணம் என்ன?” “வின்– செ ன்ட் அச�ோ– க ன் நாய– க ன் கிடை– ய ாது. மெயின் லீட் பண்–ணி–யி–ருக்–கி–றார். இது– வரை அவரை நெக–டிவ் ர�ோலில்– தான் பார்த்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். இதில் ப�ோலீஸ் ஆபீ– ஸ ரா வர்– ற ார். எஸ்-3 சூர்யா மாதிரி பாய்ஞ்சி அ டி ப் – பா ர் னு எ தி ர் – பார்க்க வேண்டாம். யதார்த்– த – மா ன ப�ோலீஸா வர்–றார். அவ–ருடைய வண்ணத்திரை 38 24.02.2017

கேரக்–டர்ல வேற என்ன ஸ்பெ– ஷல்னா, இந்–தப் படத்–துக்–காகவே எய்ட் பேக் ரெடி பண்ணி–னார். ர�ொம்ப கவ–ன–மாக அவ–ருக்–கா– கவே காட்சி–களை எழு–தி–யி–ருக்– கி–றேன். அவ–ரும் காட்–சி–க–ளின் முக்–கி–யத்–து–வத்தை புரிந்து மிகச் – த்– சிறப்–பான நடிப்பை வெளிப்–படு தி–னார். இன்–ன�ொரு லீடா புது–மு– கம் அகில் சந்–த�ோஷ் பண்–ணி–யி– ருக்–கி–றார். சென்–னைப் பையன். ஐ.டி.யில் வேலை பார்க்–கி–றார். நண்–பர் மூலமா அறி–முக – மா – ன – ார். சினிமா மீது தீராத காதல் என்–ப– தால் நடிப்பு, சண்டை, குதிரைப் பயிற்சி, வாய்ஸ் கல்ச்– ச ர் என பக்கா சினி–மாக்–கா–ரர – ாக வந்–தார். புது– மு – க மா இருக்– கி – ற ா– ரே ன்னு பயந்–தேன். ஆனால் சிங்கிள் டேக் ஆர்–டிஸ்ட்னு வந்த க�ொஞ்ச நாளி– லேயே யூனிட்ல நல்ல பேர் வாங்– கிட்–டார்.” “ச�ோனியா அகர்–வா–லுக்கு என்ன கேரக்–டர்?” “அவ– ரு ம் ப�ோலீஸ்– தா ன். ர�ோஸ் என்ற ப�ோலீஸ் அதி– காரியா வர்–றார். இந்–தப் படத்துக்– காக ச�ோனியா அகர்– வ ாலை செலக்ட் பண்–ணிய – து – ம் அவ–ருக்கு மார்க்–கெட் இல்–லையே என்ற பேச்சு வந்–தது. ஆனால் ர�ோஸ் கேரக்–டரு – க்கு அவ–ரைவி – ட வேறு ஒருத்–தர் ப�ொருத்–தமா – கத் த�ோண– வில்லை. ச�ோனியா அகர்–வால்


என்–ற–தும் ஞாப–கத்–துக்கு வரும் இன்–ன�ொரு விஷ–யம் க்ளாமர். அது– வு ம் இந்– த ப் படத்– தி ல் இல்லை. அவர் த�ொடர்ந்து படங்– க ள் பண்– ண ா– த – த ற்குக் கார– ண மே நல்ல கேரக்– ட ர்– கள் அமை–யா–த–துதா – ன் என்று தெரிந்–தது. ப�ோலீஸ் கேரக்–ட– ருக்–காக உடல் எடையை கணி–ச– மாகக் குறைத்து ‘ஃபிட்’–டாக ரெடி ஆனார். அர்ப்–ப–ணிப்பு, ஒத்–துழை – ப்பு, பங்–க்சு–வா–லிட்டி என சகல விஷ– ய ங்– க – ளி – லு ம் இந்– த ப் படத்– து க்கு பெரி– து ம் உறு– து – ணை – ய ாக இருந்– தா ர். ஒரே வார்த்–தை–யில் ச�ொல்–வ– தாக இருந்–தால் பிரி–லி–யன்ட் லேடி. சந்–தர்ப்–பம் அமைந்–தால் மீண்–டும் அவ–ரு–டன் பணி–பு–ரி– வேன். ம�ொத்–தத்–தில் க்ளா–மர் லுக் ச�ோனியா அகர்–வா–லின் புதிய பரி– மா – ண த்தை இதில் பார்க்–க–லாம்.” “உங்–க படங்–க–ளில் டெக்னிக்கல் சமாச்–சா–ரங்–கள் அசத்–தலா இருக்–குமே?” “ர�ொம்ப தேங்க்ஸ். ஆள் பாதி ஆடை பாதி என்– ப து ப�ோல் கதை, மேக்–கிங் இரண்–டி– லும் சரி–சம – மா – க முக்–கிய – த்–துவம் தரு– வே ன். ‘டூரிங் டாக்– கீ ஸ்’ அருண் பிர– சா த் ஒளிப்– ப – தி வு பண்–ணியி – ரு – க்–கிற – ார். எனக்கும் அவ–ருக்–கும் பெரிய அறி–மு–கம் வண்ணத்திரை

24.02.2017

39


இல்லை. அவ–ருடை – ய ஒர்க் பிடிச்– சி–ருந்–தது. இதி–லும் பிர–மா–தமா அவுட்–புட் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார். மியூ–சிக் டைரக்–டர் பெட�ோ பீட்– டும் அந்த மாதி–ரி–தான். நிறைய பிரை– வே ட் ஆல்– ப ம் பண்– ணி – யி ரு க் – கி – ற ா ர் . எ ன் – னு – டை ய முந்தைய படங்– க – ளி ல் பாடல் எழு–திய தென்–றல் குமார் இந்–தப் படத்–தி–லும் அனைத்து பாடல்– களை– யு ம் எழு– தி – யி – ரு க்– கி றார். பழனி பாரதி ப�ோல் எளி–மையா எழு–தக்–கூ–டி–ய–வர்.” “நீங்க படம் ஆரம்–பிச்–ச–துமே கேம–ராவை அமெ–ரிக்–கா–வுக்கு தூக்–கிட்டு ப�ோய்–டு–வீங்–களே?” “ பே ட் டி ந ல் – ல ா – தானே ப � ோ யி ட் டி ரு க் கு ! ‘ மெ ய் ப் – ப�ொருள்’, ‘பனித்–துளி – ’ என நான் இயக்–கிய இரண்டு படங்–க–ளும் அமெரிக்– க ாவில் எடுத்– ததை மறுக்– க – வி ல்லை. அந்– த ப் படங்– களை அங்கு எடுக்க கார–ணம் கதைக்–களம் அப்–படி. ஆனால் வண்ணத்திரை 40 24.02.2017

இந்தப் படத்தைப் ப�ொறுத்– த – வரை சென்னையைத் தாண்–ட– வில்லை. அதி–கப – ட்–சமா – க பாடல் காட்சிக்–காக ஆந்–திரா வரைக்– கும் ப�ோனேன். மற்–றப – டி இந்–தப் படத்தை மக்– க – ளு க்கு பரிச்– ச – ய – மான இடங்– க – ளி ல்– தா ன் பட– மாக்–கி–யி–ருக்–கி–றேன்.” “நீங்க அமெ–ரிக்–கா–வில் சினிமா பயின்–ற–வர். ஹாலி–வுட் க�ோலிவுட் என்ன வித்–தி–யா–சம்?” “ஹாலி–வுட்டைப் ப�ொறுத்–த– வரை பிலிம் மேக்–கிங் ஈஸி–யான வி ஷ – ய ம் . ந ா ம் நி ன ை க் – கி ற இடத்– தி ல் நினைக்– கி ற மாதிரி கேமராவை வைக்–கல – ாம். ஆனால் இங்கு அப்– ப டி இல்லை. ஒரு ல�ொக்–கே–ஷ–னுக்–காக பர்–மிஷன் வாங்–கு–வ–தற்–குள் நாக்கு தள்–ளி– டும். மற்– ற – ப டி டெக்– னி க்– க லா இரண்டு பேரும் சம பலத்–தில் இருக்– கி – ற�ோ ம். வித்– தி – ய ாசம்னு பார்த்–தால் அங்கு லைட்மேன் உட்– ப ட அனைத்து டெக்– னீ – ஷி– ய ன்– க – ளு க்– கு ம் பாது– க ாப்பு உறுதி இருக்–கும். இங்கு அப்–படி இல்லை. ஆனால் பல லட்–சம் செலவு செய்து எடுக்கக்கூடிய காட்–சிக – ளை – யு – ம் நம்–மூரி – ல் செலவு இல்–லா–மலேயே – எடுக்க முடி–யும். அந்–த–ள–வுக்கு நம்–மூர் டெக்–னீ–ஷி– யன்–கள் புத்–தி–சா–லி–கள்.”

- சுரேஷ்–ராஜா


விலகுது மேகம் படருது ம�ோகம்

வைபவி


டீ

ம ா – னி ட ்டை ச ே – ஷ ன் பு ண் ணி – ய த் – தி ல் ஒ ரு படத்தை தயா–ரிக்–கவே – க்கு நாக்கு தயா–ரிப்–பா–ளர்–களு தள்–ளிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. இ ப் – ப – டி ப் – ப ட ்ட சூ ழ லி ல் ஒ ன் று க் கு இ ர ண் – ட ா க ‘ஜெட்லீ’, ‘இடி மின்– ன ல் புயல் காதல்’ என்று இரண்டு படங்–களை ஒரே நேரத்–தில் தயாரித்துக் க�ொண்– டி – ரு க்– கிறார் இயக்–கு–ந–ரும் தயா–ரிப்– பா–ள–ரு–மான ஜெகன் சாய். “ஆனா–லும் உங்–க–ளுக்கு தை– ரியம் ஜாஸ்– தி – த ான் சார்” என்று ச�ொல்–லிக் க�ொண்டே அவர் முன்– ப ாக ஆஜ– ர ா– ன�ோம். “எங்–கிட்டே இந்த ரெண்டு படத்– து க்– கு மே பக்காவா கதை, சரி–யான திட்ட–மி–டல் இருந்–தது. அத–னாலே பயப்– படாம ரிஸ்க்குன்னா ரஸ்க்– குங்–கிற மாதிரி கள–மி–றங்–கிட்– டேன்.”

“நீங்க இயக்–குற ‘ஜெட்–லீ’ என்–ன–மா–திரி படம்?”

“அது ஹாலி–வுட் தரத்–துக்கு நிகரா எடுக்–கப்படுற படம். இன்–டர்–நே–ஷ–னல் லெவலில் ஹிட் ஆகும். 3டி மற்றும் ஐமேக்ஸ் ஃபார்– மேட் – டி ல் வண்ணத்திரை 42 24.02.2017

படத்தை தயா–ரிக்–கி–றேன்னா பார்த்–துக்–க�ோங்–க–ளேன்.”

“இன்–ன�ொ–ரு படத்–துக்கு ‘இடி மின்–னல் புயல் காதல்–’னு டைட்–டில் ர�ொம்ப ர�ொமாண்டிக்கா இருக்கே?”

“காத– லு க்கு ர�ொம்– ப வே முக்கி– ய த்– து – வ ம் தரக்– கூ – டி ய படம் இது. மரத்தைச் சுத்தி டூயட் பாடு– ற – து – த ான் நம்ம ஊ ரு ல ே க ா த ல் ப ட ம ா இருக்கு. இது அப்– ப – டி – ய ான படமா இல்– ல ாம ‘காதல்’ மாதிரி அழுத்–த–மாக காதலை பதிவு செய்–யும் படம். இந்–தப் படத்–துக்கு எனக்கு ர�ொம்ப ஃ ப்ரெ ஷ் – ஷ ா ன பே ஸ் – க ட் தேவைப்– ப ட்– ட து. ஆடி– ஷ ன் வெச்–சேன். எக்–கச்–சக்க பசங்க கலந்–துக்–கிட்–டாங்க. அதிலே ஃபில்– ட ர் மேல் ஃபில்– ட ரா ப ண் ணி க் – கி ட ்டே இ ரு ந் – தப்போ கிடைச்ச முகம்–தான் திரா– வி – ட ன். பேருக்கு ஏத்த மாதிரி களை–யான திரா–விட முகம் எங்க ஹீர�ோ– வ�ோட ப்ள ஸ் . ந டி ப் பு , ந ட – ன ம் , சண்டைன்னு சினி– ம ா– வு க்– கான சகல வித்–தை–க–ளை–யும் கற்– ற – வ ர். இந்– த ப் படத்தை ய�ோகேந் – தி – ர ன் ம கே ஷ் இயக்–கு–கி–றார். அவர்கிட்டே ப�ோன்லே பேசுங்– க – ளே ன்”


ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு படம் செய்யும் தில்லான தயாரிப்பாளர்!


என்ற–வர், சட்–டென்று நம்பர் ட ய ல் செ ய் து ந ம் – மி – ட ம் ப�ோனை நீட்–டு–கி–றார். “ இ ய க்– கு– ந ர் ஹ ரி சார் – தான் என்–ன�ோட குரு. அவ– ர�ோட ப ட ங் – க – ளி ல் – த ா ன் த�ொழில் கத்துக்–கிட்–டேன். ஒரு கமர்ஷியல் சினி–மா–வுக்–கான ஸ்க்– ரீ ன்ப்ளே எப்– ப டி இருக்– கணும்னா, ஹரி படம் மாதிரி இ ரு க் – க – ணு ம் னு இ ப்ப ோ இ ந் தி ய ா மு ழு க்க பே ச் சு . அவரிடம் கத்–துக்–கிட்ட நான் நிச்–சய – மா ச�ோடை ப�ோகமாட்– டேன் சார். ஆனா அப்–படி – யே அவரை ந ா ன் ஃ ப ா ல�ோ ப ண ்ண மாட்டேன். ஹரி சார�ோட வண்ணத்திரை 44 24.02.2017

படத்–த�ோட சாயல் தெரி–யாம எடுக்–கு–ற–துக்–கு–தான் முயற்சிப்– பேன். இளம் பருவத்து காதலை புது– வி – த – ம ான பரிமாணத்– தில் ச�ொல்லி இருக்– கி – றே ன். உணர்வு பூர்–வ–மா–க–வும் இருக்– கும். என்டர்–டெ–யி–னிங்–காக– வும் இருக்–கும். ‘எங்–கே–யும் எப்– ப�ோ–தும்’ படத்–துக்கு மியூசிக் ப�ோட்ட சி.சத்–யா–தான் நம்ம படத்–துக்–கும் மியூ–சிக் பண்–ற – ாரு. காத–லுக்கு மரி–யாதை செய்த படங்– க – ள�ோட வரிசை– யி ல் நம்ம பட–மும் இடம் பிடிக்–கும்” என்று முடித்–துக் க�ொண்டார் இயக்– கு – ந ர் ய�ோகேந்– தி – ர ன் மகேஷ்.

- எஸ்ரா


ஹர்ஷதா

சைக்கிள் ஓட்டலாமா?


நா

க ா ர் – ஜ ு ன ா அ ம ெ – ரி க் – க ா – வி ல் ப ெ ரி ய மருத்– து வர். எப்– ப �ோ– து மே த�ொழிலில் பிஸி–யாக இருப்– பதால் அவ– ர து மனைவி லாவண்– ய ா– வ�ோ டு அவர் ஜாலி– ய ாக இருக்க முடி– வ – தில்லை. எனவே தனக்கு வி வ ா க – ர த் து க�ொ டு த் து விடு– ம ாறு வற்– பு – று த்– து – கி – ற ார்

வண்ணத்திரை 46 24.02.2017

காமல�ோகம் ஆகும் எமல�ோகம்!


லாவண்யா. ‘பிரச்– ன ையை பேசித்தீர்க்– க – லாம்’ என்று ஊரில் இருக்– கு ம் நாகார்–ஜுனா–வின் அம்மா ரம்யா கிருஷ்–ணன் தக–வல் அனுப்–புவ – தை அடுத்து இரு–வ–ரும் ஊர் திரும்–பு– கிறார்கள். மக– னு க்– கு ம், மரு– ம – களுக்கும் ‘அந்–த’ மாதிரி விஷ–யத்–தில் பிடிப்–பில்லை என்று தெரிந்–தது – மே முப்– ப து ஆண்– டு – க – ளு க்கு முன்பு செத்– து ப்– ப �ோன தன்– னு – ட ைய

வண்ணத்திரை

24.02.2017

47


மைனர் கண– வ ர் படத்– து க்கு முன்–பாக (அது–வும் நாகார்ஜு– னா–தான்) புலம்–பு–கி–றார் ரம்–யா– கி– ரு ஷ்– ண ன். “நீ சின்ன வயசா இருந்–தப்போ ‘அந்–த’ மேட்–ட–ரில் புகுந்து விளை– ய ா– டு வே, உன் பையன் ஏன்யா இப்–படி இருக்– கான்?” என்–கிற ரம்–யா–கி–ருஷ்–ண– னின் புலம்பல், எம–ல�ோ–கத்–தில் இருக்கும் நாகார்ஜுனாவை எட்–டு–கி–றது. உயி– ர�ோ டு இருந்– த – ப �ோதே பெரும்–பா–லான ப�ொழு–து–களை பெண் உல்–லா–சத்–தில் கழிக்–கும், களித்–த–வர் நாகார்–ஜுனா. எம– ல�ோ–கத்–திலு – ம் இவ–ரது சரச சாம்– ராஜ்–யம் க�ொடி–கட்–டிப் பறக்–கிறது. இவரை பல்–வேறு வகை–யில் துன்– பு–றுத்–தும்–படி கட்டளை–யிட்டு, சில பெண்–களை அனுப்–பி–வைத்– தார் எமதர்மன். அந்–தப் பெண்–

48 24.02.2017

வண்ணத்திரை

க– ள ை– யு ம் பதம் பார்க்– கி – ற ார் நாகார்–ஜுனா. எ ப் – ப – டி – ய ா – வ து இ வ ரை மீ ண் டு ம் பூ ல�ோ – க த் – து க்கே விரட்–டி–வி–ட–வேண்–டும், அதற்கு என்ன செய்– ய – ல ாம் என எம– தர்மன் ய�ோசித்– து க் க�ொண்– டி – ரு ந்த வேள ை – யி ல் – த ா ன் , ரம்யா–கிருஷ்ண–னின் புலம்–பல், எம– த ர்– ம ன் காதில் விழு– கி – ற து. இது–தான் தக்க தரு–ணம் என்று எண்ணி, நாகார்–ஜு–னா–வி–டம் தக–வல் ச�ொல்–கி–றார். அவர் பூமிக்கு வந்து தன்–னு– டைய மக– னி ன் தாம்– ப த்– தி – ய ப் பிரச்–னை–களை சால்வ் செய்–வ– த�ோடு, தன்னை க�ொன்– ற – வ ர்– களை மக–னுட – ைய உத–விய – ால் பழி தீர்க்–கி–றார் என்–கிற ஜாலி–யான ஆக்‌ ஷ – ன் கதை–ய�ோடு தெலுங்–கில் வந்து வெற்றி பெற்ற படம் ‘ச�ொக்– கடே சின்னி நைனா’. கிருஷ்ண குர–சாலா இயக்–கி– யுள்ள இந்த திரைப்–ப–டம் விரை– வில் ‘ச�ோக்–காலி மைனர்’ என்–கிற பெய–ரில் தமிழ் பேச வரு–கி–றது. இரு வேடங்–களி – ல் நாகார்–ஜுனா நடித்– து ள்ள இந்தப்– ப – ட த்– தி ல் ரம்யா கிருஷ்–ணன், அனுஷ்கா, லாவண்யா திரி– ப ாதி, பிரம்– மா– ன ந்– த ம், நாசர் ஆகி– ய�ோ ர் முக்– கி ய கதா– ப ாத்– தி – ர ங்– க ளை ஏற்றுள்ளனர்.

-நெல்பா


அதிர்ந்தது பூமி லேகா


மி–ழின் அதி–கப – ட்ச பட்–ஜெட் படத்–தில் நடித்–துவ – ரு – ம் அந்த இந்–திய - ஐர�ோப்–பிய கூட்–டுத் தயா–ரிப்பு நடிகை, பீட்டா அமைப்–பின் தீவிர ஆத–ர–வா–ள–ராம். பீட்–டா–வுக்–கான விளம்–ப–ரப் படங்–க–ளில் நடித்–தி–ருக்–கி–றார். ஜல்–லிக்–கட்டு பிரச்–சி–னை–யில், பீட்டா அமைப்– பினை தடை செய்–யவே – ண்–டும் என்–கிற க�ோரிக்கை தமி–ழக – ம் முழுக்க வலுத்–தி–ருக்–கி–றது. இந்–நி–லை–யில் இந்த நடிகை ஹீர�ோ–யி–னாக நடித்–தி–ருப்–ப–தால் படத்–தின் ஓப்–ப–னிங் பாதிக்–கப்–ப–டும�ோ என்று சூப்–பர் ஹீர�ோ–வும், பிரும்–மாண்ட இயக்–கு–ந–ரும் அச்–சப்–ப–டு–கி–றார்–கள். “நானும் ஜல்–லிக்– கட்டு ஆத–ர–வா–ளர்–தான்” என்று ஓர் அறிக்கை விடும்–படி நடி–கையை கட்–டா–யப்–ப–டுத்தி வரு–கி–றார்–கள்.

- ப்ளாக் மியாவ்

டு ா ம வண்ணத்திரை 50 24.02.2017

! து டு ட் மு


ஆரஞ்சு சுளை உதடு காதல் மந்திர தகடு அனைகா


(சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி)

டைட்டில்ஸ்

டாக் 6

ன க் கு இ ள ம ை து ள் – ளி க் – கி ட் – டிருந்த காலத்–தில் கெட்– ட – ப – ழ க்– க ம் எது– வு மே இல்– லை ன்னு ச�ொன்னா நீங்க நம்–பித்தா – ன் ஆக–ணும். ஆனா, இந்–தப் பரு–வத்–தில் சில அந்தரங்–கம – ான விஷயங்– கள் நடக்– கு ம். எனக்– கு ம் நடந்– தி – ரு க்கு. அதை– யெ ல்– லாம் ச�ொல்– லு – ற து சரியா வராது. இப்–ப�ோ–வெல்–லாம் அது மாதிரி விஷ–யங்–களை ப ச ங ்க , ஃ பே ஸ் – பு க் – கி ல் எல்– ல ாம் ஷேர் பண்– ணி க்– கிறாங்க. அந்தரங்கம் என்பது ந ம் – ம �ோ ட ர�ொ ம் – ப – வு ம் ப ர்ச – ன – ல ா ன ஏ ரி ய ா . எதை மத்– த – வ ங்ககிட்டே வண்ணத்திரை 52 24.02.2017

கஸ்தூரிராஜா


பகிர்ந்துக்– க – ணு ம�ோ, அ தைத்தா ன் ப கி ர் ந் து க் – க – ணு ம் . எ ல் – ல ா த் – தை – யு ம் ச�ொல்–லிட்–ட�ோம்னா நம்– ம – ளை ப் பத்– தி ன சுவா– ர ஸ்– ய ம் யாருக்– குமே இருக்–காது. அப்பா, சித்–தப்பா, மாமான்னு கூட்– டு க் கு டு ம் – ப ம ா ந ா ங ்க பெ ரி ய கு டு ம் – ப ம் . நான் ஒரே பையன்– தான். ஹாஸ்– ட – லி ல் படிச்–சேன். ர�ொம்ப ஈ ஸி ய ா க ெ ட் – டு ப் ப�ோ– ற – து க்– க ான அத்– தனை வாய்ப்–பு–களும் இ ரு ந் – த து . ஓ டு ற ப ா ம்பை மி தி க் – கி ற வய–சுலே நான் எப்–படி அவ்– வ – ள வு கட்– டு ப்– பாடா இருந்–தேன்னு எனக்கே ஆச்–ச–ரி–யம்– தான். இள–மைப்–ப–ரு–வம் ந ல்ல து க ெ ட் – ட து ய�ோசிச்சி எதை–யுமே தீர்க்– க மா சிந்– தி க்க வைக்–காது. நம்ம மனசு நம்ம கண்ட்–ர�ோ–லில் இருக்–கவே இருக்–காது.


குறிப்பா கல்–லூரிக்–குள் காலடி எடுத்து வைக்–கிற நாளுக்கு முன்– னா– டி – த ான் இளமை ஓவரா து ள் – ளு து . ஏ த ா வ து டி ரை ப ண ்ண ணு ம ே ன் னு ம ன சு கிடந்து அடிச்– சு க்– கு ம். நான் கண்ட்–ர�ோலா இருந்–தது – க்கு என் அப்பா மீதும், ஆசிரி–யர்–கள் மீதும் எனக்கு இருந்த மரி–யாதை–தான் காரணம்னு நெனைக்–கிறேன். எ ன் – ன�ோ ட ரெ ண் டு பசங்– க ளும் ரெண்டு மாதிரி. அவங்கள�ோட இளமை துள்ளின ம ேட்டரை ச � ொ ல் – லு – றே ன் பாருங்க. செல்வா, டீனே–ஜில் இருந்த சம– யம் நான் பிஸியா படங்–கள் இயக்– கிக்–கிட்டு இருந்–தேன். அவரை நான் அதி–கமா ஃபால�ோ பண்– ணலை. நான் கவ–னிக்க ஆரம்பிச்ச சம–யத்–தில் காலேஜுக்கு ப�ோய் ப�ொ று ப்பா ன பு ள் – ளை ய ா நடந்துக்–கிட்–டாரு. ஏதா–வது தப்பு செஞ்– ச ா– லு ம், அது யாருக்– கு ம் தெரி– ய ாம பக்– க ாவா பண்– ணு – வாரு. உண்–மையை ச�ொல்–லப் ப�ோனா தனு–ஷை–விட செல்–வா– தான் சேட்டை. ஆனா, அதை அவர்–தான் செஞ்–சா–ருன்னு தெரி– யாத அள– வு க்கு சைலன்ட்டா மெயின்–டெ–யின் பண்–ணு–வாரு. ப ய ங் – க ர டி ப் – ள�ோ – ம ே – டி க் . செல்வா பேசு–றதை – யு – ம், முகத்தை ஒண்– ணு மே தெரி– ய ாத மாதிரி வண்ணத்திரை 54 24.02.2017

வெச்– சு க்– கி – ற – தை – யு ம் பார்த்தா நமக்கு எந்த சந்–தே–க–மும் வராது. தனுஷ் நேரெ– தி ர். பயங்கர ஆ க் டி வ் . அ வ ங ்க அ ம்மா அவருக்கு ஒரு–முறை ஆசையா ரெண்டு சவ– ர ன்லே செயின் வாங்கிப் ப�ோட்–டாங்க. திடீர்னு ஒரு–நாள் ‘செயினை காண�ோம்’னு பயங்– க – ர மா அழு– வு – ற ாரு. அவ– ர�ோட அம்–மா–வ�ோட சேர்ந்து ப�ோட்டுத் வீடு முழுக்க சல்–லடை – தேடு–றாரு. அப்–புற – ம – ா–தான் இந்த புலன்–விச – ா–ரணையை – ரக–சிய – மா நாங்க செஞ்–ச–துலே தெரிஞ்–சது. தலை–வர், செயினை வித்–துட்டு பி ரெ ண் ட் – ஸ � ோ டு சி னி ம ா , பீச்சு, பார்க்– கு ன்னு ஜாலியா சுத்–தி–யி–ருக்–காரு. இத்–த–னைக்–கும் அப்போ ஆறாங்– கி – ள ாஸ்– த ான் படிச்–சிக்–கிட்டு இருந்–தாரு. தப்பு செஞ்–சா–லும் மாட்–டிக்–கு–வாரு. தப்பே செய்ய– லை ன்– ன ா– லு ம் அவரு– த ான் செஞ்– ச ா– ரு ன்னு நாங்க முடிவே பண்–ணிடு – வ�ோ – ம். அந்–த–ள–வுக்கு இளமை துள்ளோ துள்–ளுன்னு அவ–ருக்கு துள்–ளிச்சி. சில நேரங்– க ளில் கண்– டி ச்– ச ா– லும், பல நேரங்–க–ளில் மவு–னமா தனுஷை ரசிக்க ஆரம்– பி ச்– சி – டு – வேன். நான் ரசிச்ச மாதி–ரி–தான் தமிழ்–நாடே இன்–னைக்கு அவரை ரசிக்–குது. உ ண் – ம ை யை ச � ொ ல் – ல – ணு ம்னா , இ ன் னி க் கு எ ன் –


ன�ோட ரெண்டு ப ச ங ்க ளு ம் ர�ொம்ப ந ல்ல நி லை ம ை ல இ ரு க்க ந ா ன் கார– ண – மி ல்லை. ந ா ன் உ ண் டு , என் வேலை உண்– டுன்னு இருந்–துட்– டேன். அவங்க அ ம் – ம ா – த ா ன் அ வ ங் – க – ள�ோ ட அத்– தனை சேட்– டை க – ளை – யு ம் ப�ொறுத்–துக்–கிட்டு நல்–ல–படியா வழி– ந– ட த்தி வளர்த்– தி – ரு க் – க ா ங ்க . ரெ ண் டு ப சங் – க ளு க் – கு ம ே ‘அம்மா சென்–டி– மென்ட்’ அதி–கம். ந ா ன் க�ொஞ்சம் கண்–டிப்பு. க�ோவம் வந்தா அடிச்சிடு– வே ன். அத– னா– லேயே பசங்க விவ– க ாரத்– து லே அ வ்வ ள வ ா தலை யி – டாம இருந்துட்– டே ன். அதே நேரம் அவங்க அம்–ம ா–வ�ோ ட அன்பான, ப�ொறுப்–பான வழி– காட்–டுத – ல் அவங்–களு – க்கு இருந்–த– தாலே லைஃபை புரிஞ்–சுக்–கிட்டு சட்டுன்னு மேலே வந்–துட்–டாங்க. ஆக்– சு – வ லா, நம்ம பசங்– க ளை

இ ப்ப டி த்தா ன் வழி–ந–டத்–த–ணும். ரெ ண் டு பிள்ளை பெற்று, அ வ ங் – க ளை நல்ல–படி – யா செட்– டி ல் ஆ க் கி ட்ட தகப்– ப னா என்– ன�ோட அனு– ப – வ த்தை ச � ொ ல் – லு– றே ன். இளம் பெ ற் – ற�ோ – ரு க் கு இது உத–வும். உங்க பிள்–ளை– களைத் துப்– ப றி– யா–தீங்க. ஆனா, க ண் – க ா – ணி ங ்க . நீங்க அவங்–களை கண்– க ா– ணி ச்– சி க்– கிட்டே இருந்–தீங்– க ன் னு தெ ரி ஞ் – சாலே அவங்க ப�ொறுப்பா நடந்– துப்– ப ாங்க. க�ோபப்– ப – ட ா– தீ ங்க. அன்பா ச�ொல்–லுங்க. அந்தக் காலத்–துலே அப்–படி இருந்– த�ோ ம், இந்த காலத்– து ப் பசங்க அப்–படி இல்–லையே – ன்னு புலம்– ப ா– தீ ங்க. எல்லா காலத்– திலும் இள–மைப் பரு–வங்–கி–றது ஒரே மாதி–ரி–தான் இருந்–தி–ருக்கு.

எழுத்–தாக்–கம் : சுரேஷ்ராஜா (த�ொட–ரும்) வண்ணத்திரை

24.02.2017

55


சன்னி குளியல்! பாலிவுட் அதிர்ச்சி!! என்று எல்–லா–ரும் த�ோல்வி நினைத்– து க் க�ொண்– டி –

ருந்த நேரத்–தில், யாருமே எதிர்– பாரா வித–மாக ‘காபில்’, பிக்கப் ஆகி ரூ.100 க�ோடி வசூலைத் தாண்டி– வி ட்– ட து. குஷி– ய ான ஹீர�ோ–யின் யாமி– க–வு–தம், தன்– னுடைய காத–லர் புல்–கிட் சாம்–

ராட்–ட�ோடு படத்–தின் வெற்–றியை க�ொண்– ட ாட ஆஸ்– தி – ரே – லி – ய ா– வுக்கு பறந்–தி–ருக்–கி–றார். ன்– பீ ர்– க – பூ – ர�ோ டு கேத்– ரி னா கைஃப் ஜ�ோடி ப�ோட்–டிரு – க்கும் ‘ஜகா ஜாசூஸ்’ படப்– பி டிப்பு மு டி ந் – து – வி ட் – ட து . ர ன் – பீ ரை – ட்–டத – ால், இப்– திடீரென பிரிந்–துவி ப–டத்–தின் பிர–ம�ோ–ஷ–னுக்கு வர மறுத்–திரு – க்–கிற – ார் கேத்–ரினா. ‘அது வேற, இது வேற’ என்று ரன்–பீரே நேரில் சந்–தித்து வேண்–டுக – �ோள் விட்– டி – ரு ப்– ப – த ால், அரை மன– த�ோடு பிர–ம�ோ–ஷ–னுக்கு ஓக்கே ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றார் கேத்–ரினா. லி–வுட்–டில் ‘அந்–த’ மாதிரி சில்–மிஷ – ங்–களை தவிர்க்க செமத்– தி – ய ான டெக்– னி க்கை யூஸ் செய்– தி – ரு க்– கி – ற ார் சன்– னி – லிய�ோன். தன் கண– வ – ர�ோ டு குளி–யல் த�ொட்–டி–யில் ப�ோட்ட காதல் களி–யாட்–டங்–களை படம் பிடித்து இணை– ய த்– தி ல் வெளி– யிட்–டி–ருக்–கி–றார். வூத் இப்–ரா–கிம் தங்–கையி – ன் கதை ‘ஹசீ– ன ா’ என்– கி ற பெய– ரி ல் பட– ம ா– கி – ற து. இதில் ஹீர�ோ–யின – ாக நடிக்–கும் ஷ்ரத்–தா– – க்கு எக்–கச்–சக்–கம – ாக ப�ோன் க–பூரு மிரட்– ட ல் வந்–து க�ொண்–டி–ரு க்– கி–ற–தாம். - ஜியா

பா தா


துள்ளி ஓடுது புள்ளி மான்

ஷம்மு


தி–னைந்து ஆண்–டு–க–ளில் இரு–பத்–தைந்து படங்–கள். க ம ல் – ஹ ா – ச ன் , வி ஜ ய் , அஜீத், சூர்யா என்று டாப் ஹீர�ோக்–க–ளுக்கு ஜ�ோடி. இந்தி, தெலுங்கு, மலை– ய ா– ள ம�ொழி– களி–லும் சக்–கைப்–ப�ோடு ப�ோட்ட ஹீர�ோ–யின். ஆனால், இப்–ப�ோது அசின் சினி–மா–விலேயே – இல்லை. – த�ொழி– சினி–மாவை தன்–னுடைய லாக நினைக்–கா–மல் passion ஆக எடுத்–துக் க�ொண்–ட–வர். அ வ – ர து தந்தை ஜ�ோ ச ப் த�ொட்–டுங்–கல் சிபிஐ அதி–காரி– யாக இருந்– த – வர் . சர்– வ – தே ச அள– வி ல் பல நிறு– வ – ன ங்– க ளை நடத்– தி க் க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற ார். இவர்–க–ளுக்கு ச�ொந்–த–மாக ஓர் ஆறே இருக்–கிற – து. ஆயி–ரம் ஏக்கர் எஸ்– டேட் – டு க்கு அசின்– த ான் வாரிசு. என–வேத – ான் சினி–மாவை அவர் வரு–மா–னம் பார்க்–கக்–கூடி – ய த�ொழி–லாக என்–றுமே நினைத்–த– தில்லை. மிக–வும் குறை–வான படங்–கள்– தான் ஒப்–புக�ொண்டு நடித்–தார். வண்ணத்திரை 58 24.02.2017

இவ– ரை ப் ப�ோன்ற முன்– ன ணி ஹீர�ோ– யி ன்– க ள் பதி– ன ைந்து ஆண்–டு–க–ளில் 50 படங்–க–ளா–வது நடித்–திரு – க்க, இவர் 25 படம்–தான் நடித்–தி–ருக்–கி–றார். தான் நடித்த காலம் வரை இரண்– ட ாம் வரிசை ஹீர�ோக்– களுக்கு ஜ�ோடி– ய ாக நடிப்– ப – தில்லை என்–பதை க�ொள்–கைய – ா– – ந்–தார். தன்–னுட – ன் கவே வைத்–திரு ஹீர�ோ–வாக யார் நடிக்க வேண்டு– மென்று அசின் விரும்–புகி – ற – ார�ோ, அவர்–க–ளது படங்–க–ளில் மட்டும்– தான் நடிப்–பார். அவ்–வ–ள–வாக யாருக்–கும் தெரி–யாத ஒரு சிறிய தக–வல். அசினை வைத்து இரண்டு படங்–கள் இயக்–கிய ஓர் இயக்–கு–ந– ருக்கு, தமி– ழி ன் டாப்– ம�ோ ஸ்ட் நடி– க – ரி ன் படத்தை இயக்– கு ம் வாய்ப்பு கிடைத்– த து. அதில் அசினை டாப்– ம�ோ ஸ்ட்– டு க்கு ஹீர�ோயினா– க் – க – த்தா ன் இயக்– கு– ந – ரு க்கு விருப்– ப ம். இவர�ோ, “சாரி சார். அவ–ர�ோட ஜ�ோடிப்– ப�ொருத்–தம் சரியா அமையாது” என்று மறுத்–துவி – ட்–டார். இன்றும்


சினிமாவில் நடித்த பிசினஸ் மகாராணி! வண்ணத்திரை

24.02.2017

59


க�ோ லி – வு ட் – டி ல் அ சி னி ன் இ ந்த ‘கட்ஸ்’ பிர–மிப்–பாக பேசப்–ப–டு–கி–றது. த மி ழ் சி னி – ம ா – வில் முதன்–மு–தலாக க ா ல் – ஷீ ட ்டை கார்ப்–ப–ரேட் பாணி– யில் கடைப்–பி–டித்த ஹீர�ோ– யி ன் இவர்– தான். தான் நடிக்–கும் படங்–கள், கேரக்–டர், இயக்–கு–நர், ஹீர�ோ, கம்–பெனி உள்–ளிட்ட விஷ–யங்–களை பக்–கா– வாக லேப்–டாப்–பில் ஃ பைல ா க வ ை த் – தி– ரு ப்– ப ார். அவர் நடிக்–கும் படத்–தின் ஸ் க் ரி ப்ட்டை யு ம் – கூட சேவ் செய்து வைத்–தி–ருப்–பார். ஸ்க்–ரிப்ட்டை தாண்டி கூடு–தல – ாக எதை–யேனு – ம் எடுத்–தால் ஒப்–புக்–க�ொள்ளமாட்– டார். கிளா–மர் உள்–ளிட்ட விஷ– யங்–க–ளி–லும் தன்–னுடைய – விருப்– பத்தை மீறி யாரும் தன்னை கண்ட்–ர�ோல் செய்ய முடி–யாத ஹீர�ோ–யி–னா–கவே அசின் இருந்– தார். பாலி–வுட்–டுக்கு சென்–ற–பிறகு, தென்–னிந்–திய நடி–கையை இங்கே வள–ர–வி–டக்–கூ–டாது என்று ஒரு டீமே ரூம் ப�ோட்டு ய�ோசித்து வண்ணத்திரை 60 24.02.2017

வேலை பார்த்– த து. அ சின் அ ங்கேயே துணிச்– ச – ல ாக ஒரு ஆ ஃ பீ ஸ் ப�ோட் – டார். வீடு வாங்கி செட்டில் ஆனார். சில முன்னணி பாலி– வு ட் ஹீ ர � ோ க் – க ள் அ வ – ரு க் கு க ா த ல் வலை வீசி–ய–ப�ோது, “பாலி–வுட் ஹீர�ோக்– கள் பற்–றி–யும் அவர்– களது காதல் விளை– யாட்–டு–கள் பற்–றி–யும் எனக்கு நன்கு தெரி– யும்” என்று பகி– ர ங்– க– ம ாக பத்– தி – ரி – கை – களில் பேசி–னார். ராகுல்–சர்மாவை க ா த லி த் து க ர ம் – பி டி க்க நினைத்– த – ப�ோ து இரு– த – ர ப்பு கு டு ம்பங்க ளி லு ம் எ தி ர் ப் பு இருந்தது. அத்– த னை– யை – யு ம் தவி–டு–ப�ொடியாக்கி காத–லித்–த– வரையே மணந்தார். இப்– ப�ோ து அவர் நடிகை அல்ல. மிகப்– பெ – ரி ய த�ொழில் சாம்– ர ாஜ்– யத்தை நிர்– வ – கி க்– கி ற பெரும் த�ொழி–ல–தி–பர். நடி–கை– யாக அல்ல, இரு– ப த்– த ைந்து படங்–களி – ல் நடித்த த�ொழி–லதி – ப – ர் என்–று–தான் எதிர்–கா–லம் இவர் பெயரை பதிவு செய்–யும்.

- மீரான்


இப்பவே ச�ொல்லிடு காயா பழமா?

பிரியதர்ஷினி


சினிமாவுக்கு

29 கதை எழுத கத்துக்கலாம்! மாணவன்

ரு ஹீர�ோ. ஒரு வில்–லன். ஒரு பிரச்னை. இந்த மூன்றும்– தான் எந்– த – வ �ொரு கதைக்– கு ம் அ டி ப் – ப – ட ை ய ே எ ன் – ப தை இத்தனை வாரங்– க – ளி ல் நன்கு புரிந்–து க�ொண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம். வில்–லன் என்–பது ஊர் பேர் அறி–யாத எவன�ோ ஒரு–வ–னா–க– ஏன் இருக்க வேண்–டும்? ச�ொந்த அண்– ண ன், தம்– பி – யா கக்கூட இருக்–க–லாம் இல்–லையா? குடும்– பப் பிரச்–னை ஒன்–றின் கார–ண– மாக ஈரு–யிர் ஓரு–டலாக இருந்த நெருங்–கிய உறவே–கூட வில்லனாக மாற–லாம் இல்லையா? சி னி – ம ாவை வி டு ங் – க ள் . நிஜத்தில் நமக்கு வில்–லன்–க–ளாக இருப்– ப – வ ர்– க ள் பெரும்– ப ா– லு ம் உற–வி–னர்–க–ளில் ஒரு–வ–ரா–கவ�ோ அல்லது நெருங்–கிய நட்பு வட்டத்– தில் இருந்–த–வர்–க–ளில் ஒரு–வ–ரா– கவ�ோ இருப்– ப – த ற்– கு த்தானே வாய்ப்பு அதி–கம்? ந ம் – மூ – ரி ல் ம ட் – டு – ம ல்ல , உலகளா–விய திரைப்–ப–டக் கதை– களி–லும் குடும்–பத்–துக்–குள் முரண் என்–பது எப்–ப�ோ–துமே செல்–லு– படி–யா–கக்கூடிய சரக்கு. தி ரை க் – க தை ம ன் – ன ன் வண்ணத்திரை 62 24.02.2017

கே.பாக்–ய–ரா–ஜின் ‘எங்க சின்ன ராசா’ திரைப்– ப – ட ம், திரைக்– கதை எழுத விரும்–புப – வ – ர்–களு – க்கு எப்போ–துமே ஒரு பாடம். ராஜ்–கு–மார் -– சர�ோ–ஜா–தேவி நடித்த பழைய கன்–ன–டப் படம் ஒ ன் – றி ன் க ரு வை எ டு த் – து க் க�ொண்டு தன்–னு–டைய பாணி– யில் சூப்– ப ர்– ஹி ட் படத்– தை க் க�ொடுத்–தி–ருந்–தார் பாக்–ய–ராஜ். தன்னை சீர�ோ– டு ம் சிறப்– ப� ோ டு ம் ஒ ழு க் – க த் – த� ோ – டு ம் (அப்படி நம்–பிக் க�ொண்–டி–ருக்– கிறார்) வளர்த்த சின்–னம்–மா–வுக்கு – ாக இருக்–கிறா விசு–வாச – ம – ர் பாக்–ய– ராஜ். ஓர–ளவு – க்கு விவ–ரம் தெரிந்த பெண்ணை அவர் திரு– ம – ண ம் செய்–து–க�ொள்ள, புது–சாக வந்த மரு– ம – க ள் நில– வ – ர த்தை புரிந்– து க�ொள்–கி–றாள். சின்–னம்–மா–வின் பிடி–யில் இருந்து பாக்–ய–ராஜை அ வ ர் வி டு – வி க்க எ டு க் – கு ம் முயற்சிகள் படு–த�ோல்வி அடை– – ல் உண்–மையை கின்–றன. இறு–தியி அறிந்த பாக்–யரா – ஜ், அதை எப்படி ஜீர–ணிக்–கி–றார் என்–பதே கதை. தந்–திர – ம் மிக்க வில்–லியா – க சி.ஆர். சரஸ்–வதி சிறப்–பாக சின்–னம்மா வேடத்–தில் நடித்–தி–ருந்–தார்.


சின்னம்மா இது நியாயமா? பாக்–யரா – ஜி – ன் கண்–மூடித்த–ன– மான விசு– வா – ச ம்– தா ன் இந்தப் ப டத் – தி ன் அ டி ப் – ப – ட ை ப் பிரச்னை. மாமி– யா ர் சி.ஆர். சரஸ்– வ – தி – யி ன் வேடத்தை மரு– மகள் ராதா எப்–படி கலைக்–கிறா – ர் என்–பதே திரைக்–கதை. உற–வு–க–ளுக்குள்–ளான முரண்– களை கதை– யா க ய�ோசிக்– கு ம்– ப�ோது நம் குடும்–பத்–தில், பக்கத்து வீட்டுக் குடும்– ப த்– தி ல் நடந்த சம்– ப – வ ங்– க ள் எல்– ல ாம் வகை–

த�ொ–கை–யில்–லா–மல் க�ொட்டும். வரி–சையா – க இந்த சம்–பவ – ங்–களை அடுக்–கு–கை–யில் நமக்–கான கதை அது–வாக – வே நம் முன்–னால் வந்து நிற்–கும். அதை நடந்–தப – டி – ய – ே–தான் எடுக்க வேண்டும் என்–ப–து–கூட இல்லை. கரு–வைப் பிடித்–து–விட்– டால் ப�ோதும். உங்–கள் கைகள் திரைக்– க தையை அது– வா – க வே எழு–திக் க�ொள்–ளும்.

(கதை விடு–வ�ோம்) வண்ணத்திரை

24.02.2017

63


ரீடர்ஸ்

கிளாப்ஸ்! இ ச ை ப் – பு – ய – லி ன் இசை–யில்பாட–வேண்டு– மென்று தவ–மி–ருக்–கும் பாட–கர் அனந்–து–வின் விருப்– ப ம் விரை– வி ல் நிறை–வே–றும். - எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம்.

அ ய ன் – பு – ர ம் சத்தி– ய – ந ா– ரா – ய – ண ன் எழுதிய ‘100வது படம்’ த�ொகுப்பு அருமை. கே.ஆர்.விஜ– யா – வி ன் நூறா– வ து பட– ம ான ‘ ந த் – தை – யி ல் மு த் – து ’ இ ய க் – கி ய கே . எ ஸ் . க�ோபா–லகி – ரு – ஷ்–ணனே – – தான் கே.ஆர்.விஜயா நடித்த முதல் பட–மான ‘கற்–ப–கம்’ இயக்–கி–ய–வர் என்–ப–தை–யும் சேர்த்து குறிப்–பிட்–டி–ருக்–க–லாம். - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

பு லி ய � ோ டு ந மீ த ா ர�ொமான்ஸ் என்–ற–துமே, வண்–ட–லூருக்கு அ வ ர் வி சி ட் அ டி த் – த ார � ோ எ ன் று நினைத்துப் புரட்டி ஏமாந்–தேன்.

- த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

இறைக்கிற கிணறுதான்!


பல நூற்–றாண்–டுக– ளு – க்குப் பிறகு வாளிப் – பான நமீ–தாவை ‘வண்–ணத்திரை’ அட்டை– யில் கண்– ட – து மே மனசு ஜல்லிக்கட்டு காளை–யாக துள்–ளிக்–கிட்டு திரி–யுது – ங்கோ... - சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை.

விஷா–லின் அண்ணி ஸ்ரேயா ரெட்டி, தமிழ் சினி–மா–வில் பிர–ப–ல–மான நடி–கை– யாக இருந்–தா–லும் கடந்த பதி–னைந்து ஆண்–டு–க–ளில் வெறும் நான்கே படங்–கள்– தான் நடித்–தி–ருக்–கி–றார் என்–கிற ஹீர�ோ– யினி–ஸத் தக–வல் வியப்–பூட்–டி–யது. - ப.முரளி, சேலம்.

24-02-2017

திரை-35

வண்ணம்-23

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600 096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத்

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004. ப�ொறுப்பாசிரியர்

யுவகிருஷ்ணா தலைமை நிருபர்்

நெல்லைபாரதி நிருபர்

வி ஜ ய்

ஆ ண் – ட – னி – யி ன் ப ட ம் என்றாலே வித்–தியா – ச – ம – ாக இருக்–கும் என்– கிற எண்ணத்தை ‘எமன்’ தக்–கவை – ப்–பான் என்றே த�ோன்–று–கி–றது. அர–சி–ய–்ல்வாதி கெட்–டப்–பில் அவரைக் காண ஆவ–லாக காத்–தி–ருக்–கிற� – ோம். - ஏ.பி.எஸ்.ரவீந்–தி–ரன், வள்–ளி–யூர்.

சுரேஷ் ராஜா சீஃப் டிசைனர்

பிவி

படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. சந்தா விபரங்களுக்கு:

subscription@kungumam.co.in

அலைபேசி: 95000 45730 த�ொலைபேசி: 42209191 Extn: 21120 த�ொலை நகல்: 42209110

‘அள–வுக்கு மீறி–னால் அது–வும் நஞ்–சு–

இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு வண்ணத்திரை நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

- மைனர் குஞ்–சி–த–பா–தம், சீர்–காழி.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004 Editor: Mohamed Israth

தானே?’ என்–கிற அர்த்–தமு – ள்ள கேள்–விக்கு ‘இறைக்–கிற கிண–றுத – ான் சுரக்–கும்’ என்–கிற சர�ோ–ஜா–வின் பதில் ப�ொருத்–த–மா–னது மட்–டு–மல்ல, அனு–பவ உண்–மை–யும் கூட.

ஆறு வித்தியாசங்கள் விடைகள் 1) சந்தனப்பொட்டு, 2) காதின் கடுக்கன், 3) மாலையின் கலர், 4) லிப்ஸ்டிக், 5) கை, 6) பூச்செண்டு

அட்டை ஓவியம் : ராஜா வண்ணத்திரை

24.02.2017

65


கேத்தரீன்

சிவந்தது வயசு


எமி ஜாக்ஸன்

67


Vannathirai weekly Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N.42762/82. Price Rs.8.00. Day of Publishing :Every Friday.

68

Vannathirai  

vannathirai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you