Page 1

16-03-2018

ரூ 8 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ 10 (மற்ற மாநிலங்களில்)

அடிச்சா அதலங்கா மிதிச்சா மிதுக்கங்கா

1


Tƒè£ «è£™´

å¡Â «ð£¶‹

G¡Â

«ð²‹

îI›ï£´ ñŸÁ‹ ¹¶„«êKJ™ ÜŠð™«ô£, ªñ†Š÷v à†ðì ܬùˆ¶ ñ¼‰¶ è¬ìèO½‹ A¬ì‚°‹

4

600 «èŠÅ™v

Ï.

ñ†´«ñ

Personal Delivery

Helpline

9962 808 090 9962 664 444 àPˆî «è£N M¬ôJ™...

ªð£Pˆî «è£N

ï£«ì «ð£ŸÁ‹ ï™ô HKò£E ! ²¬õˆîõ˜èœ e‡´‹ e‡´‹ ²¬õ‚è ɇ´‹ ܶ Tƒè£ HKò£E !! Erikkarai Bus Stop, Maduravoyal, Chennai

2

8939 883 883

OMR Food Street @ ECR (Near Prathana Theatre)

9884 353 353


கனிஷா

கண்ணைத் திற கண்காட்சி தெரியும்

03


வாம்மா த

மிழ் சினி– ம ா– வி ல் எப்– ப �ோ– து மே டீனேஜ் தேவ– த ை– க – ளு க்கு ரெட் கார்ப்–பெட் வெல்–கம்–தான். அந்–தக்– கால தே–வி–யில் த�ொடங்–கி, இந்–தக் –கால இவானா வரைக்–கும். ‘நாச்–சிய – ார்’ படத்–தில் டீனேஜ் கர்ப்–பிணி – ப் பெண்–ணாக வயிற்றில் குழந்–தையை சுமந்த இவா–னாவைப் பார்த்து, “அச்–சச்சோ.... பாவம் இந்த புள்–ளே” என்று உரு–காத தமிழ் தாய்–மாரே இல்லை. “ இ ப் – ப � ோ – த ா ன் ஸ் கூ – லி ல் இ ரு ந் து வர்றேன். டிரெஸ் சேஞ்ச் பண்–ணிக்–கிட்டு வர்– றேண்ணா ” என்று யூனிஃ– ப ார்– மி ல் பட்டாம்– பூ ச்சி மாதிரி பட– ப – ட த்– த ார். பத்தே நிமி–டங்–க–ளில் பளிச்–சென்று வந்து உட்–கார்ந்தார்.

“ஸ்கூல்லே ஃப்ரெண்ட்–ஸெல்–லாம் என்ன ச�ொல்––றாங்க?”

“அவங்–க–ளுக்–கெல்–லாம் ர�ொம்ப ஆச்– சரியம். நம்ம ப�ொண்ணா இதுன்னு டீச்–சர்– ஸெல்–லாம்–கூட பாராட்–டு–றாங்–க.”

“அதென்ன பேரு இவானா?”

“என்–ன�ோட பேரு அலினா ஷாஜி. பாலா சார்–தான் சினி–மா–வுக்–காக ‘இவா–னா’ன்னு பேரு வெச்–சிரு – க்–காரு. அப்–படின்னா கடவுள் தந்த வரம்னு அர்த்–த–மாம். இந்தப் பேரும் நல்–லா–தான் இருக்கு இல்லே?”

“சினிமா எப்–ப–டி–யி–ருக்கு?”

04வண்ணத்திரை16.03.2018


மின்னல்! “நல்–லா–தான் இருக்கு. எனக்கு ஒண்–ணும் புது–சில்–லையே? ‘நாச்சி– யார்’ செய்–யுற – து – க்கு முன்–னாடியே மலை–யா–ளத்–தில் ‘மாஸ்–டர்ஸ்’, ‘ராணி பத்–மினி – ’ மாதிரி சில படங்– கள் பண்–ணி–யி–ருக்–கேன். ஆனா, அதுல எல்லாம் குழந்தை நட்–சத்– தி–ரம்–தான். இதுலே–தான் பெரிய ப � ொண்ணா மு த ன் – மு த ல ா வந்திருக்–கேன்.”

“உங்க பின்–னணி?”

“கேர– ள ா– வி ல் க�ோட்– ட – ய ம் பக்– க த்– து லே சங்– க – ன ாஞ்– சே ரி. பிளஸ் டூ படிச்–சிக்–கிட்–டிரு – க்–கேன். அப்பா சாதிக், அம்மா டின்ஸி சாதிக் தவிர வீட்ல என் அக்–கா– வும், என் தம்–பி–யும் இருக்–க�ோம். நானும் என் தம்–பி–யும் ட்வின்ஸ். அவ–னும் இப்போ சைல்ட் ஆர்ட்– டிஸ்ட்டா மலை–யா–ளத்–தில் நடிக்– கி–றான்.”

“பாலா கண்–ணுலே எப்–படி பட்டீங்க?”

“மலை–யா–ளத்–தில் நான் நடிச்ச படங்–கள்ல ஏதா–வது பாலா சார் பார்த்–தி–ருப்–பாங்–கன்னு நினைக்– கி– றே ன். எனக்– கு த் தெரியலை. 16.03.2018வண்ணத்திரை05


‘ ந ா ச் – சி – ய ா ர் ’ ஆ டி ஷ – னு க் கு கூ ப் பி ட் – டி – ரு ந் – த ா ங்க . ப � ோ யி – ருந்– த ேன். இதில் செலக்ட் ஆனது ந ா ன ே எ தி ர் – பாராத ஆச்– ச ரி– ய ம் . அ ப்போ சிலர் எங்–க–கிட்ட ‘ ப ா ல ா ச ா ர் ர �ொம்ப ஸ் ட் – ரிக்ட்... பயங்–கர – மா க�ோபப்– ப டுவார்’னு ச�ொல்லி பய–மு–றுத்–தின – ாங்க. ஸ�ோ, முதல் நாள் க�ொஞ்– ச ம் உத– ற – ல�ோ டு தான் ஷூட்– டி ங் ப�ோனேன். ஆனா, அங்கே ப�ோன–தும் பயம் பறந்–தி–டுச்சு. நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டார். என் கேரக்– ட ர் அரசி.... அவ எப்–படி சிரிக்கணும், எப்– ப டி பார்க்– க – ணு ம், எப்– ப டி பேச–ணும்னு ஒவ்–வ�ொரு ஸ்டெப்– பை– யு ம் ச�ொல்– லி க் குடுத்– த ார். அதை அப்–படி – யே க�ொண்டு வர ட்ரை பண்–ணின – ேன். அவ–ர�ோட இயக்–கத்–துலே இங்கே அறி–மு–க– மானது பெரிய பாக்–கி–யம்.”

“ஜ�ோதிகா?”

“வாவ். முதல் நாள் ஸ்பாட்டுல ஜ�ோதிகா மேமை சந்– தி ச்– ச து பிரமிப்பா இருந்–தது. அவங்–களே என்னைக் கூப்– பி ட்டு அன்பா பேசி–னது ஸ்வீட் ம�ொமென்ட். 06வண்ணத்திரை16.03.2018

ர�ொம்ப ர�ொம்ப ச ப் – ப � ோ ர் ட் – டி வ்வா இ ரு ந் – தாங்க. அவங்– க – ள�ோ ட ய ா ர் ந டி ச்சா லு ம் , அ வ ங்க ந டி ப் – பை– யு ம் பார்த்து பாராட்–டு–வாங்க. ர �ொம்ப எ ன் – கரேஜ் பண்– ணு – வாங்–க.”

“உங்க ஹீர�ோ ஜி.வி.பிர–காஷ்?”

“ஜி.வி.பிர– க ாஷ் சார�ோட அ வ் – வ – ள வ ா ப ே சி – ன – தி ல்ல . அவர் ர�ொம்–பவே சைலன்ட்டா இருப்–பார். ‘ஜி.வி.பிர–காஷ் அவ– ர�ோட படங்– க ள்ல எப்– ப – வு ம் செம– ஜாலியா கலாட்– ட ாவா இருப்–பார்.... பாலா சார் படம்– னால கலாய்ப்பு, ஜாலி எல்–லாம் கம்மி பண்–ணியி – ரு – க்–கார்–’னு எங்க யூனிட்ல யார�ோ ச�ொன்–னாங்க. நான் ஹீர�ோ– யி – ன ாக அறி– மு – க – மான படத்–துக்கு நல்ல வரவேற்பு கி டை க் – க – ற து ச ந்தோ ஷ ம ா இருக்கு.... த�ொடர்ந்து தமிழ்ல ப ட ங் – க ள் ப ண் – ண – ணு ம் னு விரும்பு–றேன்ணா!’’ “பண்– ணு ம்மா தங்– க ச்சி. நீ பெரிய ஆளா, ஜ�ோதிகா மேம் மாதிரி வரு–வே.”

- மை.பார–திர– ாஜா


பியா

இருட்டில் ப�ோனால் திருட்டு கை நில்லாது

07


ி பால லி ா � ட ல்லு ம �ல் சாணாலி

ì£ôƒè®

WOOD

மி ழ் ப் ப ட ங் – க – ளு க் – க ா ன – ஷ ன் ஈழத்– ஓவர்– சீ ஸ் கலெக்– ‌ தமிழர்–களை நம்–பியி – ரு – க்–கிற – து. ப�ோலவே இந்– தி ப் படங்– க – ளு க்கு பஞ்சா–பி–கள். நாம் என்–ன–தான் சர்– தார்ஜி ஜ�ோக்–கு–கள் ச�ொல்லி அவர்– களை நக்–க–லடித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்– தா–லும் உல–கம் முழுக்க பர–வ–லாக காலூன்றி–யிரு – க்–கிற – ார்–கள் சிங்–குக – ள். குறிப்–பாக ஐர�ோப்–பா–வில் இந்–தி–யர்– கள் என்றாலே பஞ்–சா–பி–கள்–தான் எ னு ம் வ கை – யி ல் வ ணி – க த் – தி ல் க�ோல�ோச்–சு–கி–றார்–கள். இதைப் புரிந்–துக�ொண்ட இந்தித் தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர்– க ள் அவர்– க ளைக் குறி–வைத்து கதை–களை உரு–வாக்க அயல்–நா–டு–க–ளில் இந்–திப்–ப–டங்–கள் சக்–கைப்–ப�ோடு ப�ோட்டு வசூலை வாரிக் குவித்–தன. பஞ்–சா–பி–யர்–கள் பார்க்க வேண்–டும் என்–பத – ற்–கா–கவே ஏதா–வது ஒரு ‘சிங்’ கேரக்–டர் ஒவ்–

வ�ொரு படத்–திலு – ம் உரு–வாக்– கப்–பட்டது. ஒரு– கட்–டத்–தில் கதையே பஞ்சாபில் நடப்–ப– தைப்–ப�ோல ‘சன் ஆஃப் சர்– தார்’ மாதிரி படங்– க – ளு ம் வந்து நூறு–க�ோடி வசூலை எட்டி சாதனை புரிந்– த து. சற்று தாம–த–மா–கவே முழித்– துக்–க�ொண்ட பஞ்–சா–பி–யர்– கள், எதற்கு இந்–திப் படங்– களுக்கு நம் ஆட்–கள் காசு அழ–வேண்டும்? நம் ம�ொழி– யி– லேயே நம்மாட்– க ளுக்கு படங்– க ள் எடுக்– க – லாமே என்று கடந்த சில ஆண்டு– களாக வரி– சை யாக பட– மெடுத்துத் தள்–ளுகிறார்கள். 1 9 3 6 லேயே மு த ல் பஞ்சாபிப்–பட – ம் க�ொல்கத்தா– வில் தயா– ர ானது. ‘ஷீலா’ எ ன் கி ற பெ ய – ரி ல் த ய ா – ரான அப்– ப டம் லாகூர் மாகாணத்– தி ல் வெளி– ய ா– – ட்ட னது (அப்–ப�ோது ஒன்–றுப இந்–தியா). அப்–படம் வெற்–றி– யடைய அடுத்–தடு – த்து நிறைய

பட்டையைக் கிளப்புகிறார்கள்

பஞ்சாபிகள்!

08வண்ணத்திரை16.03.2018


படங்–கள் பஞ்–சாபி ம�ொழி–யில் உருவாக்–கப்–பட்–டன. 1947ல் இந்– தி–யா–வுக்கு சுதந்–தி–ரம் கிடைத்து நாடு இரண்–டாகப் பிரிக்–கப்–பட்–ட– ப�ோது பஞ்சாபில் பாதி பாகிஸ்– தா–னுக்குப் ப�ோனது. அப்–ப�ோது பஞ்–சாபி சினி–மா–வில் ஆதிக்–கம் செலுத்– தி – ய – வ ர்– க ள் பெரும்– ப ா– லும் முஸ்லிம்– க ள். அவர்– க ள் லாகூருக்கு இடம்– பெ யர்ந்து ‘லாலி– வு ட்’ எனப்– ப டக்– கூ – டி ய பாகிஸ்–தான் திரை–யு–லகை உரு– வாக்–கி–னார்–கள். நம்–மூர் பஞ்–சா– பில் திரை–மு–யற்சி–கள் குறைந்து, ஒரு கட்–டத்–தில் இந்திப் –ப–டம் ப ா ர் த் து ம ன சை த் தே ற் – றி க் க�ொண்–டார்–கள். எப்– ப �ோ– த ா– வ து அத்– தி பூத்– தாற்–ப�ோல பஞ்–சாபி படங்–கள்

அரங்குக்கு வரும். த�ோரா–யம – ாக பார்க்– க ப்– ப �ோ– ன ால் எழுபது– களில் வரு– ட த்– து க்கு ஒன்– ப து படங்–கள், எண்–ப–து–க–ளில் எட்டு, த�ொண்–ணூ–று–க–ளில் ஆறு, ஏழு என்று கழுதை தேய்ந்து கட்– டெறும்–பா–னது. இ ர ண் – ட ா – யி – ர ங் – க – ளி ல் இந்திப் படங்– க ள் வெளி– ந ா– டு – களில் வசூலை அள்–ளும்–ப�ோது ப�ொங்கி– யெ – ழு ந்த பஞ்ச்– வு ட் என்கிற பஞ்–சாபி சினிமா சீறிப்– பாயத் த�ொடங்– கி – ய து. 2002ல் மன்–ம�ோக – ன்–சிங் (பிர–தம – ர் அல்ல, இவர் இயக்– கு – ன ர்) இயக்– க த்– தில் பாட–கர் ஹர்–ப–ஜன் மான் நடித்த ‘ஜீ ஆயேன் நூ’ இமா–லய வெற்–றியை அடைய பஞ்–சா–பிய சினிமா மீண்–டும் ஆட்–டைக்கு 16.03.2018வண்ணத்திரை09


வந்–தது. ஹர்–பஜ – ன் -– மன்–ம�ோகன் காம்– பி – னே – ஷ ன் அடுத்– த – டு த்து சூப்–பர்–ஹிட் படங்–கள – ாக சுட்–டுத் தள்–ளி–னார்–கள். 2010ல் மட்– டு ம் பதி– ன ாறு படங்–கள் வெளி–யா–யின. ஜிம்மி ஷெர்–கீல் நடித்த ‘மெல் கராதே ரப்–பா’ எல்லா சாத–னைக – ள – ை–யும் உடைத்து பத்து க�ோடிக்கு மேல் வசூ– லி த்– த து. பஞ்– ச ா– பி ல் இவ்– வளவு பெரிய பிசி–னஸ் செய்த முதல் படம் இது–தான். அதன் பிறகு பஞ்– ச ாபி சினிமா, எவ்– வித தடைக்–கல்–லும் இல்–லா–மல் முன்–னே–றிக் க�ொண்–டி–ருக்–கிறது. இப்போ– தெ ல்– ல ாம் ஐம்– ப து, அறுபது க�ோடி வசூ–லை–யெல்– லாம் எட்–டு–ம–ள–வுக்கு உயர்ந்–து– விட்– ட ார்– க ள். கடந்த ஆண்டு மட்டுமே நாற்–பது பஞ்–சாபி படங்– கள் வெளி– ய ா– கி – யி – ரு க்– கி ன்றன. பஞ்– ச ாபி படங்– க ளை பாகிஸ்– தானி–லும் விரும்–பிப் பார்க்–கிற – ார்– கள் என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. ப�ொ து – வ ா க எ ன் . ஆ ர் . ஐ . ப ஞ ் சா பி க ள ை க் க வ – ரு ம் விதமான கதை, காட்–சிய – மைப்பு என்பது–தான் சமீ–பக – ால பஞ்சாபி படங்–க–ளின் தன்மை. க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்– ச – ம ாக பஞ்சாபி படங்– க ளி ன் ப ட் – ஜெ ட் அ தி க ரி த் – துக்– க�ொண்டே ப�ோக, பாலி– வுட்டுக்குப் ப�ோன பஞ்–சாபி–கள் தங்–கள் தாய்–மண்–ணுக்கே திரும்–ப– 10 வண்ணத்திரை16.03.2018

வரத் த�ொடங்–கின – ார்–கள். ஜூஹி சா– வ லா எல்– ல ாம் இப்– ப �ோது பஞ்–சாபி படங்–களி – ல் நடிக்–கிற – ார். எதிர்–கா–லத்–தில் குஷ்பு, சிம்–ரன் ப�ோன்– ற – வ ர்– க ள் நடித்– த ா– லு ம் ஆச்–ச–ரி–யப்–பட ஏது–மில்லை. இப்– ப�ோது க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக மண்– வ ா– சனை கம– ழு ம் படங்– களை–யும் உரு–வாக்கத் த�ொடங்கி– யி–ருக்–கிற – ார்–கள். எது எப்–படி – ய – ா–யி– னும் காதல் - காமெடி வகை–களி – ல் ப ட ங் – க ள ை எ டு ப்ப து – த ா ன் அவர்–க–ளது ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ்.


மு

ம ்பை யி லி ரு க் கு ம் ‘தாராவி– ’ – யி ல் தமிழர்– கள் பெரும்– ப ான்– ம ை– யி–னர – ாக வசிக்–கிற – ார்–கள். அந்–தப் பகு–தியை கள–மாகக் க�ொண்டு வந்தி–ருக்–கும் படம் இது. நெடுஞ்– ச ா – ல ை – க – ளி ல் பய ணி க் – கு ம் லாரி–கள் திடீ–ரென காணா–மல் ப�ோகின்றன. யார் கடத்–துகி – ற – ார்–

கள் என்– கி ற சஸ்– ப ென்– ஸ ுக்கு இடை–யில் காத–லும் உண்டு. ஹீர�ோ கதிர், ஆரம்–பத்–தில் ச�ொதப்–பி–னா–லும் இரண்–டாம் பாதி– யி ல் தேறு– கி – ற ார். ‘அறம்’ அளவுக்கு தரம் இல்–லை–யென்– றா–லும் கேரக்–டரு – க்கு சிறப்பு செய்– கிறார் ஹீர�ோ–யின் சுனு–லட்–சுமி. பாண்டா–வாக வரும் சதீஷ்–பாலா சிரிக்க வைக்க முயற்– சி த்– தி – ரு க்– கிறார். வில்–ல–னாக வரும் பிரபு சதீஷ், ப�ோலீஸ் அதி–கா–ரி–யாக வரும் மாறன் நாய–கம், அப்–பாவி வில்– ல – ன ாக வரும் மார்ட்– டி ன் என அனை– வ – ரு ம் க�ொடுத்த வேலையை சரி– ய ாகச் செய்– தி – ருக்–கி–றார்–கள். ஒளிப்–ப–தி–வா–ளர் மணி–கண்– ட ன் , த ா ர ா – வி – யி ன் மூ ளை முடுக்கு என்று எதை–யும் மிச்–சம் வைக்– க ாமல் கேமரா வித்தை காண்– பி த்– தி – ரு க்– கி – ற ார். அபய் பவித்–ரன் இசை–யில் பாடல்–கள் ஓக்கே. ‘வசந்த காலப் பற–வை’, ‘சூரியன்’ ப�ோன்ற ஹிட் படங்–கள் க�ொடுத்த இயக்–கு–நர் பவித்ரன் படம் மாதிரி இல்–லைன்–னா–லும் தியேட்–டரு – க்கு வரும் ரசி–கர்–களை ‘பர– வ ா– யி ல்லை’ என்று பேச வைக்–கிற படம். 16.03.2018வண்ணத்திரை 11

விமர்சனம்

கடத்தலுக்கு மத்தியில் காதல்!


சி

னி–மா–வில் நமக்கு யார் யாரை தெரி– யும்? ஹீ ர �ோ , ஹீ ர �ோ – யின், இயக்– கு – ந ர், இசை– யமைப்பாளர் உள்ளிட்ட சில–ரைத்–தான். பாடல் காட்– சி – க ளைப் பார்க்–கும்–படி செய்–கிற க்ரூப் டான்– ஸ ர்– க ள், ஒவ்வொரு க ா ட் – சி க் – கு ம் அ ழு த் – தத்– தை – யு ம் நம்– ப – க த்– தன்மை – யை – யு ம் உருவாக்–குகி – ற துணை ந டி – க ர் – க ள் ப ற் – றி – யெல்லாம் நமக்கு பெரி– தாக எது–வும் தெரியாது. “அவர்– க – ளு – டை ய கதை– தான் ‘கூத்–தன்’ பட–மாக வரு– கிறது. க�ொட்டிக் கி ட க் கு ம் இ வ ர் – க – ள து அனு– ப – வ ங்– க – ளி – லி – ரு ந் – து – த ா ன் எ ன் பட த் – து க் – கான கதையைத் தேர்ந்– த ெ– டு த்– தே ன். – ம், அவர்–களை ரத்–தமு சதை– யு – ம ாக உணர்– வு பூர்–வ–மாக இப்–ப–டத்–தில் காட்–டி–யி–ருக்–கி–றேன்” என்று ஆரம்–பித்த இயக்–கு–நர் வெங்கி ஏ.எல் சட்–டென்று உஷா–ராகி, “ அ து க் – கு ன் னு இ து ஆ ர் ட்

12 வண்ணத்திரை16.03.2018


இது பேசப்படாதவர்களின்

கதை! “இது உங்க

இரண்டா–வது படம் இல்–லையா?”

“ஆமாம். முதல் பட– ம ான ‘க�ொஞ்– ச ம் காதல் க�ொஞ்– ச ம் க ா ஃ பி ’ ல ர�ொ ம் – பவே அ ழ – கான ஒரு காதலைச் ச�ொல்லி– யி– ரு ந்தேன். இப்போ இயக்கி– யி – ரு க் – கு ம் பட ம் ஃ பே மி லி ஆடி– ய ன்– ஸ ுக்– கு ம், இளை– ஞ ர்– களுக்–கு–மான படமா இ ரு க்க ணு ம் னு விரும்பினேன். இன்– னிக்கு டி.வி.சேனல்– க ள் , யூ - டி யூ ப் னு எல்லா இடங்– க ள்– லே–யும் டான்ஸ் பிர– தா– ன மா இருக்கு. டான்ஸ் ஷ�ோ, ரியா– லிட்டி ஷ�ோன்னு எல்– லாமே டான்ஸ்–தான் களை–கட்–டுது. டான்– ஸ ு க் கு இ ரு க் கு ம் வெங்கி ஏ.எல்

ஃபிலிம் மாதிரி இருந்– து – ட ாது. துள்– ள – ல ான நட– ன – மு ம் ரசிக்க வைக்–கற நகைச்–சுவை – யு – ம் இழை– ய�ோட இப்போ உள்ள நம்ம யங்ஸ்–டர்–ஸுக்கு பிடிச்ச மாதிரி– – ு–வலா, ‘கூத்– யும் இருக்–கும். ஆக்‌ ஷ தன்–’னு டைட்–டில் வைக்–கற – து – க்கு பதிலா கூட்– ட ம்னு வச்– சி – ரு க்– க – லாம் ப�ோல.... படத்–துல 38 ஆர்ட்– டிஸ்ட்–க–ளுக்கு மேல ந டி ச் – சி – ரு க் – க ா ங்க . ஒவ்– வ�ொ ரு ஃப்ரே– மி– லு ம் ஒரு பெரிய கூட்–டமே கல–கல – க்க வைக்–கும்’’ என்–றார். இதற்கு முன் ஐநூறு விளம்பரப் படங்– கள் , டி . வி.மெ க ா த�ொடர்– க ள் இயக்– கி–ய–வர் இவர்.

16.03.2018வண்ணத்திரை 13


வர– வே ற்– பி – ன ால்தான் கூத்– த ன் ரெடி– ய ாச்சு. ஆடல் நாய– க ன் சிவ–பெ–ரு–மா–னின் பெயர்–தான் கூத்–தன். இன்–ன�ொரு விஷ–யம், சினி–மா–வில் எவ்–வ–ளவு பெரிய ஆளாக இருந்– த ா– லு ம் அவங்– க – வங்க ச�ொந்த ஊர்ல கூட ‘அவன் சினி– ம ா– வி ல் கூத்– த – டி க்– க – ற ான்’ என்றுதானே பேச்– சு – வ – ழ க்– கு ல அவ–ங–க–ளுக்கு மதிப்பு இருக்கு?”

“ஹீர�ோ - ஹீர�ோ–யின்... தெரிஞ்ச முக–மில்–லையே?”

“ சப் – ஜ ெ க் ட் ஸ் ட் – ர ா ங்கா இருந்தா எந்த முகமா இருந்–தா– லும் ரசிப்–பாங்க தானே.. ஹீர�ோ ராஜ்– கு – ம ார், ஹீர�ோ– யி ன்– க ள் ஜிதா, ச�ோனல், ஹீரா இவங்–க– தா ன் பு து– மு – க ங் – க ளே தவிர படத்–துல பாக்ய–ராஜ், ஊர்–வசி, பிர–பு–தே–வா–வின் தம்பி நாகேந்– தி–ரபி – ர – ச – ாத், எஸ்.எஸ்.ஸ்டேன்லி, மன�ோ–பாலா, ரஞ்சனி, பழைய வில்–லன் நடி–கர் அழகு, ஜூனியர் பாலையானு தெரிஞ்ச முகங்–கள் எக்–கச்–சக்–கம் பேர் இருக்–காங்க. க்ரூப் டான்– ஸ – ர ாக இருக்– கு ம் சாதா– ரண ஒரு இளை– ஞ ன், சர்–வ–தேச அள–வி–லான டான்ஸ் புரோக்–ரா–மில் பங்–கேற்று ஜெயிக்– – த கி–றான் என்–பது – ான் படத்–த�ோட ஒன்–லைன் ஸ்டோரி. காமெ–டி– யும் எம�ோ–ஷ–னு–மான ஸ்கி–ரிப்ட் கல–க–லக்–கும். துணை–ந–டி–கர்–கள் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ரின் கேரக்–ட–ரி–லும் 14 வண்ணத்திரை16.03.2018

ப�ோற ப�ோக்–கில் சின்ன மெசேஜ் இருக்– கு ம். சில– ரி ன் கதையைக் கேட்– டி – ரு க்– கே ன். இயக்– கு – ந – ர ா– கும் ஆசை–யில் சென்னை வந்து ஆ ட ்டோ டி ர ை – வ ர ா ம ா றி – யிருக்–காங்க, சிலர் காஸ்ட்– யூம் டிசை–னரா வர ட்ரை பண்ணி இன்–ன–மும் டெய்–லரா இருக்–க–ற– வங்– க – ளை – யு ம் கேள்– வி ப்– பட் – டி – ருக்–கேன். இப்–படி டச்–சிங்–கான விஷ–யங்–க–ளும் இருக்கு. இந்தக் கதை ரெடி–யா–ன–தும், புர�ொட்– யூ – ச – ரு ம், ஹீர�ோ– வு ம் ஈஸியா கிடைச்–சிட்–டாங்க. ஹீர�ோ டான்– ஸ ர் என்– ப – த ால், வெஸ்– டர்ன், க்ளா– ஸி க், ஃப�ோக்னு வெரைட்டி டான்ஸ் தெரிஞ்ச பையனா இருந்தா நல்லா இருக்– கும்னு நினைச்–ச�ோம். அதே தகு–தி– கள�ோடு வந்து நின்–னார் புது–முக – ம் ராஜ்–கு–மார். அவர் இந்–தப் படத் தயா–ரிப்–பா–ளர் நீல்–கி–ரீஸ் ட்ரீம் முரு– க ன் சார�ோட பையன்னு தெரிஞ்–சது – ம் இன்–னும் சந்–த�ோஷ – – மா–கிடு – ச்சு. என்–ஜினி–யரி – ங் முடிச்– சிட்டு, டான்ஸ், ஃபைட்னு கத்துக்– கிட்டு நடிக்க வந்–திரு – க்–கார். இதுல வர்ற மூணு ஹீர�ோ–யின்–களை–யும் ஆடி–ஷன் வச்சு செலக்ட் பண்–ணி– ன�ோம். இதுல ஜிதா மும்பை ப�ொண்ணு. இந்–தியி – ல சில படங்– கள்ல நடிச்–சிரு – க்–காங்க. ச�ோனல் இந்–தூர் ப�ொண்ணு. இன்–ன�ொரு ப�ொண்ணு ஹீரா, க�ோலா–லம்–பூர்


“பாக்–ய– ராஜ் ஊர்–வசி காம்–பி– னேஷனா? இன்–ன�ொரு ‘முந்–தானை முடிச்–சு’ கெமிஸ்ட் ரியை எதிர்–பார்க்–க– லாமா?”

தி யேட் – ட ர் ஆ ர் ட் – டி ஸ் ட் . இவங்க எல்–லாருமே டான்ஸ்ல பிச்சு உத– றி – ன ா– லு ம், ஹீர�ோ உள்பட அத்– தனை பேருக்– கு ம் ஒன்– ற ரை மாசம் ஒர்க்– –‌ஷ ாப் க�ொடுத்து ரிகர்–சல் எடுத்த பிறகே ஷூட் ப�ோன�ோம்.”

“ ந�ோ . . ந�ோ... அவங்க ரெண்டு பேரும் இதுல ஜ�ோடி கி டை ய ா து . பாக்–யர – ாஜ் சார் கேமிய�ோ ர�ோல்– த ா ன் ப ண் ணி – யி ரு க்கா ர் . ஊ ர்வ சி மே ம் துணை நடி–கையா ந டி க் கி ற ா ங்க . அவங்க கேரக்–டர் பெயரே ‘32 டேக் கலை–யர – சி – ’. அவங்க ந டி ச்சா பட ம் ஓடிடும். ஆனா, அவங்க நடிச்சா 32வது டேக்தான் ஓகே ஆகும். அப்–படி ஒரு காமெடி கேரக்–டர்ல மேம் கலக்–கியி – ரு – க்–காங்க. ‘இந்தப் பாருங்க வெங்கி... நான் இவ்ளோ 16.03.2018வண்ணத்திரை 15


படம் பண்–ணியி – ரு – க்–கேன். ஆனா, இப்– ப டி ஒரு கேரக்– ட ர் பண்– ணி–ன–தில்–லைப்–பா–’னு அவங்க சிரிச்சுக்–கிட்டே ச�ொன்–னாங்க. ஸ்பாட்–டுல அவங்க புது–மு–கங்– க– ளு க்கு நடிப்பு பத்தி நிறைய விஷ–யங்–கள் கத்துக் குடுத்–தாங்க. அதே–மா–திரி நாகேந்–திர பிர–சாத், இதுல வில்–லனா வர்–றார். ‘இந்தப் படத்–துக்–காக அவர்–கிட்ட கேட்– டதும், வில்–லனா எல்–லாம் நடிக்க

16 வண்ணத்திரை16.03.2018

முடி–யா–து–’னு முதல்ல மறுத்–திட்– டார். அப்–பு–றம் முழுக்–க–தை–யை– யும் கேட்டு இம்ப்–ரஸ – ாகி உள்ளே வந்– த ார். இயல்– ப ா– க வே அவர் டான்–ஸர்ங்–க–ற–தால பிச்சு உத–றி– யி–ருக்–கார்.”

“டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்?”

“இதில் டெக்– னீ – ஷி – ய – ன்க ள் பல–ரும் சினி–மா–வுக்கு புது–சு–னா– லும் ஏற்– கெ – ன வே விளம்– பரப் படங்–கள், சீரி–யல்–கள்ல வேலை


பார்த்–த–வங்–க–தான். ஒளிப்–ப–தி–வா–ளரா அறி–மு–க–மா–கும் மாட்ஸ் அப்–படி ஒர்க் பண்–ணின – வ – ர்–தான். கன்–னட – த்–தில் ஆறேழு படங்–கள், இங்கே ஒரு சில தமிழ்ப்–பட – ங்–களு – க்கு இசை–ய–மைச்ச பாலாஜி இசை–ய–மைக்–க–றார். அவ–ரது மியூ–சிக் படத்–திற்கு பெரிய பலம். சினிமா டான்ஸ், வெஸ்–டர்ன், கிளா–ஸிக்னு எல்லா வெரைட்–டி–யி–லும் பாடல்–கள் க�ொடுத்– தி–ருக்–கார். பாடல்–களை ஏ.எம்.ரத்–னம் சார் மரு–ம–கள் ஐஸ்–வர்யா, ரம்யா நம்–பீ– சன், டி.ஆர்...னு நிறைய பேர் பாடி–யிருக்– காங்க. ஆர்ட் டைரக்–டர் ஆனந்த், செட் பேசப்–ப–டும். ஜூனி–யர் ஆர்ட்–டிஸ்ட்–கள் வசிக்–கும் ‘ஃபிலிம் நகர் கால–னி’ செட் பிர–மா– தமா பண்–ணி–யி–ருக்–கார். ர�ொம்–பவே சின்ன பட்–ஜெட் பட–மா–கத்–தான் இந்தப் படத்தை ஆரம்–பிச்–ச�ோம். ‘இந்தக் கேரக்–டரு – க்கு பாக்– – ’– னு தயா– ய–ராஜ் இருந்தா நல்லா இருக்–குமே ரிப்–பா–ளர் முரு–கன் சார்–கிட்ட சும்மா ஆல�ோ– சனைத ான் ச�ொல்– லு – வே ன். ‘அவ–ரையே கமிட் பண்–ணி–டு– வ�ோம்–’–பார். இப்–படி கேட்ட விஷ–யங்–கள் அத்–த–னை–யை– யு ம் க�ொ டு த் – தி – ரு க் – க ா ர் . பாலி– வு ட் படங்– க ளுக்கு கிராஃபிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணின பெரிய நிறு– வ னம், இதற்– கும் கிராஃ– பி க்ஸ் ஒர்க் பண்–ணி–யி–ருக்–காங்க. தன் சுக – து க்– க ங்– க ளை மறந்து மக்–களை சிரிக்கவைக்கும் கலை–ஞர்–களுக்கு இந்–தப்– ப– டத்தை சமர்ப்– பண ம் பண்ண நினைச்–சிருக்கோம்.”

- மை.பார–திர– ாஜா

16.03.2018வண்ணத்திரை 17


பூஜா

பார்த்தால் பசிக்கும்

18


பிரணீதா

இழுத்தபடி எல்லாம் வளையும் தங்கக் கம்பி

19


ஒரே மந்தையில் இருந்து பிரிந்த இரண்டு ஆடுகள்! “ஒ

ரு நடி– க – ரி ன் வெற்– றி க்– க�ொ– டி க்கு அடி– யி ல் ஆயி– ர ம் நடி– க ர்– க ளின் த � ோ ல் வி – க ள் பு த ை க் – க ப் – பட்டுள்ளது” என்–பார்–கள். சூப்– ப ர்ஸ்– ட ார் ரஜினி ஒரு முறை ச�ொன்– ன ார். “என்னை விட ஸ்டை– ல ான, அழ– க ான, திற– ம ை– ய ான எத்– த – னைய�ோ ரஜினி– க ாந்– து – க ள் கண்– ணு க்– கு த்

30

தெரியா– ம ல் இருக்– கி – றா ர்– க ள். நான் பாலச்–சந்–த–ரின் கண்–பட்–ட– தால் விம�ோ–ச–னம் பெற்–றேன். அவர்– க – ளு க்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்–க–வில்–லை.” திற– ம ையைத் தாண்– டி – யு ம் ஏத�ோ ஒன்று சினி– மா – வு க்கு தேவைப்–ப–டு–கி–றது. ஓர் இமா–லய வெற்–றிக்–கும், ஒரு த�ோல்–விக்–கும் மிகச் சரி–யான உத–ார–ணங்–கள்

பைம்பொழில் மீரான்

20வண்ணத்திரை16.03.2018


16.03.2018வண்ணத்திரை 21


ரஜி–னி–காந்–தும், நளி–னி–காந்–தும். தர–மணி திரைப்–பட – க் கல்லூரி த�ொடங்– க ப்– ப – டு – வ – த ற்கு முன்பு அண்ணா சாலை– யி ல் உள்ள தென்–னிந்–திய திரைப்–பட வர்த்தக சபை– யி ல் திரைப்– ப ட பயிற்சி மையம் செயல்– ப ட்டு வந்– த து. தென்–னிந்–திய ம�ொழி கலை–ஞர்– க– ளு க்கு அவ– ர – வ ர் ம�ொழி– யி ல் நடிப்பு கற்–றுத் தரப்–பட்–டது. அந்த நேரத்–தில் கன்–னட ம�ொழி–யில் பயிற்சி ெபற வந்–த–வர் சிவா–ஜி– ராவ். தமிழ் ம�ொழி–யில் பயிற்சி பெற வந்–த–வர் ஜெய–ராம்–ராஜு. சிவா–ஜி–ராவ் கன்–னட சினி–மா– வில் புகழ் பெறு–வார் என்–றும், ஜெய– ர ாம் தமிழ் சினி– மா – வி ல் கலக்–கு–வார் என்–றும் இரு–வ–ரும் – ந்–தார்–கள். பரஸ்–பர – ம் நினைத்–திரு இரு–வ–ருமே கிட்–டத்–தட்ட ஒரே மாதி–ரிய – ான த�ோற்–றம் க�ொண்–ட– வர்–கள்–தான். காலம் எல்– ல ா– வ ற்– ற ை– யு ம் திருப்– பி ப் போட்– ட து. சிவா– ஜி – ராவ் மன– தி ல் இருந்– த து தமிழ் சினிமா. இங்கு எப்–ப–டி–யா–வது ஜெயித்தே தீர வேண்–டும் என்–கிற வெறி– யி ல் இருந்– தா ர். ஆனால் ெஜய– ர ாம்ராஜு நிலை – வே று. ராஜ– ப ா– ளை – ய ம் ராஜுக்– க ள் குடும்– ப த்– தி – லி ருந்து வந்– த – வ ர் அவர். க�ொஞ்– ச ம் வச– தி – ய ான குடும்– ப ம். அத– ன ால் அவர் சினி–மா–வில் நடிப்–பதை அவ–ரது 22வண்ணத்திரை16.03.2018

குடும்–பத்–தி–னர் விரும்–ப–வில்லை. நடிப்பை விட்டுவிட்டு நல்ல வேலைக்குச் செல்–லு–மாறு வற்– புறுத்–திக் க�ொண்டே இருந்–தார்– கள். இத–னால் இரட்டை மன– நி–லை–யில் தவித்–தார் ஜெய–ராம் ராஜு. படிக்–கும்–ப�ோதே இரு–வ–ரும் வாய்ப்பு தேடி அலைந்–தார்–கள். பாலச்–சந்–தர் ஆபீ–சுக்கு ெசன்று அவ– ரி – ட ம் வாய்ப்பு கேட்டு சிவாஜி–ராவ் திரும்–புவா – ர். அடுத்த ஒரு மணி நேரத்–தில் ஜெய–ராம்– ராஜு செல்–வார். “என்–னப்பா வந்–துட்டு ப�ோனே” இப்–பதானே – என்–பார் கவி–தால – யா மானே–ஜர். “சார், அது சிவா–ஜி–ராவ். நான் ஜ ெ ய – ர ாம்ராஜ ு ” எ ன் – ப ா ர் இவர். இப்–படி பல இடங்–க–ளில் நடக்கும். குடும்ப நெருக்–கு–தல் அதி–க– மா– க வே படிப்பை பாதி– யி ல் விட்டுவிட்டு பெங்– க – ளூ – ரு க்கு மெடிக்– க ல் ரெப் வேலைக்குச் சென்று விட்– ட ார் ஜெய– ர ாம் ராஜு. சிவா–ஜி–ரா–வுக்கு வாழ்க்– கையே சினி–மா–வாக இருந்–தது. ஆனால் ஜெய– ர ாம்ராஜுக்கு சினிமா வாழ்–வின் ஒரு பகு–திய – ாக இருந்–தது. இரு–வரு – க்–குமா – ன வித்தி– யா–சம் இந்த இடத்–தில் ஆரம்–பிக்– கி–றது. ஜெய–ராம்ராஜு, பெங்–களூரு– வில் வேலை பார்த்துவிட்டு


மீண்–டும் சினி–மா– வில் நடிக்க வந்–த– ப�ோ து . இ ங் கு சி வா – ஜி – ர ா வ் ரஜி– னி – க ாந்த்– தா க மாறி இருந்– தா ர். சென்னை ந க ர சுவர்–க–ளில் அவர் ஸ்டை ல ா க சி க ரெ ட் பி டி க் – கும் சுவ–ர�ொட்–டி– கள் ஒட்–டப்–பட்–டி– ருந்தன. அ ப் – ப�ோ து ரஜினி கால்– ஷீ ட் கிடைக்–காத தயா– ரி ப்பா – ள ர் – க ள் அவர் சாய– லி ல் இருக்– கு ம் ஜெய– ர ாம்ராஜ ு வை தேடிப்–பி–டித்–தார்– கள். தமிழில் பிடித்– தவ ர் க டை ய – நல்– லூ ர் காஜா, தெ லு ங் கி ல் பிடித்–த–வர் தாசரி நாரா– ய – ண – ர ாவ். தாச – ரி – தா ன் “தமிழ்– ந ாட்– டு க்கு ரஜி–னிக – ாந்த் இருக்– கட்டும், தெலுங்– கிற்கு நீ நளி– னி – க ா ந் த் ” எ ன் று பெயரை மாற்– றி –

– ல் னார். அதன் பிறகு தென்–னிந்–திய ம�ொழி–களி அறு–பது படங்–கள் வரை நடித்–தார் நளி–னிக – ாந்த், சில படங்–க–ளில் ஹீர�ோ–வா–க–வும் நடித்–தார். ‘முந்–தானை முடிச்–சு’, ‘ராசுக்–குட்–டி’ ப�ோன்ற படங்–க–ளில் வில்–ல–னா–க–வும் நடித்–தார். தான் தவறவிட்டுவிட்– ட ா– லு ம் ரஜினி 16.03.2018வண்ணத்திரை23


பி டி த் – தி – ரு க் – கு ம் இ ட த் – துக்கு எந்தக் கார– ண ம் க� ொ ண் டு ம் ப�ோ ட் – டி – யிடக்– கூ – ட ாது என்– ப து– தான் நளினி–காந்த் எடுத்த முதல் முடிவு. ஆரம்பத்–தில் ஒரு–சில படங்–களி – ல் ரஜினி ப�ோ ன் று ந டி த் – தா லு ம் பி ன்ன ர் மு ற் – றி – லு – மா க அவர் மாதிரி நடிப்–பதைத் தவிர்த்து விட்–டார். அத– ன ால் வில்– ல ன், குணச்சித்திர நடி– க – ர ாக தன்னை தக்– க – வை த்– து க் க� ொ ண் – ட ா ர் . த கு தி , திறமை, ஸ்டைல் எல்லா– வற்– றி – லு ம் ரஜி– னி – க ாந்த் ப�ோன்று இருந்– தா – லு ம். அவ–ரி–டம் இருந்த உறுதி, தன்–னம்–பிக்கை, உழைப்பு, ஜ ெ யி க்க வே ண் – டு ம் என்கிற வெறி நளி–னி–காந்– தி–டம் சற்றே மிஸ் ஆன–தால் பெரி– ய – தா க மிளி– ர – மு டிய– வில்லை. தனக்–கென ஒரு சிறிய இடத்தைப் பெற்–றுக் க�ொண்டுதிருப்திஅடைந்து– விட்டார். தன்னம்–பிக்–கை– யும் உழைப்பின் மீது ஈடு– பாடும் இருந்–ததா – ல் ரஜினி, யாரும் த�ொட முடி–யாத உய–ரத்துக்குச் சென்–றார்.

(பிலிம் ஓட்–டு–வ�ோம்) 24வண்ணத்திரை16.03.2018


பிரியங்கா

அடுப்பை ஊதிட்டு வான்னா துடுப்பை தூக்கிட்டு வரலாமா?

25


றி – மு க இ ய க் – கு – ந ர் னி– வ ாஸ் கவி– ந – ய ன் இயக்கும் படம் ‘பேய் பசி’. ஹீர�ோ ஹரி கிருஷ்ணா பாஸ்–கர். யுவன் ஷங்–கர் ராஜா– வின் இசையை நம்பி இந்– த ப் படத்தை எடுக்–கி–றார்–கள். இப்– படத்–தின் கிளப் பாடல் ஒன்–றுக்கு வித்–தி–யா–ச–மான - அதே சம–யம் நன்கு அறி– மு – க – ம ான - குரல் ஒன்று தேவைப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது.

பாடவும்

செய்கிறார் விஜய் சேதுபதி!

படக்– கு – ழு – வி – ன – ரு க்கு விஜய்– சேது–பதி – யை பாட–வைக்க ஆசை. ஒப்– பு க் க�ொள்– வ ாரா என்று தயக்– க த்– த�ோ டு கேட்– ட – ப �ோது, சந்– த�ோ – ஷ – ம ாக சம்– ம – தி த்– தி – ரு க்– கி–றார் சேது–பதி. பாடல் செம அசத்–தல – ாக எதிர்பார்த்–ததை – வி – ட சிறப்–பாக வந்–தி–ருக்–கி–ற–தாம். – க்கு என்–றுமே ‘‘நல்ல படங்–களு தனது ஆத–ரவைத் தரும் விஜய் சேது–பதி எங்–களு – டை – ய ‘பேய் பசி’ – ாக மாறி– படத்–தின் மூலம் பாட–கர யுள்–ளது மகிழ்ச்–சி–யாக உள்–ளது. வச–னம் பேசு–வ–தில் தனக்–கென ஒரு பாணியைக் கடைப்–பி–டித்து மிகப்–பெ–ரிய வெற்–றியைப் பிடித்– தி–ருக்–கும் விஜய் சேது–பதி இந்த கிளப் பாட–லை–யும் தனது அதே வசீ–கர பணி–யில் பாடி அசத்–தி– யுள்–ளார்–’’ என்–கி–றார் இயக்–கு–நர் னி–வாஸ் கவி–ந–யன்.

- எஸ்

26வண்ணத்திரை16.03.2018


சாய் அக்‌ஷிதா

அடிச்சா அதலங்கா மிதிச்சா மிதுக்கங்கா

27


ரு பக்– க ம் டிஜிட்– ட – லி ல் சினிமாவை ஒளிப– ர ப்பு– வ த ற் கு த ா று – ம ா – ற ா ன கட்டணம் வாங்– கு – வ – த ற்– க ாக ஸ்ட்ரைக். இன்– ன �ொரு புறம் இதே டிஜிட்– ட ல் புரட்– சி – ய ால் புதுமுக நடி–கர்–களி – ன் வரவு எகிறிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. அந்த வகை– யில் க�ோலி– வு ட்– டு க்கு கிடைத்– திருக்–கும் புது வரவு கெளஷிக். இவர் சமீ– ப த்– தி ல் வெளி– வ ந்த ‘வீரத்–தே–வன்’ படத்–தில் ஹீர�ோ– வாக அறி– மு – க – ம ா– ன ார். ஒரு படத்–துட – ன் காணா–மல் ப�ோகும் புது–முக – ம் ப�ோல் இல்–லா–மல், இப்– ப�ோதே கைவ–சம் நான்–கைந்து படங்–களை வைத்–தி–ருக்–கி–றார்.

“அமுல் பேபி மாதிரி இருக்–கிற நீங்–கள் சினி–மா–வுக்கு எப்–படி வந்தீர்–கள்?”

“ சி னி ம ா எ ன் – ப து எ ன் ரத்தத்– தி – லேயே கலந்– தி – ரு ப்– ப – தாக நினைக்– கி – றே ன். பிறந்– த து வளர்ந்–தது எல்–லாமே சென்னை. பக்கா ல�ோக்–கல் பையன். நான் க�ொ ஞ ்ச ம் ந ல்லா ப டி க் கி ற பை ய ன் எ ன் – ப – த ா ல் பி ரே க் ப�ோடா–மல் சிவில் என்–ஜினி – ய – ரி – ங் வரை படிக்க முடிந்–தது. படிப்–புல புலி மாதிரி இருந்த நான் நடி– க – ன ாக வேண்– டு ம் என்பது இறை– வ ன் எழு– தி ய தீ ர்ப்பா க எ ண் – ணு – கி – றே ன் . ஏ ன்னா , சி னி ம ா த ய ா – ரி ப் – 28வண்ணத்திரை16.03.2018

பாளரான கராத்தே க�ோபாலன் சினி–மா–வுல பைட்–ட–ராக ஏரா–ள– மான படங்–களில் வேலை செய்– தி– ரு க்– கி – ற ார். அப்– ப – டி த்– த ான் எங்– க ள் வீட்– டு க்– கு ள் சினிமா ஆக்–கி–ர–மித்தது. நான் சினி–மா–வுக்கு வரு–வதற்கு கராத்– த ே– த ான் அடிப்– ப டை. ‘ச�ோஷின்–காய் ஷிட்–ட�ோ–ரி–யா’ என்ற கராத்தே ஸ்டை– லு க்கு இந்தி–யா–வுக்கு என் அப்–பா–தான் சீஃப் ட்ரை–னர். படிக்– கி ற நாட்– க – ளி ல் நான் ஸ்கூ– லு க்கு ப�ோன நாட்– க – ளை – விட கராத்தே ஸ்கூ– லி ல்தான் அதி– க – ம ாக இருந்– தி – ரு ப்– பே ன். ப�ொதுவா ஒருத்–தரு – க்கு கராத்தே தெரிந்–திருந்–தால் அவர்–கள் மீது மற்–ற–வர்–க–ளுக்கு ஒரு–வித அச்–சம் இருக்– கு ம். ‘டேய் அவங்– கி ட்ட ம�ோதாதே, அவ–னுக்கு கராத்தே தெரி–யும்’ என்று ச�ொல்–வது – ண்டு. உ ண் – மையை ச் ச�ொ ல் – ல – வே ண் டு – ம ா – ன ா ல் க ர ா த்தே தெரிந்–தவ – ர்–களி – ட – ம் நீங்–கள் தைரி– ய–மாகப் பழ–கல – ாம். கராத்–தே–வின் அடிப்–படைத் தத்–து–வமே அநா– வ–சி–யமா யாரு–ட–னும் சண்டை ப�ோடக்–கூ–டாது என்–ப–து–தான். க ர ா த்தே ந ல் ஒ ழு க் – க த்தை கற்றுத்– த – ரு ம் கலை– ய ாக உல– க – மெங்– கு ம் பார்க்– க ப்– ப – டு – கி றது. அந்த காரணத்– தி – ன ா– லேயே இளம் தலை–மு–றை–யி–னரை நல்–


ம் கு க் ரு யி

கி ா ! வ ர் ோ ர � ர ஹீ த்தே வீ ா ர க

16.03.2018வண்ணத்திரை29


வழிப்–படு – த்–துவ – த – ற்–காக இப்–ப�ோது பர–வல – ாக பள்–ளிக – ளி – ல் கராத்தே ச�ொல்–லிக் க�ொடுக்–கி–றார்–கள். அப்பா சினி–மா–விலி – ரு – ந்–தத – ால் என்னை அறி– ய ா– ம ல் சினிமா ஆசை துளிர் விட ஆரம்–பித்தது. அது–மட்–டுமி – ல்ல, எல்லா ம�ொழிப் படங்–க–ளை–யும் விரும்பிப் பார்ப்– பேன். இந்தி தெரி–யலை – ன்–னாலும் இந்திப் படங்– க ளை அதிகமா பார்ப்–பேன். எனக்–குள் சினிமா ஆசை அதிக– மாக இருந்–தா–லும் ‘கராத்தே கிட்’– டான என்–னால் வீட்ல ச�ொல்– லும் அள–வுக்கு தைரி–யம் இல்லை. என் ஆசை–களை மனதில் பூட்டி வைத்து அப்பா, அம்–மா–வுக்–காக அரி–யர்ஸ் இல்–லா–மல் என்–ஜி–னி– யரிங் முடித்–தேன்.”

“முதல் பட வாய்ப்பு...?”

“எனக்– கு ள் சினிமா ஆசை இருந்– த – த ால் படிக்– கி ற நேரம் தவிர, மீதி நேரங்–க–ளில் வாய்ப்பு தேடி க�ோடம்–பாக்–கத்–தில் உள்ள சினிமா கம்–பெ–னி–க–ளுக்கு படை– யெ–டுப்–பேன். அன்–றாட வேலை– க ளி ல் வ ா ய் ப் பு த ே டு – வ – து ம் முக்–கிய வேலை–யாக இருக்–கும். நிறைய முயற்சி செய்–தும் வாய்ப்பு என்–பது எட்–டாக் கனி–யா–கவே இருந்–தது. அடுத்–த–டுத்து ஏமாற்– றங்– க ள், அத– ன ால் விளை– யு ம் விரக்தி என்று வாய்ப்பு தேடும் எல்– ல�ோ – ரை – யு ம் ப�ோல பல 30வண்ணத்திரை16.03.2018

த�ோல்– வி – க ளைச் சந்– தி த்– த ேன். அம்–மா–திரி சம–யங்–களில் தினமும் அழு– வே ன். ஒரு கட்– ட த்– தி ல் கஷ்டப்–பட்–டால்–தான் ஜெயிக்க முடியும் என்று தேற்–றிக்–க�ொண்டு இரு மடங்கு ஈடு– ப ாட்– ட�ோ டு வாய்ப்பு தேடினேன். அப்–படி கிடைத்த வாய்ப்–பு– தான் ‘வீரத்–தே–வன்’. ஒரு ஷெட்– யூல் ஷூட்– டி ங் ப�ோய் வந்த பிற–கு–தான் என் அம்–மா–வி–டம் மெதுவாக விஷ–யத்தைச் ச�ொன்– னேன்.அத்துடன்இனிமேசினிமா– தான் என்று என் விருப்–பத்–தை– யும் ச�ொன்–னேன். என்–னு–டைய அப்பா எதிர்ப்பு தெரி–விக்–கா–மல் க்ரீன் சிக்– ன ல் காண்– பி த்– த ார். அப்பாவே படத்தைத் தயா–ரிக்க முன் வந்தார். ‘ வீ ர த் – த ே – வ ன் ’ சு ம ா – ர ா க ஓ டி ன ா – லு ம் எ ன க் கு ந ல்ல பெயர் வாங்கிக் க�ொடுத்–துள்–ளது. அதற்குக் கார–ணம் என்–னுடை – ய அப்பா. ஏன்னா அந்–தப் படத்– தில் நான் ஆக்‌–ஷன் காட்–சி–க–ளில் ரிஸ்க் எடுத்து நடித்–தி–ருப்–பேன். படம் பார்த்–தவ – ர்–களி – ல், ஃபைட், டான்ஸ் எது–வுமே புது பையன் மாதிரி தெரி–யலை என்று ச�ொன்– னார்–கள். அது எல்–லாமே சின்ன வய– சு ல அப்– ப ா– வி – ட ம் கற்றுக் க�ொண்– ட – த ால் எனக்கு யூஸ் ஃ–புல்–லாக இருந்–த–து.”

“முதல் பட அனு–ப–வம்?””


“கூத்–துப் பட்–டறை மாண–வன் என்–ப–தால் நடிப்பை சமா–ளிக்க முடிந்– த து. ஆனால் அதி– லு ம் சவால் இருந்– த து. நான் வட சென்–னையி – ல் வளர்ந்த பையன். ‘வீரத்தேவன்’ படம�ோ மதுரை நேட்– டி – வி ட்டி சப்– ஜ ெக்ட். நிஜ வாழ்க்–கைக்கு நேர் எதிர் கேரக்டர் என்–பத – ால் ஒரு சவா–லாக விரும்பி ஏற்–றுக்கொண்–டேன். கிரா–மிய நடிப்பை வெளிப்–படு – த்த ‘கூத்–துப்– பட்–ட–றை’ ஜெயராவ் மாஸ்–டர் உத– வி – ய ாக இருந்– த ார். அந்– த ப் படத்–தில் அப்பா வீரத்–தே–வன்

என்ற லீட் பண்–ணி–யி–ருப்–பார். ஸ்பாட்ல அப்–பா–வும் உத–வி–யாக இருந்–தார்.”

“என்ன மாதிரி வேடங்–க–ளில் நடிக்க விருப்–பம்?”

“எனக்கு காரத்தே, க�ோபுட�ோ, ஜிம்–னாஸ்–டிக், சிலம்–பம், ய�ோகா, மான் க�ொம்பு, சுருள்கத்தி, நுன் சாக், சேம்–பர் என தற்–காப்புக் கலை– க ள் அனைத்– து ம் தெரி– யும். எனக்கு சண்டை தெரி–யும் என்–ப–தால் நடிக்க வரலை. நல்ல கதை–க–ளில் நடிக்–க–ணும். நல்ல கதை–கள் கிடைத்–தால் சம்பளம் 16.03.2018வண்ணத்திரை 31


வாங்–காமல் நடிக்கத் தயாராக இருக்–கிறேன். நடிப்–புக்கு முக்கியத்– து–வம் உள்ள வேடங்–களில் நடிக்– கணும். ஒரு நடி–க–னாக ஸ்கோர் பண்– ணி ய பிறகு நான் கற்– று க்– க�ொண்ட கலை–களை வெளிப்– படுத்– து ம் வித– ம ாக ஆக்‌ – ஷ ன் கிங் அர்–ஜுன் மாதிரி ஆக்‌ –ஷன் ர�ோல்–க–ளில் நடிப்–பேன்.”

“அடுத்து?”

“ர�ோஷன் பிலிம் இன்– ட ர்– நே– ஷ னல் தயா– ரி ப்– பி ல் ‘ஆறில் இருந்து 6 வரை’. நேரத்தை அடிப்–ப– டை–யாகக் க�ொண்ட கதை. ஒரே நாளில் நடக்–கிற கதை என்–பத – ால் திரைக்– க தை விறு– வி றுப்– ப ாக இருக்– கு ம். க்ரைம் த்ரில்– ல ர். எதைப் பற்றியும் கவலைப்–பட – ாத உல்– ல ாச வாலி– ப னாக பெண்–

32வண்ணத்திரை16.03.2018

களை டீஸ் பண்ணும் கேரக்டர். முதல் படத்தி– லி – ரு ந்து மாறு– பட்ட கேரக்டர் என்–ப–தால் புது அனு–ப–வ–மாக இருந்–தது. ஹரி டைரக்–ஷ –‌ ன் பண்–ணியி – ருக்–கிற – ார். குஷ்பூ சிங் நாயகி. ஜெயப்– பி – ர – காஷ், ஜார்ஜ் ப�ோன்ற சீனி–யர் நடி– க ர்– க – ளு ம் இருக்– கி – ற ார்– க ள். படப்–பி–டிப்பு முடிந்து ப�ோஸ்ட் புர�ொ–டக்–ஷ ‌– ன் வேலை–கள் நடக்– கி–றது. அதே கம்–பெனி தயா–ரிக்–கும் ‘ஸ்பாட்’ படத்–திலு – ம் ஹீர�ோவாக – ன் ஜானர். ரிஷி– பண்–றேன். ஆக்‌ ஷ ராஜ் டைரக்––‌ட் பண்–ணு–கி–றார். நாயகி அக்னி. முக்– கி – ய – ம ான வேடத்– து ல நாசர் நடித்– தி – ரு க்– கிறார். நாசர் சார் பெரிய ஜாம்– பவான். அவ– ரு – ட ன் நடிக்கும்


ப�ோது கரெக்ட்டா பண்–ணணும் என்று நினைத்– த ேன். அவர் க�ொடுத்த உற்–சா–கத்–தில் பயம் இல்– லா–மல் நடிக்க முடிந்தது. வளரும் நடி–கர – ான எனக்கு சினிமா–வைப் பற்றிப் புரிந்–துக�ொள்ள நிறைய டிப்ஸ் க�ொடுத்–தார். அவ–ரு–டன் சேர்ந்து நடித்த நாட்–கள் படப்– பிடிப்புத் தள–மாக இல்–லா–மல் பள்ளிக்–கூ–ட–மாக இருந்–த–து.”

“சினி–மா–வில் உங்–கள் ர�ோல் மாடல்?”

“எனக்கு ர�ோல்– ம ா– ட – ல ாக நிறைய பேர் இருக்– கி – ற ார்– க ள். எல்–லா–ரி–ட–மும் ஒரு விஷ–யத்தை

கற்–றுக் க�ொள்–கிறே – ன். ஏத�ோ ஒரு வகை–யில் ரகு–வர – ன் சார் என்னை அதி–க–மாக டாமி–னேட் பண்–ணி– யி–ருக்–கி–றார். நடி–கைக – ள் விஷ–யத்–திலு – ம் அப்– ப–டித்–தான். சீனி–யர், ஜூனியர் என்று பார்க்–கா–மல் யார் கூட ஜ�ோடி– ய ாக நடிக்கச் ச�ொன்– னாலும் நடிப்–பேன். ஒரு பேட்டி– யில் கமல் சார் ச�ொன்னமாதிரி, ஒரு இரும்பு டேபிள் கிட்ட ர�ொமான்ஸ் பண்ண ச�ொன்– னாலும் நான் ரெடி.”

- சுரேஷ்–ராஜா 16.03.2018வண்ணத்திரை33


34

நிறைநாழி உருளாது

ஜெஹானா


35


l செஸ் ஆட்–டம், செக்ஸ் ஆட்டம் - இரண்–டுக்–கும் என்ன வேறு–பாடு? - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்.

முந்– த ை– ய – தி ல் மூளைக்கு அதிக வேலை.

l கண், காது, மூக்கு, கை, கால் - எல்–லாமே இரண்டு இருக்–கும்–ப�ோது இத–யம் மட்–டும் ஏன் ஒன்று?

- வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

தளுக்.... ம�ொளுக்! l மாராப்பு வில– கி – ய – து ம் மகிழ்ச்சி ப�ொங்–கு–கி–றதே?

- எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம்.

ப�ொங்–கி–டிச்–சின்னா பிர–ய�ோ–ச–ன– மில்–லையே சார்!

வ ே ற � ொ ரு உ று ப் – பு கூ ட இரண்டு உண்டு; கிட்–னியைச் ச�ொன்–னேன். இத–யம் தவிர்த்து ஒரே உறுப்பு இருக்– கு ம் வேறு உ று ப் பு க ளு ம் உ ண்டே . அ தெல்லா ம் ரெ ண் – ட ா க இருந்தால் ப�ொழைப்பு கிழி–யும்.

l ‘தளுக்’, ‘ம�ொளுக்’, ‘கும்முன்– னு ’, ‘செமை– ய ா’, ‘மஜா–வா’ இதெல்–லாம் தமிழ் வார்த்–தை–களா?

l ஆற்–றில் குளித்த அனு– ப–வம் உண்டா?

பாலி– ய ல் அரட்டை பயன்– பா – டு – களுக்காக எல்லா ம�ொழி–க–ளி–லுமே இம்–மாதிரி வார்த்–தை–கள் அது–வாக உரு–வா–கி–விடும் சார்.

- எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு.

கு ளி த் – த – து ம் உ ண் டு , கூத்தடித்–த–தும் உண்டு.

36வண்ணத்திரை16.03.2018

- சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை.


16.03.2018வண்ணத்திரை37


‘க

ல – க – ல ப் பு - 2 ’ படத்–தில் காட்டு– க ா ட் டு – வ ெ ன காட்– டி ய கேத்– த – ரி ன் தெரசா சிறு– வ – ய – தி ல் ர�ொம்–பவு – ம் கூச்ச சுபாவ– மாக இருந்–தாராம். “ அ ப் – ப�ோ வ ெ ல் – ல ா ம் வ ெ ளி – ய ா ள் யாரு கிட்– டே – ய ா– வ து பே ச ணு ம் – ன ா லே கூச்சப்– ப – டு – வே ன். என்– ன�ோட பெற்–ற�ோர்–தான் எ ன ்னை எ ன் – க – ரே ஜ் பண்ணி, ஷை டைப்பை ப�ோக்–கின – ாங்க. சினி–மா– வுக்கு வந்த புது– சு லே க ே ம ர ா மு ன் – ன ா டி நிக்– க வே வெட்– க ப்– ப டு– வேன். ஆனா, நான் ந டி ச் – ச ப ட ங் – க ள ை தியேட்– ட ர்லே பார்க்– கு – றப்ப ோ , அ து க் கு ரசி– க ர்– க ள் க�ொடுத்த வர–வேற்பை உணர்ந்து இது தேவை– யி ல்– ல ாத வெட்–கம் என்–கிற முடி– வுக்கு வந்–தேன்” என்று ச�ொல்–கிற – ார் கேத்–தரி – ன். ப�ோட்ட ோவை ப ா ர்த்தா , அ ம் – ம ணி கூச்–சப்–ப–டுற மாதி–ரியா தெரி–யுது?

- மைபா ராஜா

38வண்ணத்திரை16.03.2018

ர்

ா ற கி ்படு

! ன் ரி ்த த ே

்சப ச கூ


அடுக்களை பூனை இடுக்குலே ஒளியுது

ரெஜினா

39


“ஹீ

ர�ோ–வாக பல படங்– கள் நடித்–திரு – ந்–தா–லும் நாச்– சி – ய ார் எனக்கு சம்–திங் ஸ்பெ–ஷல்–’’ என்–கி–றார் ஜி.வி.பிர– க ாஷ்– கு – ம ார். இசை– யமைப்– ப ா– ள ர், நடி– க ர் என்று பிஸி– ய ான ஷெட்– யூ – லி ல் இருக்– கும் ஜி.வி.பிர– க ாஷ்குமா– ரி – ட ம் பேசி–ன�ோம். “ ப ா ல ா ச ா ர் ப ட த் – தி ல் நடிப்பது என்– ப து பல நடி– க ர்– களின் கன–வாக இருக்–கும். எனக்– கும் அப்–படி ஒரு கனவு இருந்– தது. ‘நாச்–சி–யார்’ படத்–துக்–காக பாலா சார் என்னை த�ொடர்பு க�ொண்ட ப�ோது–கூட, இசை–ய– மைக்– க த்தான் அழைக்– கி – ற ார் என்று நினைத்– தே ன். ‘நீ தான் நடிக்– கி – ற ’ என்று பாலா சார் ச�ொன்னப�ோது, நான் அடைந்த சந்–த�ோ–ஷத்தை வார்த்–தைக – ள – ால் விவ–ரிக்கமுடி–யாது. ‘நாச்– சி – ய ார்’ படத்– தி ல் என் ந டி ப்பை ப் ப ா ர் த் து அ னை – வருமே நல்ல நடி– க ன் என்று ஒப்–புக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். இந்–தப் படத்–தின் மூலம் எனக்கு கிடைத்த அனைத்து புக–ழுக்–கும் கார–ணம் பாலா சார் மட்–டுமே. ய இயக்–கத்–தில் நடித்–த– அவ–ருடை – ப�ோது ஒரு நடி–க–னாக என்னை நானே மெருக்–கேற்றிக் க�ொள்ள முடிந்–தது. ஒரு காட்சியை எப்படி உள்– வ ாங்கி நடிக்கவேண்– டு ம் 40வண்ணத்திரை16.03.2018

என்று மிக நுட்–ப–மாக ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்–தார். அந்த வகை–யில் என் நடிப்–பில் புதிய பரி–மா–ணத்தை அறி– மு – க ப்– ப – டு த்– தி – யி – ரு க்– கி – ற ார் பாலா சார். அவ–ருக்கு என் நன்றி எப்–ப�ோ–தும் இருக்–கும். ஜ�ோதிகா மேடம், இளை–ய– ராஜா சாரு–டைய இசை, தேனி ஈஸ்– வ – ரி ன் ஒளிப்– ப – தி வு என ஒவ்வொன்– று மே படத்– தி ற்கு மிகப்–பெரி – ய பல–மாக அமைந்–தது. ‘நாச்– சி – ய ார்’ படம் எனக்கு மட்– டு – ம ல்ல, அந்– த ப் படத்– தி ல் நடித்த அனை–வ–ருக்–குமே திரை– யு–ல–கில் ஒரு புதிய பய–ணத்–தைத் த�ொடங்கி வைத்– தி – ரு க்– கி – ற ார் பாலா சார். ஒரு வகுப்பு முடிந்து அடுத்த வகுப்–பிற்–குச் செல்–லும் ப�ோது மாண– வ ர்– க – ளி – டையே ஒரு புதிய உத்– வே – க ம் கலந்த சந்– த� ோஷம் இருக்– கு ம். அதே சந்– த� ோ– ஷ த்– து – ட ன் தற்– ப� ோது அடுத்–தடு – த்த படங்–களி – ல் நடித்து வரு–கி–றேன். ‘நாச்–சி–யார்’ படம் க�ொடுத்த நம்– பி க்– கை – யி ல் என் நடிப்பு பய– ண த்– தி ன் அடுத்த அத்–தி–யா–யத்–தில் அடி–யெ–டுத்து வைக்–கிறே – ன். உங்–கள் வாழ்த்–தும் அர– வ – ணை ப்– பு ம் எப்– ப� ோ– து ம் இருக்–கு–ம–ள–வுக்கு என்–னு–டைய அடுத்–தடு – த்த படங்–கள் இருக்–கும்–’’ என்–கிற – ார் ஜி.வி.பிர–காஷ்–கும – ார்.

- எஸ்


நாச்சியார் என்னை நடிகனாக்கினார்!

ஜிவிபி பெருமிதம் 16.03.2018வண்ணத்திரை 41


லு ங் – கி ல் ச க் – க ை ப் – ப � ோ டு ப � ோ டு – கி – ற ா ர் ர ெ ஜி ன ா . ச மீ – ப த் – தி ல் அவர் நடிப்–பில் வெளி–வந்த ‘ஆவ்’ படத்–துக்கு ஆர–வா–ர– மான வர–வேற்–பாம். சில காலம் முன்–பாக ‘ரெஜினா நீங்க ஓர் அரு– மை – ய ான நடிகை. டெடி– கே ட்– ட ட் ஆர்ட்–டிஸ்ட்’ என்று சமூக– வலைத்– த – ள த்– தி ல் இயக்– கு – ந ர் செ ல் – வ – ரா – க – வ ன் பாராட்டி இருந்–தா–ராம். அதை–வைத்து தெலுங்கில் பிடித்த இடத்தை தமிழிலும் பி டி க் – க – ல ா ம் எ ன் று திட்ட–மிட்டு செல்–வ–ரா–க– வனிடம் வாய்ப்பு கேட்–கப் ப�ோகிறேன் என்று பார்க்– கி– ற – வ ர்– க – ளி – ட ம் எல்லாம் ச�ொல்–லிக் க�ொண்–டி–ருக்– கி– ற ா– ரா ம். ‘வேலி– யி லே ப�ோற ஓணானைத் தூக்கி ஏம்மா சுடி–தா–ருக்–குள்ளே விட்–டுக்–கப் ப�ோறே’ என்று சில அனு–பவ நடி–கை–கள் அட்–வைஸ் ச�ொல்–லியி – ரு – க்– கி–றார்–கள – ாம். அதன்–பிற – கே ரெஜினா க�ொஞ்–சம் உஷா– ராகி இருப்–ப–தாக ச�ொல்– கிறார்–கள்.

- மைக்–கேல் பாரதி

42வண்ணத்திரை16.03.2018

ரெ உஷஜின ார்! ா

தெ


சக்தி ச�ௌத்ரி

மரங்கொத்தி க�ொக்கு மரம் வெட்ட ப�ோச்சாம்

43


இயக்கு நருக்கும் ஹீர�ோயினுக்கும் சண்டை?

“கா

த – லு ங் – கி – ற து , ஒன்றை ஒன்று ம ே க் – ன – டி க ் கா ஈர்க்–கும் இரண்டு ஹார்ட்டுகளின் மேஜிக். ஒரு பூந்தோட்டத்–துலே ஒரே நேரத்துலே ஆயி–ரம் பூக்–கள் மலர்ந்தா எப்படி– யி – ரு க்– கு ம�ோ அப்–படி – ய – ான கலர்ஃ–புல் இளமை எங்க படத்– து லே தெறிக்– கு ம்” என்று நம்– பி க்– கை – ய�ோ டு பேச ஆரம்– பி த்– த ார் எம்.எம்.சந்தி– ர – மெளலி. தமிழ், தெலுங்–குப் படங்– களை அமெ–ரிக்–காவி – ல் வினி–ய�ோ– கம் செய்–துக�ொண்–டிருந்த இவர், இப்– ப�ோ து தானே களத்– தி ல் இறங்கி ‘100% காதல்’ படத்தை இயக்– கு – கி – ற ார். ஜி.வி.பிரகாஷ் ஹீர�ோ. தெலுங்கு இளை– ஞ ர்– களைக் கிறங்க வைத்–தி–ருக்–கும் ஷாலினி பாண்டே, இப்–பட – த்–தில் – ாக அறி–முக – மா – கி – ற – ார். ஹீர�ோ–யின

“ஜி.வி.பிர–காஷ், ‘நாச்–சி–யார்–’க்கு அப்–பு–றம் வேற லெவ–லுக்கு ப�ோயிட்–டாரு. இந்–தப் படத்–துலே எப்–படி?”

‘‘இந்தப் படத்–த�ோட ஃபர்ஸ்ட் 44வண்ணத்திரை16.03.2018

லுக் ப�ோஸ்–டர் பார்த்த பலரும் ஜி . வி . பி ர – கா ஷ் , ஷ ா லி னி பாண்டே ஜ�ோடி செம க்யூட்னு ஆச்–ச–ரி–ய–மா–னாங்க. படத்–தி–லும் அவங்க கெமிஸ்ட்ரி எனர்–ஜியா வந்–தி–ருக்–கு.”

“தெலுங்கு ரீமேக்கா?”

“ஆமாம். இத�ோட ஒரி–ஜி–னல் வெர்– ஷ – ன ான தெலுங்கு ‘100% லவ்’வை விட பல மடங்கு தமிழ்ல சிறப்பா க�ொண்டு வந்– தி – ரு க்– க�ோம். வெறு–மனே காதல் மட்–டும் இல்–லா–மல் அழ–கான ஃபேமிலி என்டர்– டெ – யி – ன – ரு ம் சேர்ந்தே இருக்– கு ம். இதன் ஒரிஜினலை இயக்–கின சுகு–மார் என்–ன�ோட நீண்டகால நண்– ப ர். என்னை ஒ ரு இ ய க் – கு – ந – ர ா க் கி அ ழ கு பார்க்க நினைத்–தது அவர்–தான். அவர�ோட படத்தை இயக்–குற – து நானே எதிர்–பார – ாத ஆச்–சரி – ய – ம்.–’’

“முதல் படமா இருந்–தா–லும் க�ொஞ்–ச–மும் திண–றாம கச்சிதமா படத்தை முடிச்–சிட்–டீங்க ப�ோல...”

“நவம்–பர்ல ஆரம்–பிச்சு, ஜன–வ–


ட் ்ர % க 0 சீ 10 லவ்

16.03.2018வண்ணத்திரை45


ரி–யில் ஒரே ஸ்பீ–டுல டாக்கி ப�ோர்– ஷ னை முடிச்– சி ட்– ட�ோம். ஜி.வி.பிர–காஷ�ோட – அரு–மைய – ான ஒத்து–ழைப்பு இல்– லா – ம ல் இந்த வேகம் சாத்–தி–ய– மாகி இருக்– காது. ஆனா ஒரு விஷ–யம், நான் அவரை வச்சு, படம் இயக்– கப் ப�ோறேன்னு நியூஸ் வெளி–யா–ன–தும் என் நண்– பர்–கள் பல–ரும் பேசி–னாங்க. ‘உனக்கு இது–தான் முதல் படம். ஆனா, ஜி.வி.க்கு கைவ–சம் நிறைய படங்–கள் இருக்கு. அவர் ஷூட்–டிங் ஒழுங்கா வரா–மல் ச�ொதப்– பி–டு–வா–ரேப்–பா–’னு நிறைய பேர் பய– மு – று த்– தி – ன ாங்க. த�ொடக்–கமே இப்படி இருக்– குனு க�ொஞ்–சம் வெல–வெ– லத்–தேன். ஆனா, அப்–படி எது–வும் நடக்–கல. ஒரு–நாள் கூட தவ–றா–மல், க�ொடுத்த தே தி – யி ல் ஷ ூ ட் வ ந் து நடிச்சு க�ொடுத்–தார் ஜி.வி. பிர– கா ஷ். அதுக்– கா – கவே அவ–ருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். இந்– த ப் படத்– துல அவர் காலேஜ் ஸ்டூ– டன்ட்டா நடிச்–சிருக்–கார்னு ச�ொல்றதை விட, அச்சு அசலா அந்த கேரக்–ட–ரா– கவே மாறி–யி–ருக்–கார். ஹீர�ோ–யினா ஷாலினி 46வண்ணத்திரை16.03.2018


பாண்டே நடிச்– சி – ரு க்– காங்க . இவங்–க–ளத் தவிர நாசர், ஜெய– சித்ரா, ரேகா, தம்–பி–ராமையா, ஃபேமிலி என்டர்– டெ – யி – ன – ரு க்– கான ஆர்ட்–டிஸ்ட்–கள் அத்–தனை பேரும் இருக்–காங்க. நாசர் சார் தெலுங்–கிலு – ம் ர�ொம்ப பிசி–யா–ன– வர். என் நீண்ட–கால நண்–பர். ‘நீங்க டைரக்–டர் ஆகு–றீங்க.... கண்–டிப்பா உங்க படத்துல நடிக்–கறேன்’னு வந்–தார். ஜெ ய – சி த்ரா ம ே ம் , அ ழ கா ன பா ட் டி கேரக்டர். ஒரு சீன் ச�ொன்– ன ால், பல– வி – த – மான பர்ஃ– பா – மென் ஸ் சாய்ஸ் க�ொடுக்–கு–றாங்க. முதல் பட நடிகை மாதிரி அவ்ளோ இன்வால்வ்– மென்ட். கடி– ன – மா ன – யா இருக்– உழைப்–பாளி காங்க. ‘கட–ல�ோரக் கவி– தை – க ள்’ ரேகா இ தி ல் க ம் – பே க் . அம்மா கேரக்– ட ர் பண்–ணியி – ரு – க்–காங்க. த ம் – பி – ர ா – மை ய ா சாரும் பிர– மா – த மா காமெ டி ப ண் – ணி – யிருக்–கார்.”

“ஷாலி–னிக்கு முன்னாலே இதுலே ஹீர�ோ– யினா ஒப்பந்தமான லாவண்யா திரிபாதிக்–கும் உங்–க–ளுக்–கும்

16.03.2018வண்ணத்திரை47


சண்டை–யாமே?”

“சண்–டைன்னு ச�ொல்–ல–லா– மான்னு தெரி– ய லை. ஆனா, அ வ ங்க ம ே ல ே வ ரு த் – த ம் . ம�ொத்த படத்–தையு – ம் லண்–டன்ல ஷூட் முடிச்– சி ட்டு வந்தி– ட – லா ம் னு தி ட ்ட – மி ட் – ட�ோ ம் . ஜி.வி.பிரகாஷுக்கு ஜ�ோடியா லாவண்யா திரி–பாதி–யைத்–தான் செலக்ட் பண்ணின�ோம். அவங்– களும் நடிக்–கற – தா சம்–மதி – ச்–சாங்க. ஜி.வி.யும் த�ொடர்ச்–சியா ரெண்டு மாசம் கால்–ஷீட் க�ொடுத்–தி–ருந்– தார். ஸ�ோ, லண்– ட ன்ல ஒரே மூச்–சுல ஷூட்–டிங்கை முடிச்–சிட – – லாம்னு அங்கே ல�ொகேஷன் பார்த்– து ட்டு வந்– தேன் . ஆனா, படப்–பிடி – ப்–புக்கு கிளம்–பலா – ம்னு புறப்–பட்–டால், ‘என்னால வர– முடி–யாது. வேற ஒரு படத்துல நடிக்–கப் ப�ோறேன்’னு லாவண்யா குண்டைத் தூக்–கிப் ப�ோட்–டுட்– டாங்க. ஒரு க�ோடி ரூபாய்–கிட்ட செலவு பண்– ணி ன பிறகு, ஒரு ஹீர�ோ–யின் இப்–படி ச�ொன்–னால் எப்–ப–டி–யி–ருக்–கும். செம டென்– ஷன் ஆகி– டு ச்சு. அன்– னி க்கு நடந்த அந்த இன்–ஸிடெ – ன்ட்டை இப்போ நினைச்சா சிரிப்பா இருக்கு. ஆன ா, அன்னிக்கு நிலைமை கிறு–கி–றுத்–தது. அந்த டைம்ல ‘அர்– ஜ ுன் ரெட்– டி ’ ரிலீஸ் ஆகி– யி – ரு ந்– த து.

48வண்ணத்திரை16.03.2018

அதைப் பார்த்த என் ட�ோலிவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல–ரும் ஷாலினி பாண்டே ப�ொருத்–தமா இருப்– பா ங் – க னு ச�ொன் – ன ாங்க . த ெ லு ங் கி ல் வ ந ்த பட த் – தி ல் த ம ன ்னா கே ர க் – ட ர் கல ர் ஃ–புல்–லான பாவாடை தாவணி க்ளாமர்ல அவ்ளோ செட் ஆகி– யி–ருப்–பாங்க. ஆனா, ‘அர்ஜுன் ரெட்–டி–’–யில ஷாலினி ஒரு குறிப்– பிட்ட அளவு பர்ஃ–பா–மென்ஸ்– த ான் ப ண் – ணி – யி ரு ப் – பாங்க . வே ற ஷேட்ஸ்ல அ வ ங் – க ள ப�ொருத்திப் பார்க்க முடி– ய ல. இ ந் – த ப் பட த் – து க் கு அ வ ங்க எப்– ப டி செட் ஆவாங்– கன் னு ர�ொம ்ப வே ய�ோ ச – னை ய ா இருந்–துச்சு. அப்புறம் ஏத�ோ ஒரு நம்–பிக்–கை–யில் ஷாலினியை கூப்– பிட்டு ஆடிஷன் வச்–சி–ருந்–த�ோம். ச�ொன்னா நம்பமாட்–டீங்க. ஆடி– ஷன்ல அவங்க பிச்சு உத–றின – ாங்க. லாவண்யா நடிச்–சி–ருந்–தால் கூட இப்–படி நடிச்–சி–ருக்க முடி–யாது. சான்ஸே இல்ல.... டைன– மி க் பர்ஃ–பாமென் – ஸ். என் நம்–பிக்கை வீண்–ப�ோக – லை – னு ஷாலினி ஃபீல் பண்ண வச்–சாங்க. அழ–கான ஒரு கேரக்–டர் பண்–ணி–யி–ருக்–காங்–க.”

“டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்?”

“நல்ல டெக்னீஷியன் டீம் எனக்கு கிடைச்–சிரு – க்–காங்க. படத்– –‌ னை த�ோட்– துல ஆர்ட் டைரக்–ஷ டா–த–ரணி சார் கவ–னிக்–கி–றார்.


கலர்ஃ– பு ல்– லா ன ஒரு பெரிய பெரிய படங்–க– ஃ பேன் – ட ஸி படமா ளுக்கு மட்– டு மே ஒர்க் ஒளிப்– ப திவு பண்– ணி – பண்–றவ – ர் அவர். ஆர்ட்– யிருக்– கா ர். தயா– ரி ப்– டுக்–கான ஸ்கோப் இல்– பா–ள–ரும் என் நண்–பர் லாத படங்–கள அவர் தான். சுகுமார் தயா–ரிச்– பண ்ண மாட்டா ர் . சி–ருக்–கார். இப்படி என் ஆனா, என்–மீது உள்ள வளர்ச்சி–யில் அக்–கறை ப் ரி – ய த் து ல இ து ல அவர் ஒர்க் பண்– ணி – எம்.எம்.சந்–தி–ர–மெ–ளலி உ ள்ள நல ம் விரு ம் – பி– யிருக்–கார். காலை–யில ஒன்–பது களால் இந்தப் படம் உரு–வா–கி– யிருக்–கு.” மணிக்கு ஷூட்– டி ங் வர்– ற – வ ர், மதி–யம் மூணு மணிக்–குத்–தான் “உங்–கள – ைப் பத்தி ச�ொல்–லவே காலை சாப்–பாடே சாப்–பிடு – ற – ார். இல்–லையே?” ஒர்க்ல அவ்–வ–ளவு இன்–வால்வ் “சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்– ஆகி– டு – ற ார். வியப்பா இருக்கு. டிட்– டி – யூ ட்லதான் சினி– மா ட்– அதே மாதிரி படத்–துக்கு இசை ட�ோ–கி–ராபி முடிச்–சேன். ஆனா, ஜி.வி.பிர– கா ஷ். முதல்ல தேவி டைரக்– ‌–ஷ ன்தான் என்– ன�ோட பிர–சாத் இசை–ய–மைக்–க–றதா இலக்கு. படம் இயக்–குற – து – க்–கான இருந்தது. என் நண்– ப ர்– கள்ல வாய்ப்பு–களைத் தேடிக்–கிட்டே, அ வ ரு ம் ஒ ரு த் – த ர் . எ ன ்னை சின்– ன தா ஒரு புர�ொ– ட க்– ‌–ஷ ன் பார்க்கற டைம்ல எல்–லாம் ‘எப்– கம்பெனி த�ொடங்– கி – னேன் . ப�ோனு ச�ொல்–லுங்க.... பாடல்–கள் டெலிஃ – பி – லி ம் , சீ ரி – ய ல் – க ள் தந்திடு–றேன்’னு பாசமா ச�ொல்– தயாரிச்–சேன். அடுத்த கட்டமா லிட்டே இருப்–பார். படம் ஆரம்– ஃபிலிம் எக்–ஸிபி – ட்–டர – ா–காகவும், பிச்– ச – து ம் ஜி.வி.பிர– கா ஷ்– கி ட்ட அ மெ ரி க்க நா ட் – டி ற் – கா ன டி.எஸ்.பி. தான் இசை–யமைக்கப் – விநிய�ோ–கஸ்–தரா–கவு – ம் ஆனேன். ப�ோ ற ா ர் னு ச�ொன் – னேன் . இந்–திய படங்–கள்ல தெலுங்–கும், ‘இந்– த ப் படத்– து ல ர�ொம்– பவே தமி– ழு ம் வாங்கி விநி– ய�ோ – கி க்– ஒன்றிட்–டேன். நானே இசை–ய– கிறேன். அமெ–ரிக்–கா–வில் நம்ம மைக்–க–றேன்–’னு ஜி.வி.பிர–காஷ் படங்–கள் அதி–கம் விநி–ய�ோ–கிச்–சி– ச�ொன்– ன து– மி ல்லா– ம ல் அதே ருக்–கேன். அத–னா–லேயே நிறைய ஸ்பீ– டு ல ட்யூன்– க – ளு ம் பிர– மா – நண்–பர்–கள் சினி–மாத்–து–றை–யில் தமா க�ொடுத்–துட்–டார். டட்லி கிடைச்–சி–ருக்–காங்–க.” கணேஷ் ஒளிப்–ப–திவு பண்–றார். - மை.பார–திர– ாஜா 16.03.2018வண்ணத்திரை49


ஷிரின்

பார்த்தா அனேகம் பகுந்தா க�ொஞ்சம்

50


பிரியதர்ஷினி

ஏறும் மடைக்கு நீரைப் பாய்ச்சு

51


டி–கரா – க – வு – ம் தயா–ரிப்–பாள – – ரா–கவு – ம் கலக்–கிக் க�ொண்– டி–ருக்–கும் வி.சத்–ய–மூர்த்தி இப்–ப�ோது வினி–ய�ோ–கஸ்–த–ரா–க– வும் வலம் வரு– கி – றா ர். ‘தப்பு தண்–டா’ படத்–தில் ஹீர�ோ–வாக நடித்– த – து – டன் , கிளாப்– ப �ோர்ட் புர�ொ–டக்–‌–ஷன் நிறு–வ–னம் சார்– பில் அந்–தப் படத்–தை–யும் தயா– ரித்– தா ர். அதைத் த�ொடர்ந்து சுசீந்–தி–ரன் இயக்–கத்–தில் வெளி– யான ‘நெஞ்– சி ல் துணி– வி – ரு ந்– தால்’ மற்–றும் விஜய் சேது–பதி க�ௌதம் கார்த்–திக் நடித்த ‘ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து ச�ொல்–றேன்’ ப�ோன்ற படங்–களை தமி–ழ–கம் மு ழு – வ து ம் வ ெ ளி – யி ட் – டா ர் . இப்– ப �ோது ‘ஓட– வு ம் முடி– ய ாது ஒளி–ய–வும் முடி–யா–து’ படத்தை தயா–ரித்து நடிக்–கிறா – ர். ஷூட்டிங் பர–ப–ரப்புக்–கி–டையே விரை–வில் வெளி–வ–ர–வுள்ள ‘க�ோலி–ச�ோடா -2’ படத்தை தமி– ழ – கம் முழு– வ – தி–லும் வெளி–யி–டு–கி–றார். படப்– பிடிப்பில் பிஸி– ய ாக இருந்த வி.சத்–யமூ – ர்த்தியை ஷாட் பிரேக்– கில் மடக்கிப் பிடித்–த�ோம்.

“நடி–க–ராக இருந்த நீங்–கள் விநிய�ோ–கஸ்–த–ராக எப்–படி மாறினீர்–கள்?”

“சினி– ம ாவைப் ப�ொறுத்– த – வரை நான் முத–லில் ஒரு ரசிகன். அ தன் பி ற – கு – தான் ந டி – கன் , தயாரிப்–பா–ளர், விநி–ய�ோ–கஸ்தர் 52வண்ணத்திரை16.03.2018

ப�ோன ்ற அ ட ை – யா– ளங ்கள். ‘க�ோலி–ச�ோடா-2’ மாதிரி படங்– களைப் பார்க்–கும்போது அந்தப் படங்– க ள் என்னைக் கவ– ரு ம் பட்சத்–தில் அந்–தப் படங்–களை வாங்–கு–கி–றேன். அப்–ப–டித்–தான் சமீ–பத்–தில் வெளி–யான ‘ஒரு நல்ல நாள் பார்த்–து...’ படத்தை வாங்– கி– னேன் . அந்– த ப் படம் விஜய்– சேது– ப தி கேரி– ய – ரி ல் மிகவும் வி த் – தி – ய ா – ச – ம ான பட – ம ாக அமைந்– த து. எம– ல� ோக கான்– செப்ட் தமிழ் சினிமா இது–வரை பார்த்–தி–ராத கதைக்–க–ளம். அந்த மாதிரி புதிய சிந்–த–னை–க–ளுடன் – வெளி–யாகும் படத்தை நாம் வர– வேற்க வேண்டும். அந்த அடிப்–ப– டை–யில்–தான் அந்–தப் படத்தை வெளி–யிட்–டேன். அதன் பிறகு என்னை வெகு–வாகக் கவர்ந்த படம் ‘க�ோலி–ச�ோடா-2’. அந்–தப் படத்தை நான் வாங்க கார– ண ம் அந்த டீம். விஜய் மில்டன் சார் பற்றி அதிகம் ச � ொல ்ல த் தேவை – யி ல்லை . அவ–ருடைய டெக்–னிக்–கல் ஒர்க் அசத்–தலாக – இருக்–கும். 5டி கேமரா மூலம் சினி–மா–வில் மிகப் பெரிய விழிப்–புண – ர்வை ஏற்–படு – த்–திய – வ – ர். அவ–ருட – ைய எல்லா படங்–களு – ம் த�ொழில் நுட்–பத்–தி–லும், கதைக்– க ள த் – தி லு ம் வ லு – வ ா – ன – தாக இருக்கும். அத–னால் தான் அவர் படங்–கள் மீது எனக்கு எப்–பவு – மே


ல் ஆ ! ன் தி இ த் ர் ல் ஆ த்யமூ ச 16.03.2018வண்ணத்திரை53


ஒரு தனிப்–பட்ட ஈர்ப்பு உண்டு. கெ ள – தம் வ ா சு – தேவ் மேனன் சாரின் கு ர லு ம் , அ வ – ரு – டைய எதிர்– பா – ராத பங்களிப்பும் டிரை–ல– ருக்கு பக்– க – ப – ல – ம ாய் அ மைந் – தி ரு ந் – த து . விஜய் மில்டன் மற்றும் அ வ – ரு – ட ை ய கு ழு – வினர் மீது இருக்–கும் முழு நம்– பி க்– கை – யி ல்– தான் ‘க�ோலி–ச�ோடா2’ படத்–தின் தமிழ்–நாடு விநி–ய�ோக உரி–மையை வ ாங் கி இ ரு க் – கி ன் – றேன். எல்–லா–வற்–றுக்– கும் மேலாக படம் எனக்குப் பிடித்–தி–ருந்– தது. ஒட்– டு – ம�ொத ்த தமிழ்த் திரை–யு–ல–கமே ஆ வ ல� ோ டு எ தி ர் – பார்த்துக் க�ொண்– டி – ருந்த ‘க�ோலி–ச�ோடா2’ படத்–தின் டிரை–லர், தற்– ப �ோது அனை– வ – ராலும் பாராட்– ட ப்– பட்டு வரு–வது மிக–வும் மகிழ்ச்– சி – ய ாக இருக்– கின்–ற–து.”

“அடுத்து?”

“நிறைய விஷ– ய ம் செய்– – றேன் . குறிப்பா 54வண்ணத்திரை16.03.2018

‘ஓட–வும் முடி–யாது ஒளி–ய–வும் முடி–யா–து’ என்ற படத்தை தயா–ரித்து ஹீர�ோ–வாக நடிக்– கி–றேன். இது ஹாரர் கலந்த காமெடி படம். முதன் முறை–யாக அனைத்து யூ-ட்–யூப் நடி– கர்–கள் நடிக்–கும் பட–மாக வெளி–வர – வு – ள்ளது. டெக்–னீஷி – ய – ன்ஸ் அனை–வரு – க்–கும் இரு–பது, இரு–பத்தி ஒண்ணு வய–சு–தான் இருக்–கும். யூ-ட்–யூப்ல பிர–ப–ல–மாக இருக்–கும் ‘எரும சாணி’, ‘ஸ்மைல் சேட்–டை’, ‘மெட்–ராஸ்


ந டி க் – க – லா ம ா வே ண் – டா ம ா எ ன் று மு டி வு ப ண் – ணி – வி – டு – வேன். ஒரு படம் ந ல்லா இ ரு க் – கு ம் . ஆ னா ல் நான் முடிக்–காத சூ ழ ல் வ ரு ம் – ப � ோ து அ ந ்த ம ா தி ரி படங் – களைத் தயா–ரிக்– கி–றேன். எனக்குப் ப�ொருத்– த – ம ான கதை – க ள் எ து எ ன் று தே ர் வு செ ய் து ந டி க் – கிறேன். ஏ ன ்னா , இ ன் – றை ய ச மூ க வ லை த் – த ள சூ ழ லி ல் , திரைப்–ப–டங்–கள் மூ லம் ர சி – க ர் – களைக் கவர்–வது சென்ட்–ரல்’, ‘டெம்–பிள் மங்–கிஸ்’ ப�ோன்ற எல்–லாக் எ ன் – ப து அ வ் – குழுக்–களைச் சேர்ந்–த–வர்–க–ளும் இருக்–கிறா – ர்–கள். வளவு எளி–தான ரமேஷ் வெங்–கட் இயக்–கு–கி–றார். படப்–பி–டிப்பு காரி–யம் இல்லை. முடி–யும் தரு–வா–யில் இருக்–கிற – –து.” தர– ம ான கதை– “நடிப்பு, தயா–ரிப்பு, விநி–ய�ோ–கம் இந்த மூன்–றில் ய ம் – சம் , வி று – எந்த அடை–யா–ளம் அதி–க–மாகப் பிடித்–தி–ருக்–கி–றது?” வி று ப்பான “சினிமா மீது உள்ள பேஷ–னால்–தான் இந்தத் திரைக்–கதை என துறைக்கு வந்–தேன். என்–னுட – ைய பிசி–னஸ் சினிமா நாளுக்கு நாள் பிசி–னஸ். கதையைக் கேட்–கும்போதே அதில் நான் ர சி கர ்க ளி ன் 16.03.2018வண்ணத்திரை55


எதிர்–பார்ப்பு உயர்ந்து க�ொண்டே ப � ோ கி ன் – ற து . அ வ ர ்க ளி ன் எண்ணங்–களை அறிந்து, அவர்– களுக்கு ஏற்–றாற் ப�ோல் தர–மான கதை–யம்–சம் க�ொண்ட திரைப்– படங்– களை மட்– டு மே தேர்ந்– தெடுப்–பது சவா–லான விஷ–யம். என்னைப் ப�ொறுத்– த – வ ரை எ ந ்த வேலை செ ய் – தா – லு ம் அந்த வேலையை நல்லா செய்– யணும். நான் இப்–ப�ோது தயா– ரி ப் – பா ள ராக இ ரு ப் – ப – தற் கு கார–ணமே சினி–மாவை நேசிப்–பது – – 56வண்ணத்திரை16.03.2018

தான். ‘க�ோலி–ச�ோடா-2” பட–மா– கட்–டும் மற்ற படங்–க–ளா–கட்–டும் எனக்–கும் அந்–தப் படங்–களு – க்கும் சம்– பந் – தமே இல்லை. அந்தப் படங்–களை நான் வாங்கி வெளி– யிடக் கார–ணமே நல்ல படங்–கள் என்று த�ோன்–றியது, அத–னால் வாங்கி வெளி–யிடு – கி – றேன் – . அதை– யும் தாண்டி நல்ல நடி– க – னாக வர வேண்– டு ம் என்– ப – து – தான் என்–னு–டைய ஆசை, லட்–சி–யம் எல்–லா–மே.”

- சுரேஷ்–ராஜா


பிரியா

எண்ணெய் இல்லா பந்தம் எரியுதடி தங்கம்

57


டைட்டில்ஸ்

டாக் 57

சித்ரா லட்சுமணன்

ல–கத்–தில் மேன்–மை–யான உறவு எது என்–றால் அது நட்– பு – த ான். உண்– ம ை– யான நட்பு எதிர்– ப ார்ப்– பு – க ள் இல்–லா–தது. நன்மை, தீமையைக் கருதி த�ொடர்–வது நட்பு அல்ல. எவ்வித பிர– தி – ப – ல – னு ம் பார்க்– காமல் பழ–குவ – த – ற்கு பெயர்–தான் நட்பு. என்னை நாலு பேருக்கு தெரி–கி–றது என்–றால், அதற்குக் காரணம் என் நண்–பர்–கள்–தான். தி ரு – வ ண் – ண ா – மலை மாவட்டத்–தில் இருக்–கும் கிரா– ம ம் ஒ ன் – றி – லி – ரு ந் து ப ள் – ளி ப் படிப்பை முடிச்– சி ட்டு சென்– னைக்கு வந்தேன். தெள்– ளூ ர் தர்–மர – ாஜ் என்ற நண்–பர் என்னை ப த்– திரி கை த் துறை க்கு அ றி – முகம் செய்துவைத்–தார். ஓவி–யர் எல்.ஜி.ராஜ் என்ற நல்–லுள்–ளத்தை

58வண்ணத்திரை16.03.2018


சந்–திக்–கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஓவி–யர் ராஜ் மீடி–யா–வில் செல்– வாக்கு படைத்– த – வ ர். என்– மீ து அ வ ரு க் கு அ ப ரி மி த ம ா ன அன்பும் பாச–மும் உண்டு. ஒரு க – ட்–டத்–தில் ஓவி–யர் ராஜ் நடத்–திய பத்–தி–ரிகை நின்–று–விட்–டது. நானும் ஊருக்குத் திரும்பி– வி ட்டே ன் . எ ங் – க ள் ஊ ரி ல் உ ள்ள பி ர – ப ல ஸ் பி ன் – னி ங் மில்லில் வேலைக்கு சூப்–பர்–வைச – – ராக சேர்ந்–து–விட்–டேன். அந்த சமயத்–திலும் எனக்–கும் ஓவி–யர் ராஜுக்கும் கடிதத் த�ொடர்பு மட்–டும் நீடித்தது. வாரத்–துக்கு இ ர ண் டு க டி – த ங் – க ள ா – வ து அவரி– ட – மி – ரு ந்து வரும். அந்த

கடி– த ங்– க ளில் நான் சென்– னை – யில் இருக்க வேண்–டி–ய–வன் என்– றும், பல சாதனை–களைச் செய்ய வேண்–டிய – வ – ன் என்–றும் நினைவு –ப–டுத்–து–வார். ஒரு முறை நான் தட்–டிக்–கழி – க்–காத மாதிரி ஒரு கடி– தம் வந்–தது. அந்–தக் கடிதத்–தில், என் நண்–பர் புதி–தாக ஒரு பத்–தி– ரிகை துவங்–குகி – ற – ார்; நீங்–கள்–தான் அதன் ஆசி– ரி – ய ர் ப�ொறுப்பை ஏற்கவேண்–டும் என்று அழைப்பு க�ொ டு த் – தி – ரு ந் – த ா ர் . அ ந்த வ ா ய்ப்பை ஏ ற் – று க்க ொ ண் டு நான் மறு–ப–டி–யும் சென்னை வந்– தேன். ‘இந்–தியன் மூவி ஸ்டார்’ என்ற தமிழ், ஆங்கிலப் பத்–திரி – கை– யில் ஆசிரி–ய–ராக வேலைக்குச் 16.03.2018வண்ணத்திரை59


சேர்ந்தேன். ஒரு பத்–தி–ரிகை ஆசி–ரி–ய–ருக்– கான முழுப் ப�ொறுப்–பும் எப்படி இருக்கவேண்– டு ம் என்– ப தைப் பற்–றி–யும் தெரி–யாது. ஆனா–லும் என்னை நம்பி அந்த ப�ொறுப்பை என்– னி – ட ம் க�ொடுத்– த ார்– க ள். ப�ொறுப்பு கைக்கு வந்– த – து ம் ப�ொறுப்–புக்கு ஏற்ற மாதிரி என் தகு–திக – ளை வளர்த்–துக் க�ொள்ள ஆரம்– பி த்– தே ன். அந்த பத்– தி – ரிகை சில பல கார–ணங்–களால் த�ொடர்ந்து வெளி–வர முடி–யாத சூழ்–நிலை ஏற்–பட்–டது. அப்–ப�ோது நான் ச�ொந்– த – மாக ‘திரைக்– க தி ர் ’ எ ன்ற பத்– தி – ரி கையை துவங்–கி–னேன். அதே பத்–தி– – ல் வித்தி– ரி–கையி யா–ச–மான மு ய ற் – சி – ய ா க சினி–மா–வையு – ம் ந ா வ – லை – யு ம் கலந்து வெளி– யிட்–டேன். ஒரே டி க் – கெட்ல இரண்டு கதை உ ள்ள ப ட ங் – வெ ளி க ள் வரு–கிற மாதிரி– யான முயற்சி.

60வண்ணத்திரை16.03.2018

அந்த கான்– ச ெப்ட்டை முதன் முத– ல ாக நான்– த ான் அறிமு– கப்படுத்தினேன். வாசகர்கள் ம த் தி – யி – லு ம் வ ர – வே ற் பு கிடைத்தது. அந்தப் புத்–த–கத்–தில் சுஜாதா, இயக்–கு–நர் மகேந்–தி–ரன், புஷ்பா தங்–க–துரை, சிவ–சங்–கரி ப�ோன்ற பல பிர–பல – ங்–கள் எழு–தின – ார்–கள். சினி–மா–வை–யும் இலக்–கி–யத்–தை– யும் கலந்து அந்த பத்–தி–ரி–கையை சக்–ஸஸ்–புல்–லாக நடத்–தி–னேன். அதன் மூலம் இலக்–கிய வட்டா– ரத்–தில் ஏரா–ளம – ான நட்பு கிடைத்– த து . இ ந்த வெற்–றிக்கு கார– ண–மாக இருந்–த– வர் நண்– ப – ரு ம் ஓவி– ய – ரு – ம ான ராஜ். ச ெ ன் – னைக்கு நான் முதன் முத–லாக வரக் கார– ண – ம ா க இ ரு ந்த தெள்–ளூர் தர்ம– ர ா ஜ் மூ ல ம் மாரா என்– கி ற ம ா . ர ா ம ச் – ச ந் – தி ர ன் எ ன்ற ந ண் – ப – ரி ன் ப ழ க்க ம் கி டை த் – த து .


அவர் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி நடித்த ப ட ங் – க ளு க் கு வச–னம் எழுதி–ய– வ ர் . அ வ ர் மூலம் இயக்–குநர் ஜி . ர ா ம – கி – ரு ஷ் – ண ன் அ றி – மு – கம் கிடைத்– த து. அ தி லி – ரு ந் து சினிமா மக்– க ள் த �ொ ட ர் – ப ா – ள – ர ா க வேலை பார்க்க ஆரம்பித்– தேன். சினி–மாத் துறை– யி ல் நான் பெய–ரும் புகழும் பெறக் கார– ண – மாக இருந்–த–வர்– கள் இயக்– கு – ந ர் ப ா ர தி – ர ா ஜ ா , தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர் பஞ்சு அருணா– ச ல ம் . அ வ ர் – க ளை வி ட ந ா ன் வ ய – தி ல் இளை– ய – வ – ன ாக இ ரு ந் – த ா – லு ம் என்–னி–டம் நட்பு பாராட்– டி – ன ார்– கள். நான் சினிமா த �ொ ட ர் – ப ா – ள –

ராக இருக்–கும்போது பார–தி–ராஜா உதவி இயக்– கு–நர – ாக இருந்–தார். நாங்–கள் இரு–வரு – ம் அடிக்கடி சந்–தித்துக் க�ொண்–டத – ால் எங்–களு – க்குள் நெருக்–க– மான நட்பு இருந்–தது. அப்–ப�ோது பார–தி–ராஜா சீரி–ய–ஸாக வாய்ப்பு தேடிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். ‘16 வய–தி–னி–லே’ உள்–பட அவ–ரு–டைய கதை–கள் திரை–வ–டி–வம் காண்–ப–தற்கு முன் என்–னி–டம் ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கிற – ார். முதன் முத–லாக அவ–ருக்கு ‘16 வய–தி–னி–லே’ பட வாய்ப்பு கிடைத்தப�ோது – கூ ட அந்தத் தக– வ லை என்– னி – ட ம் பகிர்ந்து க�ொண்டார். நான்– த ான் ‘16 வய– தி – னி – லே ’ படத்துக்கு அழைப்– பி – த ழ் பிரிண்ட் செய்து க�ொடுத்–தேன். அப்–பு–றம் என்ன ஆச்–சுன்னு அடுத்த வாரம் ச�ொல்–றேன்.

- சுரேஷ்–ராஜா

16.03.2018வண்ணத்திரை 61


தலைக்கு மேலே வேலை!

ட் ’ – ‘ ஹ ெ ம் ே வ ட ற் – க – ன மூ ன் று ப து –வ ா கு க – க் டு நான் ஞ்– , ல் ா – ல் க�ொசிவ தி ட்–ட–த ெய்வ – வி – ம் ச பண்–ணிஸ்க்ரி – ப்ட் வி – ாரா ம்–பித்– ட்ட – கு ர – து க் ந் – ரு பு ஆ படத்துன – ாக இ டப்–பிடிப் கதையைக் – ம – த த் ப ெ ன ம் னு ம் – சம் ம . இந்–நே–ர ல், திடீரெ ‘ இ ன் று ர் ல் ா ந – ம – ன –கு – ’ என் ை ம். ஆ – தி – யி ல் – ல ா ட இயக் ண்டு ாங்க – – த இ ப் ண் ரு வே – ாம். –கு–நர். – க்க ெ ட் , தி ண்ணி க�ொ ட்ட – ார திரு – வி ஹ ப – து இயக் – ஷீ ட் ப் த் ர் கேட்ட ம் ஷா தள்ளி வை –க–வில்லை ா ல் க் ாக க ால் க�ொஞ்சபி – ப்பை எதிர்–பார் டி த் – த – ம ர், இத–ன ய – ப் ம�ொ ந – – ம் பட கு – –ச–மு – ட ம் யக் ேண்டி க�ொஞ் ந டி – கை – யி –ருக்–கும் இ ச�ொல்ல வ கல ாக – ந ம் – ப ர் கி வைத்–தி க்கு பதில் ம். இரவு ப –மாக ா – – ார ணி தீவி–ர க தரப்பு ருக்கி வாங் ப்பு – ற – – த் தி இ ம் ப க்–கா ல் – தயாரி தீட்–டு ூட்–டிங்–கு ய்–து– – த் ந்த – ப ப் ெ ர் நி பட்டை ாம். ஷ ைச் ச – ந – ர் கதையை வரு–கி–ற–த ற்–பா–டு–கள , இயக்கு ஏ து ம் ந் ல் – ன ட . ந – –பாத்–தி ப்பு நிறுவ –ற–தாம் – ருக்–கி ஐத–ரா தயாரி இ க விட்ட து கடுப்–பா - ஆசை மீ

62வண்ணத்திரை16.03.2018


எறும்பு ஊற கல்லும் தேயும் சுனாக்‌ஷி

63


ரீடர்ஸ்

கிளாப்ஸ்! ‘உட்–டா–லங்–க–டி’ பகுதி, வாரா – வ ாரம் நாங்– க ள் இது–வரை அறி–யாத அரி–ய தகவல்– க ளைக் க�ொண்டு– வ ந் து ச ே ர் க் கி ற து . ‘வண்ணத்– தி – ர ை’ வார இத–ழுக்கே புது நிறத்தை இப்–ப–குதி தரு–கி–றது. - குந்–தவை, தஞ்–சா–வூர். நடுப்–பக்க ஆஷ்னா ஜாவே– ரி க்கு ‘அயர்ன் செய்த இடுப்–பு’ என்று புகழ்–மாலை சூட்டி–யவ – ர் வாயில் சர்க்– க ரை அள்ளிக் க�ொட்ட வேண்டும். ஆனால், ‘அயர்–லாந்து அ டு ப் – பு ’ எ ன் – ப – த ற் கு த்தா ன் அர்த்தம் தெரி–ய–வில்லை. - கா.திரு–மா–வ–ள–வன், திருவெண்ணெய்–நல்–லூர்.

உழைப்– பி ன் உ ய ர்வை ‘டைட்டில்ஸ் டாக்’ பகு– தி – யி ல் உணர்த்– தி ச் ச�ொன்ன நடி– க ர் விக்–னேஷ் பாராட்–டுக்–கு–ரி–ய–வர். அவர் கைவ–சம் பட–மிரு – க்–கிறத�ோ

அயர்லாந்து 64வண்ணத்திரை16.03.2018


இல்லைய�ோ, என்–றுமே ஹீர�ோ–தான். - சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை.

முன்–னட்டை மற்–றும் நடுப்–பக்–கத்–தில்

ஆஷ்னா ஜாவேரி, பின்– ன ட்– டை – யி ல் தமன்– ன ா– வெ ன்று பின்னிவிட்– டீ ர்– க ள் சார். - எம்.சேவு–கப்பெரு–மாள், பெரு–ம–க–ளூர்.

அ ர–சி–ய–லுக்–குப் ப�ோகா–மல் கலை– யுலகில் கள–மிற – ங்கி இருக்–கும் கம்–யூனி – ஸ்ட் தலை–வ–ரின் மகன் ‘புகழ்’ பெற ‘சிகப்–பு’க் கம்–பள – ம் விரித்து வர–வேற்–ப�ோம். - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம். சிறிய படம�ோ, பெரிய படம�ோ.... எந்தப் படத்–தை–யும் விடா–மல் பார–பட்ச– மின்றி எல்– ல ா– வ ற்– று க்– கு ம் விமர்– ச – ன ம் எழுதும் ஒரே பத்–திரி – கை நம்ம ‘வண்ணத்– திரை’ மட்டும்– த ான். த�ொட– ர ட்– டு ம் உங்கள் சேவை. - கு.கணே–சன், சென்னை-26. ‘ஏ’ ங்– க – ற – வ ங்க மட்– டு ம் தியேட்– ட – ருக்கு வந்தா ப�ோதும் என்று தைரி– ய – மாகச் ச�ொல்லும் இயக்–கு–நர் சன்–த�ோஷ் ஜெயக்–கு–மார் நிஜ–மா–கவே வித்–தி–யா–ச– மான டைரக்–டர்–தான். - ரமேஷ் கிருஷ்–ணன், நாகர்–க�ோ–வில்.

அடுப்பு!

16-03-2018

திரை-36

வண்ணம்-26

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600 096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத்

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004. ப�ொறுப்பாசிரியர்

யுவகிருஷ்ணா தலைமை நிருபர்்

நெல்லைபாரதி நிருபர்

சுரேஷ் ராஜா சீஃப் டிசைனர்

பிவி

படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. சந்தா விபரங்களுக்கு:

subscription@kungumam.co.in

அலைபேசி: 95661 98016 த�ொலைபேசி: 42209191 Extn: 21120 த�ொலை நகல்: 42209110

இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு வண்ணத்திரை நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004 Editor: Mohamed Israth

முன் அட்டை: ஜி.வி.பிர–காஷ் - ஷாலினி பாண்டே பின் அட்டையில்: இவானா 16.03.2018வண்ணத்திரை65


புத்தம் புதிய வெளியீடுகள் u180 u350

u320

நான் உங்கள் ரசி்கன்

வக.என.சிவராமன

பாட்டுச் ்சாலை

தெலனலை ்பாரதி

சினிமா என்–பது கன–வுத ப்தாழிற்–ோ–ளல–யும் அல்ல. கை–வுத ப்தாழிற்– ோ–ளல–யும் அல்ல. இது–வும் ஒரு ப்தாழிற்– ோளல. இதி–லும் நல்–லது பகட்–ட–து–கள் உண்டு. அவற்றில் சில துளி–களை போல்வது்தான் இந்நூல்.

்தமிழ் திளர–யி–ளேத– து–ளறளய சகப்ஸ்–யூல் வடி–வில் அடக்–கி–யி–ருக்–கி–றார் என்–பது பவறும் பாராட்– டல்ல. நிஜம். திளரப்–படப் பாடல்–க–ளில் விருப்–பம் பகாண்–ட–வர்–க–ளும், பாட–லா– சி–ரி–ய–ராக வர விரும்–பு– ப–வர்–க–ளும் அவ–சி–யம் படிக்க சவண்–டிய நூல் இது.

‘குங–கு–மம்’ வார இ்த–ழில் பவளி–வந்்த இந்்த சூப்–பர் ஹிட் ப்தாடர், திளர–யு–ல–கில் கால் பதிக்க முற்–ப–டும் / பாடு–ப–டும் உ்தவி இயக்–கு–நர்–கள் அளன–வ–ருக்–கும் வழிகாட்டி–யாக விைங–கும் நூ–ல்.

தெரிஞ்ச சினிமா தெரியாெ விஷயம்

மவைா்பாலைா

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கச்வெரி வராடு, மயிலைாபபூர, தெனனை- 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தெனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404, தெலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி: 7299027316 ொகரவகாவில: 8940061978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடலலி: 9871665961

புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக சமலாைர், சூரியன் பதிப்பகம், தினகரன், 229, கசசேரி சராடு, மயிலாப்பூர், பேன்ளன - 600004. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம்

www.suriyanpathipagam.com


பிரியதர்ஷினி

67


மின்னல்!

68

Vannathirai weekly Registered with the Registrar of Newspaper for India under R.N.42762/82. Day of Publishing :Every Friday.

வாம்மா

Vannathirai  

Vannathirai

Vannathirai  

Vannathirai

Advertisement