Page 1

  

ரூ. 20 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 25 (மற்ற மாநிலங்களில்)

மே 16-31, 2018

நச்சு கலந்த மாம்–ப–ழங்–களை கண்–ட–றி–வது எப்–படி? இணைப்பு கேட்டு வாங்குங்கள்

ஜிம் ப�ோறீங்–களா? உங்–க–ளுக்–கான டயட் 1


SRI MAHALAKSHMI DAIRY 158-A, Vysial Street, Coimbatore - 641 001. Ph : 0422 2397022 | Mob : 87548 95777 web : www.aromamilk.com | e-mail : infoaroma@airtelmail.in

2


யாழ் தேவி

ஃபிட்னஸ் மந்

பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்துப் பிரச்னைகளுக்கும் பல இன்று காரணங்கள் உள்ளன. உணவு முறைகள், வாழ்வியல் மாற்றங்கள், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை, வேலை நெருக்கடி இப்படிப் பட்டியலிடலாம். இதில் முக்கியமாக வாழ்வியல் மாற்றங்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு எந்தெந்த விதத்தில் எல்லாம் ந�ோய்கள் வரக் காரணமாக இருக்கிறது? குறிப்பாக இன்றைய இளம் தலைமுறைப் பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து ந�ோய்களுக்கும் வாழ்வியல் மாற்றங்களால் வரும் பிரச்னைகள் அதிகம் என அது குறித்து விளக்குகிறார் க�ோவையை சேர்ந்த டாக்டர் எம்.எஸ். உஷா நந்தினி.

 பாட்டி, அம்மா காலத்தில் உணவு தயாரிப்பில் பயன்படுத்திய இயந்திரங்கள் அவர்கள் ஆர�ோக்கிய வாழ்க்கைக்குக் காரணமாக இருந்தது. ஆட்டுக்கல், அம்மி, உரல் எல்லாமே உடல் உழைப்பைக் க�ொடுத்து கஷ்டப்பட்டு இயக்க வேண்டியவை. இவற்றைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது பெண்களுக்கு இது நல்ல பலன்களைக்

4

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

டாக்டர்

உஷா நந்தினி


ந்திரம்

க�ொடுத்தது. அம்மியில் இழுத்து அரைத்த ப�ோது கைகளில் தேவையற்ற க�ொழுப்பு ச ே ர ா ம ல் த டு த்த து . இ டு ப் பு மற் று ம் வயிற்று தசைகளுக்கும் மசாஜ் ப�ோன்ற அழுத்தத்தைக் க�ொடுத்தது. ஒரு நாளைக்கு 15 நிமிடம் ஆட்டுக்கல்லில் அரைத்தால் ப�ோ து ம் ஒ ரு ம ணி நே ர ம் வ ா க் கி ங் செய்வதால் ஏற்படும் பலன் உடலுக்குக் கிடைக்கும். அதிகமான அளவு கல�ோரியை எரிக்க முடியும்.  பாத்திரம் துலக்குவது முதல் துணிகள் துவைப்பது வரை எல்லாமே இயந்திர மயமாயிடுச்சு. வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது துணிகளை அலசுறது மூலமா நிறைய கல�ோரி எரிக்கப்படுகிறது. அன்றாட வேலை க ள ை ச ரி ய ா ன மு றை க ள்ல இரண்டு மூன்று நாளாவது செய்தால்

ப�ோதும். இந்த உடல் உழைப்பு உடலுக்கு ஃபிட்னஸ் க�ொடுக்கிறதா இருக்கும். ஆனால் இன்றைய அவசர உலகில் இவையெல்லாம் சாத்தியமில்லை.  த�ோட்ட வேலைகள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இப்போ இல்லை. இயற்கை உரத்தில் விளையுற காய்கறிகள், உணவுகள் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்படுற�ோம். ஆனா அதுக்கு நம்மோட உழைப்பு என்ன? உதாரணத்துக்கு சிறிய வீட்டுத்தோட்டம் ப�ோடலாம். நம்மோட உணவுப் ப�ொருள நாமே விளைவிக்கிறது. ஒரு நாளில் 15 நிமிஷத்தை செலவு செய்தால் ப�ோதும். மண்வெட்டியால வெட்டி, தண்ணீர் பாய்ச்சி, களை எடுத்தல்ல நிறைய கல�ோரி எரிக்கப்படுது. ஒரு பெண் 15 நிமிடம் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு இணையான கல�ோரி த�ோட்ட வேலைகள்ல எரிக்கப்படறதா ஆய்வுகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு.  ஷாப்பிங் ப�ோகும் ப�ோது கார்ல ப�ோய் கடையின் வாசல்ல இறங்கற�ோம். ப�ொருட்களை வாங்கிட்டு மறுபடியும் கார்ல ஏறி வீட்டுக்கு வர்றோம். உடல் உழைப்பே இல்லை. ஷாப்பிங் ப�ோறப்போ நடந்து ப�ோற தூரத்துல ப�ோய் ப�ொருள் வாங்கிட்டு, மறுபடியும் திரும்ப நடந்து வ ர ்ற து ந ம க் கு ஒ ரு உ ட ற ்ப யி ற் சி ய ா அமையுது. அன்றாட வீட்டு வேலைகளை உடல் உழைப்போட இணைந்து பண்ணினா உடற் பயிற்சிக்கு தனியா நேரம் ஒதுக்க வேண்டியதில்லை. வீட்டைக் கூட்டுறதுல இருந்து, துடைக்கிறது வரை செய்யலாம். வீட்டைக் குனிந்து துடைக்கும் ப�ோது அடிவயிற்று சதைப்பகுதி இறுகுறதுக்கான வ ா ய் ப் பு இ ரு ந்த து . இ ப்ப ோ ம ா ப் வெச்சுத் துடைக்கிறதால அந்த வாய்ப்பும் ப�ோயிடுச்சு. வீடு சுத்தமாகுறத�ோட உடல் உழைப்பு ஆர�ோக்கியம் தரும்.  உடல் உழைப்பே இல்லாததால் எ ன ்னெ ன ்ன ந�ோ ய ்கள ை சம்பாதிச்சிருக்கோம்னா... உடற்பருமன் முதலிடத்தில் உள்ளது. உயரம்: எடையை வைத்து உடல் பருமனைக் கணக்கிடுவ�ோம். ஆனால் இப்போது ஒருவரின் இடுப்பு சு ற ்றளவை வை த் து அ வ ர து உ ட ல் பருமனை கணக்கிடற�ோம். கர்ப்பப்பை சார்ந்த ந�ோய்கள் வராம தடுக்கிறதுக்கு இது ர�ொம்பவும் முக்கியம். பெண்களுக்கு இடுப்பு சுற்றளவு 34 இன்ச்சுக்கு மேல தாண்டி விட்டால் அவர்களை உடல் பருமன் ந�ோயாளி என்று ச�ொல்கிற�ோம்.  உடல் எடை 50 கில�ோ இருந்தாலும்,

5


வயிறு, இடுப்புப் பகுதியில் தேவையற்ற க�ொழுப்பு, சதைப்பிடிப்பு இருந்தால் கருப்பை த�ொடர்பான ஹார்மோன் சுரப்பில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். கருப்பை ஹார்மோன்கள் நல்ல முறையில வேலை செய்யவில்லை என்றால் பீரியட்ஸ் சரியான நேரத்தில் வராது. முறையற்ற ம ா த வி ல க் கு ப் பி ர ச ்னை ஏ ற ்ப டு ம் . ஹார்மோன் பிரச்னையால மாதவிலக்கு த�ொடர்பான பிரச்னைகள் மட்டுமில்லாம வேற பல பிரச்னைகளையும் உடல்ல ஏற்படுத்தும். உதாரணமா அதிகமான முடி க�ொட்டும், பிம்பிள்ஸ், சீல் க�ொப்புளங்கள், கழுத்து மற்றும் மார்புப் பகுதிகளில் வேர்க்குரு மாதிரிப் பருக்கள் உருவாகும்.  இ ன ்றை ய பெண்க ளு க் கு க �ொ ல ஸ்ட்ரா ல் அ தி க ம ா க இ ரு க் கு . பெண்களுக்கு ஒரு காலத்துல இதய ந�ோய்கள் வராது என்றோம். ஆனால் இன்றைக்கு அப்படியில்லை. ஹார்மோன் மாற்றங்களால் க�ொலஸ்ட்ரால் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. இதய ந�ோய், க�ொலஸ்ட்ரால், சர்க்கரை ந�ோய் நிறைய பெண்களுக்கு வருது. இதற்கு ஹார்மோன் கட்டுப்பாட்டில் இல்லாதது தான் காரணம். மார்பகக் கட்டிகள் வர்றதுக்கும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான் காரணம்.  ஒ ல் லி ய ா இ ரு ப்ப வ ர ்க ளு க் கு ஹார்மோன் பிரச்னைகள் வராதுன்னு ச�ொல்ல மு டி ய ா து . ஒ ல் லி ய ா ன பெண்களுக்கு திருமணத்துக்கு முன்னால மார்பகத்தில் பால் சுரக்கும் பிரச்னை வரலாம். இதனால இளம் பெண்கள் முகம், தாடைப்பகுதிகள்ல முடி வளருது. இது அவங்கள�ோட தன்னம்பிக்கைய குறைக்கிறத�ோட அவங்க படிப்பையும் பாதிக்குது. எங்கிருந்து இந்தப் பிரச்னைகள் எல்லாம் வருகிறது என்று பார்த்தால், உடல் உழைப்பு இல்லாமல் ப�ோனது தான் அடிப்படைக் காரணம்.

6

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

 நம து வேலைகள ை ச ரி ய ா ன நேரத்தைக் கணக்கிட்டுப் பண்ணாதது ந�ோய்களுக்கு இன்னொரு காரணம், பரம்பரை தமிழ் சமுதாயம் சூரியன் உதயம் ஆகும் ப�ோது காலை உணவு, உச்சிக்கு வரும் ப�ோது மதிய உணவு, அஸ்தமனம் ஆகும் ப�ோது இரவு உணவும் எடுத்துக்கிட்டாங்க. பெண்கள் காலைல சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும். அதன் மூலமா ஓச�ோன் வாயு கிடைத்தது. அந்த முறைகள இன்றைய சூழலுக்கு ஏற்ப பழக்கத்துக்கு க�ொண்டு வரணும்.  பெண்களுக்கு தூக்கம் ர�ொம்ப முக்கியம். ஹார்மோனல் ரியாக்சன் தூங்கும் ப�ோது தான் பெண்ணுடல்ல நடக்குது. குறிப்பாக டீன் ஏஜ் பெண்கள் குறிப்பிட்ட நேரம் தூங்க வேண்டியது அவசியம். கர்ப்பப்பைக்கும் , மூளைக்கும் நேரடியான த�ொடர்பு இருக்கு. மெலட்டோனின் க ெ மி க்க ல் தூ க்கத ்தை உ ரு வ ா க் கி க் க�ொடுக்குது. கண்ணை விழிக்கும் ப�ோது மெலட்டோனின் விழிப்பு நிலையில இருக்கு. பெண்ணின் கருப்பைக்கு ஆர�ோக்கியம் க�ொடுக்கிறது தூக்கம். செல்போன்பார்க்கிற�ோம்,கம்ப்யூட்டர் பயன்பாடு இவற்றால கண்ணில் ஒளி படும் ப�ோது மெலட்டோனின் சுரப்பு குறையும். ஒரு குழப்பமான நிலையில் மனம் இருக்கும். இதனால் பெண்களுக்கு தூக்கம் முக்கியம். டீன் ஏஜ் குழந்தைகளுக்கு இப்போ படிக்கிற பிரஷ்ஷர் அதிகம். மெலட்டோனின் சு ர ப் பு க் கு செ ர ட்ட ோ னி ன் உ த வு து . செ ர ட்ட ோ னி ன் ப ா லி ல் அ தி க ம் உள்ளது. பால் குடிச்சிட்டுப் படுக்கும் பழக்கம் அப்படித்தான் வந்துள்ளது. தாய்வழிச் சமூகத்தில் பெண்கள் விவசாயம் பார்த்தார்கள். ஆண்களை வழி நடத்தி விவசாயத்துக்கு க�ொண்டு வந்தது பெண்கள் தான். உடல் வலிமை பெண்களுக்கு உண்டு. இந்தப் பரம்பரையில் இருந்து வந்த பெண்கள் உழைக்கத் தயங்கத் தேவையில்லை”.


ெஜ.

உங்கள்

குழந்தைகளிடம் உரையாடுங்கள் த

மிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் குழந்தை கடத்தல் சம்பவங்கள் த�ொடர்ச்சியாக நடந்து வருவதை அன்றாட செய்திகளில் பார்த்து வருகிற�ோம். சமீபத்தில் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகப்படியான குழந்தைகள் காணாமல் ப�ோவதாக பல்வேறு வழக்குகள் பதிவானது அதிர்ச்சியளித்தது. குறிப்பாக பெண் குழந்தைகள். இந்த சம்பவங்களை த�ொடர்ந்து குழந்தை கடத்த வந்ததாக வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மூதாட்டியை ப�ொதுமக்கள் க�ொடூரமாக தாக்கும் வீடிய�ோ பதிவொன்று சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வைரலானது.இது ப�ோன்ற சம்பவங்கள் நடப்பதற்கு காரணம் என்ன? குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு தமிழ் நாட்டில் இல்லையா? ப�ொதுமக்களிடம் குழந்தை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு எந்த அளவிற்கு இருக்கிறது என்பது குறித்து பல்வேறு விஷயங்களை முன்வைக்கிறார் குழந்தைகள் நல ஆர்வலர் தேவநேயன்.

7


ச�ொல்ல வேண்டும். நாம் அதை ச�ொல்வதே இல்லை. பாதுகாப்பு என்பது தனிப்பட்ட இ ன்றை ய சூ ழ் நி லை யி ல் முறையில் குடும்பரீதியாக மட்டும் த மி ழ்நா டு க டத்த லு க ்கான முடியாது. குடும்பம், சமூகம், மாநிலமாகவும், வெளிமாநிலங்களில் அரசு எல்லோரும் சேர்ந்துதான் இ ரு ந் து க டத்த ப ்ப டு ம் பாதுகாக்க முடியும்.எல்லோருக்கும் கு ழ ந ்தை க ளை த மி ழ்நாட் டி ற் கு அந்தப் ப�ொறுப்பு உண்டு. குடும்ப க�ொண்டுவரும் மாநிலமாகவும் அளவில் எல்லோருக்கும் ப�ொறுப்பு இ ரு க் கி ற து . ம த் தி ய , ம ா நி ல இருக்கிறது. அம்மா மட்டும்தான் அரசின் ஆய்வறிக்கையிலே இது குழந்தையைபார்க்க வேண்டும் என்று தேவநேயன் ச�ொல்ல ப ்ப டு கி ற து . க ட ந ்த 5 நினைக்ககூடாது. “நல்லவராவதும் ம ா தங்க ளி ல் தத்தெ டு ப் பு மு ற ை யி ல் தீயவராவதும் அன்னையின் வளர்ப்பினிலே” கு ழ ந ்தை க ள் க டத்த ப ்ப டு கி ற ா ர்க ள் . என்பது எல்லாம் ப�ொய்யான கருத்து. ம ரு த் து வ ம ன ை யி ல் இ ரு ந் து பி ற ந ்த பெற்றோரின் வளர்ப்பினிலே என்பதுதான் கு ழ ந ்தை க ளை க ட த் தி ச ்செல்வ து , உண்மை. ஆண்,பெண் இருபாலருக்கும் சாலையில் படுத்திருக்கும் குழந்தைகளை ப�ொறுப்பிருக்கும்போதுநாம்குழந்தைகளிடம் வி ற ்ப து ப�ோன்ற க ட த் தி ச ்செ ன் று தரமான நேரத்தை செலவிடவேண்டும். ச ம ்ப வங்க ள் ந ட ை ப ெ று கி ன்றன . அவர்களது கருத்துகளை கேட்க வேண்டும். குழந்தையை விற்பனைப் ப�ொருளாக கு ழ ந ்தை க ளை ந ா ம் ப �ொ ரு ள ா க ப ா ர் க் கி ன்ற ம ன நி லை இ ங் கு பார்க்காமல் சக மனிதராக பார்க்கவேண்டும். ஏற்பட்டிருக்கிறது. தத்தெடுப்பதற்கென்று பள்ளிக்கூடம் விட்டு குழந்தைகள் வந்தபிறகு முறையான சட்டம் இருக்கிறது. அதன் மூலம் நீ வீட்டுப் பாடம் முடித்தாயா என்று தத்தெடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வை கட்டளையிடுகிறவர்களாக இல்லாமல் அரசு ஏற்படுத்தவேண்டும். சிலர் பாண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்துக�ொள்கின்றவர்களாக பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கிக்கொண்டு நாம் இருக்க வேண்டும். நவீன உலகத்தில் குழந்தைகளை தத்து க�ொடுக்கிறார்கள். குழந்தைகளும் நல்ல ஆளுமை பெற்று இது தவறான முறை. வ ள ர் கி ற ா ர்க ள் எ ன ்ப தை ந ா ம் தத்தெடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகள் நம் என்ன என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு மூலம் வந்தவர்களே தவிர நமக்கானவர்கள் ஏற்படவேண்டும். தத்தெடுப்பதற்கு முக்கிய இல்லை. நாம் அவர்களிடம் நண்பர்களாக காரணம் குழந்தையின்மை. கடந்த முப்பது இருக்கிற�ோமா என்று பார்க்க வேண்டும். ஆண்டுகளில் நாம் பயன்படுத்திய ரசாயன ஒரு வேளை நம் பிரச்சனையை ச�ொன்னால் உரங்கள், மருந்துகள் அடிப்படையில் அப்பா அடித்துவிடுவார�ோ என்கிற பயத்தை கு ழந ்தையி ன்மை அ தி கரி த்தி ரு க் கி ற து குழந்தைகளிடம் இந்த சமூகம் உருவாக்கி என்று ஆய்வறிக்கைகள் சொல்கின்றன. இருக்கிறது. அப்பா அம்மாவிடம் பயம் குழந்தை இல்லாமைக்கு மருத்துவரிடம் இருக்கிறது. அப்படியான சூழலில் அந்தக் ப�ோனால் பல லட்சங்கள் தேவைப்படுகிறது. குழந்தை தன்னுடைய கருத்துகளை யாரிடம் அதற்கான சிகிச்சை அல்லது வாடகைத் பகிர்ந்துக�ொள்ளும் தாய் ப�ோன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை நம்பாமல் வசதிபடைத்தவர்களுக்கே வாய்க்கிறது. சமூகத்தை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் நடுத்தரமக்கள் குழந்தையின்மை கடந்த 2007ஆம் ஆண்டுதான் கடைசியாக பிரச்சனை காரணமாக தவறான முறையில் குழந்தைகளுக்கான பாலியல் தீங்குகளின் குழந்தையை தத்தெடுக்கிறார்கள்.ஏன் மத்திய அரசின் ஆய்வறிக்கை வந்தது. கருத்தரிப்பு குறைந்து விட்டது? அதற்கான அதில் அடிப்படையில் குழந்தைகளுக்கு காரணம் என்ன? ஏன் கருத்தரிப்பு சிகிச்சை நன்கு அறிமுகமானவர்கள்தான் பாலியல் மையம் ஊருக்கு ஊர் இருக்கிறது? இவற்றை வன்முறை செய்கிறார்கள் என்கிறது. கண்டறிந்து அதை சரிசெய்ய வேண்டும். தெரியாத நபர் ஏதாவது க�ொடுத்தால் மிகக்கொடுமையான விஷயம் கருத்தரிப்பு வேண்டாம் மாமா, வேண்டாம் அண்ணா, சிகிச்சைக்கு நாங்களே கடன் வாங்கி என்று ச�ொல்லுவதை கலாச்சாரமாக க�ொடுக்கிற�ோம் என்று விளம்பரப் படங்கள் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தருவதற்கு யார் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இ ரு க் கி ற ா ர்க ள் . கு ழ ந ்தை வ ள ர் ப் பு தமிழ்நாட்டில். நான் என்ன மருத்துவம் என்பது அற்புதமான கலை. நாம் அதை பார்க்கிறேன் என்று யாருக்கும் தெரியக் விட்டுவிட்டோம். ஒரு குழந்தையிடம் நீ கூடாது என்று சட்டம் ச�ொல்கிறது. இங்கெல்லாம் ப�ோகக்கூடாது என்பது இ ங் கு அ ந ்த ம ரு த் து வ த் தி ற் கு க ட ன் மட்டுமல்ல, ஏன் ப�ோகக்கூடாது என்றும் வாங்கி க�ொடுக்கிற�ோம் என்று விளம்பரம்

“அடிப்படையில் குழந்தையின்

8

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


செ ய ்ய ப ்ப டு கி ற து . அ ர சு ம ரு த் து வ ம ன ை க ளி ல் க ரு த்த ரி ப் பு சி கி ச ்சை மு ற ை க ளை ந வீ ன ப ்ப டு த்த வ ே ண் டு ம் . அ டு த் து ந ா ம் பார்க்கவேண்டியது வறுமை. வ று மை யி ன் க ா ர ண ம ா க கு ழ ந ்தை யை த த் து க�ொடுக்கிறார்கள். வறுமையை ஒழிப்பதற்கு அரசு திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும். க டத்த லு க் கு ஆ ழ ம ா ன வி ஷ ய ங்க ள் இ ரு க் கி ற து . எளிமையாக வெறும் கடத்தல் என்று கடந்து ப�ோக முடியாது. பெண் குழந்தை என்றால் அதற்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும். அதற்கு வரதட்சணை இல்லை. அப்படியானால் வரதட்சணை சட்டம் ஒழுங்காக இயங்கவில்லை. ஆண் குழந்தை என்றாலும் பெண் குழந்தை என்றாலும் சமம் என்கிற மனப்பான்மையை உருவாக்கும் வழிமுறைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். பாலின சமத்துவம் குறித்த புரிதலை ஏற்படுத்த இந்த அரசு என்ன செய்திருக்கிறது? பாலின நீதி பற்றி நாம் பாடம் படிக்கின்றோமா? பாலின சமத்துவம் என்பது பண்பாடாக மாற வேண்டும். அதற்கான வழிமுறை கல்வி. அதை இந்த அரசு உருவாக்க வேண்டும். கடத்தப்படும் குழந்தைகள் பாலியல் த�ொ ழி லு க் கு தள்ள ப ்ப டு கி ற ா ர்க ள் . பாலியல் குறித்து புரிந்துக�ொள்வதற்கான திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும். எது ச ரி ய ா ன த�ொ டு த ல் , எ து தவற ா ன த�ொடுதல் என்று பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் ச�ொல்லிக்கொடுக்கப்படுகிறது. ஆ ண் கு ழ ந ்தை க ளு க் கு ஏ ன் கற்றுக்கொடுப்பதில்லை? பெண்களை சக�ோதரிகளாக பார்க்கும் வகுப்பறைகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கிருக்கிறது? எளிமையாக கலந்துரையாடுவதற்காக இல்லை. இந்த ம ா தி ரி ய ா ன சி க ்கல்க ள் வ ரு ம ்போ து எ தி ர்க ொள்வத ற ்கான வ ா ழ்க்கை த் திறன் கல்வி இல்லை. இதை எதையும் செய்யாமல் இருப்பதன் விளைவுதான் சமூக சீர்கேடாக இருக்கிறது. குழந்தைகள் மீதான வன்முறைகள் நடப்பதற்கான காரணங்களாக உள்ளன. காணாமல் ப�ோகும் குழந்தைகளும் க டத்த ப ்ப டு கி ன்ற கு ழ ந ்தை க ள ா க வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று 11.05.2018 அன்று டி.ஜி.பி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார். இது வரவேற்கத்தக்க ஒன்று. அப்போதுதான் காணாமல் ப�ோகும் குழந்தைகள் வழக்கு விசாரணை தீவிரம்

அடையும். கிராமங்கள்தோறும் கு ழ ந ்தை க ள் க ண்கா ணி ப் பு அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும். பள்ளிக்கூடங்களில் குழந்தை ப ா து க ா ப் பு க�ொள்கை க ள் இ ரு க ்கவ ே ண் டு ம் . வ ள ர்ந்த நாடுகளில் இந்தத் திட்டங்கள் உள்ளன. அதனால்தான் இது ப�ோன்ற கு ற ்றங்க ள் அ ங் கு குறைவு. இங்கு ஒரு பிரச்சனை ந ட ந ்தால்தா ன் அ த ற ்கான திட்டங்களை செய்கிற�ோமே த வி ர மு ன ்னே ற ்பா டு க ளை இ வர்க ள் செ ய ்வ தி ல்லை . தண்டன ை க�ொ டு த்தா ல் கு ற ்றங்க ள் குறைந்து விடும் என்பது இல்லை. நிர்பயா வழக்கிற்கு பிறகு கடுமையான சட்டங்கள் க�ொண்டுவரப்பட்டன. ஆனால் அதன்பிறகுதான்பாலியல்குற்றங்கள்அதிகம் நடந்திருக்கின்றன. பாலியல் வன்முறைத் தடுப்புச் சட்டம் 2014ல் 1587 வழக்குகள் இருந்தது என்கிறார்கள். அப்படியானால் நாள�ொன்றுக்கு 4 வழக்குகள் வருகின்றது. இது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம். வழக்கு ப தி வு செ ய ்ய ப ்ப ட ா த ச ம ்ப வங்க ள் எத்தனை இருக்கும் என்று ய�ோசித்து பார்க்க வேண்டும். புகார் க�ொடுக்கப்பட்ட வ ழ க் கு க ளி ல் 1 5 0 வ ழ க் கு க ளி ல் கூ ட தண்டனை கிடைக்கவில்லை. கடத்தல் வழக்குகளில் தத்தெடுத்து கடத்துவது, குழந்தை த�ொழிலாளர்களை கடத்துவது, க�ொத்தடிமை குழந்தைகளை கடத்துவது, ப ா லி ய ல் த�ொ ழி லு க் கு க ட த் து வ து , குழந்தை திருமணத்திற்காக கடத்தப்படுவது இவற்றையெல்லாம் தடுப்பதற்கு இந்த அரசு என்ன செய்திருக்கிறது? தமிழ்நாட்டில் 12ஆம் வகுப்பு வரை உதவி செய்வதாக ச�ொ ல் கி ற ா ர்க ள் . ப ெண்க ளு க் கு உயர்கல்வி வரை உதவிசெய்ய வேண்டும். ஆனால் அரசே தாலிக்குத் தங்கம் என்று பெண்ணுக்கு திருமணம்தான் எல்லை என்று தீர்மானித்து விடுகிறது. இதைவிட க�ொ டு மை வ ே ற�ொ ன் று ம் இ ல்லை . பெண்ணின் திருமண வயதை 21 ஆக மாற்ற வேண்டும். மாவட்டம் த�ோறும் குழந்தை திருமண தடுப்பு அலுவலர் என்று ஒருவர் இருக்கவேண்டும். ஆனால் மாவட்ட சமூக நல அலுவலர்தான் அந்த வேலையையும் சேர்த்து பார்க்கிறார்.அவருக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை பார்ப்பதற்கே நேரம் சரியாக இ ரு க் கு ம் . அ டி ப ்ப ட ை யி ல் இ ந ்தப் பிரச்சனைகளை நாம் சரி செய்யாமல் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பை நாம் உறுதி செய்ய முடியாது” என்கிறார் குழந்தைகள் நல ஆர்வலர் தேவநேயன்.

கடத்தப்படும் குழந்தைகள் பாலியல் த�ொழிலுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். பாலியல் குறித்து புரிந்துக�ொள்வதற்கான திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

9


ெஜ.

நீட் அவலம்

மிழ்நாட்டிற்கு நீட் தேர்வு வேண்டாம் என்று கடந்த ஆண்டு மாபெரும் மக்கள் ப�ோராட்டமே நடந்தது. அதற்கு முக்கிய காரணம் நீட் தேர்வு ஏழை எளிய மாணவர்களின் மருத்துவக் கனவை பறிக்கிறது என்று சட்டப் ப�ோராட்டத்தை நடத்திய அரியலூர் மாணவி அனிதா என்பதை யாரும் மறந்துவிட முடியாது.

10

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


A Concept Boutique by Laxme

Thaaraz

1st Floor, New No 35/4, Old No 4/3 Above State Bank of India, Bala Vinayakar Building, Eldams Road, Chennai - 600018 Phone : 9789014641, 8838197224 Whatsapp : 9789014641, +60126317539 website : www.thaaraz.com


மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்த சூழலில் நீட் வேண்டாம் என ச ட்ட ப் பே ர வையை நீ ங ்க ள் வலுவாக குரல் க�ொடுத்த தமிழ்நாட்டு சிறுமைபடுத்துகிறீர்கள் என்பதுதான் மக்கள் தமிழ்நாட்டில் ஏன் நீட் தேர்வு உண்மை. ஒரு வாரம் ஆளுநர் உரையின் மையத்தை அமைக்கவில்லை என்ற மீது நம்பிக்கை தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கேள்வியை ந�ோக்கி நகர்த்தியிருக்கிறது நட ந ்த து , அ ந ்த தீ ர்மா ன த் தி ல் மத்திய அரசு. இந்த நிலையில் இந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் வருடம் நடந்த நீட் தேர்வு குறித்து ஏ ன் நீ ட் கு றி த் து த ன் னு டை ய கூறுகிறார் கல்வியாளர் பிரின்ஸ் உ ரை யி ல் பே ச வி ல்லை எ ன் று கஜேந்திர பாபு. “நீட் தேர்வு வேண்டாம் பிரின்ஸ் யாரேனும் கேள்வி எழுப்பினார்களா? என்ற க�ோரிக்கையில் இருந்து மக்கள் கஜேந்திர பாபு ப ா ர ா ளு ம ன ்ற த் தி ல் கு ளி ர்கால பின்வாங்கவில்லை. நீட் தேர்விலிருந்து கூட்டத்தொடர் நடந்ததே அதில் இந்த விலக்கு வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக பிரச்சனை விவாதிக்கப்பட்டதா? எந்த இருக்கிறார்கள். இந்திய அரசியலமைப்புச் முயற்சியும் எடுக்காமல் மத்திய அரசிற்கு சட்டம் க�ொடுத்திருக்கும் கூட்டாட்சி எப்படி அழுத்தம் க�ொடுக்க முடியும்? தத்துவத்தின் அடிப்படையில் மாநில சட்டப்படி ஆட்சி நடந்தால் இரண்டு அரசு இரண்டு சட்ட மச�ோதாக்களை சட்ட மச�ோதாக்களுக்கு மத்திய அரசு நி றை வ ே ற் றி அ னு ப் பி யு ள்ள து . அ ந ்த விலக்கு க�ொடுக்க வேண்டும். இதுதான் இரண்டு சட்ட மச�ோதாக்களை இது நீட் தேர்வுக்கு நிரந்தர தீர்வு. வரை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு ச மூ க நீ தி யி ன் அ டி ப்படை யி ல் அனுப்பாமல் நிலுவையில் வைத்துள்ளனர். எல்லோருக்கும் தரமான மருத்துவம் அதே நேரத்தில் ஜிப்மர், எய்ம்ஸ் ப�ோன்ற வேண்டும் என்றால் நல்ல மருத்துவர்கள் மருத்துவமனைகளில் அவர்களுக்கான வ ே ண் டு ம் . த ர ம ா ன ம ரு த் து வர்க ள் மாணவர்சேர்க்கையைதன்னாட்சிக�ொண்டு வேண்டும் என்றால் தமிழ்நாடு அரசு அவர்களே நடத்திக்கொள்கிறார்கள். பி ன்பற ்ற க் கூ டி ய நடை மு றை யி ன் இதன் மூலம் ஒரு தன்னாட்சி அதிகாரம் மூ ல ம ா க தா ன் ம ரு த் து வர்களை படைத்த நிறுவனத்தை விட மாநில அரசு உத்தரவாதப்படுத்த முடியும். இப்போது சி று ம ைப்ப டு த ்த ப்ப டு கி ற து . இ ந் தி ய நடந்து முடிந்த நீட் தேர்வு என்பது, மாநில மெடிக்கல் கவுன்சலிங் திருத்தச் சட்டம் அரசை சி.பி.எஸ்.இ ஒரு ப�ொருட்டாகவே 2016 - பிரிவு 10 என்ன ச�ொல்கிறது என்றால், மதிக்கவில்லை என்பதன் வெளிப்பாடு. அனைத்து மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் அகில இந்திய தேர்வு நடைபெறும் ப�ோது நீட் தேர்வு வேண்டும் என்று ச�ொல்கிறது. அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் அது குறித்த ஜிப்மர் மற்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையும் தகவலை ச�ொல்ல வேண்டாமா? 32 இந்த விதியின் கீழ் அடங்கும்.ஆனால் இந்த வருவாய் மாவட்டங்கள் இருக்கும் ப�ோது 10 இரண்டு நிறுவனங்களும் தங்களுக்கான மருத்துவச் சேர்க்கையை தாங்களே செய்துக�ொள்ள அவர்களுக்கு அதிகாரம் க �ொ டு த ்த து ய ா ர் ? எ ந ்த சட்டத்தின்அடிப்படையில் ம ரு த் து வ சேர்க்கை நடத் தி ன ார்க ள் எ ன் று இ ந ்த அ ர சு ஏ ன் வா ய் திறக்க மறுக்கிறது? க ட ந ்த மூ ன் று ஆண்டுகளாக அவர்கள் செய்த மாணவர் சேர்க்கை ச ட்ட வி ர�ோத ம ா ன து . தமிழ்நாடு அரசு, சட்டம் க �ொ டு த் தி ரு க் கி ன ்ற அ தி க ா ர த் தி ன் அ டி ப் படையில் நிறைவேற்றிய ச ட்ட ம ச�ோதா க ்களை கு டி ய ர சு த் தலைவ ர் ஒ ப் பு த லு க் கு நீ ங ்க ள் அனுப்பவில்லை என்றால்

12

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


பல்வேறு நிலப்பரப்பு, பல்வேறு கலாச்சாரப் பின்னணி க�ொண்ட, ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் சமத்துவம் இல்லாத வேறுபாடுகளைக் க�ொண்ட இந்திய நாட்டில் ஒரே தேர்வு என்பது எப்பொழுதும் சாத்தியம் கிடையாது. வருவாய் மாவட்டங்களில் மட்டுமே தேர்வு மையம் அமைக்க ப�ோகிற�ோம் என்று எதன் அடிப்படையில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதற்கு தர்க்கரீதியாக என்ன காரணம் இ ரு க் கி ற து . 3 2 ம ாவட்ட ங ்க ளி லு ம் விண்ணப்பத்தை பெற்றுக் க�ொண்டு 10 மாவட்டங்களில் தேர்வை நடத்தியதில் எந்த வித நியாயமும் இல்லை. நீங்கள் எ தி ர் ப ார்த ்த தை வி ட அ தி க ம ா ன விண்ணப்பங்கள் வந்தவுடன் நீங்கள் மாநில அரசுடன் கலந்தால�ோசித்திருக்க வேண்டும். ஒரு மையத்தில் 100 பேர் கூடும்போது மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் அங்கு திரளாக கூடுவார்கள். சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வருவதற்கு வாய்ப்பு இ ரு க் கு ம்ப ோ து ம ா நி ல அ ர சி ட ம் ச�ொன்னால்தானே முன் ஏற்பாடுகளை

செய்ய முடியும். கு றி ப் பி ட்ட ம ா நி லத் தி ல் இ ரு ந் து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு மாணவர்களை தேர்வு எழுத அனுப்புகிறார்கள் என்றால் எந்த மாநிலத்தில் இருந்து மாணவர்கள் செல்கிறார்கள�ோ அந்த மாநில அரசிற்கு அறிவித்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு ப�ோன்ற மாநிலங்களில் 1ஆம் வகுப்பிலிருந்து 12 ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ்வழி கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு, சீருடை ப�ோன்றவை விலையில்லாமல் க �ொ டு க ்கப்ப டு கி ற து . அ த ன ால்தா ன் ம ாணவர்க ள் 1 2 ஆம் வ கு ப்பு வரை படிக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் வேறு மாநிலங்களுக்கு ப�ோகிறார்கள் என்றால் அவர்களுக்கான ப�ோக்குவரத்துச் செலவை செய்வதற்கு அரசிற்கு இந்த தகவல்


புதிதாக ஓர் ஊருக்குச் செல்வது என்பதே ஒரு வித பயத்தை மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி விடும். மேலும் இது ப�ோன்ற ச�ோதனைகள் அவர்களுக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்திவிடும். மன உளைச்சல் ஏற்பட்டால் ஞாபகசக்தி, கவனிப்புத் திறன், சிந்திக்கும் தன்மையை மாணவர்கள் இழக்க நேரிடும். முன்கூட்டியே தெரிந்திருக்க வேண்டும். அதை மத்திய அரசு தெரிவித்திருக்க வ ே ண் டு ம் . ம ா நி லத் தி ல் ஒ ரு அ ர சு இயங்குகிறது என்பது குறித்த எந்தபுரிதலும் இல்லாமல் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் நடந்துக�ொள்ள முடியும் என்பதை காட்டுகிறது. த மி ழ ் நா ட் டி ல் 1 0 ஆ ண் டு க ளு க் கு முன்பாக கிராம நிர்வாக அலுவலர் தேர்வு நடந்தது. அதில் எதிர்பார்த்ததை வி ட அ தி க ம ா ன வி ண ்ணப்ப ங ்க ள் வந்து சேர்ந்தன. அந்தத் தேர்வை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடத்தி முடித்தது தேர்வாணையம். அப்படிப்பட்ட அனுபவம் தமிழக தேர்வாணையத்திற்கு உண்டு. அதே ப�ோல் தமிழ்நாடு அரசு கல்வித் துறை தேர்வு இயக்ககம் ஆண்டிற்கு 10 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மேல் பங்குக�ொள்ளும் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வை நடத்துகிறது. இதுவரைஎந்தபிரச்சனையும்வந்ததுஇல்லை. இப்படி இருக்கும் மாநில அரசின் நிர்வாகத் திறனை மத்திய கல்வி இடைநிலை வாரியம்

14

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

ஏன் பயன்படுத்திக்கொள்ளவில்லை? மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறைக்கு கீழ் இயங்குகிறது. அதன் அடிப்படையிலாவது, உ ள் து றை அ ம ைச்ச க த் தி ற் கு த க வ ல் தெரிவித்திருக்கலாம். ஏன் செய்யவில்லை?. ஒருகூட்டாட்சிதத்துவத்தின்அடிப்படையில் மாநிலஅரசிற்கு முன்கூட்டியே இதைப் ப ற் றி ச�ொல்ல வ ே ண் டு ம் எ ன் கி ன ்ற க ட ம ையை உ ண ர ா ம ல் சி . பி . எ ஸ் . இ நடந்துக�ொண்டிருக்கிறது. மாநிலமக்களின்தேவையைஉணர்வுகளை உரிமைகளை சி.பி.எஸ்.இ மதிக்க வில்லை என்பதன் வெளிப்பாடாகத்தான் நடந்து முடிந்த தேர்வு இருக்கிறது. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மாணவர்களுக்கு ஓர் உத்தரவு க�ொடுத்தது. அதில் உங்கள் இருப்பிடத்திற்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய தேர்வு மையங்களுக்கு சென்று உங்கள் ஹால் டிக்கெட்டை காட்டினால் உங்களுக்கான தேர்வு மையத்தை அவர்கள் குறித்து க�ொடுப்பார்கள். அங்கு நீங்கள் தேர்வு


எழுதலாம் என்று கூறியது. அதே வேளை சி.பி.எஸ்.இ க்கு ஓர் உத்தரவைப் பிறப்பித்தது. தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு அவர்கள் வா ழு ம் ப கு தி யி ன் அ ரு கி லே தே ர் வு மையங்களை க�ொடுங்கள் என்றது. இது குறித்து சி.பி.எஸ்.இ உயர் அதிகாரிகள் பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசும் ப�ோது “எங்களுக்கு ஆர்டர் காபி இன்னும் கைக்கு வ ர வி ல்லை ’ ’ எ ன் று வெ ற் று ப தி லை கூறினார்கள். சி.பி.எஸ்.இ வழக்குரைஞர் தீர்ப்பு வழங்கும் ப�ோது இருந்திருப்பார் தானே ? அ ப்ப டி இ ரு க ்க , நாட்க ள் குறைவாக இரு க்கு ம் ப�ோது எப்படி இந்த பதிலைச�ொல்ல முடியும் என்று தெரியவில்லை. அல்லதுஅந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து அவர்கள் அப்படி மாணவர்கள் குடியிருக்கும் பகுதியில் தேர்வு மையம் அமைக்க முடியாது என்று மேல்முறையீடு செய்திருக்கலாம். அதை செய்யாமல் மாணவர்களுக்கு ஓர் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள். முழுக்க முழுக்க மாணவர்களின் உணர்வுகள், சமூக ப�ொருளாதாரச் சூழல் எதையும் கருத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாமல் தன்னிச்சையாக தேர்வு ஆணையம் செயல்படுகிறது என்பதை

நடந்து முடிந்த தேர்வு நடவடிக்கைகள் காட்டுகிறது. ப ல்வே று நி லப்ப ர ப் பு , ப ல்வே று க லாச்சா ர ப் பி ன்ன ணி க �ொ ண ்ட , ப�ொருளாதார வளர்ச்சியில் சமத்துவம் இல்லாத வேறுபாடுகளைக் க�ொண்ட இந்திய நாட்டில் ஒரே தேர்வு என்பது எப்பொழுதும் சாத்தியம் கிடையாது. தமிழக மாணவர்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று தேர்வு எழுதிய க�ொடுமை ஒருபுறம் இருக்க தமிழகத்திலே தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் அலைக்கழிக்கப்பட்டது அதைவிடக் க�ொடுமையாக இருந்தது” என்கிறார் பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு . மதுரை மாவட்டம்கொட்டாம்பட்டி கி ர ா ம த் தி ல் இ ரு ந் து நீ ட் தே ர் வு எழுதிய மாணவி மணிமேகலையிடம் பேசினேன்.“நான் இருக்கும் மாவட்டம் மதுரை. ஆனால் நான் தேர்வு எழுதியது சென்னை. ஹால் டிக்கெட் கிடைக்கும் வரை எனக்கு எங்கு தேர்வு எழுதவேண்டும் என்பது தெரியவில்லை. ஹால் டிக்கெட் வழங்கப்பட்ட நாளில் இருந்து தேர்வு நாளுக்கு 10 நாட்கள் இடைவெளி இருந்தது. தேர்வு மையம் நாங்கள் இருக்கும் பகுதியில்


க�ொடுத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன். என்னுடைய தம்பியும் நீட் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்திருந்தான். அ வ னு க் கு கோ ய ம் பு த் தூ ரி ல் தே ர் வு ம ை ய ம்க ொ டு க ்கப்பட்ட து . அ ங் கு சென்றுதான் தேர்வு எழுதினான். இருவரும் வெவ்வேறு திசைக்கு அனுப்பப்பட்டேன். எ ங ்க ளு க் கு ப�ோக் கு வ ர த் து செல வு , நீண்ட தூரப்பயணம் இவை கடினமாக இருந்தன. ஒரு வழியாக முன்கூட்டியே சென்னைக்கு வந்து தேர்வு மையத்தை க ண் டு பி டி த ்தோ ம் . க ம்ம ல் , செ யி ன் , மூக்குத்தி அணியக்கூடாது என்று சில விதிமுறைகள் இருந்தன. அதன்படி நான் சென்றேன். அங்கு சென்ற பிறகு துப்பட்டா அணிய கூடாது என்று ச�ொன்னார்கள். இரண்டு பிரிவாக சோதனை நடைபெற்றது. மெட்டல் டிடெக்டர் மூலம் ஒரு சோதனை நடைபெற்றது. சிறிய இடைவெளிவிட்டு இன்னொரு இடத்தில் மூன்று பேர் க�ொண்ட குழுவின் ச�ோதனைக்கு பிறகுதான் தேர்வு அறைக்கு நாங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டோம். இந்த விதிமுறைகளைப் பற்றி அறியாத பல மாணவிகள் அங்கு வந்துதான், தங்களுடைய நகைகளை கழட்டினர். சிலர் பதட்டமாகவே இருந்தனர். தேர்வு அறையில் வினாத் தாளை படிப்பதற்கு என்று தனியாக நேரம் எதுவும் ஒதுக்கப்படவில்லை, அது ஏமாற்றமாகவேஇருந்தது. விடைத்தாளில் எங்களுடைய விவரங்களை எழுதுவதற்கே அரை மணிநேரம் ஆனது. நான் படித்த ப ாடத் தி ட்டத் தி லி ரு ந் து ஒ ரு சி ல கேள்விகள்தான் வந்திருந்தன. நீட் தேர்வுக்கு என்று சில புத்தகங்கள் வாங்கி படித்தேன். அதிலிருந்தும் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. ஆ ன ா ல் ந ம் மு டை ய ப�ொ து த ்தே ர் வு எழுதுவதற்கும் இதற்கும் பெரிய வித்தியாசம்

16

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

இருந்தது. விடைதெரிந்த கேள்விகள்கூட குழப்பும் வி த ம ா க இ ரு ந ்த ன . மூன்று மணிநேர தேர்வில் வினாக்கள் குழப்பமாக இருந்ததால் எழுதுவதற்கு க �ொ ஞ ்ச ம் க டி ன ம ா க இ ரு ந ்த து . ம ா நி ல பாடத்திட்டத்திலே தேர்வு நடைபெற்றால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் அது நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கை எனக்குக் கிடையாது. நீட் தே ர் வு கூ டா து எ ன் று ஏற்கனவே நாம் அனிதாவை இழந்து நிற்கிற�ோம். அதன் பிறகும் கூட நடவடிக்கை எ டு க ்கப்பட்டதா க த் தெரியவில்லை. வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் நீட் தேர்வுக்கு எங்களால் முடிந்தவரை தயார்படுத்திக் க�ொண்டோம். நீட் தேர்வுக்கு தயார் படுத்தும்படியாக பள்ளிகளில் பாடங்கள் நடத்தப்பட்டிருக்க வ ே ண் டு ம் . அ து வு ம் நட க ்க வி ல்லை . எங்கள் ஊரில் இருந்து 50 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் நீட் தேர்வு பயிற்சி வகுப்பு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வளவு தூரம் சென்று எப்படி படிக்க முடியும்? நுழைவுத் தேர்வு மாநில பாடத்திட்டத்தில் வைத்தால் நன்றாக இருக்கும். எப்படியாவது மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கனவு”என்றார் மணிமேகலை. ப ல்வே று சூ ழ் நி லையை க டந் து வெவ்வேறு மாவட்டம், மாநிலம் சென்று தேர்வு எழுதும் மாணவர்களிடம், இது ப�ோன்ற கெடுபிடி ச�ோதனைகளால் என்னவிதமான பாதிப்புகளை மாணவர்கள் சந்திப்பார்கள் என்று ச�ொல்கிறார் மனநல மருத்துவர் சித்ரா அரவிந்த். “ இ ந ்த த் தே ர் வு க் கு இ து ப�ோன ்ற சோதனைகள் இருக்கும் என்று மாணவர்கள் முன்கூட்டியே தயார் நிலையில் இருந்தார்கள் என்றால் பெரிய அளவில் அவர்கள் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருக்காது. மாறாக இப்படிதான் ச�ோதனைகள் இருக்கும் என்று நம் மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லாதப�ோது இது ப�ோன்ற சம்பவங்கள் அவர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். தே ர் வு நாட்க ளி ல் இ ய ல்பா க வ ே மாணவர்களுக்கு பதட்ட நிலை இருக்கும். இது மேலும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தும். படித்தவற்றை நன்றாக எழுத முடியாத சூழலையும் ஏற்படுத்திவிடும். ஏனெனில் 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களுக்கு


ஏற்படுத்தி விடும். மேலும் இது 15லிருந்து 16 வயது இருக்கும். அந்த ப�ோன்ற ச�ோதனைகள் அவர்களுக்கு இளம் பருவத்தில் அவர்களுக்கு வெட்க மன உளைச்சலை ஏற்படுத்திவிடும். உணர்வு இருக்கலாம். இந்த நேரத்தில் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டால் அ வர்க ளு க் கு தன்ன ம் பி க ்கை யு ம் ஞ ா ப க ச க் தி , க வ னி ப் பு த் தி ற ன் , அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க சிந்திக்கும் தன்மையை மாணவர்கள் முடியாது. பக்குவம் உள்ளவர்களுக்கு இ ழ க ்க நே ரி டு ம் . இ த ன ா ல் இது ப�ோன்ற விஷயங்கள் பெரிதாக அ வர்க ள ா ல் அ ந ்த த் தேர்வை தெரிவதற்கு வாய்ப்பில்லை. மாணவர்கள் பிட் வைத்திருக் சித்ரா அரவிந்த் வெற்றிகரமாக எழுதவே முடியாது. இவை மனரீதியாக ஏற்படக்கூடிய கிறார்கள் என்று பார்ப்பதற்கு இதுதான் பிரச்சனைகள். வழியா என்று தேர்வு நடத்துகிறவர்களும் உடல் ரீதியாக தலை சுற்றல், தலைவலி, ய�ோசிக்க வேண்டும். வேறு எந்த தேர்வு வயிற்று வலி ப�ோன்ற பிரச்சனைகளும் முறையிலும் இல்லாத கெடுபிடி இந்த ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. தேர்வுக்கு இருக்கிறது என்றால் சரியான தே ர் வு க ்கா க த ங ்களை நன்றா க முறையில் மாணவர் சேர்க்கையை இவர்கள் தயார்படுத்திக்கொண்டு வந்த மாணவர் நடத்துவார்களா என்கிற சந்தேகமும் இந்த பிரச்சனையால் தேர்வை சரியாக எழுகிறது. எ ழு த மு டி ய ா ம ல் ப�ோ கு ம்ப ோ து குறிப்பாக வெளி மாநிலத்தில�ோ அல்லது மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு தற்கொலை வெளி மாவட்டங்களில�ோ சென்று தேர்வு மு ய ற் சி யி லு ம் ஈ டு ப ட வா ய் ப் பு ண் டு . எழுதுவது என்பது சிரமமான காரியம். மருத்துவர் ஆவதுதான் என்னுடைய எந்த தேர்வு எழுதும்போதும் கடைசி கனவு என்றிருக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் படிக்கக்கூடாது, பதட்டம் பிரச்சனைகள் அவர்களை தவறான முடிவை இல்லாமல் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்று ந�ோக்கி நகர்த்திவிடும். சமூகத்தின் மீது ச�ொல்லுவ�ோம். அப்படி இருக்கும்போது வெறுப்புணர்வை உண்டாக்கும்" என்கிறார். புதிதாக ஓர் ஊருக்குச் செல்வது என்பதே  மனநல மருத்துவர் சித்ரா அரவிந்த். ஒ ரு வி த ப ய த ்தை ம ா ண வர்க ளு க் கு


சில நூதன சட்–டங்–க–ளு மே

லை நாடு–க–ளில் ப�ொது–வான சட்–டங்–கள் உண்டு என்–றா–லும், சின்னச் சின்ன நக–ரங்–கள் கூட தனக்–கென சில சட்–டங்–களை உரு–வாக்கி அதனை நடை–முறை – ப்–ப–டுத்தி வர இய–லும். இந்த சட்–டங்–க–ளில் பல அபத்–தம – ா–னவை! படித்து சிரிக்க வைப்–பவை! இந்த வகை–யில் சில நாடு–க–ளின் நூதன சட்–டங்–களை பார்ப்–ப�ோம்!

18

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


ளும் நடை–மு–றை–க–ளும்– பிரான்ஸ்

 பிரான்ஸ் நாட்டில் தலைமை பதவியில் இருப்பவரை, பெயரை கிண்டலடிக்கக் கூடாது. உதாரணம், ஒரு பன்றிக்கு நெப்போலியனின் பெயரை வைக்கக்கூடாது. நெப்போலியன் மற்றும் அவர் வழிவந்தவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தவரை இந்த சட்டம் அமலில் இருந்தது. பிறகும் த�ொடர்ந்தது. 2013-ம் ஆண்டு தான் விலக்கிக் க�ொள்ளப்பட்டது.  பிரான்ஸ் ஜனாதிபதி நிக்கோலஸ் சர்கோ சிஸை 2008-ல் ஒருவர் ‘A Jerk’ எஅழைத்தான். இவனுக்கு 30 யூர�ோ அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.  பிரான்ஸில் இறந்தவரை, திருமணம் செய்து க�ொள்வது காலம் காலமாய் த�ொடருகிறது. சட்டப்படி அந்த நாட்டில் இறந்த ஒருவரை, திருமணம் செய்ய எண்ணியிருந்த பெண்ணுக்கு, இறந்த பிறகும் திருமணம் செய்து க�ொள்ள உரிமை உண்டு. 1959ல் ஜனாதிபதி சார்லஸ் டிகாலே பிரெஜுப் என்ற நகரத்திற்கு சென்றிருந்தார். அங்கு ஒரு அணை திடீரென உடைந்து, பல உயிர்களை காவு வாங்கியிருந்தது. அங்கு ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார். அந்த பெண்ணின் வருங்கால கணவரும் அந்த விபத்தில் இறந்து ப�ோயிருந்தார். அவர், இறந்தவரையே மணக்க விரும்புகிறேன் என விடாப்பிடியாக கூறியப�ோது, ஜனாதிபதி அதனை ஏற்றதுடன் சட்டமாகவும் மாற்றி விட்டார். இப்போதும் பிரான்சில் பல டஜன்களில் இத்தகைய இறந்தவரை திருமணம் செய்வது த�ொடருகிறது. இது அநேகமாக திருமணம் என ஏற்பட்ட ஆசையை நிறைவு செய்து க�ொள்வதற்காகவே நடக்கிறது என கூறலாம்.  தென்கிழக்கு பிரான்சில் வெளி உலகிலிருந்து வந்து இறங்குதல் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எங்கே?‘‘சாட்டியயுனெயுப்-டூ-பாப்பே’’ என்ற இடத்தில் ஒயின்கள் தயாரிக்க உதவும் திராட்சை பண்ணைகள் உள்ளன. இவற்றில் வந்து இறங்கி, திராட்சையையும், ஒயினையும் அபேஸ் செய்து க�ொண்டு ப�ோய் விடக்கூடாது என்ற சட்டம் இன்று வரை அமலில் உள்ளது.

ஜெர்மனி  ஜெர்மனியின் லார்ம்பெல்ட் ஸ்டிகுங் பகுதியில் மாமிசத்தை உரக்க கடித்து சாப்பிடுவது குற்றம். இது சப்தமாக கெடுதியாக எடுத்துக் க�ொள்ளப்படும்.  ஜெர்மனியில் அரசு விடுமுறை நாட்களில் மாமிசத்தை வெட்டுவதும், கூறுகளாக்கவும் அதன் மூலம் எழும் சப்தத்திற்கும் தடை உள்ளது. அப்பார்ட்மெண்டுகளில் வசிப்பவர்கள் காலை 8-12, பிற்பகல் 2 மணி முதல் மாலை 8 மணி வரை மட்டுமே தங்களிடம் உள்ள வாத்தியங்களை இசைக்கலாம், பாடலாம் என ெஐர்மன் பெடரல் க�ோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஒரு சட்டம் இயற்றியுள்ளது. இத்தனைக்கும் உலகின் பிரபல இசை மேதைகளான பாச் (Bach), பீத்தோவன், பிராமன் மற்றும் வாக்னர் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

19


சுவிட்சர்லாந்து  சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு எல்லையில் உள்ள கிராமங்களில் இரவு 10 மணிக்கு மேல் டாய்லெட் சுத்தப்படுத்துதல், கேட்பது தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது! தேசிய அளவில், டாய்லெட்டை சுத்தம் செய்தல் சார்ந்து எந்த சட்டமும் இயற்றப்படவில்லை! ஆனால் ஒரு விதி அமலில் உள்ளது. அதன் படி இரவு டாய்லெட்டை ஃப்ளஷ் செய்தால் பக்கத்து வீட்டாரை மனதில் வைத்து சுத்தம் செய்தல் வேண்டும்.  மர தரைகளில் ஹை ஹீல்ஸ் செருப்பு அல்லது ஷூ ப�ோட்டு நடத்தல், கார் ஹாரன் அடிப்பது, வளர்ப்பு பிராணிகள் சப்தமிடுதல் மற்றும் டாய்லெட் ஃப்ளஷிங் ஆகியவையில் கவனம் தேவை என சுவிஷ் கன்டோன்மென்ட், முனிசிபாலிட்டி, அபார்ட்மெண்டுகளில் வலியுறுத்தப்பட்டு வருவது நிஜம்.  த னி கன ்டோன்மெண் டு க ள் , த னி ப ்பட ்ட ச ட ்ட ங ்க ளை இ ய ற் றி க் க�ொள்ள உரிமை உண்டு. வடகிழக்கு சுவிஸ் கன்டோன்மென்ட் அபார்ட்மெண்டில், நிர்வாணமான நிலையில் நடந்து செல்ல தடையுள்ளது. காரணம் இந்த பகுதி மலைகளும், பள்ளத்தாக்குகளும் நிறைந்த பகுதி! இயற்கையை அனுபவிக்கிறேன் என பலர் நிர்வாண வாக்கிங்கில் இறங்கி விடுகின்றனர்.இதுஅருகில் வசிப்பவர்களுக்கு தர்மசங்கடத்தை தருகிறது. இதனால் உள்ளூர் மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க சட்டமே இயற்றப்பட்டுள்ளது.

இத்தாலி

 இத்தாலியின் ர�ோம் நகரில் வட்டமான மீன் கிண்ணம் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.  டரின் நகரில் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு தினமும் 3 தடவை கண்டிப்பாய் நடைப் பயிற்சி தர வேண்டும்.  ரெஜிய�ோ எமிலியா என்ற இடத்தில் பகிர்ந்து சாப்பிடுவதில், பகிரும் பகுதியின் ஒரு பங்கு நகர சபைக்கு வழங்க வேண்டும்.  இரா இனியா என்ற இடத்தில் தங்கு விடுதிகள் அதிகம். இங்குள்ள மண் ணி ல் க�ோட்டைக ள் ம ற் று ம் தேவாலயங்கள் கட்ட தடை உண்டு.

பிரிட்டன்  பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டுக்குள் இறப்பது சட்டப்படி குற்றம். 2007ல் இது சார்ந்த ஒரு வாக்கெடுப்பில் இப்படி ஒரு அபத்த சட்டமா என சுட்டிக் காட்டப்பட்டது. 2013ல் இது பற்றி மேலும் குடைந்தப�ோது இப்படி ஒரு சட்டமே இயற்றப்படவில்லை என தெரிந்தது. ஆனால் 1313ம் ஆண்டிலிருந்து ஒரு சட்டம் அமலில் உள்ளது. அதன்படி பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்கள் எக்காரணம் க�ொண்டும் உடலில் கவசங்கள், தலையில் ஹெல்மெட் ஆகியவை அணியக்கூடாது. உயிருக்கு ஆபத்து க�ொண்ட பிரதமர் பதவிக்கும் இது ப�ொருந்தும்.  லண்டன் மாநகரில் நடைபாதை வழியே மரப்பலகையை எடுத்துச் செல்ல தடை உள்ளது. அது சட்டப்படி குற்றம்.  வீடு உள்ள இடத்திலிருந்து 274 மீட்டர் தூரத்திற்குள் துப்பாக்கி சூடு நடத்துவதும் இயலாது.  கடையில் விற்கும் மதுவை அங்கேயே அமர்ந்து அருந்தலாகாது.  குதிரையை பராமரிக்கும்போது குடித்திருத்தல் கூடாது.  வெனிஸ் நகரில் புறாக்களுக்கு உணவளித்தல் சட்டப்படி குற்றம். புறாக்கள் நிறைய சாப்பிடும். அதே ப�ோல் நிறைய வெளியேற்றவும் செய்யும். இந்த புறாக்கள் பாரம்பரிய கட்டிடங்களில் அமர்ந்து இதனை செய்வதால் கட்டிடங்கள் பாழாகின்றன. அவற்றின் அழகு கெடுகிறது.

20

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


இப�ோலி கார்களை முத்தமிடுதல் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.  லெரிசி நகரில் குளித்து விட்டு பீச் டவலை, ஜன்னலுக்கு வெளியே துடைத்துக் க�ொண்டு ச�ொட்ட ச�ொட்ட ப�ோடுதல் கூடாது.  கேப்ரியின் கடற்கரையில் திடீரென ஓடுவதற்கு தடை உள்ளது.  வியட்டரி சுல்மாரே, கேஸ்டிலியா மாரே டி ஸ்டாபியா ப�ோன்ற பகுதிகளில் மார்பை திறந்து வைத்தபடி, பிகினி டிரஸ் அணிந்து மேல் மார்பக பகுதியை காட்டியபடி செல்வதும், இலைமறைவு காய் மறைவாய் உடல் முழுவதையும் காட்டும் ஆடைகளையும் அணிந்து செல்ல தடை உள்ளது.

அமெரிக்கா

 அமெரிக்காவின் ல�ோவரன்வோர்னிஅர்க்கன் சாஸ் நகரில் ஒரு கணவன், மனைவியை அதிகபட்சமாக மாதத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே அடிக்கலாம் என்று சட்டமிருப்பதாக நம்பப்பட்டது. ஆனால் உண்மையில் இப்படி ஒரு சட்டமே அமலில் இல்லை என்பதே சமீபத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  அலபாமா, அரிஷ�ோனா, கலிப�ோர்னியா, தென் கர�ோலினா மாநிலங்களில் மனைவி அனுமதித்தால் தான் கணவன், மனைவியை அடிக்க இயலும் என சட்டம் உள்ளது. இதே ப�ோல் மனைவி ,கணவனை அடிக்கலாமா என்ன?  க�ோழிக்குஞ்சு, குள்ள வாத்து, சிறு பறவைகள், முயல்கள் ஆகியவற்றை வண்ணம் ஏற்றி 6-க்கு அதிகமாக விற்க தடையுள்ளது.  ஹவாய் பார்களில் ஒரு மது பாட்டிலுக்கு மேல் வாங்கினால் அது யாருக்கு என காட்டுதல் வேண்டும்.  தேசிய மீனான பவழப்பாறையில் நடமாடும் மீனை ஆர்டர் செய்தால் கம்பி எண்ண வேண்டி வரலாம்.

சிங்கப்பூர்  சிங்கப்பூரில் 1992-ம் ஆண்டு முதல் சுயிங்கம் விற்க தடையுள்ளது. வாங்குவது மருத்துவ காரணங்களுக்காக எ ன ஆ த ா ர ம் க ா ட ்ட வேண்டும்.

சவுதி அரேபியா  சவுதி அரேபியாவில் ஆண்கள் நாய், பூனையுடன் தெருவில் நடப்பது குற்றம். அதனை வைத்துக் க�ொண்டு எதிரில் வரும் பெண்களிடம் பேசும் சாக்கில் ஜ�ொள்ளு வி டு ம் வ ா ய் ப் பு அ தி க ம் என்கிறது சட்டம்.

திபெத்-சீனா தி ப ெத் - சீ ன ா ச ட ்ட ப ்ப டி ஒ ரு பு த ்த துறவி, நிர்வாணம் பெற்று சாக விரும்பினால் அதற்கு வி ண ்ணப் பி த் து அ னு ம தி ப ெ ற் று பி ற கு செய்த ல் வேண்டும். இல்லாவிடில் ச ட ்ட ப ்ப டி ந ட வ டி க ்கை உண்டு.

- ராஜிராதா, பெங்களூரு.

21


ப்யூட்டி பாக்ஸ் ஹேமலதா, அழகுக்கலை நிபுணர்

ஆர�ோக்கியம் சார்ந்த அழகே அனைவருக்கும் நல்லது!

22

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


கருமை நிறத் த�ோற்றம் நாம் ஆர�ோக்கியமாக இருந்தாலே

ந ம் த�ோ லு ம் ஆ ர � ோ க் கி ய ம ா க இருக்கும். நம் த�ோல் ஆர�ோக்கியமாக இ ரு ந ் தால ே ந ம து த�ோ ற ்ற த் தி ல் பளபளப்பும் ப�ொலிவும் தானாக அதிகரிக்கத் துவங்கும். க�ோடை வெ யி ல் க�ொ ளு த் து ம் இ ந ்த நேரத்தில் சரும பாதுகாப்பு என்பது அனைவருக்கும் முக்கியமானது. த�ோலின் ஆர�ோக்கியத்திற்கு ஒவ்வாத சி றி ய செ ய ல் கூ ட , ச ரு ம த் தி ல் மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணக்கூடியது. நமது த�ோலின் ஆர�ோக்கியம் என்பது உடலின் வெளியே தெரியும் அகத்தோற்றம் மட்டுமல்ல. உடலுக்கு  வியர்ப்பது எல்லோருக்கும் ஒரே வெளியேதெரியாதமறைவுப்பகுதிகளானநம் ம ா தி ரி இ ரு ப்ப தி ல்லை . சி ல ரு க் கு பின் கழுத்து, கை அக்குள், த�ொடை இடுக்கு, இ ய ற ்கை ய ா க வே உ ட ல் எ ப்ப ோ து ம் மார்பகத்தின் கீழ்ப் பகுதி ப�ோன்ற உடலின் ஈ ரப்பத த் து டன் ச�ொதச�ொதவெ ன ்ற மறைவுப் பகுதிகளையும் சேர்த்ததே. கருமை நிலையிலேயே இருக்கும். அவர்களுக்கு எந்த நிறத்தின் தாக்குதலுக்கு இலக்காகுவது நேரமும் வியர்த்துக் க�ொண்டே இருக்கும். பெரும்பாலும் இந்த மறைவுப் பகுதிகளே. அவர்களின் உள்ளங்கைகளைத் த�ொட்டால் இந்த இடங்களில் கருமை நிறம் ஏற்பட்டால் கூட ஈரமாகவே இருக்கும். இவர்களின் மறைவுப் பகுதிதானே என நாம் கண்டு த�ோல்கள் கருமை நிறத்தால் அதிகமாக க�ொள்ளாமல் விட்டுவிடுகிற�ோம். அப்படிச் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். இவர்களின் பின் செய்யலாமா? மறைவுப் பகுதிதான் கழுத்துப் பகுதிகள் பெரும்பாலும் என்றாலும் அதுவும் நம் உடம்போடு எப்போதும் கருப்பாகவே இருக்கும். இணைந்த உறுப்புதானே? அதைக்  உ ட ல் தே க ம் ஒ ல் லி ய ா க கண்டுக�ொள்ளாமல் விடுதல் சரியா? இருப்பவர்களைவிட குண்டாக நமது வீடுகளில் சாதாரணமாக இருப்பவர்களுக்குத்தான் அதிகமான கிடைக்கும் உணவுப் ப�ொருட்கள் கருமை நிறம் வரும். ஏனெனில் மற்றும் இயற்கை மூலிகைகளைக் குண்டாக இருப்பவர்களின் உடல் க�ொண்டே இவற்றை சரி செய்ய ச தை ஒ ன ்றோட�ொன் று ஒ ட் டி வழிமுறைகள் உள்ளன. காற்று நுழைய இடமின்றி அந்த தழும்பு ப�ோன்ற த�ோற்றமுடைய இடமே அப்படியே கருமை நிறத்தை அந்தக் கருமை நிறம் எதனால் அடைந்து விடுகிறது. வருகிறது. மறைவுப் பகுதிகளில் சிலருக்கு கைகளின் முட்டிப் இருக்கும் இந்த கருமை நிறங்களை பகுதி, கால்களின் முட்டிப் பகுதி ஹேமலதா எப்படி நீக்குவது? விளக்குகிறார் கருப்பாகி அந்த இடம் மட்டும் த�ோல் அழகுக்கலை நிபுணர் ஹேமலதா. தடிமனாகி ச�ொரச�ொரப்பாகக் காணப்படும். மு ட் டி ப் ப கு தி க ளை ந ா ம் தரை யி ல் கருமை நிறம் த�ோன்றக் காரணங்கள் அதிகமாக ஊன்றி பயன்படுத்துவதால் க�ோ ட ை க ா ல த் தி ல் ந ம க் கு  அவ்வாறு த�ோன்றுகிறது. முழங்கைகளை மிகமிக அதிகமாக வியர்க்கத் துவங்கும். தரையில் வைத்து அழுத்துவது, முட்டி வியர்ப்பதன் மூலம் நம் உடலில் த�ோன்றும் ப�ோட்டு நிற்பது ப�ோன்ற செயல்களால் வேர்வை சுரப்பிகளின் நீரானது நம் உடலின் அந்த இடத்தில் உள்ள த�ோல்களின் செல்கள் இடுக்குப் பகுதிகளில் அப்படியே நின்று இறந்து, த�ோல் கருமை அடைகின்றது. அந்த இடத்தில் சிறிது சிறிதாகச் சேரத் துவங்கி, அந்த இடம் முழுவதும் அப்படியே உடலை நன்றாகத் தேய்த்துக் குளித்து, இறந்த செல்களை நீக்க முயற்சிக்காமல், கருப்பு நிறத்தை அடைந்து விடுகிறது.

23


க ரு ம ை நி ற த்தை நீக்கும் வழிகள்

கருமை நிறத்தைக் கண்டுக�ொள்ளாமல் அப்படியே விடுபவர்களின் த�ோலில் கருமை நிறம் நிரந்தரமாக அப்படியே தங்கிவிடும். கழுத்தில் கனமாக அணிகலன்களை அணிந்திருப்பவர்களின் கழுத்து, நகையின் அழுத்தத்தால், அந்த இடத்தில் உள்ள த�ோலின் செல்கள் இறந்து கருமை நிறம் அடைகிறது.  உ ட லு க் கு த் தேவை ய ா ன ச த் து இல்லையென்றாலும், இரும்புச் சத்துக் கு றை ப ா டு இ ரு ந ் தா லு ம் க ழு த் து மற்றும் மற்ற பகுதிகளில் கருமை நிறம் த�ோன்றும்.

24

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

 அ ள வு க் கு அ தி க ம ா ன உ ட ல் ப ரு ம ன் ந ம் ஆ ர � ோ க் கி ய த் தி ற் கு ந ல்ல து இ ல்லை . ந ம து உ ய ர த் தி ற் கு ஏ ற ்ற ச ரி ய ா ன உ ட ல் எ ட ை யி னை எப்போதும் கவனத்தில் க�ொள்ள வேண்டும்.  வெ யி லி ன் த ா க்கத ் தா ல் உ ட லி ல் உ ள்ள நீ ர் வெளியேறி நீர்ச்சத்து கு றை யு ம்ப ோ து நி றை ய த் த ண் ணீ ர் கு டி க்க வே ண் டு ம் . அ ப்ப ோ து ரத்த ஓ ட்ட ம் சீ ர ட ை ய த் துவங்குவதுடன், ஒரே இடத்தில் இருக்கும், த�ோ லி ன் இ ற ந ்த செல்கள் தானாகவே நகரத் துவங்கும்.  க�ோ ட ை க ா ல த் தி ல் ஜீ ன் ஸ் , லெக்கின்ஸ் ப�ோன்ற இறுக்கமான ஆடைகள் தவிர்த்து தளர்வான ஆ ட ை க ளையே அ ணி ய வே ண் டு ம் . காட்டன் உடைகளை ப ெ ரு ம்பா லு ம் ப ய ன ்ப டு த் து வ தே த�ோ லி ன் ஆ ர � ோ க் கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது.  உ டலை இ று க் கி ப் பி டி க் கு ம் இறுக்கமான உள்ளாடைகளை அணிவதும் எப்போதும் நல்லதல்ல. இரவில் தூங்கச் செல்லும்போது, தளர்வான ஆடைகளைப் பயன்படுத்துதலே சிறந்தது. முக்கியமாக பெண்கள் இறுக்கமான ஆடைகளை அணிதல் கூடாது. உடைகளை இறுக்கமாக அணியும்போது பெண்கள் மார்பகங்களின் கீழ்ப்பகுதி கருப்பாகத் த�ோன்றத் துவங்கும். நாம் க�ொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தால் ப�ோதும். நமது வீடுகளில் எளிதாகக்


கிடைக்கும் ப�ொருட்களைக் க�ொண்டே இந்த கருமை நிறத்தை நீக்க முடியும்.

பயன்படுத்தும் முறை

பயன்படுத்தும் முறை

3.பாதாம்

ஆலுவேராவை செடியில் இருந்து எடுத்து அதன் த�ோலை நீக்கி, உள்ளிருக்கும் க�ொழக�ொழப்பான அதன் ஜெல்லை நன்றாகத் தண்ணீரில் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். பிறகு மிக்ஸியில் நன்றாக அடித்து பேஸ்டாக்கிக் க�ொள்ள வேண்டும். குளிர்ச்சியான உடல்வாகு க�ொண்டவர்கள் குறைவான அளவும், சூடான தேகத்தைக் க�ொண்டவர்கள் உடலுக்குத் தேவையான அளவும் எடுத்துக்கொண்டு உடல் முழுவதும் தேய்த்து 10 நிமிடங்கள் கழித்துக் குளித்தால் கருமை நிறம் க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமாக நீங்கத் துவங்கும்.

பா த ாமை ப் ப �ொ ரு த்த வ ரை மு ழு பாதாமாகவும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது ப ா த ா மை எ ண்ணெய் வ டி வி லு ம் பயன்படுத்தலாம். பாதாமில் த�ோலின் கருமைத் தன்மையை மாற்ற தேவையான வைட்டமின் E, A மற்றும் க�ொழுப்பு அமிலம் (fatty acid) நிறைய உள்ளது.

எலுமிச்சையை சின்னச்சின்னதாக வட்ட வடிவத்தில் வெட்டி கருமை நிறம் 1.ஆலுவேரா ஜெல் (கற்றாழை) உள்ள இடத்தில் தேய்த்து ஒரு 5 நிமிடம் கழித்து வெதுவெதுப்பான தண்ணீரில் ஆ லு வேர ா எ ன ஆ ங் கி ல த் தி ல் கு ளி க்க வே ண் டு ம் . எ லு மி ச்சையை அழைக்கப்படும் கற்றாழை நம் த�ோல் பயன்படுத்திய பிறகு குளியல் ச�ோப்பினை ஆ ர � ோ க் கி ய த் திற் கு மி க மி க உ க ந ்த து . ப ய ன ்ப டு த்த க் கூ ட ா து . ஆ லு வேர ா இ ய ற ்கை ய ா க வே வாசகர்களுக்கு எழும் சந்தேகங் எ லு மி ச்சை யு டன் த யி ர் ந ம் த�ோ லு க் கு த் களுக்கு இதழ் முகவரிக்கு ‘ப்யூட்டி அல்லது வெள்ளரிக் காயை தேவை ய ா ன பாக்ஸ்’ என்னும் பெயரில் கேள்விகளை பயன்படுத்தலாம். வறண்ட எ ண்ணெய் த் அனுப்பினால் அழகுக்கலை நிபுணர் சருமத்தைக் க�ொண்டவர்கள் ம ற் று ம் ஹேமலதா தங்கள் கேள்விகளுக்கு இத்துடன் இரண்டு துளி த ன ்மை தேங்காய் எ ண்ணெய் ஈ ரத்த ன ்மை யு டன் பதில் அளிப்பார். சேர்க்கலாம். அக்குள் மற்றும் கூ டி ய ம ா யி ஸ் ட் கை கால்களில் வேக்ஸிங் செய்தவர்கள் ரைசராக செயல்படுகிறது. நமது உடலில் வேக்ஸிங் செய்த இரண்டு நாட்கள் கழித்து உள்ள இறந்த செல்களை ப�ோக்கி த�ோலின் எலுமிச்சை சாற்றினைப் பயன்படுத்துவதே கருமை நிறத்தை சரி செய்யும் வல்லமை நல்லது. ஆலுவேராவிற்கு இயற்கையாகவே உள்ளது.

2.எலுமிச்சை மற்றும் வெள்ளரி எலுமிச்சை சாறு நம் த�ோலில் கருப்பு நிறமாகத் த�ோன்றும் பகுதிகளைச் சற்றே வெளிற செய்யும் தன்மை க�ொண்டது. 0இதில் அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் விட்டமின் சி உள்ளது. இதில் வெண்மை நிறம் தரும் தன்மை (bleaching agent) அதிகமாக இருப்பதுடன், த�ோலில் உள்ள செல்களைத் தூண்டி புதிய செல்களை உருவாக்கும் சிறப்பும் எலுமிச்சைக்கு உண்டு. வெள்ளரிக்காயும் நம் சருமத்திற்கு குளிர்ச்சித் தன்மையைத் தரவல்லது. நமது த�ோலை உடல் முழுவதும் ஒரே தன்மையுடையதாக மாற்றும்.

பயன்படுத்தும் முறை இரவில் ஐந்து அல்லது ஆறு பாதாமை எடுத்து தண்ணீரில் ஊறவைத்து காலையில் அதை பேஸ்ட் பதத்தில் நன்றாக அரைத்து கருமை நிறத்தின் மேல் தடவ வேண்டும். நமது உடல் அப்போது குளிர்ச்சித் தன்மையை அடையும். பத்து நிமிடம் கழித்து அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்தல் வேண்டும். மேற் கு றி ப் பி ட்ட வ ழி மு றை க ளி ல் ஏதாவது ஒன்றை, வாரத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் செய்து வந்தால் த�ோலின் கருமை நிறம் மறைய வாய்ப்பு உண்டு. இனிவரும் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் அடுத்த இதழில்… நமது கண்ணிற்குக் கீழே கண்களைச் சுற்றி கருவளையம் விழுவது ஏன்? அதை எப்படி சரிசெய்வது? இதற்கான பதிலை அடுத்த இதழில் பார்ப்போம். எழுத்து வடிவம்: மகேஸ்வரி (த�ொடரும்…)

25


்த த டி பி   ை ள ்க ங ட இ   0 1   முதல் சர்வதேச விமானநிலையங்கள் ெஜ.

உல–கத்–தின் மிகச்–சி–றந்த விமா–ன–நி–லை–யங்கள், ஹோட்–டல்கள், வணி–க–வ–ளா–கங்–கள், சிறந்த ஆண்–நக–ரடுங்––தக�ோ–ள்றும்‘டைம்’ பத்திரிகையால் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–ப–டும். அந்த வரி–சை–யில் உல–கின் மிகச்–சி–றந்த சர்–வ–

தேச விமானநிலை–யங்–க–ளின் பட்–டி–யல் வெளி–வந்–துள்–ளது. முதல் 10 இடங்–களை பிடித்–துள்ள சர்–வ–தேச விமான நிலை–யங்–கள் இவை...

1

2

லையம் ச விமானநி ே த ்வ ர ச ர் சிங்கபூ

3 துபாய்

ம் கத்தார்

ஹமத்

ேச சர்வத

5

தென்கொரியா

26

ய நிலை விமான

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

4 ஹாங்காங்


10

8

7

9

ர்டாம் ஆம்ஸ்ட

அபுதா பி

ல் இஸ்ரே ரியான், கு ன் ெ ப

ஹனிடா ட�ோக்

கிய�ோ ஜப்பான்

லாந்து விட்சர் ,சு ச் ரி 

6 27


வானவில் ச

மீ–பத்–தில் ஒரு தனி–யார் காப்– பீட்டு நிறு–வன உய–ர–தி–கா–ரி–யு– டன் பேசிக்–க�ொண்–டி–ருந்–த–ப�ோது, அவர் 2015 சென்னை மழை வெள்–ளத்–தின் ப�ோது பெரு–ம–ளவு நட்–டத்–தைச் சந்–தித்–தது, சிறு மற்–றும் குறு நிறு–வ–னங்–கள்–தான் என்–றார். ஏனென்–றால், நடுத்–தர மற்–றும் பெரிய நிறு–வ–னங்–கள் பெரும்–பா–லும் காப்–பீடு செய்–யப்–பட்– டி–ருந்–தன. அதுவே வீடு–க–ளுக்–கும் ப�ொருந்–தும் என்–றார். மழை வெள்–ளம் ஏழை பணக்–கா–ரர் என்று அனை–வ–ரை–யும் பாதித்–தது என்–றா–லும், மீள்–வ–தற்கு பணக்–கா– ரர்–கள் காப்–பீடு வைத்–தி–ருந்–த–னர் (காப்–பீடு இல்–லை–யென்–றா–லும் சரி செய்–வ–தற்–கான பணம் அவர்–க–ளி– டம் இருக்–கும்). ஏழை–க–ளுக்கோ நடுத்–தர வர்க்–கத்–துக்கோ, பண–மும் இருக்–காது காப்–பீ–டும் இருக்– காது என்–றார் அந்த அதி–காரி. உண்மை–தான், மழை வெள்–ளம், தீ விபத்து ப�ோன்ற பேரி–டர் அபா– யங்–கள் வர்க்க வேறு–பா–டின்றி எல்–ல�ோ–ரை–யும் பா–தித்–தா–லும், தப்–பிப் பிழைக்–கும் வசதி உயர் வர்க்–கத்–திற்–குத்–தான் கூடு–தல – ாக இருக்–கி–றது. மழை வெள்–ளம், பூகம்–பம் ப�ோன்–ற–வற்–றி–லி–ருந்து யாரும் தனது வீட்–டைப் பாது–காக்க முடி–யாது என்–றா–லும் தீ விபத்–தி– லி–ருந்து அதைப் பாது–காத்–துக் க�ொள்ள முடி–யும். காப்–பீடு செய்–வ– தற்–கும் கூடு–த–லா–கச் சில பாது– காப்பு ஏற்–பா–டு–க–ளை–யும் செய்–வது நலம். அதுவே, வரு–முன் காப்–பது.

28

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


சந்தை நெருப்–பின்–றிப் புகை–யாது

அபூ–பக்–கர் சித்–திக் செபி பதிவு பெற்ற – நிதி ஆல�ோ–ச–கர் abu@wealthtraits.com

இந்–தி–யா–வில் ஒரு ஆண்–டில், த�ோரா–ய–மாக 163000 பேர் தீ விபத்–தில் இறந்து ப�ோகி–றார்–கள் என்–கி–றது ஒரு புள்ளி விவ–ரம். ம�ொபைல் ப�ோன், லேப்–டாப், குளிர்– சா–தன – ப் பெட்டி, த�ொலைக்–காட்சி என எப்–ப�ொழு – து – ம் இயங்–கிக் க�ொண்–டிரு – க்–கும் மின்–னணு – ச் சாத–னங்–கள – ால் சூழப்–பட்ட நவீன வாழ்வு, தீ விபத்–திற்–கான அதிக சாத்–தி–யங்–க–ளைக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. ஆரம்–பிக்–கிற நெருப்–பா–னது ஆறு நிமி–டங்–க–ளில் பெரி–தா–கப் பரவி விடும் என்–கி–றது ஆய்வு. அந்த நேரத்–திற்–குள் யாரும் உதவி க�ோர முடி–யாது. க�ோரி–னா–லும் உதவி வந்து சேர்–வ–தற்–குள் எல்–லாம் முடிந்து விடும். தீ விபத்து பாது–காப்பு நட–வடி – க்–கைக – ளை மூன்–றா–கப் பிரித்–துக் க�ொள்–ள–லாம். நெருப்பை முன்–ன–றிந்து எச்–ச– ரிப்–பது, நெருப்பை அணைப்–பது, தீப்–பி–டித்த வீட்–டி–லி– ருந்து தப்–பித்து வெளி–யே–று–தல் ஆகி–ய–வையே அவை. இவை அனைத்–திற்–கும் உயர் த�ொழில்–நுட்–பக் கரு–விக – ள் சந்–தை–யில் வந்து விட்–டன. ச�ோஃபா, டிவி ப�ோன்–ற– வற்றை வாங்–கு–வது ப�ோலவே ஒரு குடும்–பம், தீ விபத்– தி–லிரு – ந்து பாது–காக்க மேற்–கண்ட கரு–விக – ளை வாங்–கிப் ப�ொருத்த வேண்–டும். அவற்–றில் அடிப்–படை – ய – ான சில கரு–வி–களை மட்–டும் இங்கே நாம் பார்க்–க–லாம்.

29


புகை எச்–சரி– க்–கைக் கருவி (Smoke Detector Alarm) தீய–ணைப்–பான் (Fire Extinguisher) இது பெரும்–பா–லும் அனை–வ–ருக்–கும் தெரிந்–தி–ருக்–கும். திரை–ய–ரங்–கு–க–ளில�ோ வணிக வளா–கங்–க–ளில�ோ பார்த்–தி–ருப்– ப�ோம். தீயைக் கண்–ட–வு–டன் அதை அணைக்க உத–வு–வது இது. சீஸ்ஃ–ப–யர் (Cease Fire) , யுரேகா ஃப�ோர்ப்ஸ் (Eureka Forbes), ஃபயர் ஸ்டாப் (Fire Stop)) ப�ோன்–றவை பிர–ப–ல–மான பிராண்–டு–கள். சில நூறு ரூபாய் மதிப்–புள்ள சிறிய தீய– ணைக்–கும் கரு–வி–யி–லி–ருந்து, பல ஆயி–ரம் விலை–யுள்ள அழ–கா–கத் த�ோற்–ற–ம–ளிக்–கும் தீய–ணைப்–பான் கருவி வரை இன்று சந்– தை–யில் கிடைக்–கின்–றன. இவற்–றை–யும், அவை பயன்–பா–டற்று காலா–வ–தி–யா–கி– வி–டா–மல் த�ொடர்ந்து கவ–னிக்க வேண்–டும்.

30

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

புகை எச்–ச–ரிக்– கைக் கருவி, ஒரு–வர் தீ விபத்–தில் இறந்து ப�ோவ–தற்–கான சாத்– தி–யத்தை நாற்–பது சத–வீ–தம் குறைக்–கி– றது. ஏனென்–றால் நெருப்பை விட வேக–மா–கப் பர–வு– வது புகை. இக்–க–ருவி அறை–யின் தட்–ப– வெப்ப நிலை மாறு– பாட்டை உணர்ந்து எச்–ச–ரிக்கை ஒலியை எழுப்–பும். வீட்–டின் ஒவ்–வ�ொரு அறை– யி–லும் இவற்–றைப் ப�ொருத்–து–வது அவ–சி–யம். சில நூறு ரூபாய்–க–ளி–லி–ருந்து பல ஆயி–ரம் ரூபாய் வரை–யி–லான விலை– க–ளில் இக்–க–ருவி கிடைக்–கி–றது. பெரும்– பா–லும் பேட்–ட–ரி–யி– னால் இயங்–கு–வ–தால், இவற்றை குறிப்–பிட்ட கால இடை– வெ–ளி–க–ளில் த�ொடர்ந்து பரா–ம–ரிக்க வேண்–டும்.


நீர் தெளிப்–பான் (Water Sprinkler) இவற்– றை ச் சிறிய வீடு– க – ளி ல் யாரும் நிர்– ம ா– ணிப்–ப–தில்லை. பெரிய பல அறை–கள் க�ொண்ட வீடு–களு – க்–கும், அடுக்–கும – ா–டிக் குடி–யிரு – ப்–புக – ளு – க்–கும் இவை ப�ொருத்–த–மா–னவை. புகை எச்–ச–ரிக்–கைக் கருவி புகையை உணர்ந்–த–துமே இவை செய–ல்பட ஆரம்–பிக்–கும். தண்–ணீர் த�ொட்–டி–யு–டன் இணைக்– கப்–பட்–டிரு – க்–கும் இவை கூரை–களி – ல் ப�ொருத்–தப்–பட்– டி–ருக்–கும். அறை–யில் மழை ப�ோலத் தண்–ணீ–ரைப் ப�ொழி–வ–தன் மூலம் இவை தீயை கட்–டுப்–ப–டுத்தி அணைக்–கும்.

சில பாது–காப்பு ஆல�ோ–ச–னை–கள்

 வீட்– டி ன் உறுப்– பி – ன ர் அனை– வ – ரு க்– கு ம் தீ விபத்து குறித்த விழிப்– பு – ண ர்வு அவ– சி – ய ம். அனை–வ–ருக்–கும் தீ ஏற்–பட்–டால் என்ன செய்ய வேண்–டு–மென்று தெரிந்–தி–ருக்க வேண்–டும்.  ஹீட்–டர்–கள், அயன் பாக்ஸ் மற்–றும் சூடான ப�ொருட்–கள் ப�ோன்–றவ – ற்றை எளி–தில் தீப்–பிடி – க்–கும் ப�ொருட்–கள – ான துணி–கள், காகி–தங்–கள், பிளாஸ்–டிக் ப�ோன்–ற–வற்–றின் அரு–கில் வைக்கக் கூடாது.  கேஸ் அடுப்பு, அதி– லி – ரு ந்து சிலிண்– ட – ரு க்– குச் செல்–லும் குழாய் ஆகி–ய–வற்–றைத் த�ொடர்ந்து பரா–ம–ரிக்க வேண்–டும். கசிவு எதுவும் இல்–லா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்–வது அவ–சி–யம். அடுப்–பிற்கு அரு– கில் துணி, பிளாஸ்–டிக் ப�ோன்–றவை இல்–லா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.  வீட்–டின் மின்–கம்–பி–கள் காலப்–ப�ோக்–கில் பழு– தா–கி–வி–டும். அவற்றை குறிப்–பிட்ட கால இடை– வெ–ளிக – ளி – ல் மாற்–றிவி – ட வேண்–டும். இல்–லையெ – ன்– றால் மின் கசிவு ஏற்–பட்டு தீப்–பி–டிக்–கல – ாம்.  மின் சாத–னப் ப�ொருட்–கள – ான குளிர்–சா–தன – ப் பெட்டி, ஏ. சி. ப�ோன்–ற–வற்–றைக் குறிப்–பிட்ட கால இடை–வெ–ளி–க–ளில் பரா–ம–ரித்து வர வேண்–டி–யது அவ–சி–யம்.  தீய–ணைப்–புக் கரு–வி–க–ளின் செயல்–பாட்–டை– யும், அவற்–றைச் சரி–யாகக் கையா–ளு–வது பற்–றி–யும் வீட்–டி–லுள்ள அனை–வ–ரும் பயிற்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்– டு ம். இல்– ல ா– வி ட்– ட ால், கருவி இருந்– து ம் பய–னில்–லா–மல் ப�ோகும்.  தீ அணைக்க முடி–யாத அளவு இருந்–தால், வீட்டை விட்டு வெளி–யேறி தீய–ணைப்–புத் துறைக்கு தக–வல் தெரி–வித்து விட வேண்–டி–ய–து–தான். நாமே தீயு–டன் சண்டை ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டிரு – க்க வேண்– டி–யதி – ல்லை. அவ–சர எண்–களை அனை–வரு – ம் மனப்– பா–ட–மாய் வைத்–தி–ருக்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். அப்–ப�ோது தேடிக்–க�ொண்–டி–ருக்க முடி–யாது.  தீ விபத்–தின் ப�ோது வெளி–யே–றத் த�ோதாக அவ–சர வழி ஒன்று எப்–ப�ோது – ம் இருக்க வேண்–டும். அதற்கு முன் கூட்–டியே திட்–ட–மிட வேண்–டும். ஏனென்– ற ால், ப�ொருட்– க ள் ப�ோனா– லு ம் சம்–பா–தித்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். உயிர் அரி–யது.

(வண்ணங்கள் த�ொடரும்!)

31


நச்சு கலந்த மாம்பழங்க சக்தி ம�ோகன்

32

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


்களை சாப்பிடுகிறீர்களா? யற்கை முறையில் விவசாயம் என்கிற இநம்முடைய பாரம்பரியத்தை மறந்து

செயற்கை உரம், செயற்கைப் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து என்று செயற்கை ரசாயனங்களை, உணவுகளை உட்கொள்ளும் நிலைமையில் இருக்கிற�ோம் நாம். ஆனால் குறைந்த பட்சம் நாம் சாப்பிடும் உணவில் இருக்கும் ரசாயனத்தில் நச்சு கலந்து இருக்கிறதா என்பதை நாம் கண்டறிந்து விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம்."36 வயதினிலே" படத்தில் காட்டுவது ப�ோல் பழங்கள் பெரும்பாலானவை ரசாயனக் கலவையினால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன, பழுக்க வைக்கப்படுகின்றன. அவற்றை கண்டறிந்து தவிர்த்தால் நம் உடல் நலத்திற்கு நல்லது. நச்சு கலந்த, ரசாயனங்கள் கலந்த மாம்பழங்களை கண்டறிவது எப்படி? அதற்கான சில டிப்ஸ்கள்…

கண்டறிவது

எப்படி? 33


மாங்காய்களை செயற்கை முறையில்

பழுக்க வைப்பது, இந்தியா முழுவதிலும் சந்தை உற்பத்தியின் பற்றாக்குறை மற்றும் நு க ர ்வோ ரி ன் தேவ ை ஆ கி ய வ ற ்றை சுட்டிக்காட்டுகிறது. அதனால் இந்தியா முழுவதும் ரசாயன முறையில் பழுக்க வைப்பது அதிகரித்து வருகிறது. மாம்பழங்கள் எவ்வாறு ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைப்படுகின்றன? கால்சியம் கா ர ்பை டு எ ன் கி ற ர சா ய ன ம் இ ந்த செயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. " கா ல் சி ய ம் கா ர ்பை ட் டி ன் பைக ள் மாங்காய்களுடன் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த ரசாயனம் ஈரப்பதத்துடன் த�ொடர்பு க�ொள்ளும்போது, அசிடைலீன் எனும் வாயு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இதன் விள ை வு க ள் எத் தி லீன் ப�ோன்றவ ை, காய்களை பழமாக பழுக்க வைக்கும் செயல்முறைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பழங்கள் செயற்கை முறையில் பழுக்க வைக்கப்படுவது உலகளவில் நடைமுறையில் உள்ளது. இ ய ற ்கை மு ற ை யி ல் ப ழு க் கு ம் ம ாம்ப ழ ங ்க ள் மி கு ந்த ஊ ட்ட ச ்ச த் து உ டை ய வ ை ய ாக இ ரு க் கு ம் . மி கு ந்த சதைப்பற்று உடையவையாக இருக்கும். இயற்கை முறையில் பழுக்கும் பழங்கள் உடலுக்கு மிகுந்த நன்மை செய்யக்கூடியவை. அதில் இருக்கும் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஏ ஆகியவை ஆர�ோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கும். சுகாதார பிரச்சனைகளை பரிசீலித்து ச ெ ய ற ்கை ய ாக ப ழ ங ்க ள ை ப ழு க ்க வைக்கும் கால்சியம் கார்பைடை பயன் படுத்துவதை FSSAI தடை செய்துள்ளது. கால்சியம் கார்பைடை பயன்படுத்தும்

34

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

ப�ோது மனச்சோர்வு, தூக்கமின்மை, மனக்குழப்பம் மற்றும் ஞாபக மறதி ப�ோன்றவ ற ்றை ஏ ற ்ப டு த் து கி ற து . நரம்புகளை பாதிக்கிறது. ஆர்செனிக் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஹைட்ரைடுகளின் தடயங்கள் ஹார்மோன் செயல்பாட்டிற்கு கூடுதல் சேதம் ஏற்படுத்துகிறது. பழத்தின் தரம் கால்சியம் கார்பைடு பயன்பாடு மூலம் கணிசமாக குறையும்; பழத்தின் த�ோல் மென்மையாக இருக்கும். இல்லையெனில் இயற்கையான இனிப்பு இல்லாமலும் இனிப்பு குறைவாக இருக்கும். இயற்கை வேகத்தைக் காட்டிலும் பழம் வேகமாக பழுக்கும். கால்சியம் கார்பைடு எ ந்த அ ள வு எ ன்பதை ப�ொ று த் து , நச்சுத்தன்மையின் அளவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.

வ ே தி யி ய ல் மு ற ை யி ல் ப ழு த ்த மாம்பழங்களைக் கண்டறிய சில வழிகள்

1. மாம்பழத்தை வாங்கி தண்ணீரில் முக்கினால், மாம்பழங்கள் மூழ்கினால் அவை இயற்கையாகவே பழுத்திருக்கின்றன. ப ழ ங ்க ள் த ண் ணீ ரி ல் மி தந்தா ல் , அவ ை செயற ்கை மு றை யில் பழுக ்க வைக்கப்பட்டவை என்றும் தெரிந்து க�ொள்ளலாம். 2 . N A B L சான்ற ளி க ்க ப ்பட்ட ஆய்வுக்கூடத்தால் பரிச�ோதிக்கப்பட்ட பழங்களை பெறுவது சிறந்தது. 3. வண்ணத்தை சரிபார்க்கவும். செயற்கை முறையில் பழுத்த மாம்பழம், முழுவதுமாக மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்கும். இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழம் முழுக்க முழுக்க சீராக ஒரே நிறத்தில் இருக்காது. 4. ருசி. செயற்கையாக பழுத்த மாம்பழங்களை உண்ணும்போது, வாயில் சிறிது எரிச்சல் உண்டாகும். புளிப்புச் சுவையுடன் இருக்கும். த�ோலும் அவ்வளவு ருசியாக இருக்காது. சிலருக்கு வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம். இயற்கையாக பழுத்த மாம்பழத்தில் சாறு நிறைய இருக்கிறது; இருப்பினும், செயற்கை முறையில் பழுத்த மாம்பழம் குறைந்த அளவில் அல்லது சாறு இல்லாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறி கடைக்கு அடுத்த முறை செல்லும் ப�ோது செயற்கை முறையில் பழுத்த ம ாம்ப ழ ங ்க ள ை அ டை ய ாள ம் காண முடிந்தால், இந்த குறிப்புகள் எ ளி து எ ன்பதை உ று தி ப ்ப டு த் தி க் க�ொ ள் ளு ங ்க ள் . சந ்தோ ஷ ம ாக க�ோடையை க�ொண்டாடுங்கள்.


நம்ம ஊரு

யாழ் தேவி

சந்தை...

மா

ர்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் மெல்லிய நறுமணம் தரும் மஞ்சள் பூக்களால் மலர்ந்து மயக்கும் பெருங்கொன்றை வகைகளில் ஒன்று இயல்வாகை. இந்த இயல்வாகையைப் ப�ோல அந்தக் கண்களில் இயற்கையின் மீதான பேரன்பு ஒளிருகிறது. நம்மாழ்வாரின் புன்னகையின் மிச்சம் அவரது விரல்களில் இருந்து விழுதுகளுக்குத் தாவுகிறது. யார் இவர்? இயல்வாகை என்ற அமைப்பைத் த�ொடங்கி இன்று நம்ம ஊரு சந்தை வரை வளர்ந்து நிற்கிறார் அழகேஸ்வரி. தன் அன்புக்குரியவர்களால் அக்கா என அழைக்கப்படுகிறார்.

த் து க் கு ளி யி ல் இ ய ல ் வா க ை அமைப்பைத் துவங்கி சிறுவர்களுக்கான நூலகம், மரபு விதைகள், செடிகளுக்கான நாற்றுப்பண்ணை, இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் உயிர�ோடிருந்த காலங்களில் அவர�ோடு, ஊத்துக்குளி குழந்தைகளையும் அழைத்துக் க�ொண்டு விதைக்கான பயணம், பனையைத் தேடி ஒரு பயணம் என நடந்து திரிந்தவர். அந்த விதைகளைப் பந்தாக்கி கிராமத்துக் குழந்தைகளின் பிஞ்சுக் கரங்களால் மலை முழுக்க வீசச் செய்தவர். இயல்வாகை அமைப்பை பதிப்பகமாக உயர்த்தினார்.

நம்மாழ்வார் மற்றும் இயற்கை மீது நேசம் க�ொண்டவர்களின் படைப்புகளையும் புத்தகமாக வெளியிடுகிறார். குழந்தை களை யு ம் படை ப ்பா ள ர ்க ள ாக மாற்றியுள்ளார். பாரம்பரிய விதைகளைச் சேகரித்து புத்தகக் கண்காட்சிகள் வழியாக மக்களிடம் சேர்த்த அழகேஸ்வரி இப்போது நம்ம ஊரு சந்தை என்ற பெயரில் இயற்கை வேளாண் ப�ொருட்களுக்கான சந்தையை நடத்தி வருகிறார். இதில் காய்கள், கீரைகள், மதிப்புக் கூட்டிய இயற்கை வேளாண் ப�ொருட்கள், நாட்டு மாடுகள், க�ோழிகளும்

35


நம்ம ஊரு சந்தைக்கு விற்பனைக்கு வருகின்றன. "பணம் க�ொடுத்து ப�ொருள் வாங்கும் நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தில் இருந்து... நுகர்வோரையே உற்பத்தியாளராக மாற்றும் முயற்சியின் த�ொடக்கமே" இது என்கிறார் அழகேஸ்வரி. ந ம்ம ஊ ர் ச ந ்தை த�ொ ட ர ்பா ன அனுபவங்களை நம்மோடு பகிர்கிறார் அழகேஸ்வரி. "இயற்கை வேளாண்மை மு றை யி ல வி ளை வி க் கி ற உ ற்ப த் தி ப் ப�ொருட்களை மார்க்கெட்ல ம�ொத்த விற்பனைக்கு நிர்ணயிக்கிற விலையில க�ொடுக்கிறது விவசாயிக்கு நஷ்டத்தையே க�ொ டு த்த து . உ ழைப் பு க்கா ன ப ல ன் உழவனுக்குக் கிடைக்கல. இவங்க கிட்டப் ப�ொ ரு ளை வா ங் கி மா ர ்க்கெ ட் டி ங் பண்றவங்களால இயற்கை வேளாண் ப�ொ ரு ட்கள�ோ ட வி லை ப ய ப ்ப ட ற அளவுக்கு இருந்தது. வருமானம் அதிகமா இருக்கிற ஆட்களால தான் நஞ்சில்லா உணவுகள சாப்பிட முடியுமான்ற ஏக்கம்... இதெல்லாம் தான் நம்ம ஊரு சந்தைக்கான தேவையை உருவாக்கியது. திருப்பூர், க�ோவை மாவட்டத்துல நம்ம ஊருசந்தைநடத்ததிட்டமிட்டோம். பக்கத்து ஊர்கள்ல விளையுற ப�ொருட்கள் அந்தப் பகுதில வாழற மக்களுக்குக் கிடைக்கணும். இப்படித்தான் நம்ம ஊரு சந்தைக்கான மாடல வடிவமைச்சோம். முதல்ல கீரை, காய்கள் விற்பனைக்கு வந்தது. பாரம்பரியக் கலைஞர்கள�ோட நிகழ்ச்சிகளும் அதுல சேர்த்தோம். ஒவ்வொரு சந்தையிலயும்

36

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

தற்சார்பு வாழ்வியலுக்கான பயிற்சியும் க�ொடுக்கற�ோம். வீட்டுல கிச்சன், டாய்லெட், பாத்திரம் கழுவ, வீடு துடைப்பதற்கென்று தனித்தனி பிராண்டட் ப�ொருட்களை ந ாம ப ய ன்ப டு த்தற�ோ ம் . இ த்தனை புராடக்டுகள�ோட வேலையும் அழுக்கை நீக்குறது மட்டுமே. ஒரு வேலைக்கு எதற்கு இத்தனை ப�ொருட்கள் என்று நாம் ய�ோசிப்பதில்லை. மேலும் இதில் பயன்படுத்துற ரசாயனங்கள் உடல் நலத்துக்கு எதிரானது. அதைப்பற்றியும் நமக்குக் கவலை இல்லை. இதற்கு மாற்றா இயற்கைப் ப�ொருட்களை வைத்து அழுக்கு நீக்கி தயாரிக்க நம்ம ஊரு சந்தைல பயிற்சி க�ொடுத்தோம். நாம தினமும் காலைல எழுந்ததும் குடிக்கிற டீயில் க�ொக்கக�ோலா குடிக்கிற அளவுக்கான பாதிப்புகள் இருக்கு. டீயில் நிறத்தைக் கூட்டும் ப�ொருள் சே ர ்க்க றாங்க . அ து ல இ னி ப் பு க்காக ப ய ன்ப டு த் து ற வெள்ளை ச ர ்க்கரை , பால் இரண்டிலுமே நச்சுக்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்த்து காலைல எழுந்தும் சேர்த்துக் குடிக்கிற�ோம். இதற்கு மாற்றாக மல்லி புதினா இலை டீ மிக்ஸ், சுக்கு மல்லி டீ என வெவ்வேற சுவை தர்ற டீ பவுடர்கள் நம்ம ஊரு சந்தைல கிடைக்குது. இதுல தேயிலை கலக்கப்படறதில்லை. இதற்கு பாலும் தேவை இல்லை. நாட்டு சர்க்கரை, பனங்கருப்பட்டி சேர்த்து இந்த டீயைப் பருகலாம். இந்த சந்தை திருப்பூர், க�ோவை, அவினாசி மூன்று ஊர்கள்ல நடத்தியிருக்கோம்.


ஞாயிற்றுக்கிழமைல நடக்குது. அந்த ஊர் நண்பர்கள் மூலம் அந்தப் பகுதியில உள்ள இயற்கை வேளாண் பண்ணைகளுக்கு நேரடியா விசிட் செய்றோம். ஆர்கானிக் வி ளைச்ச ல் தா ன ா ன் னு ம ண ்ணை ருசிச்சு உறுதிப்படுத்தற�ோம். இயற்கை வேளாண்மைல விளைஞ்சது மட்டுமே

சந்தைக்கு வருது. நகரப்பகுதி மக்கள் கிட்ட நுகர்வுக்காக எந்த விலையும் க�ொடுக்கிற மன நிலை இருக்கு. நுகர்வோர்ன்ற நிலைல இருந்து அவங்கள உற்பத்தியாளர்களா மாத்துறதும் இந்த சந்தைய�ோட ந�ோக்கம். நல்ல காய்கறிகளை எப்படி வீட்லயே வளர்க்கலாம்னு பயிற்சி க�ொடுக்குற�ோம். பணத்தின் பின்னால ஓடறதைக் குறைச்சு தற்சார்பு வாழ்க்கைக்கு மக்களை நகர்த்துறது தான் நம்ம ஊரு சந்தைய�ோட ந�ோக்கம். இந்த சந்தைய�ோட எதிர்கால வடிவம் பண்ட மாற்று முறைதான். அந்த ஊர் மக்கள�ோட காசு அங்கிருக்கிற உழவர்கள் மற்றும் அந்தப் பகுதில இருக்கிறவங்ககிட்டவே இடம் மாறும். பணத்தின் பின்னால ஓடி, அதைக் க�ொடுத்து ரசாயன உணவுகளை உண்டு க�ொடூரமான ந�ோயின் பிடியில சிக்கி மரணத்தை ந�ோக்கிப் பயணிக்கிற நிலைமை யாருக்கும்வரக்கூடாது. நமக்கானநஞ்சில்லா உணவு, குறைந்த பட்சத் தேவைகள�ோட எளிமையான வாழ்வு, ஆர�ோக்கியமான பயணம். இது தான் நம்ம ஊரு சந்தையின் அடுத்த கட்டம். சந்தை முடிஞ்சதும் மீதம் உள்ள வேளாண் ப�ொருட்கள விவசாயிகள் பண்ட மாற்று முறையில் மாற்றிக்கிறாங்க. இதுவும் சந்தோஷம். மற்ற மாவட்டங்கள்லயும் நண்பர்கள் நம்ம ஊரு சந்தை நடத்த கேட்டிருக்காங்க. இயற்கை வேளாண் விவசாயிக்கு சரியான விலை கிடைக்கும். சரியான விலைல த ர மா ன ப�ொ ரு ள் நு க ர ்வோ ரு க் கு க் கிடைக்கும். இதெல்லாம நம்மாழ்வார் ஐ ய ா வ �ோ ட க ன வு கள்ல ஒ ன் னு . அவர�ோட கனவுகளை மண்ணுலயும், மக்கள் மனசுலயும், குழந்தைகள�ோட சிந்தனைலயும் விதைக்கிற வேலையைச் செய்யற�ோம்" என்கிற அழகேஸ்வரியின் வார்த்தைகளில் அத்தனை நம்பிக்கை! 

37


மகேஸ்வரி

ம் கு க் ர் ா ப விழி க்கு ன னு ா ந ருங்–கூட்–டத்–தின் நடுவே சாலை–யைக் கடக்–கும் ப�ோதும்... பேருந்து பய–ணத்–தின் பெ பர–ப–ரப்–பிற்கு இடை–யி–லும்... ர–யில் பய–ணங்–க–ளின் தட–தட ஓசை–யி–லும்... ஏதா–வது ஒரு தரு– ண த்– தி ல் பரி– த ாப எண்– ண த்– த�ோ டு பார்– வை க் குறை– யு – டை – ய�ோ – ரை ப் பார்த்– து க் கடந்–தி–ருப்–ப�ோம்… முனை–க–ளில் சிவப்பு வண்–ணம் மிளிர ஊன்று க�ோல் பிடித்து, கண‌நேரப் ப�ொழு–து–க–ளில் விழி–க–ளில் பட்டு மறை–கி–றார்–கள்.

இளம் வய–தில் பள்–ளிப் பாடத்–திட்–டத்– தில், நாம் படித்த “விழிக்–கு–றை–பாடு உடை– ய�ோ– ரு ம்-கல் யானை– யு ம்” கதை– யி னை யாரும் அவ்– வ – ள வு எளி– தி ல் மறந்– தி – ரு க்க முடி– ய ாது. கண் தெரி– ய ாத ஐந்து நபர்–

38

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

க–ளில் முத–லா–ம–வர் யானை–யின் காலைத் த�ொட்–டுப்–பார்த்து, யானை ‘தூண் ப�ோல் உள்– ள – து ’ என– வு ம், யானை– யி ன் துதிக் கையினை த�ொட்–டுப்–பார்த்த கண் தெரியாத இரண்–டா–ம–வர், யானை ‘உலக்கை ப�ோல்’


உள்–ளது என–வும், யானை–யின் காது–களை தட–வி ய மூன்– ற ா–ம –வர், இல்லை இல்லை யானை ‘முற‌ ம் ப�ோல்’ உள்–ளது என–வும், யானை–யின் வயிற்–றைத் தட–விப் பார்த்த நான்–கா–ம–வர் யானை பெரிய சுவற்–றைப்– ப�ோல் உள்– ள து என– வு ம், யானை– யி ன் வாலைத் தட–விய கண் தெரி–யாத ஐந்–தாம் நபர் யானை கன–மான கயி–றைப்–ப�ோல் உள்– ளது என–வும் கூறு–வ–தா–கச் ச�ொல்–லப்–பட்ட இந்த கற்–ப–னைக் கதை, நீதி–ப�ோ–த–னைக்–கா– னது என்– ற ா– லு ம், கண் பார்வை தெரி– ய – வில்லை என்–றால் உல–கம் எத்–தனை இருள் சூழ்ந்–தத – ாய் மாறி–விடு – கி – ற – து என்–பதை பால்ய காலத்–தில் நமக்கு உணர்த்–திச் சென்–றது. ஐம்–பு–லன்–க–ளும் நமக்கு முக்–கி–யம்–தான் என்–றா–லும், அதில் மிக–வும் முக்–கி–ய–மா–னது கண்–கள். ஒரு பத்து நிமி–டம் கண்–களை மூடிக்– க�ொண்டு இருட்டு அறைக்– கு ள் இருந்து பார்த்–தால் நம்–மா–லும் அந்த வலி–யினை உணர முடி–யும். அதை உணர்த்த வள்–ளுவ – ன் தன் குற–ளில், ‘கண்–ணு–டை–யர் என்–ப–வர் கற்–ற�ோர் முகத்–து–இ–ரண்டு புண்–ணு–டை–யர் கல்லாதவர்’ என கற்– ற – லி ன் முக்– கி – ய த்– து – வத்தை உணர்த்த கண்–கள�ோ – டு ஒப்–பிட்டு இரண்–டடி – யி – ல் அழ–காய் குறள் எழு–தின – ார். என்–றா–வது நாம் ய�ோசித்–தி–ருக்–கி–ற�ோமா? தன்–னைச் சுற்–றிப் படர்ந்–தி–ருக்–கும் சவால் நிறைந்த இருட்டு உலகை இவர்–கள் எப்–படி – க் கடக்– கி – ற ார்– க ள்? தங்– க ள் எதிர்– க ா– ல த்தை எப்–படி கட்–ட–மைக்–கி–றார்–கள் என்று? நம்– மைப் ப�ோலவே ப�ோட்–டித் தேர்–வு–களை எதிர்– க�ொ ள்– கி – ற ார்– க ள். இவர்– க ள் எப்– ப – டிப் படிக்–கி–றார்–கள்? தேர்–வு–களை எப்–படி எழுது–கிற – ார்–கள்? யார் இவர்–க–ளுக்கு உத–வு– கி–றார்கள்? என்–கிற கேள்–வி–க–ள�ோடு மாற்– றுத்– தி – ற – ன ா– ள ர்– க – ளு க்– க ாக தேர்– வெ – ழு – து ம் ‘ஸ்க்ரைப்’ என அழைக்–கப்–படு – ப – வ – ர்–களை – ப் பற்றி அறிய முனைந்–தேன். ஊசி–யால் துளை–கள் இட்டு, த�ொடு–தல் மூல–மாக எழுத்–துக்–களை பயி–லும் ப்ரெய்லி முறை–யில், அதற்–கான சிறப்–புப் பள்–ளிக – ளி – ல் பயி–லும் பார்–வைக் குறை–பா–டு–டை–ய�ோர் ப்ரெய்லி படிக்–கிற – ார்–கள், எழு–து–கி–றார்–கள்.

ஆடிய�ோ புத்தகம்

பார்வை இழந்த எல்–ல�ோ–ருக்–கும் இந்–தச் சிறப்–புப் பள்ளி வாய்ப்–புக் கிடைப்–பதி – ல்லை. மேலும் தேர்–வுக – ளி – ல் ப்ரெய்லி முறை பயன்– பாட்– டி ல் இல்லை. தாங்– க ள் படித்– ததை – ர்–களி – ன் உத– விடைத் தாளில் எழுத அடுத்–தவ வியை எதிர்–க�ொள்ள வேண்–டிய நிலையிலே விழிக்–குற – ை–பாடு உடை–ய�ோர் இன்–றும் உள்ள– னர். இவர்–க–ளுக்–காக விழி–க–ளாக இருந்து இவர்–க–ளது வாழ்–வில் கல்வி ஒளியை ஏற்று– ப–வர்–களே ‘ஸ்க்–ரைப்’ என ஆங்–கி–லத்–தில் அழைக்–கப்–படு – கி – ற – ார்–கள். இவர்–கள் எப்–படி தங்–களை ஸ்க்–ரைப்–பாக அர்ப்–ப–ணிக்–கி–றார்– கள் என்–பதை அறிய க�ோயம்–புத்–தூர் மாவட்– டத்–தில் ஸ்க்–ரைப் ஆர்–கன – ை–ச–ராக செயல்– ப–டும் ப�ொன் மீனாட்–சியி – ட – ம் பேசி–யப�ோ – து... “ஸ்க்–ரைப்–பாக செயல்–படு – வ – தி – ல் எனக்கு நிறைய மகிழ்ச்சி உள்– ள து. இது முழுக்க முழுக்க சமூக சேவை த�ொடர்–பான செயல். நான் எம்.காம். வரை படித்–துள்–ளேன். என் கண–வர் செய்–யும் எக்ஸ்–ப�ோர்ட் த�ொழி–லில் கன்–சல்–டன்–டா–கவு – ம் உள்–ளேன். எப்–ப�ோது – ம் எதை–யா–வது செய்–துக�ொண்டே – இருப்–பேன். சமூக சேவை–யில் ஈடு–பட நினைத்து செய்– தித் தாள்–களை பார்த்–த–ப�ோது ஸ்க்–ரைப் தேவை என வந்த விளம்–பர – த்–தைப் பார்த்து நானே அதில் என்னை விரும்பி இணைத்–துக் க�ொண்–டேன். தற்–ப�ோது ஸ்க்–ரைப் என்–பதை – – யும் தாண்டி அவர்–களை ஒன்–றிணை – க்–கும் க�ோ-ஆர்–டி–னேட்–ட–ரா–க–வும் ப�ொறுப்–பில் இருக்–கி–றேன். சமூக மனப்–பான்மை, ப�ொறுமை, எதிர்– பார்ப்–பின்மை இவையே இதற்–கான தகுதி. பணத்–திற்–காக யாரும் இதில் பணி–யாற்ற வரு–வ–தில்லை. தேர்–வுத் தாளில் நாம் எழு– து–வது – த – ான் அவர்–களி – ன் எதிர்–கா–லத்–தையே தீர்– ம ா– னி க்– கு ம். எனவே ஸ்க்ரைப்– ப ாக வரு–பவ – ர்–களி – ன் எழுத்து மிக–வும் தெளி–வாக

39


இருக்க வேண்–டும். தமி–ழில் தேர்வு எழு–தப் ப�ோகி–றார்–கள் என்–றால், தமிழ் நன்–றாக எழு–தத் தெரிய வேண்–டும். ஆங்–கி–லம் என்– றால் ஆங்–கி–லத்–தில் எழுத்–துப் பிழை–யின்றி எழுத படிக்–கத் தெரி–யவே – ண்–டும். சில–நேர – ம் தேர்வு எழு–தச் செல்–லும் பாடத்–திட்–டம் பற்றி ப�ோதிய அறி–வுத்–தி–றன் இல்–லா–மல் எழு–தச் செல்–லும்–ப�ோது, பார்–வைக் குறை–பா– டு–டைய – �ோர் ச�ொல்–வதை ப�ொறு–மைய – ா–கக் – ாக எழுத வேண்–டும். இதில் கேட்டு நிதா–னம ப�ொறு–மை–தான் மிக–மிக முக்–கி–யம். மிக–வும் கவ–ன–மா–க–வும் செயல்–பட வேண்–டும். செவிக் குறை–பா–டுடை – ய – �ோர், வாய் பேச– மு–டி–யா–த–வர்–கள் தேர்–வு–களை அவர்–களே எழு–திக்–க�ொள்–வார்–கள். பார்வை குறை–பாடு– டை–ய�ோ–ருக்கு மட்–டு–மின்றி, மஸ்–கு–லர் டிஸ்– லெக்–ஸியா தாக்–கம் உடை–ய�ோர், இயங்–கவே முடி–யாத ஒரு சில மாற்–றுத்–திற – ன – ா–ளர்–களு – க்– கா–க–வும் நாங்–கள் தேர்வு எழு–து–கி–ற�ோம். பார்–வைக் குறை–பா–டுடை – ய – �ோர் அவர்–கள – ா– கவே தேர்–வுக – ளை எழு–துவ – து சாத்–திய – ம – ற்–றது. அவர்–கள் ச�ொல்–லும் விடையை எங்–கள் விரல்–கள் அப்–படி – யே எழு–தும். அவர்–களி – ன் விழி–க–ளாக நாங்–கள் செயல்–ப–டு–கிற�ோ – ம். இதில் 100 சத–வி–கி–தம் விழிக்–கு–றை–பாடு உடை–ய�ோர் மற்–றும் குறைந்த அளவு பார்வை உடை–ய–வர் என இரண்டு பிரி–வி–ன–ருக்–கா–க– வும் எழு–தச் செல்–கி–ற�ோம். தேர்வு நடை– பெ– று ம் அறைக்– கு ள் சென்– ற – து ம், அவர்– க–ளுக்கு வழங்–கப்–பட்–டுள்ள வினாத்–தா–ளில் உள்ள கேள்–வி–களை அவர்–க–ளுக்–குப் படித்– துக் காட்–டுவ�ோ – ம். அவர்–கள் அதை புரிந்து விடையை ச�ொல்–லும்–வரை ப�ொறு–மைய – ாக இருந்து அவர்–கள் ச�ொல்–வ–தைக் கேட்டு அப்–படி – யே எழு–துவ�ோ – ம். எந்–தப் பாடத்தை பார்வை குறை–பாடு உள்–ள–வ–ருக்–காக எழு– தப் ப�ோகி–ற�ோம�ோ, அதே பாடப்–பி–ரிவை ஸ்க்–ரைப்–பா–கச் செல்–ப–வர்–கள் முக்–கி–யப் பாட–மாக எடுத்து படித்–தி–ருக்–கக் கூடாது. உதா– ர – ண த்– தி ற்கு தமிழ் இலக்– கி – ய ம் தே ர் வு எ ழு – து ம் மாண– வ ர்– க – ளு க்கு த மி ழ் இ ல க் – கி – யத்தை முக்– கி – ய ப் பாட– ம ாக எடுத்– துப் படித்–த–வர்–கள் தே ர் வு எ ழு – த ச் செல்–லக் கூடாது. பி.எட். படித்–த–வர்– கள் பி.எட். மாண– வர்–க–ளுக்கு தேர்வு எழு– த க் கூடாது. விலங்–கிய – ல் படித்–த– வர்– க ள் விலங்– கிய – ல் ப�ொன்.மீனாட்சி

40

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

பாடத்–திற்கு ஸ்க்–ரைப்–பாக செல்–லக் கூடாது. ஆனால் வர–லாற�ோ அல்–லது வேறு பாடத்– தைய�ோ எழு–த–லாம். பார்வை இழந்–த�ோர் தேர்வை எழு–தும்– ப�ோதே எங்–க–ளி–டம், கருப்பு மை க�ொண்ட பேனா–வால் தலைப்பு எழு–துங்–கள். மற்ற செய்– தி – க ளை நீல வண்– ண ப் பேனா– வி ல் எழு–துங்–கள். ப�ொரு–ள–டக்–கத்தை ஒரு கட்– டம் ப�ோட்டு எழு–துங்–கள் என–வும் அறி–வு– றுத்–து–வார்–கள். சில–வற்றை சப் டைட்–டில் எனத் தெளி–வா–கச் ச�ொல்–லி–வி–டு–வார்–கள். எந்த வினாவை நடு–வில் இருந்து த�ொடங்கி எழுத வேண்–டும், எதை விடைத்–தா–ளின் ஓரத்–தில் இருந்து துவங்க வேண்–டும், எதை இரண்–டா–கப் பிரித்து எழுத வேண்–டும் என எல்–லா–வற்–றை–யும் தேர்வு எழு–தும்–ப�ொழு – தே நமக்கு விளக்–கு–வார்–கள். படம் வரைந்து விளக்க வேண்–டிய வினா–வாக இருந்–தால் பெரும்–பா–லும் அதை சாய்–ஸில் தவிர்த்து விடு– வ ார்– க ள். வரை– ப ட வினாக்– க – ளு க்கு வரை–ப–டத்–தின் மேல், கீழ், வலது இடது, நடு–வில் எனப் பகு–திக – ளை – ப் பிரித்–துச் ச�ொல்– லு–வார்–கள். ஆனால் பின்–பாய்ண்டை தெளி– வா–கச் ச�ொல்–வது அவர்–க–ளுக்கு கடி–னம். பல நேரங்–க–ளில் பள்–ளி–க–ளில் நடக்–கும் காலாண்டு, அரை–யாண்–டுத் தேர்–வு–க–ளுக்– கும் பார்வை இழந்–த�ோரு – க்–காக தேர்வு எழுத வேண்–டி–யது இருக்–கும். சில நேரங்–க–ளில்


தமக்காக தேர்வு எழுதுவ�ோருடன் (ஸ்க்–ரைப்) பார்வை இழந்தோர்...

காலை–யில் ஒரு தேர்வு, மதி–யம் ஒரு தேர்வு எனக் கூட த�ொடர்ந்து எழு–துவ�ோ – ம். சில நேரங்–க–ளில் நாம் படித்–துக் காட்–டும் கேள்– வி–யினை சரி–யா–கப் புரிந்து க�ொள்–ளா–மல் அவர்–கள் பதில் ச�ொன்–னால், ப�ொறு–மை– யாக அவர்–க–ளி–டம் இதில் கேள்வி இப்–படி உள்–ளது. நீங்–கள் ச�ொல்–லும் பதிலை நான் பதி–லாக எடுத்–துக் க�ொள்–ளல – ாமா என ஒரு முறை கேட்–டு–விட்டு அவர்–கள் ச�ொல்–லும் பதிலை எழு–தத் த�ொடங்–கு–வ�ோம். பார்– வைக் குறை–பா–டு–டை–ய�ோர் ச�ொல்–வதை அப்–படி – யே விரை–வாக எழுத அவர்–களு – க்கு அரை– ம ணி நேரம் கூடு– த – ல ாக தேர்– வி ல் வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. 10, 12 வகுப்–புத் தேர்வு மற்–றும் சில அரசு ப�ொதுத் தேர்–வு–க–ளுக்கு அரசே ஸ்க்–ரைப்– களை நிய–மிக்–கி–றார்–கள். ஒரு–சில தேர்–வில் சில மாற்–றுத் திற–னா–ளர்–க–ளுக்–காக சிறப்பு அனு–ம–தி –பெற்று, அதற்–கென உள்ள பிரத்– யேக அடை–யாள அட்–டை–க–ளைக் காட்டி, தாங்–கள் விரும்–பும் நபர்–களை தேர்வு எழுத அழைத்–துச் செல்–லும் சிறப்பு அனு–ம–தி–யும் இதில் உண்டு. எல்லா ஊர்–க–ளி–லுமே ஸ்க்–ரைப் என அழைக்–கப்–ப–டும் தன்–னார்–வ–லர்–கள் உள்– ள– ன ர். இவர்– க ளை இணைப்– ப – த ற்– க ான அமைப்–பு–க–ளும் அனைத்து ஊர்–க–ளி–லும் உண்டு. பள்– ளி – க – ளு க்– கு த் தேர்வு எழு– த ச்

செல்–வ�ோர், கல்–லூ–ரி–யில் பயி–லும் மாண– வர்– க – ளு க்கு தேர்– வெ – ழு – த ச் செல்– வ�ோ ர், ப�ோட்–டித் தேர்–வு–க–ளுக்கு தேர்வு எழு–தச் செல்–வ�ோர் என எல்–ல�ோ–ரும் ஒரு–வர�ோ – டு ஒரு–வர் இந்த அமைப்–பில் த�ொடர்–பில் இருப்– ப�ோம். இதற்–கென ஒருங்–கி–ணைப்–பா–ளர்–க– ளும் உண்டு. தமிழ், ஆங்–கி–லம், கணக்கு, அறி– வி – ய ல், வர– ல ாறு என எங்– க – ளு க்– கு ள் பாடப் பிரி–வுக – ளை – ப் பிரித்து யாருக்கு எப்–ப– டிப்–பட்ட ஸ்க்–ரைப் தேவை என அறிந்து, அதை வழங்–கு–வ�ோம். எந்–தத் தேர்–விற்கு, எந்த நாளில், எப்–ப�ோது வர முடி–யும் என்– பதை முன்–கூட்–டியே ச�ொல்–லி–விட்–டால், அதற்–கேற்ப அவர்–க–ளைப் பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–வ�ோம். ஸ்க்– ரை ப்– ப ா– க த் தேர்– வெ – ழு த ஒரு– வ ர் சம்–ம–தித்–து–விட்–டால், சரி–யான நேரத்–திற்கு தவ– ற ா– ம ல் வந்– து – வி – ட – வே ண்– டு ம். அதில் ஏதே–னும் குழப்–பம் விளை–வித்–தால், கடைசி நேர பதற்–றம் ஏற்–ப–டும். இந்–தக் குழப்–பங் க – ளை – த் தவிர்க்க நாங்–கள் இதற்–கென செயலி ஒன்–றை–யும் உரு–வாக்கி வைத்–துள்–ள�ோம். செயலி மூல–மாக ஸ்க்–ரைப்–புக – ளை இணைக்– கும் முயற்–சியி – லு – ம் இருக்–கிற�ோ – ம். ம�ொபைல் செயலி இரு–வ–ருக்–கும் இணைப்பு பால–மா– கச் செயல்–ப–டு–கி–றது. நீண்ட தூரம் வெவ்– வேறு ஊர்–க–ளுக்கு தேர்–வெ–ழு–தச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்– ப ட்– ட ால், அந்த

41


பார்வை இழந்தோருக்கான ப்ரெய்லி முறை...

எந்–தப் பாடத்தை பார்வை குறை–பாடு உள்–ள–வ–ருக்–காக எழு–தப் ப�ோகி–ற�ோம�ோ, அதே பாடப்–பி–ரிவை ஸ்க்–ரைப்–பா–கச் செல்–ப–வர்–கள் முக்–கி–யப் பாட–மாக எடுத்து படித்–தி–ருக்–கக் கூடாது. விலங்–கி–யல் பாடத்–திற்கு ஸ்க்–ரைப்–பாக செல்–லக் கூடாது. ஊர்– க – ளி ல் உள்ள ஸ்க்– ரை ப் க�ோ-ஆர்– டி – னேட்–டர்–களை த�ொடர்–பு–க�ொண்டு அங்– கேயே ஸ்க்–ரைப்–பு–களை ஏற்–பாடு செய்து க�ொடுத்–து–வி–டுவ�ோ – ம். ஸ்க்–ரைப்–புக்–கான தேவை மிக–வும் அதி–க– மா–கவே இருக்–கிற – து. கல்–லூரி இளை–ஞர்–கள், – ர்–கள், வீட்–டில் பட்ட மேல் படிப்பு படிப்–பவ இருப்– ப – வ ர்– க ள், பணி– யி ல் இருந்து ஓய்வு பெற்–றவ – ர்–கள், தன்–னார்–வத் த�ொண்டு நிறு–வ– னங்–க–ளில் இருப்–ப–வர்–கள் என எல்–லாத் தரப்–பின – –ரும் ஸ்க்–ரைப் பணிக்கு விருப்–பம் தெரி–வித்து, சேவை மனப்–பான்–மை–யு–டன் வரு–கி–றார்–கள். மிக–வும் ப�ொறுப்–பா–க–வும் செயல்–ப–டு–கி–றார்–கள். இவர்–கள் தேர்வு எழு– து– வ – த�ோ டு, பார்வை இழந்– த�ோ – ரு க்– க ான ரெக்– க ார்ட் வேலை– க – ளை – யு ம், அவர்– க ள் படிப்–பத – ற்–கான பாடங்–களை தங்–கள் குரல்–க– ளி–லும் பதிவு செய்து ஆடிய�ோ புத்–தக – ம – ா–கத் தரு–கிற – ார்–கள். தேர்வு நேரங்–க–ளில் ஒரு–சில கார்ப்–ப–ரேட் நிறு–வ–னங்–கள் தாங்–க–ளா–கவே

42

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

முன்–வந்து, தங்–கள் பணி–யா–ளர்–களை ஸ்க்–கை– – ற – ார்–கள். தேவை–யைப் ரைப்–பாக அனுப்–புகி ப�ொருத்து, மற்ற நிறு–வன – ங்–களி – லு – ம் அனு–மதி பெற்றோ அல்–லது வார இறுதி நாட்–களி – ல�ோ தேர்–வெ–ழுத வரு–கிற – ார்–கள். பார்வை இழந்–த–வர்–க–ளுக்கு விழி–யா–கச் செயல்–ப–டு–வத – ன் மூலம், உதவி என்–ப–தைத் தாண்டி நாம் அவர்–க–ளி–டத்–தில் நிறை–யக் கற்–றுக் க�ொள்–கிற�ோ – ம். பள்ளி மற்–றும் கல்– லூரி தேர்–வு–களை நாம் அவர்–க–ளுக்–காக மீண்– டு ம் எழு– து ம்– ப�ோ து, நாம் படித்து மறந்– து – ப�ோன பாடங்– க – ளு ம், நமக்– கு த் த ெ ரி – ய ா த ப ா ட ங் – க ளை த ெ ரி ந் – து – க�ொள்– ளு ம்– ப�ோ – து ம் நமக்கு மகிழ்ச்– சி – ய ா– கவே இருக்–கும். பல நேரங்–க–ளில் அவர்–க– ளின் தன்– ன ம்– பி க்கை நம்மை சிலிர்க்க வைத்து, கூடு–தல் உத்–வேக – த்தை தரும். தேர்வு அ ற ை – யி ல் அ வ ர் – க ள் டெ ன் – ஷ – ன ா க இருந்–தா–லும் நாங்–கள் மிக–வும் நிதா–ன–மா– கவே செயல்–ப–டு–வ�ோம்” என முடித்–தார்.


ா ல டிப்ஸ்

று சுற்

சுற்–றுலா என்–பது உட–லுக்–கும் உள்–ளத்– துக்– கு ம் ஒரு மாற்– ற ம் தந்து உற்– ச ா– க ப்– ப– டு த்– து – வ – து – த ான். அதற்– க ான செலவு வீண் செல–வல்ல. அது அவ–சி–யச் செல– வு–தான். சுற்–றுலா அல்–லது ஆன்–மி–கப் பய–ணம் எது–வென்–றா–லும் அதெற்–கென பணத்தை ஒதுக்கி சேமிக்க வேண்–டும். செல்–லும் இடத்–திற்–கான பய–ணச்–சீட்–டு– களை முன்–கூட்–டியே பதிவு செய்–து–விட வேண்–டும். எந்த ரயில் அல்–லது பஸ், க�ோச், இருக்கை எண்–கள் எல்லா விவ– ரங்– க – ளு ம், குடும்– ப த்– தி ல் அனை– வ – ரு ம் தெரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். என்– னென்ன ப�ொருட்– க ள் எடுத்– து ச் செல்ல வேண்–டும். நாம் ப�ோகும் இடங்–க– ளில் இருந்து என்ன வாங்–கிவ – ர வேண்–டும் என்று பட்–டி–யல் ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–வது அவ–சி–யம். எதை–யும் மறந்து விடா–மல் இருக்க இது உத–வும். என்ன இடங்– க ள் அவ– சி – ய ம் பார்க்க வேண்–டி–யவை என்ற தக–வல்–க–ளை–யும் எடுத்–துச் செல்ல வேண்–டும். தேவைப்– ப–டும் துணி–ம–ணி–கள், ச�ோப்பு, பவு–டர், ப�ொட்–டுக – ள் எல்–லா–வற்–றையு – ம் அவ–சிய – ம் எடுத்– து ச்– ச ெல்ல வேண்– டு ம். ப�ோகும் இடத்–தில் தேடி வாங்க முடி–யாது. தேவை – யா ன ப ணத் – தை க் கையில் வைத்–துக்–க�ொண்டு ஏ.டி.எம்.கார்டை உடன் க�ொண்டு சென்–றால் அவ்–வப்– ப�ோது எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம்.

அடை–யாள அட்டை அவ–சி–யம் எடுத்– துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். எல்–லா–வற்–றை– யும் பத்– தி – ர – ம ா– க ப் பார்த்– து க்– க�ொள்ள வேண்–டும். தங்க, வைர நகை–களை அணி–வ–தைத் தவிர்த்து எளிய அள–வான நகை அணி– வது பாது–காப்–பா–னது. வீட்–டில் உள்ள விலை– உயர்ந்த நகை– க ள், வெள்– ளி ப் பாத்– தி – ர ங்– க ளை வங்கி பாது– க ாப்பு பெட்–டக – த்–தில் வைத்–துவி – ட்–டுப் ப�ோனால் பய–ணம் நிம்–ம–தி–யாக இருக்–கும். உற–வி–னர், நண்–பர் ஊருக்–குச் செல்–வ– தாக இருந்–தால் முன்–கூட்–டியே தக–வல் தெரி–வித்து அவர்–களி – ன் ச�ௌக–ரிய – த்தை தெரிந்–துக�ொ – ண்டு பய–ணம் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டும். பய– ண த்– தி ன்– ப�ோ து சாப்– பி – டு – வ – த ற்கு வீ ட் – டி – லேயே உ ண வு த ய ா – ரி த் – து க் – க�ொண்டு சென்–றால் சுகா–தா–ர–மா–னது. சிக்–க–ன–மும்–கூட. தேவை – ய ா ன ம ரு ந் து , ம ா த் – தி ரை எடுத்–துச்–செல்ல வேண்–டும்.

- ஆர்.மீனாட்சி, திரு–நெல்–வேலி.

43


ஜிம் ப�ோறீங 44

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


ங்களா? தேவி ம�ோகன்

கலை–வாணி

இத�ோ உங்களுக்கான டயட்...

ம் பாரம்– ப – ரி ய உண– வு – க ளை தவிர்த்து எப்–ப�ோது மேலை நாட்டு உண–வுக – ளு – க்–குப் பழ–கி–ன�ோம�ோ அப்–ப�ோதே ஆர�ோக்–கிய கேடு–கள் நம்–மைச் சூழ ஆரம்–பித்–துவி – ட்–டன. அதன் பிற–குத – ான் அதைப் பற்றி ய�ோசனை – ாம் என்று நமக்கு ஏற்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. என்ன செய்–யல ஆரம்–பத்–திலே சுதா–ரிக்–கும் சிலர் வாக்–கிங், ஜாக்–கிங் என முயற்–சிக்–கி–றார்–கள். சிலர் ஜிம்மை ந�ோக்–கிச் செல்ல ஆரம்–பித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ஆனால் ஜிம்– முக்–குப் ப�ோனால் மட்–டும் ப�ோதாது. அதற்–கேற்ற உண–வு–க–ளை–யும் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டும் என்று ச�ொல்– கி – ற ார் உண– வி – ய ல் ஊட்– ட ச்– ச த்து நிபு– ண ர் கலை–வாணி.

“பெரும்–பா–லும் ஜிம்–முக்கு வரும் பெண்– கள் அதற்–கேற்ற உண–வுக – ளை எடுப்–பதி – ல்லை. உடல் இளைக்க வேண்– டு ம் என்று அதிக உடற்– ப – யி ற்சி செய்– து – வி ட்டு க�ொஞ்– ச – ம ா– க உண–வுக – ளை எடுத்–துக்–க�ொள்–கிற – ார்–கள். அது சரி–யான முறை அல்ல. ஜிம்–மில் உடற்–ப–யிற்சி செய்–யும் ப�ோது நிறைய எனர்ஜி செல– வ ா– கு ம். அத– ன ால் அதி–கம் பசிக்–கும். அதற்–காக சிலர் நிறைய சாப்–பி–டு–வார்–கள். அது–வும் தவறு. உடற்–ப–யிற்சி செய்–யும் ப�ோது அதிக அளவு ஆற்– றல் தேவைப்– ப – டு ம். அத– னால் ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான உண– வு – க ளை எடுத்–துக்–க�ொள்–வது மிக–வும் அவ–சி–யம். உண– வி ன் அளவை குறைத்து அதை

45


ம�ோர்

ம�ோரில் ஆளி விதை ( Flex Seeds ) கலந்து குடிக்–கல – ாம். மதி–யம் சாப்–பாட்–டிற்–கு பிறகு 2.30 அல்–லது 3 மணி அள–வில் வெயில் நேரத்–தில் குடிக்–க–லாம். ஆளி விதை க�ொழுப்–பை குறைக்–கும். அத–னால் எடை குறைப்–பில் ஈடு–பட்–டி–ருப்–ப–வர்க–ளுக்கு நல்–லது. ம�ோர் குளிர்ச்சி க�ொடுக்–கும்.

ஆரஞ்சு ஜூஸ்

வைட்–ட–மின் ‘சி’ நிறைய கிடைக்–கும். உட–லுக்கு மிக–வும் நல்–லது. எடை குறைப்–பிற்கு நன்கு உத– வு ம். உடலை குளிர்ச்– சி யாக வைத்– து க் க�ொள்–ள–வும் உத–வும்.

46

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

எடுத்–துக்–க�ொள்–வத – னை மூன்று வேளை–யாக இல்–லா–மல் நான்கு அல்–லது ஆறு வேளை–க– – ாம். அட்–டவ – ணை ளாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ளல ப�ோட்டு 2 மணி நேரத்–திற்கு ஒரு முறை என பிரித்து பிரித்–தும் சாப்–பி–ட–லாம். காலை– யி ல் உணவு மித– ம ாக இருக்– க – – த உணவு, இர–வில் வேண்–டும், மதி–யம் சரி–விகி எளி–தில் செரிக்–கக்–கூடி – ய உணவு. இடை–யில் – ம், காய்–கறி பழங்–கள், காய்–கறி சாலட், பழ–ரச சூப், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் (பாதாம், வால்–நட், காய்ந்த திராட்சை, பேரீச்சை) இப்–ப–டிச் சாப்–பி–ட–லாம். பாதாமை ஊற வைத்–தும் சாப்–பி–ட–லாம். பாதாம் ஸ்டா–மி–னா–வின் அளவை உயர்த்–தும். நிறைய புர–தச் சத்து க�ொடுக்–கும். எந்த உலர் பழ–மா–க‌(ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்) இருந்–தா–லும் அள–வ�ோடு சாப்– பிட வேண்–டும். மாலை நேரங்–க–ளில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்–துக்–க�ொள்–வது சிறந்–தது. வால்–நட் நல்ல க�ொழுப்–புச் சத்து உடை– யது. அத்–திப்–ப–ழம் இரும்–புச்–சத்து அதி–கம் க�ொண்–டது. காய்ந்த திராட்சை ரத்த விருத்– திக்கு உத–வும். ரத்த சிவப்பு அணுக்–க–ளின் எண்–ணிக்–கைக் குறை–வாக உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு மிக–வும் பய–ன–ளிக்–கக்–கூ–டி–யது. இது மாதிரி சாப்–பி–டும் ப�ோது எனர்–ஜி– யும் கிடைக்–கும், மெட்–ட–பா–லி–ஸம் (வளர்– சிதை மாற்–றம்) அதி–கரி – க்–கும், ஜீரண செயல்– பா–டு–க–ளும் நன்–றாக இருக்–கும். உடற்–பயி – ற்சி செய்–யும் ப�ோது புர–தச்–சத்து மிக–வும் அவ–சி–யம். பயிற்–சி–கள் மேற்–க�ொள்– ளும்–ப�ோது சரி–யான உணவை சாப்–பிட – ா–மல் இருந்–தால் ஒல்–லிய – ா–கல – ாம் என்ற எண்–ணத்– தின்–படி செயல்–படு – ம்–ப�ோது உடல் இளைக்– கும். ஆனால் பின் விளை–வு–கள் அதி–க–மாக இருக்–கும். நிறைய பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டும். ஹார்–ம�ோன் க�ோளா–று–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். மூட்–டுவ – லி, முதுகு வலி ப�ோன்–றவை ஏற்–பட – – லாம். எதிர்–கா–லத்–தில் குண்–டாக ஆக–வும் வாய்ப்பு உண்டு. பேலன்ஸ்ட் உணவு சாப்– பி – டு – கி – றே ன் பேர்–வழி என்று ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்–பி–டக்– கூ–டாது. அப்–பு–றம் எடை குறைப்–புக்–கான ரிசல்ட் கிடைக்–காது. பேலன்ஸ்–டான உணவு என்–பது உணவு அதி–கம – ாக இல்–லா–மல் அதே சம–யம் புர–தச் சத்து, க�ொழுப்–புச் சத்து மற்– றும் தேவை–யான ஊட்–டச் சத்து, தாது–உப்–பு– கள் நம் உடம்–பிற்–குத் தேவை–யான அனைத்– துச் சத்–துக்–க–ளும் அந்த உண–வில் இருக்–கும் உணவு. வாரத்–தில் மூன்று நாட்–கள் கீரை கட்–டா–யம் எடுக்க வேண்–டும். இந்த வெயில் சம– ய த்– தி ல் கீரை குளிர்ச்– சி – யு ம் வழங்– க க்– கூ–டிய தன்மை க�ொண்–டது. ஏதா–வது ஒரு கீரை எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். ப�ொது–வாக முருங்–கைக் கீரை–யில் நிறைய இரும்–புச்சத்து இருக்–கி–றது.


ஏபிசி ஜூஸ் (ABC Juice)

ஆப்–பிள், பீட்–ரூட், கேரட் ஜூஸ். ரத்த விருத்–திக்கு நல்–லது. ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்–கும். தேவை–யான புர–தச் சத்–துக்–கள், தாது உப்–புக்–க–ளும் கிடைக்–கும். இந்த ஜூஸில் ஆப்–பிள் இருப்–ப–தால் ஊட்–டச்–சத்து மதிப்பு (நியூட்–டி–ரி–ஷன் வால்யூ) அதி–க–மா–கும். அதே சம–யம் கல�ோரி குறை–வாக இருக்–கும். உதா–ர–ணத்–திற்கு வாழைப்–பழ ஜூஸில் 50 கிராம் கல�ோரி இருக்–கி–றது என்–றால், ஆப்–பிளி – ல் 30 கிராம் கல�ோரிதான் இருக்–கும். உட–லில் நல்ல விளைவை ஏற்–ப–டுத்–தும். இரண்டு காய்– க ள், ஒரு பழம் இணைந்து இ ரு ப்ப த ா ல் ந ல்ல நி ற ை வ ா க இ ரு க் கு ம் . அ த ன ா ல் க ா லை யி ல் சி ற் று ண் டி க் கு சம–மாக இருக்–கும். இத–னையே காலை உண–வாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம்.

பிரண்டை ஜூஸ் பிரண்–டை–யை த�ோலெ–டுத்து அரைத்து ம�ோரு–டன் சேர்த்து சாப்–பி–ட–லாம். க�ொழுப்–பை குறைக்–கும். குளிர்ச்சி க�ொடுக்–கும்.

க�ொத்–தமல்லி ஜூஸ் க�ொழுப்–பை குறைக்–கும். குளிர்ச்–சி க�ொடுக்–கும்.

உடற்–ப–யிற்சி செய்–யும்–ப�ோது எடுத்–துக்– க�ொள்–ளும் உணவு சரி–யாக இருக்க வேண்– டும். அது உண–வா–னா–லும் சரி. நீரா–னா–லும் சரி. உடற்–ப–யிற்சி செய்–யும்–ப�ோது சில–ருக்கு வியர்க்–கும். சில–ருக்கு வியர்க்–காது. வியர்வை வரா–மல் இருப்–ப–தற்கு தண்–ணீர் சரி–யாக குடிக்– க ா– த – து ம் ஒரு கார– ண – ம ாக இருக்– க – லாம். தண்–ணீர் சரி–யாக குடிக்–கா–த–ப�ோது உட–லில் தசைப்–பிடி – ப்பு ஏற்–படு – ம். அத–னால் உடற்– ப – யி ற்– சி – யை தற்– க ா– லி – க – ம ாக நிறுத்தி வைப்– ப�ோ ம். அத– ன ால் உடல் எடை அதி–க–ரிக்–கும். இந்–தப் பிரச்னை வரா–மல் இருக்க தண்–ணீர் நிறைய எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். சரி– ய ான உண– வு ப்– ப – ழ க்– க ம், சரி– ய ான அளவு நீர்ச்–சத்–துள்ள உண–வு–கள் மற்–றும் தேவை– ய ான அளவு தண்– ணீ ர் எடுத்– து க் க�ொண்டு அத்–து–டன் தின–மும் ஒரு மணி நேரம் பயிற்சி மேற்– க�ொ ண்– ட ால் உடல் இளைப்– ப – த�ோ டு நல்ல ஆர�ோக்– கி – ய – ம ா– க – வும் இருக்க முடி–யும். உடல் ஃபிட்–டா–க–வும் இருக்–கும். சாப்–பாட்டு இடை–வேள – ை–களி – ல் எடுத்–துக்–க�ொள்–ளும் ஜூஸ் சத்–துள்–ள–தாக இருந்–தால் இன்–னும் நல்–லது'' என்கிறார். 

47


ருக்மணிேதவி நாகராஜன்

உட–னடி நிதி நெருக்–க–டியை தங்–சமா–கத்–ளிதிக்கல் முத–உத–லீவுடும்என்–ஒருபதுசேமிப்பு. தங்–கத்–தின் மதிப்பு

விண்–ணை–முட்–டும் அளவு உயர்ந்து நிற்–கும் நிலை–யில், நமது நீண்–ட–ந ா–ளைய சேமிப்பை, தங்க ஆப–ர–ணங்–கள் என்ற பெய–ரில் “நகை மாட்–டும் ஸ்டாண்–டா–க” பெண்–கள் தங்– – ளி – ல் நட–மா–டுவ – து – ம், தங்–களி – ன் களை பாவித்து, ப�ொது–வெ–ளிக பகட்டை வெளி உல–கிற்கு காட்–டுவ – –தாக நினைத்து உல–கம் அறியா சிறு–சு–க–ளின் அங்–கங்–க–ளில் தங்க ஆப–ரண – ங்–களை – ப் பூட்டி அழகு பார்ப்–ப–தும், நெருங்–கிப் பழ–கு–ப–வ–ரி–டம் தங்க நகை–களை இர–வல் பெற்று வாங்கி அணிந்து செல்–வ–தும் ஏன�ோ? பகட்டை வெளிப்– ப – டு த்த பெண்– க ள் அணி– யு ம் ஆப–ர–ணங்–கள் பல நேரங்–க–ளில் அவர்–க–ளின் உயி–ருக்கே ஆபத்–தாய் அமை–கி–றது. சமீ–பத்–தில் ஜன நெருக்–கடி அதி–கம் உள்ள சென்னை மற்– று ம் பிற முக்– கி ய நக– ர ங்– க – ளி ல் மக்– க ளை அடிக்– க டி அதிர்ச்– சி க்– கு ள்– ள ாக்– கு ம் செய்தி செயின் பறிப்பு குறித்த செய்–தி–யா–கவே இருக்–கி–றது. ம�ோட்–டார் சைக்–கி–ளில் வரும் மர்ம நபர்– க ள் தனி– ய ா– க ச் செல்– லு ம் பெண்– க – ளை க் குறி–வைத்து செயி–னைப் பறித்து மின்–னல் வேகத்– தில் மறை–கின்–ற–னர். செயி–னைப் பறி–க�ொ–டுப்–ப– து–டன், அந்த கன–நேர அதிர்ச்–சி–யில் உடல் ரீதி– யா–க–வும், மன ரீதி–யா–க–வும் காயம் அடை–யும் பெண்–கள் இங்கு அதி–கம். சில நேரங்–க–ளில் இது உயி–ரி–ழப்–புவ – –ரைக் க�ொண்டு செல்–கி–றது. கடந்த இரண்டு மாதங்– க – ளி ல் சென்னை ம ற் – று ம் அ தன் பு ற – ந – க ர் ப கு – தி – க – ளி ல் அடுத்–த–டுத்து நிகழ்ந்த சம்–ப–வங்–கள்…

சம்–பவ – ம் 1

சென்னை, அண்–ணா–ந–கர் சிந்–தா–மணி பகு– தி–யில் டாக்–டர் தம்–ப–தி–யி–னர் வசித்து வரு–கின்–ற– னர். கண–வர் அரசு மருத்–து–வ–ராய் பணி–யாற்றி ஓய்வு பெற்ற நிலை–யில், மகப்–பேறு மருத்–து–வ– ரான அவர் மனைவி அமுதா தாங்–கள் குடி–யி– ருக்–கும் வீட்–டின் கீழ் தளத்–தில் கிளி–னிக் ஒன்றை நடத்தி வந்–துள்–ளார்.உத–வி–யா–ளர் யாரும் இல்– லாத நிலை–யில் தனி–யாக இருந்த டாக்–டர் அமு– தா– வி–டம் இரவு நேரத்–தில் இளை–ஞர் ஒரு–வர், அவ–ரிட – ம் ந�ோயா–ளிப�ோ – ல் அணுகி–யுள்–ளார். எதிர்– பா–ராத நேரத்–தில் அந்த இளை–ஞர் டாக்–டர் அமு–தாவை மிரட்டி அவர் கழுத்–தி–லி–ருந்த 10 சவ–ரன் செயி–னையு – ம் பறித்–துக்–க�ொண்டு மின்–னல் வேகத்–தில் ஓடி–யுள்–ளார். செயி–னைப் பறி–க�ொடு – த்து, அதிர்ச்–சிய – டை – ந்த டாக்–டர் அமுதா அந்த இளை–ஞ–ரின் பின்–னா– லேயே திரு–டன், திரு–டன் எனக் கூச்–சலி – ட்–டிரு – க்–கி– றார். அவ–ரின் கிளி–னிக் எதிர்ப்–புற – ம் கார் உதி–ரிப – ா– கக் கடை–யில் பணி–யாற்–றும் சூர்யா என்ற சிறு–வன் அமுதா– வின் கூச்–சலை கேட்டு, செயி–ன�ோடு ஓடிய இளை–ஞனை ஒரு கில�ோ மீட்–டர் தூரம் துரத்–திச் சென்று, ப�ோரா–டிப் பிடித்து, செயினை மீட்–ட–து– டன், அண்ணா நகர் காவல் நிலை–யத்–தில் ப�ொது– மக்–கள் உத–விய�ோ – டு செயின் பறித்த இளை–ஞனை ஒப்–ப–டைத்–தி–ருக்–கி–றான்.

48

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

நகை மாட்டும்  ராஜா

ஸ்டாண்டா

பெண்?!!


49


அப்–ப–டியே கீழே தள்–ளி–விட்டு அந்த மர்–ம– ந–பர்–கள் தப்–பி–விட்–ட–னர். இதில் மேனகா படு–கா–யம் அடைந்–தார். இந்–தக் க�ொடூ–ரச் சம்–பவ – ம் அப்–பகு – தி – யி – ல் உள்ள கண்–கா–ணிப்பு கேம–ரா–வில் பதி–வாகி இருந்–தது.

சம்–ப–வம் 3

திரு–வ�ொற்–றி–யூரை சேர்ந்த சுரேஷ் மற்– றும் அவ–ரின் மனைவி சங்–கீதா. இவர்–கள் இரு–வ–ரும் உற–வி–னர் வீட்டு திரு–ம–ணத்–திற்– காக அண்ணா நக– ரி ல் உள்ள திரு– ம ண மண்–டப – த்–திற்–குச் சென்–றுவி – ட்டு ம�ோட்–டார் சைக்–கி–ளில் இரவு வீடு திரும்–பி–னார்–கள். அண்–ணா–ந–கர், ப�ோலீஸ் நிலை–யம் அருகே வந்–தப�ோ – து எதிரே ம�ோட்–டார் சைக்–கிளி – ல் வந்த மர்ம நபர்–கள் இவர்–கள் மீது ம�ோதி கீழே தள்– ளி – ய – து – ட ன், அச்– சந் – த ர்ப்– ப த்தை பயன்–ப–டுத்தி சங்–கீதா கழுத்–தில் அணிந்–தி– ருந்த 10 பவுன் தாலி சங்–கி–லியை பறித்–துக் க�ொண்டு தலை–மறை – வ – ாகி விட்–டன – ர். மிகச் சமீ–பத்–தில் ப�ோலீஸ் நிலை–யம் அரு–கிலேயே – நடந்த இச்– சம்–ப– வம் மிகுந்த பர–ப–ரப்பை ஏற்–ப–டுத்–தி–யது. சிறு–வன் தனி–யா–கப் ப�ோராடி சங்–கிலி பறிப்பு நபரை விரட்–டிப் பிடித்–தது ஊட–கங்–க– ளில் மிகப் பெரிய செய்–தி–யாக சமீ–பத்–தில் வெளி–யா–னது. சிறு–வ–னைத் திரு–டன் கத்தி ப�ோன்ற ஆயு–தம் வைத்து தாக்–கி–யி–ருந்–தால் என்ன ஆகி–யிரு – க்–கும் என ஊட–கவி – ய – ல – ா–ளர்– கள் அவ–னிட – த்–தில் கேட்ட ப�ோது “ச�ொல்ல முடி–யாது பெரிய அள–வில் காயம�ோ அல்– லது உயிரே கூட ப�ோயி–ருக்–கல – ாம். ஆனால் அந்த நேரத்– தி ல் அதை– யெ ல்– ல ாம் நான் ய�ோசிக்–கவே இல்–லை” என்று அச்–சி–று–வன் சூர்யா பதில் அளித்–தி–ருந்–தான்.

சம்–ப–வம் 2

பழைய வண்– ண ா– ர ப்– பேட ்டையை சேர்ந்த மேனகா என்–பவ – ர் உற–வின – ர் வீட்டு நிகழ்ச்–சி–யில் கலந்–து–க�ொள்–வ–தற்–காக அரும்– பாக்–கம் வந்–துள்–ளார். சாலை–யில் நடந்து சென்– ற – ப�ோ து, ம�ோட்– ட ார் சைக்– கி – ளி ல் – ல் பின்–னால் வந்த இரு–வர் மற்–றும் அவர்–களி இருந்த மர்ம நபர் ஒரு–வ–ரும் மேன–கா–வின் கழுத்–தில் இருந்த தங்கச் சங்–கி–லியை பறித்– துள்–ள–னர். சுதா–ரித்த மேனகா கழுத்–தில் அணிந்–தி–ருந்த தன் நகை–களை இறுக்–கிப் பிடித்–திரு – க்–கிற – ார். மர்ம நபர்–கள் த�ொடர்ந்து அவ–ரின் கழுத்–தில் இருந்த செயினை இழுத்–த– தால் மேனகா நிலை தடு–மா–றிக் கீழே விழுந்– துள்–ளார். அந்த நேரத்–தில் பைக்–கில் இருந்த நபர்–கள் மேன–கா–வின் தங்–கச்–சங்–கி–லியை கையில் பிடித்–துக்–க�ொண்டு அவரை சாலை– யில் தர–த–ர–வென்று இழுத்–துக்–க�ொண்டே பைக்–கில் சென்–றி–ருக்–கின்–ற–னர். ஒரு கட்–டத்– தில் அவர் கழுத்–தில் இருந்த 15 பவுன் தங்–கச் செயி– னை ப் பறித்– து க்– க�ொ ண்டு, அவரை

50

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

சம்–ப–வம் 4

மாத–வர – ம் பால்–பண்ணை காவல் நிலை– யத்–தில் தலைமை காவ–ல–ராக பணி–யாற்றி வரு–ப– வர் வேலு–மணி. இவ–ரி ன் மனைவி உமா–தேவி க�ொளத்–தூர் பகு–தி–யில் தெரு– வில் நடந்து சென்–ற–ப�ோது, எதிரே வந்த 2 வாலி–பர்–கள் முக–வரி கேட்–ப–து–ப�ோல் உமா– தே–வி–யின் அரு–கில் வந்து, அவர் சுதா–ரிப்–ப– தற்–குள் திடீ–ரென உமா–தே–வி–யின் கழுத்–தில் அணிந்–தி–ருந்த 8 சவ–ரன் தாலி சங்–கி–லியை பறித்– து க்– க�ொ ண்டு மின்– ன ல் வேகத்– தி ல் பைக்–கில் மறைந்–தி–ருக்–கின்–ற–னர். அடுத்–த–டுத்து நடந்த இந்த சம்–ப–வங்–கள் அனைத்–துமே பெண்–கள் அணி–யும் ஆப–ர– ணங்–களை குறி–வைத்தே நிகழ்த்–தப்–பட்–டுள்– ளன. நகை மாட்–டும் ஸ்டாண்டாக தங்–களை பெண்–கள் பாவிப்–பது ஏன்? அழ–கை–யும் ஆடம்–ப–ரத்–தை–யும் தாண்டி அணி–க–லன்–க– ளால் உங்– க ள் உட– மை க்– கு ம் உயி– ரு க்– கு ம் பாது–காப்–பில்லை என்–றா–ன– பி–றகு, மதிப்–பு– மிக்க ஆப–ர–ணங்–க–ளைக் க�ொண்டு உங்–கள் காதுக்–கும் மூக்–கிற்–கும் அல்–லது காதுக்–கும் கூந்–த–லுக்–கு–மாய் க�ொடுக்–கும் இணைப்–புக்– க–ளை–யும், கண்–ணைக் கவ–ரும் விதத்–தில் கழுத்–தில் பள–பள – வெ – ன கன–மாக அணி–யும் அணி–க–லன்–க–ளை–யும் தவிர்க்–க–லா–மே…!!? படிப்– ப – த ற்– க ா– க – வு ம், ப�ொரு– ள ா– த ா– ர த் தேவை–க–ளுக்–கா–க–வும் பெண்–கள் அதி–கம் வெளி–யில் செல்ல வேண்–டிய நிலை–யில், தாங்–கள் அணிந்–திரு – க்–கும் ஆப–ரண – ங்–கள – ால் உயி–ருக்கே ஆபத்து என்–கிற நிலை–யில், அந்த ஆபத்தை ஏன் விலை –க�ொ–டுத்து வாங்க வேண்–டும்..?


நூதனப் பறவை... நூதன அழைப்பு!

டத்– தி ல் நீங்– க ள் காணும் நூதனப் பற– வ ை– யி ன் பெயர் ‘லெப�ோ– ரி னாநீயிட்–டா–’. இதில் ஆண் பற–வை–களு – க்கு பெண் பற–வை–கள் கிடைப்–பது கஷ்–டம். இது நீயூ–க–யானா மற்–றும் இந்–த�ோ–னே–ஷி–யா–வின் மழை காடு–கள் மற்–றும் மழை காடு–களை ஒட்–டிய பகு–திக – ளி – ல் மட்–டுமே காணப்–படு – ம் பறவை. மயி–லைப் ப�ோன்ற வாழ்க்–கையை க�ொண்–டது. பெண் மயிலை திருப்–திப்–படு – த்த ஆண் மயில் கூக்–குர – லி – ட்டு, த�ோகை–களை விரித்து டான்ஸ் ஆடி கவர்ந்து இழுக்–கும் என கேள்–விப்–பட்–டுள்–ள�ோம். இதே ப�ோன்று இந்த பற–வை–யும், பெண் பற–வையை கவர சப்–த–மிட்டு தன் கருந்–த�ோ–கையை விரித்து (அப்–ப�ோது பார்த்–தால் எலிப்ஸ் (Ellipse), நீள் விட்–டம் ப�ோல இருக்–கு–மாம்) ஆடு–வ–து– டன், த�ோகை–யின் முனை–யால் பெண் பற–வையை தீண்டி அழைக்–கு–மாம். ஆனால் பெண் பற–வைய�ோ இப்–படி 15-20 ஆண் பற–வை–கள் முயற்–சிக்–கும்–ப�ோது ஒன்–றி–டம் ஆசைப்–பட்டு சம்–ம–திக்–கு–மாம்.

- வைஷ்ணவி, பெங்–க–ளூரு.

51


டிப்ஸ்...

டிப்ஸ்...

டபீள் பீன்ஸை உப்பு சேர்த்து வேகவைத்து வெயிலில் காயவைத்து எடுத்து வைத்துக் க�ொள்ளுங்கள். இந்த டபீள் பீன்ஸை பஜ்ஜி மாவு, ப�ோண்டா மாவு மற்றும் பக்கோடா மாவில் கலந்து பக்கோடாவாக செய்யலாம். மாறுதலான சுவையுடன் நன்றாக இருக்கும். பலாப்பழ விதையை நீளவாக்கில் சிறிதாக நறுக்கி, காய்ந்த இறால், பூண்டு, பச்சைமிளகாய், சின்ன வெங்காயம், புளி சேர்த்து வேகவைத்து கூட்டு தயாரிக்கலாம். தேங்காய் எண்ணெயில் கறிவேப்பிலை, காய்ந்தமிளகாய் தாளித்து சேர்க்க சுவையாக இருக்கும்.

- ஆர்.அஜிதா, கம்பம்.

பூண்டுடன் க�ொஞ்சம் கேழ்வரகை சேர்த்து வைத்தால் பூண்டு நீண்ட நாட்கள் வரை புழுக்காது.

- எஸ்.வேல் அரவிந்த், திண்டுக்கல்.

ம�ோர் மிளகாயை வறுக்கும் ப�ோது க�ொஞ்சம் வெந்தயத்தை ஊறவைத்து ம�ோருடன் கலந்து மிளகாயை வறுத்தால் காரம் குறைந்து ருசியாகவும், வாசனையாகவும் இருக்கும். ஒரு கப் உளுத்தம்பருப்புக்கு 2½ கப் பச்சரிசியை கருகாமல் வறுத்து ஊறவைத்து பிறகு அரைக்க வேண்டும். இட்லி பஞ்சு ப�ோல இருக்கும். - கே.ராஜேஸ்வரி, மணப்பாறை.

அல்வா மிக்சுடன் ஜவ்வரிசியை க�ொஞ்சம் ஊறவைத்து அரைத்து கலந்தால் அல்வா நிறையவும், கண்ணாடி ப�ோல் மின்னவும் செய்யும். ரவா அல்லது சேமியா கிச்சடி எதுவாக இருந்தாலும் சரி கிளறி இறக்கும் முன் மிகப் ப�ொடியாக அரிந்த தக்காளித் துண்டுகளைச் சேர்த்து நன்கு கிளறி 1 நிமிடம் மூடி பரிமாற கிச்சடி நிறம் மாறாமலும் தக்காளி சற்றே மெத்தென்றும் இருக்கும். - ஆர்.மீனாட்சி, திருநெல்வேலி.

52

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


த�ோ சைக்கு ஊறவைக்கும் ப�ோது அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் இவற்றுடன் அவல், சிறிதளவு க�ொள்ளு, ஒரு கைப்பிடி ச�ோயா இவற்றையும் சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்து த�ோசை வார்த்தால் சுவையாக இருப்பதுடன் ஆர�ோக்கியத்துக்கும் நல்லது. - வத்சலா சதாசிவன், சென்னை-64.

ம ை த ா ப ர் பி , தே ங ்காய் ப ர் பி ப�ோன்றவற்றை செய்யும் ப�ோது பதம் வந்து தாம்பாளத்தில் க�ொட்டி துண்டுகள் ப�ோடும் முன் டூட்டி ஃப்ரூட்டியைத் தூவினால் ரத்ன கல் பதித்தது ப�ோல் கண்ணைக் கவரும்.

- எஸ்.விஜயா சீனிவாசன், திருச்சி.

தே னீர் செய்யும் ப�ொழுது இஞ்சி அல்லது சுக்கு அதனுடன் 2 ஏலக்காய், 2 கி ர ா ம் பு , 1 ப ட ்டை , தேவை ய ா ன அளவு பனை வெல்லம் இவைகளை ப�ோட்டு செய்தால் சர்க்கரை வியாதி இருப்பவர்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவு மெல்ல மெல்ல குறையும்.

பு ட் டு ஆ வி யி லி ரு ந் து இ ற க் கி சூட்டிலேயே உதிர்த்து, வெல்லத்தூள் அல்லது சர்க்கரை, ஏலத்தூள் ப�ோட்டு, க ா ய்ச் சி ய ஆ றி ய ப ா லை தெ ளி த் து , காய்ச்சிய நெய் 2 டீஸ்பூன் விட்டுக் கிளறி தேங்காய்த்துருவல் சேர்த்துக் கிளறி வேறு பாத்திரத்திற்கு மாற்றினால் வறண்டு ப�ோகாமல் இருக்கும். - சு.கெளரிபாய், ப�ொன்னேரி.

ர வா இட்லி, சேமியா இட்லி மிக்ஸ் வாங்கி மீந்து விட்டால் அதனுடன் க�ொஞ்சம் ச�ோள மாவு, அரிசி மாவு, வெங்காயம், உப்பு, கறிவேப்பிலை, க�ொத்தமல்லி கலந்து ப�ோண்டா பதத்தில் உருட்டி ப�ொரித்து எடுக்க ம�ொறும�ொறு ப�ோண்டா ரெடி. - ஆர்.ஜெயலெட்சுமி, திருநெல்வேலி.

- வீ.சுமதி ராகவன், வேலூர்.

தே வையான அளவு சப்போட்டா பழங்களை எடுத்து த�ோல் விதை நீக்கி, 2 டேபிள் ஸ் பூ ன் தே ங்காய்த் துருவல், தேவை ய ா ன அ ள வு வ ெல்ல ம் , ஏலக்காய்த்தூள் சேர்த்து அரைத்து வடிகட்டி ஜ ூஸ ாக க�ொடு க்க வித் தி ய ா சம ான சுவையில் இருக்கும். - எஸ்.வளர்மதி, கன்னியாகுமரி.

குழிப்பணியாரம் செய்ய வெந்தயம், அரிசி, உளுந்து இவற்றுடன் ஜவ்வரிசியையும் சேர்த்து ஊறவைத்து அரைத்து பணியாரம் செய்தால் மிருதுவாக இருக்கும். - கவிதா சரவணன், திருச்சி.

குளிர்ந்த நீரில் சிறிது எலுமிச்சைச்சாறு சேர்த்து அதில் உலர்ந்த கறிகாய்களை ஒரு மணி நேரம் ப�ோட்டு வைத்தால் கறிகாய்கள் புதிது ப�ோல் ஆகி விடும். - கே.பிரபாவதி, மேலகிருஷ்ணன்புதூர்.

53


குற்ற 54

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


வா

ச– க ர் ப கு – தி – யி ல் ‘ ந ா ன் ஒ ரு க�ொலைகா– ர ன்– ’ என்ற உண்மை சம்– ப – வ த்– த ைப் படித்– த – து ம் நான்கு வரு– ட ங் –க–ளுக்கு முன்பு அமெ–ரிக்கா சென்ற ப�ோது நடந்த நிகழ்ச்–சியை இங்கு பகிர்ந்து க�ொள்ள விரும்–பு–கி–றேன். ‘‘அம்மா, எனக்கு ‘குமா–னில்’ (என் மரு–மக – ள் நடத்–தும் கணி–தம், ஆங்–கில பள்ளி) மீட்–டிங் இருக்–கி–றது. நித்–யா–வின் மாமி–யார் நேற்று வந்–தி–ருப்–ப–தால் அவ–ரி–டம் அவ–ளு– டைய மூன்று வயது குழந்–தையை விட்டு விட்டு வந்து உங்–க ளை காரில் மாலுக்கு (Mall) அழைத்–துப் ப�ோவாள். வர–லஷ்மி ந�ோன்பிற்கு தேவை–யான மளிகை சாமான்– களை வாங்– கி க் க�ொள்– ளு ங்– க ள்– ’ ’ என்று ச�ொல்லி விட்டு, என் மரு–மக – ள் லதா காரில் கிளம்பி ப�ோய் விட்–டாள். நானும் செய்ய வேண்–டிய வேலை–களை முடித்–துக் க�ொண்டு காத்–தி–ருந்–தேன். லதா– வின் த�ோழி நித்யா வரும் வரை. மணி பத்–தா–யிற்று, பதி–ன�ொன்–றா–யிற்று அவள் வர–வில்லை. அவள் ம�ொபைல் நம்–ப–ருக்கு ப�ோன் பண்–ணினே – ன், எடுக்–கவி – ல்லை. என் மரு–மக – ளு – க்கே ப�ோன் பண்ணி விஷ–யத்தை ச�ொன்–னேன். ‘‘அம்மா! என் மீட்– டி ங் முடிந்து விட்– டது. நான் வரு–கிறே – ன். நாம் இரு–வ–ருமா – க அவள் வீட்–டிற்கு ப�ோய் பார்த்து விட்–டுப் ப�ோக–லாம்–’’ என்–றாள். அமெ–ரிக்–கா–வில் எல்லா வீடு–க–ளும் கிட்– டத்– த ட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்– கு ம். கீழே உள்ள பகு–தியை ‘பேஸ்–மென்ட்’ என்– பார்–கள். அங்–கி–ருந்து மேலே ப�ோக படி– கள் இருக்–கும். அந்த பேஸ்–மென்ட்–டு–களை ஒட்டி ‘கராஜ்’ என கார் வைக்–குமி – ட – ம் இருக்– கும். அந்த ஷட்–டரை ப�ோட்டு விட்–டால் பேஸ்–மென்ட்–டி–லி–ருந்து யாரும் வெளியே வர முடி–யாது. அதை இயக்க தனி ‘மின் ப�ொத்–தான்’ (switch) உள்–ளது. மாடி–யில் தான் சமை–ய–லறை, ஹால், பூஜை அறை, டைனிங் ஹால், வாஷிங்–மி–ஷின் ரூம் என யாவும் இருக்–கும். சமை– ய – ல – றை – யி – லி – ரு ந்து நேராக வாச– லுக்கு வந்து விட–லாம். இதற்கு மேல் மற்– ற�ொரு மாடி படி–யு–டன் சமை–ய–ல–றையை ஒட்–டிய அறை–யிலி – ரு – ந்தே மாடிக்–குப் ப�ோக– லாம். வாச–லி–லி–ருந்து வந்–தா–லும் நேராக மாடிக்கு ப�ோக–லாம். அங்கு தான் அனை–வ– ரின் படுக்– கை – ய றை, தனித்– த னி பாத்– ரூ ம் என்று நாலைந்து அறை– க ள் இருக்– கு ம். சமை–ய–ல் அறையை ஒட்டி க�ொல்–லைப்– பு–றம் செல்ல வழி இருக்–கும். அவ்–வ–ழியே

– ம் மரத்–தா–லான ப�ோனால் ‘டெக்’ எனப்–படு தரை, கைச்–சு–வர் க�ொண்ட இடம் இருக்– கும். அங்கு அமர்ந்து மாலை வேளை–க–ளில் – ார்–கள். ‘டெக்’–கிற்கு ப�ோகும் தேநீர் அருந்–துவ வழி–யில் கண்–ணாடி கதவு இருக்–கும். அதை தள்–ளின – ால் கதவு திறந்–து க�ொள்–ளும். ‘டெக்’– கி–லிரு – ந்து மரப்–படி – க – ள் ஏழெட்டு கீழே இறங்க இருக்–கும். அப்–படி இறங்–கிப் ப�ோனா–லும் வாசலை அடை–ய–லாம். நாங்– க ள் ப�ோன ப�ோது எக்– க ச்– ச க்க கூட்– ட ம் அவள் வீட்– டி ல். அப்– ப�ொ – ழு து அங்–கி–ருந்–த–வர்–கள் ச�ொன்–னதை கேட்–ட– தும் தான் நடந்த விப– ரீ – த ம் தெரிய வந்– தது. நித்யா மாமி–யார் முதல் நாள் முதன் முறை– ய ாக அமெ– ரி க்கா வந்– து ள்– ளா ர். நித்யா கிளம்–பும் முன் தன் மாமி–யா–ரி–டம், ‘‘மெயின் ஹாலில் நீங்–கள் வாசல் படி–யில் உட்–கார்ந்து, நிவே–திதா வெளியே வரா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள்–’’ என்று ச�ொல்லி விட்டு, பெண்– ணி ற்கு தெரி– ய ா– ம ல் கீழே இறங்கி ‘பேஸ்–மென்ட்–டுக்–கு’ வந்து அங்–கி– ருந்து ‘கரா’க்கு வந்து ஷட்–டரை திறந்து காரை மெல்ல வெளியே க�ொண்டு வந்– தாள். அங்–கி–ருந்து ‘ரிவர்–ஸில்’ எடுத்–தால் தான் நேராக காரை ஓட்– டி க் க�ொண்டு ப�ோக முடி–யும். இவள் காரை வெளியே எடுத்து நிறுத்தி, ஷட்– ட ரை மூடி விட்டு ரிவர்–ஸில் எடுக்–க–வும், கார் சத்–தத்–தை–யும் ‘ஷட்–ட–ரின்’ திறக்–கும் ஓசை–யை–யும் கேட்ட அந்த மூன்று வயது குழந்தை ‘டெக்’ வழி–யாக ஓடி வர–வும், நித்யா காரை ரிவர்–ஸில் எடுக்க, குழந்தை மீது கார் ம�ோத, குழந்தை காருக்– க–டி–யில் சிக்கிக் க�ொண்டு இறந்து விட்டது. மாமி– ய ா– ரு க்கு இந்த வழி இருப்– ப து தெரி–யாது. நித்–யா–வுக்கு தெரிந்–தும் மாமி–யா–ரி– டம் ச�ொல்ல மறந்து விட்–டாள். மற்–ற�ொன்று அந்த கதவை திறக்க முடி–யா–த–வாறு ஒரு தாழ்ப்–பாள் உள்–ளது. அதை ப�ோட மறந்து விட்–டாள். இந்த விஷ–யம் நடந்து நாலைந்து வரு–டங்–கள் ஆன ப�ோதி–லும், நித்–யா–விற்கு தன் குழந்–தையை தானே க�ொன்று விட்– ட�ோம் என்ற நினைப்–பில் அவ–ளும், கவ– னிக்– க ா– ம ல் விட்டு விட்– ட�ோமே என்று அவள் மாமி–யா–ரும் மன–தி–னுள் ந�ொந்–து க�ொண்–டி–ருக்க, நாம் அழைத்–துச் செல்ல ச�ொல்–ல–வில்லை என்–றால் இந்த விப–ரீ–தம் நடந்–தி–ருக்–காதே என்று நானும், என் மரு– ம– க – ளு ம் இன்– ற – ள – வு ம் அந்த நிகழ்ச்– சி யை நினைத்– து ம், அந்த குழந்– தை – யி ன் அழகு முகத்தை மறக்க முடி–யா–ம–லும் தவித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கிற�ோம் – .

- சுகந்–தா–ராம், கிழக்கு தாம்–ப–ரம்.

55


ல் ந�ோய்–களை குணப்–ப–டுத்த கூடி–ய–தும், கண் எரிச்–சல், வயிற்–றுப்–ப�ோக்கை சரி த�ோசெய்யக்கூடி– ய–தும், புண்–களை ஆற்–ற–வல்–ல–து–மான அரு–கம்–புல் வயல்–வெளி, புல்– வெ–ளி–யில் வள–ரக் கூடி–யது. எளி–தில் கிடைக்–கக்–கூ–டிய அரு–கம்–புல்–லில் பல்–வேறு மருத்–துவ குணங்–கள் உள்–ளன. இதன் மீது நடப்–ப–தால் உட–லுக்கு புத்–து–ணர்வு கிடைக்–கி–றது. நரம்பு நாளங்–களை தூண்–டக்கூ – டி – ய – து. ரத்–தத்தை உறைய வைக்–கும் தன்மை க�ொண்–டது. உட–லுக்கு குளிர்ச்சி தரக்–கூ–டி–யது. அரு–கம்–புல்லை பயன்–ப–டுத்தி த�ோல் ந�ோய்–க–ளுக்–கான மருந்து தயா– ரிக்–கல – ாம். அரு–கம்–புல்லை சிறு துண்–டுக – ளா – க வெட்டி பசை–யாக அரைத்து எடுக்–கவு – ம். இந்த பசை–யு–டன் மஞ்–சள் சேர்த்து நன்–றாக கலக்–க–வும். இதை பூசு–வ–தால் அரிப்பு, ச�ொரி சிரங்கு, படர்–தா–மரை, வியர்–க்குரு சரி–யா–கி–றது. த�ோல் ந�ோய்–க–ளுக்கு மருந்–தா–கும் அரு–கம்–புல், அக்கி க�ொப்–பு–ளங்–கள், ச�ொரி–யா–சிஸ்சை குணப்–ப–டுத்–து–கி–றது. அரு–கம்–புல்லை க�ொண்டு கண் ந�ோய்க்–கான மருந்து தயா–ரிக்–க–லாம். அரு–கம்–புல்லை துண்–டு–களா க நறுக்கி நீரில் இரவு முழு–வ–தும் ஊற–வைக்–க–வும். காலை–யில் – வடி–கட்டி ஊறல் நீரை மட்–டும் எடுக்–க–வும். இத–னு–டன் காய்ச்–சிய பால் சேர்த்து காலை, மாலை குடித்து வர கண் எரிச்–சல், அரிப்பு ப�ோன்–றவை சரி–யா–கும். அரு–கம்–புல்–லில் நீர் விடா– மல் சாறு எடுக்–க–வும். இதை 2 ச�ொட்டு விடும் ப�ோது மூக்–கில் இருந்து வரும் ரத்–தம் நிற்–கும். அரு–கம்–புல் சாறு 100 மி.லி. அள–வுக்கு குடித்து வர மாத–வி–லக்–கின் ப�ோது ஏற்–ப–டும் அதிக ரத்–தப்–ப�ோக்கு கட்–டுக்–குள் வரும். பல்–வேறு நன்–மை–களை க�ொண்ட அரு–கம்–புல் ரத்–தத்தை சுத்–தப்–ப–டுத்தி த�ோல் ந�ோய்–கள் வரா–மல் தடுக்–கி–றது. க�ோடை வெயி–லுக்கு அரு–கம்–புல் சாறு

56

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


குடிக்–கும்–ப�ோது உடல் குளிர்ச்சி அடை–யும். வெள்–ளைப்–ப�ோக்கு, வயிற்–றுப்–ப�ோக்கை கட்–டுப்–ப–டுத்–தும் மருந்து தயா–ரிக்–க–லாம். அரு–கம்–புல் சாறு 50 மி.லி. எடுக்–க–வும். இத–னுட – ன் புளிப்–பில்–லாத கெட்–டித் தயிர் சேர்க்–க–வும். இதை காலை, மாலை குடித்து வர வயிற்–றுப்– ப�ோக்கு, வெள்–ளைப்–ப�ோக்கு சரி–யா–கும். அரு–கம்–புல்லை பயன்–ப–டுத்தி உடல் சூட்டை தணிக்–கக்–கூ–டிய, குட–லில் ஏற்–ப–டும் புண்–களை ஆற்–றக்–கூ–டிய மருந்து தயா–ரிக்–க–லாம்.

தேவை–யான ப�ொருட்–கள்

அரு–கம்–புல் சாறு, மிள–குப்–ப�ொடி, நெய். செய்முறை: ஒரு பாத்–தி–ரத்–தில் அரை டீஸ்–பூன் நெய் விட்டு சூடு–ப–டுத்–த–வும். இத–னுட – ன் அரு–கம்–புல் சாறு சேர்க்–க–வும். பின்–னர் நீர் விட்டு க�ொதிக்க வைக்–க–வும். இத–னுட – ன் சிறிது மிள–குப் ப�ொடி சேர்க்–க–வும். லேசாக க�ொதித்–த–வு–டன் இறக்கி விட–வும். தேவைப்–பட்–டால் சிறிது உப்பு சேர்க்–க–வும். பயன்கள்: இது உடல் உஷ்–ணத்தை குறைக்–கும், வெட்டை ந�ோய்க்கு மருந்–தா–கி–றது. வயிற்று புண்–களை ஆற்–றும் சிறு–நீர் பெருக்–கி–யாக விளங்–கு–கி–றது. கை கால் வீக்–கத்தை ப�ோக்–கு–கி–றது. மருந்–து–களை அதி–க–ள–வில் எடுத்–துக் க�ொள்–வ–தா–லும் வெளி–யில் அடிக்– கடி சாப்–பி–டு–வ–தா–லும் ஏற்–ப–டும் புண்–களை அரு–கம்–புல் சாறு ஆற்–றும். எளி–தில் நமக்கு கிடைக்–கக்–கூ–டிய அரு–கம்–புல் ந�ோயற்ற வாழ்–வுக்கு சிறந்–தது.

- லதா சம்–பத்–கு–மார், குடி–யாத்–தம்.

57


இளங்கோ கிருஷ்ணன்

டயட் மேனியா

கிச்சன் டைரீஸ் சி

58

ல வருடங்களுக்கு முன்பு அறிமுகமாகி உலகம் முழுதும் அதிரிபுதிரி ஹிட் அடித்திருக்கும் டயட் என்றால் ஜி.எம் ட ய ட ் தா ன் . ஜ ெ ன ர ல் ம �ோட்டா ர் நிறுவனம் தன்னுடைய ஊழியர்களில் பலருக்கு ஒபிஸிட்டி இருப்பதைக் கண்டு இந்த டயட்டை உருவாக்கியது. அ த ன ா ல் இ து ஜி . எ ம் ட ய ட் . தடாலடியாக உடல் எடையைக் குறைக்க வி ரு ம் பு ப வ ர ்க ளு க் கு ஜி . எ ம் . ட ய ட் பெஸ்ட் சாய்ஸ். திருமணம் ஆகப்போகும் இளம் பெண்களும் ஆண்களும் இதைப் பயன்படுத்தி உடனடி பலன் பெறலாம். இந்த டயட்டை ஒரு க�ோர்ஸில் ஏழு நாட்கள் பின்பற்ற வேண்டும். மிகவும் கடுமையான டயட் விதிகள் க�ொண்ட உணவுமுறை என்பதால் எல்லோருக்கும் ஏற்றது அல்ல. மேலும், ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு வாரத்துக்கு இந்த டயட்டை மேற்கொள்வது ந ல்ல து . அ தற் கு ம் கு றை வ ா ன க ா ல இடைவெளியில் இந்த டயட்டைப் பின்பற்றுவது ஆர�ோக்கியத்துக்கு நல்லது அல்ல. இந்த டயட் மூலமாக அதிகபட்சமாக 10 கில�ோ வரை எ ட ை கு றை யு ம் . த�ோ ற ்றத்தை அதிரடியாக ஸ்லிம் ஆக்கிக்கொள்ள இயலும். சருமம் ப�ொலிவு பெறும். உடலில் உள்ள தேவையற்ற நச்சுக்கள், க�ொழுப்புகள் நீங்கும். சற்று கடினமான டயட் என்பதால் இதைப் பின்பற்றும் முன்பு உங்கள் ம ரு த் து வ ரி ட ம் ஒ ரு

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


எக்ஸ்பர்ட் விசிட்

இஷி க�ோஸ்லா இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற டயட்டீஷியன்களில் ஒருவர். டெல்லி டயட்டரி கவுன்சலிங் மையத்துடன் இணைந்து இயங்கி வருபவர். டயட், எடை குறைப்பு த�ொடர்பாக உலகம் முழுதும் நடைபெறும் கருத்தரங்குகளில் கலந்துக�ொண்டு உரையாற்றி வரும் இந்த டயட் குருவின் ஃபுட் அட்வைஸ் இது… ‘இன்று ஒபிஸிட்டி என்பது எங்கெங்கும் தலையாய பிரச்சனையாகி வருகிறது. உலகிலேயே அதிகமான ஒபிஸிட்டி க�ொண்டவர்கள் வசிக்கும் நாடுகள் பட்டியலில் நாம் மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிற�ோம். ல�ோ கார்போ டயட், குட் கார்போ டயட், பேலிய�ோ டயட், ல�ோ கல�ோரி டயட், ல�ோ ஃபேட் டயட் என்று பலவிதமான டயட்கள். ஆனால், பலன்தான் பெரிதாக இல்லை. உண்மையில், மனித உடல் என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியானது. அந்த வகையில் மிகவும் தனித்துவமானது. நாம் ஒவ்வொருவருமே இனம், மரபியல், குடும்ப வரலாறு, பால் வயது, உடல் நிலை, மனநிலை, வாழ்வியல் பழக்க வழக்கங்கள் எனப் பல்வேறு காரணங்களால் தனித்திருக்கிற�ோம். எனவே, அனைவருக்குமான ஒரு ப�ொதுவான டயட் முறை என்பது சற்று கடினமான காரியம். ஆனால், ச�ோர்ந்துவிட வேண்டாம். உங்கள் உடலை நுட்பமாகக் கவனிப்பதன் மூலம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான டயட் முறை என்ன, வாழ்க்கைமுறை என்ன என்பதைக் கண்டறியலாம். தேவை க�ொஞ்சம் மெனக்கெடலும் தேடலும் மட்டுமே’ என்கிறார்.

அட்டெண்டன்ஸ் ப�ோட்டுவிடுங்கள். சரி இதற்கான டயட் சார்ட் இத�ோ…

முதல் நாள் : பழங்கள் மட்டுமே முதல் நாள் டயட். இதைத் தவிர காய்கறிகள், அரிசி, க�ோதுமை, முட்டை, அசைவம் அனைத்துக்கும் ந�ோ. பழங்களிலும் வாழை, லிச்சி, மாம்பழம் மற்றும் திராட்சையைச் சேர்க்கக் கூடாது.

இ ர ண ் டா ம் ந ா ள் : வேகவைத்த ஓர் உருளைக்கிழங்கை ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெ ய் சே ர் த் து க் க ா லை உணவாகச் சாப்பிடலாம். காய்கறிகளைப் பச்சையாகவ�ோ அல்லது வேகவைத்தோ மதியமும் இரவும் சாப்பிடலாம். காய்கறி சாலட்டும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பழங்கள் வேண்டாம். அரிசிக்கும் க�ோதுமைக்கும் தடா. மூன்றாம் நாள்: உருளைக் கிழங்கைத் தவிர மற்ற காய்கறிகளையும், கீரைகளையும், வாழைப் பழம் தவிர மற்ற பழங்களையும் ச ா ப் பி ட ல ா ம் . இ ன் று ம் அ ரி சி , க�ோதுமைக்கு ந�ோ. நான்காம் நாள்: ஒரு டம்ளர் பால் (ஸ்கிம்டு மில்க்) மற்றும் இரண்டு வாழைப்பழங்களை மூ ன் று வேளை யு ம் ச ா ப் பி ட வே ண் டு ம் .

59


இத்துடன் தக்காளி, வெங்காயம், குடைமிளகாய் மற்றும் பூண்டு சேர்த்து, சூப்செய்து குடிக்கலாம். அரிசி, க�ோதுமைக்கு ந�ோ.

ஐந்தாம் நாள் : முளைகட்டிய பயறை வேகவைத்துச் சாப்பிடலாம். சிவப்பு அரிசி சாதத்துடன் தயிரும் தக்காளியும் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். வேகவைத்த சிக்கன் அல்லது மீல் மேக்கருடன் காட்டேஜ் சீஸையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். பவுல் சூப்பும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆறாம் நாள்: ஐந்தாம் நாள் டயட்டுடன் காய்கறிகளைச் சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். ஆனால், தக்காளி மட்டும் சேர்க்கக் கூடாது. ஏழாம் நாள்: அரிசி சாதத்துடன் காய்கறிகள், கீரைகள், பழங்கள் என அனைத்தையும் மூன்று வேளையும் சாப்பிடலாம். அரிசியை முடிந்தவரை குறைவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு நாளும் சராசரியாக 10-12 டம்ளர் நீர் அருந்த வேண்டியது அவசியம். ஏழாம் நாளைத் தவிர மற்ற நாட்களில் ஜூஸ், டீ, காபி குடிக்கக் கூடாது. ஜி.எம் டயட்டில் உடற்பயிற்சியும் ஓர் அங்கம். எனவே தினசரி அரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். முடியாவிடில் தினசரி 10,000 அடிகள் நடக்க வேண்டும்.

உணவு விதி#4 முன்னோர் உணவுக்கு முன்னுரிமை க�ொடுங்க. நம் செரிமான மண்டலத்தில் க�ோடிக்கணக்கான நு ண் ணு யி ர ்க ள் வ ா ழ் கி ன்ற ன . அ வை காலங்காலமாய் நம் முன்னோர் உடலில் இருந்து நம்மிடம் கடத்தப்படுபவை. நாம் உண்ணும்போது அ தற் கு ம் சே ர் த் து த ா ன் உ ண வி டு கி ற�ோ ம் . அந்த நுண்ணுயிர்கள் நம் முன்னோர்களின் உணவுகளுக்குப் பழக்கமானவை. அதே உணவை நாமும் தரும்போது அவை குதூகலமாகின்றன. உடலை ஆர�ோக்கியமாக வைத்திருக்கின்றன.

60

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


த�ோசையின்

கதை

இ ட் லி யு ம் த � ோ சை யு ம் ச க � ோ த ரி க ள் அ ல்ல வ ா ? இட்லியின் வரலாற்றைப் பற்றி எழுதிவிட்டு த�ோசையைப் பற்றி எழுதாவிட்டால் எப்படி? த�ோசைக்கு த�ோசை என்ற பெயர் எப்படி வந்தது என்பதைப் பற்றிய நகைச்சுவைத் துணுக்கைக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். த�ோசை முழுக்க முழுக்க தென் இந்தியத் தயாரிப்பு என்பதால் அந்தக் கதை ஒரு நகைச்சுவை மட்டுமே. சுமார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய சங்க இலக்கிய நூல்களிலேயே த�ோசை பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளன. ‘த�ோய்த்து செய்’ என்பதுதான் ‘த�ோய்+செய்’ எனச் சுருங்கி த�ோசை ஆயிற்று என்கிறது எட்டாம் நூற்றாண்டின் திவாகர நிகண்டு. உணவு வரலாற்று நிபுணர் அசயா கூறும்போது, ‘தமிழகத்து த�ோசை அந்தக் காலத்தில் வெறும் அரிசி மாவால் மட்டுமே செய்யப்பட்டது. உளுந்து கலக்கவில்லை’ என்கிறார். பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த ‘மனச�ொல்லசா’ என்ற கன்னட நூலில் ‘த�ோசகா’ என்ற உணவு குறிப்பிடப்படுகிறது. இது முழுக்க முழுக்க உளுந்தில் செய்யப்படுவது. அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து அம்மாக்கள் சுடும் த�ோசையின் பூர்வீகம் கர்நாடகம்தானாம். குறிப்பாக, உடுப்பி பகுதியில்தான் இன்றைய த�ோசை உருவானது என்கிறார்கள். உடுப்பி ஹ�ோட்டல்களில் இன்றும் விதவிதமான த�ோசைகள் பரிமாறப்படுகின்றன என்பதையும் கவனியுங்கள். அரிசி மாவில் உள்ள கார்போஹைட்ரேட்டும் உளுந்தில் உள்ள புரதச்சத்தும் த�ோசையில் இணைந்திருக்கின்றன. மேலும், மாவு புளிக்கவைக்கப்படுவதால் வைட்டமின் பி மற்றும் சி சிறப்பாக உருவாகிறது.

குறுமிளகா? பப்பாளி விதையா? கு றுமிளகு அஞ்சறைப்பெட்டியின் காஸ்ட்லி நாயகி. பப்பாளி விதையை உலரவைத்தால் பார்ப்பதற்கு மிளகைப் ப�ோலவே இருக்கும். இதை மிளகுடன் கலந்து கல்லா கட்டுகிறார்கள் கலப்பட மன்னர்கள். மிளகைத் தண்ணீரில் ப�ோட்டால் மூழ்கும். பப்பாளி விதை என்றால் மிதக்கும். இதை வைத்து எது மிளகு என்று கண்டறியலாம். மேலும், ப ழை ய ஸ்டா க் மி ள கைப் ப ள ப ள ப ்பாக ்க மி ன ர ல் ஆ யி ல் எ ன ப ்ப டு ம் பெட்ரோலிய ப�ொரு ளில் முக்கி எடுக்கும் தில்லாலங் கடித்தனமும் நடக்கிறது. மிளகில் கெரசின் வாடை அடித்தால�ோ டி ஸ் யூ பே ப ்ப ரி ல் எ ண்ணெ ய் ஒட்டினால�ோ அது பாலிஷ்டு மிளகு என்று அறியலாம். (புரட்டுவ�ோம்...)

61


நினைவிருக்கிறதா?

விதா ஹால பன்– ன ா– வ ர் தன் கண– வ – ரு – ட ன் அயர்–லாந்து நாட்–டில் வசித்து வந்த பல் டாக்–டர். 2012ல் முதல் குழந்–தைக்–காக கர்ப்–ப–மா–னார். 17-வது வாரத்–தில் வயி–றும், வள–ரும் குழந்–தை–யின் வளர்ச்–சி– யில் சிக்–கல் ஏற்–பட்–டது. குழந்–தையை அபார்–ஷன் செய்–தால்–தான் சவிதா உயிரை காப்–பாற்ற முடி–யும்.

அயர்– ல ாந்து நாட்– டி ல் கர்ப்– ப – வ – தி – யும், அவங்க வயிற்– றி ல் வள– ரு ம் குழந்– தை– யு ம், அந்த நாட்– டி ன் குடி– ம க்– க – ள ாக ஏற்–றுக் க�ொள்–ளப்–படு – வ – ர் என்–கிற – து சட்–டம். ஆனால் அயர்–லாந்து நாட்–டில் வயிற்–றில் வள–ரும் குழந்–தையை க�ொல்ல தடை–யுள்– ளது. மீறி அபார்–ஷன் செய்து க�ொண்டால் கர்ப்–ப–வ–திக்கு 14 வரு–டம் சிறை தண்–டனை உண்டு. இ ந்த நூ த ன ஏ ற் – ப ா ட்டை 8 வ து அமென்ட்–மென்ட் என அழைப்–பர். இத– னி – டை யே மீண்– டு ம் சவி– த ா– வு க்கு வரு–வ�ோம். கர்ப்– ப – ம ான 17வது வாரத்– தி ல் வயிற்– றில் வள–ரும் குழந்–தைக்கு சிக்–கல் முற்–றவே

62

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

அதனை அபார்– ஷ ன் செய்ய வேண்டி, ஐரீஸ் ஆஸ்– ப த்– தி – ரி யை அணு– கி – ன ார். அங்கு பணி–யில் இருந்த 9 பேரும், அபார்– ஷன் செய்ய மறுத்– த – து – ட ன், வெளியே அனுப்–பி–னர். இத– னி – டை யே சவி– த ா– வி ன் உட– லி ல் சிக்–கல் மேலும் ஏற்–பட்டு இறு–தி–யில் அவர் இறந்தே ப�ோனார். சவிதா இறந்–தது உல–கம் முழு–வது – ம் கடும் க�ோபத்தை ஏற்–ப–டுத்–தி–யது. இத– னி – டை யே கடந்த ஆண்டு அயர்– லாந்தில் நடந்த தேர்–தலி – ல் லிய�ோ–வர – ாத்–கர் என்–ப–வர் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–பட்–டார். இந்த லிய�ோ– வி ன் தந்தை இந்– தி – ய ர். தாயார் ஐரீஷ் பெண்–மணி. இந்த ஆண்டு மக–ளிர் தினத்–தன்று அபார்– ஷன் சார்ந்த 8-வது அமென்– மென்டை மாற்ற, மே 25-ம் தேதி ஒரு ப�ொது ஓட்டு எடுப்பு நடத்–து–வ–தற்கு மத்–திய அரசு முடி– வெ–டுத்–தது. ச வி – த ா – வி ன் க ண வ ர் பி ர வி ன்


ஹ ா ல ப ன் – ன ா – வ ர் த ற் – ப�ோ து அமெ–ரிக்–கா–வில் இருக்–கி–றார். இப்–ப�ோது கூட உங்–கள் மனை–வி–யால் எங்–கள் நாட்–டில் அபார்–ஷன் சட்–டம – ாக்–கப்– ப–டு–வ–தில் எங்–க–ளுக்கு உடன்–பாடு இல்லை என மிரட்–டல்–கள் வரு–கின்–றன. இருந்–தும் கண–வ–ரும், சவிதா பெற்–ற�ோ–ரும் நம்–பிக்–கை– யு–டன் காத்–தி–ருக்–கின்–ற–னர். கர்–நா–ட–கா–வின் பெல–கா–வி–யில் சவி–தா– வின் பெற்– ற�ோ ர் அன்– ட – ன ப்பா மற்– று ம் அக்–கா–ம–கா–தே–வி–யா–லகி ஆகி–ய�ோர் வசிக்– கின்–றன – ர். இவர்–களி – ன் மூன்–றா–வது குழந்தை சவிதா. ஒரே பெண், முதல் இரு– வ – ரு ம் ஆண்–கள். ‘‘என் மக–ளின் மூலம் அந்த நாட்–டில் அபார்–ஷன் சட்–டம் திருத்–தப்–பட்–டாலே ப�ோதும்! சவி–தா–வின் ஆன்மா சாந்–தி–ய–டை– யும்–’’ என கண்–ணீர் மல்க கூறு–கின்–ற–னர் அந்த பெற்–ற�ோர். இத–னி–டையே அயர்–லாந்து இளம் உள்– ளங்கள், பெண்–களி – ட – ம் அபார்–ஷன் குறித்து,

அது பெண்–க–ளின் உரிமை என்ற அள–வில் உணர்ச்–சியை தூண்டி விட்–டுள்–ளது. இத–னால் மே 25-ம் தேதி வாக்–கெ–டுப்– பில் வெற்றி கிடைத்–தால் அது அந்நாட்–டுப் பெண்–க–ளுக்கே நன்மை. குழந்–தை–யால் பிர–ச–வத்–திற்கே சிக்–கல் வரும் என்–றால் அபார்–ஷனை எப்–ப�ோது வேண்–டும – ா–னா–லும் சம்–பந்–தப்–பட்ட பெண் செய்து க�ொள்– ள – ல ாம் என்ற புதிய விதி ஏற்–ப–டும். ஆபத்–தான பிர–சவ – ங்–களி – ல் தாய்–மார்–கள் பிழைக்–கும் சூழ–லும் அதி–க–ரிக்–கும். பின் குறிப்பு: தற்–ப�ோது அயர்–லாந்தில் கர்ப்–ப–வ–திக்கு சிக்–கல் வரும் என்–றால் அபார்–ஷன் செய்–ய– லாம் என சட்–டம் க�ொண்டு வரா–மலே அமல் செய்–துள்–ள–னர். மே 25ம் தேதிக்–குப் பின்–னால் அபார்–ஷனே சட்–ட–மா–க–லாம். த ற் – ப�ோ து உ ல – கி ல் 1 9 ந ா டு – க – ளி ல் அபார்–ஷன் செய்–வது குற்–றமாகும்.

- ராஜேஸ்வரி, பெங்–க–ளூரு.

(இது ப�ோல பய–னுள்ள தக–வல்–கள், ஆளு–மை–கள் குறித்த விவ–ரங்–கள், உங்–கள் ச�ொந்த அனு–ப–வம், சின்–னச் சின்ன ஆல�ோ–ச–னை–கள், உங்–களை பாதித்த நிகழ்–வு–கள் என எதை வேண்–டு–மா–னா–லும் வாச–கர் பகு–திக்கு அனுப்–ப–லாம். சிறந்–தவை பிர–சு–ரிக்–கப்–ப–டும்.)


த.சக்திவேல்

கசியமாக நாம் சந்தித்திருக்கிற�ோம் ரம�ௌன வேளைகளில் அவற்றால்

நான் ந�ொறுக்குற்றேன் உன் இதயம் அதை மறந்திருக்கலாம் உன் ஆன்மாவும் இவை உண்மையில்லையென ஏமாற்றலாம் ஆனால், ஆண்டுகள் பல கழித்து உன்னை நான் சந்திக்க நேர்ந்தால் உன்னை எப்படி வரவேற்பேன். அறிவாயா? ப�ொருமும் ம�ௌனத்தாலும் க�ொட்டும் கண்ணீராலும் - பைரன்

ஒரு பெண்ணின் மென்மையான உணர்வுகளின் வழியாக, அவளுக்குள் காதல் மலர்கின்ற அற்புதமான தருணங்களையும், பிரிவின் துயரையும் பார்வையாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குள் உணர்ந்துக�ொள்ளும்படி அருமையாகச் சித்தரிக்கிறது டேவிட் லீன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘ப்ரீஃப் என்கவுன்டர்’. 1938 ஆம் வருடத்தின் கடைசி நாட்களில் படத்தின் கதை நிகழ்கிறது. நடுத்தரக் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பிரிட்டிஷ் பெண்ணான லாரா ஒரு புத்தகப்புழு. முப்பது வயதைக் கடந்த அவளுக்கு அன்பான கணவனும், அழகிய இரண்டு குழந்தைகளும் இருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் காலையில் நூலகத்துக்குச் செல்வது. அங்கே சில

64

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


மணி நேரங்கள் செலவிட்டபின் மதியம் திரையரங்கு சென்று படம் பார்ப்பது. படம் முடிந்தபின் வீட்டுக்குத் திரும்ப ரயில் நிலையத்துக்குச் செல்வது. ரயிலுக்காகக் க ா த் தி ரு க் கு ம் இ டைவெ ளி யி ல் அங்கிருக்கும் காபி ஷாப்பில் ப�ொழுதைப் ப�ோ க் கு வ து . . . அ வ ள து வ ா டி க ்கை . இப்படித்தான் லாராவின் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் கழிகிறது. அந்த ந ா ட்க ளி ல் ல ா ர ா ம ட் டு மல்ல , இ ங் கி ல ா ந் தி ல் வ சி க் கு ம் ந டு த ்தர க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பல பெண்களின் வாடிக்கையும் இதுவே. ல ா ர ா வி ன் க ண வ ர் வீ ட் டி ல் இருக்கும்போது எல்லாம் செய்தித்தாளில் வருகின்ற புதிர் விளையாட்டை சரி செய்வதிலேயே மும்முரமாக இருக்கிறார். விளையாட்டில் ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தீர்க்க லாரா அவருக்கு உதவுகிறாள். கணவனும் மனைவியும் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக தங்களின் வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள்.

இ ந்த நி லை யி ல் இ ன்ன ொ ரு வி ய ா ழ க் கி ழ மை வ ரு கி ற து . அ து ஸ்பெஷலான ஒரு வியாழக்கிழமையாக லாராவுக்கு அமைகிறது. ஆம்; படம் மு டி ந் து வீ ட் டு க் கு ச் செல்ல ர யி ல் நிலையத்தில் லாரா காத்திருக்கிறாள். அப்போது அவளது வலது கண்ணில் தூசு விழுந்து, கண்ணைத் திறக்கமுடியாமல் அவதிப்படுகிறாள். அந்த நேரத்தில் ஏதேச்சையாக அங்கே வருகிறார் ஹார்வி. சிரமத்தில் இருக்கும் லாராவைக் காண்கின்ற அவர், ‘தான் ஒரு மருத்துவர்...’ எ ன் று அ றி மு க ம ா கி அ வ ளு க் கு உ த வு கி ற ா ர் . இ ய ல் பு நி லை க் கு த் திரும்புகிறாள் லாரா. ஹார்விக்கும் லாராவுக்கும் இடையிலான இந்த முதல் சந்திப்பு எந்தவித ஆரவாரமுமில்லாமல் சில ந�ொடிகளிலேயே நிகழ்ந்து முடிகிறது. ஒ வ ்வ ொ ரு வி ய ா ழ க் கி ழ மை யு ம் ரயில் நிலையத்துக்கு அருகிலிருக்கும் மருத்துவமனைக்கு ஸ்பெஷல் டாக்டராக வருகை புரிகிறார் ஹார்வி. முப்பது வயதைக் கடந்த அவருக்கும் திருமணமாகி குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள். அடுத்த வியாழக்கிழமை. தான் வேலை செய்யும் மருத்துவமனைக்கு அருகில் லாரா செல்வதைக் கவனிக்கிறார் ஹார்வி. உடனே லாராவிடம் சென்று கடந்த வாரம் நிகழ்ந்ததை நினைவூட்டுகிறார். இருவரும் பரஸ்பரமாக தங்களைப் பற்றி பரிமாறிக் க�ொள்கின்றனர். காபி ஷாப்புக்குச் செல்கின்றனர். திரைப்படத்துக்கும் ப�ோகிறார்கள். ‘அடுத்த வாரமும் சந்திக்கலாம்...’ என்று ரயில் நிலையத்தில் லாராவிடமிருந்து வி டை ப ெ று கி ற ா ர் ஹ ா ர் வி . மு த ல் முறையாக லாரா வீட்டுக்குத் திரும்ப தாமதமாகிறது. ஹார்வியைச் சந்தித்தது, அவருடன் திரைப்படத்துக்குச் சென்றது... என எல்லாவற்றையும் தன் கணவருடன் பகிர்ந்துக�ொள்கிறாள். அவர் எதையும் பெரிதுபடுத்தாமல் வழக்கம்போல புதிர் விளையாட்டில் மூழ்கிக் கிடக்கிறார். ஒ வ ்வ ொ ரு வி ய ா ழ க் கி ழ மை யு ம் ஹ ா ர் வி யு ம் , ல ா ர ா வு ம் ர யி ல் நிலையத்தில் சந்தித்துக் க�ொள்கின்றனர். இ ரு வ ரு க் கு ம் இ டை யி ல் க ா த ல் மலர்கிறது. அருகிலிருக்கும் அற்புதமான இ ட ங ்க ளு க்கெல்லா ம் ல ா ர ா வை ஹார்வி அழைத்துச் செல்கிறார். காலம், இடம், சூழல் எல்லாவற்றையும் மறந்து மகிழ்ச்சியில் திளைக்கின்றனர். லாரா வீடு திரும்ப முன்பைவிட தாமதமாகிறது. வீட்டுக்குப் ப�ோகாமல் ஹார்வியுடன்

65


இருக்கவே அவளின் மனம் துடிக்கிறது. இருந்தாலும் கணவர், குழந்தைகளுக்காக வீட்டுக்குச் செல்கிறாள். கணவரிடம் ஏதாவது ப�ொய்யைச் ச�ொ ல் லி சம ா ளி க் கி ற ா ள் . ப �ொ ய் ச�ொல்வது அவளைக் குற்றவுணர்வில் த ள் ளு கி ற து . த ன் னு டை ய க ண வ ர ை ஏமாற்றுகிற�ோம�ோ என்று வருந்துகிறாள். ஒருவித அவமான உணர்வு அவளைப் பற்றிக்கொள்கிறது. கணவருக்கு லாராவின் விஷயம் தெரியவந்தாலும், அவர் எதையும் வெளிக்காட்டாமல் இயல்பாக எப்போதும் ப�ோலவே லாராவிடம் நடந்துக�ொள்கிறார். தன்னுடைய நிலை என்னவென்று தெரிந்தாலும் லாராவால் ஹார்வியின் மீ த ா ன க ா த ல் உ ண ர ்வை கை வி ட முடிவதில்லை. கணவனுக்கும், ஹார்விக்கும், சமூக கட்டமைப்புக்கும், குழந்தைகளுக்கும் இடையில் மாட்டிக்கொண்டு காதலில் தத்தளிக்கிறாள் லாரா. இறுதியில் ஹார்வியிடம் ‘நம்முடைய உறவுக்கு எந்த எதிர்காலமும் இல்லை, அது நம் இருவருடைய குடும்பத்தையும் பாதிக்கும். நாம் பிரிந்துவிடுவதே நல்லது...’ எ ன் று மு றையி டுகிறாள். ஹ ார் வியும் தனது சக�ோதரன் மூலம் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள மருத்துவமனையில் தனக்கு வேலை கிடைத்திருப்பதாகச் ச�ொல்கிறான். ‘நீ விரும்பினால் நான் இங்கேயே இருக்கிறேன். இல்லையென்றால் ஆப்பிரிக்காவுக்குக் கிளம்புகிறேன்...’ என்கிறான். ஹார்வி ஆப்பிரிக்கா செல்ல அரை

66

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

மனத�ோடு சம்மதிக்கிறாள். அவர்கள் சந்தித்த அதே ர யி ல் நி லை ய த் தி ல் கண்ணீர் மல்க இருவரும் பிரிகின்றனர். தன்னிடம் மீ ண் டு ம் தி ரு ம் பி வந்ததற்காக லாராவிடம் ந ன் றி தெ ரி வி க் கி ற ா ர் அவளுடைய கணவர். திரை இருள்கிறது. க த ா ந ா ய கி யி ன் க ண் ணி ல் தூ சு வி ழ , அந்த வழியாக வருகின்ற க த ா ந ா ய க ன் அ தை எடுத்துவிட... இதனால் இருவருக்கும் இடையில் க ா த ல் ம ல ர்வதை திரையில் காட்டிய முதல் படம் இதுவாகத்தான் இ ரு க்க வே ண் டு ம் . ஏனென்றால் இப்படம் வெளியான ஆண்டு 1945. இ ந்தப் படத் தி ல் கதையைவிட மனித உணர்ச்சிகளுக்குத் த ா ன் அ தி க ள வி ல் மு க் கி ய த் து வ ம் க�ொடுத்திருக்கிறார் இயக்குனர் டேவிட் லீன். கதை நிகழும் இடத்தைத் தாண்டி, கதாபாத்திரங்களின் உணர்வுகளையும் அழகாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறது ராபர்ட் கிராஸ்கரின் கேமரா. லாராவாக நடித்த சிலியா ஜான்சனின் நடிப்பு அசாதாரணம். கேன்ஸ் உள்ளிட்ட உயரிய விருதுகளைப் பெற்ற இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற வசனங்களும் அற்புதம். உதாரணத்துக்கு லாராவைப் பிரிகின்ற ப�ோது ஹார்வி அவளிடம் பேசும் இந்த வசனம்... ‘‘ஹார்வி: என்னை மன்னித்துவிடு. ல ா ர ா : எ து க்கா க உ ன ்னை ந ா ன் மன்னிக்கணும்? ஹார்வி: எல்லாவற்றுக்கும்... உ ன் க ண் ணி ல் வி ழு ந்த தூ சை வெளியே எடுப்பதற்காக நிகழ்ந்த நம் மு த ல் ச ந் தி ப் பி ற்கா க வு ம் , உ ன ்னை க் காதலித்ததற்காகவும், அந்த காதலால் உனக்கு ஏற்பட்ட இன்னல்களுக்காகவும் என்னை மன்னித்துவிடு. லாரா: நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன். இதே காரணங்களுக்காக நீயும் என்னை மன்னித்தால்...’’ தி ரு ம ண த் து க் கு ப் பி ற கு க ா த லி ல் ஈடுபடுபவர்களை ‘கள்ளக் காதலர்கள்’ எ ன் று க�ொச ்சை ப ்ப டு த் து ப வ ர்க ள் அவசியம் பார்க்க வேண்டிய படம் இது.


பிளாஸ்க் தெர்மாஸ்

பராமரிப்பு

 பிளாஸ்–கு–க–ளைப் பயன்–ப–டுத்–தா–த–ப�ோது அதில் – ந்–தால் நாற்–றம் சிறிது சர்க்–கரை ப�ோட்டு வைத்–திரு வராது.  பிளாஸ்–கு–கள் பயன்–ப–டுத்–தா–த–ப�ோது திறந்தே வைக்க வேண்– டு ம். மூடி வைத்– த ால் வாடை அடிக்–கும்.  பிளாஸ்–கில் குளிர்–பா–னங்–கள் ஊற்–றும் முன்–பு குளிர்ந்த நீரி–லும், சூடான பானங்–கள் ஊற்–று–வ– தற்கு முன்பு சுடு–நீ–ரி–லும் கழுவ வேண்–டும். பிரஷ் க�ொண்டு தேய்த்–துக் கழுவ வேண்–டும்.  சூடு வெகு நேரம் ஆறா–மல் இருக்க பிளாஸ்க் நிறைய சூடான பானத்தை ஊற்ற வேண்–டும்.  பிளாஸ்–கில் வாஷரை அடிக்–கடி மாற்–று–வ–தன் மூலம் துர்–நாற்–றம் வீசு–வ–தைத் தடுக்–க–லாம்.  ஒவ்– வ�ொ ரு முறை– யு ம் பிளாஸ்– கை ப் பயன்– ப– டு த்– து ம் முன்பு வாஷர் ரீபிலை வெளியே எடுத்–துக் கழுவி சுத்–தப்–ப–டுத்–தி–னால் நல்–லது.  ரீபிலை சுத்– த ம் செய்ய மிரு– து – வ ான துணி, – ற்–றைப் பயன்–ப–டுத்–த–லாம். ஸ்பான்ச் ப�ோன்–றவ  நீர்க்– கு – ழ ா– யி – லி – ரு ந்து நேர– டி – ய ாக பிளாஸ்– கி ல் தண்–ணீர் விழும்–படி கழு–வக் கூடாது. பல–மா–கக் குலுக்–க–வும் கூடாது. – ளை பிளாஸ்க் உள்ளே ப�ோட்டு  பேப்–பர் துண்–டுக தண்–ணீர் விட்–டுக் குலுக்–கிக் கழு–வின – ால் உள்–பகு – தி நன்–றா–கச் சுத்–த–மா–கும்.  பிளாஸ்–கில் ஐஸ் வைப்–ப–தென்–றால் தூளாக்–கி– விட்டு சாய்–வாக வைத்து நிரப்ப வேண்–டும்.  சூடான காபிய�ோ, டீய�ோ பிளாஸ்–கில் ஊற்–றும்– ப�ோது சர்க்–கரை சேர்க்–கா–மல் குடிக்–கும்–ப�ோது சர்க்–கரை சேர்க்க வேண்–டும். சர்க்–கரை சேர்த்த பானம் ஊற்–றி–னால் பால் திரிந்–து–விட வாய்ப்– புண்டு.  திட– உ–ண–வுப் ப�ொருட்–களை பிளாஸ்–கில் வைத்– தி–ருந்–தால் பயன்–ப–டுத்–தி–ய–தும் உடனே சுடு–நீரை உள்ளே விட்டு பிற–கு–தான் கழுவி சுத்–தம் செய்ய வேண்–டும்.  பிளாஸ்கை பாது–காப்–பான இடத்–தில் வைத்–தி– ருக்க வேண்–டும். தவறி கீழே விழுந்து விட்–டால் உடைந்–து–விட வாய்ப்–புண்டு.  பிளாஸ்–கில் ஊற்–றும் பானம் அதிக சூடா–கவ�ோ அதிக குளி–ரா–னத – ா–கவ�ோ இருந்–தால்–தான் அதே வெப்–பம் அல்–லது குளிர்ந்த நிலை–யில் பானத்தை நீண்ட நேரம் வைக்க முடி–யும்.

- ஆர்.ஜெய–லட்–சுமி, திரு–நெல்–வேலி.

67


ஷாலினி நியூட்டன் ஃப்ரன்ட் நாட் டிஷர்ட்

ட்

ரெண்டி, வெஸ்டர்ன் கேஷுவல் லுக் வேண்டுமா? இத�ோ ஃப்ரண்ட் நாட் டிஷர்ட்கள். அடிக்கும் வெயிலுக்கு ஏற்பவும் மேலும் லைட் வெயிட்டாகவும் இருக்கும் உடை. இதனுடன் படத்தில் மாடல் அணிந்திருப்பது ப�ோல் ஜீன் அல்லது ¾ ஜீன்களுடன் மேட்ச் செய்துக�ொள்ளலாம். ஆக்ஸசரிஸ்களும் சிம்பிளாக அணிந்து க�ொள்வது நல்லது.

68


புராடெக்ட் க�ோட்: 13051432 www.limeroad.com விலை: ரூ.599

கருப்பு நிற வாட்ச் கைகளில் எந்தவித நகைகளும் அணியாமல் பேக் மற்றும் காலணிகளை மேட்ச் செய்யும் கலரில் ஃபேன்சி வாட்ச்கள் அணிந்தால் சிறப்பு. புராடெக்ட் க�ோட்: SDL086357869 www.snapdeal.com விலை: ரூ. 225

ஆங்கிள் லெங்த் பூட்ஸ்

புராடெக்ட் க�ோட்: SDL186965594 www.snapdeal.com விலை: ரூ.2299

கருப்பு நிற ஸ்லிங் பேக்

ஹூப் த�ோடு

புராடெக்ட் க�ோட்: earringER170713304 www.romwe.co.in விலை: ரூ. 100

புராடெக்ட் க�ோட்: B07482C7D5 www.amazon.in விலை: ரூ. 299

69


சம்மர் மேக்ஸி

சம்மர் என்றாலே உடலை இறுக்கிப் பி டி க்கா ம ல் , க ா ல்கள ை ஒ ட்டாத உ டை க ள் எ னி ல் நி ச்ச ய ம் ந ம க் கு பிடித்துப்போய் விடும். அந்த வகையில் மேக்ஸி உடைகளுக்கும், ஸ்கர்ட்களுக்கும் எப்போதும் சம்மர் என்றால் ஒரு தனி இடம் தான். இத�ோ காட்டன் லாங் ஸ்டைலிஷ் மேக்ஸி. ட்ரெண்டி அதே சமயம் லைட் வெயிட், க�ொஞ்சம் லூசாக அணியும் மேக்ஸி உடை. ஆக்ஸசரிஸ்களும் ஹெவி மெட்டல்கள் இல்லாமல் லைட் வெயிட்டில் அணியலாம்.

காட்டன் மேக்ஸி கவுன்

பு ர ா ட ெ க் ட் க�ோ ட் : MI863WA84MYUINDFAS www.jabong.com விலை: ரூ.1999

பீச் கலர் ஆங்கிள் ஸ்ட்ராப் காலணி

புராடெக்ட் க�ோட்: B07416RCCT www.amazon.in விலை: ரூ. 2999

70

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


சிவப்பு நிற இறகு த�ோடு

புராடெக்ட் க�ோட்: FashMade Red Tribal Feather Alloy Dangle Earring www.flipkart.com விலை: ரூ.169

மல்டி பேண்ட் வாட்ச்

புராடெக்ட் க�ோட்: B00WNA67M0 www.amazon.in விலை: ரூ.449

லைட் பீச் கலர் ஸ்லிங் பேக் உடையே கேஷுவல் லுக் என்பதால் கலர்களில் அதீத கவனம் செலுத்த அவசியம் இல்லை. பேக் மற்றும் காலணி ஏதேனும் ஒரு லைட் கலர் அல்லது கருப்பு என அணியலாம். புராடெக்ட் க�ோட்: B01BLACE1U www.amazon.in விலை: ரூ.577

71


சரஸ்வதி சீனிவாசன்

மேற்குலகின்

மையம் அமெரிக்கப் பயணக் கட்டுரை

72

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


த மினி

த�ொடர்

லை நிமிர்ந்து தெரு –மு–ழு–வ–தும் நிரம்பி இருந்த கட்–ட–டங்–க–ளைப் பார்த்–த�ோம். வேறு ஏத�ோ உல–கத்–தில் இருப்–பது ப�ோன்ற பிரமை ஏற்–பட்–டது. அவ்–வப்–ப�ொழு – து, ஐஸ்–கட்–டி–கள் ‘பட்–பட்’ டென கீழே விழுந்–தன. அந்த ஐஸ்–கட்–டி–கள்–கூட ஏத�ோ எந்–தி–ரம் மூலம் ஷேப் செய்–யப்–பட்–டது ப�ோன்–றி–ருந்–தன. காரின் மேல் விழுந்–தால், கண்–ணா–டி–கள் உடை–யும்–ப–டி–யும், ப�ொருட்–கள் ந�ொறுங்–கும்–ப–டி–யும் பல–மான கட்–டி–க– – ரு – ந்–தன. வழி முழு–வது – ம் காணப்–படு – ம் த�ோட்–டங்–கள – ை–யும், மரங்–கள – ை–யும் ளா–கயி வியப்–புட – ன் பார்த்–த�ோம். மரங்–களி – ன் இலை–களி – ல்–தான் எத்–தனை – யெ – த்–தனை நிறங்–கள்! சில மரங்–கள் அழ–கான பிர–வுன் நிறம், ர�ோஸ் நிறம், சிவப்–பும், மஞ்–ச–ளும் கலந்–த–வை–யென கண்–க–ளுக்கு விருந்–த–ளித்த வண்–ணம் காணப்–பட்–டன. என்ன ஒரு இயற்–கை–யின் மாயம்! அழ–கை–யெல்–லாம் ஒரே இடத்–தில் க�ொட்–டி–ய–து–ப�ோல காணப்–பட்–டது.

73


மரங்–கள் மட்–டுமா அழகு? பூக்–க–ளைப்– பற்– றி ச் ச�ொல்– ல வே வேண்– ட ாம். என்– னென்ன நிறங்–கள்? செடி–க–ளின் இலை–க– ளை–விட பூக்–களே அதி–கம் காணப்–பட்–டன. மிகச்–சி–றிய செடி–யா–க–யி–ருந்–தா–லும், அதில் பூக்–க–ளும், ம�ொட்–டுக்–க–ளும் மண்–டிக் கிடந்– தன. வண்– ண ங்– க ளை ச�ொல்– ல வே முடி– யாது. அப்–ப–டி–ய�ொரு நிறங்–க–ளின் கூட்டு. அனைத்து இயற்கை அழ–கும் இங்–கு–தான் க�ொட்–டிக்–கி–டக்–கி–றத�ோ என்று நினைக்–கும்– அ–ள–வுக்கு இயற்–கை–யின் அழகு! இதில் ஆச்–சரி – ய – மெ – ன்–னவெ – ன்–றால், ஒரே த�ொட்–டி–யில் பல–வித ‘வெரைட்–டி–’–க–ளில் பூக்–கள். அவற்றை அலசி ஆராய்ந்து, செடி–க– ளின் கூட்டை அமைப்–பார்–கள் ப�ோலும்! ஒ வ் – வ�ொ ரு கி ள ை – யி – லு ம் ஒ வ் – வ�ொ ரு வித–மான பூங்–க�ொத்து! த ரை – யி ல் உ ட் – க ா ர் ந் து வி ட – ல ா ம் என்–று–கூட த�ோன்–றும். அப்–படி ஒரு சுத்–தம். சிறிது நமக்கு வயிற்– று க்– கு க் கிடைத்– த ால்– கூட ப�ோதும்! கண்–க–ளுக்–கும், மன–திற்–கும் விருந்து கிடைத்–து–விட்–டதே என்று எண்– ணத்–த�ோன்–றும். ‘குளிர்–காற்று அடித்–தால் என்ன, பனி மழை பெய்– த ால் என்– ன ’ அனைத்–தை–யும் ரசித்–துக்–க�ொண்டு, வீட்– டிற்– கு ள் நுழைந்– த ா– லு ம், மித– ம ான வெப்– பம் நம்மை அர– வ – ணை த்து, அன்– ப�ோ டு வர–வேற்–றது. வெளி–யில் நடக்–கும்–ப�ொ–ழுது கத–க–தப்–பா–க‌இருக்–கும். இந்த அனு–ப–வ–மும் முதன் முத–லில்–தான். பின் அதுவே நமக்கு ‘த்ரில்’ ஆகத் த�ோன்–றும். நாங்–கள் இருந்த இருப்–பி–டத்–தில், சுற்–றி– லும் நிறைய சீனர்–களு – ம், அமெ–ரிக்–கர்–களு – ம்– தான். எங்–கா–வது, ‘ஓர் இந்–தி–யரை – ப் பார்க்க மாட்–ட�ோம – ா’ என்று முத–லில் த�ோன்–றிய – து. ஆனால், கல்–லூ–ரிக்–குச் சென்று பார்த்–த–வு– டன், ஓர் இந்–திய சூழ்–நிலை – யு – ம் தென்–பட்–டது. ஆமாம், இந்–திய – ா–வின் மூலை முடுக்–குக – ளி – லி – – ருந்–தெல்–லாம், வந்–தி–ருந்த மாண–வர்–க–ளைக்– காண முடிந்– த து. ப�ொறி– யி – ய ல், த�ொழிற்– கல்வி, மருத்–துவ – க்–கல்வி என அனைத்–திலு – ம் இந்–திய மாண–வர்–கள் காணப்–பட்–டார்–கள். முத–லில் அங்கு நடந்த ஒரு பட்–ட–ம–ளிப்பு விழா–வில் பங்கு க�ொண்–ட�ோம். பெரிய அள– வில் பல க�ோடி–கள் செல–வ–ழித்து செய்–யப் ப – டு – ம் திரு–மண – ங்–கள்–கூட அப்–படி – யி – ரு – க்–காது. உல–கத்–திலு – ள்ள அனைத்–துப் படித்த அறி–வா– ளி–கள் ஒன்–றுகூ – டி – ன – ால் எப்–படி – யி – ரு – க்–கும�ோ அப்–ப–டிக் காணப்–பட்–டது கல்–லூரி அரங்–க– மும், ஆடிட்–ட�ோ–ரி–ய–மும். அத்–தனை பேர் ஒன்–றுகூ – டி – ன – ா–லும், ஆரம்–பிக்–கும் விழாவ�ோ முடி–யும் சம–யம�ோ ஒரு நிமி–டம்–கூட தாம–தம் இல்லை. அத்–தனை மாண–வர்–களு – ம் பேண்ட் வாத்–தி–யங்–க–ளு–டன், புகைப்–ப–டக்–கா–ரர்–கள் ப�ொறு–மை–ய�ோடு பின்–த�ொ–டர்ந்து செல்ல,

74

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

அவ–ரவ – ர் இருக்–கைக்கு அணி–வகு – த்–துச் செல்– வது வரை சிறப்– ப ா– ன‌ஏற்– ப ாடு. அங்கு கூடி–யிரு – ந்–தவ – ர்–கள் முகத்–தில் சந்–த�ோஷ – த்தை பார்க்க முடிந்–தது. மாண–வர்–கள் யாரும் எந்த நாட்–ட–வர், எந்த ம�ொழிக்–கா–ரர் என்–றெல்–லாம் ய�ோசிக்– – க்–க�ொரு – வ – ர், பாட்ச் கக்–கூட – வி – ல்லை. ஒரு–வரு – ல் உதவி ச�ொருகி விட்–டும், க�ோட் அணி–வதி செய்–துக�ொ – ண்–டும் மகிழ்ச்–சிக – ளை பரி–மா–றிக் க�ொண்–டன – ர். தங்–கள் குடும்–பத்–தி–ன–ரு–டன் ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – ரு ம் புகைப்– ப – ட ம் எடுத்– து க்– – ர் தானே வலிய வந்து உத–வு– க�ொள்ள மற்–றவ வது இத–யத்–தைத் த�ொட்–டது. நம்–மைப்–ப�ோல பிற– ரை – யு ம் நினைக்க வேண்– டு ம் என்று ச�ொல்–லுவ – �ோம். அது உண்–மைத – ான். ‘மே ஐ – வ – ரி – ட – ம் ஹெல்ப் யூ?’ என்று ஒரு–வர் மற்–ற�ொரு – ன் கேள்வி கேட்–டுக்–க�ொண்டு, மரி–யா–தையு – ட உத–வுவ – து என்–பது சிறப்–புக்–கு–ரி–யது. நாங்–கள் அங்கு இருக்–கும்–ப�ொழு – து, வேறு ஒரு வீடு மாற நேர்ந்–தது. இங்–குப�ோ – ல் அங்கு பேக்–கர்ஸ் வைத்து ப�ொருட்–களை எடுத்– துச்–செல்–வது மிக–வும் கடி–னம். கார–ணம், ஆட்–க–ளுக்கு பணம் தந்து வேலை செய்–வது கட்–டுப்–ப–டி–யா–காது. பெரும்–பா–லும் அதை யாரும் விரும்–பு– வ –தில்லை. மாண– வ ர்–கள் யாரா–வது வீடு காலி செய்ய நேரிட்–டால், அவர்– க ள் நண்– ப ர்– க ள், சக ஊழி– ய ர்– க ள் ப�ோன்–ற–வர்–க–ளுக்கு மின்–னஞ்–ச–லில் விஷ– யத்–தைத் தெரி–யப்–ப–டுத்–து–வார்–கள். அதைப்– ப–டித்து விட்டு, அன்–றைய தினத்–தில் யார் யார் ஓய்–வில் இருப்–பார்–கள�ோ அல்–லது யாரால் வந்து உதவ முடி– யு ம�ோ, அவர்– கள் முன்–கூட்–டியே ச�ொல்–லி–வி–டுவ – ார்–கள். அதன்–படி ஒவ்–வ�ொரு – வ – ரு – ம் ப�ொருட்–களை எடுத்–துச்–செல்ல உத–வுவ – ர். நாங்–கள் வீடு மாறும்–ப�ொ–ழுது, இரண்டு பேர் டிரக் எடுத்து (வாட–கைக்கு) வந்–தார்– கள். இரண்டு பேர் ப�ொருட்–களை அடுக்கி வைத்–தார்–கள். ப�ொறு–மை–யாக அனைத்– தை–யும் புதிய இடத்–திற்–குக்–க�ொண்டு வந்து சேர்த்–தன – ர். ஒரு ‘டீம் ஒர்க்’ என்று ச�ொல்– வ�ோமே, அதை எனக்–குப் பார்க்க முடிந்–தது. பிள்–ளை–கள் இரவு ஒரு மணி–யா–னா–லும் வேலையை முடித்–துக் காட்–டிய – து எனக்–குப் பெரு– மி – த த்– தை – யு ம், கண்– க – ளி ல் ஆனந்– த க் கண்–ணீரை – யு – ம் வர–வழை – த்–தது. ஒரு தாயாக, மற்–றப் பிள்–ள ை–க–ள ை–யு ம், என் பிள்–ள ை– யா–கவே நினைக்–கத் த�ோன்–றி–யது. என் மக– னும் அவ்–வப்–ப�ொ–ழுது, அவன் நண்–பர்–கள் வீடு மாறு–வ–தால் உதவ வேண்–டும் என்று கூறி–ய–தெல்–லாம் இப்–ப�ொ–ழுது எனக்–குச் சரி–யெ–னப் புலப்–பட்–டது. எல்–லாம் சட்–டப்–படி – யே நியா–யம – ா–கவே நடை–பெற்–றன. இங்கு ப�ோலவே 11 மாதங்– கள் வாட–கைக்கு பத்–தி–ரம் எழு–தித் தரு–வர்.


த�ொடர்ந்து இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு மீண்–டும் புதுப்–பித்–துத் தரு–வர். வீட்–டுக்கு ர�ொம்–பவு – ம் முன்–பண – ம் பெரும்–பா–ல�ோர் கேட்–பதி – ல்லை. அது–வும் படிக்–கும் மாண–வர்–களு – க்கு ர�ொம்–ப– வும் சலு–கைக – ள். ஓரிரு மாதங்–கள் முன்–பண – ம் வாங்–கின – ா–லும், நம் விருப்–பப்–படி சிலர், வீட்– டிற்கு புதிய ‘பெயின்–டிங்’ ப�ோன்–ற–வற்றை செய்து தரு–வர். நாம் ஏதா–வது ப�ொருளை நஷ்–டம் செய்–திரு – ந்–தால் மட்–டும் அதற்–கான செலவை எடுத்–துக்–க� ொண்டு, மீத– மு ள்ள முன்– ப – ண த்தை நம் கணக்– கி ல் செலுத்தி விடு–வர். பெரிய அபார்ட்–மென்ட்–க–ளில் நீச்–சல் குளம் முதல் கிரிக்–கெட் அல்–லது பாஸ்–கெட் பால் போன்ற விளை–யாட்டு மைதா–னங்–க– ளும் அமைந்–தி–ருக்–கும். குளிர்–கா–லங்–க–ளில் வெறிச்–ச�ோடி காணப்–ப–டும் மைதா–னங்–க– ளில், க�ோடை ஆரம்–பித்–தால், திரு–விழா ப�ோன்று கூட்–டம் அலை ம�ோதும். சூரி–யன் இரவு ஒன்–பது மணி–வரை – கூ – ட சில சம–யங்–க– ளில் மறை– ய ாது. அத– ன ால் பிள்– ள ை– க ள் வெகு– நே – ர ம் தங்– க ள் ப�ொழு– து – ப�ோ க்– கு – க – ளில் மகிழ்ந்து திளைப்–பர். அதைப்–பார்த்து பெற்–ற�ோ–ரும் மகிழ்–வர். குழந்–தை–கள் மூலம் பெற்–ற�ோர்–க–ளுக்–கும் நட்பு வட்–டம் அதி–க– ரிக்–கும். குழந்–தை–களை அழைத்து வரும் பெற்–ற�ோர்–கள், குழந்–தை–கள் விளை–யாடி முடிக்–கும் வரை ஒரு–வ–ருக்–க�ொ–ரு–வர் அறி– மு–கம் செய்–து–க�ொண்டு, தங்–க–ளின் நட்பை வளர்த்– து க்– க� ொள்– வ – தை ப் பார்க்– க – லா ம்.

பெரும்–பா–லான குடும்–பங்–களி – ல் தாய்-தந்தை இரு–வ–ரும் குழந்–தை–க–ளு–டன் வரு–வார்–கள். பெண்– க – ளி ல் முக்– க ால்– வ ா– சி ப்– பே ர் அலு–வ–ல–கங்–க–ளில் வேலை செய்–ப–வர்–கள். ஆனால் அவர்–க–ளுக்கு ஒரு சில வச–தி–கள் உண்டு. வேலைக்கு காலை–யில் வெகு சீக்–கி– ரம் புறப்–பட்–டுச் சென்–றுவி – ட்டு, குழந்–தைக – ள் பள்–ளி–யி–லி–ருந்து வரும் சம–யம் வீட்–டிற்–குத் திரும்பி விடு–வார்–கள். அலு–வல – க – த்–திற்கு அரு– கில் வசிப்–ப–வர்–கள் மதி–யம் சாப்–பாட்–டிற்கு வீட்–டிற்கு வரு–வ–தும் உண்டு. பள்–ளிக்–கல்வி மட்–டு–மல்–லா–மல், அவர்–க–ளுக்கு விருப்–பக் கல்வி தரு–வ–தில் பெற்–ற�ோ–ருக்கு ஆர்–வம் அதி–கம். அது–ப�ோல் உடல்–நல – னி – ல் அக்–கறை காட்–டுவ – தி – ல் அவ்–வள – வு ஈடு–பாடு, எப்–படி – ப்– பட்ட த�ொழி–லில் இருந்–தா–லும், ஆறு–மாத குழந்–தை–யைக்–கூட, த�ொட்–டி–லில் வைத்து தள்–ளிக்–க�ொண்டு உடற்–ப–யிற்–சி–யில் ஈடு–ப–டு– வார்– க ள். ஏரிக்– க – ரை – க – ளி ல் காணப்– ப – டு ம் புல்–தரை – க – ளி – லு – ம், பெஞ்–சுக – ளி – லு – ம் குடும்–பத்– த�ோடு அமர்ந்து ஓய்வு எடுத்–துக்–க�ொண்டு, மீண்–டும் நடைப்–ப–யிற்–சியை மேற்–க�ொள்– வார்–கள். சனி, ஞாயிறு வரை விடு–முறை நாட்–க–ளென்–றால், வீட்டை சுத்–தப்–ப–டுத்தி அழ–கு–ப–டுத்–து–வ–தும், குடும்–பத்–து–டன் செல– வ–ழித்து குதூ–க–லப்–ப–டு–வ–தும் பார்ப்–ப–தற்கு பர–வ–சம்–தான்!

(பய–ணம் த�ொட–ரும்!) ம�ோகன்

எழுத்து வடி–வம்: தேவி

75


நீராலானது

இவ்வுலகு ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்திற்கு எதிரான பெண்கள் ப�ோராட்டம்

இயற்கையின் அங்கம் இனப்பெருக்கம்.

ஒற்றை செல்லாக த�ோன்றிய உயிரில் இருந்து தான் இன்று நாம் காணும் உயிரினங்கள் யாவும் த�ோன்றின. எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் அடிப்படையானது இனப்பெருக்கம். பெண் தன்மையும், ஆ ண் தன ்மை யு ம் இ ய ற ்கை யி ல் த�ோன்றியதும் இனப்பெருக்கத்தின் பரிணாம அடிப்படையில் தான். பெண் தன்மை, ஆண் தன்மை என்பது இங்கு உயிரியல் அறிவியல் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுகிறது. பெண், ஆண் தன்மை தவிர்த்த மூன்றாம் பாலினம் உள்ளதையும் நாம் இங்கு மறக்கவில்லை. கர்ப்பப் பையை பெண்கள் நீக்கி க�ொள்ள வேண்டும் என்று பெரியார் கூறியதையும், குழந்தை பெறுவதை தவிர்த்த வாழ்வை தனிநபர்கள் என்பதும் ச மூ க இ ய ங் கி ய லி ன் பா ர ்வை யி ல் புரிந்து க�ொள்ள வேண்டியவை. அதன் அ ர சி ய ல் மற் று ம் ச மூ க பி ன் பு ல ம் தனியாக விவாதிக்க வேண்டியவை. இங்கு நாம் முன்வைக்க விரும்புவது இனப்பெருக்கம் என்பது இயற்கையின் அங்கம் என்பதையும், அதன் உரிமை தனி

76

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

மு.வெற்றிச்செல்வன்

சூழலியல் வழக்கறிஞர்


ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நபர்கள் சார்ந்தது என்பதையும் தா மி ர த்தா து வை வெட் டி எ டு க் கு ம் தான். சுரங்கங்கள் உள்ளன. இந்தியாவில் தாமிர சூழல் சீர்கேடு காரணமாக உருக்கு ஆலை த�ொடங்க நினைத்த இந் உயிரினத்தின் இனப்பெருக்க நிறுவனம் குஜராத்தில் இடம் தேடியது. தன்மையும் உரிமையும் சிதைந்து அந்த மாநிலம் மறுத்துவிடவே க�ோவா வருகிறது. ந�ோக்கி சென்றனர். அவர்களும் மறுத்து பு கு ஷி மா அ ணு உ லை விட்டனர். பி ன் பு வி ப த் தி ற் கு பின்பு 1994ம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா ப ட ்டா ம் பூ ச் சி க ள் கு றி த்த மாநிலம் ரத்னகிரி மாவட்டத்தில் 700 ஆய்வு ஒன்று மேற்கொள்ளப் க�ோடி மதிப்பில் இந்த ஆலையை நிறுவ பட்டது. ஆய்வின் முடிவில் தி ட ்ட மி ட ்ட ன ர் . சி ல ப ணி களை யு ம் பட்டாம்பூச்சிகள் மரபணுக் மேற்கொண்டனர். அப்பகுதி விவசாயிகள் க ளி ல் பல பா தி ப் பு க ள் இந்த ஆலை அவர்கள் விவசாய நிலத்தின் உ ள்ளா கி யு ள ்ள தை யு ம் , அருகில் வருவதை எதிர்த்தனர். கடும் இனப்பெருக்க தன்மையிலும் ப�ோராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். முடிவில் உ ள்ளா கி மா ற ்ற ங ்க ள் வ ே தாந்தா பி ன்வாங் கி ய து . இ ப ்ப டி இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளனர். தான் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இருந்து அ து ப�ோலவ ே ப ல ்வே று துரத்தப்பட்ட ஸ்டெர்லைட் தமிழகத்துக்கு த � ொ ழி ற ்சாலை யி ல் இ ரு ந் து வந்தது. வெளியேறும் கழிவுகள் சூழலை த மி ழ க த் தி ல் ஸ ்டெ ர ்லைட் பலவாறு பாதித்து வருவதை நிறுவப்படுவதற்கான அனுமதியை 1994ம் நாம் அறிவ�ோம். சூழல் மீது ஆண்டு அன்றைய முதல்வர் ஜெயலலிதா இ ப ்ப டி த � ொ ழி ற ்சாலைக ள் வழங்கினார். நடத்தும் ப�ோரின் காரணமாக இப்படி தூத்துக்குடியில் நிறுவப்பட்ட இயற்கை சிதைந்து வருகிறது. ஸ்டெர்லைட் த�ொழிற்சாலையில் தாமிர இதன் மூலம் பாதிக்கப்படும் கம்பி மற்றும் கந்தக அமிலம், பாஸ்பரிக் மக்கள் பல நாடுகளில் ப�ோராடி அமிலம் ப�ோன்றவற்றின் உற்பத்திகள் வருகின்றனர். துவங்கியது. த ற ்போ து த மி ழ க த் தி ல் ஸ ்டெ ர ்லைட் த � ொ ழி ற் ஸ்டெர்லைட்டும் நிலத்தடி நீரும் சாலைக்கு மக்கள் ப�ோராடி ஸ்டெர்லைட் ஆலை நிலத்தடி வ ரு கி ன்ற ன ர் . நீ ரை யு ம் , கா ற ்றை யு ம் 2010-ல் ஸ்டெர்லைட் கூ டங் கு ள ம் மாசுப்படுத்தும்என்றுஅதன் ஆலையை மூட சென்னை அ ணு உ லை துவக்கம் முதலே அதற்கு ப�ோ ர ா ட ்டத ்தை எதிராக அப்பகுதி மக்கள் உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய ப�ோல பெண்களும், ப�ோராடி வருகின்றனர். உத்தரவை 2013ம் ஆண்டு குழந்தைகளும் இந்த இது நாள் வரை இந்த தள்ளுபடி செய்தது நீதிபதிகள் ப�ோ ர ா ட ்டத ்தை ஆ லை யி ல் இ ரு ந் து 8 2 மு ன ்னெ டு த் து ஏ.கே.பட்னாயக், எச்.எல்.க�ோகலே மு றை வி ஷ வா யு க ்க ள் அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு. கசிந்துள்ளதாக தமிழக வருகின்றனர். “ஸ்டெர்லைட் ப�ொய்யான மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் ஸ்டெர்லைட் வரலாறு கூறுகிறது. குறிப்பாக கந்தகவ ே தாந்தா தகவல்களை தந்ததும், டை-ஆக்சைடு என்னும் பன்னாட் டு தகவல்களை மறைத்ததும் வாயுவின் வெளியேற்றம் நி று வ ன த் தி ன் உண்மைதான். ஆனாலும், அ தி கமாக இ ரு ந்த ஒ ரு அ ங ்கமாக அவர்களுக்கு நிவாரணம் நிகழ்வுகளும் இருக்கின்றன. தூ த் து க் கு டி யி ல் வழங்கியிருக்காவிட்டால் அது இந்த ஆலையில் இருந்து இ ய ங் கி வ ரு கி ற து வெளியேறும் மாசு நிலத்தடி ஸ ்டெ ர ்லைட் த�ொழிற்சாலையை மூடுவதில் நீரிலும், காற்றிலும் கலந்து தா மி ர உ ரு க் கு முடிந்திருக்கும்” என அவர்கள் ம க ்க ளு க் கு ப ல ்வே று த�ொழிற்சாலை. இந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். பாதிப்புகளை உண்டாக்கி த�ொழிற்சாலையின் வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் உ ரி மை ய ாளர் கூறுகின்றனர். இதன் காரணமாக அனில் அகர்வால். லண்டனில் இந்த ஆலையின் செயல்பாட்டை இருக்கிறார். இவரின் வேதாந்தா மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பலமுறை பன்னாட் டு நி று வ ன த் தி ற் கு

77


நிறுத்தியுள்ளனர். பல சமயங்களில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உரிய அனுமதி இன்றியும் இந்த ஆலை செயல்பட்டுள்ளது. இந்த ஆலை மூலம் ஏற்படும் சூழல் சீர்கேட்டினால் பெண்களும் குழந்தைகளும் மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பெண்களுக்கு மகப்பேறு த�ொடர்பான பிரச்சனைகள் அ தி க ரி த் து வ ரு கி ன்ற ன . மே லு ம் இப்பகுதியில் புற்று ந�ோயின் பாதிப்பும் அதிகரித்து வருகிறது. இப்படியான பாதிப்புகள் நிலத்தடி நீர் மூலமாகவும், காற்றின் மூலமாகவும் உண்டாகின்றன. உச்ச நீதிமன்றத்தால் 2 0 1 3 ம் ஆ ண் டு அ மை க ்க ப ்ப ட ்ட குழுவின் அறிக்கையில் நிலத்தடி நீரில் சில ரசாயனங்களின் தன்மை அதிகம் இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் நச்சுப்புகையான கந்தக-டைஆக்ஸைடு (Sulfur dioxide) அப்பகுதியை மிக பெரியளவில் பாதிப்புக்குள்ளாக்கி வருகிறது.

78

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

ஸ்டெர்லைட்டில் ஒரு டன் அளவிலான தா மி ர ம் உ ற ்ப த் தி ச ெ ய்ய ப ்ப டு கி ன்ற ப�ோது 2 கில�ோ கந்தக-டை-ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது. மே லு ம் தி ட க ்க ழி வு க ளு ம் பல வெளியேறுகின்றன. இப்படியான கழிவுகள் அருகில் இருக்கும் நீர் நிலைகளிலும், கடலிலும் கலக்கப்படுகின்றன. மேலும், ஆலைக்கு தேவையான நீர் தாமிரபரணியில் இ ரு ந் து எ டு க ்க ப ்ப டு வதாக பு கார் எழுந்துள்ளது. ஸ்டெர்லைட் த�ொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியாகும் கழிவுநீரில் உள்ள காரீயம், காட்மியம், துத்தநாகம், ஆர்செனிக், பாதரசம் ப�ோன்ற உல�ோகங்கள் நீரை நேரடியாக நச்சுப்படுத்துகின்றன. க ழி வு களால் நீ ர் நி லைக ள் பாதிப்புக்குள்ளாகி விவசாய நிலங்களையும் பாழ்படுத்தியுள்ளது. கடலில் ஏற்பட்டுள்ள மாசு காரணமாக மீன் வளம் குறைந்துள்ளது. இத�ோடு அப்பகுதி மக்கள் த�ொடர்ச்சியான மூச்சுத்திணறல், நெஞ்சு எரிச்சல், கண்


எரிச்சல், சுவாசக்கோளாறு ப�ோல பல ந�ோய்களை எதிர் ந�ோக்கி வருகின்றனர். இன்னும் ம�ோசமான நிலை என்னவெனில், பிறக்கும் குழந்தைக்கும் புற்று ந�ோய் வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் கூறுகின்றனர். கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கருச்சிதைவு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், மலட்டுத்தன்மை அதிகரித்துள்ளதாகவும், சிறுநீரகக்கல் ப�ோன்ற பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் கூறுகின்றனர். மேற் கூறியவை அனைத்தும் நிகழ ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் தான் காரணம் என்று எப்படி ச�ொல்வது. இதற்கான அறிவியல் ஆய்வுகள் ஏங்கே என்று கேள்வி கேட்கின்றனர் பலர். உண்மையில் இதனை செய்ய வேண்டியது அரசு. தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம�ோ இத்தகைய ஆய்வுகளை ஸ்டெர்லைட் நிறுவனமே செய்து தர வேண்டும் என்று கூறுவது க�ொடுமையின் உச்சம்.

ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான வழக்குகள்

2010-ல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட ச ெ ன ்னை உ ய ர் நீ தி மன்ற ம் வ ழ ங் கி ய

உத்தரவை 2013ம் ஆண்டு தள்ளுபடி செய்தது நீதிபதிகள் ஏ.கே.பட்னாயக், எச்.எல். க�ோகலே அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு. “ஸ்டெர்லைட் ப�ொய்யான தகவல்களை தந்த து ம் , தகவ ல ்களை மறைத்த து ம் உண்மைதான். ஆனாலும், அவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கியிருக்காவிட்டால் அ து த � ொ ழி ற ்சாலையை மூ டு வ தி ல் முடிந்திருக்கும்” என அவர்கள் தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர். “1997 முதல் 2012 வரை ஸ்டெர்லைட் இழைத்த சேதங்களுக்கு நிவாரணமாகவும், உரிய அனுமதிகள் பெறாமல் த�ொழிற் சாலையை நீண்ட காலம் நடத்தியதற்கு அபராதமாகவும் ரூ.100 க�ோடி கட்ட வேண்டும்” என்றும் கூறினர். தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அனுமதிக்கு எதிராகஸ்டெர்லைட்நிறுவனம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூறியது. குறிப்பாக மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் இருந்து 25 கில�ோ மீட்டர் த�ொலைவில் ஆலை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று 1994ம் ஆண்டு அனுமதி ஆணையில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஆலையை சுற்றி சூழல் பாதுகாப்பு பகுதி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு இருந்தன. ஸ்டெர்லைட் அமைந்துள்ள பகுதிய�ோ வளைகுடாவில் இருந்து 14 கில�ோ மீட்டர் உள்ளாகவே இருக்கிறது. இதன் காரணமாகவ�ோ சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆலையை மூட உத்தரவிட்டது. ஆ ன ால் உ ச்ச நீ தி மன்ற ம் இ ந்த வாதத்தை ஏற்கவில்லை. வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டப்படி மன்னார் வளை கு டா அ றி வி க ்க ப ்ப ட ்ட வ ன வி லங் கு பூங்காவாக இருந்த ப�ோதிலும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டப்படி த�ொழிற்சாலை துவங்க தடை செய்யப்பட்ட இடமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இதனை மத்திய அரசு தான் செய்ய வேண்டும். அத்தகைய செயலை மத்திய அரசு செய்ய தடை எதுவும் இல்லை என்று கூறியது. மேலும் ஸ்டெர்லைட் த�ொழிற்சாலை சிப்காட் பகுதிக்குள்ளாக உள்ளது. இங்கு பல்வேறு த�ொழிற்சாலைகள் உள்ளன என்று கூறியது. இதன் ப�ொருள் மன்னார் வளைகுடாவை காக்க ஸ்டெர்லைட் அமைந்துள்ள சிப்காட் பகுதியை இடம் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்பதே. தற்போது நம் முன் உள்ள கேள்வி மக்களையும் மன்னார் வளைகுடாவையும் காக்க என்ன செய்ய வேண்டும். சிப்காட் த�ொழிற்பேட்டையை இடம் மாற்றம் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் மட்டுமே தூத்துக்குடி மக்களை காக்க முடியும். (நீர�ோடு செல்வோம்!)

79


ெஜ.

ஸ்டெர்லைட்

அபாயம் எனும்

டந்த 20 ஆண்–டு–க–ளுக்கு மேலாக ஸ்டெர்–லைட் ஆலைக்கு எதி–ராக மக்–கள் ப�ோரா–டிக்– க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். இந்த ஆலை–யில் இருந்து வெளி–யேற்–றப்–ப–டும் கழி–வு–க–ளால் தூத்–துக்–குடி பகுதி மக்–கள் பல்–வேறு ந�ோய்–கள் கார–ண–மாக உயி–ரி–ழந்–தும் இருக்–கின்–ற–னர். ஒவ்–வ�ொரு முறை–யும் ஓர் இழப்பை சந்–திக்–கும்–ப�ோது தூத்–துக்–குடி பகுதி ப�ோர்–க்க–ள–மா–கவே காட்சி அளிக்–கி–றது. குறிப்–பாக கடந்த சில மாதங்–க–ளாக லட்–சக்–க–ணக்–கா–னவ – ர்–கள் ஸ்டெர்– லைட் ஆலையை மூட வலி–யு–றுத்தி பெரும் ப�ோராட்–டத்தை நடத்–தி–வ–ரு–கின்–ற–னர். மக்–கள் ப�ோராட்–டம் குறித்–தும், ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யால் ஏற்–பட்ட பாதிப்–பு–கள் குறித்–தும் பேசும்–ப�ோது பல அதிர்ச்–சி–யூட்–டும் தக–வல்–களை நமக்கு தெரி–வித்–த–னர்.

பூ வு– ல – கி ன் நண்– ப ர்– க ள் அமைப்பை சேர்ந்த சுற்–றுச்–சூழ – ல் ஆர்–வல – ர் சுந்–தர்–ரா–ஜனி – – டம் பேசி–னேன். “ஸ்டெர்–லைட் ஆலையை நிறுவ முத–லில் திட்–டமி – ட்–டது மகா–ராஷ்–டிரா மாநி–லம் ரத்–தி–ன–கி ‌ ரி மாவட்–டம். அதற்–காக அனைத்து கட்–டும – ான பணி–கள – ை–யும் அந்த நிறு–வன – ம் முடித்–துவி – ட்–டது. அந்த மாவட்ட

80

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

பகு–திக – ளி – ல் அல்–ப�ோன்சா இனத்தை சேர்ந்த மாம்–பழ ‌– ங்–களி – ன் விளைச்–சல் அதி–கம். இந்த மாம்– ப ழ விளைச்– ச ல்– த ான் அந்த பகுதி மக்–க–ளின் வாழ்–வா–தா–ரம். அங்கு விளை– யும் மாம்– ப – ழ ங்– க ளை வெளி– ந ா– டு – க – ளு க்கு ஏற்–று–மதி செய்து வரு–கின்–றன – ர். மாம்– ப – ழ த்தை இறக்– கு – ம தி செய்– யு ம்


வெளி–நாட்டை சேர்ந்த வியா–பாரி ஒரு–வர், ‘உங்– க ள் பகு– தி – யி ல் ஸ்டெர்– லை ட் எனும் தாமிர உருக்–காலை வர–ப்போ–கி–றது. அப்– படி உங்–கள் பகு–தி–யில் அந்த நிறு–வ–னம் வந்– – க்கு அடுத்த ஆண்–டில் இருந்து தால் எங்–களு உங்–க–ளு–டைய மாம்–ப–ழங்–கள் வேண்–டாம்’ என்று ச�ொல்–கிற – ார். அத–னுடைய – ஆபத்தை – ள் அனை– உணர்ந்த அந்–தப் பகுதி விவ–சா–யிக வ–ரும் ஒன்று திரண்டு ஆலைக்கு எதி–ராக மாபெ–ரும் ப�ோராட்–டத்தை நடத்–தி–னர். கட்– டி – ட ங்– க ளை கடப்– ப ாரை க�ொண்டு இடித்–தன – ர். அத–னால் அந்த மாநி– ல த்– தி ல் இவர்–கள் ஆலையை நிறுவ முடி–ய–வில்லை. அங்– கி – ரு ந்து துரத்தி அடிக்–கப்–பட்–ட–னர். ல ண்டனை தலை– ம ை– யி – ட – ம ா– க க்– க�ொண்டு இயங்– கு ம் வேத ா ந்தா எ னு ம் பன்–னாட்டு நிறு–வன – ம்– தான் இந்த ஸ்டெர்– லை ட் ஆ லைய ை தமி–ழக – த்–தில் அமைக்க சுந்–தர்–ரா–ஜ–ன்

திட்–டமி – ட்–டது. இந்த நிறு–வன – ம் தமி–ழக – த்–திற்– குள் வரும்–ப�ோதே மீன–வர்–கள் இதற்கு எதி– ராக கடும் எதிர்ப்பு தெரி–வித்து ப�ோராட்–டம் நடத்–தி–னர். ஆனால் வழக்–கம் ப�ோல் இந்த அரசு சாதி ரீதி–யாக, மத ரீதி–யாக மக்–களைப் பிரித்து தூத்– து க்– கு டி பகு– தி – யி ல் ஸ்டெர்– லைட் ஆலையை அமைக்– கு ம் பணியை த�ொடங்–கி–யது. அன்று முதல் இன்று வரை அந்–தப் பகுதி மக்–க–ளின் ப�ோராட்–டம் நடந்–து–க�ொண்டு– தான் இருக்– கி – ற து. ம.தி.மு.க ப�ொதுச் செய–லா–ளர் வைக�ோ ப�ோன்–ற�ோரு – ம் மக்–கள் ப�ோராட்–டத்–தை–யும், சட்–டப் ப�ோராட்–டத்– தை– யு ம் த�ொடர்ந்து ந ட த் தி வ ரு – கி – ற ா ர் – கள். ஆலை–யில் பணி செய்– த – வ ர்– க ள் பலர் இறந்–துள்–ள–னர். இந்த ஆலை– யி ல் ந ா ம் மி க – மு க் – கி – ய – ம ா க அ றி – வி – யலை உற்று ந�ோக்க வேண்– டு ம் . வ ரு – ட த் – தி ற் கு பாத்–திமா பாபு

81


4 லட்–சம் டன் உற்–பத்தி இருக்–கும் ஆலைக்கு புகை– தூ க்கி 165 மீட்– ட ர் உய– ர ம் இருக்க வேண்–டும். ஆனால் இந்த ஆலை–யில் 60 மீட்–டர் மட்–டுமே வைத்–துள்–ளன – ர். இவர்–கள் த�ொடங்–கும் ப�ோது 40 ஆயி–ரம் டன் உற்–பத்– தி–யுட – ன் த�ொடங்–கின – ர். அந்த உற்–பத்–திக்கே 69 மீட்–டர் அமைக்க வேண்–டும். ஆனால் 60 மீட்–டர்–தான் அமைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இன்று 40 ஆயி–ரத்–தில் இருந்து எந்த வித–மான – ை–யும் செய்–யா–மல் 4 பாது–காப்பு அம்–சங்–கள லட்–சம் டன்–னாக உயர்த்–தி–யுள்–ள–னர். இது த�ொடர்–பாக த�ொடுக்–கப்–பட்ட வழக்–கில் உச்ச நீதி– ம ன்– ற ம் அனு– ம – தி த்த அளவை – ாக தயா–ரிக்–கிற – ார்–கள், அனு–மதி விட அதி–கம பெறா– மலே புதிய த�ொழிற்– ச ா– லை – க ளை த�ொடங்–கி–விட்–டார்–கள். இதன் மூலம் உல– கத்–திலே மக்–கள் அதி–கம் வாழும் நிலப்–ப–ரப்– பிற்கு அரு–கில் இயங்–கப்–ப�ோகு – ம் மிகப்–பெரி – ய தாமிர உருக்கு ஆலை–யாக ஸ்டெர்–லைட் இருக்–கப்–ப�ோ–கி–றது. சீனா– வி ல் 9 லட்– ச ம் டன் உள்ள ஓர் ஆலை இருக்–கி–றது. ஆனால் அது அமைந்– தி–ருக்கும் பகுதி மக்–கள் வாழும் பகுதி அல்ல. இத–னால் அங்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்–பட வாய்ப்–பில்லை. ஆனால் தமி–ழ–கத்–தில் கடற்– க– ரை – யி ல் இருந்து 12 கில�ோ மீட்– ட – ரு க்– குள் இவ்–வ–ளவு பெரிய ஆலை அமைப்–ப– தற்கு நாம் அனு–ம–திக்–கவே கூடாது. இது பேரா–பத்தை ஏற்–ப–டுத்–தும். அரசு எல்லா தவ–றுக – ள – ை–யும் செய்து விட்டு ஸ்டெர்–லைட் ஆலைக்கு ஆத–ர–வாக செயல்–பட்டு, சட்–டத்– திற்கு புறம்–பாக தற்–ப�ோது இந்த ஆலையை விரி– வு – ப – டு த்– த – வு ம் அனு– ம – தி – யு ம் அளித்– தி–ருக்–கி–றது. தற்–ப�ோது மக்–கள் ப�ோராட்– டம் வலு– வ – டைந் – தி – ரு க்– கு ம் நிலை– யி ல் ஸ்டெர்–லைட் ஆலைக்கு எதி–ரான வழக்கு மேல் முறை–யீட்– டி ற்கு சென்– றி – ருப்– ப–த ால் மூ ட ப் – ப ட் – டி – ரு க் – கி – ற து . இ ந ்த ஆ லை

82

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

நிரந்– த – ர – ம ாக மூட– வே ண்– டு ம் என்– ப தே எங்–க–ளின் க�ோரிக்கை” என்கிறார். ஸ்டெர்–லைட் ஆலைக்கு எதி–ராக ஏரா–ள– மான பெண்–கள் ப�ோராடி வரு–கி–றார்–கள். அவர்–க–ளில் ஒரு–வ–ரான சமூக செயற்–பாட்– டா–ளர் பேரா–சி–ரி–யர் பாத்–திமா பாபு கூறு– கை–யில், “கடந்த 23 ஆண்–டு–க–ளாக இந்த ஆலை–யில் இருந்து வெளி–யேற்–றப்–படு – ம் கழி– வுக–ளால் காற்று, நீர், நிலம் என அனைத்–தும் பாழாகி இருப்–பதை கண்–கூடாக காண–மு– டி–கி–றது. இத–னால் இந்த ஆலையை சுற்றி உள்ள 14 கிராம மக்–க–ளும் பல க�ொடிய ந�ோய் தாக்– கு – த – லு க்கு ஆளா– கி – யு ள்– ள – ன ர். ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யில் தயா–ரிக்–கப்–ப–டும் தாமிர தாது மூலக்–கூ–று–க–ளில் 28 சத–வீ–தம் மட்–டுமே காப்–பர் உள்–ளது. மீதி உள்ள மூலக்– கூ–றுக – ள் கேடு விளை–விக்–கக்–கூடி – ய ரசா–யன – ‌ப் – – ப�ொ–ருட்–களாகும். சல்ஃ–பர், குள�ோ–ரைட், மெர்–குரி, இன்– னும் சில தீங்கு விளை–விக்–கக்–கூ–டிய வேதிப்– ப�ொ–ருட்–கள் சேர்ந்–த–து–தான் தாமிர தாது. இதை உருக்கி எடுக்–கும் ப�ோது மற்ற விஷத்– தன்மை உடைய வேதிப் ப�ொருட்–கள் வெளி– யே–று–கின்–றன. இந்–தக் கழி–வு–களை கட–லில் க�ொண்டு சேர்க்–கும் திட்–டத்தை மேற்–க�ொள்–ளவி – ரு – ந்–த– னர். ஒட்–டும�ொத – ்த மீனவ மக்–களி – ன் எதிர்ப்பு கார–ணம – ாக இந்த திட்–டம் கைவி–டப்–பட்–டது என்று நாங்–கள் நம்–பு–கிற�ோ – ம். ஆனால் சில ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்பு நாங்–கள் கேள்–விப்–பட்– டது சின்ன ஸ்டிக் குழாய்–கள் மூலம் அந்த கழி–வு–கள் கட–லில் கலப்–ப–தாக தக–வ–லும் உண்டு. அத– னு – டைய உண்மை தன்மை மர்–ம–மா–கவே இருக்–கி–றது. இந்த ஆலை– யி ல் இருந்து வெளி– யே ற்– றப்–ப–டும் நச்–சுதன்மை – உடைய காற்–றி–னால் த�ொடக்–கத்–தில் நுரை–யீ–ரல் த�ொடர்–பான பாதிப்– பு – க ளை நாங்– க ள் உணர்ந்– த�ோ ம்.


மூச்– சு த் திண– ற ல், சுவாச க�ோளாறு, ஆஸ்–துமா ப�ோன்ற ந�ோய் தாக்–கு–தல்–கள் ஏற்–பட்–டன. அடுத்–த–டுத்து சரும ந�ோய்–கள், கண் பார்வை க�ோளா–று–கள் வரத்–த�ொ–டங்– கின. நச்– சு த்– த ன்மை அதி– க – ம ா– கு ம்– ப �ோது ந�ோயின் தாக்–க–மும் அதி–க–ரித்–தது. பெண் –க–ளுக்கு கிட்னி சுருக்–கம் ப�ோன்ற உயிரை க�ொல்லும் பாதிப்–பு–களும் ஏற்–பட்–டுள்–ளது. இதய ந�ோய் என்–பது வய–தா–ன–வர்–கள், அல்–லது நடுத்–தர வய–து–டை–ய–வர்–க–ளுக்கு வரு–வது இயல்பு. ஸ்டெர்–லைட் ஆலை வந்த பிறகு குழந்–தை–க–ளுக்கு கூட இதய ந�ோய் ஏற்–பட்–டி–ருக்–கி–ற–து. அதே ப�ோன்று கேள்– வி–ப்ப–டாத ‘ஜுவ–னைல் கேன்–சர்’ என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய குழந்–தை–களை தாக்–கும் – க்–கிற – து. இப்–படி நாம் புற்–றுந – �ோய் ஏற்–பட்–டிரு கேள்–வி–ப–டாத வியா–திக – ள் எல்–லாம் தாக்–கி– வ–ரு–கின்–றன. ரத்–தப் புற்–றுந�ோ–யால் பாதிக்–கப்–பட்ட பெண் ஒரு– வ – ரி – ட ம் நான் பேசி– னேன். அவர் மருத்–து–வரை சந்– திக்– கு ம்– ப �ோது “நீங்– க ள் ஸ்டெர்– லை ட் ஆ லை – யி ல் வேலை பார்க்– கி – றீ ர்– க ளா?” என்று கேட்– டார். ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யில் வேலை– பார்க்–கிற – வ – ர்–களு – க்கு இந்த ந�ோய் வரு– வ – த ற்கு வாய்ப்– பு – க ள் இருக்–கிற – து என்று கூறி–னார் என்று அந்த பெண் கூறி–னார். அப்–ப�ோது ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யில் வேலை– பார்க்–கும் அனைத்து ஊழி–யர்–க– ளும் பாது–காப்–பான முறை–யில் வேலை செய்–கி–றார்–களா என்–கிற சந்–தே–கம் எழுந்–துள்–ளது. ஆலை– யின் சுற்– று ப்– பு – ற த்– தி ல் உ ள்ள யாருக்கு வேண்–டும – ா–னா–லும் இந்த ந�ோய் வரக்–கூ–டிய வாய்ப்–புண்டு என்– ப – த ற்கு இந்– த ப் பெண்ணே சாட்–சி–யாக இருக்–கி–றார். மிக–வும் அபா–யக – –ர–மான ந�ோய் தாக்–கு–த– லின் தலை–நக – ர – ம – ாக தூத்–துக்–குடி மாறி–வரு – கி – – றது. சட்ட மீறல் செய்–து–தான் தமி–ழ–கத்–தில் இந்–நி–று–வ–னம் நுழைந்–தது. அதன் அடிப்–ப– டை–யில் சட்ட மீறல் செய்–துத – ான் இத்–தனை நாட்–கள் இந்–நி–று–வ–னம் இயங்–கி –வ–ரு–கி–றது. நாட்–டின் வளர்ச்சி குறித்து எங்–க–ளுக்கு எந்த மாற்–றுக் கருத்–தும் இல்லை. ஆனால் வாழும் மக்–களை பாதிக்–கும் வளர்ச்சி என்– பது எந்த வகை–யி–லும் ஏற்–க–தக்–கது இல்லை. ஆனால் தமி– ழ – க ம் ப�ோன்ற இடங்– க – ளி ல் மக்–கள் வாழும் பகு–தி–யில் இது ப�ோன்ற நிறு–வன – ங்–கள் இயங்–குவ – து மனித அழி–விற்கு வழி–வ–குக்–கும். இ ந ்த அ ர சு இ வ் – வ – ள வு தீ மையை

விளை– வி க்– கு ம் ஆலையை தமி– ழ – க த்– தி ல் அமைக்க அனு–மதி க�ொடுத்–தி–ருப்–ப–தற்கு அவர்–களு – க்கு கிடைக்–கும் பணம்–தான் கார– ண–மாக இருக்–கி–றது. இவ்–வ–ளவு பிரச்–சனை – – களை மக்–கள் சந்–தித்–தும் இந்த ஆலையை த�ொடர்ந்து நடத்த விடு–வது என்–பது மக்– கள் நலன் குறித்து இந்த அர– சி ற்கு எந்த கவ–லை–யும் இல்லை என்–பதை காட்–டு–கி– றது.. ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் ப�ோராட்–டம் லிமை அடைந்து வரு–கி–றது. மக்–கள் ஒவ்– வ‌ வ�ொ–ருவ ய பாதிப்–பிலி – ரு – ம் தன்–னுடை – – ரு – ந்து இந்த ப�ோராட்–டத்தை தன்–னெ–ழுச்–சி–யாக நடத்தி வரு–கின்–ற–னர். ஆனால் இந்த அரசு மக்– க – ளி ன் ப�ோராட்– ட த்– தி ற்கு இது– வ ரை செவி–சாய்க்–க–வில்லை. இந்த அர–சும், அரசு எந்–திர – ங்–களு – ம், அதி–கார வர்க்–கமு – ம் ஸ்டெர்– லைட் ஆலைக்கு ஆத–ரவ – ாக செயல்–படு – வ – து என்–பது மிகுந்த வேத–னையை க�ொடுக்–கிற – து. ஸ்டெர் – லை ட் ஆ லை க் கு எ தி – ர ா க

ப�ோராட்–டத்–தில் பெண்–களி – ன் பங்–களி – ப்பே அதி–க–மாக இருக்–கி–றது. கார–ணம் ஸ்டெர்– லைட் ஆலை–யி–னால் பெண்–களே அதி–கம் பாதிப்–படைந் – தி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்த சூழ–லில் இது குறித்து விழிப்–புண – ர்வு ஏற்–பட்டு பெண்– கள் முன்–நின்று இந்த ப�ோராட்–டத்தை நடத்– து–கி–றார்–கள். இந்த ஆலையை நிரந்–த–ர–மாக மூட–வேண்–டும், இது–வரை ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யி–னால் ஏற்–பட்ட பாதிப்–பு–க–ளுக்கு அந்–நி–று–வ–னம் இழப்–பீடு வழங்–க –வேண்–டும். ஸ்டெர்–லைட் ஆலை–யில் வேலை ப – ார்க்–கும் அனைத்து த�ொழி–லா–ளி–க–ளுக்கும் மாற்று வேலையை அரசு செய்ய வேண்–டும். இந்த க�ோரிக்–கை–கள் நிறை–வே–றும் வரை மக்–கள் ப�ோராட்–டம் த�ொட–ரும்–” –என்–கி–றார். 

83


செல்லுலாய்ட் ஸ்டில்ஸ்

ஞானம்

பெண்கள் நகைச்சுவையும் மனிதாபிமானமும் இணைந்த கலவை அங்கமுத்து

37

84

‘ப�ோன மச்சான் திரும்பி வந்தான்’ படத்தில்... °ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


மி க மென்மையான மனப்பாங்கும் பெருத்த உடலும் மனிதாபிமானமும் க�ொண்ட அங்கமுத்து அரை நூற்றாண்டுக் காலம் தமிழ்த்திரையில் நகைச்சுவைக் க�ொடியை ஓங்கி உயரப் பறக்க விட்டவர். சற்றும் அலட்டிக் க�ொள்ளாத உடல்மொழி, அலட்சியமான குரல், மிக இயல்பான நடிப்பு என்று தன்னை அடையாளம் காட்டியவர். நடிக்க வந்த ஆரம்ப காலத்தில் கதாநாயகிக்கு இணையான பாத்திரங்களையும் ஏற்று நடித்துப் பின்னர் முழுவதும் நகைச்சுவைப் பாத்திரங்களுக்கு மாறி மெருகூட்டியவர். தமிழ்த் தி ர ை யு ல கி ன் மு த ல் பெண் நகைச்சுவை நடிகை அங்கமுத்து எ ன ் றா ல் அ து க�ொ ஞ ்ச மு ம் மிகையல்ல. பிற்காலத்தில்தான் நகைச்சுவை நடிகை, கதாநாயகி, வில்லி என்று வகை பிரித்து அதற்கேற்றாற்போல் ந டி க , ந டி கை ய ர் மு த் தி ர ை குத்தப்பட்டார்கள். ஆரம்ப கால நாடகங்களைப் ப�ொறுத்தவரை நடிக, நடிகையர் அனைத்துப் ப ா ட ங்களை யு ம் ம ன ப ் பா ட ம ா க வ ை த் தி ரு க்க வேண் டு ம் . எ ந ்த ஒ ரு த னி ந பர ை ந ம் பி யு ம் ந ா ட க ங்கள் இருந்ததில்லை. அப்படி நடத்திவிடவும்

முடியாது. ராஜபார்ட், ஸ்திரீபார்ட், கள்ளபார்ட் என நடிகர்களுக்குத் தனித் தனி அந்தஸ்து இருந்தப�ோதும், அனைவரும் அனைத்து வேடங்களையும் ஏற்றே நடித்து வந் தி ரு க் கி ற ா ர்கள் . ந டி ப் பு , ப ா ட் டு , நடனம் என அனைத்தையும் ஒரு சேர கற்றுத் தேர்ந்தவர்களாக அக்கால நாடக நடிக, நடிகையர் இருந்திருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நடிப்புப் பயிற்சிக் கல்லூரிகளில் கூட அவ்வாறு ப�ொறுப்பேற்று ச�ொல்லித் த ரு வ ா ர்கள ா எ ன ்ற கேள் வி எழலாம். ஆனால், இரண்டையும் ஒ ன ்றைய�ொன் று மு டி ச் சு ப் ப�ோட்டுப் பார்ப்பதும் சரியல்ல. கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றங்களும் த�ொழில்நுட்பங்களும் மாறிக்கொண்டே வந்திருக்கின்றன. அங்கமுத்துவும் நாடகங்களில் அ ப ்ப டி த ்தான் அ னைத் து ப் பாத்திரங்களையும் ஏற்றிருக்கிறார். படிப்படியாக நாடகங்களிலிருந்து சினிமாவுக்குள் நுழைந்தப�ோதும் உடனடியாக நகைச்சுவை நடிகை என்ற தனித்த முத்திரையை அவர் பெற்றிருப்பாரா என்பதும், அவருக்கு முன்னர் திரையில் பெண்கள் நகைச்சுவை வே ட மேற் று ந டி த ்தார்கள ா எ ன ்ற கேள்விகளுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டு

பா.ஜீவசுந்தரி

85


த�ொடர்ந்து 50 ஆண்டுகளில் 500 படங்களுக்கு மேல் நடித்தவர். சிறு சிறு கதாபாத்திரங்கள் என்று எதையும் விலக்கி விடாமல் எல்லா வேடங்களையும் ஏற்று நடித்தவர். பேசும் படங்கள் வருவதற்கு முன்பான ம�ௌனப் படக் காலத்திலேயே திரையில் த�ோன்றி நடிக்கத் த�ொடங்கியவர்.

த மி ழ் த் தி ர ை க ண ்ட நகைச்சுவைப் பட்டாளம்

ம கத்தா ன

த மி ழ் த் தி ர ை க ண ்ட ந கை ச் சு வ ை ந டி க ர்களைப் ப�ோ ல் வே று எ ந ்த ம�ொழியிலும் எண்ணிக்கையில் இவ்வளவு க லை ஞ ர்களைப் ப ா ர்ப்ப து அ ரி து . நகைச்சுவை நடிக நடிகையர் என்றாலே அவர்கள் நடிப்பு என்பதையும் தாண்டி தங்கள் உருவ அமைப்பினால் சிரிக்க வ ை ப ்பவர்கள ா க வு ம் , க�ோண ங் கி த் த ன ம ா ன உ ட ல் சே ட ்டை க ள ா லு ம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்திருக்கிறார்கள். நம் நகைச்சுவை நடிகர்கள் பலரும் அதற்கு உதாரணம். ‘உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும்’ என்ற வள்ளுவரின் குறளிலிருந்து மாறுபட்டுத்தான் இங்கு நகைச்சுவை இன்று வரை க�ோல�ோச்சி வருகிறது. உயரம் குறைந்த அந்தக் கால பி.டி.

86

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

சம்பந்தம் முதல் ‘தவக்களை’ சிட்டிபாபு வரை, எலும்புக்கூடு ப�ோன்ற மெலிந்த த�ோற்றத்தாலேயே பார்த்ததும் சிரிக்க வைத்த ‘ஃபிரண்ட்’ ராமசாமி, சாயிராம், ‘தயிர்வடை’ தேசிகன் இவர்களில் ஆரம்பித்து நாகேஷ், வடிவேலு, சார்லி பின்னர் வந்த ‘ஓமக்குச்சி’ நரசிம்மன், பாலாஜி, முத்துக்காளை வரையிலும், பருத்த உடல் மூலம் பார்வையிலேயே கிச்சுக்கிச்சு மூட்டி சிரிக்க வைத்த ‘புளிமூட்டை’ ராமசாமி, அங்கமுத்து, ‘குண்டு’ கருப்பையா, ‘பக�ோடா’ காதர், பிந்து க�ோஷ், சமீப கால சகாதேவன் – மகாதேவன் இரட்டையர் வரை… தங்கள் கருத்த த�ோலின் மூலம் பிரபலமான ‘கருப்பு’ சுப்பையா முதல் கருணாஸ் வரையிலும் மக்களைக் கவலை மறந்து சிரிக்க வைத்த நகைச்சுவையாளர்களை அதிகம் க�ொண்டிருந்த பெருமை நம் த மி ழ் த் தி ர ை ப ்ப ட ங்க ளு க் கு உ ண் டு . இதனால் உருவக் குறைபாட்டால் அவர்கள் அனைவரும் நடிப்புத் திறனற்றவர்கள�ோ, தி றமை கு றை ந ்த வர்கள�ோ அ ல்ல . ஒ வ ்வொ ரு வ ரு மே மி க ச் சி ற ந ்த நடிப்பையும் தங்களுக்கென்று தனித்த உடல்மொழியையும் க�ொண்டவர்கள். இ தி ல் ச�ோ க ம் எ ன ்னவெ ன ் றா ல் ,


ரசிகர்களை மகிழ்விப்பதற்காகத் தங்கள் உடல் பருமன் ப�ோன்ற குறைகளை அவர்கள் நிவர்த்தி செய்து க�ொள்ளவேயில்லை. அ து வே அ வர்க ளி ன் மூ ல த ன ம ா க இருந்ததைப் ப�ோலவே பின்னர் பெரும் தண்டனையாகவும் மாறியது. அ ங்க மு த் து வி ன் உ ட ல் ப ரு மன் என்பது பிற்காலத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடு. இதற்கு சரியான நம் காலத்து உதாரணம் நடிகை பிந்துக�ோஷ். குழந்தை நட்சத்திரமாகக் கமலுடன் ‘களத்தூர் கண்ணம்மா’ த�ொடங்கி பின் குழு நடனப் பெண்களில் ஒருவராகப் பல படங்களில் ஆடி மகிழ்வித்த அவர், பிற்காலத்தில் நடனமாட முடியாமலும், பழகிய திரைத்துறையை விட்டு விலக முடியாமலும் தவித்து, சில கால இடைவெளிக்குப் பின் நகைச்சுவை நடிகையாகக் ‘க�ோழி கூவுது’ படத்தின் மூலம் ‘மீண்டும் புதுமுகமாக’ அறிமுகமானார்.

நடந்தே வந்துள்ளனர். வண்டி கட்டிக் க�ொண் டு ப ய ணி த் து வ ந ்த வர்க ளு ம் ஏராளம் உண்டு. வேலு நாயரின் நாடகக்குழு நாகப்பட்டினத்துக்கு வந்தப�ோது பத்து வயதேயான சிறுமி அங்கமுத்து அவரது குழுவில் சேர்ந்தார்.

அயல்நாட்டுப் பயணங்களும் திரையுலக அறிமுகமும்

பி.எஸ்.வேலு நாயர் பட்டறையில் வ ா ர்த்தெ டு க்க ப ்ப ட ்ட அ ங்க மு த் து அங்கிருந்து தஞ்சாவூர் க�ோவிந்தன் நாடகக் கம்பெனிக்கு மாறுகிறார். அங்கு கள்ளபார்ட் வேடங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பையும் விட்டு விடவில்லை. ப�ொதுவாக கள்ளபார்ட், ர ா ஜ ப ா ர் ட் வே ட ங்களை ஆ ண ்கள்

நாட்டியக்கலை பெற்றுத் தந்த நாடக வாய்ப்பு

1914-ல் நாகப்பட்டினத்தில் எத்திராஜுலு நாயுடு – ஜீவரத்தினம் தம்பதியரின் மகளாகப் பிறந்த அங்கமுத்து மிகச் சிறு வயதிலேயே பாரம்பரிய நடனக்கலையை முறையாகப் ப யி ன் று அ ரங ்கே ற ்ற ம் செய ்த வ ர் . பெ ற ்றோ ரு க் கு ஒ ரே பெ ண ்ணா ன அங்கமுத்து ஐந்து வயதானப�ோது குடும்பம் மதராஸில் குடியேறியது. ச�ௌகார்பேட்டை பகுதியிலுள்ள பைராகி பள்ளியில் படிப்பு. இரண்டாண்டுகளில் தந்தையின் மரணம் குடும்பத்தைப் புரட்டிப் ப�ோட்டது. இளம் வயதிலேயே தந்தையை இழந்ததாலும் கு டு ம்ப ச் சூ ழ ல் , வ று மை எ ல்லா மு ம் சேர்ந்து ஏழாம் வகுப்புடன் பள்ளிப் படிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. தாயும், மகளும் பிழைக்க வழி தேட வேண்டிய நிலைமை. அப்போது மகளிடம் இருந்த ஒரே திறமை நடனமாடுவது மட்டுமே. அந்நாளில் ஜெயிக்க அதுவே ப�ோதுமான தகுதி. கலையார்வம் க�ொண்டவர்களின் ஒரே புகலிடமாக இருந்தவை அன்றைய பாய்ஸ் நாடகக் கம்பெனிகள்; அவை அங்கமுத்துவுக்கும் அடைக்கலம் அளித்தன. தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னோடிகளில் முதல்வர் பி.எஸ்.வேலு நாயர், 1934 இல் வெ ளி ய ா ன ‘ ச ா கு ந ்த ல ம் ’ ப ட த் தி ன் க த ா ந ா ய க ன் . அ க் க ா ல த் தி ல் இ வ ர் ர ா ஜ ப ா ர் ட் வே ட மேற் று ந டி த ்த நாடகங்களைப் பார்ப்பதற்காக, நீண்ட த�ொலைவில் இருந்தெல்லாம் மக்கள்

ஏற்பதுதான் வழக்கம். அதன் அடுத்தபடியாக ரெங்கசாமி நாயுடு கம்பெனியில் வாய்ப்பு கிடைக்க அதில் பங்கேற்று நடிப்பதன் மூலம் மலேசியப் பயணம் செய்யும் வாய்ப்பும், அயல் நாடுகளிலும் நாடகம் நிகழ்த்தும் வாய்ப்பும் கிடைக்கிறது. அ டு த ்த டு த ்த க ம்பெ னி க ளி ல் பங்கேற்றதால் நடிப்பில் அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் பெற்று முன்னேற்றமும் அடைகிறார். சில ஆண்டுகளிலேயே பி.எஸ்.ரத்னாபாய், பி.எஸ்.சரஸ்வதிபாய் ச க�ோத ரி க ள் ந ட த் தி வ ந ்த ந ா ட க க் கம்பெனியில் இணைகிறார். அக்காலத்தில்

87


பெண்கள் நாடகக்குழு நடத்துவதும், பெண்கள் மட்டுமே அக்குழுவில் அனைத்து வேடங்களையும் ஏற்பதும் நடைமுறைக்கு வந் தி ரு ந ்த து . அ த் து ட ன் ஸ்பெ ஷ ல் நாடகங்களில் நடிக்கும் எஸ்.ஜி.கிட்டப்பா, கே.பி.சுந்தராம்பாள், எம்.கே.தியாகராஜ பாகவதர் ப�ோன்ற புகழ் மிக்க நட்சத்திர நடிகர்களுடன் இணைந்து நடித்ததன் மூலம் அங்கமுத்துவும் புகழ் பெற்ற நாடக நடிகையாகிறார். ந ா ட க ங்க ளி ல் மட் டு மல்லாம ல் அ ப ்போ து த மி ழ்நாட் டு மக்களை க் க வ ர் ந் து கி று க் கு ப் பி டி க்க வ ை த ்த ‘மாயாஜாலமான’ பயாஸ்கோப் என்று மக்களால் அழைக்கப்பட்ட பேசாப் படங்களிலும் நடிக்கத் த�ொடங்கினார். ம�ௌனப்பட யுகத்தின் ஜாம்பவானாகத் திகழ்ந்த தயாரிப்பாளர் ஏ. நாராயணன் தயாரித்த பல படங்களில் அங்கமுத்துவின் பங்களிப்பும் இருந்தது. ம�ௌனப் படங்கள் பேச ஆரம்பித்த காலத்தில் அங்கமுத்து பிற கலைஞர்களை முந்திக்கொண்டார். 1933 இல் வெளிவந்த ‘நந்தனார்’ அங்கமுத்துவின் அறிமுகப் ப ட ம ா கு ம் . நி யூ சி னி ம ா நி று வ ன ம் தயாரித்த படம் அது. அதற்கு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் வெளிவந்த ‘மிஸ் சுந்தரி’யில்

88

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

கதாநாயகிக்கு இணையான வேடம். நாடக உலகில் ச�ொந்த கம்பெனி வைத்து நடத்திய சக�ோதரிகளான பி.எஸ். ரத்னாபாய், – பி.எஸ்.சரஸ்வதிபாய் இருவரும் இணைந்து திரைப்படம் தயாரிக்கும் முயற்சியிலும் இறங்கினர். 1934ல் வெளியான ‘பாமா விஜயம்’ அவர்கள் தயாரிப்பில் உருவான படம். அங்கமுத்து அதில் பிரதான வேடத்தில் நடித்தார். ஏ.வி.எம். தயாரித்த முதல் படமான ‘ரத்னாவளி’யிலும் நடித்தார். 1930- களிலேயே ஏராளமான படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து குவிந்தன. முதல் நிலை நடிகையாக அவரால் உயர முடியாமல் ப�ோனாலும் த�ொடர்ச்சியாக நடித்து வந்தார்.

வசதியிலும் மாறாத எளிமையும் பிறருக்கு உதவும் மனப்பாங்கும்

த�ொடர்ந்து படங்கள் குவிந்ததால் ப�ொருளாதார நிலையும் உயர்ந்தது. 1930களிலேயே சென்னையில் ம�ோட்டார் க ா ர்கள் பரவ ல ா க அ றி மு க ம ா க த் த�ொ ட ங் கி யி ரு ந ்த ன . அ து வர ை அலங்கரிக்கப்பட்ட காளைகள் பூட்டிய வி ல் வண் டி க ளி ல் ப ய ண ம் செய ்த திரை நட்சத்திரங்களும் பிரபலங்களும் ம�ோட்டார் கார்களுக்கு மாறி, தங்கள்


சி ல நி மி ட ங்கள் மட் டு மே அ ந ்த ஸ் து உ ய ர் ந் து வி ட ்டதை த�ோன் று வ ா ர் . இ து த ா ன் வெளி உலகுக்குத் தெரியப்படுத்திக் உடலை வைத்து நபரைக் கேலி க�ொண்டார்கள். அங்கமுத்துவும் செய்வது என்பது. இந்த உத்தி நினைத்திருந்தால் ஒரு ம�ோட்டார் ‘சதாரம்’ என்ற இவர் நடித்த பல படங்களிலும் க ா ர ை வ ா ங் கி யி ரு க்க ல ா ம் . படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. க ா ர் வ ா ங் கு ம்ப டி ப ல ரு ம் “அங்கும் இங்கும் ப ா ர் க் கு ம ்போ து சி ரி த் து அவருக்கு சிபாரிசும் செய்தனர். பார்த்திடாமல் வ ை த ்தா லு ம் , பி ன ்ன ர் ஆ ன ா ல் அ ங்க மு த் து அ தை ய�ோசிக்கும்போது மிகப் பெரிய எல்லாம் ஒரு புன்சிரிப்பாலும் ஆளைப் பாரு வன்முறையாகத் த�ோன்றும். தலை ய சை ப ் பா லு ம் ராஜா” என்று ‘சதாரம்’ என்ற படத்தில் மறுத்துவிட்டார். வில் வண்டிதான் பாடும்போது “அங்கும் இங்கும் பார்த்திடாமல் அ வர து வ ா க ன ம் எ ன ்ப து யார்தான் ஆளைப் பாரு ராஜா” என்று உலகறிந்த ரகசியம். பல படக் க ம்பெ னி க ள் வ ா ட கைக்கா ர் சிரிக்காமல் இருக்க ப ா டு ம ்போ து ய ா ர்தான் சிரிக்காமல் இருக்க முடியும்? அனுப்பத் தயாராக இருந்தப�ோதும் முடியும்? எ ம் . ஜி . ஆ ர் . ந டி த ்த அ வ ர் அ தை வி ரு ம ் பாம ல் ‘ பு து மைப் பி த ்த ன் ’ ப ட த் தி ல் நிராகரித்து விட்டார். 60-கள் உ ட ல் ப ரு த ்த அ ங்க மு த் து வரையில் வில் வண்டியில்தான் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரத்தின் படப்பிடிப்புகளுக்கு விரும்பிப் பெயர் ‘பூங்கொடி!’; என்ன நகைமுரண்! பயணித்தார். எ ம் . ஜி . ஆ ரி ன் ப�ொ து வ ா க வே நாடகங்களில�ோ, திரைப்படங்களில�ோ படங்களில்தான் அங்கமுத்து அதிகமாக நடிப்பதற்காகச் ச�ொந்த ஊரை விட்டு நடித்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சென்னைக்கு வந்த பல நடிகையருக்கும் ‘மெட்ராஸ் டூ பாண்டிச்சேரி’ படத்தில் ஆதரவுக் கரம் நீட்டியத�ோடு அவர்களுக்கு கூ டை க் கு ள் க�ோ ழி யை மறைத் து ஆதரவாகவும் ப�ொருளாதார ரீதியாகவும் வைத்துக்கொண்டு பேருந்தில் பயணம் உதவக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார். செய்யும்போது, கண்டக்டர் நாகேஷிடம் மாட்டிக் க�ொண்டு க�ோழியும் பஸ்ஸை தனித்தன்மை மிக்க நடிப்பும் நடையும் விட்டு ஓட, அதைத் துரத்திக் க�ொண்டு அங்கமுத்துவின் சிறப்புத்தன்மையே நாகேஷும் பின்னால் ஓட, பிரச்சனையை அவரது நடைதான்; அலட்டிக்கொள்ளாத ச ம ா ளி க்க ச் ச ா மி ய ா ட ்ட ம் ப�ோ டு ம் அந்த நடை அவரது உடல்மொழியின் அங்கமுத்துவின் அலப்பரை வயிறு ந�ோக ஒப்பற்றத�ோர் சிறப்பு. ‘ஓர் இரவு’ படத்தில் வைக்கும். கதாநாயகனைப் பார்த்து நாணிக் க�ோணி, ‘பராசக்தி’ படத்திலும் பழக்கூடை ஒரு வெட்கச்சிரிப்பை உதிர்த்து விட்டு, சுமந்துக�ொண்டு வரும்போது, கூடை கீழே ஒயிலாக நடந்து ப�ோவார். இவ்வளவுக்கும் தட்டி விடப்பட்டு பழங்கள் சிதறி ஓட வயதான கதாபாத்திரம் தான். அதைப் ஆர்ப்பாட்டமாக அமர்க்களப்படுத்தும் பார்த்த மாத்திரத்தில் சிரிப்பு நம்மைத் நடிப்பிலும் அவருக்கு இணை அவரே…. த�ொற்றிக் க�ொள்ளும். அந்த உருவத்தை ‘சர்வாதிகாரி’ படத்தில் கதாநாயகி வ ை த் து க்க ொண் டு அ ப ் பா வி ய ா க ப் அ ஞ ்ச லி தே வி யி ன் உ ற ்ற த�ோ ழி . பார்ப்பது; பேசுவது. அவ்வளவு ப�ோதும் மிடுக்காக நடந்து, அதிகாரமாகப் பேசி நகைச்சுவையரசி அங்கமுத்துவுக்கு! அ வ ர் த�ோன் று ம் க ா ட் சி யெல்லா ம் சிவாஜி கணேசன் நடித்த ஆரம்ப காலப் அ தி ர வ ை ப ் பா ர் . ந கை ச் சு வ ை யை க் படங்களில் ‘நானே ராஜா’ படத்திலும் கடந்து இப்படத்தில் வில்லியாகத்தான் ஒ ரு சி று க ா ட் சி யி ல் த�ோன் று வ ா ர் . த�ோன்றினார். அந்தப் படத்தில் எல்லாக் வ ா ரப் பத் தி ரி கை க ளி ல் மனை வி கதாபாத்திரங்களுமே ஐர�ோப்பிய பாணி கையில் பூரிக்கட்டையால் கணவனை உடையணிந்து வருவார்கள். அங்கமுத்துவின் அடிக்கும் நகைச்சுவைத் துணுக்குகள் உடையலங்காரமும், தலையலங்காரமும் ஏராளம் இடம்பெறுவதைப் ப�ோல்தான் தனித்துத் தெரியும். இக்காட்சியும். காற்றடித்தால் பறந்து ப�ோய் ‘தங்கமலை ரகசியம்’ ச�ொல்லிய ‘ராஜாக் விடும் த�ோற்றத்தில் உள்ள ஒரு நபருக்கு காது கழுதைக் காது’ நினைக்கும்தோறும் மனைவியாக, தேன்மொழி என்ற பெயரில்

89


அங்கமுத்து நடித்த படங்கள் நந்தனார், மிஸ் சுந்தரி, மீராபாய், பக்த துளசிதாஸ், டம்பாச்சாரி, மாயாபஜார், ரத்னாவளி, பார்வதி கல்யாணம், சாமுண்டீஸ்வரி, சேது பந்தனம், மந்திரிகுமாரி, பராசக்தி, நானே ராஜா, தங்கமலை ரகசியம், மதுரை வீரன், களத்தூர் கண்ணம்மா, மருமகள், எதிர்பாராதது, காவேரி, ம�ோகனசுந்தரம், எங்க வீட்டு மகாலட்சுமி, தெய்வப்பிறவி, நாட�ோடி மன்னன், அந்தமான் கைதி, ப�ோன மச்சான் திரும்பி வந்தான், வீட்டுக்கு வந்த மருமகள், ராஜா ராணி, பிள்ளைக் கனியமுது, களத்தூர் கண்ணம்மா, மங்கையர் திலகம், ரத்தக் கண்ணீர், தெய்வீக உறவு, சர்வாதிகாரி, சதாரம், செஞ்சு லட்சுமி, பெண்ணின் பெருமை, நினைப்பதற்கு நேரமில்லை, மெட்ராஸ் டூ பாண்டிச்சேரி, டவுன் பஸ், ப�ொண்ணு மாப்பிள்ளே, கண்மலர், தேனும் பாலும், புகுந்த வீடு, குப்பத்து ராஜா. சி ரி க்க வ ை க் கு ம் க ா ட் சி ய ல்லவ ா ? பெண்ணால் ரகசியம் காக்க முடியாது எ ன ்பதற் கு ச ரி ய ா ன உ த ா ரண ம் அங்கமுத்துவின் அந்த நகைச்சுவைக் காட்சி. எத்தனை எத்தனை பாத்திரங்கள் ஏற்றப�ோதும் அத்தனையிலும் சிரிப்பே பிரதானம். சிவாஜியின் முதல் படமான ‘பராசக்தி’, ‘தங்கமலை ரகசியம்’, எம்.ஜி.ஆர். நடித்த தி ரு ப் பு மு னைத் தி ர ை ப ்ப ட ம ா ன ‘மந்திரிகுமாரி’, ‘மதுரை வீரன்’, ‘சர்வாதிகாரி’ கமல் குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமான ‘களத்தூர் கண்ணம்மா’ ஆகிய படங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை. அவர் கடைசியாக நடித்து 70-களின் இறுதியில் வெளியான படம் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘குப்பத்து ராஜா’. 5 தலைமுறை நடிக நடிகையர்களுடன் நடித்த பெருமையும் அங்கமுத்துவுக்கு உண்டு.

பிறரையும் கவர்ந்தவர்

அ ங்க மு த் து வ ை , பி ன் ந ா ட ்க ளி ல் ஓரளவுக்குப் பிரதிபலித்த நடிகை என்றால் காந்திமதியைச் ச�ொல்லலாம். வசனம் பே சு ம் ப ா ணி , அ ட ா வ டி த ்த ன ம ா ன க த ா ப ா த் தி ரங்கள் , அ ல ட் சி ய ம ா ய் எதிராளியின் மீது வீசும் ஓரப் பார்வை, இடுப்பில் ஒரு கையை வைத்தபடி, மறு கையை வீசி வீசி நடக்கும் ஒயிலான அன்ன நடை நடக்கும் பாங்கு, இவை அனைத்தும் இருவருக்கும் ப�ொதுவான ஓர் அம்சமாகவே த�ோன்றும். அதேப�ோல சிறு வேடம் என்றாலும் தயங்காமல் ஏற்கும் குணாதிசயமும் கூட.

90

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

க ரு ண ா நி தி யி ட ம் க லை ஞ ர் பத் தி ரி கை ய ா ளர்கள் ஒ ரு மு றை ‘உங்களுக்குப் பிடித்த நடிகை யார்?’ என்று கேட்டப�ோது, அவர் குறிப்பிட்டது அ ங்க மு த் து மற் று ம் அ ஸ்வ த ்த ம்மா இருவரின் பெயர்களைத்தான்..!

துயர் சூழ்ந்த இறுதிக்காலம்

அ ங்க மு த் து தி ரு மண ம் செ ய் து க�ொள்ளாமல், தன்னைச் சார்ந்து வாழ நேர்ந்த குடும்பத்தினரின் சுமையைத் தனதென்று தாங்கிக்கொண்டார். ஆனால் அ வர து வ ா ழ்க்கை யி ன் பி ற ் பா தி யி ல் வறுமை தாண்டவமாடியது. ரசிகர்களை மகிழ்விக்க நகைச்சுவை நடிகர்கள் தங்கள் உடல் நலத்தை எவ்வளவு கெடுத்துக் க�ொள்கிறார்கள் என்பதற்கு அங்கமுத்து ஒரு சிறந்த உதாரணம். அங்கமுத்துவின் உடல் பருமனே கடைசியில் அவருக்கு எமனானது. சர்க்கரைச் சத்து அதிகமானதன் காரணமாகக் கண் பார்வையை இழந்தார். ந ட ம ா ட மு டி ய ா ம ல் வீ ட் டு க் கு ள் முடங்கிப் ப�ோனார். அரசு அளித்த மானியத்தொகையும் கூட அவருக்குப் ப�ோதுமானதாக இல்லை; அவர் உயிரைக் காக்க உதவவும் இல்லை. கடுமையான நீ ரி ழி வு ந�ோ ய் த ா க் கி ய த ா ல் அ ர சு மருத்துவமனையில்தான் அவரால் சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடிந்தது. அங்கமுத்து நம் நினைவுகளில் மட்டும் தங்கிப் ப�ோனார். (ரசிப்போம்!)


ெஜ.

வியர்வையில் குளிக்கிறீர்களா? மூன்–றை–யும் சம அளவு எடுத்–துக்–க�ொண்டு நன்–றாக இடித்து நன்–றாக க�ொதிக்க வைத்து அந்த நீர் ஆறி–யபி – ற – கு குளிக்–கல – ாம். இந்த குளி– யல் உட–லில் ஏற்–ப–டும் அதிக வியர்–வையை போக்–கும். லவங்–கப் பட்டை, பாச்–ச�ோத்தி, கடுக்– காய், சந்–தன மேல் பட்டை ஆகிய நான்–கை– யும் ஒன்–றாக இடித்து தண்–ணீ–ரில் கலந்து க�ொதிக்க வைத்து ஆறிய பிறகு குளிக்–கல – ாம். இது வியர்–வை–யி–னால் ஏற்–ப–டும் துர்–நாற்– றத்தை ப�ோக்–கும். பன்–னீர் ர�ோஜா இதழ்–களை பூக்–கள் மூழ்– கும் வரை தேங்–காய் எண்–ணெய் கலந்து சூரிய ஒளி–யில் சில நாட்–கள் வைக்க வேண்– சம–கால மக்–களு – க்கு ஆயுர்–வேத குளி–யல் டும். ர�ோஜாப் பூ இதழ்–கள் ச‌ருகு ப�ோல் முறை சற்று வித்–தி–யா–ச–மாக இருக்–கக்–கூ–டும். ஆன–வுட – ன் எண்–ணெயை வடி–கட்டி தேய்த்து ஆனால் இயற்கை குளியலை மிக எளி–மை– குளித்து வர அதிக வியர்வை, வேர்க்–குரு யாக நாம் தயார்–படு – த்தி பயன்–படு – த்–துவ – த – ன் ப�ோன்ற பிரச்–ச–னை–கள் தீரும். மூலம் பல நன்–மை–கள் கிடைக்–கும் கற்–காய், நெல்–லிக்–காய், தான்–றிக்– என்–கி–றார் ஆயுர்–வேத மருத்–து–வர் காய், பன்–னீர் ர�ோஜா கலந்து க�ொதிக்க பால–மு–ரு–கன். வைத்து வடி–கட்டி குளித்–தால் உட–லில் “உடல் செயல் இயக்–கத்–தால் ஏற்– உள்ள மாசுக்– க ள் நீங்கி உடல் சுறு– ப–டும் வெப்–பத்தை தணிக்க தின–மும் சு–றுப்பு அடை–யும். வேப்–பிலை, வேப்– அதி–கா–லை–யில் குளிப்–பது நல்–லது. பம் பட்டை ப�ோன்–ற–வை–யும் குளி–ய– நாம் அன்–றாட குளி–யலை உட– லுக்கு பயன்–ப–டுத்–திக்–க�ொள்–ள–லாம். லில் உள்ள மாசுக்– க ளை நீக்– கு – வ – பாசிப்–ப–யறு, ர�ோஜா, ஆவா–ராம் பூ, தற்கு மட்–டும் இல்–லா–மல், வெயில் வெட்டி வேர் ப�ோன்–ற–வற்றை நன்– காலங்–க–ளில் ஏற்–ப–டும், வியர்வை பால–மு–ரு–கன் றாக அரைத்து தேய்த்து குளிக்–கல – ாம். மற்–றும் வியர்–வை–யால் ஏற்–ப–டும் துர்–நாற்–றத்– சளித் த�ொல்லை, சைனஸ் உள்–ள–வர்–கள் தி–லி–ருந்–தும் விடு–ப–டும் வகை–யில் மூலிகை மேற்–கண்ட மூலி–கைக் குளி–யலை இப்–படி குளி–யல் செய்–வது நல்ல பலன் தரும். ஆயுர்– செய்ய வேண்–டும்-இளஞ்–சூட – ாக மூலிகை வேத முறை–யில் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள சில நீரை எடுத்து துணி–யால் த�ொட்டு உடலை எளிய மூலிகை குளி–யல் பற்றி பார்ப்–ப�ோம். துடைத்– து க்– க�ொ ள்– ள – ல ாம், இதன் மூலம் மண் குளி–யல், சூரிய குளி–யல், மழை–நீர் வியர்–வை–யில் ஏற்–ப–டும் பிரச்–ச–னை–க–ளில் குளி–யல், சாம்–பல் குளி–யல் ப�ோன்–றவை இருந்து பாது–காத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். காய்ச்– மூலிகை குளி–யல – ாக கடை–பிடி – க்–கப்–படு – கி – ற – து. சல், வயிற்று ப�ோக்கு உள்–ள–வர்–கள் மேற்– ப�ொது–வாக இந்த குளி–யல் ந�ோயுற்–றவ – ர்–க– கண்ட குளி–யலை மேற்–க�ொள்ள கூடாது. ளுக்கு சிகிச்–சை–யாக இருக்–கி–றது. வெயில் இயற்கை குளி–யல் மேற்–க�ொள்––கி–ற–வர்– காலங்–களி – ல் உட–லில் வியர்வை கார–ணம – ாக கள் சில உணவு முறை– க ளை தவிர்ப்– ப து ஏற்–ப–டும் பிரச்–ச–னை–க–ளில் இருந்து பாது– நல்–லது. மாமிச உணவு, அதிக காரம், அதிக காத்–துக்–க�ொள்ள மூலிகை குளி–யலை நாம் உப்பு, நார்ச்–சத்து இல்–லாத மலச் சிக்–கலை கடை–பி–டிக்–க–லாம். ஏற்–ப–டுத்–தும் உண–வு–களை தவிர்க்–க–வேண்– வியர்– வை – யை ப் ப�ோக்– கு ம் மூலி– கை க் டும்” என்– கி – ற ார் ஆயுர்– வ ேத மருத்– து – வ ர் குளி–யல். வாகைப்பூ அல்–லது அத–னு–டைய பால–மு–ரு–கன். இலை, திரு–நா–கப்பூ, பாச்–ச�ோத்–திப் பட்டை,

91


மணி–ம–கள்

ஏன�ோ வானிலை மாறுதே… ஏர்–கண்–டி–ஷ–னரை   பயன்–ப–டுத்–தும் வழி–முறை

க�ோடை காலம் இது. வெயி–லின் தாக்– கம் அதி–கம – ா–கிவி – ட்–டது. சூட்டை சமா–ளிக்க முடி–யா–மல் அனை–வ–ரும் இப்–ப�ோது ஏ.சி, ஏர்–கூ–லர்–களை பயன்–ப–டுத்–தத் துவங்–கி–விட்– ட�ோம். க�ோடை–கா–லத்–தில் பெரி–தும் பயன்– பாட்–டில் இருக்–கும் குளிர்–சா–தன – ப் ப�ொருட்– களை முறை– ய ாக எப்– ப டி பயன்– ப – டு த்த வேண்–டும் என்–பதை தெரிந்–துக�ொ – ள்–வ�ோம். வெளி– யி ல் அடிக்– கு ம் வெயி– லு க்– கு ம் உள்ளே இருக்கும் கூலிங்–கிற்–கும் சம்–பந்–தம் இல்–லா–மல் நமது ஏ.சியை செட் செய்–தல் கூடாது. வெயில் காலத்–தில் வெளியே வெப்– பம் பயங்–க–ர–மாக இருக்–கும்–ப�ோது, நாம் இருக்–கும் அறை விரை–வில் சில்–லென மாற வேண்– டு ம் என நினைத்து உட– ன – டி – ய ாக ஏ.சியை 16, 18, 19, 20 என செட் செய்–வ�ோம். இ து மி க – மி – க த் த வ று . வ ெ ளி யே 38-க்கு மேல் வெப்ப நிலை இருக்–கும்–ப�ோது எப்– ப டி ஒரு கம்ப்– ர – ஸ ர் 18, 19 என ரூம்

92

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

டெம்–ப–ரேச்–சரை – க் க�ொண்டு வர முடி–யும்? வெளியே இருக்–கும் வெப்–பத்தை விட – ா–சம் கம்–மிய – ா–னத – ாக இருந்–தால்–தான் வித்–திய நமது ஏசி மிகச் சரி–யாக வேலை செய்–யும். இல்–லையெ – னி – ல் நமது கம்ப்–ரஸ – ர் விரை–வில் அவுட் ஆகி–வி–டும். அத– ன ால் வெளியே இருக்– கு ம் டெம்– ப–ரேச்–ச–ருக்–கும் ரூம் டெம்–ப–ரேச்–ச–ருக்–கும் உள்ள வித்–தி–யா–சத்தை குறைத்–தால்–தான் நமது ஏசி நன்–றாக வேலை செய்–யும். அறை– யும் வெப்–பம் இல்–லா–மல் இருக்–கும். பகல் நேர–மாக இருந்–தால் ரூம் டெம்– பரேச்–சர் ஏ.சியில் 25 மற்–றும் 27ல் இருக்– கு–மாறு செட் செய்–ய–வும். இரவு நேர–மாக இருந்–தால் 23 மற்–றும் 25ல் செட் செய்–யவு – ம். க�ோடை–கா–லம – ான ஏப்–ரல், மே மாதத்–திற்கு இது ப�ொருந்–தும். பகல் முழுக்க க�ொளுத்– து ம் வெயில். இர–வில் அது கிளப்–பி–விட்ட அனல். ஏர்– கண்–டிஷ – ன – ர் அல்–லது ஏர்–கூல – ர் இல்–லா–மல் பெரி–யவ – ர்–கள – ா–லேயே தூங்க முடி–வதி – ல்லை. குழந்–தை–கள் என்ன செய்–வார்–கள் பாவம்? குழந்– தை – க ளை ஏ.சி. அல்– ல து ஏர்– கூ – ல ர்


உள்ள அறை–யில் தூங்–க– வைக்–கும்–ப�ோது, பல விஷ– ய ங்– க – ளி ல் கவ– ன – ம ாக இருக்க வேண்–டும். இத�ோ,

ஏ.சி, ஏர்–கூ–லர் உள்ள   அறை–க–ளில் குழந்–தை–க–ளை படுக்க வைப்–பத – ற்கு   முன் செய்ய வேண்–டி–யது...

 ஏ.சி. காற்று குழந்–தை–க–ளின் முகத்–தில் நேர– டி – ய ா– க ப் படு– வ – து – ப �ோல படுக்க வைக்–கா–தீர்–கள். ஏ.சி. காற்–றில் ஈரப்–பத – ம் அதி–க–மாக இருப்–ப–தால், குழந்–தை–கள் மூச்–சுவி – ட – க் கஷ்–டப்–படு – வ – ார்–கள். பக்–கத்–தில் படுத்–திரு – க்–கும் நாமும் தூங்–கிவி – டு – வ – த – ால், பிள்–ளை–கள் மூச்–சு–விட – ச் சிர–மப்–ப–டு–வது நமக்கு தெரி–யா–மலே ப�ோய்–விட – –லாம்.  ஏ.சி.யில் இருக்–கும் ஃபில்–ட–ரில் சேரும் தூசியை வாரத்–திற்கு ஒரு–முறை சுத்–தம் செய்ய வேண்– டு ம். இல்– லை – யெ – னி ல், அதில் இருக்– கு ம் கண்– ணு க்– கு த் தெரி– யாத தூசி–கள், குழந்–தை–க–ளின் மூச்–சுக்– கு– ழ ாய்க்– கு ள் சென்– று – வி – டு ம். இந்– த த் தூசியை வெளி–யேற்–று–வ–தற்–காக, நுரை– யீ–ரல் சளியை அதி–கம – ாக உற்–பத்தி செய்ய ஆரம்–பிக்–கும். குழந்–தைக – ளு – க்கு அடிக்–கடி – ற்கு இது–வும் ஒரு கார–ணம். சளி பிடிப்–பத  குழந்–தை–க–ளுக்கு உடல் டெம்–ப–ரேச்–சர் மாறு–வது பற்–றிச் ச�ொல்–லத் தெரி–யாது. – ச்–சரி – லி – ரு – ந்து எனவே, சூடான டெம்–பரே சட்–டென ஏசி அறைக்–குள் அழைத்–துச் செல்–லா–தீர்–கள். அல்–லது அறைக்–குள் நுழைந்–தது – மே 16, 17 எனக் குறைந்த டெம்– ப–ரேச்–ச–ரில் ஏ.சி.யை வைக்–கா–தீர்–கள்.  இர–வில் காற்று அன–லாக இருப்–ப–தால், ஏ.சி. அறைக்–குள் நுழைந்–தது – மே சட்டை இல்–லா–மல் வெறும் உடம்–பு–டன் தூங்க குழந்–தைக – ள் ஆசைப்–படு – வ – ார்–கள். அதை அனு–மதி – க்–கா–தீர்–கள். க�ொஞ்–சம் வளர்ந்த பிள்–ளை–யாக இருந்–தால், நெஞ்–சுப் பகு–தி – யை – யு ம், மூன்று வய– து க்– கு ள் உள்ள குழந்தை என்–றால், நெஞ்–சுப் பகு–திய�ோ – டு பாதத்– தை – யு ம் துணி– ய ால் மறைத்– து த் தூங்க வையுங்–கள்.  ஏ.சி. காற்று சரு–மத்தை வறண்டு ப�ோகச்– செய்–யும். குழந்–தைக – ளு – க்கு கண்–கள – ை–யும் உலர்ந்–துப் ப�ோகச் செய்–யும். 16 அல்–லது 17 டெம்–பரே – ச்–சரி – ல் த�ொடர்ந்து தூங்–கும்

குழந்– தை – க – ளு க்கு, சுவா– ச த் த�ொற்– று ப் பிரச்–சன – ை–கள் வர–லாம். பிறந்த குழந்–தை– யாக இருந்–தால், கத–கத – ப்–பான அறை–யில்– தான் தூங்க வேண்–டும். ஏனென்–றால், அம்–மா–வின் வயிற்று டெம்–ப–ரேச்–சர் 30. அந்த டெம்–பரே – ச்–சரி – ல்–தான் சில மாதங்–க– ளுக்கு முன்–புவரை – அந்–தக் குழந்தை இருந்– தது. எனவே, 23 - 26 டெம்–ப–ரேச்–ச–ரில் ஏ.சி.யை வைப்–ப–து–தான் குழந்–தை–க–ளுக்– கேற்ற சரி–யான லெவல்.  ப�ோர்–வைய – ால் தலையை முழுக்க மூடிக்– க�ொண்டு தூங்– கி – ன ால் ப�ோது– ம ான ஆக்–ஸி–ஜன் கிடைக்–காது. அதே கான்– செப்ட்–தான் ஏ.சி.க்கும். ஜன்–னல்–களை மூடி சிறு வழி–யும் இல்–லா–மல், எல்–லா–வற்– றை–யும் மூடி–விட்–டுத் தூங்–கின – ால் தேவை– யான ஆக்–ஸிஜ – ன் கிடைக்–காது. ஏ.சி.யின் இயங்–கும் தன்–மையி – ன்–படி வெளிக்–காற்று உள்ளே வந்–தா–லும், ஜன்–னல் வழி–யாக வெளிக்–காற்று உள்ளே வரு–கிற – –படி, ஒரு சின்ன ஓப்–ப–னிங் வைத்–துக்–க�ொள்–ளுங்– கள். அப்–ப�ோ–துத – ான் குழந்–தைக – ளு – க்–குத் தேவை–யான ஆக்–ஸி–ஜன் கிடைக்–கும். இல்–லையெ – ன்–றால், நீங்–கள் வெளி–விட்ட காற்– ற ையே குழந்– தை – யு ம் சுவா– சி க்க நேரி–டும்.  ஏர்– கூ – ல ர் கட– ல�ோ – ர ப் பகு– தி – க – ளு க்கு செட்டே ஆகாது. ஏர்–கூ–ல–ரின் மெக்–கா– னி–சம் உலர்ந்த காற்றை ஈர–மான காற்– றாக மாற்– று – வ து. சென்னை கட– லை –ய�ொட்–டிய நக–ரம் என்–ப–தால், ஏற்–கெ– னவே காற்– றி ல் ஈரப்– ப – த ம் அதி– க – ம ாக இருக்–கும். அத–னால், ஏர்–கூ–லரை பயன் – ப – டு த்– து ம்– ப �ோது, அறைக்– கு ள் இருக்– கும் காற்– றி ல் ஈரப்– ப – த ம் அதி– க – ம ா– கி – வி– டு ம். இந்– த க் காற்றை த�ொடர்ந்து சு வ ா – சி க் – கு ம் கு ழ ந் – தை – க – ளு க் கு மூச்– சு த்– தி – ண – ற ல்– அ ல்– ல து ஆஸ்– து மா வரு–வ–தற்கு வாய்ப்பு இருக்–கி–றது. இந்–தப் பிரச்னை வரா–மல் தவிர்க்க, ஒரு ஜன்–ன– லை–யா–வது திறந்–துவை – த்–துத் தூங்–குங்–கள். 

93


ெஜ.

பல நன்மைகளை தரும் மூலிகைப்பொடி பஞ்சகர்பம்

ந 94

கர்ப்புற வாழ்க்கையில் இயற்கைய�ோடு ஒன்றிணைந்து வாழும் சூழலை நாம் இழந்து வருகிற�ோம். இதனால் பல்வேறு ந�ோய் தாக்குதலையும் சந்திக்க நேரிடுகிறது. பெரும்பாலும் சம்பாதிக்கும் பணத்தை மருத்துவமனைக்கே செலவிடும் நாம் முடிந்தவரை சில இயற்கையான முறையை அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நமது உடலை நாம் ஆர�ோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள முடியும். நாம் அன்றாடம் குளியலுக்கு பயன்படுத்தும் ஷாம்பூக்கு பதிலாக பஞ்சகர்பம் எனும் மூலிகைப் ப�ொடியை பயன்படுத்துவதன் மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கும் என்கிறார் சித்த மருத்துவர் சதீஷ். பஞ்சகர்பம் குறித்து மேலும் பல அரிய தகவல்களை நமக்கு தெரிவித்தார். °ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


“ ப � ொ து வ ா க வ ே ந ம து உ ட ல் இயக்கமானது நிலம், நீர், காற்று, தீ, ஆகாயம் மூலக்கூறுகளால் இயங்கக்கூடியது. இதே மூலக்கூறுகளை அடிப்படையாக க�ொண்டு வளரும் இயற்கை தாவரங்களை க�ொண்டு செய்யப்படுவதே பஞ்சகர்பம் எ னு ம் மூ லி கை ப ்பொ டி . இ ந ்த மூலிகைப்பொடியை நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் ஷாம்பூக்கு பதிலாக பயன்படுத்த வேண்டும். உடல் சூட்டை கட்டுப்படுத்தி சுறுசுறுப்பாக தமிழர்களின் அன்றாட வாழ்வில் வைத்துக்கொள்ளும். குறிப்பாக க�ோடை இந்த மூலிகைப்பொடி பயன்பாட்டில் க ா ல த் தி ல் பெ ரு ம்பா ல ா ன�ோ ரு க் கு இருந்திருக்கிறது.. அறிவியல் வளர்ச்சியில் உ ட ல் சூ டு அ தி க ம ா க இ ரு க் கு ம் . ச�ோப்பு, ஷாம்பு வந்த பிறகு இதை நாம் இத ன ா ல் சை ன சை ட் டி ஸ் ஏ ற ்ப டு ம் . மறந்துவிட்டோம். நெல்லி வற்றல் மண் தலைநீர் க�ோர்வை, பின்நீர் க�ோர்வை, சார்ந்தது, வெண்மிளகு நீர் சார்ந்தது, முன்நீர் க�ோர்வை, தலைபாரம், தும்மல், கடுக்காய் த�ோல் தீ சார்ந்தது, கஸ்தூரி மூ க் கி லி ரு ந் து நீ ர்வ டி த ல் ப�ோ ன ்ற ம ஞ ்ச ள் க ா ற் று ச ா ர்ந்த து , வ ே ப ்ப ம் பிரச்சனைகளை பஞ்சகர்பம் உடனடியாக வித்து ஆகாயத்தை சேர்ந்தது. இந்த 5 சரிசெய்யும். மூலப்பொருட்களை உள்ளடக்கியதால் மேலும் பல்வேறு ரசாயனங்கள் அதிகம் இதை பஞ்சகர்பம் என்று அழைக்கிற�ோம். நி றை ந ்த ஷ ா ம் பூ வை ப ய ன ்ப டு த் து ம் இ ய ற்கை ய ா க வ ே ந ம து உ ட லி ன் மு டி க �ொ ட் டு த ல் பி ர ச்சனை சுவாசமானது மண் சார்ந்து ஒன்றரை பங்கு, உள்ளவர்களுக்கு பஞ்சகர்பம் சிறந்த நீரில் இருந்து ஒன்னேகால் பங்கு,காற்று மருந்து. இந்த பிரச்சனை உள்ளவர்களுக்கு சார்ந்து முக்கால் பங்கு, ஆகாயம் அரை பங்கு, ஒரே வாரத்தில் முடிக�ொட்டுதல் நின்று தீயிலிருந்து 1 பங்கு ஆகிய அடிப்படையில் விடும். இளைநரையை தடுக்கும் தன்மை சுவாசித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இதை இதற்கு உண்டு. ப�ொடுகு த�ொல்லை நீங்கும். அடிப்படையாக க�ொண்டுதான் மேலே குறிப்பாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் குறிப்பிட்ட மூலக்கூறுகளின் அளவில் த ள் ளி ப ்போ வ து , வெள்ளை ப டு த ல் , நாம் எடுத்து தயாரிக்க வேண்டும். இவை சிறுநீர் த�ொற்று ப�ோன்ற பிரச்சனைகளுக்கு அனைத்தையும் ஒன்றாக சேர்த்து அரைத்து உடனடி தீர்வு கிடைக்கும். தூக்கம் வராமல் ப�ொடி செய்து சுத்தமான பாலில் கலந்து அவதிப்படுகிறவர்களுக்கு நல்ல தூக்கம் தலைக் கு த ே ய்த் து அ ரை ம ணி நே ர ம் வரும். தீராத கண் எரிச்சல் உள்ளவர்களுக்கு ஊறவைத்து குளிக்க வேண்டும். இந்த உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். மூலக்கூறுகள் அனைத்தும் நாட்டு மருந்து நாட்டு வழக்கத்தில் சில முக்கியமான கடைகளில் எளிதாக கிடைக்கக்கூடியவை, வியாதிகளுக்கு இது ப�ோன்ற வெளிப்புற வீட்டில் இருந்தபடியே நாம் இதை தயார் சி கி ச்சை ந ல்ல தீ ர்வை க �ொ டு க் கு ம் . செய்து பயன்படுத்தலாம். உதாரணமாக பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு இதில் உள்ள பபயன்களை பற்றி வயிறு வலி என்றால் வசம்பு சுட்ட பார்ப்போம்..நமக்குதெரியாமல்நமது கரியை த�ொப்புள் குழியில் தடவும் உ ட லி ல் ஒ வ ்வ ொ ரு ம ணி ப் ப�ோது வயிறு வலி சரியாகிறது ப�ொழுதும் பல செயல்பாடுகள் அது ப�ோலதான் பஞ்சகர்பம் நடந்துக�ொண்டு இருக்கும். இயற்கை செயல்படுகிறது. இதை பிரச்சனை வாழ்வியல் முறையில் இருந்து நாம் உள்ளவர்கள்தான் பயன்படுத்த விலகிவிட்டதன் விளைவாக நாம் வேண்டுமா என்றால் கிடையாது, பல ந�ோய்களுக்கு ஆளாகிற�ோம். ந ா ம் அ ன ் றா ட வ ா ழ் வி ல் இதில் மிக முக்கியமாக, ஆட்டோ ஷ ா ம் பு வி ற் கு ப தி ல ா க இ தை மென் டிஸ்சாடர், நான் இன்பெக்ஸ் பயன்படுத்தலாம். சிறியவர்கள் டிசிஸ்,நான் கமிக்கபல் டிசிஸ், மு த ல் பெ ரி ய வ ர்க ள் வ ரை சர்க்கரை ந�ோய், தைராய்டு, பிசிஓடி பயன்படுத்தலாம். முடிந்தவரை ப�ோன்ற ந�ோய்தாக்குதல்கள் இந்த சித்த மருத்துவர் இயற்கையான முறையில் நமது பி ர ச்சனை யி ன் க ா ர ண ம ா வ ே உடலை நாம் பாதுகாப்பது என்பது சதீஷ் ஏ ற ்ப டு கி ற து . ப ஞ ்ச க ர ்ப த ்தை ஆர�ோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்துவதன் மூலம் உடலில் உள்ள வழிவகுக்கும்” என்கிறார் சித்த மருத்துவர் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் சீரமைத்து சதீஷ்.

95


த�ோ. திருத்–து–வ–ராஜ்

உங்கள் கல்வி

வணி–க–ம–ய–மா–கி–விட்ட இன்–றைய நிலை–யில் பல்–வேறு ப�ோட்–டித் தேர்–வு–களை உரு– வ ாக்– கி – ய – த�ோ டு அல்– ல ா– ம ல் த�ோல்– வி – க– ள ைத் தாங்– கி க்– க �ொள்ள முடி– ய ா– ம ல் தற்– க�ொலை செய்–து–க�ொள்–ளும் மன–நி–லை–யும் உரு–வாகி வரு–கிற – து. எனவே, ‘‘கல்வி என்–பது ஏட்– டுக்–கல்–விய – ாக இல்–லா–மல் நல்ல மனி–தர்–களை உரு–வாக்–கும் கல்–வி–யாக இருக்க வேண்–டும்’’ என்–கி–றார் கல்–வி–யா–ளர் இ.பி.க.சுந்–த–ரம்.

‘‘தேர்–வில் த�ோல்–வியு – ற்–றால் தற்–க�ொலை, நினைத்த பாடப்–பி–ரிவு கிடைக்–க–வில்–லை– யென்–றால் தற்–க�ொலை, படிப்–பத – ற்கு ஆசி– ரி–யர் கடிந்து க�ொண்–டால் தற்–க�ொலை, மருத்–துவ – ம் மற்–றும் உயர்–கல்–வியி – ல் நடத்–தும் பாடப் பகு–திக – ள் புரிந்து க�ொள்ள முடி–யவி – ல்– லை–யென்–றால் தற்–க�ொலை. எண்–ணிக்கை மிக மிகக் குறை–வாக இருந்–தா–லும் அனை– வ–ரை–யும் திரும்–பிப் பார்க்க வைக்–கி–றது. பாடச் சுமையை அதி–க–ரித்–துள்–ளது அரசு.

96

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


பிள்ளைக்கு தேவையான  கல்வி எது?

அனைத்து வகை–யான தேர்–வுக – ளு – க்கு அடிப்– அது தொடர்–பான கதை–களை – யு – ம் காட்–சிப்– படை நமது பாடப் புத்–த–கங்–களே. எனவே ப–டுத்–தத் த�ொடங்–கி–யுள்–ளார்–கள். குழந்–தை– +2 வரை–யிலான – பாடப்–பிரி – வு – களை – நன்–றா– கள் மகிழ்ச்–சியா – க – க் கற்–பத – ற்கு சார–ணர் இயக்– கப் படித்–து–வி–டுங்–கள் என்று கூறு–வத – ற்–குப் கம் ஏற்–ப–டுத்–தப்–பட்–டது. அதை மதச் சார்– பதில் 54 ஆயி–ரம் கேள்–விப்–ப–தி–லும் பான செயல்–க–ளாக பல சமஸ்–கி–ருத கூடு–த–லா–கப் படிக்–கக் கூறு–வது; ஒரு வார்த்–தைக – ளை – ச் சேர்த்து, அதை–யும் மூட்–டை–யைச் சிர–மப்–பட்டு தூக்–கு– கடி–ன–மாக்–கி–யுள்–ளார்–கள். ய�ோகா–ச– கி–றவ – னி – ட – ம் மேலும் ஒரு மூட்–டையை னம் என்–பது உடற்–ப–யிற்–சி–யில் ஒரு தூக்கி வைப்–ப–தா–கும். செயல். அதையே உடற்–ப–யிற்–சி–யும் பெரும்– ப ா– லான மாண– வ ர்– க ள் மற்–றும் கல்–வி–யு–மா–கக் கருதி பள்–ளிக்– விரும்– பு – வ து ‘கைபே– சி ’ மட்– டு ம். கூ–டங்–க–ளில் கட்–டா–யம் ஆக்கி மன அழுத்–தம் க�ொடுத்து வரு–கி–றார்–கள். பள்– ளி க்– கூ – ட த்– தி ற்கு 100 சத– வீ த வாசித்–தல், கதை கூறல், விளை–யாட்டு தேர்ச்சி என்று அரசு நிர்–ணய – ம் செய்– ப�ோன்–ற–வை–கள் பள்–ளிக்–கூட எல்– துள்–ளதா – ல், மாணாக்–கர்–களை – ப் படி இ.பி.க.சுந்தரம் லை–யைத் தாண்–டிவி – ட்–டது. இந்–தியா படி என்று காலை முதல் மாலை– முழு–வது – ம் ஆங்–கில ம�ோகம் உள்ளது. அதில் வரை அழுத்–தம் க�ொடுத்–தல், அழுத்–தம் தன் சாதியை சார்ந்–த–வர்–கள் நடத்–தும் பள்– க�ொடுப்–ப–வர்–கள். ஆசி–ரி–யர்–க–ளும், பெற்– ளி–களை சேர்த்–துவ – ந்–தவ – ர்–கள், தற்–ப�ோது தன் ற�ோர்–களு – ம். மாலை வகுப்பு முடிந்–தவு – ட – ன் சாதி–யைச் சார்ந்–த–வர்–க–ளில் தன் மதத்தை என்ன செய்–வாய் என்று வகுப்–ப–றை–யில் சார்ந்–தவ – ர்–கள் நடத்–தும் பள்–ளிக – ளி – ல் சேர்ந்து சென்று கேட்–டுப் பார்த்–தால் மழ–லை–யர் வரு–கி–றார்–கள். மாணாக்–கர்–கள் ஆசி–ரிய – ர்–க– பள்ளி முதல் 12 ஆம் வகுப்–பு–வரை கிடைக்– ளுக்–குப் பாத–பூஜை செய்–யவை – க்–கும் பழக்–கம் கும் ஒரே பதில்: டியூ–ஷ–னிற்கு செல்–கி–ற�ோம் த�ொடங்–கி–யுள்–ளது. என்–பது – தா – ன். மிக ஏழ்மை நிலை–யில் உள்ள மேற்–குறி – ப்–பிட்ட நிலையை மாற்ற, கணி– பிள்–ளை–கள் டியூ–ஷன் செல்ல முடி–ய–வில்– தம், அறி–வி–யல், சமூக அறி–வி–யல், தமிழ், லையே என்ற ஏக்–கத்–தில் சுற்–றித் திரி–கி–றார்– ஆங்–கி–லம், கணினி ஆகிய பாடங்–க–ளி–லும் கள். “உருப்–ப�ோ–டு–த–லுக்கு மிஞ்–சின குரு ம�ொழிப்–பா–டங்–க–ளி–லும் திற–மை–யுள்–ள–வர்– இல்–லை” என்ற தத்–துவ – த்–தில் மாண–வர்–களு – க்கு க–ளாக மாண–வர்–களை மாற்–று–வ–து–தான், வழி–காட்–டு–கி–றார்–கள். உலக சுகா–தார நிறு–வ–னம்(WHO) கீழ்க்–கு–றிப்– அறி– வி – ய ல் கண்– கா ட்– சி க்– கு ப் பதில் பிட்ட வாழ்க்–கைத் திறன்–க–ளும் வளர்த்–துக் மதங்– க – ளி ல் உள்ள அவ– தா – ர ங்– க – ளை – யு ம்,

97


க�ொள்–ளும் வகை–யில் கல்–விக் க�ொள்–கை– யும், பாடத்–திட்–டங்–க–ளும், பாட–நூல்–க–ளும் அமை–யவே – ண்–டும் என்று வலி–யுறு – த்–துகி – ற – து. தன்–னைத்–தானே அறி–தல்: ஒரு–வர் தன்–னைப் பற்–றிய சுய ஆய்வு செய்து, தனது பலம், பல–வீ– னம், பிடித்–தது, பிடிக்–காத – து, தனது தனித்–திற – – மை–களை, தனது குறிக்–க�ோள்–கள், அவற்றை அடைய வாய்ப்– பு – க ள் மற்– று ம் தடை– க ள் பற்றி தெளி– வ ாக தெரிந்து வைத்– தி – ரு க்க

மாண–வர்–களை அடி–மை–யா–கக் கரு–தக்–கூ–டாது. மாண–வர்–க–ளுக்கு வழி–காட்–டு–தல் மட்–டும்–தான் ஆசி–ரி–யர் வேலை. தம் கருத்–துக்– களை அவர்–க–ளி– டம் புகுத்–தா–மல் மாண–வர்–க–ளின் திற–மை–க–ளைப் பல இணை–வுச் செயல்–கள் மூலம் வெளியே க�ொண்–டு– வர வேண்–டும்.

98

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

வேண்–டும். தக–வல் த�ொடர்–பாற்–றல்: பேசு– தல், கேட்–டல், படித்–தல், எழு–து–தல், பிறர் புரிந்–து–க�ொள்–ளும் வித–மாக, தெளி–வாக, உறு–தி–யாக, பிற–ரு–டன் தக–வல் த�ொடர்பு க�ொள்–ளும் திறன் வேண்–டும். பிற–ரு–டன் உறவு பேணும் திறன்: ஆர�ோக்–கி–ய–மான மனித உற–வு–கள் வாழ்–வின் வெற்–றிக்–கான அடித்–த–ளம், பிற–ரு–டன் மரி–யாதை, மனித நேயத்–துட – ன் பழகி, நல்–லுற – வை – ப் பேணு–தல் வேண்–டும். உணர்ச்–சி–க–ளைக் கையா–ளும் திறன் – சரி–யா–கப் புரிந்–து தமது உணர்ச்–சிகளை க�ொண்டு, அவற்றை முறை–யாக வெளிப்–ப– டுத்–தும், கையா–ளும் திறன். ஆங்–கி–லத்–தில் ‘எம�ோ–ஷ–னல் இன்–டெ–லி–ஜென்ஸ்’ என்று கூறப்–ப–டு–கிற உணர்ச்–சிக – –ளைக் கையா–ளும் அறிவு சார்ந்த திறனை இளை–ஞர்–கள் வளர்த்– துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். பிற–ரைப் புரிந்–துக�ொள்–ளும் திறன் பிறர் நிலை– யி ல் தன்னை இருத்– தி ப் பார்த்து, பிற–ரது உண்–மை–யான நிலை–யை– யும், தேவை–களை – யு – ம் புரிந்–துக – �ொண்டு, பிறர் நல–னில் கவ–னம் செலுத்தி செய–லாற்–றும் திற–னைப் பெற வேண்–டும். ஆழ்ந்து சிந்–திக்–கும் திறன் பார்த்து, கேட்டு, உரை–யாடி, அனு–ப– வித்து, அலசி, சேக– ரி த்த தக– வ ல்– களை , முறை– யாக க�ொள்– கை ப்– ப – டு த்த, நடை– மு – றைப்– ப – டு த்த, மதிப்– பி ட வகை செய்– யு ம் சிந்– த – ன ைத்– தி – ற – னா ம், ஆழ்ந்து சிந்– தி க்– கு ம் திறன் வேண்–டும். ஆக்–க சிந்–த–னைத் திறன் ஒரே–மா–தி–ரி–யா–கச் சிந்–திக்–கா–மல்,(ஆங்–கி– லத்–தில் ‘கிரி–யேட்–டிவ் திங்–கிங்’) மாறு–பட்ட அல்–லது படைப்–புச் சிந்–த–னை–யு–டன், ஒரு கேள்– வி க்கு ஒன்– று க்கு மேல் தீர்– வு – களை தேடும் சிந்–தனை வேண்–டும். இது படைப்– புத்–தி–றன் சார்ந்த சிந்–தனை. முடி–வெ–டுக்–கும் திறன் முடி–வெ–டுக்–கும் ந�ோக்–கத்–தைத் தெளி– வா– க ப் புரிந்– து – க �ொண்டு, சாத்– தி – ய – ம ான வழி–க–ளைக் கண்–ட–றிந்து, அவற்–றில் சிறந்த வழி–யைத் தேர்ந்தெடுத்து, முடி–வெ–டுக்–கும் திறனை வளர்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். பிரச்–ன – ை–யை தீர்க்–கும் திறன் பிரச்–னை–யைத் தெளி–வாக வரை–யறு – த்து, தீர்க்–கும் வழி–க–ளைக் கண்–ட–றிந்து, சிறந்த வழியை ஆய்ந்து தேர்ந்து, அதன்– மூ – ல ம் பிரச்–ன – ை–யைத் தீர்க்–கும் திறனை வளர்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும்.


மன அழுத்–தத்–தைத் தவிர்க்–கும் திறன் மன அழுத்–தம் மற்–றும் பதற்–றத்–திற்கு ஒரு–வர் ஆளா–கும்–ப�ோது அதற்–கான அடிப்–ப– டைக்கு கார–ணங்–களை – யு – ம், அதைக் களை–வ– தற்–கான வழி–க–ளை–யும் தெளி–வா–கப் புரிந்–து– க�ொண்டு, அவற்–றைக் கடைப்–பிடி – த்து, மன அமை–தி–யை–யும், மன ஆர�ோக்–கிய – த்–தை–யும் விரைந்து அடை–யும் திறன் வேண்–டும். வாழ்க்–கைத் திறன் பாடங்–க–ளில் அதிக மதிப்–பெண் பெற மனப்–பா–டம் என்ற தத்–து–வத்–தைக் கடை–பி– டிக்–கிற�ோ – ம். அதை வாழ்க்–கைத் திறன்–களை – ப்– பெற பயன்–படு – த்த முடி–யாது. ஆசி–ரிய – ர்–கள், மாண–வர்–கள் உரை–யா–டல் மூல–மும், செய்– முறை மூல–மும்–தான் இணைச் செயல்–களை புரிந்–துக�ொ – ள்–ளவைக்க – முடி–யும். இணை–வுக் கல்–விக – ள – ான சுகா–தா–ரம், சார–ணர் இயக்–கம், இளஞ்–செஞ்–சி–லு–வைச் சங்–கம், தேசிய பசு– மைப்–படை பயிற்சி, உன்னை நீ அறி–வாய் (உடல் உறுப்–புக – ள் பற்றி பேசு–வது), பாலி–யல் கல்வி (வய–திற்கு ஏற்–ற–வாறு), சட்–டக் கல்வி, வானுலா கல்வி, சாலை–விதி – க – ள் கல்வி, லஞ்ச ஒழிப்பு, சாதி–ம–றுப்பு, ப�ோதைப்–ப�ொ–ருட்–க– ளின் தீமை–கள், தீண்–டாமை ஒழிப்பு, மூட–நம்– பிக்–கை–களை விட்–ட�ொ–ழித்–தல், அறி–வி–யல் ரீதி–யில் செயல்–ப–டு–தல், விவ–சா–யம்–சார்ந்த தக–வல்–கள் ப�ோன்–றவ – ற்–றிற்கு ப�ொதுக்–கல்–வி– ப�ோல் முக்–கிய – த்–துவ – ம் க�ொடுக்–க வே – ண்–டும். அனு–ப–வம் வாய்ந்த கல்–வி–யா–ளர் குழு பாடங்–களை வரை–யறை செய்–வது ப�ோல், இணைச்–செ–யல்–களை – யு – ம் வரை–யறு – த்து வழி– காட்ட மாவட்–டங்–கள்–த�ோ–றும் குழுக்–கள் அமைத்து செயல்–பட – வே – ண்–டும் (தற்–ப�ோது என்.சி.சி செயல்–ப–டு–வ–து–ப�ோல்). இணைச்– செ–யல்–கள் செய்–முறை பயிற்–சிய – ாக இருக்–க– வேண்–டும். இதற்–குச் செயல்–பா–டு–கள் பதிவு செய்து தனி–யாக சான்று வழங்க வேண்–டும்.

வகுப்–புக்கு ஏற்ற இணை–வுச் செயல்–களை – ம், அவற்–றிற்–குத் தகு–திய – ான தேர்வு செய்–வது ஆசி–ரிய – ர்–களை கற்–பிக்–கச் செய்–வது – ம் கல்வி நிறு–வ–னத்–தின் முதல்–வர் ப�ொறுப்பு. இந்த வகை–யில் சான்று வழங்–கல் ‘திரு–வித – ாங்–கூர் - க�ொச்–சி’ அர–சால் ஒரு–கா–லத்–தில் நடை– மு–றைப்–ப–டுத்–திய – –தாக ஒரு பதிவு உள்–ளது. மாண–வர்–களை அடி–மை–யா–கக் கரு–தக்– கூ–டாது. மாண–வர்–க–ளுக்கு வழி–காட்–டு–தல் மட்–டும்–தான் ஆசி–ரி–யர் வேலை. தம் கருத்– துக்–களை அவர்–களி – ட – ம் புகுத்–தா–மல் மாண– வர்–க–ளின் திற–மை–க–ளைப் பல இணை–வுச் செயல்–கள் மூலம் வெளியே க�ொண்–டு–வர வேண்–டும். இன்–றைய தற்–க�ொலை – க – ளு – க்கு, ‘தைரி–யம் கற்–றுக் க�ொடுக்–கா–மையே – ’ முக்–கிய கார–ணம். அதற்–குப் ப�ொறுப்பு ஆசி–ரிய – ர்–கள், கல்–வித்– துறை, பெற்–ற�ோர் மற்–றும் அரசு. பத்–தாம் வகுப்பு அல்–லது பன்–னி–ரண்–டாம் வகுப்பு படிக்–கும் மாண–வர்–க–ளி–டம் ‘நீ த�ோற்–று–விட்– டால் என்ன செய்–வாய்?’ என்று பத்து ஆண்– டு–க–ளுக்கு முன் கேட்–ட–தற்கு, 15 மாணவ மாண–வி–கள் இருந்த குழு–வில் ஒரு–வர்–கூட – ற்–றால் திரும்ப எழுதி வெற்–றிபெ – று – – த�ோல்–வியு வேன் என்று கூற–வில்லை. ஒவ்–வ�ொரு – வ – ரு – ம் அம்–மா–வின் முகத்–தில் எப்–படி விழிப்–பேன்? வீட்–டிற்கே ப�ோக முடி–யாதே! தந்தை உதைப்– பாரே!... ப�ோன்ற பதில்–களை கூறினர். மதக் கல்வி ஏன் கூடாது என்–றால், எந்த மத–மாக இருந்–தா–லும் ‘நம்–பிக்–கை’ என்ற ஒரே – ல் ப�ோல் கேள்–விக்கு தத்–துவ – ம்–தான், அறி–விய இட–மில்லை. மனப்–பா–டம் செய்து அதையே நம்பி இறு–தி–வ–ரை–யில் வாழ்–கி–றான். ராஜஸ்– தான் நீதி–பதி ஓய்வு பெரும் நாளன்று, மயில் ஒரு சுத்த பிரம்–மச்–சாரி என்–றும், ஆண்–ம–யி– லின் கண்–ணீ–ரைக் குடித்–துத்–தான் பெண்– ம–யில் கரு–வுறு – ம் என்று கூறி–னார். இது அவர் மாண–வர் –ப–ரு–வத்–தில் ஏத�ோ ஒரு மத நூலி– லி–ருந்து மனப்–பா–டம் செய்–தது. இது–ப�ோன்ற பல மூட நம்–பிக்–கை–கள் நிறைய உள்–ளன. கல்வி நிறு–வ–னத்–தில் ஒரு நாள் 8 மணி–நே–ரம் மட்–டும்–தான் செல–விடு – கி – ற – ார்–கள் மாண–வர்– கள். அத–னால் அறி–வுச – ார்ந்த மனி–தன – ாக்–கும் கல்வி மட்–டும் ப�ோது–மா–னது. நல்ல மனி– தர்–களை உரு–வாக்–கும் கல்வி தாய்–ம�ொழி வழி கல்வி ஒன்–றி–னால் மட்–டும்–தான் முடி– யும். மேலும் சமு–தா–ய–மும் மனி–தப் பண்–பு– கள் உடை–ய–தா–க–வும் இருக்க வேண்–டும்–’’ என்–கி–றார்.

99


மகேஸ்–வரி

 வலி நீக்க...

பிறகு நம் உட–ல�ோடு சேர்ந்து எரி–யும் நாம்அல்–இறந்த லது புதைப்–பத – –னால் மண்–ணுக்–குள் மட்கி

அழு–கும் த�ோலை நம் இறப்–பிற்கு பின் நம் கண்–கள – ைப் ப�ோலவே தானம் செய்ய முடி–யும் என்–பது நம்–மில் எத்–த–னை– பே–ருக்–குத் தெரி–யும்? மி கச் சமீ– ப த்– தி ல் தேனி மாவட்– ட ம் குரங்–க–ணி–யில் ட்ரெக்–கிங் கிளப் மூல–மாக

100

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

மலை–யேற்–றத் – திற்–குச் சென்–றவ – ர்–கள் தீ விபத்– தில் சிக்கி, தீயின் க�ோரத் தாண்–ட–வத்–தால் பலர் இறந்–ததை – யு – ம், சிலர் தீக்–கா–யங்–களு – ட – ன் உயி–ருக்–குப் ப�ோராடி மருத்–துவ – ம – ன – ை–களி – ல் அனு–ம–திக்–கப்–பட்–டதை – –யும் எளி–தில் மறக்க முடி–யாது. 2004ம் ஆண்டு கும்–ப–க�ோ–ணம் பள்–ளித் தீ விபத்– தி ல் 94 குழந்– தை – க ள் உயி– ரி – ழ ந்த


த�ோல் தானம்!  சம்–பவ – மு – ம் தமி–ழக – த்தை பயங்–கர – ம – ாக உலுக்– கி–யது. அதி–லும் பல குழந்–தை–கள் தப்–பிப் பிழைத்– தி – ரு க்– க – ல ாம். விரு– து – ந – க ர் மாவட்– டம் சிவ–காசி பட்–டா–சுத் த�ொழிற்–சா–லை–க– ளில் அடிக்–கடி நடக்–கும் தீ விபத்–துக்–க–ளும் நாம் அறிந்– த – வை – த ான். அவ்– வ ப்– ப�ோ து சென்–னை–யின் சேரி–கள் தீ பிடித்து எரி–வதை – – யும், அதில் அப்–பாவி மக்–கள் பலி–யா–வதை – யு – ம்

செய்–தி–க–ளா–கக் காண்–கிற�ோ – ம். மேற்–கு–றிப்–பிட்ட விபத்–துக்–கள் எல்–லாம் ஊட– க ங்– க ள் வழி– ய ாக நாம் அறிந்– தவை . ஆனால் தினம் தினம் நமக்–குத் தெரிந்தோ தெரி–யா–மலே எத்–த–னைய�ோ தீ விபத்–துக்– கள் ஆங்–காங்கே நிகழ்–கின்–றன. அதி–லும் பலர் சிகிச்சை பல– னி ன்றி உயி– ரி – ழ க்– கி ன்– ற–னர். சிலர் தீக்–கா–யத்–த�ோடு உயி–ருக்–குப்

101


மட்–டும் த�ோல் எரிந்–துவி – ட்–டது ப�ோரா–டுகி – ன்–றன – ர். எப்–படி – ய – ா–யி–  அமெ– ரி க்கா ப�ோன்ற னும் தீ விபத்–தில் தப்–பிப் பிழைத்–த– மேலை–நா–டு–க–ளில் உட–லில் என்–றால், காயம் அடைந்–த–வ– வர்–க–ளின் நிலை நிச்–ச–யம் வார்த்– 80 சத–விகி – த – ம் பாதிக்–கப்–பட்–ட– ரின் உட–லில் இருந்தே த�ோல் – ம். 40 சத–விகி – த – மு – ம் தை–கள – ால் விவ–ரிக்க முடி–யா–தது. வர்– க – ள ைக்– கூ ட காப்– ப ாற்ற எடுக்–கப்–படு தப்– பி ப் பிழைத்– த – வ ர்– க ள் வாழ முடி–கி–றது. கார–ணம் அங்கே எரிந்து விட்– ட து என்– ற ால் வேண்–டு மே? இறந்– த–பின் மண்– த�ோல் தானம் குறித்த விழிப்– த �ோ ல் வ ங் – கி – யி ல் இ ரு ந் து ணுக்–குள் செல்–லும் நம் த�ோலை பு–ணர்வு மக்–க–ளி–டம் மிக–வும் த�ோலைப் பெற்று எரிந்த த�ோல்– களை நீக்–கிவி – ட்டு, பெறப்–பட்ட நாம் நினைத்–தால் கண்–டிப்–பாக அதி–க–மாக உள்–ளது. த�ோல் தற்–கா–லி–க–மாக உட–லில் தானம் செய்ய முடி–யும். நமது நாட்–டில் த�ோல் த�ோல் தானம் குறித்த சரி– வங்– கி – க – ளி ன் எண்– ணி க்– ஒட்–டப்படு–ம். அந்–தத் த�ோல் யான விழிப்–பு–ணர்வு இல்–லா–த– கை–யும் குறைவு. மும்பை, 20 நாட்–கள் வரை உட–ல�ோடு தாலே ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் தீ டெல்லி மற்–றும் தமிழ்–நாட்–டில் ஒட்டி இருக்–கும். அந்த இடைப்– விபத்–துக்–க–ளில் சிக்கிய பலர் மர– சென்னை, க�ோவை ப�ோன்ற பட்ட நாளில் காய–முற்–ற–வர் ணம் அடை–கின்–ற–னர். இந்–தி–யா– நக– ர ங்– க – ளி ல் மட்– டு ம்– த ான் க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக சரி– வில் ஒவ்–வ�ொரு 6 நிமி–டத்–திற்கு த�ோல் வங்–கி–கள் உள்–ளன. யா–கிக் க�ொண்டே வரு–வார். ஒரு–வர் தீ விபத்–தில் இறக்–கி–றார். சென்–னை–யில் கீழ்ப்–பாக்–கம் தீக்– க ா– ய ம் விரை– வி ல் ஆறும். அவர்–க–ளுக்–கான சிகிச்–சைக்கு, மருத்–து–வக் கல்–லூரி மற்–றும் இல்–லை–யெ–னில் அவ–ரது உட– மாற்–றுத் த�ோல் மிக–மிக அவ–சி– ஸ்டான்லி மருத்–துவ – ம – னை – யி – – லில் த�ோல் இல்– ல ாத பகுதி யம். கண் தானம் ப�ோலவே யார் லும் த�ோல் வங்கி உள்–ளது. ந�ோய் த�ொற்–றுக்கு (infection) மிக விரை– வி ல் இலக்– க ா– கு ம். வேண்–டும – ா–னா–லும் தங்–கள் மறை–  தான– ம ா– க ப் பெறப் விற்–குப் பிறகு த�ோலை தான– –ப–டும் த�ோல் நவீன முறை– அது அவ–ரின் உயி–ரைப் பறிக்– மாக வழங்– க – ல ாம் என்– கி – ற ார் யில் த�ோல் வங்–கி–யில் பாது– கும் நிலைக்கே தள்ளும். தீக்–கா–யம் மற்–றும் த�ோலில் க�ோய–ம்புத்–தூ–ரில் உள்ள பிர–பல காப்– ப ாக வைக்– க ப்– ப ட்டு, மருத்–து–வ–ம–னை–யில் த�ோல் மறு– 5 ஆண்–டு–கள் வரை பயன்– வேறு வகை–யான காயம் ஏற்– பட்– ட – வ ர்– க – ளி ல் பெரும்– ப ா– சீ–ரமை – ப்பு மருத்–துவ நிபு–ணர – ான பாட்–டிற்கு வைக்–கப்–ப–டும். லா–னவ – ர்–களு – க்கு, புதிய த�ோல் டாக்–டர் ராஜ சபா–பதி. உரு–வா–கு–வ–தற்–குள் எரிந்த பகு–தி– “கண்– த ா– ன ம் பற்றி எல்– ல�ோ – கள் கிரு–மித் தாக்–குத – –லுக்கு இலக்– ருக்–கும் தெரி–யும். ஆனால் த�ோல் காகி பெரும்– ப ா– லு ம் உயி– ரி – ழ க் தானம் பற்றி பெரும்–பா–லா–னவ – ர்–க– ளுக்–குத் தெரி–யாது. மனி–த–னின் கவே நேரி–டு–கி–றது. த�ோல் அதி–க– உயிர் பிரிந்த பிற–கும் கூட செய்–யக் மாக கிடைக்–கும்–ப�ோது, அப்–படி – ப்– கூடிய தானம் உட–லில் இரண்–டு– பட்ட உயி–ரிழ – ப்–புகளை நிச்–சய – ம – ா–க தான். ஒன்று கண். இரண்டு த�ோல். நம்மால் தடுக்க முடி–யும். தீக்–கா–யம் கண்–தா–னம் செய்–யும் ஒவ்–வ�ொரு – வ – – அடைந்–தவ – ர்–களி – ன் உட–லிலி – ரு – ந்து ரும் த�ோல் தானம் செய்–ய–லாம். புர–தச்–சத்து இழப்பு, திர–வம் வெளி– கண்–தா–னம் என்–பது பெறப்–பட்ட யே–றுவ – து, காயத்–தில் சீழ் பிடிப்–பது தினத்–தில் இருந்து நான்கு அல்–லது ப�ோன்–ற–வற்றை தடுக்–க–வும், தீக் ஐந்து நாட்–க–ளுக்–குள் கரு–விழியை– க – ா–யத்–தின் வலி குறை–யவு – ம் த�ோல் டாக்–டர் ராஜ சபா–பதி தானம் உத–வு–கி–றது. தான–மா–கப் (Cornea) பயன்–படு – த்–திவி – ட வேண்– டும். ஆனால் த�ோல் தானம் அப்–ப–டி–யல்ல. பெறப்–பட்ட த�ோல், காயம் ஏற்–பட்ட இடத்– த�ோலை பதப்– ப – டு த்– தி – வி ட்– ட ால், த�ோல் துக்கு ஒரு பாது–காப்பு கவ–சம – ாக இருக்–கிற – து. பெறப்–பட்ட 21 நாள் கழித்–து 5 ஆண்–டுக – ளு – க்– காயம் ஏற்–பட்ட இடத்–தில் ஒட்–டப்–பட்ட குள் எப்–ப�ோது வேண்–டும – ா–னா–லும் த�ோலை த�ோல், 15 நாட்–க–ளில் உதிர்ந்–து–வி–டும். அந்த – த்–திக்–க�ொள்–ளல – ாம். த�ோல் வங்–கி– பயன்–படு 15 நாட்–க–ளுக்–குள் காயம் ஏற்–பட்ட இடத்– யில் இருந்து எந்த இடத்–திற்–கும் சுல–ப–மாக தில் புதிய த�ோல் காயம் ஏற்–பட்–ட–வ–ருக்கு த�ொலை–தூ–ரங்–க–ளுக்–குத் த�ோலை அனுப்ப தானாக வள–ரும். முடி–யும். உயி–ரு–டன் இருப்–ப–வர்–க–ளி–டம் இருந்து நமது உட–லிற்கு பெரி–தும் பாது–கா–வல – ா–க‌ பெறப்–ப–டும் த�ோல் இறந்–த–வ–ரின் உட–லில் இருக்–கும் த�ோலை 18 வயது நிரம்–பிய – வ – ர்–கள் இருந்து பெறப்–ப–டும் த�ோல் என இரண்டு யார் வேண்–டு–மா–னா–லும் தானம் செய்–ய– வகை–யாக த�ோல் தானம் செய்–யப்–படு – கி – ற – து. லாம். உட– லி ல் 30 சத– வி – கி – த ம் தீக்காயம் இதில் உயி–ரு–டன் இருப்–ப–வர்–கள் என்–பது ஏற்–பட்–டவ – ர்–களை மட்–டும்–தான் காப்–பாற்ற மூளைச்–சாவு அடைந்–த–வர்–களை மட்–டும் முடி–யும். அதற்கு அதி–கம – ாக காயம் ஏற்–பட்–டி– குறிக்–கும். ஒரு–வர் இறந்–து–விட்–டால் அவர் ருந்–தால் அவரை காப்–பாற்–றுவ – து நமது நாட்– இறந்த 6 மணி நேரத்–திற்–குள்–ளாக அவ–ரின் டில் கடி–னம். தீக்–கா–யத்–தில் 20 சத–வி–கி–தம் உட–லில் இருந்து த�ோலை எடுக்க வேண்–டும்.

102

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


த�ொடைப் பகுதி, கால்–கள் மற்–றும் முதுகு ப�ோன்ற வெளியே தெரி– யாத உடல் பகு–தி–க–ளி–லி–ருந்தே த�ோல் தான–மாக எடுக்–கப்–ப–டு–கி– றது. த�ோலின் மேற்–பு–ற–மாக மிக– மிக மெல்–லிய லேய–ரிலே எடுக்– கப்–படு – ம் த�ோல் 0.5 மி.மீ. தடி–மன் அள–விற்கு மட்–டுமே தான–மாக பெறப்–ப–டு–கி–றது. அது எடுத்–ததே தெரி– ய ாது. இதில் பயப்– ப – ட த் தேவை–யில்லை. த�ோலின் மேற்– பு–றம் மிரு–துவ – ான பகுதி மட்–டுமே எடுக்–கப்–ப–டு–வ–தால் உட–லில் ரத்– தக் கசிவ�ோ, உடல் சிதைவ�ோ ஏற்–பட – ாது. எடுக்–கப்–பட்ட பாகங்– கள் பேண்–டேஜ் செய்–யப்–பட்டு விடும். பார்ப்–ப–வர்–க–ளின் கண்–க– ளுக்கு எது–வும் தெரி–யாது. த�ோலை தான–மா–கப் பெறு– வ– த ற்கு முன், த�ோல் தானம் க�ொடுப்–ப–வர்–க–ளுக்கு ஏதா–வது ந�ோய் இருக்– கி – ற தா என்– ப தை உறுதி செய்–துக�ொள்ள வேண்–டும். தொற்–று–ந�ோய் மற்–றும் வைரஸ் கிருமி தாக்–கு–தல், த�ோல் நோய்– கள், எய்ட்ஸ் ப�ோன்ற ந�ோய் தாக்– கு–தலு – க்கு ஆளா–னவ – ர்–கள், ஹெப– டை–டிஸ் பி மற்–றும் சி, பால்–வினை

த�ோலை தானம் செய்–வது எப்–படி? த�ோல் வங்–கி–யில் வழங்– கப்–ப–டும் படி–வத்தை பூர்த்தி செய்–து க�ொடுத்து பதிவு செய்து க�ொள்ள வேண்–டும். குறைந்–த–பட்–சம் 18 வய– து–டை–ய–வர்–கள் எந்த வகை ரத்– தப் பிரிவை சேர்ந்–த–வர்–க–ளாக இருப்– பி – னு ம் த�ோல் தானம் செய்– ய – ல ாம். 100 வயதை எட்–டி–ய–வர் கூட த�ோல் தானம் செய்ய முடி–யும்.  6 மணி நேரத்– தி ற்– கு ள் த�ோல் தான– ம – ளி ப்– ப – வ – ரி ன் குடும்–பத்–தி–னர் அனு–ம–தி–யு–டன் த�ோல் வங்– கி – யைய�ோ அல்– லது அறக்–கட்–ட–ளை–யின் தன்– னார்–வல – ர்–கள – ைய�ோ த�ொடர்பு க�ொள்–ள–லாம்.  த�ோல் தானம் அளிப்– ப– வ – ரி ன் உடலை மருத்– து – வ –ம–னைக்கு க�ொண்டு செல்ல வேண்– டி ய அவ– சி – ய – மி ல்லை. மருத்– து வக் குழு– வி – ன ர் வீட்– டிற்கே நேரில் வந்து 30 முதல் 45 நிமி–டங்–க–ளுக்–குள் த�ோலினை சேக–ரித்–துக் க�ொள்–வர்.

நோய்–கள், தோல் புற்–று–நோய், மஞ்–சள் காமாலை, த�ோலில் கடு–மை–யாக ந�ோய் தாக்–குக்கு ஆளா– ன�ோ ர் த�ோல் தானம் செய்ய இய–லாது. இவர்–க–ளின் த�ோல்– க ள் தான– ம ாக எடுத்– துக் க�ொள்–ளப்–ப–டு–வ–தில்லை. ஆனால் ரத்த அழுத்–தம் மற்–றும் சர்க்–கரை ந�ோய் உள்–ள–வர்–க– ளால் த�ோல் தானம் செய்ய இய–லும். கண்–தா–னம் குறித்த விழிப்–பு– ணர்வு மக்–க–ளி–டத்–தில் அதி–கம் இருப்–ப–தால் தின–மும் கண்–கள் தானமாகப் பெறப்படு–கி–றது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு–வர் என்ற கணக்–கில் ஒரு மாதத்–தில் 30 பேர் தானம் செய்– த ால் ஒரு மாதத்–துக்கு 60 கண்–கள் கிடைக்– கி ன் – ற – ன‌ . ஆ ன ா ல் த �ோ ல் தானம் ஒரு மாதத்–தில் 4 தான் கிைடக்– கி – ற து. எனவே இது குறித்த விழிப்–பு–ணர்வு மிக–வும் அவ–சி–யம்” என்–று முடித்தார் மருத்துவர். த �ோ ள் க�ொ டு ப் – ப – வ ன் மட்–டுமா... த�ோல் க�ொடுப்–ப– வ–னும் த�ோழன்–தான்.

103


த�ோ.திருத்துவராஜ்

பழங்குடிகளி கற்றுக்கொள்வோம்! உயிர்கள் வாழ்வதற்கு ஆதாரமான நீர், நிலம், காற்று அனைத்தையும் இந்தஇன்றுஉலகில் மாசுப்படுத்திவிட்டு, அழிவை ந�ோக்கிச் சென்று க�ொண்டிருக்கிற�ோம். இப்படியே ப�ோனால் உலகத்தில் மனிதர்கள் வாழவே முடியாத ஒரு சூழல் உருவாகும். சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே இல்லாததுதான் காரணம். சுற்றுச்சூழலைக் காக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், காடு மலைகளில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் எவ்வாறு இயற்கையைக் காத்து வருகிறார்கள், மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும், அரசும் என்ன செய்ய வேண்டும் என பல தகவல்களை சமூக செயற்பாட்டாளர் ச.தனராஜ் நம்மிடம் பகிர்ந்து க�ொண்டார்.

‘ ‘ உ ல கி ன் ச மூ க ப � ொ ரு ள ா த ா ர அ ர சி ய ல் நி ல ைபா டு க ளி ன ா ல் , இ ன் று உ ல க ம ெ ங் கி லு ம் க ட ை ப் பி டி க ்கப்ப ட் டு வ ரு ம் உ ல க ம ய மா க ்க ல ா ல் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களும், இயற்கை வளங்களும், சுற்றுச்சூழலும் சிதைக்கப்பட்டு வருகின்றன. புயல், வெள்ளம், வறட்சி, பூகம்பம், சுனாமி ப�ோன்ற இயற்கை சீற்றம், புவிவெப்பமயமாக்கலினால் ஏற்பட்டுள்ள மிகவும் அபாயகரமான காலநிலை மாற்றங்கள் என பன்முனைத் தாக்குதல்களால் மனித சமூகம் இன்று சீர்குலைந்த

104

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

ச.தனராஜ்


ளிடம் நிலையில் உள்ளது. இயற்கை தனக்கு தானே பல மாற்றங்களை பேரழிவுகளை க�ொண்டிருந்தாலும் மனித நடவடிக்கையால் ஏற்படுள்ள இந்த சூழல் சீர்கேட்டை சரி செய்திடும் முழுமையான ப�ொறுப்பும் கடமையும் மனித சமூகத்திற்குதான் உள்ளது’’ என்றவர் ஆதிவாசிகள் இயற்கையை எவ்வாறு காத்து வருகிறார்கள் என்று கூறினார். ‘‘ஆதிவாசிகள் இன்னமும் ப�ொதுச�ொத்துக்களான நிலம், நீர், வனங்களைத் தாயாகவும் தங்கள் எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் ஆன்மாவாகவும் பா ர் க் கி றார்கள் . ம ண ்ணை யு ம் , ம ர த்தை யு ம் , மலைகளையும், நீராதாரங்களையும் பாதுகாத்து வருகிறார்கள். இவர்கள் ஆசைகளற்றவர்கள். முழு வனத்தையும், அங்குள்ள வழிப்பாதைகள், உண்ணத்தக்க, உண்ணக்கூடாத ப�ொருட்கள், மூலிகைகள், வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம், மரம், செடி, க�ொடி, மூலிகை, பல்லுயிர்களின் சூழல்

குறித்த அபாரமான ஞானத்தைக் க�ொ ண ்டவ ர்கள் ’ ’ எ ன்கி றார் தனராஜ். “நாங்க இல்லைனா காடு அ ழி ஞ் சு ப � ோ யி ரு ம் , எ ங்க தேவைக்கு அதிகமாக காட்டுல எந்தப் ப�ொருளையும் நாங்க எடுக்க மாட்டோம். அப்படி எடுத்தா எங்களுக்கோ பிள்ளைங்களுக்கோ உடம்பு சரியில்லாமப் ப�ோயிரும் என்ற நம்பிக்கையும், வாழ்வியல் அறமும் பளியர் பழங்குடிகளிடம் இன்றும் உள்ளது. எந்தப் பச்சை மரத்தையும் அ வ ர்கள் வெ ட் டு வ தி ல்லை . இறந்தவர்களைக்கூட மரங்களின் கீ ழேயே வேர்க ளு க் கு க் புதைக்கிறார்கள். அந்த மரங்களில் எங்கள் உயிர் இருக்கும் என உயிருக்கு உயிர் க�ொடுப்போம் என்கிறார்கள்’’ என்றார். ‘ ‘ தி ண் டு க ்க ல் சி று ம ல ை வ ன த் தி ல் உ ள ்ள ச ஞ் சீ வி த�ோட்டத்தில் உள்ள எலுமிச்சை ப ழ ங்கள் அ ள வு ச ற் று பெரியதாகவும் அதிக மஞ்சள் நிறமுடையதாகவும் இருக்கும். இந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த மற்ற விவசாயிகள் எல்லாம் எலுமிச்சை பழம் ரேட் கூடுதலாக இருந்தால் பழம், காய், பிஞ்சு ஒண்ணுவிடாம எ ல்லா வ ற ்றை யு ம் ப றி த் து எடுத்து சிறுமலை சந்தைக்கு அனுப்பிவிடுவார்கள். ஆனால், ஆதிவாசிகள் அந்த எலுமிச்சைக் காய் பழுத்தால்தான் பறிப்பார்கள். கையைப் பழத்தில் வைத்தால் அது தானாக கையில விழும்படி வரவேண்டும். அதைப் பிய்த்து எடுக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு காயும் இந்தச் செடிக்கு பிள்ளைங்கதான். ‘செடியில இருக்கிற ஒவ்வொரு க ா யு ம் த ாய்ப்பா ல் கு டி க் கி ற மாதிரி தண்ணியையும் சத்தையும் சாப்பிடுகிறது.அந்த எலுமிச்சையை காய் பக்குவத்திலேயே பறித்து எ டு த்தா ல் அ து த ாய்ப்பா ல் குடிக்கிற தாய்க்கிட்ட இருந்து குழந்தையை பிரிச்சி எடுக்கிற

105


எந்த வகையிலான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதனை ஆட்சியாளர்களும் மானுட ச மூ க மு ம் உ ண ர் ந் து செ ய ல்பட வேண் டி ய தருணம். மரம் நடுவ�ோம் இயற்கைக்கு திரும்புவ�ோம் இயற்கைய�ோடு இயைந்து வாழ வேண்டும். அரசு கல்வி பாடத்திட்டங்களில் சூழல் க ல் வி ய�ோ டு , ப யி ற் சி யு ம் அளிக்க வேண்டும். மாண வர்களை மண்ணையும், நீ ரை யு ம் , வி வ ச ா ய த்தை நேசிக்கும் ஆளுமைகளாக கல்விநிலையங்கள் மாற்ற வேண்டும். கல்வி என்பது தான் வாழ, தான் பிழைக்க எ ன ்ற நி ல ை யி ல் மா றி மாதிரி. நாங்கள் அதைச் மற்ற விவசாயிகள் சமூகம் வாழ, இயற்கை செய்யமாட்டோ ம் ' எல்லாம் எலுமிச்சை உயிர்ப்பித்து இருக்க, நீதியும், எ ன் கி ற வ ர்கள் பழம் ரேட் கூடுதலாக அமைதி எங்கும் தழைத்து ஆ தி வ ா சி க ள் ’ ’ எ ன இருந்தால் பழம், காய், ஓ ங்க சூ ழல ை காக்கு ம் அ வ ர்க ளி ன் இ ய ற ்கை பிஞ்சு ஒண்ணுவிடாம சமுதாயத்தால் மட்டுமே பாசத்தை விளக்கியவர், எல்லாவற்றையும் முடியும். இயற்கை நமக்கு தந்துள்ள பறித்து எடுத்து சந்தைக்கு அத்தகைய அறிவையும் உரிமை குறித்து பேசினார். அனுப்பிவிடுவார்கள். பு ரி த ல ை யு ம் எ ன க் கு ‘‘பூவிலிருந்து தேனை வழங்கிய பழங்குடி மக்க சே த ா ர மி ல்லாம ல் ஆனால், ஆதிவாசிகள் ளிடம் நான் கற்றவற்றை, எடுக்கும் தேனீயைப்போல அந்த எலுமிச்சைக் சுற்றுச்சூழல் வாழ்வியல் வாழவே நமக்கு இயற் காய் பழுத்தால்தான் அ றத்தை , மா னு ட , கையை ப ய ன்ப டு த்த பறிப்பார்கள். கையைப் உரிமையுள்ளது. அடுத்த பூவுலகின் மேன்மைக்கான பழத்தில் வைத்தால் அது சூ ழ லி ல் க ல் வி யை த ல ை மு றை க ளு க் கு ம் கையில விழும்படி பள்ளி, கல்லூரி மாணவர் தானாக இப்பூமியை பத்திரமாக வரவேண்டும். அதைப் கையளிக்க வேண்டாமா? க ளி ட ை யே க� ொ ண் டு பிய்த்து எடுக்கக்கூடாது. அதை விடுத்து இந ்த சே ர் க் கு ம் ப ணி யி னை பூ வு ல கை சூ றை ய ாட செய்து வருகிறேன். இதுவரை நாம் யார்? இந்த இயற்கை சுமார் இரண்டு லட்சம் ஒவ்வொரு மனிதனின் மாணவர்களிடையே இந்த தேவையையும் பூர்த்தி செய்யும். ஆனால் சூழல் கல்வியை சேர்த்து இருக்கிற�ோம். ஒருப�ோதும் அவனின் பேராசையை திருப்தி த� ொ ட ர் ந் து ப ழ ங் கு டி ம க ்களை யு ம் , செய்ய முடியாது. பேராசைக்கு இந்த காடுகளையும் புரிந்து க�ொள்ளும் விதமாக உலகில் எதுவுமே இல்லை. மனிதர்கள் இ ய ற ்கை வ ாழ் வி ய ல் ப யி ற் சி க ளை ஒ ட் டு ம� ொ த்தமா க நெ றி பி றழ்ந் து எவ்வித நிதியையும் எதிர்பாராமல் செய்து வாழ்கிறார்கள். பேராசை க�ொடிய வருகிறேன். இதில் ஏராளமான மாணவர்கள், ந�ோய். அதன் அறிகுறிகளே ப�ோர், பஞ்சம், ஆசிரியர்கள், அரசுப்பணியாளர்கள், தீவிரவாதம், ஏழ்மை. பெருகி வரும் மக்கள் சமூக செயல்பாட்டாளர்கள், இயற்கை த�ொகையும், ஒவ்வொரு மனிதரும் வாழும் ஆர்வலர்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் முறை சூழலியலை தீர்மானிக்கிறது. நாம் கலந்து க�ொண்டுள்ளனர்" என்கிறார். செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் சூழலுக்கு

106

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


மழலை வய–தில் வலி–களை தாங்கி மர–ணித்த பிஞ்–சுக்–கு–ழந்–தை–யின் – க்–கி–றது. நிலைமை கண்–க–ளில் நீர் வழிய நெஞ்சை பட–படக்க வை

°ƒ°ñ‹

மலர்-7

இதழ்-6

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

கவின் மலர்

துணை ஆசிரியர்கள்

தேவி மோகன், மகேஸ்வரி உதவி ஆசிரியர்

வி.சுப்ரமணி நிருபர்கள்

கி.ச.திலீபன், ஜெ.சதீஷ் புகைப்படக்குழு

ஆர்.க�ோபால் ஏ.டி.தமிழ்வாணன் சீஃப் டிசைனர்

பிவி கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே.

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

- கவிதா சர–வ–ணன், ரங்–கம்.

‘வா ன– வி ல் சந்– தை ’

பணத்– தி ன் தனிச்– சி – ற ப்– பை – யு ம் நமக்– கான ப�ொறுப்–பை–யும் உணர்த்–து–கி–றது. - எஸ்.வளர்–மதி, கன்–னி–யா–கு–மரி.

வையா–பு–ரி–யின்

மனைவி மீதான நேசம் மகத்–தா–னது. புகைப்–ப–டக் கலை–யில் ஈடு–பட்டு சாதனை புரிந்து வரும் ஒளி–தே–வதை பிரே–மா– வின் பேட்டி பிர–மிக்க வைத்து விட்–டது. லட்ச ரூபாய் சம்–ப–ளம் தரும் வேலை–யைத் துறந்து த�ொழிற்–சங்–கப் பணி–யில், சமூக நல–னில் தன்னை பரி–பூ–ர–ண–மாக அர்ப்–ப–ணித்து விட்ட பரி–ம–ளா–வின் பேட்டி மே தினத்–திற்– குப் பெருமை சேர்த்து விட்–டது. - அயன்–பு–ரம் த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், பட்–டா–பி–ராம்.

எம் .எஸ்.ராஜேஸ்– வ ரி

குறித்த நினை– வ – லை – களை க மல்– ஹ ா– ச ன் பகிர்ந்–து–க�ொண்ட விதம் நெகிழ்ச்–சி–யாக இருந்–தது - கலைச்–செல்வி, திரு–வா–ரூர்.

காமன்–வெல்த் பதக்–கம் வென்ற வீராங்–கனை – க – ளை – படத்–துட – ன் ப�ோட்டு

தக–வல்–க–ளை–யும், தெளி–வா–கத் தந்து அசத்தி விட்–டீர்–கள்.

- இல.வள்–ளி–ம–யில், திரு–ந–கர்.

எம்.எஸ். ராஜேஸ்–வ–ரி–யின் நினை–வ–லை–க–ளில் இசை–யு–ல–கில் அவர் கடந்து வந்த பாதையை வெளிச்–சம் ப�ோட்டு காட்–டி–யி–ருந்–தீர்–கள்.

- T.முத்–து–வேல், கருப்–பூர்.

குரு–வாக நேசிக்–கும் மாண–வி–க–ளுக்கு தவ–றான பாதையை காட்–டும்

நிர்–ம–லா–தேவி ப�ோன்–ற–வர்–களை களை எடுக்க வேண்–டும்.

- ஏழா–யி–ரம் பண்ணை எம்.செல்–லையா, சாத்–தூர்.

ப்யூட்டி பாக்–ஸில் மரு த�ோன்–றுவ – த – ற்–கான கார–ணங்–களை எடுத்–துரை – த்து,

நீக்–கு–வ–தற்–கான வழி–மு–றை–க–ளை–யும் தெரி–யப்–ப–டுத்–திய த�ோழிக்கு மிக்க நன்றி.

பரி–மளா உழைப்–பா–ளி–கள்

- சுகந்–தா–ராம், கிழக்கு தாம்–ப–ரம்.

தினத்தை உயர்–வாக செய்து விட்–டார். நேர்–கா–ணல் வித்–தி–யா–ச–மாக இருந்–தது. - ராஜி குருஸ்–வாமி, ஆதம்–பாக்–கம்.

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: thozhi@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 9566198016 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

அட்டையில்: ரகுல் ப்ரீத்சிங் ê‰î£ ªê½ˆ-¶-i˜!

°ƒ°ñ‹

KAL Publications Private Limited â¡ø ªðò-¼‚-°„ ªê¡-¬ù-J™ ñ£Ÿ-øˆ-î‚è

ஓராண்டுச் சந்தா z 500

24 இதழ்கள் தபால் வழியாக உங்களை வந்தடையும்!

õ¬è-J™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† Ü™-ô¶ ñE-ò£˜-ì˜ Íô‹ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠ-ð-ô£‹. àƒ-èœ ªðò˜, º¿ ºè-õK, ªñ£¬ð™ ⇠°PŠ-Hì ñø‚-è£-b˜. ºè-õK: ê‰î£ HK¾, °ƒ-°-ñ‹ «î£N, 229, è„«êK ꣬ô, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600 004. -044-&42209191 Extn. 21309

facebook.com/kungumamthozhi facebook.com/kungumamthozhi

kungumam.co.in

Kungumamthozhi.wordpress.com Kungumamthozhi.wordpress.com

thozhi@kungumam.co.in

Kungumam Thozhi

kungumamthozhi

H¡ ªî£ì¼ƒèœ «î£Nè«÷...


கலயாண யாழ் தேவி

நாள் பார்க்கச் ச�ொல்லலாமா?


ணும் பெண்ணும் விரும்பி திருமணம் செய்துக�ொள்வதே பெரும் சிக்கலாகி இருக்கையில், திருநங்கைகளும் திருநம்பிகளும் தாங்கள் விரும்பியபடி திருமணம் செய்வதென்பது மிக மிக அரிது. கேரளாவில் அப்படிய�ொரு திருமணம் நடந்துள்ளது.

மூலம் பார்ட்னராக வரும் ஆண் தி ருநங்கைகளும் திருநம்பி அ வ ர ்களை ஒ ரு கட்ட த் தி ல் க ளு ம் த ங ்க ள து ப ா லி ன த் ஏ ம ா ற் றி வி ட் டு ப் ப�ோ கு ம் த ே ர ்வை இ ந ்த உ ல க ம் ப�ோ து இ வ ர ்க ள ா ல் அ ழு து அங்கீகரிக்க வேண்டும் என புலம்புவதைத் தவிர வேறு எதுவும் ப�ோ ர ா டி வ ரு கி ன ்ற ன ர் . செய்ய முடிவதில்லை. ஒரு சிலர் த ா ன் எ ந ்த ப் ப ா லி ன ம ா க ம ட் டு மே தி ரு ம ண ம் ச ெ ய் து வ ா ழ வே ண் டு ம் எ ன் று க�ொண்டு குழந்தையை தத்து நினைக்கிறார்கள�ோ அந்தப் எடுத்து வளர்க்கின்றனர். பாலினமாக தன்னை மாற்றிக் இ வ ்வ ள வு ப�ோ ர ா ட்ட ம் க�ொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. மிகுந்த மாற்றுப்பாலின ஏற்புக்கு இன்னும் பலர் இருட்டுக்குள் இடையில் கேரளாவை சேர்ந்த தனக்குப் பிடித்த பாலினமாக திருநம்பி இஷான், திருநங்கை யாரும் அறியாமல் வாழ்ந்து சூ ர ்யா ஆ கி ய இ ரு வ ரு ம் வ ரு கி ன ்ற ன ர் . ஆ ண ா க ப் அ னைவ ரி ன் சம்ம த த்த ோ டு பிறந்து க�ொண்டாடப்பட்ட திருமணம் செய்து க�ொண்டதுடன் தன் பிள்ளை பருவ வயதில் தங்களது திருமணத்தை சட்டப்படி பெண்ணாக அலங்கரித்துக் வைதேகி பாலாஜி பதிவும் செய்துள்ளனர். இருவரும் க�ொள்வதை அதன் இயல்பென மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். வெவ்வேறு ஏற்றுக் க�ொள்ள அந்தக் குழந்தையைப் சாதாரணக் காதலுக்கே ஆயிரம் தடைகள் பெற்ற தாய் கூடத் தயாராக இல்லை. இருக்கும் ப�ோது மதங்கள் தாண்டி, பாலினம் மாற்றுப் பாலினத்தவரை க�ொலை செய்யும் தாண்டி இத்திருமணம் நடந்துள்ளது. அளவுக்குப் ப�ோகின்றனர் சில பெற்றோர். பாலின மாற்றம் இ ன் று க ா ல ம் ம ா றி யு ள ்ள து . திருவனந்தபுரம் வள்ளக்கடவு பகுதியைச் திருநங்கை, திருநம்பி, சமபால் ஈர்ப்பினர் சேர்ந்த முகமது கபீர், ஷனிபா தம்பதியரின் மற்றும் பல்வகைப் பாலினத்தவர் என மகளாகப் பிறந்தவர் இஷான். திருநம்பியான அனைவரையும் சக மனிதர்களாக மதித்து இஷான் கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் அவர்களுக்கான உரிமைகள் வழங்கப்பட அ று வை சி கி ச ்சை மூ ல ம் ஆ ண ா க வேண்டும் என்பதற்கான த�ொடர் முயற்சிகள் மாறினார். திருவனந்தபுரம் பட்டூரை சேர்ந்த ஒரு புறம் நடந்து வருகிறது. மாற்றுப் விஜயகுமாரன்-உஷா தம்பதியின் மகன் பாலினத்தவர்களை பாலியல் ரீதியாக சூர்யா. இவர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு சுரண்டுவதும், அவர்களைப் பாலியல் முன் அறுவை சிகிச்சை செய்து க�ொண்டு த�ொழிலாளியாகப் பயன்படுத்துவதும் திருநங்கையாக மாறியுள்ளார். நடக்கிறது. காதல் பிறந்த கதை ம ா ற் று ப் ப ா லி ன த்தவ ரு க் கு ம் தி ரு ந ங ்கை சூ ர ்யா கே ர ள கணவன், மனைவி, குழந்தை என வாழ த�ொலை க ்கா ட் சி க ளி ல் க ா மெ டி வேண்டும் என்ற ஏக்கம் மனதில் உண்டு. வேடங்களில் நடித்தார். இது த�ொடர்பான இயல்பில் நடப்பது வேறு. திருநங்கையாக நிகழ்ச்சிகளுக்காக பல இடங்களுக்கும் தன்னை மாற்றிக் க�ொள்ளும் ஒருவர் பயணித்துள்ளார். அப்போது திருநம்பி தனக்குப் பிடித்த ஆணை தன் கணவனாக இ ஷ ா ன் சந் தி ப் பு ந ட ந ்த து . இ ந ்த ஏற்றுக் க�ொள்ளும் ப�ோக்கு இன்றளவும் சந்திப்பு இவர்களுக்கு இடையில் காதல் உள்ளது. மலரச் செய்தது. இருவரும் திருமண அப்படித் திருநங்கையை திருமணம் வாழ்வில் நுழைய விரும்பி பெற்றோர் செய்து க�ொள்ளும் ஆண் ஏற்கனவே சம்மதம் பெற்றனர். இப்போது சூர்யா திருமணமானவராக உள்ளார். இந்தக் திரைப்படங்களிலும் நடித்து வருகிறார். கணவன் -மனைவி உறவென்பது மனதளவில் இரு இல்லத் திருமணம் ம ட் டு மே அ ங் கீ க ரி க ்கப்ப டு கி ற து . இருவீட்டாரின்சம்மதத்துடன்உறவுகளும் சட்டப்படி அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. இணைந்து இவர்கள் திருமணத்தைப் திருநங்கைகளுக்கு இந்த பந்தம் நீண்ட பிரம்மாண்டப்படுத்தினர். மத சடங்குகள் நாட்கள் நிலைப்பதில்லை. இந்த உறவின்

109


இன்றி மணமகன்-மணமகளுக்கு தாலி க ட் டு ம் சடங் கு ம ட் டு ம் ந ட ந ்த து . கேரளாவில் முதல் முறையாக இப்படி ஒரு திருமணம் நடந்ததால் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன், மேயர் பிரசாந்த், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முன்னாள் எம்.பி. சீமா, முக்கிய பிரமுகர்கள், த�ொண்டு நிறுவனத்தினர், ந ண்ப ர ்கள் , உ ற வி ன ர் வ ா ழ்த்த இத்திருமணம் நடந்துள்ளது. இவர்களின் தி ரு ம ண ம் ச மூ க வலைத்த ள ங ்க ளி ல் வைரலானதுடன் மாற்றுப் பாலினத்தவர் கு றி த்த நே ர ்மறை ய ா ன ப ா ர ்வை யை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சட்டப்படி திருமணப்பதிவு

வி ம ரி சை ய ா ன தி ரு ம ண த் து டன் இவர்கள் தங்களது திருமணத்தை சட்டப்படி பதிவு செய்திருப்பதும் முக்கியமானது. கேரளாவில் திருநங்கையும், திருநம்பியும் செய்து க�ொள்ளும் முதல் திருமணம் எ ன ்ப த ா ல் ப ல ர து கவ ன த ்தை யு ம் ஈர்த்துள்ளது. அந்த மாநிலத்தின் சிறப்புத் திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் இத்திருமணம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திருமணம் குறித்து வழக்கறிஞர் வைதேகி பாலாஜியிடம் பேசின�ோம். அ வர் கூ று கை யி ல் , ‘ ‘ க ர ்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த அக்கை பத்மஷாலி (வாசுதேவ்) திருநங்கையை திருமணம் செய்து க�ொண்டார். திருமணம் முடிந்து ஓ ர் ஆ ண் டு க் கு ப் பி ன் 2 0 1 8 ஜ ன வ ரி 2ல் இவர்கள் திருமணம் சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒடிசாவில் ஜனவரி 2017ல் எம்.பி.ஏ. பட்டதாரியான பாசுதேவ், மேக்னா என்ற திருநங்கையை திருமணம் செய்து க�ொண்டார். இது ப�ோன்ற திருமணங்கள் நடந்துள்ளது. இந்த

110

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

சம்பவங்களில் ஆண் உடன் திருநங்கை திருமணம் செய்து க�ொண்டு அதைப்பதிவு செய்துள்ளனர். ஆனால் கேரளாவில் திருமணம் செய்து க�ொண்ட இஷான்சூர்யா இருவருமே பாலினம் மாறியவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்கள் திருமணம் சிறப்புத் திருமணச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நேஷனல் லீகல் சர்வீஸ் அத்தாரிட்டி த�ொடுத்த ரிட் வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் மாற்றுப் பாலினத்தவருக்கான உரிமைகள் பற்றி விளக்கியுள்ளது. மருத்துவ வசதி, ச மூ க த் தி ல் அ ங் கீ க ா ர ம் ஆ கி ய வை அவர்களுக்குக் கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். மத்திய, மாநில அரசுகள் மாற்றுப் பாலினத்தவரின் மேம்பாட்டிற்காக சீர்படுத்தும் திட்டங்களைக் க�ொண்டுவர வே ண் டு ம் எ ன் று உ ச்ச நீ தி ம ன ்ற ம் தனது தீர்ப்பில் கூறியுள்ளது. மாற்று பாலினத்தவர்களை அங்கீகரிக்க சட்டமே வ லி யு று த் தி ய பி ன் னு ம் அ த ற்கா ன மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்த சமூகம் விரும்பாத காரணத்தால் இவர்களுக்கான அ ங் கீ க ா ர ம் த ா ம த ம ா கக் கி டை த் து வருகிறது. இத்தீர்ப்பு 2013ம் ஆண்டிலேயே வெளியாகியுள்ளது. த மி ழ க அ ர சு தி ரு ந ங ்கை கள் மேம்பாட்டிற்காக பல நலத்திட்டங்களை வகுத்து செயல்படுத்தி வருகிறது. 2014ம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பில் இவர்கள் வ ரு வ ா யி ல் பி ன ்தங் கி ய வ கு ப ்பை ச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அறிவித்தது. மூன்றாம் பாலின அடையாளம் இவர்களை வந்து சேர்ந்தது. அரசு வேலை வாய்ப்பில் இரண்டு சதவீத இட ஒதுக்கீடு, பென்ஷன், சட்ட உதவியும் வழங்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது.


தேசிய சட்ட மையத்தின் ரிட் மனுவுக்கு தீர்ப்பளித்த உச்சநீதிமன்றம் மாநில அரசுகள் மாற்றுப் பாலினத்தவர்களுக்கான நலம் பயக்கும் சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் 2014ல் திண்டுக்கல்லைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் திருநங்கை ஒருவரை சட்டப்படி திருமணம் செய்து க�ொள்ள விரும்பினார். இதற்காக மாவட்ட ஆ ட் சி ய ரி ன் உ த வி யை ந ா டி ன ா ர் . அப்போது சட்ட வழிகாட்டி ஏதுமில்லை. அ வ ர ா ல் சட்டப்ப டி ப தி வு ச ெ ய்ய மு டி ய வி ல ்லை . ஆ ன ா ல் இ ன ்றை ய சூழ்நிலையில் கர்நாடகா, ஒடிசா, கேரளா என்று ஒரு சில மாநிலங்கள் மாற்றுப் பாலினத்தவரின் திருமணத்தைப் பதிவு செய்கின்றன. தமிழகத்திலும் இந்த மாற்றம் வர வேண்டும். மாற்றுப் பாலினத்தவருக்கான உரிமை ம ச�ோ த ா 2 0 1 6 ம் ஆ ண் டி ல் த ா க ்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு, மாநில அரசு என்று மாறி மாறி மச�ோதாவைத் த ா க ்கல் ச ெ ய் து க �ொ ண் டி ரு க் கு ம் வேளையில் நம் தரப்பில் இருந்து ஒரே ஒரு வேண்டுக�ோள்தான். அவர்களை அவர்களாக வாழ விடுங்கள். இயல்பான மனிதர்களுக்கு வழங்கும் உரிமையை அவர்களுக்கும் வழங்குங்கள். திருமணத்தை

இறைஞர்கள், மாணவர்களின் வவற்றிக்கு வழி்காட்டும் மாதம் இருமுறை இதழ் °ƒ°ñ„ CI› மம 16-31, 2018

ம ா த ம் இ ரு மு ற ை

குங்குமம் குழுமத்திலிருந்து வெளிெரும்

மாதம் இருமுடை இதழ்

அங்கீகரித்து சட்டப்படி பதிவு செய்ய வழி விடுங்கள். குழந்தை பிறக்க அவர்களுக்கு வ ழி யி ல ்லா த த ா ல் சட்டப்ப டி ய ா க அ வ ர ்கள் த த்தெ டு க ்க த த்தெ டு ப் பு சட்டத்தில் திருத்தம் க�ொண்டுவரப்பட வேண்டும். விவாகரத்து, ஜீவனாம்சம் எ ன் று ஆ ண் , பெண்க ளு க் கு சட்ட ம் வழங்கும் இயற்கையாகக் கிடைக்கும் சட்டப் பாதுகாப்பை அவர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும். தமிழக அரசு இதற்கு மு ன ்மா தி ரி ய ா க இ ரு ப்ப த ற்கா ன நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என எனது வேண்டுக�ோளையும் இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்கிறேன்’’ என்கிறார் வழக்கறிஞர் வைதேகி பாலாஜி. ‘‘நான் எந்தப் பால் உறுப்போடும் பிறந்திருக்கலாம். என் மனம் இந்தப் பாலினமாக வாழ்வதில் தான் மகிழ்கிறது. இவரைத்தான் நான் திருமணம் செய்து க�ொள்வேன்’’ என முடிவெடுக்க ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் உரிமை உள்ளது. சக மனிதர் விருப்பங்களை ஏற்றுக் க�ொள்வதும் அவர்கள�ோடு இணக்கமாக வாழ்வதும் மனிதப் பண்புகளில் ஒன்றே. இஷான் சூர்யா திருமணம் ஒரு முன் மாதிரித் திருமணம். இயற்கைய�ோடு இணைந்து வாழ விரும்பும் மாற்றுப் பாலினத்தவரை வாழ்த்தி வரவேற்போம்!

TET மாதிரி வினா-விடை

குற்றம் மறறும் தடயவியல் முதுநிலைப் படடப்படிப்புகள்! விணணப்பிக்்க வவணடிய வேரமிது!

எஞ்சினியரிங்

பட்டம் படிக்க

விண்ணப்பித்துவிடடீர்களா?

13


மகேஸ்வரி

கருணையின்

தேவதை வேலூர் சி.எம்.சி மருத்துவமனை

ந்த நாட்டில் பெண்களை படிக்கவிடவில்லை என்றால் என்ன, நான் படித்துவிட்டு வந்து இஇந்தப் பெண்களைக் காப்பாற்றுவேன் என மனதிற்குள் சபதமிட்டு அதைச் செய்து

காட்டியவரும், உலகின் தரமான மருத்துவமனை எனப் பெயர் பெற்று, வளர்ந்து நிற்கும் வேலூர் கிறிஸ்தவ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு முதல் விதை ப�ோட்டவரும் ஒரு பெண். அவர் பெயர் ஐடா ஸ்கடர்.

ஒ ரு பெண் தனி ஆளாக நின்று ஏற்றிய மெழுகுவர்த்தி இன்று மிகவும் பிரகாசமாக, உலகத் தரத்தோடு, மிகப் பெரும் மருத்துவமனையாக உருவெடுத்து சென்னைக்கு மிக அருகே வேலூரில், நூற்றாண்டைக் கண்டு நிமிர்ந்து நிற்கிறது. இவர் நம் மக்களுக்காக அழுதிருக்கிறார். நம் மக்களின் மரணத்தைத் தடுக்க தன் நாட்டில் டாக்டராகி இந்தியாவிற்குத் திரும்பி வந்து, இங்கு தன் முழு வாழ்க்கையையும் அர்ப்பணித்திருக்கிறார். இதைச் செய்து முடிக்க அவர் க�ொடுத்த விலை அவரது வாழ்க்கை. எல்லாவற்றிற்கும் மேல் ஐடா ஸ்கடர் அன்னை தெரசாவிற்கே வழிகாட்டியாகவும் இருந்திருக்கிறார்.

112

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018


சிறுமியான ஐடாவும் பெற்றோர்களுடன் இந்தியா வந்தார். அவர்கள் இந்தியா வந்த இரண்டே மாதங்களில் ஐடாவின் அம்மா அமெரிக்கா திரும்பிவிட்டார். ஐடா தனது அப்பாவுடன் இங்கு விடுமுறையினை கழித்து க�ொண்டிருந்திருக்கிறார். அ ப ்போ து சி று மி ஐ ட ா வி ன் வீ ட் டு க் க த வு க ள் ந ள் ளி ர வி ல் த ட்டப்ப ட் டி ரு க் கி ன்றன . க த வை த் தட்டியவரின் கண்கள் டாக்டரம்மா எங்கே எனத் தேடியிருக்கின்றன. அப்போது ஐடாவின் அப்பா விவரம் கேட்க, அதற்கு வந்த நபர் ‘என் மனைவிக்கு பிரசவ நேர வலி டாக்டரம்மாவை அனுப்ப முடியுமா?' எனக் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு ஐடாவின் மருத்துவத் தந்தை, ‘இல்லை அவர் அமெரிக்கா சென்றுவிட்டார்.

ஐடா ஸ்கடர்

எங்கிருந்தோ கடல் கடந்து வந்து, நம் இந்திய மண்ணில் உழைத்து மக்கள் நலம் ப ெ ற மி க ப் ப ெ ரு ம் த�ொண்டா ற் றி யிருக்கும், ஐடா ஸ்கடரின் தனிப்பட்ட கனவால் உருவானது வேலூர் சி.எம்.சி மருத்துவமனை. கடந்த 100 ஆண்டுகளில் பல லட்சம் மக்களை அது காப்பாற்றி க�ொண்டிருக்கின்றது. பலர் இங்க வந்து உடல் நலம் பெற்றுச் செல்கின்றனர். ஐடா ஸ்கடர் அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தவர். திண்டிவனத்தில் மருத்துவ மிஷினரிகளாக பணியாற்றி வந்த அமெரிக்க டாக்டர் தம்பதிகளாக ஜான் ஸ்கடர், ஷ�ோபியா ஸ்கடர் இவர்களின் ஐந்தாவது குழந்தையாக 1870ல் பிறந்தார். அக்காலத்தில் இந்தியாவில் அடித்தட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்ய வந்த பலரில் இவர்களும் அடங்குவர். அப்படித்தான் 14 வயது நிரம்பிய

நான் வேண்டுமானால் வரட்டுமா?' எனக் கேட்டிருக்கிறார். வந்த நபர�ோ, ‘இல்லை சார், எங்கள் சமூகத்தில் பெண்ணுக்குப் பெண்ணே பிரசவம் பார்க்க வேண்டும். அது எங்கள் சமூகக் கட்டுப்பாடு. அதை என்னால் மீற முடியாது' என கண்களை துடைத்துக் க�ொண்டே திரும்பிச் சென்றிருக்கின்றார் மறுநாள் ஐடாவின் வீட்டின் வழியே இ ற ந் து வி ட்ட அ ந்த க் க ர் ப் பி ணி ப் பெண்ணின் உடலை எடுத்துச் செல்வதை ஐடா தந்தைய�ோடு கவனித்தார். குற்ற உணர்வில் ஐடாவின் அப்பா அழத் துவங்க, ஐடாவும் மனம் வருந்தி அழுதிருக்கிறார். மீ ண் டு ம் இ ர ண் டு ந ா ட்க ள் க ழி த் து , இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு நபரும் பெண் மருத்துவரைத் தேடி ஐடாவின் வீட்டிற்கு வந்து அதே கட்டுப்பாட்டை அவரும் ச�ொல்லி இருக்கிறார். ‘டாக்டரம்மா இல்லை' என்றதும் வருந்திச் சென்றிருக்கிறார். ம று ந ா ளு ம் க ர் ப் பி ணி ப் ப ெ ண் ணி ன் இ றப்பை க ா ண் கி ற ா ள் சி று மி ஐ டா . மனதால் வெடித்து அழுத ஐடா, ‘என்ன தேசமிது? பெண்களை படிக்க வைக்கவும் மாட்டார்களாம், ஆனால் பெண்ணுக்குப் பெண்தான் பிரசவம் பார்க்க வேண்டுமாம்' என்கிற புலம்பல்கள�ோடு, இந்த மக்களுக்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் எனச் சிந்தித்துள்ளார். இங்கு பெண்களை படிக்க வைப்பது என்பது அந்த காலகட்டத்தில் இயலாத காரியமாக இருந்துள்ளது. எனவே நாமே படித்து டாக்டராகி இவர்கள�ோடு தங்கிவிட்டால் என்ன என ஐடா ய�ோசிக்கத் துவங்கியுள்ளார். மனதில் வைராக்கியத்தைச் சுமந்தா ஐடா அன்றே அமெரிக்கா புறப்பட்டுச் சென்று, அங்கு நியூயார்க்கில் புகழ்பெற்ற கார்நெல்

113


ஷெல் மருத்துவமனை

முதல் ஆம்புலன்ஸ் சக�ோதரர்களுடன் ஐடா

பல்கலைக் கழக மருத்துவக் கல்லூரியில் மருத்துவம் படித்து டாக்டராக இந்தியா திரும்பியுள்ளார். அமெரிக்க நாட்டில் மிகப் பெரிய வேலைவாய்ப்புகள் ஐடாவிற்கு கிடைத்தப�ோதும், அவரின் கண்களில், பிரசவ வேதனையில் இறந்த அந்த இரு பெண்களின் பிண ஊர்வலங்கள் நினைவில் வந்து, தூக்கம் இழக்கச் செய்து, அவரை இந்த மண்ணிற்கே திரும்பவும் க�ொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது.‘இனி எந்த ஒரு கர்ப்பிணிப் பெண்ணையும் சாகவிடமாட்டேன்' என மனதில் உறுதி பூண்டு மருத்துவப் பணியைத் த�ொடங்கினார் ஐடா. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த வ ங் கிப் ப ணிய ாளர் ஒருவர் க�ொ டு த்த பத்தா யி ர ம் ட ா ல ர் நன்கொடையைக்கொண்டு வேலூரில் சிறிய அளவில் ‘ஷெல் மருத்துவமனை' என்ற பெயரில் சிறிய மருத்துவமனை ஒன்றைத் துவங்கினார். மகளிருக்கான முதல் மருத்துவமனை உதயமானது. துவக்கத்தில் இவர் தனது தந்தையுடன் இணைந்தே ம ரு த் து வ ப் ப ணி யி ல் ஈ டு பட்டா ர் . தந்தையின் மறைவிற்குப் பிறகு மருத்துவப் பணியின் முழுப் ப�ொறுப்பையும் இவரே ஏற்றார். பெண்கள் தயக்கமின்றி ஐடாவிடம் சிகிச்சைக்கு வந்தனர். இங்கு அனைவருக்கும் மருத்துவமும், சிகிச்சையும் இலவசமாகவே வழங்கப்பட்டன.

114

°ƒ°ñ‹

மே 16-31, 2018

மு த லி ல் த னி ஆ ள ா க நி ன் று ப�ோராடியவர், நாட்கள் செல்லச் செல்ல சேவை மனப்பான்மை யு டை ய ப ல மருத்துவர்கள�ோடு கை க�ோர்த்திருக்கிறார். இ ந்த ம ரு த் து வ ம ன ை மி க ப் ப ெ ரி ய அளவில் பிற்பாடு வளர்ந்து 2000ம் படுக்கை வசதிகள�ோடு இன்று நவீன வசதிகள் ம ற் று ம் சி ற ப் பு ப் பி ரி வு க ள�ோ டு ஆசியாவின் மிகப் பெரிய மிஷன் மருத்துவ மனையாக உலகத் தரத்தோடு சிறந்து விளங்குகிறது. மருத்துவத் துறையில் பெண்களை அதிகம் க�ொண்டு வரும் ந�ோக்கில் பெண்களுக்கான நர்ஸிங் பள்ளி ஒன்றையும் துவங்கினார். ஆரம்பத்தில் இங்கு மருத்துவப் படிப்பில் முழுவதும் பெண்களே சேர்க்கப்பட்டனர். 1 9 1 8 ல் சென்னை பல்கலை க் க ழ க அனுமதியுடன் கிறிஸ ்தவ மரு த்துவக் கல்லூரியாக இது மாறியது. உலகளவில் பல பெண் மருத்துவர்களை இந்தக் கல்லூரி உருவாக்கியது. 1945ல் இருந்து ஆண்களும் மருத்துவப் படிப்பிற்கு சேர்க்கப்பட்டனர். தற்போது இக்கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ். உள்பட 179 வகையான படிப்புகள் உள்ளன. ஆண்டிற்கு 3000 மட்டுமே கல்விக்கான கட்டணமாக பெறப்படும் இக்கல்லூரியில் படிப்பை முடித்தவர் மூன்று ஆண்டுகள் கிராமப்புறங்களில் கட்டாயம் பணியாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒப்பந்தத்துடனே இக்கல்லூரி செயல்படுகிறது. ஐ ட ா ஸ ்கட ர் உ ல க ள வி ல் சி றந்த 5 ம ரு த் து வ ர்க ளி ல் ஒ ரு வ ர ா க த் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தனது 90ம் வயதில் 1960ல் இவர் இயற்கை எய்தினார். அவரின் கல்லறையும் மருத்துவ வளாகத்திற் குள்ளேயே இருக்கின்றது. மனித நேயம் எனும் அஸ்திவாரத்தால் அமைக்கப் பட்டிருக்கும் இந்த மருத்துவமனை யுகங்கள் பல கடந்தும் உறுதியுடன் நிற்கும்… இந்த மருத்துவமனை நிற்கும் வரை மக்களுக்கு சேவை செய்ய நினைத்து தன் வாழ்வினை அர்ப்பணித்த ஐடா ஸ்கடர் நினைவுகளும் மக்களிடத்தில் நீங்காமல் இருக்கும்!


Kungumam Thozhi May 16-31, 2018. Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2015/63363. Day of Publishing:1st & 16th of Every Month Postal Regn No. TN/CH(C)/526/16-18. Date of Posting: 1,2 & 16,17th of Every Month

116


115

Thozhi  

Thozhi Monthly Magazine

Thozhi  

Thozhi Monthly Magazine

Advertisement