Page 1

பிப்ரவரி

16-28, 2017 ₹20

ஃபேஷ–னாக உடை–களை தேர்வு செய்ய

த�ோழி சாய்ஸ் புதிய பகுதி

உங்–கள் குழந்–தை–யின் இணைய பாது–காப்–புக்–கான வழி–கள்

இணைப்பு கேட்டு வாங்குங்கள்

1


2

2


‘வெளிச்–சத்–துக்கு வராத பெண்–களி – ன் கண்–ணீர்’ நினைத்–துப் பார்க்–கவே நெஞ்–சம் குலுங்–கி–யது. இதைப் பார்க்–கும்–ப�ோது இவர்–களை யார்–தான் காப்–பாற்–றுவ – து? - வண்ணை கணே–சன், பொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

‘பெண்–ணின்

காத–லைச் ச�ொல்–லும் திரை–யி–சைப் பாடல்–கள்’, ‘காலத்–தால் அழி–யாத காதல் திரைப்–ப–டங்–கள்’ என காத–லர் –தி–னச் சிறப்–பி–தழை சிறப்–பாக வெளி–யிட்–டுள்–ளீர்–கள். - கே.ஏ.என். சிவம், பெங்–க–ளூரு.

°ƒ°ñ‹

மெரினா ப�ோராட்–டத்–தின் இறு–தியி – ல் காவல்–துறை – யி – ன – ர– ால் எரிக்–கப்–பட்ட நடுக்–குப்–பம் மலர்-5

இதழ்-24

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

கவின் மலர்

துணை ஆசிரியர்கள்

தேவி மோகன், மகேஸ்வரி உதவி ஆசிரியர்

வி.சுப்ரமணி நிருபர்கள்

கி.ச.திலீபன், ஜெ.சதீஷ் புகைப்படக்குழு

ஆர்.க�ோபால் ஏ.டி.தமிழ்வாணன் சீஃப் டிசைனர்

பிவி கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே.

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: thozhi@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

முழு–வது – ம் சாம்–பல – ான காட்–சியை த�ொலைக்–காட்–சியி – ல் கண்–டதை விட உருக்–கம – ா–கப் படம் பிடித்–தி–ருந்–தீர்–கள். என் கண்–கள் கலங்–கின. வின்–சென்ட் பாலுக்கு நன்றி. அந்–நி–கழ்வை காலத்–தின் கல்–வெட்–டாக்–கிய த�ோழிக்–குப் பாராட்–டுகள்! - தி. பார்–வதி, திருச்சி.

கா த–லர்

தின ல�ோக�ோ சூப்– ப ர். அந்த பத்து விரல்– க – ளு க்– கு ள் இப்– ப – டி – யு ம் ஒரு விந்–தையா என வியந்–து–ப�ோ–னேன். காதலை உணர்த்–தும் ஆண் குரல் பாடல்–கள – ை–யும் பட்–டி–யல் ப�ோட்–டி–ருக்–க–லாம். - சுகந்தி நாரா–ய–ணன், சென்னை.

அந்–தக்

கால பாடல்–க–ளை–யும், அந்–தக் கால படங்–க–ளை–யும் ப�ோட்டு, அந்த இளம்– வ–யதி – ற்கு என்னை க�ொண்டு சென்று விட்–டீர்–கள். ஒவ்–வ�ொரு படங்–கள – ை–யும் பார்த்–தப�ோ – து என் வாழ்–வில் நடந்த இனி–மை–யான நிகழ்ச்–சி–க–ளை–யும், ஒவ்–வ�ொரு பாட்–டும் என் உள்–ளத்–தில் ஏற்–ப–டுத்–திய கிளர்ச்–சி–க–ளை–யும் என் கண–வ–ரி–டம் இந்த வய–தான காலத்–தில் கூறி மல–ரும் நினை–வு–களை தூண்ட உத–வினீா்கள். - சுகந்–தா–ராம், கிழக்கு தாம்–ப–ரம்.

காத–லர் தின ஸ்பெ–ஷல் இதழ் ஒவ்–வ�ொரு பக்–க–மும் காத–லர்–கள – ைப் ப�ோலவே

இள–மை–யாக இருந்–தது. செல்–லு–லாய்ட் பெண்–கள் இத–ழுக்கு இதழ் பேர�ொளி வீசி வாச–கர்–களை வசீ–க–ரிக்–கி–றது. பத்–மி–னியை – ப் பற்–றிய தக–வல்–கள் சுவா–ரஸ்–யம். - வத்–சலா சதா–சி–வன், சிட்–ல–பாக்–கம்.

உதிர்ந்த புன்–ன–கைப் பூ - வான–வன்–மா–தேவி மறைந்–தா–லும் அவள் இப்–பூ–வுல– –கில் ர�ோஜா–வாக மீண்–டும் பூப்–பாள். மணம் வீசு–வாள்.

- சு.நவீன் தாமு, சென்னை.

ப ஞ்–சாலை

த�ொழி– லி ல் பெண்– க – ளு க்கு இழைக்– க ப்– ப – டு ம் அநீ– தி – யி – லி – ரு ந்து அவர்–க–ளைக் காப்–பாற்–ற–வேண்–டும் என்–கிற உத்–வே–கத்–தைத் தந்–தது சுமங்–கலி திட்–டம் குறித்த கட்–டுரை. - வள்–ளி–யூர் ஏ.பி.எஸ்.ரவீந்–தி–ரன், நாகர்–க�ோ–வில்.

ஆர்.ஜே. அருண் தனது கருத்–துகளை மிகத் தெளி–வா–கக் கூறி–யி–ருந்–தார். ‘‘கிட்டு

மாமா’’ நிகழ்ச்–சியை நானும் கேட்டு இருக்–கி–றேன். உற்–சா–கம் தரும் நிகழ்ச்சி. இதழ்–த�ோ–றும் இலக்–கி–யச்–சுவை நிறைந்த உவ–மை–க–ளைத் தந்து, மன–தைத் திளைக்–க–வைத்த ‘உடல் மனம் ம�ொழி’ நிறைவு பெற்று விட்–டதா? நிறை–வு–தந்த த�ொடர் அது.

- எஸ்.வளர்–மதி, கன்–னி–யா–கு–மரி.

கா லத்–தால்

அழி– ய ாத காதல் திரைப்– ப – ட ங்– க ள் ‘காத– ல ர் தின ஸ்பெ– ஷ ல்’ காட்–சி–க–ளாய் இத–ழின் அழ–குக்கு மேலும் அழகு சேர்த்–தது. - மயிலை க�ோபி, அச�ோக்–ந–கர்.

சூப் பிரி–யர்–க–ளுக்கு இல–வச இணைப்பு ஒரு வரப்–பி–ர–சா–தம்.

- வி.ம�ோனிஷா ப்ரி–யங்கா, திருச்சி.

ஜ � ோன்னா க ல ா - க �ோ கு – ல – கி – ரு ட் – டி – ண ன் இணை– ய ர் குறித்து சென்ற இத– ழி ல் வெளி– யான ‘புத்– த ம்– புது காதல் வந்தா தாண்– ட – வ க்– க�ோ–னே ’ கட்–டு – ரை– யில் க�ோகு– ல – கி– ரு ட்டி– ண–னின் பெய– ரு க்கு பதி– ல ாக ‘பாலச்– சந் – தி – ர ன்’ என்று அட்டையில்: ரெனா குறிப்–பிட – ப்–பட்–டுவி – ட்–டது. தவ–றுக்கு வருந்–துகி – ற�ோ – ம். படம்: முத்துக்குமார் - ஆசி–ரி–யர்

காஸண்ட்ரா

ê‰î£ ªê½ˆ-¶-i˜!

°ƒ°ñ‹

KAL Publications Private Limited â¡ø ªðò-¼‚-°„ ªê¡-¬ù-J™ ñ£Ÿ-øˆ-î‚è

ஓராண்டுச் சந்தா z 500

24 இதழ்கள் தபால் வழியாக உங்களை வந்தடையும்!

õ¬è-J™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† Ü™-ô¶ ñE-ò£˜-ì˜ Íô‹ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠ-ð-ô£‹. àƒ-èœ ªðò˜, º¿ ºè-õK, ªñ£¬ð™ ⇠°PŠ-Hì ñø‚-è£-b˜. ºè-õK: ê‰î£ HK¾, °ƒ-°-ñ‹ «î£N, 229, è„«êK ꣬ô, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600 004. -044-&42209191 Extn. 21309

facebook.com/kungumamthozhi facebook.com/kungumamthozhi

kungumam.co.in

Kungumamthozhi.wordpress.com Kungumamthozhi.wordpress.com

thozhi@kungumam.co.in

Kungumam Thozhi

kungumamthozhi

H¡ ªî£ì¼ƒèœ «î£Nè«÷...


ஜெ.சதீஷ்

என் ஓவியத்தின்

நிறம் எதிர்ப்பு

மெ–ரிக்–கா–வின் ’வுமென்ஸ் மார்ச்’ அமைப்பு ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப்–புக்கு எதி–ராக பல ப�ோராட்–டங்–களை நடத்தி வரு–கி–றது. ஜன–வரி மாதம் 21ம் தேதி, வாஷிங்–ட–னில் நடந்த ப�ோராட்–டம் உலக நாடு–க–ளை–யும் திரும்பி பார்க்க வைத்– தது. அமெ–ரிக்–கா–வில் நடந்த மிகப்–பெரி – ய ப�ோராட்–டம் என்ற பெய–ரையு – ம் பெற்–றது.

அ ண் – ம ை – யி ல் டி ர ம் ப் த ன் வெள்ளை மாளி–கை–யில் பணி–யாற்– றும் பெண்–கள் ‘பெண்–கள் ப�ோல’ உடை அணிய வேண்–டும் என்–கிற அறி– விப்பை வெளி–யிட்–டி–ருந்–தார். இந்த அறி– வி ப்பு உட்– ப ட பெண்– க – ளு க்கு எதி–ரான ட்ரம்ப்–பின் முடி–வு–களை எதிர்த்து பல்– வே று ப�ோராட்– ட ங்– கள் நடை–பெற்–றன. அந்த ப�ோராட்– டத்–தில் கலந்–துக�ொண்ட 19 வயதே ஆன ஓர் இளம் பெண், ப�ோராட்– டத்தை முடித்து வீடு– தி–ரும்–பி–ய–தும்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

4

பெண்– க – ளு க்கு எ தி ர ா ன வ ன் – க�ொ – டு – ம ை களை பகி– ர ங்– க – ம ாக வெளிப்–ப–டுத்த த ன் ஓ வி – ய க் கலையை பயன்– ப – டு த்– தி – உள்– ள ார். தன் எம்மா ஓவி– ய ங்– களை இவர் ட்விட்–ட– ரி ல் ப தி – வு ம் செய்–திரு – ந்–தார். நெ ப் – ர ா ஸ ்கா வ ெ ஸ் – லி – ய ன் பல்– க – லை க்– க – ழ – கத்– தி ல் கலை வகுப்புமாணவி எம்மா க்ரேன்– சர். இவர் தூரிகை இல்–லா–மல் வெறும் விரல்–கள – ால் ஓவி–யம் வரை–வதி – ல் திறமை உடை–யவ – ர். விரல்–கள – ால் ஓவி–யம் வரை–யும் திறன் க�ொண்ட எம்மா. அதே விரல்– க – ளி ன் தீண்– ட ல்– க – ள ால் பெண்–கள் எதிர்–க�ொள்–ளும் வன்–க�ொ–டு–மையை தன் உட–லி–லேயே வரைந்து சமூ–கத்–தில் பெண்– கள் எதிர்–க�ொள்–ளும் அவ–லத்தை அப்–பட்–ட–மாக வெளி–ப்ப–டுத்–தி–னார். இவர் வேண்–டுவ – து எல்–லாம் பெண்–களு – க்–கான நீதிதான். இவர் ஒரு பெண்–ணின் வாழ்க்–கை–யில் இடம்–பெ–றும் ஒவ்–வ�ொரு ஆணின் தீண்–டு–தல் எவ்– வா–றாக இருக்–கி–றது என ஒரு மேப் ப�ோன்று அந்த ஓவி–யத்தை வரைந்–தி–ருக்–கி–றார். அந்த ஓவி–யத்தை படம் எடுத்து, அதில் யார், எப்–படி ஒரு பெண்ணை பார்க்–கின்–றன – ர். எந்–தெந்த உறவு, எப்–படி ஒரு பெண்ணை நெருங்–குகி – ற – து எனக் காட்–டி–யி–ருந்–தார். ‘ஒரு பெண் மீதான தீண்–டு–தல்–கள் எப்–படி எல்– லாம் இருக்– கி – ற து என்– ப தை வெளிக்– க�ொ ண்டு வரவே இதை நான் வரைந்– தே ன்’ என எம்மா கூறு–கிற – ார். இது ப�ோன்ற ஒரு கருத்தை, தன் மூல–மா– கவே சமூ–கத்–தின் பார்–வைக்கு க�ொண்–டுவ – ரு – வ – த – ற்கு மிகுந்த தைரி–யம் வேண்–டும். 


தேவி ம�ோகன்

ஐடி பெண்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனரா? ச

மீ–பத்–தில் பூனா–வில், ஒரு மாலை நேரத்–தில் பல ஐடி இளை–ஞர்–கள் ஒன்று கூடி மெழு–கு–வர்த்–தி–கள் ஏந்தி, ரசிலா என்ற பெண்–ணுக்கு கண்–ணீர் அஞ்–சலி செலுத்–தி–ய–த�ோடு ‘ரசி–லா–வுக்கு நீதி வேண்–டும்’ என்று பதா–கை–களை ஏந்தி நின்–ற–னர். ‘பாது–காப்–பான பணி–யி–டம் தேவை’, ‘ஊழி–யர்–கள் அடி–மை–கள் இல்–லை’ என கூக்–கு–ரல் விடுத்–த–னர். இதற்–கெல்–லாம் கார–ணம் ரசிலா ராஜு–வின் படு–க�ொலை.

க டந்த மாதம் 29ந்தேதி ஞாயி– ற ன்று பூனா–வில் உள்ள இஞ்–சி–வா–டி–யில் தனது அலு–வல – க – த்–திலேய – ே அங்–கிரு – ந்த பாது–காப்பு ஊழி– ய – ர ாலே பாலி– ய ல் வன்– பு – ண ர்– வு க்கு ஆளாக்– க ப்– ப ட்– டு க் க�ொல்– ல ப்– ப ட்– ட ார் 25 வய–தான ரசிலா. அது அவ–ரது விடு–முறை நாளாக இருந்–தப�ோ – து – ம் மதி–யம் 2 மணி–யில் இருந்து இரவு 11 மணி வரை–யி–லான ஷிஃப்– டுக்கு ப்ரா–ஜெக்டை முடிக்க வந்–தி–ருந்–தார் ரசிலா. அங்– கி – ரு ந்த செக்– யூ – ரி ட்டி பாபென்

சைக்– கி யா, அவரை கம்– ப் யூட்– ட ர் வய– ரால் கழுத்தை நெறித்– து க் க�ொலை செய்– தி–ருந்–தார். இந்–தக் க�ொலை செய்–த–தற்–காக கைது செய்– ய ப்– ப ட்– டி – ரு க்– கு ம் பாபென் குறித்து ஏற்– க – ன வே ரசிலா புகார் செய்– தி – ருந்–த–ப�ோ–தும் நிறு–வ–னம் எந்த வித நட–வ–டிக்– கை– யு ம் எடுக்– க – வி ல்லை என ரசி– ல ா– வி ன் குடும்–பத்–தார் தெரி–வித்–த–னர். கடந்த இரண்டு மாதங்– க – ளி ல் பூனா– வில் ஐடி துறை–யைச் சேர்ந்த இரு பெண்– கள் க�ொலை செய்– ய ப்– ப ட்– டு ள்– ள – ன ர்.


ரசிலா

பிப்ரவரி 16-28 2017

23 வய– த ான ஆண்ட்ரா தாஸ் டிசம்– ப ர் மாதம் அலு–வல – க – த்–துக்கு வெளியே க�ொலை செய்–யப்–பட்–டார். இது குறித்து ப�ோராட்–டத்–தில் கலந்து க�ொண்ட பெண்–கள் பேசு–கை–யில், “எங்–க– ளுக்கு அலு–வ–ல–கத்–தில் கூட பாது–காப்பு இல்லை. யாரைத்–தான் நாங்–கள் நம்–பு–வது? என குரல் எழுப்–பி–னர். ஏன் ரசிலா தனி– யாக வேலை செய்ய அனு– ம – தி க்– க ப்– ப ட்– டார்? யாரு–மற்ற சூழ்–நி–லை–யில் அவரை வீட்–டில் இருந்தே வேலை பார்க்–கச் ச�ொல்லி இருக்–கல – ாம். இனி நாங்–கள் எப்–படி தனி–யாக அமர்ந்து வேலைப் பார்க்க முடி–யும்? எங்–க– ளுக்கு இங்கு தரப்–ப–டும் வச–தி–கள் குறித்து ஒன்–றும் குறை–யில்லை. ஆனால் பாது–காப்– பின்–மை–தான் பய–மு–றுத்–து–கி–றது. அலு–வ–ல– கம் எங்–க–ளுக்கு முறை–யான பாது–காப்பை வழங்க வேண்–டும்” என்று வலி–யு–றுத்–தி–னர். தமி–ழக – த்–தைச் சேர்ந்த ஐடி துறை பெண்–கள் சில–ரி–டம் இது குறித்து கேட்–ட–ப�ோது அவர்– கள் சில கருத்–து–களை முன்–வைத்–த–னர்.

°ƒ°ñ‹

தேவி ரம்யா “முன்–பெல்–லாம் பெண்–கள�ோ – ட சம்–ப–

8

ளம் என்–பது குடும்–பத்–திற்கு இரண்–டாம் கட்ட தேவை தான். ஆனால் இப்ப இருக்–கிற – ம் வேலைக்–குப் காலக்–கட்–டத்–தில் பெண்–களு ப�ோய் சம்–பா–திக்க வேண்–டிய கட்–டா–யம் இருக்கு. அது மட்–டு–மில்–லாம படிச்–சிட்டு படிச்ச துறை–யில சாதிக்–க–ணும்–கிற ஐடி–யா– வும் பெண்–களி – ட – ம் இருக்கு. ஐடி வேலைக்கு

வரவேண்–டிய சூழல் வ ரு ம் ப�ோ து சி ல வி ஷ யங்களை தவிர்க்க முடி– ய ாது. ஆனால் வேலைக்கு வரும் பெண்–க–ளுக்–கு கம்– பெ – னி – க ள் கூடு– த ல ா ப ா து – க ா ப் பு வழங்க வேண்– டு ம் என்று நான் நினைக்– கி– றே ன். கம்– பெ – னி – ய�ோ ட ப�ொ று ப் பு அது. ஐடி கம்–பெனி– க– ளி ல் வேலை செய்– யு ம் பெண்– க – ளு க்கு வாகன வசதி உண்டு. இது கம்–பெ–னிக்கு செலவு தான். ஆனா அந்த மாதிரி கேப் க�ொடுக்க முடி–யா–துன்னா அவங்–களை சீக்–கி– ரமா வீட்–டுக்கு அனுப்–பணு – ம். தாம–தம – ா–கும் சூழ–லில் கேப் க�ொடுக்–க–றது அவ–சிய – ம். சில கம்–பெ–னி–கள்ல லேட் நைட்–டில் வேலை முடிஞ்சு ப�ோற–வங்–க–ளுக்கு மட்–டும்–தான் கேப் க�ொடுப்–பாங்க. அது தவறு. சில கம்– பெ–னி–க–ளில் அந்த நேரத்தை தளர்த்தி 8.30 மணிக்கு மேலே கிளம்– பு – ற – வ ங்– க – ளு க்– கு த் தராங்க. எங்க கம்–பெ–னி–யில் இந்த மாதிரி க�ொடுக்–க–றாங்க. அது–மட்–டு–மில்–லாம கேப் ஏற்–பாடு செய்–யும்–ப�ோது 5 பேர் இருந்தா ஒரு பெண் கடை–சியா இறங்–கக்–கூட – ா–துன்னு பார்க்–கி–றாங்க. தேவைப்–ப–டு–கி–ற–வர்–க–ளுக்கு எஸ் கார்டு ப�ோட்டு அனுப்–பு–றாங்க. பாலி– யல் வன்–மு–றை–கள் குறித்து விழிப்–பு–ணர்வு


ஜெய “9 மணிக்கு வந்–துட்டு 5 மணிக்–குப் ப�ோற

வேலை இது கிடை–யாது. ப�ொதுவா எங்க க்ளை–யண்ட்ஸ் இந்–தி–யா–வில் இருக்க மாட்– டாங்க. வெளி– ந ாட்டு க்ளை– ய ண்ட்– ஸ ாக இருப்–பத – ால் அன்–டைம்–மில் வேலை செய்–ய– வேண்டி வரும். அதைத் தவிர்க்க முடி–யாது. க்ரிட்– டி – க ல் ப்ரா– ஜ ெக்ட்ஸ் வரும் ப�ோது நேர–மா–வதை தடுக்க முடி–யாது. இதுதான் இப்–ப–டித்தான் வேலைன்னு வந்–த–துக்–கப்–பு– – ா இருப்–பது நல்–லது. றம் நாம ஜாக்–கி–ரதைய ப�ொதுவா 8.30 மணிக்கு வேலை முடிஞ்சு ப�ோற–வங்–களு – க்கு கேப் வசதி செய்து தராங்க. ஆனால் ஒரு வேளை அந்தப் பெண்–ணுக்கு வீடு தூரமா இருக்கு. இல்லை அந்த ஏரியா சரி–யில்லை என்–பது ப�ோன்ற சூழ்–நிலை – யி – ல் நம்ம நிலையை நம்ம மேலி–டத்–துக்–குத் தெரி– விப்–பது நல்–லது. அப்ப வீட்–டில் இருந்து வேலை செய்து தர மாதி–ரிய�ோ அல்–லது வேற எதா–வது ஒரு ஆப்–ஷன�ோ கிடைக்–க–

லாம். அதிக நேரம் எடுக்– கு ம் ப்ரா– ஜ ெக்– டு–க–ளுக்கு அதி–கப்–ப–டி– யான ஊழி– யர்–களை நிய– மி ப்– ப து ப�ோன்– ற – வ ற்றை நி று – வ – ன ங் – கள் செய்து தர–லாம். தேவைப்ப ட் – ட ா ல் உடன் வரு–வத – ற்கு எஸ்– கார்டு கேட்–டால் கூட செய்து தரு– வ ார்– க ள். அந்–தப் பெண் இறங்–கி– விட்–டதை அந்த எஸ்–கார்டு வந்து ஆபீ–ஸில் ரிப்–ப�ோர்ட் பண்–ண–வேண்–டும். ஆனா, ப்ர– ம�ோ–ஷன் மாதி–ரி–யான விஷ–யங்–களை மன– தில் வைத்–துக்–க�ொண்டு நம்ம சூழ்–நிலையை – வெளிப்–ப–டுத்–தா–மல் இருப்–பது தவறு. நம்ம பாது–காப்பு நமக்கு ர�ொம்ப அவ–சிய – ம். நம் வீட்டு விஷ–யங்–களை எல்–லார்–கிட்–ட– யும் ச�ொல்–லக்–கூ–டாது. அது ஆபத்–துக்கு வழி– வ – கு க்– க – ல ாம். நம்ம கூட வர்– ற – வ ங்க எல்– ல ா– ரு ம் நல்– ல – வ ங்– க – ள ாக இருப்– ப ாங்– கன்னு ச�ொல்ல முடி–யாது. 4 பேர் ப�ோகும்–ப�ோது அதில் ஒரு பெண் கடை–சியா இறங்க வேண்டி இருந்–தால் அப்– படி செய்–யா–மல் பெண் ஊழி–யரை முத–லில் இறக்–கி–விட்டு ஏதா–வது ஆண் ஊழி–யரை கடை– சி யா இறக்– கு – வ ாங்க. பெண்ணை கடை–சியா இறங்க அனு–ம–தி ப்–ப–தி ல்லை. அது ஒரு ரூல். ஆனால் எல்லா இடத்–தி– லும் அந்த சட்–டத்–தை சரியா கடைப்–பி–டிப்– பாங்–க–ளான்னு தெரி–யலை. கேப் ர�ொம்ப சுற்றி வர வேண்டி இருக்கு. நீங்க கடை–சியா

நி று – வ – ன த் – தி ல் ப ணி யா ற் று ம் ஆண்– க – ளு க்கு சக பெண்–களை எப்–படி மதித்து நடப்–பது என்– பது குறித்த புரிந்–து– ணர்வு வகுப்–புக – ளை எடுக்– க – வே ண்– டு ம் என்–பது காலத்–தின் கட்–டா–யம்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

முகாம் நடத்–து–வாங்க. புகார் க�ொடுத்தா கண்– டி ப்பா நட– வ – டி க்கை எடுக்– கி – ற ாங்க. ரக–சிய – மா விசா–ரணை நடத்–துற – ாங்க. கவுன்– சி–லிங் கூட க�ொடுக்–கி–றாங்க. ஆனா இந்த மாதிரி வச–தி–கள் எல்லா கம்–பெ–னி–யி–லும் இருக்– க ான்னு தெரி– யலை . பெண்– க – ளி ன் தலை– மை க்கு முக்– கி – ய த்– து – வ ம் க�ொடுக்– க – ணும். வெறும் ஆண்–கள் மட்–டும் தலை–மை– யில் இருந்து முடிவு எடுக்–கி–ற–தை–வி–ட–வும் அந்த குழு–வில் ஒரு பெண்–ணும் இருந்–தால் பெண்– க – ளி ன் பிரச்– னை – க ளை சரி– ய ாக புரிந்து முடி–வெ–டுக்க முடி–யும்”.

9


இறங்–கி –க ்கோங்– கன்னு டிரை– வர�ோ மற்ற யாராவத�ோ ச�ொன்– ன ால் நாம் ஒப்– பு க்– க�ொள்– ள க் கூடாது. தேவைப்– ப ட்– ட ால் புகார் கூட தெரி–விக்–க–லாம். நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்னை என்–றா–லும் நம் நேர–டித் தலை– மை–யிட – ம்–தான் தெரி–விக்க வேண்–டும். அவர் அதைப் புரிந்து க�ொள்–ளா–விட்–டால் ஹெச் ஆரி–டம் க�ொண்டு செல்–ல–லாம். பயத்–தி– னால�ோ பத–விக்–கா–கவ�ோ நம் நிலை–மையை தெரி– வி க்– க ா– வி ட்– ட ால் நம் பாது– க ாப்பு கேள்–விக்–குறிதான்”.

தீப லஷ்மி – க – ளி – ல் கேப் வசதி இருக்கு. “ஐடி கம்–பெனி

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

10

ஒர்க் ஃப்ரம் ஹ�ோம் வசதி கூட இருக்கு. ஆனால் லேட் அவர்ஸ் ஒர்க் பண்ற சூழ்– நி– லை – யு ம் கட்– ட ா– ய ம் இருக்கு. சில கம்– பெனி–க –ளி ல் ச�ொல்– வ ாங்க, பெண்– க ளை நாங்க கட்–டா–யப்–ப–டுத்–து–வது இல்லை என்– பாங்க. அவங்–களே நல்–லபே – ர் வாங்–க–ணும். ப்ர– ம�ோ – ஷ ன் வாங்– க – ணும்னு லேட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்–றாங்–கன்னு. ஆனா அப்– ப டி ஒரு சூ ழ் – நி – லையை உ ரு – வாக்– கி – ற தே ஐடி கம் பெ னி க ள ்தா ன் . உ ள ்ளே ப�ோ ய் ட் – டாலே ஒரு ப�ோட்டி மனப்– ப ான்மை வந்– து– டு ம். அதைத்– த ான் ‘பியர் பிர– ஷ ர்’ என்– ப ா ர் – க ள் . அ ங ்கே பெண்–க–ளும் லேட் அவர்ஸ் ஒர்க் பண்ண தயாரா இருக்–கணு – ம். நாம ஒரு நாள் சீக்–கிர – ம் கிளம்–பின – ா–லும் அந்த வேலையை எடுத்–துச் செய்ய ஆள் வந்–து–டு–வாங்க. அப்–படி விட்– டுக் க�ொடுக்க முடி–யாது. கேரி–யர் ரீதியா

அது வேற மாதி– ரி – ய ான இழப்– பு – க – ளு க்கு வித்–தா–யி–டும். அத–னால இரவு பகலேனு தெரி–யாத மாதிரி ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்–கும். அப்–ப�ோது தங்–கள் பாது–காப்–பை பத்தி ய�ோசிக்–கக்–கூட முடி–யாத நிலை–மைக்கு பெண்– க ள் தள்– ள ப்– ப – டு – வ ாங்க. அதுக்– க ப்– பு–றம் வெளிய வந்தா தான் சூழ்–நிலை தெரி– யும். நாமதான் நம்மள பாது–காத்–துக்–கணு – ம். தனிப்–பட்ட முறை–யில் பெண்–களு – க்கு செக்–யூ– ரிட்டி சரி–யில்–லைன்னு ச�ொல்ல முடி–யாது. லேட்–டாச்–சுன்னா 8.30 மணிக்–குள்ள கேப் புக் பண்–ணணு – ம். அதுக்கு மேனே–ஜர்–கிட்ட சைன் வாங்–கணு – ம். நிறைய பார்–மா–லிட்–டிஸ் இருக்கு. கேப் ஊரை எல்–லாம் சுத்–திட்–டுப் ப�ோகும். அப்–படி ப�ோகும் ப�ோது லேட் ஆகும். அத– ன ால் சிலர் அதை தவிர்ப்– ப – துண்டு. எனவே பெண்–க–ளுக்கு முழு பாது– காப்பு இருக்–குன்னு ச�ொல்ல முடி–யலை.” பெண்–களு – க்கு பாது–காப்பு வழங்–குவ – தி – ல் ஐடி கம்–பெ–னி–கள் அதிக கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். தங்–கள் சம்–பாத்–தி–யத்–திற்–கா–கத் தான் அவர்–கள் வேலைக்கு வரு–கி–றார்–கள் என்–றா–லும் கம்–பெனி – யி – ன் வளர்ச்–சிக்கு உறு– து–ணை–யாக இருக்–கும் இளம் பெண்–க–ளின் வாழ்க்–கைக்கு ஐடி கம்–பெ–னி–கள் முக்–கி–யத்– து–வம் அளிக்க வேண்–டும். மிக முக்–கிய – –மாக நிறு–வ–னத்–தில் பணி–யாற்–றும் ஆண்–க–ளுக்கு சக பெண்–களை எப்–படி மதித்து நடப்–பது என்–பது குறித்த புரிந்–து–ணர்வு வகுப்–பு–களை எடுக்–கவே – ண்–டும் என்–பது காலத்–தின் கட்–டா– யம். பெண்–களை தற்–காப்–புக்கலை கற்–றுக் க – �ொள்–ள ச�ொல்–வது, பாது–காப்–பாக இருக்–கச் ச�ொல்–வது என்–பதை – க் காட்–டிலு – ம் பெண்–க– ளின் பாது–காப்பை உறு–தி– செய்–ய– வேண்–டிய ப�ொறுப்பு ஆண்–களு – க்கு உள்–ளது என்–பதை நிறு–வ–னங்–கள் உணர்ந்து அவர்–க–ளுக்–கான புரிந்–து–ணர்வை உரு–வாக்–க– வேண்–டும். 


தே–வி–ம�ோ–கன்,  மகேஸ்–வரி, ெ.சதீஷ் படங்கள்: ஆ.வின்சென்ட் பால், ஏ.டி. தமிழ்வாணன்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

12

கடைவிரித்தோம் க�ொள்வாரில்லை


ன–வர்–க–ளின் வாழ்வு துயர் மிக்–கது. ‘ஒரு நாள் ப�ோவார் ஒரு நாள் வரு–வார் ஒவ்–வ�ொரு நாளும் துய–ரம்’ தான். ஏற்–க–னவே, இலங்கை கடற்–ப–டை–யால் சிறைப்–பி–டிப்பு, துப்–பாக்–கிச்–சூடு, வர்தா புயல், மெரீனா ப�ோராட்–டத்–தின் மீ முடி–வில் மீனவ மக்–கள் மீது காவல்–துறை நடத்–திய தாக்–கு–தல் ப�ோன்ற பல்–வேறு இன்–னல்–களை மீன–வர்–கள் எதிர்–

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

க�ொண்டு வரு–கின்–ற–னர். இத–னால் மீன் விற்–ப–னை–யும் கடு–மை–யான சரிவை சந்–தித்–துள்–ளது. இந்த நிலை–யில் எண்–ணூர் காம–ரா–ஜர் துறை–மு–கத்–துக்கு அருகே கடந்த ஜன–வரி 28-ம் தேதி 2 சரக்கு கப்–பல்–கள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்–துக்–குள்–ளா–ன–தில் சரக்–குக் கப்–ப–லில் இருந்த கச்சா எண்–ணெய் வெளி–யேறி, கட–லில் கலந்–தது. எண்– ணெய்ப் பட–லம் எண்–ணூர் துறை–மு–கத்–தி–லி–ருந்து திரு–வான்–மி–யூர் வரை பர–வி–யது. இதன் தாக்–கம், பெசன்ட் நகர், க�ொட்–டி–வாக்–கம், நீலாங்–கரை வரை–யி–லும் பர–வி–யது. கட–லி–லி–ருந்து பிடித்து வரப்–ப–டும் மீன்–களை பெண்–கள் மீன் அங்–கா–டிக்கு எடுத்துச்–சென்று விற்–பார்–கள். அதிக விலைக்கு விற்–கப்–பட்ட மீன்–கள் எல்–லாம் இப்–ப�ோது அடி–மட்ட விலைக்கு விற்கக் கூடிய நிலை ஏற்–பட்–டிரு – க்–கிற – து. வீட்–டிற்–குத் தேவை–யான அத்–திய – ா–வசி – ய ப�ொருட்–கள் வாங்–குவ – த – ற்–கான வரு–மா–னம் கூட கிடைக்–க–வில்லை என்–கிற – ார்–கள் மீன–வப் பெண்–கள். கச்சா எண்ணெய் பட–லம், பட–கு–க–ளி–லும், மீன் பிடி வலை–க–ளி–லும் படிந்து விடு–வ–தால் அதனை அகற்–று–வது கடி–னம – ாக இருப்–ப–தாக தெரி–விக்–கிற – ார்–கள் மீன–வர்–கள். எப்–ப�ொ–ழு–தும் கூட்–ட–மா–கவே இருக்–கக்–கூ–டிய மீன் கடை–கள் வெறிச்–ச�ோடி காணப்–ப–டு–கின்–றன. அரசு தரப்–பி–லி–ருந்து, ப�ொது–மக்–கள் மீன்–களை சாப்–பி–ட–லாம் அதில் எந்த சிக்–க–லும் இல்லை என்று அறி–விப்பு வந்–த–பின்–னும், மக்–கள் மீன்–களை வாங்–கு–வ–தில் தயக்–கம் காட்–டு–கிற – ார்–கள். கச்சா எண்–ணெய் கழி–வு–கள் கார–ண–மாக மீன்–கள் இடம்–பெ–யர்ந்து விட்–ட–தா–க–வும், இத–னால் வழக்–க–மாக மீன்–பி–டிக்–கும் இடத்–தில் மீன்–கள் இல்–லா–த–தால் ஏமாற்–றத்–த�ோடு திரும்ப வரு–வ– தா–கவு – ம் கூறு–கிற – ார்–கள் மீன–வர்–கள். கட–லில் நீண்ட தூரம் சென்று மீன் பிடித்து வந்–தா–லும் அதை வாங்–குவ – த – ற்கு மக்–கள் ஆர்–வம் காட்–டா–தத – ால் கட–லுக்–குள் செல்ல மீன–வர்–கள் தயக்–கம் காட்–டுகி – ற – ார்–கள். கட–லுக்–குச் செல்–வது ஆண்–கள – ா–கவு – ம், க�ொண்டு வந்த மீன்–களை சந்–தை–யில் ப�ோட்டு விற்–பது பெண்–க–ளா–க–வும் இருக்–கும் சூழ–லில் க�ொள்–வா–ரில்–லா–மல் கடை–வி–ரித்–தி–ருக்–கும் மீன–வப்–பெண்–கள் சிலரை சந்–தித்–த�ோம்.

13


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

14

கிரிஜா “ மீ ன் , க ரு – வ ா டு வ ா ங ்க ய ா ரு ம் வ ர – ம ா ட் – டேங் – கு – ற ா ங ்க . எ ண் – ணெய் கடல்ல க லந் – த – தால கு ழந் – தைங் – க – ளுக்கு எதா–வது ஆயி–டு–ம�ோன்னு ஜனங்க பயப்–ப–ட–றாங்க. பிழைப்பே இல்லை. எப்–ப–வும் வலை மீன் எடுத்–தாந்தா உடனே காலி–யா–யி–டும். புது மீன் என்–ப–தால வாங்–கு–ற–துக்கு ப�ோட்டி ப�ோடு–வாங்க. ஆனால் இந்த எண்–ணெய் பிரச்–னை–யால் மதி–யம் 12 மணிக்–குப் பிடிச்– சாந்த மீன் இத�ோ மணி 6 ஆகப்–ப�ோ–குது இன்–னும் வியா–பா–ரம் ஆவலை. சாப்–பி–டக் கூட ப�ோவாம உக்–காந்–திரு – க்–குது – ங்க பாவம். முதல்ல வர்தா வந்து படுதா ப�ோட்–டுச்சு.

வர்தா வந்த அன்–னிக்கு மட்–டும – ல்ல அதுக்கு முன்–னா–லயு – ம் சரி பின்–னா–லயு – ம் சரி, காத்து ர�ொம்ப வேகமா வீசுச்சு. அத–னால ஒரு வாரம் கிட்–ட–தட்ட யாரும் மீன் பிடிக்–கப் – ம் ஜல்–லிக்–கட்–டுப் ப�ோராட்– ப�ோவல. அப்–புற டம் நடந்– தப ்ப உண்– ம ை– யை ச் ச�ொல்– ல – ணும்னா, ஜனங்க நிறைய பேர் ப�ோராட்– டத்–துக்கு வந்து ப�ோகும் ப�ோது ஜாலியா பேசிட்டு மீன் வாங்–கிட்–டுப் ப�ோனாங்க. ஆனால் அந்–தக் கல–வ–ரம் நடந்த அன்–னி– யி–லி–ருந்து யாரும் அவ்–வ–ளவா மீன் வாங்க வர்–ற–தில்லை. தடை உத்–த–ரவு வேற. பயம் வந்– து – டு ச்சு. அதி– லி – ரு ந்து மீள்– ற – து க்– கு ள்ள இப்ப இந்த பிரச்னை. ர�ொம்ப கஷ்–டமா இருக்–கு–து.” நீல வேணி “20 வரு–ஷமா மீன் விக்–குறே – ன். எப்–பவு – ம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்–த–தில்லை. இப்ப க�ொஞ்ச நாளா எங்க பிழைப்பே அழிஞ்–சுப் ப�ோய் கிடக்–கும்மா. அடுத்–தடு – த்து


பக்க விளைவு்கள் இல்லாத

பக்கலா மூலிள்க மலாத்திளை ரிரமோட் சர்க்கரை்ககு எதிரி சு்கரைோட ்கன்ட்ரைோல் இனி நம்ககு நண்பன் உங்கள் ர்கயில்... மாவட்ட வாரியான உதவிக்கு சென்னை: 7823997001 / 7823997004, விழுப்புரம்: 7823997003, 7823997013, திருச்சி:7823997014, மது்ர: 7823997002, செலம்: 7823997005, ச�ோயம்புத்தூர்: 7823997006, 7823997011, 7823997007, தஞெோவூர்: 7823997009, 7823997015, �ரூர்: 7823997008, திருசநலசவேலி: 7823997010, திண்டுக�ல: 7823997012 Customer Care

9962994444

Missed Call : 954 300 6000

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியில் உங்கள் அருகில் உள்்ள மருந்து ்கடை்களில் கிடைக்கும்...

ர்கட்டு வோஙகுங்கள்... Super Stockist

J DART ENTERPRISES 0452-2370956

லி-்ககு... ழி-இரு்க்கோ?... விரைவில்...


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

16

ச�ோத–னைதா – ன். புயல் வந்து க�ொஞ்ச நாள் கழிச்சு வியா–பா–ரம் சூடு பிடிக்க ஆரம்–பிக்– கும் ப�ோது 144 ப�ோட்–டுட்–டாங்க. வண்– டி–யில வரக் கூடா–துன்னு தடுக்–கு–றாங்க. கூட்–டமா நாலு பேரா சேர்ந்து வரக்–கூ–டா– துன்னா எப்–படி வந்து பார்த்து வாங்–குவ – ாங்க ச�ொல்– லு ங்க. குடும்– ப மா வந்தா தானே பிடிச்ச மீனை பார்த்து வாங்கி ப�ோ வ ா ங ்க . அ த ன ால வி ய ாபாரமே இல்–லாம இருந்– துச்சு. 4 நாள்ல 5 0 0 0 ரூ பா ய் நஷ்– ட ங்க. எவ்– வ–ளவு மீனைத்– தான் கரு–வாடு ப�ோ ட ற து . இப்போ எண்– ண ெய் பிரச்– ச னை வேற. அத–னால நிறைய மீனை க�ொண்டு ப�ோய் குப்–பையி – ல – தா – ன் க�ொட்–ற�ோம். வியா–பார – ம் ஆகாத மீனை வெச்–சுக்–கிட்டு வேற என்ன செய்–றது? தினம் மீன் வித்–தா–தான் எங்–க– ளுக்கு சாப்–பாடு. இப்–படி – யே ப�ோனா நாங்க எப்–படி சாப்–ட–றது ச�ொல்–லும்மா? பக்–கத்து அக்–கத்–துல ஐம்–பது, நூறை கடன் வாங்கி சாப்–பாடு செய்ய வேண்டி இருக்–கு.” குமுதா “30 வரு–ஷமா மீன் வியா–பா–ரம் செய்– றேங்க. இப்ப க�ொஞ்ச நாளா த�ொடர்ந்து நஷ்டந்தாங்க. எடுத்தாற மீனெல்லாம் வீணாப் ப�ோகுது. அதைக் கரு– வ ா– டாப் ப�ோட்டா கால்–வா–சிக் காசு கூட தேறா–துங்க. அத–னால வீணா தூ க் – கி த் – தா ன் க�ொட்ற ோ ம் . பணத்த ட் டு ப் – பா டு வ ந் – தப ்ப ஆ ர ம் – பி ச்ச து எங்– க – ளு க்கு தலை– வ லி. கையில பணம் நட–மாட்–டம் அவ்–வ–ளவா இல்–லா–த–தால் மக்–கள் அவ்–வ–ளவா மீன் வாங்க வரலை. வந்த சில– ரு ம் 2000 ரூபாய் ந�ோட்– டு க்– கு சில்–ல–றை கிடைக்–காம மீனை வாங்–காம ப�ோய்ட்–டாங்க. நாங்க எத்–தனை பேருக்கு தா ன் சி ல் – லறை க�ொ டு க்க மு டி – யு ம் . அத–னால த�ொழிலு பாதிச்–சுது. அதுக்–குப்

பின்–னாடி வர்தா, அப்–புற – ம் கல–வர – ம், இப்ப எண்–ணெய். ஒரு நாளுக்கு 5000 ரூபாய்க்கு 100ன்னு வட்–டிக்கு வாங்கி சரக்க வாங்–கி– யாந்து இப்–படி க�ொட்–டினா நாங்க எப்படி பிழைக்– கு – ற து? காலை– யி ல 9 மணிக்கு வந்–தேன். இத�ோ மணி 5 மணிக்கு மேல ஆகுது. ஒரு மீன் கூட விக்–கலை. இது ஒரு– பக்–கம்னா மாண–வர் ப�ோராட்–டத்–துக்–குப் பின்–னால ப�ோலீஸ் செய்ற பிரச்–னைக்கு பயந்து பிள்–ளைங்க எங்கோ ப�ோய் படுத்–துக் கிடக்–குது – ங்க. அதுங்க எப்–படி இருக்–குது – ங்–க– ள�ோன்னு நினைச்சு நமக்கு தூக்–கம் கூட சரியா வர்ற மாட்–டேங்–கு–து.” வானதி ‘‘டிசம்–பர் மாதம் வந்த வர்தா புய–லால் நாங்க அதி– க மா பாதிக்– க ப்– ப ட்– ட�ோ ம். ஒரு மாசம் கழிச்சு நடந்த ஜல்–லிக்–கட்–டுப் ப�ோராட்–டத்–துக்கு பின்–னாடி சாயங்–காலம் கடற்– க – ரை க்கு வர்– ற – வ ங்க 144 ப�ோட்ட பின்னால வர்–றதி – ல்லை. மக்–கள் நட–மாட்டம் குறைஞ்– சு – ப�ோ ச்சு. இதுல கடல்ல எண்– ண ெ ய் பர வி , அ ந் – த ப் பி ர ச் – ச னை வ ே று சேர்ந்– து – டு ச்சு. க ாலைல 8 மணி–யிலேர்ந் – து உ ட் – க ார்ந் – தி – ரு க் – கி – ற�ோ ம் . பயந்– து க்– கி ட்டு ய ா ரு ம் மீ ன் வாங்–கவி – ல்லை. எண்–ணெய் பர–விய – தால் – சாப்–பிட – க்–கூட – ாது என டி.வி.யில் ச�ொல்–ற–தால வாங்–கா–மல் செல்–கிற – ார்–கள். மீன–வர்ங்–குற – து – க்கே அர்த்–த– மில்–லாம – ப் ப�ோயி–டுச்சு. வேற எந்த வேலை– யும் எங்–க–ளுக்–குத் தெரி–யாது.’’ க�ௌசல்யா ‘‘நமக்–கா–கத்–தான் அந்–தப் பிள்–ளைங்க ப�ோரா–டிச்–சுங்க. அதுக்–கா–கத்–தான் அவங் – க– ளு க்– கு பாது– காப்–பு க�ொடுத்– த�ோம். பசங்க அடி– தாங் – க ாம ஓ டி – ய ா – ரு ம் – ப�ோது எப்–படி க ண் – டு க்கா ம இ ரு க்க மு டி – யும்? கட–லைப் பத்தி அதுங்– க – ளுக்கு இன்னா


எல்–லாம் சேர்ந்தே ப�ோச்சு. அப்– பு–றம் ப�ோராட்–டத்–தி–லி–ருந்தே விற்–பனை இல்லை. 144 தடை– யால் மக்–கள் வரு–வது குறைஞ்சு சுத்–தமா வியா–பா–ரம் இல்லை. இப்–ப�ோது ஆயில் கலந்–த–தால் விற்– ப – னையே இல்லை. தின– மும் ஆயி– ர த்– து க்– கு க் குறை– யாம வியா– பா– ர ம் இருக்–கும். இப்ப 100க்கு கூட விற்–கலை. பத்து வட்–டிக்கு மீன் வாங்கி வர்–ற�ோம். வர்தா புய–லுக்–குப் பிறகு அதி–கா–ரிங்க யாரும் எங்களை கவ–னிக்–க லை. எங்க வீட்–டின் கூரை, ஓடு எல்– லா ம் பறந்– து – டு ச்சு. வீடு சேத–மா–யி–டுச்சு, பாதி வீடு தண்–ணிக்–குள்ள ப�ோயி–டுச்சு. எங்–கள் பகு–தியி – ல 50 வீடு–வரை சேதம். அர– ச ாங்– க ம் நஷ்– ட – ஈ – டு ம் தரலை. அதி–கா–ரிங்–க–ளும் கண்–டுக்–கலை.’’

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

தெரி– யு ம். பாவம். கடல்ல இறங்–குச்–சுங்க. அத–னால உதவி பண்–ண�ோம். ஆனால் ப�ோலீஸ் எங்–கள தீவி–ரவ – ா–திங்–கிற மாதிரி க�ொ ண் – டு – வ ந் – து ட் – ட ா ங ்க . அப்–பு–றம் 144, அப்–பு–றம் எண்– ணெய் கடல்ல கலந்– து – டு ச்சு. மக்– க ள் வர்– ற – து ம் குறைஞ்– சு – ருச்சு. வியா–பார – மி – ல்ல. இதுதா எங்க ப�ொழைப்பு. விற்– க ாத மீனை பள்–ளம் த�ோண்டி க�ொட்–டிட்–டுப் ப�ோற�ோம்.’’ குமாரி ‘‘மீன் வைக்–கிற ஐஸ் பெட்டி எல்–லாம் புயல்ல அடிச்–சுட்–டுப் ப�ோயி–ருச்சு. 10,000ம் வரை எங்–க–ளுக்கு நஷ்–டம். வலைங்க எல்– லாம் கிழிஞ்–சிரு – ச்சு. படகு வர்தா புயல்ல அடி– வாங்–கிச்சு. பெண்–கள் தண்–ட–லுக்கு வாங்கி மீன் விக்–கிற�ோ – ம். புய–லால் எங்–கள் வீடு, மீன்

17


ராணி ஷாலினி நியூட்–டன்–

வாள்சண்டையில்

ன்–னது வாள்–சண்–டையா?... இதை–யெல்–லாம் 60-70களில் எம்.ஜி.ஆர் படங்–களி – ல் பார்த்–தது – – டன் சரி என நிச்–ச–யம் நம்–மில் பல–ரும் ச�ொல்–வ�ோம். ‘ஃபென்–ஸிங்’ எனப்–ப–டும் வாள்–வீச்–சில் ஒரு பெண் ஆர்–வம் காட்டி கற்–றுக்–க�ொள்–வதே ஆச்–சர்–யம்... இதில் தேசிய அள– வி ல் சாம்– பி – ய ன், இப்– ப�ோ து சர்–வ–தே–சப் ப�ோட்–டி–யில் பதக்–கம், நுழைவு என்–றால் ஆச்–சர்–யம்–தானே? நாமக்–கல் மாவட்–டத்–தைச் சேர்ந்த தமிழ்–கனி, வாள்–வீச்–சில் பதக்–கங்–கள் பெற்–றது மட்–டு–மின்றி இப்–ப�ோது சர்–வ–தேச அள–வி–லான ப�ோட்–டி–க–ளி–லும் கால்–ப–தித்து இந்–தி–யா–வின் பெரு–மையை அமை–தி– யாக தலை–நி–மி–ரச் செய்து வரு–கி–றார்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

18

ஆச்–சர்–ய–மாக இருக்கே... வாள்–வீச்–சில் எப்–படி ஆர்–வம்? “சின்ன வய–சுல – யே எனக்கு எதா–வது வித்தி–யா–ச– மான கலை–ய கத்–துக்–கணு – ம்னு த�ோணுச்சு. அப்–படி உரு–வான ஆர்–வம்–தான் இந்த வாள்–வீச்சு. இப்போ தாய்–லாந்து நாட்–டுல நடந்த சர்–வ–தே–சப் ப�ோட்–டி– யில பதக்–கம் வாங்–குற வரைக்–கும் க�ொண்–டு–வந்து விட்–டி–ருக்கு. எனக்கு 12 வயசு இருக்–கும் ப�ோதே இந்–தக் கலை மேல ஒரு ஆர்–வம் இருந்–துச்சு. அப்பா பேரு தியா–கர – ா–ஜன். அப்பா, அம்மா ரெண்டு பேருக்– கும் தையல்–தான் த�ொழில். ச�ொந்–தமா ஒரு சின்– னக் கடை வெச்சு நடத்–திட்டு இருக்–க�ோம். தேசிய அள–வுல 3 தங்–கப் பதக்–கம், ரெண்டு வெள்ளிப் பதக்–கம், ஸ்கூல்ல இருந்து கணக்–கிட்டா ம�ொத்– தமா 50 பதக்–கங்–கள் இருக்கு. இந்–தப் பதக்–கம்தான் எனக்கு அரசு த�ொழில்–நுட்–பக் கல்–லூ–ரி–யில சீட்டு கூட வாங்–கிக் க�ொடுத்–த–து”. ‘வாள்– வீ ச்– சு ’ கலையை கேள்– வி ப்– ப ட்– ட ாலே நிறைய பேர் பயப்–ப–டு–வாங்க. உங்க வீட்ல எப்–படி ஏத்–துக்–கிட்–டாங்க? “நான் அந்–தப் ப�ொறுப்பை என்–னு–டைய மாஸ்– டர்– கி ட்ட விட்– டு ட்– டேன் . நான் ஒரு வார்த்தை கூட பேசலை. சார் தான் அப்பா, அம்–மா–வுக்கு

தமிழ்–கனி


கமி–ஷ–னர் விஜய் கார்த்–தி–கே–யன் “என்–னைப் ப�ொறுத்–த–வ–ரைக்–கும் திறமை இருந்–தும் அதை சாதிக்க பணம் ஒரு தடையா இருக்–கக்–கூ–டாது. அரசு உதவி செய்–யும். ஆனால் க�ொஞ்–சம் தாம–தமா – –கும். என் கிட்ட தமிழ்–கனி வரும்–ப�ோது ஒரு வாரத்–துல ப�ோட்–டினு ச�ொன்–னாங்க. சரி, யாரா–வது உத–வு–றாங்–க–ளான்னு பார்க்–கு–றேன்னு ச�ொல்லி அனுப்பி வைக்க முடி–யாது. அத–னா–ல– தான் நானே அவங்–க–ளு–டைய பய–ணச் செல–வுக்கு ஒரு சின்ன த�ொகை க�ொடுத்–தேன். நான் மட்–டும் இல்லை... ச�ோசி–யல் கேபி–டல் அப்–ப–டின்னு ஒரு தளம் நடத்–திக்–கிட்டு இருக்–க�ோம். அதில நிறைய உத–வுற மக்–கள் உறுப்–பி–னர்–களா இருக்–காங்க. மேற்–க�ொண்டு இப்–படி யாரா–வது உதவி கேட்டா அந்த குரூப்ல ப�ோடு–வ�ோம். விவரங்–கள் தெரிஞ்சு சீக்–கி–ர–மா–வும் உத–விக – ள் கிடைச்–சி–டும். அவங்–க– ளுக்கு திறமை இருக்கு. நான் ஒரு சின்ன உதவி செய்–தேன். அவ்–வ–ள–வு–தான். இன்–னும் நிறைய இளை–ஞர்–கள் இப்–படி திற–மை–கள் இருந்–தும் தகுந்த உத–விக – ள் இல்–லாம கஷ்–டப்–படு – ற – ாங்க. அத எங்–கள – ால முடிஞ்ச வரைக்–கும் கண்–டு–பி–டிச்சு உத–விட்டு இருக்–க�ோம்!”

குழந்–தை–கள சேர்க்–க–லாம்!” உங்க எதிர்–கால கனவு என்ன? “முதல்ல நான் தமிழ்–நாடு அர–சு–கிட்ட ஒரு க�ோரிக்கை வைக்க நினைக்– கி –றே ன். எத்–த–னைய�ோ பேர் திற–மை–யி–ருந்–தும் சர்–வ– தேச அள–வுல அதை நிரூ–பிக்க பணம் ஒரு தடையா இருக்கு. உதவி செய்–யத் தயாரா இருக்–கும் நபர்–க–ளுக்கு தமி–ழக அரசு எங்– களை அடை– ய ா– ளப் – ப – டு த்– த – ணு ம். இதன் மூலமா நிறைய பேர் சாதிப்–பாங்க. அப்–படி – த்– தான் எனக்கு விஜய் சார் கிடைச்–சார். வாள்– வீச்–சுக்–காக ஒரு பயிற்சி மையம் ஆரம்–பிக்–க– ணுங்–கிற – து என்–னுடை – ய எதிர்–கா–லக் கனவு. குறைந்த கட்–ட–ணத்–துல நிறைய பேருக்கு ச�ொல்–லிக் க�ொடுக்–கணு – ம். விரை–வில் மலே– சி–யா–வில் நடக்–குற சர்–வதே – ச ப�ோட்–டிகள்ல – கலந்–துக்–கப் ப�ோறேன். இளை–ஞர்–கள் எதை– யும் முடி–யுமா, நடக்–கு–மான்னு ய�ோசிக்–கா– தீங்க. உங்க திற–மைய எதா–வது ஒரு வழி–யில இந்த உல–கத்–துக்–கு காட்–டிக்–கிட்டே இருங்க. நிச்–ச–யம் ஒரு–நாள் அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–ப–டு–வீங்க. என்–னு–டைய தாய்–லாந்து வெற்–றிய எனக்கு உத– வி ன விஜய் கார்த்– தி – க ே– ய ன் சாருக்கு சமர்–ப்பிக்–கி–றேன். நேரத்–துல அவர் செய்த உத– வி – த ான் இன்– னை க்கு என்னை உலக அள–வுக்கு க�ொண்டு ப�ோயி–ருக்கு!” 

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

புரிய வெச்– ச ாங்க. ஒரு சில ச�ொந்– த க்– கா–ரங்க, தெரிஞ்–சவ – ங்க ஏன் ப�ொண்–ணுக்கு இந்த விளை–யாட்–டுன்னு கேட்–டாங்க. ஆனா எங்க அப்பா சரியா என்னை புரிஞ்–சிக்–கிட்– டாரு. அவங்–களே சரி ச�ொன்–ன–துக்கு அப்– பு–றம் மத்–தவ – ங்க பத்தி ஏன் ய�ோசிக்–க–ணும். ஆனால் நான் எப்போ பதக்–கங்–கள் வாங்க ஆரம்–பிச்–சேன�ோ அப்–பவே அவங்–களு – க்–கும் நம்–பிக்கை வந்–து–டுச்–சு”. ‘தாய்– ல ாந்து வெண்– க – ல ப் பதக்– க ம்’ எப்–படி சாத்–தி–யம் ஆச்சு? “அந்– த ப் ப�ோட்– டி க்– க ா– க த்– த ான் நான் ர�ொம்– பவே கஷ்– ட ப்– ப ட்– டே ன். தேசிய அள–வுல ஜெயிச்–சிட்–டேன். ஆனால் சர்–வ– தே–சப் ப�ோட்–டிகள்ல – கலந்–துக்–கிற அள–வுக்கு பெருசா எங்ககிட்ட வசதி இல்ல. மாநில அர–சும் தேசிய ப�ோட்–டிகள்ல – கலந்–துக்க உத– வி–கள் செய்–தாங்க. சர்–வதே – ச – ப் ப�ோட்–டின்னு வரும்– ப �ோது கிடைக்– க ல. அப்– ப �ோ– த ான் க�ோவை கமி–ஷ–னர் விஜய் கார்த்–தி–கே–யன் சார் பத்தி தெரிஞ்சு அவ–ரைப் ப�ோய் பார்த்– தேன். என்–னு–டைய பதக்–கங்–கள், சான்–றி– தழ்–கள்னு பார்த்–துட்டு எவ்–வ–ளவு ஆகும்னு – யே கேட்–டாரு. 86,550 ரூபாய் பணம் அப்–படி அவ–ரு–டைய சம்–ப–ளத்–துல இருந்–து க�ொடுத்– தார். அப்–படி தான் தாய்–லாந்து பய–ணமு – ம், பதக்–க–மும் சாத்–தி–ய–மாச்சு!” இ ந் – த ப் ப யி ற் – சி க் கு எ வ் – வ – ள வு செல–வா–கும்? “ எல்லா பெற்–ற�ோர்–கள் கிட்ட ஒண்ணே ஒண்ணு கேட்–டுக்–க–றேன். முடிஞ்ச வரைக்– கும் உங்–கள் குழந்–தை–கள் கத்–துக்–க–ணும்னு நினைக்–க–றத கத்–துக்க விடுங்க. அதே சம– யம் ஒரு பயிற்–சிக்கு எவ்–வ–ளவு விலைன்னு விசா–ரிச்சு குழந்–தை–கள சேர்த்–து–வி–டுங்க. ஏன்னா பணத்தை பிர–தா–னமா நினைக்– க–ற–வங்க மனப்–பூர்–வமா கத்–துக்–க�ொ–டுக்க மாட்–டாங்க. இந்த வாள்–வீச்–சுக் கத்–துக்க மாசத்–துக்கு அதிக பட்–சம் 2,000 ரூபாய்க்கு மேல ஆகாது. எனக்கு 1,500 கூட ஆகலை. எந்த வய–சுக்–கா–ரங்–க–ளும் கத்–துக்–க–லாம். 10 வய–சு–ல–ருந்து இந்த வாள்–வீச்சு பயிற்–சி–யில

19


நநதினி– மகேஸ்–வரி

“ம�ோ

தி மிதித்–து–விடு பாப்பா... அவர் முகத்–தில் உமிழ்ந்து–விடு பாப்பா...” என்ற முண்–டா–சுக் கவி–ஞ–னின் வரி–க–ளெல்–லாம் ஆதிக்க சாதிய மனம்–க�ொண்ட, ஆளும் அர–சி–யல் மன�ோ–பா–வம் க�ொண்ட க�ொடி–ய–வர்–க–ளின் கைக–ளில் சிக்–கும் அப–லைப் பெண்–க–ளால் முடி–யா–மலே ப�ோகி–றது. ஜல்–லிக்–கட்டு பிரச்–ச–னை–யில் தமிழ்–நாடு முழு–வ–தும் ப�ோராட்–டங்–கள் வெடித்து பற்–றிய நிலை–யில் தமிழ்–நாட்–டின் குக்–கி–ரா–மத்–தில், வல்–லூ–று–க–ளி–டம் மாட்–டிய க�ோழிக்–குஞ்–சாய், சிக்கி சின்–னா–பின்–ன–மா–கிய ஓர் அப–லைப் பெண்–ணிற்கு நிகழ்ந்த க�ொடுமை ஊட–கத்–தின் கவ–னத்தை அப்–ப�ோது பெற–வில்லை என்றே ச�ொல்–ல–லாம்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

58

க ை ப ே சி மூ ல ம ா க எ டு க் – க ப் – பட்– டு ள்ள, மூன்– ற ரை நிமி– ட ங்– க ள் ஓ ட க் – கூ டி ய அ ந் – த க் க ா ண � ொ ளி காட்சியினைக் காண்–ப–வர்–கள் மனம் பதை–பதை – த்–துதான் ப�ோகி–றது. கவிழ்த்– துப் ப�ோட்ட நாடாக் கட்–டில் ஒன்–றின் மேல் வெள்–ளுடை ப�ோர்த்–தப்–பட்ட உடல் கிடக்–கி–றது. காவல் துறை அதி– கா–ரி–கள் சிலர் நிற்–கின்–ற–னர். ‘‘ஐய�ோ சாமீ... சாமீ… க�ொன்–னுட்–டா–னுக – ளே” – என்–கிற பெண் ஒரு–வ–ரின் கத–றல் குரல் அந்–தக் காட்–சியி – ல் ஒலிக்–கிற – து. யார�ோ ஒரு–வர் வெள்–ளுடை ப�ோர்த்–தப்–பட்ட முழு நிர்–வா–ணம – ான அந்த உடலை நீல நிற தார்ப்–பாய் ஒன்–றி–னுள் புரட்–டிப் ப�ோடு–கி–றார். ‘ஐய�ோ ஐய�ோ’ எனும் ஓலம் அதி–க–ரிக்க, நந்–தினி சாமி, என் நந்– தி னி சாமி என அந்– த ப் பெண் வயிற்– றி ல் அடித்– து க்– க�ொ ண்டு கத– று – கி–றார். சட்–டென்று அந்த உடல் நீலத் தார்ப்–பா–யால் மூடப்–பட்டு அருகில்

நின்று க�ொண்– டி – ரு ந்த வெள்ளை ஆம்–பு–லஸ் வேனுக்–குள் திணிக்–கப்–ப–டு– கி–றது. காண�ொளி காட்சி முடிந்–தா– லும் நம் மன–தில் அக்–காட்–சி–கள் வந்து ம�ோதிக்–க�ொண்டே இருக்–கின்–றன. அவள் பெயர் நந்– தி னி. ராஜேந்– தி – ர ன் - ர ா ச ா க ளி த ம் – ப – தி க ளி ன் கடைசி பெண். அரி– ய – லூ ர் மாவட்– டம், செந்– து றை வட்– ட த்– தி ல் உள்ள சிறு– க – ட ம்– பூ ர் எனும் சிறிய கிரா– ம த்– தைச் சேர்ந்த பதி–னேழு வயது நிறைந்த தலித் சிறுமி அவள். நந்– தி – னி – யி ன் குடும்– ப த்– த ார் அவளை “பாப்– ப ா” என்றே அழைக்–கின்–றன – ர். நந்–தி–னிக்கு ஒரு சக�ோ– த – ர – னு ம் சக�ோ– த – ரி – யு ம் உ ண் டு . மூ த்த ச க�ோ – த – ரி க் – கு த் தி ரு – ம – ண – ம ா கி வி ட் – ட து . மூ ன் று பி ள் – ளை – க – ளி ல் எ வ – ரு மே மே ல் – நிலைக் கல்வியைக் கூட த�ொட–ாத– வர்– க ள். தந்– தையை இழந்த நிலை– யி ல் , த ா ய ா ர் கூ லி வேலை


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

59


பார்க்–கி–றார். வேலைக்–குச் சென்–றால்–தான் கு டு ம் – பத்தை ந ட த்த இ ய – லு ம் எ ன்ற வறிய நிலை– யி ல் நந்– தி னி, தன் படிப்பை எட்–டாம் வகுப்–பு–டன் இடை நிறுத்தி, கூலி வேலைக்–குச் செல்–கி–றார். கடந்த டிசம்–பர் 29-ம் தேதி தன்–னு–டன் நெருங்–கிப் பழ–கிய த�ோழி தேவி–யு–டன் கூலி வேலைக்–குச் சென்ற நந்–தினி, அதன் பிறகு வீடு திரும்–ப–வில்லை என்–கி–றார் அவ–ரின் உடன் பிறந்த சக�ோ–த–ரி–யான சிவ–ரஞ்–சனி. வீட்டை விட்–டுச் சென்ற என் தங்கை நந்–தினி ஜன–வரி 14-ம் தேதி பிண–மா–கத்–தான் கிணற்றி– லி–ருந்து கண்–டெடு – க்–கப்–பட்–டுள்–ளார் என்–கி– றார் இவர்.இது சாதா–ரண மர–ணம�ோ, தற்– க�ொ–லைய�ோ அல்ல. நந்–தினி திட்–ட–மிட்டு, படு–பா–த–கர்–க–ளால் கூட்டு வன்–பு–ணர்ச்சி செய்–யப்–பட்டு, மிக–வும் க�ோர–மான முறை– யில் சித்–ரவ – தை செய்–யப்–பட்டு, படு–க�ொலை செய்– ய ப்– ப ட்– டு ள்– ள ார். நந்– தி னி யாரால் எதற்காக எப்–ப–டி க�ொல்–லப்–பட்–டாள்? நந்–தி–னி–யின் சக�ோ–தரி நிகழ்ந்–த–வற்றை விவ–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். 29-ம் தேதி இரவு நந்– தினி வீடு திரும்–ப–வில்லை; ஆனால், அன்று இரவு 8:30 மணிக்கு ராசாக–ளியி – ன் அக்–காள் மகள் வெண்–ணில – ா–வுக்கு ஒரு கைபேசி எண்– ணி–லி–ருந்து அழைப்பு வரு–கி–றது. பேசி–ய–வர் நந்–தினி. செந்–துறை அரு–கில் உள்ள வெல்– லூ–ரைச் சேர்ந்த தமி–ழ–ர–சன் என்–ப–வ–ரைக் காத–லிப்–ப–தா–க–வும், அவ–ரைத் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொள்–ளும் முடி–வில் வீட்டை விட்டு வெளி–யேறி விட்–ட–தா–க–வும், தனது தாயார்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

22

நந்தினியின் உடல் கிடத்தப்பட்டுள்ளது

ராசாக–ளியை நன்–றா–கப் பார்த்–துக் க�ொள்– ளுங்–கள் என–வும் தெரி–வித்து விட்டு உடனே அந்த அழைப்–பைத் துண்–டித்–துள்–ளார் நந்– தினி. வெண்–ணிலா இந்த விச–யத்தை உட–ன– டி–யாக தனது சித்தி ராசாக–ளி–யி–டம் தெரி– வித்–திரு – க்–கிற – ார். நந்–தினி – யி – ன் குடும்–பத்–தின – ர் மீண்–டும் அந்த எண்–ணுக்கு முயற்–சித்–துள்–ள– னர். ஆனால் அந்–தக் கைபேசி அணைத்து வைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. நந்–தி–னி–யின் தாயா–ரும், உற–வி–னர்–க–ளும் நந்– தி – னி – யி ன் த�ோழி தேவி என்– ப – வ – ரி – ட ம் நந்–தினி குறித்து விசா–ரித்–துள்–ள–னர். தனக்கு ஏதும் தெரி–யாது என தேவி கூறி–வி–டவே, இரும்–பு–லிக் குறிச்சி காவல் நிலை–யத்–தில் தங்–கள் மகள் நந்–தினி கடத்–தப்–பட்–ட–தாக புகார் கூறி– யு ள்– ள – ன ர். ஆனால் காவல் நிலை–யத்–திலி – ரு – ந்த காவல் அதி–கா–ரிக – ள் எது– வாக இருந்–தா–லும் நாளை காலை வந்து பார்த்–துக் க�ொள்–ளும்–படி மிரட்டி அவர்– களை விரட்–டி–ய–டித்–துள்–ள–னர். மறு–நாள் மீண்டும் புகா– ர் – அளிப்பதற்கு இவர்– க ள் சென்ற ப�ோது, காவல் நிலை–யத்–தி–லி–ருந்த அதி–காரி மணி–வண்–ணன் என்–ப–வர், “உன் பிள்ளை எவ–ன�ோ–ட�ோவ�ோ ஓடிப் ப�ோயி– ருச்–சி… இதை–யெல்–லாம் கடத்–தல் புகாரா வாங்க முடி–யாது. கேர்ள் மிஸ்–ஸிங் என்று – ள்– எழு–திக் க�ொடுங்–க” என்று எழுதி வாங்–கியு ளார். பதி–னெட்டு வயது நிறைந்த பெண்–கள் வீட்டை விட்டு வெளி–யேறி புகார் பதி–வா– னால் மட்– டு மே அது “கேர்ள் மிஸ்– ஸி ங்” வழக்–கா–கக் கரு–தப்–ப–டும். பதி–னெட்டு வய–


கதிர், எவி–டென்ஸ் அமைப்பு, மதுரை ‘‘பா லி– ய ல் வன்–

பு – ண ர் ச் சி ம ற் – று ம் க�ொலை வழக்– கி ன் அடிப்– ப – ட ை– யி ல் அர– சி– ய ல் சாசன சட்– ட ம் 325ன் படி பாதிக்– க ப்– பட்–ட–வ–ருக்கு கிடைக்க வ ே ண் – டி ய நி வ ா – ர – ணத் த�ொகை– ய ான 8,25,000ம் முதல் தக– வல் அறிக்கை பதி–யப்– பட்–டுள்ள நிலை–யில், இழப்–பீட்–டில் பாதி–யான 4,12,500 நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–திற்கு வழங்– கப்–பட்–டுள்–ளது. மீதி த�ொகை வழக்–கின் குற்– றப்–பத்–தி–ரிகை தாக்–கல் செய்–யப்–ப–டும்–ப�ோது வழங்–கப்–ப–டும்.மேலும் இதில் முதல் குற்–ற– வா–ளிய – ான மணி–கண்–டன் மட்–டுமே குண்–டாஸ் சட்–டத்–தில் கைது செய்–யப்–பட்–டுள்–ளார். இந்த வழக்–கில் மணி–கண்–டனை பின்–னா–லி–ருந்து இயக்–கிய ராஜ–சே–க–ர–னை–யும் குற்–ற–வா–ளி–யா– கச் சேர்க்க வேண்–டும் என்ற க�ோரிக்–கையு – ம், இந்த வழக்கை வேறு மாநி–லத்–தைச் சேர்ந்த அதி–கா–ரி–கள் விசா–ரிக்க வேண்–டும் என்ற க�ோரிக்–கையு – ம் வலுப்–படு – த்–தப்–பட்–டிரு – க்–கிற – து. இவர்–களை அதி–கா–ரிக – ள் மிக–வும் அலட்–சிய – ப் – –டுத்–தி–யுள்–ள–னர். ப நந்–தினி எங்–கிரு – க்–கிற – ார் என்–பது – ப – ற்றி எந்– தத் தக–வலு – ம் கிடைக்–காத நிலை–யில் பத–றிய நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–தி–னர், மீண்–டும் ஜன– வரி 3-ம் தேதி காவல் நிலை–யத்தை அணு–கி– யுள்–ள–னர். இந்த முறை காவல்–துறை – –யி–னர், – ம், மணி–கண்–டன – ை–யும் அழைத்து தேவி–யையு நந்–தினி பற்றி விசா–ரித்–துள்–ள–னர். காவல் நிலை–யத்–தில் வைத்து மணி–கண்–டன்–தான் நந்–தி–னியை அழைத்–துச் சென்ற–தா–க தெரி– வித்–துள்–ளார் தேவி. மேலும் ஆறு மாதங்–க– ளுக்கு முன் மணி– க ண்– ட ன் த�ொடர்ந்து – ா–கக் கூறி நந்–தினி – க்கு த�ொந்–தர – வு காத–லிப்–பத க�ொடுத்– த – த ா– க – வு ம், நண்– ப ர்– க – ள�ோ டு எந்– நே–ரமு – ம் அவ–ளைப் பின்–த�ொட – ர்ந்து வந்–த–தா–க–வும் தெரி–வித்த தேவி ஒரு கட்–டத்–தில் மணி–கண்–டன் ஏதேத�ோ ஆசை வார்த்–தை–களை – ச�ொல்லி நந்– தி–னியை தன் வலை–யில் வீழ்த்–தி–ய– தா–க–வும் இதன் கார–ண–மாக நந்–தினி கரு–வுற்–ற–தா–க–வும், அந்–தக் கரு ஐந்து மாதத்–தைக் கடந்து வளர்ந்து விட்ட நிலை– யி ல், தன்– ன ைத் திருமணம் செய்து க�ொள்ள நந்–தினி மணி–கண்– ட– ன ைக் கேட்ட நிலை– யி – லேயே

ராசாகளி

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

துக்கு உட்–பட்ட மைனர் பெண்ணை, பெற்– ற�ோ–ரின் சம்–ம–த–மின்றி ஒரு–வர் அழைத்–துச் சென்–றால் அது “கடத்–தல்” எனப் புகார் பதி–யப்–பட வேண்–டும். நந்–தினி காணா–மல் ப�ோன நாளுக்கு மறு– நாள் 30-ம் தேதி, தங்–கள் உற–வின – ர் ஒரு–வரை வெல்–லூரு – க்கு அனுப்பி விசா–ரித்–ததில், அந்த ஊரில் தமி–ழர – ச – ன் என்–கிற பெயர் க�ொண்ட ஒரே ஒரு– வ ர்– த ான் இருக்– கி – ற ார் என– வு ம் அவர் மன–நிலை சரி–யில்–லா–த–வர் என–வும் நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–தி–ன–ருக்–குத் தெரிய வரு–கின்–றது. நந்–தி–னி–யை கடத்–திச் சென்–ற– வர்–கள் அவ–ளது குடும்–பத்–தி–ன–ரை குழப்ப வேண்–டும் என்–ப–தற்–கா–கவே தவ–றான தக– வலை நந்–தினி – யை விட்டே மிரட்டி ச�ொல்ல வைத்–துள்–ளன – ர் என்–பது நந்–தினி – யி – ன் அக்கா சிவ–ரஞ்–சனி ச�ொல்–வ–தி–லி–ருந்து தெரி–ய–வ–ரு– கி–றது. உடனே நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–தி–னர் அவ–ரு–டைய த�ோழி தேவி–யி–டம் நந்–தினி குறித்து விசா– ரி த்– து ள்– ள – ன ர். அவர் மீண்– டும் தெரி–யாது எனத் தெரி–விக்–கவே, ஊர் பஞ்–சா–யத்–தைக் கூட்டி தேவியை விசா–ரிக்– க் கண்டு கின்–றன – ர். பிரச்–சனை பெரி–தா–வதை – பயந்த தேவி உண்–மையை பஞ்–சா–யத்–தில் தெரி–வித்து விடு–கி–றார். இந்து முன்–னணி – யி – ன் செந்–துறை கிழக்கு ஒன்–றிய செய–லா–ளர் மணி–கண்–டன் கடந்த ஆறேழு மாதங்–கள – ாக நந்–தி–னியை காத–லித்– த– த ா– க – வு ம், அவரே நந்– தி – னி யை அழைத்– துச் சென்–ற–தா–க–வும் தேவி தெரி–வித்–துள்– ளார். மணி–கண்–டன் ஆதிக்க சாதி–யைச் சேர்ந்த வன்–னி–யர் என்–பது தெரிந்–த–வு–டன் நந்– தி – னி – யி ன் உற– வி – ன ர்– க ள் பத– றி – யு ள்– ள – னர். இதற்–கி–டையே அரி–ய–லூர் மாவட்ட காவல் துறை உய–ர–தி–கா–ரி–களை அணு–கும் இந்து முன்–னணி மாவட்ட தலை–வர் ராஜ– சே–கர், தனது பெய–ருக்கு களங்–கம் கற்–பிக்– கும் முயற்சி நடப்–பத – ா–கவு – ம், மணி–கண்–டன் தங்– க – ள து அமைப்– பி ல் இருந்து டிசம்– ப ர் 29ம் தேதி–யன்றே விலகி விட்–டா–ரென்–றும் மனு–வை–யும் அளித்–துள்–ளார். நந்–தி– னி–யின் உற–வின – ர்–கள் சிலர் காவல் துறை–யில் கீழ்–நிலை ப�ொறுப்–புக – ளி – ல் இருப்–ப–தால், இவர்–க–ளுக்கு இந்து முன்– ன – ணி – யி ன் பின்– ன ணி தெரி– யும். எனவே, நந்– தி – னி – யி ன் குடும்– பத்தை எச்–ச–ரித்து, மீண்–டும் இரும்– புலிக் குறிச்சி காவல் நிலை–யத்தை அணு–கும – ாறு ஆல�ோ–சனை க�ொடுத்– துள்–ள–னர். 30-ம் தேதியே மீண்–டும் காவல் நிலை– ய த்– து க்– கு ச் சென்ற

23


நந்தினி உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட கிணறு

அவன் நந்–தினி – யை அழைத்–துச் சென்–றத – ா–க– வும் தேவி காவல் நிலை–யத்–தில் விரி–வாக சாட்–சி–ய–ளித்–துள்–ளார். இவ்–வ–ளவு விரி–வான சாட்–சிக்–குப் பிற– கும், மணி–கண்–ட–னி–டம் பெய–ருக்கு விசா– ரித்து விட்டு ஜாமீ–னில் அனுப்–பி–யுள்–ள–னர் இரும்– பு லி காவல் நிலைய அதி– க ா– ரி – க ள். விசா– ர – ணை – யி ல் மணி– க ண்– ட ன், நந்– தி னி குறித்து முன்–னுக்–குப் பின் முர–ணாக உள– றி–யத�ோ – டு தனக்கு எது–வும் தெரி–யாது என மறுத்– து ள்– ள ார். இந்– நி – லை – யி ல் ஜாமீ– னி ல் – வ – ா–கிற – ார் வெளி–வந்த உட–னேயே தலை–மறை மணி–கண்–டன்; அவ–ருக்கு ஜாமீன் கையெ– ழுத்து ப�ோட்டு அழைத்து வந்த கிருஷ்–ண–

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

24

சிறுமி நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–தா–ருக்கு ஆறு–தல் ச�ொல்ல சிறு–கட – ம்–பூர் கிரா–மத்–திற்– குச் சென்ற திமுக செயல் தலை–வர் மு.க ஸ்டா–லின், அவர்–களி – ன் குடும்–பத்–தின – ரு – க்கு ஆறு–தல் தெரி–வித்–த–து–டன், திமுக சார்–பில் நந்–தி–னி–யின் தாயார் ராசாக–ளி–யி–டம் ஒரு லட்–சம் ரூபாய் நிதி–யினை வழங்–கியு – ள்–ளார். பின்–னர் பத்–தி–ரி–கை–யா–ளர்–க–ளை சந்–தித்த ஸ்டா–லின், குற்–றத்–தில் ஈடு–பட்ட அனை–வ– ரும் கைது செய்–யப்–பட வேண்–டும் என்–றும், பாலி–யல் பலாத்–கா–ரத்–திற்கு உள்–ளாக்–கப்– பட்டு படு–க�ொலை செய்–யப்–பட்ட நந்–தி–னி– யின் வழக்கை சிபி–சி–ஐடி விசா–ரிக்க வலி–யு– றுத்தி திமுக சார்–பில் 10ம் தேதி அரி–ய–லூர் மாவட்டத்தில்– ஆர்ப்பாட்– ட ம் நடத்த இருப்பதா–க–வும் தெரி–வித்–தார்.

மூர்த்தி என்– ப – வ ர் பயந்து ப�ோய் விஷம் குடித்து விடவே காவல்– து – றை – யி – ன – ரு க்கு தலை–வலி துவங்–கு–கி–றது. மணி–கண்–ட–னின் குடும்–பத்–தார் மற்–றும் நண்–பர்–களை ஒவ்–வ�ொ–ரு–வர – ாக அழைத்து விசா–ரிக்–கத் துவங்–குகி – ற – ார்–கள், இரும்–புலி – க் கு – – றிச்சி காவல்–துறை – யி – ன – ர். எனி–னும், தங்–கள – து நட–வடி – க்–கைக – ல் மெத்–தன – த்–தையு – ம் அலட்– – ளி சி–யத்–தையு – ம் காவல்–துறை – யி – ன – ர் த�ொடர்ந்து காட்டி வந்–த–தா–கக் குறிப்–பி–டு–கி–றார் நந்–தி– னி–யின் சக�ோ–தரி. இதற்–கி–டையே நந்–தினி கடத்–தப்–பட்ட வழக்–கும் இதில் இந்து முன்–ன– ணிக்கு இருக்–கும் த�ொடர்–பும் காவல்–து–றை– யின் அலட்–சி–ய–மும் ப�ொன்–ப–ரப்பி மற்–றும் செந்–துறை பகு–திக – ளி – ல் இந்து முன்–னணி – யி – ன் அரா–ஜக – ங்–களை – த�ொடர்ந்து தட்–டிக்–கேட்டு வந்த சில–ரின் கவ–னத்–துக்கு வரு–கின்–றது. இந்– நி – லை – யி ல், ஜன– வ ரி 8-ம் தேதி அரியலூர் மாவட்ட எஸ்.பி.யிடம், மணி– கண்–டன் மற்–றும் அவரை பின்–னிரு – ந்து இயக்– கும் இந்து முன்–னணி மாவட்–டத் தலை–வர் ராஜ–சே–க–ரின் பெயர்–க–ளைக் குறிப்–பிட்டு புகார் அனுப்–பப்–ப–டு–கி–றது. இதற்–கி–டையே மார்க்–சிஸ்ட் கம்–யூ–னிஸ்ட், பகு–ஜன் சமாஜ், விடு–தலை – ச் சிறுத்–தை–கள் ப�ோன்ற அமைப்– பு–கள் இந்த விவ–கா–ரத்–தை கையி–லெ–டுத்து சுவ– ர�ொ ட்டி பிரச்– ச ா– ர – மு ம், ஆர்ப்– ப ாட்– டங்–க–ளை–யும் செய்–யத் துவங்–கவே காவல் துறைக்கு நெருக்–கடி மேலும் அதி–கரி – க்–கிற – து. அர–சி–யல் கட்–சி–கள், மனித உரிமை செயல்–


அரங்–கேற்–றிய அவர்–கள், அவ–ளது துணியை அங்–கேயே எரித்து விட்டு நிர்–வாண உடலை மறைக்க இடம் தேடி ஒரு வெள்ளை எஸ். யூ.வி மாடல் ஜீப்–பில் ப�ோட்–டுக் க�ொண்டு அலைந்–துள்–ள–னர். பின்–னர் க�ொடுக்–கூ–ரி– லி–ருந்து ஏழு கில�ோ–மீட்–டர் த�ொலை–வில் உள்ள கீழ–மா–ளிகையே – பிணத்தை மறைப்–ப– தற்கு த�ோதான இடம் என முடி–வெடு – த்–துள்– ள–னர். கிணற்–றில் வீசி–னால் அதன் நாற்–றம் அக்–கம் பக்–கத்–திலி – ரு – ப்–பவ – ர்–களு – க்கு சந்–தேக – ம் ஏற்–படு – த்–தும் என நினைத்து பக்–கத்–தி–லேயே ஒரு நாயை அடித்–துப் ப�ோட்டு விட–லாம் என முடி–வெ–டுத்–துள்–ள–னர். செத்த நாயின் நாற்–றம் பிண வாடையை அமுக்கி விடும் என–வும் திட்–ட–மிட்–டுள்–ள–னர். மணி–கண்–ட– னும் கூட்–டா–ளி–க–ளும் வெள்ளை ஜீப் மற்– றும் இரண்டு சக்–கர வாக–னங்–க–ளில் இரவு நேரத்–தில் நாயைத் தேடி அலைந்–ததை கீழ– மா– ளி கை கிணற்– று க்– கு ப் பக்– க த்– தி – லி – ரு ந்த வய–தான பெண் பார்த்–த–தா–கத் தெரி–வித்– துள்–ளார். நாய் கிடைக்–கா–மல் ப�ோகவே நந்–தி–னி–யின் பிணத்–து–டன் கல்–லைக் கட்டி மண்–த–ரை–ய�ோடு இருக்–கும் அந்–தக் கிணற்– றுக்–குள் எரிந்–து–விட்–டு ப�ோயி–ருக்–கி–றார்–கள். உச்–சப – ட்–ச க�ொடு–மை–க–ளுக்கு உட்–ப–டுத்– தப்–பட்டு அந்–தச் சிறு–பெண் மிக–வும் க�ொடூ–ர– மாய், மன–சாட்–சி–யற்–ற–வர்–க–ளால் குத–றப்– பட்டு, க�ொலை செய்–யப்–பட்–டி–ருக்–கி–றாள். இப்–படி ஒரு பாத–கச் செய–லைச் செய்ய எப்–ப– டித்–தான் மனம் வந்–தத�ோ – …? நினைக்–கவே நெஞ்–சம் பத–று–கி–றது. மணி–கண்–ட–னும் கூட்– டா–ளி–க–ளும் பிடி–பட்ட பின்–ன–ரும், அவர் –க–ளை காப்–பாற்ற பின்–ன–ணி–யா–கச் செயல்– படு–பவ – ர்–கள் பற்–றிய செய்–திக – ள் அனைத்–தும் வெளிச்–சத்–திற்கு வந்த நிலை–யில் அர–சாங்–க– மும், நீதித் துறை–யும் விரைந்து செயல்–பட்டு, க�ொடூ–ர–மான பாத–கச் செயலை ஒன்–றும் அறி– ய ாத ஏழை பெண்– ணி ற்– கு ச் செய்த கய– வ ர்– க ளை தண்– டி ப்– ப – து – ட ன், மகளை இழந்து பாதிக்–கப்–பட்–டுள்ள நந்–தி–னி–யின் குடும்–பத்–தி–ன–ருக்கு வேண்–டிய உத–வி–களை உட–னடி – ய – ா–கச் செய்–திட வேண்–டும் என்–பதே அனை–வ–ரின் குர–லாய் ஒலிக்–கி–றது. நந்–தினி – யி – ன் வழக்–கு த�ொடர்–பாக ஜெயங்– க�ொண்–டம் டி.எஸ்.பி. இனிக்கோ திவ்–யனை த�ொடர்–பு–க�ொண்–ட–ப�ோது, ‘‘விசா–ரணை முடிந்து பேப்–பர் தயார்–நி–லை–யில் உள்–ளது. பாலி–யல் வன்–பு–ணர்ச்சி மற்–றும் க�ொலை என்–றாலே அது தானா–கவே குண்–டாஸ் வழக்–கில்–தான் வரும்” என மேற்–க�ொண்டு எது–வும் பேசா–மல் முடித்–தார்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

பாட்–டா–ளர்–க–ளின் ப�ோராட்–டங்–கள் மற்– றும் ப�ொது–மக்–களி – ன் ஆர்ப்–பாட்–டங்–களி – ன் அழுத்–தம் தாங்–கா–மல், வெளியே விவ–கா–ரம் முற்றி வரு–வதை உணர்ந்து வழக்கை திசை திருப்–பும் ந�ோக்–கில், 12-ம் தேதி விஷம் குடித்த மணி–கண்–டனை உற–வி–னர்–கள் மருத்–து–வ– மனை–யில் சேர்க்–கிற – ார்–கள். 13-ம் தேதி இந்து முன்–னணி – யை – சேர்ந்–தவ – ர்–களு – ம் மணி–கண்–ட– னின் கூட்–டா–ளிக – ளு – ம – ான மணி–வண்–ணன், திரு–முரு – கன் மற்–றும் ராஜ–துரை ஆகி–ய�ோரை தூக்கி வந்து விசா– ரி க்– கு ம் காவல்– து றை, 14-ம் தேதி நந்–தி–னி–யின் பிணத்தை மணி– கண்–ட–னின் கிரா–ம–மான கீழ–மா–ளி–கை–யில் அவனது உற–வி–னர் ஒரு–வ–ருக்–குச் ச�ொந்–த– மான நிலத்தில் உள்ள கிணற்–றில் இருந்து கைப்–பற்–று–கி–றது. நந்– தி – னி – யி ன் உடல் கைப்– ப ற்– ற ப்– பட்ட நிலை–யில் எதிர்ப்–புகள் வலுக்–கவே, அரி–ய– லூர் மாவட்ட ஆட்–சி–யர் சர–வண வேல்– ராஜ் உத்– த – ர – வி ன்– ப ே– ரி ல் மணி– க ண்– ட ன் மற்–றும் அவ–ரது கூட்–டா–ளி–களை குண்–டர் சட்–டத்–தில் காவல்–துறை கைது செய்–துள்–ள– னர். நந்–தி–னி–யை கடத்–திய மணி–கண்–டன், தனது சகாக்–களி – ன் கட்–டுப்–பாட்–டில் அந்–தப் பெண்ணை வைத்–துக் க�ொண்டு கரு–வைக் கலைக்க முயற்–சித்–துள்–ளார். இதற்–காக சில மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளுக்கு அவளை அழைத்– துச் சென்–றுள்–ளார். ஆறு மாதக் கரு–வைக் கலைக்க முடி–யாது என்–பது தெரிய வந்–த– வு– ட ன், அவ– ளை க் க�ொல்– லு ம் முடிவை எடுத்–துள்–ளார். கடத்–தப்–பட்–டத – ற்கு இரண்டு – யி – ன் அல்லது மூன்று நாட்–கள் கழித்து நந்–தினி வாயைத் துணி–யால் கட்டி தனது கூட்–டா– ளி–க–ளு–டன் சேர்ந்து மிக–வும் க�ொடூ–ர–மாய், கூட்–டுப் பாலி–யல் வல்–லுற – வு செய்–துள்–ளார். புகார் கிடைத்த 29-ம் தேதி அன்று இரவே காவல்– து றை தங்– க ள் நட– வ – டி க்– கை – யை துவங்–கியி – ரு – ந்–தால் அந்–தப் பெண் காப்பாற்றப்– பட்–டி–ருக்–க–லாம். மயங்–கிய நிலை–யில் கிடந்த நந்–தி–னி–யின் உட–லை சிதைத்த மணி–கண்–டனு – ம் அவ–னது கூட்–டா–ளி–க–ளும், க�ொடூ–ரத்–தின் உச்–ச–மாய், நினைத்–துப்– பார்க்–கவே மனம் அஞ்–சு–கிற, க�ொடு–பா–தக – ச் செய–லையு – ம் நிகழ்த்–தியு – ள்–ள– னர். கரு–வுற்–றி–ருந்த நந்–தி–னி–யின் பெண்–ணு– றுப்பை பிளே–டால் கிழித்து, அதன் வழியே கையினை நுழைத்து, உள்–ளேயி – ரு – ந்த சிசுவை வெளி–யில் எடுத்து அவ–ளின் துப்–பட்–டா–வில் சுற்றி எரிக்க முயற்–சித்–துள்–ள–னர். க�ொடுக்–கூர் கிரா–மத்–திற்கு அரு–கில் உள்ள கல்–லுக்–குழி – யி – ல் வைத்து இந்த பயங்–கரத்தை –

25


நீராலானது

இவ்வுலகு ப�ொய்த்து ப�ோகும் வான் மழை

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

26

ழை!! இந்த ச�ொல்லே மந்–தி–ர–மிக்–கது. நம்மை உற்–சா–கப் –ப–டு–த்துவது. இன்–றைய அவ–ச–ர–கதி உல–கம் சிலரை, மழையை சபிக்க செய்–துள்–ளது என்–பது வேறு கதை. வசந்த காலம், க�ோடைக் காலம், இலை– யு–திர்க் காலம், குளிர்–கா–லம் என காலங்–கள் பல்–வே–றாக உல–கெங்–கும் உள்–ளன. ஆனால் பூமி–யின் மத்–திய பகு–தி–யில் உள்ள நமக்கு மழைக் –கா–லம் என்–னும் இயற்–கை–யின் அற்–புத க�ொடை காலம் கூடு–த–லாக உள்–ளது. நம் வாழ்–வி–ய–ல�ோடு கலந்–து–விட்ட ஒன்று மழைக்– கா–லம். வான் மழையை ப�ோற்–றிய நம் மர–பிற்–கும், “மழையே திரும்பி ப�ோ” என்று கூறிய மேற்–கத்–திய மர–பிற்–கு–மான இடை–வெளி கவ–னிக்க வேண்–டிய ஒன்று. வான் மழையை சேமித்து வேளாண்மை செய்த உல–கின் மூத்த குடி–க–ளின் வழி–வந்–த–வர்–கள் நாம். க�ோடைக் காலத்–திற்–கும் இலை–யு–திர் காலத்–திற்–கும் இடைப்–பட்ட காலத்தை நமக்கு மழைக் கால–மாக அமைத்–துள்–ளது இயற்கை. இந்–தப் பருவ காலத்–தில் மிகப் பெரிய இயற்–கை–யின் இயற்–பி–யல் அற்–பு–தங்–கள் நிகழ்–கின்–றன. அந்த அற்–புத – ங்–களை நிகழ்த்–து–வது மேகங்–கள்–!!

மு.வெற்றிச்செல்வன் சூழ–லி–யல் வழக்–க–றி–ஞர்


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

27


மேகங்–க–ளின் கதை உயிர் சூழலை, உயிர் பன்–மையை (Bio diversity) நிலைத்–தி–ருக்க செய்–வ–தில் மழை– யின் பங்கு மிகப்பெரி–யது. இந்த பூமி தன்– னைத் தானே ஒழுங்–கம – ைத்–துக் க�ொள்–கிற – து. – கி – – உலகே ஓர் ஒற்றை உயிர் ப�ோல செயல்–படு றது என்று அறிவி–யல – ா–ளர் ஜேம்ஸ் லவ்–வாக் தன்–னுட – ைய ‘கையா’ க�ோட்–பாட்–டில் கூறு– கி–றார். இதற்கு மிகச் சரி–யான உதா–ர–ணம் மழை!! மழை என்–னும் இயற்–பி–ய–லும் வேதியி யலும் ஒன்–றிணை – ந்த நிகழ்வு நிகழ இயற்கை பல முன் தயா–ரிப்–பு–களை செய்ய வேண்– டி–யி–ருக்–கி–றது. அப்–ப–டி–யான நிகழ்–வு–க–ளின் முதல் நிகழ்வு-மேகங்–கள்–!! இயற்–கை–யின் அற்–புத ஓவி–யங்–கள் மேகங்–கள். நீர் என்–னும் தூரி–கை–யில் சூரி–யன் வடித்த ஓவி–யங்–கள் மேகங்–கள். சூரி–ய–னின் கடும் பார்–வை–யால் வெப்–ப– ம–டை–யும் நீர், நீரா–விய – ாகி காற்–றிலே கலந்–து– வி–டுகி – ற – து. இவைதான் மேக–மாக உரு–வெடு – க்– கின்–றன. இப்–படி உரு–வா–கும் நீராவி சுமார் 1000 மீட்–டர் உய–ரம் வரை நம் தலை–மேல் காற்–ற�ோடு கலந்–தி–ருக்–கி–றது. மேலே செல்– லும் நீராவி, வெப்–பக் காற்–ற�ோடு காதல் – து. நீல வானில் பறக்–கும் க�ொண்டு குமி–ழா–கிற இவர்–கள், உரு–வம் பெருக்–கெடு – த்து மேக–மாக மாறு–கி–றார்–கள். இப்–படி உரு–வா–கும் மேகங்–கள் அதன் உருவ அமைப்–பின் அடிப்–பட – ை–யில் வகைப்– ப–டுத்–த–ப்ப–டு–கின்–றன. சுருள் மேகம்(Cirrus), சுருள் குவி–யல் மேகங்–கள்(Cirrocumulus), சுருள் அடுக்கு மேகங்– க ள்(Cirrostratus), இடைக் குவி–யல் மேகங்–கள்(Altocumulus), இடை அடுக்கு மேகங்– க ள்(Altostratus), தாழ் குவி– ய ல் மேகங்– க ள்(Stratocumulus), தாழ் அடுக்கு மேகங்– க ள்(Stratus), கார் அடுக்கு முகில்– க ள்(Nimbostratus), குவி– யல் மேகங்– க ள்(Cumulus) மற்– று ம் கார்

முகில்–கள்(Cumulonimbus) என மேகங்–கள் பல வகைப்–ப–டும். நம் தமிழ் இலக்–கி–யங்–க– ளில் மேகங்–கள் பற்–றிய இத்–த–கைய வகை–ப் பா–டுக – ள் இருப்–பதை எழுத்–தா–ளர் பாம–யன் சுட்–டிக்–காட்–டி–யுள்–ளார். எல்லா வகை மேகங்– க – ளு ம் நமக்கு மழை தரு–பவை அல்ல. குறிப்–பாக குவி–யல் மேகங்–கள், தாழ் குவி–யல் மேகங்–கள், இடை அடுக்கு மேகங்–கள் மற்–றும் கார் முகில்–கள்– தான் மழை தரு–பவை. அதி–லும் கார்–மு–கில் வகை இடி மின்–ன–லுட – ன் மழை தரு–பவை. இத்–த–கைய மேகங்–களை ப�ோற்–றும் வித–மா– கவே நம் முன்–ன�ோர்–கள் முகில், கார்–மு–கில் – ளு – க்– ப�ோன்ற பெயர்–களை தங்–கள் பிள்–ளைக குச் சூட்டி மகிழ்ந்–த–னர். இந்–திய – ா–வில் க�ோடைக் காலத்–தில் மழை தரு–பவை பெரும்–பா–லும் குவி–யல் மேகங்–கள் தான். வானத்தை முழு–வ–து–மாக மறைத்து கரு–மை–யான த�ோற்–றத்தை உண்–டாக்கி மழை தரு–பவை தாழ் குவி–யல் மேகங்–கள். புயல் வரு–வதை நமக்கு முன்–கூட்–டியே ச�ொல்–லக் கூடி– யவை இடைக் குவி– ய ல் மேகங்– க ள். இந்த மேகங்–கள் ஆயி–ரம் மைல்–கள் பறந்து வந்து நமக்கு மழை தரு–கின்–றன என்–றால் நம்–பு–வீர்–க–ளா? பருவ மழை மழை இரண்டு விதங்– க – ளி ல் நமக்– கு க் – து. தென்–மேற்க – ாக தவழ்ந்து வரும் கிடைக்–கிற காற்றின் கார–ண–மாக பெய்–யும் “தென்–மேற்– குப் பருவ மழை”. வட–கி–ழக்–காக ஓடி வரும் காற்–றின் கார–ணம – ா–கப் பெய்–யும் “வட–கிழ – க்– குப் பரு–வம – ழை – ”. சூரி–யனை சுற்றி வரும் பூமி மையம் க�ொள்–ளும் இடம், அதன் கார–ண– மாக நிலம் மற்–றும் கடல் பரப்பு அடை–யும் வெப்–பம், காற்–றின் திசை - இப்–படி பரு–வ–ம– ழைக்–கான கார–ணங்–கள் ஏரா–ளம். ஜூன் 1ம் தேதி கேர–ளத்–தில் பய–ணத்தை துவங்– கும் தென்–மேற்–குப் பரு–வ–மழை, கர்–நா–ட–கம் வழி–யாக வட இந்–தி–யா–வெங்–கும் மழை ப�ொழி–யச் செய்–கிற – து. மேகா–லய – ா–வில் உள்ள சிர–புஞ்–சி–யில் உல–கின் அதிக மழை அளவு ப�ொழி–வ–தும் இந்–தக் கால–கட்–டத்–தில்–தான். அக்– ட�ோ – ப ர் முதல் டிசம்– ப ர் வரை நமக்கு வட–கி–ழக்–குப் பரு–வ–மழை கிடைக்– கி–றது. தமி–ழ–கம், ஆந்–திரா ப�ோன்ற தென் இந்–திய மாநி–லங்–கள் இதன் கார–ண–மாக பயன் அடை–கின்–றன. தார் பாலை– வ – ன ம், அர– பி க் கடல், வங்–கக் கடல், மேற்–குத்–த�ொ–டர்ச்சி மலை, இமய மலை என பல இயற்கை அமைப்–புக – – ளால்–தான் பரு–வமழை – நமக்–குக் கிடைக்–கிற – து. இது பல ஆயி–ரம் வரு–டங்–க–ளாக நிகழ்ந்து க�ொண்டு வரு–கிற – து. தற்–ப�ோது இதில் மிகப் பெரிய மாற்–றங்–களை சந்–தித்து வரு–கி–றது. த�ொடர்ந்து பரு–வமழை – நமக்கு ப�ொய்த்–துப் ப�ோவ–தின் கார–ணம்–தான் என்–ன?


வரு– கி ன்– ற ன. இந்– த த் த�ொழில்– நு ட்– ப ம் சார்ந்து பல–வேறு மாநா–டு–கள் நடை–பெற்–று– வ–ருகி – ன்–றன. இவை எல்–லாமே த�ொழில்–நுட்– பங்–களை – க�ொண்டு மழை உள்–ளிட்ட உலக தட்–ப–வெப்ப கால–நி–லைச் சூழலை மாற்ற முனை–கின்–றன. இயற்–கைய�ோ – டு விளை–யா– டும் மிகப் பெரிய ஆபத்து இத்–த–கைய திட்– டங்–கள். இது–ப�ோன்ற ஆய்–வுகளை – முறைப்–ப– டுத்த பல அறி–வி–ய–லா–ளர்–கள் உல–கெங்–கும் குரல்–க�ொ–டுத்து வரு–கின்–ற–னர். அமெ–ரிக்க ஐர�ோப்–பிய நாடா–ளு–மன்ற அவை–க–ளில் இத்–தகைய – ஆய்–வுகளை – முறைப்–படு – த்த விவா– தங்–கள் நடைபெற்று வரு–கின்–றன. கால– நிலை மாற்–றத்–தின் விளை–வுகளை – இத்–தகைய – த�ொழில்–நுட்–பங்–கள் மேலும் எதிர்–மறை – ய – ாக்– கக் கூடும் என்–னும் அச்–ச–மும் நில–வு–கி–றது. ஒன்று மட்–டும் புரி–கி–றது. இயற்கை மிக பிர– மாண்–ட – மா–ன து. அதனை நம் சட்–ட– திட்–டத்–திற்–குள் அடக்–க–மு–டி–யாது. இயற்– கையை புரிந்து அத–ன�ோடு பய–ணிப்–பதே நமக்–குச் சிறந்–தது. மழையை மழை–யாக இருக்க விடு– வ�ோ ம். பரு– வ – ம– ழை – யி ன் இயற்கை சூழ–லைக் காப்–பது ஒன்–று–தான் நாம் த�ொடர்ந்து பரு–வ–மழை பெற தீர்–வாக இருக்– க – மு– டி – யு ம். மேற்– கு த் த�ொடர்ச்சி மலை– ய ை காப்– ப து, கடலை பாது– க ாப்– பது இவற்–றில் முதன்–மை–யா–னது மேற்–குத் த�ொடர்ச்சி மலை–யை பாது–காப்–பது. மேற்–குத் த�ொடர்ச்சி மலையை பாது– காக்க அமைக்–கப்–பட்ட கஸ்–தூ–ரி– ரங்–கன் குழு தன் பரிந்–து–ரை–க–ளை க�ொடுத்து பல வரு–டங்–கள – ா–கிவி – ட்–டன. இன்–றுவ – ரை தமிழக அரசு இந்த அறிக்கை மீது எந்த நட–வடி – க்– கை–யும் மேற்–க�ொள்–ள–வில்லை. மேற்–குத் த�ொடர்ச்சி மலை–தான் நமக்–கான பரு–வ– ம–ழையை பெற்–றுத் தரு–கிற – து. இத–னை காக்–கத் தவ–றின – ால் தமி–ழக – ம் பாலை–நில – ம – ாக மாறும். (நீர�ோடு செல்–வ�ோம்!)

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

சூழல் சீர்–கேட்–டில் பரு–வ–மழை பரு–வமழை – தவ–றிப்–ப�ோவ – தி – ல் உல–கெங்– கும் நிக–ழும் கால–நிலை மாற்–றம் (Climate கார–ணம். அதே–ப�ோல Change) ஒரு முக்–கியக் – காற்–றில் ஏற்–ப–டும் மாசு, காடு–கள் அழிப்பு ப�ோன்ற இயற்–கை சீர–ழிவும் பரு–வ–மழை குறை–வ–திற்கு கார–ண–மாக உள்–ளன. அதி– லும் குறிப்–பாக மனித சமூ–கத்–தி–னால் காற்– றில் அதி–க–ரித்து வரும் அர�ோ–சல் (Aerosal) கார–ணம – ாக மழை–யின் அளவு குறை–வதாக ஆய்–வுக – ள் தெரி–விக்–கின்–றன. கால–நிலை மாற்– றம் கார–ண–மா–க–வும் மேகங்–க–ளின் தன்மை மாறி வரு–வ–தாக ஆய்–வு–கள் கூறு–கின்–றன. இதன் கார–ண–மாக புவி வெப்–பம – –ய–மா–தல் அதி–க–ரிக்–கக் கூடும் என்–னும் கருத்–தும் உள்– ளது. இவற்றை எதிர்–க�ொள்ள வேண்–டு–மா– னால், சூழலை அதன் இயற்–கைத் தன்–மை– ய�ோடு பாது–காப்–பது அவ–சி–யம். ஆனால் இதனை விடுத்து மீண்– டு ம் அறி– வி – ய ல் த�ொழில்–நுட்–பத் தீர்–வு–களே ஆளும் அர–சு– க– ள ால் முன்– வைக் – கப் – ப – டு – கி ன்– ற ன. கால– நி ல ை ய ை க ணி த் து இ யற் – கை – ய�ோ டு இயைந்த பாரம்–ப–ரிய அறி–வ�ோடு கூடிய மர–பு–சார் த�ொழில்–நுட்–பங்–கள் பின்–தள்–ளப்– ப–டு–கின்–றன. செயற்கை மழை வெள்ளி அய�ோ–டைடு என்–னும் ரசா– ய– னத்தை வானத்– தி ல் தூவு– வ து மூலம் செயற்–கை–யாக மழையை உரு–வாக்க முடி– யும் என்–பதை 1970ம் ஆண்டு அமெ–ரிக்கா கண்–டறி – ந்–தது. உண்–மை–யில் இந்–தத் த�ொழில்– நுட்–பம் வியட்–நாம் ப�ோர் பயன்–பா–ட்டிற்– காக அமெ–ரிக்–கா–வால் கண்–டறி – யப் – ப – ட்–டது. பின்பு இந்–தத் த�ொழில்–நுட்–பம் வறட்–சிய – ான – ல் மழையை உண்–டாக்–குவ – தி – ற்–காக இடங்–களி பண்– ப – டு த்– தப் – ப ட்– ட து. பல த�ொழில்– நு ட்– பங்–க–ளைப் ப�ோலவே இந்–தத் த�ொழில்–நுட்– பத்–தின் பக்–கவி – ளை – வு – ம் கால–தா–மத – ம – ா–கவே கண்–ட–றிப்–பட்–டது. இந்–தத் த�ொழில்–நுட்–பத்– தின் கார–ண–மாக கனடா நாட்–டின் கியூ– பெக் மாநி–லத்–தில் அபி–டிபி எனும் பகு–தி– யில் மூன்று மாதங்– க ள் த�ொடர்ச்– சி – ய ாக மழை பெய்–தது. மிகப் பெரிய பாதிப்–புகளை – மக்–கள் சந்–தித்–த–னர். வானத்தை ராணு–வம – ய – ம – ாக்–கும் த�ொழில்– நுட்–பங்–க–ளும் சில நாடு–க–ளில் ஆரா–யப்–ப–டு– கின்–றன. குறிப்–பாக அமெ–ரிக்–கா–வில் ஹார்ப் (High Frequency Active Auroral Research Program - HAARP) திட்–டம் வான்–நி–லையை எப்–படி ஆயு–த–மாக பயன்–ப–டுத்–த–லாம் என்– னும் ஆய்வை மேற்–க�ொண்டு வரு–கின்–றது. இதன் மூலம் செயற்கை–யான இயற்–கைப் பேரி–டர்–களை உரு–வாக்–க–லாம். அதே–ப�ோல புவி–சார் ப�ொறி–யி–யல்(Geo Engineering) என்–னும் அறி–வி–யல் த�ொழில்– நு ட் – ப க் க ரு த் – து – க – ளு ம் வ லு ப் – பெற் று

29


தே–வி–ம�ோ–கன்

இந்தியாவின்

ஒரே பெண்

ஜாக்கி த

டையை உடைக்–கா–மல் எந்த வெற்–றி–யும் இல்லை. முட்டி ம�ோதா–மல் முன்–னேற்–ற–மு–மில்லை. குறிப்– பாக பெண்–க–ளுக்கு. அதி–லும் ஆண்–கள் மட்–டுமே நிறைந்த ஒரு துறை–யில் ஒரே பெண்–ணாக பல காலம் நீடிப்–பது என்–பது அசா–தா–ர–ண–மான விஷ–யம். அப்–ப–டிப்–பட்ட குதி–ரைப்–பந்–த–யத் துறை–யில் இந்–திய அள–வில் ஒரே பெண் த�ொழில் முறை நடத்–துன – –ராக (ஜாக்கி) தடம் பதித்–தி–ருக்–கி–றார் ரூபா சிங். சர்–வ–தேச அள–வி–லும் முத–லிட– ம் பிடித்–தி–ருக்–கும் சென்–னை–யைச் சேர்ந்த ரூபா–வின் பூர்–வீகம் ராஜஸ்–தான். தன் வெற்–றிப்–பா–தை–யின் தடை–க–ளை–யும் அதில் அடைந்த உய–ரங்–களை – –யும் நம்–ம�ோடு பகிர்ந்து க�ொள்–கி–றார் ரூபா.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

30

“கு திரை எனக்– கு ப் புதி– த ல்ல. எனது தாத்தா உகம் சிங் ராத்–த�ோட் பிரிட்–டிஷ்– கா–ரர்–க–ளுக்–கு பாடி–கார்–டாக இருந்–த–த�ோடு அவர்–களி – ன் ப�ோர்க்–குதி – ர – ை–களு – க்–குப் பயிற்சி அளிப்–ப–வர – ாக இருந்–தி–ருக்–கி–றார். அதற்–குப்– பின் தனி–யா–ரின் (ப்ரை–வேட் ஸ்டே–பிள்) குதி–ரை–களு – க்–குப் பயிற்சி அளித்–திரு – க்–கிற – ார். கேர் டேக்– க – ர ாக இருந்– தி – ரு க்– கி – ற ார். என் அப்பா நர்–பத் சிங்–கும் குதி–ரை–க–ளின் பயிற்– சி–யா–ள–ராக இருந்–தார். அத–னால் நாங்–கள் அங்கு தங்கி இருந்–த�ோம். எனவே நான் சிறு வய– தி ல் இருந்தே குதி– ர ை– க – ள�ோ டு பழகி இருக்–கிறே – ன். 4,5 வயது இருக்–கும் ப�ோதே தின– மு ம் தாத்– த ா– வு – ட ன் குதிரை சவாரி செய்–வேன். அதற்–குப் பிறகு நானே குதிரை ஏறக் கற்–றுக்–க�ொண்–டேன். நானே தனி–யா–க சவாரி செய்ய ஆரம்–பித்–தேன். ஏழு, எட்டு வய–தில் இருந்து குதி–ரைக் கண்–காட்–சிக – ளு – க்கு எங்–க–ளது குதி–ரை–களை அழைத்–துச் செல்ல ஆரம்–பித்–தேன். அங்கே ஜம்–பிங், ஹார்ஸ் – ள் நடக்–கும். அங்–கும் பால் ப�ோன்ற நிகழ்ச்–சிக பெண்–கள் என்று பார்த்–தால் பெரும்–பா–லும்

நான் மட்–டும்–தான் இருப்–பேன். அதில் நிறை– யப் பரி–சுக – ளை வென்–றிரு – க்–கிறே – ன். 13 வயது வரைக்–கும் அந்த கண்–காட்–சிக – ளு – க்–கு சென்–று – ந்–தேன்” என்று ச�ொல்–லும் ரூபா க�ொண்–டிரு படிப்–பிலு – ம் கிங் தான். எம்.ஏ.,எம்ஃ–பில்.,எம்– பிஏ (ஹெச் ஆர்) படித்–தி–ருக்–கி–றார். இருந்– தா–லும் குதி–ரைப்–பந்–த–யத்–தின் மீது இருந்த தீராத ஆர்–வத்–தால் இதில் நுழைந்து இன்று உல–கம் ப�ோற்–றும் பெண்–ணாகி இருக்–கிற – ார். “அப்பா ஜாக்–கி–யா–க–வும் இருந்–தி–ருக்–கி– றார். அதற்– கு ப்– பி – ற கு அண்ணா ரவீந்– த ர் சிங் ஜாக்–கி–யா–னார். எனக்கு இரு அக்–காக்– கள் இருக்–கி–றார்–கள். அவர்–க–ளுக்கு இதில் ஈடு–பாடு இல்லை. ஆனால் எனக்கு ஜாக்கி ஆவ–தில் விருப்–பம் இருந்–தது. அப்–பா–வுக்–கும் என்னை ஜாக்கி ஆக்கி பார்ப்–பதி – ல் ஆர்–வம் இருந்–தது. ஆண்–கள் மட்–டுமே க�ோல�ோச்–சும் இந்த உல–கில் தன் மகள் சாதனை படைக்க வேண்– டு ம் என்று நினைத்– த ார். வெளி– நா–டு–க–ளில் நிறைய பெண் ஜாக்–கி–கள் இருந்– தா–லும் இந்–தி–யா–வில் பெண் ஜாக்கி யாரும் அப்–ப�ோது இல்லை. இது ஆண்–கள் உல–கம்,


மிகத் தீவி–ரம – ா–கப் பயிற்சி அளிக்க ஆரம்–பித்– தார். எனக்–குச் சிறு–வ–ய–தில் இருந்து குதிரை – க – ளு – ட ன் பழக்– க ம் இருந்– த – த ால் குதி– ர ை– க– ளை பார்த்து எனக்கு பயம் இல்லை. அத– ன ால் ஜாக்– கி – ய ாக என்– னை ப் பழக்– கிக்–க�ொள்–வது எனக்கு அத்–த–னை கடி–ன– மாக இல்–லை–தான் என்–றா–லும் அத்–தனை சுல–ப–மா–ன–தா–க–வும் இல்லை. அப்பா ஒரு கண்–டிப்–பான வாத்–தி–யா–ராக இருந்–தார். எனக்–குக் குதி–ரை–களை விட அப்–பா–வி–டம்– தான் பயம் அதி–க–மாக இருக்–கும். அப்பா திட்–டு–வார் என ஒவ்–வ�ொன்–றை–யும் வேக– மா– க க் கற்– று க்– க�ொ ண்– டே ன். அத– ன ால்

ரூபா சிங்

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

ரிஸ்–கிய – ான உல–கம் என்–பத – ால் பெண்–கள் அவ்– வ–ளவ – ாக முன் வரு–வதி – ல்லை. முதன் முத–லில் இந்–திய – ா–வில் இருந்த பெண் ஜாக்கி இத்–தாலி நாட்–டைச் சேர்ந்த சில்வா ஸ்டோர்தான் (இவர் பெங்–க–ளூ–ரில் செட்–டில் ஆகி இருந்– தார்). அத–னால் அப்பா என்னை இந்–தி–யா– வின் பெண் ஜாக்கி ஆக்கி, ஒரு ரெக்–கார்டு படைக்க வேண்–டும் என்று ஆசைப்–பட்–டார். ஆனால் அதற்–கான திறமை, அதா–வது குதி– ரை–களை தள்–ளுவ – து (புல்–லிங்), கன்ட்–ர�ோல் செய்– வ து ப�ோன்ற விஷ– ய ங்– க – ளி ல் நான் முழு–மை–யாக வேண்–டும் என்று நினைத்த அப்பா எனக்கு பதி–னேழு வய–தில் இருந்து

31


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

32

இந்த சாத– னையை என்– ன ால் செய்ய முடிந்–தத�ோ என்–னவ�ோ. பிறகு பத்– த�ொ ன்– ப – த ா– வ து வய– தி ல் மெட்–ராஸ் ரேஸ் கிளப்–பில் ஒரு பயிற்– சி– ய ா– ள – ரி – ட ம் ஒரு வரு– ட – ம ாக பயிற்சி எடுத்த பின் குதி–ரைப் பந்–தய நடத்–து–ன– ராக லைெசன்ஸ் பெற்– றே ன். அதன் பிறகு ப�ோட்–டி–க–ளில் கலந்து க�ொள்ள நினைத்–த–ப�ோது, அம்–மா–வுக்கு லேசாக பயம் இருந்–தது. ஆனா–லும் எதிர்ப்பு தெரி– விக்–க–வில்லை. எனக்கு வீட்–டில் ஒத்–து– ழைப்பு கிடைத்–தது. ஆனால் ரேஸ் உல– கில் சரி–யான ஆத–ரவு கிடைக்–க–வில்லை” என்–கிற ரூபா–விற்கு இந்த உய–ரம் அத்– தனை எளி–தில் கிடைத்–து–வி–ட–வில்–லை– தான். இந்–தத் துறை–யில் அவ–ரது ஆரம்ப காலம் க�ொஞ்– ச ம் கடு– மை – ய ாகதான் இருந்–தி–ருக்–கின்–றன. “நான் சேர்ந்–த–ப�ோது ‘ப�ொண்–ணுங்–க– ளுக்கு இங்க என்ன வேலை’ என நினைத்– தார்–கள். நான் வந்–தது நிறைய பேருக்–குப் பிடிக்–கா–மல் கூட இருந்–தது. எந்த ஒரு பயிற்– சி–யா–ளரு – ம் குதி–ரை–களி – ன் உரி–மைய – ா–ளரு – ம் ஒரு பெண்ணை ஜாக்–கிய – ாக வைக்க முன் வர–மாட்–டார்–கள். அதற்கு தகுந்த உடல்– வ–லிமை பெண்–களி – ட – ம் இருக்–காது என்று அவர்–கள் நினைப்–ப–து–தான் கார–ணம். ஆண்– க ளே அவஸ்– தை ப்– ப – டு ம்– ப�ோ து பெண்–களை ப�ோட்டு ரிஸ்க் எடுக்–கவே – ண்– டுமா என்று நினைப்–பார்–கள். அத–னால் முதல் பந்–த–யத்– தி ல் எனக்கு ஒரு சுமா– – ான் க�ொடுத்–தார்–கள். ரான குதி–ரை–யைத்த முதல் பந்–தய – ம் 2002 மார்ச்–சில் நடை–பெற்– றது. அதில் 18 குதி–ரை–கள் கலந்–து க�ொ – ண்– டன. அதில் எனது குதிரை நான்–கா–வத – ாக வந்–தது. சுமா–ரான குதி–ரை–யிலே இந்–தப் பெண் இப்–படி நான்–கா–வ–தாக வந்–தி–ருக்– காங்க என்று என் மீது அவர்– க – ளு க்கு நம்–பிக்கை வந்–தது. என் முதல் குதி–ரை–யின் பெயர் ‘பவர் பாயின்ட்’. இந்– த த் த�ொழி– லி ல் வெற்– றி – பெ ற உடல்– வ–லிமை முக்–கி–யம்–தான். என்–றா– லும் அதைக் காட்–டி–லும் மிக முக்–கி–யம் மன வலி–மை–யும், குதி–ரை–க–ளை கையா– ளும் திற–மை–யும்–தான் என்–பதை நான் உணர்ந்–திரு – ந்–தேன். மனி–தர்–களை – ப் ப�ோல குதி–ரை–க–ளுக்–கும் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வி–த–மான மன�ோ–பா–வம் இருக்–கும். ஒன்று ஒரே–டி– யாக வேக–மாக ஓடும். ஒன்று படிப்–ப–டி– யாக வேகத்தை அதி–க–ரிக்–கும். இதைப்


நான் சேர்ந்–த–ப�ோது ‘ப�ொண்–ணுங்– க– ளு க்கு இங்க என்ன வேலை’ என நினைத்–தார்–கள். நான் வந்–தது நிறைய பேருக்–குப் பிடிக்–கா–மல் கூட இருந்–தது. எந்த ஒரு பயிற்–சிய – ா–ளரு – ம் குதி–ரைக – ளி – ன் உரி– மை – ய ா– ள – ரு ம் ஒரு பெண்ணை ஜாக்–கிய – ாக வைக்க முன் வர–மாட்–டார்–கள்.

மறக்க வைத்– து – வி – டு – கி ன்– ற ன. வலி– க ள் இல்–லா–மல் வெற்–றி–கள் ஏது?” எனும் ரூபா சிங் சர்–வத – ேச அள–விலு – ம் குதி–ரைப் பந்–தய – ப் ப�ோட்–டி–க–ளில் கலந்து க�ொண்டு தங்–கப் பதக்–கம் வாங்கி தனது தந்–தை–யின் கனவை நிறை–வேற்றி இருக்–கி–றார். “நெதர்– ல ாந்து, அபு– த ாபி, இலங்கை, ப�ோலந்து, ஜெர்–மனி ப�ோன்ற பல இடங்–க– ளில் நடை–பெற்ற குதி–ரைப் பந்–த–யங்–க–ளில் கலந்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றேன். ப�ோலந்–தில் முதல் இடத்– தை – யு ம் ஜெர்– ம ன் மற்– று ம் இலங்–கை–யில் இரண்–டாம் இடத்–தை–யும் பிடித்–தேன்” என்–ப–வர் சர்–வ–தேச அள–வி– லான பெண் ஜாக்–கி–க–ளின் தர வரிசைப்– ப ட் – டி – ய – லி ல் மு த – ல ா ம் இ ட த் – தி – னை பிடித்– தி – ரு க்– கி – ற ார். உல– க – ள – வி – ல ான இந்த சாதனை அத்–தனை சாதா–ர–ண–மா–ன–தல்ல. அந்த பந்தா எது–வு–மில்–லா–மல் இயல்–பாக பேசு–கி–றார். “குதி–ரைப் பந்–தய – ப் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் கலந்து க�ொள்–ப–வர்–கள் 60 கில�ோ–வுக்–குள் இருக்க வேண்–டும். இல்–லை–யென்–றால் ப�ோட்–டி– யி–லி–ருந்து விலக்கி வைக்–கப்–ப–டு–வார்–கள். அவர்–கள் கேரி–யரே அவ்–வ–ளவு தான். நான்

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

புரிந்– து – க�ொ ண்டு செயல்– ப ட வேண்– டு ம். ஒரு குதிரை நீண்ட தூரப் பந்–த–யத்–தில் நன்– றாக ஓடும். ஒரு சில குதி–ரை–கள் குறைந்த தூரப் பந்–த–யத்–தில் நன்–றாக ஓடும். இதைப் புரிந்– து – க�ொ ண்டு செயல்– ப ட்– ட – தி ல் நான் அடைந்த வெற்–றிக – ள் பெண் என தாழ்–வாக நினைத்–தவ – ர்–களி – ட – ம் எனக்கு நற்–பெய – ர – ைக் க�ொடுத்–தன. அதற்–குப்–பிற – கு மேலும் மேலும் பயிற்–சி–கள் செய்து என்னை இந்த வேலை– யில் வலி–மைப்–ப–டுத்–திக்–க�ொண்–டேன். நான் இந்–தத் துறைக்கு வரும் முன்–னர் இந்–தி–யா–வைச் சேர்ந்த ஹேமா இந்து என்–ப– வர் ஜாக்–கிய – ாக இருந்–தார். என்ன கார–ணம் என்று தெரி– ய – வி ல்லை இரண்டு மூன்று ஆண்– டு – க – ளி ல் இந்– த த் த�ொழிலை விட்டு ப�ோ ய் – வி ட் – ட ா ர் . சி ல் – வ ா – வு ம் ஓ ரி ரு வரு– ட ங்– க – ளி ல் தன் கேரி– ய ரை முடித்– து க்– க�ொண்–டார். நான் இந்த பந்–த–யக் களத்–திற்கு வந்து 15 ஆண்–டு–கள் ஆகி–விட்–டன. எனக்–குப் பிறகு பெண் ஜாக்– கி – க ள் யாரும் வர– வி ல்லை. இந்–தி–யா–வில் இந்–தத் துறை–யில் இருக்–கும் ஒரே பெண் நான்–தான். ஓடும் குதி–ரை–யில் அமர்ந்து அதனை பேலன்ஸ் செய்– வ தே அத்–தனை கஷ்–டம். அதைக் கற்–றுக்–க�ொள்– ளவே சில ஆண்–டு–கள் பிடிக்–கும். அதில் நம்மை நிரூ–பிப்–பது என்–பது அத்–தனை சுல–ப– மில்லை. எனது இத்–தனை வருட அனு–ப– வத்–தில் கிட்–ட–தட்ட 3500க்கும் மேற்–பட்ட குதி–ரைப் பந்–த–யங்–க–ளில் கலந்து க�ொண்டு 720 ப�ோட்–டி–க–ளில் முத–லா–வ–தாக வந்–துள்– ளேன். 650 ப�ோட்–டி–க–ளில் மூன்–றாம் இடத்– தைப் பிடித்– து ள்– ளே ன். தேசிய அள– வி ல் ஏழு முறை சாம்–பி–யன் பட்–டம் வென்–றி– ருக்– கி – றே ன். பல முறை விழுந்து எலும்பு முறி–வு–கள், காயங்–கள் ஏற்–பட்–டி–ருந்–தா–லும் கூட இந்த வெற்–றி–கள் அந்–தக் காயத்தை

33


பெண்– க – ளு க்கு இதில் ஆர்– வ ம் இருக்க வேண்–டும். பல–ருக்கு ஜாக்கி என்–றால் என்–ன– என்றே தெரி–ய–வில்லை. ரேடிய�ோ ஜாக்–கியா, வீடிய�ோ ஜாக்–கியா என்று கேட்–பார்–கள்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

34

பல வரு–ட–மாக இந்த எடைக் கட்–டுப்–பாட்– டில் இருக்–கிறே – ன். தற்–ப�ோது நான் 50 கில�ோ எடை இருக்–கிறே – ன். உண–வுக்–கட்–டுப்–பா–டுக – – ளும், தின–மும் மேற்–க�ொள்–ளும் பயிற்–சி–க– ளும்–தான் இதற்–குக் கார–ணம். ஞாயிற்–றுக் கிழ–மை தவிர்த்து எல்–லா–ருக்–கும் தின–மும் அதி–கா–லையி – ல் பயிற்–சிக – ள் இருக்–கும்” எனும் ரூபா–விற்கு எதிர்–கா–லத்–தில் பெண்–க–ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்–டும் என்ற எண்–ணம் இருக்–கி–றது. “எனக்கு இப்– ப டி விருப்– ப ம் இருந்– த ா– லும் பெண்–க–ளுக்கு இதில் ஆர்–வம் இருக்க வேண்– டு ம். பல– ரு க்கு ஜாக்கி என்– ற ால் என்–ன–வென்றே தெரி–ய–வில்லை. ரேடிய�ோ ஜாக்–கியா, வீடிய�ோ ஜாக்–கியா என்று கேட்– பார்–கள். நல்ல மன–தி–டத்–து–டன் இத்–து–றை– யில் நுழை– யு ம் எண்– ண – மு ம் இயல்– ப ான விருப்–ப–மும் உள்ள பெண்–க–ளுக்கு பயிற்சி தர–வேண்–டும். வற்–புறு – த்தி யாரை–யும் இதைச்

செய்ய வைப்–பதி – ல் எனக்கு விருப்–பமி – ல்லை. இந்–தத் துறை என்–றில்லை, எந்–தத் துறை– யாக இருந்–தா–லும் நமக்கு அதில் உண்–மை– யான ஈடு–பாடு இருந்–தால் எத்–தனை தடை வந்–தா–லும் எத்–தனை பெரிய உய–ரத்–தை–யும் அடை–ய– மு–டியு – ம். ஆனால் என்ன ச�ோதனை வந்–தா–லும் நம் கனவை விட்–டுக்–க�ொ–டுக்– கக் கூடாது. குடும்–ப–மும் உறு–து–ணை–யாக இருந்து விட்–டால் சாத–னை–க–ளுக்கு அள– வில்லை” எனும் ரூபா–விற்கு 34 வயது. திரு– ம– ண த்– தி ற்– கு ப் பின்– னு ம் இந்த துறையில் ச ா தி க் – கு ம் இ வ ர் பெண்க ளு க் கு ஒ ரு முன்–மா–தி–ரி–தான்.


தேவி ம�ோகன்

ட்ரம்ப்பிடம் சீறும் சிறுமி அமெ–ரிக்–கா–வின் புதிய

அதி–ப–ராக பத–வி–யேற்–றுள்ள டொனால்டு ட்ரம்ப் அமெ–ரிக்– கா–வில் தீவி–ர–வா–தத்–தைக் கட்– டுப்–ப–டுத்–து–வ–தா–கச் ச�ொல்லி, சிரியா உள்–ளிட்ட ஏழு நாட்டு மக்– க – ளு க்கு விசா வழங்– கு – வதை தற்–க ா–லி–க –மாக நிறுத்– தி–னார். இந்த அறி–விப்–பிற்கு அமெ–ரிக்–கா–வின் முன்–னாள் அதி–பர் ஒபாமா த�ொடங்கி அனை– வ – ரி – ட – மு ம் எதிர்ப்பு இருந்– த ா– லு ம், பானா அலா–பத் எனும் சிரியா நாட்–டைச் சேர்ந்த சிறுமி ட்ரம்பை எதிர்த்–துக் கேட்ட கேள்–வி–கள்தான் இணை–யத்–தில் வைர–லாகி இருக்–கி–றது. ஏற்–கன – வே உள்–நாட்–டுப் ப�ோரால் சிரியா நாடு சிதி–லம – டைந் – தி – ரு – க்–கும் நிலை–யில், உயிர்ப்– பி–ழைத்–திரு – க்–கும் ஏழு வயது சிறு–மிய – ான அவர் தனது தாயா–ரின் ட்விட்–டர் பக்–கத்–தில் வீடிய�ோ

மூலம் ட்ரம்பை ந�ோக்கி சில கேள்–விக்–க–ணை–களை – த�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார். அ ல ா ப த் , “ நீ ங் – க ள் என்–றைக்–கா–வது 24 மணி நேர–மும் உணவு, குடி–நீர் இல்–லா–மல் இருந்–தி–ருக்–கி– றீர்–களா? சிரி–யா–வில் உள்ள குழந்–தை–க–ளும் உங்–க–ளுக்– குத் தீவி–ர–வா–தி–கள் ப�ோல் தெரி–கின்–ற–னரா? அவர்–க– ளைப் பற்றி நீங்–கள் நினைத்– துப் பாருங்–கள். உங்–கள – து நட–வடி – க்கை மிக–வும் ம�ோச–மா–னது. இந்–தத் தடையை நீக்–கவி – ல்லை என்–றால் எங்–கள் நாட்–டைய – ா–வது நிம்–மதி – ய – ாக இருக்க விடுங்–கள்” என கூறி–யுள்–ளார். ட்ரம்ப்–பின் நட–வ–டிக்–கையை எதிர்க்–கும் மக்– க ள் அனை– வ – ரு ம் இந்த வீடி– ய �ோவை ஷேர் செய்து தங்–க–ளது எதிர்ப்–பைப் பதிவு செய்–கின்–ற–னர்.

நலம் வாழ எந்நாளும்...

     

மூலிகை மந்திரம் மகளிர் மட்டும் வீகன் டயட் விழியே கதை எழுது! சுகப்பிரசவம் இனி ஈஸி சுகர் ஸ்மார்ட்

மற்றும் பல பகுதிகளுடன்...

உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் உற்சாகம் அளிக்கும் சுவாரஸ்யமான

ஹெல்த் இதழ்!


ெ.சதீஷ்

படங்கள்: ஆா். ேகாபால்

சில்வியா

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

36

உடலினை உறுதி செய்!


பெ

ண்களும் அதிகளவில் ஜிம்முக்கு ப�ோகத் த�ொடங்கியுள்ள சூழலில், ஜிம்மில் பயிற்சியாளர்களாக ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் வ ல ம் வ ரு கி ற ா ர ்க ள் . உ ட ல் ஆ ர � ோ க் கி ய த் தி ற் கு மு க் கி ய த் து வ ம் த ரு ம் ஜி ம ்க ளி ல் ம ா ஸ ்ட ர ்க ள ாக ப ெ ண ்க ள் இ ரு க் கி ற ா ர ்க ள் எ ன ்ப து ம கி ழ் ச் சி ய ா ன ச ெ ய் தி ய ல ்ல வ ா ? சி ல் வி ய ா அ வ ர ்க ளு ள் ஒ ரு வ ர் .

வீ

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

ட்–டில் சமைப்–பது, துணி துவைப்– பது, பாத்–தி–ரம் சுத்–தம் செய்–வது ப�ோன்ற வீட்டு வேலை–கள – ை–யெல்–லாம் இயந்–திர – ங்–க– ளி–டம் க�ொடுத்–துவி – ட்டு, வேளா வேளைக்கு உணவை மட்–டும் அருந்தி விட்டு உடல் உழைப்பு இல்–லாத கணினி த�ொடர்–பான வேலை– க ளை செய்து வரும் பெண்– க ள் உண்டு. இத–னால் உடல் பரு–மன், க�ொழுப்பு ப�ோன்ற பிரச்–ச–னை–க–ளுக்கு ஆளா–கி–றார்– கள் பெண்– க ள். அத�ோடு நம் உட– லு க்கு – ான பாரம்–பரி ஆர�ோக்–கிய – ம – ய உண–வுக – ளை தவிர்த்து விட்டு நவீன உணவு வகை–யையு – ம், நம் உட– லு க்கு ஒத்– து – வ – ர ாத உண– வ ை– யு ம் உண்டு வாழ்–கிற�ோ – ம். உடல் உழைப்–பில்–லாத நம்மை அவ்–வுண – வு – க – ள் இன்–னும் பரு–மன – ாக்– கு–கின்–றன. இம்–மா–தி–ரி–யான சூழ–லில் உடற் –ப–யிற்சி என்–பது நமக்கு கட்–டா–ய–மா–கி–றது. அப்–படி உடற்–ப–யிற்சி கூடங்–க–ளுக்கு செல்– லும் பெண்–க–ளின் எண்–ணிக்கை தற்–ப�ோது அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது. ஆண்–களே பெரும்– பா–லான உடற்–ப–யிற்சி கூடங்–க–ளில் பயிற்– சி–யா–ளர்–க–ளாக இருந்–தார்–கள். தற்–ப�ோது பெண்– க – ளி ன் எண்– ணி க்கை அதி– க – ரி த்து வரும் நிலை–யில், பெண் உடற்–ப–யிற்–சி–யா– ளர்–கள் எண்–ணிக்–கை–யும் அதி–கம – ாகி இருக்– கி–றது. ஆண்–க–ளுக்கு நிக–ராக பெண்–க–ளும் பயிற்சி க�ொடுப்–ப–தில் ஆர்–வம் செலுத்தி வரு–கிற – ார்–கள். உடல் ஆர�ோக்–கிய – ம் பற்றி பேச இளம் பெண் உடற்–ப–யிற்–சி–யா–ளர் சில்– வி–யாவை சந்–தித்–தேன். ‘‘பள்–ளிப் படிப்பை முடித்–துவி – ட்டு தமிழ்–நாடு உடற்–கல்–வியி – ய – ல் மற்–றும் விளை–யாட்–டுப் பல்–கல – ைக்–கழ – க – த்–தில் இள–நிலை முடித்–தேன்” என உற்–சா–க–மாக தன் அனு–ப–வங்–க–ளை–யும் டிப்ஸ்–க–ளை–யும் கூறத் த�ொடங்–கி–னார். ‘‘உடற்–ப–யிற்–சிக் கூடத்–திற்கு வரக்–கூ–டிய பெண்–கள் பெரும்–பா–லும் உடல் எடையை குறைப்– ப – த ற்கே வரு– கி – ற ார்– க ள். 100 சத– வீ – தத்– தி ல் 70 சத– வீ – த ம் பெண்– க – ளு க்கு நீர்க்– கட்டி பிரச்–சனை இருக்–கி–றது, தற்–ப�ோது இருக்– க க்– கூ – டி ய கால– க ட்– ட த்– தி ல் பெண்– கள் எடுத்– து க்– க�ொ ள்– ள க்– கூ – டி ய உணவுப்

37


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

38

பழக்–க–வ–ழ க்–கம்–தான் அதற்கு கார–ணம். வயிற்–றுப் பகு–தி–யில் க�ொழுப்பு சேர்–கிற – து என்–றாலே அவர்–க–ளுக்கு இப்–பி–ரச்–சனை இருக்–கி–றது என்–பதை தெரிந்–துக�ொள்–ள– லாம். அவர்–கள் மருத்–து–வரை சந்–திக்–கும்– ப�ோது, மருத்–து–வர்–கள் உடல் எடையை குறைக்–க–வேண்–டும் என்று ஆல�ோ–சனை கூறு– கி – ற ார்– க ள். உட– லி ன் மேற்– ப – கு தி, வயிற்றுப் பகுதி மற்–றும் உட–லின் த�ொடைப் பகு–தி–களில் க�ொழுப்பு சேர்–கி–றது. இதற்கு பளு தூக்–குவ – து மற்–றும் கார்–டிய�ோ உடற்– பயிற்சிகள் அளித்து வரு–கிறேன் – . இன்–றைய கால–கட்–டத்–தில் அனைத்து பெண்–க–ளுக்–கு மே கட்–டா–ய–மாக விளை– யாட்டு, நடைப்–ப–யிற்சி என உடல் செயல்– பா–டு–கள் தேவை–யாக இருக்–கி–றது. நம்–மு– டைய உடல் செயல்– ப ாடு குறை– வ – த ால் உட– லி ல் க�ொழுப்பு சேர்ந்து விடு– கி – ற து. கண்–டிப்–பாக உடற்–பயி – ற்சி என்–பது அனை–வ– ருக்–குமே அவ–சி–ய–மா–கி–றது. பல பேருக்கு உடற்–ப–யிற்சி பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு இல்– லா–தத – ால் சில ந�ோய்–களு – க்–கும் ஆளாகி விடு– கி–றார்–கள். உணவுப் பழக்க வழக்–கம் என்–பது மிக முக்–கிய – –மாக இருக்–கி–றது. உடற்–ப–யிற்சி – ா–ளர்–க– எடுப்–பத – ற்கு வரக்கூடிய வாடிக்–கைய ளுக்கு உண–வுக் கட்–டுப்–பாடு குறித்து ஆல�ோ– சனை க�ொடுத்து வரு–கி–ற�ோம். ஒல்–லி–யாக இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு 25 சத–வீ–தம் மட்–டுமே உடற்–ப–யிற்சி க�ொடுக்–கப்–ப–டு–கிற – து. 75 சத– வீ–தம் உணவுப் பழக்–க–வ–ழக்–கங்–க–ளில் கவ– னம் செலுத்–து–வ�ோம். சிலர் டயட் என்று சரி–யாக சாப்–பிடு – வதே – இல்லை. இத–னா–லும் க�ொழுப்பு சத்து அதி–க–மாகி விடு–கி–றது. சம அள–வான ஊட்டச் சத்து உண–வு–களை எடுத்–துக்–க�ொள்–வ–து–தான் டயட். நம் முன்– ன�ோர்–கள் எடுத்–துக்ெ–காண்ட சிறு தானி– யங்–க–ளும், ஊட்–டச்–சத்து நிறைந்த உணவு முறை– க – ள ை– யு ம்– த ான் இன்– றைய பெண்– களுக்கு அறி–வு–றுத்–து–கி–ற�ோம். உடற்–ப–யிற்– சியை ப�ொறுத்த வரை, பல–மான ப�ொருட்– களை ஜிம்–மில் தூக்கி பயிற்சி செய்–தால் கைக–ளின் எடையை குறைக்–க–லாம். பெண்– க – ளி ன் ஒவ்– வ�ொ ரு அங்– க – மு ம் வலு–வ–டைய அதற்–கென தனித் தனி–யாக உடற்–ப–யிற்–சி–கள் இருக்–கின்–றன. பெண்–க– ளின் கைகள் வலு–வடை – ய – வு – ம், தேவை–யற்ற எடையை குறைக்–க–வும், அதற்–கென பல உடற்– ப – யி ற்– சி – க – ளி ல் ஈடு– ப ட வேண்– டு ம். கைக–ளின் சதை அளவை குறைத்து, அதில் தேங்– கி – யு ள்ள க�ொழுப்பை நீக்க ப�ோது– மான உடற்–ப–யிற்–சி–யில் ஈடு–பட்டு ஊட்–டச்– சத்–துள்ள உண–வுக – ளை உண்ண வேண்–டும்” என்–கிற – ார் சில்–வியா.


மகேஸ்–வரி படங்கள்: ஆா். ேகாபால்

ப�ொழுது ஒருஅல்–மாலைப் லது விடு–முறை

கு

டு ம ்ப வ ன் – மு – ற ை – க – ள ா ல் த ற் க – �ொ–லைக்கு முயன்று, தீவைத்–துக்–க�ொண்டு காப்– ப ாற்– ற ப்– ப ட்ட பெண்– க ள் அல்– ல து குடும்ப வன்–முற – ை–யில் வற்–புறு – த்தி க�ொளுத்– தப்–பட்டு பிழைத்த பெண்–களை – க் க�ொண்டு த�ொடங்–க ப்– பட் – ட து ரைட்– ட ர்ஸ் கஃபே. பிசி–விசி (Prevention Crime & Victim Care) த�ொண்டு நிறு–வ–னம் மற்–றும் ‘வின்–னர்ஸ் பேக்–க–ரி’ ‘ஹாட் பிரெட்’ கடை–களை நிறுவி நடத்தி வரும் ‘ஓரி– ய ண்– ட ல் ஹூசைன்

ரெஸ்–டா–ரன்ட்’ நிறு–வன – த்–தின் நிர்–வாக இயக்– கு–நர் மகா–தே–வன் ஆத–ர–வு–டன், வெற்–றி–கர – – மாக நடத்தி வரும் ஒரு வித்–தி–யா–ச–மான பேக்–கரி உண–வ–கம் இது என்–கி–றார் இதன் மேலா–ளர் கரண் மண–வா–ளன். உயிரை மாய்த்–துக்–க�ொள்ள முயன்று, தீக்–கா–யங்–க–ளில் இருந்து தப்–பிப் பிழைத்–தா– லும், மாறாத தழும்–பு–க–ளு–டன் இயங்–கும் ஏழு பெண்–களை – க் க�ொண்டு வெற்–றிக – ர – ம – ாக இந்த கஃபே–யினை நடத்தி வரு–கின்–ற–னர்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

நாள். நண்– ப ர்– க – ள �ோடு பே சி க் க ழி க்க ந ா ம் நினைத்– த ால், அது– வு ம் அந்த இடம் எழு– த – வு ம், படிக்– க – வு ம், கூடி விவா– திக்– க – வு ம் சிறந்த இட– மாக இருந்–தால்... அட, அது– த ாங்க ‘ரைட்– ட ர்ஸ் க ஃ பே ’ எ னு ம் க ா பி ஷாப். சென்னை க�ோபா–ல பு– ர த்தில் குடும்ப வன் – மு – ற ை– யி ல், தீக்கா– ய ங்– க– ள ால் பாதிக்– க – ப்ப ட்டு 7 ப ெ ண் மீ ண்ட க ளை க் க�ொ ண் டு வெ ற் றி க ர ம ா க இயங்கி வரு–கி–றது.

39


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

40

தன்–னுடை – ய வின்–னர்ஸ் பேக்–க–ரி–யில் பேக்– கிங் உண–வுக – ளை தயா–ரிக்–கும் முறை குறித்த பயிற்–சி–யினை முத–லில் இந்த 7 பெண்–க–ளுக்– கும் வழங்கி, அவர்–களை வைத்தே பல–வி–த– மாக பேக்–கரி உண–வு–களை வித–வி–த–மாய், அழ– க ாய் தயார் செய்– ய ப்– ப – டு – கி – ற து. இது தீயின் க�ொடூர நாக்–கிற்கு உரு–வத்தை பலி க�ொடுத்–தவ – ர்–களி – ன் வாழ்–வில் ஒளி துவங்–கப்– பட்ட வித்–திய – ா–சம – ான கஃபே. இது முழுக்க முழுக்க இந்–தப் பெண்–க–ளைக் க�ொண்டே இயக்– க ப்– ப – டு – கி – ற து. இதில் வரும் லாபம் இந்–தப் பெண்–களு – க்கே கிடைக்–கும் வகை–யில் ஏற்–பாடு செய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. இங்கு தேநீர், பேக்– க ரி உண– வு – க ள் மட்டுமல்ல புத்– த – க ங்– க – ளு ம் கிடைக்– கு ம். ‘ரைட்– ட ர்ஸ் கஃபே’ மேல் தளத்– தி ல்

ஹி க் கி ன்பா த ம் ஸ் நி று – வ – ன த் – து – ட ன் இணைந்து புத்–த–கக் கடை ஒன்–றும் இயங்– கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. அத்–து–டன் இல–வச இணை–யத் த�ொடர்–பும் இங்–குள்–ளது. ‘‘குடும்ப வன்–மு–றை–க–ளால் பாதிக்–கப்– பட்ட பெண்–களு – க்கு தனிப்–பட்ட அமைப்பு எது–வும் இல்லை என்–கிற ஆதங்–கம் எனக்– குள் இருந்– த து. குற்– ற – வி – ய ல் பத்– தி ன ஆய்– வுப் படிப்பை முடித்த கைய�ோடு 2001ல் சென்னை அண்ணா நக–ரில் ப்ரி–வென்–ஷன் ஆஃப் க்ரைம் அண்ட் விக்–டிம் கேர்(PCVC) என்– னு ம் தன்– ன ார்– வ த் த�ொண்டு நிறு– வ – னத்தை ஆரம்–பித்து நடத்தி வரு–கி–றேன்” எனப் பேசத் துவங்–கின – ார் பிசி–விசி அமைப்– பின் நிறு–வ–னர் பிர–சன்னா. குடும்ப வன் – மு – ற ை– ய ால் பாதிக்– க ப்– பட் – ட – வ ர்– க – ளு க்கு


பிரசன்னா, இயக்குநர் (பிசிவிசி அமைப்பு)

 ஒவ்–வ�ொரு 6 மணி நேரத்–துக்–க�ொரு முறை– யும், ஏத�ோ ஒரு இடத்–தில் ஒரு இளம் பெண் உயி–ரு–டன் எரித்–துக் க�ொல்–லப்– ப–டு–கி–றாள் அல்–லது துன்–பு–றுத்–தப்–பட்–டு தற்–க�ொ–லைக்–கு தள்–ளப்–ப–டு–கி–றாள்.  திரு–ம–ண–ம ான இந்–தி–யப் பெண்– க–ளில் மூன்–றில் இரு–வர், ஏதே–னும் ஒரு கால– க ட் – ட த் தி ல் கு டு ம்ப வ ன் மு ற ை யை அனு–பவி – த்–தவ – ர்–கள – ா–கவே இருக்–கிறா – ர்–கள்.  20 முதல் 34 வய– து ப் பெண்கள் அ தி கபட ்ச வன்க ொ டு மையை அனு–ப–விக்–கி–றார்–கள்.  க ண – வ – னி – ட ம் அ டி வா ங் – கு – வ – தி ல் தவ றி ல்லை எ ன் று மூ ளை ச் ச ல வை செ ய ்யப்பட்ட இ ந் தி ய ப் பெண்–கள் சுமார் 56 சத–வி–கி–தம்! அத்–தனை புள்–ளி–வி–வ–ரங்–க–ளும் ஏத�ோ உ ங் – க – ளு க் கு ச ம் – ப ந் – த ம ே இ ல் – ல ா த பிரி–வி–ன–ரைப் பற்–றி–ய–தல்ல. புள்–ளி–வி–வ–ரம் காட்–டு–கிற கணக்–கில் நீங்–கள்–கூட ஒரு–வ–ராக இருக்–கக்–கூ–டும். வற்– பு – று த்– த – ற – தி ல்லை. சிலர், வீட்– டு க்– கு ள்– ளேயே, கண–வர�ோ – டு இருப்–பதை விரும்–ப– லாம். எந்த இடத்–தில் இருந்–தா–லும் அவர் –க–ளுக்கு ஆத–ரவு க�ொடுப்–ப–து–தான் எங்–கள் ந�ோக்–கம். குடும்ப வன்–முற – ை–ய�ோட உச்–சமா சில பெண்–கள் தீ வச்சு க�ொளுத்–தப்–பட்டு, உயி–ருக்–குப் ப�ோரா–டும் நிலை–மை–யில் காப்– – ப்–பட்ட – – பாத்–தப்–பட்டு வரு–வார்–கள். அப்–படி வங்–க–ளுக்கு அவ–சர சிகிச்சை க�ொடுத்து, இழந்த வாழ்க்– கையை மீட்– டு த் தர– வு ம் முடிஞ்ச உத–வி–க–ளைச் செய்–ய–ற�ோம். கீழ்ப்–பாக்–கம் மருத்–துவ – ம – னை – யி – ல் உள்ள தீக்–கா–யப் பிரி–வில் குடும்ப வன்–மு–றை–யால் தீக் காயங்–க–ளுக்கு ஆளான பெண்–களை அணுகி, அவர்–கள் நலம் பெற்–ற–தும், வேண்– – ம், டிய உத–விக – ளை – செய்து, உடல் ரீதி–யா–கவு மன ரீதி–யா–க–வும் அவர்–க–ளை சரி–செய்து, ப�ொரு–ளா–தா–ரத் தேவைக்–கான வழி–களை ஏற்– ப – டு த்– தி த் தரு– கி – ற�ோம் ” என்– கி – ற ார். அதில் ஒன்– று – த ான் வின்– ன ர்ஸ் பேக்– க – ரி – யு–டன் இணைந்து உரு–வாக்–கப்–பட்–டுள்ள ரைட்–டர்ஸ் கஃபே. வன்– மு – ற ைக்– க ான முதல் புள்– ளி – யி – னையே முற்–றுப்–புள்–ளி–யாக்க வேண்–டி–யது பெண்–க–ளா–கிய நீங்–கள்–தான்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

இல–வச கவுன்–ச–லிங், பிரச்–னை–க–ளுக்–கான தீர்–வு–கள், தற்–கா–லி–கப் புக–லி–டம், பிழைப்– புக்–கான வழி, பிள்–ளை–க–ளின் படிப்பு என அத்– த னை ப�ொறுப்– பு – க – ளை – யு ம் ஏற்– று ச் செய்–கிற – து பிசி–விசி த�ொண்டு நிறு–வ–னம். ‘‘வெறு–மனே அடிச்சு, உதைக்–கி–றது மட்– டுமே வன்–முற – ைன்னு நினைக்க வேண்–டாம். உடல் ரீதி–யான துன்–பு–றுத்–தல்–கள் ஒரு–வி–த– மான வன்–முறை. செக்ஸ் ரீதி–யான வன்– முறை இன்–ன�ொரு ரகம். மனை–விக்கு உடன்– பா–டில்–லா–மல், விருப்–பமி – ல்–லா–மல் பாலி–யல் இச்–சைக்கு அவளை வற்–பு–றுத்–த–ற–தும் வன்– முறை–தான். மூன்–றா–வது உணர்–வுபூ – ர்–வம – ான வன்–முறை. தகாத வார்த்–தை–யால் திட்–டு– வதில் துவங்கி, சக–ல–வி–த–மான மிரட்–டல்–க– ளும் அதில் அடக்–கம். எது வன்–மு–றைன்னு தெரி–யா–ம–லேயே பல–ரும் அதை அனு–ப–விச்– சிட்டு வாழ்ந்–திட்–டி–ருக்–காங்க. உங்–க–ளுக்கு நடக்–கற விஷ–யங்–கள் தவ–றுன்னு உங்க உள் மனசு ச�ொன்னா, அதை கவ–னி–யுங்க. அது உங்–க–ளுக்கு மன உளைச்–ச–லைய�ோ, விரக்–தி– யைய�ோ க�ொடுத்தா, அது–தான் வன்–முறை!” என்–கிற – ார் தெளி–வாக. ‘‘வன்–மு–றையை அனு–ப–விக்–கிற பெண்– களை வீட்டை விட்டு வெளி–யேற நாங்க

41


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

42


சந்தை

அபூ–பக்–கர் சித்–திக் செபி பதிவு பெற்ற – நிதி ஆல�ோ–ச–கர்

நிதித்திட்டமிடலும் பெண்களும்

ங்– க – ள து அனு– ப – வ த்– தி ல் நாங்– க ள் கையா– ளு ம் வாடிக்– க ை– ய ா– ள ர்– க – ளி – ட ம் இரண்டு விச–யங்–களை கவ–னிக்–கி–ற�ோம். 1. கண– வ ன் - மனைவி இரு– வ – ரு ம் வேலைக்– கு ச் செல்– லு ம் வீடு– க – ளி ல் நிதி மேலாண்மை சிறப்–பாக இருக்–கி–றது. 2. கண–வன் மட்–டும் வேலைக்–குப் – ல் பெண்–கள் குடும்ப ப�ோகும் வீடு–களி நிதிச் சூழல் பற்றி ஒரு த�ோரா– ய – மான கருத்–து–டை–ய–வர்–க–ளா–கவே

இருக்–கின்–றன – ர். இத்–தன – ைக்–கும் இவர்–களி – ல் பலர் நன்கு படித்–த–வர்–கள் (எம்–பிஏக்க–ளும் அடக்–கம்). மேலே ச�ொன்ன அவ–தா–னிப்–பில் குடும்ப நிதி மேலாண்மை என்று எதைச் ச�ொல்–கி– றேன் என்–பதை விளக்–கின – ால்–தான் இதைப் புரிந்– து – க�ொள்ள முடி– யு ம். ஒரு குடும்– ப ம் என்–பது ப�ொரு–ளா–தா–ரச் சமூ–கத்–தில் ஒரு சிறிய நிதி–ய–மைப்பு. ஒரு அமைப்–பின் நிதி நல–னில் அதன் உறுப்–பின – ர் அனை–வரு – க்–கும்

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

ற–வி–னர் ஒரு–வர் தனது குடும்–பத்தை பார்த்–துக்–க�ொள்–வ–தில் அதிக அக்–கறை செலுத்–து–வார். அந்த விஷ–யத்–தில் அவ–ரைப் ப�ோல வேறு யாரை–யும் நான் கண்–டதி – ல்லை. அரசு ஊழி–யரா – ன அவர் தனது ஓய்–வுக் காலம் வரை–யிலு – ம் தனது மனை–வியை எங்–கேயு – ம் தனியே அனுப்–பிய – தி – ல்லை. மனை–விக்கு கால் வலி–யும் இருந்–தது. அதன் கார–ண–மாக மனை–வி–யை சிறு வேலை–யைக் கூட செய்–ய–வி–ட–மாட்–டார். நண்–ப–ரின் பணி–வி–டை–யி–லேயே மனைவி பெரும்–பா–லும் இருந்–தார். வீடு, டிவி வேற�ொன்–று–மில்லை. நல்ல உடல்–ந–லத்–து–டன் எப்–ப�ோ–தும் சுறு–சு–றுப்–பா–கக் காணப்–ப–டும் அவ– ருக்–குத் திடீ–ரென்று புற்–று–ந�ோய் இருப்–ப–தா–கக் கண்–ட–றி–யப்–பட்–டது. சிகிச்–சை–யெ–டுத்–துக்–க�ொண்ட ஒரே ஆண்–டில் இறந்–தார். இப்–ப�ோது அவ–ரது மனைவி தனது பெரு–ம–ளவு வேலை–க–ளைத் தானே பார்த்–துக்–க�ொள்–கி–றார். தண்–ணீர்க்–கு–டம் தூக்கி வைப்–பது முதற்–க�ொண்டு பல வேலை–க–ளை–யும் தானே செய்–கி–றார். தனது ஐம்–ப–து–க–ளின் இறு–தி–யில் இருக்–கும் அவர் மீத–முள்ள காலத்–தைத் தனியே கடக்க வேண்–டும். ஆனால் குடும்–பத்–தின் நிதி சார்ந்த விச–யங்–கள் அனைத்–தை–யும் தனது மனை–வியி – ட– ம் பகிர்ந்–தத – ன – ால் அவ–ருக்கு இப்–ப�ோது பணப்–பிரச – ்னை ஏது–மில்லை. இத்–தனை – க்–கும் அவர் பள்–ளிப் படிப்–பைத் தாண்–டா–த–வர்.

43


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

44

சம–மான அக்–கறை இருக்க வேண்–டும். அதா– வது ஒரு தனி நபர் (அவர் சம்–பா–திப்–ப–வ– ரா–கவே இருந்–தா–லும்) எடுக்–கும் எந்த முடி– வும் அமைப்–பிலு – ள்ள பிற–ரையு – ம் பாதிக்–கும் என்–ப தே. அத– ன ால் ஒவ்– வ�ொ ரு குடும்ப உறுப்–பி–ன–ரும் (பதின்ம வய–துக்–குக் கீழே– யுள்ள குழந்– தை – க ளை விட்டு விட– ல ாம்) எவ–ர�ொ–ரு–வர் எடுக்–கும் நிதி–சார்ந்த முடி–வ– கள் பற்–றித் தெளி–வாக அறிந்–தி–ருப்–ப–து–டன், அந்த நிதி–சார்ந்த முடி–வு–கள் அவர்–க–ளது எதிர்–கால நிதி வாழ்க்–கையை எப்–படி பாதிக்– கும் என்–ப–தைத் தெரிந்து இருப்–பது மிக–வும் அவ–சிய – ம். ஆக, இரு–வரு – ம் கலந்து பேசி எடுக்– கும் நிதி முடி–வுக – ளி – ன – ால் ஏற்–படு – ம் எதிர்–கால ஏற்ற இறக்–கங்–களை இரு–வ–ரும் சேர்ந்தே சந்–திப்–பதே சிறந்த குடும்ப நிதி மேலாண்மை என–லாம். இங்கே நாம் அவர்–கள் எடுக்–கும் முடி–வு–க–ளின – ால் ஏற்–ப–டும் விளை–வு–க–ளைப் பற்றி பேச– வி ல்லை. அது வேறு விச– ய ம். நிதி சார்ந்த முடி–வு–களை எடுக்–கக்–கூ–டிய நிபு–ணத்–து–வம் பற்–றி–யது. மேலே ச�ொன்–னப – டி, கண–வன் மனைவி இரு–வரு – ம் வேலைக்–குச் செல்–லும் குடும்–பங்–க– ளில் பெரும்–பா–லும் நிதி முடி–வு–கள் கலந்து பேசியே எடுக்–கப்–ப–டு–கின்–றன. இதற்–கான கார–ணங்–கள்: திரு– ம – ண த்– தி ற்கு முன்பே இரு– வ – ரு ம் வேலைக்–குச் சென்று வரு–வ–தால் ஏற்–ப–டும்

பணம் சம்–பா–திப்–பது பற்–றிய புரி–தல் (இது வீட்–டில் இருக்–கும் மனை–விக்–குக் குறைவு).  சம்–பா–திப்–ப–தால் பெண்–க–ளுக்–குக் கிடைத்–துள்ள சுதந்–திர – ம். (வீட்–டுப் பெண்–கள் ஒரு சிறு விஷ–யத்–துக்–குக்–கூட கண–வ–னைப் பணத்–திற்–காக எதிர்–பார்த்–திரு – ப்–பது அவர்–க– ளுக்–குச் சார்ந்–தி–ருக்–கும் மனப்–பாங்–கையே தரு–கி–றது)  வேலைச் சூழ–லில் இருந்து (சக பணி– யா–ளர்–க–ளின் அனு–ப–வங்–கள் மற்–றும் நிதிப்– பி–ரச்––னை–கள் மூல–மாக) ஒரு பெண் தெரிந்– து–க�ொள்–வது. அதன் மூல–மாக கண–வனு – க்கு இணை– ய ாக குடும்ப நிதி மேலாண்– மை – யில் பங்–க–ளிப்–பது. வீட்–டுப் பெண்–க–ளுக்கு இது தங்–க–ளது குடும்ப நபர்–க–ளி–ட–மி–ருந்தே கிடைக்–கும். சரி. அப்–ப–டி–யென்–றால் வீட்–டி–லி–ருக்–கும் பெண்–கள் அதைச் சிறப்–பா–கச் செய்–ய–மு–டி– யாதா? கண்–டிப்–பாக முடி–யும். மனை–விக்கு நிதி–சார்ந்த முடி–வு–களை (எந்–தச் ச�ோப்பை வாங்–கு–வது என்–பது பற்–றி–யல்ல) எடுக்–கும் வாய்ப்பை ஏற்– ப – டு த்– து – வ – த ன் மூல– ம ாக துணிச்–ச–லை–யும் பங்–க–ளிக்–கும் மனப்–பாங்– கை– யு ம் தரு– கி – ற ார்– க ள். இது எதிர்– க ா– ல த்– திற்கு, மிக வேக–மாக நக–ர–ம–ய–மா–கும், மனித உற–வு–கள் அந்–நி–ய–மா–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கிற இந்– தி – ய ா– வு க்கு மிக– வு ம் அவ– சி – ய – ம ா– கு ம். இனி வரும் காலத்–தில் பிள்–ளை–க–ள�ோடு


வாழ்–வது என்–பது சாத்–தி–ய–மல்ல. ஓய்–வுக் காலத்தை கண–வனு – ம் மனை– வி–யும் சேர்ந்து மட்–டுமே, உற–வின – ர் மற்–றும் பிள்–ளை–க–ளின் அண்–மை– யின்றி வாழ வேண்–டிய சூழ–லைக் கணக்–கில் க�ொள்ள வேண்–டும். இதற்– கெல்–லாம் மேலாக, ஒரு கண– வ ன், தான் இல்– ல ா– த – ப�ோ து தனது குடும்–பத்தை மனைவி எப்– படி சமா–ளிக்க முடி–யும் என்–பதை எண்ண வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது. முக்– கி–ய–மாக எல்–லா–வற்–றை–யும் கடன் வாங்கி நுக–ரும் இந்–தக் காலத்–தில். ப�ொது–வாக ஒற்றை முடிவு (கண– வனே அனைத்து நிதி முடி–வு–க–ளை– யும் எடுப்–பார்) அதி–கா–ரம் க�ொண்ட குடும்–பங்–க–ளில் அது ஏன் நடக்–கி– றது என்று எண்–ணும்–ப�ோது கீழ்க்– கண்ட கார–ணங்–கள் நினை–வுக்கு வரு–கின்–றன. 1. வேலைக்–குச் செல்–லும் கண– வன் தனது தந்–தை–யைப் பின்–பற்–று– வது (இது 1970கள் இல்லை என்–பதை உண–ரா–மல்).

2. தானே அனைத்–தை–யும் எல்–லாக் காலத்–தி–லும் பார்த்–துக் க�ொள்–ள–மு–டி–யும் என்ற தவ–றான புரி–தல் – ங்– (எதிர்–பா–ராத சம்–பவ – ங்–கள் நடப்–பத – ற்–கான சாத்–திய கள் பற்–றிய புரி–த–லின்–மை–யின் விளைவு). 3. தான் சம்–பா–தித்த பணத்–தைச் செல–வி–டு–வதை யாருக்–கும் (மனை–விக்–கும் கூட) ச�ொல்–லத் தேவை– யில்லை என்ற மனப்–பாங்கு. இதில் இன்–ன�ொரு விஷ–ய–மும் இருக்–கி–றது. 4. முன்–ன–தற்கு முற்–றி–லும் எதி–ரா–னது. குடும்–பத்– தைச் சமா–ளிக்க தான் வாங்–கும் கடன் மனை–விக்–குத் தெரி–யா–மல் இருக்க வேண்–டும் என்ற எண்–ணம். பணப் பிரச்–னை – யை – சமா–ளிக்–கத் தெரி–யா–தவ – ன் என்ற பிம்–பம் குடும்–பத்–தின் மீதான தனது அதி–கா–ரத்–தைச் சிதைத்–து–வி–டும் என்ற அச்–ச–மும் கூட இதற்கு ஒரு கார–ணம். 5. மனை–வி–யின் ஆற்–ற–லைக் குறை–வாக எடை– ப�ோ–டு–தல் (சமைப்–பது, குழந்–தை–க–ளைப் பார்த்–துக்– க�ொள்–வது தவிர வேற�ொன்–றும் தெரி–யாது என்ற மனப்– ப ாங்கு). ப�ொரு– ள ா– த ா– ர த்– தி ல் முது– க – லை ப் பட்– ட – த ா– ரி – ய ான மனை– வி – யையே கூட இப்– ப டி வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். கண–வர் எடுக்–கும் நிதி சார்ந்த முடி–வு–கள் தன்– னை– யு ம் குழந்– தை – க – ளை – யு ம் சேர்த்தே பாதிக்– கு ம் என்று மனைவி உண–ரவே – ண்–டும். அத–னால், அதை அறிந்து க�ொள்–வதி – லு – ம், அது பற்–றிய தனது கருத்–தைப் பதிவு செய்–வ–தி–லும் தனக்கு இருக்–கும் உரி–மையை (ப�ொறுப்பை) வலி– யு – று த்த வேண்– டு ம். அப்– ப – டி ச் செய்–வத�ொன் – று – ம் கண–வனை அவ–மரி – ய – ாதை செய்–வ– தா–காது. எதை–யா–வது செய்து தன்னை நன்–றா–கப் பார்த்–துக் க�ொண்–டால் ப�ோதும் என்று வச–தி–யாக இருந்– து – க�ொ ள்– வ து மிக– வு ம் தவறு. கார்ப்– ப – ரே ட் வேலை–யா–னா–லும் சரி, த�ொழில் முனை–வ�ோ–ரா– னா–லும் சரி நிச்–சய – மற்ற – நிதிச் சூழலை எதிர்–க�ொள்ள குடும்– ப த்– தி ல் இரு– வ – ரு மே சம– ம ா– க ப் பங்– க – ளி க்க வேண்–டிய காலம் இது. - abu@wealthtraits.com (வண்ணங்கள் த�ொடரும்!)

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

மனை–விக்கு நிதி–சார்ந்த முடி–வு– களை எடுக்–கும் வாய்ப்பை ஏற்–ப–டுத்– து–வ–தன் மூல–மாக துணிச்–ச–லை–யும் பங்–க–ளிக்–கும் மனப்– பாங்–கை–யும் தரு–கி–றார்– கள். இது எதிர்–கா–லத்– திற்கு, மிக வேக–மாக நக–ர–ம–ய–மா–கும், மனித உற–வு–கள் அந்–நி–ய–மா–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கிற இந்–தி–யா–வுக்கு மிக–வும் அவ–சி–ய–மா–கும்.

45


சாரு–மதி தமிழ்–ம–கள்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

46


ஃபிஷ் ஸ்பா அழகுக்கும் ஆர�ோக்கியத்துக்கும்

தென்ன ஃபிஷ் ஸ்பா என்–கி–றீர்–களா? அது ஒன்–று–மில்லை... ஆற�ோ, வாய்க்–கால�ோ ஓடும் பகு–தி–யில் நீங்–கள் வசிப்–ப–வ–ரா–யின் அதில் குளிக்–கும்–ப�ோ–தும், தண்–ணீ–ருக்–குள் நின்று துணி துவைக்–கும்–ப�ோ–தும் மீன்–கள் உங்–கள் கால்–க–ளைக் கடிக்–கும். அப்–ப�ோது ஒரு வித கூச்–சத்தை உணர்–வீர்–க–ளல்–லவா? அப்–ப–டி–யாக மீன்–கள் கடிப்–பது பல விதங்–க–ளில் நமக்கு நன்–மையை ஏற்–ப–டுத்–தும் ஒரு சிகிச்சை என்–கின்–ற–னர். ஸ்பா சென்–ட–ரில் த�ொட்–டிக்– குள் வளர்க்–கப்–ப–டும் ஒரு வகை–யான மீனைக் க�ொண்டு உட–லின் சில பாகங்–களை – க் கடிக்க விடு–வ–துதான் – ஃபிஷ் ஸ்பா. பெங்–க–ளூ–ரில் ஃபிஷ் ஸ்பா சிகிச்சை மையத்தை நடத்–தி–வ–ரும் டாக்டர் சுபா–ஷி–டம் இதன் சாதக பாத–கங்–கள் குறித்–துக் கேட்–டேன்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

‘‘ஃபிஷ் ஸ்பா ஒன்–றும் புதிய கண்டு பி–டிப்–பல்ல. துருக்–கி–யில் 100 ஆண்–டு– க–ளுக்கு முன்பே ச�ொரி–யா–ஸிஸ், எக்– சீமா ப�ோன்ற த�ோல் ந�ோய்–க–ளுக்கு மீன்–கள – ைக் க�ொண்டு சிகிச்சை அளிக்– கப்–பட்டு வந்–தி–ருக்–கி–றது. அது–தான் பின்–னர் ஃபிஷ் ஸ்பா என அங்–கீ–க– ரிக்–கப்–பட்ட சிகிச்சை முறை–யா–னது. எல்லா வகை–யான மீன்–கள – ை–யும் இச்– சி–கிச்–சைக்–குப் பயன்–படு – த்த முடி–யாது. காரா ரூஃபா வகை மீன்–க–ளைத்–தான் இதற்கு பயன்–ப–டுத்–து–கி–ற�ோம். சுத்–த– மான, வெது–வெ–துப்–பான தண்–ணீர் நிரப்–பப்–பட்ட த�ொட்–டி–க–ளில் டஜன் கணக்– க ான காரா ரூஃபா மீன்– க ள் இருக்– கு ம். அந்த நீருக்– கு ள் காலை வைத்– த – து மே, இம்– மீ ன்– க ள் காலில் இருக்– கு ம் அழுக்கு மற்– று ம் இறந்த செல்– க ளை சாப்– பி ட ஆரம்– பி த்– து – வி–டும். இத–னால் இறந்த செல்–கள்,

47


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

48

அரிப்பை குறைப்– ப – தால் ச�ொரி– அழுக்–கு–கள் எல்–லாம் நீங்கி பாதம் யா–ஸிஸ் ந�ோயாளிகளுக்கு மிகவும் புதுப்–ப�ொலி – வு பெறும். இதன் கார–ண– பய– னு ள்– ள – தா க இருக்– கு ம். ஃபிஷ் மா–கவே மருத்–துவ மீன்–கள் என்று ஸ்பா–வி–னால் ரத்த ஓட்–டம் தூண்– அழைக்– க ப்– ப – டு ம் இம்– மீ ன்– க ளை டப்– ப – டு – கி – ற து. இத– ன ால் உடலின் துருக்கி, சிரியா, ஈரான் மற்–றும் ஈராக்– அனைத்–துப் பாகங்–க–ளுக்–கும் ரத்த கி–லி–ருந்து வர–வ–ழைக்–கி–ற�ோம். மீன் ஓட்–டம் சீரா–கப் பாய்–கி–றது. இத–யத் கடிப்–பதால் – வலி இருக்–கும�ோ என்–கிற தம–னி–கள் மற்–றும் உட–லின் தசை–க– சந்–தே–கம் எழ–லாம். இவ்–வ–கை–யான ளில் ஆக்–ஸி–ஜன் நிறைந்த ரத்த ஓட்– மீன்–கள் பற்–கள் இல்–லா–தவை என்–ப– டம் இருக்– கு ம். கால்– க – ளி ல் உள்ள தால் வலியே இருக்–காது. மாறாக கூசு– கிற உணர்–வு–தான் ஏற்–ப–டும். ஃபிஷ் டாக்டர் சுபா–ஷ்– நரம்–புப் புள்–ளி–க–ளில் மீன்–கள் கடிக்– கும்– ப�ோ து அப்– பு ள்ளிகளில் மின் ஸ்பா–வி–லும் சில வகை–கள் உண்டு. தூண்–டல் ஏற்–பட்டு உட–லின் உள் –உ–றுப்– பாதங்–க–ளுக்கு மட்–டும் மேற்–க�ொள்–ளப்–ப–டு– பு–க–ளின் செயல்–பா–டு–க–ளும் தூண்–டப்–ப–டு– வது ஃபிஷ் பெடிக்–யூர் என்று ச�ொல்–வ�ோம். கின்–றன. இத–னால் மூளை–யின் நரம்–புக – ளு – ம் முகத்–துக்–கும் ஃபிஷ் ஸ்பா மேற்–க�ொள்–ள– தூண்–டப்–பட்டு மூளை அமை–தி–ய–டைந்து லாம். அதனை ஃபிஷ் ஃபேஷி– ய ல் என்– மன அழுத்–தத்தி – லி – ரு – ந்–தும் விடு–பட முடி–யும். ப�ோம். ஃபிஷ் ஃபேஷி–யல் செய்–யும்–ப�ோது இந்த ஃபிஷ் ஸ்பா முறை மசாஜ் செய்–வது முகப்–பரு – க்–களி – ல் உள்ள பாக்–டீரி – ய – ாக்–களை ப�ோல் இருப்–ப–தால் கால்–க–ளில் ஏற்–ப–டும் அவை தின்–று–வி–டு–வ–தால் பருக்–கள், பருக்– ச�ோர்வு, அச–தி–க–ளை–யும் ப�ோக்–கும். பாக்– க–ளின – ால் வரும் அடை–யா–ளங்–கள – ை ப�ோக்க டீ– ரி – ய ாக்– க ள் அழி– வ – தால் கிரு– மி – நா – சி னி முடி–யும். மேலும், வய–தான த�ோற்–றத்–தைத் ப�ோல் செய–லாற்றி கால்–க–ளின் வீக்–க–மும் தரும் முகச்–சு–ருக்–கங்–கள் இத–னால் நீங்–கு–கி– குறை–கிறது. பெண்களுக்கு இச்–சிகி – ச்–சையி – ன் றது. முகத்–துக்கு ப�ொலி–வான த�ோற்–றத்தை மூலம் மேலும் பல நன்–மைக – ள் உண்டு. மாத ஃபிஷ் ஃபேஷி–யல் தரு–கி–றது. காது–க–ளி–லும், விடாய் நாட்–களி – ல் ஏற்–படு – ம் உடற்–சூட்டை மூக்கு துவா–ரங்–க–ளி–லும் மீன்–கள் புகா–மல் ஃபிஷ் ஸ்பா தணித்து அப்–ப�ோது ஏற்–ப–டும் இருக்க மூக்–குக்கு சிறு கிளிப்–பும், காது–களி – ல் அடி–வ–யிற்று வலி–யைப் ப�ோக்–கு–கி–றது. அந்– பஞ்–சும் அடைத்து மிக பாது–காப்–பாக முகத்– நாட்–களி – ல் மன–தள – வி – லு – ம் அவர்–கள் பாதிக்– திற்கு ஃபேஷி–யல் தரு–கிற�ோ – ம். கப்–பட்–டி–ருப்–பார்–கள். ஃபிஷ் ஸ்பா–வி–னால் முழு உட– லு க்– கு ம் கூட ஃபிஷ் ஸ்பா அவர்–கள் உட–லள – வி – லு – ம், மன–தள – வி – லு – ம் புத்– சிகிச்சை க�ொடுக்க முடி– யு ம். குறிப்– பா க து–ணர்ச்–சியை உணர முடி–யும். ஃபிஷ் ஸ்பா ச�ொரி–யா–ஸிஸ் ந�ோயுள்–ள–வர்–க–ளுக்கு மேற்– குறித்த விழிப்–புண – ர்வு தற்–ப�ோது அதி–கரித்து பு– றத் – த �ோல் செதில் செதி– லா க உதி– ரு ம். வரு– கி – ற து. பெண்– க ள் பல– ரு ம் எங்– க – ள து இத– ன ால் பார்ப்– ப – த ற்கு அழ– க ற்ற த�ோற்– வாடிக்–கை–யா–ளர்–க–ளாக இருக்–கி–றார்–கள். றம் உண்–டா–கி–வி–டும். அவர்–க–ளுக்கு இம்– ஃபிஷ் ஸ்பா சிகிச்சை மேற்–க�ொள்ள அரை மீன்–க–ளைக் க�ொண்டு உடல் முழு–வ–தும் மணி நேரத்–துக்கு 100 ரூபாய் கட்–ட–ணம் சிகிச்சை அளிக்– கு ம்– ப�ோ து இறந்த செல்– ஆகும். வீட்–டி–லேயே த�ொட்டி அமைத்–தும் களை மீன்–கள் உண்–பதால் த�ோலின் தன்மை – மேற்–க�ொள்–ள–லாம். காரா ரூஃபா மீன்–கள் மாறி மிருது–வா–கி–வி–டும். புற ஊதாக்–க–திர் ஒன்று சரா–சரி – ய – ாக ரூ. 20 ரூபாய்க்கு விற்–கப்– சிகிச்–சை– உடன், ஃபிஷ் ஸ்பா–வும் சேர்த்து ப–டு–கிற – –து–’’ என்–கிறா – ர் சுபாஷ். க�ொடுக்–கப்–ப–டும்–ப�ோது த�ோலில் ஏற்–ப–டும்


அறிந்து, அறியசா்து, நடந்து, நடககப் தபசாவது, நசாட்டு நடப்பு, ஊசா் நடப்பு, உலக நடப்பு, அரசியல், அறிவியல், ஆன்மிகம், இலககியம், சினிமசா...

தினமும் தினகரன் படிச்சா நீஙகளும் wikiயசானந்சா்சான்

/dinakarannews /dinakaran_web

2

இனி ஞசாயிறுத்சாறும் www.dinakaran.com


ஆடடககலைகளும ஜெ.சதீ்ஷ்

படம்: ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்

உடல வலிமையும பா

ரம்–ப–ரிய விளை–யாட்–டுக–ளும், பாரம்–ப–ரிய கலை–க–ளும் க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக மறக்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. மக்–க–ளுக்கு அதை நினை–வு–ப–டுத்த வேண்–டும். இன்–றைய இளைய சமு–தா–யம் கற்–றுக்–க�ொள்ள வேண்–டும் என்று நாட்–டுப்–பு–றக் கலை–ஞர்–க–ளும், கலை ஆர்–வ–லர்–க–ளும் முயன்று வரு–கி–றார்–கள். பள்–ளிப் பரு–வத்–தி–்லி–ருந்தே மாண–வர்–க–ளுக்கு கலை மற்–றும் விளை–ய–ாட்–டு–க–ளைப் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும் என்ற ந�ோக்–கத்–த�ோடு பய–ணித்து வரு–கி–றார் நாட்–டுப்– பு–றக் கலை பயிற்–சி–யா–ளர் கிரா–மிய முரளி. பெண்–க–ளுக்–கும் நாட்–டுப்–பு–றக் கலை–க–ளுக்–கும் பெரும் த�ொடர்பு உண்டு. அவை பெண்–க–ளின் உடல் வலிமை, மன வலிமை ஆகி–ய–வற்–றுக்கு உந்–து–த–லாய் இருப்–பத – ா–கக் கூறு–கி–றார் முரளி.


‘‘நா

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

கர–காட்–டம், ப�ொய்க்–கால் குதி–ரை–யாட்– ட்– டு – ப் பு– ற க் கலை– க ள் பெரும் டம், களி–ய–லாட்–டம், செடிக் குச்–சாட்–டம், பா–லும் பெண்–க–ளால் ஆடப்–பட்–ட–வையே. கனி– ய ன் கூத்து, கும்மி. நாட்– டு ப்– ப ாட்டு, பாரம்–பரி – ய விளை–யாட்–டுக – ள் பெண்–களு – க்கு ப�ொம்–ம–லாட்–டம், தெருக்–கூத்து ப�ோன்ற மன உறு–தி–யை–யும், உடல் பலத்–தை–யும் தந்– அனைத்து நாட்–டு–ப்பு–றக் கலை–க–ளை–யும் தன. இன்று ஆண், பெண் இரு–பா–ல–ரும் முறை–யா–கக் கற்று அதனை ஆய்வு இயந்–திர – ங்–கள�ோ – டு விளை–யா–டிக்– செய்– த – ப�ோ து, இவை அனைத்– க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ார்–கள்–’’ என பேசத் துமே பெண்– க – ள ால் நிகழ்த்– த ப்– துவங்–கி–னார் முரளி. ‘‘அன்–றைய கால–கட்–டத்–தில் பெண்–கள் 5 முதல் பட்–டவை என–வும் கால–ப்போக்– 8 குழந்–தை–க–ளுக்–கும் மேல் பெற் கில் ஆண்– க – ளு ம் பங்– கெ – டு த்– து க் க�ொண்–டுள்–ளார்–கள் என்–பதும் – டு றெ – க்–கும் அள–விற்கு உடல்– த–குதி தெரிய வந்–தது. அந்–தக் காலத்–தில் பெற்–றிரு – ந்–தன – ர். ஆனால் தற்–ப�ோது குழந்–தை–களு – க்கு கதை ச�ொல்–வது ஒரு குழந்தை பெற்– றெ – டு ப்– பதே கூட ஒரு கலை– ய ா– க வே இருந்– பெரிய விஷ–ய–மாக இருக்–கி–றது. துள்–ளது. அதை கிழவி ஆட்–டம் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை என்று கூறு–வார்–கள். இதைத்–தான் – ர்–கள் எண்–ணிக்கை அதி– பெறு–பவ இன்று தமி–ழக அரசு அனைத்து க–ரித்–துக் க�ொண்டே இருக்–கி–றது. பாட சாலை–க–ளி–லும் ‘கற்–ற–லின் இதற்–குக் கார–ணம் பாரம்–ப–ரிய இ னி – மை ’ எ ன்ற தி ட் – ட – ம ா க உ ண வ ை யு ம் , ப ா ர ம்ப ரி ய முரளி க�ொண்– டு – வ ந்– து ள்– ள து. பெண்– விளையாட்–டுக – ளை–யும் பெண்–கள் – கள் தங்–க–ளுடைய வாழ்க்கை–யில் ஏற்–ப–டு– மறந்–தது–தான்” என்கிறார். கின்ற சிக்–கல்–க–ளி–லி–ருந்து எப்–படி வெளியே ‘‘தமி–ழ–கத்–தின் பாரம்–ப–ரி–யக் கலை–கள், வர–வேண்–டும் என்–பதை உணர்த்–தும் வித– – ன் ப�ொழு–துப�ோ – தமி–ழர்–களி க்கு அனைத்–தும் மாக பின்– ன ல் க�ோலாட்– ட ம் ஆடப்– ப ட்– விளை–யாட்–ட�ோடு த�ொடர்–பு–டை–ய–தாக டது. ‘பெண் கைபட்ட இட– மெ ல்– ல ாம் இருக்–கின்–றன என்று ஆய்–வுக – ள் கூறு–கின்–றன. ப�ொன்–னா–கும்’. அத–னால்தான் வயல்–க– சங்க இலக்– கி – ய ங்– க – ளி ல் ச�ொல்– ல ப்– ப ட்டு ளில் பெண்–கள் நாற்று நடு–வார்–கள்’ என்று இன்–ற–ள–வும் ஆடப்–ப–டு–கின்ற கர–காட்–டம், நான் ஆய்– வு க்கு சுற்– று ப்– ப – ய – ண ம் சென்ற பெண்–களு – க்கே உரித்–தான நட–னம – ாக இருந்– கிரா– ம த்– தி ல் பாட்டி ஒரு– வ ர் கூறி– ன ார். துள்–ளது. வயக்–காடு வேலை முடிந்து வீடு தண்– ணீ ர் இல்– ல ாத காலத்– தி ல் பயிர்– திரும்–பு–பவர்–கள், உடல் ச�ோர்வை ப�ோக்க யதார்த்–த–மாக பாடப்–பட்ட பாடல்–க–ளும், க–ளை பாது–காக்க, நவ–தா–னியங்–கள் வைத்து ஆடப்–பட்ட நட–னங்–க–ளும் நாட்–டுப்–பு–றக் முளைப்–பாரி ஏந்–தும் நிகழ்வு நடந்–துள்–ளது. கலை–யாய் மாறி–ய–து–’’ என்–கி–றார் முரளி. இந்–நிக – ழ்ச்சி முழுக்க முழுக்க பெண்–கள – ால் முரளி தமி–ழக அரசு இசைக்–கல்–லூரி – யி – ல் நடத்–தக்–கூடி – ய ஒன்று. இக்–கலை கும்மி என்று நாட்–டுப் – பு–றக் கலை–மணி பட்–டய – ப் படிப்பை அழைக்–கப்–பட்–டது. குடும்ப நிகழ்ச்–சிக – ளி – லு – ம் முடித்–த–வர். ‘‘தப்–பாட்–டம், ஒயி–லாட்–டம், கும்மி இடம்–பெற்–றி–ருந்–தது.

51


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

52

சங்க இலக்– கி – ய ங்– க – ளி ல் ச�ொல்– ல ப் –பட்–டி–ருக்–கும் குடக்–கூத்து என்–கிற கலை கரகாட்– ட த்– த ையே குறிக்– கி – ற து. மனதை ஒரு நிலை–ப்ப–டுத்தி முழு கவ–னத்–தை–யும் ஒரு புள்–ளி–யில் வைத்து ஆடக்–கூ–டிய கலை இது. இக்–கலையை ஆடக்–கூ–டிய பெண்–கள் உள–வி–யல் ரீதி–யா–க–வும், உடல் ரீதி–யா–க–வும் வலுப்–பெற்று இருந்–தார்–கள். பெண்–க–ளின் கர்ப்–பக் காலத்–தி–லும் கூட கர–காட்–டம் ஒரு சிறந்த உடற்– ப – யி ற்– சி – ய ாக இருந்– து ள்– ள து. நாட்–டுப்–பு–றக் கலை–களில் பெரும்–பா–லும் பெண்–கள்–தான் பெரும் பங்கு வகித்து வந்தி– ருக்–கி–றார்–கள். ஆனால் நாக–ரிக வளர்ச்சி – ய – கலை–களை மறந்–து– கார–ணம – ாக பாரம்–பரி க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து இந்த சமு–தா–யம்–’’ என்று கூறிய முரளி பாரம்–ப–ரிய விளை–யாட்–டு– களை–யும் விளக்–கி–னார். ‘‘பல்–லாங்–குழி விளை–யாட்டு ப�ொது–வாக பெண்–கள் மட்–டுமே விளை–யா–டுகி – ற – ார்–கள். இதில் கணக்கு மட்–டுமி – ல்–லா–மல் க�ொடுத்து உதவ வேண்–டும் என்ற நல்–லெண்–ணத்–தை– யும் கற்–றுக்–க�ொண்–ட–னர் பெண்–கள். ஏற்ற இறக்– க ம் க�ொண்– ட து வாழ்க்கை அதை எப்–படி வெல்–வது என்–பதை உணர்த்–திய – து பர–மப – த – ம் விளை–யாட்டு. வாழ்க்கை சம–மாக

இல்–லா–த–ப�ோ–தும் கூட சாதிக்க வேண்–டும் என்ற தன்–னம்–பிக்–கைைய பெண்–க–ளுக்கு தந்–தது ந�ொண்டி விளை–யாட்டு. ஒளிந்து இருப்– ப – வ ர்– க – ளை கண்– டு – பி – டி ப்– ப – த ற்– க ான ப�ொறு–மையை – யு – ம், தானே ஒளிந்து மகி–ழும் பெரு–மை–யை–யும் பெற்–றுத்–தந்–தது கண்–ணா– மூச்சி விளை–யாட்டு. வீழ்த்–தப்–பட்–டா–லும் மீண்–டெ–ழு–வது குறித்து பாட–மெ–டுக்–கும் விளை–யாட்டு தாயம். இப்–படி வாழ்–வி–ய– – கலை–களை – யு – ம், ல�ோடு த�ொடர்–பு க�ொண்ட விளை– ய ாட்– டை – யு ம் இன்– றைய இளைய சமு–தா–யத்–திற்கு க�ொண்–டு செல்–லும் பணி– யில் பல்–வேறு கலை–ஞர்–கள் தங்–களை ஈடு– ப–டுத்–திக் க�ொண்டு வரு–கி–றார்–கள். அதன் அடிப்–ப–டை–யிலே கல்–லூரி, பள்–ளி–கள் என மாண–வர்–க–ளுக்கு நாட்–டு–ப்பு–றக் கலை–கள் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்தி வரு–கி– றேன். அது–மட்–டு–மல்–லா–மல் கலை நிகழ்–ச்சி– களை நடத்தி கலை–ஞர்–களை உரு–வாக்கி வரு–கி–றேன். அரசு கிரா–மி–யக் கலை–களை பாடத்– தி ட்– ட – ம ாக க�ொண்– டு – வ – ரு – மே – ய ா– னால் அது– த ான் கிரா– மி – ய க் கலை– க – ளு க்– கும், கலை–ஞர்–க–ளுக்–கும் கிடைக்–கும் மிகப்– பெ–ரிய வெற்றி–யாக இருக்–கும்–’’ என்–கி–றார் கிரா–மிய முரளி.


இங்கிலாந்து ராணியின்

அரண்மனைகள்

கி–லாந்து ராணி எலி–ச–பெத்-IIன் அதி–கா–ர–பூர்–வ–மான வீடு, ‘தி பக்–கிங்–ஹாம் அரண்–ம–னை’. இங்–இதனை 369 மில்–லி–யன் பவுண்டு செல–வில் புதுப்–பிக்க உள்–ள–னர்.

°ƒ°ñ‹

இவ்வளவு செலவு செய்து புதுப்–பித்–தல் தேவையா என பர–வ–லாக கேள்வி எழுந்–துள்–ளது. இருந்–தா–லும் அவ–ரு–டைய சில வீடு–கள் பற்றி நாம் அறிந்து க�ொள்–வ�ோமா?

பிப்ரவரி 16-28 2017

(இது ப�ோல பய–னுள்ள தக–வல்–கள், ஆளு–மை–கள் குறித்த விவ–ரங்–கள், உங்–கள் ச�ொந்த அனு–ப–வம், சின்–னச் சின்ன ஆல�ோ–ச– னை–கள், உங்–களை பாதித்த நிகழ்–வு–கள் என எதை வேண்–டு–மா–னா– லும் வாச–கர் பகு–திக்கு அனுப்–பல – ாம். சிறந்–தவை பிர–சுரி – க்–கப்–படு – ம்.)

53


1. இங்கிலாந்து பெர்க்ஷயரில் உள்ள வின்ஸ்–டர் க�ோட்டை 11ம் நூற்–றாண்–டில் வில்–லி–யம் என்–ப–வ–ரால் கட்–டப்–பட்ட க�ோட்டை. ஐர�ோப்–பா–வில் மிக நீண்ட வரு–டங்–க–ளாக குடி–யி–ருப்–பில் உள்ள அரண்–மனை இது–தான். ராணி–யின் நகர்ப்–பு–றம் சாராத ஒதுங்–கின வீடு. வரு–டத்–தில் மிக அதிக வாரக் கடைசி நாட்–களை ராணி இங்குதான் கழித்–துள்–ளார். இங்கு ராணி தன்–னுடை – ய ஓவி–யம் ஒன்றை திறந்து வைத்–தார். பிரிட்–டிஷ் ரெட் கிரா–ஸுக்கு, ராணி தன்–னு–டைய அர்ப்–ப–ணிப்பை மிக நீண்ட வரு–டங்–க–ளாக வழங்கி வந்–த–தற்கு நன்றி தெரி–வித்து பாராட்டி ஹென்ரி வார்டு என்–ப–வர் வரைந்து க�ொடுத்த ஓவி–யம் இது.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

54

2. ஸ்காட்–லாந்து எடின்–டர்க் ஹாலி–ரூத் ஹவுஸ் அரண்–மனை ஸ்காட்–லாந்து வரும்–ப�ோது ராணி தங்–கும் வீடு. இங்கு ஸ்காட்ஸ் ராணி மேரிக்கு இரு– முறை திரு–மண – ம் நடந்–துள்–ளது. 2010ல் ப�ோப் பெனி–டக்ட்-16 இந்த வீட்–டிற்கு வந்து ராணியை பார்த்–தார். ப�ோப் பிரிட்–ட–னுக்கு வரு–வது இதுவே முதல் தடவை.


3. வடக்கு அயர்–லாந்து அபெர்–தீன் ஷயர் பால்–ம�ோ–ரல் க�ோட்டை வடக்கு அயர்–லாந்–தில் ராணி–யின் அதி–கா–ரபூ – ர்வ வீடு இது. ஐரீஸ் சுதந்–திர – த்–திற்–காக நடந்த சண்–டை–யின்–ப�ோது உரு–வாக்–கப்–பட்–டது. லேபர் கட்சி எம்.பி. ம�ோம�ோவ்–லாம் இந்த க�ோட்டை வீட்டை மக்–கள் பார்–வைக்கு திறந்து விட்– ட ார். இந்– த க் க�ோட்– டை – யி ல் உள்ள ஜன்– ன ல்– க ள் அனைத்– து ம் துப்– ப ாக்கி துளைக்–காத தன்மை க�ொண்–டவை.

4. ஸ்காட்–லாந்து அபெர்–தீன் ஷயர் பால்–ரல் க�ோட்டை இந்– த க் க�ோட்– டையை பரா– ம – ரி க்க 50 பேர் உள்– ள – ன ர். இங்கு மான் குட்டிகள், கால்–நடை – –கள் வைத்து பரா–ம–ரிக்–கப்–ப–டு–கின்–றன. இந்–தக் க�ோட்–டைக்கு பிரிட்–டிஷ் பிர–தம – ரை ராணி வார இறுதி நாட்–களி – ல் வர–வழை – ப்–பார். இங்கு முன்–னாள் இங்–கி–லாந்து பிர–த–மர் ட�ோனி ப்ளே–யர் வந்–துள்–ளார். பல ருசி–க–ர–மான விளை–யாட்–டு–க–ளை க�ொண்ட வியக்–கும் இடம் என புகழ்ந்–தார்.

- ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ணன்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

55


தே–வி–ம�ோ–கன்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

56

சாதனை

சக�ோதரிகள்


வய–தில் மட்–டு–மல்ல 35 வய–துக்கு மேலும் பெண்–கள் சாதிக்–க–லாம் என்–ப–தற்கு ஜ�ோதிகா இளம் நடித்த ‘36 வய–தி–னி–லே’ படம் நமக்–கெல்–லாம் ஓர் உந்–து–சக்–தி–யாக இருந்–தா–லும் நம் கண் முன் இருக்–கும் முக்–கி–ய–மான முன்–மா–தி–ரி–கள், டென்–னிஸ் வீராங்–க–னை–க–ளான செரீனா மற்–றும் வீனஸ் வில்–லி–யம்ஸ் சக�ோ–த–ரி–கள்.

ளான செரீனா வில்–லி–யம்ஸ் மற்–றும் வீனஸ் வில்–லி–யம்ஸ் இரு–வ–ரும் அமெ–ரிக்–கா–வைச் சேர்ந்த உடன் பிறந்த சக�ோ–த–ரி–கள். இவர்–க– ளது தந்–தை–யான ரிச்–சர்டு வில்–லி–யம்–ஸும் ஒரு டென்–னிஸ் வீரர்தான். இவர்–க–ளின் ஆரம்ப கால குரு– வு ம் இவரே. செரீனா வில்–லிய – ம்ஸ் சமீ–பத்–தில் 2017 ஜன–வரி மாதத்– தில் நடை– பெற்ற ஆஸ்– தி – ரே – லி ய ஓப்– ப ன் – ன் இறுதி ஆட்–டத்–தில் டென்–னிஸ் ப�ோட்–டியி தனது சக�ோ–தரி வீனஸ் உடன் ப�ோராடி 23வது கிராண்ட்ஸ்–லாம் பட்–டம் வென்று

2 0 0 1 யு எ ஸ் ஓ ப் – ப ன் த�ொட ங் கி 2017 ஆஸ்–திரே–லிய ஓப்–பன் டென்–னிஸ் வரை இரு–வ–ரும் ஒன்–பது முறை கிராண்ட்ஸ்–லாம் ஒற்–றை–யர் ஆட்–டத்–தின் இறு–திப் ப�ோட்–டி– யில் சந்–தித்–துள்–ள–னர். ஆண்-பெண் இரு பிரி–வி–லும் நான்கு ப�ோட்–டி–க–ளுக்கு மேல் – ர் ஆட்–டத்–தின் இறு–திப்–ப�ோட்–டியி – ல் ஒற்–றைய ம�ோதிக்–க�ொண்ட பெருமை இவர்–க–ளுக்கு மட்–டுமே உண்டு. 2000ம் ஆண்டு த�ொடங்கி 2017 வரை உள்ள இந்த பதி–னேழு வருட காலக்–கட்–டத்– தில் விம்–பிள்–டன் பட்–டத்தை வீனஸ் ஐந்து

சாதனைப் படைத்–தத – ன் மூலம், உலக டென்– னிஸ் தர–வ–ரி–சை–யில் பெண்–கள் ஒற்–றை–யர் பிரி–வில் மீண்–டும் முன்–னி–லைப் பெற்–றுள்– ளார். இதன் மூலம் 22 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றுள்ள ஸ்டெபிகிராபின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார் செரீனா. தனக்கு ஏற்–பட்–டி–ருந்த பெரிய காயத்–தில் இருந்து மீண்டு வந்து இந்த சாத–னை–யைச் செய்–துள்–ளார் என்–பது கவ–னிக்–கத்–தக்–கது. கிராண்ட்ஸ்–லாம் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் ஒன்–றான ஆஸ்–திரே – லி – ய ஓப்–பன் டென்–னிஸ் ப�ோட்டி முடி–வுக – ளி – ன் அடிப்–படை – யி – ல் தர வரி–சைப் பட்–டி–யலை சர்–வ–தேச டென்–னிஸ் சங்–கம் சமீ–பத்–தில் வெளி–யிட்–டது. அதில் செரீனா 7,780 புள்–ளி–கள் பெற்று முத–ல் இடத்–தில் உள்–ளார். இவ–ரது உடன் பிறந்த சக�ோ–த–ரியான வீ ன ஸ் வி ல் – லி – ய ம் – ஸ ு ம் 7 மு றை கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்–டம் வென்–றிரு – க்–கிற – ார்.

முறை–யும் செரீனா ஏழு முறை–யும் பெற்று சாத–னைப் படைத்–துள்–ளனர் – . ஒ லி ம் – பி க் ப�ோ ட் – டி – க – ளி ல் இ ரு – வ – ரு ம் ஒ ற்றை – ய ர் பி ரி – வி ல் ஒ வ் – வ�ொ ரு முறை தங்– க ம் வென்– று ள்– ள – னர் . வீனஸ் 2000ம் ஆண்டு சிட்னி– யி ல் நடை– பெற்ற ஒலிம்– பி க்– கி – லு ம் செரீனா 2012ம் ஆண்டு லண்–ட–னில் நடை–பெற்ற ஒலிம்–பிக்–கி–லும் தங்–கம் வென்–றுள்–ளனர் – . ஒலிம்–பிக் இரட்–டை– யர் பிரி–வில் இவர்–கள் இரு–வரு – ம் இணைந்து விளை–யாடி மூன்று முறை (2000 சிட்னி, 2 0 0 8 பீ ஜி ங் , 2 0 1 2 லண்ட ன் ) த ங்க ம் வென்–றுள்–ளனர் – . இது– ம ட்– டு – மி ல்– ல ா– ம ல், டென்– னி – ஸி ல் பல்–வேறு பட்–டங்–களை வென்–றுள்ள இந்த சக�ோ–தரி – க – ள் வெற்–றிபெ – ற நினைக்–கும் பெண்– க–ளுக்–கான சிறந்த முன்–னுத – ா–ரண – ம். இவர்–க– ளில் செரீ–னா–வின் வயது 35, வீனஸுக்கு 36 என்–பது இங்கே குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

முதல் நிலை டென்–னிஸ் வீராங்–க–னை–க–

57


ஷாலினி நியூட்–டன்–

த�ோழி சாய்ஸ் அ

லைச்–சல், வெயில், கடை கடை–யாக ஏறி இறங்–கும் இம்– சை – க ள் என இதற்– கெ ல்– ல ா ம் ப ய ந ்தே இ ப் – ப�ோ து பெண்–கள் பல–ரும் ஆன்–லைன் ஷாப்–பிங் பக்–கம் சென்–று–விட்– ட�ோம். ஆன்–லை–னில் இருந்த இடத்–தி–லேயே வாங்–கி–னா–லும் என்ன கலர், என்ன டிசைன், இ ந ்த பு ட – வை க் கு எ ன்ன நகை, என்ன ஹேண்ட் பேக் பயன்படுத்தினால் நன்றாக இருக்– கு ம் இப்– ப டி ஏகப்பட்ட குழப்–பங்–கள். இத�ோ ஆன்–லைன் ஷாப்– பிங் ஐட்– ட ங்– க ளை ஒன்– றி – ணைத்து உங்–கள் உடை–க–ளின் சாய்ஸுக்கு உத–வு–கி–ற�ோம்.

ஃபேன்ஸி க்ரீன் புடவை மேட்–சிங்– ஜியார்–ஜெட் எம்–பி–ராய்–டரி ஃபேன்சி சேலை விலை: .1500 மாடல் நம்–பர்: 12521443 Limeroad.com

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

58


ஹேண்ட் பேக் (ப�ொட்–லிஸ்) LimeRoad.com விலை: .800 மாடல் நம்–பர்: 866177

ரெசின் ஜுவல் செட் விலை: .899 மாடல் நம்–பர்: GLI-SET0616-22 Flipkart.com

பிரேஸ்–லெட் SET0616-22 Flipkart.com விலை: .397 மாடல் நம்–பர்: 12244423

க்ரீன் ஃப்ளாட் செப்–பல் Limeroad.com விலை: .249 மாடல் நம்–பர்: 9656846

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

59


100 ப�ொருட்களின் வாயிலாக

பெண்கள் வரலாறு த�ொலைதலும்

தேடுதலும்

ப�ொருள் 44 :த�ொலை–தல்– த்–துவ – ம் என்–றால் சாக்–ரடீ – ஸ் த�ொடங்கி வரி–சை–யா–க பல கிரேக்–கப் பெயர்–க–ளைச் ச�ொல்–வ�ோம். கலைக்கு ஒரு வரிசை, இலக்–கி–யத்–துக்கு ஒரு வரிசை, கணி–தத்–துக்கு ஒரு வரிசை என்று பல பட்–டி–யல்–களை நம்– மால் ந�ொடி–யில் உரு–வாக்–கி–வி–ட– மு–டி–யும். இவற்றை உரு–வாக்–கும் நாம் வெவ்–வேறு பின்–னணி – யை – ச் சேர்ந்–தவ – ர்–கள – ாக இருந்–தா–லும் நம்–முடை – ய பட்–டி–யல்–க–ளில் ஒரு ப�ொதுத்–தன்மை இருப்–ப–தைப் பார்க்க இய–லும். நாம் நினை–வு–கூர்ந்து பட்–டி–ய–லி–டும் பெயர்–கள் எல்–லாமே ஆண்–க–ளின் பெயர்–க–ளாக இருக்–கும். மிக–வும் அரி–தா–கவே பெண்–கள் இதில் இடம்– பெ–று–வார்–கள். இதற்–கென்றே பிர–யத்–த–னப்–பட்டு ய�ோசித்–தால்–தான் ஒன்–றி–ரண்டு பெயர்–க–ளா–வது நினை–வுக்கு வரும்.

மரு–தன்–


அதிக அள– வி ல் பெண்– க – ளி ன் பெயர்– களை இத்–த–கைய பட்–டி–யல்–க–ளில் இடம்– பெ– ற ச் செய்– வ – த ற்கு ஒரே ஒரு வழி– த ான் இருக்–கி–றது. சிறந்த பெண் தத்–துவ ஆசி–ரி–யர்– கள், சிறந்த பெண் கணி–த–வி–ய–லா–ளர்–கள், சிறந்த பெண் இசைக்–க–லை–ஞர்–கள், சிறந்த பெண் எழுத்–தா–ளர்–கள் என்று பட்–டி–ய–லின் தலைப்–பி–லேயே பெண்–ணின் பெய–ரைச் சேர்த்–து–வி–ட–வேண்–டும். உதா–ர–ணத்–துக்கு, கிரேக்க இலக்–கி–யம் அல்–லது சீன இலக்–கி– யம் பற்–றிய பதி–வு–க–ளைத் தேடிப்–ப�ோ–னால் அவற்–றில் ஆண்–களே சாத–னைய – ா–ளர்–கள – ாக முன்– னி – று த்– த ப்– ப ட்– டி – ரு ப்– ப ார்– க ள். பெண்– களை அவற்–றில் தேடிக் கண்–டு–பி–டிப்–பது சிக்–க–லா–னது. பெண்–க–ளின் பங்–க–ளிப்–பு–க– ளைத் தெரிந்–து–க�ொள்–ள–வேண்–டு–மா–னால் கிரேக்–கப் பெண்–க–ளின் இலக்–கி–யம், சீனப் பெண்–க–ளின் இலக்–கி–யம் என்று தேட–லைக் குறுக்–கிக்–க�ொள்–ள–வேண்–டும். ஆண் படைப்– ப ா– ள ர்– க ளை இப்– ப – டி த் தனியே தேட– வே ண்– டி – ய – தி ல்லை. கணி– த – வி– ய – ல ா– ள ர்– க ள், இசைக் கலை– ஞ ர்– க ள், எழுத்–தா–ளர்–கள், கவி–ஞர்–கள் என்று ப�ொது– வா–கத் தேடி–னாலே ப�ோது–மா–னது. ‘சேர்க்– கக்–கூ–டாது என்–றில்லை, ஆனால் எங்–கள் துறை– யி ல் பெண்– க ள் குறிப்– பி – ட த்– த – கு ந்த சாத–னைக – ள் நிகழ்த்–தவி – ல்–லையே – ’ என்–னும் வழக்–க–மான விளக்–கத்–தையே பல–ரும் முன்– வைக்–கி–றார்–கள். ஏற்–கத்–தக்–க–தல்ல என்–றா– லும் இந்–தச் சங்–க–ட–மான விளக்–கத்–தி–லும் ஒரு–வித நியா–யம் இருக்–கத்–தான் செய்–கி–றது. அவர்– க – ளு க்– கு க் கிடைக்– கு ம் வர– ல ாற்– று ப் – ையே மைய– பதி–வுக – ள் அனைத்–தும் ஆண்–கள மாக வைத்து உரு– வ ாக்– க ப்– ப ட்– டி – ரு க்– கி ன்– றன. இந்–தப் பிர–தி–கள்–தான் வழி வழி–யா–கப்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

62

– ளி – ல் கற்–றுக்–க�ொடு – க்–கப்–படு – கி – ன்– பாட–சா–லைக றன. இவற்–றைத்–தான் அனை–வ–ரும் கற்று, வளர்–கி–றார்–கள். பிற்–கா–லத்–தில் அவர்–கள் படைப்–பா–ளிக – ள – ாக மாறும்–ப�ோது அவர்–கள் தாங்–கள் கற்–ற–தையே மீண்–டும் வெளிப்–ப– டுத்–து–கி–றார்–கள். இது ஒரு சுழற்சி. எந்–தத் துறை சார்ந்த வர–லாறு பதிவு செய்–யப்–ப– டும்–ப�ோது – ம் அதில் பெண்–களி – ன் பெயர்–கள் இடம்–பெ–று–வ–தில்லை என்–பதே எக்–கா–லத்– துக்–கு–மான ப�ொது–வி–தி–யாக இருக்–கி–றது. பெண்– க – ள ைக் குறிப்– பி – ட – வே ண்– டி – ய – தில்லை என்று திட்–டமி – ட்டு அவர்–களு – டை – ய பங்–க–ளிப்–பு–க–ளைப் புறக்–க–ணிப்–ப–வர்–க–ளும் இருக்–கத்–தான் செய்–கி–றார்–கள் என்–றா–லும் அவர்–க–ளு–டைய எண்–ணிக்–கை–யைக் காட்– டி–லும் அதி–க–மா–னது அறி–யா–மை–யி–னால் இந்– த த் தவ– றை ச் செய்– ப – வ ர்– க – ளி ன் எண்– ணிக்கை. கற்–ற–தைக் கேள்வி கேட்–கா–மல் இருப்– ப – வ ர்– க – ள ால் நேரும் பெரும் தவறு இது. ஏன் என் துறை சார்ந்த பதி–வு–க–ளில் – வி – ல்லை என்று இவர்– பெண்–கள் இடம்–பெற கள் யாரி–ட–மும் கேட்–ப–தில்லை. ஒரு பெண்– ணின் பங்–க–ளிப்பு கூடவா என் துறை–யில் இல்–லா–மல் ப�ோயி–ருக்–கும் என்று ஒரு–வ–ரும் சந்–தே–கம் க�ொள்–வ–தில்லை. இந்– த சந்– தே – க ம் எழுந்– து – வி ட்– ட ால் அடுத்–தடு – த்து தானா–கவே பல கேள்–விக – ள் உற்–பத்–திய – ாக ஆரம்–பித்–துவி – டு – ம். பெண்–கள் தாமா–கவே ஒதுங்–கியி – ரு – ந்–தார்–களா அல்–லது அவர்–கள் ஒதுக்–கப்–பட்–டார்–களா? பெண்–கள் பங்–கேற்க – வே இல்–லையா அல்–லது அவர்–க– ளு–டைய பங்–களி – ப்பு புறக்–கணி – க்–கப்–பட்–டுள்– ளதா? ஏன் ஒரு பெண் அரிஸ்–டாட்டில் இல்லை, ஏன் ஒரு பெண் பிளேட்டோ உரு–வாக–வில்லை, ஏன் ஒரு பிதா–க�ோ–ரஸ்

பெண்– க – ள ை குறிப்– பி – ட – வ ேண்– டி – ய – தி ல்லை என்று திட்– ட – மி ட்டு அவர்களு– டை ய பங்– க – ளி ப்– பு – க – ள ை புறக்கணிப்பவர்களும் இருக்– க த்– தா ன் செய்– கி – ற ார்– க ள் என்– ற ா– லு ம் அவர்– க – ளு – டை ய எண்–ணிக்–கை–யை காட்–டி–லும் அதி–க–மா–னது அறி–யா–மை–யி–னால் இந்–தத் தவ–றைச் செய்–ப–வர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை. கற்றதைக் கேள்வி கேட்–கா–மல் இருப்–ப–வர்–க–ளால் நேரும் பெரும் தவறு இது.


உற்–பத்தி செய்–தி–ருக்–க–மு–டி–யுமா? வேளாண் துறையில் அவர்களு– டை ய பங்– க – ளி ப்பு என்–ன–வாக இருந்–தது? ஓர் உதா–ர–ணம் எடுத்–துக்–க�ொள்–வ�ோம். கணி– த த்– து – றை – யை ச் சேர்ந்– த – வ ர்– க – ளு க்கு பிதாக�ோ– ர – ஸி ன் முக்– கி – ய த்– து – வ ம் தெரி– யும். ஆனால் ஆண்–க–ளு க்கு மட்–டு –மி ன்றி பிதாக�ோரஸ் பெண்–க–ளுக்–கும் கணி–தம் கற்– றுத்–தந்–தார் என்–பது பிறகே தெரி–ய–வந்–தது. மேலும் தேடி–ய–ப�ோது தியான�ோ என்–னும் பெண் பிதாக�ோ–ரஸி – ன் வாழ்–வில் இடம்–பெற்– றி–ருந்–தது கண்–டறி – ய – ப்–பட்–டது. எல்லா ஆண்–க– ளின் வெற்–றிக்–குப் பின்–னா–லும் இருப்–பத – ா–கச் ச�ொல்–லப்–படு – ம் எளி–மைய – ான சாமா–னிய – ப் பெண் அல்ல இவர். கணி–தத்–தில் ஆழ்ந்த புலமை மிக்–க–வர். அத்–து–டன் நில்–லா–மல் சிக்–க–லான கணி–தப் புதிர்–களை அவிழ்ப்–ப– தில் ஆர்–வம் காட்–டி–ய–வர். பிதாக�ோ–ரஸை இன்– று ம் நாம் க�ொண்– ட ா– டி க்– க�ொ ண்– டி – ருப்–ப–தற்–குக் கார–ண–மான சூத்–தி–ரங்–க–ளில் ஒன்றை தியா– ன�ோவே கண்– டு – பி – டி த்– த ார் என்று ச�ொல்–கி–றார்–கள். உண்–மை–யில், தியான�ோ யார், அவர் பின்–னணி என்ன, அவர் பிதாக�ோ–ர–ஸின் மாண–வி–யாக இருந்து பிறகு அவ–ரது மனை– வி–யாக மாறி–னாரா, கணி–தத்–தில் அவ–ரு– டைய பங்–க–ளிப்பு என்று உறு–தி–யாக எதை– யா–வது ச�ொல்–லமு – டி – யு – ம் என்–பன உள்–ளிட்ட ஆய்வு–கள் ஒரு பக்–கம் முனைப்–புட – ன் நடந்து– க�ொண்– டி – ரு ந்– த – ப�ோ து இன்– ன�ொ ரு தரப்– பி–னர் கிட்–டத்–தட்ட இந்த ஆய்–வுக்கு ஒரு முடி–வுரையே – எழு–திவி – ட்–டார்–கள். ‘தியான�ோ என்–ப–வர் பிதாக�ோ–ர–ஸின் மனை–வி–யாக இருப்–ப–தற்கு வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம். அவர் பெய–ரில் காணப்–படு – ம் குறிப்–புக – ள் அனைத்– தை–யும் தியா–ன�ோவே எழு–தி–னார் என்று

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

பெண்– ண ாக இல்லை? இந்– த க் கேள்–வி–களை எழுப்–ப–வேண்–டி–யது முத–லில் முக்–கிய – ம். பிறகு ஒவ்–வ�ொரு கேள்–வியை – யு – ம் ஆய்–வுப்–ப�ொரு – ள – ாக்கி தேடு–த–லைத் த�ொடங்–க–வேண்–டும். பெண்–கள் வர–லாறு குறித்து அக்–கறை – ர்–கள் அப்–படி – த்–தான் தங்– க�ொண்–டவ கள் ஆய்–வைத் த�ொடங்–கின – ார்–கள். வர–லாறு என்–பது ஆண்–க–ளின் வர– ல ா– ற ாக இருந்– து – வி ட்– ட – த ால் பெண்– க ள் வர– ல ாறு தனி– ய�ொ ரு துறை–யா–கவே வள–ரத் த�ொடங்–கி– யது. இலக்–கிய – த் துறை–யின் வர–லாறு என்– ற�ொ ரு பிரி– வு ம், இலக்– கி – ய த் துறை– யி ல் பெண்– க – ளி ன் வர– ல ாறு என்–ற�ொரு துறை–யும் த�ோன்–றி–யது. கணி– த த்– து – றை – யி ன் வர– ல ாறு என்– ற�ொரு துறை. கணி–தத்–தில் பெண்–க– ளின் பங்–களி – ப்பு என்–பது தனி–ய�ொரு துறை. ஒவ்–வ�ொரு துறை–யி–லும் கிட்– டத்–தட்ட இதே நிலை–மைத – ான். தனி–ய�ொரு கிளை–யாக பெண்–க–ளைப் பற்–றிய ஆய்வை விரித்து வளர்க்–க–வேண்–டி–யி–ருந்–தது. இந்த ஆரம்–பம்–தான் சிர–ம–மா–னது. ஆரம்–பித்–து– விட்–டால் அதற்–குப் பிறகு ஒரு புதிய உல–கம் திறந்–து–க�ொண்–டு–வி–டும். அதற்–குப் பிறகு ஓர் ஆய்–வ ா–ளர் செய்–ய– வேண்– டி – ய – தெல்– ல ாம் இது–வரை கற்–ற–வற்–றை தற்–கா–லி–க–மாக மறந்– து– வி ட்டு புதிய திசை– யி ல் பய– ண த்– தை த் த�ொடங்–கு–வ–து–தான். இந்– த ப் பய– ண ம் பல உண்– மை – க ளை உணர்த்–திய – து. பல–ரும் நினைத்–திரு – ந்–ததை – ப் ப�ோல் அல்–லது நம்ப விரும்–பிய ப் ப�ோல் – தை – அல்– ல ா– ம ல் பெண்– க ள் பல துறை– க – ளி ல் பங்–கேற்–றி–ருந்–த–தும் முக்–கி–ய–மான பல பங்–க– ளிப்–பு–களை நிகழ்த்–தி–யி–ருந்–த–தும் கண்–ட–றி– யப்–ப ட்–டது. பண்– டை ய கிரேக்– க த்– தி – லும் பண்–டைய ர�ோமா–பு–ரி–யி–லும் பெண்–கள் – ங்–கள் நூற்–றாண்–டுக – ளு – க்– படைத்த இலக்–கிய குப் பின்–னர் கண்–ட–றிந்து, த�ொகுக்–கப்–பட்– டன. அறி–வி–யல் துறை–யில் பெண்–கள் பலர் இயங்–கி–யது தெரி–ய–வந்–தது. கணி–தத்–தி–லும் தத்–து–வத்–தி–லும் பெண்–கள் ஆற்–றிய பங்கு பிர– மி க்– க த்– த க்– க – த ாக இருந்– த து. ஒரு கண்– ணால் கண்ட உல–கை திடீரென்று இரு கண் –க–ளா–லும் காணத் த�ொடங்–கிய உணர்வே பல–ருக்–கும் ஏற்–பட்–டது. இந்–தக் கண்–டுபி – டி – ப்–புக – ள் மேலும் மேலும் பல துறை–க–ளில் ஆய்–வு–களை மேற்–க�ொள்–வ– தற்–கு தூண்–டுக�ோ – ல – ாக அமைந்–தன. கணி–தத்– தி–லும் கலை–யிலு – ம் பெண்–கள் பங்–கேற்றி – ரு – ந்– தார்–கள் என்–றால் கட்டிடக்–கலை – யி – லு – ம்–கூட அவர்–கள் இருந்–திரு – க்–கவே – ண்–டும் அல்–லவா? அப்–ப–டி–யா–னால் பெண்–கள் ஆண்–க–ளைப் ப�ோல் ப�ோர் புரிந்–தி–ருக்–க–வும் வாய்ப்–பி–ருக்– கி–றதா? ப�ோர்க்–க–ரு–வி–களை அவர்–க–ளால்

63


முடிவு செய்–வது பிழை–யா–னது. கார–ணம் பெண் பெய–ரில் ஆண்–கள் எழு–தும் வழக்–கம் அப்–ப�ோதே இருந்–தி–ருக்–கி–றது. தன் மனை– வி–யின் பெய–ரில் பிதாக�ோ–ரஸ் சில சூத்–தி– ரங்–களை எழு–தி–னார் என்–று–தான் இதனை எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது.’ இப்–படி – ய�ொ – ரு தீர்ப்–பை சிலர் ஏன் உறுதி– யாக முன்–வைக்–கி–றார்–கள் என்–ப–தைப் பரி– சீ–லிக்க வேண்–டியி – ரு – க்–கிற – து. தியான�ோ என்– பது பிதாக�ோ– – ர –ஸால் எடுத்– த ா– ள ப்– பட்ட ஒரு பெண் பாத்–தி–ரம் மட்–டுமே என்று ஏன் இவர்– க ள் நினைக்க விரும்– பு – கி – ற ார்– க ள்? தியான�ோ என்–ற�ொ–ரு–வர் இருக்–க–வில்லை – ய ஆளுமை என்றோ இருந்–தா–லும் அவ–ருடை நீங்–கள் நினைப்–ப–தைப் ப�ோல் உயர்ந்–தது அல்ல என்றோ இவர்– க ள் அவ– ச – ர – ம ாக மறுக்–க–வேண்–டிய அவ–சி–யம் ஏன் ஏற்–ப–டு– கி–றது? பிதாக�ோ–ர–ஸின் புகழை ஏன் இவர்– கள் இவ்–வ–ளவு பய–பக்–தி–யு–டன் பாது–காக்க விரும்–பு–கி–றார்–கள்? கார–ணம், மேற்–கூ–றிய புதிய ஆய்–வு–கள் சமூக ஒழுங்கை மீறு– கி ன்– ற ன. அதா– வ து, அவை ஆண்–கள் ஏற்–கென – வே கட்–டமை – த்து – க்–கும் உல–கைக் கலைத்–துப்–ப�ோடு – – வைத்–திரு கின்–றன. வர–லாற்றை புதிய க�ோணத்–தில் மறு– கட்–டும – ா–னம் செய்–கின்–றன. ஆண்–களி – ன் பெயர்–க–ளுக்கு மத்–தி–யில் அல்–லது அவர்–க– ளுக்–கு சரி–சம – ா–னம – ா–கப் பெண்–களி – ன் பெயர்– – ல் பல–ருக்–கும் தயக்–கங்–கள் க–ளைச் சேர்ப்–பதி இருக்–கின்–றன. இந்–தத் தயக்–கம் (இதை அச்–சம் என்றே சில பெண்–ணிய – வ – ா–திக – ள் குறிப்–பிடு – – கி–றார்–கள்) வர–லாற்–றுக் காலம் த�ொட்டே

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

64

இருந்–துவ – ரு – ம் ஒன்று என்–பத – ற்கு ஒவ்–வ�ொரு வர–லாற்–றுப் பதி–வும் ஆதா–ரம். இந்–தத் தயக்– கத்தை உடைக்–கவே ஒவ்–வ�ொரு துறைக்–கும் தனித்–தனி கிளை–க–ளைப் பெண்–கள் உரு– வாக்–கிக்–க�ொண்–டன – ர். உங்–கள் வர–லாற்றை நீங்–கள் எழு–திக்–க�ொள்–ளுங்–கள், எங்–களு – டை – – யதை நாங்–களே தேடிப் பிடித்து உரு–வாக்– கிக்–க�ொள்–கிற�ோ – ம் என்று அவர்–கள் உரக்க அறி–வித்–தன – ர். தியா–ன�ோவை இன்–றும் தேடிக்– க�ொண்–டிரு – ப்–பவ – ர்–கள் அவர்–கள்–தாம். ப�ொருள் 45 : தேடு–தல்– அக்–ட�ோ–பர் 1980 வாக்–கில் ஒரு நாள் நியூ–யார்க்–கில் உள்ள ஒரு நூல–கத்–தில் 17ம் நூற்–றாண்–டில் பதிப்–பிக்–கப்–பட்ட தத்–துவ நூல் ஒன்–றைப் பற்–றிய குறிப்–பை தற்–செ–ய– லா– க க் கண்– டெ – டு த்– த ார் மேரி எலென் வெய்த் என்–னும் ஆய்–வா–ளர். அந்–நூ–லில் சில பெண்–களி – ன் பெயர்–கள் குறிப்–பிட – ப்–பட்– டி–ருந்–த–தை–யும் அவர் கண்–டார். தத்–து–வத்– து–றை–யில் பல ஆண்–டு–கள் இயங்–கிய அவ– ருக்கு இந்– த ப் பெயர்– க ள் அள– வு – க – ட ந்த வியப்பை ஏற்–ப–டுத்–தின. ஏன் இவர்–க–ளைப் பற்றி நான் இது–வரை படித்–தி–ருக்–க–வில்லை என்–னும் கேள்வி அவ–ரை துளைக்க ஆரம்– பித்–தது. மேல–தி–கம் தெரிந்–துக�ொள்ள – அந்த நூலை (Historia Mulierum Philosopharum என்– னும் லத்–தின் ம�ொழி நூல்) அவர் தீவி–ரம – ா–கத் தேட ஆரம்–பித்–தார். கிட்–டத்–தட்ட ஓராண்– டுக்– கு ப் பிற– கு – த ான் அந்– த ப் புத்– த – க த்– தி ன் பிர–தி–ய�ொன்று கிடைத்–தது. ஆனால் முழு திருப்தி ஏற்–பட – வி – ல்லை. கார–ணம் பெயர்–கள் தாண்டி வேறு தக–வல்–கள் அதில் இல்லை.


சாக்– ர – டீ ஸ், அரிஸ்– ட ாட்– டி ல், பிளேட்டோ ப�ோன்– ற�ோ – ரை ப் பற்–றி– விரி–வான அறி–மு–கங்–கள் இருக்–கின்–றன. பெண் தத்–து–வ– வி–ய–லா–ளர்–கள் குறித்–தும் இதே– ப�ோன்ற தக–வல்–க–ளை திரட்–ட– வேண்–டும் என்–ப–து–தான் மேரி எலெ–னின் கனவு.

இந்–தப் பெண்–களை ரத்–த–மும் சதை–யு–மாக எங்–கா–வது கண்–டுபி – டி – த்–துவி – ட – மு – டி – யு – ம் அல்– லவா? மேரி எலெ–னின் கனவு நிறை–வேற பல ஆண்–டுக – ள் பிடித்–தன. பெயர்–களு – க்கு மெல்ல மெல்ல உரு– வ ம் கிடைக்க ஆரம்– பி த்– த து. பெண் தத்–து–வ–வி–ய–லா–ளர்–க–ளின் வர–லாறு (A History of Women Philosophers) என்–னும் தலைப்–பில் நான்கு நூல்–க–ளைக் க�ொண்ட ஒரு த�ொகுப்பை அவர் திரட்–டி –மு–டித்–தார். நூற்–றுக்–கண – க்–கான பல புதிய தத்–துவ – வி – ய – ல – ா– ளர்–க–ளின் அறி–மு–கம் முதல்–மு–த–லாக அவ– ருக்–குக் கிடைத்–தது... உல–கத்–துக்–கும்–தான். ஆக, இது–கா–றும் இந்த நூற்–றுக்–கண – க்–கான தத்–து–வ–வி–ய–லா–ளர்–க–ளை பற்–றிப் பேசா–ம– – ம் பயின்–றுக�ொ – ண்–டிரு – க்– லேயே நாம் தத்–துவ கி–ற�ோம். அவர்–க–ளு–டைய விவா–தங்–களை, தர்க்–கங்–களை, பார்–வை–க–ளைத் தெரிந்–து– க�ொள்–ளா–ம–லேயே தத்–து–வத்–தின் வர–லாற்– றைப் பதிவு செய்–து– வந்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். கற்–றும் கற்–பித்–தும் வந்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். தத்–துவ – ம் குறித்த உல–கப்–புக – ழ்–பெற்ற கலைக்–கள – ஞ்–சிய – ங்–களை உரு–வாக்–கி–யி–ருக்–கி–ற�ோம். கருத்–த–ரங்–கு–கள் நடத்–தியி – ரு – க்–கிற�ோ – ம். பல புதிய ஆய்–வுக – ளை முன்–னெ–டுத்–தி–ருக்–கிற�ோ – ம். இழப்பு முழுக்க முழுக்க நம்–மு–டை–ய–து–தான். மேரி எலென் என்–னும் ஒரே–ய�ொரு ஆய்–வா–ள–ரால் நூற்– றுக்–க–ணக்–கான பெண் தத்–து–வ–வி–ய–லா–ளர்–க– ளைக் கண்–ட–றி–ய– மு–டிந்–தி–ருக்–கி–றது. இப்–படி ஒவ்–வ�ொரு துறை–யிலு – ம் பல ஆய்–வா–ளர்–கள் தீவி–ர–மா–கச் செயல்–பட்–டால் மேலும் பல நூற்–றுக்–கண – க்–கான பெண்–களை வெளிச்–சத்– துக்–குக் க�ொண்–டுவ – ர – மு – டி – யு – ம். இந்த வெளிச்– சத்–தைக் க�ொண்டு நம் புரி–தலை மேலும் விசா–லப்–ப–டுத்–திக்– க�ொள்–ள–வும்– மு–டி–யும். (வரலாறு புதிதாகும்!)

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

அதி– லு ம் பெரும்– ப ா– ல ான பெயர்– க ள் அடிக்– கு – றி ப்– பு – க – ளி ல் மட்– டு மே இருந்– த ன. அவற்– றை த் தனியே குறித்து வைத்– து க்– க�ொண்–டார். வர– ல ாற்– றி ன் இண்டு இடுக்– கு – க – ளி ல் ஒளிந்து– கி–டக்–கும் இவர்–கள் –மீது ஏன் நான் ஒளி–பாய்ச்–சக்–கூட – ாது என்–னும் கேள்வி மேரி எலெ–னுக்–குப் பிறந்–தது. தேடத் த�ொடங்–கி– னார். முதல் முயற்–சிக – ள் பல–னளி – க்–கவி – ல்லை. கையில் இருந்த பெயர்–கள் குறித்து வேறு பதி–வுக – ளை அவ–ரால் காண–முடி – ய – வி – ல்லை. அங்–கு–மிங்–கும் தேடி–யும் அந்–தப் பெண்–க– ளுக்கு உயிர் கிடைக்– க – வி ல்லை. அடிப்– படை குறிப்–பு–கள்–கூ–டக் கிடைக்–க–வில்லை. சாக்–ர–டீஸ், அரிஸ்–டாட்டில், பிளேட்டோ ப�ோன்– ற�ோ – ரை ப் பற்– றி – கூ ட நமக்கு முழு விவ–ரங்–க–ளும் உறு–தி–யா–கக் கிடைத்–து–வி–ட– வில்லை என்–றா–லும் ஓர–ள–வுக்கு விரி–வான அறி–முக – ங்–கள் இருக்–கின்–றன. அதை–விட முக்– கி–யம – ாக அவர்–களு – டை – ய தத்–துவ – ார்த்த பங்–க– ளிப்–பு–கள் கிடைத்–தி–ருக்–கின்–றன. பெண் தத்– து–வ–வி–ய–லா–ளர்–கள் குறித்–தும் இதே–ப�ோன்ற தக–வல்–க–ளை திரட்–ட–வேண்–டும் என்–ப–து– தான் மேரி எலெ–னின் கனவு. இரண்டு மாதங்–கள் கழித்து புரூக்–ளின் அருங்–காட்–சி–ய–கம் சென்–ற–ப�ோது மேலும் சில பெண் தத்–துவ – வி – ய – ல – ா–ளர்–களி – ன் பெயர்– களை அவர் காண நேர்ந்–தது. இங்கே ஓர– ளவு நம்– பி க்கை ஏற்– ப – டு த்– து ம் வகை– யி ல் பெண்– க – ளி ன் பெயர்– க – ள�ோ டு சேர்த்து, அவர்–களு – டை – ய பிறந்த தேதி, பிறந்த இடம், அவர்–க–ளு–டைய பங்–க–ளிப்பு குறித்த மிகச் சிறிய அறி–மு–கமும் கிடைத்–தன. மேரி–யின் நம்–பிக்கை வள–ரத் த�ொடங்–கி–யது. இப்–ப– டியே தேடிக்–க�ொண்டே ப�ோனால் நிச்–சய – ம்

65


டிபஸ

சமையல

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

66


மா வில் பூச்சிகள், வண்டுகள் வராமல் இருக்க ஒரு தேக்கரண்டி உப்பை சிறிய து ணி யி ல் மு டி ந் து ம ா வி ல் ப�ோ ட் டு வையுங்கள். - ஹெச். ராஜேஸ்வரி, சென்னை-600 122. வெ யில் காலத்தில் எலுமிச்சைச்சாறு, பனைவெல்லம், இஞ்சிச்சாறு இவற்றைத் தண்ணீருடன் சேர்த்து பருகி வர அதிக தாகம் அடங்கும். - எஸ். வளர்மதி, கன்னியாகுமரி-629 703. எந்த உப்புமா செய்தாலும் இறக்குவதற்கு முன் 2 மேஜைக்கரண்டி கெட்டித்தயிர் சேர்த்து கிளறி இறக்கினால் உப்புமா சூப்பர் தான். வ த்தக்குழம்பு செய்யும்போது குழம்பை இறக்கிய பின் 1 டீஸ்பூன் வறுத்த எள் பவுடர் ப�ோட்டால் நல்லெண்ணெய் மணத்துடன் வாசனையாக இருக்கும். - ஆர். ஜெயலெட்சுமி, திருநெல்வேலி-627 006. க ற்கண்டை ப�ொ டி செ ய் து வெண்ணெயுடன் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தால் உடல்பருமன் பெறும். - அ. ரூபினா, நெய்வேலி-607 803. நன்கு முற்றிய தேங்காயை சிறிது தயிர் விட்டு அரைத்து தலைக்கு தேய்த்துக் குளித்தால் முடி உதிர்வு நிற்கும். - மு. சுகாரா, த�ொண்டி. ஃப்ரிட்ஜில் துர்நாற்றம் அடிக்காமல் இருக்க சிறு கிண்ணத்தில் கரித்தூளைப் ப�ோட்டு ஃப்ரிட்ஜின் உள்ளே ஒரு மூலையில் வைத்து விடலாம். - நா. பாப்பா நாராயணன், பாளையங்கோட்டை-627 002. வெ ந்தயக் குழம்பு, பாகற்காய் பிட்லே மணமாகவும், சுவையாகவும் இருக்க மூன்று உளுந்து அப்பளங்களை ப�ொரித்து ந�ொறுக்கிப் ப�ோட்டு இறக்க வேண்டும். - ஆர். மீனாட்சி, திருநெல்வேலி-627 006. கட்லெட் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும் உணவுப் ப�ொருட்களில் ச�ோள மாவு சேர்த்தால் அதிக சுவையுடன் இருக்கும். - கே. பிரபாவதி, மேலகிருஷ்ணன்புதூர்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

மாதம் இருமுறை அகத்திக்கீரை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்தால் குடலுக்கும், உடலுக்கும் நல்லது. - கே. ராணி, உள்ளகரம். சே னைக்கிழங்கைத் துருவி, நறுக்கிய வெங்காயம், உப்பு, காரம், பெருங்காயம் ச ே ர் த் து வ த க் கி , வ டை க ள ா க் கி ப�ொரித்தெடுத்தால் சூப்பராக இருக்கும். - அமுதா அச�ோக்ராஜா, திருச்சி-620 015. கு ல�ோப்ஜாமூன் தீர்ந்து ப�ோன பிறகு இருக்கும் ஜீராவில் ர�ொட்டித் துண்டுகளை நெய்யில் வறுத்துப் ப�ோட்டு புரட்டிச் சாப்பிடலாம். ர�ோஸ்ட் செய்த பிரெட் மீது ஊற்றியும் சாப்பிடலாம். மிகவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். - எம்.ஏ. நிவேதா, திருச்சி-620 015.

67


பறந்தாலும் மகேஸ்வரி

விடமா 

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

68

கவிதா

ம�ோக–னப் பிரியா

அஸ்–வினி


ட்டோம் பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

ல ஆயி–ரம் கில�ோ–மீட்–டர் உய–ரத்–தில் மேகக்–கூட்–டங்–க–ளுக்கு நடுவே, தன் வெள்ளை நிற இறக்–கை–களை விரித்து, ஒரு பற–வை–ப�ோல் சீரான வேகத்தில் பறக்கும் விமா–னத்தை அண்–ணாந்து பார்த்து வியந்த நம் பெண்–கள், இன்று அதை இயக்–கு– ப–வர்–க–ளாய், அதை–விட சில–ப–டி–கள் மேலே சென்று அந்த விமா–னங்–க–ளையே தயா–ரிப்–பது மேலும் அதில் ஏற்–ப–டும் த�ொழில்–நுட்–பம் சார்ந்த க�ோளா–று–களை சரி செய்–வது ப�ோன்ற துறை–க–ளி–லும் கால் பதித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் என்–பது மகிழ்ச்–சி–யான செய்–தி–தானே?

69


கி

ருஷ்–ண–கிரி மாவட்–டம் ஓசூர் அருகே உள்ள பேள– க �ொண்– ட ப்– பள் ளி கிரா– மத்–தில் விமா–னங்–கள் தயா–ரிக்–கும் தனி–யார் நிறு–வ–னம் டால் (Taneja Aerosapace and Aviation Limited) செயல்–பட்டு வரு–கிற – து. இது இந்–தி–யா–வில் துவங்–கப்–பட்ட முதல் தனி– யார் ஏர்–கிர – ாப்ஃட் நிறு–வன – ம். இங்கு பெரிய ரக பய–ணி–கள் விமா–னங்–கள், ஹெலி–காப்– டர்–கள், உளவு விமா–னங்–கள் வந்து செல்ல வச–தி–யாக விசா–ல–மான, 7,200 அடி தூரம் ஓடு– த – ள ம் அமைத்து, விமான நிலை– ய ம் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இதில் விமா–னம் தயா–ரிப்பு மற்–றும் விமா–னப் பரா–ம–ரிப்பு சார்ந்த பணி–களி – ல் இயங்கி வரும் சில பெண்– களை சந்–தித்–தேன். ‘‘சுனிதா வில்–லி–யம்ஸை பார்த்து எனக்–கும் விண்–வெ–ளிக்–குப் ப�ோக– வேண்–டும் என்ற ஆர்–வம் வந்–தது. எனவே அவ– ரி ன் செயல்– ப ா– டு – களை த�ொடர்ந்து கவ–னிக்–கத் த�ொடங்–கி–னேன்” என பேசத் துவங்–கி–னார் அஸ்–வினி. ‘‘எனது ஊர் கரூர். பள்–ளிப் படிப்பு முடிந்–த–தும். ஓசூர் அதி–ய– மான் கல்–லூ–ரி–யில் ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் இஞ்– சி–னி–ய–ரிங் எனப்–ப–டும் விமா–னம் சார்ந்த ப�ொறி–யிய – ல் படிப்–பில் இணைந்து ப�ொறி–யி– யல் பட்–டம் பெற்–றேன். அதைத் த�ொடர்ந்து டால் நிறு– வ – ன த்– தி ல் பணி– யி ல் சேர்ந்து பயிற்–சி–யில் இருக்–கிறே – ன். ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் இஞ்–சி–னி–யர் வேறு, ஏர�ோ ஸ்பேஸ் இஞ்–சி–னி–யர் என்–பது வேறு. ஒரு கார் அல்–லது இரு சக்–கர வாக–னத்–துக்கு எந்த மாதி–ரி–யான பாகங்–கள் தேவைப்–ப– டும�ோ, அதை எப்–படி தயா–ரிக்–கிற – ார்–கள�ோ, அந்–தப் பாகங்–களை எப்–படி வடி–வ–மைக்–கி– றார்–கள�ோ, எப்–படி இயக்–கு–கி–றார்–கள�ோ, அதே ப�ோன்ற கான்– ச ெப்ட்– த ான் ஏர்– கி – – ” என விமா–னத்–தைப் ராஃப்ட்–டிலு – ம் உள்–ளது பற்–றிய அதீத பிர–மிப்பை மிக–வும் இயல்–பாய் உடைத்–தார் அஸ்–வினி.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

70

மற்ற ப�ொறி–யி–யல் பாடங்–க–ளைப் படிக்– கும் மாண–வர்–கள், செயல்–முறை கல்–வி–யில் நேர–டி–யாக அந்த இயந்–தி–ரங்–க–ள�ோடு பணி– யாற்–றிய அனு–பவ – த்தை பெற்–றுவி – டு – வ – ார்–கள். கணினி ப�ொறி–யா–ளர் என்–றால் கணி–னியி – ல் வேலை செய்து செயல்– மு றை கல்– வி யை பயில்–வார்–கள். ஒரு கார் அல்–லது இரு–சக்– கர வாக– ன ம் என்– ற ால் பிரேக் எஞ்– சி ன், பவர் எஞ்–சின் என நேர–டி–யா–கப் பார்த்து அதன் பாகங்–கள் அவற்–றின் செயல்–பாடு ப�ோன்–ற–வற்றை நேர–டி–யாக அந்த மாண– வர்–க–ளால் உணர முடி–யும். ஆனால் ஏர்–கி– ராஃப்டு பாடத்–திட்–டத்–தில் வேலைக்கு வந்த பிறகே பாகங்–கள் பற்–றி–யும் அதன் இயக்–கம் பற்–றி–யும் தெரிய வரும். ‘‘ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் துறை–யில் நுழைந்–த– தும் புதிது புதி–தாக, இது–வரை நாம் கேட்– காத வார்த்–தை–கள், கேட்–காத விச–யங்–கள் இதெல்–லாம் எங்–க–ளுக்கு முத–லில் தடு–மாற்– ற–மாக இருந்–தது. ஏர்–கி–ராஃப்ட் த�ொழில்– நுட்–பம் சார்ந்த அந்த வார்த்–தைகள் – எல்–லாம் படிக்க படிக்க, தேர்–வு–களை எழுத எழுத பழ–கி–வி–டும்” என்–கி–றார். ‘‘எங்–க–ளால் செயல்–மு–றை–யாக பாடங்– களை கற்– று க்– க �ொள்ள முடி– ய ாது. அதற்– கான வச–தி–கள் எங்–கள் துறை–சார்ந்து குறை– வா–கவே உள்–ளது. எல்–லாமே திய–ரி–தான். த�ொழில்–நுட்–பம் சார்ந்த விச–யங்–க–ளை–யும் படித்–தி–ருக்–கி–ற�ோம், வேலைக்கு வந்–த–பின், படித்–த–வற்றை இங்கு பயன்–ப–டுத்தி ஏர்–கி– ராஃப்டை தயா–ரிக்–கும்–ப�ோ–து–தான் எங்–க– ளால் விமான த�ொழில்–நுட்–பத்தை உணர முடி–கி–ற–து” என பாடத் திட்–டம் சார்ந்த நடை–முறை சிக்–கல்–களை – யு – ம் தெரி–வித்–தார். ‘‘ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் மெயின்–ட–னன்ஸ் இஞ்–சி–னி–யர்ஸ் தனி–யாக உள்–ள–னர். நாங்– கள் டிசை–னர்–கள். ஏர்கி–ராஃப்ட் மற்–றும் அதன் பாகங்–களை டிசைன் பண்–ணுவ�ோ – ம்.


சிந்து,ஏர் டிரா–ஃபிக் கன்ட்–ர�ோ–லர் எலக்ட்–ரா–னிக் அண்ட் கம்–யூ–னி–கே–ஷன் ப�ொறி– யி–யல் முடித்–து–விட்டு ஏர் டிராஃ–பிக் கன்ட்–ர�ோல் த�ொடர்–பான RTRI தேர்வு எழுதி இந்–தப் பணி–யில் உள்–ளேன். விமா–னத்தை இயக்–கும் பைலட்டை, விமான நிலைய கட்–டுப்–பாட்டு அறைக்–குள் இருந்து, அவ–ரு–டன் புஷ் டு டாக்கை பயன்–ப–டுத்தி த�ொடர்பு க�ொண்டு, வெளி–யில் நில–வும் தட்ப வெப்ப நிலை, காற்று வீசும் திசை, காற்–றின் வேகம் மற்–றும் அழுத்– தம், விமான ஓடு பாதை–யின் நிலை– ப�ோன்–றவ – ற்றை கவ–னித்து, பிரஸ் டாக் வழியே விமா–னத்தை இயக்– கும் பைலட்–டிற்கு தக–வல் க�ொடுத்து இயக்க வேண்– டும். இது ரிசீவ் அண்ட் டாக் ஃப்ரிக்–வென்சி என அழைக்–கப்–ப–டும். இந்–தப் பணி–யில் இருந்து செயல்–ப–டும் எனக்கு ‘ஏர் டிராஃ–பிக் கன்ட்–ர�ோ–லர்’ எனப் பெயர். நான் இப்–ப�ோது பயிற்சி எடுப்–ப–வ–ராக பணி–யில் உள்–ளேன். தயா–ரிப்பு தவிர பரா–ம–ரிப்–பிற்–கா–க–வும் சில விமா–னங்–கள் எங்–கள் நிறு–வ–னத்–திற்கு வரு– கின்–றன. பரா–ம–ரிப்பு மற்–றும் பெயின்–டிங் வேலைக்–காக பிர–தம – ரு – டை – ய விமா–னம் சமீ– பத்–தில் இங்கு வந்து, பரா–மரி – ப்பு பணி–களை முடித்–துச் சென்–றது. பிர–த–ம–ரின் விமா–னம் பழுது பார்க்–கப்–பட்–டதை முன்–னிட்டு, 10 முதல் 15 தினங்–களு – க்கு எங்–கள் நிறு–வன – த்தை சுற்றி மூன்–ற–டுக்கு பாது–காப்–பும் ப�ோடப்– பட்–டி–ருந்–தது. இது–த–விர தனி–ந–பர் உப–ய�ோ– கிக்–கும் விமா–னங்–க–ளும் பராம–ரிப்–பிற்–காக இங்கு வரு–கின்–றன. கார் மற்–றும் இரு–சக்–கர வாக–னம் மாதிரி பரா–மரி – ப்பை தாம–தம – ா–கச் செய்ய முடி–யாது. குறிப்–பிட்ட காலத்–திற்–குள் கட்–டா–யம் செய்ய வேண்–டும். பெண்–கள் முத–லில் இத்–து–றைக்கு வர மிக–வும் தயங்–கின – ார்–கள். ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் டிசை–னில் பெண்–க–ளுக்கு வேலை வாய்ப்–பு– கள் நிறைய உள்–ளன. 2 வருட அனு–பவ – த்–திற்– குப் பின் பணி உயர்வு கிடைக்–கும். 60 மற்–றும் 70 மாண–வர்–கள் உள்ள ஒரு வகுப்–பில் 5 பெண்–கள்த – ான் இருப்–பார்–கள். இத்–துறை – யி – ல் பெண்–கள் மிகக் குறை–வா–கவே உள்–ள–னர். 500 பேர் வேலை செய்–யும் எங்–கள் கம்–பெனி – – யில் 6 மற்–றும் 7 பெண்–களே உள்–ள�ோம். சமீ–ப– மாக 2 வரு–டங்–க–ளா–கத்–தான் பெண்–களை ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் துறை–யில் வேலைக்கு எடுக்–கி–றார்–கள். 10 பேர் வேலைக்கு எடுத்– தால் அதில் 2 பேர்–தான் பெண்–கள் இருப்– பார்–கள். இந்–நிலை மாற–வேண்–டும். ஆண்– கள் செய்–யும் அத்–தனை வேலை–க–ளை–யும் – ம் செய்–கிற�ோ – ம். பெண்–களு – க்கு இத்– நாங்–களு து–றையி – ல் வேலை–வாய்ப்பை அதி–கப்–படு – த்த வேண்–டும். இதில் பெண்–களு – க்கு பாது–காப்பு இல்லை என தவ–றாக நினைக்–கி–றார்–கள். அப்–படி எது–வும் இந்–தத் துறை–யில் இல்லை. பெண்–கள் தைரி–ய–மாக ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் துறைக்கு வர–லாம்” என்–கிற – ார் அழுத்–தம – ாக.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

ஆட்– ட�ோ – க ேட். கேட்– டை யா, ப்ரோ இ ப�ோன்ற டிசை–னிங் சாஃப்ட்–வேர்–கள் இதற்– கென உள்– ள ன. இங்கு என்– னை த் தவிர க�ோயம்–புத்–தூர் ஹிந்–துஸ்–தான் இஞ்–சி–னி–ய– ரிங் கல்–லூ–ரி–யில் ஏர�ோ–நாட்–டிக்–கல் படித்த கவிதா புர�ொ–டக்–ஸன் இஞ்–சி–னி–ய–ரா–க–வும், ம�ோக–னப்பி–ரியா மெத்–தட்ஸ் இஞ்–சினி – ய – ர – ா–க– வும் உள்–ள–னர். இன்–னும் சில பெண்–க–ளும் வெவ்–வேறு துறை–களி – ல் பணி–யில் உள்–ளன – ர். நாங்–கள் நுணுக்–க–மான அள–வில், மைக்– ரான் அளவு நுணுக்–க–மாக தரம் பார்த்து பாகங்–களை தயார் செய்து தரு–கிற�ோ – ம். 100 சத–வி–கித தரம் வேண்–டும். பறக்–கும்–ப�ோது எந்–தப் பிரச்–ச–னை–யும் வரக்–கூ–டாது. அது ப�ோல பாகங்– களை பார்த்– து ப் பார்த்து தர– ம ா– ன – த ாக செய்– ய – வே ண்– டு ம். அதை எந்த லெவல்ல க�ொடுக்–க–ணும் என்–பதை நாங்–கள்தான் முடிவு செய்–வ�ோம். நாங்–கள் க�ொடுப்–ப–தைத்–தான் தயார் செய்–வார்–கள். T 68 C எனும் ஏர்–கி–ராஃப்டை நாங்–களே தயார் செய்–த�ோம். இஸ்ரோ மற்–றும் சந்–தி– ரா–ய–னுக்கு தேவை–யான பாகங்–கள், ராக்– கெட்–டின் பாகங்–கள், ராக்–கெட் பூஸ்–டர்ஸ், ராணு–வத்–திற்கு பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் விமா– னங்–கள், குட்டி ரக விமா–னங்–கள், யூ.ஏ.விஸ் என அழைக்–கப்–படு – ம் அன்–வான்–டட் ஏரியா வெகிக்–கிள – ான மிலிட்–டரி – க்–குத் தேவை–யான சிறிய அள–வுள்ள பாம் டிடக்சன், குட்டி ரிம�ோட் கண்ட்–ர�ோல் விமா–னங்–கள் மற்–றும் மனி–தர்–க–ளால் செல்ல முடி–யாத இடங்–க– ளுக்கு செல்–லக் கூடிய ஆளில்–லாத குட்டி விமா–னங்–க–ளை–யும் தயார் செய்–கி–ற�ோம். அர–சின் திட்–டங்–க–ளான சி.எஸ்.எல்.வி, பி.எஸ்.எல்.வி ஸ்கின், ராக்–கெட் பாகங்–கள், அரசு நிறு–வ–ன–மான எச்.ஏ.எல் (Hindustan Aeronatical Limited) செயல் திட்–டங்–க–ளான ஏ.எல்.எச், எல்.சி.எச் ஹெலி–காப்–டர்–க–ளு– டைய பாகங்–களை தயா–ரித்–துத் தரு–கிற�ோ – ம்.

71


தேவி ம�ோகன்–

பா

ட்டி ஒருவர் தன் பேரனிடம், “எனக்கு எழுதப் படிக்கத் தெரிந்திருந்தால் பக்தி நூல்களை நானே படித்திருக்க முடியும். இப்போது மற்றவர் உதவியை நாட வேண்டி இருக்கிறது” என்று ஆதங்கப்பட்டிருக்கிறார். இப்படி நம் பாட்டி நம்மிடம் கேட்டிருந்தால் நாம் என்ன ச�ொல்வோம்? “இப்ப ய�ோசிச்சு என்ன பண்றது? அப்பவே படிச்சிருக்கணும்” என்று கேட்டிருப்போம் அல்லது அவருக்குப் படிக்கச் ச�ொல்லிக்கொடுத்திருப்போம். ஆனால் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த ய�ோகேந்திர பங்கர் பள்ளி ஒன்றையே உருவாக்கி அவருக்கு மட்டுமில்லாமல் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த மற்ற பாட்டிகளுக்கும் பாடம் ச�ொல்லிக் க�ொடுக்கிறார்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

72

முதுமையிலும்

கல்


ம கா–ராஷ்டிரா மாநி–லத்–தில், தானே மாவட்–டத்–தில் பங்–கானே எனும் ஊரில், 2016ம் ஆண்டு மார்ச் 8 பெண்–கள் தினத்– தன்று துவங்–கப்–பட்ட இந்த ஒற்றை அறை பள்–ளி–யில் 60 வய–தி–லி–ருந்து 90 வயது வரை உள்ள 27 பெண்–கள் தங்–க–ளது தாய்–ம�ொ–ழி– யான மராத்–தி–யில் எழுத, படிக்க மற்–றும் கணக்–குப் ப�ோட கற்–றுக்–க�ொள்–கின்–ற–னர். இந்த பாங்–கனே ஷில்லா பரி–ஷத் பள்–ளி– யில் இவர்–க–ளுக்–கென்று ப்ரைட் பிங்க் நிற சீருடை மற்–றும் ஒரே மாதி–ரி–யான புத்–த–கப்– பை–கள் க�ொடுக்–கப்–பட்டு பள்ளி முறை–யாக நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இதுதான் இந்தப் பள்–ளி– யின் சிறப்–பா–க–வும் மற்ற முதி–ய�ோர் பள்–ளி– களை விட இந்தப் பள்–ளியை வித்–தி–யா–சப் –ப–டுத்–தி–யும் காட்–டு–கிற – து. ஒற்றை அறை–யில் சின்–ன–தாக ஆரம்– பித்த இந்–தப் பள்ளி இந்த ஆண்டு குடி–ய–ர–சு தினத்–தன்று த�ோட்–டத்–துட – ன் கூடிய பெரிய இடத்–திற்கு மாற்–றப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. இங்கு படிக்– கு ம் ஒரு மாண– வி – யி ன் மகன் பிர–காஷ் ம�ோரே என்–ப–வர் மன–மு– வந்து இந்த இடத்– தைக் க�ொடுத்– தி – ருக்–கி–றார். குடி–ய–ரசு தின விழாவை அந்த இடத்–தி–னை சார்ந்த சிறு பிள்– ளை–களு – ட – ன் இணைந்து க�ொண்–டாடி மகிழ்ந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் அந்த பாட்–டி– – ளை மிகுந்த கள். இது அந்த மூதாட்–டிக சந்–த�ோஷ – த்–திற்–குள்–ளாக்கி இருக்–கிற – து. “இது எனக்கு மிகப்–பெ–ரு–மை–யாக

இருக்–கிற – து. முதிய பெண்–கள் எல்–லாம் இந்த மாதிரி ஒரு விழா– வி ல் பங்– கேற் – ப து அதி– லும் மாண–வி–க–ளாக பங்–கேற்–பது என்–பது மகிழ்ச்–சிக்–கு–ரி–ய–தாக இருக்–கிற – து. என் பாட்டி தன் படிப்–பு குறித்து என்– னி–டம் பேசிய ப�ோதுதான், இப்–படி ஒரு பள்–ளிக்–கான தேவை இருப்–பத – ன் அவ–சிய – ம் புரிந்–தது எனக்கு. இந்த பள்–ளிக்–காக நான் நன்– க�ொடை எது– வு ம் வாங்– கு – வ – தி ல்லை. இது அவ்–வ–ளவு செல–வா–கும் விஷ–யமும்– இல்லை. இந்–தப் பள்ளி என் குழந்தை மாதிரி. இதைப் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டி–யது என் ப�ொறுப்பு, அது–மட்–டுமி – ல்–லா–மல் நான் இதன் ஆசி–ரி–யர், இது என் கட–மை–யும் கூட. மரங்–கள் சூழ்ந்த த�ோட்–டத்–தின் நடு–வில் இப்–பள்ளி இருப்–ப–தால் இந்த சூழ்–நிலை ர�ொம்ப தூய்– மை – ய ா– ன – த ா– க – வு ம் படிப்– ப–தற்–கேற்–ற–படி ரம்–மி–ய–மா–க–வும் இருக்–கி–றது. தற்– ப�ோ து பள்– ளி – யி ன் பரப்– ப – ள வு பெரி– தாகி இருப்–ப–தால் பக்–கத்–துக் கிரா–மத்–துப்


°ƒ°ñ‹

74

பாட்– டி – க – ளு க்– கு ம் இப்– ப ள்– ளி – யி ல் சேர அழைப்பு விடுத்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். இன்–னும் ஒரு எட்டு பேர் இணை– வ ார்– க ள் என்று நம்–பிக்கை இருக்–கிற – –து” என்–கி–றார் பங்–கர். தன் திரு–ம–ணத்–துக்கு பிறகு பங்–கானே வந்த 30 வய–தான ஷீத்–தல் ச�ோர், இந்–தப் பள்ளி ஒற்றை அறை–யில் இருந்த சம–யத்–தி– லி–ருந்து பணி–யாற்–றும் ஆத்–மார்த்–த–மான ஆசி–ரி–யர். “ஒரு வரு–டத்–திற்கு முன்–னர் பங்– கர் சார் என்னை இந்த பாட்– டி – க – ளு க்கு பாடம் ச�ொல்–லித் தர அழைத்–த–ப�ோது சந்– த�ோ–ஷ–மாக இருந்–தது. நான் அவர்–க–ளுக்கு கையெ–ழுத்து ப�ோட, படிக்க, கணக்கு ப�ோட கற்–றுத்–தரு – கி – றே – ன். அவர்–கள் பணி–வும் ஆர்–வ– மும் க�ொண்ட மாண–வி–கள். என்–னு–டைய மாமி–யா–ரும் இங்கு மாண–வி–யாக சேர்ந்து படித்து வரு–கி – ற ார். அத– ன ால் என் கண– வர் இப்–பள்–ளிக்–காக இந்த புதிய இடத்தை க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார். இவற்–றின் கார–ண–மா– கவே இந்த பள்ளி என் மன–திற்கு நெருக்–க– மா–ன–தாக இருக்–கி–ற–து” என்–னும் ஷீத்–தல் பத்–தாம் வகுப்பு படித்–தி–ருக்–கி–றார். அந்–தப் பள்–ளியி – ல் வய–தில் மிக–வும் மூத்த பெண்–மணி சீதா–பாய் தேஷ்–முக். அவ–ருக்கு வயது 90. தன் பள்ளி குறித்து அவர் கூறு–கை– யில், “என் இத்–தனை வருட வாழ்க்–கை–யில் பள்ளிக்கு செல்–லும் வாய்ப்பு கிடைக்–கும் என்று நான் நினைத்– து க் கூடப் பார்த்– த – தில்லை. நான் சிறு வய–தில் இருந்த ப�ோது

எங்–கள் குடும்–பம் மிக வறு–மை–யான நிலை– யில் இருந்–தது. பெண்–களை யாரும் பள்–ளிக்கு அனுப்–ப–வில்லை. அப்–படி ஒரு வாய்ப்பே எங்–க–ளு க்கு வழங்–கப்–ப–ட–வி ல்லை. எனக்– கு சென்ற ஆண்டுதான் இத்–த–கைய புதிய வாழ்க்கை அமைந்–த–து” என்–கிற – ார் பெரு–மி– தம் ப�ொங்க. இவ–ருடை – ய – பேத்தி அனுஷ்கா இவ–ரை பள்–ளிக்கு அழைத்–துச் செல்–வத�ோ – டு இவ–ருக்கு வீட்–டுப் பாடம் எழு–த–வும் உத–வி– யாக இருக்–கி–றார். ‘நாங்க இரண்டு பேரும் சேர்ந்து படிப்– ப�ோ ம். இது எனக்கு ஒரு விளை–யாட்–டு ப�ோல மிக–வும் மகிழ்ச்–சிய – ாக இருக்–கி–ற–து’ என்–கி–றார் அனுஷ்கா. “இங்கு நாங்–கள் எல்–லா–ரும் ஒரே வகுப்– பில் பயில்–கி–ற�ோம். இந்த பள்–ளி–யைச் சுற்றி– உள்ள த�ோட்– ட த்– தி ல் உள்ள ஒவ்– வ�ொ ரு மரக்– க ன்– று – க – ளு ம் ஒவ்– வ�ொ ரு மாண– வி – க – ளின் ப�ொறுப்பு. அதில் அவ–ர–வர் பெயர்– கள் வைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும். எனக்–கு பலா– ம–ரக்–கன்று க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இந்த த�ோட்– ட த்– தைக் கவ– னி ப்– ப து எங்– க – ளு க்கு விருப்–பம – ா–னத – ாக உள்–ளது. எங்–களை வெளி இடங்–களு – க்–கும் பிக்–னிக் அழைத்–துப்–ப�ோக – ப் ப�ோவ–தாக திலிப்ஜி ச�ொல்லி இருக்–கி–றார். நாங்–கள் அதற்–காக ஆர்–வ–மா–கக் காத்–துக்– க�ொ ண் டி ரு க் கி ற�ோ ம் ” எ ன் கி ற ா ர் 65 வய–தான காந்தா பாய். நன்றி: இந்–துஸ்–தான் டைம்ஸ்


ஆசிரியர் தகுதித் தேர்விற்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு

மீ– ப த்– தி ல் ஆசி– ரி – ய ர் தேர்வு வாரி– யம் இந்த ஆண்–டிற்–கான ஆசி–ரி–யர் தகு– தி த் தேர்வு நடத்த முடி– வ ெ– டு த்– து ள்– ளது. அதற்– க ான விண்– ண ப்– ப ம் இணை– யத்–தில் வெளி–யாகி உள்–ளது. அதற்–கான பயிற்சி வகுப்–பு–கள் ஆங்–காங்கே நடக்–கும். சென்–னையி – ல் நீர்–வழி அமைப்–பின் சார்–பில் ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்–வுக்–கான(TET-2017) கட்– ட – ண – மி ல்லா சிறப்பு பயிற்சி வகுப்– பு – கள் 05-02-2017 ஞாயிறு முதல் ஏப்–ரல் 2–0– 17 கடை– சி வரை அனைத்து ஞாயிற்– று க் – கி – ழ – ம ை– க – ளி – லு ம் நடத்– த ப்– ப ட உள்– ள ன.

°ƒ°ñ„CI›

இந்த பயிற்சி பின் வரும் முகவரியில் ந டை – பெ – று ம் . இ தை ந ம் த �ோ ழி க ள் ப ய ன்ப டு த் தி க் க�ொள்ள வே ண் – டு ம் . நேரம்: காலை 10 மணி முதல் மாலை வரை. முக– வ ரி: 291, 4வது பிர– த ான சாலை, பர்மா காலனி, பெருங்–குடி, சென்னை-96. பேருந்து நிறுத்–தம்: பெருங்–குடி. த�ொடர்பு எண்– க ள்: 9444453588, 8056176788, 9489309947, 9943360222, 9840089865, 9790705466, 9176436788, 9884069547

நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிலை மாறும் ஈக�ா!

பிப்ரவரி 16-28, 2017

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

குங்குமம் குழுமத்தில் இருந்து வவளிவரும் பயனுள்ள மாதம் இருமுறை இதழ்

நிலம் சம்்பந்தப்பட்ட அரசுப ்பணிகளுக்கு கம்்்பண்ட ஜிய�ோ சயின்டிஸ்ட அண்ட ஜி�ோலஜிஸ்ட ய்தர்வு வெல்றலை கேவி்ெசன்

எழுதும்

யே்ல யேண்டுமோ? உத்்வகேத் வதாடர்!

நிவாஸ் பி்ரபு எழுதும்

உ்டல்… மனம்… ஈயகோ! உ்ளவியல் வதாடர்

+2

வணிகேவியல் நிபுணர்கேள தரும் விைாத் வதாகுபபு

வேலை ரெடி! எங்்கே..? எத்தறை..? யாருக்கு..?


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

‘அமர தீபம்’ படத்தில்...

76

மன நாட்டிய மேடையில்

நடமிடும் பெண்ணே…


த்மினி கதாநாயகியாக திரையில் நுழைந்த காலகட்டத்தில் அஞ்சலி தேவி, பானுமதி, ச�ௌகார் ஜானகி, கண்ணாம்பா, ஜி.வரலட்சுமி, எஸ்.வரலட்சுமி, சாவித்திரி என சுந்தரத் தெலுங்கில் ‘மாட்லாடிய’ கதாநாயகிகள், குணச்சித்திர நடிகைகளின் ஆதிக்கமே க�ோல�ோச்சியது. இவர்களுடன் சேர நன்னாட்டு இளம் மங்கைகளாக மலையாளம் பேசி நுழைந்தவர்கள் பத்மினியும் லலிதாவும். கலையுலகம் ம�ொழிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை இவர்கள் இருவரின் வருகையும் அவர்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றியும் உறுதி செய்தது. திரையுலக ஜ�ோதியில் பத்மினியும் ஐக்கியமானார். பெரும் பேரும் புகழையும் மிகக் குறைந்த காலத்தில் அறுவடை செய்தார்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

வீடு’ சாவித்திரி, ‘தில்லானா ம�ோகனாம்பாள்’ சாதனை படைத்த ஜ�ோடி சிவாஜி - பத்மினி ம�ோகனா இவர்களெல்லாம் சாகாவரம் மணமகளாய் திரையில் நுழைந்தாலும், பெற்றவர்கள். நகைச்சுவை நடிப்பிலும் அப்படத்தில் அந்தக் கதாநாயகி படும்பாடு தன்னால் ஈடு க�ொடுக்க முடியும் என ச � ொல ்ல த் தர ம ன் று . பெ ரு ம்பா லு ம் ’கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி’, பத்மினியின் ஆரம்ப காலப் படங்களில் ‘ராஜா ராணி’ ப�ோன்ற படங்களில் அ வ ரு ட ன் ந ா ய க ன ா க ந டி த்த நிரூபித்தவர். ‘பணம்’ படத்தின் சஹஸ்ரநாமம், டி.எஸ்.பாலையா, வழியாக ஒன்றிணைந்த இவர்கள் சி த் தூ ர் வி . ந ா கை ய ா , க ே . ஆ ர் . இருவரும் வயது முதிர்ந்த பின் ர ா ம ச ா மி , எ ஸ் . வி . சு ப ்பை ய ா நடித்த படம் ‘லட்சுமி வந்தாச்சு’. அ னை வ ரு ம் வ ய தி ல் மூ த்த இ து வே இ வ ர்க ள் இ ரு வ ரு ம் கலைஞர்கள். இளம் கதாநாயகனாக இ ணைந் து ந டி த்த இ று தி ப் ப த் மி னி யு ட ன் மு த ன் மு த லி ல் படமும் கூட. இணைந்தவர் அப்போதைய புதுமுகம் சிவாஜியின் மறைவுக்குப் பிறகு, ‘சிவாஜி’ கணேசன். கலைவாணர் தனக்கு அவருடன் ஆத்மார்த்தமான எ ன் . எ ஸ் . கி ரு ஷ ்ண ன் த ய ா ரி த் து ஒரு காதல் இருந்தது என்பதை இயக்கிய ‘பணம்’ படத்தின் வழியாக பா.ஜீவசுந்தரி ப த் மி னி த ன் இ று தி ஆ ண் டு இந்த ஜ�ோடி ஒன்று சேர்ந்தது. படம் களில் வெளிப்படையாக ஒப்புக் பெரிதாக ஓடவில்லை என்றாலும், க�ொண்டார். ச மூ க அ வ ல ங ்களை ‘ ப ண ம் ’ எ ள் ளி மிகை நடிப்பின் ஒரு திரி நகையாடியது. சிவாஜிக்கு நாயகியாக ஒருபுறம் நடிப்பில் இந்த ஜ�ோடி அதன் பின் தமிழ்த் பி ர ம ா த ப ்ப டு த் தி ய அ தே நேர த் தி ல் , தி ர ை யு ல கி ல் பெ ரு ம் ச ா தனை க ள் சிவாஜி ப�ோன்றே மிகை நடிப்பும் அவரை பலவற்றையும் நிகழ்த்திக் காட்டியது. அறியாமலே அவருக்குள் வந்து இணைந்து ப�ொருத்தமான ஜ�ோடியாகத் தமிழ்த் க�ொ ண ்ட து . ப�ொ து வ ா க வே இ ங் கு திரைப்பட ரசிகர்கள் மனதார ஏற்றுக் காட்சிப்படுத்தலை விட வசனங்களுக்கே க�ொண்டார்கள். சிவாஜியுடன் அதிகப் முக்கியத்துவம் அளித்ததன் விளைவாக ப ட ங ்க ளி ல் இ ணைந் து ந டி த்த வ ரு ம் பல நடிகர், நடிகைகளிடமும் தவிர்க்க ப த் மி னி த ா ன் . த�ொ ட ர் ந் து ‘ அ ன் பு ’ , முடியாமல் வந்து சேர்ந்த ஒரு திரி அது. ‘கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி’, நாடகம் க�ொடுத்த க�ொடையென்றும் ‘இல்லற ஜ�ோதி’, ‘ராஜாராணி’, ‘மரகதம்’, வசனங்களை ச�ொல்லலாம். ‘புதையல்’, ‘தூக்குத் தூக்கி’, ‘தங்கப்பதுமை’ காதலின் புதிய பரிமாணம் ச�ொன்ன எதிர்பாராத ‘அமர தீபம்’, ‘தில்லானா ம�ோகனாம்பாள்’, படம் ‘விளையாட்டுப்பிள்ளை’, ‘வியட்நாம் வ ழக்க ம ா க அ க்கால த் து த மி ழ் ப் வீடு’ என அந்த ஜ�ோடி அளித்த படங்கள் படங்களில் (இப்போது மட்டும் என்ன அனைத்துமே அக்காலத்து ரசிகர்களுக்கு வாழ்ந்தது என்று கேட்பது புரிகிறது. ம ட் டு ம ல ்ல , இ ந ்த க் க ா ல த் து க் கு ம் இப்போதுதான் வலிப்பு வந்தது ப�ோல ஏற்ற ப�ொக்கிஷங்கள். பெரும்பாலும் ஆடிப்பாட வெளிநாட்டுக்குப் பறந்து சிவாஜியுடன் அவர் நடித்த படங்களில் பல விடுகிறார்களே…) காதலனும் காதலியும் படங்கள் மறக்க இயலாதவை. ‘வியட்நாம்

77


‘தில்லானா ம�ோகனாம்பாள்’ படத்தில்...

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

78

புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வைகை, சாத்தனூர் இ ன்ன பி ற அ ணைக்க ட் டு க ளி லு ம் , பூங்காக்களின் செயற்கைத் த�ோட்டங் களிலும் ஓடிப் பிடித்துக் காதல் டூயட் பாடிக்கொண்டிருந்தப�ோது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு காதல் கதையை, தன் எழுத்தில் உருவாக்கியவர் தர். ஆம்… தமிழ் ரசிகர்கள் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு படம் ‘எதிர்பாராதது’. உயிருக்குயிராய்க் காதலித்தவனை மணக்க முடியாமல், அவனது தந்தைக்கு இரண்டாம் தாரமாக வாழ்க்கைப்படும் துயரம் நிறைந்த சூழலை எதிர்கொள்ளும் இளம் பெண்ணாக பத்மினி நடித்தார். கண் பார்வையிழந்து, தன் காதலியே தன் சிற்றன்னை என்பதை அறியாத அப்பாவிக் காதலனாக சிவாஜி. மகனின் காதலியை மணக்க நேர்ந்தது தெரிய வந்தபின் உயிரை விடும் அப்பா நாகையா. இவர்களுக்குள் நிகழும் உணர்வுப் ப�ோராட்டம் தமிழ் சினிமா அதுவரை காணாத ஒரு ரசவாதம். வித்தியாசமான கதை ச�ொல்லலில் இப்படம் 1954ல் பெரும் வெற்றியைப் பெற்றது. அழகாக நடனமாடுவதுடன் அற்புதமாகவும் தனக்கு நடிக்க வரும் என்பதை பத்மினி நிரூபித்த படம் இது. ‘சிற்பி செதுக்காத ப�ொற்சிலையே…..’ என ஏ.எம். ராஜா, ஜிக்கி குரல்களில் இருமுறை படத்தில் இரு வேறு நிலைகளில் ஒலிக்கும் இப்பாடல் என்றும் மனதில் தங்கி விட்ட ஒரு அற்புதமான

கானம். இரவு நேரத் தாலாட்டுகளின் வரிசையில் இப்பாடலுக்கும் ஓர் நிரந்தர இடமுண்டு. அ ன் பி ன் பி டி யி ல் சி க் கி ய அ ண் ணி யு ம் க�ொழுந்தனும் 1955ல் வெளியான ‘மங்கையர் திலகம்’ பத்மினியின் புகழ் மகுடத்தில் பதிக்கப்பட்ட மற்றோர் நல்முத்து. சிறு வயது க�ொழுந்தனை வளர்த்து ஆளாக்கும் அண்ணி பாத்திரம் பத்மினிக்கு. குருவி தலையில் வைத்த பனங்காயைப் ப�ோல, அழுத்தமான ஒரு பாத்திரம். ‘எதிர்பாராதது’ படத்தில் முன்னாள் காதலனின் சிற்றன்னை என்றால் இப்படத்தில் அன்பும் கருணையும் ஒருங்கே அமைந்த குணவதியான அண்ணி தனக்குப் பிள்ளை இல்லாத குறையைக் க�ொஞ்சமும் உணராமல் க�ொழுந்தனையே தன் மகனாய் என்ணி வளர்த்து ஆளாக்கி, அவனுக்குத் திருமணமும் செய்து வைத்து அவன் மகனையும் வளர்க்கும் ப�ொறுமைசாலியாக, ஓரகத்தி (எம்.என்.ராஜம்) ‘மலடி’ என நெ ரு ப ்பெ ன அ ள் ளி க் க�ொ ட் டு ம் வார்த்தைகளைப் ப�ொறுக்க முடியாமல், அதை வெளிக்காட்டிக் க�ொள்ளாமல் உள்ளுக்குள் குமைந்து மருகும் பெண்ணாக, படம் பார்க்கும் பெண்களைக் கண்ணீர்க் குளத்தில் மிதக்க விட்டு விடுவாரே….. இ ம்மா தி ரி ய ா ன க ா ட் சி க ளு ம் வ ச ன ங ்க ளு ம் தி ர ை ப ்ப ட ங ்க ளி ல் இடம்பெறும் வரை ‘மாத�ொரு பாகன்’


ராணிக் கதைகளில்தான் இருவரும் அதிகப் படங்களில் இணைந்து நடித்தார்கள். அதிலும் ‘ராஜா தேசிங்கு’ படத்தில் பத்மினிக்கு ஜ�ோடியாக நடித்தவர் எஸ்.எஸ். ராஜேந்திரன். சமூகப் படங்களில் இருவரும் அதிகமாக இணைந்து நடிக்கவில்லை. கதாநாயகியாக நடித்த காலம் முடிந்த நிலையில் சாப்பாட்டுக் கூடைக்காரி பார்வதியாக குணச்சித்திர பாத்திரம் ஏற்று நடித்த ‘ரிக்‌ ஷாக்காரன்’ படம் மட்டுமே சமூகப்படம். ஜல்லிக்கட்டுக் காளையை வளர்த்த வெள்ளையம்மா அப்போதைய திரையுலக மும்மூர்த்திகள் என அறியப்பட்ட இருவருடன் நடித்த பின், மூன்றாமவரான ஜெமினி கணேசனுடனும் பல படங்களில் இணைந்து நடித்தார். அ தி ல் கு றி ப் பி ட த்தக்க ப ட ங ்க ள் ‘வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்’, ‘மீண்ட ச�ொர்க்கம்’, ‘வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன்’. ஜெமினியின் பிரமாண்ட தயாரிப்புகளில் ஒ ன் று த ா ன் ‘ வ ஞ் சி க்க ோட்டை வாலிபன்’. அரசகுமாரியாக இருந்தாலும் சூழ்ச்சிக்காரர்களால் வஞ்சிக்கப்பட்டு, படம் முழுதும் ஒரு நாட�ோடிப் பெண்ணாகவே ஓடிக் க�ொண்டிருப்பார். அரசாட்சியைக் காப்பாற்றும் புரட்சிக் குழுவின் முக்கிய ப ா த் தி ர ம் . பல தி ரு ப ்ப ங ்களை யு ம் , எதிர்பாராத நிகழ்வுகளையும் க�ொண்ட

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

தப்பாமல் நினைவில் வந்து ப�ோவதையும் தடுப்பதற்கில்லை. கலாசாரக் காவலர்களும் வாய் வார்த்தைகளிலேயே அமிலத்தை அள்ளித் தெளிப்பவர்களும் இருக்கும் வரை எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் என்றென்றும் நினைவில் நிற்பார். சிரஞ்சீவியான நீல வண்ணக் கண்ணன் எ த்தனைய�ோ ப ட ங ்க ளி ல் பல அண்ணிகளை பார்த்தாயிற்று. பத்மினியின் இந்த அண்ணி அவதாரம் என்றும் நினைவில் நிற்கும் ரகம். அதிலும் க�ொழுந்தனின் மகனை ஆசை தீரக் குளிப்பாட்டி, சீராட்டி, பாராட்டி, ச�ோறூட்டும் காட்சியும், பால சரஸ்வதியின் குரலில் அவர் பாடும் ‘நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா…. நீ ஒரு முத்தம் தாடா….’ தாலாட்டும் சிரஞ்சீவித் தன்மை வாய்ந்தது. தாலாட்டுப் பாடல்களில் இன்றைக்கும் முதலிடம் வகிக்கும் அந்தப் பாடல் பல தாய்மார்களால் பாடப்படுவது. அது என்னவ�ோ, தாலாட்டுப் பாடல்கள் பாடுவதற்கு என்று பால சரஸ்வதிக்கு மட்டுமே அதிக வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. ஆடற்கலை ஆடவருக்கும் ப�ொருந்தும் சிவாஜியுடன் நடிப்பதைத் த�ொடர்ந்து தமிழ்த்திரையின் மற்றோர் புகழ் முகமான எ ம் . ஜி . ஆ ரு ட னு ம் பல ப ட ங ்க ளி ல் இணைந்து நடித்தார். ‘மதுரை வீரன்’ அதில் முதன்மையான படம். ‘ஏய்ச்சுப் பிழைக்கும் த�ொழிலே சரிதானா… எண்ணிப் பாருங்க…’ என்று குறவன் - குறத்தியாகத் தெருவில் ஆ டி ப் ப ா டு ம் க ா ட் சி யை ர சி க்காத மனங்கள்தான் ஏது? இந்தப் படம் மட்டுமல்லாமல், ‘மன்னாதி மன்னன்’ படத்திலும் ‘கலைய�ோடு பிறந்தது உண்மை’, ‘ஆடாத மனமும் உண்டோ’ என ஆடித் தீர்த்தவர். இப்படத்தில் எம்.ஜி.ஆர்., –பத்மினி இருவருக்கும் இடையிலான ஒரு நடனப் ப�ோட்டியும் உண்டு. ப�ொதுவாகவே, எம்.ஜி.ஆர். சிறப்பாக நடனம் ஆடக்கூடியவர் என்பதைப் பல படங்களில் நிரூபித்தவர். உ ட ன் ஆ டு ப வ ர் ந ட ன க்கலை யி ல் சிறந்தவர் என்றால், அதற்கேற்ப சிறப்பான பயிற்சிகளை எடுத்துக் க�ொள்பவர். நாயகி உண்மையாகவே நாட்டியத்தில் கரை கண்டவராக இருந்தாலும், நாயகனிடம் த�ோற்றுப் ப�ோக வேண்டுமென்பது வழக்கம் ப�ோல தமிழ் சினிமாவின் தலைவிதி. அந்த விதிக்கு உட்பட்டு, இப்படத்தில் பத்மினியும் எம்.ஜி.ஆரிடம் த�ோற்றுப் ப�ோவார். நாட்டியத்தில் மட்டுமல்லாமல், கதைப்படி காதலிலும் த�ோற்றுப் ப�ோகும் அவர், படத்தின் இறுதியில் புத்த மதத்தைத் தழுவிய ஒரு பிக்குணியாகத் த�ோன்றுவார். ‘ வி க் கி ர ம ா தி த்த ன் ’ , ‘ ர ா ஜர ா ஜ ன் ’ ‘ராஜா தேசிங்கு’, ‘ராணி சம்யுக்தா’, ‘அரசிளங்குமரி’ என பெரும்பாலும் ராஜா

79


ராமச்சந்திரன் - பத்மினி

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

80

படம். இதில் மறக்க முடியாத ஒன்று, வைஜெயந்தி மாலாவும் இவரும் ஆடும் ப�ோட்டி நடனம். வில்லன் வீரப்பாவின் ‘சபாஷ்... சரியான ப�ோட்டி’ சாகா வரம் பெற்ற வசனம் என்பதில் எந்தச் சந்தேகமும் இல்லை. முதுகில் கத்திக்குத்து பட்டு மயங்கிக் கிடக்கும் காதலனைப் படகில் ஏற்றி, மடியில் படுக்க வைத்துக்கொண்டு, துடுப்பு வலித்தவாறே பி.லீலாவின் குரலில் அவர் பாடும் ‘வெண்ணிலவே தண்மதியே என்னுடனே வா…வா…’ என்ற ச�ோக ரசம் ததும்பும் காதல் பாடலும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடியது. ‘வீரபாண்டிய கட்டப�ொம்மன்’ படத்து வெள்ளை ய ம்மாளை ம றக்கல ா ம ா ? ஜல்லிக்கட்டுக் காளையை வளர்க்கும் வீ ர ப ்பெண் , ‘ அ ஞ ்சாத சி ங ்க ம் எ ன் க ா ளை , அ து ப ஞ ்சா ய் ப் பறக்க விடும் ஆளை’ என்று வீராப்பு பேசும் பெ ண ்ணா யி ற ்றே … . இ ப ்போதை ய ஜ ல் லி க்க ட் டு ப் பி ர ச ்னை க ளு க் கு ம் ப�ொருந்தும் அருமையான ஒரு பாடல் அது. படத்தின் இறுதியில் ப�ோர்க்களத்தில் புகுந்து பிரிட்டிஷ் படையதிகாரியைக் க�ொல்லும் காட்சிகளிலும் சிலிர்க்க வைப்பார். காதல், குறும்பு, வீரம், இளமை, கணவனை இழந்த பின் கலக்கம் என எல்லாமும் கலந்து ஜ�ொலித்த பாத்திரம் வெள்ளையம்மா. நம் வீட்டுப் பெண்ணாக….. க ே . எ ஸ் . க �ோப ா ல கி ரு ஷ ்ண ன் இயக்கத்தில் பக்கம் பக்கமாக வசனங்களைப் பேசி நடித்த ‘தெய்வப்பிறவி’, ‘சித்தி’ படங்களைக் குறிப்பிடலாம். ’தெய்வப்பிறவி’ யில் வறுமையில் உழலும் ஒரு அடித்தட்டுப் பெண்ணாகத் தலையில் கல், மண் சுமக்கும் சித்தாளாகத் த�ோன்றினாலும் அவரது த�ோற்றம் நம்மை அவ்வாறு நினைக்கவிடாது. கணவனுக்கும் தம்பிக்கும் இடையிலான சர்ச்சையில் இருதலைக்கொள்ளியாகத் தடுமாறுவதில் த�ொடங்கி, கணவன் மீது கை நீட்டும் தம்பியை, குடையைப் பிடுங்கி விள ா சு வ திலாக ட்டும் ந ம் அ ன்றா ட

வாழ்க்கையில் நாம் காணும் பெண்களை அப்படியே கண் முன்பாக நிறுத்தி விடுவார். பிறந்த வீட்டுக்கும் புகுந்த வீட்டுக்கும் இ டை யி ல் ஏ ற ்ப டு ம் பி ண க் கு க ளி ல் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படுபவர்கள் பெ ண ்க ள் . அ வ ர்க ளி ன் பி ர தி த ா ன் இப்படத்தின் கதாநாயகி தங்கம். கண்ணுறக்கம் தவிர்த்த மீனாட்சி மற்றோர் படமான ‘சித்தி’யில் பல மி கை ப ்ப டு த்தல்க ள் இ ரு ந ் தா லு ம் , காலந்தோறும் பெண் படும் பாட்டை பல்வேறுபட்ட வயது நிலைகளில் உள்ள பெண் ப ா த் தி ர ங ்க ளி ன் வ ழி ய ா க க் காட்சிப்படுத்தியிருந்தாலும், பெண் நிலை சார்பு க�ொண்ட படமாக இதனைக் கு றி ப் பி ட மு டி ய ா து . ஆ ன ா லு ம் , பத்மினியின் பாத்திரம் மிக வித்தியாசமாக உ ரு வ ா க்க ப ்ப ட் டி ரு க் கு ம் . த�ோ ளு க் கு மேல் வளர்ந்த மகன், மகள், அடுத்தடுத்து ந ண் டு ம் சி ண் டு ம ா க கை க் கு ழ ந ்தை வரை குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு, மறுமணம் செய்து க�ொள்ளும் ப�ொறுப்பற்ற கணவனின் இரண்டாம் தாரமாக, பெறாத அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் தாயாக அவர் நடித்திருப்பார். இரவு நேரங்களில் கணவன் க�ொடுக்கும் த�ொந்தரவுகளை தவிர்க்க குழந்தைகளுடன் ஐக்கியமாவதும் வயதில் மூத்தவளான மாமியாரையும் ஒரு குழந்தையாகவே எண்ணி நடத்துவதுமான அற்புதமான வார்ப்பு அந்த மீனாட்சி. ‘காலமிது காலமிது கண்ணுறங்கு மகளே…. காலமிதைத் தவற விட்டால் தூக்கமில்லை மகளே…’ எனத் தாலாட்டித் தூங்க வைக்கும் த ா ய் , க ன்ணத ா ச னி ன் அ ற் பு த ம ா ன வரிகளில் நம் மனங்களில் என்றென்றும் நிலைத்திருப்பாள் அந்த மீனாட்சி. நிறைவை எட்டிய சகாப்தம் ம�ோகனாம்பாளாக அவர் சலங்கை ஆடியப�ோது வயது 38. ஆனால், ஒரு இளம் பெண்ணையே கண் முன்பாகக் க�ொண்டு வ ந் து நி று த் தி ன ா ர் . சி க்க ல் சண் மு க சுந்தரத்தை விட, அதிகம் படித்த விவேகி,

‘வியட்நாம் வீடு’ படத்தில்...


‘விக்கிரமாதித்தன்’ படத்தில்... விருது, சினிமா ரசிகர் சங்கம் அளித்த விருதினை நான்கு முறை பெற்றுள்ளார். தமிழக அரசின் கலைமாமணி விருது, ஃபிலிம் ஃபேர் விருது, ரஷ்யத் தலைநகர் மாஸ்கோவில் அளிக்கப்பட்ட சிறந்த பரத நாட்டியக் கலைஞர் விருது, அத்துடன் பத்மினியைக் க�ௌரவிக்கும் விதத்தில் ரஷ்யா சிறப்பு தபால்தலை வெளியிட்டது. மீண்டும் தாய் மண்ணில்…. கணவரின் மறைவுக்குப் பின் அமெரிக்க மண்ணை விட்டு மீண்டும் இந்தியா வந்து சேர்ந்தார். அவரது சக�ோதரரின் மகள் நடிகை ஷ�ோபனா பத்மினியின் நடன வாரிசாகவே திகழ்கிறார். இங்கு பழைய நண்பர்கள், உறவினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிக்க விரும்பிய அவருக்கு வயதும் காலமும் ஒத்துழைக்கவில்லை. மிக விரைவாக தாய் மண்ணையும் விட்டு 2006ம் ஆண்டு மறைந்து ப�ோனார். அவர் காலமான செய்தி த�ொலைக்காட்சியில் ச�ொல்லப்பட்டப�ோது நம்பவே முடியாத அளவுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. ‘அவ்வளவு வயதாகி விட்டதா பத்மினிக்கு?’ என்றே த�ோ ன் றி ய து . ஆ ம் … எ ந ்த நேர மு ம் த�ொலைக்காட்சியின் அலைவரிசைகள் த�ோறும் இளமையான த�ோற்றத்தில் நம் வீட்டுக் கூடத்துக்குள் நம் முன்பாக ஆடிப் பாடி நடித்துக் க�ொண்டிருக்கும் அந்த நாட்டியத் தாரகை எப்போதும் இளம் பெண்ணாக நம் கண் முன்னால் சிரஞ்சீவியாக வாழ்வதாகவே த�ோன்றுகிறது. எப்போதும் கலைஞர்களுக்கு வயதும் மூப்பும் இல்லை. எங்கள் மன நாட்டிய மேடையில் என்றும் நீ ஆடிக்கொண்டிரு பெண்ணே….! (ரசிப்போம்!)

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

அறிவாளி, சமய�ோசிதமாக ய�ோசிக்கத் தெரிந்தவள் ம�ோகனா. ஆனால், தான் கற்ற வித்தையைத் தவிர வேறு ஏதும் அறியாத முன்கோபக்கார, சந்தேக புத்திக�ொண்ட, ஈக�ோ பிடித்த நாதஸ்வர வித்வானை மனதார ஏற்றுக் க�ொள்ளும் ம�ோகனா அக்காலப் பெண்களின் ஒரு முன்மாதிரி. அப்படத்துக்காக மாநில அரசின் சிறந்த நடிகைக்கான விருதையும் அவர் பெற்றார். இந்தப் படத்துக்குப் பின் பத்மினியின் சகாப்தம் ஏறக்குறைய முற்றுப் பெற்றது என்றே ச�ொல்லலாம். இதற்குப் பின்னும் அவர் பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும், அவரை விட இளைய கதாநாயகிகள் முன்னணிக்கு வரத் த�ொடங்கியதால், அ வ ரு ம் ப ட ங ்களை க் கு றை த் து க் க�ொண்டார். இந்தியிலும் ஜ�ொலித்த நட்சத்திரம் தமிழைப் ப�ோலவே ஏராளமான இந்திப் படங்களிலும் ஜ�ொலித்தார். இந்திய – ரஷ்யக் கூட்டுத் தயாரிப்பில் உருவான ‘பரதேசி’, ‘வஞ்சிக்கோட்டை வாலிபன்’ இந்திப் பதிப்பு ‘ராஜ் திலக்’, ‘ஜிஷ் தேஷ் மே கங்கா பெஹ்தி ஹை’, சித்தி படத்தில் இந்தி வடிவம் ‘பெண்’ என பல படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்தார். ’ ப த் மி னி ஸ்பெ ஷ ல் ’ எ ன் று ர யி ல்க ளு ம் பேருந்துகளும் திரையுலகில் உச்சத்தில் இருக்கும்போதே 1961ல் திருமண பந்தத்தில் ஈடுபட்டார். க ேர ள ா வி ல் கு ரு வ ா யூ ர் க �ோ யி லி ல் நடைபெற்ற இவரது திருமணத்துக்காக ‘பத்மினி ஸ்பெஷல்’ என்று ரயில்களும் பே ரு ந் து க ளு ம் இ ய ங் கி ய தி லி ரு ந ்தே மக்களின் மனங்களில் பத்மினி செலுத்திய செல்வாக்கு புரியும். திருமணத்துக்குப் பின்னும் பல படங்களில் நடித்து வெற்றிப் படங்களாக்கினார். 70கள் வரை படங்களில் நடித்தவர், கணவரின் மருத்துவத் த�ொழிலின் ப�ொருட்டு நிரந்தரமாக அமெரிக்காவில் குடியேறினார். தான் கற்ற கலையை அங்குள்ள நம் நாட்டுப் பெண்களுக்குக் கற்பிப்பதற்காக நாட்டியப் பள்ளி அமைத்து இயங்கினார். அவ்வப்போது இந்தியா வரும்போதெல்லாம் இங்கு திரைப்பட நண்பர்களின் அன்பு வேண்டுக�ோளுக்கு இணங்கி படங்களில் நடித்தார். வயதான பின்னும் படம் முழுவதும் நடித்தாரென்றால் அது ‘பூவே பூச்சூடவா’ படத்தில்தான். வ ய து க்கே ற ்ற பூ ங ்கா வ ன ம் ப ா ட் டி பாத்திரம். இளம் கதாநாயகியாக நதியா அறிமுகமானாலும் முதன்மைக் கதாநாயகி என்னவ�ோ பத்மினிதான். அவரது திரை வாழ்வில் இது மிக முக்கியமான படம். பாராட்டுகள், விருதுகள், அங்கீகாரங்கள்... தமிழக அரசின் சிறந்த நடிகைக்கான

81


கி.ச.திலீபன்

?? ?

டவுட் கார்னர்

ண்ட நாட்களுக்கு முன் சைதாப்பேட்டை நீதுரைசாமி சப்வே அருகே ஒரு விபத்தை

நேர டி ய ா கப் ப ா ர ்த்தே ன் . அ ப ்போ து இதயத்துடிப்பு அதிகரித்து படபடப்பு ஏற்பட்டதை உணர்ந்தேன். அதன் பிறகு நான் எப்போது அவ்வழியாகச் சென்றாலும் விபத்து நடந்த இடத்தைப் பார்க்கும்போது கைகள் நடுங்கி, இதயப் படபடப்பு அதிகரிக்கிறது. இதனாலேயே நான் அவ்வழியே செல்வதைத் தவிர்த்து விடுகிறேன். இது என்ன பிரச்னை? இதற்கு தீர்வு என்ன?

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

82

- அ.தீபிகா, சென்னை. அதே படபடப்புக்கு ஆளாவார்கள். இதன் பதிலளிக்கிறார் உளவியல் மருத்துவர் காரணமாகவே தங்களைப் படபடப்புக்கு ஜெயக்குமார்... ஆ ள ா க் கு ம் நி னைவை த் தூ ண் டு கி ற ‘‘இதை நாங்கள் post dramatic stress நிகழ்வுகள்/ இடங்களை புறக்கணிக்க disorder என்று ச�ொல்வோம். சுனாமி, ஆரம்பித்து விடுவார்கள். உதாரணத்துக்கு வெள்ளம் ப�ோன்ற பேரிடரில் சிக்கி ச�ொன்னோமென்றால் சுனாமியைப் பார்த்த மீ ண ்ட வ ர ்க ளு க் கு ம் , த னி ப ்ப ட ்ட அதிர்ச்சியில்இப்பிரச்னைக்குஆளானவர்கள் முறையில் விபத்து, பாலியல் வன்முறைக்கு கடலுக்குச் செல்ல மாட்டார்கள். இரவு ஆளானவர்களுக்கும் இப்பிரச்னை ஏற்படும். நேரத்தில் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானவர் விபத்து, பேரிடர் மற்றும் குற்றச்செயல்களால் குறித்து செய்தி வாயிலாக அறிந்தவர்கள் பாதிக்கப்படாவிட்டாலும் நேரடியாகவ�ோ, இரவில் வெளியே செல்வதையே தடுத்து த�ொல ை க்காட் சி வ ா யி ல ா கவ�ோ விடுவர். இதன் காரணமாக இவர்களுக்குத் ப ா ர ்ப்ப வ ர ்க ளு க் கு ம் இ ப் பி ர ச ்னை தூ க ்க ப் பி ர ச ்னை யு ம் ஏ ற ்ப ட ல ா ம் . ஏற்படலாம். அமெரிக்காவில் நடந்த இப்பிரச்னைக்கு ஆளானவர்களுக்கு மன இ ர ட ்டை க�ோ பு ர த் த ா க் கு தல ை அழுத்தத்துக்குக் க�ொடுக்கும் selective serotonin த�ொலைக்காட்சியில் மட்டுமே பார்த்த reuptake inhibitor, கவுன்சிலிங், மனதை பலர் இ ப் பி ர ச ்னை க் கு ஆ ள ா கி ன ர் . ஆற்றுப்படுத்துவதற்கான பயிற்சி ஆகியவை அ வ ர ்க ளு க் கு இ ப் பி ர ச ்னையை வழங்கப்படும். eye movement desensitization ஏற்படுத்திய விபத்தில�ோ, பேரிடரில�ோ reprocessing எனும் ஹிப்னாடிசம் ப�ோன்று தான் நேரடியாக பாதிக்கப்படாவிட்டாலும் அவர்களின் பழைய நினைவுகளுக்கு தானே பாதிக்கப்பட்டதைப் ப�ோல் உணர்வர். க�ொண்டு சென்று அவர்களுக்கு பாதிப்பை எதாவது ஆபத்து வந்து விடும�ோ ஏற்படுத்திய நினைவின் மீதான என்கிற தயார்நிலை (hyper vigilance), பயத்தைப் ப�ோக்கும் சிகிச்சையும் அது குறித்து படபடப்புக்கு ஆளாதல் அளிக்கப்படும். மனதில் அழுத்தி (hyper arousal) மேலும் உணர்ச்சியற்ற வைத்திருக்கும் அந்நினைவுகளை தன்மை (emotional numbing) ஆகியவை வெளியே க�ொண்டு வர அது குறித்து post dramatic stress disorderக்கான அவர்களை பேச வைப்போம். அறிகுறிகளாகும். விபத்து, பேரிடரில் குழந்தைகள் என்றால் பாதிப்புக்கு பாதிக்கப்பட்ட ப�ோத�ோ, அதைப் ஆளான நினைவை படம் வரையச் பார்த்த ப�ோத�ோ ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி ச�ொல்லி அதன் மூலம் அந்நிகழ்வின் திரும்பவும் அதே உணர்வுடன் மீதான படபடப்பை ப�ோக்கலாம்’’ அ வ ்வ ப ்போ து நி னை வு கள ா க என்கிறார் ஜெயக்குமார். வந்தெழும்பும். அப்போது அவர்கள் டாக்டர் ஜெயக்குமார்


கறிவேப்பிலையை

தூக்கி எறிபவரா நீங்கள்? ப�ொதுநறு–வமா–ணக த்–திஉற்–கணா–கவி–வும்,ல்

சுவைக்– க ா– க – வு ம் சேர்க்– க ப்– ப – டு ம் கறி– வேப்–பி–லையை அனை–வ–ரும் தூக்கி எறிந்–து–வி–டுவ�ோ – ம். ஆனால் அந்த கறி– வேப்–பி–லையை தின–மும் காலை–யில் – க சாப்–பிட்டு வெறும் வயிற்–றில் பச்–சையா வந்–தால் என்ன நன்–மை–க–ளெல்–லாம் கிடைக்–கும் என்று பார்ப்–ப�ோம்.

 இதய ந�ோய் கறி– வ ேப்– பி லை உட– லி ல் தேங்– கி – யு ள்ள கெட்ட க�ொழுப்–புகளை கரைப்–பத – �ோடு, நல்ல க�ொழுப்–புகளை அதி–க–ரித்து, இதய ந�ோய் மற்–றும் பெருந்–த–மனி தடிப்பு ப�ோன்ற பிரச்–ச–னை–யில் இருந்து பாது–காப்பு தரும்.  செரி–மா–னம் நீண்ட நாட்–கள் செரி–மான பிரச்–சனையை – சந்–தித்து வரு– ப – வ – ர ா– யி ன், அதி– க ா– ல ை– யி ல் வெறும் வயிற்– றி ல் 15 கறி–வேப்–பில – ையை மென்று சாப்–பிட்–டால், செரி–மான பிரச்–ச–னை–கள் நீங்–கி–வி–டும்.  முடி வளர்ச்சி கறி–வேப்–பி–லையை தின–மும் சிறிது உட்–க�ொண்டு வந்–தால், முடி–யின் வளர்ச்–சி–யில் நல்ல மாற்–றத்–தைக் காண்–பத – �ோடு, முடி நன்கு கரு–மைய – ா–கவு – ம் இருப்–பதை உணர்–வீர்–கள்.  சளித் தேக்–கம் சளித் தேக்–கத்–தில் இருந்து நிவா–ர–ணம் பெற, ஒரு டீஸ்–பூன் கறி–வேப்–பிலை ப�ொடியை தேன் கலந்து தின– மும் இரண்டு வேளை உட்–க�ொண்டு வந்–தால், உட–லில் தேங்–கி–யி–ருந்த சளி முறிந்து வெளி–யே–றி–வி–டும்.  கல்–லீ–ரல் பாதிப்பு கறி–வேப்–பிலை உட்–க�ொண்டு வந்–தால், கல்–லீ–ர–லில் தங்–கியு – ள்ள தீங்கு விளை–விக்–கக்–கூடி – ய நச்–சுக்–கள் வெளி– யே–றிவி – டு – ம். மேலும் கறி–வேப்–பில – ை–யில் உள்ள வைட்–ட– மின் ஏ மற்–றும் சி கல்–லீ–ர–லை பாது–காப்–ப–த�ோடு, சீராக செயல்–ப–ட–வும் தூண்–டும். இத்–தனை சிறப்–புகள் பெற்ற கறி–வேப்–பிலை, மனித உட–லின் த�ோழ–மைக்–குரி – ய உணவு வகையாகும். எனவே கறி–வேப்–பில – ை–யினை தூக்கி எறிந்து உதா–சீன – ம் செய்–யக்– கூ–டா–தென குழந்–தைக – ளு – க்கு நாம் ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்து பழக்–கப்–படு – த்–துவ – து நம் தலை–யாய கட–மைக – ளி – ல் ஒன்று.

- குண–லெட்–சுமி, ஓசூர்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

க றி வ ே ப் – பி ல ை இ ல ை – யி ன் மருத்–துவ ர–க–சி–யங்–கள்... வைட்–ட–மின் ஏ, வைட்–ட–மின் பி, வைட்–ட–மின் பி2, வைட்–ட–மின் சி, கால்–சிய – ம் மற்றும் இரும்புச்சத்து ப�ோன்– ற வை கறி– வ ேப்– பி – ல ை– யி ல் நிறைந்–துள்–ளது. கறி–வேப்–பிலையை த�ொடர்ந்து 120 நாட்–கள் பச்–சை–யாக வெறும் வயிற்– றி ல் சாப்– பி ட்டு வந்– த ால் உட–லில் நடை–பெ–றும் மாற்–றங்–கள் இவை:  க�ொழுப்–பு–கள் கரை–யும் காலை–யில் வெறும் வயிற்–றில் 15 கறி–வேப்–பிலை இலையை உட்– க�ொண்டு வந்–தால், வயிற்–றைச் சுற்றி– யுள்ள அதி–கப்–ப–டி–யான க�ொழுப்– பு–கள் கரைந்து, அழ–கான மற்–றும் எடுப்–பான இடை–யைப் பெற–லாம்.  ரத்த ச�ோகை ரத்த ச�ோகை உள்– ள – வ ர்– க ள், காலை– யி ல் ஒரு பேரீச்– ச ம் பழத்– து–டன், சிறிது கறி–வேப்–பி–லையை உட்–க�ொண்டு வந்–தால், உட–லில் ரத்த சிவப்– ப – ணு க்– க – ளி ன் அளவு அதி–க–ரித்து, ரத்த ச�ோகை நீங்–கும்.  சர்க்–கரை ந�ோய் சர்க்–கரை ந�ோயி–னால் பாதிக்– கப்–பட்–டவ – ர்–கள், தின–மும் காலை– யில் கறி–வேப்–பில – ையை பச்–சைய – ாக உட்–க�ொண்டு வந்–தால், ரத்–தத்–தில் உள்ள சர்க்–க–ரை–யின் அளவு சீராக இருக்–கும்.

83


கி.ச.திலீ–பன்

பருவங்களும் மாற்றங்களும்


A

ge is just a number என்று ச�ொல்–வார்–கள். ஆம். வயது என்–பது வெறும் எண்–தான் என்–றா–லும் இது எல்–லா–வற்–றுக்–கும் ப�ொருந்–து–மா? குறும்–புத்–த–னம் மாறாத 9 வய–துக் குழந்தை பெரிய மனு–ஷி–யாகி குத்த வைக்–கி–றாள். அவ–ளுக்கு இதை– யெல்–லாம் எப்–ப–டிப் புரிய வைப்–பது என்று திண–றிப்–ப�ோ–கின்–ற–னர் அவ–ளது பெற்– ற�ோர். வேலைக்–குச் செல்–லும் பெண்–க– ளில் குறிப்–பிட்ட சத–வி–கி–தத்–தி–னர் 30 வய–துக்–கும் மேல்–தான் திரு–ம–ணம் குறித்தே ய�ோசிக்–கின்–ற–னர். பரு–வ–மெய்– தும் வயது குறை–வது ப�ோல் மென�ோ– பாஸ் எனும் மாத–வி–டாய் நின்று ப�ோகும் வய–தும் குறைந்து வரு–கி–றது. இப்–ப–டி– யான கால மாற்–றம் மருத்–துவ ரீதி–யாக ஏற்–றுக் க�ொள்–ளப்–பட – க் கூடி–ய–து– தா–னா? இது குறித்து மகப்–பேறு மருத்–து– வர் க�ௌரி மீனா விளக்–கு–கி–றார்:

இன்–றைக்கு புறச்–சூ–ழ–லில் ஏற்–பட்–டி–ருக்–கும் மாற்–ற–மும், த�ொழில்–நுட்ப வளர்ச்–சி–யும் குழந்–தை–க–ளுக்கு முதிர்ச்–சி–யை க�ொடுத்து விடு–கி–றது. பெரி–ய–வர்– க–ளா–கி புரிய வேண்–டி–ய–தெல்– லாம் குழந்–தைப் பரு–வத்–தி–லேயே புரிந்து க�ொள்–ளு–ம–ள–வுக்கு முதிர்ச்–சி–ய–டை–கின்–ற–னர்.

கடந்த 15 ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்–பெல்–லாம் பெண் குழந்–தை–கள் சராசரி–யாக 14 வய–தில்– தான் பரு–வம – ெய்–தின – ார்–கள். இப்–ப�ோத�ோ 9 வய–தில் கூட பரு–வ–மெய்தி விடு–கி–றார்–கள். மிகக் குறைந்த வய–தில் பெண் குழந்–தை–கள் பரு–வ–மெய்–தி–னால் தலைப்–ப–கு–தி–யில் இருக்– கும் பிட்–யூட்–டரி எனும் சுரப்பி, சிறு–நீ–ர–கத்– துக்கு அருகே இருக்–கும் அட்–ரி–னல் எனும் சுரப்பி மற்–றும் சினை முட்டை உரு–வா–கும் இடம் ஆகி–ய–வற்–றில் ஏதே–னும் கட்டி இருக்– கி–றத – ா? என்று ச�ோதிப்–ப�ோம். முன்பு ப�ோல் தற்–ப�ோது குழந்–தை–கள் ஓடி–யாடி விளை– யா–டு–வ–தில்லை, உட்–கார்ந்–த–ப–டி–யே– தான் இருக்–கி–றார்–கள். இன்–றைய உண–வுப் பழக்–க–மும் இயற்–கைக்–கு புறம்–பா–ன–தாக இருக்–கி–றது. அவர்– கள் உண்–ணும் உண–வி ல் தேவை– யான சத்– து – க ள் இருப்– ப – தி ல்லை. பெரும்–பா–லும் க�ொழுப்–புச்–சத்து, உப்பு, சர்க்– க ரை ஆகி– ய – வையே அதி– க – ள – வி ல் இருக்– கி ன்– ற ன. இத– னால் ஊளைச்– ச – த ை– ய ாக உடல் வளர்ந்து விடு– கி – ற து. குறிப்– பி ட்ட எடையை எட்–டி–ய–தும் பரு–வம – ெய்– டாக்டர் து–வ–தென உட–லுக்கு ஒரு கணக்கு க�ௌரி மீனா

இருக்–கி–றது. இந்த உண–வுப் பழக்– கத்–தா–லும், உடற்–ப–யிற்–சி–யின்–மை– யா–லும் குழந்–தை–கள் குறைந்த வய– தி–லேயே அந்த உடல் எடையை எட்டி விடு– கி ன்– ற – ன ர். குறைந்த வய– தி ல் பரு– வ ம் எய்– தி ய பெண் குழந்–தை–க–ளுக்கு சினைப்–பை–யில் நீர்க்–கட்டி என்–கிற pco இருக்–கி–ற– தா? என்று பார்க்–கிற�ோ – ம். சினைப்– பை–யில் நீர்க்–கட்டி ஏற்–படு – ம்–ப�ோது மாத–வி–டாய் பிரச்னை, கரு உண்– டா–வ–தில் தாம–தம், நீரி–ழிவு, உயர்

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

பரு–வ–மெய்–தல்–

85


இயற்–கையை நாம் புரிந்து க�ொள்–வ–தும், இயற்–கை–யான வாழ்–வி–ய–லுக்–குத் திரும்–பு–வ–துமே எல்–லா–வற்–றுக்–கு–மான தீர்வு. சித்த மருத்–து–வர் காசிப்–பிச்–சை– “எல்லா உயிர்–க–ளும் பரு–வத்–துக்கு வரும் வய–தி–லி–ருந்து 20 மடங்கு வயது வரை

°ƒ°ñ‹

வாழும் என்–ப–து–தான் இயற்–கை–யின் விதி. தென்னை மரம் 5 ஆண்–டு–க–ளில் பாலை விரிக்–கி–றது, 100 ஆண்டு காலம் பழம் க�ொடுக்–கி–றது. பனை–மர– ம் 8-10 ஆண்–டு–க–ளில் பாலை விரிக்–கி–றது. 200 ஆண்–டு–கள் பழம் க�ொடுக்–கி–றது. மாடு–கள் 1 ஆண்–டில் பரு–வத்– துக்கு வரு–கிற – து, 20 ஆண்–டுக – ள் வரை வாழ்–கின்–றன. இந்–தக் கணக்–கின் அடிப்–படை – யி – ல் பார்த்–தால் மனித இனம் 15 வய–தில் பரு–வமெ – ய்–து–கி–றது என்–றால் 300 ஆண்–டு–கள் வாழ வேண்–டும். மனி–தன் இயற்–கை–ய�ோடு இசைந்–தி–ருந்த ப�ோது இவ்–வ–ளவு ஆண்–டு–கள் வாழ்ந்–தி–ருக்–கி–றான். ஆனால் என்–றைக்கு செயற்–கை–யான வாழ்க்–கைக்–குள் தன்னை ஈடு–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டான�ோ அன்–றை–யி–லி–ருந்தே அவ–னது ஆயுட்–கா–லம் குறை–யத் த�ொடங்கி விட்–டது. அது ப�ோல்–தான் பரு–வமெ – ய்–தும் வய–தும் குறைந்து ப�ோயி–ருப்–பது. மின்–சா–ரம் இல்–லாத காலத்– தி–லெல்–லாம் நில–வ�ொ–ளி–யில் ஓடி ஆடி விளை–யா–டு–வார்–கள். இதன் மூலம் நில–வ�ொ–ளியை உள்–வாங்–கினா – ர்–கள். நில–வ�ொளி படப்–பட ஏற்–ப–டும் ஹார்–ம�ோன் தூண்–டு–த–லால் நல்ல உடல் அமைப்–ப�ோடு வளர்ந்–தார்–கள். ஆனால் இன்–றைக்கு எவ–ரும் ஓடி ஆடி விளை–யா–டு–வ–தில்லை. நில–வ�ொ–ளி–யைய�ோ, சூரிய ஒளி–யைய�ோ உள்–வாங்–கு–வ–து– மில்லை. ப�ோக நமது வாழ்–வி–யல் தலை–கீழ் மாற்–றத்–தைச் சந்–தித்–தி–ருக்–கி–றது. அந்–நிய நாட்–டுக் கலப்–பின மாடு–கள் க�ொண்டு வரப்–பட்ட பின் ஏற்–பட்ட விளை–வு–க–ளில் இது–வும் ஒன்று. கலப்–பின மாடு–க–ளின் பாலில் prion எனும் வைரஸ் இருக்–கிற – து. இந்த வைரஸ் உள்ள மாட்–டுப்–பாலை அருந்–துவ – த – ால் பல பின் விளை–வுக – ளை எதிர்–க�ொள்ள

86

ரத்த அழுத்–தம் மற்–றும் இதய பாதிப்–பு–கள் ஏற்–பட – ல – ாம். வய–துக் கணக்கு மாறிப்–ப�ோ–கும்– ப�ோ–துத – ான் இது ப�ோன்ற கட்–டிக – ள் ஏற்–படு – ம். ம�ோச–மான உண–வுப்–பழ – க்–கம், உடற்–பயி – ற்–சி– யின்மை மற்–றும் தூக்–கம் கெடு–தல் ஆகி–யவை இவற்–றுக்–குக் கார–ண–மாக அமை–கின்–றன. இயற்–கை–யான முறை–யில் வளர்க்–கப்–ப–டும் மாட்–டின் பால்–தான் சத்–தைக் க�ொடுக்–கும். ஹார்–ம�ோன் கலப்–புக்கு ஆளான பாலைக் குடிக்–கும்–ப�ோது ஹார்–ம�ோன் மாற்–றங்–கள் ஏற்–பட – த்–தான் செய்–யும். காய்–கறி – க – ள் மற்–றும் பழங்–களை அதி–கம் சேர்த்–துக் க�ொண்டு இறைச்–சியை அள–வாக உட்–க�ொண்–டாலே இது ப�ோன்ற பிரச்– னை – க – ள ை தடுக்க முடி–யும். குறைந்த வய–தில் பரு–வ–மெய்–து–வ–தற்கு உள–வி–யல் ரீதி–யான கார–ணங்–க–ளும் இருக்– கின்– ற ன. பிட்– யூ ட்– ட ரி சுரப்– பி க்கு மேலே இருக்–கும் hypothalamus தான் உணர்–வை– யும், உட– லை – யு ம் இணைக்– கி – ற து. அதில் சுரக்– கு ம் ஹார்– ம�ோ ன்– த ான் உணர்வை பிர–தி–ப–லிக்–கி–றது. குழந்–தை–க–ளுக்கு கட்–டுப்– பாடே இல்–லா–மல் எல்–லா–வற்–றுக்–கு–மான சுதந்–தி–ரத்தை வழங்–கு–வ–தும் சிக்–கல்–தான். இன்–றைக்கு புறச்–சூ–ழ–லில் ஏற்–பட்–டி–ருக்–கும்


மாற்– ற – மு ம், த�ொழில்– நு ட்ப வளர்ச்– சி – யு ம் குழந்–தை–க–ளுக்கு முதிர்ச்–சி–யை க�ொடுத்து விடு–கி–றது. பெரி–ய–வர்–க–ளா–கி புரிய வேண்– டி–ய–தெல்–லாம் குழந்–தைப் பரு–வத்–திலேயே – புரிந்து க�ொள்–ளு–ம–ள–வுக்கு முதிர்ச்–சி–யடை – – கின்–றன – ர். வளர்ச்சி இல்–லாத முதிர்ச்சி அது. இதன் கார–ணம – ாக உணர்–வுரீ – தி – யி – ல் உட–லும் தூண்–டப்–ப–டு–கி–றது. அவர்–கள் சிறு வய–தி– லேயே பரு–வம – ெய்–து–கின்–ற–னர். பெற்–ற�ோர்– கள் குழந்–தை–களை நல்ல முறை–யில் வழி நடத்த வேண்–டும். அவர்–க–ளின் வய–துக்கு மீறிய விஷ–யங்–கள் அவர்–க–ளுக்–கு தடை–யில்– லா–மல் கிடைக்–கக் கூடாது. குழந்–தை–களு – க்கு எது தேவைய�ோ அதை மட்–டும் அனு–மதி – க்க வேண்–டும். அவர்–க–ளின் இணை–யப் பயன்– பாட்டை அனு–மதி – க்–கல – ாம். ஆனால் அவர்–க– ளுக்கு எந்த மாதி–ரிய – ான இணை–யத – ள – ங்–கள் தேவைய�ோ அதைத் தவிர மற்–றவ – ற்றை தடை செய்–யும் வசதி இணை–யத்–தில் இருக்–கி–றது.

தாய்மை அடை–தல்–

ஒரு பெண் தாய்மை அடை–வத – ற்–கான ஏற்ற வயது எதுவ�ோ அதுவே அவ– ளி ன் திரு–மண வயது. 23 வய–தி–லி–ருந்து 28 வயது வரை தாய்மை அடை–வ–தற்–கான சரி–யான வயது. மீறிப்–ப�ோ–னால் 30 வயது வரை கூட

°ƒ°ñ‹

வேண்–டி–யி–ருக்–கும். குறைந்த வய–தி–லேயே பரு–வ–மெய்–து–வ–தற்கு இயற்–கை–யான முறை–யில் வளர்க்–கப்–ப–டா–மல் ஹார்–ம�ோன் ஊசி–க–ளால் வளர்க்–கப்–ப–டும் மாட்–டி–லி–ருந்து கிடைக்–கும் பாலை உட்–க�ொள்–வ–தும் முக்–கி–யக் கார–ணம். பெண்–களி – ன் உட–லில் இயற்–கைய – ாக 200 மாதங்–கள் அதா–வது பதி–னான்–கரை ஆண்–டுக – ள் மட்–டுமே திட–காத்–திர– – மான கரு–முட்டை உற்–பத்தி (healthy ovum production) இருக்–கும். அன்–றைக்கு 15 வய–தில் பரு–வமெ – ய்–தினா – ர்–கள். 32 வய–துக்–குள் மண–மு–டித்–த–தால் எந்த சிக்–க–லும் இல்–லா–மல் கருக்–கூ–ட–லும், பிர–ச–வ–மும் இருந்–தது. குறிப்–பிட்ட வய– துக்கு முன்பே பரு–வமெ – ய்தி விட்–டா–லும் தாய்மை அடை–வத – ற்–கான வய–தைத் தள்–ளிப்–ப�ோடு – ம்–ப�ோது திட–காத்–திர– ம – ான கரு–முட்டை உற்–பத்–தி–யா–கும் வய–தைத் தாண்டி விடக்–கூ–டும். இத–னால் கருக்–கூ–ட–லில் சிக்–கல், மலடு ஆகி–யவை இன்–றைக்கு சமூ–கத்–தில் பெருகி வரு–கின்–றன. 35 வய–திலேயே – கூட மென�ோ–பாஸ் அடை–யும் பெண்–கள் ஏரா–ளம். இயற்–கை–யாக இருக்–கும் உடல்–வா–குப்–படி 30-40 வய–தில்–தான் பாலு–ற–வில் உச்–ச–பட்ச இன்–பத்–தைப் பெற முடி–யும். இப்–ப–டி–யான நிலை–யில் மென�ோ–பாஸ் அடை–யும்–ப�ோது அதை அனு–ப–விக்க முடி–யா–ம–லேயே ப�ோய் விட–லாம். மாத–விட– ாய் நின்று ப�ோகும்–ப�ோது த�ொந்–தர– வு க�ொடுத்–துத – ான் நிற்–கும். 2 ஆண்–டுக – ள் வரை–யிலு – ம் கூட இப்–பிரச் – னை நீடிக்–கலா – ம். அடிக்–கடி மாத–வி–டாய் ஏற்–ப–டு–தல், முறை–யற்ற மாத–வி–டாய் ஆகி–யவை ஏற்–ப–டும். இதன் கார–ண–மாக ஏற்–ப–டும் வலி மற்–றும் அவஸ்–தை–யின் கார–ண–மாக கருப்பை மற்–றும் கர்ப்–பப்பையை – எடுத்–து–வி–டக்–கூ–றும் மருத்–து– வர்–க–ளும் இருக்–கி–றார்–கள். மென�ோ–பாஸ் பிரச்–னைக்–காக கருப்–பையை எடுத்து விடு–வது முற்–றி–லும் தவ–றா–னது. இத–னால் கருப்பை க�ொடுக்–கும் ஹார்–ம�ோன் இல்–லா–மல் ப�ோவ–தால் பல ந�ோய்–க–ளுக்கு ஆட்–பட நேரி–ட–லாம். இயற்–கை–யை புரிந்து க�ொண்டு அத–னு–டன் இயைந்து வாழ்–வது மட்–டுமே இது ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளுக்–குத் தீர்–வாக இருக்க முடி–யும். சூரிய ஒளி, நில–வ�ொளி ஆகி–யவை படும்–ப–டி–யாக நமது இயக்–கம் இருக்க வேண்–டும். சூரிய ஒளி பட்–டால்–தான் உட–லின் ஹார்–ம�ோன் இயக்–கம் நன்–றாக இருக்–கும். ‘சூரி–யன் புகாத இடத்–தில்–தான் மருத்–து–வன் நுழை–கி–றான்’ என்று ஒரு சீனப்–ப–ழ–ம�ொ–ழியே இருக்–கி–றது. நாம் இயற்–கையை மறந்து விட்–ட�ோம். நமது உண–வுக் கலாச்–சா–ரம் என்–பது மேலை நாட்–டுத் தாக்–கத்–தால் ஆன–தாக மாறி விட்–டது. நம் மண்–ணில் என்ன விளை–கி–றத�ோ அது–தான் நமக்–கான உணவு. மற்–ற–வை–யெல்–லாம் அந்–நி–ய–மா–னதே. அந்–நிய உண–வு–க–ளைத்–தான் நாம் இன்–றைக்–கு பெரும்–பா–லும் உட்–க�ொள்–கி–ற�ோம். இயற்கை குறித்–தான அடிப்–ப–டைப் புரி–த–லும் இயற்–கை–யான வாழ்–வி–ய–லுக்–குத் திரும்–பு–த–லும் அவ–சி–ய–மா–ன–து.–’’

87


°ƒ°ñ‹

சரா–ச–ரிய – ாக 47 வய–தில்–தான் மென�ோ–பாஸ் ஏற்–ப–டும். சில–ருக்கு 52 வயது வரை–யி–லும் மாத–வி–டாய் த�ொட–ர–லாம். அதை–யும் தாண்–டிப்– ப�ோ–கும்–ப�ோது மருத்–துவ ஆல�ோ–சனைய – ை நாட வேண்–டும்.

88

இருக்–க–லாம். கூடு–மான வரைக்–கும் 30 வய– துக்–குள் தாய்மை அடைந்து விட வேண்–டும் என்–று–தான் நாங்–கள் வலி–யு–றுத்–து–கி–ற�ோம். இன்–றைய நவீன கால சூழ–லில் பெண்–கள் வேலைக்–குச் செல்ல ஆரம்–பித்து விட்–டார்– கள். படித்து முடித்து, ஒரு பணி–யில் அமர்ந்து அப்–பணி – ல் ஒரு நிலையை அடைந்த பிறகு– – யி தான் திரு– ம – ண ம் என்று எண்– ணு – வ – த ால் 35 வய– து க்– கு ப் பிறகு திரு– ம – ண ம் புரி– யு ம் பெண்–கள் ஏரா–ளம். 30 வய–தைத் தாண்டி திரு– ம – ண ம் செய்– யு ம்– ப �ோது கரு– மு ட்டை உரு–வா–கத் தாம–தம், கருச்–சி–தைவு, குறை– ம ா – த ப் பி ர – ச – வ ம் , எ டை குறை – வ ான குழந்தை என்–பது ப�ோன்ற பிரச்–னை–கள் வர–லாம். இது ப�ோன்ற பிரச்–னை–கள் வரா– மல் தடுக்க முடி–யும். திரு–ம–ணத்–துக்கு முன்– பும், கருத்–த–ரிப்–ப–தற்கு முன்–பும் மருத்–துவ ஆல�ோ–சனை பெறு–வது அவ–சி–ய–மா–ன–தா– கும். மருத்– து – வ – ரி ன் வழி– க ாட்– டு – த – ல�ோ டு மருந்– து – க ளை எடுத்– து க் க�ொள்ள வேண்– டும். கரு– மு ட்– டையை முன்பே எடுத்து ஃப்ரீஸ் செய்து வைப்– ப – த ன் மூலம் எந்த வய– தி – லு ம் குழந்தை பெற– ல ாம். ஆனால் அது ச�ோத– னை க்– கு – ழ ாய் மூலம்– த ான் சாத்– தி – ய ப்– ப – டு ம். இதில் நூறு சத– வி – கி – த ம்

உத்–தர – வ – ா–தம் அளிக்க முடி–யாது. குறிப்–பிட்ட வய–துக்–குள் தாய்மை அடை–வது மட்–டுமே சரி–யா–னது.

மென�ோ–பாஸ்

சரா–ச–ரி–யாக 47 வய–தில்–தான் மென�ோ– பாஸ் ஏற்–ப–டும். சில–ருக்கு 52 வயது வரை– யி–லும் மாத–வி–டாய் த�ொட–ர–லாம். அதை– யும் தாண்–டிப் ப�ோ–கும்–ப�ோது மருத்–துவ ஆல�ோ–ச–னையை நாட வேண்–டும். ஹார்– ம�ோன் பிரச்னை, கர்ப்–பப்பை, சினைப்–பை– யில் புற்–று–ந�ோய் ப�ோன்ற த�ொந்–த–ர–வு–கள் ஏதே–னும் இருக்–கி–ற–தா? என்று ச�ோதித்–துப் பார்க்க வேண்–டும். மென�ோ–பாஸ் ஏற்–படு – ம் வயது அதி–கரி – ப்–பது மட்–டுமல்ல – குறை–வது – ம் கூட பிரச்–னை–தான். 40 வய–துக்–குள் மாத– வி–டாய் நின்று ப�ோனால் எலும்பு மற்–றும் இத–யம் ஆகி–ய–வற்–றில் ஏதே–னும் பிரச்னை இருக்–கி–ற–தா என்று பரி–ச�ோ–திக்க வேண்– டும். மென�ோ–பாஸ் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு இன்–றைக்கு அதி–கம – ாக இருக்–கிற – து. இருந்–தா– லும் ரத்–தக்–க–சிவு அதி–கம – ா–தல், முறை–யற்ற ரத்–தக்–க–சிவு ஆகி–ய–வற்றை சாதா–ர–ண–மாக நினைத்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள். அது தவ–றா– னது. அப்–ப–டி–யான சூழ–லில் மருத்–து–வரை நாடு–வது அவ–சி–யம – ா–கும்.”


நீரிழிவு ந�ோய்க்கு ஏற்ற காய்கறிகள் பாகற்–காய்: நீரி–ழிவு ந�ோயா–ளிக– ளு – க்கு பாகற்– காய் மிகச் சிறந்–தது. ஏனெ–னில் இந்த பாகற்– காய் ஜூஸை காலை–யில் எழுந்–த–தும் வெறும் வயிற்–றில் குடித்து வந்–தால், ரத்–தத்–தில் உள்ள சர்க்–கரை – –யின் அளவு கட்–டுப்–ப–டும்.

வெந்–த–யக் கீரை: கீரை வகை–க–ளில் வெந்–த–யக் கீரையை சாப்–பிட்டு வந்–தால், நீரி–ழிவை – த் தடுக்–கலா – ம். இந்–தக் கீரை–யில் உள்ள லேசான கசப்பு சுவை–யா– னது, ரத்–தத்–தில் உள்ள குளுக்–க�ோ–ஸின் அளவை குறைக்–கி–றது.

வெண்–டைக்–காய்: வெண்–டைக்–காயை நறுக்– கும்–ப�ோது வரும் ஒரு–வித பசை ப�ோன்ற நீர்–மம், நீரி–ழி–வைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–தும். அதற்கு இர–வில் தூங்– கும்–ப�ோது வெண்–டைக்–காயை இரண்–டா–கக் கீறி, ஒரு டம்–ளர் நீரில் ஊற வைத்து, அதி–கா–லை–யில் எழுந்–த–தும், வெறும் வயிற்–றில் குடிக்க வேண்–டும்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

89


சுரைக்–காய்: இன்–சு–லின் குறை–பாட்–டி–னால் வரும் நீரி–ழிவை, சுரைக்–கா–யின் சாற்றை எடுத்து, காலை–யில் குடித்து வர சரி–யா–கும்.

லெட்– யூ ஸ் (Lettuce): இந்த பச்சை இலைக் காய்–க–றி–யில் நார்ச்–சத்து அதி–க–மா–க–வும், சர்க்–க–ரை–யின் அளவு குறை–வா–க–வும் உள்–ளது. ஆகவே இதனை சாப்–பி–டு–வது நல்–லது.

காலிஃப்–ளவ – ர்: மற்ற காய்–கறி – க – ளை – ப�ோன்று காலிஃப்–ள–வர் இனிப்பு சுவை–யற்–றது. ஆகவே இதனை அதிக அள–வில் உண–வில் சேர்த்து வந்– தால், உடல் நன்கு ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்–கும். இனிப்பு சுவை இல்–லாத காய் என்–பத – ால், நீரி–ழிவு ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு மிக–வும் ஏற்–றது.

பூச–ணிக்–காய்: அனை–வ–ருக்–குமே பூச–ணிக்– காய் இனிப்பு சுவை–யு–டை–யது என்–பது தெரி– யும். ஆனால் அவற்–றில் கிளை–சீ–மிக் இன்–டெக்ஸ் மிக– வு ம் குறை– வா க இருக்– கு ம். இது நீரி– ழி வு ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு ஏற்ற காய்–க–றி–தான்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

பிரெஞ்சு பீன்ஸ்: பிரெஞ்சு பீன்–ஸில் உள்ள ஊட்–டச்–சத்–துகள், உட–லில் இன்–சு–லின் அளவை அதி–க–ரிக்–கி–றது. எனவே இதனை நீரி–ழிவு உள்–ள– வர்–கள் உண்–டால், நீரி–ழி–வை தடுக்–கலா – ம். நீ ரி – ழி வு ந � ோ யு ள் – ள – வ ர் – க ள் ம ே ற் – கு – றி ப் – பி ட ்ட காய்–க–றி–களை உங்–கள் உடல்–நி–லைக்–கேற்ப மருத்–து–வரை கலந்–தா–ல�ோ–சித்–த–பின் உட்–க�ொள்–ள–வும்.

90

- ருக்–ம–ணி–தேவி நாக–ரா–ஜன்


என் ஓட்டு

மகேஸ்–வரி

உனக்கில்ல...

ழக முதல்–வ–ராக வி.கே.சசி–கலா தமி–ப�ொறுப்பேற்க தயாராக இருந்த

செ ன்– ன ை– யி ல் பிறந்து வளர்ந்து

மும்–பை–யில் வசிப்–ப–வர் ராப் பாடகி ச�ோஃபியா தேன்– ம �ொழி அஷ்– ர ப். சென்–னை–யில் பிறந்து வளர்ந்த இவர், ஸ ்டெல ் லா மே ரி ஸ் க ல் – லூ – ரி – யி ல் படித்–த–வர். கடந்த ஞாயிற்–றுக்–கி–ழ–மை– யன்று மறைந்த முதல்– வ ர் ஜெய– ல – லி – தா– வி ன் நெருக்– க – ம ான த�ோழி– ய ான சசி– க லா, ஆளும் கட்– சி – ய ான அ.தி. மு.கவின் சட்–ட–மன்ற கட்–சித் தலை–வ– ராக தேர்–வு–செய்–யப்–பட்டு முதல்–வ–ரா– கப் ப�ொறுப்–பேற்க தயா–ராக இருந்த நிலை–யில், அதற்கு எதிர்ப்பு தெரி–விக்– கும் விதமாக, ஜெயலலிதா–வின் இல்–லம் இருந்த ப�ோயஸ் கார்–டன் வீதி–க–ளுக்– குச் சென்று அன்–றைய இரவே, தனது ராப் இசைக் குழு–வைச் சேர்ந்த சுரேஷ் விகாஸ் மற்றும் சில–ரு–டன் இணைந்து

ச�ோஃபியா

அவ–ரை கடு–மை–யாக விமர்–சித்து தமி–ழில் ராப் வகைப் பாடலை பாடி–யுள்–ளார். அவ–ரின் அந்– தப் பாடல் காட்சி அவ– ர து முக– நூ ல் பக்– க த்– தில் நேர–லை–யா–க–வும் ஒளி–ப–ரப்–பா–னது. சமூக வலை– த்த – ள ங்– க – ளி – லு ம் இந்– த ப் பாடல் மிகத் தீவி–ரம – ா–கப் பர–வத் த�ொடங்–கி–யது. சுமார் இரண்– ட ரை நிமி– ட ங்– க ள் அள– வி ல் ஓடக் கூடிய அந்–தக் காண�ொளி காட்–சியி – ல் “என் ஓட்டு உனக்–கில்–ல–…” என்ற அந்–தப் பாடலை, அவ–ரது குழு–வி–னர் சசி–கலா வசிக்–கும் ப�ோயஸ் கார்–ட–ன் பகு–தி–யில், கிடார் இசைத்–த–படி பாடி வரு–கி–றார்–கள். காண�ொ–ளி–யில் இரண்–டரை நிமி–டங்–க–ளை கடந்த பிறகு, அந்–தப் பகு–தி–யின் இரவு பணிக் காவ–லர்–கள் அவர்–கள் பாடு–வ–தை தடை செய்– வ–தும், த�ொடர்ந்து அவர்–கள் சங்கு ஊதி ஒலி எழுப்–பு–வ–தும் அதில் இடம்–பெற்–றுள்–ளது. ‘‘ஊர் பூராம் விரக்–தி–யில் இருக்–கு… ஊருக்–குள் க�ொஞ்–சம் எட்–டிப்–பா–ரு… ஓட்–டுக்–காக வெறும் வெட்–டிப் பேச்–சு… ப�ொய் வாக்கு வெறும் நாக்–கு–…” என அரசை விமர்–சிக்–கும் வார்த்–தை–க–ளும் அந்–தப் பாட–லில் இடம்–பெற்–றுள்–ளன. இவ–ரது முக–நூல் பக்–கங்–க–ளில் நுழைந்து துழா–வி–ய–தில் “I will go out becoz I pay road tax and I have a right to stand here” என்ற வாச–கம் இடம்–பெற்–றுள்–ளது. என்ன சரி–தா–னே…? 

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

நிலை–யில் அவ–ருக்கு தமி–ழ–கம் முழு–வ– தும் பல்–வேறு தரப்–பில் எதிர்ப்–பு–கள் கிளம்–பின. இந்–நி–லை–யில், சென்–னை– யைச் சேர்ந்த ராப் பாடகி ஒரு–வர், சசி–கலா தமி–ழக முதல்–வ–ராக தேர்வு – ற்கு கடும் எதிர்ப்–பு செய்–யப்–பட இருப்–பத தெரி–வித்து ப�ோயஸ் கார்–டன் பகு–தி– யில் ராப் பாடல் ஒன்றை பாடி–யுள்–ளார். இந்தப் பாடல் சமூ–க– வ–லைத் தளங்– களில் வைர–லா–கப் பரவி வரு–கி–றது.

91


பாரம்பரிய நா

உணவு வகைகள்

ம் மறந்–து–விட்ட பாரம்–ப–ரிய உணவு வகை–கள் சில–வற்றை எப்–ப–டிச் செய்–வ–தென்று பார்ப்–ப�ோமா?

சிம்லி உருண்டை என்–னென்ன தேவை? கேழ்–வ–ரகு மாவு - 200 கிராம், வேர்க்–கட – லை - 150 கிராம், வெல்– லம் - 25 கிராம், உப்பு - சிறிது.

எப்–ப–டிச் செய்–வது?

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

92

கே ழ்வ – ரகு ம ா வை உப்பு சேர்த்து நன்கு சப்–பாத்தி மாவு பதத்– தி ற்கு பிசைந்து க�ொள்– ள – வும். வேர்க்–க–ட–லையை வெறும் கடா–யில் வறுத்து த�ோலு–ரித்து கொள்–ளவு – ம். வெல்–லத்தை நன்கு உடைத்துக் க�ொள்–ள–வும். அடுப்–பில் த�ோசைக் கல்லை வைத்து கல் காய்ந்–தது – ம், பிசைந்து வைத்–துள்ள கேழ்–வ–ரகு மாவை ஒரு பெரிய உருண்– டை – ய ாக எடுத்து த�ோசைக் கல்–லில் அடை– யாக தட்டி இரண்டு பக்–க–மும் சிறிது நெய் அல்–லது எண்–ணெய் விட்டு வேக–வைத்து எடுக்–க–வும். பின்பு அதனை சிறு சிறு துண்– டு– க – ள ாக செய்து, மிக்– சி – யி ல் ப�ோட்டு வேர்க்–க–டலை, வெல்– லம் சேர்த்து மிக்– சி யை விட்டு விட்டு ஓட–வி–ட–வும். இது நன்கு கலந்து வந்–தது – ம், சிறு சிறு உருண்– டை– க – ள ாக பிடித்து பரி– ம ா– ற – வும்.இரும்– பு – ச ்சத்து, கால்– சி – ய ம் நிறைந்–தது.


கம்பு களி என்–னென்ன தேவை? பச்–ச–ரிசி ந�ொய் - 1 டம்–ளர் (அல்–லது) வடித்த சாதம் - 1 கப், கம்பு மாவு - 1 டம்–ளர், உப்பு - தேவைக்கு, தண்–ணீர் - 3 டம்–ளர், ம�ோர் - 1/2 டம்–ளர்.

எப்–ப–டிச் செய்–வது? அடுப்–பில் ஒரு பாத்–தி–ரத்–தில் தண்–ணீர் விட்டு உப்பு சேர்த்து நன்கு சூடா–ன–தும் அரிசி ந�ொய்யை சேர்க்–க–வும். ந�ொய் பாதி வெந்–த–தும் ம�ோர் சேர்க்–க–வும். (சாதம் சேர்ப்–ப–தாக இருந்–தால் – ட – ன் அப்–படி – யே ப�ோட–வும்.) பின்பு நன்கு க�ொதிக்–கும்– க�ொதித்–தவு ப�ோது மாவை சிறிது சிறி–தாக சேர்த்து கரண்–டி–யின் அடி–பா–கம் க�ொண்டு கிள–ற–வும். நன்கு வெந்து கெட்–டி–யா–ன–தும் சிறு சிறு உருண்–டை–க–ளாக பிடித்து பரி–மா–ற–வும்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

93


சர்க்–கர – ை–வள்–ளிக் கிழங்கு சுழியம்

என்–னென்ன தேவை?

பிப்ரவரி 16-28 2017

சர்க்–கரை – வ – ள்–ளிக் கிழங்கு - 1/2 கில�ோ, பொடித்த வெல்–லம் அல்–லது சர்க்–கரை - 50 கிராம், உப்பு - ஒரு சிட்–டிகை, அரிசி மாவு - 1 கப், மைதா அல்–லது க�ோதுமை மாவு - 1 கப், ப�ொரிக்க எண்–ணெய் - 500 மி.லி.

°ƒ°ñ‹

எப்–ப–டிச் செய்–வது?

94

சர்க்–க–ரை–வள்ளிக் கிழங்கை வேக–வைத்து தோலு–ரித்து வெல்–லம் அல்–லது சர்க்–கரை, உப்பு சேர்த்து தண்–ணீர் விடா–மல் கெட்–டிய – ாக பிசைந்து க�ொள்–ளவு – ம். அரிசி மாவு, க�ோதுமை மாவை 1/2 டம்–ளர் தண்–ணீர், உப்பு சேர்த்து இட்லி மாவு பதத்–திற்கு கரைத்து க�ொள்–ள–வும். கடா–யில் எண்–ணெயை காய–வைத்து வள்–ளிக்–கி–ழங்கு கல–வையை எலு–மிச்– சை–ய–ளவு உருட்டி மாவில் த�ோய்த்து, சூடான எண்–ணெ–யில் ப�ொன்–னி–ற–மாக ப�ொரித்து எடுத்து பரி–மா–ற–வும். மர–வள்–ளிக்–கி–ழங்–கி–லும் செய்–ய–லாம்.


கம்பு அடை

என்–னென்ன தேவை? கம்பு மாவு - 2 டம்–ளர், நறுக்–கிய வெங்–கா–யம் - 100 கிராம், பூண்டு - 10 பல் (நறுக்–கவு – ம்), பச்–சைமி – ள – க – ாய் அல்–லது மிள–காய் - தேவைக்கு, முருங்–கைக்–கீரை - 2 கப் (வதக்–க–வும்), உப்பு - தேவைக்கு, சர்க்–கரை - 1 சிட்–டிகை.

பிப்ரவரி 16-28 2017

கம்பு மாவில் வெங்–கா–யம், வதக்–கிய முருங்–கைக்–கீரை, பூண்டு, பச்–சை–மி–ள– காய், உப்பு, சர்க்–கரை சேர்த்து இளம்–சூ–டான தண்–ணீர் விட்டு சப்–பாத்தி மாவு பதத்–திற்கு பிசைந்து க�ொள்–ள–வும். வாழை இலை அல்–லது பிளாஸ்–டிக் கவ–ரில் க�ொஞ்–சம் கன–மான அடை–கள – ாக தட்டி தவா–வில் ப�ோட்டு இரண்டு பக்–க–மும் எண்–ணெய் விட்டு சுட்டு எடுத்து பரி–மா–ற–வும். அதி–க–மான தாமிர சத்–தும், இரும்புச் சத்–தும் நிறைந்–தது.

- எஸ்.மீனாட்சி, வேலூர்.

°ƒ°ñ‹

எப்–ப–டிச் செய்–வது?

95


 பி ர ா ன் சு

தெரியுமா

ந ா ட ்டை ச் ச ே ர ்ந ்த ‘ஜெஸிகா டாண்–டி’ என்ற பெண் தனது எண்– ப – த ா– வ து வய– தி ல் ஆஸ்– க ர் விருது பெற்–றார்.  உல–கின் முதல் வங்கி மேனே–ஜர் பதவி வகித்– த – வ ர் குமா– ரி மே பட்– ம ன் என்ற இங்–கி–லாந்து பெண். இவர் 1910ல் இப்–ப–தவி வகித்–தார். 

க ட் – டி ட க் – க – லை – யி ல் ப ட ்ட ம் பெற்ற முதல் பெண் பிரிட்–ட–னைச் சேர்ந்த ‘ஈதைல் மேரி சார்–லஸ்’ என்–ப–வர். இவர் 1898ல் பட்–டம் பெற்–றார்.  விம்– பி ள்– ட ன்

டென்– னி ஸ் சாம்– பி – ய ன் பட்– டத ்தை குறைந்த வய– தி ல் பெற்– ற – வ ர் மார்ட்–டினா ஹிங்–கிஸ். இவர் 3.7.1997 அன்று தனது 16வது வய–தில் இப்–பெ–ருமை பெற்–றார்.

வி ண்வெ ளி சென ்ற மு த ல் அமெ– ரி க்க வீராங்– க னை ‘ஸாலி ரைட்’ ஆ வ ா ர் . இ வ ர் 1 9 8 3 ல் ச ா ல ஞ் – சர் - 7 என்ற விண்–வெளி ஓடத்–தில் விண்–வெளி சென்–றார். 

 து ரு க் கி ந ா ட் – டி ன் மு த ல் ப ெ ண் பிர– த – ம – ர ாக ‘தான்சு சில்– பர் ’ என்– ப – வ ர் 15.6.1993ல் பத–வி–யேற்–றுக் க�ொண்–டார்.

விஜ–ய–லட்–சுமி பண்–டிட்  சர்–வதேச – பெண்–கள் கிரிக்–கெட்டி – ல் சதம்

அடித்த முதல் வீராங்–கனை சாந்தா ராம– சாமி என்–ப–வ–ரா–கும். இவர் இந்–தி–யா–வைச் சேர்ந்த பெண்.

 ஜிப்–ரால்–டர் ஜல–சந்–தியை நீந்–திக் கடந்த

முதல் இள–வ–யது நீச்–சல் வீராங்–கனை என்ற பெரு– மை – யை ப் பெற்– ற – வ ர் ‘‘ஆர்த்தி பிர– தான்–’’ என்ற இந்–திய நாட்டு வீராங்–கனை. இவர் தனது 17வது வய–தில் 30.8.1988 அன்று இச்–சா–தனை புரிந்–தார்.  18 வய–தி–லேயே செய்–தி–யா–ள–ரா–கப் பணி– பு– ரி ந்த முதல் பெண், அமெ– ரி க்– க ா– வை ச் சேர்ந்த ‘நெல்லி ப்லை’ என்ற பெண்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

பந் – த – ய த் – தி ல் க ல ந் து க�ொண்ட மு த ல் ப ெ ண் ம ே ட ம் லப–ர�ோஸ்ஸி. இவர் பந்–தய – ம் பாரி–ஸில் 1899ல் நடை–பெற்–றது.

°ƒ°ñ‹

 ம�ோட் – ட ா ர்

 நீர்– மூ ழ்கி

96

ஜெஸிகா டாண்–டி

கப்– ப – லி ன் முதல் பெண் கேப்– ட ன் என்ற பெரு– மை – யை ப் பெற்– ற – வர் ‘ஸால்– வே – யி ங் ப்ரே’ என்ற நார்வே நாட்– டு ப் பெண். இவர் 11.9.1995 அன்று இப்–ப�ொ–றுப்பை ஏற்–றார்.


உங்களுக்கு?

உலக சாதனை புரிந்த பெண்–கள்–

 உல–கின் முதல் டெஸ்ட் டியூப் பேபியை பெற்ற பெண் ‘லெஸ்ஸி பிர– வு ன்’ என்ற இங்–கி–லாந்து நாட்–டுப் பெண்–ம–ணி–யா–வார். இவர் 25.7.1978 அன்று டெஸ்ட் டியூப் பேபியை பெற்–றெ–டுத்–தார்.

அமெ– ரி க்– க ா– வி – லு ள்ள சுதந்– தி ர தேவி சிலை பீடத்– தி ல் ப�ொறிக்– க ப்– பட் – டு ள்ள பாடலை எழு–தி–ய–வர், ‘எம்மா லாச–ரஸ்’– என்ற அமெ–ரிக்–கப் பெண் கவி–ஞர். 

 ஐக்– கி ய நாடு– க ள் சபை ராணு– வ த்– தி ல் இடம் பெற்ற முதல் ஆசி–யப் பெண் என்ற பெரு–மை–யைப் பெற்–ற–வர் ‘ஹாங் வாடிங்’ என்ற தைவான் நாட்–டுப் பெண்.

 ஒ லி ம் பி க் – கி ல்

க ல ந் து க�ொண்ட அ தி க வ ய – த ா ன வீ ர ா ங் – க னை எ ன ்ற பெரு–மையை – ப் பெற்–றவ – ர் எலாய்–னரி செரிஸ் என்ற அமெ– ரி க்க வீராங்– க னை. இவர் தனது 49வது வய–தில் 1996ல் நடைபெற்ற அட்–லாண்டா ஒலிம்–பிக்–கில் கத்–திச் சண்டை ப�ோட்–டி–யில் கலந்து க�ொண்–டார்.

ஜெசிகா வாட்–சன்  லாரிசா லாடி–னினா என்ற ரஷ்ய நாட்டு

வீராங்–கனை 1956, 1960, 1964 ஆகிய மூன்று ஆண்–டுக – ளி – ல் நடை–பெற்ற ஒலிம்–பிக்–குக – ளி – ல் கலந்து கொண்டு 18 பதக்–கங்–களை – பெற்று சாதனை புரிந்–தார்.  கூ ர் னி க�ோ எ ன ்ற ர ஷ ்ய ந ா ட் டு டென்– னி ஸ் வீராங்– க னை தனது 14வது வய– தி ல் சாம்– பி – ய ன் பட்– ட ம் பெற்– ற – த ன் மூ ல ம் கு றைந ்த வ ய – தி ல் ஜ ூ னி – ய ர் சாம்– பி – ய ன் பட்– ட ம் வென்– ற – வ ர் என்ற சிறப்–பைப் பெற்–றார்.  ஜ ெ சி க ா வ ா ட ்ச ன் எ ன ்ற ஆஸ்– தி – ரே – லி யா நாட்– டு ப் பெண் தனது 1 6 வ து வ ய – தி ல் 2 0 0 9 ம் ஆ ண் டு 210 நாட்– க – ளி ல் பாய்– ம – ர ப் படகு மூலம் உ ல – கை ச் சு ற் றி வ ந் து , இ ள – வ – ய – தி ல் ப ா ய் – ம – ர ப் பட – கி ல் க ட ல் மூ ல ம் உல–கைச் சுற்றி வந்த முதல் மற்–றும் ஒரே பெண் என்ற பெரு–மை–யைப் பெற்–றார்.

லாரிசா லாடி–னினா

- சா.அனந்–த–கு–மார், கன்–னி–யா–கு–மரி.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

 21 பல்–கலை – க்–கழ – க – ங்–களி – லி – ரு – ந்து டாக்–டர் பட்–டம் பெற்ற முதல் மற்–றும் ஒரே பெண் விஜ–ய–லட்–சுமி பண்–டிட்

97


ஷாலினி நியூட்–டன்

படங்கள்: ஆ.வின்சென்ட் பால்

நெகிழ வைத்த

ஃபேஷன்

ஷ�ோ எ

ஷாலினி விசா–கன்

ன்ன உடை எப்– ப டி வேண்– டு ம�ோ அணிந்து அனு– ப – வி க்– கி – ற�ோம். ஆனால் மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–க–ளும், மன–ந–லம் குன்–றி–ய–வர்–க–ளும் நம்–மைப் ப�ோல் உடை–களை அவ்–வ–ளவு சுல–ப–மாக அணி–வது என்–பது சற்றே சிர–மம்–தான். இதை மன–தில் க�ொண்டே ஃபேஷன் டிசை– ன ர் ஷாலினி விசா– க ன் மாற்– று த்– தி – ற – னா – ளி – க – ளு க்– க ான சிறப்பு ஃபேஷன் உடை–கள் கான்–செப்டை உரு–வாக்–கி–யுள்–ளார். அதற்–கான ஃபேஷன் ஷ�ோவும் சமீ–பத்–தில் நடந்–தது. புடவை, ஜீன்ஸ், ச�ோலி, லெஹங்கா, சல்–வார் என அனைத்– தும் அவர்– க – ளு ம் அணிந்து அசத்– த – ல ாம். ஆனால் உடை–க–ளைப் ப�ோட சிர–மப் படா–மல்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

98


அப்–ப–டியே ர�ோப் வடி–வில�ோ அல்–லது கவுன் டைப்– ப ா– க வ�ோ மாற்– றி க்– க �ொள்– ள – லா ம். உதா– ர – ண த்– தி ற்கு புடவை கட்ட எல்லா பெண்–க–ளுக்–கும் பிடிக்–கும். ஆனால் மன– ந– ல ம் குன்– றி – ய – வ ர்– க – ளு க்– கு ம் மாற்– று த் –தி–ற–னாளி பெண்–க–ளுக்–கும் இது சாத்–தி– யம் இல்லை. ஷாலி–னி–யின் டிசை–னிங்–கில் புடவை ப்ள–வுஸ் என அனைத்–தும் கவுன் டைப்–பில் அப்–ப–டியே மாட்–டிக்–க�ொள்–ள–லாம். எத்– த – னை ய�ோ ஃபேஷன் ஷ�ோக்– க – ளை ப் பார்த்–தி–ருப்–ப�ோம். ஆனால் நம்மை சற்றே உணர்ச்–சி–வ–சப்–பட செய்–தது ஷாலி–னி–யின் இந்த வித்–தி–யா–ச–மான முயற்சி.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

99


ஜெ.சதீஷ்

மத்திய பட்ஜெட்

பெண்களுக்கு

ஏமாற்றமே


ர– த – ம ர் ம�ோடி– யி ன் பண– ம – தி ப்பு ரத்து பி நட–வடி – க்–கை–யால் ப�ொது–மக்–கள் உட்–பட பல்– வேறு தரப்–பி–ன–ரும் பெரும் அவ–தி–யடை – ந்–த–னர்.

தமி–ழக – த்–தைப் ப�ொறுத்–தவ – ரை பெண்– க–ளுக்–கென்று எந்த வித–மான சிறப்–பும் இந்த ஆண்டு மத்–திய பட்–ஜெட்–டில் இல்லை என்– கி–றார் அனைத்–திந்–திய ஜன–நா–யக மாதர் சங்–கத்–தின் தலை–வர் உ.வாசுகி. ‘‘அனைத்து துறை–களி – லு – ம் பெண்–களி – ன் பங்–களி – ப்பு இருக்–கிற – து. ஆகை–யால் எல்லா துறை–க–ளி–லும் ஒதுக்–கப்–ப–டு–கிற இட ஒதுக்– கீட்–டில் பெண்–களு – க்கு ஒரு பகுதி ஒதுக்–கீடு செய்ய வேண்–டும். அது–தான் சம–மான பட்–ஜெட். உதா–ர–ணத்–திற்கு விவ–சா–யம் சம்–பந்த – ப்–பட்ட விஷ–யங்–களி – ல் பார்த்–த�ோ மே–யா–னால் உண–வுப் பாது–காப்பு பணி– யில் மட்–டும்–தான் பெண்–க–ளுக்–கென்று நிதி ஒதுக்–கி–யுள்–ளார்–கள். ஆனால் மீன் வளத்–துறை, பால் உற்–பத்தி இவற்–றில் எல்– லாம் பெண்–க–ளின் பங்–க–ளிப்பு என்–பது அதிக அள–வில் இருக்–கி–றது. இதில் எல்– லாம் பெண்–க–ளுக்–கென்று எது–வு–மில்லை. எப்–ப�ோ–தும் பட்–ஜெட் உரை என்–பது வேறு. செயல்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–வது என்–பது வேறாக இருக்–கி–றது. நூறு நாள் வேலை திட்–டத்–தில் 85 சத–வீ–தம் பெண்–கள்–தான் இருக்– கி – ற ார்– க ள். நூறு நாள் வேலை திட்–டத்–தில் கடந்த வரு–டம் 38,000 க�ோடி ஒதுக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. இறு–தி–யில் 47,499 க�ோடி–யாக மாற்றி அமைக்–கப்–ப–ட–டது. இது திருத்–தப்–பட்ட பட்–ஜெட் என்–றுதா – ன் ச�ொல்–லவ – ேண்–டும். இதில் 501 க�ோடி–தான் அதி–கம். ஆனால் இந்த கால–கட்–டத்–தில் வறட்சி கார–ண–மா–க–வும், வேளாண்–துறை பாதிப்பு ப�ோன்ற பிரச்–ச–னை–க–ளா–லும் நூறு நாள் வேலைக்கு செல்– ல க்– கூ – டி ய பெண்–க–ளின் எண்–ணிக்கை அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது. அதற்கு தகுந்–தாற்–ப�ோல் இந்த ஒதுக்–கீடு இல்லை என்–ப–து–தான் நிதர்–ச–ன– மான உண்மை. இதில் மற்–ற�ொரு விஷ–யம் என்–ன–வென்–றால் பல மாநி–லங்–க–ளி–லும், மாவட்–டங்–களி – ல் வேலை செய்–தவ – ர்–களு – க்– கும் சம்–ப–ளமே கிடைக்–க–வில்லை என்ற குற்– ற ச்– ச ாட்– டு ம் இருக்– கி – ற து. க�ொடுக்க

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

உ.வாசுகி

இந்–நி–லை–யில் நாடா–ளு–மன்ற கூட்–டத்–த�ொ–ட–ரில் அதனை சரி–கட்–டும் வகை–யில் பல புதிய அறி– விப்–புக – ள் வெளி–யா–கும் என எதிர்–பார்க்–கப்–பட்–டது. முக்–கி–ய–மாக பெண்–க–ளுக்–கான சிறப்பு அம்–சங்– கள் க�ொண்ட நிதி ஒதுக்–கீடு இருக்–கும் என்று எதிர்–பார்க்–கப்–பட்–டது.

101


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

102

வேண்– டி ய நிலு– வை த் த�ொகை– யை – யு ம் சேர்த்–தால் இப்–ப�ோது ஒதுக்–கப்–பட்–டி–ருக்– கக்–கூ–டிய பட்–ஜெட் என்–பது பய–ன–ளிக்–காத ஒன்–றுதா – ன். விவ–சா–யிக – ளி – ன் தற்–க�ொலை, விவ–சா–யக் – –க–ளில் இந்த பட்– கடன் ப�ோன்ற பிரச்–சனை ஜெட் என்–பது நியா–ய–மில்–லாத ஒன்–றா–கத்– தான் பார்க்க முடி–கி–றது. அதே ப�ோன்று நிர்–பயா நிதிக்கு, கடந்த வரு–டம் 585 க�ோடி ஒதுக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. ஆனால் இந்த வரு– டம் 400 க�ோடி–யாக குறைத்–துள்–ளார்–கள். பெண்–கள் அமைப்–புக – ள் பல ஒன்று சேர்ந்து நிதி– ய – மை ச்– ச ரை சந்– தி த்து இத– னு – டை ய நிதியை உயர்த்த வேண்– டும் என்று மனு க�ொடுத்–துள்–ள–னர். இது த�ொடர்–பாக எந்த நட–வடி – க்–கையு – ம் எடுக்–கா–மல் நிதியை குறைத்– துள்–ளார்–கள் என்–பது நியாய–மில்–லா–தது. உண– வு க்– க ான மானி– ய – மு ம், எரி– வ ாயு மானி–ய–மும் 8.5 சத–வீ–தம் கடந்த வரு–டம் வழங்–கப்–பட்–டது, இந்த வரு–டம் 7.9 சத–வீத – – மாக குறைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது என்–பது நியா–ய– மில்–லாத ஒன்று. முக்–கி–ய–மாக பெண்–கள் பாதிக்–கப்–ப–டு–கி–றார்–கள். இதைப் ப�ோன்று அங்–கன்–வா–டியை சேர்ந்த பெண்–கள் ஊதி– – த்–தவ – ேண்–டும் என்று பல யத்தை அதி–கப்–படு க�ோரிக்– கை – க ளை முன்– வை த்– தி – ரு ந்– த – ன ர். இதைப் பற்–றிய எந்த தக–வ–லும் இந்த பட்– ஜெட்–டில் வர–வில்லை. பண மதிப்பு நீக்–கம் விஷ–யத்–தில் அனை–வ–ருமே பாதிக்–கப்–பட்– டுள்–ள–னர். கணி–ச–மாக பெண்–க–ளும் பாதிப்– புக்கு உள்–ளாக்–கப்பட்–டுள்–ளன – ர். வரு–மா–னம் இழந்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். பண மதிப்– பி – ழ ப்பு – ாக நீண்ட காலத்–திற்கு பிறகு நல்ல கார–ணம பலன் கிடைக்–கும் என்–ப–துதா – ன் உரை–யில் வரு–கி–றதே தவிர, தற்–ப�ோது உள்ள பிரச்–ச– னை–களை குறிப்–பாக ஏழை, எளிய பெண்–க– ளுக்கு ஏற்–ப–டுத்–திய தாக்–கத்தை பட்–ஜெட்– டில் கணக்–கில் எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–வில்லை. பண–ம–திப்பு இழப்–பின் பலன் அடுத்த வரு–டம் கிடைக்–கும் என்று பட்–ஜெட் கூட்– டத்–த�ொ–டரி – ல் உரை நிகழ்த்–தப்–பட்–டது. இந்த வரு– ட ம் ஏழை எளிய பெண்– க ள் என்ன செய்–வார்–கள்? விவ–சா–யக் கடன் பெற்–றி– ருப்–பவ – ர்–கள், கல்–விக் கடன் பெற்–றிரு – ப்–பவர்–க– ளுக்கு கடன் கட்–டு–வ–தற்–கான காலத்தை நீட்–டிப்–பது, கடன் ரத்து ப�ோன்ற எந்த வித– மான சிறப்பு அம்–சங்–க–ளும் இந்த வருட பட்–ஜெட்–டில் இல்லை. ம�ோடி–யின் இந்த இரண்–டரை ஆண்–டு– கால ஆட்–சியி – ல் எந்த வித மாற்–றமு – ம் இல்லை என்–பதை மக்–கள் உணர்ந்த தரு–ணத்–தில் அவர்–களை திசை திருப்–பவே பண–ம–திப்பு பிரச்–ச–னையை பாஜக அரசு திணித்–ததே தவிர நாட்டை முன்– ன�ோ க்கி எடுத்– து ச் செல்–லக்–கூ–டிய எந்த எண்–ண–மும் ம�ோடி

அர–சுக்–கு கிடை–யாது என்–பது தெளி–வா–கத் தெரி–கி–றது. அமெ–ரிக்கா ப�ோன்ற வளர்ச்சி அடைந்த நாடு–க–ளிலே – –கூட இன்–ன–மும் 100 சத–வீத ர�ொக்–கம் இல்–லாத ப�ொரு–ளா–தார நிலை வர–வில்லை. அப்–படி இருக்–கும்–ப�ோது, இணை–யம் என்–றால் என்–ன–வென்றே தெரி– யாத இந்–தி–யா–வின் பல கிராம மக்–க–ளி–டை– யில் டிஜிட்–டல் இந்–தியா என்–பது சாத்–திய – மே இல்லை. வேலை வாய்ப்பு பற்றி அவர்–கள் கூறு–வது ஏமாற்–றம் அளிக்–கி–றது. ப�ொதுத்– துறை நிறு–வ–னங்–கள் அனைத்–தை–யும் தனி– யார்– ம – ய – ம ாக்– கு ம் முயற்– சி யை அவர்– க ள் மேற்–க�ொண்டு வரு–வதா – ல் வேலை–வாய்ப்பு என்–பது – ம் ஏமாற்–றம்–தான். சிறு–குறு த�ொழில் வேலை வாய்ப்– பு – க ள் அதி– க – ரி க்– க – லா ம். ஆனால் சுய–த�ொ–ழிலு – க்–கான கடன் க�ொடுக்– கி–றார்–களா என்–றால் கேள்–விக்–கு–றி–தான். ஆகை–யால் இப்–ப�ோது க�ொடுக்–கப்–பட்–டி– ருக்–கக்–கூடி – ய பட்–ஜெட்டை ப�ொறுத்–தவ – ரை ஏழை, எளிய பெண்–களு – க்கு பல–னளி – க்–காது. வேளாண்– து – றை – யி – லு ம் வேலை வாய்ப்பு இருக்–கி–றது. அதில் அரசின் க�ொள்–கை–யா– னது விளை நிலத்தை கைய–கப்–ப–டுத்–து–வது என்ற ந�ோக்–கத்–து–டனே இயங்–கு–கி–றது. இத– – – னால் வேலை வாய்ப்பு கிடைப்–பது சாத்–திய மில்–லாத ஒன்று. கிரா–மப் புறங்–களி – ல் காய்–கறி– களை சேமித்து வைப்–ப–தற்கு குளிர்–ப–த–னக் கிடங்– கு – க ள் தேவைப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. அரசு சார்–பாக க�ொடுக்–கப்–பட – க்–கூடி – ய கிடங்–குக – ள் குறை–வாக இருப்–ப–தால், தனி–யார் கிடங்–கு– களை அரசு வாட–கைக்கு எடுத்–துக்–க�ொள்–கி– றது. கடந்த முறை க�ொடுக்–கப்–பட்ட நிதியை சரி–ய ாக பயன்–ப –டு த்–த –வில்லை என்– பதை இந்த நிலை உணர்த்–து–கி–றது. மாநில அரசு கேட்–பதை மத்–திய அரசு சரி–வர க�ொடுப்–பது இல்லை என்– ப து பெண்– க ளை பெரி– து ம் பாதிக்–கி–றது. மத்– தி ய அரசு திட்ட இலாக்– க ாவை கலைத்து விட்– ட ார்– க ள். இந்த நிலை த�ொடர்ந்– தா ல் திட்– ட – மி –் ட ல் என்– பதே இல்–லா–மல் போய்–வி–டும�ோ என்ற அச்–சம் ஏற்–ப–டு–கி–றது. இதே ப�ோன்று எஸ்.சி,எஸ்.டி பிரி–வி–ன–ருக்கு ஒதுக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கக்–கூ–டிய நிதி–யா–னது, அவர்–க–ளின் மக்–கள் த�ொகைக்– கும் பட்–ஜெட்–டிற்–கும் த�ொடர்பே இல்–லா– மல் இருக்–கி–றது. பெண்–க–ளுக்கு 30 சத–வீத – ம் இட–ஒது – க்–கீடு கேட்–கிற�ோ – ம். ஆனால் 5 சத–வீ– தம்–தான் ம�ொத்த ஒதுக்–கீ–டாக இருக்–கி–றது. பட்–ஜெட் என்–பது ஒரு அர–சின் ப�ொரு–ளா– தா–ரக் கருவி. இந்த அர–சினு – டை – ய க�ொள்–கை– யா–னது பெரிய கார்ப்–பரே – ட் நிறு–வன – ங்–களை உயர்த்–து–வ–தாக இருக்–கி–றது. வரி என்– ப து எங்– கி – ரு ந்து வரு– கி றது எ ன் – ப த ை ந ா ம் தெ ரி ந் – து க� ொ ள்ள வேண்–டும். நேர்–முக வரி அதா–வது பெரிய


இந்த புதிய கல்வி க�ொள்–கை–யால் அரசு கல்வி நிறு–வ–னங்–கள் இல்–லா–மலே ப�ோகக்– கூ–டிய வாய்ப்–பும் இருக்–கிற – து. ம�ொத்–தத்–தில் கல்வி பற்–றிய எந்த வித–மான முற்–ப�ோக்கு சிந்–த–னை–யும் மத்–திய அரசு பட்–ஜெட்–டில் இல்லை என்–பது – தா – ன் என்–னுடை – ய கருத்து. வேளாண் துறைக்கு மத்– தி ய அரசு மானி– ய த்தை அதி– க ப்– ப – டு த்த வேண்– டு ம். பன்– ன ாட்டு நிறு– வ – ன ங்– க ள் வரக்– கூ – ட ாது என்– ப – தி ல் இவர்– க ள் கவ– ன – ம ாக இருக்க வேண்– டு ம். விவ– ச ா– யி – க – ளி ன் மீது மத்– தி ய அரசு காட்– டு ம் அலட்– சி – ய ப் ப�ோக்– க ால் விவ–சா–யிக – ளி – ன் உயி–ரிழ – ப்பு அதி–கரி – த்து இருக்– கி–றது. 2019ம் ஆண்–டிற்–குள் 50 ஆயி–ரம் கிரா– மப்– பஞ்–சா–யத்துக–ளில் ஏழ்மை முற்–றிலு – ம – ாக அகற்–றப்–ப–டும் என்று பட்–ஜெட் உரை–யில் பேசப்–பட்–டது. இது–தான் அர–சின் க�ொள்கை என்–றால் க�ொண்டு வரக்–கூ–டிய சட்–டங்–க– ளில் திட்– ட ங்– க – ளி ல் பிர– தி – ப – லி க்க வேண்– டும். பட்–ஜெட் ஒதுக்–கீட்–டில் பிர–தி–ப–லிக்க வேண்–டும். இதில் எதி–லும் பிர–திப – லி – க்–கா–மல் வறு–மை–யை குறைப்–பது என்–பது முடி–யாத ஒன்று. வேலை–வாய்ப்பை அதி–கப்–ப–டுத்த வேண்–டும். ப�ொது விநி–ய�ோக முறையை அதி–கப்–படு – த்த வேண்–டும். இல்–லையெ – னி – ல் வறு–மையை ஒழிக்–கவே முடி–யாது. ம�ொத்– தத்–தில் இந்த வருட பட்–ஜெட் மிகப்–பெ–ரிய – ” என்–கிற – ார் அனைத்–திந்–திய ஜன– ஏமாற்–றமே நா–யக மாதர் சங்–கத்–தின் தலை–வர் உ.வாசுகி.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

முத–லா–ளி–க–ளி–ட–மி–ருந்து வரக்–கூ–டி–யது 20 ஆயி–ரம் க�ோடி ரூபாய்க்–கும் குறை–வாக வரும் என்று மத்–திய அரசு கணித்–திரு – க்–கிற – து. மறை– முக வரி என்–பது சாதா–ரண மக்–கள் வாங்–கக்– கூ–டிய ப�ொருட்–கள் மீது விதிக்–கப்–படு – கி – ன்ற வரி–யின் மதிப்பு 75 ஆயி–ரம் க�ோடி வரு–வாய் இந்த வரு–டம் வரும் என்று மத்–திய அரசு எதிர்–பார்க்–கி–றது. இதி–லி–ருந்து சாதா–ரண மக்–களி – ன் தலை–யில் 75 ஆயி–ரம் க�ோடி வரிச்– சு–மையை ஏற்றி, வசதி படைத்–த–வர்–க–ளுக்கு சலுகை க�ொடுக்–கி–றார்–கள் என்–பது தெரி–கி– றது. ஏற்–க–னவே இந்த அரசு கடந்த வரு–டம் ச�ொத்து வரியை ரத்து செய்–தது. இது–தான் மத்–திய அர–சின் ப�ொரு–ளா–தார – க் க�ொள்கை என்–றால் சாதா–ரண மக்–க–ளுக்–கும் பெண்–க– ளுக்–கும் வஞ்–சக – ம் செய்து வசதி படைத்–தவ – ர்– களை உயர்த்–தும் முயற்–சிய – ா–கத்–தான் பார்க்க முடி–கிற – து. ெபண் கல்–வியி – ல் கல்வி உரி–மைச் சட்டம் அம–லாக வேண்–டும். 25 சத–வீ–தம் ஏழை, எளிய பிள்–ளைக – ளை அரு–கா–மையி – ல் உள்ள பள்– ளி – க – ளி ல் சேர்க்கை க�ொடுக்க வேண்–டும். தமி–ழ–கத்–தில் கல்வி உரி–மைச் சட்–டத்–திற்கே ப�ோரா–டிக்–க�ொண்–டி–ருக்–கி– ற�ோம். மத்–திய அரசு ச�ொல்–லக்–கூடி – ய புதிய கல்–வி க�ொள்–கை–யால் கல்வி நிறு–வ–னங்–கள் கூடு–த–லாக தனி–யார்–ம–ய–மாக்–கப்–ப–டு–கி–றது. இத–னால் உயர்–மட்–டக் கல்–வி–யில் கூடு–தல் கட்–ட–ணம் வரும்–ப�ோது சரா–சரி குடும்–பத்– தைச் சேர்ந்த பெண்ணை உயர் கல்–விக்கு அனுப்ப முடி–யாத சூழல்–தான் ஏற்–ப–டும்.

103


ஜெ.சதீஷ்

வீட்டிலேயே செய்யலாம்

ஷாம்பூ கண்டிஷனர் மாஸ்க்


ன் வீட்–டிலே ஷாம்பு தயா–ரித்து பயன்– ப–டுத்–த– வேண்–டும்? இதற்கு இரண்டு கார– ணங்–கள் உள்–ளன. ஒன்று நீங்–கள் பயன் –ப–டுத்–தக்–கூ–டிய ஷாம்பு எவ்–வ–ளவு தர–மாக இருக்– கி–றது என்–பதை நீங்–களே தெரிந்–துக�ொள்ள – முடி– யும். மற்–ற�ொன்று எவ்–வித பக்–க–விளை – –வும் இல்–லா– மல் சிறந்த ஷாம்–பு–வாக இருக்–கும்.

ஷாம்பு தயா–ரிக்கும் முறை

தேவை–யான ப�ொருட்–கள்–

1 டேபிள் ஸ்பூன் பேக்–கிங் ச�ோடா, ஒரு கப் தண்–ணீர்.

செய்–மு–றை– ஒரு பாத்–திர – த்–தில் பேக்–கிங் ச�ோடா–வையு – ம் தண்–ணீரை – யு – ம் சரி–சம – ம – ாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ள– வேண்–டும். நன்–றா–கக் கூழா–கும் வரை கலக்கி எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். பயன்–ப–டுத்–தும் முறை

உச்–சந்–தலை த�ொடங்கி கூந்–தல் முழு–வ–தும் நன்–றாக தடவ வேண்– டு ம். ஒரு நிமி– ட ம் அல்– ல து இரண்டு நிமி– ட ங்– க ள் நன்–றாக மசாஜ் செய்து முடி–யில் இருக்–கக்–கூ–டிய அழுக்கு நீங்–கும் வரை அல–ச– வேண்–டும்.

கண்–டி–ஷ–னர் தயா–ரிக்கும் முறை

இந்த கண்–டிஷ – ன – ர் கடை–களி – ல் கிடைக்–கக்–கூடி – ய – து ப�ோன்று இல்–லா–மல் எளி–மை–யாக இருக்–கும். இது ப�ோன்ற கிரீம் கண்– டி – ஷ – ன ர் கடை– க – ளி ல் கிடைக்– க ாது. இதை பயன்– ப–டுத்–து–வ–தன் மூலம் நல்ல பலன் கிடைப்–பதை நம்–மால் காண முடி–யும்.

தேவை–யான ப�ொருட்–கள்–

1 டேபிள் ஸ்பூன் வினி–கர், ஒரு கப் தண்–ணீர்.

செய்–முறை

ஆப்–பிள் வினி–க–ரை–யும், தண்–ணீ–ரை–யும் சம– அ–ள–வாக ஒரு பாத்–தி–ரத்–தில் எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். கிரீம் ப�ோன்ற பதத்–திற்கு வரும் வரை நன்–றாக கலந்து ஒரு பாட்–டி–லில் சேமித்து வைத்து பயன்–ப–டுத்–திக்– க�ொள்–ளலாம்.

பயன்–ப–டுத்–தும் முறை

உள்–ளங்–கை–யில் சிற–ித–ளவு எடுத்து கைகளை பயன்–ப–டுத்தி, தலை முடி–யில் நன்–றாக மசாஜ் செய்ய வேண்–டும். மண்டை– ஓட்–டுப் பகு–தி–யில் படா–த–வாறு ஒன்று முதல் இரண்டு நிமி– டங்–கள் மசாஜ் செய்து சுத்–த–மான நீரில் கழுவ வேண்–டும்.

மாஸ்க் தயா–ரிக்கும் முறை

பிப்ரவரி 16-28 2017

தேவை–யான ப�ொருட்–கள்

முட்டை, எண்–ணெய், கண்–டி–ஷ–னர்.

செய்–முறை

ஒரு கிண்–ணத்–தில் எண்–ணெய், முட்டை மற்–றும் தர–மான கண்–டிஷனர் கலந்து சம–மா–க–வும் தாரா–ள–மா–க–வும் முடி மீது தடவ வேண்–டும். ஒரு மணி நேரம் அப்–ப–டியே விட்டு விடுங்–கள். பிறகு ஒரு லேசான ஷாம்பு கொண்டு முற்–றி–லும் கழுவி உங்–கள் முடியை இயற்–கை–யாக காய விடுங்–கள்.

°ƒ°ñ‹

105


ஜெ.சதீஷ்

வெயில் காலத்தில்

செய்ய வேண்டியவை

அழகுக் கலை நிபுணர் மேனகா ராம்குமார் வழங்கும் டிப்ஸ்...

எண்– ண ெய் வடி– யு ம் சரு– ம ம் உள்–ள–வர்–க–ளுக்–கு–

எண்–ணெய் அதி–கம் உள்ள உணவு வகை– க ளை தவிர்ப்– பது நல்–லது. தின–மும் மேக்–கப் செய்–ப–வர்–கள் ஐஸ் கட்–டியை பயன்–படு – த்–துவ – து சிறந்–தத – ா–கும். வறண்ட சரு–மம் உள்–ளவ – ர்–கள் பயன்–ப–டுத்–தக்–கூ–டிய ஃபேஸ் வாஷ் நீம் ஃபேஸ் வாஷாக இருப்–பது நல்–லது. முகப்– ப ரு இருக்– க க்– கூ – டி – ய – வர்–கள் ஃபேஸ் மசாஜ் செய்– யவே கூடாது. கிரீம் பேஸ்டு அழகு சாத–னப் ப�ொருட்–கள் பயன்–ப–டுத்–தக்–கூ–டாது.ஜெல் பேஸ்டு பயன்– ப – டு த்– த – ல ாம்.

ஃபேஸ் பேக் செய்–வது எப்–ப–டி?

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

106

சுத்–த–மான ஆலு–வேரா, 2 – ான தயிர். டேபிள் ஸ்பூன் சுத்–தம அரைக்–கப்–பட்ட ஸ்டா–பெரி – –்க்– கள் 3, கால் –கப் ப�ோராக்ஸ் அனைத்–தை–யும் கலந்து முகத்– தில் மசாஜ் செய்ய வேண்–டும். பின்–னர் மிரு–துவ – ான வெந்–நீரி – ல் கழுவ வேண்–டும். எண்–ணெய் – ர்–கள் வடி–யும் சரு–மம் இருப்–பவ எப்– ப�ோ – து மே இள– மை – ய ாக இருப்– ப ார்– க ள். இது அவர் க – ளி ன் த னி த் – து – வ – ம ா க இருக்–கி–றது.

வறண்ட சரு– ம ம் உள்– ள – வ ர்– க–ளுக்கு தி ன – மு ம் ம ா ய் ஸ் – டி– ரை –சர் பயன்– ப– டுத்த வே ண் – டு ம் , தூ ங் – க ப் ப�ோகும்– ப�ோ து நைட் கி ரீ ம் ப ய ன் – ப – டு த்த வேண்– டு ம். ஃபேஸ் ஜ ெ ல் ப ய ன் – ப – டு த் – து வ – தை த் த வி ர்க்க வேண்–டும். கி ரீ ம் பே ஸ் டு

ஃபவுண்– டே – ஷ ன் பயன்– ப – டு த்– து – வ து நல்– ல து. வைட்– ட – மின் ஏ, பி, சி ஊட்–டச்–சத்து உள்ள உண–வு–கள் எடுத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டும். முகச்– சு – ரு க்– க ங்– க ளை ஏ மற்– று ம் பி வைட்– ட – மி ன்– க ள் கட்–டுப்–படு – த்–தும். வைட்–டமி – ன் சி வெயி–லால் சரு–மம் பாதிக்– கப்–ப–டா–மல் பாது–காக்–கும். வைட்–ட–மின் சி வருண்ட சரு– மத்–திற்–கு சிறந்–தது. கரு–வ–ளை–யங்–க–ளைப் ப�ோக்–கு–வ–தற்கு வைட்–ட–மின் கே சிறந்–தது. அவ–கடோ மாய்ஸ்–டி–ரை–சர்ஸ் வறண்ட சரு–மத்–திற்கு சிறந்–தது. அவற்றை கண் மற்–றும் மூக்கு பகு–தி–யில் பயன்– ப–டுத்–தக்–கூட – ாது.15நிமி–டம்வைத்துசாதா–ரணதண்–ணீரி – ல்கழுவ வேண்–டும். வெள்–ளரி – க்–காயை எல்–லா–வித சரு–மத்–திற்–கும் பயன்– ப–டுத்–த–லாம். வெள்–ள–ரிக்–காயை நன்–றாக அரைத்து முகத்– தில் தடவி 15லிருந்து 20 நிமி– ட ம் காய வைத்து கழுவ வேண்– டு ம். அரை கப் ஆர்– க ா– னி க் ஆப்– பி ள் ஜூஸை காட்–டன் துணி–யால் நனைத்து முகத்–தில் தடவி விட–வேண்– டும். இது எல்–லா–வித சரு–மத்–திற்–கும் பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.

கரு வளை–யங்–களை ப�ோக்–கு–வ–தற்–கு–

4 டேபிள்ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் மற்– று ம் ஐஸ் வாட்–டர் கலந்து காட்–டன் துணி–யால் நனைத்து கண்– க ளை மூடி புரு– வ த்– தி ன் மேல் பகு– தி – யி – லு ம் கண்–களை சுற்–றிலு – ம் வைக்க வேண்–டும். பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து கழுவ வேண்–டும். அரை கப் பால், ஒரு தேக்–க–ரண்டி தேன், அரை கப் ஓட்ஸ் எடுத்து நன்–றாக கலக்கி முகத்–தில் சாதா– ர–ண–மாக மசாஜ் செய்ய வேண்–டும். இது வெயில் காலங்–க–ளில் எல்லா வித சரு–மத்–திற்–கும் சிறந்–தது. மேனகா


கே.எஸ்.சுகிதா

‘மு

ளைச்சு மூணு இலை விடலை… இந்த செல்–லுல உள்ள எல்–லாம் தெரியுது இந்த வாண்–டுக்கு’ என்று வீடு–க–ளில் அம்மாக்–க–ளும், அப்–பாக்–க–ளும் தன் பிள்–ளை–யின் த�ொழில்–நுட்ப அறி–வைக் கண்டு புளங்–கா–கி–தம் அடை–வ–துண்டு. எனக்கு என்ன தெரி–யுது, எல்–லாம் எம்–பை–யன் தான் ஏதா–வது ந�ோண்–டியி–ருப்–பான், எம்–ப�ொண்–ணு–தான் ஃப்ரெண்–டுக்கு மெசேஜ் அனுப்–புவா இப்–படி தனக்–குத் தெரி–ய–வில்லை என்– றா–லும் தன் பிள்–ளை–கள் த�ொழில்–நுட்–பம் அறிந்–த– வர்–க–ளாக இருக்–கி–றார்–கள் என்று பெரு–மைக் க�ொள்–ளும் பெற்–ற�ோர்–க–ளும் உண்டு. ஆனால் பெருமைக் க�ொள்–வ–த�ோடு செல்–ப�ோன் பயன்–பாடு குறிப்–பாக ஆன்–லைன் பயன்–பாட்–டில் குழந்–தை–கள் அறிந்–து க�ொள்ள வேண்–டி–யது... பெற்–ற�ோர்–கள் அறிந்–து க�ொள்ள வேண்–டி–யது என்று எந்த புரி–த–லும் இல்–லா–ம–லும் தான் சந்–தை–க–ளில் வரும் அனைத்து த�ொழில் நுட்ப சாத–னங்–க–ளை–யும் வாங்கி பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம். நுனி–வி–ர–லில் உல–கம் என்று ஆன–பி–றகு நம் பிள்–ளை–களை இவை இல்–லா–ம–லும் வளர்க்க முடி–யாது. அதே நேரத்–தில் இணைய சேவையை எப்–ப–டிக் கையாள வேண்–டும் என்–று கற்–றுக் க�ொடுக்க வேண்–டி–யது பெற்–ற�ோர்–க–ளின் கடமை. தம் பிள்ளை ஒரு நாளைக்கு எவ்–வள – வு மணி– நே–ரம் இணைய சேவையை பயன்–ப–டுத்–து–கி–றது, இணை–யத்–தில் க�ொட்–டிக் கிடக்–கும் நல்–லவை, தீயவை இவற்–றில் எது குறித்து தன் பிள்ளை பார்ப்–பத – ற்–கும் அறிந்–து க�ொள்–ள–வும் அதிக ஆர்–வ– மாக இருக்–கி–றது என்–பதை பெற்–ற�ோர்–கள் அறிந்து வைத்–தி–ருப்–பது அவ–சி–யம்.

விபரீதம்

°ƒ°ñ‹

விரல நுனி

பிப்ரவரி 16-28 2017

107


மூ ன்றில் ஒரு குழந்தை இணைய

ம�ோசடி பேர்–வ–ழி–க–ளி–டம் மாட்–டிக் க�ொள்– கி–றது. நான்–கில் ஒரு குழந்தை அத–னு–டை–ய 12 வது வய–தில் பாலி–யல் சார்ந்த ஆபாச வீடி– ய� ோக்– க ளை இணை– ய த்– தி ல் பார்ப்– பதை பழக்– க – மா கக் க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற து. பெண் குழந்–தை–கள் இணை–யத்–தில் சமூக வலைத்தளங்–க–ளில் முக–ம–றியா நப–ரு–டன் – வு – க்கு ஆளா– நட்–பாகி பிறகு பாலி–யல் வல்–லுற கி–றார்–கள். பெரும்–பாலா – ன பெண் குழந்–தை– கள் சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளில் பதி–வேற்–றம் செய்த புகைப்–பட – ங்–களை சமூக விர�ோ–திக – ள் மார்ஃ–பிங் செய்து அந்த குழந்–தைக – ள் பிளாக்– மெ–யில் செய்–யப்–பட்டு ஏமாற்–றப்–பட்–டிரு – க்–கி– றார்–கள். வெர்ச்–சு–வல் காதல், வெர்ச்–சு–வல் சாட்–டிங் என்ற பெய–ரில் பதின்–வ–யது குழந்– தை–கள் இரு–பா–ல–ரும் நேரத்தை அதி–க–ள– வில் வீணாக்–கு–வ–த�ோடு, பல்–வேறு பிரச்–சி– னை–க–ளுக்–கும் ஆளா–கி–றார்–கள். முறை–யாக பாது–காப்–பாக இணை–யத்தை பயன்–ப–டுத்– தா–தன் விளை–வு–களை பல்–வேறு ஆய்–வு–கள் அதிர்ச்சிய�ோடு பட்–டி–ய–லி–டு–கின்–றன. பீகார், அசாம், கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்க– ளி ல் பள்– ளி – க – ளி ல் மாண– வ ர்– க – ளுக்கு இணைய சேவை கட்– ட ா– ய – மா க்– கப்– ப ட்– டி – ரு க்– கி – ற து. தமி– ழ – க த்– தி ல் மாண– வர்– க – ளு க்கு விலை– யி ல்லா லேப்– ட ாப் வழங்– க ப்– ப – டு – கி – ற து. இவை அனைத்– து ம் கல்வி சார்ந்த கண்–ண�ோட்–டத்–தில் வழங்–கப்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

108

வினுப்பிரியா

பட்–டா–லும் இதனை பள்–ளி–க–ளில் எப்–படி பயன்–படுத்–து–கிறார்–கள் என்–பதை ஆசி–ரி– யர்–கள் கவனிப்பது அவ–சி–யம். இணைய பயன்–பாடு குறித்து விழிப்–பு–ணர்வை பள்– ளி–த�ோ–றும் ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தன் மூ–ல–மா–கவே மாண–வர்–களை பிரச்–சி–னை–யில் சிக்–கா–மல் பாது–காக்க முடி–யும். இணைய பயன்–பாட்– டா–ளர்–கள் அதி–கரி – ப்–பது ப�ோன்றே இணைய குற்–றங்–க–ளும் அதி–க–ரித்–துள்–ளன. இணைய குற்–றங்–கள் அதி–கமு – ள்ள ஆபத்–தான 12 நாடு–க– ளில் இந்–தி–யா–வும் அடக்–கம். இன்– ட ர்– நெ ட் மூல– மா க குழந்– தை – க ள் மற்றும் பெண்– க ளை மிரட்– டு ம் சைபர் புல்–லிங், குழந்–தை–கள் மற்–றும் பெண்–க–ளு– டைய சமூக வலை–த்த–ளங்–க–ளில் இருந்து புகைப்படங்– க ளை திருடி ஆன்– ல ைன் மூலம் அவற்றை ஏலம் விடு–வது, ஆபா–ச காட்சி– க ளை குழந்– தை – க – ளு க்கு அனுப்– பு – வது, ப�ோர்னோ வீடி–ய�ோக்–க–ளில் குழந்தை– கள் மற்–றும் பெண்–களை ஈடு–ப–டுத்–து–வது, குறப்–பிட்ட நப–ரு–டைய சமூ–க வ–லைத்–தள கணக்கை ஹேக் செய்து அதில் சமூக விர�ோத கருத்துகளை பதி–விடுவது அல்லது காட்–சி– களை பதி–வேற்றம் செய்–வது உள்ளிட்ட பல குற்–றங்–கள் மூலம் குழந்–தை–கள், பெண்–கள் பாதிக்–கப்–ப–டு–கி–றார்–கள். வங்– கி க் கணக்– கு – க ளை இணை– ய ம் மூலமாக அப–க–ரிப்–பது, கிரெ–டிட் கார்டு மற்–றும் டெபிட் கார்டு உள்–ளிட்ட இணைய வழி ப�ொரு–ளா–தா–ர குற்–றங்–க–ளும் அதி–க–ள– வில் நடை– பெ – று – கி ன்– ற ன. தேசிய குற்– ற – வியல் புள்ளி விவரத்–தில் சைபர் குற்–றங்–கள் – ரீதி–யான குற்–றங்–க– என்றாலே ப�ொரு–ளாதார ளுக்கு மட்–டுமே முக்–கி–யத்–து–வம் அளிக்–கப்– படு–கிற – து. பாலி–யல் ரீதி–யான த�ொந்–தர – வு – க – ள் மற்–றும் ஏமாற்–று–களை சைபர் குற்–றங்–கள் புள்ளி விவ– ர ங்– க – ளு க்– கு ள் க�ொண்டு வரு– வதே இல்லை. தேசிய குற்–ற–வி–யல் ஆவ–ணக் காப்–ப–க–மும் குழந்–தை–கள் மற்–றும் பெண்–க– ளுக்கு இணைய வழி–யில் ஏற்–ப–டும் ஆபத்–து– கள் குறித்–தும் ஏமாற்–றப்–ப–டு–வ–து குறித்–தும் கணக்–கில் க�ொள்–வ–தில்லை. புகார் பதி–வு– செய்–வதை மட்–டும் கணக்–கில் க�ொள்–கி–றது. இத–னால் இணைய வழி–யில் குழந்–தை–கள் மற்–றும் பெண்–க–ள் பாதிப்–புக்–குள்–ளா–வது கணக்–கில் க�ொள்–ளப்–ப–டா–மல் உள்–ளது . 2000த்தில் க�ொண்டு வரப்–பட்ட தகவல் த�ொழில்–நுட்–ப சட்–டமா – ன – து 2008ம் ஆண்டு திருத்– த ம் செய்– ய ப்– ப ட்– ட து. இதன்– பி – ற கு இணை– ய த் த�ொடர்– பா ன குற்– ற ங்– க – ள ை தடுக்க தேசிய இணைய பாது–காப்பு க�ொள்– கை–கள் வகுக்–கப்–பட்–டது. ஆனால் அவை எந்–தள – வி – ற்கு செயல்–பாட்–டில் உள்–ளன என்– பது கேள்–வி–யாக உள்–ளது. அதே ஆண்டு குழந்– தை – க – ளி ன் உரி– மையை பாது– க ாக்க


குழந்–தை–கள் கவ–னத்–திற்கு...

v இமெயில், பேஸ்–புக், ட்விட்–டர் என்று உங்–கள் இணை–

ய–தளத்–தின் அனைத்து கணக்–கு–க–ளுக்–கும் வைக்–கும் பாஸ்–வேர்டை யாருக்–கும் பகி–ரா–தீர்–கள். v பாஸ்–வேர்–டில் எண்–கள் மற்–றும் சிறப்பு குறி–யீ–டு–கள் (@) ப�ோன்–ற–வற்றை சேர்ப்–பது நலம். பாஸ்–வேர்–டு–கள் திரு–டப்–ப–டா–மல் பாது–காக்க இது உத–வும். v தனக்–கும் தன் குடும்–பத்–தி–னர் மட்–டும் அறி–யக்கூடிய தக– வ ல்– க ளை சமூக வலை– த்த – ள ங்– க – ளி ல் பகிர்– வ தை தவிர்க்க வேண்–டும். v இணை–யத்–தில் அவ்–வப்–ப�ோது உங்–கள – து ச�ொந்த தக–வல்– களை கேட்–கும் தளங்–க–ளுக்–குள் செல்–லா–மல் இருப்–பது நல்–லது. v உங்–கள் சமூக வலை–த்த–ளங்–க–ளில் allow, ok ப�ோன்று பட்–டன்–களை கிளிக் செய்–வ–தற்கு முன்–னால் எதற்–காக உங்–களி – ட – ம் அனு–மதி க�ோரு–கிற – ார்–கள் என்–பதை அறிந்த பிறகே கிளிக் செய்–யுங்–கள். v உங்–கள் பெற்–ற�ோர்–கள் அல்–லது உடன்–பி–றந்–த–வர்–க–ளின் பெயர்–களை பாஸ்–வேர்–டாக வைக்–கா–தீர்–கள். எளிதில் உங்– க – ள து பாஸ்– வேர ்டை எதி– ரி – க ள் கண்டுபிடித்– து –விடுவார்–கள். v புகைப்– ப – ட ம் மற்– று ம் வீடி– ய� ோக்– க ளை பதி– வே ற்– று ம் ப�ோது கூடு–தல் கவ–னம் தேவை. v தாங்–கள் செல்–லும் இடங்–களை உடனுக்கு–டன் பதி– விடுவதும் ஆபத்துதான். ச�ொந்–தக் கருத்–து–களை பதி– விடும் ப�ோது அதிக கவ–னம் தேவை. உங்–க–ளுக்கு வந்த தக–வ–லை–யும் அப்–ப–டியே பகி–ரா–மல் அதன் உண்–மைத் தன்மை உணர்ந்து ஆராய்ந்து பிறகு பகி–ருங்–கள்.

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

உரு– வ ாக்– க ப்– பட்ட தேசிய குழந்–தை–க–ளுக்–கான க�ொள்– கை–கள் சாச–னம் குழந்தை உரிமை, பாலின சமத்–துவ – ம், அனைத்து குழந்–தை–க–ளுக்– கான கல்வி இவை குறித்து மட்– டு ம்– தா ன் பேசு– கி – ற து. அதில் கூட இணை–ய–வ–ழிக் குற்–றங்–க–ளில் குழந்–தை–கள் பாதிக்–கப்–ப–டு–வ–தற்கு தீர்வு காண்–பது குறித்து எது–வும் இல்லை. பெண்–களை அநாகரிக– மாக காட்– டு வதை தடை செய் – யு ம் ச ட் – ட த ்தை வைத்தே தற்–ப�ோது பெண்– கள் சைபர் குற்– ற ங்– க – ளி ல் பாதிக்–கப்–படும் ப�ோது தண்– டனை வழங்–கப்– ப–டு–கி–றது. தக– வ ல் த�ொழில் நுட்– ப ச் சட்– ட ம் மற்– று ம் குழந்– தை – கள் பாலி–யல் குற்ற தடுப்பு ச ட் – ட – மா ன ப� ோ க்ச ோ சட்–டத்–தின் மூல–மாக இப்– ப� ோ து த ண் – ட – னை – க ள் வழங்–கப்–ப–டு–கின்–றன. சமூக வலை– த்த – ள ங்– க – ளி ல் அவ– தூறு பரப்– பு – த ல், மற்– று ம் பெண்–களை இழி–வா–க சமூக வலைத்தளங்–க–ளில் கருத்து

109


தெரி–விப்–பவர்–கள் அல்–லது கேலி–யாக சித்–த– ரித்–தல் உள்–ளிட்–டவ – ற்றை கணக்–கில் எடுத்–துக் க�ொள்–வதே இல்லை. ஆகை–யால் பெண்–கள் மற்–றும் குழந்–தைக – ளை இணை–யத்–தில் பாது– – ம் மாநில அள–விலு – ம் காக்க தேசிய அள–விலு க�ொள்கை உரு–வாக்–கு–வ–தும், தகுதி வாய்ந்த நிபு–ணர்–களை நிய–மித்து இணை–யத – ள – ங்–களை கண்–கா–ணிப்–ப–தும்–தான் நிரந்–தர தீர்–வாக இருக்க முடி–யும் என்–கின்–ற–னர் துறை–சார் வல்–லு–னர்–கள். த�ொழில்–நுட்–பம் சார்ந்து பிரச்–சினை – க – ள் எழும்–ப�ோது உத்–தரப்–பி–ர–தே–சம் ப�ோன்ற மாநி–லங்–களி – ல் பெண்–கள் செல்–ப�ோன் பயன் ப–டுத்த தடை விதிப்–பது, கஃப் பஞ்–சா–யத்–துக – – ளில் பெண்–கள் இணை–யம் பயன்படுத்த கட்– டு ப்– பா டு உள்– ளி ட்ட நடை– மு – றை க்கு ஒவ்– வ ாத கட்– டு ப்– பா – டு – க ள் ஒரு ப�ோதும் பல–ன–ளிக்–கப் ப�ோவ–தில்லை. இணை–யத்– தில் அவ–தூறு பரப்–புவ – தா – ல் உள–விய – ல் சிக்–க– லுக்கு ஆளா–குவ – தை கணக்–கில் க�ொள்–வதே கிடை–யாது. புகார் அளித்–தா–லும் பெரிய அள–வில் அவ–தூறு பரப்–பி–ய–வர் மீது குற்ற நட–வ–டிக்–கை–யும் எடுப்–ப–தில்லை. இணைய குற்–றங்–களு – க்–காக தண்–டனை – க்–குள்–ளான – வ – ர்– கள் எண்–ணிக்கை மிகக் குறைவு என்–பதை– யும் கவ–னத்–தில் க�ொள்ள வேண்–டும். காவல்–துறை இணை–ய–வழி குற்–றங்–கள் த�ொடர்–பாக வரும் புகார்–களை மெத்–த–ன– மாக கையாள பழ–கி–ய–தன் விளைவுதான் n இந்–தி–யா–வில் இணை–யம் பயன்–ப–டுத்–தும்

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

110

35 க�ோடி பேரில் 94% பேர் ம�ொபைல் இ ன்டர்நெ ட் சேவையை ப ய ன் –ப–டுத்–து–கிறார்–கள். n இதில் 2.8 க�ோடி பள்ளி செல்–லும் குழந்–தை– கள் இணை–யத்தை பயன்ப–டுத்–துகி – ற – ார்–கள் என்–கி–றது இந்–திய இன்–டர்–நெட் மற்–றும் ம�ொபைல் சங்–கம். n கிரா– ம ப்– பு – ற ங்– க – ளி ல் பெண்– க ள் 10% இன்–டர்நெட் சேவையை பயன்படுத்து கிறார்கள். நகர்–புற பெண்–க–ளில் மூன்றில் ஒரு பெண் இணைய சேவையை பயன் படுத்து–கிறார்கள்.

சேலத்–தில் வினுப்–பி–ரியா என்ற மாணவி தற்– க �ொலை செய்– து க�ொண்– ட ார். இரு– முறை காவல்–நி–லை–யத்–தில் வினுப்–பி–ரி–யா– வின் தந்தை தன் மகள் படத்தை முக–நூலி – ல் மார்ஃ–பிங் செய்து யார�ோ வெளி–யிட்–டுள்– ள–னர்; அத–னால் உட–ன–டி–யாக அதனை நீக்க வேண்–டும் என்று புகார் அளித்–தும் காவல்–துறை மெத்–தன – மா – க செயல்–பட்–டது – ம் வெளி–நாட்டு சர்–வர் மூலம் ஃபேஸ்–புக்–கில் வினுப்–பி–ரியா படத்தை மார்ஃ–பிங் செய்து பதி–வேற்றி இருக்–கி–றார்–கள். அத–னால் கால தாமத– மா – கு ம் என்– று தான் காவல்– து றை தரப்பில் பதி–ல–ளிக்–கப்–பட்–டது. இத–னால் மன–முடைந்த வினுப்–பி–ரியா தற்–க�ொலை செய்து க�ொண்–டார். இன்–னும் ச�ொல்–லப்– ப�ோ–னால் அவ–ருடை – ய படத்தை அவர்–கூட முக–நூலில் பதி–வி–ட–வில்லை. வினுப்–பி–ரி–யா– வின் தந்தை தனது வாட்ஸ்–அப்–பில் புர�ொ– பைல் பட– மா க மக– ள து படத்தை வைத்– துள்–ளார். அந்தப் படத்தை காப்பி செய்தே குற்–ற–வாளி பயன்–படுத்தி இருக்–கி–றார் . தமி– ழ – க த்– தி ல் முற்போக்காக பேசும், எழுதும் பெண்–களை குறி–வைத்து முக–நூலில் அவ–தூறு பரப்–பப்–பட்–டது. அப்–ப�ோது அவர்– கள் க�ொடுத்த புகா–ருக்கு இது–வரை குற்–றவ – ா– ளி–க–ளுக்கு எந்த தண்–ட–னை–யும் இல்லை. – டையே – வரும் பிரச்–சினை – க – ளி – ல் காத–லர்–களி காதலை விட்டு வெளி–யேறு – ம் பெண்–களு – க்கு, அவர்– க ள் இரு– வ – ரு ம் சேர்ந்து எடுத்– து க் க�ொண்ட புகைப்–ப–டங்–கள், மின்னஞ்–சல்– களை முக–நூலி – ல் பதி–விடு – வே – ன் என்று ஆண்– கள் மிரட்–டல் விடுப்–பது அதி–க–ரிக்–கி–றது. இதனை எதிர்–க�ொள்–ளத் தெரி–யா–ம–லும், – ய முக–நூ–லில் மார்ஃ–பிங் செய்து தன்–னுடை புகைப்– ப – ட ம் வந்– த – வு – ட ன் வாழ்க்– கையே – ட்–டது என்று எண்–ணுவ – து – ம்–தான் முடிந்–துவி த�ொடர் தற்–க�ொ–லை–கள் அரங்–கேற கார–ண– மா–கி–றது. இப்–ப–டி–யான பிரச்–னையை எதிர்– க�ொண்டு வெளி–யே–றி–னால் நாளை இது ப�ோன்ற பிரச்–சனையை – எதிர்–க�ொள்–பவர்–க– ளுக்கு முன்– னு – தா – ர – ணமா க இருப்– ப� ோம்


பெற்–ற�ோர்–கள் கவ–னத்–திற்கு...

பெற்–ற�ோர்–கள் தங்–கள் பிள்–ளை–களு – ட – ன் இணை–யத்தை பயன்–படு – த்–துவ – து குறித்து விரி– வாக உரை–யாட வேண்–டும். உதா–ரணத்திற்கு ‘‘இன்– னை க்கு நீ என்ன இன்– ட ர்– நெட்ல பார்த்–த” என்று தின–மும் கேட்–கும் ப�ோது இணை–யத்–தில் குழந்–தை–யின் தேடல் எதை ந�ோக்கி என்–பது புலப்–ப–டும். குழந்–தைக – ள் முதல் பெரி–யவ – ர்–கள் வரை அனை–வரு – க்–கும் இணை–யத – ள – த்–தின் தேவை அதி–க–ரித்–தி–ருக்–கி–றது. குழந்–தை–கள் தங்–கள் பாடம் சார்ந்த விளக்–கங்–களை பெற இணை– யத்தை பயன்–ப–டுத்–து–கி–றார்–கள். ஆனால் சமூக வலைத்–த–ளங்–களை உங்–கள் குழந்–தை– கள் பயன்–ப–டுத்–து–வதை எந்த வய–தில் அனு– மதிக்க ப�ோகி–றீர்–கள் என்–பதை பெற்–ற�ோர்– களின் முடிவை ப�ொறுத்தே அமை–யும். எவ்– வ – ள வு நேரம் உங்– க ள் குழந்தை – த்–துகி இணை–யத்தை பயன்–படு – ற – து என்–பதை கவ–னிக்க வேண்–டும். ஒரு நாளைக்கு இவ்–வ– ளவு மணி நேரம் மட்–டுமே இணை–யத்–தைப் பார்க்க வேண்–டும் என்று வரை–யறு – க்–கலா – ம் . அனைத்து Appகளை–யும் டவுன்–ல�ோட் செய்–வதை அனு–ம–திக்–கா–தீர்–கள். இ.வேலட் ப�ோன்று மின்–னணு அல்–லது இணைய பணப்–பரி – மா – ற்–றம் நீங்–கள் செய்–யும்

பிப்ரவரி 16-28 2017

°ƒ°ñ‹

என்–பதை பெண்–கள் உணர வேண்–டும். குழந்– தை–க–ளி–டம் இவ்–வா–றான புகைப்–படங்–கள் வெளி–யா–கும் ப�ோது உடல் குறித்த புரி–தலை ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும். இது தன்–னு–டைய தவ–றில்லை என்–ப–தை–யும், இதனை செய்–த– வரே வெட்கி தலை குனிய வேண்–டும் என்– பதை–யும் குழந்–தை–க–ளுக்கு புரி–ய–வைப்பது அவ–சி–யம். இணை–ய–த–ளத்–தில் குழந்–தை–கள் மற்–றும் பெண்–க–ளின் படத்தை தவ–றாக சித்–த–ரித்து வெளி–யிடு – வ – தை கண்–கா–ணிக்க குழந்–தைக – ள் மற்–றும் பெண்–கள் மேம்–பாட்டு அமைச்–சக – ம் சார்–பில் மத்–திய அமைச்–சர் மேனகா காந்தி ‘ஆரம்ப் இந்–தி–யா’ என்ற இணைய ஹாட்– லைனை இந்த ஆண்–டின் த�ொடக்–கத்–தில் த�ொடங்கி வைத்–தார். இதன் மூலம் இணைய குற்–றவ – ா–ளிக – ள் த�ொடர்ந்து கண்–கா–ணிக்–கப்– படு–வார்–கள் என்–றும் ச�ொல்–லப்–பட்–டுள்–ளது. த�ொழில்–நுட்–பங்–கள் புதிது புதி–தாக வரு–வ– தும் அதற்–கேற்ப நூதன குற்–றங்–க–ளும் அதி–க– ரித்–துக் க�ொண்டேதான் இருக்–கும். ஆனால் முறை–யான கண்–கா–ணிப்–பும், தனி நப–ரின் இணைய பயன்–பாடு த�ொடர்–பான விழிப்– பு–ணர்–வும்–தான் இணை–யத்–தில் பெண்–கள் மற்றும் குழந்–தைக – ளி – ன் பாது–காப்பை உறுதி செய்–யும்.

111


பி ப்– ர – வ ரி 7ம் தேதி உல– க – ள – வி ல் சர்–வதே – ச இணைய பாது–காப்பு விழிப்–பு– – கி – ற – து. ணர்வு நாளாக க�ொண்–டா–டப்–படு குறிப்–பாக இணைய பயன்–பாட்–டின்– ப�ோது குழந்–தை–க–ளின் பாது–காப்பை உறு– தி ப்– ப – டு த்த safetyinternetday2017# என்ற பெய–ரில் கனடா, அமெ–ரிக்கா, அயர்– லாந் து உள்– ளி ட்ட நாடு– க – ளி ல் இணை–ய–தளத்–தில் விவா–தம் மற்–றும் வாக்–கெ–டுப்பு நடத்–தப்–பட்–டது. இதில் 73% பேர் குழந்–தை–கள் இணை–யத்தை – த்த நேரக் கட்–டுப்–பாடு தேவை பயன்–படு என வாக்–க–ளித்–துள்–ள–னர். 74% பெற்– ற�ோர்–கள் தங்–கள் குழந்–தை–க–ளின் கல்– விக்கு இணைய பயன்–பாடு அவ–சி–யம் என்று வாக்– க – ளி த்– து ள்– ளா ர்– க ள். 21% பெற்றோர்– க ள் இணைய ம�ோச– டி க் – க ா – ர ர் – க – ளா ல் கு ழ ந் – தை – க – ளு க் கு அ ச் – சு று த்த ல் இ ரு ப்பதை ஒ ப் பு க் – க �ொ ண் – டு ள் – ளா ர் – க ள் . பா லி – ய ல் த�ொல்லை–கள் பெண் குழந்–தைக – ளு – க்கு சமூக வலைத்– த – ள ங்– க – ளி ல் அதிகம் இருப்–பதா – க 20% பெற்–ற�ோர்–கள் கவலை தெரி–வித்–துள்–ள–னர். 19% ஆபாச காட்– சி–கள் அடங்–கிய ப�ோர்னோ தளங்–கள் குழந்–தைக – ள் கவ–னத்தை சித–றடி – ப்–பதா – க குற்– ற ஞ்– ச ாட்– டு – கி – ற ார்– க ள். அதனால் ப� ோ ர்ன ோ தளங்கள ை மு ட க்க அரசு தரப்–பிலே முயற்சி மேற்–க�ொள்ள வேண்– டு ம் என்று வேண்– டு – க� ோ– ளு ம் வைத்–துள்–ள–னர்.

°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

112

ப�ோது one time passwordஐ பயன்–படு – த்–துவ – து நல்–லது. நிரந்–தர பாஸ்–வேர்டு ஆபத்–தான – து. அது மட்–டு–மல்–லாது உங்–கள் குழந்தை ஆன்– லை–னில் ஷாப்–பிங் மற்–றும் கேம்ஸ் ப�ோன்–ற– வற்றை காசு க�ொடுத்து வாங்க அது வழி வகுக்–கும். ஆன்–லைன் ஷாப்–பிங்–கிற்கு எக்– கா–ரண – ம் க�ொண்டும் உங்–கள் குழந்–தைக – ளை அனு–ம–திக்–கா–தீர்–கள்.

உங்–கள் வீட்டு கம்ப்–யூட்–டர், டேப்–லெட், செல்–ப�ோன் அனைத்–திலு – ம் வன்–முறை – யை – த் தூண்–டக் கூடிய அல்–லது பாலி–யல் சார்ந்த ஆபாச தளங்–களை முடக்கி வைக்–க–லாம். பிளாக் செய்து வைக்–க–லாம். வீட்– டி ல் குழந்– தை – க ள் இணை– ய த்தை பயன்– ப – டு த்– து ம்– ப� ோது தனி அறை– யி ல் இல்லா–மல் அனை–வ–ரும் இருக்–கு–மி–டமா – க அல்– ல து நடுக் கூடத்– தி ல் வைத்து பயன்– படுத்து–வது நல்–லது. பெரும்– பா – லு ம் குழந்– தை – க ள் இணை– யத்தை பயன்– ப – டு த்– து ம்– ப� ோது கூடவே பெற்–ற�ோ–ரும் நட்–பு–டன் இணைந்து பயன்–ப– டுத்–தும் அள–விற்–கான பழக்–கத்தை குடும்–பத்– தில் இளம் தலை–முறை பெற்–ற�ோர் கடை–ப் பிடிப்–ப–தில் சிக்–கல் இல்லை. குழந்–தை–கள் சமூ–க– வ–லை–த்த–ளங்–க–ளில் ஆபத்–தில் சிக்–கும்–ப�ோது உட–னடி – ய – ாக பெற்– ற�ோ–ரிட – ம் அதனை தெரி–விக்–கும் வண்–ணம் குழந்–தைக – ளி – ன் நம்–பிக்–கைக் – கு–ரிய – வ – ர்–களா – க எது த�ொடர்–பான – தை – யு – ம் பிள்–ளை–கள் மனம்– விட்டு பெற்– ற� ோ– ரி – ட ம் பேச– லா ம் என்ற நம்பிக்–கையை விதைப்–பது அவ–சி–யம். உங்–கள் குழந்–தைக – ளி – ன் புகைப்–படத்தை சமூக வலை– த்த – ள ங்– க – ளி ல�ோ அல்லது இணையத– ள த்தில�ோ தவறாக பயன்– படுத்தி–னால் உட–ன–டி–யாக அந்த தளத்தை ஸ்கி–ரின்–ஷாட் எடுங்–கள். குறைந்–தது அந்த இணை–யதளத – ்தை புகைப்–பட – மா – வ – து எடுத்து வைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். புகார் க�ொடுக்க உத–வும். இ ர வு 9 ம ணி க் கு ம ே ல் வீ ட் – டி ல் வைஃப்பை பயன்–படு – த்–துவ – தை பெரி–ய�ோர்– கள் தவிர்த்–துவி – ட்டு குழந்–தைக – ள், பெரி–யவ – ர்– கள் அனை–வ–ரும் பேசு–வதை வழக்–க–மாக க�ொள்–வது நல்–லது. தாங்–கள் இணை–யத்–தில் பார்த்த, படித்த விஷ– ய ங்– க ளை அவ்– வ ப்– ப�ோது பரி–மா–றிக்–க�ொள்–வ–தும் சிறப்பு.


மகேஸ்வரி

கருகிய இளந்தளிர்

ந–க–ரான சென்–னை–யில் நடந்து முடிந்–தி–ருக்–கி–றது ஒரு பயங்–க–ரம். தமி–பிப்–ழர–க–வத்–ரிதின்5ம்தலை– தேதி ஞாயிற்–றுக்–கி–ழமை. ஆட்சி அதி–கா–ரத்–தைப் பிடிக்க அர–சி–யல் மல்–லுக்–கட்டு நடந்த மாலை நேரத்–தில், செய்–தி–க–ளும், விவா–தங்–க–ளும் அனல் பறக்க த�ொலை–க்காட்–சி–க–ளில் நிகழ்ந்த வேளை–யில், சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளில் மெல்ல பர–விக் க�ொண்–டி–ருந்–தது சிறு–மி–யைக் காண–வில்லை என்ற செய்தி. த�ொலை–பேசி எண்–ணு–டன் ஒரு பெண் குழந்–தை–யின் புகைப்–ப–டம் அதில் இருந்–தது. புகைப்–ப–டங்–க–ளு–டன் இப்–படி வரும் ஒரு சில செய்–தி–கள், சில நேரங்–க–ளில் பழைய சம்–ப–வ–மா–கக் கூட இருக்–க–லாம் என்ற எண்–ணத்–திலே சிலர் அந்த செய்–தி–யி–னைக் கடந்–தி–ருக்–கக் கூடும். ஆனால் நேரம் செல்–லச் செல்ல விஷயம் விஸ்–வ–ரூ–பம் எடுக்–கத் துவங்–கி–யது. என்ன நடந்–தது என்–பதை நம்–மி–டம் வேதனை கலந்த உணர்–வு–க–ளு–டன் விவ–ரித்–தார், சிறுமி ஹாசி–னி–யின் வீட்–டுக்கு அரு–கில் குடி–யி–ருப்–ப–வ–ரான ஸபி.

‘‘க

டந்த 5ம் தேதி மாலை சரி–யாக 6 மணி வாக்–கில், கு டி – யி – ரு க் – கு ம் அ டு க் – கு – மாடி குடி–யி–ருப்–பின் முதல் தளத்–தில், வீட்–டிற்கு அரு– கி–லேயே பக்–கத்து வீட்–டுக் குழந்– தை – க – ளு – ட ன் விளை– யா–டிக்–க�ொண்–டி–ருந்–தி–ருக்–கி– றாள் 7 வயது சிறுமி ஹாசினி. 6.10 மணிக்கு ஹாசி– னி – யின் பெற்– ற�ோ ர் பாபுதேவி தம்– ப – தி – இளைய மகனை மட்டும் அழைத்– துக்–க�ொண்டு அருகிலுள்ள கடைக்–குச் சென்–றுவி – ட்டு 20 நிமிடங்களில் திரும்பி வந்து ஹாசி–னியை தேடியப�ோது அவளை காண– வி ல்லை. அக்– க ம் பக்– க ம் தேடி– யு ம் பய–னில்லை. பக்–கத்து வீடு, உற–வி–னர்–கள் வீடு உள்–பட பல இடங்–க–ளில் தேடி–யும் குழந்தை கிடைக்–க–வில்லை. இத–னால் பெற்–ற�ோர், மாங்– காடு காவல்நிலையத்தில் புகார் செய்– த – ன ர். காவல்– து–றை–யி–னர் சம்–பவ இடத்– திற்கு வந்து குடி–யி–ருப்–பில் ப�ொ ரு த் – த ப் – ப ட் – டி – ரு ந ்த சிசி– டி வி கேம– ர ா– வி ல் பதி– வான காட்–சி–களை ஆய்வு


°ƒ°ñ‹

பிப்ரவரி 16-28 2017

114

க�ொண்டு கீழே வந்–தப�ோ – து, குழந்–தை– செய்–துள்–ள–னர். அதில், வெளி–யில் யைக் காண–வில்லை என ஹாசி–னி– விளை–யா–டிக் க�ொண்–டிரு – ந்த ஹாசினி யின் பெற்–ற�ோரும் குடி–யிரு – ப்புவாசி–க– கடை–சிய – ாக அபார்ட்–மென்ட்–டுக்–குள் ளும் தேடிக்–க�ொண்–டி–ருந்–த–ப�ோதே, செல்–லும் காட்சி பதி–வாகி இருந்தது். அவர்–க–ளு–டன் இணைந்து ஒன்–றும் சிறு–மியை யாரும் அழைத்து செல்– அறி–யா–ததை – ப்–ப�ோல கூட தேடி–விட்டு, வது ப�ோல காட்–சி–கள் எது–வும் பதி– 100க்கு தன் கைபேசி மூலம் அழைத்து வா–க–வில்லை. இதை–ய–டுத்து அரு–கில் யாருக்–கும் சந்–தே–கம் வராத அள–விற்கு இருந்த கிணறு, கால்–வாய், நீர் தேக்– நடந்–திரு – க்–கிற – ார். பிறகு இரண்டு குளிர்– கத் த�ொட்டி உள்–ளிட்ட இடங்–க–ளில் பான பாட்–டில்–க–ளில் பெட்–ர�ோல், தேடி–யும் பல–னில்லை. ஸபி தீப்– பெ ட்டி மற்– று ம் பெட்– ஷீ ட்டை இதற்–கிடையே – சிசி–டிவி கேமரா ஒரு பையில் வைத்து எடுத்–துச் சென்று பதி–வுக – ளை தீவி–ரம – ாக ஆராய்ந்–தப�ோ – து, குழந்–தை–யின் உடலை வெளி–யில் எடுத்து, அதே குடி–யி–ருப்–பில் வசிக்–கும் தஷ்–வந்த் பெட்ஷீட்–டில் அந்த பிஞ்சு உட–லைக் கிடத்தி (23) டிரா–வல் பேக் ஒன்றை வீட்–டி–லி–ருந்து பெட்–ர�ோலை ஊற்றி எரித்–து–விட்டு, பின் எடுத்–துச்–செல்–வ–தும், பின்–னர் ஒரு மணி தனது உற–வி–னர் இல்–லத் திரு–ம–ணத்–திற்கு நேரத்–தில் கையில் பேக் இல்–லா–மல் திரும்– சென்று, அவ–ரது பெற்–ற�ோரு – ட – ன் வீட்–டிற்கு பு–வ–தும் பதி–வாகி இருந்–தது. இதை–ய–டுத்து திரும்–பி–யி–ருக்–கி–றார். அவ–ரி–டம் தீவிர விசா–ரணை செய்–தனர். அதைத் த�ொடர்ந்து குழந்–தையை – காண– அப்–ப�ோது, அவர் முன்–னுக்–குப்–பின் முர– வில்லை என ஊட–கங்–களு – க்கு செய்தி பரவி ணாக பதி–லளி – க்–கவே சந்–தே–கப்–பட்டு விசா– அவர்–கள் ஹாசி–னியி – ன் வீட்–டிற்கு வந்–தப�ோ – – ரணை செய்–ததி – ல் உண்மை வெளிச்–சத்–திற்கு தும், கேமரா முன் நின்று, குழந்தை காணா– வந்–துள்–ளது. மல் ப�ோன–தைப் பற்றி பேட்–டி–யும் வழங்– ஹாசி–னி–யின் குடும்–பத்–தி–னர் வசிக்–கும் கயி–ருக்–கி–றார்’’ என்–கி–றார் க�ோபத்–து–டன் அதே குடி– யி – ரு ப்– பி ல் பெற்– ற�ோ ர் மற்றும் ஸபி. எனவே யாருக்–கும் எந்த சந்–தே–க–மும் தம்–பி–யு–டன் வசிக்–கும் தஷ்–வந்த் டிப்–ளம�ோ வர–வில்லை. காவல்–துறை – யி – ன் கிடுக்–கிப்–பிடி இன் மெக்–கா–னிக்–கல் இஞ்–சினி – ய – ரி – ங் முடித்து– விசா–ரணை – க்–குப் பிறகே இந்த உண்–மை–க– விட்டு மயி–லாப்–பூ–ரில் உள்ள ஒரு தனி–யார் ளும் வெளிச்–சத்–திற்கு வந்–தது. நிறு–வன – த்–தில் வேலை செய்–ப–வர். குழந்–தை– க�ொலை செய்–தது எப்–படி என விளக்–கம் யினை ஏமாற்றி வீட்–டுக்–குள் அழைத்–துச் பெற, குடி–யிரு – ப்–பிற்கு அழைத்து வரப்–பட்–ட– சென்ற தஷ்–வந்த், அவளிடம் தவ–றாக நடக்க ப�ோது, அடக்க முடி–யாத ஆத்–தி–ரத்–தால் முயற்சி செய்– த – ப�ோ து, ஹாசினி பயந்து ப�ொது–மக்–கள் சூழ்ந்து சர–மா–ரி–யாக அடித்– சத்–த–மிட்டு கத்–தத் துவங்–கி–ய–தும், மாட்–டிக் தி–ருக்–கின்–றன – ர். க�ொள்–வ�ோம�ோ என்று நினைத்து அரு–கில் கைப்–பற்–றப்–பட்ட குழந்–தை–யின் உடல் இருந்த பெட்–ஷீட்–டால் வாயை அழுத்– பிரேத பரி–ச�ோ–தனை முடிந்து பிப்–ர–வரி 8ம் திப் ப�ொத்–தி–ய–தில் குழந்தை மூர்ச்–சை–யாகி தேதி ஹாசி–னி–யின் பெற்–ற�ோரிடம் மயங்–கியி – ரு – க்–கிற – ாள். பிறகு குழந்தை ஒப்–படை – க்–கப்–பட்–டது. ‘‘குழந்தையை விஷ–யத்தை வெளி–யில் ச�ொல்–லி– மிக– வு ம் அநி– ய ா– ய – ம ாக இழந்து விடு–வாள�ோ எனப் பயந்து, ஹாசி– விட்ட அந்– த ப் பெற்– ற�ோ – ரு க்கு, னி–யின் கழுத்தை நெறித்து க�ொலை என்ன வார்த்தை ச�ொல்லி, எப்–படி செய்–தி–ருக்–கி–றார். குழந்–தை–யை தேடிக்–க�ொண்–டி– ஆ று – த ல் – ப – டு த ்த மு டி யு ம் ” எ ன ருந்த நேர இடை–வெ–ளி–யில், அவர்– கேட்கிறார் ஸபி. கள் குடி–யிரு – ப்பின்் முதல் தளத்–திலே பெற்–ற�ோர் ஆண் பிள்–ளை–க–ளின் நிகழ்ந்–துள்–ளது. இது நிகழ்ந்–தப�ோ – து, படிப்பு, சாதனை, சந்–த�ோ–ஷத்–திற்கு தஷ்–வந்–தின் பெற்–ற�ோர் அவர்–க– தரும் முக்–கிய – த்–துவ – த்தை, அவர்–களி – ன் ளின் உற–வின – ர் இல்–லத் திரு–ம–ணத்– வளர்ப்–பி–லும் காட்ட வேண்–டும். தஷ்–வந்த் திற்கு சென்– று – வி ட்– ட – த ால் அந்த பாலி–யல் புரி–த–லை–யும், சுய–கட்–டுப்– இடை–வெளி – யி – னை பயன்–படு – த்–திக்–க�ொண்டு பாட்– டை – யு ம், மனி– த ா– பி – ம ா– ன த்– து – ட ன் குழந்–தை–யின் உடலை தனது இரு சக்–கர கூடிய அறம் சார்ந்த விஷ– ய ங்– க – ளை – யு ம் வாக–னத்–தில் எடுத்–துச் சென்று, தாம்–ப–ரம்ஆண் பிள்ளை–களு – க்கு சின்ன வய–திலி – ரு – ந்து மது–ர–வா–யல் புற–வ–ழிச்–சா–லை–யில், அனகா– க ற் – று க் – க �ொ – டு க்க வே ண் – டு ம் . பெ ண் புத்–தூர் அருகே உள்ள ஒரு முட்–பு–த–ரில், பிள்– ளை – க ளை வளர்ப்– ப – தி ல் காட்– டு ம் குழந்தை இருந்த டிரா–வல் பேக்கை தூக்–கிப் கவ– ன த்– தை – வி ட, ஆண் பிள்– ளை – க – ளை ப் ப�ோட்–டு–விட்டு வந்–தி–ருக்–கி–றான். பெற்–ற–வர்–கள் மிக–வும் எச்–ச–ரிக்–கை–ய�ோடு தஷ்–வந்த் குளித்து முடித்து உடை–மாற்–றிக் இருக்க வேண்–டும்.


115


Kungumam Thozhi February 16-28, 2017. Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2015/63363. Price Rs.20.00. Day of Publishing:1st & 16th of Every Month Postal Regn No. TN/CH(C)/526/16-18. Date of Posting: 1,2 & 16,17th of Every Month

116

Thozhi  

Thozhi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you