Page 1

டிசம்பர்

1-15, 2016 ₹20

இணைப்பு கேட்டு வாங்குங்கள்

மழைக்–கா–ல சுற்–று–லாத் தலங்–கள்

ஸ்பெ–ஷல்

மழை–யி–லும் குளி–ரி–லும் உடல்–ந–லம் காக்–கும் மருத்–துவ ஆல�ோ–ச–னை–கள் 1


g

ducin

intro

EEhing FRMatncchies

r

Junio

ru

Sc

tions

ec coll

s Shirt T & ings Legg

I

birds twin ls rriva new

a

Colourful

solids supersoft

prints dazzling

denims bike I capri I ankle

OOSE ’t CH L... ..Can t them AL Ge ... ORES T S in Now

Enquire @ : +91 9443156244 EXCLUSIVE BRAND OUTLETS | COIMBATORE | TIRUPPUR | PERUNDURAI | ERODE | SALEM | MADURAI | NAGERCOIL | ARAPEDU | COCHIN | THRISSUR | MANGALORE | CHENNAI Available in all Leading Retail Outlets

2

INDIA I GULF I MALAYSIA I SINGAPORE

Follow us on:

www.twinbirds.org


சுவாசமே...

சுவாசமே... மூக்கடைப்பா? த�ொண்டையில் கிச் கிச்?

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

4

ழைக்–கா–லம் த�ொடங்–கி–விட்–டாலே முதல் தாக்–குத – –லுக்–குள்–ளா–வது சுவாச உறுப்–பான நமது மூக்–கு–தான். ஜல– த�ோ–ஷத்–தில் துவங்கி த�ொடர்ச்–சி–யாக காது–க–ளில் குடைச்–சல், த�ொண்–டை–யில் வலி என்று அடுத்–த–டுத்து, ஒரே நேரத்–தில் நம்–மைத் தாக்கி நம்–முடை – ய அன்–றைய நாளை நிலை–கு–லை–யச் செய்–து–வி–டும். அன்–றா–டப் பணி–க–ளை– யும் செய்–ய–வி–டா–மல் நம்மை ச�ோர்–வாக்–கி–வி–டும். மழை வந்–தாலே நமது ஐம்–பு–லன்–க–ளுக்–கும் ஆபத்–து–தான். மழை நேரத்–தில் வரும் இப்–பி–ரச்னை–யில் இருந்து நாம் எப்–படி தப்–பிப்–பது என்ற கேள்–வி–க–ளு–டன் வேலூர் மாவட்–டம் திருப்–பத்–தூ–ரில் உள்ள பிர–பல காது மூக்கு த�ொண்டை மருத்து–வர் டாக்–டர் சிவக்–கு–மாரை த�ொடர்பு க�ொண்–ட–ப�ோது பிரச்–னைக்–கான கார–ணங்–க–ளை–யும், அதற்–கான தீர்–வு–களை – –யும் தந்து விளக்–கி–னார்.


L.S.BELT-1

WATER BED

GLUCOMETER

CERVICAL COLLAR HARD

CHEST SUPPORT

SHOULDER SLING

AIR BED

NEBULIZER MASSAGER

VAPORISER

KNEE CAP

CERVICAL SPINE TRACTION

BACKREST

KNEE BRACE

BP APPARATUS

KNEE BRACE SHORT

CERVICAL PILLOW

KNEE BRACE LONG

L.S.BELT-2

ANKLET-2

L.S.BELT-1

ANKLET-1

PregancyBack-Support

CERVICAL COLLAR

SEMI FOWLERS COT

BACK REST

KNEE CAP OPEN PATELLA


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

6

பேசு–வ–தில் சிர–மம் ஏற்–ப–டும். இரு–ம–லும், ம ழைக்– க ா– ல த்– தி ல் அடிக்– க டி மூக்– க – வலி–யும் இருக்–கும். எனவே கண்–டிப்–பாக டைப்பு ஏற்–ப–டும். இவ்–வாறு மூக்–க–டைப்பு தண்– ணீ – ரை க் காய்ச்சி பருக வேண்– டு ம். ஏற்– ப – டு – வ – த ற்கு சளி, அலர்ஜி, சைனஸ் மேலும் தண்– ணீ ரை சுட வைத்து ஆவி பிரச்னை–கள் முக்–கிய கார–ணங்–கள – ாக இருக்– பிடித்–தல் வேண்–டும். அவ்–வாறு செய்–வ–தன் கும். அதி–லும் சளி அல்–லது அலர்–ஜி–யால் மூலம் நீராவி நாசி வழி–யாக உட்–பு–குந்து பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்கு, மூக்–கின் வழி– மூக்– க – ட ைப்பு ப�ோன்ற பிரச்னை– யாக தூசி–கள் செல்–வ–தால், எரிச்– க–ளுக்கு தீர்வு கிடைக்–கும். சலை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–து–டன், மூக்கு குளிர்ந்த வாடைக்– க ாற்– றை த் துவா–ரங்–க–ளில் புண்–க–ளை–யும் ஏற்– தடுக்க உடல் சூட்டை தரக்–கூ–டிய ப–டுத்–திவி – டு – ம். இத–னால் வெளி–யே– கம்–பளி ஆடை உடை–களை உடுத்– றக்–கூ–டிய அதி–கப்–ப–டி–யான சளி– து–தல் வேண்–டும். இர–வில் தூங்–கும்– யா–னது உற்–பத்தி செய்–யப்–பட்டு, ப�ோ–தும் கம்–பளி – ப் ப�ோர்வை க�ொண்டு மூக்கி– லே யே தங்கி, அடைப்– பு – ப�ோர்த்–தித் தூங்–கு–தல் வேண்–டும். களை ஏற்–ப–டுத்–தி–வி–டு–கின்–றன. மழை நேரத்–தில் வெளி–யில் செல்– இரவு முதல் அதி–காலை வரை லும்–ப�ோது ரெயின்–க�ோட் கட்–டா–யம் டாக்டர் குளி–ரின் தாக்–கம் அதி–கம் இருப்–ப– அணிந்து செல்–லுத – ல்வேண்–டும். சிவகுமார் தால் இந்த நேரத்– தி ல் மூச்– சு த் ஆரம்–பத்–தி–லேயே முறை–யான சிகிச்சை திண–றல், சளி என பிரச்–னை–கள் துவங்–கும். அவ–சி–யம். கண்–டு–க�ொள்–ளா–மல் விட்–டால் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–வாக இருக்–கும்–பட்–சத்– மூக்கு அடைப்பு, கண்–ணில் நீர் வடி–தல், தில் இதுவே காய்ச்–ச–லாக மாறும். அதைத் காது–வலி, த�ொண்டை வலி ப�ோன்ற பிரச்– தடுக்க இரவு மற்–றும் அதி–காலை நேரங்– னை–களு – ட – ன் அடுத்த கட்–டம – ாக காய்ச்–சலு – ம் க–ளில் குளிர்ந்த காற்று நமது காது–களு – க்–குள் ஒட்– டி க் க�ொள்– ளு ம். ஜல– த�ோ – ஷ ம் பிடித்– த– உட்–புகா வண்–ணம் காது–களை பஞ்–சி–னால் வர்– க ள் தும்– மு ம்– ப�ோ – து ம் இரு– மு ம்– ப�ோ – து ம் மூடி பாது– க ாத்– து க்– க�ொள்ள வேண்– டு ம். கைக–ளால் முகத்தை மூடிக்–க�ொண்டு செய்– இல்–லை–யென்–றால் காதில் வலி ஏற்–பட்டு தல் வேண்–டும். இல்–லையெ – னி – ல் முகத்–தைத் கேட்– கு ம் தன்மை குறை– யு ம். காது– க – ளி ல் திருப்– பி க் க�ொண்டு செய்– த ல் சிறப்பு. இல்லை– பூஞ்–சை–யும் வரும். என்றால் இந்த ந�ோய்த் த�ொற்று எதி–ரில் குடிக்– கு ம் தண்– ணீ ர் சுத்தமானதாக அமர்ந்– தி – ரு ப்– ப – வ ர்– க – ளை – யு ம் த�ொற்– றி க்– இல்–லா–விட்–டா–லும் த�ொண்–டை–யில் ந�ோய்த் க�ொள்–ளும்” என்–கி–றார் இவர். த�ொற்று ஏற்– ப ட்டு த�ொண்டை கட்– டு ம்.

- மகேஸ்–வரி


மார்பக அறுமவ சிகிசமசை

பற்றி அறிந்து க�ொள்ளுங�ள்

றபரும்–பான்–மம–யான றபண்–கள் தங–கள் நதாற்–றம் குறிதத அதி–ருப்–தி–யிநே இருக்–கின்–ற–னர். றபண்–மமமய உணர்த–தும் முக்–கிய உறுப்–பாக மார்–ப–கங–கள் கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. அதன் அள–விநோ, வடி–வத–திநோ வித–தி–யா–சைம் இருந்–தால் றபண்–கள் றபரி–தா–கநவ கவமே றகாள்–கி–றார்–கள். பே–வம – க–யான புதிய றதாழில்–நுட்–பங–களு – ட– ன் கூடிய மார்–பக அறுமவ சிகிச–மசை–கள – ால் றபண்–கள் தாங–கள் விரும்–பும் வமக–யில் தங–கள் மார்–ப–கங–கமள வடி–வ–மமத–துக்–றகாள்–ள–ோம் என்–கி–றார் டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்–ஸின் நிர்–வாக இயக்–கு–ன–ரான டாக்–டர் ஏ.சிவ–கு–மார்.

மார்–பக அளமவ குமறத–தல்

மார்–ப–கங–க–ளின் அதீத வளர்ச–சிமய ஹார்–நமான் நகாளா–று–கள், உண–வுப் பழக்–க–வ–ழக்–கங– கள் அல்–ேது பாரம்–ப–ரி–யம் ஆகி–யமவ தீர்–மா–னிக்–கின்–றன. றபரிய மார்–ப–கங–க–ளு–டன் இருக்–கும் றபண்–கள் மிக–வும் கூச–சை–மாக உணர்–கின்–ற–னர். அத–னால் �வீன உமட–க–மளத தவிர்தது விடு– கின்–ற–னர். மார்–பக அள–மவக் குமறக்–கும் அறுமவ சிகிச–மசைக்–குப் பின் இப்–றபண்–கள் மகிழ்சசி அமட–வ–நதாடு தன்–னம்–பிக்–மக–மய–யும் றபறு–கின்–ற–னர். கழுத–து–வலி, முது–கு–வலி, அல்–சைர் நபான்ற பிரச–மன–கள் ஏற்–ப–டும்–நபாது சிே றபண்–க–ளுக்கு மருத–து–வ–ரீ–தி–யா–க–வும் இந்த அறு–மவ–சி–கிச–மசைமய நமற்–றகாள்ள ஆநோ–சைமன வழங–கப்–ப–டு–கி–றது.

மார்–பக வளர்ச–சிமய அதி–க–ரித–தல்–

மார்–பக வளர்சசி இயல்–மப–விட குமற–வாக இருந்–தால் Breast Augmentation றசைய்ய பரிந்–து–மரக்–கப்–ப–டு–கி–றார்–கள். இந்த றசையல்–பாடு அழ–குக்–காக மட்–டுநம றசைய்–யப்–ப–டு–கி–றது. ஆட்– நடா–நோ–ஜஸ் ஃநபட் டிரான்ஸ்–ஃபர் அதா–வது அடி வயிறு மற்–றும் றதாமட நபான்ற உடம்–பின் மற்ற பாகங–க–ளி–லி–ருந்–தும் எடுக்–கப்–ப–டும் றகாழுப்பு அஙநக றபாருத–தப்–ப–டும் முமறமய டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்ஸ் றசையல்–ப–டுத–து–கி–றது. சிே ந�ரங–க–ளில் வயது, எமட குமறவு, பால் றகாடுத–தல் நபான்–ற–வற்–றால் றபண்–கள் தங– கள் இயல்–பான மார்–பக அளமவ இழந்து விடு–வார்–கள். மார்–ப–கங–கள் இறங–கி–வி–டும். டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்–ஸில் றசைய்–யப்–ப–டும் ‘மாஸ்நடா றபக்–ஸி’ எனப்–ப–டும் மார்–ப–கதமத நமல்–தூக்கி நிறுத–தும் இந்த சிகிச–மசை–யால் றபண்–கள் தங–கள் இளமம அழமக திரும்ப றபற முடி–யும்.

மார்–பக சீர–மமப்–பு–

புற்–று–ந�ா–யின் கார–ண–மாக தனது மார்–ப–கதமத இழந்–த–வர்–க–ளுக்–கும் இஙநக சிகிசமசை அளிக்– கப்–ப–டு–கி–றது. மற்–றறாரு பக்–கத–தில் இருக்–கும் மார்–பக அளவு மற்–றும் வடி–வத–திற்–நகற்–றாற் நபால் இழந்த மார்–ப–கங–கள் றசைய்–யப்–ப–டு–கின்–றன. ஆரம்–பக்–கட்–டத–திநே மார்–ப–கப் புற்–று–ந�ாய் கண்–ட–றி–யப்– பட்–டால் இந்த சிகிச–மசைமய உட–ன–டி–யாக றசைய்–து–வி–ட–ோம். சிே றபண்–கள் புற்–று–ந�ா–யி–லி–ருந்து முழு–மம–யாக குண–மம – டந்–தபி – ற – கு இந்த அறுமவ சிகிச–மசைமய நமற்–றகாள்–கின்–றன – ர். அப்–படி றசைய்– கி–ற–றபா–ழுது டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்–ஸில் அவர்–களு – க்கு இந்த சிகிச–மசை–யு–டன் ஆன்–நகா–சைர்–ஜ–ரிம – ய–யும் றசைய்–யப்–படு – கி – ற – து. றபாது–வாக பயன்–படு – த–தப்–படு – ம் டிஷ்யூ எக்ஸ்–நபன்–ஷன் றடக்–னிக் தற்–கா–லிக– ம – ான டிஷ்யூ எக்ப்–ளான்–டர் மூே–மாக மார்–ப–கத திசுக்–க–ளின் விரி–வாக்–கம் �மட–றப–று–கி–றது. டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்ஸ், ஆட்–நடா–ே–ஜஸ் முமற–கமள பயன்–ப–டுததி மார்–ப–கதமத சீர–மமக்க மமக்நரா வாஸ்– கு–ேர் சிகிச–மசை–மய–யும் றசைய்–கி–றது. இந்த முமற–கமள பயன்–ப–டுத–து–வ–தன் மூேம் ந�ாயா–ளிக்கு ப்நராஸ்–த–டிக் இம்–ப்ளாண்ட் உடன் றதாடர்–பு–மடய பே சிக்–கல்–கள் தவிர்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. அனு–ப–வம் நிமறந்த மருத–து–வர்–கள், அழகு சிகிசமசை நிபு–ணர்–கள், றபண் ப்ளாஸ்–டிக் சைர்–ஜன்– கள் டிமசை–யர் ஏஸ்–றத–டிக்–ஸில் உள்–ள–னர். சிறந்த மருத–து–வர்–கள், புதிய றதாழில்–நுட்–பங–க–ளு–டன் கூடிய அறுமவ சிகிச–மசை–கள் உங–கள் நதமவ–கமள நிமற–நவற்–றும். மேலும் விவரங்களுக்கு த�ொடர்புத்கொள்ள

டிசையர் ஏஸ்தெடிக்ஸ

Q-100 3வது அ்வன்யூ, அண்ணா நகர், ்ைன்சனை - 600 040.

Cell : 95513 32323 / 2622 2323 Mail : desireaesthetics2015@gmail.com | www.desireaesthetics.co.in


ெபங்–க–ளூரை சேர்ந்த வெர�ோ–னி–கா–வின் தற்–ப�ோ–தைய பெயர் வருண். பத்து ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன் அப்பா இறந்து விட தாயின் அர–வ–ணைப்–பில் வளர்ந்த மூன்று குழந்–தை–க–ளில் ஒரு–வர் வெர�ோ–னிகா. பிளஸ் 2 படிப்–ப�ோடு குடும்–பச் சூழல் கார–ண–மாக ஒரு கடை–யில் வேலைக்–குச் சென்–றார். ெவர�ோ–னிகா வளர் இளம் பரு–வத்தை எட்–டிய ப�ோது ஆண் ப�ோல உடுத்–திக் க�ொண்–டார். தனது பெய–ரை–யும் வருண் என மாற்–றிக் க�ொண்–டார்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

8

ஏன்? அவர் தன்னை ஆணாக உணர்ந்–த– தால்–தான் அவ்–வாறு நடந்–து–க�ொண்–டார். ஆணாய்ப் பிறந்த ஒரு–வர் தன்னை பெண்– ணாய் உணர்ந்–தால் அவர் திரு–நங்கை என்று அழைக்–கப்–படு – கி – ற – ார். பெண்–ணாய்ப் பிறந்த ஒரு–வர் ஆணாக உணர்ந்–தால் அவர் திரு– நம்பி என்று அழைக்–கப்–ப–டு–வார். வெர�ோ– னிகா தான் ஒரு திரு–நம்பி என்–பதை உணர்ந்– தார். அத–னால் வரு–ணாக மாறி–னார். வருண் தனது த�ோழி–யின் வீட்–டுக்–குச் செல்–லும்–ப�ோது பழக்–கம் ஆன–வர் மாலினி. இரு–வ–ருக்–கு–மி–டையே துளிர்த்த காதல் ஓர் ஆண் - பெண் காதல் ப�ோன்–றதே. வெறு– மனே காதல் என்– ற ாலே சிக்– க ல்– த ான்

இச்–ச–மூ–கத்–தில். இதில் ஒரு திரு–நம்–பி–யைக் காத–லித்–தால்? மாலினி வீட்–டில் முத–லில் பிரச்னை வெடித்–தது. வரு–ணு–டன் பேசக் கூடாது. பேசி–னால் வருண் முகத்–தில் ஆசிட் வீசிக் க�ொன்று விடு–வ�ோம் என்று மிரட்–டி– யுள்–ளன – ர். மாலி–னிக்கு திரு–ம–ணம் செய்து வைக்–க–வும் ஏற்–பா–டு–கள் நடந்–துள்–ளன. வருண் வீட்–டிலு – ம் பூகம்–பம் வெடித்–தது. வரு– ணு க்– கு ம் திரு– ம – ண ம் செய்து வைக்க உற– வு – க ள் முடிவு செய்– த ன. மாலி– னி யை வீட்டில் சிறை வைத்து இரு– வ – ரு ம் சந்– திக்கவும், ப�ோனில் பேச–வும் தடை விதித்–த– னர். அன்–பைத் த�ொடர முடி–யாத இரண்டு மன– தி – லு ம் வேதனை புரட்டி எடுத்– த து.


முடி–யா–மல் ப�ோனது. வீட்டை விட்டு வெளி– யேறி எங்–கா–வது ப�ோய் வேலை பார்த்து பிழைத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம் என்று முத–லில் சென்னை வந்–த�ோம். அங்கே ஹாஸ்–ட–லில் தங்கி வேலை தேடி–ன�ோம். பின்பு இரு–வரு – ம் க�ோவை வந்து வேலை தேடி–ன�ோம். கையில் காசும் இல்லை. சாப்–பிட எது–வும் கிடைக்– கா– ம ல் பசி– யி ல் அலைந்– த�ோ ம். கையில் இருந்த இரு–வ–ரது ப�ோனை–யும் விற்–ற�ோம். அதில் கிடைத்த நான்–கா–யி–ரம் ரூபா–யில் சாப்–பிட்டு க�ோயில் மற்–றும் ப�ொது இடங்–க– ளில் தங்–கிய – ப – டி வேலை தேடி–ன�ோம். யாரும் – க்கு வேலை க�ொடுக்–கவி – ல்லை. ஒரு எங்–களு வாரம் கழித்து ஏமாற்–றத்–து–டன் மது–ரைக்கு சென்–ற�ோம். அன்று காலை முதல் இரவு வரை மதுரை மீனாட்–சி–யம்–மன் க�ோயி–லில் இருந்–த�ோம். இர–வில் வெளி–யில் வந்த ப�ோது அடுத்து எங்கு செல்– வ து என்று தெரி– ய – வில்லை. இரு–வ–ரும் பெண்–கள் என்–ப–தால் பயம் கவ்–விய – து. அப்–ப�ோதுதான் மாலினி எங்–க–ளைப் ப�ோன்–ற–வர்–க–ளுக்கு திரு–நங்–கை– கள் தான் உத–வுவ – ார்–கள் என்று ச�ொன்–னார். பக்–கத்–தில் உள்–ள–வர்–க–ளி–டம் காணா–மல் ப�ோன தம்– பி யை தேடி வந்– தி – ரு ப்– ப – த ா– க – வும், திரு–நங்–கை–கள் விலா–சம் தரும்–ப–டி–யும் கேட்–ட�ோம். அவர்–கள் எங்–களை பாரதி கண்–ணம்–மா–விட – ம் அழைத்–துச் சென்–றன – ர்.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

தங்–களை – ச் சுற்றி உரு–வாக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கும் தடை–களைத் – தகர்த்து வெளி–யில் வந்–தன – ர். பிடித்த வாழ்க்–கையை ரசித்து வாழ இரு–வரு – ம் மதுரை உயர் நீதி–மன்–றத்தை நாடி–யுள்–ளன – ர். வரு– ணு க்கு வயது 22, மாலி– னி க்கு 19 வயது. இரு–வ–ரும் மேஜர் என்–ப–தால் ‘எங்–க– ளது வாழ்க்– கையை எப்– ப டி அமைத்– து க் க�ொள்ள வேண்–டும் என முடி–வெ–டுக்–கும் உரிமை எங்–க–ளி–டம் உள்–ளது’ என வாழ வழி தேடி பெங்–க–ளூரை விட்டு சில நாட்–க– ளுக்கு முன்–னர் வெளி–யே–றின – ர். சென்னை, க�ோவை என்று அலைந்து அவர்–கள் தற் – ப�ொ – ழு து மது– ரை – யி ல் உள்ள திருநங்கை பாரதி கண்ணம்மாவின் பராமரிப்பில் உள்–ள–னர். ‘‘நாங்–கள் இரு–வ–ரும் ஒன்–றாக வாழ வேண்–டும். எங்–க–ளுக்–குப் பாது–காப்பு வேண்–டும்” என மதுரை உயர்–நீதி மன்–றத்– தில் உள்ள இல–வச சட்ட உதவி மையத்தை அணுகி க�ோரிக்கை விடுத்–துள்–ள–னர். “எங்–க–ளது அன்பை சமூ–கம் க�ொச்–சைப்– ப– டு த்– து – கி – ற து, உற– வு – க ள் க�ொல்– வ – த ற்– கு ம் தயா–ராக உள்–ளன – ர். உணர்–வு–களை புரிந்து க�ொள்–ளாத, அன்–பில்–லாத சூழ–லில் வாழ்– வதே நர–கம் அல்–லவா? ” என்–கி–றார்–கள் இவர்–கள். ‘‘வளர வளர எனக்கு ஆண் ப�ோல உடுத்–திக் ெகாள்ள பிடித்–தது. எனது ஹேர் ஸ்–டைலை – யு – ம் மாற்–றிக் ெகாண்–டேன். இதற்– காக அம்மா வீட்–டில் திட்–டும், உற–வு–க–ளும் என்னை கிண்–டல் செய்–த–னர். எனக்கோ அப்–படி இருக்–கத்தான் பிடித்–தது. எனக்கு திரு– ம – ண ம் செய்து வைத்– த ால் எல்– ல ாம் சரி–யாகி விடும் என்–றன – ர். என்–னையு – ம் திரு–ம– ணத்–துக்கு வற்–புறு – த்தி வந்–தன – ர். ஓர் ஆணை திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்டு வாழ்–வதை என்–னால் கற்–பனை கூட செய்ய முடி–யாது. என் வாழ்–வில் மாலினிதான் முக்–கி–யம். மாலினி வீட்– டி ல் க�ொஞ்– ச ம் வச– தி – யும் இருந்–தது. அவரை என்–னு–டன் பழக விடாமல் தடுத்–த–னர். மிரட்–டல், ெகாடு– மை–கள் என இரண்டு வீடு–க–ளும் எங்–களை புழுக்–களை – ப் ப�ோல நடத்–திய – து. ஒரு–கட்–டத்– தில் இருவ–ரும் ேபச–வும், பார்க்–க–வும் கூட

மாலினி-வருண்

9


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

10

இருக்–கும் தாம்–பத்ய உற–வில் வரு–ணுக்கு அவர் எங்–க–ளது கதை–யைக் கேட்டு அடைக்–கல – ம் க�ொடுத்–தார். எங்–கள – து மிகப்–பெ–ரிய அள–வில் நாட்–டம் இருக்– உணர்– வு – க – ளை ப் புரிந்து ெகாண்ட காது. இது விரை–வில் அவர்–களு – க்–குள் விரி–சலை ஏற்–படு – த்–தும். இப்–படி நடத்தி பாரதி கண்– ண ம்மா எங்– க – ளு க்கு – – வைக்–கப்–ப–டும் திரு–ம–ணம் விவா–கரத் சட்–டப்–படி பாது–காப்பு அளிக்க இல– தில்தான் முடி–யும். அப்–ப�ோது வருண் வச சட்ட உதவி மையம் மற்–றும் வழக்–க– பழிச்–ச�ொற்–க–ள�ோடு தனி–யாக நிற்க றி– ஞ ர்– க – ளு – ட – னு ம் பேசி வரு– கி – ற ார். வேண்–டிய நிலை உரு–வா–கும். திரு–நம்– இங்கு கவுன்–சிலி – ங் க�ொடுக்–கும் காவல்– பிக்– கு ம், பெண்– ணு க்– கு ம் அன்– ப ால் து–றை–யி–னர் மற்–றும் வழக்–க–றி–ஞர்–கள் பாரதி – வ – து இயல்–பான ஒன்றே. எங்– க – ள து ஊரில் சென்று வாழச் கண்–ணம்மா ஈர்ப்பு ஏற்–படு இவர்–க–ளுக்கு திரு–ம–ணம் செய்து க�ொள்ள ச�ொல்–கின்–ற–னர். பெங்–க–ளூர் சென்–றால் வேண்–டும் என்று கேட்–கவி – ல்லை. இரு–வர – து எங்–களை – க் க�ொன்று விடு–வார்–கள். எங்–கள – து அன்–பை–யும் க�ொச்–சைப்படுத்–தத் தேவை– படிப்–புக்கு ஏற்ற வேலை பார்த்–த–படி ஒரு யில்லை. ஆணும் பெண்–ணும் லிவிங்–டுக – ெ–தர் விடு–தியி – ல் தங்–கும் வசதி கிடைத்–தால் கூடப் பாணி–யில் வாழ்–கின்–ற–னர். திரு–நங்–கை–கள் ப�ோதும். இங்–கேயே இருந்–து–வி–டு–வ�ோம்–’’ ஆணை திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்டு வாழ்– என்–கி–றார் வருண். கின்–ற–னர். அது–ப�ோல் இவர்–க–ளும் வாழ– இனி மாலினி, ‘‘என் வீட்– டி ல் சின்ன வேண்–டு–மென நினைக்–கின்–ற–னர். டெல்லி, வய– தி ல் இருந்து அவர்– க – ளு க்– கு ப் பிடித்த மும்பை ஆகிய பகு–தி–க–ளில் திரு–நம்–பி–கள் மாதி–ரித – ான் வளர்த்–தார்–கள். சின்–னச் சின்ன தங்–க–ளது மார்–பக சிகிச்சை மற்–றும் கருப்– விஷ– யத் – தி ல் கூட அவர்– க – ளு க்கு பிடித்த பையை எடுத்–து–விட்டு டெஸ்ட்–ட�ோஸ்–டி– மாதி–ரித்–தான் இருந்–தேன். சுய–மாக சிந்–திக்– ரான் ஹார்–ம�ோன் ஊசி ப�ோட்–டுக் க�ொண்டு கவ�ோ, எனக்–குப் பிடித்–ததை செய்–யவ�ோ ஆணைப் ப�ோலவே வாழ்–கின்–ற–னர். பலர் – ட்– வாய்ப்பே இல்லை. பெற்–ற�ோர் ச�ொல்–லிவி பெண்–ணு–டன் இணைந்து வாழ்–கின்–ற–னர். டார்–களே என்று பிடிக்–காத ஒரு–வரைத் திரு பெற்–ற�ோ–ரின் அச்–சு–று த்–தல் கார–ண–மாக – �ொண்டு வாழும் வாழ்க்கை ம – ண – ம் செய்–துக முதல் முறை– ய ாக இவர்– க ள் பாது– க ாப்பு ேபாலி–யா–னது. என்–னால் அப்–படி வாழ கேட்டு நீதி– ம ன்– ற த்தை நாடி– யு ள்– ள – ன ர். முடி–யாது. இவ்–வ–ளவு நாள் அவர்–க–ளுக்–குப் மேலும் தங்–க–ளது விருப்–பத்–துக்கு மாறாக பிடித்த மாதிரி நான் இருந்–தேன். இப்–ப�ோது – ம் செய்து வைக்–கக் வேறு ஆணுடன் திரு–மண நான் மேஜர். எனக்–குப் பிடித்த வாழ்வை கூடாது, தங்–க–ளது உணர்–வு–க–ளை புரிந்து வாழ ஆசைப்– ப – டு – கி – றே ன். எனது உணர்– க�ொள்ள வேண்–டும் என–வும் கேட்–டுள்–ளன – ர். வு– க ளை வரு– ண ால்தான் முழு– மை – ய ாக காலம் கால– ம ாக பெண்– ணெ ன்– ற ால் புரிந்து க�ொள்ள முடி–யும். சக பய–ணி–கள் ஆணை திரு– ம – ண ம் செய்து இன– வி – ரு த்தி ப�ோல எங்–க–ளது விருப்–பங்–களை பகிர்ந்து – செய்ய வேண்– டு ம் என்ற சிந்– த – னை – யி ல் க�ொண்டு வாழப் ப�ோகி–ற�ோம். இரு–வ–ரும் ஊறி–ய–வர்–கள் பெற்–ற�ோர். அவர்–க–ளுக்–கும் வேலைக்கு ப�ோய், சம்–பா–தித்து சுய–மாக கவுன்–சி–லிங் க�ொடுக்க ஏற்–பாடு செய்–யப்– வாழப் ப�ோகி–ற�ோம். எல்–ல�ோரை – யு – ம் ப�ோல பட்– டு ள்– ள து. அவ– ர – வ ர் மன– நி – லை – யி ல் நாங்–கள் வாழ முடி–யாதா? நாங்–கள் மனி– நின்று இந்த விஷ–யத்தை அணுக வேண்– தர்–கள் இல்–லையா? எங்–க–ளுக்–கான மனித டி–யுள்–ளது. ப�ோலீ–சார் மற்–றும் உள–வி–யல் உரி–மையை இந்த சமூ–கம் புரிந்து க�ொண்டு ஆல�ோ–சகர்–கள் முன்–னிலை – யி – ல் மாலினி மற்– மதிக்க வேண்–டும். எங்–க–ளில் இருந்து இந்த றும் வருண் பெற்–ற�ோ–ருக்–கும் ஆல�ோ–சனை சமூ–கம் மாற்றி சிந்–திக்–கத் துவங்–கட்–டும்,’’ வழங்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. நாங்–கள் திரு–நங்– என்–கிற மாலி–னி–யின் வார்த்–தை–கள் மனித கை–கள – ாக இருப்–பத – ால் உணர்–வுப்பூர்–வம – ாக உணர்–வு–க–ளுக்கு எதி–ரான மூட–நம்–பிக்–கை– இதில் உள்ள நியா–யங்–களை எடுத்–துக் கூற களை குத்–திக்–கி–ழிக்–கி–றது. முடி–கி–றது. இந்த உணர்–வுப் ப�ோராட்–டம் இவர்–கள் இரு–வ–ருக்–கா–க–வும் ப�ோராடி எந்த வகை–யி–லும் சிதைக்–கப்–பட்டு விடக்– வரும் திரு–நங்கை பாரதி கண்–ணம்மா கூறு– கூ–டாது என்–ப–தில் கவ–ன–மாக கையாள்கி– கை–யில், ‘‘இது உணர்வு ரீதி–யான ப�ோராட்– ற�ோம். இது இரண்டு உயிர்– க – ளு க்– க ான டம். இரு–வ–ரது உணர்–வு–களை – –யும் நாம் சரி– உரிமைப் ப�ோராட்–டம், ’’ என்–கிற – ார் பாரதி யாக புரிந்து க�ொள்ள வேண்–டி–யுள்–ளது. உட–லள – வி – ல் இரு–வரு – மே பெண்தான். வருண் கண்–ணம்மா. பெண் வடி–வத்–தில் இருந்–தா–லும் தன்னை வருண், மாலினி கேள்–வி–க–ளில் இருக்– ஆண் ப�ோல உண–ரும் திரு–நம்பி. இந்த சமூ– கும் நியா–யங்–களை – புரிந்து க�ொள்ள இந்த கம் எதிர்–பார்ப்–பது ப�ோல அவ–னால் ஓர் சமூ–கம் தனது கண்–க–ளை–யும், மன–தை–யும் ஆணை திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்டு வாழ தயார்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளட்–டும். முடி–யாது. ஆணுக்கு மண–மு–டித்து வைத்– - யாழ் தேவி தால், திரு– ம – ண த்– தி ன் அடிப்– ப – டை – ய ாக


For trade and consumer enquiries, Contact: Bangalore 080-67278600, Chennai 044-43859494, 9789868775 & 9840812775, Trichy 9952412717, Coimbatore 9380931719, Madurai 9600553415 / Hyderabad 7095628010, Mumbai 9930457388 / 9892379434, Delhi 9868928621, Kolkata 9836900372

or write to feedback@cothas.com

For online purchase of Coffees & Coffee making apparatus log on to www.cothas.com


வானவில்

சந்தை வீடு பேறு °ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

12

‘99

ஹ�ோம்ஸ்’ என்ற திரைப்–ப–டத்–தில் கட–னில் மூழ்கி வீடி–ழந்த நாய–கன் க�ொஞ்–சம் காசு சேர்ந்த பிறகு தனது வீட்டை ஏலத்–தில் எடுத்த ரியல் எஸ்–டேட் முத–லா–ளி–யி–டம் வீட்–டைத் திருப்–பித் தரு–மாறு கேட்க, அவர�ோ ’ரியல் எஸ்–டேட்–டின் ப�ொருட்டு உணர்ச்–சி–வ–சப்–ப–டா–தி–ரு’ என்று அறி–வுரை கூறு–கி–றார். மேலும், ’பணத்–தைச் சேர், வேறு நல்ல வீட்–டையே வாங்–க–லாம்’ என்–கி–றார்.

25 வரு–டங்–களு – க்கு முன் நடுத்–தர வர்க்–கம் வீடு வாங்–கு–வது (அதுவும் கட–னில்) குறித்து இவ்–வள – வு சிந்–தித்–ததி – ல்லை. வீடு குறித்த ஆசை இல்லாம–லில்லை. கட–னில் வாங்–குவ – து குறித்த பயம்–தான். வீடு மட்–டு–மில்லை த�ொலைக்– காட்சி, குளிர்–சா–தன – ப் பெட்டி எது–வா–யிருந்– தா–லும் அப்–ப–டித்–தான். பணம் சேர்த்தே வாங்குவார்கள். 90களுக்– கு ப் பின்– ன ான தாரா–ளம – ய காலத்–தின் விளைவாக சேவைத்–

துறை வளர, மாதச் சம்– ப – ள க்– க ா– ர ர்– க ள் பெரு–கி–னர். நக–ரங்–கள் பெரு–கின. இதன் த�ொடர்ச்–சி–யா–கவே மாதத் தவ–ணை–யில் ப�ொருட்–களை வாங்–கு–வது பர–வ–லா–னது. ஒரு ஜீன்ஸ் பேன்ட்டை தவ–ணை–யில் வாங்– கும் மனம் வாய்த்–தது. முன்பு மாதச் சம்–ப– ளக்–கா–ரர்–கள் ஓய்–வுக் காலத்–தில் ஒரு வீட்– டைக் கட்–டின – ாலே சாதனை என்–றிரு – ந்–தது. இப்– ப�ோ து முப்– ப – து – க – ளி ல் இருக்– கு ம் ஒரு


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

14

மென்–ப�ொ–ருள் நிறு–வன ஊ ழி ய ர் த ன து இ ர ண ்டா வ து வீட்–டைப் பற்றி திட்–டமி – ட ஆரம்–பித்து விடு–கி–றார். கட–னில்–தான். ரியல் எஸ்–டேட் என்று பர–வ–லா–கக் குறிப்–பிட – ப்–படு – ம் முத–லீடு வெறும் வீடு சார்ந்– தது மட்–டு–மல்ல... நிலம் (வீட்–டடி மனை அல்–லது விவ–சாய நிலம்), வணி–கச்–ச�ொத்–துக்– கள் (அலு–வ–ல–கக் கட்–டி–டங்–கள், குட�ோன்– கள், உற்–பத்–திக் கூடங்–கள், வணிக வளா– கங்–கள்) மற்–றும் குடி–யிரு – ப்–புச் ச�ொத்–துக்–கள் (வீடு–கள், அபார்ட்–மென்ட்–கள்) என்று பல வீட்–டை–யும் தனி ஒரு ஆளா–கச் ச�ொந்–த– – வ – கை – ப்ப ட் – ட து . இ தி ல் வீ டு மாக்–கிக் க�ொள்–வது (தனி வீடு). அல்– லது பல–ர�ோடு சேர்ந்து, ஒரு பெரிய என்– ப தே பல– ர து கனவு. நடுத்– இடத்–தில் கட்–டப்–பட்ட கட்–டி–டத்– தர வய– து ப்– பெண் – க – ளி ன் ஆகப் தில் ஒரு பகு–தியை உட–மை–யாக்–கிக் பெரிய கன–வான ’’ச�ொந்த வீடு’’ க�ொள்–ளுத – ல் (அபார்ட்–மென்ட்–கள்). என்– ப து இன்– ற ைக்கு இந்– தி – ய ா– அபார்ட்–மென்ட்–டில் ஒரு வீட்–ட�ோடு வின் மிகப்– பெ – ரி ய த�ொழில்– க – ஒப்–பிடு – கை – யி – ல் தனி–வீடு அதிக விலை ளில் ஒன்று. எல்– ல ாப் பெரி– ய – / – க�ோரு–வ–தா–கை–யால் பெரும்–பா–லா– சி–றிய நக–ரங்–களு – ம் தங்–கள – து எல்லை– ன�ோ–ரின் தேர்வு அபார்ட்–மென்ட்– களை விரித்–துக் க�ொண்டே ப�ோவ– அபூ–பக்–கர் சித்–திக் டாக இருக்–கி–றது. ஏனென்–றால் ஒரு தற்கு அடிப்–படை இந்த ஆசையே. வீடு வாங்– கு – வ து இரு– வ – கை – செபி பதிவு பெற்ற – ஆயி– ர ம் சதுர அடி– யை ச் ச�ொந்– த – நிதி ஆல�ோ–ச–கர் மாக வாங்கி தனி– ய ாக ஒரு வீடு யில் நடக்– கி – ற து. நிலத்– தை – யு ம்


ச ட் – ட ச் சி க் – க ல் – க ள் ப�ோ ன் – றவை ) அபார்ட்–மென்ட்–வாசி ஒரு நிர்– வ ா– க ப் பிர– தி – நி – தி யை வைத்– துக் க�ொண்டு எதிர்– க�ொள்ள முடி– யு ம். வேலைக்– கு ச் செல்லும் தம்– ப தி– க – ளு க்கு இ து வி டு த லை . அ தே நே ர ம் த னி வீட்– டை க் கையா– ளு – வ – தை ப் ப�ோன்ற சு த ந் – தி – ர த் – த�ோ டு ஒ ரு அ ப ா ர் ட் – மென்டை மாற்றி அமைத்– து க் க�ொள்ள முடி– ய ாது. அது பெரும்– ப ா– லு ம் ப�ொது நிர்–வா–கத்–தின் கட்–டுப்–பாட்–டுக்–குள் அடங்– கியது. அபார்ட்– மெ ன்ட் வீடு வாங்– கு ம் முன் கட்–டு–மான நிறு–வ–னத்–தின் முந்–தைய கட்–டி–டங்–க–ளின் தரம், அந்–தத் துறை–யில் அவர்– க – ளி ன் அனு– ப – வ ம் ப�ோன்– றவை முதன்–மை–யா–கப் பார்க்கப்பட வேண்–டி– யவை. இரண்டு வகை வீட்டு உடை–மை– யி– லு மே சாதக பாத– க ங்– க ள் இருக்– க வே செய்– யு ம். ஒரு– வ ர் தனது வாழ்– வு க்– கு ம் தேவைக்– கு ம் தக்– க – வ ாறு தேர்வு செய்து க�ொள்– ள – வேண் – டி – ய – து – த ான். சென்னை ப�ோன்ற பெரு–ந–க–ரங்–கள் மட்–டு–மல்–லா–மல்

சிறு நக–ரங்–க–ளி–லும் இப்–ப�ோது அபார்ட்– மென்ட்– க ள் பெருகி விட்– ட ன. நடுத்– த ர வர்க்– க த்– தி ன் முதன்– மை – ய ான தேர்– வ ாகி விட்–டன. பெரு–கிக் க�ொண்டே ப�ோகும் மக்கள் த�ொகை–யை–யும் குறைந்த அள–வே– யுள்ள நிலப்–ப–ரப்–பை–யும் வைத்–துப் பார்த்– தால் அபார்ட்–மென்–டு–களே எதிர்–கா–லம். ந�ோக்–கத்–தைப் ப�ொறுத்–தும் வீடு வாங்– கு–வதை இரண்–டா–கப் பிரிக்–கல – ாம். ஒன்று, தானே குடி–யி–ருக்க வாங்–கு–வது. இரண்–டா– வது ஒரு முத–லீ–டாக எண்ணி வாங்–கு–வது. முத–லீ–டாக வாங்–கும்–ப�ோது வேறு முத–லீட்– டில் உள்ள பணத்–தைக் க�ொண்டோ அல்– லது சேமிப்–பி–லி–ருந்தோ அதைச் செய்–தால் நல்–லது. தானே குடி–யி–ருக்க வாங்–கு–வ–தில் உள்ள உணர்ச்–சி–க–ரம் முத–லீட்டு வீட்–டில் இருக்– க த் தேவை– யி ல்லை. அது பிற ச�ொத்–துக்–க–ளைப் (தங்–கம், பங்–கு– கள், வைப்பு நிதி) ப�ோல ஒரு முத–லீடு. அவ்–வ–ளவே. இ று – தி – யி ல் , பி ற ச�ொத்–துக்–கள�ோ – டு ஒப்–பிடு – கை – யி – ல் அது எவ்–வள – வு கூடு–தல – ாக வளர்ந்– தி–ருக்–கிற – து என்–பதை – ப் ப�ொறுத்தே அதன் பலன் மதிப்–பி–டப்–ப–டும். ஏனென்– றால் கட–னில் வாங்–குகை – யி – ல் ஒரு வீடு அதன் பரி–வர்த்–தனை விலையை விடக் கூடு–தல் செலவு வைக்–கி–றது. அதா–வது ஒரு–வர் வங்– கிக்–குக் க�ொடுக்–கும் வட்–டியை – யு – ம் சேர்த்து. எடுத்–துக்–காட்–டாக, 9% வட்–டி–யில் ஒரு–வர் ரூ. 50 லட்–சம் கட–னில் வீடு வாங்–கு–கி–றார் என்று வைத்–து–க் க�ொள்–வ�ோம். இரு–பது வரு–டங்–க–ளில் அவர் வட்–டிய�ோ – டு சேர்த்து 1 க�ோடியே 8 லட்– ச ம் ரூபாய் வங்– கி க்கு செலுத்– த – வேண் – டு ம். வட்டி மட்– டு மே 58 லட்–சம். இவ்–வள – வை – யு – ம் தாண்டி அந்–தச் ச�ொத்து எவ்–வ–ளவு மதிப்பு கூடி–யி–ருக்–கி–றது என்–ப–தைப் ப�ொறுத்தே அந்த முத–லீட்–டின் உண்–மை–யான பலன் தெரி–யும். ஓய்–வுக் காலத்–தில் இருக்–கத் த�ோதான ஒரு வீடு என்– ப – தி ற்– கு ம் மேலா– க க் கடன் வாங்கி, கூடு–தல – ாக வீடு ப�ோன்ற அசை–யாச் ச�ொத்–துக்–க–ளில் முத–லீடு செய்–வது ஒரு–வ– ரது ஓய்–வுக் காலத்தை சிக்–க–லாக்–கக்–கூ–டும். நல்ல ஒரு நிதி ஆல�ோ–ச–க–ரின் உத–வி–ய�ோடு செய்–யப்–பட வேண்–டிய பணி இது. முத–லீட்– டில் உணர்ச்–சி–வச – ப்–ப–டத் தேவை–யில்லை. இப்–ப�ோது முதல் பத்–தி–யைப் படி–யுங்–கள்.

(வண்ணங்கள் த�ொடரும்)

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

கட்–டுவ – தை விட அதே நிலத்–தில் மூன்று வீடு–க–ளைக் கட்–டி–னால் நிலத்–துக்–கான செலவு மூன்–றா– கப் பிரிந்து குறைந்து விடும். தனி வீட்– டு – டை – மை – ய�ோ டு ஒப்– பி ட்– டால் அபார்ட்–மென்ட்–டு–க–ளில் பல வச–திக – ளு – ண்டு. கூட்–டுப் பேர வசதி அதில் முதன்–மை–யா–னது. ஒரு தனி வீட்–டுக்–கா–ரர் தனியே எதிர்–க�ொள்–ளும் எந்–தப் பிரச்– னை–யையு – ம் (அர–சாங்க வி தி – க – ளை க் கை ய ா – ளு – த ல் ,

15


உயிரும் நீயே... உடலும் நீயே...

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

16


டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ழைக் காலம் மற்–றும் குளிர் காலத்–திற்–கென சில  வெறும் கால்– க – ள�ோ டு வெளியே பிரச்–னைக – ள் உண்டு. அதி–லும் குறிப்–பாக கர்ப்–பி– செல்ல வேண்– ட ாம். பூஞ்– சை த் த�ொற்று ணிப் பெண்–கள் மிகக் கவ–ன–மாய் இருக்க வேண்–டும். ஏற்–ப–ட–லாம். மழை–யில் ரப்–பர் செருப்–பு–கள் கர்ப்–பிணி – ப் பெண்–கள் தங்–களை இந்த மழைக்–கா–லத்– அணிந்–தும் வெளியே செல்ல வேண்–டாம். தில் எப்–படி – ப் பார்த்–துக்–க�ொள்–ளல – ாம் என்று ச�ொல்–கிற – ார் சேறு இருக்–கும் இடங்–க–ளில் வழுக்கி விட்டு மகப்–பேறு மருத்–து–வர் ரம்யா கபி–லன். விடும் ஆபத்து உண்டு. சாதா– ர ண கால– ணி–களை அணிந்து செல்–லுங்–கள். வீட்–டுக்–  ‘‘மழைக்–கா–லம் என்–றாலே ப�ொது– குள் தரை சில்–லென்று இருந்–தால் சாக்ஸ் வாக எல்– ல ா– ரு ம் கவ– ன – ம ாய் இருக்க அணிந்து க�ொள்–ள–லாம். வேண்–டும். எனி–னும் அடிக்–கடி ந�ோய்த் தாக்–கு–த–லுக்கு உள்–ளா–கும் வாய்ப்–புள்ள வெளியே செல்– லு ம்– ப �ோது உண– வு – கர்ப்–பி–ணி–கள் கூடு–த–லாய் கவ–னத்–து–டன் களை கைவ–சம் எடுத்–துச் சென்று விடுங்–கள். இருக்க வேண்–டும். வெளி உண–வு–கள் வேண்–டாம். நீர் மூலம் ந�ோய்த்–த�ொற்று அதி–கம் ஏற்–ப–டும் ந�ோய்த் த�ொற்று ஏற்– ப – டு ம் வாய்ப்– பு – க ள் வாய்ப்பு இருப்–ப–தால் மழை நேரத்–தில் உண்டு. தெரு–வில் நறுக்கி விற்–கப்–படு – ம் பழங்– சுத்–தம் மிக அவ–சி–யம். கர்ப்–பி–ணிப்–பெண்– கள், காய்–கறி – க – ளை – க் கூட வாங்கி சாப்–பிட – ா– கள் ஒரு நாளுக்கு இரண்டு முறை தீர்–கள். அதி–லிரு – க்–கும் ஈரப்–பத – த்–தால் சுடு–நீ–ரில் குளிக்க வேண்–டும். வெளிக் காற்–றில் வைத்து அவற்றை – ய – ாக்– விற்–கும்–ப�ோது அதில் பாக்–டீரி  க ர் ப் – பி – ணி ப் ப ெ ண் – க ள் கள் உண்–டாகி இருக்–கும் வெயில் காலத்– தி ல் மட்– டு – ம ல்ல, மழைக்–கா–லத்–தி–லும் இறுக்–க–மான  தண்–ணீரை சுட வைத்து ஆற ஆ டை – க ள் அ ணி – ய க் – கூ – ட ா து . வைத்–துக் குடி–யுங்–கள். நிறைய தண்– உங்– க – ளு க்கு வச– தி – ய ான அதே ணீர் குடி–யுங்–கள். ஒரு நாளுக்கு 10 சம– ய ம் க�ொஞ்– ச ம் தளர்– வ ான முதல் 12 டம்–ளர் தண்–ணீ–ரா–வது பருத்தி ஆடை–களை அணி–ய–லாம். கட்–டா–யம் குடி–யுங்–கள். சூப் வகை–ய– குளி– ர ான சம– ய ங்– க – ளி ல் வெது– றாக்–கள், மூலிகை டீ வகை–க–ளும் டாக்டர் வெ–துப்–பான ஆடை–களை அணிந்து குடிக்–க–லாம். ஃப்ரெஷ்–ஷான பழங்– ரம்யா கபி–லன் க�ொள்–ளல – ாம். ஆனால் சின்–தடி – க், நைலான் கள் வாங்கி சாப்–பிட – ல – ாம். குளிர்–பா–னங்–கள் ப�ோன்ற ஆடை–கள் வேண்–டாம். குடிக்க வேண்–டாம். குளிர்–நே–ரத்–தில் சில– ருக்கு அஜீ–ர–ணக் க�ோளா–று–கள் ஏற்–ப–டு–வ–  மழைக்–கா–லத்–தில் சரி–யாக உல–ராத துண்டு. எனவே அவர்–கள் அசைவ வகை– ஆடை–களை அணி–யக்–கூ–டாது. பூஞ்சை களை சூப் ப�ோல செய்து சாப்–பி–ட–லாம். பிடித்–தல் ப�ோன்ற பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–ட– லாம். எனவே நன்கு உலர்ந்த ஆடை–  இந்–த சம–யத்–தில் சளி, இரு–மல், காய்ச்– க–ளைத்–தான் ப�ோட வேண்–டும். துணிகளை சல் ப�ோன்–றவை வரா–மல் தவிர்க்க, நம் உடம்– உலர வைக்க வெயில் வர–வில்லை என்றால் பில் எதிர்ப்–புச் சக்–தி–ய�ோடு இருக்க, நல்ல துணி– க ளை இஸ்– தி ரி ப�ோட்டு வெது– ஆர�ோக்–ய–மான காய்–க–றி–க–ளு–டன் கூடிய வெ–துப்–பாக அணிந்து க�ொள்–ள–லாம். உணவு வகை–களை சாப்–பிட வேண்–டும். கீரை வகை–களை – யு – ம் சாப்–பிட – வு – ம். ஆனால்  கர்ப்–பி–ணி–கள் மழை–யில் தேவை– மழைக்–கா–லம் ஆத–லால் கீரை–யில் இருக்–கும் யில்–லா–மல் வெளியே செல்ல வேண்–டாம். மண், சேறு ப�ோன்–ற–வற்றை நன்கு கழுவி அப்–ப–டியே செல்ல நேர்ந்–தால் ரெயின் சாப்–பிட – வு – ம். கசப்–பான காய்–கறி – க – ளு – ம் சாப்– க�ோட், குடை ப�ோன்–ற–வற்றை கைவ–சம் பி– ட – வு ம். பச்– சை க் காய்– க – றி – க ள் சாப்– பி ட வைத்– தி – ரு க்க வேண்– டு ம். ஒரு வேளை வேண்–டாம். மழை–யில் நனைந்து வீட்–டுக்கு வந்–தால் உடனே குளிக்க வேண்–டும். பின் தலை  க�ொசுக்–கடி – ய – ால் மலே–ரியா, டெங்கு மற்றும் உடம்பை நன்கு துவட்டி உலர விட ப�ோன்ற காய்ச்–சல் வர–லாம். எனவே க�ொசு வேண்–டும். முடிந்த வரை கை கால்–க–ளை– க – டி – க்–கா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்–ளுங்–கள். க�ொசு யா–வது ஆன்–டி–செப்–டிக் ப�ோட்டு கழுவ வரா–மல் இருக்க வீட்–டைச் சுற்றி தண்–ணீர் வேண்–டும். மழை–யில் நனைந்த துணி–களை தேங்– க ா– ம ல் பார்த்– து க்– க�ொ ள்– ளு ங்– க ள். டிட்–டெர்–ஜென்–டில் துவைத்து டெட்–டால் வீட்–டை–யும் சுத்–த–மாக வைத்–தி–ருங்–கள்.” ப�ோட்டு அலசி நன்கு காய வைத்து எடுக்க வேண்–டும். - தே–விம – �ோ–கன்

17


சுமநத

கைகளைப பறறிகக�ொளவ�ோம

ழைக்கா– ல ம் வந்தாலே முதி–ய�ோ–ருக்–கு திண்–டாட்– டம்–தான். பரு–வ–நிலை மாற்–றம் முதி– ய – வ ர்– க – ளு க்கு அவ்– வ – ள வு ஏற்– பு – டை – ய – தாக இருக்– கா து. உடல்– ரீ – தி – யாக பல பிரச்– ன ை– களை ஏற்–ப–டுத்தி அவர்–களை நிலை– த–டு–மா–றச் செய்–து–வி–டும். நம் வீட்டு முதி–ய–வர்–க–ளும் நம் குழந்– தை – க – ளை ப் ப�ோன்றே கவ–னத்–து–டன் பாது–காக்–கப்–பட வேண்– டி – ய – வ ர்– க ள். எனவே மழைக்–கா–லத்–தில் முதி–ய�ோரை எப்– ப – டி ப் பாது– கா ப்– ப து என்ற கேள்–வி–ய�ோடு முதி–ய�ோர் நல மருத்–து–வர் வி.எஸ். நட–ரா–ஜன் அவர்–களை அணு–கி–ய–ப�ோது, பல பய–னுள்ள தக–வல்–களை நம்–மி–டம் பகிர்ந்–து–க�ொண்–டார்: ‘ ‘ ம ழ ை ந ே ர த் – தி ல் அ தி – க ம் ப ா தி க் – க ப் – ப–டு–ப–வர்–கள் ஆஸ்–துமா ந�ோயால் பாதிப்–புக்–குள்– ளான முதி– ய – வ ர்– க ளே. இவர்கள் ஸ்வெட்– ட ர் ப�ோ ன ்ற சூ ட்டை த் தரக்–கூ–டிய உடை–களை மழை நேரத்– தி ல் அதி– கம் அணிய வேண்–டும். கால்–க–ளில் எப்–ப�ோ–தும் க ா லு றை அ ணி ந் து காலணி ப�ோட வேண்– டும். மேலும் காது–க–ளுக்– குள் குளிர்ந்த காற்று உட்– புகா வண்–ணம் பஞ்–சைக் க�ொண்டு காது– க ளை அடைத்து பாது– க ாக்க வேண்–டும். இன்–ஹே–லர் ப�ோன்ற மருந்து உப–க–ர– ணங்–களை எப்–ப�ோ–தும் வீடு–களி – ல் முன்–கூட்–டியே வாங்கி வைத்திருத்– த ல் வேண்–டும். இத–ய–ந�ோய் உடைய முதி–யவ – ர்–கள் எப்–ப�ோது – ம் வெளி–யில் சென்–றா–லும் அவர்–களு – ட – ன் சிறிய வடி– வி–லான நைட் ரேட் மாத்–தி– ரை–களை உடன் எடுத்–துச் செல்லுதல் வேண்டும். வலி வந்–தது – ம் அவற்றை எடுத்து நாக்–கிற்கு அடி–யில் வைத்– து க்– க�ொ ண்– ட ால் திடீர் என வரும் வலி– யி–லிரு – ந்து தப்–பல – ாம்.


டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ம னி த ர ்க – ச� ோ ப் பு க ள ை ளு க் கு வ ய து உபய�ோகப்படுத்து– ஆக ஆக, ந�ோய்– த ல் வே ண் – டு ம் . களை எதிர்த்–துச் த�ோலில் வெடிப்பு, ச ெ ய ல ்ப டு ம் சுருக்– க ம் வரா– ம ல் ரத்த வெள்ளை இருக்க தேங்– கா ய் அணுக்– கள் மற்– எண்ணை மற்– று ம் றும் பல செல்– க – பெ ட் – ர� ோ – லி – ய ம் ளின் செயல்– தி – ற – ஜெல்லி ப�ோன்– ற – னும் குறை–கி–றது. வை– க – ள ைத் தட– வ – பல்–வேறு ந�ோய்–க– லாம். –ப–யத்த மாவை ளுக்கு எடுத்–துக் க�ொள்–ளும் மாத்–தி–ரை–க– அரைத்–து உட–லில் தட–விக் குளித்–தா–லும் ளும், ந�ோய் எதிர்ப்–புச் சக்தி குறை–யக் கார– – டை – ய – ா–மல் தடுக்க உத–வும். த�ோல் வறட்–சிய ண–மாக உள்–ளன. இத–னால், முதி–ய�ோர், முதி–ய–வர்–க–ளுக்கு கால் எலும்பு மூட்– த�ொற்று ந�ோய்–களு – க்கு எளி–தில் ஆளா–கின்–ற– டுக்–கள் தேய்–மா–னம் ஏற்–பட்டு வலி அதி–கம் னர். எனவே இவர்–கள் சத்–தான உண–வுப் ஏற்–ப–டும். கட்–டா–யம் சிறிய நடைப்பயிற்சி, ப�ொருட்–க–ளு–டன், நெல்–லிக்–காய், ஆரஞ்சு, கை கால்–களை அசைத்–தல் ப�ோன்ற சின்– எலு–மிச்சை ப�ோன்ற பழங்–கள – ை–யும் பாதாம் னச் சின்–னப் பயிற்–சி–களை சிறிது நேரம் ப�ோன்ற பருப்பு வகை–க–ளை–யும் மற்–றும் – ல் இடை– காலை மற்–றும் மாலை வேளை–களி பச்–சைப் பயறு ப�ோன்ற பயறு வகை–களை – ட்டு மேற்–க�ொள்ளு – த – ல் வேண்–டும். வெ–ளிவி உண–வில் சேர்த்–துக் க�ொள்–வ–தன் மூலம் தளர்–வான நடை –க�ொண்ட இவர்–க–ளின் ந�ோய் எதிர்ப்–புச் சக்–தியை பெற–லாம். தனிப்– பட்ட பாது– கா ப்– பி ற்– காக ஊன்– று – மழை நேரத்–தில் தண்–ணீரை – க் குறை–வா– க�ோ–லாய் கைத–டி–களை பயன்–ப–டுத்–து–வது கக் குடிப்–ப–தால் இவர்–க–ளுக்கு மலச்–சிக்–கல் இவர்–க–ளுக்கு முற்–றி–லும் பாது–காப்பே. பிரச்னை அதி–கம் வரும். எனவே மழை தைராய்டு ந�ோய் பிரச்னை உள்ள முதி–ய– நேரங்– க – ளி ல் அதி– க – ம ாக பழங்– க – ள ையே வர்–கள் குளிர் தாங்க மாட்–டார்–கள். இவர்– உண–வாக எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். கள் வெயில் வந்த பிறகே வெளி–யில் செல்ல க�ொய்–யாப் பழம், வாழைப்–ப–ழம் மற்–றும் வேண்– டு ம். அதி– காலை மற்– று ம் மாலை உலர் பழங்–களை அதி–கம் சாப்–பி–ட–லாம். வேளை– க – ளி ல் வெளி– யி ல் செல்– வ – தை த் ஃபிரிட்–ஜில் வைத்து பழங்–க–ளைச் சாப்–பி–டு– தவிர்க்க வேண்–டும். மக்–கள் கூட்–டம் அதி–கம் தல் கூடாது. எப்–ப�ோ–தும் தண்–ணீரை நன்–றா– உள்ள இடங்–களு – க்–கும், மலைப் பிர–தேச – ங்–க– கக் காய்ச்சி ஆற–வைத்து வெது–வெது – ப்–பான ளுக்–கும் செல்–வதை – க் கட்–டா–யம் தவிர்த்–தல் நீரையே பரு–க–வேண்–டும். குளிர்ச்–சி– வேண்–டும். எப்–ப�ோ–தும் குடிப்–ப–தற்– யான பானங்–க–ளைத் தவிர்த்து சூப் காக வெது– வெ – து ப்– பா ன தண்– ணீ – ப�ோன்ற சூடான பானங்– க – ள ைப் ரைக் கையில் க�ொண்டு செல்–லு–தல் பரு–குத – ல் நன்று. எப்–ப�ோ–தும் சூடான வேண்–டும். கண்–டிப்–பாக இவர்–கள் உ ண – வு – க – ள ை யே உ ண் ணு த ல் கம்–பளி – ப் ப�ோர்வை மற்–றும் கன–மான வேண்–டும். சால்–வை–களை கைவ–சம் வைத்–துக் சில தடுப்– பூ – சி – க – ளி ன் மூல– மு ம், க�ொள்–ளு–தல் வேண்–டும். காதுக்–குள் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை அதி–கரி – த்து, குளிர்ந்த காற்று உட்–புகா வண்–ணம் முது– மை – யி ல் த�ொற்று ந�ோய்– கள் கண்–டிப்–பாக இவர்–கள் தங்–க–ளைப் வரா–மல் தடுக்–க–லாம். ப்ளூ காய்ச்– பாது–காக்க வேண்–டும். இவர்–க–ளின் டாக்டர் சல் வரா–மல் இருக்க செப்–டம்–பர் நட–ரா–ஜன் காதுக்–குள் செல்–லும் குளிர்ந்த காற்று முதல் ஜன–வரி வரை–யி–லான மழை மற்–றும் சில–நே–ரம் முக–வா–தம் ப�ோன்ற ந�ோயினை குளிர்–கா–லத்–தில் ஆண்–டிற்கு ஒரு தடுப்–பூசி இவர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டுத்–தி–வி–டும்” என்–கி–றார் ப�ோட்– டு க் க�ொள்– ள – ல ாம். நிம�ோ– னி யா டாக்–டர் வி.எஸ்.நட–ரா–ஜன். ந�ோய்த் தாக்–கு–தல் என்–பது சளி மற்–றும் நமது வீடு– க – ளி ல் க�ொஞ்– ச ம் க�ொஞ்– ச – இரு–மல� – ோடு உயி–ருக்கே ஆபத்து விளை–விக்– மாக, நம் குழந்–தை–யாக மாறிக்–க�ொண்–டி– கும் ஒரு–வ–கைத் த�ொற்று. இதைத் தடுக்க ருக்–கும் நமது முதி–ய–வர்–களை, அவர்–க–ளின் முதிய வய– தி – ன ர் 50 வய– தி ற்கு பின் ஒரு முது–மையை ரசித்து, நமது ப�ொக்–கிஷ – ம – ான முறை இதற்–கான தடுப்–பூ–சியை ப�ோட்–டுக் அவர்–களை, இந்த மழை மற்–றும் குளிர்க் க�ொண்–டால் ப�ோதும். சில–ருக்–குத் தேவை– காலத்–தில் ந�ோயின்றி பாது–காப்–ப�ோம். யைப் ப�ொறுத்து 5 ஆண்–டு–க–ளுக்கு பின் -  மகேஸ்–வரி மீண்– டு ம் ஒரு– மு றை இந்த ஊசி– யை ப் படங்கள்: ஆர்.வின்சென்ட் பால் ப�ோட்–டுக் க�ொள்ள வேண்டி வரும். ஆர்.க�ோபால் மென்மை – த ன்மை க�ொண்ட

19


பனியும் பிணியும்

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

20

ட–கிழ – க்–கு பரு–வ– ம–ழையை எதிர்–க�ொள்–ளப் ப�ோகி–ற�ோம். குளிர்–கால – ம் வர–விரு – க்–கிற – து. தேங்–கியி – ரு – க்–கும் மழை–நீர் மூல–மாக க�ொசுக்–கள் உற்–பத்தி, மழை–நீ–ரால் கலப்–பு–க–ளுக்கு ஆளான குடி–நீர் ப�ோன்ற நேர–டி–யா–ன–/–மறை – –மு–க– மான கார–ணங்–க–ளால் நாம் பல ந�ோய்–க–ளுக்கு ஆளாக நேரி–ட–லாம். மழைக்–கால ந�ோய்–க–ளி–லி–ருந்து நம்–மைக் காத்–துக் க�ொள்–வ–தற்–கான முன்–னெச்–ச–ரிக்–கை–யு–டன் செயல்–பட வேண்–டும். மழைக்–கா–லத்–தி–லும் குளிர்–கா–லத்–தி–லும் நாம் எப்–ப–டி–யா–கப்–பட்ட ந�ோய்–க–ளை–யெல்–லாம் எதிர்–க�ொள்ள நேரி–டும்? அதி–லி–ருந்து நம்–மைக் காத்–துக் க�ொள்–வது எப்–படி என்று மருத்–துவ ரீதி–யில் அல–சின�ோ – ம்...


ப�ொது–வாக நாம் எதிர்–க�ொள்ள நேரி–டும் டைப்பு, சளி ஆகி–யவை இரண்டு நாட்–கள் ந�ோய்–கள் குறித்–தும் அதி–லிரு – ந்து தற்–காத்–துக் நீடித்–தாலே மருத்–துவ – ரை அணுக வேண்–டும். க�ொள்–வ–தற்–கான வழி–மு–றை–கள் பற்–றி–யும் சளிப்–பி–ரச்–னையை ஆரம்–பத்–தி–லேயே சரி ப�ொது நல மருத்–துவ – ர் அரு–ணாச்–சல – த்–திட – ம் செய்து க�ொள்ள வேண்–டும். இல்–லைய – ென்– கேட்–டேன்... றால் அது த�ொண்டை, நெஞ்–சுப்–பகு – தி என ‘‘வெயில் காலத்–துக்–கும் மழைக்–கா–லத்– பல உறுப்–புக – ளு – க்–குச் சென்று நிம�ோ–னியா துக்–கும் உள்ள வேறு–பாடு தட்–ப–வெப்–ப–நி– காய்ச்–சல் வரை க�ொண்டு சென்று விடும். லை–தான். தட்–பவெ – ப்–பநி – லை 24 டிகி–ரிக்–கும் நிம�ோ–னியா காய்ச்–சலு – க்கு சுற்–றுப்–புற – ம் மட்– குறை–யும்–ப�ோது உடலை சூடாக வைத்–துக் டும் கார–ண–மல்ல. நம் உட–லில் இருக்–கும் க�ொள்–வத – ற்–கான நட–வடி – க்–கைக – ளை மேற்– கிரு–மிக – ள் வலுப்–பெறு – வ–தா–லும் ஏற்–படு – கி – ற – து. க�ொள்ள வேண்–டும். இல்–லை–யென்–றால் நிம�ோ–னியா ப�ோன்ற அபா–யக – ர – ம – ான காய்ச்–ச– குளிர்ச்–சியி – ன் கார–ணம – ாக பல பிரச்–னைக – – லுக்கு ஆளா–னவ – ர்–களை – தனி–மைப்–படு – த்–துவ – து ளுக்கு ஆளாக நேரி–டும். மழைக்–கா–லத்–தில் நல்–லது. ஏனென்–றால் அவர்–களி – ட – மி – ரு – ந்து சுற்–றுப்–புற – த்–துட – ன் த�ொடர்–புடைய – சுவா–சப் மற்–றவ – ர்–களு – க்–குப் பர–வா–தப – டி தடுக்க முடி–யும். பிரச்–னைக – ளு – க்கு ஆளா–வ�ோம். குளிர்– வாக–னங்–களி – ல் பய–ணிக்–கும்–ப�ோது காற்றை சுவா–சிக்–கும்–ப�ோது மூக்கு தூசி, நெடி, புகை ஆகி–யவை சுவா– – ல் உள்ள கிரு– மற்–றும் த�ொண்–டையி சக்–குழ – ாய்க்–குச் செல்–லாத அள–வுக்கு மி–கள் உயிர்–பெற்று விடும். இதன் முகத்தை மூடிக்–க�ொள்–வது நல்–லது. கார–ணம – ாக மூக்–கடை – ப்பு, த�ொண்– ஏனென்–றால் அதன் கார–ண–மாக டைச்–சளி ஆகி–யவை ஏற்–படு – ம். காற்– ஆஸ்–துமா ஏற்–படு – வ – த – ற்–கும் வாய்ப்– றில் ஈரப்–பத – ம் அதி–கம் இருப்–பத – ால் பி–ருக்–கிற – து. குளிரை உணர்ந்–தவு – ட – – வைரஸ் ப�ோன்ற கிரு–மிக – ள் எளி–தில் னேயே வீட்–டின் ஜன்–னல் மற்–றும் பர–வும். சளி, காய்ச்–சல், மூக்–கடை – ப்பு, கத–வுக – ளை அடைத்து விட வேண்– த�ொண்–டை–வலி, கண் வியா–தி–கள் டும். மழை மற்–றும் குளிர் காலங்–க– என பல–வற்–றுக்–கு–மான கிரு–மி–கள் ளில் ஏ.சி. பயன்–பாட்–டைத் தவிர்ப்– டாக்டர் காற்– றி ன் வழியே பர– வு ம். மூக்– க – பது நல்–லது. ஃப்ரிட்–ஜி ல் வைத்த அரு–ணாச்–சல – ம்

Dr.BALA'S HOMOEOPATHY பெண்கள் மற்றும் குழந்தை்களுக்ககான சிறப்பு மருத்துவம்ன

சென்னையில் முதன மு்ையாக மகளிருககானை

நவீன பெர்மன் ஹ�காமிஹ�கா சிகிச்சை

 ஜெர்மன் ்மற்றும் சுவிசர்லாந்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ்மருந்து்கள்  ்பக்க விழைவு்கள் ்மற்றும் ்பத்திய ்கடடுப்பலாடு்கள் இலழ்.  ்பல்வறு சிகிசழச்களுக்கலான சிறபபு ்்பக்்கஜ்கள். (Package)  நலாள் ஒன்றுககு ்பத்து ந்பர்களுககு ்மடடும் ஆ்்லாசழன வைங்கப்படும்.

திருமதி. சசிகலா, வயது 35

“‘நான் 2 வருடங்களா்க மார்ப்க ்கட்டி (Breast Lump) மற்றும் இரண்டு ்பக்கமும் மார்ப்க வலியால் மி்கவும் அவதிப்பட்்டன். டாகடர சுதா அவர்களள சந்தித்து, அதற்்கா்க ஜெரமனியிலிருந்து வரவளைக்கப்பட்ட Special மருந்து்களால் சிகிசளச ஜ்பற்று ்பரிபூரணமா்க குணமளடந்்தன். மீண்டும் Mammo Gram எடுத்து ்பாரத்ததில் மார்ப்க ்கட்டி அற்வ இல்ளலை, ்மலும் மார்ப்கத்தில் வலியும் அற்வ இல்ளலை.

முன்ெதிவு அவசி�ம் ஞகாயிறு விடுமு்ற

சிறப்பு சிகிச்சகள்

மாதவிடாய் ்்காளாறு  ்கரப்பபள்ப பிரசசளை்கள்  PCOS (Ovarian Cyst-சிளைபள்ப நீர்கட்டி)  Fibroid (்கர்பபள்பக ்கட்டி)  சிறுநீர்கக ்கல்  மூலைம்  அல்சர, இளரபள்பககுடல் பிரசசளை்கள்  மார்ப்கக ்கட்டி  உடல் ்பருமன்  மை அழுத்தம்  ளதராய்டு குளற்பாடு  ஆஸ்துமா, மூசசுதிணறல்  கிருமி ஜதாற்று  ஹார்மான் பிரசசளை  நரம்பு தளரசசி  சரக்களர ்நாய்  ்கால் ஆணி 

டகாகடர்

சுதைகா

BHMS, FRSM

்ம்களிர ்மற்றும் குைந்ழதை்கள் சிறபபு ்�லாமி்யலா்பதி ்மருத்துவர

எண் 14, அசலத்தம்மன் க�ோயில் த்தரு, விஜிபி ந�ர், மு�பகபேர் க்மற்கு, (்மங�ள் ஏரி பேோர்க் அருகில்), தசன்்னை-37.

முன்பேதிவுக்கு த்தோடர்பு த�ோள்� : 044 - 2656 4371, 7708462411


செல்லப்பிராணிகளுக்கு... செல்–லப்–பி–ரா–ணி–கள் வளர்க்–கி–ற– வர்– க ள் மேற்– க� ொள்ள வேண்– டி ய பரா– ம – ரி ப்பு முறை– க – ள ைப் பற்– றி க் கூறு– கி – ற ார் கால்– நடை மருத்– து – வ ர் செல்–வ–நா–தன்... உடல் நலப் பிரச்–னை–கள் காற்–றில் ஈரப்–ப–தம் அதி–க–மா–கும் ப�ோது நாய் மற்– று ம் பூனை– க – ளி ன் காது, த�ோல் பகு–தி–க–ளில் பூஞ்–சை–கள் உரு– வா–கின்–றன. எந்த ஒரு உயி–ரி–ன–மும் மழைக்– கா–லத்–தில்–தான் அதி–கம – ாக இனப்–பெரு – க்–கம் செய்–யும். ஆகவே செல்–லப்–பி–ரா–ணி–க–ளின் ஒட்–டுண்–ணிக – ள – ான உண்ணி, தெள்–ளுப்–பூச்– சி–யின் எண்–ணிக்கை அதி–கரி – க்–கும். வைரஸ் காய்ச்–சல், பாக்–டீரி – யா காய்ச்–சலி – ன் தாக்–குத – – லால் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–யும். இத–னால் Canine Demodicosis எனப்–படு – ம் த�ோல்–ந�ோய் வரு–கிற – து. pug, spitz, boxer, Shihtsu ப�ோன்ற Brachycephalic வகை நாய்–களு – க்கு மூக்கு சிறி– ய–தாக இருக்–கும். இத–னால் மூக்–கின் வழியே கிரு–மித்–த�ொற்று ஏற்–பட பெரு–மள – வு வாய்ப்–பு– கள் உண்டு. மழைக்–கா–லத்–தில் க�ொசுக்–களு – ம், ஈக்–க–ளும் அதி–க–ள–வில் இருக்–கும். க�ொசு கடிப்–ப–தன் மூலம் பிரா–ணி–க–ளுக்கு Heart

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

22

உண– வு – க ளை சூடு– ப – டு த்– த ா– ம ல் சாப்– பி – டக் கூடாது. மழைக்–கா–லத்–தில் தண்–ணீர் குறைந்த அளவே குடிப்–பர். தின–மும் இரண்டு லிட்–டர் தண்–ணீர – ா–வது அவ–சிய – ம் குடிக்க வேண்–டும். உண–வில் ஒரு காயை–யா–வது சேர்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். அன்–றா–டம் ஒரு பழ–மா–வது சாப்–பிட வேண்–டும். உடல் குளிரை உணர்ந்–தால் வெப்–பநி – லையை – சமப் ப – டு – த்த சூடாக தேநீர் அருந்–தல – ாம்’’ என்–கிற – ார் அரு–ணாச்–சல – ம். மழைக்– க ா– ல த்– தி ல் ஏற்– ப – டு ம் கிரு– மி த்– த�ொற்று மற்–றும் த�ொற்–றுந – �ோய்–களி – லேய – ே அதி–தீவி – ர விளை–வுக – ளை ஏற்–படு – த்–தும் ந�ோய் குறித்து த�ொற்–றுந – �ோய் சிறப்பு மருத்–துவ – ர் சுப்–ரம – ணி – ய – ம் சாமி–நாத – னி – ட – ம் கேட்–ட�ோம்... மழை– ய ால் கலப்– பு – க – ளு க்கு ஆளான தண்– ணீ ரை உட்– க �ொள்– வ – த ால் ஏற்– ப – டு ம் பிரச்–னை–கள் நேர–டி–யா–னவை. நன்கு சுத்– தி–கரி – க்–கப்–பட – ாத தண்–ணீரை – க் குடிப்–பத – ால் வாந்–திபே – தி, சீத–பேதி, காலரா, டைபாய்டு, ஹெப்–படை – டி – ஸ் ஏ, ஈ ஆகி–யவை பர–வுகி – ன்– றன. எலி–யின் சிறு–நீர் கலந்த நீரில் கால் வைத்– தாலே எலிக்–காய்ச்–சல் ஏற்–ப–டும். மேலும் மழை–நீ–ரில் நடப்–ப–தால் பூஞ்–சைத்–த�ொற்று ஏற்–பட – வு – ம் வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. சுற்–றுப்–புற – த்–தில் தேங்–கியி – ரு – க்–கும் மழை–நீரி – ல் க�ொசுக்–கள் உற்– பத்–திய – ா–வத – ால் ஏற்–படு – ம் பிரச்–னைக – ள் மறை– மு–கம – ா–னவை. மலே–ரியா, டெங்கு, சிக்–குன்–கு– னியா, மூளைக்–காய்ச்–சல் என பல வித–மான

worm என்று ச�ொல்–லப்–படு – ம் இத–யப்–புழு ந�ோய் ஏற்–ப–டு–கிற – து. மழைக்–கா–லத்–தில் உட–லில் ஏதே–னும் ஒரு பாகத்–தில் அடி– பட்டு புண் இருந்–தால் அதில் ஈக்–கள் ம�ொய்க்–கும். இனப்–பெரு – க்–கம் செய்–யும் ஈக்–கள் இது ப�ோன்ற புண்–க–ளில்–தான் முட்– டை – யி – டு ம். நாள– டை – வி ல் அந்த முட்–டை–கள் புண்–ணில் புழுக்–க–ளாக மாறி உட–லெங்–கும் பர–வும் அபா–யம் உள்–ளது. பிரா–ணி–க–ளுக்–கான உண–வுப்– ப�ொ– ரு ட்– க ளை முறை– ய ாக பாது– க ாத்து வைக்– க – வி ல்– லை – ய ென்– ற ால் Aspergillosis என்–கிற பூஞ்சை உற்–பத்–தி–யா–கி–றது. அந்த பூஞ்–சைக – ள் பிரா–ணிக – ளி – ன் ரத்–தத்–தில் கலந்து உட–லில் பல்–வேறு வித–மான பிரச்னை–களை ஏற்–ப–டுத்–தும். தேங்–கி–யி–ருக்–கும் தண்–ணீ–ரில் எலி–யின் சிறு–நீர் கழித்–திரு – ந்–தால் அதில் கால் வைக்–கும்–ப�ோது பிரா–ணிக – ளி – ட – ம் சிறு கீறல் இருந்–தால் கூட Leptospirosis எனப்–ப–டும் எலிக்–காய்ச்–சல் உண்–டா–கும். பாது–காப்–பான பரா–ம–ரிப்பு முறை–கள் மழைக்–கா–லத்–தில் ஈரப்–ப–தம் அதி–க–மாக இருக்–கும். ஆகவே ஈர–மான தரை–யில் படுக்க வைப்–பதை தவிர்க்க வேண்–டும். பிரா–ணி–க– ளின் ர�ோமங்–களை சீப்பு க�ொண்டு சீவு–வ–


குளிப்–பாட்ட வேண்–டும். மனி–தர்–க–ளுக்கு இருப்– ப து ப�ோல் வியர்வை சுரப்– பி – க ள் பிரா–ணி–க–ளுக்கு இல்லை. அதற்கு பதி–லாக அதன் உட–லின் வெளிப்–பு–றம் sebum என்ற சுரப்பி மூலம் சூழப்–பட்–டிரு – க்–கும். அடிக்–கடி – க்–கும் சுரப்பி குளிப்–பாட்–டும்–ப�ோது சூழ்ந்–திரு நீர்த்–துப் ப�ோய்–வி–டும். பூஞ்–சை–கள் மற்–றும் பாக்–டீ–ரி–யாக்–க–ளால் த�ோல் ந�ோய் உள்ள பிரா–ணிக – ளை டாக்–டர்–களி – ன் ஆல�ோ–சனை – – யின் பேரில் குளிப்–பாட்ட வேண்–டும். உணவு முறை–கள்– வழக்–கத்தை விட அதி–க–மாக உண–வில் சத்–தா–ன ப�ொருட்–களை சேர்த்–துக் க�ொடுக்க வேண்–டும். சேமிக்–கப்–பட்ட உண–வாக இருந்– தால் அவற்–றி–னுள் பூஞ்–சை–கள் இருக்–கி–றதா என்–பதை நன்கு பரி–ச�ோதி – த்து, பூஞ்–சைக – ளை அகற்–றிய பின்–னரே க�ொடுக்க வேண்–டும். குளி– ர ான தட்– ப – வெ ப்– ப – நி – லை – யி ல் வெது– வெ–துப்–பான உண–வுப்–ப�ொ–ருட்–கள் வழங்க வேண்–டும். நன்கு வேக–வைத்த மாமி–சங்–களை மட்–டுமே க�ொடுக்க வேண்–டும். அரை குறை– யாக வெந்த மாமி–சத்–தைக் க�ொடுத்–தால் குடற்–புழு – க்–கள் உண்–டா–கும். பிரா–ணிக – ளு – க்கு அலர்–ஜி–யான உணவு எது என்–ப–த–னைக் கண்–ட–றிந்து அதனை தவிர்க்க வேண்–டும்.

வியா–திக – ள் க�ொசு–வால் பர–வுகி – ன்–றன. ஆப்–பிரி – க்– கா–வில் பெரும் உயிர்ச்– சே–தங்–களை ஏற்–ப–டுத்– திய எப�ோலா வைரஸ் ப�ோல் க�ொடூர விளை–வு– களை ஏற்–படு – த்–தக் கூடி– ய ஹண்டா வைரஸ் மழைக்–கா–லத்–தில் பர–வு– – வை ஏற்– கி–றது. ரத்–தக்–கசி ச் டாக்டர் சுப்–ரம ப–டுத்தி, உறுப்–புக – ளை – – ணி – ய – ன் சாமி–நா–தன் செய–லி–ழக்க வைக்–கும் தன்மை இந்–ந�ோய்க்கு உள்–ளது. இந்–தி–யா– வில் இது அதி–கம – ா–கப் பரவி வரு–கிற – து. ஆந்– தி–ரா–வின் கடற்–க–ரை–ய�ோர கிரா–மங்–க–ளில் ஹண்டா வைரஸ் தாக்–கு–த–லுக்கு பல–ரும் – ரு – க்–கின்–றன – ர். கடந்த ஆண்டு பெய்த ஆளா–கியி மழை–யின்–ப�ோதே தமி–ழக – த்–தில் பல–ரும் meliod என்–னும் காய்ச்–சல் கிரு–மியி – ன் தாக்–குத – லு – க்கு ஆளா–கின – ர். மண்–ணுக்–குள் இருக்–கும் அக்–கி– ருமி மழைக்–கா–லத்–தில் மேலெ–ழும்–பிப் பர–வு– கி–றது. இக்–காய்ச்–சலு – க்கு ஆளா–கிற – வ – ர்–களி – ல் 3ல் ஒரு–வர் உயிர்–பிழ – ைப்–பது கடி–னம். இவை எத–னால் ஏற்–படு – கி – ன்–றன என்–கிற கார–ணம் இன்–னமு – ம் கண்–டறி – ய – ப்–பட – வி – ல்லை. முன்– னெச்–சரி – க்கை உணர்–வுட – ன் செயல்–படு – வ – து மட்–டுமே தீர்–வாக அமை–யும்–’’ என்–கி–றார் சுப்–ரம – ணி – ய – ன் சாமி–நா–தன்.

- கி.ச.திலீ–பன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

தால் பூஞ்–சை–கள் தங்–காது. உண்ணி, தெள்– ளுப்– பூ ச்– சி – க – ளு க்– க ான தடுப்பு மருந்– து – க ள் இருக்–கின்–றது. அத–னைக் க�ொண்டு நாயை மட்–டு–மின்றி அது வசிக்–கும் இடத்–தை–யும் முற்– றி – லு – ம ாக சுத்– த ம் செய்ய வேண்– டு ம். Brachycephalic வகை நாய்–க–ளி–டம் கூடு–தல் கவ–னம் தேவைப்–ப–டு–கிற – து. சிறிய பிரச்–னை– கள் வந்–தால் கூட மருத்–துவ – ரை அணு–குவ – து நல்–லது. ஈ, க�ொசுக்–கள் இல்–லா–த–படி கிரு–மி– நா–சி–னி–க–ளை பயன்–ப–டுத்தி சுற்–றுப்–பு–றத்தை தூய்–மைய – ாக வைத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். நிறைய ர�ோமங்–கள் உள்ள பிரா–ணி–க–ளுக்கு அடி–பட்–டி–ருந்–தால் அந்–தப் புண் வெளியே தெரி–யாது. எனவே ர�ோமங்–களை விலக்கி புண் ஏதே–னும் இருக்–கிற – தா என்று அடிக்–கடி ச�ோதித்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். எங்–கும் தண்– ணீ ர் தேங்க விடா– ம – லு ம், குப்– பை க்– கூ–ளங்–கள் இல்–லா–ம–லும் வீட்டை பரா–ம– ரிக்க வேண்–டும். பிரா–ணி–கள் சாப்–பி–டா–ம– லி–ருத்–தல், சிறு–நீ–ரில் ரத்–தம் வரு–தல், மஞ்–சள் காமாலை ஆகி–யவை எலிக்–காய்ச்–சலி – ன் அறி– கு–றி–கள். எலிக்–காய்ச்–ச–லுக்கு தடுப்–பூ–சி–கள் இருக்–கி–றது. இந்த அறி–கு–றி–கள் தெரிந்–த–தும் மருத்–து–வரை அணுக வேண்–டும். பிரா–ணி– களை இரண்டு வாரத்–திற்கு ஒரு–முற – ை–தான்

23


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

24

க�ோ

ட ை வி டு – மு – ற ை – யி ல் க � ோ ட ை வ ா ச ஸ் – த – ல ங் – க – ளு க் – கு கு டு ம் – ப த் – த� ோ டு ச ெ ன் று , இ ர ண் டு மூ ன் று ந ா ட் – க ள் சு ற் றி வி ட் டு , நி ற ை ய பு கை ப் – ப–டங்–களை எடுத்–துக் க�ொண்டு அதன் நினை–வு–க–ள�ோடு ஊர் திரும்–பு–வ–து–தான் நம்–மில் பெரும்– பா–லா–ன�ோ–ரது சுற்–றுலா அனு–ப–வ–மாக இருக்–கும். ஊட்டி என்–றால் தாவ–ர–வி–யல் பூங்கா, ர�ோஜா பூங்கா, படகு இல்–லத்–துட– ன் நமது சுற்–றுலா நிறைவு பெற்று விடு–கிற – து. இயற்–கையி – ன் பேர–ழகை – க் கண்டு களிப்–பு–று–வ–தற்கு மசி–னக்–குடி ப�ோன்ற இடங்–கள் நமது சுற்–றுலா பட்–டி–ய–லில் இருக்–காது.


சுற்–றுலா என்–பது அளப்–பரி – ய அனு–பவ – த்–தைத் தர–வல்–லத – ாய் இருக்க வேண்–டும். வந்து விட்–டது மழைக்–கால – ம். இந்த மழைக்–கால – த்–திலு – ம் நீங்–கள் தாரா–ள–மாக ஒரு சுற்–றுலா சென்று வர–லாம். நிச்–ச–யம் அது உங்–க–ளுக்கு ஓர் பேர–னு–ப–வத்–தைத் தரும். மழைக்–கா–லத்–துக்கு உகந்த தட்–ப–வெப்–ப–நிலை க�ொண்ட, பாது–காப்–பான சுற்–று–லாத்– த–லங்–கள் சில–வற்–றைப் பற்–றி–யான குறிப்–பு–கள் உங்–க–ளுக்–காக...

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

25


அந்–த–மான்

கு

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

26

ட்–டிக் குட்–டி–யாய் நூற்–றுக்–கும் மேற்–பட்ட தீவு–க–ளால் ஆனது அந்–த–மான்–&–நி–க�ோ–பர் தீவு–கள். இன்–ன–மும் பலர் இதை வெளி–நாடு என்–று–தான் நினைத்–துக் க�ொண்–டி–ருக்– கின்–ற–னர். ஆனால், இது இந்–தி–யா–வின் யூனி–யன் பிர–தே–சங்–க–ளில் ஒன்று. இதன் தலை–ந–க–ரம் ப�ோர்ட் ப்ளே–யர். இங்–குள்ள பல தீவு–க–ளில் காட்–டுவ – ா–சி–கள் தங்–க–ளது த�ொன்மை மாறா–மல் வாழ்ந்து வரு–வ–தால் அந்–தத் தீவு–க–ளுக்–குச் செல்–வ–தற்கு சுற்–று–லாப் பய–ணி–க–ளுக்கு அனு–மதி இல்லை. குறிப்–பாக சென்–டி–னல் பழங்–கு–டி–கள் வாழும் தீவு–க–ளில் அந்–நி–யர்–க–ளின் கால–டித் தடம் பதி–யக் கூட அவர்–கள் அனு–ம–தித்–த–தில்லை. சுற்–று–லாப் பய–ணி–க–ளுக்–கென்றே பல தீவு–கள் இருக்–கின்–றன. சீர்–கெட்–டுப் ப�ோன சுற்–றுச்–சூ–ழ–லில் வாழ்ந்து வரு–கி–ற–வர்–க–ளுக்கு, பெரி–த–ள–வில் சூழல் சீர்–கேட்–டுக்கு ஆளா–காத அந்–த–மான் புது அனு–ப–வ–மாக இருக்–கும். ப�ோர்ட் ப்ளே–யர் நக–ரத்–துக்–குள்–ளேயே அந்–த–மான் சிறை, ஆசி–யா–வி–லேயே மிகப்–பெ–ரிய மர அறுப்பு த�ொழிற்–சா–லை–யான சா மில், மானு–ட–வி–யல் அருங்–காட்–சி–ய–கம், ர�ோஸ் தீவு, நார்த் பே தீவு ஆகி–யவை உள்–ளன. நார்த் பே தீவில் ஸ்கூபா டைவிங் மற்–றும் கடல் நடை (sea walk) ஆகி–யவை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. படி–கம் ப�ோன்று சுத்–த–மாக இருக்–கும் கடல் நீருக்–குள் மூழ்கி நாம் பார்த்–தே–யி–ராத கடல் உயி–ரி–னங்–களை ஸ்கூபா டைவிங்–கில் பார்க்–க–லாம். ப�ோர்ட் ப்ளே–யர் பேருந்து நிலை–யத்–தி–லி–ருந்து பல பகு–தி–க–ளுக்கு பேருந்து வசதி இருக்–கி–றது. ஆனால் குறிப்–பிட்ட நேரத்–துக்கு ஒரு முறை–தான் என்–ப–தால் விசா–ரித்து அறி–வது நலம். மிடில் அந்–த–மான் பாரா தாங்–கில் உள்ள அலை–யாத்–திக் காடு–க–ளும் சுண்– ணாம்–புப் பாறை குகை–யும் நல்ல அனு–ப–வத்–தைத் தரும். ஜார்வா எனும் ஆதி–வாசி மக்–கள் உல–வும் பகுதி என்–பத – ால் அவர்–களை – பார்க்–கவு – ம் வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. ஆனால், அவர்–களி – ட – ம் பேசு–தல், அவர்–க–ளுக்கு உணவு க�ொடுத்–தல் மற்–றும் புகைப்–ப–டம் எடுத்–தல் சிறைத்–தண்–ட– னைக்–கு–ரிய குற்–றம் என்–ப–தால் கவ–ன–மாக இருக்க வேண்–டும். ப�ோர்ட் ப்ளே–ய–ரில் சர்–வ–தேச விமான நிலை–யம் இருக்–கி–றது. சென்னை, க�ோவை, மதுரை, திருச்சி, தூத்–துக்–குடி ஆகிய விமான நிலை–யங்–க–ளி–லி–ருந்து விமா–னத்–தில் செல்–ல–லாம். இரண்–டரை மணி நேர விமா–னப் பய–ணத்–தில் அந்–த–மானை அடைய முடி–யும். நேரம் இருக்–கி–றவ – ர்–கள் கப்–ப–லில் செல்–ல–லாம். வாரத்–துக்கு இரு முறை சென்–னை–யி–லி–ருந்து அந்–த–மா–னுக்–கு கப்–பல் புறப்–ப–டு–கி–றது.


மேக–ம–லை–

மாவட்டத்–தில் இருக்–கி–றது மேக–மலை. மேகங்–கள் தவ–ழும் மலை என்–கிற அர்த்–தத்– தேனி தில் இதற்கு மேக–மலை எனப் பெயர் வந்–த–தா–கக் கூறு–கின்–ற–னர். சின்னமனூரிலிருந்து

பிரிந்து செல்லும் மலைப்பாதை வழியே சென்று மேகமலையை அடையலாம். காபித்– த�ோட்டங்களும், தேயிலைத்தோட்–டங்–களு – ம் மேக–மலை பச்சையான – ம் நிறைந்து காணப்–படு ப�ோர்–வை–யைப் ப�ோர்த்–திக் க�ொண்–டது ப�ோல் இருக்–கும். பசு–மை–யைத் தவிர வேறே–தும்– இல்லை என்–பது ப�ோல் இயற்–கை–யின் ஆட்சி நிலை க�ொண்–டி–ருக்–கும் மேக–ம–லைக்–குச் சென்று வர–லாம். அங்கே தங்–கு–வ–தற்–கென உள்–ளாட்சி நிர்–வா–கத்–தின் கட்–டுப்–பாட்–டில் பய–ணிக – ள் விடுதி இருக்–கிற – து. தனி–யார் ரிசார்–டுக – ள் சில இருந்–தா–லும் அவை பரா–மரி – ப்–பின்றி இருக்–கும். மேக–ம–லை–யைச் சுற்றி பச்–சக்–கு–மாச்சி, மகா–ராஜா மெட்டு, இர–வங்–கல – ார் என சில கிரா–மங்–கள் இருக்–கின்–றன. இங்–குள்ள தூவா–னம் அணை நீர்–தான் சுருளி அரு–விக்கு வரு–கி–றது. தூவா–னம் அணை–யி–லி–ருந்து பார்க்–கும்–ப�ோது கம்–பம் பள்–ளத்–தாக்–கின் காட்சி தெரி–யும். தமிழ்–நாடு அர–சால் சுற்–று–லாத்–த–ல–மாக அறி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தும் சுற்–று–லாத்– த– ல த்– து க்– க ான வச– தி – க ள் பல– வு ம் செய்– ய ப்– ப – ட – வி ல்லை. பேருந்– து ம் கூட குறிப்– பி ட்ட நேரத்–துக்கு மட்–டும்–தான் இருக்–கி–றது. சில குறை–பா–டு–கள் இருந்–தா–லும் மேக–ம–லை–யின் எழில்–மிகு காட்சி அவற்றை மறக்–கச் செய்து விடும். மேகமலையிலிருந்து சென்னை: 550 கி.மீ, க�ோவை: 263 கி.மீ, மதுரை: 116 கி.மீ, திருச்சி: 219 கி.மீ.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

27


ள ா– வி ல் இருக்– கி – ற து இந்– தி – ய ா– வி ன் வெனிஸ் என புக– ழ ப்– ப – டு ம் மிதவை நக– ர ம் கேர–ஆலப்– புழா. கழி–மு–கத்–தில் உரு–வா–கி– உள்ள இந்–ந–க–ரில் காணு–மி–ட–மெல்–லாம் நீராக

இருப்–ப–தால் இது நீரில் மிதக்–கும் நக–ர–மாக உவ–மைப்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. பட–குப் ப�ோக்–கு –வ–ரத்து க�ொண்–டாட்–ட–மான ஒன்று. நீரால் சூழ்ந்–தி–ருக்–கும் அந்–ந–கரே ஓர் அழ–கு–தான். பட–குப் ப�ோக்–கு–வ–ரத்–துத் துறை–யின் பய–ணி–கள் பட–கில் மக்–க–ள�ோடு மக்–க–ளாக சென்று வரு–வது நல் அனு–ப–வ–மாக இருக்–கும். டிக்–கெட் 6 ரூபா–யி–லி–ருந்து 10 ரூபாய்க்–குள்–தான் இருக்–கும். அதுவே தனிப்–பட்ட முறை–யில் படகை வாட–கைக்கு எடுத்–துக் க�ொண்–டும் வலம் வர–லாம். பத்–துக்–கும் மேற்–பட்–ட�ோர் செல்–லும் நிலை–யில் இல்–லப்–ப–டகு (house boat) வாட–கைக்கு எடுக்–க–லாம். 24 மணி நேரக் கணக்–கில் அது வாட–கைக்கு விடப்–ப–டு–கி–றது. பட– கி – லேயே தங்– கு – மி – ட ம், சமை– ய – லறை என சகல வச– தி – க – ளு ம் அடங்– கி – யி – ரு க்– கு ம். மழைய–ளவு அதி–கம் க�ொண்ட கேர–ளத்–தில் எங்கு திரும்–பி–னா–லும் பச்–சை–யா–க–வும், ஈரப்– ப–தத்–துட – –னு–மே–தான் இருக்–கும். அது–வும் மழைக்–கா–லத்–தில் கேர–ளத்–துக்–குச் செல்–வதெ – ன்–பது மேலும் அலா–தி–யான அனு–ப–வ–மாய் இருக்–கும். ஆலப்புழாவிலி– ரு ந்து சென்னை: 705 கி.மீ, க�ோவை: 233 கி.மீ, மதுரை: 275 கி.மீ, திருச்சி: 374 கி.மீ.

ஆலப்–பு–ழா–

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

28


க�ோவா

க�ோ

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

வா என்– ற ாலே மண– மு – டி க்– க ாத வாலி– ப ர்– க – ளு க்– க ான க�ொண்– ட ாட்– ட த் த – ல – ம் என்–கிற பிம்–பம் உரு–வாக்–கப்–பட்டி – ரு – க்–கிற – து. இந்–திய – ா–விலேயே – வெளிநாட்டு சுற்றுலாப்– ப–யணிகள் அதி–கம் வருகை புரியும் இடம் க�ோவாதான். இது யூனியன் பிர–தே–சம் என்–ப–தால் இரட்–டைக் குடி–யு–ரிமை உள்ள பிரெஞ்ச் மக்–கள் பல–ரைப் பார்க்க முடி–யும். இது கடற்–கரை நக–ரம். க�ோவா–வின் கடற்–க–ரை–கள் அவ்–வ–ளவு அழகு. பளிங்கு ப�ோல் தெரி–யும் அர–பிக்–க–டல் நீரில் குளித்து மகி–ழ–லாம். கட–லுக்–குள்–ளேயே ஆங்–காங்கே தெரி–யும் குன்–று –க–ளின் காட்சி பேரற்–பு–த–மாக இருக்–கும். க�ோவா–வில் நீர் விளை–யாட்–டு–கள் பிர–சித்தி பெற்–றவை. ஸ்கூபா டைவிங், பாரா–சூட், வாட்–டர் பைக் என விதம் வித–மான விளை–யாட்–டு –க–ளில் நேரம் கடந்து ப�ோவதே தெரி–யாது. க�ோவா–வில் 35க்கும் மேற்–பட்ட கடற்–கரை – –கள் இருக்–கின்–றன. இவற்–றில் கண்–ட�ோ–லிம், காலாங்–கூட், பாகா ஆகிய கடற்–க–ரை–கள் சுற்–று– லாப்– ப–யணி – க – ளி – ன் விருப்–பத்–தேர்–வாக இருக்–கின்–றன. எவ்–வித ஆர்ப்–பாட்–டமு – ம் இல்–லா–மல் அமை–தியை விரும்–புவ�ோ – ர் தெற்கு க�ோவா–வில் உள்ள கடற்–கரை – –க–ளுக்–குச் செல்–ல–லாம். கடற்–கரை – க் காட்சி தெரி–யும்–படி – ய – ான தங்–கும் விடு–திக – ளு – ம், உண–வக – ங்–களு – ம் உண்டு. க�ோவா செல்ல வாரம்–த�ோறு – ம் வெள்–ளிக்–கிழ – மை சென்–னையி – லி – ரு – ந்து வாஸ்–க�ோட – க – ாமா எக்ஸ்–பிரஸ் உள்–ளது. மற்ற நாட்–கள் எனில் பெங்–க–ளூர் சென்று மாற வேண்–டும். ஆம்னி பஸ்–க–ளும் இருக்–கின்–றன. சென்னை, க�ோவை, மதுரை, திருச்சி ஆகிய விமான நிலை–யங்–க–ளி–லி–ருந்து விமா–னங்–கள் இருக்–கின்–றன. க�ோவா–வி–லி–ருந்து ஹூப்ளி வழி–யாக மேற்–க�ொள்–ளும் ரயில் பய–ணம் அவ்–வ–ளவு இனி–மை–யா–ன–தாக இருக்–கும். கர்–நா–ட–கக் காடு–க–ளைக் கடந்து வரும் ரயி–லின் புறக்–காட்–சிக – ளை கண்டு களிப்–புற – –லாம். மலை–களி – லி – ரு – ந்து வழிந்–த�ோடு – ம் ஓடை–கள் ரயி–லுக்–குள்–ளும் க�ொட்–டு–கிற அனு–ப–வம் அபா–ர–மா–ன–தாய் இருக்–கும். க�ோவாவிலிருந்து சென்னை: 916 கி.மீ, க�ோவை: 827 கி.மீ, மதுரை: 1004 கி.மீ, திருச்சி: 910 கி.மீ.

29


வால்–பா–றை–

னிந்தியாவின் சிர–புஞ்சி என அழைக்கப்படும் இடம் வால்பாறை. அதிகம் மழை தென்– பெய்– யு ம் இட– ம ான வால்– ப ா– றை க்கு எல்லா நாளுமே சீசன்– த ான் ஆனை– ம லை

புலி–கள் காப்–பக – த்–துக்கு உட்–பட்ட வால்–பா–றைக்கு தமி–ழக – த்–திலி – ரு – ந்து செல்ல வேண்டுமென்றால் ப�ொள்– ள ாச்சி வழி– ய ா– க ச் செல்– ல – ல ாம். தேயி– ல ைத்– த�ோட் – ட ங்– க – ள ால் நிறைந்– தி ருக்கும் வால்–பா–றை–யின் சிறப்–பம்சம் அதிக குளி–ரும், அதிக வெப்–ப–மும் இல்–லாத மித–மான தட்–ப– வெப்பநிலை–தான். ல�ோயர் பள்–ளத்–தாக்கு, அக்–கா–மலை, கல்–லார் அணை, ச�ோலை–யாறு அணை, நல்–ல–முடி பள்–ளத்–தாக்கு என வால்–பா–றை–யைச் சுற்றி வர–லாம். வால்–பாறை ஒரு நக–ராட்–சி–யும் கூட. இங்கு தங்–கு–மிட வச–தி–கள் த�ொடங்கி உண–வ–கங்–கள் வரை அனைத்–துத் தரப்–பி–ன–ருக்–கு–மான அள–வி–லும் இருக்–கின்–றன. வால்–பாறை அதிக செல–வில்–லாத எளி– மை–யான பய–ண–மாக இருக்–கும். வால்–பா–றை–யி–லி–ருந்தே கேர–ளா–வுக்–கும் செல்ல முடி–யும். ‘புன்–னகை மன்–னன்’ அருவி எனச் ச�ொல்–லப்–ப–டும் அதி–ரப்–பள்ளி அருவி 76 கி.மீ. த�ொலை– வில்–தான் உள்–ளது. வால்பாறையிலிருந்து சென்னை: 603 கி.மீ, க�ோவை: 110 கி.மீ, மதுரை: 238 கி.மீ, திருச்சி: 275 கி.மீ.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

30

கத்– தி – ய ர் எழுந்– த – ரு – ளி ய மலை என்–கிற த�ொன்–மத்– தைக் க�ொண்ட ப�ொதிகை மலை–யின் அடி–வா–ரத்–தில் இருக்– கி–றது பாப–நா–சம். பாப–நா–சத்–தின் நில– வி – ய ல் அமைப்பே அவ்– வ – ளவு அற்–புத – ம – ா–னது. இங்–கிரு – ந்து 30 கில�ோ மீட்–ட–ரில் குற்–றா–லம் இருக்–கி–றது. தலை–யணை வழி– யா–கச் சென்–ற�ோ–மே–யா–னால் அகத்–திய – ர் அருவி, ச�ொரி–முத்து அய்– ய – ன ார் க�ோயில், பானத்– தீர்த்–தம் அருவி என வரி–சைய – ாக அரு–வி–க–ளால் நிறைந்–தி–ருக்–கும். எந்–தக் கலப்–பும் இல்–லாது தூய்–மை–யான, மூலிகை மணம் கம–ழும் தாமி–ர–ப–ரணி ஆற்று நீரில் நீரா–டும் வாய்ப்பு இந்த அரு–வி–க–ளில் கிடைக்–கப்–பெ–றும். பாப–நா–சத்–தி–லி–ருந்து அம்–பா–ச–முத்– தி–ரம் வழியே மாஞ்–ச�ோ–லைக்–குச் செல்–ல–லாம். மாஞ்–ச�ோ–லைக்–குச் செல்–லும் வழி–யிலேயே – மணி–முத்–தாறு அணை–யும், அரு–வி–யும் இருக்–கி–றது. அதைக் கடந்து மலைப்–பா–தை–யில் பய–ணப்–பட்–டால் மாஞ்–ச�ோ–லையை அடை–ய–லாம். மன–துக்கு இத–மான தட்–ப–வெப்ப நிலை அங்கு நில– வு ம். சுற்– றி – லு ம் பச்– சை ப் பசே– லெ ன தேயி– ல ைத்– த�ோட் – ட ங்– க – ளு ம், வனங்–க–ளு–மாய் புறக்–காட்–சி–கள் இருக்–கும். மாஞ்–ச�ோ–லை–யி–லி–ருந்து மேலே குதி–ரை–வெட்டி வரை செல்–வ–தற்–கான பேருந்து வசதி இருக்–கி–றது. பாப– ந ா– ச த்– தி – லி – ரு ந்து சென்னை: 678 கி.மீ, க�ோவை: 421 கி.மீ, மதுரை: 215 கி.மீ, திருச்சி: 347 கி.மீ.

பாப–நா–சம்–


– ழ க - கே ர ள தமிஎ ல்லைப்ப கு தி –

ய ா ன கு மு ளி க் கு அருகே இருக்கிறது ராமக்கல் மேடு. எல்– ல�ோ–ரா–லும் அறி–யப்– – ாத்–தல – ம் பட்ட சுற்–றுல இல்–லை–யென்–றா–லும் இப்–ப�ோது வளர்ந்து வரும் சுற்–று–லாத்–த–ல– ம ா க இ ரு க் – கி – ற து . இங்– கு ள்ள குற– வ ன்கு ற த் தி சி ல ை – யு ம் , தட்– ப – வெ ப்– ப – நி – ல ை– யு ம் , ம ல ை – மு – க – டு – க–ளின் காட்–சி–க–ளுமே ராமக்– க ல் மேட்– டி ன் சி ற ப் – ப ம் – சங்– க ள். மேற்– கு த் த�ொடர்ச்சி மலை– க–ளை–யும், பள்–ளத்– தாக்– கு – க – ளை – யு ம் உய–ர–மான இடத்–தில் நின்று கண்டு களிக்–கிற வாய்ப்பு ராமக்–கல் மேட்–டில் கிடைக்–கும். ராமக்–கல் மேட்–டுக்–குச் சென்ற அனை–வ–ரும் நிறை–வான மனத்–து–டன்–தான் அங்–கி–ருந்து திரும்–பு–வர். பல–ரது விருப்–பத்–திற்–கு–ரிய இட–மாக இருக்–கி–றது ராமக்–கல்–மேடு. பிர–பல ஹாலி– வுட் நடி–கர் லியா–னர்டோ டி காப்–ரிய�ோ ‘‘இந்த பூமி–யில் ச�ொர்க்–கம் என்று ஒன்று உண்–டா– னால் அது ராமக்–கல்மேடு–தான்–’’ என்று சிலா–கித்–துக் கூறி–யி–ருக்–கி–றார். ராமக்–கல்–மேட்–டில் தங்–கு–வ–தற்–கான வசதி இல்லை. மேக–ம–லைக்–குப் பய–ணப்–ப–டு–கி–ற–வர்–கள் அத–னூ–டா–கவே ராமக்–கல்மேடு, கம்–பம் மெட்டு, ப�ோடி மெட்டு ஆகிய பகு–திக – ளு – க்–கும் பய–ணம் செய்–யல – ாம். ராமக்–கல் மேட்–டி–லி–ருந்து சென்னை: 566 கி.மீ, க�ோவை: 278 கி.மீ, மதுரை: 136 கி.மீ, திருச்சி: 235 கி.மீ.

ராமக்–கல் மேடு

‘கு

ஜ�ோக் அரு–வி–

- கி.ச.திலீ–பன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ம்கி’ படத்–தில் பிர–மாண்–ட–மான காட்சி அமைப்–பில் காட்–டப்–பட்ட அருவி ஜ�ோக் அருவி. தென்–னிந்–தி–யா–வின் மிக–வும் உய–ர–மான அருவி இது–தான். மேற்–குத் த�ொடர்ச்சி மலை–யின் பெரும்–பகு – தி கர்–நா–டக – ா–வில்–தான் உள்–ளது. அடர்த்–திய – ான காடு–கள் நிறைந்–தத – ாக இருக்–கி–றது கர்–நா–டக மாநி–லம். அங்கு சிம�ோகா நக–ரத்–துக்கு அருகே இருக்–கி–றது ஜ�ோக் அருவி. பிரமாண்டமான அந்த அரு–வி–யின் காட்–சி–யும், தட்–ப–வெப்–ப–நி–லை–யும் ஒரு சேர நமக்–குள் ஏற்படுத்தும் உ ண ர் வு அ ப ா – ர – ம ா – ன து . ஜ�ோ க் அ ரு வி யி லி ரு ந் து மங்– க – ளூ ர், உடுப்பி ஆகிய ஊர்களுக்கோ அல்– ல து கார்வார் வழி–யாக க�ோவா–வுக்– கும் பய–ணம் செய்ய முடி–யும். ஜ�ோக் அரு–வி–யி–லி– ருந்து சென்னை: 916 கி.மீ, க�ோவை: 563 கி.மீ, மதுரை: 735 கி.மீ, திருச்சி: 772 கி.மீ.

31


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

32

மழைக்கால

வீடு

பராமரிப்பு

வெ

யில் காலம் வந்–தால் எரிச்–ச– லா–கவு – ம் மழைக்–கா–லம் வந்–தால் குளிர்ச்–சி–யா–க–வும் இருக்–கி–றது என்று ச�ொல்லி விட்டு மழைக்–கா–லத்தை சிலா–கித்து மழைக்கவி–தைக – ள் எழு–தல – ாம். ஆனால் உண்மை–யில் வெயில் காலத்–துக்கு எந்த அளவுக்கு முன் எச்–சரி – க்கை உணர்வு அவ–சிய – ம�ோ அதை விட அதிகமாக மழைக்– கா– ல த்துக்காக நாம் தயா– ர ாக வேண்டி இருக்–கிற – து. மழைக்–கா–லத்–தில் நம்மை, நம் குழந்–தைக – ளை, நம் வீட்–டுப் பெரி–யவ – ர்–களை எப்–படி – ப் பார்த்து பார்த்து பரா–மரி – க்–கிற�ோ – ம�ோ அந்த அளவுக்கு வீட்டையும் பராமரிக்க வேண்டியது மிக மிக அவ–சி–யம். மழைக்– கா–லத்–தில் எப்–படி எல்–லாம் வீட்–டைப் பார்த்–துக் க�ொள்–ளல – ாம் என்று தனது ஐடி–யாக்–களை நம்–ம�ோடு பகிர்ந்து க�ொள்–கிற – ார் கட்–டும – ா–னத் துறை–யில் இருக்–கும் சுகு–மா–ரன்.


டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

“மழைக்–கா–லம் வந்–தால் எச்–ச–ரிக்–கை–யாக இருக்–கவ – ேண்–டும் என்–பத – ற்–குப் பதி–லாக மழைக்– கா–லம் வரு–முன் காக்–கும் நட–வடி – க்–கைக – ளை எடுப்– பது சிறந்–தது. மழைக்–கா–லத்–தில் வீடு பரா–ம–ரிப்பு சிர–ம–மான வேலை. அடிக்–கடி பார்த்–துப் பார்த்து செய்ய வேண்–டும். வேறு வழி–யில்லை. இல்–லை– யென்றால் ப�ொருட்– க – ளி ல் ஏற்– ப – டு ம் பூஞ்சை ப�ோன்–ற–வற்–றால் குடும்பத்தில் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–வாக உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு ந�ோய்–கள் ஏற்–படு – ம். மழைக்–கா–லத்–தில் வீடு கட்–டு–வ–தைத் தவிர்ப்– பது நல்–லது. மழை வந்–தால் மணல், செங்–கல் ப�ோன்–ற–வற்றை மழை–யில் பாது–காப்–பது சிர–மம். ஒரு வேளை மழைக்–கா–லத்–தில் வீடு கட்–டி–னால் தளம் ப�ோடு–தல் ப�ோன்–ற–வற்–றை–யா–வது மழை சம–யத்–தில் வைக்–கக்–கூ–டாது. ஏனெ–னில் அதி–க– மான பாதிப்பு ஏற்–ப–டும். பணம் விர–ய–மா–கும். ந ா ம் கு டி யி ரு க் கு ம் வீ டு – க ள் கூ ரை வீடு– க – ள ாக இருந்– த ால் முத– லி லே மழைக்–

கா– ல த்– து க்கு முன்பே புதுக் கூரை வேய்ந்து க�ொள்–ள–வேண்–டும். ஓட்டு வீடு–க–ளில் வசிப்–ப�ோர் அதி–லுள்ள இடை–வெளி – க – ளை நிரப்–பிக்–க�ொள்ள வேண்–டும். மழைக்–கா–லத்–தில் ஓடுகளின் மேல் பெரிய பிளாஸ்–டிக் ஷீட்–டு–களை ப�ோட்டு வைக்–க–லாம். தளம் ப�ோட்ட வீடு–க–ளில் இருப்– ப�ோர் மழைக்– க ா– ல த்– து க்கு முன்பே தளத்– தி ல் வெத– ரி ங் க�ோஸ்ட் (ப்ரஸ்ஸிங் டைப் மண் ஓடு– க ள்) ப�ோட்டு வைப்– ப து நல்–லது. வெத–ரிங் க�ோஸ்ட் லீக்–கேஜை தடுக்–கும். தளத்–தில் ஒழு–கா–மல் இருந்–தால் சுவர் ஓதங்–களை தவிர்க்–க–லாம். மரக்– க – த – வு – க ள் மற்– று ம் மரச்– ச ா– ம ான்– க ள் ஈரத்–தில் ஊறி உப்–பி–வி–டும் என்–ப–தால் வீட்டை தண்–ணீர் ஊற்–றிக் கழு–வித் தள்– ளா–மல் மாப் க�ொண்டு துடைத்து மின்–வி–சிறி ப�ோட்டு உடனே தரையை உலர விட வேண்–டும். அல்–லது உடனே ஓர்– உ–லர்ந்த துணி க�ொண்டு வீட்–டைத் துடைக்க வேண்–டும். மரக்–க–த–வு–கள் மழை நேரத்–தில் இறுக்–க–மா–கி– வி–டும். அந்த சம–யத்–தில் வெறும் எண்–ணெய் மட்–டும் விட்–டால் ப�ோதும். இறுக்–கம் தளர்ந்து விடும். வேறு ஒன்–றும் செய்ய வேண்–டாம். மழைக் காலத்–திற்–குப் பின் அந்தப் பிரச்னை தானா–கவே சரி–யா–கி–வி–டும். அல–மா–ரிக – ளை ஈர–மில்–லா–மல் துடைத்–துவி – ட்டு பேப்–பர் ப�ோட்டு துணி–கள் அடுக்கி வைக்–கல – ாம். ஈரத்–துணி – க – ளை வைக்–கக்–கூட – ாது. நன்கு உலர்ந்த பிறகு துணிகளை அலமாரிகளில் அடுக்க வேண்–டும். பாத்–ரூமி – ல் இருக்–கும் கத–வுக – ளு – க்கு அடி–யில் தண்–ணீர் பட்டு மரம் உரிய ஆரம்–பிக்–கும். அத– னால் அதற்கு பாத்–ரூம் கத–வின் அடிப்–பா–கத்–தில் அலு–மினி – ய தகடு வைத்து அடிக்–கல – ாம். இப்–படி – ச் செய்–தால் தண்–ணீர் பட்–டா–லும் ஒன்–றும் ஆகாது. பாத்–ரூம் வாசற்–படி ர�ொம்ப உய–ரம் குறை–வாக இருந்து வீட்–டின் தரை உய–ர–மாக இருந்–தால் குளிக்–கும் ப�ோது பாத்–ரூ–முக்கு வெளி–யில் தண்– ணீர் சிந்–தும். அத–னால் பாத்–ரூம் வாசற்–ப–டி–யில் சின்–னத் துண்டு கிரா–னைட் அல்–லது டைல்ஸ் வைத்து வாசற்–ப–டியை உய–ர–மாக்–கி–னால் மழை நேரத்– தி ல் வீடு நச– ந – ச – வெ ன்று இருப்– ப – தை த் தவிர்க்–க–லாம். குளித்து முடித்த உடன் தேங்கி நிற்– கு ம் தண்– ணீ – ரை த் தள்– ளி – ன ால் கத– வு – க ள் அவ்–வ–ள–வாக பாதிக்–கப்–ப–டாது. பாத்–ரூம் குழாய், சிங்க் குழாய் என எந்–தக் குழா–யில் கசிவு இருந்–தா–லும் குழாயை மாற்–றிவி – ட வேண்–டும். சிங்க்–கின் நீள பிளாஸ்–டிக் பைப்–கள் பழு–தடை – ந்–திரு – ந்–தால் அதை–யும் மாற்றி விடு–வது நல்–லது. ஏற்–க–னவே மழை ஈரம், தரைக் குளிர்ச்– சி–ய�ோடு இந்–தக் கசி–வும் சேர்ந்து க�ொண்–டால் மிகச் சிர–ம–மாக இருக்–கும். ஈரக்–காற்–றில் பூஞ்சை ஏற்–பட வாய்ப்–பி–ருப்–ப– தால் ஃப�ோம் ச�ோபாக்–கள – ாக இருந்–தால் பிளாஸ்– டிக் கவர் க�ொண்டு கவர் செய்து வைக்–க–லாம்

33


மழைக்–கா–ல

துளிகள்

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

34

மழைக்–கா–லத்–துக்கு முன்பே வெயில் காலத்–தி–லேயே மாவு மற்–றும் ப�ொடி வகை– களை நன்கு காய வைத்து எடுத்து வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். அரிசி மாவு ப�ோன்–றவற்றை – வறுத்–தும் வைத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். பருப்பு வகை–களை காற்–றுப் ப�ோகாத டப்–பாக்–க–ளில் ப�ோட்டு வைக்க வேண்–டும். இல்–லை–யெ–னில் ஈரக்–காற்று பட்டு நமத்–துப் ப�ோக வாய்ப்–புண்டு. சமை–ய–ல–றை–யில் எப்–ப�ோ–தும் நாப்–கினை வைத்–தி–ருக்க வேண்–டும். அடிக்–கடி ஈர–மா–கும் கைகளை உடனே துடைத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். ஈரக்–கை–ய�ோடு மளிகை சாமான் டப்–பாக்–க–ளில் கை வைத்–தால் மாவு மற்–றும் ப�ொடி வகை–கள் கட்–டித் –தட்–டிப்–ப�ோக வாய்ப்–புண்டு. சமை–ய–ல–றை–யில் ஈரம் இல்–லா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். கழு–விய பாத்– தி–ரங்–க–ளை–யும் துடைத்து எடுத்து வைக்க வேண்–டும். சமை–ய–லறை மட்–டு–மல்ல, எல்லா அறை–க–ளின் ஜன்–னல்–க–ளை–யும் வெயில் வரும்–ப�ோது திறந்து வைக்க வேண்–டும். அப்–ப�ோதுதான் வீட்–டில் இருக்–கும் ஈரப்–ப–தம் குறை–யும். சிமென்ட் தரை–யாக இருந்–தா–லும் சரி, கிரா–னைட் தரை–யாக இருந்–தா–லும் சரி. மழைக்–கா–லத்–தில் தரை சில்–லென்று இருக்–கும். ப�ொது–வாக ஹாலில�ோ, படுக்கை அறை–யில�ோ நாற்–காலி, ச�ோபா அல்–லது படுக்–கை–யில் உட்–கார்ந்து க�ொள்ள முடி–யும். ஆனால் அடுப்–பங்–க–ரை–யில் நின்று க�ொண்டேதான் – க்–குக் சமைக்க முடி–யும். அந்த ஈரப்–ப–தத்–தால் அங்கு வேலை செய்–ப–வர்–களு

அல்– ல து தின– மு ம் ச�ோபாக்– க ளை சுத்– த ம் செய்ய வேண்–டும். ச�ோபாக்–க–ளின் கால்–கள் மற்–றும் கட்–டிலி – ன் கால்–களு – க்கு புஷ் வைப்–பது அவ–சிய – ம். தண்–ணீர் படா–மல் தவிர்க்க முடி–யும். தின–சரி உப–ய�ோக – த்–தில் மரச்–சா–மான்–கள் அவ்–வள – வ – ாக பூஞ்சை பிடிக்–காது. ஒரு வேளை மரச்–சா–மான்–க–ளில் பூஞ்சை பிடித்–தி–ருந்–தால் அவற்றை நன்கு பிழிந்த ஈரத்– து – ணி – ய ால் துடைத்–துவி – ட்டு உடனே நல்ல உலர்ந்த துணி க�ொண்டு துடைக்க வேண்–டும். நாற்–கா–லிக – ள், டிவி ப�ோன்ற ப�ொருட்–களை அடிக்–கடி துடைக்க வேண்–டும்.ஆடம்–பர– த்–துக்–கா–கவு – ம் அழ–குக்–கா–க– வும் ப�ோடப்–ப–டும் கார்–பெட்–டு–களை மழைக்– கா–லத்–தில் சுருட்டி ஓர–மாக வைத்–து–வி–டு–வது நல்–லது. பால்–க–னி–யில் பெரிய தார்–ஷீட் கட்டி வைத்–தால் மழை நேரத்–தில் வீட்–டுக்–குள் சாரல் அடிக்–கா–மல் இருக்–கும். வ ே று எ தை ச ரி ச ெய் – கி – றீ ர் – க ள�ோ இல்–லைய�ோ வீட்–டில் மின்–சார சுவிட்ச் ப�ோர்–டு– கள் பாழ–டைந்து இருந்–தால் மழைக்–கா–லத்– திற்கு முன்பே அவற்றை சரி–செய்ய வேண்–டும். சில இடங்–களி – ல் எர்த் வரும். அந்–தப் பிரச்னை– யை–யும் கவ–னித்து சரி செய்ய வேண்–டும். இ ல்லையெ னி ல் ம ழ ை க்கா ல ங்க ளி ல் மின்–சா–ரம் தாக்கி உயி–ருக்கே கூட ஆபத்து ஏற்–ப–ட–லாம். கவ–ன–மாக இருங்–கள். தரைக்கு அடி–யில் உள்ள த�ொட்–டி–யில் தண்–ணீர் சேமிக்–கும் பழக்–கம் உடை–ய–வர்– கள் கழிவு நீர் கலக்–கா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். அத்–த�ொட்–டியை உய–ர–மாக்–கு–தல் அதற்–க�ொரு சிறந்த வழி. மழைக்–கா–லத்–திற்கு முன்பே அதன் கசிவை சரி செய்ய வேண்–டும்.


காய–வைத்து எடுக்–கல – ாம். மழைக்–கா–லத்–தில் அழுத்–த– மான நிறத்–தில் திரைச்–சீலை ப�ோடக்–கூ–டாது. வெளிர் நிற வகை–கள் ப�ோட வேண்–டும். மழைக்–கா–லத்–தில் ஏற்–க–னவே வீடு வெளிச்–சம் குறை–வாக இருக்–கும். அழுத்–த–மான நிறங்–கள் இன்–னும் வீட்டை இருட்–டாக காட்–டும். வெளிர் நிறங்–கள் அவ்–வ–ள–வாக வெளிச்–சத்– தைக் குறைக்–காது. அது–மட்–டு–மல்ல, மெல்–லி–ய–தான திரைச்–சீலை – க – ளையே – பயன்–படு – த்த வேண்–டும். ர�ொம்ப தடி–ம–னா–னவை வேண்–டாம்.  மழைக்–கா–லத்–தில் வெளி–யில் இருந்து வரும்–ப�ோது காலை–யும் கால–ணி–களையும் கழுவ வேண்–டும்.  வீட்டில் வாட்–டர் ஹீட்டர் பழு–த–டைந்து இருந்–தால் உட–ன–டி–யாக சரி செய்து வைத்–துக்–க�ொள்–ளுங்–கள். மழைக்–கா–லத்–தில் வெந்–நீர் குளி–யலையே – அனை–வரு – ம் விரும்–பு–வார்–கள்.  பாய், படுக்கை மற்–றும் தலை–ய–ணை–களை நன்கு வெயில் வரும்–ப�ோது காய–வைத்து எடுத்து வைக்க வேண்–டும். ச�ோபாக்–களி – ன் திண்–டுக – ளை – யு – ம் இவ்–வாறு செய்–ய–லாம்.

சுகுமாரன் கசிவு இருக்–கும் இடங்–க–ளில் லீக்–கேஜ் ப்ரூஃப் கலந்து ஒயிட் சிமென்ட்டை வைத்து அந்த இடத்தை அடைக்–கல – ாம். அந்த இடம் மிக– வு ம் பல– வீ – ன – ம ாக இருந்– த ால் பழைய பிளாஸ்– டி க ்கை உ டை த் து – வி ட் டு புதி–தாக சிமென்ட் வைத்–துக் கட்ட–லாம். அதி–லும் லீக்–கேஜ் ப்ரூஃப்பை கலந்து விடு– த ல் நல்–லது. ஷு வைக்–கும் அல–மா–ரியை ஈர–மின்–றித் துடைத்து பிளாஸ்– டிக் கவர் ப�ோட்– டு க் கழுவி, உலர்த்திய காலணிகளை உள்ளே அடுக்க வேண்–டும். ஈரத்–த�ோட�ோ, சேற�ோட�ோ கால– ணி–களை உள்ளே வைக்–கக்– கூ–டாது. அந்த பிளாஸ்–டிக் கவ– ரை–யும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தட–வை–யா–வது எடுத்து உத– றிய�ோ அல்–லது அல–சிக் காய வைத்தோ வைக்க வேண்–டும்.”

- தே–விம – �ோ–கன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

காய்ச்–சல் வரக்–கூ–டும். அத–னால் காலுக்–குக் கீழே தடி ம – ன – ான பழைய ப�ோர்–வையை ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–ளல – ாம். இரண்டு ப�ோர்–வை–கள் வைத்–துக்–க�ொண்டு ஒன்று மாற்றி ஒன்று ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–ள–லாம்.  ஈரம் ச�ொட்–டும் குடை–க–ளை–யும் மழைக்–க�ோட்–டு–க–ளை– யும் வீட்–டுக்கு வெளி–யில் வைப்–பது அவ–சி–யம்.  ஈரத்–து–ணி–களை வெயில் வரும்–ப�ோது நன்கு உலர வைத்து எடுத்து வைக்–க–வும்.  மழைக்–கா–லத்–தில் அடிக்–கடி கால் மிதி–ய–டி–க ளை மாற்–ற–வேண்–டும். அத–னால் கூடு–தல் மிதி–ய–டி–களை வைத்–துக்–க�ொள்–வது நல்–லது. அவை காய்–வ–தற்கு ர�ொம்ப நேரம் எடுக்–கும். அத–னால் கால் மிதி–யடி – க – ளை அடிக்–கடி மாற்ற முடி–யாது என்–ப–வர்–கள் அதற்–குப் பதி–லாக நல்ல தடி–ம–னான காட்–டன் துணி–களை ப�ோட்டு வைத்–தால் ஈர–மா–கும் ப�ோது பிழிந்து ப�ோட்டு அது உல–ரும் வரை வேற�ொன்றை மாற்–றாக ப�ோட்டு வைக்–க–லாம். – க் வகை–யில் இருந்–தால்  திரைச்–சீலை துணி–கள் சின்–தடி அடிக்–கடி துவைத்து உலர்த்த முடி–யும். சுல–ப–மாக

35


செல்லுலாய்ட்

பெண்கள்

ஆண்கள் உலகில் ஆளுமை செலுத்திய நாயகி-அஞ்சலி தேவி

சி

னி–மா–வைப் ப�ொறுத்–த–வரை காலம்–த�ோ–றும் கன–வுக்–கன்–னி–கள் உற்–பத்–தி–யாகி தங்–கள் அழகு, நடிப்பு ப�ோன்–றவ – ற்–றால் ரசி–கர்–கள – ை–யும் ரசி–கை–கள – ை–யும் கட்–டிப் ப�ோட்–டி–ருக்–கி– றார்–கள். தமிழ் சினி–மா–வின் முதல் கன–வுக்–கன்–னி–யா–கக் க�ொண்–டா–டப்–பட்–ட–வர் டி.ஆர். ராஜ– கு–மாரி. தற்–ப�ோது நயன்–தாரா வரை அது த�ொடர்–கி–றது. அந்–தக் கன–வுக்–கன்னி பய–ணத்–தில் ராஜ–கு–மா–ரியை – ப் பின் த�ொடர்ந்து வந்–த–வர் அஞ்–ச–லி–தேவி. தமிழ், தெலுங்–குப் படங்–க–ளின் வழி–யாக நீண்–ட–கா–லம் தன் ரசி–கர்–கள – ை கிறங்–க–டித்–த–வர். அப்–ப�ோ–தைய ரசி–கர்–கள் மட்–டு–மல்– லா–மல் அவ–ரைப் பற்றி எழு–திய பத்–தி–ரி–கை–யா–ளர்–க–ளும் கூட அஞ்–ச–லி–யின் நடிப்–பில் கட்–டுண்டு கிடந்–தார்–கள் என்–ப–தற்கு ஒரு சான்று இத�ோ...

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

36

‘மன–ம�ோ–கன லாவண்–யத்–திற்கு அவர் காலத்– து க்– கு ப் பின் வந்த மற்–ற�ொரு பெயர் அஞ்–சலி; அதி சாவித்–திரி, சர�ோ–ஜா–தேவி அள–வுக்கு அற்– பு த ச�ௌந்– த ர்– ய த்– தி ற்கு இன்– அவ–ருக்–கும் ரசி–கர் பட்–டா–ளம் இருந்– ன�ொரு பெயர் அஞ்– ச லி. அழகு துள்– ள து. ‘கண– வ னே கண் கண்ட பிற–ரது தூண்–டுக� – ோல் இல்–லா–மல் தெய்–வம்’, ‘மணா–ளனே மங்–கை–யின் தானே சூட்–டிக் க�ொண்ட பெயர் பாக்– கி – ய ம்’, ‘மங்– க ை– ய ர் உள்– ள ம் அஞ்–சலி; பட–வுல – கி – ல் இவள் மாயக்– மங்–காத செல்–வம்’ என பல படங்–க– காரி; மயக்– கு க்– க ாரி; சிங்– க ாரி; ளில் நடித்து, குடும்– ப ப் பாங்– க ான ச�ொப்–பன சுந்–த–ரி’. வேடங்–களை ஏற்று பெண்–க–ளை–யும் - இப்– ப – டி – ய ெல்– ல ாம் அஞ்– ச – தன் ரசி–கை–க–ளாக்கி வசப்–ப–டுத்–திக் லி– த ேவி பற்றி வர்– ணி த்து, 1951ல் பா.ஜீவசுந்தரி க�ொண்– ட – வ ர். தெலுங்கு ம�ொழி எழு–தி–ய–வர் பிர–பல சினி–மாப் பத்– பேசும் பகு–தி–யி–லி–ருந்து வந்த நாய–கி– தி–ரி–கை–யா–ளர் நவீ–னன். அவர் மட்– யா–னா–லும் சென்–னை–யிலேயே – தன் டு–மல்–லா–மல் அக்–கால இளை–ஞர் பட்–டா– குடி–யேற்–றத்தை அமைத்–துக் க�ொண்–ட–வர். ளம் அந்த அளவு நடிகை அஞ்–ச–லி–தேவி தன் இறு–திக்–கா–லம் வரை சென்–னை–யில் மீது அபி– ம ா– ன ம் க�ொண்– ட – வ ர்– க – ள ாக கழித்–த–வர். இருந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். அன்–றைய ஒருங்–கி–ணைந்த சென்னை தாய்–ம�ொ–ழி–யான தெலுங்–குப் படங்–க– ராஜ–தா–னியி – ல் அமைந்த விசா–கப்–பட்–டின – ம் ளில் த�ோன்–றிய அள–வுக்–குத் தமிழ்ப் படங்–க– அருகே உள்ள பெத்–தா–புர – ம் அவர் பிறந்த ளில் அவர் அதி–கம் நடிக்–க–வில்லை என்– ஊர். ம�ொழி–வாரி மாநி–லங்–கள் பிரி–வினை – க்– றா–லும் தமிழ் ரசி–கர்–க–ளை–யும் கவர்ந்த ஒரு – ா–னது. அஞ்–ச– குப் பின் அது ஆந்–திர மாநி–லம நடி–கை–யா–கவே இருந்–துள்–ளார். அவ–ரின் னம்மா என்–பதே பெற்–ற�ோர் இட்ட பெயர்; சம கால நாய–கி–கள் பானு–மதி, பத்–மினி, குழந்தை அஞ்– ச – ன ம்மா ஐந்து வயதை


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

இன்–று–வ–ரை–யி–லும் ஆண்–கள் ஆதிக்–கம் மிகுந்த திரை–யு–ல–கில் நடிகை, தயா–ரிப்–பா–ளர் என்–பதை எல்–லாம் கடந்து 1959-60 கால–கட்–டத்–தில் தென்–னிந்–திய நடி–கர் சங்–கத்–தின் தலை–வ–ராக சிறப்–பாக இயங்–கி–யுள்–ளார்.

37


எட்– டி – ய – ப�ோ து குடும்– ப ம் காக்– கி – ந ா– ட ா– வுக்– கு க் குடி– பெ – ய ர்ந்– த து. பள்– ளி ப்– ப – டி ப்– பும் அங்– கேயே த�ொடங்– கி – ய து. இயல்– பி – லேயே ஆடல், பாடல், நடிப்பு ப�ோன்ற கலை– க – ளி ல் சிறுமி அஞ்– ச – ன ம்– ம ா– வு க்கு நல்ல ஆர்–வம் இருந்–தது. நாட்–டி–யம் கற்–றுக்– க�ொள்–வதி – ல் முனைப்–புட – ன் இறங்–கிய – த – ால் படிப்–பைத் த�ொடரமுடிய–வில்லை. அதன் பின் த�ொடர்ச்சி–யாக நாட்–டிய நாட–கங்–க– ளில் நடிப்–ப–து–டன் தெலுங்கு ராஜ்–ஜி–யம் முழு–தும் ஊர் ஊரா–கச் சென்று நாட்–டிய நாட–கங்–க–ளும் நடத்–தப்–பட்–டன. சிறுமி அஞ்– ச – ன ம்– ம ா– வி ன் அழ– கு ம் நட–ன–மும் எல்–ல�ோ–ரை–யும் கவர்ந்–த–தைப் ப�ோலவே, காக்–கிந – ா–டா–வைச் சேர்ந்த இளை– ஞர் ஆதி–நா–ரா–யண ராவை–யும் ஈர்த்–தது. இசைக்–க–லை–ஞ–ரான அவர் ச�ொந்–த–மாக நாட–கங்–கள் தயா–ரித்து நடத்தி வந்–தார். அஞ்– – ம் தன் நாட–கங்–களி – ல் நடிக்க ச–னம்–மா–வையு வைத்–தார். அதில் ‘தெருப்–பா–டக – ன்’, ‘ல�ோபி’ ஆகிய நாட–கங்–கள் புகழ் பெற்–ற–து–டன் மக்–க– ளின் பாராட்–டுத – லை – யு – ம் புக–ழையு – ம் அஞ்–ச– னம்–மா–வுக்–குக் க�ொண்டு வந்து குவித்–தது. பெயர்–களு அதற்–கேற்ப அவ–ருடைய – – ம் கூட ‘மணாளனே மங்கையின் பாக்கியம்’ படத்தில்...

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

38

அஞ்–சம்மா, அஞ்–சன – கு – ம – ாரி, அஞ்–சலி – கு – ம – ாரி என மாறிக் க�ொண்டே இருந்–தன. 1936ல் குழந்தை நட்–சத்–தி–ர–மாக ‘ராஜா ஹரிச்–சந்–திர – ா’ தெலுங்–குப் படத்–தில் ல�ோகி– தா– ச ன் வேடத்– தி ல் அறி– மு – க – ம ா– ன ார். த�ொடர்ந்து படங்– க – ளி ல் நடிக்க வைக்க அவ–ருடைய – பெற்–ற�ோர் விருப்–பம் க�ொள்–ள– வில்லை. நட–னம் மற்–றும் நாட–கங்–க–ளில் மட்–டுமே கவ–னம் செலுத்–தி–னால் ப�ோதும் என்றே நினைத்–த–னர். 13 வயது அஞ்–ச–னம்–மா–வுக்–கும் இளை– ஞர் ஆதி–நா–ரா–யண ராவுக்–கும் இடையே ஏற்– ப ட்ட காதல், 1940ல் கல்– ய ா– ண த்– தி ல் முடிந்–தது. இப்–ப�ோது ப�ோல் இல்–லா–மல், கல்– ய ா– ண த்– து க்– கு ப் பின்– னு ம் நாட– க – மு ம் நாட்–டிய – மு – ம் த�ொடர்ந்–தன. குறும்–புத்–தன – ம் க�ொப்–புளிக்–கும் முகம், ஆடல், பாடல் திற– மை–யால் கவ–ரப்–பட்ட இயக்–குந – ரு – ம் தயா–ரிப்– பா–ள–ரு–மான எல்.வி. பிர–சாத் தன் ‘கஷ்–ட– ஜீ–வி’ படத்–தில் நாய–கிய – ாக அறி–முக – ப்–படு – த்த எண்–ணி–னார். ஏன�ோ அப்–ப–டம் நிறைவு பெறா–மல் பாதி–யில் கைவி–டப்–பட்–டது. 1 9 4 3 ல் இ ர ண் – ட ா ம் உ ல – க ப் – ப�ோ ர் பிரச்– ச ார நிதிக்– க ாக கவர்– ன ர் ஹ�ோப்


விரும்–புகி – ாடச் – ற – ாள். காட்–டுக்கு வேட்–டைய செல்–லும் இள–வ–ர–சன் அந்த நாவி–த–னை துணைக்–காக அழைத்–துப் ப�ோகி–றான். கூடு விட்–டுக் கூடு பாயும் வித்தை கற்ற நாவி–தன், அதை இள–வர – ச – னு – க்–குக் கற்–றுத் தரு–வத – ா–கக் கூறு– கி – ற ான். காட்– டி ல் இறந்து கிடக்– கு ம் ஒரு பறவையின் உட– லு க்– கு ள் நாவி– த ன் புகுந்து க�ொள்ள, நாவி–த–னின் உட–லுக்கு இள–வ–ர–சன் மாற, தந்–தி–ரக்–கார நாவி–தன் மின்–னல் வேகத்–தில் இள–வ–ர–சன் உட–லில் புகுந்து குதி–ரை–யில் ஏறி அரண்–மனை – க்–குச் செல்ல, அப்–ப�ோ–து–தான் இள–வ–ர–ச–னுக்கு சூழ்ச்சி புரி–கிற – து. பற–வையி – ன் உட–லிலி – ரு – ந்து மீண்–டும் நாவி–தன் உட–லில் புகுந்து ஊருக்– குள் அநா–தை–யா–க திரி–கி–றான். இந்த சூழ்ச்– சி–யைக் கண்–ட–றிந்து இள–வ–ர–சனை மீட்–கும் அதி புத்– தி – ச ா– லி ப்– பெ ண் மாயா– வ – தி – ய ாக நடித்–த–வர் அஞ்–ச–லி–தேவி. 1950-51 ஆம் ஆண்டு அஞ்– ச – லி – த ேவி ஆண்டு என்று குறிப்–பிடு – ம் அள–வுக்கு ஆண்டு முழு–வ–தும் அவ–ருடைய – படங்–க–ளை தாங்– கிய சுவ–ர�ொட்–டி–க–ளால் நிறைந்–தி–ருந்–தன சுவர்–கள். ‘மாயக்–கா–ரி’, ‘மாய–மா–லை’, ‘ஸ்திரீ சாக–சம்’, ‘நிர–ப–ரா–தி’ ப�ோன்ற பெரும்–பா– லா– ன வை தெலுங்– கி – லி – ரு ந்து தமி– ழு க்கு ம�ொழி–மாற்–றம் செய்–யப்–பட்–டவை. இந்த

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

தலை–மையி – ல் நடை–பெற்ற நாட்–டிய நிகழ்ச்–சி– யின் மூலம் பதி–னாறு வயது அழ–குப்–பெண் அஞ்–ச–னம்மா சென்னை நகர மக்–க–ளுக்கு அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டார். அன்று அவ– ரது நட– ன – மு ம் அழ– கு ம் பார்த்– த – வ ர்– க ள் அனை–வ–ரை–யும் கிறங்க வைத்–தது. அப்–படி கிறங்–கிய – வ – ர்–களி – ல் ஒரு–வர் பிர–பல தெலுங்கு திரைப்–பட இயக்–கு–நர் சி.புல்–லையா. அவர் இயக்–கிய ‘க�ொல்ல பாமா’ தெலுங்–குப் படத்– தின் மூலம் அஞ்– ச – ன ம்மா திரை– யு – ல – கி ல் நுழைந்து அஞ்–சலி – த – ே–விய – ா–னார். புல்–லையா வைத்த அப்–பெய – ர் இறு–திவ – ரை நிலைத்–தது. 16 வய– து ப் பெண் ம�ோகினி வேடத்– தி ல் நடித்–தால் கேட்க வேண்–டு–மா….! 1945ல் இப்– ப – ட ம் சென்னையிலும் வெளியாகி பிர–மா–த–மாக ஓடி–யது. அடுத்து நாகேஸ்–வர ராவு–டன் அஞ்–ச– லி– த ேவி இணைந்து நடித்த ‘கீலு குர்– ர ம்’ தமி–ழில் ‘மாயக்–குதி – ரை – ’– ய – ாக ம�ொழி–மாற்–றம் செய்–யப்–பட்டு சென்–னை–யில் வெளி–யி–டப்– பட்டு பறந்–தது. தங்–கள் மனங்–கவ – ர்ந்த நாயகி, ச�ொந்–தக்–கு–ர–லில் தமி–ழில் பேசி நடித்–தது ரசி–கர்–களை மேலும் அஞ்–சலி தேவி–யின் பக்–கம் ஈர்த்–தது. அதன் பின் தமிழ்ப் படங்–க–ளில் நடிப்–ப– தற்–கும் அழைப்–பு–கள் த�ொடர்ந்–தன. 1949ல் ‘மகாத்மா உதங்–கர்’ என்ற அசல் தமிழ்ப்–பட – ம் மூலம் தமிழ் கதா–நா–யகி – ய – ாக மீண்–டும் பிர–வே– சம். படம் வெற்றி பெற–வில்லை. ஆனால், இதே ஆண்டின் இறுதியில் மாடர்ன் தியேட்–டர்ஸ் தயா–ரிப்–பில் டி.ஆர். சுந்–த–ரம் இயக்–கத்–தில் வெளி–யான ‘ஆதித்–தன் கன–வு’ அஞ்–சலி தேவி–யை தமி–ழ–கத்–தின் பட்–டி– த�ொட்டி எங்–கும் பர–வ–லாக அறி–யச் செய்–த– து–டன் அவ–ரைப் புக–ழே–ணி–யின் உச்–சி–யில் க�ொண்டு நிறுத்–திய – து. ராஜா ராணி கற்–ப– னைக் கதை–யான இப்–பட – த்–தின் கதா–நா–யக – ன் டி.ஆர்.மகா–லிங்–கம். மாடர்ன் தியேட்–டர்ஸ் ப�ோலவே புகழ் பெற்ற நிறு–வ–னம் ஜூபி–டர். ஒரே நேரத்–தில் பல படங்–க–ளை தயா–ரித்து வெளி–யிட்–டுக் க�ொண்–டி–ருந்த நிறு–வ–னம் அதே ஆண்–டில் தயா–ரித்த படம் ‘கன்–னியி – ன் காத–லி’. இந்–தப் படத்–துக்–கும் சில பல சிறப்–பு–கள் உண்டு. ஷேக்ஸ்–பி–ய–ரின் ‘ட்வெல்த் நைட் (பன்–னி– ரண்–டாம் இரவு)’ என்ற கதை–யைத் தழுவி தமி–ழில் எடுக்–கப்–பட்ட படம். கன்–னி–யும் காதல் க�ொள்–ளும் பேர–ழ–கி–யாக நடித்–த–வர் அஞ்–சலி தேவி. இதே ஆண்–டின் மற்–ற�ொரு படம் ‘மாயா– வ–தி’. அழ–கற்ற த�ோற்–றம் க�ொண்ட அரண்– மனை நாவி–த–னுக்கு இள–வ–ரசி மாயா–வ–தி– யின் மீது காதல். எப்–ப–டி–யா–வது அவளை அடைய வேண்–டு–மென்–பது அவ–னு–டைய லட்–சிய – ம். ஆனால், இள–வர – சி மாயா–வதி – ய�ோ வேற்று நாட்டு இள– வ – ர – ச ன் ஒரு– வ னை

39


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

40

ஆண்– டி ல் வெளி– ய ான நேர– டி த் தமிழ்ப்– ப–டங்–கள் இரண்டு மட்–டுமே. ‘சர்–வா–திக – ா–ரி’, ‘மர்–ம–ய�ோ–கி’ படங்–க–ளில்–அஞ்–சலி தேவி–யு– டன் கதா–நா–யக – ன – ாக நடித்–தவ – ர் எம்.ஜி.ஆர். 1952ல் ஏரா–ள–மான தெலுங்–குப் படங் –க–ளில் நடித்–தி–ருந்–தா–லும், ‘ஏழை உழ–வன்’ என்று ஒரே–ய�ொரு தமிழ்ப்–ப–டத்–தில் ஆதிக்– கத் –தி–மிர் பிடித்த ஜமீன்–தாரை எதிர்த்–துப் ப�ோரா–டும் ஏழை விவ–சா–யத் த�ொழி–லா–ளர்–க– ளின் ப�ோராட்–டத்–துக்–குத் தலை–மையே – ற்–றுச் செல்–லும் கதா–நா–யகி – ய – ாக நடித்–தார். நடிக்க வந்த ஒரு சில ஆண்–டு–க–ளில் தெலுங்–கின் முன்–னணி கதா–நா–ய–கி–யர்–க–ளில் ஒரு–வ–ராக அனைத்–து கதா–நா–யக – ர்–களு – ட – னு – ம் நடிக்–கும் வாய்ப்பு அமை–யப் பெற்–ற–வர். கல்–கி–யின் ‘ப�ொய்–மான் கர–டு’ நாவல் ‘ப�ொன்–வ–யல்’ என்ற பெய–ரில் 1954ல் பட– மாக்–கப்–பட்–டது. நடி–கர் டி.ஆர்.ராமச்–சந்–தி– ரன் ச�ொந்–த–மா–கத் தயா–ரித்து நடித்த பட– மான இதன் நாயகி அஞ்–ச–லி–தேவி. படம் படு–த�ோல்–வியை – சந்–தித்–தது. மற்–ற�ொரு படம் ஏ.வி.எம். தயா–ரித்த ‘பெண்’. இரண்டு நாய– கி–யரி – ல் ஒரு–வர – ாக வைஜெ–யந்தி – ம – ா–லா–வுட – ன் இணைந்து நடித்–தார். ‘ச�ொன்ன ச�ொல்லை மறந்–தி–ட–லாமா வா… வா… வா…’ பாடல் இப்–ப�ோது கேட்–டா–லும் ரசிக்க வைக்–கும். சாதி மறுப்–புத் திரு–ம–ணத்–தில் பிறந்த ‘சாதி கெட்–டப் பெண்’ என்–பத – ால், பெண் பார்க்க வரு–ப–வர்–கள் எல்–லாம் அதையே கார–ணம் காட்டி மறுக்க திரு–ம–ணம் தடை–பட்–டுக்– க�ொண்டே ப�ோகி–றது. பின், கதா–நா–ய–கன் ஜெமினி கணே–சனை காத–லித்–து கல்–யா–ணம் – செய்து க�ொள்–ளும் கண்–மணி கதா–பாத்–தி– ரம். ‘சாதி கெட்–டப் பெண்’ என்று ஊரும் உற–வும் வெறுத்து ஒதுக்–கும் கதா–நா–யகி மீது சந்–தே–கம் க�ொண்டு, வேவு பார்த்து, பின் ’வேசி’ யென்று வெறுப்–பைக் கக்–கும் வார்த்– தை–களை அள்ளி வீசி ஒதுக்– கி–றான் காத– லித்து மணந்து க�ொண்ட கண–வன். பின் இரு–வ–ருக்–கும் நண்–பர்–க–ளான எஸ்.பாலச்– சந்–தர், வைஜெ–யந்தி மாலா உத–வி–யு–டன் ஒன்று சேர்–கி–றார்–கள் இந்–தத் தம்–ப–தி–கள். சாதி விட்டு சாதி காத–லித்து மணம் செய்து க�ொள்–ளும்–ப�ோது சந்–திக்–கும் சிக்–கல்–களை, அக்–கா–லக – ட்–டத்–தின் நடை–முறை – களை – இப்–ப– டம் மிகத் தெளி–வா–கச் ச�ொல்–லும். தந்தை பெரி–யார், சாதி மறுப்–புத் திரு–ம–ணங்–களை 1930களி– லேயே ஒரு கல– க – ம ாக ஆரம்– பி த்– தார். ஒரு ப�ோராட்ட வடி–வ–மா–கவே அவர் த�ொடங்கி வைத்த வர–லாறு நெஞ்–சில் நிழ– லா–டும். இன்று வரை சாதி மறுப்–புத் திரு–ம– ணங்–கள் படும் பாடு பற்றி ச�ொல்–லா–மலே விளங்–கும். ‘ச�ொர்க்க வாசல்’ படத்–தில் பேர–றி–ஞர் அண்– ண ா– து – ரை – யி ன் அழகு க�ொஞ்– சு ம்

த மி ழ் வ ச – ன ங் – க – ளை – யு ம் பே சி ந டி த் – தி– ரு க்– கி றார். இப்– ப – ட த்– தி ன் நாய– க ன் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்–தி–ரன். 55-ன் மிகப் பெரிய வெற்– றி ப்– ப – ட ம் ‘கண– வ னே கண் கண்ட தெய்– வ ம்’. கண்– ணீ – ர ால் கரைந்து ரசி– க ர்– களை, குறிப்– ப ா– க ப் பெண்– க – ளை கலங்க வைத்து வெற்– றி ப்– ப – ட – ம ாக ஆக்– கி – ய – வ ர் அஞ்–ச–லி–தேவி. சிவாஜி கணே–சனு – ட – ன் நடித்த ‘முதல்–தே– தி’ வழக்–கம – ான படங்–களி – லி – ரு – ந்து முற்–றிலு – ம் மாறு–பட்ட படம். சிவாஜி நாய–க–னாக அறி– மு–க–மாக இருந்த ‘பூங்–க�ோ–தை’ என்ற படத்– தின் தயா–ரிப்–பா–ளர் அஞ்–சலி தேவி. தமிழ், தெலுங்கு என இரு ம�ொழி–க–ளில் தயா–ரிக்– கப்–பட்ட படம் அது. ஆனால், அந்–தப் படத்– துக்–குப் பின் த�ொடங்–கப்–பட்ட ‘பரா–சக்தி’ முன்–ன–தாக வெளி–யா–ன–தால் சிவா–ஜி–யின் முதல்– ப–ட–மாக ‘பரா–சக்–தி’ மாறிப்–ப�ோ–னது. இல்–லை–யெ–னில் ‘பூங்–க�ோ–தை’ படத்–திற்கு இப்–பெ–ருமை கிட்–டி–யி–ருக்–கும். 1960ல் வெளி–யான ‘லவ–கு–சா’ தெலுங்கு, தமிழ் என இரு ம�ொழி–க–ளி–லும் பேசி–யது. இது தெலுங்–கின் முதல் வண்–ணப்–ப–ட–மும் கூட. அஞ்– ச லி தேவி சீதை– ய ாக நடித்து பெண்–களை வசீ–க–ரித்–தார். ‘ஜெகம் புக–ழும் புண்ய கதை ராம–னின் கதை–யே’ என்ற மிக நீண்ட பாடல், சுசீலா, பி.லீலா குரல்–க–ளில் வான�ொ–லி–யில் எந்த நேர–மும் ஒலித்–தது. ‘அஞ்– ச லி ஃபிலிம்ஸ்’ என்ற பெய– ரி ல் 27 ச�ொந்–தப் படங்–க–ளை–யும் தயா–ரித்–தார். அவற்– றி ல் ‘அனார்– க – லி ’ ஃபிலிம்ஃ– பே ர் விருதை அஞ்– ச லி தேவிக்– கு ப் பெற்– று த் தந்–தது. தெலுங்–கி–லி–ருந்து தமி–ழுக்–கும் அது ம�ொழி–மாற்–றம் செய்–யப்–பட்–டது. ‘அடுத்த வீட்– டு ப்– பெ ண்’, வயிறு குலுங்– க ச் சிரிக்க வைக்–கும் நகைச்–சு–வைக் காவி–யம். அடுத்த வீட்– டு ப் பெண்– ணை காத– லி ப்– ப – த ற்– க ாக – ன் தன் நண்–பர்–களு – ட – ன் டி.ஆர்.ராமச்–சந்–திர சேர்ந்து ப�ோடும் நாட–கங்–கள் வாய் விட்–டுச் சிரிக்க வைக்–கும். ‘மணா–ளனே மங்–கை–யின் பாக்–கி–யம்’ - இது–வும் ச�ொந்–தப் படமே. பல திருப்–பங்–க–ளைக் க�ொண்ட பல கதை–களை உள்–ளட – க்–கிய ஃபாண்–டஸி கதை. பாடல்–கள் அனைத்–தும் சூப்–பர்–ஹிட். தமி–ழில் எம்.ஜி.ஆர், சிவா–ஜி–க–ணே–சன், ஜெமி–னிக – ணே – ச – ன், எஸ்.எஸ்.ராஜேந்–திர – ன், தெலுங்– கி ல் என்.டி.ராமா– ர ாவ், நாகேஸ்– வ–ர–ராவ், கன்–ன–டத்–தில் ராஜ்–கு–மார் என்று வெற்–றிக் கதா–நா–ய–கர்–க–ளு–டன் இணை–யாக நடித்–துக் குவித்த படங்–கள் ஏரா–ளம். தமிழ் உட்– ப ட மும்– ம�ொ – ழி – க – ளி – லு ம் 400 படங்– க–ளுக்–குக் குறை–யா–மல் நடித்–த–வர். அதில் பல படங்– க ள் வெற்– றி ப்– ப – ட ங்– க ள். ‘கண– வனே கண்– கண்ட தெய்– வ ம்’, ‘மணா– ளனே மங்–கை–யின் பாக்–கி–யம்’, ‘மங்–கை–யர்


(ரசிப்போம்!)

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

உள்–ளம் மங்–காத செல்–வம்’, ‘பூல�ோ–கர – ம்–பை’, ‘வீரக்–க–னல்’, ‘இல்–ல–றமே நல்–ல–றம்’, ‘காலம் மாறிப்–ப�ோச்–சு’ என பட்–டிய – ல் ப�ோட–லாம். அதில் பெண்–க–ளின் கண்–ணீரை மூல–த–ன– மாக்கி வெற்றி பெற்–றவை பல படங்–கள். படங்–க–ளின் தலைப்பே அதன் தன்–மை–யை ச�ொல்–லி–வி–டும். 50–, 60களின் கதா–நா–யகி என்ற நிலை–யி– லி–ருந்து அடுத்த நிலை–யாக ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஜெய்–சங்–கர், ரஜி–னி–காந்த் ப�ோன்ற நடி–கர்–க– ளின் அம்–மா–வா–க த�ோன்–றி–னார். த–ரின் ‘உரி–மைக்–கு–ரல்’ படத்–தில் எம்.ஜி.ஆருக்கு அண்ணி வேட–மேற்று அதை–யும் சிறப்–பா– கவே செய்–தவ – ர். 1980கள் வரை–யிலு – ம் இவ–ரது பங்–க–ளிப்பு இருந்–தது. இங்கு வய–துக்–கேற்ற வேடங்– க ள் என்– ப து கதா– ந ா– ய – கி – க – ளு க்கு ம ட் – டு மே எ ன் – ப – து ம் தி ரை – யு – ல – கி ல் எழு–தப்–ப–டாத விதி..! நான்கு முறை ஃபிலிம்ஃ– பே ர் விருது பெற்–ற–வர். தெலுங்–குப் பட–வு–ல–கில் நீண்ட காலம் பணி–யாற்–றிய – ற்–காக 2005ம் ஆண்டு – த ரகு–பதி வெங்–கையா விருது பெற்–றவ – ர். இவை தவிர இன்–னு ம் பல விரு– து–க ள். இவ– ரின் திரை–யு–லக வாழ்க்கை வெற்–றி–பெற கண– வர் ஆதி–நா–ரா–யண ராவ் உற்ற துணை–யாக இருந்து அனைத்து உத–வி–க–ளை–யும் செய்– தார். இசை–யமை – ப்–பா–ளர – ான அவர், தங்–கள் ச�ொந்–தப் படங்–களு – க்கு இசை–யமை – க்–கா–மல் விட்–டு–வி–டு–வாரா? ‘ஜீவி–தமே சப–ல–ம�ோ’, ‘கண்–களு – ம் கவி பாடு–தே’, ‘வனிதா மணி–யே’, ‘அழைக்–கா–தே…. நினைக்–கா–தே….’, ‘மான் மழு– வ ாட... மதி அர– வ ா– ட … மங்– க ை– யு ம் சேர்ந்–தா–ட…..’, ‘ராஜ–சே–க–ரா….’ ப�ோன்ற

பாடல்– க ள் காலந்– த �ோ– று ம் நினைத்து ரசிக்–கும் வகை–யைச் சார்ந்–தவை. அனைத்–துக்–கும் மேலாக பிற நடி–கை– கள் எவ–ருக்–கும் கிடைக்–காத ஒரு பெருமை அஞ்–சலி–தே–விக்கு உண்டு. இன்–றுவ – ரை – யி – லு – ம் ஆண்–கள் ஆதிக்–கம் மிகுந்த திரை–யு–ல–கில் நடிகை, தயா–ரிப்–பா–ளர் என்–பதை எல்–லாம் கடந்து 1959-60 கால–கட்–டத்–தில் தென்–னிந்– திய நடி–கர் சங்–கத்–தின் தலை–வர – ாக சிறப்–பாக இயங்–கியு – ள்–ளார். இவ–ருக்கு முன்–னர் தலை–வ– ராக இருந்த எம்.ஜி.ஆரின் ஒப்–பு–தல்–பெற்று நடி–கர் சங்க இலச்–சினை(ல�ோக�ோ)யையும் மாற்–றி–னார். இப்–ப�ோது வரை வேற�ொரு நடிகை, தலை–வர் ப�ொறுப்–புக்கு வர முடி– ய– வி ல்லை என்– ப து கவ– ன த்– து க்– கு – ரி – ய து. ஆளு–மைத்–தி–றன் க�ொண்ட பெண் என்–ப– தா–லேயே இவை அனைத்–தும் சாத்–திய – ம – ாகி இருக்–கி–றது. இந்–து–மத சம்–பி–ர–தா–யப்–படி கண–வ–ரின் மறை–வுக்–குப் பின் மனை–விக்கு எந்த மரியா– தை–யும் அளிக்–கப்–படு – வ – தி – ல்லை. ஒரு அமங்–க– லி– ய ாக, வித– வை ப் பெண்– ண ாக மங்– க ல நிகழ்ச்–சி–க–ளில் ஒதுக்கி வைக்–கப்–ப–டு–வதே இங்கு வழக்–கம். மணி விழா, சதா–பிஷ – ே–கம் என்ற க�ொண்– ட ாட்– ட ங்– க ள், விழாக்– க ள் எல்– ல ாமே ஆண்– களை முன்– னி – று த்– தி யே இங்கு நடத்–தப்–ப–டு–வது வாடிக்கை. கண–வ– னின் 60 வயது, 80 வயது விழாக்– க – ளி ல் மனை–வி–யும் இணைத்–துக் க�ொள்–ளப்–ப–டு– வாள், அவ்–வ–ள–தான். பெண்–ணின் வயது, இடம் இங்கு முக்–கிய – த்–துவ – ம் பெறாது. அவை எப்–ப�ோது – ம் பெண்–ணுக்கு இல்லை. ஆனால், – 80 கண–வரை இழந்த நிலை–யில் தன்–னுடைய வயது நிறைவை, கண–வ–ரின் நிழற்–ப–டத்தை அரு–கில் வைத்–துக்–க�ொண்டு சதா–பி–ஷே–கம் என்ற நிகழ்–வாக, விழா–வா–கச் சம்–பி–ர–தா– யங்–களை மீறி சிறப்–புற நடத்–திக்–க�ொண்ட துணிச்–சல்–கா–ர–ரான ஒரே பெண்–ம–ணி–யும் அஞ்–சலி தேவி–தான். ப�ோர் பிரச்–சார நடன நிகழ்ச்சி நடத்–துவ – – தற்–காக சென்–னைக்கு வந்–ததி – ல் த�ொடங்–கிய அவ–ரது ஏற்–றம் அஞ்–ச–லி–தே–வி–யின் நீண்ட நெடிய திரை வாழ்க்–கை–யில் குறைந்–தப – ட்–சம் கால் நூற்–றாண்–டுக் காலத்–துக்–கும் மேலாக நீண்– ட து. இவ– ரு க்கு முன்– னு ம் பின்– னு ம் பல நடி–கை–கள் திரைத்–து–றைக்கு வந்–தி–ருந்– தா–லும் இவ–ரைப் ப�ோல வெற்–றி–க–ர–மாக வாழ்க்–கையை வாழ்ந்–த–வர்–கள் மிகச் ச�ொற்– – த – ேவி ஒரு நிறை–வான வாழ்க்– பமே. அஞ்–சலி கையை வாழ்ந்து முடித்–தவ – ர். இந்–திய சினிமா நூற்–றாண்டு விழா–வில் இவர் சிறப்–பிக்–கப்– ப ட் – ட து மி க ப் ப�ொ ரு த் – த ம் . அ த ற் கு முற்– றி – லு ம் தகுதி வாய்ந்– த – வ ர் அவர். 2014ல் தன் 86 வய–தில் உடல்–நல – க்–குறை – வ – ால் மறைந்–தார்.

41


இதம் தரும்

மூலிகை  சூப்

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

42


லே

சான சாரல் மழை அடித்–தால�ோ அல்–லது மழைக்–கா–லம் த�ொடங்கி விட்–டால�ோ ப�ோதும், வெகு–தூ–ரத்–தில் தெரி–யும் கார்–மே–கத்–தின் தாக்–கம் நம் உட–லுக்–குத்–தான் முத–லில் மணி–ய–டிக்–கும். பருவ மாற்–றத்தை ஏற்–காத நம் உட–லும் ஒவ்–வா–மை–யால் சின்னச் சின்ன எதிர்ப்–புகளை காட்டி சண்–டித்–த–னம் செய்–யத் துவங்–கும். அட, என் உடல் என் வசம்… பரு–வ–நி–லை–யின் எதிர்ப்–புத்–தானே இத�ோ சரி–செய்–து–வி–டு–கி–றேன் எனத் துணிந்–தால் அதற்– கான மருத்–து–வம் நம் வீடு–க–ளில் நம் கைவ–சமே கிடைக்–கும். எங்–கும் அலைய வேண்–டாம். நம் பாட்–டி–கள் பின்–பற்–றிய அதே கை வைத்–தி–யம்–தான் இதற்–கெல்–லாம் உட–ன–டித் தீர்வு.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

 வல்–லாரை ஞாப–க– சக்–திக்கு மழை–வரு – ம் சூழல் இருந்–தால�ோ மட்–டும – ல்–லாது சளி மற்–றும் உடம்–பு அல்–லது பெரு–ம–ழை–யில் நனைந்து– –வலி பிரச்–னை–க–ளைச் சரி–செய்–யக் விட்–டால�ோ சூடாக எதை அருந்–த– கூடி– ய து. மேலும் நரம்பு மண்– ட – லாம் என்–று–தான் மனம் தேடும். லத்தை வலுப்–படு – த்தி, பதற்–றத்–தைத் நமக்– கு த் தெரிந்– த வை காபி, டீ அழுத்– த த்தை சரி– தனித்து மன ப ா ன ங் – க ள் – த ா ன் . இ வ ற் – ற ை த் செய்–யும். தவிர்த்து மழைக்–கா–லத்–திற்–கான  தூ து வ ளை ச ளி ம ற்– று ம் மூலிகை சூப்–புக – ள – ை செய்து குடித்– ஆஸ்–துமா பிரச்னை த�ொடர்–பான தால் பரு–வ–நிலை மாற்–றத்–தால் ஏற்– உடல் உபா–தைக – ளு – க்கு நிவா–ரண – ம் ப–டும் சின்னச் சின்ன உபா–தை–க– தரக்–கூ–டி–யது. ளை–யும் சேர்த்தே விரட்–ட–லாம்.  முள்–மு–ருங்கை சளி, இரு–மல் மூலி– கை – யி ன் மகத்– து வத்தையும் சித்த மருத்–து–வர் சேர்த்தே நம்–மி–டம் பகிர்ந்து சூப் நந்–தினி சுப்–ர–ம–ணி–யம் மற்–றும் உடல் பரு–மன் பிரச்–னை– க–ளை–யும் சரி–செய்–யும். தயா– ரி ப்பு முறை– க ளை விளக்– கு –  மு ட க்கத்தா ன் மூ ட் – டு – கி– ற ார் சித்த மருத்– து – வ ர் நந்– தி னி வ லி , உ ட ல் – வ லி ம ற் று ம் வ ா த த்தை க் சுப்–ர–ம–ணி–யம். களை–ய–வல்–லது. தேவை  துளசி சளித் த�ொல்–லை–யில் இருந்து சுக்கு, மிளகு, திப்–பிலி, வர–மல்லி எனப் மு ற் றி லு ம் வி டு த லை த ரு ம் த ன்மை – ப – டு ம் தனியா. சுவைக்– க ாக ஏலக்– க ாய். க�ொண்– டது. இவற்–று–டன் இனிப்–புச் சுவை சூப் வேண்–  முருங்– கை க் கீரை இரும்– பு ச் சத்து டும் என்–றால் பனங் கருப்–பட்டி அல்–லது நிறைந்–தது. எலும்பை பலப்–ப–டுத்–தும். பனங்–கற்–கண்டு. காரச் சுவை–யு–டைய சூப் மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்து மூலிகை– வேண்–டும் என்–றால் இரண்–டையு – ம் தவிர்த்து க – ளு ம் ந ா ட் டு ம ரு ந் – து க் க டை – க – ளி ல் மிளகு மற்–றும் உப்பை இணைக்க வேண்–டும். ப �ொ டி வ டி வ த் தி ல் கி டை க் கி ற து . இவற்–று–டன் இரண்டு குவளை தண்–ணீர். ப�ொடி– ய ாக வேண்– ட ாம் அப்– ப – டி யே செய்–முறை ப சு மை ய ா ன மூ லி கை இ லை ய ா க மூலி– கை ச் செடி– க – ள ான வல்– ல ாரை, வேண்–டும் என்–றால் கீரை ம�ொத்த வியா–பா– தூது–வளை, முள்–முரு – ங்கை, முடக்–கத்–தான், ரம் செய்–ப–வர்–க–ளி–டம் கிடைக்–கும். இதை– துளசி, முருங்–கைக் கீரை இவற்–றில் ஏதா–வது வி– ட ச் சிறந்த வழி எல்லா மூலி– கை ச் ஒரு மூலி–கை–யினை இணைத்து இரண்டு செடி–க–ளை–யும் நம்–வீட்–டில், சின்–னச் சின்– குவ–ளைத் தண்–ணீரை நன்–றாக க�ொதிக்க னத் த�ொட்–டிக – ளி – லே வைத்து நம் பரா–மரி – ப்– வைத்து அதில் மேற்–கு–றிப்–பிட்ட மூலிகை பில் நமது பார்–வை–யி–லேயே வளர்க்–கல – ாம் ப�ொருட்– க ளை இணைத்து ஒரு டம்– ள ர் என்– ப – து – த ான் நந்– தி னி சுப்– பி – ர – ம – ணி – ய ம் ஆகும் அள– வி ற்கு வற்ற வைக்க வேண்– ச�ொ ல் லு ம் கூ டு த ல் த க வ ல் . இ வை டும். இறக்–கும் சம–யத்–தில் சற்று கெட்–டித் ஒ ன் று ம் ப ெ ரி ய அ ள வி ல் இ ட த்தை தன்–மைக்–காக ச�ோள–மாவு அல்–லது அரிசி அ டை த் – து – வி – ட ா து எ ன் – கி – ற ா ர் . ந ம் வடித்த கஞ்–சித் தண்–ணீரை – ச் சேர்த்து தினம் வீட்–டுத் த�ொட்–டி–க–ளிலே இந்த மூலி–கைச் ஒரு சூப் செய்து குடித்–தால் மழைக்–கால செடி– க ளை வளர்க்– கு ம்– ப�ோ து தேவைப்– உபா–தை–களை எளி–தில் விரட்–ட–லாம். ப– டு ம் நேரத்– தி ல் தேவை– ய ான மூலி– கை – இவற்–று–டன் சுவைக்–கா–க–வும், ஆர�ோக்– யினை எடுத்து அப்–ப�ோதே பயன்–ப–டுத்–திக் கி–யம் சார்ந்–த–துமான சின்ன வெங்–கா–யம், –க�ொள்–ள–லாம். பூண்டு, சீர–கம் இவற்–றைப் ப�ொடி–யாக்கி என்ன மழை– யி னை வர– வேற்க சூப் நல்–லெண்–ணெய் விட்டு வதக்கி சூப்–பில் செய்ய ரெடி–யா–கி–விட்–டீர்–களா? இணைத்–தும் அருந்–த–லாம். சூப்–பின் வாசம் மிக–வும் கம–க–ம–வென இருக்–கும். - மகேஸ்–வரி

43


வி

தம் வித–மான த�ோட்–டங்–கள். மனி–தர்–க–ளின் மன–துக்–கும், இட வச–திக்–கும் ஏற்ற த�ோட்–டங்–கள் என எல்–லா–வற்–றை–யும் பார்த்–த�ோம். த�ோட்–டங்–கள் அமைக்–கத் தேவைப்–ப–டு–கிற ப�ொருட்–களை எப்–ப–டிப் பரா–ம–ரிப்–பது என்–ப–தும் மிக–வும் முக்–கி–யம். எதற்–குமே ஆசைப்–ப–டு–வது எளிது. ஆனால் அதற்–காக உழைக்–கவு – ம் அதைத் தக்க வைத்–துக் க�ொள்–ளவு – ம் பெரிய முனைப்பு வேண்–டும்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

44


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

45


த�ோ ட்ட வேலை செய்வதற்கான மகிழ்ச்–சியை – ப் புரிய வைக்–கலா – ம். இயற்–கை– உப–க–ர–ணங்–கள் மற்–றும் வேலை–யாட்–கள் யின் மீதான அக்–க–றை–யும் நேச–மும் அவர் பற்றி இந்த இத–ழில் காண்–ப�ோம். த�ோட்டங்– –க–ளுக்கு அதி–க–ரிக்–கும். ப�ொறுப்பு கூடும். கள் அமைப்– ப – தி ல் இந்த இரண்– டு மே இன்–றைய குழந்–தைக – ள் 24 மணி நேர–மும் முக்–கி–ய–மான கலை–கள். ம�ொபைல் கேம்–ஸிலு – ம் கம்ப்–யூட்–டர் கேம்–ஸி– முத–லில் மனி–தர்–களை இதில் எப்–படி ஈடு லுமே மூழ்–கிக் கிடக்–கி–றார்–கள். அதி–லி–ருந்து ப – டு – த்–துவ – து என்று பார்ப்–ப�ோம். அப்–படி ஈடு–படு – விலகி, இயற்–கையை ந�ோக்கி கவ–னிக்க வைக்– த்–து–கி–ற–வர்–கள் த�ொழில் தெரிந்–த–வர்–க–ளாக கும்–ப�ோது அர்த்–த–முள்ள இன்–ன�ொரு உல– இருக்க வேண்–டும். மண்–ணைக் க�ொத்–துவ – த – ா– கத்தை அவர்–களு – க்கு அறி–முக – ப்–படு – த்–தலா – ம். கட்–டும், தண்–ணீர் விடு–வதி – லா – கட் – டு – ம், பூச்சி மண், விதை–கள், செடி–க–ளு–டன் பழக ஆரம்– மருந்து தயா–ரிப்–ப–தில் ஆகட்–டும், அவற்றை பிக்–கிற அவர்–க–ளுக்கு இயற்–கை–யைப் பாது– அடிப்–பதி – ல் ஆகட்–டும், எந்த வேலை–யா–னா– காக்க வேண்–டிய – த – ன் விழிப்–புண – ர்–வும் வரும். லும் அவர்–க–ளுக்கு செடி–க–ளின் மீது அன்– பெரி– ய – வ ர்– க – ளு க்– கு ம் தங்– க ள் ப�ொழுதை பும் அக்–க–றை–யும் இருக்க வேண்–டும். அந்த பய–னுள்ள வகை–யில் கழித்த திருப்–தியை வேலை– க–ள ை திறம்– ப– டச் செய்–ய க்– கூ– டி ய இந்–தத் த�ோட்ட வேலை–கள் க�ொடுக்–கும். கலை அறிந்–த–வர்–க–ளாக இருக்க வேண்–டும். வீட்– டி – லி – ரு க்– கு ம் பெண்– க ள் எந்– ந ே– ர – மு ம் அது ப�ொழு–து–ப�ோக்கு த�ோட்–ட–மாக இருக்– வீட்டு வேலை– க – ள ைப் பற்– றி யே நினைத்– கும்–வரை வீட்–டில் உள்–ள–வர்–களே அந்–தத் துக் க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள். தனக்–கென ஒரு த�ோட்–டத்–தைக் கவ–னிக்க வேண்–டும் என்–பது நேரத்–தைப் பற்றி ய�ோசிக்–கவே மாட்–டார்– என்–னு–டைய ஆல�ோ–சனை. வீட்–டில் எல்– கள். த�ோட்ட வேலை–க–ளில் ஈடு–ப–டுவ – –தன் ல�ோ–ரும் சேர்ந்து உட்–கார்ந்து சாப்–பி–டு–கிற மூலம் அவர்–களு – க்கு உட–லுக்–கும் மன–துக்–கும் நேரம் குறைந்து விட்–டது. ஒரு–வரை ஒரு–வர் பயிற்சி க�ொடுத்–தது ப�ோல அமை–யும். மன முகம் பார்த்– து ப் பேசு– வ – து – கூ ட இல்லை. அழுத்–தம் குறை–யும். ம�ொட்டை மாடித் – ர் அவ–ரவ – ர் உல–கில் சுழன்று க�ொண்– அவ–ரவ த�ோட்– ட த்– தி ல் இனி– மை – ய ான இசையை டி–ருக்–கி–ற�ோம். இந்–தச் சூழ–லில் த�ோட்ட – டி வேலை–கள ஒலிக்க விட்–டப – ைச் செய்–வது வேலை செய்–வது என்–பது மிகப் பெரிய ரம்–மி–ய–மாக இருக்–கும். கவ–லை–கள் மறந்து மாறு–தலை ஏற்–ப–டுத்–தும். குடும்–பத்–தி–னர் ப�ோகும். எனவே வீட்டு ஆட்–களே த�ோட்ட அனை–வரு – ம் சேர்ந்து தின–மும் 20 நிமி– – ல் ஈடு–படு – ல் இத்–தனை வேலை–களி – வ – தி டங்–கள – ைத் த�ோட்ட வேலை–களு – க்கு நன்–மை–கள் உள்–ளன. ஒதுக்–க–லாம். எல்–ல�ோ–ரும் சேர்ந்து இல்லை... எனக்கு எதற்–கும் நேர– பேசிக் க�ொண்டே ஆளுக்– க�ொ ரு மில்லை... செடி–கள் வைக்க மட்–டும்– வேலை–யா–கச் செய்–கி–ற–ப�ோது அது தான் முடி–யும் என நினைப்–பவ – ர்–கள், மன–துக்கு இதத்–தையு – ம் ஆறு–தல – ை–யும் செடி–க–ளின் மீது அன்–பி–ருக்–கும் நபர்– க�ொடுக்–கும். வீட்–டி–லுள்ள குழந்–தை– களை இந்த வேலை–க–ளுக்–கு பயன்– க–ளுக்–கும் சில வேலை–கள – ை பிரித்–துக் ப–டுத்–திக் க�ொள்–ள–லாம். அதற்–கும் க�ொடுக்–க–லாம். இது உன்–னு–டைய அடுத்–த–ப–டி–யா–கத்தான் வேலைக்கு வேலை, இதை நீதான் முடித்–தாக ஆட்கள் தேட வேண்டும். பூச்சி வேண்–டும் எனப் பிரித்–துக் க�ொடுக்–க– வந்த பிற–கு–தான் அதை சரி செய்ய லாம். அவர்–க–ளது உழைப்–பி–னால் வேண்டும் என தயவுசெய்து நினைக்– விளை–கிற காய்–க–றி–க–ளை–யும் பழங்– கா–தீர்–கள். வரு–முன் காப்–ப�ோம் என்– க–ளை–யும் உப–ய�ோ–கிப்–ப–தில் உள்ள «î£†-ì‚-è¬ô G¹-í˜ பது மனி– த ர்– க – ளு க்கு மட்– டு – மி ன்றி,

Řò ï˜-ñî£

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

46

உட–லில் சில பாகங்–களை அசைக்க முடி–யா–த–வர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–வும் உப–க–ர–ணங்–கள் உள்–ளது. குழந்–தை–க–ளால் உப–ய�ோ–கிக்க முடிந்த உப–க–ர–ணங்–கள் உள்–ளன. வய–தா–ன–வர்–க–ளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப–க–ர–ணங்–கள் உள்–ளன.


த�ோட்ட வேலை செய்–வ–தற்–கான உப–க–ர–ணங்–கள் எல்லா வேலை–கள – ை–யும் கைக–ளாலேயே – செய்–து–விட நினைக்க வேண்–டாம். எந்த வேலை–யில் ஈடு–படு – வ – �ோ–ருக்–கும் பாது–காப்பு என்–பது முக்–கிய – ம். மண்–ணைத் த�ொடு–வதி – ல் பிரச்னை இல்லை. ஆனால் சில–ருக்கு மண் அலர்ஜி ஏற்–ப–ட–லாம். அ த – ன ா ல் மு டி ந் – த – வரை த�ோ ட ்ட வேலைக்கு பயன்– ப – டு த்– து ம் கரு– வி – கள ை

உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்–தலா – ம். இந்த விஷ–யத்–தில் விலை சற்று அதி–க–மாக இருந்–தா–லும் நல்ல உல�ோ– க ங்– க – ளா ல் ஆன உப– க – ர – ண ங்– க ள் வாங்–கு–வது நல்–லது. இதில் நம் த�ோட்–டத்– தின் அள–விற்கு ஏற்ப உப–க–ர–ணங்–கள் பரிந்– – ம். ராட்சஷ இயந்–திர – ம் முதல் துரைக்–கப்–படு கைய–ளவு த�ோட்–டத்து உப–க–ர–ணம் வரை இதில் அடங்– கு ம். மேலும் உட– லி ல் சில – ர்–களு – க்கு பாகங்–களை அசைக்க முடி–யா–தவ ஏற்–பவு – ம் உப–கர – ண – ங்–கள் உள்–ளது. குழந்–தை– க–ளால் உப–ய�ோகி – க்க முடிந்த உப–கர – ண – ங்–கள் உள்–ளன. வய–தா–ன–வர்–க–ளுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப–க–ர–ணங்–கள் உள்–ளன. உபகரணங்கள் வாங்குவது மட்டும் அல்–லா–மல் அதை எவ்–வாறு பயன்–ப–டுத்த வேண்டும் என்பதைப் பற்–றி–யும் தெரிந்து வைத்–தால் நல்–லது. ஒவ்–வ�ொரு உப–க–ர–ணத்– தையும் வேலை செய்து முடித்– த – வு – ட ன் நன்கு கழுவி பின்– ன ர் நிழ– லி ல் உலர்த்த வேண்–டும். அதற்–குப் பிறகு தேங்–காய் எண்– ணெய் எடுத்து ஒரு துணி க�ொண்டு தடவி உப–க–ர–ணப் பெட்–டி–யில் வைக்–க–வேண்–டும். இவ்–வாறு செய்–வ–தால் நமக்கு செய்–யும் வேலை–யிலு – ம் ஓர் ஆத்ம திருப்தி உண்–டாகு – ம் என்–ப–தில் ஐயம் இல்லை . செடி வளர்த்–த–லில் த�ோட்–டம் அமைப்– பது எவ்– வ – ள வு முக்– கி – ய ம�ோ அதை விட இரண்டு மடங்கு முக்–கி–யம் பரா–ம–ரித்–தல் . எழுத்து வடிவம்:

மனஸ்வினி

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

செடி–க–ளுக்–கும் ப�ொருந்–தும். பூச்–சித் தாக்– கு–தல் வரு–கி–றத�ோ, இல்லைய�ோ... செடி– கள் ஆர�ோக்கியமாக இருக்கும்– ப�ோதே அவற்–றுக்–குக் க�ொடுக்க வேண்–டிய பூச்–சி– வி–ரட்–டிகள – ை சரி–யான இடை–வெ–ளி–க–ளில் க�ொடுக்க வேண்–டும். வெளி–யில் இருந்து ஆட்–கள் கூப்–பி–டும்– ப�ோது அவர்–களு – க்கு ஒரு–நாள் கூலி க�ொடுக்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். அப்–ப–டிக் க�ொடுக்–கும்– ப�ோது அன்–றைய தினம் செய்ய வேண்–டிய வேலை–க–ளைப் பற்றி முன்–கூட்–டியே ஒரு திட்–டமி – ட – ல் இருந்–தால், நீங்–கள் க�ொடுக்–கும் பணத்–துக்–கேற்ற வேலை–கள் சரி–யாக நடக்–கும். – ைப் ப�ோன்–ற�ோர் இப்–ப�ோது இத–னால் எங்–கள வேலை தெரிந்– த – வ ர்– க – ளு க்கே பயிற்– சி – க ள் க�ொடுக்க ஆரம்–பித்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். இத–னால் செய்–யவ – ேண்–டிய வேலை–களை முழு–மைய – ா– கச் செய்–கிற வாய்ப்பு கிடைக்–கும். இதுவரை பார்த்தது மனித சக்தி. அடுத்–தது ஆயுத சக்தி.

47


முகவாததது °ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

48


ககு புளளி

முறறுப கா

ர்த்– தி கை, மார்– க ழி ம ா த ங் – க ள் ம ழ ை – ய�ோடு குளி–ரை–யும் அள்ளி வந்து நம் உயி–ரில் நிரப்–பு–கின்– றன. சில்–லி–டும் அந்த தரு–ணங்–கள் இன்–னும் க�ொஞ்ச நேரம் இழுத்–துப் ப�ோர்த்–தித் தூங்–க–லாமே என ப�ோர்– வைக்– கு ள் புரளச் செய்கின்றன. கடி–கா–ரத்–தின் தலை–யில் தட்டி அலா– ரத்தை நிறுத்–தின – ா–லும் ெநாடி முட்–கள் தனது வேலை–யைத் ெதாடர்–கின்–றன. குளி– ரு ம் மழை– யு ம் அள்– ளி த்– த – ரு ம் அவஸ்–தை–க–ளைத் தாண்டி நாமும் நமது பணி–களை எப்–ப�ோ–தும் ப�ோல் த�ொடர்ந்–தாக வேண்–டும்.

°ƒ°ñ‹

அ லு வ ல க த் தி லு ம் வீட்– டி – லு ம் பரபரப்பாக இயங்–கும் பெண்–கள் அதி– காலை நேர குளிர், தண்– ணீர் என வேலை–க–ளைத் த�ொடர்– கி ன்– ற – ன ர். முக– வலி, முக–வ ா–தம், பாதம் மற்–றும் உள்–ளங்கை எரிச்– சல், முடக்– கு – வ ாத வலி என பல்– வே று வலி– க ள் தாக்–கு–கின்–றன. இவற்–றில் டாக்டர் ரம்யா இருந்து உடல் நலத்தை பாது– க ாப்– ப து குறித்து விளக்– க ம் அளிக்–கி–றார் சேலம் இயன்–முறை மருத்–து–வர் ரம்யா. ‘‘முத–லில் முக–வலி பற்–றித் தெளி–வா–கத் தெரிந்–து–க�ொள்– வ�ோம். மூளை நரம்–பு–க–ளில் 5வதா–கக் காணக் கிடைப்–பது ட்ரை–ஜெ–மின – ல் நரம்பு. இந்த நரம்பு மூளை–யின் கீழ் தண்– டு–வட – ப் பகு–தியி – லி – ரு – ந்து மேல் கழுத்து, தாடை, பற்–கள், ஈறு– டிசம்பர் 1-15, கள், மூக்கு, கண் குழிவு, நெற்றி, 2016 புரு–வம் வரை செல்–கிற – து. இந்த நரம்–பில் ஏற்–பட – க் கூடிய அழுத்– தத்– த ால் மின்– ன ல் தாக்– கி – ய து ப�ோல வலி உண்–டா–கும். இந்த வலி மற்ற இடங்–க–ளுக்–கும் பர– வத் துவங்–கும். சில ந�ொடி முதல் 2 நிமி–டங்–கள் வரை நீடிக்–கும். இதனை ‘சூசைட் டிஸ் ஆர்–டர்’ என்–றும் அழைக்–கின்–ற–னர். அ டு த்த டு த் து வ லி ப ்ப து ம் , ஓ ர்

49


இடத்–தி–லி–ருந்து பர–வு–வ–து–மாக ஒரு பயத்– தைக் க�ொடுக்–கும். நாள்–பட்ட த�ொந்–த–ர–வு– கள் த�ொடர்ச்–சி–யாக ஊசி–யால் குத்–து–வது – ட்–டால�ோ, ஆடை ப�ோல் இருக்–கும். காற்–று ப பட்–டால�ோ அல்–லது முகத்தை அசைக்–கும் ப�ோத�ோ கூட வலிக்–கும். இத–னால் பாதிக்– கப்–பட்–ட–வர்–கள் பேச, சிரிக்க, பல் –து–லக்க, சாப்–பிட, தண்–ணீர் குடிக்க என முகத்–த�ோடு – க்–கும் த�ொடர்–புள்ள அத்–தனை விஷ–யங்–களு அவஸ்–தைப்–பட நேரி–டும். முக–வ–லியை பல்–வ–லி–ய�ோடு சம்–பந்–தப்– ப–டுத்தி மருத்–து–வம் பார்ப்–ப–தால் இந்–தத் த�ொந்–த–ரவு சரி–யாக மாதக்–க–ணக்–கில் ஆக– லாம். ஆண்– க ளை விட பெண்– க – ள ையே இந்–ந�ோய் அதி–க–ள–வில் பாதிக்–கி–றது. இதை எக்ஸ்ரே மற்–றும் ரத்–தப் பரி–ச�ோ–த–னை–யில் கண்–ட–றிய முடி–யாது. எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் மூலம் தெரிந்து க�ொள்–ள–லாம். எனி–னும் அதற்–கான அவ–சி–யம் ஏற்–ப–டு–வ–தில்லை. வலி நிவா–ரணி மாத்–தி– ரை–கள் மூலம் வலி குறைப்–புக்கு முயற்–சிக்–க–லாம். இயன்– முறை மருத்– து – வ த்– தி ல் (பிசி– ய�ோ – தெ – ர பி) டென்ஸ் எனப்–ப–டும் செரி–வூட்–டப்–பட்ட மின்– ச ா– ர த்தை க�ொண்டு வலி உண– ர ப் ப டு வ து கு றைக்க ப ்ப டு கி ற து . ரி ல ா க் – சே– ஷ ன் டெக்– னி க்,

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

50

கழுத்து த�ோள்பட்டை தசைகளுக்கு சுடுநீர் ஒத்–த–டம் தசை வலி–யைக் குறைக்–கும். மன அமை–தி–யைத் தரும். நம் உட–லில் உள்ள 12 ஜ�ோடி மூளை நரம்–பு–க–ளில் 7வது நரம்பு முக நரம்பு (facial nerve). இந்த நரம்பு மண்டை ஓட்–டி–லி–ருந்து காதின் பின் வழி–யாக வந்து முகத்–தில் உள்ள தசை–களு – க்கு சென்–றடை – கி – ற – து. காது–களி – ன் பின்–பு–றத்–தில் இந்த நரம்–பு–கள் மேல�ோட்–ட– மாக உள்–ள–தால் எளி–தாக அழுத்–தத்–துக்கு உள்ளாகின்றன. இத– ன ால் ஒரு பக்கம் இழுத்–த–வாறு காணப்–ப–டு–வதே முக–வா–தம் ஆகும். அதி– க ப்– ப – டி – ய ான குளிர், ஜன்– ன – ல�ோ–ரப் பய–ணம், காது ெதாற்று, தாடை சீர–மைப்பு, பல் பிடுங்–கு–தல் ஆகி–ய–வற்–றால் முக–வா–தம் ஏற்–ப–டு–கி–றது. முக–வா–தத்–தில் முகம் ஒரு புறம் க�ோண– லாக இருப்– ப – த ால் கண் இமையை மூட முடி–யாத நிலை ஏற்–ப–டும். கண்–க–ளி–லி–ருந்து கண்–ணீர் வழி–யும். வெறித்த பார்வை, சாப்– பி–டும்–ப�ோது ஒரு பக்–கம் உணவு தேங்–கு–தல், எச்–சில் வடி–தல், பேசு–வ–தற்–காக வார்த்–தை– கள் உச்–ச–ரிக்க முடி–யா–மல் சிர–மப்–ப–டு–தல், பல் துலக்–குத – ல், தண்–ணீர் அருந்–தும் ப�ோதும் நீர் சிந்–து–தல், சுவை மாற்–றங்–கள் உள்–ளிட்ட அறி–கு–றி–கள் தென்–ப–டும். நரம்பில் ஏற்பட்ட அழுத்தத்தைக் குறைக்–கும் மாத்–தி–ரை–கள், இயன்–முறை மருத்–து–வத்–தில் மின் தூண்–டு–தல் மூலம் பாதிக்–கப்–பட்ட நரம்பு மற்–றும் முக தசை–களை பழை–யப – டி வேலை செய்– யத் தூண்–டு–தல், மசாஜ் தெரபி மற்– றும் ஸ்ட்–ரேப்பி – ங் மூலம் முக தசை– க–ளின் தன்–மையை சரி செய்–தல், முக தசை பயிற்–சி–கள், பலூன் ஊது– த ல், வாயில் தண்– ணீ ர் தேக்கி வைத்– த ல், சூயிங்– க ம் மெல்–லு–தல், விசில் ஊது–தல் ப�ோன்ற பயிற்–சி–கள் வழி–யாக இதற்கு தீர்வு காணப்–ப–டும். மு க வ ா த ம் வ ர ா ம ல் – ர இருக்கை தடுக்க ஜன்–னல�ோ பய–ணத்–தின் ப�ோது காதில் பஞ்சு வைத்– து க் க�ொள்– ள – லாம். தலைக்– கு க் குளித்த பின் ஈரத்–துண்டை தலை–யில் கட்–டக்–கூட – ாது. ஏசி, ஃபேன் ஆகி– ய – வ ற்– று க்கு நேரா– க ப் படுப்–ப–தைத் தவிர்க்–க–லாம். கண் இமை மூடா–மல் இருப்–ப– தால் வெளி– யி ல் செல்– லு ம்– ப�ோது கண்–ணாடி அணிய வே ண் – டு ம் ’ ’ எ ன் – கி – ற ா ர் ரம்யா.

- யாழ் தேவி


கருப்புத்தான்

‘ஐ

எனக்கு

பிடிச்ச கலரு

ய�ோ என் பிள்–ளைக்கு இள நரை–யாக இருக்கே என்ன செய்–ய–லாம்’ என்று பெற்–ற�ோ–ரும், மன அழுத்–தத்–து–டன் இளை–ஞர் பட்–டா–ளமு – ம் இள–நரை பிரச்–னை –யில் சிக்–கித் தவிப்–பதை அன்–றாட வாழ்–வில் காண–லாம். இரு–பா–ல–ருக்–கும் இள–நரை என்– றாலே அலர்–ஜி–தான். மிக–வும் இளம் வய–தில் தலை–முடி நரைக்–கத் த�ொடங்–கி– விட்–டால் ப�ோச்சு அவ்–வ–ளவுதான்.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ஒரு–வித – ம – ான தாழ்வு மனப்–பான்மை, ச�ோர்வு, இளம் நரையை எப்–படி திரும்–பத் த�ோன்–றா–மல் கவலை எல்–லா–மும் சேர்ந்து அவர்–களி – ன் எதிர்– சரி–செய்–வது? இத�ோ அதற்–கான முழு–மைய – ான கா–லமே ஏத�ோ இருண்ட ரேஞ்–சுக்கு மாறி–விடு – வ – ார்– விளக்–கத்தை ச�ொல்–கிற – ார் பாத்–திமா கனி. கள். என் முடியை கருப்–பாக்க என்ன செய்–யணு – ம் மாங்–க�ொட்–டைக்–குள் இருக்–கும் விதை–யினை என அனை–வரி – ட – மு – ம் ஆல�ோ–சனை கேட்டு அத்–த– இரண்டு அல்–லது மூன்று எண்–ணிக்–கையி – ல் எடுத்து னை–யும் செய்து பார்த்து வெறுத்து விடு–வர். ஒரு தகர டப்–பா–வில் அது மூழ்–கும் அள–விற்கு முத–லில் இள–நரை என்–றால் என்ன? அது ஏன் நீர்–விட்டு நன்–றாக நான்கு அல்–லது ஐந்–துந – ாட்–கள் மிக இளம் வய–திலு – ம் கூட வரு–கிற – து என்–பதை – த் வரை தண்–ணீரி – ல் ஊற–வைக்–க– வேண்–டும். நாட்டு தெரிந்து க�ொள்–வ�ோம். சரு–மத்–தின் அடி–யில் மருந்–துக் கடை–களி – ல் கிடைக்–கும் உலர்ந்த நெல்– இருக்–கும் வேர் ப�ோன்ற கலங்–களி – லி – ரு – ந்து (hair லிக்–காயை வாங்கி அதை ஓர் இரவு முழு–வது – ம் follicles) வளர்–கிற – து. அங்–குத – ான் முடிக்கு கருமை தண்–ணீரி – ல் ஊற–வைத்து மறு–நாள் ஊறிய மாங்– நிறத்–தைக் க�ொடுக்–கும் மெல–னின் (melanin) க�ொட்டை பருப்–பையு – ம் ஊறிய நெல்–லிக்–கா–யை–யும், என்ற சாயம் உள்–ளது. அதில் மெல–னின் உற்– நெல்–லிக்–காய் ஊறிய தண்–ணீரை – வி – ட்டு நன்–றாக பத்தி நின்–றுவி – ட்–டால் அந்த வேரி–லிரு – ந்து வள–ரும் அரைக்க வேண்–டும். அந்–தப் பசை கருப்பு நிறத்– முடிக்கு கருமை நிறம் இருக்–காது. அது வெள்ளை தில் மாறி இருக்–கும். அதை எடுத்து தலை முடி– முடி–யா–கவே இருக்–கும். யின் வேர்க்–கால்–களி – ல் நன்–றா–கப் படும்–படி தலை– இளம் நரைக்கு முக்– கி ய கார– ண ம் மு–டியி – ல் தடவி மறு–நாள் தலை குளித்–தால் பித்–தம் மற்–றும் அமி–லத் தன்–மையை ஏற்–ப– இளம் நரை பிரச்–னைக்கு நிரந்–தர– த் தீர்வு டுத்–தும் உணவு. மேலும் ஊட்–டச்–சத்–துக் கிடைக்–கும் என்–கிற – ார். குறை–பாடு, தலை–யில் நீர்–ச்சத்து அதி–கம் அவ–ரின் திரு–மண – த்–திற்கு முன்பு இளம்– இருத்–தல். தவ–றான ஷாம்பு, அதி–கம – ான மாத்– நரை பிரச்னை இருந்ததாகவும் இந்த தி–ரைக – ளை உண்–பது - இவற்–றில் ஏதா–வது முறையை பின்–பற்–றிய பிறகு நிரந்–த–ரத் ஒன்–றாக இருக்–கல – ாம். தலை–யில் ப�ொடுகு தீர்வு கிடைத்–ததா–கவு – ம் கூறு–கிற – ார் பாத்–திமா. அதி–கம் இருந்–தா–லும் அவை வேர்க்–கால்– நீங்– க – ளு ம் பக்– க – வி – ளை – வு – க – ள ற்ற இந்த களை அடைத்து மெல–னின் உற்–பத்–தியை முறையை முயற்–சிக்–கல – ாமே? குறைத்து நரையை அதி–கப்–படு – த்–தும். சரி, பாத்–திமா கனி - ருக்–மணி நாக–ரா–ஜன்

51


சக்தி ஜ�ோதி ஸ்யாம்


“செ

ங்–க�ோட்டை  ஆவுடை அக்–காள்” என்–கிற பெயரை முதன்–மு–த–லாக நாஞ்–சில் நாடன் உச்–ச–ரித்து நான் கேட்–டேன். ஔவை–யார், காரைக்–கா–லம்–மை–யார் வரி–சை–யில் வைத்து எண்–ணத்–தக்க வகை– யில் ஆவுடை அக்–கா–ளின் பாடல்–கள் இருப்–ப–தா–க–வும், மகா–கவி சுப்–ர–ம–ணிய பார–தி–யா–ரின் பாடல்–க–ளில் ஆவுடை அக்–காள் பாடல்–க–ளின் தாக்–கம் இருப்–ப–தா–க–வும் நாஞ்–சில்– நா–டன் கூறி–னார். “செங்–க�ோட்டை  ஆவுடை அக்–காள்” பாடல் திரட்டு புத்–த–கத்தை நான்–கைந்து ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன்–பாக அவர் எனக்கு அனுப்–பியி – ரு – ந்–தார். அந்த சந்–தர்ப்–பத்–தில்–தான் நாஞ்–சில் நாட–னின் “பனு–வல் ப�ோற்–றுது – ம்” (தமி–ழினி – ப் பதிப்–ப–கம்) என்–கிற கட்–டு–ரைத் த�ொகுப்–பும் வெளி–யா–கி–யி–ருந்–தது. அந்–தக் கட்–டு–ரைத் த�ொகுப்–பில் பார–தி–யை–யும்  அக்–கா–ளை–யும் ஒப்–பீடு செய்து ஒரு கட்–டுரை எழு–தி–யி–ருந்–தார். பாடல் திரட்டு புத்–த–க–மும் நாஞ்–சில் நாட–னின் கட்–டு–ரை–யும் ஆவுடை அக்–காள் குறித்த தேடலை எனக்–குள் ஏற்–ப–டுத்–தி–யது.


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

54

ம கா– க வி சுப்– ர – ம – ணி ய பார– தி – ய ா– ரி ன் மனைவி செல்–லம்–மா–ளின் சக�ோ–தரி மகள் க�ோமதி இரா–ஜாங்–கம் எழு–தி–யுள்ள குறிப்பு மட்–டுமே ஆவுடை அக்–கா–ளைப் பற்றி ஓர– ளவு தெரிந்–துக�ொள – ்ள உத–வுகி – ற – து. சுமார் 250 ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்பு செங்–க�ோட்–டை–யில் வச–தி–யான அந்–த–ணக் குடும்–பத்–தில் பிறந்– த–வ–ரான ஆவுடை அக்–காள் பூப்–பெய்–தும் முன்–பா–கவே வித–வை–யா–ன–வர். கைம்மை ந�ோற்–பவ – ள் கல்வி கற்–பது, பாடல் எழு–துவ – து என்–பது கடும் தண்–ட–னைக்–கு–ரிய விஷ–யம் என்–பத – ால் சாதி–வில – க்–கம் செய்–யப்–பட்–டிரு – க்– கி–றாள். ‘‘திரு–விசை நல்–லூர் அய்–யர்–வாள்” எனப் பெயர்–பெற்ற “தர  வெங்–கடே – – சர்” என்–கிற மகான் மீது ஆவுடை அக்–காள் பக்– தி – க�ொ ண்டு உன்– ம த்– தை – ய ாக இருந்– தி – ருக்–கி–றாள். அவ–ரின் ஆசி–யால் அத்–வை–தப் பாடல்–க–ளைப் பாடி–யி–ருக்–கி–றாள். தீர்த்த யாத்–திரை ப�ோயி–ருக்–கிற – ாள். பல ஆண்–டுக – ள் கடந்து ச�ொந்த ஊரில் ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளப்–பட்– டி–ருக்–கிற – ாள். இறு–தியி – ல் குற்–றால மலை–யில் தவம் செய்து வரு–வத – ா–கக் கூறிச் சென்–றவ – ள் என்–ன–வா–னாள் என்–பது தெரி–யா–ம–லேயே ப�ோய்–விட்–டது. இப்–ப�ோது ஆவுடை அக்–கா– ளின் பக்தி, ய�ோக, ஞான, வேதாந்த பாடல்– க–ளின் திரட்டு மட்–டும் இருக்–கி–றது. ஆயி–ரம் பாடல்–க–ளுக்கு மேல் பாடிய பாடல்–க–ளில் த�ொகுக்–கக் கிடைத்–தவை க�ொஞ்–சம்–தான். அதி–லி–ருந்து... கும்–மிப்– பா–ட–லில், “தேகத்தை விடும்–ப�ோது தரி–ச–னம் எனக்–குத்–தந்து ம�ோகத்தை வெல்–லா–மல் ம�ோசம் ப�ோகா–தே–”– என்–றும், பரா–ப–ரக்–கண்–ணி–யில், “தீட்–டுத் திரண்–டு–உ–ருண்டு சிலை ப�ோல பெண்–ணாகி வீட்–டி–லி–ருக்க தீட்டு ஓடிப்–ப�ோச்சோ- பரா–ப–ரமே, என்–றும் உக்–கத்–துப் பிள்–ளை–யும் உன் கக்–கத்–துத் தீட்–டன்றோ உன்–னுடை – ய வெட்–கத்தை யார�ோடு ச�ொல்–வேன் பரா–ப–ர–மே” என்–றும் பாடி–யி–ருக்–கி–றார். ஞான ரஸ கீர்த்– த – ன ை– க – ளி ல் வரு– கி ற “புதுப்–பானை ஈப்–ப�ோலே ப�ோக–மெ–ன–கில்– லா–மல்” என்–கிற பிர–ய�ோ–கம் நாஞ்–சில் நாட– னைப் பிர–மிக்க வைப்–பத – ா–கச் ச�ொல்–கிற – ார். இந்த வரி என்னை இளம்– வி–த–வை–க–ளின் நிலை பற்–றிய சிந்–த–னைக்–குள் நகர்த்–தி–யது.

ஆவுடை அக்–காள் காலத்–திற்–குப் பின்பு இளம் விதவை– க – ளு க்கு அக்– க ா– ளி ன் பாடல்– க ள் தாரக மந்–திர – ம். இவ–ரின் பாடல்–களை பாடி தங்–க–ளுக்கே தாங்–கள் ஆறு–தல் அடைந்து க�ொள்–கிற வழக்–கம் இருந்–தி–ருக்–கி–றது. ஒரு ஆணுக்– கென வளர்க்– க ப்– ப – டு – கி ற பெண், அவ–னுட – ைய மர–ணத்–தின்–ப�ொழு – து அவ–னு–ட–னேயே உயிர்–து–றக்க வேண்–டும் அல்–லது அவன் சிதை–யில் உடன்–கட்டை ஏறி இறக்–கவே – ண்–டும். இந்த இரண்டு வகை–யான முடி–வுக்–கும் உட்–ப–டாத பெண், கைம்மை ந�ோன்பு ஏற்–பது மட்–டும்–தான் அவள் தேர்ந்– தெ–டுக்க அவ–ளுக்கு முன்–பாக இருந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கை முறை. விதவையாகும் பெண்–ணுக்கு உயிர் வாழ்–வத – ற்–கான உரிமை மட்– டு மே இருந்– தி – ரு க்– கி – ற து. கரு– வு ற்– றி – ரு க்– கும் பெண்–ணும், குழந்–தை–களை வளர்க்–க– வேண்–டிய ப�ொறுப்–பிலி – ரு – க்–கும் பெண்–ணும் உடன்–கட்டை ஏறு–வது தடை செய்–யப்–பட்– டி– ரு ந்– த து. இந்– நி – லை – யி – லி – ரு க்– கு ம் பெண்– க–ளும் உயிர் வாழ அடிப்–பட – ை–யாக என்ன தேவைய�ோ அவ்– வ – ளவே அவர்– க – ளு க்கு அனு–ம–திக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. பெண்– ணு க்கு அளிக்– க ப்– ப ட்– டு ள்ள அழகு பற்–றிய கற்–பி–தங்–கள் பெரும்–பா–லும் அவளை வலி–மை–யி–ழக்–கச் செய்–வ–தற்–கா– கவே பயன்– ப – டு – கி ன்– ற ன. நீண்ட கூந்– த ல் வளர்த்–தல், கூந்–தலி – ல் வாச–மிகு மலர்–களை – ச் சூடு–தல், மஞ்–சள் பூசு–தல், கையில் வளை, காதணி, ஓசை–யெ–ழுப்–பும் காற்–சி–லம்பு என உடல் முழுக்க ஆப–ர–ணங்–களை அணி–வித்– தல் ப�ோன்–றவை அழகு சார்ந்த உள–வி–யல் தூண்– டு – த – லி ன் அடிப்– ப – ட ை– யி ல் பெண்– ணுக்கு கட்–டா–யம – ாக்–கப்–பட்–டன. பூக்–களை – ச் சூடு– வ – து ம் ஆப– ர – ண ங்– க ளை அணி– வ – து ம் ஆணுக்–கும் உரி–ய–தாக இருந்த காலத்–தி–லி– ருந்தே ஒரு பெண் தன்னை பூக்–க–ளா–லும்,

தாயங்–கண்–ணியா – ர்

தாயன் என்–ப–வ–ருக்கு மக–ளென ஒரு குறிப்பு

உள்–ளது. தாயங்–கண்–ண–னார் என்–கிற புல–வ–ரின் மனைவி என–வும் குறிப்பு உள்–ளது. கண்–ணி–யார் என்–பது இவரது இயற்பெ–யர். சிலர் இவரை ஆண்பாற் புலவர் வரிசையில் சேர்த்–துள்–ள–னர். தாபத நிலை பாடும் தாயங்–கண்–ணி–யா–ரின் பாடல் ஒன்றே ஒன்று மட்–டும் உள்–ளது. புற–நா–னூறு 250. தாபத நிலை : ‘காத–லன் இழந்த தாபத நிலை’ (த�ொல்:1025).


உட்– க�ொ ள்– ள க்– கூ – ட ாது. வெறுந்– த – ரை – யி ல் படுக்–க–வேண்–டும்” என கி.மு.எட்–டாம் நூற்– றாண்–டில் வாழ்ந்த ப�ோத–ய–னார் என்–கிற ஞானி விதி–முறை வகுத்–துள்–ளார். அதன்–பின் அந்–தப் பெண் மறு–ம–ணம் செய்து க�ொள்–ள– லாம் என்–றும் இருந்–தி–ருக்–கி–றது. இவ–ருக்–குப் பின் வந்த ம�ௌத்–கல்–யர் ஆறு மாத–கா–லம் என கைம்மை ந�ோன்–புக்–கான காலத்–தைக் குறைத்–தார். அதன் பின்பு விதவை என்–பவ – ள் கண்–க–ளா–லும் காணத்–தக்–க–வள் இல்–லை– யென மெல்ல மெல்ல வெறுத்து ஒதுக்–கப்–பட்– டாள். கண–வன் இறந்–தவு – டனே – அவ–ன�ோடு அவளை நெருப்–பில் ப�ோட்டு எரித்–தால் நேரடி–யாக சூரிய மண்–ட–லம் ப�ோய்–வி–டு– வாள் என்ற தவ–றான நம்–பிக்கை வேரூன்–றி– யது. கண–வன�ோ – டு அவ–ளும் இறந்–தால்–தான் குடும்–பத்–திற்கு நல்–லது என உடன்–கட்டை செயல்– ப ாடு கட்– ட ா– ய – ம ாக்– க ப்பட்– ட து. அப்– ப டி இறந்து ப�ோகாத பெண்ணை கடுமை–யான முறை–களி – ல் கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்க வைப்– ப – த ன் மூலம் தானாகவே உடன்–கட்–டைக்கு உடன்–ப–டு–கிற நிலைக்கு – ம – ாக பெண்–ணு– நகர்த்–தப்–பட்–டாள். இவ்–வித டல் மீதான கட்–டுப்–பா–டு–கள் வளர்ந்–தன. அழகு, அடக்–கம் எனச் ச�ொல்லி பத்–தி–ய– மு– றை – க – ளி – ன ா– லேயே பெண் வளர்க்– க ப்– ப–டுகி – ற – ாள். கண–வனை இழந்த பெண் இழப்– பது அவ–ளு–டைய த�ோற்ற அழகு மட்–டும் இல்லை. அவ–ளுக்கு உயிர் வாழ அனு–ம– திக்–கப்–பட்ட சிறி–த–ளவு உணவு வகை–க–ளும் மிக–வும் கட்–டுப்–பா–டு–டை–ய–வை–யாக இருந்– தி–ருக்–கி–றது. பாலு–ணர்வு கட்–டுப்–பாட்–டிற்– காக உண– வு க் கட்– டு ப்– ப ாடு என்– ப – த ாக அறி–வு–றுத்–தப்–பட்–டி–ருக்–கி–றாள். உத்–த–ரப்–பி–ர–தே–சத்–தில் யமு–னை– ஆற்றங்– க– ரை – யி ல் உள்ள விருந்– த ா– வ ன் வித– வை – க–ளின் நக–ரம – ாக இருக்–கிற – து. இந்த நக–ரத்–தில் நடக்–கும் கதை–யாக தீபா மேத்தா இயக்கி வெளியான “வாட்– ட ர்” திரைப்– ப – ட ம் இன்–றைக்–கும் மிச்–ச–மி–ருக்–கும் கைம்–பெண்– க–ளின் நிலை–யினை அடை–யா–ளம் காட்ட முயன்–றி–ருக்–கி–றது. இந்–தத் திரைப்–பட – த்–தில் குழந்– தை – யி – லேயே வித– வை – ய ாகி மடத்– துக்கு அனுப்–பப்–பட்ட ஒரு முதி–ய–வள் தன்– னு–டைய ஏழு–வ–ய–தில் திரு–ம–ணம் நடந்–த– ப�ொ–ழுது சாப்–பிட்ட இனிப்பு வகை–க–ளின் நினை–விலேயே – இறந்–து– ப�ோ–கி–றாள். தவிர, 2008ம் ஆண்டு தீபா மேத்தா எழுதி திலீப்– மேத்தா இயக்– கி – யு ள்ள “The Forgotten Woman” என்–கிற ஆவ–ணப்–பட – ம் இந்த நக–ரில் கைவி–டப்–பட்ட வித–வை–க–ளின் இன்–றைய

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ஆப–ரண – ங்–களி – ன – ா–லும் அலங்–கா–ரம் செய்–து– க�ொள்–வது என்–பது அவ–ளுக்–கா–னது அல்ல என ப�ோதிக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. இந்த அழ– கும் அலங்–கா–ர–மும் ஓர் ஆணுக்கு ஒப்–புக்– க�ொ–டுக்க என்–பது பெண்–ணுக்கு மட்–டுமே வகுக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. இத–ன–டிப்–பட – ை–யில் அவன் இறந்–த–வு–டன் அவ–ளின் உடல் இன்– ன�ொ–ரு–வ–ருக்–குத் தூண்–டு–த–லாக இருக்–கக்– கூ–டாது என்–கிற எண்–ணத்–தில் கூந்–தலை மழித்து, வெள்–ளைப்–பு–டவை அணி–வித்து, ஆப–ரண – ங்–களை நீக்கி விடு–கின்–றன – ர். கூந்–தல் மழிக்–கப்–ப–டு–வ–தால் பூக்–க–ளும் அவ–ளி–ட–ம் இருந்து நீங்–கி–வி–டு–கி–றது. வலங்கை ஆண்–டா–ளின் “மக்–கள் பாட்–டு” என்–கிற ஒப்–பா–ரிப்– பா–டல் த�ொகுப்–பிலி – ரு – ந்து ஒரு பாடல், “மல்–லிகை முல்–லை–ய–ரும்பு நான் மல–ரும் பனி–ய–ரும்பு என்ன மல–ரவச் – –சிப் பாக்–காம மங்–க–வச்–சுப் ப�ோறீங்–களே என்–ன�ோட மனக்–க–வலை தீர–லையே செண்–ப–கப் பூ அரும்பு நான் சிரிக்–கும் பனி–ய–ரும்பு என்னை சிரிக்–க–வச்–சுப் பாக்–காம சிந்–த–வச்–சுப் ப�ோறீங்–களே என்–ன�ோட சிந்தை கலங்–குதை – யா சீனி–யும் சக்–க–ரை–யும் சேர்ந்–து–வ–ரும் கப்–ப–லிலே உங்க கண் மறைஞ்ச நாளை–யிலே சீனி குறை–ய–லாச்சு எனக்–குச் சீர–ழிவு ர�ொம்ப ஆச்சு வால்–மி–ள–கும் சீர–க–மும் வந்து இறங்–கும் கப்–ப–லிலே உங்க கண் மறைஞ்ச நாளை–யிலே வால் மிளகு மட்–ட–மாச்சு என் வவுத்–தெ–ரிச்ச ர�ொம்ப ஆச்சு.” அழி– ய ா– ம ல் மிச்– ச – மி – ரு க்– கு ம் முந்– தை ய வாழ்– வி ன் எச்– ச ங்– க ளை குழந்– தை ப்– பே று முதல் மர–ணம் வரை–யில் நிகழ்த்–தப்–ப–டு–கிற சுப, துக்க சடங்கு முறை–க–ளின் மூல–மாக அறி–ய–மு–டி–கி–றது. நாட்–டுப்–பு–றப் பாடல்–கள் வகைப்–பட்–டவை எந்த பாசாங்–கும் இன்றி தமிழ்–நில – த்–தின் வாழ்–விய – லை வெளிப்–படு – த்தி– வி–டு–கின்–றன. பெண்–ணு–டல் என்–பது சாஸ்–தி–ரங்–க–ளா– லும், நம்–பிக்–கைக – ளி – ன – ா–லும், வாழ்க்கை நடை– – ளி – ன – ா–லும் பண்–பாட்டு ரீதி–யா–கவு – ம் மு–றைக வஞ்–சிக்–கப்–பட்ட உடல் என்று ச�ொல்–லல – ாம். “கண–வனை இழந்–தபி – ன் ஓராண்–டிற்கு பெண் கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்–கவே – ண்–டும். தேன், மது, புலால், உப்பு ஆகி–ய–வற்றை உண–வாக

55


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

56

நிலை–யி–னைக் காட்–டு–கி–றது. பழ–னி–பா–ர–தி–யின் கவி–தை–ய�ொன்று, “தனி–மை–யில் எரி–யும் இர–வின் சாம்–பல் நுரைத்து ஓடு–கி–றது யமு–னை–யில் பிருந்–தா–வ–னத்–தில் அலை–யும் கைம்–பெண்–ணின் பெரு–மூச்–சுக்–களை வாங்கி குழ–லூ–து–கி–றான் பச்சை மாம–லை–யன் நிற–மற்ற நீரில் நிர்–வா–ணம் வண்–ணப்–பூவா – ய் சுழ–லு–கி–றது ஒரு–காடு வெந்து தணி–கி–றது அவ–ளது வெள்–ளு–டை–கள் மேகங்–க–ளாக மிதந்து க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன இதழ் த�ொட்ட கண்–ணீரை நாவால் வரு–டிச் சுவைக்–கி–றாள் ஒரு துளி–தான் என்–றா–லும் ப�ோதும் என்–ப–துப – �ோ–ல.” விருந்–தா–வ–னில் உள்ள வித–வைப்–பெண் தன்–னுட – ைய கண்–ணீரை நாவால் வரு–டிச் சுவைக்–கி–றாள். அந்–தச் சுவை–கூட ப�ோதும் என நினைக்–கிற – ாள். உண–வில் உப்பு மறுக்–கப்– பட்ட வித–வைப் பெண்–ணின் உட–லில் அது நீர்த்–துப் ப�ோகா–மல்–தான் இருக்–கி–றது எனச் ச�ொல்– கி ற இந்த வரி கைம்– பெ ண்– ணு க்கு புறத்–த�ோற்–றத்–தில் ஏற்–படு – த்–தப்–பட்–டிரு – க்–கும் மாற்–றத்–தின – ால் அவள் மன–தின் விழை–வைத் தடுத்–து–விட இய–லாது எனச் ச�ொல்–கி–றது. அவ–ளது தனி–மை–யில் எரி–யும் இரவு வேறு எத–னா–லும் ஈடு செய்–யவி – ய – ல – ாத தவிப்–பினை உடை–ய–தாக இருக்–கி–றது. ஒப்–பீட்–ட–ள–வில் வட இந்–தி–யாவை விட வித–வைப் பெண்–களு – க்–கான மரி–யாதை என்– பது தமிழ்–நாட்–டில் அத்–தனை துயர் தரக்– கூ–டி–ய–தாக இல்லை. வெள்–ளைப்–பு–டவை அணி–கிற செயல் மெல்ல மெல்ல விடை– பெற்–று–விட்–டதை அடுத்–த–டுத்த தலை–மு–றை– யி–டம் காண–முடி – கி – ற – து. வித–வைப்–பெண் மறு– ம–ணம் செய்து க�ொள்–வது நடை–முறை – –யில் சாத்–தி–யப்–பட்–டி–ருக்–கும் இன்–றைக்–கும்–கூட பல பகு–தி–க–ளில் கண–வன் இறந்–த–வு–டனே மனை–விக்கு பட்–டுப்–பு–டவை அணி–வித்து, தலை–நிறை – ய பூவைத்து, புழக்–கத்–தில் குறைந்து– விட்ட காலத்–தி–லும் கண்–ணாடி வளை–ய– லைத் தேடிப்–பிடி – த்து அணி–வித்து, ஸ்டிக்–கர் ப�ொட்டு வைக்–கிற பெண்–ணாக இருந்–தா–லும் குங்–கு–மம் இட்டு இறந்–து–ப�ோன கண–வன்

முன்–பாக அம–ரவை – த்–திரு – ப்–பார்–கள். கண–வ– னின் உடலை மயா–னத்–திற்–குத் தூக்–கிச் சென்– ற–வு–டன் ஏற்–க–னவே வித–வை–யாக இருக்–கும் பெண்–கள் கூடி, அந்–தப் பெண்–ணின் ஒரு கை மீது மறு கையால் தட்டி ரத்–தம் கசி–யக் கசிய கைவ–ளை–யல்–களை உடைத்து, கூந்–த–லில் சூடி–யி–ருக்–கும் மல்–லி–கையை அதன் சரம் உதிர உதிர உருவி, நெற்–றிப் ப�ொட்–டினை அழித்து வெள்–ளைப் புட–வையை அணி– வித்து சில மணி நேர–மா–வது அம–ர–வைத்–தி– ருக்–கிற சடங்கு நிகழ்த்–தப்–ப–டு–கி–றது. இக்–கா–லத்–தில் கைம்–பெண்–ணாக இருக்– கும் தாய், தாலி எடுத்–துக் க�ொடுக்க திரு–ம– ணம் செய்து க�ொள்–கிற வரை–யில் இந்–தத் தலை–முறை – யி – ட – ம் மாற்–றம் நிகழ்ந்–திரு – க்–கிற – து. என்–றா–லும் அந்–தப் பெண்–ணின் மன–தில், தான் ஒரு அமங்–க–ல–மான பெண், தான் த�ொடங்– கு ம் காரி– ய ம் சிறப்– ப ாக இருக்க – ப்–ப– வேண்–டுமே என்–கிற பதற்–றம் மறைந்–திரு தை–யும் உண–ர–மு–டி–கி–றது. பெரும்–பா–லான பெண்–க–ளி–டம் பதிந்–தி–ருக்–கும் இவ்–வ–கை– யான மனத்– த டை அத்– த னை எளி– தி ல் மாற்–றக்–கூ–டி–ய–தாக இல்லை. வழி–வ–ழி–யாக நடை–முறை – ப – டு – த்–தப்–பட்டு எல்–ல�ோரு – ட – ைய மன–தி–லும் பதி–ய–வைக்–கப்–பட்–டுள்ள கைம்– – ல் பெண்–ணின் நிலை சங்–கப் புறப்–பா–டல்–களி பர–வ–லாக காண–மு–டி–கி–றது. தலை– வ னை இழந்த மனை– யை – யு ம், மனை–வி–யை–யும் பற்றி இரங்–கிப் பாடு–கிற தாயங்–கண்–ணிய – ார் எழு–திய புற–நா–னூற்–றுப் பாடல், “குய்–கு–ரல் மலிந்த க�ொழுந்–துவை அடி–சில் இர–வ–லர்த் தடுத்த வாயிற், புர–வ–லர் கண்–ணீர்த் தடுத்த தண்–ண–றும் பந்–தர்க், கூந்–தல் க�ொய்து, குறுந்–த�ொடி நீக்கி, அல்லி உண–வின் மனை–வி–யடு, இனியே புல்–என் றனை–யால்-வளங்–கெழு திரு–ந–கர் வான்–ச�ோறு க�ொண்டு தீம்–பால் வேண்–டும் முனித்–த–லைப் புதல்–வர் தந்தை தனித் தலைப் பெருங்– க ாடு முன்– னி ய பின்னே.’’ “செல்–வம் மிக்க அழ–கிய நகரே, இனிய பாலை வேண்–டிய புதல்–வர் இப்–ப�ோது தனித்– துக் காணும் புறங்–காட்டை அடைந்–த–னர். தாளிப்பு க�ொண்ட சுவை மிகுந்த உண–வும், இர–வ–ல–ரைப் புறம் ப�ோக–வி–டாது தடுத்த வாயி–லும் தன்–னால் பாது–காக்–கப்–ப–டு–வ�ோ– ரின் கண்–ணீரை மாற்–றிய நறு–மண – ம் கம–ழும் பந்–தலு – ம் உடைய மனை–யிடத்தே – கூந்–தலை – க் களைந்து, வளை–யலை நீக்கி அல்–லி–ய–ரி–சி– யா–கிய உண–வை–யு–டைய தலை–வி–யு–டனே


கைம்மை குறிப்–புக – ள் பெண்–க–ளின் கற்பு பற்–றிய மூன்று நிலை–கள்: தலைக்–கற்பு - கண–வன் இறந்த உடனே இறப்–ப–வள். இடைக்–கற்பு –- கண–வன் சிதை–யில் வீழ்ந்து இறப்–ப–வள். கடைக்–கற்பு - கைம்மை ந�ோன்பு ந�ோற்–றி–ருந்து இறப்–ப–வள். கண–வனை இழந்த பெண்–களை சங்க இலக்–கி–யம் கைம்மை மக–ளிர் என்று குறிப்–பி–டு–வ–து–டன் இந்–தப் பெண்– க–ளின் வாழ்க்–கை–முறை, த�ொழில், த�ோற்–றம் ஆகி–ய–வற்–றின் அடிப்–ப–டை–யில், ஆளில் பெண்–டிர் (நற்.353), கழி–கல மக–ளிர் (புறம்,280), பருத்–திப்–பெண்–டிர் (புறம்.125), த�ொடி–கழி மக–ளிர் (புறம்.238), கைம்மை (புறம்.125, 261), படி–வம – க – ளி – ர் (நற்.273), உய–வற்–மக – ளி – ர் (புறம்.246) எனக் குறிப்–பிட– ப்–படு – கி – ன்–றன – ர். மனை–வியை இழந்த ஆண்–கள் எங்–ங–னம் வாழ வேண்–டும் என்ற வரை–முறை சங்க இலக்–கி–யங்–க–ளில் எங்–கும் குறிப்–பில்லை. கைம்மை ந�ோன்பு பற்–றிய செய்–தி–கள்: வளை–நீக்–கல் (புறம்.237:7-14), த�ொடி கழி–தல் (புறம்.238: 6-7, புறம்.280:4-9), இழை களை–தல் (புறம்.224:10-11), கூந்–தல் களை–தல் (புறம்.25:10-14, 250:3-4, 262,280), இன்–னாப் ப�ொழு–தில் உண்–ணல் (புறம். 248:3-4), பச்–சைக்–கீரை உண்–ணல் (புறம். 246), பாயின்றி வதி–தல் (புறம். 246).

ஒப்–பீட்–டள – –வில் வட இந்–தி–யாவை விட வித–வைப் பெண்–களு – க்–கான மரி–யாதை என்–பது தமிழ்–நாட்–டில் அத்–தனை துயர் தரக்–கூ–டி–ய–தாக இல்லை. வெள்ளைப் புடவை அணி– கி ற செயல் மெல்ல மெல்ல விடை–பெற்–று–விட்–டதை அடுத்–த– டுத்த தலை–முறை – யி – ட– ம் காண–முடி – கி – ற – து.

கனி–ய–வும், ஒரு பரு–வம் இலை–யு–திர்க்–க–வும் அதன் பின்பு வரு–கிற பரு–வத்–தில் மீண்–டும் துளிர்த்–துத் தழைக்–கவு – ம் தாவ–ரங்–களு – க்கு இய– லு–கிற – து. ஒரு பெண் தன்–னைத் தாவ–ரத்–திற்கு இணை–யாக நினைத்–துக் க�ொள்–கி–ற–வ–ளாக இருக்–கி–றாள். பூப்–பும் கனி–வும் அவ–ளுக்–கும் நிகழ்–கிற – து. கண–வனை இழந்–துவி – ட்ட பெண்– ணுக்கு பூப்–பும் கனி–வும் மறுக்–கப்–ப–டு–கி–றது. பெண்–ணு–டைய பூப்–பும் கனி–வும் ஒரே ஒரு– மு றை என்– ப – து ம் அது– வு ம் ஒரே ஒரு ஆணுக்–காக என்–ப–தும் அவ–ளு–டைய மன– தின் ஆழத்–தில் பதி–ய–வைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. அத– ன ால் அவ– ளு – ட ைய பால்– ய த்– தி ல் த�ொடங்கி முதி–ய–வ–ளாகி இருந்–து–ப�ோ–கும் வரை– யி ல் அவள் தன்னை தன்– னு – ட ைய செயல்–க–ளி–னால் அவ–ளைச் சுற்–றி–யி–ருப்–ப– வர்–களு – க்கு தன்னை நிரூ–பித்–துக்–க�ொண்டே இருக்– கி – ற ாள். கண– வ னை இழந்– து – வி ட்ட பெண் அவ–னு–டைய நினை–வில் மட்–டுமே வாழ–வேண்–டும். தவிர, க�ோவில், குளம் என பக்தி மார்க்–கத்–தில் தன்னை ஈடு–ப–டுத்–திக்– க�ொள்ள வேண்–டும். சிலப்–ப–தி–கா–ரத்–தின் மாதவி த�ொடங்கி ஆவு–டை–யக்–காள் வரை– யில் அதற்–குப் பிற–கும் நம்–மு–டைய அன்–றா– டத்–தில் பார்க்–கிற பல ஆயி–ரக்–க–ணக்–கான பெண்–களு – ம் பக்தி மார்க்–கத்–தில் ஈடு–படு – த்–திக் க�ொண்–ட–வர்–க–ளாக இருக்–கி–றார்–கள். ஒரு பெண் கற்–பு–நெறி தவ–றா–மல் இருப்–பதை எவ்–வ–கை–யி–லும் அவ–ளு–டைய எந்–தப் பரு– வத்–திலு – ம் நிரூ–பண – ம் செய்–யவே – ண்–டிய அவ– சி–யத்–திலி – ரு – க்–கிற – ாள். கண–வனை இழந்த ஒரு பெண் அவ–ளைச் சுற்–றி–யி–ருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு மட்–டு–மன்றி அவ–ளுக்–கேக் கூட அவளை நிரூ–பித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றாள்.

(சங்கத்தமிழ் அறிவ�ோம்!)

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

இப்–ப�ோது ப�ொலி–வி–ழந்–தனை.’’ தாளிப்–புச் சுவை–யு–டைய உணவை எந்–த– நே–ர–மும் விருந்–தா–கத் தரு–கிற ஒரு வீட்–டில் தலை– வ ன் இறந்– து – வி ட்– ட – த ால் உண– வு க் கட்–டுப்–பாடு வந்–துவி – டு – கி – ற – து. தாளிப்பு மறுக்– கப்பட்டிருக்கிறது என்– ப தை உண– ர – மு – டி – கி–றது. கூந்–தல் இழந்து, வளை–யல் நீக்கி, பத்– திய உணவு வகை–கள – ான அல்–லிய – ரி – சி சமைத்– துண்–ணும் பெண்–ணிரு – க்–கும் வீட்–டில் விருந்– தும் மறுக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. இவ்–வி–த–மான பெண்–ணைத் தேடி இர–வ–லர் வரப்–ப�ோ–வ– தில்லை. அவ–ளு–டைய வாழ்வு தலை–வன் இல்–லா–மல் இருண்டு ப�ோவ–தால் அவ–ளு– டைய மனை–யும் ப�ொலி–வி–ழந்து ப�ோகி–றது. தலை–வனை இழந்–து–விட்ட பெண்–ணுக்கு அதற்–குப் பிறகு வாழ்வே இல்லை என்–ப– தா–கத்–தான் சங்–கப் பாடல்–கள் வழியாக அறி–ய–மு–டி–கி–றது. ஒரு தாவ–ரம் துளிர்த்து வளர்–கி–றது. ஒரு பரு–வம் பூக்–க–வும், ஒரு பரு–வம் காய்த்துக்

57


உங்கள் க

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

58

பராமரிப்ப

ழை–க்கா–லம் வந்–து–விட்–டாலே நம் அன்–றாட வாழ்க்கை முறை–யி–லும் நிறைய மாற்–றங்–கள் எட்–டிப் பார்க்–கும். வண்–ண–வண்–ணக் குடை–கள் மற்–றும் மழைக் கோட்–டு–ட–னும் பலர் அலை–வார்–கள். இந்த மழைக்–கா–லத்–தின் பிரச்–னை–க–ளான காய்ச்–சல், சளி மற்–றும் இரு–மல் ஏற்–ப–டா–மல் இருக்க, நாம் பல–வி–த–மான தடுப்பு முறை–க–ளைக் கையாள்–வோம். ஆனால், நம் உட–லின் பிர–தான பாக–மான கண்–கள் விஷ–யத்–தில் நாம் எந்–த–வித – –மான தடுப்பு முறை–களை மேற்–கொள்–கி–றோம்? மின்–னும் கண்–கள் எப்–போ–தும் அழ–கின் அடை–யா–ள–மா–கத் திகழ்–வ–து–டன் ஒரு–வரி – ன் தோற்–றச் சிறப்–பைக் கூட்–டுகி – ற – து மற்–றும் நமது கண்–களு – க்கு எப்–போது – மே அதி–கம – ான மற்–றும் சிறப்–பான கவ–னம் இருக்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். மழைக்–கா–லம் என்–பது, பல–வித – – மான கண் பிரச்–னை–கள் ஏற்–பட கார–ண–மாக அமை–கின்–றது. அவற்றை விரி–வா–கச் ச�ொல்–கி–றார் டாக்–டர் அமர் அகர்–வால்.


கண்களை கன்–ஜன்க்–டிவி – ட் – டிஸ், ஸ்டை, கார்–னிய – ல்

அல்–சர்ஸ் மற்–றும் கண் வறட்சி உள்–ளிட்ட பல்–வே–றான சிக்–கல்–கள் இந்–தக் கால–கட்–டத்– தில் உண்–டா–கின்–றன. நாம் மிக–வும் விரும்–பும் மழைக்காலம், நமது கண்–களு – க்கு நாம் அறி– யா–மல் சில கெடு–தல்–களை செய்–துவி – ட்–டுப் போய்–விடு – கி – ற – து தெரி–யுமா? டியர் ஃபில்ம் எனப்–படு – ம் கண்–ணின் இயற்–கைய – ான கவ–ச– மாய் இருக்–கக்–கூ–டிய ஒன்றை மழைக்–கா– லம் நீக்–கி–வி–டு–கி–றது. இத–னால், கண்–க–ளுக்– கான இயற்– கை ப் பாது– க ாப்பு வளை– ய ம்

நீக்– க ப்– ப ட்டு, பல– வி – த – ம ான தொற்– று – க ள் மற்–றும் கண் எரிச்–சல் தோன்ற வழி–வகை ஏற்–படு – கி – ற – து. கண்–க–ளின் ஆரோக்–கி–யத்தை மழைக்– கா–லத்–தின்–போது கவ–னம – ாக பரா–மரி – த்–துக்– கொள்–வத – ற்–கான சில முன்–னெச்–சரி – க்கை தடுப்பு முறை–கள்:  சுகாதாரமே அனைத்திற்குமான திறவு– கோல். உங்– க ள் கைகளை அடிக்கடி கழுவி சுத்– த ம் செய்யுங்கள். அழுக்கான கைகளை கண்களுக்–குக் கொண்டு செல்வதை

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

்பது எப்படி?

59


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

60

கண்–ணாடி அணிந்–து–கொள்ள வேண்–டும் கட்–டா–யம் தவிர்க்க வேண்–டும். என்–பதே. ஏனெ–னில் அப்–போ–துத – ான், சூரிய  மழைக்–கா–லத்–தில், நாம் எதேச்–சைய – ாக வெப்–பத்–தின் பாதிப்–பிலி – ரு – ந்து உங்–களு – டை – ய மழை–யில் நனை–யும்–போது, கண்மை போன்ற கண்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு, கண்களில் அரி–தா–ரங்–கள் மழை–யில் நனைந்து கரைந்து, நம் கண்–களு – க்–குள் சென்–றுவி – ட வாய்ப்புண்டு. ஏற்–படு – ம் வலி–யைக் குறைக்க முடி–யும். அந்–தச் சம–யத்–தில் நமது கண்–களி – ல் தொற்–று– இந்த கன்–ஜன்க்–டி–விட்–டிஸ் தொற்று, கள் ஏற்–படு – ம். எனவே, அரி–தா–ரத்தை நன்–றாக பொது–வாக, ஃபிசி–கல் டச் முறை–யிலேயே – சுத்–தம் செய்–துவி – ட்டு, கண் இமை மற்–றும் பர–வுகி – ற – து. அதா–வது, கையால் தொடு–தல், அதைச் சுற்–றிய – ப் பகு–திக – ளை தேவை–யான ஒரே துண்டை பயன்–படு – த்–துத – ல் மற்–றும் இதர அள–வில் முறை–யாக சுத்–தம் செய்ய வேண்– தொடு–தல் அம்–சங்–களி – ன் மூல–மா–க பர–வுகி – ற – து. டும். இல்–லை–யெ–னில், நீரில் பாதிப்–ப–டை– எனவே, உங்–களி – ன் துண்டு உள்–ளிட்ட இதர யாத வாட்–டர் ப்ரூஃப் அலங்–கா–ரத்–தில் நாம் தொடு– பொ–ருட்–கள – ை பகிர்–வதை தவிர்க்–க– ஈடு–பட – ல – ாம். வும். பாதிக்–கப்–பட்ட கண்–களு – க்கு சொட்டு  நீங்–கள் கண்–களை ஒப்–பனை செய்ய பயன்– மருந்தை ஊற்–றிய பிறகு, மறக்–கா–மல் உங்–க– ளு–டைய கைகளை கழு–விக் கொள்–ளவு – ம். ப–டுத்–தும் பிரெஷ்ஷை பிற–ர�ோடு பகிர்ந்து ஐ ஸ்டை என்–பது மற்–றொரு பொது–வான கொள்–வதை தவிர்க்–கவு – ம். கண் தொற்–றா–கும். இது–வும் மழை–க்கால – த்–தில் உங்–களு – டை – ய முக்–குக்–கண்–ணா–டியை, மழை– பர–வக்–கூடி – ய தொற்று வகை–யைச் சேர்ந்–தது. யில் வெளியே செல்–லும்–போது சுத்–தம் செய்–ய– இதன்–மூல – ம் கண் மடல் குவி–வுப் பகு–தியி – ல் வும். கான்–டாக்ட் லென்ஸ் பயன்–ப–டுத்–து– வலி ஏற்–ப–டும். இதற்கு நாம் வீட்–டி–லேயே வோர் எப்–போ–தும் மிகுந்த எச்–சரி – க்–கையு – டன் மேற்–கொள்–ளக்–கூ–டிய ஓர் எளிய மற்–றும் இருத்–தல் வேண்–டும். ஏனெ–னில், மழைக்– உட–னடி பலன்– க�ொண்ட சிகிச்–சை–முறை கா–லத்–தின்–போது, கான்–டாக்ட் லென்ஸ் மூலம் என்–னவெ – னி – ல், வெது–வெது – ப்–பான தண்–ணீர் கண் தொற்று ஏற்–படு – வ – த – ற்–கான வாய்ப்பு–கள், மற்–றும் துணி–யைக் கொண்டு கண்–களை மற்ற நேரங்–க–ளை–விட மிக அதி–கம். கண்– சுத்தம் செய்–வதே. இந்த வகைத் தொற்–றுக்கு கள் சிவந்–து– போ–தல் உள்–ளிட்ட தொற்று– கண் மருத்–து–வர்–கள், பொது–வாக ஆன்–டி– கள் ஏற்–பட்–டால், கான்–டாக்ட் லென்ஸ் பயன்–படு – த்–துவ – தை உட–னடி – ய – ாக தவிர்க்–க– ப–யோடிக் சொட்டு மருந்–து–கள் அல்–லது வும். கான்–டாக்ட் லென்ஸ்–களை வைத்–திரு – க்– ஆய்ன்–மென்ட்டு–களை பரிந்–துரை – க்–கிற – ார்–கள். கும் சிறு– பெட்–டியை எப்–போ–தும் சுத்–தம – ாக நாம் வெளி–யில் பய–ணம் செய்–யும்–போது வைத்–திரு – ப்–பது முக்–கிய – ம். அந்த சிறு–பெட்–டி– கண்–ணாடி அணி–வது ஒரு சிறந்த முன்–னெச்– யையோ அல்–லது கான்–டாக்ட் லென்–சையோ ச–ரிக்கை நட–வ–டிக்கை. இதன்–மூ–லம் கண்– ணுக்கு சேதம் ஏற்–ப–டு–வ–தையோ அல்–லது பிற–ரிட – ம் பகிர்ந்து கொள்–ளுத – ல் கூடாது. வேறு ஏதே–னும் வெளிக் கிருமி கண்–ணில் கன்– ஜ ன்க்– டி – வி ட்– டி ஸ் என்– ப து, பருவ நுழைந்து அதன்–மூல – ம் வேறு பிரச்–னைக – ள் ம–ழைக்–கா–லங்–களி – ல் சாதா–ரண – ம – ாக பரவக்– நிகழ்–வதையே – ா தடுத்–துவி – ட – ல – ாம். கூ– டி ய ஒரு கண் தொற்– ற ா– கு ம். கண்– க ள் மழை, நாம் வாழும் பகு–தி–க–ளில் ஆங்– சிவந்–து –போ–தல் மற்–றும் கண் மடல்–கள் காங்கே புதிய சிறு நீர்–நிலை – க – ளை உரு–வாக்–கும். ஒன்– று க்– க ொன்று ஒட்– டி க் கொள்– ளு – த ல் அது–போன்ற குட்–டைக – ள் விளை–யாட்–டுக்கு போன்–றவை இதன் பொது–வான அறி–குறி – – க – ளி – ல் பல உகந்–தது என்–றா–லும் அந்த நீர்–நிலை க – ள – ா–கும். இந்த கன்–ஜன்க்–டிவி – ட்–டிஸ் என்ற தேவை–யற்ற பாக்–டீரி – ய – ாக்–கள் நிறைந்–திரு – க்–கும் தொற்று உங்–க–ளுக்கு ஏற்–பட்–டுள்–ளது என என்–பதை கவ–னத்–தில் கொள்ள வேண்–டும். நீங்–கள் கரு–தி–னால், நீங்–கள் உட–ன–டி–யாக எனவே, குழந்–தைக – ளை நீர்–நிலை – க – ளி – லி – ரு – ந்து – ாக, உங்–கள் முன்–னெச்–சரி – க்கை நட–வடி – க்–கைய தள்–ளியே வைத்–திரு – த்–தல் நலம். விளை– கண்–களை சுகா–தா–ரம – ான முறை–யில் யாட அனு–மதி – க்க வேண்–டாம். மேலும், நீரால் கழுவி, ஒரு குளிர்ந்த துணி–யால் பொது–வாக பெரு–ந–க–ரங்–க–ளில் இருக்– அதைத் துடைக்–கவு – ம். அதற்–கடு – த்து நீங்– கும் அல்–லது இன்–னபி – ற நீச்–சல் குளங்– கள் செய்ய வேண்–டி–யது, ஒரு நல்ல – த்த வேண்–டாம். அதன்– களை பயன்–படு கண் மருத்–துவ – ரை அணு–குவ – தே. இந்த வகைத் தொற்று ஏற்–பட்–டுள்–ளவ – ர்–கள் மூ–லமு – ம், கண் தொற்–றுக – ள் ஏற்–படு – வ – த – ற்– முக்–கி–ய–மாக செய்ய வேண்–டிய ஒரு கான வாய்ப்–புக – ள் அதி–கம். விஷ–யம் என்–ன–வெ–னில், வெளி–யில் டாக்டர் த�ொகுப்பு: தேவி ம�ோகன் செல்–லும்–போது கட்–டா–யம் கருப்–புக் அமர் அகர்வால்


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

கா–லம் அடுப்–படி தேடும் பூனைக்–குட்டி ப�ோல இத–மான வெப்–பம் தேடி ஓட ‘ஜில்’வைக்–மழைக்– கும். ஒவ்–வாமை படுத்தி எடுக்–கும். ெகாஞ்–சம் மழை–யில் நனைந்து விட்–டா–லும்

ஜல–த�ோ–ஷம் ப�ோட்–டுத் தாக்–கும். தும்–மல், த�ொண்–டை–யில் ந�ோய்த்–த�ொற்று, காய்ச்–சல் என அடுக்–க–டுக்–காக எத்–தனை துன்–பங்–கள்! இப்–படி எந்த வில்–ல–னும் உட–லில் நுழைய முடி–யாத அள–வுக்கு ‘ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி’– யை கவ–சம – ாக மாற்–றல – ாம் என்–கின்–றன – ர் உணவு ஆல�ோ–சக – ர்–கள்.

61


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

62

திட்–டங்–கள – ைப் பார்ப்–ப�ோம். மழைக்–கால ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை அள்–ளித் தரும் உணவுகள் குறித்து உணவு ஆல�ோ– ச – க ர் உண–வுக – ள் உட்–க�ொண்–டால் ஜில் மழை–யில் – ல், சங்–கீதா கூறு–கையி ச�ொட்–டச் ச�ொட்ட நனைந்–தா–லும் குட்–டித் ‘‘அடர் பச்சை நிற காய்–கறி – க – ள் மற்–றும் தும்–மல் கூட எட்–டிப் பார்க்–காது. அதற்கு ஆரஞ்சு நிற பழ–வ–கை–க–ளின் காத–லி–யாக சில விஷ–யங்–களி – ல் கவ–னம் செலுத்–தினா – ல் மாறுங்–கள். முட்–டைக்–க�ோஸ், காலிஃ–பிள – வ – ர், ப�ோதும். மழைக்– க ா– ல ம் முடி– யு ம் வரை – து ந�ோய் கேரட், பீட்–ரூட் ஆகி–யவை உங்–கள ஐஸ்க்–ரீமை பார்த்–தவு – ட – ன் பர–பர – க்–கும் நாக்– எதிர்ப்பு சக்–தியி – ன் ரேட்–டிங்கை ஏற்–றுகி – ற – து. கின் சுவை முடிச்–சுக – ளை அமைதி காக்–கச் பீட்–ரூட்டை எந்த வகை–யிலு – ம் சேர்க்–கல – ாம். ச�ொல்–லுங்–கள். நாக்–கில் பட்–டவு – ட – ன் கரை– ப�ோலாட் பி 6, மெக்–னீசியம், ப�ொட்–டா–சிய – ம், யும் சாக்–லெட் உள்–ளிட்ட உங்–கள் மனதை அயர்ன், விட்–டமி – ன் சி, பைபர், வாட்–டர் மயக்–கும் இனிப்–புக்–கெல்–லாம் ேநா என்ட்ரி என சக–லமு – ம் சங்–கமி – க்–கும் அடர் வய–லட் ப�ோடுங்–கள். ஆச்–சரி – யமே – பீட்–ரூட். பச்–சைப் பட்–டாணி, ஃ ப் ரி ட் – ஜி ல் வை த் து ப ா து – க ாத்த கருப்பு பீன்ஸ் உள்–ளிட்ட பீன்ஸ் வகை–கள், உண– வு – க ள், ர�ோட்– ட�ோ – ர க் கடை– க – ளி ல் க�ொட்ைட உள்ள க�ொய்யா, ஆப்– பி ள், வண்–ணங்–களா – ல், வாச–னை–யால் இழுக்–கும் பேரீச்சை, கருப்பு திராட்சை, நெல்–லிக்–காய் உங்–க–ளுக்–குப் பிடித்–த–மான உண–வு–க–ளும் ஆகி–யவை – யு – ம் உண–வில் கட்–டா–யம் சேர்க்க மழைக்– க ா– ல த்– தி ல் வேண்– ட வே வேண்– வேண்–டியவை – . டாம். பாது–காப்–பற்ற தண்–ணீர், சுத்–தம – ாக எவ்–வ–ளவு சத்–தான உண–வை–யும் கழு–வாத பண்–டங்–கள் என மழைக்–கால உண்–ணும்–ப�ோது அந்த சத்–துக்–களை ந�ோய்–களை அள்ளி வந்து உங்–களை உடல் உறிஞ்ச வைட்–டமி – ன் ‘சி’ சத்து அவஸ்–தைக – ளா – ல் ஆர்ப்–பரி – க்க வைக்–கும் ேதவைப்–படு – கி – ற – து. ஆரஞ்சு நிற பழ வகை– அத்–தனை விஷ–யங்–க–ளுக்–கும் ‘தடா’ க–ளை–யும் உண–வ�ோடு சேர்ப்–பது முழு ப�ோட்–டாச்சா! சத்–துக்–கள – ை–யும் உடல் உட்–கிர – கி – த்–துக் ஒரு வழி– யா க ந�ோய் நுழை– யு ம் க�ொள்ள உத–வும். வாரத்–துக்கு ஒரு முறை அனைத்து வழி– க – ள ை– யு ம் கண்– டு – பி – உண–வில் மீன் அவ–சிய – ம் சேர்க்–கல – ாம். டித்து அடைத்து விட்–ட�ோம். அடுத்து குழந்–தைக – ள் மற்–றும் வய–தா–னவ – ர்–களை உள்–ளி–ருந்து உட–லில் நாம் எதிர்ப்பு மழைக்–கால ந�ோய்–கள் எளி–தில் தாக்–கும். சங்–கீதா சக்–தியை அதி–கரி – ப்–பத – ற்–கான உண–வுத்


ரத்த அணுக்–களே ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–திக்கு கார–ணம – ாக உள்–ளன. இந்த ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியே பல–வகை ந�ோய்–க–ளி–டம் இருந்து உங்–களை பாது–காக்–கிற – து. குழந்– தை – க – ளு க்கு உண– வி ல் ப�ோதிய சத்துக்கள் கிடைக்க சிறுதானிய சப்– பாத்தி க�ொடுக்–க–லாம். வேர்க்கடலையை உண–வில் சேர்த்–துக் க�ொள்–வது தேவை–யான ஆக்–சிஜ – னை உடல் உட்ெ–காள்ள உத–வுகி – ற – து. உண–வ�ோடு தேன் சேர்ப்–பத – ன் மூலம் ஜீரண சக்தி அதி–க–ரிப்–ப–து–டன் ஆர�ோக்–கி–யத்–தை– யும் மேம்–படு – த்–தும். ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை அதி– க – ரி ப்– ப – தி ல் தேனுக்கு மிக முக்– கி ய பங்–குண்டு. குளிர்–கால மலச்–சிக்–கல் ஏற்–ப– டாமல் தடுக்க பாதாம் பருப்பை சேர்த்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். குளிர்–கா–லத்–தில் வெப்–பம் தரும் உணவு இஞ்சி. இஞ்சி டீ உட–லில் உள்ள கொழுப்பு அமி– ல ங்– க ளை ஜீர– ணி க்க உத– வு – கி – ற து. இரவு தூங்–கு–வ–தற்கு முன்பு பசும்–பா–லில் மஞ்–சள் தூள், மிள–குத்–தூள், பனங்–கற்–கண்டு சேர்த்து சாப்–பிடு – வ – து – ம் உட–லுக்கு நல்–லது. ஜல– த�ோ–ஷம் ப�ோன்ற ந�ோய்–களு – க்–கான வாய்ப்– பு–கள – ைக் குறைக்–கும்,’’ என்–கிறா – ர் சங்–கீதா. இப்–ப–டிப் பார்த்–துப் பார்த்து சாப்–பிட்– டால் மழைக்–கா–ல–மும், மயக்–கும் குளி–ரும் இனிக்–கா–மல் ப�ோகுமா?

- யாழ் தேவி

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

க�ொதிக்க வைத்து ஆற வைத்த தண்–ணீர் மட்–டுமே பயன்–படு – த்த வேண்–டும். சூடான உணவை தயா–ரித்த உடன் உட்–க�ொள்–ள– லாம். ஆறிப்–ப�ோன பழைய உண–வு–க–ளை தவிர்க்–கல – ாம். எளி– தி ல் ஜீர– ண ம் ஆகும்படியான உண– வு – க ள் எடுத்– து க் க �ொள்– ள – ல ாம். பருப்பு வகை–கள், ஆவி–யில் வேக வைக்–கும் உணவு வகை–களு – ம் இந்–தக் காலத்–துக்கு ஏற்– றது. உண–வில் காரம் மற்–றும் க�ொழுப்பை – ைத் தடுக்– குறைப்–பது செரி–மான பிரச்–னை–கள கும். மழைக்–கா–லத்–தில் அடிக்–கடி டீ அல்–லது காபி குடிக்–கத் த�ோன்–றும். இவற்றை அள– வுக்கு அதி–கம – ாக குடிப்–பது ம�ோச–மான பின் விளை–வுக – ளை ஏற்–படு – த்–தும். மூலிகை சூப், ரசம், கிரீன் டீ குடித்து தாகம் தீர்க்–கல – ாம். தானி–யக்–கஞ்–சியு – ம் உட–லுக்கு வலு சேர்க்–கும். மழைக்–கா–லத்–தில் தண்–ணீர் குடிக்க த�ோன்– றாது. இருப்–பினு – ம் குறைந்–தப – ட்–சம் இரண்டு லிட்–டர் தண்–ணீர் ஒரு நாளைக்கு அவ–சிய – ம். ஒமேகா 3 க�ொழுப்பு அமி–லம் குளிர்– கா–லத்–துக்கு மிக அவ–சிய – ம். இது உட–லுக்கு அதி–கள – வு ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை அளிக்–கி– றது. மீனில் அதி–கள – வி – ல் ஒமேகா 3 க�ொழுப்பு அமி–லம் உள்–ளது. தேவை–யான அளவு மீன் வகை–கள் எடுத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். மீன்–களி – ல் ஜிங்க் அதி–கள – வி – ல் உள்–ளது. இது உட–லில் உள்ள வெள்ளை ரத்த அணுக்–களி – ன் செயல் திறனை அதி–கரி – க்–கச் செய்–கிற – து. வெள்ளை

63


தேவை மைக்ரோ பி ரேக்

சுஜாதா

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

64


பெ

ண்–கள் அதி–காலை எழுந்து வாசல் தெளித்–தல், ேகால–மி–டு–தல், கிணற்–றில் தண்–ணீர் எடுத்–தல், உர–லில் அரிசி தீட்–டு–தல், புடைத்–தல், சமைத்–தல், பாத்–தி–ரம் கழு–வு–தல், துணி துவைத்–தல் என வீட்டு வேலை–க–ளையே விதம் வித–மா–கச் செய்–த–னர். இயந்–திர ஆதிக்–கம் இன்று அனைத்–தை–யும் தலை–கீ–ழாக மாற்–றி–விட்–டது. பெண்–கள் விவ–சாய நிலங்–க–ளி–லும் பல வித வேலை–க–ளைப் பார்த்–த–னர். அந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் வேலைச் சூழலே ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்–கான உடற்–ப–யிற்–சி–யாக இருந்–தது. இன்–றைய வீட்டு வேலை, த�ொழில் நிறு–வ–னங்–க–ளி–லும் இயந்–தி–ரங்– க–ளின் ஆதிக்–கம் பெண்–க–ளை–யும் ஒரே மாதி–ரி–யான இயக்–கத்–தில் தள்–ளி–யுள்–ளது. உதா– ர – ண – ம ாக தையல் மெஷி– னி ல் த�ொடர்ந்து தைக்–கும் பெண்–கள் கால்–களை அதி–கம் பயன்–படு – த்–துகி – ன்–றன – ர். குறிப்–பிட்ட நேரத்–தில் வேலையை முடிக்க வேண்–டும் என்–பத – ற்–காக மெஷினை விட்டு இறங்–கா–மல் பல மணி நேரம் த�ொடர்–கின்–ற–னர். கடு–மை– யான வேலைக்கு இடை–யி–லும் ஆண்–கள் – து ரிலாக்ஸ் செய்து க�ொள்–வ– அவ்–வப்–ப�ொழு தைப் பார்க்–கல – ாம். பெண்–கள் வேலை–யில் காட்–டும் தீவி–ரமே அதி–க–மாக இருக்–கும். பெண்–கள் ஆண்–டுக்–கண – க்–கில் இது–ப�ோல் வேலை பார்ப்–பது அவர்–க–ளுக்கு பல்–வேறு உடல் உபா– த ை– க ளை ஏற்– ப – டு த்– து – கி – ற து. வேலைக்–குச் செல்–லும் பெண்–க–ளில் பலர் முது–குவ – லி, இடுப்பு வலி மற்–றும் கை கால்– க–ளில் வலி என புலம்–பு–வ–துண்டு. வலியை சகித்–துக் க�ொண்டு அதே வேலை–க–ளைத் த�ொடர்–கின்–ற–னர். இதை துவக்–கத்–தி–லேயே சரி செய்ய முயற்– சி க்– க ா– ம ல் விடு– வ – த ால் கடு–மை–யான உடல் நலக்–கு–றை–பா–டு–களை சந்திக்க நேரும் என்– கி – ற ார் மனி– த – வள அதி–காரி சுஜாதா. இதற்– க ான தீர்– வு – க ளை எர்– க�ோ – ன�ோ – மிக்ஸ் என்ற தலைப்–பில் முன்–வைக்–கி–றார் சுஜாதா. ‘‘நம்–மி ல் பலர் கை, கால் வலி, முது–குப்–பி–டிப்பு, மூட்டு வலி, கணுக்–கா–லில் வலி, மூட்டு இணைப்–பு–க–ளில் வலி என பல– வி–தம – ான வலி–கள – ால் அவ–திப்–படு – கி – ன்–றன – ர். வேலைக்–குச் செல்–லும் கண–வன் இது ப�ோல் வலி–க–ளு–டன் வீடு திரும்–பி–னால் மனைவி சுடு–தண்–ணீர் ஒத்–த–டம், வலி நிவா–ர–ணி–யல் மசாஜ் செய்–தும் வலி–யைக் குறைக்க உத–வு– கி–றார். பெண்–ணுக்கு இது ப�ோன்ற உத–வி– கள் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை. இவற்–றால் அன்–றைய வலி மட்–டுமே தீரும். அடுத்த நாளும் அவஸ்தை த�ொட–ரும். இந்த வலி–யின் கார–ணத்தை தெரிந்து ெகாண்டு தீர்வு காண யாரும் முயற்–சிப்–ப– தில்லை. சிறிய வலியே வளர்ந்து தீரா வியா– தி–யாக உட–லில் தங்–கி–வி–டும். இதைப்–பற்–றிய ஆய்வை மருத்–து–வர்–கள் குழு ஒன்று 18ம் நூற்–றாண்–டி–லேயே செய்–துள்–ள–னர். அந்த ஆய்–வின் முடிவு பல அதிர்ச்–சித் தக–வல்– களை அளித்– து ள்– ள து. த�ொடர்ந்து ஒரே

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

பி ரி ன் டி ங் கி ல் பி சி ய ா க இயங்–கும் அச்சு இந்–தி–ரம், நூற்– பா– ல ை– யி ல் இமைக்க மறந்து இ ய ங் கு ம் இ ய ந் தி ர ங்க ள் என இயக்கம் சார்ந்து ஒரே வகை ய ா ன ப ணி யி ல் ஈ டு ப–டுத்–தப்–படு – ம் இயந்–திர – ங்–களி – ல் குறிப்பிட்ட கால– க ட்– ட த்– தி ல் தேய்–மா–னம் ஏற்–ப–டும். அதை அவ்–வப்–ப�ொழு – து கவ–னித்து சரி – மே செய்–யா–விட்–டால் இயந்–திர பழு–தா–க–வும் வாய்ப்–புண்டு. பேசும், சிரிக்–கும், சிந்–திக்–கும் மனித இயந்– தி – ர ம் அதற்– கு ம் மேல். இல்– ல ையா? வேலை– யைக் கூட அது ரசித்தே செய்– யும். உடல் உறுப்– பு – க – ள�ோ டு சிந்–தனை – யு – ம் இணைந்–தல்–லவா – து? ஒரே மாதி– வேலை பார்க்–கிற ரி–யான வேலை–யாக இருப்–பி– னும் க�ொஞ்–சம் படைப்–பாற்–றல் சேர்த்து தனது தனித்–தன்–மையை உணர்த்த முயற்–சிக்–கி–றது. ஒரே மாதி–ரி–யாக வேலை பார்ப்–பது நாள–டை–வில் பல்–வேறு உடல் உபா– த ை– க – ளு க்கு கார– ண ம் ஆகி–றது. பஞ்–சாலை, ஏற்–றும – தி ஆயத்த ஆடை நிறு–வ–னங்–கள் உள்–பட பல்– வ ேறு த�ொழில் சூழ– லி ல் இயந்–திர – ங்–கள�ோடு பெண்–களு – ம் பணி–களி – ல் ஈடு–படு – த்–தப்–படு – கி – ன்– ற–னர். ெபண்–கள – ைப் ப�ொறுத்–த– வரை அவர்–கள் செய்–வது எந்த வேலை–யாக இருந்–தா–லும் மற்–ற– வர்–களை விட தான் ஒரு படி உசத்தி என்று உணர வைக்க கடு– மை – ய ாக உழைப்– ப – தி – லு ம் கவ– ன ம் செலுத்– து – கி ன்– ற – ன ர். அதி–கம் சம்–பா–திக்க வேண்–டும் என்ற உந்– து – த – லு ம், குடும்– ப த் தேவை–க–ளும் அவர்–களை ஓய்– வின்றி வேலை வேலை–யென இயக்–கு–கி–றது.

65


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

66

மாதி–ரி–யான உடலை வைத்–துக்–க�ொண்டு அதிக மணி நேரங்– க ள் வேலை செய்– வ – தால் MSD அதா– வ து Muskelo Skeletel Disorder எனும் ந�ோய்க்கு ஆளா–கின்–ற–னர் என்– ப தை கண்டு– பி – டி த்– த – ன ர். கடந்த 20 ஆண்டு த�ொடர் ஆராய்ச்–சிக – ளு – ம் தெள்–ளத் தெளி–வாக RSI(Repetitive Stress Injury), RMI (Repetitive Motion Illness) ஆகியவற்றுக்கும் MSD க்கும் நேரடி த�ொடர்பு இருப்–பதை உறுதி செய்–கின்–றன. நம் டேட்டா என்ட்ரி ஆப–ரேட்–டர்–கள் இதற்கு மிகச்–சி–றந்த உதா–ர–ணம். சாதா–ர–ண– மாக ஒரு–வர் ஒரு நாளைக்கு 5 ஆயி–ரம் முதல் 2 லட்–சம் கீஸ்ட்ரோக்ைஸ மட்–டுமே செய்ய முடி–யும். இந்த கீ ஸ்ட்–ர�ோக்ஸை மீறி ஒரு–வர் வேலை–யில் ஈடு–படு – ம் ப�ோது RMI யால் தாக்– கப்–ப–டு–கின்–ற–னர். அப்–ப–டித் தாக்–கப்–பட்ட ஒரு–வர் நாள–டை–வில் MSD ந�ோய்க்கு ஆளா– கின்–ற–னர். இந்த MSD எப்–படி தாக்–கு–கி–றது? அதன் ரிஸ்க் ஃபேக்–டர்–கள – ைப் பார்ப்–ப�ோம். MSD என்–பது தசை–க–ளி–லும், தசை நாண்– க–ளி–லும், தசை நார்–க–ளில், நரம்–பு–க–ளி–லும் மென்–மை–யான திசுக்–க–ளி–லும், ரத்–த–நா–ளங்– க–ளில், மூட்–டு–க–ளில் மற்–றும் குருத்–தெ–லும்– பு–க–ளில் ஏற்–ப–டும் ஒரு வகை–யான க்ரோ– னிக் டிஸ்– ஆ ர்– ட ர். இது பல– வ – கை – ய ான ரிஸ்க் ஃபேக்–டர்–கள – ால் உரு–வாக்–கம் பெற்று தீவி–ரம் அடை–யும். ஒரே மாதி–ரி–யான இயக்– கம�ோ, வழக்–கத்–திற்கு மாறான வேலை–களை த�ொடர்ந்து இயல்–புக்கு மீறி செய்–வத�ோ, ஆக்–வேர்ட் ப�ொசி–ஷன் என்று ச�ொல்–லப்– ப–டும் விவ–கா–ர–மான ப�ோஸ்–க–ளில் உடலை நீண்ட நேரம் வைத்–தி–ருப்–பது ப�ோன்–றவை ரிஸ்க் ஃபேக்–டர்–கள் ஆகும். MSDயால் பாதிக்– க ப்– பட் – ட – வ ர்– க – ளு க்கு கைகள், மணிக்–கட்டு, முன் கைகள், விரல்– கள், கை முட்டி, த�ோள் பட்–டைக – ள், கழுத்து மற்–றும் முது–குப் பகு–தி–க–ளில் சிறிய த�ொந்–த– ரவு க�ொடுப்–பது ப�ோன்ற வலி–கள் அல்–லது வீக்–கம�ோ இருக்–க–லாம். ஒரு சிலர் அவ்–வப்– ப�ொ–ழுது தங்–கள – து உடல் பாகங்–களை அழுந்– தப் பிடித்து விட்–டுக்–க�ொள்–வத�ோ அல்–லது கை கால்–களை அவ்–வப்–ப�ொ–ழுது உத–றிக் க�ொண்டோ அல்–லது ஆட்–டிக் க�ொண்டோ இருப்–பத – ைப் பார்க்–கல – ாம். இவ்–வாறு அடிக்– கடி செய்– வ தை MSDயின் அறி– கு – றி – ய ா– க ப் பார்க்–க–லாம். வேலை–யின் இடையே இது ப�ோல் அடிக்– கடி செய்–ப–வர்–கள் உட–ன–டி–யாக மருத்–து– வரை அணு–குவ – து அவ–சிய – ம். சரி, MSDக்கும் எர்– க�ோ – ன�ோ – மி க்– ஸி ற்– கு – ம ான த�ொடர்பு

என்–னவெ – ன்று பார்ப்–ப�ோம். வேலை– யி ன் இடையே எர்– க�ோ – ன�ோ – மிக்ஸ் பயிற்–சியி – ல் அவ்–வப்–ப�ொழு – து நம்மை ஈடு–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டால் MSDயில் இருந்து தப்–பிக்–கல – ாம். த�ொடர்ந்து ஒரே மாதி–ரிய – ான வேலை–யில் ஈடு–ப–டு–ப–வர்–கள் த�ொடக்–கக் காலத்– தி ல் இருந்தே சின்– ன – த ாக ஆசு– வ ா– சப்–படு – த்–திக்–க�ொள்–ளல – ாம். இதை மைக்ரோ – ள் என்று ச�ொல்–லல – ாம். ஒரு மணி பிரேக்–குக நேரத்–துக்கு ஒரு முறை 20 செகண்–டு–கள் இந்த மைக்ரோ பிரேக் அவ–சி–யம் ஆகி–றது. மைக்ரோ பிரேக்–கின் ப�ோது கைகளை மட்– டுமே பயன்–ப–டுத்தி வேலை செய்–ப–வர்–கள் 20 செகண்ட் பயிற்சி எடுக்–கல – ாம். கையில் வழக்–க–மாக செய்–யும் வேலைக்கு எதி–ரான செயலை செய்ய வேண்–டும். இதன் மூலம் குறிப்–பிட்ட இடம் ரிலாக்ஸ் ஆகும். நம் உட– லி ல் கழுத்து, கை, கால் என அனைத்து இடங்–களு – ம் 90 டிகி–ரியி – ல் வளைப்– பது ப�ோல் அமைக்– க ப்– பட் – டு ள்– ள து. நம் உடல் அமைப்பு நிற்–கும்–ப�ோ–தும், அம–ரும்– ப�ோ–தும் 90 டிகி–ரி–யில் உள்–ளது. அமர்ந்து வேலை செய்– யு ம்– ப�ோ – து ம் 90 டிகி– ரி யை பின்–பற்ற வேண்–டும். எடையை தூக்–கும் ப�ோதும் கீழே அமர்ந்து எடை–யைத் தூக்க வேண்–டும். வேலை–களி – ன் ப�ோது உடலை சரி– யான க�ோணங்–க–ளில் பயன்–ப–டுத்த வேண்– டும். அஷ்–ட–க�ோ–ணல்–களே அவஸ்–தைக்கு கார–ணம் ஆகின்–றன. மைக்ரோ பிரேக் எடுக்–கும்–ப�ோது சம்–பந்– தப்–பட்ட இடத்–தில் உள்ள ஜவ்வு ரிலாக்ஸ் ஆகி– ற து. மைக்ரோ பிரேக் எடுக்– க ா– ம ல் வேலை பார்ப்–ப–தால் தசை இறு–கு–கி–றது. இதுவே வலி–யா–கத் துவங்கி வியா–தி–யாக பரி–ண–மிக்–கி–றது. ஒரே இடத்–தில் அமர்ந்து வேலை பார்ப்–ப–வர்–கள் ஒரு மணி நேரத்– துக்கு ஒரு முறை சிறிய நடைப்–ப–யிற்சி மேற்– க�ொள்–ள–லாம். ரிலாக்ஸ் செய்து க�ொள்ள 20 விநா–டி–கள் ஒதுக்–கி–னாலே ப�ோதும். நம் உடலை எந்த வித பிரச்– னை – யு ம் இன்றி கட்–டுக்–க�ோப்–பாக வைத்–தி–ருப்–பது அவ– சி – ய ம். ஒரே மாதி– ரி – ய ான நிலை– யி ல் உடலை வைத்–துக்–க�ொள்–ளா–மல் அவ்–வப்– ப�ொ–ழுது மாற்–றிக் க�ொள்–ளல – ாம். நாம் சார்ந்– தி–ரு க்–கும் இடத்–தி ன் தன்– மையை மாற்றி அமைத்– து க் க�ொள்– வ து, நம் வேலையை சார்ந்த இடத்ைத சீரான முறை–யில் அமைத்– துக் க�ொள்–வது ஆகி–யவற்றை – பின்–பற்றி இது ப�ோன்ற குர�ோ–னிக் டிஸ்–ஆர்–ட–ரில் இருந்து தப்–பிக்–கல – ாம்–’’ என்–கி–றார் சுஜாதா. த�ொகுப்பு: யாழ் தேவி


ஓர எசசரிககை! த

ஆயத்த ஆடை தயா–ரிப்–ப–வர்–க–ளுக்கு ஒரு வேண்–டு–க�ோள்!

ற்–கா–லத்–தில் ஆடை தயா–ரிப்–ப–வர்–கள் கண்– ண ை– யு ம் கருத்– தை – யு ம் கவ– ரு – வ – தற்–காக பிளாஸ்–டிக் பட்–டன், கண்–ணாடி ப�ோன்–றவ – ற்றை குழந்–தைக – ளி – ன் ஆடை–யில் வைத்து தைக்–கின்–ற–னர். அதில் தைய–லும் சரி– ய ாக ப�ோடு– வ – தி ல்லை. குழந்– தையே இரண்டு முறை இழுத்–தவு – ட – ன் கையில் வந்து விடு–கிற – து. பேசக்–கூட தெரி–யாத அந்த குழந்– தை–கள் வாயில் ப�ோட்–டுக் க�ொள்–கின்–றன. அது குழந்–தை–க–ளின் உயி–ருக்கே எம–னாகி விடு–கிற – து. அது உண–வுக் குழாய் பாதை–யில் மாட்–டிக் க�ொண்–டால் குழந்–தைக்கு மிக–வும் சிர–மம். வயிற்–றுக்–குள் சென்று விட்–டால�ோ அது கழிவுப் ப�ொரு–ளாக வெளி–யில் வரும்– வரை பெற்–றவ – ர்–களு – க்–கும், மற்–றவ – ர்–களு – க்–கும் மன உளைச்–சல்தான். இந்த சிறிய பட்–டன்

எவ்–வ–ளவு மன–உளை – ச்–சலை உண்–டாக்–கு–கி– றது. ஆடை தயா–ரிப்–ப–வர்–க–ளும் வேண்–டு– மென்றே செய்–வ–தில்–லை–தான். அத–னால் ஆடை தயா–ரிப்–ப–வர்–கள் இதை கருத்–தில் க�ொண்டு கவ–ன–மாக இருக்க வேண்–டும். மேலும் தாய்– ம ார்– க – ளு ம் அவ்– வி – த – ம ான ஆடை–களை குழந்–தைக்கு வாங்–கு–வ–தைத் தவிர்க்க வேண்– டு ம். குழந்– தை – க – ள�ோ டு அதி–கம் புழங்–கும் வேலை–க–ளில் உள்–ள�ோர் ஸ்டிக்– க ர் ப�ொட்டு ப�ோன்– ற – வ ற்– றை – யு ம் தவிர்க்க வேண்–டும். அது–வும் குழந்–தை–யின் மேல் ஒட்–டிக் க�ொண்டு வாயி–னுள் ப�ோய் விடு–கி–றது. அது–வும் குழந்–தைக்கு ஆபத்தை உண்–டாக்–கும். - சுஜாதா சுவா–மி–நா–தன், சென்னை-4.

உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் உற்சாகம் அளிக்கும் சுவாரஸ்யமான

ஹெல்த் இதழ்!

மூலிகை மந்திரம்  மகளிர் மட்டும்  மது... மயக்கம் என்ன?  கூந்தல்  விழியே கதை எழுது!  சுகப்பிரசவம் இனி ஈஸி 

சுகர் ஸ்மார்ட்

மற்றும் பல பகுதிகளுடன்... நலம் வாழ எந்நாளும்...


மி

ளகு, காய்ந்த மிள–காய், துவ–ரம் –ப–ருப்பு, சீர–கம் ஆகி–ய–வற்றை வறுத்து அரைத்து, புளித்த ம�ோரு–டன் கலந்து கறி–வேப்–பிலை, கடுகு தாளித்து க�ொட்டி, க�ொதிக்க வைத்–தால் புது–வி–த–மான ரசம் தயார். உளுத்–தம் பருப்பை ஊறப்–ப�ோட்டு அரைத்து க�ோதுமை மாவு– டன் சேர்த்து முதல் நாள் இரவே கரைத்து வைத்து மறு–நாள் காலை

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

68


மீந்–துவி – ட்–டால் அத–னுட – ன் மைதா மாவு, அரிசி மாவு, வெங்–கா–யம், உப்பு சேர்த்து த�ோசை சுட்–டால் த�ோசை வித்–தி–யா–ச– மான ருசி–யு–டன் இருக்–கும். கத்– த – ரி க்– க ாய் காம்– பு – க ளை எறிந்– து – வி–டா–மல் சாம்–பா–ரில�ோ, ரசத்–தில�ோ க�ொதித்து வரும்– ப�ோ து ப�ோட்– ட ால் அதன் சுவையே தனி. எந்த காரப்– ப�ொ – ரு ள் செய்– த ா– லு ம் அடுப்–பில் எண்–ணெய் காய ஆரம்–பிக்– கும்– ப�ோதே , ஒரு கரண்டி தேங்– க ாய் எண்– ண ெ– யைச் சேர்த்– து – வி – டு ங்– க ள். முழு–வ–துமே தேங்–காய் எண்–ணெ–யில் – ப�ோ – ல் பட்–சண – த்–தின் சுவை–யும், ெசய்–தது மண–மும் இருக்–கும். அரிசி பாயசம் தயா–ரிக்–கும்–ப�ோது ர�ோஜா எசென்ஸ் சில துளி–கள் சேர்த்– தால் சுவை– யு ம் மண– மு ம் கூடு– த – ல ாக இருக்–கும். - கே.பிர–பா–வதி, மேல–கி–ருஷ்–ணன்–பு–தூர். தேங்காய் வ ா ங் கி ப�ொ ரி ய ல் , கூட்–டு–க–ளில் ப�ோட்–டுச் சமைக்க முடி– யாத நேரத்– தி ல், ப�ொரி– ய – லி ல் சுவை கூட்ட புழுங்–க–ல–ரி–சி–யைப் ப�ொரித்–துப் ப�ொடி செய்து அதில் தூவி இறக்–குங்–கள். தேங்–காய் சேர்ந்–தது ப�ோல் சுவை–யாக இருக்–கும். அரிசி உப்புமா ெசய்யும்– ப�ோ து அரிசி ந�ொய்–யில் சிறிது நல்–லெண்–ணெய் விட்–டுக் கலந்து பின் செய்–தால் உப்–புமா வாச–னை–யாக இருக்–கும். எலு–மிச்–சைச்ச – ாறு சேர்க்–கும் பதார்த்– தங்–களு – க்கு பச்சை மிள–காய் சேர்த்–தால்– தான் ருசி–யாக இருக்–கும். - ஆர்.ஹேம–மா–லினி, மணப்–பாறை.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

த�ோசை வார்த்–தால் த�ோசை சுவை–யாக இருக்–கும். ம�ோர் மிள–காய் தயா–ரிக்–கும்ே–பாது அத–னு–டன் பாகற்–கா–யை–யும் வில்–லை– க–ளாக நறுக்கி ப�ோட்டு வற்–றல் ஆக்–கி– னால் பாகற்–காய் வற்–றல் கார–மு–ட–னும், மிள–காய் சிறு கசப்–பு–ட–னும் சுவை மாறி ருசி–யாக இருக்–கும். வேக–வைத்த உரு–ளைக்–கி–ழங்–கு–டன் தேவை–யான அளவு அரிசி மாவு, கடலை மாவு சேர்த்து ஓமப்–ப�ொடி பிழிந்–தால் சுவை–யாக இருக்–கும். காலை– யி ல் செய்த கூட்டு மீந்– து – விட்–டால் அத்–துட – ன் தேவை–யான அளவு பச்சை மிள–காய், இஞ்சி, பூண்டு, வெங்–கா– யம் சேர்த்து க�ொதிக்க ைவத்–துவி – ட்–டால் மாலை டிப–னுக்கு குருமா தயார். ஆரஞ்சு பழத் த�ோலை–யும், பச்சை – ம் ப�ொடி–யாக நறுக்கி எண்– மிள–கா–யையு ணெ–யில் வதக்கி, வத்–தல் குழம்பு செய்– – ாக இருக்–கும் தால் சுவை அபா–ரம - எஸ்.கலா–ராணி, க�ோவை. ஒரு கப் மாவிற்கு ஒரு டீஸ்–பூன் வீதம் ரவை கலந்து பிசைந்து பூரி சுட்–டால் பூரி உப்–ப–லா–கக் காட்–சி–ய–ளிக்–கும். பாய–சம் செய்ய வேண்–டிய ஜவ்–வ–ரி– சியை சிறிது நேரம் ஊற–வைத்து விட்டு செய்–தால் பாய–சம் சீக்–கி–ரம் ரெடி–யாகி விடும். - கே.ராஜேஸ்–வரி, மணப்–பாறை. சி றி து ம ஞ் – ச – ளு – ட ன் வே ப் – ப ங் – க�ொ–ழுந்தை வைத்து அரைத்து அந்த விழுதை காயத்– தி ன் மீது ப�ோட சில நாட்–க–ளில் காயம் ஆறி–வி–டும். - கே.ராகவி, வந்–த–வாசி. பஜ்ஜி ப�ோட்ட பின் கட–லை–மாவு

69


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

70


எனக்குப் பிடித்தமான தளம் உஷா சுப்ரமணியன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ண்–ப–து–க–ளில் இவர் கதை– கள் வராத பத்–தி–ரி–கை–கள் இல்லை எனும் அள–விற்கு 400க்கும் மேற்–பட்ட சிறு–க–தை– க–ளை–யும், 30க்கும் மேற்–பட்ட நாவல்–களை – –யும் எழு–தி–ய–வர். பல டிவி த�ொடர்–களை எழுதி இயக்–கி–ய–வர். உலக எழுத்–தா–ளர் மாநாட்–டிற்கு இந்–தி–யா–வி–லி–ருந்து அழைக்–கப்–பட்ட முதல் பெண் எழுத்–தா–ள–ரும் இவர்தான். யுனி–செஃப், உலக வங்–கி–கள் ப�ோன்ற பல உல–க–ளா–விய நிறு–வ–னங்–க–ளுக்கு ஆவ–ணப்– ப–டங்–களை எடுத்–துத் தந்–த–வர் என்–ற�ொரு பெருமை இவ–ருக்–கு உண்டு. பழம் பெரும் எழுத்–தா–ளர் உஷா சுப்–ரம – ணி – ய – ன் உற்–சா–கம – ா–கப் பேசத் துவங்–கு–கி–றார்.

71


‘‘வா

ர–ணா–சி–யில் பிறந்–தேன். பிறந்த உடன் என்–னைத் தூக்–கி–யது பார–தி–யா–ரின் தங்கை லஷ்மி அம்–மாள். அப்பா விஞ்–ஞானி. அத்–து–டன் அப்–பா–வும் அம்–மா–வும் நல்ல இசைக் கலை–ஞர்–கள். படித்–தது வளர்ந்–தது எல்–லாம் சென்–னை–யில்–தான்.”

கதை– ய ாக தேர்ந்– தெ – டு க்– கப் – ப ட்– ட து. பல– ரின் பாராட்–டுக்–கும் உட்–பட்–டது. முதல் கதையை அடுத்து வெளி–வந்த குறு–நா–வல் ஒன்–றும் பல–ரின் பாராட்–டை–யும் கவ–னத்– – த்து பல கதை–கள் தை–யும் ஈர்த்–தது. அடுத்–தடு வெளி–வந்–தன.

இத–ழி–யல் படித்–தி–ருந்–தா–லும் பெண் என்ற கார– ண த்– தி – ன ாலே பத்– தி – ரி – கை த்– து–றையி – ல் எங்–கும் வேலை கிடைக்–கவி – ல்லை. அப்–ப�ோ–தெல்–லாம் பத்–தி–ரி–கைத் துறை–யில் பெண்–களை வேலைக்கு எடுப்–பது சிர–மம். அப்–பு–றம் பயிற்–சிக்–காக ஒரு பத்–தி–ரிகை – –யில் உதவி ஆசி–ரி–ய–ரா–கச் சேர்ந்–தேன். அது–வும் சில நாட்–கள்–தான். அதற்–குப் பிறகு சுதந்– திர பத்–தி–ரி–கை–யா–ள–ராக தனி–யாக எழுத ஆரம்–பித்–தேன். முத–லில் ஆங்–கி–லப் பத்–தி–ரி– கை–க–ளுக்கு எழு–தி–னேன். பிற–குத – ான் தமிழ் பத்–தி–ரி–கை–க–ளுக்கு எழுத ஆரம்–பித்–தேன்.

எழுத்து என்–பது எனது ஆதர்–சம். அது தவிர்த்து ‘ஆப் மீடியா டெக்–னிக்’ என்–னும் நிறு–வனத்தை – 1984 முதல் இரண்டு ஆண்டு– க– ளு க்கு முன்பு வரை நடத்தி வந்– த ேன். அதில் 450க்கும் மேற்–பட்ட கார்ப்–ப–ரேட் படங்– க ள் செய்– தி – ரு க்– கி – றே ன். மத்– தி ய அர– சி ன் மனி– த – வ – ள த்– து – றை க்– க ாக தமிழ்– நாட்–டின் நதி–கள், இசை, கட்டிடக் கலை குறித்து பல படங்–கள் செய்–தி–ருக்–கிறே – ன்.

பத்–தி–ரி–கைத் துறை–யில் சந்–தித்த சவால்–கள்?

எழுத ஆரம்பித்தது விபத்தா? லட்–சி–யமா?

எழுத ஆரம்–பித்–ததற்–கான கார–ணம் சூழ்–நிலை என்று வேண்–டும – ா–னால் ச�ொல்–ல– லாம். நான் ஒரு பர–த–நாட்–டிய கலை–ஞர், – ம் டென்–னிஸ் வீராங்–கனை. இப்–படி என்–னிட இருந்த பல திற–மைக – ளு – ம் திரு–மண – த்–திற்–குப் பின் குடும்ப ப�ொறுப்–பு–கள் கார–ண–மாக வீண–டிக்–கப்–பட்–டன. வீட்–டில் வேலை–கள், ப�ொறுப்புகள் எல்– லாம் இருந்தாலும் எ ன் னி ட ம் இ ரு ந்த திறமையை ஏதாவது ஒரு–வழி – யி – ல் வெளிப்–ப– டுத்த வேண்–டும் என்ற ஆழ்–ம ன உந்–து – த– லில்– தான் எழுத ஆரம்–பித்– தேன்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

72

முதல் படைப்பு வ ெ ற் றி ய ா , த�ோல்–வியா?

கட்– ட ா– ய – ம ாக வெ ற் – றி யே . ந ா ன் எழுதி பிர–சு–ரத்–துக்கு அனுப்பி ஒன்று கூட திரும்ப வந்–தது கிடை– யாது. நான் எழு–திய ‘வடி– க ால்’ என்– னு ம் மு த ல் சி று – கதை பிர– ப ல பத்– தி – ரி கை ஒன்– றி ல் முத்– தி – ரை க்

எழுத்து மட்– டு மே முழு நேர வேலையா?

மன–துக்கு நெருக்–க–மான படைப்பு எது?

சிறு–க–தை–தான் எனக்–குப் பிடித்–த–மான தளம். எழுத விரும்–பும் தள–மும் அதுவே. நிறைய கதை– க ள் எழுதி இருந்– த ா– லு ம் என்னை மக்–களி – டையே – அதி–கம் க�ொண்டு – கள்தா – ன். அதற்–கும் சேர்த்தது எனது கட்–டுரை உட–னடி–யாக கிடைத்த வர–வேற்பு மகிழ்ச்சி– யாக இருந்–தது. நிறைய பெண்–கள் அந்த கட்–டு–ரை–க–ளால் தன் வாழ்–வில் நம்–பிக்கை ஏற்–பட்டு ஜெயித்–தத – ாக கூறி இருக்–கிற – ார்–கள். எனவே எனது கட்–டு–ரை–கள் என் மன–துக்கு நெருக்– க – ம ா– னவை என–லாம்.

ஆ ர ம்ப க் – கட்–டத்–தில் தடைக்– கற்–கள் ஏதா–வது இருந்–த–னவா?

மு த ல் கதை வெளிவந்தப�ோது மு ன் னூ று க் கு ம் மேற்பட்ட கடி– தங் – கள் வந்–தன. அதில் ப ா தி க் – கு ம் மே ல் எதிர்ப்–புக் கடி–தங்–க– ள ா க இ ரு ந் – தன . பெண் பெய–ரில் எழு– தும் ப�ொறுக்கி என்– றெல்– ல ாம் திட்டி எழுதி இருந்– த – ன ர். கலா– ச ா– ர த்தை சீர– ழிக்–கி–றீர்–கள் என்று க�ொதித்–தி–ருந்–த–னர். சமூ–கத்–தில் நிறைய


ஆண்–க–ளைப் ப�ோல் குடும்–பத்–தைப் பற்–றிய கவலை இல்–லா–மல் பெண்–க–ளால் இருக்க முடி–வ–தில்லை. அவர்–க–ளைப் ப�ோல் பெண்–க–ளுக்கு வாய்ப்–பு–கள் அமை–வ–தில்லை.

உங்– க ள் எழுத்– து – க ள் யதார்த்த வகையை சார்ந்தவை. வேறு– வகை இலக்–கி–ய ப�ோக்–கு–களை எடுத்–தாண்–டு இ–ருக்–கி–றீர்–களா? எழுத ஆரம்–பித்த புதி–திலே ‘புகை’ என்– ற�ொரு கதை. அதில் லேய–ரிங் டெக்–னா– லஜி அமைந்–தி–ருக்–கும். இன்–றைக்கு வேறு ஒரு எழுத்–தா–ளர் முதன்–மு–த–லில் தமி–ழில் லேய–ரிங் டெக்–னா–ல–ஜியை பயன்–ப–டுத்–தி– யது நான்–தான் என்–கி–றார். ஆனால் அந்–தக் காலத்–திலே என் கதை–யில் அது அமைந்–திரு – ந்– தது. அது–வும் வலி–யு–றுத்–தித் திணிக்–கப்–ப–டா– மல் இயற்–கை–யாக அமைந்–தி–ருந்–தது அதன் சிறப்பு. மற்–ற–படி மக்–க–ளுக்கு புரி–யாத வகை– யில் எழு–து–வ–தில் எனக்கு சம்–ம–த–மில்லை. வாச–கர்–க–ளுக்–குப் புரி–யா–த–படி எழு–து–வ–தில் அர்த்–தமே இல்லை. தனக்கு மட்–டுமே புரி– யும்–படி எழு–துவ – து எந்த விதத்–தில் நியா–யம்?

பெண்–ணாய் பிறந்–த–தற்–காய்...

நிச்–சய – ம – ாக பெரு–மைப்ப – டு – கி – றே – ன். ஆண், பெண் இரண்–டும் வேறு வேறு இனங்கள். அவ–ர–வர்க்கு என்று தனிப்–பட்ட குணங்– கள் இருந்தாலும் பெண்கள் எப்பவுமே க�ொஞ்–சம் ஸ்பெ–ஷல்.

குடும்ப வாழ்க்கை, வேலை மற்–றும் எழுத்து எப்–படி சமா–ளித்–தீர்–கள்?

ர�ொம்ப கடி–ன–மா–கத்–தான் இருந்–தது. பல பிரச்–னை–கள் இருந்–தன. உற–வுச் சிக்– கல்–கள் இருந்–தன. ஆனா–லும் இந்த ரிஸ்க் எனக்–குப் பிடித்–திரு – ந்–தது. அதை நான் மகிழ்ச்– சி–யாக அனு–பவி – த்–தேன். ஐ என்–ஜாய்ட் இட்.

உங்–கள் கதை–க–ளில் நீங்–கள் பேசும் பெண்–ணி–யம் எப்–ப–டிப்–பட்–டது?

ஒப்–பா–ரிக் கதை–களை நான் எழு–தி–யதே இல்லை. நெகட்–டிவ்–வான சிந்–த–னை–க–ளை– யும் எழு–திய – தி – ல்லை. பெண்–கள – ாலே சாதிக்க முடி–யும். அதற்கு நிறைய கஷ்–டப்–ப–ட–ணும். முயற்சி செய்–யணு – ம். ஆண�ோ, பெண்ணோ மனி–தர – ாய் பிறந்–துவி – ட்–டால் பிரச்–னை–களை எதிர்–க�ொண்டுதான் ஆக வேண்–டும். ஆனால் சிர–மப்–பட்–டால் கட்–டா–யம் பெண்–கள் தன் வாழ்–வி ல் ஜெயிக்க முடி– யும் என்– ப–தைத்–

தான் பல கதை–களி – ல் அழுத்–தம்–திரு – த்–தம – ாக ச�ொல்லி இருக்–கி–றேன். குடும்ப உற–வு–கள் நம்மை கவ–னித்து சுக–மளி – ப்–பவை. அத–னால் அதை உதற வேண்–டிய அவ–சி–ய–மில்லை. – ரை குடும்–பத்தை விட்–டுவி – ல – க – ா–மல் முடிந்–தவ சாதிக்– கவே முய– லு ங்– க ள் என்– ப தை என் கதை–க–ளில் ச�ொல்லி இருப்–பேன்.

கதைக்– க ான கருவை எப்படித் தேர்ந்–தெ–டுக்–கி–றீர்–கள்?

சுற்றி நடக்–கிற விஷ–யங்–கள்–தான். கதை என்–பது மரத்–தில் காய்க்–கும் விஷ–யமி – ல்லை. என்–னைச் சுற்றி இருக்–கிற மனி–தர்–க–ளின் வாழ்க்–கையை உற்–றுப் பார்க்–கி–றேன். சுற்றி நடக்–கிற சின்னச் சின்ன விஷ–யங்–கள், மனி– தர்–க–ளின் நல்ல, கெட்ட குணங்–கள் என பல விஷ–யங்–கள் என் கதை–க–ளுக்கு கரு–வா– கின்–றன. எழுத்–தா–ளர் என்–ப–வர் கண், காது– களை எப்–ப�ோ–தும் திறந்து வைக்க வேண்– டும். Sympothyயை விட Empathy ர�ொம்ப முக்–கிய – ம். சிலர் தன்–னைப் பற்–றியே எழுதிக் க�ொண்டும் பேசிக்கொண்டும் இருக்– கி – றார்–கள். தன்–னைப் பற்றி எழு–து–ப–வர்–கள் எழுத்–தா–ளரே இல்லை.

எழுத்–தில் கிடைத்த சந்தோஷ–மாக எதை நினைக்–கி–றீர்–கள்?

தெரு–வில் நடக்–கும்–ப�ோது ஒரு பெண் என்னை நிறுத்தி நீங்–கள் இன்–னார் தானே... உங்கள் கதை எனக்கு ர�ொம்பப் பிடிக்– கும் என்று ச�ொல்–வதை விட–வும் பெரிய சந்–த�ோ–ஷம் ஓர் எழுத்–தா–ள–ருக்கு என்ன இருக்–கிற – து. அதைத் தவி–ரவு – ம் நிறைய பெரு– மை–கள் எனக்கு நிறைவை ஏற்–படு – த்தி இருக்– கின்–றன. உலக நாடு–க–ளில் இருந்து 25 எழுத்– தா–ளர்–களை மட்–டும் தேர்வு செய்த உலக எழுத்–தா–ளர் மாநாட்–டில் பங்–கு–க�ொள்ள நானும் தேர்–வா–னேன். மறு–படி ர�ோட்–டரி உலக மாநாட்–டி–லும் தேர்வு செய்–யப்–பட்– டேன். அமெ–ரிக்–கா–வின் கிரி–யேட்–டிவ் ரைட்– டிங் ஃபெல்–ல�ோஷி – ப் எனக்–குக் கிடைத்–தது. முப்–பது வரு–டங்–க–ளுக்–குப் பிற–கும் என்–னு– டைய ‘மனி–தன் தீவல்–ல’ கதை–யைப் பற்றி முக–நூ–லில் விவா–திக்–கி–றார்–கள் என்–றால் அதுவே பெரிய பாராட்டு. ‘காக்–கைச் சிற– கி–னி–லே’ என்–னும் எனது நாவல் ஜப்–பான் ம�ொழி–யில் ம�ொழி–பெய – ர்க்–கப்ப – ட்–டுள்–ளது.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

எதிர்ப்–பு–கள் இருந்–தன. அந்த எதிர்ப்–பு–களே என்னை பிர–ப–ல–மாக்–கி–யது.

73


தமி–ழி–லி–ருந்து ஜப்–பான் ம�ொழி–யில் ம�ொழி– பெ–யர்க்–கப்–பட்ட முதல் நாவல் இது என்– பதை ஆகப்–பெ–ரிய பெரு–மை–யாக நினைக்– கி–றேன். இது ப�ோல பல நல்ல விஷ–யங்–கள் பல, எழுத்தாளராய் எனக்கு கிடைத்த மரி–யா–தை–யாய் நினைக்–கிறே – ன்.

வாழ்க்–கை–யின் சந்–த�ோ–ஷம்–…–

எனக்கு மூன்று குழந்–தைக – ள். என் மகன்– கள் இரு–வரு – ம் அமெ–ரிக்–கா–வில் நல்–லத�ொ – ரு பணி–யில், நல்ல சம்–பாத்–தி–யத்–தில் இருக்–கி– றார்–கள். அவர்–கள் இந்–தப் பணி–யில் இருக்– கி–றார்–கள் என்று பெரு–மை–யாக காலரை தூக்–கிக்–க�ொள்–வதை – வி – ட – வு – ம் நல்ல கண–வர்–க– ளாக, நல்–ல–த�ொரு மனி–தர்–க–ளாக இருக்–கி– றார்–கள், அவர்–களை அப்–படி வளர்த்–தி–ருக்– கி–றேன் என்று ச�ொல்–லிக்–க�ொள்–வ–தையே வாழ்க்–கையி – ன் மிகப்–பெரி – ய சந்–த�ோ–ஷம – ாக நினைக்–கி–றேன். என் மக–ளும் பேத்–தி–யும் சென்–னை–யில் என்–னுட – ன் இருக்–கிற – ார்–கள்.

எழுத்–தா–ளர்–க–ளில் ஆண், பெண் இரு–பா–லரு – க்–கும் இடை–யேய – ான புரி–தல் எப்–படி உள்–ளது?

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

74

ஆண் எழுத்–தா–ளர்–க–ளில் நிறைய சிறந்த எழுத்– த ா– ள ர்– க ள் இருக்– கி – ற ார்– க ள். பல நுணுக்– க – ம ான விஷ– ய ங்– களை அழ– க ாக எழு–து–கி–றார்–கள். பல அரிய தக–வல்–களை – க்–கிற – ார்–கள். புத்–தி–சா–லித்– தெரிந்து வைத்–திரு த–ன–மும் நிறைய. ஆனால் பெண் எழுத்–தில் ச�ொல்–லிக்–க�ொள்–ளும்–படி ஒன்–று–மில்லை என்–னும் அவர்–கள் நினைப்பு தவ–றா–னது. அந்– தந்த காலத்– தி ற்கு தகுந்– த ாற் ப�ோல பெண்– க ள் எழுதி வரு– கி – ற ார்– க ள். ஆண்– க–ளைப் ப�ோல் குடும்–பத்–தைப் பற்–றிய கவலை இல்–லா–மல் பெண்–க–ளால் இருக்க முடி–வ– தில்லை. அவர்–களைப் – ப�ோல் பெண்–களு – க்கு வாய்ப்–பு–கள் அமை–வ–தில்லை. ஆனா–லும் அந்– த க் காலத்– தி ல் சிறு– க – தையை வளர்த்– தெ–டுத்–த–வர்–கள் பெண்–கள்–தான் என்–ப–தில் சந்–தே–கமே இல்லை. பெண்–க–ளுக்–கென்று சில எல்–லை–கள் இருக்–கின்–றன. அது மட்டு– மின்றி ப�ொறாமை–கள், சங்–கட – ங்–கள்... இதை –மீறி பெண்–கள் எழு–து–வதே பெரும் சிர–மம். இத–னால் பெண் எழுத்–தா–ளர்–கள் பற்–றிய அவர்–களி – ன் மனப்–பான்–மையை ஆண் எழுத்– தா–ளர்–கள் மாற்–றிக்–க�ொள்ள வேண்–டும். தமி–ழில் பெண் எழுத்–தா–ளர்–கள் ர�ொம்ப குறைவு. அந்த காலத்து பெண் எழுத்–தா–ளர்– கள் குடும்–பத்–திற்–குள் இருந்–தார்–கள். அத– னால் குடும்ப உற–வுகளை – எழு–தின – ார்–கள். இன்–றைய பெண்–கள் குடும்–பத்தை விட்டு வேலை பார்க்க வெளியே வந்– த ா– யி ற்று.

அத–னால் நிறைய விஷ–யங்–களை எழு–தல – ாம். ஆனால் தங்– க ள் த�ொழில், பணிச்– சூ – ழ ல் ப�ோன்–ற–வற்–றைப் பற்றி இவர்–கள் எழு–து–வ– தில்லை. இப்–ப�ோது ஐ.டி துறை–யில் நிறைய பெண்–கள் வேலை பார்க்–கி–றார்–கள். அங்கு இருக்–கும் சங்–க–டங்–கள், நல்–லது கெட்–டது என பல விஷ–யங்–களை அவர்–கள் வெளிக் க�ொண்டு வர–லாம். ஆனால் அதை–யும் நாங்– களே தான் செய்ய வேண்டி இருக்–கி–றது. சமீபத்தில் கூட பிர–பல பத்–தி–ரிகை ஒன்–றில் ஐ.டி. துறைப் பற்றி ஒரு கதை எழுதி இருந்–தேன். அது–மட்–டுமி – ல்–லா–மல் எழுத்–தா–ளர்–கள் என்–ப– வர்–கள் அது ஆண�ோ, பெண்ணோ நிறைய படிக்– க – வேண்– டு ம். புத்– த – க க் கண்– க ாட்சி– யில் நிறைய புத்–த–கங்–கள் விற்–ப–னை–யா–வ– தாக ச�ொல்–லிக்–க�ொண்–டா–லும் வாங்–கும் அள–வுக்கு புத்–த–கங்–களை யாரும் படிப்–ப– தில்லை என்–பது என் எண்–ணம்.

குழந்தை வளர்ப்–பில் நடை–மு–றை– யில் பெண்– க ள்– த ான் ஈடு– ப – டு – கி – ற ார்– கள். ஆனால் குழந்தை இலக்–கி–யம் படைக்– கு ம் பெண் எழுத்– த ா– ளர் – க ள் இல்–லையே?

ஆம், உண்–மை–தான். தமி–ழில் குழந்தை இலக்–கிய – ம் ர�ொம்ப குறைவு. அதி–லும் பெண் எழுத்–தா–ளர்–கள் அந்–தத் துறையை த�ொடவே இல்லை. குழந்தை இலக்– கி – ய ங்– க – ளை – யு ம் பெண்–கள் எழுத முன் வர–வேண்–டும்.

ஓர் எழுத்–தா–ள–ராக பெண்–க–ளுக்கு நீங்–கள் ச�ொல்ல விரும்–பு–வது என்ன?

வாழ்க்கையை சந்தோஷமா வாழ– ணும். ஆனால் அதே சம–யம் வாழ்க்–கையி – ல் வெற்–றி பெ – ற – ணு – ம்–கிற முனைப்பு இருக்–கணு – ம். வீணான ப�ொழு–துப�ோ – க்–குக – ளி – ல் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது. நான் ஒரு குடும்–பத்– த–லைவி – த – ானே நான் எதற்கு இதை–யெல்–லாம் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்–டும் என்று சிலர் நினைப்–பார்–கள். ஆனால் குடும்பத் தலை– வி–யாக இருந்–தா–லும் நிறைய விஷ–யங்–கள் கற்–றுக்–க�ொள்–வது நல்–லது. சின்–னக் குழந்–தை– க–ளிட – ம் கூட நல்ல விஷ–யங்–கள் கத்–துக்–கல – ாம். நான் இன்–னும் இரண்–டாம் வகுப்பு படிக்–கும் என் பேத்–தியி – ன் பாடப்–புத்–தக – த்–திலி – ரு – ந்து பல விஷ–யங்–களை கற்–றுக்–க�ொள்–கி–றேன். அது எனக்–குப் பிடித்–திரு – க்–கிற – து. சந்–திப்பு: தேவி ம�ோகன் படங்–கள்: ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்


மழைக்கால த�ோட்டப் பராமரிப்பு

மழைக்–கா–லத்–தில் தாவர வகை–கள் நன்கு செழித்து வள–ரும். புது விதை–களை – ப் ப�ோட–லாம். ஈர மண் புதுச் செடி நடு–வ–தற்கு சுல–ப–மாக இருக்– கும். ஆனால் ஒரு சில விஷ–யங்–க–ளில் மட்–டும் கவ–னம் தேவை. சீஸன் மாற்–றத்–தால் பாதிக்–கப்–ப–டும் செடி– களை வீட்–டினு – ள் இட–மிரு – க்–கும் பட்–சத்–தில் எடுத்து உள்ளே வைத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். அடி–யில் தண்– ணீர் வடி–யா–தவ – ாறு ஏதா–வது ப்ளேட் ப�ோல வைத்– – ாம். ஆனால் வெயில் வரும்–ப�ோது துக்–க�ொள்–ளல எடுத்து வெளி–யில் வைக்க வேண்டி இருக்–கும்.

 தேவை– யி ல்– ல ாத செடி– க ளை மழைக்– கா–லத்–தில் நீக்கி விடுங்–கள்.  தேவை–யற்ற இலை, தழை–களை – ப் பெருக்கி சுத்–தம் செய்து வையுங்–கள்.  பலத்த மழை கார–ண–மாக செடி–க–ளில் மண் அரிப்பு ஏற்–பட – ல – ாம். அவற்–றைத் தடுக்க செடி– கள் இருக்–கும் இடத்–திற்கு மேல் பிளாஸ்–டிக் கவர்–கள் (தார் ஷீட்) ப�ோட்டு வைக்–க–லாம்.  அங்– கி – ரு க்– கு ம் வடி– க ால் அமைப்– பு – க – ளி ல் அடைப்பு இல்–லா–மல் பார்த்–துக்–க�ொண்–டால் அள–வுக்கு அதி–க–மான நீர் வடிந்–து–வி–டும். செடி–கள் காப்–பாற்–றப்–ப–டும்.  மழை நாட்–க–ளில் அவற்–றிற்–குத் தேவை–யான நீர்ச்–சத்து கிடைத்–து–வி–டும். அது–மட்–டு–மில்–லா– மல் காற்–றிலு – ம் ஈரப்–பத – ம் இருக்–கும். அத–னால் தேவைப்–பட்–டால் மட்–டும் தேவை–யான அளவு தண்–ணீர் ஊற்–றுங்–கள்.  மழைக்–கா–லத்–தில் பூச்–சிக – ள் இனப்–பெரு – க்–கம் செய்–யும். அத–னால் பூச்–சிக – ள – ால் செடி–களு – க்கு அரிப்பு ஏற்–படு – கி – ற – தா எனப் பார்க்க வேண்–டும். கவ–ன–மா–கப் பார்த்–துக்–க�ொண்–டால் அழ–கிய த�ோட்–டம் மன அழுத்–தத்தை நீக்–கும் த�ோட்–ட– மா–க–வும் செழிப்–பாக வளர்ந்து நிற்–கும்.

- தே–விம� – ோ–கன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

‘இ

ன்–னும் க�ொஞ்–சம் மழை பெய்–திரு – க்–கல – ாம். கிளை–க–ளில் நீர் ச�ொட்–டு–வ–தற்–கா–க–வே’ என்– ற �ொரு கவிதை உண்டு. மழைக்– கா–லத்–தில் ஈரம் ச�ொட்–டச் ச�ொட்ட த�ோட்–டத்–தின் செடி–க�ொ–டிக – ள் சிலிர்த்–துக் கிடப்–பதை பார்க்–கவே – ம் வீட்–டுக்கு அழகு ரம்–யம – ாக இருக்–கும். எப்–ப�ோது தரு–வ–த�ோடு மன–துக்–கும் இதம் தரும் ஒரு விஷ– யம்–தான் த�ோட்–டம். ஆனால் த�ோட்–டப் பரா–மரி – ப்பு என்–பது ப�ொது–வா–கவே கடி–ன–மான விஷ–யம். அடிக்–கடி செடி–களை டிரிம் பண்ணி விடு–வது, நேரத்–துக்கு தண்–ணீர் விடு–வது என பார்த்–துப் பார்த்து செய்ய வேண்டி இருக்–கும். இன்–னும் மழைக்–கால – ம் என்–றால் ச�ொல்–லவே வேண்–டாம். மிகக் கவ–ன–மாக இருக்க வேண்–டும்.

75


சிறநத முடிவுகள எபபடி எடுபபது? °ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

76

மைத்–து–வம் மற்–றும் த�ொழில் பயிற்–சி–யா–ள–ராக நான் ‘தலை– 11 ஆண்–டுக – ள – ாக பணி–யாற்–றிவ – ரு – கி – ற – ேன். முடிவு எடுக்–கும் திறன் ஒரு பெண்–ணிற்கு அவ–ளது த�ொழில் வாழ்க்–கை–யில் வெற்றி பெற மட்–டு–மல்–லா–மல் மற்–றத் துறை–க–ளி–லும் மிக–வும் அத்–தி–யா–வ–சி–யம். நம்மை அறி–யா–மல் பிற–ரி–டம் நாம் ஏற்–ப–டுத்– தும் தாக்–கங்–கள், சமு–தாய மற்–றும் தனிப்–பட்ட வாழ்க்கை, அதி–கா–ரம், வல்–லமை, மன விருப்–பங்–கள், கலாச்–சா–ரப் பயிற்– சி–கள், இன்–னும் பல–வற்–றி–லும் இந்த முடிவு எடுக்–கும் தன்மை பிர–திப – லி – க்–கும்’ என்று ச�ொல்–லும் தெரேசா இதே ப�ோன்ற ஒரு சூழ்–நிலை தன் வாழ்–வி–லும் வந்–த–தா–கக் கூறு–கி–றார்.


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

77


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

78

உங்–க–ளது உணர்ச்–சி–க–ளுக்கு ‘ எ ன் னு – ட ை ய ஆ ர ம் – ப க ா ல வேறு பெயர் க�ொடுங்–கள் த � ொ ழி ல் வ ா ழ் வி ல் – எ ன க் கு அதா– வ து நீங்– க ள் இப்போது அப்– ப �ோது திரு– ம – ண ம் நிச்– ச – ய ம் வேறு வேலைக்–குப் ப�ோகப்–ப�ோ–கிறீ – ர்– ஆகி–யி–ருந்–தது. எனது எதிர்–கா–லக் கள் என்று வைத்–துக்–க�ொள்–ளுங்–கள். கண–வர் நான் இருக்–கும் இடத்–தி– உங்–கள் மன–தில் கவலை அதி–க–மாக லி–ருந்து 5 மணி–நே–ரப் பயண தூரத்– இருக்–கிற – து என்–றால் அதா–வது புதிய தில் இருந்–தார். எங்–கள் இரு–வ–ருக்– வேலை எப்–படி இருக்–கும�ோ அல்– குமே த�ொழில் வாழ்க்கை மிக–வும் லது புதிய ஊர் எப்–படி இருக்–கும�ோ முக்–கி–ய–மாக இருந்–தது. இரு–வ–ரும் என்–கிற கவ–லையை ஆர்–வம் என்று அதில் முன்–னே–றி–யும் வந்து க�ொண்– பெயர் மாற்றி ச�ொல்– லி க்– க�ொ ள்– டி–ருந்–த�ோம். அத–னால் எனது எதிர்– ரஞ்சனி நாராயணன் ளுங்– க ள். கவலை என்– னு ம்– ப �ோது கா–லக் கண–வர் தனது வேலையை சுருங்–கும் மனம் ஆர்–வம் என்–னும்–ப�ோது விட்–டு–விட்டு நான் இருக்–கும் இடத்–திற்கு விரி–வட – ை–யும். ஒரு–வித உற்–சா–கம் மன–தினு – ள் அரு– கி ல் வர– ல ாம் என்று நினைத்– த ார். எழும். உங்–கள் மனம் ச�ொல்–வ–தைத்–தான் இது தெரிந்–த–வு–டன், அவ–ரது மேல–தி–காரி– உங்–கள் உட–லும் கேட்–கும். கவலை என்–னும்– கள் அவ– ரை க் கூப்– பி ட்டு தங்– க – ளு க்– கு த் ப�ோது உட–லும் தளர்ந்து ப�ோகும். ஆர்–வம் தெரிந்–தவ – ர்–களி – ட – ம் அவ–ரைப் பற்–றிச் ச�ொல்– என்–னும்–ப�ோது அது ஏற்–ப–டுத்–தும் ஆவல், வ–தா–க–வும், அவ–ருக்கு நல்ல எதிர்–கா–லம் எதிர்–பார்ப்பு இவற்–றால் உட–லில் புதிய சக்தி இருக்– கி – ற து என்று வாழ்த்– து ச் ச�ொல்லி, பெருக்–கெ–டுப்–பதை உண–ர–லாம். அ வ ர து மு டி வு மி க வு ம் வ ர வேற்க த் – 10-10-10 என்று உங்–கள் தீர்–மா–னத்–தின் தக்– க து என்– று ம் ச�ொல்லி வழி– ய – னு ப்பி பின்–விள – ை–வுக – ளை நினைத்–துப் பாருங்–கள். வைத்–தார்–கள்’. அதா–வது 10 மணி நேரம், 10 வாரங்–கள், ‘ ஒ ரு வ ரு – ட த் – தி ற் – கு ப் பி ன் ந ா ன் 10 வரு–டங்–கள். ஒரு தீர்–மா–னத்தை எடுக்– எனது எதிர்–கா–லக் கண–வ–ருக்–காக இடம் கும்–ப�ோது அதன் ஆரம்ப விளை–வு–க–ளை மாற–லாம் என்று நினைத்–தேன். இது தெரிந்–த– பற்–றித்–தான் நாம் அதி–கம் நினைக்–கி–ற�ோம். வு– ட ன் என் முத– ல ாளி என் இருப்– பி – ட த்– உங்–கள் பழைய வேலையை விட்–ட–வு–டன் திற்கு வந்து எனது முடிவு சரி–யல்ல என்–றார். முதல் பத்து மணி நேரத்– தி ற்– கு த்– த ான் எ ன து ந ண் – ப ர் – க – ளு ம் , கூ ட வேலை ‘அடடா! விட்டு– வி ட்– ட�ோமே !’ என்று செ ய் – ப – வ ர் – க – ளு ம் எ ன் – னை க் கே ள் வி இருக்–கும். அடுத்த பத்து வாரங்–களி – ல் புதிய மேல் கேள்வி கேட்–ட–னர். எதற்–காக இந்த வேலை பழ–கி– வி–டும். பத்து வரு–டங்–க–ளில் மாற்– ற ம் என்று! அதா– வ து ஒரே முடிவு எக்–கச்–சக்க அனு–பவ – ங்–கள் ஏற்–பட்–டிரு – க்–கும், ஆணால் எடுக்–கப்–படு – ம்–ப�ோது கேள்வி கேட்– இல்–லையா? காத இந்த உல–கம் பெண் எடுக்–கும்–ப�ோது மூன்–றா–வ–தாக ஒரு விருப்–பத்–தேர்வு (Option) அவளை கேள்வி கேட்–டுத் துளைக்–கி–றார்– இருக்–கட்–டும் கள்! ஏன் பெண்–க–ளால் சிறந்த முடி–வு–கள் ஒரு தீர்–மா–னத்தை எடுக்–கும்–ப�ோது நாம் சரி, எடுக்–கப்–பட – க்–கூட – ாதா?’ என்று கேட்–கிற – ார் தவறு என்று இரண்–டு–வித விருப்–பத்–தேர்– தெரேசா. வு–களை எடுக்–கிற�ோ – ம்.– மூன்–றா–வத – ாக ஒரு ஓர் அலு–வல – க – த்–தின் செயல்–பா–டுக – ள – ைப் விருப்–பத்–தேர்வு இருக்–கட்–டும். நமது திருப்–தி– பார்த்–தீர்–க–ளா–னால் ஒரு பெரிய திட்–டத்– யின் அளவு ஐந்து வரு–டங்–களி – ல் பெரு–மள – வு திற்– க ான ஆரம்– ப க்– க ட்ட திட்– ட – மி – ட ல், மாறி– வி – டு ம் என்று ஆராய்ச்– சி – ய ா– ள ர்– க ள் அதை நிறை–வேற்ற ஆட்–க–ளைத் தேர்ந்–தெ– ச�ொல்–லு–கி–றார்–கள். அத–னால் பெரிய முடி– டுத்– த ல், அவர்– க – ளு க்கு பயிற்சி க�ொடுத்– வு–கள் எடுக்–கும்–ப�ோது நிறைய விருப்–பத்– தல் ஆகி– ய – வை – க ள் பெண் ஊழி– ய ர்– க – தேர்– வு – க ள் இருக்– க ட்– டு ம். மேற்– ச�ொன்ன ளால் செய்– ய ப்– ப ட்– டி – ரு க்– கு ம். அதா– வ து புதிய வேலை உதா–ர–ணத்–தையே எடுத்–துக் அவர்–கள் திரைக்–குப் பின்–னால் எல்–லா– க�ொள்–வ�ோம். வேலையை விட்–டு–வி–டு–வது வற்– றை – யு ம் செய்– தி – ரு ப்– ப ார்– க ள். திட்– ட ம் என்று முடிவு எடுப்–பது சரியா தவறா என்று நிறை–வே–றும் நாளன்று எல்–லாப் பெரு–மை முத–லில் இரண்டு விருப்–பத்–தேர்–வு–கள் உங்– – க – ளு ம் அ ந்த நி று – வ – ன த் – தி – லி – ரு க் – கு ம் கள் முன்–னால் இருக்–கின்–றன. மூன்–றா–வது ஆண்–களு – க்–குக் க�ொடுக்–கப்–படு – ம். ஏனெ–னில் விருப்–பத்–தேர்வு, ஒரு–வேளை புதிய வேலை ஆண் மட்–டுமே சிறந்த முடி–வு–களை எடுக்க உங்–களு – க்கு சரிப்–பட – வி – ல்லை என்–றால் மீண்– முடி–யும் என்று இந்த சமூ–கம் நம்–பு–கி–றது. டும் பழைய நிறு–வன – த்–திற்கே வந்–துவி – ட – ல – ாம் திரை–மறை – வி – ல் உழைத்த பெண்–களி – ன் முகங்– என்–பது. புதிய வேலை–யும் சரிப்–பட – வி – ல்லை; கள் திரை–யில் வரு–வ–தே–யில்லை. ஆணுக்கு பழைய நிறு–வ–னத்–திற்–குத் திரும்–பப் ப�ோக– முக்– கி – ய த்– து – வ ம் க�ொடுத்தே நாம் பழ– கி – வும் விருப்– ப – மி ல்லை. என்ன செய்– வ து? விட்–ட�ோம். ஒ ரு சி றி ய இ ட ை – வெ ளி எ டு த் – து க் சரி, சிறந்த முடி–வுக – ளை எப்–படி எடுப்–பது?


பெண்கள் திரைக்–குப் பின்–னால் எல்–லா–வற்–றை–யும் செய்–தி–ருப்–பார்–கள். திட்–டம் நிறை–வே–றும் நாளன்று எல்–லாப் பெரு–மைக–ளும் அந்த நிறு–வ–னத்–தி–லி–ருக்–கும் ஆண்–க–ளுக்–குக் க�ொடுக்–கப்–ப–டும். ஏனெ–னில் ஆண் மட்–டுமே சிறந்த முடி–வு–களை எடுக்க முடி–யும் என்று இந்த சமூ–கம் நம்–பு–கிற – து.

உங்–கள் மனதை செலுத்தி பிறகு முடிவு பற்றி சிந்–தி–யுங்–கள் அல்–லது அடுத்–த– நா–ளைக்கு முடிவு எடுப்–பதை – த் தள்–ளிப் ப�ோடுங்–கள். அதிக விவ–ரங்–கள் தேவை–யில்லை பிற–ருட – ைய கருத்–துக்–கள் தேவை என்–றா– லும் அதி–க–மான விவ–ரங்–க–ளைத் தவிர்த்–து– வி– டு ங்– க ள். உங்– க – ளு க்– கு க் கிடைக்– கு ம் வி வ ர ங்க ளி ல் மு க் கி ய ம ா ன வ ற்றை மட்–டும் வடி–கட்டி எடுத்–துக் க�ொள்–ளுங்– கள். அவற்றை மன–தில் த�ொகுத்–துக் க�ொள்– ளுங்–கள். எவற்–றுக்கு முத–லி–டம் க�ொடுக்க வே ண் டு ம் எ ன் று எ ழு தி வை த் து க் க�ொள்–ளுங்–கள். முடி– வு – க – ள ைப் பற்– றி யே அதிக நேரம் சிந்–தித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தால் சில–ச–ம–யம் மூளை சற்று மந்– த – ம ா– கி – வி ட்– ட து ப�ோல த�ோன்–றும். சட்–டென்று உங்–கள் மனதை வேறு விஷ–யங்–களி – ல் செலுத்–துங்–கள். சின்–ன– தாக ஒரு நடை ப�ோய்–விட்டு வாருங்–கள். உங்–க–ளுக்–குப் பிடித்த புத்–த–கம் படி–யுங்–கள் சற்று நேரத்–திற்கு. உங்–கள் உள்–ளு–ணர்வு ச�ொல்–வ–தைக் கேளுங்–கள் எத்–தனை விவ–ரங்–கள் கிடைத்–தா–லும், பல– ரின் கருத்–துக்–கள – ைக் கேட்–டா–லும் ஆரம்–பத்– தி–லிரு – ந்து உங்–கள் உள்–ளுண – ர்வு ஒரு முடிவை சரி என்று ச�ொல்–லிக் க�ொண்–டிரு – க்–கும். பல சம–யங்–க–ளில் அதுவே நல்ல முடி–வா–க–வும் இருக்–கும். அதை செயல்–ப–டுத்–துங்–கள்.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

க�ொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பப்– பட்–டதை அந்த இடை–வெ–ளி–யில் செய்–யுங்– கள். புதி–தாக ஏதா–வது கற்–றுக்–க�ொள்–ளுங்–கள். உங்–கள் ஆர்–வத்தை வேறு திசை–யில் செலுத்– துங்–கள். இதுவே உங்–களு – க்கு பல கத–வுக – ள – ைத் திறக்–கல – ாம். இதை ஒரு ஆப்–ஷன் ஆக வைத்–துக்– க�ொள்–ளுங்–கள். புதிய வேலை–யில் உங்–க–ளுக்கு நிறைய சவால்– க ள் இருக்– க – ல ாம். ப�ோகப்– ப �ோக புதி–ய –வே–லையை நீங்–கள் மிக–வும் உற்–சா–க– மாக செய்ய ஆரம்–பிக்–க–லாம். வெளி–நாடு – ள் கிடைக்–கல – ாம். இவை ப�ோகும் வாய்ப்–புக எல்–லாமே உங்–கள் முன் இருக்–கும் விருப்– பத்–தேர்–வு–கள் என்று ச�ொல்–ல–லாம். இத்– தனை விருப்–பத்–தேர்–வுக – ள் இருப்–பத – ால் இந்த முடிவை எடுத்–தேன் என்று நீங்–கள் திருப்தி அடை–ய–லாம். உங்–கள் முடி–விற்கு ப�ொறுப்–பேற்–றுக் க�ொள்–ளுங்–கள் மு டி வு எ டு க் – கு ம் மு ன் பு ம ற் – ற – வ ர் – க–ளின் கருத்–துக்–க–ளைக் கேட்–பது மிக–வும் முக்– கி – ய ம். இத– ன ால் முடிவு எடுப்– ப – தி ல் உங்–க–ளுக்கு பக்–கு–வம் ப�ோதாது என்றோ தீர்–மா–னிக்க இய–லா–த–வர் நீங்–கள் என்றோ பிறர் நினைக்–கக்–கூ–டாது. எப்–ப�ோது பிற– ரு– ட ைய ஆல�ோ– ச – னை – யை க் கேட்– ப து, எப்–ப�ோது கேட்–க–க்கூ–டாது என்–ப–தை–யும் நீங்–களே தீர்–மா–னி–யுங்–கள். வெளிப்–ப–டை– யாக உங்–கள் கருத்–துக்–கள – ைச் ச�ொல்–லுங்–கள். ‘திங்–கட்–கிழமை – எல்–ல�ோ–ரும் சந்–திப்–ப�ோம். கருத்–துக்–களை விவா–திப்–ப�ோம். செவ்–வாய்க்– கி–ழமை நான் என் தீர்–மா–னத்–தைக் கூறு–கி– றேன்’ என்று ச�ொல்–லுங்–கள். எப்–ப�ோ–தும் கடைசி வார்த்தை உங்– க – ளு – ட ை– ய – த ாக இருக்–கட்–டும். உங்–கள் உணர்ச்–சி–கள் உங்–கள் தீர்–மா–னங்–களை பாதிக்–கா–மல் இருக்–கட்–டும் உங்–கள் உணர்ச்–சி–கள் உங்–கள் முடி–வு– களை பாதிக்–க–க்கூ–டும். அத–னால் அதிக சந்–த�ோ–ஷ–மாக இருக்–கும்–ப�ோத�ோ, அதி–கக் க�ோப–மாக இருக்–கும்–ப�ோத�ோ முடி–வுக – ளை எடுக்–கா–தீர்–கள். உணர்ச்–சிக – ளி – ன் உச்–சத்–தில் எடுக்–கும் முடி–வு–கள் சரி–யா–னவை அல்ல. உணர்ச்–சி–கள் வடிந்–த–பின் நீங்–கள் வருந்–தக்– கூ–டும். உங்–கள் மன– உணர்–வுக – ள – ை–யும் பகுத்–த– றி– வை – யு ம் சரி– ய ான கல– வை – யி ல் கலந்து எடுக்–கும் முடி–வுக – ள் நல்ல முடி–வுக – ள் என்று ச�ொல்–ல–லாம். காலை–யில் அலு–வ–ல–கத்–திற்–குக் கிளம்– பும்–ப�ோது உங்–க–ளுக்கு துய–ரம் தரும் ஒரு செய்தி வரு–கி–றது என்று வைத்–துக் க�ொள்– வ�ோம். அத–னால் த�ோன்–றும் எதிர்–மறை எண்– ண ங்– க ள் நீங்– க ள் அன்று எடுக்– க ப்– ப�ோ–கும் முடி–வு–களை பாதிக்–க–லாம். அலு– வ–லக – ம் ப�ோன–தும் உங்–களை சற்று நிதா–னப்– ப–டுத்–திக் க�ொண்டு, அலு–வ–லக வேலை–யில்

79


ப�ொருள் 34: ப�ொம்–மை–

ல–கி–லுள்ள எல்–லா சமூகங்களை–யும்– ப�ோல் மெக்–ஸி–க�ோ–வில் உள்ள அஸ்– டெக் சமூ– க – மு ம் ஒரு கட்– ட த்– தி ல் பெரும் மாற்–றத்–தைச் சந்–தித்–தது. ஆண்–க–ளை–யும் பெண்–க–ளை–யும் ஒன்–று–ப�ோல் நடத்–தும் அசட்– – த்தை இனி–யும் த�ொட–ரக்–கூடா – து, நாம் டுத்–தன அடுத்–தக் கட்ட வளர்ச்–சியை அடை–யவே – ண்–டும் என்று அவர்–கள் முடி–வு–செய்–தார்–கள். ஆண், பெண் இரு–வரு – மே நில–வுடை – ம – ை–யாள – ர்–களா – க இருக்–கல – ாம் என்–னும் விதி உடைக்–கப்–பட்–டது. ஒரு பெண் தான் நினைத்த எந்–தப் பணி–யிலு – ம் ஈடு–ப–ட–லாம் என்–னும் தாரா–ள–வா–தம் திரும்பப் பெற்றுக்–க�ொள்–ளப்–பட்டது. 1430 வாக்–கில் அ ர சி ய ல் மா ற் – ற ம் – ஒ ன் று நி க ழ ்ந்த து . பெண்களுக்கு இனி ஆ ட் சி ய தி க ா ர ம் அ ளி க் – க – வே ண் – டி – ய – தி ல்லை எ ன் – று ம் ஆண்களே அர– ச குல வாரி– ச ாக நிய– மி க்– க ப்– ப–ட–வேண்–டும் என்–றும் அஸ்–டெக் மன்–னர்–கள் முடி–வெ–டுத்–த–னர்.

மரு–தன்


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

82

நி லம் மன்–ன–ருக்–குச் ச�ொந்–த–ம ா–னது என்று அறி– வி க்– க ப்– ப ட்– ட து. ஆண்– க ள் அதில் பணி–பு–ரி–ய–லாம். ஆனால் உரிமை – ாது. பெண்–களு – க்–கும் நிலத்– க�ொண்டா–ட–மு–டிய துக்கும் இனி எந்–தவி – த – த் த�ொடர்–பும் இல்லை. – ம் மன்–னரு – க்–குக் கட்– ஆண்–களு – ம் பெண்–களு டுப்–பட்–ட–வர்–கள். பெண்–கள் மன்–ன–ருக்–கும் ஆண்–களு – க்–கும் கட்–டுப்–பட்–டவ – ர்–கள். இதுவே புதிய சமூக விதி–யாக மாறி–யது. அடுத்–தத – ாக எண்–ணிக்–கை–யில் மிகுந்–தி–ருந்த அஸ்–டெக் கட–வுள்–களை ஒழுங்–குப – டு – த்தி ஒரே கட–வுள் முன்–னிறு – த்–தப்–பட்–டார். ஒரு சமூ–கத்தை ஆள ஒரு மன்–னர், ஒரு கட–வுள், ஒரு விதி ப�ோதும் என்று கரு–தப்–பட்–டது. இந்–தக் கட்–டுப்–பா–டு– க–ளால் உட–னடி – ய – ா–க பாதிக்–கப்–பட்–டவ – ர்–கள் பெண்–கள். நிலம் இல்லை, வீடு இல்லை, ச�ொத்து இல்லை. மிக முக்–கி–ய–மான சுய– ம–ரிய – ாதை இல்லை. இனி புதிய வழி–கள – ைக் கண்–டு–பி–டிக்–க– வேண்–டும். புதி–தாக வாழ்– வைக் கட்–ட–மைத்–துக்– க�ொள்–ள– வேண்–டும். முத– லி ல் செய்– வ – த ற்கு ஒரு த�ொழில் வேண்–டும் என்–பதை உணர்ந்–து–க�ொண்டு அங்–கி–ருந்து ஆரம்– பி த்– தார்– க ள். வய– தான பெண்–கள் திரு–மண – த்–துக்–குத்– துணை தேடு–ப– வர்–க–ளாக மாறி–னார்–கள். இன்–னும் சிலர் கட–வுளி – ட – ம் இருந்து அருள் பெற்று ந�ோயைக் குண–மாக்–கத் த�ொடங்–கி–னார்–கள். இந்–தக் – வ கலை கைவ–ராத – ர்–கள் பச்–சிலை மருத்–துவ – ம் பார்த்–த–னர். துணி வேலைப்–பா–டு–கள் செய்– யத் தெரிந்–த–வர்–கள் அதையே ஒரு த�ொழி– லாக மாற்–றிக்–க�ொண்–டன – ர். ஆடம்–பர – ம – ான, வேலைப்–பா–டு–மிக்க துணி–ம–ணி–களை உயர்– கு–லப் பெண்–கள் மட்–டும்–தான் உடுத்–த–மு–டி– யும் என்–ற�ொரு விதி–யும் அப்–ப�ோது இருந்–தது. இந்–தப் பணி–க– ளை–யெல்–லாம் பெண்–கள் முன்–னரே செய்–து–வந்–தி–ருக்–கின்–ற–னர். ஒரு தாய் தேவைப்–ப–டும் ப�ொழுது மருத்–து–வ– ராக மாறு–வது – ம் வீட்–டுத் தேவைக்–குத் துணி தைப்–ப–தும் இயல்– ப ா– ன – து– தான். ஆனால் இப்– ப�ோ து இவை– யெ ல்– ல ாம் பிரத்– யே க த�ொழில்–களா – க வளர்ச்–சிபெ – ற்–றன. என்–னிட – – மி– ரு ந்து நிலத்– தை த்– த ான் பறிக்– க – மு – டி – யு ம், திறன்–க–ளைப் பறிக்–க–மு–டி–யாது என்–பதை உணர்த்–தவே இத்–த�ொ–ழில்–களை அவர்–கள் கையில் எடுத்–துக்–க�ொண்–டார்–கள். அது–நாள் வரை ப�ொழு–து–ப�ோக்–கா–கக் கரு–தப்–பட்ட பணி–கள் இப்–ப�ோது வரு–மா–னம் ஈட்–டும் த�ொழில்–க–ளாக மாறிப்–ப�ோ–யின. பெண்–களி – ன் இந்–தத் திடீர் வளர்ச்–சியை ஆண்– க ள் தமக்கே உரித்– த ான முறை– யி ல் எதிர்– க� ொண்– ட – ன ர். மதச் சடங்– கு – க – ளி ல் பங்–கேற்–ப–தில் இருந்து அவர்–கள் விலக்–கி– வைக்–கப்–பட்–ட–னர். கட–வு–ளுக்கு அரு–கில் செல்–லக்–கூ–டாது, கட–வு–ளுக்–குத் த�ொண்டு செய்–யக்–கூட – ாது, பூசா–ரிக – ளா – க ஆகக்–கூட – ாது உள்–ளிட்ட கட்–டுப்–பா–டு–கள் வழக்–கத்–துக்கு

உள்–ளா–யின. இந்–தப் பிற–வி–யில் மட்–டு–மல்ல அவர்–கள் இறந்து மறு–பிற – வி எடுத்–தா–லும் கட– வுளை நெருங்–கக்–கூட – ாது என்று எச்–சரி – த்–தது இன்–ன�ொரு விதி. வதை த�ொடங்கி மர–ணம் வரை பல–வித தண்–ட–னை–கள் வழக்–கத்–தில் இருந்–தத – ால் சமூக நியதி குலை–யா–மல் ஆண்– க–ளும் பெண்–க–ளும் நடந்–துக� – ொண்–ட–னர். ஆணா–திக்–கச் சமு–தா–யம் ஒன்றை மெல்ல மெல்ல கட்–ட–மைக்–கத் த�ொடங்–கி–யது அஸ்– – ம். ச�ொத்–துரி – மை ஆண்–களு – க்கு டெக் நாக–ரிக மட்–டுமே, எக்–கா–ர–ணத்தை முன்–னிட்–டும் பெண்–க–ளின் கரங்–க–ளுக்–குச் சென்–று–வி–டக்– கூ–டாது என்று ஆண்–க–ளுக்கு அறி–வு–றுத்–தப்– பட்–டது. ஆணைப் ப�ோல் தனக்–கும் ச�ொத்து வேண்– டு ம் என்று கரு– து ம் பெண்– ணு க்கு இரண்டு வாய்ப்–பு–கள் அளிக்–கப்–பட்–டன. செல்–வந்–தர் ஒரு–வரை மணந்–து–க�ொள்–வது அல்–லது அவ–ரு–டைய வீட்–டில் காத–லி–யா– கத் தங்–கி–வி–டு–வது. புதிய த�ொழில்–மு–யற்–சி– கள்–மூ–லம் தங்–களை உரு–மாற்–றிக்–க�ொள்–ள– மு–டி–யாத பெண்–க–ளுக்–கும் இதே பணி சிபா– ரிசு செய்–யப்–பட்–டது. குறிப்–பாக, கண–வனை இழந்த பெண்–க–ளுக்கு ஒரே ஒரு வேலை– தான் அனு– ம – தி க்– க ப்– ப ட்– டி – ரு ந்– த து, பாலி– யல் த�ொழில். ஒரு சமூக ஏற்–பா–டா–கவே இது நிலவியதால் பெண்கள் இதனைக் கேள்–விக்கு உட்–ப–டுத்–த–வில்லை. இந்த நெறி– மு – றை – க ளை அஸ்– டெ க் சமு– த ா– ய ம் தங்– க – ளு – டை ய அடுத்– த – டு த்த தலை–மு–றை–க–ளுக்–கும் க�ொண்–டு–சேர்த்–தது. குழந்– தை – க – ளா இருக்– கு ம்– ப�ோதே இந்த சட்–டத்–திட்–டங்–கள் தெளி–வாக ப�ோதிக்–கப்– பட்–டன. ஆண்–க–ளுக்கு மீன் பிடிக்க கற்–றுக்– க�ொ–டுத்–தார்–கள். காடு–கள – ை திருத்–திய – ம – ைக்– – ா–டவு – ம் செய்–ய– க–வும் வேட்–டைய – ம் விவ–சாய வும் கற்–றுக்–க�ொ–டுத்–தார்–கள். உடற்–ப–யிற்சி செய்–யவ – ேண்–டும், உட–லைக் கட்–டுறு – தி – ய – ாக வைத்–திரு – க்–கவ – ேண்–டும் என்று அறி–வுறு – த்–தப்– பட்–டார்–கள். இரும்பை எப்–படி வளைப்–பது, எப்–படி கரு–வி–கள் செய்–வது ப�ோன்–றவை கற்–றுக்–க�ொ–டுக்–கப்–பட்–டன. பெண்–க–ளுக்கு வீ ட் டு வ ேலை – க – ளி ன் நு ணு க் – க ங் – க ள் கற்–றுக்–க�ொ–டுக்–கப்–பட்–டன. சமை–யல் கலை விரி–வாக கற்–றுக்–க�ொ–டுக்–கப்–பட்–டது. துணி தைப்–பது எப்–படி என்–றும் குழந்–தை–க–ளைக் கவ–னித்–துக்–க�ொள்–வது எப்–படி என்–ப–தும் கற்–றுக்–க�ொ–டுக்–கப்–பட்–டன. ஆண்–க–ளுக்கு ஆண்–க–ளும் பெண்–க–ளுக்–குப் பெண்–க–ளும் வகுப்–பெ–டுத்–த–னர். புதி–தாக ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்–தால் அதை அள்–ளி–யெ–டுத்து வந்து வெயி–லில் காட்–டு–வார்–கள். நான்கு முறை இவ்–வாறு செய்–ய–வேண்–டும். பிறகு ஒரு கேட–யத்–தை– யும் நான்கு அம்–பு–க–ளை–யும் க�ொண்–டு–வ–ரு– வார்–கள். இத�ோ பார், இத�ோ பார் என்று குழந்–தையி – ன் கவ–னத்தை இழுத்–துப் பிடித்து


விதி என்–றால் கூட்–டில் அடை–பட்–டி–ருக்–க– வேண்–டும் என்–பது பெண்–ணுக்–கான விதி. ஒழுக்–கம் என்–பது பெண்–ணுக்–கான இயல்பு என்–னும் ஒரே கார–ணத்–துக்–காக ஒழுக்–கத்தை ஆண் –மீது திணிக்–கா–மல் தள்–ளி–வைத்–தி–ருந்– தார்–கள். இந்த முரண்–பாடு த�ொட–ரும்–வரை ஒரு சமூ–கம் சீரா–கச் செயல்–ப–டும் என்று அஸ்–டெக் நம்–பி–னார்–கள். எனவே கேட– யத்தை விரும்–பும் பெண் குழந்–தை–யை–யும் ப�ொம்–மையை நேசிக்–கும் மக–னை–யும் கண்டு அவர்–கள் துணுக்–குற்–றார்–கள். இந்–தத் தவறு விப–ரீ–த–மா–னது அல்–லவா?

ப�ொருள் 35:

வன்–மு–றை–

பெண்க ளி ட மி – ரு ந் து ஆ ண்க – ள ை ப் பிரித்–தெ–டுத்–துக் காட்–டும் முக்–கிய விஷ–யம் வன்–முறை என்–பது அஸ்–டெக் சமூ–கத்–தின் நம்–பிக்கை. உண–வை–விட வன்–மு–றையை ஊட்டி வளர்ப்–பத – ன்– மூ–லம்–தான் ஓர் ஆண் குழந்–தையை நிஜ வீர–னாக மாற்–ற–மு–டி–யும் என்று அவர்–கள் நம்–பின – ர். பிறந்–தவு – ட – ன் ஆயு– தத்–தைக் காண்–பிப்–ப–தில் இருந்து த�ொடங்– கு–கி–றது பயிற்சி. குழந்தை வளர வளர வெறுப்–பும் சின– மு ம் அவ– னு க்– கு ள் மூட்டி வளர்க்– க ப்– ப டு– கின்–றன. ஆயு–தப் பயிற்சி அளிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. உன்– னைத் தற்–காத்–துக்–க�ொள்– வது எந்த அள–வுக்கு முக்– கி–யம�ோ அந்த அள–வுக்கு முக்–கிய – ம் எதி–ரியை ரத்–தம் சிந்த வைப்– ப – து ம் என்– னும் நீதி– நெ றி அவ– னு க்– குப் புகட்–டப்–ப–டு–கி–றது. எதைக் கண்–டும் அஞ்–சாதே! எதை–யும் அழிக்–கத் தயங்–காதே! இரக்–கம் என்–பது உனக்–கான குணம் அல்ல. எப்–படி ஆதிக்–கம் செலுத்–து–வது, எப்–ப– டிக் க�ொல்–வது என்–பதை வார்த்–தைக – ள – ால் மட்– டு ம் கற்– று க்– க�ொ – டு த்– த ால் ப�ோதாது என்–ப–தால் செய–லள – –வி–லான பாடங்–க–ளும் அளிக்–கப்–பட்–டன. இள–வ–ர–சர்–க–ளும் செல்– வந்–தர் வீட்டு மகன்–களு – ம் இந்–தப் பயிற்–சியை எடுத்–துக்–க�ொண்–ட–னர். முத–லில் பழங்–குடி இன மக்–க–ளின் தலை–வர்–க–ளி–டம் அல்–லது அர–சர்–க–ளி–டம் சென்று பேசு–வார்–கள். என் மக–னுக்–குப் ப�ோர் பயிற்சி அளிக்–கப்–ப�ோ–கி– றேன், அவ–னு–டன் ப�ோரிட நீ வர–மு–டி–யுமா என்று கேட்–பார்–கள். அந்த மன்–னர்–க–ளும் இதற்கு ஒப்–புக்–க�ொள்–வார்–கள். குறிப்–பிட்ட தினத்–தன்று ப�ோர் ப�ோட்டி நடை–பெ–றும். பயிற்சி பெறும் ஆண் மைதா–னத்–தில் இறக்கி– வி– ட ப்– ப – டு – வ ான். எதி– ரி ல் பழங்– கு டி மன்– னன். இரு மன்–னர்–க–ளுக்கு இடை–யி–லான ப�ோர் என்று அறி–விக்–கப்–ப–டும். ம�ோதல் த�ொடங்–கும்.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

இவற்–றைக் காட்–டு–வார்–கள். பிறகு அந்–தக் குழந்தை கேட்–கும்–படி பின்–வரு – ம – ாறு ச�ொல்– வார்–கள். ‘நீ ஒரு பறவை. நீ தங்–கி–யி–ருக்–கும் வீடு என்– ப து உண்– மை – யி ல் ஒரு கூடு. நீ உல–கைக் காண–வேண்–டும். உல–கின் ஒளி– – ண்–டும். உன் எதி–ரிக – ள – ைக் யைத் தரி–சிக்–கவே க�ொன்று அவர்–கள் ரத்–தத்–தைக் க�ொண்டு கதி–ர–வ–னுக்கு நீ மகிழ்ச்–சி–யூட்–ட– வேண்–டும். அதற்–கா–கத்–தான் நீ பிறப்–பெடு – த்–திரு – க்–கிற – ாய்.’ பிறந்த பெண் குழந்–தைக்கு வீரத்தை உணர்த்– தும் எந்–த–வ�ொரு ப�ொரு–ளை–யும் காட்–டக்– கூ–டாது. சூரி–ய–னைக் காட்–டும் சடங்–கும் கூடாது. மரச் சாமான், விளை–யாட்–டுப் ப�ொருள் எதை– ய ா– வ து க�ொண்– டு – வ ந்து காட்டலாம். பிறகு குழந்–தை–யின் காதில் நுழை–யு–மாறு பின்–வ–ரும் வார்த்–தை–க–ளை ச�ொல்–ல–வேண்–டும். ‘உட–லி–லுள்ள இத–யம்– – ட்டு ப�ோல் நீ இருக்–க– வேண்–டும். நீ வீட்–டைவி வெளி–யில் ப�ோக–வே– கூ–டாது.’ அடித்–தட்–டுப் பெண்–க–ளுக்கு இப்–ப–டிப்– பட்ட கட்–டுப்–பா–டுக – ள் என்–றால் அஸ்–டெக் இள– வ – ர – சி – க – ளு க்கு வேறு ம ா தி – ரி – ய ா ன நி லை . பட்–டாடை, ஆப–ர–ணம், தங்–கம் ப�ோல் இள–வ–ர–சி– யும் ஒரு விலை– யு – யர்ந்த ப�ொருள்–தான். அந்–தப் ப�ொ ரு ள ை எ து – ந ா ள் வரை அரண்– ம – ன ை– யி – லேயே பாது–காக்க வேண்– டும், எப்–ப�ோது கைமாற்– றி – ய – ளி க் – க – வே ண் – டு ம் என்–பதை மன்–னர் முடி–வு– செய்–வார். யாருக்கு என்–ப– தை–யும்–தான். பெரும்–பா–லும் அர–சிய – ல் கார– ணங்–களு – க்–கா–கவே அரண்–மனை பெண்–கள் பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்–டு–வந்–த–னர். வெல்–ல–மு–டி– யாத ஓர் எதி–ரியை மடக்–கவே ண்டு–மா–னால் – இந்தா எடுத்–துக்–க�ொள் என்று பெண்ணை – ச – னு – க்கு மண–முடி – த்–துக்– எதிரி வீட்டு இள–வர க�ொ–டுத்து அனுப்–பிவை – ப்–பது பிர–பல – ம – ான ஒரு வழக்–க–மாக இருந்–தது. இதை இள–வ–ரசி மறுக்–கமு – டி – ய – ாது. இள–வர – ச – னு – ம்–தான் என்–றா– லும் அவ–னைப் ப�ொறுத்–தவ – ரை திரு–மண – ம் என்–பது நீண்டு த�ொட– ரும் ஒரு சடங்கு. ஒரு பெண்–ண�ோடு முடித்–துக்–க�ொண்–டுவி – ட – – வேண்–டிய அவ–சிய – –மில்லை. எப்– ப – டி ப் பார்த்– த ா– லு ம் ஆண் வேறு, பெண் வேறு. ஆணின் இயல்–புக – ளு – ம் பெண்– ணின் இயல்–பு–க–ளும் வெவ்–வே–றாக இருக்–க– வேண்– டு ம். அதை– வி – ட – முக்– கி – ய ம் இந்த இரண்–டும் ஒன்–றுக்–க�ொன்று முரண்–பட்–ட– தாக இருக்–க –வேண்–டும். வீரம் ஆணுக்கு அழகு என்–றால் வீர–மாக இல்–லா–மல் இருப்– பது பெண்–ணுக்கு அழகு. கூட்–ட�ோடு தங்கி – யி – ரு க்– க க்– கூ – ட ாது என்– ப து ஆணுக்– க ான

83


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

84

ப ழ ங் – கு டி ம ன் – ன ன் வாள், அம்பு என்று தன்– னி – ட – மு ள்ள ஆ யு – த ங் – க – ளைக் க�ொண்டு சிறு–வன் மன்–ன–னி–டம் ம�ோது–வார். அவ– னு க்– கு க் க�ோப– மூ ட்– டு–வார். அவ–னது பகை–யு– ணர்ச்–சியை அதி–க–ரிக்–கும் வண்– ண ம் சீண்– டு – வ ார். சிறு–வன் மன்–னன் க�ோபம் க�ொண்டு தன்–னி–ட–முள்ள ஆயு–தங்–க– ளால் பழங்–குடி மன்–னனை வெறி–யுட – ன் தாக்–கத் த�ொடங்–கு– வான். உள்–ளுக்–குள் வெறுப்பு பெருந்–தீய – ாக வளர்ந்து செழிக்–கும். கத்–திய – ால், ஈட்–டிய – ால் குத்தி பழங்–குடி மன்–னனை அவன் காயப்– ப– டு த்– து – வ ான். எதி– ரி – ய ைத் தாக்கு, பிறகு ரத்–தம் சிந்த வை, இறு–தி–யில் சிறு–கச் சிறு– கக் க�ொல் என்–னும் பாடத்–தைச் செய–லில் நிரூ–பிப்–பத – ற்–கான தரு–ணம் அது. பலத்த கர– வ�ொ–லிக – ளு – க்கு மத்–தியி – ல் சிறு–வன் மன்–னன் அதை வெற்–றிக – ர – ம – ா–கச் செய்–துமு – டி – ப்–பான். அவ– னு – டைய வாழ்க்கை அன்– றி – லி – ரு ந்து த�ொடங்–கு–கி–றது. இனி அவன் எதி–ரி–யைக் கண்டு அஞ்– ச – ம ாட்– ட ான். ரத்– த த்– தை க் கண்டு அரு– வெ றுப்– ப – டைய மாட்– ட ான். க�ொல்–வ–தில் சிக்–கல் ஏதும் இராது. சில சம–யம் பழங்–குடி மன்–னன் படை– யு–டன் திரண்–டு–வ–ரு–வான். சிறு–வன் மன்–ன– னும் படை–யு–டன் ம�ோது–வான். சில சம–யம் பழங்–குடி மன்–னன் சிறு–வன – ால் கைது செய்– யப்–ப–டு–வான். பிறகு ஊர் கூடி நிற்க தன் கைதியை சிறு–வன் நர–பலி க�ொடுப்–ப–தும் உண்டு. ப�ோரில் க�ொல்–வதா நர–பலி க�ொடுப்– பதா என்–ப–தில் மட்–டும்–தான் வேறு–பாடு இருக்–கும். வன்–மு–றை–யில் மாற்–றம் எது–வும் இருக்–காது. கைதி–க–ளை–யும் எதி–ரி–க–ளை–யும் க�ொல்–வது கட–வு–ளைத் திருப்–தி–ப–டுத்–தும் செயல் என்று அவர்– க – ளு க்– கு ப் ப�ோதிக்– கப்–பட்–டி–ருந்–தது. வன்–மு–றையே அவனை வாழ–வைக்–கும். வன்–மு–றையே அவ–னுக்–குப் புண்–ணிய – த்–தைத் தேடித்–தரு – ம். வன்–முற – ையே அவனை ஓர் ஆண் என்று அறி–விக்–கும். சரி, ஒரு– வேள ை பழங்– கு டி மன்– ன ன் சிறு–வன் மன்–ன–னைக் க�ொன்–று–விட்–டால் என்–னா–கும்? அப்–படி நடப்–பத – ற்கு வாய்ப்பே இல்லை. சிறு–வனு – க்கு அந்த அள–வுக்கு தீவி–ர– மாக பயிற்–சிக – ள் அளிக்–கப்–படு – ம் என்–பத – ல்ல கார–ணம். சிறு–வன் த�ோற்–பத – ற்–கான வாய்ப்பு அங்கே ஒரு–ப�ோ–தும் எழாது என்–பதே முக்– கி–யம். கார–ணம் இது ஓர் ஏற்–பாடு. மன்– னர்–களு – ம் செல்–வந்–தர்–களு – ம் பழங்–குடி – யி – ட – ம் பேசும்–ப�ோதே இதை–யும் ச�ொல்–லிவி – டு – வ – ார்– கள். நீ என் மக–னு–டன் ம�ோத–வேண்–டுமே தவிர அவனை ஒரு– ப�ோ – து ம் க�ொல்– ல க்– கூ–டாது. ப�ோரி–டும – ாறு நீ நடிக்–க– வேண்–டும்.

உன்– ன ைக் க�ொன்– ற ா– லும் நீ அமை–தி–யா–கவே இருக்–க–வேண்–டும். ஆண் வீரம் என்–பது மேல்– த�ோற்றத்துக்– கு பளப–ளப்–பா–கக் காட்–சி ப – டு – த்–தப்–பட்–டா–லும் உள்– ளுக்–குள் அது செயற்–கை– யாக வளர்த்– தெ – டு க்– க ப்– பட்ட ஓர் ஏற்–பா–டு–தான் என்–பதை விளக்க இதை– விட வெளிப்–படை – ய – ான ஓர் உதா–ர–ணம் வர–லாற்–றில் இருக்–க–மு–டி– – ையை யாது. நான் ஒரு வீரன், நான் வன்–முற விரும்பு– ப–வன், இதுவே என் இயற்–கைய – ான இயல்பு என்று அந்–தச் சிறு–வன் மன்–னன் தந்– தி–ர–மாக நம்ப வைக்–கப்–ப–டு–கிற – ான். இது ஓர் ஏற்–பாடு என்–பது அவ–னுக்கு நீண்ட காலம் தெரி–யா–மல்–தான் இருக்–கி–றது. ஒரு கட்–டத்– தில் அவன் வளர்ந்து சிந்–திக்–கத் த�ொடங்– கும்– ப�ோ து இந்த உண்– மைய ை அவன் தெரிந்–து–க�ொண்–டி–ருக்–கத்–தான் வேண்–டும். அப்–ப�ோது அவன் அதிர்ச்–சிய – டை – ந்–தானா? வெறுப்பு க�ொண்–டானா? இது ஒரு மாயை என்–பதை உணர்ந்து– க�ொண்–டானா? இந்– தப் ப�ொய்–யில் இருந்து விடு–ப–ட–வேண்–டும் என்று துடித்–தானா? அதற்கு வாய்ப்–பில்லை என்றே த�ோன்று– கி–றது. கார–ணம், அந்–தப் ப�ொய் அதற்–குள் கெட்– டி ப்– ப ட்– டு – ப�ோ ய்– வி – டு – கி – ற து. அவ– னு – டைய ஒரு பகு–தி–யா–கவே அது மாறி–வி–டு–கி– றது. ஆண்மை, வீரம் ஆகிய உயர்ந்த பண்பு– க–ள�ோடு அது ஒன்–று–க–லந்–து–வி–டு–கிற – து. இனி அதை அவ–னி–ட–மி–ருந்து பிரிக்க–மு–டி–யாது – ம் செய்–துக�ொ – ள்–கி– என்–பத – ால் அவன் சம–ரச றான். நீ இனி ப�ொய் இல்லை, நீயே உண்மை என்று அந்–தப் ப�ொய்யை ந�ோக்கி அவன் அறி– வி க்– கி – ற ான். ஒரு தலை– கீ ழ் மாற்– ற ம் அங்கே ஏற்–பட்–டு–வி–டு–கி–றது. ப�ொய் களத்– தில்–தான் அவன் வீரம் முளை–விடு – கி – ற – து என்– றா–லும் அதற்–குப் பிறகு அவன் நிஜ–மா–கவே தன் எதி–ரி–க–ளை கண்–டு–பி–டித்து க�ொல்–லத் த�ொடங்–கு–கி–றான். முத–லில் அவன் ஈட்டி வெளிக்–க�ொண்–டு–வந்த ரத்–தம் செயற்–கை– யா– ன – து – த ான் என்– ற ா– லு ம் நாள– டை – வி ல் அவன் நிஜ ரத்தத்தைக் கண்டு –க�ொண்–டு– வி–டுகி – ற – ான். இப்–ப�ோது அவன் மெய்–யா–கவே வன்– மு – ற ையை விரும்– பு – கி – ற ான். ப�ோரை ஏற்–றுக்–க�ொள்–கி–றான். வீரத்–தைக் க�ொண்– டா–டு–கி–றான். வளர்ந்து பெரி–ய–வ–னா–ன–தும் தன் சிறு–வன் மன்–னனை அவன் ப�ோர்க்–க– ளத்–துக்கு அனுப்–பி–வைக்–கி–றான். அதற்கு முன்பு பழங்–குடி மன்–னனி – ட – ம் சென்று பேசி ஒரு ஏற்–பாட்–டை செய்–துமு – டி – க்–கிற – ான். ஒரு மாய சுழற்சி த�ொடங்–கு–கிற – து. (வரலாறு புதிதாகும்!)


விளைவுகள்

ழைக்– க ா– ல ம், உண்– மை – யி – ல ேயே அனை– வ – ரு ம் மகிழ்ச்– சி – யு – ட ன் வர– வே ற்க வேண்– டி ய அற்– பு – த – ம ான பருவ காலம். ஆனால், நம் நாட்– டி ல் நில– வு ம் மக்– க ள் நெருக்–கம், சுகா–தா–ர–மற்ற ப�ொதுச்–சூ–ழல், மாறிப்–ப�ோன உணவு முறை–கள், பெருகி வரும் ந�ோய்–கள், அனைவரின் உடலிலும் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து வரும் நிலை, வடகிழக்கு

°ƒ°ñ‹

வின்டர் சீசனின்

டிசம்பர் 1-15, 2016

85


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

86

பருவ மழைக்–கா–லத்–த�ோடு சேர்ந்து வரும் பனிக்–கா–லம் ப�ோன்ற பல்–வேறு கார–ணங்– க–ளால் மழைக்–கா–லம் என்–றாலே ஒரு–வித “அலர்–ஜி” த�ோன்றி விடு–கி–றது. “இன்–றும் மழை பெய்– யு – ம ாம்” என்ற தக– வ ல் கூட மக்–கள் மத்–தி–யில் அச்–சத்தை ஏற்–ப–டுத்–தும் அள– வி ற்கு நாம் வாழும் சூழல் மாறிப்– ப�ோய் விட்– ட து. பரு– வ – க ால சூழ– லு க்கு ஏற்ப நாம் வாழ பழ–கிக்–க�ொள்ள வேண்–டும். ‘சூழ்– நி – லை க்கு ஏற்ப தன்னை மாற்– றி க் க�ொள்–ளும் உயி–ரினமே – அதிக காலம் உயிர் வாழும்’ என்–பது அறி–வி–யல் நிய–தி–யா–கவே உள்–ளது. மழைக்–கா–லம் ந�ோய்க் கிரு–மிக – ளை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–த–னால், அது விரை–வா–க–வும் இல–கு–வா–க–வும் பெருகி தீவிர வீரி–ய–ம–டை வ – த – ன் மூலம், த�ொற்று ந�ோய்–களை த�ோற்று– விக்– கி – ற து. அப்– ப டி மழைக்– க ா– ல ங்– க – ளி ல் ஏ ற் – ப – ட க் – கூ – டி ய த�ோ ல் , மு டி , உ த டு சம்– ப ந்– த ப்– ப ட்ட ந�ோய்– க – ளு ம், அவற்– றி ல் இருந்து நம்மை பாது– க ாப்– ப து குறித்– து ம் நம்–மிடையே பகிர்–கிற – ார் டாக்–டர் ஸ்வேதா ராகுல். ‘‘வின்டர் சீச– னி ல் பாக்– டீ – ரி – ய ாக்– க ள் – ள், சிரங்–கு– மூலம் த�ொற்று ந�ோய்–கள், கட்–டிக கள் ப�ோன்–றவை ஈரத்–தன்மை கார–ணம – ாக ஏற்–படு – கி – ன்–றன. முத–லில் உடம்–பில் ஈரப்–பத – ம் இல்–லா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். ஈரப்–ப–தம் இருந்–தால் த�ொற்று ந�ோய்–கள் நம்மை எளி–தா–கத் தாக்–கக்–கூடு – ம். உடை–கள் நனைந்–தி–ருந்–தால், வீட்–டுக்கு வந்–த–வு–டன் உட–ன–டி– யாக மாற்ற வேண்– டும். மழைக்– க ா – ல த் – தி ல் ஜ ா லி – ய ா க இ ரு க் – கி – ற து என்–பத – ற்–காக மழை–யில் நனை–வது – ம் நல்–ல– தல்ல. ப�ொது–வாக ஈர–மான ஆடை–களை அணி–வ–தை–யும் தவிர்க்க வேண்–டும். ஈரத்

துணி–களி – ல் இருந்து நம் உட–லில் பூஞ்–சைத் – ளு – ம் இருக்–கின்–றன. த�ொற்று ஏற்–பட வாய்ப்–புக குளித்த பின் உடலை நன்–றா–கத் துவட்டி, துண்டை சுத்–தம – ான தண்–ணீரி – ல் துவைத்து, நன்கு உல–ர–வைக்க வேண்–டும். இல்–லை–யெ– னில் எக்–ஸிமா எனும் அலர்ஜி ஏற்–ப–டும். இது குழந்– தை – க ள், முதி– ய – வ ர்– க ள் மற்– று ம் சர்க்–கரை ந�ோய் உள்–ள–வர்–களை எளி–தில் பாதிக்– கி – ற து. மழைக்– க ா– ல ங்– க – ளி ல் அதி– க – மாக தண்–ணீர் ஊற்றி கை, கால்–க–ளைக் கழு–வு–வ–தன் மூலம் த�ோல்–க–ளில் இருக்–கக்– கூ–டிய எண்–ணெய் பசை ப�ோய்–வி–டு–கிற – து. இதனால் த�ோல் வறண்டு ப�ோய் நமைச்–சலை ஏற்–படு – த்தி பின் காயங்–கள – ாக மாறு–வத – ற்–கான வாய்ப்–புக – ள் இருக்–கிற – து. மழைக்–கா–லங்–களி – ல் ஷூ அணி–வதை – த் தவிர்த்து காற்–ற�ோட்–ட– முள்ள செருப்–பு–க–ளைப் பயன்–ப–டுத்–த–வும். கால்–களி – ல் காற்–ற�ோட்–டம் இருந்–தால் த�ோல் பிரச்– ன ை– க ள் எது– வு ம் வராது. டஸ்– டி ங் பவு–டர் பயன்–படு – த்–திய பிறகு ஷூ அணி–வது பாது–காப்–பா–னது. தின– மு ம் குளிப்– ப து நல்– ல து. மழைக்– கா–லங்–க–ளில் துவைத்த துணி–கள் நன்–றாக உலர்ந்து விட்– ட தா என்று சரி– ப ார்த்து அணிய வேண்–டும். முடிந்த அளவு துணி– களை அயன் செய்து உடுத்–து–வது சிறந்–தது. உள்–ளா–டைக – ளை தின–மும் இரு–முறை மாற்ற வேண்–டும். கைத்–துண்–டு–கள் மற்–றும் துணி– களை அடுத்–த–வர்–க–ளி–டையே பகிர்–வதை – ர் பயன்–ப– தவிர்ப்–பது சிறந்–தது. மாய்ச்ச–ரைஸ டுத்–தும்–ப�ோது, மற்ற நாட்–க–ளைப் ப�ோல் அல்–லா–மல், வாட்–டர் பேஸ்டு மாய்ச்–சரை – – ஸர்–களை – ப் பயன்–ப–டுத்–து–வது மூலம் த�ோல் பாது–காப்–பாக இருக்–கும். சர்க்கரை அளவு அதி–கம் உள்ள குளிர்–


வேண்–டும். ஹேர் சீரம் பயன் பா– ன ங்– க – ளை தவிர்ப்பது பாது– படுத்– து வதால் மண்– டை – யி ல் காப்–பைத் தரும். தின–மும் சுமார் 3 மேல் த�ோல் வறண்டு விடு–வது லிட்–டர் வரை தண்–ணீர் குடிப்பது ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளி–லி–ருந்து நல்–லது. எண்–ணெய்ப் பசை அதிக– பாது–காக்–க–லாம். கூந்–தலை பள– முள்ள சரு– ம ம் உள்– ள – வ ர்– க ள் ெஜல் ப�ோன்ற ஃபேஸ் கிரீமும், ப – ள ப் – ப ா க வு ம் , பி சு க் – கி ல் – வறண்ட சரு– ம ம் உள்– ள – வ ர்– க ள் லா– ம – லு ம் வைத்து தலை– மு டி கிரீம் ப�ோன்ற ஃபேஸ் கிரீமும் டேமே ஜ் ஆ க ா – ம ல் ப ா து – பயன்–ப–டுத்–த–லாம். முகப்–பரு உள்– காக்– க – ல ாம். ஹேர் டிரை– ய ர் – ’ ஃபேஸ்–வாஷ், ள–வர்–கள் ‘டியே–டிரீ பயன்– ப – டு த்– து – வ தை தவிர்க்க சாலி–சி–லிக் ஃபேஸ்–வாஷ் வாரத்– வேண்–டும். அதை பயன்–ப–டுத்–து– திற்கு இரண்டு அல்–லது மூன்று ப–வர்–கள் தலை–முடி – யை அரு–கில் நாட்–கள் பயன்–படு – த்–தல – ாம். வைட்– வைத்து பயன்–ப–டுத்–தக்–கூ–டாது. ட–மின் ‘சி’ அதி–கம் உள்ள உண–வுப் அப்– ப டி பயன்– ப – டு த்– து – வ – த ால் ப�ொருட்–கள் உண்ண வேண்–டும். அ தி க மு டி உ தி ர் வு ஏ ற் – ப – டாக்–டர் சன்ஸ்– கி – ரீ ன் கிரீம் பயன்– ப – டு த்– டும். புர�ோட்– டி ன் சத்– து க்– க ள் ஸ்வேதா ராகுல் து– வ து நல்– ல து. முடிந்த அளவு நிறைந்த காய்–க–றி–களை உண–வு– வாட்–டர் புரூஃப் சன்ஸ்–கிரீ – ன் களில் சேர்த்– து க்– க�ொள்ள கிரீம் பயன்–படு – த்–துவ – து பாது– வேண்–டும். காப்– ப ாக இருக்– கு ம். பாது– உதட்டை பாது–காப்–பது காப்பு இல்–லாத முறை–யில் எப்–படி? தயா–ரிக்–க ப்–ப ட்ட ஸ்கி– ர ப் முகத்–தின் அழகை பிர–தி– ப�ோன்–ற–வற்றை பயன்–ப–டுத்– ப– லி க்– கு ம் அம்– ச ங்– க – ளி ல் து– வ – தை த் தவிர்த்து சிறந்த முக்–கிய பங்கு வகிப்–பது உத– மு றை – யி – ல ா ன ஸ் கி – ர ப் டு–கள். பெண்–கள், ஆண்–க– ளென ப ா கு – ப ா – டி ன் றி வாரத்–திற்கு ஒரு முறை பயன்– அனை–வ–ருக்–கும் தங்–க–ளின் ப–டுத்–து–வது பாது–காப்–பாக இருக்– கு ம். முடிந்த வரை உ த டு க ளை ம ழ ை க் – ம ழ ை யி ல் ந ன ை வ தை கா–லங்–களி – ல் ஏற்–படு – ம் பிரச்– தவிர்க்க வேண்–டும். மழை– னைகளி–லி–ருந்து பாது–காத்– யில் நனைந்து விட்டு வரு–ப– துக்– க�ொள்ள சில– வ ற்றை வர்–கள் உடனே குளிப்–பது பின்–பற்–றி–னாலே ப�ோதும். உடல் மேல் ஒட்டி இருக்–கும் மழை மற்– று ம் குளிர் ெதாற்–று–களை நீக்கி விடும். காலங்– க – ளி ல் உத– டு – க – ளி ல் மழைக்–கா–லங்–க–ளில் சாலை– வெடிப்பு ஏற்படாதவாறு க–ளில் தேங்கி நிற்–கக்–கூ–டிய உத– டு – க – ளி ல், ‘லிப் பாம்’ தண்–ணீர் சூரிய ஒளி கார–ண– தட–விக் க�ொள்–ள–லாம். மாக ஆவி–யா–கக் கூடும். அந்த த ர – மி ல் – ல ா த ம ற் – று ம் வெப்–ப–மா–னது நமது உட– த வ – ற ா ன மு றை – யி ல் லில் படும்–ப�ோது அலர்ஜி ஏற்– லிப்ஸ்டிக்கை பயன்– ப – டு த்– ப–டு–வ–தற்–கான வாய்ப்–பு–கள் தா–தீர்–கள். இத–னால் உத–டுக – – அதி–கம். எனவே தேங்கி நிற்– ளில் வெடிப்–புக – ள் ஏற்–பட்டு கக்–கூ–டிய தண்–ணீர் அரு–கில் த�ோல் உரிய வாய்ப்–புள்–ளது. நிற்–ப–தைத் தவிர்ப்–பது பாது– உத–டு–கள் காய்ந்–தி–ருக்–கி– காப்ை– ப த் தரும். மழைக்– றது என்று அடிக்–கடி உதடு – க ளை கடிக்– கு ம் பழக்– க ம் கா – ல ம் , வெ யி ல் க ாலம் சில–ருக்கு உண்டு. அது தவிர்க்–க–வேண்–டிய என்று எந்–தக் கால–மாக இருந்–தா–லும் நம்– பழக்–கம். அத–னால் உத–டுக – ள் வறண்டு ப�ோக– மை–யும் நாம் சார்ந்த இடத்–தையு – ம் சுத்–தம – ா–க– வும், நிறம் மாறி விடவும்– கூ–டும். எச்–சி–லால் வும் சுகா–தா–ர–மா–க–வும் வைத்–துக் க�ொண்– உதட்டை ஈரப்–ப–டுத்–த–வும் கூடாது. அவ்– டாலே ப�ோதும். ந�ோய்–கள் குறித்த கவலை வாறு செய்–தால் எச்–சி–லில் உள்ள பாக்–டீ–ரி– இல்–லா–மல் இருக்–க–லாம். யாக்–க–ளால் உதட்–டில் புண்–கள் ஏற்–ப–டும். மழைக ் கால த் தில் தலை மு டியை மிரு– து – வ ான பிரஷ் க�ொண்டு உதட்டை எப்–படி பாது–காப்–பது? சுத்–தம் செய்–வது நல்–ல–து”. வாரத்– தி ற்கு 2 அல்– ல து 3 நாட்– க ள் க ண் – டி – ச – ன ர் உ ப – ய�ோ – கி த் து கு ளி க்க - ஜெ.சதீஷ்

தர–மில்–லாத மற்–றும் தவ–றான முறை–யில் லிப்ஸ்டிக்கை பயன்–ப–டுத்–தா–தீர்– கள். இத–னால் உத–டு–க–ளில் வெடிப்–பு–கள் ஏற்பட்டு த�ோல் உரிய வாய்ப்–புள்–ளது.

.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

87


சரககரை ந�ோயாளிகளின °ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

88

கவனததுககு...

வெ

யில், மழை, குளிர், வெப்–பம் பற்–றி–யெல்–லாம் நம்ம உட–லுக்கு எந்–தக் கவ–லை–யும் இல்லை. அது காலத்–துக்கு ஏற்ப தன்னை தக–வ–மைத்–துக் க�ொள்–ளும். உடல் பற்–றிய புரி–தல் இன்றி நாம் மேற்–க�ொள்–ளும் தவ–றான நடை– மு–றை–களே பிரச்–னை–க–ளுக்கு கார–ண–மா–கி–றது. இயற்கை குறிப்–பிட்ட கால–கட்–டத்– தில் உட–லில் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி–களை அதி–க–ரிக்–கும் காய்–க–றி–க–ளைத் தரு–கி–றது. இதன் மறு–பக்–கம் அந்–தந்த தட்–ப–வெப்–பத்–துக்கு ஏற்ப வைரஸ், பாக்–டீ–ரிய – ாக்–க–ளால் ந�ோய்ப் பர–வ–லும் அதி–க–ரிக்–கும்.


வைத்–தி–ருக்க மருந்து எடுத்–துக் க�ொள்–ளும் இவர்–கள் குளிர்–கால ந�ோய்–க–ளுக்கு மருந்து எடுத்–துக் க�ொள்–வது கூடு–தல் அவஸ்–தைய – ாக அமை–யும். கூடு–மான வரை ந�ோய் வரா–மல் பார்த்– துக் க�ொள்–வது மிகச்–சி–றந்–தது. மழை–யில் நனை–வ–தற்–கான வாய்ப்–புக–ளை குறைத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். மழைக் காலத்–தில் சர்க்–கரை ந�ோயா–ளிக – ள் பாதங்–களை பத்–திர – ம – ாக பாது– காக்க வேண்–டும். தண்–ணீரி – ல் கால்–கள் அதிக

யில் காலத்–தின் சுறு–சு–றுப்பு மழைக்–கா–லத்–தில் காணா–மல் ப�ோகும். சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் உண–வுத் திட்– ட ம், உடற்பயிற்சி, மருந்து எடுத்– து க் க�ொள்–வது ஆகிய மூன்–றும் மிகுந்த கட்–டுப்– பா–டுக – ள் நிறைந்–தது. மழைக்–கா–லத்–தில் இவற்– றில் கவ–னம் செலுத்த முடி–யா–மல் ப�ோவது ரத்–தத்–தில் சர்க்–கர – ையை அதி–கரி – க்க செய்–யும். இத்–து–டன் மழைக்–கா–லத் த�ொந்–த–ர–வு–கள் கூடு–தல் சிர–மங்–க–ளை–யும் தரும். இனிப்–பான இவர்–க–ளின் மழைக்–கா–லம் இனி–தாக ஆல�ோ–சனை தரு–கி–றார் சேலம் சர்க்–கர – ை–ந�ோய் மருத்–துவ நிபு–ணர் டாக்–டர் எம்.ஜி.யுவ–ராஜ், ‘‘கூலான மற்–றும் ஸ்வீட்– டான உண–வு–கள் மழைக்–கால எதி–ரி–களே. வழக்–க–மான குளிர் வழங்–கும் காய்ச்–சல், சளி ப�ோன்ற த�ொந்– த – ர – வு – க ள் உட– லை த் தாக்–காத அள–வுக்கு சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி– கள் கவ–ன–மாக இருப்–பது அவ–சி–யம். ஏற்–க– னவே சர்க்–கரை ந�ோயை கட்–டுப்–பாட்–டில்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

வெ

நேரம் இருப்–பது மற்–றும் மழைச் சேற்–றில் சிக்–கிக் க�ொள்–வது, முறை–யான கால–ணி– களை அணி–யா–தது ப�ோன்ற கார–ணங்–கள – ால் கால்களில் சேற்–றுப்–புண் ஏற்–பட்டு கால்– க–ளையே இழக்க வேண்–டிய நிலை உரு–வா–க– லாம். ஆண்,பெண் இரு–வ–ருமே கால்–களை கவ–னிக்க வேண்–டும். சர்க்–கரை ந�ோயா–ளிக – ளு – க்கு உடற்–பயி – ற்சி மிக மிக அவ–சி–யம் ஆகும். மழைக்–கா–லத்– தில் வெளி–யில் செல்ல முடி–யாத கார–ணத்– – ற்–சியை தள்–ளிப் ப�ோட தால் பலர் உடற்–பயி வாய்ப்–புள்–ளது. இது ரத்–தத்–தில் சர்க்–கரை அளவை அதி–க–ரித்–து–வி–டும். இத–னால் வீட்– டுக்– கு ள் இருந்– த – ப – டி யே டிரெட்– மி ல்– லி ல் நடைப்–பயி – ற்சி, ய�ோகா பயிற்சி செய்–யல – ாம். இருக்–கும் குறைந்த பட்ச இடத்–துக்–குள் ‘8’ வடி–வத்–தில் நடப்–ப–தும் நல்ல பலனை அளிக்–கி–றது. சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் மழைக்–கா–லத்– தில் ப�ோது–மான மருந்–துக – ளை எப்–ப�ோ–தும் இருப்–பில் வைத்–தி–ருக்க வேண்–டும். மருந்து எடுத்– து க் க�ொள்– வதை எந்– த க் கார– ண ம் க�ொண்–டும் தவிர்க்–கக் கூடாது. காய்ச்–சல், சளி ப�ோன்ற வேறு மழைக்–கால உபா–தை– க–ளுக்கு மருந்து எடுக்–கும் ப�ோது, அவை ச ர் க் – க ர ை ந � ோயை க் க ட் – டு ப் – ப – டு த ்த எ டு க் – கு ம் ம ா த் – தி – ர ை – க ள ை ப ா தி க்க வ ா ய் ப் – பு ள் – ள து . ம ற ்ற ந � ோ ய் – க – ளு க் கு மருந்து எடுத்– து க் க�ொள்– ளு ம் முன்பு

89


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

90

வயிற்–றுப் புண் ஏற்–ப–டும். சர்க்–கரை க ண் டி ப்பா க ம ரு த் து வ ரி ன் ந � ோ ய ா – ளி – க – ளி ன் க�ொ ழு ப் பு ச் – ஆல�ோசனை பெற வேண்டும். மாதம் சத்து அதி– க – ரி க்க கார– ண – ம ாகி– ஒரு முறை ரத்தத்தில் சர்க்கரையை வி–டும். மது, சிக–ரெட் ப�ோன்–றவ – ற்றை அள–வி–டு–வது, ஆண்–டுக்கு ஒரு முறை மன–தி–லும் நினைக்–கக் கூடாது. உடல் உறுப்–பு–களை பரி–ச�ோ–திப்–பது உள்–ளங்கை எரிச்–சல், பாத எரிச் என முறை– ய ான மருத்– து – வ ப் பரி– சல் ஆகி–யவை மழை மற்–றும் குளிர்– ச�ோ–த–னை–களை கண்–டிப்–பாக மேற் கா–லங்–க–ளில் சர்க்–கரை ந�ோயாளி– ெ–காள்ள வேண்–டும். வய–தா–னவர்கள் களை தாக்–கு–கின்–றன. உல–க–ள–வில் மழைக்காலத்தில் வெளி–யில் செல்வ– 570 மில்–லிய – ன் மக்–கள் நீரி–ழிவு ந�ோயி– தால் கீழே விழுந்து அடி–பட வாய்ப்– டாக்–டர் யுவ–ராஜ் னால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன – ர். அதில் புள்–ளது. வெளி–யில் செல்–லும்–ப�ோது சரி–பாதி பெண்–களே. குளிர்–கா–லங்–க–ளில் கவ–னம் தேவை. இது ப�ோன்ற விபத்–துக – ளி – ல் அதி–க–ளவு சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் கண்–ட– கை கால்–க–ளில் புண் ஏற்–பட்–டால் மழைக்– றி– ய ப்– ப – டு – வ – த ாக ஆய்– வு – க ள் கூறு– கி ன்– ற ன. கா–லங்–க–ளில் குண–மா–வது கடி–னம். இதற்கு கார–ணம் மர–பிய – லு – ம், சூழ–லிய – லு – மே. சர்க்–கரை ந�ோய் பாதிக்–கப்–பட்ட பெண்– பனிக்– க ா– ல ங்– க – ளி ல் உட– லி ல் இன்– சு – லி ன் கள் வீட்–டில் உள்ள அனை–வரு – க்–கும் தேவை– – ால் ரத்–தத்–தில் சர்க்–கர – ை–யின் சுரப்பு குறை–வத யா–னதை செய்–கின்–ற–னர். உணவு, மருந்து, அளவு அதி–க–ரிக்–கி–றது. இத்–து–டன் ‘பிர–வுன் உடற்–ப–யிற்சி ஆகி–ய–வற்–றில் ப�ோதிய கவ– ஃபேட்’ என்று அழைக்–கப்–ப–டும் ஒரு–வகை னம் செலுத்–துவ – –தில்லை. மேலும் அவர்–கள் க�ொழுப்– பு ம் குறை– வ – த ால் உட– லி ன் எரி சமைப்–பது, துவைப்–பது என அதிக நேரம் – ப �ொ– ரு ள் சக்தி குறைந்து சர்க்– க – ர ை– யி ன் தண்–ணீ–ரில் இருக்க வேண்–டி–யுள்–ளது. இத– அளவு அதி–க–ரிக்–கிற – து. னால் கால்–க–ளில் சேற்–றுப்–புண் வர வாய்ப்– இந்–ந�ோ–யின – ால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ளவ – ர்– புள்–ளது. மழைக்–கா–லத்–தில் பெண்–க–ளும் க–ளுக்கு மழைக்–கா–லங்–க–ளில் கை எரிச்–சல் கால்–களை பத்–திர – ப்–ப–டுத்த வேண்–டும்். சரி– ஏற்–ப–டும். ம�ோதிர விரல் மற்–றும் சிறு விரல்– யான உண–வும், மருந்–தும் எடுத்–துக் க�ொள்ள க–ளின் தசை–கள் முடிச்–சுக் கட்–டி–யது ப�ோல் வேண்–டும். இறு–கிவி – டு – ம். விரல்–கள் வளைந்து அன்–றாட பன்–றிக் காய்ச்–சல் கிரு–மி–கள் (எச்1– என்1) பணி–களை செய்ய முடி–யாத நிலை உரு–வா– அதிக குளிர், மழைக் காலத்– தி ல் அதி– க – கும். கைக்–குழி – வு – க – ளி – ல் உள்ள தசை–கள் இறுகி மாக உற்–பத்–தி–யா–கும். எனவே, சர்க்–கரை வலி மற்–றும் எரிச்–சலை ஏற்–ப–டுத்–தும். இதே – தூய்–மைய – ாக ந�ோயாளி–கள் சுற்–றுப்–புறத்தை ப�ோல் கால் எரிச்–ச–லும் நீரி–ழிவு ந�ோயால் வைக்க வேண்டும். பெண்கள், ஈரத்–த–லை– பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்கு வர–லாம். கால் யுடன் இருந்– த ால் ‘சைனஸ்’ த�ொல்லை நரம்– பு – க ள் தடி– ம – ன ாகி மரத்– து ப் ப�ோன வர–லாம். வைர–ஸால் கண்–ந�ோய் ஏற்–ப–டும் உணர்வை ஏற்–ப–டுத்–தும். வாய்ப்–புள்–ளது. குளி–ருக்கு அதிக டீ, காபி கெண்–டைக்–கால் தசை–களு – க்கு செல்–லும் குடிப்–பது ஆபத்–தா–னது. பாது–காப்–பில்லாத ரத்த ஓட்– ட ம் குறை– வ – த ால் மத– ம – த ப்– பு ம், குடிநீரால் மஞ்சள் காமாலை ந�ோய் பாதம் பஞ்சு ப�ோல– வு ம், மேகங்– க – ளு க்கு தாக்–க–லாம். இடை–யில் நடப்–பது ப�ோன்ற உணர்–வும் க�ொதிக்க வைத்த வெது–வெ–துப்–பான ஏற்– ப – டு ம். குளிர் அதி– க – ம ா– கு ம் ப�ோது நீரை குடித்–தால், காலரா, வயிற்–றுப் ப�ோக்கு பாத எரிச்– ச – லு ம் அதி– க – ரி க்– கி – ற து. பாத ஏற்–ப–டுத்–தும் கிரு–மி–க–ளில் இருந்து தப்–பிக்–க– வளை–வுக – ளி – ல் உள்ள தசை–கள் சுருங்கி வலி– லாம். மழை பெய்–யும் ப�ோது, சாலை–யில் யும் நடப்–ப–தில் சிர–ம–மும் ஏற்–ப–டும். இது சாக்–கடை கழி–வுநீ – ரு – ம் சேர்ந்–துவி – டு – ம். தவிர்க்க ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளுக்கு சுடு–நீர் ஒத்–த–டம் முடி–யா–மல் நடந்து வந்–தா–லும், உட–னடி – ய – ாக தர–லாம். பிசி–ய�ோ–தெ–ரபி மருத்–து–வத்–தில் ஆடையை மாற்றி, கால்–களை நன்கு கழுவ அலட்ரா சவுண்டு தெரபி எனப்– ப – டு ம் வேண்–டும். மழை–யில் நனைந்த ஆடை–கள் சிகிச்சை தசை–களை தளர்–வ–டை–யச் செய்– மூலம், த�ோல்–ந�ோய்–கள் வர–லாம். உடல் யும். ஸ்ட்–ரெட்–சிங் பயிற்–சிக – ள், ஃபிளெக்–சிபி – – இயங்–குவ – தற் – கு தண்–ணீர் அவ–சிய – ம். குறைந்– ளிட்டி பயிற்–சிக – ள் ஆகி–யவற் – றி – ன் மூலம் இது தது இரண்டு லிட்– ட ர் தண்– ணீ ர் குடிக்க ப�ோன்ற பிரச்–னைக – ளு – க்கு தீர்வு காண–லாம். வேண்–டும். இவர்–கள் கை கால்–க–ளுக்கு உறை அணிந்து குளிர், மழைக் காலத்–தில் உடலை வெது– பாது– க ாக்க வேண்– டு ம். சர்க்– க – ர ையை வெ–துப்–பாக வைத்–தி–ருக்க, சிலர் அதி–க–மாக கட்–டுக்–குள் வைத்–திரு – ப்–பத�ோ – டு உட–லையும் சிக–ரெட் புகைப்–பது மற்–றும் மது அருந்–து– பத்– தி – ர – ம ாக பாது– க ாக்க வேண்– டு ம்,’’ வதை–யும் வழக்–க–மாக க�ொண்–டுள்–ள–னர். என்–கி–றார் டாக்–டர் எம்.ஜி.யுவ–ராஜ். இவர்களுக்கு மாரடைப்பு, நுரையீரல், கல்லீ– ர ல் த�ொடர்– ப ான ந�ோய்– க ள் வர– - யாழ் தேவி லாம். காப்பி, டீ அதி–க–மாக குடித்–தால்,


காடு மணக்க வரும் கற்பூரப் பெட்டகமே

ழைக்–கா–லம் குழந்–தை–க–ளுக்கு மிக–வும் பிடித்–த–மான காலம். தண்–ணீ–ரில் குதித்து விளை–யா–டு–வது, மழை–யில் நனை–வது, மழை நீரில் கப்–பல் விடு–வது என எப்–ப�ோ–தும் உற்–சா–க–மாக இருப்–பார்–கள். ஆனால் அவர்–க–ளுக்கு உடம்பு சரி–யில்–லா–மல் ப�ோய் விட்–டால் நம்மை படா–த–பாடு படுத்–து–வார்–கள். அத–னால் இந்த சம–யத்–தில் அவர்–கள் உடல்–நி–லை–யில் பெற்–ற�ோர் மிகுந்த கவ–னம் செலுத்த வேண்–டிய – து மிக அவ–சிய – ம். குழந்–தை–களை மழை சீஸ–னில் பாது–காப்–பது எப்–படி எனச் ச�ொல்–கிற – ார் டாக்–டர் லஷ்மி பிர–சாந்த்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

91


உண–வுக – ள – ைக் க�ொடுக்க வேண்–டாம். “மழைக்–கா–லத்–தில் காற்று, நீர் மற்– சிலர் பச்சை முட்– டை – க ள், ஹாப் றும் உணவு மூலம் த�ொற்று ந�ோய்–கள் பாயில் முட்–டைக – ளை குழந்–தைக – ளு – க்– பர–வும் வாய்ப்பு அதி–கம். நீர் மூல–மாக குக் க�ொடுப்–பார்–கள். இந்த சம–யத்–தில் டயே–ரியா, டைபாய்டு ப�ோன்–றவை அதைத் தவிர்த்து நன்கு வேக–வைத்த ஏற்–ப–ட–லாம். சூழ்–நி–லை–யின் ஈரப்–ப– முட்– டை – க – ள ையே குழந்– தை – க – ளு க்– – – தத்–தால் காய்ச்–சல், சளி ப�ோன்–றவை குக் க�ொடுங்–கள். சமைத்த உண–வுப்– யும் ஏற்–பட – ல – ாம். அதி–லும் குழந்–தைக – – ப�ொருட்களை எப்போதும் மூடி ளுக்கு ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–வாக வைத்–தி–ருங்–கள். இருக்–கும். ஆத– ல ால் உட– ன – டி –ய ாக மழைக்–கா–லத்–தில் குளிர்ச்–சி–யி– அவர்–களு – க்கு ந�ோய் த�ொற்–றும் வாய்ப்– டாக்–டர் னால் குழந்– தை – க ள் சரி– ய ாக தண்– பு–கள் அதி–கம். எனவே மழை சம–யத்– லஷ்மி பிர–சாந்த் ணீர் அருந்த மாட்–டார்–கள். அதைக் தில் நீர் மற்–றும் உணவு விஷ–யத்–தில் கவனித்து அடிக்கடி அவர்களை கவ–னம் தேவை. தண்–ணீர் குடிக்–கச் செய்–யுங்–கள். மழை நேரத்–தில் குளிர் பானங்–களை க�ொடுக்– உணவு விஷ–யத்–தில் கவ–னிக்க வேண்–டிய – வை – – கா–தீர்–கள். ஆனால் அதற்–குப் பதி–லாக  சூடான தண்–ணீ–ரையே குடிக்க வையுங்– வீட்–டில் ஃப்ரஷ்–ஷாக பழ–ரச – ங்–கள் செய்து கள். முடிந்த மட்– டு ம் க�ொதித்து ஆற ஐஸ் ப�ோடா–மல் க�ொடுங்–கள். சுத்–தம – ான வைத்த நீர் க�ொடுங்–கள். மழைக்–கா–லத்– பழங்–க–ளை–யும் சாப்–பி–டக் க�ொடுங்–கள். தில் உண–வுக – ள் சீக்–கிர – ம் கெட்–டுப் ப�ோய்– குளிர்ச்–சிய – ான ப�ொருட்–கள – ைத் தவிர்த்து வி–டும். நம் வீட்–டில் அதை கவ–னித்து குழந்– –வி–டுங்–கள். தை–க–ளுக்–குக் க�ொடுப்–ப�ோம். ஆனால் இந்த சம–யத்–தில் ஆர�ோக்–கிய – –மான ஹ�ோட்–டல் ப�ோன்ற இடங்–க–ளில் அது சம–விகி – த உணவு கட்–டா–யம – ாக க�ொடுக்க சிர–மம். அத–னால் மழைக்–கா–லம் முடியு வேண்–டும். – ம ட்– டு ம் வீட்– டி ல் சமைத்த உண– வு – க – உடல் மற்– று ம் உடை விஷயத்தில் – ளு – க்–குக் க�ொடுங்–கள். ளையே குழந்–தைக கவ– னி க்க வேண்– டி – ய – வை – – ளை தவிர்த்து விடுங்–கள். வெளி உண–வுக  பிறந்த குழந்–தைக – ளு – க்–கு காது–களை மூடும்– நமது உண–வில் சேர்க்–கப்–ப–டும் மஞ்–சள், படி கேப் ப�ோட்டு வைக்க வேண்–டும். இஞ்சி ப�ோன்– ற வை மழைக்கு நல்ல குளிர் தாக்–கா–தவ – ாறு கால்–களி – ல் சாக்ஸ் மருந்– த ாக இருக்– கு ம். வீட்– டி – லு ம் கூட ப�ோட்டு வைக்க வேண்–டும். உடை–கள் குழந்–தைக – ளு – க்கு முதல்–நாள் இரவு செய்த

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

92


 

 

குழந்தைகள் வெளி–யில் விளை–யா–டி–விட்டு வந்–தால் கை, கால்–களை கழு–வச் ச�ொல்ல வேண்–டும். கால்–கள் சுத்தமாக இருப்பத�ோடு உலர்–வா–க– வும் இருக்க வேண்–டும்.

 

இருப்பத�ோடு உலர்– வ ா– க – வு ம் இருக்க வேண்–டும். இல்–லை–யென்–றால் சேற்–றுப்– புண் ப�ோன்ற த�ொந்–த–ர–வு–கள் வர–லாம். குளி– ர ாக இருக்– கு ம் சம– ய ங்– க – ளி ல் பள்–ளிக்கு யூனிஃ–பார்–மின் மீது ஸ்வெட்– டர் ப�ோட்டு அனுப்–பல – ாம். புழுக்–கம – ாக இருந்– த ால் அந்த ஸ்வெட்– டரை நீக்– கி – வி–டச் ச�ொல்–லுங்–கள். வீட்–டிலு – ம் குப்–பைத் த�ொட்–டியை திறந்து வைக்–கக்–கூ–டாது. அதன் மூலம் காற்–றில் த�ொற்று ந�ோய் வர–லாம். லெதர் ஷூக்–கள் ப�ோட வேண்–டாம். அவை ஈர–மா–னால் கால்–கள் ஈர–மாக இருக்–கும். அத–னால் காலில் பிரச்–னை– கள் ஏற்– ப – டு ம். சிந்த– டி க் கால– ணி – க ள் ப�ோட–லாம். ்பிலிப் லாக் கால–ணி–கள், கம் பூட்ஸ் இதெல்–லாம் ப�ோட–லாம். இவை காற்–ற�ோட்–ட–மாக இருக்–கும். தரை– யி ல் குளிர்ச்சி அதி– க – மி – ரு க்– கு ம் நேரத்–தில் வீட்–டினு – ள்ளே (அதற்–கென்று பிரத்–யே–க–மாக உள்ள) செருப்பு ப�ோட்– டுக்–க�ொள்–ளச் ச�ொல்ல–லாம். அவர்–கள் ப�ோட்–டிரு – க்–கும் ஷூவ�ோ, கால–ணிய�ோ உலர்–வாக இருக்க வேண்–டும். மழைக்–கா–லத்–தில் கைவ–சம் காய்ச்–சல் மருந்து, சளி மருந்து ப�ோன்ற அடிப்–படை மருந்–து–களை வீட்–டில் வைத்–தி–ருத்–தல் மிக அவ–சிய – ம்.

- தே–வி–ம�ோ–கன்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ஈர–மா–னால் உட–னுக்–குட – ன் மாற்ற வேண்– டும். பிறந்த குழந்–தை–க–ளுக்கு இந்த சம– யத்– தி ல் அயர்ன் செய்த ஆடை– களை அணி–விப்–பது நல்–லது. குழந்–தை–களை சுத்–த–மா–க–வும் உலர்–வா–க–வும் வைத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டும். ரூம் டெம்–பரே – ச்–சர் சூடாக இருக்–கும்–படி பார்த்–துக்–க�ொள்–ள–வும். குழந்–தை–களை எப்–ப�ோது – ம் கத–கத – ப்–பாக வைத்–திரு – ங்–கள். ஏஸி ப�ோடா–தீர்–கள். சூடான தண்–ணீரி – ல் குளிக்க வையுங்–கள். குளிர்க் காற்று வரு–கி–ற–தென எல்–லாக் –க–த–வு–க–ளை–யும் அடைத்து வைக்–கா–தீர்– கள். வீட்–டுக்–குள் சூரிய ஒளி படு–வது மிக–வும் அவ–சிய – ம். மழைக்–கா–லத்–தில் க�ொசு ப�ோன்ற பூச்சி ரகங்– க ள் இனப்– பெ – ரு க்– க ம் செய்– யு ம் காலம். அத–னால் க�ொசு மற்–றும் பூச்– சித்–த�ொல்–லைக – ள் அதி–கம – ாக இருக்–கும். எனவே வீட்–டுக்கு அரு–கில் தண்–ணீர் தேங்–கா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்–ளுங்–கள். குழந்–தை–களை க�ொசு–வில் இருந்து காக்க காயில், லிக்–விட் ப�ோன்–றவ – ற்றை தவிர்த்து விடுங்–கள். பாது–காப்–பாக அவர்–க–ளுக்கு உடம்–பில் ரெப்–ப–லண்ட கிரீமை தட–வ– லாம். அது–வும் சில–ருக்கு ஸ்கின் அலர்ஜி தரும் என்–ப–தால் இப்–ப�ோது ஸ்டிக்–கர் ஒன்று வந்–தி–ரு க்–கி–ற து. அதை அவர்– க – ளது ஆடை–யில் ஒட்–டி–விட்–டால் க�ொசு அவர்–களை கடிக்–காது. இந்த ஸ்டிக்–கர் த�ோலில் படாது என்–பத – ால் த�ோல் பிரச்– னை–கள் வரு–வ–தற்–கும் வாய்ப்பு ஒன்–றும் இல்லை. இது எல்–லா–வற்–றிற்–கும் மேலாக க�ொசு உள்ளே வரா–மல் தடுக்க க�ொசு வலை–களை ஜன்–னல்–க–ளுக்கு அடித்து வைப்–பது நல்–லது. குளிர் நேரத்– தி ல் பிள்– ள ை– க – ளு க்கு ஸ்கார்ஃப் கட்–டி–வி–டுங்–கள். பிள்–ளை–க– ளின் பள்–ளிக்கூட பையில் வாட்–டர்ப்– ரூஃப் மழை –க�ோட் எப்–ப�ோ–தும் வைத்து அனுப்–புங்–கள். பிள்–ளை–களி – ன் விளை–யாட்–டுப் ப�ொருட் – க – ள ை– யு ம் ஈர– மி ல்– ல ா– ம ல் பார்த்– து க்– க�ொள்ள வேண்–டும். நமது உடை மழை–யில் நனைந்–து–விட்– டால் நாம் உடனே மாற்–றி–வி–டு–வ�ோம். ஆனால் பிள்– ள ை– க – ளு க்கு நாம்தான் மாற்றி விட வேண்–டும் அல்–லது மாற்– றச் ச�ொல்ல வேண்–டும். ஈரம் சரி–யாக உல–ராத ஆடை–கள – ை–யும் அவர்–களு – க்–குப் ப�ோடக் கூடாது. பூஞ்சை பிடித்–து–விட வாய்ப்–புண்டு. அவர்–கள் வெளி–யில் விளை–யா–டி–விட்டு வந்– த ால் கை, கால்– க ளை கழு– வ ச் ச�ொல்ல வேண்–டும். கால்–கள் சுத்தமாக

93


மழை... உடை... குடை...

கா

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

94

லை–யில் பள்ளி, கல்–லூரி மற்–றும் அலு–வல – –கங்–க–ளுக்கு கிளம்–பும் நேரத்–தில் மழை மேகம் கூடி நின்–றால�ோ அல்–லது மழை வரத் த�ொடங்–கி–விட்–டால�ோ, இன்–றைய நாளை நனை–யா–மல் எப்–படி காப்–பாற்–று–வது என ய�ோசிக்–கத் த�ொடங்–கி–வி–டுவ�ோ – ம். கவ–லையே வேண்–டாம்... அதற்–காக பல வழி–கள் நம் கைவ–சம் இருக்–கின்–றன. மழைக்–கா–லத்–தில் எந்த மாதி–ரி–யான உடை–களை உடுத்த வேண்–டும். மழை–யில் இருந்து நம்மை எப்–படி பாது–காத்–துக்–க�ொள்–வது என்ற கேள்–வி–க–ளு–டன் பிர–பல ஆடை வடி–வமை – ப்–பா–ள–ரும், இரு–பத்தி ஐந்து ஆண்–டு–க–ளுக்–கும் மேலாக ஃபேஷன் துறை–யில் பல்–வேறு சாத–னை–களை – ப் புரிந்து வரும் ஸ்டைல் கன்–சல்–டன்ட் தபு நமக்–காக பல ஆல�ோ–ச–னை–களை வழங்–கி–னார்.


சேலை

சேலை அணி–பவ – ர்–கள் காட்–டன – ாக இருந்– தால் கனம் குறை–வான லேசான காட்–டன் அல்–லது சின்–தட்–டிக் காட்–டன், சில்க் மெட்– டீ–ரிய – ல், ஷிஃபான் மற்–றும் ஜார்–ஜெட் வகைச் சேலை–களே மழை நேரத்–தில் உடுத்–த–லாம். சேலைக்– கு ப் ப�ொருத்– த – ம ாக சில்க் காட்– டன் ப்ள–வுஸ்–க–ளை–யும் அணி–யல – ாம். நெட் வகைத் துணி–யா–லான சேலை–களை மழை– நே–ரத்–தில் முற்–றி–லும் தவிர்த்–தல் வேண்–டும். நவீன உடை–கள்– சல்–வார் உடை–யாக இருந்–தால் குறை– வான உய–ரம் க�ொண்ட ஷார்ட் டாப்ஸ்– களை அணி– த ல் நல்– ல து. மேலும் மழை– நே–ரத்–தில் ஷார்ட் குர்–தீஸ், லெக்–கின்ஸ் மற்– றும் சின்– த ட்– டி க் ஃபேப்– ரி க்ஸ் க�ொண்ட சுடி– த ார், சல்– வ ார்– கள ை அணி– ய – ல ாம். மேலும் அடர்–வண்–ணம் க�ொண்ட சாட்– டின்(satin), ஈகாட்(ecote), ப்ராஷ�ோ(brasso) மெட்–டீ–ரி–யல் வகை உடை–களை அதி–கம் அணி–ய–லாம். தற்–ப�ோது மழை–யில் நனைந்– தா–லும் எளி–தில் அதில் படிந்–துள்ள அழுக்கு

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

‘ ‘ ம ழ ை வ ந் – த ா ல ே எ ன ்ன உ ட ை உடுத்–து–வது, எந்த உடை உடுத்–தி–னா–லும் மழை–யால் அந்த உடை பாழ்–பட – த்–தானே ப�ோகி–றது என்ற நினைப்பு நமக்–குள் வந்து, ஏத�ோ ஒரு உடை– யி னை எடுத்து உடுத்– திக்– க �ொண்டு அல்– ல து வீட்– டி – லி – ரு க்– கு ம் பழைய உடை– கள ை அணிந்– து – க �ொண்டு டல்– ல ான மன– நி – லை – ய�ோ டு வெளி– யி ல் கி ள ம் – பி – வி – டு – வ�ோ ம் . ஆ ன ா ல் ம ழ ை ந ா ட் – க ள் – த ா ன் ம ன – து க் – கு ள் ந ம க் கு ர�ொமாண்– டி க் உணர்வை உரு– வ ாக்– க க் கூடி–யவை. பூமி குளிர்ந்து மண்–வா–டை–யினை காற்–ற�ோடு கலக்கி நம் நாசி–யை–யும் குளி–ரச் செய்து நம்மை கிறங்–க–டிக்–கும்” என்–கி–றார் தபு. அவ–ரு–டைய ஆல�ோ–ச–னை–கள் இத�ோ: மழைக்– க ா– ல த்– தி ல் வெண்மை மற்– று ம் மிக–வும் டல்–லான நிறங்–கள – ை தவிர்த்து நல்ல அடர்த்–தி–யான நிறம் க�ொண்ட வண்ண வண்ண உடை–க–ளை–யும், எளி–தில் உல–ரக்– கூ–டிய தன்–மை க – �ொண்ட சின்–தட்–டிக் மெட்– டீ–ரிய – ல் உடை–கள – ை–யும் அதி–கம் உடுத்–துத – ல் வேண்–டும்.

95


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

மற்றும் மண் கறை–கள் தெரி–யாத வண்–ணம் மிலிட்–டரி பிரின்ட் வகை டாப்ஸ்– க – ளு ம் அடர்த்–தி–யான நிறத்–தில் பெரிய பெரிய பூக்–கள் க�ொண்ட சின்–தட்–டிக் ரா சில்க்ஸ் வகை டாப்ஸ்–கள் கிடைக்–கின்–றன. இவை மழை–யில் நனைந்–தா–லும் விரை–வில் உல– ரும் தன்மை க�ொண்– டவை . துப்– ப ட்– ட ா– விற்–குப் பதி–லாக ஸ்டோல்ஸ், ஸ்கார்ப்ஸ் வகை துணி–க–ளைக் க�ொண்டு கழுத்–தைச் சுற்றி கவர் செய்து க�ொள்–ள–லாம். ஜீன்ஸ் தவிர்த்து அதற்–குப் பதி–லாக ஜெக்–கின்ஸ் அணி– ய – ல ாம். இது பார்ப்– ப – த ற்கு ஜீன்ஸ் ப�ோன்று த�ோற்–றம் தந்–தா–லும் லெக்–கின்ஸ் வகை–யைச் சேர்ந்–தது. பட்–டி–யாலா, ப்ளாஸ�ோ(blazzo) மற்–றும் லாங் ஸ்கர்ட், நீள–மான துப்–பட்டா, மிக– வும் நீள–மான அனார்–கலி வகை உடை–கள், உய– ர ம் அதி– க – ம ான லாங் டாப்ஸ்– க – ள ை– அ– ணி ந்– த ால் அவை விரை– வி ல் பாழ்– ப – டு ம் . இ வ ற்றை ம ழ ை நேர த் – தி ல் த வி ர ்த்த ல் ந ன் று . அ தே – ப�ோ ல் டெ னி ம் வ கை துணி–க–ளை–யும் ஜீன்ஸ் ப�ோன்ற கன– ம ான விரை– வி ல் உல– ர ாத உடை–களை தவிர்த்–தல் முற்–றிலு – ம் நல்–லது. மழை–யில் நனைந்–தால் இவை மேலும் கன–மா–கி–வி–டும்.

ஸ்டைல் மற்– று ம் முடியை முழு– வ – து ம் தூக்– கி ப்– ப�ோ ட்– டு க்– க �ொள்– ளு ம் ஸ்டைல் டைப் நாட் க�ொண்–டை–கள் சிறந்–தது. மழை– யில் முடி எளி–தில் நனை–யாது.

முக அலங்–கா–ரம்–

மழை– நே–ரத்–தி ல் வெளி–யில் செல்–லு ம் பெண்–கள் பவுண்–டே–சன் டைப் அலங்–கா– ரங்–களை முகத்–தில் ப�ோடு–வதை முற்–றி–லும் தவிர்க்க வேண்– டு ம். மழை– நீ ர் முகத்– தி ல் பட்–டது – ம் இவை கரைந்து வடி–யத் துவங்–கும். எனவே லைட்–டான பவு–டர் பூச்சு ப�ோன்ற முக அலங்– க ா– ர ங்– கள ை மட்– டு மே மழை நேரத்–தில் செய்–வது சிறந்–தது. பிளாஸ்–டிக் ப�ொட்–டுகள – ை பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.

அணி–க–லன்–கள்–

பிளாஸ்– டி க் வகை அணி– க – லன் – கள ை அணிந்–தால் சிறப்பு. இல்–லை–யெ–னில் எப்– ப�ோ–தும் அணி–யும் ரெகு–லர் டைப் தங்க நகை–களை அணி–ய–லாம். மற்ற மெட்–டல் அணி–கலன் – கள – ை அணிந்–தால் அவை மழை– நே–ரத்–தில் தண்–ணீர் பட்–டது – ம் சில– ருக்கு த�ோல்–களி – ல் ஒவ்–வா–மையை ஏற்–ப–டுத்–தி–வி–டும். மணிக்–கட்–டில் கட்–டும் கடி–கா–ரங்–களு – ம் பல வண்– ணங்–களி – ல் பிளாஸ்–டிக் ம�ோல்–டில் வாட்– டர் ப்ரூஃப் ரெஸி– டன் ட் டைப்–க–ளில் கிடைக்–கி–றது. கண்– ணா– டி – க – ளு ம் ரப்– ப ர் ஃப்ரே– மி ல் கிடைக்–கின்–றன.

ஹேர்ஸ்–டைல்–

96

மழை நேரத்– தி ல் பெண்– க ள் முடியை தளர்–வா–க–வும் பறக்–கும் வகை– யி லும் விட்– டு ச் செல்– லு – தல் கூடாது. அதற்–குப் பதி–லாக ப�ோ னி ட ை ல் ட ை ப் ஹ ே ர்

கால–ணி–கள்–

தபு

மழை நேரத்– தி ல் ப�ோட்– டு க்– க�ொள்– வ – த ற்– க ென பிளாஸ்– டி க்


கைப்–பை–கள்–

மழை–யில் நனை–யாத வாட்–டர் ஃப்ரூப் பெரிய சைஸ் பைகளை உடன் எடுத்–துச் செல்–ல–லாம். அவை இப்–ப�ோது பல வண்– – ல் பெரிய பெரிய படங்–கள் பிரின்ட் ணங்–களி செய்– ய ப்– ப ட்டு அழ– கி ய வடி– வ ங்– க – ளி ல் கிடைக்–கி–றது. அவ்–வகை பைக–ளில் மழை நேரத்– தி ல் மாற்– றி க்– க �ொள்வ– த ற்– க ாக ஒரு செட் உடை–களை எப்–ப�ோ–தும் ரெடி–யாக வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். தற்–ப�ோது மழை– யி ல் நனைந்– த ா– லு ம் பிழிந்– து – வி ட்டு பயன்– ப – டு த்– த க்– கூ – டி ய வகை– யி ல் ஜெல்லி டைப் கை பைகள், பர்ஸ்–கள் விற்–ப–னைக்கு

டல்–லான நிறங்–க–ளை தவிர்த்து நல்ல அடர்த்–தி–யான நிறம் க�ொண்ட வண்ண வண்ண உடை–க–ளை– அதி–கம் உடுத்–து–தல் வேண்–டும்.

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

டைப் கால–ணிக – ள் தற்–ப�ோது அதிக அள–வில் வந்–து–விட்–டன. இவை பல வண்–ணங்–க–ளில் – ம – ாக, ரச–னைக்–குரி – ய கண்–ணைக் கவ–ரும்–வித விதத்–தில் கிடைக்–கின்–றன. மழை–நே–ரத்–தில் சாலையை கடக்–கும்–ப�ோது தண்–ணீ–ரால் அவை வீணா–காத வண்–ண–மும், மழை நீர் உட்–பு–குந்து நாம் வழுக்–கா–மல் நடப்–ப–தற்கு சுல–ப–மா–க–வும் உள்–ளது. மேலும் ஃப்ளோட்– டர்ஸ்(floaters), சினிக்–கர்(snicker) வகைக் கால– ணி – கள ை அணி– ய – ல ாம். ஹவாய் வகை காலணி மற்–றும் கேன்–வாஸ் வகை ஷூக்–களை மழை– நே–ரத்–தில் தவிர்த்–தல் நல்–லது.

97


வந்–துள்–ளன. அவற்–றை–யும் பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளல – ாம். மழை–நீர் உட்–புக – ாத வாட்–டர் ரெஸி–டன்ட் கேட்–ஜட்ஸ் உடன் எடுத்–துச் செல்–ல–லாம். நமது விலை உயர்ந்த எலக்ட்– ரா–னிக் ப�ொருட்–கள் மழை நீர் பட்–டா–லும் உட்–புக – ா–மல் பாது–காப்–பாக இருக்–கும்.

குடை - ரெயின்–க�ோட்

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

98

மேலும் இரு–சக்–கர வாக–னங்–களி – ல் செல்– வ�ோர் மழை–யி–லும் நனை–யா–மல், அவர்– கள் அணிந்– தி – ரு க்– கு ம் அழ– கி ய உடை– யு ம் வெளி–யில் தெரி–யும் வண்–ணம் டிரான்ஸ்–ப– ரன்ட் வகை ரெயின் க�ோட்டுகள் பல–வி–த– மான மாடல்–க–ளில் தற்–ப�ோது வரு–கின்–றது. மேலும் மாடர்ன் லுக்–குடன் – கூடிய ம�ோன�ோ – கி – ர ாம் பிரின்ட் செய்– ய ப்– ப ட்ட ப்ரைட் கலர் ஃப்ளூ–ர–சன்ட் வண்–ணக் குடை–கள் பல–வி–தங்–க–ளில் கடை–க–ளில் கிடைக்–கின்– றன. இவை–கள் குழந்–தை–கள் மற்–றும் இளம் பெண்–களி – ன் மன–தைக் கவ–ரும் வித–மா–கவு – ம், மழை–யினை ரசித்து குதூ–கலி – த்–துச் செல்–லும் வகை–யில் மிக–வும் நவீ–ன–மாக வடி–வ–மைக்– கப்–பட்–டுள்–ளன. பிற–கென்ன? “மேகம் க�ொட்–டட்–டும்… ஆட்–டம் உண்–டு–…” என இன்றே மழையை வர– வே ற்– ப�ோ ம். மிக– வு ம் மகிழ்ச்– சி – ய ாக... துள்–ள–லு–டன்! சந்–திப்பு: மகேஸ்–வரி படங்–கள்: ஆர்.க�ோபால்


புகைப்–ப–டத் துறை–யி–லும் கால் பதித்–திட புயலெ–னக் கிளம்–பி–யி–ருக்–கும் பெண்–களு – க்கு, படம் பிடிக்–கும் த�ொழி–லில் தடம் பதிக்–கும் பெண்–கள் என்ற – ாக அமைந்–தி–ருந்–தது. கட்–டுரை ஆக்–க–மும் ஊக்–க–மும் அளிப்–பத

°ƒ°ñ‹

- வி.ம�ோனிஷா பிரி–யங்கா, திருச்சி-18.

மலர்-5

இதழ்-19

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

‘கேரள சமை–யல் வகை–கள்’ இணைப்பு நாவுக்கு மட்–டுமல்ல – மன–திற்–கும்

இத–மான த�ொகுப்பு.

- தி.பார்–வதி, திருச்சி-7.

நாட்–டுப்–பு–றப் பாடகி சின்–னப்–ப�ொண்ணு பற்–றிய கட்–டுரை அவ–ரது பாடல்

ஆசிரியர்

– க – ளை ப் ப�ோலவே சுவை– ய ாக இருந்– த து. மேலும் அந்த அற்– பு – த க் கலை–ஞ–ரைப் பற்றி முழு–மை–யாக அறிந்து க�ொள்–ள–வும் வைத்–தி–ருந்–தது.

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

‘பெண்–களை உயர்த்தும் ஈக�ோ கிச்–சன்’ முயற்–சி–் இருந்–தால் வாழ்–வில்

முகமது இஸ்ரத் ப�ொறுப்பாசிரியர்

கவின் மலர்

துணை ஆசிரியர்கள்

தேவி மோகன், மகேஸ்வரி உதவி ஆசிரியர்

வி.சுப்ரமணி நிருபர்கள்

கி.ச.திலீபன், ஜெ.சதீஷ் புகைப்படக்குழு

ஆர்.க�ோபால் ஏ.டி.தமிழ்வாணன் சீஃப் டிசைனர்

பிவி கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே.

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: thozhi@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

- வி.கலைச்–செல்வி வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–கு–றிச்சி.

உய–ர–லாம் என்–பதை உணர்த்–தி–யி–ருந்–தது. நீல–தேவதை ‘‘முத்–த–மிழ் கலை– வி–ழி’– ’– யி – ன் சமூக அக்–கறை நெகிழ வைத்–தது.‘ரயில்வே சில்ரன்’ குழந்–தைக – ள் மீதான பாது–காப்பு உணர்வை மேலும் வலி–யு–றுத்–தி–யது.

- எஸ்.வளர்–மதி, கன்–னி–யா–கு–மரி.

ஆர�ோக்–கிய – மற்ற – ந�ொறுக்–குத் தீனி–கள் தவிர்ப்–பது எப்–படி என்ற தக–வல்–கள்

மிக–வும் பய–னுடை – ய – த – ா–யிரு – ந்–தது. பதக்–கம் வெல்–வது + வறு–மையை வெல்–வது இலக்கு என்ற கட்–டுரை நல்–ல–த�ொரு உற்–சாக டானிக் ஆகும். சிவக்–கும – ார் வரைந்–துள்ள ஓவி–யங்–கள் என்–னுள்–ளத்தை மிக–வும் ஈர்த்–தது. நாளும் நல்ல செய்–தி–களை அள்–ளித் தரும் குங்–கு–மம் த�ோழிக்கு ஒரு சல்–யூட்! - சு. இலக்–கு–ம–ண–சு–வாமி, மதுரை-6.

செல்–லு–லாய்ட் பெண்–கள் என்ற கட்–டுரை அந்த நாளைய கலை–ஞர்–க–ளின்

சாத–னை–க–ளைப் பற்றி படிக்–கும்–ப�ோது ‘‘மல–ரும் நினை–வு–கள் மன–தில் குதி–யாட்–டம் ப�ோடு–கி–ற–து–.’’

- வர–லஷ்மி முத்–து–சாமி, கிழக்கு முகப்–பேர்.

தமிழ்த் திரைப்–பட வர–லாற்–றில் இடம் பெற்று புகழ் மற்–றும் பெரு–மைக்–குரி– ய

நடி–கை–யர– ாக இருந்–த�ோ–ரின் அறி–முக – த் த�ொடர் பெண்–க–ளுக்கு மட்–டுமல்ல – , அனை–வ–ருக்–கும – ான த�ொட–ராக த�ொடங்–கி–யுள்–ளது. - ப.மூர்த்தி, பெங்–க–ளூர்.

‘வர–வேற்–பற – ை’ - நிஜ–மா–கவே ர�ொம்ப அசத்–தல்! தேங்க்யூ!

- மயிலை க�ோபி, சென்னை-83.

நடி–கர் சிவ–கு–மா–ரின் தூரி–கை–யில் த�ோன்–றிய ஓவி–ய–மும் துணை நின்ற நிகழ்–வு–க–ளும் மிக அரு–மை–யாக இத–யத்தை ஈர்த்–தது.

த�ோல்–வி–யைக் கண்டு கலங்–கா–மல் த�ொடர் முயற்–சி–யால் தனக்–கென்று

வெற்–றிப் பாதை வகுக்–கல – ாம் என்–றுர – ைத்த தில–கவ – தி – யி – ன் பலம் உயர்–வுக்கு பாடம்.

- எஸ்.பிரி–ய–தர்–ஷினி, திரு–நெல்–வேலி-7.

சேலத்தை சேர்ந்த சக�ோ–த–ரி–க–ளின் சாதனை பிர–மிக்க வைத்–தது. வண்–

ணங்–கள் பல–வி–தம். செல்–லு–லாய்ட் பெண்–கள் புதிய த�ொடர் ஆரம்–பமே மிக–வும் சுவா–ரஸ்–யம – ாக இருந்–தது.

- வத்–சலா சதா–சி–வன், சென்னை-64. ê‰î£ ªê½ˆ-¶-i˜!

°ƒ°ñ‹

KAL Publications Private Limited â¡ø ªðò-¼‚-°„ ªê¡-¬ù-J™ ñ£Ÿ-øˆ-î‚è

ஓராண்டுச் சந்தா z 500

24 இதழ்கள் தபால் வழியாக உங்களை வந்தடையும்!

õ¬è-J™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† Ü™-ô¶ ñE-ò£˜-ì˜ Íô‹ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠ-ð-ô£‹. àƒ-èœ ªðò˜, º¿ ºè-õK, ªñ£¬ð™ ⇠°PŠ-Hì ñø‚-è£-b˜. ºè-õK: ê‰î£ HK¾, °ƒ-°-ñ‹ «î£N, 229, è„«êK ꣬ô, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600 004. -044-&42209191 Extn. 21309

facebook.com/kungumamthozhi facebook.com/kungumamthozhi

kungumam.co.in

Kungumamthozhi.wordpress.com Kungumamthozhi.wordpress.com

thozhi@kungumam.co.in

Kungumam Thozhi

kungumamthozhi

H¡ ªî£ì¼ƒèœ «î£Nè«÷...


. . . ே க . . . ழ அ அழகே பி

யூட்டி பார்–லர் ப�ோகா–மல் வீட்–டில் இருந்–த–ப–டியே ஒரு சில பார்–லர் முறை–களை பயன்–ப–டுத்தி மழை மற்–றும் குளிர்–கா–லத்–தில் ஏற்–ப–டும் பாதிப்–பு–கள் அண்–டா–மல் சரு–மத்–தை பாது–காத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம் என்–கி–றார் அழகுக்கலை நிபு–ணர் வசுந்–தரா.

தேனை ‘யூமி–டென்ட்’ என்று ச�ொல்– வே ாம். இதில் அதிக அளவு ஈரப்–பத – ம் உள்–ள–தால் தேனை பயன்–ப–டுத்–து–வது நல்–லது. சிலர் தேனை புரு–வத்–தி–லும், தலை முடி–யி–லும் பட்–டால் கலர் மாறி–வி–டுமா? என்று கேட்–பார்– கள். இல்லை. தேனை அடிக்–கடி பயன்–ப–டுத்–தி– னால் மட்–டுமே தலை–மு–டி–யில் மாற்–றம் தெரி–யும். ஆனால் அது முடியை நரைக்க வைக்–காது. ஆகை–யால் மழைக்–கா–லத்–தில் தேன் பயன்– ப–டுத்–து–வது சரு–மத்–திற்கு நல்–லது. ஒரு கப் தேன் எடுத்து முகத்–தில் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து கழு–வி–னால் த�ோல் வறண்–டு– ப�ோ–கா–மல் இருக்–கும்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

100

கிளிச–ரின் பார்–ம– ஸி–யில் கிடைக்–கும். இதை கை மற்–றும் கால்–க–ளில் தட–விக்–க�ொள்–ள– லாம். ‘லிக்–விட் பேரஃ–பின்’. இது உரு–கிய மெழுகு ப�ோன்–றது. வறண்ட சரும பகு–தியி – ல் தட–வும்–ப�ோது சரு–மம் ஈரத்–தன்–மையை தக்க வைத்–துக்–க�ொள்–கிற – து. சேற்–றுப்–புண்–களு – க்–கும் இதை சிறந்த மருந்–தாக பயன்–ப–டுத்–த–லாம். ஆயிலி ஸ்கின் உள்–ள–வர்–கள் கிளி–ச–ரின் பயன்–படு – த்தி கழு–வும்–ப�ோது சரு–மத்–தில் உள்ள கிரு–மிக – ள் அழிந்து சரு–மம் பள–ப–ளப்–பாக இருக்–கும்.

ஓட்ஸ் ஒரு நல்ல ஸ்கி–ரப்– பாக பயன்–படு – கி – ற – து. தண்– ணீ–ரில் நன்–றாக வேக வைத்து எடுத்து கூழாக்கி லெமன் அல்–லது ஆரஞ்சு 2 டீஸ்–பூன் கலந்து முகத்–தில் தடவி சிறிது நேரம் கழித்து தண்–ணீரி – ல் கழு–வவேண் – டு – ம். இதை சிறு வய–தின – ர் முதல் பெரி–யவ – ர்–கள் வரை பயன் – ாம். 10 நாட்–களு – க்கு ஒரு ப – டு – த்–தல முறை இந்த எளிய முறையை செய்–யல – ாம்.

ஒரு கப் பாலை எடுத்து அதை காட்– டன் துணி–யால் நனைத்து சரு–மத்தை துடைத்து பின்–னர் 10 நிமி–டம் கழித்து சாதா–ரண தண்–ணீ–ரில் கழுவ வேண்–டும். பாலில் உள்ள லாக்–டிக் அமி–லம் சரு–மத்–திற்கு நல்ல ஊட்–டச்–சத்து அளித்து இறந்த செல்–களை எல்–லாம் நீக்கி சரு–மத்தை புதுப்–பிக்–கி–றது.


எளி–தாக கிடைக்–கக்–

மழை பெய்–யும் காலங்–க– ளில் இரண்டு நாட்–க–ளுக்கு ஒரு–முறை தலைக்கு குளித்–தால் நல்–லது. மித–மான சூட்–டில் உள்ள வெந்–நீ–ரில் குளித்–தால் த�ோலின் நிறம் மாறா–மல் இருக்–கும்.முழங்–கா–லில் இருந்து கணுக்–கால் வரை தேவை–யற்ற முடி–களை அகற்றி மசாஜ் செய்து க�ொண்–டால் மழை–நாட்–க–ளில் இந்த இடங்–க–ளில் பூஞ்–சைத் தாக்–கு–தல் இருக்–காது.

கூ–டிய சாமந்–திப்–பூவை நன்–றாக கசக்கி வெந்–நீ–ரில் ப�ோட்டு 5 நிமி–டம் மூட–வேண்–டும். பிறகு அந்த நீரில் குளிக்–கும்– ப�ோது அது நல்ல மாய்ச்–சரை – –சிங் தரு–வ–து–டன் சரு–மத்தை பாது–காக்–கி–றது. மழைக்–கா–லத்–தில் சரு– மத்–திற்கு லைட் ல�ோஷன் பயன்–ப–டுத்–து–வது நல்–லது. பேரீச்–சம் பழத்தை இரவு நேரத்–தில் வெந்–நீ–ரில் ஊற வைத்து மறு–நாள் காலை–யில் எடுத்து மசித்து சிறி–த–ளவு பால் மற்–றும் தேன் கலந்து முகத்–தில் தடவி அரை மணி– நே–ரம் கழித்–துக் கழு–வி–னால் முகம் பளிச்–சென்று இருக்– கும். பாதாமை வெந்–நீ–ரில் ஊற–வைத்து த�ோல் எடுத்து அரைத்–துப் பால் சேர்த்து பயன்–ப–டுத்–தி–னால் சரு–மத்– திற்கு நல்ல ஊட்–டச்–சத்து கிடைத்து சரு–மப் பிரச்–னை– கள் வரா–மல் தடுக்–கும். மழைக் காலங்–க–ளில் பவு–டர் பப்–பா–ளிப் ப�ோடு–வதை தவிர்க்க வேண்–டும். சாதா–ர–ண–மாக பழத்தை நன்–றாக மேக்–கப் ப�ோடு–வதை தவிர்த்து வாட்–டர் கூழாக்கி முகத்–தில் தடவி சிறிது புரூஃப் கிரீம் ஆகிய மேக்–கப் சாத– நேரம் கழித்து கழு–வ–வேண்–டும். னங்–களை பயன்–ப–டுத்–த–லாம். இவை அனைத்–தை–யும் காலை நேரத்– தில் செய்–வது நல்ல பலன் தரும். மழைக்–கா–லங்–க–ளில் குளிக்–கும் தண்–ணீ– ரில் லேவண்–டர் ஆயில் நான்–கில் ஒரு பங்–காக கலந்து குளிக்–கும் ப�ோது உடல் துர்–நாற்–றத்–தி–லி–ருந்–தும், நல்ல கிருமி நாசி–னி–யா–க–வும் சரு–மத்தை பாது–காக்– கி–றது.

என்ன எடை அழகே... அறிவிப்பு

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

கு ங் கு ம ம் த�ோ ழி – உ–டன் ‘தி பாடி ஃப�ோகஸ்’ உரிமையாளரும் டயட் –டீ–ஷி–ய–னு–மான அம்–பிகா சேகர் இணைந்து வழங்– கி க் – க �ொ ண் டி ரு க் கு ம் ‘என்ன எடை அழ– கே சீசன் 3’ த�ொடர் முடிவை நெருங்– கு – கி – ற து. விவ– ர ம் அடுத்த இத–ழில்...

101


குளிர் காலத்–தில் ஏலாதி எண்–ணெயை – த்தி தேய்த்–துக் மித–மாக சூடு–படு குளித்து வர–லாம். இதை அனைத்து வய–தின – ரு – ம் பயன்–படு – த்–தல – ாம். வீட்–டி– லேயே செய்த பச்சைப் பயிரை அரைத்து மற்–றும் கடலை மாவை சேர்த்து தேய்த்து குளிப்–பது நல்–லது. மழைக்–கா–லத்–தில் ச�ோப்பு பயன்–படு – த்–துவ – தை தவிர்க்க வேண்–டும். மெடிக்–யூர், பெடிக்–யூர் செய்து க�ொள்–வது சரு–மத்–தின் அழகை பாது–காக்–கும்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

102

கு ளிப்– ப – த ற் கு மு ன் பு மே னி முழு– வ – து ம் தேங்– க ாய் எண்– ணெ–யைத் தட–விக் க�ொள்–ள–வும். பாதங்–க–ளுக்கு முக்–கி–யத்–து–வம் அளிக்– கும் வகை–யில் கிரீம் ஒன்–றைத் தடவி நன்– றாக மசாஜ் செய்ய வேண்–டும். ஒரு டிரே– யில் சிறிது வெந்–நீரை எடுத்–துக்–க�ொண்டு அதில் உங்–கள் கால்–களை 3 நிமி–டங்–கள் ஊற–வைத்து கை விரல்–க–ளால் மசாஜ் செய்–யுங்–கள். அதன் மூலம் உங்–கள் உடல் முழு–வது – ம் இறுக்–கம் விடு– பட்–டது ப�ோல் இருக்–கும்.

குளிப்–பத – ற்கு முன்பு வெந்–நீ–ராக இருந்–தா–லும் அல்–லது குளிர்ந்த நீராக இருந்–தா–லும் அதில் ஒரு பிடி வேப்–பி–லை–யைப் ப�ோட்டு வைத்–தி–ருந்து பின்–னர் குளிக்–க–லாம். தவ–றா–மல் மஞ்–சள் பயன் ப – டு – த்–தல – ாம். மஞ்–சள் நல்ல கிருமி நாசி–னிய – ாக இருந்து சரு–மத்தை பாது–காக்–கும். மழைக்–கா–லத்–தில் சரு–மம் உலர்ந்து இருக்–கும் ப�ோது ஆயில் மசாஜ் செய்–துக – �ொள்–ள– லாம். தேங்–காய் எண்–ணெய், ஆலிவ் எண்–ணெய், பாதாம் எண்–ணெய் மூன்–றையு – ம் எடுத்து வெது–வெது – ப்–பாக சூடாக்கி மசாஜ் செய்–ய–லாம். எண்–ணெயை நேர–டி–யாக சூடு–ப–டுத்–தா– மல் டபுள் பாய்–லர் மூலம் சூடாக்கி உடம்–பில் தேய்த்து வெது–வெது – ப்–பான நீரில் குளிக்–கல – ாம். அப்–படி குளிக்–கும்– ப�ோது சரு–மத்–திற்கு கட்டி ச�ோப் பயன்–படு – த்–தா–மல் பாடி வாஷ் என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய லிக்–விட் ச�ோப்பை பயன்–ப–டுத்–து–வது சரு–ம த்தை பாது–காக்–கும். பாடி வாஷில் மல்–லிகை, அர�ோமா ஆகிய ஃப்ளே–வர்–களை பயன்–ப–டுத்–து–வது நல்ல பலன் தரும்.

குளிக்–கும்–ப�ோது சீயக்–காய் பயன்–ப–டுத்– து–வது சிறந்–தது. உட–லுக்கு ஆல்–மெண்ட் ஆயில் மிக–வும் சிறந்–தது. இதில் சாமந்–திப்பூ, துளசி இலை, ர�ோஜா இதழ் அனைத்–தை–யும் பிசைந்து எண்– ணெ–யில் ப�ோட்டு மூடி–வைக்–க– வேண்–டும். பிறகு உட–லில் சாதா–ரண மசாஜ் செய்து க�ொள்ள வேண்–டும்.


ந ல்ல தண்–ணீர் மூல–மாக கிடைக்– கக்– கூ – டி ய சிகிச்சை முறை– த ான் ‘ஸ்பா’ என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அத– னு–டைய சிகிச்–சை–மு–றை–யும், சிகிச்–சைக்–கான ப�ொருட்–களு – ம் அரி–தா–கவே இருந்–தத – ால் இது விலை உயர்ந்த சிகிச்சை என்று நினைத்–தார்–கள். தற்–ப�ொழு – து அவை மலி–வா–கி–விட்–டன. முத–லில் தலைக்–கான ஸ்பா என்–பது தலை–மு–டி–யின் தன்–மையை அறிந்து அதற்–கான கிரீம் மற்–றும் ‘கான்–சன்ட்–ரேட்’ எடுத்து சம–மாக கலந்து க�ொள்–ள–வேண்–டும். முடியை நன்–றாக அலசி கிரீம் தடவி கான்–சன்ட்–ரேட் சேர்த்து மிரு–துவ – ாக மசாஜ் செய்–யவேண் – டு – ம். அப்–படி செய்–யும்–ப�ோது ரத்த ஓட்–டம் சீராகி நல்ல உணர்வை தரும். சரு–மத்–தில் உள்ள துவா–ரங்–கள் வழியே ‘கான்–சன்ட்– ரேட்’ சென்று ஊட்–டச்–சத்தை அளிக்–கிற – து. பிறகு ‘ேஹர் சீரம்’ பயன்–படு – த்–தவேண் – டு – ம். மழைக்–கா–லத்–தில் இது நல்ல சிகிச்–சை–யாக இருக்–கும். எண்–ணெ–யில் உள்ள அனைத்து ஊட்– ட ச்– ச த்– து க்– க – ளு ம் – ல் இருக்–கின்–றன. இந்த ஸ்பா கிரீம்–களி

கு ளிக்– க ச் செல்– லும் ப�ோது முத–லில் கூந்–தலை – நன்–றா–கச் சீவி கண்–டி–ஷ–னிங் மாஸ்க் ஏதா– வ து ஒன்றை ப�ோட்– டு க் க�ொண்டு ஹேர் கிளிப்– பி ன் உத– வி – யு – ட ன் கூந்– தலை மூடி வைத்– து க்– க �ொள்– வ து அவ– சி – ய ம். வெந்– நீ–ரில் இருந்து வரும் ஆவியை அதில் படும்–படி காட்ட வேண்–டும். கண்–டி–ஷ–னர் ஷாம்பூ, ஆலிவ் எண்–ணெய், பழுப்பு வினி–கர், கிளி–ச–ரின், விளக்– கெண்ணெய், எல்–லா–வற்–றிலு – ம் ஒரு தேக்–கர– ண்டி எடுத்–துக் க�ொள்–ள–வும். இவற்றை ஒன்–றா–கக் கலக்–கி–னால் கண்–டி–ஷ–னிங் மாஸ்க் கிடைக்– கும். இந்த மாஸ்க்கை தலை–முடி – யி – ல் பூசி வைத்து கால் மணி நேரம் கழித்து கழுவி விட வேண்–டும்.

ஸ்பா வேண்–டா– மெ–னில் ஆயில் மசாஜ் செய்து க�ொள்–ள–லாம். இந்–தி–யன் ெஹட் மசாஜ் என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய இந்த மசாஜ் தலை முடிக்–கும் உடம்–புக்–கும் நல்ல பயன்–த–ரும். இதில் 5 வித–மான எண்–ணெய்–களை சேர்த்–துக்– க�ொள்–ளவேண் – –டும். நல்–லெண்–ணெய், ஆலி்வ் எண்– ணெய், தேங்–காய் எண்–ணெய், ஆல்–மண்ட் ஆயில், விளக்கெண்ணெய் அனைத்–தை–யும் கலந்து மித–மாக சூடு படுத்தி காட்–டன் துணி–யால் நனைத்து மசாஜ் செய்ய வேண்–டும். பிறகு ஷவர் கேப் ப�ோட்டு சிறிது நேரம் கழித்து வாஷ் செய்–தால் தலை–முடி வலு–ப்பெ–று–வ–த�ோடு உட–லுக்–கும் ஒரு புத்–து–ணர்ச்சி க�ொடுக்–கி–றது. மழைக்– கா–லம் தவிர்த்து மற்ற நாட்–க–ளில் எண்–ணெய்–களை சூடு–ப–டுத்–தா–மல் பயன்–ப–டுத்–த–லாம். ப�ொடு–குப்– பி–ரச்னை உள்–ள–வர்–கள் வேப்–பிலை மற்–றும் துள–சியை சேர்த்–துப் பயன்–ப–டுத்–தின – ால் உட–ன–டி–யாக ப�ொடுகுப் பிரச்னை தீர்ந்–து–வி–டும்.

ஓட்ஸ் எடுத்து தண்–ணீ–ரில் க�ொதிக்–க–வைத்து தண்– ணீரை வடி–கட்டி ஒரு காட்–டன் துணி–யில் கட்–டிக்–க�ொள்–ள– வேண்–டும். பிறகு உடல் முழு–வ–தும் உள்ள எண்–ணெயை துடைத்து எடுக்–க– வேண்–டும். இது இறந்த செல்–களை நீக்கி சரு–மத்–திற்கு புத்–து–யிர் க�ொடுக்– கும். இத–னால் த�ோல் சுருக்– கங்–கள் வரு–வதை தடுத்து இள–மை–யாக வைத்–துக்– க�ொள்–ளும். - ஜெ.சதீஷ்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

ஒரு பாத்–தி–ரத்–தில் ஒரு ஸ்பூன் கட–லை–மாவு சிறி–த–ளவு மஞ்–சள் அத–னு–டன் பால் சேர்த்து நன்–றாக கலக்கி முகத்–தில் தடவி 15 நிமி–டம் கழித்–துக் கழுவ வேண்–டும். குளிர் காலத்–தில் ஃப்ரஷ் ஃப்–ரூட் மாஸ்க் மிகச்–சி–றந்த ஒன்று. ஆப்–பிள், வாழைப்– ப–ழம், ஸ்ட்ரா–பெர்ரி ஆகி–ய–வற்றை அரைத்து முகத்–தில் தடவி 10 நிமி–டம் கழித்து கழு–வி–னால் ஊட்–டச்– சத்–துக்–கள் அதி–கம் கிடைத்து சரு–மத்தை அழ–காக வைத்–தி–ருக்–கும்.

103


மெருகூட்டும் கலை ஏ.ஆர்.சி.கீதா சுப்ரமணியம்

தங்–கம் இயற்–கை–யாக அது–வும் சிறு சிறுக்

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

104

கட்–டி–க–ளா–கக் கிடைக்–கும்–ப�ோது மட்–டுமே நல்ல நிறத்– து – ட ன் இருக்– கி – ற து. மற்– ற – ப டி அது மாசு–கள – ால் சூழ்ந்–திரு – க்–கும். தங்–கத்–தின் பள– ப – ள ப்– பு ம் அதிக நிற– மு ம் தக– த – க ப்– பு ம் எப்–ப–டிக் கிடைக்–கி–றது? தங்–கம் வெட்–டியெ – டு – க்–கப்–பட்–டது – ம் அது ப�ொற்–க�ொல்ல – ர்–கள் கைக–ளுக்கு வந்து, ஆப–ர– ணங்–கள – ாக வடி–வம் பெற்று, மேலும் மேலும் பட்டை தீட்–டப்–பட்டு, பாலிஷ் செய்–யப் – டு ப – ம்–ப�ோது மட்–டுமே அப்–படி – ய�ொ – ரு தக–தக நிறத்–தைப் பெறு–கி–றது என்–பதே உண்மை. தங்–கம் பட்டை தீட்–டப்–பட்டு மெரு–கேறி கைக்கு வரும்–ப�ோது அதன் பின்–ன–ணி–யில்

இவ்–வ–ளவு விஷ–யங்–களா என்று ஆச்–சர்–யப் – டு ப – ம் அள–வுக்கு நிறைய உள்–ளன. அவற்றை சாமா–னிய மக்–கள�ோ, சில நகை வியா–பா–ரி– கள�ோ கூட அறி–யா–தவை. தங்க ஆப–ர–ணங்– கள் செய்து வந்–த–தும் சாதா–ரண பாலிஷ் ப�ோடப்–ப–டும். பாலிஷ் 3 வகைப்–ப–டும். பூந்– தி க்– க�ொட்டை ப�ோட்டு எலக்ட்– ர�ோ–பி–ளேட்–டிங் முறை–யில் செய்–யப்–ப–டும் சாதா–ரண பாலிஷ். டிரம் பாலிஷ் எனப்–படு – ம் டிரம் ப�ோன்ற பாத்– தி – ர த்– தி ல் சின்– ன ச் சின்ன உல�ோக உருண்–டை–கள் வைக்–கப்–பட்டு மின்–சா–ரத்– து–டன் இணைக்–கப்–பட்டு செய்–யப்–ப–டு–வது.


அதை எப்–படி திரவ நிலைக்கு மாற்–று–வது? அரை கிராம் தங்–க–மும், மராட்டி என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய ஒரு வகை–யான திர–வம் ஒரு டீஸ்–பூன் அள–வும் ஒன்–றா–கக் கரைக்– கப்–பட்டு சய–னைடு (மிக–வும் ஆபத்–தா–னது. லேசாக நாக்–கில் பட்–டாலே உட–ன–டி–யாக மர–ணம் நிக–ழும் என்று ச�ொல்–லப்–ப–டு–வது) கட்டி 30 கிரா–மும் சேர்த்து 1 லிட்–டர் சுத்–த–மான தண்–ணீர் ஊற்– றி ய பேசி– னி ல் கலக்– க ப் – டு ப – ம். சய–னைடு மட்–டுமே அந்த தங்– க த்– தை க் கரைக்– க க்– கூ – டி ய திறன் பெற்–றது. சய–னைடை சால்–வென்ட் என–லாம். அதா– வது கரைக்–கும் திறன் க�ொண்ட ப�ொருள். தங்– க த்தை ச�ொல்– யூட் என–லாம். அதா–வது கரை– படுகிற ப�ொருள். இப்படிக் கரைக்–கப்–பட்ட கரை–சல் ஒரு பெரிய பீங்– க ான் பாத்– தி – ர த்– தில் ஊற்–றப்–ப–டு–கி–றது. இதற்கு முன்–னால் தங்க ஆப–ரண – ங்–கள் தணலில் நேர– டி – ய ாக வைக்– கப்–பட, அதன் உள்–ளி–ருக்–கும் அழுக்–கு–கள் ஆவி–யான பிறகு சல்ஃப்–யூ–ரிக் அமி–லம் நீர்க்–கக் கரைக்–கப்–பட்ட கரை–சலி – ல் ஒரு நிமி–டம் வைத்து எடுக்–கப்–படு – ம். பிறகு அது மிக சுத்–த–மாக மாறி விடும். இவற்றை சய– னை டு, மராட்டி ப�ோன்–றவை கலந்த கரை–ச–லில் விட்டு 2 பக்–கங்–க– ளி–லும் மின்–சார ஒயரை படும்– படி ஒரு பக்–கம் கேத்–த�ோ–டும், இன்–ன�ொரு பக்–கம் ஆன�ோ–டும் (அதா–வது ஒரு பக்–கம் பிளஸ்... இன்–ன�ொரு பக்–கம் மைனஸ்) ப�ொருத்–தப்–ப–டும். ஒரு பக்–கம் செப்–புக் கம்–பியு – ம், இன்–ன�ொரு

பக்– க ம் பாலிஷ் செய்– ய ப்– பட வேண்– டி ய நகை– யு ம் வைத்து கரை– ச – லி ல் உள்ேள விடு–வார்–கள். அதில் பூந்–திக்–க�ொட்–டை–யும் சேர்க்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும். பூந்–திக்–க�ொட்டை முன்பே லேசாக சூடு காண்–பிக்–கப்–பட்டு இந்–தக் கரை–சலி – ல் இருக்– கி–றது. இப்–ப–டி–யெல்–லாம் செய்த கல–வை– யில் நன்–றாக பிரஷ்–ஷால் பாலிஷ் செய்–யப்– பட்ட பின்–னரே எலக்ட்ரோ பிளேட்–டிங் என்–கிற மின்–சா–ரம் மூலம் ஆப–ர–ணங்–கள் முக்– கி – யெ – டு க்– க ப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. கரை– ச – ல ா– னது ஆப–ர–ணங்–க–ளின் மீது படிந்து தக–த–க– வென்ற மஞ்–சள் நிறத்–தைக் க�ொடுக்–கி–றது. எடுத்த பிறகு புளிக்–க–ரை–ச–லில் ஒரு முறை நன்றாக முக்–கியெ – டு – க்–கப்–பட்டு, கை அல்–லது மென்–மைய – ான பிரஷ் க�ொண்டு உள்ளே புகுந் தி–ருக்–கும் அமில மிச்–சம் தங்கி விடா–த–படி சுத்– த ம் செய்– ய ப்– ப ட்டு வெளியே வரும். இந்–தப் புளிக்–க–ரை–சல் மிக முக்–கி–ய–மா–னது. பல–ரும் இதைச் செய்–வ–தில்லை. இது அமில மிச்–சங்–களை நீக்–கு–வ–த�ோடு மட்–டு–மின்றி, மேலும் பள–ப–ளப்–பை–யும் தரு– கி–றது. சய–னைடு கலந்த பிசு–பி–சுப்–பை–யும்

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

பஃபிங் எனப்–ப–டும் 3வது வகை. இதில் தங்– க த்– தி ன் மேலுள்ள கீறல்– க ள் ப�ோய் அதிக பள–ப–ளப்–பைத் தரும். முக்–கி–ய–மாக கல்செட் செய்த பிறகு பஃபிங் செய்–வது அ தி க ப ள ப ள ப்பை த் த ரு ம் . இ ண் டு இடுக்கெல்லாம் உள்ள மற்ற கசடுகளை நீக்கி பள–ப–ளப்–பைத் தரும். முத– லி ல் ச�ொல்– ல ப்– பட்ட சாதா– ர ண பாலிஷ், அனை–வ–ரும் செய்–யக்–கூ–டி–யது. முதன்–முத – லி – ல் முறை–யாக செய்–யப்–படு – ம் தங்க பாலி– ஷி ல் ஒரு சின்– ன ப் பாத்– தி – ர த்– தில் அரை கிராம் சுத்–தத் தங்–கத்தை எடுத்– துக் க�ொள்–வார்–கள். இந்த சுத்–தத் தங்–கம், தங்க ஆப–ர–ணங்–க–ளின் மீது படிந்து மேலும் மெரு–கூட்ட வேண்–டும் என்–றால் அது திரவ நிலைக்கு வர வேண்–டும்.

105


நீக்–குகி – ற – து. அடிக்–கடி பாலிஷ் செய்–பவ – ர்–கள் புளிக்–க–ரை–ச–லில் கைகளை விட்டு எடுப்–ப– தைப் பார்க்–கல – ாம். கையில் இருக்–கும் க�ொழ– க�ொ– ழ ப்– பு த் தன்– மை – யை ப் ப�ோக்– கு – வ – த ற்– கா–கத்–தான் அது.

எவ்–வ–ளவு எடை உள்ள தங்–கத்–துக்கு பாலிஷ் ப�ோட முடி–யும்?

சுமார் அரை கில�ோ வரை ஆப–ர–ணங்– க–ளின் அள–வை–யும் எண்–ணிக்–கை–யை–யும் ப�ொறுத்து பாலிஷ் ப�ோட முடி–யும். இந்–தக் கரை–சலை அன்–றா–டம் மாற்–று–வார்–கள். இந்–தக் கரை–சல் ஆப–ர–ணங்–க–ளில் ஏறி–ய– தும் அது வெறும் கரை–ச–லா–கவே இருக்–கும். அதை மீண்–டும் மீண்–டும் பயன்–ப–டுத்–து–வது சரி–யா–ன–தல்ல.

பாலி–ஷின் சாத–கங்–க–ளை–யும் பாத–கங்–க–ளை–யும் பார்ப்–ப�ோம்.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

106

அரை கிலோ வரை பயன்–படு – த்–தப்–படு – ம் அந்–தக் கரை–சல், திரும்–ப–வும் தங்–கம் கரைக்– கப்–பட்–டால் மட்–டுமே பயன்–ப–டுத்–தப்–பட வேண்–டும் அல்–லது அதை அப்–பு–றப்–ப–டுத்தி விட்டு புதிய கரை–ச–லையே பயன்–ப–டுத்த வேண்–டும். இரண்–டா–வது முறை டிரம் பாலிஷ் என்று ச�ொல்– ல ப்– ப – டு – வ – தி ல் ஒரு டிரம் ப�ோன்ற பாத்–தி–ரத்–தின் உள்ளே சிறு சிறு பந்–து–கள் செம்பு அல்–லது வேறு உல�ோ–கங்–க–ளில�ோ இருக்– கு ம். அதில் நகை– யை ப் ப�ோட்டு சாதா–ரண – ம – ாக நாம் வீட்–டில் பயன்–படு – த்–தும் பாத்–தி–ரம் துலக்–கும் தூள் அல்–லது திர–வம் சிறிது சேர்த்து தண்–ணீர் கலந்து மெஷினை ஆன் செய்–யும் ப�ோது அந்த சிறிய பந்–து–கள்

உரசி தங்–கத்–துக்கு அதிக பள –ப–ளப்–பைக் க�ொடுப்–ப–த�ோடு, அழுக்கை எடுத்து முழு–மைய – ாக பாலிஷ் செய்–யும். மூன்–றா–வத – ாக பஃபிங் என்று – ய விசிறி ப�ோன்ற ச�ொல்–லக்–கூடி அல்–லது தட்–டை–யான சக்–க–ரம் ப�ோன்ற ஒரு கரு–வி–யால் செய்– வது. அந்–தச் சக்–கர – த்–தின் ஓரங்–க– ளில் திரி ப�ோன்று ப�ொருத்–தப்– – க்–கும். ஓர–முள்ள அந்–தத் பட்–டிரு துணி–க–ளில் ர�ோஸ் கட்டி அல்– லது கறை வடி– க ட்டி என்று ச�ொல்– ல ப்– ப – டு ம் ஒரு பாலிஷ் பவு–டரை வாங்கி, பஃபிங்–கில் பூசு– வ ார்– க ள். இது மின்– ச ா– ர த்– தில் இணைக்–கப்–ப–டும். பாலிஷ் – ல் பவு–டர் தட–வப்–பட்ட பகு–தியி ஆப– ர – ண ங்– க ளை வைக்– கு ம்– ப�ோது அவை மெரு–கேறி பள – –ளப்–பாக மாறும். ப முக்– கி – ய – ம ாக வைரக்– க ல் ப�ோன்ற விலை உயர்ந்த கற்– கள் ப�ொருத்–தப்–பட்ட நகை–கள் இவ்–வாறே பஃபிங் செய்–யப்–பட்டே மார்க்– கெட்–டுக்கு அனுப்–பப்–ப–டு–கின்–றன. தங்–கம் தயா– ர ாகி, முடி– வ ாக அதன் உரு– வத்தை முழுமை செய்–வது இந்த பாலி–ஷிங் மட்–டுமே. 92 சத–வி–கி–தம் தங்–கம் வைத்–துச் செய்–தா– – ப்போ, கவர்ச்–சிய – ான நிறம�ோ லுமே பள–பள க�ொடுக்–கா–மல் இருக்–கும் ப�ொருட்–களை – ப் பார்த்த உட–னேயே சொல்லி விடலாம். அவை நன்– ற ாக பாலிஷ் செய்– ய ப்– ப ட்டு வந்–தவை அல்ல என்று. இவற்–றில் உள்ள பாத–க–மான விஷ–யம் சய–னைடு. அது மிக மிக கவ–னம – ா–கக் கையா– ளப்–பட வேண்–டி–யது. சில ப�ொருட்–க–ளை பயன்–ப–டுத்–தா–மல் விட்–டால் என்–ன–வெல்– லாம் நிக–ழும் தெரி–யுமா? புளிக்–கரை – –ச–லில் கடை– சி – ய ா– க க் கழு– வ ப்– ப – டு ம்– ப �ோது மட்– டுமே உள்–ளி–ருக்–கும் ஆபத்–தான சய–னைடு, மராட்டி ப�ோன்ற அமி–லம் கலந்த கச–டு–கள் வெளி–யே–றும். சிறு குழந்–தை–க–ளுக்–குக்–கூட புதிய நகை–களை வாங்–கி–ய–தும் சாதா–ரண தண்–ணீ–ரில்–கூட அல–சா–மல் அணி–விப்–பார்– கள். சிறிய குழந்–தை–கள் கையில் ப�ோடப்– பட்ட வளை–ய–லைய�ோ, கழுத்–துச் சங்–கி–லி– யைய�ோ சப்–பி–ய–ப–டியே இருப்–பதை நாம் பார்த்–தி –ரு ப்–ப�ோம். இவை முழு– மை–யாக கழு–வப்–ப–டா–த–ப�ோது, குழந்–தைக்கு என்–ன– வென்றே தெரி–யாத உடல்–ந–லக் க�ோளா–று– கள் வரும் வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம். இவை சாமா–னிய மக்–க–ளால் அறி–யப்–ப– டா–தது. ப�ொறுப்–புள்ள நகைக் கடைக்–கா– ரர்–க–ளா–லும் பாலிஷ் செய்–ப–வர்–க–ளா–லும் மட்–டுமே இவை கையா–ளப்–பட்டு சந்–தைக்கு


டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

தங்– க த்– தை க் கரைத்து பாலிஷை வரு–கிற – து. அது போலவே தெரு–வில் ஆ ர ம் பி ப்பார்க ள் . எ து – வு ம் வரும் முன்–பின் அறி–மு–க–மில்–லாத கி ட ைக்கா து எ ன் று த ெ ரி ந் து ஆட்–களி – ட – ம் பாலிஷ் செய்–பவ – ர்–கள், ப ா லி ஷ் ச ெ ய்ப வ ர்களே எடை குறைந்து விட்–டது, ஏமாற்றி விட்–டார்–கள், காணா–மல் ப�ோய் தங்– க த்– தை ப் ப�ோது– ம ான அளவு விட்–டது என்று அடிக்–கடி புலம்–புவ – – கரைக்– க ா– ம ல் மிகக் குறை– வ ாக தைக் கேள்–விப்–ப–டு–கி–ற�ோம். மில்–லி–கி–ரா–மில் கரைத்து பேருக்கு சுத்– த – ம ான வெறும் சய– னை டு பாலிஷ் செய்து கடைக்– க ா– ர ர்– தண்–ணீர் கரை–ச–ல�ோடு சேர்த்தே க– ளி – ட ம�ோ தனி நபர்– க – ளி – ட ம�ோ பாலிஷ் செய்–வார்–கள். வாடிக்–கை– க�ொடுத்து விடு–வார்–கள். யா–ளர் அசந்து ப�ோகும் ப�ோது அந்த ஒரு ப�ொரு–ளுக்கு சுமா–ராக 50 சய–னைடு கரை–ச–லில் வெறும் தண்– கீதா சுப்ரமணியம் முதல் 150 வசூ– லி க்– க ப்– ப – டு – கி – ற து. ணீர்–தான் என்று ச�ொல்லி ஒரு சில நிமி–டங்–கள் இதை– யு ம் க�ொடுக்– க த் தயங்– கு ம்– ப �ோதே அவர்–கள் சும்மா சுத்–தம் மட்–டும் செய்–து– முக்கி எடுத்த பிறகே பாலிஷ் தண்–ணீ–ரில் விட்டு, மீதி இருக்–கும் கரை–சலி – ல் செப்–பைக் ப�ோடு–வார்–கள். சய–னைடு தண்–ணீர் எப்–படி கரைத்து விட்டு அதில் பாலிஷ் செய்து தங்–கத்–தைக் கரைக்–கும் திறன் க�ொண்–டத�ோ க�ொடுத்து விடு–வார்–கள். பெரும்–பான்–மை– அதில் ப�ோட்டு சில ந�ொடி– க – ளி – லேயே – ர்–கள் யான மக்–கள், ப�ொது–வாக வட–இந்–திய தங்– க ம் மில்லி கிராம், மில்லி கிரா– ம ாக மஞ்–சள் நிறத்–துக்–குப் பழக்–கப்–பட்–டிரு – ப்–பார்– அந்– த க் கரை– ச – லி ல் ஏறி– வி – டு ம். பிறகு கள். தென்–னிந்–திய – ா–விலேயே – தெற்–கில் உள்ள பாலிஷ் செய்து க�ொடுத்து விடு–வார்–கள். அனைத்து ஊர்– க – ளி – லு ம் மஞ்– ச ள் நிறமே ஆனால் எடை ப�ோட்–டுப் பார்த்–தால் கணி–ச– பழக்–கப்–பட்டு மக்–கள் அதையே விரும்–பு–கி– மான அளவு தங்–க ம் அந்–தக் கரை–ச– லில் றார்–கள். சில ஊர்–க–ளில் மட்–டுமே சிவப்–பா– கரைந்து ப�ோன–தைக் கண்–டு–பி–டித்து விட– னதுதான் சரி–யான தங்க நிறம் என நினைத்து லாம். கண்–ணி–மைக்–கும் நேரத்–தில் இதைச் – –ரும் உண்டு. அதை விரும்–புவ�ோ செய்து ஏமாற்–று–வார்–கள். தங்க ஆப–ர–ணங்–கள் பாலிஷ் செய்–த–வர்– இது ப�ோன்ற முறை–கேடு – க – ளை – த் தவிர்க்க, கள் கைக–ளில் கிடைத்த உடன் பூந்–திக்–க�ொட்– இப்–படி அறி–முக – மி – ல்–லாத, தெரு–வில் ப�ோகிற டையை சூடேற்–றிய தண்–ணீ–ரில் ப�ோட்டு நபர்க– ளி டம் தங்க நகைகளை பாலிஷ் ஊற வைத்து விடு–வார்–கள். தங்–கத்தை சய– செய்–யக்–கூ–டாது. னைடு மூலம் கரைத்து ஒரு கரை– ச – ல ாக அடுத்–தது சுத்த 24 கேரட் தங்–கத்–திலேயே வைத்– து க் க�ொள்– வ ார்– க ள். இந்– த க் கரை– நகை – க ள் ச ெ ய் – த ா – லு ம் அ வை எ ந்த சலை நன்கு கலந்த பிறகு அதைத் தெளி– உல�ோ–கமு – ம் கலக்–கா–தத – ாக இருந்–தா–லும்–கூட வாக பாலிஷ் செய்–யப்–படு – ம் பாத்–திர – த்–துக்கு அ தை ப ா லி ஷ் ச ெ ய் – யு ம் – ப �ோ து சி ல மாற்றி, ஒரு கல–வை–யாக நைட்–ரிக் ஆசிட் நேரங்–களி – ல் சில ஊர்–களி – ல் அது சிவப்பான 1 அவுன்–சும், மராட்டி 2 அவுன்–சும் கலந்த நிறத்– தையே தரும். மஞ்– ச ள் நிறம�ோ, கல–வையை கடை–க–ளில் இருந்து வாங்கி, தகதகவென்ற நிறம�ோ கிடைக்– க ாது. பக்குவமாக ஒரு லிட்டர் தண்– ணீ – ரி ல் கார–ணம் அந்த காலை–யில் வைக்–கும் முதல் விட்டு, கேத்–த�ோடு, ஆன�ோடு என்–கிற ஒயர்– தங்–கக் கரை–சல் க�ொண்ட ஒரு திர–வத்–தில் களின் மூலம் எலக்ட்–ர�ோ–பி–ளேட் செய்து பாலிஷ் செய்–யும் ப�ோது அதில் இருக்–கும் தங்–கத்–துக்–குப் புதிய நிறம் தரு–கி–றார்–கள். தங்– க ம் எல்– ல ாம் முழு– வ – து – ம ாக எல்லா பின்–னர் புளித்–தண்–ணீ–ரில் அலசி எடுத்து ப�ொருட்– க – ளி – லு ம் ஆப– ர – ண ங்– க – ளி – லு ம் அழுக்கு, சய–னைடு மற்–றும் ஆசிட்டை நீக்கி, ஏ றி ய பி ற கு ம் அ ந்த க் க ர ை சலை த் த�ொடர்ந்து பயன்–ப–டுத்–து–வார்–கள். ஏற்–க– சுத்–த–மாக்–கித் தரு–வார்–கள். னவே தங்– க ம் அதில் இல்– ல ா– ம ல் ப�ோய் அந்த ஈரத்–த�ோடு ப�ொருள் இருந்–தால் செப்–புக் கம்–பி–யின் நிறமே கரை–யப் பெற்று நிறம் மாற வாய்ப்– பு ண்டு என்– ப – த ால், – த்–துக்– அந்த முனை–யில் உள்ள தங்க ஆப–ரண அரி–சித் தவிட்–டின் உள்ளே ப�ோட்டு, நன்– குப் ப�ோய் சேர்–வ–தா–லேயே சிவப்பு நிறம் றாக தவிட்–டின் உள்ளே முக்கி மெது–வாக வரு–கி–றது. பிரஷ்– ஷ ால் தட்டி, அந்– த த் தவிட்– ட ை– எனவே சுத்–தத் தங்–கத்–தைக் கரைத்–துச் யும் கீழே எடுத்து அதைக் காய வைத்து செய்–யும் பாலிஷ் ஆட்–க–ளுக்கு முறை–யாக, முழு–மைய – ாக ஒப்–பட – ைப்–பார்–கள். இத்–தனை வியா–ப ா–ரி –க –ளால�ோ அல்– ல து தனி நபர்– விஷ–யங்க–ளை–யும் செய்–கிற ப�ோதே இந்த வேலை முழு–மை–ய–டை–கி–றது. க – ள ா ல�ோ ப ண ம் க�ொ டு க் – க ப் – ப ட வே ண் – டு ம் . அ வ ர் – க ள் அ த ற்– கு க் க ட்– டுப்– ப – டி – ய ா– கு ம் விலை– யை ப் பெற்ற பின்– (தங்கத் தகவல்கள் தருவ�ோம்!) ன ரே மு றை – ய ா க தி ர – வ த் – தை க் கீ ழ ே க�ொட்டி விட்டு மீண்– டு ம் தண்– ணீ ரில் எழுத்து வடிவம்: எம்.ராஜலட்சுமி

107


‘எ

ன்ன க�ொடுமை ஐயா இது!’ என்–று– தான் ஒட்–டு–ம�ொத்த இந்–திய தேசமே கலக்–க–ம–டைந்து புலம்–பிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. சில மிரு–கங்–களை வேட்–டை–யா–டு–கி–றேன் என்று வனத்–தையே க�ொளுத்–தி–விட்டு, அவ்–வ–னத்–தி–லுள்ள அனைத்து உயிர்–க–ளை–யும் கதற வைப்–பது ப�ோலி–ருக்–கி–றது இந்த செல்–லாத ரூபாய் ந�ோட்–டுக்–கள் விவ–கா–ரம். அர–சின் உயர்– ப–த–வி–க–ளில் இருப்–ப–வர்–கள் சாமா–னி–யர்–களை பற்–றி–யெல்–லாம் சிந்–திப்–பதே இல்லை என்–ப–தற்கு இதை–வி–டப் பெரிய எடுத்–துக்–காட்டு இருக்–கவே முடி–யாது.

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

108

இளம்பிறை


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

109


°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

110

வ ங்– கி கலாசாரத்திற்குப் பழ– க ாத, படிக்–காத பல க�ோடி மக்–க–ளி–ருக்–கும் ஒரு தேசத்–தில் ‘ஆன்–லைன் டிரான்ஸ்–சாக்–‌–ஷன், கிரெ–டிட், டெபிட்’ என்–றெல்–லாம் பேசி இவற்–றை–யெல்–லாம் நீங்–கள் பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ள–லாம் என அவர்–களை கதி–க–லங்க வைப்–ப–து–தான் ஜன–நா–ய–கத் தன்–மையா? ‘‘வீரத்தை வலி–யவ – ரி – ட – மு – ம் தயவை எளி–யவ – – ரி–ட–மும் காட்–டுங்–கள்–’’ என்–றாரே தேசத்– தந்தை மகாத்மா. யாரும் எளி–ய–வர்–க–ளி–டம் தயவு காட்–டா–விட்–டா–லும் பர–வா–யில்லை... த�ொல்–லை–ப–டுத்–தா–மல், துன்–பு–றுத்–தா–ம–லா– வது இருக்–க–லாம் அல்–லவா? பண–மில்–லா–மல் தவிப்–ப�ோர் ஒரு–பு–றம், பண–மி–ருந்–தும் அவ–சிய செல–விற்–குக்–கூட பயன்–ப–டுத்த முடி–யாது தவிப்–ப�ோர் ஒரு– பு–றம். பண–மெ–டுக்–கும் தானி–யங்கி இயந்– திரங்–களி – லு – ம் வங்–கிக – ளி – லு – ம் மக்–கள் கூட்–டம் அலை–ம�ோ–து–வ–தும், அலைக்–க–ழிக்–கப்–ப–டு– வ–து–மாய், அனை–வ–ருமே கடும் மன–உ–ளைச்– சல்–க–ளுக்கு உள்–ளாகி விட்–ட–னர். பண–முத – ல – ை–களை அரு–கில் அம–ரவை – த்து சிரித்து சிரித்–துப் பேசும் வங்கி அதிகா–ரி க – ளு – க்கு, ஏழை எளி–ய�ோர்–கள் வங்–கிப் பக்–கம் வரு–வது அறவே பிடிப்–ப–தில்லை. அலட்–சி– யம், இளக்–கா–ரம் இவற்–ற�ோடு பல இடங்–க– ளில் ஏச்–சுப்–பேச்–சுக்–கள், இடர்–ம�ொ–ழி–கள், கூடவே காவ–லர்–க–ளின் தடி–ய–டி–கள், வரி– சை–யில் பல மணி நேரம் காத்–துக் கிடந்து மயக்–கம – டை – த – ல், மூச்–சடை – ப்பு, மர–ணங்–கள் என மக்–கள் படும் பெரும்–பாடு, ச�ொல்–லில் அடங்–கா–தவை. சுவர்–களே இல்–லா–தப�ோ – து, அழ–கழ – கான சித்– தி – ர ங்– க ள் வரைந்து விட்– ட – த ாக சிலர் மகிழ்ந்து ச�ொல்– லு ம் அர்த்– த – ம ற்ற பெரு– மி–தங்–கள் மிகுந்த கவ–லை–யளி – க்–கின்–றன. கண்– ணி–ருந்–தும் குரு–டர்–கள் ப�ோல், காதிருந்–தும் செவி– ட ர்– க ள் ப�ோல், மக்– க ளை அடக்கு– வ– த ன் விளை– வு – க ள் ஒரு ப�ோதும் நல்ல மாற்–றங்–களை ஏற்–படு – த்–தாது, ஏற்–படு – த்–தவு – ம் முடி–யாது என்–பதே வர–லாறு. நிச்சயிக்– க ப்பட்ட திருமணங்களை நிகழ்த்– து – வ – தி ல் சிக்– க ல், வணி– க ர்– க – ளு க்கு பெருத்த அடி, த�ொழிற்–சா–லை–கள் மூடல், கட்–டும – ா–னத் த�ொழில்–கள் கட்–ட�ோடு முடக்– கம், இரந்– து ண்டு வாழ்– ப – வ ர்– க ள் முதல் லட்–சக்–க–ணக்–கில் வைத்–தி–ருப்–ப�ோர் வரை அத்–த–னை பே – –ரும் பாதிக்–கப்–பட்டு தேசமே ஸ்தம்– பி த்– து ப்– ப�ோ ன நிலையை ஏன் உரு– வாக்க வேண்– டு ம்? ச�ொற்– ப ப் பணத்தை வங்–கி–யில் ப�ோட்டு வைத்–துக் க�ொண்டு, கல்–விக்–காக வெளி–யூர் சென்று, அன்–றா–டம் நூறு நூறு ரூபா–யாக பண–மெ–டுக்–கும் தானி– யங்கி இயந்–திர – ங்–களி – ல் பண–மெடு – த்து உண–வ– கங்–களி – ல் பசி–யாறி, படித்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்த மாண– வ ர்– க ள், பண– மெ – டு க்க முடி– ய ாது,

பட்–டி–னி கிடந்து நண்–பர்–கள் உத–வி–யு–டன் வீடு திரும்–பிய கதை–கள் கேட்–ப–வர்–க–ளுக்கு சாதா–ரண – ம – ா–கத் த�ோன்–றல – ாம். என்–றா–லும் அவர்–க–ளின் அந்த நேரத்து மன–வ–லிகளை, கடும்– ப – சி யை, தவிப்– பு – க ளை நெஞ்– சி ல் ஈர–முள்–ள–வர்–க–ளால் உணர முடி–யும் ஏற்– கெ – ன வே, தண்– ணீ ர் அற்ற சூழ்– நி–லை–யால் விவ–சா–யம் ப�ொய்த்–துப் ப�ோய், பயிர்–கள் கரு–கு–வதை பார்க்–கப் ப�ொறுக்– காது, உயிர் கரு–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கிற – ார்–கள் விவ– ச ா– யி – க ள். எரி– கி ற தீயில் எண்– ணெ ய் ஊற்–றுவ – து ப�ோல் இப்–ப�ோது, இந்–தச் சிக்–கல் வேறு அவர்–க–ளுக்கு. சிறிய ஓட்–டையை அடைப்–ப–தற்–காக, ஒரு பெரிய ஓட்–டை–யைப் ப�ோட்டு, கப்–ப– லையே மூழ்–க–விட்டு அனை–வ–ரை–யும் தத்–த– – ா–லித்–தன – த்–’தி – ற்–கும் இந்த ளிக்–கவி – ட்ட ‘புத்–திச ரூபாய் ந�ோட்– டு க்– க ள் விவ– க ா– ர த்– தி ற்– கு ம் – ள் இருப்–பத – ா–கத் தெரி–ய– பெரிய வேறு–பா–டுக வில்லை எனக்கு. ஐந்து விழுக்–காட்–டின – ர் மீது எடுக்–கப்–பட வேண்–டிய நட–வ–டிக்–கை–களை அனைத்து மக்–கள் மீதும் எடுத்–தி –ரு ப்–பது ஒடுக்–கு–முறை மட்–டு–மல்ல... அநீ–தி–யும்–கூட. – ல் இல்–லா– சரி–யான மாற்–றுத் திட்–ட–மிட மல் 500, 1000 ரூபாய் ந�ோட்–டுக்–கள் செல்–லாது என அறி–வித்–த–தை–விட, நீரி–லும் நிலத்–தி–லும் வாழத்–தெ–ரிந்–த–வர்–கள் மட்–டும் வச–தி–யாக வாழ்ந்து க�ொள்–ளட்–டும் என்று, இத்–தே–சத்– தில் எழு–தப்–ப–டிக்–கத் தெரி–யா–த–வர்–கள், வங்– கி–யின் ம�ொழி அறி–யா–தவ – ர்–கள், ஏழை எளி–ய– வர்–கள், நடுத்–தர வர்க்–கத்–தி–னரை எல்–லாம் செல்–லா–த–வர்–க–ளாக அறி–வித்–தி–ருக்–க–லாம். கள்ள வணிகமும், கறுப்–புப் பண–மும் இந்த நட–வ–டிக்–கை–க–ளால் ஒழிக்–கப்–ப–டும் என்று ஒரு பேச்–சுக்கு வைத்–துக்–க�ொண்–டா– லும், அதில் கடு–கள – வு – ம் த�ொடர்–பற்ற வெகு– ஜ–னங்–கள் எதற்–காக ஒவ்–வ�ொரு நாளும் இவ்– வ–ளவு சிர–மங்–களை அனு–பவி – க்க வேண்–டும்? குளத்தை இறைத்து உண்–மை–யி–லேயே மீன்–பி–டித்–த–வர்–க–ளுக்–குத் தெரி–யும் பெரிய மீன்–கள் ‘மடை–வாய்’ வழி–யாக தாவிக்–குதி – த்து பக்–கத்து குளத்–திலேயே – , வாய்க்–கா–லிலேயே – தப்–பித்–துவி – டு – ம் என்–பது. எனவே அதற்–கென மீன் பிடிப்–ப–வர்–கள் ‘தனி யுக்–தி–’யை பயன்– ப– டு த்– து – வ ார்– க ள். ஒட்– டு ெ– ம ாத்– த க் குளத்– தையே குழப்–பிக் க�ொண்–டிரு – க்க மாட்–டார்– கள். இத்–தரு – ண – த்–தில் ‘‘குலுக்கி குழம்பு வச்–சா– ளாம்... க�ொதிக்–காம இறக்கி வச்–சா–ளாம்...’’ என்ற ச�ொல–வடை என் நினை–வில் த�ோன்– று–வதை எழு–தா–மல் இருக்க முடி–ய–வில்லை. குடும்–பங்–கள் சந்–திக்–கும் இந்–தக் கடும் ப�ொரு–ளாதார நெருக்–கடி – யி – ல் ெபண்–களு – ம், குழந்–தை–க–ளும் உண்–டி–ய–லில் சேர்த்த நாண– யங்–களே ஓரிரு நாட்–கள் குழம்–புச் செலவை சமா–ளிக்க உத–விய – த – ாக, த�ோழி–யர்–கள் பலர் என்–னி–டம் ெதரி–வித்–தார்–கள்.


க�ோடிக்–கண – க்–கான முதி–ய– வர்–க–ளின் மன–நி–லையை த�ோழர் நா.க�ௌத– ம ன் ஒ ரு க வி தைய ா க் கி , என் வினவி– யி ல் (whats app) எனக்கு அனுப்பி இருந்–தார். அந்–தக் கவிதை இது–தான்.

“ச�ொத்–து–பத்து ஏது–மில்லே ச�ொந்–த–முன்னு யாரு–மில்லே நித்–தம் நித்–தம் வேலை–செஞ்சு பத்–துப் பத்–தாய் சேத்–துவ– ச்–சேன் பானை–யிலே ஒளிச்–சு–வச்–சேன் ஆயி–ரமா ஆக்–கி–வச்–சேன் ஆக்–கி–வச்ச ஆயி–ர–மும் ஆகாம ப�ோயி–ருச்சே... ஆயி–ரத்த மாத்–த–ணும்னு அஞ்–சு–நாளா நிக்–கிற– ேனே மாத்–திக் க�ொடுக்க எந்த மனு–ச–னை–யும் காண–லியே நிழ–லில்லா இடத்–த�ோ–ரம் நின்–னேனே கெடைக்–க–லியே ந�ோகாம நின்–னக்–கூட்–டம் ந�ோட்–டு–ந�ோட்டா மாத்–தி–ருதே ஒத்த ந�ோட்ட வச்–சுக்–கிட்டு ஊர்–மு–ழு–சும் சுத்தி வாரேன் தலை–சுத்தி நின்–னா–லும் தரு–ம–துரை யாரு–மில்ல

படி–வத்த நிரப்–பச் ச�ொன்னா பாவி–மக என்ன செய்–வேன் செல்–லாத காகி–தம் ப�ோல் செல்–லாம ப�ோனேனா? படிக்–காத கிழ–விக்–குப் பணம் கெடைக்க என்ன வழி முடிஞ்–சு–வச்ச ஆயி–ரமே முடிஞ்–சிடுமா என் வாழ்க்–கை–.”– (மீண்டும் பேசலாம்!)

டிசம்பர் 1-15, 2016

°ƒ°ñ‹

மகனே பார்க்–கட்–டும் என்று மக–ளும், மக–ளுக்–குத்–தானே கிழவி எல்–லா–வற்–றை–யும் ஒளித்து வைத்–தி–ருந்து தெரிந்–தும் தெரி–யா–ம–லும் க�ொடுத்–தாள், எனவே மகளே பார்க்–கட்–டும் என மக–னும் ப�ோட்டி ப�ோட்–டுக் க�ொண்டு தனி–மை–யில் விடப்–பட்ட ஒரு வயது முதிர்ந்த தாய் தனக்–கென பாது–காப்– பாக சேர்த்து வைத்–தி–ருந்த சில ஐநூறு ரூபாய் ந�ோட்–டுக்– களை வைத்–துக் க�ொண்டு, அன்–றி–ரவு முழு–வ–தும் விழித்–துக் க�ொண்டே இருந்–தா–ராம். ‘யாரி–டம் பணத்–தைக் க�ொடுத்து மாற்–று–வது, எப்–படி மாற்–று–வது, பண–மி–ருப்–பது தெரிந்–தால் பிடுங்–கிச் சென்று விடு–வார்–க–ளே’ என மறு–நாள் காலை ஒப்– – த்–தின் மூத்த குடி–மக பாரி வைத்து அழு–திரு – க்–கிற – ார். இத்–தேச – ள் ஒருத்–தி–யின் கடைசி நம்–பிக்கை சூறை–யா–டப்–பட்–ட–தற்–கும், சுருக்–கங்–கள் நிறைந்த அவர் முகத்–தில் வடிந்த கண்–ணீர்த் துளி–க– ளுக்–கும் யார் கார–ணம்? ஆறு–த–லும் பல–மும் அளிக்க வேண்– டிய அரசு, அழ வைப்–ப–தும், மனங்–க–லங்க வைப்–ப–தும், இந்த தேசத்–தில் வாழும் மக்–க–ளின் தலை–யெ–ழுத்தா? இது–ப�ோன்ற

என் கணக்கே நான–றி–யேன் பான் கணக்கு கேக்–கு–றாங்க கைரேகை வைப்–ப–தற்–கும் கைது–ணையா கைவே–ணும்

111


பணிக்குச் செல்லும் பெண்களின் கவனத்திற்கு... அ

ன் – ற ா ட த ே வ ை க ளு க் கு ப ண ம் எடுப்பதற்– க ாக கூட்– ட ம் இல்– ல ாத ஏ.டி.எம்களை தேடி இன்று அலைந்து க�ொண்டி–ருக்–கும் நாம், ப�ோன வரு–டம் இதே நாளில் என்ன செய்து க�ொண்–டி–ருந்–த�ோம் நினை–வி–ருக்–கி–றதா?

°ƒ°ñ‹

டிசம்பர் 1-15, 2016

112

ஒரே ஒரு பரு–வம – ழை நமக்–கெல்–லாம் ஒரு பெரிய பாடத்தை புகட்–டிவி – ட்–டுச் சென்–றது. இன்–றைக்கு இன்–ன�ொரு மழையை எதிர்– க�ொள்ள நாம் தயா–ராக இருக்–கி–ற�ோமா? இயற்கை மீண்–டும் சீறி–னால் அதை சமா– ளிக்க நாம் தயாரா? இத�ோ வழிமுறைகள்:  மழை நாட்–களி – ல் டூ வீலர் உப–ய�ோகி – ப்–பதை பெண்–கள் முடிந்–த–வரை தவிர்ப்–பது நலம். வேறு வழி இல்–லாத பட்–சத்–தில், உங்–கள் டூ வீலரை சர்– வீ ஸ் செய்து பக்– க ா– வ ாக வைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள்.  மழை என்– ற ாலே மண்தான் பிர– த ா– ன – மாக இருக்–கும். டூ வீலரை ப�ொறுத்–த–வரை அது வண்–டி–யின் சங்–கி–லிக்–குள்ளும் சிக்–கிக் க�ொள்–ளும். இத–னால் வண்டி பாதி வழியில் நின்று ப�ோக–வும் வாய்ப்–புள்–ளது. குறிப்–பாக வண்– டி – யி ன் செயினை நன்கு சுத்– த – ம ாக வைத்–துக் க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.  அதே–ப�ோல் வண்–டியி – ல் உள்ள ஏர் ஃபில்–ட– ரை–யும் சரி–யாக பரா–மரி – க்க வேண்–டும். மழை காலத்–தில் காற்–றில் அதி–க–மாக ஈரப்–ப–தம் இருக்–கும். இது ஃபில்–டரி – ல் தங்–குவ – த – ால் அது கிழி–யும் வாய்ப்–புள்–ளது. இதன் கார–ண–மாக வண்–டியு – ம் ஸ்மூத்–தாக செல்–லா–மல், அவ்–வப்– ப�ோது நிற்–க–வும் வாய்ப்–புள்–ளது.  இரண்டு சக்–கர வாக–னம் வைத்து இருப்–ப– வர்–கள் அனை–வ–ரும் மிக–வும் கவ–ன–மாக இருக்க வேண்– டி – ய து பிரேக். மழை– ய ால் நனைந்த சாலை டூ வீல–ருக்கு எதிரி. நம்–மு– டைய பிரேக் சரி–யான முறை–யில் இல்–லா–மல் இருந்–தால், வண்டி ஸ்கிட்–டா–கும் வாய்ப்–புள்– ளது. அத–னால் பிரேக் சரி–யா–க–வும் அதே சம–யம் அதில் உள்ள டிஸ்க் மற்–றும் பிரேக் டிரம்–களை சுத்–தம் செய்–வது அவ–சி–யம்.  டூ வீல–ரில் அடுத்து முக்–கிய – ம – ா–னது வண்டி யி – ன் டயர். வண்–டியி – ன் டயர் தேய்ந்து ப�ோய் இருந்– த ால், அதனை மழைக்– க ா– ல த்– தி ல் பயன்–படு – த்த வேண்–டாம். உட–னடி – ய – ாக புது டயரை மாற்–றுவ – து அவ–சிய – ம். இதன் மூலம் நனைந்த சாலை–யில் நாம் பிரேக் பிடிக்–கும்

ப�ோது ஒரு பிடி–மா–னம் கிடைக்–கும். இல்லை என்–றால், சறுக்கி விழ வேண்டி இருக்–கும். டய–ரின் காற்–ற–ழுத்–த–மும் சரி–யாக இருக்க வேண்–டும் என்–பதை கவ–னத்தி – ல் க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.  பத்து இன்ச் உயரம் ஓடும் மழை நீருக்கு மிக சுல–ப–மாக ஒரு மினி வேனையே அடித்துக் க�ொண்டு செல்லும் சக்தி உண்டு. கார் ஓட்–டி–கள் ஜாக்–கிரதை – .  மழைக்–கா–லத்–தில் சில சம–யம் கார் பாதி வழி–யி–லேயே நின்–று–வி–டும் வாய்ப்–புள்–ளது. அந்த சம–யத்–தில் காரை சாலை ஓர–மாக நிறுத்–திவி – ட்டு, பூட்–டிவி – ட்டு வீட்–டிற்கு வேறு வாக–னத்–தில் சென்–று–வி–டு–வது நல்–லது. காரி– னுள் ஏ.சியை ப�ோட்டு தங்–கி–னால் அது உயி–ருக்கே பாத–க–மா–கும்.  இரண்டு சக்–கர வாக–னம் ப�ோல், காரை– யும் மழைக்–கா–லம் முன்பு நன்கு சர்–வீஸ் செய்–வது நல்–லது.  மழைக்–கா–லங்–க–ளில் உங்–களை த�ொடர்பு– க�ொள்ள முடி– ய ாத நிலை ஏற்– ப ட்– ட ால் உட–னடி – ய – ாக மீட்–புக் குழு–வின – ரு – ட – ன் உங்–கள் இடத்–துக்கு வரும்–படி உற–வின – ர்–கள் அல்–லது நண்–பர்–க–ளுக்கு முன்பே ஓர் எச்–ச–ரிக்கை செய்தி ச�ொல்லி வையுங்–கள்.  முக்–கிய – ம – ான பத்–திர – ங்–கள், நகை–கள் ப�ோன்– றவை மழைக்–கா–லத்–தில் வங்கி லாக்–க–ரில் இருப்–பது பாது–காப்–பா–னது.  மழைக்–கா–லத்–தில் மிக–வும் முக்–கிய – ம – ா–னது உணவு. அத–னால் மழை துவங்க ஆரம்–பித்–த– தும், தேவை–யான உண–வுப் ப�ொருட்களை வீ ட் டி ல் ஸ்டா க் ச ெ ய் து வைத் – து க் க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.  வீட்டில் பிரெட், ஜாம், வெண்ணெய் எப்–ப�ோ–தும் இருப்–பது நல்–லது.  த�ொலைக்–காட்–சியி – ல் மழை குறித்த செய்–தி– கள் பற்றி தெரிந்–து க�ொள்–வது நல்–லது. அதன் மூலம் காய்–க–றி–கள் மற்றும் தேவை–யான மளிகை ப�ொருட்–களை வீட்–டில் முன்பே வாங்கி வைத்–துக் க�ொள்–ள–லாம். பெண்–கள் வேலைக்–கும் சென்று, வீட்டு வேலை–க–ளை–யும் பார்த்–துக் க�ொள்–வத – ால் அவர்–கள் மேலே உள்ள குறிப்–புகளை – கடைப்– பி– டி த்– த ாலே ப�ோதும். மழை காலத்தை எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் எதிர்– க�ொள்–ள–லாம்.

- ப்ரியா


விரைவில்... நசாளிதழுடன்

2017

காலண்டர் வென்மனை l புதுமவ llமவலூர் l மெலம் llமகாமவ l திருச்சி llைதுமர வென்மனை வெலமல ொகர்மகாவில வபஙகளூர் மும்மப l l வ்டலலி வ்டலலி வென்மனைl lபுதுமவ புதுமவ lமவலூர் மவலூர்llமெலம் மெலம் lமகாமவ மகாமவllதிருச்சி திருச்சி lைதுமர ைதுமரlllவெலமல வெலமலlllொகர்மகாவில ொகர்மகாவிலlllவபஙகளூர் வபஙகளூர் lll மும்மப

ானப்பு ம தர யாரி த

ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனு்பைம்

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு

www.dinakaran.com

www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web

2017 ஜன்ரி 2017 மார்ச் 2017 மே

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துர்முகி (மொர்்கழி - யத) துர்முகி (மாசி - பங்குனி)

நஹவிளமபி (சித்தியர ஞாயிறு திங்கள்- யவகாசி) செவ்ாய் ஞாயிறு திங்கள் செவ்ாய் ஞாயிறு திங்கள் செவ்ாய்

புதன் புதன்

/dinakarannews

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

/dinakaran_web

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

1438 ரபியுல் ஆகிர் - ஜமொதுல் அவவல் 1438 ஜமாதுல ஆகிர் - ைஜப

வியாழன் வியாழன்

1438 ஷாபான் - ரம்ான்

ச்ள்ளி ச்ள்ளி

ெனி ெனி ெனி

மொர்்கழி

ரபியுல் ஆகிர்

1 21 32 413 524 635 746 857 968 1079 1181012 91113 10 11 1214 13 15 16 17 18 19 20 21 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 22 23 24 25 26 27 28 ான 192120 21 ம 22 23 24 25 ய 22 23 24 25 26 27 லி ப்பு 292630 ல் 31 து 30 31 கணி 28272928302931 ஏப்ரல் 1 2ஜூன் 3 41 30 5 2 6 3 7 4 8 9 110 211 3 4 14 5 15 6 516 7 617 8 718 9 810 12 13 911101211131214131514161517 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 18 28 19 20 21 22 23 24 26 27 23 24 25 26 27 28 29 புதன்

வியாழன்

ச்ள்ளி

மாசி

ஷாபான்

m

சஷடி திதி அ.கா.3.46 பிறகு சபதமி திதிந.நந. கா. திதி அ.கா.2.36 பிறகு அஷடைமி திதி ந.நந. சபதமி திதி இ.11.12 பிறகு துவாதசி திதி அஷடைமி திதி அ.கா.1.04 பிறகு நவமி திதிந.நந. கா. நவமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு தசமி திதி ந.நந.ஏகாதசி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா..... 9.30-10.30 - மா. திதி 4.30-5.30 கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 புனரபூசம கா.10.44 பிறகு பூசம பூசம கா.9.46 பிறகு ஆயிலைம பூரம கா.9.10 பிறகு உத்திரம ஆயிலைம கா.9.09 பிறகு மகம இ.11.21 பிறகு ஏகாதசி மகம கா.8.55 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.00-4.00 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந.9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

பஞசமி திதி கா.6.33 பிறகு சஷடி திதி திருவாதியர கா.11.59 பிறகு புனரபூசம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

யத

சித்தியர

l

ஜமாதுல ஆகிர்

 அமாவார்ச பிைந்தாஷம் ்சங்க்டஹை m பபௌர்்ணமி வாஸ்து �ாள் ்சதுர்த்தி 2 18 17 9 இரவு மணி முதல் 3 19 4 20 நம தினம 5 21 6 22 6 காலை 10.328.00மணி 7 23 8 திருதியய திதி �.3.12 வயர பிறகு சதுர்த்தி3.01 திதி மணி சதுர்த்தி திதி �.2.53 வயர 10 11.08 அதிகாலை வலர பிறகுகார்த்திரக �ஞசமி. �ஞசமி திதி �.2.01 வயர பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி �.12.45 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி ்கொ.11.07 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி ்கொ. 9.13 பிறகு நவமி திதி முதல் மணி வலை நவமி திதி ்கொ.7.05 பிறகு தசமி திதி திருரவொணம் மொ.4.00 வயர பிறகு அவிட்டம் சுபமுகூர்த்்தம் அவிட்டம் மொ.4.11 வயர பிறகு சதயம். சதயம் �.3.56 பிறகு பூரட்டொதி பூரட்டொதி �. 3.15. பிறகு உத்திரட்டொதி 17 1 உத்திரட்டொதி 18 �.2.18 பிறகு ரரவதி 2 ரரவதி 19�.12.58 பிறகு அசுவினி 20 ்கொ.11.32 பிறகு �ரணி 3 அசுவினி 4 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. கரிநாள் 10.30-11.30 மொ.... ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 கரி�ாள் திருதிர� 8்சஷ்டி 5 20திதி மா.5.11 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி 7பஞ்சமி 18 21திதி ப.3.11 பிறகு பஞ்சமி திதி 22 திதி ப.1.00 பிறகு ்சஷ்டி திதி 4 19 6்சதுர்த்தி 23திதி கா.10.41 பிறகு ்சப்தமி திதி 9 ஏகா்தசி ்சஷ்டி உத்திைட்டாதி அ.கா.5.45 பிறகு நைவதி நைவதி அ.கா.5.12 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.48 பிறகு பைணி பைணி அ.கா.2.13 பிறகு கார்த்திரக 1, 19, 2821,30,31 திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

11 இைவு 8.58 மணி முதல் ஆஙகிலப புத்தொண்டு 12 காலை 8.52 மணி வலை திருைண்ணாமவை கிரிைைம்

m

24

10 26

9 25

11

ப�ொங்கல்

27

12 28

13 29

14 1

15 தசமி திதி அ.்கொ.4.18 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.2.28 பிறகு துவொதசி திதி துவொதசி திதி அ.்கொ.0.12 பிறகு திரரயொதசி திதி சதுர்த்தசி திதி இ.7.57 பிறகு ப�ௌர்ணமி ப�ளர்ணமி திதி மொ.6.11 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி மொ.4.45 பிறகு துவிதியய திதி துவிதியய திதி �.3.38 பிறகு திருதியய திதி �ரணி ்கொ.9.53 பிறகு ்கொர்த்திய்க ்கொர்த்திய்க ்கொ.8.15 பிறகு ரரொகிணி இ.9.58 ரரொகிணி ்கொ.6.40 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் மிரு்கசீர்ஷம் அ.்கொ.5.00 பிறகு திருவொதியர திருவொதியர பிறகு புனர்பூசம் அ.்கொ.2.49 பிறகு பூசம் பூசம் அ.்கொ.2.10 பிறகு ஆயில்யம் 5 ்கொ.22 6 ்கொ. 237.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.21 7 ்கொ. 249.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 8ந.ரந. 25்கொ.அ.்கொ.3.54 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 9புனர்பூசம் 269.30-10.30 ந.ரந. 10 11 ந.ரந. 10.30-11.30 - மொ. ... ந.ரந. ்கொ. - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந.27 ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ்சப்தமி திதி கா.8.21 பிறகு அஷ்்டமி திதி அஷ்்டமி திதி அ.கா.4.06 பிறகு நவமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு ஏகா்தசி திதி இ.11.58 பிறகு துவா்தசி திதி இ.10.32 பிறகு நவமி திதி அ.கா.3.48 பிறகு ்த்சமி திதி திைந�ா்தசி திதி திைந�ா்தசி திதி இ.9.30 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ. 8.55 பிறகு பபளர்்ணமி கார்த்திரக அ.கா.0.35 பிறகு நைாகிணி மிருகசீர்ஷம் இ.9.25. பிறகு திருவாதிரை துவா்தசி திதி புனர்பூ்சம் மா.6.53 பிறகு பூ்சம் திருவாதிரை இ.8.01 பிறகு புனர்பூ்சம் மா.6.03 பிறகு ஆயில�ம் திதி மகம் மா.5.35 பிறகு பூைம் 10 கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 14 ஆயில�ம் மா.5.36 பிறகு மகம் 15 13பூ்சம் 11 கா.10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 12 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - ப. 1.30-2.30 ந.நந. ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24

25

துவாதசி திதி இ.11.39 பிறகு திரநைாதசி திதி உத்திரம கா.9.55 பிறகு ஹஸதம ந.நந.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

யவகாசி

உழவர் திருநொள்

16 3

திரநைாதசி திதி அ.கா.0.27 பிறகு சதுரத்தசி சதுரத்தசி திதி அ.கா.1.45 பிறகு பபளர்ணமி திதி சித்தியர ப.12.52 பிறகு சுவாதி திதி சுவாதி ப.2.59 பிறகு விசாகம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

பங்குனி

m

திருவள்ளுவர் தினம்

2

27

26

திரநைாதசி திதி முழுவதும ஹஸதம கா.11.09 பிறகு சித்தியர ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

17 4

18 5

28

29

30

19 6

20 7

21 8 22 திருதியய திதி �.3.02 பிறகு சதுர்த்தி திதி சதுர்த்தி திதி �.2.58 பிறகு �ஞசமி திதி �.3.41 பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி மொ.4.17 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி மொ.5.40 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி இ.7.26 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி இ.9.26 பிறகு தசமி திதி ஆயில்யம் அ.்கொ.2.05 பிறகு ம்கம் �ஞசமி திதி ம்கம் அ.்கொ.2.08 பூரம் அ.்கொ.2.50 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் அ.்கொ.4.01 பிறகு ஹஸதம் ஹஸதம் அ.்கொ. 5.41 பிறகு சித்தியர சித்தியர ்கொ.7.54 பிறகு சுவொதி சுவொதி ்கொ.10.13 பிறகு விசொ்கம் ந.ரந. ்கொ. 28 6.30-7.30 - மொ. 3.45-4.30 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ந.ரந. ந.ரந.3்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... 12்கொ.29 ந.ரந. 13 ்கொ.17.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 14்கொ.29.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. 15 16 ்கொ. 4 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 17 ்கொ.57.30-8.30 - மொ. 3.00-4.00 18 பபளர்்ணமி திதி இ.8.50 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி இ.9.12 பிறகு துவிதிர� திதி துவிதிர� திதி இ.10.09 பிறகு திருதிர� திதி திருதிர� திதி இ.11.33 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி ்சதுர்த்தி திதி முழுவதும் ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.1.15 பிறகு பஞ்சமி திதி பஞ்சமி திதி அ.கா.3.14 பிறகு ்சஷ்டி திதி பூைம் மா.6.04 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் மா.6.59 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் இ.8.27 பிறகு சித்திரை மா.4.30 சித்திரை இ.10.22 பிறகு சுவாதி சுவாதி சுவாதி அ. கா.0.35 வி்சாகம் வி்சாகம் அ.கா.3.05 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. ந.நந. 17கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 22 21 கா. 9.30-10.30 பிறகு 18கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 19கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 20 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... ந.நந. - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

16

l

துவொதசி திதி அ.்கொ.3.34 பிறகு திரரயொதசி திதி மூலம் இ.7.56 பிறகு பூரொ்டம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

1 18

14

26

27

28

2 16

16

29

பிப்ர்ரி

திதி மா.6.55 பிறகு சதுரத்தி திதி சதுரத்தி திதி மா.4,48 பிறகு பஞசமி திதி இ.8.08 பிறகு காரத்தியக புனரபூசம மா.6.49 பிறகு பூசம அமொவொயச துர்முகிதிருதியை -திருவாதியர நஹவிளம்பி (பங்குனி - பிரரதொஷம் சித்திரை) ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா.l 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30

m

சங்க்டஹர

ப�ௌர்ணமி

சதுர்த்தி (யவகாசி - ஆனி) நஹவிளமபி  ்கொர்த்திய்க சு�முகூர்த்தம்

்சதுர்த்தி திதி கா.8.50 பிறகு பஞ்சமி திதி மிருகசீர்ஷம் ப.1.28 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

ஞாயிறு

திஙகள்

3

வெவவாய் புதன்

வியாழன்

23

நவமி திதி மொ.5.44 பிறகு தசமி திதி ்கொர்த்திய்க மொ.4.28 பிறகு ரரொகிணி ந.ரந. ்கொ.6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

தசமி திதி �.3.28 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ரரொகிணி �.2.52 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

மொசி

20

வவள்ளி

24

7

்சஷ்டி திதி இ.7.47 பிறகு ்சப்தமி திதி நைாகிணி கா.6.58 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

m

யத

ராகுகாலம்

11

குளிமக

22

8 22

28

l

12

15 29

4

வாரசூமல

பரிகாரம்

நவமி திதி ப.1.42 பிறகு ்த்சமி திதி புனர்பூ்சம் அ.கா.2.44 பிறகு பூ்சம் ந.நந. கா. 9.00-10.00 - மா. 4.30-5.30

14, 15, 16,

30

பிரநதாஷம சஙகடைஹர சதுரத்தி 2

7

பககம் 288  8 13 ஓலெ

₹4

www.tamilmurasu.org

4 அக்னி நடசத்திரம் 29 வசந்த �வராத்திரி ஆரம்்பம் ஆரம்பம் 10 சித்ரா ப்பளர்ணமி 31 வங்கி முழு வருை விைககு ஸகெட

இயந்திரஙகளில்

கபங்க கிலை–யில

நீணெ வரி–லெ–யில

கணாலை

மாக மமாடி 3 நாள் சுற்றுப்பயண ஜப்பான் சென்்ார்

அலை–கமணா–தி–யது. கூட–ெம் வங்–கி–க–ளில சபணாது–மக–கள். இலத–ய–டுத்து மகிழ்ச்–சி–யில கிலெத்த

கநணாட–டு–கள் எனை அறி–விக–கப்–பட–ெது. புதிய ரூ.2000

மணாற்–றிக–சகணாள்–ை–ைணாம் வங்–கி–யில வங்–கி–க–ளில செனலனை திந–கர இனறு முதல அடுத்தபெம்: கநணாட–டு–கலை கிெந்–த–னைர. ரூ.500, ரூ.1000மக–கள் கணாத்து 7 மணி முதல

வொக்குப்பதிவு

செனலனை ஆயி–ைம்

க்கயெழுத்து?

த் – ஒபபந்தம் க ச ய – ழு நவ.10– த ம் ள அணுசகதி ஒ ப் – ப ந் கு புது–செலலி, ட் – டு க் தாக வாய்ப்–புள்–ை–தாக ன் ந ா சதரி–விக்–கின்– ஜ ப் – ப ா சுற்–றுப்–ப–ய–ண– இந்–தியா, தக–வல்–கள் சபாருத்– மூன்று நாள் ப–திவு இயந்–தி–ரங்–க–ளி–லும் நரரந்–திர சின்–னம் றன. ரமலும், ஜப்–பான் மண–டை மாக பிர–த–மர் புறப்–பட்டு சபயர், அசம–ரிக்கா,கடற்–ப–ளட– தும் பணிளய உதவி மண– ரமாடி இன்று நாடு–க–ளின் பயிற்–சி–கள் ம் செய்–த– சென்–றார். அந்–நாட்–டு–டன் அலு–வ–ைர்–கள், ப் – ப ந் – த சதற்கு கள் கூட்–டாக க் தி ஒ டை அலு–வ–ைர்–கள் மாளைக்–குள் அ ணு – ெ ரமற்ச–காள்–வது, இன்று பாது–காப்பு விடும். நாளை ளகசய–ழுத்–தாக அதி–கா–ரி–கள், தக–வல்– விஷ– ட் – னர். பணி முடிந்து 14 சீன கடல் ல் ர வ கள்,ரதர்–தல் பல்–ரவறு இந்த நவ.10வாய்ப்–புள்–ை–தாக – ள ை – யி சதாகு–தி–யில் ஜப்–பான் தஞலெ, உள்–பட ரபாட்– கள் சதரி–விக்–கின்–றன. செய்–யப்–பட்ட மு ன் – னி சபயர், சின்–னம், தஞளெ இ ன் று டி குறித்து ரதர்வு – னி ல் யங்–கள் – ரி – ட ம் ர ம ா அர–வக்–கு–றிச்சி, வாக்–குப்–ப–திவு பா–ை–ரின் சபாருத்–தும் ரபர் மட்–டுரம ஜ ப் – ப ா ரததி வளர ஒரு வாக்– சதாகு– உள்– தஞளெ, ரவட்– இயந்–தி–ரங்– மின்–னணு பி ர – த – ம நடத்த 12ம் சபாறி–யா– டி– யி – டு – வ – த ால் ஒரர ஒரு வரு– பணி வரும் 19ம் வாக்–குப்–ப–திவு முதல் சின்– புளகப்–ப–டம் முத–லில் திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் ஆரைா–ெளன செய்–யும் அண– இயந்–தி–ரங்–க–ளில் சபயர், பணிளய காட்–டி–னர். குச்–ொ–வ–டிக்கு இயந்–தி–ரம் இந்–தியா-ஜப்–பான் – ல் ரதர்–தல் தி–களி தனது அகர செய்து கள் ரதர்வு இயந்– உச்சி மாநாடு ைார். பா–ைர்–க–ளின் ரமாடி ைர்–கள் கசைக்–டர் வாக்–குப்–ப–திவு பங்–ரகற்– டாந்–திர ரததி நடக்–கி–றது. பிர–த–மர் த – ச ய ா ட் டி பூபதி(திமுக) நடந்–தது. னம், புளகப்–ப–டம் சபாருத்–தும் அந்த வாக்–குப்–ப–திவு நிளை–யில் மட்–டும் சபாருத்–தப்–ப–டு– நடக்–கி–றது. இதில் ரமாடி உள்– அஞ–சு–கம் த் – ள ணா–துளர, சதாகு–தி–யில் வரி–ளெப்–படி காளை 10.30 தி–ரம் ெரி–யான அந்த திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– பிர–த–மர் புறப்– பய–ண 2 எந்– சவௌியிட்ட ப–தற்–காக ஏற்–க–னரவ வாக்– கி– ற து. ஒரு பூத்–துக்கு தஞளெ – ெ ா – வ – டி – க ள் பணி இன்று ளெ , அ ர – ரங்–க–ொமி(அதி–முக) ‘‘ஜப்–பா– தஞ–ளெ–யி–லும், சடல்–லி–யில் ஜப்–பா–னுக்கு உள்–ைது. எந்த ா க் – கு டு – கி – ற து . திற்கு கு த ஞ இன்று பட 14 ரபர் நடத்– 276 வ அறிக்–ளக–யில், ம ணி க் ப் – ப – நமது உறவு, – ம் அர–வக்–கு–றிச்–சிக்–கு3 இயந்–தி–ரத்–தில் இயந்–தி–ர– பட்டு சென்–றார். செய்–யப்–ப–ட– தி–ரமு தளை–ந–கர் ரக.சி. பழ–னி–ொமி(திமுக), அ ள ம க் – க வாக்–குப்–ப–திவு வக்–கு–றிச்சி ரதர்–தல் ராஜ–தந்– நிளை– அலு–வ–ை– குப்–ப–தி–வும் னு–ட–னான ஜப்–பான்ய ா – வு க் – கு ச் வாக்–குப்–ப–திவு அர–வக்– எனரவ 276 வாய்ந்த கூடு–த– காலி–யான செந்–தில்–பா–ைாஜி(அதி–முக) சிறப்பு – னு ம் ெர்–வ–ரதெ தும் அலு–வ–ைர் இந்த 39 ரபர் – கி – ர என்–பளத மும் சபாருத்–தப்–ப–டு–கி–றது. சதாடங்–கி–யது. வில்ளை. –ட –கி–றார். ர ட ா க் ரமாடி, அங்கு உள்–பட – லு ம், டாக்–டர் இயந்–தி–ரங்–க–ளும், பய–ணத்–தின்– தி– ர த்– து ர் யி–டு – யி யில் உள்–ைது முன்–னி–ளை– இன்று மாளைக்–குள் இயந்–தி–ரங்–க–ளும் கங்–க–ளில்செயல்–ப–டுத்–து–வ– ஏ.ரக. விடும். அதன் செல்–லும் டு ம ன் – ன இந்–தப் கு– றி ச்– சி ைாக 41 உறுதி கூட்–டாண–ளம–யு–ட–னும் ர் ட் வாக்–குப்–ப–திவு இதளனசபங்–க–ளூரு சபல் ரவட்– பணி முடிந்து ந் து ரவட்–பா–ைர்–கள் அ ந் – ந ா ட ா , பி ர – த – ம – ரபாது, இந்–தி–யா–வுக்–கும் ெர–வ–ணன்(திமுக).உள்–பட அதற்–கான இளடரய கட்–ட–ளமக்–கப்–பட்–ட–தா– இயந்–தி–ர– தற்–காக இரு–நா– கி ர ல் இ ரு யில் சபாறி–யா–ைர்–கள் பிறகு அதி–கா–ரி–கள், – ன த் – தி அ கி – டி ா அ ர ப ஆ ப் ஜப்–பா–னுக்–கும்ஒ ப் – ப ந் – த ம் கும். ஜப்–பா–னில்வர்த்–தக ரபாஸ்(அதி–முக) முன்–னி–ளை–யில் காட்–டி–னர். செய்–யப்–பட்டு நி று – வ சபட்– திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– கட்–டுப்–பாட்டு தி சதாகு–திக்–கும் செய்து ரவட்–பா–ைர்– பா–ைர்–கள் முக்–கிய என்று ரதர்வு ெந்–தித்–து ஷி ண ரட ணு – ெ க் 28 ரபர் பிறகு டு– க – ளி ன் இதளன அந்– அ ரபாட்–டி–யி–டு–கின்–ற– மும் தயார் நிளை–யில்–ளவக்– ஒவ்–சவாரு பூட்டி சீல் ரயாளர நாளை அந்த இயந்–தி–ரங்–கள் தளை–வர்–க–ளைச் சபாறி–யா–ைர்–கள் மற்– தி–லும் பின்–னர், ளகசய–ழுத்–தா–கும் ஏற்–றுக்–சகாணட துளற தைா 2 வாக்–குப்– டிக்–குள் ளவத்து பின்–னர் சதாழில் – லு ம் அது அரப– ரபச்– ரபசு–கி–றார். சதாகு–– வந்–தி–ருந்–த–னர். அல்– கள் மின்–னணு னர். எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. உறளவ கு – தி – க – ளி மின்–– கப்–பட்–டது. மற்ற ள ற – யி ல் நாட்–டுப் பிர–த–மர் ஷிண– ண – ெந்–தித்து, ளவக்–கப்–ப–டும். 3 சதா து அர––வக்–––கு–––றிச்சி இது–சதா–டர்–பான ரவட்–பா–ைர்–கள், ஒ ரு அ பை ஆ – து – வ றும் முத–லீட்டு ஏசஜன்ட்– வு ரவட்–பா–ைர்–கள் அ ள வ பூட்டி ரபாலீஸ் வு–டன் புகழ்–சபற்ற ரயில் சு – வ ா ர் த்ளத – ப – டு த் விரி–வாக அங்கு ப் – – – ப – – – தி பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் தி––யில் 39 புல்–ைட் நளட–சபற்று ர ம ம் ைது அவர்–க–ைது வ ா க் – – கு ளவத்து ரபாடப்–ப– கன்–சென் நக–ருக்–குப் குலுக்–––கல் ரபாட்–டி–யி–டு–வ–தால் சசைக் அக–ம– க – ை ாக ன ணு நடத்த ஜப்–பா–னின் சதாடர்–பாக சிறபபு பார்–கவ–ொ–ளர் அன்று மூைம் ரகாரப ரமலும், டு– நிய– பாது–காப்பு ரதர்வு ஒவ்–சவாரு வாக்–குச்–ொ–வ–டி– கூறி– இயந்–––தி–––ரங்–––கள் தி–ைா–வும் மின்–னணு ரநற்று ரபச்–சு–வார்த்ளத த�ாது �ார்–லவ–யா–ள–ைாக என்று உற்– வந்–தா–லும்,சூழ்–நி–ளை–கள் சைதீஷ் சைந்– தைா 3 டும். வாக்–குப்–ப–திவு ளமயத்–தில் பய–ணிக்–கி–றார். முளற––யில் ததாகு–திக்கு அர–சி–யல் இறுதி முடிவு உள்–ரைன்–’’ ததாகு–தி–யில் யி–லும் இயந்–தி–ரங்– ரயில்–களை �ார்–லவ–யா–ள–ைாகஏற்–க–னசவ நிலை–யில் தஞலசை வாக்–குப்–ப–திவு கவா–ஸகி கார–ண–மாக ா ம – த – ம ா கி வாக்–குப்–ப–திவு அதி–ரவக செய்––யப்–––பட்–––டது. சதாகுதி வாக்–குப்–ப–திவு அவர்–கள் இந்த யுள்–ைார். ளை து த து–வும், தசைைவின தான் இந்த இயந்–தி–ரங்–கள் பத்தி செய்–யும் அர––வக்–––கு–––றிச்சி பயன்–– க–ளும் ஒரு வாக்–குப்–ப–திவு இந்த உள்–ள–னர். உள்–ள–னர். ழி ற் – ெ ா கரு–வி–யும். எ டு ப் – ப �ார்–லவ–யா–ளர் முன்–னி– ர யி ல் ச த ா ஈடு–�ட்டு மிக்–கப்–�ட்டு ரமாடி வந்–தது. தற்–ரபாது மின்–னணு ஒரு சிறப்பு ஒ.பி. மீனா. – கி – ற து வாக்––கு–––ொ–––வ–––டி–––க–––ளில் மின்––னணு கட்–டுப்–பாட்டு சமலும் த�யர் – வு ள்ை – த ப் – ப – டு சமாத்– வந்து �ணி–யில் வந்து பார்–ளவ–யா–ைர்–கள் வைா–கத்–துக்–கும் பார்–ளவ– – ப – டு த்– – த இயந்–––தி–––ரங்––– ச ப ா ரு த் அவ–ைது ததாகு–திக்கு தஞலசை சீல் அகற்–றப்–பட்டு சென்று தயார் உள்–ளர். இவர் இன்று மாநி–ைத்லத தஞலசை ளை–யில் ரநரில் வாக்––குப்–––ப–––திவு இந்த சதாகு–தி–யில் பீகார் சசைர்ந்த வாக்–குச்–ொ–வ–டி– நிய–மிக்–கப்–�ட்டு இவர் வாக்–குப்–ப–தி–வுக்கு கள் அங்––கீ–––க–––ரிக்–––கப்–––பட்ட கட்சி பிர––தி–––நி––– தம் 245 �ார்–லவ–யா–ள–ைாக உள்–ளார். உத்–த–ை–பி–ை–சத–சைத்லத 735 செய்–யப்–ப–டும். அளமக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அர––சி–––யல் �ாது–காப்புகார்க் நிய–மிக்–கப்–�ட்டு சமாத்–தம் முன்––னி–––ளை–––யில் கள் உள்–ளார். தி– – க ள் குலுக்–––கல் முளற–– இவற்–றில் இயந்–தி–ரங்–க– வை உள்–ளார். சசைர்ந்த விஜ–ய–கு–மார் அலு––வ–––ை––– வாக்–குப்–ப–திவு கணினி தஞலசை 141 எந்–தி– விலை–வில் யில் கசைக்–––டர் ளும், கூடு–த–ைாகநிளை–யில் ரதர்வு செய்––யப்–––பட்––– தஞளெ ரங்–க–ளும் தயார் கத்–––தில் டது. இது–ரபாை அலு–வ–ை–கத்– ளவக்–கப்–ப–டும். கசைக்–டர் மின்–னணு ரநற்று தி– லு ம்

3 த�ொகுதிகளிலும்

1438 ஜமொதுல் அவவல் பூத்துககு

3 இெநதிரங்கள்

அரவககுறிச்சியில்

ஏகாதசி

முடிவு

சஷடி

1438 ைஜப - ஷாபான்

திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

7

1438 ரம்ான் - ஷவவால

m

28

12

m

24

29

13

25

8

்த்சமி திதி ப.12.16 பிறகு ஏகா்தசி திதி பூ்சம் அ.கா.1.47 பிறகு ஆயில�ம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.......

10 24

பிறகு �ஞசமி திதி ஹஸதம் �.1.12 பிறகு சித்தியர ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

29

13

11 25

திருதியை திதி முழுவதும

�ஞசமி திதி ்கொ.9.02 பிறகு சஷடி திதி சித்தியர �.3.12 பிறகு சுவொதி ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ.........

30

14

ஏகா்தசி திதி கா.11.11 பிறகு துவா்தசி திதி ஆயில�ம் அ.கா.1.14 பிறகு மகம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

26

9

10

துவா்தசி திதி கா.10.35 பிறகு திைந�ா்தசி திதி மகம்.கா.1.08 பிறகு பூைம். ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

12 26

13 27

பிை்தரம திதி ப.1.06 பிறகு துவிதிர� திதி சித்திரை அ.கா.5.28 பிறகு சுவாதி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

16 30

31

14

சஷடி திதி ்கொ.10.48 பிறகு சபதமி திதி புத்்தாண்டு சபதமி திதி �.12.47 பிறகு அஷ்டமி திதி ்தமிழ்ப சுவொதி மொ.5.30 பிறகு விசொ்கம் விசொ்கம் இ.8.00 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 புனி்த பவள்ளி

15

துவிதிர� திதி ப.2.48 பிறகு திருதிர� திதி சுவாதி கா.6.56 பிறகு வி்சாகம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....

17 31

1

16

திருதிர� திதி மா.4.46 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி வி்சாகம் கா.10.09 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - ப. 4.30-5.30

18 1

2

17

்சதுர்த்தி திதி மா.6.45 பிறகு பஞ்சமி திதி அனுஷம் ப.12.41 பிறகு நகடர்ட ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

19 2

20 3

21

திதி அ.கா.0.22 பிறகு சதுரத்தி24 திதி சதுரத்தி திதி அ.கா.1.17 பிறகு பஞசமி திதி திதி அ.கா.1.02 பிறகு அஷடைமி திதி பஞசமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு சஷடி திதி 26 சஷடி திதி அ.கா.1.38 பிறகு சபதமி திதி 23 திருதியை 10 11 13 27சபதமி உத்திராடைம திருநவா்ணம ப.1.39 பிறகு அவிடடைம 25 12அவிடடைம ப.2.30 பிறகு சதைம பூரடடைாதி ப.2.47 பிறகு உத்திரடடைாதி சதைம ப.2.53 பிறகு பூரடடைாதி ஏ்கொதசி திதி ப.12.16 இ.8.14 பிறகு பிற்கு திருநவா்ணம துவொதசி திதி துவொதசி திதி இ.9.16 பிறகு திரரயொதசி திதி திரரயொதசி

கா.10.27பிறகு பூராடைம பிறகுஏ்கொதசி உத்திராடைம தசமி திதி.மொ.6.46 திதி கா.அ.்கொ.1.05 ந.நந. 6.30-7.30பிறகு - மா. மூலம் 4.30-5.30 ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ந.நந. 7.30-8.30பிறகு - ப. பூரொ்டம் 1.30-2.30 மூலம்கா.அ.்கொ.3.18 ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

5

கா.பிறகு ந.நந.திதி 9.30-10.30 மா. 3.30-4.30 பூரொ்டம்- அ.்கொ 5.10 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ........

பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி இ.9.45 பிறகு அமொவொயச திதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. திதி 10.30-11.30 - மா..... கா. இ.9.48 ந.நந. கா.திதி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 உத்திரொ்டம் ்கொ.6.33 பிறகு திருரவொணம் திருரவொணம் ்கொ.7.20 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 9.00-10.00 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

கிழமை

ராகுகாலம்

குளிமக

lஎைகண்டம்

வாரசூமல

பரிகாரம்

20 6 21 7 22 8 3.00-4.30 12.00-1.30 23 ஞாயிறு 4.30-6.00 24 மைற்கு9 வவலலம் வஸந்த ்சப்தமி திதி இ.11.54 பிறகு1அஷ்்டமி திதி பஞெமி அஷ்்டமி திதி திருவண்ணாமலை முழுவதும் அஷ்்டமி திதி அ.கா 00.50 பிறகு நவமி திதி கிரிவைம் திதி அ.கா.1.18 பிறகு ்த்சமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.13 பிறகு ஏகா்தசி திதி 7.30-9.00 நவமி 1.30-3.00 பூைா்டம் இ.7.38 பிறகு3உத்திைா்டம் உத்திைா்டம் இ.9.15 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் இ.10.26திஙகள் பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் இ.11.0310.30-12.00 பிறகு ்ச்த�ம் கிழக்கு ்ச்த�ம்தயிர் இ.11.13 பிறகு பூைட்டாதி ைத ஸப்தமிந.நந. முதல் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 9.30-10.30 - 10 மா. காலை 4.30-5.308.01 மணிந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ... 3.00-4.30ந.நந.12.00-1.30 கா. 9.30-10.309.00-10.30 - மா. 4.30-5.30வ்டக்குந.நந. கா.பால 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 வெவவாய் 4 பீஷமணாஷெமி 11 காலை 6.57 மணி வலை புதன் 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 வ்டக்கு பால 9 லதப்பூெம் கரிநணாள் 28 8 9 27 10 24 7 25 வியாழன் 14 28 15 4 29 22165 30 23 624 மஹணா சிவைணாத்திரி 1.30-3.00 9.00-10.3026 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 27, 28பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.2.00 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி கா.11.33 பிறகு அமாவாயச திதி அமாவாயச திதி கா.9.07 பிறகு பிரதயம திதி அமொவொயச திதி இ.9.17 பிறகு பிரதயம திதி திதி இ.8.44 பிறகு ஏகாதசிதிதி திதி ஏகாதசி திதி மா.6.38 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி மா.4.22 அஷடைமி அ.கா.1.01 பிறகு நவமிதிதி திதி இ.10.27 பிரதயம திதிதிதி 8.19 பிறகு துவிதியய துவிதியயதசமி திதி மொ.6.56 பிறகு த்ருதியய வவள்ளி 19

்சஷ்டி திதி இ.10.31 பிறகு ்சப்தமி திதி மூலம் மா.5.35 பிறகு பூைா்டம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

l

அவிட்டம் ்கொ.7.48 பிறகு சதயம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - �. 1.30-2.30

அசுவினி பிறகு்கொ.7.43 தசமி உத்திரடடைாதி ப.2.14 பிறகு நரவதி பூரட்டொதி நரவதி சதயம் பிறகு பூரட்டொதி ்கொ.7.14ப.1.21 பிறகுபிறகு உத்திரட்டொதி ந.ரந. ்கொ.ந.நந. 6.30-7.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 - மொ. 4.30-5.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.ரந.ந.நந. ்கொ. 7.30-8.30 - �. 1.30-2.30

அசுவினி ப.12.10 பிறகு பரணி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

பரணி கா.10.44 பிறகு காரத்தியக ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

10.30-12.00 காரத்தியக கா.9.12 பிறகு7.30-9.00 நராகிணி - மா..... கா. 10.30-11.30 6.00-7.30 ெனி ந.நந.9.00-10.30

ஷாபான்

18

பஞ்சமி திதி இ.8.45 பிறகு ்சஷ்டி திதி நகடர்ட ப.3.14 பிறகு மூலம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

3.00-4.30 மைற்கு வவலலம் பிறகு மிருகசீரஷம நராகிணி கா.7.33 ந.நந. கா. 9.30-10.30 1.30-3.00 கிழக்கு - மா. 4.30-5.30 தயிர்

25 26 27 28 29 30 குறிப்பு: �.ச�. - �ல்ை ச�ைம், கா. - காலை, �. - �கல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 ஷவவால

த ந ை ற கு றை வி

3

24, பபௌர்ணமி 1 18

4

சஷடி திதி ப.1.28 பிறகு சபதமி திதி ஆயிலைம மா.5.05 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

23

6

9 23

28

கா.8.14 மூலமதிதி பிறகு பூராடைம நவமி மொ.4.57 பிறகு கா. 6.30-7.30 ந.நந. தசமி - மா. 3.30-4.30 திதி ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

25

புதுலவ கவலூர நணாகரககணாவில

நணாளிதழ்

ஏகாதசி திதி ப.12.36 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி ப.1.53 பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.3.32 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி மா.5.23 பிறகு பபளர்ணமி திதி பபளர்ணமி திதி இ.7.31 பிறகு பிரதயம திதி பிரதயம திதி இ.9.15 பிறகு துவிதியை திதி இ.10.19 பிறகு விசாகம விசாகம நகடயடை அ.கா.5.50 பிறகு மூலம அ.கா.0.42 அனுஷம அ.கா.3.15 பிறகு நகடயடை 2 சித்தியர இ.8.18 பிறகு சுவாதி 16 ந.நந. 3சுவாதி 4 கா. 9.30-10.30 5 விசாகம 19ந.நந. 6ப. 12.30-1.30 - மா. 4.30-5.30 20ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 17 ந.நந. - மா. 4.30-5.30 18 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா....... சதுர்த்தி திதி ்கொ.7.37

21 8 துவிதியை திதி இ.10.58 பிறகு திருதியை 22திதி 9

அஷ்டமி திதி �.2.53 பிறகு நவமி திதி அனுஷம் இ.10.36 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

எைகண்டம்

அஷ்்டமி திதி ப.3.31 பிறகு நவமி திதி திருவாதிரை அ.கா.3.56 பிறகு புனர்பூ்சம் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 5.00-6.00

திைந�ா்தசி திதி ப.10.28 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.52 பிறகு பபளர்்ணமி திதி பபளர்்ணமி திதி கா.11.47 பிறகு பிை்தரம திதி பூைம் அ.கா.1.28 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் அ.கா.2.19 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் அ.கா.3.40 பிறகு சித்திரை ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

7

அமாவாயச கரிநணாள்

1 மணாலை

வியணாழன

ரநாட்–டு–கள் அதிக பளழயசபாது–மக்–கள் னால், வந்–தி–ருந்த அவர்–க–ளுக்கு சகாணடு ரெர்ந்த தவித்–த–னர். வந்–தால், மந்–த–சவ–ளிளய ரபாது, சீரி– பைர் வழங்–கப்–பட்–டது. சகாணடு கூறும் சென்ளன சிறப்பு தனிப்–ப–டி–வம் பணத்–தின் என்–ப–வர் வாடளக ரவண–டும். பர–ம–சி–வம் மாதம் வீட்டு இருந்து தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வங்– அதில், மாற்–றக்–கூ–டிய பதிவு செய்ய நின்–ற–படி ‘‘நான் இந்த வங்–கி–யில் மற்–றும் அளமக்–கப்–பட்–டது. 500 மாற்ற அளனத்து மக்– யல் நம்–பர் கவுன்–டர்–கள் நீணட வரி–ளெ–யில் சகாடுக்–க–வில்ளை. படி–வத்–தில் மக்–கள் ரநாட்–டுக்–களை நாடு ளகசய– சென்–ளன–யில் 7 மணிக்ரக சகாடுத்த கணக்– பளழய 8 மணி முதரைதபால் காளை வங்–கி–க–ளில் எண–ணிக்ளக, க–ளி–லும் காளை மற்–றும் ரநாட்டு ரநாட்–டு–கள் ரததி வரி– கி– பளட–சய–டுத்–தி–ருந்–த–னர். இன்று வங்–கி–கள் இடம், பளழய ரயில் கள் சபாது–மக்–கள் முழு–வ–தும் ழுத்து, எந்தவிவ–ரங்–களை இல்–ைா–மல் திண–டா–டி–னர். பங்க்–கு–கள், காத்–தி–ருந்–த–னர். கில் பின்– நவ.10நிளை–யங்–க–ளில் உள்–ளிட்ட சபட்–ரரால்மற்–றும் மருத்–து–வ–ம– வங்–கி–கள் ரூ.1000 ளெ–யில் நின்–ற–படி செனலனை, செய்–த–னர். மற்–றும் பூர்த்தி தங்–க–ைது மாற்–று–வ–தற்–காக ்தட்டுபபாடு என அறி–விக–கப்–படெ நிளை–யங்–கள் பணத்ளத மணாற்–று–வ– ளன–க–ளில் ரூ.500வாங்–க–ைாம் பளழய னர், வங்–கி–யில் ந�ாட்டுககு இருந்த வங்– செல–ைணா–த–லவ–யணாக இத–னால், கநணாட–டு–கலை ளகயில் வரநவ இல்கலை உள்ை சகாடுத்து ரநாட்–டுக்–களை சிறிது புதிெ ₹2000 ரூ.500, ரூ.1000முழு–வ–தும் �ணி தசைய–வார்–கள். ரநாட்ளடபான் கார்டு, ந�ாட்டு்கள் நணாடு முதல மக–கள் சதரி–விக்–கப்–பட்–டது. ச�ாட்–டுக்–கள் பங்க்–கு–க–ளில் தற்–கணாக வங்கி ஊழி–யர்–கள் புது ரூ.2000 மாற்–றி–னர். ளைசென்ஸ், வங்–கி–க–ளில சபட்–ரரால் ரூபாய் ரநாட்–டு–கள் இனறு கணாலை 500 ரூபாய் சைம்–சம– நூறு கி–க–ளில புதிய வங்–கி–க–ளுக்கு வாக்– உத்–த– டிளர–விங் வங்கி ஊழி–யர் பதி–ைணாக ரூ.500 சகாடுப்–ப–வர்– ரநரத்–தில் வழங்க வலை அட்ளட, தவங்–க–டாச்–சை– வந்–துள்–ளன. கூட–ெம் அலை–கமணா–து–கி–றது. சபட்–ரரால் ஆதார் அ ள ட – ய ா ை அகிை இந்–திய கநணாட–டு–க–ளுககு தீர்ந்து விடரவ, தசைய–ைா–ளர் 10 மணி இந்த �ணத்லத சதாளகக்–கும் பலழய மக்– வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. கள்–ை– வற்–பு–றுத்–தி–னர். காலை க ா – ை ர் ளன த�ாது சபாது கள் முழு ச�ாட்–டு–கள் மற்–றும் 10,000 வங்– ைவு எது–வும் ரூ.500, ரூ.2000 நிளை–யங்–க– இன்று பணம் வைசவ புதிய ரூ.500 அட்–ளடளய வளக–யில் ரபாட ரவண–டு–சமன ைம் கூறி–ய–தா–வது: முழு–வ–தும் 930 வங்–கி–க– பஸ், ரயில் கருப்பு வில்லை. இன்–னும் ஒழிக்–கும் தமி–ழ–கம் கள் காட்–டி–னர். ரநாட்–டு– அது வை– வங்–கி–க–ளுக்கு �லழய ரூ�ாய ரநாட்–டு–கள் இரத ரபால், அவ–திப்–பட்–ட–னர். அறி– தசைன்–லன–யில் பளழய சபாது– ரநாட்–டு–களை ரூபாய் முன்–தி– ளி–லும் மக்–கள் வரு–கின்–றன. 700 �ை ரூ.100 பிர–த–ம–ரின் காளை கி–க–ளும், இத–னால் ரூ.1000 வந்த ரநற்று ரூ.1000 ரூ.500, அறி– இல்லை. மாற்–று–�–வர்–க–ளுக்கு என்று இதற்–கி–ளடரய, களை மாற்ற ரூ.2 ஆயி–ரம் ளும் தசையல்–�ட்டு தசைன்–லன–யில் வரு–கி–றது. ரூ.500 மற்–றும் மற்–றும் மாநி–ைம் செல்–ைாது பிர–த–மர் ரமாடி மற்–றும் விப்–பின்–படி, மக்–க–ளி–டம்அதி–க–ை–வில் மட்–டு–மல்–ைா–மல் உள்–�டவங்–கி–கள் ச�ாட்லட வழங்–கப்–�ட்டு குலற–வான முன்–தி–னம் வங்–கி–கள் ரநற்று சகாடுத்து னம் இரவுரமலும், ரூ.500 ச�ாட்டு சகாடுத் தாள்–கள் ஏடி–ஏம் லமயங்–கள் எடுத்து வங்–கி–க–ளில் ரநாட்–டுக்–களை 8,000 ஏடி–எம் �லழய ரூ.100 ச�ாட்–டு–க–ளும் இத–னால், பணம் வித்–தார். தட்– உள்–ளன. ஏற்–�–டும் சகாள்–ை–ைாம் 30ம் ரததி தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வழங்–கப்–பட்–டது. முழு–வ–தும் வரு–கின்–றன. உரி–ளம–யா–ை–ரி–டம் ரநாட்–டு–களை மாற்றி என்–ப–தற்–காக ரூ.1000 அள–வி–சைசய புதிய கரன்–சி–கள் மற்– பணாரகக வரும் டிெம்–பர் என–வும் இன்று முதல் ரூ.4 வீட்டு தசையல்–�ட்டு மாற்றி தகாள்–வ–தற்– வங்–கி–கள் வரக் கூடாது ச�ைத்லத அதுக்–கும் �ற்–றாக்–குலற சகாடுத்து சகாள்–ை–ைாம் மாற்ற அதி– ஒரு–வ–ருக்கு 3-ம் பககம் டுப்–பாடு அறி–விப்பு என சதரி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. ச�ாட்–டுக்–கலளவழக்–க–மான நிலைலம முடி–யும் மணி முதல் நிலை ஏற்–�ட்–டுள்–ளது. வளர மாற்றி இந்த திடீர் ரநாட்–டுக்–களைவரு–வார்–கள் வழங்க வலை இத– ஒரு வாரத்–திற்கு காக வங்–கி–கள் காலை 10 மற்– அதிர்ச்–சிளய பளழய மட்–டுரம ஏடி–எம் லமயங்–க–ளில் ஒரு வாைம் அறி–வித்–தார். மத்–தி–யில் �தில் கூடு–த–ைாக ஆயி–ரம் விட அதா–வது, அறி– றும்யாக இன்–னும் சதாடர்ந்து க–ை–வில் சபாது–மக்–கள்வங்–கி–கள் கூட்ட வலைக்கு சபாது–மக்–கள் இளத சைரி– என்று அறி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. 3 மணி ஊழி–யர்–க–ளுக்கு என்ற கார–ணத்–தால், நிளை–யங்–க–ளில் அதா–வது, ஆகும். ஏற்–ப–டுத்–தி–யது.ரூ.100 ரநாட்–டு–களை பிரச்–ெளன ஏடி–எம் தபால் அவர் கூறி–னார். �ணி தசையய மாலை 4, தவிர்க்–க–வும், ஒரு வங்கி இவ்–வாறு உட–ன–டி–யாக சபாது–மக்–கள்ஆனால், றும் வுலை வழங்–கப்–�ட்–டுள்–ளது. ஏற்–றார் ச�ால் என்று அலு– எடுப்–ப–தற்–காக சென்–ற–னர். ஏடி–எம் சநரி–ெளை இருக்–க–வும் மணி வலை வங்–கி–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டா–மல் தபால் நிளைய வீதம் மாலை 6 ளமயங்–க–ளுக்கு தீர்ந்து ரநரங்–க–ளி–ரைரய மாலை 5, ரபாலீ–ொர் கிளை மற்–றும் சிை மணி ரூ.100 ரநாட்டு ஈடு–ப–டுத்–தப்– து க்கு 10 சபாது–மக்–கள் வ– ை – க த்– பணி–யில் ளமயங்–க–ளில் ரநற்று இத–னால், பாது–காப்பு திரும்–பி–னர். விட்–டது. சபாருட்– பட்–ட–னர் ஏமாற்–றத்–து–டன் அத்–தி–ய–ாவ–சிய மக்–கள் முழு–வ–தும் வாங்க முடி–யா–மல் களை கூட

துவொதசி திதி ்கொ.11.11 பிறகு திரரயொதசி திதி திரரயொதசி திதி ்கொ.9.25 பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.8.01 பிறகு ப�ளர்ணமி திதி ப�ளர்ணமி திதி ்கொ.6.58 பிறகு பிரதயம திதி திருவொதியர �.12.01 பிறகு புனர்பூசம் புனர்பூசம் ்கொ.10.57 பிறகு பூசம் பூசம் ்கொ.10.11 பிறகு ஆயில்யம் ஆயில்யம் ்கொ.9.51 பிறகு ம்கம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ந.நந. கா. - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா.திதி 6.30-7.30 4.30-5.30 பிரதயம திதி அ.்கொ.5.52 பிறகு துவிதியய துவிதியய திதி6.30-7.30 ்கொ.6.09 பிறகு திருதியய திதி திருதியய ்கொ. 6.29- மா. பிறகு சதுர்த்தி திதி திதி ம்கம் ்கொ.9.58 பிறகு பூரம் பூரம் ்கொ.10.33 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் ்கொ.11.37 பிறகு ஹஸதம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 மஹாவீர் பஜ�ந்தி

27

l

m

10.11.2016

்ணி துேக்கம் துவிதிர� திதி அ.கா.4.16 பிறகு திருதிர� திருதிர� திதி அ.கா.2.58 பிறகு ்சதுர்த்தி சின்னம் ப்பாருத்தும் சித்ரகுப்த பூவை வேட்பாளர் ப்யர், கணக்கு முடிவு திதி அசுவினி கா.11.47 பிறகு பைணி காரத்தியக திதி பைணி கா.10.16 பிறகு கார்த்திரக ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா...... ந.நந. கா. 9.30-10.30சுபமுகூரத்தம - மா. 4.30-5.30 28 அக்னி நடசத்திரம்

11

ஏ்கொதசி திதி �.1.12 பிறகு துவொதசி திதி மிரு்கசீர்ஷம் �.1.21 பிறகு திருவொதியர ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

5

தசமி திதி கா.11.48 பிறகு ஏகாதசி திதி

2017 2017

பஞசமி திதி ப.2.59 பிறகு சஷடி திதி பூசம மா.5.48 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

17

நம்பர

செனலனை

ஞாயிறு 4.30-6.00 3.00-4.30 12.00-1.30 மைற்கு வவலலம் 10 காலை 10.55 மணி முதல் 5 ராம�வமி திஙகள் 7.30-9.00 19 1.30-3.00 10.30-12.00 கிழக்கு 3 20 தயிர் 11 காலை 11.50 4மணி 21வலை வசந்த�வராத்திரி முடிவு 5 22 6 குளிமக எைகண்டம் வாரசூமல பரிகாரம் திதி அ.்கொ.4.14 பிறகு �ஞசமி திதி �ஞசமி வெவவாய் 3.00-4.30 சதுர்த்தி சஷடி திதி 12.00-1.30 சஷடி திதி அ.்கொ.0.32 பிறகு சபதமி திதி 9.00-10.30 வ்டக்கு பாலதிதி அ.்கொ.2.30 பிறகு அஷ்டமி திதி இ.8.04 பிறகு நவமி திதி வாஸ்து �ாள் உத்திரட்டொதி இ.10.24 பிறகு ரரவதி 9 இ.7.42 பங்குனி உத்திரம் ரரவதி இ.9.10 பிறகு அசுவினி இ.10.22 அசுவினி பிறகு �ரணி �ரணி மொ.6.06 பிறகு ்கொர்த்திய்க 4.30-6.00 புதன் 3.00-4.30 12.00-1.30 12.00-1.3010.30-12.00 வவலலம் ந.ரந.மைற்கு ்கொ.10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 11.00-12.00 - மொ.... 7.30-9.00 வ்டக்கு பால ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 5.30-6.00 23 காலை 8.54 மணி 29 அக்ஷய திருதிகய ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 7.30-9.00 வியாழன் 1.30-3.00 1.30-3.00 10.30-12.00 9.00-10.30 கிழக்கு 6.00-7.30 தயிர் வதற்கு முதல் 9.30 மணி வலை. மதலம் 7 வைகாசி விசாகம் 19 3 3.00-4.30 வவள்ளி 12.00-1.3010.30-12.00 9.00-10.30 7.30-9.00 வ்டக்கு 3.00-4.30 பால ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.0.36 பிறகு பஞ்சமி திதி மைற்கு வவலலம் 30 ஆனித் திருமஞசனம் கரி�ாள் இ.10.12 கார்த்திரக கா.8.38 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 6.00-7.30 வ்டக்கு 1.30-3.00 பால ெனி 9.00-10.30 கிழக்கு தயிர் ந.நந. கா. 7.30-8.30 மா. 4.30-5.30 1, 19, 28 1.30-3.00 9.00-10.30 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 18 6 20 7 5 19 சபதமி திதி கா.12.20 பிறகு அஷடைமி திதி அஷடைமி திதி கா.11.39 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி கா.11.26 பிறகு தசமி திதி 10.30-12.00 7.30-9.00 3.00-4.30 மைற்கு வவலலம் மகம மா.4.47 பிறகு பூரம பூரம மா.4.56 பிறகு உத்திரம முழுவதும உத்திரம மா.5.34 பிறகு ஹஸதம 9.00-10.30 6.00-7.30 1.30-3.00 கிழக்கு தயிர் கா. ந.நந. 10.30-11.30 மா..... கா. ந.நந. 9.30-10.30 மா. 4.30-5.30 கா. ந.நந. 7.30-8.30 மா. 4.30-5.30 9 26 10 27

்சப்தமி திதி மா.5.34 பிறகு அஷ்்டமி திதி மிருகசீர்ஷம் அ.கா.4.34 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

14 1 ஹஸதம மா.6.42 பிறகு சித்தியர 15

12

24

பக்கம்...

ராகுகாலம் சஷடி

21

4

21

30

8 ெனி25

11

 முைசு

யவகாசி

17

கிழமை

கிழமை

ஏ்கொதசி

3 17

ஜமொதுல் அவவல்

1 15

29

சநலலை மதுலை திருச்சி கெைம் செனலனை ககணாலவ

ப்தலுங்கு வரு்டப பிறபபு

15

திதி கா.11.24 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.21 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி கா.8.58 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி கா.7.12 பிறகு துவிதிர� திதி ்ச்த�ம் ப.3.30 பிறகு பூைட்டாதி துர்முகிதிைந�ா்தசி பூைட்டாதி ப.3.05 பிறகு உத்திைட்டாதி (யத - மொசி) உத்திைட்டாதி ப.2.14 பிறகு நைவதி நைவதி ப.1.10 பிறகு அசுவினி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.302017 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

14

23

23

நவமி திதி ப.1.04 பிறகு தசமி திதி சதைம கா.6.59 பிறகு பூரடடைாதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

28 15

்த்சமி திதி கா.11.32 பிறகு ஏகா்தசி திதி ஏகா்தசி திதி கா.11.59 பிறகு துவா்தசி திதி துவா்தசி திதி கா.11.57 பிறகு திைந�ா்தசி திதி திருவண்ணாமலை கிரிவைம் உத்திைா்டம் ப.1.55 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் ப.2.56 பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் கவர்ச்சிக்கு ப.3.27 பிறகு ்ச்த�ம் துணிந்த ந.நந. பூஜா ஹெக்்டே 9.30-10.30 ந.நந. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 மணாடடுப்சபணாங்கல 29கா.13 28கா. 30 27 கா. 1110.30-11.30 - மா...... 11 இைவுந.நந. 12 முதல்- மா. 5.00-6.00 8.00 மணி மாலை 6.15 மணி வலைதிதி அ.கா.2.04 பிறகு பிரதயம திதி அதிகால ை முதல் துவாதசி திதி கா.8.45 திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி கா.6.4122 சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி அ.கா.3,4112பிறகு பிறகுத்லைகைணாகய துவிதியை திதி இ.9.11 பிறகு திருதியை திதி அமாவாயச அமாவாயச 11பிறகு ஆருத்ைணா தரிெனைம் இன்று முழுவதும் நரவதி அ.கா.4.59 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.59 பிறகு பரணி மிருகசீரஷம இ.9.37 பிறகு திருவாதியர திதி பரணி அ.கா.2.30 பிறகு காரத்தியக இ.11.37 பிறகு துவிதியை திதி காரத்தியக அ.கா.0.53 ்ளம் 11 மாசி மகம் வணாஸது நணாள் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா.நாடு3.00-4.00 ந.நந. கா. 7.30-8.30 -கூெணாைவலலி மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 மககள் வவள் சகைரீ விைதம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... வங்கிகளில் நீணட வரிசை; பலத்த பபோலீஸ் போதுகோப்பு 25 காலை 10.41 மணி கட்டுகளுடன்12 ஹ�ாலிப் பண்டிகக ₹500, ₹1000 27 லத அமணாவணாலெ 13 கபணாகிப் பணடிலக முதல் 11.17 மணி வலை. 14 காரகையான் ஹ�ான்பு 2

துவிதியய திதி ்கொ.6.14 பிறகு திருதியய திதி திருதியய திதி அ.்கொ.5.36 பிறகு சதுர்த்தி திதி அவிட்டம் அ.்கொ.0.08 பிறகு சதயம் இ.11.57 பூரட்டொதி இ.11.22 பிறகு உத்திரட்டொதி ந.ரந. ்கொ. 9.30 10.30 - மொ. 4.30 5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30

13

6

அஷடைமி திதி ப.1.39 பிறகு நவமி திதி அவிடடைம கா.6.43 பிறகு சதைம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

27 14

திரரயொதசி திதி அ.்கொ.5.08 பிறகு சதுர்த்தசி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.6.14 பிறகு அமொவொயச திதி அமொவொயச திதி ்கொ.6.48 பிறகு பிரதயம திதி திதி பூரொ்டம் இ.9.41 பிறகு உத்திரம் உத்திரொ்டம் இ.11.11 பிறகு திருரவொணம் திருரவொணம் இ.11.50 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 22 10

9

21

5

சபதமி திதி ப.1.45 பிறகு அஷடைமி திதி திருநவா்ணம அ.கா.5.59 பிறகு அவிடடைம ந.நந. கா. 12.00-1-00 - மா.........

l

அஷ்்டமி திதி கா.9.06 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி கா.10.32 பிறகு ்த்சமி திதி மூலம் கா.10.27 பிறகு பூைா்டம் பூைா்டம் ப. 12.23 பிறகு உத்திைா்டம் ந.நந. 25 கா. 10.305.30 ந.நந.26 கா.ஏகணாதசி 9.30-10.30 15 9 11.30 - மா. 4.308 லவகுணெ 10 - மா. 4.30-5.30

ஏகாதசி திதி கா.10.34 பிறகு துவாதசி திதி உத்திரடடைாதி கா.6.09 பிறகு நரவதி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

ரம்ான்

30 17

பிரதயம திதி ்கொ.6.52 பிறகு துவிதியய திதி அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

8

20

்சப்தமி திதி கா.7.20 பிறகு அஷ்்டமி திதி நகடர்ட கா.8.09 பிறகு மூலம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 24 8

தசமி ப.12.01 பிறகு ஏகாதசி திதி பூரடடைாதி கா.6.46 பிறகு உத்திரடடைாதி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.00-4.00

l

4

குடியரசு தினம்

26 13

ைஜப

7

19

்சஷ்டி திதி அ.கா.5.20 பிறகு ்சப்தமி திதி அனுஷம் அ.கா.5.41 பிறகு நகடர்ட ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 7

ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.1.40 பிறகு துவொதசி திதி ர்கடய்ட மொ.5.45 பிறகு மூலம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ஜமொதுல் அவவல்

6

சஷடி திதி ப.1.20 - பிறகு சபதமி திதி உத்திராடைம அ.கா.4.50 பிறகு திருநவா்ணம ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

25 12

பங்குனி

ஏ்கொதசி திதி முழுவதும் அனுஷம் �.3.22 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

3

பஞசமி திதி ப.12.24 பிறகு சஷடி திதி பூராடைம அ.கா.3.03 பிறகு உத்திராடைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24 11

ரம்ான்

தசமி திதி இ.11.35 பிறகு ஏ்கொதசி திதி விசொ்கம் �.12.48 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 3.30-4.30

2

சதுரத்தி திதி கா.11.04 பிறகு பஞசமி திதி மூலம அ.கா. 0.56 பிறகு பூராடைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-.5.30

ைஜப

1

23 10

சித்திரை

திருதியை திதி கா.9.19 சதுரத்தி திதி மூலம ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30

ஆனி

31

9

16

பபளர்ணமி திதி அ.கா.3.27 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி அ.கா.5.22 பிறகு துவிதியை திதி அனுஷம துவிதியை திதி கா.7.23 பிறகு திருதியை திதி நகடயடை இ.10.30 பிறகு மூலம திதி விசாகம மா.5.22 பிறகு அனுஷம இ.7.54 பிறகு நகடயடை பிறகு பூசம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

10

ஏகா்தசி திதி அ.கா.0.38 பிறகு துவா்தசி திதி பிறகு திைந�ா்தசி திதி இ.10.07 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ.8.19 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி மா.6.15 பிறகு பிை்தரம திதி திைந�ா்தசி திதி பூைட்டாதி இ.10.53 பிறகு உத்திைட்டாதி உத்திைட்டாதி இ.10.10 பிறகு நைவதி நைவதி இ.9.06 பிறகு அச்வினி அசுவினி இ.7.49 பிறகு பைணி ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30 ரம்ான் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

11

பிை்தரம திதி ப.3.59 பிறகு துவிதிர� திதி பைணி மா.6.17 பிறகு கார்த்திரக ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ....

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநைம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 29 12 1 13 2 14 3 15

பிரதயம திதி அ.கா.6.48 பிறகு துவிதியை திதி திருவாதியர அ.கா.4.15 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

துவிதியை திதி அ.கா.3.43 பிறகு திருதியை திருதியை திதி அ.கா.2.44 பிறகு சதுரத்தி திதி திதி புனரபூசம அ.கா.2.59 பிறகு பூசம பூசம அ.கா.1.53 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

சதுரத்தி திதி அ.கா.1.11 பிறகு பஞசமி திதி ஆயிலைம அ.கா.1.07 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.15-10.15 - மா. 4.45-5.45

1

துவிதிர� திதி ப.1.37 பிறகு திருதிர� திதி கார்த்திரக மா.4.41 பிறகு நைாகிணி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

4 16

மிருகசீரஷம அ.கா.4.15 பிறகு திருவாதியர ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

திருைண்ணாமவை கிரிைைம் 8 மாலை 2 5.29 மணி முதல்

16

மாலைதிதி6.48 மணி வலர திருதிர� திதி கா.11.13 பிறகு9 ்சதுர்த்தி நைாகிணி ப.3.03 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 ைாஸ்து நாள்

5

பஞசமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு சஷடி திதி இ.11.17 சபதமி திதி இ.11.04 பிறகு அஷடைமி திதி பிறகு பிறகு சபதமி மகம அ.கா.0.42 பிறகு பூரம பூரம அ.கா.0.45 பிறகு உத்திரம ந.நந. கா. 10.45-11.45 - மா...... ந.நந. ப. 12.15-1.15 - மா. 4.45-5.45

4 காலை 9.58 மணி முதல் 10.34 மணி வலர.

கரிநாள் 15, 20

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநரம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இரவு, அ.கா. - அதிகாலை

பஞ்சாங்கத்துக்கு இணையசா்க நட்த்திரம், திதி, விச்ஷ தினங்கள் என ்்கலமும் இதில் உண்டு.


ÿ ðèõ£¡ Cˆî ñ¼ˆ¶õ Ý󣌄C G¬ôò‹ ®

¶õ‚è‹ _ 1989 ¹ŸÁ«ï£Œ‚° Hóˆ«òè ¬õˆFò‹ «ó®«òû¡. W«ñ£ªîóH Ü™ô¶ Ýð«óû¡ «î¬õJ™¬ô. ÜF«õèñ£ù, ð‚èM¬÷¾èœ ÜŸø ¬õˆFò‹.

¶õ‚è‹ : 1989 èì‰î 27 õ¼ìƒè÷£è ÝJó‚èí‚è£ù ¹ŸÁ«ï£ò£OèÀ‚° CA„¬ê ÜO‚èŠð†´œ÷¶.

ªõŸP‚è£ù ÞóèCò‹ :

¹ŸÁ«ï£ò£? âƒèOì‹ æ˜ b˜¾ àœ÷¶.  «ñ½‹

‘ºŠ¹’ â¡ø ñ¼‰¶ ÍL¬è ñ¼ˆ¶õˆF¡ Cèóñ£è Fè›Aø¶. ‘àŠ¹’ âŠð® àí¾‚° º‚Aò«ñ£ Ü«î«ð£™î£¡ ‘ºŠ¹’ ÍL¬è ñ¼‰¶‚° º‚Aò‹. ‘ºŠ¹’ «ê˜ˆî ÍL¬è ñ¼‰¶ àJ˜„ êˆî£è ªêò™ð†´ «ï£J¡ õ÷˜„C¬ò ºîL™ î´ˆ¶ «ï£ò£OèO¡ õ£›¬õ c®‚è„ ªêŒAø¶. H¡¹ ð®Šð®ò£è «ï£¬ò ºŸP½‹ °íŠð´ˆF º¿Š ðô¬ù î¼Aø¶. ‘ºŠ¹’ â¡ø Cø‰î ñ¼‰¬î ܉î‰î «ï£JŸ«èŸð ð‚°õñ£è «ê˜‚èŠð†´ ðô ¹ŸÁ «ï£ò£OèÀ‚° ªõŸPèóñ£è CA„¬ê ÜO‚èŠð†´œ÷¶.

bó£îܬùˆ¶ «ï£ŒèÀ‚°‹ ‘ºŠ¹’ Íô‹ °íñO‚èŠð´‹

𣘬õ «ïó‹:

裬ô 9.00 ºî™ ðè™ 12.30 ñE õ¬ó ñ£¬ô 4.30 ñEºî™ Þó¾ 7.30 ñE õ¬ó.

ë£JÁ M´º¬ø  º¡ðF¾ ÜõCò‹.

ªê¡¬ù : 37/4 - H,

ñè£ôzI ªî¼, F. ïè˜, ªê¡¬ù&600 017. «ð£¡ : 2431 0697 «ð‚v : 24328072, ªê™ : 9003245333 «è£¬õ : 2, «ð£ò˜ MvîKŠ¹, 3õ¶ ªî¼, Cƒèï™Ö˜, «è£¬õ & 5. (܋𣜠F«ò†ì˜ âFK™, Aö‚° ñ‡ìô ïèó£†C ܼA™) «ð£¡ : 2571900, ªê™ : 9976302126 E. Mail : sribagawansiddhamedical@gmail.com sribagawansiddhamedical@yahoo.com


     

          

R

epA+Nuh /gTz;Nl\d; %is, KJnfYk;G, jz;Ltlk;, euk;gpay; rpwg;G kUj;Jtkid %d;W NuhL,

Nryk; - 9

0427-2777100 (100 lines), 94427 00687, 9443384918

    



  

    

 

115


Kungumam Thozhi December 1-15, 2016. Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2015/63363. Price Rs.20.00. Day of Publishing:1st & 16th of Every Month Postal Regn No. TN/CH(C)/526/16-18. Date of Posting: 1,2 & 16,17th of Every Month

116

Thozhi  

Thozhi

Advertisement