Page 1


அறிந்து, அறியசா்து, நடந்து, நடககப் தபசாவது, நசாட்டு நடப்பு, ஊசா் நடப்பு, உலக நடப்பு, அரசியல், அறிவியல், ஆன்மிகம், இலககியம், சினிமசா...

தினமும் தினகரன் படிச்சா நீஙகளும் wikiயசானந்சா்சான்

/dinakarannews /dinakaran_web

2

இனி ஞசாயிறுத்சாறும்

www.dinakaran.com


SUN கண்டெடுத்த

சிங்கர்ஸ்!

ன் சிங்–கர்ஸ் மாபெ–ரும் இறு–திச்–சுற்–றில் வெற்–றிக்–க�ோப்–பையைத் தட்–டிச்சென்ற செல்–லக் குயில்–க–ளின் அணி–வ–குப்பு.


மை.பார–தி–ராஜா

தேங்க்யூ சன் சிங்–கர்

winner ரிஹானா

‘‘என்ன ச�ொல்–ற–துனு தெரி– யலை. ர�ொம்ப சந்–த�ோ–ஷமா இருக்கு. ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிரின்–சி–பல் எல்–லா–ருமே அவ ஜெயிப்–பான்னு ச�ொல்–லிக்–கிட்டே இருப்–பாங்க...’’ நெகிழ்–கி–றார் ரிஹா– னா–வின் அம்மா சப்னா. ‘‘லைவ்ல ஃபைனல் வந்–த–தால ர�ொம்ப டென்– ஷன் ஆகிட்டா. பயப்–ப–டாம அவ பாடினா ப�ோதும்னு நினைச்–ச�ோம். எல்–லா–ர�ோட அன்–பா–ல–யும் ஆத–ர– வா–ல–யும் டைட்–டிலை வின் பண்–ணி– யி–ருக்கா. முதல் பரிசா கிடைச்ச ரூ.5 லட்–சத்தை அப்–ப–டியே அவ– ள�ோட எதிர்–கா–லத்–துக்–குனு எடுத்து வைச்–சி–ருக்–க�ோம். அவ என்ன படிக்–க–ணும்னு விரும்–ப–றாள�ோ அதுக்கு நாங்க உறு–து–ணையா இருப்–ப�ோம்...’’ என்–கி–றார் ரிஹா–னா– வின் அப்பா, ரஃபீக். க�ோவை–யில் உள்ள பள்ளி ஒன்–றில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்–டர்ட் படிக்–கும் ரிஹானா, படிப்–பி–லும் சுட்டி. ‘‘எனக்கு சப்– ப�ோர்ட் பண்–ணின எல்–லா–ருக்–கும் தேங்க்ஸ்...’’ புன்–ன–கைக்–கி–றார் ரிஹானா.


எதிர்–பார்க்–காத சந்–த�ோ–ஷம்!

1st runner up லக்‌–ஷணா ‘‘முரு–கர– �ோட அரு–ளும் அவ அப்–பாவ�ோட – ஆசீர்–வா–தமு – ம் லக்‌ ஷ – ணா – வு – க்கு பரி–பூர– ண – மா இருக்கு...’’ மகிழ்ச்–சியு – டன் – ச�ொல்– கி–றார் புஷ்–பலதா – . லக்‌ ஷ – ணா – வின் அம்மா. ‘‘ச�ொந்த ஊர் திருப்– பூர் பக்–கம் அம்–மா–பாளை – ய – ம். இப்ப 8ம் வகுப்பு படிக்–கறேன் – . ஒரே–ய�ொரு அக்–காதான் – . பேரு நிதி. தங்–கள – �ோட ச�ொந்த மக மாதிரி சன் சிங்–கர்ல பார்த்–துகி – ட்–டாங்க. ஃபைனல் அப்ப ராகவா லாரன்ஸ் அங்–கிள், என் படிப்பு செலவை ஏத்–துக்–கற – தா ச�ொன்– னது ப்ள–சன்ட் சர்ப்–ரைஸ். எப்–பவு – ம் அப்பா ப�ோட்–ட�ோவை கைல வைச்–சிரு – ப்–பேன். ‘நம்ம வாழ்க்–கைல இதெல்–லாம் எதிர்–பார்க்–காத ஒண்–ணு’– னு அம்மா ச�ொன்–னாங்க. நாங்க இன்–னும் வாடகை வீட்–டுல – தான் – இருக்–க�ோம். மூணு லட்–சம், டிவி, ம�ொபைல்னு கிடைச்ச பரி–சுகளை – விட எல்–லார – �ோட அன்–பும் கிடைச்–சிரு – க்கே... அது பெரிய விஷ–யம்...’’ ஆத்–மார்த்–தம – ாக ச�ொல்–கிற – ார் லக்‌ ஷ – ணா.

மிஸ் யூ ஆல்! - 2nd runner up அதிதி

‘‘கிராண்ட் ஃபினாலே அன்–னிக்கு ர�ொம்ப த்ரில்–லிங்கா இருந்–துச்சு. சுந்–தர்.சி. அங்–கிள் ரன்–னர் அப்னு அறி–விச்–ச–தும் எக்–ஸைட் ஆகிட்–டேன். லவ்–வ–பிள் ம�ொமென்ட்...’’ ஆனந்–தத்– தில் திளைக்–கி–றார் அதிதி. ‘‘ச�ொந்த ஊர் கேரளா. இப்ப 7வது படிக்–க–றேன். அப்பா தினேஷ், அம்மா சுஷ்–மிதா. ரெண்டு பேருமே என்னை என்–க–ரேஜ் பண்–ணு–வாங்க. என் சிஸ்–டர் அனன்–யா–தான் என்–ன�ோட முதல் விசிறி. சன் சிங்–கர் வழியா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்–சி–ருக்–காங்க. லக்‌–ஷ–ணாவும் நானும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்–ட�ோம். அவ பாட–றப்ப நான் க�ோரஸ் பாடு–வேன். நான் பாட–றப்ப லக்‌ –ஷ–ணா–வும் கூட வந்து பாட–ணும்னு விரும்–புவா. ஜெயிச்–சது சந்–த�ோ–ஷமா இருக்கு. ஆனா, சன் சிங்–கர் குரூப்பை மிஸ் பண்–றேன்னு நினைக்–கிற – ப்ப கஷ்–டமா இருக்கு...’’ ச�ொல்–லும்–ப�ோதே அதி–தி–யின் கண்–கள் கலங்–கு–கின்–றன.  6 குங்குமம் 24.2.2017


நா.கதிர்வேலன்

தி

ஆ.வின்சென்ட் பால்

வ்–யா–வைப் பற்றி பேசியே ஆக வேண்–டும். மக்–க–ளுக்கு இடர்–ப்பாடு நேரும்–ப�ோ–தெல்–லாம் நேரம் காலம் பாரா–மல் வந்து நிற்–கி–றார். பரப்–புரை, ஆர்ப்–பாட்–டம், சாலை மறி–யல், தீர்க்–க–மான பேச்சு, தெளிந்த சிந்–தனை என இவ–ரைப் பார்த்து திண–று–கி–றது அதி–கா–ர–வர்க்–கம்!


மனி–தக் கழி–வு–களை மனி–தர்–களே அள்–ளும் க�ொடு–மைக்கு எதி–ராக ப�ோராடி வரு–ப–வர் இவர்–தான்!


ச�ொந்த விருப்– ப ங்– க ளை தள்ளி வைத்–துவி – ட்டு மக்–களு – க்– காக அர்ப்–பண – ம் செய்ய விரும்– பு– வ து முற்– றி – லு ம் மேலான காரி–யம். எது–வ�ொன்–றுக்–கும் விளம்–பர – ம் தேடு–பவ – ர்–களு – க்கு மத்– தி – யி ல் மனி– த க் கழி– வு – களை அள்–ளும் த�ொழி–லா– ளர்–களு – க்–காக ‘கக்–கூஸ்’ ஆவ– ணப் படம் எடுத்–தி–ருக்–கி–றார் திவ்–ய–பா–ரதி. சம–ர–ச–மின்றி துணி–வும், அறி–வு–மாய் ப�ோரா– டும் இவ–ரது ஆவ–ணப் படத்–தின் முன்–ன�ோட்– டமே அடி மனதை கிள்–ளிப் ப�ோடு–கிற – து. நெகி–ழ– வைத்து, நேசிக்க வைத்து, கலங்–க–வைத்து எனப் ப�ோகும் இந்த ஆவ–ணப் படத்தைக் காண நேர்– வதே உயிர்த்–தி–கில். அன்–பைத் தவி–ர–வும், நியாய உணர்வே முக்–கி–ய–மா–னது என இந்த ஆவ–ணப்– ப–டம் அழுத்–த–மாகச் ச�ொல்–கி–றது. ‘‘‘மாற்–றம் ஒன்–று–தான் மாறா–த–து’ என்–கிற தத்துவம்–கூட த�ோற்–றுப் ப�ோனது சாதி–யி–டம்– தான். உல–கமே கிரா–ம–மாகி வரும் சூழ–லி–லும் நாம் சாதி–யின் முன் மண்–டியி – ட்–டுக் கிடக்–கிற�ோ – ம். ஜன–னம் முதல் மர–ணம் வரை நம்–மைத் துரத்–து– கி–றது சாதி! ‘கழி–வு–நீர்த் த�ொட்–டியை தூய்ைமப்– ப–டுத்–தும்–ப�ோது விஷ–வாயு தாக்கி சாவு’ என்ற சிறிய செய்–தியை கணப்–ப�ொ–ழுதி – ல் படித்–துவி – ட்டு தாண்–டி–ப்போய் விடு–கி–றோம். நானும்–கூட அப்–படி – ச் சென்–றவ – ள்–தான். மதுரை– யில் கிடைத்த அனு–பவ – ம் என்னை அடி–ய�ோடு மாற்– றி– விட்– ட து. கதறி அழும் அந்தத் த�ொழி– லா–ளர்–களி – ன் இள மனை–விக – ள் என்னைப் பதற வைத்–தார்–கள். அவர்–களு – க்–காக சிறிய ப�ோராட்–டம் நடத்–திவி – ட்டு தற்–கா–லிக – ம – ான உதவி–கள் செய்–து– விட்டு வேறு வேலை பார்க்கப் ப�ோக முடி–ய– வில்லை. இதற்–கான ஓர் அடிப்–படை அறி–தல்–தான்


பக்க பக்கவிளைவு்கள் விளைவு்கள்இல்லாத இல்லாத

பக்கமூலிள்க விளைவு்கள் இல்லாத பக்கலா மலாத்திளை பக்கலா மூலிள்க மலாத்திளை பக்கலா மூலிள்க மலாத்திளை சு்கரைோடரிரமோட் ரிரமோட் சர்க்கரை்ககு சர்க்கரை்ககுஎதிரி எதிரி சு்கரைோட ்கன்ட்ரைோல் ்கன்ட்ரைோல் சு்கரைோட ரிரமோட் சர்க்கரை்ககு எதிரி இனி இனி ்கன்ட்ரைோல் நம்ககு நம்ககுநண்பன் நண்பன் உங்கள் ர்கயில்... உங்கள் ர்கயில்... இனி நம்ககு மாவட்ட நண்பன் வாரியான உதவிக்கு மாவட்ட வாரியான உதவிக்கு உங்கள் ர்கயில்...

சென்னை: 7823997001 / 7823997004, விழுப்புரம்: 7823997003, சென்னை: 7823997001 / 7823997004, விழுப்புரம்: 7823997003, மாவட்ட வாரியான உதவிக்கு 7823997013, திருச்சி:7823997014, மது்ர: 7823997002, 7823997013, திருச்சி:7823997014, மது்ர: 7823997002, சென்னை: 7823997001 / 7823997004, விழுப்புரம்:7823997011, 7823997003, செலம்: 7823997005, ச�ோயம்புத்தூர்: 7823997006, செலம்: 7823997005, ச�ோயம்புத்தூர்: 7823997006, 7823997011, 7823997013, திருச்சி:7823997014, மது்ர: �ரூர்: 7823997002, 7823997007, தஞெோவூர்: 7823997009, 7823997015, 7823997008, 7823997007, தஞெோவூர்: 7823997009, 7823997015, �ரூர்: 7823997008, திருசநலசவேலி: 7823997010, திண்டுக�ல: 7823997012 திருசநலசவேலி: 7823997010, திண்டுக�ல: 7823997012 செலம்: 7823997005, ச�ோயம்புத்தூர்: 7823997006, 7823997011, Customer Customer Care 7823997007, தஞெோவூர்: 7823997009, 7823997015, �ரூர்: Care 7823997008, 9962994444 9962994444 திருசநலசவேலி: 7823997010, திண்டுக�ல: 7823997012

Customer Care Missed Call : 954 300 6000 Missed Call : 954 300 6000 9962994444 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியில் உங்கள் அருகில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியில் உங்கள் அருகில்

ர்கட்டு வோஙகுங்கள்... ர்கட்டு வோஙகுங்கள்... Missed Call : 954 300 6000

உள்்ள மருந்து ்கடை்களில் கிடைக்கும்... உள்்ள மருந்து ்கடை்களில் கிடைக்கும்...

Super Stockist Super Stockist தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியில் உங்கள் அருகில் Jஉள்்ள DART ENTERPRISES J DART ENTERPRISES மருந்து ்கடை்களில் கிடைக்கும்...

0452-2370956 0452-2370956 ர்கட்டு வோஙகுங்கள்...

Super Stockist லி-்ககு... ழி-இரு்க்கோ?... லி-்ககு... ழி-இரு்க்கோ?... J DART ENTERPRISES விரைவில்... விரைவில்...

0452-2370956

லி-்ககு... ழி-இரு்க்கோ?...


‘கக்–கூஸ்’ ஆவ–ணப்–ப–டம். தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் பய–ணம் செய்து காட்–சிப்–ப–டுத்த வேண்– டி– யி – ரு ந்– த து. இந்த ஆபத்– தா ன த�ொழி–லின் மீதான அக்–கறையை – வெளிப்– ப – டு த்த வேண்– டி – யி – ரு ந்– தது. முயற்–சியை முன்–னெ–டுத்–த– ப�ோது, அதற்–கான சாத்–திய – ங்–கள், கடினங்–கள், ப�ோதா–மை–களைத் தாண்– டி த்– தா ன் வந்– தே ன்...’’ என்று ச�ொல்–லும் திவ்–ய–பா–ரதி, துப்–பு–ர–வுத் த�ொழி–லா–ளர்–க–ளுக்–

கான சட்–டம் நிறை–யவே மாற்–றம் செய்–யப்–பட்–டிரு – க்–கிற – து. ஆனால், அதற்–கான பலன்–கள் வேண்–டி–ய– வர்–களு – க்கு ப�ோய்ச் சேர–வில்லை என்–கி–றார். ‘‘‘பிறப்– ப� ொக்– கு ம் எல்லா உயிர்க்– கு ம்’ என்று சமத்– து – வ ம் பேசு– கி – ற து வள்– ளு – வ ம். ‘உன் பிறப்பே அவ–மா–ன–க–ர–மா–னது. நீ வாழத் தகு–தி–யற்–ற–வன்’ என்–கி– றது இந்–தத் த�ொழி–லா–ளர்–க–ளின் 12 குங்குமம் 24.2.2017

உண்மை நிலை. அவர்–கள் மேல் சுமத்–தப்–படு – ம் வேண்–டாத அடை– யா–ளங்–களு – ம், அவ–மா–னங்–களு – ம் நிறைய! ஆரம்–பத்–தில் இந்த மக்– களே என்னை நம்– ப – வி ல்லை. பிறகு என் ப�ோக்–கைப் புரிந்து தேவை– யா ன ஒத்– து – ழைப்பை க�ொடுத்–தார்–கள். நா ன் இ ந் – த ப் ப ணி யை த் த�ொடங்–கி–ய–ப�ோது ஆரம்–பித்த துப்–பு–ர–வுத் த�ொழி–லா–ளி–க–ளின் மர– ண ம் இன்– றை க்கு 27 ஆக உயர்ந்– தி – ரு க்– கி – ற து. அவர்– க ள் மிகச் சாதா–ரண – ம – ா–னவ – ர்–கள். மிக– வும் தாழ்த்–தப்–பட்ட மக்–க–ளாக இருந்– து – க� ொண்டு நாம் சிறந்து வாழ உயிர் க�ொடுப்– ப – வ ர்– க ள். ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ரும் அடுத்–த–டுத்து இந்தத் த�ொழிலை மனம் விரும்– பா–மலே செய்து வரு–கி–றார்–கள். வாழ்க்–கை–யின் நெருக்–கடி அவர்– களை இதில் க�ொண்– டு – ப�ோய் நிறுத்தி வேடிக்கை பார்க்–கி–றது. நமக்கு வார்த்தை தவறி விழுந்– து– வி ட்– ட ாலே காயப்– ப – டு – கி – ற து மனசு. அவர்–கள் வாழ்க்கை தவறி இதில் ப�ோய் விழுந்து விட்–டார்– கள். அவர்–களி – ன் வேதனை இன்– னும் த�ொட–ரவே – ண்–டுமா? ஒரு–வ– ருக்–க�ொ–ரு–வர் எண்–ணங்–க–ளால் முரண்–ப–ட–லாம். அது இயல்பு. ஆனால், எவ–ர�ொ–ருவ – ர் மன–தும், வாழ்க்– கை – யும் வர்–ணங்–க–ளால் புண்–பட வேண்–டாமே! ஒரு வீட்–டில் திரு–ம–ண–மான


மூன்று மாதத்– தி ல் கண– வனை இழந்த பெண்–ணைக் கண்–டேன். அவர் நடுங்–கும் விரல்–க–ளு–டன், துளிர்க்–கும் கண்–ணீ–ரு–டன் திரு– மண ஆல்–பத்தை புரட்–டிக் காட்– டிய ச�ோகம் என் வாழ்க்–கையி – ன் இறு–தி–வரை துரத்–தும். துப்– பு – ர – வு த் த�ொழி– ல ா– ள ர்– க – ளின் அவ– ல ம் இந்த ஆவ– ண ப்– ப – ட த் – தி ல் தெ ளி – வா க மு ன் வைக்– க ப்– ப ட்– டு ள்– ள து. இந்– த ப் பணி–க–ளில் பெண்–களே அதி–கம் வேலைக்கு அமர்த்–தப்–ப–டு–கி–றார்– கள். இதற்–கான கூலிக்–காக அவர்– கள் சண்டை ப�ோட மாட்–டார்– கள். அதே– நே – ர ம் உழைக்– க – வு ம் தயங்–கு–வ–தில்லை. இவ்–வள – வு வேத–னைக – ளு – க்–குப் பிற–கும் அவர்–களி – ன் மேல–திக – ாரி– க–ளால் பாலி–யல் சீண்–ட–லுக்கு உட்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கிற க�ொடு–மை– யும் நடக்–கி–றது. நம் தூய்–மைக்–கான ஓர் அங்–க– மாக அவர்–கள் இருக்–கி–றார்–கள். ஆனால், நடப்–பு–ல–கில் அவர்–க– ளுக்குக் கிடைக்கவேண்– டி ய க�ௌர– வ த்– தி ற்– க ாக மன்– ற ாட வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது. இத்–தனை வரு–டங்–க–ளுக்–குப் பிறகும் அவர்–களு – க்கு வேண்–டிய உரி–மைக – ளை பெற்–றுத்–தர – ா–மலு – ம், கேட்–டா–லும் தர முடி–யா–ம–லும் நாம் இருக்– கி – ற�ோ ம். நம்– மை ப் ப�ோன்ற மனி–தனை மலம் அள்ள வைத்–து–விட்டு அதற்–கு–ரிய குற்ற

உணர்வே இல்–லா–மல் நட–மா–டு– கி–ற�ோம். இந்த ஆவ–ணப் படம் வெளி– யான பிறகு அவர்– க – ளி ன் உரி– மை–கள் பேசப்–பட்–டால் சந்–த�ோ– ஷப்– ப – டு – வே ன். அவர்– க – ளு க்கு வெளிச்–சம் கிடைத்–தால் மகிழ்– வேன். அவர்–க–ளின் வாழ்க்–கைத் துயர் இனி–யா–வது பேசப்–ப–டும் என நம்–பு–கி–றேன்; எதிர்–பார்க்–கி– றேன்...’’ என்–கிற திவ்யா, மக்–க– ளி–டமி – ரு – ந்தே பணம் பெற்று இந்த

ஆவ–ணப் படத்தை எடுத்–தி–ருக்– கி–றார். இதற்–காக சக ேதாழர்–க– ளிலிருந்து ஆரம்–பித்து முக–நூல் வரை நீண்ட உத– வி க்– க – ர ங்– க ள் நிறைய. இந்த எளி–ய–வர்–க–ளின் வாழ்–வும், பய–ணமு – ம் அழகு பெற ப�ோய்க் க�ொண்டே இருக்–கிற – ார் திவ்யா. இளைய தலை– மு – றை – தா ன் இனி நம்–பிக்கை!  24.2.2017 குங்குமம்

13


யிட் காலர் வேலை பிடிக்–கா–மல், வயிற்–றுக்–குச் ச�ோறு ப�ோடும் விவ–சா–யத்–துக்கு வந்–த–வர்–க–ளில் மன்–னர் மன்–னனு – ம் ஒரு–வர். பெரிய நிறு–வன – ம�ொ – ன்–றில் இந்–திய அள–வில் தலை–மைப் ப�ொறுப்பு வகித்–தும் இயற்கை விவ–சா–யத்–தின் தேவையை உணர்ந்து மது–ரை– யில் 9 ஏக்–கர் நிலத்–தில் விவ–சா–யம் செய்து வரு–கி–றார்.


கி.ச.திலீபன்

பாலா

இயற்கை

விவசாயத்துக்காக

ப�ோராடும்

IIT பட்டதாரி!


‘‘தஞ்சை மாவட்– ட ம் ஒரத்– த – நா–டு–தான் ச�ொந்த ஊர். எல்லா சமூ– க த்– த – வ – ரு ம், எந்– த த் த�ொழில் செய்–பவ – ரு – ம் எங்க பகு–தில விவ–சா– யம் செய்–வாங்க. இப்–ப–வும் அப்–ப– டித்–தான். அப்பா அரசு ஊழி–யர். ஆனா–லும் விவ–சா–யம் செய்–தாரு. இப்– ப – டி – ய�ொ ரு பின்– ன – ணி ல வளர்ந்த எனக்– கு ம் விவ– ச ா– ய ம் மேல சின்ன வய– சு– லயே ஈடு– ப ாடு வ ந் – த து . ந ல ் லா படிப்–பேன். மண்– ண � ோ ட வே தி – யி – ய ல் த ன ்மை கு றி த் து ப டி க் – க – ணு ம் னு ஆ சை . அ த – ன ா – லேயே மண் வேதி–யி–யல் (soil chemistry) படிச்– சே ன். சுற்– றுச்– சூ – ழ – லு க்– கு ம் விவ–சா–யத்–துக்–கும் த�ொடர்– பி – ரு க்கு. ஸ�ோ, IIT தன்– ப ாத்– தி ல் ‘சுற்– று ச்– சூ–ழல் ப�ொறி–யி–யல்’ குறித்து முது– நிலை முடிச்– சே ன். இத– ன�ோ ட ஒரு பகு– தி யா இருந்த கழி– வு – நீ ர்

மேலாண்மை மேல கவ–னம் குவிஞ்–சது. படிப்பை முடிச்–ச–தும் இந்– தி–யா–வுல இருக்–கிற பல நிறு–வ–

ஏசி–யன் பெயின்ட்ஸ் நிறு–வ–னத்–துல சுற்–றுச்–சூ–ழல் மேலாண்–மைக்கு இந்–திய அள–வுல தலைமை அலு–வ–லரா பணி–பு–ரிஞ்–சேன்.


னங்–களு – க்கு கழி–வுநீ – ர் மேலாண்மை ஆல�ோ–சக – ரா இருந்–தேன். அப்–புற – ம் ஏசி–யன் பெயின்ட்ஸ் நிறு–வன – த்–துல சுற்–றுச்–சூழ – ல் மேலாண்–மைக்கு இந்– திய அள–வுல தலைமை அலு–வல – ரா பணி–பு–ரிஞ்–சேன். ஏழு வரு–ஷங்–க–ளுக்குப் பிறகு வேலைல ஒரு சலிப்பு. என்–ன�ோட களம் இது– இல்–லனு த�ோணி–கிட்டே இருந்–தது. ஆந்–திர மாநில மாசுக்–கட்– டுப்–பாட்டு வாரி–யத்–துல கழிவு நீர் மேலாண்மை கமிட்–டில உறுப்–பின – – ரா–க–வும் இருந்–தி–ருக்–கேன். இப்–படி என் பணி அனு–ப–வங்– கள் வழியா ஏற்–பட்ட புரி–தல்–தான்

எ ன ்னை மு ழு நே ர விவ–சா–யியா மாத்–திச்சு. கழி–வு–நீரை சுத்–தி–க–ரிச்சு வெளில விட சில தரக்– கட்– டு ப்– ப ாடு இருக்கு. பூச்– சி க்– க�ொல் லி தயா– ரிக்–கிற த�ொழிற்–சா–லை– லேந்து சுத்– தி – க – ரி க்– க ப்– பட்டு வெளி– யே – று – கி ற கழி– வு – நீ ர்ல ppb (parts per billion) அளவு கூட பூச்–சிக்– க�ொல்லி இருக்–கக் கூடாது. இது அர–ச�ோட விதி. இந்த விதி பூச்–சிக்–க�ொல்லி தயா–ரிக்–கிற த�ொழிற்–சா–லைக்கு மட்– டு ம்– த ான் ப�ொருந்– து ம். அதைப் பயன்–ப–டுத்–தற விவ–சா– யிக்கு எந்த விதி–யும் இல்லை. பூச்–சிக்–க�ொல்லி தெளிக்–கி–றப்ப விவ–சா–யி–யும் அதை சுவா–சிக்– கி–றாரு. மட்–டு–மில்ல, க�ொடிய ரசா– ய – ன த்– தை த்– த ான் விளை– நி–லங்க – ள்–லயு – ம், விளை–ப�ொருட்– க ள்ல – யு ம் தெ ளி க் – கி – ற�ோ ம் . ர�ொம்ப சாதா–ர–ணமா இதை எல்– ல ாம் செய்– ய – ற�ோ ம். இது– தான் முகத்–துல அறை–யற நிஜம். இதெல்–லாம் என்ன வகை– யான பாதிப்பை ஏற்– ப – டு த்– தும்னு ய�ோசிச்– ச ப்– ப – த ான், சூழ– லு க்கு பாதிப்– பி ல்– ல ாம இ ய ற் – கை – ய�ோ டு இ யைந் து மேற்–க�ொள்–கிற விவ–சா–யம்–தான் உண்–மை–யான தீர்–வுங்–கிற முடி– வுக்கு வந்–தேன்...’’ நிதா–ன–மாக 24.2.2017 குங்குமம்

17


அதே–நேர – ம் அழுத்–தம – ாகக் குறிப்– பி–டு–கி–றார் மன்–னர் மன்–னன். இந்த புரி–த–லுக்கு வந்–த–துமே ஏசி–யன் பெயின்ட் நிறு–வ–னத்–தி– லி–ருந்து வெளி–யே–றி–யி–ருக்–கி–றார். 2006ம் ஆண்டு மது– ரை – யி ல் 9 ஏக்–கர் நிலத்தை வாங்கி ஒருங்–கி– ணைந்த பண்–ணையை உரு–வாக்– கி–யி–ருக்–கி–றார். ‘‘நம்ம விவ–சா–யிங்க ரசா–யன உரத்– து க்கே பழக்– க ப்– ப ட்– டி – ரு க்– காங்க. ரசா– ய ன உரத்– து க்– கு ம், பூச்– சி க்– க�ொல் – லி க்– கு மே கடன் மேல கடன் வாங்கி கடை–சில நஷ்–ட–ம–டைஞ்–சி–ருக்–காங்க. இது ஒரு பக்– க ம்னா... இன்– ன�ொரு பக்–கம் விவ–சா–யம் பத்– தின எந்த புரி–த–லும் இல்–லாம, ஆனா, விவ–சா–யம் செய்–ய–ணும் என்–கிற ஆர்–வத்–த�ோட பல–பேர் வர்–றாங்க. இவங்–களை வழி–நட – த்த 18 குங்குமம் 24.2.2017

ஆளில்லை. இவங்–க–ளுக்கு எல்– லாம் பயிற்சி தர–ணும்னு முடிவு செஞ்–சேன். இத–ன�ோட ஓர் அங்– கமா என்–ன�ோட ஒருங்–கிணை – ந்த பண்–ணை–யையே பயிற்–சிக்–கான மாதி–ரியா வடி–வ–மைச்–சேன். அந்–தவ – கைல – 2007 - 2013 கால– கட்–டத்–துல 1500க்கும் மேற்–பட்ட விவ–சா–யிக – ளு – க்–குப் பயிற்சி அளித்– தேன். 2013ல தண்–ணீர் பிரச்னை வந்– த – த ால தற்– க ா– லி – க மா பயிற்– சியை நிறுத்–தும்–படி ஆகி–டு ச்சு. இப்ப 2016 முதல் திரும்– ப – வு ம் த�ொடங்– கி – யி – ரு க்– கே ன். இந்த முறை பள்ளி மாண– வ ர்– க ளை டார்–கெட் பண்–ற�ோம். தாங்–கள் சாப்–பி–டு–கிற உணவு எப்–படி உற்– பத்– தி – ய ா– கு – து னு அவங்– க – ளு க்கு தெரி–ய–ணும். அப்–ப–தான் மாண– வர்– க – ளு க்கு விவ– ச ா– ய ம் மேல பிடிப்பு வரும்...’’ என்ற மன்–னர்–




 


மன்–னன், தனது ஒருங்–கி–ணைந்த பண்ணை குறித்து விவ–ரித்–தார். ‘‘இந்த 9 ஏக்–கர் நிலத்–து–ல–யும் பன்–மய விவ–சா–யம்–தான். 8 மாடு– களை வளர்க்–க–றேன். மாடு மற்– றும் ஆடு–க–ள�ோட தீவ–னத்–துக்கு நேப்– பி – ய ர் புல், க�ோழிக்– க ான தீவ–னமா புர–தம் நிறைஞ்ச வேலி மசால்... வளர்க்–கற – ேன். ஆடி மாச சீசன்ல கம்பு, இருங்கு ச�ோளம், வெள்ளை ச�ோளம் எல்–லாம் பயி– ரி–ட–றேன். கம்பு, ச�ோளத்தை எடுத்த பிறகு கிடைக்– கி ற கம்– பு த்– த ட்– டை– யு ம், ச�ோளத்– த ட்– டை – யு ம் மாட்–டுக்கு உண–வா–கி–டும். முன்– னாடி மல்–லிகை, கன–காம்–ப–ரம் பயி–ரிட்–டேன். அது தின–சரி வரு– மா–னத்–தைக் க�ொடுத்–தது. காய்– க – றி – க ள ்ல க த் – தி – ரி க் – க ா ய் , தக்–காளி இந்த மண்– ணுக்கு உகந்–த–தல்ல. வெண்டை, க�ொத்– த–வ–ரங்–காய், பாகற்– காய், சுரைக்–காய், பீர்க்– க ங்– க ாய்– த ா ன் இ ந ்த ம ண் – ணு க் – கா– ன து. அத– னால இதை பயி–ரி–ட–றேன். நபார்டு வங்கி உத– வி – ய�ோ ட மேற்–க�ொண்ட பயிர் ஆராய்ச்– 20 குங்குமம் 24.2.2017

சி–யின் விளைவா இந்த மண்–ணுல இயற்கை விவ– ச ா– ய ம் வழியா இவை எல்–லாமே நல்லா வளர்ந்– தது...’’ என்–கிற மன்–னர் மன்–னன் மரச்–செக்–கை–யும் அமைத்–தி–ருக்– கி–றார். ‘‘எல்லா ப�ொருட்–கள்–ல–யு ம் இருக்–கிற மாதிரி எண்–ணெய்–ல– யும் கலப்–ப–டம் பெரு–கி–யி–ருக்கு. அத–னால தூய்–மை–யான எண்– ணெய்யை உற்–பத்தி செய்–யணு – ம்னு மாட்டை வைச்சு இயக்–குற மரச்– செக்கை அமைச்– சி – ரு க்– கே ன். இப்ப கடலை எண்–ணெய்யை எடுக்–கற – �ோம். யார் வேண்–டும – ா– னா–லும் தங்–ககி – ட்ட இருக்–கிற கட– லையை க�ொண்டு வந்து எங்க செக்– கி ல் ஆட்டி எண்– ணெ ய் எடுக்–க–லாம். கிடைக்– கிற புண்– ண ாக்கை ந ா னே வி லை க் கு வாங்–கிக்–க–றேன். இந்த சுத்–தம – ான எண்–ணெய்யை நல்ல வி லை க் கு வ ா ங்க நிறைய பேர் இருக்–காங்க. எ ல் – ல ா த் – தை – யு ம் வணி– க மா தேவி -மன்–னர் ம ா த் – த – மன்–னன் ணு ம் னு ந ா ன்


நினைக்–கலை. அது என் பணி– களை சிதைச்– சு – டு ம். இப்– ப�ோ – தைக்கு இயற்கை விவ– ச ா– ய ம் வழியா குறைந்த செல–வுல தேசிய அள– வு ல அதிக விளைச்– ச லை எடுத்து காண்–பிக்–க–ணும். இந்த குறிக்–க�ோள�ோ – ட உழைக்–கற – ேன். பயிர்–களு – க்–குத் தண்–ணீர் கட்–ட– றப்ப பசுஞ்–சா–ணத்–தையு – ம், க�ோமி– யத்–தையு – ம் கலந்து விடு–வேன். இல்– லைனா க�ோமி–யத்–த�ோடு ந�ொச்சி - எருக்கு கரை–சல், மீன் கரை–சல், மீன�ோட கழி–வுக – ளை தேவைக்கு ஏற்ப த�ொட்–டில கலப்–பேன். ஒரு சங்–கிலி மாதிரி ஒண்–ணு–லேந்து இன்–ன�ொண்ணுக்கு பயன்–பாடு என்– கி ற அடிப்– ப – டை ல மேற்– க�ொள்–ளும் இயற்கை விவ–சா–யத்– தால பெரும் செலவே இல்–லாம நல்ல விளைச்–சலை எட்–ட–லாம். ஒ ரு ஏ க் – க ர் நி ல த் – து ல சின்ன வெங்–கா–யத்தை பெரும்

விளைச்– ச ல் எடுத்– தே ன். இப்ப பீர்க்–கங்–காய் ப�ோட்–டி–ருக்–கேன். இ ந் – தி – ய ா – வ�ோ ட உ ச் – ச – ப ட்ச விளைச்– ச லை விட அதி– க மா இதை எடுக்– க – ணு ம்னு முயற்சி செய்–யற – ேன்...’’ என்று ச�ொல்–லும் மன்– ன ர் மன்– ன – னி ன் மனைவி தேவிக்–கும் சமூ–கம் குறித்த ஆழ– மான பார்வை இருக்– கி – ற து. கண–வ–ரின் முயற்–சிக்கு எல்லா வகை–யி–லும் உதவி வரு–கி–றார். ‘‘என் மனைவி தேவி, Master of social work படிச்–ச–வங்க. என்– னு–டைய முயற்–சிக்கு எல்–லாம் அவங்–க–தான் துணையா இருக்– காங்க. எங்க பண்– ண ைல நம்– மாழ்–வாரை அழைச்–சுட்டு வந்து விவ–சா–யிக – ளு – க்கு பயிற்சி க�ொடுத்– தி–ருக்–க�ோம். இதை என் மனைவி– தான் ஒருங்– கி – ண ைச்– ச ாங்க...’’ பெரு– மை – யு – ட ன் ச�ொல்– கி – ற ார் மன்–னர் மன்–னன். 


திலீ–பன் புகழ்

‘‘ஆ

பாலு

த–ரவ – ற்–ற�ோர் மீது அன்–புக – ாட்–டுவ – து, அவர்–களு – க்கு உதவி செய்–வது என தற்–கா–லிக உத–வியை விட அவர்–க–ளுக்–கான வாழ்க்–கைப் பாதையை உரு– வாக்–கித் தரு–வ–து–தான் உண்–மை–யான அன்பு...’’ என்–கி–றார் ஜெயக்–கு–மார்.


மாணவர்களுக்கு

வாழ்வு தந்த அரசுப்பள்ளி


ஜெயக்–கு–மார்

கா லை 10 மணி. மாண–

வர்– க ள் சூழ் இடம். அனை– வ – ருமே அமை–தி–யா–கப் படித்–துக்– க�ொண்டு இருந்–த–னர். ஆசி–ரி–யர் ஜெயக்–கு–மாரைச் சுற்றி 30க்கும் மேற்–பட்ட மாண–வர்–கள். பயம், மரி–யா–தை–யைத் தாண்டி ‘சார்’ என்ற வார்த்–தை–யில் அத்–தனை அன்பு. வளா–கத்–தில் குழந்–தை–க– ளைக் க�ொண்டே பூங்கா அமைத்– தி–ருக்–கின்–றன – ர். அங்கு தென்னை, வாழை மரங்–க–ளு–டன் மூலிகை மற்–றும் பூச்–செடி – க – ளு – ம் வளர்க்–கப்– பட்டு வரு–கின்–றன. ‘‘1990ம் வரு–சம் மது–ரை–யில் ஆரம்– ப ப்– ப ள்ளி ஆசி– ரி – ய – ர ாக பணி–யில் சேர்ந்–தேன். 15 வரு–ஷத்– துக்கு முன்பு ஆத–ர–வற்ற நான்கு குழந்–தைக – ளி – ன் கல்–விக்–காக உதவி கேட்டு வந்– த ாங்க. அப்போ எனக்கு கிடைத்த சம்–ப–ளத்–தைக் க�ொண்டு அவங்–க–ளுக்கு உதவி செய்– தேன் . அதுல ஒரு ஆத்ம திருப்தி ஏற்– ப ட்– ட து. அந்– த க் குழந்– தை – க – ளு க்கு கல்வி மட்– டு – மல்ல, அன்– பு ம், அர– வ – ணை ப்– பு ம் தேவைப்– ப – டு மே என்ற கேள்–வி–யும் எனக்–குள்ள எழுந்– தது. நாமே குழந்– தை–களை தத்–தெ– டுப்–ப�ோமே என்ற எண்–ணம் ஏற்–பட்– ட து . அ ன் – றி – லி – 24 குங்குமம் 24.2.2017

ருந்து ஆத–ர–வற்ற குழந்–தை–களை வளர்க்க ஆரம்–பித்–தேன். இப்– ப�ோ – ழு து ப�ோடி– ந ா– ய க்– கன்–பட்டி அரசு ஆதி திரா–வி–டர் நல ஆரம்–பப் பள்–ளி–யின் தலை– மை– ய ா– சி – ரி – ய – ர ாக இருக்– கேன் , மாணவ, மாண–வி–கள் தங்–கு–வ– தற்– க ாக எனக்கு ச�ொந்– த – ம ான நிலத்–தில் விடுதி கட்டித் தந்–திரு – க்– கேன். இப்ப 10 பெண் குழந்–தை– கள் உட்–பட 45 பேர் உள்–ள–னர். படிக்க வைத்–து–விட்டு, அப்–ப– டியே விட்டுவிடு–வ–தில் எனக்கு உடன்–பா–டில்லை. எனவே, மாண– வர்–கள் பத்–தாம் வகுப்பு முடித்–த– தும், ஐடி–ஐ–யில் சேர்த்து அவர்–க– ளுக்– க ான வேலை வாய்ப்பை ஏற்–படு – த்–தித் தரு–கிறேன் – . உயர்–கல்– வி–யில் ஆர்–வ–முள்ள சில மாண– வர்–களை – க் கல்–லூரி – யி – லு – ம் சேர்த்– து–விடு – வேன் – . அந்த மாண–வர்–கள் படிக்க வந்த சூழலை புரிஞ்– சி – கிட்டு, சில கல்–லூரி முதல்–வர்– களே அவர்–க–ளுக்–கான செல–வு– களை ஏற்–றுக் க�ொள்–கின்–ற–னர். பெண்–குழ – ந்–தைக – ளை 5ம் வகுப்பு வரை மட்–டுமே நான் வளர்க்–கி– றேன். அதற்கு மேல் அரசு ஆத–ர– வற்–ற�ோர் விடு–தி–க–ளில் சேர்த்து விடு–வேன். என் சம்– ப – ள த்– தி ல் இருந்து மாதம் ஒரு பகு– தி யை மாண– வர்– க – ளு க்– க ாக ஒதுக்– கி – டு – வேன் . யார்– கி ட்– ட – யு ம் நிதி தாங்– க னு கேட்–பதி – ல்லை. நண்–பர்–கள் சிலர்


அவர்–கள – ாவே உதவி செய்–வாங்க. முக்–கிய – ம – ா–னது என் குடும்–பத்–தின – – ரின் ஒத்–து–ழைப்பு. என் மனைவி கேத்–த–ரின் லீமா உசி–லம்–பட்–டி– யில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் பள்–ளி–யில் ஆசி–ரி–யை–யாக உள்– ளார். என் தாயார் சரஸ்– வ தி, ஓய்வு பெற்ற தலை–மைய – ா–சிரி – ய – ர். இரு–வரு – ம் மாண–வர்–களை – ப் பரா– ம–ரிப்–ப–தி–லும், மாலை நேரத்–தில் படிப்–பில் ஏற்–ப–டும் சந்–தே–கங்–க– ளைச் சரி செய்–வ–தும், எழுத்து, ஓவி–யம், ஆங்–கில வாசிப்பு என இங்கு உள்ள மாண–வர்–க–ளைக் கல்–வி–யில் சிறந்–த–வர்–க–ளாக உரு– வாக்–க–றாங்க...’’ என்ற ஆசி–ரி–யர் ஜெயக்– கு – ம ா– ரி ன் சேவை– யை ப் பாராட்டி, மத்– தி ய உள்– து றை

அமைச்–ச–கம் விருது தந்–துள்–ளது. 2010-ம் ஆண்–டுக்–கான மாநில நல்– லா–சி–ரி–யர் விரு–தும் வாங்–கி–யுள்– ளார். இப்–ப�ோது அரசு சமச்–சீர் கல்வி நூல் கழக குழு–வி–லும் உள்– ளார். விரு–து–டன் வழங்–கப்–பட்ட சன்–மா–னத் த�ொகை–யையு – ம் இந்த மாண–வர்–க–ளுக்–கா–கவே செல–வ– ழித்–தி–ருக்–கி–றார். ‘‘இது–வரை 350 பேரை படிக்க வைத்–துள்–ள�ோம். அனை–வ–ரை– யும் எங்–க–ளைப் ப�ோல–வே–தான் உரு–வாக்–கி–யுள்–ள�ோம். சீக்–கி–ரத்– தி– லேயே இந்த எண்– ணி க்கை 3 5 0 0 ஆ க ம ா று ம் ! ’ ’ எ ன் று ச�ொல்– லு ம் ப�ோதே ஜெயக்– கு – மா– ரி ன் முகத்– தி ல் நம்– பி க்கை துளிர்–வி–டு–கி–றது.  24.2.2017 குங்குமம்

25


24.2.2017

CI›&40

ªð£†´&9

KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600 096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. முதன்மை ஆசிரியர்

கே.என். சிவராமன் ப�ொறுப்பாசிரியர்

நா.கதிர்வேலன் தலைமை நிருபர்

மை.பாரதிராஜா தலைமை உதவி ஆசிரியர்

த.சக்திவேல் நிருபர்கள்

டி.ரஞ்சித், பேராச்சி கண்ணன், திலீபன் புகழ், ஷாலினி நியூட்டன், ச.அன்பரசு தலைமை புகைப்படக்காரர்

ஆ.வின்சென்ட் பால் உதவி புகைப்படக்காரர்

ஆர்.சந்திரசேகர் சீஃப் டிசைனர்

பி.வேதா

கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கும் விளம்–ப–ரங்– கள் வழியே நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தும் ப�ோட்டி–களுக்–கும் குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஸ்வீட் வாய்ஸ் குரல்–களி – ன் அறி–முக – ம் எக்–சல – ண்ட்! புதுப்– ப ா– ட – கி – க ளை பார்க்– கு ம்– ப �ோது ரவுண்ட் அடித்து வரு–வார்–கள் எனத் த�ோன்–று–கி–றது. ஹிட் பாடல்–களை நமக்–காக இசைத்த ஸ்வீட் வாய்ஸ் குரல்–க–ளுக்கு நாங்–க–ளும் அழ–கிய பூங்–க�ொத்து தரு–கி–ற�ோம் - இரா. வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–கு–றிச்சி. மயிலை க�ோபி, சென்னை - 78. ஒவ்–வ�ொரு – வ – ர் வாழ்க்–கையி – ன் பின்–னேயு – ம் உள்ள பெண் என்ற ப�ொன்–ம�ொ–ழி–யின் இலக்–க–ண–மாக விஜ–ய–லட்–சுமி தைரி–ய–லட்–சு–மி–யாக மிளிர்–கி–றார். கஸ்–தூரி ராஜா–வின் அடை–யா–ளம் வெளியே தெரிய உத–விய விஜ–யல – ட்–சுமி அவர்–களி – ன் பங்கு பற்றிய கட்–டுரை அருமை. - க�ோபு கண்–ணன், விழுப்–பு–ரம். என்.க�ோபால், நங்–க–நல்–லூர். காய்– க – றி – க – ளு ம் மனி– த ர்– க – ளு ம் நிறைந்த புது உலகை அறி–மு–கம் செய்த க�ோயம்–பேடு காய்– கறி மார்க்–கெட் செல்ல மனம் ஏங்–கு–கி–றது. ஆசி– யாவின் மிகப்–பெரி – ய காய்–கறி மார்–க்கெட் என்–பதை கட்–டுரை விரி–வாக பறை–சாற்–றி–யது. - க�ோபு கண்–ணன், விழுப்–பு–ரம். ராம–கண்–ணன், திரு–நெல்–வேலி. அலங்–கா–நல்–லூர் ஜல்–லிக்–கட்டை முழு–வ–து–மாக புரிந்–துக – �ொள்–ளும்–படி அதன் வர–லாற்றை வரை–ய– றுத்து விட்–டீர்–களே! துல்–லி–ய–மான வர–லாற்–றுப் பதிவு. இவ்–வி–ளை–யாட்டை க�ொச்–சைப்–ப–டுத்–திய ‘பீட்–டா–’–வுக்கு இக்–க–தையை சத்–த–மாக ஒலி–ப–ரப்ப வேண்–டும்! தமி–ழர்–க–ளின் உரி–மை–யின் பெரு– மையை அலங்–கா–நல்–லூ–ரின் கதை–யாக அளித்–த– தற்கு நன்–றி–கள் பல. - ஏ.எஸ். நட–ரா–ஜன், சிதம்–ப–ரம். மன�ோ–கர், க�ோவை. கே.எஸ்.குமார், விழுப்–பு–ரம். அதி–ரடி ஆணை–களை அறி–வித்து கதி–க–லங்க


வைக்– கு ம் அதி– ப ர் ட�ொனால்ட் ட்ரம்ப், இந்– தி – ய ா– வ�ோ டு நட்– பு – ற வு பாராட்–டு–வ–தாக கூறி–யது அமெ–ரிக்க வாழ் இந்–தி–யர்–க–ளுக்–கும், நமக்–கும் க�ௌர–வம் மட்–டு–மல்ல பாது–காப்–பும் கூட. வெள்ளை மாளி–கை–யில் சமஸ்– கி–ருத – ம் ஒலிக்க வைத்த ட்ரம்ப், அமெ– ரிக்–கா–வின் ம�ோடி என–லாம். - மே.பா. மன�ோ–கர், க�ோவை - 14. த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை - 72. ர�ோட்–ட�ோர கடை உணவு– க– ள ால் உடல்– ந – ல னை கெடுத்– து க் க�ொள்– ள ா– மல் சுதா–ரிப்–பாக அம்–மா– வி–டமே சமை–ய–லின் அரிச்– சு–வடி – யை – க் கற்–றுக்–க�ொள்ள வேண்–டிய – து ஆண்–களு – க்கு காலத்–தின் கட்–டா–யம் என்– பதை உயி–ர–முது உணர்த்–தி–யது. - எஸ். பூத–லிங்–கம், நாகர்–க�ோ–வில் - 1. டாக்–டர் கு. கணே–சனி – ன் 2nd ஒப்–பீனி – –

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK: 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 õ¬ôˆî÷‹ ñŸÁ‹ êÍè õ¬ôˆî÷ƒèœ:

www.kungumam.co.in twitter.com/Kungumamweekly facebook.com/Kungumamweekly

ரீடர்ஸ் வாய்ஸ் யன் ந�ோய்–க–ளின் அச்–சம் ப�ோக்–கும் நம்–பிக்–கைத் த�ொடர். வரும் ஆண்– டில் ‘சூரி–யன் பதிப்–ப–க–’த்–தின் நெ.1 பெஸ்ட் செல்–லர் இது–தான். - சிவ–மைந்–தன், சென்னை - 78. ஜே– னி ன் தன்– ன ம்– பி க்கை தனித்– தன்–மை–யு–டன் மிளிர்ந்த கதையைப் படித்– த – து ம், மனது வைத்– தால் எதை–யும் சாதிக்–கல – ாம் என்–பதை உணர்ந்–தேன். - ஏ.எஸ். நட–ரா–ஜன், சிதம்–ப–ரம். மும்பை யானை–கள் காப்– ப–கம், யானை–க–ளுக்கு ஸ்வெட்– ட ர் தைத்துக் க�ொடுக்க நிச்– ச – ய ம் யானை– ய – ள வு மனசு வேண்–டும்–தான். - மேட்–டுப்–பா–ளை–யம் மன�ோ–கர், க�ோவை - 14. க் ரீ ன் – பீ ஸ் பி ரி – ய ா – பி ள் – ள ை – யி ன் மக்–கள் ப�ோராட்–டம் அசத்–தி–யது. - சந்–தா–ன–க�ோ–பால கிருஷ்–ணன், சென்னை - 4. M÷‹ðóƒèÀ‚°: º.ï«ìê¡ ªð£¶ «ñô£÷˜ (M÷‹ðó‹)ªñ£¬ð™:9840951122 ªî£¬ô«ðC: 044&44676767 Extn 13234. I¡ù…ê™: advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 044&42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 95000 45730 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in


நா. கதிர்வேலன்

சுந்தரம! எம�ோஷனல்

‘‘இந்–தப் படம் பாரம்–ப–

ரிய உண–வின் முக்–கி– யத்–து–வம் ச�ொல்–லும். உண–வு–தான் மருந்து... ‘நீ என்ன சாப்–பி–டு–கி– றாய�ோ அது–வா–கவே மாறு–வாய்–’ங்–கிற செய்தி– யும் இதில் வருது. சமை–யல் என்–றால் என்–ன–வென்றே தெரி– யா–த–வர் உல–கத்–தின் பெரிய சமை–யல் நிபு–ண–ராக மாறு–கிற கதை.


சார்லி சாப்–ளி–னும், இங்கே நாகே– ஷ ும் எனக்– கு ப் பிடித்த கலை– ஞ ர்– க ள். அன்பு, காதல், வறுமை, க�ொடு– ம ைன்னு அத்– தனை விஷ–யங்–கள – ை–யும் காமெடி– ய�ோடு பிசைந்து க�ொடுத்த மகா கலை– ஞ ர்– க ள். வாழ்க்– கை – யி ன் அனைத்து அம்– சங்–க–ளை–யும் ந கை ச் –

Behind the Scenes  இயக்–குந – ர் ஆனந்த் பால்கி இதற்கு முன் யாரி– ட– மு ம் உத– வி – ய ா– ள – ர ாக இருந்–ததி – ல்லை. குறும்–பட – – மும் எடுத்–த–தில்லை.  கே.எஸ்.ரவிக்– கு–மார் இயக்–கிய ‘பாறை’ படத்–தில் இரண்–டா–வது கதா– ந ா– ய – க – ன ா– க – வு ம், மணி–ரத்–னத்–தின் ‘ஆய்த எழுத்–து’ படத்–தில் சூர்யா– வுக்கு நண்– ப – ன ா– க – வு ம் பால்கி நடித்–தி–ருக்–கி–றார்.  க�ோவா, துபாய் என பல ல�ொகே–ஷன்–க– ளில் எடுத்– தி – ரு ப்– ப – த ால் இப்– ப�ோ – தை க்கு சந்– த ா– னத்–தின் பெரிய பட்–ஜெட் படம் இது–தான்.  ‘கபா–லி’– க்கு இடை– யில் சந்– த�ோ ஷ் நாரா– ய – ணன் இசை– ய – மைத்த படம் இது மட்–டும்–தான்.

சு– வை – ய�ோ டு பார்க்க ஆரம்– பிச்– சி ட்டா நாம் எல்ே– ல ா– ரு ம் தப்– பி ச்– சி – ட – ல ாம். க�ொஞ்– ச ம் வாழ்க்–கையை அதன் ப�ோக்–குல ரசிச்–சுக்–கிட்டு பார்த்–தால், உல– கமே அழகா இருக்–கும். அப்–படி ஒரு படம்–தான் ‘சர்–வர் சுந்–தர – ம்–’’– ’ ஆத்–மார்த்–தம – ா–கப் பேசு– கி–றார் புது–முக இயக்– கு–நர் ஆனந்த் பால்கி. எப்–படி இந்த ‘டைட்– டில்’... ர�ொம்ப முக்–கி–ய– மான பட–மாச்சே..!


கதைக்கு எப்–ப–டிப் பார்த்–தா– லும் இந்த தலைப்–பு–தான் கச்–சி–த– மாக இருந்–தது. ச�ொன்–ன–துமே ‘சார் பெரிய டைட்–டில் ஆச்சே! நியா–யம் செய்–யணு – மே – ’– னு சின்ன– தாக ய�ோசிச்– ச ார் சந்– த ா– ன ம். ‘என்– ன ால் செய்ய முடி– யு ம்னு நம்– பு – கி – றீ ர்– கள ா பிர– த ர்– ’ னு ஒரு கே ள் வி கேட் – ட – தோடு கதைக்–

குள் வந்–து–விட்–டார். ஏவி– எ ம் ஸ்டூ– டி – ய�ோ – வி – ட ம் தலைப்–பைக் கேட்–டால் அவங்க ஒன்–லைன் வரைக்–கும் கேட்–டுட்டு சந்ே–தா–ஷப்–பட்டு க�ொடுத்–தாங்க. ஒரு சாதா–ரண ஆளாக இருக்– கி–ற–வர் ஹீர�ோ–வாக மாறு– கிற கதை–தான். அ வ ர்


குரு ஜெர்ரி லூயிஸ்–தான் வ ா ழ் க் – கை – யி ல் இ ப்ப ஃ பே வ – ரி ட் ஸ் . இ ந் – த ப் அந்த ஸ்டேஜ்–தான் நடந்து– படத்–தில் சந்–தா–னத்–திற்கு கிட்டு இருக்கு. அவரை பக்க பல–மாக ஒரு கேரக்– ச ர் – வ – ச ா – த ா – ர – ண – ம ா க டர் இருக்கு. மிக முக்–கி–ய– நினைச்– சு க்– கி ட்டு இருக்– மான ர�ோல். எத்–தனைய�ோ – கி–ற–வர்–க–ளுக்கு பேர–னு–ப– பேரை பார்த்–தும் மன–தில் வம் காத்–தி–ருக்–கி–றது. 100% டிக் விழலை. ஹீர�ோ அவர்னு சந்–தேக – ம் அப்–புற – ம் ஆனந்த்–பாபு இல்–லா–மல் தெரி–ய–வ–ரும். பையனை பார்க்–கல – ாம்னு நிறை–யப் பேர் ‘சர்–வர் சுந்–த– நினைச்சு கிளம்–பி–னேன். ரம்’ காமெ–டிப் படம்னு மட்–டும் நினைச்–சுக்–கிட்டு ஆனந்த் பால்கி அ வ ர் – கி ட ்ட ச�ொ ன் – இருக்–காங்க. அதில் சில சீன்–க– ன ப ்ப ோ ‘ டே ய் , இ ர ண் – ட ா – ளின் அவர் நடிச்–சி–ருக்–கி–ற–தைப் வது பயல நீ பார்த்து ர�ொம்ப பார்த்–தால் கண்–டிப்–பாக அழு–தி– நாளாச்சே, பாரு’னு ச�ொல்–லிக் டு–வாங்க. அந்த அள–வுக்கு அவர் கூப்–பிட்–டார். நான் ஒரு சின்ன – ல – ாம்னு செய்– தி – ரு க்– க ார். நுணுக்– க – ம ான டெஸ்ட் ஷூட் எடுத்–திட காட்–சி–க–ளை–யும் ஒரே டேக்–கில் ஒரு கேம– ர ா– வ�ோ டு ப�ோயி– ரு ந்– பின்– னி – யெ – டு ப்– ப ார். செட்– டி ல் தேன். தலைப்– பை ச் ச�ொன்– ன – இருந்–தவ – ங்க தன்னை மறந்து கை தும் ‘தாத்தா தலைப்பு... நான் தட்– டி ன நேரங்– க ள், இடங்– க ள் ெரடி’ன்னு அப்–ப–டியே நாகேஷ் இதில் நிறைய அமைந்–தது. மிக உரு– வ த்– த�ோ டு, அதே ஜெர்க்– உன்–ன–த–மான இடங்–கள், அவ– க�ோடு உட்– க ார்ந்– த ார். அப்– ப – ரால் மேலும் அழ–க–டைந்–தி–ருக்– டியே நாகே– ஷி ன் ஜெராக்ஸ். அதே பார்வை, த�ோற்–றம், பேச்சு, கி–றது. நாகேஷ் பேரன் பிஜேஷ் நாகேஷ் ஸ்டைல் எல்–லாம்.. எனக்–கென்– னவ�ோ நாகேஷ் அவர்–க–ளையே எப்–படி செய்–தி–ருக்–கி–றார்..? ஆரம்–பத்–தி–லி–ருந்தே நாகேஷ் டெஸ்ட் ஷூட் எடுக்க வந்த ஃபேமி–லிய�ோ – டு பழக்–கம் உண்டு. மாதிரி இருந்–தது. ‘நீங்க செலக்ட் அ ந ்த மக ா க ல ை – ஞ – னே ா டு ஆகிட்–டிங்–க–’ன்னு ச�ொல்–லிட்டு – யே கேம–ராவை எடுத்–துக்– இருந்த சந்–தர்ப்–பங்–கள்–அ–தி–கம். அப்–படி வாழ்க்–கை–யின் முக்–கி–ய–மான சந்– கிட்டு திரும்–பிட்–டேன். ‘காமெ– டி – ’ க் கதைன்னு நினைச்– த�ோ–ஷங்–களா அதை ஞாப–கத்– தில் வைச்– சி – ரு க்– கே ன். எனக்கு ச�ோம்... க ெ ா ஞ் – ச ம் அ ட ர் த் – தி – எப்–ப–வும் நாகேஷ், அவ–ரோடு 32 குங்குமம் 24.2.2017


யான கதை. கதை–யில் நிறைய ல�ொகே ஷ ன் ஸ் வ ரு து . ஒ ரு காலேஜ் பேக்–ர–வுண்ட், கிரா–மம், க�ோவா, துபாய்னு நம்–ப–கத்–தன்– மை–ய�ோடு ப�ொருத்–தமா வருது. ஒரு நல்ல நடி–கன – ாக உள்–ளுக்–குள் உரு–வா–கி–யி–ருந்–தால் தவிர, இந்த கதை– யை ச் ச�ொல்– லு ம்– ப�ோ து புரிந்து க�ொள்–வது கடி–னம். சந்– தா–னம் உடனே சரி ச�ொன்–னார். ஆச்–சர்–யம் என்–னன்னா முத–லில் கதை ச�ொன்– ன – து ம் ஓகேன்னு ச�ொன்– ன – வ ரை, மறு– ப – டி – யு ம் பிடிக்க முடி–யலை. ஏத�ோ சில

சிக்– க ல்– க ள்... த�ொடர்– பு க்– கு ள் வ ர ல ை . அ ப் – பு – ற ம் ந ம் – ப ர் கிடைச்சு அவ–ரோடு பேசி–னால் ‘எங்க பாஸ் ப�ோனீங்க? உங்–களை தேடிக்–கிட்டே இருக்–கேன். நம்– பர் மிஸ் ஆகி–விட்–டது. உடனே கிளம்பி வாங்–க’– னு கூப்–பிட்–டார். ப�ோனால் ‘உடனே ஆரம்–பிக்– க–லாம்–’னு பச்–சைக்–க�ொடி காட்– டிட்–டார். சில கதை–களு – க்–குன்னு ஒரு பவர் இருக்கு. எங்கே சுத்–தியு – ம் அது சரி–யா–னவ – ங்–ககி – ட்டே வந்து சேர்ந்–திடு – ம். படத்–தில் 14 கேரக்–ட– ரும் என் கதைப்–ப–டியே அமைஞ்– 24.2.2017 குங்குமம்

33


சி–ருக்காங்க. என் கணக்–கிலி – ரு – ந்து எது–வும் தப்–பா–மல் என் கைக்–குள் வந்–தது படம். ர�ொம்ப சந்–த�ோ– ஷமா இருக்கு. இது காமெ–டிப் படம்னு நினைக்–கிற – வ – ங்க வந்து பார்த்–தால் இதில் இருக்–கிற எம�ோ– ஷன், சென்–டிமெ – ன்ட், டிராமா, ஜனரஞ்–சகத் – தை – ப் பார்த்து ஆச்–சர்– யப்–பட்டு ப�ோயி–டுவ – ாங்க. யார் ஹீர�ோ–யின்..? எனக்கு பிடிக்–கிற வரைக்–கும் தேடல் த�ொடர்ந்– த து. கடை– சி– யி ல் வைபவி சாண்– டி ல்யா. மராத்தி ஸ்டேஜ் ஆர்–டிஸ்ட். தமி– ழில் வச– ன ங்– கள ை எழு– திக் க�ொடுத்து நடிக்–கச் ச�ொ ன் – ன ா ல் ஒ ரே மூ ச் – சி ல் பின்னி எடுக்–குது. ‘மாரி’–யில் அடி–தாங்– கின்னு ஒரு பையன்

வரு– வ ாரே, அவர்– த ான் இதில் ஹீர�ோ–வுக்கு பக்–கப – ல – ம – ான காமெ– டி–யன். பிஜேஷ் நாகே–ஷின் நட–னம் அப்–படி – யே அவங்க தாத்–தாவை உரிச்சு வைச்சிருக்கு. இசைக்கு சந்–த�ோஷ் நாரா–யண – ன்... காம்–பினே – ஷ – ன்ஸ் பர–பர– க்–குதே... ‘கபா–லி’ நடந்–துக்–கிட்டு இருக்– கும்– ப�ோ – து – த ான் கதை ச�ொன்– னேன். உடனே ஓ.கே. ச�ொல்– லிட்டு, விருப்–ப–மாக ட்யூன்–கள் ப�ோட்–டுக் க�ொடுத்–தார். ஐந்து பாடல்– க ள் சும்மா அள்– ளு து. கேமரா பி.கே. வர்மா. களம் தெரிஞ்சு வேலை பார்க்–கிற – வ – ர். தேர்ந்–தெடு – க்–கிற வண்–ணங்–களி – ல் அவ்–வள – வு அழகு. ‘அட்ட கத்–தி’, ‘குக்–கூ’, ‘அடங்–கா–தே’, ‘கூட்– டத்–தில ஒருத்–தன்–’னு அவர் செய்– கி ற படங்– க ள் எல்– லாமே வேற வேற தினுசு. அவ–ரு க்கு சுதந்–தி –ரம் க�ொடுத்– தி ட்டா, படத்தை தூக்கி சுமக்– கி – ற ார். நி னை – வி ல் நி று த் தி வை ச் – சு க் – கி ற பட–மாக ‘ ச ர் – வ ம் சுந்– த – ர த்– ’ – துக்கு நிச்–ச– யம் இடம் இருக்கு. 


த.சக்–தி–வேல்

22 வருடங்களாக பாதாள சாக்கடைக் குழியில் வசிக்கும் காதலர்கள்!

உல–கத்–துல ரெண்டே வித–மான மனு–ஷங்–கத – ான் இருக்–காங்க. ஒண்ணு, ‘‘இந்த என்ன இருந்–தா–லும் இல்–லா–ததை நினைச்சு ஏங்–கற – வ – ங்க. ரெண்–டா–வது, இருக்–கிற – தை வெச்சு சந்–த�ோஷ – மா வாழ்–றவ–ங்க. நாங்க ரெண்–டா–வது வகை!’’ சிரித்–துக்–க�ொண்டே ச�ொல்–கிற – ார்–கள் மிகு–லும் அவ–ரது மனைவி மரி–யா–வும்.

இரு–வ–ரும் க�ொலம்–பிய நடை–பாதை வாசி–கள். முதல் அறி–மு–கத்–தி–லேயே காதல் பற்–றிக் க�ொள்ள... திரு–ம–ணம் புரிந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். அதன்–பின் கடந்த 22 வரு– டங்–க–ளாக அவர்–கள் எங்கு வாழ்–கி–றார்–கள் தெரி–யுமா? பாதாள சாக்–கடைக் குழி–யில்! இது–தான் அவர்–க–ளது வீடு. நிமிர்ந்–தால் தலை இடிக்–கும். என்–றா–லும் அந்த வீட்– டில் மின்–சா–ரம், டிவி, ஃபேன் என சக–ல–மும் இருக்–கி–றது. குழந்–தை–யைப் ப�ோல ஒரு நாயை–யும் வளர்த்து வரு–கி–றார்–கள். நாயு–டன் சேர்ந்து மூவ–ரும் ஒன்–றா–கவே உறங்–கு–கி–றார்–கள். இன்று அன்–பின் முன்–னு–தா–ர–ண–மாகத் திக–ழும் மிகு–லும், மரி–யா–வும் இள–மை–யில் ப�ோதை அடி–மை–க–ளாம். காதல்–தான் இரு–வரை – யு – ம் மீட்டு புது வாழ்வை அமைத்–துக் க�ொடுத்–திரு – க்–கிற – து! ‘‘எங்கே வாழ்ந்–தா–லும் வாழ்க்கை வாழ்க்–கை–தான். மனம் தள–ரா–மல் மனி–த–னாக வாழ்–வ–து–தான் முக்–கி–யம்–’’ என்–கி–றார் மிகுல் உறு–தி–யாக. 

24.2.2017 குங்குமம்

35


பழ மார்க்கெட்


பேராச்சி கண்ணன்

ஆ.வின்சென்ட் பால்

காஸ்ட்லி என்று பல–ரும்

பழங்–கள் பக்–கம் ப�ோகா–மல் வாழைப்–ப–ழத்–த�ோடு நின்–று– வி–டு–கி–றார்–கள். ஆனால், இந்த நினைப்பை சுக்–கு–நூ–றாக்கி விடு–கி–றது கோயம்–பேடு பழ மார்க்ெ–கட்!

அறிந்த இடம்

அறியாத

விஷயம்


வசதி குறைந்–த–வர்–க–ளா–லும் ஆப்–பிள், மாது–ளம் உள்–ளிட்ட விலை–யு–யர்ந்–த பழங்–களை ‘சீப்’– பாக வாங்க முடி–யும் என நம்– பிக்கை விதைக்–கிற – ார்–கள் இங்கே. அ த – ன ா – லேயே , ப ழ ம ா ர் க் – கெட்டை கிரி–வ–லம் வந்–த�ோம். அமெ– ரி க்கா, நியூ– சி – ல ாந்து, ஆஸ்–தி–ரே–லியா, பிரான்ஸ், இத்– தாலி, சீனா ப�ோன்ற வளர்ந்த நாடு–க–ளி–லி–ருந்து கூட கன்–டெய்– னர்–களி – ல் வித–வித – ம – ாக பழங்–கள் வந்–திற – ங்–குகி – ன்–றன. ஒரு–சில – தை – த் தவிர மற்ற எல்லா பழங்–க–ளும் சீசன் தாண்–டி–யும் எப்–ப�ோ–தும் கிடைக்–கின்–றன. இதற்–காக இந்– தி– ய ா– வி ன் பல மாநி– ல ங்– க – ளி ல் இருந்–தும் பழங்–களை தரு–வித்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள். பழங்–களி – லு – ம் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று என குவா–லிட்–டிக – ள் வைத்– தி–ருக்–கிற – ார்–கள். அது, பழங்–களி – ன் சைஸை ப�ொறுத்து வகைப்–

ப– டு த்– த ப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. மாதுளை கில�ோ 80க்கும் கிடைக்–கிற – து. நூறுக்–கும் விற்–கி–றார்–கள். 120க்கும் க�ொடுக்–கி–றார்–கள். பேப்– ப ர்– க ள், நூல் வலை–கள், பிளாஸ்–டிக்


கயி– று – க ள், அட்– டை ப் பெட்– டி – கள், அழு–கிப்–போன பழங்–கள் என சுற்–றிலு – ம் குப்–பைக – ள – ா–லான நடை– ப ாதை. அதற்– கு ள்– த ான் ஆயி–ரக்க – ண – க்–கான மனிதத் தலை– கள். கூட்–டம் கூட்–ட–மாக தங்–க– ளுக்–குத் தேவை–யா–ன பழங்–க–

ளைத் தேடிப் பிடிக்–கி–றார்–கள். மீன்–பாடி வண்–டி–க–ளும், சுமை தூக்–கும் த�ொழி–லா–ளி–க–ளும் எதி– ரும், பின்–பு–ற–மும் இருந்து குரல் எழுப்–பி–ய–ப–டி வந்து க�ொண்டே இருக்–கி–றார்–கள். ‘ஆப்– பி ள் நூத்– தி – ப த்து, 24.2.2017 குங்குமம்

39


உற்–பத்–தி–யும், ஏற்–று–ம–தி–யும்  கடந்த 2014 - 15ல் 86 மில்–லி–யன் மெட்–ரிக் டன் பழங்– களை இந்–தியா உற்–பத்தி செய்–திரு – க்–கிற – து! சுமார் 6 மில்–லிய – ன் ஹெக்–டே–ரில் சாகு–படி நடந்–தி–ருக்–கி–றது.  வாழைப்–பழ – ம், பப்–பாளி, மாம்–பழ – ம் ஆகிய பழங்–களி – ன் உற்–பத்– தி–யில் இந்–தியா முத–லி–டம் வகிக்–கி–றது. ம�ொத்த பழ உற்–பத்–தி–யில் சீனா–வுக்கு அடுத்–த–ப–டி–யாக இந்–தியா 2ம் இடத்–தில் உள்–ளது.  ஐக்–கிய அரபு எமி–ரேட்ஸ், பங்–கள – ா–தேஷ், மலே–சியா, நெதர்–லாந்து, இலங்கை, நேபா–ளம், இங்–கில – ாந்து, சவுதி அரே–பியா, பாகிஸ்–தான், கத்–தார் ப�ோன்ற நாடு–க–ளுக்கு பழங்–கள் ஏற்–று–மதி ஆகின்றன. இதில், மாம்–ப–ழம், வால்–நட், திராட்சை, வாழைப்–ப–ழம், மாது–ளம் ஆகி–யவை அதி–க–ள–வில் ஏற்–று–மதி செய்–யப்–ப–டு–கின்–றன.  இந்–தி–யா–வி–லி–ருந்து 2015 - 16ல் மட்–டும் ரூ.3,524 க�ோடிக்கு பழங்–கள் ஏற்–று–மதி ஆகி–யி–ருக்–கி–ன்றன.

நூத்– தி – ப த்து... மாவு ஆப்– பி ள் சார்... காஷ்–மீர் மாவு ஆப்–பிள்...’ என விற்–றுக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் வியா–பா–ரியி – ட – ம் விலை பேசி நிற்– கும் ஒரு குடும்–பத்–தைப் பார்க்– கி–ற�ோம். ‘ஒரே வெலை...’ என்–கிற வியா– பா–ரியை விடா–மல் நச்–சரி – த்து, கடை–சியி – ல் இரு–பது ரூபாய் குறைத்த பிறகே மகிழ்– 40 குங்குமம் 24.2.2017

வ�ோடு நகர்–கி–றார்–கள். ‘ஆப்–பிள்ல நிறைய வைட்–ட– மின் இருக்–குடா...’’ ச�ொல்–லிக் க �ொண ்டே ஆ ப் – பி ள் க டை – களைப் பார்த்–த–படி வரு–கி–றார் குழந்–தையை வலது கையில் பிடித்– துக் க�ொண்டு வரும் அப்பா ஒரு– வர். கூடவே, அவ–ரது மனைவி நல்ல பழங்–களை ப�ொறுக்கி எ டு க் – கி – ற ா ர் . க �ொ ஞ் – ச ம்


நினைப்–பவ – ர்–கள் மனை–வியை அழைத்து வரு–வது நல்–ல–து–தான் ப�ோலி–ருக்–கி–றது. வண்–டி–யில் நீர் நிரப்–பிய குடி–நீர் கேன்–களை இழுக்க முடி– ய ா– ம ல் இழுத்து வரும் பெண்– ம–ணியைப் பார்க்–கவே பரி–தா–பம – ாக இருக்–கிற – து. கிட்– ட த்– த ட்ட பதி– னை ந்து இரு– ப து கேன்– க ள். அவ–ருக்–குப் பின்–னாலே அதனைத் தள்–ளிய – ப – டி இன்–ன�ொரு பெண். மார்க்– க ெட்– டி ன் குடி– நீ ர்

கருப்பு புள்ளி இருந்– தால் கூட கழித்–து– வி–டுகி – ற – து அவ–ரின் கை . ஆ ண் – க ள் என்–றால் கடைக்– க ா – ர ர் ப�ோ டு ம் பழங்–களை அப்–ப– டியே கூடை– யி ல் அள்–ளிப் ப�ோட்டு வ ந் – து – வி – டு – வ ா ர் – கள். பழம் வாங்க


50... வா... சார்... வா... சார்...’ என பழங்–களைக் – கூறு–கள – ாக வைத்து கூப்–பாடு ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டிரு – க்– கும் இளை–ஞனைக் – கடக்–கிற�ோ – ம். ‘மல வாழப்–பழ – ம் மல வாழப்– ப – ழ ம் . . . எ வ் – வ – ள – வு ண்ணா வேணும்?’ மெல்–லிய குர–லில் கீச்– சி–டும் அந்–தச் சிறு–வனி – ன் அரு–கில் ஒரு–வர். ‘கில�ோ எவ்–வள – வு?’ ‘எண்–பது ரூபாண்ணா...’ ‘அறு–பது ரூபாய்க்கு க�ொடு...’ ‘கட்–டா–துண்ணா... திண்–டுக்– கல் பக்–கம் இருந்து பழம் வருது. ப�ொங்–கலு – க்–கு பழத்தை இறக்–கிட்டு ப�ோன–வங்க, இன்–னும் மலை–யில இருந்து திரும்– ப லை. அதான், க�ொஞ்–சம் விலை ஜாஸ்தி. டாக்– டரே இந்–தப் பழத்த க�ொய்ந்–தைங்– க–ளுக்–குக் க�ொடுக்–கச் சொல்லி

மூவா–யி–ரம் த�ொழி–லா–ளர்–கள்

கஷ்–டத்தை குறிப்–பால் உணர்த்– தி – வி ட் டு ச் செ ல் – கி – ற ா ர் – க ள் இரு–வ–ரும். ‘க�ொய்யா 50... சப்–ப�ோட்டா 42 குங்குமம் 24.2.2017

 இந்–தப் பழ மார்க்–கெட்–டில் மட்– டும் 850 கடை– கள் இருக்– கி ன்– ற ன. இவர்–களை நம்பி மூவா–யிர– ம் த�ொழி–லா– ளர்–கள் பிழைப்பை நடத்–து–கி–றார்–கள்.  நாள�ொன்றுக்கு குறைந்–தது 150 பழ வண்–டி–கள் வந்து செல்–வ–தால் வரு– மா–னம் பல க�ோடி–க–ளைக் தாண்–டும் என்–கி–றார்–கள். ஆனால், பழங்–க–ளின் விலை நாளுக்கு நாள் மாறு–வ–தால் இதை உறு–தி–யாகக் கூற முடி–யா–தாம்.  ஆந்–திர– ா–விலி – ரு – ந்தே அதி–கள – வு பழங்–கள் வரு–கின்–றன. இதற்–க–டுத்–த– ப–டி–யாக தமி–ழ–கம் இருக்–கி–றது.


அட்–வைஸ் பண்–றாங்கோ. சளி பிடிக்–காது. நல்ல சத்–துள்ள பழம். வாங்–கிட்டு ப�ோண்ணா...’ என விவ– ர – ம ாக விவ– ரி ப்– ப – வ – னி – ட ம் எழு–பது ரூபாய்க்கு இறங்கி வந்து, வாங்–கி–விட்டே நகர்–கி–றார் அந்த மனி–தர். ‘மாதுளை கில�ோ 80... ரெண்டு கில�ோ 150... வா... வா...’ என்–கி– றார் ஒரு வியா–பாரி. நல்–ல பழங்– கள் என்–பத – ற்–கு அடை–யா–ளம – ாக சில–வற்றை உரித்து சிகப்பு முத்– து– க ள் வெளி– யி ல் தெரி– யு ம்– ப டி வைத்–திரு – க்–கிற – ார். அவ–ருக்–கடு – த்து பூவன், கற்– பூ – ர – வ ல்லி, ம�ோரிஸ் ப�ோன்ற பழங்–களை கூறு–க–ளாக முப்–பது ரூபாய்க்கு அடுக்கி வைத்–

தி–ருக்–கிற – ார் பனி–யன் லுங்–கிய�ோ – டு நிற்–கும் அண்–ணாச்சி. ‘ஹே, ஹே, ஹே... ம்ம்ம்...’ சத்– தம் கேட்டுத் திரும்–பின – ால் உள்ளே வரும் எருமை மாடு ஒன்றை வெளியே விரட்–டிக் க�ொண்–டி– ருக்– கி – ற ார் வியா– ப ாரி ஒரு– வ ர். கீழே க�ொட்–டப்–படு – ம் பழங்–களை ருசிக்க அவை–யும் காலை–யிலேயே – கிளம்–பிவி – டு – ம் ப�ோல! இன்–ன�ொரு கடை–யில் சாத்– துக்–குடி பழங்–களை சின்–ன–தும் பெரி– ய – து – ம ாக தனித்– த – னி யே பிரித்து கூடை–களி – ல் ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டிரு – க்–கின்–றன – ர் இரு–வர். அதைத் தாண்டி இரண்–டா–கப் பிரி–யும் வழி–யில் வல–துப – க்–கம – ாகச் 24.2.2017 குங்குமம்

43


எங்–கி–ருந்து வரு–கின்–றன? சென்னை பழக்–க–மி–ஷன் ஏஜென்ட் சங்–கத் தலை–வர் னிவா–சன் தரும் தக–வல்–கள்:  கிர்–ணி–யும், சாத்–துக்–கு–டி–யும் ஆந்–தி–ரா–வில் இருந்து வரு–கின்–றன.  ஆப்–பிள் இமாச்–ச–ல–ப்பி–ர–தே–சம் மற்–றும் காஷ்–மீ–ரில் இருந்து வரும்.  இந்–திய ஆப்–பி–ளின் சீசன் ஆகஸ்–டில் இருந்து ஜன–வ–ரி–யுடன் முடிந்–து– வி–டும். பிறகு சேமித்து வைத்த சரக்–கு–களை எடுத்து வரு–வார்–கள். அதே–நே–ரம், அமெ–ரிக்–கா–வின் வாஷிங்–டன், நியூ–சி–லாந்து, ஆஸ்–தி–ரே–லியா, தென் ஆப்–ரிக்கா, சீனா–வி–லி–ருந்–தும் ஆப்–பிள்–கள் வரும். ஆனால், இந்–திய ஆப்–பி–ளின் டேஸ்ட் மற்–ற–வற்–றில் இருக்–காது.  பண்–டிகை காலத்–தில் 30 முதல் 40 வண்–டி–கள் வரை ஆப்–பிள் வரும். வண்–டி–யின் க�ொள்–ள–ளவு 15 டன்.  தேனி மாவட்–டம் ஓடப்–பட்–டி–யில் இருந்து திராட்சை அதி–க–ள–வில் வரு– கின்–றன.  தூத்–துக்–குடி மற்–றும் கட–லூர் மாவட்–டங்–க–ளில் இருந்து வாழைப்–பழ – ங்–கள் வரு–கின்–றன. இதில், செவ்–வாழை கன்–னிய – ா–கும – ரி மாவட்–டத்–தி–லி–ருந்து வரு–கி–றது.  சேலத்–தில் இருந்து கமலா ஆரஞ்சு. இப்–ப�ோது நாக்–பூர்,

செல்–கி–ற�ோம். ப�ோ ன – து மே ஒ ரு ஷ ா க் ! பழ மார்க்–கெட்–டி–னுள் சலூன் க டை . உ ள ்ளே ஒ ரு – வ – ரு க் கு ஷேவிங் செய்து க�ொண்– டி – ரு க்– கி– ற ார் கடைக்– க ா– ர ர். பேப்– ப ர் படித்–த–படி காத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் இரண்டு இளை–ஞர்–கள். சிஎம்–டிஏ இதற்–கும் கடை ஒதுக்கி இருக்–கி– றது. அதன் எதி–ரிலே டீக்–கடை. அங்கே உண–வும் வைத்–தி–ருக்–கி– றார்–கள். அதே–நே–ரத்–தில் டூவீ–ல– ரில் தக்–காளி, புதினா சாதங்–களை பார்–சல்–கள – ா–கக் கட்டி விற்று வரு– கி–றார்–கள் இரு–வர். ‘மாதுள எவ்ளோ?’ கடைக்–கா–ர– 44 குங்குமம் 24.2.2017


உத்–தர– ப்–பிர– தே – ச – ம், மகா–ராஷ்–டிரா, ராஜஸ்–தா–னில் இருந்–தும் அதி–க– மாக வரு–கி–றது. ஒரு நாளைக்கு பத்து வண்–டி–கள்.  அதே–ப�ோல், ஆரஞ்–சும், சாத்–துக்–கு–டி–யும் மிக்–சிங் ஆன ‘மால்டா ஆரஞ்–சு’ பழம், குஜ–ராத், பாகிஸ்–தான் பார்–ட–ரில் இருந்து வரு–கின்–றது. இது முழு–வ–தும் ஆரஞ்சு கல–ரில் இருக்–கும். கமலா ஆரஞ்சு, சீசன் முடியும்–ப�ோ–து–தான் முழு ஆரஞ்சு நிறத்–தில் வரும்.  கமலா ஆரஞ்ைச ‘அம்–பி–கா’, ‘மிரக்’ என இரண்டு பெயர்–க–ளில் அழைக்–கி–றார்–கள். மழைக் காலத்–தில் வரு–கின்ற கமலா ஆரஞ்–சுக்–குப் பெயர் ‘அம்–பி–கா’. ‘மிரக்’ மே மாத வெயில் சீச–னுக்கு வரு–கி–றது.  கொய்–யாப்–ப–ழம் விழுப்–பு–ரம், ஆந்–தி–ரா–வின் தாடை–பத்–திரி, விஜ–ய–வாடா பகு–தி–க–ளில் இருந்–தும், கர்–நா–ட–கா–வின் மாலூ–ரில் இருந்–தும் வரு–கின்–றது. இதில், மாலூர் க�ொய்–யா–வுக்கு டேஸ்ட் அதி–கம்.  ஜூஸுக்கு செட்–டா–கும் கருப்பு திராட்–சை–யும் கர்–நா–ட–கா–வின் மாலூ–ரி– லி–ருந்தே வரு–கி–றது. சீட்–லெஸ் திராட்சை மகா–ராஷ்–டிரா, ஆந்–தி–ரா–வில் விளை– விக்–கி–றார்–கள்.  சப்–ப�ோட்டா ஆந்–தி–ரா–வின் உழ–வு–பாடு, தாடை–பத்–திரி, தமிழ்–நாட்–டில் திருப்–பத்–தூர் ப�ோன்ற பகு–தி–க–ளில் இருந்து இறங்–கு–கின்–றன.  பண்–ருட்டி, கேர–ளா–வில் இருந்து பலாப்–ப–ழம்.  மாம்–ப–ழம் 50 சத–வீ–தம் தமிழ்–நாடு, 50 சத–வீ–தம் ஆந்–திரா.

ரி–டம் கேட்–கிற – ார் ஒரு–வர். ‘கில�ோ 120 ரூபா சார்...’ அதிர்ச்–சி–யா–கி–ற–வர், ‘அந்–தப் பக்–கம் 80 ரூபானு வித்–துட்டு இருக்– காங்க. அத கேட்–டுட்டு 120க்கு வாங்க முடி–யுமா? ச�ொல்லு... நூறு ரூபானு க�ொடுப்பா...’ ‘சார்... முக்கா கில�ோ–தான் அதுல இருக்–கும். ப�ோய் வாங்–கிப் பாரு...’ என்–கிற – ார் கடைக்–கா–ரர். எது–வும் பேசா–மல் மலிவு விலை கடையை ந�ோக்–கிச் செல்–கிற – ார் அவர். நாம் சென்ற நேரம் மாம்–பழ சீசன் ஆரம்–ப நாள். ‘பங்–கண – பல்லி கில�ோ 70... செந்– 24.2.2017 குங்குமம்

45


தூ–ரம் கிலோ 70...’’ என இரண்டு வெைரட்–டிக – ளை குவித்து விற்–ப– னைக்கு வைத்–தி–ருந்–த–னர். ‘நல்– லா–யி–ருக்–கும் சார்... ஸ்வீட்டா இருக்–கும்... புளிப்பே இருக்–காது...’ என வாங்க வைக்க படா–தப – ாடு படு–கின்–றன – ர் ஒரு கடை–யில்! நடக்– கி–ற�ோம்.

பிரச்–னை–கள்...

குடி–நீர், சுகா–தா–ரம், போக்–கு–வ–ரத்து என அடிப்–படை வச–தி–கள் இல்லை எனக் குமு–றுகி – ற – ார்–கள் வணி–கர்–கள். இது–த–விர, கடை–கள் ஒதுக்–கப்–ப–டாத வியா–பா–ரிக – ள் மட்–டும் இரண்டு மடங்கு அதி–கம் இருப்–பத – ாக ச�ொல்–கிற – ார்–கள். இத–னால், அதி–கம் பாதிக்–கப்–ப–டு–வ– தாக வேதனை தெரி–விக்–கும் கடைக்– கா–ரர்–கள் இதனை ஒழுங்–கு–ப–டுத்த வேண்– டு ம் என்ற க�ோரிக்– கையை முன்–வைக்–கி–றார்–கள்.

ஸ்ட்–ரா–பெர்ரி டப்–பாக்–களி – ல் அடைக்–கப்–பட்டே வரு–கின்–றன. ஒரு டப்பா ரூ.50. அத�ோடு, விதை– யில்லா ( சீட்–லெஸ் ) பழங்–கள் 800 கிராம் நூறு ரூபாய் என்–றும், ஒரு கில�ோ ரூ.120 என்–றும் விற்–ப– னைக்கு வைத்– து ள்– ள – ன ர். தர்– பூ–சணி, பப்–பாளி, கிர்ணி, கருப்பு, பச்சை திராட்–சை–கள், லிட்ச்சி


என ஒவ்–வ�ொன்–றுக்–கும் தனி வியா– ப ா– ரி – க ள் கடை– க ளை விரித்து காத்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். மார்க்–கெட்–டின் கடைசி பகுதி. இருட்–டாக இருக்–கிற – து. அங்கே வாழைப்–பழக் கடை–கள் நிரம்பிக் கிடக்– கி ன்– ற ன. அதன் வெளிப்– பு–றத்–தில் வாழைப்–பழ தார்–களை வரி–சைய – ாக அடுக்கி வைத்–திரு – க்–

கி–றார்–கள். ‘அறு–பது, அறு–பது, அறு–பது... எண்–பது, எண்–பது, எண்–பது... நூறு, நூறு, நூறு...’ அத்–தனை கூப்– பா–டுக – ளை – த் தாண்–டியு – ம் ஒலிக்–கி– றது அந்–தக் கணீர் குரல். அதைச் சுற்–றிலு – ம் ஏழட்டு பேர். தார்–களு – க்– காக நடக்–கும் ஏலம். ருசி–யா–கவே இருக்–கி–றது. 


ச.அன்–ப–ரசு

343

இந்திய பாலியல் பிசினஸின் மதிப்பு

பில்லியன்


டாலர்!

அதாவது சுமார் ரூ.23 லட்சம் க�ோடி!

ரி–யாக 2005 மே 20 அன்று மும்–பை–யில் சங்லி பகு–தி–யில் ப�ோலீ–சா–ரின் மூர்க்–கத்–த–ன– மான ரெய்–டால் பாலி–யல் த�ொழி– லா–ளி–கள் திகி–ல–டைந்–தது உண்–மை–தான்.


ஆனால், இன்று அப்–பெண்– களை யாரும் தலை– மு – டி – யைப் பிடித்– தி – ழு த்து தாக்கி, கெட்ட வார்த்– தை – க – ள ைப் பேசி– வி ட முடி– ய ாது. பாலி– ய ல் த�ொழி– லா–ளி–க–ளான பெண்–க–ளும் தம் கவு–ர–வத்தை பாது–காக்க தயா–ரா– கி–விட்–ட–னர்.

ஆனால் இன்று அவர்கள் தம் உரிமைகளைக்கேட்கத்தொடங்கி உள்ளனர். எப்– ப டி நிகழ்ந்– த து இம்–மாற்–றம்? இதன் பின்–ன–ணி– யில் சங்–ராம் அமைப்–பின் நிறு– வ–னரு – ம் செய–லா–ளரு – ம – ான மீனா சேஷூ இருக்–கி–றார்.

மாற்–றத்–தின் த�ொடக்–கம்!

சம்– ப தா கிரா– மீ ன் மகிளா சன்ஸ்தா (SANGRAM) எனும் தன்– னார்வ அமைப்– பி ன் விழிப்– பு– ண ர்வு பிர– ச ா– ர மே, சங்லி 50 குங்குமம் 24.2.2017

பகுதி பாலி–யல் த�ொழி–லா–ளி–க– ளின் மீதான காவ– ல ர்– க – ளி ன் வன்–முறை, ந�ோய் பிரச்–னை–க–ளி– லி–ருந்து அவர்–கள – ைக் காக்–கிற – து. எய்ட்ஸ் குறித்– து ம், அடிப்– படை மனித உரி–மை–களைக் கற்– பிக்–க–வும் முத–லில் மீனா சிர–மப்– பட்–டி–ருக்–கி–றார். 1980ம் ஆண்டு பெண்– ணு – ரி மை செயல்– ப ாட்– டா–ளர – ாக தன் ப�ொது வாழ்–வைத் த�ொடங்–கிய – வ – ர், டாடா இன்ஸ்டி– டியூட்–டில் சமூ–க–ந–லத்துறையில் பட்–டம் பெற்–றார். 1986ல் பத்–தி–ரி கை–யா–ள–ரான கண–வ–ரின் பணி மாற்– ற த்– தி – ன ால் மும்– பை – யி ன் சங்லி பகு–திக்கு வந்து சேர்ந்–தார். ‘ ‘ ந ா ம் இ ய ல் – ப ா – க வே ப ெ ண் – க ள ை ஆ ழ – ம ா க க வ – னி க் – க ா – த – ப �ோ து , மு ற் – றி – லு ம் புறக்– க – ணிக்– கப்–பட்ட பாலி–யல் த�ொழி–லா–ளி–க–ளுக்கு மட்–டும் இங்–கென்ன மரி–யாதை இருக்– கும்?’’ என மெல்–லிய குர–


ஆண்–டுத– �ோ–றும் ஒரு லட்–சம் பெண் குழந்–தை–கள் கடத்–தல்! நூறு நாடு–களி – ல் எடுக்–கப்–பட்ட ஆய்–வின்படி 49% நாடு–கள் பாலி–யல் த�ொழிலை சட்–டபூர்–வம – ா–கவு – ம், 39% நாடு–கள் அங்–கீக – ா–ரம – ற்–றும், 12% நாடு–கள் நிபந்–தன – ை–க– ள�ோ–டும் அனு–ம–திக்–கின்–றன. சட்–ட–பூர்–வ–மாக 1.41 பில்–லி–யன் மக்–க–ளும், அங்– கீ–கா–ர–மற்று 2.05 பில்–லி–யன் மக்–க–ளும் பாலி–யல் த�ொழி–லில் ஈடு–பட்–டுள்–ள–னர். இந்–தி–யா–வில் ஆண்–டு–த�ோ–றும் பாலி–யல் த�ொழி–லுக்–காக கடத்–தப்–ப–டும் குழந்–தை–க–ளின் எண்–ணிக்கை 1 லட்–சத்து 35 ஆயி–ரம். அதில் ஈடு–பட்–டுள்–ள– வர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை 16 மில்–லி–யன். 2016ம் ஆண்டு மட்–டும் தில்–லி–யில் கடத்–தப்–பட்ட குழந்–தை–க–ளின் எண்–ணிக்கை 22 ஆயி–ரம் (Procon.org, global slavery index 2016).

லில் ஊசி–யாய் குத்–தும் உண்–மை– யைப் பேசு–கிற – ார் மீனா. முத–லில் பாலி– ய ல் த�ொழி– ல ா– ளி – க – ள ைப் பார்த்–தது – ம், ஆண்–கள் தம் ப�ொரு– ளா–தார சுரண்–ட–லுக்–காக இவர்– க–ளைப் பயன்–ப–டுத்–து–கி–றார்–கள் என்று நினைத்–தா–ராம். பிறகே உண்– ம ையை உணர்ந்து அவர்– கள் மீதான வன்–முறை, ந�ோய் ஆகி–யவ – ற்–றிலி – ரு – ந்து அவர்–கள – ைக் காக்க சங்–ராம் அமைப்பு மூலம் ப�ோராட ஆரம்–பித்–தி–ருக்–கி–றார்.

ளின் உரி– ம ைக்– கு – ர ல்...’’ தீர்க்– க – மாக ஒலித்த மீனா–வின் குர–லில் வைரத்–தின் உறுதி. பாலி–யல் த�ொழி–லா–ளிக – ளி – ன் மீதான கசப்பு அவர்–களி – ன் குழந்– தை–களி – ன் மீதும் பரவ, அத–னைக் கண்– டி த்து கார்ப்– ப – ரே – ஷ ன், முனி சி–பல் பள்–ளிக – ளி – ன் முன்னே அக்– கு – ழ ந்– தை – க ளை பள்– ளி – யி ல் சே ர் த் – து க் – க�ொள்ளக்க ோ ரி

பாலி–யல் சுரண்–டல்!

‘‘இப்–பெண்–கள் இங்கு வாழ சாத்– தி – ய – ம ான ஒரே வாய்ப்பு பாலி–யல் த�ொழில்–தான். ஆனால், இதைச் சாக்–காக வைத்து அர– சும் பிற–ரும் இவர்–களை எளி–தாக ஏமாற்– று – கி – ற ார்– க ள். நாங்– க ள் இதை என்– று மே அனு– ம – தி க்க மாட்–ட�ோம். சங்–ராம், அவர்–க– 24.2.2017 குங்குமம்

51


14 வயது... பால்–வின – ை–ந�ோய் வாய்ப்பு குறைவு என்–ப–தால், விபச்–சா–ரத்–து க்–காக கடத்–தப்–ப–டும் பெண்–க–ளின் இப்– ப�ோ– தை ய வயது 14 என்– கி – ற து தஸ்‌ரா நிறு–வன அறிக்கை. ‘‘இந்– தி– ய ா– வி ல் பாலி– ய ல் த�ொழி– லி ன் மூலம் 343 பில்–லி–யன் டாலர்–கள் வரு–மா–னம் க�ொழிக்–கி–றது...’’ என்– கி–றார் ந�ோபல் பரிசு வென்ற சமூக ஆர்–வல – ர– ான கைலாஷ் சத்–யார்த்தி. 52 குங்குமம் 24.2.2017

பேர–ணி–யும் நடத்–தி–யி–ருக்–கி–றார்– கள் சங்–ராம் அமைப்–பி–னர். இந்–திய – ா–வில் எய்ட்ஸ் நுழைந்த கால–கட்–டத்–தில் - 1980களில் - நக– ரங்–க–ளில்–தான் பாதிப்பு அதி–கம் என மருத்–துவ – ர்–கள் கணித்–தன – ர். ஆனால், கிரா–மப்–பகு – தி – யி – லி – ரு – ந்து முதல் ந�ோயா– ளி – ய ாக வந்த பெண்ணே, சங்லி பகு– தி – யை ச் சேர்ந்–தவ – ர்–தான் என்–பது பல–ருக்– கும் பெரிய ஷாக். சங்லி பகுதி பாலி– ய ல்


தில்லி ஜிபி சாலை–யின் மாத வரு–மா–னம் ரூ.100 க�ோடி! தில்லி ஜிபி சாலை–யில் பாலி–யல் த�ொழில் நடக்–கும் 90 இல்–லங்–களி – ல் 5 ஆயி–ரம் பெண்–க–ளும் 800 குழந்–தை–க–ளும் வாழ்–கின்–ற–னர். த�ோரா–ய–மாக ஒரு பெண் பாலுறவுக்கு வசூ–லிக்–கும் த�ொகை ரூ.350. இதில் பெரும்–ப–குதி அவரை பாது–காப்–பவ – ரு – க்கு சென்–றுவி – டு – கி – ற – து. எஞ்–சிய – து மட்–டுமே அப்–பெண்–ணுக்கு. என்–றா–லும் ஜிபி சாலை–யின் மாத வரு–மா–னம் ரூ.100 க�ோடி. பெண்–கள் மற்–றும் குழந்–தை–களை சட்–டத்–துக்கு புறம்–பாக கடத்–து–வதை தடுக்–கும் ((ITPA(3,7,18)) சட்–டப்–படி, 3 மாதங்–க–ளி–லி–ருந்து - 5 ஆண்–டு–கள் வரை சிறைத் தண்–டனை, 200 - 2000 ரூபாய் வரை அப–ரா–தம் விதிக்–க–லாம். தில்–லியி – ன் ஜிபி சாலை, மும்–பையி – ன் காமாத்–திபு – ரா, க�ொல்–கத்–தா–வின் ச�ோனா– காச்சி ஆகிய இடங்–களி – லு – ள்ள பாலி–யல் மையங்–களு – க்கு யார் உரி–மைய – ா–ளர் கள் என்–பது இன்–று–வரை கண்–ட–றி–யப்–ப–ட–வில்லை!

த�ொழி– ல ா– ளி – க – ளு க்கு க�ோகுல்– ந–கர், ஸ்வ–ரூப் டாக்–கீஸ் பகு–திக்கு வெளி–யே–யுள்ள தேசிய நெடுஞ்– சா–லைக – ள்–தான் பிழைப்–புக்–கான வாசல். ‘‘க�ோகுல்–நக – ர் த�ொழி–லா– ளி–கள் எவ–ரும் ஆணு–றை–களை பயன்– ப – டு த்– து – வ தே இல்லை. குடும்–பக் கட்–டுப்–பாட்–டிற்–கான அர–சின் இல–வச ஆணு–றையை வெளியே எடுக்–கும்–ப�ோதே கிழிந்– து–வி–டு–கி–றது. இந்–நி–லை–யில் அர– சின் உத–வியை மட்–டும் நம்பி எப்–படி இவர்–கள் நிம்–மதி– யாக வாழ முடி– யு ம்?’’ க�ொதிக்–கி–றார் மீனா.

க ல் – வி – ய ெ – னு ம் அமுது!

ச ங் – ர ா – மி ன் க ல் வி கற்– கு ம் திட்– ட த்– தி ல் முத– மீனா சேஷூ

லில் இணைந்த த�ொழி– ல ா– ளி – க–ளின் எண்–ணிக்கை 16. இன்று மகாராஷ்–டிர – ா–வின் 8 மாவட்–டங்– க–ளில் ம�ொத்–தம் 5 ஆயி–ரம் நபர்– கள் இதில் இணைந்–துள்–ளனர். ச�ோலாப்–பூர், க�ோலாப்–பூர், புனே மாவட்–டத்–தில் பாரா–மதி என சங்–ரா–மின் திட்–டங்–கள் விரி–வாக்– கப்–பட்டு வெற்–றிய – டை – ந்–துள்–ளன என்– ப து மீனா குழு– வி – ன – ரி ன் உழைப்–புக்கு சாட்சி. ‘‘‘பாலி– ய ல் த�ொழி– ல ா– ளர்–களு – க்கு பேச வாய்ப்–ப– ளிக்–கா–மல், அவர்–களி – ன் தேவையை எ ப் – ப டி அறி–வது? இச்–சூ–ழ–லில் அ வ ர் – க – ள து வ ா ழ் வு குறித்– து ப் பேச நமக்கு என்ன தகுதி இருக்– கி – றது?’ என்று ஆவே– 24.2.2017 குங்குமம்

53


ச – ம ா க ப் ப ே சி ய மீ ன ா – வி ன் ச�ொற்–கள்–தான் பாலி–யல் த�ொழி– லா–ளர்–களி – ன் கள யதார்த்–தத்தை புரிய வைத்து அப்–பெண்–க–ளைக் குறித்த என் எண்–ணங்–க–ளையே மாற்–றி–யது...’’ என நெகிழ்–கி–றார் பெண்–கள் அமைப்–பான ‘கிரி–யா–’– வின் இயக்–கு–ந–ரான கீதாஞ்–சலி மிஸ்‌ ரா.

சங்–ராம் ஹிஸ்–டரி! 1991ம் ஆண்டு 54 பணி–யா–ளர்– க–ள�ோடு மீனா சேஷூ த�ொடங்–கிய சங்–ராம் அமைப்பு, கர்–நா–டகா மற்– றும் மகாராஷ்–டி–ரா–வின் பல்–வேறு மாவட்–டங்–களு – க்கு எய்ட்ஸ் குறித்த விழிப்–பு–ணர்–வூட்–டும் முயற்–சியை தன் பணி–யா–ளர்–களை – க் க�ொண்டு முன்–னெ–டுத்–தது. இத–னால், பால்–வினை ந�ோயா– ளி–களை தின–மும் பரி–ச�ோ–தித்து அவர்–க–ளின் ந�ோய், கரு–வி–லுள்ள குழந்–தைக்கு பர–வா–மல் தடுக்–கப்– பட்–டது. 2004ல் சங்லி பகுதி குழந்– தை–க–ளுக்கு, வீட்–டி–லேயே கல்வி கற்–பிக்–கும் முயற்–சி–கள் த�ொடங்– கின. 2006ல் காசம் திட்–டத்–தால், பாலி–யல் த�ொழி–லா–ளர்–களு – க்–கான உரி–மை–க–ளைப் பெறு–வ–தற்–கான முயற்– சி – க ள் வேக– மெ – டு த்– தன . இன்று, சங்–ராம் அமைப்பு 3 லட்– சத்து 50 ஆயி–ரத்–துக்–கும் மேற்– பட்ட ஆணு– றை – க ளை மாதம்– த�ோ–றும் வழங்கி வரு–கி–றது.

‘‘பள்– ளி ப் ப டி ப்பை ப ா தி – யி ல் நி று த் – து – ப – வ ர் – க – ளி ல் பல–ரும் பாலி– யல் த�ொழி– லா–ளி–க–ளின் கு ழ ந் – தை – க ள் – த ா ன் . எ த் – த னை மார்க் வாங்– கு–கிற – ார்–கள்? கல்–லூரி செல்–கிற – ார்– களா? என்–றெல்–லாம் கவ–லைப்– பட யாரு–மே–யில்லை...’’ என்று ஆதங்–கத்–த�ோடு நம்–ம�ோடு உரை– யா–டும் சமூக செயல்–பாட்–டா–ளர் மித்ரா, கர்–நா–ட–கா–வின் நிபா–னி– யில் மாண–வர் விடு–தியை சங்–ராம் அமைப்–புட – ன் இணைந்து நடத்தி வரு–கி–றார். ‘‘இத்–தகை – ய சூழ–லில் வாழும் மக்–களை நான் எங்–குமே பார்த்–த– தில்லை. எய்ட்ஸ் ந�ோய�ோடு ப�ோரா–டும் இம்–மக்–களு – க்–கான எங்– க–ளது முயற்–சிக – ள் பல–னளி – க்–குமா? தெரி–யாது. ஆனால், இது நாளைய சமூ–கத்–துக்–கான எங்–கள் கனவு; நமது குழந்–தைக – ள் மகிழ்ச்–சிய – ாக வாழ்–வத – ற்–காக நாம் கைய–ளித்துச் செல்–லவி – ரு – க்–கும் பூவு–லகு...’’ என திருப்–தியு – ட – ன் புன்–னகை – க்–கிற – ார் மீனா சேஷூ. கல்–வி தந்த அம்மா! 


த.சக்திவேல்

நி

யூ– சி – ல ாந்– தி ன் தென்– ப– கு – தி – யி ல் எந்– த – வி த ஆர்ப்– ப ாட்– ட – மு ம் இல்– ல ா– ம ல் அமை– தி – ய ாக இருக்– கி – ற து அந்த குக்– கி – ர ா– ம ம். மலைக் குன்–று–க–ளும், பசும்–புல்–வெளி– க– ளு ம் அந்த கிரா– ம த்தை அழ–காக்–கு–கின்–றன. மாலை வேளை– யி ல் அந்த பசும்– பு ல்– வெ– ளி – க – ளி ல் தடை– க – ள ைத் தாண்டி குதி–ரை–யைப் ப�ோல் துள்–ளிக்–கு–தித்து வேக–மாக வரு–கிற – து லிலாக் என்–கிற பசு மாடு. அதில் ப�ோர் வீராங்–க– னை–ப�ோல ஒய்–யா–ரம – ாக சவாரி செய்–கி–றார் ஹன்னா. ப ா ல் ப ண் – ண ை – யி ல் வேலை செய்–துவ – ரு – ம் ஹன்–னா– வுக்கு சின்ன வய–சில் இருந்தே ஜம்–பிங், குதிரை சவாரி மீது பெருங்–கா–தல். தன்–னுடை – ய 11 வய–தில் அப்–பா–வி–டம் குதிரை வாங்–கித்–தரு – ம்–படி கேட்–டிரு – க்–கி– றார். ஏழ்–மை–யான அப்–பா–வால் வாங்–கித் தர முடி–ய–வில்லை. ஒரு நாள் வீட்–டில் இருந்த கன்– று–க்குட்–டி–யின் மீது தன் தம்பி சவாரி செய்–வ–தைப் பார்த்த ஹன்–னா–வுக்கு ப�ொரி தட்–டி– யி–ருக்–கி–றது. உடனே அந்த கன்– று – க் குட்– டி – யை குதி– ரை ப�ோல பழக்க ஆரம்–பித்–துவி – ட்– டார். அதற்கு லிலாக் என்–றும் பெயர் சூட்டி விட்–டார். ஹன்னா க�ொடுத்த பயிற்–சிய – ால் லிலாக் 1.2 மீட்–டர் வரை இப்–ப�ோது ஜம்–பிங் செய்–கி–றது!  24.2.2017 குங்குமம்

55


shutterstock

20 குங்குமம் 24.2.2017


2 ஒப்பீனியன் nd

படுக்கையை நனைக்கும்

குழந்தைகள்! டாக்–டர் கு.கணே–சன்

து–வும் அள–வ�ோடு இருந்–தால் ஆபத்– தில்லை. நேரத்–த�ோடு நடந்–தால் பாதிப்–பில்லை. இந்த ‘வைர வரி–கள்’ எதற்–குப் ப�ொருந்–து– கி–றத�ோ, இல்–லைய�ோ, சிறு–நீர் கழிப்–புக்கு ஏகப்– ப�ொ–ருத்–தம். சிறு–நீரை அடக்–கி–னா–லும் கஷ்–டம்; அவ–ச–ர–மாக வந்–தா–லும் அவதி; நேரங்–கெட்ட நேரத்–தில் ரெஸ்ட்–ரூம் ப�ோக வேண்–டு– மென்–றா–லும் இம்சை.

24.2.2017 குங்குமம்

20


சாதா– ர – ண – ம ாக நமக்கு பக– லில் சிறு–நீர் பல–முறை ப�ோகும்; இர–வில் அவ்–வள – வ – ாக ப�ோகாது. வீட்–டுக்–கா–ரரு – க்–குக் கட்–டுப்–படு – ம் வளர்ப்–புப் பிராணி மாதிரி, நாம் உறங்கி எழும் வரை சிறு–நீர் நமக்– குக் கட்–டுப்–பட்–டுக் காத்–திரு – க்–கும். ஆனால், சில–ருக்கு மட்–டும் இந்–தக் கட்–டுப்–பாடு தளர்ந்து விடும். இத– னால், தன்–னிச்–சை–யா–கச் சிறு–நீர் பிரிந்–து–வி–டும். இது பகல், இரவு இரண்டு வேளை–க–ளி–லும் ஏற்–ப–டு–வது ஒரு வகை. இர–வில் மட்–டும் ஏற்–ப–டு–

வது இன்–ன�ொரு வகை. இரண்– டா–வ–தா–கச் ச�ொல்–லப்–பட்–டது, பிர–தா–ன–மா–கக் குழந்–தை–க–ளின் பிரச்னை. இவர்–கள் உறக்–கத்–தில் படுக்– கையை நனைத்–து–வி–டு–வார்–கள். இந்–தப் பாதிப்–பின் பெயர் ‘நாக்– டெர்–னல் எனு–ரெசி – ஸ்’ (Nocturnal Enuresis). இன்–றைய வாழ்க்–கைச் சூழ–லில் இந்–தப் பாதிப்பு குழந்– தை–க–ளி–டம் அதி–க–ரித்து வரு–கி– றது. இது பெண்–க–ளை–விட ஆண் குழந்–தை–க–ளுக்–குத்–தான் அதி–கம் ஏற்–ப–டு–கி–றது. 58 குங்குமம் 24.2.2017

‘சிறு–நீர்க் கழிப்பை நாம்–தான் கட்– டு ப்– ப – டு த்– து – கி – ற �ோம்’ என்று கால–ரைத் தூக்–கிக்–க�ொள்–கிற – �ோம். உட–லில் மூளை - நரம்பு மண்–ட– லம் என்ற ‘நெட் - ஒர்க்’ மட்–டும் வேலை செய்–யா–விட்–டால், நமக்– குப் பக– லென்ன, இர–வென ்ன, எல்லா நேர–மும் ‘உச்–சா’ ப�ோய் உள்–ளாடை நனைந்–து–வி–டும். சிறு– நீ – ர – க த்– தி – லி – ரு ந்து ச�ொட்– டுச் ச�ொட்–டா–கச் சிறு–நீர் வந்து சிறு–நீர்ப்பை நிரம்–பி–ய–தும், சிறு– நீர் கழிக்க வேண்– டு ம் என்ற உ ண ர ்வை மூ ள ை ந ம க் – கு த் தெரி–விக்–கிற – து. அதற்கு நாம் தயா– ரா–க–வில்லை என்–றால், சிறு–நீர்ப்– பை–யின் அடி–யி–லி–ருக்–கும் ‘வால்– வு–க–ளுக்–கு’ (Sphincters) ‘அடுத்த கட்– ட ளை வரும்– வர ை ‘வாய்’ திறக்க வேண்–டாம்’ என்று மூளை ‘144 தடை உத்–த–ர–வை’ நரம்–பு–கள் மூலம் அனுப்பி வைக்–கி–றது. எப்–ப�ோது நாம் சிறு–நீர் கழிக்– கத் தயா– ர ா– கி – ற �ோம�ோ, அப்– ப�ோது தடை உத்–த–ரவை மூளை ‘வாபஸ்’ வாங்– கி க் க�ொள்ள, வால்–வுக – ள் திறக்–கின்–றன. சிறு–நீர் ரிலீ–ஸா–கி–றது. சிறு–நீர்ப்பை அள– வுக்கு மீறி நிரம்பி விட்–டா–லும், மூளை அந்–தத் தடை உத்–த–ரவை உடனே வாபஸ் பெற்–றுக்–க�ொள்– ளும். அப்–ப�ோது நம்–மால் சிறு– நீர்க் கழிப்–பைக் கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி– ய ாது. இப்– ப – டி ச் சிறு– நீ ர் கழிக்க சிறு–நீர்ப்பை மட்–டும் ஒத்–


தடுக்–கும் வழி–கள்! குழந்தை உறங்–கு–வ–தற்கு 2 மணி நேரத்–துக்கு முன்பே திரவ உண–வு–க–ளைக் க�ொடுத்–து–வி–டுங்–கள்.  சிறு–நீர் கழித்–து–விட்–டுத் தூங்க வழக்–கப்–ப–டுத்–துங்–கள்.  செல்–ப�ோனி – ல் குறிப்–பிட்ட இடை–வெளி – க – ளி – ல் அலா–ரம் வைத்–துக் குழந்–தையை எழுப்–பிச் சிறு–நீர் கழிக்–கச் செய்–யுங்–கள். அப்–ப�ோது பெற்–ற�ோர் உட–னி–ருக்க வேண்–டும். இல்–லை–யென்–றால், குழந்–தை–கள் அலா–ரத்தை அமர்த்–தி–விட்–டுத் தூங்–கி–வி–டும்.  இதற்–கென்றே ‘அலா–ரம் கரு–வி’ கிடைக்–கி–றது; பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.  குறட்–டைக்–குத் தீர்வு காண வேண்–டும். உ-ம் – அடி–னாய்டு சர்–ஜரி.  படுக்–கையை நனைக்–காத நாட்–க–ளில் குழந்–தை–யைப் பாராட்டி, சிறு பரிசு க�ொடுத்து ஊக்–கப்–ப–டுத்–துங்–கள்.  இந்–தக் குழந்–தை–க–ளுக்–குத் தனிமை ஆகாது.  அதிக கண்–டிப்பு கூடாது. க�ோபப்–ப–டக்–கூ–டாது. திட்–டக்–கூ–டாது.  எவ்–வி–தத்–தி–லும் ஸ்ட்–ரெஸ் இருக்–கக்–கூ–டாது.  அன்–பும் அர–வ–ணைப்–பும்–தான் முக்–கி–யம். 

24.2.2017 குங்குமம்

59


து–ழைத்–தால் ப�ோதாது; வயிற்–றுத் தசை–களு – ம் இடுப்–புத் தசை–களு – ம் ஒருங்–கி–ணைந்து அழுத்–தம் தர வேண்–டும். அப்–ப�ோ–து–தான் சிறு– நீர்ப்பை முழு–வ–து–மா–கக் காலி– யா–கும். ப�ொது– வ ா– க வே, ஐந்து வய– துக்கு உட்–பட்ட குழந்–தை–க–ளுக்– குச் சிறு–நீர் கழிக்–கும் உணர்–வைக் கட்–டுப்–படு – த்–தும் சக்தி குறை–வாக இருக்–கும். இத–னால் அவர்–கள் படுக்– கையை நனைப்– ப ார்– க ள். அவர்– க ளை நினைத்– து ப் பெற்– ற�ோர் கவ– லைப் – ப – ட த் தேவை– யில்லை; சிகிச்– சை – யு ம் அவ– சி– ய – மில்லை. பிரச்னை

இந்–தப் பிரச்–னைக்–குப் பெற்–ற�ோ–ரின் கவ–னக் குறைவு ஒரு முக்–கி–யக் கார–ணம்.

தானா–கவே சரி–யா–கிவி – டு – ம். ஐந்து வய–துக்கு மேல் அது த�ொடர்ந்– தால், உடனே கவ–னிக்க வேண்–டும். இந்–தப் பிரச்–னைக்–குப் பெற்– ற�ோ– ரி ன் கவ– ன க் குறைவு ஒரு முக்–கி–யக் கார–ணம். காலை–யில் எழுந்–தவு – ட – ன் எப்–படி பல் துலக்க வேண்–டும், உணவை எப்–ப–டிச் சிந்–தா–மல் சித–றா–மல் சாப்–பிட வேண்–டும் என ஒவ்–வ�ொரு விஷ– யத்– தை – யு ம் குழந்– தை க்கு நாம்– தான் கற்–றுக் க�ொடுக்–கி–ற�ோம். இதே– ப�ோ ல் சிறு– நீ ர் கழிக்– கு ம் உணர்வு ஏற்–பட்–டால், ‘எப்–ப–டிக் கழிப்– ப – றை – யைப் பயன்– ப – டு த்த வேண்–டும்’ (Toilet training) என்– பதை இரண்டு வய– தி – லி – ரு ந்தே கற்–றுத் தர வேண்–டும். எத்–தனை பேர் இதைச் செய்–கின்–ற–னர்? இப்–ப�ோது பெற்–ற�ோர் இரு–வ– ருமே வேலைக்–குச் செல்–ப–வர்–க– ளாக இருப்–ப–தால், குழந்–தை–யு– டன் அவர்–கள் செல–விடு – ம் நேரம் குறைவு. ஆகவே, படுக்–கையை நனைக்–கும் குழந்–தைக்–குத் தேவை–


யான பயிற்– சி – க ளை அவர்– க ள் கற்–றுத் தரு–வ–தில்லை. இத–னால், ஐந்து வய–தைத் தாண்–டி–யும் சில குழந்–தைக – ள் இந்–தப் பிரச்–னையை எதிர்–க�ொள்–கின்–ற–னர். ந�ொறுக்– கு த் தீனி– க – ள ை– யு ம் க�ொழுப்பு மிகுந்த உண–வு–க–ளை– யும் சாப்–பிடு – ம் பழக்–கம் இன்–றைய குழந்– தை – க – ளி – ட ம் அதி– க – ரி த்து வரு–கி–றது. இவற்–றில் நார்ச்–சத்து ர�ொம்–பவே குறைவு. இத–னால் அவர்– க – ளு க்கு அடிக்– க டி மலச்– சிக்– க ல் ஏற்– ப – டு – கி – ற து. குட– லி ல் இறு–கிய மலம் சிறு–நீர்ப்–பையை அழுத்தி, படுக்–கையை நனைக்க வைக்–கிற – து. சிறு–நீர்ப் பை சரி–யாக வளர்ச்சி பெற–வில்லை என்–றா– லும் இதே நிலை–மை–தான். குழந்–தைப் பரு–வத்–தில் பெற்– ற�ோ– ரு க்கு இந்– த ப் பிரச்– சி னை இருந்– தி – ரு ந்– த ால், அவர்– க – ளி ன் வாரி– சு – க – ளு க்– கு ம் இது ஏற்– ப – ட – லாம். சிறு–நீர்க் கழிப்–பைக் கட்– டுப்– ப – டு த்– து – வ – தி ல் ADH ஹார்– ம�ோ–னுக்–கும் பங்கு உண்டு. சில குழந்– தை – க – ளு க்கு இர– வி ல் இது க�ொஞ்– ச – ம ா– க ச் சுரக்– கு ம். அத– னால் அவர்–களு – க்கு சிறு–நீர்க் கட்– டுப்–பாடு குறைந்து படுக்–கையை நனைப்–பார்–கள். இப்–ப–டிப் பல கார–ணங்–கள – ால் ஏழு வயது வரை இந்–தப் பிரச்–சினை த�ொடர்–வதை ‘பிரை–மரி எனு–ரெ–சிஸ்’ (Primary enuresis) என்–கி–ற�ோம். இது தானா–கவ�ோ, சிகிச்–சை–

யால�ோ சரி–யாகி– வி ட்ட கு ழ ந் – தை– க ள், சில வரு– ட ங்– க – ளி ல் திடீ–ரென்று மீண்– டும் படுக்–கையை நனைக்க ஆரம்– பிப்–பார்–கள். இதை ‘செகண்–டரி எனு–ரெசி – ஸ்’ (Secondary enuresis) என்–கிற – �ோம். இதற்கு மனம் சார்ந்த பிரச்–சி–னை–தான் அடிப்–ப–டைக் கார–ண–மாக இருக்–கும். ஆறாம் வகுப்பு அகி–லா–வுக்கு இந்–தப் பாதிப்பு இருந்–தது. சில சிகிச்–சைக – ள் க�ொடுத்து சரி செய்– தேன். அகி– ல ா– வி ன் குடும்– ப ம் அடுத்த ஊருக்–குக் குடி–பெ–யர்ந்– தது. அவ–ளை–யும் வேறு பள்–ளிக்கு மாற்–றி–னர். அப்–ப�ோது மண்–புற்– றில் மறைந்த நாகம் மறு–ப–டி–யும் சீறி–ய–து–ப�ோல், அகிலா மீண்–டும் படுக்–கையை நனைக்க ஆரம்–பித்– தாள்; அல–றி–ய–டித்–துக்–க�ொண்டு அவளை அழைத்து வந்– த – ன ர். பரி–ச�ோ–தித்–த–ப�ோது, அவள் உட– லில் பிரச்–சினை இல்லை. மனப்– பி– ர ச்– சி னை இருக்– க – ல ா– மென விசா–ர–ணை–யில் இறங்–கி–னேன். கார–ணம் தெரிந்–தது. அகி–லா–வின் வகுப்–பா–சிரி – யை அவள் செய்–யும் சிறு தவ–றுக்–கெல்– லாம் கடு–மை–யான தண்–டனை தந்–தி–ருக்–கி–றார். அது அவ–ளைப் பெரிய அள–வில் பாதித்–து–விட்– டது. பெற்– ற �ோ– ரி – ட ம் அதைத் தெரி–வித்து, வகுப்பை மாற்–றச் 24.2.2017 குங்குமம்

61


வாச–கர்

று–நீர– க – க் கல் உள்–ளவ – ர்–கள் கால்–சிய – ம் சி மாத்–தி–ரை–க–ளைச் சாப்–பி–டக்–கூ–டாது என்–கி–றீர்–கள். அப்–ப–டி–யா–னால், அவர்–க– ளுக்–குக் கால்–சி–யம் தேவை–யில்–லையா? - ஆதி–கே–ச–வன், சென்னை - 6. கால்– சி – ய ம் மாத்– தி – ர ை– க ள் எல்– ல �ோ– ருக்–கும் தேவை–யில்லை. அப்–ப–டிக் கால்– சி–யம் தேவைப்–ப–டு–கி–ற–வர்–கள் பால், தயிர், இறைச்சி, முட்டை, காய்–க–றி–கள் ப�ோன்ற உண–வு–கள் மூலம் பெற்–றுக்–க�ொள்ள முடி– யும். கால்–சி–யம் மாத்–தி–ரை–கள் ரத்–தக் கால்–

ச�ொ ன் – ன – து ம் , அ கி – ல ா – வி ன் பிரச்னை முடி–வுக்கு வந்–தது. இது–ப�ோல் பள்–ளியி – ல் ஏற்–படு – – கிற பாடச் சுமை, எழு–தும் சுமை, பரீட்சை பயம், ஆசி–ரிய – ர் மீதான பயம் ப�ோன்ற பல பிரச்–னை–கள் இந்– த ப் பாதிப்– பு க்– கு ப் பாதை ப�ோடு–கின்–றன. இவை தவிர, பெற்–ற�ோர் அடிக்– கடி சண்டை ப�ோட்–டுக்–க�ொள்– வது, அதி–கக் கண்–டிப்பு, பாலி–யல் வன்–முறை, இர–வில் பேய், பிசாசு, வன்–முறை மிகுந்த படங்–கள – ைப் பார்க்– கு ம் பழக்– க ம்..... இந்– த ச் சூழல்– க ள் குழந்– தை – யி ன் மன– தில் பெரிய தாக்– க த்தை ஏற்– ப – டுத்–தும். குழந்–தை–கள் தங்–க–ளுக்– குள்ள பிரச்–சினையை – வெளி–யில் ச�ொல்– ல – ம ாட்– ட ார்– க ள்; அதே– நே–ரம் பயத்–து–டன் கூடிய ‘ஸ்ட்– ரெஸ்’ அதி–க–ரித்–துக் க�ொண்டே ப�ோய், படுக்–கையை நனைக்–கும் பழக்–கத்–தில் வந்து முடி–யும். 62 குங்குமம் 24.2.2017

மூளை வளர்ச்– சி க் குறைவு, டயா–பி–டிஸ் இன்–சி–பி–டஸ்–/–டைப் 1 டயா–பி–டிஸ் பாதிப்பு, உறக்–கத்– தில் மூச்–சுத் திண–றல், குறட்டை, உடற்–ப–ரு–மன், வலிப்பு ப�ோன்ற பிரச்–சி–னை–கள் உள்ள குழந்–தை– கள், அதிக கூச்ச சுபா–வ–முள்ள குழந்–தை–கள், கவ–னக்–கு–றை–வா–க– வும் பர– ப – ரப் – ப ா– க – வு ம் உள்ள குழந்– தை – க ள் (ADHD) அடுத்த லிஸ்–ட்டில் இருக்–கி–றார்–கள். சிறு– நீ ர் வடி– யு ம் பாதை– யி ல் மாறு–தல்–/–அ–டைப்பு ஏற்–பட்–டா– லும், மூளை நரம்பு பாதிக்– க ப்– பட்–டா–லும், சிறு–நீர்ப் பையில்–/– மு–துகி – ல் பிரச்–சினை என்–றா–லும், அடிக்–கடி சிறு–நீர்த் த�ொற்–று–/–சி–று– நீ–ரக – ப் பிரச்–சினை ஏற்–பட்–டா–லும் இது நேர–லாம். ஆனால், இவர்– க–ளுக்–குப் பகல், இரவு இரண்டு வேளை–களி – லு – ம் (Diurnal enuresis) இந்–தப் பாதிப்பு இருக்–கும். கு ழ ந் – தை – க – ளு க் கு இ ந் – த ப்


கேள்வி–கள்

சி–யத்தை நேர–டி–யா–கவே அதி–க–ரித்–து–வி–டும். இது சிறு–நீ–ர–கக் கல் ஏற்–ப–டு–கிற வாய்ப்பை அதி–கப்–ப–டுத்–தும். என–வே–தான் இந்த எச்–ச–ரிக்கை. டுக்–கையை நனைக்–கும் பழக்–க–முள்ள குழந்–தைக்கு ‘அலா–ரம்’ எப்–படி உத–வு–கி–றது? - ராம சர–வ–ணன், திருப்–பதி. இந்–தக் கரு–வி–யில் ஓர் அலா–ரம் யூனிட், ஒரு சென்–சார், ஓர் இணைப்பு வயர் ஆகி–யவை இருக்–கும். சட்–டைக் கழுத்–துக் கால–ரில் அலா–ரம் யூனிட் ப�ொருத்– தப்–ப–டும். இடுப்பு உள்–ளா–டை–யில் சென்–சார் ப�ொருத்–தப்–ப–டும். இரவு உறக்–கத்– தில் உள்–ளா–டை–யில் ஈரம் பட்–ட–தும், சென்–சார் அதை உணர்ந்து அலா–ரத்தை ஒலிக்–க–வி–டும். இதைக் கேட்டு குழந்தை எழுந்து பாத்–ரூ–முக்–குச் சென்–று–வி–டும்.

பிரச்–சினை ஆரம்–பித்–த–தும், ரத்த டெஸ்ட், யூரின் டெஸ்ட் என்று பல லேபு–க–ளில் ஏறி இறங்–கு–வ– தற்கு முன்–னால், அந்–தக் குழந்– தை–க–ளி–டம் அன்–பு–காட்–டுங்–கள்; அதி–கம் பேசுங்–கள். அப்–ப�ோது கார–ணம் தெரிந்–துவி – டு – ம். அடிப்–ப– டைக் கார–ணத்–தைக் களைந்–தால் மட்–டுமே ந�ோய் குண–மா–கும். பாதிப்–புக்–குக் கார–ணம் மனம் சார்ந்–தது என்–றால், அவர்–க–ளுக்– குக் கவுன்– ச – லி ங்– த ான் அதி– க ம் தேவைப்–ப–டும். கவுன்–ச–லிங் என்– பது குழந்– தை க்கு மட்– டு – ம ல்ல; பெற்–ற�ோ–ருக்–கும் சேர்த்–துத்–தான் என்–பதை மறந்–து–வி–டக்–கூ–டாது. உடல் பாதிப்–புக – ள – ைக் கண்–டறி – ய ரத்த டெஸ்ட்–டுக – ள், சிறு–நீர் டெஸ்– ட்டு–கள், வயிற்று ஸ்கேன், முதுகு எக்ஸ்-ரே எடுக்க வேண்–டும். சிகிச்– சை க்– கு ப் ப�ோவ– த ற்கு முன்– ன ால், குழந்தை பரு– கு ம் திரவ உண– வி ன் அளவை சரி

செய்– யு ங்– க ள். உடல் எடைக்கு ஏற்ப திரவ உணவு அமைய வேண்–டும். குறிப்–பாக, இர–வில் தரப்–ப–டும் திரவ உணவு மிக முக்– கி– ய ம். படுக்– க ப்– ப�ோ – கு ம்– ப�ோ து காபி/–டீ–/–சத்து பானம் அருந்–தும் பழக்– க த்– தை க் கைவிட வேண்– டும். 35 கில�ோ எடை–யுள்ள ஒரு குழந்– தை க்கு இரவு 7 மணிக்கு மேல் 60 மி.லி. தண்– ணீ ர்– த ான் க�ொடுக்–க–வேண்–டும். மனம் சார்ந்த பாதிப்– பை க் குணப்–படு – த்த நல்ல மருந்–துக – ளு – ம் உள்–ளன. அவற்றை மருத்–துவ – ரி – ன் பரிந்– து – ர ைப்– ப டி க�ொடுத்– த ால் பாதிப்பு சரி–யா–கி–வி–டும். உடல் பாதிப்–புத – ான் கார–ணம் என்றால், அந்– த க் குழந்– தை க்கு சர்– ஜ ரி– கூட தேவைப்–ப–டும். இந்–தப் பிரச்–சினை பெரி–யவ – ர்– க–ளுக்–கும் வருமா? வரும். எப்–படி? அது அடுத்த வாரம்.

(இன்–னும் பேசு–வ�ோம்...) 24.2.2017 குங்குமம்

63


ஆ‘ப்–சிரிங்க்கா– க – ’ப�ோன த ்தை

ஆர்ப்–பாட்–ட–மாக ஆந்– தி – ர ா – வி ற் கு அ னு ப் பி வைத்– தா ல் எப்– ப – டி – யி – ரு க்– கும்..? அது–தான் ‘சி3’. ஆந்–திர ப�ோலீ–ஸால் எது–வும் செய்ய முடி–யாத ரெட்–டியை கண்ணி வைத்து பிடிக்க துரை–சிங்–கம் அனுப்– பப்–ப–டு–கி–றார். அங்கே ப�ோய் இறங்– கும் சூர்யா, தீப்–ப�ொறி உர–ச–லில் வெடித்–துக் கிளம்பி ரெட்–டியை கட்– டுப்–ப–டுத்–தும் கெட்டி ஆபீ–ஸர் ஆகி– றார். அடி–தடி, துடிக்–கும் துப்–பாக்–கி– ய�ோடு சுற்–றுச்–சூ–ழ–லை–யும் சேர்த்து பாது–காத்து மீண்–டும் அமை–தியைக்

64 குங்குமம் 24.2.2017

க�ொண்–டு–வ–ரு–கி–றார். கார–சார மசா–லாவை சரி–விகி – தத் – தி – ல் கலக்–கும் காக்கி கதையை மண– ம–ணக்க பரி–மாற டைரக்–டர் ஹரியை விட்–டால் வேறு ஆளே இல்லை. அடி–தடி ரண–க–ளங்–கள், பறக்–கும் டாடா சும�ோக்–கள், ஆக்‌ – ஷன் சர–வெடி – க – ள், சவால், சவ–டால், காதல், குடும்ப சென்–டிமெ – ன்ட் என ஹரி–யின் அத்–தனை அமர்க்–கள – ங்–க– ளும் இதில் உண்டு. புகைபி–டித்–த– லின் எச்–ச–ரிக்–கைக்குப் பிறகு காது க�ொள்– ள ாத சத்– த – மு ம், நிற்– கவே நேரம் இல்–லாத வேக–மும் உண்டு. மாற்– று க் குறை– யா – ம ல் துரை– சிங்–க–மாக இப்–ப–வும் செம ஸ்கெட்ச் அடித்– தி – ரு க்– கி – ற ார் சூர்யா. அந்த க�ோப– மு ம், வேக– மு ம் வீர–மும், அடிக்– கிற அடி–யும், எ தி – ரி – க – ளைத் துவைத்– தெ – டு க் – கிற அழ–கும் க ச் – சி – த ம் . து ரை – சிங்–கம் அவ–தார– த்– திற்கு இஞ்ச் பை இஞ்ச் உழைத்–தி– ருக்–கி–றார். அவ–ரின் உடல்– ம�ொ – ழி – யி ன் அதி– ர டி ‘சிங்– க ம் 3’ வரைக் – கு ம் வ ந் – தி – ரு ப் – ப – து – தா ன்


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு அதி–சய ஆச்–சர்–யம்! இந்–தத் தடவை ஹன்–சிகா – வி – ற்கு பதில் ஸ்ரு–தி–ஹா–சன்! சூர்–யாவை விரட்டி விரட்டி காத– லி க்– கி – ற ார். தமிழ் உச்–ச–ரிக்–கும்–ப�ோது க�ொஞ்– சம் சுத்– த – பத் – த – ம ாக இருந்– தாலே ப�ோதும், மற்– ற – ப டி கவர்ச்– சி – யி ன் பக்–கங்–களை சும்மா அள்ளி நிரப்– பு– கி – ற ார். மறு– ப – டி – யு ம் அனுஷ்கா. அந்த பாந்த முக–மும், அழ–கு–மாய் வெயிட் ப�ோட்–டா–லும் கவர்–கி–றார். ஆனா–லும் இந்–தத் தட–வை–யா–வது அனுஷ்–கா–வுக்கு சூர்–யா–வ�ோடு கல்– யா–ண–மும், ஹனி–மூ–னும் முடிந்–தது சந்–த�ோ–ஷமே. சரத் சக்–சேன – ாவை சூர்யா களை– யெ–டுக்–கும் ஆபரே–ஷன் பர–ப–ரப்–புக் காட்–சி–கள் சுறு–சுறு, விறு–விறு. ஒட்டு ம�ொத்– த க�ோபத்– தை – யு ம் ஒன்று திரட்டி திருப்–பித் தாக்–கு–மி–டத்–தில் இரண்டு பேருமே மிரள வைக்–கி– றார்–கள். பயங்– க ர உய– ர த்– தி ல் அனுப் தாக்–கூர் சிங் சூர்–யா–வுக்கு டார்ச்–சர் க�ொடுப்–ப–தில் முன்–ன–ணி–யில் நிற்– கி–றார். அந்த இரும்பு உடம்–ப�ோடு சூர்–யா–வு–டன் ம�ோதும் ஆக்‌–ஷ–னில் ப�ொறி பறக்–கிற – து. உடம்பை முறுக்– கித்–திரி – கி – ற அவர் தமிழ் சினி–மா–வுக்கு கிடைத்–திரு – க்–கிற ஸ்மார்ட் வில்–லன். சூரி, ர�ோப�ோ சங்–கர், ஷாம்ஸ் மூவ–ரும் சிரிப்பு மூட்–டு–கி–றார்–கள். வழக்–கம்–ப�ோல வாயைக் க�ொடுத்து வாங்–கிக் கட்–டிக்–க�ொள்–கிற டைப்– தான் சூரிக்கு. ராதிகா இரண்டு

சீனில் வந்– து – வி ட்டு ப�ோகி– ற ார். நாசரும், ராதா– ர – வி – யு ம் இரண்டு நிமிட காட்–சி–க–ளோடு விடை பெறு– கி–றார்–கள். ஹாரிஸ் ஜெய– ர ாஜ் இசையா இது! பாடல்–க–ளில் இளைப்–பா–றிக் க�ொள்–ளலா – ம். பின்–னணி இசை சரி– யான பர–ப–ரப்பு! ப்ரி–ய–னின் கேமரா எல்லா க�ோணங்–களி – லு – ம் பர–பர– ப்–பூட்– டு–கி–றது. வெளி–நாட்டு ல�ொகே–ஷன்– கள் கலர்ஃ–புல் ட்ரீட். வி.டி. விஜ–யன் - ஜெய் எடிட்–டிங் எக்ஸ்–பிர– ஸ் வேகம். சுற்–றுச்–சூ–ழல் பாதிப்பு, அதன் அர–சி–யல், அத–னால் அப்–பா–வி–கள் பலி–க–டா–வா–வதை இன்–னும் இறுக்– கி–யி–ருக்–க–லாம். மூ ன் – ற ா – வ து மு றை – யு ம் முறுக்–கேற்–றுகி – ற – து, ‘சிங்–கம்’.  24.2.2017 குங்குமம்

65


மாட்–சி–மை–மிகு ஜன–நா–யக ச�ோச–லி–சக் குடி–ய–ரசு..! மாமன்–ன–ரின் அறி–வு–ரை–களை உண்டு காலை பசி–யா–றி–ன�ோம். மாண்–பு–மிகு அமைச்–சர்–க–ளின் ப�ோத–னை–களை மதிய உண–வாக்–கிப் புசித்–தா–னந்–தித்–த�ோம் மகா–க–னம் ப�ொருந்–திய கன–வான்–க–ளுக்கு ஒரு பணி–வான விண்–ணப்–பம் கடும் ப�ொய்–க–ளைத் தாங்–கிக் க�ொள்–ளாத இலகு வயி–று–டைய எம் குழந்–தை–கள் வயிற்–றுப் ப�ோக்–கால் பேர–வதி க�ொள்–கி–றார்–கள் இன்–றி–ர–வா–வது ஆளுக்–க�ொரு த�ோசை வழங்கி ஆசீர்–வ–திக்–கக் கூடாதா ?

பெரு–ந–க–ரப் பெரு–வாழ்வு..! ஒவ்–வ�ொரு வீடு–க–ளும் வான–ளா–விய க�ோட்–டை–க–ளால் பிரிக்–கப் பட்–டி–ருக்–கின்–றன அவற்–றி–டையே வெட்–டப்–பட்–டி–ருக்–கும் அக–ழி–க–ளில் பசித்த முத–லை–கள் கூர்–பற்–கள் மினுங்க வாய்–பி–ளந்–தி–ருக்–கின்–றன கண்–கா–ணிப்பு கேம–ராக்–க–ளில் ஒளி–ரும் கண்–டிப்பு மிகு கண்–கள் சிப்–பாய்–க–ளின் மிடுக்–கு–டன் திகி–லேற்–று–கின்–றன உறைக்–குத் தயிர்–வாங்க பக்–கத்–து–வீட்–டுக் கத–வைத் தட்–டிய கிரா–மத்–துப் பாட்–டி–யின் கைக–ளில் திணிக்–கப்–ப–டு–கி–றது, ஆல–கால விஷம் கக்–கும் வெறுப்–புப் பார்–வை–யும் ஒரு தயிர் டப்–பா–வும்.

நிஷா மன்–சூர்


ம் மேல கை வச்சா காலி அ று ந் – து – று ன ் டா உ ன் – ன�ோட தாலி மரம் செத்தா நாற்–காலி நீ செத்தா இடம் காலி செக்–காலி தக்–காளி காலி... - நா.அண்–ணா–மலை – யி – ன் வரி–களை உச்சி மண்–டை–யில் சுர்–ரென எகிற வைக்–கிற வாய்– ஸில் ஹேமச்–சந்–திர– ன் எனர்–ஜி– யாக பாட... தன் செல்–ப�ோனி – ல் ஆடிய�ோ வால்–யூமை அதி–க– ரித்– த – ப டி புன்– ன – க ைக்– கி – ற ார்

மை.பார–தி–ராஜா


கு க் து த் ்த ரத ன் வ ்த ந பய க ா ன ச ர அ ! து ா ய முடி

ஒளிப்–ப–தி–வா–ளர் கம் இயக்–கு– நர் ஜீவா சங்–கர். இசை–ய–மைப்– பா–ள–ராக நான்கு சுவர்–க–ளுக்– குள் அடங்–கி–யி–ருந்த விஜய் ஆண்– ட – னி யை ‘நான்’ படம் வழியே நடி–க–ராக்–கி–ய–வர், இப்– ப�ோது ‘எமன்’ மூலம் அதே விஜய் ஆண்–ட–னிக்கு கமர்–ஷி– யல் கதவை திறந்–துவி – ட்–டிரு – க்– கி–றார்.


‘‘‘ந ா ன் ’ க � ொடுத ்த ரெஸ்– ப ான்ஸ்ல ‘நாம மறு– ப – டி – யு ம் ஒரு படம் பண்–ண–லாம் சங்–கர்–’னு விஜய் ஆண்–டனி ச�ொன்– னார். இடைல அவர் சில படங்– க ள்ல நடிச்– ச ார். ‘அமர காவி–யம்’ படத்தை அ து க் – கு ள ்ள ந ா னு ம் இயக்கிமுடிச்–சேன்.இத�ோ ரெண்டு பேரும் திரும்ப கைக�ோர்த்–தி–ருக்–க�ோம். இ ந் – த ப் ப ட த ்தை ‘லைகா’–வும் இணைந்து தயா– ரி க்– க – ற ாங்க. அத– னால ராஜும–கா–லிங்–கம் சார்–கிட்–டேயு – ம் கதையை ச�ொன்– னே ன். ர�ொம்ப இம்ப்– ர ஸ் ஆகிட்– ட ார். 70 குங்குமம் 24.2.2017

 

ஸ்கி–ரிப்ட்–டில் அதி–கம் கவ– னம் செலுத்–தி–யி–ருக்–கி–றார் இயக்–கு–நர். கிட்–டத்–தட்ட 14 மாதங்– கள் இதற்–காக உழைத்–தி–ருக்–கி–றா– ராம். 75 நாட்–கள் திட்–ட–மிட்டு 72 நாளில் படப்–பிடி – ப்பை முடித்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். பாண்– டி ச்– சே– ரி – யி ல் ஜெயில் செட் அமைத்து, சென்–னை–யில் நடப்–பது ப�ோல எடுத்–துள்–ளார்–கள். விஜய்–ஆண்–டனி - மியா ஜார்–ஜின் டூயட்டை ஜார்–ஜிய – ா–வில் ஷூட் செய்– தி–ருக்–கி–றார்–கள். பின்–னணி இசைக்–காக மட்–டும் 12 நாட்–க–ளுக்கு மேல் கவ–னம் செலுத்– தி–யி–ருக்–கி–றார் விஜய் ஆண்–டனி.


இந்–தப் படத்–த�ோட டைட்–டிலை அவ–ருக்கு எஸ்–எம்–எஸ் அனுப்– பி–னேன். அப்ப அவர் சிவன் க�ோயில்ல இருந்–திரு – க்–கார். அத– னால சென்–டி–மென்ட்–டா–வும் அவ–ருக்கு தலைப்பு பிடிச்–சுப் ப�ோச்சு. ஏன்னா, சிவ–ன�ோட ஓர் அவ–தா–ரம்–தானே எம–தர்ம ராஜா! கட–வுளே குறுக்க வந்–தா–லும் தன் கட–மையைத் தவ–றா–த–வர் எமன். குற்– ற ம் செய்– த – வ ங்க யாரா இருந்– த ா– லு ம் தண்– டி ப்– பார். அப்– ப – டி – ய�ொ ரு பெரு– மைக்–கு–ரி–ய–வர் எமன். க�ோடம்– பாக்–கத்–து–ல–தான் ‘ஏன் இப்–படி டைட்– டி ல் வச்– சி – ரு க்– கீ ங்– க – ’ னு கேட்–கற – ாங்க. ட�ோலி–வுட்ல அப்– ப–டி–யில்ல. அங்கே ‘யம–லீ–லா’, ‘எம த�ொங்–கா–’னு எமன் பெயர் வச்ச படங்–கள் எல்–லாம் சூப்–பர் டூப்–பர் ஹிட் ஆகி–யிரு – க்கு...’’ என புன்–ன–கைக்–கி–றார் ஜீவா சங்–கர். ‘‘முதல்– மு – றை யா விஜய் ஆண்– ட னி அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – யாக நடிச்–சிரு – க்–கார். டீஸர்ல ஒரு டய–லாக் வரும். ‘ரத்–தத்– துக்கு பயந்– த – வ ன் அர– ச ன் ஆகமுடி– ய ாது. இங்கே ரத்– தக் கறை படி–யாத அர–சன் ய ா ர் இ ரு க் – க ா ’ னு கே ட் – ப ா ர் . படத்– த�ோ ட கான்–செப்ட் அதான்.

மக்– கள் பார்– வைல அர– சி – யலை பேசுற படங்–கள் நிறைய வந்–திரு – க்கு. இந்–தப் படம் ஓர் அர– சி–யல்–வா–தி–யின் பார்–வைல நக– ரும். நீங்க ய�ோசிக்–கற மாதிரி எந்த சீனும் இருக்–காது. அடுத்–தடு – த்து அதி–ரடி திருப்–பங்–கள் க�ொடுத்– தி–ருக்–கேன். ‘ரஜினி, சிரஞ்–சீவி மாதிரி பிர–மாண்ட படங்–கள் தயா– ரி ச்– ச ாலே ப�ோதும்– ’ னு ‘லைகா’ நினைச்–சிரு – ந்த டைம்–ல– தான் இந்–தக் கதைய ச�ொல்–லப் ப�ோனேன். அரை மணி நேரம் கேட்– டு ட்டு ‘பிடிக்– க – லை ’னு அ னு ப் – பி – ட – ல ா ம் னு ர ா ஜ ு – ம–கா–லிங்–கம் சார் நினைச்–சி–ருந்– தார். ஆனா, கதையை ச�ொல்ல ஆரம்–பிச்–சது – ம், நான் ஸ்டாப்பா ஆச்–சரி – ய – ப்–பட்டு, ‘உடனே பண்– ற�ோம்–’னு வாக்கு க�ொடுத்–தார். விஜய் ஆண்–டனி தவிர, தியா–க– ர ா ஜ ன் ச ா ர் , ச ங் – கி லி முரு–கன் சார், சுவாமி– நா–தன், சார்லினு கதை க் கு ப�ொருத்–த–மான நட்–சத்–தி–ரங்–கள் இ ரு க் – க ா ங்க . . . ’ ’ என்– கி – ற ார் ஜீவா சங்–கர். வி ஜ ய் ஆ ண் – டனி புது லுக்ல அ ச த் து – றாரே..? ஆ ம ா .


முறுக்கு மீசை, வித்–திய – ா–சம – ான தாடினு அசத்– த – ல ான லுக்ல மாத்– தி – யி – ரு க்– க �ோம். ‘நான்’ல மியூ–சிக் டைரக்–ட–ராக இருந்து நடிக்க வந்–த–தால, ர�ொம்–பவே கூச்– ச ப்– ப – டு – வ ார். இப்ப பிச்சு உத–றுறார். சென்னை கடல்ல ந ட க் – க ற ஒ ரு சீ ன் . அ தை பாண்–டிச்–சேரி கடல்ல ஷூட் பண்ண ப�ோன�ோம். காலைல ஏழு மணிக்கே கட–லுக்–குள்ள ப�ோயிட்–ட�ோம். உச்சி வெயில் தாண்–டியு – ம் ஷூட் ப�ோச்சு. ஒரு கட்–டத்–துல கடல் ஒத்–துக்–காம வாமிட்–டிங் பண்ணி, டயர்ட் ஆனார். ஆனா– லு ம், அதை க�ொஞ்–சமு – ம் வெளிக்–காட்–டாம சீனை முடிச்சுக் க�ொடுத்–தார். ‘கட–வுள் எழு–தும் கவி–தை’ பாட– லுக்–காக ஜார்–ஜியா ப�ோன�ோம். ‘ஹீர�ோ–யின் மியாவே ஆடட்– டும்... நான் அப்–படி – யே சைடுல நடந்து வர்– றே ன் சங்– க ர்– ’ னு ச�ொன்–னார். ‘கண்–டிப்பா நீங்க டான்ஸ் பண்றீங்க. கமர்ஷி–யல் ஹீர�ோனா பிர–மா–தமா டான்ஸ் ஆடித்–தான் ஆக–ணும்–’னு ச�ொன்– னேன். செரீஃப் மாஸ்–டர்–கிட்ட உடனே ரிகர்–சல் எ டு த் து பி ச் சு உத–றியிருக்–கார். மியா ஜார்ஜ் உங்க அறி–முக – ம் ஆச்சே? ‘அம–ரக – ா–வி– 72 குங்குமம் 24.2.2017

யம்–’ல அவங்க அழ–கான முகம் பேசப்– ப ட்– டு ச்சு. அதன்– பி – ற கு அவங்– க – ளு க்கு அமைஞ்ச சரி– யான கதை இது–தான்னு கண்– டிப்பா ச�ொல்ல முடி–யும். இதுல நடி–கை–யா–கவே வர்–றாங்க. ‘மக்– கா–யலா...’ பாடல் மாதிரி இது– லே– யு ம் ஒரு பாடல் இருக்கு. ‘டமால�ோ டுமீ–ல�ோ’னு. மும்–பை– யில எடுத்–தி–ருக்–க�ோம். அதுல மியா ஃபாஸ்ட் டான்ஸ்ல அசத்– தி– யி – ரு க்– க ாங்க. பேஸிக்– க ாவே நான் ஒரு ஒளிப்–பதி – வ – ா–ளர். ஜீவா சார�ோட அசிஸ்–டென்ட். அத– னால ரெண்டு வேலை– களை ஒரே நேரத்–துல ப ண் –


றதை அவர்–கிட்ட கத்–துக்–கிட்– உடனே நடிக்க சம்–ம–திச்–சார். டே ன் . ப ட த் – து க் கு ந ா னே ரெண்–டா–வது நாள் ஷூட்–டிங் ஒளிப்– ப – தி – வு ம் பண்– ணி – யி – ரு க்– அப்போ, ‘சங்–கர் இந்–தப் படம் கேன். பத்தி எனக்கு பாஸிட்–டிவ் வைப்– என்ன ச�ொல்றார் தியா– க – ரே–ஷன் த�ோணு–து’– னு கூப்–பிட்டு ரா–ஜன்? பாராட்–டின – ார். அறி–முக நடி–கர் ர�ொம்ப மு க் – கி – ய – ம ா ன மாதிரி ர�ொம்–பவே ஆர்–வமா ர�ோல் ப ண் – ணி – யி – ரு க் – க ா ர் . உ ழை ச் – சி – ரு க் – க ா ர் . ட ப் – பி ங் இந்–தப் படத்–துக்–காக அவரை அன்– னி க்கு அவ– ரு க்கு ஜல– நடிக்க வைக்– க – ல ாம்னு த�ோ – ஷ ம் . நேர ்ல நினைச்–சப்போ, ‘அவர் வ ந் து ‘ க � ோ ல ்டா பிஸி–னஸ்ல இப்போ கவ– இ ரு க் கு ச ங் – க ர் . . . னம் செலுத்–து–றார். மறு இ தை நேர ்ல உ ங் – க – –ப–டி–யும் நடிக்க வர–மாட்– கி ட்ட ச�ொல் லி – டார்–’னு ச�ொன்–னாங்க. ட ணு ம் னு கி ள ம் பி ‘நான்’ படத்–த�ோட இந்தி வ ந் – து ட்டே ன் ’ னு ரைட்ஸ் அவர்– கி ட்ட ச�ொ ன் – ன ா ர் . அ ந் – இருந்– த – த ால, அவரை தளவுக்கு டெடி–கேடட் இயக்–கு–நர் ஈஸியா பிடிச்–சிட்–டேன். பர்–சன்.  கதையை கேட்– ட – து ம் ஜீவா சங்–கர் 24.2.2017 குங்குமம்

73


ஷாலினி நியூட்–டன்

ஆ. வின்–சென்ட் பால்

சென்னையை மிரள வைக்கும்

பெண் பைக் ரேஸர்ஸ்!

வீ

ட்டை விட்டு வெளி–யில் வந்து ஸ்கூட்டி ஓட்–டிய பெண்–கள – ையே ஆச்–சர்–யமாகப் பார்த்த நமக்கு ‘150 கி.மீக்கு மேல ஸ்பீட்... வர்–லாம் வர்–லாம் வா...’ என உறு–மி–ய–படி ‘ரேஸிங்–தான் எங்க சாய்ஸ்’ என தில் காட்–டும் இந்த இரும்புக் குதி–ரை–க–ளைப் பார்த்–தால் நிச்–ச–யம் கண்–கள் விரி–யத்–தான் செய்–யும். ‘Biker Babez’ - பெண்–கள் பைக் ரேஸ் குழு. குழு–வின் ப�ொறுப்–பா–ளர் சவுந்–தரி (எ) சிண்டி. அவ–ரை–யும் அவ–ரது குழு–வை–யும் படா சைஸ் பைக்ஸ் சூழ சந்–தித்–த�ோம்.


‘‘சென்–னை–தான் ச�ொந்த ஊர். ஆறா– வது படிக்–கி–றப்ப பைக் ஓட்ட ஆரம்–பிச்– சேன். இன்–ஜி–னி–ய–ரிங் படிச்–சேன். படிக்– கி–றப்–பவே பார்ட் டைம் வேலை. சின்ன வய–சுல இருந்தே பைக் மேல தீரா காதல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பைக்கை வாங்கி ஆசை தீர ஓட்–டுவே – ன். ரேஸ் மேல ஆர்–வம் வந்–தது அப்–பத – ான்...’’ உற்–சா–கம – ாக பேசத் த�ொடங்– கு–கி–றார் சவுந்–தரி @ சிண்டி. ‘‘ரேஸ்ல வண்டி ஓட்–டணு – ம்னா ரேஸிங் ஸ்கூல்ல சேர்ந்து சர்–டிபி – கேட் – வாங்–கணு – ம். ஸ�ோ, காலேஜ் படிக்–கிற – ப்ப ரேஸிங் ஸ்கூல்ல சேர்ந்–தேன். நடு–வுல கல்–யா–ணம், குழந்தை. சந்–த�ோ–ஷ–மான விஷ–யம் என்–னன்னா... கண–வ–ரும் பைக் ரேஸர்! ஒரு பைக் கூட வாங்க முடி–யாம இருந்–தவ இப்ப யமஹா R15, அப்–பாச்சி, பல்–ஸர்னு ம�ொத்–தம் ஆறு பைக் வைச்–சி –ரு க்– கேன். இது– ப�ோ க இன்– ன�ொரு பைக் வாங்–கற ஐடியா இருக்கு. வாழ்க்கை இப்–படி சந்–த�ோஷ – மா ப�ோகும்– ப�ோது அடுத்த கட்–டத்–துக்கு நானும் என் கண– வ – ரு ம் நகர்ந்– த�ோ ம். யெஸ். ரேஸிங் ஸ்கூல் ஆரம்– பி ச்– ச �ோம். அவர் ஜென்ட்– ஸுக்கு, நான் லேடீ– ஸ ுக்கு. லைசன்ஸ் கூட வாங்–கி–யாச்சு! இந்த சூழல்–ல–தான் ஸ்வேதா பழக்–க–மா– னாங்க. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ‘Biker Babez’ ஃபேஸ்– புக் பேஜ் ஆரம்– பி ச்– ச�ோம். பத்து பேர் வரை ஒண்ணு சேர்ந்– தி–ருக்–க�ோம். எங்–க–கிட்ட இருந்–த–வங்–கள்ல சிலர் இன்– னி க்கி பெரி– ய பெரிய பைக் நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தற ரேஸ் டீம்ல உறுப்– பி – ன ரா மாறி– யி – ரு க்– க ாங்க. பெரு–மையா இருக்கு. நேரம் கிடைக்– கி – ற ப்ப நான்

சுஜி

பூனே, கேர– ள ானு த னி ய ா ரை டி ங் கி ள ம் – பி – டு – வே ன் . ட்ராக் ரேஸ், ஸ்பீட் ரேஸ் ப�ோட்–டிக – ள்ல க லந் – து க் – கி ட் டு மெடல்– க ள், ட்ரா– ஃபினு வாங்– கி ட்டு வரு– வே ன். வீட்ல அ வ் – வ – ள வு சப் – ப�ோர்ட். ஒரே வார்த்–தைல ச�ொல்– ல – ணு ம்னா, பை க் – த ா ன் எ ன் தன்–னம்–பிக்கை. என் துக்–கம், சந்–த�ோஷ – ம், க�ோபம் எல்– ல ாத்– தை – யு ம் ஷே ர் ப ண் – ணி க் – கி ற ஃப்ரெண்ட்!


சிண்டி

ஜீவிதா

ஹரிதா 

ச�ோஃபி

உஷா

ஸ்வேதா


ஸ்கூட்டி ஓட்–டத் தெரிஞ்சா ப�ோதும். நாங்–களே கியர் பைக் வெச்சு பாது–காப்பா ச�ொல்–லிக் க�ொடுப்–ப�ோம். தேவை ஆர்–வம்– தான்...’’ வார்த்–தைக – ளி – ல் கியர் மாற்றி விர்ர்ர்– ரென ச�ொல்லி முடிக்–கிற – ார் சிண்டி. ‘‘இதை அப்–ப–டியே ஆம�ோ– திக்–கறே – ன். என்ன... எனக்கு பைக் நிழல் மாதிரி...’’ கண்–களை சிமிட்– டிய ஸ்வேதா, தன் பங்–குக்கு பேச்– சில் ஸ்பீடை அதி–கரி – த்–தார். ‘‘எனக்–கும் சென்–னை–தான். படிச்–சது கம்ப்–யூட்–டர் சைன்ஸ். ஏழா– வ து படிக்– கி – ற ப்ப பைக் காதல் பூத்–தது. தனி–யார் கம்–பெ– னில பிஸி–னஸ் அட்–வை–ச–ரில இருக்–கேன். வேலைக்கு ப�ோன– தும் செஞ்ச முதல் காரி– ய ம் ச�ொந்–தமா பைக் வாங்–கி–ன–து– தான். அது– வ ரை நான் பைக்

ஹெ

ல்–மெட், ஜாக்–கெட்–லாம் ப�ோட்–டி–ருந்–த–தால ஓட்–ட–றது ஒரு ப�ொண்–ணுனு யாருக்–கும் தெரி–யாது.

ஓட்– ட ற விஷ– ய மே வீட்– டு க்கு தெரி–யாது! ச�ொந்த பைக் வாங்– கி–ன–தும்–தான் செய்–தியே தெரி– யும். அப்–ப–டியே ஷாக் ஆகிட்– டாங்க! ஆரம்–பத்–துல முணு–முணு – த்–த– வங்க, டிவி மீடி–யா–வுல நியூஸ் வர ஆரம்–பிச்–ச–தும் ‘உருப்–ப–டி– யா–தான் ஏத�ோ செய்–ய–றா–’னு தட்– டி க் க�ொடுக்க ஆரம்– பி ச்– சாங்க. தனியா சென்னை டூ புனே ப�ோனேன். ம�ொத்–தம் 1650 கி.மீ. அதை 24 மணி நேரங்–கள்ல கடந்–தேன். ஹெல்–மெட், ஜாக்–கெட்ல – ாம் ப�ோட்– டி – ரு ந்– த – த ால ஓட்– ட – ற து ஒரு ப�ொண்–ணுனு யாருக்–கும் தெரி–யாது. ஆனா–லும் உள்–ளூர ஒரு பயம். வட இந்– தி – ய ா– வு ல எங்–கயு – ம் நிறுத்–தலை. மறக்–கவே முடி– ய ாத எக்ஸ்– பீ – ரி – ய ன்ஸ்...’’ மல–ரும் நினைவு–களி – ல் மூழ்–கும் ஸ்வேதா, ஒரு பைக் மீட்– டி ல்– தான் சிண்டியை சந்–தித்–தி–ருக்– கி–றார். ‘‘நாம மட்– டு ம்– த ான் சென்– னைல பைக் ரேஸ் லவ்–வர்ஸா? இந்–தக் கேள்வி எங்க ரெண்டு பேருக்–கும் இருந்–தது. எங்–களை மாதிரி பல பெண்– க ள் இருப்– பாங்–கனு உள்–ளு–ணர்வு ச�ொன்– னது. அவங்க எல்– ல ா– ரை – யு ம் ஒருங்–கி–ணைக்க நினைச்–ச�ோம். ‘Biker Babez’ உரு–வாச்சு. இப்ப என்–கிட்ட யமஹா FZS இருக்கு.


அடுத்த முறை என்னை நீங்க சந்–திக்–கிற – ப்ப குறைஞ்–சது மூணு பைக்ஸ் வாங்–கி–யி–ருப்–பேன்...’’ நம்–பிக்–கை–யு–டன் ச�ொல்–கி–றார் ஸ்வேதா. இதே நம்–பிக்–கையு – ட – ன்–தான், ‘‘என் கெத்தே பைக்–தான்...’’ என்– கி–றார் ஜீவிதா சர–வ–ணன். ‘‘பி.காம் முடிச்–சி–ருக்–கேன். ஹவுஸ் ஒயிஃப். சென்–னை–தான் ச�ொந்த ஊர். சின்ன வய– சு ல சைக்–கிள் ஓட்–டும்–ப�ோதே வேக– மா–தான் ப�ோவேன். கியர் பைக் பிடிக்–கும். ஆனா, ப�ொண்–ணுங்க ஓட்–டு–வாங்–கனு ர�ொம்ப நாள் வரைக்–கும் தெரி–யாது. விர்ர்–ருனு பறக்–கிற பெண்–களை பார்த்–தப்ப

ஆச்–சர்யா இருந்–தது. நாமும் ஏன் ஓட்–டக் கூடா–துனு அப்–ப–தான் த�ோணிச்சு. சரியா இந்த நேரத்–துல – த – ான், ‘எல்– ல ாத்– து க்– கு ம் என்– ன ையே கூப்–பி–டு–வியா..? தனியா நீயே ப�ோய் வர பழ–கிக்–க’– னு என் ஹஸ்– பண்ட் ச�ொன்–னார். அத�ோட ச�ொந்–தமா எனக்கே எனக்–குனு பைக்–கும் வாங்–கிக் க�ொடுத்–தார். ஓட்ட கத்– து க்கொடுத்– த – து ம் அவர்–தான். எ ன க் கு ஒ ரு கு ழ ந ்தை இருக்கு. ஓவர் ஸ்பீட்ல ப�ோறப்ப இந்த எண்–ணம்–தான் தடுக்–கும். ஆனா– லு ம் பைக்ல ஏறி உட்– கார்ந்–த–தும் ஒரு கெத்து வரும்


பாருங்க... சான்ஸே இல்ல. என்– கிட்ட யமஹா FZ S வெர்–ஷன் 1 இருக்கு...’’ ஆசை–யாக பைக்கை தட– வி – ய – ப டி தன்– ன ைப் பற்றி ஜீவிதா சர– வ – ண ன் ச�ொல்லி முடிக்க, ‘‘ஹே... என்–னு–டைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டும் பைக்– தான்...’’ என பேட்டி ரேஸில் கலந்–து க�ொண்–டார் ச�ோஃபி. ‘‘ப்ளஸ் ஒன் படிக்– கி – ற ப்ப வண்டி ஓட்ட ஆரம்–பிச்–சேன். பத்து வரு–ஷங்–களா ரைடிங்ல இ ரு க் – கே ன் . த னி – ய ா ர் க ம் – பெனில வேலை. அம்–மா–தான் ஃபுல் சப்–ப�ோர்ட். பைக் வாங்கிக் க�ொ டு த் – த து கூ ட அ வ ங் – க – தான். ஒரு பெரிய விபத்– து ல சிக்–கி–னேன். காலையே எடுக்–க– ணும்– கி ற நிலை. அப்ப கூட அம்மா பயப்– ப – டல ை. நான் சரி–யாகி வர்–ற–துக்– குள்ள பைக்கை ரிப்– பேர் பண்ணி தயாரா

வைச்–சுட்–டாங்க..!’’ நெகிழ்–கிற – ார் ச�ோஃபி. ‘‘ம்ஹூம். எனக்கு பைக் ப்ரெண்ட் எல்– ல ாம் இல்ல... லவ்–வர்!’’ கம்–பீ–ர–மாக அறி–விக்– கி–றார் சுஜி. ‘‘படிச்–சது பிஎஸ்சி விஷுவல் கம்– யூ – னி – கே – ஷ ன். க�ோவை– த ான் ச�ொந்த ஊர். சென்– ன ைல செட்– டி – ல ா– கி ட்– ட�ோம். எனக்கு ஒரு தம்பி. மீடி– யா– வு ல வேலை செய்– து ட்டு இருந்–தேன். இப்ப ஒரு சின்ன பிரேக். எட்–டா–வது படிக்–கிற – ப்ப பைக் ஓட்ட ஆரம்– பி ச்– ச ேன். அப்பா ப�ோலீஸ். என்னை என்க– ரேஜ் செஞ்சு பைக் வாங்கிக் க�ொ டு த் – த து அ ப் – ப ா – த ா ன் . தேசிய அள–வுல சாம்–பிய – ன்–ஷிப் அடிக்–க–ணும். அது–தான் கனவு. அவென்–ஜர் பைக் வெச்–சு–ருக்– கேன்...’’ என சுஜி ச�ொல்லி முடிக்க, ‘‘என் பேச்சை என் பைக் கேட்–கும்...’’


என தனி ரூட்–டில் பய–ணிக்–கி– றார் ஹரீதா கிருஷ்–ணன். ‘‘எம்.ஜி.ஆர் யுனி–வர்–சிட்–டில சிவில் படிக்– க – றே ன். ஸ்கூட்டி வைச்– சு – கி ட்டு சின்ன வய– சு ல நிறைய சேட்டை பண்–ணுவே – ன். அடிக்–காதலூட்டிஇல்ல.திடீர்னு த�ோணிச்சு, கியர் வண்– டி க்கு மாறினா என்–னனு. பசங்க கலர் கலரா வண்டி வைச்–சிரு – க்–கற – தை பார்க்– கி – ற ப்ப ப�ொறா– மை யா இருக்–கும். அவங்க பின்–னாடி உட்–கார்ந்–துத – ான் ப�ோக–ணுமா... நாம எப்ப ஓட்–டற – து? கேள்வி உதிச்–ச–துமே ஓட்ட கத்– து – க் கிட்– டே ன். அப்– ப ாக்– கு – தான் ர�ொம்ப பயம், விழுந்து கை காலை உடைச்–சுப்–பன�ோ – ன்னு. அத– ன ா– லயே ர�ொம்ப பாது– காப்பா ஓட்–டு–வேன். ஏன்னா, மை செல்–லம் பைக்–தான்! ‘படிக்– கா–த–வன்’ ரஜினி மாதிரி பைக் கூட பேசிட்டு இருப்–பேன். நான்


என்ன ச�ொன்–னா–லும் வண்டி கேட்–கும்னு முழு–மையா நம்–ப– றேன்...’’ கட்டை விரலை உயர்த்– து–கி–றார் ஹரீதா கிருஷ்–ணன். ‘‘எனக்– கு ம் முதல் க்ரஷ், பைக்–தான்பா...’’ என்று சிணுங்– கும் உஷா யின் ச�ொந்த ஊர் ஹைத–ரா–பாத். ‘‘பி.டெக் படிச்– சி–ருக்–கேன். தனி–யார் நிறு–வ–னத்– துல வேல. பைக் ஓட்ட கத்–துக் க�ொடுத்–தது அப்–பா–தான். இப்– படி ச�ொல்–றதை விட என் முதல் காத– ல னை அறி– மு – க ப்– ப – டு த்– தி – னது அப்–பா–தான்னு ச�ொல்–ல– லாம்! அப்ப எல்– ல ாம் ர�ொம்ப மெதுவா ஓட்–டுவே – ன். வேலைக்– காக சென்னை வந்–த–தும் ஒரு கேப் விழுந்–துடு – ச்சு. கியர் வண்டி ஓட்–ட–ற–தையே மறந்–துட்–டேன். ஆனா, ரைடர் மாதிரி க்ள–வுஸ்,

ஜாக்–கெட்ல – ாம் ப�ோட்டு ப்ரொ– ஃபைல் பிக்–சர் வைச்–சிரு – ந்–தேன். ‘நீ ரைட–ரா–’னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்க ஆரம்– பி ச்– ச ாங்க. ஏன் ரைட ர் ஆ க க் கூ ட ா – து னு ஸ்பார்க் விழுந்–தது. ஃப்ரெண்– ட�ோட ஃப்ரெண்ட் வழியா சிண்டி அறி– மு – க – ம ானாங்க. தன்–ன�ோட ச�ொந்த பைக்–குல அவங்–கத – ான் எல்லா நுணுக்–கங்– க–ளை–யும் ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்– த ா ங்க . இ ப் – ப – வு ம் அ வ ங்க பைக்– கை – த ான் ஓட்– டி க்– கி ட்டு இருக்– கே ன்...’’ என்று ச�ொல்– லும் உஷாக்கு, ட்ராக்– கி ல் ஓட்ட வேண்–டும் என்ற ஆசை இருக்–கி–றது. ம�ொ த் – த த் – தி ல் ஒன்று புரிந்–தது. Girl’s are not Weaker Sex. கலக்–குங்க! 


ர�ோனி

மல் கட்–டிங், மெஸ்ஸி கட்–டிங் வகை–ய–றாக்–களைப் பார்த்து மெர்–ச–லான நம்– ஆட்–கள், இப்–ப�ோ–துத – ான் மினி–மம் அள–விலே – னு – ம் செட்–டா–கியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். ஆனால், அவர்–க–ளுக்கு பீதி ஏற்–ப–டும்–படி, பாலஸ்–தீ–னத்–தில் ஒரு–வர் ‘முடி–வெட்ட எனக்கு சிஸர் எல்–லாம் பத்–தாது...’ என ஃபய–ரையே கையி–லெ–டுத்–து–விட்–டார். பாலஸ்–தீன பார்–பர– ான ராம–தான் எட்–வா–னின் கடை–யில் ட்ரை–யர் பயன்–படு – த்–த– லாம். ஆனால், கரண்ட் இல்–லையே! எனவே நெருப்பை ப�ொடி–ப�ோட்டு உரு–வாக்கி கஸ்–ட–ம–ரின் வணங்–கா–மு–டியை பட்–ட–ராய் வளைத்து சுத்தி சுத்தி வெட்–டு–கி–றார். எட்–வா–னின் ஃபயர் கட்–டிங்–கைப் பார்க்–கவே ரேஷன் கடை–ப�ோல கூட்–டம் கும்–மு–கி–ற–தாம். இவர்–தான் ஃபயர் கட்–டிங்–கிற்கு லைசென்ஸ்–தாரி என கூற– மு–டிய – ாது. ஸ்பெ–யினி – ன் ஹேர்ஸ்–டைலி – ஸ்ட் ஆல்–பெர்டோ ஆல்–மெட�ோ நெருப்–பும் கத்–தி–யு–மாக விளை–யாடி கட்–டிங் செய்–வது முன்பே உல–கப் பிர–சித்–தம். அப்ப நெருப்பு கட்–டிங்குக்கு நீங்க எப்போ ரெஜிஸ்–டர் பண்–றீங்க? 

24.2.2017 குங்குமம்

83


யுக–பா–ரதி ஓவி–யங்கள்:

மன�ோகர்

ள–வ–யது முதலே தெருக்–கூத்–தி– லும் மேடைப் பேச்–சிலு – ம் ஆர்–வம் க�ொண்–டி–ருந்த அண்–ணன் தம்பி ராமையா ‘மைனா’ மூலமே தன் ம�ொத்–தத் திற–னை–யும் உல–குக்–குத் தெரி–விக்க காத்–தி–ருந்–தார். தன்–னைத் தானே செதுக்–கிக் க�ொள்– ளு ம் உளி அவ– ரு க்– கு க் கிடைத்–தது. ஆனா–லும், கடந்–துவ – ந்த காலங்–க–ளில் அவர் கல்–லா–யி–ருக்–க– வில்லை. வெவ்–வேறு வகை–க–ளில் தன்னை செதுக்–கிக் க�ொண்–டி–ருந்– தார். எது–வாக என்–பதி – ல் அவ–ருக்கு குழப்–பம் இருந்–தி–ருக்–க–லாம். தாம– தப்–பட்–டா–லும் இலக்கை அடைந்–தி– ருக்–கி–றார். 84 குங்குமம் 24.2.2017


12 24.2.2017 குங்குமம்

20


‘மைனா’– வி ன் ஆகச்– சி – ற ந்த பெரு– ம ை– க – ளி ல் ஒன்று தம்பி ராமையா. அவர் ஏற்று நடித்த பாத்–திர வடி–வம – ைப்பு விசே–ஷம – ா– னது. கிளைச்–சிறை காவ–லர்–களி – ன் மனக்– க�ொ – தி ப்– பை – யு ம் க�ொந்– த – ளிப்–பை–யும் அதற்கு முன் வெளி– வந்த எந்த படங்–களு – ம் இத்–தனை நேர்த்–தியு – ட – ன் ச�ொல்–லவி – ல்லை. அப்–பாத்–திர – த்–தில் அவ–ரைத் தவிர வேறு–யா–ருமே ப�ொருந்–தி–யி–ருக்–க– மாட்–டார்–கள் என்று இப்–ப�ோது நம்–ப–லாம். உண்–மை–யில், செந்–தா–மரை என்ற கதா–பாத்–தி–ரம் திரை–யில் காட்–டப்–பட – வே இல்லை. ஆனா– லும், அண்–ணன் தம்பி ராமையா உதிர்க்–கும் ச�ொற்–க–ளின் வாயி– லாக, அப்–படி ஒரு–வரை நம்–மால் உரு–வ–கிக்க முடிந்–தது. வாழ்–வின் அனு– ப – வ ங்– க – ளி – லி – ரு ந்து உரம்– பெற்ற ஒரு–வர் வெளிப்–ப–டுத்–தும் அற்– பு – த – ம ான உணர்– வு – க ளை வெகு இயல்–பாக அவர் காட்–டி– யி–ருந்–தார். அண்–ணன் தம்பி ராமையா எ ப் – ப�ோ – து ம் க தை – க – ள�ோ டு இருப்–ப–வர். ச�ொல்–வ–தற்கு அவ–ரி–டம் ஏரா–ள–மான செய்– தி – க – ளி – ரு க்– கு ம். ‘ஒரு–முறை இப்–ப–டித்– தான் தம்பி...’ என்று அ வ ர் ஆ ர ம் – பி த் – தால் அதை வைத்து நாலைந்து திரைப்–பட – ங்– 86 குங்குமம் 24.2.2017

கள் எடுக்–கத்–தக்க சம்–பவ – ங்–களை பெற்–றுக்–க�ொள்–ளல – ாம். அவர் ஓர் இடத்–தில் அமர்ந்–திரு – ந்–தால் அந்த இடமே கதை–கள – ால் நிரம்ப வழி– யும். அவ–ருக்கே உரிய கல–க–லப்–பு– டன் ஒரு விஷ–யத்தை ச�ொல்ல ஆரம்–பித்து, நவ–ர–சங்–க–ளை–யும் க�ொட்–டி–வி–டு–வார். அவர் உரை–யா–ட–லில் மிகு–தி– யும் வாழ்வு குறித்த கேள்–வியி – ரு – க்– கும். க�ொஞ்ச காலம் சிறை–யிலு – ம் இருந்த அனு– ப – வ ம் அவ– ரு க்– குண்டு. அது– கு – றி த்– து ம், அதி– லி – ருந்து அவர் மீண்–டது குறித்–தும் எந்– தத் தயக்– க – மு ம் இல்– ல ா– ம ல் எங்–க–ளு–டன் பகிர்ந்து க�ொண்–டி– ருக்–கி–றார். ச�ொல்–லப்–ப�ோ–னால் அவர் வாழ்வை மிகப் பூர–ணம – ாக உணர்ந்த தரு–ணங்–க–ளாக அவற்– றைக் கரு– து – வ ார். மாட்– சி மை தங்–கிய நீதித்–துறை – யைத் – தாண்டி ஒரு–வர் வெளியே வர, நிறைய உண்– ம ை– யு ம் மன�ோ– தி – ட – மு ம் தேவை–யென்–பதை ச�ொல்–லி–யி– ருக்–கி–றார். நடிப்–பார்–வத்–த�ோடு ஒரு–வர் சென்–னைக்கு வரு–வ–தும் வாய்ப்– புப் பெற்று நட்–சத்–தி–ர–மா–வ–தும் பெரிய விஷ–ய–மில்லை. வெவ்– வேறு வேலை செய்து, வாழ்– வ�ொன்–றும் கன–வ�ொன்–று– மாக இருந்து வெளிச்–சம் பெறு–வ–து–தான் அரிது. ஒரு–கா–லம் வரை அவர் பர–பர – ப்–பான மேடைப்


பேச்–சா–ளர். எவ்–வ–ளவு பேருக்கு தெரி–யும�ோ தெரி–யவி – ல்லை. மறு– ம–லர்ச்சி திரா–விட முன்–னேற்–றக் கழக மேடை–யில் அவர் சிறப்–பு– ரை–யா–ள–ராக தமி–ழ–கத்–தின் பல ஊர்– க – ளு க்– கு ப் பய– ணி த்– தி – ரு க்– கி– ற ார். அடுக்– க – டு க்– க ாக அவர் பேசும் அர– சி – ய ல் விஷ– ய ங்– க ள் வேறு எந்த கழ–கப் பேச்–சா–ளர்–க– ளுக்–கும் குறைந்–த–தில்லை. ‘எல்– லாமே அனு–ப–வந்–தான் தம்பி...’ என்று அவர் வார்த்– தை க்கு வார்த்தை ச�ொல்– லு ம்– ப�ோ து ஒரு மூத்த சக�ோ–த–ர–னுக்கு உரிய அக்–க–றை–யி–ருக்–கும். புகா– ரி ல்– ல ா– ம ல் வாழ்வை எதிர்– க�ொ ள்– ளு ம் ஒரு– வ – ர ால்– தான் அனு–பவ – ங்–களை பெற–முடி– யும். அந்–த–வி–தத்–தில் அண்–ணன் தம்பி ராமையா அதிர்ஷ்–டச – ாலி. ஹ�ோட்– ட ல் மேலா– ள ர், உதவி இயக்–கு–நர், கதை வசனகர்த்தா, பாட– ல ா– சி – ரி – ய ர், இசை– ய – ம ைப்– பா– ள ர், இயக்– கு – ந ர் என பல அவ– த ா– ர ங்– க ளை அவர் எடுத்– தி–ருந்–தா–லும் இறு–தி–யில் நின்று நிலை–பெற்–றி–ருப்–பது நடிப்–பில். மு த – லி – லேயே ந டி ப் – பு த் – து–றையைத் தேர்ந்–தெ–டுத்–தி–ருக்–க– லாமே எனக் கேட்–டால், ‘எனக்– குக் காலம் கடந்–து–தானே எல்– லாமே கிடைத்– த – ன ’ என்– ப ார். ‘மைனா’ திரைப்–பட வேலை மும்– மு–ர–மாக நடந்–து–க�ொண்–டி–ருந்த ப�ொழுதுமாதத்–தில்ஒரு–முறைய�ோ –

இரு–முறைய�ோ – அவரை சந்–தித்து அள–வ–ளா–வும் வாய்ப்–பி–ருந்–தது. நம்– மு – டை ய நாட்– ட ார் கதை– க – ளைப் பற்றி அவ–ரு–டன் பேசத் த�ொடங்–கின – ால் நேரம் ப�ோவதே தெரி–யாது. அவ–ரா–கவே சில சிலே–டை– களை உரு– வ ாக்– கு – வ ார். அடிப்– படை தமி–ழர் மரபு குறித்த தெளி– வ�ோடு எதை–யும் அணு–கக்–கூடி – ய அவ– ர து அர– சி – ய ல் பக– டி – க ள் அபார–மா–னவை. உல–கமே இன்– றைக்கு பகடி செய்து சந்– த�ோ – சப்–ப–டும் பல வச–னங்–கள், எளிய மனி– த ர்– க – ளி – ட – மி – ரு ந்து எப்– ப டி எடுத்–தா–ளப்–பட்–டன என்–பதை ஒளிவு மறைவு இல்–லா–மல் ஒப்– புக்–க�ொள்–வார். ‘ ட ண ா ல் ’ த ங் – க – வே லு , பாலையா, நாகேஷ், சந்–தி–ர–பாபு என அக்–கா–லத்–திய நகைச்–சுவை நடி–கர்–க–ளின் சாராம்–சங்–களை ஒரு ரசி– க – ர ாக அவர் வியந்து பேசு– வ து குறிப்– பி – ட த்– த க்– க து. கலை–வா–ணர் என்.எஸ்.கே.யின் கலை பங்–க–ளிப்–பை–யும் கருத்–துச் செறி–வை–யும் அவர்–ப�ோல உள்– வாங்–கிக் க�ொண்ட இன்–ன�ொரு நடி–க–ரைக் காண முடி–யாது. இன்–றைக்கு வெளி–வ–ரும் பல படங்–க–ளில் கதா–நா–ய–க–னுக்கோ கதா– ந ா– ய – கி க்கோ தந்– தை – ய ாக நடிக்–கிற – ார். இயக்–குந – ர்–கள் விரும்– பித்–த–ரும் எந்த பாத்–தி–ரத்–தை–யும் ஏந்– தி க்– க�ொ ள்– ப – வ – ர ாக இருக்– கி – 24.2.2017 குங்குமம்

87


றார். ஆனால், ‘மைனா’ சம–யத்– தில் அப்– ப – டி – யி ல்லை. அதற்கு முன் வெளி உல–குக்கு அவர் அவ்– வ–ள–வாக அறி–யப்–ப–ட–வில்லை. ‘மல–பார் ப�ோலீஸ்’ என்–னும் திரைப்–ப–டத்–தில் முதல்–மு–த–லாக சிறிய பாத்–திர – மே – ற்று நடித்–தப – �ொ– ழுது இத்–துறை – யி – ல் இத்–தனை உய– ரத்–திற்கு வரு–வ�ோமெ – ன்று நானே எண்–ணவி – ல்லை என்–றிரு – க்–கிற – ார். ‘மைனா’–வில் இடம்–பெற்ற ‘ஜிங்கி ஜிங்கி...’ என்– னு ம் பாடலை பிர– பு – ச ா– ல – ம ன் தவிர்க்– க – ல ாம் என்–ற–ப�ோது படத்–தின் வியா–பா– ரத்–திற்கு உத–வு–மென்று ஓங்–கிச் ச�ொன்–ன–வர்–க–ளில் அண்–ணன் தம்பி ராமை–யா–வும் ஒரு–வர். ‘மைனா’ திரைப்– ப – ட த்– தி ல் பேருந்து கவி– ழு ம் காட்– சி யை யாரும் மறந்–தி–ருக்க மாட்–டார்– கள். அந்–தக் காட்–சி–யில் உயிரை பண–யம் வைத்து அவர் நடித்–துக் க�ொடுத்– ததை பிர– பு – ச ா– ல – ம ன் பெரு–மை–பட கூறா–மல் இருப்–ப– தில்லை. ப�ோதிய பாது– க ாப்பு வச–திக – ளை ஏற்–படு – த்–திக்–க�ொள்ள ப�ொரு– ள ா– த ார பல– மி ல்– ல ாத சிறிய பட– ம�ொ ன்– றி ல் ஆபத்து நேர்ந்– து – வி ட்– ட ால் அதன்– பி ன் அந்–தப் படக்–கு–ழு–வி–னர் தலை– யெ–டுக்க முடி–யுமா? எது நடந்–தா– லும் பர–வா–யில்லை என துணிந்த அந்த துணிச்–ச–லால்–தான் அண்– ணன் தம்பி ராமையா இன்று பாராட்–டப்–ப–டு–கி–றார். 88 குங்குமம் 24.2.2017

‘கும்– கி – ’ – யி – லு ம்– கூ ட இப்– ப – டி – யான சவால்–களை அவர் எதிர்– க�ொள்ள நேர்ந்–தன. க�ோமாளி ய ா னையை கு ம் கி ய ா னை – யென்று ப�ொய் ச�ொல்லி ஊருக்– கு ள் த ங் – கி – வி ட்ட பி ற் – ப ா டு , உண்மை வெளிப்– ப – ட ா– தி – ரு க்க அவர் செய்–யும் சேஷ்–டை–களை ரசி–கர்–கள் வர–வேற்–றார்–கள். மதங்– க�ொண்ட யானையை அடக்–குவ – – தற்கு கும்கி யானை பயன்–ப–டுத்– தப்–படு – ம். கும்கி யானை என்–றால் பயிற்–சிப்–ப–டுத்–தப்–பட்ட யானை என்ற தெளிவை பல–ருக்–கும் அத்– தி–ரைப்–ப–டமே ஏற்–ப–டுத்–தி–யது. ‘கும்–கி’ திரைப்–பட – த்–தில் காட்– டிய க�ோமாளி யானைக்– கு ம் படப்–பி–டிப்பு நிகழ்ந்து க�ொண்– டி– ரு க்– கை – யி ல் மதம் பிடித்– த து. ப�ொது– வ ாக யானைக்கு மதம் பிடிப்–பது தவிர்க்க முடி–யா–தது. அது க�ோயில் யானை–யா–யிரு – ந்–தா– லும் சரி, காட்டு யானை–யா–யிரு – ந்– தா–லும் சரி. வரு–டத்–தில் மூன்று மாதங்– க ள் எல்லா யானை– க – ளுக்– கு ம் மதம் அல்– ல து மஸ்து ஏற்–ப–டும். அந்த நேரத்–தில் அது பாக–னென்றோ பார்–வை–யா–ள– னென்றோ பார்க்–காது. யாரா– யி–ருந்–தா–லும் முட்–டித்–தள்ளி ஒரு– வழி பண்–ணி–வி–டும். ஏறக்– கு – றை ய படப்– பி – டி ப்பு மு டி – வ – டை – யு ம் த ரு – வ ா – யி ல் மாணிக்–கம் என்ற பெய–ரு–டைய படப்–பிடி – ப்பு யானைக்–கும் மஸ்து


ஏற்–பட்–டது. மஸ்து ஏற்–பட்–டுவி – ட்– டது என்–ப–தால் படப்–பி–டிப்பை ரத்து செய்–யவு – ம் இய–லாது. ஓரிரு காட்–சி–கள் பாக்–கி–யி–ருப்–ப–தால் படப்–பி–டிப்பை நடத்–தியே ஆக– வேண்– டி ய நிலை. ஒரு– மு றை படப்– பி – டி ப்– பு க்கு யானையை அ ழைத் து வ ரு – வ – தெ ன் – ற ா ல் மூன்று மாநி–லங்–க–ளில் அனு–மதி பெற–வேண்–டும். வி ல ங் – கு – க ள் ந ல – வ ா – ரி ய அனு–ம–தி–யைப் பற்–றிச் ச�ொல்ல வேண்–டி–ய–தில்லை. யானையை

சமா–ளிப்–பதை – வி – ட அவர்–கள – ைச் சமா–ளிப்–பது – த – ான் கஷ்–டத்–திலு – ம் கஷ்–டம். படப்–பி–டிப்பு த�ொடர்ந்– தது. மாணிக்– க ம் எப்– ப�ோ து வேண்– டு – ம ா– ன ா– லு ம் சீற– ல ாம். மஸ்து ஏற்– பட்ட யானைக்கு அரு– கி ல் ப�ோவதே ஆபத்து. அப்– ப – டி – யி – ரு க்– கை – யி ல், அதில் அ ம ர் ந் து ந டி ப் – ப – தெ ன் – ற ா ல் அது–வும் நகைச்–சு–வையை வர–வ– ழைக்க வேண்–டுமெ – ன்–றால் எத்–த– கைய சவா–லென்று ய�ோசித்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ஆனால், தம்பி 24.2.2017 குங்குமம்

89


ராமையா அதை அநா–யாச–மாக செய்–து–காட்–டி–னார். பிர–பு–சா–ல–மன் முதல் படத்– தில் வாழ்வை க�ொடுத்–து–விட்டு அடுத்த படத்–தில் அதைப் பறித்– துக் க�ொள்ள எண்–ணு–கி–றாரா? என ஹாஸ்–ய–மா–கப் படப்–பி–டிப்– புத் தளத்–தில் அண்–ணன் தம்பி ராமையா உதிர்த்த ச�ொற்– க ள் நகைச்–சு–வை–யல்ல. ‘சாட்–டை’, ‘கழு–கு’, ‘கதை திரைக்–கதை வச– னம் இயக்–கம்’ ஆகிய திரைப்–பட – ங்– க–ளிலு – ம் தனக்கு அளிக்–கப்–பட்ட பாத்–திர – த்தை மிகச் சிறப்–பா–கவே செய்–தி–ருப்–பார். ‘கும்–கி’ திரைப்– பட பத்–திரி – கை – ய – ா–ளர் சந்–திப்–பில், ‘நடிக்க நீங்–கள் பட்ட கஷ்–டங்–க– ளைப் பற்–றிக் கூறுங்–கள்’ என்–றது – ம் ‘பட–வேண்–டிய கஷ்–டத்–தையெ – ல்– லாம் நான் நடிப்–ப–தற்கு முன்பே பட்–டு–விட்–டேன்’ என்று அவர் பகிர்ந்– து – க�ொ ண்– ட து பக்– கு – வ த்– தின் திரட்சி. ஏன் தமிழ் சினி–மா–வில் குணச்– சித்–திர நடி–கர்–கள் மலை–யா–ளத்– தைப் ப�ோலவ�ோ பெங்–கா–லைப் ப�ோலவ�ோ க�ொண்–டா–டப்–படு – வ – – தில்லை? நாயக வழி– ப ாட்டை தி ரை – யி – லு ம் அ ர – சி – ய – லி – லு ம் விரும்– ப க்– கூ – டி ய நாம், இரண்– டாம்–கட்ட மூன்–றாம்–கட்ட பங்– கேற்–பா–ளர்–களை அவ்–வ–ள–வாக ஆரா–திக்க விரும்–புவ – தி – ல்லை. ஒரு– வர் தன்–னி–ட–முள்ள திற–மையை, ஆற்– ற – லைத் தயக்– க – மி ல்– ல ா– ம ல் 90 குங்குமம் 24.2.2017

வெளிப்– ப – டு த்– தி – ன ா– லு ம் அதை உரி–யவி – தத் – தி – ல் கெள–ரவி – க்–கவ�ோ மதிப்– ப – ளி க்– க வ�ோ தயங்– கு – கி – ற�ோம். ஒரு திரைப்–ப–டத்–தில் குணச்– சித்– தி ர நடி– க ர் தனித்து தெரிந்– தா– லு ம், அந்– த ப்– ப – ட ம் அதில் பிர– த ான வேட–மேற்ற நடி–க–னு– டைய பட– ம ா– க வே பார்க்– க ப்– ப– டு – கி – ற து. பாலையா– வை – யு ம் நாகே–ஷை–யும் விட்–டு–விட்–டால் ‘காத–லிக்க நேர–மில்–லை’ திரைப்– ப– ட ம் இல்லை. ஆனால், அத்– தி–ரைப்–ப–டத்தை நாம் ரவிச்–சந்–தி–

தமிழ் சினி–மா–வில் குணச்–சித்–திர நடி–கர்–கள், மலை–யா–ளத்–தைப் ப�ோலவ�ோ பெங்–கா–லைப் ப�ோலவ�ோ க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–வ–தில்லை!


ரன் நடித்த பட–மா–கவ�ோ தர் இயக்–கிய பட–மா–கவ�ோ பார்க்–கி– ற�ோமே தவிர, நாகே–ஷின் பட–மா– கப் பார்ப்–பதி – ல்லை. நம்–முடை – ய பார்–வைப் பிழை– யி–னால் நாம் தவ–ற–விட்ட இன்– ன�ொரு முக்– கி – ய – ம ான நடிகை மன�ோ–ரமா. ஆயி–ரம் படங்–களு – க்– கு–மேல் அவர் நடித்–திரு – க்–கிற – ார். சினி–மா–வின் ஆரம்ப சகாப்–தத்தி – – லி–ருந்து அவ–ருடை – ய பங்–களி – ப்பு இருந்–துவ – ந்–திரு – க்–கிற – து. என்–றா–லும், அவர் பெற்–றிரு – க்–கும் பெரு–மை–யும் அடை–யா–ளமு – ம் குறை–வுத – ான். அந்–தப் பாத்–திர – த்–திற்கு அவர் ப�ொருந்–துவ – ாரா? என ‘மைனா’ சம–யத்–தில் ய�ோசிக்க வைத்த அதே அண்–ணன் தம்பி ராமையா, எந்– தப் பாத்–திர – த்–திற்–கும் ப�ொருந்–தக் கூடி–யவ – ர – ாக தன்னை நிரூ–பித்–திரு – க்– கி–றார். இன்–றைக்கு வெளி–வரு – ம் பல படங்–க–ளில் அவர் முக்–கிய பாத்–திர – ங்–களை ஏற்–றுவ – ரு – கி – ற – ார். பிர–தான நடி–கர்–களு – ம் இயக்–குந – ர்–க– ளும் விரும்–பக்–கூ–டிய ஒரு–வ–ராக மாறி–யிரு – க்–கிற – ார். இந்த மாற்–றம் ஒரே நாளில் நிகழ்ந்–ததல்ல – . கால– மு ம் வய– து ம் கடந்து க�ொண்–டிரு – ந்–தா–லும் அதைப் பற்–றி– யெல்–லாம் கவலை க�ொள்–ளா–மல் இயங்–கிய – த – ால் விளைந்–தது. தேசிய விருது பட்– டி – ய – லி ல் இன்– னு ம் சில–மு–றை–யா–வது அவர் பெயர் இடம்–பெ–றும் வாய்ப்–பி–ருப்–ப–தா– கவே எனக்–குப் படு–கிற – து. மலை–

யாள நடி–கர்–கள – ான தில–கனை – யு – ம் நெடு–முடு வேணு–வையு – ம் நினை– வூட்–டக்–கூடி – ய அண்–ணன் தம்பி ராமை– ய ாவை இப்– ப�ோ – தை ய தமிழ் சினி–மா–வும் இயக்–குந – ர்–களு – ம் கூடு–தல் கவ–னத்–த�ோடு கையாள வேண்–டும். தன்–னிட – மு – ள்ள திற–னையெ – ல்– லாம் அவர் காட்– டி – வி ட்– ட ார். ஆனா–லும்–கூட, அவரை இன்–னும் இரட்டை அர்த்த வச–னங்–களைப் பேசும் நகைச்–சுவை நடி–கர – ா–கவே பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டி–ருக்–கி– ற�ோம். சந்–தர்ப்–பத்–திற்–காக காத்– தி– ரு ந்த அண்– ண – னு ம் தனக்கு பெருமை சேர்க்–காத பாத்–திர – ங்–க– ளைத் தவிர்க்– க – ல ாம். அவரே ஒரு–முறை ச�ொன்–னது – த – ான், ஒரு கலை–ஞன் வேண்–டும் என்–பதை – – விட வேண்–டாம் என்–பதி – ல் குறி– யா–யிரு – க்க வேண்–டும். ப�ொருந்–துகி – ன்–றன என்–பத – ால் எல்லா பாத்–திர – ங்–கள – ை–யும் ஒரு–வர் ஏற்–கத் துணிந்–தால், தான் யார் என்–னும் அடை–யா–ளம் அடி–பட்– டு–விடு – ம். ‘தம்–பிக்கு முரட்டு வணக்– கம்’ என்று உரை–யா–டலை ஆரம்– பிக்–கும் அண்–ண–னுக்கு, எளிய இப்–பதி – வை பதில் வணக்–கம – ாக செலுத்–துவ – து – ம் அன்–புத – ான். பாக– னி ன் வரு– ட – லி ல்– த ான் யானை–யின் பல–மிரு – க்–கிற – து. நான் பாகன்.

(பேச–லாம்...) 24.2.2017 குங்குமம்

91


அடிச்சு ‘‘ப�ோஸ்டர் என்னை கு ஒட்–டி–ன–துக் ங்–கப்பா..!’’ டா – ட் சு – ச் டி அ –டம் ‘கய–வர்–க–ளி ‘‘பின்ன... –கத்தை மீட்டு ழ இருந்து க காட்–டு–’னு தனை – ா ர ’– பா ‘தீ ோட்டா..!’’ � ப ப�ோஸ்–டர்ல ர–வ–ணன், - பாலா ச - 128. சென்னை

்தை ‘‘மெத ஓனர் னி க்– கம்–பெ ணை கட்–டி ் ப�ொணயே... ஆளு கிட்–டி ப்–படி?’’ எ !’’ த்–தறா , ‘‘‘படு’ முரு–கன் தா கி - வி.ச த்–துக்–குடி. தூ

20 குங்குமம் 24.2.2017

ன் –வர் ஏ கு ?’’ க் –காரு தலை து – ‘‘ க் ரு –டத் மேலி ா–சமா இ –சம் வ – சு சுவா சி. வி னா –த–வா ந் –லை ே!’’ வ ல் , ‘‘இ யி–டும –மார் ப�ோ .ஜெயக்–கு - பா


‘‘ஆளுங்–கட்சி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு என்ன படம் காட்–ட–றாங்க?’’ ‘‘எனக்கு வாய்த்த அடி–மை–கள்!’’

- சம்–பத்–கு–மாரி, ப�ொன்–மலை.

‘‘ப�ொண் கராத்தே –ணுக்கு எல்–லா , குங்ஃபூ ம் தெரி –யும்... வேறென்ன எதிர்–ப ார்க்–க–றீ ங்க?’’ ‘‘பைய –னுக்கு இன்–சூ –ரன்ஸ் - எஸ். பாலிஸி!’’ ராமன் , சென் னை.

‘‘ஏன தான் ்டா... மா ர் டர்னுஅவர் ப� ச்–சு–வ–ரி–ல தெரி ோலி டா – ‘‘ஆமா ஞ்–சுதா க்– விழி . ‘பேஷன் ..?’’ கூப்–பி ச்–ச–தும் ட் –டுங்–க என் கண் ’ – னு ச�ொன் அப் னை –ப–தான் - பர் –ன –வீன் ார்!’’ யூ ஈர�ோ னு டு - ஸ், 9.

�ொய் ைல ம க ளை –களை –த–வங் –பிள் ‘‘மாப் க�ொடுத் ாங்க?’’ ை –ற கவர அடிக்–க ான ர் ஏன் –மை–ய ே ‘‘‘உண்இருந்தா ஷ ழுதி எ ா ல ன தமி–ழ ம்–’னு அது ’’ ம்! –ய–வு –கா–ரா செய் இருக் –வ–ணன், - சர க்–குடி. க�ொள

‘‘எதுக்கு உன் பையனை ப�ோட்டு இந்த அடி அடிக்–கற..?’’ ‘‘வேறென்ன செய்–யச் ச�ொல்ற? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்–னாடி என்னை வெறுப்–பேத்த ‘சின்–னம்–மா–’னு கூப்–பி–ட–றானே!’’

- அஜித், சென்னை - 126. 24.2.2017 குங்குமம்

93


ஷாலினி நியூட்–டன்

மாத–வி–டாய் வளர்ந்–து–விட்ட அறி–வி–யல், த�ொழில்–நுட்ப மருத்–துவ உல–கி–லும் கூட இன்–ன–மும் இந்த விஷ–யம் குறித்து பெண்–களே தங்–க–ளுக்–குள் பேசத் தயங்–கும் நிலை–தான் த�ொடர்–கி–றது. இந்– நி – ல ை– யி ல் ருமே– னி யா நாட்– ட ைச் சேர்ந்த டிமி பால் (Timi Pall), தன் மாத–விட – ாய் கால உதி–ரத்–தைக் க�ொண்டு இரண்டு ஓவி– ய ங்– க ளை வரைந்து உல– கையே உறைய வைத்–துள்–ளார். அந்த ஆச்–சர்–ய–மும், அதிர்ச்– சி– யு ம் களை– வ – த ற்– கு ள் ஸ்கைப் வழியே டிமியைத் த�ொடர்பு

க�ொண்–ட�ோம். ‘‘டிரான்–சில்–வே–னியா பகுதி ஒரா– தே யா நக– ர த்– து ல வசிக்– க – றே ன் . ப டி ச் – ச து வி ஷ ு – வ ல் கம்– யூ – னி – கே – ஷ ன். கான்– செ ப்ட் ஆ ர் – டி ஸ் ட். நி ற ைய ஓ வி – ய க் கண்–காட்–சி–களை நடத்–தி–யி–ருக்– கேன். எப்–படி என்–ன�ோட ஒரு கண் ஓவி–யம�ோ அப்–படி இன்–


2

1 5

ன�ொரு கண் மியூ–சிக். என்னை நான் வெளிப்–ப–டுத்–திக்க இந்த இரண்டு மீடி– ய ம்– த ான் உத– வுது...’’ என்று சிரித்த டிமி பால், தன் பர்–சன – ல் டைரி–யாகக் கரு– து–வது ஓவி–யம் வரை–வ–தைத்– தா–னாம். ‘‘யெஸ். இட்ஸ் மை பர்–ச– னல் டைரி. என்–ன�ோட ஒவ்– வ�ொரு ஸ்பெ– ஷ ல் தரு– ண த்– தை–யும் பெயின்டிங்கா பதிவு செஞ்–சு–டு–வேன். இந்த நிலை–ல– தான் பீரி–யட் சம–யத்–துல என்

7

6


4

3 உடல் அனு–பவி – க்–கிற துன்–பங்–கள் மேல கவ–னம் குவிஞ்–சது. ஐடி– ய ாவை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலே– டி வ்ஸ் கிட்ட ச�ொன்– ன – தும் பத– றி ட்– ட ாங்க. ‘வேண்– டாம்–’னு தடுத்–தாங்க. முகத்தை சுளிச்சாங்க. இ தை – யெ ல் – ல ா ம் ந ா ன் ப�ொருட்–படு – த்–தலை. உரு–வா–காத - பிறக்–க ாத ஒரு குழந்தை ஒவ்– வ�ொரு மாச–மும் என் உட–லில் இருந்து வெளி–யே–றுது. உயி–ரில்– லாத இந்த உதி–ரத்–துக்கு ஏன் உயிர்

9

8


பயன்படுத்திய ப்ரஷ்...

க�ொடுக்–கக் கூடாது? இந்–தக் கேள்–விக்–கான பதில்– தான் என்–னு–டைய பெயின்–டிங். ‘த டைரி ஆஃப் மை பீரி– ய ட் பேபி’னு இதுக்கு தலைப்பு வைச்– சி–ருக்–கேன். இந்த ஓவி– ய த்தை உடனே வரை–யலை. ஒவ்–வ�ொரு மாச உதி– ரத்–து–ல–யும் ஒவ்–வ�ொரு பாகமா வரைஞ்சு ஒன்– ப து மாசத்– து ல இதை பூர்த்தி செஞ்–சேன். எப்–படி வரைஞ்–சேன்... எப்–படி சாத்–திய – – மாச்சு..? இந்த இரண்டு கேள்–விக – – ளும் விடாம இப்ப துரத்–துது. ‘இப்– படி வரைஞ்–சிரு – ப்–பாள�ோ... இல்ல அப்–படி வரைஞ்–சிரு – ப்–பாள�ோ..?’ என்–பதை – யெ – ல்–லாம் உங்க கற்–ப– னைக்கே விட்–டுட – றே – ன். ஆனா, ஒண்ணு. நீங்க ய�ோசிக்– கிற எல்லா ஸ்டைல்–ல–யும் நான் வரைஞ்– சி – ரு க்– கே ன். அந்த சஸ்– பென்ஸை உடைச்சு என்ன குறிக்– க�ோ–ளுக்–காக இந்த பெயின்–டிங்க உரு–வாக்–கி–யி–ருக்–கேன�ோ அதை 98 குங்குமம் 24.2.2017

காலி பண்ண விரும்–பல!” என அழுத்– த ம்– தி – ரு த்– த – ம ாக ச�ொல்– லும் டிமி பால், ‘பீரி–யட்’ என்–னும் வார்த்–தை–யைக் கண்டு யாரும் முகம் சுளிக்–கக் கூடாது என்–பத – ற்– கா–கத்–தான் இப்–படிச் செய்–தா–ராம். ‘‘எல்லா பெண்–களு – மே மாசா மாசம் இதை சந்–திக்–க–ற�ோம். உல– கத்–துல உயிரை உண்–டாக்–கவே பெண்–கள் படைக்–கப்–பட்–டி–ருக்– காங்க. இது அரு–வ–ருப்–பா–னது அல்ல. பிறக்–காத ஒரு குழந்–தைய ஒவ்–வ�ொரு மாச–மும் நாம இழக்–க– ற�ோம். பேசத் தயங்–கற இந்த விஷ– யத்–துக்கு அழகு க�ொடுக்க நினைச்– சேன். அவ்–ள�ோத – ான். நியா–யமா பார்த்தா இந்த விஷ– ய த்– து க்கு முக்–கி–யத்–து–வம் க�ொடுத்து ஒவ்– வ�ொரு பெண்–ணும் பேச–ணும். பெரு–மைப் பட–ணும்!” என்ற டிமி பாலி–டம் ருமே–னிய – ா–வில் பெண் அடக்–குமு – றை இருக்–கிறத – ா என்று கேட்–ட�ோம். “அப்– ப – டி ப் பார்த்தா உல– கம் முழுக்–கவே பெண்–கள் ஒவ்– வ�ொரு விதத்–துல அடக்–கப்–பட்– டுட்–டு–தான் இருக்–காங்க. இந்த ஓவி–யத்தை ப�ொறுத்–தவ – ரை எந்த அடக்–கு–மு–றை–யை–யும் நான் சந்– திக்– க லை. சுதந்– தி – ர மா செயல்– ப–டற பெண்–ணா–ல–தானே இப்– படி ய�ோசிக்க முடி–யும்? அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ய�ோசிக்–கணு – ம்னு த�ோணுச்சு. அவ்– ள�ோ – த ான்!’’ கண்–சிமி – ட்–டுகி – ற – ார் டிமி பால். 


த.சக்–தி–வேல்

குழந்–தை–கள்...’’ உணர்வு ததும்ப லீ வர்–கள் ப�ொம்–மை–கள் அல்ல... என் –க–ள�ோ–ரம் ஈரம். சென் ச�ொல்–லும்–ப�ோதே அவ–ரின் விழி –ப�ோது வயது 58. 13 வரு–டங்–க–ளுக்கு இப் கு னுக் சீனா–வைச் சேர்ந்த சென் செல்ல ஒரு மகன் இருக்–கி–றான். மகன் பள்ளி முன் மனை–வி–யைப் பிரிந்த அவ–ருக்கு பெண் ட ப – விடு ந்து ரு – லி – இதி து. –டி–யி–ருக்–கி–ற ஆரம்–பித்–த–வு–டன் தனிமை அவரை வாட் ர். தா த்– பி ம்– ஆர க்க நேசி மை–களை உரு–வில் இருக்–கும் சிலிக்–கான் ப�ொம்– க்–கை– பாலி–யல் இச்–சை–க–ளுக்–கா–கத்–தான் வாடி ளை க ை– ம ம்– ப�ொ இந்த ாக வ து– ப�ொ ளை க ை– ம ம்– ப�ொ அந்த மகள்–க–ளைப் ப�ோல யா–ளர்–கள் வாங்–கு–வார்–கள். ஆனால், சென் வித ள், க – உடை ான க க்– ளு – க ை– ம அந்த ப�ொம்– அக்–க–றை–யு–டன் பரா–ம–ரித்து வரு–கி–றார். –றார். கி க்– ரு – தி த்– குவி கி வாங் ல் கி க்– ண – க க்– லட்–ச வித–மான த�ொப்–பி–கள், செருப்–பு–களை – ன – க்–கான ஸ்டைலா சிலிக்–கான் ப�ொம்–மை–களு ந்து சேர் ன் – ட னு மக– ல் – வி விரை , – ல்ல மட்–டும ார். ற கி– ப�ோ ப் –வ–னத்தை ஆரம்–பிக்–க ஆடை–களை வடி–வ–மைக்–கும் ஒரு நிறு ள் என , என் மகன், ஆறு பெண் குழந்–தை–க நான் ல் தி த்– ப ம்– ‘‘இப்–ப�ோது என் குடு  என்–கி–றார் சென். ம�ொத்–தம் எட்டு பேர் இருக்–கி–ற�ோம்!’’

‘‘இ


16


உயர்நீதி மன்றத்தில் சிலை வைக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்! க�ோமல் அன்–ப–ர–சன் ஓவி–யம்:

குண–சே–கர்

வி.பாஷ்–யம் அய்–யங்–கார்

நீ தி

்க ள்

ட்டு

் மிழ நா

மான

‘உயர் நீதி–மன்ற வளா–கத்–தில் அவ– ரு க்கு சிலை வைப்– ப தா? அதை தரி–ச–னம் செய்–து–விட்–டுத்– தான் நாங்–கள் நீதி–மன்–றத்–திற்–குள் வரவேண்– டு மா? அதெல்– ல ாம் முடி–யவே முடி–யா–து’ என்று ஒரே–ய– டி–யாக நீதி–ப–தி–கள் அடம் பிடித்– தார்–கள். வழக்–கறி – ஞ – ர்–கள் சிலர் விடவே இல்லை. த�ொடர்ந்து ப�ோராடி, அவர் மறைந்து 19 ஆண்–டு–கள் கழித்து ஒரு–வழி – ய – ாக சிலை வைத்– தார்–கள்.


புகழ் பெற்ற சிற்பி எம்.எஸ்.நாகப்பா தத்– ரூ–ப–மாக வடித்த அந்த சிலை உயர்–நீ–தி–மன்ற வளா– கத்–திற்–குள் வந்த பிறகு, நீதி–ப–தி– கள் வேறு–வி–த–மாக வெறுப்–பைக் காட்– டி – ன ர். சென்னை உயர்– நீ – தி– ம ன்– ற த்– தி ன் வடக்குப் பக்க வாசல் வழி–யாக வந்–தால் அந்த சிலை–யைப் பார்த்–துக் க�ொண்டு வர–வேண்–டியி – ரு – க்–கும் என்–பத – ால், தெற்குப் புற வாசலை அதி–கம் பயன்–ப–டுத்–தி–னார்–கள். சத்–த–மில்–லா–மல் இன்–ன�ொரு வேலை– யை – யு ம் செய்– த ார்– க ள். நீதி–மன்–றத்–தின் வடக்கு மற்–றும் தெற்கு பகுதி கட்– ட – ட ங்– க ளை இணைக்–கும் பாதை–யின் பக்–கங்–க– ளில் நிர்–வாக அலு–வ–ல–கங்–க–ளை– யும், ஆவ–ணக் காப்–ப–கத்–தை–யும் செயல்–பட செய்–துவி – ட்–டார்–கள். அப்–படி என்–றால் அந்–தப் பகு– திக்கு அதி–கம் செல்ல வேண்டி இருக்–கா–தல்–லவா? எவ்– வ – ள வு வன்– ம ம் பார்த்– தீர்–களா? சிலை வைப்–ப–தற்கே இவ்– வ – ள வு எதிர்ப்– ப ென்– ற ால் அவர் வாழ்ந்த காலத்–தில் என்–ன– வெல்–லாம் செய்–தி–ருப்–பார்–கள்? அப்– ப – டி ப்– பட்ட ஆங்– கி – லே – ய – ரின் இன–வெறி எதிர்ப்–பு–களை முறி–ய–டித்து, சட்–டத் த�ொழி–லில் வென்–றவ – ர – ான வி.பாஷ்–யம் அய்– யங்–கார், இப்–ப�ோது – ம் சென்னை உயர்–நீ–தி–மன்–றத்–தில் கால் மேல் 102 குங்குமம் 24.2.2017

கால் ப�ோட்–ட–படி கம்–பீர சிலை– யாக உட்–கார்ந்–தி–ருக்–கி–றார். வாழ்ந்த காலத்–தி–லும் அத்–த– கைய கம்–பீ–ர–மான வாழ்க்–கைக்– குச் ச�ொந்–தக்–கா–ரர – ா–கவே திகழ்ந்– தார் பாஷ்– ய ம். பணத்– தி ற்– கு ம் பாரம்–ப–ரி–யத்–திற்–கும் குறை–வில்– லாத சென்னை வெம்–பாக்–கம் அய்–யங்–கார் குடும்–பத்–தில் 1844ம் ஆண்டு ஜன–வரி மாதம் பிறந்–த– வர். பள்–ளிப்–ப–டிப்–பில் கெட்–டிக்–

பட்–ட–ம–ளிப்பு உரை சென்னை பல்– க – ல ைக்– க – ழ – கத்– தி ல் 19ம் நூற்– ற ாண்– டி ன் இறுதி–யில் பாஷ்–யம் அய்–யங்– கார் ஆற்–றிய பட்–டம – ளி – ப்பு விழா உரை, இன்–றைக்–கும் ப�ொருந்– தக்–கூ–டிய அரிய தக–வல்–கள் அடங்–கிய – து. கல்வி முறை–யில் க�ொண்டு வர வேண்–டிய மாற்– றங்–கள், அதற்–காக அர–சாங்–கம் செய்ய வேண்–டி–யவை என பல– வற்றை அதில் பட்–டிய – லி – ட்–டிரு – ப்– பார். இதைத் தவிர பல்–வேறு நேரங்–களி – ல் நிலச் சீர்–திரு – த்–தச் சட்–டம், கல்வி நிறு–வன – ங்–களி – ன் பணி, சமூக சீர்–தி–ருத்–தம் உள்– ளிட்– ட வை குறித்து தீர்க்க தரி–ச–ன–மாக பல்–வேறு கருத்– து–களை தன்–னு–டைய பேச்–சு–க– ளில் முன்–வைத்–தி–ருக்–கி–றார்.


கா–ரர – ான அவர், பட்–டப்– ப–டிப்பை முடித்–து–விட்டு சட்–டம் படிக்க ஆரம்–பித்– தார். அப்–ப�ோது அர–சாங்– கப் பணி தேடி வந்–தது. ப டி ப் – பதே அ ர – சு ப் – ப – ணிக்– க ா– க த்– த ான் என்ற நிலை இருந்த காலம் அது. அதற்– கு த் தகுந்– தாற்– ப�ோல ஆட்– க ளை உரு– வ ாக்– கு – வ – த ற்கு வச– தி–யான கல்–வித்–திட்–டத்– தை– த்தான் மெக்– க ாலே உரு– வ ாக்கி இருந்– த ார். வந்த வாய்ப்பை நிரா–க– ரிக்க பாஷ்–யம் குடும்–பத்– தா– ரு க்கு மன– மி ல்லை. சட்–டப்–ப–டிப்பை விட்–டு– விட்டு சார்பதி– வ ா– ள ர் வேலை–யில் சேர்ந்–தார். த�ொ ட க் – க த் – தி ல் ஆர்– வ – ம ாக பணிக்– கு ச் சென்–றவ – ரு – க்கு, அரைத்த மாவையே அரைத்த ‘சப் – ரிஜிஸ்– ட்ரா ர்’ வேலை நாள– டை – வி ல் சலிப்– ப ா– னது. அதி–லி–ருந்து வெளி– யேறி மீண்–டும் சட்–டப்–ப– டிப்–பைத் த�ொடர்ந்–தார். ‘பி.எல்’ படிப்–பில் மெட்– ராஸ் மாகா–ணத்–திலேயே – முதல் மாண– வ – ன ாகத் தேர்ச்சி பெற்–றார். அப்– ப�ோது அட்–வகே – ட் ஜென– ர– ல ாக இருந்த ஓ.சல்– லி – 24.2.2017 குங்குமம்

103


வன் என்–கிற ஆங்–கி–லே–ய–ரி–டம் ஜூனி–ய–ராகச் சேர்ந்–தார். சட்–டத் த�ொழிலை நுணுக்–க– மாக கவ–னித்து கற்–றுத் தேர்ந்–தார். ஆனால், வழக்–கா–டு–வ–தில் தனக்– கென தனி பாணியை வகுத்–துக் க�ொண்–டார். அழகு மிளிர, கேட்– ப – வ ரை மயங்–க–டிக்–கும் ஆங்–கி–லப் பேச்– சாற்– ற ல் அவ– ரி – ட ம் இல்லை. அடுக்–கும�ொ – ழி – யி – ல் சுவை ததும்ப அவர் பேசி– ய – தி ல்லை. தேவை– யற்ற ஆர்ப்– ப ாட்– ட ங்– க ள�ோ, குரல் உயர்த்–துத – ல்–கள�ோ இவ–ரது வாதங்–க–ளில் இருக்–காது. மென்– மை–யாக, அலங்–கா–ரமி – ன்றி அதே நேரத்–தில் அழுத்–த–மாக விவ–ரங்– களை எடுத்–து–வைப்–பார். வழக்– கின் வெற்–றிக்கு ஏற்ற க�ோணங்– களை தெள்– ள த் தெளி– வ ாக ச�ொல்–வார். ஒன்–றன்–பின் ஒன்– றாக துல்–லிய – ம – ாக பாஷ்–யம் முன் வைக்–கும் அம்–சங்–களை எதிர்த் தரப்பு மறுப்– ப து கடி– ன – ம ான காரி–யம். இதை–விட அய்–யங்–கா–ரி– டம் இருந்த அபார நினை–வாற்–ற– லைப் பார்த்து வியக்–கா–தவ – ர்–கள் இல்லை. எவ்–வள – வு பெரிய வழக்–கா–னா– லும் கையில் சிறு குறிப்பு கூட வைத்–துக் க�ொள்–ளா–மல் வாதா– டு– வ ார். அந்– த – ள – வு க்கு வழக்கு ம�ொத்– த த்– தை – யு ம் உள்– வ ாங்கி வைத்–தி–ருப்–பார். கிரி– மி – ன ல் வழக்– கு – க ள் பக்– 104 குங்குமம் 24.2.2017

நல்–ல–வன் சரி–வர மாட்–டான்! மாண– வ ர்– க ள�ோ, இளை– ஞ ர்– கள�ோ அந்–தந்த வய–திற்–கு–ரிய குறும்–புக – ளை செய்ய வேண்–டும் என்று அய்–யங்–கார் அடிக்–கடி ச�ொல்–வார். ‘ர�ொம்ப நல்–ல–வ– னாக இருப்–ப–வன் யதார்த்–தத்– திற்கு சரி வர மாட்–டான்; அப்–ப– டிப் பட்–டவ – ர்–கள் வாழ்க்–கையி – ல் வெற்றி பெற முடி–யா–து’ (A good fellow is usually a good for nothing fellow) என்–பார்.

கமே அவர் ப�ோன– தி ல்லை. ச�ொத்– து ப்– பி – ர ச்னை ப�ோன்ற சிவில் வழக்–குக – ளி – ல் தனிக்–காட்டு ராஜாவாகத் திகழ்ந்– த ார். அத– னால் அது–வரை இந்–திய – ர் யாரும் வகித்–திர – ாத சென்னை மாகாண அரசு தலைமை வழக்– க – றி – ஞ ர் பணி இவ– ரை த் தேடி வந்– த து. முதன்–முறை – ய – ாக 1897ல் ‘ஆக்–டிங் அட்–வ–கேட் ஜென–ரல்’ ப�ொறுப்– பேற்ற அய்–யங்–கார், 1899ம் ஆண்டு வரை அப்–பத – வி – யி – ல் இருந்–தார். சட்– ட த்– தி ல் பெற்– றி – ரு ந்த நிபு– ண த்– து – வ த்– த ால், 1897ல் சென்னை மாகாண சட்ட


மேலவை உறுப்–பி–ன–ராக (எம். எல்.சி) நிய– மி க்– க ப்– ப ட்– ட ார். த�ொடர்ந்து 1899, 1900 ஆகிய ஆண்–டு–க–ளி–லும் எம்.எல்.சி. ஆக நிய–மன – ம் செய்–யப்–பட்–டார். அந்– தக் கால–கட்–டத்–தில் அர–சின் சட்– டங்–களு – க்கு வடி–வம் க�ொடுக்–கும் பணி–யில் துணை நின்–றார். மு ன ்பே கி டை த் – தி – ரு க்க வேண்–டிய நீதி–பதி பதவி, வெள்– ளைக்– க ார நீதி– ப – தி – க ள் தடுத்து வந்– த – த – ன ால், தாம– த – ம ாக 1901 மார்ச் 8 அன்று பாஷ்–யத்–திற்கு கிடைத்–தது. முத– லி ல் தற்– க ா– லி க நீதி– ப – தி – யாகப் ப�ொறுப்–பேற்ற இவர், அதே ஆண்–டில் ஆகஸ்ட் முதல் தேதி–

யி–லி–ருந்து பணி நிலைப்பு பெற்–றார். 2 ஆண்–டு–கள் 9 மாதங்– க ள் நீதி– ப – தி – யாக இருந்– த – ப�ோ து அவர் அளித்த தீர்ப்– பு – கள், புதை– ய ல் ப�ோன்ற கருத்– து–க–ளைக் க�ொண்–ட–தாக இருக்– கும். இந்–திய பாராம்–ப–ரி–யத்தை, பண்–பாட்–டைப் பற்றி அக்–கறை க�ொண்–டத – ாக அமைந்–திரு – க்–கும். வழக்–கறி – ஞ – ர்–கள், த�ொழி–லின் மீது அக்– க றை க�ொண்– ட – வ ர்– க – ள ாக இருக்க வேண்–டு–மென்று விரும்– பு– வ ார். சரி– ய ான தயா– ரி ப்பு, துல்– லி – ய ம், அலட்– சி – ய – மி ன்மை ஆகிய மூன்–றும் வக்–கீ–லுக்கு அவ– சி–ய–மென்–பதை அடிக்–கடி வலி– யு–றுத்–து–வார். ஒரு முறை வழக்– கை ச் சரி–யாக உள்–வாங்–கிக் க�ொள்– ளா– ம ல் வாதா– டி ய மூத்த வழக்– க – றி – ஞ – ரைப் பார்த்து, ‘ க ா கி – த த் – தைப் ப ா ர் த் து வாசிப்–பது, வழக்–கா–டு–வ–தா– கா–து’ (Reading is not pleading) எ ன் று க டி ந் து க�ொ ண் – ட ா ர் . இ தே ப�ோல , ச ா ட் – சி –


கையி–லேயே சாப்–பாடு! பெரிய பங்– க – ள ா– வி ல் வாழ்ந்– தா– லு ம் வாழ்க்கை முழுக்க எளி–மை–யான மனி–த–ரா–கவே பாஷ்–யம் அய்–யங்–கார் திகழ்ந்– தார். வீண் பந்–தாவை விரும்ப மாட்–டார். அதே ப�ோல் ஆங்–கி– லே–ய–ரின் வீடு–க–ளில் எதை–யும் சாப்–பிடு – வ – தி – ல்லை என்ற வழக்– கத்– தை – யு ம் வைத்– தி – ரு ந்– த ார். அப்– ப டி செல்– லு ம்போது தன் வீட்–டில் தயா–ரிக்–கப்–பட்ட உண– வுப் ப�ொருட்–களை எடுத்–துச் சென்று சாப்–பி–டு–வார்.

யங்– க ளை விசா– ரி க்– கு ம்போது நாக– ரீ – க த்– தை க் கடைப்– பி – டி க்– க – வேண்– டு ம் என்– ப ார். குறுக்கு விசா–ரண – ை–களி – ல் வரம்பு மீறப்–ப– டு–வதை எப்–ப�ோது – ம் அனு–மதி – க்–க– மாட்–டார். வழக்கு, வாதம், கட்–சிக்–கா–ரர்– கள், வீடு தாண்டி வேறெ–தி–லும் பாஷ்– ய ம் ஈடு– ப ாடு காட்– டி – ய – தில்லை. ஒரு முறை அவ–ருக்கு உடல்– நி லை பாதிக்– க ப்– பட்ட ப�ோது, ‘உங்– க – ளு க்கு மன– த – ள – வில் க�ொஞ்–சம் ஓய்வு தேவை; மகிழ்ச்சி அளிக்–கக்–கூ–டிய புத்–த– கங்–கள் எதை–யா–வது படி–யுங்–கள்’ என டாக்–டர் அறி–வு–றுத்–தி–னார். அப்–ப�ோ–தும் கூட மனை–வியை 106 குங்குமம் 24.2.2017

அழைத்து அவர் எடுத்து வரச் ச�ொன்ன புத்–த–கம், சட்–டம் பற்– றிய பெரிய நூல் ஒன்– று – த ான். இவற்–றுக்கு அப்–பால், மயி–லாப்– பூர் லஸ் பகு–தி–யில் நாள்–த�ோ–றும் ஆர்–வ–மாக நடைப்–ப–யிற்சி செல்– வார். வ ா த த் – தி ன ்போ து எ ன் – றில்– ல ா– ம ல், வாழ்க்– கை – யி – லு ம் வார்த்– தை – க ளை அளந்– து – த ான் பேசு–வார். மிகக்–கு–றை–வா–ன–வர்– க–ள�ோ–டு–தான் நட்பு பாராட்–டி– னார். எனி–னும் தன்–னைச் சுற்றி நடப்– ப – வ ற்– றைப் பற்றி அறிந்து வைத்– து க்– க�ொ ள்– வ ார். நீதி– ப தி பத– வி – யி – லி – ரு ந்து வில– கி ய பிறகு வழக்–கறி – ஞ – ர – ாக மீண்–டும் த�ொழில் செய்ய ஆரம்–பித்–தார். 1908 நவம்–ப– ரில் முக்–கிய வழக்கு ஒன்று, உயர் நீதி–மன்ற தலைமை நீதி–பதி சர். அர்–னால்டு ஒயிட், நீதி–பதி அப்– துர் ரகீம் முன்பு விசா–ர–ணைக்கு வந்–தது. அதில் காலை–யி–லி–ருந்து வாதங்–களை முன்வைத்த அய்– யங்–கார் திடீ–ரென மயங்கி விழுந்– தார். அடுத்த இரண்டு நாட்–கள் அளித்த சிகிச்சை பல– னி ன்றி நவம்–பர் 18 அன்று மர–ணம – டைந் – – தார். ர�ொம்ப பிடித்த கறுப்பு அங்–கி– ய�ோடு நீதி–மன்–றத்–தில் வாதா–டும் ப�ோதே நினை–வி–ழந்த பாஷ்–யம் அய்–யங்–கார், ‘அச்–ச–மில்–லா–மல், செய்– யு ம் த�ொழி– லி ன் மீது ஈடு– பாடு காட்ட வேண்–டும்’ என்ற


தன் வாழ்–வின் தாரக மந்–திர – த்தை இறுதி மணித்–துளி – க – ளி – லு – ம் மெய்ப்– பித்–தார். மயி–லாப்–பூர் லஸ் பகு–தி–யில் அமைந்த பாஷ்–யம் அய்–யங்–கா– ரின் பங்–களா மிகப்–பி–ர–ப–ல–மா– னது. முன்– ன�ொ ரு காலத்– தி ல் ரிசர்வ் வங்–கி–யின் பணப்–பட்–டு– வாடா மைய–மாக இருந்த அந்த பங்– க ளா, பிற்– க ா– ல த்– தி ல் ‘காம– தே–னு’ திரை–யர – ங்–கம – ாக மாறி–யது. கால–வெள்–ளத்–தில் தியேட்–டரு – ம் ப�ோய், இப்–ப�ோது கல்– யாண மண்– ட – ப – ம ாகி நிற்–கிற – து. இந்த வீட்–டுக்கு வந்து அர–சாங்–கத்–திலு – ம் இன்ன பிற இடங்–க–ளி– லும் வேலைக்–காக பரிந்– துரை பெற்றுச் சென்–ற– வர்–கள் ஏரா–ளம – ா–ன�ோர். அப்–படி வரு–பவ – ர்–களைப் – பார்ப்–பத – ற்கே நாள்–த�ோ– றும் தனி– ய ாக நேரம் ஒதுக்–கியி – ரு – ந்–தார். பாஷ்– ய ம் அய்– ய ங்– க ா– ரி ன் பெய– ரு க்கு சென்– னைப் – ப ட்– டி – னத்–தில் அன்–றைக்கு இருந்த மரி– யா–தையே தனி. அவ–ரது முக–வரி அட்–டையை – க் (விசிட்–டிங் கார்டு) க�ொடுத்–தாலே வேலை கிடைத்– தது. அதிலே அவர் கையெ–ழுத்து ப�ோட்–டுக் க�ொடுத்–து–விட்–டால் இரட்–டிப்பு மரி–யாதை நிச்–சய – ம். பெரிய வேலை–யும் உறுதி. அந்– த–ளவு – க்கு செல்–வாக்–காக வாழ்ந்த

அவ–ருக்கு குழந்–தைச் செல்– வங்–கள் நிறைய உண்டு. அவர்–களி – ல் ஒரு–வர – ான ரெங்– க – ந ா– ய கி, புகழ் பெற்ற வக்–கீலு – ம் காங்–கிர – ஸ் தலை–வரு – ம – ான எஸ்.சீனி–வாச அய்– யங்–கா–ரைத் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்–டார். இவர்– க – ளி ன் மகள் (பாஷ்– யத்–தின் பேத்தி) ‘பத்–ம’ அம்–பு– ஜம்–மாள், காந்–திய – வ – ா–திய – ா–கவு – ம் விடு–தல – ைப்–ப�ோர – ாட்டத் தியா–கி– யா–கவு – ம் திகழ்ந்–தார். ஆங்–கி–லே–யர்–க–ளின் ஆதிக்–கம் நிறைந்–திரு – ந்த உயர்–நீதி – ம – ன்–றத்–தில் சத்–த– மில்–லா–மல் இந்–திய வக்– கீல்– க – ளி ன் க�ொடியை உய–ரப் பறக்–கவி – ட்–டதி – லு – ம் ‘மயி–லாப்–பூர் வக்–கீல்–கள்’ என்ற பாரம்–பரி – ய – த்தை நிலை– நி – று த்– தி – ய – தி – லு ம் பாஷ்–யம் அய்–யங்–கா–ருக்கு முக்–கிய பங்–குண்டு இவ– ர து வாழ்க்கை பற்றி ஆங்–கி–லத்–தில் நூல் வெளி–யாகி இருக்–கிற – து. ‘வி.பாஷ்–யம் அய்–யங்– கார் அள–வுக்கு வக்–கீல் சமூ–கத்– திற்கு வேறு யாரும் க�ௌர–வம் தேடித் தந்–ததி – ல்–லை’ என்ற பிர–பல வழக்–கறி – ஞ – ர் பி.எஸ்.சிவ–சாமி அய்– யரின் வார்த்–தைக – ளை வர–லாறு மெய்–ப்பிக்–கிற – து.

(சரித்–தி–ரம் த�ொட–ரும்) 24.2.2017 குங்குமம்

107


ப்ரியா


⿉¶

G™½ƒè... கம்–பீ–ர–மாக அறி–விக்–கி–றார் Multiple Sclerosis ந�ோயி–னால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்!

டி திரிந்த கால்–க–ளும், மக–னைத் தழு–விய கைக–ளும், கண–வ–னுக்கு காத–லு–டன் பணி– விடை செய்த கரங்– க – ளு ம் திடீ– ரெ ன்று செய–லி–ழந்து ப�ோனால்..? நினைக்–கவே அதிர்ச்–சிய – ாக இருக்–கும் இந்–தக் ‘கற்–ப–னை’ 34 வய–தா–கும் ஸ்வர்–ண–ல–தா–வின் வாழ்–வில் நிஜ–மாகி இருக்–கி–றது. என்–றா–லும் விழுந்–த–வர் எழுந்து நிற்–கி–றாரே... தன்–னைப் ப�ோல் பாதிக்–கப்– பட்–ட–வர்–க–ளுக்–காக ‘ஸ்வர்கா ஃபவுண்–டே–ஷ–னை’ ஆரம்–பித்து உதவி வரு–கி–றாரே... அந்த இடத்–தில் சுட–ராக ஜ�ொலிக்–கி–றார் ஸ்வர்–ண–லதா. ‘‘பெங்–க–ளூர்வாசி. நானும் என் கண–வ–ரும் அங்–க–தான் வேலை பார்த்–த�ோம். தனி–யார் கார் நிறு–வ–னத்–துல நான் எக்–ஸி–கி–யூட்–டிவ். எப்–ப–வும் பர–ப–ரப்பா இருப்–பேன். வேலை விஷ–யமா வெளி– நாடு–களு – க்கு பறந்–துகி – ட்டே இருப்–பேன். அங்–குள்ள அர–சிய – ல்–வா–திக – ள், பிசி–னஸ்மே – ன்... எல்–லா–ரையு – ம் சந்–திச்சு பேச–றது என் வேலை–ய�ோட ஓர் அங்–கம்.


இப்– ப டி நான் அலைஞ்சு திரிஞ்–சது கட–வு–ளுக்கே பிடிக்–க– லைனு நினைக்–க–றேன். அதான் இப்–படி ஆகி–டுச்சு...’’ இயல்–பாகப் புன்–னகைக் – கி – ற – ார் ஸ்வர்–ணல – தா. கண்–க–ளில் மட்–டும் வலி மின்–னு– கி–றது. ‘‘2009ம் வரு–ஷம் நல்–ல–ப–டியா பிறந்–தது. ஆனா, அந்த ஆண்–டு– தான் என் தலைல இடி இறங்– கப் ப�ோகு–துனு அப்ப எனக்–குத் தெரி–யலை. கார–ணமே இல்–லாம திடீர்னு ஒரு–நாள் என் கைகள் வலு–வி–ழந்– தது. சாதா– ர – ண – ம ான சின்– ன ப் பாத்–தி–ரத்–தைக் கூட என்–னால தூக்க முடி–யலை. உடல் ச�ோர்– வால இப்–படி இருக்கு ப�ோலனு நினைச்–சேன். அப்–புற – ம் சரி–யான மாதிரி ஒரு ஃபீல். எப்–ப�ோ–தும் ப�ோல இருந்– தே ன். சட்– டு னு ஒரு காய்ச்–சல். உடம்பு அனலா க�ொதிச்– ச து. அப்– ப – டி – ய�ொ ரு ஃபீவரை என் வாழ்–நாள்ல நான் பார்த்–த–தில்லை. மாத்–தி–ரையை ப�ோட்–டுட்டு ப டு த் – து ட் – டே ன் . க ா ய் ச் – ச ல் குறை–யலை. உடம்–பு–ல–யும் தெம்– பில்லை. உடம்பே உரி–யறா மாதிரி ஓர் உணர்வு. கண–வரு – க்கு ப�ோன் செய்–ய–லாம்னு பார்த்தா கால், கைகளை அசைக்க முடி–யலை. எழுந்து நிற்க முயற்சி செஞ்–சேன். கீழ–தான் விழுந்–தேன். எனக்–குள்ள என்ன நடக்–கு– 110 குங்குமம் 24.2.2017

துனே புரி–யலை... தட்–டுத் தடு–மாறி என் கண– வ ர் குருபிரசாத்தை த�ொடர்பு க�ொண்–டேன். பத–றிப் ப�ோய் வந்–தவ – ர் உட–னடி – யா ஆஸ்– பி–டல்ல சேர்த்–தாரு. முதல்ல என் காய்ச்–ச–லுக்கு மருந்து க�ொடுத்– தாங்க. குறை–ய–வே–யில்ல. நாலு நாட்–கள்ல கால்–களே மரத்–துப் ப�ோன மாதிரி ஃபீலிங். அசைக்க முடி–யலை. டாக்–டர்–க–ளுக்–கும் எத–னால இப்– ப – டி னு தெரி– ய லை. பல டெஸ்ட் எடுத்–தாங்க. கடை–சியா மல்– டி ப்– பி ள் ஸ்க்லெர�ோசிஸ் (Multiple Sclerosis) பிரச்னை எனக்கு வந்– தி – ரு க்– கு னு கண்– டு – பி–டிச்–சாங்க...’’ தனது கறுப்பு தினங்– களை அசை–ப�ோட்ட ஸ்வர்–ண– லதா, இளம் பெண்–களை அதி–கம் பாதிக்–கும் ந�ோய் இது என்–கிற – ார். ‘‘மூளை, முது–குத்–தண்டு-இந்த இரண்–டை–யும் சுத்தி இருக்–கிற மையி–லின்ல (myelin) ஏற்–ப–டு–கிற ந�ோய் இது. குறிப்பா இள–வ–யது பெண்–கள – ைத்–தான் இது தாக்–குது. எத–னால இந்த ந�ோய் ஏற்–படு – து – னு இன்–னும் திட்–டவ – ட்–டமா கண்டு– பி– டி க்– க லை. த�ொற்று ேநாய், நரம்பு மண்–டல – த்–துல பாதிப்–புனு பல கார–ணங்–களை டாக்–டர்ஸ் அடுக்கு–றாங்க. மூ ள ை க் – கு ம் மு து க் – கு த் தண்–டுக்–கும் இருக்–கிற நரம்–புத் த�ொடர்பை முற்–றி–லுமா பாதிக்– கும், துண்–டிக்–கும். கை, கால்–களை


அசைக்–க–ணும், உயர்த்–த–ணும்னு த�ோணும். ஆனா, முடி– ய ாது. ஏ ன்னா , மூ ள ை க் கு செ ய் தி ப�ோகாது. இது– த ான் எண்ட் ரிசல்ட். எனக்கு ஏற்–பட்–டது – ம் இதே–தான். டிஸ்–சார்ஜ் ஆகி வீட்–டுக்கு வந்–தவ முதல்ல வாக்–கிங் ஸ்டிக் வைச்சு நடந்–தேன். ஒரு ஸ்டே–ஜுக்குப் பிறகு அது–வும் முடி–யல. சக்–கர நாற்–கா–லியே கதினு வாழ்க்கை மாறிப் ப�ோச்சு...’’ ‘ஆமா... கிழக்–கு–ல–தான் சூரி– யன் உதிக்–குது...’ என்–ப–து–ப�ோல் சாதா–ரண – ம – ாக இப்–ப�ோது இதை விவ– ரி க்– கி – ற ார் ஸ்வர்– ண – ல தா. ஆனால், தனக்கு ஏற்–பட்–டதை

ஏற்–றுக் க�ொள்–ளவே ர�ொம்–பவு – ம் சிர–மப்–பட்–டா–ராம். ‘ ‘ வ ா ழ் க் – கையே இ ரு ண் டு ப�ோன ம ா தி ரி இ ரு ந் – த து . இனிமே நடக்– க வே முடி– ய ாது. என் வேலை–களை நானே செய்– துக்க முடி–யாது... நம்ப முடி–யலை. ர�ொம்ப நாள் ஆஸ்– பி – ட ல்ல இருக்க வேண்டி வந்– த – த ால வேலையை ராஜி–னாமா செய்ய வேண்–டிய – தாப் ப�ோச்சு. ச�ொந்த வாழ்க்– கையை எப்– ப டி எதிர்– க�ொள்– வ – துனு தெரி–யாம தத்–த– ளிச்–சேன். இந்த பாதிப்பு எனக்கு ஏற்–பட்டப�ோது என் பைய–னுக்கு வயசு இரண்–டு–தான். அவனைத் தூக்கி என்–னால க�ொஞ்–சக் கூட 24.2.2017 குங்குமம்

111


குறிப்பா இள–வ–யது பெண்–க–ளைத்–தான் இது தாக்–குது. எத–னால இந்த ந�ோய் ஏற்–ப–டு–துனு இன்–னும் திட்–ட–வட்–டமா கண்–டு– பி–டிக்–கலை.

முடி–யலை. ‘எனக்கு ஏன் இப்–படி ஆச்சு... என்ன பாவம் செஞ்– சே ன்– ’ னு எனக்–குள்–ளயே கேட்–டுக் கேட்டு குமு– றி – னே ன். பதில் மட்– டு ம் கிடைக்– க லை. ஆனா, இந்த 112 குங்குமம் 24.2.2017

துய–ர–மான காலத்–து–ல–தான் காத– ல�ோட மகத்–து–வத்–தையே நான் உணர்ந்–தேன். என்–னை–யும் என் குழந்– தை – யை – யு ம் அப்– ப டி உள்– ளங்–கைல வைச்சு என் கண–வர் தாங்க ஆரம்–பிச்–சார். வீட்டை


கவ– னி ச்– சு – க் கிட்– ட – து ம் அவர்–தான். எனக்கு மன தைரி–யத்தை க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–சமா ஊட்–டி–ன– தும் அவ–ரே–தான். மெல்ல மெல்ல

தைரி–யம் அடைய ஆரம்–பிச்–சேன். அதுக்– குக் கார–ணம் என் மகள். ஆமா, 2011ல எனக்கு ப�ொண்ணு பிறந்தா...’’ சட்–டென்று ஸ்வர்–ணல – த – ா–வின் முகத்–தில் நாண ரேகை படர்–கி–றது. ‘‘இந்த நிலை– ல – யு ம் என்– ன ால குழந்– தையை பெத்– து க்க முடி– யு – து னா... பல வேலை–களை செய்ய முடி–யும்–னு–தானே அர்த்–தம்? மிகப்–பெரி – ய தன்–னம்–பிக்–கையை இந்–தக் கேள்வி விதைச்–சது. வேலைக்கு ப�ோறது மட்–டுமே வாழ்க்கை இல்ல. அதை– யும் தாண்டி பல விஷ–யங்–கள் செய்–யல – ாம். செய்ய முடி–யும். செய்–துட்டு வரேன்...’’ என்று ச�ொல்–லும் ஸ்வர்–ணல – தா தன்–னைப் ப�ோலவே பாதிக்– க ப்– ப ட்– ட – வ ர்– க – ளு க்கு இதன் பிறகே உதவ ஆரம்–பித்–தி–ருக்–கி–றார். ‘‘பெங்– க – ளூ – ரி – லி – ரு ந்து க�ோவைக்கு மாற்–றல – ாகி வந்–த�ோம். அழ–கான இரண்டு படுக்–கை–யறை க�ொண்ட வீடு. மக–னுக்கு தேவை–யா–னதை செய்ய முடி–யலை. ஆனா, அவ–னுக்கு உறு–து–ணையா இருக்க முடிஞ்– சது. குடி–யிரு – ப்பு வளா–கத்–துல இருக்–கிற நீச்– சல் குளத்–துல அவன் பயிற்–சிக்கு ப�ோறப்ப கூடவே ப�ோவேன். அப்–ப–தான் ப�ொறி தட்– டு ச்சு. இங்க ஏன் சைக்– ள�ோ – த ான் (cyclothon) ப�ோட்டி நடத்–தக் கூடாது? நடத்–தினே – ன். வெற்றி கிடைச்–சது. அப்– பு–றம் ப�ொம்–ம–லாட்–டம் பக்–கம் கவ–னம் செலுத்–தி–னேன். இதன் வழியா குழந்தை முதல் பெரி–யவ – ர்–கள் வரை எல்–லா–ருக்–கும் சில விஷ–யங்–களை புரிய வைக்க முடிஞ்– சது. இதை–யெல்–லாம் அமைப்பா செஞ்சா இன்–னும் பவர்ஃ–புல்லா இருக்–கும்னு 2014ல ‘ஸ்வர்–கா’ அமைப்பை (Swarga Foundation) த�ொடங்–கி–னேன். 24.2.2017 குங்குமம்

113


என்னை மாதிரி நரம்பு சம்–பந்– த–மான பிரச்–னை–யால பலர் அவ– திப்–ப–ட–றாங்க. அவங்– க – ள�ோ ட வலி என்ன... பிரச்னை என்–னனு கூட இருக்–கிற – வ – ங்–களு – க்கு புரி–யற – – தில்லை. ஏன், என் பைய–னுக்கே கூட தெரி–யலை. நான் பாதிக்– கப்–பட்–டப்ப அவ–னுக்கு வயசு 7. தன் அம்மா பத்தி மத்–த–வங்க கிட்ட பேசவே மறுத்–தான். ‘என் ஃப்ரெண்–ட்ஸோட அம்மா எல்– லாம் தங்க பசங்–க–ளுக்கு வேண்– டி–யதை செய்–யற – ாங்க. உன்னால அ து மு டி – ய ல ை . அ த ா ன் உன்னப்பத்தி ச�ொல்ல கூச்–சமா இருக்–கு–’னு அவன் ச�ொன்–னது இப்–ப–வும் நினை–வுல இருக்கு. அ த – ன ா – ல – த ா ன் ப ா தி க் – கப்– ப ட்– ட – வ ங்– க – ள�ோ ட யார் யாரெல்–லாம் இருக்–காங்–கள�ோ அவங்க எல்–லா–ருக்–கும் இந்த ந�ோய�ோ ட வ லி யை பு ரி ய வைக் – க – ற ே ன் . இன்–னிக்கி நான் எந்த மீட்– டி ங்– ல பேசி– ன ா– லும்... உரை முடிஞ்–ச– தும் எழுந்து நின்னு கை தட்–டற – ாங்க. இதை பெரு– மையா என் பையன் பாக்–க–றான். இப்–படி விழிப்–பு– ணர்வு ஏற்–ப–டுத்–த–ற– த�ோட மருத்– து வ ரீதி–யான உத–விக – – ளை– யு ம் எங்க 114 குங்குமம் 24.2.2017

அமைப்பு வழியா செய்–யற�ோ – ம்...’’ என்று ச�ொல்–லும் ஸ்வர்–ணல – தா, ஆண்–டுக் குறிப்–பேட்டை அறி–மு– கம் செய்–துள்–ளார். ‘‘நரம்– பி – ய ல் பிரச்– ன ை– ய ால பாதிக்– க ப்– ப ட்ட பலர் ஜெயிச்– சி– ரு க்– க ாங்க. இதை அடிப்– ப – டையா வைச்–சு–தான் ஆண்–டுக் குறிப்– பேட்டை தயார் செய்– தி – ருக்–க�ோம். 5 ஆயி–ரம் பிரிண்ட் செஞ்–ச�ோம். அதே மாதிரி வய– தா–ன–வங்க மற்–றும் மாற்–றுத் திற– னா– ளி – க ள் வச– தி யா பய– ண ம் செய்–ய–ற–துக்–கான வாக–னத்தை வடி–வமை – ச்–சிரு – க்–கேன். ‘சார–தி’– னு பேரு. இதுக்–குள்ள சக்–கர நாற்– கா– லி யை நேர– டி யா வண்– டி ல ஏத்–த–லாம். வண்–டிக்–குள்ள படுக்– கை–யறை, அமர்–வத – ற்கு மூணு சேர், கழிப்–பறைவசதி...எல்–லாமேஉண்டு. குறைந்த செல–வு ல அமைப்பு வழியா வாட–கைக்கு விட–ற�ோம். மன–சுக்கு பிடிச்ச இடங்–களு – க்கு மன–சுக்கு விருப்–பம – ா–னவ – ங்–க– ள�ோட மாற்–றுத் திற–னா–ளிக – – ளும்வய–தா–னவ – ர்–களு – ம்ப�ோய் வர–லாம்! திரும்–பவு – ம் ச�ொல்– றேன். கால்–க– ளால் நடப்– பது மட்–டுமே வாழ்க்கை இல்ல...’’ அழுத்–தம – ாகச் ச�ொல்–கிற – ார் ஸ்வர்–ணல – தா. 


த.சக்திவேல்

மனிதனின நீதிபதி!

ரவு 12 மணி. மனித நட–மாட்–டமே இல்லை; நாய்–கள் மட்–டும்–தான். ‘இங்கே குப்–பை–யைக் க�ொட்–டி–விட்– டால் யாருக்–குத் தெரி–யப்–ப�ோ–கி–ற–து’ என்–று–தான் பல–ரும் அந்த நள்–ளி–ர–வில் குப்–பையை வீசு–கின்–ற–னர். ஆனால், ‘யாருக்–கும் தெரி–யா–து’ என்று நாம் செய்–யும் காரி–யங்–க–ளைக் கண்–ட–றி–யும் திறன் நாய்–க–ளி–டம் இருப்–ப–தாக நிபு–ணர்–கள் கண்–டு– பி–டித்–துள்–ள–னர். ‘‘யாரா–வது சமூக விர�ோத செயல்–க–ளில் ஈடு–ப–டும்–ப�ோது ஆக்–ர�ோ–ஷ–மான உணர்–வு–களை, பதற்–றங்–க–ளைத் தங்–க–ளின் முகங் –க–ளில் வெளிப்–ப–டுத்–து–வார்–கள். மனி–தன் கூடவே எப்–ப�ொ–ழு– தும் நாய்–கள் இருப்–ப–தால் அவ–னது அங்க அசை–வு–க–ளுக்– கான அர்த்–தங்–களை அவற்றால் துல்–லி–ய–மாக கணிக்க முடி–யும். எனவே நாய்–கள் முன்பு நல்–ல–ப–டி–யாக நடந்–து–க�ொள்–வதே சிறந்–தது!’’ என்– கி–றார் பேரா–சி–ரி–யர் ஆண்–டர்–சன். தனக்–குக் கிடைக்–கப்–ப�ோ–கும் நற்–பெ–யரைச் சார்ந்தே பெரும்–பா–லும் மனி–தன் அனைத்–துக் காரி–யங்–க– ளை–யும் செய்–கி–றான். யாரும் நம் செயல்–களைக் கண்–டு–க�ொள்–வ–தில்லை என்– றால், ‘எதற்கு இதைச் செய்ய வேண்–டும்?’ என்றே ய�ோசிப்–பான். இனி அப்–படி சிந்–திக்–கத் தேவை– யில்லை. மனி–த–னின் அனைத்து செயல்–க–ளை–யும் நாய்–கள் கவ–னிக்–கின்–றன!  24.2.2017 குங்குமம்

115


கே.என்.சிவ–ரா–மன் æMò‹:

ஸ்யாம்

14 ‘‘இருங்க...’’ குரல் க�ொடுத்து தடுத்–த–

வனை மற்ற இரு–வ–ரும் பார்த்– தார்–கள். ‘‘என்ன விஷ–யம்?’’ வலப்–பக்– கம் இருந்–த–வன் கேட்–டான்.


‘‘உள்ள நுழை–யாம இங்–கேந்தே பார்ப்– ப�ோ ம்...’’ நிதா– ன – ம ா– க ச் ச�ொன்–னான் அவர்–கள் இரு–வ– ரை–யும் தடுத்–த–வன். ‘‘ஏன்?’’ இடப்– ப க்– க த்– தி ல் நின்–ற–வ–னின் முகம் சலிப்–பைக் காட்–டி–யது. ‘‘அனு–ம–தி–யில்ல...’’ ‘‘அப்– பு – ற ம் ஏன் இங்க வந்– த�ோம்..?’’ ‘‘ஜஸ்ட் பார்–வை–யிட...’’ ‘‘அதுக்கு அப்–பு–றம்..?’’ வலப்– பக்–கத்–தில் நின்–றவ – ன் சட்–டென்று

‘‘கட்–சி–யும் ஆட்–சி–யும் ஒருத்– தர்–கிட்–டயே இருக்–க–ணும்னு ஏன் தலை–வர் ச�ொல்–றாரு..?’’ ‘‘ஒரே கல்–லுல ரெண்டு ‘சின்–னம்–மா–’ங்கா அடிக்க விரும்–ப–றாரு!’’

- பாலா சர–வ–ணன், சென்னை.

118 குங்குமம் 24.2.2017

கேட்–டான். ‘‘நாம அல–சி–யதைப் பத்தி சம்– பந்–தப்–பட்–ட–வர்–கிட்ட டிஸ்–கஸ் செய்–ய–ணும்...’’ ‘‘யார் அவரு..?’’ சலிப்பை உத– றி–னான் இடப்–பக்–கத்–தில் நின்–ற– வன். ‘‘தெரி– ய ாது...’’ ச�ொன்– ன – வன் தன் இரு பக்–கங்–க–ளை–யும் மாறி மாறிப் பார்த்–தான். ‘‘இங்க பாருங்க... ஸ்பேஸ் ஷிப்–பு–லேந்து எங்க இறங்– க – ற�ோம�ோ அந்த இடத்து ம�ொழி நமக்கு வசப்–ப– டும். அப்–ப–டித்–தான் நாம உரு– வாக்– க ப்– ப ட்– டி – ரு க்– க �ோம். அத– னா–லத – ான் ஆங்–கில – மு – ம் தமி–ழும் கலந்து பேச–ற�ோம்...’’ ‘ ‘ ந ா ங்க க ே ட் – ட து இ தை இல்ல...’’ க�ோர–சாக இரு–வ–ரும் முறைத்–தார்–கள். ‘ ‘ தெ ரி – யு ம் . மு ழு – மை ய ா ச�ொல்ல விடுங்க. ரங்– க ம் ராமா– னு – ஜ ர் சந்– நி – தி க்– கு ள்ள நம்மை நுழை–யச் ச�ொல்–லலை. அதுக்–கான நேரம் இன்–னும் வர– லை–யாம். வெளி–யேந்தே இன்ச் பை இன்ச்சா அல– ச ச் ச�ொன்– னாங்க. இதை வைச்சு நாம மூணு பேரும் தனித்–தனி – யா ஒரு க்ராஃப் ப�ோட–ணும்...’’ ‘‘ப்ளூ ப்ரிண்ட் மாதி–ரியா..?’’ ‘‘ஆமா. வரை–பட – ம் வரைஞ்சு முடிச்–சது – ம் இங்–கயே இருக்–கணு – ம். யார் கண்–ணுக்–கும் நாம தெரிய மாட்–ட�ோம். அத–னால பிரச்–னை–


யில்ல. நம்ம தேடி ஒருத்–தர் வரு– வாரு. அவர்–கிட்ட அதை க�ொடுக்–கணு – ம். அப்–புற – ம் அவர் என்ன ச�ொல்– ற ா ர�ோ . . . அ தை – யெல்–லாம் நாம செய்– ய – ணு ம். அ வ ர ா ந ம்மை ப�ோக ச் ச � ொன்ன பிற– கு – த ான் ஸ்பேஸ் ஷிப்– பு ல ஏறி நம்ம இடத்– து க்கு ப�ோக– ணும்...’’ ச�ொன்– ன – வ ன் த ன் த�ோள் பையி–லிரு – ந்து மூன்று துணியை எடுத்–தான். பார்க்க தார்ப்– ப ாய் ப�ோலவே அ து இருந்–தது. ‘‘இந்– த ாங்க...’’ மற்ற இரு– வ – ரி – ட – மு ம் அதை க�ொடுத்– து – வி ட்டு தனக்– கென ஒன்றை வைத்–துக் க�ொண்–டான். மூவ–ரும் பிரிந்து வேறு வேறு திசை– க – ளு க்கு நகர்ந்– த ார்– கள் . தங்– க – ளி–டம் க�ொடுக்–கப்–பட்ட தார்–ப்பாய் ப�ோன்ற வஸ்– துவை பிரித்–தார்–கள். அந்–தந்த இடத்–தில் நின்–ற–ப–டியே ராமா– னு–ஜரி – ன் சந்–நிதி – யை தங்–கள் பார்– வை–யில் வரைய ஆரம்–பித்–தார்–

கள்.

மூன்று தார்–ப்பாயு – மே கரு நீல நிறத்–தில் இருந்–தது! திருச்சி பை பாஸை ஆதி அடைந்–தப�ோ – து மாலை வெயில் இத–மாக முகத்– தில் அறைந்– தது. ஹெல்– மெட்டை எடுத்–துவி – ட்டு ஆழ்ந்து அதை அனு–ப– வித்– த ான். இரண்டு கி ல�ோ மீ ட் – ட ர் த�ொலை– வி ல் பெட்– ர�ோல் பங்க் இருப்–ப–தாக செல்– ப�ோ – னின் ஆப் சுட்– டி க் காட்– டி – ய து. எரி–ப�ொரு – ளி – ன் இருப்பை ப ா ர் – வை – யி ட் – ட ா ன் . இன்– னு ம் ஐந்து கி.மீ. வரை செல்–ல–லாம். ஹ ெ ல் – மெட்டை பெட்–ர�ோல் டாங்க் மீது வைத்–தப – டி நிதா–னம – ாக வண்– டியை செலுத்– தி – ன ான். பதி– னைந்து நிமி–டங்–க–ளில் பங்க் வந்– தது. கார்டை தேய்க்–கும் மிஷின் ரிப்– பே ர் என்– ப – த ால் கேஷாக கேட்–டார்–கள். சிரிப்பை அடக்– கி–யப – டி புத்–தம்–புது ஐநூறு ரூபாய் தாளை நீட்–டி–னான். ‘‘டேங்க்கை ஃபுல் பண்– ணி – டுங்க...’’ 24.2.2017 குங்குமம்

119


நூற்று எண்–பது ந�ொடி–க–ளுக்– குப் பின் வந்த வழியே திரும்பி பை ப ா ஸ ை அ டைந் – த ா ன் . ஹெல்–மெட்டை தலை–யில் மாட்– டி–னான். ஜெர்–கி–னின் ஜிப்பை கழுத்து வரை இழுத்–தான். ஆக்– ஸி–ல–ரேட்–டரை முறுக்–கி–னான். மது– ர ையை ந�ோக்கி பறந்– தான். ‘‘டேய்... ரங்–கம் வந்–தாச்சு...’’ மாரு–தியி – ன் வேகத்தை ஐஸ்–வர்யா குறைத்–தாள். ‘‘குட்...’’ கண்–களைக் கசக்–கி–ய–

‘‘எதுக்–காக பேசி–கிட்டே இருந்த தலை–வரு திடீர்னு நாலு விரலை காட்–ட–றாரு?’’ ‘‘நாலு வரு–ஷத்–துக்–குள்ள சம்–பா–திச்–சா–தான் உண்–டுனு சிம்–பா–லிக்கா ச�ொல்–றாரு!’’

- வி.ரேவதி, தஞ்சை.

120 குங்குமம் 24.2.2017

படி கிருஷ்– ண ன் எழுந்– த ான். ‘‘ராஜ–க�ோ–பு–ரம் பக்–கமா ப�ோ...’’ ‘‘முட்– ட ாள்...’’ ஓரம்– க ட்டி பிரேக்கை அழுத்–தின – ாள். ‘‘நான் ரெஸ்ட் ரூம் ப�ோக–ணும்டா...’’ ‘‘நானும்–தான் ஐஸ்...’’ ‘‘அப்–பு–றம் க�ோயி–லுக்–குள்ள ப�ோகச் ச�ொல்ற?’’ ‘‘இல்ல. ராஜ– க �ோ– பு – ர ம் பக்– கமா ப�ோகச் ச�ொல்–றேன்...’’ அவனை உற்– று ப் பார்த்– து – விட்டு காரை ஸ்டார்ட் செய்– தாள். தெற்கு ந�ோக்கி கம்–பீர – ம – ாக ராஜ–க�ோ–பு–ரம் எழுந்–தி–ருந்–தது. ‘‘ரைட்ல இண்– டி – க ேட்– ட ர் ப�ோட்டு திருப்பு ஐஸ்...’’ திருப்–பி–னாள். ‘‘இப்ப லெஃப்ட்...’’ அ ப் – ப – டி யே ச ெ ய் – த ா ள் . ரங்– க ம் காவல்– நி – லை – ய த்– தி ன் வெளியே வண்–டி–கள் நின்–றி–ருந்– தன. ‘‘இந்த ர�ோட்– லயே ப�ோ... டெட் எண்டுல ரைட்ல திரும்பு...’’ ‘‘இங்க ஏதுடா ஹ�ோட்–டல்?’’ ‘‘நிறைய இருக்கு ஐஸ். காண்– பிக்– க – றே ன்...’’ என்ற க்ருஷ், குனிந்து அவள் பக்–க–மாக கண்– களை சுழ–லவி – ட்–டான். ‘‘ரங்–கம் க�ோயி–லுக்கு ம�ொத்–தம் ஏழு பிர– கா–ரங்–கள். அதுல கடைசி மூணுல வீடு–க–ளும், கடை–க–ளும் இருக்கு. முதல் நாலு க�ோயி–லுக்கு ச�ொந்– தம். க�ோயில் பயன்–பாட்–டுக்கு மட்–டும்–தான் அதை பயன்–படு – த்–த–


றாங்க...’’ ‘‘இதுக்கு முன்ன இங்க வந்–தி–ருக்–கியா..?’’ டெட் எண்–டில் காரை வலப்– பக்–க ம் திருப்–பி –ய –ப– டியே கேட்–டாள். ‘ ‘ இ ல ்ல . ஆ ன ா , ஃப்ளைட் ஏ று – வ – தற் கு மு ன் – ன ா டி எ ல் – லாத்–தை–யும் படிச்சு தெரிஞ்–சு–கிட்–டேன்... ஐஸ்... ஐஸ்... ஸ்லோ... ஸ்லோ . . . ர ை ட ்ல திரும்பு...’’ அவன் ச�ொன்–ன– படி திருப்பி க�ோபுர வாயி–லி–னுள் நுழைந்– தாள். சாலை முடிந்த இடத்–தில் க�ோயில் மதில் சுவர் பிரம்–மாண்–ட–மாக எழுந்–தி–ருந்–தது. ‘‘லெஃப்– டு ல திருப்பு. கார்–லயே க�ோயிலை ஒரு சுத்து சுத்–த–லாம்...’’ கட்– டு ப்– ப ட்– ட ாள். நான்கு திசை– யி – லு ம் ஒரே அள–வில் க�ோயில் வாயில்– கள் காணப்– ப ட்– டன. மேற்கு மாட வீதி, வடக்கு மாட வீதி, கிழக்கு மாட வீதியை கடந்து தெற்கு மாட வீதிக்கு வந்–தார்–கள்.

க�ோயில் மதிலை ஒட்டி கார்–கள் வரி–சை–யாக நிறுத்– தப்–பட்–டி–ருந்–தன. எதிரே வெவ்–வேறு சமூ–கத்–தின – – ரின் சத்–தி–ரங்–கள். ‘‘அந்த கேப்– புல நீயும் காரை நி று த் – தி டு ஐ ஸ் . . . ’ ’ என்–ற–படி த ன் பை யு – டன் இறங்–கிய க்ருஷ், தள்ளி நின்று சிக– ரெட்டை பற்ற வைத்–தான். க ா ர ை ப ா ர் க் செய்–து–விட்டு ஐஸ்–வர்யா வந்–தாள். சிக–ரெட்டை தரை–யில் ப�ோட்டு மிதித்– தான். இரு–வ–ரும் தெற்கு மாட வீதி–யின் முனை– யில் இருந்த சத்– தி – ர த்– துக்கு வந்–தார்–கள். ரி ச ப் – ஷ – னி ல் த ன் பாஸ்– ப�ோர்ட்டை காட்– டி–னான். மூ க் கு க் க ண் – ண ா டி வழியே ஒன்–றுக்கு இரு–முறை சரி– பார்த்–தவ – ர், டேபிள் பக்–கம் தன் கைகளைக் க�ொண்–டு சென்–றார். மணி–யடி – க்–கும் ஓசை துல்–லிய – – மா–கக் கேட்–டது. நடுத்– தர மனி– த ர் வரு– வ – தற் – குள் லெட்–ஜரி – ல் கையெ–ழுத்–தும், அட்–வான்ஸ் த�ொகை–யும் வாங்– 24.2.2017 குங்குமம்

121


கி–னார். ‘‘இரண்– ட ா– வ து மாடிக்கு இவங்–களை கூட்–டிட்–டுப் ப�ோ...’’ என்–ற–படி நடுத்–தர மனி–த–ரி–டம் சாவியைக் க�ொடுத்–தார். ‘ பை ய – னை ’ ப் பி ன் – த�ொ – டர்ந்து இரு–வ–ரும் படிக்–கட்–டில் ஏறி–னார்–கள். ‘‘இது–தான் சார்...’’ அறை–யைத் திறந்து ஏசியை ஓட–விட்–டவ – ரி – ட – ம் நூறு ரூபாய் தாளை க்ருஷ் நீட்–டி– னான். ‘‘வைச்–சுக்க...’’ முக–மெல்–லாம் பல்–லாக அந்த

‘‘நூறு க�ோடி ரூபாய் ஊழலை தனி–யாவா தலை–வர் பண்–ணாரு..?’’ ‘‘இல்–லையே... அதை எண்ண பத்து பேரை வைச்–சி–ருந்–தாரே!’’

- வி.சார–தி–டேச்சு, சென்னை - 5.

122 குங்குமம் 24.2.2017

நடுத்–தர மனி–தர் வெளி–யே–றி–ய– தும், கட்– டி – லி ல் அமர்ந்து தன் லேப் டாப்பை ஆன் செய்–தான். ‘‘முதல்ல நீ ஃப்ரெஷ் ஆகிடு... ஸ்பேர் டிரஸ்ஸை அப்–புற – ம் வாங்– கிக்–க–லாம்...’’ ச�ொன்–ன–வன் தன் பையி–லிரு – ந்து புத்–தம் புதிய ச�ோப்– பை–யும் துண்–டை–யும் எடுத்–துக் க�ொடுத்–தான். அதைப் பெற்– று க்கொண்டு அறை– யி ன் மூலை– யி ல் இருந்த ரெஸ்ட் ரூமுக்– கு ள் ஐஸ்– வ ர்யா நுழைந்–தாள். அவள் கதவை உட்–பக்–க–மாக லாக் செய்–யும் வரை காத்–தி–ருந்–த– வன், சட்–டென்று தன் மின்–னஞ்– சலைத் திறந்–தான். எதிர்–பார்த்த மெயில் வந்–தி– ருந்–தது. அட்–டாச்–மென்ட்டை திறந்– தான். பாரீஸ் நக–ரத்–தில் இருக்–கும் பாதாள சாக்–கடை – யி – ன் மூடி–யும் மதுரை மீனாட்சி அம்– ம ன் க�ோயி–லுக்–குள் இருக்–கும் தாம– ரைப் பூ வடிவ சிற்–ப–மும் அரு–க– ரு–கில் இணைக்–கப்–பட்ட புகைப்– ப–டம் பளிச்–சென்று மானிட்–டர் முழுக்க விரிந்–தது. 360 டிகி–ரியி – ல் அதை ஆராய்ந்– து–விட்டு அடுத்–த புகைப்–பட – த்தை டவுன்–ல�ோட் செய்–தான். மீனாட்– சி – ய ம்– ம ன் க�ோயில் க�ோபு–ரத்–தின் நுனி–யில் இருக்–கும் பூதத்–தின் சிற்–பம் டைட் க்ளோ–


சப்–பில் ஸ்கி–ரீனை நிரப்–பி–யது. புன்– ன – கை – யு – ட ன் இவ்– விரு புகைப்–ப–டங்–க–ளை– யும் தன் ‘D’யில் சேமித்– தான். நிம்– ம – தி – ய ாக இருந்–தது. இ ரு ட் – டிய பிற–கும் ராமானு– ஜ ர் சந் – நி – தியை விட்டு மூ வ – ரு ம் அ க – ல – வில்லை. ‘ ‘ நி ச் – ச – ய ம் வ ரு – வாரா..?’’ ‘ ‘ வ ந் – த ா – க – ணு ம் . நாம காத்– தி – ரு க்– கி ற தக– வ ல் அவ– ரு க்கு ப�ோயி–டுச்சு...’’ ம வு – ன – ம ா க த ங் – க – ளைச் சுற்றி நடப்–பதை பார்வை–யிட்–டார்–கள். அ று – ப து நி மி – ட ங் – க–ளுக்குப் பிறகு ராமா– னு – ஜ ர் சந்– நி – தியை ந�ோக்கி ஒரு வய– தா–ன–வர் வந்–தார். ‘‘இவர்–தானா..?’’ ‘ ‘ ஆ ம ா . . . ந ா னே – தான்...’’ பதில் ச�ொன்ன பெ ரி – ய – வ ர் அ வ ர் – களை நெ ரு ங் கி த னி த் – த – னி யே கைகு–லுக்–கி–னார். யாருக்–கும் தெரி–யாத தங்–கள்

உரு– வ ம் அவ– ரு க்கு மட்– டு ம் தெரி–கி–றது என்–றால்... தங்– களை பூமி–யில் வழி–ந–டத்– தப் ப�ோகும் நபர் அவ– ரா–கத்–தான் இருக்க வேண்–டும்... எ ன் – ற ா – லும் அடை– ய ா – ள ச் ச � ொ ல் தேவைப்–பட்– டது. கேட்–டார்–கள். நி த ா – ன – ம ா – க ச் ச � ொ ன் – ன ா ர் . ‘‘KVQJUFS...’’ உடனே மூவ–ரும் தாங்– கள் வ ர ை ந ்த வ ர ை – ப– ட த்தை அவ– ரி – ட ம் க�ொடுத்–தார்–கள். பெற்– று க் க�ொண்– டார். பிரித்–துப் பார்க்–க– வில்லை. ‘‘வாங்க ப�ோக– ல ா ம் . . . ’ ’ எ ன் – ற – ப டி வந்– த – வ – ழி யே வாயிலை ந�ோக்கிச் சென்–றார். ‘‘உங்–களை எப்–படி கூப்–பிட – – றது..?’’ பின்–த�ொ–டர்ந்–த–படி ஒரு– வன் கேட்–டான். ‘ ‘ எ ல் – ல ா – ரு ம் கூ ப் – பி – ட ற ா மாதிரி பேர் ச�ொல்–லியே...’’ ‘‘பேரு?’’ ‘‘கார்க்–க�ோ–ட–கன்!’’

(த�ொட–ரும்) 24.2.2017 குங்குமம்

123


ரீடிங் கார்–னர்

குங்–கு–மம் டீம்

ரஹ்–மா–னுக்கு கவு–ர–வம்

.ஆர்.ரஹ்– ம ா– னு க்கு சினி– ம ா– வில் இது 25வது ஆண்டு. மைக்–கேல் ஜாக்–சன் பற்–றிய ‘திஸ் இஸ் இட்’ என்ற மியூ– சி க்– க ல் ஃப்லிம் நினை–வி–ருக்–கி–றதா? இப்– ப�ோது, ரஹ்–மா–னின் இசை சுற்–றுப்– ப–யண – மு – ம் அவ–ரது சில்–வர் ஜூப்ளி ஸ்பெ–ஷ–லாக ‘ஒன் ஹார்ட்’ என்ற இசை திரைப்–பட – ம – ாக வெளி–யா–கப் ப�ோகி–றது. அமெ–ரிக்–கா–வில் 14 நக–ரங்–க– ளில் நடை– பெற்ற ஏ.ஆர்.ரஹ்– மான் தலை– மை – யி – ல ான இசை சுற்–றுப்–ப–ய–ணம், இசை நிகழ்ச்சி, இசை ஒத்–திகை மற்–றும் பிரத்–யேக 124 குங்குமம் 24.2.2017

பட்ஜ் - பட்ஜ் படு–க�ொ–லை–கள் ச�ோஹன் சிங் க�ோஷ் தமி–ழில்: எஸ். அர்–ஷியா [புலம், 332/216, திரு– வ ல்– லி க்– கேணி நெடுஞ்–சாலை, திரு–வல்–லிக்– கேணி, சென்னை - 600 005. விலை ரூ.180. த�ொடர்–புக்கு : 9840603499). தந்–தி–ரத்–திற்கு முன்பு வெளி–நாட்– டுக்–குச் சென்–ற–வர்–க–ளின் ந�ோக்– கம் சுற்–று–லாவ�ோ, நாட்–டைப் பார்த்து திரும்– பு ம் அறி– வு ப்– ப – சி ய�ோ அல்ல. பஞ்–சம் பிழைக்–கப் புறப்–பட்–ட–வர்–களே அவர்–கள். ச�ோம–கட்ட மாரு கப்–ப–லில் சென்ற பய–ணி–கள் கன–டா–விற்–குப் பிழைக்–கப் ப�ோன–வர்–கள். அவர்–கள்

சு

பேட்– டி – க ள் ஆகி– யவை இந்த திரைப் –ப–டத்–தில் இடம்–பெ–று–கின்–றன. கடந்த 5ம் தேதி கனடா, ட�ொரண்–ட�ோ–வில் உள்ள ஸ்காட்–டியா பேங்க் திரை–ய–ரங்–கில் திரை– யி–டப்–பட்ட இப்–ப–டம், வரு–கிற ஏப்–ர–லில் உல–கெங்–கும் வெளி–யா–கி–ற–தாம்!


பட்ட அவ–தியை, க�ொடூ–ரத்தை, சுமையை ரத்–தமு – ம் சதை–யு–மாக இந்த நூல் ச�ொல்–லிச் செல்–கி–றது. இன்–றைய கனடா பிர–த–மர் ஜஸ்டின் ட்ரூட�ோ இந்– தப் பய–ணிக – ளு – க்–காக வருத்–தம் தெரி–வித்–தது – கூ – ட இப்–ப�ோது நடந்–தி–ருக்–கி–றது. இந்–தியா திரும்–பிய – வ – ர்–கள் இந்–திய காலனி அர– சால் சுட்–டுக் க�ொல்–லப்–பட்ட சம்–பவ – மு – ம் இதில் இருக்– கி–றது. கதைக் களன் இல்லை. பெரும் உரை–யா–டல்– கள் கிடை–யாது. ஆனால், மனம் உடை–யக்–கூ–டிய சூழல்–கள் இருக்–கி–றது. எவ்–வ–ளவு இழந்–தி–ருக்–கி– ற�ோம் என்–பதை புரிந்து க�ொள்ள முடி–கி–றது. அர்– ஷி–யா–வின் ம�ொழி பெயர்ப்பு தங்கு தடை–யில்–லா–மல் நம்மை புத்–த–கத்–திற்–குள் அழைத்–துச் செல்–கி–றது. உண்மை எப்–ப�ோது – ம் ஒளி–ரும். இந்–தப் புத்–தக – மு – ம் அவ்–வி–தமே.

ஹிருத்–திக் சிலா–கிக்–கும் வித்யா!

செ

ன்–னை–யில் பிறந்து அமெ–ரிக்– கா–வில் வசித்து வரும் வித்யா வாக்ஸ்–தான் யூ ட்யூப்–பில் வைரல் ஹிட் குயில். ‘Vidya Vox, wherever you are, what an amazing voice you have. Listening (to the) mashups nonstop. Bravo...’ என ஹிருத்–திக் ர�ோஷனே பாலி–வுட்–டில் சிலா–கிக்– கி– ற ார். ‘mashup’ கலெக்– ‌–ஷ ன்ஸ் தவிர கேரள, பஞ்–சாபி folks என வித்– யா–வின் பாடல்–கள் அத்–த–னை–யும் லைக்ஸ் அள்–ளு–கி–றது. சமீ–பத்–திய வெளி–யீட – ான cool girl jiyare பாடலை மட்–டும் 13 லட்–சம் பேர் இது–வரை பார்த்து ரசித்–துள்–ள–னர். 24.2.2017 குங்குமம்

125


சைலன்ட் கார்–னர்

மல்லி சர–சு–வதி [பரி– ச ல் புத்– த க நிலை– ய ம், பழைய எண்.41, புதிய எண். 71-ஏ, ஆர்.கே. மடம் சாலை, மயி–லாப்–பூர், சென்னை - 600 004. விலை ரூ.250. த�ொடர்–புக்கு: 9382853646). தை–கள – ால் மட்–டுமே நிரம்–பியி – ரு – க்–கிற – து இந்த உலகு. ‘ஒரு ஊர்–ல’ என்ற இரண்டு வார்த்–தை–க–ளிலே கதை துவங்–கி–வி–டு–கி– றது. இங்கே இந்–திய மர–பில் ஆரம்–பத்–தில் பெண்–கள் என்–றாலே அடி–மை–கள்–தான். அவர்–கள் கதை எழு–தி–னால்–கூட ஆண்–க– ளைப் பற்–றியே எழு–தின – ார்–கள். ஆண்–களி – ன் மகத்–து–வம் பற்–றியே எழு–து–வ–தில் ஆர்–வம் காட்–டு–வார்–கள். இப்– ப�ோ து சரித்– தி – ர ம் மாறி– வி ட்– ட து. அவர்–கள் இழந்த சுதந்–தி–ரத்தை திரும்–பித்

இது ஃபுட்–பால் அல்ல!

126 குங்குமம் 24.2.2017

சி

று – வ ர் – க ள் இ ந்த ஸ் பீ க்கரை பார்த்– த ால் தூக்– கி ப் ப�ோட்டு கால்–பந்து விளை–யா–டத் த�ொடங்கி விடு–வார்–கள். அந்த அள–வுக்கு கன கச்–சி–த–மாக கால்–பந்–தைப் ப�ோன்றே இருக்–கி–றது இந்த மாடர்ன் புளூடூத் ஸ்பீக்– க ர். பிர– ப ல த�ொழில்– நு ட்ப நிறு–வ–ன–மான டைம்ஸ் டீவியாலெட் பேன்டம் அதிநவீன முறை–யில் இதை உரு–வாக்–கி–யுள்–ளது. இந்த ஸ்பீக்– க – ரி – லி – ரு ந்து வரும் சத்– த ம் ஓர் அடுக்– கு – ம ா– டி க் குடி– யி – ருப்–பில் வசிக்–கும் எல்–லா–ருக்–குமே கேட்–கும்! அந்த அள–வுக்கு திறன் வாய்ந்த ஸ்பீக்– க ர் இது. தண்– ணீ ர் உள்ளே புகமுடி– ய ாத வகை– யி ல் உரு–வாக்–கப்–பட்–டுள்ள இதன் விலை ரூ. 1 லட்–சத்து 27 ஆயி–ரம் மட்–டுமே!


தரச்–ச�ொல்லி கேட்–டும், எடுத்–துக் க�ொண்–டும் வரு–கி–றார்–கள். இத்–த–கைய சூழ–லில் சர–சு–வ–தி– யின் ‘மல்–லி’ வந்–தி–ருக்–கி–றது. பெண்– ணி – ய ம் சார்ந்து, தீண்– ட ா– மையை , வர்க்க வேறு–பா–டு–களை அகற்–றப் ப�ோரி–டும் கதா–பாத்–தி–ரங்–களை ‘மல்–லி’ முன் வைக்–கி–றது. ஆவ–ண–மாக ஆகி–வி–டா–மல், மிக–வும் தெளிந்த பூர–ணத்–து–வத்–து–டன் பரந்து செல்–கி–றது. சர–சு– வ–தி–யின் ‘மல்–லி’ தரும் கேள்–வி–கள் மிரு–து–வா– னவை. அதே சம–யம் கனம் ப�ொருந்–தி–யவை. எப்– ப�ோ – து மே ஒருசுயசரி– த ம்– ப�ோ ல த�ோற்– ற ம் க�ொண்– ட – வை – க – ளு க்கு நம்– ம�ோ டு மெல்– லி ய சிநே–கம் இருக்–கும். அது ‘மல்–லி’ நாமா–க–வும் இருக்–க–லாம் என்ற உண்ைம. வேடங்–கள் தரிக்– காத இந்த ‘மல்–லி–’யை யாருக்–கும் பிடிக்–கும். ஏனெ–னில் சர–சு–வ–தி–யின் கலை நுட்–ப–மா–னது.

இது–தான் இந்–தி–யப் பெண்–க–ளின் நிலை!

ந்–தி–யா–வில் பெண்–க–ளின் நிலை–யைப் பற்–றிய சமீ–பத்–திய ஆய்வு ஒன்று பெரும் அதிர்ச்சி– யைக் கிளப்–பி–யி–ருக்–கி–றது. வெறும் 5% பெண்– களே தங்– க – ளு க்கு உரிய கண– வரை தேர்ந்– தெடுக்–கும் உரி–மை–யைப் பெற்–றி–ருக்–கி–றார்–கள்.

மற்–ற–வர்–கள் பெற்–ற�ோர்–கள், சக�ோ–த–ரர்–கள் ச�ொல்–கின்ற மாப்– பி ள்– ளை க்– கு த்– த ான் கழுத்தை நீட்–டி–யி–ருக்–கி–றார்– கள். மட்–டும – ல்ல, சுமார் 80% பெண்–கள் மருத்–து–வ–மனை ப�ோக வேண்– டு – ம ா– ன ால் கூட குடும்– ப த்– த ா– ரி – டம�ோ அல்– ல து கண– வ – னி – டம�ோ அனு– ம தி கேட்– கு ம் நிலை– தான் நில– வு – கி – ற து. 50% பெண்– க – ளு க்கு, ‘வீட்– டி ல் என்ன சமைக்–கவே – ண்–டும்’, ‘மளிகைக் கடைக்–குப் ப�ோக வேண்– டு ம்’ என்– ப – த ற்– கு க் கூட கண– வ – னி ன் அனு– ம – தியைப் பெறவேண்– டி ய நிலை–யாம். 65% பெண்–கள் தங்–கள் கண–வரை திரு–ம– ணத்– தி ன்– ப�ோதே முதல்– மு– றை – ய ாக சந்– தி த்– தி – ரு க்– கி–றார்–கள்! 24.2.2017 குங்குமம்

127


78

கிரகங்கள் தரும் ய�ோகங்கள்

விருச்சிகம் லக்னம்செவ்வாய், சனி சேர்க்கை சாஸ்–தி–ரத்–தி–லேயே இந்த சேர்க்–கை–தான் மிக–வும் கடி–ன– ஜ�ோதிட மா–ன–தும், சவால்–மிக்–க–தும், ஆபத்–தா–ன–து–மா–கும். ஏனெ–னில்,

இவை இரண்–டும் சேரு–வ–தென்–பது முரண்–பா–டு–க–ளின் முழுத் த�ொகுப்– பா–கும். நந்தி வாக்–கிய – ம், பிரு–ஹத் ஜாத–கம், உத்–தர– கா – லா – மி – ர்–தம் ப�ோன்ற ஜ�ோதிட நூல்–கள் இவ்–விரு கிர–கங்–கள் எங்கு சேர்ந்–திரு – ப்–பினு – ம் ஆபத்–தா– னது என்–றுரை – க்–கின்–றன. மண வாழ்க்–கை–யில் சந்–தேக சூறா–வளி – யை – க் கிளப்பி, பிடி–வா–தத்தை, ஈக�ோ பிரச்–னையை உண்–டாக்கி கண–வன் - மனை–வியை காவல் நிலை–யத்தை ந�ோக்கி திருப்–பும்.

ஜ�ோதிடரத்னா

கே.பி.வித்யாதரன் ஓவி–யம்:

மணி–யம் செல்–வன்


மன– தி ல் மட்– டு – ம ல்– ல ா– ம ல் உடம்– பி – லு ம் இந்த இரு– கி – ர க சேர்க்–கை–யும் பாதிப்பை உண்டு– பண்–ணும். குறிப்–பாக பெண்–கள் ஜாத– க த்– தி ல் லக்– ன த்– தி – லி – ரு ந்து எந்த வீட்– டி ல் செவ்– வ ாய் சனி சேர்ந்–தி–ருந்–தா–லும் சம–சப்–த–மாய் பார்த்–துக் க�ொண்–டா–லும் பூப்– பெய்– து – த – லி – லி – ரு ந்து பிரச்னை த�ொ ட ங் – கு ம் . ம ா த – வி – ட ா ய் க�ோளாறு, தைராய்டு பிரச்னை, கர்ப்–பப்–பை–யில் நீர்க்–கட்டி, கன்– னப் பகு–தியி – ல் கரு–நீல – த் திட்–டுக – ள் உரு–வா–கும். ஆனால், சகல விஷ– யங்–களை – யு – ம் ஆழ–மாக ய�ோசிக்க வைப்–பவ – ரே சனி. இந்த இரு கிரக அமைப்–பு–க–ளும் ஒன்று சேரும்– ப�ோது சுரங்–கம் ப�ோன்ற இடங்–க– ளி–லும், கிரா–னைட், கல்–குவ – ா–ரிக – – ளி–லும் வேலை செய்–வார்–கள். மேலே ச�ொன்–ன–வை– யா–வும் விருச்– சி க லக்– ன த்– தி ன் ப�ொது– வான பலன்–கள – ா–கும். இப்–ப�ோது லக்–னா–தி–ப–தி–யான செவ்–வா–யும், சனி–யும் ஒவ்–வ�ொரு ராசி–யி–லும் தனித்து நின்– ற ால் என்ன பல– னென்று பார்ப்–ப�ோமா. விருச்–சிக லக்–னம – ான ஒன்–றாம் இடத்–தில் செவ்–வா–யும் சனி–யும் அமர்ந்–தி–ருந்–தால் எந்த விஷ–யத்– தி–லும் ஆர்–வ–மில்–லா–மல் இருப்– பார்–கள்.. எல்லா வேலை–யையு – ம் இழுத்–த–டித்–துத்–தான் செய்–வார்– கள். எதற்– கு மே ப�ொறுப்– பே ற்– கா–மல் வாழ்–வது எப்–படி என்று 130 குங்குமம் 24.2.2017

கேட்– ட ால் அதற்கு புத்– த – க மே எழு–து–வார்–கள். மேலும், மனச்– சி–தைவு, முடி–வெ–டுப்–ப–தில் தடு– மாற்–றம், ஒரே விஷ–யத்–தில் தீவி–ர– மாக இருத்–தல், அவ்–வப்–ப�ோது தலை–தூக்–கும் சேடி–ஸம், சமூ–கத்– த�ோடு இயைந்து ப�ோகாத மன�ோ– நிலை, தான் தான் மேலா–ன–வன் எனும் எண்–ணம், சக�ோ–த–ரங்–க– ளால் ஏமாற்–றப்–ப–டு–தல் ப�ோன்ற விஷ– ய ங்– க – ள ால் அலைக்– க – ழி க்– கப்–ப–டு–வார்–கள். தன் பெய–ரில் வீட்டை வாங்–கா–மல் இருப்–பது நல்–லது. அதே–ப�ோல முன்–க�ோ– ப த்தை அ வ – சி – ய ம் த வி ர்க்க வேண்–டும். தேவை–யற்று வெறும் ம ண் – ணி ல் மு த – லீ டு செ ய் து நஷ்–டப்–ப–டக் கூடாது. தனுசு ராசி–யான இரண்–டாம் இடத்– தி ல் இவ்– வி ரு கிர– க ங்– க ள் அமர்ந்– தி – ரு ந்– த ால் கிரி– மி – ன ல் லாயர்ஸ் அதி–க–மாக இந்த சேர்க்– கை–யில் பிறந்–த–வர்–க–ளில் இருப்– பார்–கள். சிறு–வ–ய–தி–லேயே ரத்த அழுத்– தத்தை பரி– ச �ோ– தி த்– து க் க�ொள்ள வேண்– டு ம். சேர்த்து வைத்து ச�ொத்–துக்–களை வாங்–க– லாம் என்று எண்ணி எண்ணி சேர்த்து வைப்–பார்–கள். பிறகு, ஏத�ோ–வ�ொன்–றிற்–காக எல்–லா–வற்– றை–யும் செலவு செய்ய வேண்–டி– யி–ருக்–கும். கண்–க–ளில் அழுத்–தம் உரு–வா–கும். எச்–ச–ரிக்கை தேவை. பல ம�ொழி–களைக் கற்–றுத் தேர்– வார்– க ள். ஆரம்– ப க் கல்– வி யை


சுடலைமாடனின் வலது புறத்தில் தாய் பேச்சியம்மனும், தாய் பிரம்மசக்தியும்

சுமா–ரா–கப் படித்–தும், உயர் கல்வி– யில் சிறந்–தும் விளங்–கு–வார்–கள். மக– ர ராசி– ய ான மூன்– ற ாம் இடத்–தில் இவர்–கள் இரு–வ–ரும் அமர்ந்– த ால் காற்– று ள்– ள – ப �ோது தூற்– றி க் க�ொள்– ள ா– ம ல் காற்– ற – டிக்–கும் காலத்–தில் மாவு விற்–கச் செல்– வ ார்– க ள். கையில் பத்து பைசா இல்–லா–மல் துணி–வையே துணை–யா–கக் க�ொண்டு த�ொழில் த�ொடங்–கு–வார்–கள். ஒரு முயற்– சியை ஒரே நேரத்– தி ல் செய்து முடிக்–கா–மல் துண்டு துண்–டாக செய்து முடிப்– ப ார்கள். மகிழ்– வான பழைய இன்ப நினைவு–

க ளை ம ற ந் – து – வி ட் டு எ தி ர் – கா–லத்–தில் ஏதே–னும் ச�ோக–மான விஷ– ய ங்– க ள் நடந்– து – வி டும�ோ எ ன் று ப ய ந் து க �ொ ண் – டே – யி–ருப்–பார்–கள். பழம் நறுக்–குவ – த – ற்– குக் கத்–தியை உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்– தும்–ப�ோது கூட பிளேடு, கத்தி ப�ோன்–ற–வற்றை பயன்–ப–டுத்–தும்– ப�ோது எச்–ச–ரிக்–கை–யாக இருக்க வேண்–டும். கும்ப ராசி–யான நான்–காம் இடத்– தி ல் இவ்– வி ரு கிர– க ங்– க ள் அமர்ந்–தால் இந்த சேர்க்–கை–யில் பிறந்து திரு–மண – ம் செய்து க�ொள்– ளா–மல் இருப்–பவ – ர்–கள் புகழ் பெற்– 24.2.2017 குங்குமம்

131


றி–ருப்–பதை பார்க்–க–லாம். தாய் வழிச் ச�ொந்–தங்–க–ளால் நிறைய த�ொந்–தர – வு – க – ளை அனு–பவி – ப்–பார்– கள். நிறைய தலை– மு டி, தாடி வளர்த்– து க் க�ொண்– டி – ரு ப்– ப ார்– கள். கல்– வி த் தடை இருக்– கு ம். மெரைன் இன்–ஜி–னி–ய–ரா–க–வும், அல்– ல து குறைந்– த – ப ட்– ச ம் பட– க�ோட்–டு–ப–வர்–க–ளா–க–வும் இருப்– பார்–கள். தாயா–ரு–டன் ஏதே–னும் பி ர ச்னை வ ந் து க �ொ ண் – டே – யி–ரு க்–கும். அல்–லது தாயா– ரின் உடல்–நிலை பாதித்–த–படி இருக்– கும். குறிப்–பாக தாயா–ருக்கு கர்ப்– பப்பை க�ோளாறு இருந்– த ால் சரி–செய்து க�ொள்ள வேண்–டும். மீனம் ராசி– ய ான ஐந்– த ாம் இடத்– தி ல் செவ்– வ ா– யு ம் சனி– யும் இருந்– த ால் முத– லி ல் கருச்– சி–தைவை ஏற்–ப–டுத்தி பின்–னரே மழலை பாக்–கி–யத்தை கிட்–டச் செய்–யும். மூர்க்–கன், க�ோபக்–கா– ரன், தந்– தையை நிந்– தி ப்– ப – வ ன், சட்–டங்–க–ளின் ஓட்–டை–க–ளைக் க�ொண்டு தப்–பிப்–பவ – ன் என்–றெல்– லாம் பழைய நூல்– க ள் ச�ொல்– கின்–றன. லக்–னா–திப – தி – ய�ோ – டு சனி சேரும்–ப�ோது எதி–லுமே மிகை– யு–ணர்ச்சி க�ொள்ள வைக்– கும். ப�ொறு–மையே இருக்–காது. பூர்–வீ– கச் ச�ொத்–தில் ஏதே–னும் பிரச்–னை– கள் இருந்–த–படி இருக்–கும். பூர்–வீ– கச் ச�ொத்–தின் பின்–னால் ஓடிக் க�ொண்டே இருக்– க க் கூடாது. தாய் மாமன் உற–வில் ஏதே–னும் 132

குங்குமம் 24.2.2017

பகை உணர்வு இருந்து க�ொண்– டே–யி–ருக்–கும். உற–வி–னர்–க–ள�ோடு அடிக்–கடி பகை மூளும். அவர்–க– ளால் ஏமாற்–றப்–ப–டு–வீர்–கள். மேஷம் ராசி– ய ான ஆறாம் இடத்– தி ல் செவ்– வ ாய் ஆட்சி பெறு–கி–றார். பாத–கா–தி–ப–தி–யான சனி–யா–ன–வர் ஆறில் மறை–வது நல்–லது. திடீர் பண–வ–ரவு, வழக்– கில் வெற்றி, ஏற்–று–மதி இறக்–கு– மதி வகை–கள – ால் லாபம் உண்டு. பெட்–ர�ோல் பங்க், த�ோல் த�ொழிற்– சாலை, மது–பான த�ொழிற்–கூட – ங்– க–ளில் வேலை பார்ப்–ப–வர்–க–ளு– முண்டு. க�ொஞ்–சம் கால்–தாங்கி ந ட ப் – ப ா ர் – க ள் . ஆ று வி ர ல் , யானைக் காது உண்டு. விபத்–தில் தாடை எலும்பு, பல் விழும் அபா– ய–முண்டு. எச்–ச–ரிக்கை. பழைய காலத்– தி ய உண– வு க் கலங்– க ள், மரச்–சா–மான்–கள் ப�ோன்–றவ – ற்றை சேர்த்து வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். நீர் நிலை–க–ளுக்–குச் செல்–லும்–ப�ோது எச்– ச – ரி க்கை தேவை. முக்– கி – ய – மாக கடல். ஏனெ–னில், சனியே கடலை ஆள்–கி–றார். ரிஷ– ப ம் ராசி– ய ான ஏழாம் இடத்– தி ல் இவர்– க – ளி – ரு – வ – ரு ம் அமர்ந்– த ால் ஒரே– வ – ய – து ள்ள அல்– ல து தன்– னை – வி ட மூத்த பெண் மனை–வி–யாக அமை–யும் வாய்ப்–புண்டு. வசதி வாய்ப்–பு–க– ள�ோடு பிறந்–தி–ருந்–தும் சிறு வய– தில் தாயைய�ோ அல்–லது தந்–தை– யைய�ோ இழந்–தி–ருக்–கும் பெண்


மனை–விய – ா–தலு – ம் நடக்– கும். எப்–ப�ோ–தும் எங்–கே– னும் பிர–யா–ணம் செய்– த– ப டி இருப்– ப ார்– க ள். அதிக வட்–டிக்கு கந்து வட்டி, மீட்–டர் வட்டி என்று கடன் வாங்–கா– மல் இருப்–பது நல்–லது. வட்டி கட்–டியே வீணாக பணத்தை இழப்– ப ார்– கள். உள்–ளுண – ர்வு மிகச் சரி–யாக இருக்–கும். மிது–னம் ராசி–யான எ ட் – டி ல் ச னி ம றை – வது நல்– ல – தே – ய ா– கு ம். இது நீண்ட ஆயு–ளைத் த ரு ம் . நி றை ய ப ே ர் ஹ � ோ ட் – ட ல் , ப �ோ ர் – டிங் லாட்–ஜிங் வைத்து நடத்–துப – வ – ர்–கள் உண்டு. பாத– ய ாத்– தி ரை செல்– லும் பக்–தக�ோ – டி – க – ளு – க்கு கைங்–க–ரி–யம் செய்–வார்– கள். இதில் ஒரு– சி – ல ர் நல்ல ஓவி– ய ர்– க – ள ாக மிளிர்–வார்–கள். தத்–துவ ஞானம் பேசு– ப – வ ர்– க – ளு ம் அ தி – க – மு ண் டு . பேசி முடிக்க வேண்–டிய விஷ– ய த்– தி ற்– க ெல்– ல ாம் வழக்கு த�ொடுத்– த ல் என்று பிரச்–னை–க–ளும் வந்து நீங்–கும். அதிக வட்– டிக்கு கந்து வட்டி, மீட்– டர் வட்டி என்று கடன்

வாலகுரு சந்நியாசி க�ோனார்

வாங்–கா–மல் இருப்–பது நல்–லது. வட்டி கட்– டியே வீணாக பணத்தை இழப்–பார்–கள். நீதி–மன்–றத்–தில் பிறர் மீது வழக்கு ப�ோடா– மல் இருப்–பது நல்–லது. 24.2.2017 குங்குமம்

133


கட–கம் ராசி–யான ஒன்–பத – ாம் இடத்–தில் இவ்–விரு கிர–கங்–க–ளும் தவம், ய�ோகம், தர்ம சிந்–தனை – க – ள், கல்–யாண மண்–டப – ம் கட்டி ஏழை– க–ளுக்கு விடு–தல் என்–றெல்–லாம் நற்–செ–யல்–களி – ல் ஈடு–படு – வ – ார்–கள். தந்–தையை மீறிய ஞானத்–த�ோடு விளங்–கு–வார்–கள். இவர்–க–ளி–டம் காசு தங்–காது. மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் உத–வி–கள் கிடைக்–கும். சிம்ம ராசி– ய ான பத்– த ாம் இடத்– தி ல் இந்த இரு கிர– க ங்– க – ளும் சேர்–வ–தால் இந்த இரண்டு கிர–கங்–க–ளும் இங்கு இடம் பெற்– றி– ரு ந்– த ால் ஐ.எப்.எஸ்., வன– வி–யல் துறை, சுற்–றுல – ாத்–துறை – யி – ல் பெரிய பத–வி–கள். குழந்–தை–கள் காப்–ப–கம், அடி–பட்ட பசு–விற்கு மருத்–துவ சிகிச்சை, அனாதைப் பிண அடக்–கம், உள–வா–ளி–யாக செயல்–படு – த – ல், க�ோழிப்–பண்ணை ப�ோன்ற முக்– கி ய துறை– க – ளி ல் கால்–ப–தித்து வெற்றி பெறு–வார்– கள். இவர்– க – ளி – ட ம் அசாத்– தி ய ஆற்– ற – லு ம், த�ொலை– ந�ோ க்– கு ச் சிந்–த–னை–யும் இருக்–கும். இதில் அதி– க – ம ா– ன – வ ர்– க ள் சுய– த�ொ – ழி – லைத்– த ான் விரும்– பு – வ ார்– க ள். தேயி–லைத் த�ோட்–டம், மிளகு, ஏலக்–காய் வியா–பா–ரம் செய்–வார்– கள். ஹார்–டு–வேர்ஸ், பெயின்ட் கடை வைத்து நடத்–து–வார்–கள். கன்னி ராசி–யான பதி–ன�ோ– ராம் இடத்– தி ல் சனி– யு ம் செவ்– வாயும் அமர்ந்–தால் திடீ–ரென்று 134

குங்குமம் 24.2.2017

எல்லா விஷ–யத்–திற்–கும் கணக்கு பார்க்க ஆரம்–பிப்–பார்–கள். மூத்த சக�ோ– த – ர – ர�ோ டு இணக்– க – ம ாக இருப்–பது நல்–லது. இல்–லை–யெ– னில் அவ–ரால் பிரச்–னைக – ள் வரக்– கூ–டும். மூத்த சக�ோ–தர – ரை அடக்கி ஆளு–வார்–கள். திற–மை–யி–ருந்–தும் வெளிப்–பட – ா–மல் இருப்–பார்–கள். உடன்–பி–றந்த சக�ோ–த–ரர்–க–ளுக்கு இ ந்த அ மை ப் பு க �ொ ஞ் – ச ம் ஆகா–து–தான். துலாம் ராசி– ய ான பன்– னி – ரெண்–டாம் இடத்–தில் சனி–யும் செவ்– வ ா– யு ம் சேர்ந்– தி – ரு ந்– த ால் அதி–கம் செலவு செய்–யக் கூடி–ய– வர்–க–ளாக இருப்–பார்–கள். பேசத் தெரி–யா–மல் பேசி வீண்–ப–ழியை கட்–டிக் க�ொள்–வார்–கள். உள்–ளங்– கா–லில் அடி–ப–டா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். தூக்–க–மின்– மை–யும் கன–வுத் த�ொல்–லை–யும் அதி–க–மாக இருக்–கும். சிற்–றின்ப நாட்–டம் மிகுந்–தி–ருக்–கும். உற–வி– னர்– க – ள�ோ டு பகை பாராட்– டு – வார்–கள். இ ந்த அ மை ப் – ப ா – ன து பெரும்–பா–லும் எதிர்–மறை கதிர்– வீச்– சையே வெளிப்– ப – டு த்– து ம் சேர்க்–கை–யா–கும். அத–னால் உக்– கி– ர – ம ான தெய்– வ ங்– க – ளி ன் வழி– பாடு இதற்கு முக்– கி – ய – ம ா– கு ம். அவற்–றில் சுடலை மாடன் வழி– பாடு மிக– மு க்– கி – ய – ம ா– ன – த ா– கு ம். அப்– ப – டி ப்– ப ட்ட ஒரு அபூர்வ தலமே சீவ–லப்–பேரி ஆகும். திரு–


நெல்–வே–லி–யி–லி–ருந்து 15 கில�ோ மீட்–டர் தூரத்–தில் இருக்–கி–றது சீவ–லப்–பேரி கிரா–மம். பாண்டி நாட்– டில் சுட–லை–மா–ட–னுக்கு பல க�ோயில்–கள் இருந்–தா– லும் குறிப்–பி–டும்–ப–டி–யாக ஒரு சில க�ோயில்– க ளே திகழ்–கின்–றன. அவற்–றில் முக்–கிய – த்–துவ – ம் வாய்ந்–தது இக்– க�ோ – யி ல். சுடலை– ம ா – ட ன் ம ா ச ா – ன க் – க�ோ– ன ா– ரு க்கு நாவில் ஓம் எழுத மண் எடுத்த இடம் மயான பூமி– ய ா– னது. அங்– கி – ரு ந்– து – த ான் மண் எடுத்து வந்து க�ோயி– லில் திரு–நீ–றாக க�ொடுக்– கப்–ப–டு–கி–றது. ஆண்–டுக்கு ஒரு முறை டிராக்– ட ர் க�ொண்டு மயா–ன–க்க–ரை– யில் த�ோண்டி திரு– நீ று மண் அள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. சுமார் 600 ஆண்– டு – க – ளாக மண் அள்–ளப்–பட்– டும் அங்கு எந்த பள்–ள– மும் இன்– னு ம் ஏற்– ப ட வில்லை, மண்–ணெ–டுக்க த�ோண்–டிய சில நாட்–களி – – லேயே அந்த இடம் இயல்– பாக சம–மா–கி–வி–டு–கி–றது. எல்– ல ாம் சுட– லை – யி ன் அற்–பு–தம் என்–கி–றார்–கள் சீவ–லப்–பேரி மக்–கள். இந்த திரு–நீற்று மண்ணைப் பூசி–

னால், தீராத ந�ோய்–க–ளும் தீர்ந்து விடும் என்–கிற – ார்–கள் பலன்–பெற்–றவ – ர்–கள். இந்த க�ோயி–லில் மூல–வர் சுட–லை–மா–ட–னின் வலது புறத்–தில் தாய் பேச்–சி–யம்–ம–னும், தாய் பிரம்– ம – ச க்– தி – யு ம் நின்ற க�ோலத்– தில் அருள் பாலிக்–கின்–ற–னர். அவ–ருக்கு எதிரே புதி–ய– சா–மி–யும், பின்–பு–றம் முண்– டன் சாமி–யும் அருள்–பா–லிக்–கின்–ற–னர்.

(கிர–கங்–கள் சுழ–லும்...) 24.2.2017 குங்குமம்

135


d e e Spript Sc


மை.பாரதிராஜா

தனது ஸ்டைமேக்–கிங் வி இயக்வ–ரிக்–கில–ற ை –கு–நர் ார் ஹரி ஓர் இடத்–துல ஸ்பீடா ‘‘ஏத�ோ எடுத்–துட்–ட�ோம். அது ஆடி–

யன்– ஸ ுக்கு பிடிச்– சு ப் ப�ோச்சு. ஷூட்–டிங் ப�ோறப்ப எல்–லாம், ‘உங்க படம் ஸ்பீடா இருந்– து ச்சு...’னு பாராட்ட ஆரம்–பிச்–சிட்–டாங்க. இது கரெக்ட்டா..? இதுக்கு மேல ஸ்பீடா ப�ோனால் சரி– ப்ப ட்டு வருமா..? ய�ோசிச்–சி–ருக்–கேன். ஆனா, ஆடி– யன்ஸ் ஸ்பீடை ரசிக்க ஆரம்–பிச்ச பிறகு இன்–னும் வேகத்தை கூட்–ட– ணும்னு ரெடி–யா–கிட்–டேன்...’’


உற்– ச ா– க – ம ாகப் பேசு– கி – ற ார் இயக்– கு – ந ர் ஹரி. ‘சி3’ எனப்– ப – டும் ‘சிங்–கம் 3’ படத்–தின் பர–பர மேக்–கிங்–தான் இன்–றைய டாக் ஆஃப் த இண்–டஸ்–ட்ரி. தமி–ழில் மட்–டும – ல்ல... இந்–திய அள–விலு – ம் இப்–ப–டி–ய�ொரு மேக்–கிங் சாத்–தி– யமா என ரசி–க ர்– க ள் மிரண்டு வாயைப் பிளக்–கி–றார்–கள். ‘‘கமர்– ஷி – ய ல் படம்னு இஷ்– டத்– து க்கு எடுக்க முடி– ய ாது. கூடாது. சென்–ஸி–பிளா, லாஜிக்– க�ோட ச�ொல்–லணு – ம். ஆக்–சுவ – லா ஸ்பீ– டு னா என்ன? எடிட்– டி ங் ஃபாஸ்ட்டா இருக்–கற – து. இதுக்கு அதிக ஃபுட்–டேஜ் க�ொடுக்–கணு – ம். அதை– யு ம் கன்னாபின்– ன ானு தரக் கூடாது. கதைக்–கும் காட்– சிக்–கும் தேவை–யான அள–வுக்கு தர–ணும். அப்–ப–டித்–தான் நான் ஷூட் பண்–றேன். எடுத்–ததை எடிட்–டர் கிட்ட க�ொடுக்– க – றே ன். வி.டி. விஜ–யன் சார் ரூம்ல ராத்–தி–ரி–யும் பக–லுமா டேரா ப�ோட–ற–து–தான் என் வேலை. ஒரு மணி நேரம் கேப் கிடைச்சா ஓரமா பெஞ் சுல தூங்கு–வேன். திரும்ப எழுந்து வேலை. ‘ ஆ டி – ய ன்ஸை ய�ோ சி க்க விடாம படத்தை க�ொண்டு ப�ோக–ணும். அவங்க ய�ோசிக்க ஆரம்–பிச்சா குறையைக் கண்–டு– பி– டி ப்– ப ாங்– க – ’ னு விஜ– ய ன் சார் அடிக்–கடி ச�ொல்–லு–வார். அது 138 குங்குமம் 24.2.2017

நூத்– து க்கு நூறு நிஜம். ‘நாலு சீன் நச்–சுனு இருந்தா... மீதியை பேலன்ஸ் செஞ்–சு–ட–லாம்–’–பார். உண்–மையை ச�ொல்–ல–ணும்னா நிறைய ஷாட்ஸ் எடுக்க நான் கத்–துகி – ட்–டதே அவர்–கிட்–டத – ான். ஹீர�ோ–வும் வில்–ல–னும் மீட் பண்–ற–து–தான் சீன்னு வைச்–சுப்– ப�ோம். அடிப்– ப – டைல இதுல சுவா–ரஸ்–யம் இல்ல. ஆனா, இந்த மீட்–டிங் வரை சின்–னச் சின்ன டிரா–வல், டுவிஸ்–டுனு வைச்சா... பர–ப–ரப்–பா–கி–டும். இன்–வெஸ்–டி–


கே–ஷன் எடுக்–கி–றப்ப ஆடி–யன்ஸ் கன்–வின்ஸ் ஆகறா மாதிரி ஷூட் பண்–ண–ணும். இப்–படி வேகம்... வேகம்னு ய�ோசிச்–சா–லும்... ஷூட் செய்–தா–லும்... எடிட் பண்–ணின – ா– லும்... ஆடி–யன்–ஸுக்கு புரி–யா–மப் ப�ோயி– ட க் கூடாது என்– ப – தி ல் கவ–னமா இருப்–பேன்...’’ என்று ச�ொல்–லும் ஹரி, முன்பை விட ரசி–கர்–கள் இப்–ப�ோது புத்–திச – ா–லிக – – ளாக இருக்–கிற – ார்–கள் என்–கிற – ார். ‘‘இன்– னி க்கி செல்– ப �ோன்ல நெட் வந்–தாச்சு. எல்லா விஷ–ய–

மும் எல்– ல ா– ரு க்– கு ம் தெரிஞ்– சி – ருக்கு. யாரை–யும் ஏமாத்த முடி– யாது. எல்– ல ாத்– தை – யு ம் விட முக்– கி – ய ம்... ப்ளா– னி ங். டிஸ்– க – ஷன் முதலே அலசி அலசி இது– தான்... இப்– ப – டி த்– த ான்னு சீன் பிடிப்–ப�ோம். டிஸ்–கஷ – ன் முடிஞ்–ச– தும் ல�ொகே–ஷன் தேடு–வ�ோம். ஓகே ஆகற இடத்–துல நாலஞ்சு நாள் தங்–கு–வேன். சந்து ப�ொந்து விடாம நடந்தே ப�ோவேன். மக்–க– ள�ோட பேசு–வேன். எப்–படி வீட்– டுக்–குள்–ளயே புழங்–க–றப்ப அந்த இடம் நமக்–குள்ள ஒட்–டிக்–கும�ோ அப்–படி ல�ொகே–ஷ–னும் மன–சுல பதிஞ்–சு–டும். ஆ ர் டி ஸ் ட் வ ந்த பி ற கு ஏழெட்டு கேம–ராக்–களை வைச்சு– கிட்டு ஸ்பாட்ல ய�ோசிக்– கி ற வழக்–கமே என்–கிட்ட கிடை–யாது. எப்ப ல�ொகே–ஷன் எனக்–குள்ள ஊடு–ரு–விச்சோ அப்–பவே சீனும் ஷாட்–ஸும் மட–மட – னு வந்–துடு – ம். எப்–ப–வும் மன–சுக்–குள்ள ஸ்பேரா நாலஞ்சு ல�ொகே–ஷன்ஸ் வைச்– சி– ரு ப்– ப ேன். ஒண்ணு ச�ொதப்– பி–னா–லும் அடுத்–த–துக்கு உட–ன– டியா ப�ோயி– டு – வே ன்...’’ என்ற ஹரி, ஷூட்– டி ங் ஸ்பாட் என்– பதே ப�ோர்க்–க–ளம்–தான்... War Fieldதான் என்–கி–றார். ‘‘ரயில் வரப்– ப �ோ– கு – து னா உடனே அதை எடுத்–தா–க–ணும். அ ந்த சீ ன் க�ோ ப் – ர ா ல வ ர – லைன்னா உடனே 5Dல ட்ரை 24.2.2017 குங்குமம்

139


பண்– ணு னு ச�ொல்– லி – டு – வே ன். அது– வு மே சரி– வ – ர – லைன்னா ... ம�ொபைல் கேம– ர ால ஷூட் ப ண் ணி வை ங் – க ப் – ப ா ன் னு இன்ஸ்ட்– ர க்– –‌ஷ ன் க�ொடுத்– து – டு – வேன். ‘ஷேக் இல்–லாம எடுத்தா ம�ொபைல் கேம– ர ால ஷூட் செஞ்–சதை இணைக்–க–லாம்–’னு ப்ரி– ய ன் சார் பச்– சை க்– க�ொ டி 140 குங்குமம் 24.2.2017

காட்–டு–வார். இது– த ான் ஸ்பீடு. இப்– ப – டி த்– தான் எடுப்– ப ேன்னு அங்– க யே முக்–கிக்–கிட்டு சேர்ல உட்–கா–ருவ – து பிடிக்–காது. ச�ொல்–லப்–ப�ோனா ஸ்பாட்ல சேர் ப�ோட்– ட ாலே எரிஞ்சு விழு–வேன். தூக்கி வீசிடு– வேன். ஸ்டூல்–தான் பயன்–ப–டுத்– து–வேன். ஹீர�ோஸ் கூட பிரேக்


சண்டை ப�ோடு–வேன். ஒவ்–வ�ொரு சீனும் நல்லா வர–ணும்னு மெனக்–கெட்டு ப�ோடற ஃபைட் அது! ஈ வி – னி ங் ப ே க் – க ப் ச�ொ ன் – ன – து மே ரிலாக்–ஸா–கி–டு–வேன். காலைல பர–ப–ரப்பா இருந்–தா–தான் ஈவி–னிங் ரிலாக்ஸா இருக்க முடியும். இல்–லைனா மாலை–ல– பிபி எகி–றும். இன்– னி க்கி எடுத்த சீனை மறு– ந ா– ளு ம் கன்–டினியூ செய்ய பிடிக்–கவே பிடிக்–காது. டிஸ்–கஷ – ன் லெவல்–லயே டய–லாக்–கையு – ம் ஓகே பண்–ணி–டு–வேன். ஸ�ோ, ஸ்பாட்–டுல டைரக்– –‌ஷ ன் என்– கி ற மேஸ்– தி ரி வேலை– தான்! அதுக்–காக ஸ்பாட்–டுல டய–லாக்கை மாத்த மாட்–டேன்னு இல்லை. அதுக்–கான ஸ்பேஸை அதுவா கேட்–கும்–ப�ோது க�ொடுப்– பேனே தவிர ஸ்பாட்–டுல ப�ோய் பார்த்–துக்–க– லாம்னு அலட்–சி–யமா இருக்க மாட்–டேன். சீன்ஸ் ய�ோசிக்–கி–றப்ப, டிஸ்–கஸ் பண்–– றப்ப, ரியல் லைஃப் இன்–ஸி–டென்–ஸ�ோட ப�ொருத்–தவே முயற்சி செய்–வேன். எப்–படி ஹீர�ோ–வுக்–கும் இயக்–கு–ந–ருக்–கும் இடை–யி– லான உறவு, புரி–தல் முக்–கி–யம�ோ அப்–படி

எடுக்– கி – ற ப்ப ஸ்டூல்– ல – தான் உட்–கா–ரு–வாங்க. சூர்யா சார் அப்– ப டி உட்– க ார்ந்து பழ– கி ட்– டார்! டை மு க் – கு ள்ள நிறைய ஷாட்ஸ் எடுக்–க– ணும். அது– த ான் லட்– சி – ய ம் . இ ல் – லை ன ா


ஒளிப்–ப–தி–வா–ள–ருக்–கும் டைரக்–ட–ருக்–கும் இடை–யி–லான கெமிஸ்–ட்ரி–யும் முக்–கி–யம். ப்ரி–யன் சார�ோட இது–வரை 14 படங்– கள் ஒர்க் பண்– ணி – யி – ரு க்– கே ன். ரெண்டு பேர�ோட அலை– வ – ரி – சை – யு ம் ஒண்ணா இருக்–கற – த – ா–லத – ான் இது சாத்–திய – ம – ாச்சு. ஒவ்– வ�ொரு சீனுக்–கும் க�ோப்ரா, 5D, ச�ோனின்னு மினி–மம் அஞ்சு கேம–ராவை கன் ஃ–பார்ம் பண்–ணு–வ�ோம். சில– ச– ம – ய ம் இதுக்கு மேல– யு ம் தேவைப்–படு – ம். எத்–தனை கேமரா இருந்–தா–லும் குவா–லிட்டி முக்–கிய – ம். இ ல் – லை ன ா ந ம்ம உ ழை ப் பு வீ ண ா – கி–டும். எ ன் – னு – டை ய வே க ம் ப் ரி – ய ன் சார்–கிட்ட இருக்கு. என்னை திருப்–திப்–ப– டுத்த அவ–ரா–லத – ான் முடி– யு ம். ஃபிலிம் இருந்த காலத்– து ல பார்த்–துப் பார்த்து எடுத்– த�ோ ம். இப்ப அ ந்த பி ர ச ்னை இல்ல. டிஜிட்–டல் வ ந் – த ா ச் சு . அ த – னால ஃபுட்–டேஜ் ப த் தி ய�ோ சி க்க வேண்–டிய அவ–சி– யம் ஏற்– ப – ட லை. அ தே – ச – ம – ய ம் தேவை– யி ல்– ல ாம ஒரு ஷாட் கூட

எடுக்க மாட்– டே ன்...’’ என்று ச�ொல்–லும் ஹரி, சூர்யா குறித்து பேசும்– ப�ோ–தெல்–லாம் நெகிழ்– கி–றார். ‘‘‘சி3’ய�ோட சேர்த்து நாங்க அஞ்சு படம் ஒண்ணா ஒர்க் பண்ணி– யி – ரு க் – க�ோ ம் . உ ண் – மை–லயே இது பெரிய விஷ–யம்.தப்போசரிய�ோ ரெண்டு பேருமே அதை வெ ளி ப்படை ய ா பேசி– டு – வ�ோ ம். நான் நினைக்– க – ற து அவ– ரு க்– குப் பிடிக்– கு ம். அவர் ய�ோசிக்– க – ற தை நான் செஞ்சு முடிப்– ப ேன். ஷாட் முடிஞ்–சது – ம் என் முகத்–தைப் பார்ப்–பார். ஷாட் ஓகேவா இல்–லை– யானு என் முகத்தை வை ச ்சே க ணி ச் – சு – டு – வார். என் படத்–துல எப்– ப–வும் ஏகப்–பட்ட ஆர்– டிஸ்ட்ஸ் இருப்–பாங்க; நடிப்– ப ாங்க. எல்– ல ா– ரை – யு ம் ச ம ா – ளி ச் சு வேலை வாங்–கு–வேன். நேரத்–துக்கு எல்–லா–ரும் சாப்–பிட்–டாங்–கள – ா–னும் பார்ப்–பேன். ஜூனி–யர் ஆர்–டிஸ்ட் நல்லா நடிச்– சா–லும் உடனே யூனிட்


ஆட்– க ளை கைதட்ட ச�ொல்– வேன். அதே மாதிரி ஸ்பாட்–டுல ஒருத்– த ரை திட்– டி னா பேக்– க ப் ஆக–றப்ப கூப்–பிட்டு சாரி கேட்– பேன். ஒண்ணு தெரி–யுமா... லைட்– மேன் முதல் எல்–ல�ோ–ருமே ஒரு யூனிட்டா வேலை பார்க்– க – ற�ோம். அத– ன ா– லயே எல்– ல ார் பத்–தியு – ம் எல்–லா–ருக்–கும் தெரி–யும். ஸ்கி–ரிப்ட் லெவல்–லயே பட்–ஜெட் தீர்–மா–னம – ா–கிடு – ம். அதை–விட ஒரு பைசாகூட கூடாம பார்த்– து ப்– பேன். அதே மாதிரி இத்–தனை நாட்– க ள்ல ஷூட்– டி ங் முடிப்– பேன்னு ச�ொன்னா... அதுக்– குள்ள முடிச்–சுடு – வே – ன். இது சாத்– தி– ய – ம ா– ன – து க்கு கார– ண ம் என் யூனிட்–தான். ஒ ரு ஷ ா ட் மு டி ஞ் – ச – து ம் , ‘அடுத்து அங்– க – த ான்– ’ னு நான் ச�ொல்– ல ா– ம யே லைட்– மே ன்ஸ் ஒ ய ரை சு த்த ஆ ர ம் – பி ச் – சி – டு – வாங்க. நானும் மைக்ல ‘இன்–னும் ரெண்டு ஷாட்ஸ்–தான் இருக்கு. தேவை–யில்–லா–ததை ஏத்த ஆரம்– பிச்–சிடு – ங்–க’– னு வார்–னிங் க�ொடுத்– தி–டு–வேன். ‘Shift’னு நான் ச�ொன்–ன–தும் வண்–டிங்க ஸ்டார்ட் ஆக–ணும். இல்–லைனா டமால் டுமீல்–தான்! அடுத்த ஷாட் தனக்கு இல்–லைனு தெரிஞ்– ச – து ம் அந்த ஆர்– டி ஸ்ட் என் கண் முன்– ன ாடி நிற்– க க் கூடாது. வெட்–டிப் பேச்சு பேச–

றது எனக்–குப் பிடிக்–காது...’’ என்ற ஹரி, மூச்–சுக்கு முந்–நூறு முறை கதை–தான் முக்–கி–யம் என்–கி–றார். ‘‘கதை– யு ம் ஸ்கி– ரி ப்– டு ம் பக்– காவா ரெடி– ய ா– கி ட்டா மத்த எதுக்–கும் நாம பயப்–பட – த் தேவை– யில்ல. கதையை நம்– ப – ணு ம். எல்–லாமே புர�ொட்–யூ–ஸர்–கிட்ட ச�ொல்–லப்–பட்–டதா இருக்–கணு – ம். எக்ஸ்ட்ரா செலவு இருந்தா கேட்–டுட்டு பண்–ண–னும். சினிமா யாரை– யு ம் நம்பி இல்ல. நாம–தான் அதை நம்பி இருக்–க�ோம். நம்ம இழுப்–புக்கு சினிமா வராது. அத– ன�ோ ட இழுப்–புக்–கு–தான் நாம ஓட–ணும். நாம நின்–னுட்டா அது நம்மை விட்டு விலகி தூரமா ப�ோயி–டும். இதை–த்தான் நான் எல்–லா–ருக்–கும் ச�ொல்ல விரும்–பறே – ன்...’’ அழுத்–த– மாகச் ச�ொல்–கி–றார் இயக்–கு–நர் ஹரி.  24.2.2017 குங்குமம்

143


ய �ோ– த – ன ன் சபை– யி ல் வைத்து துரி–பாஞ்– சா–லியை துகில் உரி–கி–றான்

துச்–சா–த–னன். பாண்–ட–வர்–கள் கைகட்டி நிற்–கி–றார்–கள். துரி–ய�ோ–த–னன் சிரிக்–கி– றான். அவள் கைதூக்கி ‘கிருஷ்–ணா’ என்று கத்–துகி – ற – ாள். கிருஷ்–ணன் அரு–ளிய புடவை முடி–வில்–லா–மல் வந்து க�ொண்டே இருக்–கி–றது.


கே.என். சிவராமன் இது நாமெல்–லாம் அறிந்த புரா– ணக்–கதை. கதை கேட்– கு ம் நம் சின்– ன க்– குட்–டிப் பெண், ‘பாஞ்–சா–லிக்கு புட– வையை வானி– லி – ரு ந்து க�ொடுத்த கிருஷ்–ணன் அந்–தச் சம்–ப–வம் நடக்– கா–ம–லேயே தடுத்–தி–ருக்–க–லாமே...’ என்று கேட்–டால் என்ன ச�ொல்–வ�ோம்? ப�ோலவே, ‘கிருஷ்–ணன் கட–வு–ளாக இருந்–தால் பாண்–டவ – ர்–களு – க்கு ஐந்து வீடு–கள – ா–வது க�ொடுத்–திரு – க்–கல – ாமே... ஏன் ப�ோய் க�ௌர–வர்–களி – ட – ம் கெஞ்–சி– னான்? ஏன் அவ–னால் பார–தப் ப�ோரை தடுக்க முடி–ய–வில்லை?’ ‘அதெல்– ல ாம் கிருஷ்– ண – னி ன் லீலை’ என்று பாட்–டி–கள் ச�ொல்–வார்– கள். அதை இன்–றைய குழந்–தை–கள் ஏற்–றுக்–க�ொள்ள மாட்–டார்–கள். மகா– ப ா– ர – தத் – தி ன் மூலத்– தி ல் கிருஷ்–ணன் கட–வு–ளாக வர–வில்லை. அவர் யாத–வர்–க–ளின் அர–ச–னா–க–வும் ராஜ–தந்தி – ரி – ய – ா–கவு – ம்–தான் வரு–கிற – ார். பாக–வதத் – தி – ல்–தான் கிருஷ்–ணர் கட–வு– ளா–னார். அதன்–பின் கிருஷ்–ணனை கட–வுள – ாக்–கிய கதை–கள் மகா–பா–ரதத் – – தில் சேர்க்–கப்–பட்–டன. மகா– ப ா– ர – தத் – தி ன் மூலம் பூனா பண்–டார்க்–கர் ஆய்வு நிலை–யத்–தால் வெளி– யி – ட ப்– ப ட்– டு ள்– ள து. இதனை அடிப்–ப–டை–யா–கக் க�ொண்டு இன்று மகா–பா–ர–தத்தை திரும்ப எழு–தி–னால்– தான் இளைய தலை– மு – ற ை– யி – ன ர் அதை நெருங்கி வர–மு–டி–யும். மகா– ப ா– ர – த ம் வெறும் நல்– லு – ப –

தே– ச ங்– க ள் அல்ல. இந்– தி – ய ா– வி ன் பண்–பாடு முழுக்–கவே அதில் உள்– ளது. மனித மனங்– க – ளை ப்– ப ற்– றி ய நுட்–ப–மான பல கருத்–துக்–கள் அதில் உள்–ளன. என–வே–தான் எழுத்–தா–ளர் ஜெய– ம�ோ–கன் எழு–தி–வ–ரும் ‘வெண்–மு–ர–சு’ என்–னும் த�ொடர் நாவல் முக்–கி–யம் பெறு–கிற – து. ம�ொத்த மகா–பா–ரதத் – த – ை– யும் அத்–தனை துணைக்–க–தை–க–ளு– டன் நவீன இலக்–கி–ய–மாக திருப்பி

எழு–து–கி–றார். அவ–ரு–டைய இணை–ய– த–ளத்–தில் அது தினம் ஓர் அத்–திய – ாயம் வீதம் நான்கு ஆண்–டு–க–ளாக வெளி– வந்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. இது–வரை 13 நாவல்– க ள் வந்– தி – ரு க்– கி ன்– ற ன. அவற்–றில் 12, புத்–த–கங்–க–ளாக அச்– சா–கி–யுள்–ளன. முழு–மை–யாக மகா–பா–ர–தத்தை அவர் எழுதி முடிக்– கு ம்– ப�ோ து 20


நாவல்–க–ளாக அவை வந்–தி–ருக்–கும். 20 ஆயி–ரம் பக்–கங்–களைத் த�ொட்டி–ருக்– கும். உல–கி–லேயே நீள–மான நாவல் இது–தான். தினம் ஐம்–ப–தாயிரம் பேர் இதை வாசிக்–கிற – ார்–கள். இச்–சா–தனை தமி–ழில் நடக்–கி–றது. ஜெய–ம�ோ–கன் வெறுமே கதை– க– ளைத் திரும்– ப ச் ச�ொல்– ல ா– ம ல் அவற்றை கண்– மு ன் நிகழ்– வ – து – ப�ோல நடத்–திக் காட்–டு–கி–றார். கதா– பாத்–தி–ரங்–க–ளின் மன ஓட்–டங்–களை நுட்–ப–மாக விவ–ரிக்–கி–றார். மகா–பா–ர–தத்–தில் பாண்டு, அம்பை ப�ோன்ற பல கதா–பாத்–தி–ரங்–கள் மிகச்– சி–றி–யவை. அவற்றை எல்– லாம் உணர்ச்–சி–பூர்–வ–மாக விரி–வாக்–குகி – ற – ார். மகா–பா–ர– தக் கால–கட்–டத்–தின் வாழ்க்– கைச் சூழல், அன்–றைய அர–சி–யல் சூழல், அன்–றி– ருந்த சிந்–தனை ம�ோதல்– கள் எல்–லாமே விரி–வாக இந்– ந ா– வ ல்– க – ளி ல் பேசப்– ப–டு–கின்–றன. என்–றா–லும் கதை–யைய�ோ கதா– பாத்–தி–ரங்–க–ளைய�ோ ஜெய–ம�ோ–கன் மாற்றி அமைக்–கவி – ல்லை. அவற்றை மகா–பா–ரதத் – தி – ல் ச�ொல்–லப்–பட்–டுள்ள தக–வல்–களி – ன் அடிப்–படை – யி – ல் நம்–பக – – மான கதை–யாக மாற்–று–கி–றார். காந்– த ாரி ஒரு பெரிய சதைத்– துண்டை பெற்–றாள். அதை வியா–சர் நூறு துண்–டுக – ள – ாக்கி நூறு குடத்–தில் ப�ோட்டு வைத்–தார். அவை வளர்ந்து 146 குங்குமம் 24.2.2017

க�ௌர–வர்–க–ளாக ஆனார்–கள். இது– தானே நாம் அறிந்த கதை? ஆனால், மகா–பா–ர–தத்–தி–லேயே உண்–மை–யான கதை–யும் உள்–ளது. திரு–த–ராஷ்–டி–ரர் காந்–தா–ரியை திரு – ம – ண ம் செய்து க�ொண்– ட – ப�ோ து காந்–தா–ரி–யின் 10 சக�ோ–த–ரி–க–ளை–யும் சேர்த்தே அவ– ரு க்கு க�ொடுத்– து – விட்டார்–கள். அவர்–கள் பெற்ற மகன்– கள்–தான் க�ௌர–வர். ஜெய–ம�ோ–கன் அதைத்–தான் தன் நாவ–லில் எடுத்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார் சரி, பாஞ்–சாலி துகி–லு– ரி–யப்படும் காட்–சியை எப்– படிக் காட்–டி–யி–ருக்–கி–றார்? துரி–ய�ோத – ன – னி – ன் மகள் பெயர் கிருஷ்ணை. பாஞ்– சா– லி – யி ன் இன்– ன�ொ ரு பெயர் கிருஷ்ணை. அவள் பாஞ்– ச ா– லி – மே ல் அன்பு க�ொ ண் – ட – வ ள் . கி ரு ஷ் – ணை–யும் க�ௌர–வர்–களி – ன் மனை வி க ளு ம் அ ந ்த சபை–யில் உப்–பரி – கை – க – ளி – ல் இருக்–கிற – ார்–கள். துச்–சா–தன – ன் துகில் உரி–யும்–ப�ோது அவர்–கள் க�ொதித்து எழுந்து தங்– க ள் மேலா– டை – க ளை எடுத்து வீசு–கி–றார்–கள். அவள்–மேல் அவை மழை–ப�ோல விழு–கின்–றன. இது–தான் ‘வெண்–மு–ர–சு’ காட்–டும் காட்சி. இது மகா– ப ா– ர – தத் – தி ற்– கு ம் ப�ொருத்–த–மா–ன–து–தான். இ ந் – தி ய அ ள – வி ல் ‘ வெ ண் – மு–ரசு’ முக்–கிய இடத்–தைப் பிடிப்–பது இத–னால்–தான். 


Kungumam  

Kungumam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you