Page 1


4

ரக–சி–யத்தை உடைக்–கி–றார் கீர்த்–தி– சு–ரேஷ்

மாறியது எப்படி?

சாவித்திரியாக

மை.பாரதிராஜா


5

சாவித்–திரி–யா–கவே வாழ்ந்த கீர்த்–திக்கு இப்–ப�ோது சக நடி–கை– களான சமந்தா, காஜல் அகர்– வால் என பல–ரும் ‘Mind blowing and gutsy performance’ என ஃப்ரெஷ் ப�ொக்கே நீட்–டுகி – ற – ார்–கள். இன்–ன�ொரு – பு – ற – ம், ம�ோகன்–லா– லில் இருந்து ஜூனி– ய ர் என்– டி – ஆர் வரை டாப் ஹீர�ோக்–க–ளும் கீர்த்– தி யைக் க�ொண்– ட ா– டு – கி – றார்–கள். எட்–டுத் திக்–கி–லி–ருந்–தும் ‘keep rocking’ வாழ்த்– து – க – ள ால் நெகிழ்ந்து மகிழ்– கி – ற ார் கீர்த்– தி – சு–ரேஷ். ‘‘‘சாவித்தி– ரி – ய ம்– ம ா– வ �ோட பய�ோ–கி–ராஃ–பியை படமா பண்– றேன். நீங்–க–தான் சாவித்தி–ரி–யம்– மாவா நடிக்– க ப் ப�ோறீங்– க – ’ னு

ற்– ப து ஆண்– டு – க – ளு க்குப் பிறகு பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூ–லில் க�ோல�ோச்–சு–கி–றார் நம் ‘நடி–கை–யர் தில– க ம்’ சாவித்திரி. அமெ– ரி க்– கா–வி–லும் 1.5 மில்–லி–யன் டாலர் கலெக்–ஷ ‌– னை அள்–ளிய – தி – ல் கீர்த்தி சுரே–ஷின் முக–மெல்–லாம் தவு–சண்ட் வாட்ஸ் பூரிப்பு.

நா


இயக்–குந – ர் நாக் அஸ்–வின் ச�ொன்– ன–தும் க�ொஞ்–ச ம் ஷாக்– கிங்கா இருந்– த து. அவங்– க ள மாதிரி நடிக்க முடி–யு–மானு நிறை–யவே தயங்–கினே – ன். அவங்க லைஃப்ல நல்– ல து கெட்– ட து ரெண்– டு ம் நடந்–தி–ருக்கு. அதை–யெல்–லாம் ச�ொன்னா மக்–கள் ஏத்–துப்–பாங்–க– ளானு ய�ோசிச்–சேன். இதைப் பார்த்த இயக்–கு–நர், ‘முழுக்–க–தை–யை–யும் கேட்–டுட்டு முடிவு பண்– ணு ங்– க – ’ னு ச�ொன்– னார். அவங்க சின்ன வயசு பத்தி கேட்–ட–தும் நிச்–ச–யம் என்–னால நடிக்க முடி– யு ம்னு நம்– பி க்கை வந்–தது. மேக்–கப் டெஸ்ட் எடுத்– 25.5.2018 6 குங்குமம்

துப் பார்த்–தப்ப கான்ஃ–பி–டன்ட் அதி–க–ரிச்–சது...’’ முக–மெல்–லாம் மலர பேச ஆரம்–பிக்–கிற – ார் கீர்த்தி. ‘‘சாவித்தி– ரி – ய ம்மா படங்– களைத் தேடித்– தே டி பார்த்– தேன். டைரக்– ட – ரு ம், அவங்– க – ள�ோட பெஸ்ட் சீன்ஸ், பெஸ்ட் பெ ர் ஃ – ப ா – மெ ன் ஸ் , அ வங்க எப்– ப டி அழு– வ ாங்க... எப்– ப டி சிரிப்– ப ாங்– க னு ரெஃப– ர ன்ஸ் க�ொடுத்து அந்–தந்த காட்–சிக – ளை பார்க்–கச் ச�ொன்–னார். நான் சாவித்– தி ரியா நடிக்– க – றது தெரிஞ்–ச–தும் விஜ–ய–சா–முண்– டீஸ்–வரி மேம் சந்–த�ோஷ – மா வந்து வாழ்த்–தின – ாங்க. நிஜ வாழ்க்–கைல


International Tours

Celebrating

Southern Group of Hotels

18/2, Arya Samaj Road, Karol Bagh Ph: 011-4145 0200

(Recognised by Ministry of Tourism, Govt. of India)

Chennai Coimbatore

No.1098, Poonamalle High Road, Opp. Hotel Royal Regency, Periamet, Chennai – 03, Tel : 044 – 4323 5353 Mobile : 72999 23236 chennai@southerntravels.in

New No.206/2, D.B.Road, R.S.Puram, Coimbatore – 02. Tel : 0422 – 2470 235 / 2470 236 Mobile No. 95513 23236 coimbatore@southerntravels.in

D-65 A, Madho Singh Road, Bani Park Ph: 0141 - 4231 000

Opp. Registrar’s Office, Gandhi Nagar Ph: 0866 - 66 77 777

Domestic Tours

Winners of National Tourism Award as the “Best Domestic Tour Operator” 8 Years Continuously from the Ministry of Tourism, Govt., of India.


அவங்க அம்–மா–வ�ோட மேன–ரி– சம் எப்–படி இருக்–கும்... வீட்ல எல்– ல ார்– கி ட்– டே – யு ம் எப்– ப டி பழ–கு–வாங்–கனு டிப்ஸ் க�ொடுத்– தாங்க...’’ என்ற கீர்த்தி இந்–தப் படத்–துக்–காக அதி–கம் சிர–மப்–பட்– டி–ருக்–கி–றார். ‘‘படப்–பிடி – ப்–புக்கு முன்–னாடி நிறைய ஹ�ோம் ஒர்க் தேவைப்– பட்–டுச்சு. சாவித்–திரி–யம்மா எல்– லா–ருக்–கும் தெரிஞ்–ச–வங்க. அத– னால ஜஸ்ட் லைக் தட் நடிச்–சுட முடி–யாது. அ வங்க லு க்கை க�ொண்டு வர ர�ொம்–பவே சிர– ம ப்– ப ட்– ட�ோ ம். மேக்– கப்– பு க்கே மூணு மணி– நே–ர–மா–கும். அவங்–களை மாதி–ரியே கண், உதடு, ஹேர்ஸ்–டைல்னு நுட்–

மே

க்–கப்– புக்கே மூணு மணி– நே–ர–மா–கும். அவங்–களை மாதி–ரியே கண், உதடு, ஹேர் ஸ்–டைல்னு நுட்–பமா க�ொண்டு வந்–தாங்க.

25.5.2018 8 குங்குமம்

பமா சரி– ப ார்த்து அதை மேக்– கப்ல க�ொண்டு வந்–தாங்க. சாவித்– தி ரி– ய ம்மா என்னை விட குண்– ட ாக இருப்– ப ாங்க. இதுக்–கா–க–வும் ஸ்பெ–ஷல் மேக்– க ப் ப ண் – ணி – ன ா ங்க . அ ந ்த டைம்ல என்–னால யார்–கிட்–டயு – ம் அதி–கமா பேச முடி–யாது. சரியா சாப்–பிட முடி–யாது. தின–மும் ஏழு மணி நே – ர – ம் ஷூட்–டிங் ப�ோகும். எ ன் கே ரி – ய ர்ல மு த ன் – முறையா இந்– த ப் படத்– து க்– கா– க த்– த ான் அதி– க – ம ான காஸ்ட்–யூம்ஸ் யூஸ் பண்– ணி–னேன். ம�ொத்–தம் 120க்கும் மேல உடை– கள் இருக்–கும். ப த் து ம ா ச ஷ ூ ட் – டி ங் – கு ல ஒவ்–வ�ொரு நாளும் ஒவ்–வ�ொரு அனு–ப– வம் கிடைச்–சது. ‘மாயா பஜார்–’ல கட�ோத்– க – ஜ ன் பாட்டு வரும் ப � ோ து கி ட் – டத்– தட்ட 40 டேக்ஸ் வரை வாங்–கினே – ன். அ தே ம ா தி ரி ஜெமினி கணே– சன் சாரா நடிச்ச துல்–கர் கூட காம்–பி– னே–ஷன் வர்றப்ப


எல்– ல ாம் ப�ோட்– டி ப�ோட்டு நடிக்க வேண்–டியி – ரு – ந்–தது. அப்–படி ஒரு பெர்ஃ–பா–மர் அவர். படத்–த�ோட டீசர் வெளி–யா– னப்ப ‘படத்–துல நிறைய லுக்ஸ் பண்– ணி – யி – ரு க்– க�ோமே ... ஏன் இந்த லுக்கை மட்–டும் வெளி–யிட் –டாங்–க–’னு த�ோணுச்சு. ஆக்– சு – வ லா எனக்கு ஜட்ஜ் ப ண் – ண த் தெ ரி – ய லை . டீ ச – ருக்கு குவிஞ்ச பாராட்–டு–களை எல்– ல ாம் பார்த்– த பிற– கு – த ான் உ ண்மை பு ரி ஞ் – சு து . இ ப்ப படம் பார்த்–துட்டு எல்–லா–ரும் வாழ்த்–தும்–ப�ோது சந்–த�ோ–ஷமா இருக்கு...’’ நெகி– ழு ம் கீர்த்தி, தனக்கு ட�ோலி–வுட், க�ோலி–வுட்

என இரு திரை–யுல – கு – மே பிடிக்–கும் என்–கி–றார். ‘‘மலை–யா–ளத்–துல அறி–முக – ம – ா– னேன். தமிழ்ல பிரேக் கிடைச்–சது. ‘மகா நடி’க்கு (தமி–ழில் ‘நடி–கை–யர் தில–கம்’) பிறகு தெலுங்–குல தலை– மேல தூக்கி வைச்–சுக் க�ொண்– டா–ட–றாங்க. எனக்கு எல்லா ம�ொழி திரை– யு–லகு – ம் க்ளோஸ் டூ ஹார்ட்–தான். எங்–கப்பா அடிக்–கடி ‘உன் படம்னு இல்ல... யார் நடிச்ச படமா இருந்– த ா– லு ம் நீ தியேட்– ட ர்ல ப�ோய்– த ான் பார்க்– க – ணு ம்’னு ச�ொல்–வார். இப்ப வரை அதை ஃபால�ோ பண்–றேன்!’’ என்–கிற – ார் கீர்த்தி சுரேஷ்.  குங்குமம்

25.5.2018

9


10


இளங்கோ கிருஷ்ணன்

ஜூலை 5, 1946 - மே 15, 2018

ண்–பது – க – ளி – ன் இறு–தியி – ல் டீன்–ஏஜ் பரு–வத்–தைக் கடந்–தவ – ர்–களு – க்கு சில பெயர்–கள் வாழ்–நாள் ஆதர்–சம். அதில் ஒன்று பால–கு–மா–ரன். பத்–த�ொன்–பது வய–தில் ‘கணை–யா–ழி–’–யில் பிர–சு–ர–மான ஒரு கவி–தை–யு–டன் இலக்–கிய உல–கில் நுழைந்–தவ – ர், இன்று அவர் கணக்–கில் நூற்று ஐம்–பது – க்–கும் மேற்–பட்ட நாவல்–கள், நூற்–றுக்–க–ணக்–கான சிறு–க–தை–கள், நெடுங்–க–தை–கள் எனப் பெரி–ய–த�ொரு இலக்–கி–யப் பெருந்–தி–ரட்டே உள்–ளது.

பால–கு–மா–ரன் கதை–கள் ஏன் க�ொண்–டா–டப்–பட்–டன என்–ப– தற்கு கார–ணங்–கள் பல. அதில் மு த ன் – மை – ய ா – ன து அ வ – ர து எழுத்து நடை. மனதை ஆழ்ந்து த�ொட–ரும் அபா–ரம – ான ம�ொழி நடை அது. ஆண�ோ பெண்ணோ அந்– த க் கதா–பாத்–திர – த்–தின் ஆழ்–மன எண்– ணங்– க – ள ைக்கூட நுட்– ப – ம ா– க ப் பதிவு செய்–த–வர் அவர். கண–வ– னின் உடல் அடக்–கம் செய்ய எடுத்– து ச்– ச ெல்– ல ப்– ப ட்ட சற்று நேரத்–தி–லேயே பசி எடுப்–பதை நினைத்து லஜ்ஜை க�ொள்–ளும் பெண்– ணி ன் சித்– தி – ர ம் ஒன்று அவர் நாவ–லில் வரும். இது ஓர் உதா–ர–ணம். இப்–படி பல நூறு

ச�ொல்–ல–லாம். எந்த நாவலை எடுத்– து க் க�ொண்–டா–லும் பால–கு–மா–ரன் அதை எழு–து–வ–தற்–காக நிறைய மெனக்–கெ–டுவ – ார். அதை அவரே பல தரு–ணங்–களி – ல் ச�ொல்–லியு – ம் இருக்–கி–றார். நாவ–லின் களம் எது என்–ப– த ை த் தீ ர் – ம ா – னி க்க நி ற ை ய உழைப்– ப ார். பிறகு, அந்– த க் கதைக் களத்–துக்கு நேர–டி–யா–கச் சென்று அங்கு நடை– பெ – று ம் விஷ–யங்–களைக் கூர்ந்து கவனித்த பி ற – கு – த ா ன் பே ன ா – வை க் கையில் எடுப்– ப ார். அவ– ர து நாவல்– க ள் மிகுந்த உயி– ர�ோ ட்– டத்–த�ோடு எதார்த்–தம – ாய் இருக்க இது–தான் கார–ணம்.

11


வேறு வேறு வாழ்க்–கைக் களங்– க ள ை , த � ொ ழி ல் – க ள ை , அ த ன் சூழலை நாவ–லாக எழு–திக் காட்டிய வெ ற் – றி – க – ர – ம ா ன எ ழு த் – தா – ள ர் என்–றால் அது பால–கு–மா–ரன்–தான். ‘மெர்க்–குரி – ப்–பூக்–கள்’ என்–றால் ட்ராக்– டர் த�ொழிற்–சா–லை–யும் த�ொழிற்–சங்– கப் பிரச்–னைக – ளு – ம் நம் கண்–முன்னே விரி–யும். அது–ப�ோ–லவே, ‘பய–ணி–கள் கவ–னிக்–க–வும்’ நாவல் விமான நிலை– யத்–தைக் கள–மா–கக் க�ொண்–டிரு – க்–கும். விமா–ன–நி–லை–யத்–தில் இயங்–கும் பல்– வேறு துறை–க–ளுக்கு இடை–யிலா – ன உற– வு ம் பிணக்– கு ம் மானுட மன– நிலை–களு – ம் துல்–லிய – ம – ா–கப் பதிவாகி – யி – ரு க்– கு ம். ‘இரும்– பு க் குதி– ரை – க ள்’ என்–றால் லாரிக் கம்–பெனி. ‘தாயு– மா–னவ – ன்’ நாவ–லிலு – ம் வாக–னங்–கள் உற்–பத்தி செய்–யும் த�ொழிற்–சாலை

இன்–றைக்–குச் செவ்–வாய்க்–கி–ழமை நிலா பக–லிலே வரும் ஆகவே லேசாய்க் குளி–ரும் ம�ௌன–மாய் நறு–ம–ணம் வீசும் வீசவே இளமை விழிக்–கும் ஊமை–யாய் உட–லும் மாறும் மாறவே இமை–கள் பேசும் திரும்–பிய நில–வும் ப�ோகும் ப�ோகவே இத–யம் கேட்–கும் ‘என்–றைக்–குச் செவ்–வாய்க்–கி–ழமை?’ (பால–கு–மா–ர–னின் முதல் கவிதை) 25.5.2018 12 குங்குமம்

ஒன்று இடம் பெறும். அவர் சமீபத்தில் எழு–திய ‘வெள்– ள ைத் துறை– மு – க ம்’ இரண்–டாம் உல–கப் ப�ோர்க் காலத்–தின் துறை–மு–கம் பற்றி –யது. ‘நாய– க ன்’, ‘பாட்– ஷ ா’, ‘குணா’, ‘புதுப்– பே ட்– டை ’, ‘காதல் க�ொண்–டேன்’ என பல முக்– கி – ய – ம ான தமிழ்ப் படங்–களு – க்கு வச–னம் எழு–திய பெருமை பால–கு–மா–ர–னுக்கு உண்டு. ‘நீங்க நல்– ல – வ ரா... கெட்– ட – வ ரா...’; ‘நான் ஒரு தடவை ச�ொன்னா...’ என சாகாவரம்– பெற்ற வசனங்– கள் அவ– ர து பேனா– வி ல்– பிறந்தவை–தான். ய�ோகி ராம்–சுர – த் குமாரை பால– கு – ம ா– ர ன் சந்– தி த்– த து அவர் வாழ்–வில் முக்–கிய – ம – ான சம்–ப–வம். மெல்ல ஆன்–மி–கம் ந�ோக்கி நக–ரத் த�ொடங்–கி–ய– வர் ஒரு கட்–டத்–தில் முழுக்க ஆன்–மி–க–மான நாவல்–களை எழு–தத் த�ொடங்–கின – ார். அத– னா–லேயே ‘எழுத்–துச் சித்–தர்’ என்ற பெய– ரு ம் பெற்– ற ார். ‘அன்–ப–ர–சு’ ப�ோன்ற நாவல்– கள் அந்த வகை–மையி – ல் தனித்– து–வ–மா–னது. அது ப�ோலவே, வர–லாற்று நாவல்– க – ளி – லு ம் தனி முத்– திரை பதித்–தார். ‘உடை–யார்’ தமிழின் மிக முக்– கி – ய – ம ான


வரலாற்று நாவல்–க–ளில் ஒன்று. கல்கி– யின் ‘ப�ொன்–னி–யின் செல்–வ–’–னுக்கு இணை– ய ா– க ப் ப�ோற்– ற ப்– ப – டு – வ து. வர–லாற்று ந�ோக்–கில் ச�ொன்–னால் அந்த நாவ– லி ன் கால– க ட்– ட த்தைத்

க�ொத்–திக் க�ொண்டு ப�ோவ–தற்கு ஜாத–க–பக்ஷி வர–வில்லை வெட்–டிப்–ப�ொ–ழு–தின் விடி–வுக்–கும் வேளை வரலை இது–நா–ளாய். வேலை தேடிக் கால் தேய வெளியே நடக்–கத் தலைப்–பட்–டால் ஈயாய் கண்–கள் பல–ம�ொய்க்க என்னை உணர்ந்–தேன் தெரு–ம–ல–மாய்.

த�ொடர்ந்து வரு–வது. அதன் த�ொடர்ச்–சிய – ா–கவே ‘கங்–கை– க�ொண்ட ச�ோழன்’ நாவ–லை– யும் எழுதி முடித்–தார். பால–கும – ா–ரனு – க்கு, தான் முன்– ஜ ென்– ம த்– தி ல் ச�ோழ தேசத்–தில் பிறந்–த–வர் என்ற நம்–பிக்கை ஆழ–மாக இருந்– தது. அத– ன ால்– தா ன் தன்– னால் அந்த வர– லாற்றை எல்–லாம் துல்–லிய – ம – ாக எழுத முடி–கிற – து என்று நம்–பின – ார். அ து உ ண் – மைய�ோ ப� ொ ய ்ய ோ , இ ல க் – கி ய உல– கி ல் நாவல் என்– னு ம் கலையை ஆண்ட ‘பெரு– வு–டைய – ார்’ அவர் என்–பதி – ல் சந்–தே–க–மில்லை.  குங்குமம்

25.5.2018

13


14


காரைக்குடியிலிருந்து

மை.பாரதிராஜா

க்–ர–மின் ‘சாமி’ வெளிவந்து பதி–னாறு வி ஆண்–டு–க–ளுக்–குப் பிறகு ‘சாமி - 2’ தயா–ரா–கி–றது!

முதல் பாகத்–தில் மாஸ் ஹிட் அடித்த ‘திரு–நெல்–வேலி அல்–வாடா... திருச்சி மலைக்– க�ோட்– டை டா...’ ஓப– னி ங் பாடல் உட்– ப ட திரு–நெல்–வே–லி–யின் மேஜர் ஏரியா அனைத்– தை–யும் காரைக்–குடி – யி – ல்–தான் செட் அமைத்து அப்–ப�ோது பட–மாக்–கி–யி–ருந்–த–னர்.

இது சாமி 2 இல்ல... சாமி ஸ்கொயர்டு! 15


இப்–ப�ோது மீண்–டும் அதே காரைக்–குடி – யி ல், அதே ல�ொகே– ஷ ன், அதே மார்க்– கெட் செட், அதே ஹரி - விக்–ரம் - தினேஷ் மாஸ்டர் காம்–பின – ே–ஷனி – ல் ‘டர்ர்ர்–னக்கா... டர்ர்ர்–னக்கா...’ பாடல் ஷூட் பர–பர – க்–கிற – து. ‘‘ல�ொகே–ஷன் பழ–சு–னா–லும், அனு–ப–வம் புதுசு. அதே இடத்தை ரீ கிரி–யேட் பண்ற ஐடி–யாவே சுவா–ரஸ்ய – மா இருந்–துச்சு. சினிமா– வில் இருக்–க–றதே பெரிய வரம். அது–ல–யும் இது–மா–திரி அமை–யற – து கிரேட் ம�ொமண்ட். அப்ப ‘சாமி’–க்காக அந்த ஓப–னிங் பாடலை காரைக்–கு–டில ஓப்–பன் ஏரி–யால செட் ப�ோட்டு எடுத்–த�ோம். அந்த இடம் இப்ப வரை ஃபேமஸா இருக்கு! மறு–ப–டி–யும் அதே இடத்–துல அதே செட் ப�ோட்டு பாடல் எடுக்– க – லா ம்னு விக்– ர ம் சார், தயா– ரி ப்– பா – ள ர் ஷிபு தமீன்ஸ் சார், தினேஷ் மாஸ்– ட ர்– கி ட ்ட ச�ொ ன் – ன – து ம் ச ந் – த� ோ – ஷ – ம ா – னாங்க . . . ’ ’ புன்–னகை – க்–கிற – ார்

25.5.2018 16 குங்குமம்

மாஸ் படங்– க – ளி ன் ஸ் பீ ட் தி ர ை க் – க தை ஆ சி – ரி – ய – ரு ம் டைர க் – ட – ரு – மான ஹரி. க ா ர ை க் – கு டி நகர சி வ ன் க� ோ யி ல் வீ தி அதி–காலை ஆற– ரைக்கே பர–பர – ப்–


பாக காட்–சி தரு–கி–றது. ஸ்பாட்– டில் ஆரி, ரெட் கேம–ராக்–கள்; ஹெலி– கே ம், ஜிம்– மி – ஜி ப்... என அத்–த–னை–யும் தயார் நிலை–யில் இருந்–தன. ஹீர�ோ விக்–ரம், சூரி, க்ரேன் மன�ோ–கர் உட்–பட அனை–வ–ரும் ஃபுல் மேக்–கப் வித் காஸ்ட்–யூ–மில் ஆஜர். தியாகி மந்– தி – ர – மூ ர்த்தி சிலை செட் அருகே க்ரூப் டான்– சர்–க–ளுக்கு பாட–லுக்–கான மூவ்–

மென்ட்ஸை விளக்–கிக் க�ொண்–டி– ருந்–தார் தினேஷ் மாஸ்–டர். ‘‘சாங் சர– ண ம் play...’’ என அவர் குரல் க�ொடுத்– த – து ம், ‘டர்ர்ர்–னக்கா...’வை அதிர வைத்– தார் நாக்ரா ஆப–ரேட்–டர். டான்– சர்–களி – ன் ரிகர்–சலை – க் கவ–னித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார் விக்–ரம். ‘‘சர–ணம் cut...’’ என மாஸ்–டர் குரல் க�ொடுத்–த–தும் பாடல் நின்– றது. விக்–ர–மின் அருகே சென்ற குங்குமம்

25.5.2018

17


தினேஷ் மாஸ்–டர், ‘‘சார், முதல்ல க்ரூப் டான்– ச ர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்–கும். நெக்ஸ்ட் ஜூனி–யர் ஆர்ட்–டிஸ்ட்ஸ் முன்–னாடி வந்து நிப்–பாங்க. அவங்க ஆடி முடிச்–ச– தும் நீங்க என்ட்ரி ஆகு–றீங்க. செல்ஃபி பீட் வர்–றப்ப ஒரு செகண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்–கறீ – ங்க. அப்– பு – ற ம் இந்த மூவ்– மெ ன்ட் ப்ளான் பண்– ணி க்– க – லா மா?’’ என்– ற – ப டி விக– ர – மி – ட ம் ஆடிக் காண்–பித்–து–விட்டு சூரி பக்–கம் மாஸ்–டர் திரும்–பி–னார்.

25.5.2018 18 குங்குமம்

‘‘நேத்து உங்க கைல இருந்த வ�ொயிட் கலர் ப�ோனை வாங்– கிக்– கு ங்க...’’ என்– ற – து ம் ‘‘டம்மி ப�ோனை க�ொடுத்– தி – ரு க்– க ாங்க மாஸ்–டர்...’’ என சீரி–ய–சாக சூரி ச�ொன்–னார். அவ்–வ–ள–வு–தான். அந்த இடமே ‘ஆதித்–யா’ சேன– லா–னது! பாட – லு க் – க ான டா ன் ஸ் ரிகர்–சல் முடிந்–த–தும் ‘திரு–நெல்– வேலி முனி–சிபா – லி – டி காம–ராஜ – ர் மார்க்–கெட்’ செட் அருகே ஷூட் த�ொடங்–கி–யது. பாட–லின் நான்கு வரி–க–ளுக்– கான ஷூட் முடிந்– த – ப �ோது நேரம் காலை 10.30. ஷாட் முடித்–து–விட்டு வந்த விக்–ர–மின் கண்–கள் டைரக்–டரைத் தேடின. ‘‘ஹரிசார் எங்க?’’ என்று அவர் விசா–ரிக்–க–வும் ஸ்பாட்–டில் இயக்– கு–நர் என்ட்ரி ஆக–வும் சரி–யாக இருந்–தது. ‘‘என்–னாச்சு..? எப்–பவு – ம் முதல் ஆளா ஸ்பாட்–டுக்கு வந்–து–டு–வீங்– களே..?’’ விக்–ர–மின் கேள்–விக்கு ஹரி புன்–ன–கைத்–தார். ‘‘நேத்து ஷூட் முடிஞ்–ச–தும் க ார்ல ம து ர ை ஏ ர்ப ோ ர் ட் ப � ோ ன ே ன் . அ ங் – கே ந் து சென்னை. நம்ம மியூ–சிக் டைரக்– டர் டிஎஸ்பி முடிச்சு வைச்– சி – ருந்த ரீ ரிக்–கார்–டிங்கை பார்த்து கரெக்– ‌ – ஷ ன் ச�ொல்– லி ட்டு மறு– ப–டி–யும் ஃப்ளைட் பிடிச்சு இங்க வந்–தேன்!’’


Ph: 044 - 28230072, 28236780. Mobile : 98427 22500.

Ph: 0424 - 2259332 Mobile : 98427 22500.

âUkhš yh£{

 

 

15,000/-,SSV 7,500/-,SSS 5,000/-, Spl.3,000/-,A1 2,000/-, gh®rš bryî jÅ

SSV SSS  UAE Exchange, Western Union Money TransferPhone  ControlPhoneDr

Ph: 0427-2419782. M : 98427 13500, 98427 39500.


ஹரி ச�ொல்–லச் ச�ொல்ல விக்–ர– மின் கண்–கள் விரிந்–தன. ‘‘நீங்க ஸ்பீ–டுனு தெரி–யும் சார்... அதுக்– காக இப்–படி – யா? டெடி–கே–ஷன்ல உங்–களை மிஞ்ச ஆளில்லை...’’ ‘‘அதெல்–லாம் ஒண்–ணுமி – ல்ல சார்... ஒரு அஞ்சு நிமி– ஷ ம். ஷாட் ரெடி பண்– ணி – ட – ற ேன். நீங்க கேர–வன்ல வெயிட் பண்– ணுங்க...’’ என்–ற–படி நம் பக்–கம் திரும்–பி–னார். ‘‘சாரி... உங்–களை வரச் ச�ொல்– லி ட்டு ஸ்பாட்ல இல்–லாம ப�ோயிட்–டேன். டிபன் சாப்–பிட்–டீங்–களா? இப்ப வெயி– லுக்கு இதமா ம�ோர் குடிங்க...’’ என்று ஹரி ச�ொல்லி முடிக்–கவு – ம் நமக்கு ஜில் ம�ோரும் அவ–ருக்கு பால், சர்க்–கரை கலக்–காத கறுப்பு காபியும் வந்– த ன. ‘‘அடிக்– க டி இதைத்–தான் குடிப்–பேன். எனர்ஜி ட்ரிங்!’’ என்–ற–வர் தன் உத–வி–யா– ளர்–கள் பக்–கம் திரும்–பி–னார். ‘ ‘ ஆ ர் ட் டி ப ா ர் ட் – மெ ன் ட் ப ா ல ா ஜி , ச ண் – மு – க ம் – கி ட்ட ஃ பை ட் சீ னு க் – க ா ன ட ம் மி அருவா, டம்மி ஆயு– த ங்– க ள் ரெடி–யானு கேளுங்க...’’ என்–ற– வர் ஹெலி–கேம் டெக்–னீ–ஷி–யன் பக்–கம் திரும்பி எடுக்–கப்–ப�ோகும் காட்– சி – யி ல் எத்– த னை முறை ஹெலி–கேம் வானில் வட்–ட–மிட வேண்– டு ம்... ஏரி– ய ல் வியூ– வி ல் யார் யார் கவ–ராக வேண்–டும் என விளக்–கி–னார். பின்–னர் ‘‘ஜிம்–மிஜி – ப் ரெடியா?

25.5.2018 20 குங்குமம்

சிக்ஸ்– டீ ன்ல வைச்சா சரியா இருக்–குமா... இல்ல... 25 வைச்சா க�ோபு–ரம் டாப் வரை ப�ோயி–ட– லாம்...’’ என லென்ஸ் விஷ–யங்– களை க்ளி– ய ர் செய்– து – வி ட்டு ‘‘மைக்...’’ என கர்–ஜித்–தார்! அடுத்த ந�ொடி நான்கு மைக்– குகள் அவர் முன் வந்–தன. ஒழுங்– காக வேலை செய்–யும் மைக்கை எடுத்– த – ப டி மானிட்– ட ர் முன் அமர்ந்–தார். தன் குழந்–தை–க–ளு– டன் அங்கு வந்த உள்–ளூர் பெண்– மணி அவ–ருட – ன் செல்ஃபி எடுக்க விரும்ப... புன்–னகை – யு – ட – ன் ப�ோஸ் க�ொடுத்–துவி – ட்டு ஒளிப்–பதி – வ – ா–ளர் வெங்–கடே – ஷ் பக்–கம் திரும்–பின – ார். ‘‘சார், ரெட் கேம– ர ாவை க�ொஞ்–சம் ஃப�ோகஸ் பண்–ணுங்க. லெஃப்ட்ல கேர்ள்ஸ் கட் ஆக– றாங்க. மாஸ்–டர்... ஷாட் பார்த்– துக்–குங்க...’’ என்–ற–படி நம்–மைப் பார்த்துச் சிரித்–தார். ‘‘ரீ கிரி–யேட் பண்–றது சந்–த�ோ– ஷமா இருக்கு. முதல் படத்–துல இருந்து காரைக்–குடி வந்–துட்–டி– ருக்–கேன். இது–வும் எனக்கு திரு– நெல்– வே லி மாதி– ரி – த ான். அத்– தனை பேரும் தெரிஞ்–ச–வங்–களா ஆகிட்–டாங்க. இந்தப் படத்தை ‘சாமி2’னு ச�ொல்–றதை விட, ‘சாமி ஸ்கொ– ய ர்டு– ’ னு அழைக்– க – ற து– தான் சரியா இருக்–கும். ஏன்னா, ‘சாமி’க்கு பக்–கத்–துல 2 வராது. முந்–தைய படத்தை விட பல படி– க ள் மேல இருக்க உழைச்–


சுட்டு இருக்– க �ோம். விக்– ர ம் சாருக்கு கமர்– ஷி – ய ல் மட்– டு ம் பத்–தாது. அவர் நடிப்–புக்–கும் தீனி ப�ோட– ணு ம். அதுக்– கான நேரம் இப்– ப – த ான் வந்–தி–ருக்கு. இ ந் – த ப் ப ட த் – த�ோட புர�ொட்– யூ – ச ர் ஷிபு சார் ‘சாமி’– ய�ோட கேரள விநி– ய�ோ–கஸ்–தர்! அந்த சென்டி– மென்ட்ல தானே தயா– ரி க்க மு ன் – வ ந் – த ா ர் . ப ட த் – து ல கீ ர் த் தி சுரேஷ், பாபி–சிம்ஹா, சூரினு நிறைய பேர் இ ரு க் – க ா ங ்க . ஒ வ் – வ�ொரு ஃப்ரே– மி – லு ம் பிர– ம ாண்– ட ம் தெரி– யும். ‘சிங்– க ம்’ மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்–கும். தில்லி, ராஜஸ்– த ான், ஜெய்– சா ல்– ம ர், விசா– க ப்– பட்–டின – ம்னு ஷூட் முடிச்– சி–ருக்–க�ோம். ஒரு பாடலை ஐர�ோப்–பால எடுக்–கற திட்– டம் இருக்கு. இப்ப எடுக்–க– ற து ஓ ப – னி ங் ப ா ட் டு இல்ல! அது இதை விட மாஸா இருக்–கும்...’’ எ ன் று ச � ொ ல் – லி – விட்டு ஷூட்– டி ங்– கி ல் கவ–னம் செலுத்த ஆரம்– பித்– த ார். ஆறுச்– சா – மி – யின் அத– க – ள ம் ஆரம்– பித்–தது! 

21


டி.ரஞ்சித்

மீ–பத்–தில் அரசு ஊழி–யர்–க–ளும், ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் இணைந்து நடத்–திய ப�ோராட்–டத்–தால் தமி–ழ–கமே அதிர்ந்–தது. காவல்– து–றை–யின் கட்–டுப்–பா–டு–கள், அத்–து–மீ–றல்–க–ளைத் தாண்டி இந்–தப் ப�ோராட்–டம் பல இடங்–க–ளில் வாகை சூடி–யது. ‘புதிய ஓய்–வூதி – ய – த் திட்–டத்தை கைவிட்டு, பழைய ஓய்–வூதி – ய – த் திட்– ட த்தை மீண்– டு ம் அமல்– ப–டுத்த வேண்–டும். ஊதிய முரண்– பா–டுகள – ை களைய வேண்–டும்...’ உள்–ளிட்ட பல க�ோரிக்–கை–களை அவர்–கள் முன்–வைத்–திரு – ந்–தன – ர். ‘‘எங்– க – ளி ன் க�ோரிக்– க ை– க–ளுக்கு சரி–யான தீர்வு கிடைக்–க– வி ல ்லை எ ன் – ற ா ல் இ ந் – த ப்

22

ப�ோராட்–டம் எதிர்–கா–லத்–தி–லும் த�ொட– ரு ம்...’’ என்– கி – ற ார்– க ள் ப�ோராட்–டக் குழு–வி–னர். இது ஒரு– ப க்– க ம் இருக்க, இன்– ன�ொ ரு பக்– க ம், ‘‘கவர்– மென்ட் வேலை, கை நிறைய சம்–ப–ளம், வாரத்–துக்கு ரெண்டு நாளு லீவு, அந்த சலுகை இந்த சலு–கைன்னு ஏகப்–பட்ட சலு–கை– கள்... இவ்–வ–ளவு கிடைத்–தும்


23


எதுக்– க ாக ப�ோரா– டு – ற ாங்க..?’’ என்று சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளில் இப்–ப�ோ–ராட்–டத்–துக்கு எதிர்ப்–பும் கிளம்–பி–யது. ப�ொது மக்– க – ளி – ட – மி – ரு ந்து ம ற ்ற ப � ோ ர ா ட் – ட ங் – க – ளு க் – கு க் கி டை க் – கு ம் ஆ த – ர வு , அ ர சு ஊ ழி – ய ர் – க ள் ம ற் – று ம் ஆசி– ரி – ய ர்– க – ளி ன் ப�ோராட்– ட த்– துக்–குக் கிடைப்–ப–தில்லை. இது குறித்து சம்–பந்–தப்–பட்ட ஆர்–வ– லர்–க–ளி–டம் பேசி–ன�ோம். ‘‘சிஸ்– ட ம் சரி– யி ல்லை. அத– னால்– த ான் அரசு நிறு– வ – னங் – கள் சீர்–கெட்–டுக் கிடக்–கின்–றன. மற்–ற–படி அரசு ஊழி–யர்–க–ளும், ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் நம்–மைப்–ப�ோல சாதா–ரண நபர்–கள்–தான். அர– சை – யு ம், அரசு நிறு– வ – னங்–க–ளை–யும் ஒன்–றா–கப் பார்க்– கக்–கூ–டாது. அப்–ப–டிப் பார்ப்–ப– த ா ல் – த ா ன் அ து த வ – ற ா – க ப் புரிந்–து–க�ொள்–ளப்–ப–டு–கி–றது. உண்–மை–யில் மற்ற மாநி–லங்– க– ளை – வி ட பல விஷ– ய ங்– க – ளி ல்

சாந்தகுமார் ராஜன்குறை

24 25.5.2018 குங்குமம்

மார்க்ஸ்

தமிழ்–நாட்–டின் அரசு நிறு–வ–னங்– கள் ஓர–ள–வுக்கு இயங்–கக்–கூ–டிய நிலை– யி ல்– த ான் உள்– ள ன. இது வர– வே ற்க வேண்– டி ய ஒன்று. இத்– த னை க�ோடிப் பேருக்– கு ம் சேவை செய்–வது சாதா–ரண விஷ– யம் அல்ல. இதை–யெல்–லாம் தனி– யா–ரிட – ம் எதிர்–பார்க்–கமு – டி – யு – மா? அரசு ஊழி–யர்–களை வெறுத்– தால் அது நமக்கு எதி–ரான செய– லா– க த்– த ான் முடி– யு ம். அவர்– க – ளின் க�ோரிக்–கைக – ள், தேவை–கள் நமக்–குப் புரி–யா–விட்–டா–லும் அதி– லுள்ள நியா–யங்–க–ளைப் புரிந்–து– க�ொள்ள முயல வேண்–டும். இப்–ப�ோ–தைக்கு அவர்–க–ளின் க�ோரிக்– கை – க – ளு க்கு ஆத– ர வுக் கரம் நீட்–டு–வதே அவர்–க–ளுக்–கும் நமக்–கும் செய்–யும் நன்–மை–யாக இருக்கும்...’’ என்–கிற – ார் தில்லி அம்– பேத்– க ர் பல்– க – ல ைக்– க – ழ – க த்– தி ன் பேரா– சி – ரி – ய – ரு ம் மானு– ட வியல் அறி– ஞ – ரு – ம ான ராஜன்– கு றை. சமூக விமர்–ச–க–ரான அ.மார்க்ஸ் இ ன் – னு ம் ஆ ழ – ம ா க இ ந்த விஷ–யத்தை அல–சு–கி–றார். ‘‘ஏழ்–மை–யான இந்–தி–யா–வின் எதிர்–கா–லமே அரசு சார் நிறு–வ– னங்– க – ளி ன் கையில்– த ான் உள்– ளது. அரசு நிறு– வ – னங் – க – ளி – லு ம் சில குறை–பா–டுக – ள் இருக்–கத்–தான் செய்–கிற – து. ஆனால், அந்–தக் குறை– பா–டு–கள் என்ன? அது ஏன் இன்– ன–மும் சரி செய்–யப்–பட – வி – ல்லை? என மக்– க ள் சிந்– தி க்– கு ம்– ப �ோது


அரசு ஊழிா–யல்ர்–கஅளதுை வெறுத்–த –ரான நமக்கு எதித்–தான் செய–லா–க ம். முடி–யு அரசு ஊழி–யர்–க–ளை–யும், ஆசி–ரி– யர்–க–ளை–யும் அவர்–கள் புரிந்–து– க�ொள்–வார்–கள். த�ொடர்ச்–சிய – ாக இதைப்–பற்றி நாம் கேள்வி எழுப்– பு ம்– ப �ோ– து – தான் அரசு நிறு– வ – னங் – க – ளி ன் குறை–களைக் களைய முடி–யும். மட்–டு–மல்ல, ப�ொது–மக்–க–ளுக்கு அரசு நிறு–வ–னங்–கள் பற்றி எப்– படி எதிர்– ம – றை – ய ான கருத்து நில–வுகி – ற – த�ோ அதே–ப�ோல் அரசு ஊழி–யர்–க–ளுக்–கும் மக்–கள் மேல் எதிர்மறையான கருத்து இருக்– கி–றது. இந்த எதிர்–ம–றை–க–ளும் களை– யப்–பட்–டால்–தான் இரு–த–ரப்–பி–ன– ருக்– கு ம் இடையே சுமுக– ம ான உறவு ஏற்–படு – ம். இத–னுட – ன் அரசு ஊழி–யர்–க–ளின் பிரச்–னை–களை மக்–கள் புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்– டும். அதே–ப�ோல் மக்–களி – ன் பிரச்– னை–களை அரசு ஊழி–யர்–க–ளும் புரிந்– து – க�ொள்ள வேண்– டு ம்...’’ என்– ற – வ ர் சிறிது இடை– வெ – ளி – விட்டு த�ொடர்ந்–தார்.

‘‘அர– சு ப் பள்ளி ஆசி– ரி – ய ர்– கள் மாண–வர்–க–ளுக்–குப் பாடம் ச�ொல்–லிக் க�ொடுப்–பது – ட – ன், தேர்– தல் வேலை ப�ோன்ற பல அரசு சார் வேலை– க – ளை – யு ம் செய்ய வேண்–டும். இத–னால் எப்–ப�ோ– துமே அவர்–களு – க்கு வேலை இருக்– கும். நாம் நினைப்–ப–தைப் ப�ோல அவர்–கள் சும்மா இல்லை. அரசு நிறு–வ–னங்–க–ளில் நிரந்– தர ஊழி– ய ர்– க ள் என எடுத்– துக்– க�ொ ண்– ட ால் வெறும் 30 சத–வீ–தத்–தி–னரே இருப்–பார்–கள். மற்–ற–வர்–கள் எல்–லாம் எந்தவித பணிப்– ப ா– து – க ாப்– பு ம் இல்– ல ாத தற்–கா–லிக ஊழி–யர்–கள்–தான். அர– சு ம் இந்– த ப் பிரி– வி – னை – களை வைத்து அரசு ஊழி– ய ர்– களைப் பல்–வேறு வகை–யாகப் பிரித்து வைத்–தி–ருக்–கி–றது. ஊழி– யர்–களு – ம் தங்–களை – ச் சார்ந்த விஷ– யங்– க – ளி ல் மட்– டு மே ப�ோராட முன் வரு–கி–றார்–கள். இது எப்–படி ஒற்–று–மையை... ப�ோரா–டு–வ–தற்– கான வலு–வைக் க�ொண்–டுவ – ரு – ம்? குங்குமம்

25.5.2018

25


தற்– க ா– லி – க – ம ான ஊழி– ய ர்– க – ளின் பிரச்– னை–களு – க்–கும் சேர்த்து நிரந்–தர ஊழி–யர்–கள் ப�ோரா–டும்–ப�ோ–துத – ான் இந்–தப் ப�ோராட்–டங்–க– ளுக்கு ஓர் அழுத்–தம் உண்–டா–கும். மக்–கள் மத்–தியி – லு – ம் வர–வேற்பு கிடைக்–கும். மற்–ற–படி எல்லா அரசு ஊழி–யர்–க–ளும் நிறைய சம்–பள – ம் வாங்–குகி – ற – ார்–கள், ச�ொகு– சான வாழ்க்–கையை வாழ்–கிற – ார்–கள் எனத் தவ–றாக நினைப்–பது நமக்–கான சேவையை வழங்–கும் அந்த ஊழி–யர்–களு – க்குச் செய்–யும் துர�ோ–கம்...’’ என அ.மார்க்ஸ் அழுத்–தம – ாக முடிக்க, ஆசி–ரிய – ர்–கள் மற்–றும் அரசு ஊழி–யர்–க– ளின் அமைப்–பான ‘ஜாக்டோ - ஜிய�ோ’–வின் சென்னை மாவட்ட ஒருங்–கிணை – ப்–பா–ளர – ான சாந்–தகு – ம – ார், ‘‘இந்தப் ப�ோராட்–டம் மக்–கள் ப�ோராட்–டம – ாக மாறி–யிரு – க்–கும்...’’ என்ற ஆச்– சர்ய தக–வல�ோ – டு சில முக்–கிய – ம – ான விஷ–யங்– க–ளையு – ம் பகிர்ந்–துக�ொ – ண்–டார். ‘‘அரசு ஊழி–யர்–க–ளும், ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் வாட்ச்–மேன் வேலை வரைக்–கும் பார்க்–கிற – ார்– கள். அந்–தள – வு – க்கு ஒருத்–தரே பல வேலை–க– ளைச் செய்ய வேண்–டியி – ரு – க்–கிற – து. பல இடங்–க– ளில் அடிப்–படை வச–திக – ள் கூட இல்லை. ஓர் ஆசி–ரிய – ர், பள்–ளியி – ல் மாண–வர்–களு – க்–குப் பாடம் மட்–டுமா எடுக்–கி–றார்? விடு–முறை நாளில் கூட வீட்–டிலி – ரு – ந்து விடைத்–தாள்–கள் திருத்–தும் பணி–யைச் செய்து க�ொண்–டி–ருக்–

25.5.2018 26 குங்குமம்

கி–றார். தமி– ழ – க த்– தி – லு ள்ள மத்–திய அரசு ஊழி–யர்– கள் மற்–றும் ஆசி–ரிய – ர்–க– ளுக்–கும், மாநில அரசு ஊழி– ய ர்– க ள் மற்– று ம் ஆசி– ரி – ய ர்– க – ளு க்– கு ம் இடை– யே – ய ான வரு– மா– ன த்– தி ல் பெரிய அள–வில் வித்–தி–யா–சம் உள்–ளது. இந்த முரண்– பா–டுக – ள் களை–யப்–பட வேண்– டு ம். இதற்– க ா– கத்– த ான் ப�ோரா– டு – கி–ற�ோம். உண்– மை – யி ல் இந்– தப் ப�ோராட்–டத்–தில் மாண–வர்–க–ளும், பெற்– ற�ோர்– க – ளு ம் கலந்– து – க�ொள்– வ – த ாக இருந்– த ா ர் – க ள் . ஆ ன ா ல் , அவர்–களை ஈடு–படு – த்த எங்– க – ளு க்கு விருப்– ப – மில்லை. அவர்–க–ளும் இதில் பங்கு பெற்– றி – ருந்–தால் பெரிய புரட்– சியே வெடித்–திரு – க்–கும். ம க் – க ள் எ ங் – க ள் பிரச்–னைக – ளை க�ொஞ்– சம் அலசி ஆராய்ந்து உண்–மையைப் புரிந்து க�ொள்ள வே ண் – டும்...’’ என வேண்–டு– க�ோள் விடுக்– கி – ற ார் சாந்–த–கு–மார். 


ர�ோனி

கா

க�ோப அனுமார்!

ர், பைக் என பல்–வேறு இடங்–க–ளி–லும் ஆரஞ்சு நிறத்–தில் கண்–கள் சுருக்கி ஆக்–ர�ோஷ – ம – ாக இருக்–கும் அனு–மனைப் பார்த்–திரு – ப்–பீர்–கள். இதனை வரைந்–தவ – ர் கேர–ளா–வின் காசர்–க�ோடை – ச் சேர்ந்த கரன் ஆச்–சார்யா.

இப்–ப�ோது மங்–களூ – ரி – லு – ள்–ளவ – ரை பிர–தம – ர் ம�ோடி தேர்–தல் பேச்–சில் பாராட்டி பிர–பல – ப்–படு – த்–தியு – ள்–ளார். ‘‘நண்–பர்–களு – க்– காக ஜாலி–யாக வரைந்து க�ொடுத்த ஓவி– ய ம் அது. பிர– த – ம ர் என்னைப் பாராட்–டிய – து நண்–பர்–கள் ச�ொல்–லித்–தான் தெரி–யும்...’’ நெகிழ்–கிற – ார் கரன். 2 0 1 5 ம் ஆ ண் டு வி ந ா – ய – க ர் சதுர்த்தி சம–யம் க�ோயில் திரு–விழ – ா–

வுக்–காக கரன் அரை–மணி – நே – ர– த்–தில் வரைந்த ஓவி–யமே க�ோப அனு–மன். இணை–யத்–தில் இப்–பட – ம் வைர–லாக... ஸ்டிக்–கர்–கள – ாக அச்–சிட ஆரம்–பித்–த– னர். ‘‘இதை கலை–வடி – வ – ம – ா–கவே பார்க்– கி–றேன். இதில் அர–சி–ய–லுக்கு இட– மில்லை...’’ என கவ–னம – ாகப் பேசு–கிற – ார் கரன் ஆச்–சார்யா!  குங்குமம்

25.5.2018

27


க–வல், பணத்–தைத் திரு–டும் க�ொள்–ளைக் கும்–பலி – ன் முக– மூ–டி–யைக் கிழிப்–பதே ‘இரும்–புத்– தி–ரை’. க�ோ ப ம ே கு ண – மா – க க் க�ொண்டு திரி– யு ம் இந்– தி – ய ன் ஆர்மி மேஜர் விஷால். அவரை சாந்– த ப்– ப – டு த்த சிகிச்– சை க்கு அனுப்– பு – கி – ற ார்– க ள். அங்கே சமந்தா இருக்–கி–றார். தங்– கை – யி ன் திரு– ம – ண த்– தி ற்– காக விஷால் வங்–கி–யில் கடன் வாங்–கப் ப�ோக, அந்–தப் பணம் அனைத்–தும் சுருட்–டப்–படு – கி – ற – து. பிறகு விஷா– ல ைக் க�ொண்டு வங்–கி–க–ளின் அர–சி–யல், முக–நூல் முதல் ஆதார் வரை நடக்– கு ம் தக–வல் திருட்–டுக்–கள், மக்–க–ளின் அப்– ப ா– வி த்– த – னத்தை உஷார் – ப – டு த்– து ம் நிதர்– ச ன உண்– மை – க–ளை–யும் பேச முயற்–சித்–தி–ருக்– கி–றார் அறி–முக இயக்–குந – ர் பி.எஸ். மித்–தி–ரன். புதிய களம், கணிக்க முடி–யாத திரைக்–க–தை–யில் பல இடங்–கள் புதுசு. குண– மா க இருக்– கு ம்– ப�ோ – தும், க�ோப–மாக வரும்–ப�ோ–தும் விஷால் வித்– தி – யா – ச ம். ஒட்ட 25.5.2018 28 குங்குமம்

வெட்– டி ய முடி, பிரச்– ன ை– க ள் வந்த பிறகு சந்–த�ோ–ஷம் இல்–லாத முகம், குற்–ற–வா–ளியை நெருங்க முடி–யாம – ல் ஏற்–படு – ம் அவதி என மனம் அள்–ளு–கி–றார். இஷ்–டத்–துக்கு கடன் வாங்–கிச் செல்– லு ம் அப்– ப ா– வி – ட ம் ‘உங்– களை அடிச்–சிடு – வே – ன்னு பய–மாக இருக்–குப்பா...’ என நடுங்–கும் குர– லில் ஆரம்–பிக்–கி–றது விஷா–லின் நடிப்பு. ‘இப்–ப–டித்–தான், நீங்–கள் உஷா– ரா காவிட்– ட ால் கட– வு – ளா–லும் உங்–களைக் காப்–பாற்ற முடி–யாது...’ என ஆவே–சத்–துட – ன் நடப்பு அர–சி–ய–லும் பேசு–கி–றார். ம க் – க – ளு க் கு உ ப – ய�ோ – க ப் – ப–டுகி – ற ஏராள, தாராள தகவல்– களைச் ச�ொல்– லி ப் ப�ோகிற விதத்திற்காகவும், ‘தெரிஞ்–சுக்கோ, முழிச்–சுக்–க�ோ’ என சமூக அக்–கறை தெளிக்–கும் இடங்–களு – க்–கா–கவு – ம் இயக்–குந – ரு – க்கு பூங்–க�ொத்து! ஆஹா..! அந்த சமந்தா... படத்– தில் இன்–னும் க�ொஞ்ச நேரம் இருக்– க க்– கூ – ட ாதா என தேட வைச்–சிட்–டிங்–களே பிர–தர்! ஆழப் புன்–ன–கை–யும், அதையே மெல்– லிய இத– ழி ல் க�ொண்டு வரும்


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு சூட்–சு–ம–மும், க�ொஞ்–சல் பேச்–சு– மாக... ஆசம் சமந்தா! ‘Information is Wealth’ என்ற ஒற்றை வார்த்–தை–யில் சப்–த–மில்– லா–மல் பெரிய மனி–த–னா–க–வும் நட– மா – டு ம் அர்– ஜ ுன் சூப்– ப ர் செலக்– –‌ஷ ன்! முகத்– தி ல் எந்த குர�ோ– த த்– த ை– யு ம் வடி– ய – வி – ட ா– மல், மக்–களி – ன் அறி–யாமை – ய – ைப் பல–மாக்–கிக் க�ொள்–ளும் திறன் திகைக்க வைக்–கிற – து. அடுக்–கடு – க்– காக அவ– ரி ன் இலக்– கு – க ளைச் ச�ொல்– லி ப் ப�ோவ– து ம், வங்– கி –க–ளின் உள்–குத்தை வரி–சை–யில் க�ொண்டு வரும் அத்– தி – யா – யங் – க–ளும் அசத்–தல்! இதற்–காக விஷா–லின் கேரக்– டரை ஒரு வடி– வ த்– து க்குக் க � ொ ண் டு வ ரு ம் மு ன் – பா–தியை க�ொஞ்–சம் ப�ொறு– மை– யா க ப�ொறுத்– த – ரு ள வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது. ர�ோப�ோ சங்–க ர், காளி வெங்–கட், டெல்லி கணேஷ் என துணை பாத்–திரங் – க – ளி – ல் ப�ொருத்– த – மான வார்த்– தெ – டுப்பு. க�ொஞ்ச நேரமே அந்த கிரா–மத்–துக் காட்–சி–கள் வந்–தா– லும், படத்– தி ன் அடுத்த கட்– டத்–து க்கு நல்–ல–ப–டி–யா க உதவு –கி–ன்றன. யுவ– னி ன் பின்– ன ணி இசை உ ண் – மை – யி – லேயே அ தி – ர டி . ஜார்ஜ் வில்– லி – ய ம்– ஸி ன் ஒளிப்–

ப– தி வு, கிரா– ம ம், நக– ர ம் என எந்த ஆங்–கிளி – லு – ம் பளிச் ஸ்கோப் பிடிக்–கி–றது. சூப்–பர் ஹீர�ோ என்–றா–லும் ‘நம்–மில் ஒரு–வன்’ என நம் கஷ்– டங்–க–ள�ோடு மக்–க–ளின் ஆதார விஷ– யங் – க – ளி ல் அடை– யா – ள ம் ச�ொல்–வத – ால், விழிப்–புண – ர்–வுக்கு வழிகாட்– டு – வ – த ால், ‘இரும்புத்– தி – ர ை – ’ ய ை வி ரு ம் பி ர சி க் – க – லாம். 

குங்குமம்

25.5.2018

29


டு த ்த ந � ொ டி எ ன ்ன நடக்–கப்–ப�ோ–கி–றது எனத் தெரி– ய ாத அள– வு க்– க ான பர – ப – ர ப்பு த்ரில்– ல ர் ‘இர– வு க்கு ஆயி–ரம் கண்–கள்’. அ ரு ள் – நி தி க ால்டா க் ஸி டி ர ை – வ ர் . ச த் – த – மி ல் – ல ா – ம ல் வாடிக்– கை – ய ா– ள – ர ான மகிமா நம்–பி–யா–ரையே காத–லித்து திரு– ம–ணத்–துக்கு காத்–தி–ருப்–ப–வர். அப்–பா–வி–டம் ச�ொல்லி திரு– ம– ண த்– தி ற்கு மகிமா சம்– ம – த ம் வாங்க வேண்– டி – ய து மட்– டு ம்– தான் பாக்கி என்–கிற சம–யத்–தில் அடை– ய ா– ள ம் தெரி– ய ா– த – வ ர்– க – ளால் அவர் கடத்–தப்–ப–டு–கி–றார். அஜ்–மல் அவ–ரைக் காப்–பாற்–று– கி–றார். அதையே கார–ண–மாக வைத்து மகி– ம ாவை அடைய முயற்–சிக்–கி–றார். இது குறித்து அருள்–நிதி – யி – ட – ம் மகிமா ச�ொல்ல, அஜ்– ம லைத் தேடி ஹீர�ோ செல்–கிற – ார். அங்கே அஜ்–மலி – ன் காதலி க�ொலை–யாகிக் கிடக்க, பழி அருள்–நிதி – யி – ன் மேல். கைது செய்–யப் பார்த்த ப�ோலீ– சி–ட–மி–ருந்து அருள்–நிதி தப்–பித்து, தாமே குற்–றவ – ா–ளிக – ளை – க் கண்–டு–

25.5.2018 30 குங்குமம்

பி–டிக்கப் புறப்–படு – கி – ற – ார். இந்தக் க�ொலை–க–ளின் ஏன் எதற்கு, எப்–படி – க – ளைக் கண்–டறி – ந்து க�ொலை–யா–ளியைச் சுற்றி வளைக்– கிற முயற்–சிக – ளே ‘இ.ஆ.கண்–கள்’. அந்த வகை–யில் நல் அறி–முக – ம – ா–கி– யி–ருக்–கிற – ார் இயக்–குந – ர் மு.மாறன். இயல்–பான நடப்–பில் அருள்– நிதி மிக– வு ம் யதார்த்– த ம். இவ்– வ–ளவு உய–ரத்–துக்கு, அமை–திய – ான கால்டாக்ஸி டிரை–வ–ராக அத்– தனை பாந்–தம்... மன–தில் கனன்று க�ொண்–டிரு – க்–கும் க�ோபத்–தையு – ம், உரு–கிக் க�ொண்–டிரு – க்–கும் காத–லை– யும் கண்–க–ளா–லேயே ச�ொல்லி ஆச்–சர்–யப்–ப–டுத்–து–கி–றார். நிறை– ய – ப ேர் ஒரே க�ொலை– யில் சம்–பந்–தப்–பட்–ட–வர்–க–ளாக உணர்ந்–த–றி–யப்–ப–டு–வ–தும், அதற்– கான காரண காரி–யங்–கள் ஆதா–ர– மாக இருப்–ப–தும், ரசி–கர்–களை எப்–ப�ோ–தும் பதற்–றத்–தில் வைத்– தி– ரு ப்– ப – து ம் சிறப்பு. அத்– தனை பேரும் எப்–படி ஒரே காலத்–தில் இதில் த�ொடர்– பா – கி – ற ார்– க ள் என்– ப – து – தான் படத்– தி ன் நல்ல ஓட்–டத்–துக்கு உயிர்–நாடி. படம் முழுக்– க வே மகிமா


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு நம்–பிய – ார் செம க்யூட். அருள்– நி – தி யை கேலி செய்து வாரும்– ப �ோ– தும், காப்–பாற்–றிவி – ட்டு த�ொல்லை தரும் அஜ்– ம–லைக் கண்டு திகைக்– கும்– ப �ோ– து ம், இறு– தி – யில் அருள்– நி – தி – யி ன் கைக– ளி ல் அடைக்– க – லம் ஆகும்– ப �ோ– து ம் நம்–பிக்கை தரு–கி–றார். காணா–மல் ப�ோயி– ருந்த சாயா–சிங் நல்ல எ ன் – ட ரி . ஓ ர – ள வு பரிச்– ச – ய – ம ான கதை க – ளி – ன் த�ொகுப்–புதான் – என்– ற ா– லு ம், அதை புது–மை–யான திரைக்– கதை வழி–யாக கச்–சி–த– மாக பிசிறு தட்–டா–மல் செலுத்–து–கி–றார் இயக்– கு–நர். வலைப்–பின்–ன– லுக்–குள் நுழைந்–த–தும் ஏரா–ள–மான கண்ணி வெடி– க ள். வெடிக்க வேண்–டிய நேரத்–தில் எல்– ல ாமே வெடிக்– கின்–றன. ஜான் விஜய் கதா– பாத்–திர – ம் அவ–ருக்–குப் புதி–தல்ல. ஆனா–லும் பார்க்க வைக்–கி–றார்– க ள் . ஆ ன ந் – த – ர ா ஜ் காமெ– டி – யி ன் ச�ொந்–

தக்–கா–ரர – ாக உரு–மா–றியி – ரு – க்–கிற – ார். இறு–தியி – ல் லட்–சுமி ராம–கிரு – ஷ்–ணனி – ன் எபி–ச�ோட் நல்ல திசைதிருப்–பல். சி.எஸ்.சாமின் இசை– யி ல் ஒலிக்– கு ம் ஆக்–ர�ோ–ஷ–மான பின்–ன–ணி–யும், இரண்டு பாடல்–க–ளும் ஃப்ரெஷ். படத்–தின் பதற்ற நி லை க் கு ச ா மி ன் இ சை அ வ் – வ – ள வு கச்சிதம். விறு–விறு துறு–துறு ஓட்–டத்–துக்கு

அர–விந்த்–சிங் கேமரா நல்ல துணை. கதை ச�ொன்ன வித– மு ம், அருள்– நி – தி – யின் அதி–ர–டி–யும், திரைக்–க–தை–யும் இரவை விழித்–துப் பார்க்க வைக்–கி–றது.  குங்குமம்

25.5.2018

31


மி–ழக – மு – ம் சேர்ந்து ப�ோற்–றிய ‘நடி–கை–யர் தில–கம்’ சாவித்–தி– ரி–யின் கதை. பெரி–தும் உண்மை சார்ந்து இருப்– ப – த ால், அதன் அழ– கு ம், பெரு– மை – யு ம், சாந்த ச�ொரூ–ப–மும் கூடு–தல் ப்ளஸ். நடிப்– பி ல் உச்– ச ம் த�ொட்ட சாவித்–தி–ரி–யின் வாழ்க்–கையை ஆழ அக– ல – மா கப் பேசு– கி – ற து படம். ஒரு நடி–கை–யின் வாழ்க்கை எளி–மை–யா–னத�ோ சுவா–ரஸ்–ய– மா–னத�ோ அல்ல. சவால்–க–ளும், வேத–னையு – ம், புரிந்து க�ொள்–ளா– மை– யு ம், காத– லு ம் ததும்– பி – ய து என்–பதை இயக்–கு–நர் நாக் அஸ்– வின் காட்–டிய அழ–கும், கனிவு ததும்– பு ம் அணு– க – லு ம் அற்– பு த வகை. சாவித்– தி – ரி – யி ன் வாழ்க்– க ை– யும், ஜெமி–னி–யு–ட–னான அவர் காத–லும், அந்த காதல் நிமித்–த– மான சம்–ப–வங்–க–ளுமே ‘நடி–கை– யர் தில–கம்’. சா வி த் – தி – ரி – ய ா க கீ ர் த் தி சுரேஷுக்கு இந்–தப் படம் தனித்– துவ அடை–யா–ளம். சாவித்–தி–ரி– யைப் ப�ோலவே சிறி–தள – வு அன்பு பரி–மாற்–றத்–திற்குக் கூட ஏங்–கிய 25.5.2018 32 குங்குமம்

இடத்–தை–யும், கல–க–லப்பு, ஈகை குணத்–தை–யும், மனி–தர்–களை நம்– பிய வகை–யை–யும் காட்–சிப்–ப–டுத்– தி–யிரு – ந்த இடங்–களி – ல் கீர்த்–தியி – ன் க�ொடி பறக்–கி–றது. துல்–கரி – ன் ‘ஜெமி–னி’ கேரக்–டர் இன்–னும் கடி–ன–மா–னது. க�ொஞ்– சம் பிச–கி–னா–லும் ஹீர�ோ நிலை– யி–லி–ருந்து விலகிவிடு–கிற இடங்– கள் அனே–கம். எல்–லா–வற்–றையு – ம் நம்மைப் புரிந்துக�ொள்ளச் செய்து விட்டு விலகி நின்று பார்க்–கிற – ார் இயக்–குந – ர். அதற்கு துல்–கர் தந்தது செழுமை நடிப்பு. என்ன செய்– வது, மனசு தளர்ந்– தி – ரு ந்– த ால் அந்த ஜெமினி புன்–னக – ைக்கு அடி– மை–யாகிவிட வேண்–டிய – து–தான். ‘அம்– மா – டி – ’ ன்னா சும்– மா வா! கீர்த்–தியி – ன் பலமே இந்–தப் படம். விட்டுக் க�ொடுத்– தி – ரு க்– கி – ற ார் துல்–கர். க�ொஞ்ச நேரமே மின்– ன ல் ப�ோல வந்து ப�ோனா–லும் பிர– க ா ஷ ்ரா ஜ் அ ச – ர – டி க் – கி – ற ா ர் . ராஜேந்–திர பிர–சாத், பானுப்–ரியா, நாகசைதன்யா, ம�ோகன்பாபு என எல்– ல� ோ– ரு மே அண்– ட ர் ப்ளே!


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு கதை–யைக் க�ொண்டு செலுத்– தும் சமந்–தா–வின் ஆரம்–பம் எரிச்– சல் ப�ோல் த�ோன்– றி – ன ா– லு ம், பிற்–பகு – தி – யி – ல் அபா–ரம். வீட்–டுக்கு அடங்கி இருக்–கும்–ப�ோ–தும், அந்த கிறிஸ்–துவ விஜய் தேவ–ர–க�ொண்– டாவைக் காத–லிக்–கும்–ப�ோ–தும் சின்– ன ச் சின்ன குறும்– பு – க – ளி ல், பதற்றங்– க – ளி ல், நிஜக் கதைக்கு இடையே பூத்–தூ–வல். மிக்கி ஜே மேய–ரின் இசை–யில் ‘தந்–தாய், தந்–தாய்’ பாடல் தேன். கேட்–கக் கேட்க மனம் கரை–கிற – து. படத்–தின் ஆன்–மாவைச் சுமந்–தி–

ருப்–பதி – ல் ஒளிப்–பதி – வ – ா–ளர் டானி– யு–டன் சேர்ந்து அநா–யா–ச–மா–கக் கடந்–தி–ருக்–கி–றார் இயக்–கு–நர். தமி–ழில் சிவாஜி கணே–சன், எம்– ஜி – ஆ ர், இயக்– கு – ந ர் பீம்– சி ங், கே.எஸ்.க�ோபா– ல – கி – ரு ஷ்– ண ன் ஆ கி – ய� ோ – ரு – ட ன் சா வி த் – தி ரி க�ோல�ோச்– சி ய கதை– யை – யு ம் இணைத்–தி–ருக்–க–லாம். கண்–ணி–ய–மும், கரி–ச–ன–மும், கனி–வும் க�ொண்ட சுயசரிதைப் படைப்பு. 

குங்குமம்

25.5.2018

33


டி ட் கு சாயி! விவ

25.5.2018 34 குங்குமம்


ஷாலினி நியூட்–டன் இரா.ரெங்–கப்–பிள்ளை

டை விடு–முறை– க�ோ யில் குழந்–தை– கள் என்ன செய்– வ ார்–

கள்? சம்–மர் கேம்ப் செல்–வார்– க ள் . ஏ தே – னு ம் வி ள ை – யாட்டை கற்–றுக்கொள்– வ ா ர் – க ள் அ ல் – ல து ம�ொபை–லு–டன் ப�ொழு– தைக் கழிப்–பார்–கள். ஆனால், கட–லூர – ைச் சேர்ந்த ஜெய் செந்–தில் - நித்யா தம்–ப–தி–ய–ரின் ஏ ழு வ ய து ம க ள் அக்‌–ஷ–யாவ�ோ காலை முதல் இரவு வரை விவ– சா–யம் செய்–கி–றார்!

35


‘‘இது– த ான் என் ச�ொந்த ஊர். எம். டெக் படிச்–சுட்டு ஒரு கல்–லூ–ரில வேலை பார்த்– தே ன். விவ– ச ாய ஆசை உள்– ளு க்– குள்ள இருந்–து–கிட்டே இருந்–தது. அதுவே முழு–நேர விவ–சா–யியா என்னை மாத்–தி– டுச்சு. நித்யா சென்–னையை சேர்ந்–தவ – ங்க. டயட்– டீ – ஷி – ய ன்...’’ என தங்– க ளை அறி– மு–கப்–ப–டுத்–திக்கொண்ட ஜெய் செந்–தில், நான்கு நண்–பர்–க–ளு–டன் சேர்ந்து பேச ஆரம்– பி த்– த – து – த ான் தன்னை இயற்கை விவ–சா–யம் பக்–கம் திருப்–பிய – து என்–கிற – ார். ‘‘இன்–னைக்கு சம்பா, கருப்–பரி – சி, மாப்– பிள்–ளைப் ப�ொன்னி, காட்டு யானம்னு பல பயிர்– க ளை இயற்கை முறைப்– ப டி விவ–சா–யம் செய்–யற�ோ – ம். இது–ப�ோக மீன், க�ோழி, ஆடு, மாடு வளர்ப்பு, இயற்கை

36

குங்குமம்

25.5.2018

முறைல உரம் தயா–ரிப்– புனு இன்–ன�ொரு பக்–கம் ப�ோயிட்–டி–ருக்கு. அப்–புற – ம் ஃப்ரெண்ட்– ஸ�ோட சேர்ந்து செக்–குல எ ண் – ண ெ ய் எ டு த் து , காய்– க – றி – க ளை விளை– வி ச் சு ச ெ ன் – னை ல விக்கி–ற�ோம்...’’ என பட்– டி–யலி – ட்–டவ – ர் தன் மகள் அக்‌ – ஷ யா குறித்து உற்– சா–கம – ாக பேசத் த�ொடங்– கி–னார். ‘‘ஒரு வய– சு – லே ந்தே செடி–க–ளுக்கு தண்–ணீர் ஊத்த ஆரம்–பிச்–சுட்டா. வளர வளர இவ ஆர்–வம் அதி–கம – ாச்சு. தன் கையா– லேயே நெல்– லி க்– க ாய் மரம் ஒண்ணு வெச்சு அதை பரா–ம–ரிக்க ஆரம்– பிச்சா. இப்ப ஏர் உழு–தல், நாத்து நடவு, விதை நெல் பரா–ம–ரிப்பு, விதைத்–தல், அறு–வடை, க�ோழி, மீன், மாடு, ஆடு வளர்ப்–புனு எல்– ல ாத்– தை – யு ம் எங்க உதவி இல்–லாம அக்‌–ஷ– யாவே செய்–யறா. மாட்டு மடில இருந்து பால் கறக்– க–ற–தும் இவ–தான். இப்– ப டி வளர்ந்தா படிப்–புல கவ–னம் ப�ோகா– து னு ச � ொ ல் – வ ா ங ்க . ஆனா, பள்–ளில டாப்பா


இருக்கா. சென்–னைல – த – ான் 2வது படிக்– கி றா. டீச்– ச ர்ஸ் எல்– ல ாம் பாராட்–ட–றாங்க. லீவ் விட்டா உடனே கிரா– ம த்– து க்கு வந்து வயல் வேலை–கள்ல இறங்–கிட – றா. இயற்– கை – ய ான கிரா– ம த்து வாழ்க்–கையு – ம் நகர வாழ்க்–கையு – ம் சேர்ந்து அக்‌ ஷ – ய – ாவை பக்–குவ – ப்–ப– டுத்–து–துனு நினைக்–க–றேன். இப்ப தற்–காப்புக் கலை–களை – யு – ம் கத்–துக்– கிட்டு வர்றா...’’ என ஜெய் செந்– தில் முடிக்க... துள்ளிக் குதித்–தப – டி அக்‌–ஷயா பேச ஆரம்–பித்–தார். ‘‘இந்த வயல்–வெளி – த – ான் எனக்– குப் பிடிச்–சி–ருக்கு. இங்க வந்தா ஆடு, மாடு, க�ோழினு ஜாலியா இருக்–கல – ாம். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்– ல ாம் இங்க வர– ணு ம்னு

விரும்– ப– ற ாங்க. கூட்–டிட்டு வர– ணும்...” என்–னும் அக்‌–ஷ–யா–வின் எதிர்–கா–லம் குறித்து அவரே தீர்– மா– னி க்– க ட்– டு ம் என்– கி – ற ார்– க ள் ஜெய் செந்–தி–லும் நித்–யா–வும்.  குங்குமம்

25.5.2018

37


இரவு 38


த.சக்–தி–வேல்

ஆ.வின்–சென்ட் பால்

வ�ொளி வெளிச்–சத்–தில் தங்–கத்–தைப் ப�ோல நில–ஒளிர்– கி–றது சென்–னைக் கடற்–கரை ஸ்டே–

ஷன். மக்–கள் சாரை சாரை–யாக இரண்–டா–வது நடை–பா–தை–யில் நின்–று–க�ொண்–டி–ருந்த ரயிலை ந�ோக்கி விரைந்–த–னர். நள்–ளிர– வு 1.20 மணி. யானை–யின் பிளி–றலை – ப் ப�ோல விசில் சத்–தம் காதைப் பிளக்க, தட்... தட்... என்று ஒலியை எழுப்பி புறப்–பட்–டது அந்த ரயில். பெரம்–பூர், அம்–பத்–தூர், திரு–வால – ங்–காடு வழி–யாக அரக்–க�ோண – ம் செல்–கின்ற அதில் ஆச்–சர்–யங்–கள் நிறைந்–தி–ருக்–கின்–றன. பின்னி மில்–லில் வேலை செய்–தவ – ர்–கள் இர–வுப்– பணி முடிந்து வீடு திரும்–புவ – த – ற்–காக விடப்–பட்–டது இந்த ரயில். சென்–னைப் புறநகர்–வாசி – க – ளு – க்–காக காத்–தி–ருக்–கும் கடைசி ரயி–லும் இது–தான்.

39


‘‘கிண்–டில இருக்–கற ஒரு பார்ல வேலை செய்–றேன். வேலை முடிய நைட் 11.30 மணி ஆகி–டும். வீடு கடம்–பத்–தூர்ல இருக்கு. இந்த நேரத்–துல பஸ் எது–வும் இல்ல. க�ோடம்– பாக்–கத்–துக்கு வந்து அங்–கி–ருந்து ல�ோக்– கல் ட்ரெய்ன் பிடிச்சு பீச் ஸ்டே–ஷ–னுக்கு வர–வும், இந்த ரயில் கிளம்–ப–வும் சரியா இருக்–கும். நாலு வரு–ஷங்–களா வீட்–டுக்கு இது– ல – த ான் ப�ோயிட்டு இருக்– கே ன்...’’ என்–கிற சுகு–மா–ர–னைப் ப�ோல் நள்–ளி–ர– வில் பணி முடிந்து வீடு திரும்–பு–ப–வர்–கள், கடை–சிப் பேருந்தை தவற விட்–ட–வர்–கள், வெளி–யூ–ருக்–குச் செல்–ப–வர்–கள் என ஆயி– ரக்–க–ணக்–கா–ன–வர்–களை அர–வ–ணைத்து அவர்– க ள் செல்ல வேண்– டி ய இடங்– க – ளுக்–குப் பத்–தி–ர–மாக க�ொண்–டு–ப�ோய்ச் சேர்க்–கி–றது இந்த ரயில். இதில் டிக்–கெட் பரி–ச�ோ–த–கர் யாரும் வரு–வ–தில்லை. காவல்–து–றை–யின் கண்–கா– ணிப்–பும் இல்லை. இருந்–தா–லும் இர–வின் துணை–யு–டன் எந்த அசம்–பா–வி–த–மும் நிக– ழா–மல் மின்–னல் வேகத்–தில் பறக்–கி–றது இந்த ரயில். கடற்–க–ரை–யி–லி–ருந்து திரு–வா–லங்–காடு

40

வரை ம க் – க ள் ஏ று – வது, இறங்– கு – வ – தை த் தவிர எந்த சல–ன–மும் இல்லை. ஆனால், திரு– வா–லங்–காடு நடை–பா– தை–யில்... ‘‘இந்த ரயில்– த ான் தம்பி எனக்கு ச�ோறு ப�ோடுற சாமி. ஒரு


அரக்–க�ோ–ணம் ப�ோற வரை பாத்–ரூம் வந்தா கூட அடக்–கிக்–க–ணும். நாளைக்கு இந்த ரயில் வர– ல ைன்னா . . . அ ன் – ன ை க் கு ப�ொழைப்பே ப�ோச்சு...’’ நன்–றி– யு–ணர்வு மிளிர பேசு–கி–றார் முனி– யப்–பன். திரு–வா–லங்–காடு ஸ்டே–ஷன் நடை–பா–தை–யில் நள்–ளி–ர–வி–லும் கடை பரப்பி தன் மனை–வியு – ட – ன் இணைந்து காய்–கறி, கீரை

விற்–றுக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். ‘‘ம�ோசூர், மண–வூர்ல த�ோட்– டங்–க–ளைக் குத்–த–கைக்கு எடுத்–தி– ருக்–கேன். அங்க விளை–யற காய்– கறி, கீரை–களை பறிச்–சிட்டு நைட் 2.00 மணிக்கு இந்த ஸ்டே–ஷன்ல ஆஜ–ரா–வேன். மனைவி எனக்கு முன்– ன ா– டி யே வந்– து – டு – வ ாங்க. பிளாட்– ப ா– ர த்– து ல கடை– குங்குமம்

25.5.2018

41


யை ப் ப�ோ ட் – டு ட் டு அரக்– க�ோ – ண ம் ரயி– லு க்– க ாக காத்–தி–ருப்–ப�ோம். சரியா 3.00 மணிக்கு அந்த ரயில் இங்க வந்து சேரும். இந்த இடத்–துல இறங்–கு–ற–வங்க எங்க கிட்–டத – ான் கீரை–யும், காய்–கறி – யு – ம் வாங்–கிட்–டுப் ப�ோவாங்க. உள்– ளூர்ல இருக்–குற கடைக்–கா–ரங்–க– ளும் கீரை வாங்க வரு–வாங்க. பகலை விட இந்த நேரத்–துல வியா– பா–ரம் நல்–லா–யிரு – க்–கும்...’’ என்–கிற முனி–யப்–பன் இரு–பது ரூபாய்க்கு நான்கு கட்டு அரைக்–கீ–ரையை அள்– ளி க் க�ொடுக்– கி – ற ார். காய்– கறி–க–ளை–யும் எடை ப�ோடா–மல் கைக–ளில் வாரி வழங்–கு–கி–றார். ‘‘நாலு மணிக்– கெல்–லாம் மக்–கள் கூ ட் – ட ம் இ ங்க அ ல ை – ம�ோ – து ம் . எல்–ல�ோ–ரும் பர–ப– ரப்பா இருப்–பாங்க. நடை – ப ா – தை ல கடை ப�ோட முடி– யாது. அத– ன ால அரக்–க�ோண – த்–திலி – – ருந்து வேளச்–சேரி – க்– குப் ப�ோற ரயில்ல ஏறி பெரம்–பூரு – க்–குப் ப�ோவ�ோம். வழில கீரையை சின்–னச் சின்ன கட்–டுக – ள – ாக கட்–டுவ – �ோம். காய்– க–றிக – ளை – ப் பிரிச்சு

42

குங்குமம்

25.5.2018

பாக்–கெட்ல ப�ோடு–வ�ோம். 5.30க்கு பெரம்– பூ ர் ப�ோயி– டு– வ �ோம். எட்டு மணிக்– கு ள்ள வியா–பா–ரத்தை முடிச்–சுட்டு வீடு திரும்ப 11 மணி ஆகி–டும். சாப்– பிட்டு தூங்கி எந்–தி–ரிச்சு மறு–ப–டி– யும் நைட்ல காய்–கறி, கீரை பறிக்க ப�ோவ�ோம். இதுக்கு இடைல த�ோட்–டத்– தை–யும் கவ–னிச்–சுக்–க–ணும். பத்து வரு– ஷ ங்– க ளா இப்– ப – டி த்– த ான் வாழ்க்கை ஓடிக்–கிட்டு இருக்கு...’’ புன்–ன–கைக்–கிற முனி–யப்–ப–னின் கரம் பற்றி ஆம�ோ– தி க்– கி – ற ார் அவ–ரது மனைவி. இவர்–க–ளின் இரண்டு மகன்–க–ளும் திரு–ம–ண– மாகி வெவ்– வ ேறு ஊர்– க – ளி ல்


வசிக்–கி–றார்–கள். பட்–டா–பி–ரா–மி–லி–ருந்து அரக்– க�ோ–ணம் வரைக்–கும – ான பத்–துக்– கும் மேற்–பட்ட ஸ்டே–ஷன்–களி – ல் முனி–யப்–பன – ைப் ப�ோன்ற காய்–கறி வியா–பா–ரிக – ள் பலர் நள்–ளிர – வி – லு – ம் உற்–சா–க–மாக வியா–பா–ரம் செய்– வது ஆச்–சர்ய – ம். அந்த நேரத்–திலு – ம் அவர்–களு – க்–கான வாடிக்–கைய – ா– ளர்–கள் இருப்–பது அதி–சய – ம். அடித்–தட்டு மக்–களு – க்கு வாழ்– வூர்– தி – ய ாக இயங்– கி க் க�ொண்– டி–ருக்–கும் இந்த ரயி–லில் ஆத–ர– வற்–ற–வர்–கள் உறங்–கு–வ–தற்–கான இட–மும் இருக்–கி–றது. ஆம்; இந்த ரயி– லி ன் ஒவ்– வ�ொரு பெட்–டி–யி–லும் இரண்டு

முதல் ஐந்து ஆத–ர–வற்–ற–வர்–கள் ஏறிக் க�ொள்–கி–றார்–கள். மூலை– யில் இருக்–கும் இருக்–கை–க–ளைத் தூங்–கு–வ–தற்–காகத் தேர்வு செய்து ஏறி– ய – வு – ட ன் படுக்– கி – ற ார்– க ள். யாரை–யும் த�ொந்–த–ரவு செய்–வ– தில்லை. யாரு–ட–னும் பேசு–வ–து– மில்லை. நாமாக பேசச் சென்– றா–லும் பயந்து ஒதுங்–குகி – ற – ார்–கள். மட்–டும – ல்ல, ஒவ்–வ�ொரு நடை– பா– தை – யி – லு ம் வீற்– றி – ரு க்– கி ன்ற இருக்–கை–க–ளில் எண்–ணற்ற மக்– கள் க�ொசுக்–க–டியையும் மறந்து உறங்–குகி – ன்–றனர் – . சிலர் ஸ்மார்ட் ப�ோனில் மூழ்–கிக் – கி–டக்–கின்–றனர் – . பக–லில் கூட காலி–யான இருக்–கை– களை ஏதா–வது ஒரு நடை–பா–தை– குங்குமம்

25.5.2018

43


யில் பார்த்–து–வி–ட–லாம். இர–வில் அது சாத்–தி–யமே இல்லை. ‘‘நைட்ல வேலை குறை– வு – தான். இருந்–தா–லும் க�ொஞ்–சம் அசந்தா தூக்–கம் வந்–து–டும். கட்– டுப்–ப–டுத்த முடி–யாது. நேர–மும் சீக்– கி – ர மா ப�ோகாது. தனியா இருக்க சலிப்பா இருக்–கும். அத– னால ஏதா–வது புத்–தக – த்தை படிச்– சுட்டு இருப்–பேன். இல்–லைன்னா ம�ொபை–லில் படம் பார்ப்–பேன். பய– ணி – க ள் வந்து ஏதா– வ து கே ட் – ப ா ங்க . அ வ ங் – க – ளு க் கு பதில் ச�ொல்– லு – வ ேன். டிரெ– யின் க�ொஞ்–சம் லேட் ஆச்–சுன்– னா– த ான் பிரச்னை. மத்– த – ப டி ஒ ண் ணு – மி ல ்ல . . . ’ ’ எ ன் – கி ற

25.5.2018 44 குங்குமம்

பெயர் ச�ொல்ல விரும்– ப ாத அந்த ஸ்டே–ஷன் மாஸ்–டர் தன் பணி–யைக் கவ–னிக்–கத் த�ொடங்–கி– னார். அவர் கையி–லிரு – ந்த டார்ச் லைட்–டி–லி–ருந்து எழுந்த பச்சை வண்ண வெளிச்–சம் ரயில் ஸ்டே– ஷனை நெருங்–கிக் க�ொண்–டிரு – ப்–ப– தைச் சுட்–டி–யது. ‘‘அப்பா வேலைல இருந்–தப்ப இறந்– து ட்– ட ார். அவர் வேலை எனக்கு கிடைச்–சது. நைட் 2 மணி வரைக்–கும் மக்–கள் வரு–வாங்க. அவங்–களு – க்கு டிக்–கெட் க�ொடுக்–க– ணும். அப்–பு–றம் கணக்கு வழக்–கு– க–ளைப் பாக்–க–ணும். தூங்க முடி– யாது. மறு–படி – யு – ம் 3.30க்கு மக்–கள் வர ஆரம்–பிப்–பாங்க...’’ என்–கிற – ார் ஒரு ஸ்டே–ஷ–னில் இருந்த கமர்– ஷி–யல் கிளார்க். ‘‘நைட்ல ல�ோக்–கல் டிரெய்ன் ஓட்–றது சிர–மம். ரெண்டு மணி நேர பய–ணத்–துல முப்–பது இடங்– கள்ல நிறுத்–த–ணும். க�ொஞ்–சம் அசந்– த ா– லு ம் லேட் ஆகி– டு ம். அப்–பு–றம் மேலி–டத்–துக்கு புகார் ப�ோயி–டும். அரக்–க�ோண – ம் ப�ோற வரை பாத்– ரூ ம் வந்தா கூட அடக்–கிக்–க–ணும். மழை வந்தா சரியா சிக்–னல் கிடைக்–காது. அது இன்–னமு – ம் கஷ்–டம்...’’ என்–கிற – ார் அந்த ரயில் ஓட்–டு–நர். பின்னி மில் மூடப்–பட்டு பல இர–வுக – ள் கடந்–துவி – ட்–டன. ஆனா– லும் அந்த ரயில் இன்– ன – மு ம் விழித்–தி–ருக்–கி–றது! 


ர�ோனி

பூடான் பெட்ரோலுக்கு கிராக்கி! தி–யா–வில் எண்–ணெய் நிறு–வ–னங்–க–ளின் விலை நிர்–ணய உரி–மை–யால் இந்–கிடு– கிடு உயர்–வா–கும் பெட்–ர�ோல், டீசல் விலை சுனா–மி–யில் தப்–பிக்க

எல்–லை–ய�ோ–ரம் வாழும் இந்–தி–யர்–கள் பூடானை நாடி–யுள்–ள–னர். அந்–நாட்–டிலு – ள்ள சம்ட்–ரூப் ஜாங்–கர் நக–ருக்கு பெட்–ர�ோல் வாங்க இந்–திய – ர்– கள் படை–யெடு – க்–கக் கார–ணம், அங்கு லிட்–டர் ரூ.52தான்! எரி– ப �ொ– ரு ள் மட்– டு – ம ல்ல, மது– பானங்–களு – ம் நம் நாட்டை விட அங்கு விலை குறைவு என்–பத – ால் குடி–மக – ன்– களும் பூடா–னில் டேரா ப�ோட்–டுள்–ளன – ர். பூடா– னு க்கு எரி– ப �ொ– ரு ள் தரும்

இந்–திய நிறு–வ–னங்–கள் ஜிஎஸ்–டியை அமல்–படு – த்–தா–தத – ால் பெட்–ர�ோ–லுக்கு 17%, டீச–லுக்கு 14% வரி குறை–வாக உள்–ளது. இந்த வரிச்–சுமையை – பூடான் அரசு ஏற்–ற–தால் மக்–க–ளுக்கு எண்– ணெய் விலை–யில் மாற்–றம் இல்லை. ஆனால், இந்–தி–யர் ஒரு–வ–ருக்கு ரூ.500 வரை மட்–டுமே பெட்–ர�ோல் அல்– லது டீசல் வழங்–குகி – ற – ார்–கள்.  குங்குமம்

25.5.2018

45


ச.அன்பரசு

உள்ளூர் பிரச்னை முதல் உலக சிக்கல் வரை

இணையத்தில் பெட்டிஷன் எழுதி தீர்வு காணலாம்!

தி–னெட்டு வயது வரை கம்ப்–யூட்–டரைத் த�ொடாத, லைப்–ரரி வாசல் மிதிக்–காத ஒரு பெண் இன்று உல–கம் தழு–விய த�ொண்டு நிறு–வ– னத்–தின் இயக்–கு–ன–ராக இருக்–கி–றார் என்–றால் நம்ப முடி–கி–றதா? அது–வும் அந்–தப் பெண் தமிழ்–நாட்–டின் கூட–லூ–ரைச் சேர்ந்–த–வர் என்–றால் வியப்பு ஏற்–ப–டத்–தானே செய்–யும்! ஐந்து ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன்பு ‘சேஞ்ச்.ஆர்க்’ (change.org) தன்– னார்வ அமைப்–பில் இணைந்த பிரீத்தி ஹெர்– ம – னி ன் கடின

46

உழைப்பு இன்று அவ்வமைப்–பின் நிர்–வாக இயக்–கு–ன–ராக அவரை உயர்த்–தி–யுள்–ளது. ‘‘மக்–க–ளின் வாழ்–வுக்கு தடை–


ஒரு தமிழ்ப் பெண்ணின் மகத்தான சாதனை யாக இருந்த பிரச்–னை–க–ளைத் தீர்க்க முயன்–ற–ப�ோது, சில சிக்– கல்–களு – க்கு மட்–டுமே வழி கிடைத்– தது. மக்–க–ளின் கரங்–களை ஒன்– றாகக் க�ோர்த்–துத்–தான் தின–சரி வாழ்–வில் சந்–திக்–கும் பிரச்–னை–க– ளுக்கு தீர்–வு–களைக் காண–மு–டி– யும் என்ற முடி–வுக்கு வந்–தப – �ோ–து– தான், எனது நண்–பர்–கள் சேஞ்ச். ஆர்க் அமைப்பை பரிந்–து–ரைத்–த–

னர்...’’ என்–கி–றார் 34 வய–தா–கும் பிரீத்தி ஹெர்–மன். தன் பதி–ன�ொரு வய–தில் இவர் பார்த்த திரைப்–பட – த்–தில் வல்–லுற– வுக்–குள்–ளான பெண் தன் குடும்ப கவு– ர – வ த்– து க்– க ாக தற்– க�ொலை செய்– து– க�ொ ள்– வதை ப் பார்த்து பயந்து ப�ோனார். ‘‘வல்– லு – ற – வுக்கு ஆளா–னால் இறந்து ப�ோக வேண்–டுமா?’’ என அப்–ப�ோது

47


கேட்–டவரை – கேலி செய்–தது வேறு யார�ோ அல்ல; அவ–ரது குடும்–ப–மே–தான். ‘‘அந்த ந�ொடி–யில் பெண்–கள் மீதான ஒடுக்–கு–மு–றை–க–ளுக்கு எதி–ராக வேலை செய்ய வேண்– டு ம் என முடி– வெ – டு த்– தேன்...’’ என்–கி–றார் பிரீத்தி ஹெர்–மன். இதன்–பின் பெங்–க–ளூ–ரில் படிக்–கச் சென்–ற–வர் பழங்–கு–டி–கள் மற்–றும் தலித்– து–க–ளுக்கு உத–வும் தன்–னார்வ செயல்–க–

எப்–படி இணை–யத்–தில் பெட்–டி–ஷன் எழு–து–வது? பிரச்–னை–யின் தலைப்பை முத–லில் எழுத வேண்–டும். பிறகு சம்–பந்–தப்–பட்ட அமைச்–சக – ம் அல்–லது அமைச்–ச–ரின் பெய–ரைக் குறிப்–பி–ட– வேண்–டும். அடுத்து பிரச்னை பற்–றிய சிறு– கு–றிப்பை எழு–தவ – ேண்–டும். பின்–னர் அதனை ஃபேஸ்–புக் கணக்கு வழி–யாக சமூக வலைத்– தளத்–தில் பகிர்ந்து பிரச்–னை–யின் விப–ரீத – த்தை உல– கு க்கு அறி– வி த்து, மற்– ற – வ ர்– க – ளை – யு ம் இணை–யம் வழியே அதில் கையெ–ழுத்–திட வைக்க வேண்–டும். எந்–த–ள–வுக்கு ஆத–ரவு கையெ–ழுத்து கிடைக்–கிற – த�ோ அந்–தள – வு – க்கு சிக்–க–லுக்கு தீர்வு விரைந்து கிடைக்–கும்.

25.5.2018 48 குங்குமம்

ளில் ஈடு–பட்–டார். இதன் அடுத்–த–கட்–டமே ‘சேஞ்ச். ஆர்க்’ த�ொண்டு நிறு–வன – த்– து– ட ன் பிரீத்தி இணைந்– தது. உல–கி–லுள்ள 196 நாடு– க–ளில் இயங்–கி–வ–ரும் இந்த ‘சேஞ்ச்.ஆர்க்’ இணை– ய – த– ள த்தை அமெ– ரி க்– க ா– வை ச் ச ே ர்ந்த பெ ன் ராட்ரே, தன் நண்– ப ர் ம ா ர் க் தி ம ா – ஸ ு – ட ன் இணைந்து நிறு–வி–னார். உல–கின் எந்த மூலை– யில் யார் பாதிக்–கப்–பட்– டா–லும் அல்–லது பிரச்னை வெடித்–தா–லும் இத்–த–ளத்– துக்கு யார் வேண்– டு – ம ா– ன ா – லு ம் பெ ட் – டி – ஷ ன் எழு–தல – ாம். ப�ொது மக்–கள் பார்–வைக்கு இந்த பெட்டி– ஷன் வைக்–கப்–ப–டும். இதி– லி– ரு க்– கு ம் நியா– ய த்தை உணர்–பவ – ர்–கள் எந்த நாட்– டி–லி–ருந்–தும் ஆத–ரவு தெரி– விக்–க–லாம். எந்–த–ள–வுக்கு ஆத– ர வு பெரு– கு – கி – ற த�ோ அந்– த – ள – வு க்கு சம்– ப ந்– த ப்– பட்ட அர– சு க்கு அழுத்– தம் க�ொடுத்து அப்–பி–ரச்– னையைத் தீர்க்க முடி–யும். இது–தான் ‘சேஞ்ச்.ஆர்க்’ கான்–செப்–டின் ஐடியா. இ ப் – ப � ோ து இ த் – த–ளத்தை ஆசியா மற்–றும்


196 நாடு–க–ளில் இயங்–கி–வ–ரும் இைத பென் ராட்ரே, மார்க் திமாஸ் ஆகிய�ோர் நிறு–வி–னர். லத்–தீன் அமெ–ரிக்க நாடு– க–ளி–லுள்ள 4 க�ோடி மக்– கள் பயன்–படு – த்தி வரு–கின்– ற–னர். இதில் இந்–திய – ர்–கள் மட்–டும் 70 லட்–சம் பேர். ‘‘பிரச்–னைகளை எதிர்– க�ொள்ள முடி– ய ா– ம ல் தடு– ம ா– று – ப – வ ர்– க – ளு க்கு த�ொழில்–நுட்–பம் வழியே மற்–ற–வர்–க–ளு–டன் சம்–பந்– தப்–பட்–டவரை – இணைத்துதீர்– வு–களை வழங்க முயற்–சிக்– கி–ற�ோம்...’’ என்று ச�ொல்– லும் பிரீத்தி, இப்–ப�ோது ஒபாமாஃபவுண்–டேஷ – னு – – டன் இணைந்து சேஞ்ச். ஆர்க் பணி–யாற்–று–கி–றது என்–கி–றார். உல–கம் முழுக்க சமூ– கப்– ப – ணி – யி ல் ஈடு– ப – டு ம்

இரு–பது பேரில் ஒரு–வ–ராக பிரீத்தி ஹெர்– மன் தேர்–வா–கி–யுள்–ளது நிச்–ச–யம் பெரும் கவு–ர–வம்–தான். 2012ம் ஆண்டு இந்–திய இயக்–கு–ன–ராக இவர் நிய–மிக்–கப்–பட்–ட– ப�ோது இத்–த–ளத்–துக்கு மாதம்–த�ோ–றும் ஐம்–பது பெட்–டி–ஷன்கள் வரையே வந்– தன. இன்று 2 ஆயி–ரம் பெட்–டி–ஷன்கள் மாதம்–த�ோ–றும் வரு–வ–து–டன் அவற்–றுக்– கான தீர்–வுக – ளு – ம் உட–னுக்–குட – ன் கிடைக்க வழி–வகை செய்–யப்–பட்–டுள்–ளன. தேவை–யற்ற சிசே–ரிய – ன் த�ொடர்–பாக சுபர்ணா என்ற பெண்–ணுட – ன் த�ொடங்– கிய பிர–சா–ரம் இந்–திய – ா–வில் பெண்–களி – ன் சுகா–தா–ரம், குழந்தை பிறப்பு த�ொடர்– பான சட்– ட த் திருத்– த த்– தையே மாற்ற வைத்–தது. ‘‘இன்று உல–கெங்–கு–முள்ள மக்– கள் எங்–கள – து இணை–யத – ள – த்–தில் குழந்தை பிறப்பு, சூழல் பிரச்–னைக – ள், விலங்குகள் பாது–காப்பு, ஊழல் முதல் பாலி–வுட்–டின் பாலி–யல் அத்–து–மீ–றல்–கள் வரை புகார்– குங்குமம்

25.5.2018

49


தேவையற்ற சிசே–ரி–யன் த�ொடர்–பாக சுபர்ணாவுடன் த�ொடங்–கிய பிர–சா–ரம் இந்–தி–யா–வில் பெண்–க–ளின் சுகா–தா–ரம், குழந்தை பிறப்பு த�ொடர்–பான சட்–டத் திருத்–தத்–தையே மாற்ற வைத்–தது.

களை அளிக்– கி – ற ார்– க ள். இது– த – வி ர உள்–ளூர் பிரச்–னை–க–ளுக்–கான புகார்– க–ளும் குவி–கின்–றன...’’ என்–கிற – ார் பிரீத்தி.

மாற்–றம் சாத்–தி–யம்!

பதி–னெட்டு நாடு–க–ளில் அலு–வ–ல–கம் உள்ள சேஞ்ச்.ஆர்க் அமைப்பு (பிப்.8,2007), 196 நாடு–க–ளில் செயல்–பட்டு வரு–கி–றது. தனது சமூ–க செ–யல்–பாடு வழி–யாக 27 ஆயி–ரத்து 294 வெற்–றிக – ளைப் – பெற்–றுள்–ளது. இது–வரை பங்–கேற்–றுள்ள மக்–க–ளின் எண்–ணிக்கை 23 க�ோடியே 91 லட்–சத்து 93 ஆயி–ரத்து 479. 25.5.2018 50 குங்குமம்

ஜ ன – ந ா ய க த் தீ ர் – வு – களை வழங்–கி–ய–தற்–கான The French Alsacienne Prizeக்காக இந்–திய ஊட– கங்– க – ளி ல் தேர்ந்– தெ – டு க்– கப்–பட்ட ஐம்–பது பெண்– க – ளி ல் பி ரீ த் தி ஹ ெ ர் – ம–னும் ஒரு–வர். இது–த–விர நிதி ஆய�ோக், ஐ.நா சபை ஆகி–ய�ோர் இந்–தி–யாவை மாற்– றி ய 25 பெண்– க ள் என அறி– வி த்த பட்– டி – ய – லி – லு ம் பி ரீ த் தி இ ட ம் – பெற்–றுள்–ளார். 


ர�ோனி

ரயில் டாக்டர்ஸ்!

ட–மா–நில – ங்–களி – ன் சிறு–நக – ர– ங்–களி – ல் 1991ம் ஆண்டு முதல் பய–ணித்து வரும் லைஃப்–லைன் எக்ஸ்–பிர– ஸ், கண்–களி – ன் புரை முதல் புற்–றுந – �ோய் வரை–யில – ான ந�ோய்–களு – க்கு இல–வச – ம – ாக சிகிச்சை அளித்து வரு–கிற – து. 20 பணி–யா–ளர்–களை – யு – ம் இரண்டு ஆப–ரேஷ – ன் தியேட்–டர்–களை – யு – ம் க�ொண்டு இயங்–கும் இந்த மருத்–துவ ரயி–லில் தன்–னார்–வ–லர்–க–ளாகப் பணி–பு–ரி–யும் மருத்–து–வர்–கள் சம்–ப–ள–மாக எதை–யும் பெறு–வ–தில்லை!

மருத்– து – வ ம் தவிர உள்– ளூ ர் மருத்–து–வ ர்–க –ளுக்கு கற்–பி த்– த – லும் இந்த ரயி– லி ல் நடை– ப ெ– று – கி – ற து. இம்–பேக்ட் இந்–தியா எனும் தன்–னார்வ நிறு–வ–னம், உலக சுகா–தார நிறு–வ– னம், யுனி–செஃப் ஆகிய அமைப்–பு– க– ளி ன் கூட்டு முயற்– சி – யி ல் 191

இ ட ங் – க – ளி ல் ந�ோ ய ா – ளி – க ள ை அனு–மதி – த்து ஏற்றி சிகிச்–சைய – ளி – ப்–ப– த�ோடு இது–வரை ஒரு லட்–சத்து 30 ஆயி– ர ம் ஆப– – ரே – ஷ ன்– க – ள ை– யு ம் வெற்–றி–க–ர–மாகச் செய்–தி–ருக்–கி–றது லைஃப் எக்ஸ்– பி – ர ஸ் மருத்– து – வ க்– குழு!  குங்குமம்

25.5.2018

51


ப்ரியா

ஆ.வின்–சென்ட் பால்

கிராமப�ோன் மனிதர்! 52


கு ப ே ப் – ப ர் ப ண் – ட ல் ‘‘அதுஇல்ல... எல்–லாமே கிரா–ம– ப�ோன் இசைத்–தட்–டு–கள். தமிழ், ஆங்–கி–லம், மராத்தி, தெலுங்கு, து ளு னு 3 0 ஆ யி – ர த் – து க் கு மேல இருக்கு..!’’ சிரிக்–கி–றார் இ.சந்–தானகிருஷ்–ணன். சென்னை திரு–நின்–றவூ – ரி – ல் வசித்து வரும் இவர், செக்–ர – ட்– டே–ரிய – ட் – டில் ஜாயிண்ட் செக்– ரட்– ட – ரி – ய ாகப் பணி– பு – ரி ந்து ஓய்வு பெற்–ற–வர். தன் வீட்டு மாடி அறையை முழு–வது – ம – ாக தன் சேக–ரிப்–புக்–கா–கவே ஒதுக்– கி–யி–ருக்–கி–றார். கிரா–ம–ப�ோன் ரெ க் – க ா ர் ட் ஸ் , கேச ட் ஸ் , பழைய சினிமா பத்–தி–ரி–கை– கள்... என அனைத்– தை – யு ம் ப�ொக்–கிஷ – ம – ாகப் பாது–காத்து வரு–கி–றார். ‘‘பூர்– வீ – க – ம் இதே ஊர்– தான். மூணு வய–சுல அப்பா தவ– றி ட்– ட ார். அம்– ம ா– த ான் வளர்த்– த ாங்க. மூணா– வ து படிக்–கிற – ப்–பவே சினிமா பைத்– தி–யம – ா–கிட்–டேன்! எங்–களூ – ர்ல அப்ப டூரிங் டாக்–கீஸ் கிடை– யாது. வான�ொ–லில சினிமா பாட்டு வாரத்–துக்கு ஒரு–முறை வரும். இந்தச் சூழல்ல எங்க பக்– கத்து வீட்–டுக்–கா–ரர் எனக்கு தெய்–வமா தெரிஞ்–சார்! தின– மும் கிரா–ம–ப�ோன்ல சினிமா பாடல்–களை ஓட–வி–டு–வார்.

53


சத்–தம் கேட்–டது – மே அவர் வீட்டு திண்– ண ைல ப�ோய் உட்– கா ர்ந்– துப்–பேன். அம்–மாவு – க்கு பயம் வர ஆரம்– பிச்–சது. இப்–படி – யே ப�ோனா நான் கெட்–டுடு – வே – ன்னு என்னை வட– சென்–னைல இருந்த எங்க மாமா வீட்– டு க்கு அனுப்– பி ட்– ட ாங்க. அவர் ர�ொம்–பவே கண்–டிப்–பான – – வர். எப்–ப–வும் பாடப்–புத்–த–க–மும் கையுமா இருக்– க – ணு ம். இல்– லைனா த�ோலை உரிச்–சு–டு–வார். திரு–நின்–றவூ – ர்ல இருந்–தப்–பவே சினிமா பாடல்–களை விரும்–பிக் கேட்–பேன். அப்–படி – யி – ரு – க்கிறப்ப வ ட சென்னை வ ந் – த பி – ற கு சும்மா இருப்– பே னா? மாமா வீ ட் – டு க் கு எ தி ர் – ல யே டூ ரி ங் டாக்–கீஸ் இருந்–தது. அங்–க–தான் தமிழ் சினி–மா–வின் முதல் பேசும் படம் வெளி–யாச்சு. ப�ோதாதா? சினிமா ம�ோக– மு ம் வந்– த து...’’ என்று ச�ொல்– லு ம் சந்– த ா– ன – கி–ருஷ்–ணன், இதன் பிறகே இந்தி, ஆங்– கி – ல ப் பாடல்– க – ள ை– யு ம் கேட்க ஆரம்–பித்–தி–ருக்–கி–றார். ‘‘மாமா வீட்–டுக்–குப் பக்–கத்–துல ஆங்–கில�ோ இந்–தி–யர்–கள் வசிச்– சாங்க. அங்க என்னை மாதி–ரியே ஒரு பையன் ராக் அண்ட் ர�ோல் பாடலை கிரா–மப – �ோன்ல கேட்– பான். தின– மு ம் அங்க ப�ோயி– டு – வே ன். அதே– மா–திரி ‘ஆவா–ரா’, ‘பர்– சாத்’ இந்–திப் படங்–களை

54

குங்குமம்

25.5.2018

‘‘இரண்–டாம் உல–கப் ப�ோர் காலத்–துல பிரெஞ்சு டெலி–கி–ராஃ– பிஸ்ட் பதிவு செஞ்ச அப்–ப�ோ–தைய இங்–கி–லாந்து பிர–த–மர் வின்–சன்ட் சர்–சில் பேச்சு, ஹிர�ோ–ஷி–மால வெடி–குண்டு ப�ோடப்–பட்–ட–தும் ஏற்–பட்ட சத்–தம், அடால்ஃப் இட்–லர் ப�ோரை அறி–விச்சு ஆற்–றிய உரை... இப்–படி பல ப�ொக்–கி–ஷங்–கள் இருக்கு...’’ எல்–லாம் டூரிங் டாக்–கீஸ்ல திரை– யி–டுவ – ாங்க. ஒண்–ணும் புரி–யாது. ஆனா– லு ம் பாட்– டு க்– கா – கவே பார்ப்–பேன். ஸ்கூல் முடிஞ்– ச – து ம் நேரா மார்க்– க ெட் ப�ோவேன். அது பழைய மார்க்–கெட். ஒரு பெரிய கூ டை ல ம�ொ த் – த மா ரெ க் – கார்ட்ஸை க�ொண்டு வந்து கடை– கள்ல விநி–ய�ோ–கம் செய்–வாங்க. அதை வேடிக்–கை பார்ப்–பேன். அலுக்–கவே அலுக்–காது. இந்த பழைய மார்– க்கெ ட் எரி–யற வரைக்–கும் கிட்–டத்–தட்ட தின–மும் அங்க ப�ோயி–ருக்–கேன். புதுப்– பி ச்ச பிற– கு ம் வேலைல இருந்து ஓய்வு பெறும் வரை மாலைல அங்க ப�ோயிடு – வே ன். கைல ஏதா– வ து ரெக்– கா ர்ட் வாங்– காம வீட்டுக்கு வந்–ததே இல்ல!


1972 வரை கிரா– ம – ப �ோன் ரெக்–கார்ட்ஸ் புழக்–கத்–துல இருந்– தது. அப்–பு–றம் நிறுத்–திட்–டாங்க. ஆனா, எல்லா மாவட்–டங்–கள்–ல– யும் புர�ோக்–கர்ஸ் இருந்–தாங்க. தூத்–துக்–குடி மணி, மதுரை பாலு, காரைக்– கு டி மகேஸ்– வ – ர ன்னு பெரிய பட்– டி – ய லே உண்டு. அவங்க வழியா ரெக்–கார்ட்ஸ் வாங்க ஆரம்–பிச்–சேன். வார இறு–திய – ானா ப�ோதும்... ஏதா–வது ஒரு மாவட்–டத்–துக்கு பஸ் ஏறி–டு–வேன். அங்க புர�ோக்– கர்ஸ் எனக்–காக கைல ரெக்–கார்ட்– ஸ�ோட காத்–தி–ருப்–பாங்க. தமிழ்ப் பாடல்–களை இப்–படி வாங்– கி – னே ன். இந்– தி ப் பாடல்– களை மும்பை, தில்–லிக்கு பறந்– தும்; தெலுங்–குப் பாடல்–க–ளுக்கு ஆந்–திரா ப�ோயும் வாங்–கு–வேன். இப்–ப–டி–த்தான் ‘சுப�ோ–த–யம்’

தெலுங்– கு ப் பட ரெக்– கா ர்ட் வாங்க திருப்–பதி, விஜ–ய–வாடா, குண்–டூர்னு அலைஞ்–சேன். கே.வி. மகா– தே – வ ன் இசைல அந்– த ப் படத்–துல எல்லா பாடல்–களும் சூப்– ப ரா இருக்– கு ம். அதுவும் பி . சு சீ ல ா பா டி ன ‘ ஆ சி ந்த நீகே–ணடா...’வை நாளெல்–லாம் கேட்–டு–க்கிட்டே இருக்–க–லாம். எங்க திரிஞ்–சும் அந்–தப் பட ரெக்–கார்ட் கிடைக்–கலை. ர�ொம்ப வெக்ஸ் ஆகிட்–டேன். சரியா ஒரு மாசம் கழிச்சு பெங்–களூ – ர்ல இருந்து ராஜா என்–கிற புர�ோக்–கர் ஒரு பெட்டி நிறைய தெலுங்கு, கன்–னட ரெக்–கார்ட்ஸை க�ொண்டு வந்–தார். அதை அப்–படி – யே வாங்கி பிரிச்–சுப் பார்க்–காம வீட்ல வைச்–சிரு – ந்–தேன். ஒரு மாசம் கழிச்சு பெட்–டி– யைத் திறந்தா... முதல் கிரா– ம – ப�ோன் ரெக்– கார்டே ‘சுப�ோ– த – குங்குமம்

25.5.2018

55


யம்’! அந்த ந�ொடில எனக்–குள்ள பூத்த சந்–த�ோ–ஷத்–துக்கு அளவே இல்ல! இப்–படி நாம சின்–சி–யரா தேட–றது எதிர்–பா–ராத வகைல கிடைக்– கு ம்...’’ என்று ச�ொல்– லும் சந்– த ா– ன – கி – ரு ஷ்– ண – னி – ட ம் திரைப்–படப் பாடல்–கள் தவிர

56

குங்குமம்

25.5.2018

பெருந்–த–லை–வர்–க–ளின் பேச்–சுக்– கள் க�ொண்ட ரெக்–கார்ட்–ஸும் இருக்–கின்–றன. ‘‘மதன்–ம�ோ–கன் மாள–வியா, ரவீந்–தி–ர–நாத் தாகூர், பேர–றி–ஞர் அண்ணா, பெருந்–தலை – வ – ர் காம– ரா–ஜர், மூத–றிஞ – ர் ராஜாஜி, ஜான்


எஃப். கென்–னடி... இப்–படி பல தலை–வர்–கள� – ோட பதிவு செய்–யப்– பட்ட ரெக்–கார்ட்ஸ் என் சேக–ரிப்– புல இருக்கு. இதுல என்ன சிறப்–புன்னா... அண்– ண ல் அம்– பே த்– க ர் ஆர்– கெஸ்ட்ரா அமைச்–சுப் பாடின பாடல்–கள், மெல்–லிசை மன்–னர் டி.கே.ராம– மூ ர்த்– தி – யி ன் ஜாஸ் இசை, எம்.எஸ்.விஸ்– வ – ந ா– த – னின் ஆல்–பம், இரண்–டாம் உல– கப் ப�ோர் காலத்–துல பிரெஞ்சு டெலி–கிர – ாஃ–பிஸ்ட் பதிவு செஞ்ச அப்–ப�ோ–தைய இங்–கில – ாந்து பிர–த– மர் வின்–ஸ்டன் சர்ச்–சில் பேச்சு, ஹிர�ோ– ஷி – மா ல வெடி– கு ண்டு ப�ோடப்–பட்–ட–தும் ஏற்–பட்ட சத்– தம், அடால்ஃப் ஹிட்–லர் ப�ோரை அறி–விச்சு ஆற்–றிய உரை... இப்–படி பல ப�ொக்– கி – ஷ ங்– க ள் இருக்கு...’’ என்று கண்– கள் விரிய விவ– ரி த்த சந்– த ா– ன – கி – ரு ஷ்– ண ன், த�ொழில்–நுட்ப மாற்–றங்–

க–ளுக்கு ஏற்ப தன் சேக–ரிப்–பையு – ம் விரி–வு–ப–டுத்–தி–யுள்–ளார். ‘‘கேசட்ஸ், விசி– ஆ ர், டிவி– டினு என் தேட–லும் சேக–ரிப்–பும் நிற்– கவே இல்ல. மவு– ன ப்– ப ட காலத்– து ல வெளி– ய ான படங்– கள்ல சில–தும் என் சேக–ரிப்–புல இருக்கு. அதே– மா – தி ரி சினிமா பத்– தி – ரி – கை – க ள். இப்ப பழைய புகைப்–ப–டங்–க–ளை–யும் ஃபிலிம் ரீல்–ஸையு – ம் டிஜிட்–டலை – ஸ் செய்– துட்டு வரேன். என்னை மாதி– ரி யே என் சின்ன பெண்– ணு க்– கு ம் இதுல ஆர்–வமி – ரு – க்கு. அத–னால எனக்கு அப்–புற – ம் அவங்க இதைப் பார்த்– துப்–பாங்க. இப்–பவே ஆய்–வுக்–காக பல– ரு ம் என்– னை த் தேடி வர்– றாங்க. ஒரு டிரஸ்ட் அமைச்சு இதை எல்– ல ாம் வருங்– கா ல சந்– த – தி – யி – ன – ரு ம் பயன்– ப – டு த்– த ற மாதிரி செய்– ய – ணு ம்... பார்க்– க – லாம்!’’ என்–கி–றார் சந்–தா–ன– கி–ருஷ்–ணன். குங்குமம்

25.5.2018

57


மை.பாரதிராஜா ஆ.வின்சென்ட் பால்

மெகா த�ொடர்கள்

ப�ோரடிக்காது!

58


சீக்–ரெட்டை உடைக்–கி–றார் சந்–தி–ர–லே–கா திரைக்–க–தை– ஆசி–ரி–யர் குரு சம்–பத்–கு–மார் னிமா பத்–திரி – க – ை–யா–ளர– ாக இருந்து சின்–னத்–திரை – க்–குள் சிறகை சி விரித்–திரு – ப்–பவ – ர் குரு சம்–பத்–கும – ார். சன் டிவி–யில் 1100 எபி–ச�ோ–டு– க–ளைத் தாண்டி பக–லில் நம்–பர் ஒன் சீரி–யல – ாக ஓடிக்–க�ொண்–டிரு – க்–கும்

‘சந்–திர– லே – க – ா–’வு – க்கு திரைக்–கதை, வச–னம் எழுதி வரு–பவ – ர் இவர்–தான்.

‘‘எங்க குடும்– ப ம் பெருசு. எனக்கு நாலு அண்– ணி ங்க, மூணு அக்கா, தங்–கச்–சிங்க. அப்– பு– ற ம் என் அம்மா, மனைவி, மகள், அத்–தைனு என்னை சுத்தி பெண்–கள்–தான். அத–னா–லயே அவங்க மன�ோ–பா–வம் புரி–யும். சின்ன வய–சுல பார்த்–த படங்–கள் கூட குடும்–பப் படங்–கள்–தான்.

பூர்– வீ – க ம் புதுக்– க�ோ ட்டை. அப்பா குரு– மூ ர்த்தி, க�ோர்ட்– டுல வேலை செஞ்–சார். அம்மா ராஜ–லட்–சுமி, ஹவுஸ் வ�ொய்ஃப். நான் ஆறா–வது பையன். அம்மா சிறு– க – தை ங்க எழு– து – வ ாங்க. ஆ ன ா , ப த் – தி – ரி – கை – க – ளு க் கு அனுப்–பி–ன–தில்ல. ப�ொழப்–புக்–காக சென்னை

59


வந்–த�ோம். புது–வண்–ணாரப்–பேட்– டைல இருக்–கிற மாந–க–ராட்சி பள்–ளில பத்–தா–வது படிச்–சேன். அப்– ப வே கவிதை, பேச்சுப் ப�ோட்–டி–கள்னு ஆர்–வமா கலந்– துப்– பே ன். ரேடி– ய �ோல உரை– யா–டல் எழுதி 15 ரூபா வாங்–கி– யி–ருக்–கேன். எங்க ஸ்கூல் பக்–கம் அப்ப தமிழ்– ந ாடு தியேட்– ட ர் இருந்– தது. இன்– ன�ொ ரு பக்– க த்– து ல லைப்–ரரி. கைல காசி–ருக்–கி–றப்ப சினிமா ப�ோவேன். இல்–லா–தப்ப லைப்–ரரி – ல இருப்–பேன். இதைக் கவ–னிச்ச என் தமி–ழா–சிரி – ய – ர் அழ– கர்–சாமி சார், ‘தமி–ழை–யா–வது ஒழுங்கா படி’னு கண்–ணத – ா–சன், கலை–ஞர் நூல்–களை அறி–மு–கப்– ப–டுத்–தி–னாரு...’’ என்ற குரு சம்– பத்– கு – ம ா– ரி ன் பத்– தி – ரி –கை – யு – லக வாழ்க்கை சுவா–ரஸ்–ய–மா–னது. ‘ ‘ அ ஞ் சு வ ரு – ஷ ங் – க ள் ‘ஜெமினி சினி–மா–’ல உதவி ஆசி– ரி– ய ரா இருந்– தே ன். அப்– பு – ற ம் ‘பிலி–மா–ல–யா–’ல வேலை. பிறகு ‘குங்–கு–மம்’, ‘வண்–ணத்–தி–ரை–’ல ஃப்ரீ–லேன்–சர். இந்தக் கால–கட்ட – த்–துல லதா மங்–கேஷ்–கர் சென்னை வந்–திரு – ந்– தாங்க. அவரை பேட்டி எடுத்– தேன். அது 8 பக்–கம் பிர–சுர – ம – ாச்சு. எனக்கு நல்ல பேர் வாங்–கித் தந்த ஆர்–டிகள்ல – அது–வும் ஒண்ணு...’’ என அசை–ப�ோட்–ட–வர் இதன் 25.5.2018 60 குங்குமம்

கூட்–டிக் கழிச்–சுப் பார்த்தா இது–வரை 8 ஆயி–ரம் எபி–ச�ோ–டு–க–ளுக்கு மேல எழு–தி– இருப்–பேன்... பிறகு சின்–னத்–தி–ரைக்கு வந்–தி– ருக்–கி–றார். ‘ ‘ உ ண் – மை ல சி னி ம ா டைரக்–ட–ரா–க–ற–து–தான் கனவு. ஆனா, கிடைச்–சது பத்–தி–ரிகை வேலை. ஒரு கட்– ட த்– து க்கு மேல இருப்பு க�ொள்– ளலை . வேலையை உத–றிட்டு சினிமா சான்ஸ் தேட ஆரம்–பிச்–சேன். அப்ப எஸ்.பி.முத்–துர – ா–மன் சார்– கிட்ட அசிஸ்–டென்ட் சான்ஸ் கேட்டு ப�ோனேன். இப்– ப�ோ – தை க் கு வ ா ய் ப் – பி ல் – லை னு ச�ொல்–லிட்–டார். விடாம பல பேரை பார்த்– துட்டு இருந்–தேன். அப்–படி ஒரு– முறை ஏவி–எம் ஸ்டூ–டிய – �ோ–வுக்கு ப�ோயி–ருந்–தப்ப எஸ்.பி.எம். கண்– ணுல பட்–டேன். ‘இன்–னுமா சுத்–


திட்– டி – ரு க்– கே – ’ னு கூட்– டி ட்– டு ப் ப�ோய் எடிட்–டர் ஆர்.விட்–டல் சார்–கிட்ட கடை–நிலை உத–விய – ா– ளரா சேர்த்–து–விட்–டார். அப்ப சினிமா ஃபிலிம்ல வந்த காலம். எடிட்–டிங்–குக்–கான வ�ொயிட் பென்– சி ல், ஃபிலிம் பேஸ்ட்–டிங் வேலை–கள் க�ொடுத்– தாங்க. ஆறு மாதங்–கள் வரை ப�ொறுப்பா செஞ்–சேன். ஒரே மாதி–ரி–யான வேலை ப�ோர–டிக்– கவே அதை–யும் உத–றி–னேன்...’’ என்–ற–வர் த�ொடர்ந்து வாய்ப்– புக்– க ாக அலைந்– தி – ரு க்– கி – ற ார். அப்–ப�ோ–து–தான் தயா–ரிப்–பா–ள– ரும் ஸ்கி–ரிப்ட் ரைட்–ட–ரு–மான பீட்–டர் செல்–வகு – ம – ார் அறி–முக – ம் கிடைத்–தி–ருக்–கி–றது. ‘‘உண்–மைல டைரக்–டர் ரஞ்– சித்தை தேடித்–தான் ப�ோனேன்.

ஆனா, அங்க இருந்–தவ – ங்க, அவர் வேற வீடு மாறிட்–டதா ச�ொல்லி கதவைச் சாத்–தின – ாங்க. பார்த்தா கத–வுல ‘மூன்று முகம்’ ஸ்டிக்–கர்! அப்–பத – ான் அது பீட்–டர் செல்வ– கு– ம ார் சார் வீடுனு தெரிஞ்– சுது! ப�ோதாதா... த�ொடர்ந்து அவரை ஃபால�ோ செஞ்சு அவர்– கிட்–டயே வேலைக்கு சேர்ந்–துட்– டேன். அப்ப அவர் விஜய– க ாந்த் நடிச்ச ‘அம்–மன் க�ோவில் கிழக்– கா–லே’ படத்தை தயா–ரிச்–சுட்– டி– ரு ந்– த ார். ஸ்கி– ரி ப்டை பிரதி எடுக்–கற வேலை செஞ்–சேன். சில வரு–ஷங்–களு – க்கு அப்–புற – ம் அவர் ஏவி.எம். நிறு– வ – ன த்– து க்– க ாக ‘ச�ொந்–தம்’ சீரி–ய–லுக்கு திரைக்– கதை எழு–தின – ார். அப்ப எனக்கு வச– ன ம் எழு– த ற வாய்ப்பைக் குங்குமம்

25.5.2018

61


க�ொடுத்–தார்...’’ என்று ச�ொல்– லும் குரு சம்–பத்–கு–மார் முதன்– மு– த – லி ல் திரைக்– கதை , வச– னம் எழு– தி – ய து தூர்– த ர்– ஷ ன் சீரி–ய–லுக்கு. அது எழுத்–தா–ளர் தி.ஜான–கி–ரா–ம–னின் ‘வடி–வேலு வாத்–தி–யார்’ நாவல் என்–பதை பெரு–மையு – ட – ன் குறிப்–பிடு – கி – ற – ார்! ‘‘அதுக்குப் பிறகு ‘வாழ்க்–கை’, ‘நம்– பி க்– கை ’, ‘க�ோபி’, ‘கண– வ – ருக்–கா–க’, ‘கஸ்–தூ–ரி’, ‘ஒரு கை ஓசை’னு பல சீரி– யல் – க – ளு க்கு வச–னம் எழு–தி–னேன். தெலுங்– கு–ல–யும் ‘ஜ�ோதி’, ‘மகா–லட்–சு–மி’, ‘ஆகா– ச – ம ந்– த ா– ’ னு ஸ்கி– ரி ப்ட் அமைச்–சேன். விக–டன் டெலி– விஸ்–டாஸ் தயா–ரிச்ச ‘அவர்–கள்’, ‘தென்–றல்’ இரண்–டும் பர–வலா என்னைக் க�ொண்டு ப�ோச்சு. 25.5.2018 62 குங்குமம்

ராதிகா மேடம் தயா–ரிச்ச ‘இள– வ–ர–சி’ அங்–கீ–கா–ரம் க�ொடுத்–தது. தமி–ழக அர–சின் சிறந்த திரைக்– கதை ஆசி–ரிய – ரு – க்–கான விருதை வாங்– கி – னே ன். இப்ப ‘சந்– தி – ர – லே–கா’ இன்–னும் உயர்த்–தியி – ரு – க்கு. கூட்–டிக் கழிச்–சுப் பார்த்தா இது–வரை 8 ஆயி–ரம் எபி–ச�ோடு – க – – ளுக்கு மேல எழு–தியி – ரு – ப்–பேன்...’’ என்– ற – வ ர் தனது திரைக்– கதை யுக்–தியை விவ–ரித்–தார். ‘‘மெகா த�ொடர்– கள ைப் ப�ொறுத்–த–வரை ஆரம்ப வாரங்– கள்–லயே எந்த கேரக்–டரு – க்கு மக்– கள் மத்– தி ல வர–வேற்பு இருக்– குனு தெரிஞ்–சு–டும். ஆடி–யன்ஸ் ரசிக்–காத கேரக்–டரை உடனே தூக்–கி–டு–வ�ோம். பதிலா நிறைய புது கதா–பாத்–திர – ங்–களை கதைக்–


குறிப்–பிட்ட இடை–வெ–ளிக்கு ஒரு– முறை புது கேரக்–டர்ஸ் வந்–தா–தான் சீரி–யல் த�ொய்–வில்–லாம ப�ோகும்.

குள்ள க�ொண்டு வரு– வ�ோ ம். குறிப்– பி ட்ட இடை– வெ – ளி க்கு ஒரு–முறை புது கேரக்–டர்ஸ் வந்– தா–தான் சீரி–யல் த�ொய்–வில்–லாம ப�ோகும். என் ஸ்கி– ரி ப்– டு ல அம்– ம ா– வுக்கு முக்–கி–யத்–து–வம் க�ொடுப்– பேன். ஒரு–வேளை மத்–த–வங்க திரைக்–கதை எழுதி நான் வச– னம் எழு–துற சூழல் வந்–தா–லும்... அவர் தாயை இழி– வு – ப – டு த்– தி – யி–ருந்–தா–லும் டைலாக்–குல அதை சரி செய்–துடு – வே – ன். முக்–கிய – ம – ான விஷ–யம், சினி– மாவை விட சீரி–யல்கள்ல – நல்ல கருத்–துக்–களைச் ச�ொல்ல முடி– யும். அதே மாதிரி டிவிக்–குனு ஒரு வரை–யறை இருக்கு. சினி– மால ‘அரு–வி’ படம் மாதிரி புதிய முயற்–சிக – ள் எடு–படு – ம். சீரி–யல்ல அப்–படி – ய – ான கதை–களை பரி–ச�ோ– திக்–கக் கூடாது; எடு–பட – ாது. அதே மாதிரி எளிய மனி–தர்–கள் கேரக்– டர்ஸா வர்–றப்ப நிச்–சயம – ா கவ– னம் பெறும்...’’ என்று ச�ொல்–லும் குரு சம்–பத்–கு–மா–ரின் மனைவி பெயர் சாந்– த – கு – ம ாரி. இவர்– க – ளுக்கு ஹரி–சூர்ய நாரா–ய–ணன் என்ற மக–னும், அமிர்–த–வர்ஷா என்ற மக–ளும் இருக்–கி–றார்–கள். ‘‘சினிமா ஆசை இப்– ப – வு ம் இருக்கு. நிச்–ச–யம் இந்–தக் கன– வும் நிறை– வே – று ம்!’’ நம்– பி க்– கை– யு – ட ன் ச�ொல்– கி – ற ார் குரு சம்–பத்–கு–மார். குங்குமம்

25.5.2018

63


ஜி.ஆர்.சுரேந்தர்நாத் சென்ற வாரத் த�ொடர்ச்சி... ரு மணி நேர–மாக த�ொடர்ந்து மழை பெய்–தும் அர்ச்–சனா வர– வில்லை. இனி காத்–தி–ருப்–பது வீண் என்று நான் மண்–ட–பத்–தி– லி–ருந்து இறங்–கி–ய–ப�ோது, மண் சாலை–யில், பிங்க் நிற சேலை–யில், கறுப்–புக் குடை–யு–டன் ஓர் உரு–வம் வரு–வது தெரிந்–தது.

64


65


குடை பாதி முகத்தை மறைத்– தி–ருந்–தது. அந்த உரு–வம் மண்–ட– பத்தை ந�ோக்–கித் திரும்ப... என் மனம் தத்–த–ளிக்க ஆரம்–பித்–தது. அவ– ள ா– க த்– த ான் இருக்– க – வேண்–டும். மெல்ல அந்த உரு– வம் நெருங்க... குடை லேசாக உயர... அர்ச்–ச–னா–தான். அவ–ளும் என்னைப் பார்த்–து– விட்–டாள். முத–லில் சற்றுத் தயங்– கிய அவள் கால்–கள், இப்–ப�ோது வேக–மாக என்னை ந�ோக்கி நகர்ந்– தன. அவள் நெருங்க நெருங்க... என் இத–யத்–தின் துடிப்பு அதி–க– ரித்–துக்–க�ொண்–டே–யி–ருந்–தது. ம ழ ை – யி ல் நனை ந் – த – ப டி அர்ச்– ச – ன ாவை ந�ோக்கி நடந்– தேன். அர்ச்–சனா என் அரு–கில் நெருங்– கி – ய – வு – ட ன் நின்– ற ாள். குடையை மீறி அவள் முகத்–தில் சுள் சுள்–ளென்று சாரல் துளி–கள் விழுந்து க�ொண்–டிரு – ந்–தன. அவ்– வ–ளவு நெருக்–கத்–தில் அவளை இத்–தனை ஆண்–டு–கள் கழித்துப் பார்த்–த–தும், சந்–த�ோ–ஷத்–தில�ோ அல்–லது துக்–கத்–தில�ோ எனது கால்–கள் வெட–வெ–ட–வென்று நடுங்–கின. என்–னைப் பார்க்கப் பார்க்க அர்ச்–சன – ா–வின் கண்–கள் கலங்கி, ஒரு ச�ொட்டு நீர் வழிந்து அவள் கன்–னத்து மழை–நீ–ர�ோடு கலந்– தது. நான் ஒரு வார்த்–தை கூட பேசத் த�ோன்– ற ா– ம ல் அவள் முகத்–தையே உற்–றுப் பார்த்–துக்– 25.5.2018 66 குங்குமம்

க�ொண்–டி–ருந்–தேன். காலச்–சிற்பி அவள் உடலைச் செதுக்கி, சின்–னஞ்–சிறு மாற்–றங்– கள் செய்–தி–ருந்–தான். முன்பை விட சற்றே பூசி– ன ாற்போல் உடம்பு. கண்–களி – ன் கீழ் லேசாக கரு–வ–ளை–யங்–கள். நெற்றி வகிட்– டுக் குங்–கு–மம் மழை–நீர் பட்டு லேசா–கக் கலைந்–தி–ருந்–தது. சில வினா– டி – க ள் நீடித்த ம�ௌனத்–திற்–குப் பிறகு, ‘‘அர்ச்– சனா... எப்–படி இருக்க?” என்ற என் குரல் தளு–த–ளுத்–தது. ‘‘ம்... நீ?” என்–ற–வ–ளின் கண்– க– ளி ல் நீர் முட்– டி க்– க�ொ ண்டு வழிய... அவள் ஆற்–றுப் பக்–கம் திரும்பி கண்–களைத் – துடைத்–துக் க�ொண்–டாள். மழை நன்கு வலுக்க... நாங்–கள் நடந்து யாரு–மற்ற மண்–டப – த்–தில் ஏறிக்–க�ொண்–ட�ோம். காவி–ரியி – ல் விழுந்து சித–றிக் க�ொண்–டி–ருந்த மழைத்– து – ளி – க ளை இரு– வ – ரு ம் பார்த்–துக்–க�ொண்டே நின்–ற�ோம். திரும்பி அர்ச்– ச – ன ா– வை ப் பார்த்– தே ன். என்– னு ள் ஒரு பெரிய அலை–ய–டிப்–பது ப�ோல் இருந்–தது. ‘என்–னுட – ன் இருக்–கும்– ப�ோ–தெல்–லாம் என் கைவிரல் –க–ளில் நீ ச�ொடக்–கெ–டுத்–த–படி பேசிய நிமி– டங் – க ள் இன்– னு ம் ஞாப–கத்–தில் இருக்–கி–றதா அர்ச்– சனா? நீ என் கண் ப�ொத்தி விளை–யா–டிய கைவி–ரல் சூடு, இன்–னும் குளி–ரா–மல் இருப்–பதை


நீ அறி–வாயா அர்ச்–சனா?’ ‘‘என்ன... ஒண்– ணு ம் பேச– ம ா ட் – ட ே ங் – கி ற . . . ” எ ன் று ம�ௌனத்–தைக் கலைத்–தாள். ‘‘நீ வர–மாட்–டன்னு நினைச்– சேன்...” ‘‘ஆக்–சுவ – லா உன்–னைப் பாக்– கக்– கூ – ட ா– து – னு – த ான் நினைச்– சு – கிட்டு வந்–தேன். ஆனா, இங்க வந்து கார்ல மண்– ட – ப த்– த ைத் தாண்டி ப�ோறப்–பவே தவிச்–சுப் ப�ோயிட்–டேன். சரி... இந்த மூணு நாளைக்–குள்ள மழை பெஞ்சா

சைனீஸ் சங்–க–ரா–ப–ர–ணம்!

டுவிட்–டரி– ல் வெளி–யான இசை வீடிய�ோ பல–ரை–யும் பர–வ–சத்–தில் ஆழ்த்–தி–யுள்– ளது. மலே–சி–யா–வில் பிறந்த சீன–ரான ச�ோங் சியு சென் சங்– க – ர ா– ப – ர – ண ம் ராகத்–தில் அவிழ்த்துவிட்ட பாட்டு அது. துல்–லி–ய–மான குர–லில் வெளி– நாட்–டுக்–கா–ரர் சங்–கதி – க – ள் குறை–யா–மல் பாடு–வதை இணைய உல–கம் ஆச்–சர்– யத்–து–டன் ரசித்–துக்–கேட்டு மகிழ்ந்து வரு–கி–றது.

வரு–வ�ோம். இல்–லன்னா விட்– டு– டு – வ�ோ ம்ன்னு இருந்– தேன் . ஆனா– லு ம் கண்ணு வானத்– தைப் பாத்து ஏங்– கி – கி ட்– ட ே– யி–ருந்–துச்சு..!” ‘‘உன் ஹஸ்– பெ ண்ட் வந்– து – ருக்–காரா?” என்–ற–படி நான் ஒரு தூண�ோ–ரத்–தில் அமர... அர்ச்– சனா என் எதி– ரி ல் அமர்ந்து க�ொண்–டாள். ‘‘இல்ல... அவ–ருக்கு பாரிஸ்ல ஒரு கான்ஃ–ப–ரன்ஸ். பசங்–கள மட்–டும் அழைச்–சுட்டு வந்–தேன். தெரி–யும்ல... எனக்கு ரெண்டு பைய–னுங்க...” ‘‘ம்... ஜ�ோதி ச�ொன்னா. எ ன க் கு ஒ ரு பை ய ன் , ஒ ரு ப�ொ ண் ணு . . . ” எ ன ்ற ந ா ன் சில வினா–டி–கள் இடை–வெ–ளி– விட்டு, ‘‘அப்–பு–றம் அர்ச்–சனா... ல ை ஃ பெ ல் – ல ா ம் எ ப்ப டி ப் ப�ோகுது?” என்–றேன். ‘‘ம்... ப�ோவுது. உன்– னை ப் பார்க்–கப் பார்க்க கில்ட்–டியா இருக்கு. காத– லி க்– கி – ற ப்ப என்– னென் – ன வ�ோ ப ே சி – னேன் . எங்க வீட்–டுல எதிர்த்–த–வு–டனே உன்னை அம்– ப �ோன்னு விட்– டுட்டு, வேற ஒருத்–த–ரக் கல்–யா– ணம் பண்–ணி–கிட்–டேன். என் மேல இன்–னும் உனக்கு வெறுப்– பி–ருக்கா அருண்?” சில வினா– டி – க ள் அவளை உற்–றுப் பார்த்த நான், ‘‘அர்ச்– சனா... நீ என்–னைக் கல்–யா–ணம் குங்குமம்

25.5.2018

67


பண்– ணி க்– க – லன் – ன ா– லு ம், அந்– தக் காதல்ல எந்த ப�ொய்– யு ம் கிடை–யாது. அத–னால உன் மேல வெறுப்–புல்–லாம் ஒண்–ணுமி – ல்ல. க�ொஞ்–சம் வருத்–தம்–தான். இந்– தியா மாதி–ரி–யான சாதி, மத, அந்–தஸ்து வித்–தி–யா–சம் பாக்–கிற தேசத்–துல, காதல்ங்–கிற – து பெரும்– பா–லான பேருக்கு இங்க வெறும் கன– வு – த ான். ஆனா, உனக்கு கல்– ய ா– ண – ம ாயி சரியா நாலு மாசத்–துல எனக்கு கவர்–மென்ட் வேலை கிடைச்–சி–டுச்சு. அப்–ப– தான் நீ ஒரு ஆறு மாசம் காத்–தி– ருந்–தாக் கூட நம்ம ஒண்ணு சேந்– தி–ருக்–க–லா–மேன்னு த�ோணுச்சு. சரி விடு. என்ன பேசி–னா–லும் நடந்– தத எல்– ல ாம் மாத்– தி – ட – மு–டி–யுமா என்ன?” “ எ ன ்னை எ ப் – ப – வ ா – வ து நினைச்–சுப்–பியா?” “ம்... மிக்ஸி ஓடற சத்– த ம், வாஷிங் மெஷின் ஓடற சத்–தத்– துக்கு நடு–வுல ஹிந்–துஸ்–தானி ம்யூ– சிக் கேட்–கிற மாதிரி, அப்–பப்ப உன்னை நினைச்–சுப்–பேன். நீ?” ‘ ‘ ம் . டி வி ல ‘ செ வ ன் ஜி ரெயின்போ கால– னி ’ பாட்டு ப�ோட்டா உயிர் ப�ோயிட்டு, உயிர் வந்– து – டு ம். ‘நினைத்து நினைத்துப் பார்த்–தால்...’ல ஒரு லைன் வரும் பாரு... அதைக் கேட்–டன்னா, வீட்–டுல யாரு–மில்– லன்னா கண்ணு கலங்–கி–டும்...” ‘‘என்ன லைன்?” என்ற நான், 25.5.2018 68 குங்குமம்

“‘த�ோளில் சாய்ந்து கதை– க ள் பேச... நமது விதி–யில் இல்லை...’ சரியா?” என்–றேன். ‘‘எப்–படி கரெக்–டாச் ச�ொல்ற? உனக்–கும் கண்ணு கலங்–குமா?” ‘‘கலங்– க ாது. அந்த லைன கேக்–கு–றப்ப உன்ன நினைச்–சுக்– கு–வேன்...” ‘‘அதானே பாத்–தேன். இத்– தனை வரு– ஷ ம் கழிச்சு என்– னைப் பாக்–குற... கண்–ணுல ஒரு ச�ொட்டு தண்ணி வந்– து ச்சா? நான் என்–னல்–லாம் நினைச்–சு– கிட்டு வந்–தேன் தெரி–யுமா? என்–

டால்–பின் க�ொடூ–ரம்!

சீ னா– வி ன்

குவாங்– ட ாங் பகு– தி – யி – லுள்ள பீச்– சி ல், சுற்– று லாப் பயணி ஒரு–வர் த�ோளில் டால்–பின் மீனை தூக்–கிப்–ப�ோட்–டுக்–க�ொண்டு காருக்கு க�ொண்டு செல்–லும் வீடிய�ோ, வைர– லாகி வரு–கிற – து. விலங்கை க�ொன்று த�ோளில் தூக்–கிச் செல்–கி–றார் என விலங்கு ஆர்–வல – ர்–கள் க�ொந்–தளி – த்–த– தால் ப�ோலீஸ் இதுகுறித்து விசா–ரித்து வரு–கி–றது.


னைப் பாத்–த–வு–டனே நீ ஓன்னு கத–றிக் கதறி அழுவ. நானும் உன்– னைக் கட்–டிப்–பிடி – ச்–சுகி – ட்டு அழ– லாம்னு வந்–தேன். நீ என்–னன்னா என்–னைப் பாத்–தவு – டனே – , டாக்– டர் பேஷண்ட்–கிட்ட கேக்–குற மாதிரி...” என்–றவ – ள் சட்–டென்று குரலை மாற்றி நான் பேசி–ய–து– ப�ோல், ‘‘அர்ச்–சனா... எப்–படி இருக்க?” என்று உற்–சா–க–மாக நடித்–துக் காட்–டி–னாள். த�ொட ர் ந் து அ ர் ச் – ச ன ா எங்– க ள் இப்– ப �ோ– த ைய நிலை மறந்து, அந்த காதல் காலத்–தில் இருப்– ப து ப�ோல் என் இடது கை ம�ோதிர விரலைப் பிடித்து ச�ொடக்–கெடு – க்க முயற்–சித்–தப – டி, ‘‘அட... அழக் கூட வேணாம். ர�ொமாண்–டிக்கா ஒரு லுக்–காச்– சும் விட–லாம்ல்ல? என்–னடா... ச�ொடக்கே வ ர – ம ா ட் – ட ே ங் – குது...” என்–றப – டி என் முகத்–தைப் பார்த்–தாள். ஒன்– று ம் பேசா– ம ல் அவ– ளையே பார்த்– து க்– க�ொ ண்– டி – ருந்–தேன். அப்–ப�ோ–துத – ான் அவ–ளுக்கு, த ா ன் பழ ை ய அ ர் ச் – ச ன ா இல்லை என்–பது ஞாப–கத்–துக்கு வர…. ‘‘ஸாரி... நான் பழைய நினைப்–புல.... பழக்க த�ோஷத்– துல...” என்று கையைப் பின்–னிக்– கி–ழுக்–க… நான் அவள் கைவி–ரல் நகங்–க–ளைப் பார்த்–தேன். அப்– ப – டி யே பிடித்– தி – ழு த்து,

அந்த நகங்– க – ள ைக் கடித்– து க்– க�ொண்டே அவ– ளி – ட ம் பேச– வேண்– டு ம் என்ற ஆசையை கஷ்–டப்–பட்டு அடக்–கிக்–க�ொண்– டேன். சில வினா–டி–கள் மழை–யில் நனை– யு ம் எதிர்– க்க – ரை – யை ப் பார்த்– து க்– க�ொ ண்– டி – ரு ந்– த – வ ள், ‘‘இப்ப மூங்–கில் த�ோட்–டம்ல்லாம் இல்–லையா?” என்–றாள். “ம்ஹும். மூங்–கில் த�ோட்–டம் இஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் காலேஜ் ஆயி– டுச்சு. காவிரிக் கரை குறு–கிடு – ச்சு. வரு–ஷத்–துல ஆறு மாசம் தண்ணி ஓடி–னாலே பெருசு. அர–ச–ம–ரத்– தடி படித்– து – றை ய இடிச்– சு ட்– டாங்க. பிள்–ளை–யார் க�ோயில் படித்– து – றைல இப்ப பிள்– ள ை– யார் கிடை–யாது. உன்–ன�ோட சேர்ந்து எல்–லாம் ப�ோச்சு. ம்...” என்று பெரு–மூச்–சு–விட்ட நான், “ஒண்ணு மட்– டு ம் இருக்கு...” என்று ஜெர்–கி–னுக்–குள் கையை விட்டு அந்த ஃப�ோட்–ட�ோவை எடுத்–தேன். “ஏய்…. என்னை மண்–ட–பத்– துல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுத்த ப�ோட்–ட�ோவா?” என்ற அர்ச்–ச– னா–வின் கண்–களி – ல் அப்–படி ஒரு வெளிச்–சம். வேக–மாக நெருங்கி ஃப�ோட்–ட�ோவை – ப் பார்த்–தாள். அவ–ள–ரு–கில் நெருங்கி அமர்ந்–த– படி நானும் ப�ோட்–ட�ோவைப் பார்த்–தேன். திரும்ப என்–னிட – ம் க�ொடுத்–த– குங்குமம்

25.5.2018

69


வள், “எப்–படி உன் ஒய்ஃப் கண்– ணுல படாம வச்–சி–ருக்க?” என்– றாள். “ஆபீஸ்ல வச்–சுரு – க்–கேன்...” “ஏய்… நான் உன் ஒய்ஃப பாத்–ததி – ல்ல. அவங்க ப�ோட்டோ இருக்கா?” “ம�ொபைல்ல இருக்– கு ….” என்ற நான் ம�ொபைல் கேல–ரி– யில் இருந்த என் மனை–வியி – ன் படத்–தைக் காண்–பித்–தேன். “ஏய்…. செம அழகா இருக்– காங்–கப்–பா… என்னை விட அழ– கில்ல?” என்று கேட்க... நான் பதில் ஒன்–றும் ச�ொல்–லவி – ல்லை. த�ொடர்ந்து அவள், “உனக்கு உன் ஒய்ஃப பிடிக்–குமா?” என்–றாள். “ம்… ர�ொம்– ப ப் பிடிக்– கு ம். கல்–யா–ணம – ாயி ஆறு வரு–ஷங்–க– ளா– கு து. இன்– னு ம் அவ– ள ப் பத்தி காதல் கவி– த ைல்– ல ாம் எழு– து – வேன் ...” என்– ற – வு – டன் அவள் முகம் லேசாக மாறி–யது. “என்னை ர�ொம்–பப் பிடிக்–குமா? அவங்–கள ர�ொம்–பப் பிடிக்–குமா?” என்–றாள். லே ச ா க ச் சி ரி த்த ந ா ன் , “எனக்– கு …. ஜெய– ம�ோ – க – னை – யும் பிடிக்–கும். சாரு–நி–வே–தி–தா– வை–யும் பிடிக்–கும்...” என்று கூற அவள் குழந்தை ப�ோல் அப்–பா– வித்–தன – ம – ாகக் கண்–களை வைத்– துக்– க�ொ ண்டு, “யாரு அவங்– கல்– ல ாம்?” என்று அழ– க ாகக் கேட்–ட–ப�ோது, எனக்கு ஜெய– 25.5.2018 70 குங்குமம்

ம�ோ–க–னை–யும், சாரு–நி–வே–தித – ா– வை– யு ம் விட அர்ச்– ச – ன ாவை அவ்–வள – வு பிடித்–துப்–ப�ோ–யிற்று. “ம்... இந்தி எதிர்ப்பு ப�ோராட்– டத்– து ல கலந்– து – கி ட்– ட – வ ங்க...” என்– றேன் விளை– ய ாட்– ட ாக. “ இ ந் தி எ தி ர் ப் பு ப �ோ ர ா ட் – டம்ன்னா ? ” எ ன் று அ வ ள் த�ொடர்ந்து கேட்க... நான் சத்–த– மாகச் சிரித்–தேன். “ஏன் சிரிக்–குற?” “ எ ன் அ ழ – கி ய ம க் – கு ப் பெண்ணே... நீ அப்–ப–டியே என் ஒய்ஃப் மாதி–ரியே இருக்க...” என்– றேன். “இல்ல... உன் ஒய்ஃப்–தான் எ ன ்னை ம ா தி – ரி யே இ ரு க் – காங்க...” என்–ற–வள் நான் சற்– றும் எதிர்–பா–ரா–த–வி–த–மாக திடீ– ரென்று அழ ஆரம்–பித்–தாள். “ஏய்… என்–னாச்சு?” அவள் பதில் ஒன்–றும் ச�ொல்– லா–மல் த�ொடர்ந்து அழு–தாள். ‘‘என்ன இது... கண்– ண த் துடைச்–சிக்கோ...” ‘‘கர்ச்– சீ ப் வச்– சி – ரு க்– கி யா?” என்று என் கர்ச்–சீப்பைக் கேட்டு வாங்கி அவள் தன் கண்–கள – ைத் துடைத்– து க்– க�ொ ண்– ட – ப �ோது ஏன�ோ தெரி– ய – வி ல்லை சந்– த�ோ–ஷ–மாக இருந்–தது. “ஏன்டா... நான் அழு– வு – ற – தப் பாக்–கு–றப்ப கூட உனக்கு அழுகை வர–லையா?” என்–றாள் குழந்தை ப�ோல்.


சிரித்–தேன். “வவ்–வவ்–வே–…” என்று பழிப்– புக் காட்–டிய அர்ச்–சனா, “கல்– நெஞ்ச இரும்பு மன– சு டா... உன்–னைப் பாத்–தது சந்–த�ோஷ – ம – ா– தான் இருக்கு. ஆனா கல்–யா–ண– மாயி, ரெண்டு குழந்– த ைங்க பெத்–துட்டு, இப்–படி பாக்–கு–றத நினைச்–சா… மன–சுக்–குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு. உனக்கு?” ‘‘எனக்–கும் கில்ட்–டி–யா–தான் இருக்கு...” பெரு–மூச்–சுவி – ட்ட அர்ச்–சனா தன் கையி–லி–ருந்த வாட்ச்–சைப் பார்த்– த ாள். ‘‘கிளம்– பு – றேன் .

நாய்க்கு ட்ரோன்!

லக்–ன�ோவை – ச் சேர்ந்த ராஜ், சாக்–கடை–

க–ளில் சிக்–கிக்–க�ொள்–ளும் வளர்ப்புப் பிரா– ணி – க ளைக் காப்– ப ாற்ற எட்டு கில�ோ– வி ல் ட்ரோன் விமானத்தை தயா– ரி த்– து ள்– ள ார். இதில் ப�ொருத்– தப்–பட்ட நகம் ப�ோன்ற கரு–வி–க–ளின் மூலம் இக்– க ட்– ட ான இடங்– க – ளி ல் மாட்–டிக்–க�ொண்டு முன–கும் விலங்–கு– களை மீட்–க–லாம்.

ஒ ன ்ன வ ர்ல வ ர்றே னு ச�ொல்லிட்டு வந்–து–ருக்–கேன்...” என்–ற–படி எழ முயற்–சிக்க, ‘‘ஒரு நிமி–ஷம்...” என்–றேன். அவள் ‘என்ன?’ என்– ப து ப�ோல் என்–னைப் பார்த்–தாள். ‘‘தப்பா நினைக்– க – ல ன்னா, என் விரல்ல ஒரு ச�ொடக்–கெடுத்– துட்– டு ப் ப�ோறியா?” என்று கேட்–ட–தும் அவள் கண்–க–ளில் வெளிச்–சம். என் முகத்–தைப் பார்த்–தப – டி, எனது இட–துகை ஆட்–காட்டி விர–லில் ச�ொடக்–கெடு – க்க முயற்– சித்–தாள். ச�ொடக்கு வர–வில்லை. அடுத்த விரல்... அடுத்த விரல்... ச�ொடக்கு வர– வே – யி ல்லை. ‘‘என்– ன டா...” என்று சிணுங்– கிய அர்ச்–ச–னா–வின் முகத்–தில் ஏமாற்–றம். ‘ ‘ ரெ ண் டு ப ே ரு கை யு ம் மழைல ஈரமா இருக்– கு ல்ல... அதான் வர– ம ாட்– ட ேங்– கு து. நான் உன்– கி ட்ட பேசு– ற ப்– ப ல்– லாம் ஒண்ணு பண்–ணுவே – னே – … ஞாப–க–மி–ருக்கா?” “ம்….” என்று வெட்–கப்–பட்ட அர்ச்–சனா தன் கைவிரல்களை நீட்– டி – ய – ப டி, “தில்– லி – ல – ரு ந்து கி ள ம் – ப – ற ப்ப ந க த்த வெ ட் – டணும்னு நினைச்–சேன். ஆனா, உன்– ன ப் பாத்– த ா– லு ம் பாப்– ப�ோம்னு கட் பண்– ண – ல ….” என்று கூறி–யப – �ோது நான் அவள் கையைப் பிடித்து வேக– ம ாக குங்குமம்

25.5.2018

71


இழுக்–க…. அவள் அப்–ப–டியே என் மடி–யில் சாய்ந்–தாள். அவளை நிமிர்த்தி என் முழங்– கா– லி ல் சாய்த்– து க்– க�ொ ண்டு அவள் கைவி–ரல் நகத்–தைக் கடித்– துத் துப்– பி – னேன் . நகத்– து ண்டு அவள் கன்–னத்–தில் விழ….. நான் அந்த நகத்– து ண்டை எடுப்– ப – தற்– க ாக அவள் கன்– ன த்– தி ல் கைவைத்–த–ப�ோது, அவள் தன் அழ–கிய அகன்ற கண்–கள – ால் உற்– றுப் பார்த்–தாள். அவள் நெற்றி வகிட்–டிலி – ரு – ந்த குங்–கும – ம் மழை ஈரத்–தில் பிசு–பிசு – வென் – று இருந்– தது. அதை நான் எனது விர– லால் மூக்கு வழி–யாக இழுத்–து… அவ–ளின் கன்–னத்–துக்கு க�ொண்டு வந்து சுண்டு விர– ல ால் சிவப்– பாகக் க�ோல– மி ட்– ட ேன். சில வினா–டி–கள் என்–னைத் தாபத்– து–டன் பார்த்த அர்ச்–சனா சட்– டென்று எழுந்–துக�ொ – ண்–டாள். “டைமா–வுது. கிளம்–பு–றேன். ப�ோற– து க்– கு ள்ள ஒரு முறை ச�ொடக்கு எடுத்– து – டு – றேன் ...” என்று என் கைவி–ரலி – ல் ச�ொடக்கு ப �ோட மு ய ற் – சி த் – த ா ள் . ச�ொடக்கு வர– வி ல்லை. இ ரு – வ – ரு ம் கை வி – ர ல் – களை நன்கு துடைத்– து க் க�ொ ண் – ட�ோ ம் . இப்–ப�ோது அர்ச்–சனா மீண்–டும் முயற்–சிக்க... ச�ொடக்கு விழ– வே – யில்லை. அர்ச்–ச–னா– 25.5.2018 72 குங்குமம்

வின் முகம் அழு– வ து ப�ோல் மாறி–யது. ‘‘ஏய்... லூசு... ஈரத்–துல வர– மாட்–டேங்–குது. அவ்–வள – வு – த – ான். நீ கிளம்பு...” என்று எழுந்–தேன். ஓரடி நடந்–தவ – ள் ‘‘கடை–சியா ஒரு தடவ ட்ரை பண்–ணல – ாம்...” என்று என் இடது கை நடு–வி–ர– லைப் பிடித்து, “புன்–னைந – ல்–லூர் மாரி–யம்மா தாயே… ச�ொடக்கு விழ–ணும்...” என்–றப – டி வலு–வாக இழுத்–தாள். டக்–கென்று ச�ொடக்கு சத்–தம் கேட்–க… அர்ச்–ச–னா–வின் முகத்– தில் அப்–படி ஒரு சந்–த�ோ–ஷம். ‘‘கிளம்–புறேன் – ...” என்று மண்– ட–பத்–தி–லி–ருந்து இறங்–கிய அர்ச்– சனா ஒரு வினாடி திரும்– பி ப் பார்த்– த ாள். பிறகு குடையை விரித்–துக்–க�ொண்டு வேக–மாக பெய்–துக�ொ – ண்–டிரு – ந்த மழைக்கு நடுவே நடந்து சென்–றாள். மழை இன்–னும் அதி–க–மாகி, இப்–ப�ோது மழைச்–சத்–தம் சீரான லயத்–து–டன் காதை நிரப்–பி–யது. அவள் நடந்து புளி–ய–ம–ரங்–க– ளைத் தாண்டி திரும்– பு – வது வரை பார்த்– து க்– க�ொண்டே நின்–றேன். அ வ ள் ப ா ர்க்க ஆசைப்– பட்ட கண்– ணீர், இப்–ப�ோது என் கண்–களி – ல் நிற்–கா–மல் வழிந்– து – க�ொ ண்– ட ே– யி–ருந்–தது. 


ர�ோனி

பீகார் பாடநூலில் பாகிஸ்தான் சிறுமி! பீ

கார் பாட–நூ–லின் அட்–டை–யில் பாகிஸ்–தான் சிறு–மி–யின் படம் பயன் –ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ளது முத–ல–மைச்–ச–ரின் அலு–வ–ல–கம் வரை சென்று சர்ச்–சை–யா–கி–யுள்–ளது.

ஜமூய் மாவட்– ட த்– தி ல் பெண் குழந்–தை–களி – ன் கல்–வியை ஊக்கு– விக்க க�ொடுத்த அரசு பாட– நூ–லில்–தான் பாகிஸ்–தான் சிறுமி படம் அச்–சிட – ப்–பட்–டுள்–ளது. ‘‘இது–குறி – த்து முதல்–வர் அறிக்கை கேட்–டுள்–ளார்...’’ என்–கிற – ார் பாட்–னா– வைச் சேர்ந்த அதி–காரி. பாட்– ன ா– வை ச் சேர்ந்த சுப்–

ரப் என்– ட ர்– பி – ரை ஸ் என்ற பதிப்பு நி று – வ – ன த் – தி ன் த வ – ற ா க இருக்– க – ல ாம் என கரு– த ப்– ப – டு – கி–றது. அட்–டை–யில் படம் அச்–சிட இணை – ய த்– தி ல் பட ம் தேடி– யி – ருக்– கி – ற ார்– க ள். இந்– தி ய முகம் ப�ோல இருக்க, சட்– டெ ன்று அச்– சி– று – மி – யி ன் படத்தை லேஅ– வு ட் செய்து அச்–சிட்–டுள்–ளன – ர– ாம்!  குங்குமம்

25.5.2018

73


இடம்: ய�ோகி ராம்சுரத்குமார் ஆஷ்ரமம் அக்ரஹார க�ொல்லை, 1833/1, செங்கம் சாலை, திருவண்ணாமலை - 606603


ச.அன்–ப–ரசு

76

குங்குமம்

25.5.2018


மீண்டும் சிந்தஸைசர்

படித்–த–துமே உங்–க–ளுக்கு தலைப்பை ஏ.ஆர்.ரஹ்–மான் நினைவு வந்–தால்

நீங்–களு – ம் இசைப்–பிரி–யர் என்று அர்த்–தம்! ஏனெ– னி ல் த�ொண்– ணூ – று – க – ளி ல் திரை– யு – ல – கி ல் புய– லென நுழைந்த அவர் இந்–தி–யாவை ‘சின்–னச் சின்ன ஆசை...’ என பாட வைத்–ததை யாரா–லும் மறந்–தி–ருக்க முடி–யாது.

குங்குமம்

25.5.2018

77


ஆதித்யா

பெரும் ஆர்க்– க ெஸ்ட்ரா உழைத்–தி–ருக்–கி–றத�ோ என பல– ரை–யும் ஆச்–சர்–யப்–பட வைத்து தேசி–ய–வி–ருது வாங்–கிய பாட்டு அது. ஆ ன ா ல் , ப ல் – ல ா – யி – ர ம் இத– ய ங்– க – ள ை– யு ம் க�ொள்– ள ை க�ொண்ட இசையை வழங்க ரஹ்–மா–னுக்கு உத–வி–யது சிந்–த– ஸை–சர் என்–னும் எலக்ட்–ரி–கல் கரு–வி–தான்! கீப�ோர்டு மூலம் சிந்–த–ஸை– சரை இயக்–கி–னால் பியான�ோ, பு ல் – ல ா ங் – கு – ழ ல் . . . ப�ோன்ற இசைக்– க – ரு – வி – க – ளி ன் ஒலியை பாட– லி ல் க�ொண்டு வர– மு–டி–யும். 1960ம்

78

குங்குமம்

25.5.2018

ஆண்டு பாப் இசை வழியே பிர–ப– லம் பெற்று ராக், மெட்–டல் என பல–வகை – யி – லு – ம் விரி–வான சிந்–த– ஸை– ச ர் பின்– ன ா– ளி ல் மெல்ல புகழை இழந்–தது. இப்–ப�ோது பல்–வேறு இசை ஆ ல் – ப க் கலை ஞ ர்க ள் மூ ல ம் மீ ண் – டு ம் சிந்– த – ஸ ை– ச ர் இசை உல–கில் ரீஎன்ட்–ரி– யா–கி–யுள்–ளது! ‘‘அப்பா– வி–டம் கார் வா ங் – கி த் – தர கடன் கேட் டு அடம்–பி–டித்–


சிந்–த–ஸை–சர் வர–லாறு! கீப�ோர்டு மூலம் இயக்– க ப்– ப – டு ம் எலக்ட்– ரி க் இசைக்– க – ரு – வி – த ான் சிந்– த – ஸை–சர். 1876ம் ஆண்டு எலி–சா –கிரே என்–ப–வர் முதல் எலக்ட்–ரி–கல் சிந்–த–ஸை–சரை உரு–வாக்–கி–னார். புர�ோ–கி–ராம் முறை–யி–லான சிந்–த–ஸை–சரை (RCA Mark2) க�ொலம்– பியா பிரின்ஸ்–டன் இசை மையம் உரு–வாக்–கி–யது. இதில் உரு–வாக்–கப்–படு – ம் சிக்–னல்–கள் ஆம்ப்–ளிஃ–பைய – ர், ஸ்பீக்– கர்–க–ளில் இசை–யாக வெளி–வ–ரு–கி–றது. பல்–வேறு இசைக்–க–ரு–வி– க–ளின் ஒலி–களைக் கல–வைய – ாக சிந்–தஸ – ை–சரி – ல் உரு–வாக்–கல – ாம். 1960ம் ஆண்டு த�ொடங்கி, பாப், ராக், கிளா–சிக்–கல் தளங்–களி – ல் பர–வல – ான சிந்–தஸ – ை–சர், 21ம் நூற்–றாண்–டில் பெரும் புகழ்–பெற்–றது. 1980ம் ஆண்டு Yamaha DX7 என்–னும் டிஜிட்–டல் சிந்–த–ஸை–சர் பர–வ–லாக வெற்–றி–பெற்ற கண்–டு–பி–டிப்பு. EMS VCS3, APR 2600, Doefer A-100, Roland TB-303 ஆகி–யவை எல்–லாம் உல–கள – வி – ல் புகழ்–பெற்ற கிளா–சிக் சிந்–த–ஸை–சர்–கள். தேன். அதில் சிந்– த – ஸ ை– ச – ரி ன் ட்ரம்ஸ் இசை–யைக் கேட்–கவே அவ்–வ–ளவு பிடி–வா–தம்...’’ என்– னு ம் ஹி ம ா ன் சு பா ண ்டே ‘யுனை–டெட் மெஷின்ஸ்’ என்ற பெய–ரில் சிந்–தஸ – ை–சரி – ல் இசைக்– கு–றிப்–பு–களை எழுதி டிஜே–வாக

மும்– பை – யி ல் நிகழ்ச்– சி – கள ை நடத்தி வரு–கி–றார். நாட்–டில் முக்–கி–ய–மான பல்– வேறு சிந்–தஸ – ை–சர்–களை பெரும் கலெக்–‌–ஷ–னாக - ச�ொத்–தாக சேர்த்து வைத்–துள்–ளார். படுக்– கை–யறை, சுவர், பெட்–டின் கீழ் குங்குமம்

25.5.2018

79


என அனைத்து இடங்–க–ளி–லும் சிந்–த–ஸை–சர் மட்–டுமே. ‘‘பழைய சிந்–த–ஸை–சர்–களை இபே தளங்– க–ளில் அலசி ஆராய்ந்து வாங்–கு–வதே என் வேலை. அப்பா எனக்கு தரும் பணத்தை சேமித்து டிரெஸ், சினிமா என செல– வ–ழிக்கா–மல் ஒவ்–வ�ொரு ரூபா–யை–யும் சிந்–த– ஸை–சர் வாங்–கவே செல–வழி – த்–தேன். இதுவே 25.5.2018 80 குங்குமம்

எ ன் ச�ொ த் து . . . ’ ’ புன்– ன – கை க்– கி – ற ார் பாண்டே. பாண்டே என்– றில்லை... பல– ரு ம் இ ப் – ப�ோ து பு க ழ் மங்–கிப்–ப�ோன அன– லாக் சிந்– த – ஸ ை– ச ர் மீது பித்–துப் பிடித்து அலை– கி – ற ார்– க ள். கார–ணம், பல்–வேறு இசைக்–க–ரு–வி–களை இதில் ச�ோத– னை – மு–றையி – ல் நினைத்–த– படி இசைக்–க–லாம் என்–பதே! க�ொ ல் – க த் – தா – வ ை ச் சேர்ந்த ஆ தி த்யா ந ந் – த – வனா, சிந்–த–ஸை–சர் ஃ– பார்ம் ந ட த்– தி – வ – ரு ம் வ ரு ண் த ே ச ா ய் ஆ கி – ய�ோர் சிந்– த – ஸ ைர்– கள ை பு தி – தா – க – வு ம் உ ரு – வா க் கி வ ரு – வ து இ தி ல் முக்–கி–ய–மா–னது.


‘‘காரில் எஞ்–சினைக் கழற்றி மாற்றி விமான–மாக மாற்–று–வது ப�ோன்ற முயற்சி இது...’’ என்று புன்– ன – கை க்– கி – ற ார் ஆதித்யா. மென்–ப�ொ–ருள் மற்றும் இணைய– தள நிறு– வ – ன ம் நடத்– தி – வ – ரு ம் ரிச்–சர்ட் ப்ரூக்ஸ் மற்–றும் வானித் ப�ொது–வல் ஆகி–ய�ோரி – ன் முக்–கிய அடை– ய ா– ள ம் மாடு– ல ர் சிந்– த – ஸை–சர்–களை உரு–வாக்கி வரும் நிறு– வ – ன த்– தை – யு ம் த�ொடங்– கி – யி–ருப்–ப–து–தான்! இ வ ர் – க – ளி ல் ஆ தி த்யா , பாண்டே இரு–வ–ரும் சிந்–த–ஸை– சர் ஆர்– வ – ல ர்– க – ளு க்– கா ன சந்– திப்பு–களை இந்–திய நக–ரங்–களி – ல் உரு–வாக்கி வரு–கின்–றன – ர். இதில் வருண்–தே–சாய் நடத்–தும் சிந்த் ஃ– பா ர்ம், சிந்– த – ஸ ை– ச ர் உரு– வாக்–கம் மற்–றும் பயிற்–சி–களை ஹிமான்சு பாண்டே

முன்– ன ணி கலைஞர்– க ள் வழி காட்–டு–த–லில் ஆண்–டு–த�ோ–றும் பல்– வே று துறை– யி லுள்– ள – வ ர்– க–ளுக்கு வழங்–கி–வ–ரு–கி–றது. சிந்– த – ஸ ை– ச ரை இசைக்க என்ன தேவை? ‘‘இசைக்–க–லை–ஞ–ரின் இசை– யைக் கேட்– ப – த �ோடு அவர் என்ன செய்– கி – ற ார் என்– பதை அறி– யு ம் ஆர்– வ ம் இருந்– தா ல் ப�ோதும். பாடு– பட் டு சேர்த்த த�ொன்–மை–யான சிந்–த–ஸை–சர்– களை த�ொழில் முத–லீட்–டுக்–காக பலர் விற்– று – வி– டும் அவ–ல–மும் நடை–பெ–று–கி–றது...’’ என வருத்– தப்–ப–டு–கி–றார் ஆதித்யா. உயி–ரிவே – தி – யி – ய – ல் ப�ொறி–யா–ள– ரான இவர் தன் குடும்–பத்–த�ொ–ழி– லைக் கவ–னித்–தப – டி, கிடைக்–கும் ஓய்வு நேரங்–க–ளில் சிந்–த–ஸை–சர் இசைக்–கிற கலை–ஞர். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்... இ ந் – தி – ய ா – வி ல் ம ட் – டு – ம ல்ல , சிந்– த – ஸ ை– ச ர்– கள ை சேமிக்– கு ம் கலா–சா–ரம் அமெ–ரிக்–கா–வி–லும் ஐர�ோப்– பா – வி – லு ம் கூட இப்– ப�ோது பர–வி–வ–ரு–கி–றது. 

25.5.2018

81


பேராச்சி கண்–ணன்

82

ஆ.வின்–சென்ட் பால்


காரன்வாலிஸ் இறுதியாக வாழ்ந்த காசிப்பூர் வீடு

ன்னை நந்–த–னம் அரு–கே– செ யுள்ள செனடாப் சாலை–யில்– தான் இன்று பல முக்– கி ய விஐ– பி – க– ளி ன் வீடு– கள் நிறைந்– தி – ரு க்– கி– ன ்றன. அண்ணா சாலை– யி ல் த�ொடங்– கு ம் இந்– த ச் சின்– ன ஞ் சிறிய சாலைக்–கும் மைசூ–ருக்–கும் நெருங்–கிய த�ொடர்பு உண்டு!

83


சென– ட ாப் என்– ற ால் தமி– ழில் நினை– வு ச்– சி ன்– ன ம். அல்– லது எங்கோ புதைக்–கப்–பட்ட ஒரு மனி–தனி – ன் நினை–வா–லய – ம். எனில், யார் அவர்? எதற்–காக நினை–வா–ல–யம்? இ ந் – த க் கே ள் – வி – க – ளு க் கு விடை தெரிய நாம் 18ம் நூற்– றாண்– டு க்– கு ள் படை– யெ – டு க்க வேண்–டும். ஆம். ஒரு மாபெ–ரும் ப�ோரின் வெற்–றியை – ப் பறை–சாற்– றும் வித–மாக பிரிட்–டிஷ் இந்–தி– யா–வின் கவர்–னர் ெஜன–ர–லா–க– வும், தலைமை தள–ப–தி–யா–க–வும் இருந்த காரன்வாலி– ஸ ுக்கு இங்கே சிலை வைக்–கப்–பட்–டதும் அ து வே ெ ப ய – ராகிப்போன–தும் வர–லாற்று நிகழ்–வு– கள். ச ரி , மை சூ – ருக்–கும் இதற்–கும் என்ன சம்–பந்–தம்? அந்–தப் ப�ோர் நடந்– த தே ஆங்– கி – லேய அர–சுக்–கும், மைசூரை ஆண்ட தி ப் – பு – சு ல் – த ா ன் ம ன் – ன – ரு க் – கு ம் இடை– யி ல்– த ான்! 1790 முதல் 1792 வரை நடந்த இந்– தப் ப�ோரை வர– லாறு மூன்– ற ாம் மை சூ ர் ப�ோ ர் 25.5.2018 84 குங்குமம்

என்–கிற – து. அப்–ப�ோது ஆங்–கிலே– ய–ருக்கு சிம்ம ச�ொப்–ப–ன–மாகத் திகழ்ந்–த–வர்–கள் ஹைதர் அலி– யும், அவ–ரது மகன் திப்பு சுல்– தா–னும். முதல் இரண்டு ப�ோர்– களை நடத்–திய – து ஹைதர் அலி. இந்த நேரத்–தில்–தான் கிழக்– கிந்–தியக் கம்–பெனி நிர்–வா–கம் இந்– தி – ய ா– வு க்– க ான கவர்– ன ர் ஜென–ர–லாக காரன்வாலிஸை அனுப்பி வைத்–தது. ஹைத–ரின் மறை– வு க்– கு ப் பிறகு மூன்– ற ாம் மைசூர் ப�ோரை முன்–னின்று நடத்–தி–னார் திப்பு. பிரிட்–டி–ஷார் பக்–கம் ஹைத– ரா–பாத் நிஜா–மும், மராத்–திய – ர்–க– ளும் இருக்க; திப்பு பிரஞ்– சு ப் படை– யின் உத–வி–ய�ோடு க ள த் – தி ல் நி ன் – றார். இரண்–டாம் மைசூர் ப�ோரின் ப�ோது ஏற்– ப ட்ட உடன்– ப – டி க்– கை – யின்– ப டி, கைது ச ெ ய் – ய ப் – ப ட ்ட ஆ ங் – கி – லே – ய ர் – களை விடு– வி க்– க – வில்லை என்–பது ப�ோ ரு க் – க ா – ன க ா ர – ண ங் – க – ளி ல் ஒன்று. இன்று க�ோட்டை அருங்–காட்–சி–யகத்தில் காரன்வாலிஸ் சிலை


தவிர, 1789ம் வரு–டம் ஆங்– கி– லே – ய – ரு – ட ன் இணக்– க – ம ாக இருந்த திரு– வி – த ாங்– கூ ர் மீது த�ொடர்ந்து படை–யெ–டுத்–தார் திப்பு. இதெல்– ல ாம் சேர்ந்தே மூன்–றாம் மைசூர் போர் உரு– வா–கக் கார–ண–மா–னது. மைசூ–ரைத் தனித்து நின்று எதிர்க்க முடி– ய ா– தெ ன மெட்– ராஸ் பிரிட்–டி–ஷார் இச்–ச–ம–யம் உணர்ந்–தன – ர். அத–னால், காரன் வாலிஸ் நேர–டி–யாக மெட்–ராஸ் வந்து படைத் தலை– மையை ஏற்–றார். ‘‘அவர் ஆணைப்– ப டி மத– ரா–ஸி–லி–ருந்து படைத்–த–லை–வர் மீட�ோஸ் தென்– பு – ற – மு ம்; பம்– பா–யி–லி–ருந்து ஆபர்–காம்பி மறு– பு–ற–மும் (மல–பா–ரி–லி–ருந்து) தாக்–

கி–னர். பாது–காப்–பற்று இருந்த வட எல்–லைக – ளை – த் தாக்–கும்–படி மராத்–தி–ய–ரும், நிஜா–மும் தூண்– டப்–பட்–ட–னர். காரன்வாலிஸ் கீழ்த்–தி–சைத் தாக்–குத – லை ஏற்று வேலூர் வந்து பெரும் படை திரட்–டின – ார். ஆம்– பூர்க் கண–வாய் வழியே மைசூ–ரி– னுள் புகுந்து அவர் அரி–க�ோ–ரப் ப�ோரில் திப்– பு வை முறி– ய – டி த்– தார். நாற்– பு – ற – மு ம் படை– சூ ழ்ந்த நிலை–யில் திப்பு பணிந்து ஒப்– பந்–தத்–துக்கு இணங்–கின – ார். தன் பேர– ர – சி ல் பாதியை விட்– டு க் க�ொடுக்– கு ம்– ப – டி – யு ம், ப�ோர்க்– க–டன் தீரும்–வரை தன் இரு புதல்– வர்–க–ளை–யும் பிரிட்–டி–ஷா–ரி–டம் பண– ய – ம ாக விட்டு வைக்– கு ம் குங்குமம்

25.5.2018

85


ஆங்–கி–லேய-மைசூர் ப�ோர்–கள்!  மைசூரை ஆண்ட ஹைதர் அலி மற்–றும் அவ–ரது மகன் திப்பு சுல்–தா–னுக்–கும் ஆங்–கி–லே–யர்–க–ளுக்–கும் இடையே நடந்த ப�ோர்– களே ஆங்–கி–லேய - மைசூர் ப�ோர்–கள்.  முதல் ப�ோர் 1767 முதல் 69 வரை நடந்–தது. இந்–தப் ப�ோரில் ஹைதர் அலி வெற்றி பெற்–றார். அத்–துட – ன் மெட்–ராஸை கிட்–டத்– தட்ட கைபற்–றி–யும்–விட்–டார். அதன்–பி–றகு மெட்–ராஸ் ஒப்–பந்–தம் ப�ோடப்–பட்–டது. இதன்–படி அரு–கி–லுள்ள மற்ற சாம்–ராஜ்–யங்–கள் மைசூரைத் தாக்–கி–னால் பிரிட்–டி–ஷார் உத–விக்கு வரவேண்–டும் என்–பதே! ஆனால், 1771ல் மராட்–டிய – ர்–களு – ட – ன் ப�ோர்–புரி – ய மைசூர் அரசு சென்–றப�ோ – து பிரிட்–டிஷ – ார் எந்த உத–வியு – ம் செய்–யவி – ல்லை.  இரண்–டாம் மைசூர் ப�ோர் 1780 முதல் 84 வரை நடந்–தது. இடை–யில் ஹைதர் அலி இறந்துப�ோனார். இருந்–தும் திப்பு த�ொடர்ந்து செயல்–பட்டு வெற்–றியை எட்ட முனைந்–தார். ஆனால், இரு–தர– ப்–புக்–கும் வெற்றி இல்–லா–மல் மங்–களூ – ர் ஒப்–பந்–தத்–தின்–படி இந்–தப் ப�ோர் நிறை–வுக்கு வந்–தது.  பிற–கு–தான், மூன்–றாம் மைசூர் ப�ோர் நடந்–தது. ரங்–கப்–பட்–டிண ஒப்–பந்–தப்–படி மூன்று க�ோடி ரூபாய் செலுத்த முடி–யா–தத – ால் திப்பு –ப–டி–யும் வற்–பு–றுத்–தப்–பட்–டார். பி ரி ட் – டி – ஷ ா – ரு க் கு இ ந்த வெற்றி மூலம் மல–பார் ஆட்–சி– யும், குடகு அர–சின் மீது மேலு– ரி–மையு – ம் கிட்–டின...’’ என்–கிற – ார் ‘தென்–னிந்–திய ப�ோர்க்–கள – ங்–கள்’ என்ற நூலில் பன்–ம�ொ–ழிப்–பு–ல– வர் கா.அப்–பாத்–து–ரை–யார். ப�ோரில் திப்–புவைப் பணிய வைத்–ததை மெட்–ராஸ் ஜார்ஜ் கோட்–டை–யி–லுள்ள ஆங்–கி–லே– யர்–கள் க�ொண்–டா–டித் தீர்த்–த– னர். இதற்– கி – டையே ப�ோர்

86

குங்குமம்

25.5.2018

முடிந்து காரன்வாலிஸ் 1793ம் ஆண்டு இங்–கில – ாந்–துக்கே திரும்– பிப் ப�ோய்– வி ட்– ட ார். இங்கு அவ–ருக்கு நினைவு மண்–ட–பம் அமைக்க முடிவு செய்–த–னர். சுமார் 14 அடி உயர மார்–பிள் சிலை இங்–கி–லாந்–தில் இருந்து க�ொண்டு வரப்–பட்–டது. இதை தாமஸ் பேங்க் என்ற சிற்பி வடித்– தார். இந்–தச் சிலை–யின் அடி–யில் திப்–பு–சுல்–தா–னின் மகன்–களைப் பிணைக் கைதி–கள – ாகப் பிடித்து


திப்பு சுல்தான் மகன்கள் பிணைக் கைதிகளாக... (ஓவியம்)

தன் இரு– ம–கன்–களை பிணைக் கைதி–யாக அனுப்ப வேண்–டி– யி–ருந்–தது. மைசூர் அர–சின் பல பகு–தி–கள் பிரிட்–டிஷ், நிஜாம், மராட்–டி–யர்–க–ளி–டம் ஒப்–ப–டைக்–கப்–பட்–டன. 1799ல் நடந்த நான்–காம் ப�ோர் மைசூ–ரின் புலி என வர்–ணிக்–கப்– பட்ட திப்–புவி – ன் மர–ணத்–தில் முடிய... போரும் முடி–வுக்கு வந்–தது. வரப்–பட்ட நிகழ்–வும் தத்–ரூப – ம – ாக வடிக்–கப்–பட்–டது. இதன் முன்–புற பீடத்–தில், ‘இந்–தச் சிலை ப�ொது வாக்–கெடு – ப்–பின் மூலம் மெட்–ரா– ஸின் முதன்மை குடி–யி–ருப்–பா– ளர்–கள், கிழக்–கிந்–தியக் கம்–பெனி – – யின் சிவில் மற்–றும் மிலிட்–டரி பணி–யா–ளர்–கள் கூட்–டுச் செல– வில் உரு–வா–ன–து’ என்ற வார்த்– தை–க–ளும் ப�ொறிக்–கப்–பட்–டன. இ தை 1 8 0 0 ம் ஆ ண் – டி ல் ஜார்ஜ் க�ோட்–டை–யின் பரேடு சதுக்–கத்–தில் தட–பு–ட–லாக வாத்–

திய மேளங்– க ள், துப்– ப ாக்கி குண்–டு–கள் முழங்க அன்–றைய மெட்–ராஸ் மாகாண கவர்–னர் இரண்–டாம் ராபர்ட் கிளைவ் தலை–மையி – ல் வைக்–கப்–பட்–டது. இதைப் பற்றி 1905ல் வெளி– வந்த, ‘Memories of Madras’ என்ற நூலில் சர் சார்–லஸ் லாசன், ‘எம். டரிங் என்ற ராணுவ அதி–கா–ரி– யின் சுற்–ற–றிக்–கை–யில், ‘கவர்–ன– ரின் விருப்– ப ப்– ப டி கம்– பெ னி பணி–யா–ளர்–கள், முதன்மை குடி– யி–ருப்–பா–ளர்–கள் அனை–வ–ரும் குங்குமம்

25.5.2018

87


காலை ஆறு மணிக்கு சற்று கால்–மணி நேரம் மு ன் – ப ா க ( 5 . 4 5 க் கு ) க�ோட் – டை – யி – லு ள்ள பரேடு சதுக்–கத்–தில் ஆஜ– ராக வேண்–டும். 1791ல் ரங்–கப்பட் – டி – ண – த்தை வெற்றி க�ொண்– ட தை நினை–வு–ப–டுத்–தும் வித– மாக க�ோமான் காரன்– வ ா – லி – ஸ ு க் கு சி லை நிறு–வப்–படு – ம்’ என குறிப்– பிட்– டி – ரு ந்– த து...’ என பதிவு செய்–தி–ருக்–கி–றார். காரன்வாலிஸ் இந்–தப் பரேடு சதுக்–கம் பின்– டது. அன்று இந்–தப் பகுதி ஆங்–கி– – ன் வாக்–கிங் இட–மாக னர் காரன்– வ ா– லி ஸ் சதுக்– க ம் லே–யர்–களி எனப்–பட்–டது. பிறகு மீண்–டும் இருந்–தது. அப்–ப�ோது மெரினா – ல்லை. 1805ல் இந்–தி–யா–வின் கவர்–னர் உரு–வாகி இருக்–கவி ஒரு வட்–ட–வ–டிவ விதானம் ெஜன– ர – ல ாக நிய– மி க்– க ப்– ப ட்– டார் காரன் வாலிஸ். கல்–கத்தா அமைத்து சிலையை வைத்– ப�ோகும் வழி– யி ல் மெட்– ர ா– தனர். இத–னால், அந்–தச் சாலை ஸுக்கு வந்–த–வர், தனது சிலை ச ெ ன ட ா ப் ர�ோ டு எ ன ப் அருகே கம்– பெ – னி – யி ன் முன் பெயர் பெற்– ற து. சுமார் ஒரு நூற்– ற ாண்டாக இந்– த ச் சிலை உரை–யாற்–றி–னார். – த – ான் இருந்–தது. ஆனால், அவர் வந்த சில நாட்– அங்–கேயே பிறகு, ெமரினா வந்– த – து ம் க–ளிலேயே – உத்தரப்பிரதேசத்தில் – க்க, உள்ள காசிப்பூரில் கால–மா–னார். சென–டாப் ர�ோடு கலை–யிழ அவ–ரைக் க�ௌர–விக்–கும் வகை– 1906ம் வரு–டம் இச்–சிலை க�ோட்– யில் இந்–தச் சிலை அன்–றைய டைக்கு எடுத்–துச் செல்–லப்–பட்டு சென்னை நக–ரின் எல்–லைய – ா–கக் பரேடு மைதா–னத்–திற்கு எதி–ரில் கரு–தப்–பட்ட தேனாம்–பேட்டை நிறு–வப்–பட்–டது. அங்கு சில வரு– முடி–வில், அண்ணா சாலை–யிலி – – டங்– க ள் இருந்த பிறகு 1925ம் ருந்து (மவுண்ட் ர�ோட்–டிலி – ரு – ந்து) வரு–டம் வடக்–குக் கடற்–க–ரைச் செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் சாலை–யில் (இன்–றைய ராஜாஜி செல்–லும் சாலை–யில் நிறு–வப்–பட்– சாலை) இருந்த பென்– டி ங்க்

88

குங்குமம்

25.5.2018


கன்னிமாரா நூலகத்தில்...

கட்–ட–டத்–திற்கு முன்பு பெரிய கூ ண் டு அ மை த் து நி று – வ ப் – பட்–டது. ஆனால், கடற்–கரை – யி – லி – ரு – ந்து வீசும் உப்–புக் காற்–றால் சிலை அழிந்–து–வி–டும் என்று பல்–வேறு தரப்– பி – ன ர் ச�ொல்ல, மூன்று வரு– ட ங்– க – ளு க்– கு ப் பின் சிலை அங்–கி–ருந்–தும் அகற்–றப்–பட்–டது. இதற்கு மற்–ற�ொரு கார–ண– மும் ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது என்– கி– ற ார் ஆய்– வ ா– ள ர் நர– சய்யா , தனது ‘மத– ர ா– ச – ப ட்– டி – ண ம்’ நூலில். ‘‘அந்–தப் பீடத்–தி–லுள்ள சிற்– ப த்– தி ல் திப்பு சுல்– த ானின் இரு குமா– ர ர்– க – ளு ம் பண– ய – ம ா க வை க் – க ப் – ப – டு – வ – த ா க இருப்– ப – த ால் அந்– த ப் பீடம் இந்–தி–யர்–க–ளின் மன–தைப் புண்– ப–டுத்–து–வ–தாகக் கரு–தப்–பட்–டது. ஆகை–யால் பீடம் மட்–டு–மின்றி

இன்று க�ோட்டையில் இருக்கும் விதானம்

அந்–தச் சிற்–ப–மும் தகர்க்–கப்–ப–ட– லாம் என்ற அச்–ச–மும் அர–சுக்கு இருந்–தது...’’ என்–கி–றார். அத–னால், 1928ம் ஆண்–டில் இந்–தச் சிலை கன்–னி–மாரா நூல– கத்–தில் வைக்–கப்–பட்–டது. இங்கே 1950 வரை இருந்–தது. அதன்–பிற – கு, க�ோட்டை அருங்–காட்–சி–ய–கம் உரு–வா–ன–தும் இச்–சிலை அங்கு க�ொண்டு செல்– ல ப்– ப ட்– ட து. இன்–றும் க�ோட்டை அருங்–காட்– சி–யத்–தில் படிக்–கட்டு–கள் அருகே இச்–சி–லை–யைப் பார்க்–க–லாம். சரி, விதா–னம்? அ து அ ரு ங் – க ா ட் – சி – ய க வாயி– லி ன் வலது ஓரம் புல் வெ – ளி – க – ளு – க்கு இடையே யாரும் கேட் – ப ா – ர ற் று க ா ல த் – தை ப் பறை–சாற்–றி–யபடி அமை–தி–யாக நிற்–கி–றது!

(பய–ணிப்–ப�ோம்) குங்குமம்

25.5.2018

89


என்ன நிகழ்ந்–தத�ோ எட்டு வய–திற்கு என்ன நிகழ்–கி–றத�ோ ஆறு வய–திற்கு என்ன நிக–ழப்–ப�ோ–கி–றத�ோ ஐந்து வய–திற்கு உனக்–க�ொன்று தெரி–யுமா என் வீட்–டி–லி–ருந்து சிறிது தூரம்–தான் தள்ளி நிற்–கின்–றன உனது குதி–ரை–கள். உன்–னைக் காணா–மல் கலங்–கிய கண்–க–ள�ோடு வீடு–தி–ரும்–பா–த–லை–யும் குதி–ரை–க–ளுக்கு என்–னி–த–யம் இன்–றைய மேய்ச்–சல் நில–மா–னது சவாரி செய்ய ஆசைப்–ப–டும் எனது மகளை அது நீ என்றே நம்–பு–கி–றது உன் குதி–ரை–க–ளுக்–கும் எனது மகளுக்கும் எப்–ப–டி–யு–ரைப்–பேன் எட்–டாம்–நாள் கட–வு–ளும் கற்–ப–ழித்–தா–னென!? இன்று உனது தந்–தை–யின் கண்–ணீ–ராய் இருப்–பது நாளை மற்–ற�ொரு தந்–தை–யின் கண்–ணீ–ரா–கி–றது. மற்–ற�ொரு நாள் அது வேற�ொ–ரு–வ–ரு–டை–ய–தா–கும். 25.5.2018 90 குங்குமம்

- நிலா–கண்–ணன்


91


மை.பார–தி–ராஜா

ஆ.வின்–சென்ட்– பால்

ளர– ாகி இருக்–கிற – ார் பாபி–சிம்ஹா. ‘ஜிகர்–தண்– தயா–டா–ரி’–விப்–பல்ா–பேசப்– பட்ட தனது ‘அசால்ட் சேது’ கேரக்–டர்

பெய–ரையே தனது தயா–ரிப்பு நிறு–வ–னத்–திற்–கும் சூட்டி அழகு பார்த்–திரு – க்–கிற – ார். அவ–ரது ‘அசால்ட் புர�ொ–டக்–ஷ –‌ ன்–’– ஸின் முதல் அதி–ரடி சர–வெடி ‘வல்–லவ – னு – க்–கும் வல்–லவ – ன்’. ‘‘தயா–ரிச்–ச–துக்–காக ச�ொல்–லலை. உண்–மைல ‘வல்–ல –வ–னுக்கும் வல்–ல–வன்’ நல்லா வந்–தி–ருக்கு. இது ராபின் ஹுட் கதை. அத–னால படத்–துல ஏகப்–பட்ட கெட்–டப் எனக்கு உண்டு. காமெ–டிய – �ோட நாட்டு நடப்பை ச�ொல்– லி–யி–ருக்–க�ோம். ‘நெடுஞ்–சா–லை’ ஷிவதா ஹீர�ோ–யின். நெப்–ப�ோ–லி–யன், ஆனந்–த–ராஜ், அப்–பு–குட்டி, பூஜா–னு நிறைய பேர் நடிச்–சி–ருக்–காங்க. தமி–ழ–கம் முழுக்க டிரா– வல் பண்ணி ஷூட் செய்–தி–ருக்–க�ோம். டெக்–னீ–ஷி–யன் டீமும் சிறப்பா அமைஞ்–சி–ருக்கு. கேம–ரா–மேன் பத்–மேஷ், தமிழ்ல இதுக்கு முன்–னாடி நாலஞ்சு படங்–க–ளுக்கு ஒளிப்–ப–திவு பண்– ணி–யி–ருக்–கார். படத்–துல ரெண்டு இசை– ய– ம ைப்– ப ா– ள ர்– க ள். பின்– ன – ணி யை

92

குங்குமம்

25.5.2018


முதல்நாள் ஷூட்டிங்... பேட்டா தர கைல பணமே இல்ல... தயா–ரிப்–பா–ளர்

பாபி சிம்–ஹா–வின்

அனு–ப–வங்–கள்

குங்குமம்

25.5.2018

93


‘பாம்– பு – ச ட்– டை ’ அஜீஸ் செய்–தி–ருக்– கார். திற– ம ை– ய ா– ன – வர். இன்– ன�ொ – ரு த்– தர் ரகு திக்‌–ஷித். கன்–ன–டத்–துல ம�ோஸ்ட் வான்– ட ட் மியூ– சி க் டைரக்– ட ர். விவேக் ஹர்– ச ன் எடிட்–டிங், படத்–துக்கு பலம்...’’ நம்– பி க்– கை – யு – ட ன் பேசு– கி – ற ார் பாபி சிம்ஹா.

திடீர்னு ஏன் தயா–ரிப்பு?

விபத்–துத – ான். ‘சூது–கவ்–வும்–’ல நடிக்– கு ம்போதே இந்– த க் கதை எனக்–குத் தெரி–யும். இதை படமா பண்ண இயக்–குந – ர் விஜய் தேசிங் பல இடங்–கள்ல அப்–ர�ோச் பண்– ணி– ன ார். எனக்– கு த் தெரிஞ்ச தயா–ரிப்–பா–ளர்–கள்–கிட்ட நானும் ச�ொல்–லி–வி–டு–வேன். ஓகே ஆகற மாதிரி இருக்–கும்... அப்–புற – ம் வேற வேற கார– ணங் – க – ள ால செட் ஆகாம ப�ோகும். ஒரு–நாள் ர�ொம்ப வெக்ஸ் ஆகி விஜய் தேசிங் என்–கிட்ட ஃபீல் பண்–ணி–னார். அப்ப என் பக்–கத்–துல இருந்த நண்– பர் சதீஷ், ‘நாமே இதை தயா–ரிக்–க–லா–மே–’–ன்னார். ஷாக்–கா–கிட்–டேன். கைல பணமே இல்–லாம எப்– படி..? ‘ஸ�ோ வாட்?

25.5.2018 94 குங்குமம்

ஊர்ல இருக்–கிற ப்ரா–பர்–டியை வித்–துட்டு வர்–றேன்–’–னார். அந்த செகண்டை என் வாழ்க்– கைல மறக்–கவே மாட்–டேன். கூட இருக்–கி–ற–வங்க என்னை நம்–பும்– ப�ோது எனக்கு மட்–டும் ஏன் என்– மேல நம்–பிக்கை வரலை? அவ்– வ – ள – வு – த ான், மின்– ன ல் வே க த் – து ல இ றங் – கி – ன�ோ ம் . உடனே ஆபீஸ் ப�ோட்– ட�ோ ம். ‘அசால்ட் புர�ொ–டக்–‌–ஷன்ஸ்–’னு பே ரு வை க் – க ச் ச �ொ ன் – ன து கூட சதீஷ்–தான். கைல இருந்த பணத்தை செல– வ – ழி ச்சு ப்ரீ புர�ொ– ட க்– –‌ஷ ன் வேலை– க ளை முடிச்–ச�ோம். அப்ப ஒருத்–தர் வந்து, ‘உங்–க– ள�ோடு நானும் இணை–யறே – ன்–’னு ச�ொன்– ன ார். ஜ ா யி ன் ட் வென்ச்– ச ர் கி டைச்ச தைரி– ய த்– து ல


ஷூட்டிங் கிளம்–பி–ன�ோம். அன்–றைய பேட்டா க�ொடுக்க எங்க யார்–கிட்–ட–யும் பண–மில்ல. ‘ப�ோய் எடுத்–துட்டு வரேன்–’னு கிளம்–பின ஜாயின்ட் வென்ச்–சர் அப்–பு–றம் வரவே இல்ல! ப�ோன் செஞ்சா ஸ்விட்ச் ஆஃப். முதல் நாள் ஷூட்– டி ங்கே இப்–படி ஆச்–சுனா இண்–டஸ்–ட்– ரில பெயர் கெட்–டு–டும். என்ன செய்–ய–ற–துனு தெரி–யலை. செல்– ப�ோனை எடுத்து என் கான்– டாக்ட் லிஸ்ட்டை வரி– சை யா பார்த்– தே ன். ‘தேனாண்– ட ாள் ஃபிலிம்ஸ்’ முரளி சார் நம்–பரை பார்த்–தது – ம் டக்–குனு கால் பண்ணி

விஷ–யத்தை ச�ொன்னேன். ‘எவ்–வ–ளவு வேணும்–’னு மட்– டும் கேட்– ட ார். ச�ொன்– னே ன். சில நிமி–டங்–கள்ல பணம் கைக்கு வந்–தது. முதல் நாள் அவ–மா–னப்–ப– டாம தப்–பிச்–ச�ோம். இப்–படி – த்தா – ன் ‘ தே ன ா ண்டா ள் ஃ பி லி ம் ஸ் ’ ப ட த் – து க் – கு ள்ள வ ந் – த ா ங ்க . அதுக்குப் பிறகு எங்–களு – க்கு எந்த டென்ஷ–னும் இல்ல. ஈசியா நாங்க நினைச்ச மாதி– ரி யே படத்தை முடிச்–ச�ோம். ஆனா, டிமா–னி–டை–சே–ஷன் இடியா இறங்–கிச்சு. ஒரு பாட்–டுல பழைய ஐநூறு, ஆயி– ர ம் ரூபா தாள்–களை மாலையா ப�ோட்டு குங்குமம்

25.5.2018

95


டான்ஸ் ஆ டு – வே ன் . இ தை கிராஃ– பி க்ஸ்ல மாத்த முடி– யு – மானு டிரை பண்ணி காஸ்ட் கேட்–ட�ோம். பக்–குனு இருந்–தது. ஏன்னா, அதுக்கு ஆகற செல– வுல ரீ ஷூட்டே செய்–து–ட–லாம். கடை–சில அப்–ப–டித்–தான் செஞ்– ச�ோம். இப்–படி பல பிரச்–னை–களை ச ம ா – ளி ச் சு இ ப்ப ரி லீ – சு க் கு ரெடியா இருக்–க�ோம். த�ொடர்ந்து படம் தயா–ரிக்–கிற ஐடியா இருக்கு. நானே நடிப்–பேனா இல்லை வேற ஹீர�ோ நடிப்–பாங்–க–ளானு ஸ்கி– ரிப்ட்–தான் முடிவு செய்–யும்.

‘கருப்–பன்’, ‘சாமி 2’னு வில்–ல– னா–க–வும் கலக்–க–றீங்க..?

நண்–பர் விஜய் சேது–பதி – க்–காக ‘கருப்– ப ன்’ செஞ்– சே ன். அவர்– கிட்ட என்–னால ந�ோ ச�ொல்ல முடி–யாது. ஆனா, த�ொடர்ந்து வில்–லனா நடிக்–கக் கூடா–துனு தீர்– மா–னமா இருந்–தேன். அப்ப ஹரி சார்– கி ட்– டே ந்து ப�ோன். ‘சாரி சார்... நெக–டிவ் ர�ோல் பண்ண வேண்– ட ாம்னு இருக்– கே ன்– ’ னு ச�ொன்–னேன். ‘கதையைக் கேட்– டுட்டு முடிவு பண்–ணுங்–க’– னு முழு ஸ்கி–ரிப்–டை–யும் ச�ொன்–னார். 25.5.2018 96 குங்குமம்

எ க் – ஸைட்–டிங்கா இருந்– தது. ‘எப்ப ஷூட்–டிங் கிளம்–ப– லாம்–’னு டக்–குனு கேட்–டேன்! அப்–ப–டி–ய�ொரு ர�ோலை ‘சாமி 2’ல க�ொடுத்– தி – ரு க்– க ார். இதுல எனக்கு மூணு லுக். அதுல ஒரு கெட்–டப்–தான் இப்ப வெளி–யா– கி–யி–ருக்கு. ஸ்பாட்ல ஹரி சார�ோட எனர்– ஜியை பார்த்து பிர–மிச்–சுட்–டேன். நைட் ஷூட்–லயு – ம் அவ்–வள – வு உற்– சா–கமா இருக்–கார். விக்–ரம் சார்... ச�ொல்–லவே தேவை–யில்ல. அப்–ப– டி–ய�ொரு இன்ஸ்–பைய – ரி – ங் ஆக்–டர். நிறைய கத்–துகி – ட்–டேன். ஆனா, ஒண்ணு. இனி வில்– லனா நடிக்க மாட்–டேன்.

ஃபேமிலி லைஃப் எப்– ப டி ப�ோயிட்–டிரு – க்கு?

ச ந் – த�ோ – ஷ ம ா . நி ற ை வ ா . ரேஷ்மி என்னை உள்–ளங்–கைல தாங்–கற – ாங்க. மகள் முத்–ரா–வுக்கு முதல் பிறந்–தந – ாளை கிராண்டா க�ொண்–டா–டின�ோ – ம். விஜய் சேது– பதி உட்–பட நெருக்–கம – ான நண்–பர்– கள் எல்–லாம் வந்–திரு – ந்து அவளை ஆசீர்–வதி – ச்–சாங்க. அடுத்–ததா ‘ட்ரீம் வாரி–யர்ஸ்’ எஸ்.ஆர்.பிர–புச – ார் தயா–ரிப்–புல ஒரு வெப் சீரிஸ்ல நடிக்–கிறே – ன். ‘சவா–ரி’ குகன் டைரக்ட் பண்–றார். 


ர�ோனி

குழந்தை திருமணமே நல்லது!

த்–தி–ய–ப்பி–ர–தே–சத்–தைச் சேர்ந்த பாஜக எம்–எல்ஏ க�ோபால் பார்–மர், ‘‘வய–தாகி திரு–ம–ணம் செய்–யும்–ப�ோ–து–தான் மதம் மாறி லவ் ஜிகாத் விவ–கா–ரங்–கள் நடை–பெ–று–கின்–றன. இதைத் தடுக்க குழந்தை திரு–ம–ணங்– களே சரி–யா–னவை!’’ என பேசி–யுள்–ளார்.

இந்–திய அர–சும், உலக சுகா–தார நிறு–வன – மு – ம் குழந்தை திரு–மண – த்தை தடுக்க, திரு–மண – த்–துக்–கான வயது வரம்பை நிர்–ணயி – த்து செயல்–பட்டு வரு–கையி – ல் அர–சில் பங்–களி – க்கும் உறுப்–பின – ரே இப்–படிப் பேசி–யுள்ளது ப ல – ரு க் – கு ம் அ தி ர் ச் – சி – ய – ளி த் – துள்–ளது.

‘‘பதி–னெட்டு வய–துக்கு முன்பே திரு–மண – த்தை நிச்–சயி – த்–தால் பெண்– கள் தவ– ற ான வழிக்குச் செல்– ல – மாட்–டார்–கள். லவ் ஜிகாத்–திலி – ரு – ந்து பெண்–களை நாம் காப்–பாற்–றல – ாம்!’’ என பத்– தி – ரி – கை – ய ா– ள ர்– க – ளு க்கு பேட்– டி – ய – ளி த்– து ள்– ள ார் க�ோபால் பார்–மர்.  குங்குமம்

25.5.2018

97


6 மன்னர்

-

98

குங்குமம்

25.5.2018

மன்னன்


ம். அகத்–திக் கீரையை அடிக்– க டி உண– வி ல் சேர்த்–துக் க�ொள்–ளக்–கூ–டாது. ஏனெ–னில் இதை உட–லை–யும் இரத்– த த்– த ை– யு ம் சுத்– த ப்– ப – டு த்– தவே பயன்– ப – டு த்– து – கி – ற �ோம். இந்–நி–லை–யில் உட–லில் இயற்– கை– யா க இல்– லாத எல்லா ப�ொருட்–க–ளை–யும் இது வெளி– யேற்–றும் என்–ப–தால் அகத்–திக் கீரையை அடிக்–கடி பயன்–ப–டுத்– தக் கூடாது. இத–னா–லேயே மருந்–துக – ளை உட்–க�ொள்–ளும் காலங்–க–ளில் இதை சாப்–பி–டக் கூடாது என்– கி–றது சித்த மருத்–து–வம். தவிர குங்குமம்

25.5.2018

99


வ ா யு வை உ ண் டு ப ண் – ணு ம் தன்–மை–யும் அகத்–திக்கீரைக்கு உண்டு. என்–றா–லும் இதில் 63 வித– ம ான சத்– து க்– க ள் இருப்– ப – தால் பத்–திய – ம் முறிக்–கும் ப�ோது சுண்– டை க்– க ா– ய�ோ டு சேர்த்து அகத்–தியை உண்–ணும் வழக்–கம் இருந்து வரு–கி–றது. சுண்–டைக் காயை–யும், அகத்– தி– யை – யு ம் சேர்த்து உண்– ணு ம் ப�ோது உட–லுக்கு பத்–திய – ம் / விர– தத்–துக்–குப் பின் நமக்கு தேவை– யான அனைத்து விதமான விர–தம் / பத்–தியத் – த – ால் இழந்த சத்– துக்–க–ளும் திரும்பக் கிடைக்கும் என்–கி–றது நம் தமிழ் மருத்–துவ முறை. சரி–யான ஆர�ோக்–கிய – ம் தரும் உணவு, ஊட்–டத்தை அளிப்–ப– து–டன் தேவை–யில்–லாத கழி–வு– க – ள ை – யு ம் வெ ளி – ய ே ற ்ற வேண்டும். இதுவே நாம் நம்

பாலக் கீரை 25.5.2018 100 குங்குமம்

கையால் உணவை உற்– ப த்தி செய்ய முக்–கிய கார–ணம். எனவே, சரி– ய ான உணவு ஊ ட் – ட த ்தை த ரு – வ – த�ோ டு உடல் நலத்– தை – யு ம் எப்– ப டி பாது– க ாக்– கி – ற து... கழி– வு – க ளை வெளி–யேற்ற உத–வுகி – ற – து... என்று தெரிந்து க�ொள்–வது அவ–சி–யம். அப்போது–தான் நாம் சரி–யான உணவை எடுத்–துக் க�ொள்–ளவும், உணவு முறையை வகுத்– து க் க�ொள்–ள–வும் முடி–யும். வை ட் – ட – மி ன் – க ள் உ ட ல் வளர்ச்– சி க்– கு ம் ஆர�ோக்கி– யத் – துக்–கும் எவ்–வ–ளவு முக்–கி–யம�ோ அந்– த – ள – வு க்கு அவை உடல் கழி– வு – க ளை வெளி– ய ேற்– ற – வு ம் அவ– சி – ய ம். வைட்– ட – மி ன் A, C மற்–றும் E, நம் உட–லி–லுள்ள ‘free radicals’ஐ குறைக்–கவு – ம், நீக்–கவு – ம் செய்–கின்–றன. ‘ஃப்ரீ ரேடி–கல்ஸ் என்–பவை நம் உட–லில் அன்–றா–டம் நடை– பெ– று ம் உயிர்– வே தி வினை– க–ளால் உண்–டா–கக் கூடி–யவை. இவை அதி– க – ம ா– கு ம்– ப�ோ து உட–லில் பல–வி–த–மான உபா–தை– கள் உரு– வ ா– கு ம். முக்– கி – ய – ம ாக இவை உட–லின் எந்–தப் பகு–தி– யி– லு ம் உள்ள திசுக்– க – ள ை– யு ம் அங்–கங்–க–ளை–யும் கெடுக்–க–வும், அழிக்– க – வு ம் கூடி– யவை . நமது டிஎன்–ஏவை மாற்–றும் தன்–மை– யும் இதற்கு உண்டு. அவ்–வ–ளவு ஏன்... ‘Oxidative


சிவப்பு தண்டுக் கீரை - இளம் செடி

Stress’ என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய ஒரு நிலை– யை – யு ம் க�ொண்டு வரும். உடல் பாகங்–கள் துருப்– பி–டிக்க ஆரம்–பிக்–கின்–றன என இதைப் புரிந்–துக�ொள்–ள–லாம். இ ந்த நி லை பு ற் று ந�ோய் ; Alzeimer’s, Dementia ப�ோன்ற மூளை செயல்–பாட்–டின் குறை– கள்; மார– டை ப்பு, Arthritis, நீர–ழிவு தீவி–ர–மா–தல்... என பல ந�ோய்–க–ளுக்கு முக்–கிய கார–ண– மாக அமை–கி–றது. சரி. ஆபத்–தான அள–வுக்கு ‘free radicals’ எப்–படி உற்–பத்தி ஆகின்– றன?  நாம் உண்–ணும் உண–வு–கள்

- தவ–றான எண்–ணெய்–யில் ப�ொரிக்– கப்–பட்ட உண–வுக – ள், பூச்–சிக் க�ொல்–லி– கள் உள்ள காய்–க–றி–கள், பழங்–கள், மாச–டைந்த நீரில் விளைந்த மீன் ப�ோன்ற கடல் உண–வு–கள்.  மாச– ட ைந்த காற்றை சுவா– சித்–தல்.  சுற்–றுச்–சூ–ழல் கேடால் மாச– டைந்த நீரை உட்–க�ொள்–ளல்.  புகை மற்–றும் மதுப் பழக்–கம்.  உட– லு க்– கு த் தேவை– ய ான அள–வுக்கு ஆக்–ஸிஜ – ன் கிடைக்–காத சூழ–லில் வாழ்–தல். உண்–மையி – ல் நம் உடலே சில சம– யங்–களி – ல் ‘free radicals’ ஐ உற்–பத்தி செய்–யும். ஆனால் அது தேவை–யான குங்குமம்

25.5.2018

101


தேசிய மா ஆராய்ச்சி நிலை–யம் எங்–குள்–ளது? எத்–தனை வகை–யான மாங்–காய் அங்கே கிடைக்–கும்? - எஸ்.பாரதி, தஞ்சை. லக்–ன�ோ–வில் உள்–ளது. 1972ல் ஆரம்–பிக்–கப்–பட்ட இந்த ‘மத்–திய மாம்–பழ ஆராய்ச்சி நிலை–யம்’ 1995லிருந்து The Central Institute for Subtropical Horticulture என அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. இங்கு 721 வகை–யான வகை–களை பாது–காத்து வரு–கி–றார்–கள். சர–ப�ோஜி மன்–ன–ரால் தஞ்–சா–வூர் அரு–கில் உள்ள ஒரத்–த–நாட்–டில் அமைக்– கப்–பட்ட மாம்–பழத் த�ோட்–டங்–க–ளில் தமிழ்நாட்–டின் மிகப்பெரிய கலெக்––‌ஷன் இருந்–தது. இங்கு 250க்கும் மேற்–பட்ட வகை–கள் பரா–ம–ரிக்–கப்–பட்டு வந்–தன. கீழத்–த�ோட்ட – ம், மேலத் த�ோட்–டம் என்று வழங்–கப்–பட்ட இந்த இரு த�ோட்டங்– க– ளி ல் இருந்த பல்– ல ா– யி ரக்கணக்– க ான மரங்– க ள் இப்– ப �ோது பரா– ம – ரி ப்பு இல்–லா–மல் அழிந்துவிட்–டன. இந்தத் த�ோட்–டத்–தில் இப்–ப�ோது அர–சாங்க கால்– நடைக் கல்–லூரி இயங்–கு–கி–றது. அக்–வா–ப�ோ–னிக்ஸ், ஏர�ோ–ப�ோ–னிக்ஸ், ஹைட்ரோப�ோனிக்ஸ்... மூன்–றுக்– கும் இடை–யே–யுள்ள வேறு–பாடு என்ன? - கி.இலக்–கியா, நன்–னி–லம்

அள–வுக்கு மட்–டும் - தேவை–யில்– லாத கிரு–மி–க–ளை–யும், சில வேதிப் ப�ொருட்–க–ளை–யும் சமன் செய்–வ–தற்– காக - உற்–பத்தி செய்–யும். ஆனால், மேற்– க ண்ட கார– ணங்–க–ளால் உற்–பத்தி ஆகும் ‘free radicals’இன் அளவு அதி–கம – ா–வத – ால் நமக்கு பாதிப்–புக – ள் உண்–டா–கின்–றன. எப்–படி இந்த ‘free radicals’ ஐ 25.5.2018 102 குங்குமம்

குறைப்–பது, அழிப்–பது? நாம் உண்– ணு ம் காய்– க றி, பழங்– க ள், மீன் இவை– க – ளி ல் ஃப்ரீ ரேடி– க ல்ஸை குறைக்– க – வும், அழிக்–க–வும் தேவை–யான ‘ஆக்– ஸி – ஜ – னே ற்ற தடுப்– ப ான்’ (Anti-Oxidants) இயற்– கை – ய ாக நிறைந்– தி – ரு க்– கி ன்– ற ன. இவை பல்–வேறு வடி–வங்–க–ளில் இருக்–


Q& A

அக்–வா–ப�ோ–னிக்ஸ்: மீன் வளர்ப்–பும், செடி வளர்ப்–பும் இந்த முறை–யில் சேர்ந்து செய்–யப்–ப–டு–கி–றது. ப�ொது–வாக 1000 லிட்–டர் பிளாஸ்–டிக் த�ொட்–டிக – ளி – ல் மீன் வளர்க்–கப்–படு – ம். இந்த த�ொட்–டி–க–ளின் கழிவு நீர், செடி–கள் வளர்க்–கப்–ப–டும் டிரேக்–க–ளின் வழி–யாக திரும்–ப–வும் மீன் த�ொட்–டி–க–ளுக்கு வரும். மீன் இடும் கழி–வு–கள், மீனுக்–கான உண–வின் கழி–வு–கள் கலந்த நீரி–லுள்ள சத்–து–களைக் க�ொண்டு செடி–கள் வள–ரும். இதில் மணல், தென்னைநார்– க–ழிவு, கரி, உடைந்த செங்–கல், ஜல்லி இவற்றை மீடி–ய–மாக பயன்–ப–டுத்–த–லாம். மண் தேவை–யில்லை. ஹைட்ரோப�ோனிக்ஸ்: இந்த முறை–யில் மீன் கழிவு நீருக்கு பதி–லாக சரி–யாகக் கணக்–கிட்ட அள–வில் பேரூட்–டம், நுண்–ணூட்–டம், தாதுக்–கள், பயிர் வளர்ச்சி ஊக்–கி–கள், மருந்–து–கள் அனைத்–தும் நீரில் கரைக்–கப்–பட்டு அது வேரை நனைக்–கும்படி சுழற்–சி–யில் வைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. செடி–கள் ப�ொதுவாக குழாய்– க – ளி ல�ோ, டிரேக்– க – ளி ல�ோ இருக்– கு – ம ாறு அமைக்– க ப்படு– கி ன்– ற ன. இவற்றுக்கு மீடி–யம் எது–வும் தேவை–யில்லை. ஏர�ோ–ப�ோ–னிக்ஸ்: இது ஒரு வகை–யான ஹைட்ரோப�ோனிக்ஸ்– த ான். ஆனால், நீர் சுழற்–சிக்கு பதி–லாக, வேர் பகு–தி–க–ளில் தேவை–யான ஊட்–டங்–கள் ஸ்பிரே செய்–யப்–ப–டும். விண்–வெ–ளி–யி–லும், விண்–வெளிக் கலன்–க–ளி–லும் இந்த முறையை பயன்–ப–டுத்த முடி–யும் என்–ப–தால் நாசா ஏர�ோ–ப�ோ–னிக்ஸ் ஆராய்ச்–சி– யில் தீவி–ர–மாக ஈடு–பட்–டுள்–ளது. எங்–கள் வீட்டு உப்புத் தண்–ணீரை நன்–னீரா – க மாற்ற இஸ்–ரேலி – ல் மெஷின் உள்–ளது எனக் கேள்–விப்–பட்–டேன். உண்–மையா? - எஸ்.திரு–மு–ரு–கன், மயி–லா–டு–துறை. உங்–கள் வீட்டுத் தண்–ணீரை மட்–டு–மல்ல எல்லா உப்புத் தண்–ணீ–ரை–யும் நன்–னீ–ராக்க இந்–தி–யா–வி–லேயே த�ொழில் நுட்–பம் உள்–ளது.

அரைக்கீரை

கின்–றன. இதைக் குறித்து அடுத்த அத்–தி–யா–யத்–தில் பார்ப்–ப�ோம். இப்– ப�ோ து கீரை வளர்ப்பை த�ொட–ரு–வ�ோம். க�ொடிப் பசலி / பசலை: இது எளி–தில் வள–ரக்–கூடி – ய – து. மிக–வும் நுண்–ணூட்–டங்களைக் க�ொண்– ட து. நிறைய சத்– து க்– களை உள்–ள–டக்–கி–யது. சுவை– குங்குமம்

25.5.2018

103


யா–னது. செலவே இல்–லா–மல் வள– ர க் கூடி– ய து. இதை எப்– படி நாம் மறந்–து–ப�ோ–ன�ோம்? ஏன் இந்– த க் கீரை சந்– தை – யி ல் கிடைப்–பதி – ல்லை (ஆனால் கேர– ளா–வில் பர–வல – ாக கிடைக்–கிற – து) என்–பது புரி–யாத புதிர். ஒரு சிலர் வீட்டு வாச– லி ல் அழ– கு க்– க ாக வளர்க்– கி – ற ார்– க ள். ஆனால், உண்–ப–தில்லை. இதற்கு விதை இருந்–தா–லும் தண்–டின் மூல–மாக வளர்ப்–பதே எளிது. நர்– ச – ரி – க – ளி – லி – ரு ந்தோ, தெரிந்– த – வ ர்– க ள் வளர்த்– த ால் அவர்–க–ளி–ட–மி–ருந்து சிறிய ஒரு துண்டை க�ொண்டு வந்தோ வளர்க்–க–லாம். ஒரு கணு–வா–வது மண்–ணுக்– குள் இருக்–கும்படி நட வேண்– டும். இதில் பச்சை, சிவப்பு என இரு வகை–க ள் இருக்– கின்– ற ன. இரண்– டு மே உண்– ண க்– கூ – டி – ய –

வல்லக் கீரை 25.5.2018 104குங்குமம்

வை– த ான். ஒரே குணங்– க ள் க�ொண்–டவை – த – ான். ஒரு க�ொடி ஐந்து குடும்–பங்–களு – க்–குப் ப�ோது– மா–னது. அ ர ை க் கீ ர ை , சி று கீ ர ை , க�ொத்து பசலி (பாலக்): இந்– த க் கீரை– க ளை அக– ல – ம ா ன ஆ ழ ம் கு றை – வ ா ன த�ொட்டிக–ளில் வளர்க்–க–லாம். இதன் வேர்–கள் குறு–கிய ஆழமே செல்–லும் என்–பத – ால் உய–ரம – ான த�ொட்–டி–கள் தேவை–யில்லை. இதற்–கான விதை–கள் நர்–சரி – க – – ளி–லும், விதைக் கடை–க–ளி–லும் கிடைக்–கும். இவை மூன்–றையு – ம் விதை–க–ளி–லி–ருந்து வளர்ப்–பதே எளிது. என்– ற ா– லு ம் அரைக் கீரையை தண்–டின் மூல–மா–கவு – ம் வளர்க்–க–லாம். இதில் சிறு கீரையை மட்–டும் வளர்ந்–த–வு–டன் வேரு–டன் அறு– வடை செய்ய வேண்–டும். அ(று) ரைக் கீரை–யை–யும் பாலக் கீரை– யை–யும் பல–முறை வேரில்–லா–மல் அறுத்து பயன்–ப–டுத்–த–லாம். முத– லி ல் விதையை ஒன்று அல்–லது இரண்டு நாட்–க–ளுக்கு நன்–றாக ஊற வைக்க வேண்–டும். பிறகு த�ொட்–டி–யில் இட்டு மண் தூவி, தின–மும் நீர் விட வேண்– டும். நாற்று நன்–றாக வந்–தவு – ட – ன் வேறு த�ொட்–டிக்கு மாற்–ற–லாம் அல்–லது அடர்த்–தி–யான் பகு–தி – க – ளி – லி – ரு ந்து சில நாற்– று – க ளை நீக்கி விட–லாம். 35 - 40 நாட்–க–


‘free radicals’இன் அளவு அதி–க–மா–வ– தால் நமக்கு பாதிப்–பு–கள் உண்–டா–கின்–றன. சுண்டைக்காய்

ளில் அறு–வடை செய்–ய–லாம். ப�ொது–வாக நக–ரப்–ப–கு–தி–க–ளில் வளர்க்–கும் ப�ோது பூச்சி தாக்–கு– தல்–களு – க்கு வாய்ப்–பேது – மி – ல்லை. த�ொட்டி மண் சத்–துள்–ளத – ாக இருக்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். கடலை மற்–றும் புண்–ணாக்– கு– களை மண்–ணில் கலப்–பது நல்– லது. இந்–தக் கீரை–களை இலை உண்–ணும் பூச்–சிக – ள் தாக்–கல – ாம். அதி–கம – ான தாக்–குத – ல் என்–றால் இலை–க–ளில் சாம்–பல் அல்–லது சமை–யல் ச�ோடா கரை–ச–லைத் தெளிக்– க – ல ாம். வேறு எந்த பூச்–சிக் க�ொல்லி மருந்–தை–யும் தெளிக்க வேண்–டாம்.

தண்–டுக்கீரை, புளிச்–சக்–கீரை, ப�ொன்–னாங்–கண்ணி: இந்தக் கீரை–க–ளுக்கு க�ொஞ்– சம் ஆழ– ம ான த�ொட்– டி – க ள் தேவைப்– ப – டு ம். இவை– க – ளு ம் விதை மூல–மா–கவே வளர்க்–கப்– ப–டுகி – ன்–றன. பயிர் பாது–காப்–பும், மண் தர–மும் மேலே ச�ொன்–ன– படி இருக்க வேண்–டும். இந்த மூன்று கீரை– க – ளு மே வேர் இல்– ல ா– ம ல் அறு– வ டை செ ய ்யவே ண் – டி – யவை . ப ல முறை அறு–வடை செய்து பிறகு செடியை மாற்– றி க்கொள்– ள – லாம்.

(வள–ரும்)

குங்குமம்

25.5.2018

105


இது விடு–முறை சீசன். வீட்–டுக்கு வந்து டேரா ப�ோட ப்ளான் ப�ோடும் அழையா விருந்–தி–னர்–களை சமா–ளிக்க சில ஐடி–யாஸ்!

எஸ்.ராமன் அழையா விருந்தினர்களை சமாளிப்பது எப்படி?

உப்–பிட்டவரை...

106

‘வீட்–டுச் சாப்–பா–டு–தான் ர�ொம்–பப் பிடிக்–கும்...’ என்–ற–படி எத்–தனை நாட்– கள் தங்– க ப் ப�ோகி– ற�ோ ம் என்– ப தை ச�ொல்– ல ா– ம – லேய ே இருப்– ப – வ ர்– க ளை சமா–ளிக்க வெளி சாப்–பாடே துணை! ‘அடடா... சமைக்–க–ற–துல நாங்க வீக். அத–னால வீட்–டுக்கு யார் வந்–தா– லும் வெளி–லேந்–துத – ான் நல்ல சாப்–பாடு வாங்–குவ�ோ – ம்...’ என்–றப – டி உங்–கள் ஏரி– யா–வில் இருக்–கும் பாடா–வ–தி–யான உண– வ – க த்– தி – லி – ரு ந்து உணவை வாங்கி வாருங்–கள். ‘காரம் தூக்–கலா இருக்–கட்–டும்...’ என சர்–வ–ரி–டம் ச�ொல்லி அதன்–ப–டியே சாம்–பார் உள்–ளிட்ட சமாச்–சா–ரங்–களை வாங்க வேண்–டும். விருந்– தி – ன ர் முன்– ன ால் சப்– பு க் க�ொட்டி சாப்– பி – டு ங்– க ள். அடுத்த வேளை உண–வுக்கு உங்–கள் வீட்–டில் அவர்(கள்) இருக்க மாட்–டார்(கள்)!


பேய�ோடு தூங்–க–லாம்!

கு

றைந்–தது மூன்று வாரங்–க–ளா–வது தங்க வேண்–டும் என்ற முடி–வு–டன் வரு–ப– வர்–களைப் பார்த்–த–தும் கண்டுபிடித்து விட–லாம். உடனே வீட்–டில் இருக்–கும் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ரும் ரிலே ரேசில் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ரின் காது–க–ளி–லும் எதை–யா–வது முணு–மு–ணுங்–கள். ‘என்–ன’ என்று விருந்–தி–னர் கேட்–பார். மெல்ல ‘ராத்–தி–ரி–யானா ஜல் ஜல்னு சத்–தம் கேட்–குது... மல்–லி–கைப் பூ வாசனை வருது... க�ொலுசு சத்–தம் விட்டு விட்டு கேட்–குது...’ என பில்–டப் க�ொடுங்–கள். கூடவே ‘அங்–கிள் / ஆண்டி ர�ொம்ப தைரி–யச – ாலி. இவங்க பக்–கத்–துல நைட்ல தூங்–குங்க. பேய் உங்–களை ஒண்–ணும் பண்–ணாது...’ என பிள்–ளை–க–ளி–டம் எடுத்–துச் ச�ொல்–லுங்–கள். நிச்–ச–யம் அன்–றி–ரவு விருந்–தி–னர் உங்–கள் வீட்–டில் தங்க மாட்–டார்!

107


காபி எக்ஸ்–பர்ட்! ‘கா

25.5.2018 108 குங்குமம்

பில வாச– ன ையே இல்– லையே...’ என நுழைந்–த– வு–டன் நக்–கல் அடித்து அலம்–பல் செய்– யு ம் அழையா விருந்– தி – னர்– க – ளி – ட ம் ‘உங்க கையால காபி ப�ோட்–டால் எட்டு ஊருக்கு மணக்–கும்னு கேள்–விப்–பட்–டி–ருக்– கேன். நல்ல பிராண்ட் ப�ொடியை நீங்– க ளே வாங்– கி ட்டு வாங்க. கூடவே காலைல எழுந்து பால் பாக்–கெட் வாங்கி கேஸ்ல காய்ச்சு காபி ப�ோடுங்க. நல்ல காபியை குடிக்–காம எங்–களு – க்–கும் நாக்கே செத்–துப் ப�ோச்சு!’ என ஒரு ப�ோடு ப�ோடுங்–கள்! ஜெர்க்–காகி நிச்–ச–யம் ச�ொல்– லா–மல் க�ொள்–ளா–மல் வெளி–யேறி விடு–வார்!


சேனல் கலாட்டா! வ

ந்–த–தும் வரா–த–து–மாக குழந்–தை–க–ளி–ட–மி–ருந்து ரிம�ோட்டை பிடுங்கி சேனலை கண்–டப – டி மாற்–றும் விருந்–தின – ர்–களை அவர்–கள – து வழி–யிலேய – ே சமா–ளிக்–கல – ாம். விருந்–தி–ன–ருக்குத் தெரி–யாத ம�ொழி–யில் இருக்–கும் சேனலை ஓட–விட்டு, ‘இதுல வர்ற நிகழ்ச்–சியை பார்க்–க–லைனா எங்–க–ளுக்கு தூக்–கமே வராது...’ என ஒரு–நாள் முழுக்க டிவியை ஓட விடுங்–கள். நமக்–கும் அந்த ம�ொழி தெரி–யாது என்–பதை விருந்–தி–னர் உண–ரக் கூடாது. திடீ–ரென்று ‘சபாஷ்...’ என கைதட்–டுங்– கள். சட்–டென்று வாய்–விட்டு சிரி–யுங்–கள். ப�ோதும். இதன் பிறகு ஒரு–ப�ோ–தும் உங்–கள் வீட்–டுக்கு அவர் வரவே மாட்–டார்!

நீங்–க–தான் புலி!

‘நா

ன் ப�ோனா யார் விட– றாங்க.... ஒரு மாச–மா–வது தங்–கிட்–டுப் ப�ோங்–கனு பிடி–வா–தம் பிடிக்– க – ற ாங்க...’ என என்ட்ரி க�ொடுப்–ப–வர்–களை சமா–ளிப்–பது எளிது. நீங்– க ள் செய்ய வேண்– டி – ய – தெல்–லாம் ஒன்றே ஒன்–று–தான். ‘கட–வுள் மாதிரி வந்–தி–ருக்–கீங்க. என் ப�ொண்ணு / பையன் கணக்– குல வீக். நீங்–கள�ோ மேத்ஸ்ல புலி. க�ொஞ்–சம் புத்–தில ஏறு–கிறா மாதிரி ச�ொல்–லிக் க�ொடுங்க...’ என்–றப – டி பிள்– ள ை– க – ளி ன் புத்– த – க ங்– க ளை அவர்–கள் மடி–யில் ப�ோடுங்–கள். ‘அர்–ஜென்ட் வேலை இருக்கு... உடனே கிளம்–பணு – ம்...’ என தலை– தெ–றிக்க ஓடி–வி–டு–வார்! குங்குமம்

25.5.2018

109


விருத்தாசலம் ரஹ்மானியா

காடை பிரியாணி

110


திலீபன் புகழ்

இரா.ரெங்கப்பிள்ளை

லன்ச் மேப

வெ

ளி ய ே யா–ணி துக்கு ச ா ப் – பி – டு த ா ன் –யும் பர�ோ அச்–சா–ர–மி ம் ப ழ க் – க செய் இ வ ை இ ட்–டா–வும் –டு–வதே பி த் – –தா–லு ரி ர ண் – டை–தான். என்–ன – இதில் ம் கடை – யு ம் – ரு டங்க – ள – ாக தனித்–து–வசி வரு–வ–திவீ ட் – டி ல் றங்–க விருத் –மா–ன ல்லை – ாச – ல காடை–ரை–யில் இ த – ம் ம து 25 வ . ருக்–கு ணிமு பிரி மட்டு – – ரு– – ம – ல்ல –யாணி க ம் ‘ரஹ்–ம த்த ா இங்கு ,ப ா–னி ற்– டை பிர–ப–லஞ்சு ப�ோன்ற ’. பிரி–ய யா “வ ம் பர�ோ ாணி – ர . நடத் டலூ ட்ட – ாவு தி – ன – ம் – ே ்ல 1970

ல பி ரி – ய ன் – ாணி ா ணி . அப்ப பிரிய கடையை சிக்க கட ம ட் – – ன், டு துட்டு ம – ை ம் உ ன் தனி ற–வி–னர் – த ா ன் . அட்ட யா இ –கி ங்க ஆட்ட க�ொந் – த க் ரம்–பி டு ச்–சே த்– ன்.

111


காடை அப்ப சரியா கிடைக்– காது. அப்– ப – டி – யி – ரு ந்– து ம் மக்– க – ளுக்கு காடை பிரி–யா–ணியை அறி– மு–கப்–படு – த்–தின – ேன். ஒரு விஷ–யம் தம்பி. சமை–யல்ல மட்–டும்–தான்

ஒருத்–தரை திருப்–திப்–ப–டுத்த முடி– யும். ப�ோதும் ப�ோதும்னு அவன் ச�ொல்–ற–தும் சாப்–பாட்–டுல மட்– டும்–தான்...’’ உற்–சா–க–மாக ச�ொல்– கி– ற ார் காடை பிரி– ய ா– ணி – யி ல்

காடை - 4. சீர–கச் சம்பா அரிசி - 1 கில�ோ. நசுக்–கிய பெரிய வெங்–கா–யம் - 200 கிராம். நசுக்–கிய தக்–காளி - 100 கிராம். நசுக்–கிய பச்சை மிள–காய் - 5 புதினா, க�ொத்–த–மல்–லி - 50 கிராம். மிள–காய்த்–தூள் -– இரண்டு தேக்–க–ரண்டி. மஞ்–சள் தூள் - அரை தேக்–க–ரண்டி. தயிர் - 50 மில்லி. தேங்–காய்ப்–பால் - 100 மில்லி. பட்டை, ஏலக்–காய் - 2. கிராம்பு-4, அன்–னாசிப்பூ -– 2. அரைக்க மசாலா: பட்டை - 2. பிரிஞ்சி இலை - ஒன்று. ஏலக்–காய் - 4. கிராம்பு - 6. இஞ்சி, பூண்டு விழுது - 50 கிராம். பூண்டு - 50 கிராம். இஞ்சி - 1 உப்பு - தேவை–யான அளவு. துண்டு. அன்–னாசிப்பூ - சிறிது. கட–லெண்–ணெய் - 100 மில்லி. மராட்–டிய ம�ொக்கு - 2. நெய் - 50 மில்லி. பக்–கு–வம்: சீர–கச் சம்பா அரி–சியை 20 நிமி–டம் ஊற வைக்க வேண்–டும். மசா–லாவை மித–மாக வறுத்து அரைக்–கவு – ம். அடி அகன்ற பாத்–திர– த்–தில் எண்–ணெய் ஊற்றி காய்ந்–தது – ம் பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்–காய், பிரிஞ்சி இலை சேர்த்து வறுத்து, இஞ்சி - பூண்டு விழுது சேர்த்து பச்சை வாசனை ப�ோக சிவக்க வறுக்–க–வும். இதில் வெங்–கா–யம், பச்சை மிள–காய் சேர்த்து நிறம் மாற வதக்–கி–ய–தும், தக்–காளி சேர்த்து அது கரை–யும் வரை வதக்–க–வும். கழுவி சுத்–தம் செய்த காடையை இத்–து–டன் சேர்த்து வதக்கி, உப்பு, மஞ்–சள் தூள், மிள–காய்த் தூள், அரைத்த பிரி–யாணி மசாலா கலந்து பச்சை வாசனை ப�ோக பிரட்–ட–வும். இத்–து–டன், கழு–விய சீர–கச் சம்பா அரி–சியைச் சேர்த்து, தயிர், தேங்–காய்ப்–பாலுடன் சரி–யான அள–வில் தண்–ணீர் க�ொட்டி 10 நிமி–டங்–கள் வேக விட–வும். பின்–னர் தீயை மித–மாக்கி நெய் ஊற்றி கிளறி, புதினா இலை, க�ொத்–தம – ல்–லித்–தழை தூவி மூடி ப�ோட்டு 20 நிமி–டம் குறை–வான அன–லில் வைக்–க–வும்.

காடை பிரி–யாணி

112

குங்குமம்

25.5.2018


பக்–கு–வம் கண்ட அமா–னுல்லா இந்–தக் கடை–யில் கிடைக்–கும் பிரி–யா–ணியி – ல் சீரக சம்பா அரிசி உதிரி உதி–ரிய – ாக பூ ப�ோன்று வெந்– தி–ருக்–கிற – து. பத–மான மசா–லா–வில் காடை மணக்–கி–றது. ப�ொது–வாக ஒரே பிரி–யாணி– யி ல் சி க் – க ன் , மட்–டன், இறால் எ ன பீ ஸ் – க ள ை மட்– டு ம் வாடிக்– கை–யா–ளர்–க–ளின் வி ரு ப் – ப த் – து க் கு ஏற்ப சேர்த்து தரு– வார்–கள். இ ங் கு அ ப் – ப – டி – யி ல ்லை . அமா–னுல்லா

ஒவ்– வ�ொ ரு பிரி– ய ா– ணி க்– கு ம் தனித்–தனி அடுப்–பு–கள். காடை பிரி– ய ா– ணி க்கு என்றே மெகா சைஸ் அண்–டாவை வைத்–திரு – க்–கி– றார்–கள். அரபு நாடு–களி – ல் எப்–படி பிரி–யாணி செய்–வார்–கள�ோ அந்த முறையைப் பின்–பற்றி நம்ம ஊர் சுவைக்கு ஏற்ப தயா– ரி க்– கி – ற ார் அமா–னுல்லா. “ வெங் – க ா – ய ம் , த க் – க ா ளி , பூ ண்டு, பச்சை மி ள – கா ய் னு எதை–யும் அரைக்க மாட்–ட�ோம்! உரல்ல இட்டு நசுக்கி பயன்–படு – த்– குங்குமம்

25.5.2018

113


து–வ�ோம். இப்–படிச் செய்–யற – த – ால அந்–தந்த ப�ொருட்–கள�ோ – ட வாச–னையு – ம் சுவை–யும் அப்–ப–டியே இருக்–கும். சிக்– க ன் பிரி– ய ா– ணி ல மசா– ல ாவை மிதமா பயன்–ப–டுத்–த–ணும். அதுவே மட்– டன், காடை பிரி– ய ா– ணி னா மசாலா தூக்–கலா இருக்–க–ணும். வெயில் காலத்–துல மசாலா காரம் உடம்–புக்கு ஒத்–துக்–காது. இந்த சூழல்ல பிரி–யா–ணிய�ோ – ட சுவை மாறி–டாம பதமா சமைக்–கணு – ம்; மசா–லாவை சேர்க்–கணு – ம். காடை பிரி– ய ா– ணி க்கு முக்– கி – ய மே பெரிய வெங்–கா–யம், நாட்–டுத் தக்–காளி, பச்சை மிள– க ாய், பட்டை, கிராம்பு, அன்–னாசிப்பூ, மராட்–டிய ம�ொக்–குத – ான். இதெல்–லாத்–தை–யும் வாசம் வர வறுத்து இஞ்சி - பூண்டு விழுதை குறைவா சேர்த்து சமைப்–ப�ோம். தாளிக்க நல்–லெண்ணெ – ய்– யும் வதக்க கட–லெண்–ணெய்–யும் பயன்– ப–டுத்–து–வ�ோம். எ ந்த உ ண வை சமை ச் – ச ா – லு ம்

25.5.2018 114 குங்குமம்

தாளிப்பு ர�ொம்ப முக்– கி– ய ம். அது– த ான் சாப்– பிட்ட நிறைவைத் தரும். க�ோழியை விட காடைல ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி– க ம். எல்லா தட்– ப – வெப்ப நிலை–லயு – ம் சாப்– பி–ட–லாம். அ ப் – பு – ற ம் எ ரி – ய ற நெருப்– ப�ோ ட அளவு முக்–கி–யம். வெங்–கா–யம் தக்– க ாளி ப�ோட– ற ப்ப அனல் க�ொழுந்–துவி – ட்டு எரி– ய – ணு ம். மிள– க ாய், மல்லி, மசா– ல ா– வு க்கு ஒரே அள– வு ல அனல் சீரா இருக்–கணு – ம். க�ொதி நிலைல நெருப்பு மந்–தமா இருக்–க–ணும். பிரி–யா–ணிக்கு இந்த நெருப்பு அள–வுத – ான் சரி. கேஸ் அடுப்–புல இது சாத்– தி–யப்–பட – ாது. விற–கடு – ப்பு– தான் பிரி– ய ா– ணி க்கு. ந ா ங ்க ம ர க் – க – ரி யை ப ய ன் – ப – டு த் – த – ற�ோ ம் . விறகை விட இத�ோட கங்கு ஒரு படி மேல சுவையைத் தரும். மசா– லாவை சுண்ட வடிக்க முடி–யும். தர–மான கறியை தேர்வு செஞ்–சுட்–டாலே பிரி–யா–ணிக்கு பாதி ருசி வந்– து – டு ம்!’’ என்– கி – ற ார் அமா–னுல்லா. 


ர�ோனி

க�ொலையும் செய்வா..?! ற்–ற�ோர் பார்த்து வைத்த கல்–யா–ணம். மனம்–க�ொள்–ளாத மகிழ்ச்–சி– பெ ய�ோடு சரஸ்–வ–திக்கு மங்–க–ல–நாணை முடிச்–சிட்–டார் ஆந்–தி–ரா–வின் விழி–யா–ந–க–ரத்–தைச் சேர்ந்த யமகா க�ௌரி–சங்–கர். ஒரு– ந ாள் தம்– ப – தி – க ள் ஷாப்– பி ங் சென்–றிரு – க்–கின்–றனர். வழி–யில் ‘ரெஸ்ட் ரூம்...’ செல்ல வேண்–டும் என சரஸ்–வதி இறங்–கிக் க�ொண்–டார். அந்–தப் பக்–கம் இவர் சென்–றது – ம் இந்– த ப் பக்– க ம் மூன்று பேர் பைக்– கில் வந்து இரும்பு ராடால் கெள–ரி– சங்–கரி – ன் தலை–யைப் பிளந்–துவி – ட்டுப் பறந்–தன – ர். திரும்பி வந்த சரஸ்– வ தி ரத்த

வெள்–ளத்–தில் மிதந்த தன் கண–வரை – ப் பார்த்துப் பதறி ‘க�ொலை... க�ொலை...’ என அல–றியி – ரு – க்–கிற – ார். விசா–ரணை – யி – ல், திரு–மண – த்–துக்கு முன்பே சரஸ்–வதி – க்கு ஓர் ஆணு–டன் காதல் இருந்–திரு – ப்–பது – ம், தன் திரு–மண ம�ோதி–ரத்தை கூலிப்–ப–டை–யி–ன–ரி–டம் க�ொடுத்து அவரே க�ொலை செய்ய வைத்–தார் என்–பது – ம் தெரிய வந்–திரு – க்– கி–றது.  குங்குமம்

25.5.2018

115


லகின் ப�ோதை உ

பேரரசன்

்பை க் ் ரா ஸ ற ங் – ்ட ன ெ க ள மி க் ன் ச ஐ – ஏ – வி ப ்பட ை ப் – ப �ோத ை க்– நெரு உ ள வு மு ன் – ன ெ –மான ல் – க ள் ச – கு ோ ற � கி ய பி லும் படு–ம ை க ா ர் – டெ டு– ப �ோத காட்–டி ளை –டன. ச் ப�ோ ட் கெ க – டி – க ண் ஸ் – க்கு எதிர்–க�ொல – �ோவு

சி

பாப்

116


58

யுவகிருஷ்ணா ஓவியம் :

அரஸ்

117


வ–தில்–தான் அவர்–கள் கூடு–தல் ஆர்–வம் செலுத்–தின – ார்–கள். இவர் அடிக்–கடி த�ொடர்பு க�ொள்–ளும் பத்து பேர் யார் யாரென்று பட்– டி– ய – லி ட்– ட ார்– க ள். அந்த பத்து பேர் மீது இரு–பத்து நாலு மணி நேர– மு ம் தீவிர கண்– க ா– ணி ப்பு இருந்–தது. அவர்–க–ளது த�ொலை– பேசி ஒட்டுக் கேட்–கப்–பட்–டது. தாங்– க ள் கண்– க ா– ணி க்– க ப் படு–கி–ற�ோம் என்–கிற சந்– தே – க ம் வந்–த–துமே, அவர்–கள் பாப்லோ எஸ்–க�ோப – ா–ரிட – ம் முறை–யிட்–டார்– கள். ஏன�ோ தெரி– ய – வி ல்லை, பாப்லோ, இந்–தப் பிரச்–சினையை – அவ்–வ–ளவு சீரி–ய–ஸா–கவே எடுத்– துக் க�ொள்–ள–வில்லை. எப்–ப�ோ– தும் ப�ோல அந்த பத்து பேருக்கு த�ொலை–பே–சு–வது, குறிப்–பிட்ட இடை–வெளி – யி – ல் சந்–திப்பு நிகழ்த்– து–வது என்று இருந்–தார். இத–னால், சில முறை பாப்– ல�ோவை மிகத்– து ல்– லி – ய – ம ாக சென்ட்ரா ஸ்பைக் நெருங்க முடிந்–தது. நான்–கைந்து சந்–தர்ப்– பங்– க – ளி ல் தப்– பி ய பாப்லோ, அத ன் பி றகே த ன் – னு – டை ய த�ொலைத்–த�ொட – ர்பு முறை–களி – ல் கவ–னம் செலுத்–தத் த�ொடங்–கி– னார். சந்– தி ப்– பு – களை க் குறைத்– துக்கொண்–டார். தக–வல்–களை நம்– பி க்– கை க்– கு – ரி ய கூரி– ய ர்– க ள் மூலம் பகிர்ந்–துக�ொள்ள ஆரம்– பித்–தார். சிஐ–ஏவி – ன் சென்ட்ரா ஸ்பைக்

25.5.2018 118 குங்குமம்

க�ொடுத்த தக–வல்–களி – ன் அடிப்–ப– டை–யில் 1990ஆம் ஆண்டு க�ொலம்– பியா, சர்ச் ப்ளாக் என்–கிற பெய– ரில் ஒரு அதி–நவீ – ன கண்–கா–ணிப்பு அமைப்பைத் த�ொடங்– கி – ய து. இந்த அமைப்–பில் நன்கு பயிற்சி பெற்ற எழு–நூறு – க்–கும் மேற்–பட்ட ப�ோலீஸ்–கா–ரர்–கள் இருந்–தார்–கள். இவர்–கள் அனை–வரு – க்–கும் அமெ– ரிக்க ராணு–வம் நேர–டிப் பயிற்சி வழங்–கி–யது. மற்ற கார்–டெல்–கா–ரர்–களை விட்டு விட்டு பாப்–ல�ோவை உயி– ரு–டன�ோ அல்–லது பிண–மா–கவ�ோ பிடிப்– ப – தி ல்– த ான் சர்ச் ப்ளாக் ஆர்–வம் காட்–டிய – து. இதை–யடு – த்து பாப்–ல�ோ–வும், தன்–னுடை – ய கார்– டெல் ராணு–வத்தை ஆயு–த–ரீ–தி– யாக பலப்–ப–டுத்த ஆரம்–பித்–தார். ஐர�ோப்–பா–விலு – ம், ஆசி–யா–விலு – ம் இருந்து வெடி– கு ண்டு ஸ்பெ– ஷ – லிஸ்– டு – களை வர– வ – ழை த்– த ார். சர்ச் ப்ளாக் ப�ோலீ– ஸ ார் மீது வெடி–குண்டு தாக்–கு–தல் நடக்க ஆரம்–பித்–தது. க�ொத்து க�ொத்–தாக மர–ணிக்க ஆரம்–பித்–த–னர். இதை– ய – டு த்து இந்த சர்ச் ப்ளாக் திட்–டத்–தையே நிறுத்–தி– வி–டும் முடி–வுக்கு வந்–தது க�ொலம்– பியா. ஆனால், – அமெ–ரிக்கா விடாப்–பிடி – ய – ாக இந்த முயற்– சி யைத் த�ொட– ர – வேண்–டும் என்று வற்–புறு – த்–திய – து. வேறு வழி– யி ல்– ல ா– ம ல் நிறைய


ண்–ணில் தெரி–யும் ஒரு ப�ோலீஸ்–கா–ர–னை–யும் உயி–ர�ோடு விடக்–கூ–டாது என்று கர்–ஜித்–தார் பாப்லோ எஸ்–க�ோ–பார்.

இளை– ஞ ர்– களை வேலைக்கு எடுத்து, அமெ–ரிக்–கா–வில் பயிற்சி க�ொடுத்து சர்ச் ப்ளாக்கை பலப் ப–டுத்–தி–னர். பாப்–ல�ோ–வுக்கு க�ொலம்–பியா பயப்– ப – டு – கி – ற து என்று தெரிந்– த – துமே, சக கார்–டெல்–கா–ரர்–கள் மீண்–டும் எஸ்–க�ோ–பா–ரின் தலை– மையை ஏற்–ற–னர். க�ொலம்–பிய நக–ரங்–கள் எங்–கும் வெடி–குண்–டு க – ள் – ஆங்–காங்கே வெடித்–துச் சிதற ஆரம்–பித்–தன. ப�ோதைக் கடத்–தல்– கா–ரர்–க–ளுக்கு எதி–ராகத் தீர்ப்–ப– ளித்த நீதி–ப–தி–க–ளின் கார்–க–ளில் டைம்– ப ாம் ப�ொருத்– த ப்– ப ட்டு

வெடித்–தன. க�ொலம்– பி ய அர– சு க்– கு ம், அமெ–ரிக்–கா–வுக்–கும் ஆத–ர–வாக எழு–திய ஊட–கங்–களி – ன் அலு–வல – – கங்–கள் குண்–டுவெ – டி – ப்–பில் சிதி–ல– மா–யின. க ண் – ணி ல் தெ ரி – யு ம் ஒ ரு ப�ோலீஸ்–கா–ரனை – யு – ம் உயி–ர�ோடு விடக்– கூ – ட ாது என்று கர்– ஜி த்– தார் பாப்லோ எஸ்– க�ோ – ப ார். ப�ோலீ–ஸார், யூனிஃ–பார்–ம�ோடு தெரு–வில் நட–மா–டவே அச்–சப்– பட்–டன – ர். இதை–யடு – த்து ப�ோலீஸ் வேலை– யி – லி – ரு ந்து ச�ொல்– லி க் க�ொள்–ளா–மல் கணி–ச–மா–ன�ோர் குங்குமம்

25.5.2018

119


ஓட ஆரம்–பித்–த–னர். த ங் – க – ளு க் – கு ம் க ா ர் – டெ ல் – க–ளுக்–கும் இடை–யில – ான இந்–தப் ப�ோரில் ப�ொது– ம க்– களை எவ்– வி–தத்–தி–லும் காக்க முடி–யா–மல் அர– ச ாங்– க ம் திண– றி – ய து. இரு– பு–ற–மும் பாய்ந்–துக�ொண்–டி–ருந்த துப்–பாக்–கிக் குண்–டு–க–ளில் சிக்கி உயிரை விட்ட அப்–பா–வி–களே ஆயி–ரக்–கண – க்–கில் இருந்–தன – ர். பாப்–ல�ோ–வின் உற–வுக்–கா–ரப் பெண் ஒருத்தி, கல்–லூரி – யி – ல் படித்– துக் க�ொண்–டி–ருந்–தாள். தன்–னு– டைய அடை–யா–ளத்தை மாற்–றிக் க�ொண்– டி – ரு ந்– த ா– லு ம் அவளை அடை– ய ா– ள ம் கண்– டு – க�ொ ண்– டாள் சக மாணவி ஒருத்தி. ஒரு– ந ாள் கல்– லூ ரி உணவு விடு–தியி – ல் இவ–ளுடை – ய முடி–யைப் பிடித்து மூர்க்–கத்–தன – ம – ாக அடிக்க ஆரம்–பித்–தாள் அவள். தான் ஏன் தாக்–கப்–படு – கி – ற – �ோம் என்று புரி–யா– மல், “ஏன் அடிக்–கிற – ாய், நானென்ன தவறு செய்–தேன்?” என்று பரி–தா–ப– மாகக் கேட்–டாள் இவள். “உன்–னுடை – ய மாமன் எஸ்–க�ோ– பா–ரின் ஆட்–கள் ப�ோன–வாரம் ஃபுட்–பால் ஸ்டே–டிய – த்–தில் குண்டு ப�ோட்–டார்–களே? அதில் என்–னு– டைய தாத்–தா–வும், பாட்–டி–யும் இறந்–து–விட்–டார்–கள். ஏற்–க–னவே இந்த பாழாய்ப்–ப�ோன வன்–முறை – – யால் பெற்–ற�ோரை இழந்–து தவிக்– கும் எனக்கு ஆறு–த–லாக இருந்–த– வர்–கள் அவர்–கள் மட்–டும்–தான்.

25.5.2018 120 குங்குமம்

இப்–ப�ோது அனா–தை–யாக என்– னு–டைய எதிர்–கா–லம் என்–னா– கும�ோ என்று பைத்–திய – ம் பிடித்து நடுத்–தெரு – வி – ல் நிற்–கிறே – ன்” என்று ச�ொல்லி–விட்டு குமு–றிக் குமுறி அழ ஆரம்–பித்–தாள். “அழு–வதை நிறுத்து. உனக்கு என்– ன ால் முடிந்த அத்– த னை உத– வி – க – ளை – யு ம் செய்– வே ன். பாப்லோ, எனக்கு உற–வுக்–கா–ரரே தவிர.. அவ–ருக்–கும் என்–னுடை – ய குடும்– ப த்– து க்– கு ம் இப்– ப�ோ து எந்தத் த�ொடர்–புமி – ல்–லை” என்று பதி–லுக்கு இவ–ளும் அழு–தாள். இருந்–தா–லும் ப�ோர்க்–க�ோல – ம் பூண்டு யார் யாரைய�ோ பிடித்து பாப்–ல�ோவை தன் சக மாண–விக்– காக நியா–யம் கேட்–டாள். “க�ொலம்–பிய – ா–வில் பிறந்ததைத் தவிர்த்து அவள் என்ன பாவம் செய்–தாள்? இப்–ப�ோது அனா–தை– யாக நிற்–கிற – ாளே?” “நடப்–பது ப�ோர். தீய–வர்–கள் மட்–டுமி – ன்றி நல்–லவ – ர்–களு – ம் சாகத்– தான் செய்–கிற – ார்–கள். இது தவிர்க்க முடி–யா–தது – !” “யார் நல்–லவ – ர், யார் தீய–வர்–கள் என்றே எனக்குத் தெரி–யவி – ல்–லை!” வேறு யாரா–வது இது–ப�ோல எஸ்–க�ோ–பார் முன்–பாக நின்று பேசி–யி–ருந்–தால் என்–னா–கி–யி–ருக்– கும் என்றே ச�ொல்ல முடி–யாது. சிறு பெண் என்–பத – ால் பாப்லோ ப�ொறு–மைய – ாக பதி–லளி – த்–தார். “அதை வர–லாறு தீர்–மா–னிக்–கும்.


க�ொ

லம்–பிய பாது–காப்–புத் துறை–யின் ஜென–ர–லாக இருந்த மைகு–வேல் மாஸா–தான் அவர்.

நான் என்ன ஆயு–தத்தை கையில் எடுக்க வேண்–டுமெ – ன நான் முடி– வெ–டுப்–ப–தில்லை. அமெ–ரிக்–கா– தான் முடி–வெடு – க்–கிற – து. சிறு பெண்– ணான உனக்கு இந்த அர–சிய – லை எல்–லாம் ச�ொல்லிப் புரிய வைக்க முடி–யா–து!” “எப்–ப�ோது – த – ான் இந்த இரத்த வெறி–யாட்–டம் முடி–வுக்கு வரும்?” “நான�ோ, க�ொலம்–பி–யாவ�ோ இதைத் தீர்–மா–னிக்க முடி–யாது. அமெ–ரிக்–கா–தான் மனசு வைக்க வேண்–டும். நான் இன்–னும் எத்– தனை ஆண்– டு – க ள் உயி– ர�ோ டு

இருக்–கப் ப�ோகி–றேன் என்று நிச்–ச– யம் எனக்–குத் தெரி–யாது. ஆனால், இறுதி மூச்–சுவ – ரை அமெ–ரிக்–காவை எதிர்த்–துப் ப�ோரா–டுவே – ன்!” பாப்–ல�ோ–வி–டம் நீதி கேட்ட அந்–தப் பெண் பின்–னர் ச�ொன்– னாள். “அன்று அவர் என் கண்–க– ளுக்கு ஒரு ப�ோரா–ளிய – ா–கத்தா – ன் தெரிந்–தாரே தவிர, வன்–மு–றை– யா–ள–னாக அல்–ல!” அமெ–ரிக்–கா–வா–லும் நினைத்த மாதிரி பாப்– ல �ோவை அடக்க மு டி – ய – வி ல்லை . ஏ னெ – னி ல் , க�ொலம்–பி–யா–வின் உயர்–மட்–டத் குங்குமம்

25.5.2018

121


பா

ப்–ல�ோ–வி–டம் நீதி கேட்ட அந்–தப் பெண் பின்–னர் ச�ொன்–னாள். “அன்று அவர் என் கண்– க–ளுக்கு ஒரு ப�ோரா–ளி–யா–க–த்தான் தெரிந்–தாரே தவிர, வன்–மு–றை–யா–ள–னாக அல்–ல!”

துறை–க–ளில் இருந்–த–வர்–கள் பல– ரும் எஸ்–க�ோ–பா–ர�ோடு பிசி–னஸ் ரீதி–யாக பல–மாக பிணைக்–கப்–பட்– டி–ருந்–தார்–கள். க�ொல ம் – பி – ய ா – வி ன் மே ல் மட்–டத்–தில் ஒரே ஒரு–வர் மட்–டும்– தான் பாப்லோ எஸ்–க�ோ–பாரை பரம எதி– ரி – ய ாகக் கரு– தி – ன ார். அமெ– ரி க்கா காலால் இட்ட பணியை தலை–யால் முடிக்க எப்– ப�ோ–துமே தயா–ராக இருந்–தார். க�ொலம்– பி ய பாது– க ாப்– பு த் துறை–யின் ஜென–ர–லாக இருந்த மைகு–வேல் மாஸா–தான் அவர். ஒட்– டு – ம�ொத்த ப�ோதை கார்– டெல்–க–ளை–யும் புல் பூண்டு கூட முளைக்க முடி–யாத அள–வுக்கு குழி– த�ோ ண்டிப் புதைப்– பே ன் என்று சப–த–மிட்டு இர–வும், பக– லு–மாக வேட்டை நாய் ப�ோல அலைந்–து க�ொண்–டி–ருந்–தார். மனி– த ர், ஒன்– று ம் அவ்– வ – ளவு புனி– த – ம ா– ன – வ – ரல்ல . இவ– ரும் மறை– மு – க – ம ாக ப�ோதைத் த�ொழில் செய்து, கையும் கள–வு– மாக அமெ–ரிக்–கா–விட – ம் மாட்–டிய – – வர் தான். அமெ–ரிக்கா ச�ொல்–படி கேட்–கா–விட்–டால் அந்த கேஸில்

122 25.5.2018 குங்குமம்

எப்–ப�ோது வேண்டு–மா–னா–லும் ஆண்–டுக்–க–ணக்–கில் அமெ–ரிக்–க சிறை–களி – ல் காலம் தள்ள வேண்டு– மென்ற நெருக்– க டி இவ– ரு க்கு இருந்–துக�ொண்டே இருந்–தது. இன்– ன�ொ ரு முக்– கி – ய – ம ான விஷ–யம். மூன்று அத்–தி–யா–யங்–க–ளுக்கு முன்பு தேர்–தல் பிரச்–சார ப�ொதுக்– கூட்ட மேடை–யில – ேயே அதி–பர் பத– வி க்கு நின்ற லூயிஸ் கார்– ல�ோஸ் கேலன் படு–க�ொலை செய்– யப்–பட்–டதை வாசித்–திரு – ந்–த�ோம், நினை–விரு – க்–கிற – தா? பாப்–ல�ோ–தான் க�ொன்–றார் என்–றுத – ான் ஊர் உல–கமெ – ல்–லாம் நம்–பிக் க�ொண்டு இருந்–தது. 1889ல் நடந்த அந்தப் படு– க�ொலை வழக்–கில் 2016ல் வழங்–கப்– பட்ட தீர்ப்பு ஒன்–றில், 30 ஆண்டு கடுங்–கா–வல் தண்–டனை பெற்–ற– வர் யார் தெரி–யுமா? அப்–ப�ோ–தைய க�ொலம்–பிய பாது–காப்–புத் துறை ஜென–ர–லாக இருந்த மைகு–வேல் மாஸா. வேலியே பயிரை மேய்ந்–திரு – க்– கி–றது.

(மிரட்–டு–வ�ோம்)


ர�ோனி

கழிவறை 4 கி.மீ.! ம

த்–தி–யப்–பி–ர–தே–சத்–தி–லுள்ள தம�ோ மாவட்–டத்–தில் தண்–ணீர் தட்–டுப்–பாடு அதி–கம். இங்–குள்ள அரசு விடு–தி–யில் தங்–கி–யுள்ள மாண–வி–கள் நீர் இல்–லாத கார–ணத்–தால் நான்கு கி.மீ. பய–ணித்து கழி–வற – ை–யைப் பயன்–படு – த்தி வரு–கிற அவ–லம் நடந்–துள்–ளது

‘‘நீர்–பற்–றாக்குறை–யால், காலை–யில் வாளி–களை எடுத்–துக் க�ொண்டு எங்– கள் பள்ளி ஆசி–ரிய – ர – �ோடு கிளம்–பிச் சென்று கழி–வற – ை–யைப் பயன்–படு – த்–தி– விட்டு வரு–கிற�ோ – ம்...’’ என்–கிற – ார் பள்ளி மாணவி ஒரு–வர். அப்– ப – கு – தி – யி – லு ள்ள இரு ப�ோர்– வெல் கிண– று – க – ளு ம் க�ோடை– யி ல்

வற்– றி – வி – டு – வ – த ால்– த ான் மாண– வி க – ளு – க்கு இந்த நெருக்–கடி. ‘‘இது–குறி – த்து அர–சுக்கு தெரி–வித்– துள்–ள�ோம். விரை–வில் தீர்வு கிடைக்– கும்...’’ என்–கி–றார் தம�ோ மாவட்ட ஆட்–சிய – ர். ( ப ட த் – தி ல் இ ரு ப் – ப – வ ர் – க ள் மாடல்–களே!)  குங்குமம்

25.5.2018

123


25.5.2018

CI›&41

ªð£†´&22

KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600 096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. முதன்மை ஆசிரியர்

கே.என். சிவராமன் ப�ொறுப்பாசிரியர்

நா.கதிர்வேலன் தலைமை நிருபர்

மை.பாரதிராஜா தலைமை உதவி ஆசிரியர்

த.சக்திவேல் நிருபர்கள்

டி.ரஞ்சித், பேராச்சி கண்ணன், திலீபன் புகழ், ஷாலினி நியூட்டன், ச.அன்பரசு தலைமை புகைப்படக்காரர்

ஆ.வின்சென்ட் பால் உதவி புகைப்படக்காரர்

ஆர்.சந்திரசேகர் சீஃப் டிசைனர்

பி.வேதா

கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கும் விளம்–ப–ரங்– கள் வழியே நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தும் ப�ோட்டி–களுக்–கும் குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

124

ஆர்கானிக் ஷாக்!

‘இர–வுக்கு ஆயி–ரம் கண்–கள்’ படத்தை க்ரைம் நாவ– லின் திரில்–லில் உரு–வாக்–கிய மாற–னின் பேட்–டியு – ம் அருள்–நி–தி–யின் ஸ்டில்–க–ளும் செம! - ஆசை.மணி–மா–றன், திரு–வண்–ணா–மலை; த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம்; மகிழை. சிவ–கார்த்தி, புறத்–தாக்–குடி. 3டி திரைப்–ப–டமே ஆச்–ச–ரி–யம் என்–றால் 3டியில் எலும்–பு–களைத் தயா–ரித்து உட–லில் ப�ொருத்–து கி – ற – ார்–கள் என்–பதைப் படித்து அசந்து ப�ோன�ோம். - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்– மேடு; ஜனனி கார்த்–திகா, திரு–வண்–ணா–மலை; முரு–கே–சன், கங்–கள – ாஞ்–சேரி; மாணிக்–கவ – ாசகம், கும்– ப – க �ோ– ண ம்; ச�ோழா– பு – க – ழே ந்தி, கரி– ய – மா–ணிக்–கம். ச�ௌராஷ்–டிர ம�ொழி–யில் சிலப்–ப–தி–கா–ரத்தை உரு–வாக்–கிய சூர்யா ஞானேஸ்–வ–ரின் உழைப்பு பெரு–மி–தம் தரு–கி–றது. - பி.மாணிக்– க – வ ா– ச – க ம், கும்– ப – க �ோ– ண ம்; ராஜ்–கு–மார், குன்–னூர். கழி–வு–நீ–ரில் விளை–யும் கடைக்–கீ–ரை–கள் செய்தி ஆர்–கா–னிக் ஷாக் அடித்–தது. - முரு–கே–சன், கங்–க–ளாஞ்–சேரி; அக்‌–ஷயா, திரு– வ ண்– ண ா– ம லை; முத்– து – வே ல், கருப்– பூ ர்; மாணிக்–க–வா–ச–கம், கும்–ப–க�ோ–ணம்; வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னிய – ம்–மன்–மேடு; சிவக்–கும – ார், திருச்சி. 15 ஆயி–ரம் எபி–ச�ோ–டு–கள், 38 சீரி–யல்–கள் என கலக்கி வரும் எழுத்– த ா– ள ர் தேவி– ப ா– ல ா– வி ன் உழைப்பை நினைத்து மனம் ப�ொன்–னூஞ்–ச–லில் ஆடி–யது. - மயி– லை – க �ோபி, அச�ோக்– ந – கர் ; சேகர்,


ரீடர்ஸ் வாய்ஸ்

பெங்–க–ளூரு; ஆசை.மணி–மா–றன், திரு–வண்–ணா–மலை; லிங்–கே–சன், மேல–கி–ருஷ்–ணன்–பு–தூர்; த.சத்–தி–ய– நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம். தே நீர் வியா– ப ா– ரி – க – ளி ன் வாழ்க்– கையை இரு–ளிலு – ம் வெளிச்–சம – ாக்கிக் காட்–டி–யி–ருக்–கி–றீர்–கள். - எஸ்.பஞ்–ச–லிங்–கம், மடத்–துக்– கு–ளம்; மைதிலி, கங்–க–ளாஞ்–சேரி; சண்– மு – க – ர ாஜ், திரு– வ�ொற்–றி–யூர்; மகிழை. சிவ–கார்த்தி, புறத்–தாக்– குடி. கத்–தரி வெயி–லில் தேர்– தல் திரு– வி ழா செம கூல்! - சித்ரா, திரு–வா–ரூர். ‘ஊஞ்–சல் தேநீர்’, தமி– ழன்–ப–னின் கவிதா விலா– சத்தை விளக்கி மன–தில் கல்– வெ ட்டு காவி– ய – ம ாக இ னி ய நி ன ை – வு – க – ளை த் தந் து நிறை–வ–டைந்–துள்–ளது. - மயி–லை–க�ோபி, அச�ோக்–ந–கர்; மாணிக்–க–வா–ச–கம், கும்–ப–க�ோ–ணம்;

சேகர், பெங்– க – ளூ ரு; மன�ோ– கர் , க�ோவை; அத்– வி க், சென்னை; பூ த – லி ங் – க ம் , ந ா கர் – க �ோ – வி ல் ; பாலாஜி, க�ோலார் தங்–க–வ–யல். ‘க விதை வன’த்– தி ன் கவி– த ை– க ள் மன–தில் மத்–தாப்பைக் க�ொளுத்–தின. - ஆனி அஞ்–ச–லின், சென்னை; முத்– து – வே ல், கருப்– பூ ர்; சேவு– க ப் –பெ–ரு–மாள், பெரு–ம–க–ளூர்; காந்–தி– லெ–னின், திருச்சி. ‘வ டு’ ஏற்– ப – டு த்– தி ய பர– வ – சத்தை சி று – க – த ை – யி ல் உணர்ந்–த�ோம். - ஆ . சீ னி – வ ா – ச ன் , எஸ்.வி.நக–ரம். ப க்–கிங்–காம் கால்–வாய், முந்– த ைய தலை– மு – றை – யின் வாழ்– வை – யு ம் வர– லாற்–றை–யும் கச்–சி–த–மாக விளக்–கி–யது. - வள்ளி குமா–ர–சாமி, சென்னை; சங்– கீ – த – ச – ர – வ – ண ன், ம யி – ல ா – டு – து றை ; பூ த – லி ங் – க ம் , ந ா கர் – க �ோ – வி ல் ; சீ னி – வ ா – ச ன் , எஸ்.வி.நக–ரம்.

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK:

M÷‹ðóƒèÀ‚°: º.ï«ìê¡ ªð£¶ «ñô£÷˜

229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 õ¬ôˆî÷‹ ñŸÁ‹ êÍè õ¬ôˆî÷ƒèœ:

www.kungumam.co.in twitter.com/Kungumamweekly

(M÷‹ðó‹) ªñ£¬ð™: 9840951122 ªî£¬ô«ðC: 044&44676767 Extn 13234. I¡ù…ê™: advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 044&42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 95661 98016 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in

குங்குமம்

25.5.2018

125


குங்–கு–மம் டீம்

25.5.2018 126 குங்குமம்


கடல்–கன்னி

BEFORE

AFTER

லா–க–ல–மாக க�ோ நடந்–து–க�ொண்– டி–ருக்–கும் கேன்ஸ் திரைப்–

பட விழா–வின் ஹாட் டாபிக், தீபிகா படு–க�ோ– னின் செக்ஸி காஸ்ட்–யூம்– தான்! ஸ்லீவ்–லெஸ் கடல்– கன்னி ப�ோல் அசத்–தும் அந்த காஸ்ட்–யூமை வடி–வ–மைத்–த–வர் ஜுஹைர் முரத். மணப்–பெண்–க–ளுக்– கான ஆடை–க–ளின் டிசை– னர் இவர். ‘‘கேன்ஸ் ரெட் கார்ப்–பெட்–டில் தீபிகா நடந்து வந்–த–ப�ோது, நிஜ தேவ–தையே வந்து நின்– றது ப�ோல் இருந்–தது...’’ என வியந்த ஜுஹைர், தான் கண்ட காட்–சியை அப்–ப–டியே தன் இன்ஸ்– டா–கி–ராம் பக்–கத்–தி–லும் பதி–விட, ஒரு மணி நேரத்–தில் ஐம்–ப–தா–யி–ரம் லைக்–கு–களைத் தாண்–டி– விட்–டது தீபி–கா–வின் நியூ லுக்!

பள–பள பார்பி!

வீட்– டு ச் செல்– ல ங்– க ள், பார்பி ‘‘நம்ம ப�ொம்–மை–யின் முகத்–தில் ஸ்கெட்ச்

க�ொண்டு கிறுக்கி இருந்–தால�ோ அல்–லது அந்த ப�ொம்–மை–யின் சில்க்கி ஹேர் சிக்– குப் பிடித்து தலை சீவ முடி–யா–மல் இருந்– தால�ோ... கவ–லைப்பட வேண்–டாம். அதை புதுசு ப�ோல மாற்–றி–ட–லாம்...’’ என்–கி–றது ஒரு வீடிய�ோ. ஃபேஸ்–புக்–கின் ‘5-Minute Craft’ பக்–கத்– தில் இது–ப�ோன்ற பய–னுள்ள வீடி–ய�ோக்–கள் ஏரா–ள–மாக உள்–ளன. அதில் ‘No one is ever too old for dolls’ என்ற அந்த வீடி– ய�ோவை 48 லட்–சம் பேர் பார்த்து வைர– லாக்–கி–யுள்–ள–னர். குங்குமம்

25.5.2018

127


வரு–கி–றது லேட்–டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ப�ோன்!

மார்ட்–ப�ோன் பிரி–யர்–க–ளி–டையே ஸ் பெரிய எதிர்–பார்ப்–பைக் கிளப்–பி– யி–ருக்–கிற – து ‘Vivo X21 UD’. குறைந்த எடை–யு–டன் எல்–ல�ோ–ரை–யும் ஈர்க்–கும்– வி–த–மாக அழ–காக இதை வடி–மைத்–

கட–னில் முன்–னிலை!

‘‘ப

ர்–சன – ல் ல�ோன் வாங்–குவ – தி – ல் தென்–னிந்–தியா முன்–னிலை...’’ என்று அதிர்ச்–சி–ய–ளிக்–கி– றது ரிசர்வ் வங்கி. இதில் கர்–நா–டகா, தமிழ்–நாடு, கேரளா முறையே முதல் மூன்று இடங்– க – ள ைப் பிடித்–தி–ருக்–கி–றது. ‘‘மற்ற கடன்–க–ளை–விட பர்–ச–னல் ல�ோனுக்–கான

25.5.2018 128 குங்குமம்


தி–ருக்–கி–றார்–கள். 6.28 இன்ச் டிஸ்– பிளே, 6 ஜிபி ரேம், 12 எம்பி செல்ஃபி கேமரா, 128ஜிபி ஸ்டோ– ரே ஜ், 3 2 0 0 m A h பே ட் – ட ரி திறன் மற்– று ம் ஃபிங்– கர்– பி – ரி ன்ட் லாக்– கி ங் சிஸ்–டத்–து–டன் மே 29ம் தேதி இந்–திய – ா–வில் விற்–ப– னைக்கு வரு–கிற – து இந்த ஸ்மார்ட்–ப�ோன். விலை ரூ.37,100. வட்டி விகி– த ம் அதி– க ம். ஆனா– லு ம் தென்– னி ந்– தி ய மக்–கள் வட்டி கட்ட சலிக்–கா– மல் கடன் வாங்–கு–வது ஆச்– சர்–ய–ம–ளிக்–கி–றது...’’ என்–கிற ரிசர்வ் வங்கி, ‘‘அதே தென்– னிந்–தி–யா–தான் பணத்–தைச் சேமிப்– ப – தி ல் இரண்– ட ாம் நிலை–யில் உள்–ளது...’’ என்று அதி–ச–யிக்–கி–றது! ‘ ‘ ஒ ரு – வேள ை க ட ன் வாங்கி சேமிக்–கிற – ார்–களா..?’’ என்று நீங்–கள் சந்–தே–கிக்–க– லாம். ஆனால், ‘‘கட–னுக்–கும் சேமிப்–புக்–கும் எந்த முடிச்–சும் இல்லை...’’ என்–கிற – து ரிசர்வ் வங்கி.

ஐஸ்க்–ரீம் கரடி! க

ன–டா–வைச் சேர்ந்த டக் ப�ோஸ் ஒரு விலங்–குப் பிரி–யர். அல்–பெர்ட்டா மாகா–ணத்–தில் மிரு–கக் காட்சிச் சாலை ஒன்றை நடத்தி வருகி– ற ார். தனது செல்லக் கர– டி யை காரில் ஏற்– றி க்– க�ொண்டு நக–ரத்–துக்–குள் உலா–வு–வது அவ–ரது வாடிக்கை. அன்–றும் வழக்–கம்–ப�ோல கர–டி–யு–டன் ஊர் சுற்–றப் ப�ோன–வர், சும்மா இருக்– கா– ம ல் கர– டி க்கு ஐஸ்க்– ரீ ம் வாங்– கி க் க�ொடுத்து அழகு பார்த்–தி–ருக்–கி–றார். இந்–தச் சம்–ப–வத்தை நினை–வுப் பெட்– ட–கத்–தில் சேக–ரிக்க வீடி–ய�ோ–வா–க–வும் பதிவு செய்–து–விட்–டார். அந்த வீடிய�ோ லீக் ஆகி–விட, விலங்–குக – ள் நல வாரி–யம் அவ–ரின் வீட்–டுக் கத–வைத் தட்–டி–யி–ருக்– கி–றது! இனி தனி– ய ார் மிரு– க க் காட்சிச் சாலை நடத்த கடு– மை – ய ான கட்– டு ப்– பாடு–கள – ைக் க�ொண்–டுவ – ர– ப் ப�ோவ–தாக கனடா அறி–வித்–தி–ருக்–கி–றது.

குங்குமம்

25.5.2018

129


ர�ோனி

பந்திக்கு முந்து!

வ்–வ–ளவு சிக்–கல், பிரச்னை என்–றா–லும் சாப்–பாடு விஷ–யத்–தில் நாம் கெட்–டி–தான்.

பீகா–ரில் ராஷ்–டி–ரிய ஜன–தா–தள தலை–வர் லாலு பிர–சாத் யாத–வின் மூத்–தம – க – ன் தேஜ் பிர–தாப்–புக்கு திரு ம – ண – ம் நடை–பெற்–றது. மண–மக – ள், கட்சி எம்–எல்–ஏவ – ான சந்–திரி – கா ராயின் மகள் ஐஸ்–வர்யா ராய். அர–சிய – ல் திரு–மண – ம் என்–பத – ால் லம்– பாக ச�ோறு கிடைக்–கும் என்று கூடிய த�ொண்–டர் பிளஸ் மக்–க–ளின் எண்– ணிக்கை 7 ஆயி–ரத்–துக்–கும் அதி–கம். கல்–யா–ணம், ரிசப்–ஷனை சிறிது

25.5.2018 130 குங்குமம்

நேரம் ஆர்–வம – ாக கவ–னித்த மக்–கள், ஒரு கட்– ட த்– தி ல் சமை– ய – ல – றையை ந�ோக்–கிப் பாய்ந்–த–னர். இதை எதிர்– பார்க்– க ாத பாது– க ாப்பு ஆட்– க ள் அவர்களைத் தடுப்–பத – ற்–குள் பல்–வேறு சாப்– ப ாட்டு ஐட்– ட ங்– க ளை குண்– ட ா – ன�ோ டு தூ க் – கி க்க ொ ண் டு ஓடி–விட்–டன – ர்! இப்– ப�ோ து, காணா– ம ல் ப�ோன ப�ொருட்–களு – க்கு கேட்–டரி – ங் கம்–பெனி கணக்கு எழுதி வரு–கிற – து! 


ர�ோனி

வயதானவர்களுக்கு ஆதரவு!

தி–யா–வில் பெற்–ற�ோர்–களைத் தாக்–கு–வ–தும், ஆத–ர–வற்று சாலை–யில் இந்–கைவி– டு–வ–தும் அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது. இப்–படி இரக்–கம – ற்று நடந்து க�ொள்– ளும் பிள்–ளை–களு – க்கு 3 மாத சிறைத்– தண்–டன – ையை ஆறு மாத–மாக மத்–திய அரசு உயர்த்–தவு – ள்–ளது. இந்–திய அர–சின் சமூ–கந – ல – த்–துறை 2007ம் ஆண்டு உரு–வாக்–கிய சட்–டத்– தில் உயி–ரிய – ல் ரீதி–யான பிள்–ளை–கள், பேரன்–கள் மட்–டுமே தண்–டன – ைக்–குள்– ளா–கும் வரை–முறை, இப்–ப�ோ–தைய 2018ம் ஆண்டு திருத்–தத்–தில் விரி– வா–கியு – ள்–ளது.

இதன்–படி, பெற்–ற�ோர்–களை பரா–ம– ரிக்–கும் ப�ொறுப்பை ஏற்–காத மரு–மக – ன், மரு–மக – ள், பேரன்–கள் என அனை–வ– ரும் தண்–டனை பெறும் வகை–யில் பெற்–ற�ோர் நலம் மற்–றும் மூத்த குடி– மக்– க ள் சட்– ட ம் 2018 தயா– ரி க்– க ப்– பட்–டுள்–ளது. இது– த – வி ர பெற்– ற�ோ ர்– க – ளு க்கு வழங்–கும் மாத பரா–மரி – ப்–புத் த�ொகை ரூ.10 ஆயி– ர – ம ாக உயர்த்– த ப்– ப – ட – வுள்–ளது.  குங்குமம்

25.5.2018

131


பிரமாண்டமான சரித்திரத் த�ொடர்

132


2

கே.என்.சிவ–ரா–மன் ஓவி–யம்:

ஸ்யாம்

வ–காமி...’’ மன–துக்–குள் உச்–ச–ரித்த கரி–கா–ல–னின் மன–தில் பல்– ‘‘சி வேறு உரு–வங்–கள் அலைக்–க–ழித்–தன. இமை–களை மூடி சில கணங்–கள் நின்–ற–வன் சட்–டென்று வல்–ல–பனை ஏறிட்–டான்.

133


‘‘தன் பாட்–டிய – ைப் ப�ோலவே இவ–ளும் ஏத�ோ சப–தம் செய்–திரு – ப்–ப– தா–கச் ச�ொன்–னாயே..?’’ ‘‘அப்–ப–டித்–தான் பல்–லவ இள–வல் என்–னி–டம் குறிப்–பிட்–டார்...’’ ‘‘என்ன சப–தம்?’’ ‘‘தெரி–யாது. அதுகுறித்து அவர் எது–வும் ச�ொல்–ல–வில்லை. ஒரு– வேளை நீங்–களே அறிந்–துக�ொள்ள வேண்–டு–மென அவர் நினைத்–தி– ருக்–க–லாம். ஆனால், ஒன்று...’’ ‘‘என்ன?’’ ‘‘உங்–கள் வழி–யாக இந்த சிவ–கா–மியி – ன் சப–தம் நிறை–வேற வேண்–டும் என்றே, தான் விரும்–பு–வ–தாகத் தெரி–வித்–தார்...’’ ‘‘எப்–ப�ோது?’’ ‘‘ஆறு திங்–களு – க்கு முன் அவரைக் கடை–சிய – ாகச் சந்–தித்–தப – �ோது...’’ கரி–கா–லன் ய�ோச–னை–யில் ஆழ்ந்–தான். ‘‘சப–தத்தை நினைத்–தால் மனம் இருப்–புக் க�ொள்–ளா–மல் தவிக் –கி–றது...’’ மெல்ல வல்–ல–பன் முணு–மு–ணுத்–தான். ‘‘ஏன்?’’ ‘‘திர–வு–ப–தி–யின் சப–தம் கெள–ர–வர்–களை அழித்–தது. கண்–ண–கி– யின் க�ோபம் மது–ரையை சாம்–ப–லாக்–கி–யது. நர–சிம்–ம–வர்ம பல்–ல–வர் காலத்–தில் சிவ–காமி அம்–மைய – ா–ரின் சப–தம் சாளுக்–கிய தேசத்–தையே அழித்–தது. அந்–தப் ப�ோரில் நாம் வெற்–றி பெற்–ற�ோம். அதே–ச–ம–யம் சாளுக்–கிய – ர்–களு – க்கு சம–மாக யுத்–தத்–தால் நாமும் அதி–கம் இழந்தோம். பயிர்–கள் நாச–மா–கின. கடை–நிலை கைவினைக் கலை–ஞர்–கள் தங்கள் வாழ்– வ ா– த ா– ரத்தை இழந்– த ார்– க ள். கால்– ந – டை – க ளை, மேய்ச்– ச ல் நிலங்–களைப் பறி–க�ொ–டுத்த பூர்–வ–கு–டி–கள் இன்–ன–மும் அவற்றைத் திரும்பப் பெற–வில்லை. இப்–ப�ோது இந்த சிவ–காமி தன் பங்–குக்கு ஏத�ோ சப– த ம் செய்– தி – ரு க்– கி – ற ார். இத– ன ால் என்ன விளை– வு – க ள் ஏற்–ப–டப் ப�ோகி–றத�ோ..?’’ ‘‘அச்–சப்–ப–டு–கி–றாயா வல்–லபா..?’’ ‘‘இல்லை. இப்–ப�ோ–தி–ருக்–கும் நிலையை எண்–ணி–னேன்...’’ ‘‘அதற்–கென்ன..?’’ ‘‘கரி–கா–லரே... அமைச்–சர் பிர–தா–னி–கள் நம் மன்–ன–ரி–டம் உரை–யா– டும்–ப�ோது நானும் அங்–கி–ருந்–தேன்...’’ ‘‘ம்...’’ ‘‘பல்–லவ நாடு மழையை நம்பி இருக்–கும் பூமி என்–பது தங்–களு – க்கே தெரி–யும். சில ஆண்–டுக – ள – ாக மழை ப�ொய்த்து வரு–கிற – து. வசூ–லிக்–கும்

25.5.2018 134 குங்குமம்


‘‘திர–வு–ப–தி–யின் சப–தம் கெள–ர–

வர்–களை அழித்–தது. கண்–ண–கி– யின் க�ோபம் மது–ரையை சாம்–ப– லாக்–கி–யது. நர–சிம்–ம–வர்ம பல்–ல–வர் காலத்–தில் சிவ–காமி அம்–மை–யா–ரின் சப–தம் சாளுக்–கிய தேசத்–தையே அழித்–தது. இப்–ப�ோது இந்த சிவ–காமி தன் பங்–குக்கு ஏத�ோ சப–தம் செய்–தி–ருக்–கி–றார். இத–னால் என்ன விளை–வு–கள் ஏற்–ப–டப் ப�ோகி–றத�ோ..?’’ வரி–களி – ல் ஒரு பகு–தியை பஞ்ச நிவா–ரண – த்–துக்கு ஒதுக்–குவ – த – ால் அதை அவ்–வப்–ப�ோது மக்–க–ளுக்கு பகிர்ந்–த–ளித்து ஓர–ளவு சமா–ளிக்–கி–ற�ோம். வரும் ஐப்–பசி, கார்த்–திகை – யி – ல் கன மழைக்கு வாய்ப்–பிரு – ப்–பத – ாக ஜ�ோதி– டர்–கள் தெரி–விக்–கி–றார்–கள். அது மட்–டும் நடக்–க–வில்–லை–யென்றால் வரும் ஆண்டை எதிர்–க�ொள்–வது இய–லாத காரி–யம் என்–கி–றார்–கள் அமைச்–சர் பிர–தா–னி–கள்...’’ ச�ொன்ன வல்–ல–பன் அரு–கில் வந்து கரி–கா–ல–னின் கைக–ளைப் பிடித்–தான். ‘‘என்ன வல்–லபா..?’’ ‘‘ஒரு வேண்–டுக�ோள் – . பல்–லவ நாடு இப்–ப�ோ–திரு – க்–கும் நிலையை தங்–களு – க்கு சாத–கமாகப் பயன்–படு – த்–திக்கொள்ள இரண்–டாம் புலி–கேசி – யி – ன் மக–னும் சாளுக்–கிய மன்–னரு – ம – ான விக்–கிர – ம – ா–தித்–தர் திட்–டமி – ட்– டி–ருப்–பத – ாக செய்தி கிடைத்–திரு – க்–கிற – து. பெரும் படையைத் திரட்டி வரு–கிற – ா–ராம். எப்–ப�ோது வேண்–டும – ா–னா–லும் ப�ோர் முரசு க�ொட்–டப்– ப–டல – ாம். எனவே, இந்த சிவ–கா–மியி – ன் சப–தம் என்–னவெ – ன்று அறிந்து, முடிந்தவரை அதை நிறை–வேற்–றுவதை – த் தள்–ளிப் ப�ோடுங்–கள்...’’ ச�ொல்–லிவி – ட்டு விறு–விறு – வெ – ன்று சிவ–கா–மியை ந�ோக்கி வல்–லப – ன் சென்–றான். இதற்–குள், நாட்–க–ணக்–கில் மரக்–க–லங்–க–ளில் பய–ணித்த மயக்–கம் நீங்க புர–வி–க–ளும் கடற்–கரை மண–லில் ஓடிப் புரண்டு இயல்– புக்குத் திரும்–பி–யி–ருந்–தன. ‘‘அனைத்–துமே நல்ல சாதிக் குதி–ரை–கள்–தான். யார் யாருக்கு எதை எதை அளிக்–க–லாம் என்–பதை வீரர்–க–ளி–டம் தெரி–வித்–தி–ருக்–கி–றேன்...’’ என்ற சிவ–காமி, தள்ளி நின்ற கரி–கா–லனை உச்சி முதல் உள்–ளங்–கால் குங்குமம்

25.5.2018

135


வரை ஆராய்ந்–தாள். ‘‘உங்–க–ளுக்–காகக் காத்–தி–ருப்–ப–வர் அவர்–தான். பெயர் கரி–கா–லர்...’’ தலை–ய–சைத்–து–விட்டு, தன்–னையே பார்த்–துக் க�ொண்–டி–ருந்த கரி– கா–லனை ந�ோக்கி மண–லில் கால்–கள் புதைய சிவ–காமி நடந்–தாள். முதல் பார்–வை–யி–லேயே கரி–கா–லன் மீது அவ–ளுக்கு மரி–யாதை வந்– தது. கார–ணம், அவன் கண்–கள். அவ–ளது பார்–வையை மட்–டும்–தான் அது எதிர்–க�ொண்–டி–ருந்–தது. மற்–ற–படி உட–லின் வேறு அங்–கங்–களை அது ஆரா–ய–வில்லை. இத்–தனை – க்–கும் புர–விக – ளு – க்கு சம–மாக அவள் ஓடி முடித்–துவி – ட்டுத் திரும்–பி–யி–ருக்–கி–றாள். எனவே அப்–ப�ோ–தும் பெரு–மூச்–சு–கள் வெளி–யே– றிக் க�ொண்–டி–ருந்–தன. அதற்கு அறி–கு–றி–யாக அவ–ளது ஸ்த–னங்–க–ளும் உயர்–வது – ம் தாழ்–வது – ம – ாக இருந்–தன. அணிந்–திரு – ந்–தது மார் கச்–சைத – ான். ஆனால், அது நீராட்–டத்–தின்–ப�ோது அணி–பவை. புர–வி–க–ளு–டன் கடற்–க–ரை–யில் ஓடவேண்–டும் என்–ப–தா–லும், சம–யத்–தில் கட–லி–லும் மூழ்கி எழவேண்–டி–யி–ருக்–கும் என்–ப–தா–லும், வழக்–க–மாக வெளியே செல்–லும்–ப�ோது உடுத்–தும் கச்–சையைத் தவிர்த்–தி–ருந்–தாள். எனவே, மறைய வேண்–டிய இடங்–கள் மறைந்–தும் மறை–யா–மல் ஸ்த–னங்–களி – ன் அளவைப் பறை–சாற்–றிக் க�ொண்–டி–ருந்–தன. இ டு ப் – பி ல் உ டு த் – தி – யி – ரு ந் – த – து ம் ம ெ ல் – லி ய ஆ டை – த ா ன் . ஆனால், வெண்– மை க்கு பதில் சற்றே சிவப்பு சாயம் ஏறி– ய வை. இப்– ப டி வேண்டும் என நெச– வ ா– ள ர்– க – ளி – ட ம் நெய்– ய ச் ச�ொல்– லி – யி–ருந்–தாள். இந்த மெல்–லிய உடை–யும் காலம்–கா–லம – ாக மல்லை வாழ் பெண்–கள் கட–லா–டும்–ப�ோது அணி–ப–வை–தான். அத–னால்–தானே த�ொண்–டை–மான் இளந்–தி–ரை–யன் காலத்–தில் கடி–யலூ – ர் உருத்–திர – ங்–கண்–ணன – ார் தனது பெரும்–பா–ணாற்–றுப் படை– யில், மல்லை மாத–ரசி – க – ளி – ன் ஆடை–களை – க் க�ொன்–றை–யின் மெல்–லிய க�ொம்–பு–க–ளிலே தவ–ழும் பனித்–தி–ரைக்கு ஒப்–பிட்–டி–ருந்–தார்! அப்–படி – ப்–பட்ட மெல்–லிய ஆடை–யையே அன்று சிவ–காமி அணிந்–தி– ருந்–தாள். அப்–படி – யி – ரு – ந்–தும் கரி–கா–லனி – ன் கண்–கள் அவளை ம�ொய்க்–க– வில்லை. மனதைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–தும் ஆற்–றல் வாய்ந்–த–வ–னை–த்தான் புல–வர் தண்டி அனுப்–பி–யி–ருக்–கி–றார். நிம்–ம–தி–யு–டன் அவனை நெருங்–கி–ய–வள், ‘‘செ-லி நா- ல�ோ-செங்கியா பா-த�ோ-பா-ம�ோ” என தனித்–தனிச் ச�ொற்–க–ளாக அவ–னுக்கு மட்–டும் கேட்–கும்–படி அழுத்–திச் ச�ொன்–னாள்! கரி–கா–ல–னின் கண்–கள் விரிந்–தன. செ-லி என்–றால் . நா-ல�ோ-

25.5.2018 136 குங்குமம்


ண்–டை–மான் இளந்–தி–ரை–யன் காலத்–தில் கடி–ய–லூர் த�ொஉருத்– தி–ரங்–கண்–ண–னார் தனது பெரும்–பா–ணாற்–றுப் படை–யில், மல்லை மாத–ர–சி–க–ளின் ஆடை– க–ளைக் க�ொன்–றை–யின் மெல்–லிய க�ொம்–பு–க–ளிலே தவ–ழும் பனித்–தி–ரைக்கு ஒப்–பிட்–டி–ருந்– தார்! அப்–ப–டிப்–பட்ட மெல்–லிய ஆடை–யையே அன்று சிவ–காமி அணிந்–தி–ருந்–தாள். செங்-கியா என்–றால் நர–சிம்ம. பா-த�ோ-பா-ம�ோ என்–றால் ப�ோத்–தவ – ர்– மன். ம�ொத்–தம – ாகச் சேர்த்–தால் ந–ரசி – ம்ம ப�ோத்–தவ – ர்–மன். இரண்–டாம் நர–சிம்–மவ – ர்–மர – ான ராஜ–சிம்–மனை சீனர்–கள் இப்–படி – த்–தான் அழைத்–தார்– கள்*. இதை–யேத – ான் சங்–கேதச் ச�ொல்–லாக ரக–சிய – ங்–களைப் பரி–மா–றிக் க�ொள்–ளவு – ம், பரஸ்–பர நம்–பிக்–கையு – ட – ன் பணி–யாற்–றவு – ம் பல்–லவ நலம் விரும்–பிக – ள் தங்–களு – க்–குள் உப–ய�ோகி – த்–தார்–கள். அப்–ப–டிப்–பட்ட ச�ொல்லை இந்த சிவ–காமி உச்–ச–ரிக்–கி–றாள் என்– றால்... இவள் நம்–பிக்–கைக்கு உரி–ய–வள்–தான். ‘‘ச�ொல்–லுங்–கள்...’’ சுற்றி வளைக்–கா–மல் நேர–டி–யாகக் கரி–கா–லன் விஷ–யத்–துக்கு வந்–தான். ‘‘இள–வ–ர–சரைச் சந்–திக்க வேண்–டும்..!’’ ‘‘என்ன விஷ–ய–மாக?’’ ‘‘அதை அவ–ரி–டம்–தான் ச�ொல்ல முடி–யும். இள–வ–ர–சர் இருக்–கும் இடம் உங்–க–ளுக்கு மட்–டுமே தெரி–யும். அங்கு என்னை அழைத்–துச் செல்–லுங்–கள். இது புல–வர் தண்–டி–யின் உத்–த–ரவு!’’ சிவ–காமி இப்–படிச் ச�ொல்லி முடித்–த–தும், தனக்கு நேராக நின்று க�ொண்– டி – ரு ந்த அவ– ள து த�ோளைப் பிடித்து கரி– க ா– ல ன் விலக்– கினான். ‘என்ன...’ என்று கேட்க முற்–பட்–டவ – ளி – ன் வாயைப் ப�ொத்தி கண்–க–ளால் ஓரி–டத்–தைக் காண்–பித்–தான். கடற்–கர – ையை ஒட்–டியி – ரு – ந்த த�ோப்–பிலி – ரு – ந்து மூவர் யாருக்–கும் சந்– தே–கம் வரா–த–படி கட–லில் இறங்–கிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார்–கள். வைகாசி * (Foreign Notices of South India- by Sir K.A. Nilakanta Sastry) குங்குமம்

25.5.2018

137


மாத சுக்–கில பட்ச சதுர்த்தி என்–ப–தால் இர–வின் ஐந்–தாம் நாழி–கை– யி–லும் பிறை நிலவு வெள்–ளிப் பாளங்–க–ளாகக் கட–லில் ஜ�ொலித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தது. மூவ–ருமே தங்–கள் முகத்தை வஸ்–தி–ரங்–க–ளால் மூடி– யி–ருந்–தார்–கள். எனி–னும் அவர்–கள் இடுப்–பி–லி–ருந்த வாளின் நுனி, கிடைத்த ஒளி–யி–லும் ஒளிர்ந்–தது. ‘‘இவ்– வ – ள வு விரை– வி ல் இதை எதிர்– ப ார்க்– க – வி ல்லை...’’ முணு– மு–ணுத்த கரி–கா–லன் தன் வலக்–க–ரத்தை சிவ–கா–மி–யின் இடுப்–பில் சுற்–றி–னான். ‘‘கட–லா–டும் காதை என மற்–ற–வர்–கள் நினைக்–கட்–டும்...’’ என அவள் செவி–யில் முணு–முணு – த்–துவி – ட்டு, கடலை ந�ோக்கி அவளை இழுத்–த–படி நடந்–தான். இடுப்–பில் தவழ்ந்த விரல்–கள் அத்–து–மீ–றா–த–தா–லும், கண்–முன்னே தெரிந்த காட்சி ஆபத்–துக்கு அறி–குறி – ய – ாக இருந்–தத – ா–லும் தன் பங்–குக்கு சிவ–கா–மி–யும் ஒத்–து–ழைத்–தாள். அரை–வட்–டம – ாக அர்த்த சந்–திர வடி–வத்–திலி – ரு – ந்த நீராடு கட்–டத்–தின் கரை–ய�ோரத்தை – நெருங்–கிய கரி–கா–லன், இடை–வெளி விட்டு நின்–றிரு – ந்த பெரும் தூண்–க–ளில் ஒன்றை தனது இடது கையால் அணைத்–தான். ப�ொந்து ஒன்–றுக்–குள் சென்ற அவ–னது கரம் எதைய�ோ தேடித் துழா–வி–யது. நினைத்–தது கிடைத்–த–தும் கையை வெளியே எடுத்–தான். இரு வாள்–கள்! ஒன்றை சிவ–கா–மி–யி–டம் க�ொடுத்–து–விட்டு கட–லில் இறங்–கி–னான். முடிந்–த–ளவு இரு–வ–ரும் வாளை மறைத்–துக் க�ொண்– டார்–கள். கரை–யில் இருந்–த–வர்–க–ளுக்கு எவ்–வித சந்–தே–க–மும் ஏற்–ப–ட– வில்லை. காத–லர்–கள் என நினைத்து தங்–கள் பார்–வையைத் திருப்–பிக் க�ொண்–டார்–கள். அர்த்–த–சேது என்று க�ொண்–டா–டப்–பட்ட மல்–லைக் கடல், சேது– வைப் ப�ோலவே நீண்ட தூரம் ஆழ–மில்–லா–தது. கட–ல�ோர நீர்ப்–பகுதி– யும் குளம் ப�ோல் சிற்–ற–லை–களை எழுப்–பக் கூடி–யது. இடுப்–ப–ளவு நீரில் நடந்–தார்–கள். இரு–வரி – ன் பார்வை மட்–டும் த�ொலை–வில் நகர்ந்–து க�ொண்–டி–ருந்த அந்த மூவ–ரை–யும் பின்தொடர்ந்–த–ப–டியே இருந்–தது. ‘‘நம்–மைப் ப�ோலவே அவர்–க–ளும் கழுத்–த–ளவு நீருக்கு வந்–து–விட்– டார்–கள்!’’ சிவ–காமி எச்–ச–ரித்–தாள். ‘‘ஆம். எப்–ப�ோது வேண்–டு–மா–னா–லும் அவர்–கள் நீந்–தத் த�ொடங்–க– லாம். இலக்கை அவர்–கள் அடை–வத – ற்–குள் நாம் தடுத்–தாக வேண்–டும்...’’ ச�ொன்ன கரி–கா–லன் அடுத்த கணம் அவளை அணைப்–பது – ப – �ோல் அணைத்து விழு–வது ப�ோல் கட–லில் விழுந்–தான். அதன் பிறகு இரு–வ– ரின் தலை–யும் கட–லுக்கு வெளியே தெரி–யவ – ே–யில்லை. அந்த மூவ–ரும் 25.5.2018 138 குங்குமம்


ரே–ய�ொ–ரு–முறை மட்–டும் தன்–னு–டன் நீந்–தும் சிவ–கா–மியைப் பார்த்–தான். ஒரு கரத்–தில் வாளை ஏந்–தி–ய–படி மறு–க–ரத்–தால் நீந்–திக்கொண்–டி–ருந்–தாள். தன்–னைப் ப�ோலவே அவ–ளும் அசு–வ–சாஸ்–திரி மட்–டு–மல்ல... மச்ச சாஸ்–திரியும் கூட என்–பது புரிந்–தது. நீரின் அடி ஆழ இருட்டு மெல்ல மெல்–லப் பழ–கி–யது. இரு–ளும் ஒளி–தான். சந்–தே–க–மே–யில்லை. இருந்த திக்கை ந�ோக்கி நீருக்–குள்–ளேயே நீந்–தி–னார்–கள். ஒரே–ய�ொரு – மு – றை மட்–டும் தன்–னுட – ன் நீந்–தும் சிவ–கா–மியைப் பார்த்– தான். ஒரு கரத்–தில் வாளை ஏந்–திய – ப – டி மறு–கர – த்–தால் நீந்–திக் க�ொண்–டி– ருந்–தாள். தன்–னைப் ப�ோலவே அவ–ளும் அசு–வச – ாஸ்–திரி மட்–டுமல்ல – ... மச்ச சாஸ்–திரியும் கூட என்–பது புரிந்–தது. நீரின் அடி ஆழ இருட்டு மெல்ல மெல்–லப் பழ–கிய – து. இரு–ளும் ஒளி–தான். சந்–தேக – மே – யி – ல்லை. வரை–க�ோடு ப�ோல் மூன்று உரு–வங்–கள் சில கணங்–களு – க்–குப் பின் தட்–டுப்–பட்–டன. முழங்–கை–யால் சிவ–கா–மியை இடித்து செய்கை செய்–துவி – ட்டு கரி–கா–லன் வாளைச் சுழற்ற ஆரம்–பித்–தான். இதை சற்–றும் எதிர்–பார்க்–காத அந்த மூவ–ரும் ஆரம்–பத்–தில் தடு– மா–றின – ா–லும் பிறகு சுதா–ரித்து இடுப்–பிலி – ரு – ந்த தங்–கள் வாட்–களை உரு–வின – ார்–கள். நிலத்–தில் நடப்–பது ப�ோலவே கட–லுக்–குள்–ளும் வாள் சண்டை உக்–கி–ர–மாக நடந்–தது. கரி–கா–லனு – ம் சிவ–கா–மியு – ம் கைக�ோர்த்–திரு – ந்த மூவ–ரை–யும் பிரித்–தார்– கள். நீரின் கனத்தை வாள் வீச்–சு–கள் கிழித்–தன. இரு–வர் காயம்–பட்டு தங்–கள் வாட்–களை நழு–வ–விட்–டார்–கள். எஞ்–சி–ய–வ–னின் கழுத்தை பின்–னால் இருந்து கரி–கா–லன் நெருக்–கி–னான். மூச்–சுத் திண–றல் ஏற்– ப–டவே அனை–வ–ரும் கட–லுக்கு வெளியே தலையை நீட்–டி–னார்–கள். நில–வ�ொளி – யி – ல், தான் பிடித்–திரு – ந்–தவ – னி – ன் முகத்–தைப் பார்த்–தது – ம் கரி–கா–லன் அதிர்ந்தான்!

(த�ொட–ரும்) குங்குமம்

25.5.2018

139


ஏசி மற்–றும் ஃபிரிட்ஜ் காம்போ பேக் ஸ்டெ–பி–லை–சர் பேருக்கு

பி ரி – மி – ய ர் வ ழ ங் – கு ம் ஏ சி மற்–றும் ஃபிரிட்ஜ் காம்போ பேக் ஸ்டெ–பி–லை–ச–ருக்–கான அறி–வுத்– தி–றன் ப�ோட்–டி–யில் பங்–கேற்று, சிறந்த வாச–கத்–தின் அடிப்–ப–டை– யில் ‘தின–க–ரன்’ குழும நிர்–வாக இயக்–கு–னர் திரு. ஆர்.எம்.ஆர். ரமேஷ் அவர்– க – ள ால் தேர்ந்– தெ–டுக்–கப்–பட்ட 50 வாச–கர்–கள்...

140

ஆ.அனு–ராதா, புத்–த–னாம்–பட்டி.

வடிவு, தெப்–பக்–கு–ளம்.

கே.ரப்–பிகா, திருச்சி.

டி.வைரக்–கண்ணு, கருப்–பூர்.

எம்.பாஸ்–கர், தஞ்–சா–வூர்.

சர�ோஜாதேவி திருச்சி.

ஆர்.மதன்–கு–மார், ஆற்–காடு.

ச.தேவ–தாஸ், பூவி–ருந்–த–வல்லி.

பி.நளினி, ஆதம்–பாக்–கம்.

எம்.திவ்யா, வேப்–பம்–பட்டு.

வி.சுபத்–ரா–தேவி, மது–ர–வா–யல்.

எஸ்.சூரி–க–ணேஷ், ஆர்.வித்யா, நா.சண்–மு–கம், திரு–வண்–ணா–மலை. மாச்–சம்–பா–ளை–யம். திருச்–செங்–க�ோடு.

வி.ஆர்.நடராஜன் சென்னை.


எஸ்.ச�ொர்–ணத்–தாய், கார–மடை.

மு.பூங்–க�ொடி, தேனி.

கே.சரிதா, கரு–வம்–பா–ளை–யம்.

ஏ.பாப்–பாத்தி, தேனூர்.

ஜெ. எப்–சிபா, மதுரை.

பிரான்–சிஸ், படப்பை.

எம்.ராஜ், தெத்–துப்–பட்டி.

மு.மாட–சாமி, கடை–ய–நல்–லூர்.

ஷிபி மேலா, நித்–திரைவிளை.

அ.வித்ய பர–தப் –பி–ரியா, தாரா–பு–ரம்.

எஸ்.செல்வி, ஆரணி.

ஜீவா குபே–ரன், செஞ்சி.

சுப்–ர–ம–ணி–யம், புதுச்–சேரி.

ஜி.ம�ோக–ன–ராணி, நெல்–லிக்–குப்–பம்.

என். தெய்–வானை, ஆர்.கே.சக்தி விநா–ய–கம், கீழச்–சி–வல்–பட்டி. கூடல்–ந–கர்.

பிரேமா மாணிக்–க–ராஜ், சி.பாலம்–மாள், வடக்–கன்–கு–ளம். பிள்–ளை–யார்குளம்.

எம்.கே.சுந்–த–ர–வல்லி, வாலா–ஜாப்–பேட்டை.

பிருந்தா, பெரம்–பூர்.

தனம் ஆசைத்–தம்பி, திரு–வண்–ணா–மலை.

எம்.பாஞ்–சாலி, முக்–காணி.

விக்–நேஷ்வரன், விருத்–தா–ச–லம்.

சம்–பத், பண்–ருட்டி.

என்.புஷ்–ப–ரா–கம் நல்–லான், கூட–லூர்.

அனிதா அர்–ஜுன், நாகர்–க�ோ–வில்.

சி.அமுதா, கிருஷ்–ண–கிரி.

எஸ்.மகா–லட்–சுமி, மயி–லாப்–பூர்.

நஷ்–மீலா, குமரி.

மங்கை–யர்க்–க–ரசி, அரி–ய–லுர்.

பி.ருக்–மணி, சூர–மங்–க–லம்.

எஸ்.ஐஸ்–வர்யா, க�ோவில்–பட்டி.

எம்.அப்–துல்லா, மணலி.

ராம்பிர–காஷ், அஸ்–தம்–பட்டி.

சூசன் ஜேக்–கப், ஆவடி.

141


காவல் படை! 142


வீ

யுவ–கி–ருஷ்ணா

ரத்–திலு – ம், அறி–விலு – ம் ஸ்காட்– லாந்–துய – ார்டு ப�ோலீ–சா–ருக்கு இணை–யாக ஒரு காலத்–தில் பேசப்– பட்ட தமிழ்–நாடு காவல்–து–றை–யில் இன்–னு–ம�ொரு தற்–க�ொலை. சென்னை அ ச�ோ க் ந க ர் காவ– ல ர் பயிற்– சி ப் பள்– ளி – யி ல் பாது–காப்–புப் பணி–யில் ஈடு–பட்–டி– ருந்த ஆயு–தப்–படை காவ–ல–ரான 28 வயது பால–முரு – க – ன் தூக்–கிட்டு தற்–க�ொலை செய்–துக�ொண்–டிரு – க்– கி–றார். அவ–ரது தந்தை விஜ–ய–ரா– க–வ–னி–டம், உயர் ப�ோலீஸ் அதி– கா– ரி – க ள் கடு– மை – ய ாக வேலை வாங்–குவ – த – ாக சில நாட்–கள – ா–கவே ச�ொல்லி வந்–தி–ருக்–கி–றார். வேலை பிடிக்–காத கார–ணத்– தால் முன்–னறி – வி – ப்பு இன்றி விடுப்பு எடுத்–தி–ருக்–கி–றார். இதை–ய–டுத்து அவரை செல்–ப�ோ–னில் த�ொடர்பு க�ொண்ட உய–ர–தி–கா–ரி–கள் கடு– மை–யாகத் திட்–டிய – த – ா–கவு – ம், அதன் பிறகே பால–முரு – க – ன் மன–முடை – ந்து தற்–க�ொலை செய்–துக�ொண்–டத – ா–க– வும் கூறப்–ப–டு–கி–றது. கடந்த மார்ச் மாதம் டிஜிபி அலு– வ – ல – க த்– தி – லேயே இரண்டு கான்ஸ்– ட – பி ள்– க ள் மண்– ணெ ண்– ணெய் ஊற்–றிக்கொண்டு தற்–க�ொ– லைக்கு முயற்–சித்–த–தும் இங்கே குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. அவர்–க–ளும் மேல– தி – கா – ரி – க – ளி ன் டார்ச்– ச ர் என்றே கார–ணம் ச�ொன்–னார்–கள்.

143


அதே மார்ச் மாதம் பணிப்– பளு கார– ண – ம ாக சென்– ன ை– யில் சப் இன்ஸ்–பெக்–டர் ஒரு–வர் காவல் நிலை– ய த்– தி – லேயே துப்– பாக்–கி–யால் தன்னை சுட்டு தற்– க�ொலை செய்–துக�ொண்–டார். இது–ப�ோன்ற அவ–லச் செய்தி– களை அடிக்– க டி வாசித்– து க் க�ொண்டே இருக்–கிற�ோ – ம். என்–ன– தான் நடக்–கி–றது தமி–ழக காவல்– து–றை–யில்? பணி– யி ல் இருக்– கு ம்– ப�ோ து மர–ண–ம–டை–யும் காவ–லர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை கடந்த சில ஆண்–டு– க–ளாக அதி–க–ரித்–துக்கொண்டே ப�ோகி– ற து. இதில் தற்– க�ொல ை செய்–துக�ொள்–ப–வர்–க–ளின் எண்– ணிக்–கையு – ம் கணி–சம – ா–கவே இருக்– கி–றது. கடந்த பத்து ஆண்–டுக – ளி – ல் மட்–டுமே சுமார் 300 காவ–லர்–கள் தற்–க�ொலை செய்–துக�ொண்–டிரு – க்– கி–றார்–கள். இந்தக் காலக்–கட்–டத்– தில் பல்–வேறு கார–ணங்–க–ளால் மர–ண–ம–டைந்த காவ–லர்–க–ளின் எண்–ணிக்–கை–யில் இது பத்து சத– வி–கி–தம் என்–பது அதிர்ச்–சி–ய–ளிக்– கும் உண்மை. சில ஆண்– டு – க – ளு க்கு முன்பு காவ–லர் ஆய்வு மற்–றும் வளர்ச்சி அமைப்பு எடுத்–திரு – ந்த கணக்–கீட்– டின்–படி, அடி–மட்ட காவல் பணி– க–ளில் ஈடு–பட்–டி–ருக்–கும் பெரும்– பா– ல ா– ன�ோ – ரு க்கு தற்– க�ொல ை எண்–ணம் அடிக்–கடி தலை தூக்கு – கி – ற து என்று கவ– ல ை– ய�ோ டு 25.5.2018 144 குங்குமம்

சுட்–டிக் காட்–டப்–பட்–டி–ருந்–தது. சப் இன்ஸ்–பெக்–டர் ப�ோன்ற பணி–களி – ல் இருப்–பவ – ர்–களி – லேயே – கூட முப்–பது சத–வி–கி–த–மா–ன–வர்– கள் இது–ப�ோன்ற மன–நி–லை–யில் இருப்–பத – ாகச் ச�ொல்–லப்–பட்–டது. இந்தக் க�ொடு–மை–யான சூழ– லுக்கு என்–னென்ன கார–ணங்கள்? குடும்–பக் கட–மை–களைச் சரி– வர மேற்–க�ொள்ள முடி–யாமை, குடும்–பத்–து–டன் நேரம் செல–வ– ழிக்க முடி–யாத நிலை, ப�ோதிய ஓய்– வி ன்மை, தாங்– க வே முடி– யாத பணிச்– சு மை, மேல் அதி– கா– ரி – க ள் தரும் தேவை– ய ற்ற நெருக்–கடி, அமை–தி–யான சூழ– லின்றி மன– ரீ – தி – ய ான பாதிப்பு, செய்–யும் பணிக்கு அங்–கீ–கா–ரமே இல்–லாத நிலை, உடல்–நி–லையை சரி–வர பரா–ம–ரிக்க முடி–யாமை, பணி– யி ல் எப்–ப�ோ–துமே உடல்– ரீ– தி – ய ான அபா– ய த்தை எதிர்– க�ொள்ள வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம் நிலைமை, பணிப்–பளு பகிர்ந்–து க�ொடுக்–கப்–பட – ாமை, ப�ொது–மக்–க– ளி–டம் காவ–ல–ருக்கு மரி–யா–தை– யின்மை... என்று பட்–டிய – லி – ட்–டுக் க�ொண்டே ப�ோக–லாம். விரும்பி ப�ோலீஸ் வேலைக்கு வரக்–கூடி – ய இளை–ஞன், மிகக்–குறு – – கிய காலத்–தி–லேயே வேலையை வெறுக்–கக்–கூ–டிய மன–நி–லைக்கு ஆளா–கி–றான். அதி– லு ம் உய– ர – தி – க ா– ரி – க – ளு க்– கும், அவர்–க–ளது குடும்–பத்–தி–ன–


ருக்– கு ம் ‘ஆர்– ட ர்– லி – ’ – ய ாக பணி– பு– ரி – ய க்– கூ – டி ய க�ொடு– மை – யை க் காட்–டி–லும் பெரிய க�ொடுமை வேறில்லை. நாற்– ப து ஆண்– டு – க–ளுக்கு முன்பே சட்–டபூ – ர்–வம – ாக ஒழிக்–கப்–பட்டு–விட்ட ஆர்–டர்லி முறை, இப்–ப�ோ–தும் சட்–டத்–துக்– குப் புறம்–பாக நடை–மு–றை–யில் இருப்–பது சமீ–பத்–திய சென்னை உயர்–நீதி – ம – ன்ற வழக்கு ஒன்–றில் பட்– ட–வர்த்–தன – ம – ாக வெளிப்–பட்–டது. இதெல்–லாம் அர–சுக்கு நன்–றா– கவே தெரி–யும். என்–றா–லும் மேற்–கு– றிப்–பிட்ட எந்த ஒரு கார–ணத்–தை– யும் அவர்–கள் ஒப்–புக்–க�ொள்ளத் தயா– ர ாக இல்லை. சட்– ட – ம ன்– றத்–தி–லேயே இது குறித்து எதிர்க்– கட்–சி–யி–னர் கேள்வி எழுப்– பி–ய– ப�ோது, “ப�ோலீ–சார் தனிப்–பட்ட கார–ணங்–க–ளுக்–காக தற்–க�ொலை முடிவை எடுக்–கிற – ார்–கள்...” என்று முதல்–வர் ச�ொல்–கி–றார். சமீ–பத்–தில் சென்னை உயர்–நீதி – – மன்–றத்–தில் இந்–தப் பிரச்–னை–யில் அர–சுக்கு சரி–யான வழி–காட்–டுத – ல்

வழங்–கக் க�ோரி வழக்கு த�ொடுக்– கப்–பட்–டது. அந்த வழக்கை விசா– ரித்த பெஞ்ச், காவ– ல – ரு க்– க ான அவ–லம – ான பணிச்–சூழ – ல் குறித்த தன் க வ– ல ையை ப் பகி ர்ந் – து க�ொண்–டது. மேலும், அவர்–கள – து பணிச்– சு – மையை க் குறைப்– ப து, மன– ந ல ஆல�ோ– ச னை, உய– ர – தி கா– ரி – க – ள ால் ஏற்– ப – ட க்– கூ – டி ய நெ ரு க் – க – டி யை த் த வி ர் ப் – ப து ப�ோன்–றவை குறித்து சம்–பந்–தப்– பட்ட துறை–க–ளி–லி–ருந்து உருப்–ப– டி–யான திட்–டங்–களை உயர்–நீதி மன்– ற த்– தி ல் சமர்ப்– பி க்– கு ம்– ப டி கேட்–டுக் க�ொண்–டது. காவ–லர்–களி – ன் நலனை உத்–தே– சித்து, தங்–க–ளுக்–குள்–ளாக சங்–கம் அமைத்–துக் க�ொள்–வத – ற்–கான உரி– மையை அரசு அவர்–க–ளு க்குத் தர–வில்லை. அது–ப�ோல சங்–கம் அமைத்–தால், எதிர்–கா–லத்–தில் சம்– பள உயர்வு மற்–றும் சலு–கைக – ளு – க்– காக வேலை–நி–றுத்–தம் ப�ோன்ற ப�ோராட்–டங்–களி – ல் ஈடு–படு – வ – ார்– கள�ோ என்று அச்–சம். குங்குமம்

25.5.2018

145


காவ–லர்–க–ளின் நலனை உத்–தே–சித்து, தங்–க–ளுக்–குள்–ளாக சங்–கம் அமைத்–துக் க�ொள்–வ–தற்–கான உரி–மையை அரசு அவர்–க–ளுக்குத் தர–வில்லை. அத்–தி–யா–வ–சியப் பணி–யான காவல்–துறை, வேலை நிறுத்–தம் செய்– த ால் மாநி– லமே ஸ்தம்– பித்து விடும் என்–றால் அவர்–கள் கேட்–கா–மலேயே – அவர்–களு – க்குக் கிடைக்க வேண்–டிய நியா–யம – ான உரி–மைக – ளைத் தரு–வத – ற்கு அர– சு – த ானே ப�ொறுப்– பேற்க வேண்–டும்? க ா வ – ல ர் – க – ளி ன் த ற் – க�ொ – ல ை க் கு க் க ா ர – ண ங் – க ள் எ ன் று இங்கே பட்– டி – ய – லி – ட ப்– ப ட் – ட தை இ ல் – லவே இல்லை என்று அர–சும், காவல்– து றை உய– ர – தி – கா–ரி–க–ளும் மறுக்–க–லாம். கீழ்க்–கண்ட சில எளி– மை–யான கேள்–விக – ளு – க்கு மட்–டும் அவர்– க ள் மனச்– ச ாட்– சி – ய�ோ டு விடை–ய–ளிக்–கட்–டும். மற்ற துறை– யி ல் இருக்– கு ம் பணி–யா–ளர்–க–ளைப் ப�ோல் எந்–த– ஒரு காவ–ல–ரா–வது எட்டு மணி நேரம் மட்–டுமே உழைக்–கக் கூடிய சூழல் தமி–ழக – த்–தில் இருக்–கிறத – ா? அவர்–க–ளுக்கு முறை–யான வார ஓய்வு வழங்–கப்–ப–டு–கி–றதா? 25.5.2018 146 குங்குமம்

காவ–லர்–க–ளின் தனிப்–பட்ட சுக துக்– க ங்– க – ளு க்கு அதி– க ா– ரி – கள் கெடு–பி–டி–யின்றி விடு–முறை க�ொடுக்–கி–றார்–களா? அரசு ஊழி–யர்–க–ளுக்கு வழங்– கப்–ப–டும் சம்–ப–ளம் மற்–றும் சலு– கை– க – ள�ோ டு ஒப்– பி – டு – கை – யி ல் காவல்–து–றை–யி–ன–ருக்கு நியா– ய – ம ான ஊதி– ய ம்– தான் வழங்–கப்–படு – கி – றத – ா? வி ஐ – பி – க – ளு க் – க ா ன பாது– க ாப்– பு ப் பணி– க – ளில் ஈடு– ப – டு ம் பெண் காவ–லர்–களி – ன் இயற்கை உந்–து–தல், மாத–வி–டாய் ப�ோன ்ற பி ர ச் – ன ை – களுக்கு காவல்– து றை ஏதே–னும் ஏற்–பாடு செய்– கி–றதா? உய– ர – தி – க ா– ரி – க – ளி ன் வீட்டு வேலை–களு – க்–காக கான்ஸ்–டபி – ள்– கள் பணிக்கு அமர்த்–தப்–படு – வ – தே இல்–லையா? இன்–னும் ஏரா–ளம – ான கேள்–வி– கள் இருக்–கின்–றன. அனைத்–துக்– கும் விடை தெரிந்–தும் மவு–னம – ாக இருக்–கி–றார்–கள் என்–னும்–ப�ோது வி ன ா வை ம ட் – டு ம் எ ழு ப் பி என்ன பயன்? 


Kungumam  

Kungumam Weekly Magazine

Kungumam  

Kungumam Weekly Magazine

Advertisement