Page 1


ர�ோனி

எம்–பிஏ படித்–தவ – ரு – க்கு என்ன லட்– சி–யம் இருக்–கும்? நல்ல வேலை. உடனே இஎம்–ஐ– யில் அபார்ட்–மெண்ட். பிறகு ஏரியா அச– ரு ம் அட்– ட – க ாச அழ– கி யை திரு–ம–ணம் செய்து க�ொள்–வது. வர–தட்–சணை – யி – ல் விலை உயர்ந்த காரை வாங்கி பவனி வரு–வது. ஆனால், முனாஃப் கபா–டியா வேற�ொன்றை செய்–தி–ருக்–கி–றார். மும்–பை–யின் நர்–சி–ம�ோன்ஞ்சி யுனி–வர்–சிட்–டியி – ல் எம்–பிஏ படித்–தவ – ர் கூகுள் நிறு–வன – த்–தில் வேலைக்கு சேர்ந்–தார். சமை– ய – லி ல் கலக்– கு ம் தன் அம்–மா–வின் திற–மையை உல–கம் அறிய என்ன செய்–யல – ாம் என ரூம் ப�ோட்டு ய�ோசித்–தார். அப்–ப�ோது மண்–டையி – ல் எரிந்த பல்–பு–தான் ‘ப�ோரி கிச்–சன்’. சனி, ஞாயிறு மட்–டும் இயங்– கும் இந்த ரெஸ்–டா–ரெண்ட்–தான் இன்று மும்–பை–யின் செம ஹாட் ஸ்பாட். விளைவு, ‘ஃப�ோர்ப்ஸ்’ பத்–திரி – – கை–யின் 30 வய–துக்–குட்–பட்ட சாத– னை–யா–ளர்–கள் லிஸ்ட்–டில் துண்டு ப�ோட்டு இடம் பிடித்து விட்–டார். தன் மட்– ட ன் சம�ோ– ச ாவை விற்று முனாஃப் சம்– ப ா– தி த்– த து எவ்–வ–ளவு தெரி–யுமா? ஜஸ்ட் 50 லட்–சம் ரூபாய்–கள்!

மட்டன் சம�ோசா லட்சாதிபதி! 28.7.2017 குங்குமம்

3


டி.ரஞ்–சித்

ஆர்.சி.எஸ்

காணாமல் ப�ோகும் குழந்தைகளைக் கண்டுபிடிக்கும் அசத்தல் app!

ா–வில் ஒவ்–வ�ொரு மணி நேரத்–துக்– ‘‘இந்–கும்தி–யஐந்து குழந்–தை–கள் காணா–மல்

ப�ோகி–றார்–கள். இதில் இரண்டு குழந்–தை–களை உட–ன–டி–யாகக் கண்–டு–பி–டித்–தா–லும் மற்ற குழந்–தை–க–ளின் நிலை பரி–தா–பம்–தான்.

சென்னை இன்–ஜி–னி–யர்–கள் சாதனை shutterstock

4


5


சில குழந்–தை–களை பல வரு– டங்– க ள் கழித்– து – த ான் கண்– டு – பி–டிக்க முடி–கி–றது. அப்–ப�ொ–ழுது அந்–தக் குழந்–தை–களி – ன் அடை–யா– ளம் முற்–றி–லு–மாக மாறிப் ப�ோயி– ருக்–கும். இத–னால் குழந்–தை–களை உரி–ய–வர்–க–ளி–டம் ஒப்–ப–டைப்–ப– தில் சிக்–கல் ஏற்–ப–டு–கி–றது. இதைத் தீர்த்து குழந்–தை–களை உரி–யவ – ர்–களி – ட – ம் ஒப்–படைக் – க – வே எங்–களி – ன் ஆப்!’’ உற்–சா–கத்–துட – ன் பேசத் த�ொடங்– கி – ன ார் விஜய் ஞான–தே–சி–கன். நண்–பர் இளங்– க�ோ– வு – ட ன் இணைந்து இந்த ஆப்பை உரு–வாக்–கி–யி–ருக்–கி–றார். காணா–மல் ப�ோய் பல வரு– டங்–கள் ஆகி–யி–ருந்–தா–லும் கூட கண்– ணி – மைக் – கு ம் நேரத்– தி ல் ‘அந்–தக் குழந்தை இது–தான்’ என்று துல்–லி–ய–மாக அ டை – ய ா – ள ம் காண்– கி – ற து இ ந்த ஆப். இ த ன் ப ெ ய ர் ஃ ப ே ஸ் – டே – கர் (facetagr). மு க – ஜா–டையை 6 குங்குமம் 28.7.2017

அடை–யா–ளம் (face recognition) காணும் டெக்– ன ா– ல ஜி மூலம் இதை சாத்– தி – ய ப்– ப – டு த்– தி – யி – ரு க்– கி–றார்–கள். ‘‘காணா– ம ல்– ப �ோன குழந்– தை–யைப் பற்–றிய விவ–ரங்–களை ப�ொது–மக்–கள் தெரி–விக்க ‘http:// khoyapaya.gov.in’ என்ற வலைத்– த–ளத்தை அர–சாங்–கமே நடத்–து– கி–றது. அ தே – ப �ோ ல க ா ண ா – ம ல் – ப �ோ ன கு ழ ந்தை க ண் – டு – பி– டி க்– க ப்– ப ட்– ட தா என்– ப – த ை– யும் அறிந்து க�ொள்ள ‘http:// trackthemissingchild.gov.in’ என்ற வலைத்– த – ள த்– த ை– யு ம் நடத்– து – கி–றது. க ண் டு பி–டிக்–கப்–பட்ட கு ழ ந் – த ை – கள் பற்– றி ய த க – வ ல் – க ள் ம ா நி ல க ா வ ல் – து றை மூ ல ம் மு தன்மை அ றி க் – கை – ய ா க ப தி – யப்– ப – டு – கி – ற து . கி ட் – ட த் – தட்ட


ஒன்– ற ரை லட்– ச ம் குழந்– த ை – க ள் க ா ண ா – ம ல் ப�ோயி– ரு ப்– ப – த ா– க – வு ம், சுமார் ஒண்– ணே – க ால் லட்– ச ம் குழந்– த ை– க ள் கண்– டு – பி – டி க்– க ப்– ப ட்– டி – ருப்– ப – த ா– க – வு ம் இந்த இரு வலைத்–தள – ங்–கள் மூல– மா–கத் தெரி–கி–றது. கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்ட குழந்– தை–கள் முறை–யாக பெற்–ற�ோர்– க– ளி – ட ம் ஒப்– ப – டைக் – கு ம் வரை மாநில அர–சு–கள் நடத்–தும் பல்– வேறு குழந்–தைக் காப்–பக – ங்–களி – ல் அவர்–கள் தங்க வைக்–கப்–பட்–டி– ருப்–பார்–கள். அ ர – சி ன் இ ந்த இ ர ண் டு வலைத்– த – ள ங்– க – ளி ன் மூல– ம ாக சுமார் மூன்று லட்–சம் குழந்–தை–கள் பற்–றிய டேட்–டாக்–கள் கிடைக்–கி– றது. ஆனால், இந்த மூன்று லட்–சம் டேட்–டாக்–கள – ை–யும் சரி–பார்த்து, அடை–யா–ளம் காண்–பது என்–பது குதி–ரைக்க�ொ – ம்–புத – ான். அது–வும் இந்த 3 லட்–சம் டேட்–டாக்–களு – ம் புகைப்–பட – ங்–கள், பெயர்–கள், முக– வரி, வயது, பாலி–னம் ப�ோன்ற தக–வல்–கள – ா–கத்–தான் இருக்–கும். ஒரு குழந்தை காணா– ம ல் ப�ோன–திலி – ரு – ந்து கண்–டுபி – டி – க்–கும் வரை–யில – ான இடை–வெளி – யை – ப் ப�ொறுத்து மேலே ச�ொன்ன தக– வல்–கள் திரிந்த நிலை–யில் இருக்– கும். இதனால்–தான் கண்–டுபி – டி – க்–கப்–

பட்ட கு ழ ந் – தை–களை உ ரி – ய – வ ர் – க–ளிட – ம் சேர்க்க முடி–யா–மல் அரசு திண–றுகி – ற – து. குழந்–தையை உரி–ய– வ–ரக – ளி – ட – ம் சேர்ப்–பதி – ல் இருக்–கும் பிரச்–னையை இந்த ஆப் நிச்–சய – – மா–கத் தீர்க்–கும்!’’ என்று விஜய் ச�ொல்ல இதி–லுள்ள த�ொழில்–நுட்– பம் பற்றி இளங்கோ விவ–ரித்–தார். ‘ ‘ ஒ ரு – வ – ரி ன் மு க அ டை – யாளத்தை வைத்து ஊர்– ஜி – த ப்– ப– டு த்– து ம் த�ொழில்– நு ட்– ப த்தை அடிப்–ப–டை–யா–கக் க�ொண்–டது இந்த ஆப். இது செயற்கை அறிவு எனும் அறி–விய – ல் முறைப்–படி உரு– வாக்–கப்–பட்–டது. இதன்– ப டி ஒரு– வ – ரி ன் முக ஜாடையை நம் கண்–ணால் பார்க்– கும் காட்–சிய – ாக மட்–டும் பார்க்– கா–மல் முகத்–தின் கனப–ரிம – ா–ணங்– களை வைத்து கண்டு–பிடி – க்–கும். அதா–வது ஒரு–வ–ரின் முகத்–தில் உள்ள கண், காது, நெற்றி, வாய், மற்ற பாகங்–களி – ன் நீளம், அக–லம், வடி– வ ம், க�ோணம் ப�ோன்று சுமார் 150க்கும் மேற்–பட்ட பரி– 28.7.2017 குங்குமம்

7


அண்–மை–யில்–கூட சுமார் 100 குழந்–தை–க–ளைப் பற்–றிய அடை–யா–ளம் தெரிந்–தி–ருக் –கி–றது. இதை காவல்–து–றைக்–குக் க�ொடுத்–தி–ருக் –கி–ற�ோம். 8 குங்குமம் 28.7.2017

மா– ண ங்– க ளை வைத்து துல்லி– ய – ம ாகக் கணக்– கி – டும். ப�ொது–வாக ஒரு– வ–ருடை – ய கண்–ணில் இருக்– கு ம் கரு– வி ழி அவர் பிறப்பு முதல் இ ற ப் பு வ ரை மாறாது எ ன் – பார்–கள். இந்த ஆப் க ரு வி ழி தவிர மேலும் பல மு க ஜாடை– க ளை வைத்து துல்–லி–ய– மாக அடை– ய ா– ளம் காணும். கண்–டு–பி–டிக்–கப்– பட்ட முடி–வு–களை வைத்து ‘இந்த முகம் இந்– தக் குழந்– த ைக்– கு ச் ச�ொ ந் – த ம ா க இருக்கலாம்’ என்– ப – தைச் ச�ொல்லும். கண்டு– பி – டி க் – க ப் – ப ட் – ட – தி ல் இடை–வெளி இருந்–தால் க�ொஞ்–சம் சரி–பார்ப்–ப– தில் நேரம் பிடிக்– கு ம். ஆனால், அதி– லு ள்ள சாத்–தி–யங்–களை அரை நிமி– ட த்– தி ல் ச�ொல்– லி – வி–டும்.


இளங்கோ, விஜய், டீமுடன்

ஒ ரு – வேள ை க ா ண ா – ம ல் – ப�ோன குழந்– த ை– யி ன் புகைப்– ப–டம் இல்லை என்–றால் குழந்–தை– யின் தாய், தகப்–பன், அண்–ணன், தம்– பி – யி ன் புகைப்– ப – ட ங்– க ளை வைத்–தும் கண்–டு–பி–டிக்–க–லாம்!’’ என்ற இளங்கோ, இந்த ஆப் ப�ொது–மக்–கள் கையில் இன்–னும் புழக்–கத்–துக்கு வரா–த–தைப் பற்–றி– யும் பேசி–னார். ‘‘ர�ொம்–பவு – ம் சென்–சிடி – வ – ான விஷ–யத்தை டீல் பண்–ணும் ஆப் இது. இதில் பகி–ரப்–ப–டும் குழந்– தை–க–ளின் விவ–ரங்–களை சிலர் தவ–றான முறை–யில் பயன்–ப–டுத்– தி– ன ால் எங்– க – ளி ன் ந�ோக்– க மே சித– றி – வி – டு ம். இத– ன ால்– த ான் இதை காவல்– து – றை – யி – ன – ரி – ட – மும், அரசு சார்–பான அமைப்–பு– க– ளி – ட மும் முதலில் க�ொண்– டு – ப�ோக நினைத்–த�ோம். அண்–மை–யில்–கூட சுமார் 100 குழந்–தை–க–ளைப் பற்–றிய அடை– யா–ளம் தெரிந்–தி–ருக்–கி–றது. இதை

காவல்–து–றைக்–குக் க�ொடுத்–தி–ருக்– கி–ற�ோம். காணா– ம ல்– ப �ோய் கண்– டு – பி– டி க்– க ப்– ப ட்ட குழந்– த ை– க ளை உரி– ய – வ ர்– க – ளி – ட ம் சேர்ப்– ப – தி ல் த�ொழில்– நு ட்– ப ம் தவிர மாநில அர– சு – க – ளு க்கிடையே நில– வு ம் நிர்–வாக ஒருங்–கி–ணைப்–பின்–மை– யும் இந்–தப் பிரச்–னையை சிக்–க– லாக்–கு–கி–றது. இதற்–கா–கத்–தான் மத்–திய அர– சின் குழந்–தை–கள் நல அமைச்–ச– கத்–தி–லும் இந்த ஆப் பற்றி விவ– ரிக்க உள்–ள�ோம். ஒ ரு – வேள ை ப �ொ து – ம க் – கள் காணா– ம ல்– ப �ோ– கு ம் குழந்– த ை – க – ள ை க் க ண் – டு – பி – டி க ்க வேண்– டு – மெ ன்– ற ால் எங்– க – ளி ன் ‘findmymissing@facetagr.com’ அல்– ல து ‘vijay@facetagr.com’ என்ற இணைய முக– வ – ரி – யை த் த�ொடர்–புக�ொ – ள்–ளல – ாம்...’’ என்று இளங்கோ முடிக்க அதை ஆம�ோ– திக்–கி–றார் விஜய்.  28.7.2017 குங்குமம்

9


10


நயன்தாரா அதர்வா அனுராக் காஷ்யப்

மை.பாரதிராஜா

ஒரு முக்கோண த்ரில்லர்! ‘‘வி ஜய் சார�ோட ‘துப்–பாக்–கி’– ல நான் அச�ோசியேட்டா ஒர்க் பண்–ணின – ேன். என்–ன�ோட ‘டிமான்டி காலனி’ வெளி–யா–னது – ம் விஜய் சார்–கிட்ட இருந்து ப�ோன். ‘அஜய், உங்க படத்–துக்கு நல்ல டாக் இருக்கு. கங்–கிர– ாட்ஸ். கலக்–குங்க!’னு ச�ொல்லி சந்–த�ோ–ஷப்–பட்–டார்.

‘இமைக்கா ந�ொடி–கள்’ சீக்–ரெட்ஸ் 11


உடனே, விஜய் சாருக்–கும், என் டைரக்– டர் முரு–கத – ாஸ் சாருக்–கும் ‘டிமான்–டி’– யை ஸ்கிரீன் பண்–ணிக் காட்–டி–னேன். படம் பார்த்–துட்டு பத்து செகண்ட் என்னை கட்–டிப்–பி–டிச்சு, ‘பின்–னிட்–டீங்–க–’னு ரெண்டு பேருமே பாராட்– டி – னாங்க. இப்ப ‘இமைக்கா ந�ொடி– கள்’ டீஸர் பார்த்– து ட்டு, ‘பெரிய ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கே... நல்லா மேனேஜ் பண்–ணி–யி–ருக்–கே–’னு முரு–க– தாஸ் சார் என் முது–குல தட்– டிக்–க�ொடு – த்–தார். அந்த எனர்ஜி என்னை இன்–னும் ஃப்ரெஷ்ஷா ஓட வச்–சி–ருக்கு!’’ ஷூட்– டி ங் பர– ப – ர ப்– பி – லு ம் உற்–சா–க–மாக புன்–ன–கைக்–கி–றார் ‘இமைக்கா ந�ொடி–கள்’ இயக்–குந – ர் அஜய் ஞான–முத்து. ‘‘ஆக்–சு–வலா ‘டிமான்டி கால– னி–’க்கு முன்–னா–டியே உருவான ஸ்கி–ரிப்ட் இது. முதன் முத–லில் அ த ர் – வ ா – கி ட்ட இ ந ்த ஸ் கி – ரிப்ட்டை ச�ொல்– லு ம்போது, படம் சின்ன பட்–ஜெட்–ல–தான் இருந்–தது. அப்–பு–றம் என் முதல் படத்தை முடிச்–சிட்டு, இந்த ஸ்கி– ரிப்ட்டை மறு–படி – யு – ம் ரீ-ஒர்க் பண்– ணி–ன�ோம். இதுல வர்ற சி.பி.ஐ. கேரக்–டரை மெருகேற்ற மெருகேற்ற அந்த கேரக்–ட– ருக்கு நயன்–தாரா மேடம்–தான் ர�ொம்ப ப�ொருத்– த மா இருப்– ப ாங்– க னு எங்க எல்–லா–ருக்–குமே த�ோணுச்சு. 12


அவங்–ககி – ட்ட கதையை ச�ொன்–னது – ம், ‘பண்–ணல – ாம்–’னு பச்–சைக் க�ொடி காட்–டி– னாங்க. அத�ோட மறு–நாளே, ‘அஜய், என் கேரக்–டர் லுக் இப்–படி இருந்தா நல்லா இருக்–குமா? இந்த காஸ்ட்–யூம் ஓகேவா?’னு நயன் கேட்–டாங்க. அப்–பவே படத்து மேல எனக்கு நம்–பிக்கை வந்–தி–டுச்சு...’’ திருப்தி– யாகப் பேசு–கி–றார் அஜய் ஞான–முத்து. ‘இமைக்கா ந�ொடி–கள்’ டைட்–டில்–லேயே கதை இருக்கே..? மேல�ோட்–டமா பார்த்தா இது ஒரு சஸ்–பென்ஸ் த்ரில்–லர். ஆனா, ப�ொத்–தாம் ப�ொதுவா அப்–படி ச�ொல்–லிட முடி–யாது. த்ரில், எம�ோ–ஷன்ஸ், காதல்னு அத்–தனை விஷ–யங்–க–ளும் படத்–துல இருக்கு. சிட்–டில த�ொடர்ந்து நடக்–கற சைக்கோ க�ொலை–களை கண்–டு–பி–டிக்–கிற சி.பி.ஐ. அதி– க ாரி அஞ்– ச லி விக்– ர – ம ா– தி த்– யன ா நயன்–தாரா வர்–றாங்க. அவங்க தம்–பியா அதர்வா நடிக்–கற – ார். முக்–கிய – ம – ான கேரக்– டர்ல பாலி– வு ட் இயக்– கு – ந ர் அனு– ர ாக் காஷ்–யப்.

28.7.2017 குங்குமம்

13


இவர் இந்த கதைக்–குள்ள வந்– தது யதேச்–சையா நடந்த விஷ– யம். எங்க டைரக்–ட–ர�ோட ‘அகி– ரா–’வை பார்த்–தேன். அதுல ஒரு ஆக்ட்–டரா அனு–ராக் காஷ்–யப் பின்–னியெ – டு – த்–திரு – ந்–தார். மும்பை ப�ோய் கதை– ய ை– யு ம் கேரக்– ட – ரை–யும் ச�ொன்–ன–தும் இம்ப்–ரஸ் ஆகிட்–டார். படத்–துல இவ–ருக்கு ஸ்டண்ட் சீக்–குவெ – ன்ஸ் உண்டு. பேஸிக்கா அனு– ர ாக் சார் ஒரு ரைட்– ட ர். ஸ்டண்ட் காட்–சி– க ள்ல நடிச்சு பழக்–கம் இல்லை. ஒரு சீன்ல நிஜ–மாவே தலை சுத்தி, க�ொஞ்–சம் மூச்–சுத் திண–றல் வந்து சிர–மப்–பட்–டார். யூனிட்ல எல்– ல ா– ரு மே பத– றி ட்– ட�ோ ம். ஆனா, உடனே கேர–வன் ப�ோய், மெடி–சின்ஸ் எடுத்–துட்டு ‘ஓகே... டேக் கன்ட்–னியூ பண்–ணல – ாம்–’னு வந்து நின்–னார். ‘இத�ோ பாருங்க அஜய், நான் நடி–கனா வந்–துட்–டேன். ஸ�ோ, இ தை ந டி ச் சு க் க�ொ டு த்தே தீரு– வே ன்– ’ னு ச�ொல்லி அந்த ஸ்டண்ட்டை பெர்ஃ–பெக்ட்டா பண்ணிக் க�ொடுத்–தார். படத்– து ல விஜய் சேது– ப தி சாரும் சின்–னதா கேமிய�ோ ர�ோல் பண்– ற ார். திருப்– பு – மு னை– ய ான ஒரு கேரக்–டர். அவ–ர�ோட ப�ோர்– ஷனை இனி–மேத – ான் ஷூட் பண்– ணப் ப�ோற�ோம். ந ய ன் – த ா ர ா லு க் க் யூ ட ்டா 14 குங்குமம் 28.7.2017

இருக்கே..? அந்த கிரெ–டிட் அவங்–க–ளுக்– குத்– த ான் ப�ோய்ச் சேர– ணு ம். கேரக்– ட – ரு க்– க ான லுக் மட்டு– மி ல ்ல , ப ா டி லே ங் – கு – வே ஜ் முதற்– க�ொ ண்டு சக– ல த்– தை – யு ம் அவங்–களே ய�ோசிச்சு பார்த்–துப் பார்த்து செய்–தி–ருக்–காங்க. பெங்–களூ – ர் ஷெட்–யூல் அப்ப,


நயன் மேடம் ர�ோடு சீன்ல நடிக்க வேண்டி இருந்–தது. அப்– படி அவங்க நடந்தா பெங்–க–ளூ– ரு–ல–யும் கூட்–டம் கூடி–டும். ஸ�ோ, அது பாசி–பிள் இல்–லைனு எச்–ச– ரிச்–சாங்க. அதை–யும் மீறி ஷூட் பண்– ணப் ப�ோனா... நிஜ–மாவே அவங்– கள பார்க்க பெரிய க்ர– வு டு.

ஷூட் பண்ண முடி–யாம திரும்– பிட்– ட�ோ ம். ஆனா, கதைக்கு அந்த சீன் அவ–சி–யம். மறு–ப–டி–யும் மேடத்–துக்–கிட்ட கேட்டுப் பார்த்–த�ோம். ‘க்ர–வுடு இருந்–தால் என்ன.. சமா–ளிச்–சுக்–க– லாம்–’னு ச�ொல்லி அந்த கூட்–டத்– துக்கு மத்–தியி – ல நடிச்சுக் க�ொடுத்– தாங்க. 28.7.2017 குங்குமம்

15


அதே–மா–திரி – த – ான் அதர்–வா–வும். டெடி–கேட்– டட் ஆர்ட்– டி ஸ்ட். அவர் ஃபைனல் இயர் மெடிக்– க ல் காலேஜ் ஸ்டூ– ட ண்ட்டாக– வு ம், காலேஜ் முடிச்–சிட்டு டாக்–டர – ா–கவு – ம் வர்–றார். அனு–ராக், நயன்–தாரா, அதர்வா... இவங்க மூணு பேரை–யும் சுத்தி நடக்–கற முக்–க�ோண விளை–யாட்–டு–தான் படம். அதர்வா இதில் ரிஸ்–க்கான நிறைய சீன்–கள்ல நடிச்–சி–ருக்–கார். டீஸர்ல பார்த்த பெரிய பெரிய பில்டிங்ல தாவு–றது தவிர, சைக்–கிள் சேஸிங், ஆம்–புல – ன்ஸ் சேஸிங்னு கலக்–கி–யி–ருக்–கார். அதர்– வ ா– வு க்கு ஜ�ோடி ராஷி கண்ணா. அவங்–க–ளும் இதுல ஸ்டூ–டண்ட். தெலுங்–கில் நிறைய படங்–கள் பண்–ணியி – ரு – க்–காங்க. அவங்–க– ளுக்கு தமிழ் தெரி– ய ாது. ஆனா– லு ம் மூணு நாளைக்கு முன்–னா–டியே டய–லாக் பேப்–பரை வாங்–கிட்டு ப�ோய் மனப்–பா–டம் செய்–துட்டு வந்து நடிப்–பாங்க. ராஷி–யும், அனு–ராக்–கும் ஸ்கிரீன்ல பேசும்போது, தமிழை அச்சு அசலா பேசுற மாதிரி உதடு அசை–யும்! என்ன ச�ொல்–றாங்க உங்க டெக்–னீ–ஷி–யன் டீம்? ஒரு விறு–விறு – ப்–பான த்ரில்–லர் படத்–துக்–கான பலமா எனக்கு டெக்–னீ–ஷி–யன்–கள் அமைஞ்– சி– ரு க்– க ாங்க. பட்– டு க்– க�ோட்டை பிர– ப ா– க ர் சார் வச–னம் எழு–தி–யி–ருக்–கார். என் படத்–துல 16 குங்குமம் 28.7.2017

பாடல்–களை விட, பின்– ன ணி இசை அதி– க ம் ஸ்கோர் ப ண் – ண – ணு ம் னு விரும்–புவே – ன். ‘தனி ஒரு– வ ன்– ’ ல ஹிப்– ஹாப் தமி–ழா–வின் பி ஜி – எ ம் பி டி ச் சி – ரு ந ்த து . இ ந ்த ப் படத்–து–ல–யும் அவ– ர�ோட பின்– ன ணி இசை பேசப்–ப–டும். எடிட்–டர் புவன் னிவா–சன், ‘துப்– பாக்–கி’– ல நான் ஒர்க் பண்– ணு ம் ப�ோது அ து ல அ ச�ோ – சி – யேட் எடிட்– ட ரா இருந்– த ார். இதுல அவர் எடிட்– ட ர். ஒவ்–வ�ொரு நாளும் ந ா ன் எ ன்ன ஷூட் பண்– ண ப் ப�ோறேன்னு அவ– ருக்குத் தெரி–யும். ந ா ன் இ ய க் – கு– ந – ர ா– ன – து ம் என் ப ட த் – து ல ஆ ர் . டி . ர ா ஜ – சே – க ர் ஒளிப்–ப–தி –வா–ளரா பணி–பு–ரி–ய–ணும்னு விரும்–பியி – ரு – க்–கேன். அந்–தக் கனவு இந்– தப் படத்–துல நிறை– வே–றி–யி–ருக்கு! 


ர�ோனி

அதிசய ட்வின்ஸ்!

மனித உயி–ரைக் காப்–பாற்–று–வது டாக்–டர்– க–ளின் தர்–மம். என்–றா–லும் கருப்–பை–யில் உட–லுக்கு உயிர் தந்து காப்–பாற்–றும் தாய்க்கு நிக–ராக இந்த உல–கில் யாரைக் கூற முடி–யும்?

பிரே–சி–லைச் சேர்ந்த ஃபிராங்–கி–ளின் படில்–ஹா–வுக்கு திரு–ம–ண–மாகி, அன்–பின் பரி–சாக வயிற்–றில் குழந்–தை–கள் வள–ரத் த�ொடங்கி 9 வாரங்–க–ளா–கி–யி–ருந்–தன. அப்–ப�ோ–து–தான் அவ–ருக்கு மூளைப் புற்–றுந – �ோய் பாதிப்பு இருக்–கும் செய்தி இடி–யாக இறங்–கி–யது. மனை–வியைக் காப்–பாற்ற முடி–யாது. அவள் வயிற்–றி–லுள்ள குழந்–தையை மட்–டு–மா–வது காப்–பாற்ற முடி–யுமா? படில்–ஹா–வின் கண–வர் கண்–ணீ– ர�ோடு டாக்–டர்–க–ளி–டம் கெஞ்–சி–னார். ந�ோயின் பாதிப்–பால் படில்ஹா க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக இறந்–து– க�ொண்–டி–ருந்–தா–லும், அவ–ரது கருப்–பை– யில் எந்–த–வித பாதிப்–பு–மின்றி குழந்–தைகள் வளர்ந்து வந்–தன. மருந்–து–க–ளின் மூலம் இறுக்–கிப்– பி–டித்–தி–ருந்த படில்–ஹா–வின் உயிர் பிரிந்–த–ப�ோது ட்வின்ஸ் ஆர�ோக்–கி–யத்–து–டன் பிறந்– தன. தன் இறப்–பி–லும் குழந்–தை–களை 120 நாட்–கள் ப�ோராடி படில்ஹா காப்–பாற்–றி–ய–து–தான் மெடிக்– கல் வட்–டா–ரங்–க–ளில் இன்று மிராக்–கிள் ஸ்டோரி.  28.7.2017 குங்குமம்

17


த.சக்திவேல்

ஆ.வின்சென்ட் பால்

ரட்டன் பஜார்

‘‘எ

ங்–கிட்ட ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு, வ�ோட்–டர் ஐ.டி... எல்–லாமே இருக்கு. ஆனா, வீடு இல்ல! 38 வரு–ஷமா இந்த பிளாட்ஃ–பார்ம்–ல– தான் என் வண்டி ஓடுது...’’

18


மறுபக்கம்

19


மெலி– த ாக புன்– ன – க ைத்– து க்– க�ொண்டே பேசு–கி–றார் சேகர். இவ–ரது ஆதார் கார்டு முகவரி– யில் ‘ரட்– ட ன் பஜார் நடை – ப ா– தை – வ ா– சி – க ள்’ என்– று – த ான் குறிப்–பி–டப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. பாரி–மு–னை–யில் கம்–பீ–ர–மாக வீற்–றி–ருக்–கி–றது ரட்–டன் பஜார். சின்–ன–தும் பெரி–ய–து–மான கடை– கள் வரி–சைய – ாக நிற்–கின்–றன. பகல் நேரத்–தில் விரைந்து க�ொண்–டிரு – க்– கும் வாக–னங்–க–ளால் நிறைந்து கிடக்– கி – ற து ரட்– ட ன் பஜாரை ஒட்–டிய சாலை. ஓரத்– தி ல் நிறுத்– த ப்– ப ட்– டி–ருக்–கும் கார்–க–ளுக்–கும், கடை– க – ளு க்– கு ம் இடை– யில் இருக்– கு ம் நடை– பாதையில் இரு–நூறு – க்–கும் 20 குங்குமம் 28.7.2017

அதி–கம – ான குடும்–பங்–கள் வசித்து வரு– கி ன்– ற ன. அதில் சேக– ரி ன் குடும்–ப–மும் ஒன்று. எப்–ப�ொ–ழு–தும் பூட்–டிக்–கி–டக்– கும் கடை–க–ளுக்கு முன் இருக்– கின்ற சின்ன இட– மு ம், படிக்– கட்–டு–க–ளும்–தான் நடை–பாதை வாசி–களி – ன் முக்–கிய – ம – ான அறை. அங்கே ஆளு– ய ர பீர�ோக்– க ள், நாற்– க ா– லி – க ள், டீப்– ப ாய்– க ள்... என்று வீட்–டுக்–குத் தேவை–யான ப�ொருட்–களை வைத்–துக் க�ொள்– கின்–ற–னர். அங்–கி–ருக்–கும் மரங்–கள்–தான் அவர்– க – ளு க்– கு ச் சுவர். அதில் ஆணி– ய – டி த்து கட– வு ள் மற்– று ம் தங்–க–ளுக்–குப் பிடித்த தலை–வர்– க– ளி ன் படங்– க ள், காலண்– ட ர், டியூப் லைட், முகம் பார்க்–கும் கண்–ணாடி, சட்டை... ப�ோன்–ற– வை–களை த�ொங்க விட்–டுள்–ள– னர். சமை– ய – லு க்கு விறகு அடுப்– பைத்– த ான் நம்– பி – யு ள்– ள – ன ர். வெ ட் – ட – வெ – ளி – ய ா ன சி று இடத்தில் மரப்–பெட்–டி–யா–லும், பாலி–தீன் கவர்–க–ளா–லும் நான்கு பக்–கமு – ம் மறைத்து ஒரு வீடு ப�ோல செய்து அதில் வாழ்–கின்–ற–னர். வானம்– த ான் கூரை. பூமி– தான் தரை. இந்த நடை–பாதை வாசி– க – ளி ன் வாழ்க்– க ை– யை த் த�ொலை–வில் இருந்து பார்த்– தால் துய–ரம். அரு–கில் ப�ோய் பார்த்–தால்..?


 

 

15,000/-,SSV 7,500/-,SSS 5,000/-, Spl.3,000/-,A1 2,000/-, B1 1,000/-

SSV SSS  UAE Exchange, Western Union Money TransferPhone  ControlPhoneDr

Ph: 0427-2419782. M : 98427 13500, 98427 39500.


‘‘ப�ொறந்– த து, வளர்ந்– த து, கண்– ண ா– ல ம் கட்– டி க்– கி ட்– ட து, க�ொழந்தை பெத்–துக்–கிட்–டது... எ ல் – ல ா மே இ ந்த பி ள ா ட் பாரத்துலதான். அப்– ப ல்– ல ாம் இந்த மாதிரி வண்–டிக எது–வும் பெருசா இல்ல. எப்– ப – வ ா– வ து குதிரை வண்– டி ய�ோ, மாட்டு வண்– டி ய�ோ கண்– ணு ல படும். சின்ன புள்– ளை யா இருந்– த ப்ப ர�ோட்–டுக்கு நடு–வுல ஒரு தண்–ட– வா–ளம் இருந்–துச்சு. அதுல டிராம் வண்டி ஓடும். என்– ன டா இது இவ்– வ – ள வு பெருசா கம்– ப ளிப் பூச்சி மாதிரி ஊர்ந்து ப�ோயிட்டு இருக்– கு – து ன்னு ஆச்– ச ர்– ய மா பார்ப்–பேன். முதல் தடவை பயமா இருந்– துச்சு. அது வண்–டினு தெரிஞ்–ச– தும் அதுல ப�ோக ஆசை. அப்–பா– கிட்ட ச�ொன்னா அடி விழும். கடைசி வரைக்–கும் என் ஆசை நிறை–வே–றவே இல்ல. எனக்கு என்ன வய–சுனு கூட தெரி– ய ாது. நாலைஞ்சு தலை– மு–றையை – ப் பாத்–துட்–டேன். என் 22 குங்குமம் 28.7.2017

க�ொள்–ளுப்–பேத்–திய�ோட – ப�ொண்– ணுக்–குக் கூட கண்–ணா–லம் ஆகப்– ப�ோ–குது! இருக்–குற வரைக்–கும் யாருக்–கும் த�ொந்–த–ரவு இல்–லாம சந்–த�ோஷ – மா இருந்–துட்டு ப�ோயி– ட–ணும்...’’ பாவ–னைக – ள் இன்றி பேசு–கிற


அந்–தப் பாட்–டிக்கு வயது நிச்–சய – ம் எண்–ப–துக்கு மேல் இருக்–கும். பாட்–டி–யின் கைவி–ரல்–களை மென்–மைய – ா–கப் பற்–றிக்–க�ொண்டு வெள்– ள ந்– தி – ய ா– க ச் சிரிக்– கி – ற து மேல் சட்டை அணி– ய ாத ஒரு பெண் குழந்தை. அப்–ப�ொ–ழுது

தள்– ள ா– டி க் க�ொண்டே நடை– பா– தை – யி ல் இருக்– கு ம் டாஸ்– மாக்கை ந�ோக்–கிச் செல்–கி–றார் ஓர் இந்–தியக் குடி–ம–கன். ‘‘இந்த இடத்–துல டாஸ்–மாக் வந்– த – து ல இருந்து ஒரே பிரச்– ச – னை–தான். பகல்ல ஆம்–பிளைங்க – 28.7.2017 குங்குமம்

23


வேலைக்– கு ப் ப�ோயி– ரு – வ ாங்க. ந ா ங்க பூ க ட் – டு – ற து , வீ ட் டு வேலைனு இங்– க – த ான் இருப்– ப�ோம். இந்த குடி–கா–ரன்–கள�ோட – த�ொல்லை தாங்க முடி– ய ாது. திடீர்னு மேல கை வைப்–பா–னுங்க. வேணும்னே இடிச்–சிட்டு ப�ோவா– னுங்க. ப�ோதை–யில அப்–ப–டியே இங்க விழுந்து கிடப்–பா–னுங்க. அடிச்–சுக்–குவ – ா–னுங்க. எங்–கள – ால எது–வுமே கேட்க முடி–யாது. நைட்–டாச்–சுன்னா க�ொழந்– தைங்–கள பத்–தி–ரமா பாத்–துக்–க– ணும். இல்– லன்னா யாரா– வ து தூக்– கி ட்– டு ப் ப�ோயி– டு – வ ாங்க. சரி– ய ாவே தூங்க முடி– ய ாது. ஒவ்– வ�ொ ரு நாளும் வயித்– து ல நெருப்–பைக் கட்–டிக்–கிட்–டுத்–தான் வாழ்ந்–துட்டு வர்–ற�ோம். இதுக்– கெல்–லாம் எப்ப விடி–வு–கா–லம் ப�ொறக்–கும்னு தெரி–யல...’’ இடுப்–பில் கைக்–கு–ழந்–தையை ஏந்–திக் க�ொண்டே தன் கண்–ணீர் கதையை தேவகி ச�ொல்– லு ம்– ப�ோது மனது நம்–மை–யும் அறி– யா–மல் கலங்–கு–கி–றது. ‘ ‘ இ ங் – கி – ரு க் – கு ற எ ல்லா க�ொழந்–தைங்–க–ளும் இஸ்–கூ–லுக்– குப் ப�ோறாங்க. முன்–னாடி எல்– ல ாம் ர�ோட் லைட் வெளிச்–சத்–து–ல–தான் படிப்– பாங்க. அப்ப ர�ொம்ப சிர– ம ப்– ப ட்– ட ாங்க. நான் பக்– க த்– து ல இருக்– கு ற கடை–யைக் கூட்டி சுத்– 24 குங்குமம் 28.7.2017

தம் செய்–வேன். அந்–தக் கடை ஓனர் கிட்ட என் கஷ்–டத்–தைச் ச�ொல்லி கரண்ட் கனெக்––‌ஷன் வாங்– கி – னே ன். மாசம் மாசம் நாங்க யூஸ் பண்ற கரண்ட்–டுக்கு பணம் கூட க�ொடுத்–து–டு–றேன். இப்ப எங்க வீட்ல டி.வி, ஃபேன் கூட இருக்–குது!’’ மகிழ்ச்சி ப�ொங்க அந்–த�ோணி– யம்மா ச�ொன்–ன–ப�ோது பள்–ளிக்– குச் சென்– றி – ரு ந்த குழந்– தை – க ள் வீட்– டு க்– கு த் திரும்– பி க் க�ொண்– டி– ரு ந்– த – ன ர். லேசாக குரைத்து அவர்–களை வாஞ்–சையு – ட – ன் வர– வேற்–றன செல்ல நாய்–க்குட்–டிக – ள். ‘‘காலைக்–க–டனை பக்–கத்–துல இருக்–குற கார்ப்–ப–ரே–ஷன் பாத்– ரூம்ல முடிச்– சி ட்டு, கடைக்கு முன்– ன ாடி பாலீ– தி ன் கவரை நாலாப் பக்–க–மும் கட்டி க�ொழந்– தை–க–ளும், ப�ொம்–பள புள்–ளை–க– ளும் குளிச்– சி ப்– ப ாங்க. நாங்க கார்ப்–ப–ரே–ஷன் பாத்–ரூம்–லேயே குளிப்–ப�ோம். ஒரு–நாள் விட்டு ஒரு–நாள்–தான் தண்ணி லாரி வரும். இருக்–குற எல்லா க�ொடத்–து–ல–யும் புடிச்சு வைச்– சி ப்– ப�ோ ம். சமைக்– க – ற து, குளிக்– க – ற து, குடிக்– க – ற து எல்– லாமே இந்த தண்–ணி–ல–தான். இது–வ–ரைக்–கும் எந்த வியா–தி– யும் எங்–கள அண்–டல. எ ன்ன சி ர – மம்னா க டை த�ொ ற க் – கு – ற – துக்கு முன்–னா–டியே


சமை க் – க – ணு ம் . க�ொ ழ ந் – தை – களை ஸ்கூ–லுக்கு அனுப்ப ரெடி பண்– ண – ணும் . மத்த எல்லா வேலை–களை – யு – ம் பாத்–தா–கணு – ம். நாங்–க–ளும் வேலைக்–குக் கிளம்–ப– ணும். அத–னால காலைல சீக்–க– ரத்–து–லயே எல்–ல�ோ–ரும் எந்–தி–ரிச்– சி–ரு–வ�ோம்...’’ பட்– டி – ய – லி – டு – கி – ற ார் பெயர் ச�ொல்ல வி ரு ம் – ப ா த அ ந்த நடை–பாதை வாசி. இவர்–க–ளில் பெரும்–பா–லான ஆண்–கள் மீன்– பாடி வண்டி ஓட்–டுவ – து, கட்–டிட – – வேலை... ப�ோன்ற கூலி வேலைக்– குத்–தான் செல்–கின்–ற–னர். உ டல ை ர ண – ம ா க் – கு ம் க�ொசுக்கடி, தறி– கெ ட்– டு ஓடும் கார்–கள – ால் எப்–ப�ோது வேண்டு–மா– னா–லும் உயிர் ப�ோக–லாம் என்ற

நிலைமை, வெளியே ச�ொல்ல முடி–யாத பல இன்–னல்–கள்... இ வ ற் று க் கு ம த் – தி – யி – லு ம் நடை–பாதைவாசி–க–ளின் இரவு வாழ்க்கை ரம்–மி–யமா–னது; அழ– கா–னது. நூற்–றுக்–க–ணக்–கா–ன�ோர் ஒரே இடத்–தில் குடும்–பம் ப�ோல குழுமி, உண்டு, உறங்கி, த�ொலைக்– காட்சி பார்த்து, கதை–கள் பேசி, குழந்– தை – க – ளு – ட ன் மகிழ்– வ ாக வாழ்க்–கையை நடத்–து–கின்–ற–னர். உடைந்– து – ப�ோ ன மது– ப ாட்– டில்–கள், குப்–பைக – ள், ஆங்–காங்கே ப�ோதை–யில் விழுந்து கிடக்–கும் குடி– ம – க ன்– க ள்... இவற்று– ட ன் ஆழ– ம ான அன்– பு ம், அச– ல ான மனி– த ர்– க – ளு ம், வாழ்க்– க ை– யு ம், மகிழ்ச்–சி–யும் அந்த நடை–பா–தை– யில் நிறைந்து வழி–கின்றன.  28.7.2017 குங்குமம்

25


26


காம்கேர் கே.புவனேஸ்வரி

தகவல்சூழ் உலகின் பிக் பிரதர்!

ர–ப–ரப்–பாக இருக்–கும் நம் மக்–கள் ‘பிக் டேட்–டா’ குறித்–தும் தெரிந்து வைத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டும். தக–வல் சூழ் உல–கில் வசிக்–கும் நாம் ‘பிக் டேட்–டா’ குறித்து அறிந்து வைத்–தி–ருக்–க–வில்லை எனில் அதை–யும் ‘பிக் டேட்–டா’ தன் கணக்–கில் ‘டெக்–னா–லஜி அப்–டேட் ஆகா–வத – ர்–கள்!’ என்ற பட்–டி–யல் தலைப்–பில் சேக–ரித்து வைத்–துக்–க�ொள்–ளும். 27


நம் பெயர், வயது, பாலி–னம், குடும்– ப ம், இருப்– பி – ட ம் இவற்– று– ட ன் நாம் விரும்– பு ம் விளை– யாட்டு, சாப்–பாடு, ஆடை வகை, நம் ப�ொழு–துப – �ோக்கு, நம் திறமை, நம் நண்– ப ர்– க ள், விர�ோ– தி – க ள், நாம் ரசிக்–கும் நடி–கை–கள் / நடி– கர்–கள், நமக்–குப் பிடித்த பாடல் மற்–றும் திரைப்–ப–டங்–கள், நாம் அடிக்–கடி செல்–லும் உண–வ–கம், தியேட்–டர் என நம்–மைப் பற்றி நுணுக்–கம – ான விஷ–யங்–கள – ை–யும் சேக– ரி த்து வைத்– து க்– க�ொ ண்டு இன்–னென்ன குணா–தி–ச–யங்–கள் க�ொண்ட நமக்கு என்ன பிசி–னஸ் / வேலை ப�ொருத்–த–மாக இருக்– கும், எப்–ப–டிப்–பட்–ட–வரை திரு–ம– ணம் செய்–தால் இல்–வாழ்க்கை நன்–றாக அமை–யும், என்ன கார் வாங்–க–லாம், எங்கு வீடு வாங்–கி– னால் நம் இருப்–பிட – த்–தில் இருந்து டிராஃ–பிக் ஜாமில் மாட்–டா–மல் கட்–டு–ரை–யா–ளர் காம்– க ேர் கே.புவ– னேஸ்–வரி, ஐ.டி நிறு–வன சி.இ.ஓ, த�ொழில்–நுட்ப வல்–லுந – ர், கிரி–யேடி – வ் டைரக்–டர், எழுத்–தா–ளர் என பன்–முக – ம் க�ொண்–ட– வர். இவ–ரது சாஃப்ட்–வேர் மற்– று ம் அனி– மே – ஷ ன் தயா–ரிப்–புக – ளு – ம், த�ொழில்– நுட்–பப் புத்–தக – ங்–களு – ம் பல பல்– க – லை க்– க – ழ – க ங்கள் சார்ந்த கல்– லூ – ரி – க – ளி ல் பாட–த்திட்–டம – ாக உள்–ளன. 28 குங்குமம் 28.7.2017

சென்–று–வர வச–தி–யாக இருக்–கும்– ப�ோன்ற தக–வல்–களை கணித்–துச் ச�ொல்–கி–றது ‘பிக் டேட்–டா’. ‘ அ ப்போ பி க் டேட்டா ஜாத–கம் கணிக்–கி–றதா?’ ஜாத–கம் கணிக்– க – வி ல்லை. தன்– னி – ட ம் உள்–ள–டக்–கிய கணக்–கில்லா தக– வல்–களை அலசி ஆராய்ந்து தீர்–வ– ளிக்–கி–றது. அவ்–வ–ள–வு–தான். உதா–ரண – த்–துக்கு, ஒரு சேல்ஸ் நிறு– வ – ன த்– தி ன் வெப்– சை ட்– டி ல் ஸ்மார்ட் ப�ோன் வாங்– கு – வ – த ற்– காக தேடிப் பார்க்–கி–ற�ோம் என வைத்–துக்–க�ொள்–வ�ோம். எந்த மாடல் வாங்– கு – வ து என நாம் சற்றே குழம்பி நிற்– கும் வேளை–யில் நம் விருப்–பம் அறிந்து, ‘இந்த வகை ப�ோன்–கள் நிறைய விற்–பனை செய்–யப்–பட்– டுள்–ள–ன–…’ என நிறைய மாடல் ப�ோன்–களை பட்–டி–ய–லி–டும். அடுத்து அந்த மாடல் ப�ோன்– களை வாங்–கிய அவர்–கள் வாடிக்– கை– ய ா– ள ர்– க ள், வாங்– கி – யு ள்ள செல்–ப�ோன் கவர், ஸ்கி–ரீன் புர�ொ– டெக்டர், பவர் பேங்க், இயர் ப�ோன், செல்–ப�ோன் ஸ்பீக்–கர்ஸ், மெமரி கார்ட், ஓடிஜி ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ், புளூ டூத் ப�ோன்– ற – வற்றை பட்–டி–ய–லி–டும். அடுத்து ஸ்மார்ட் ப�ோன் சம்– பந்–தப்–பட்ட அத்–தனை துணை உப–கர – ண – ங்–களு – க்–கான பிற நிறு–வ– னங்–க–ளின் விளம்–ப–ரங்–கள் பட்– டி–ய–லி–டப்–ப–டும்.


‘அப்போ பிக் டேட்டா ஜாத–கம் கணிக்–கி–றதா?’

இ வ ற்றை எ ல் – ல ா ம் மீ றி நாம் எதை– யு மே வாங்– க ா– ம ல் வெப்– சைட்டை விட்டு வெளி– யே– றி – வி ட்– ட ால் இமெ– யி – லி ல் அந்த ப�ொருட்–கள் பற்–றிய விவ– ரங்– க ளை அனுப்பி வைக்– கு ம். விரும்–பிய சாக்–லெட்டை வாங்– கித் தந்தே ஆக வேண்–டும் என அழிச்–சாட்–டி–யம் செய்–யும் சின்– னஞ்–சிறு குழந்–தைக – ள – ைப் ப�ோல, அவர்–கள் ப�ொருட்–களை நாம் வாங்–கும் வரை விடா–மல் நம்மை நச்–ச–ரிக்–கும். அப்–படி – யே அந்–தப் ப�ொருளை வாங்–கிவி – ட்–டால் அந்த நிறு–வன – த்– தின் அடுத்–த–கட்ட தயா–ரிப்பை

நம் கண்–முன் விரிக்–கும். ஐப�ோன் வாங்– கி – யி – ரு ந்– த ால், ஐபேடை காண்– பி த்து ஆசை– க ாட்– டு ம். ஆண்ட்–ராய்ட் ப�ோன் வாங்–கி–யி– ருந்–தால் டேப்–லெட்டை காட்டி சுண்டி இழுக்– கு ம். இப்– ப – டி யே அவர்– க ள் விற்– பனை சங்– கி – லி – ப�ோட்டு நம்மை அவர்–கள் பிடிக்– குள்–ளேயே வைத்–துக்–க�ொள்–வர். இப்–படி ஒரு வாடிக்–கை–யா–ள– ரின் ஆர்–வத்தை பல க�ோணங்–க– ளில் அலசி ஆராய்ந்து விற்–பனை செய்–யும் சேல்ஸ் நிறு–வ–னங்–கள் பிக் டேட்–டா–வின் பின்–னணி – யி – ல்– தான் இயங்–கு–கின்–றன.

(அறி–வ�ோம்) 28.7.2017 குங்குமம்

29


கே.என். சிவராமன்

‘‘உ

தமிழ்வாணன்

ன் அப்பா துப்– பு – ர வு வேலை செய்– ப – வ ர்– தானே? ப�ோய் கழி–வற – ையைக் கழுவி விடு. அதை விட்– டு – விட்டு வகுப்–பில் ஏன் நேரத்தை வீண–டிக்–கி–றாய்?’’

கேட்ட ஏழாம் வகுப்பு ச ம ஸ் – கி – ரு த ஆ சி – ரி – ய – ரி ன் அமில வார்த்–தை–கள் அந்த தலித் சிறு–மியை தீயாய் சுட்–ட– ப�ோ–தும் அவர் மனம் தள–ர– வில்லை. படிக்க வேண்–டும் என்ற ஆர்–வத்–தி–லி–ருந்து பின்– வாங்–க–வில்லை. விளைவு? இன்று அச்– சி– று மி ம�ோதி– ல ால் நேரு கல்– லூ – ரி – யி ல் சமஸ்– கி – ரு – த ப் பேரா–சி–ரியை! ஹ ரி – யா ன ா ம ாநி– ல ம் , கைதல் மாவட்–டத்–தில் இருக்– கும் ராஜூண்ட் கிரா–மம். இங்கு பால்–மிகி சாதி–யில் மல–மள்–ளும் த�ொழி–லா–ளிக்கு மக–ளா–கப் பிறந்த க�ௌஷல் பன்–வார், மேலே ச�ொன்ன சம்– ப – வ ம் நடந்த அடுத்த நாளும் வகுப்– பு க்– கு ச் சென்– றார். அச்–சு–றுத்–தி–யும் அடித்–தும் அச– ர ா– த – வ ரை வேறு– வ – ழி – யின்றி ஆசி– ரி – ய ர் வகுப்– பி ல் சேர்த்– து க் க�ொண்– ட ா– லு ம் கடைசி வரி– சை – த ான் அவ– ருக்குக் கிடைத்–தது.

30


ச.அன்பரசு

அன்று

மலம் அள்ளும் த�ொழிலாளி...

இன்று சமஸ்கிருத பேராசிரியர்!

ஒரு தலித் பெண்–ணின் சாத–னைக் கதை 28.7.2017 குங்குமம்

20 20 31


‘‘ஏழாம் வகுப்–பின் முதல் நாள் சமஸ்– கி–ருத வகுப்–பில் கிடைத்த அவ–மா–னத்தை என்–றும் என்–னால் மறக்க முடி–யாது. இன்று நான் சமஸ்–கிரு – த பேரா–சிரி – யை – ய – ாக இருக்– கி–றேன் என்–றால் அதற்கு அந்த ஆசி–ரிய – ரே கார–ணம்..!’’ புன்–னகை – யு – ட – ன் பேசு–கிற – ார் க�ௌஷல் பன்–வார். தாழ்த்–தப்–பட்ட மக்–கள் படிக்–கக் கூடாது என்று கூறப்– ப ட்ட த�ொன்மை ம�ொழி– ய ான சமஸ்– கி – ரு – த த்தை கற்– க த் த�ொடங்–கி–ய–ப�ோது, தம் மக்–கள் மீது சுமத்– தப்–பட்ட சாதி இழிவு குறித்து ஆழ–மாக அறி–யத் த�ொடங்–கி–னார். ‘‘ஆரம்–பப் பள்ளி, மேல்–நிலை – ப் பள்ளி, கல்–லூரி, டெல்–லி–யில் முனை–வர் படிப்பு உட்–பட எங்–கும் என்னை விட்டு எனது சாதி நீங்–க–வே–யில்லை. நிழ–லைப் ப�ோல த�ொட–ரவே செய்–தது...’’ என துய–ரத்தை அசை–ப�ோ–டும் க�ௌசல் பன்–வார், இப்– ப�ோ–தும் தன் பெய–ருக்குப் பின்–னால் தன் சாதி–யைக் குறிக்–கும் ச�ொல்லை வைத்–தி– ருக்–கி–றார்.

32 குங்குமம் 28.7.2017

அதை நீக்– கு ம்– ப டி பலர் வற்– பு – று த்– தி – யு ம் அவர் மறுப்– ப – த ற்– கு க் கார–ணம், இள–மை–யில் அவர் பெற்ற அனு–பவ – ங்– கள்–தான். அவ– ர து கிரா– ம த்– தி – லி – ரு ந ்த கு ள த் – தி ல் எரு–மை–களைக் குளிப்– ப ா ட் – ட – ல ா ம் . து ணி – களைத் துவைக்–க–லாம். ஆனால், தலித்– து – க ள் மட்–டும் குளிக்க அனு– ம–தி–யில்லை. இ த ை மீ றி க� ௌ ஷ–லும் அவ–ரது நண்–பர்– க– ளு ம் குளித்– த – ப �ோது, தூய்மை கெட்– டு – வி ட்– டது என ராஜ– பு த்– தி ர மக்–கள் ஒன்று திரண்–ட– னர். ‘‘தூய்–மையி – ல்–லாத குளத்தை ஏன் பயன்– ப – டு த் – து – கி – றீ ர் – க ள் ? எ ங் – க – ளு க ்கே அ த ை க�ொடுத்து– வி – டு ங்– க ள்!’’ என நெஞ்சை நிமிர்த்தி பேசி– ய து அப்– ப �ோது சி று – மி – ய ா க இ ரு ந ்த க� ௌ ஷ ல் ப ன் – வ ா ர் மட்–டுமே. இத்–த–னைக்–கும் அப்– ப�ோது அவ–ரது குடும்– பமே பிழைப்–புக்கு உயர் சாதி– யி – ன – ரி ன் நிலங்– க–ளைத்–தான் நம்–பியி – ரு – ந்–


மல–ம் அள்–ளும் த�ொழி–லா–ளர்–கள்!

2011ம் ஆண்டு

கணக்–குப்–படி மல–மள்–ளும் த�ொழி–லா–ளர்–கள் தென்–னிந்–தியா (16,362).

1,82,505

1993

கையால் மல–மள்ள தடை– வி–திக்–கப்–பட்ட ஆண்டு (உலர் கழிப்–பறை)

2013

(த�ொழி–லா–ளர் மறு–வாழ்வு).

உத்–த–ரப்–பி–ர–தே–சம் -10,301 கர்–நா–டகா - 737 தமிழ்–நாடு - 363 ராஜஸ்–தான் - 322 ஒடிஷா - 237 அசாம் -191 பீகார் - 137 (13 மாநி–லங்–க–ளில்). உலர் கழிப்–ப–றை–க–ளின் எண்–ணிக்கை - 26 லட்–சம்.

பாதாள சாக்–க–டை–யில் இறந்த த�ொழி–லா–ளர் –க–ளுக்–கான இழப்–பீடு

10

லட்–சம்

(உச்–ச–நீ–தி–மன்ற உத்–த–ர–வுப்–படி 2014)

(Socio Economic and Caste Census 2011, Social Justice and Empowerment Department 2017)

2015

ம் ஆண்டு மல–மள்–ளும் த�ொழி–லா–ளர்–கள் -

12,226

28.7.2017 குங்குமம்

33


தது! ‘‘இந்– தி – ய ா– வி ன் சாதி அடுக்– கு – க ள் அசா– த ா– ர – ண – ம ா– ன வை. ஒரு சிறுமி பாலின வேறு–பாட்–டையு – ம், சாதி, தீண்– டா–மையை – யு – ம் சமூ–கத்–திட – மி – ரு – ந்–துத – ான் அறி–கி–றாள் என்–பது பெரும் துய–ரம்...’’ ஆற்– ற ா– மை – யு – ட ன் ச�ொல்– லு ம் பேரா– சி–ரியை க�ௌஷல் பன்–வார், தன் வகுப்பு நண–பர்–க–ளின் வீடு–க–ளில் கழி–வு–களை

கற்க கச–டற!

தலித் மக்–கள்

66%

75%

(ஆண்–கள் (66.4 மில்–லி–யன்))

தேசிய கல்வி வளர்ச்சி

73%

56.4%

பெண்–கள் (47.2 மில்–லி–யன்))

பட்–டி–யல் இனத்–தி–ன–ரின் கல்வி வளர்ச்சி த�ொடக்க கல்வி

15.6%

மேல்–நி–லைக்–கல்வி

2.7%

(2011 Census தக–வல்–படி)

34 குங்குமம் 28.7.2017

அகற்–றும் பணி–யால் கேட்க நேர்ந்த சாதி வசை– க ள், விடு–தி–யில் தனிமை, வகுப்– பில் கிண்– டல் – க ள்... என அனைத்து அவ– ம ா– ன ங்– க – ளை–யும் ஒவ்–வ�ொரு – ந – ா–ளும் எதிர்–க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். எம்.ஃபில் முடித்–த–தும் ர�ோதக் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்– தில் பி ஹெச்.டி சேர முயற்– சித்– த ார். ‘இலக்– கி – ய த்தில் சூத்–திர – ர்–கள்’ என்ற அவ–ரது தலைப்பை கடு– மை – ய ாக எதிர்த்த ஆசி– ரி – ய ர்– க ள், அ வ – ர து அ ட் – மி – ஷ னை நி ர ா – க – ரி த் து வேற�ொ ரு பெண்ணை அனு– ம – தி த்– த – னர். அப்– ப �ோது ஜவ– ஹ ர்– லால் நேரு பல்–க–லைக்–க–ழ– கத்–திலி – ரு – ந்து ‘தலித்–துக – ளி – ன் சமூக ப�ொரு– ள ா– த ா– ர ம்’ குறித்து உரை–யாற்ற கைதல் நக–ருக்கு வந்த பேரா–சிரி – ய – ர்– கள் பூல் பதான், மலா–கர் ஆகி–ய�ோ–ருக்கு இந்த விஷ– யம் தெரிய வந்–தது. கெள– ஷ – லு க்கு ஆத– ர – வாக இவர்–கள் நின்–ற–னர். அத–னால்–தான் ஜேஎன்–யூ– வில் பிஹெச்.டி படிக்க அவ– ருக்கு இடம் கிடைத்–தது. 2012ம் ஆண்டு அமெ– ரிக்–கா–வின் ஹார்–வர்டு பல்– க–லை–யில், ‘The Situations


of Shudras in Vedas’ என்ற உரை, நடி–கர் அமீர்– க ான் த � ொ கு த் து வ ழ ங் – கி ய ‘சத்– ய – ம ேவ ஜ ய – தே ’ உ ள் – ளி ட ்ட நிகழ்ச்–சியி – ல் ப ங் – கே ற் று பேசி– ய து... ஆ கி – ய வை எ ல் – ல ா ம் கெ ள – ஷ – லின் கடின உழைப்– பு க்– குக் கிடைத்த பரி–சு–கள். ‘‘என் தந்– தை – யி ன் த�ொழில் சார்ந்த சாதி இழி–வுக – ளை சகித்து படித்த சமஸ்–கி–ருத ம�ொழி–தான், இந்து சமு–தா–யத்–தின் சமச்–சீ–ரற்ற சாதி அமைப்பைப் பற்றி எனக்கு

முழு–மைய – ாகப் புரிய வைத்–தது!’’ என்று ச�ொல்–லும் க�ௌசல் பன்– வார், படிப்–பி–னூடே பல்–வேறு முக்– கி ய ஆளு– மை – க – ளி ன் உரை– கள், இலக்–கிய – க்–கூட்–டங்–கள் என பல்–வேறு கலா–சார நிகழ்–வுக – ளி – ல் பங்–கேற்று தன் சமூ–கம் குறித்த தன் அறிவை பட்டை தீட்–டிக்– க�ொண்டு 3 புத்–தக – ங்–களை எழு–தி –யுள்–ளார். ‘‘தலித் பெண் சமஸ்– கி – ரு த பாடம் நடத்–து–கி–றாள் என்–பதை ஜீர–ணிக்க முடி–யாத பலர், பாடங்– களை சரி–யாக நடத்–து–வ–தில்லை என என் மீது அபாண்–ட–மாக குற்– ற ம் சுமத்– து – கி ன்– ற – ன ர். அது தவறு என்– ப தை என்– னு – டை ய பணி–யின் மூலம் த�ொடர்ந்து நிரூ– பித்து வரு–கிறேன் – ..’’ என்று ச�ொல்– லும் க�ௌசல் பன்–வார், தலித் இலக்–கிய – ங்–களை தம் மக்–களு – க்கு அறி–முக – ப்–படு – த்–தும் பணி–யில் மும்– மு–ர–மாக ஈடு–பட்–டுள்–ளார்.  28.7.2017 குங்குமம்

35


தி

ப் பு சு ல் – த ா – னி ன் பீ ர ங் கி மு ன் பு ன் – ன – க ை த் – த – ப டி கைக�ோர்த்து பேசிக் க�ொண்–டி– ருக்–கி–றது இளம் காதல் ஜ�ோடி. அவர்–க–ளின் அரு–கி–லி–ருக்–கும் பர்மா நாட்டு குட்டி பீரங்–கிய – ைத் தாண்– டி த் தாண்டி குதித்து விளை–யா–டுகி – ற – து ஒரு குழந்தை.

36


பேராச்சி கண்–ணன்

ஆ.வின்–சென்ட் பால்

மியூசியம் அறிந்த இடம் அறியாத விஷயம்

37


ஹ�ொய்சாளர் - காகதீயர் காலச்சிற்பங்கள் (கி.பி. 1100-1350)

ச ெ ன ்னை அருங்– க ாட்– சி – ய – கத்–தில் அன்–றா– டம் அரங்– க ே– றும் காட்–சி–கள் இவை. மு த ல் க ட் – டி – ட த் – தி ன் இரண்டு பக்– க – மும் கற்– சி – ல ை– க ள் . கால வ ா ரி – ய ா – க ப் பிரித்து வைத்– தி–ருக்–கி–றார்–கள். முதல் பிரி– வி ல் 38 7


– ன்–றன பல்– ல – வ ர் காலத்– தி ன் கலைப்– காலம் என வரிசை கட்–டுகி ப– டை ப்– பு – க ளை பறை– ச ாற்– று ம் கற்–சி–லை–கள். படி– யி ன் நடு– வி ல் சூரி– ய ன் விஷ்ணு, ய�ோக தட்–சிண – ாமூர்த்தி, சிலை ஜ�ொலிக்– கி – ற து. பிறகு, சூரி–யன், கணே–சர் உள்–ளிட்ட ஆறேழு சிலை–கள். அதன் அடி– செப்– பே – டு – க ள் பகுதி. சேர, யில் பெயர், ஊர்ப் பெயர்–கள் ேசாழ, பாண்–டி–யர், விஜ–ய–ந–கர ப�ொறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. அரு–கி– செப்–பேடு–களை இங்கே காண– மு–டிகி – ற – து. விளக்–கங்–களை தமிழ், லேயே குறிப்–பு–கள். அதில், ‘இந்–தக் காலத்–திய சிற்– ஆங்–கி–லம் இரண்–டி–லும் வைத்– தி–ருக்–கி–றார்–கள். பங்–க–ளில் தற்–செ–ய–லா–யி–ருக்–கும் ‘ மன் – னன் ஒ ரு – வ – ன ா ல் தன்மை முக்–கி–ய–மா–ன–து’ என்ற க�ோயில்– க–ளுக்கு வழங்–கப்–பட்ட வாக்–கி–யம் வசீ–க–ரிக்–கி–றது. இத–னைய – டு – த்து, முதல் கற்–கால நில– தா–னத்–தி–னைய�ோ அல்–லது ச�ோழர் வரு–கிற – ார். அதன் அரு– மன்–ன–னால் மெச்–சப்–ப–டும் அள– கில், ‘இந்த பீரி–யட் சிலை–களின் வுக்கு மதி–நுட்–பம் மிக்க பண்–டி– – க்கு வழங்–கப்–பட்ட தானத்– முகம் வட்–டம – ாக மாறி–யிரு – க்–கும். தர்–களு – ை’ என்–கிற – து இயல்புத் தன்மை குறை–வா–கக் தி–னைய�ோ குறிப்–பவ அங்–கி–ருந்த விளக்–கம் ஒன்று. காணப்–படு – ம்’ எனக் குறிப்– இந்த மாடிப்–பகு – தி – யி – ன் பு– க – ள ைப் படித்து தன் லிங்கோத்பவ இரண்டு பக்– க த்– தி – லு ம் தெலுங்கு நண்– ப – ரு – ட ன் மூர்த்தி சிலை கலிங்– க த்– தி ன் இடைக்– மாட்–லா–டுகி – ற – ார் ஒரு–வர். கா– ல – மு ம், மேற்கு வங்– க த்– த�ொடர்ந்து, பிற்–காலச் தைச் சார்ந்த பாலர் ச�ோழர் காலம், விஜ–யந – க – ர சேனர் இடைக்–கா–ல–மும் வம்ச காலம், நவீன காலம், ஆக்–கிர – மி – த்–துள்–ளன. தவிர, ஹ�ொய்–சாளர் - காக–தீ–யர் பஜா குகை சிற்–பங்–க–ளும், காலம், ந�ொளம்ப சிற்–பங்– பிராமி, நாகரி எழுத்–து–கள் கள், கீைழச் சாளுக்– கி ய நினைவுக்கல்

நாகக்கல்

வீரக்கல்

39


ச�ொர்க்கத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் புத்தரின் பிச்சை பாத்திரம் - அமராவதி சிற்பக்கூடம் (கி.பி. 150)

ப�ொ றி க் – க ப் – ப ட்ட கற்–க–ளும் அழ–கூட்–டு– கின்–றன. அங்–கிரு – ந்து இந்து சிற்– ப க் கூடத்– தி ற்கு நகர்ந்– த�ோ ம். வழி–

40 குங்குமம் 28.7.2017

யில் நினை–வுக்–கல், வீரக்–கல், சதிக்–கற்–களை வைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். கண–வன் இறந்–த–பி–றகு உடன்– க ட்டை ஏறும் மனை– வி – யி ன் நினை– வாக வைக்–கப்–ப–டு–பவை சதிக்–கற்–கள். இங்கே தமி–ழ–கம், ஆந்–தி–ரா–வி–லி–ருந்து எடுத்து வரப்– பட்ட தெய்–வச்–சில – ை–கள் நிரம்பி வழி–கின்–றன. ஒவ்–வ�ொன்–றின் கலை நுட்–ப–மும் நேர்த்–தி–யும் பிர–மிக்–கச் செய்–கின்–றன. அடுத்து அம–ரா–வதி சிற்–பக் கூடம். கிமு 100ல் உள்ள புத்–தர் சிலை, புத்த வழி– பாட்–டுச் சிற்–பம், தாமரை வடி–வம் என அம– ரா–வதி பகு–தி–யி–லி–ருந்து எடுக்–கப்–பட்ட ஆதி– கால சிற்–பங்–கள் நம்மை அந்–தக் காலத்–துக்–குள் அழைத்–துச் செல்–கின்–றன. த�ொடர்ந்து சமண சிற்–பக் கூடத்–திற்–குள் நுழை–கி–ற�ோம். இங்கே,


ஆண்யானையின் எலும்புக்கூடு

மகா–வீ–ரர், தீர்த்–தங்–க–ரர், பார்–சு–வ–நா–த–ரின் கற்– சி–லை–கள் மெரு–கேற்–றுகி – ன்–றன. சில இடங்–களி – ல் பார்–வை–யற்ற மாற்–றுத் திற–னா–ளி–க–ளுக்–காக ப்ரெய்லி முறை குறிப்–புக – ளு – ம் இருக்–கின்–றன. அடுத்து விலங்–கிய – ல் பகுதி. இங்கே, இறந்த உயி– ரி – ன ங்– க – ள ைப் பதப்– ப – டு த்– தி ப் பாடம் பண்ணி வைத்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். பிரிட்– டி ஷ் காலத்–தில் மக்–க–ளின் வர–வேற்–பிற்–காக இந்த அருங்–காட்–சிய – க – த்–தினு – ள் உயி–ரற்ற விலங்–கின – ங்– கள் தவிர்த்து உயி–ருள்ள விலங்–கின – ங்–கள – ை–யும் காட்–சிக்கு வைத்–தி–ருந்–த–னர். இத–னால், அன்–றைய மெட்–ராஸ்–வா–சி–கள் உயி–ரற்ற இடத்தை செத்த காலேஜ் என்–றும், உயி–ருள்ள விலங்–கி–னங்–கள் பகு–தியை உயிர் காலேஜ் என்–றும் அழைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள்.

நாகப்பாம்பின் எலும்புக்கூடு

பி ர – ம ா ண் – ட த் தி மி ங் – கி – ல த் – தி ன் எலும்– பு க்– கூ டு அச்– சு– று த்– த – லு – ட ன் வர– வேற்– கி – ற து. அதன் இட– து – பு – ற ம் ஆடு, கு தி – ரை – க – ளி ன் 28.7.2017 குங்குமம்

41


துப்பாக்கிகள், கத்திகள், ப�ோர்க்கருவிகள்

ப�ொதுத் தக–வல்–கள்

 சென்னை எழும்–பூ–ரில் இருக்–கும் இந்த மியூ–சி–யம் 16 ஏக்–கர் பரப்–பில் அமைந்–தி–ருக்–கி–றது. இத–னுள் ஆறு அருங்–காட்–சி–ய–கக் கட்–டி–டங்–க–ளும், கன்–னி– மாரா நூல–க–மும், மியூ–சி–யம் தியேட்–ட–ரும் உள்–ளது.  தேசிய ஆர்ட் கேல–ரி–யில் மறு–சீ–ர–மைப்புப் பணி–கள் ரூ.11 க�ோடி செல–வில் நடந்து வரு–கி–றது. ‘திருடா திரு–டா’ படத்–தில் ‘க�ொஞ்–சும் நிலவு...’ பாடல் எடுக்– கப்–பட்ட கட்–டி–டம்.  க�ொல்– க த்– த ா– வி ற்கு அடுத்– த – ப – டி – ய ாக இந்– தி – ய ா– வி ன் இரண்– ட ா– வ து பழமை–யான மியூ–சி–யம் இது.  54 காட்–சிக்–கூ–டங்–கள் இருக்–கின்–றன. அவை எட்டு தலைப்புகளின்– கீழ் வகைப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ளன.  பெரி–ய–வர்–க–ளுக்கு 15 ரூபா–யும், குழந்–தை–க–ளுக்–கு 10 ரூபா–யும், பள்–ளி– 42 குங்குமம் 28.7.2017


பற்–கள். தவிர, யானை–யின் கால், மனி–தன், குதிரை, எருது, பன்–றி– யின் கால் எலும்–பு–கள், மனிதக் குரங்–கின் எலும்–புக்–கூடு என எல்– லாமே காட்–சிக்கு இருக்–கின்–றன. பிறகு, ஊர்– வன செக்‌ – ஷ ன். 29 விஷப் பாம்–பு–க–ளும், 36 விஷ– மற்ற பாம்–பு –க –ளும் கண்– ண ாடி பாட்டி– லி ல் உறங்– கு – கி ன்– ற ன.

இதன் எதிர்ப்பு–றம் பல்லி வகை–யி– னங்–கள். திரு–நெல்–வேலி, சேலம், நீல–கிரி என ஒவ்–வ�ொரு பகு–தி–யி– லி–ருந்–தும் க�ொண்டு வரப்–பட்ட ஓணான்–கள – ைக் குறிப்–புக – ளு – ட – ன் வைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இ தி ல் , கு ன் – னூ – ரி – லி – ரு ந் து பிடித்துவரப்–பட்ட‘பறக்–கும்பல்லி’ சிலிர்க்க வைக்–கி–றது. மாண–வர்–

க–ளி–லி–ருந்து சான்–று–டன் வரும் மாண–வர்–க–ளுக்கு 5 ரூபா–யும் நுழை–வுக் கட்–ட–ண– மாக வசூ–லிக்–கி–றார்–கள். ஸ்டில் மற்–றும் வீடிய�ோ கேம–ரா–வுக்கு முறையே ரூ.200 மற்–றும் ரூ.500 கட்–ட–ணம்.  உள்–ளி–ருக்–கும் மியூ–சி–யம் தியேட்–ட–ரில் அருங்–காட்–சி–யக விழாக்–களை நடத்–து–கின்–ற–னர். இந்த விழாக்–கள் இல்–லாத நாட்–க–ளில் ப�ொது–மக்–க–ளுக்–கு கலா–சா–ரம் சார்ந்த நிகழ்ச்–சி–க–ளுக்–காக மட்–டும் வாட–கைக்கு விடு–கி–றார்–கள்.  வெள்–ளிக்–கி–ழமை விடு–முறை. தவிர, சுதந்–திர தினம், குடி–ய–ரசு தினம், காந்தி ஜெயந்தி ஆகிய மூன்று நாட்–கள் தேசிய விடு–முறை. தீபா–வளி, ப�ொங்–கல் உள்–ளிட்ட பண்–டிகை நாட்–க–ளில் கூட மியூ–சி–யம் திறந்–தி–ருக்–கும்.  தின–மும் சரா–ச–ரி–யாக 1000 பேர் பார்–வை–யி–டு–வ–தாக ச�ொல்–கி–றார்–கள். காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை திறந்–தி–ருக்–கும். 28.7.2017 குங்குமம்

43


வரலாறு  கடந்த 1851ல் நுங்–கம்–பாக்– கம் கல்–லூரி சாலை–யில் முதல் முத– ல ாக இந்த அருங்– க ாட்– சி –ய–கம் த�ொடங்–கப்–பட்–டது. அங்–கி– ருந்த மெட்–ராஸ் கல்–விக்–கழ – க – ம் 1846ம் ஆண்டு அருங்–காட்–சிய – கம் வேண்– டு ம் எனக் கோரிக்கை விடுத்–தத – ால், கிழக்–கிந்–திய கம்–பெ– னி–யின் ஒப்–புத – ல் பெற்று அன்–றைய மெட்–ராஸ் ஆளு–நர் சர்.ஹென்றி பாட்–டிங்–கர் அனு–மதி அளித்–தார்.  மருத்–து–வ–ரான எட்–வர்ட் பால்ஃ–ப�ோர் முதல் ப�ொறுப்–பா–ள– ராக நிய–மிக்–கப்–பட்–டார். மெட்–ராஸ் கல்–விக் கழ–கம் வழங்–கிய 1,100 நில–விய – ல் மாதி–ரிக – ளு – ட – ன் மியூ–சி– யம் ஆரம்–பிக்–கப்–பட்–டது.  1854ம் ஆண்டு இப்–ப�ோ– தைய பாந்–திய – ன் சாலை கட்–டிட – த்– திற்கு மாற்–றப்–பட்–டது.  அப்– ப�ோ து பால்ஃ– ப�ோ ர் இ தன் உ ள் – ளே ய ே மி ரு – க க் – காட்சிச் சாலையை அமைத்–தார். இத–னால், மக்–க–ளின் வர–வேற்பு அதி–க–ரித்–தது. பிறகு இந்த மிரு– கக்–கூ–டம் பீப்–பிள்ஸ் பார்க்–கிற்கு மாற்– ற ப்– ப ட்டு பின் வண்– ட – லூ ர் சென்–றது.  இனக்– கு – ழு க்– க ள் பற்றி, ‘Castes and Tribes of Southern India’ புத்–தக – த்–தின் ஏழு ெதாகு–தி– களை வெளி–யிட்ட எட்–கர் தர்ஸ்– டன், இந்த மியூ–சி–யத்–தின் கண்– கா–ணிப்–பா–ள–ரா–கப் பணி–யாற்றி பல விஷ–யங்–களைப் புகுத்–தின – ார். 44 குங்குமம் 28.7.2017

பெருங்கற்கால நீலகிரி பழம்பொருட்கள்

ஆளுநரின் க�ோச்சு வண்டி

க–ளுக்கு நிச்–ச–யம் பயன்–ப–டும். இதற்–கடு – த்த அறை–யில், இரண்டு பேரைக் க�ொன்–று–விட்டு 1887ல் வட– ஆற்–காடு மாவட்–டத்–தில் பிடி–பட்ட க�ொம்பன் யானை–யின் எலும்–புக்கூடு கம்–பீர – ம – ாக நிற்–கிற – து. இங்கே நிறைய பேர் செல்ஃபி எடுத்–துக் க�ொள்–கிற – ார்– கள். அங்–கிரு – ந்து மேல்–மா–டியி – லு – ள்ள முது–கெ–லும்–பற்–றவை பகு–தி–யில் பவ– ளம், சிப்–பி–கள், நண்டு, இறால் என எல்– ல ா– வ ற்– றை – யு ம் ரசித்– து – வி ட்டு மணி–யைப் பார்க்–கி–ற�ோம். அரை–நாள் கடந்–துவி – ட்–டிரு – ந்–தது. அப்–ப–டியே அங்–கி–ருந்த சேரில் ஆசு– வா–சப்–ப–டுத்–தி–விட்டு மானு–ட–வி–யல் பக்–க–மா–கத் தலை வைத்–த�ோம்.


நீலகிரி சுடுமட்பாண்ட மூடிகளின் உருவங்கள்

நுழை–யும் இடத்–தில் மனித அச்சி– லுள்ள தூக்–கி–லி–டும் இரும்பு சட்–டங்– கள் த�ொங்–கு–கின்–றன. இடப்–பக்–கத்– தில் உலக நாடு– க – ளி ன் கற்– க ா– ல ம் வர–வேற்–கிற – து. கூடவே, பழங்–கற்–கால கற்–க–ரு–வி–க–ளும், க�ோட–ரி–க–ளும் கண்– ணாடிப் பேழை–யில் இளைப்–பா–று– கின்–றன. இடை மற்–றும் புதுக்–கற்–கால கற்–க–ரு–வி–க–ளை–யும் பார்க்–கி–ற�ோம். பெருங்–கற்–கால ஆதிச்சநல்–லூர் சுடு– மண் மற்–றும் வெண்–கலப் ப�ொருட்– கள் கவ–ரு–கின்–றன. காப்பு, தட்–டு–கள், மூடி, கறுப்பு மட்– க – ல ங்– க ள், ஈமப்பேழை– க ள், பானை–கள், சாம்–பி–ராணிக் கூண்– டு– க ள், கணை– ய ா– ழி – க ள் என அந்–

செங்கோட்டு மற்றும் பர்மிய யாழ்கள்

பஞ்சமுக வாத்தியம்

45


தக் காலத்தை கண்– மு ன்னே க�ொண்டு வரு– கி ன்– ற ன. அவர்– கள் பயன்–படு – த்–திய அரி–வாள்–கள், மண்–வெட்–டி–கள், க�ோட–ரி–கள், ஈட்–டிக – ள், இரும்–பில – ான ப�ோர்க் கரு–வி–கள் அழகு சேர்க்–கின்–றன. பிறகு, அரிக்–க–மேட்–டில் கண்– டெ–டுக்–கப்–பட்ட 12 முக, 4 முக அகல்– வி – ள க்– கு – க – ள ைப் பார்த்– த�ோம். அப்–ப–டியே வலப்–பு–ற–மாகத் திரும்–பி–ய–தும் மாடிக்–குச் செல்– லும் படிக்–கட்–டுக – ள் வரு–கின்–றன. இதன் எதிரே ப�ோர்க் கரு–வி–கள் வரி–சை–யாக சுவரில் மாட்–டப்– பட்–டுள்–ளன. அத்–தனை நேர்த்தி – யு – ட ன் கூர்– மை – ய ாக செய்– ய ப்– பட்ட கரு– வி – க ள். இதற்– க – டு த்த அறை–யில் பீரங்–கி–க–ளும், சங்–கிலி–

திப்புவின் பீரங்கி 46 குங்குமம் 28.7.2017

யி ல் பி ணை க் – க ப் – ப ட்ட கு ண் – டு – க – ளு ம் , து ப் – ப ா க் – கி – க – ளும் ‘பாகு–ப–லி’ படத்தை நினை– வு– ப – டு த்– து – கி ன்– றன. வாள்– க ள், வெட்– டு க்– க த்– தி – கள், கையுறை கத்– தி – க ள், குறு– வ ா ள் – க ள் , க வ – ச ங் – க ள் , அ ர – ச ர் – க ள் பயன்– ப டுத்– தி ய நான்– க டி உயர


படிமக்கூடம்

கையுறை வாள்–கள் சிலிர்ப்–பைத் தரு–கின்றன. அ ங் – கி – ரு ந் து ம ா டி – யே றி இசைக்– க – ரு – வி – க ள் பகு– தி க்குச் சென்–ற�ோம். மீன், ஆமை, நாகம், மயில் என்று உயி– ரி – ன ங்– க – ளி ன் வடி– வி ல் யாழ்– க ள். அதை எப்– படி மீட்–டி–ருப்–பார்–கள�ோ... என ய�ோசிக்கத் த�ோன்–று–கி–றது. கு டி – ம – ர – பி – ய ல் ப கு – தி – யி ல் த�ோடர், இரு–ளர், படு– க ர் உள்– ளிட்ட தமி–ழக மற்–றும் வெளி–மா–நி– லப் பழங்–குடி – க – ளி – ன் உரு–வங்–கள – ை– யும், வீடு–க–ளை–யும் தத்–ரூ–ப–மா–கக் காட்–சிக்கு வைத்–துள்–ள–னர். த�ொடர்ந்து மூன்– ற ா– வ – த ாக

உள்ள படி– ம க்– கூ – ட ம் பகு– தி க்கு வந்து சேர்ந்–த�ோம். முழு–வ–தும் குளி–ரூட்–டப்–பட்ட இந்த அறை– யில் தஞ்சை மாவட்–டம் கண்–கொ– டுத்– த – வ – ணி – த ம் பகு– தி – யி – லி – ரு ந்து கிடைத்த கிபி 11ம் நூற்–றாண்டு நடே–சர் சிலை மத்–திய பகு–தியை அலங்–கரி – க்–கிற – து. தூரத்–திலி – ரு – ந்து பார்ப்–பவ – ர்–களு – க்கு படி–கம் ப�ோல மின்–னு–கி–றது. இங்கே தஞ்சை, திரு–வா–ரூர், நாகப்– ப ட்– டி – ன ம், காஞ்– சி – பு – ர ம் பகு–தி–க–ளில் கிபி 10 முதல் 16ம் நூற்– ற ாண்டு வரை கிடைத்த ஐம்–ப�ொன் சிலை–கள் காட்சிக்கு வைக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. நாண–ய– 28.7.2017 குங்குமம்

47


வி–யல் பகுதி செப்–பனி – டு – ம் பணி–யில் உள்–ளத – ாகத் தெரி–வித்–தன – ர் பணி–யில் இருந்–தவ – ர்–கள். சிறு–வர் அருங்–காட்–சி–ய–கத்–திற்கு கன்–னி– மாரா நூல–கத்–தைத் தாண்–டிச் செல்ல வேண்– டும். இந்த கேல–ரியி – ல் மூன்று தளங்–கள் உள்–ளன. முதல் தளத்–தில் ஒவ்–வ�ொரு மாநில மற்றும் பன்னாட்டு மக்–களி – ன் உரு–வங்–கள், உடை–கள் காட்–சிக்கு வைக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. மேல்–தள – த்– தில் அறி–விய – ல் மற்–றும் ப�ோக்–குவ – ர – த்து விஷ– யங்–களு – ம், கடை–சியி – ல் குழந்–தைக – ளு – க்–கான 3டி தியேட்–டர் ஒன்–றும் உள்–ளன. நிறை–வாக, சம–கால ஆர்ட் கேலரி பில்–டிங். இங்கே புதிய கற்–காலக் கரு–விக – ள் காணப்– பட்–டா–லும் இறு–தியி – ல் நிறுத்–தப்–பட்–டிரு – க்–கும் ஆளு–நரி – ன் க�ோச்சு வண்டி ரம்–மிய – ம் கூட்–டுகி – – றது. ‘நான்கு சக்–கர – ங்க – ளும் நான்கு இருக்–கை– க–ளும் க�ொண்ட இந்த வண்–டியை 1952 வரை அன்–றைய சென்னை மாகாண ஆளு–ந–ராக இருந்த பவ–னக – ர் மகா–ராஜா மாநில விழாக்–க– ளுக்–குப் பயன்–படு – த்–தின – ார்’ என்–கிற – து இங்–கி– ருக்–கும் குறிப்பு. இந்–தக் கட்–டிட – த்–தின் மேலே ப�ொருத்–தப்– பட்ட ஓவி–யங்–கள் பிர–மிப்–பூட்–டுகி – ன்–றன. இவை, அரு–கிலு – ள்ள தேசிய ஆர்ட் கேலரி கட்–டிட – த்– தில் இருந்–தவை. அங்கு மறு–சீர – மை – ப்பு பணி–கள் 48 குங்குமம் 28.7.2017

நடை– பெ – று – வ – த ால் சில ஓவி–யங்–களை மட்– டும் பார்–வை–யா–ளர்–க– ளுக்–காக இங்கே மாற்– றி–யிரு – க்–கிற – ார்–கள். முத– லி ல் சென்– னையை ஆ ண்ட பிரிட்–டிஷ் ஆளு–நர்–க– ளின் ஓவி–யங்–கள் வரி– சை– ய ாக உள்– ளன . இதில் கன்–னி–மாரா நூலக புதிய கட்– டி – டத்– திற்கு அடிக்–கல் ந ா ட் – டி ய ல ா ர் டு கன்–னிம – ாரா, ஜார்ஜ் ெபட–ரிக் ஸ்டான்லி ஆகி–ய�ோரி – ன் ஓவி–யங்– கள் குறிப்– பி – ட த்– த க்– கவை. ராஜா ரவி–வர்– மா–வின் ஓவி–யங்–கள் சில்– லி ட வைக்– கி ன்– றன. தமி– ழ – க த்– தி ன் பிர–பல ஓவி–யர்–களி – ன் ஆயில், வாட்–டர்–கல – ர் பெயின்ட்–டிங்–குக – ளும் அள்–ளுகி – ன்–றன. ம�ொ த் – த – ம ா க சு ற் றி வ ரு – வ – த ற் கு மாலை– ய ாகி விட்– டது. அப்–ப�ொழு – து – ம் அந்த காதல் ஜ�ோடி பீரங்–கியி – ன் அரு–கில் புன்–ன–கைத்–த–வாறே பேசிக் க�ொண்–டி–ருந்– த–னர். 


ர�ோனி

காதல் விண்ணப்பம்!

மெ–ரிக்–கா–வைச் சேர்ந்த காத–லர் தன் நெஞ்–சில் ப�ொங்–கிய காதலை எந்த சிச்–சு–வே–ஷ–னில் ச�ொன்–னார் தெரி–யுமா? ஓக்–ல–ஹா–மா–வைச் சேர்ந்த பிராண்–டன் தாம்– சன், தன் பெண் த�ோழி– யான லியாண்ட்–ரியா கீத்–தி–டம், தன் மனதைத் திறந்து காட்ட நினைத்–த– ப�ோ–து–தான் விதி சதி செய்–தது.

யெஸ், தன் பிறந்த நாளான ஜூலை 4 அன்று லவ்–வைச் ச�ொல்லி அவரை காந்–த–மாய் இழுத்து தன் மடி–யில் ப�ோட்டு க�ொஞ்ச நினைத்–தார் பிராண்–டன். ஆனால், அன்–று–தான் பிராண்–ட–னின் மீது பதி–வான ஐந்து எஃப்–ஐ–ஆர் குற்றச்– சாட்–டு–க–ளுக்–காக அவரை மாமி–யார் வீட்–டுக்கு கூட்–டிப் ப�ோக ப�ோலீ–சார் வந்–த–னர். அவர்–க–ளி–டம் ‘ஐ யம் சஃப–ரிங் ஃப்ரம் லவ்!’ என பர்–மி–ஷன் கேட்டு, கிடைத்த 5 நிமிஷ கேப்–பில் காதலை த�ோழி–யி–டம் ப்ர–ப�ோஸ் ச�ொல்–லித்–தான் மூச்சு விட்–டி–ருக்–கி–றார் பிராண்–டன். வாட் எ லவ் ஸ்டோரி!  28.7.2017 குங்குமம்

49


4

அனுபவத் த�ொடர்

ோவிபல்்படி? � ய பேலிப்பது எ ஜ் ெ வ குறை எடை

ந்த உல–கில் நான் செய்–யக் கூடிய கர்–மாக்–கள் என்று நான்கு இருந்– தன. சாப்–பிடு – வ – து. தூங்–குவ – து. எழு–து– வது. படிப்–பது. இந்த நான்–கைத் தவிர நாற்–பத்தி ஐந்து வய–து–வரை வேறு எதை–யும் செய்த நினை–வில்லை.

50

பா.ராகவன்


51


இத–னா–லேயே எனது தேக–மா– னது சர்க்–கரை வள்–ளிக் கிழங்கை சாக்– ல ெட்– ட ால் மெழு– கி – வி ட்– டாற்– ப �ோல ம�ொழுங்– கெ ன்று இருக்–கும். உடம்பை அசைக்–காத உத்–த– மன் என்–பத – ால் சிறு வயது முதல் காயங்–கள் ஏதும் பட்–டதி – ல்லை. வாழ்– ந ா– ளி ல் க�ொசுக்– க – ளு க்கு அளித்–த–தற்கு அப்–பால் வேறு எந்த விதத்–தி–லும் நான் ரத்–தம் இழந்–ததி – ல்லை. ஓடி–யாடி என்ன– வா– வ து சாகச முயற்– சி – யி ல் ஈடு–பட்–டி–ருந்–தால் சின்–ன–தாக ஏதே–னும் காயம் பட்டு ரத்–தம் வந்–தி–ருக்–கும். நான�ோ எடுத்து வைக்–கும் அடி– யை – யெ ல்– ல ாம் எருமை நிகர்த்த அடி–க–ளா–கவே வைப்– பேன். அட, சமை–ய–ல–றை–யில் நாலு காய் நறுக்–கி–யா–வது சற்று ரத்த சேதம் பார்த்–தி–ருப்–பேனா என்–றால் கிடை–யாது. சாப்–பி– டத் தெரி–யுமே தவிர, சமை–யல் எப்–பேர்ப்–பட்ட ஒரு அச–கா–யப் பணி என்– ப – தைய ே அறி– ய ாத அப்–பா–விய – ா–கவு – ம் படு–பா–விய – ா–க– வும் ஒருங்கே இருந்–தேன். இப்– பே ர்ப்– ப ட்– ட – வ ன் தன் வாழ்–நா–ளி ல் யாருக்– கும் ரத்– த – தா– ன ம்– கூ – ட ச் செய்– த – தி ல்லை என்– ப – தை ச் ச�ொல்ல வேண்– டாம் அல்–ல–வா? தவ–மி–ருந்து பெற்று வளர்த்த பெ ண் – ண ை ய ே எ ன க் – கு த் 52 குங்குமம் 28.7.2017

த�ொண்–ணூற்–ற�ொன்–பது வருட திரு– ம ண லீசுக்– கு க் க�ொடுத்த பர�ோ– ப – க ா– ர ப் பெண்– ம ணி மர–ணப் படுக்–கை–யில் இருந்–த– ப�ோது, ஏகப்–பட்ட லிட்–டர்–கள் ரத்–தம் வேண்–டும் என்று ஆசு– பத்– தி – ரி – யி ல் ச�ொன்– ன ார்– க ள். நல்–லவ – ன – ான நான், உட்–கார்ந்த இடத்–தில் இருந்–தப – டி – க்கு நண்–பர்– க–ளுக்கு ப�ோன் செய்து விவ–ரம் ச�ொல்லி எப்–படி – ய�ோ நாலைந்து ஜீவாத்–மாக்–க–ளின் ரத்–தத்–துக்கு ஏற்–பாடு செய்–தேனே தவிர, என்– னால் அன்று ரத்–தம் க�ொடுக்க முடி–யா–மல் ப�ோய்–விட்–டது. வாழ்–நாள் முழு–தும் ச�ொல்– லிக்– க ாட்ட மனை– வி க்கு என்– னத்–தை–யா–வது மிச்–சம் வைக்க வேண்–டா–மா? எல்–லாம் அந்த நல்–லெண்–ணம்–தான். கிடக்–கட்–டும். இவ்–வா–றாக ரத்–தம் காணாத ரத்–தத்–தின் ரத்–த– மா–கவே வாழ்ந்து வந்–த–வனை முதல் முத–லில் ஒரு ரத்–தப் பரி– ச�ோ–தனை செய்–யச் ச�ொன்–னார் சென்ற அத்–தி–யா–யத்–தில் நாம் சந்–தித்த அதே டாக்–டர். ‘எதற்கு ரத்–தப் பரி–ச�ோத – னை – – யெல்–லாம்? உணவை மாற்–றப் ப�ோகி–றேன். அவ்–வள – வு – த – ா–னே?– ’ ‘ய�ோவ், இத்–தனை காலம் நீ சேர்த்து வைத்த ச�ொத்–து–பத்து எத்–தனை என்று தெரிய வேண்– டா–மா? நாளைக்–குக் க�ொழுப்பு சாப்–பிட்டு ஹார்ட் அட்–டாக்


க�ொழுப்–பால் ரத்த

ஒரு–வ–ருக்கு மார–டைப்பு ஏற்–ப–டு–வ–தில்லை.

நமது

வந்–து–விட்–டது என்று ச�ொல்–லி– வி–டுவ – ாய். உண்–மையி – ல் எடைக் குறைப்–பைக் காட்–டி–லும், உன் ஹார்ட் அட்–டாக் ரிஸ்க் ரேட்

நாளங்–க–ளில் உண்–டா–கும் காயமே (இதை இன்ஃப்–ள–மே–ஷன் என்–பார்–கள்) மார–டைப்–புக்–குக் கார–ணம். 28.7.2017 குங்குமம்

53


எவ்– வ – ள வு என்று தெரிந்– து – க�ொண்டு அதைக் குறைக்–கத்– தான் இந்த டயட்–டே!– ’ என்–றார் மருத்–து–வ–மா–மணி. இந்–தக் காவி–யத்–தின் பாயி–ரத்– தி–லேயே பார்த்–த�ோம், இத–யமே ஒரு பெரும் க�ொழுப்–புப் பந்–தாக இருக்– கு ம்– ப �ோது, க�ொழுப்பு சாப்–பிட்–டால் ஒன்–றும் க�ொலை பாத–கம் நேராது என்று. அப்– ப – டி – யெ ன்– ற ால், மார– டைப்பு ஏன் வரு–கி–ற–து? ர�ொம்ப டெக்–னிக – ல – ாக விவ– ரிக்– க – வெ ல்– ல ாம் எனக்கு வக்– கில்லை. எளி–மைய – ாக இப்–படி – ச் ச�ொல்–வேன். க�ொழுப்–பால் ஒரு– வ–ருக்கு மார–டைப்பு ஏற்–ப–டு–வ– தில்லை. நமது ரத்த நாளங்–களி – ல் உண்– ட ா– கு ம் காயமே (இதை இன்ஃப்–ளமே – ஷ – ன் என்–பார்–கள்) மார–டைப்–புக்–குக் கார–ணம். காயமே இது ப�ொய்– ய டா என்று கண்–டுக�ொ – ள்–ளா–மல் விட்– டால் தீர்ந்–தது கதை. இத–யத்–தின் உட்–ப–கு–தி–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற இந்– தக் காயம்– த ான் மார– டை ப்பு முதல் மண்–டையை – ப் ப�ோடு–வது வரை நிக–ழும் சக–லம – ான கெட்ட சம்–ப–வங்–க–ளுக்–கும் கார–ணம். அப்–புற – ம் க�ொழுப்–பால்–தான் மார–டைப்பு என்று ஏன் ச�ொல்– கி–றார்–கள்? விஷ–யம் என்–ன–வென்–றால், ரத்த நாளங்–க–ளில் உண்–டா–கி– யி–ருக்–கும் மேற்–படி காயங்–களை 54 குங்குமம் 28.7.2017

ஆற்–றுவ – த – ற்–காக நல்ல, உயர்–தர – க் க�ொழுப்பு மருந்தை எல்–டி–எல் என்–கிற ஒரு–வி–தப் புரத கேப்ஸ்– யூ–லுக்–குள் ஏற்றி அனுப்–பு–கி–றது கல்–லீ–ரல். எல்.டி.எல். என்–றால் கெட்ட க�ொழுப்பு என்று உல–கம் ச�ொல்– லும். நம்–பா–தீர். அது க�ொழுப்பே அல்ல. புர–தம்–தான். கெட்–ட–து– மல்ல; அதை– யு ம் நம்– ப ா– தீ ர். கூரி–யர்க்–கா–ரன் கருப்–பா–யி–ருந்– தா–லென்–ன? சிவப்–பா–யி–ருந்–தா– லென்–ன? தபால் ஒழுங்–கா–கப் பட்–டுவ – ாடா ஆனால் பத்–தா–தா? கல்–லீ–ர–லில் இருந்து கிளம்பி, இத–யத்தை ந�ோக்–கிப் பய–ணம் செய்–யும் இந்த கூரி–யர் டப்பா, ப�ோகிற வழிக்– கு ப் புண்– ணி – ய – மாக நிறைய ஹார்– ம�ோ ன்– க – ளைச் செழிப்–ப–டைய வைத்–துக்– க�ொண்டே ப�ோகி–றது. பத்–தாத குறைக்கு உண–வின் மூலம் நாம் உள்ளே அனுப்–புகி – ற விட்–டமி – ன்– கள், மின–ரல்–கள் ப�ோன்–றவ – ற்றை அனைத்து செல்–களு – க்–கும் பகுத்– துக் க�ொடுக்–கிற திருப்–ப–ணி–யை– யும் இது–வே–தான் செய்–கி–றது. இ த் – த னை ந ல்ல ம ன ம் க�ொண்ட எல்.டி.எல்., தனது சேவை– யி ன் உச்– ச – ம ாக, இதய நாளங்–க–ளுக்–குள் உண்–டா–கி–யி– ருக்–கும் காயங்–களை ஆற்–றும் வித– மாக, தான் சுமந்து செல்–லும் நற்– க�ொ–ழுப்பை அதன்–மீது பூசு–கிற – து. எதற்–கா–க? காயங்–க–ளால் மார–


எல்.டி.எல். அது

டைப்பு வந்–து–வி–டக் கூடாதே என்–ப–தற்–காக. அ தை – யு ம் மீ றி எ ப் – ப டி மார–டைப்பு வரு–கிற – தெ – ன்–றால், பூசு–கிற க�ொழுப்பு ப�ோதா–மல் மேலும் மேலும் காயங்– க ள் பெரு– கி க்– க�ொண்டே இருப்– ப – தால்–தான். வாழ்–நா–ளில் ஒரு ச�ொட்டு ரத்–தம்–கூ–டச் சிந்–தா–மல், எந்–தக்

என்–றால் கெட்ட க�ொழுப்பு என்று உல–கம் ச�ொல்–லும். நம்–பா–தீர்.

க�ொழுப்பே அல்ல. புர–தம்–தான். கெட்–ட–து–மல்ல; அதை–யும் நம்–பா–தீர். கூரி–யர்க்–கா–ரன் கருப்–பா–யி–ருந்–தா–லென்–ன? சிவப்–பா–யி–ருந்–தா–லென்–ன? தபால் ஒழுங்–கா–கப் பட்–டு–வாடா ஆனால் பத்–தா–தா?

28.7.2017 குங்குமம்

55


பேலிய�ோ கிச்–சன்

ப�ொங்–கல் பானைக்–குக் கட்–டு–கிற

பசு மஞ்–சள் இருக்–கி–ற–தில்–லை–யா? அதை ஒரு துண்டு எடுத்– து க்– க�ொண்டு த�ோல் சீவி, சிறு சிறு துண்–டு–க–ளாக்–கிக்–க�ொள்–ளுங்–கள். இத�ோடு நாலு மிளகு, இரண்டு துளசி இலை, இரண்டு பல் பூண்டு, ஒரு சிறு வெங்–கா–யம் சேர்த்து நாலு குத்து குத்தி நசுக்–குங்–கள். இரவு உண–வுக்–குப் பின் இதை அப்–ப–டியே எடுத்து வாயில் ப�ோட்டு மென்று விழுங்–கி–வி–டுங்–கள். விடா–மல் தின– சரி இதைச் செய்து வரு–வது இத–யத்– துக்கு நல்–லது. ரத்–தக்–குழ – ாய் உள்–கா–யங்–களை இது கணி–சம – ா–கச் சரி செய்–யும். காய–மும் படா–மல் வாழ்ந்–தவ – ன் நான் என்று ச�ொன்–னேன். என்– னை–ய–றி–யா–மல் என் இத–யத்–துக்– குள் எத்–த–னைய�ோ காயங்–கள் ஏற்–பட்–டிரு – க்–கல – ாம் என்று டாக்– டர் ச�ொன்–னார். அது–சரி, ஏமாற்– றங்– க ள், நம்– பி க்கை துர�ோ– க ங்– கள், ச�ொந்த ச�ோகம், வாடகை ச�ோகம் என்று இத– ய ம் காய– மு–றக் கார–ணங்–களா இல்–லை? அதில்– லை – யப்பா . இந்– த க் காயம் வேறு. இத்–தனை வருஷ கால– ம ாக நீ சாப்– பி ட்டு வந்த உண–வின – ால் உண்–டான காயங்– கள் இவை என்–றார் டாக்–டர். என்ன அக்–கிர – ம – ம் இது? அன்– னம் அமு– த – ம ல்– ல – வ ா? அரிசி நம் உயி–ரல்–ல–வா? பருப்–பும் பயி– 56 குங்குமம் 28.7.2017

றும் பல–வித எண்–ணெய்–க–ளும், விருப்–ப–மு–டன் புசிக்–கும் விருந்– து–ணவு வெரைட்–டி–க–ளும் நம் வாழ்வை வண்– ண – மு ற வைப்– பவை அல்–ல–வா? என்–றால், அறி–வி–யல் சற்று வே று வி த – ம ா க ஒ ரு க ரு த் – தைச் ச�ொல்– லு – கி – ற து. நாம் சாப்– பி – டு – கி ற சர்க்– க – ர ைய�ோ, அரி– சி ய�ோ, க�ோது– மைய�ோ , மைதா மாவ�ோ, ச�ோளம�ோ, டப்– ப ாக்– க – ளி ல் விற்– க ப்– ப – டு – கி ற பிராண்–டட் எண்–ணெய்–கள�ோ தன்–னா–லான சத்–தும் ருசி–யும் க�ொடுப்–ப–த�ோடு நிற்–ப–தில்லை. ப�ொதுக்–க–ழிப்–பி–டச் சுவர்–க–ளில் தன் கையெ–ழுத்–தைப் ப�ோட்–டுச் செல்–லும் விட–லைப் பையன்–க–


ளைப் ப�ோல இதய நாளங்–களி – ல் கீறல்–களை ஏற்–ப–டுத்–தி–விட்டே ப�ோகின்–றன. இ ந் – த க் கீ ற ல் எ ன் – கி ற காயத்தை ஆற்–றத்–தான் க�ொழுப்– பைக் க�ொண்–டு–ப�ோய் அங்கே பூசு–கி–றது உட–லி–யற்கை. நீ பாட்– டுக்–குப் பூசு; நான் பாட்–டுக்–குக் கீறு–கி–றேன் என்று த�ொடர்ந்து காயம் ஏற்– ப ட்– டு க்– க�ொண்டே இருக்– கி – ற – ப �ோது, க�ொழுப்பு மேலும் மேலும் பூசப்– ப – டு – கி – றது. அது–வும் எத்–தனை லேயர்– தான் தாங்– கு ம்? ஒரு கட்– ட த்– தில் ரத்த ஓட்– ட ம் தடை– ப ட ஆ ர ம் – பி க் – கி – ற து . வி ளை வு , மார–டைப்பு. ஆஹா, க�ொழுப்பு ஜாஸ்தி; அத–னால் மார–டைப்பு என்று ச�ொல்–லி–வி–டு–கி–ற�ோம். இப்–ப�ோது ச�ொல்–லுங்–கள். க�ொழுப்பா கார–ணம்? அத்–த– னை க் க�ொ ழு ப் பு அ ங ்கே சென்று படி–வ–தற்கு வழி–செய்த உள்–கா–யங்–கள் அல்–லவா கார– ணம்? அந்–தக் காயத்–தின் த�ோற்– று–வா–யான உணவு முறை–யல்– லவா மூலக் கார–ணம்? ‘அத–னால்–தான் ரத்–தப் பரி– ச�ோ– த னை அவ– சி – ய ம் என்– கி – றேன். உன் காயம் சிறு காயமா பெருங்–கா–யமா என்று முத–லில் பார்த்–து–விட வேண்–டும்’ என்– றார் டாக்–டர்.

(த�ொட–ரும்)


‘மிக மிக அவ–ச–ரம்’ ஆக கேட்–கி–றார் சுரேஷ் காமாட்சி 58


ெண் ப க

மை.பாரதிராஜா

ாவலர்கள்

பாதுகாப்பாக

இருக்கிறார்களா?

‘‘சா

ர்ர்ர் ப்ளீஸ்... என்னை விட்–டு–டுங்க...’’ விசும்–ப–லு–டன் கண்–க–ளில் நீர்– தி–ரள நிற்–கி–றார் பெண் காவ–ல– ரான ப்ரி–யங்கா. ‘‘நீ அழகா இருக்–க–றது உன்ட்ற தப்பு. அது–வும் என் ஸ்டே–ஷ–னுக்கே வந்த பாரு... அது அதவிட ர�ொம்ப தப்–பு–!–’’

59


யூனிஃ–பார்–மில் நிற்–கும் அந்த பெண் ப�ோலீ–ஸின் கழுத்–துக்குக் கீழே தன் பார்– வ ையை வீசி முறைப்பு காட்–டுகி–றார் ப�ோலீஸ் இன்ஸ்–பெக்–டர் முத்–து–ரா–மன். பெண் காவ–லர்–கள் சந்–திக்– கும் பிரச்–னை–களை ச�ொல்–லும் ‘மிக மிக அவ–ச–ரம்’ படத்–தின் டீஸர் அது. மணி–வண்–ணன் இயக்கி நடித்த ‘நாக– ர ாஜ ச�ோழன் எம்.ஏ., எம்.எல்.ஏ.’, ‘கங்–கா–ரு’ படங்–களை தயா–ரித்த சுரேஷ் காமாட்சி, இப்–ப�ோது ‘மிக மிக அவ– ச – ர ம்’ படத்– தி ன் மூலம் இயக்– கு – ந – ர ா– க – வு ம் அறி– மு – க – மா–கி–றார். ‘‘இயக்–கு–நர் வேலை எனக்கு புதுசு இல்லை. மம்–மூட்டி நடிச்ச ‘மறு– ம – ல ர்ச்– சி – ’ யைத் தயா– ரி ச்ச பங்–கஜ் புர�ொ–டக்––ஷ ‌ ன்ல உதவி இயக்–கு–ந–ரா–கத்–தான் என் கே ரி – ய ர் த�ொ ட ங் – குச்சு. அப்– பு – ற ம் ப�ொழைப்புக் – க ா க ம லே – சி ய ா ப �ோ யி ட் – டே ன் . தி ரு ம் பி

60


சென்னை வரும் ப�ோது, சீமான் அண்–ணன்–கிட்ட படம் பண்ற ஆசையை ச�ொன்–னேன். ‘மணி– வ ண்– ண ன் அப்– ப ா– வ�ோட ஐம்–ப–தா–வது படத்தை நீ தயா– ரி ச்சா நல்லா இருக்– கும்டா தம்– பி – ’ னு அண்– ண ன் ச�ொன்– ன ார். அந்– த ப் படம் சத்–ய–ரா–ஜுக்–கும் இரு–நூ–றா–வது பட–மா–க–வும் அமைஞ்–சது. இப்–படி – த்–தான் தயா–ரிப்–பா–ள– ரா– னே ன். அடுத்து தயா– ரி ச்ச ‘கங்–கா–ரு–’–வில் நல்ல பெயர் கிடைச்–சது. நான் இயக்– கு–நரா அறி–மு–க–மா–கிற இந்த ‘மிக மிக அவ–ச– ரம்–’ல சீமான் அண்–ண– னை– யு ம் இயக்– கி – ன து இ ர ட் – டி ப் பு ச ந் – த�ோ – ஷம்...’’ திருப்–திய – ாக பேசு– கி–றார் சுரேஷ் காமாட்சி. எப்– ப டி வந்– தி – ரு க்கு உங்க முதல் படைப்–பு? சி னி – ம ா – வி ல் எ ன க் கு ந ட் பு வட்–டம் அதி–கம். நண்– ப ர் ‘புதிய கீதை’ ஜெகன்– நாத் ச�ொன்ன இந்– த க் கதை பி டி ச் – சு ப் ப �ோ ச் சு . அ தையே தி ரை க் – கதை–யாக்கி–

னேன். இயக்–குந – ர் சேரன் சார்ல ஆரம்– பி ச்சு, என் நண்– ப ர்– க ள் அத்– தன ை பேர்– கி ட்– டே – யு ம் இந்தப் படத்–த�ோட ஸ்கி–ரிப்டை அனுப்பி கருத்து கேட்– டே ன். யாருமே கரெக்–‌–ஷன்ஸ் ச�ொல்– லலை. மன– ச ார பாராட்– டி – னாங்க. இந்– தி – ய ா– வி – லேயே தமி– ழ க காவல்– து – ற ை– யி ல்– த ான் அதிக பெண் காவ–லர்–கள் பணி–பு–ரி–ய– றாங்க. மறைந்த முதல்–வர் ஜெய– ல–லிதா பெண்–களு – க்கு எதி–ரான குற்–றங்–கள – ைக் கட்–டுப்–படு – த்– த–வும், வர–தட்–ச– ணை க் க�ொ டு –

28.7.2017 குங்குமம்

61


மையை ஒழிக்–கவு – ம் பெண் காவ– லர்–கள் மட்–டுமே பணி–யாற்–றும் காவல் நிலை–யங்–களை தமி–ழக – ம் முழுக்க க�ொண்டு வந்–தாங்க. அவங்க எதிர்– ப ார்த்– த து நடந்– ததா என்–பது விஷ–ய–மல்ல. இன்– னி க்கு பெண் ப�ோலீ– ஸின் நிலை என்– ன ? அவங்க படுற கஷ்–டங்–கள் எத்–தனை எத்– த–னை? ப�ொது–மக்–களை பாது காக்–கத்–தான் அவங்க வந்–தாங்க. ஆனா, இங்க அவங்– க – ளு க்கே பணி– யி – ட ங்– க ள்ல பாது– க ாப்பு இல்லை என்–பது ப�ோல நிறைய சம்– ப – வ ங்– க ள் பார்க்– கி – ற�ோ ம். கேட்–கி–ற�ோம். அப்–படி உண்–மையி – ல் நடந்த ஒரு சம்–பவத்தை – அடிப்–படைய – ா வைச்சு இந்த கதையை எழு–தியி – – ருக்–கி–றார் ஜெகன்–நாத். இயக்–கு– நர் மகேந்–தி–ரன் சார், இத�ோட டீஸர் பார்த்–துட்டு ர�ொம்–பவே பாராட்–டி–னார். சேரன் சார், ‘படத்– து ல பாடலே இல்லை. நான் ஒரு தீம் சாங் எழு–தித் தர்– றேன். படத்–துல சேர்த்–துக்கோ காமாட்– சி – ’ னு சந்– த�ோ – ஷ மா ச�ொல்லி, ஒரு பாடல் எழுதிக் க�ொடுத்–தார். இப்–படி எல்–லார்– கிட்–டே–யும் படம் ஒரு பாஸிட்– டிவ் பாதிப்பை ஏற்– ப – டு த்– தி – யி–ருக்கு. அதென்ன ‘மிக மிக அவ–சர– ம்–’? பெண் காவ–லர் வாழ்க்–கை– யில் ஒரு–நாள் நடக்–கற சம்–ப–வங்– 62 குங்குமம் 28.7.2017

கள்–தான் படம். அவங்–க–ளுக்கு அப்– ப டி ஓர் இறுக்– க – ம ான, அ ச – வு – க – ரி – ய – ம ா ன உ டை தேவையா? விடு–தலை – ப்–புலி – க – ள் படை–யில் ஆண்–க–ளும் பெண்–க– ளும் சரி–ச–மமா ஒண்ணா தங்–கி– யி–ருந்–தாங்க. அவங்–க–ளி–டையே பெண்–கள் மீதான பாலி–யல் சீண்– டல்–கள் எது–வும் நிகழ்ந்–ததி – ல்லை. அதுக்கு மிக முக்–கி–ய–மான கார– ணம், அந்த வீராங்– க – ன ை– க ள் அணிந்–தி–ருந்த உடை–தான். பெண் ப�ோலீஸா ப்ரி– யங்கா ந டி ச் – சி – ரு க் – க ா ங்க . ஜ�ோதிகா, நயன்–தாரா மாதிரி முழுக்க முழுக்க ஹீர�ோ– யி – னுக்கு முக்– கி – ய த்– து – வ ம் உள்ள ஒரு கதை இது. அரு–மையா நடிச்– சி– ரு க்– க ாங்க. அவங்– க – ளு க்கு ரீ என்ட்ரி க�ொடுக்–கற படமா இது அமை–யும். அவங்க தவிர சீமான் அண்– ணன், இ.ராம– த ாஸ், ‘வழக்கு எண்’ முத்– து – ர ா– ம ன், ‘க�ோரிப்– பா–ளை–யம்’ ஹரீஷ், ‘சேது–ப–தி’ லிங்கா, ‘ஆண்–டவ – ன் கட்–டள – ை’ அர–விந்த்,​​ ​இயக்–கு–நர் சர–வண ச க் – தி ​, ப த் – தி – ரி – கை – ய ா – ள ர்​ வீ.கே சுந்தர், வெற்–றிக்கும–ரன்னு கதைக்–கான கேரக்–டர்–கள் படத்– திற்கு பலமா இருக்–கும். பால–ப–ரணி ஒளிப்–ப–திவு பிர– மாதமா வந்–தி–ருக்கு. இஷான் தேவ்– வி ன் பின்– ன ணி இசை பேசப்– ப – டு ம். படத்– து ல டெக்–


னி–கல் விஷ–யத்–தி–லும் கவ–னம் செலுத்– தி – யி – ரு க்– கே ன். ‘எபிக் வெப்–பன் ஹீலி–யம் 8கே சென்– சார்’ என்ற லேட்–டஸ்ட் கேம– ராவை பயன்–படு – த்–தியி – ரு – க்–கேன். இதன் 8கே ரெச– லூ – ஷ ன் புது அனு–ப–வத்தை க�ொடுக்–கும். ச மீ – ப த் – தி ல் ந ட ந ்த தி ரை – ய–ரங்க மூடல் பத்தி ப�ொது–மக்–கள் யாரும் கவ–லைப்–பட்–டா–தாக தெரி–ய– லையே... கவ–னிச்–சீங்–க–ளா? ‘ இ ப்ப டி க் – கெ ட் வி லை – யெல்– ல ாம் அதி– க – ரி ச்– சி – டு ச்சு.

இனிமே ஹீர�ோக்–கள் அவங்க சம்–ப–ளத்தை குறைச்–சிக்–க–ணும். அப்– ப – த ான் படத்– த�ோ ட பட்– ஜெட் குறை–யும். படம் சரியா ப�ோக–லை–னா–லும் தயா–ரிப்–பா– ளர் ப�ோட்ட முத– லீ டு அவர் கையை கடிக்–காம தப்–பிச்–சுக்க முடி–யும்–’னு தியேட்–டர்–கா–ரங்க ச�ொல்–றாங்க. ஆனா, க�ோடி–கள்ல சம்–பள – ம் வாங்–குற ஹீர�ோக்–கள், ‘முதல்ல அவங்–கள தியேட்–டர் பார்க்–கிங் கட்–ட–ணத்தை குறைக்க ச�ொல்– 28.7.2017 குங்குமம்

63


ஒர்க் அட்– ம ாஸ்– ஃ பி– ய ர் லுங்க. கேண்–டீன்ல அதிக மூட்ல இருப்–பார். ஸ்பாட்– லாபம் வச்சு விக்–கிறதை டுல ரெண்டே ரெண்டு கம்மி பண்– ண ச் ச�ொல்– பேர் இருந்தா, ‘இன்–னிக்கு லுங்க. மக்– க ள் அதைப்– என்ன சண்டேவா?’னு பத்–தி–தான் பேசு–றாங்–க–’னு கேட்டு கலாய்ப்–பார். பதி–லடி க�ொடுக்–க–றாங்க. ஸ்பா ட் – டு ல உ ட் – டிக்–கெட் விலை இப்–படி கார்ந்து– த ான் அன்– ற ைய எகி–றிப்–ப�ோ–னால், ஃபேமி– லியா தியேட்–டர்–க–ளுக்கு ஷாட்டுக்–கான டய–லாக் வர்–ற–வங்க எண்–ணிக்கை எழு– து – வ ார். ‘நாக– ர ா– ஜ – சுரேஷ் காணா– ம ல் ப�ோயி– டு ம். காமாட்சி ச�ோழன்’ ஆரம்– பி க்– கு ம் ப�ோது அத�ோட பட்– ஜெ ட் ஒரு டிக்–கெட் விலை நூத்தி எழு–– க ம் மி . ஆ ன ா , ப ட த்தை பது, நூத்தி எண்–பது – னு இருந்தா, மு டி க் கு ம்ப ோ து ப ட் – ஜெ ட் தமிழ் ராக்–கர்ஸைத்தான் தேடிப்– க�ொஞ்–சம் எக்ஸ்ட்–ரா–வா–கிடு – ச்சு. ப�ோ–வாங்க. ஆனா–லும் மணி–வண்–ணன் மறைந்த இயக்– கு – ந ர் மணி– வண்–ணன் பத்தி மறக்க முடி–யாத சார் இயக்–கி–யி–ருந்–த–தால்–தான் லாபத்–திற்கு விற்க முடிஞ்–சது. அனு–ப–வம்? அவ– ர�ோ ட ஒர்க் பண்– நி ற ை ய வி ஷ – ய ங் – க ள்ல ணி– ன து க�ோல்– ட ன் அவரைப் பார்த்து பிர–மிச்–சேன். ம�ொமென்ட்ஸ். ஸ்பாட்– டு ல எப்– ப – வு ம் சுறு– அ ந ்த அ னு – ப – சு–றுப்பா இருப்–பார். அவரைச் வம் ‘மிக மிக சுத்தி 250 பேரா–வது இருக்–க– அவ– ச – ர – ’ த்– ணும். அப்– ப – தி ல் தான் அவர் உ த – வி – யி–ருக்– கு ! 

64 குங்குமம் 28.7.2017


ர�ோனி

பிரதமரால் நின்றுப�ோன

திருமணம்!

ர–தட்–சணை, கலர் கம்மி, வசதி இல்லை, மாப்–பிள்ளை கேரக்– டர் சரி–யில்லை... என திரு–ம–ணம் நின்று ப�ோக கார–ணங்–களை அடுக்–க–லாம்.

ஆனால், உத்–தர– ப்–பிர– த – ே–சத்–தில் ஒரு திரு–மண – ம் நின்–றுப – �ோக கார–ணம் பிர–த–மர் ம�ோடி என்–றால் நம்–பு–வீர்–க–ளா? கான்–பூ–ரைச் சேர்ந்த பிஸி–னஸ் மனி–தர், த�ொழில் ஹிட்–டா–ன–வு–டனே லைஃபில் செட்–டி–லாக திரு–ம–ணம் செய்ய முடி–வெ–டுத்–தார். ஜாத–கம், பஞ்–சாங்–கம் பார்த்து பெண்–ணும் தயா–ராகி, க�ோயி–லில் கல்–யா–ணம் பற்றி பேச இரு வீட்–டா–ரும் ஒன்று கூடி–னர். அப்– ப �ோது பிர– த – ம ர் ம�ோடி– யி ன் சீர்தி– ரு த்– த ங்– க – ளை ப் பற்றி, புதிய இந்–தியா தாம–ரை–யாக பூத்–து–விட்–டது என்–கிற ரீதி–யில் மாப்–பிள்ளை பேச அரசு ஊழி–ய–ரான மண–ம–க–ளுக்கு ப�ொறுக்க முடி–யாத க�ோபம். எரிச்–ச– லில் பெண் இரண்டு வார்த்–தை–கள் சூடாகப் பேச, இரு–வ–ருக்–கும் முட்–டிக்– க�ொ–ண்–டது. பின் இந்த விவா–தம் அப்–ப–டியே இரு சம்–பந்–தி–க–ளுக்கு ஷிப்ட் ஆக... கல்–யா–ணமே நின்–று–விட்–ட–து!  28.7.2017 குங்குமம்

65


மா

ட்–டுக் கறி சாப்–பிடு – ம் திரு– வி–ழா–விற்கு கலை–யர– ச – ன் அழைப்பு விடுத்து பிர–சு–ரங்–களை பேருந்து நிறுத்–தங்–களி – ல் விநி–ய�ோ– கித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார்.

சுப்ரபாரதிமணியன் 66


67


‘‘யாரு என்ன சாப்– பு – ட – ற – துன்னு யார் யாருக்கு யார் ச�ொல்–றது – ? சாப்–பிட – ற – து அவங்–க– வங்க உரிமை. பழக்–கம்–!–’’ என்– றார். தெற்– கு த் தெரு– வி ல் சென்– றாண்டு முதல் பிர–தான இடத்– தி– ல ேயே மாட்– டு க் கறி கடை வந்–து–விட்–டது. முன்பு ஞாயிற்– றுக் கிழமை மட்– டு ம் தெற்– குத் தெரு– வி ல் மாடு அறுத்து பிரித்–துக் க�ொள்–வார்–கள். இப்– ப�ோது நாலைந்து நாட்–கள – ா–வது ம ா ட் – டு க் க றி சு ல – ப – ம ா க கி டை த் – து – வி – டு – கி – ற து . ச ெ ந் – நி–றத்–தில் எங்–கா–வது த�ொங்–கிக்– க�ொண்–டி–ருக்–கும். ‘‘கறி வாங்க காசில்– ல டா.

இ து – த ா ன் வே ணு ம் எ ங் – க – ளுக்கு...’’ என்று சுப்–பையா கூட உறக்–கப் பேசி–னான். பத்து வரு– டங்– க – ளு க்கு முன்பு அரி– சி க்கு வரி ப�ோட்ட ‘வரி’ நாட–கத்தை குறும்–ப–ட–மாக எடுக்க வீடி–ய�ோ– கி– ர ா– ப ர் ஒரு– வ – ரி – ட ம் பேசிக் க�ொண்–டி–ருந்–தான். அவர் கல்–யாண விசே–ஷத்– திற்–குப் படம் எடுக்–கும் கேமிரா செல–வைச் ச�ொல்–லிக் க�ொண்– டி– ரு ந்– த ார். அதுவே இப்– ப�ோ – தைக்கு ப�ோதும் என்–றான். ‘‘ல�ோ பட்–ஜெட்ல...’’ ‘‘அப்பா... ரெஜிஸ்ட்–ரேஷன் கல்–யா–ணம் மாதி–ரி–தான். சிம்– பிளா... அது மாதி–ரி–தான்...’’ சிங்–கப்–பூர் ப�ோய் பார்க்–கும் வாய்ப்– பை ப் பற்றி முன்–பெ ல்– லாம் க�ோபி– ந ாத் ச�ொல்– லி க்– க�ொண்–டி–ருந்–தான்.

பேலன்ஸ் செய்–யு டெ

ம் நாய்–கள்!

ல்–லி–யின் வி இரண்டு காஸ் மார்க்–கில் நாய்–களை சீட்–டி–லும் பி ஒ வைத்–துக் ரு நாயை முன்–னே ன் –க�ொண்டு –யும் சர்–தார்ஜி பெருசு ஒ ஸ்கூட்–ட–ரில் ன்று சீறிப் வீடி–ய�ோ–த ா –ப வைரல். ஒ ன் இன்று மெர்–சல் ாயும் ரு–துளி கூ மல் பய–ணி ட கால் த அளிப்–பது க்–கும் நாயின் துணிவ–றா– செம பீதி ச்–சல் !

68 குங்குமம் 28.7.2017


! ஸ் லீ �ோ ப லீ ப்ரூஸ் க

பிரேக் க்–கெல்–லாம் ரப்–பான் பூச்–சி தி–யா–னால் எப்–படி பீ டான்ஸ் ஆடி லீஸ் ஆவ–தாம்? ப�ோ –னல் இன்–டர்–நே–ஷ –ய�ோ–வில் ஆமை–யைப் டி வீ க் பு – ஸ் முயற்–சித்து ஃபே –டிக்–குள் ப�ோட டிய கராத்தே ட் ெ ப து த் டி பி ஆ –வர் பீதி–யாகி ப�ோலீஸ் ஒரு ை–யத்–தில் அமே–சிங் ண கப–டி–தான் இ –லி–யன் பேர் இதனை ல் மி 13 . ரல் வை ரை சிங்–கம்! ர். காமெடி து ன – ள – ள் து – த் ரசி

‘‘அங்க பல குரூப்ங்க இருக்கு. யாரு கிட்–டைய – ாச்–சும் உன்–னெப் பத்தி ச�ொல்லி கூட்–டிட்டு ப�ோக நெனச்–சேன். மூணு மாசம் முந்தி டிக்–கெட் ப�ோட்டா ர�ொம்– ப– வும் கம்–மியா வரும். யார் ரூம்ல யாச்சும் தங்–கிக்–கல – ாம். ரெண்டு பக்– க ம் நாட– க ம், பேச்– சு ன்னு ப�ோன செலவு செரி–யா–யி–ரும். சந்–த�ோ–சமா இருக்–கும்...’’ தங்–க ம – ணி – யை – ப் ப�ோலவே சுப்–பைய – ா– விற்–கும் க�ோபி–நாத்–து–டன் சிங்– கப்–பூர் ப�ோகும் கனவு இருந்–தது. ‘‘தண்– ணி ன்னா அங்க பீர்– தா–னே–?–’’ ‘ ‘ ஆ ம ா . ஹ � ோ ட் – ட ல்ல தண்ணி வேணு–மான்னு கேட்– டுட்டு டேபிள்ல வெப்–பாங்க.

அப்–பு–றம் அதை பில்–லி–ல– யும் சேர்த்–துக்–கு–வாங்க...’’ சிங்– க ப்– பூ – ரி – லி – ரு ந்து வந்த ப�ோது கைக–ளி–லும் த�ொழி–லும் ‘ஹல்க்’ குத்– தி க் க�ொண்– டி – ரு ந்– தான் க�ோபி–நாத். அவன் அம்மா ‘‘இதல்–லாம் என்–ன–டா–?–’’ என்– றாள். ‘‘நம்ம அம்– ம ாச்சி நெத்தி, கை க – ளி – லெல்லா ம் அ ந் – த க் காலத்–தில குத்–தி–யி–ருப்–பாங்க. பச்சை குத்–தற குறத்–திய பாத்– ததும் எல்–ல�ோ–ரும் ஓடி ஒளிஞ்ச கதையை அம்–மாச்சி ச�ொல்–லி– யி–ருக்–காங்க...’’ ‘‘அந்தக் காலத்–தில பச்சை குத்–துனா தாங்க முடி–யாத வலி வரும். ஒரு வாரம் காய்ச்–சலா படுத்–தி–ருக்–க–ணும்...’’ ‘‘இந்த ட்ரா– க னை பச்சை 28.7.2017 குங்குமம்

69


குத்– த – ற ப்போ வலி– யெ ல்– ல ாம் இருக்–கா–தும்மா. அந்தக் காலத்– தில புரு–ஷன் பேரை ச�ொல்ல ப�ொம்–ப–ளை–க–ளுக்கு கூச்–சமா இருந்–தி–ருக்–கும். அத–னால மஞ்– சள், விளக்–கெண்–ணெய், காரி– யான்–தழை – ச்–சா–றுன்னு எல்–லாங் கலந்து மூங்–கில் குச்–சிய – ால் குத்தி– யி– ரு க்– க ாங்க. அங்க ட்ரா– க ன் மாதிரி எல்–லாம்–தான் குத்திக்கு– வாங்க...’’ ‘ ‘ நீ யு ம் இ து க் – கெல்லா ம் பதிலா உம்– ப�ொ ண்– ட ாட்– டி பேரைக் குத்–திக்–க–லாம்...’’ ‘‘அப்–பு–றம் ப�ொண்–டாட்டி த ா ச ன் னு ச �ொல்ல ம ா ட் –டீங்–க–ளே–!–’’ ‘ ‘ எ ங் – கெங்கே கு த் – து றாங்–க–டா–?–’’

ஒரே வாரத்–தில்

‘‘எங்க வேண்ணா குத்–தல – ாம். ஒருத்–தன் ஆண் குறி–யில ப�ொண்– டாட்டி பேர் குத்–தச் ச�ொன்–னா– னாமா... ஒரு மாசத்– தி லேயே டை – வ ர் ஸ் ப ண் – ணி க் – கி ட் டு அதை அழிக்– க – ணு ம்னு வந்து நின்–னான்னு ஒரு நியூஸ் அங்க வந்–தது. சிரிப்–பு–தான்–!–’’ ‘‘காதுலெ குத்–தலீன்னா சவக்– கு–ழிக்–குள்ள ப�ோட்டு மூட–மாட்– டங்–கள – ாம். அத–னாலே சுடு–காட்– டுல காது குத்–தி–யி–ருக்–கான்னு பாத்–துட்–டுதான் புதைப்–பாங்க... அது மாதிரி எமன் பச்–சக் குத்– தி– ரு க்– க ான்னு செக் பண்– ணு – வான்னு ஒரு கதை இருக்–கு–!–’’ மனி– த ர்– க ள் இறந்துப�ோய் மேல் உல–கத்–திற்கு செல்–கி–றார்– கள். எமன் எரித்து விடு– வ து ப�ோல் கேட்–டான். ‘‘பூமி– யி – லி – ரு ந்து என்ன சீத–

ரெண்டு லாட்–ட–ரி!

லிஃ–ப�ோர் –னி–யா–வை டீன் ஏஜ் ச் சேர்ந்த லே டி ர�ோ யூஸ், அரி –ச�ோனா ப�ோ ஸா ட�ோமிங்– வாங்–கிய கும் வழி ல டாலர்–கள் ாட்–ட–ரிக்கு 5 லட்–ச –யில் ம் ஜ என்–றால், ெயித்–தது அதிர்ஷ் க்ரீன்ஃ–பீ ல்–டில் வா –டம் லாட்–ட–ரிக் ங் கு ளவு தெரி கிடைத்த பரிசு எ –கிய –யு–மா? 1 ல வ் கரன்சி வே ட்–சம் டால –வ– ர்–கள்! ட்–டை! 70 குங்குமம் 28.7.2017


! ஸ் ன் ா ட ச வ – பாட்–டி–யின்லாபர

நக–ரில் ன் கான்–சாஸ் டி என ட் ஸ் ஏஞ்–சல்–ஸி , கான்ச சி – ாஸ் – ல்ஸ் லாஸ் ஏஞ்ச – ால் ப�ோட்டி. ப ஸ் பே ர ப ர– ப ான – ம – கு குத்து – க் – ளு இரு டீம்க ந்த பாட்டி ப�ோட்டடீ–ரென ழு எ ல் – தி த் – ச ரசிக்க, தி மேட்ச் பர–வ டு அனை–வ–ரும் ள்ள – – ா–டைய�ோ உ செம மாஸாகி றி டு ட் – ப்ப�ோ –ரீ– – ற் க் ழ ஸ் க ா க டி ஷர்ட்டை ார் பாட்டி. மெ டிய ன – கி – ஸ் ங் ன் ஆ – ஆடத் த�ொட ளிப – ாக, 42,225 ஒ – ர– ப்ப னில் டான்ஸ் ா–னமே சிரித்–து–விட்–டது. த நிறைந்த மை

னம் க�ொண்டு வந்–தாய்–?–’’ ‘‘ஒரு பிடி பச்சை க�ொண்டு வந்–துள்–ளேன்–!–’’ ‘‘சரி ச�ொர்க்–கம் ப�ோ...’’ ‘‘இல்–லீன்–னா–?–’’ ‘ ‘ ந ர – க ந்தான் . . . ’ ’ அ ந் – த க் – க–தையை பல–ரி–ட–மும் ச�ொல்–லி– யி–ருக்–கி–றான். ‘‘சுப்–பையா... உன்னெ அங்க கூட்–டிட்டு ப�ோயி பாரதி வேஷம் ப�ோட்டு நிறுத்–த–ணும்டா..!’’ ‘‘நடி–கர் சுப்–பையா ப�ோட்ட பார– தி – ய ார் வேஷம் ர�ொம்– ப – வும் சூட் ஆகும்னு எங்–கப்பா ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கிற – ார். உனக்–கும் ர�ொம்–ப–வும் சூட் ஆகு–துடா...’’ ‘‘கலை இர– வு ல பாலாஜி சக்–தி–வேல், தங்–கர் பச்–சா–னெல்–

லாம் என்– ன�ோ ட பாரதி வேசத்– தை ப் பார்த்து பாராட்–டி–யி–ருக்–காங்க... நடிக்–க– வான்னு கூப்–பிட்–டி–ருக்–காங்க. எனக்–கென்னவ�ோ – டைரக்–ஷ ‌– ன்– தான்... அதுக்–கா–கத்–தான் காத்– துக்–கிட்–டி–ருக்–கன்–!–’’ ‘‘செரி... செரி... பெரிய கன–வு தான்...’’ ‘‘சிங்–கப்–பூர் சிராங்–கூன் தெரு– விலே பாரதி வேஷம் ப�ோட்– டுட்டு நான் நடந்து ப�ோக– ணும்...’’ ‘‘செரிடா... உடம்–பைப் பார்த்– துக்க. நான் அங்க ப�ோனன்னா குறும்– ப – ட ம் எடுக்– க – ற து கூட சுல–பம். கேமிரா கெடைக்–கும். ஃபிரியா நடிக்க ஆள் இருப்– பாங்க. லிட்–டில் இந்–தி–யா–வில நீ பார–தியா நட–மா–டுவே...’’ 28.7.2017 குங்குமம்

71


மிள–காய் தந்த இ அ

ள–மை!

மெ–ரிக்–கா –வி சேர்ந்த ம ன் டெக்‌–சா–ஸைச் ரியா ல�ோப பர்த்–டேவ ஸ் த ை யில் க�ொ வீட்–ட–ருகே இருந்த ன் ண்–டா–டி–ன கஃபே– 110தான். ா எப்–ப–டி? ப ர். வயது ஜஸ்ட் ர்–க பிஸ்–கட் எ ன அனை ர், பன், பட்–டர்– மிள–காய் த்–துக்–கும் ச ஸ்பை–ஸி–ய ாஸ், பெப்–பர் மட்–டு சூடான ம் ணம் என் ாக லபக்–கு–வ–து–தா தடவி ன கார– –பது மகள் ர�ோஸ்–மே ரி வாக்கு . அந்தக் கனவு சுப்–பைய – ா–விற்– குள்–ளும் இருந்–தது. இந்த வரு–டம் பாரதி பிறந்த நாளில் ஒரு நாள் முழுக்க பாரதி வேடத்–து–டன் பக்–தி–ம–ய–மா–ன–வள். அவ–ருக்கு இருக்– க – வே ண்– டு ம் என்– ப தை கலை–ய–ர–சன் நட–வ–டிக்–கை–கள் நினைத்–துப் பார்த்–துக் க�ொண்– பிடிக்–கா–மல்–தான் இருந்–தன. “வாயிலே வயித்–திலே ப�ோயி டான். அது சுல– ப – ம ாக நிறை– செத்– தி – ரு ந்– த ா– லு ம் வெச– ன ம் வே–றி–வி–டும். இருக்– க ாது. பன்– னி க்– க றி கூறு “ஆமா. பார–திய – ார் மாட்–டுக்– ப�ோட்– ட ா– ம ா– தி ரி கெடக்– கு – கறி சாப்–புட்–டி–ருப்–பா–ரா–?–’’ “தெரி–யலே... ஆனா, புத்–தர் றானே...’’ என்–றாள். பிணம் வீதி– யி ல் கிடக்– க ப் பன்–னிக்–கறி சாப்–புட்–ட–து–னா–ல ப�ோராட்– டம் த�ொடர்ந்–தது பிற– தான் வயித்–தால ப�ோயி செத்– ததா ச�ொல்–வாங்க... கலை–ய–ர–ச– ரால். ப�ோராட்–டத்–தின் ப�ோது பேசி–ய–வர்–கள் கலை–ய–ர–ச–னின் னக் கேட்டா ச�ொல்–வார்...’’ ம ா ட் – டு க்– க றி ச ாப்– பி – டு ம் அம்–மா–வின் அபிப்ராயத்–திற்கு ப�ோராட்ட நாளின் அதி–காலை– பதில் ச�ொன்–னார்–கள். கலை–யர – ச – னி – ன் அம்மா காது யில் கலை– ய – ர – ச ன் கத்– தி – ய ால் குத்–திக் க�ொலை செய்–யப்–பட்– கேட்–கும் திறனை இழந்து பதி– ன�ோரு ஆண்–டு–கள் ஆகி–யி–ருந்– டி–ருந்–தார். கலை– ய – ர – ச – னி ன் அம்மா தன.  72 குங்குமம் 28.7.2017


ர�ோனி

ட்ராஃபிக் கிடைத்த கால்

கார்!

அம்–பா–சி–டரை திரு–டி–னாலே கூட்–டிக்–க–ழித்துப் பார்த்து நம்அரை–ஊரில் ம–ணி –நே–ரத்–தில் ஆசா–மி–யைப் பிடித்–து–வி–டு–வார்–கள். நூறு

மீட்–ட–ருக்கு, 1 லிட்–டர் பெட்–ர�ோல் குடிக்–கும் பிஎம்–ட–பிள்–யூ–வையே ஆட்–டையைப் ப�ோட்–டால் சும்மா விடு–வார்–க–ளா?

டெல்–லியி – ன் கன்–ட�ோன்ட்–மென்ட் ர�ோடில், மெஸ்–ஸில் நிறுத்–தியி – ரு – ந்த பினாகபானி என்ற ஆர்மி ஆபீ–ச–ரின் பிஎம்–ட–பிள்–யூ–வைத்–தான் டீன் ஏஜ் திரு–டர் ஆட்–டை–யைப் ப�ோட்–டார். மிள–காய்ப் ப�ொடியை ஆபீ–ச–ரின் கண்–ணில் பருப்பு சாம்–பா–ருக்கு தேவை–யான அளவு தூவிய திரு–டர், அவர் எரிச்–சலி – ல் அல–றிக் கத–றியதை – ப் ப�ொருட்–ப–டுத்–தா–மல் தள்–ளி–விட்டு விட்டு காரை மின்–னல் வேகத்–தில் கைவ–சப்–ப–டுத்–தி–னார். அங்–கி–ருந்த காவ–லர்–க–ளுக்கு ப�ோக்–குக்–காட்டி டபாய்த்து சாலைக்கு வந்–த–வர், வேக–மாகப் ப�ோய்–வி–ட–லாம் என்–று–தான் நினைத்–தார். ஆனால், ட்ராஃ–பிக் ஜாமில் வண்–டி–கள் கடல் அலை–ப�ோல 2 கி.மீ. தூரத்–திற்கு நிற்க, தவித்த திரு–டரை சிம்–ப்ளி சூப்–ப–ராக காரின் கத–வைத் திறந்து அமுக்–கி–விட்–ட–னர் ப�ோலீ–சார். பிளான் ஓகே, பிராக்–டிக்–க–லில் ஊத்–திக்–கிச்–சே!  28.7.2017 குங்குமம்

73


74


ஷாலினி நியூட்டன்

அவ–ர–வர் ரத்–தத்–தால் அவ–ர–வர் முகத்தை ப�ொலி–வு–ப–டுத்–தும் ஃபேஷன்

ஹா

லி–வுட் பட–மான ‘ட்வை–லைட்–’– டில் ஹீர�ோ–யின் கிறிஸ்–டென் ஸ்டூவர்ட் சாதா–ரண பெண்–ணாக இருந்– ததை விட கடைசி இரண்டு பாகத்–தில் - அதா–வது வேம்–பை–யர் ஆக மாறி–ய– பின் - இன்–னும் அழ–காக இருப்–பார்.

75


முன்பு

பின்பு

க ா ர – ண ம் வ ே ம் – ப ை – ய ர் மேக்–கப். சுருக்– க ங்– க ள் இல்– ல ா– ம ல், பளிச்–சென்ற முகம். ரத்தச் சிவப்– பில் லிப்ஸ்–டிக். சிவப்பு லென்ஸ் என கிறிஸ்–டெ–னின் இந்த கெட்– டப்–புக்கு ரசி–கர்–கள் ஏரா–ளம். வேம்– ப ை– ய ர் மேக்– க ப்பே இவ்–வ–ளவு அழகு எனில் வேம்– பை–யர் ஃபேஷி–யல்? ‘வாட்..?’ என அதிர்ச்சி ஆக– வேண்–டாம். ஃப்ரூட் ஃபேஷி– யல், ஒயின் ஃபேஷி–யல், சாக்– லேட் ஃபேஷி–யல் ப�ோல் இந்த முன்பு

76 குங்குமம் 28.7.2017

ஃபேஷி–யலை பியூட்டி பார்–லர்–க– ளில் செய்ய இய–லாது. சரும சிறப்பு சிகிச்சை நிபு– ணர்– க – ளி – ட ம் நம் ரத்– தத் – தை க் க�ொண்டே செய்து க�ொள்ள வேண்–டும்! ரைட். அதென்ன வேம்–பை–யர் ஃபேஷி–யல்? ப�ொறு– மை – ய ாக பதில்– க – ளைப் பகிர்ந்து க�ொண்– ட ார் ஜ�ோஹரா பேகம் (Dr.Zohra Begum.C, Consultant dermatologist and Cosmetologist). ‘‘யெஸ். சமீ–பத்–துல கிம் கர்– தா–ஷி–யன் இந்த சிகிச்–சை–தான் செய்–துகி – ட்–டாங்க. இதை நாங்க ‘வேம்– ப ை– ய ர் லிஃப்– டி ங்– ’ னு (Vampire Lifting) ச�ொல்–லுவ – �ோம். நம்ம உடல்ல இருந்தே ரத்–தத்தை எடுத்து முகத்–துல செய்–துக்–கக் கூடிய சிகிச்சை. இ து ல மூ ணு க ட் – ட ங் – கள் இருக்கு. நம்ம உடல்ல

நாள் 1

முதல் வாரத்தில்


இருந்தே 10 மிலி அள–வுக்கு ரத்–தம் எ டு த் து அ தை சி வ ப் – ப – ணு க் – கள், வெள்ளை அணுக்– க ள், ரத்– தத் தட்– டு – க ள்னு த னி த் – த – னி ய ா பிரிச்– சு – டு – வ �ோம். ர த ்த அ ணு க் – க ளை த னி ய ா பி ரி ச் சு அ து க் – கு ள்ள இ ரு க் – கி ற வ ள ர் ச் – சி க் க ா ர – ணி – க – ளை – யு ம் த னி – மை ப் – ப–டுத்–தி–டு–வ�ோம். அதுல இருந்து 2 மிலி–தான் நாங்க இந்த சிகிச்–சை க்– குப் பயன்–படு – த்–து– வ�ோம். த வி ர இ ந ்த வளர்ச்– சி க் கார– ணி – க – ளைத் தூண்ட ரத்– தத் தட்–டு–கள் ஆக்–டி – வ ே ட் – ட – ரை ப் ப ய ன் – ப – டு த் – து – வ �ோ ம் . இ ந ்த இ ர ண் டு க ட் – டங்– க ள் கடந்– த – துக்கு அப்– பு – ற ம்– தான் இன்–சு–லின் சிரிஞ்சை பயன்

–ப–டு த்தி முகத்– துல இந்த ரத்த அணுக்–களை செலுத்–து–வ�ோம். இதுல வலி–யெல்–லாம் இருக்–காது. ஆனா, இந்த சிகிச்சை 30 வய–துல இருந்து 40 வய–துக்– குள்ள செய்–து–கிட்டா எதிர்–பார்த்த பலன்–கள் கிடைக்–கும். உடனே 18 வயசு மாதி–ரி–யானு ய�ோசிக்–கக் 28.7.2017 குங்குமம்

77


செல்– க ள் அதி– க – ரி க்– கூடாது. வய– த ா– கு ம் கும். ஏற்–க–னவே சில ப�ோது நம்ம உடல் ரத்– சுருக்–கங்–கள் இருந்–தா– தத்–த�ோட வளர்ச்–சிக் லும் அதை–யும் ஓர–ள– கார–ணிக – ள் க�ொஞ்–சம் வுக்கு இந்த சிகிச்சை க�ொஞ்–சமா வலு–விழ – க்– சரி செய்–யும். கும். இத– ன ா– ல – த ான் இந்த முறையை– முகத்– து ல சுருக்– க ம், நாங்க முடிக�ொட்டி தேவை – யி ல் – ல ா த வழுக்கை விழுந்தா பைகள், கன்னம் ஒட்– அதை சரி செய்–யவு – ம் டிப் ப�ோறது எல்–லாம் பயன்–ப–டுத்–து–வ�ோம். ஏற்–ப–டுது. இதை சில பார்–லர்– ஸ�ோ, இந்த வளர்ச்– ஜ�ோஹரா பேகம் க ள் ச ெ ய் – ய – றத ா சி க் – க ா – ர – ணி – க ளைத் தூண்டி அந்த செல்–களை – த – ்தான் கேள்–விப்–பட்–டி–ருக்–கேன். இது நாங்க முகத்–துல செலுத்–துற�ோ – ம். சாதா–ரண ஃபேஷி–யல�ோ அல்– இத– ன ால தானா– க வே முகத் லது ஹேர் கட்–டிங்கோ இல்ல. திசுக்–கள் தூண்–டப்–பட்டு புது தப்–பா–கிட்டா திரும்ப சரி செய்ய

வேம்பையர் ஃபேஷியல்

தலை முடியின் வளார்ச்சியைத் தூண்டுகிறது முகம் மற்றும் கன்னங்களின் த�ோலில் புத்துணர்ச்சி க�ொடுக்கிறது.

78 குங்குமம் 28.7.2017

கண்களைச் சுற்றி வழுவழுப்பான த�ோல் தாடையை உறுதியாக்குகிறது கழுத்துப் பட்டைகளில் சுருக்கங்களை நீக்குகிறது


முடி–யாது. ஏன்னா, இது ரத்–தம் சம்–பந்–தப்–பட்ட விஷ–யம். அள– வு – க ள் மாறி– ன ால�ோ அல்–லது சரி–யான வகை–கள்ல ரத்த அணுக்–கள் பிரிக்–கப்–ப–ட– லைன்– ன ால�ோ விளை– வு – க ள் பயங்– க – ர மா இருக்– கு ம். முக்– கி – யமா ரத்–தம் உட–லுக்–குள்ள இருக்– குற வரைக்–கும்–தான் அது நல்– லது. வெளிய வந்–துட்டா அதன் தன்மை மாறி–டும். உறைஞ்சு நஞ்– சா–கி–டும். அந்த உறை–யக் கூடிய அணுக்–களை முதல்ல பிரிக்–கற – து – –தான் இதுல முக்–கிய வேலை. அடுத்து ஊசி சிரிஞ்ச் புதுசா இருக்– க – ணு ம். இதுல காம்ப்– ர – மைஸே கூடாது. ஊசி மூல–மா– தான் ந�ோய் வைரஸ் பர–வுது. அத–னால பார்–லர்–கள்ல செய்–

தா–லும் தக்க த�ோல் நிபு–ணர்–கள் உத– வி – ய�ோட செய்– ய – ற ாங்– க – ளானு ஒண்– ணு க்கு இரண்டு முறை கேட்டுத் தெரிஞ்–சுக்–குங்க. இதை ஏன் அழுத்–தம்–தி–ருத்– தமா ச�ொல்–றேன்னா ரத்–தத்தை முழு–மையா அப்–ப–டியே பயன்– ப–டுத்–தினா கட்–டியா த�ோலுக்கு அடில தங்கி அது ஒரு புது பிரச்– னை–யைக் க�ொண்டு வந்–து–டும். இது முகம் சம்–பந்த – ப்–பட்ட விஷ– யம். எச்–ச–ரிக்–கையா இருக்–க–றது நல்–லது. பை தி வே, இந்த முறைல நிறம் மங்–கிய த�ோல்–ப–கு–தி–யை– யும், முகத்– து ல இருக்– கி ற சின்– னச் சின்ன குழி–க–ளை–யும் கூட சரி செய்– ய – ல ாம்– ! – ’ ’ என்– கி – ற ார் ஜ�ோஹரா பேகம்.  28.7.2017 குங்குமம்

79


80


ஞ்–ஞான அறிவு இலக்– வி கி–யத்–திற்கு விர�ோ–த– மா–னத – ென்–னும் மாயை–யைப்

ப�ோலவே இலக்–கிய அறி–வும் விஞ்–ஞா–னத்–திற்கு விர�ோத– மா– ன – த ென்– னு ம் மாயை நில–வு–கின்–றது.

34

யுக–பா–ரதி ஓவி–யங்கள்:

மன�ோகர் 81


ஆனால், அண்– ண ன் ஐங்– க – ர – நே–சன் ப�ோன்–றவ – ர்–கள் விஞ்–ஞா–னத்– தைக்–கூட இலக்–கிய அறி–வி–லி–ருந்து பார்க்–கப் பயின்–றி–ருப்–பது வியப்–ப– ளிக்–கி–றது. இனம், ம�ொழி, பண்–பாடு, கலா– சா–ரம், உரிமை இவற்–றின் ஊடா–கவே அறி–விய – லை அணு–கவே – ண்–டும் என்–ப– து–தான் அவ–ருடை – ய எண்–ணங்–களு – ம், பார்–வை–க–ளும். அறி–வி–யல் என்–பது அறத்–தின் பாற்–பட்டு செயல்–ப–டும்– வரை சிக்–கலி – ல்லை. அதே அறி–வியல் அறத்– தி ற்கு எதி– ர ா– க ப் ப�ோகும்– ப�ோ–து–தான் சங்–க–டம். அந்த சங்–கட – த்–தின் விலை, ஜப்–பா– னின் கியூஷூ தீவி–லுள்ள மின–மாட்– டா–வா–கவு – ம், இந்–திய – ா–வின் மத்–திய – ப் பிர–தே–சத்–தி–லுள்ள ப�ோபா–லா–க–வும் ஆகி–விடு – கி – ற – து. ‘விலை உயி–ரென்–றால் விஞ்–ஞா–னம் ஏன்?’ என்ற கேள்–வி– யைத்–தான் உல–கெங்–கிலு – மு – ள்ள சூழ– லி–ய–வா–தி–கள் எழுப்–பு–கி–றார்–கள். வளர்ச்சி எனும் பெய–ரில் பெரு– மு–த–லா–ளி–க–ளின் பேரா–சை–க–ளுக்கு வளைந்–து–க�ொ–டுக்–கும் அர–சு–களை அவர்–க–ளால் ஒரு–ப�ோ–தும் ஆத–ரிக்க முடி–வ–தில்லை. இழப்–பீ–டு–க–ளா–லும் இன்– ன – பி ற நிவா– ர – ண ங்– க – ள ா– லு ம் ஒரு மனித உயி–ரைக்–கூட மர–ணத்–தி– லி–ருந்து காப்–பாற்ற முடி–யா–த–ப�ோது விஷப் பரீட்– சை – ய ான விஞ்– ஞ ா– னத்தை வைத்–துக்–க�ொண்டு விளை– யா– ட ா– தீ ர்– க ள் என்றே அவர்– க ள் கெஞ்–சு–கி–றார்–கள். அரச பயங்– க – ர – வ ா– த – ம ென்– ப து 82 குங்குமம் 28.7.2017

ஆயு–தங்–கள – ால் மட்–டுமல்ல – , அடிப்–படை ஜீவா–தார பிரச்– னை– க – ளி ல் ஏற்– ப – டு த்– து ம் அச்–சு–றுத்–தலே என்–று–தான் அவர்–கள் ச�ொல்–கிற – ார்–கள். ஒரு நாடு தன்–னு–டைய மக்– க – ளு க்கு விசு– வ ா– ச – மி ல்– லா–மல் வியா–பா–ரிக – ளு – க்–கும் பெரு– மு – த – ல ா– ளி – க – ளு க்– கு ம்


விசு–வா–ச–மா–யி–ருந்–தால் என்ன நேரும் என்– ப – த ைத்– த ான் இப்– ப�ோது பார்த்து வரு–கிற – �ோம். பசு–வைக் காப்–பத – ற்–காக மனி– தர்–களைக் க�ொல்–கிற – ார்–கள். மனி– தர்–கள – ைக் காப்–பத – ா–கச் ச�ொல்– லிக்–க�ொண்டு பூசா–ரி–க–ளை–யும் சாமி– ய ார்– க – ள ை– யு ம் ஆட்– சி க் கட்–டி–லில் அமர்த்–து–கி–றார்–கள்.

ளர்ச்சி எனும் பெய–ரில் பெரு– மு–த–லா–ளி–க–ளின் பேரா–சை–க–ளுக்கு வளைந்–து–க�ொ–டுக்–கும் அர–சு–களை அவர்–க–ளால் ஒரு–ப�ோ–தும் ஆத–ரிக்க முடி–வ–தில்லை. 28.7.2017 குங்குமம்

83


அண்– ண ன் ஐங்– க – ர – ந ே– ச – னி ன் கட்– டு – ரை – க – ளி ன் வாயி– ல ாக அறி–வி–யலை எந்த அள–வுக்–குப் புரிந்–து–க�ொள்–கி–ற�ோம�ோ அதே அ ள – வு க் கு அ ர – சி – ய லை யு ம் புரிந்–து–க�ொள்–ள–லாம். சிங்– க ள பேரி– ன – வ ா– த த்தை எதிர்த்து அவர் எழு–திய எழுத்–து கள் புத்த மதத்–தின் மீது வைத்த கேள்– வி – க – ள ா– க – வு ம் பார்க்– க ப்– ப–டு–கின்–றன. ‘புலி–கள் அழி–யல – ா–மா’ எனும் கட்–டுரை – யி – ல், ‘‘காட்டு ராஜா–வா– கக் கர்–ஜித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்த சிங்– க த்தை அழி– வி ன் குகைக்– குள் அடைத்–து–விட்டு, புலியை தேசிய விலங்–காக முடி–சூட்டி அழகு பார்த்–துக்–க�ொண்–டி–ருக்– கும் இந்–தியா, விரை–வி–லேயே புலி–யை–யும் அழி–வின் குகைக்– குள் தள்–ளி–வி–டு–மென்றே தெரி– கி–றது...’’ என எழு–தி–யி–ருப்–பார். உண்– மை – யி ல், இக்– க ட்– டு – ரையை வாசிக்– க த் த�ொடங்– கி– ய – ப�ோ து சிங்– க த்தை தேசிய விலங்–காகக் க�ொண்ட ஒரு நாட்– டுக்–கும், புலியை தேசிய விலங்– காகக் க�ொண்ட இன்–ன�ொரு நாட்–டுக்–கும் இடையே நிகழ்ந்து – வ – ரு ம் வல்– ல ா– தி க்க ப�ோட்டி– யை க் கு றி ப் – ப – த ா – க ப் – ப – டு ம் . இரண்டு குறி– யீ – டு – க ள் வழியே அர–சிய – லை முன் வைக்–கிற – ார�ோ என நினைத்து அக்–கட்–டுரையை – வாசிக்–கத் த�ொடங்–கின – ால் அது 84 குங்குமம் 28.7.2017

முழுக்க முழுக்க காட்–டு–யிர்–கள் பற்–றிய கவ–லை–யா–யி–ருக்–கும். ‘‘இந்– தி ய கான– க ங்– க – ளி ல் வாழு– கி ன்ற புலி– க ள் பற்– றி ய அண்–மைக்–கால கணக்–கெ–டுப்பு– க–ளைப் பார்த்–தால், புலி–களு – க்கு ராஜ– ய�ோ – க ம் இருப்– ப – த ா– க த் தெரி– ய – வி ல்லை. உல– கி – லு ள்ள ஆறா–யி–ரம் புலி–க–ளில் மூவா–யி– ரத்து எழு–நூறு புலி–கள் இந்–திய கானகங்– க – ளி ல் இருப்– ப – த ாக இந்– தி யா பெரு– மை ப்– ப ட்டுக் க�ொண்– டி – ரு ந்– த து. ஆனால், இந்–திய காட்–டு–யிர் நிறு–வ–னம் தனது ஆய்–வ–றிக்–கை–யில் ஆயி– ரத்து ஐநூ–றுக்–கும் குறை–வான புலி–களே இருப்–ப–தாக அறி–வித்– தி–ருக்–கிற – து...’’ என கட்–டுரையை – வளர்த்–துக்–க�ொண்டு ப�ோவார். ஆரம்– ப ப் புள்– ளி – யி – லி – ரு ந்து இறு–தி–வரை அந்–தக் கட்–டுரை எதைக் குறித்து எழு–தப்–பட்–டது என்–பதை பூட–கம – ாக ச�ொல்–லிக்– க�ொண்டு ப�ோய், புலி– க ளின் ர ா ஜ ா ங் – க ம் எ ன் று ந ம் – ப ப் – ப–டும் இந்–தி–யா–வி–லேயே அதன் இருப்பு கேள்–விக்–கு–றி–யாகி வரு– வதை ஆய்–வ–றிக்கை வெளிச்–சத்– துக்குக் க�ொண்– டு – வ ந்– து ள்– ள து என முடித்–தி–ருப்–பார். ‘Project Tiger’ எனும் புலி–கள் பாது–காப்–புத் திட்–டத்தை எழு–பது– க–ளில் இந்–தி–ரா–காந்தி த�ொடங்– கி–யதி – லி – ரு – ந்து சமீப காலம்–வரை புலி– க – ளி ன் நிலை என்– ன – வ ாக


ந்– தி ய கான– க ங்– க – ளி ல் வாழு– கி ன்ற புலி–கள் பற்–றிய அண்–மைக்–கால கணக்–கெ– டுப்– பு – க – ளை ப் பார்த்– த ால், புலி– க – ளு க்கு ராஜ–ய�ோக – ம் இருப்–பத – ா–கத் தெரி–யவி – ல்லை.

இருக்– கி – ற து என்– ப தை அக்– கட்–டுரை பேசும். அ ழி ந் – து – வ – ரு ம் பு லி – க ள் குறித்து தீவிர அக்–கறை காட்–டிய உல–கத் தலை–வர்–க–ளில் முதன்– மை–யா–னவ – ர் இந்–திர – ா–காந்–தியே என்–றிரு – ப்–பார். 1978ல் ஆயி–ரத்து எண்–ணூற – ாக இருந்த புலி–களி – ன் எண்–ணிகை, இந்–திர – ா–காந்–தியி – ன் விசேஷ கவ–னத்–தா–லும் செயற்–க–

ரிய திட்–டத்–தா–லும் 1988ல் நான்– கா–யி–ரத்து ஐநூ–றாகப் பெரு–கிய புள்– ளி – வி – ப – ர த்தை ச�ொல்– லி – யி–ருப்–பார். அதே சம–யம், 1984ல் இந்–திரா காந்–தி–யின் படு–க�ொலை புலி–க– ளுக்–குப் பெரும் பின்–னட – ை–வாக அமைந்–த–தென்–றும் கூறி–யி–ருப்– பார். நான–றிந்–த–வரை சூழ–லி–யல் 28.7.2017 குங்குமம்

85


குறித்து எழு–தி–ய–வர்–க–ளில் அர– சி–யலை உட்–செ–றித்து எழு–தி–ய– வர் அண்–ணன் ஐங்–க–ர–நே–சன் மட்டுமே. இலங்– கை – யி ன் கள அர–சிய – ல் நில–வர – த்தை – யும் இந்தி –யா–வின் அர–சி–யல் கள அணுகு– மு– றை – யை – யு ம் நன்கு அறிந்– தி – ருந்த அவர், அவற்–றின் ஊடாக எழு–திய அத்–தனை சூழ–லி–யல் கட்– டு – ரை – க – ளு ம் குறிப்– பி ட்– டு ச் ச�ொல்– ல த்தக்– க – னவே . யாழ்ப்– பா–ணம் இந்துக் கல்–லூரி – யி – லு – ம், சென்னை கிறித்–த–வக் கல்லூரி– யி – லு ம் க ல் வி ப யி ன ்ற – வ ர் என்–ப–தால் தமி–ழர்–கள் வாழும் இரண்டு முக்–கிய பிர–தே–சங்–கள் குறித்– து ம் அவ– ர ால் சிந்– தி க்க முடிந்–தி–ருக்–கி–றது. உயிர்–வாழ்–த–லில் ‘உண்–ணு–வ– தும் உண–வா–வ–தும், வலிந்–தவை பி ழை ப் – ப – து ம் , ந லி ந் – த வை அ ழி – வ – து ம் ’ இ ய ற் – கை – யி ன் நியதி என்–ப–தால் பரி–ணா–மப் பாதை–யெங்–கும் இனங்–க–ளின் மறை–வும் தவிர்க்–க–மு–டி–யா–தது என ‘ஏழா–வது ஊழி’–யில் எழு–தி– யி–ருப்–பார். காலம் நெடு–கி–லும் புவி–யி–யல் சரித்–தி–ரம், ஒரு மில்– லி–யன் ஆண்–டு–வ–ரை–தான் ஓர் இனம் வாழ்ந்– து ள்– ள து எனக் குறித்–தி–ருக்–கி–றது. அல்–லது ஒரு ஆண்– டி ல் மில்– லி – ய – னி ல் ஓர் இனத்தை காலம் களை– யெ – டுக்–கி–றது. இந்– த க் களை– யெ – டு ப்– பி – லி – 86 குங்குமம் 28.7.2017

லைப் படங்–க–ளுக்–கான உங்–கள் வரை–யறை என்–ன–?

ருந்து தப்–பிக்–கவே ஒவ்–வ�ொரு இன– மு ம் ப�ோராடி வரு– கி ன்– றது. அறி–வி–ய–லா–லும் அர–சி–ய– லா– லு ம் தங்– க – ள ைத் தற்– க ாத்– துக்– க �ொள்ள நிகழ்த்– தி – வ – ரு ம் ப�ோ ர ா ட் – டமே வ ா ழ்க்கை . இந்த வாழ்க்–கை–யில் பழை–யன கழி– த – லு ம் புதி– ய ன புகு– த – லு ம் பூமி–யின் சம–நி–லை–யைப் பேணி வரு–கி–றது. தற்–ப�ோது தரை–யில் வாழும் எந்த பெரிய விலங்கை– வி – ட – வு ம் ம னி – த ர் – க ள் நூ று மடங்கு பெரு–கியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். புதிய உயி– ரி – ன ங்– க ள் வாழ– வும் பெரு– க – வு ம் வழி– வி – ட ாத ம னி – த ர் – க ள் , க ா ல த் – தி ன் களை– யெ – டு ப்– பை த் தடுத்– து க்– க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். அதன் விளைவே இயற்– கை – யி ல் ஏற்– பட்–டு–வ–ரும் மாற்–றங்–கள். இந்த இயற்–கையை ஒரு– கா–லம்–வ–ரை– தான் தடுத்–தாட்–க�ொள்ள முடி– யும், ஒரே–ய–டி–யாகத் தடுத்தால் உ ல – க த் – தி – லு ள்ள அ த் – த னை


இனங்–க–ளும் தரை–மட்–ட–மா–கி– வி–டும் என்–ப–து–தான் சூழ–லி–ய– லா–ளர்–கள் ச�ொல்லி வரு–வது. கூடங்– கு – ள ம், கதி– ர ா– ம ங்– க – லம், நெடு–வா–சல் என்று தமி–ழ– கத்–தில் தற்–ப�ோது எழுந்–துள்ள சூ ழ – லி – ய ல் பி ர ச் – னை – க ள் அனைத்–தை–யுமே இந்த விதத்– தில்–தான் அணு–க–வேண்–டி–யுள்– ளது. பன்–னாட்டு நிறு–வன – ங்–களு – க்– கான எதிர்ப்–பா–கவ�ோ அர–சின் வளர்ச்–சித் திட்–டங்–க–ளுக்–கான முட்–டுக்–கட்–டை–யா–கவ�ோ ஆட்– சி–யா–ளர்–க–ளும் ஆளும் அர–சின் ஆத–ரவ – ா–ளர்–களு – ம் க�ொடி–பிடி – த்– தா–லும்–கூட இந்–தப் ப�ோராட்– டங்–கள் ஓய்ந்–து–வி–டக் கூடாது என்–பதே என் விருப்–பம். இன– மு ம் ம�ொழி– யு ம் ஓர் மனி–த–னின் அடை–யா–ள–மென்– றால், இயற்– கையே ஆதா– ர ம். ஆதா– ர த்தை அழிக்– க க்– கூ – டி ய அர– சை – யு ம் நிறு– வ – ன ங்– க – ள ை–

யும் அனு–ம–திக்க ஆரம்–பித்–தால் வாழ முடி– ய ாது என்– ப – த ல்ல பிரச்னை, பூமியே இல்–லா–மல் ப�ோகும் என்–ப–து–தான் நிதர்–ச– னம். அண்– ண ன் ஐங்– க – ர – ந ே– ச ன் ப�ோன்– ற – வ ர்– க ள் அதை வலி– யு–றுத்–தவே தங்–களை வருத்–திக்– க�ொள்–கி–றார்–கள். ‘கேட்– கு மா தவ– ள ைச் சத்– தம்’, ‘வாழை– க ள் வாழு– ம ா’, ‘நீல நஞ்– சு ’, ‘முற்– று – கை – யி ல் மழைக்–கா–டு–கள்’, ‘காணா–மல் ப�ோகும் கடற்–கு–தி–ரை–கள்’, ‘தந்– திர விதை– க – ளு ம் தற்– க �ொலை விவ–சா–யிக – ளு – ம்’ என அவர் எழு– திய அத்–தனை கட்–டுரை – க – ளு – மே உயிர் நேசத்– த ை– யு ம் மானுட விடு– த – லை – யை – யு ம் க�ோரு– கி ன்– றன. பத்–தி–ரி–கை–யா–ள–ராகப் பணி– பு– ரி ந்த காலத்– தி ல் அண்– ண ன் ஐங்– க – ர – ந ே– ச ன் எடுத்த நேர்– கா–ணல்–களை ‘வேர் முகங்–கள்’ என்–னும் தலைப்–பில் சாள–ரம் வெளி– யி ட்– டி – ரு க்– கி – ற து. ஈழத்– தி– லு ம் தமி– ழ – க த்– தி – லு ம் உள்ள கலை இலக்– கி ய ஆளு– மை – க – ள�ோடு அவர் நடத்திய உரை– யா– ட ல்– க ள் ‘ஏழா– வ து ஊழி’ நூலுக்கு சற்–றும் சளைத்–த–தல்ல. ஓர் ஆளு–மையி – ட – ம் உரை–யா– டு–வத – ற்கு அந்த ஆளுமை குறித்த தக–வல்–களை அனைத்து மட்–டத்– தி–லிரு – ந்–தும் சேக–ரித்–திரு – க்–கிற – ார். 28.7.2017 குங்குமம்

87


நாள–துவ – ரை அந்த ஆளு–மையி – ன் நட–வடி – க்–கைக – ள – ை–யும் ஏற்–கனவே – அந்த ஆளுமை அளித்த நேர்–கா– ணல்– க – ள ை– யு ம் தேடித்– தே டிக் கண்–டட – ைந்து வாசித்த பிறகே கேள்– வி – க – ள ைத் தயா– ரி த்– தி – ரு க்– கி–றார். இல்–லையென் – ற – ால், எப்– ப�ோத�ோ ஒரு–முறை ‘‘சத்–ய–ஜித்– ரே–யின் படங்–கள் கட்–டுரை – யை – ப் ப�ோல இலக்–கண – ம – ாக இருக்–கின்– ற–ன’– ’ என்ற பார–திர – ா–ஜா–விட – ம், ‘‘கலைப் படங்–களுக்–கான உங்– கள் வரை–யறை என்–ன?– ” வென்–று கேட்–டி–ருக்க முடி–யாது. பார–தி ர – ா–ஜா–வும் கலைப் படங்–க–ளுக்– கான வரை–யறை – ய – ாக சாந்–தா–ரா– மின் படங்–களை உதா–ரண – ம – ா–கச் ச�ொல்–லியி – ரு – க்க வாய்ப்–பில்லை. பாலசந்– த – ரை – வி ட சினிமா ம�ொ ழி – யை நன் கு பு ரி ந் – து – க�ொண்ட நீங்– க ள், ஏன் பால– 88 குங்குமம் 28.7.2017

சந்–தர் அள–வுக்கு பல்–வேறு – ப – ட்ட கதை–களைக் கையா–ள–வில்லை எனக் கேட்–கவு – ம், அதற்கு பாரதி– ராஜா, “அடி–மட்ட வாழ்–வி–லி– ருந்து வந்த நான், ஒரே பாய்ச்–ச– லில் மேலே வந்– து – வி ட்– டேன் . எனவே, இடைப்–பட்ட நடுத்–தர வர்க்–கத்து வாழ்வை என்–னால் த�ொட முடி– ய – வி ல்– லை ” என பகிர்ந்–து–க�ொள்–ளும் சூழல் ஏற்– பட்–டி–ருக்–காது. ஓர் ஆளுமை குறித்து வாச– கர்–கள் அறிந்–துக – �ொள்–வத – ை–விட அந்த ஆளு– மையே அறிந்– து – க�ொள்– ள த்– த க்க கருத்– து களை உள்–ள–டக்–கி–யுள்ள அவ–ரு–டைய ந ே ர் – க ா – ண ல் – க ள் ப த் – தி – ர ப் – படுத்தத் தக்–கவை. குறிப்–பாக, ஈழப் ப�ோராட்– ட க் களத்– தி ல் ஒரு கையில் எழு–துக�ோ – லு – ம் மறு– கை–யில் துப்–பாக்–கி–யு–மா–யி–ருந்த புதுவை இரத்–தி–ன–து–ரை–யி–டம் அவர் நடத்– தி ய நேர்– க ா– ண ல் நெகிழ்–வா–னது. ‘‘ப�ொது–வாக ப�ோராட்–டக் களத்– தி – லி – ரு ந்து வெளிப்– ப – டு ம் கவி–தை–கள் கவி–தை–களே அல்ல என்று தமிழ்–நாட்டு சிறு–பத்–தி–ரி– கை–கள் கூறு–வது குறித்து என்ன நினைக்–கி–றீர்–கள்–?–’’ என்ற கேள்– விக்கு, இரத்–தி–ன–துரை அளித்– தி– ரு ந்த பதில் கண்– ணீ ர்– வி ட வைத்–தது.

(பேச–லாம்...)


ர�ோனி

ரூம் கிடையாது! வா

ட–கைக்கு அறை பேசும்–ப�ோது வீட்டு ஓனர் நம்–மி–டம் சிங்– கிளா, வெஜ்ஜா, என்ன வேலை என்–ப–தெல்–லாம் கேட்–ப–தில் லாஜிக் இருக்–கி–றது.

ஆனால், லாட்–ஜில் இதெல்–லாம் கேட்–பது க�ொஞ்–சம் ஓவர்–தா–னே? அண்–மை–யில் சஃபீக் ஹக்–கீம்-திவ்யா என்ற கேர–ளத் தம்–பதி – க – ள் வேலை விஷ–யம – ாக பெங்–களூ – ரு – வு – க்கு வந்–தன – ர். அங்கு சுதாமா நக–ரிலு – ள்ள ஆலிவ் ரெசி–டென்–சியி – ல் அறையை புக் செய்–யும் ப�ோது, ரிசப்–ஷனி – ஸ்ட் ‘முஸ்–லீம்–க– ளுக்கு ரூம் கிடை–யா–து’ என மூஞ்–சி–யில் அடித்–தது ப�ோல் பேசி–விட்–டார். ஹக்–கீம், திவ்யா என இரு–வ–ரின் ஐடிக்–களை வாங்–கிப் பார்த்–த–பின் இதனை திருத்–த–மாகக் கூறி–யி–ருக்–கி–றார். பைக–ள�ோடு தவித்த தம்–ப–தி–கள் வேறு ஹ�ோட்–டல் பார்த்–துக் க�ொண்டு சென்–று–விட்–ட–னர். எனி–னும் இதற்–கான கார–ணத்தை ரிசப்–ஷ–னிஸ்ட் மறைக்–கா–மல் கூறிய ஹானஸ்ட் முக்–கி–யம். ‘‘முஸ்–லீம், கன்–ன–டர்–கள் என்–றால் உள்ளே விடாதே என்று ப�ோலீஸ் கூறி–யிரு – க்–கிற – து. முஸ்–லீம்–கள் அறை–யில் தூக்–குப்–ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டால் என்ன செய்–வ–து–?–’’  28.7.2017 குங்குமம்

89


90


28.7.2017 குங்குமம்

91

இரு–சக்–கர வாக–னத்–தில் நான் ஆகா–யத்–தில் ஒரு காக்கை சாலை–யில் பேருந்து வேறு வேறு திசைக்–கோட்–டில் பய–ணித்–தோம் என் இலக்கு தெரி–கி–றது எனக்கு காக்–கை–யின் இலக்–கும் பேருந்–தின் இலக்–கும் தெரி–ய–வில்லை ஆகாய காக்கை என் மேல் ம�ோதி பேருந்–தின் முகப்–பில் தூக்கி எறி–யப்–ப–டும் வரை தெரிந்–தி–ருக்–க–வில்லை வெவ்–வேறு பய–ணங்–க–ளின் இலக்கு ஒரு விபத்–தா–க–வும் இருக்–கும் என்று - இளந்–தென்–றல் திர–வி–யம்

த�ோலு–ரித்து த�ொங்–க–வி–டப்–பட்ட பசித்த ஆட்–டின் வாயில் பாதி–க–டித்த இலை–கள் - க�ோவை.நா.கி.பிர–சாத்

வாங்க முடி–ய–வில்லை விற்ற வாழ்க்–கையை மது நிரம்–பிய க�ோப்பை தீர்ந்–து–ப�ோ–னது வாழ்க்கை

கண் திறக்–கப்–பட்–டது கண்–கள் மூடிய புத்–தர் சிலைக்கு கை நிறைய பணம்

அறுந்த செருப்–பில் மெல்ல நடக்–கி–றது தைப்–ப–வ–னின் வாழ்க்கை


பழங்குடிகளை ஆய்வு செய்யும்

92


ப்ரியா

ந்த நிலம் ஆதி மனி– த ன் காலந்–த�ொட்டே மானு–டர்–கள் புழங்–கிக்–க�ொண்–டிரு – க்–கும் த�ொன்– மை–யா–னது. நாக–ரிக – த்–தின் உச்–சம் த�ொட்–டு–விட்ட இந்த சந்–தி–ரா–யன் சகாப்–தத்–திலு – ம், இங்–குள்ள மலை– க–ளிலு – ம் வனங்–களி – லு – ம் பல்–லா–யி– ரம் ஆண்–டுக – ள – ாக வசித்து வரும் பூர்–வ–கு–டி–கள் இருக்–கி–றார்–கள்.

93


ஆதி–வா–சிக – ள், மலை–வா–சிக – ள், பழங்– கு–டி–க ள், பூர்–வ–கு– டி – க ள், ஷெட்– யூ ல்ட் ட்ரைப் எனப் பல்– வ ேறு ப�ொதுப் பெயர்–க–ளில் அழைக்–கப்–பட்–டா–லும் இவர்– க – ளி ன் ஒவ்– வ�ொ ரு சமூ– க – மு ம் தனித்–து–வ–மா–னது. தங்–க–ளுக்கு எனப் பிரத்– யே – க – ம ான பண்– ப ாடு, பழக்– க – வ–ழக்–கம், நம்–பிக்–கை–கள், வழி–பா–டு–கள் க�ொண்–டது. சம–வெளி – யி – ல் வாழ்ந்–துக�ொ – ண்–டிரு – க்– கும் மக்–க–ளான நம்–மை–வி–ட–வும் மனித நேய–மும் சூழல் குறித்த அக்–க–றை–யும் மிகுந்–த–வர்–கள். இந்த வெள்–ளந்தி மனி– தர்–கள் குறித்து ஆய்வு செய்–து–க�ொண்– டி–ருக்–கும் ஹேமமா–லினி தன் அனு–ப– வங்–க–ளைப் பகிர்ந்–து–க�ொள்–கி–றார். 94 குங்குமம் 28.7.2017

இரு–ளர்–கள் இவர்–கள் வட தமி–ழ– கத்– தி ல் பெரும்– ப ா– லு ம் ஏரிக்– க – ரை – ய�ோ – ர – ம ா– க த்– தான் வசிக்– கி – ற ார்– க ள். ஆரம்–பத்–தில் காடு–க–ளில்– தான் வாழ்ந்–து–வந்–த–னர். க�ோவை, நீல–கிரி, செங்– கல்–பட்டு, வட ஆற்–காடு ப�ோன்ற இடங்– க – ளி ல் அதி–க–மாக வசித்து வரு– கி–றார்–கள். மலை மக்–கள் என்–ப– தால் விஷப்–பூச்–சிக் கடி, அலர்ஜி ப�ோன்– ற – வ ற்– றுக்கு இவர்–களி – ட – ம் சிறப்– பான சிகிச்சை உண்டு. எலி பிடிப்– ப – தி – லு ம் ஈடு –ப–டு–வார்–கள். வேட்டை சமூ–கம – ான இரு–ளர்–க–ளின் நிலத்–தின் மீதான உரிமை, வெள்–


ளை– ய ர்– க – ளி ன் வன உரி– மை ச் சட்– ட த்– த ால் பறிக்– க ப்– ப ட்ட பிறகு, சம–வெ–ளி–க–ளில் பர–வத் த�ொடங்– கி – ன ர். ச�ொந்– த – ம ாக நிலம் இல்–லா–த–தால், விவ–சா–ய– மும் செய்ய முடி–யாத சூழல் ஏற்– பட்–டது. இத–னால் அன்–றா–டத் தேவை– க – ளை ப் பூர்த்– தி – செய்ய கிடைக்–கும் வேலை–களை – ச் செய்– யத் த�ொடங்–கி–னார்–கள். இவர்–கள் செங்–கல் சூளை, க�ோழிப்– ப ண்ணை ப�ோன்ற இடங்–க–ளில் வேலை பார்க்–கி– றார்–கள். படிப்–பறி – வு கிடை–யாது என்– ப – த ால் வாங்– கி ய கடன் குறித்த கணக்–கு–கள் ஏதும் தெரி– யாது. இத–னால், வேலை செய்– யும் இடங்–க–ளில் க�ொத்–த–டிமை நிலை–தான். தலை–முறை தலை–முற – ை–யாக இப்–படி – த்–தான் இருக்–கிற – ார்–கள். சில தன்–னார்வ த�ொண்டு நிறு–வ– னங்–கள் உத–விய – ால் சிலர் மீட்–கப்– பட்டு அர–சால் உத–வித்–த�ொகை வழங்–கப்–பட்–டா–லும், கிடைத்த பணத்தை முறை–யா–கப் பரா–ம– ரிக்–கும் சுபா–வம் இல்–லா–த–தால் வறு–மைக்–குச் சென்று மீண்–டும் க�ொத்–தடி – மை – ய – ா–கும் அவ–லமு – ம் நடக்–கி–றது. இவர்–க–ளுக்கு என நிரந்–தர இடம் இல்–லா–த–தால், சாதிச் சான்– றி – த ழ், ரேஷன் கார்டு எது–வுமே கிடை–யாது. கூட்–டுச் சமூ–க–மாக வாழ்ந்த இவர்– க – ள் த�ொழி– லி ன் நிமித்–

தம் சிறு– சி று குடும்– ப ங்– க – ள ாக உடைந்–துப�ோ – ன – ார்–கள். வறு–மை– யான சூழல் என்–ப–தால் குழந்– தை– க – ளை – யு ம் படிக்– க – வைக்க முடி–ய–வில்லை. இவர்– க – ளி ன் குலதெய்– வ ம் கன்–னிமா தேவி. இவர் கட–லில் த�ோன்–றி–ய–தாக ஐதீ–கம். வரு–டந்– த�ோ– று ம் மாசி மகம் அன்று அனை–வ–ரும் ஒன்–று–கூடி அம்–ம– னுக்கு விழா எடுப்–பார்–கள். இவர்–கள் இனத்–தில் ஆண்–க– ளுக்கு சம– ம ாக பெண்– க – ளு ம்

28.7.2017 குங்குமம்

95


மதிக்–கப்–படு – கி – ற – ார்–கள். கண–வன் இறந்– து – வி ட்– ட ால�ோ அல்– ல து கருத்துவேறு–பாடுஏற்–பட்–டால�ோ மறு–ம–ணம் செய்–து–க�ொள்–ளும் உரிமை பெண்–ணுக்கு உண்டு. மேலும் தன்– னு – டை ய வாழ்க்– கைத்–துணை யார் எனத் தேர்வு செய்–வ–தும் பெண்–கள்–தான்! ஜவ்–வாது மலை இரு–ளர்–கள் இவர்கள் வித்– தி–ய ா–ச –மா–ன– வர்– க ள். வெளி– ய ாட்– க – ளு – ட ன் எளி–தா–கப் பழக மாட்–டார்–கள். 96 குங்குமம் 28.7.2017

பழ–கிவி – ட்–டால் தங்–களி – ல் ஒரு–வ– ரா–கக் க�ொண்–டா–டு–வார்–கள். இவர்–கள் காஞ்–சிபு – ர – ம் தங்–கள் பூர்–வீக – ம் என்–கிற – ார்–கள். ஆனால், காலங்–கா–லம – ாக இந்த மலை–யில்– தான் வாழ்ந்து வரு–கி–றார்–கள். காஞ்–சியி – ல் ப�ோர் வந்–தத – ா–கவு – ம் பஞ்–சம் வந்–தத – ா–கவு – ம் அத–னாலே இவர்–களி – ன் முன்–ன�ோர்–கள் இங்கு வந்–தத – ா–கவு – ம் நம்–புகி – ற – ார்–கள். நல்ல நேரம் கணித்–துச் ச�ொல்– லும் கணி– ய ன் என்று ஒரு– வ ர் இவர்–களி – டையே – உண்டு. மேஸ்– திரி வேலை முதல் ஆசாரி வேலை வரை தங்– க – ளி ன் அனைத்து வேலை– க – ளை – யு ம் தாங்– க ளே செய்–துக�ொ – ள்–கிற – ார்–கள். ஆண்–களு – க்கு இணை–யா–கப் பெண்– க – ளு ம் எல்லா வேலை– க– ளி – லு ம் ஈடு– ப – டு – கி – ற ார்– க ள். பெண்– ணு க்– கு க் கல்– ய ா– ண ம் நிச்–சய – ம – ா–னது – மே மாப்–பிள்ளை வீட்– டுக்கு அனுப்பி விடு–வார்– கள். வர–தட்–ச–ணை–யாக நெல், தானி–யம், பன்றிக் கறி எல்–லா– வற்–றை–யும் ஆண்–கள்–தான் தர வேண்–டும். இவர்–க–ளி–டையே ஆவி வழி– பா–டும் உண்டு. சம–வெ–ளி–யில் வசிக்– கு ம் மக்– க ள் க�ொண்– ட ா– டும் இந்–துப் பண்–டிகை – க – ள் எதை– யும் இவர்–கள் க�ொண்–டா–டுவ – து இல்லை. ஆரணி, திரு–வண்–ணா–மலை மாவட்–டத்–தில் உள்ள கலங்–க–


லான ஆற்–றுப்–படு – கை – க – ள் நகைக் கடைத் தெருக்–கள் மற்–றும் சாக்–க– டை–க–ளில் இருந்து தங்–கத்தை பிரித்து எடுப்–ப–து–தான் இவர்–க– ளின் வேலை. நகைக் கடை–களி – ல் தங்–கத்தை சுத்–தம் செய்த பின் அந்– தத் தண்–ணீரை அவர்–கள் கடை வாச–லில் உள்ள சாக்–கடை – யி – ல் க�ொட்–டுவ – து வழக்–கம். சாக்–கடை மண்ணை எடுத்து வந்து நீரை வடி–கட்டி, உலர வைக்– கி–றார்–கள். பிறகு தேவை–யற்ற கச–டு–கள் நீங்–கும் வரை நன்கு சலிக்–கிற – ார்–கள். மென்–மைய – ான நுண்– ணி ய கரு– ம – ண – லி ல் பாத– ர–சத்தை விட்டு தேய்க்–கும்–ப�ோது ம ண லி ல் உ ள்ள தாதுக்–கள் பாத–ர–சத்–

யார் இந்த ஹேம–மா–லி–னி? திரு–வள்–ளூர் மாவட்–டம் முதப்பை கிரா– மத்தைச் சேர்ந்–தவ – ர். இப்–ப�ோது கண–வ– ரு–டன் திண்–டிவ – ன – த்–தில் வசித்து வரு– கி–றார். ‘சிறு–வய – தி – ல் இருந்தே பல்–வேறு சமூ–கத்–தைச் சேர்ந்த மனி–தர்–களை சந்–தித்–திரு – க்–கிறே – ன். அவர்–களி – ன் வித்– தி–யா–ச–மான பழக்க வழக்–கங்–களை கவ– னி த்– தி – ரு க்– கி – றே ன். இது– த ான் பின்–னா–ளில் என்னை மானு–டவி – ய – ல் துறையைத் தேர்வு செய்ய வைத்–தது’ என்று ச�ொல்– லு ம் ஹேம– ம ா– லி னி, தன்–னுடை – ய பிஹெச்.டி ஆய்–வுக்–காக தமி–ழக – த்–தைச் சேர்ந்த பல்–வேறு பழங்– குடி மக்–க–ளைச் சந்–தித்து வரு–கி–றார்.

தில் ஒட்–டிக்–க�ொள்–ளும். பிறகு, பாத–ர–சத்தை நன்கு சூடு–ப–டுத்த தங்–கம் தனி–யா–கப் பிரிந்–து–வ–ரும். இது நூற்–றாண்–டு– கள் பழ–மை–யான த�ொழில். இந்– தத் த�ொழில் செய்–ப–வர்–க–ளைப் பற்றி எட்–கர் தர்ஸ்–டன் என்ற ஆய்– வ – றி – ஞ ர் ‘தென்– னி ந்– தி – ய க் குலங்–க–ளும் குடி–க–ளும்’ என்ற நூலில் ‘ஜல–க–டு–கு‘ (jalagaduku) என்று குறிப்–பி–டு–கி–றார். சி . பி . பி ரெ – ள ன் த ன து தெலுங்கு அக–ரா–தி–யில் இவர்– களை ‘சாக்–க–டை–யி–லும் ப�ொற்– க�ொல்–லர் வீட்–டுக் குப்–பையி – லு – ம் தங்–கத்–தைத் தேடும் சாதி–யார்’ என்–கி–றார். நரிக்–கு–ற–வர்–கள் தமி–ழ–கத்–தில் உள்ள நரிக்–கு–ற– வர் சமூ–கத்–த–வர்–கள் ஆர–வல்லி மலைத் த�ொடர், மேவார், குஜராத் ஆகிய பகு– தி – க – ளி – ல் இருந்து தமி–ழக – த்–தில் குடி–யேறிய– வர்–க–ளாக இருக்க வேண்–டும். இவர்–கள் கி.பி. 6 - 7ம் நூற்–றாண்டு– க– ளி ல் புலம்– பெ – ய ர்ந்– தி – ரு க்– க க் கூடும். மராட்– டி ய மன்– ன ன் சிவாஜி த�ோற்ற பிறகு தென்–ன– கம் ந�ோக்கி புலம் பெயர்ந்–தன – ர் என்ற கருத்–தும் உண்டு. நரி– யி னை வேட்– டை – ய ாடி அதன் இறைச்–சி–யினை உண்–ட– தா– லு ம், நரி– யி ன் த�ோல், பல், நகம், வால், ப�ோன்–ற–வை–களை விற்– ற – த ா– லு ம் ‘நரிக்– கு – ற – வ ர்’ 28.7.2017 குங்குமம்

97


எ ன் – று ம் , கு ரு – வி – க ளை வேட்– டை – ய ாடி உண்– ட – தால் ‘குரு–விக்–கா–ரர்’ என–வும் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார்–கள். த ங் – க – ளி ன் இனப்– பெ – ய ரை ‘வாக்– ரி ’ என்று ச�ொல்–லும் இவர்– க ள் த ங் – க ளை சத்–ர–பதி சிவாஜி– யி ன் வ ம் – ச த் – தி–னர் என்–கி–றார்– 98 குங்குமம் 28.7.2017

கள். ‘வாக்’ என்–றால் மராட்டி ம�ொழி–யில் ‘புலி’ என்று அர்த்– தம். ‘வாக்–ரி’ என்–றால் புலி–யின – த் –த–வர்–கள் என்று ப�ொருள். தமிழ்–நாட்–டில் 36 வகை–யான பழங்–குடி – யி – ன – ர் உள்–ளன – ர். இவர்– கள் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ருக்–குள்–ளும் உட்–பி–ரி–வு–க–ளும் உள்–ளன. ப�ொது–வாக, பழங்–கு–டி–யி–ன– ருக்கு ஆதார் கார்டு, வாக்– க ா – ள ர் அ டை – ய ா ள அட்டை, ரேஷன் கார்டு ப�ோன்ற எது– வு ம் கிடை– ய ா து . எ ந்த அடிப்– ப டை வ ச – தி – யு ம் கிடைக்–கா–த– தா– லு ம் ந ா ட�ோ – டி – யாய் அலைந்– து – க�ொண்டே இருப்–பத – ா–லும் தங்–கள் குழந்–தை– களை படிக்க வைக்–க முடியா–மல் இருக்–கிற – ார்–கள். 


ர�ோனி

பைக்கை

மீட்க ஒரு கி.மீ

சேசிங்! ச

ரக்கு அடித்–து–விட்டு படுத்–து–வி–டும் அப்–பி–ரா–ணி–களை விடுங்– கள். த�ொண்டை வரை குடித்–து–விட்டு அப்–ப–டியே சாலை–யில் இறங்கி ஊருக்கே பீதி –த–ரும் பிர–கஸ்–ப–தி–கள் பற்றிய கதை உல–கெங்–கும் உண்–டு–தானே! கர்–நா–டக – ா–வின் குடி–மக – ன் ஒரு–வர் கூட செம–ப�ோ–தை–யா– னார். ஆனால், பர–வச – த்–தில் என்ன செய்–தார் தெரி–யுமா? மூக்–குமு – ட்ட குடித்து பர– வ–சம் தளும்ப தள்–ளாடி வந்–த– வர், ட்ராஃ– பி க் ப�ோலீ– சி ன் பைக்–கைப் பார்த்–தது – ம் சிறிது கூடய�ோசிக்–கவி – ல்லை. உடனே சாவி ப�ோட்டு எஞ்– சி னை உசுப்பி கிளப்– பி – வி ட்– ட ார்; அது–வும் பைக்–கின் மீதி–ருந்த

ப�ோலீ–சின் த�ொப்–பியை தலை– யில் மாட்–டிக்–க�ொண்டு! உடனே குடி–மக – னை சேஸ் பண்– ணி ப்– ப �ோ– ன ால், ஏறத்– தாழ 1 கி.மீ ப�ோய் வளைத்–துத்– தான் பைக்கை மீட்–டி–ருக்–கி– றார் பரி–தாப ப�ோலீஸ்–கா–ரர். ஆனால், குடி– ப �ோதை பர–வ–சத்–தில் கர்–நா–டக மனி– தர் சிரிப்– ப தை நிறுத்– த – வே – யில்லை. அது– த ான் ஊரே சிரிச்–சி–ருச்சே!  28.7.2017 குங்குமம்

99


யுவகிருஷ்ணா æMò‹:

100

அரஸ்


ப்–தம் கேட்டு பால்–கனி – க்கு வந்து நின்–றார் பாப்லோ. கேட்–டில் ஒரு பெரி–ய–வர் செக்–யூ–ரிட்–டி– க–ளிட– ம் சண்டை ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். எங்கோ பார்த்த முக–மாக இருக்–கிற – தே..? புரு– வ த்தை சுருக்– கி – ய – ப டி பாப்லோ ய�ோசித்–த–ப�ோது -

காட்ஃபாதர் ப�ோதை உலகின் பேரரசன்

101


“பாப்லோ, என்–னைத் தெரி–ய– லையா? உங்–கப்–பன் ஏபெ–ல�ோட ஃப்ரண்டு!” பெரி–யவ – ர் அடி–வயி – ற்– றி–லிரு – ந்து கத்–தின – ார். அடை– ய ா– ள ம் தெரிந்– த து. அவர் வளர்ந்த என்–விக – ா–த�ோவி – ல் வசிப்–பவ – ர் அந்த பெரி–யவ – ர். அப்– பா–வுக்கு நெருங்–கிய சகா–வா–கவு – ம் இருந்–தவ – ர். அப்–பா–வுட – ன் ஒன்–றாக ஊர் சுற்–றி–ய–வர். ‘நதாய்ஸ்–ம�ோ’ இயக்–கத்–திலு – ம் தீவி–ரம – ாக இயங்– கி–யவ – ர். “அவரை உள்ளே அனுப்பு. யாரு என்–னன்னு விசா–ரிக்–காம சண்டை ப�ோடு–றதா?” செக்–யூ–ரிட்–டி–களைக் கடிந்–து க�ொண்ட பாப்லோ, அவ–ரா–கவே இறங்–கி–வந்து பெரி–ய–வரை வர– வேற்–றார். “எப்–படி இருக்–கீங்க அங்–கிள்?” “நல்லா இல்லை பாப்லோ. எல்–லா–ரும் நாசமா ப�ோயிக்–கிட்– டி–ருக்–க�ோம்!” 102 குங்குமம் 28.7.2017

இந்த பதிலை சத்– தி – ய – ம ாக பாப்லோ எதிர்–பார்க்–கவி – ல்லை. உதவி கேட்டு வரு–பவ – ர்–கள் எடுத்–த– துமே இப்–படி கதற மாட்–டார்–கள். சீரி–யச – ான பிரச்–னை–யாக இருக்க வேண்–டும். த�ோளைப் பிடித்து ச�ோஃபா– வில் அமர வைத்–தார். குடிக்க த ண் ணீ ர் க�ொ டு த்தா ர் . த�ொண்டைக்–குழி – யி – ல் நீர் காட்–டா– றாக இறங்–கிய – தைப் – பார்த்–தப�ோ – து து க் – க ம் த �ொ ண் – டையை அடைத்–தது. பெரி–யவ – ரி – ன் கரங்–களை கெட்– டி–யா–கப் பிடித்–தார். “நான் என்ன செய்–யணு – ம்?” “பணம் எது–வும் வேண்–டாம் பாப்லோ...’’ ‘‘ம்...’’ ‘‘நம்ம ஊரையே ஒருத்– த ன் சீர–ழிச்–சிக்–கிட்–டிரு – க்–கான்...’’ ‘‘...’’ ‘‘குழந்தை, குட்–டி–யெல்–லாம்


அவங்–கிட்ட க�ொத்–த–டி–மையா இருக்கு...’’ எஸ்–க�ோ–பாரின் கண்– க – ளில் சிவப்–பேற ஆரம்–பித்–தது. ‘‘புழு பூச்–சி–லேந்து மனு–ஷன் வரைக்–கும் எல்–லா–ரையு – ம் ராவும், பக–லுமா சித்–திர – வ – தை பண்–ணிக்– கிட்–டிரு – க்–கான்–…” தன் உள்–ளங்–கையை பாப்லோ மடக்கி அழுத்–தின – ார். நரம்–புக – ள் புடைத்து எழுந்–தன. பார்–வையை மட்–டும் பெரி–யவ – ரி – ன் முகத்–திலி – – ருந்து விலக்–கவி – ல்லை. இமைக்–க– வு–மில்லை. கட–வுளி – ன் முன்–னால் கையை விரித்து தன் ச�ோகத்தை ச�ொல்லி அழு–வது – ப�ோ – ல் அந்–தப் பெரி–யவ – ர் த�ொடர்ந்–தார். “டீக�ோ எகா–வரி – ய – ாவை தெரி– யு–மில்–லையா? இப்ப க�ொலம்–பி– யா– வ�ோ ட பெரும் த�ொழி– ல தி– பர்– க ள்ல அவ– னு ம் ஒருத்– த ன். அர– சி – ய ல்– வ ா– தி ங்க அத்– த னை பேரும் அவன் கால்ல விழுந்து கிடக்–காங்க. அவங்–கிட்டே லஞ்– சம் வாங்–காத அதி–கா–ரியே நம்ம நாட்–டுலே கிடை–யாது...’’ ‘‘...’’ ‘‘டெக்ஸ்–டைல் பிசி–னஸ் பண்– ணு–றான். அவ–ன�ோட மில் எல்– லாமே என்–விக – ா–த�ோவை சுத்–தி– தான் இருக்கு...’’ ‘‘...’’ ‘‘ஆரம்–பத்–துலே தேனாட்–டம் பேசி– ன ான். மில் வேலைக்கு

ஆள் சேர்த்–தான். நல்ல சம்–பளம் க�ொடுக்– கி – றே ன்னு சத்– தி – ய ம் செஞ்–சான்...’’ ‘‘...’’ ‘‘நம்ம ஆளுங்க ம�ொத்–தமா அவ– ன�ோ ட மில்– லு லே ப�ோய் சேர்ந்–தா–னுங்–க… – ” இதற்கு மேல் பெரி–ய–வ–ரால் பேச முடி–யவி – ல்லை. பெரும் ஓல– மாக கேவல் வெடித்–தது. அவரை அப்– ப – டி யே தன் மார்– ப�ோ டு பாப்லோ அணைத்–தார். முதுகை நீவி விட்–டார். க�ொஞ்– ச ம் க�ொஞ்– ச – ம ாக கேவல் அடங்–கிய – து. விலகி தன் உள்–ளங்–கை–யால் கண்–ணீ–ரைத் துடைத்–துக் க�ொண்ட பெரி–யவ – ர் மூக்கை உறிஞ்–சின – ார். ‘‘இதுக்கு அப்–புற – ம்–தான் தன் சுய–ரூப – த்தை அவன் காட்–டின – ான். ஆர்–டர் அதி–கம் வர வர நிறைய

28.7.2017 குங்குமம்

103


துணி தயா–ரிக்க வேண்–டி–யி–ருந்– தது. இருக்–கிற ஆட்–களை வைச்சு சமா–ளிக்க முடி–யாது. புதுசா ஆள் எடுக்–க–ணும். அந்–தப் படு–பாவி என்ன செஞ்–சான் தெரி–யுமா..?’’ ‘‘...’’ ‘‘இருந்த ஷிப்ட்டை தூக்கி எ றி ஞ் – ச ா ன் . நேர ம் க ா ல ம் பார்க்காம எல்–லா–ரையு – ம் உழைக்–கச் ச�ொன்–னான். இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சம்–பள – மு – ம் க�ொடுக்–கலை...’’ ‘‘கம்– யூ – னி ஸ்ட் த�ோழர்– க ள் இதை எதிர்த்து கேட்–கலை – யா?’’ ‘‘கேட்–டத�ோ – ட ப�ோராட்–டம் நடத்–தவு – ம் ஏற்–பாடு செஞ்–சாங்க...’’ ‘‘ம்...’’ ‘‘ஆனா, ஆர்ப்–பாட்–டம் நடக்– க–றது – க்கு முன்–னாடி தன்–ன�ோட கார்–டெல் தாதா நண்–பர்–களை வெச்சு, எதிர்த்–த–வங்–களை எல்– லாம் ப�ோட்–டுத் தள்–ளிட்–டான்...’’ ‘‘...’’ ‘‘இப்ப நிலமை என்–ன தெரி–யுமா பாப்லோ... த�ொழிற்– ச ா– லை ல வேலை பார்க்– கி ற ப ா தி ப் பே ரு க் கு காச– ந�ோ ய் வந்– தி – ருக்கு. எப்ப வேணா– லும் அவங்க உயிர் ப�ோக–லாம். அப்–படி செத்– த ாங்– க ன்னா அவங்க வீட்–டுலே – ந்து யாரா–வது அந்த இடத்– துக்கு வர– ணு ம். வேலை– 104 குங்குமம் 28.7.2017

யைத் த�ொட–ரணு – ம். வாரத்–துக்கு மூணு நாள் ஊருக்–குள்ள வண்டி வருது. எதிர்ல தென்–பட – ற குழந்தை குட்–டிக – ளை எல்–லாம் அப்–படி – யே அள்–ளிப் ப�ோட்டு ஃபேக்–டரி – க்கு ப�ோயி–டற – ாங்க...’’ “நம்ம ஊரு பண்–ணைய – ா–ருங்க இதை தட்–டிக் கேட்–கலை – யா..?’’ “கிழிச்– ச ாங்க. அவங்– க – ளு ம் இதுல கூட்–டுத – ானே? பத்–துக்–குப் பத்து நிலம் வைச்–சிரு – க்–கிற – வ – ங்க கிட்– டே ந்– து ம் அதைப் பிடுங்– க – றாங்க. ஆடு, மாடு–களை – யு – ம் ஓட்– டிட்–டுப் ப�ோயி–டற – ாங்க. இப்–படி ஊர் ச�ொத்–தையே பண்–ணைய – ா– ருங்க ஆட்டை ப�ோட டீக�ோ– தானே உத– வி யா இருக்– க ான்? அப்–ப–டிப்–பட்–ட–வனை எப்–படி இவங்க எதிர்ப்–பாங்க?’’ ‘‘...’’ ‘‘இது நம்ம என்–விக – ாத�ோ ஊர�ோட நிலமை மட்– டு – மல்ல. மக– த – லேன ா சம– வெ–ளில இருக்–கிற பல கிரா– மங்–கள�ோ – ட நிலை இப்ப இது–தான். பள்–ளிக – ளை எல்– லாம் மூடிட்டு வர்–றாங்க. பசங்–களை எல்–லாம் மில்– லுக்கு வரச் ச�ொல்–றாங்க. என் பேர–னைக் கூட...’’ பெரி–யவ – ர – ால் அதற்கு மேல் பேச முடி–யவி – ல்லை. உடைந்து ப�ோய் குலுங்–கிக் குலுங்கி அழு–தார். பாப்லோ எஸ்– க�ோ – ப ா–


ருக்கு ரத்–தம் க�ொதித்–தது. “நான் ஒருத்–தன் இங்க இருக்–கிற – – தையே மறந்–துட்–டீங்–களா? ஆரம்– பத்–துல – யே எங்–கிட்டே க�ொண்டு வர வேணாமா?” குரலை உயர்த்–திய பாப்லோ சட்–டென்று தணிந்–தார். “கவ–லைப்– ப–டா–தீங்க. நான் பார்த்–துக்–கறே – ன். தைரி–யமா ப�ோயிட்டு வாங்க...’’ பாப்லோ இப்–படிச் ச�ொன்– னால் அதுவே சாச–னம – ல்–லவா? பெரி–யவ – ர் கையெ–டுத்து கும்– பிட்–டார். நிம்–ம–தி–யு–டன் வெளி– யே–றின – ார். அடுத்த ந�ொடி பாப்லோ, தன் படையைக் கூட்–டின – ார். “இது–வரை – க்–கும் நாம செஞ்ச அத்–தனை வேலை–யுமே நமக்–காக, நம்ம லாபத்–துக்–காக செஞ்–சது. இந்த முறை செய்–யப் ப�ோறது மக்–க–ளுக்–காக. இதுல உங்–களை எல்–லாம் ரிஸ்க் எடுக்க வைக்–கி–

றேன்னு தப்பா நினைக்–கா–தீங்க. நான் வளர்ந்த ஊருக்–காக, இதை நீங்க செஞ்–சா–கணு – ம்னு கேட்–டுக்– க– றேன். விருப்– ப– மி ல்–லா–த–வங்க வில–கிக்–கல – ாம்...” “என்ன எஸ்–க�ோப – ார்... இப்–படி பிரிச்–சுப் பேச–லாமா? நாமெல்– லாம் ஒரே குடும்–பம். விஷ–யம் என்–னன்னு ச�ொல்–லுங்–க… – ” என்–விக – ாத�ோ ஊருக்கு டீக�ோ– வால் ஏற்–பட்–டிரு – க்–கும் ஆபத்தை விளக்–கின – ார். பச்–சைக் குழந்–தை– களைக் கூட க�ொத்–தடி – மை – க – ள – ாக அள்–ளிச் செல்–லும் அநி–யா–யம் அத்–தனை பேரை–யும் சுட்–டது. க�ொதித்–துப் ப�ோய் ஒரு–வன் ச�ொன்– ன ான். “இந்த அநி– ய ா– யத்தை செய்–யுற ஒருத்–தன்–கூட உயி– ர�ோட இருக்–கக்–கூட – ாது பாப்லோ. பணத்–துக்–காக எந்த கீழ்த்–தர – ம – ான நிலைக்–கும் ப�ோக–லாம்ங்–கிற எண்– ணம் எவ–னுக்–குமே வரக்–கூட – ாது!” 28.7.2017 குங்குமம்

105


பாப்லோ புன்– ன – கை த்– து க் க�ொண்டே ச�ொன்–னார். “அன்பு அல்–லது அடி. இது– தான் நம்ம ஃபார்– மு லா. ஒவ்– வ�ொரு பண்–ணை–யாரா ப�ோய் எச்– ச – ரி ப்– ப�ோ ம். டீக�ோ– வ�ோ ட அவங்க எந்த டீலிங்–கும் வெச்–சிக்– கக் கூடாது. சம்–மதி – ச்சா விட்–டுட – – லாம். இல்–லேன்னா, அழித்–த�ொ– ழிப்–புத – ான்!” “அழித்–த�ொ–ழிப்பா?” “யெஸ். இப்போ இந்–திய – ா–வில் இது நடந்–துக்–கிட்–டிரு – க்கு. மக்–களை வதைக்–கிற பண்–ணைய – ார்–களை அழித்–த�ொ–ழிக்–கிற ப�ோர் இது. அர– சாங்–கம் மக்–களை கைவிட்–டுட்ட நிலைல வேற வழி–யில்–லாமே அதி– கா–ரத்தை மக்–களே கைல எடுத்–தி– ருக்–காங்க!’’ அதன் பிறகு அன்பு அல்–லது அழித்–த�ொ–ழிப்பு என்–கிற ஸ்லோ– க–ன�ோடு மக–தலேன – ா சம–வெளி கிரா–மங்–களு – க்கு பாப்லோ குழு–வி– னர் படை–யெடு – த்–தார்–கள்.

106 குங்குமம் 28.7.2017

“எவண்டா பாப்லோ?” என்று எகி–றிய பண்–ணைய – ார்–கள், இருந்த சுவடு தெரி–யா–மல் அழித்–த�ொ– ழிக்– க ப்– ப ட்– ட – ன ர். மற்– ற – வ ர்– க ள் பாப்–ல�ோவு – க்கு பயந்–துக�ொண்டு டீக�ோ–வுட – ன – ான உற–வினை முறித்– துக் க�ொண்–டன – ர். ஆனால் டீக�ோ மட்– டு ம் பாப்லோ படை– யி – ட – மி – ரு ந்து தப்– பி த்– து க் க�ொண்டே இருந்–தார். டீக�ோ– வு க்கு வெயிட்– ட ாக ஸ்கெ ட் ச் ப�ோ ட் – டி – ரு ந் – த ா ர் பாப்லோ. அவரே நேர–டி–யாக இந்த ஆப–ரேஷ – னி – ல் இறங்–கின – ார். பலத்த பாது–காப்பு ஏற்–பாடு– க– ள�ோ – டு – த ான் டீக�ோ சுற்– றி க் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். ஒரு–நாள் வீட்– டி ல் இருந்து கிளம்– பி ய டீக�ோ– வி ன் கார், த�ொழிற்– ச ா– லைக்கு வந்து சேர–வில்லை. அவர் காருக்கு முன்–னும் பின்–னும் பாது– காப்–புக்கு வந்த வாக–னங்–க–ளும் அப்– ப – டி யே காற்– றி ல் கரைந்– து – விட்–டதைப் ப�ோல காணா–மல் ப�ோயின. டீக�ோ–வின் வீட்–டுக்கு ப�ோன் வந்–தது. ஒரே வார்த்–தைத – ான். “ஐம்–பத – ா– யி–ரம் டாலர். ரெண்டே நாளில் ரெடி பண்–ணுங்க. இல்–லேன்னா டீக�ோ–வ�ோட எலும்–புகூ – ட கிடைக்– காது!” கு டு ம் – ப த் – தி – ன ர் ப த – றி ப்


ப�ோனார்–கள். ச�ொன்ன நேரத்–தில் பண–யத்– த�ொகை கைமா–றிய – து. இருப்–பினு – ம் டீக�ோ மட்– டு ம் வீடு வந்து சேர–வில்லை. மிகச்–சரி – ய – ாக ஆறு வாரங்–கள் கழித்து என்–விக – ா–த�ோவி – ன் அரு– கில் அழு–கிப் ப�ோன டீக�ோ–வின் உடல் கிடைத்–தது. அவரை ப�ோஸ்ட்–மார்ட்–டம் செய்த மருத்– து – வ ர்– க ள், மிகக் க�ொடூ–ரம – ாக சித்–திர – வ – தை செய்–யப்– பட்டு க�ொல்–லப்–பட்–டிரு – க்–கிற – ார் என்–றார்–கள். டீக�ோவைக் க�ொன்–றது எஸ்– க�ோ–பார்–தான் என்று நாட்–டுக்கே தெரி–யும். எனி–னும், அவர் மீது கைவைக்க ஒரு–வரு – க்–கும் தைரி–ய– மில்லை. இந்த ஆப–ரேஷ – னி – ல் பாப்லோ எஸ்– க�ோ – ப ா– ரு க்கு பெரி– ய – த ாக ஏதும் லாப–மில்–லை–தான். டீக�ோ–வுக்கு கிடைத்த பண– யத் த�ொகை கூட அவ–ரது கும்–பலி – ன் ப�ோக்–குவ – ர – த்து மற்–றும் டீ செல–வுக – ளு – க்– கான கன்– வே – ய ன்ஸ் மாதி–ரித – ான் உத–விய – து. என்– ற ா– லு ம் இந்த நிகழ்வே இரு–வித – ம – ான எ ண் – ண ங் – க – ளு க் கு விதை ப�ோட்–டது. ஒன்று, க�ொத்–த–டிமை மு றையை எ தி ர் த் – து ப்

ப�ோரா–டிய சமூக நீதிக் காவ–ல– னாக பாப்–ல�ோவைக் க�ொண்– டாட வைத்–தது. இது மக்–களி – ன் மன–தில் பதிந்த பிம்–பம். இன்–ன�ொன்று, க�ொலைக்கு அஞ்–சாத மாபா–தக – ன் என்ற த�ோற்– றம். இது அர–சாங்–கமு – ம், வன்–முறை அமைப்–புக – ள – ான கார்–டெல்–களு – ம் பாப்லோ குறித்து எண்– ணி ய வடி–வம். ஆனால் எஸ்–க�ோ–பார் மட்– டும் இந்த இரண்–டைக் கு றி த் – து ம் ச ட்டை செய்–யா–மல் மூன்–றா– வது உரு–வ–மாக மாறி– னார். அது– த ான் ‘காட் ஃ–பா–தர்’ இமேஜ்!

(மிரட்–டு–வ�ோம்) 28.7.2017 குங்குமம்

107


மை.பாரதிராஜா

108


ஹீர�ோக்களின் சம்பளம் க�ோடிகளில் ரக–சி–யத உடைக் ்தை உயர்வது ராஜ்–கி–ர–கிண்–றார் எப்படி? ரா

ஜ்–கிர– ண் ஒரு திறந்த புத்–தக – ம். வெறும் நாலு ரூபாய் ஐம்–பது காசு தினக் கூலி–யில் இருந்து இன்று க�ோடி–க–ளில் சம்–ப– ளம் வாங்–கும் அள–வுக்கு உயர்ந்–தி–ருப்–பவர். அவ–ரி–டம் எதைப்பற்றி வேண்–டு–மென்–றா–லும் தாரா–ள–மா–கக் கேட்–க–லாம். வெள்–ளந்தி சிரிப்–பும் அனு–ப–வம் நிறைந்த வார்த்–தை–க–ளு–மாக கனிந்து வரும் பதில்–கள். 109


அப்–ப–டித்–தான் இந்த உரை– யா–ட–லும். அன்று ஹீர�ோக்–க–ளின் சம்–ப– ளம் ஆயி–ரக்–கண – க்–கில்–தான் இருந்– தது. இன்றோ அது பல க�ோடி– யாக வாய் பிளக்க வைக்–கி–றது. இதற்கு யார் கார–ணம்? என்ன மேஜிக்? எதை அடிப்– ப – டை – யாக வைத்து ஒரு ஹீர�ோ–வின் சம்–ப–ளம் உயர்–கி–றது? அ னை த் – து க் – கு ம் அ வ ர் அளித்த பதில்–க ள் அப்– ப– டி யே இங்கே... அது–வும் அவர் வார்த்– தை–க–ளில்... தி– ன ாறு வய– சு ல சென்– னைக்கு வந்– தே ன். கிர– சன்ட் மூவீஸ் கம்–பெனி – ல ஃபிலிம் ரெப்– ர – ச ன்– டே – டி வ்வா வேலை பார்த்–தேன். சம்–ப–ளம்? தின–மும் நாலு ரூபா ஐம்–பது பைசா. படப்– பெ ட்– டி – ய�ோ ட பல ஊர்–கள்ல இருக்–கற தியேட்–ட–ர்– களுக்கு ப�ோயி–ருக்–கேன். கவுண்– டர் வாசல்ல நின்னு சரி–யான விலைக்கு டிக்– கெட்டை விற்– க – றாங்–களா... எத்–தனை டிக்–கெட் கிழிக்–க–றாங்–கனு கவ–னிப்–பேன். அ ன் – னி க் கு ஆ கு ற வ சூ லை அடுத்த நாள் டிராஃப்ட் எடுத்து முத–லா–ளிக்கு அனுப்–பு–வேன். மேட்னி ஷ�ோவுக்கு மட்–டும்– தான் தியேட்– ட ர் கத– வு – க ளை அடைச்சு ஓட்– டு – வ ாங்க. ஈவி– னிங் ஷ�ோ, நைட் ஷ�ோ ஓட–றப்ப கதவை காத்– த ாட த�ொறந்– து –

110 குங்குமம் 28.7.2017

வுட்–ரு–வாங்க. நான் குட�ோன்ல தங்–கி–யி–ருப்–பேன். ஷ�ோ முடி–யற வரை எல்–லா சத்–த–மும் கேட்–டுக்– கிட்டே இருக்–கும். எந்த சீனுக்கு கை தட்–டு–றாங்க... எந்த சீனுக்கு வெளியே எந்–தி–ரிச்சு ப�ோறாங்– கனு பார்த்–தி–ருக்–கேன். அ ந ்த ப�ொ க் – கி – ஷ – ம ா ன அனு–ப–வங்–கள்–தான் இப்ப நல்ல கதை–கள் தேர்–தெ–டுக்க உத–வியா இருக்கு. அத–னா–ல–தான் ஒரு சக்– சஸ்ஃ–புல்–லான விநி–ய�ோக – ஸ்–தரா என்–னால இருக்க முடிஞ்–சது. முப்–பது நாற்–பது வரு–ஷங்–க– ளுக்கு முன்–னாடி சினிமா இருந்த விதமே வேற. எம்–ஜிஆ – ர், சிவாஜி, எஸ்.எஸ்.ஆர், ஜெமினி கணே– சன்னு எல்–லா–ருமே அவங்–கவ – ங்–க– ளுக்–குனு ஒரு பாணியை வைச்– சி–ருப்–பாங்க. அப்ப ப�ோட்–டி–கள் அதி– க ம் இல்– ல ா– த – த ால லாப நஷ்–டங்–கள் தயா–ரிப்–பா–ளர்–களை பெருசா பாதிக்–காது. ஒரு–வேளை ஒரு படத்–துல அடி– பட்– ட ா– லு ம் அடுத்– த படத்துல அதை அட்– ஜ ஸ்ட் பண்– ணி க் க�ொடுத்–து–டு–வாங்க. ஹீர�ோக்–க– ளும் அப்–படி தயா–ரிப்–பா–ளரை காப்–பாத்–தி–டு–வாங்க. இப்ப அப்–படி இல்லை. ஆயி– ரம் புர�ொட்–யூச – ர்–கள் இருக்–காங்க. நஷ்–டம்னா யாரும் யார்–கிட்–டே– யும் திருப்பிக் கேட்க முடி–யாது. ஆனா–லும் புதுசா விஷ–யம் இருக்– கற படங்– க ள் ஓடிட்– டு த்– த ான்


இருக்கு. ‘நடு– வு ல க�ொஞ்– ச ம் பக்–கத்–தைக் காண�ோம்’ மாதிரி வித்–தி–யா–ச–மான கதை–க–ள�ோட எக்–கன – ா–மிக்–கலா தயா–ரிச்ச படங்– கள் ஓடி–டுது. புது– மு க நடி– க ர்– க ள், வித்– தி – யா– ச – ம ான கதை– க ள் ஜெயிக்– க – றது எல்லா கால– க ட்– ட த்– தி – லே– யும் நடக்–கற – து – த – ான். இங்க சின்ன நடி–கர், பெரிய நடி–கர்னு யாரா இ ரு ந் – த ா – லு ம் எ ல் – ல ா – ரு க் – குமே ஒரு இ ம ே ஜ் இ ரு க் கு . அந்த இமே– ஜுக்–குள்ள

படம் எடுத்தா, கமர்–ஷிய – லா ஹிட் பண்–ணிட முடி–யும். ஜெயிக்–கற மாதிரி கதை–களை தேர்ந்–தெடு – க்–க– றது அந்–தந்த ஹீர�ோக்–க–ள�ோட ப�ொறுப்பு. இந்த மாதிரி... அதா–வது முப்– பது வரு–ஷங்–க–ளுக்கு முன்–னாடி இருந்த கால–கட்–டத்து சினிமா இப்ப வர–ணும். அப்ப ஒரு தயா–ரிப்– பா–ளர் நல்ல கதை–ய�ோடு வந்தா கால்– வ ா– சி ப் பணத்தை அவர் ப�ோட்டா ப�ோதும். அடுத்த கால்–வா–சியை ஃபைனான்–ஸிய – ர்– கள் க�ொடுப்–பாங்க. மீத–முள்ள ஐம்–பது சத–வி–கி–தத்தை தியேட்– டர்–கள்–கிட்ட விநி–ய�ோக – ஸ்–தர்–கள் வாங்–கிப்–பாங்க. இந்–தப் பணத்தை அட்– வ ான்சா தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர்

ஹீர�ோவை

நம்–பி–த்தான் பணம் க�ொடுக்–க–றார்–னா–லும் கையெ–ழுத்து ப�ோடு–றது தயா–ரிப்–பா–ளர்–தானே!

111


வாங்–கிக்–கல – ாம். படத்தை முடிக்–க– லாம். படம் வெற்–றி பெற்றா எல்– லா–ருக்–கும் சந்–த�ோஷ – ம். த�ோல்–வி– யானா பெரிய அள–வுல கையைக் கடிக்–காது. அப்ப உள்ள இன்– ன�ொ ரு நல்ல விஷ–யம், எல்லா தியேட்– டர்–களு – ம் பர்–சன்–டேஜ் கணக்–கில்– தான் படத்தை திரை–யிட முன் வரு–வாங்க. இல்–லேனா ஃபிக்–ஸடு ஹையர் முறை. ஒரு குறிப்–பிட்ட ஹீர�ோ நடிச்ச படம் எவ்–வ–ளவு நாள் ஓடுத�ோ, அதை ஒரு ‘ரன்’னு ச�ொல்–வாங்க. ஒரு ரன்–னுக்கு ஒரு குறிப்–பிட்ட த�ொகையை நிர்–ண–யிப்–பாங்க. ஃ பி க் – ஸ டு ஹ ை ய ர் னு வாங்– கி ட்டா, லாப நஷ்– ட ம் அவங்–க–ள�ோ–டது. பர்–சன்–டேஜ் கணக்–குன்னா வர்–றதை பிரிச்சு எடுத்–துப்–பாங்க. இத–னால யாருக்– கும் பெரிய பாதிப்பு வந்–ததி – ல்லை. இப்ப பர்–சன்–டேஜ் சிஸ்–டமே இல்ல. ஒரு தயா–ரிப்– பா– ள ர் 25 பர்– ச ன்– டே ஜ் பணம் ப�ோடுற பிராக்– டீ ஸ் இப்ப கிடை– ய ாது. அந்த புர�ொட்–யூ –ச– ருக்கு லீடிங் ஹீர�ோ தெரிஞ்– ச – வ ரா இருந்– தால் ப�ோதும். ஹீர�ோ டேட்ஸ் க�ொடுத்–து–டு–வார். இ ந ்த வி ஷ – ய ம் வெ ளி ல தெரி– ய – ற – து க்கு முன்– ன ா– டி யே ஃபைனான்–ஸி–யர்–கள் காதுக்கு ப�ோ யி – டு து . உ ட னே அ வ ர் த ய ா – ரி ப் – ப ா – ள – ரு க் கு ப�ோ ன் 112 குங்குமம் 28.7.2017

செய்து, ‘ஹீர�ோ–வுக்கு எவ்–வ–ளவு அட்– வ ான்ஸ் க�ொடுக்– க – ணு ம்? உங்–க–ளுக்கு எவ்–வ–ளவு தேவைப்– ப–டும்?’னு கேட்–க–றாங்க. ஹீர�ோ–வுக்கு ஐம்–பது க�ோடி... தயா–ரிப்பு செலவு 25 க�ோடினு ச�ொன்னா பணம் தர ரெடியா இருக்–காங்க. இந்த வகைல தயா– ரிப்பு செலவு 75 க�ோடி. இந்–தத் த�ொகைக்கு படத்தை விற்–கணு – ம். விநி–ய�ோக – ஸ்–தர்–கள் இந்த பெரிய த�ொகையை கவர் பண்ற மாதிரி படத்தை வாங்கி ‘மினி–மம் கேரன்– டி– ’ னு ச�ொல்– ல ப்– ப – டு ற ‘எம்– ஜி ’ முறையை ப�ோட–றாங்க. இது ஃபிக்–ஸடு ஹையரை விட பெட்–ட–ரான முறை. எம்ஜி பத்து லட்ச ரூபாய்னா... தியேட்–டர் வசூல் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கீழே வந்தா அந்த நஷ்– டத்தை டிஸ்ட்–ரி–பி–யூட்–டர் ஏத்– துக்–கணு – ம். பத்–துல – ட்ச ரூபாய்க்கு மேல வந்தா அது தயா–ரிப்–பா–ள– ருக்கு. 75 க�ோடி முத– லீ ட்டை திருப்பி எடுக்– க – ணு ம்னா சம்– பந்–தப்–பட்ட தயா–ரிப்–பா–ள–ரும் ஹீர�ோ–வும் சரி–யான கதையை தேர்ந்–தெடு – க்–கணு – ம் இல்–லையா..? படம் எடுக்– கி – ற – வ ரை நம்– பி– த்தா ன், அவர் ச�ொத்– து க்– களை எழுதி வாங்– கி ட்– டு – த ான் ஃபைனான்–ஸிய – ர் பணம் க�ொடுக்– கி–றார். ஹீர�ோவை நம்–பித்–தான் பணம் க�ொடுக்– க – ற ார்– ன ா– லு ம் கையெ– ழு த்து ப�ோடு– ற து தயா–


‘நீ ராஜ்– கி–ரண்–கிட்ட ரிப்–பா–ளர்–தானே! இவ்– வ – ள வு ரிஸ்க் இருக்கு. அப்ப, ஒரு கதையை தீர்–மா–னிக்– கிற அனு–பவ – ம் புர�ொட்–யூச – ரு – க்கு இருக்– க – ணு ம். அடுத்– த து இவர் யாரை ஹீர�ோவா வச்சு படம் பண்–றார�ோ, அந்த ஹீர�ோ–வுக்கு இந்த கதை ஜெயிக்–கும – ானு கணிக்–

கதையை ச�ொல்லு. அவ–ருக்கு பிடிச்–சி–ருந்தா, ஜெயிச்–சி–டுச்–சுனு வச்–சுக்–க–லாம்–!’ 28.7.2017 குங்குமம்

113


நான்

ஐந்து க�ோடி சம்–ப–ளம் கேட்–கவே இல்லை. ஆனா, ‘பவர் பாண்–டி’ டிரை–லர் வந்த அன்–னிக்கே....

கிற திறமை இருக்–க–ணும். அடுத்து விநி–ய�ோக – ஸ்–தர்–கள்... ‘புர�ொட்– யூ – ச ர் 75.சி. பட்– ஜ ெட் ச�ொல்–லிட்–டார். ஸ�ோ, அதை விற்க வலை– வி – ரி க்– க – ணு ம்– ’ னு இறங்–கி–டக்–கூ–டாது. கால் கில�ோ கத்– தி – ரி க்– க ாய் வாங்– கி னா கூட இது ச�ொத்–தையா, நல்லா இருக்– கானு பார்த்–துத்–தானே வாங்–க– ற�ோம்? அப்ப க�ோடிக்–கண – க்–கான ரூபாய்க்கு படத்தை வாங்–கறப்ப ச�ோதிக்–காம வாங்–கற – து அடி முட்– டாள்–த–ன–மில்–லையா? அந்தக் காலத்–துல படத்தை திரை–யிட்டுக் காட்–டச் ச�ொல்– வாங்க. படம் பிடிச்– சி – ரு ந்தா விலை பேசு–வாங்க. அடுத்து தியேட்–டர்–கா–ரங்க. 114 குங்குமம் 28.7.2017

எனக்கு முப்–பது பர்–சன்ட், மீதியை நீங்க எடுத்–துக்–குங்–கனு இருந்தா சரியா இருக்–கும். ஆனா, இப்ப பக்–கத்து தியேட்–டர்–கா–ரங்க படத்தை எடுத்–து–டக் கூடா–துனு ஐந்து லட்ச ரூபாய் வசூல் ஆகற படத்தை பக்– க த்து தியேட்– ட ர்– கா–ரங்க பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு எடுத்–திடு – வ – ான்னு பயந்து கூடு–தல் விலைக்கு வாங்–க–றாங்க. ம�ொத்–தத்–துல புர�ொட்–யூச – ர்ல


இருந்து தி ய ே ட் – ட ர் வ ர ை எ ல் – ல ா ம ே த ப ் பா இ ரு க் கு . இதை தவிர்க்– க – ணு ம். சினிமா நல்லா இருக்–க–ணும்னா, பழைய முறைக்கு திரும்–ப–ணும். நடி– க ர்– க ள் யாரும் எனக்கு இவ்–வ–ளவு சம்–ப–ளம் வேணும்னு கேட்–க–ற–தில்ல. உதா–ர–ணத்–துக்கு என் வாழ்க்–கைல நடந்த சம்–ப– வத்தை ச�ொல்–றேன். ‘மஞ்–சப் பை’ வெற்–றிக்கு முன்– னாடி நான் வாங்–கின சம்–ப–ளம் ஒரு க�ோடி ரூபாய். ஆனா, அந்– தப்–ப–டம் வெற்–றிக்கு அப்–பு–றம் நிறைய கதை–கள் கேட்டு, திருப்தி இல்–லாம திருப்பி அனுப்–பினே – ன். உடனே ‘இவர் சம்–ப–ளத்தை பெருசா எதிர்–பார்க்–கற – ார். கேட்–

டதை க�ொடுத்–துட்டா சம்– ம – தி ச்– சி – டு – வ ார்– ’ னு நினைச்சு, ‘மூணு க�ோடி தர்– றே ன்; ஒரு க�ோடி சிங்–கிள் பேமன்ட்–’னு ஒருத்–தர் ச�ொல்–றார். இ ன் – ன�ொ – ரு த் – த ர் மூன்–றரை க�ோடினு ஏத்–த–றார். ‘ மஞ்ச ப ்பை ’ ல ா ப ம் கி ட் – ட த் – த ட்ட மு ப் – ப து க�ோ டி ரூ ப ா ய் . சற்– கு – ண த்– த�ோ ட உ த வி ய ா ள ர் ராகவன் ‘மஞ்–சப் பை’ கதையை சற்–குண – ம்–கிட்ட ச�ொல்– லி–யி–ருக்–கார். நான் நடிச்ச கேரக்– டரை எஸ்.பி.முத்–துர – ா–மன் சாரை வச்சு செய்–ய–லாம்னு நினைச்–சி– ருக்–கார். ‘கதை நல்லா இருக்கு. ஆனா எஸ்.பி.எம். சார்ன்னா படம் விக்–கு–மா–’னு சற்–கு–ணம் தயங்–கி– யி– ரு க்– க ார். அப்– பு – ற ம், ‘நீ ராஜ்– கி–ரண்–கிட்ட கதையை ச�ொல்லு. அவ–ருக்கு பிடிச்–சிரு – ந்தா, ஜெயிச்– சி–டுச்–சுனு வச்–சுக்–க–லாம்–’னு என்– கிட்ட ராக–வனை அழைச்–சிட்டு வந்–தார். கதையைக் கேட்–டேன். ‘பண்– ணு–வ�ோம்–’னு ச�ொல்–லிட்–டேன். அது– வ ரை சற்– கு – ண ம் சிங்– கி ள் பைசா முத–லீடு பண்–ணல. ‘ஒரு வாரத்– து ல அட்– வ ான்ஸ் தர்– 28.7.2017 குங்குமம்

115


றேன்–’னு ச�ொல்–லிட்டு ப�ோயிட்– டார். இண்–டஸ்ட்–ரியில ‘ராஜ்–கிர – ண் ஒரு கதையை கேட்– டி – ருக்– க ார். கதை சூப்–பர்னு ச�ொன்–னார்–’னு நியூஸ் பர– வு து. அடுத்த நாள் லிங்–கு–சாமி தம்பி ப�ோஸ் ப�ோன் பண்–றார். ‘அந்–தக் கதை உங்–க– ளுக்கு பிடிச்–சி–ருக்–குனு ச�ொன்– னீங்–கள – ானு அண்–ணன் கேட்–கச் ச�ொன்–னார்–’னு ச�ொன்–னார். ‘ஆமாம் தம்பி. நல்ல கதை’னு ச�ொன்–னேன். உடனே லிங்– கு – ச ாமி பே சி – ன ா ர் . ‘ அ ப் – ப – டீனா நானே தயா–ரிக்–க– றேன்–’னு ச�ொல்–லிட்டு ச ற் – கு – ண த்தை கூ ப் – பிட்டு ‘ஃபர்ஸ்ட் காப்பி பட்– ஜ ெட் என்– ன – ’ னு கேட்–டார். ‘நால–ரைக் க�ோடி’னு சற்– கு – ண ம் ச�ொல்ல... ‘ஐந்–தரைக் க�ோடி. உங்– க – ளு க்கு ஒரு க�ோடி. இந்த ப்ரா– ஜெக்ட்டை நான் பண்–றேன்–’னு லிங்–கு–சாமி ச�ொல்லி பணத்தை க�ொடுக்–கற – ார். அத�ோட ஸாங்ஸ் நல்லா வர–ணும்னு மேற்–க�ொண்டு ஐம்–பது லட்–சத்தை லிங்–கு–சாமி செல–வ–ழிக்–க–றார். புர–ம�ோஷ – ன் ஒன்–றரை க�ோடி. ம�ொத்– த மா பட்– ஜ ெட் ஏழரை க�ோ டியைத் த�ொடுது. இரு– பது க�ோடி ரூபா தமிழ்– நாட்டு 116 குங்குமம் 28.7.2017

தியேட்–டர்–கள்ல மட்–டும் வசூல் ஆகுது. இது தவிர்த்து ஓவர்–சீஸ், அதர் ரைட்ஸ், சாட்–டி–லைட்னு ம�ொத்தமா முப்– ப து க�ோடி ரூபாய் கிராஸ் பண்–ணி–டுது. இப்ப எனக்கு மூன்– ற ரைக் க�ோடி சம்–ப–ளம் க�ொடுத்–தா–லும் தயா–ரிப்பு செலவு, விளம்–ப–ரம் அது இதுனு எல்லா செல– வு ம் சேர்த்து ஒன்–பது க�ோடி செலவு பண்–ணினா கூட... ‘மஞ்–சப் பை’ லாபத்–துல பாதி வந்தா கூட... நமக்கு லாபம்– தா–னேன்னு நினைச்சு சம்–ப–ளத்தை உயர்த்–த– றாங்க. நான் ஐந்து க�ோடி சம்– ப – ள ம் கேட்– க வே இ ல்லை . ஆ ன ா , ‘பவர் பாண்–டி’ டிரை– லர் வந்த அன்–னிக்கே ‘ உ ங்க பேம ன் ட் ஐந்–தா–’னு கேட்க ஆரம்– பிச்–சிட்–டாங்க. ஆ க , ந டி – க ர் – க ள் யாரும் சம்– ப – ள த்தை ஏத்– த – ற – தில்லை. ஒரு வெற்–றிப்–பட – த்துக்கு அடுத்த படம் நம்ம படமா இருக்–க–ணும்னு தயா–ரிப்–பா–ளர்– களா ப�ோய் ஹீர�ோக்–கள்–கிட்ட விழ–றாங்க. எப்ப கதை–தான் முக்–கிய – ம்னு தெரிஞ்– சு க்– க – ற ாங்– க ள�ோ அப்ப இந்– த த் துறை வெற்– றி – க – ரம ா இயங்–கும்! 


உலகம் சுற்றிய தம்பதி!

ர�ோனி

லை– வே யில் கான்–சென்ட்–ரே–

ஷன் செய்து எங்–கா–வது ஜாலி டூர் அடிக்–க–லாம் என ய�ோசனை வரும்–ப�ோதே தலை–யில் சால்ட் அண்ட் பெப்–பர் ஸ்டைல் வந்–து– வி–டு–கி–றது.

அந்த வய–தி–லும் மனை–வி–ய�ோடு பிளான் ப�ோட்டு ஊர் சுற்–று–வது சாத–னை–தானே! மும்–பை–யைச் சேர்ந்த பல்–தவா தம்–ப–தி–யி–ன–ரின் மும்பை டூ லண்–டன் சாதனை இந்த கேட்–ட–கி–ரி–தான். மும்–பை–யைச் சேர்ந்த பல்–தவா தம்–ப–தி–கள், மார்ச் மாதம் 23 அன்று லெமன் நசுக்கி BMW காரில் கியர் ப�ோட்டு கிளம்–பிய 72 நாள் டூர் இது. 19 நாடு–களை சாலை–வ–ழி–யாக கடந்து சென்று இறு–தி–யாக லண்–டன் சென்று சேர்ந்–த–ப�ோது 22 ஆயி–ரத்து 200 கி.மீ தூரத்தை கடந்–தி–ருந்–த–னர். கர்–நா–ட–காவை பூர்–வீ–க–மாகக் க�ொண்ட பல்–தவா, சார்–ட்டர்ட் அக்– க–வுன்டன்டாக செட்–டில – ா–னது மும்–பையி – ல். அட்–வென்ச்–சர் பய–ணங்–கள் இவ–ரது ஸ்பெ–ஷல் ஹாபி. ‘‘கடந்த ஆண்டு ப�ோட்ட பிளான் இது. இம்–பால் வழி–யாக லண்–டன் சேர்–வது சேஃப் என முடிவு செய்து சாதித்–து–விட்–ட�ோம்!’’ புன்–ன–கைக்–கி–றார் பல்–தவா.  28.7.2017 குங்குமம்

117


28.07.2017

CI›&40

ªð£†´&31

KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600 096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. முதன்மை ஆசிரியர்

கே.என். சிவராமன் ப�ொறுப்பாசிரியர்

நா.கதிர்வேலன் தலைமை நிருபர்

மை.பாரதிராஜா தலைமை உதவி ஆசிரியர்

த.சக்திவேல் நிருபர்கள்

டி.ரஞ்சித், பேராச்சி கண்ணன், திலீபன் புகழ், ஷாலினி நியூட்டன், ச.அன்பரசு தலைமை புகைப்படக்காரர்

ஆ.வின்சென்ட் பால் உதவி புகைப்படக்காரர்

ஆர்.சந்திரசேகர் சீஃப் டிசைனர்

பி.வேதா

கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கும் விளம்–ப–ரங்– கள் வழியே நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தும் ப�ோட்டி–களுக்–கும் குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

118

ஆழ்ந்த ரிசர்ச்!

பழ–மார்–நேரி பஞ்–சா–யத்து கலை–ய–ர–சன், தன் கிராம ப�ொடி–சுக – ள�ோ – டு செய்–யும் கலைப்–பணி அட்–டக – ா–சம். - ராம.கண்–ணன், திரு–நெல்–வேலி. சண்–மு–க–ராஜ், சென்னை. மெக்–கட்–ரா–னிக்ஸ் வைஜெ–யந்–தியி – ன் ர�ோப�ோ–டிக்ஸ் சாதனை அருமை. அத�ோடு, ஆர்–வ–முள்ள மாண– வர்–க–ளுக்கு அத–னைக் கற்–றுக்–க�ொ–டுப்–பது பர–வச செய்தி. - ப்ரீத்தி, செங்–கல்–பட்டு. சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை. மன�ோ–கர், க�ோவை. தேவா–ல–யம் குறித்த ஆழ்ந்த ரிசர்ச், எழுத்–துக்–க–ளி– லும் படங்–க–ளி–லும் பளீ–ரென தெரி–கி–றது. த�ொன்மை தேவா–ல–யங்–க–ளின் வர–லாறு ச�ொன்–னது மன–துக்கு மகிழ்வு, நிறைவு. - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை. சைமன் தேவா, விநா–ய–க–பு–ரம். சங்–க–ர–நா–ரா–ய–ணன், திரு–நெல்–வேலி. மன�ோ–கர், க�ோவை. சண்–மு–கம், திரு–வண்–ணா–மலை. வண்ணை கணே–சன், சென்னை. பாட்டி கதை ச�ொல்–லும் அனு–ப–வத்தை தவ–ற–விட்ட நவீன ஜென–ரேஷ – னு – க்கு வேலு மாமா வர–ப்பி–ரச – ா–தம். பால–சா–கித்–திய விருது பெற்ற அவ–ருக்கு வாழ்த்–துக – ள். - மன�ோ–கர், க�ோவை. சண்–மு–கம், திரு–வண்–ணா–மலை. சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை. நவீன்–சுந்–தர், திருச்சி. லட்–சுமி நாரா–ய–ணன், வட–லூர். அத்–விக், அச�ோக்–ந–கர். இரா.வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–கு–றிச்சி. வ ள்–ள–லா–ரை–யும் வள்–ளு–வ–ரை–யும் ‘இளைப்–பது சுல–பம்’ த�ொட–ரில் எக்–ஸாம்–பிள் காட்–டி–யி–ருக்–கும்


ரீடர்ஸ் வாய்ஸ் பா.ராக–வ–னின் எழுத்து ஸ்லிம் ஃபிட் ஸ்மார்ட். - வெ.லட்–சுமி நாரா–ய–ணன், வட–லூர். கலப்–பட பால் பிரச்–னை–யில் ஊரே அரண்டு கிடக்–கும்–ப�ோது நல்ல பாலும் கெடு–தல்னு புது குண்டு வீசி மிரள வைக்–கி–றீங்–களே பாஸ்! - சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை. தியா–க–ரா–ஜன், கீழ்–வே–ளூர். சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன், திருச்சி. மயிலை க�ோபி, அச�ோக்–ந–கர். ‘கவிதை வன’த்–தில் ஆண்– டன் பெனி எழு–திய ‘சாயல்’ நெகிழ்ச்–சியி – ன் உச்–சம். - விஜ–ய–நிர்–ம–லன், சென்னை. யுக–பா–ர–தி–யின் ‘ஊஞ்–சல் தேநீ–ரி–’ல் நடி– க ர் தில– க த்– தி ன் பாத்– தி – ரத்தை மறுத்து எஸ்.எஸ்.ஆரின் பாத்–திரத்தை – தேர்ந்–தெ–டுத்த குரு–தத்–தின் நேர்மை

நெகி–ழ–வைத்தது. - சிதம்–ப–ர–கு–ரு–சாமி. அச�ோக்–ந–கர். க�ோ லி–வுட்–டின் புத்–தம் புது ஹாட் குயின்–களை எங்–க–ளுக்கு அறி–மு–கப்– ப–டுத்–திய ஸ்டைல் அருமை, பெருமை! இள–சு–களை தூங்–க–வி–டா–மல் செய்த சாபம் உங்–க–ளைத்–தான் சேரும். - அரங்–க–நா–தன், புதுச்–சத்–தி–ரம். சண்–மு–க–ராஜ், சென்னை. சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை. பூத–லிங்–கம், நாகர்–க�ோ–வில். தெ ன் – க ா சி சர – வ – ண – முத்– து – வி ன் கழிப்– பறை கட்–டில் பாராட்ட வேண்–டிய அவ–சிய கண்–டு–பி–டிப்பு. - சைமன் தேவா, சென்னை. பூத–லிங்–கம், நாகர்–க�ோ–வில். நவீன்–சுந்–தர், திருச்சி. வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு.

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK:

M÷‹ðóƒèÀ‚°: º.ï«ìê¡ ªð£¶ «ñô£÷˜

229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 õ¬ôˆî÷‹ ñŸÁ‹ êÍè õ¬ôˆî÷ƒèœ:

www.kungumam.co.in twitter.com/Kungumamweekly

(M÷‹ðó‹)ªñ£¬ð™:9840951122 ªî£¬ô«ðC: 044&44676767 Extn 13234. I¡ù…ê™: advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 044&42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 95000 45730 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in 28.7.2017 குங்குமம்

119


100 கிரகங்கள் தரும் ய�ோகங்கள்

மகர லக்னம் சனி - கேது சேர்க்கை தரும் ய�ோகங்கள் ம

யிர் நீத்–தால் உயிர் நீங்–கும் தன்–மா–னச் சிங்– கங்– க ள். தலையை அடகு வைத்– த ா– வ து ச�ொன்ன ச�ொல்லை நிறை–வேற்–று–வார்–கள். எண்– ணெ–யில் ப�ோட்ட வடை மாதிரி க�ொதிப்–பார்–கள்.

ஜ�ோதிடரத்னா

கே.பி.வித்யாதரன் ஓவி–யம்:

மணி–யம் செல்–வன் 120


121


குடும்–பத்–த�ோடு சட்–டென்று ஒட்–டாத ஒரு குணம் இருக்–கும். அதி– க ா– ர ம், பணிவு, கற்– று க்– க�ொ – டு த் – த ல் எ ன ்ற மூ ன் று குணங்–க–ளும் சம–மாக இருக்–கும். எந்த கருத்–தைச் ச�ொன்–னா–லும் அது எந்த சூழ்–நி–லை–யில் ச�ொல்– லப்–பட்–டது என்று பார்ப்–பார்– கள். பிர–பல – ம – ா–னவ – ர� – ோடு தன்னை இணைத்–துப் பேசு–வ–தில் மிகுந்த விருப்–பமி – ரு – க்–கும். எனக்–கும், அவ– ருக்–கும் ஒரே நட்–சத்–திர – ம்... என்று ஒப்–பிட்–டுக் க�ொண்டு பெரு–மைப்– ப– டு – வ ார்– க ள். வார்த்– த ை– க ளை விட காட்–சிக – ளா – க விஷ–யங்–களை நினை–விற்–குள் க�ொண்டு வந்து நிறுத்–து–வார்–கள். மேலே ச�ொன்–னவை ப�ொது– வான பலன்–க–ளா–கும். ஆனால், ஒவ்–வ�ொரு ராசியி–லும் சனி–யும், கேது–வும் நின்–றால் என்ன பல– னென்று பார்ப்–ப�ோமா? மகர லக்–னத்–தி–லேயே அதா– வது ஒன்– றா ம் இடத்– தி – லேயே சனி– யு ம், கேது– வு ம் சேர்க்கை பெற்–றி–ருந்–தால் எல்–லாம் இருந்– தும் எது–வும் இல்–லா–த–து–ப�ோல இ ரு ப் – ப ா ர் – க ள் . தல ை – மை ப் ப�ொறுப்பு கைக்கு வந்– தா– லும், அதை ஏற்–றுக்–க�ொண்டு மற்–ற–வர்– களை வழி– ந – டத்த ய�ோசித்– து க் க�ொண்டே இருப்–பார்–கள். சிறந்த ஆன்–மி–க–வா–தி–க–ளா–க–வும் அலங்– 122 குங்குமம் 28.7.2017

கா–ரம – ான பேச்சு மிக்–கவ – ர்–களா – க – – வும் இருப்–பார்–கள். பணத்–தின் பின்–னால் ஓட மாட்–டார்–கள். அத–னா–லேயே பண–வர – வு – ம் குறை– வா–கத்–தான் இருக்–கும். த�ொழில் அதி– ப ர்– க – ளா – க – வு ம், சமூக சீர்– தி–ருத்த சிந்–த–னை–யா–ளர்–க–ளா–க– வும் விளங்–கு–வார்–கள். இரண்–டாம் இட–மான கும்– பத்–தில் சனி–யும், கேது–வும் சேர்ந்– தி–ருந்–தால் நிறைய விஷ–யங்–களை அடுக்–க–டுக்–காக பேசும் திறமை பெற்–றிரு – ப்–பார்–கள். சிறந்த வசன கர்த்–தா–வா–க–வும் வரும் வாய்ப்–பு– கள் உண்டு. பழ–மைய – ான ம�ொழி– களை வளர்த்–துக் க�ொள்–வ–தில் தீவி–ரம் காட்–டு–வார்–கள். எவ்–வ– ளவு க�ோப–மா–னா–லும் நல்–ல�ோ– ரைத் தேடி ஓடும் மன�ோ–பா–வம் உண்டு. க�ோபம் இருக்–கும் இடத்– தில்–தான் குண–மி–ருக்–கும் என்–ப– தற்– கு ம் இவர்– க ள்– தா ன் உதா– ர – ணம். மிக முக்–கி–ய–மாக நரம்–புத் தளர்ச்சி, காதில் சீழ் வடி– த ல், தேவை–யற்ற நடுக்–கம் என்–றெல்– லாம் இருக்–கும். பணத்–தை–விட அறி–வைத்–தான் அதி–கம் சம்–பா– திப்–பார்–கள். மூன்–றாம் இட–மான மீனத்–தில் சனி–யும், கேது–வும் சேர்க்கை பெற்– றி– ரு ந்– தா ல் இளைய சக�ோ– த ர, சக�ோ–த–ரி–கள் மிக–வும் அனு–கூ–ல– மாக இருப்–பார்–கள். முயற்–சியை – த் தவிர தெய்– வ த்– தி ன் அரு– ளு ம் வேண்–டும் என்று பல இடங்–களி – ல்


உணர்ந்–திரு – ப்–பதா – க கூறு–வார்–கள். ஒரு செயலை செய்–வ–தற்கு முன் அதற்–கான முயற்–சி–களை மிகச் சிறிய அள–வில் செய்து பார்த்–து– விட்–டுத்–தான் இறங்–கு–வார்–கள். நீங்– க ள் பார்க்க ஏங்– கி ய மனி– தர்–க–ளெல்–லாம் உங்–கள் வீட்டு வாச–லில் காத்–துக் க�ொண்–டி–ருப்– பார்–கள். எத்–தனை ச�ொத்து, சுகங்– கள் இருந்–தா–லும் அவற்–றை–யும் தாண்டி தேட–லும், தவிப்–பு–மாக இருப்–பார்–கள். நான்–காம் இட–மான மேஷ ராசி– யி ல் சனி– யு ம், கேது– வு ம் சேர்க்கை பெற்– றி – ரு ப்– ப – தா ல் விவா– த ம் செய்– வ து என்– ப து இவர்–களு – க்கு சர்க்–கரை – ப் ப�ொங்– கல்–ப�ோல இனிக்–கும். தாய் வழி உற–வுக – ளி – ல் விரி–சல்–கள் ஏற்–படு – ம்.

அம்–மா–விற்கு கை, கால்–கள் மரத்– துப்–ப�ோ–கும். வய–துக்குத் தகுந்த நண்–பர்–க–ளை–விட தன்–னை–விட இரு–பது வயது குறைந்–த–வ–ர�ோடு– தான் நட்– ப ாக இருப்– ப ார்– க ள். மனி– த ர்– க ளை எப்–படி அணு–கு– வது, நான்கு பேரி–டம் எப்–ப–டிப் பழ– கு – வ து ப�ோன்ற விஷ– ய ங்– க – ளில் உங்–க–ளுக்கு இணை எவ–ரு– மில்லை. ஐந்–தா–மி–ட–மான ரிஷ–பத்–தில் சனி– யு ம், கேது– வு ம் இருந்– தா ல் ச�ொந்த ஊர் தெய்–வம், மரபு, இனம் குறித்து மிக விரி–வாக ஆராய்ச்சி செய்–வார்–கள். சில–ருக்கு குறைப் பிர–ச–வத்–தில் குழந்தை பிறக்–கும். ப�ொது–வாக நீங்–கள் க�ொஞ்–சம் செட்– டி – லா கி விட்டு குழந்தை பெற்– று க் க�ொள்– ள – லா ம் என்– 28.7.2017 குங்குமம்

123


 ரக�ோத்தம தீர்த்தர்

றெல்– லா ம் ய�ோசிக்– க ா– தீ ர்– க ள். அவ்–வப்–ப�ோது மருத்–து–வ–ரை–யும் கலந்–தா–ல�ோ–சிப்–பது நல்–லது. நக– ரத்–திற்கு இடம் பெயர்ந்–தா–லும் அவ்– வ ப்– ப� ோது வாரி– சு – க ளை அழைத்–துக்–க�ொண்டு ஊர் விசே– ஷங்–களி – ல் கலந்து க�ொள்ள தவற மாட்–டார்–கள். எந்–தக் காரி–யத்–தை– யும் நீங்கள் செய்–தால்–தான் உங்–க– ளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்–கும். ஆறாம் இட–மான மிது–னத்–தில் சனி–யும், கேது–வும் சேர்க்கை பெற்– றால், எதி– ரி – யெ ன்– றா ல், அவர் எதிரி– தா ன். திரும்ப வந்து எத்– தனை முறை மன்–னிப்பு கேட்–டா– லும் உங்–கள் நட்–புப் பட்–டி–ய–லில் இடம்–பெற முடி–யாது. எதி–ராளி க�ொஞ்–சம் புகழ்ந்–தால், தானா– கவே தன்னை நிறைய மெச்–சிப் 124 குங்குமம் 28.7.2017

பேசும் வழக்–க–மும் இவர்– க – ளி – ட த்– தி ல் உண்டு. நறுக்–கென்று பேசு– வ – தா ல் ஆங்– காங்கு எதி– ரி – க ள் மு ள ை த்த வ ண் – ணம் இருப்–பார்–கள். பேசக் கூடாத விஷ– யங்–கள – ை–யெல்–லாம் பேசி–விட்டு, மனசை புண்– ப – டு த்– தி – யி – ரு ந்– தால் மன்– னி த்– து க் க�ொள்–ளுங்–கள் என்– பார்– க ள். ஆறாம் இடத்– தி ற்கு புதன் அதி–ப–தி–யாக வரு–வ– தால், ‘எது வேண்–டு–மா–னா–லும் ஆகட்– டு ம். அத்துமீறிப் பார்’ என்–கிற எண்–ணம் எப்–ப�ோ–தும் வலுத்து இருக்–கும். ஏழாம் இட–மான கட–கத்–தில் சனி– யு ம், கேது– வு ம் இருந்– தா ல் சில–ருக்கு திரு–ம–ண–மான உடன் உத்–தி–ய�ோ–கம் அல்–லது வியா–பா– ரத்–தின் ப�ொருட்டு வாழ்க்–கைத் துணையை பிரிந்து பின்–னர் சேர வேண்டி வரும். ஐம்–பது வயதை நெருங்–கும்–ப�ோது எதிர்ப்–ப–டும் பெண் த�ொடர்–புக – ளை தவிர்த்து விடுங்–கள். மனைவி, பிள்–ளை–கள் மீது பாசம் இருந்–தாலு – ம் விவா–தம் செய்து க�ொண்டே இருப்–பார்– கள். பெண்–க–ளுக்கு கர்ப்–பப்–பை– யில் நீர்க்–கட்டி ஏற்–பட்டு நீங்–கும். இவர்–களி – ன் வாழ்க்–கைத் துணை–


வர் கலை–களி – ல் மிக–வும் ஈடு–பாடு மிக்–க–வர்–க–ளாக இருப்–பார்–கள். எட்–டா–மி–ட–மான சிம்–மத்–தில் சனி–யும், கேது–வும் இணைந்–திரு – ந்– தால் எல்–லாமே எளி–மையாகக் கி டை த் து வி ட் – ட து எ ன் – கி ற அலட்– சி – ய ம் அதி– க – ம ாக இருக்– கும். எப்–ப�ோ–துமே ஆதா–ரத்–தைத் திரட்–டி–விட்–டுத்–தான் செய–லில் இறங்–கு–வார்–கள். கலை–யார்–வம் இருந்–தா–லும் பெரும்–பா–லும் பழ– மை–யான விஷ–யங்–கள்–தான் பிடிக்– கும். அடிக்– க டி பய– ண ப்– ப ட்– ட – ப–டியே இருப்–பார்–கள். சேமித்–தல் என்–கிற குணமே இவர்–க–ளி–டம் இருக்–காது. ஒன்–ப–தாம் இட–மான கன்–னி– யில் சனி–யும், கேது–வும் சேர்க்கை பெற்–றி–ருந்–தால் உயர் கல்வி திட்– டங்–கள் குறி தவ–றும். வேற�ொரு வாழ்க்–கைப்–பா–தையை தற்–செ–ய– லாக தேர்ந்–தெடு – ப்–பார்–கள். பத்து குடம் பாலூற்றி பல மணி–நே–ரம் ஆரா– தனை செய்– வ – த ை– வி ட, பத்து நிமி–டம் ஆத்–மார்த்–த–மாக அமர்ந்து தியா–னிப்–பதே சிறந்–தது என்று நினைப்–பார்–கள். இவர்–க– ளின் பல–வீன – ங்–களை மறைத்–துக் க�ொண்டு எல்–லாவ – ற்–றிற்–கும் கார– ணம் தந்–தை–தான் என்று முடி– வுக்கு வரு–வார்–கள். பத்–தாம் இட–மான துலா ராசி– யில் சனி–யும், கேது–வும் சேர்–வதா – ல் எவ–ருமே துணி–யாத த�ொழி–லில், ஏற்ற இறக்–கங்–கள் அதி–க–முள்ள

த�ொழி–லில் இறங்கி வெற்றி பெறு– வார்– க ள். சிறிய வய– தி – லேயே ஓவி–யப் ப�ோட்டி, மாற்–று–டைப் ப�ோட்டி, மேடை நாட–கம் என்று ஈடு–படு – வ – ார்–கள். நடி–கர – ா–கும் தகு– தியை சிறிய வய–திலேயே – வளர்த்– துக் க�ொள்–வார்–கள். ஹ�ோமி–ய�ோ– பதி, வாஸ்து, உணவு விடுதி, மருந்– து க்– க டை, தையல் கலை என்று சில துறை–களி – ல் ஈடு–பட்டு புக–ழடை – வ – ார்–கள். வியா–பா–ரமெ – – னில், நர்–சரி கார்–டன் , டெக்ஸ்– டைல்ஸ் ப�ோன்ற த�ொழி– லி ல் இறங்– கி – ன ால் பெருத்த லாபம் பெற– லா ம். துலாச் சுக்– கி – ர ன் மாமி–யார் ஸ்தா–னத்–திற்கு அதி– ப–தி–யாக வரு–வ–தால், ‘‘எங்–கிட்ட ச�ொல்–லாம யாரும் எந்த காரி–ய– மும் செய்ய மாட்–டாங்–க–’’ என்று நாலு பேரி–டம் ச�ொல்–வார்–கள். மகர லக்–னம�ோ அல்–லது மகர ராசி– யி ல�ோ பிறந்– த – வ ர்– க – ளு க்கு மாம–னார், மாமி–யா–ருக்–குள் எப்– ப�ோ–தும் ஏதே–னும் பிரச்–னை–கள் இருந்து க�ொண்–டேயி – ரு – க்–கும். நீங்– கள் அதை அதி–கம் கவ–னிக்–கா–மல் இரு–வ–ரி–ட–மும் பேசிக்–க�ொண்டு ஒட்–டி–யும், ஒட்–டா–ம–லும் இருந்து விடு–வது நல்–லது. ப தி – ன� ோ – ர ா ம் இ ட – ம ா ன விருச்– சி க ராசி– யி ல் சனி– யு ம், கேது–வும் சேர்ந்–தி–ருந்–தால் மூத்த சக�ோ–தர – ர – ால் பிரச்–னைக – ள் வந்து நீங்–கும். ஆனால், அதுவே சக�ோ– தரி எனில் நல்–லது. பங்–குச்–சந்தை 28.7.2017 குங்குமம்

125


மூலம் நிறைய பணம் சம்–பா–திப்– பார்–கள். எவ்–வ–ளவு சம்–பா–தித்– தா–லும் உருப்–ப–டி–யாக எது–வும் செய்து க�ொள்– ளா – த – வ ர்– க – ளா க இருப்–பார்–கள். இவர்–கள் எப்–ப�ோ– துமே ஒரு குறிப்–பிட்ட சமூ–கத்– திற்கோ, இனத்–திற்கோ ஆல�ோ– சனை கூறி–ய–படி இருப்–பார்–கள். பன்–னிரெ – ண்–டாம் இட–மான தனுசு ராசி–யில் சனி–யும், கேது– வும் சேர்க்கை பெற்– றி – ரு ந்– தா ல் ஆன்–மி–கத்–தையே விஞ்–ஞா–னப் பார்–வைய – ாக பார்க்–கும் விவே–கம் இருக்–கும். நிறைய ச�ொத்து சுகங்– கள் இருந்–தா–லும் எதி–லும் ஒட்ட மாட்–டார்–கள். பெரிய பங்–களா இருந்–தாலு – ம் பக–வான் க�ொடுத்த குடிசை என்–பார்–கள். ஊருக்கு ஒரு சாமி–ய ார் வந்– தி – ருக்– கி– றா ர் எனில் தர்க்–கம் செய்ய கிளம்பி விடு–வார்–கள். அறி–ஞர்–க–ளை–யும், ஆன்–மி –க –வா–தி–க –ள ை– யும் ஆழம் பார்ப்–ப–தற்கு இவர்–க–ளைத்–தான் அனுப்ப வேண்–டும். மணிக்–கண – க்– கில் பேசி–னா–லும் அடி–ம–னதை அவ்–வள – வு எளி–தில் வெளிக்–காட்– ட–மாட்–டார்–கள். தாடி வளர்த்து, தவம் செய்–தால்–தான் சித்–தாந்த வேதாந்– த ங்– க ளை அறிய முடி– யுமா என்று நினைப்–பார்– கள். ச னி – யு ம் , கே து – வு ம் ஜாத–கத்–தில் சேர்ந்–தி–ருந்– தால் ஆன்–மி–கத்–தை–யும், தன்–னல – ம – ற்ற தியா–கத்–தை– 126 குங்குமம் 28.7.2017

யும் ஒரு–சே–ரக் காட்–டும் அமைப்– பா– கு ம். அக– வ ாழ்க்– கை க்– கு ம் புற–வாழ்க்–கைக்–கு–மி–டையே சில குழப்– ப ங்– க ளை ஏற்– ப – டு த்– து ம். எனவே, இந்த அமைப்– பி – லு ள்– ள�ோர் மக்– க – ளு க்– கு ம், ஆன்– மி க வாழ்க்–கை–யில் பய–ணிப்–ப�ோ–ருக்– கும் சேர்த்து உத–வும் ஞானி–யர் மற்–றும் சந்–நிய – ா–சிக – ளை தரி–சித்து வரு–தல் நல்–லது. அப்–ப–டிப்–பட்ட ஒரு ஞானியே திருக்–க�ோ–விலூ – ரி – ல் உறை–யும்  ரக�ோத்–தம தீர்த்த சுவா–மி–கள் ஆவார். மத்–வாச்– சார்–யர் ஸ்தா–பித்த மடங்–க–ளில் ஒன்–றான, உத்–தர – ாதி மடத்–தின் 14-வது அதி–ப–தி–யாக, கி.பி.1556ஆம் ஆண்டு பீடத்–தில் அமர்ந்– தார். விழுப்–புர – த்–தில் இருந்து சுமார் 42 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது திருக்–க�ோ–வி–லூர். இந்த ஊருக்கு முன்–னதா – க பெண்–ணைய – ாற்–றின் பாலத்தைஅடுத்துஉள்–ளதுமணம்– பூண்டி கிரா–மம். இங்கே, ஆற்றின் க ரை – யி ல் அ மைந் – து ள் – ள து ர–க�ோத்–தம சுவா–மிக – ளி – ன் பிருந்– தா– வ – ன ம். விழுப்– பு – ர ம் மற்– று ம் திரு–வண்–ணா–ம–லை–யில் இருந்து வரும் பேருந்–தில் பய–ணித்–தால், மணம்–பூண்டி பஸ் ஸ்டாப் அரு– கி–லேயே ரக�ோத்–தம சுவாமி– க–ளின் பிருந்–தா–வ–னம் உள்– ளது..

(கிர–கங்–கள் சுழ–லும்)


ர�ோனி

உலகின் இளம் விமானி! எ ஞ்–சி–னி–யர், டாக்–டர் டிகி–ரி–யு–டன்–தான் குழந்தை பிறக்க வேண்–டும் என்–பது இந்–தி–யப் பெற்–ற�ோர்–க–ளின் லட்–சி–யம்.

அப்– ப – டி – யி – ரு க்க ‘ஃபிளைட் ஓட் ட – ணு – ம்’ என்–கிற பிள்–ளை–களி – ன் கனவு நிறைவேறுமா? இது–தான் அனன்யா திவ்–யாவை ப�ோயிங் விமா– ன த்தை ஓட்– ட – வு ம், நம்மை ஈ ஓட்–டவு – ம் வைத்–திரு – க்–கிற – து. பஞ்–சாப் பதன்–க�ோட்–டில் பிறந்த அனன்யா, ஆர்மி குடும்ப வாரிசு. சிறு– வ – ய – தி – ல ேயே ஆந்– தி – ர ா– வு க்கு ஷிப்ட் ஆகி–யவ – ர். கலா–சார வேறு–பாடு, மிடிஸ் கிளாஸ் ப�ொரு–ளா–தா–ரம், இங்– கி–லீஷ் தடு–மாற்–றம் என எதிர்–நீச்–சல் அடித்–தார்.

விளைவு, இன்று வெறும் விமா– னம் ஓட்–டவி – ல்லை; ப�ோயிங் 777 வில் ரைட் லெக் ஓட்–டு–கி–றார். இந்த ரக விமா–னத்தை உல–கில் ஓட்–டும் மிக இளம் வயது கமாண்–டர் என்ற பெரு– மை–யை–யும் பெற்–றி–ருக்–கி–றார். ‘‘நான் பைலட் க�ோர்ஸ் எடுத்–த– ப�ோது இந்த படிப்பு அவ்– வ – ள வு பாப்பு–லர– ா–கவி – ல்லை. யாருக்–கும் நம்– பிக்கை இல்லை. ஆனால், எனக்கு பறப்–பது பிடிக்–கும் என்–பத – ால் உறுதி– யு–டன் படித்து ஜெயித்–தேன்!’’ என்– கி–றார் இந்த பஞ்–சாப் கமாண்–டர். 28.7.2017 குங்குமம்

127


குங்–கு–மம் டீம்

ப்ரி–யங்கா ச�ோப்–ரா–வின் கலாட்டா

வுட்–டுக்–குச் ஹாலி–சென்– ற–தில்

இருந்து ப்ரி–யங்கா ச�ோப்–ரா–வின் நட்பு வட்–டம் அதி–க–ரித்–து–விட்– டது. சமீ–பத்–தில் அவர் செக்ஸி காஸ்ட்–யூ–மில் தனது செல்ல நாய்க்– குட்–டி–யு–டன் க�ொஞ்– சி–ய–படி நியூ–யார்க்–கில்

128

உள்ள நண்–பர்–கள் ரெபல் வில்–சன், ஆடம் டிவைன், ஹுயு ஷெரீ–ட–னு–டன் ஜாலி அரட்டை அடித்–தி–ருக்–கி–றார். இதை ரெபல் வீடி–ய�ோ–வாக தனது இன்ஸ்டா–வில் பதி–விட, அதை ப்ரி–யங்கா தனது ஃபேஸ்–புக்–கில் ரீ ப�ோஸ்ட் செய்–தி– ருக்–கி–றார். அப்–பு–ற– மென்ன, ப்ரி–யங்–கா–வின் ஃபன் கலாட்–டாவை மூணு லட்–சம் பேர் பார்த்து ரசித்து வைர–லாக்கி விட்–ட–னர். 


கவிதை ஓவி–யம் சிற்–பம் சினிமா

ரீடிங்–னர் கார்

இந்–தி–ரன்

த�ொகுப்பு: சுந்–த–ர–புத்–தன் [டிஸ்–க–வரி புக் பேலஸ், 6, மகா–வீர் காம்ப்–ளக்ஸ், முனு–சாமி சாலை, கே.கே. நகர் மேற்கு, சென்னை - 78. விலை ரூ.390/- த�ொடர்–புக்கு: 8754507070]

பத்–தி–கள் ப�ோன்ற கட்–டு–ரை–கள், ஓவி–யங்–கள், படைப்–பு–கள் எப்–ப�ோ–தும் சுவா–ரஸ்–ய–மா–னவை. இந்–தி–ரன் படைப்–பாற்–ற–லின் உச்–சம் பார்–வைக்கு வைக்–கப்– பட்–டி–ருக்–கி–றது. நம் அறைக்–குள் ஆப்–பி–ரிக்க வானத்–தையே அழைத்து வந்–த–வர். அவ–ரின் ம�ொழி–பெ–யர்ப்–பு–கள் தனித்–து–வ–மா–னவை. கவிதை, ஓவி–யம், பய–ணம், இத–ழி–யல், புனை–கதை, சிற்–பம், சினிமா, ம�ொழி– பெ–யர்ப்பு, தலித் இலக்–கி–யம், இசை, நட–னம், நேர்–கா–ணல் என வரி–சை–யாக புயல் கிளப்–பு–கி–றார். அவர் சற்–றும் தள–ரா–மல் த�ொடர்ந்து இயங்கி வரு–வது தமிழ் கூறும் நல்–லு–ல–கத்–தின் நற்–பேறு. நூலை புரட்–டு–ப–வர்–கள் தாங்–கள் விரும்–பும் எந்த வகை–யி–லும் நேர்த்–தி–யான வகை–களை அடை–யா–ளம் காண முடி–கி–றது. இதில் இடம்–பெற்–றி–ருக்–கும் இயக்–கு–நர் மிரு–ணாள் சென்–னின் நேர்–கா–ணல் மிக முக்–கி–ய–மா–னது. இந்–தி–ர–னின் இத்–தனை கால இலக்–கிய வாழ்க்–கைக்கு இந்த நூல் சிறப்–பான நினை–வூட்–டல். சரி–யான த�ொகுப்–பில் க�ொடுத்–தி–ருக்–கும் சுந்–த–ர–புத்–த–னின் ரசனை தெளி–வா–கி–றது. ஒரு கவி–ஞன் தன் ச�ொந்–தக் கவி–தையை கண்–டு–பி–டிப்–பது ஒரு பிரத்–யே–க– மான விஷ–யம். ச�ொல்–லப்–ப�ோ–னால் கவி–ஞன் கவி–தை–யைக் கண்–டு–பி–டிப்–ப–தற்கு முன்பே கவிதை கவி–ஞ–னைக் கண்–டு–க�ொள்–கி–றது. அப்–படி ‘கண்–டு’ க�ொண்ட கவி–தை–க–ளும் இதில் இருக்–கின்றன. இந்–தி–ரனின் ம�ொழி–பெ–யர்ப்பு எவ்–வ–ளவு ஆழ்ந்த அக்–க–றைக்–கு–ரி–யது என்–பது பூமி உருண்டை என்–பது ப�ோல உண்–மை– தான். இடை–யி–டையே அவ–ருக்கு வந்த நண்–பர்–க–ளின் கடி–தங்–கள். அவற்றின் பல்–வேறு அம்–சங்–கள். மிக–வும் சுவா–ரஸ்–ய–மான த�ொகுப்பு. தனி அனு–ப–வம்.  129


விமா–னத்–தில் ஹேர் ஸ்டைல்!

ல்லா இடங்– க – ளி – லு ம் பெண்– கள் பெண்– களே ! அதற்கு ஓர் உதா–ர–ணம் இது. ஏர் ஆசி–யா–வின் ஸ்டை–லீ–ஷான விமா–னப் பணிப்–பெண், தன்–னு–டைய ரெஸ்ட் ரூமில் தலை சீவும் அழகை வீடி–ய�ோ–வாக்–கி–யி– ருக்–கிற – ார். அந்த வீடி–ய�ோவை ஃபேஸ்–புக்–கின் vdoobv. com பக்–கத்–தில் பதி–விட 35 லட்–சம் பேர் பார்த்து ரசித்– தி–ருக்–கின்–றன – ர். இரண்–டரை லட்–சம் பேர் ஷேர் செய்து மகிழ்ந்–துள்–ளன – ர். ‘‘இவ்–வள – வு டைட்டா தலை சீவி–னால், அப்–புற – ம் தலை–வலி வரும்– புள்ளே!’’ என ஹெல்த் டிப்ஸ் கமென்ட்–டு–க–ளும் க�ொட்–டிக் கிடக்–கின்–றன. 

இந்–தி–யா–வும் ச�ோம்–பேறி! உ

லக அரங்–கில் ச�ோம்–பேறி – கள் – அதி–கம – ாக வாழ்–கின்ற நாடு–களி – ல் இந்–திய – ா–வும் இடம்–பி–டித்–து–விட்–டது. சமீ–பத்–தில் 46 நாடு–க–ளில் வாழ்–கின்ற ஏழு லட்–சம் மக்–க–ளி–டையே அவர்–க–ளின் ஒரு நாள் நடையை வைத்து யார் ச�ோம்–பே–றி–கள் என்று கண்–டு–பி–டித்–தி–ருக்–கின்–ற–னர். இதற்–காக பயன்–படு – த்–தப்–பட்ட டெக்–னா–லஜி ஸ்மார்ட்–ப�ோன்–தான். ஒரு நாளில் எவ்–வ–ளவு ஸ்டெப் நடக்–கி–றார்–கள் என்–பதை ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னில் உள்ள ஆப் அளந்து க�ொடுக்–கும். இதை வைத்து தூரத்–தைக் கணக்–கிட்–டி–ருக்–கின்–ற–னர். மிகக் குறை–வான தூரமே நடந்து ச�ோம்–பே–றி–க–ளின் நாடு என்ற பட்–டத்–தைப் பெற்–றி–ருக்–கி–றது இந்–தியா! 

130 குங்குமம் 28.7.2017


ட் லண் ர் ை ன – ச கார்

பயண சரித்–தி–ரம்

(ஆதி முதல் கி.பி 1435 வரை) முகில் (சிக்ஸ்த்– சென்ஸ், 10/2 (8/2), ப�ோலீஸ் குவார்ட்–டர்ஸ் சாலை, தி.நகர், சென்னை - 600 017. விலை ரூ.333/- த�ொடர்–புக்கு: 7200050073)

ய–ணங்–கள் ப�ோல் சுவா–ரஸ்–யங்–கள் ஏது–மில்லை. வீட்–டி–லி–ருந்து வெளி–யே–று– ப–வர்–களே ஆச்–சர்–யங்–க–ளை–யும், உன்–ன–தங்–க–ளை–யும் கண்–ட–டை–கி–றார்–கள். ஆகச்–சி–றந்த இருப்–பில் இருக்–கிற ஒரே உண்மை இது–தான். அலெக்–ஸாண்–டர், பாஹி–யான், யுவான் சுவாங், மார்க்கோ ப�ோல�ோ, இவன் பதூதா ப�ோன்–ற–வர்–க–ளின் பயண அனு–ப–வங்–கள் த�ொகுக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கின்–றன. முகி–லின் எப்–ப�ோ–தைக்–குமா – ன புரண்–ட�ோ–டும் நடை. கூடவே நம்–மையு – ம் அழைத்–துச் செல்–கிற விதம். நம் ச�ௌக–ரி–யத்–திற்–காக நமது முன்–ன�ோர்–கள் பட்ட பாடு–கள், இயற்–கை–யின் கடு–மையை எதிர்–க�ொள்ள முடி–யா–மல் அவர்–கள் தவித்த விதம், எல்–லாமே நேர்த்தி சிறி–தும் தள–ரா–மல் எழு–தப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. முற்–றி–லும் புதிர் நிறைந்த, எது வேண்–டு–மா–னா–லும் நேர–லாம் என ஒரு புது இடத்–திற்–குப் பய–ணம் செய்–வது சாதா–ரண காரி–யம் இல்ைல. வர–லா–று–களை அறி–வதைத் தவிர நமக்கு வேறு மார்க்–க–மில்லை. அடுத்த ஸ்டாப்புக்கு ஆட்டோ தேடு–கிற நமக்கு, இந்த வர–லாறு – க – ளை எழு–தப் புறப்–பட்–டவ – ர்–களி – ன் சூரத்–தன – ங்–கள் திகில் ஊட்–டும். அவர்–க–ளில் பலர் தங்–க–ளின் உடல்–ந–லத்தை இழந்து, உயிரை பண–யம் வைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். வர–லா–றும், சமூ–க–மும்–தான் நம்மை உரு–வாக்கி வைத்–தி– ருக்–கின்–றன. இவற்–றைப் ப�ோரா–டிப் பெற்–ற–வர்–க–ளின் சாக–சத்தை நமக்கு அறி–யச் செய்–த–தில் முகி–லின் பங்கு அசாத்–தி–ய–மா–னது. அரி–தான புகைப்–ப–டங்–க–ளின் வரி–சை–யும் இருக்–கி–றது. இந்–நூலைத் தவ–ற–விட்–டால் ஒரு நல்ல அனு–ப–வத்தை இழந்–த–வர்–க–ளா–வ�ோம்.  28.7.2017 குங்குமம்

131


வேடடிககு ர�ோனி

தி

ரு–மண முகூர்த்–தத்–தின்– ப�ோது அணி–யும் ஆடை– யாக வேட்டி சுருங்–கி–விட்ட கால–மிது. டிவி சேனல்–க–ளில் வேட்–டியை சேல்ஸ் செய்ய ராஜ–கம்–பீ–ரம் என புகழ்ந்–தா–லும் பிராக்–டி–க–லாக பல இடங்–க–ளில் வேட்–டிக்கு தடா உள்–ளது. க�ொல்–கத்–தா–வில் உள்ள ஒரு வணிக மாலில் ஒரு–வரை தடுத்து நிறுத்–தி–யி–ருக்–கின்–ற–னர். எதற்–காக? வேட்டி அணிந்–த–தற்– காக! க்வெஸ்ட் மாலில்–தான் இந்– திய உடைக்கு நடந்–தது இந்த அவ–மா–னம். குர்தா, வேட்டி அணிந்து மாலுக்–குள் நுழைய முயன்ற டெப்–லீனா சென் என்–ப–வ–ரின் நண்–பரை மாலின் செக்–யூ–ரிட்–டி– கள் தடுத்து நிறுத்–தி– யி–ருக்–கின்–ற–னர். கார–ணம் கேட்–ட–ப�ோது, லுங்கி, வேட்–டிக்கு அனு–ம–தி–

யில்லை என்–ற–வர்–கள், அணிந்து வந்–த–வர் ஆங்–கி–லத்–தில் ப�ொளந்து கட்–டி–ய–தும் சல்–யூட் அடித்து உள்ளே அனுப்–பி–யி–ருக்–கின்–ற–னர்.

வேட்–டிக்கு மரி–யாதை இல்லை. ஆங்–கி–லத்–துக்கு? கூழைக் கும்–பிடு! புதிய இந்–தியா!

அவமரியாதை!

132 குங்குமம் 28.7.2017


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு

தர்–வா–வின் தீவிர காதல் ப ய – ண ம ே ‘ ஜ ெ மி – னி – க–ணே–ச–னும் சுரு–ளி–ரா–ஜ–னும்.’ தன் வீட்– டி ன் மாடி– யி ல் குடி– யி–ருக்–கிற அதிதி, கல்–லூரி மாணவி ரெஜினா, ஊட்டி பிர–ணீதா, அனாதை இல்– ல த்– தி ல் வளர்– கி ற ஐஸ்– வ ர்யா ராஜேஷ் என அடுத்–த–டுத்து காத–லித்– துக் க�ொண்–டே–யிரு – க்–கிற – ார் அதர்வா. ஒரு கட்–டத்–தில் தன் முன்–னாள் காத–லிக – ளு – க்கு திரு–மண – ப் பத்–திரி – கை க�ொடுக்–கப் புறப்–ப–டு–கி–றார். சிரிப்–பும், களிப்–பு–மாக ஆரம்–பிக்–கிற அவ–ரது பய– ண ம் என்– ன – வ ா– ன து என்– ப தே மீதிக் கதை. உத–டுக – ளை – க் கடித்–துக்–க�ொண்டே, ரெஜி–னாவை திரும்–பித் திரும்பி பார்க்– கு ம் தவிப்– பு ம், மேல் வீட்டு மாண–வி–யி–டம் வழி– யும் இட–மும், அச்சு அசல் காதல் மன்–னன் அதர்வா. ரெஜி– ன ா– வி ன் கிறக்– க ம், பி ர – ணீ – த ா – வி ன் ஏ க் – க ம் , அதி–தி–யின் வெட்–கம் என கிளு–கி–ளுப்–பில் ஷிப்ட் வைக்– கி–றார்–கள். இன்–ன�ொரு ஹீர�ோ மாதி–ரியே வரு–கி–றார் சூரி. பாடல் காட்–சிக – ளி – ல் மின்–னு–

கி–றார் ஒளிப்–பதி – வ – ா–ளர்  சர–வண – ன். இனிமை சேர்க்–கும் இமா–னின் இசை பின்–ன–ணி–யி–லும் கச்–சி–தம். ச�ொல்லி வைத்த மாதிரி எல்–லாப் பெண்–க–ளை– யும் ஏமாந்த ஏக்–கத்–தில் காட்–டு–வது நம்–பும்–ப–டி–யாக இல்லை. இளை–ஞர்–களு – க்கு பிடிக்–கல – ாம். 


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு

யான வழி–யில் முன்–னுக்கு நேர்–வரமை–நினைக்– கும் இளை–ஞனி – ன்

வாழ்க்கை எப்–படி பந்–தா–டப்–ப–டு–கி–றது என்–பதே ‘பண்–டி–கை’. ஹ � ோ ட் – ட ல் ஊ ழி – ய – ர ா ன கிருஷ்ணா, வெளி– ந ாடு சென்று பணம் சம்–பா–திக்க நினைக்–கி–றார். நடு–வில் நேர்ந்த ஒரு சண்–டை–யில் அவ–ரின் வேகத்தை சர–வ–ணன் கவ– னிக்–கி–றார். அதையே அவர் ச�ொல்– லும் இடத்–தில் காட்–டின – ால் அவ–ருக்கு வேண்–டி–ய–தைச் செய்–வ–தாக ஆசை காட்–டு–கி–றார். இடை–யில் ஜரூ–ராக நடக்–கிற கிரிக்– கெட் பெட்–டிங், எக்–கச்–சக்–கம – ாக புழங்– கும் பணம், கிருஷ்ணா என்–னவ – ா–னார் என்–ப–து–தான் பர–ப–ரப்பு க்ளை–மேக்ஸ். வீதிச்– சண்டை தமிழ் சினிமா– வுக்– கு ப் புதுசு.

134

தனித்து ய�ோசித்–தி–ருக்–கும் அறி–முக இயக்–கு–நர் பெர�ோஸ் கவ–னம் ஈர்க்– கி–றார். அடர்த்–தி–யும் அழுத்–த–மான பெர்ஃ–பார்–மன்–ஸும் தேவைப்–ப–டும் இடத்– தி ல் கிருஷ்ணா. களத்– தை ப் புரிந்–துக�ொ – ண்–டதி – ல் அவர் நடிப்பு பல இடங்–க–ளில் ஆறு–தல். இப்– ப�ொ – ழு – தெ ல்– ல ாம் பெய– ரி ல் மட்– டு ம் சந்– த�ோ – ஷ த்தை வைத்– து க் க�ொள்–கி–றார் ஆனந்தி. சர– வ – ண ன் தன் கேரக்– ட – ரி ன் அழகை உள்–வாங்கி நடித்–தி–ருக்–கி– றார். விக்–ரமி – ன் பின்–னணி இசை செம த்ரில். அடித்துப் புர–ளும் சண்–டைக்– காட்– சி – யி ல் அனல் தெறிக்க விடு– கி–றது அர–விந்–தின் கேமரா. வித்தி– ய ாச கள அமைப்– பி ல் நினைக்க வைக்–கி–றார்–கள். 


ணம் சம்–பா–திக்–கிற முயற்–சி–யில் திசை திரும்– பி – ன ால் என்ன நேரும் என்–பதே ‘ரூபாய்’. வறு– ம ை– யி ன் க�ோரப்– பி – டி – யி ல் இருக்–கி–றார்–கள் சின்னி ஜெயந்–தும், ஆனந்–தி–யும். வண்–டி–யின் கடை–சித் தவ–ணைக்–காக இளை–ஞர்–கள் சந்–தி– ரன், கிேஷார் க�ோயம்–பேடு வரு–கிற – ார்– கள். வந்–த–தற்கு இன்–னும் க�ொஞ்–சம் வரவு வைக்– க – ல ாம் என்– ப – த ற்– க ாக சின்னி ஜெயந்– தி ன் வீடு மாற்– று ம் வேலையைச் செய்–கி–றார்–கள். சுங்கச் சாவ–டி–யில் பரி–ச�ோ–த–னை– யைத் தவிர்க்க சந்–தி–ர–னின் வண்–டி– யில் பணத்தை தற்–கா–லிக – ம – ாக வைக்– கி– ற ார் ஹரிஷ். அடுத்து நட ந் – த து எ ன ்ன என்– ப தே மீதிக் கதை. சி ன் – னி –

குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு ஜெ–யந்த், ஆனந்தி வாழ்க்கை அவ்– வ–ளவு யதார்த்–தம். வண்–டி–யி–லேயே பய–ணமாகும் சந்–தி–ரன் - ஆனந்–தி– யின் காதல் கதை மகா எளிமை. துடி–துடி – ப்–பில் புது–முக – ம் கிஷ�ோர் எகிறு– கி–றார். எந்த சம–ர–சத்–தின் வழியும் செல்–லா–மல் நாட்–டிற்–கான ஒரு நல்ல செய்தி பகிர்–விற்–கா–கவே இயக்–கு–நர் எம்.அன்–ப–ழ–க–னுக்கு வணக்–கம். நெடுஞ்–சா–லையி – ன் தீராத ஓட்–டத்– தில் வி.இளை–ய–ரா–ஜா–வின் கேமரா கதை ச�ொல்–கி–றது. இமா–னின் இசை– யில் பாடல்–கள் சிறப்பு, பின்–னணி – யி – ல் வேகம். எளிய மனி–தர்–கள் மேலான அக்– க– றை – யை த் தூவி, எ ச் – ச – ரி க்கை செய்–கிற – து இந்த ‘ரூபாய்’. 

135


பேராச்சி கண்–ணன்

கர்ப்பப்பை பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் மூலிகை நாப்கின்!

shutterstock

சாதித்த திருச்சி பெண் 136


சு

ய–த�ொ–ழில் செய்து முன்–னே–றிய எத்–தன – ைய�ோ பெண்– க–ளின் கதை–க–ளைப் படித்–தி–ருப்–ப�ோம். ஆனால், வள்ளி இன்– னு ம் சுய– த �ொ– ழி – லி ல் பெரி– தா க வர– வில்லை. என்–றா–லும், எல்–ல�ோ–ரை–யும் பேச வைத்–தி– ருக்–கி–றார் அவ–ரது வித்–தி–யா–ச–மான முயற்–சி–யால்! 137


அப்–படி என்ன செய்–தார்? ச ா னி ட ்ட ரி ந ா ப் – கி ன ை க ை ய ா ல் த ய ா – ரி த் து வி ற் – ப ன ை ச ெ ய் து வரு–கி–றார். அவ்–வ–ள–வு–தானா? ஆச்–சரி – ய – த்–தைக் குறைக்–கா–தீர்– கள். இந்த நாப்–கினை மூலிகை கலந்து தயா–ரிப்–பது – த – ான் அவ–ரின் தனிச்–சி–றப்பு! மட்–டு–மல்ல, இந்த மூலிகை நாப்–கின் மாத–வி–லக்கு காலங்–களி – ல் பெண்–களு – க்கு வரும் பல பிரச்–சனை–களை – த் தீர்க்–கவே, எல்–ல�ோரு – ம் அவரை மெச்–சுகி – ன்– ற–னர். திருச்சி அருகே முசி–றி–யில் வசிக்–கும் அவ–ரிட – ம் பேசி–ன�ோம். ‘‘அந்–த–ரப்–பட்–டினு ஒரு குக்– கி–ரா–மம். வறு–மைய – ான குடும்–பம். க�ோரை அறுக்–குற வேலை பார்த்– து–கிட்டே பிளஸ் டூ வரை படிச்– சேன். இந்த நேரத்– து ல இரண்– டாம் தாரமா வாக்–கப்–பட்–டத – ால, 20 வய–சுல – யே கிரா–மத்–தைவி – ட்டு வர வேண்–டிய சூழல். ர�ொம்ப கஷ்–டம். இதுக்–கி–டை–யில மூணு குழந்– தை – க ள் பிறந்– த ாங்க...’’ முன்–க–தையை விவ–ரித்–து–விட்டு த�ொடர்ந்–தார். ‘‘வீட்டு வேலைக்–குப் ப�ோக– லாம்னு பார்த்– த ா– லு ம் குழந்– தை– க ள வச்– சி ட்டு முடி– ய லை. அப்ப, முசி–றியி – ல இருந்த ‘சிறி–யா’ த�ொண்டு நிறு–வ–னத்தை அணு– கி– னேன் . அங்– கி – ரு ந்த மேடம், ‘உனக்கு 5 ஆயி–ரம் ரூபாய் தர்– 138 குங்குமம் 28.7.2017

றேன். ஏதா–வது த�ொழில் செய்’னு ஊக்–கப்–ப–டுத்–தி–னாங்க. ஸ்கூ– லு க்கு முன்– ன ாடி மிட்– டாய் கடை, முறுக்கு வியா–பா– ரம், டீக்–க–டைனு எது–வும் செட் ஆகலை. அப்–புற – ம் அதே த�ொண்டு நிறு–வன – ம் இல–வச தையல் பயிற்சி க�ொடுத்து, மிஷின் வாங்க கட– னும் க�ொடுத்–தாங்க. அதை வச்சு கிழிஞ்–ச துணி–களைத் தைச்–சிட்டு இருந்–தேன். அந்த வரு–மா–னத்–துல குடும்–பத்–தைச் சமா–ளிச்–சேன். அந்–நே–ரம் எஃப்.எம்.ல ஒரு பெண், ‘குழந்–தை–கள ஸ்கூ–லுக்கு அனுப்– பி – ய – பி – ற கு சும்மா இருக்– கேன். சுய–த�ொழி – ல் செய்ய யாரை அணு– க – ணு ம்– ’ னு கேட்– ட ாங்க. எஃப்.எம்ல இருந்–த–வங்க திருச்சி மக–ளிர் த�ொழில் முனை–வ�ோர் சங்க அட்–ர–ஸும், அதன் இயக்– கு–நர் மணி–மே–கலை மேடத்–தின் நம்–ப–ரும் க�ொடுத்–தாங்க. அந்த மேடம்–தான் என் வாழ்க்–கைப் பாதை–யையே மாத்–தி–னாங்க...’’ என்–கிற வள்ளி நாப்–கின் கதைக்– குள் வந்–தார். ‘‘அங்–க–தான் கையால நாப்– கின் தயா–ரிக்–கும் பயிற்சி எடுத்து– கிட்–டேன். அப்–பு–றம், பேங்க்ல 15 ஆயி–ரம் ரூபாய் கடன் வாங்கி வேலையை த�ொடங்– கி – னேன் . ஸ்கூல், காலேஜ், வீடு– க ள்னு லேடீஸ்–கிட்ட இல–வ–சமா நான் தயா–ரிச்ச நாப்–கின – ைக் கொடுத்து பரி–ச�ோ–தனை செஞ்–சேன்.


வே

ப்–பிலை, துளசி, கற்–றா–ழைனு நாம தின–மும் பயன்–ப–டுத்–துற மருத்–துவ பய–னுள்ள மூலி–கை–க–ளைப் பயன்ப–டுத்தி ஒரு ஜெல்லை ரெடி பண்–ணி–னேன்.

அவங்க ச�ொல்ற குறை–களை ஒரு ந�ோட்–டுல எழுதி வச்சு சரி பண்–ணிட்டே இருந்–தேன். இதுக்– குப்–பி–றகு காசுக்கு வாங்க ஆரம்– பிச்–சாங்க. ஒரு பீஸ் 2 ரூபா–தான். நிறைய டிமாண்ட் ஏற்–பட்–ட– தால மிஷின் பயிற்சி தேவையா இருந்– து ச்சு. அதை– யு ம் மணி– மே–கலை மேடம் க�ொடுத்–தாங்க. க�ோவை முரு– க ா– னந் – த ம்– கி ட்ட மிஷின் வாங்கி ஒரு மாசப் பயிற்சி எடுத்–த�ோம். அந்த டைம்ல மூலி– கை–கள் பத்–தின இன்–ன�ொரு பயிற்– சி–யும் அங்க நடந்–துச்சு. அது–லயு – ம்

கலந்–து–கிட்–டேன். மெடிக்–கல்ல மாத்–திரை வாங்–குற – தை குறைச்சு– கி ட் டு மூ லி க ை வை த் – தி – ய ம் மூலமா உடல் உபா– தை – களை சரி பண்–ணி–னேன். ஆனா, இது நாப்–கி–னுக்கு கைக�ொ–டுக்–கும்னு கன– வு – ல – யு ம் நினைக்– கலை ...’’ என்– கி ற வள்ளி, வறு– மை – யி ல் வாழும் பெண்–க–ளுக்கு நாப்–கின் த�ொழிலை கற்–றுத் தர–வும் ஆர்–வ– மாக இருக்–கி–றார். ‘‘அப்–புற – ம், தமிழ்–நாடு த�ொழில் முத–லீட்டுக் கழ–கம் மூலமா கடன் வாங்கி பிசி– னஸை விரி–வாக்–கி – 28.7.2017 குங்குமம்

139


.... ந்த டைம்ல வர்ற வயிற்–று–வலி பிரச்–சனை–யை–யும் சரி–ப்ப–டுத்–தி–யி–ருக்கு. கார–ணம், கற்–றாழை! னேன். ஆனா, மெட்– டீ – ரி – ய ல் கிடைக்க தாம– த ம், மிஷின்ல வர்ற க�ோளா– று – க ள்னு கடன் அதி–க–மாகி மிஷினை திருப்–பிக் க�ொடுக்க வேண்– டி ய நிலமை. பிறகு, கையால நாப்–கின் தயா– ரிப்–புக்கு மாறி–னேன். என் பிள்–ளை–க–ளும் சேர்ந்து வேலை பார்த்–தாங்க. ஆனா–லும், எதிர்–பார்த்த மாதிரி ப�ோகலை. ஏதா–வது புதுசா பண்–ணணு – ம்னு ய�ோசிச்–சேன். அப்–பத – ான், மாத– வி–லக்–கின்போது பெண்–களு – க்கு பல சிக்–கல்–கள் வர்–றது தெரிஞ்–சது. நாப்– கின்ல மூலி–கை–களை வச்சு இதுக்கு தீர்வு காண–லாம்னு த�ோணுச்சு. வேப்– பி லை, துளசி, கற்– ற ா– ழைனு நாம தின– மு ம் பயன்– ப–டுத்–துற மருத்–துவப் பய–னுள்ள மூலி– க ை– க – ளை ப் பயன்– ப – டு த்தி ஒரு ஜெல்லை ரெடி பண்– ணி – னேன். ஆனா, இந்த மூலிகை ஜெல் ஈர– ம ாகி பிரச்– ன ையை ஏ ற் – ப – டு த் – தி – டு ச் சு . எ ன ்ன 140 குங்குமம் 28.7.2017

பண்றதுனு ய�ோசிச்–சப்ப பவு–டரா மாத்தி அதை பஞ்–சுக – ள் மேல தூவி– னேன். இந்–த– முறை ‘ஓகே’–யாகி, வெள்–ளைப்–படு – த – ல், கர்ப்–பப்பை பிரச்– ச னைனு ந�ோய்– க – ளு க்– கு த் தீர்–வும் க�ொடுத்–துச்சு. எ ன க் கு த் தெ ரி ஞ்ச ஒ ரு பெ ண் க ர் ப் – ப ப்பை பு ற் – று –ந�ோ–யால ர�ொம்ப கஷ்–டப்–ப–டு– றாங்க. அவங்–களு – க்கு மாத–வில – க்கு சம–யம் கடு–மைய – ான துர்–நாற்–றம் எடுக்–கும். என்னை அணுகி நாப்– கின் கேட்–டாங்க. இதை யூஸ் பண்– ணி–ன–துக்–குப் பிறகு துர்–நாற்–றம் இல்–லனு ச�ொன்–னாங்க. அப்–புற – ம், அந்த டைம்ல வர்ற வயிற்–றுவ – லி பிரச்–சனை–யை–யும் சரிப்–ப–டுத்–தி – யி – ரு க்கு. கார– ண ம், கற்– ற ாழை உடல் வெப்–பத்தை தணிச்–சிரு – க்கு. இப்ப, XL, XXL, டெலி–வரி நாப்– கின்னு மூணு–வித நாப்–கின்–கள் பண்– ணி க் க�ொடுக்– கு – றேன் . XL எட்டு பீஸ் 60 ரூபா–தான். டெலி–வரி டைம்ல யூஸ் பண்ற நாப்–கின் பத்து


பீஸ் நூறு ரூபா. ஒரு பெல்ட்– டு ம் சேர்ந்து வரும். நான்கையால ப ண் – ற – த ா ல விலை ெகாஞ்–சம் அதி– க ம். ஆனா, ஃபினி–ஷிங் நல்–லா– யி–ருக்–கும். இப்–ப�ோ– தைக்கு ஆர்– ட ர் வந்தா பண்–ணிக் க�ொ டு த் – தி ட் டு இ ரு க் – கேன் . கேரளா, மும்–பை– யி– லி – ரு ந்து சிலர் ஆர்–டர் க�ொடுக்– கு–றாங்க. தைச்சு அ னு ப் – பு – றேன் . இங்க வீ– டு – க – ளு க்– கும் பண்–றேன். இப்– ப டி சின்– னச் சின்ன ஆர்– டர்னு வாழ்க்கை ந க – ரு து . இ ட – வ – ச – தி – யு ம் , கட னு – த வி – யு ம் கிடைச்சா இந்– தத் த�ொழிலை வி ரி வு – ப – டு த் – த – ல ா ம் . அ து க் கு அரசு உத– வி னா நல்–லா–யிரு – க்–கும்!’’ எனக் க�ோரிக்–கை– ய�ோ டு மு டி த் – தார் வள்ளி. 28.7.2017 குங்குமம்

141


36 142

கே.என்.சிவ–ரா–மன் æMò‹ :

ஸ்யாம்


அழுத்–தம்–திரு – த்–தம – ாக ச�ொன்–னான் ஆதி. ‘‘இல்ல...’’ ‘‘அவ தாரா இல்ல...’’

‘‘உன்னை விட எனக்கு அவளை நல்லா தெரி–யும்!’’ ஐஸ்–வர்யா சட்–டென்று இடை–ம–றித்–தாள். ‘‘இரு ஐஸ்...’’ அவளைத் தடுத்–து–விட்டு ஆதி–யின் பக்–கம் கிருஷ்–ணன் திரும்–பி–னான். ‘‘எப்–படி அவ்–வ–ளவு உறு–தியா ச�ொல்ற?’’

143


‘‘இங்க நடந்–துட்டு இருக்–க–றதை வைச்–சுத – ான்... இப்ப நாம எங்க இருக்– க�ோம்? சுத்–தி–லும் பாருங்க. உலூபி தாயா–ர�ோட ராஜ்–ஜிய – த்–துல – ய�ோ இல்ல நம்மை அவங்க அடைச்–சாங்–களே... அந்த சிறை– ல ய�ோ இல்ல. அப்– ப – டீன்னா இது எந்த இடம்?’’ அவ–னைத் த�ொடர்ந்து மற்ற இரு–வ– ரும் சுற்–றிலு – ம் பார்த்–தார்–கள். இருட்–டாக இருந்–தது. காலம், இடம், நேரம்... எது– வும் தெரி–யவி – ல்லை. ‘‘கார்க்–க�ோ–ட–க–ர�ோட எல்–லை–ல– தான் இருக்–க�ோம். அதா–வது நம்மை அவர் விழுங்–கி–னாரே... அதுக்–கும் வெளி–யிட – த்–துக்–கும் மத்–தில...’’ ‘‘ஆனா...’’ ‘‘இரு க்ருஷ்... கரு– ட – னு க்– கு ம் கார்க்–க�ோ–டக – ரு – க்–கும் இத�ோ சண்டை நடக்–குதே... அது எந்த இடத்–துல நடக்– கு–துனு – த – ானே கேட்க வர்ற?’’ நிறுத்– தி ய ஆதி நிதா– ன – ம ாக கரு–ட–னுக்–கும் கார்க்–க�ோ–ட–க–ருக்–கும் இடை–யில் புகுந்து வெளி–யேறி – ன – ான். தாரா என்று ஐஸ்–வர்யா ச�ொன்–ன பெண்ணை வலம் வந்–தான். ஐஸ்– வர்– ய ா– வ ை– யு ம் கிருஷ்– ண – னை – யு ம் நெருங்கி நின்–றான். ‘‘புரி–யுதா..? கார்க்–க�ோ–ட–க–ரைத் தவிர மத்த இரண்டு பேர் பார்–வைக்– கும் நாம தெரிய மாட்–ட�ோம். ஏன்னா, இப்–ப–வும் நாம கார்க்–க�ோ–ட–க–ர�ோட வயித்–துக்–குள்–ளத – ான் இருக்–க�ோம்...’’ ‘‘பட்... மத்–தவங் – க – ளு – க்கு தெரி–யாம நாம மட்–டுமே உணர்ற மாதிரி ஏன் நம்மை அவர் துப்–பின – ார்?’’ 144 குங்குமம் 28.7.2017

‘‘இறந்–தும் உயிர் வாழற அவர், ஒரு–வேளை இந்–தத் தாக்–குத – ல்ல, தான் மறைஞ்–சுட்–டா–லும் நாம மூணு பேரும் உயிர் பிழைக்–கணு – ம்–னுத – ான் ஐஸ்...’’ ‘‘சுத்–தமா எது–வும் புரி–யலை...’’ ‘‘கண்–டவ – ர் விண்–டில – ர் விண்–டவ – ர் கண்–டில – ர்னு தமிழ்ல ஒரு பழ–ம�ொழி உண்டு. அது–தான் இப்ப இங்க அரங்– கே–றுது. நடக்–கற – து எல்–லாமே நம்ம கற்–பனை – க்கு அப்–பாற்–பட்ட விஷ–யங்– கள். தர்க்–கபூ – ர்–வமா எதை–யும் விளக்– கவ�ோ நிரூ–பிக்–கவ�ோ முடி–யாது. சாட்– சியா நிற்க மட்–டுமே முடி–யும். அத�ோ அந்–தப் ப�ொண்ணு மாதிரி...’’ ‘‘இப்– ப – வ ா– வ து ச�ொல்லு. அவ யாரு?’’ ஐஸ்–வர்யா பட–பட – த்–தாள். ‘‘சரஸ்–வதி!’’ ‘‘தெய்–வமா?’’ ‘‘இல்ல, நதி. மறைஞ்–சு ப�ோன நதி!’’ ‘‘க�ொஞ்– ச ம் புரி– ய றாப்போல ச�ொல்லு ஆதி...’’ ‘‘கரு–டனு – ம் நாக–மும் யாரு? அண்– ணன் தம்–பிங்க. அதா–வது பங்–கா–ளிங்க. இந்த சக�ோ–தர சண்–டையை காலம் காலமா சரஸ்–வதி – த – ானே வேடிக்–கை பார்த்–துட்டு இருக்கா?’’ ‘‘...’’ ‘‘ராமா–ய–ண–மும் மகா–பா–ர–த–மும் நம்ம நாட்–ட�ோட இதி–கா–சங்–கள் மட்–டு– மில்ல... அந்–தக்கால நில அமைப்பை துல்–லிய – மா படம் பிடிச்–சுக் காட்–டற படைப்–பு–கள் கூட. ராமா–ய–ணத்தை எடுத்–துப்–ப�ோம். அது வடக்–கு–லேந்து தெற்கு வரைக்–கு–மான புவி–யி–யலை விவ– ரி க்– கு து. மகா– ப ா– ர – த ம்? அது


கி ழ க் கு மேற் கு நிலத்தை புட்– டு ப் புட்டு வைக்– கு து. ஒ ண் ணு த ெ ரி – யுமா... புத்–த–ருக்கு ஞானம் கிடைச்–சது கயா– வு ல. ஆனா, அ ந்த இ ட த் – து ல அவர் தன்– ன�ோ ட மு தல் பி ர – ச ங் – கத்தை செய்–யலை. மாறா பல கி.மீ. நடந்து வந்து சார– நாத்ல பேசி– ன ார். ஏன்..?’’ ‘‘...’’ ‘‘பிகாஸ், வடக்– கு ம் தெற்– கு ம் கிழக்–கும் மேற்–கும் சந்–திக்–கிற மைய இடம் வார–ணாசி. அங்–கேந்து கூப்–பி– டும் த�ொலை–வுல இருக்–கிற இடம்– தான் சார–நாத்..!’’ ‘‘...’’ ‘‘இப்ப பேசப்– ப – ட ற இந்– தி ய தேசத்தை விட்–டுடு – வ�ோ – ம். அதுக்–கான அர்த்–தம் வேற. ஆனா, வர–லாற்–றுக் காலத்– து க்கு முன்– ன ா– டி – லேந்தே இந்த ஒட்–டு–ம�ொத்த நிலப்–ப–ரப்–பும் ஏத�ோ ஒரு புள்– ளி ல ஒரு மாதிரி ஒண்–ணா–தான் இருந்–தி–ருக்கு. மறுக்– கலை. பல தேசங்–களா நாம பிரிஞ்சு இருந்–த�ோம். புராண காலத்–து–லயே 56 தேசங்–களா இந்–தியா சித–றி–யி–ருந்– தது. ஆனா, வணி– கப் பாதை– க ள் எல்–லாத்–தை–யும் இணைச்–சி–ருக்கு. அந்–தப் பாதை வழியா கலா–சா–ரமு – ம்,

பண்–பா–டும், இலக்– கி–ய–மும், கலை–யும் எல்லா தேசங்–களு – க்– குள்–ளயு – ம் ஊடு–ருவி கலந்–தி–ருக்கு...’’ ‘‘...’’ ‘‘புத்– த ர் இதை உணர்ந்–தி–ருக்–கார். அ த – ன ா – ல – த ா ன் எல்லா தேச வணி–கர்– க–ளும் ஒன்று கூடுற சார– ந ாத்– து ல தன் முதல் பிர–சங்–கத்தை நிகழ்த்–தி–னார். ஒரே நேரத்–துல ஆயி–ரக்– க–ணக்–கான மக்–கள் கூடுற இடம் அந்–தக் காலத்–துல அது மட்–டும்–தான். மட்–டு–மில்ல... அந்த ஆயி–ரக்–கண – க்–கான பேரும் எப்–பவு – ம் நகர்ந்–துகி – ட்டே இருக்–கிற – வ – ங்க. தாங்க பார்க்–கிற, கேள்–விப்–பட – ற எல்லா சம்–ப– வங்–களை – யு – ம் ப�ோற இடங்–கள்ல எல்– லாம் ச�ொல்–லிக் – கிட்டே இருப்–பாங்க. நினை–வுல வைச்–சுக்–கிட்டே இருப்– பாங்க. உண்–மைல புத்–தர் கெட்–டிக்– கா–ரர். அத–னா–ல–தான் சார–நாத்தை தேர்ந்–தெ–டுத்–தார்...’’ ‘‘இதுக்–கும் சரஸ்–வதி நதிக்–கும்...’’ ‘‘த�ொடர்– பி – ரு க்கு க்ருஷ். அது –மட்–டு–மில்ல... இன்–ன�ொரு விஷ–யத்– தை–யும் நாம கவ–னிக்–க–ணும்...’’ ‘‘என்ன ஆதி..?’’ ‘‘உலூபி!’’ ‘‘வாட்..?’’ ‘‘நினை– வு ல இருக்கா ஐஸ்... 28.7.2017 குங்குமம்

145


கு ரு – ே க்ஷ த் – தி ரப் ப�ோர்ல சிகண்டிங்– கிற அர–வா–ணியை கேட–யமா பயன்–ப– டுத்தி பீஷ்–மரைக் க�ொ ன் – ன ா ரு அ ர் ச் – சு – ன ன் . இ த ை க் க ே ள் – விப்–பட்ட கங்கை, ‘என் மகனை நீ க�ொ ன் – ன – த ா ல உன் மகன் கையா– லயே நீ க�ொல்– லப்– ப – டு – வ ாய்– ’ னு சாப–மிட்–டாங்க...’’ ‘‘இதைக் கேள்– விப்–பட்ட உலூபி, கங்கா தேவி–கிட்ட மன்–னிப்பு கேட்– டாங்க. அப்ப, ‘சாப–மிட்–டது சாப–மிட்–ட– து–தான். தன் மகன் பாப்–ருவ – ா–ஹண – ன் கையால அர்–ஜு–னன் க�ொல்–லப்–ப–டு– வான். ஆனா, இதுக்கு ஒரு பரி–கா–ரம் ச�ொல்–றேன். அப்–படி நடந்–தது – ம் ம்ரி–தா ச – ஞ்–சீவ – னி மூலி–கையை வைச்சு அர்ச்– சு–னனை காப்–பாத்–தி–டு–’னு ஒரு ஆப்– ஷனை கங்கா தேவி க�ொடுத்–தாங்க. அப்–படி – த்–தான் அர்ச்–சுனனை – உலூபி காப்–பாத்–தின – ாங்க. அதே ம்ரி–தா–சஞ்–சீ– வனி மூலி–கைத – ான் நம்–மையு – ம் இப்ப காப்–பாத்–தப் ப�ோகுது... இதெல்–லாம் ஏற்–க–னவே நம்ம மூணு பேருக்–கும் தெரி–யுமே ஆதி... எதுக்–காக அதை இப்ப ச�ொல்ற..?’’ ‘‘ச�ொல்–லலை ஐஸ்... நினை–வு– ப–டுத்–த–றேன்...’’ 146 குங்குமம் 28.7.2017

‘ ‘ அ து – த ா ன் ஏன் ஆதி?’’ ‘ ‘ ஏ ன ் னா , கங்கா தேவிக்கு மு ன் – ன ா – டி யே இ ந் – தி – ய ா – வு ல க �ோல�ோ ச் – சு – ன – வங்க சரஸ்–வதி!’’ ‘‘...’’ ‘‘பங்–காளி சண்– டைக்கு ரத்த சாட்சி அவங்–க–தான்!’’ ‘‘...’’ ‘‘கங்– கையை அ வங் – க – ளு க் கு பிடிக்– க ாது. தான் அழிஞ்– ச – து ம் தன் இடத்–துக்கு வந்–தவ என்–கிற க�ோபம் சரஸ்–வ–திக்கு இப்–ப–வும் கங்கா தேவி மேல இருக்கு!’’ ‘‘...’’ ‘‘அப்–ப–டிப்–பட்ட சரஸ்–வதி இங்க இப்ப வந்–தி–ருக்–காங்–கன்னா...’’ ‘ ‘ ஏ ன் நி று த் – தி ட்ட ஆ தி . . . ச�ொல்லு...’’ கிருஷ்–ண–னும் ஐஸ்–வர்– யா–வும் உலுக்–கி–னார்–கள். ‘‘Code பிரேக் ஆகப் ப�ோகுது..!’’ ‘‘எந்த code?’’ ‘‘நவ–கி–ர–க–மும் எட்டு திசை–யில் நான்கு மூலை–யில் ஒன்–று–மில்லை நவ–ரத்–தின – மு – ம் ஒன்–றுமி – ல்லை அதி–ச– யமே உல–கம் திரி–சூ–லமே நான்–கா– வது லூகாஸ் பஞ்–ச–பூ–தம்..!’’ (த�ொடரும்)


Kungumam  

Kungumam

Advertisement