Page 1


யுவகிருஷ்ணா

are

கு

டி–ய–ர–சுத் தலை–வர், பிர–த–ம–ரில் த�ொடங்கி இந்–திய கிரிக்–கெட் ஜாம்–ப– வான்–கள், விளை–யாட்–டுத்–துறை விஐ–பிக – ள் வரை அத்–தனை பேரும் மெய்–சிலி – ர்த்து வாழ்த்து மழை–களைப் ப�ொழிந்–துக�ொண்–டிரு – க்–கிறா – ர்–கள். மக்–கள் மகிழ்ச்–சி–யில் திளைக்–கி–றார்–கள். Yes.. Boys are back!

3


19 வய–துக்–குட்–பட்–டவ – ர்–களு – க்– கான ஒரு–நாள் உலகக் க�ோப்பை சாம்–பி–ய–னாக இந்–தியா நான்–கா– வது முறை– ய ாக மகு– ட ம் சூடி– யி–ருக்–கிற – து. நம்ம பயல்–கள் நியூ–ஸி– லாந்–துக்கு ப�ோய் ஆஸ்–திர – ே–லியா உள்– ளி ட்ட ஜாம்– ப – வ ான்– க ளை புரட்– டி – ய ெ– டு த்– து – வி ட்டு க�ோப்– பை–ய�ோடு திரும்–பி–யி–ருக்– கி–றார்–கள். இத்–த�ொ–டரி – ல் ஒரே ஒரு ப�ோட்–டி–யில்–கூட அ வ ர் – க ள் த � ோ ல் வி க ா ண – வி ல் – லை! 1988ல்தான் 1 9 வ ய – து க் – கு ட்பட்ட வ ர் – க–ளுக்கான ஒரு–நாள் உலகக் க�ோப்பை கிரிக்– கெட் ப�ோட்– டி – க ளை சர்– வ – தேச கிரிக்–கெட் கவுன்–சில் (ஐசிசி) முதன்–மு–த–லாக நடத்–தி–யது. அப்– ப�ோ து ஆஸ்– தி – ர ே– லி யா உரு–வாகி 200 ஆண்–டு–கள் ஆகி யி – ரு – ந்–தத – ால், அந்த க�ொண்–டாட்– டத்– த �ோடு இணைந்து ஆஸ்– தி – ரே–லிய – ா–விலேயே – அப்–ப�ோட்டி நடந்–தது. சாம்–பி–யன்? ஆஸ்–தி–ரே– லி–யா–தான். ஏ ன�ோ , அ த ன் பி ற கு U-19 (under 19) ப�ோட்–டிக – ளை திரும்ப நடத்–து–வ–தற்கு ஐசிசி 4 குங்குமம் 16.2.2018

அவ்–வ–ள–வாக ஆர்–வம் காட்–ட– வில்லை. இந்–நிலை – யி – ல் உல–கம் முழுக்க கிரிக்–கெட் ஆடும் நாடு–களி – ல் U-19 உலகக் க�ோப்–பையை த�ொடர்ந்து ந ட த்த வே ண் – டு ம் எ ன் – கி ற க�ோரிக்கை வலுத்–தது. கார–ணம், அந்த முதல் உலகக் க�ோப்பை ப�ோட்–டியி – ல் அசத்–திய சனத் ஜெய–சூர்யா (இலங்கை), பிரை– ய ன் லாரா (மேற்– கி ந்– தி – யத் தீவு–கள்), இன்–ச–மாம்-உல்ஹக் (பாகிஸ்–தான்), கிறிஸ் கெய்ன்ஸ் (நியூ–ஸி–லாந்து), நாசர் உசேன் (இங்– கி – லாந்து) ப�ோன்ற ‘ப�ொடி– சு–கள்’ வளர்ந்து சர்–வ– தேச கிரிக்– கெ ட்– டி ல் ‘தாதா’க்–க–ளாக உரு– வெ–டுத்–தார்–கள். ஆக, இளை– ஞர்– க – ளி ன் திற– மையை எடை– ப�ோ ட் டு அடை–யா–ளம் காண நல்ல க ள – ம ா க U-19 உலகக் க �ோ ப ்பை இருப்– ப தை அ னை – வ – ரு ம்


புரிந்து க�ொண்– டார்–கள். ப த் – த ா ண் டு – க ள் க ழி த் து 1998ல் மீண்– டு ம் தென்– ன ாப்பிரிக்– க ா வி ல் U - 1 9 உலகக் க�ோப்பை நடந்–தது. இ து ந ா ள் – வரை சர்– வ – தே ச ஒ ரு – ந ா ள் கி ரி க் – கெ ட் உ ல – க க் க �ோப் – பை – யி ல் ‘பட்–டம் வெல்லா விர– த ம்’ இருந்– து க�ொண்–டி–ருக்–கும் கி ரி க் – கெ ட் – டி ன் தாய–க–மான இங்– கி–லாந்து U-19 உல– க க் க �ோப் – பையை 1998ல் வென்று திருப்– தி – ய – டை ந்– தது. அ ப் – ப�ோ – து – தான் இன்– ற ைய அதி– ர டி மன்– ன – னு ம் , சி க் – ஸ ர் சுனா– மி – யு – ம ான கி றி ஸ் கெ யி ல் (மேற்–கிந்–திய – த் தீவு– கள்) அடை– ய ா– ளம் கண்–டுக�ொ – ள்– ளப் பட்–டார்.

1998ல் த�ொடங்கி 2018 வரை இரு ஆண்–டு– க–ளுக்கு ஒரு–முறை இப்–ப�ோட்–டி–கள் த�ொடர்ச்–சி– யாக நடத்–தப்–பட்டு வரு–கின்–றன. 2000ல் இலங்– கை–யில் நடந்த ப�ோட்–டி–க–ளில் முகம்–மது கைஃப் தலை–மையி – ல – ான இந்–திய இளை–ஞர் படை முதன்– மு–த–லாக க�ோப்–பையைக் கைப்–பற்–றி–யது. அந்த உலகக் க�ோப்–பை–யின் ஹீர�ோ வேறு யாரு–மல்ல, நம்ம யுவ–ராஜ்–சிங்–தான்! 2002 - ஆஸ்–தி–ரே–லியா; 2004 & 2006 - பாகிஸ்– 16.2.2018 குங்குமம்

5


தான்; 2008 –இந்–தியா; 2010 –ஆஸ்– தி–ரே–லியா; 2012 இந்–தியா; 2014 தெ – ன்–னாப்–பிரி – க்கா; 2016 மேற்–கிந்–தி– யத் தீவு–கள்... என அணி–கள் வென்– றுள்–ளன. இந்– தி – ய ா– வு ம், ஆஸ்– தி – ர ே– லி – யா–வும் தலா மூன்று U-19 உலகக் க�ோப்–பைக – ளை வென்–றிரு – ந்த நிலை– யில் 2018ல் நியூ–ஸில – ாந்–தில் நடந்து முடிந்– தி – ரு க்– கு ம் உலகக் க�ோப்– பையை இந்–தியா வென்று, உல–கி– லேயே அதிக U-19 உலகக் க�ோப்– பையை வென்ற அணி என்கிற பெரு–மையைப் பெற்–றிரு – க்–கிற – து. இது–வரை நடந்த 12 உலகக் க�ோப்– பை – க – ளி ல் 76 ப�ோட்– டி – க–ளில் விளை–யாடி 57 ப�ோட்–டி– க – ளி ல் வெ ற் றி , வெ று ம் 1 8 ப�ோட்டி–களி – ல் மட்–டுமே த�ோல்வி– யென்று இந்– தி ய இளை– ஞ ர்–

6 குங்குமம் 16.2.2018

க–ளின் வெற்–றி–நடை த�ொடர்ந்து க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற து. நான்கு முறை சாம்–பிய – ன் பட்–டத்–தையு – ம் வென்–றி–ருக்–கி–றார்–கள். இருந்–தும் இன்–று–வரை ஒரே ஒரு U-19 உலகக் க�ோப்பை ப�ோ ட் – டி – கூ ட இ ந் – தி – ய ா – வி ல் நடத்–தப்–பட்–ட–தில்–லை! பிர–வீன் ஆம்ரே, நயன் ம�ோங்– கியா, வெங்– க – ட – ப தி ராஜு, முகம்–மது கைஃப், யுவ–ராஜ்–சிங், பார்த்–திவ் பட்–டேல், இர்ஃ–பான் பதான், ஷிகர் தவான், பியூஸ் சாவ்லா, புஜாரா, ர�ோஹித் சர்மா, ரவீந்–திர ஜடேஜா, இன்– றைய இந்–திய அணி–யின் கேப்– டன் விராத் க�ோஹ்லி, மணிஷ் பாண்டே, கே.எல்.ராகுல், சந்– தீப் சர்மா, குல்–தீப் யாதவ், ஸ்ரே– யாஸ் அய்–யர், வாஷிங்–டன் சுந்–தர்


உ ள் – ளி ட்ட U - 1 9 உலகக் க�ோப்பை நட்–சத்–திரங் – க – ள்–தான் பின்–னர் தேசிய அணி– யி–லும் இடம்–பி–டித்– தார்–கள்! ஆக, 2018ன் சாம்– பி–யன் அணி–யின் வழி– யா–க–வும் எதிர்–கால இந்– தி ய அணி– யி ன் சூப்–பர் ஸ்டார்–கள் மின்–னத் த�ொடங்–கி– யி–ருக்–கிற – ார்–கள். அ வ ர்க ளி ல் சிலரைப்பார்ப்–ப�ோம். பி ரி த் வி ஷ ா : குட்டி சச்–சின் என்– கி–றார்–கள். சச்–சினைப் ப�ோலவே பள்–ளி – க – ளு க் கு இ டை – யி –

லான ப�ோட்– டி – க – ளில் 14 வய–தி–லேயே ஒரே ப�ோட்– டி – யி ல் 5 4 6 ர ன் வி ள ா சி

சாதனை படைத்–த–வர். மும்பை அணிக்–காக ரஞ்சி, துலீப் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் பங்–கேற்–றிரு – க்–கும் இவர்–தான் இப்–ப�ோ–தைய U-19 சாம்–பி–யன் அணி– யி ன் கேப்– ட ன். நடை– பெ – ற – வி – ரு க்– கு ம் ஐ பி – எ ல் ப�ோ ட் – டி – க–ளுக்–காக தில்லி டேர் டெ வி ல் ஸ் அ ணி , இவரை ரூ.1.2 க�ோடி க�ொடுத்து வாங்–கியி – ரு – க்– கி–றது. க ம – லே ஷ் ந ாக ர் – க�ோட்டி: ராஜஸ்– த ான் சு ன ா மி . 1 4 0 கி . மீ . வேகத்–தில் பந்து வீசும் 16.2.2018 குங்குமம்

7


பதி– னெ ட்டு வயது புயல். கிளாஸ் ஏ கிரிக்– கெ ட் ப�ோட்– டி – க – ளி ல் இது– வரை ஹாட்– ரி க் சாதனை செய்த ஒரே ராஜஸ்–தானி. ஐபி–எல் ப�ோட்டி– க– ளு க்– க ாக இவரை க�ொல்– க த்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ரூ.3.2 க�ோடி க�ொடுத்து வாங்–கி–யி–ருக்–கி–றது. U-19 அணி–யி–லேயே ஐபி–எல்–லுக்கு அதிக விலை க�ொடுத்து வாங்–கப்–பட்–ட–வர் இவர்–தான். ஷிவம் மாவி: அதி–வேக பந்து வீ ச் – ச ா ள ர் . உ த் – த – ரப் பிரதே–சத்தைச் சே ர் ந் – த – வ ர் . பி.பி.ஏ. படித்– துக் க�ொண்–டி– ருக்–கி–றார். சு ப் – மே ன் கில்: பாகிஸ்– த ானை U-19 உலகக் க�ோப்பை செமி ஃபைன–லில் பந்–தா– டிய பஞ்–சாபி ஹீர�ோ. அப்–ப�ோட்–டி– யில் இவர் அடித்த சதம்–தான் இறு–திப் ப�ோ ட் – டி க் கு இந்– தி – ய ாவை அ ழ ை த் – து ச் செ ன் – ற து . த � ொ ட – ரி ன் சிறந்த வீர–ராக இவரே தேர்ந்– தெ– டு க்– க ப்– ப ட்– ட ா ர் . அ தி க ரன்–கள் குவித்– 8 குங்குமம் 16.2.2018

த–வ–ரும் இவர்–தான். அ பி – ஷே க் ச ர்மா : ஆ ல் – ர–வுண்–டர். இட–துகை சுழற்– பந்து வீச்–சா–ளர். விக்–கெட்–டு– களை குவிப்–ப–தில் வல்–ல–வர். இவ–ரும் பஞ்–சாப்–தான். இவ–ரு– டைய அப்–பா–வும் முன்–னாள் கிரிக்–கெட் வீரர் என்–ப–தால் ரத்– த த்– தி – லேயே கிரிக்– கெ ட் ஊறி– யி – ரு க்– கி – ற து. ஐபி– எ ல் ப�ோட்–டி–க–ளுக்–காக இவரை தில்லி டேர்–டெவி – ல்ஸ் அணி வாங்–கி–யி–ருக்–கி–றது. இ வ ர்கள ை த் த வி ர இறுதிப் ப�ோட்–டி–யில் சதம் விளா–சிய தில்லி வீரர் மஞ்– ச�ோட் கல்–ரா–வும் குறிப்–பிட – த்– தக்க வீரர். சுப்–மேன் கில், பிருத்–விஷா என்று இரண்டு முக்–கிய விக்– கெட்–டு–களை இழந்த நிலை– யில் ஆஸ்– தி – ர ே– லி – ய ாவை இவர் சேஸிங் செய்– த – த ால்– த ா ன் இ ன் று க �ோ ப ்பை நமக்கு கிடைத்–தி–ருக்–கி–றது. இ ந்த வெ ற் – றி க் – க ா க இரண்டு ஆண்–டுக – ள் இர–வும், பக– லு – ம ாக பாடு– ப ட்– ட – வ ர் இந்–திய பெருஞ்–சு–வர் ராகுல் டிரா–விட்! ஒரு–வகை – யி – ல் இதை டிரா– விட் வெற்றி என்–றும் ச�ொல்–ல– லாம். ஏனெ– னி ல் சர்– வ – தே – ச ப் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் பல சாத–னை–


களைச் செய்–திரு – க்–கும் டிரா–விட், உல–கின் சிறந்த பேட்ஸ்–மென்–க– ளில் ஒரு–வர – ாக க�ொண்–டா–டப்–ப– டு–கி–றார். மூன்று உல–கக்–க�ோப்– பை–க–ளில் பங்–கேற்–றி–ருக்–கி–றார். அதில் ஒன்–றில் இவர்–தான் கேப்– டன். ஆனா– லு ம் டிரா– விட் இருந்–தவ – ரை ஒரு– முறை கூட இந்–தியா சாம்–பிய – ன் பட்–டத்தை வெல்–ல–வில்லை. அந்தக் குறையை இந்– தி ய U-19 அணி– யி ன் ப யி ற் – சி – ய ா – ள – ராக இருந்து தீர்த்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்!

“சாம்–பி–யன் ஆகி–விட்–ட�ோம். மகிழ்ச்சி. ஆனால், விளை–யாட்டு வாழ்–வின் கடி–ன–மான தரு–ணங்– களை இனி–மேல்–தான் இவர்–கள் எதிர்–க�ொள்–ளப் ப�ோகி–றார்–கள்..!” என்று தன் பாய்–ஸுக்கு conditions apply வாழ்த்– து – க ளை தெரி– வி க்– கி – ற ார் டிரா– விட். அ னு – ப – வ – மி க் – க – வர்– க ள் ச�ொன்– ன ால் அது சரி– ய ா– க த்– த ான் இருக்–கும்! அ – ட்டையில்: காஜல் அகர்வால் ப ட ம் : க ார் த் தி க் சீனிவாசன் 16.2.2018 குங்குமம்

9


10

shutterstock


மை.பாரதிராஜா ஃபெரோஸ்விஜயலட்சுமி

க ா த லர் தின

அனுபவங்கள்! கா

த–லும், காத–லிக்–கப்–ப–டு–வ– தும் எப்–ப�ோ–துமே சுவா–ர– சி–ய–மா–னவை. திரை பிர–ப–லங்–கள் மட்–டும் அதில் விதி–வில – க்கா என்–ன! காதலை நமக்கு நினை–வூட்–டுகி – ற – வ – ர்– களே அவர்–கள்–தா–னே! காத– லி ல் விழுந்– த – வ ர்– க ள்... காதல் திரு–மண – ம் புரிந்–தவ – ர்–கள்... படங்–களி – ல் ஹீர�ோக்–களி – ன் காத– லுக்கு உத–வி–ய–வர்–கள் என பிர–ப– லங்– க ள் சில– ரி– ட ம் பிப்–ர–வரி 14 11


த�ொடர்–பான அனு–பவ – ங்–களைக் கேட்–ட�ோம். வெட்–கம் மின்ன முத–லில் புன்– ன–கைக்–கி–றார் பார்–வதி நாயர். கார–ணம், கேள்வி அப்–ப–டி! ‘உங்–க–ளுக்கு யாரா–வது லவ் ப்ர– ப�ோ ஸ் பண்– ணி – யி – ரு க்– க ாங்– க–ளா–?’ ‘‘ஸ்கூல், காலேஜ் படிக்–கற – ப்ப நிறைய பேர் வேலன்– டைன்ஸ் டே அ ன் – னி க் கு ப்ர – ப�ோ ஸ் பண்– ணி – யி – ரு க்– க ாங்க. ஆனா, அதுல ஒரு பையன் வெரி வெரி ஸ்பெ–ஷல். அப்ப நான் ஃபைனல் இயர். அப்ப, ‘ஒரு பையன் உன்னை விரும்–புற – ான். காத–லர் தினத்–தப்ப ஸ்பெ– ஷ ல் கிஃப்ட் க�ொடுக்க விரும்–ப–றான்–’னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ச�ொன்–னாங்க. ‘யாரை–யும் லவ் பண்ற ஐ டி ய ா இ ல் – ல – ’ னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ச�ொல்–லிட்–டேன். பிப்–ர– வரி 14 அன்–னிக்கு என் ஃ ப்ரெ ண் ட் வீ ட் – டு ல ஒரு ஃபங்–ஷன். அதுக்கு ப�ோயி–ருந்–தேன். அவங்க வீ ட் டு க ா லி ங் பெல்லை அழுத்–த– லாம்னு பக்– க த்– துல ப�ோனா... க த வு தி ற ந்தே இ ரு ந் – 12 குங்குமம் 16.2.2018

தது. மெதுவா திறந்–தேன். உள்ள கிட்–டத்–தட்ட ஆயி–ரம் ஹார்ட்–டின் டிசைன் பலூன்ஸ்! அறையே ர�ொமான்–டிக்கா மிதந்– தது. பார்க்க அவ்–வ–ளவு அழ–கு! அ ந்த ப லூ ன் கு வி – ய ல்ல மெல்ல நடந்து ப�ோனேன். அடுத்த அறைல இன்–னும் கிரி– யேட்–டிவ். ரூம் முழுக்க மெழு–கு– வர்த்தி வெளிச்–சம். ய ா ர � ோ ல வ் ப்ர – ப�ோ ஸ் பண்–றாங்–கனு புரிஞ்சு ப�ோச்சு. அப்–பு–றம் என் ஃப்ரென்ட்ஸை கூப்–பிட்டு விசா–ரிச்சா, ‘அந்தப் பை ய ன் – த ா ன் இ தெ ல் – ல ா ம் அரேஞ்ஜ் பண்–ணின – ான். நீதான் கிஃப்ட் ஒண்–ணுமே வேணாம்னு ச�ொல்–லிட்–டியே... உன்னை எப்– ப–டி–யா–வ து இம்ப்–ரஸ் பண்–ண– ணும்னு இதெல்–லாம் ரெடி பண்– ணி–யி–ருக்–கான். இப்–ப–வா–வது உன் லவ்வை ச�ொல்–லு–’னு அன்பா மிரட்–டி–னாங்க. அந்தப் பையனைத் தேடி–னேன். அவன் அங்க இல்லை. அவன்– கி ட்ட ந ா ன் எ ன்ன ச�ொல்ல விரும்–பி–னேன் என்–பது ரக– சி–யம். ஆனா, அது என் வ ா ழ் க் – கை ல ஸ்பெ – ஷ ல் ம �ொ மெண்ட்...’’ க ன்ன ங் – கள் சிவக்க சூரி


டேன்...’’ என அறி– வி க்– கி – ற ார் ‘பண்–டி–கை’ பட இயக்–கு–ந–ரான ஃபெர�ோஸ். ‘‘என் வாழ்க்– கை ல ஒரே– ய�ொரு லவ்– த ான். எங்க கதை உல–கத்–துக்கே தெரி–யும். ஒரு பிப்– ர–வ–ரில, ஒரு பர்த்டே ஃபங்– ஷன்–லத – ான் விஜியை (விஜய– ல ட் – சு மி ) ச ந் – தி ச் – சே ன் . மீட் பண்–ணின உடனே வேலன்– டை ன்ஸ் டே வந்–தது. ஆனா, அப்ப க�ொண்–டா–டிட முடி– யா–தில்–லையா... ஒரு வ ரு – ஷ ம் வெ யி ட் பண்–ணி–ன�ோம். ப�ோன வரு–ஷம் பிப்– ர – வ ரி 14க்கு செ ம ச ர் ப் –

பார்வதி நாயர்

பார்வதி நாயர் தலை–குனி – ந்–தார். ஆனால், இப்–படி தலை–கு–னி– யா–மல் நிமிர்ந்து நின்று ‘‘சின்ன வ ய – சு – ல யே ல வ் ப ண் – ணி ட் –

13


ரைஸ் காத்– தி – ரு ந்– த து. சின்– ன ச் சின்– ன கிஃப்ட்– க ள் க�ொடுத்து விஜியை நான் இம்ப்–ரஸ் பண்– ணி–னா–லும், அவங்க என் மேல வச்–சி–ருக்–கும் லவ் ஜாஸ்தி. காத– லர் தினத்–துக்கு கேம்ஸ், ப�ோட்–டி– கள் வைச்சு, அழ–கான ஆப்–பிள் மேக் புக் கிஃப்ட் பண்–ணின – ாங்க. இப்ப அந்த லேப்–டாப்–ல–தான் ஸ்கி–ரிப்ட் ஒர்க் பண்–ணிட்–டி–ருக்– கேன். பதி– லு க்கு நானும் அவங்க பர்த் டேவுக்கு ஒரு மினி கூப்–பர் கிஃப்ட் பண்–ணி–யி–ருக்–கேன். இ ந்த வே ல ன் – டை ன் ஸ் டேயில் எக்ஸ்ட்ரா சந்–த�ோ–ஷம் கிடைச்– சி – ரு க்கு. எங்க வீட்டு குட்டி இள–வர – ச – ன் வந்–திரு – க்–கார். அவரை வீட்– டு ல விட்– டு ட்டு வெளிய எங்– க ா– வ து கிளம்– ப – லாம்னு நினைச்– சி – ரு க்– கே ன்...’’ என்–கி–றார் ஃபெர�ோஸ். சூரி– யி ன் ‘வேத– னை ’ வேறு வகை–யா–னது. ஏனெ–னில் அடுத்–த– வர் காத– லு க்கு உத– வ ப் ப�ோய் தர்ம அடி வாங்–கிய அனு–ப– வம் இவ–ருக்கு உண்–டு! ‘‘என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்– த ன் மகா கஞ்– சன். ஒரு பைக் வாங்கி– யி – ரு ந் – த ா ன் . அ ந்த டைம்ல அதெல்–லாம் பெரிய விஷ– ய ம். ஒரு– நாள் ர�ொம்ப பிரி–யமா என்னை ஏத்–திட்டு 14 குங்குமம் 16.2.2018

மதுரை ஒத்–தக்–கட ஏரி–யா–வுக்கு வந்து டீ வாங்–கிக் க�ொடுத்–தான். அப்–பு–றம் வண்டி ஒரு சந்–துக்– குள்ள ப�ோச்சு. முனைல ஒரு வீட்–டுக்கு வெளிய ஒரு அம்மா அடி பைப்ல தண்ணி அடிச்–சுட்டு இருந்–தாங்க. நண்–பன் வண்–டிய நிப்–பாட்டி என்–கிட்ட ஒரு லட்– டர க�ொடுத்து அந்த அம்– ம ா– கிட்ட க�ொடுக்–கச் ச�ொன்–னான். எ து க் – க ா க டீ வ ா ங் கி க் க�ொடுத்து கூட்–டிட்டு வந்–தான்னு புரிஞ்–சு ப�ோச்சு. என்ன செய்–யற – – துனு தெரி–யலை. அடி பைப்ல தண்ணி அடிச்– சு ட்டு இருந்த அம்– ம ா– வு ம் எங்– க ளை உத்– து ப் பாத்– து ட்டு இருந்– து ச்சு. அப்ப அந்த வீட்– டு க்– கு ள்ள இருந்து தாவணி ப�ோட்ட ப�ொண்ணு வ ந் து கு ட த்தை தூ க் – கி ட் டு வீட்–டுக்–குள்ள ப�ோச்சு. என்– ன டா... இவன் லட்– டர அம்–மா–கிட்ட தரச் ச�ொல்– றானே... அப்ப ஏற்–கெ–னவே அந்– தம்–மா–வுக்கு விஷ–யம் தெரி–யும் ப�ோலனு நெனச்–சிட்டு கடி–தா– சிய சிரிச்ச முகமா அந்–தம்– மா–கிட்ட க�ொடுத்–தேன். அ வ் – வ – ள – வு – தான்ணே... படக்– கு னு அ ந்த அ ம்மா எ ன் கைய இறுக்– கி ப் பிடிச்– சுக்–கிட்டு கத்த ஆரம்–பிச்– சி ட் – ட ா ங்க . கூ ட வே சிங்கம்புலி


மறு–கை–யால குடத்தை எடுத்து பின்னி எடுக்–க–றாங்க. வலில கத்– த – றே ன்... கத– று – கி–றேன். கூட்–டம் கூடி–டுச்சு. லெட்– டர் தரச் ச�ொன்ன படு– ப ாவி முறுக்– கி ட்டு ப�ோயிட்– ட ான். தர்ம அடி. அப்ப ஒரு பெருசு ‘கல்– யாண வய–சுல ஒரு ப�ொண்ணு இருக்–கற ப�ொம்–ப–ளைக்கு லவ் லட்– ட ர் க�ொடுத்தா, உல– க ம் உருப்–படு – ம – ா–?’– னு காறித் துப்–பிட்டு ப�ோனாரு. அப்– ப த்– த ான்ணே எனக்கு தெரிஞ்–சுது. லட்–டர் க�ொடுத்–தது ப�ொண்–ணுக்கு இல்ல... அம்–மா– வுக்–கு–னு! இப்–படி ஒரு நண்–பன்– கிட்ட நான் சிக்–கிட்–ட–தால, நிஜ வாழ்க்–கைல யார�ோட காத–லை– யும் சேர்த்து வைக்–கற அனு–பவ – ம் அமை– ய – ல ண்ணே... அந்த கட– னைத்–தான் ஒவ்–வ�ொரு படத்து–ல– யும் ஹீர�ோ, ஹீர�ோயினைச் சே ர் த் து வ ச் சு பைச ல் பண்–ணிட்டு இருக்–கேன்–!–’’ சூரிக்கு நேர்ந்த அனு–ப–வங்– கள் ‘ப�ொன்–மாலைப் ப�ொழு–து’ ஹீர�ோ–வான ஆதவ் கண்–ணத – ா–ச– னுக்கு ஏற்–ப–ட–வில்லை. மாறாக, வரு–கின்ற காத–லர் தினம், தனக்கு ர�ொம்– ப வே ஸ்பெ– ஷ ல் என்– கி–றார். ‘‘எங்க மேரேஜ், லவ் ப்ளஸ் அரேஞ்– ஜ் டு. 2015 டிசம்– ப ர்ல சென்–னைல வெள்–ளம் வந்–தப்ப வின�ோ–தி–னி–யின் நட்பு கிடைச்–

ஆதவ்- வின�ோதினி

சது. ஃப்ரெண்ட்–ஸா–ன�ோம். 2016 டிசம்–பர்ல எங்க ரெண்டு பேர் மன–சுல – யு – ம் பட்–டர்ஃ–பிளை பறந்– தது. ஒரு விஷ– ய த்– து ல உறு– தி யா இருந்–த�ோம். எங்க வீட்ல சம்–ம– திச்சா, மேரேஜ். இல்– லை னா ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்–ப�ோம்னு. குட் லக். ரெண்டு பேர் வீட்–ல– யும் க்ரீன் சிக்–னல் க�ொடுத்–துட்– டாங்க. 16.2.2018 குங்குமம்

15


2017 டிசம்–பர்ல எங்க மேரேஜ் நல்–லப – டி – யா நடந்–தது. வின�ோதினி – கிட்ட நிறைய விஷ–யங்–கள் பிடிக்– கும். திரு–மண – த்–துக்குப் பிறகு இது எங்க முதல் வேலன்–டைன்ஸ் டே. மறக்க முடி–யா–தப – டி செலி–பிர – ேட் செய்–யணு – ம்னு முடிவு செய்–திரு – க்– க�ோம்...’’ புது மாப்–பிள்–ளை–யாக புன்–ன–கைக்–கி–றார் ஆதவ். சி ங்க ம் பு லி வே று ர க ம் . நி ஜ வ ா ழ் க் – கை – யி ல் க ா த ல் ஜ�ோடியைச் சேர்த்து வைத்த அனு–பவ – ம் இவ–ருக்கு நிறை–யவே உண்டு. அதில் ஒன்றை மட்–டும் பகிர்ந்து க�ொண்–டார். ‘‘அ ப்ப பெரி– ய – கு – ள த் துல பனி–ரெண்–டா–வது படிச்–சிட்–டி– ருந்– தே ன். எங்க வீட்– டு க்கு பக்– கத்து தெரு–வு–ல–தான் ஓ.பன்–னீர்– செல்– வ ம் சார�ோட டீக்கடை இருந்–தது. காலைல எழுந்–திரி – ச்–ச– தும் அங்–கத – ான் டீ குடிப்–பேன். மற–வர்–சா–வடி தெரு வழி–யாத்–தான் டீ க் க டை க் கு ப�ோக வேண்– டி–யிரு – க்–கும். தி ன – மும் அந்த வ ழி ய ா ப�ோ ற ப்ப ப ச்சை க ல ர் ம ா டி வீட்டு ஜன்–னல் வழியா ஒரு புள்ள பார்த்து சிரிக்– கு ம்.

டீக்கடைக்–குப் ப�ோனா, ‘இளைய நிலா... ப�ொழி–கிற – து...’னு லவ் மூடு ஸாங் ஓடும். க�ொ ஞ் – ச ம் எ ன ர் – ஜி யை ஏத்– தி ட்டு வீட்– டு க்கு திரும்பிப் ப�ோறப்ப அதே ஜன்–னல் தரி–ச– னம். அப்– பு – ற – ம ென்– ன ! ஆட்– ட�ோ–மெ–டிக்கா உடம்–புக்–குள்ள கெமிஸ்ட்ரி கிரி–யேட் ஆகி–டுச்சு. அந்த புள்–ளைய பார்க்–கற – து – க்– கா–கவே சைக்–கிள எடுத்–துக்–கிட்டு டீ குடிக்க ப�ோவேன். ஒரு–நாள் என் நண்–பன் முத்–து–ராஜ், என்– கிட்ட ஒரு– வி– ஷ – ய ம் ச�ொல்– ல – ணும்னு வந்–தான். ‘தின–மும் ஒரு புள்ள என்னை பார்த்து சிரிக்–குது – ’– னு லவ் ஃபீலிங்– ஸ�ோடு ச�ொன்–னான். யாருடா அந்த புள்–ளனு விசா–ரிச்–சேன். என்னை பார்த்து சிரிக்–கற அதே பார்ட்–டினு தெரிஞ்–ச–தும் ஷாக் ஆகி, ‘நீயே சைட் அடிச் சுக்–க�ோ’னு விட்டுக் க�ொ டு த் – து ட் – டேன். தி டீ ர் னு ஒ ரு – ந ா ள் அவன் அந்த பு ள் – ளை க் கு ‘ஐ லவ் யூ’னு எழுதி லவ் லட்– டர் க�ொடுத்–துட்– டான். அவங்க லவ் ஒ ர் க் அ வு ட் ஆ கி – டுச்சு. மறு–நாளே, ‘எனக்–

–டுக்கு எங்க வீெட்ரு–வு–ல–தான் பக்–கத்து த–னீர்–செல்–வம் ஓ.பன் ோட டீக்கடை சார� ருந்–தது. இ

16 குங்குமம் 16.2.2018


க�ொரு கவிதை எழுதித்தாடா சிங்–கம்–பு–லி–’னு கேட்–டான். ‘அலை–கள் ஓய்–வ–தில்–லை–’ல ராதா–கிட்ட கார்த்–திக் ச�ொல்ற கவி– தையை எழுதிக் க�ொடுத்– தேன். பாட்– ட னி ந�ோட்– டு ல செம்ப – ரு த் தி ப் பூ ஒ ட் டி , ப ா க ங் – களை குறிச்– சி – ருந்த பக்– க த்– துல அவன் அந்– த க் கவி– தையை எழு– திக் க�ொடுத்–தி– ருக்–கான். அ து ல அந்தப் புள்ள அசந்து ப�ோய், ‘சிங்–கம்–புலி டைரக்– டர் ஆகப் ப�ோறா– னாமே... நீங்க வைர–முத்து ம ா தி ரி ப ா ட் டு எ ழு த ப் ப�ோனா என்–ன–?–’னு உசுப்– பேத்–தி–யி–ருக்–கு! அப்– பு – ற ம் வேறென்ன ந ட க் கு ம் ? அ ந்த ப் ப�ொண்ணு வேற ஊருக்கு மாறிப் ப�ோயிடுச்சு. நண்– ப–னும் மது–ரைக்கு காலேஜ் படிக்க ப�ோயிட்–டான். இப்ப வரைக்– கு ம் அவ– னுக்கு நான் எழு–திக் க�ொடுத்–த– தெல்– ல ாம் வைர– மு த்து கவி– தை – த ா ன் னு அ வ – னு க்கே தெரி–யா–து–!–’’ குசும்பு க�ொப்–ப–

ளிக்க சிங்–கம்–புலி சிரிக்–கி–றார். நடி–கர் கணேஷ் வெங்–கட்–ரா–ம– னுக்கு இது–மா–திரி – ய – ான சங்–கட – ங்– கள் ஏது–மில்லை. தன் 2வது திரு– மண நாளை பாரீ–ஸில் ஜாம் ஜாம் என க�ொண்–டா–டி–யி–ருக்–கி–றார். ‘‘ஒவ்–வ�ொரு நாளுமே எங்–க– ளுக்கு ஸ்பெ– ஷ ல்– த ான். மண– நாள்னா ச�ொல்– ல – ணு – ம ா? ரெண்டு வாரம் பிரேக் கிடைச்–சது. ஃப்ரான்ஸ் ப�ோ க மு டி வு செ ய் – த�ோம். சரியா திரு– ம ண ந ா ளு ம் அ தை ஒ ட் – டி யே வ ர . . . க�ொ ண் – ட ா – டித் தீர்த்–துட்– ட�ோம்.

ஆரி - நதியா 16.2.2018 குங்குமம்

17


கணேஷ்- நிஷா

வேலன்–டைன்ஸ் டேக்கு இன்– ன�ொரு ஸ்பெ–ஷல் வைச்சி–ருக்– க�ோம். அது சஸ்–பென்ஸ். இப்– ப�ோ–தைக்கு வெளில ச�ொல்ல வேண்–டாம்னு என் ஒய்ஃப் நிஷா ஆர்– ட ர் ப�ோட்– டி – ரு க்– க ாங்க...’’ என ஃபுல்ஸ்–டாப் வைக்–கி–றார் கணேஷ் வெங்–கட்–ராம். கிட்–டத்–தட்ட இதே மகிழ்ச்சி– யில்– த ான் திளைக்– கி – ற ார் ஆரி. ஏனெ–னில் அவ–ரது பிறந்–தந – ா–ளும் பிப்–ர–வ–ரி–யில்–தான் வரு–கி–ற–து! ‘‘என் லைஃப்ல நதியா வந்த பிறகு, பிப்– ர – வ ரி ர�ொம்– ப வே ப�ொக்–கிஷ – மா மாறி–டுச்சு. ப�ோன வேலன்–டைன்ஸ் டே அப்ப நதி– 18 குங்குமம் 16.2.2018

யா–வுக்கு செம சர்ப்–ரைஸ் க�ொடுத்– தேன். அவங்க உற–வின – ர்–கள், நண்–பர்– களை எல்–லாம் நதி–யாவைப் பத்தி பேச வைச்சு வீடி–ய�ோவா ஷூட் பண்ணி அழ–கான ஒரு படமா மாத்–தினே – ன். பிப்–ரவ – ரி 14 அன்–னிக்கு தியேட்– டர்ல அவங்–களை படம் பார்க்க கூட்–டிட்டு ப�ோனேன். ஸ்க்–ரீன்ல எங்க படம் ஓட ஆரம்–பிச்–சது. அவ்–வள – வு – த – ான். நதியா நெகிழ்ந்– துட்–டாங்க. இ ந்த வ ரு – ஷ ம் எ ங்க காத–லுக்கு அடை–யா–ளமா ரியா அன்– க ா– ரி கா பிறந்– தி – ரு க்கா. எ ங்க கு ட் டி இ ள வ ர சி யி ன் பர்த் டேவும் பிப்– ர – வ – ரி – த ான்– ! – ’ ’ கண்–க–ளால் வெட்–கப்–ப–டு–கி–றார் ஆரி. 


âUkhš yh£{

 

 

15,000/-,SSV 7,500/-,SSS 5,000/-, Spl.3,000/-,A1 2,000/-, B1 1,000/-

SSV SSS  UAE Exchange, Western Union Money TransferPhone  ControlPhoneDr

Ph: 0427-2419782. M : 98427 13500, 98427 39500.


திலீபன் புகழ்

20

பாஸ்கரன்


லன்ச் மேப

அல்வா– ‘‘திரு–த ாநன்ெல்–னுவே–லிஎனா ல் – ல ா – ரு ம்

நினைக்–கற – ாங்க. ஆனா, அல்–வா– வுக்கு முன்–னாடி ‘திருப்–பா–கம்–’னு ஒரு இனிப்பு பிர–பல – மா இருந்–துச்சு தெரி–யு–மா–?–’’ அல்வா வாங்கி வரச்–ச�ொன்ன ப�ோது நெல்லை நண்–பர் ஒரு–வர் இப்–படிக் குறிப்–பிட்–டார்.

21


க�ோயில் இட்லி

பச்–ச–ரிசி -– 4 படி. உளுந்து - 2 படி. வெந்–த–யம் - 4 டேபிள் ஸ்பூன். மிளகு - 5 டேபிள் ஸ்பூன். சீர–கம் - 5 டேபிள் ஸ்பூன். (மிளகு - சீர–கத்–தைப் ப�ொடிக்–க–வும்). பெருங்–கா–யம் - சிறி–த–ளவு. கறி–வேப்–பிலை - ப�ொடி–யாக நறுக்கி ஒரு கைப்–பிடி. சுக்–குத் தூள் - 20 கிராம். உப்பு - தேவை–யான அளவு. வெண்–ணெய் - 1 கப். பக்–குவ – ம்: அரிசி, பருப்பு, வெந்–தய – ம் - மூன்–றை–யும் ஒன்–றாக 3 மணி–நே–ரம் ஊற வைத்து மணல் திட்– டத்–துக்கு அரைத்து அத்–து–டன் மிளகு, சீர–கத்–தூள், பெருங்–கா–யம், கறி–வேப்–பிலை, சுக்–குத்–தூள், உப்பு, நல்–லெண்–ணெய் சேர்த்து, கட்டி விழா–மல் கலந்து வைக்–க–வும். வட்ட அடுக்–கில் வெண்–ணெய் தடவி பாதி அளவு ஊற்றி, 40 நிமி–டம் வேக வைக்க வேண்–டும். வீடு–க– ளில் செய்–யும் ப�ோது சின்–னச் சின்ன கிண்–ணங்–களி – ல் இட்லி பானை–யில் செய்து பார்க்–க–லாம். விற– க – டு ப்– பி ல் சமைக்– கு ம்போது அன– லா – ன து நன்–றாகப் பரவி, நீரா–வி–யா–னது இட்–லியை ருசி–யாக வேக வைக்–கும். கேஸில் செய்–யும் ப�ோது குறை–வான அனல்–தான் கிடைக்–கும். எனவே முடிந்–த–வரை கேஸ் அடுப்பை தவிர்க்–க–வும். 22 குங்குமம் 16.2.2018

உ ண் – ம ை – யி ல் மகத்–தான உண்மை இ து . ஒ வ் – வ � ொ ரு ஊரி–லும் சில உண– வு–கள் பிர–ப–ல–மாக, அடை–யா–ள–மாக ப ல க ா ல ங் – க ள் இருந்–திரு – க்–கும். கால வெள்–ளத்–தில் அது மறைந்து வெகு சில– ரது இல்– ல ங்– க – ளி ல் மட்–டும் இப்–ப�ோது செய்து க�ொண்– டி – ருப்–பார்–கள். அப்– ப – டி த்– த ான் ‘க�ோயில் இட்–லி’– யு – ம்! த மி – ழ – க த் – தை ப் ப�ொ று த் – த – வரை சைவம�ோ அசை– வம�ோ, உண–வ�ோடு வ ழி – ப – டு ம்ப ோ து – தான், கட–வுள் உணர்– வ�ோடு கலக்–கி–றார். கி ட ா வி ரு ந்த ோ , புளி–ய�ோ–த–ரைய�ோ


பிர–சா–தத்–த�ோ–டு–தான் பிரார்த்–த– னை– க – ளு ம் வேண்– டு – த ல்– க – ளு ம் நடை–பெ–று–கின்–றன. பெரு–மாள் க�ோயி–லில் தரப்–ப– டும் துளசி தீர்த்–தத்தை இரண்– டாம் முறை வரி–சை–யில் நின்று ரசித்து ருசித்–துக் குடிப்–பவ – ர்–களு – ம் இங்–குண்டு. தென்– னி ந்– தி ய க�ோயில்– க ள் பக்–திக்கு மட்–டுமல்ல – , பிர–சா–தங்–க– ளுக்–கும் புகழ்–பெற்–றவை. உல–கி– லுள்ள வேறெந்த வழி–பாட்டுத் தலங்–க–ளுக்–கும் இந்–தப் பெருமை இல்லை என்–பது முக்–கிய – ம். திருப்– பதி லட்–டில் த�ொடங்கி திருச்– செந்– தூ ர் ‘இலைப் பிர– ச ா– த ம்’ வரை தெய்–வத்–தையு – ம் சாப்–பாட்– டை–யும் பிரிக்–கவே முடி–யாது. அந்த வகை–யில் காஞ்–சி–பு–ரம் க�ோயில் இட்–லியு – ம் புகழ்–பெற்–றது. ஆயி– ர ம் ஆண்– டு – க – ளு க்– கு ம் மேலாக கல்– வி – யி – லு ம், கலை ஆற்–ற–லி–லும் புகழ்–பெற்று விளங்– கும் காஞ்சி நக–ரத்–தில் வர–த–ராஜ பெரு–மாள் க�ோயி–லிலு – ம், ஏகாம்–ப–

ரேஸ்–வர – ர் க�ோயி–லிலு – ம் பல நூறு ஆண்–டு–க–ளாக ஒரே சுவை–யில்; அதே பக்–கு–வத்–தில்; சுக்கு, மிள– கிட்டு பச்–ச–ரிசி உளுந்து மாவை சேர்த்து மந்– த ாரை இலை– யி ல் சமைத்த இட்–லியை இன்–றும் பிர– சா–த–மாக வழங்கி வரு–கின்–ற–னர். இதில் குறிப்–பிட்டுச் ச�ொல்ல வேண்–டி–ய–வர் செல்–லப்பா. 1944 முதல் சில வரு–டங்–க–ளுக்கு முன் அவர் மறை–யும் வரை க�ோயில் இ ட் – லி யை அ ற் – பு – த – ம ா க ப் படைத்து வந்–த–வர் செல்–லப்–பா– தான் என்–கிற – ார்–கள் ஊர் மக்–கள். இப்–ப�ோது அப்–பணி – யை அவ–ரது 85 வய–தான மனைவி விஜ–ய–லட்– சுமி அம்–மா–ளும், மகன் கண்–ண– னும் செய்து வரு–கி–றார்–கள்; அது– வும் அதே சுவை–யு–டன். ‘‘எங்– க ப்பா 1930களில் பிர– ப–ல–மான சமை–யல்–கா–ரர். அவர் காலத்–தி–லி–ருந்தே தனி–யாக நாங்– கள் கடை வைக்–கவி – ல்லை. வீட்டி– லி– ரு ந்– தே – த ான் செய்– கி – ற�ோ ம். தின–மும் காலை–யும் மாலை–யும் 16.2.2018 குங்குமம்

23


மக்–கள் எங்–க–ளைத் தேடி வந்து வாங்–கிச் செல்–வார்–கள். வீட்டு விசே– ஷ ங்– க – ளு க்கு ஆர்– ட – ரி ன் பெய– ரி ல் அதி– க – ள வு செய்– து ம் தரு–கி–ற�ோம். வியா–பார ந�ோக்–கில் இதை செய்–யக் கூடாது என்–பது அப்– பா– வி ன் பாலிசி. தயா– ரி ப்புச் செலவை மட்–டும் கணக்–கிட்டு குறைந்த விலைக்கே தரு–கிற�ோ – ம். 30 வரு–டங்–க–ளுக்கு முன்பே சிங்– க ப்– பூ ர், லண்– ட – னு க்கு எல்–

லாம் எங்–களி – ட – மி – ரு – ந்து ‘க�ோயில் இ ட் – லி – ’ யை வ ா ங் – கி ச் ச ெ ல் – வார்–கள்...’’ என்று பூரிக்–கி–றார் கண்–ணன். எப்–படி சுடு–கி–றார்–கள் இந்த இட்–லியை – ? புன்–னகை – யு – ட – ன் விவ– ரிக்க ஆரம்–பித்–தார் விஜ–யல – ட்–சுமி அம்–மாள். ‘‘முதிர்ச்சி அடை– ய ாத பசு– மை–யான மூங்–கிலை மெல்–லி–ய– தாக, குட– லை – ய ாக சீவவேண்–

க�ோயில் இட்லி வர–லாறு

காஞ்–சிபு– ர– த்–தில் 700 ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்பு 200 வகை–யான இட்லி இருந்–துள்– ளது. பல–நூறு ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன்பு வல்–ல–பாச்–சா–ரி–யார் என்–ப–வர் வர–த–ராஜ பெரு–மா–ளுக்கு நிவே–த–னமாக ‘க�ோயில் இட்–லி–’யைப் படைத்–துள்–ளார். மருத்–துவ குணம் க�ொண்ட ப�ொருட்–க–ளால் இது தயா–ரா–ன–தால் இதற்கு நல்ல வர–வேற்பு கிடைத்–தது. இப்–ப�ோது நக–ரில் ஒருசிலரே இதை தயா–ரிக்– கின்–ற–னர். வர–தர– ா–ஜப் பெரு–மா–ளுக்–குப் பல நூறு ஆண்–டுக – ள – ாக தின–மும் காலை–யில், இந்த வகை இட்லி படைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அந்த நேரத்–தில் பக்–தர்–க–ளுக்–கு பிர–சா–த–மா–க–வும் வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. 24 குங்குமம் 16.2.2018


டும். அதில் மந்–தாரை இலையை வைத்து, பச்– சரிசி, உளுந்து, இட்லி ம ா வு க ல – வையை ஊற்றி பெரிய அளவு பித்–த–ளைப் பாத்–தி–ரத்– தில் இட்டு மேலே வ ா ழை இ லையை வைத்து வேக வைக்க வேண்–டும். பச்சை நிற வாழை இலை வெந்து வெளிர் மஞ்– ச ள் நிறத்– து க்கு மாறும். வாழை இலை– யின் சாறும், மந்–தாரை இலை–யின் வாச–மும் க�ோயில் இட்– லி யை ந ா க் – கி ல் க ரை ய வைக்– கு ம்...’’ என்– கி – றார் விஜயலட்– சு மி அம்–மாள் ‘‘க�ோயில் பிர– ச ா–

தங்–களை அதே ருசி–யில் செய்து தரு–வது சிர–ம–மான காரி–யம். அவர் சமை–ய–லில் திற– மை–யா–ன–வர். அவ–ரு–டன் வாழ்ந்–தி–ருந்–தா– லும், அவர் சமைப்–பதை அரு–கில் இருந்து பார்த்–தி–ருந்–தா–லும், டைரி–யில் அவர் எழுதி வைத்–தி–ருக்–கும் சமை–யல் நுணுக்–கங்–களை படித்–தி–ருந்–தா–லும் அவ–ர–ள–வுக்கு என்–னால் சமைக்க முடி–ய–வில்லை. சாப்– பி – டு – ப – வ ர்– க ள், ‘அவரை மாதிரி சமைச்–சி–ருக்–கீங்–க’ என்று ச�ொல்–லும்–ப�ோது அது ப�ொய் என்று மன–துக்கு தெரி–யும். ஒவ்– வ�ொரு நாளும் அவரை மன–தில் வணங்கி– விட்– டு த்தான் சமைக்– க வே த�ொடங்– கு – 16.2.2018 குங்குமம்

25


கீரை வ – டை

செல்லப்பா

கி–ற�ோம். எ ல்லா உ ண – வுக்– கு – றி ப்– பை – யு ம் அ வ ர் எ ழு தி வைத்–தி–ருக்–கி–றார். எல்லா உண– வி ன் ருசிக்–கும் புளிய மர வி ற கு அ டு ப் – பு ம் ஒரு கார–ணம் என அடிக்– க டி அவர் ச�ொல்–லு–வார்.

முழு உளுந்து - 1 படி. காய்ந்த மிள–காய் - 5. முளைக்–கீரை, பச–லைக் கீரை - தலா ஒரு கட்டு. சின்ன வெங்–கா–யம் -– 150 கிராம். பெருஞ்–சீ–ர–கம் - 2 ஸ்பூன். உப்பு - தேவைக்–கேற்ப. எண்–ணெய் - ப�ொரித்–தெ–டுக்க. பக்–கு–வம்: கீரை, வெங்–கா–யத்தை ப�ொடி–யாக நறுக்கி; உளுந்தை ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து, உப்பு சேர்த்து அரை பதத்–துக்கு அரைக்–க–வும். அரைத்த உளுந்–து–டன் கீரை, வெங்–கா–யம், அம்மியில் அரைத்த காய்ந்த மிளகாய், பெருஞ்–சீ–ர–கம் சேர்த்து மித–மான சூட்–டில் எண்–ணெய்யை அதி–கம் சூடாக்–கா–மல் ப�ொன்–னி–ற–மாகப் ப�ொரித்–தெ–டுக்–க–வும். 26 குங்குமம் 16.2.2018


விஜயலட்சுமி அம்மாள், மகன் கண்ணன்

கைப–டா–மல் புளி–ய�ோ–தரை செய்– வ – தி ல் அவர் கில்– ல ாடி. தாளித்த புளிக் கரை–ச – லை – யும் வடித்த சாதத்–தை–யும் நீள–மான துணி–யில் க�ொட்டி இரண்டு பக்– கமும் கைப–டா–மல் மேலே தூக்கி முன்– னு ம் பின்– னு ம் துணியை லாவ–கம – ாகச் சுற்–றியே சாதத்தை கலக்–கு–வார். ருசி அப்–ப–டி–யி–ருக்– கும். நான்கு நாட்–க–ளா–னா–லும் கெட்–டுப் ப�ோகாது...’’ என அடுக்– குகி–றார் விஜ–யல – ட்–சுமி அம்–மாள். மூங்–கில் குடலை, காஞ்சி மற்– றும் சுற்–று–வட்–டா–ரங்–க–ளில் மட்– டுமே கிடைக்–கிற – து. அங்–கிரு – ந்தே குடலைைய வர–வைக்–கிற – ார்–கள். ‘‘மூங்–கில் க�ொண்டு பின்–னப்– பட்ட குட– லை – யி ல் மந்– த ா– ரை – யைச் சுருட்டி செருகி, மாவை நிறைத்து, மேலே நூலால் கட்டி வேகவைப்–பது பாரம்–பரி – ய முறை– க–ளில் ஒன்று. இப்–ப�ோது அந்த முறையை யாரும் பின்– பற்– று – வ –

தில்லை. என்–னத – ான் என் கண–வ– ரு–டன் சமைத்–திரு – ந்–தா–லும் அதன் பக்–குவத்தை – முழு–தாக என்–னால் கற்றுக் க�ொள்–ளமு – டி – ய – வி – ல்லை...’’ வருத்–தப்–படு – கி – ற – ார் விஜ–யல – ட்–சுமி அம்–மாள். ச ா த ா – ர ண இ ட் – லி க் – கு ம் , க�ோயில் இட்–லிக்–கும் மகத்–தான வித்– தி – ய ா– ச – மி – ரு க்– கி – ற து. ஆம்; க�ோயில் இட்–லிக்கு சாம்–பார�ோ சட்–னிய�ோ த�ொட்–டுக்கொள்ளத் தேவை–யில்லை. அப்–படி – யே சாப்– பி–ட–லாம். மட்–டு–மல்ல, மூன்று நாட்– க – ள ா– ன ா– லு ம் கெடா– து ! இரண்டு ‘பீஸ்’ க�ோயில் இட்–லி– யும் ஒரு கீரை வடை–யும் சரி–யான ஜ�ோடி. இது தவிர, விரும்பிக் கேட் –ப–வர்–க–ளுக்கு கீரை வடை, புளி– ய�ோ–தரை, இனிப்பு வகை–க–ளை– யும் வீட்–டி–லேயே செய்து தரு–கி– றார்–கள். ஒரு இட்லி, கிட்– ட த்– த ட்ட இரண்– டரை க் கில�ோ எடை க�ொண்– ட து. தயிர் பத புளிப்– பில் மிளகு சேர்த்தோ, தனி–யாக மிளகு சேர்த்தோ பல வகை– க – ளில் காஞ்–சி–புர உண–வ–கங்–க–ளில் க�ோயில் இட்லி கிடைக்–கி–றது. ஆனால், ஒரி– ஜி – ன ல் செல்– லப்பா க�ோயில் இட்– லி – த ான்! லேசான பழுப்பு நிறம், நிறைய மிளகு, சுக்கு. அரு– ம ை– ய ான மந்– த ாரை வாசனை. நாவின் சுவையை மனம் உண–ரும்.  16.2.2018 குங்குமம்

27


ருக்–குள் க�ொள்–ளை–ய– டிக்க வந்த திருட்–டுக் கும்–பல் தலை–வனி – ன் ஒருதலைக் காதல் நிறை–வே–றி–யதா என்–பதே ‘ஒரு நல்ல நாள் பாத்து ச�ொல்– றேன்’. ஆந்–திர – ா–வில் யார் பார்–வைக்– கும் படாத இடத்–தில் இருக்–கிற – து எம–சிங்–கபு – ர – ம். மலை–கள் சூழ்ந்து எவ–ரின் கவ–னத்–தை–யும் பெறாத இடத்– தி ல் இருந்துக�ொண்டு, நல்ல பல க�ொள்– கை – க – ள�ோ டு திருட்–டுத்–த�ொ–ழில் செய்து வரு–கி– றது விஜய் சேது–பதி அண்ட் க�ோ. அப்–ப–டி–ய�ொரு முறை திருட வந்த இடத்–தில் தன் அக்கா குடும்– பத்–தையு – ம், அவர் மக–ளை–யும் கண்– டு–பி–டிக்–கி–றார். அக்கா மக–ளைக் கடத்–திக் க�ொண்டு ப�ோய் திரு– ம– ண ம் செய்து க�ொள்ள முடி –வெ–டுக்–கி–றார். வி.சே.வின் அக்கா மகள் நிகா–ரி–காவை காத–லித்து வரும் க ெள – த ம் கா ர் த் – தி க் , த ன் காத– லி யைத் தேடி வரு– கி – றா ர். விஜய் சேது–ப–தி–யி–டம் அகப்–பட்–

28 குங்குமம் 16.2.2018

டுக் க�ொள்–கிறா – ர். இறு–தியி – ல் யார் காதல் ஜெயித்–தது என்–பதே கதை. கணிக்க முடி– ய ாத திரைக்– க–தைய – ாகக் க�ொண்டு வந்து சிரிப்– பூட்ட முயன்ற வகை–யில் அறி– முக இயக்–கு–நர் ஆறு–மு–க–கு–மார் கவ–னம் பெறு–கி–றார். விஜய் ேசது–பதி – க்கு இது சுல–ப– மான கேரக்–டர். சிரிப்–புத் திரு–ட– னாக உருக்–க�ொண்டு, சிட்–டிக்கு வரும் வரை–யி–லும் காமெ–டிக்கு முக்–கி–யத்–து–வம் தரு–கி–றார். கூட்– டத்–தின் தள–பதி வேடத்–திற்–கும் அவ–ரது உடம்பு கன–கச்–சி–த–மா– கப் ப�ொருந்–து–கி–றது. சுருக்க வச– னங்–களி – ல் வித்–திய – ா–சம் காட்–டும் சேது–பதி, இதில் மூச்சு விடா–மல் பேசி–யும் கல–க–லப்பு தரு–கி–றார். அப்– ப ாவை நிறைய ஞாப– கப்– ப – டு த்– து – கி – றா ர் க�ௌதம். காதலி நிகா–ரி–காவை லவ் பண்– ணு–வது, பின்தொடர்–வது என அப்–ப–டியே இள–மைத் துள்–ளல். நண்–பன் டேனி–யல�ோ – டு சேர்ந்து க�ொண்டு அவர் அடிக்–கும் லூட்– டி–கள் சிரிப்பு மேளா.


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு படம் ம�ொத்– த த்– தை – யு ம் சீ ரி – ய – ஸ ாக எடுத்– து க் க�ொள்– ளா – தீ ர் – க ள் எ ன ஆ ர ம் – ப த் – தி – லேயே ம ற ை – மு– க – ம ாகச் ச�ொல்லி விடு–கிறா – ர்–கள். நாமும் அந்த ரிலாக்சுக்கு தயா– ர ா கி வி டு – கி – ற�ோ ம் . விஜய் சேது– ப – தி – யி ன் கூட்–டா–ளி–கள் ரமேஷ் தி ல க் , ர ா ஜ் – கு – ம ா ர் என ஒவ்–வ�ொரு கதா– பாத்–தி–ரமும் சிறப்பு. கா ட் – டி ல் எ ம ன் இ ரு ப் – பி – ட ங் – க – ளி ன் கல ை – ய – மை ப் – பி ல் நுணுக்–கம். இ டை – வ ே – ள ை க் – குப் பிறகு த�ொட–ரும் காட்– சி – க – ளு ம், முடி– வும் யூகிக்க முடி– வ து மை ன ஸ் . கா ய த் ரி பார்க்–கிற பார்–வைக்கு விஜய் சேது–பதி கிடைப்– பார் என பிறந்த குழந்– தை–யும் ச�ொல்–லி–வி–டு– கி–றது. மு த ல் ப ா தி – யி ல் காமெடி தந்த திரைக்– கதை , பி ன் ப கு – தி – யில் தடு– ம ா– று – கி – ற து. சேது– ப – தி – யி ன் கெட்– டப்–பு–கள் அவ–ரது பல படங்–களை ஞாப–கப்–

ப–டுத்–து–கி–றது. நக–ரம், காடு என நம் த�ோள் மீதே பய– ணிக்–கும் உணர்–வைக் கடத்–தி–யி–ருக்–கி–றது  சர–வ–ணன் ஒளிப்–ப–திவு. பின்–ன–ணி–யில் மட்–டும் கவ–னிக்க வைக்–கி–றார் ஜஸ்–டின்

பிர–பா–க–ரன். அபத்த காமெ–டி–யும் ஏற்–றுக் க�ொள்–ளப்– பட்ட திரைப்–பட ஜானர்–தான். ஆனால், அதை மேம்–ப�ோக்–காகச் ச�ொல்லிவிடக் கூடாது என்–ப–தற்கு இப்–ப–டமே எடுத்–துக்– காட்டு. 16.2.2018 குங்குமம்

29


சா

தி வ ே று – ப ா – டு – க ள ை க் களைந்து, ஜல்– லி க்– க ட்டு நடத்த முயன்று க�ொலை–யுண்ட தந்தை ச மு த் – தி – ர க் – க – னி – யி ன் கனவை மகன் சண்–முக பாண்–டி– யன் நிறை–வேற்–றின – ாரா என்–பதே ‘மதுர வீரன்’. கிரா–மத்–தின் முக்–கி–ய–மா–ன–வ– ராக இருந்து எல்– ல�ோ – ரை – யு ம் சம–மாக நடத்–து–வ–தில் அக்–கறை காட்– டு – கி – ற ார் சமுத்– தி – ர க்– க னி. எல்லா சாதிக்– க ா– ர ர்– க – ள ை– யு ம் ஒன்– றி – ண ைத்து, கிரா– ம த்– தி ன் நலன் பேணு–கி–றார். அதைப் பிடிக்– க ாத சிலர் அவரைக் க�ொலை செய்ய, சிறு வயது மகன் சண்– மு – க – ப ாண்– டி – யன் மலே–சியா ப�ோகி–றார். இள– மை–யும், துடிப்–ப�ோடு – ம் திரும்–பும் சண்–முக – ப – ாண்–டிய – ன் தன் தந்–தை– யைக் க�ொலை செய்–தவ – ர்–கள – ைக் கண்–டு–பி–டித்–தா–ரா? அப்–பா–வின் கன–வான ஜல்–லிக்–கட்டை ஊர் மெச்ச நடத்–திக் காட்–டி–னா–ரா? மண்–ணின் மன–த�ோடு இருக்–கிற பெண்ணை மணக்க விரும்–பிய – து கை கூடி–யதா... என்–பதே மீதிக்– கதை.

30 குங்குமம் 16.2.2018

ஜல்– லி க்– க ட்– டி ன் பல்– வ ேறு கூறு– க ளை எடுத்– து க் காட்– டி – ய – தற்– கு ம், வீர விளை– ய ாட்– டி ன் சிறந்த பக்– க ங்– க ளை வெளிக்– காட்டி துணிச்–ச–ல�ோடு பேசிய தன்–மைக்–கும், விதி–கள், சட்–டங்– கள் துணை க�ொண்டு மக்–க–ளின் விருப்–பங்–கள் மறுக்–கப்–படு – ம் மதிப்– பீ–டுக – ளை பேசி–யத – ற்–கும் அறி–முக இயக்–குந – ர் பி.ஜி.முத்–தைய – ா–வுக்கு வாழ்த்–து–கள். அசல் கிரா–மத்து இளை–ஞர – ாக கம்–பீர – ம – ான உய–ரத்–தில் ப�ொருந்து– கி – ற ா ர் கே ப் – ட – னி ன் வ ா ரி சு சண்–முக – ப – ாண்–டிய – ன். பாந்–தம – ாக சிரிக்–கும் அந்த முகம், க�ோபத்–தில் அப்–பா–வைப் ப�ோலவே சீறு–கிற – து. ‘ஃபைட்’டைப் ப�ொறுத்–த–வரை அப்–பா–வின் பெயரைக் காப்–பாற்– று–வ–தில் நேர்த்தி காட்–டு–கி–றார். ஆனால், இன்–னும் ‘வெயிட்–’டை குறைத்– த ால், உணர்ச்– சி – க – ளி ன் வெளிப்–பாட்–டில் கவ–னம் சேர்த்– தால், உச்–சரி – ப்–பில் ஏற்ற இறக்–கம் காட்–டின – ால் பெரிய உய–ரத்–திற்கு வரு–வது நிதர்–ச–னம். பாண்– டி – ய ன் உய– ர த்– தி ற்கு இருந்து உற்–சா–கம் காட்–டு–கி–றார்


குங்–கு–மம் விமர்–ச–னக்–குழு அறி–முக மீனாட்சி. பாட்–டியி – ட – ம் மீன் குழம்பு வைக்க பிரி–யப்–படு – வ – – தில் ஆரம்–பித்து, சண்–மு–க–பாண்– டி–ய–ன�ோடு சலம்–பு–வது வரைக்– கும் மீனாட்சி பக்கா கிரா–மத்து வடி–வம். நல்ல உணர்–வு–களை மதிக்க வி ரு ம் – பு ம் கி ர ா – ம த் து தல ை க் – கட்– ட ாக நல்– ம ன மனி– த – ர ாக சமுத்– தி–ரக்–கனி அசத்–து– கி– ற ார். சாதி– யி ல் ஆரம்–பித்து நமது ச�ொந்த அடை–யா– ளங்–களை மறப்–பது வரை அவர் வார்த்– தை–கள் ஒவ்–வ�ொன்– றும் சாட்–டைய – டி பதிவு. தவ–றுக – ள – ைச் சுட்–டிக் காட்–டும்– ப�ோது அழுத்–தம்– தி–ருத்–தம – ாகப் பேசி பதற்றத்– தை – யு ம், அக்– க – ற ை– யை – யு ம் கச்–சி–த–மாக ப்ளே செய்–வது அழகு. மைம் க�ோபி, வேல ராம–மூர்த்தி, மாரி–முத்து, பி.எல்.தேனப்– ப ன் என கிரா– மத்–தின் பெரிய மனி–தர்–க–ளி–டம் இருக்– கி ற மிடுக்– கு ம், முறுக்– கு ம் படத்–தின் கதை–யம்–சத்–திற்கு வலு சேர்க்–கிற – து. பால சர–வண – ன் சண்– மு–க–பாண்–டி–ய–னின் நண்–ப–னாக

நகைச்–சுவை தரு–கி–றார். நிகழ்ந்து க�ொண்–டேயி – ரு – க்–கும் மைம் க�ோபி, தேனப்–பன், வேல ராம–மூர்த்–தியி – ன் சாதீய உரை–யா– டல்–க–ளைக் குறைத்–தி–ருக்–க–லாம். பழக்–க–மான திரைக்–க–தை–யி–லும் பளிச்–சென ஈர்க்–கிற – து முத்–தையா

- கே.சிவா வச–னம். ச ந் – த�ோ ஷ் த ய ா – நி – தி – யி ன் இசை பர–ப–ரக்–கி–றது. ‘உன் நெஞ்– சுக்– கு ள்– ளே ’, ‘என்ன நடக்– கு து நாட்–டு–லே’ என யுக–பா–ர–தி–யின் வரி– க – ளி ல் இரண்டு பாடல்– கள் ஈர இசை– க �ொண்டு நம் மனதை ஈர்க்–கின்றன.  16.2.2018 குங்குமம்

31


16.2.2018

CI›&41

ªð£†´&8

KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600 096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. முதன்மை ஆசிரியர்

கே.என். சிவராமன் ப�ொறுப்பாசிரியர்

நா.கதிர்வேலன் தலைமை நிருபர்

மை.பாரதிராஜா தலைமை உதவி ஆசிரியர்

த.சக்திவேல் நிருபர்கள்

டி.ரஞ்சித், பேராச்சி கண்ணன், திலீபன் புகழ், ஷாலினி நியூட்டன், ச.அன்பரசு தலைமை புகைப்படக்காரர்

ஆ.வின்சென்ட் பால் உதவி புகைப்படக்காரர்

ஆர்.சந்திரசேகர் சீஃப் டிசைனர்

பி.வேதா

கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கும் விளம்–ப–ரங்– கள் வழியே நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தும் ப�ோட்டி–களுக்–கும் குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

32

பாஸமதி அனுஷ்கா!

பன்–னாட்டு அள–வில் வரி–ஏய்த்து குள�ோ–பல் உள்– குத்து செய்த கூகு–ளின் மேட்–டர் செம ஷாக்

- முரு–கன், தஞ்சை; முரு–கே–சன், கங்–கள – ாஞ்–சேரி; ஜெசி, சென்னை; வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–குறி – ச்சி; பாபு கிருஷ்–ணர– ாஜ், க�ோவை; சீனி–வா–சன், எஸ்.வி.நக–ரம்; ஸாதியா அர்–ஷத், குடி–யாத்–தம்; மாணிக்–கவ – ா–சக – ம், கும்–பக – �ோ–ணம்.

‘பாக–ம–தி’ ஸ்பெ–ஷ–லாக பாஸ்–மதி அரிசி பள–ப–ளப்– பில் அனுஷ்கா சால பாக உந்தி !

- மணி–மா–றன், திரு–வண்–ணா–மலை; அர்–ஷத் பயாஸ், குடி–யாத்–தம்; நாக–ரா–ஜன், செம்–பன – ார்கோவில்; பாக்யா, கருப்–பூர்; த.சத்–திய – ந – ா–ரா–யண – ன், அயன்–புர– ம்.

ரெஜி–னா–வின் கீசெ–யின் கலெக்–‌–ஷன்ஸ் கண்டு மிரண்–டு–ப�ோ–ன�ோம்.

- முத்–துவே – ல், கருப்–பூர்; த.சத்–திய – ந – ா–ரா–யண – ன், சென்னை; ஹாசிகா, வியா–சர்–பாடி; லட்–சுமி நாரா–யண – ன், வட–லூர்; சைமன்–தேவா, விநா–யக – பு – ர– ம்; முரு–கே–சன், கங்–கள – ாஞ்–சேரி; மாணிக்–கவ – ா–சக – ம், கும்–பக – �ோ–ணம்; வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னிய – ம்–மன்–மேடு.

ஆதி–குடி கிளப்–பின் பட்–ட–ணம் பக்–க�ோடா, அடை அவி–யல், ரவா ப�ொங்–கல் என கம–கம மணத்–தில் ‘குங்–கு–மம்’ சூப்–பர் விருந்–து!

- மயிலை க�ோபி, அச�ோக்–நக – ர்; அஞ்–சுக – ம், கருப்–பூர்; பிரேமா, மடிப்–பாக்–கம்; லட்–சுமி, வேலூர்; ஜெய–ராஜ், சென்னை; மல்–லிகா குரு, சென்னை; சீனி–வா–சன், எஸ்.வி.நக–ரம்; நாக–ரா–ஜன், திருச்சி; மன�ோ–கர், க�ோவை; மாணிக்–கவ – ா–சக – ம், கும்–பக – �ோ–ணம்.


‘இ ளைப்– ப து சுல– ப ம்’ த�ொட– ரி ல் பேலிய�ோ தக–வல்–கள் அபா–ரம்.

- தேவ–தாஸ், பண்–ணவ – ய – ல்.

டான்–சிங் டிராஃ–பிக் ப�ோலீஸ் செய்தி ஜாலி டான்ஸ் ஆடத்–தூண்–டி–யது.

- லட்–சுமி நாரா–யண – ன்,வட–லூர்; சரண்–சுத – ா–கர், சென்னை; மயிலை க�ோபி, அச�ோக்–நக – ர்.

சின்–னக்–குத்–தூசி பற்–றிய

அரிய தக– வ ல்– க ளைக் கூறி, தேநீ–ரை–யும் பூஸ்ட் ஆக்கி பிர– மி க்க வைக்– கி–றார் கவி–ஞர் யுக–பா–ரதி.

- ஏ.நவாப், திருச்சி; லிங்–கே–சன், மேல–கிரு – ஷ்–ணன்–புதூ – ர்.

ஹீ ர�ோ – யி ன் ஸ்

2.0 லி ஸ் ட் இ னி மை பு து – மை – ய ா ய் ஆர்–கா–னிக் அழகு.

- மன�ோ–கர், க�ோவை.

அமு–தா– சங்–க–ரின் சிறு–கதை டாப்–

கி–ளாஸ் தரத்–தில் இத–யத்–து–டிப்பை

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK: 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 õ¬ôˆî÷‹ ñŸÁ‹ êÍè õ¬ôˆî÷ƒèœ:

www.kungumam.co.in twitter.com/Kungumamweekly

எகி–ற–வைத்–தது.

- ஆ.சீனி–வா–சன், எஸ்.வி.நக–ரம்; சத்யா, கருப்–பூர்.

இரு–பது கிரா–மங்–களை முன்–னேற்– றிய ரமேஷ் - அவஸ்தி தம்–ப–தியை பாராட்ட ச�ொற்–க–ளே–யில்லை.

- மாணிக்–கவ – ா–சக – ம், கும்–ப– க�ோ–ணம்; முத்–துவே – ல், கருப்–பூர்; ஜெயச்–சந்–திர– – பாபு, சென்னை; மயிலை க�ோபி, அச�ோக்–நக – ர்.

ஒ ரு– ந ாள் டாக்– ட ர் கற்– ப னை சி ரி ப் – பு க் கு ம் சிந்–தனை – க்–கும் உரி–யது.

- ஜெயச்–சந்–திர– ப – ாபு, சென்னை; நாக–ரா–ஜன், திருச்சி.

நூ ற்– ற ாண்டு கண்ட சென்– னை ப்

பல்–க–லைக்–க–ழக தக–வல்–கள் தனிப்– பெ–ரு–மை–யு–டன் பூரிப்பு தந்–தன.

- ராஜ்–கும – ார், குன்–னூர்; குரு–மூர்த்தி, சென்னை; ஜெரிக், கதிர்–வேடு; ராம–கண்–ணன்,நெல்லை. M÷‹ðóƒèÀ‚°: º.ï«ìê¡ ªð£¶ «ñô£÷˜ (M÷‹ðó‹) ªñ£¬ð™: 9840951122 ªî£¬ô«ðC: 044&44676767 Extn 13234. I¡ù…ê™: advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 044&42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 95661 98016 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in 16.2.2018 குங்குமம்

33


ச.அன்–ப–ரசு ச.அன்பரசு

34


லவ கமாணட�ோ!

ண், பெண் பார்வை ம�ோத–லில் உட–லில் ப�ொழி–யும் ஹார்– ம�ோன் மழை–யில் எலக்ட்– ரான், புர�ோட்–டான் ஒன்று சேர... நியூட்– ர ான் மன– தி ல் மையம் க�ொள்–ளும் காத–லுக்கு ல�ோக்– கலில் மட்– டு – மல்ல , இன்– ட ர்– நே–ஷ–னல் லெவ–லி–லும் எதிர்ப்– பு–கள் உண்டு. மாட்டை அடக்கி, இள–வட்– டக்–கல்லைத் தூக்கி திரு–மண – ம் செய்–வது இன்–றைய ஜென் இசட்– டுக்கு எப்–படி சாத்–தி–யம்? எனவே, காத– ல ர்– களை ஒன்று சேர்க்க நவீன மன்–ம–த–னாக உத–வு–கி–றார் முன்– ன ாள் பத்– தி – ரி – கை – ய ா– ள – ரு ம், ‘லவ் கமாண்–ட�ோ’ இயக்–கத்–தின் தலை–வரு – ம – ான சஞ்–சய் சச்–தேவ். 35


நாடு முழு–வ–தும் கிளை–வி–ரித்– துள்ள ‘லவ் கமாண்–ட�ோ’ இயக்– கம், ஏறத்–தாழ 50 ஆயி–ரம் பேர்– க–ளுக்கு கெட்–டிமே – ள – ம் க�ொட்டி திரு–மண – ம் செய்து வைத்–துள்–ளது. இதில் மேரேஜ் கடைசி கட்– டம்– த ான். ஆக்‌ – ஷ ன் பிளான் ப�ோட்டு பெற்–ற�ோர்–க–ளின் கவு– ரவ க�ொலை முயற்–சி–யி–லி–ருந்து காத– ல ர்– க – ள ை– யு ம் காப்– ப ாற்றி ஸ்பெ– ஷ – ல ாக பாது– க ாக்– க – வு ம் சஞ்–சய் தயங்–கு–வ–தில்லை. ‘‘த�ொடர்ச்–சிய – ாக நான்கு அல்– லது ஆறு நாட்–கள் கூட தூங்–க– மு– டி – ய ா– ம ல் இருப்– ப – து ண்டு. உதவி கேட்– கு ம் காத– ல ர்– க ளை வீட்–டிலி – ரு – ந்து கூட்–டிவ – ரு – ம் பணி– யில் இது சக–ஜம்...’’ சிவந்த கண்–களைத் துடைத்– துக் க�ொண்டே பேசு–கி–றார் சஞ்– சய். 2010ம் ஆண்–டில், காத–லர் ஒரு– வ ர், தன் காத– லி யை வல்– லு–றவு செய்–தார் என்ற ப�ொய் வழக்கு தில்– லி – யி ல் பதி– வ ா– ன – ப�ோது, உதவி–க�ோரி – ய அவ–ரைக் காப்–பாற்ற சஞ்–சய் த�ொடங்–கிய இயக்–கம்–தான் ‘லவ் கமாண்–ட�ோ’. தில்– லி – யி ல் ஏழு அபார்ட்– மெ ண் ட் – க ள ை வை த் – து ள ்ள இவ்–வ–மைப்பு, வன்–முறை, மிரட்– டல்–க–ளால் ஊரை விட்டு ஓடி– வ– ரு ம் காத– ல ர்– க – ளு க்கு தங்க இட–ம–ளித்து உத–வு–கி–றது. ‘‘தங்– கு – ப – வ ர்– க ள் திரு– ம – ண ம் செய்– யு ம்– வ ரை இங்– கி – ரு ப்– ப ார்– 36 குங்குமம் 16.2.2018

கள். சிலர் ஆண்– டு க்– க – ண க்– கி ல் அல்–லது மாதக்–க–ணக்–கில் கூட தங்–கிச் சென்–றி–ருக்–கி–றார்–கள்...’’ என்–கி–றார் சஞ்–சய். ‘லவ் கமாண்–ட�ோ’ இயக்–கத்– தின் சமூ–கப்–பணி – யைப் பாராட்டி முன்–னாள் டென்–னிஸ் வீர–ரான Bjorn Borg, தனது நிறு–வ–னத்–தின் மூலம் ரூ.3.9 லட்–சம் நிதி–ய–ளித்– துள்– ள ார். ‘‘எங்– க – ள து செயல்– பாடு–க–ளுக்குக் கிடைத்த அதி–க– பட்ச தனி–நப – ர் நன்–க�ொடை இது. எங்– க ள் இயக்– க த்– தி ன் செயல்– பா–டு–களை ஊடகத்–தின் மூலம் அறிந்–து–க�ொண்ட ப�ோர்க், இந்த உத–வியை வழங்–கி–னார்...’’ என நெகிழ்–கி–றார் சஞ்–சய். இந்–தியா முழு–வது – ம் 450 தங்–கு–


மி–டங்–களை அமைத்–துள்ள ‘லவ் கமாண்– ட �ோ’ இயக்– க த்– தி – ன ர், சஞ்–ச–யி–டம் நாம் பேசிக் க�ொண்– டி–ருந்–த–ப�ோ–தும் ஆன் டூட்டி ஆக்‌– ஷ– னி ல் இருந்– த – ன ர். சஞ்– ச – யி ன் ப�ோன் ஒரு ந�ொடி கேப் இன்றி சிணுங்–கிக்–க�ொண்டே இருந்–தது. ‘‘எங்–கள – து உத–வியை வேண்டி அழைப்–ப–வர்–க–ளுக்கு சட்–ட–ரீ–தி– யி–லான பாது–காப்பை பெற்–றுத் தந்து நாங்– க ள் உத– வு – கி – ற�ோ ம். அதில் நீதி– ம ன்– ற ங்– க – ளு க்– கு ம் முக்–கி–யப்–பங்–குண்டு. அவை–யும் சாதி–மறு – ப்–புக்கு ஆத–ரவ – ான நல்ல தீர்ப்–பு–களை வழங்–கி–யுள்–ளன...’’ என்– ப – வ ர் இரு வழக்– கு – க ளை சுட்–டிக்–காட்–டு–கி–றார். 2007ம் ஆண்டு காத–லியைக்

க�ொன்–ற–தாக அவ–ரது காத–லர் மீதே வழக்கு பதி– வ ா– ன து. கீழ்– க�ோர்ட்– டி ல் குற்– ற ம் உறு– தி – ய ா– னதை டிவி–ஷன் பெஞ்ச் நீதி–ப–தி– கள் ஏ.கே.சிக்ரி, அச�ோக் பூஷன் ஆகி–ய�ோர் உண்–மையை அறிந்து மாற்றி எழுதி காத– ல ரை விடு– தலை செய்–த–னர். ‘‘பெண்– க – ளி ன் சாதி தாண்– டிய காதலை பெற்–ற�ோர் பெரும்– பா– லு ம் ஏற்க மறுக்– கி ன்– ற – ன ர். காதலைத் தியா–கம் செய்–வ–தைத் தவிர்த்து பெண்– ணு க்கு வேறு ஆப்–ஷனே இல்லை...’’ என்–கிற – ார் சஞ்–சய் சச்–தேவ். அடுத்து 2011ம் ஆண்டு வழக்– கில் நீதி–ப–தி–க–ளான மார்க்–கண்– டேய கட்ஜு, சுதா மிஸ்‌ர ா

காதல் ஹெல்ப்–லைன்!

‘லவ் கமாண்–ட�ோ’ நாடு முழு–வ–தும் க�ொண்–டுள்ள உறுப்– பி – ன ர்– க – ளி ன் எண்– ணிக்கை 5 லட்–சம். தன்– ன ார்– வ – ல ர்– க – ளி – ட – மி – ருந்து ரூ.100 மட்–டும் (ஆண்–டுக் கட்–ட– ணம்) பெறும் இவ்–வமை – ப்பு, அர–சிட – மி – – ருந்து உத–வி–க–ளைப் பெறு–வ–தில்லை. ஹெல்ப்–லைன் எண்: 09313784375, 09313550006. 16.2.2018 குங்குமம்

37


ஆகி–ய�ோர், ‘மேஜர் பெண் தன் துணையைத் தேடிக்– க �ொள்ள முழு–உரி – மை உண்டு. திரு–மண – ம் செய்து க�ொண்ட பெண்–ண�ோடு உறவைத் த�ொடர்–வது – ம் முறிப்–ப– தும் பெற்– ற�ோ – ரி ன் விருப்– ப ம். ஆனால், அவர்– க ளை வாழ விடா– ம ல் க�ொலை மிரட்– ட ல் விடுப்– ப து தவ– று ’ என தங்– க ள் தீர்ப்–பில் குறிப்–பிட்–டுள்–ளன – ர். 2014ம் ஆண்டு தில்– லி – யை ச் சேர்ந்த பாவனா யாதவ் என்ற பெண், அபி–ஷேக் சேத் என்–ப– வரைக் காதல் திரு–மண – ம் செய்து க�ொண்–டார். இதை அறிந்து கண–வ– ரி–டமி – ரு – ந்து பாவனா யாதவைப் பிரித்து, வலுக்–கட்–டா–யம – ாக ராஜஸ்– தா– னு க்கு அழைத்– து ச் சென்று அடித்–துக் க�ொன்று உடலை எரித்–து– விட்–டன – ர். ஆனால், அவ– ர து கண– வ ர் அபி–ஷேக் சேத்–திற்கு பாவனா யாதவின் குடும்–பத்–தின – ர் கூறிய தக–வல், ‘அவள் பாம்பு கடித்து இறந்–து–விட்–டாள்’என்பது.

38 குங்குமம் 16.2.2018

சஞ்சய் சச்தேவுடன் ஒரு காதல் ஜ�ோடி

இதை நம்–பா–மல் அபி–ஷேக் த�ொடுத்த வழக்– கி ல் உண்மை வெளிச்–சத்–துக்கு வந்–தது. பாவ– னா– வி ன் மாமா– வு க்– கு ம் பெற்– ற�ோ–ருக்–கும் சிறைத்–தண்–டனை விதிக்–கப்–பட்–டது. ‘ ‘ இ ந் – தி – ய ா – வி ல் க வு ர வ க் க�ொலை– க – ளு க்– க ாகப் பதி– வ ா– கும் வழக்–கு–கள் மிகக் குறைவு. உள்–ளூர் ப�ோலீ–சும் குற்–ற–வா–ளி– க–ளுக்கு ஆத–ரவ – ாக விவ–கா–ரத்தை


புனித

க�ொலை–கள்! 2014 - 2016 வரை–யி–லான கவு– ர – வ க் க�ொலை– க ள் 288 (2016), 192 (2015), 92 (2014). அமீர்கானுடன் லவ் கமாண்டோ குழுவினர்

கண்– டு ம் காணாது விட்– டு – வி – டு – கி ன்– ற – னர்...’’ என பட–ப–டக்–கி–றார் சஞ்–சய். 2014ம் ஆண்டு தேர்–தல் காலத்–தில் சாதி–ம–றுப்பு திரு–ம–ணங்–க–ளுக்கு ஆத–ரவு கேட்டு அனைத்து தேசிய கட்–சி–க–ளுக்– கும் கடி–தம் எழு–திய துணிச்–சல்–கா–ரர் சஞ்–சய். எதிர்–பார்த்–தப – டி – யே, அவ–ருக்கு இது–வ–ரை–யி–லும் எந்த அர–சி–யல்–வா–தி– க–ளி–ட–மி–ருந்–தும் கட்–சி–க–ளி–ட–மி–ருந்–தும் பதில் வர–வில்லை! ‘‘அர–சி–யல்–த–ளத்–தில் சமூக அவ–லங்–

க�ொலை–களி – ல் முதன்மை உத்–தர– ப்–பிர– த – ே–சம், குஜ–ராத், மத்–தி–யப்–பி–ர–தே–சம், தெலுங்– கானா & ஆந்–திரா. க�ொலை–க–ளின் வளர்ச்சி 796% (2015 வரை). National Crime Records Bureau (NCRB) data 2014 - 2016 .

16.2.2018 குங்குமம்

39


களைத் தட்–டிக் கேட்–கும் வாய்ப்– புள்– ள – வ ர்– க ளே சாதி மறுப்பு தி ரு – ம – ண ங் – க – ளு க் கு ஆ த – ர வு தருவ–தில்லை. இவர்–களி – ன் கள்ள மவு–னத்தை லவ் ஜிகாத் ப�ோன்ற மூர்க்–கர்–கள் சாத–க–மாகப் பயன்– ப–டுத்தி, காத–லர்–க–ளின் மீது வன்– மு– றையை த் த�ொடுத்து அவர்– க–ளின் மன–தில் பயத்தை விதைக்– கின்– ற – ன ர்...’’ அழுத்– த – ம ாகச் ச�ொல்–கி–றார் சஞ்–சய். பதி– வு த் திரு– ம – ண ங்– க – ளி ன் தாம– த த்தைப் ப�ோக்க இன்று சிறப்பு திரு–ம–ணச் சட்–டம் உத–வு– கி–றது. 2014ம் ஆண்–டில் இந்–திய மனி–தவ – ள மேம்–பாட்டு வளர்ச்சி 40 குங்குமம் 16.2.2018

அமைப்–பும், மேரி–லேண்ட் பல்– க– லை – யு ம் இணைந்து செய்த ஆய்– வி ல், 5% திரு– ம – ண ங்– க ள் சாதி–ம–றுப்பு மணங்–க–ளாக நடை– பெ– று – கி ன்– ற ன என்– ப து தெரிய வந்–துள்–ளது. ‘ ‘ க ா த லை எ தி ர் ப் – ப – தி ல் வடக்கு, தெற்கு, ஏன்-இன்று வட– கி – ழ க்கு மாநி– ல ங்– க – ளி – லு ம் கூட ஒற்–றுமை உள்–ளது. காற்–றில் காதல் வெறுப்பு விஷத்தை யார் பரப்–பி–னார்–கள் என்று தெரி–ய– வில்லை. இளை–ஞர்–கள் இதனை எ தி ர் த் து தெ ரு க் – க – ளி ல் க ள – மி–றங்கிப் ப�ோராட வேண்–டும்...’’ என்–கி–றார் சஞ்–சய் சச்–தேவ்.


ர�ோனி

ஐந்து ரூபாய்க்கு ச�ோறு!

லாகக் க�ொதிக்–கும் ஏழை–களி – ன் வயிற்றை அன்ன தாதா–வாக மாறி அன–சாந்தி செய்–கி–றார் ந�ொய்–டா–வைச் சேர்ந்த அனூப் கன்னா. தின–சரி ஐநூறு பேருக்கு ‘Dadi Ki Rasoi’ என்ற பெய–ரில் ஐந்து ரூபாய்க்கு அன்–ன–மி–டு–கி–றார். சாப்–பாடு, பருப்–புக்– கு–ழம்பு, ர�ொட்டி, காய்–க–றி–கள் என வெரைட்டி விருந்தை கடந்த இரண்டு ஆண்–டு–க–ளாக அளித்து வரு–கி–றார் அனூப் கன்னா. ‘‘அப்பா சுதந்– தி – ர ப்– ப �ோ– ர ாட்டத் தியாகி. சமூக செயல்– ப ா– டு – க – ளி ல்

அவர் காட்–டிய ஈடு–பாடு என்னை இந்த ஹ�ோட்–டலை த�ொடங்க வைத்–தது...’’ என்–கி–றார் அனூப். காலை 10 மணி முதல் மதி–யம் 2 மணி வரை இந்த ஹ�ோட்–டல் செயல்– ப–டு–கி–றது. துணி–கள், புத்–த–கங்–கள், ஷூக்–கள் ஆகி–ய–வற்றை வழங்–கும் ‘சத்– ப – வ னா ஸ்டோரை– ’ – யு ம் இவர் நடத்தி வரு–கி–றார்.  16.2.2018 குங்குமம்

41


நா.கதிர்–வே–லன்

42


சவ–ரக்–கத்–தி

ரக–சி–யங்–கள்... சினி–மா–வின் தனிக்–கு–ரல் மிஷ்–கின். அறை–யில் தமிழ் குவிந்–து கிடக்–கிற புத்–தக – ங்–களி – ன் ஊடே இன்–ன�ொரு

பெரிய புத்– த – க ம் மாதிரி உட்– க ார்ந்– தி – ரு க்– கி – ற ார். மக்– க – ளி ன் பார்– வ ைக்– க ாக காத்– தி – ரு க்– கி – ற து அவ– ர து ‘சவ– ர க்– க த்– தி ’. மிஷ்–கி–னு–ட–னான உரை–யா–டல் எப்–ப�ோ–தும் ப�ொருள் மீறி அமை–யும். ‘‘‘பிசா–சு’ முடித்த பிறகு க�ொஞ்–சம் ஆசு–வா–ச–மாக இருந்த வேளை. திடீ–ரென்று என் அசிஸ்–டெண்ட் ஆதித்யா, ‘உங்–க–ளால் ஒரு காமெடி ஸ்கி–ரிப்ட் பண்ண முடி–யுமா...’னு கேட்–டான். அவன் பேச்–சில் நகைச்–சுவை தெறிக்–கும். சீரி–யஸான விஷ–யங்–க– ளைக் கூட அப்–படி எடுத்–துக்–கா–மல் கவ–லையை மறக்க வைப்–பான். எனக்கு அவன் ச�ொன்–னது சின்ன தீப்–ப�ொறி வச்ச மாதிரி இருந்–தது. 43


எனக்கு பழக்– க – ம ான முடி தி ரு த் – தும் த �ொ ழி– ல ா– ளி – யி ன் சில அம்– ச ங்– க ளை படத்– து ல ச�ொல்– லி – யி – ரு க்– க ேன். 15 நிமி– ஷம் அவரை நம்பி தலை–யைக் க�ொடுத்–தால் பாலி–டிக்ஸ், சுல–ப– மான ப�ொருளா–தா–ரம், அக்–கம்– பக்– க ம் வம்பு எல்– ல ாத்– தை – யு ம் ச�ொல்வார். திடீ–ரென்று ‘இந்த சவ–ரக்– கத்தி முத–லில் யாருக்கு சவ–ரம் செஞ்–சது தெரி–யுமா..?’னு கேட்– பார். யாருன்னு கேட்–டால் ‘அக்–பர்...’னு பதில் கிடைக்–கும். அதற்–கான விளக்–கத்– தைச் ச�ொல்–லும்– ப�ோது நம்– பு ற

44

மாதி–ரியே இருக்–கும். ‘ஏழு கடல் தாண்டி, ஏழு மலை தாண்டி, நந்–தவ – ன – த்–தில் இருக்–கிற கிளி–யின் கழுத்–தில் இருக்–கிற – து மந்– தி–ர–வா–தி–யின் உயிர்...’னு ச�ொன்– னால் நம்–பி–ன�ோம் இல்–லையா, அப்–ப–டியே இவ–ரை–யும் நம்–பத் த�ோணும். படத்– தி ல் இப்– ப டி ப�ொய்–க–ளையே உண்– மை – ய ா க ம ா ற் றி ச் ச�ொல்–கிற மாதிரி ஒருத்– தன், முர–ட–னும் ப�ோக்– கி–ரி–யும் க�ோபக்–கா–ர–னு– மான என்–னிட – ம் சிக்–கிக் க�ொள்–கி–றான்.


சலூன் த�ொழி–லா–ளிய – ாக என் நண்– ப ன் ராமும், முர– ட – ன ாக நானும் நடிக்–கி–ற�ோம். என் ஸ்கி– ரிப்ட் இவ்– வ – ள வு நகைச்– சு வை நிரம்– பி – ய – த ான்னு உங்– க – ளு க்கு ஆச்–ச–ரி–யம் மேலி–டும்...’’ கண்–க– ளால் புன்–னகை – க்–கிற – ார் மிஷ்–கின். ராமி– ட ம் நகைச்– சு – வ ை– யை க் காண முடிஞ்–சதா..? இந்த ஸ்கி–ரிப்ட் மன–திற்–குள் ஓடி எழுதத் த�ொடங்–கிய உடனே ஞாப–கத்–துக்கு வந்–தது ராம்–தான். ராம் எப்–ப�ோ–தும் சவாலை ஏத்– துக்–குவ – ான். அரு–மைய – ாக செய்–தி– ருக்–கிற – ான். அவ–னுக்கு படத்–துல ஒரு பிரச்– னை – ய ைக் க�ொடுத்–

திட்டு, அவ– னு – டைய ப�ொய்– க–ளால் அதைவிட்டு வெளியே வர–முடி – யு – ம – ான்னு ய�ோசிச்–சேன். நான் எழு– து ம்போதே சில இடங்– க – ளி ல் விழுந்து விழுந்து சி ரி ச் – சே ன் . ஸ் கி – ரி ப்ட்டை படிச்சவங்க– ளு ம் சிரிச்– ச ாங்க. என் கேரக்– ட ரை விட அவன் பின்–னி–யி–ருக்–கான். நானே அந்– த க் கேரக்– ட ரை முத–லில் பண்ண நினைச்–சேன். இதில் என்னைவிட அரு– மை – யாக ராம் பண்ண முடி–யும்னு நினைச்–சது நடந்–திரு – க்கு. மேலும் ராம் எனக்கு ர�ொம்ப தெரிஞ்–ச– வன். இயல்– ப ாக இருப்– ப ான். 16.2.2018 குங்குமம்

45


அவ– னு க்கு எப்– ப – வு ம் பெரிய க�ௌர–வம் தர–ணும்னு நினைப்– பேன். என்ன விஷ– யம்னா , நல்ல ஹாஸ்– ய ம் நம் மனசை கழுவி சுத்– த – ம ாக்– கும். ஒவ்– வ�ொ ரு ம னி – த – னு ம் சிரிக்–கும்–ப�ோது ம�ொத்த உல– கமே வெளிச்–ச–

46 குங்குமம் 16.2.2018

மா–குது. அது மாதிரி இது நல்ல காமெடி... பூர்ணா அரு–மையா நடிச்–சி–ருக்– காங்– க ன்னு புகழ் மாலை சூட்– டி – யி–ருக்–கீங்க... ரெண்டு குழந்– தை – க – ளு க்கு தாயாக, ஒன்– ப து மாத கர்ப்– பி– ணி– ய ாக நடிக்–க–ணு ம். காது கேட்–காத ப�ொண்ணு வேறே. யார் சரின்னு ச�ொல்– வ ாங்க? கதையைக் கேட்– டு ட்டு, ‘அரு– மை–யாக இருக்கே...’னு ச�ொல்– லிட்டு ‘இந்த விஷ–யங்–கள்–தான் எங்–களு – க்கு இடிக்–குது...’னு நிறை–ய–பேர் ப�ோயிட்– டாங்க. பூர்ணா சம்–ம– தி ச் – ச – த � ோ ட த ா னே ட ப் – பி ங் பே ச – றே ன் னு வே று ச�ொ ன் – னாங்க. ‘ நீ மலை– ய ா – ள ப் ப�ொ ண் – ண ா ச்சே . . . எ ப் – ப டி மு டி – யு ம் ? ’ னு க ே ட் – டேன். அவங்க பத்து நாள் பயிற்சி எடுத்து அழகா தமிழ் பேசி டப்–பிங் பண்–ணாங்க. அதில் மலை– ய ாள வாசனை இல்லை.


உங்க த�ோற்– றம் மிரட்–டுது... இ தி ல் எ ன க் கு பே ச் – சு க் கு றை வு . பர�ோ– லி ல் வந்– திட்டு, திரும்ப ஜ ெ யி – லு க் கு ப் ப�ோ ற ந ா ள் . அ ந ்த ந ா ளி ல் எ ன் – ன�ோ ட பிரச்– னை க்– கு ள் வந்து விடு–வான் ராம். நான் இதைச் செய்–தால்– தான் சரி– ய ாக இருக்– கு ம். இன்– னு ம் உடம்பை கனக்– கப் ப�ோட்டு, ஜி.நாக–ரா–ஜன் மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வைச்– சுக்– கி ட்டு இறங்– கி ட்– டே ன். இந்தப் படத்–தில் நான் ஒரு மாங்கா மடை–யன். அதைத்– தான் ‘மங்– க ா– ’ ன்னு சுருக்கி வைச்–சுக்–கிட்–டேன். நிறைய நடிக்க ஆரம்–பிச்–சிட்– டீங்க... க�ொ ஞ் – ச – ம ா – க த் – த ா ன் நடிக்–கி–றேன். ‘சுட்டுப் பிடிக்க உத்–த–ர–வு–’னு ஒரு படம். என் கேரக்– ட ர் பிடித்– தி – ரு ந்– த து. தியா–க–ரா–ஜன் குமா–ர–ரா–ஜா– வின் ‘சூப்– ப ர் டீலக்ஸ்– ’ ல நடிக்–கி–றேன். அவன் பெரிய ஆளுமை. அவன் சினி–மாவை பார்க்–கிற விதமே ஆ ச் – ச ர் – ய ம ா

இருக்கு. சமீ–பத்–தில் 2½ நிமிஷ ஒரே ஷாட் ஒண்ணு எடுத்–தான். அங்கே இங்கே சுத்தி விட்டு, பெரும் அலைச்–சல�ோ – ட ஓர் இடத்–தில் வந்து நிப்–பேன். ரம்யா கிருஷ்–ண–னும் அங்கே இருப்–பாங்க. பெரிய ஷாட். இரண்டு நாள் எடுத்– த ான். அவன் காட்– சி – யி ல் திருப்தி– ய – டை – ய ற வரைக்– கும் திருப்– தி – ய – டைய மாட்– 16.2.2018 குங்குமம்

47


டான். ஒரு ஷாட்–டையே அவன் அவ்–வ–ளவு தீர்க்–க–மா–கப் பார்க்– கி–றான். அவ–னுக்கு நண்–பர்–கள் குறைவு. என்–னையு – ம் அவன் நண்– ப– ன ாக ஏத்– து க்– கி ட்டு அ ரு ள் – ப ா – லி ச் சு இருக்–கான். அவன் சினி–மாவை ரசிக்– கி – ற தை , ந ா ங்க ப ா ர் த் து ர சி க் – கி – ற தே பெ ரி ய அனு– ப – வ ம். நாங்– கள் அனை– வ – ரு ம் சேர்ந்து ஒரு குழந்தை ம ா தி ரி அ வ னை ப ா த் – து க் –

48

கி ற�ோ ம் . அ வ னை மாதிரி ஆட்– க ள் மிகுந்– த ால் உலக சினி– ம ா– வி ற்கு தன்– ன ால ப�ோயி–ட–லாம். இப்ப க�ொரிய டைரக்–டர்–கள் ஹாலி– வு ட் பக்– க ம் ப�ோயிட்– டாங்க. இந்– தி – ய ா– வி ற்– கு ள் க�ொஞ்ச நாளில் தமிழ் சினி– மா– வி ற்கு ப�ொற்– க ா– ல ம் கிடைக்–கும்னு த�ோணுது. வெ ற்– றி – ம ா – றன், ர ா ம் , தி ய ா க – ர ா ஜ ன் கு ம ா ரர ா ஜ ா ம ா தி ரி ய ா ன வ ர்க ள் மு ய ன் – ற ா ல் அ ந ்த இடத்தை அடைய தடை–யில்லை. 


ர�ோனி

பிங்க் ஆட்டோ வந்தாச்சு! ண்–க–ளுக்–கான பாது–காப்பை உறு–திப்–ப–டுத்த சிசி–டிவி கேமரா, ஜிபி– பெ எஸ் ட்ராக்–கர் வச–தி–க–ள�ோடு பெங்–க–ளூ–ரு–வில் பிங்க் ஆட்–ட�ோக்–கள் வரும் ஏப்–ரல் முதல் ஓடத்–த�ொட – ங்–கும் என நகர நிர்–வா–கம் அறி–வித்–துள்–ளது. இந்– தி – ய ா– வி ல் புவ– ன ேஸ்– வ ர், தில்லி, அசாம் த�ொடங்கி பெங்– க–ளூரு – வி – லும் இத்–திட்–டம் செயல்–பட – த் த�ொடங்–கி–யுள்–ளது. ‘‘பெண்– க – ளு க்– க ான நலத்– தி ட்ட உத–வி–யாக ஆட்–ட�ோ–வுக்கு தலா 80 ஆயி–ரம் ரூபாயை மானி–யம – ாக அளிக்– கி–ற�ோம். ஆண், பெண் இரு–வரு – க்–கும் பய–ணி–களை கண்–ணி–ய–மாக நடத்–து–

வ–தற்கு பயிற்–சி–ய–ளிக்–கி–ற�ோம்!’’ என்– கி–றார் சமூ–க–நீதி மற்–றும் நல்–வாழ்வுத்– துறை கமிட்–டி–யைச் சேர்ந்த அப்–துல் ரஹீப் ஜாகீர். பி ங் க் ஆ ட் – ட�ோ க் – க – ளு க் கு பெண்–கள் க�ொடுக்–கும் ஆத–ர–வைப் ப�ொறுத்து இதன் எண்–ணிக்–கையை அதி–கரி – க்க முடிவு செய்–துள்–ளார் நகர மேயர் சம்–பத்–ராஜ்.  16.2.2018 குங்குமம்

49


50


அன்–புள்ள பாரா, வணக்–கம். ‘குங்–கு–ம–’த்–தில் நீங்–கள் எழுதி வரும் ‘இளைப்–பது சுல–பம்’ த�ொடரை முதல் வாரத்–தில் இருந்து தவ–றா–மல் படித்து வரு–கின்–றேன். முதல் மூன்று நான்கு அத்–தி–யா–யங்–க–ளி–லேயே இதன்–பால் ஈர்க்–கப்–பட்டு, நானும் இதை கடைப்–பி–டிக்க முடிவு செய்து, ரத்–தப் பரி–ச�ோ–தனை செய்து, மருத்–து–வ–ரின் அட்–வைஸ்–படி பேலிய�ோ டயட்–டின – ைக் கடைப்–பிடி – க்க ஆரம்–பித்–தேன் (நான் சுத்த சைவம்).

33

வெஜ் பேலிய�ோவில் எடை குறைப்பது எப்படி?

பா.ராகவன்

51


நீங்–கள் ச�ொல்–லியி – ரு – ந்–தப – டி – யே இரண்டு வாரங்–க–ளில் எனக்கு எடைக்–கு–றைப்பு நிகழ ஆரம்–பித்– தது. அது வேக–மா–கவு – ம் நடந்–தது. இது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்–சி– ய–ளித்–தது. ஒன்–றரை மாதத்–தில் எனக்கு ஏழு கில�ோ வரை எடை குறைந்–து–விட்–டது. ஆனால் ஒரு சிக்– க ல். பல்– வேறு குடும்–பக் கார–ணங்–க–ளால் என்– ன ால் பேலி– ய�ோ – வி – ன ைத் த�ொடர்ந்து கடைப்–பி–டிக்க முடி–ய– வில்லை. எனவே, இறங்–கிய ஏழு கில�ோ–வு–டன் அப்–ப–டியே விட்–டு– விட்டு, பழை–ய–படி அரி–சிச் சாப்– பாட்–டுக்கு மாறி–விட்–டேன். என் எடை ஏறி– யி – ரு க்– கு மா என்று தெரி– ய – வி ல்லை. எடை ப�ோட்– டு ப் பார்க்க அச்– ச – ம ாக இருக்– கி ன்– ற து. நிச்– ச – ய ம் ஏறித்– தான் இருக்–கும் அல்–ல–வா? இப்– ப�ோது மீண்–டும் பேலி–ய�ோவி – ன – ைத் துவங்க ஆசை–யாக இருக்–கி–றது. செய்–ய–லாம் அல்–ல–வா? தங்–கள் அன்–புள்ள தட்–சி–ணா–மூர்த்தி சிவ–சங்–க–ரன், திட்–டக்–குடி. (குங்–கு–மம் வாச–கர்) மேற்– ப டி மின்– ன ஞ்– சல் எனக்– கு க் கடந்த வாரம் வந்–தது. நண்–ப– ரின் அனு–ம–தி–யு–டன்

52 குங்குமம் 16.2.2018

அதை இங்கே பகிர்ந்–து–க�ொள்–கி– றேன். மிக முக்–கி–ய–மா–ன–த�ொரு கார–ணத்–துக்–காக. இந்–தக் கடி–தத்–தில் உள்–ளது ப�ோன்ற பிரச்னை பேலி– ய�ோ – வுக்கு வரு–கிற பல–பேரு – க்கு நேர்–வ– தைக் காண்–கி–றேன். வீட்–டா–ரின் ஒத்–து–ழைப்பு இல்–லா–மல் பாதி– யில் நிறுத்–துவ – து, அடிக்–கடி வெளி– யூர்ப் பய–ணம் செய்ய நேர்ந்து, அங்கே பேலிய�ோ உணவு கிடைக்– கா–மல் நிறுத்–தி–வி–டு–வது, யாரா– வது க�ொழுப்பு சாப்–பிட்–டால் மர–ணம் சீக்–கி–ரம் வரும் என்று பய– மு – று த்தி நிறுத்த வைப்– ப து, நமக்கே ப�ோர– டி த்து பாதி– யி ல் நிறுத்–துவ – து என்று பேலி–ய�ோவி – ல் இருந்து வெளி–யேற ஒவ்–வ�ொரு – வ – – ருக்–கும் ஒரு கார–ணம் அவ–சி–யம் இருக்–கும். ஆனால், குறு–கிய காலத்–தில் இந்த உணவு முறை க�ொடுக்–கிற நல்ல பலன்–களை ருசி பார்த்–த–


தன் விளை–வாக, மீண்–டும் இதைத் த�ொடர்ந்–தால் என்ன என்–கிற நப்–பா–சை–யும் கூடவே வரும். சுருக்–கம – ாக இப்–படி – த் த�ொகுத்– துக் க�ொள்–வ�ோம். குறிப்– பி ட்ட அளவு எடை குறை–யும்–வரை பேலிய�ோ உணவு முறை–யைக் கடைப்–பிடி – ப்–பது. சரி ப�ோதும் என்று ஒரு பிரேக் விட்டு, இட்லி பூரி பர�ோட்டா லட்டு ஜாங்–கிரி ஜிலே–பி–க–ளில் சங்–க–ம– மா–கி–வி–டு–வது. இறங்–கிய எடை மீண்–டும் ஏறி–வி–டும். அப்–ப�ோது மீண்– டு ம் க�ொஞ்ச நாளைக்கு பேலிய�ோ. எடை குறைந்–த–பின் மீண்– டு ம் வழக்– க – ம ான கார்ப்

உண–வு–கள். இப்–படி வாழ்–நாள் முழு–தும் காடாறு மாதம் நாடாறு மாதம் என்று மாறி மாறி வாழ்ந்– து – க�ொண்–டால்–தான் என்–ன? இது என்ன தாலி கட்– டி ய பெண்–டாட்–டி–யா? இதற்கு மட்– டுமே விசு–வா–சம – ாக இறுதி வரை இருந்–து–விட்–டுப் ப�ோக வேண்–டு– மென்–ப–தற்–கு? அநே–க–மாக தின–மும் யாரா– வது என்–னி–டம் இப்–ப–டிக் கேட்– கி–றார்–கள். அவர்–கள் அனை–வ– ருக்–கும் நான் ச�ொல்–லு–கிற பதில் ஒன்–று–தான். எதில் வேண்–டு–மா– னா–லும் விளை–யா–டுங்–கள். உடல் 16.2.2018 குங்குமம்

53


மெயிண்–ட–னன்ஸ் பேலி–ய�ோ–வில் அரிசி உண்–டு–தான். உரு–ளைக்கிழங்கு, பழங்–கள்–கூட உண்டு. ஆர�ோக்– கி – ய த்– த�ோ டு மட்– டு ம் வேண்–டாம்! நாம் நன்–றாக இருக்–கி–ற–வரை நமக்–கும் சரி, நம்–மைச் சார்ந்–தவ – ர்– க–ளுக்–கும் சரி; எந்–தப் பிரச்–னை– யும் இல்லை. உடல் ஆர�ோக்–கி–ய– மாக இருந்–து–வி–டு–கிற பட்–சத்–தில் என்ன ஆட்–டம் வேண்–டு–மா–னா– லும் ஆடிப் பார்க்–க–லாம். ஆனால், அந்த வண்டி எப்– ப�ோது படுக்–கும் என்று ச�ொல்ல முடி–யாது. ஒரே–ய–டி–யா–கப் படுத்– 54 குங்குமம் 16.2.2018

தால்– கூ – ட ப் பிரச்னை குறைவு. மக்– க ர் செய்– த – ப டி மூச்– சி – றை த்– துத்–தான் ஓடு–வேன் என்று சண்– டித்–த–னம் செய்ய ஆரம்–பித்–தால் தீர்ந்–தது கதை. ஒன்– றை ப் புரிந்– து – க �ொள்ள வேண்–டும். பேலிய�ோ என்–பது டயட் அல்ல. இது ஓர் உணவு முறை. நம்–மு–டைய அரி–சிச் சாப்– பாடு, வடக்–கத்–திக்–கா–ரர்–க–ளின் ர�ொட்–டிச் சாப்–பாடு எல்–லாம்


எவ்– வ ாறு வேறு வேறு உணவு முறை–கள – ாக இருக்–கின்–றன – வ�ோ, அது ப�ோல இது–வும் ஓர் உணவு முறை. பேலி–ய�ோவு – க்–கும் மற்ற உணவு முறை– க – ளு க்– கு ம் என்ன வித்– தி – யா– ச ம் என்– ற ால், மற்– ற – வ ற்– றி ல் க�ொழுப்பு இருக்–காது. கார்–ப�ோ– ஹை–டி–ரேட் மட்–டும் இருக்–கும். க�ொழுப்பு என்– ப து அவற்– றி ல் ருசிக்– க ாக மட்– டு ம் சேர்க்– க ப்– ப– ட க்– கூ – டி ய ஒன்– ற ாக இருக்– கும். பேலி–ய�ோ–வில் க�ொழுப்பு மட்–டும்–தான் உணவு. கார்–ப�ோ– ஹை– டி – ரே ட் என்– னு ம் மாவுச் சத்து இதில் வேறு வழி–யில்–லா– மல் தற்–செய – ல – ாக உள்ளே வரு–கிற வஸ்து மட்–டுமே. சிக்–கல், க�ொழுப்–பும் கார்–பும்

பரம எதி–ரி–கள் என்–பது. இரண்– டை–யும் ஒரே சம–யத்–தில் அதிக அளவு உட்–க�ொள்–வத�ோ, இரண்– டை–யும் மாறி மாறி உட்–க�ொள்– வத�ோ வெகு விரை–வில் உடல் ஆர�ோக்–கிய – த்–தைப் படுக்–கையி – ல் க�ொண்டு தள்–ளி–வி–டும். ஒன்று க�ொழுப்–புண – வி – ன்–மீது நம்–பிக்கை க�ொண்டு இந்–தப் பக்– கமே இருங்– க ள். அல்– ல து எப்– ப�ோ–தும் உண்–ணும் உண–வையே த�ொட–ருங்–கள். அதில் ஆர�ோக்–கி– யக் கேடு ஏதா–வது உண்–டா–னால் இருக்–கவே இருக்–கிற – ார் டாக்–டர், இருக்–கவே இருக்–கி–றது மருந்து மாத்–தி–ரை–கள். நான் ச�ொல்–லுவ – து புரி–கிற – த – ா? இதில் க�ொஞ்ச நாள், அதில் க�ொஞ்ச நாள் என்–பது பேலி–ய�ோ–

55


வுக்கு சுத்–த–மாக ஒத்து வராது. பேலிய�ோ ஆரம்–பித்து விட்–டால் வாழ்–நாள் முழு–தும் பேலி–ய�ோ– தான். ஆ ன ா ல் , பே லி – ய�ோ – வி ல் இருக்– கி – ற – வ ர்– க – ளு ம் க�ொஞ்– ச ம் அரி– சி ச் சாப்– ப ாடு சேர்த்– து க்– க�ொள்–ளல – ாம் என்று ச�ொன்–னீர்– களே என்று கேட்–பீர்–கள். ஆம். மெயிண்–டன – ன்ஸ் பேலி–ய�ோவி – ல் அரிசி உண்– டு – த ான். உரு– ளை க் கிழங்கு, பழங்–கள்–கூட உண்டு. ஆனால் எக்– க ட்– ட த்– தி – லு ம் இதில் க�ோதுமை கிடை– ய ாது, மைதா, மக்– க ாச்– ச�ோ – ள ம் உள்– ளிட்ட வேறெந்த தானி– ய – மு ம் கிடை–யாது. எண்–ணெய் வகை (செக்– கி ல் ஆட்– டி ய தேங்– க ாய் எண்–ணெய் தவிர) அறவே கிடை– யாது. சர்க்–கரை, வெல்–லம், கருப்– ப ட்டி, தேன் உள்– ளிட்ட எந்தவித–மான இனிப்– பு ம் கிடை– யாது.

56 குங்குமம் 16.2.2018

எடைக்–கு–றைப்பு பேலி–ய�ோ– வுக்–குள் நாற்–பது கிராம் கார்–ப�ோ– ஹை–டி–ரேட் அனு–ம–திக்–கப்–ப–டு– கி–றது என்–றால், குறைந்த எடை ஏறா–ம–லும் மேலும் இறங்–கா–ம– லும் ஒரே சீராக ஓரி–டத்–தில் நிற்–ப– தற்கு மேலும் பத்–துப் பதி–னைந்து கிராம் கார்ப் எடுத்– து க்– க �ொள்– ள– ல ாம் என்– ப – து – த ான் இதன் ப�ொருளே தவிர, பேலிய�ோ கார்ப் சந்–தர்ப்–பவ – ா–தக் கூட்–டணி என்று இதைப் புரிந்–து–க�ொள்–ளு– வது தகாது. படு பயங்– க – ர – ம ான எடை ஏற்–றம், சர்க்–கரை வியாதி, ரத்– தக் க�ொதிப்பு ப�ோன்ற சிக்–கல்– க– ளை த் தவிர்த்– து – வி ட்டு வாழ விரும்–பின – ால் உண–வில் கார்–ப�ோ– ஹை– டி – ரே – ட் டின் அள– வை க் கு றைக்க வே ண் – டு ம் எ ன் – ப – து – த ா ன் அடிப்–படை. அதற்கு பதி–லா– கக் க�ொழுப்பை உண– வாக்–குவ – து பேலிய�ோ. க�ொழுப்பை முதன்– மைச் சத்–தாக்கி, மாவுப் ப�ொ ரு ள் – க – ளை க் க ணி – ச – ம ா – க க் குறைத்து, சம–யத்– தில் அறவே இல்– ல ா– ம – ல ா க் கி – வி – டு – வ – த ன் மூலம் ந�ோய்க்


எக்–கட்–டத்–தி–லும் பேலிய�ோவில் க�ோதுமை கிடை–யாது; மைதா, மக்–காச்–ச�ோ–ளம் உள்–ளிட்ட வேறெந்த தானி–ய–மும் கிடை–யாது. கார–ணி–யின் வேரைப் பிடுங்கி எடுத்து விடு– கி – ற து பேலிய�ோ. அந்த விதத்–தில் எடைக் குறைப்பு என்–பதே பேலி–ய�ோவி – ல் ஒரு பக்க விளை–வு–தான்! இந்த அடிப்–படை புரிந்–துவி – ட்– டால், க�ொஞ்ச நாள் பேலிய�ோ, க�ொஞ்ச நாள் சாதா உணவு என்று மாறி மாறிச் சாப்–பிட்–டுப் பார்க்க ஆசை வராது. சாப்– ப ாடு கூட ஓகே. இன்– ன�ொரு விஷ–யம்–தான் ர�ொம்–பப் படுத்–து–கி–றது என்று தனிப்–பட்ட முறை–யில் என்–னிட – ம் ச�ொல்–லத் தயங்கி, மென்று விழுங்கி அரை– கு–றை–யா–கக் க�ொட்–டிக் கிளறி, புலம்–பிவி – ட்டு ஓடி–விடு – கி – ற – வ – ர்–கள் அநே–கம் பேர். அ து – வு ம் ந ா ன் புழங்–கும் கலைத்– து – றை – யி ல் பேலி– ய�ோ – வி ன் அ வ – சி – ய ம் உ ண ர் ந் – த – வ ர் –

கள் நூற்– று க்– க – ண க்– க ா– ன�ோ ர் இருக்–கி–றார்–கள். அதே சம–யம் நமது வாழ்க்கை முறைக்கு இது ஒத்–து–வ–ருமா என்–கிற சந்–தே–கம் அவர்–கள் அத்–தனை பேருக்–குமே உண்டு. அவர்– க ள் பிரச்னை என்று கரு–து–வது, குடி! ‘ய�ோவ், ச�ோறில்– ல ா– ம – கூ ட இருந்–து–டு–வேன். ஆனா, சரக்–க– டிக்–காம முடி–யாது. க�ொழுப்பு சாப்ட்டு சரக்–க–டிச்சா என்–னா– கும்? உடனே செத்– து – ரு – வ – ன ா? அ த ம ட் – டு ம் இ ல் – லை ன் னு ச�ொல்லு, நாளை–லே–ருந்து நான் பேலி–ய�ோ–!’ என்–றார் ஒளிப்–ப–தி– வா–ள–ரான என் நண்–பர் ஒரு–வர். ஒரு வரி–யில் ச�ொல்– லி–விட – க் கூடிய பதிலா அ து ? அ டு த்த வாரம் விரி– வ ா– க ச் ச�ொ ல் – லு – கி–றேன்.

(த�ொட–ரும்)

16.2.2018 குங்குமம்

57


அனை–வர– ை–யும் ஈர்க்–கும் வனப்–பு–டன் உள்–ள‌ வணிக வளா–கம் அது மைய–மாய் கட்–டி–டம் எழும்–பிய பின் ப�ோக்–கு–வ–ரத்து மூச்–சுத் திண–றி–யது வளா–கத்–தில் எங்–கெங்–கும் செல்பி எடுப்–ப–தைக் காண–லாம் அதை ஏத�ோ நேர்த்–திக்–க–டன் ப�ோல் எல்–ல�ோ–ரும் செய்து க�ொண்–டி–ருந்–த–னர் அந்த இளம் காத–லர்–க–ளுக்கு அது வேடிக்–கை–யா–கத் த�ோன்–றி–யது

அந்தப் பெண்–ண�ோடு ஒரு படம் எடுத்–துக்–க�ொள்ள முடிவு செய்–த–னர் திரும்–பிப் பார்க்க அவள் இல்லை புதிர் ஆட்–டம் ப�ோலா–னது தேடி–னர் அவள் எங்–கி–ருக்–கி–றாள் தெரி–ய–வில்லை வளா–கம் எல்–ல�ோர் செல்–லி–லும் பதி–வா–கிக்– க�ொண்–டி–ருந்–தது மூன்–றா–வது தளத்–தில் அவ–ளைக் கண்–டு–பி–டித்–த–னர்

அவள் வேலையை ரசிப்–பது ப�ோல் அப்–ப�ோது ஏத�ோ த�ோன்–ற‌ ஜிமிக்கி ஆடி–யது எடுத்–துக்–க�ொண்–ட–னர் இரு–வ–ரும் முதன் முத–லாய் வந்த விஷ–யத்தைச் ஒரு செல்பி ச�ொல்ல சிரித்–தாள் அவன் பார்த்–துச் வெட்–கம் தூவிய சிரிப்பு ச�ொன்–னான் என்–கூட படம் நம்–ம�ோடு மூன்–றா–வ–தாக எடுக்–க–ணுமா விழுந்–தி–ருக்–கும் ஜீவன் வேணாம் சார் அழ–கின் தூய்–மை–யா–கத் தெரி–கிற – ாள் வேல நேரம் சூப்–ர–வை–சர் அவள் சுத்–தம் செய்–வது பாத்–தார்னா நுட்–ப–மாய் சத்–தம் ப�ோடு–வாரு பதி–வாகி இருந்–தது நாலு வயுத்–துக்–காக 58

இங்க குப்–ப க�ொட்–றேன், ப�ோங்–க‌ சூப்–பர்வை–சர் சத்–தம் நெருங்–கி–யது என்ன ஆமைய முழுங்–குன மாதிரி வேல பாக்–க–ற‌ வேகமா செய் இவர்–களைப் பார்த்து முறைத்தபடியே ப�ோய் விட்–டார் அவள் பதற்றம் மறைத்து வியர்–வை–யைத் துடைத்–தாள் கண்–க–ளால் விடை பெறு–தல் நிகழ்ந்–தது அவள் தூரிகை ப�ோல அசைந்து அந்த இடத்தை சித்–தி–ர–மாக்–கத் த�ொடங்–கி–னாள் ஓர–மாய் நின்று மறு–ப–டி–யும் செல்–பி–யில் அவ–ளைப் பார்த்து மேலும் அரு–கில் க�ொண்டு வந்து ச�ொன்–னான் தெரி–யா–மல் விழுந்த நிலவு.


shutterstock

ராஜா சந்திரசேகர்

59


‘கா

த–லர் தினம்’ என்ற இடைத்–தேர்–தல் நாளில் பல–ரும் தங்–கள் காதலை உங்–க–ளி–டம் தெரி–விப்–ப–தற்–காக நேரில் சந்–திக்க அப்–பா– யின்ட்–மென்ட் கேட்–பார்–கள். அது–வும் மிஸ்டு கால் க�ொடுத்–து! சர்–வ–நிச்–ச–ய–மாக இப்–படி டார்ச்–சர் செய்–ப–வர் ஒரு–வ–ராக இருக்க மாட்–டார். குறைந்–தது நான்–கைந்து பேரா–வது த�ொடை தட்டி ஸ்பீக்–கர் வைத்து அலறி களத்–தில் குதிப்–பார்–கள். மிரள வைக்–கும் இந்த வேட்–பா–ளர் லிஸ்ட்–டி–லி–ருந்து பலரை நீக்–கவ�ோ காத்–தி–ருப்பு பட்–டி–ய–லில் வைக்–கவ�ோ நீங்–கள் நினைத்–தால் -

இந்த ஐடி–யாஸ் உங்–க–ளுக்–குத்–தான்! பேட்–டன்ட்உரிமை இல்லை. தாரா–ள–மாக பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளுங்–கள்!

60

எஸ்.ராமன்


கூல்லர் கூ

ண்டு பரிசை பெரிய அளவு தம்–பார்–மாத்–சல– தூாகக்கட்டி, ‘பாகு–பலி – ’ ஸ்டை–லில்

தலை–யில் சுமந்து க�ொண்டு தன் ச�ொந்தக் கார் ப�ோல் சீன் ப�ோட்டு, வாடகைக் காரில் வந்து இறங்–கும் நண்–பர் ரஜினி ஸ்டை–லில் கூலிங்க்–ளாசைக் கழற்ற முயற்–சிப்–பார். ஸ்டைல் என்–னும் இந்தக் கண்–றாவியை எதிர்–க�ொள்ள உங்–கள் தலையை அலங்–க– ரிக்–கும் கூலரை சற்று கீழி–றக்கி நீலாம்–பரி ஸ்டை–லில் நீங்–கள் கண்–க–ளில் மாட்–ட–லாம். ‘இந்த கூலர்ல நீ சூப்–பரா இருக்க..!’ என வழிந்து க�ொண்டே அவர் உங்–களை கணக்கு பண்ண முற்–படு – ம்–ப�ோது, ‘எனக்கு மெட்–ராஸ் ஐ... உனக்கு நாளை (உள–வுப்–படை மூலம் இதை நீங்–கள் தெரிந்து க�ொண்– டி – ரு க ்க வே ண் – டும்!) அரி– ய ர்ஸ் கி ளி – ய – ர ன் ஸ் கடைசி வாய்ப்பு எ க் – ஸ ா ம் னு தெ ரி – யு ம் . . . ’ என த�ோளைக் கு லு க் – கி – ய – ப டி ச�ொல்–லுங்–கள். ஜ ெ ர் க் – க ா – கு ம் ந ண் – ப ர் , க�ொ ண் டு வந்த பரிசைக் க�ொடுக்– க ா– ம ல் தலை– தெ – றி க்க ஓடு–வார்! 61


ஆ மக–மதா்யிதா.... .. றியி – ல் பழைய ஒரு நெற்–ரூபாய் அள–வில – ான

குங்– கு மப் ப�ொட்– டு – ட ன் தலை– வி ரி க�ோல– ம ாக காட்சி– ய – ளி த்து, ‘இந்த ச ம – ய த் – தி ல் எ ன க் கு யாரா– வ து அன்பு(!)ப் பரிசு க�ொடுத்–தால் அது தெய்வ கு ற் – ற – ம ா கி இ ந்த ஜ ெ ன் – ம ம் முழுக்க திரு–மண – ம – ா– கா–மல் பிரம்–மச்–சா–ரி– யா–கவே காலத்தைக் கழிக்க நேரி–டும்... பட், உனக்–கு–த்தான் சாமி நம்–பிக்கை இல்– லை – யே ! பரிசைக் க�ொடு. வாங்–கிக் க�ொள்–கி–றேன்...’ என்று ச�ொல்–லுங்–கள். ‘ஒரு நிமி–ஷம், இத�ோ வந்–து–ட– றேன்...’ என பரி–சுட – ன் வந்த நண்–பர் ஆன்–மிக ஓட்–ட–மெ–டுப்–பார்! இந்த கெட்– ட ப் வெற்றி பெற குறைந்–தது இரு– நாட்–க–ளா–வது நீங்– கள் கே.ஆர்.விஜயா நடித்த ப ழை – ய ப ட ங் – க ளை ப் பார்க்க வேண்–டும்! 62 குங்குமம் 16.2.2018


க ா ன – – ழ தமிருந்–தால்ர்ட் இ பார்–வ ம்! ஃ ெய்–ய–வு ச

‘க

ன்னி ராசி–யில் பிறந்–த–வ– ளான எனக்கு ‘இன்–று’ யார் யாரெல்–லாம் பரிசு தரு–கி– றார்–கள�ோ அவர்–களை எல்–லாம் எமன் அர–வணை – ப்–பார். ஆனால், இந்– த ச் செய்– தி – யை ப் படிக்– கு ம் ஆயி–ரத்து ஓரா–வது நபர் தாரா–ள– மாக எனக்கு பரிசு வழங்– க – ல ாம். அவர்– க ளை எமன் நெருங்க மாட்– டார் என எங்–கள் குடும்ப ஜ�ோதி–டர் ச�ொல்–கிற – ார். உண்–மைய – ான தமி–ழன – ாக இருந்–தால் ஃபார்–வர்ட் செய்–ய–வும்...’ இந்தச் செய்–தியை உங்–கள் நண்–பர்–க–ளுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்–தி–யாக அனுப்–புங்–கள். பல குரூப்–க–ளில் பதி–யுங்–கள். நிச்–ச–யம் இவர்–க–ளில் சிலர்–தான் உங்–க–ளுக்கு பரிசு தரப் ப�ோகி–ற–வர்–கள்! அவர்–கள் கதி–க–லங்கி விடு–வார்–கள். ஆயி–ரம் பேர் இதைப் படித்–தார்–களா இல்–லையா என்ற குழப்–பம் அவர்–க–ள் மத்–தி–யில் எழும். எனவே, பின்–வாங்–கு– வார்–கள். அச்–சம் அவர்–கள் கண்–க–ளில் டவுன்லோட் ஆகும்! வாட்ஸ்அப்–பில் வரு–வது எல்–லாம் உண்மை என நம்–பும் உல–கம் இது என்–ப–தால் இந்த ஐடியா கண்–டிப்–பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும்! 16.2.2018 குங்குமம்

63


‘உ

சேது பந்–த–னம்!

ன் கூட சேர்ந்து ஒரே–நாள்ல நாலு படம் பார்க்–க–ணும். அதுக்–குப் பிறகு பரிசு வாங்–கிக்–க–றேன்...’ என க�ொஞ்–சுங்–கள். பார்ட்டி ஹேப்–பி–யாகி ‘பட்சி சிக்–கி–டுச்–சு’ என தன் சர்க்–கி–ளுக்கு மெசேஜ் தட்ட முற்–ப–டு–வார். அப்–ப�ோது, ‘அது–வும் பேக் டு பேக் ‘மீண்–டும் ஒரு காதல் கதை’, ‘மூன்–றாம் பிறை’, ‘குணா’, ‘சேது’ பார்க்–க–ணும்...’ என சிணுங்–குங்–கள்! சித்–தம் கலங்கி பரிசு தர நினைப்–ப–வர் கண்–டிப்–பாக ஜூட் விடு–வார்! தியேட்–ட–ரில்–தான் காதல் நிச்–ச–யிக்–கப்–ப–டு–கி–றது என்று நம்–பும் மன்–ம–தர்–கள் சூழ் உலகு இது. ஸ�ோ, ஜெயம் உங்–க–ளுக்–கே!

64 குங்குமம் 16.2.2018


Half

மீசைக் காரன் ‘ப

ல தலை– மு – றை – க – ளு க்கு முன்– ன ாடி என் கி..ரே..ட் க�ொள்ளுத் தாத்தா தனக்–குப் பிடிச்–ச–வ–ளுக்கு, அவ–ளுக்–குப் பிடிக்–காத பரிசைக் க�ொடுத்– தி – ரு க்– க ாரு. டென்– ஷன் ஆனவ, சாபம் க�ொடுத்–துட்டா. அது–லேந்து எங்க வம்–சத்–துல பிறந்த ப�ொண்–ணுங்–க–ளுக்கு பரிசு க�ொடுக்– கற எல்– ல ா– ரு மே பாதி மீ ச ை – ய�ோ–ட–தான் க�ொடுக்–க– ணும். அப்–ப–தான் ஓகே ஆகும். உன்னை பாதி மீசைல பார்க்க ஆசையா இருக்–குடா...’ என ஹஸ்கி வாய்– ஸி ல் ச�ொல்– லுங்–கள். ப�ொத்–திக் க�ொண்டு ‘தம்–பி’ கம்பி நீட்டி விடு–வார்! ஃ பி க ர் – க ள் ப �ொ ய் ச�ொல்ல மாட்–டார்–கள் என்ற நம்– பி க்கை பையன்– க ள் மத்–தியி – ல் இருப்–பத – ால் இந்த ஐடியா ஷ்யூர் ஷாட் ஹிட்!  16.2.2018 16.2.2018 குங்குமம் 65


னி–நப – ர – ைப் ப�ோற்–றுவ – த�ோ அல்–லது ஒரு–வரை முன்–வைத்து முழக்–கங்–களை எழுப்–புவ – த�ோ இட–துச – ா–ரிக – ளு – க்கு ஏற்–புடை – ய – தல்ல – . எதை–யும் க�ொள்கை அடிப்–ப–டை–யில் அணு–கிப் பார்ப்–ப–வர்–களே அவர்–கள். தனி–நப – ர் சாக–சங்–களை நம்–பிய�ோ, தற்–குறி – த்–தன – ம – ான வாக்–குறு – தி – க – ளை வழங்–கிய�ோ தங்–களை உயர்த்–திக்–க�ொள்ள அவர்–கள் உத்–தேசி – ப்–பதி – ல்லை. மக்–கள் மத்–தியி – ல் செல்–வாக்–கைப் பெற, கற்–பனை பிம்–பங்–கள – ைக் காட்–டவ�ோ கட்–டி–ய–மைக்–கவ�ோ எண்–ணு–வ–தில்லை. அவர்–க–ளைப் ப�ொதுச்–ச–மூ–கம் எப்–படி வேண்–டு–மா–னா–லும் புரிந்து வைத்–திரு – க்–கல – ாம். அதி–கா–ரத்–தைக் கைப்–பற்–றும் அக்–கறை – யி – ல்–லா–தவ – ர்–கள் என்றோ, பத–விக்கு வரவே லாயக்–கில்–லா–த–வர்–கள் என்றோ விமர்–சிக்–க–வும் செய்–ய–லாம். ஆனால், அந்த விமர்–ச–னங்–களை எல்–லாம் ஓரத்–தில் ஒதுக்–கி–விட்–டுப் பார்த்–தால், அவர்–க–ளுக்கு மட்–டுமே ப�ோராட்ட வாழ்வை எதிர்–க�ொள்–ளும் சக்–தி–யி–ருக்–கி–றது. இலட்–சிய வாழ்–வின் இலட்–ச–ணங்–க–ளைப் பெற்–றி–ருக்–கும் அவர்–க–ளின் தகுதி குறித்–தும், திறமை குறித்–தும் சந்–தே–கிக்க இடமே இல்லை. தற்– ப �ோ– தை ய தமிழ்– நி ல இட– து – ச ா– ரி – க – ளி ன் ஒற்றை உதா– ர – ண ம், இரா.நல்–ல–கண்ணு.

66

63

யுக–பா–ரதி

ஓவி–யங்கள்:

மன�ோகர்


16.2.2018 குங்குமம் 67 20


தலை– ம ைப் ப�ொறுப்– பு க்கு வரக்–கூ–டிய ஒரு–வர், கடைப்–பி– டிக்க வேண்–டிய அத்–தனை அம்– சங்–கள – ை–யும் கருத்–திற்–க�ொண்டு செயல்–ப–டு–வ–தில் இட–து–சா–ரி–க– ளுக்கு நிகர் இட– து – ச ா– ரி – க ளே. கூட்– டு த் தலை– ம ை– யி ன் கீழ் செயல்–படு – ம் அவர்–கள் ஒழுக்–கம், நேர்மை, எளிமை, சுய–சார்–பற்ற தன்மை என பல விஷ–யங்–களை எப்–ப–டிப்–பட்ட இக்–கட்–டி–லும் விட்–டுக்–க�ொ–டுப்–ப–தில்லை. ஒ ரு – வ – கை – யி ல் அ து வ ே அவர்–க–ளின் அடை–யா–ளம். பணமே பிர–தா–னம் என்றாகி– விட்ட இன்– றை ய அர– சி – ய ல் சூழ–லி–லும், உண்–டி–யல் குலுக்கி கட்–சிக்–கான நிதி–யைத் திரட்டு –ப–வர்–கள் அவர்–களே. கார்ப்–ப– ரேட்–டு–க–ளின் நன்–க�ொ–டை–யில் ஆட்– சி – யை – யு ம் அதி– க ா– ர த்– தை – யும் கைப்பற்–றி–வி–டத் துடிக்–கும் எத்– த – ன ைய�ோ கட்– சி – க – ளு க்கு மத்–தி–யில், இன்–ன–மும் கண்–ணி– யத்–தையு – ம் கட்–டுப்–பாட்–டை–யும் கற்–பிப்–பவ – ர்–களா – க காம்–ரேடு – க – ள் மட்–டுமே இருக்–கி–றார்–கள். ப�ோரா–டுவ – தே வாழ்–வென்று புரிந்து, அதற்–கேற்ப நாட்–களை நகர்த்– தி ச் செல்– லா – ம ல், வாழ்– வையே ப�ோராட்– ட – மா க்– கி க் க�ொள்ள அவர்–கள் தயங்–கியது– மில்லை; தயங்– க ப் ப�ோவ– து – மில்லை. த�ொண்–ணூ–று–க–ளின் இறுதி– 68 குங்குமம் 16.2.2018

யில் ‘கணை– ய ா– ழி – ’ – யி ல் உதவி ஆசி– ரி – ய – னா க வேலைக்– கு ச் சேர்ந்– தி – ரு ந்– தே ன். ஏத�ோ ஒரு வ ே ல ை – யை ப் பா ர் த் – து க் – க�ொண்டு, இலக்–கிய – த்–தில் எனக்– கி–ருந்த ஆர்–வத்தை மேம்–ப–டுத்த முனைந்–தி–ருந்த தரு–ணம் அது. ‘கணை–யாழி’–யில் சேரும்–வரை ‘ராஜிரி–ஷி’ எனும் அர–சிய – ல் வார ஏட்–டில் செய்–திக் கட்–டுரை – க – ளை எழு–து–ப–வ–னாக இருந்–தேன். ஒரு கவி–ஞ–னாக அர–சி–யல் பத்– தி – ரி – கை – யி ல் என்– னு – ட ைய இட–மென்–பது எனக்கே திருப்தி– ய– ளி க்– கு ம் விதத்– தி ல் இல்லை. என் இயல்–புக்–கும் தகு–திக்–கும் ‘கணை–யா–ழி’– யே வழி–யம – ைத்–தது. இலக்–கிய – ப் புரி–தல்–கள – ைத் தீவி–ர– மாக்–கிக் க�ொள்–ள–வும் என்னை நானே கண்–ட–டைந்து க�ொள்– ள– வு ம் ‘கணை– ய ா– ழி ’ செய்த உத–வியை காலம் உள்–ள–ள–வும் மறப்–ப–தற்–கில்லை. மாத இதழ் என்–பத – ால் வேலை அதி–கமி – ல்லை. ‘கணை–யா–ழி’– க்கு வரக்– கூ – டி ய கதை, கவிதை, க ட் – டு – ரை – க ள ை வ ா சி த் து , பிர–சு–ரத்–திற்கு ஏற்–பு–டை–யதைத் தேர்ந்தெ டு க் – கு ம் ப ணி யே என்னு–டை–யது. தேர்ந்–தெ–டுத்–த படைப்பு–களை ‘கணை–யா–ழி’– யி – ன் ஆல�ோ–சன – ைக் குழு–விலி – ரு – க்–கும் ஒரு–வ–ரி–டம�ோ இரு–வ–ரி–டம�ோ காட்டி ஒப்–புத – ல் பெற வேண்–டும். ஒ ப் – பு – த ல் ப ெற ப் – பட்ட


படைப்–பு–களை வடி–வ–மைத்து, மெய்ப்– பு த் திருத்தி அச்– சு க்கு அனுப்–பு–வ–த�ோடு என்– வேலை முடிந்– து – வி – டு ம். அதன்– பி ன், அதை சந்– த ா– த ா– ர ர்– க – ளு க்– கு ம் கடை–களு – க்–கும் விநி–ய�ோகி – க்–கும் ப�ொறுப்பை மேலா–ளர் விஸ்–வ– நா–தன் கவ–னித்–துக் க�ொள்–வார். விஸ்–வ–நா–தன், ‘சுப–மங்–க–ளா–’– வில் பணி–யாற்–றிய அனு–ப–வம் உள்–ள–வர். அவ்–வப்–ப�ோது ‘சுப–

மங்–களா – ’– வி – ன் ஆசி–ரிய – ர – ா–யிரு – ந்த க�ோமல் சுவா–மிநா – த – ன் பற்–றியு – ம் இன்– ன – பி ற படைப்– பா – ள ர்– க ள் பற்–றியு – ம் அவர் பகிர்ந்–துக� – ொண்– டதைத் தனிப் புத்–தக – மா – க எழு–த– லாம். படைப்– பா – ள ர்– க – ளி ன் மன– தை–யும் குணத்–தை–யும் அறிந்து வைத்– தி – ரு ந்த விஸ்– வ – நா – த ன், மாதத்– தி ன் இறுதி நாட்– க – ளி ல் மட்–டுமே அலு–வல – க – ம் வரு–வார்.

இரண்டு பத்–தி–ரி–கை– க–ளுக்–கும் முகப்பை தயா–ரித்–துத் தரு–ப–வ–ராக ஓவி–யர் மருது....

69


மெய்ப்–புத் திருத்–தும் பணி–யில் எனக்கு உத–வி–யா–யி–ருந்த சேது அலு– வ – ல – க ம் வரு– வ – தி ல்லை. அலு–வல – க – ப் பணிக்–காக அமர்த்– தப்–பட்–டிரு – ந்த குமா–ரும் நானும் மட்–டுமே தின–சரி ‘கணை–யா–ழி’ இருக்– கை – யி ல் அமர்ந்– தி – ரு ப்– ப�ோம். முத–லிரு மாதங்–க–ளி–லேயே ‘கணை– ய ா– ழி – ’ – யி ன் வேலைத் த ன்மை வி ள ங் – கி – வி ட் – ட து . எந்தத் தேதி– வ ரை படைப்– பு – க– ள ைத் தேர்ந்– தெ – டு க்– க – லா ம், எதிலி– ரு ந்து எது– வ ரை வடி– வ–மைப்பு, மெய்ப்புத்–திரு – த்த எத்– தனை நாள், அச்–சகப் பணிக்– கான அவ–கா–சம் எவ்–வள – வு என எல்லா–வற்–றையு – ம் திட்–டமி – ட்–டுச் செயல்–படு – வ – தி – ல் எந்–தச் சிக்–கலும் இருக்–கவி – ல்லை. தலை–யங்–கமு – ம் கடை–சிப் பக்–க–மும் வந்–து–விட்– டால் இதழ் தயா– ர ா– கி – வி – டு ம். எழுத்– த ா– ள ர் சுஜாதா கடை– சிப் பக்–கத்தை எழு–தி–வந்–தார். திரைப்– ப – ட ங்– க – ளு க்– கு க் கதை வச– ன – மு ம், வெகு– ச ன இதழ்– க – ளில் த�ொடர் கட்–டு–ரை–க–ளும் எழு–தி–வந்த அவர், அத்–தனை பர–பர – ப்–பிலு – ம் ‘கணை–யா–ழி’– க்கு எழு– து – வ – தை ப் பிரத்– யே – க – மா க வைத்–தி–ருந்–தார். ‘கணை– ய ா– ழி ’ அலு– வ – ல – க த்– திற்கு அரு–கில்–தான் இந்–திய கம்– யூ–னிஸ்ட் கட்–சி–யின் தலைமை அலு–வ–ல–க–மான ‘பாலன் இல்– 70 குங்குமம் 16.2.2018

லம்’ அமைந்– தி – ரு ந்– த து. அங்– கி – ருந்து வெளி– வ ந்த ‘தாம– ரை ’ இதழை அண்– ண ன் கவி– த ா– பா–ரதி கவ–னித்–துவ – ந்–தார். இட–து– சாரி பத்–திரி – கை – ய – ான ‘தாம–ரை’– – யும், வல–து–சாரி சிந்–த–னை–களை அனு–ம–தித்த ‘கணை–யா–ழி–’–யும் அரு–கரு – கே இருந்–தா–லும், அவை இரண்–டும் தத்–தம – து நிலை–களி – லி – – ருந்து இடம்–பெ–யர எண்–ணி–ய– தில்லை. இ ர ண் டு ப த் – தி – ரி – கை – க–ளுக்கும் முகப்பைத் தயா–ரித்–துத் தரு–பவ – ர – ாக ஓவி–யர் மருது இருந்து– வந்–தார். நானும் கவி–தா–பா–ர–தி– யும் ஒரே வாக–னத்–தில் கிளம்– பிப்–ப�ோய் ‘கணை–யா–ழி–’க்–கும், ‘தாம–ரை’– க்–கும் மருது வரைந்து வைத்–திரு – க்–கும் முகப்பு அட்–டை– களை வாங்கி வந்–திரு – க்–கிற�ோ – ம். என் கவி–தைக – ள் ‘தாம–ரை’– யி – – லும், கவி–தா–பார – தி – யி – ன் கவி–தை– கள் ‘கணை–யா–ழி’– லு – ம் பிர–சுர – மா – – கி–யுள்–ளன. ஒத்த கருத்–து–டைய இரண்டு பேரும் பணி நிமித்–தம் வெவ்–வேறு பத்–தி–ரி–கை–க–ளைக் கவ–னிக்க நேர்ந்–தது. இரண்–டு– பே – ரு ம் இ ணைந்தே செ ய – லாற்றிய அக்– க ா– ல ங்– க – ளி ல், அன்–பையு – ம் நட்–பையு – ம் பகிர்ந்து– க�ொள்–ளும் இட–மாக ‘பாலன் இல்–லம்’ இருந்–தது. எங்–க–ளுக்கு எழும் இலக்–கிய மற்– று ம் அர– சி – ய ல் சந்– தே – க ங்– க – ளைத் தீர்த்து வைப்– ப – வ – ர ாக


த�ோழர் நல்–லக – ண்ணு இருந்–தார். தமி–ழக அர–சி–ய–லில் நேர்–மைக்– கும் தூய்–மைக்–கும் உதா–ர–ண–மா– கக் காட்ட, நல்–ல–கண்–ணு–வைத் தவிர ஒரு–வ–ரு–மில்லை. என் வாழ்–வில் அற்–பு–த–மான தரி– ச – ன ங்– க – ள ை– யு ம் தரு– ண ங்– க – ளை– யு ம் க�ொண்ட நாட்– க ள் அவை. இலக்–கிய – மெ – ன்–பது நுகர்–

வல்ல. அர–சி–ய–லென்று அறிந்–து– க�ொள்ள, காலம் வழங்–கிய சந்– தர்ப்–பம் என்றே அந்–நாட்–கள – ைக் கரு–து–கி–றேன். ‘கணை– ய ா– ழி – ’ – யி ல் வேலை செய்– கி – றே ன் என்– ப – தை – வி ட, நல்–ல–கண்–ணுவை தின–மும் சந்– தித்து உரை– ய ா– டு– கி –றே ன் என்– பதே மகிழ்–வைக் க�ொடுத்–தது.

எனக்–குத் தெரிந்த விஷ–யங்–களை மட்–டுமே அவ–ரு–டன் பேசி–யி–ருக்–கி–றேன்

16.2.2018 குங்குமம்

71


அப்–ப�ோது ‘ப�ோத்–திய – ம்–மன்’ என்– னு ம் தலைப்– பி ல் என்– னு – டைய கவிதை ஒன்று ‘தாம–ரை–’– யில் வெளி–வந்–திரு – ந்–தது. அதைப் படித்– தி – ரு ந்த நல்– ல – க ண்ணு, “நெல்– ல ைச் சீமை– யி – லு ள்ள சிறு–தெய்–வம் குறித்து, தஞ்சை மாவட்–டத்து ஆசா–மி–யான உங்– க–ளுக்கு எப்–ப–டித் தெரி–யும்..?” எனக் கேட்–டார். இட–துச – ா–ரிக – ள் கட–வுள் மறுப்– புக் க�ொள்–கை–யு–டை–ய–வர்–கள். ஆனா–லும், நல்–ல–கண்ணு சிறு– தெய்–வங்–க–ளைப் பற்றி தெரிந்து வைத்– தி – ரு ந்– த து திகைப்– பூ ட்– டி – யது. அந்த சந்– தி ப்– பி ல் அவர், ஜெய–ம�ோக – னி – ன் ‘விஷ்–ணுபு – ர – ம்’ நாவலை வாசித்–துக் க�ொண்–டி– ருந்–தார். சில பக்–கங்–கள் மட்–டுமே ‘விஷ்–ணுபு – ர – ’– த்தை வாசித்–திரு – ந்த என்–னிட – ம், ‘‘முழு–தாக நாவலை வாசித்– த – து ம் ச�ொல்– லு ங்– க ள். விவா–திக்–க–லாம்...” என்–றார். என் வய– தைய�ோ வாசிப்– பைய�ோ முக்–கி–ய–மா–கக் கரு–தா– மல், என்– னு – ட ன் விவா– தி க்க விரும்–பிய அவர், அதன்–பின் எத்– த–னைய�ோ நாவல்–கள் குறித்–தும் உலக இலக்–கி–யங்–கள் குறித்–தும் விவா–தித்–தி–ருக்–கி–றார். விவா–த–மென்–றால் இரண்–டு– பே–ரால் நடத்–தப்–ப–டு–வது. உண்– மை–யில், அவ–ருட – ன் நான் எதை– யுமே விவா–தித்–ததி – ல்லை. தவிர, அவ–ரு–டன் விவா–திக்–கும் அள– 72 குங்குமம் 16.2.2018

வுக்–கான அறிவை அப்–ப�ோது நான் பெற்–றி–ருக்–க–வில்லை. எனக்–குத் தெரிந்த விஷ–யங்– களை மட்–டுமே அவ–ருட – ன் பேசி– யி–ருக்–கிறே – ன். என் பேச்–சில் தவ–றி– ருந்–தால் அவர் திருத்–துவ – ார். ஒரு விஷ–யத்தை அவர் ச�ொல்–லத் த�ொடங்–கி–னால் அதில் விவா– திக்–கவே ஒன்–று–மி–ருக்–காது. அத்– தனை தெளி–வுட – னு – ம் அத்–தனை சிரத்–தையு – ட – னு – ம் அதை அவரே விளக்–கி–வி–டு–வார். விவா–திக்–கவே தேவை–யில்– லா–த–படி பேசும்– மு–றையே அவ– ரு–டை–யது. எளிய உவ–மை–களா – ல் வர–லாற்–றை–யும் இலக்–கி–யத்–தை– யும் புரி–யவை – க்–கும் சாமர்த்–திய – ம் அவ–ரி–டம் உண்டு. ‘‘எது மக்– க – ளு க்– க ா– ன – த ாக அமை–கிறத�ோ – அதுவே இலக்கி–ய– மென்–றும், மக்–கள் இலக்–கிய – த்தை ந�ோ க் கி ந க ர்வதே பட ை ப் பா–ளி–க–ளின் தகு–தி–யென்–றும்...’’ அவர் ச�ொல்– லா – ம ல் இருந்– தி – ருந்–தால், நானுமே செளந்–தர்ய உபா–சக – ர்–களி – ன் சங்–கத்–தில் சங்–க– மித்–தி–ருப்–பேன். கட்சி அர–சிய – லு – க்கு அப்–பாற்– பட்–டவ – ர்–களா – லு – ம் அவர் இன்று க� ொ ண் – டா – ட ப் – ப – டு – வ – த ற் கு அதுவே கார–ணம். யாரை–யும் நேசத்–து–டன் ஏந்–திக்–க�ொள்–ளும் அவ– ரு – ட ைய புன்– ன – கை – யி ல், களங்–கம�ோ கறை–கள�ோ இருந்–த– தில்லை.


அவ–ரு–டைய புன்–ன–கை–யில், களங்–கம�ோ கறை–கள�ோ இருந்–த–தில்லை தெளிந்த நீர�ோ– ட ை– யி ன் மேல் நின்று பார்க்– கை – யி ல், உருண்–ட�ோ–டும் கூழாங்–கற்–கள் தெரி–வது – ப – �ோல, நிதா–னத்–துட – ன் அவர் உதிர்க்–கும் ச�ொற்–க–ளில் காரல்–மார்க்–ஸும் ஜீவா–னந்–த– மும் கண்–முன்னே தெரி–வார்–கள். உட–லாலு – ம் மன–தா–லும் தியா–கத் தழும்–பு–களைத் தாங்–கிய அவர், சுதந்–திர இந்–திய – க் கன–வுக – ளு – ட – ன் ப�ொது–வாழ்–வுக்கு வந்–த–வர். வை– கு ண்– ட ம் கார– னே – ஷன் உயர்–நி–லைப் பள்–ளி–யில் ப டி த் – து க் – க� ொ ண் – டி – ரு க் – கு ம் ப�ொழுதே தேச விடு–த–லைக்கு உழைக்க வேண்–டுமெ – னு – ம் உறுதி– யைப் பெற்–றி–ருக்–கி–றார். தேச– ப க்தி நூல்– க – ளி ல் ஈடு– பாடு காட்–டி–வந்த அவ–ருக்கு,

மார்க்–சிய நூல்–களை அறி–முக – ப்– படுத்–திய – வ – ர் அவ–ருட – ைய இந்தி ஆசி–ரிய – ர் சு.பல–வே–சம் செட்டி– யார். அவரே, நல்– ல – க ண்– ணு – வின் அனைத்–திந்–தி–யப் பற்றை அகில உல–கப் பற்–றாக மாற்–றிய – – வர். ‘கலைத் த�ொண்டர் கழ–கம்’ என்–னும் பெய–ரில் சமூக, கலை, இலக்– கி – ய ப் பணியை மேற்– க�ொண்–டிரு – ந்த நல்–லக – ண்–ணுவை, ப�ொது– வு – டம ை சிந்– த – ன ைக்கு உந்–தித் தள்–ளிய – தி – ல் புத்–தக – ங்–கள் பெரும் பங்–காற்–றியு – ள்–ளன. நூல்–களி – ன் வாயி–லாக இட–து– சா–ரிப் பற்–றாள – ர – ாக மாறிய நல்–ல– கண்ணு, கல்–லூரி – க் காலங்–களி – ல் இட–துச – ா–ரித் தலை–வர்–களு – ட – ன் பழ–கியி – ரு – க்–கிறா – ர்.

(பேச–லாம்...) 16.2.2018 குங்குமம்

73


இடம்: ய�ோகி ராம்சுரத்குமார் ஆஷ்ரமம் அக்ரஹார க�ொல்லை, 1833/1, செங்கம் சாலை, திருவண்ணாமலை - 606603


76

ஆர் கா னிக் ஃபேஷன்!

ஷாலினி நியூட்டன்


77

து ஆர்–கா–னிக் காலம்! சாப்–பி–டும் உண–வுப் ப�ொருட்–கள் முதல் குளிக்–கும் ச�ோப்பு, ஷாம்பூ வரை சக–லத்–தி– லும் ஆர்–கா–னிக் புரா– டக்ட்ஸ் வந்–து–விட்–டன. அப்–ப–டி–யி–ருக்க, ஃபேஷன் உடை–க–ளி– லும் ஆர்–கா–னிக் மெட்–டீ– ரி–யல்ஸ் வரா–மல் இருக்– கு–மா? வந்–தாச்–சு! இது–கு–றித்து அறிய டிசை–னர் தஸ்–னீமை த�ொடர்பு க�ொண்–ட�ோம். “உண்–மைல சுற்– றுச்–சூ–ழ–லுக்கு நன்மை செய்–யற விஷ–யம் இது. யெஸ். கைத்–தறி உடை– கள்–தான். ஆனா, ஸ்பெ–ஷல் கைத்–த–றி!


அதென்ன ஸ்பெ– ஷல்? ப�ொதுவா கைத்– தறி உடை– க ள்ல க ல – ரி ங் – கு க் கு கெமிக்– க ல் டை ப ய ன் – ப – டு த் – து – வாங்க. ஆனா, ஆ ர் – க ா – னி க் கைத் – த – றி ல கெ மி க் – க ல்

78 குங்குமம்

டை எது–வும் பயன்–படு – த்த மாட்– ட�ோம். துணி நெய்து எடுக்– க – ற ப்ப ரா மெட்–டீரி – ய – ல் கிடைக்–குமே... அதை அப்–ப–டியே பயன்–ப–டுத்– து–வ�ோம். எம்–பி–ராய்–டரி ஒர்க் அல்–லது கை வேலை–கள் மட்–டும் செய்–வ�ோம். இதுக்கு மேல ப்ளீச் கூட செய்ய மாட்–ட�ோம். இப்ப ஆர்– க ா– னி க் மெட்– டீ– ரி – ய ல்ஸ் மேல மக்– க – ளு க்கு ஈடு– ப ாடு வந்– தி – ரு க்கு. பெரும்– பா– ல ா– ன – வ ங்க காட்– டன், லினென்... இப்– படி பய ன்– ப– டு த்– தத் த�ொடங்– கி ட்– ட ாங்க. ஒண்ணு தெரி–யு–மா? பாலிஸ்–டர் உடை– க–ளுக்–கும் ஆர்–கா– னிக் உடை– க – ளு க்– கு – ம ா ன வி லை வி த் – தி – ய ா – ச ம் அதி– க ம் ப�ோனா ரூ . 1 0 0 அ ல் – ல து ரூ.200க்குள்–ள–தான் இருக்–கும்...’’ என்று ச�ொ ல் – லு ம் த ஸ் – னீம், ‘Reuse, Reduce, Recycle’... இது–தான் ப�ொது–வா–கவே ஆர்– கா–னிக் ஃபேஷ–னுக்கு அ டி ப் – ப ட ை எ ன் – கி–றார். “நமக்கு எதை–யுமே அதி–கம் வாங்–கற பழக்–


கம் உண்டு. ஒரு சில உடை–களை வாங்– கிட்டு ஒண்ணு, ரெண்டு தடவை பயன்– ப–டுத்–திட்டு அப்–படி – யே வைச்–சிரு – ப்–ப�ோம். வேண்–டாம்னு த�ோணினா அதை ஆத–ர– வற்ற இல்–லங்–களு – க்கு க�ொடுத்–துடு – வ – �ோம். சில–ருக்கு குறிப்–பிட்ட டிரெஸ் மெட்– டீ– ரி – ய ல் பிடிக்– கு ம். ஆனா, திரும்– ப த் தி ரு ம்ப அ தை ப�ோ ட் – டு ட் – டு ப் ப�ோய் ஃப்ரெண்ட்– ஸ�ோட கேலி கிண்– ட–லுக்கு ஆளா–க–ணு– மானு ய�ோசிப்–பாங்க. அப்– ப – டி ப்– ப ட்– ட – வங் – க – ளுக்– க ா– க வே நாங்க ரீ சைக்–கிள் செய்–ய–ற�ோ ம்! யெஸ். அதே உடையை திரும்ப டிசைன் செய்து ட்ரெண்– ட ாக்கி வேற உடை– ய ாவே மாத்– தி க் க�ொடுப்– ப�ோ ம். இந்த முறைல நிறைய புட– வை–களை வெஸ்–டர்ன் உடை– க ளா மாத்– தி க் க�ொடுத்–தி–ருக்–க�ோம்...’’ என்ற தஸ்–னீமி – ட – ம் ஆர்– கா–னிக் உடை–களை என்– ன– த ான் பயன்– ப டுத்– தி – ன ா – லு ம் அ வ ற ்றை துவைக்க ச�ோப், கெமிக்– க ல் ப வு – ட ர் – த ா னே பயன்–ப–டுத்த வேண்– டி – யி–ருக்–கி–றது என்று கேட்– ட�ோம். “உண்–மை–தான். ஆர்– 16.2.2018 குங்குமம்

79


கா–னிக் துணி–யாவே இருந்–தா– லும் ஒரு–முறை துவைச்–சிட்டா அது–வும் கெமிக்–கல் கலந்த துணி வகை–யா–தான் மாறும். இதுக்–கா–கவே உஷாரா இருக்– க�ோம். இருக்–கவும் ச�ொல்–ற�ோம். துணி–க–ளுக்கு ப�ோடும் சாயம், ப்ளீச்களில் அதீத கெமிக்– க ல் இருக்கு. இதை தவிர்க்–க–லாம். அது–ப�ோக இப்ப மார்–க்கெட்–டுல ஆர்–கானிக் ச�ோப், பவு–டர் எல்– லாம் இருக்கு. இதை பயன்– ப–டுத்–த–லாம்...’’ என்–ற–வர் முக்–கிய – ம – ான தக–வலைப் பகிர்ந்து க�ொண்–டார். ‘‘பத்து ரூபாய்க்கு வாங்– க ற மிள– க ாய்ப் ப�ொடி சாஷேல கூட எ ன் – ன – வெ ல் – ல ா ம் அதுல கலந்–தி–ருக்கு... எத்–தனை சத–வி–கி–தம் அதெல்–லாம் இருக்–குனு பிரிண்ட் பண்–ணியி – ரு – க்– காங்க. அப்– ப – டி – யி – ரு க்க, ஆ யி – ர க் – க – ண க் – கு ல நாம செலவு பண்ணி வாங்கற துணி–கள்ல ‘Ingredients’ விப–ரம் இ ரு க் – க ா ? இ ல்ல . ந ா மு ம் கே ட் – க – ற – தில்லை. ஆனா, ஆர்–கா–னிக் உடை–கள்ல எத்–தனை சத–விகி – த – ம் காட்–டன்... 80 குங்குமம் 16.2.2018

தஸ்னீம்

எத்–தனை சத–விகி – த – ம் கெமிக்–கல் மிக்ஸ்... ப�ோன்ற விபரங்– க ள் இருக்–கும்! எங்ககிட்ட இருக்கிற கு ர்தாக்கள்ல கூ ட இ ந ்த விப–ரங்–களை பார்க்–கல – ாம். உடை– க ளைக் க�ொண்டு ப�ோ க க் கூ ட து ணி ப ்பை க– ளையே பயன்– ப – டு த்– த – ற து நல்லது. கூடு–மானவரை பாலி– தீன் பைகளைத் தவிர்த்–துடு – ங்க. இப்ப நிறைய கிரா– ம ப்– பு – ற ங்– கள்ல வாழை நார், காட்–டன்ல நிறைய ஆர்–கா–னிக் உடை–களை த ய ா – ரி க் – கி – ற ா ங ்க . இ தெ ல் – லாமே குடி– சைத் த�ொழிலா இருக்கு. இன்– னு ம் இதுல பி ர ா ண் ட் வ ர லை . என்னை மாதிரி ஆட்–கள் அவங்–ககி – ட்–டேர்ந்து–தான் மெட்–டீரி – யல்ஸ் வாங்கி ஃபேஷனா தைச்– சு த் தர்–ற�ோம். ஆமா. ஃபேஷ– ன ா– தான். எப்–படி சாதா–ரண ஜார்– ஜெ ட், பாலிஸ்– ட ர் மெட்–டீ–ரி–யல்ஸ்ல உடை– களை டிசைன் செய்– ய – ற�ோம�ோ அப்–படி ஆர்–கா– னிக் மெட்–டீரி – ய – ல்ஸ்–லயு – ம் செய்–யல – ாம். அதே மாதிரி ஆக்–ஸச – ரி – ஸ – ும் ஒண்–ணு– தான். பாலிஸ்–டர் துணி– க–ளுக்கு அணி–வ–தையே இதுக்–கும் அணி–யல – ாம்!’’ என்–கி–றார் தஸ்–னீம். 


ர�ோனி

ஜனதா இந்தியா! திய அரசு அலு–வ–ல–கப் பணி–க–ளில் நடை–பெ–றும் ஊழல் மற்றும் இந்–தாம– த த்தைத் தடுக்க அனைத்– தை – யு ம் இணை– ய ம் வழியே

இணைக்–கும் முயற்சி நடை–பெற்று வரு–கி–றது. இதில் மக்–களு – ம் கைக�ோர்த்–தால்– தான் பூரண வெற்றி கிடைக்– கு ம் என்–கி–றார் கார்த்–தி–கேய சுந்–த–ரம். அரி–யா–னா–வைச் சேர்ந்த இவர், தனி–யார் பள்–ளி–யில் பனி–ரெண்–டாம் வகுப்பு மாண–வர்! தக–வல்–த�ொ–டர்பு படிப்–பில் கேம்ப்– ரிட்ஜ் தேர்–வில் நெ.1 மாண–வ–ராக தேறிய கார்த்–தி–கேயா, மக்–க–ளுக்கு

தக–வல் த�ொடர்–பின் அவ–சி–யத்தை புரி–ய–வைக்க நினைத்–தார். குர்–கா– னி–லுள்ள ‘உத்–சவ்’ என்–ஜி–ஓ–வு–டன் இணைந்து டிஜிட்–டல் லேர்–னிங் என்ற நூலை மக்–க–ளுக்–கான ம�ொழி–யில் எழு–தி–னார். 60 பக்–கங்–க–ளில் படங்– கள், இணைய லிங்க்– கு – க ள் என அனைத்–தும் இதில் உண்டு. ரைசிங் தலை–வன்!  16.2.2018 குங்குமம்

81


82


ன் ம ா ர வ சி . கே.என்

கார–ணம் அம்மா.

ப�ொது–வாக தாரா–வு–டன் கூடல் முடிந்–த–தும் இப்–ப–டித்–தான் அது நிறை–வ–டை–யும். உதட்–டைச் சுழித்து பற்–கள் பளீ–ரிட அழகு காட்–டு–வாள். ஏசியை மீறி நெற்–றியி – ல் பூத்–திரு – ந்த முத்–துக்–களை அப்–படி – யே என் முகத்–தில் 83


அதே அதே... கன்–னத்–துக்–கும் உதட்–டுக்–கும் இடை–யில் அப்–பு–வாள். பிடி–மா–ன–மற்று முன்–பக்–கம் க�ொத்–தாக விழும் தன் கேசத்தை ஒரு தலை–யசை – ப்– பில் பின்– ப க்– க ம் தள்– ளு – வ ாள். சரி–யாக தன் கட்டை விர–லை– யும் ஆள்– க ாட்டி விர– ல ை– யு ம் இணைத்து என் நாசியை வலிக்– கா–மல் திரு–கு–வாள். ம்ஹும். ஒரு–முற – ைய�ோ இரு– மு–றைய�ோ அல்ல. சரி–யாக ஒன்– றரை முறை. அடுத்–து? ம ா ர் – பி ல் பு தை – வ ா ள் . உடலை சரி–செய்து கச்–சி–த–மாக ஒண்–டு–வாள். இத–யத் துடிப்பை செவி–யில் கேட்–பாள். கைகளை உயர்த்தி என் கீழு– த ட்– டி ன் நுனியைக் கிள்–ளுவ – ாள். அது–வும் எறும்பு கடிப்–பது ப�ோல். நறுக். ‘ஆ...’ என அனிச்–சைய – ாக கத்– து–வேன். உள்–ளங்–கையை விரித்து வாயைப் ப�ொத்–து–வாள். பிற–கு? ‘‘இடி– ய ட். அலுக்– க – வே – யி ல்– லை– ய ா? ஒரே வார்த்– தையை தி ன – மு ம் ச�ொ ல் – ல – ணு ம் னு என்ன வேண்–டு–த–லா? கேட்–டுக் கேட்டு ப�ோர–டிக்–குது. நீ ச�ொல்– ல–லைனா எனக்–குத் தெரி–யா–தா? லூசு... மர–மண்டை...’’ மார்– பு க் குழி– யி ல் முணு– மு–ணுத்–துவி – ட்டு கன்–னத்–தில் பற்– கள் பதி–யா–தப – டி கடிப்–பாள். பட்– 84 குங்குமம் 16.2.2018

டாம்–பூச்–சி–யின் சிற–கைப் ப�ோல் கைகளை விரித்து அணைப்– பாள். நிமி–ரு–வாள். என் தலை– மு–டியைக் கலைப்–பது – ம் க�ோது–வ– தும் த�ோன்–றும்–ப�ோ–தெல்–லாம் முத்– த – மி – டு – வ – து – ம ாக இரவைப் பூர்த்தி செய்–வாள். கமா, ஃபுல் ஸ்டாப் மாறா–மல் இப்–படி – த்–தான் ஆயி–ரத்து எட்டு நாட்–கள – ாக நடந்து வந்–தது. அவ– ளு – ட ன் இரண்– டற க்

கலந்தபின் நான் ‘‘தேங்க்ஸ்...’’ ச�ொல்–வ–தும், பதி–லுக்கு தாரா இப்–படி ஈஷிக் க�ொள்–வ–தும். இன்று இதெல்–லாம் நடக்–க– வே–யில்லை. கார–ணம் அம்மா. அ னை த் – து க் – கு ம் ‘ ந ன் – றி ’ ச�ொல்ல வேண்–டும் என்று கற்–


றுக் க�ொடுத்–தது அம்–மா–தான். ‘‘‘உன்–னால, உன் செய்–கை– யால நான் சந்–த�ோ–ஷமா இருக்– கேன். அறிந்தோ அறி–யா–மல�ோ... ஏதா–வது தப்பு செய்–திரு – ப்–பேன். உன் மனசை காயப்–ப–டுத்–தி–யி– ருப்–பேன். அதை–யெல்–லாம் மன– சுல வைச்– சு க்– க ாம எனக்– க ாக இந்–தக் காரி–யத்தை செய்–திரு – க்க. உன்னை நினைச்சு நான் பெரு– மைப்– ப – ட – றே ன். இதே மாதிரி

மனித அதி–ச–யம்!

விவ–சாயி சுல்–தான் துருக்கி க�ோஸன், இந்–திய நடிகை

ஜ�ோதி அம்ஜே ஆகிய இரு–வ–ரும் எகிப்து பிர–மிடை சுற்–றிப்–பார்த்த சிறப்பு விசிட்–டர்–கள். சுல்–தா–னின் உய–ரம் 8 அடி 3 அங்–கு–லம் என்– றால், ஜ�ோதி–யின் உய–ரம் 2 அடி– தான். நான்கு நாட்–கள் விசிட்– டில் கெய்ரோ டவர் உள்–ளிட்ட இடங்–க–ளை–யும் சுற்–றிப்–பார்க்கப் ப�ோகி–றார்–கள்.

நீயும் மகிழ்ச்–சியா இருக்க என்– னால முடிந்–ததை நான் செய்– வேன்...’ இது–தான்டா கண்ணா ‘தேங்க்ஸ்– ’ க்கு உண்– மை – ய ான அர்த்–தம்...’’ ‘ ‘ ஆ ன ா ம்மா , ர�ொம்ப நெருக்–க–மா–ன–வங்–க–கிட்ட கூட ‘நன்–றி’ ச�ொல்–ல–ணு–மா–?–’’

‘ ‘ அ வ ங் – க – கி ட் – ட – த ா ன் கண்ணா அதி–கமா ‘தேங்க்ஸ்’ ச�ொல்–ல–ணும். ஏன்னா, நம்மை சகிச்–சு–கிட்டு ஏத்–து–கிட்–ட–வங்க அவங்–க–தா–னே–?–’’ சரி–யென்று பட்–டது. மன–தார ‘தேங்க்ஸ்’ ச�ொல்ல ஆரம்–பித்– தேன். குறிப்–பாக அம்–மா–வுக்கு. அப்பா இல்லை. பழுப்–பே– றிய புகைப்–ப–டத்–தில் பார்த்–த–து– டன் சரி. நான் ஜனித்–த–ப�ோதே விபத்–தில் இறந்–து–விட்–டா–ராம். சாதி மறுப்பு காதல் திரு–ம–ணம். எனவே தாத்தா, பாட்டி, மாமன், அத்தை, பெரி–யப்பா, சித்–தப்பா உற–வெல்–லாம் அனு–ப–வித்–த–தே– யில்லை. இழப்பை உண–ரும்–படி அம்–மா–வும் செய்–த–தில்லை. கல்–லூ–ரி–யில் கிடைத்த விரி– வு–ரை–யா–ளர் பணியை மறுத்–து– விட்டு அரு–கி–லி–ருந்த மெட்–ரிக் பள்– ளி – யி ல் டீச்– ச – ர ாக அம்மா சேர்ந்த நேரம் அது. ‘‘உன் பைய– னுக்கு ப்ளஸ் டூ வரை பீஸ் கட்– டத் தேவை– யி ல்– ல ைனு இந்த முடிவை எடுத்–தி–யா–?–’’ பக்–கத்து வீட்டு மாமி கேட்–டப�ோ – து வழக்– கம்–ப�ோல் புன்–னகை – யையே – பதி– லா–கத் தந்–தாள். மாமி சென்– ற – பி – ற கு முதல் முறை–யாக ‘‘தேங்க்ஸ்மா...’’ என்– றேன். அதன் பிறகு பல–முறை என் நாவில் ‘நன்–றி’ தவழ்ந்து விளை– யா– டி – யி – ரு க்– கி – ற து. கிரிக்– க ெட் 16.2.2018 குங்குமம்

85


பேட் வாங்– கி த் தந்த ப�ோது. ஆசைப்–பட்–டேன் என்று ஜிமிக்– கியை அடகு வைத்து குற்– ற ா– லம் டூருக்கு அனுப்–பிய ப�ோது. த�ோட்–டம் அமைக்க வீட்–டுக்–கா– ரர் எதிர்ப்பு தெரி–வித்–த–ப�ோது ல�ோ ன் ப�ோ ட் டு ச�ொந்த வீட்டை வாங்கி ‘‘இப்ப கார்– டன் அமைச்–சுக்க...’’ என்று அனு– மதி க�ொடுத்–த–ப�ோது. பக்–கத்து வீட்டு மால–திக்கு காதல் கடி–தம் க�ொடுத்து அது ரசா–பா–ச–மான பிறகு ‘‘இது இயல்–பான விஷ– யம்டா கண்ணா. நீ எந்த தப்– பும் செய்–யல...’’ என்று முதுகைத் தட – வி – ய – ப�ோ து . ப ன் னி – ரெண்டாம் வகுப்– பி ல் நல்ல மதிப்–பெண் பெற்–றது – ம் வாங்–கிய வீட்டை அட–மா–னம் வைத்து ‘‘இன்–ஜி–னி–ய–ரிங் படி...’’ என்று ஆஸ்–ட–லில் சேர்த்–த–ப�ோது. எல்– ல ா– வ ற்– று க்– கு ம் சிக– ர ம், கே ம் – ப ஸ் இ ன் – ட ர் – வி – யூ – வி ல் கிடைத்த வேலையைத் தூக்கி எறிந்–த–ப�ோ–து–தான். ‘ ‘ ஜ ர்ன லி ஸ ்ட்டா ஆக–ணும்னு விரும்–ப–றேம்மா...’’ ‘‘இதை அப்–பவே ச�ொல்–லி– யி–ருந்தா ஆர்ட்ஸ் காலே–ஜுல உன்னை சேர்த்–திரு – ப்–பேன். வீட்– டை–யும் அட–மா–னம் வைக்–காம இருந்–தி–ருக்–க–லாம்...’’ இப்– ப டி முணு– மு – ணு க்– க க் கூட இல்லை. பதி–லாக ‘‘எங்க என் நிழல்ல வளர்ந்–த–தால உன் 86 குங்குமம் 16.2.2018

சுயம் அழிஞ்– சி – டு ச்– ச�ோ ன்னு பயந்–தேன். நல்–ல–வேளை அப்– படி எது–வும் நடக்–கலை. உனக்கு என்ன விருப்– ப ம�ோ அதை செய்...’’ என்–றாள். செய்–தேன். சென்னை வந்து பத்–தி–ரிகை அலு–வ–ல–கங்–க–ளில் ஏறி இறங்–கி– னேன். படிப்பு தடை–யாக இருந்– தது. ச�ொல்–வதைத் தவிர்த்–தேன்.

‘‘ப்ளஸ் டூ வா?’’ ‘‘டிகிரி இன்–கம்ப்–ளீட்–...’’ ‘‘எங்க, இந்த நியூஸை ரீரைட் செய்...’’ ஐந்து நிமி–டங்–களு – க்குப் பிறகு, எழு– தி ய தாளை நீட்–டி–னே ன்.


கண்–ணா–டி வழியே எழுத்–துக்– களை ந�ோட்–டம் விட்ட எடிட்–ட– ரின் முகத்–தில் புன்–னகை. ‘‘சம்–ப–ளம் பெருசா கிடைக்– காது...’’ ‘‘பர–வால்ல சார்...’’ ‘‘சரி. நாளை காலை ஒன்–பது மணிக்கு வந்–துடு...’’ ‘‘தேங்க்ஸ் சார்...’’ ‘‘ஒரு விஷ–யம். எழுத்–தா–ளனா

கங்–காரு தாக்–கு–தல்!

ய – ா–வின் குவீன்ஸ்– ஆஸ்–லாந்–திதிரே– ல்லி– ரெபெக்கா தன்

நண்–பரு – ட – ன் சைக்–கிளி – ல் ஜாலி ரைடு சென்–றார். அப்–ப�ோது சாலையை ஒரே ஜம்–பாகத் தாண்– டிய கங்–காரு நேராக ரெபெக்– கா–வின் மீது விழுந்து அவரைக் கீழே சாய்த்–தது. விளை–வு? முழங்– கால் மற்–றும் த�ோள்–பட்–டை–யில் தையல்–க–ள�ோடு ஆஸ்–பத்–திரி– யில் இருக்–கி–றார் ரெபெக்கா. இந்த கங்–காரு அட்–டாக் வீடிய�ோ இணை–யத்–தில் சூப்–பர் ஹிட்–டா–கி– விட்–டது.

ஆக–ணும்னு விரும்–பினா வேற வேலைக்குப் ப�ோ. கதை எழுத நானே வாய்ப்–புத் தரேன்...’’ ‘‘இல்லை. பத்– தி – ரி – கை – ய ா– ளனா வர–ணும்–னுத – ான் ஆசை...’’ ‘‘அப்ப சிறு– க – தையை எழு–

திட்டு வந்து என் முன்– ன ாடி நீட்–டாத...’’ நீட்–ட–வே–யில்லை. கல்–லூரி இத–ழில் எட்டு சிறு–க–தை–களை எழு– தி – ய – வ ன், பத்– தி – ரி – கை – யி ல் சேர்ந்தபிறகு ஒன்– ற ைக் கூட எழு–த–வில்லை. ‘ ‘ க தை எ து – வு ம் எ ழு – த – லை– ய ா– ? – ’ ’ ஊருக்குச் சென்– ற – ப�ோது அம்மா கேட்–டாள். ‘ ‘ வேல ை ச ரி ய ா இ ரு க் – கும்மா...’’ ‘‘பிடிச்–சி–ருக்–கா–?–’’ ‘‘ர�ொம்ப...’’ ‘‘சம்–ப–ளம் குறை–வா–?–’’ ‘‘எதுக்கு கேட்–க–ற–?–’’ ‘‘கன்– ன ம் ஒட்– டி – யி – ரு க்கு, அதான்...’’ ‘‘எனக்கு அப்–ப–டித் தெரி–ய– லையே..?’’ அம்–மா–வுக்குத் தெரிந்–தி–ருந்– தது. அத–னா–லேயே மறு–மா–தம் முதல் மணி–யார்–ட–ரில் பணம் அனுப்–பத் த�ொடங்–கி–னாள். ‘‘தேங்க்ஸ்மா...’’ அயன்–பு–ரம் த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன் ப�ோல் ப�ோஸ்ட் கார்–டில் கடி–தம் எழு– திப் ப�ோட்–டேன். வேலைக்குச் சேர்ந்த எட்–டா– வது மாதம் எடிட்–டர் அழைத்– தார். ‘‘வர்ற திங்–கள் ஒரு சிறு–கதை வேணும்...’’ ‘‘சார்...’’ ‘ ‘ ப த் – தி – ரி – கை – ய ா – ள ன ா 16.2.2018 குங்குமம்

87


தேறிட்ட. இனி அலை– ப ாய மாட்டே. அது–ப�ோ–தும். வாரா– வா–ரம் ஒரு சிறு–கதை க�ொடு. ஆனா, மூணு மாசத்–துக்கு ஒரு– மு– ற ை– த ான் உன் பேர்ல அது பிர–சு–ர–மா–கும். மத்–தது எல்–லாம் புனைப்–பெ–யர்ல...’’ ‘ ‘ த ே ங் க் ஸ் ச ா ர் . . . ’ ’ துள்ளிக்குதித்–தேன். ‘‘லவ் பண்–றி–யா–?–’’ ‘‘சார்?’’ ‘‘காத–லிக்–கி–றி–யா–?–’’ வெட்– க ம் ஆண்– க – ளு க்– கு ம் வரும். வந்–தது. ‘‘உன் ஆள் பேர்–ல–யும் ஒரு கதை எழுது...’’ எழு– த – வே – யி ல்லை. தாரா அதற்கு அனு– ம – தி க்– க – வி ல்லை. ‘‘க�ொன்–னு–டு–வேன்...’’ ‘‘ஏன்?’’ ‘ ‘ அ த ா ன் உ ன் – ன�ோட எல்லா எழுத்– து – ல – யு ம் நான் இருக்–கேனே. அப்–பு–றம் எதுக்கு தனி– ய ா? ‘தேங்க்ஸ்’ ச�ொல்– ல–வா–?–’’ பக்– க த்து வீடு– த ான். பேச்– சி– ல – ர ாகக் குடி– யே றி இரண்டு நாட்–கள் ப�ொறுத்து வாச–லில் அவளைப் பார்த்–தேன். சிநே–கத்– து–டன் பரஸ்–ப–ரம் புன்–ன–கைத்– துக் க�ொண்– ட�ோ ம். அதுவே நிலைத்–து–விட்–டது. முதல் அறி– மு–கத்–தி–லேயே அப்–படி ஒட்–டிக் க�ொண்–டாள். ‘‘சிரிக்–கல – ைனா ச�ொல்–றேன். 88 குங்குமம் 16.2.2018

என்– ன வ�ோ தெரி– ய லை. உன்– னைப் பார்த்–தது – மே நீதான் என் ஆளுன்னு பட்சி ச�ொல்–லிச்சு...’’ ‘‘எங்க. இங்–க–யா–?–’’ ‘‘சீ. கையை எடு...’’ எடுத்–த–வ–னின் விரல்–களை அ வ ளே ஆ று ம ா த ங் – க ள் ப�ொறுத்து அதே இடத்– தி ல் வைத்–தாள்.

‘‘ஏய்...’’ ‘‘உஷ். பேசாத. இயல்–புக்கு வந்–த–தும் எழுது...’’ ‘‘தாரா...’’ பேச விடா–மல் உதட்–டால் மூடி– ன ாள். அவள் ச�ொன்– ன – ப– டி யே அடுத்த பதி– னை ந்– த ா– வது நிமி–டம் சர–ச–ர–வென எழுத


முடிந்–தது. ‘‘ர�ொம்ப நல்லா இருக்கு...’’ படித்–துவி – ட்டு எடிட்–டர் ச�ொன்– னார். அம்மா த�ொலை–பேசி – யி – ல் அழைத்து பாராட்– டி – ன ாள். அச�ோக்– ந – க – ரி – லி – ரு ந்து மயிலை க�ோபி– யு ம், ப�ொன்– னி – ய ம்– ம ன்– மேட்–டிலி – ரு – ந்து வண்ணை கணே– ச–னும் கடி–தம் எழுதி ஊக்–கு–வித்–

பயிர் காவ–லன்! பா

ங்–காக்–கில் அறு–வ–டை– யான பயிர்–களை ஏற்–றி–ய– படி ட்ரக் ஒன்று சென்–றது. அதன் பின்–னால் சென்ற பைக் பயணி, அதன் மேலே பார்த்–த–ப�ோது ஆச்– சர்–யம் அடைந்–தார். பயிர்–க–ளுக்கு செக்–யூ–ரிட்–டி–யாக நாய் ஒன்–றும் மேலே நின்று பய–ணித்–தது. ‘‘வண்–டி–யில் பயிர்–க–ளுக்கு மேலே நின்ற நாய், அப்–ப–டியே அதன் மீது சர்ஃ–பிங் செய்–வது ப�ோலி–ருந்– தது...’’ என்–கிற பய–ணி–யின் வீடி– ய�ோ–வுக்கு லைக்–கு–கள் அநே–கம். தார்–கள். ‘‘தேங்க்ஸ் தாரா...’’ ‘‘இந்த வார்த்–தையை விடவே மாட்–டியா..?’’ விட முடி– ய – வி ல்லை. விடு– முறை நாட்–க–ளில் அறை தேடி வந்து துணி துவைத்துத் தந்– த – ப�ோது. கார–மாக மீன் குழம்பு

வைத்–த–ப�ோது. மின்–வெட்டை க ண க் – கி ட் டு உ ட ை – க – ளு க் கு அயர்ன் செய்–தப�ோ – து. ‘‘அடுத்த கதை எழு–த–ணும்...’’ என்று எச்– சிலை விழுங்–கிய – து – ம், ‘‘அதுக்–கு?– ’– ’ என்–ற–படி கண்–களைச் சுருக்கி என் விரல்–களைத் தடுக்–கா–மல் சிரித்–த–ப�ோது. ‘‘மேற்– க �ொண்டு பிஎச்.டி படிக்–கி–றி–யா–?–’’ ‘‘ஆணியே புடுங்க வேண்– டாம்...’’ ‘ ‘ பி ற கு என்ன செ ய் – ய ப் – ப�ோ–ற–?–’’ ‘ ‘ உ ன்னை க ட் – டி க் – கி ட் டு புள்–ளை பெத்–துக்கப் ப�ோறேன்...’’ நிமிர்ந்– த ேன். ‘‘உனக்– கு னு கனவு, லட்–சி–யம்..?’’ ‘ ‘ ஒ ரு பு ண் – ண ா க் – கு ம் இல்லை...’’ ‘‘முட்–டாள்–த–னமா பேசாத தாரா. எல்–லா–ருக்–கும் ஓர் அடை– யா–ளம் வேணும்...’’ ‘‘எனக்கு வேண்–டாம்...’’ ‘‘தாரா...’’ ‘‘இங்க பார். சின்ன வய–சு– லேந்தே எனக்கு பெருசா எந்– தக் கன–வும் இல்ல. அன்–பான கண–வன் சிநே–கித – னா கிடைச்சா ப�ோதும்–னு–தான் நினைச்–சேன். அதே–மா–திரி நீ கிடைச்–சுட்ட. வேறென்ன வேணும்? அதான் நீ கனவு, லட்–சி–யம்னு ஓடிக்–கிட்டு இருக்–கல – ? நிழலா கூடவே வந்து– கிட்டு இருப்–பேன்...’’ 16.2.2018 குங்குமம்

89


அப்–ப–டித்–தான் வரு–கி–றாள். கல்– லூ ரிப் படிப்பை அவள் முடிக்– க – வு ம் எனக்கு துணை ஆசி–ரிய – ர் பதவி கிடைக்–கவு – ம் சரி– யாக இருந்–தது. பத–வி–யும் அதற்– கேற்ற சம்–ப–ள–மும் தாரா–வின் அப்– ப ா– வு க்கு நம்– பி க்– கையை அளித்–தன. ஊருக்குச் சென்று அம்–மா–வி–டம் பேசி–னார். ‘‘என் பையன் சரி– ய ான முடி–வைத்–தான் எப்–பவு – ம் எடுப்– பான். கல்– ய ா– ண ம் சிம்– பி ளா க�ோயில்ல நடந்தா ப�ோதும். ஊரைக் கூட்டி ஒரு ரிசப்–ஷன் வைச்–சி–ட–லாம்...’’ ஓடிச்–சென்று அம்–மாவைக் க ட் – டி க் க �ொ ண் – டே ன் . ‘‘தேங்க்ஸ்மா...’’ ‘‘சந்–த�ோ–ஷமா இருடா...’’ ‘‘இருப்–பேன்மா. என் மேல த ா ர ா உ யி – ரையே வை ச் – சி – ருக்கா. ஒரு– வ – கைல இந்– த – ள – வு க் கு ந ா ன் ப த் – தி – ரி – கைல உயர்ந்–தி–ருக்–கேன்னா அதுக்கு அவ–தான் கார–ணம்...’’ ‘ ‘ இ து – ப�ோ – து ம்டா கண்ணா...’’ ‘‘சரிம்மா. வீடு பார்த்– து ட்– டேன். சென்–னைக்கு வா...’’ ‘‘இப்ப வேண்–டாம்...’’ ‘‘அம்மா...’’ ‘ ‘ எ ன்னை வி ட் – டு டு . த�ோணும்– ப�ோ து நானே வர்– றேன்...’’ ஆனால், மூன்று ஆண்டு– 90 குங்குமம் 16.2.2018

க – ள ா – கி – யு ம் அ ம் – ம ா – வு க் கு சென்னை வரத் த�ோன்– ற – வே – யில்லை. ‘ ‘ எ ப் – ப டி த னி ய ா இ ரு க் – காங்– க – ? – ’ ’ முத– லி – ர – வி ல் நான் ‘தேங்க்ஸ்’ ச�ொல்லி, பதி–லுக்கு என் உதட்– ட ைக் கிள்ளி, என் மார்– பி ல் முகம் புதைத்த தரு– ணத்–தில் தாரா கேட்–டாள். ‘ ‘ அ வ ங் – க – ளு க் கு ப ழ – கி –

டுச்சு...’’ ‘‘வய– ச ா– ன – வ ங்– க – ள ாச்– சே ? அவ– ச – ர த்– து க்கு உதவி வேண்– டா–மா–?–’’ ப�ொ ட் – டி ல் அ ற ை ந் – த து ப�ோலி–ருந்–தது. உடனே பர்–சன – ல்


ல�ோன் ப�ோட்டு வீட்டுக்குப் பின்–னால் சின்–ன–தாக அவுட் ஹவுஸ் கட்–டி–னேன். ‘‘ஒரு ரிட்–டயர்–ட் ஆர்மி ஆபீ– சர் வாட–கைக்கு கேட்–கற – ா–ருடா கண்ணா. அவ–ரும் ஒண்–டிக்–கட்– டை–தான்...’’ அம்மா த�ொலை– பே–சியி – ல் விவ–ரம் ச�ொன்–னாள். ‘ ‘ உ ன க் கு ஓ கே ன ா அ வ – ருக்கே க�ொடுத்–து–டுமா...’’

பாத்–ரூ–மில் கல்–யா–ணம்!

ரிக்–கா–வைச் சேர்ந்த அமெ– பிரை–ய–னும் மரியா சூல்–

ஸும் திரு–ம–ணம் செய்ய நகர க�ோர்ட் ஹவு–சுக்கு வந்–த–னர். பிரை–ய–னின் அம்–மா–வுக்கு ஆஸ்– துமா த�ொந்–த–ரவு அதி–க–ரிக்க, பாசக்–கா–ரப் பிள்ளை பிரை–ய– னின் சிந்–த–னைப்–படி அவ–ருக்கு சிகிச்–சை–ய–ளித்த பெண்–கள் பாத்–ரூ–மி–லேயே தாயார் முன்– னி–லை–யில் மரியா சூல்–ஸுக்கு ம�ோதி–ரம்மாற்றி திரு–ம–ணம் செய்–துக�ொண்–டார்!

க�ொடுத்–துவி – ட்–டாள். கடந்த இரண்– டரை ஆண்– டு – க – ள ாக அந்த ஆர்மி ஆபீ–சர்–தான் அம்– மா– வு க்கு துணை. விடு– மு றை கிடைக்– கு ம்– ப�ோ து தாரா– வு ம் நானும் ஊருக்குச் செல்–வ�ோம்.

‘‘தள்– ளி ப்– ப�ோ ட்– டி – ரு க்– கீ ங்– க– ள ா– ? – ’ ’ ஒரு முறை தயங்– கி த் தயங்கி அம்மா கேட்–டாள். ‘‘இல்– லம்மா . வரும்– ப�ோ து வரட்–டும்னு விட்–டுட்–ட�ோம்...’’ ‘‘கண்–டிப்பா வரும் மனசைப் ப�ோட்டு குழப்–பிக்–காத...’’ கு ழ ப் பி க் க �ொள்ளவே – யில்லை. இரு–வ–ரும் ஆர�ோக்கி– ய த் – து – ட ன் இ ரு ப் – ப – த ா – க வே ம ரு த் – து வ அ றி க்கை தெ ரி – வித்–தது. ‘ ‘ ந ா னே எ ட் டு வ ரு – ஷ ம் ப�ொ று த் – து த் – த ா ன் ப�ொற ந் – தேன்...’’ தாரா–வுக்குப் பிடித்த ப�ொடி– மாஸை நான் வதக்–கிக் க�ொண்– டி–ருந்–த–ப�ோது நகத்தைக் கடித்–த– படி ச�ொன்–னாள். ‘‘பதி– ன ஞ்சு வரு– ஷ ம்– த ான் ஆ க ட் – டு – மே ? எ ன்ன அ வ – ச–ரம்...’’ ‘‘அது–சரி. அப்–பதானே உன்– னால சிறு– க – தை யா எழு– தி த் தள்ள முடி–யும்–!’’ நாசி–யின் நுனி அதிர சிரித்–தாள். ‘ ‘ இ னி மே ந�ோ ஷ ா ர் ட் ஸ்டோ–ரீஸ்...’’ ‘‘த்தோடா. அப்–பு–றம்–?–’’ ‘‘ஸ் ட்– ரெய்ட்டா ந ா வல் – தான்...’’ ‘‘ஹை... ஆசை–யைப் பாரு...’’ ஆ சை – த ா ன் . எ டி ட் – ட ர் அதை மூன்று நாட்–களு – க்கு முன்– னர்– த ான் நிறை– வே ற்– றி – ன ார். 16.2.2018 குங்குமம்

91


‘‘வர்ற காத–லர் தினத்–துல உன் த�ொடர் ஆரம்–ப–மா–கட்–டும்...’’ ‘‘சார்...’’ ‘‘ஜானர் உன் விருப்– ப ம். ச�ொந்–தப் பேர்–லயே எழுது...’’ ‘‘தேங்க்ஸ் சார்...’’ அறிந்–த–துமே தாரா பாய்ந்து வந்து கட்– டி க்கொண்– ட ாள். ‘‘அம்– ம ா– கி ட்ட ச�ொல்– லி ட்– டி–யா–?–’’ ‘‘இல்ல...’’ ‘‘ஏன்?’’ ‘‘நேர்ல ப�ோய் ச�ொல்– ல – லாம்...’’ ‘‘உனக்கு லீவு?’’ ‘‘கிடைச்–சி–டுச்சு...’’ ‘‘அப்ப வா. கைய�ோட அம்– மா–வை–யும் கூட்–டிட்டு வந்–து–ட– லாம். ப�ோன முறை ப�ோனப்– பவே கால் மூட்டு வலிக்–க–றதா ச�ொன்–னாங்க. இதுக்கு மேல–யும் அவங்க தனியா இருக்க வேண்– டாம்...’’ ‘‘தேங்க்ஸ் தாரா...’’ ‘‘தத்தி...’’ தலை–யில் குட்–டி– னாள். புறப்– ப ட்டுச் சென்– ற�ோ ம். வீடு மாறி–யி–ருந்–தது. ம�ொட்டை மாடி– யி ல் ஆஸ்– பெஸ் ட்– ட ாஸ் ஷீட்– ட ால் கூரை முளைத்– தி – ருந்–தது. வாச–லி ல் சின்– ன – த ாக ‘இங்கே டியூ–ஷன் எடுக்–கப்–படு – ம்’ ப�ோர்டு. ‘‘இதெல்– ல ாமா கண்ணா ச�ொல்–வாங்–க? வீட்ல ப�ோர–டிச்– 92 குங்குமம் 16.2.2018

சுது. அங்–கிள்–தான்...’’ ‘‘அங்–கிள்–?–’’ ‘‘ம். ஆர்மி ஆபீ– ச ர். அவர்– தான் இந்த ஐடி–யாவை க�ொடுத்– தாரு...’’ அம்– ம ா– வி ன் பேச்சு வாச– லில் வந்து நின்ற மூன்று சக்–கர வண்–டியைப் பார்த்–தது – ம் தடைப்–பட்–டது. ‘‘எத்– தனை முறை ச�ொன்–

னா–லும் கேட்க மாட்–டாரு...’’ முக– மெ ல்– ல ாம் மலர அம்மா விரைந்– த ாள். பின்– ன ா– லேயே நானும் தாரா–வும். ‘‘பார்த்து... பார்த்து இறக்– குங்க...’’ அங்– கி ள் கட்– ட – ள ை– யிட்–டுக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். ஆட்–


கள் எச்–ச–ரிக்–கை–யு–டன் கறுப்பு ப�ோர்டை இறக்–கி–னார்–கள். ‘‘நான்– த ான் இதெல்– ல ாம் வேண்–டாம்னு ச�ொன்–னேனே...’’ சலிப்–பில்–லா–மல் அம்மா சலித்– துக் க�ொண்–டாள். ‘‘இருக்– க ட்– டு ம் டீச்– ச ர்...’’ என்–ற–வர் எங்–க–ளைப் பார்த்–த– தும் சிரித்–தார். ‘‘அடடே வாங்க

கின்–னஸ் பாஸ்–கட்!

பி–ரிக்–கா–வி–லுள்ள ஆப்–லெச�ோத�ோ பகு–தி–யின்

அரு–விக்கு யூ டியூப் வீடிய�ோ ரசி– கர்–கள் சென்–ற–னர். மெலே–சுன்– யான் அரு–வ–டெ–ரக் ஹெர�ோன் என்–ப–வர் பாஸ்–கட் பாலை 660 அடி உய–ரத்–தில் இருந்து கீழே– யி–ருந்த கூடை–யில் கச்–சி–த–மாக எறிந்–தார். எதற்–கு? கின்–னஸ் சாத– னைக்–கா–கத்–தான்! இதற்கு முன்பு ஸ்விட்–சர்–லாந்–தின் மாவ�ோய்– சின் அணை–யி–லும் இதே–ப�ோல சாதனை செய்த டீம் இது. தம்பி... சவுக்–கி–ய–மாம்மா..?’’ தாரா– வு ம் நானும் தலை– ய–சைத்–த�ோம். ‘‘டீச்– ச ர்... இந்– த ாங்க உங்க ம ா த் – தி ரை . . . ’ ’ ப ா ர் – ச ல ை க் க�ொடுத்–தார். ‘‘டியூ–ஷனு – க்கு நேர– மாச்சு. நீங்க ரெடி–யா–கலை..?’’

‘‘இத�ோ...’’ அம்மா முகம் கழு–வி–னாள். பவு–டர் பூசி–னாள். அங்–கிள்–தான் எங்–கள் அனை–வ–ருக்–கும் காபி கலந்– த ார். ‘‘இது டீச்– ச – ரு க்கு. ஷுகர் கம்மி...’’ பார்த்–துப் பார்த்து செய்–தார். பார்த்–த–ப–டியே இருந்–த�ோம். ‘‘நைட் தூங்–காம என்–னம்மா எழு–திட்டு இருக்–க–?–’’ ‘‘டென்த்– து க்கு ந�ோட்ஸ். அங்– கி ள் பப்– ளி ஷ் பண்– றத ா ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கார்...’’ தாரா– வு ம் நானும் சென்– னையை அ ட ை ந் – த – ப�ோ து இருட்–டி–யி–ருந்–தது. ‘‘அம்– ம ாவை ஏன் கூப்– பி – ட–லை–?–’’ நைட்–டிக்கு மாறி–ய–படி கேட்–டாள். ‘‘நசுக்க விரும்–பலை...’’ ‘‘எதை?’’ மவு–ன–மாக இருந்–தேன். ‘‘அம்–மாங்–கிற உற–வை–யா–?–’’ ‘‘இல்லை. காதலை...’’ அரு–கில் வந்–தவ – ள் என் தலை– மு–டியைக் க�ொத்–தா–கப் பிடித்– தாள். அழுத்–த–மாக உதட்–டில் முத்– த – மி ட்– ட – வ ள் அப்– ப – டி யே ப டு க் – கை – யி ல் ச ா ய் த் – த ா ள் . அவ– ள து ஆண்– மையை என் பெண்மை வர–வேற்–றது. அரைமணி நேரத்– து க்குப் பிறகு முதல் முறை–யாக அந்த வார்த்–தையைச் ச�ொன்–னாள். ‘‘தேங்க்ஸ்...’’ 16.2.2018 குங்குமம்

93


பூர்ணா

94


மை.பாரதிராஜா

சுரேஷ் சுகு

ஒரு கள்ளத்தனம்... காரிய புத்தி இங்க எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு..! ளா– ம ரை விட திற– மை – த ான் கி ஜ�ொலிக்– கு ம் என உணர ஆரம்–பித்த நடி–கை–கள் வரி–சை–யில்

பூர்–ணா–வுக்கு முத–லி–டம் உண்டு. ‘க�ொடி வீர–னு–’க்–காக தலை–மு–டியை காணிக்கை க�ொடுத்–தவ – ர், ‘சவ–ரக்– கத்–தி–’க்–காக நிறை–மாதக் கர்ப்–பி– ணி–யாக, இரு குழந்–தை–க–ளுக்கு தாயாக அவ–தா–ரம் எடுத்–தி–ருக்–கி– றார். இப்–பட – த்–தில் முதல் முறை–யாக ச�ொந்–தக் குர–லில் பேச–வும் செய்–தி– ருக்–கி–றார். இவை எல்–லாமே சினி–மினி செய்–தி–கள். உண்–மை–யில் இது மட்–டுமே பூர்ணா அல்ல என்– ப–து–தான் ஹைலைட். ‘ ‘ ஆ க் – சு – வ லி ந ா ன் ல க் கி கேர்ள். நல்ல டான்–சரா பெய– ரெ–டுக்–க–ணும்னு நினைச்–சேன். ஆனா, நல்ல நடி–கைனு பெயர் வாங்–கி–யி–ருக்–கேன். 95


சினி–மா–வுக்கு வந்து 10 வரு– டங்– க – ள ாச்சு. ச�ொல்– லி க்– க றா மாதிரி எந்த பெரிய ஹிட்–டும் இது–வரை க�ொடுக்–கலை. ஆனா– லும் பூர்– ண ாவை எல்– ல�ோ – ருக்– கு ம் நினை– வி – ரு க்கு. ஏன்... நீங்–களே இப்ப பேட்–டிக்கு வர– லை–யா? இதை பெரிய விஷ–யமா நினைக்–கறே – ன்...’’ புன்–னகை – க்–கி– றார் பூர்ணா. ஏன் ‘சவ–ரக்–கத்–தி’ ஃபங்–ஷன்ல எம�ோ–ஷ–ன–லா–னீங்–க? சில வரு– ஷ ங்– க – ளு க்கு முன்– னாடி ‘தக–ரா–று’ படத்–துல நடிச்– சேன். நல்ல படம்னு எல்–லா–ரும் பாராட்–டின – ாங்க. ‘ஒரு ரவுண்ட்

96 குங்குமம் 16.2.2018

வரு–வ’– னு ச�ொன்–னாங்க. நானும் பட வாய்ப்–புக – ள் தேடி வரும்னு எதிர்–பார்த்–தேன். ஆனா, அப்– ப டி எது– வு ம் நடக்–கலை. என் திறமை மேல எனக்கு நம்– பி க்கை இருந்– த து; இருக்கு. ஆனா–லும் இந்த உதா– சீ–னம் ர�ொம்–பவே காயப்–ப–டுத்– திச்சு. இனி சினிமா நமக்கு செட் ஆகாது... டான்ஸ்ல கவ– ன ம் செலுத்–துவ�ோ – ம்னு கூட நினைச்– சேன். அந்–தள – வு – க்கு ஒரு விரக்தி. எங்க குடும்–பத்–துக்கு சினிமா பத்தி எது–வும் தெரி–யாது. இந்த சூழல்–ல–தான் நடி–கை–யா–கவே மாறி–னேன். தமிழ் தவிர மலை– யா– ள ம், தெலுங்கு, கன்– ன ட ம�ொழி–கள்–லயு – ம் படங்–கள் பண்– ணி– யி – ரு க்– கே ன். ஹீர�ோ– யி னா தாக்–குப் பிடிக்க அழ–கும் திற– மை– யு ம் மட்– டு ம் ப�ோறா– து னு புரிஞ்–சுக்–கவே எனக்கு வரு–ஷங்–க– ளாச்சு. சினி– ம ா– வு ல வெற்– றி – த ான் எல்– ல ாத்– தை – யு ம் தீர்– ம ா– னி க்– குது. எவ்–வ–ளவு திறமை, அழகு இருந்–தா–லும் ஹிட் க�ொடுத்தா மட்–டும்–தான் நிலைக்க முடி–யும். இது எல்–லா–ருக்–கும் தெரிஞ்ச விஷ–யம்–தான். எனக்கு புரி–பட லேட்– ட ாச்சு. ‘தக– ர ா– று – ’ க்குப் பிறகு சான்ஸ் வரலை. டான்ஸ் ஸ்கூல் த�ொடங்க முடிவு செய்– தேன். அப்–ப–தான் தெலுங்–குல ‘அவ்–னு’ பட வாய்ப்பு கிடைச்–


சுது. நடிச்–சேன். பெருசா ஹிட்–டாச்சு. த�ொடர்ந்து க�ோ லி – வு ட்ல இ ரு ந் து ஆஃபர்ஸ் தேடி வந்–தது. அ ந்த ச ெ க ண் ட் – ல – தான் ஞான�ோ–த–யம் பிறந்– தது. சினி– ம ாவை சின்– சி – யரா நேசிக்–கி–ற–வங்–களை சினிமா எப்– ப – வு ம் கை வி–டாது. ச�ோதிச்–சுப் பார்க்– கும். கீழ கூட சாய்க்–கும். ஆனா, புதைஞ்சு ப�ோக விடாது. கைதூக்கி விட்– டு–டும். இது– த ான் இப்ப என் விஷ– ய த்– து ல நடந்– து ட்டு இ ரு க் கு . ‘ சவ – ர க் – க த் – தி ’ சுபத்ரா கேரக்–டர் நிச்–சய – ம் என் கேரி–யர்ல மைல்–கல். மிஷ்–கின் சார் என்–னால முடி– யு ம்னு நம்– பி – ன ார். அதை காப்–பாத்தி இருக்– கேன்னு நினைக்–க–றேன். எல்லா வகை–யான டான்– ஸும் உங்–களு – க்கு தெரி–யும – ா? ம். ஆரம்–பத்–துல கிளா– சி – க்க ல் ம ட் – டு ம் – த ா ன் தெரி–யும். பிஏ இங்–கி–லீஷ் லிட்– ரே ச்– சர் முடிச்– ச – து ம் டிவி ரியா–லிட்டி ஷ�ோவுக்– காக வெஸ்–டர்ன் கத்–துக்– கிட்– டே ன். அப்– ப – டி யே படிப்–படி – யா எல்லா வகை நட–னங்–க–ளை–யும் கத்–துக்– கிட்– டே ன். பெங்– க ளூர்

ங்க யாரும் யார்–கிட்–ட–யும் வெளிப்–ப–டையா பழ–க–ற–தில்லை; பேச–ற–தில்லை.

16.2.2018 குங்குமம்

97


இ ன் ஸ் – டி – டி – யூ ட்ல குச்–சுப்–பு–டில பிஎச்.டி பண்–ணிட்–டி–ருக்–கேன். எ ன் ட ா ன் ஸ் ஷ�ோவுல எல்லா வகை– யான நட– ன ங்– க – ளு ம் உண்டு. நடிப்–பும், நட–ன– மும் எனக்கு இரு கண்– கள். இந்த இரண்–டும்– தான் என் வாழ்க்கை. ட ா ன் ஸ் ஸ் கூ ல் த�ொ ட ங் – க – ற து எ ன் சி று வ ய து க ன வு . ஸ் டூ – ட ண்ட ் ஸு க் கு நானே கத்–துக் க�ொடுக்–க– ணு ம் னு நி ன ை க் – க – றேன். வேற மாஸ்–டர்ஸ் வைச்சு கிளாஸ் ஆரம்– பி க்– க ற ஐடியா இல்ல. அத–னா–லத – ான் இன்–னும் ஸ்கூல் த�ொடங்–காம இருக்–கேன். இன்–னும் வய–சிரு – க்கு. சினி–மால இப்–ப–தான் என் மேல வெளிச்– சம் விழ ஆரம்–பிச்–சிரு – க்கு. இதுல ஸ்கோர் பண்–ணிட்டு அப்–பு–றம் ஸ்கூல்–தான். ஷ�ோபனா மேம்– தான் எனக்கு இன்ஸ்–பிரே – ஷ – ன். நீ ங்க அ ம்மா செ ல் – ல ம் இல்–லை–யா? அதுல என்ன சந்– தே – க ம்? இதை பெரு–மை–யாவே ச�ொல்– லு–வேன். அவங்க இல்–லைனா இந்த பூர்ணா இல்லை. அவங்க ஹாபியே எம்– பி – ர ாய்– ட – ரி – யு ம் ஸ்டிச்– சு ங்– கு ம்– த ான். டிரெஸ் அண்ட் டிசை– னி ங் சென்ஸ் 98 குங்குமம் 16.2.2018

அவங்– க – ளு க்கு அதி– கம். அவங்ககிட்–டேந்து நிறைய கத்–துகி – ட்–டேன். அத– னா– ல – த ான் நான் நடிச்ச சில படங்–கள்ல எ ன் – ன ா ல க ா ஸ் ட் – யூம் டிசை– ன – ர ா– க – வு ம் இருக்க முடிஞ்–சுது. இன்– ன�ொ ரு விஷ– யம் தெரி– யு – ம ா? என்– ன�ோ ட சி ல ப ட ங் – க ள்ல இ ட ம் – பெற்ற பாடல்–க–ளுக்கு நானே க�ோரி–ய�ோகி – ர – ாஃ–பியு – ம் செய்–தி–ருக்–கேன். இப்ப தெளிவு பிறந்– தி–ருக்–கா? கண்–டிப்பா. நான்கு தென்– னிந்–திய ம�ொழி பட உல–கம் பத்– தி–யும் இப்ப ஓர–ளவு தெரி–யும். ஆரம்– ப த்– து ல எல்– ல ா– ரை – யு ம் கண்–மூடி – த்–தனம – ா நம்–பிடு – வே – ன். இங்க யாரும் யார்– கி ட்– ட – யு ம் வெ ளி ப் – ப – டை ய ா ப ழ – க – ற – தில்லை; பேச– ற – தி ல்லை. ஒரு கள்–ளத்–தன – ம், காரிய புத்தி இங்க எல்–லார்–கிட்–ட–யும் இருக்கு. இதை– யெ ல்– ல ாம் மீறி, கடி– னமா உழைச்சா நிச்–ச–யம் ஓர் இடம் சினி– ம ா– வு ல கிடைக்– கும். பூர்–வீ–கம் கேரளா. ஆனா, தமி– ழ – க ம்– த ான் இப்ப ஹ�ோம் டவுன். க�ோலி– வு ட் ர�ொம்ப பிடிச்–சி–ருக்கு. நெருக்–க–மா–க–வும் உணர்–றேன். 


ர�ோனி

ஏழை முதல்வர்! ச

ம்–ப–ளம் கிம்–ப–ளம் என லம்ப்–பாக சம்–பா–திக்க ஆயி–ரம் வழி–கள் இருக்–கும் பத–வியி – ல் அமர்ந்–திரு – ந்–தப – �ோ–தும் ஏழை–யாக இருக்–கிற – ார் இந்–திய மாநில முதல்–வர் ஒரு–வர்!

திரி– பு ரா மாநில முதல்– வ – ர ான மாணிக் சர்க்– க ார்– த ான் இப்– ப ெ– ரு – மைக்கு உரி–ய–வர். முதல்–வர் பணிக்கு கிடைக்–கும் சம்– ப – ள – ம ான ரூ.26,315யை கம்– யூ – னிஸ்ட் கட்–சிக்கு க�ொடுத்–து–விட்டு அதி–லி–ருந்து ரூ 9,720 மட்–டும் செல– வு–க–ளுக்–காக பெற்–றுக் க�ொள்–கி–றார். இவ– ர து வங்– கி – யி ல் இருக்– கு ம் இருப்பு, ரூ.1520. அகர்– த – ல ா– வி ன்

கிருஷ்–ணா–நக – ரி – லு – ள்ள சிறு– நி–லத்தை தன் சக�ோ– த ர சக�ோ– த – ரி – க – ளு – ட ன் பகிர்ந்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழி– ய – ரான இவ– ர து மனைவி பாஞ்– ச ாலி ப ட் – ட ா ச் – ச ா ர் – ய ா – வி – ட ம் இ ரு – ப து கிராம் தங்– க ம் மட்– டு மே உள்– ள து என தேர்– த ல் ஆணைய ச�ொத்து தாக்– க ல் விவ– ர ங்– க ள் தெரி– வி க்– கின்–றன!  16.2.2018 குங்குமம்

99


பேராச்சி கண்–ணன்

செ

ஆ.வின்–சென்ட் பால்

ன்னை மட்–டு–மல்ல; தமி–ழ–கமே ஒரு காலத்–தில் உச்–ச–ரித்த பெயர் பாரிஸ் @ பாரி–முனை. பதி–னைந்து வரு–டங்–களு – க்கு முன்–னால் சென்–னைக்–குப் பேருந்–தில் வரும் எவ–ரும் பாரி–ஸில்–தான் இறங்க வேண்–டும். அன்–றைய ேகாயம்– பேடு, பாரிஸ்–தான். சென்னை நக–ர–மும் இங்–கி–ருந்தே ஆரம்–பிக்–கி–றது.

100


பாரிஸ்

அறிந்த இடம் அறியாத விஷயம்

101


அத–னா–லேய�ோ என்–னவ�ோ, பாரி– ஸ ைச் சுற்றி ஒன்– ற ல்ல... இரண்–டல்ல... ‘ஈவி–னிங் பஜார்’, ‘ரட்டன் பஜார்’, ‘ஃப்ள– வ ர் பஜார்’, ‘சைனா பஜார்’ என ஏரா–ள–மான பஜார்– க ள் தனித்– து–வத்–து–டன் மிளிர்–கின்–றன. ப ா ரி – மு – னை – யி – லி – ரு ந் து த �ொ ட ங் கி வ ா ல் – ட ா க் ஸ் சாலை வரை சுமார் இரண்டு கி . மீ த �ொலை வு நீ ளு ம் எ ன் . எ ஸ் . சி . ப�ோ ஸ் ச ா லை – யெங்–கும் பஜார்–களே!

102 குங்குமம் 16.2.2018

தவிர, பாரி–முனை – க்கு எதிரே ராஜாஜி சாலை–யின் ஓரத்–தில் திரைப்– ப ட டிவி– டி – க – ளு க்– கு ம், வெளி–நாட்–டுப் ப�ொருட்–க–ளுக்– கும் பெயர் போன பர்மா பஜார் பர–ப–ரக்–கி–றது. ‘‘இந்–தச் சாலை–யில் மட்–டும் 25 தெருக்–கள். ஒவ்–வ�ொரு தெரு– வும் ஒரு த�ொழி–லுக்–கு ஃபேமஸ். கிடங்– கு த் தெருவை ‘டெக்ஸ்– டைல் ஹப்’னு ச�ொல்– ல – ல ாம். அடுத்து, ஆண்– ட ர்– ச ன் தெரு முழு–வ–தும் திரு–மண அழைப்–பி– தழ், பேப்–பர், டைரி–க–ளுக்–கான


அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரி

16.2.2018 குங்குமம்

103


நிறைய கடை–கள் இருக்கு. அப்–பு– றம், க�ோவிந்–தப்ப நாயக்–கன் தெரு– வுல ஒரு–பக்–கம் எலெக்ட்–ரிக்–கல் கடை–களு – ம், மறு–புற – ம் உலர்–பழ – ங்– கள் கடை–களு – மா வரும். இப்–படி ச�ொல்–லிட்டே வர–லாம்...’’ என்– றார் அந்–தப் பகு–தி–யைச் சேர்ந்த நண்–பர். ஒரு காலைப்–ப�ொ–ழு–தில் ‘ஈவ்– னிங்’ பஜா–ருக்–குள் நுழைந்–த�ோம். மாலை பஜா– ரி ல் காலை ரவுண்ட் அப் என்–பது முர–ணாக இருக்– க – ல ாம். ஒரு காலத்– தி ல் மாலை நேரம் மட்–டுமே இங்கே

104

பூ மார்க்கெட்


கடை– க ள் இயங்– கி ன. அத– ன ா– லேயே இந்–தப் பெய–ரைத் தாங்கி நிற்–கிற – து. ஆனால், இன்று அப்படி– யல்ல. காலை வேளை–யிலு – ம் கூட்– டம் ஜமாய்க்–கிற – து. மட்–டும – ல்ல, இது, ‘மேட் பஜார்’, ‘குஜிலி பஜார்’ என இரு வேறு பெயர்–கள – ா–லும்

அழைக்–கப்–படு – கி – ற – து. மேட் பஜார் என்–றழ – ைக்க கார– ணம் இங்ேக பாய் விற்–ப–னைக் கடை–கள் அம�ோ–க–மாய் இருப்–ப– தாலே! பாய், தலை– யணை , மெத்தை, பெட்–ஷீட், ச�ோபா–வில் உட்–கா–ரும் பஞ்–ச–ணை–கள் என 16.2.2018 குங்குமம்

105


ஆண்டர்சன் தெரு

 பந்தர்

தெரு

சக– ல – மு ம் ஒரு கடை– யி – ல ேயே கிடைத்–து–வி–டு–வது அழ–கு–தான். ‘‘இன்னா வேணும் தம்பி..?’’ என வாஞ்–சை–ய�ோடு அழைத்த ஒரு ‘பாய்’ கடை–யின் முன் நின்– ற�ோம். உள்ளே சிலர் பாய்–களை விரித்–துப் பார்த்–த–படி விசா–ரித்– துக் க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். ஓர் ஆள் படுத்– து – ற ங்– கு ம் மெத்– தை – யி ன் விலை–யைக் கேட்–ட�ோம். ‘‘450 106 குங்குமம் 16.2.2018

ரூபா. க�ொழந்– தைங்க , பெரி– ய – வங்–கனு யார்–னா–லும் படுத்–துக்– கி–டல – ாம்...’’ என்–றார் அங்–கிரு – ந்த பெரி–ய–வர் ஒரு–வர். அப்–படி – யே குஜிலி பஜா–ரான நைனி–யப்பா தெருவுக்–குள் வந்– த�ோம். இந்–தத் தெரு முழு–வது – மே பாத்–தி–ரக் கடை–கள்–தான். எவர்– சில்–வர், காப்–பர், அலு–மி–னி–யம் என எல்லா வகை–யான பாத்–தி–


திருமண தாம்பூலப் பைகள் கிடைக்கும் மலையபெருமாள் க�ோயில் தெரு 

ரங்–களு – ம் கிடைக்–கின்–றன. தவிர, கேஸ் அடுப்–பு–கள் விற்–கும் கடை– க–ளை–யும் பார்க்க முடி–கி–றது. ஒரு காலத்–தில் அலு–மி–னியப் பாத்–தி–ரங்–கள் மட்–டுமே பயன்– ப– டு த்தி வந்த மக்– க ளை எவர்– சில்– வ – ரு க்– கு ள் நுழைத்த கதை சுவா–ரஸ்–ய–மா–னது. எவர்–சில்–வர் பாத்–தி–ரங்–கள் ஸ்டீல் என்–ப–தால் துருப்–பி–டித்–து–வி–டும் என மக்–கள்

வாங்க மறுத்து ஒதுங்–கியே இருந்– துள்– ள – ன ர். அப்– ப�ோதே ‘ஃப்ரீ சேம்–பிள்ஸ்’ க�ொடுத்து மக்–களை கவர்ந்–தி–ழுத்–துள்–ள–னர் கடைக்– கா–ரர்–கள். அங்– கி – ரு ந்து ஈவி– னி ங் பஜா– ர�ோடு மிங்– கி ள் ஆகும் தேவ– ராஜ முதலித் தெருவுக்–குள் ஓர் எட்டு வைத்–த�ோம். முகம் பார்க்– கும் கண்– ண ா– டி – க ள், ஃப்ரேம் 16.2.2018 குங்குமம்

107


கடைகள் நிறைந்–திரு – ந்–தன. தெரு– வின் முடி–வில் 17ம் நூற்–றாண்–டைச் சேர்ந்த சென்–னகேசவ பெரு–மாள் க�ோயி–லும், சென்னமல்–லீஸ்–வரர் க�ோயி– லு ம் அழ– க ாக வீற்– றி – ரு க்– கி– ன்ற ன. இத– ன – ரு கே மஞ்– ச ள், குங்– கு – ம ம் உள்– ளி ட்ட க�ோயில் ப�ொருட்–கள் விற்–பனை செய்–யும் கடை–கள் வரிசை கட்–டியி – ரு – ந்–தன. மீண்– டு ம் பின்– ன�ோ க்கி வந்– த�ோம். வழி–யில் ராசப்ப செட்–டித் தெரு கிராஸ் செய்–கி–றது. இந்–தத் தெரு–வில் கத–வுக்–கான லாக், கைப்– பிடி, சானிட்–டரி என ஹார்–டு– வேர்ஸ் அயிட்–டங்–கள் கிடைக்– கின்– ற ன. இங்கே மாரி– செட் டி மற்–றும் கந்–தப – ண்–டா–ரம் என இரு பக்–தர்–க–ளால் 17ம் நூற்–றாண்–டில் எழுப்–பப்–பட்ட கந்தக�ோட்–டம் முரு–கன் க�ோயி–லும் உள்–ளது. சரி, அதென்ன குஜிலி பஜார்? ‘‘இந்த பஜார் மாலை– யி ல் இயங்–கி–ய–தா–லும், கூட்–டம் அதி– கமா காணப்–பட்–ட–தா–லும் அப்– ப�ோது பிக்–பாக்–கெட் திரு–டர்–கள் படு உற்– ச ா– க – ம ாக இருந்– து ள்– ள – னர். அத–னால் இது திருட்–டு–கள் நிறைந்த பஜார் என அழைக்–கப்– பட்–டுள்–ளது. உருது ம�ொழி–யில் ‘குஜல்’ என்–றால் ‘ரக–சிய – ம்’ எனப் ெபாருள். அதி– லி – ரு ந்து குஜிலி பஜார் என்ற பெயர் வந்–தது...’’ என்–கி–றார் சென்னை வர–லாற்–– றா–ளர் வி.ராம். அடுத்து, ரட்– ட ன் பஜார் 108 குங்குமம் 16.2.2018

ரட்டன் பஜார்

வழியே பய– ணி த்– த�ோ ம். பிரம்– புக் கடை சாலை என்ற பெயர்ப் ப லகை வ ர – வே ற் – ற து . நூ று மீட்டர் க�ொண்ட இந்–தச் சாலை என்.எஸ்.சி.ப�ோஸ் சாலை–யுட – ன் இணை–கி–றது. ப ழ ை ய க ட் – ட – ட ங் – க ளை இங்கே நிறைய பார்க்க முடி–கி– றது. லைட் கடை–க–ளும், நகைக் கடை– க – ளு ம், கம்– ப ளிக் கடை– க–ளும் உள்–ளன. தவிர, க�ோல்ட் கவ–ரிங் கடை–க–ளும் நிறைந்–தி–ருக்– கின்–றன.நிறை–வில்,பூக்–கடைகாவல் நிலை–யம். த�ொடர்ந்து எதி– ரி – லி – ரு ந்த கிடங்– கு த் தெரு– வு க்– கு ள் கால் வைத்– த�ோ ம். டெக்ஸ்– டை – லி ன்


சக்–ரவ – ர்த்–திய – ா–கத் திகழ்–கிற – து இந்– தத் தெரு. இதற்–குள் சுமார் 1500 கடை–கள் ஜ�ொலிக்–கின்–றன. ‘‘ரெடி–மேட், பீஸ் துணி–கள்னு எ ல் – ல ா மே இ ங்க கு றைஞ்ச வி லை க் – கு க் கி டை க் – கு ம் . வெளியே 500 ரூபாய்க்கு வாங்– குற சேலையை இங்க முந்–நூறு, முந்–நூத்–தம்–ப–துக்கு வாங்–க–லாம். ம�ொத்– த மா எடுக்– கு ம்– ப�ோ து இன்–னும் விலை குறை–யும். பல இடங்– க ள்ல இருந்– து ம் வியா– ப ா– ரி – க ள் வந்து ம�ொத்– தமா வாங்–கிட்–டுப் ப�ோறாங்க. தி.நகர்ல இருக்–குற பெரிய கடை– க–ளுக்–குக் கூட இங்–கி–ருந்து துணி– கள் ப�ோகுது. நாங்க சூரத், மும்–

பைனு வட–மா–நி–லத்–துல இருந்து துணி–கள் வாங்கி இங்க சேல்ஸ் பண்–ற�ோம்...’’ என்–ற–னர் மெட்– ராஸ் பீஸ் குட்ஸ் வியா–பா–ரி–கள் சங்–கத்–தி–னர். வல – து – ப க் – க ம் ச� ௌ க ா ர் – பேட்டை. அதைப்– ப ற்றி ஏற்– க – ன வே ‘ அ றி ந்த இ ட த் – ’ – தி ல் பார்த்– தி – ரு ந்– த�ோ ம். அத– ன ால், இட– து – ப க்– க – ம ாக பாரி– மு னை ந�ோக்–கித் திரும்–பி–ன�ோம். மு த – லி ல் , ப ந் – த ர் த ெ ரு . ஸ்டேப்–ளர், பிளாஸ்–டிக் கவர், டெக்–கரே – ஷ – னு – க்–குப் பயன்–படு – ம் கலர் பேப்–பர்–கள், ந�ோட்–டு–கள் என ஸ்டே–ஷ–னரி அய்ட்–டம்ஸ் நிறைந்த கடை–கள் அழகு சேர்க்– 16.2.2018 குங்குமம்

109


கின்–றன. இதற்–க–டுத்து பத்–ரி–யன் தெரு. க�ோயம்–பேட்டி – ற்குப் ப�ோகு–முன் இங்–குத – ான் பூ மார்க்–கெட் க�ொடி– கட்டிப் பறந்–தது. இப்–ப�ோது 50, 60 கடை–கள் மட்–டுமே இயங்–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன. ‘‘மல்லி 3 முழம் 50 ரூபா...’’ என வாச– லி லே மல்– லி யை அளந்து க�ொண்–டி–ருந்த ஒரு பெண்–ம–ணி– யைக் கடந்து உள்ளே நுழைந்– த�ோம். கூட்– ட ம் அலை– ம�ோ – தி – யது. இரண்டு பக்–கமு – ம் பூமாலை விற்–ப–னைக் கடை–கள். அடுத்து,

பச்சையப்பன் கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளி 

பாரி–முனை  இங்–கி–லாந்–தி–லுள்ள வேல்ஸ் பகு–தி–யைச் சேர்ந்த தாமஸ் பாரி, 1788ல் சென்னை வந்து சுதந்–திர வணி–க–ராக உரி–மம் பெற்று வணி–கத்தை ஆரம்–பித்–தார்.  1795ல் ‘தாமஸ் பாரி அண்ட் க�ோ’ உரு–வா–னது. உல–க–ள–வில் இன்–று–வரை நீடித்–தி–ருக்–கும் ஒரு பழ–மை–யான வணி–கப் பெயர் மட்–டு–மல்ல; இந்–தி–யா–வின் பழ–மை–யான இரண்–டா–வது வணி–கக் கட்–ட–ட–மும் இது–தான்.  1819ல் ஜான் வில்–லி–யம் டேர் என்–ப–வ–ரு–டன் பார்ட்–னர்–ஷிப் சேர, ‘பாரி அண்ட் டேர்’ நிறு–வ–ன–மா–னது.  1824ல் காலரா ந�ோயால் கட–லூ–ரில் பாரி இறந்து ப�ோக, டேர் தலை– மை–யில் பாரி நிறு–வ–னம் வளர ஆரம்–பித்–தது.  பிறகு, ‘ஈஸ்ட் இந்–தியா டிஸ்–டி–ல்லரி (EID) அண்ட் சுகர் ஃபேக்–ட–ரி’ உரு–வா–னது.  1939ல் டேர் ஹவுஸ், ‘ஆர்ட் டிேகா’ என்ற கட்–டட பாணி–யில் உரு– வாக்–கப்–பட்–டது.  தாமஸ் நிறு–விய வணி–கக் கட்–ட–டம் இன்று, ‘ஈ.ஐ.டி.பாரி இந்–தியா லிட்’ என அழைக்–கப்–படு – கி – ற – து. அந்–தக் கட்–டட – ம் இருக்–கும் இடத்–தைத்த – ான் ‘பாரிஸ் கார்–னர்’ என்–கி–றோம். 110 குங்குமம் 16.2.2018


ஜார்ஜ்டவுன் பெயருக்குக் காரணமான மன்னர் 5ம் ஜார்ஜ் 

செயிண்ட் ஆண்டர்சன் சர்ச்

எடை கணக்–கில் தரும் பூக்–க–டை– கள். செவ்–வந்தி, கேந்தி, தவ–ணம், துளசி, அரளி என பூக்–களை விற்– பனை செய்–த–ப–டியே இருந்–த–னர் வியா–பா–ரி–கள். க�ொஞ்ச தூரத்– தில் கடை வரிசை முடிந்–த–தும் களை–யிழ – ந்–திரு – ந்–தது அந்த இடம். அ ப் – ப – டி யே அ டு த் – து ள ்ள மலை– ய – பெ – ரு – ம ாள் க�ோயில் தெரு–வினு – ள் சென்–ற�ோம். இந்–தத் தெரு–வில் திரு–ம–ணத் தாம்–பூ–லப் பை கடை–கள், டைரி விற்–பனை – ய – – கங்–கள், பேப்–பர் ஸ்டோர்ஸ் நீக்க– மற நிறைந்–தி–ருக்–கி–ன்றன். இந்–தத் தெரு– வி ன் முடி– வி ல் வரு– கி – ற து க�ொத்– த – வ ால் சாவடி காய்– க றி மார்க்–கெட்! ‘‘கேரட், பீன்ஸ், கத்–த–ரி–க்காய் கில�ோ 20 ரூபா...’’ எனக் கூவும்

சத்–தத்–தைக் கேட்–ட–ப–டியே திரு– மண அழைப்–பித – ழ் கடை–கள – ால் நிரம்பி வழி– யு ம் ஆண்– ட ர்– ச ன் தெரு–விற்–குள் வந்து சேர்ந்–த�ோம். வி த – வி – த – ம ா ன க ா ர் டு க ள் ஒவ்–வ�ொரு கடை–யை–யும் அலங்– க–ரித்திருந்–தன. இடை–யி–டையே திரு–ம–ணத் தாம்–பூ–லப் பைக–ளுக்– கான கடை–க–ளும் வரு–கின்–றன. ‘‘40 ரூபால இருந்து 350 ரூபா வரை பைகள் வித–வி–தமா கிடைக்கும் சார்...’’ என்–றார் தாம்–பூ–லப் பை வியா–பாரி ஒரு–வர். த லையச ை த்த ப டி யே செருப்பு, ஷூ மற்–றும் பேக் கடை– கள் நிறைந்த Stringer தெரு–வைக் கடந்து பிராட்வே சிக்–னலி – ல் நின்– ற�ோம். எதிரே பிராட்வே பஸ் நிலை–யம் பர–ப–ரப்–பாக இயங்க, 16.2.2018 குங்குமம்

111


அத–னரு – கே டாக்–டர் அம்–பேத்–கர் சட்–டக் கல்–லூரி கட்–டட – ம் அமை– தி–யாக வீற்–றி–ருந்–தது. இந்– த சிக்– ன – லை க் கடக்– கு ம் ப�ோதே நம் ப�ோட்–ட�ோ–கி–ரா–பர்,

‘‘பாஸ், பிராட்வே ர�ோடு உள்ள ப�ோக–லையா? அங்க ஆப்–டிகல்ஸ் கடை–க–ளும், சைக்–கிள் கடை–க– ளும் நிறைய இருக்கு...’’ என்–றார். த�ொடர்ந்து நடந்–த�ோம். பேக்– க ர் தெரு, பிரான்– சி ஸ் ஜ�ோசப் தெரு, சுங்–கு–ராம செட்– டித் தெரு, க�ொண்–டிச் செட்–டித் தெரு என அடுத்–த–டுத்து வரும் தெருக்– க – ளை க் கடந்து ரங்– க – வி–லா–ஸில் ‘டீ’ அருந்தி ஆசு–வா–ச– மா–ன�ோம். எதிரே 125வது ஆண்– டை க் க�ொண்–டா–டிய சென்னை உயர்– நீ–தி–மன்ற கட்–ட–டம். ஆர்–மே–னி– யன் தெரு–வைத் த�ொடர்ந்து பாரி– முனை வந்–த�ோம். அத–னரு – கே ஒரு 112 குங்குமம் 16.2.2018

கல்–தூண். இதனை ‘Boundary pillar’ என்–கின்–றன – ர் வர–லாற்–றா–ளர்–கள். ‘‘செயின்ட் ஜார்ஜ் க�ோட்டை கட்– ட ப்– ப ட்– ட – து ம் இப்– ப�ோ து உயர்–நீ–தி–மன்–றம் இருக்–கும் இடத்– தில் கருப்–பர் நக–ரம் உரு–வா–னது. க�ோட்–டைக்–குள் வெள்–ளை–யர்– க– ளு ம் அவர்– க – ளு க்– கு ப் பணி புரி– யு ம் இந்– தி – ய ர்– க ள் கருப்– ப ர் நக–ரத்–தி–லும் வாழ்ந்–த–னர். பிறகு, 1746ல் பிரிட்–டிஷ் அர– சுக்–கும் பிரஞ்–சுக்–கும் ஏற்–பட்ட ம�ோத– லி ல் மூன்– ற ாண்– டு – க ள் சென்னை நகர் பிரஞ்சு அர–சின் கட்–டுப்–பாட்–டில் வந்–தது. அதன்–பி–றகு, சென்னை வந்த ஆங்–கி–லே–யர்–கள் வேறு எவ–ரும் இனி க�ோட்– டை – யை த் தாக்– கி – வி– ட க் கூடாது என்– ப – த ற்– க ாக கருப்–பர் நக–ரத்தை க�ோட்–டை– யின் பின்– பு – ற ம் இருந்த பெத்– த – நா–யக்–கன்–பேட்டை, முத்–தியால்– பேட்ை ட ப க் – க – ம ா க இ ட ம் மாற்–றின – ர். அந்த இடத்தை காலி– யாக வைத்–தத�ோ – டு 13 தூண்–களை – – யும் நட்டு, அதைத் தாண்டி கட்–ட– டம் கட்–டக்–கூ–டாது என்–ற–னர். அதி–ல�ொன்று மட்–டும் எஞ்–சிய நிலை–யில் டேர்–ஹ–வுஸ் அரு–கில் நிற்–கி–றது...’’ என்–கி–றார்–கள். அங்–கிரு – ந்து பர்மா பஜார் பக்–க– மாக நடந்–த�ோம். புறாக் கூண்டு–கள் ப�ோல ஐந்–நூ–றுக்–கும் மேற்–பட்ட க டை க ள் . ரி ச ர் வ் வ ங் கி யி – லி– ரு ந்து த�ொடங்– கி கடற்– க ரை


கிடங்குத் தெரு

ரயில் நிலை–யத்–தைக் கடந்–தும் செல்–கி–றது. ‘‘எந்த ம�ொழி பட டிவி– டி – க–ளும் இங்க கிடைக்–கும். கேன்ஸ், ஆஸ்–கர் வாங்–கின படங்–கள்னு எல்லா நாட்–டுப் படங்–கள் பத்தி– யும் இங்–குள்ள கடைக்–கா–ரங்க விரல் நுனில தெரிஞ்சு வச்– சி – ருப்–பாங்க...’’ என்–றார் அடிக்–கடி இந்– த பஜா– ரு க்– கு ச் செல்– லு ம் சினிமா நண்–பர். டிவி–டி–கள் மட்–டு–மல்ல, டிவி, ம�ொபைல், எலக்ட்– ர ா– னி க்ஸ் அயிட்– ட ம்ஸ், ப�ொம்– மை – க ள், சென்ட் பாட்–டில்–கள் என சக–ல– மும் கிடைக்–கி–றது. தவிர, சாக்– லெட், பாதாம் உள்–ளிட்ட உலர்

பருப்பு வகை–க–ளும், பீஸ் துணிக்– க–டை–க–ளை–யும் இங்கே பார்க்க முடி–கி–றது. இது 1950 மற்– று ம் 60களில் பர்– ம ா– வி – லி – ரு ந்து அக– தி – க – ள ாக வந்த தமி–ழர்–களு – க்–காக உரு–வான பஜார். அத–னா–லேயே இதனை ‘பர்மா பஜார்’ என்– கி – ற ார்– க ள். இதனை நம்பி இன்று 5 ஆயி–ரத்– திற்–கும் அதி–க–மான த�ொழி–லா– ளர்–கள் இருக்–கி–றார்–கள். அதற்–குள் ஒரு நடை ப�ோய்– விட்டு டேர் ஹவு–ஸின் பின்–பு–ற– முள்ள ஜஹாங்–கீர் தெரு–விற்–குள் வந்– த�ோ ம். சுவை– ய ான பர்மா உண–வான அத்–த�ோவை ருசித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தது ஒரு கூட்–டம். 16.2.2018 குங்குமம்

113


ப்ரியா

114


ஒரு தமிழனின் வாழ்க்கை இந்தியில் படமாகி இருக்கிறது! மெ

ட்ர�ோ–பா–லிட்–டன் நக–ரங்–களி – ல்

வாழும் நாக–ரிக பெண்–கள் கூட லைட்–டாக அந்த ‘மூன்று நாட்–க– ளுக்–கா–க’ கூச்–சப்–ப–டு–கி–றார்–கள். மாதம்தோறும் அவர்– க – ளு க்கு இயற்கை க�ொடுக்–கும் இந்த ‘லீவு’– தான் தாய்– மைக்கே அடிப்– ப டை என்–றா–லும், அந்–நாட்–க–ளின் அவஸ்– தையை பெண்–கள் மட்–டுமே புரிந்து க�ொள்ள இய–லும். ஒரு பெண்ணே இன்–ன�ொரு பெண்– ணி – ட ம் பேசத்– த – ய ங்– கு ம் இந்த ‘மூன்று நாள்’ பிரச்–னைக்– கான தீர்–வுக்–காக ஓர் ஆண் பல்– லாண்–டு–கள் ப�ோராடி வெற்–றி பெற்–றி–ருக்–கி–றார். அந்த ஆண், வேறு யாரு– மல்ல... க�ோவை–யைச் சேர்ந்த அரு–ணாச்–ச–லம் முரு–கா–னந்–தம்– தான். 115


மிகக்–கு–றைந்த விலை–யில் சுகா– த ா– ர – ம ான சானிட்– ட ரி நாப்– கி ன்– க ள் தயா– ரி க்– கு ம் இயந்– தி – ர த்தை அரு– ணா ச்– ச – லம் முரு–கா–னந்த – ம் உரு–வாக்–கி– யி–ருக்–கிற – ார். இதற்–காக இவரை ‘ மெ ன் ஸ் ட் ரூ வ ல் மே ன் ’ (Menstrual Man) என அயல்– நாட்டு ஊட–கங்–கள் பாராட்டு– கின்–றன. இப்–படி – ப்–பட்ட மனி–தரி – ன் வாழ்க்– கை – த ான் ‘Padman’ என்ற இந்–திப் பட–மாக உரு– வாகி இருக்–கி–றது. இயக்–கு–நர் ஷங்–கர் இயக்– கத்– தி ல் ரஜி– னி – யு – ட ன் ‘2.0’ படத்–தில் நடிப்–ப–வ–ரும், இந்தி சினி–மா–வின் டாப் ம�ோஸ்ட் நடி– க ர்– க – ளி ல் ஒரு– வ – ரு – ம ான அக்‌ –ஷய் குமார் அரு– ணா ச்– ச – ல ம் முரு– க ா– னந்–தம் கேரக்–ட–ரில் நடித்–தி– ருக்–கி–றார். உண்– மை – யி ல் ரத்– த – மு ம் வலி– யு ம் வேத– ன ை– யு ம் அவ– மா– ன – மு ம் கலந்– த து இவ– ர து வாழ்க்கை. அதை அப்–படி – யே அரு–ணா ச்–ச –லம் முரு– க ா– னந் – தம் வார்த்– தை – க – ளி ல் கேட்– ப�ோமா... ந்த ஊர் க�ோவை க் கு அ ரு – கி – லி – ருக்– கு ம் கிரா– ம ம். அப்பா கை த் – த – றி த் த� ொ ழி – ல ா ளி . எனக்கு பதி–னான்கு வய–தாக

ச�ொ

116 குங்குமம் 16.2.2018

இருக்– கு ம்– ப�ோதே அப்பா, விபத்– தில் கால–மாகி விட்–டார். அம்–மா– வுக்கோ படிப்–ப–றிவு இல்லை. கூலி வேலைக்குச் சென்–றுத – ான் என்னைக் காப்–பாற்–றி–னார். அம்– ம ா– வு க்கு உத– வு – வ – த ற்– க ாக படிப்பை நிறுத்–தி–விட்டு வெல்–டிங் பட்–டறை ஒன்–றில் வேலைக்கு சேர்ந்– தேன். கதவு, ஜன்–னல் ப�ோன்ற–வற்றை உரு– வா க்– கு ம் த�ொழிலை அங்கு கற்–றேன். 1998ம் ஆண்டு எனக்கு திரு– ம–ணம் நடந்–தது. அது–வரை எனக்கு பெண்–களி – ன் உல–கம் அவ்–வள – வா – கத் தெரி–யாது. ஒரு–நாள் என் மனைவி கையில் எதைய�ோ மறைத்–துக் க�ொண்டு பாத்– ரூ–முக்கு சென்–றதை பார்த்–தேன். வித்– தி–யா–ச–மா–ன–தாக இருந்–தது. ‘என்ன அது?’ என்று கேட்– ட – ப�ோ து, ஒரு


அழுக்–கான கந்–தல் துணியைக் காட்–டி–னார். எங்– க ள் பட்– ட – றை – யி ல் கூட அவ்–வள – வு அழுக்–கான துணியை இயந்– தி – ர ங்– க ள் துடைக்– க க்– கூ ட பயன்–ப–டுத்த மாட்–ட�ோம். ‘இது எதற்கு?’ என்– ற – ப�ோ து தயங்–கித் தயங்கி, ‘மாத–விட – ாய்க்கு பயன்–ப–டுத்–தும் துணி’ என்–றார். கடு–மை–யான அதிர்ச்சி ஏற்–பட்– டது. என் மனை–வியைப் ப�ோல்– தானே இந்த நாட்– டி ல் பல க�ோடிப் பெண்–கள் அந்த மூன்று நாட்–களி – ல் இப்–படி அவஸ்–தைப்–ப– டு–வார்–கள்? இவ்–வ–ளவு சுகா–தா–ர– மற்ற முறை–யில் இருந்–தால் த�ொற்– று–ந�ோய் ஏதா–வது வருமே... உடனே மெடிக்–கல் ஸ்டோர் சென்று சானிட்– ட ரி நாப்– கி ன் வாங்– கி க் க�ொடுத்– தே ன். அப்–

ப�ோது நாப்– கி ன் க�ொஞ்– ச ம் காஸ்ட்லி. ‘நீங்–கள் வாங்–கக்–கூடி – ய சம்–பள – த்–துக்கு, இந்த மாத–விட – ாய் நாட்–க–ளுக்–காக மட்–டும் நாற்–பது ரூபாய் செல–வழி – த்து சானிட்–டரி நாப்–கின் வாங்–கினா – ல் நமக்கு எப்– படி கட்–டுப்–படி ஆகும்?’ என்று மனைவி கேட்–டார். நியா– ய – ம ான கேள்வி. நம் தேசம் முழுக்– க வே என்– ன ைப் ப�ோன்று மிகக்–கு–றைந்த ஊதி–யத்– துக்கு பணி–யாற்–றுப – வ – ர்–கள்–தான் மெஜா–ரிட்டி. அவ–ரவ – ர் குடும்–பப் பெண்–க–ளுக்கு சானிட்–டரி நாப்– கின் வாங்–கித் தரு–மள – வு – க்கு வசதி எத்–தனை பேருக்கு இருக்–கும்? பெண்–கள் அந்த நாட்–க–ளில் சுகா–தா–ரம – ா–கவு – ம் இருக்க வேண்– டும், அதே நேரம் அந்த முறை ஏழை–களு – க்–கும் கட்–டுப்–படி ஆகக்– 16.2.2018 குங்குமம்

117


கூ–டிய வகை–யில் அமைய வேண்– டும். இதற்கு ஏதா–வது செய்தே ஆக–வேண்–டும் என்று ய�ோசித்– தேன். ஒரு சானிட்–டரி நாப்–கின் எப்– படி உரு–வாக்–கப்–ப–டு–கி–றது என்று ஆராய்ந்–தேன். அதை பஞ்–சினா – ல் செய்–கி–றார்–கள். நான் பட்–ட–றை– யில் வேலை பார்க்–கும் ஒரு வெல்– டர். என் அப்பா ஒரு கைத்–த–றித் த�ொழி–லாளி. எனக்–குத் தெரிந்த இந்த இரண்–டு த�ொழி–லி–லும் இந்– தப் பிரச்–னைக்கு தீர்வு இருப்–ப– தாக நம்–பி–னேன். முத–லில் பஞ்சு வாங்கி நானே ஒரு சானிட்–டரி நாப்–கின் வடி– வ– மை த்து, என் மனை– வி க்கு பயன்– ப – டு த்த க�ொடுத்– தே ன். அவர் பயன்–ப–டுத்–தி–விட்டு, ‘இது சரி– வ – ர – வி ல்லை. துணி– யையே பயன்– ப – டு த்– தி க் க�ொள்– கி – றே ன்’ என்–றார். இரும்– பையே வளைக்– கு ம் வேலை–யில் இருப்–ப–வன் நான். பஞ்சு மேட்–ட–ரில் த�ோற்–பதா... பல–கா–லம் முயற்–சித்து குறைந்த விலை–யில் சானிட்–டரி நாப்–கின் தயா–ரிக்–கக்–கூ–டிய இயந்–தி–ரத்தை கண்–டு–பி–டித்–தேன். முன்பே ச�ொன்–ன–து–ப�ோல், மாத விடாய் குறித்த அடிப்–படை விவ–ரங்–கள் கூட எனக்–குத் தெரி– யாது. ஏழைக் குடும்– ப ங்– க – ளி ல் இது ப�ோன்ற விஷ– ய ங்– க ளை யாரும் ஒரு–வரு – க்கு ஒரு–வர் பேசிக் 118 குங்குமம் 16.2.2018

க�ொள்–வ–தில்லை. என் மனை– வி – யி – ட ம் இது குறித்து கேட்–டப�ோ – து கூட அவர் சர–ளமாகப் பேசத் தயங்–கி–னார். ப டி த்த ப ெ ண் – க – ள ா ல் – த ா ன் துணிச்–ச–லாக இதைப்–பற்றி பேச– மு–டி–யும் என்று கருதி மருத்–துவக் கல்–லூரி மாண–வி–கள் சில–ரி–டம் கேட்– டே ன். அவர்– க – ளு ம் ஓர் ஆணான என்– னி – ட ம் இதைப்– பற்றி பேச மறுத்–தார்–கள். பு ற ச் – சூ – ழ ல் க ா ர – ண – ம ா க மாத–வி–டாயை பர்–ச–னல் பிரச்– னை–யாக பெண்–கள் கரு–துகி – ற – ார்– கள். எனவே என்– ன ையே பரி– ச�ோ– த னை எலி– ய ாக மாற்– றி க் க�ொண்–டேன். ஆமாம். நானே என் உள்–ளா– டை– யி ல் சானிட்–டரி நாப்–கி ன் வைத்து ஆய்–வு–கள் மேற்–க�ொண்–


டேன். கால் பந்து பிளா–டரை வயிற்றைச் சுற்றி கட்டி, அதில் ஆட்டு ரத்–தத்தை நிரப்பி, குறிப்– பிட்ட நேரத்– தி ல் அதி– லி – ரு ந்து ரத்– த ம் கசி– யு ம்– ப டி செய்– தே ன். உள்–ள ா–டை–யி ல் படி–யும் இரத்– தப்– ப�ோ க்கு அதி– க – ரி த்து என் வேட்டி–யெல்–லாம் ரத்–தக்–கறை. ஒரு வித–மான கெட்–ட– வாடை வேறு சூழ்ந்–தது. நான் செய்த இந்த ஆராய்ச்சி– யைக் கண்டு பல– ரு ம் அதிர்ந்– தார்– க ள். மன– நி லை பாதிக்– க ப்– பட்–டவ – ன் என்று கூட என்–னைப் பற்றி நினைத்–தி–ருக்–க–லாம். என் குடும்–பத்–தார் கடு–மை–யான மன உளைச்–ச–லுக்கு ஆளா–னார்–கள். என் மனை– வி யே என்னைப் புரிந்து க�ொள்– ள ா– ம ல் பிரிந்து சென்று விட்– ட ார். இரண்டு

மாதங்–கள் கழித்து அவர் விவா–க– ரத்து ந�ோட்–டீஸ் அனுப்–பி–னார். எனி–னும் என் ஆய்வை நிறுத்– திக் க�ொள்–ள–வில்லை. இது என் தனிப்–பட்ட பிரச்–னைய�ோ, என் மனை–வி–யின் மாத–வி–டாய் பிரச்– னைய�ோ மட்–டு–மல்ல; க�ோடிக்– க – ண க் – க ான ப ெ ண் – க – ளி ன் பிரச்னை. தீர்வு காண முற்–பட்– டேன். ஆனால், ஒரு– வ–ரு –டம் கடந்– தும் முடிவு கிடைக்– க – வி ல்லை. மற்–ற–வர்–கள் பயன்–ப–டுத்–திய நாப்– கினை வாங்கி அதைக்–க�ொண்டு ஆராய்ந்–தால் இன்–னும் கூடு–தல் தெளிவு கிடைக்– க – ல ாம் என்று நினைத்–தேன். சாதா–ர–ண–மாக மாத–வி–டாய் குறித்து பேசி– னாலே பத– று ம் பெண்– க ள், அவர்– க ள் பயன்– 16.2.2018 குங்குமம்

119


ப–டுத்–திய நாப்–கின்–களை எப்–படி எனக்குத் தரு–வார்–கள்? மறு–ப–டி– யும் மருத்–துவ – க் கல்–லூரி மாண– வி–களை பதட்–டத்–து–டன் அணு– கி–னேன். என்னை அந்த மாண–வி–கள் விசித்–தி–ர–மா–கப் பார்த்–தா–லும், நான் ஏத�ோ முக்–கி–ய–மான கார– ணத்–துக்–கா–கத்தா – ன் கேட்–கிறே – ன் என்று புரிந்து க�ொண்டு க�ொடுத்– தார்–கள். அவர்–கள் பயன்–படு – த்–திய நாப்– கின்–களை வீட்–டுக்குக் க�ொண்டு வந்து முகத்–தில் மாஸ்க் அணிந்து ஆய்–வுக – ளி – ல் இறங்–கினே – ன். இந்தக் காட்–சியைப் பார்த்த என் அம்மா அதிர்ச்–சிய – ா–னார். சித்–தம் கலங்கி– விட்–ட–தாக அவ–ரும் நினைத்து என்னை விட்டு பிரிந்–தார். இது–தான் இப்–ப–டி–யென்–றால் என் கிரா–மத்தைச் சேர்ந்–தவ – ர்–கள் எனக்கு பேய் பிடித்–துவி – ட்–டத – ாக நினைத்–தார்–கள். மரத்–தில் தலை கீழாக கட்–டித் த�ொங்–கவி – ட்–டால் தலை–யில் ஏறிய பேய் அப்–படி – யே இறங்– கி – வி – டு ம் என்– ப து அவர்– க–ளது நம்–பிக்கை. அப்–படிச் செய்–தார்–கள். அப்– ப–டி–யும் ‘பேய்’ இறங்–க–வில்லை என்று தெரிந்– த – து ம் என்னை ஊரை–விட்டுத் தள்ளி வைக்க முடி– வெ–டுத்–தார்–கள். வேறு வழி–யில்– லா–மல் என் கிரா–மத்தை விட்டு க�ோவைக்கு இடம் பெயர்ந்து ஆராய்ச்–சியைத் த�ொடர்ந்–தேன். 120 குங்குமம் 16.2.2018

குடும்– ப த்– த ார் உட்– ப ட எல்– ல�ோ–ரும் என்னைக் கைவிட்ட நி லை – யி ல் ஆ ய் வு ம ட் – டு மே ஆறு– த ல் க�ொடுத்–தது. கிரா–மத்– தில் இருந்– த – வரை என் ஆய்வு கிணற்–றில் ப�ோட்ட கல்–லா–கவே இருந்–தது. அடுத்–த கட்–டத்–துக்கு நக–ரவே முடி–ய–வில்லை. க�ோவை–யில் நிலை மாறி–யது. தேவை–யான உப–க–ர–ணங்–களை சுல–பம – ாக வாங்–கினே – ன். சானிட்– டரி நாப்–கி–னின் மூலப்–ப�ொ–ருள் என்–னவ – ென்று விஷ–யம் தெரிந்–த– வ ர் – க – ளி – ட ம் கே ட் – ட – ப�ோ து , பருத்தி–தான் என்–றார்–கள். நானும் பருத்–தியைப் பயன்–படு – த்தி செய்த நாப்–கின் ஏன் உத–வவி – ல்லை என்ற குழப்–பம் வந்–தது. எனக்கு அறி–மு–க–மா–கி–யி–ருந்த கல்–லூரி – ப் பேரா–சிரி – ய – ர் ஒரு–வரி – ன் உத–வி–ய�ோடு, நாப்–கின் தயா–ரிக்– கும் நிறு–வ–னம் ஒன்–றுக்கு கடி–தம் எழு–தினே – ன். அவர்–கள – து பதி–லில்– தான் தெளிவு கிடைத்–தது. நான் பயன்–ப–டுத்–திய பருத்தி வேறு. நாப்–கின்–களி – ல் பைன் மரப்– பட்– டை – யி ல் இருந்து உரு– வா க்– கப்– பட்ட பருத்– தி யைப் பயன்– ப–டுத்–துகி – ற – ார்–கள். அத–னால்–தான் அதற்கு உறிஞ்–சும் தன்மை அதி–க– மாக இருக்–கி–றது. பைன் மரப்–பட்–டையை பஞ்– சாக மாற்–றக்–கூ–டிய இயந்–தி–ரத்– தின் விலை மட்–டும் ஏழு க�ோடி என்று கேள்–விப்–பட்–டேன். அத–


நா

ன் செய்த இந்த ஆராய்ச்–சி–யைக் கண்டு பல–ரும் அதிர்ந்– தார்–கள். மன–நிலை பாதிக்–கப்–பட்–ட–வன் என்றுகூட என்–னைப்பற்றி நினைத்–தி–ருக்–க–லாம்.

னால்–தான் நாப்–கின்–கள் விலை அதி–க–மாக இருக்–கி–றது. எனில் இயந்–திர – த்–தின் விலை குறை–வாக இருந்–தால் நாப்–கின்–கள் விலை– யும் குறை–யும் அல்–லவா? எனக்குத் தெரிந்த வெல்–டிங் அறிவைப் பயன்– ப – டு த்தி அந்த இயந்–தி–ரத்தைத் தயா–ரிக்க முயற்– சித்–தேன். கிட்–டத்–தட்ட நாலரை ஆண்–டு–கால உழைப்–பி–லும், ஆய்– வி–லும் குறைந்த செல–வில் ஓர் இயந்–தி–ரத்தை உரு–வாக்–கி–னேன். பார்ப்– ப – த ற்கு நாம் மாவு அ ரைக்க ப ய ன் – ப – டு த் – து ம் கிரைண்–டர் மாதிரி இருக்–கும். ஒரு பாத்–தி–ரத்–தில் பைன் மரப்– பட்– டை – க ளைப் ப�ோட்– ட ால் அது பஞ்–சாக வெளி–யே–றி–வி–டும். செவ்–வக வடி–வில் ஓர் அமைப்பு அமைத்து அதன் மேல் நெய்–யப்–

ப– ட ாத துணியைக் க�ொண்டு சுற்றி அல்ட்ரா வய–லட் கதிர்–வீச்சு முறை–யில் நாப்–கின்–கள் தயா–ரிக்– கப்–ப–டு–கின்–றன. மு த – லி ல் ம ர த் – தி ல் – த ா ன் இந்த இயந்–தி–ரத்தை செய்–தேன். சென்னை ஐஐடி வளா–கத்–துக்கு அதை எடுத்– து ச் சென்று, அங்– கி–ருந்த நிபு–ணர்–க–ளி–டம் காட்டி– னேன். ஏத�ோ கிரா– ம த்– த ான் எதைய�ோ செய்து எடுத்– து க்– க�ொண்டு வந்–தி–ருக்–கி–றான் என்– றெல்–லாம் அவர்–கள் கரு–தா–மல் என் முயற்–சியை ஆச்–சரி – ய – ப்–பட்டு பாராட்–டி–னார்–கள். அங்கு நடந்த ப�ோட்டி ஒன்– றில் என் இயந்–தி–ரத்–துக்கு முதல் பரிசு கிடைத்– த து. அந்த விரு– தினை நான் அன்–றைய ஜனா–தி– பதி பிர–தீபா பாட்–டில் கையால் 16.2.2018 குங்குமம்

121


வாங்–கினே – ன். உடனே, ஊட–கங்–கள் என் மீது வெளிச்–சம் பாய்ச்–சத் த�ொடங்–கின. எனக்கு பேய் பிடித்– தி – ரு க்– கி – ற து என்று கரு–திய என் கிரா–மத்–தார் என்னை நெகிழ்– வ�ோடு ஏற்–றுக் க�ொண்–டார்–கள். கிட்–டத்–தட்ட ஆறு ஆண்–டுக – ள் என்னைப் பிரிந்து வாழ்ந்த மனைவி, என்னைப் புரிந்து க�ொண்–டது – த – ான் என் ஆய்–வுக – ளு – க்குக் கிடைத்த மிகப்–பெ–ரிய அங்–கீக – ா–ரம். கிரா– ம த்– து ப் பெண்– க ள் இந்த இயந்– தி – ரத்தைப் பயன்–ப–டுத்தி வரு–மா–னம் பார்க்க வேண்–டும் என்–பதே என் எண்–ணம். சுய உத–விக் குழுக்–கள் அமைத்–திரு – க்–கும் பெண்–கள் என் இயந்–திர – ம் மூலம் தங்–களு – க்–கான நிலை–யான வரு–மா–னத்தை ஈட்டி வரு–கி–றார்–கள். இந்த இயந்–திர – த்தை எப்–படி இயக்க வேண்–டும் என்று நானே அவர்–களு – க்கு பயிற்சி அளிக்–கிறே – ன். நாப்–கின் சுகா–தா–ரம – ா–னது – த – ான். என்–றா– லும் அதை நான்கு மணி நேரத்–துக்கு ஒரு– முறை மாற்–றிவி – ட வேண்–டும். கறை படியா– விட்–டா–லும் மாற்–றுவ – து அவ–சிய – ம். இல்லா– விட்–டால் சிறு–நீர்க் குழா–யில் பெண்–களு – க்கு 122 குங்குமம் 16.2.2018

பிரச்னைவரும்.ஃபைப்– ராய்ட்ஸ், கர்ப்–பப்பை பாதிப்பு ப�ோன்–றவை ஏற்–பட – ல – ாம். பெண்–க– ளின் உட–லில் இருந்து வெளி–யே–றும் ரத்–தம், அவர்–க–ளுக்கே வேறு உபா– தை – க ளை ஏற்– ப–டுத்–தல – ாம். ஒரு– மு றை தில்– லி – யில் நடிகை ட்விங்– கிள் கண்– ணாவை ச் சந்– தி க்– கு ம் வாய்ப்பு கிடைத்– த து. அவர் ஊட–கங்–கள் மூல–மாக என்னை நன்கு அறிந்– தி–ருந்–தார். அவ–ருடை – ய கண–வர்–தான் பிர–ப–ல– மான நடி–கர் அக்‌ ஷ – ய்– கு– ம ார் என்– ப – து – கூ ட அப்–ப�ோது எனக்–குத் தெரி–யாது. என்–னிட – ம் பேசும்– ப�ோது, ‘உங்–கள் வாழ்க்– கையை ப ட – ம ா க எடுக்க வேண்– டு ம். பல க�ோடி இந்–தி–யப் பெண்– க – ளு க்கு அப்– ப–டம் விழிப்–புணர்வை – ஏற்– ப – டு த்– து ம்...’ என ட்விங்–கிள் குறிப்–பிட்– டார். ‘Padman’ இந்– தி ப் ப ட ம் உ ரு – வா – ன து இப்–ப–டித்–தான்..! 


ர�ோனி

வாழைப்பழ க�ொள்ளை!

ணத்தை அடிக்க திரு–டர்–கள் ப�ோடும் பிளான்–கள் சம்–பந்–தப்–பட்–ட–வர்– க– ளு க்கு ஷாக் என்– ற ா– லு ம் பல– ர ை– யு ம் சிரிக்க வைத்– து – வி – டு ம். பெங்–க–ளூ–ரு–வில் நடந்த பனானா க�ொள்கை சம்–ப–வம் அந்த ரகம். நானா–பா–ரதி பகு–தியி – லு – ள்ள வங்கி வரச் ச�ொல்லி அனுப்–பி–னர். ப�ோதா–தா? நட–ராஜ் வரு–வத – ற்–குள் ஏடி–எம்–மில் பணம் டெபா–சிட் செய்ய – ன் எஸ்–கேப்–பாகி விட்–டன – ர். வந்த ஏஜன்சி ஊழி–யர் இரு–வ–ரும், பணத்–துட – ந்த பனா– ட்ரை– வ – ர �ோடு சேர்ந்து ரூ.90 லட்– சுதா–ரித்த நட–ராஜ், வாங்–கிவ – ா–மல் சத்தை அபேஸ் செய்ய திட்–டமி – ட்–டன – ர். னா–வைக்–கூட உரித்துச் சாப்–பிட இதற்–காக மண்–டையை குடைந்– பேங்க் மேனே– ஜ ர் ரகு– ந ாத்– து க்கு தெல்–லாம் ய�ோசிக்–கவி – ல்லை. சிம்–பிள் ப�ோன் செய்து விவ–ரத்தை ச�ொல்–லி –விட்–டார். ஐடி–யா–தான். க�ொள்–ளை–யர்–களை ப�ோலீ–சார் ஏடி–எம் செக்–யூ–ரிட்டி நட–ரா–ஜி–டம் தங்–க–ளுக்கு வாழைப்–ப–ழம் வாங்கி தேடி வரு–கின்–ற–னர். 16.2.2018 குங்குமம்

123


பா

ப்–ல�ோ–வின் நெருங்–கிய நண்–ப–ரும், சக கார்–டெல் உரி–மை– யா–ள–ரு–மான ஜார்ஜ் ஓச்சோ உள்–ளிட்–ட– வர்–களை தங்–க–ளி–டம் ஒப்–ப–டைக்–கு–மாறு அவர்–களைக் கைது செய்த ஸ்பெ–யி–னுக்கு அமெ–ரிக்கா நெருக்–கு–தல் க�ொடுத்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தது.

ப�ோதை உலகின் பேரரசன் 124


44

யுவகிருஷ்ணா ஓவியம் :

அரஸ்

125


ஒரு–வேளை அவர்–கள் அமெ– ரிக்–கா–வுக்கு அனுப்–பப்–பட்–டால் தங்–கள் மீதி வாழ்–நாள் ம�ொத்–தத்– தை–யுமே அமெ–ரிக்க சிறை–யில்– தான் கழிக்க வேண்–டும் என்–கிற நிலை ஏற்–படு – ம். மாறாக க�ொலம்– பி–யா–வுக்கு அனுப்–பப்–பட்–டால் ஏத�ோ ஒரு த�ொகையை அப–ரா–த– மாக செலுத்–திவி – ட்டு பழை–யப – டி த�ொழிலை நடத்–த–லாம். என– வ ே– த ான், க�ொலம்– பி ய அர–சில் தனக்–கி–ருந்த செல்–வாக்– கினைப் பயன்–ப–டுத்தி ஸ்பெ–யி– னில் கைது செய்– ய ப்– ப ட்– ட – வ ர்– கள் க�ொலம்–பி–யா–வுக்–குத்–தான் அனுப்பி வைக்–கப்–பட வேண்–டும் என்–கிற நெருக்–கு–தலை க�ொஞ்– சம் உறு–திய – ா–கவே முன்–வைத்–தார் பாப்லோ. க�ொலம்– பி – ய ா– வி ன் தலை– சி–றந்த வக்–கீல்–கள் ஸ்பெ–யி–னுக்கு பய–ண–மாகி அங்கே இதற்–கான வேலை–களை செய்து வந்–தார்–கள். ஸ்பெ–யினி – ன் அரசு மட்–டத்–திலு – ம் பாப்–ல�ோ–வின் பண–மழை தாறு– மா–றாகப் ப�ொழிந்–தது. ஆனால் –எது–வுமே எளி–தாக நடந்–துவி – ட – – வில்லை. ஒரு– வ ேளை ஓச்சோ உள்– ளிட்– ட – வ ர்– க ளை அமெ– ரி க்கா வெற்– றி – க – ர – ம ாகக் கைப்– ப ற்றி விட்–டால், அடுத்து தன்–னை–யும் பிடித்து உள்ளே தள்–ளுவ – து சுலப– மாகி விடும் என்று பாப்லோ 126 குங்குமம் 16.2.2018

கரு–தி–னார். க�ொலம்–பி–யா–வின் உரி– மையை (!) எக்– க ா– ர – ண ம் க�ொண்–டும் இந்த விஷ–யத்–தில் விட்–டு–வி–டக் கூடாது என்று கர்– ஜித்–தார். கி ட் – ட த் – த ட்ட ஒ ன் – றரை ஆ ண் டு – க ா – ல ம் ஸ ்பெ – யி னை இட–மும் வல–மும – ாக அமெ–ரிக்–கா– வும், க�ொலம்–பிய – ா–வும் கையைப் பிடித்து இழுத்–துக் க�ொண்–டி–ருந்– தன. அப்– ப�ோ – தை ய ஸ்பெ– யி ன் பிர–த–மரை சரிக்–கட்–டும் முயற்–சி– கள் பாப்லோ தலை–மை–யி–லான ப�ோதை கார்–டெல்–க–ளால் முன்– னெ–டுக்–கப்–பட்–டன. விளை– வ ாக குற்– ற – வ ா– ளி – க ள் அனை–வ–ரும் அமெ–ரிக்–கா–வின் விருப்–பத்–துக்கு மாறாக க�ொலம்– பி– ய ா– வு க்கு அனுப்பி வைக்– க ப் பட்–டார்–கள். இங்கே ஒப்–புக்–குச் சப்– ப ா– ணி – ய ாக அவர்– க ள் மீது விசா–ரணை நடந்து, ஏத�ோ ஒரு கணக்–குக்கு சிறைத்–தண்–டனை அறி– வி க்– க ப்– ப ட்– ட து. க�ோர்ட் ச�ொ ல் – லு ம் த�ொகையை க் கட்–டின – ால் அந்த தண்–டனை – யு – ம் இல்லை. இவர்–க–ளி–டம் என்ன பணத்– துக்கா பஞ்– ச ம்? த�ொகையை கட்–டிவி – ட்டு சுதந்–திர – ம – ாக நட–மா– டத் த�ொடங்–கி–னார்–கள். எனி–னும், கார்–டெல்–கா–ரர்–கள் முன்–புப�ோல – அதி–கா–ரம் செலுத்த முடி–ய–வில்லை.


ஓர–ள–வுக்கு க�ொலம்–பிய அர– சை–யும், அதி–கா–ரிக – ள – ை–யும் அவர்– கள் சரிக்–கட்டி விட்–டார்–கள் என்– றா–லும் அவர்–கள் நாட்–டுக்–குள் ஊடு–ருவி – வி – ட்ட சிஐஏ உள–வாளி– க–ளுக்கு பயந்–தார்–கள். எந்த நிமி– டம், எந்த திக்–கிலி – ரு – ந்து தங்–களை ந�ோக்கி த�ோட்டா பாயும�ோ என்– கிற அச்–சத்–தி–லேயே இர–வும், பக– லும் தூக்–க–மின்றி தவித்–தார்–கள். குறிப்–பாக பாப்–ல�ோவி – ன் மீது நடத்– த ப்– ப ட்ட பண்ணை வீட்– டுத் தாக்–குத – ல் க�ொலம்–பிய – ா–வின் ஒட்டு– ம �ொத்த ப�ோதை– யு – ல – க த்– தையே அதிர்ச்–சிக்கு ஆளாக்–கி– யி–ருந்–தது. இத–னால் ஆயு–தத்தை நன்கு கையா–ளத் தெரிந்த பாது–கா–வ– லர்–களை பெரும் சம்–பள – த்–துக்கு பணிக்குவைத்–துக்க�ொண்–டார்–கள். பாப்லோ, மெதி–லின் நக–ரில் புழங்–குவ – த – ற்–காக மட்–டுமே சுமார்

இரு–பது கார்–களை மாற்றி மாற்றி பயன்–ப–டுத்–தி–னார். இதன் மூல–மாக, தான் எந்த காரில் பய–ணிக்–கிற�ோ – ம் என்–பதை துல்–லி–ய–மாக அறிந்–து க�ொள்ள முடி–யா–மல் எதி–ரி–கள் குழம்பி, க�ொலைத்–திட்–டம் எது–வும் தீட்டி– விட முடி–யாது இல்–லை–யா? அமெ– ரி க்– க ா– வு க்கு எதி– ர ாக க�ொல ம் – பி ய அ ர – சு சு ண் – டு – வி–ரலைக் கூட நீட்–டாது என்–பது நன்–றா–கவே புரிந்–தது. இன்–னும் ச�ொல்–லப் ப�ோனால் அமெ–ரிக்– கா– வி ன் ஏவல்– ந ா– ய ாக தங்– க ள் மீது பாய்–வ–தற்கு க�ொலம்–பி–யா– வுக்கு எந்த தயக்– க – மு ம் கிடை– யாது. இதை எதிர்– க�ொள்ள நமக்கு நாமே ஒரு ராணு–வத்தை அமைத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும் என்–கிற அதி–ரடி – ய – ான ஐடி–யாவை பாப்லோ முன்–வைத்–தார். மற்ற ப�ோதை கார்–டெல்–கள் 16.2.2018 குங்குமம்

127


இந்த ய�ோச–னையைக் கேட்–ட– துமே நடு–ந–டுங்–கி–னர். ஏனெ–னில், முன்பு ப�ோதைத்– த�ொ–ழில் என்–பது சக–ஜம – ாக இருந்– தது. பாப்–ல�ோ–வின் மெதி–லின் கார்–டெல் உள்–ளிட்ட முன்–னணி கார்டெல்–களி – ல் பணி–யாற்–றுவ – து க�ொலம்–பி–யா–வின் ஏழை இளை– ஞர்–க–ளுக்கு கவு–ர–வ–மான தகு–தி– யாக இருந்–தது. சமீ–பம – ாக அப்–படி – ய – ல்ல. கார்– டெல் த�ொடர்– பு – டை – ய – வ ர்– க ள் என்று ப�ோலீ–ஸா–ரால் ச�ொல்–லப்– பட்–டவ – ர்–கள், நடுத்–தெரு – வி – ல் நாய் மாதிரி சுட்–டுக் க�ொல்–லப்–பட்–டா– லும் கேட்க நாதி–யில்லை. எனவே, கார்–டெல்–கள் நடத்– தப் ப�ோகும் ராணு–வத்–தில் சேர யார் முன்–வ–ரு–வார்–கள்? அது–வு– மின்றி அமெ–ரிக்–காவை எதிர்த்து ப�ோ ர் பு ரி ந் – து – வி – ட த் – த ா ன் முடி–யு–மா? “எத்– த னை தலைகள் மண்– ணி ல் வீ ழ் ந் – த ா – லு ம் ப ர – வ ா –

ப�ோதைத்

யில்லை. எவ்–வள – வு ரத்–தம் ஆறாக ஓடி–னா–லும் கவ–லை–யில்லை...” என்று கர்–ஜித்–தார் பாப்லோ எஸ்– க�ோ–பார். உல–கம் அது–வரை கண்–ட–றி– யாத வன்–முறை வெறி–யாட்–டங்–க– ளுக்கு அதுவே பிள்–ளை–யார் சுழி. பாப்லோ, க�ொலம்–பிய அர– சி– ட – மி – ரு ந்து நிறை– ய – வெ ல்– ல ாம் எதிர்–பார்க்–க–வில்லை. ப�ோதை கடத்– த ல்– க ா– ர ர்– க – ளின் பெயரைச் ச�ொல்லி அமெ– ரிக்கா கேட்–டால், விசா–ரணை எது–வு–மின்றி அவர்–களைக் கைது செய்து அமெ–ரிக்–கா–வுக்கு நாடு கடத்–தும் சட்–டம் தேவை–யில்லை என்று மட்–டும்–தான் ச�ொன்–னார். அமெ–ரிக்–காவ�ோ, இந்த சட்– டத்தை க�ொலம்–பியா ஏற்றே ஆக– வேண்–டும், இல்–லை–யேல் எதிர்– வி–ளை–வு–களைச் சந்–திக்க வேண்– டும் என்று மிரட்–டிக் க�ொண்–டி– ருந்–தது. “பாம்– பு க்கு வாலாக இருப்–

த�ொழிலை

ஆட்–சியை

விட்டுவிட்டு அர–சி–ய–லில் முழு–மை–யாக ஈடு–பட்டு

கைப்–பற்–றும் என்–கிற நம்–பிக்–கை–யும் மக்–க–ளுக்கு உரு–வா–னது.

128 குங்குமம் 16.2.2018


பதை விட எறும்–புக்கு தலை–யாக இருந்–து த�ொலைங்–க–ளேன். இல்– லை– யே ல், எங்– க – ளி – ட ம் ஆட்சி– யைக் க�ொடுங்– க ள்; நாங்– க ள் நடத்–திக் க�ொள்–கிற�ோ – ம்...” என்று எஸ்–க�ோ–பார் விட்ட சவாலை க�ொலம்–பிய அர–சி–யல்–வா–தி–கள் அவ்–வ–ள–வாக ரசிக்–க–வில்லை. விளை–வு? உள்–நாட்–டுப் ப�ோரை ந�ோக்கி க�ொலம்–பியா ப�ோய்க்–க�ொண்–டி– ருந்–தது. 1986ல் ப�ோதைத்– த�ொ – ழி ல் செய்– து – வ ந்த இரு– ப த்– தெ ட்டு க�ொலம்–பிய – ர்–களை அமெ–ரிக்கா தங்–கள் நாட்–டுக்குக் க�ொண்–டு சென்று அமெ–ரிக்க சட்–டப்–படி தண்–டனை வாங்–கிக் க�ொடுத்–தது.

“அமெ– ரி க்க சிறை– யி ல் உயி– ர�ோடு இருப்–ப–தை–விட, க�ொலம்– பிய மண்–ணில் புதை–வதே கவு– ர– வ ம்...” என்று முழங்– கி – ன ார் பாப்லோ. இந்த க�ோஷம், க�ொலம்– பி – யா–வின் மூலை முடுக்–கெல்–லாம் எதி–ர�ொ–லித்–தது. ப�ோதைக் கடத்– த ல்– க ா– ர ர்– க – ளாக இருந்– த ா– லு ம் அவர்– க ள் க�ொலம்– பி – ய ர்– க ள். அவர்– க ள் தவறு செய்–தி–ருந்–தால், அவர்–க– ளுக்கு க�ொலம்–பிய நீதி–மன்–றங்– கள் தண்– ட னை வழங்– க ட்– டு ம். அமெ– ரி க்– க ா– வு க்கு நாடு கடத்– து–வது சரி–யல்ல என்று ப�ொது– மக்–களி – டை – யே – கூ – ட ஒரு ப�ொதுக் –க–ருத்து உரு–வா–னது. 16.2.2018 குங்குமம்

129


இனி–யும் ப�ொறுக்க முடி–யாது என்று கார்–டெல்–கள் பாப்–ல�ோ– வின் பின்– ன ால் அணி– தி – ர – ள த் த�ொடங்–கி–னார்–கள். வெளி–யேற்–றத்–துக்கு எதி–ரா–ன– வர்–கள் (Los extraditables) என்–கிற பெய–ரில் பாப்லோ தலை–மையி – ல் ஒரு ரக–சி–யக் கூட்–ட–மைப்பு உரு– வா–னது. க�ொலம்–பிய அர–சுக்கு எதி–ராக இந்த அமைப்பு ஒரு ராணு–வத்– தையே கட்–ட–மைக்–கத் த�ொடங்– கி– ய து. அர– சி ன் ராணு– வ த்– தி ல் க�ொடுக்–கப்–ப–டும் சம்–ப–ளத்–தை– விட இரு மடங்கு சம்–ப–ளம் என்– ப– த ால், இதில் இணை– வ – த ற்கு இளை–ஞர்–கள் ஆர்–வம் காட்–டி– னார்–கள். மேலும் –இந்த அமைப்பு ப�ோதைத் த�ொழிலை விட்டுவிட்டு அர– 130 குங்குமம் 16.2.2018

சி–ய–லில் முழு–மை–யாக ஈடு–பட்டு ஆட்–சியைக் கைப்–பற்–றும் என்–கிற நம்–பிக்–கை–யும் மக்–க–ளுக்கு உரு– வா–னது. தங்–க–ளுக்கு என்று வலி–மை– யான ராணு– வத்தை உரு– வ ாக்– கு– வ – த�ோ டு மட்– டு – மி ல்– ல ா– ம ல், ராஜ–தந்–திர ரீதி–யில – ான அர–சிய – ல் கூட்–ட–ணி–களை உரு–வாக்–க–வும் பாப்லோ முற்–பட்–டார். இந்த ப�ோதைத் த�ொழி–லா–ளர் கூட்– ட – மை ப்– ப�ோ டு இணைந்து இயங்க M-19 க�ொரில்–லாக்–கள் முடி–வெடு – த்–தது – மே – த – ான் க�ொலம்– பிய அரசு, தாங்–கள் எதிர்–ந�ோக்– கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் ஆபத்தை உணர்ந்–தது. ஏனெ–னில் M - 1 9 க�ொ ரி ல் – ல ா க் – க ள் யாரென்–றால்…

(மிரட்–டு–வ�ோம்)


ர�ோனி

பணக்காரர்களை வெளியேற்றும் இந்தியா! சீ

னா–வுக்கு அடுத்து இந்–தியா, பணக்–கா–ரர்–களை ச�ொந்த நாட்டை விட்டு வெளி–யேற்–று–வ–தில் இரண்–டா–மி–டம் இடம்–பி–டித்–துள்–ளது.

கடந்–தாண்–டில் மட்–டும் சீனா–வில் 10 ஆயி–ரம் ரிச்–மேன்–கள் நாட்–டை–விட்டு வெளி–யே–றி–யுள்–ள–தாக நியூ–வேர்ல்ட் வெல்த் அமைப்– பி ன் அறிக்கை கூறு–கி–றது. இந்–தி–யா–வில் 7 ஆயி–ரம் பிசி–னஸ் புள்–ளிக – ள் அமெ–ரிக்கா, அரபு –நா–டு–கள், கனடா, ஆஸ்–தி–ரே–லியா, நியூ–சி–லாந்து என கண்–டம் விட்டு கண்– ட ம் ச�ொத்– து க்– க – ள�ோ டு ஜம்ப் ஆகி–யுள்–ள–னர். துருக்கி (1000), இங்–கி–லாந்து மற்–

றும் பிரான்ஸ் (4000), ரஷ்யா (3000) என பல பசை பார்ட்–டி–கள் தேசத்தை மாற்–றிக் க�ொண்–டுவி – ட்–டன – ர். ஆஸ்தி– ரே–லியா ஒப்–பீட்–ட–ள–வில் 10 ஆயி–ரம் பசை பார்ட்–டி–களை ஈர்த்து கடந்த பத்து ஆண்–டு–க–ளில் தனது ச�ொத்து மதிப்பை 20% உயர்த்–தி–யுள்–ளது. இப்–படி அதி–க–ரித்–துக் க�ொண்–ட– தில் ட்ரம்ப்– பி ன் கழுகு தேச– ம ான அமெ– ரி க்– க ா– வு க்கு இரண்– ட ா– மி – ட ம் கிடைத்–துள்–ளது.. 16.2.2018 குங்குமம்

131


மை.பாரதிராஜா த – ய ங் – க – ளி ன் ம ே க் – ன ட் மேஜிக்–தான் காதல். காதல் வயப்–ப–டு–வ–தும், காத–லிக்–கப்–ப–டு–வ– தும்னு காதலைச் சுத்தி நடக்கிற அ த் – த னை உ ண ர் – வு – க – ளு ம் அமே– ஸி ங் பூக்– க ள். அதி– லு ம் இந்த ‘100% காதல்’ இன்–னும் அல்–டிம – ேட். கலர்ஃ–புல்–லான இ ள மை பு து மை ரச–வா–தம்–!–’’

‘‘இ

10 ஸ்காத0% பெ–ஷல் ல்

132


133


வார்த்–தை–களி – ல் லவ் தெளித்து செம ஃபீலா–கிற – ார் எம்.எம்.சந்–திர – – ம�ௌலி. ஜி.வி.பிர–காஷ், புது–முகம் ஷாலினி பாண்டே நடிக்– கு ம் ‘100% காதல்’ படத்–தின் அறி–முக இயக்–கு–நர். ட�ோலி–வுட், க�ோலி– வுட் படங்– க – ளி ன் அமெ– ரி க்க டிஸ்ட்– ரி – பி – யூ ட்– ட – ர ாக இருந்து இயக்– கு – ந – ர ாக புர�ொ– ம�ோ ஷன் ஆகி–யி–ருப்–ப–வர். ‘‘ஒரி– ஜி – ன ல் வெர்– ஷ – ன ான தெலுங்கு ‘100% லவ்’வை விட பல மடங்கு தமிழ்ல சிறப்பா க�ொண்டு வந்–திரு – க்–க�ோம். வெறு– மனே காதல் மட்–டும் இல்–லாம அழ– க ான ஃபேமிலி என்– ட ர்– டெ–யின – ராவும் இருக்–கும். இதன் ஒரி–ஜின – லை இயக்–கின சுகு–மார் என் நீண்ட கால நண்–பர். என்னை ஒ ரு இ ய க் – கு – ந – ர ா க் கி அ ழ கு பார்க்க நினைத்–தது அவர்–தான். அவ–ர�ோட படத்தை இயக்–குற – து நானே எதிர்–பா–ராத ஆச்–சரி – ய – ம்...’’ நிதா–னம் ப�ொங்க பேசு– கி – ற ார் இயக்–கு–நர் சந்–தி–ர–ம�ௌலி. ஜி.வி.பிர–காஷ் இப்ப ஏகப்–பட்ட படங்–கள்ல நடிச்–சிட்–டிரு – க்–கார்... கால்– ஷீட் ச�ொதப்–பாம படப்–பிடி – ப்–புக – ளு – க்கு வந்–தாரா..? என்ன இப்–படி கேட்–டுட்–டீங்–க! இந்த படத்–துக்–காக அவரை அப்– ர�ோச் பண்–ணின – து – மே த�ொடர்ச்– சியா எங்–களு – க்கு தேதி–கள் ஒதுக்கி க�ொடுத்–தார். நவம்–பர்ல ஆரம்– பிச்சு, ஜன– வ – ரி – யி ல் முடிச்– சி ட்– 134 குங்குமம் 16.2.2018

ட�ோம். பாடல்–கள்–தான் பாக்கி. ஜி.வி.பிர–கா–ஷ�ோட ஒத்–துழை – ப்பு இல்–லாம இந்த வேகம் சாத்–தி–ய– மாகி இருக்–காது. இதுக்–கா–கவே அவ–ருக்கு ஸ்பெ–ஷல் தேங்க்ஸ். இ ந் – த ப் ப ட த் – து ல அ வ ர் காலேஜ் ஸ்டூ– ட ண்ட்டா நடிச்– சி–ருக்–கார்னு ச�ொல்–றதை விட, அச்சு அசலா அந்த கேரக்–ட–ரா– கவே மாறி–யி–ருக்–கார். ஹீ ர�ோ – யி ன ா ஷ ா லி னி பாண்டே நடிச்– சி – ரு க்– க ாங்க. இவங்–க–ளத் தவிர நாசர், ஜெய– சித்ரா, ரேகா, தம்–பிர – ா–மைய – ானு ஃபேமிலி என்– ட ர்– டெ – யி – ன – ரு க்– கான அத்–தனை பேரும் இருக்– காங்க. ஹீர�ோ– யி னா லாவண்யா திரி– பாதி தானே நடிக்–கற – தா இருந்–தது... அப்–பு–றம் எப்–படி ஷாலினி பாண்–டே? நிஜம்– த ான். ம�ொத்த படத்– த ை – யு ம் ல ண் – டன்ல ஷ ூ ட் முடிச்– சி ட்டு வந்– தி – ட – ல ாம்னு திட்–ட–மிட்–ட�ோம். ஜி.வி.பிர–கா– ஷுக்கு ஜ�ோடியா ஆரம்–பத்–துல லாவண்யா திரி–பா–தி–யைத்–தான் செலக்ட் பண்–ணின�ோ – ம். அவங்–க– ளும் நடிக்–க–றதா சம்–ம–திச்–சாங்க. ஜி.வி.யும் த�ொடர்ச்–சியா ரெண்டு மாசம் கால்–ஷீட் க�ொடுத்–தி–ருந்– தார். ஆ ன ா , ப ட ப் – பி – டி ப் – பு க் கு கிளம்–பற நேரத்–துல ‘என்–னால வர–முடி – ய – ாது. வேற ஒரு படத்–துல நடிக்–கப் ப�ோறேன்–’னு குண்–டைத்


தூக்கிப் ப�ோட்–டுட்–டாங்க. ஒரு க�ோடி ரூபாய்– கிட்ட செலவு பண்–ணின பிறகு ஒரு ஹீர�ோ–யின் இப்–படிச் ச�ொன்னா எப்–ப–டி–யி–ருக்–கும்? அந்த டைம்ல ‘அர்–ஜுன் ரெட்–டி’ தெலுங்குப்

135


படம் ரிலீஸ் ஆகி– யி – ரு ந்– த து. பார்க்–க–றப்ப எல்–லாம் ‘எப்–பனு – – அதைப் பார்த்த என் ட�ோலி–வுட் ச�ொல்–லுங்க... பாடல்–கள் தந்–திடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல–ரும் ஷாலினி றேன்–’னு பாசமா ச�ொல்–லிட்டே பாண்டே ப�ொருத்–தமா இருப்– இருப்–பார். படம் ஆரம்–பிச்–ச–தும் ஜி.வி. பாங்–கனு ச�ொன்–னாங்க. ஒரி–ஜி–னல்ல தமன்னா நடிச்– பிர–காஷ்–கிட்ட டி.எஸ்.பி.தான் சி – ரு ப் – ப ா ங்க . க ல ர் ஃ – பு ல்லா மியூ– சி க்னு ச�ொன்– னே ன். ‘இந்– பாவாடை தாவணி க்ளா–மர்ல த ப் ப ட த் – து ல ர�ொ ம் – ப வே பக்–காவா செட் ஆகி–யிரு – ப்–பாங்க. ஒன்–றிட்–டேன். நானே இசை–ய– – ன்–’னு ச�ொன்–னத�ோட – ஆனா, ‘அர்– ஜ ுன் ரெட்– டி – ’ ல மைக்–கறே – ம் பிர–மா–தமா ஷாலினி ஒரு குறிப்–பிட்ட அளவு நான்கு பாடல்–களு பர்ஃ–பா–மென்ஸ்–தான் பண்–ணி– க�ொடுத்–துட்–டார். மீதி பாடல்–கள் யி–ருப்–பாங்க. ர�ொம்–பவே ய�ோச– கம்–ப�ோ–ஸிங் ப�ோயிட்–டி–ருக்கு. டட்லி கணேஷ் ஒளிப்–ப–திவு னையா இருந்–துச்சு. அப்– பு – ற ம் ஏத�ோ ஒரு நம்– பண்–றார். அவர் என் காலேஜ் பிக்– கை ல ஷாலி– னி யை கூப்– மேட். இனி– மை –யான நண்–பர். பிட்– ட�ோ ம். நம்ப மாட்– டீ ங்க, தயா–ரிப்–பா–ள–ரும் என் நண்–பர்– – க்–கார். பிச்சு உத–றி–னாங்க. லாவண்யா தான். சுகு–மார் தயா–ரிச்–சிரு எல்–லா–ருமே உங்க நண்–பர்–கள்னு நடிச்–சி–ருந்தா கூட இந்–த–ள–வுக்கு கெமிஸ்ட்ரி கிடைச்–சி–ருக்–காது. ச�ொல்– றீ ங்க... உண்– மைல நீங்க யாரு? டைன–மிக் பர்ஃ–பா–மென்ஸ். ச ெ ன்னை ஃ பி லி ம் எ ன்ன ச �ொ ல் – ற ா ங்க இன்ஸ்– டி ட்– டி – யூ ட்ல சினி– டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்? மாட்–ட�ோ–கி–ராஃபி முடிச்– ஆர்ட் டைரக்– ‌–ஷ னை சேன். டைரக்– ‌–ஷ ன்– த ான் த�ோட்–டா–த–ரணி சார் கவ– என் இலக்கு. னிக்–க–றார். பெரிய பெரிய படம் இயக்க வாய்ப்பு படங்– க – ளு க்கு மட்– டு மே – க ளைத் தேடிக்– கி ட்டே, ஒர்க் பண்–ற–வர் என் மேல உள்ள ப்ரி– ய த்– து ல இதுல சின்–னதா ஒரு புர�ொ–டக்–‌– ஒர்க் பண்–ணி–யி–ருக்–கார். ஷன் கம்– பெ னி த�ொடங்– இசை ஜி.வி.பிர– க ாஷ். கி– னே ன். டெலிஃ– பி – லி ம், முதல்ல தேவிபிர– ச ாத் சீரி–யல்–கள் தயா–ரிச்–சேன். இசை–ய–மைக்–க–றதா இருந்– அடுத்த கட்–டமா ஃபிலிம் தது. என் நண்– ப ர்– க ள்ல எக்– ஸி – பி – யூ ட்– ட – ர ா– க – வு ம், அவ–ரும் ஒருத்–தர். என்னை சந்–தி–ர–ம�ௌலி அமெ–ரிக்க நாட்–டிற்–கான 136 குங்குமம் 16.2.2018


விநி–ய�ோக – ஸ்–தர – ா–கவு – ம் ஆனேன். தெலுங்கு / தமிழ் படங்– க ளை அங்க விநி–ய�ோ–கிக்–கி–றேன். அத–னா–லேயே நிறைய நண்– பர்–கள் கிடைச்–சி–ருக்–காங்க. வட அமெ–ரிக்–கால ‘பாகு–பலி 2’, 21 மில்–லி–யன் அமெ–ரிக்–கன் டாலர் வசூல் பண்ணி சாதனை படைச்– சி–ருக்கு. ப�ொதுவா இந்–தியப் படங்–க– ளுக்–கான வர–வேற்பு அமெ–ரிக்–கா–

வில் அதி–க–ரிச்–சிட்டே இருக்கு. தெலுங்கு, தமிழ் படங்–கள் அங்க ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த ஆடி– யன்ஸ்–தான் டார்–கெட். சில–ச–ம– யம் ஒருசில வெளி–நாட்–டி–ன–ரும் தியேட்–ட–ருக்கு வரு–வாங்க. இது நல்ல விஷ– ய ம்– த ான். நாலு ஃபாரீ– ன ர் நம்ம படத்– து க் கு வ ந்தா , ந ா ளை க் கு அ ந்த எ ண் – ணி க்கை ப த்தா உய–ரு–மில்–லை–யா–?!  16.2.2018 குங்குமம்

137


வாட்–டர் ஹீட்–டர் 50 பேருக்கு

எஸ்.சுஜாதா, கும்–ப–க�ோ–ணம்.

வி.சேகர், முத–லி– யார்–பேட்டை.

Butterfly வழங்–கும் வாட்–டர் ஹீட்–ட– ருக்–கான அறி–வுத்–தி–றன் ப�ோட்டி 3ல் பங்– கே ற்று சிறந்த வாச– க த்– தின் அடிப்– ப – ட ை– யி ல் ‘குங்– கு – ம ம்’ குழும விளம்– ப ர ப�ொது மேலா– ள ர் திரு. குடந்தை நடே– ச ன் அவர்– க– ள ால் தேர்ந்– தெ – டு க்– க ப்– பட்ட 50 வாச–கர்–கள்... 138 குங்குமம் 16.2.2018

மைதிலி கார்த்–தி–கே–யன், பூதா–மூர்.

கே.சரஸ்–வதி, திண்–டி–வ–னம்.

பி.கல்–யாணி, புதுச்–சேரி.

வ.மணி–மே–கலை, திரு–வண்–ணா–மலை.

சங்–கர், கே.எஸ்.சுந்–தரி, எஸ்.நாகேஸ்–வ–ரன், மார்த்–தாண்–டம். பூந்–த–மல்லி. திருக்–க–ழுக்–குன்–றம்.

எஸ்.பிரேம்–கு–மார், திரு–வள்–ளூர்.

வி.ராஜ்–கும – ார், குன்–னூர்.

நவ–நீ–ல–ராய், சிதம்–ப–ரம்.

ஃபிரான்–சிஸ், ராயப்–பேட்டை.

இரா.ஜெக–நா–தன், வி.எஸ்.ம�ோகன்–கு–மார், வட–கரை. செய்–யார்.


வி.பி.ச�ோம–சுந்–தர– ம், ப�ொள்–ளாச்சி.

டி.யாக–ருபா, மன்–னார்–குடி.

எஸ்.மகேஸ்–வரி, புதுக்–க�ோட்டை.

ஆ.கணே–சன், மேலூர்.

எம்.பாஞ்– ச ாலி, முக்– க ாணி.

த.ராமச்–சந்–தி–ரன், நெல்–லை.

ஜே.முத்து ஜானகி, விக்–கி–ர–ம–சிங்–க–பு–ரம்.

நிஜாம், மாமல்–ல–பு–ரம்.

ஆர்.சாரதி, பெருந்–துறை.

ஏ.ஸ்டா–லின், அஸ்–தம்–பட்டி.

ஆர்.ரத்–னம், க�ோவை.

பி.ராம–சுந்–தரி, தச்–ச–நல்லூர்.

கே.அனு–ராதா, ப�ொள்–ளாச்சி.

என்.மதி, தம்–மம்–பட்டி.

க.ஜீவா, சித்–த�ோடு.

வி.ராஜ–ரத்–தி–னம், க�ோச்–சடை.

என்.சாவித்–திரி, காரைக்–குடி.

ம.பாலன், நெல்லை.

ஆர்.பால்–ராஜ், க�ொக்–காம்–பாடி.

எஸ்.லதா குண–சீ–லன், குமரி.

லலித்–சர்மா, கும்–மி–டிப்–பூண்டி.

எம்.ஹேம–லதா, கல–ச–பா–ளை–யம்.

சாந்தி வைதீஸ்–வ–ரன், எஸ்.மஹா–லட்–சுமி, மாத–வர– ம். கி.தாம்–ப–ரம்.

டி.ரவிச்–சந்–தி–ரன், திருச்–செங்–க�ோடு.

இரா.சதீஷ்–கு–மார், எம்.சுரேஷ்–கு–மார், ஆத்–தூர். ஜல–கண்–டபு – –ரம்.

ஷேக் அலா–வு–தீன், எம்.அறி–வா–னந்த முருகு, அழ–கிய – –பாண்–டி–பு–ரம். ஏனங்–குடி.

ஆர்.கார்த்–தி–கே–யன், எம்.பிரியா, ஜ�ோலார்–பேட்டை. ராணிப்–பேட்டை.

எஸ்.சுபா, ஆ.வ.ஷீபா மலர், குழித்–துறை. க�ோயம்பேடு.

வி.ராஜ்–கு–மார், குன்–னூர்.

காயத்ரி, ரெட்–ஹில்ஸ்.

16.2.2018 குங்குமம்

139


ப்ரியா

140

ஆ.வின்–சென்ட் பால்


ன்னை கீழ்ப்–பாக்–கத்–தில் அமைந்–துள்ள அந்த வீட்டை ந�ோக்கி செ குறு–கிய மாடிப்–ப–டி–க–ளில் ஏறும்–ப�ோதே பழ–மை–யான காகித வாசனை நம்மைத் தழு–வு–கி–றது.

141


புன்–ன–கை–யு–டன் கைகு–லுக்கி நம்மை வர–வேற்ற ஹென்றி வின்– சென்ட்–டுக்கு வயது 48. தாம–திக்– கா–மல் ஓர் அறைக்கு அழைத்–துச் சென்–றார். பூட்–டைத் திறந்–த–தும் விரிந்த காட்–சியி – ல் வாயைப் பிளந்–த�ோம். கண்–முன்னே விரி–கி–றது மாடிப்– படி ப�ோல் அமைந்த அல– ம ா– ரி– க ள். துறை– வ ா– ரி – ய ாக பிரிக்– கப்– ப ட்டு புத்– த – க ங்– க ள் அங்கே அடுக்– க ப்– ப ட்– டி – ரு க்– கின்–றன. கு று – கி ய அ ந்த அறை– யி ல் கிட்– ட த்– தட்ட 15 ஆயி–ரத்–துக்– கும் மேற்–பட்ட புத்–த– கங்–கள் இருக்–கின்–றன. இப்–படி சேக–ரிக்–கப்– பட்ட நூல்–க–ளில் பல, நூ ற ா ண் – டு – க – ளு க் கு முன் அச்–ச–டிக்–கப்–பட்– டவை என்–ப–து–தான் ஹைலைட்! தன் புத்–த–கங்–க–ளுக்– கா–கவே தனி–யாக ஒரு வீட்டை வாட–கைக்கு எடுத்–தி–ருக்–கி–றார் ஹென்றி. ‘‘16 வய–சு–லேந்து புத்–த–கங்கள் படிச்– சு ட்டு இருக்– கே ன். கைச் செல–வுக்கு வீட்ல தர்ற பணத்தை எல்–லாம் சேமிச்சு புத்–த–கங்–களா வாங்–கு–வேன். வன–வில – ங்–குக – ள் சார்ந்த புத்–த– கங்–கள்னா ர�ொம்ப பிடிக்–கும்.

விலங்–கு–க–ள�ோட குணா–தி–ச–யம், வர– ல ா– று – களை தேடித் தேடி விரும்பி படிப்–பேன். ஒரு கட்–டத்– துல 400 புத்–த–கங்–க–ளுக்கு மேல விலங்– கு – க ள் த�ொடர்– ப ா– ன தா சேக– ரி ச்– சு ட்– டே ன்...’’ சிரிக்– கு ம் ஹென்றி, இதன் பிறகு குறிக்–க�ோ– ளு–டன் புத்–த–கங்–களை வாங்–கத் த�ொடங்–கி–யுள்–ளார். ‘‘பழ– மை – ய ான, அரிய நூல்– களை வாங்கி சேக–ரிக்–க–லாம்னு தி டீ ர் னு ஒ ரு – ந ா ள் த�ோணுச்சு. 1800கள்ல வந்த புத்– த – க ங்– க ள், அ ந்த க் க ா ல த் – து ல வெ ளி – ய ா ன மு த ல் பதிப்பு, கையெ–ழுத்து பதிப்பு, சிறப்பு பதிப்பு, பழைய தின–ச–ரி–களை தேட– ற – து னு 25வது வய– சு ல பய– ண ப்– ப ட ஆரம்–பிச்–சேன். தனி–யார் நிறு–வன – த்– துல சேல்ஸ் & மார்க்– கெ ட் டி ங் து றை ல வ ேலை ப ா ர் த் து வந்– தே ன். அத– ன ால பல இடங்–க–ளுக்கு பய–ணப்–பட்– டேன். சென்–னைல நான் சுத்–தாத இட–மில்லை. காலைல பைக்ல வேலைக்கு கிளம்– பி னா வீடு திரும்–பறப்ப – குறைஞ்–சது இரண்டு புத்– த – க ங்– க – ள ா– வ து வாங்– கி ட்– டு – தான் வரு–வேன். வேலை நேரம் ப�ோக மத்த

ஜெய–மா–லினி, ராஜ–சு–ல�ோ சனா –‌ படம் ப�ோட்ட லக்ஸ் விளம்–ப–ரங்–கள்... என பட்–டி–யல் நீள்–கி–றது

142 குங்குமம் 16.2.2018


ப�ொழு–து–கள்ல ஊர்ல இருக்–கிற எல்லா பழைய பேப்–பர் / புத்–தகக் கடை–க–ளுக்–கும் ப�ோவேன். எல்–

லா–ருக்–குமே என் வண்டி சத்–தம் பரிச்–ச–யம். புதுசா என்ன வந்–தி– ருக்–குனு ப�ோன–துமே ச�ொல்லி எடுத்– து க் காட்– டி – டு – வ ாங்க...’’ 16.2.2018 குங்குமம்

143


என்ற ஹென்றி, இடை–யில் தபால் தலை–களை – யு – ம் சேக–ரித்–திரு – க்–கிற – ார். ‘‘ஸ்கூல் டேஸ்ல ஏதா– வ து செய்னு அம்மா ச�ொன்–ன–தால ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்– பிச்–சேன். ஒரு கால–கட்–டத்–துல இதுல ஆர்–வம் குறைஞ்சு புக்ஸ் மேல காதல் வந்–தது. இப்ப மறு–படி– யும் ஸ்டாம்ப் கலெக்ட் பண்ணத் த�ொ ட ங் – கி – யி – ரு க் – கே ன் . . . ’ ’ சற்றே வெட்– க த்– து – ட ன் ச�ொல்– ப–வர், புத்–தகக் கடை ஒன்–றையே விலைக்கு வாங்–கி–யி–ருக்–கி–றார். ‘‘க�ோவிந்–த–ரா–ஜுனு ஒருத்–தர் அடை– ய ார்ல புத்– த கக் கடை வைச்–சி–ருந்–தார். சில பல கார– ணங்–க–ளால அவ–ரால புக்ஸை விற்க முடி–யலை. நண்–பர் மூலமா இ ந்த வி ஷ – ய ம் தெ ரி ஞ் – சு து . உடனே அங்க ப�ோனேன். ஆக்– சு – வ லா நான் ப�ோனது எனக்–கான புக்ஸ் அங்க இருக்–கு– மானு பார்க்–கத்–தான். ப�ோனா... பெ ரி ய க ட லே இ ரு ந் – த – து ! 1960கள்ல வெளி–யான பல தமிழ்ப் பத்–தி–ரி–கை–கள் அங்க இருந்–தது. சிலது கலெக்–‌–ஷனா. அதா–வது 1960ம் ஆண்டு ‘ஆனந்த விக–டன்–’ல வெளி–வந்த சிறு–க–தை–களை மட்– டும் கிழிச்சு பைண்ட் செய்–தி–ருந்– தாங்க. ப�ோதாதா... 7 டன் புத்– த – கங்– களை ம�ொத்– த மா வாங்– கி – னேன்...’’ கண்–கள் விரிய பேசும் ஹென்றி, புத்–த–கங்–களை வைப்– 144 குங்குமம் 16.2.2018

ப–தற்–கா–கவே வாட–கைக்கு வீடு எடுத்–தி–ருக்–கி–றார். ‘ ‘ பே ச் – சு – ல ர ா இ ரு ந் – த ப்ப கவலை இல்– ல ாம இருந்– தே ன். வீடு முழுக்க இண்டு இடுக்கு விடாம புத்–த–கங்–களா இருக்–கும். புக்ஸ் இல்– ல ாத இடங்– கள்ல ஸ்டாம்ப்ஸ். கல்–யா–ண–மா–ன–தும் புக்ஸை எல்–லாம் பரண்ல, கட்–டி–லுக்கு அடி–யில கட்டி வைக்க வேண்டி–ய– தா– கி – டு ச்சு. மனைவி தனி– ய ார் ப ள் – ளி ல ச யி ன் ஸ் டீ ச் – ச ர ா இருக்–காங்க. அவர் வேலைக்கு ப�ோன– தும் புதுசா வாங்–கி ட்டு வந்த புக்ஸை பழ–ச�ோட கலந்து வைச்–சு–டு–வேன். ஒரு கட்–டத்–துல புத்–தக எண்– ணிக்கை அதி–கம – ாச்சு. முதல்ல ஒரு ரூமை ஒதுக்கிக் க�ொடுத்–தாங்க. புத்–தகக் கடை–யையே நான் வாங்– கின பிறகு வீட்ல வைக்க இடமே இல்–லாமப் ப�ோச்சு. அப்–பத – ான் தனியா ஒரு வீட்டை வாட–கைக்கு எடுத்–த�ோம்...’’ என்ற ஹென்–றி– யி–டம் இருக்–கும் கலெக்–‌–ஷன்ஸ் அசர வைக்–கிற – து. பழைய என்–சைக்–ள�ோபீ – டி – யா, பல்–வேறு அக–ரா–தி–க–ளின் முதல் பதிப்புகள் ப�ோட்–ட�ோ–கி–ராஃபி சம்–பந்–தப்–பட்ட நூல்–கள், பழைய நேஷ– ன ல் ஜியா– கி – ர ஃபி, பழங்– கால நிலப்–ப–டம் (maps), சினிமா - நாட– கம் த�ொடர்– ப ான நூல்– கள், அந்–தக்–கால நடி–கை–க–ளான


1924ல வெளி–வந்த சமஸ்–கி–ருதஆங்–கில அக–ராதி, 1935ல வெளி–யான ‘லாரன்ஸ் ஆஃப் அரே–பி–யா’ முதல் பதிப்–புனு பல–தை–யும் சேக–ரிச்–சி–ருக்–கேன்

சாவித்–திரி, ஜெய–மா–லினி, ராஜ– சு– ல�ோச னா படம் ப�ோட்ட லக்ஸ் விளம்– ப – ர ங்– க ள்... என பட்–டி–யல் நீள்–கி–றது. ‘‘இந்– தி யா சுதந்– தி – ர ம் வாங்–

கி – ன – து ம் வ ந்த மு த – ல ா ண் டு வெ ளி – ய ா ன சு த ந் – தி ர தி ன சிறப்பு தின– ச – ரி யை (‘த இந்– து ’, ‘ த மெ யி ல் ’ ) ப�ொ க் – கி – ஷ ம ா வைச்–சி–ருக்–கேன். 1930 முதல் 1960 வரை வெளி– 16.2.2018 குங்குமம்

145


தன் புத்–த–கங்–க–ளுக்–கா–கவே தனி–யாக ஒரு வீட்டை வாட–கைக்கு எடுத்–தி–ருக்–கி–றார் ஹென்றி! யான ‘த இந்–து’ என்–கிட்ட இருக்கு. மகாத்மா காந்தி 1941ல எழு–தின ‘எக–னா–மிக்ஸ் ஆஃப் காதி’ முதல் பிரதி, 1924ல வெளி–வந்த சமஸ்– கி–ருத-ஆங்–கில அக–ராதி, 1935ல வெளி– ய ான ‘லாரன்ஸ் ஆஃப் அரே–பி–யா’ முதல் பதிப்–புனு பல– தை–யும் சேக–ரிச்–சி–ருக்–கேன். அவ்–வள – வு ஏன்... இங்–கில – ாந்து அர–சர் ஜார்ஜ் இறந்–தப்ப அவ– 146 குங்குமம் 16.2.2018

ர�ோட இறுதிச் சடங்– கு க்– க ாக அச்–சிட – ப்–பட்ட அழைப்–பித – ழும் என்–கிட்ட இருக்கு...’’ பர–வ–சத் துடன் அடுக்– கி க் க�ொண்டே செல்– கி – ற ார் ஹென்றி வின்– சென்ட். மெய்–ம–றந்து, அடுக்கி வைக்– க ப்– ப ட்ட நூல்– க – ளையே பார்த்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–த�ோம். அ டு க் – கு – க – ளு க் – கு ள் – த ா ன் எவ்–வ–ளவு அடுக்–கு–கள்! 


Kungumam  

Kungumam

Kungumam  

Kungumam

Advertisement