Page 1


ஸ்வீ–ட–னி–லி–ருந்து ரவி

ஐர�ோப்பாவில் ஐ

ர�ோப்–பா–வில் ப�ொங்–கல் வைக்க அரிசி கிடைக்–கி–றதா, கரும்பு கிடைக்– கி–றதா என்ற சந்–தே–கத்–த�ோடு அணு–கி–னால் ஆச்–சர்–யம். ஆடல் பாடல் என தூள் கிளப்–பும் ப�ொங்–கல் விழா–வினை ஒவ்–வ�ொரு ஐர�ோப்–பிய நாடு– க–ளில் வசிக்–கும் தமி–ழர்–க–ளும் செய்–கி–றார்–கள். ‘தமிழ் இளை–ய�ோர் அமைப்–’–பின் உத–வி–யு–டன் நாம் த�ொடர்புக�ொண்ட ‘தமிழ் தேசிய செயற்–பாட்–டா–ளர்’ ராஜ–ரத்–தி–னம் ராஜா மிகுந்த மகிழ்ச்–சி– ய�ோடு ஜெர்–ம–னி–யில் வரு–டம்–த�ோ–றும் நடை–பெ–றும் ப�ொங்–கல் விழாவை பற்றி பகிர்ந்துக�ொண்–டார். ‘‘பல்– வ ேறு ஊர்– க – ளி ல் வாழும் ச�ொல்– வ து தமிழ்ப் பள்– ளி – க ளை). தமிழ் மக்–கள் தமிழ் ஆல–யங்–க–ளில் அந்த– வ – கை – யி ல் கிட்– ட த்– த ட்ட 130 தமி–ழர் திரு–நாட்–களை க�ொண்–டா–டு– தமிழ் ஆல–யங்–கள் இங்கே உண்டு. – ம் சிறப்–பாக திட்–டமி – ட்டு, கி–றார்–கள் (தமிழ் ஆல–யம் என்று அவர் வரு–டந்–த�ோறு 4 குங்குமம் 20.1.2017


ப�ொங் கல் நம் கலா–சா–ரம், பண்–பாடு ஆகி–ய– வற்றை இளம் தலை–முறை – யி – ன – ர் அறிந்து க�ொள்–ளும் வகை–யிலு – ம், த�ொடர்ந்து பின்–பற்–றும் வகை– யி–லும் ப�ொங்–கல் விழாக்–களை நடத்–து–கி–ற�ோம்...’’ என்–றார்.. தமி– ழ ர் அரங்– க ம் நடத்– து ம் வீ.சபே–சன் ப�ொங்–கல் விழாவை மாறு–பட்ட வகை–யில் வடி–வமை – த்– துள்– ள ார். ‘‘‘தமி– ழ ர் திரு– ந ாள்’ என்–பதை வலி–யுறு – த்–தும் வித–மாக ஓர் இந்து, ஒரு கிறிஸ்–த–வர், ஒரு


இஸ்– ல ா– மி – ய ர், ஒரு கட– வு ள் மறுப்– பா–ளர் என்று நான்கு பேர் சேர்ந்து ப�ொங்–கல் வைப்–பார்–கள். மண்–டப முற்–றத்–தில்–தான் ப�ொங்–கல் ப�ொங்– கப்–ப–டும். சரி–யாக ப�ொங்–கல் அன்–று– தான், வேலை நாளாக இருந்–தா–லும், இதை செய்–கி–ற�ோம். பானை–யில் பால் ப�ொங்–கும்–ப�ோது வெடி வெடிப்–ப�ோம். மத்–தாப்பூ, வாண வேடிக்–கை–கள் நடத்–தப்–ப–டும். எந்த ஒரு மதச் சின்–னங்–களு – ம் இதில் இடம்– பெ–றாது. ப�ொங்–கல் பானை–யில் விபூதி பூசு–வது, சந்–தன – த்–தில் பிள்–ளை–யார் பிடித்து வைப்–பது ப�ோன்–ற–வை–கள் இருக்–காது. ப�ொது–வான தமி–ழர் திரு– நா–ளாக க�ொண்–டா–டுவ – �ோம். அது மட்–டும – ல்ல... வேற்று ம�ொழிப் பாடல்–கள் ஒலிக்–காது. தமிழ்ப்–பா–டல்– கள் மட்–டுமே இசைக்–கப்–படு – ம். நட–னம் ஆடு–கின்–றவ – ர்–களு – ம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்ப் பாடல்–களு – க்கே நட–ன– மா–டுவ – ார்–கள். கடந்த ஆண்டு தந்தை பெரி–யாரை ப�ோற்–றும் வித–மாக ‘கிழ–வன் அல்ல, இவன் கிழக்– கு த் திசை’ என்ற பாட–லுக்கு சிறு–மி–கள்

நட–னம – ா–டின – ார்–கள். சிறப்–புரை ஆற்று– ப–வர்–களு – ம் தமி–ழர்–களி – ன் பெரு–மை– க–ளைத்–தான் பேசு–வார்–கள்...’’ என்–றார். மற்ற நாடு– க – ளு – ட ன் ஒப்– பி – டு ம்– ப�ோது அதிக அள– வி ல் தமி– ழ ர்– கள் வசிக்–கும் பிரான்ஸ் நாட்–டில், ‘பிரான்ஸ் தமிழ்ச் சங்–கம்’ ப�ொங்–கல் விழாவை சிறப்–பாக நடத்–து–கி–றது. பற்களைக் கிடு–கிடு – க்–கவை – க்–கும் குளிர் பிர– தே – ச ங்– க – ள ான நார்வே, ஸ்வீடன், பின்–லாந்து ஆகிய நாடு– க– ளி ல் சிறிய அள– வி ல் ப�ொங்– க ல் விழாக்–களு – ம், ஆடல், பாடல் என கலை– நி–கழ்ச்–சி–க–ளும் களைகட்–டு–கின்–றன. இங்–குள்ள சிறிய திரை–ய–ரங்–கு– க–ளில் ரஜினி, விஜய், அஜித் ப�ோன்–ற– வர்–களி – ன் படங்–களை திரை–யிடு – கி – ற – ார்– கள். இது தவிர ப�ொங்–கலைய�ொட்டி வெளி– ய ா– கு ம் தமிழ்ப்படங்– க – ளு ம் உட–னுக்–கு–டன் ரிலீ–சா–கி–றது. அந்த வகை–யில் இந்த ஆண்டு ‘பைர–வா’ ரிலீ–ஸா–வ–தால், ஸ்வீ–டன் நாட்–டில் ‘‘பைர–வா–’–வு–டன் ப�ொங்–கல் க�ொண்–டா–டுங்–கள்’ என தமி–ழர்–கள் வசிக்–கும் பகு–தி–க–ளில் விளம்–ப–ரம் செய்–யப்–பட்டுவரு–கின்–றன. 


அமெ–ரிக்–கா–வி–லி–ருந்து வேதா க�ோபா–லன்

அமெரிக்காவில் ப�ொங்கல் நி

யூ ஜெர்–ஸி–யில் இருக்–கும் ரங்–க–ரா–ஜன் தர், அச்சு அசல் தஞ்–சைக்–கா–ரர். ‘‘அங்கே நேர–டிய – ாக எங்–கள் வய–லில் விளைந்த புது அறு–வடை நெல்–லில் அரிசி எடுத்–துப் ப�ொங்–கல் வைப்–பார்–கள். தாத்தா வீட்–டில் அப்–படி – த்–தான் நடக்–கும். அமெ–ரிக்கா வந்த பிற–கும் சம்–பி–ர–தா–யங்–களை விடா–மல் க�ொண்– டா–டு–கி–ற�ோம். ஊரி–லி–ருந்து வெண்–க–லப்–பானை க�ொடுத்து அனுப்–பியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். என் மனைவி வசுதா, சம்–பிர– த – ா–யப்–படி சேலை அணிந்து ப�ொங்–கல் வைப்–பாள். ஓரிரு சம–யங்–களி – ல் என் தாய் அல்–லது மாமி–யார் உட–னிரு – ப்–பார்–கள். எப்–ப�ோ–துமே ஃப்ளாட் வாச–லில் க�ோலம் ப�ோடும் வழக்–கம் உண்டு. பண்– டிகை நாட்–க–ளில் பெரி–தாக க�ோலம் ப�ோடு–வ�ோம். எங்–கள் குருவை வணங்க இங்–குள்ள ஆண்–டவ – ன் ஆசி–ரம – ம் செல்–வ�ோம். திருப்–பா–வையை கட்–டா–யம் முழு–மை–யா–கப் படிப்–ப�ோம். எங்–கள் குழந்–தைக்கு


àôè ê¬ñò™ õóô£ŸP™ å¼ ¹¶¬ñŠ¹ó†C ÿ ðóêó£M¡ Ü‡í£„C ñê£ô£. i†®L¼‚°‹ ªð‡è÷£ù£½‹ êK; «õ¬ô º®‰¶ i´ F¼‹¹‹ ªð‡è÷£ù£½‹ êK; Üõ˜èO¡ ªð¼‹ð°F «ïó‹ ê¬ñòô¬øJ«ô«ò èN‰¶ M´Aø¶. å¼ F¬óŠðìˆF™ M² ªê£™õ£˜& ‘â™ô£ «õ¬ô‚°‹ Kìò˜ªñ¡†Â å‡μ à‡´. Ýù£ Þ‰îŠ ªð£‹ð¬÷ƒèÀ‚° ñ†´‹ Ü´Šð® «õ¬ôJL¼‰¶ Kìò˜ªñ¡† â¡ð«î A¬ìò£¶!’ â¡Á. àƒèœ ê¬ñòô¬øŠðÀ¬õ‚ °¬ø‚°‹ b˜ñ£ùˆ «î£´ ï£ƒèœ è÷IøƒA, àƒèœ ¬èèO™ ªè£‡´õ‰¶ ªè£´Šð¶ èôŠðìI™ô£î, ²ˆîñ£ù, ²¬õ, ñí‹ ñ£ø£î Ü‡í£„C ñê£ô£ õ¬èòø£‚è¬÷! ªõƒè£ò‹, î‚è£O, 裌èP ªõ†ì â¡Á èˆF«ò£´ «ð£ó£´‹ «õ¬ô Þ™¬ô. ݬêò£è 𣘈¶Š 𣘈¶ õ÷˜ˆî ïèƒèO™ ̇´ àK‚¬èJ™ à¬ì‰¶ «ð£°‹ «ê£è‹ ÞQ «õ‡ì£‹.«îƒè£¬òˆ¶¼M ܬó‚è «õ‡®ò Cóñ‹ «õ‡ì«õ «õ‡ì£‹. ê¬ñòô¬ø º¿‚èŠ ð£ˆFóƒè¬÷Š ðóŠHŠ«ð£†´‚ ªè£‡´ ¬ý&ü‹Š, ô£ƒ‚&ü‹Š â¡Á ܃°Iƒ°‹ æì«õ‡ì£‹. å«ó å¼ ð£ˆFó‹ «ð£¶‹, àƒèœ °´‹ðˆ¶‚°ˆ «î¬õò£ù °ö‹¹ õ¬èèœ, HKò£E õ¬èè¬÷„ ê¬ñˆFì! ¬êõ«ñ£ ܬêõ«ñ£ & àƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù 裌èP, ñ£Iê õ¬èè«÷£´ î‡a˜, àŠ¹, ñ…êœ É«÷£´ Ü‡í£„C ñê£ô£¬õ„ «ê˜ˆ¶ ê¬ñˆî£«ô «ð£¶‹. 嚪õ£¼ àí¾‚°‹ å¼ îQˆî¡¬ñ à‡´. Üî¡ î¡¬ñ‚° ãŸøõ£Á ²¬õ»‹ ñíº‹ «õÁð´‹. 嚪õ£¼ ªóRH‚°‹ ãŸøõ£Á Ü«î êñò‹ Üî¡ ÞòŸ¬èò£ù ¼C ñ£ø£î õ¬èJ™ îò£K‚èŠð†ì å¡Á Ü‡í£„C ñê£ô£. ðô ªóRŠHèO¡ ð£ó‹ðKò, ªêŒº¬øè¬÷ ªê£™Lˆîó G¬øò i´èO™ ÜÂðõvî˜èœ Þ™¬ô. å¼ Cô i´èO™ ê¬ñòL™ ÜÂðõê£Lèœ Þ¼‰î£½‹ Üõ˜èœ ªê£™õ¬î‚ «è†è «ïóI™ô£ñ™ ªð‡èœ Þ¼‚Aø£˜èœ. «è†è«õ «ïóI™ô£î «ð£¶ ªêŒ¶ 𣘂è 㶠Üõè£ê‹. ݇èÀ‚° Þ¬íò£è Üõ˜èÀ‹ æ®æ® à¬ö‚è «õ‡®ò¶ è£ôˆF¡ è†ì£ò‹. îƒèœ õêF‚«èŸð çð£v† 繆‚° °´‹ðˆFù¬ó îò£˜ ªêŒ¶ M´Aø£˜èœ. çð£v† 繆¬ì«ò ð£ó‹ðKòº¬øJ™ ªè£‡´ õ¼õ¶î£¡ âƒèœ «ï£‚è‹. i†¬ì M†´ «õ¬ô‚°‚ A÷‹¹‹ ÜõêóˆF™ çð£v† 繆 â¡ø ªðòK™ °ö‰¬îèÀ‚°‚ ªè£´‚A«ø£‹. ÜF½œ÷ ªèI‚è™v Üõ˜èO¡

àì™G¬ô¬ò ñŸÁ‹ Þò™¹è¬÷ ñ£ŸÁAø¶. °ö‰¬îèœ îƒèœ ñùªõOŠð£´è¬÷ «è£ðˆF½‹, Ü¿¬è Üì£õ®ˆîùˆF½‹î£‹ 裆´õ£˜èœ. ªèI‚è™ Hó£‡ìì£è Üõ˜è¬÷ îò£˜ ªêŒ¶M†´, Üõ˜èœ «ñ™ «è£ðŠð´õ â‰î ðò‹ Þ™¬ô. àì™G¬ô ñ£Ÿø‹ õ¼‹«ð£¶ ñùG¬ô ñ£Ÿø‹ õ¼õ¶‹ ÞòŸ¬è. Ý‹  à‡μ‹ àí¾‚°‹ ïñ¶ ªêò™ð£†´‚°‹ G¬øò ªî£ì˜¹ à‡´. ¬êù£ ꣙†, ªêòŸ¬è óê£òù Gø‹, ñí‹, èô¬õ ⶾI¡P.. ÞòŸ¬èò£ù ªõŠðˆF™ ²è£î£óñ£è, ²ˆîñ£ù º¬øJ™ îò£K‚èŠð´¬õ Ü‡í£„C ñê£ô£! °¬ø‰î M¬ôJ™ G¬øõ£ù îóˆ«î£´ MŸð¬ù ªêŒòŠð´Aø¶ Ü‡í£„Cñê£ô£. 125 Aó£‹, 250 Aó£‹, ܬó A«ô£ ñŸÁ‹ å¼ A«ô£ 𣂪膴èO™ MŸð¬ùò£Aø¶. Ü‡í£„C ñê£ô£ ð£‚ªè†´èœ 120 ®AK có£M ªõŠðˆF™ ²ˆîŠð´ˆîŠð´Aø¶. 𣂪膴è¬÷Š HK‚°‹ õ¬óJ™, Ü¬î‚ °O˜ê£îùŠªð†®J™ ¬õˆ¶ ð£¶è£‚è «õ‡®ò ÜõCòI™¬ô. ãªù¡ø£™ ܬùˆ¶ îò£KŠ¹èÀ‹ îó‚膴Šð£´ ðK«ê£î¬ù‚°ŠHø«è MŸð¬ù‚° ÜŠðŠð´Aø¶. ðîŠð´ˆî Þóê£òù‹ «ê˜ŠðF™¬ô. ÞòŸ¬èò£è«õ îò£K‚èŠ ð†ì «îFJL¼‰¶ 12 ñ£îƒèœ õ¬ó àð«ò£A‚èô£‹. ê¬ñ‚èˆ îò£˜ G¬ôJ™ àœ÷ Ü‡í£„C ñê£ô£¾ì¡ î‡a˜, 裌èP, Þ¬ø„C, e¡ ñŸÁ‹ àƒèÀ‚°Š H®ˆî ªð£¼†è¬÷„ «ê˜ˆ¶ ê¬ñˆ¶ àƒèœ °´‹ðˆFù¬ó F¼ŠFð´ˆîô£‹. Þ¶ ªó°ô˜ 繆 Þ™¬ô. õ£ó‹ 强¬ø ê¬ñòL™ «ê˜ˆ¶‚ ªè£œ÷ô£‹. i†´ àð«ò£èˆ¶‚° ñ†´ñ™ô£ñ™ àí¾M´F ñŸÁ‹ ‹ M´F ï숶ðõ˜èÀ‚°‹ Þ¶ õóŠHóê£îñ£°‹. îó«ñ âƒèœ î£óè ñ‰Fó‹! õ£®‚¬èò£÷˜èO¡ ïô¬ù ñùF™ ªè£‡´ ï™ô îóˆ¶ì¡ îò£K‚èŠð†´, Iè‚°¬ø‰î / Gò£òñ£ù M¬ôJ™ A¬ì‚°‹ âƒèœ îò£KŠ¹è¬÷ àð«ò£Aˆ¶ ðôù¬ì»ƒèœ! Ü‡í£„C ñê£ô£ îI›ï£´ ñ†´ñ™ô£ñ™, Þ‰Fò£ º¿õ¶‹ A¬ì‚Aø¶. ð™«õÁ èÀ‚°‹ ãŸÁñF ªêŒòŠð´Aø¶.

ªî£ì˜¹‚°:

ÿ ðó£êó£, ES NO ATIV â‡. 11, H.âv.«è. 裋Š÷‚v, V IFE R L E F¼„ªêƒ«è£´ ªñJ¡«ó£´, ES LF HS PR SHE ONT ð£ôð£¬÷ò‹, ݇ìèÖ˜ «ó£´, M 2 1 Þó£C¹ó‹. ï£ñ‚è™ ñ£õ†ì‹. ªê™: 93623 93939.


இரண்டு வய–தா–கி–றது. இப்– ப �ோது அழ– க ாக திருப்–பாவை ச�ொல்–கி– றார். மழ–லையி – ல் அதை கேட்–கும்–ப�ோது மகிழ்ச்சி– யாக இருக்– கி றது...’’ என்–கி–றார் ரங்–க–ரா–ஜன் தர்.

குடும்பத்துடன் ரங்–க–ரா–ஜன் தர்

அமெ–ரிக்–கா–வி–லி– ருந்து வெளி–யா–கும் ‘தமிழ் குஷி டாட்– கா– மி ன்’ நிறு– வ – ன ர் திரு– ம தி ம�ோகனா ஓபேஷ். சென்–னைப் பெ ண் – ம – ணி – ய ா ன இவர், இப்– ப �ோது வாஷிங்– ட ன் வாசி. அவர்–களி – ன் ச�ொந்த 10 குங்குமம் 20.1.2017

கிரா– ம த்– தி ல் ஆடி மாதம் விதை ப�ோட்டு தைமா–தம் அறு–வடை செய்–யும் வழக்–கத்தை இங்–கும், அமெ–ரிக்க கார்–ட–னில், விதை–கள் ப�ோட்டு கடைப்–பிடி – க்–கிற – ார். அதுமட்–டும – ல்ல. வேறு நாட்–டில் சென்று படிக்–கும் தங்–கள் ஒரே மக–ளுக்கு இந்–தப் பழ–மை–யை–யும் பாரம்–ப–ரி– யத்–தை–யும் ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்து வளர்க்–கவு – ம் தயங்–க–வில்லை. ‘‘தை பிறந்–தால் வழி பிறக்–கும் என்–றெல்–லாம் நம் முன்–ன�ோர்–கள் சும்மா ச�ொல்–ல–வில்லை. அதற்–கென்று ஓர் அர்த்–தம் இருக்–கவே செய்–கி– றது. ப�ொங்–கல் அன்று சூரி–ய–னுக்கு விருந்து வைப்– ப தை இங்– கு ம் கடைப்– பி – டி க்– கி – றே ன். ப�ொங்– க – லு க்கு மறு– ந ாள் கலந்த சாதத்– த ை– யும் சர்க்–கரை ப�ொங்–க–லை–யும் பால்–க–னி–யில் வைக்–கி–ற�ோம். தமி–ழ–கம் ப�ோலவே இங்–கும் காகங்–கள் வந்து அவற்றை சாப்–பிட்டுவிட்டு செல்–கின்–றன...’’ என்று சிரிக்–கும் ம�ோகனா, மார்–கழி 30 நாளும் அதி–காலை 4 மணிக்கு எழுந்து திருப்–பாவை படிக்–கி–றா–ராம். பென்–சில்–வே–னியா மாகா–ணத்–தில் இருக்– கும் மணி லட்– சு– மி– நா– ர ா–ணன், 37 ஆண்–டு – க–ளாக அமெ–ரிக்–கா–வில் வசிக்–கிற – ார். ‘‘தமி–ழக – ம் ப�ோலவே இங்–கும் ப�ொங்–க–லன்று அருமை– யான விருந்து சமைப்– ப �ோம். சர்க்– க – ரை ப் ப�ொங்–கல், வெல்–லப் பச்–சடி, வடை அவி–யல் என்று சக–லமு – ம் உண்டு. பூஜைக்கு வேண்–டிய ப�ொருட்–கள் (கரும்பு உள்–பட) Indian Grocery storeல் கிடைக்–கின்–றன. ப�ொங்–க–லுக்கு மறு– நாள் என் த ா ய ா – ரு க் – கு ம் எங்– க – ளி ன் இரண்– ட ா– வது மகள்


நி த் – ய ா – வு க் – கு ம் பி ற ந் – த – ந ா ள் . எனவே கேக், அலங்–கா–ரங்–கள் என அமர்க்– க – ள ப்– ப – டு த்– தி – வி – டு – வ�ோம்...’’ என்–கி–றார். ஜார்–ஜிய – ா–வில் வசிக்–கும் சண்– மு– க – வ ள்ளி வேத– ந ா– ய – க ம், ‘‘நம் ஊரா–யி–ருந்–தால் ப�ொங்–க–லுக்கு முன் வீட்டை வெள்–ளை–ய–டித்து சுத்–தம் செய்–வ�ோம். இங்கே எப்– ப�ோ–துமே வீடு–கள் பளிச்–சென்று இருப்– ப – த ால் அதற்கு அவ– சி – ய – மில்லை. காலை– யி ல் எழுந்து க�ோலம் ப�ோட்டு சர்க்– க – ரை ப் ப�ொங்–க–லும், பச்–ச–ரி–சிப் பாய–ச– மும், வடை–யும் செய்–வேன். இரு வரு–டங்–களு – க்கு முன் என் கண–வ– ரு – ட ன் வேலை ப ா ர் க் – கு ம் அமெரிக்கர்– க ளை வீட்– டு க்கு அழைத்து தட–பு–ட–லாக தமி–ழக விருந்தை பரி–மா–றி–ன�ோம். ஒவ்– வ�ொன்–றும் என்ன என்ன எனக் கேட்டு கேட்டு ரசித்து சாப்–பிட்–ட– னர். இந்த வரு–ட–மும் அப்–படி அழைப்–பேன்...’’ என்–கி–றார். னி– வ ா– ச ன் உப்– பி லி, கலி– ப�ோர்– னி – ய ா– வி ல் பல வரு– ட ங்– க–ளாக வசித்து வரு–கிற – ார். ‘‘சான்ஃ– பி–ரான்–ஸிஸ்கோ வளை–கு–டாப் பகு–தியி – ல் இயங்–கும் தமிழ்க்கலாச்–

குடும்பத்துடன் மணி

சார மையம் என பாரதி தமிழ்ச் சங்–கத்தை ச�ொல்–லல – ாம். வழக்–க– மாக ப�ொங்–கல் பண்–டி–கையை இச்–சங்–கம் ஏதா–வது ஒரு க�ோயி– லின் அரங்–கத்–தில் சிறு–வர்–களு – ம், பெரி–ய–வர்–க–ளும் தங்–கள் கலைத் திறனை வெளிப்–ப–டுத்–தும் வகை– யில் கலை நிகழ்ச்–சிய – ா–கக் க�ொண்– டா–டும். சென்ற முறை ப�ொங்– க ல் விழாவை முன்–னிட்டு இப்–ப–குதி– யில் உள்ள பிற சமூ–கத்–தி–ன–ரி–டம் த�ொடர்– பு ம் நல்– லி – ண க்– க – மு ம் ஏற்ப–டுத்தும் வித–மாக, ஒரு சமூக நல ந�ோக்–கு–டன் வீடி–ழந்த எளி–ய– வர்–க–ளுக்கு ஒரு வேளை உணவு வணங்க முடிவு செய்து சில இந்து இயக்–கங்–க–ளு–டன் இணைந்து நடத்–தி–யது. இந்த உணவு தயா– ரி த்து வழங்–கும் வேலை–யில் ஈடு–பட விரும்–பும் சேவ–கர்–கள் அனை–வ– ரும் தங்– க – ளு க்கு டிபி இல்லை என்– ப தை மருத்– து –வ–ம–னை –யில் 20.1.2017 குங்குமம்

11


ம�ோகனா ஓபேஷ்

பரி–ச�ோ–தித்து சான்–றி–தழ் பெற்று வர– வே ண்– டு ம். அனை– வ – ரு ம் கை உறை– க ள் அணிந்து பரி– மா– ற – வு ம் சமைக்– க – வு ம் உண– வு – க–ளைக் கையா–ளவு – ம் வேண்–டும். சமை– ய – ல – றை – யி – னு ள் சாப்– பி – டு – வ–தும் உண–வுப்பொருட்–க–ளைக் கையால் த�ொடு–வது – ம் தவிர்க்–கப்– பட்–டி–ருந்–தது. தானிய சாலட், குல�ோப் ஜாமூன், அப்– ப – ள ம், புலாவ், சன்னா உ ரு – ளை க் – கி – ழ ங் கு மசாலா, இரண்டு நான்– க ள், பன்–னீர் மசாலா, சீஸ் பாஸ்தா, காஃபி, ஆரஞ்சு ஜூஸ், ஆப்–பிள் ஜூஸ். ஒரு வாழைப்பழம் உள்–ள– டங்–கிய சைவ உண–வுத் தட்டை அளித்–த�ோம். இதில் பாஸ்தா, நான், பன்– னீர் மசாலா, புலாவ், குல�ோப் ஜாமூன், அப்– ப – ள ம், தானிய சாலட் ஆகி–ய–வற்றை ஏற்–க–னவே சமைத்து பாரதி தமிழ்ச் சங்–கத்து 12 குங்குமம் 20.1.2017

நண்–பர்–கள் க�ொண்டு வந்–திரு – ந்–த– னர். சாக்– ர – மெண்டோ நக– ரி ல் இருந்து பாலாஜி என்–னும் நண்– பர் வந்–திரு – ந்–தார். இவை ப�ோன்ற நிகழ்ச்–சிக – ளு – க்கு சமை–யல் செய்–யும் பழக்–கமு – ள்ள இவரே, தலைமை சமை–யல்–கா–ரர். பெரிய அலு–மினி – ய – த் தட்–டுக்– க–ளில் இவற்–றைப் பரப்பி எடுத்து வைத்–த�ோம். வழங்–கப்–படு – ம் ஒவ்– வ�ொரு உணவு குறித்த தயா–ரிப்பு மற்–றும் பதார்த்த விவரங்–களை – யு – ம் அச்–சடி – த்து அனை–வரு – ம் படிக்–கும் விதத்–தில் ஒட்–டியி – ரு – ந்–த�ோம். அன்ன பூர–ணித் தாயா–ரின் உரு–வத்–தின் முன்–பாக ஒரு தட்டு உண– வை ப் படைத்து விளக்– கேற்றி ஸ்லோ–கங்–கள் ச�ொல்லி வறுமை–யற்ற பசி–யற்ற உல–குக்–காக பிரார்த்–தனை செய்–த�ோம். இந்த ஆண்–டும் இதே–ப�ோல் செய்–யும் எண்–ணம் இருக்–கிற – து...’’ என்–றார் னிவா–சன் உப்–பிலி.


பக்க விளைவு்கள் இல்லாத

பக்கலா மூலிள்க மலாத்திளை சர்க்கரை்ககு எதிரி நம்ககு நண்பன்

சு்கரைோட ரிரமோட் ்கன்ட்ரைோல் இனி உங்கள் ர்கயில்...

மாவட்ட வாரியான உதவிக்கு சென்னை: 7823997001 / 7823997004, விழுப்புரம்: 7823997003, 7823997013, திருச்சி:7823997014, மது்ர: 7823997002, செலம்: 7823997005, ச�ோயம்புத்தூர்: 7823997006, 7823997011, 7823997007, தஞெோவூர்: 7823997009, 7823997015, �ரூர்: 7823997008, திருசநலசவேலி: 7823997010, திண்டுக�ல: 7823997012 Customer Care

9962994444

Missed Call : 954 300 6000

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியில் உங்கள் அருகில் உள்்ள மருந்து ்கடை்களில் கிடைக்கும்...

ர்கட்டு வோஙகுங்கள்... Super Stockist

J DART ENTERPRISES 0452-2370956

லி-்ககு... ழி-இரு்க்கோ?... விரைவில்...


ரஜினி

நா. கதிர்–வே–லன்

யின்

வலது கை பி.வாசு!

ன – மு ம் ‘ஹிட்’ லிஸ்– டி ல் இன்–இருக்– கி – ற ார் இயக்– கு – ந ர்

பி.வாசு. தமிழ் சினி–மா–வின் வர– லாற்–றில் வசூ–லில் பிரம்–மாண்–டம் காட்– டி ய படங்– க – ளி ல் அவ– ர து பங்–கும் அனே–கம். இந்த தடவை காத்– தி – ரு க்– கி – ற து ‘சிவ– லி ங்– க ா’. அனு–பவ சாந்–தத்–தில் ஆரம்–பித்– தது அவ–ரு–ட–னான உரை–யா–டல்.


‘‘இங்கே ட்ரெண்ட் மாறிக்– கிட்டே வரும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மை மாத்–திக்–க–ணும். ஆனால், கதையை மாத்– த க்– கூ–டாது. குடும்–பம் ஒண்–ணுத – ான். அப்பா, அம்–மான்னு வளர்ந்து க�ொண்டு ப�ோகிற உற– வு – க ள். அது மாறலை. நான் மினி– ம ம் கேரண்டி டைரக்–டர். தப்–பான படம் க�ொடுக்–கக்–கூ–டா–துன்னு உறு–தி–யாக இருக்–கேன். பழைய படங்–க–ளில் அம்மா பிள்–ளைக்– காக தியா– க ம் பண்– ணு – வ ாங்க. அ தையே பி ள ்ளை ச ெ ய் து படம் எடுத்–தால் அது ‘பிச்–சைக்– கா–ரன்’. கதைக்–கள – ன் பழசு. ட்ரிட்– மெண்ட் புதுசு. 35 வரு– ஷ மா இந்த சினி–மா–வில் இருக்–கேன். என் கன–வும், நேற்று வந்த சினிமா பண்–றவ – ன் கன–வும் ஒண்–ணுத – ான். கன–வுக்–கும், கற்–பனை – க்–கும் வயது ஏது! ஹாலி–வுட்–டில் ஸ்பீல்–பெர்க், ஜேம்ஸ் கேம– ரூ ன் வய– து க்– கு ம், அவங்க படத்–திற்–கும் த�ொடர்பு இருக்கா! என்ன கிரி–யேட்–டிவ்! ட்ரண்ட்னு ச�ொல்– லி க்– க ாட்– டி – னால் எனக்கு சிரிப்பு வருது. என்–ன�ோட வெற்றி என்–ன�ோட பயம், என்– னு – டைய த�ோல்வி, என்–ன�ோட தைரி–யம்!’’ அனு–ப– வச் சாரல் தெறிக்–கி–றது அவர் பேச்–சில். நீங்–களே எட்டு வரு–ஷம் கழிச்சு ரஜினி படம் செய்–தீங்க..? ‘சந்–தி–ர–மு–கி’ பண்–ண–னும்னு 16 குங்குமம் 20.1.2017

ரஜினி கூப்– பி ட்– ட – ப�ோ து என்– னால நம்–ப–மு–டி–யலை. அவ–ருக்– காக நானே பல கதை–களை ரெடி பண்ணி வச்– சி – ரு ந்– தே ன். பிர– பு – தான் கூப்–பிட்டு ‘அடுத்த படம் ரஜினி நமக்கு பண்–றார். நீதான் டைரக்–டர்–’னு ச�ொல்–றார். அப்– பத்–தான் ‘பாபா’, ‘படை–யப்–பா’ முடிச்–சி–ருக்–கார். நானே அவரை வைச்சு முழுநீள திரைக்– கதை ரெடி பண்–ணியி – ரு – ந்–தேன். ‘வலது கை’னு டைட்–டில் வச்–சேன். ரஜி– னி– யி ன் வலது கை பி.வாசுனு படிச்–சிட்டு ப�ோற மாதிரி வைச்சு ய�ோ சி ச் – சி – ரு க் – கே ன் . இ ன்ன வரைக்– கு ம் அந்த ஸ்கி– ரி ப்டை நான் அவ– ரு க்கு ெசால்– லல ை. அவரே உங்க ‘ஆப்–த–மித்–ரா–’வை பண்–ற�ோம்னு ச�ொன்–னார். நான் பயந்– து ட்– டே ன். அது ஹீர�ோ–யின் டாமி–னேஷ – ன் உள்ள படம். ஜ�ோதிகா கேரக்–டரி – ல் கை வைக்– கவே முடி– ய ாது. அவரு படத்–திற்–குள்ளே வர்–றா–ருன்னு எதை–யும் மாத்–த–வும் முடி–யாது. அப்– பு – ற ம் வந்– த – து – த ான் வேட்– டை– ய ன், வடி–வேலு எல்–லாம். இது எல்–லாம் ‘ஆப்–த–மித்–ரா–’–வில் கிடை–யாது. எனக்கு என்ன ஆச்– சர்–யம்னா இந்–தப் படம் சரி–யாக இருக்– கு ம்னு அவ– ரு க்கு ஜட்ஜ்– மென்ட் எப்–படி வந்–தது? நான் இப்ப வர்– ற – வ ங்க எல்– ல�ோ – ரை – யும் நல்லா கவ–னிக்–கி–றேன். என் உதவி–யா–ளர்–களி – ட – ம் நான் மனசு


விட்– டு ப் பேசு– வே ன். நீ என்ன ச�ொல்–றது, நான் எனன கேட்–கி–ற–துங்–கிற விஷ– ய ம் சினி– ம ா– வி ல் நடக்– க ாது. ச�ொல்– ற து ந ல் – ல ா – யி – ரு க் – கே ன் னு ய�ோசிச்சா ஜெயிக்– க – லாம். நான்– த ான் எல்– லாம்னு ச�ொன்– ன ால் க�ொஞ்ச நாள்–தான். மிரட்–டலா, அதி–ர–டி–யாக ‘சிவ–லிங்–கா–’வி – ல் புறப்–பட்டு வர்–றீங்க..? எ ன் ஹீ ர�ோ – வு க் கு அனு–பவ – ம் இருக்–கணு – ம். கன்–ன–டத்–தில் சிவ–ராஜ்– கு–மார் செய்–தி–ருந்–தார். பெரிய ஸ்டார். ர�ொம்ப ஃபேன் ஃபால�ோ– யி ங். 100 படங்–க–ளைத் தாண்– டிட்–டார். அப்–படி – ன்னா எ ன க் கு ல ா ர ன் ஸ் இங்கே சரி–யாக வந்–தது. ஹுயூ–மரி – ல் பின்–னுவ – ார். ந கை ச் – சு வை வ ரு – கி ற ஹீர�ோ இங்கே ர�ொம்–பக் குறைவு. நிறைய ஹீர�ோக்– கள் ஹுயூ–மர் பண்–ணி– னால் இங்கே ரசிக்க முடி–யாது. அம்–மா–விற்கு அடங்–கின பிள்–ளையா வரு– வ ார். அம்மா மடி– யில் ப�ோய்க்– கூ ட உட்– கார்ந்– தி – ரு ப்– ப ார். நம்– ப – லாம். அதே நேரத்தில்

நீ என்ன ச�ொல்–றது, நான் என்ன கேட்–கி–ற–துங்–கிற விஷ–யம் சினி–மா–வில் நடக்–காது.


‘ஃபைட்’–டில் பதற அடிப்–பார். இப்– படி ஒரு ஆளு சி.பி.ஐ. ஆபீ–ஸ–ராக ‘சிவ–லிங்–கா–’–வில் வேண்–டி–யி–ருந்–தது. ‘வெளி– யி ல புலி, வீட்– டி ல எலி’ மாதி–ரி–யி–ருப்–பார் மாஸ்–டர். இந்–தப் படத்–தில் அவர் ஸ்டை–லை–யும், கெட்– டப்–பை–யும் பார்த்து ‘இவ்–வ–ளவு நல்– லா–யி–ருக்–கே–’ன்னு கேட்–கா–த–வர்–கள் இல்லை. ஒரு ஹேர்ஸ்–டைல் கண்–டு– பி–டிக்க ஒரு மாதம் ஆனது. ரித்– தி – க ாவை க�ொண்டு வந்– தி ட்– டீங்க..? ‘இறு–திச் சுற்–றி’– ல் ரவு–டித்–தன – ம – ாக இந்–தப் ப�ொண்–ணைப் பார்த்–தேன். எங்– கே – யு ம் நின்னு, உட்– க ார்ந்து பார்க்க முடி– ய ாது. கண்ணே பல கேள்வி கேட்– கு ம். பவ்– வி – ய த்தை எதிர்–பார்க்க முடி–யாது. அப்–படி ஒரு ப�ொண்–ணுக்–குத்–தான் இதில் இடம் ப�ோட்டு வைச்–சி–ருந்–தேன். இரண்டு பேருக்–கும் இந்த ஜ�ோடிப் ப�ொருத்– தம் வேற புது–சாக, இருக்கு. நம்ம பையன் சக்தி இதில் வர்–றான். அவன் 18 குங்குமம் 20.1.2017

நடிப்–பைப் பார்த்–திட்டு தம்பி க்ளை–மேக்–ஸில் வர–ணும்னு ஒரு டைரக்– ட ர் மாதி– ரி யே பாதை ப�ோட்–டுக் க�ொடுத்– தார் மாஸ்–டர். எப்–பவு – ம் அவ– ருக்கு க�ோவை சரளா நல்ல அம்– ம ா– வ ாக இருப்– ப ாங்க. இதில் ஊர்–வ–சியை சேர்த்–தி– ருக்– கே ன். மறு– ப – டி – யு ம் வடி– வேலு. கதை கேட்ட பின்– னாடி ‘அண்–ணன் படத்–தில நடிக்–கப் ப�ோறன்–’னு நண்–பர்– க–ளி–டம் ச�ொல்ல ஆரம்–பிச்– சிட்–டார் வடி–வேலு. அவர் ஸ்பாட் – டு க் கு வ ந் – த�ோ ம் , ந டி ச் – ச�ோ ம் னு ப�ோ ற து கிடை–யாது. எதிரே இருக்–கி–ற– வங்–களு – க்கு காமெடி பண்ண உத–வ–மு–டி–யுமான்னு பார்ப்– பார். இடை– வே – ளை க்– கு ப் பிற–கெல்–லாம் சிரிச்சு மாள முடி– ய ாது. நான், ராஜா, ரஹ்– ம ான், வித்– ய ா– ச ா– க ர், தேவான்னு ஒர்க் பண்–ணிட்– டேன். இதில் தமன். அவ– ர�ோட முதல் நாள் மீட்டிங்– கி ற ்கே ஷ ா ர் ட் , ச ட ்டை ப�ோட்– டு ட்டு ப�ோயிட்டு, த�ோ ளி ல் கை ப�ோட் டு பழகி, பாட்–டுப்–பாடி, ம்யூ–சிக் பண்ணி அவரை குஷிப்–படு – த்– திட்– டே ன். அருமை பெரு– மையா பாடல்–கள் ேபாட்–டுக் க�ொடுத்–தார் தமன். எனக்கு நிறை–வாக இருந்–தது. 




 


சிறு, குறு வணி–கர்– க–ளுக்–கான டிப்ஸ்


டிஜிட்டலில் செனகா

ப�ொங்கல் பிசினஸ்! ல்–லாக் காசு திட்–டத்–துக்கு பின், மக்–கள் கையில் பணமே இல்லை. செ வணி–கம் குறை–வாக நடக்–கிற – து. ஏடி–எம்–கள் மூடியே இருக்–கின்றன. வங்–கியி – ல் ப�ோட்–ட பணத்–தினை எடுக்–கவே முடி–யவி – ல்லை. இருக்–கிற இரண்–டா–யி–ரம் ரூபாய் தாளை மாற்–றப்போனால் சில்–லறை இல்லை.

நவம்–பர் - டிசம்–பரி – ல் தமி–ழக – ம் முழுக்க இது–தான் நிலை. முழு– மை– ய ாக இந்– நி லை சீராக பல மாதங்–க–ளா–கும் என்று ப�ொரு– ளா– த ார நிபு– ண ர்– க ள் ச�ொல்– கி–றார்–கள். இச்–சூழ – லி – ல் சில்–லறை வியா– பா–ரிக – ள், சிறு வணி–கர்–கள், சந்–தை– யில் கடை ப�ோடு–பவ – ர்–கள் இந்த தட்–டுப்–பாட்–டை–யும், பணச் சிக்– க–லை–யும் அது–வும் ப�ொங்–கல் சம– யத்–தில் எப்–படி எதிர்கொள்–வது? கரும்பு, அலங்–கா–ரப் ப�ொருட்–

கள், காய்–கறி, பழங்–கள் விற்–பவ – ர்– கள், பூக்–கா–ரம்மா என எல்லா சிறு வியா–பா–ரிக – ளு – ம் சிறு குழுக்–கள – ாக ஒன்–றாய்ச் சேருங்–கள். தனித்–தனி – – யாக வாங்–கி–னால் ஒவ்–வ�ொன்– றுமே 100, 200 ரூபாய்க்–குள்–தான் வரும். அதற்கு வாடிக்– கை – ய ா– ளர் ஐந்– நூ ற�ோ, இரண்– ட ா– யி – ரம�ோ நீட்–டி–னால் சில்–லறை தர முடி– ய ாது. சில்– லறை இல்– ல ை– யென்றால் அவர் வேறு கடைக்கு ப�ோய் விடு–வார். அனை–வரு – க்–கும் கட–னும் க�ொடுக்க முடி–யாது.


அத–னால் ர�ொக்–க–மற்–ற பரி– வர்த்–த–னை–களை வேறு–வி–த–மாக மாற்–றுங்–கள். ஒன்–றாகச் சேர்ந்த சிறு–வி–யா–பா–ரி–கள் அனை–வ–ரும் ஒரே இடத்– தி ல் ம�ொத்– த – ம ாக வாடிக்– கை – ய ா– ள ரை பரி– வ ர்த்– தனை செய்ய ச�ொல்– லு ங்– க ள். இல்–லத்–தர – சி – ய�ோ, குடும்–பத் தலை– வர�ோ, பெரிய வீட்டு வேலைக்– கா– ர ர்– க ள�ோ சந்– தைக் கு வந்து ம�ொத்த– ம ாக வாங்– கி – ன ால்... எ ல்லா ம் சே ர் த் து ஆ யி – ர ம் , இரண்டா–யிர – ம் ரூபாய்க்கு வரும். ஒவ்–வ�ொரு சிறு வணி–க–ரும் கடைக்கு ஏற்ப ஒரு வண்–ணச்– சீட்–டினை எழு–திக் க�ொடுத்து,

ஒரு ஆள் வைத்து வாடிக்–கை–யா– ளர் வாங்–கி–ய ப�ொருளை ஒரே இடத்– தி ல் சேர்த்துவிடுங்– க ள். நம்–பிக்–கை–யான ஒரு–வரை பரி– வர்த்–த–னைக்–காக நிய–மி–யுங்–கள். எல்லா பரி–வர்த்–தனை – க – ளு – ம் - அது ர�ொக்–கம – ாக இருந்–தா–லும், கார்– டாக இருந்–தா–லும் - ஒரே இடத்– தில் செய்–யப்–பட்டு, வாடிக்–கை– யா–ளரி – ன் தேவை–களை பையில் ப �ோ ட் டு க்

க�ொடுத்து விடுங்– க ள். சில்–ல–றைப் பிரச்–னை– க – ளு ம் இ ரு க் – க ா து . கார்டு பரி–வர்த்–த–னை–க–ளும் ஒரே இடத்– தி ல் முடி– யு ம். ஆ ள ா – ளு க் கு ஸ ்வை – பி ங் மெஷின்– க ள் வைத்– தி – ரு க்க வேண்–டிய தேவை–யு–மில்லை. இப்–படி செய்ய வாய்ப்–பில்லை என்–றால் இன்–ன�ொரு வழி இருக்–கி– றது. வாடிக்–கைய – ா–ளர் சந்–தைக்கு வரும்போதே இரண்– ட ா– யி – ர ம் ரூபாய்க்கு சீட்டு கட்–டு–வ–தற்கு பயன்–படு – த்–துவ – து – ப�ோல ஓர் அட்– டை–யும், அத–னுள் ஐம்–பது, நூறு ரூபாய்க்–கான கூப்–பன்–களை – யு – ம் இணைத்துவிடுங்–கள். இதன் பிறகு வாடிக்–கைய – ா–ளர்


ப�ொருட்–களை வாங்–கும் இடங்– க–ளில் எல்–லாம் கூப்–பன்–களை – யு – ம், அட்–டை–யில் விற்–பவ – ரி – ன் ரப்–பர் ஸ்டாம்–பையு – ம் பெற்–றுக் க�ொண்– டால் ப�ோதும். இறு–தியி – ல் கணக்– குப் பார்த்து மீதி சில்–ல–றையை வாடிக்–கைய – ா–ளரு – க்கு க�ொடுத்து விட–லாம். இத–னால் சிறு சிறு உர–சல்–கள் ஏற்– ப – ட – ல ாம். ஆனால் பணம் கையில் இல்– ல ாத, சில்– ல – றை த் தட்–டுப்–பா–டுக – ள் நில–வுகி – ற, கார்–டு– கள் மட்–டுமே வைத்–திரு – க்–கிற மக்–க– ள�ோடு வணி–கம் செய்ய வேண்– டிய கட்–டா–யத்–தில் இருக்–கிறீ – ர்–கள் என்–பதை மறக்க வேண்–டாம். சரி. ஒர–ளவு – க்கு சிறிய அள–வில் கடை–கள் வைத்து வியா–பா–ரம் செய்–பவ – ர்–கள் என்ன செய்–யல – ாம்? பிர–தம – ர் ‘பீம்’ என்–ற�ொரு செய– லியை (app) அறி– மு – க ப்– ப – டு த்தி இருக்–கி–றார். இந்த செயலி வங்– கிக் கணக்–கு–க–ள�ோடு இணைக்– கப்–பட்ட ஆதார் அட்–டை–யைக் க�ொண்டு செயல்–படு – கி – ற – து. இதற்கு வாடிக்–கை–யா–ளர்–கள் ஸ்மார்ட் ப�ோன் வைத்– தி – ரு க்க வேண்– டு – மென்ற அவ–சிய – மி – ல்லை. சாதா– ரண ப�ோன்–கள் ப�ோதும். ஸ்டேட் பாங்க் உட்– ப ட 31 வங்– கி – க ள் ஏற்–க–னவே இந்த செய–லி–ய�ோடு இணைக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கின்–றன. வாடிக்–கைய – ா–ளர்–களு – க்கு எளி– மை–யாக இருக்க, இதில் அனுப்ப, பெற, ஆதார் அட்– ட ை– ய�ோ டு

கணக்–கினை இணைக்க... என அடிப்–படை வச–திக – ள் இருக்–கின்– றன. ஸ�ோ, வணி– க ர்– க ள் ஆதார் கணக்–க�ோடு இணைக்–கப்–பட்ட ‘கைரே–கை’க் கரு–வியை வைத்–திருந்– தால் ப�ோதும். வாடிக்–கைய – ா–ளரி – – டம் செல்–ப�ோன் இல்–லை–யென்– றா–லும் பர–வா–யில்லை. கரு–வியி – ல் அவர்–கள் கைநாட்டு வைத்–தால் ப�ோதும். அந்த அடை–யா–ளத்தை வைத்து வங்– கி க் கணக்– க�ோ டு த�ொடர்–பு க�ொண்டு தன் கணக்– குக்கு உரிய த�ொகையை வியா– பா–ரி–கள் டிரான்ஸ்ஃ–பர் செய்து க�ொள்–ளல – ாம். இது அத்–தனை – யு – ம் உட–னடி – ய – ாக நடக்–கும். கணக்–கில் வரவு வருமா என்று காத்–திரு – க்–கக் தேவை–யில்லை. 20.1.2017 குங்குமம்

23


ஆனால், தமிழ் வணி–கர்–கள் உட–னடி – ய – ாக இந்த ப�ொங்–கலு – க்கு இதை பயன்– ப – டு த்த முடி– யு மா என்று தெரி–யவி – ல்லை. ஏனெ–னில் இப்– ப �ோ– தைக் கு இது ஆங்–கில – ம் ம ற் – று ம் இந்– தி–

யி ல் ம ட் – டு மே இ ரு க் – கி – ற து . மற்ற ம�ொ ழி – க – ளி – லும் இந்த வசதி கூ டி ய வி ரை – வில் வந்து விடும் எ ன் று அ ர சு உறுதி அளித்– தி – ருக்–கி–றது. அ ம – லு க் கு வந்–தது – மே வணி–கர்– கள் இந்த வச–தியை பயன்–ப–டுத்–து–வது நல்– லது. ஏனெ– னி ல் இந்த டி ஜி ட் – ட ல் ப ரி – வ ர் த் – 24 குங்குமம் 20.1.2017

த–னை–கள் வாடிக்–கை–யா–ளர் மற்– றும் வியா–பா–ரி–க–ளின் கிரெ–டிட் மதிப்–பினைக் – கூட்–டும். பிற்–கா–லத்– தில் வங்–கி–யில் கடன் பெற–வும், பிற சேவை–கள் பெற–வும் உத–வும். சிறு, குறு வணி–கர்–கள் ஒரு விஷ–யத்தை மட்– டும் மறக்க வேண்– டாம். மெது–வாக, ஆ ன ா ல் , உ று தி – ய ா க இ ந் தி ய ா டிஜிட்– ட ல் வழிப் பரி– வ ர் த் – த – னை– க ளை ந�ோக் கி ந க ர் – கி – ற து . எனவே தற்–கா–லிக சிர–மங்–களை எப்–படி எதிர்– க�ொ ள்– ள – ல ாம் என்று ய�ோசிக்–கும் அதே–நேர – ம், எதிர்–கா–லத்–தில் எப்–படி டிஜிட்– ட–லில் வியா–பா–ரம் செய்–யல – ாம் என்–பதை – யு – ம் ஆல�ோ–சிப்–பது நல்–லது. அப்–ப�ோ–துத – ான் வெற்றி– க–ர–மான வணி–க–ராக எப்– ப�ோ–தும் இருக்க முடி–யும். அந்த வகை–யில் இந்த ‘முதல் டிஜிட்–டல் ப�ொங்– கல் வியா–பா–ரத்–தில்’ நீங்– கள் சேதா–ராம் இல்–லாமல் க ரைசே ர ம ன ம ா ர்ந்த வாழ்த்–து–கள்! 


த.சக்–தி–வேல்

105 வயது சாதனையாளர்!

தைத் தாண்–டி–ய–வ–ரால் வேக–மாக சைக்–கிள் ஓட்ட முடி–யுமா? நூறு வய– கடந்த வாரத்–தில் பிரான்ஸை சேர்ந்த ராபர்ட் மர்–சண்ட் தனது

105 வய–தில் மணிக்கு 14 மைல் வேகத்–தில் சைக்–கிள் ஓட்டி சாத–னை படைத்–துள்–ளார். ‘‘நூத்து அஞ்சு வயசு கிழ–வன – ா–லும் வேகமா சைக்–கிள் ஓட்ட முடி–யும்னு உல– கத்–துக்கு காட்–டத்–தான் இப்–படி செஞ்– சேன். என் சாத–னையை பார்க்க இத்– தனை பேர் வரு–வாங்–கன்னு நினைச்–சுக் கூட பார்க்–கலை...’’ நெகிழ்ச்–சி–யு–டன் ச�ொல்–கி–றார் ராபர்ட். ஒரு விளை–யாட்டு அரங்–கத்–தில்– தான் இவ–ரது இந்த சாதனை நடந்–தது. பெடலை ராபர்ட் அழுத்த ஆரம்–பித்–த–

ப�ோது எழுந்த கைதட்–ட–லும், விசி–லும், ‘கமான் ராபர்ட்...’ என்ற உற்–சா–கக் குர– லும், கேமரா கிளிக்–கும் கடை–சி–வரை த�ொடர்ந்–தது. இதற்–குமு – ன் 100 வய–துக்கு மேற்–பட்– ட–வர்–களு – க்–கான சைக்–கிள் பந்–தய – த்–தில் மணிக்கு 17 மைல் வேகத்–தில் ஓட்–டிய – தே உலக சாத–னைய – ாக இருந்–தது. இதை நிகழ்த்–தி–ய–வ–ரும் இதே ராபர்ட்–தான்! அப்–ப�ோது இவ–ருக்கு வயது 102!  20.1.2017 குங்குமம்

25


நா.கதிர்–வே–லன்

ஆ.வின்–சென்ட் பால்

வி ஷாலும காாததியுமதான பிரசனை பணணறாஙக.. ப�ொ–ழுத – ெல்–லாம் ஆச்–சரி – ய – ப்–படு – த்–துகி – ற – ார் ராதா–ரவி. இப்–திரைப்– ப–டங்–க–ளில் வெறுப்–பை–யும், குர�ோ–தத்–தை–யும்

சிந்–திய கண்–கள் இப்–ப�ோது குண–சித்–திர நடிப்–பில் மின்னு– கின்–றன. ‘பிசா–சு’, ‘மனி–தன்’, ‘அச்–ச–மின்–றி’ என அவர் மீண்–டும் வெளிப்–பட்–டது... விமர்–ச–னங்–க–ளில் பேசப்–பட்–டது. நடி–கவே – ள் எம்.ஆர்.ராதா– வின் இல்– ல த்–தில் நடந்–தது இந்த சந்–திப்பு. ‘ ‘ எ ன க ்கே பு ரி – ய ல ை . எ ல் – ல� ோ – ரு ம் பாராட்–டுகி – ற – ார்– க ள் . ர �ொம்ப ந ாள ை க் கு முன்– ன ாடி சத்– யம் தியேட்– ட – ரி ல் ‘ பி ச ா – சு ’ ப ா ர் த் – தி ட் டு வந்–தப� – ோது என்– னைக் கட்– டி க் க�ொண்டு கை கு–லுக்கி தங்–கள் மகிழ்ச்–சியை ரசி–

சீறு–கி–றார்

ராதா–ரவி


ந்தப் பசங்க முன்னுக்–குப் பின் முரணா பேசு–றாங்க. முன்–னாடி ரூ.110 க�ோடி, ரூ.250 க�ோடினு ச�ொல்–லிட்டு இப்ப ரூ.1.50 க�ோடின்னு இறங்கி வர்–றாங்க. இவங்–க–ளுக்கு நிர்–வா–கம் பத்தி ஏதா–வது தெரி–யுமா? கர்–கள் வெளிப்–ப–டுத்–தி–னார்–கள். நம் கைக– ளி ல் விழு– கி ற ரசி– க ர்– க–ளின் கண்–ணீர் துளி–தான் பெரிய ஆசீர்– வ ா– த ம். எம்.ஆர்.ராதா ஃபேமி–லி–னாலே வில்–லன்–தான் என முத்–திரை குத்–திட்–டாங்க. அதை கழட்–டிப்போட இவ்–வள – வு நாளா–கி–விட்–டது. அப்பா எப்–ப– வும் நம்–பி–யார் அப்பா மாதிரி கடு–மை–யான வில்–ல–னாக வந்–ததே இல்லை. நாட்டு நடப்–புக்–களை கிண்–டல் பண்–ணிக்–கிட்டே அய்யா பின்–னு–வார். அவர் லவ்– வ– பி ள் வில்– ல ன். அது– ம ா – தி ரி – யு ம் எ ன் – ன ா ல் பண்ண முடி–யலை. இப்– பத்–தான் இவ்–வ–ளவு நாள் 28 குங்குமம் 20.1.2017

கழிச்சு அமை–யுது...’’ தாடையை தடவிய–படி – யே சிரிக்–கிற – ார். ராதா– ர– வி – யி ன் அதே டிரேட் மார்க் வாஞ்–சை–யான புன்–னகை. உங்– க ளை க�ோபக்– க ா– ர ன்னு ச�ொல்–வாங்–களே..? ஏங்க, உங்–களை பார்த்து சிரிச்– சுக்– கி ட்ே– ட – த ானே இருக்– கே ன். சரிங்க, க�ோபத்–துக்–கும் நடிப்–புக்– கும் என்ன சம்– ப ந்– த ம்! நீங்க ஒழுங்கா இருந்தா நான் ஒழுங்கா இருக்–கப் ப�ோறேன். சுய– ம – ரி – ய ா– தையை வி ட் – டு ட்டா நடிக்க முடி– யு ம்! இப்ப சினிமா மாறிப்–ப�ோச்சு. எ ன்னை சி ங் – க ம் – பு லி , கரடி மாதிரி உரு–வாக்கி


ஒரு உரு– வ த்தை க�ொடுத்– தி ட்– டாங்க. ‘பிசா–சு’ படத்–தில நடிக்கப்– ப�ோ– றே ன்னு ச�ொன்– ன – து மே, என்–கிட்ே–டயே மிஷ்–கினை பத்தி பய–முறு – த்த ஆரம்–பிச்–சிட்–டாங்க. ஸ்பாட்–டுக்கு ப�ோனால் மனு–ஷன் பிர–மா–தமா வேலை செய்–கி–றார். அவர் படத்–தில நடிச்–சதே அனு– ப–வ–மாக மாறிப்போச்சு. இதே மாதி– ரி த்– த ான் என்– னை–யும் ச�ொல்–லிக்–கிட்டு இருக்– காங்க. இங்கே casting directors இல்லை. அது இருந்–தால் நல்லா இருக்–கும். ‘காட்–பா–தர்–’ல முத–லில் மா்ர்–லன் பிராண்டோ இல்லை. கடை–சி–யில்–தான் வந்–தார். முத– லில் இங்கே யாருக்– கு ம் தனிப்– பட்ட அந்–தஸ்து, இடம் எல்–லாம்

இல்லை. ஒருசில– ரை த் தவிர யாருக்–கும் இங்கே முகம் பார்த்– தாலே மக்– க ள் கூடு– கி ற பெரு– மை–யெல்–லாம் இல்லை. நல்லா நடிச்சா, வித்–தி–யா–சம் பண்–ணி– னால் ப�ொழைச்சு ப�ோக–லாம். அந்த இடத்– தி ற்கு வந்– தி – டு ச்சு சினிமா. இதில நாம் நடிக்–கிற – து – ம், அடை–யா–ளம் காணப்–படு – வ – து – ம், புக–ழப்–ப–டு–வ–தும் சிறப்–புத்–தான். இவ்–வ–ளவு பெரிய நடிப்–புப் பரம்– பரை. ஆனால், ‘நடி–கர் சங்–கத்–தில் நிறைய சிக்–கல் பண்ணி வைச்–சிரு – க்– கீங்–க–’னு ச�ொல்–றாங்க? அந்– த ப் பசங்க முன்– னு க்– குப் பின் முரணா பேசு–றாங்க. முன்–னாடி ரூ.110 க�ோடி, ரூ.250 க�ோடினு ச�ொல்– லி ட்டு இப்ப 20.1.2017 குங்குமம்

29


ரூ.1.50 க�ோடின்னு இறங்கி வர்– றாங்க. இவங்–க–ளுக்கு நிர்–வா–கம் பத்தி ஏதா–வது தெரி–யுமா? ‘வாங்க, வாங்– க – ’ னு கூப்– பி – டு – றே ன். ‘வர– மாட்–டேங்–கி–றாங்–க–’னு விஷால் எங்–க–ளைப் பத்–திச் ச�ொல்–றாரு. ர�ொம்–ப–வும் சிறு–பிள்–ளைத்–தன– மான ஆள் அவர். லய�ோலா காலே–ஜில் நடி–கர் சங்–கம் கூட்டம் நடத்– து – றே ன்னு ச�ொன்– ன ார். கடைசி நேரத்–தில் நடி–கர் சங்–கத்– துக்கே மாத்–து–கி–றார். எல்–லாத்–துக்–கும் கார–ணம்னு எங்– கள ை ச�ொல்– ற ார். எப்– ப ப் பார்த்– த ா– லு ம் என்னை, சரத்–கு–மாரை, வாகை சந்– தி – ர – சே – கரை குறை ச�ொல்–றார். நாங்க எ ன்ன ச� ோ த் – து க் கு இல்– லா – மை யா ஊழல் பண்– ணி – ன� ோம். எங்க பி ன் – ன ணி எ ல் – லா ம் சாதா– ர – ண – ம ா– ன தா? ப�ொதுக்– கு– ழு னா தனி– ய ாக நடத்– த – ற து. புரட்–சித் தலை–வர் 100வது ஆண்டு விழான்னு சேர்த்து ச�ொல்–றார். அவ–ரைக் ெகாண்–டாட தனி–யா– கத்–தான் விழா நடத்–த–ணும். இப்– படி சேர்த்து செய்–யக்கூடாது. ஒரு சங்–கத்தை எப்–படி நடத்–த– ணும்னு இவங்–களு – க்கு தெரி–யவே இல்லை. ஆயுள் முழுக்க நீக்–கு– ற�ோம்னு ச�ொல்–லி–யி–ருக்–காங்க, ஒருத்–தரை தப்பே பண்–ணி–னா– லும் அஞ்சு வரு–ஷத்–திற்–குத்–தான் 30 குங்குமம் 20.1.2017

நீக்கி வைக்–கவே முடி–யும். விஷா– லுக்கு நிறைய விஷ–யம் தெரி–யலை. சூர்யா எங்க கமிட்–டி–யி–லேயே முன்–னாடி இருந்–திரு – க்–கார். தப்பு நடந்– த ால் அவரே ச�ொல்– லி – யி–ருக்–கலாமே – ! எஸ்.வி.சேகர், அவ– ர�ோட தம்பி மனைவி, சீஃப் செக– ரட்–டரி கிரிஜா மேடத்துகிட்டே ச�ொல்லி எங்–களை கைது பண்– ணப் ப�ோறோம்னு ச�ொல்–லிக்– கிட்டு இருக்–கா–ராம்... என்– ன – தா ன் பிரச்னை விஷா– ல�ோட..? இ ந்த வி ஷ ா – லு ம் , கார்த்–தியு – ம் சேர்ந்–துத – ான் பிரச்னை பண்– ற ாங்க. நாங்க குள– று – ப டி பண்– ணி ட் – ட� ோ ம் னு எ ங்க பார் த்– த ா – லு ம் ச�ொ ல் – லிக்–கிட்டே இருக்–காங்க. இப்ப அவங்க நடத்–தின கிரிக்–கெட்–டில அவ்–வள – வு ஊழல் நடந்–தி–ருக்கு. அதி–லேயே கணக்கு வழக்கு எல்–லாம் ஒண்– ணும் சரி– யி ல்லை. அவங்– களே பணம் வாங்–கிக்–கிட்டு கிரிக்–கெட் ஆடி–யி–ருக்–காங்க. இப்–பக்–கூட ரஜினி சாருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து ச�ொன்– னேன். ‘ரவி, இந்த விஷ–யத்–தில் எதா–வது நான் பேச–ணு–மா–’னு கேட்–டார். ‘நான் பார்த்–துகி – றே – ன் இந்–தப் பசங்–களை. விடுங்–க–’னு ச�ொல்–லிட்–டேன். பேச–லாம – ான்னு கேட்க த் தேவை யி ல்லை . .


அ வ ரே பே சி – யிருக்–க–லாம். இந்த பார்த்– தி – ப–னுக்கு அவ்–வள – வு ஹெல்ப் பண்–ணியி – – ருக்–கேன். ஏழு புர– டி–யூச – ர்–கள் அவரை வைச்சு படம் பண்– ண– ம ாட்– டே ன்னு ச�ொன்– ன – ப� ோது பஞ்–சா–யத்து பண்– ணி–னேன். எனக்கு அந்த புர– டி – யூ – ச ர்– கள் படம் க�ொடுக்– கலை. பார்த்–திப – ன் ஒரே ஒரு படம் க�ொடுத்–திட்டு விட்– டுட்– ட ார். அதை வைச்சு சாப்– பி ட முடி–யுமா! த�ொகை கை ய ா – ட ல் னு ப�ொய் ச�ொ ல் – றாங்க. பத்– தி – ர ம் எல்–லாம் அவங்–க– கிட்டே இருக்கு. சரத்–கு–மார் செய்த தப்பு, அந்த நடி–கர் சங்க பத்–தி–ரத்தை ஐசரி கணே–ஷிட – ம் க�ொடுத்–தது. அவர் வி ஷ ா ல் ப க் – க ம் சாய்ந்–து–விட்–டார். ெகா டு க் – கா – ம ல் இருந்– தி – ரு ந்– த ால்,

அவங்க இப்ப நடத்–தின கிரிக்–

கெட்–டில அவ்–வ–ளவு ஊழல் நடந்–தி–ருக்கு. அதி–லேயே கணக்கு வழக்கு எல்–லாம் ஒண்–ணும் சரி–யில்லை. அவங்–களே பணம் வாங்–கிக்–கிட்டு கிரிக்–கெட் ஆடி–யி–ருக்–காங்க. 20.1.2017 குங்குமம்

31


க�ோர்ட்–டில் ஒப்–ப–டைத்து இருந்– தால், அவங்க அதை வாங்– கு – வ–தற்–குள் நாக்–குத் தள்–ளிப்போயி– ருப்–பாங்க. இந்த விஷால் நடி–கர்–க–ளுக்கு என்ன பண்–ணி–யி–ருக்–கார்! நடி– கர் சிவ–கார்த்–தி–கே–ய–னுக்கு ஒரு பிரச்னை வந்–ததே... அவர் பக்– கத்–தில நின்–னாரா! சிவ–கார்த்தி– கே– ய – னையே டேட்ஸ் குடுக்க வைச்–சிட்–டாங்–களே! ராதா–ரவி விட்டு இருப்–பானா! நடி–கையை அடிச்ச இயக்–கு–நரை ஒரு வரு– ஷம் வீட்–டில் உட்–கார வைச்–சான் இந்த ராதா– ர வி. அந்த கெத்து இவங்–க–ளுக்கு இருக்கா! சி ன்ன ச் சி ன்ன ந டி க ர் – க– ளு க்கு நீங்க வந்த 10 நிமிஷ வீடிய�ோ குடுங்– க ன்னு கேட்– கி– ற ாங்க. அவங்– க – ளா ல் அதை வாங்–கித் தர முடி–யுமா! ‘சிறுத்– தை–’யி – ல ம�ொட்டை அடிச்ச ஒரு ெபாண்–ணுக்கே அடை–யா–ளத்– துக்கு வீடிய�ோ கேட்–கி–றாங்க. நீ அதைப் பார்க்–கல – ையா கார்த்தி! ரஜி–னிக்கே ‘உழைப்–பா–ளி’ ஷூட்– டிங் நடக்க இந்த ராதா–ர–வி–தான் உத–வி–னான். ஏ ம்பா விஷாலு! நாங்க எ ன்ன தெ ரு – வி லா தி ரி – யு – ற�ோம்? நாங்க தி ர ா – வி – ட ம் வளர்த்த பேமி– 32 குங்குமம் 20.1.2017

லிய்யா! நீங்க எல்– லாம் சுண்–டைக்காய் – பசங்க. உங்–க–ளுக்கு எந்த காலத்– தி – லு ம் மக்– க ள் பிரச்– னை – க – ளி ல் க வ ல ை இ ரு ந்த தி ல்லை . அந்த விஜய் தம்பி அரு–மைய – ான ஆளு. ம�ோடி, பணத்தை செல்லா ம ல் பண்ணிட்–ட–ப�ோது ‘ ந ல்ல தி ட் – ட ம் . ஆனால் செயல்–படு – த்– தின விதம் மக்–களை பாடா படுத்–தி–விட்– ட – து – ’ னு ச�ொ ன் – னார். இது மாதிரி ஒரு வார்த்தை நீ ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கியா! உணர்வு இருக்கா உனக்கு! எதுக்–கெடு – த்– தா–லும் ஒரு மைக்கை பிடிச்–சுக்–கிட்டு எங்– களை திட்ட மட்–டும் தெரி–யுது... ஏன் இவ்– வ – ள வு க�ோபம்? பின்னே வராதா! எங்–களு – க்கு மடி– யி ல கனம் இல்லை. அத– னால் வழி–யில பயம் இல்லை. இந்த பழ–ம�ொழி தெலுங்–குக – ்காரர் விஷா–லுக்–குத் தெரி–யாது. நானும் தெலுங்–குக்–கார – ன்–தான். ஆனால், திரா–வி–டம் வளர்த்–த–வன். ராதா–


ரவிக்கு பதில் ச�ொல்– ல – ம ாட்– டேன்னு கார்த்தி ச�ொல்–றாரு. நீ என்ன ஓவி–யமா! ெபரி–யா–ர�ோட இருந்த குடும்–பம் எங்–களு – டை–யது. காம–ரா–சர், அண்ணா, கலை–ஞர், எம்–ஜிஆ – ர், ெஜய–லலி – தா அம்–மானு பார்த்து பழகி, பக்–கத்–தில் இருந்து வளர்ந்–திரு – க்–க�ோம். அதெல்–லாம் இந்த பசங்–களு – க்–குத் தெரி–யுமா!

ஒண்ணு கேட்–கிறே – ன். விஷால் நீ ஒழுங்கா! நீ எவ்–வள – வு சம்–பள – ம் வாங்–கு–றாய்... அதில எவ்–வ–ளவு ஒயிட், எவ்–வள – வு ப்ளாக் அதைச் ச�ொல்லு! நீ என்– ன ம�ோ தப்பு பண்–ணாத மாதிரி பேசு–றதை முத– லில் விடு. நமக்கு இந்த நடிப்புத்– தான் ச�ோறு ப�ோடுது. அதைப் புரிஞ்–சுக்க!  20.1.2017 குங்குமம்

33


க.முத்–து–கி–ருஷ்–ணன்

இது

க.ராஜா சிதம்பரம்


தூ

த்–துக்–குடி கட–ல�ோ–ரத்–தில் ஆள் அர–வ–மற்று நிசப்–த–மா–கக் கிடக்–கி–றது அந்–தத் தீவு. அலை–கள் கரை–யைத் த�ொட்டு தாலாட்–டும் அழ–கான நிலப்–ப–ரப்பு. சிறிது தூரத்–தில் கலங்–கரை விளக்–கம். தூத்–துக்–குடி துறை–மு–கம், அனல் மின் நிலை–யம் என பர–ப–ரப்–பாக இயங்–கிக்கொண்–டி–ருக்–கி–றது. இந்த பர–ப–ரப்–புக்கு நடுவே அமை–தி–யின் பிறப்–பி–ட–மாக இருக்–கி–றது முயல் தீவு. இதற்கு பாண்–டி–யன் தீவு, க�ோபு–ரத் தீவு என்ற பெயர்–க–ளும் உண்டு. ஆண்–டுக்கு ஒரு நாள் ப�ொங்–கலை ஒட்டி வரும் காணும் ப�ொங்–கல் அன்று முயல் தீவுக்கு தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் இருந்து ஏரா–ளம – ா–ன�ோர் வரு–கின்–றன – ர். அன்று மட்–டுமே இங்கு சிறப்பு பஸ்–களு – ம் இயக்–கப்–படு – ம்.


இந்–தத் தீவில் ஒரு–கா–லத்–தில் மனி– த ர்– க ள் வசித்– த – த ற்– க ான ஆதா– ர ம் உள்– ள து. இன்– று ம் கலங்– க ரை விளக்– க த்– தி ல் பணி– பு–ரியு – ம் ஊழி–யர்–கள், இங்–கிரு – க்கும் கு டி – யி – ரு ப் – பி ல் – த ா ன் வ சி த் து வரு– கி ன்– ற – ன ர். ஒரு காலத்– தி ல் கன்னியா–கு–மரி முதல் ராமேஸ்– வ–ரம் வரை–யி–லான கட–ல�ோ–ரங்– கள் அனைத்–தும் ‘கார்–மன – த்துறை’ என அழைக்– க ப்– ப ட்– ட து. அப்–

புதிய நாட்டுப்படகு

 க�ோபுரத்து முனீஸ்வரர்

ப�ோது தூத்–துக்–குடி மக்–க–ளுக்கு முத்– து க்– கு – ளி த்– த – லு ம், மீன்– பி – டி தொழி–லும்–தான் பிர–தா–ன–மாக இருந்–தது. மீன்–பி–டி த�ொழி–லுக்கு சென்–ற–வர்–கள் ஓய்வு நேரத்–தில் வேட்–டைக்–கும் சென்–ற–னர். அப்– 36 குங்குமம் 20.1.2017

ப�ோது முயல்–கள் அதி–கம் உள்ள இந்–தப் பகு–திக்கு வேட்–டைக்–குச் சென்– ற – த ால் இது ‘முயல் தீவு’ என்று அழைக்–கப்–ப–ட்டது. தூத்–துக்–குடிக்கு முத்து வாங்க வந்த டச்–சுப் படை–கள் தூத்–துக்– கு–டியை – ப் பிடித்–தப�ோ – து பர–தவ – ர்ம பாண்–டிய – ன் தன் படை–களு – ட – ன் சென்று முயல் தீவில் தங்–கின – ார். அங்–கி–ருந்து டச்–சுப் படைகளை எ தி ர் த் – து ப் ப�ோ ரி ட் – ட ா ர் . பாண்டிய மன்–னன் இந்–தத் தீவில் தங்– கி – ய – த ால் பாண்– டி – ய ன் தீவு எனப் பெயர் வந்–த–தா–கக் கூறப்– படு– கி – ற து. இ ங் – கு ள்ள கலங் – கரை விளக்க கல்–வெட்–டு–க–ளில் இன்றும் பாண்–டிய – ன் தீவு என்றே ப�ொறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. பிரிட்–டிஷ் ஆட்–சிக் காலத்–தில் இங்கு அமைக்– க ப்– ப ட்ட கலங்– கரை விளக்–கம், பெரிய க�ோபு–ரத்– தைக் க�ொண்–டிரு – ந்–தது. இதனால் இங்கு வாழ்ந்த மீன–வர்–கள் இதை ‘க�ோபு–ரத் தீவு’ என்–றும் அழைத்– து ள்ள ன ர் . ப ா ண் – டி – ய ர் – க ள் ஆட்சிக் காலத்–திற்குப் பின்–னரு – ம் இந்–தத் தீவில் த�ொடர்ந்து மீன்–பிடி – த�ொழில் நடந்து வந்–தது. இதற்கு, முத்–த–ரை–யர்–கள் வழி–ப–டும் இங்– குள்ள க�ோபு–ரத்து முனி–ய–சாமி க�ோயி–லும், கிறிஸ்தவ சிலுவை– யும் ஆதா–ரம – ாக உள்ளன. தூத்துக்– கு– டி – யி ல் மீன– வ ர்– க ள் இன்– று ம் புதிய படகு செய்–தால், இந்தக் க�ோயில்– க – ளு க்கு வந்து பூஜை


புதிதாக போடப்பட்ட ர�ோடு

செய்த பின்– ன ர்– த ான் மீன்– பி – டி த�ொழி–லுக்கு செல்–லும் வழக்–கம் உள்–ளது. 14ம் நூற்–றாண்–டில் பாண்–டி– யன் தீவில் வசித்த மக்–க–ளுக்கு முத்–துக்–குளி – த்–தலு – ம், மீன்–பிடி – த்–த– லும்–தான் த�ொழில்–கள். இவர்–கள் தங்–கள் தெய்–வங்–கள – ாக முத்–தா–ரம்– மன், சந்–தன மாரி–யம்–மனை வழி– பட்–ட–னர். முத்–துக்–கு–ளித்–த–லின்– ப�ோது கிடைக்–கும் முத்–துக்–களை ஆர–மாக அம்–ம–னுக்கு அணி–வித்– துள்–ள–னர். அத–னால்–தான் முத்– தா–ரம்–மன் என அழைக்–கப்–பட்டு குல–சே–க–ரன்– பட்–டி–னத்–தில் வழி– பாடு நடத்–தி–யுள்–ள–னர். இன்று இந்–தி–யா–வி–லேயே மைசூ–ருக்கு அடுத்–த–ப–டி–யாக குல–சே–க–ரன்– பட்–டி–னம் முத்–தா–ரம்–மன் க�ோயி– லில்–தான் தசரா திரு–விழா வெகு விம–ரி–சை–யா–கக் க�ொண்–டா–டப்–

ப–டு–கி–றது. முயல்தீவில் தற்– ப�ோ – து ள்ள கடற்பரப்– பி ல் சிறிய கரு– வே ல மரங்– க ள் மட்– டு மே உள்– ள ன. ஆனால் தூத்– து க்– கு டி துறை– முகம் இந்த இடத்தை கையகப்– ப–டுத்–து–வ–தற்கு முன்–பாக பெரிய அள– வி – ல ான பூவ– ர சு மரங்– க ள் 5 கி.மீ. சுற்–ற–ள–விற்–குப் பர–வி–யி– ருந்– த ன. ஆனால் துறை– மு – க ம், அ ன ல் – மி ன் நி லை – ய ம் எ ன பெரு–கி–ய–தால் மரங்–கள் அழிக்– கப்–பட்–டன. இத–னால் 50 ஆண்–டு– க–ளுக்கு முன்–பிரு – ந்த தீவின் அடை– யா–ளம் தற்–ப�ோது ஒரு சிறிய நிலப் –ப–ரப்–பில் சுருங்கிவிட்–டது. 50 ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்பு வரை இங்கு மீன்–பிடி – த�ொழில் நடந்து வந்துள்–ளது. அப்–ப�ோது 150 குடும்– பங்–கள்சிறு–சிறுகுடி–சைக – ள் ப�ோட்டு இங்கு தங்–கியி – ரு – ந்–தன – . தூத்–துக்–குடி – – 20.1.2017 குங்குமம்

37


யில் துறை–முக – ம் அமைத்–தப�ோ – து இங்–குள்ள மீன–வர்–களை வெளி– யேற்றி அவர்–களு – க்கு திரேஸ்–புர – ம் அரு–கில் உள்ள விவே–கா–னந்தா நக–ரில் இடம் ஒதுக்–கி–னர். ஆனா– லும் மீன–வர்–கள் சீஸன் காலங்– க–ளில் இன்–றும் வந்து கரை–வலை மீன்–பி–டி த�ொழில் செய்து வரு– கின்–ற–னர். இங்–குள்ள க�ோபு–ரத்து முனி–ய– சாமி க�ோயில் திரு–விழா ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் ஆவணி மாதத்– தி ல் நடை–பெ–றும். அப்–ப�ோது வியா– ழன், வெள்ளி, சனி என மூன்று நாட்–கள் 200க்கும் அதி–கம – ான குடும்–பத்–தி–னர் இங்கு வந்து தங்கி க�ொடை விழா–வைக் க�ொண்– ட ா– டு – வ ர். ஆடு பலி–யிட்டு நேர்த்–திக் கடன் செலுத்–துவ – ர். இதே–ப�ோல கிறிஸ்– த – வ ர்– க ள் கிறிஸ்– து– ம ஸ், ஜன– வ ரி மாதப் பிறப்பு ஆகிய நாட்–க–ளில் இங்– கு ள்ள சிலு– வையை வணங்கி அசன பண்–டிகை க�ொண்– ட ா– டு ம் வழக்– க த்– தைக் க�ொண்–டுள்–ள–னர். ‘‘முயல் தீவைய�ொட்டி– யு ள்ள ப கு தி க ட – லு ம் , ஆ று ம் க ல க் – கு ம் இ ட – மா– கு ம். ப�ொது– வ ாக நல்ல தண்–ணீர், கடல்–

நீ–ரு–டன் கழிக்–கும் பகு–தி–யில் மீன் த�ொழில் நன்–றாக இருக்–கும். அது மட்–டு–மல்–லாது அங்கு கிடைக்– கும் மீன்–களி – ன் ருசியே தனி–தான். இந்த கழி–மு–கப் பகு–தி–யில் மீன்– பி–டி த�ொழில் அப்–ப�ோது நடந்து வந்–த–தாக எனது பெற்–ற�ோர்–கள் கூறி– யு ள்– ள – ன ர். அன்று முதல் இன்று வரை கரை வலை மீன்– பிடி த�ொழில் செய்துவரு–கிறே – ாம். இதை நம்பி 50க்கும் மேற்–பட்ட குடும்–பங்–கள் உள்–ள–ன–’’ என்–கி– றார், தூத்–துக்–குடி மாவட்ட இந்து மீன–வர் கூட்–டமை – ப்–புத் தலை–வர் செந்–தில்–கு–மார். ‘‘முயல் தீவு ஒரு பாது–காக்–கப்– பட்ட வர–லாற்றுப் ப�ொக்–கிஷ – ம். சுற்–றிலு – ம் இயந்–திர – ம – ய – ம – ாக இருந்– தா–லும் இந்–தத் தீவின் க�ொண்– டாட்–டமே தனி–தான். ஆண்–டுக்கு ஒரு நாள் காணும் ப�ொங்– க ல் க�ொண்–டாட்–டம் நடந்–தா–லும், அந்த நாளில் அடை–யும் மகிழ்ச்– சிக்கு அளவே இருக்–காது. மன்– னார் வளை–கு–டா–வில் உள்ள 21 தீவு–க–ளும் மீன–வர்–க–ளின் தங்கு கடல் மீன்–பிடி த�ொழி–லுக்–கும், மீன– வ ர்– க ள் கரை–க–ளி ல் வலை விரிக்–க–வும் பயன்–பட்–டுள்–ளன. இந்–தத் தீவுகளில் முதல் தீவு–தான் முயல் தீவு. பாண்–டிய மன்–னன் இங்கு தங்– கி – ய – த ால் ராஜ


தீவு என்–றும் இந்–தத் தீவுக்கு மற்– ற�ொ ரு பெயர் உண்–டு’– ’ என்– கி–றார், தூத்–துக்–குடி லயன்ஸ் டவு–னைச் சேர்ந்த பீ ட் – ட ர் பிரான்–சிஸ். காணும் ப�ொங்–க– லன்று முயல் தீவில் செந்தில் குமார் க�ொ ண் – ட ா ட் – ட ங் – க – ளு க் – கு ம் , மகிழ்ச்– சி க்– கு ம் எல்லை இருக்– காது. அனை–வ–ரு–ட–னும் ச�ோறு கட்– டி க் க�ொண்டுவந்து குடும்– பத்–து–டன் கடற்–கரை மண–லில் அமர்ந்து உண்–பர். மணல் சிற்– பங்–கள் செய்–தும், கபடி, க�ோக�ோ ப�ோன்ற விளை–யாட்டு–கள் விளை– யா– டி யும் சிறு– வ ர், சிறுமிகள் ப�ொழு– தை க் கழிப்– ப ர். அன்று மு ய ல் தீ வி ல் சி று க டை – க ள் முளைக்–கும். நட–மா–டும் வியா– ப ா – ரி – க ள் நூ ற் – று க் – கு ம் ம ே ற் – பட்டோர் கூடிவிடு–வர். கையில் கிடைத்– த தை வாங்கி மென்று விட்டு ஒரு நாள் அனைத்– து க் கவலை க–ளையு – ம் மறந்து அவர்–கள் அடை–யும் ஆனந்–தமே தனி–தான். காலையில் வரு– ப – வ ர்– க ள் மாலை வரை முயல் தீவில் ப�ொழு–தைக் கழித்துவிட்டுதான் வீடு திரும்–பு–வர். இந்த வரு–டம் காணும் ப�ொங்–கலைக் க�ொண்–

டாட முயல் தீவுக்கு நாமும் ஒரு விசிட் அடிப்–ப�ோம்! தூ த் – து க் – கு டி பழைய ப ஸ் ஸ்டா ண் டி ல் இ ரு ந் து தூ த் – து க் – குடி பழைய துறை– பீட்டர் பிரான்சிஸ் மு – க ம் , மீ ன் பி – டி துறை–மு–கம், கடற்–கரை சாலை வழி– ய ா– க ப் பய– ணி த்து, தூத்– துக்– கு டி துறை– மு க சாலை– யி ல் திரும்பி, துறை–மு–கத்–தின் பச்சை வாயிலை (கிரீன் கேட்) அடை–ய– லாம். அங்– கி – ரு ந்து இடதுபுறம் வழி– ய ா– க ச் செல்– லு ம் சாலை– யில் பய– ணி த்– த ால் தூத்– து க்– கு டி வடக்கு தீய– ணை ப்பு நிலை– ய ம் வழி– ய ாக கலங்– க ரை விளக்– க ம் அரு– கி ல் உள்ள முயல் தீவை அ டை – ய – ல ா ம் . தூ த் – து க் – கு டி து றை – மு க சபை – யி ன் கட்டுப்– ப ாட்– டி ல் முயல் தீவு இருந்– த ா– லு ம் அங்கு செல்ல எ ந்த த் த டை – யு ம் இ ல்லை . புதிய துறை– மு – க த்– தி ன் பச்சை வ ா யி ல் வ ர ை அ ர சு பஸ்–கள் வந்து செல்–கின்–றன. தூத்– து க்– கு டி பழைய பஸ் ஸ்டா ண் – டி – லி – ரு ந் து 1 3 கி . மீ . தூ ர த் – தி ல் மு ய ல் தீவு உள்–ளது. 


மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் கேடு


செகண்ட்

ஒப்பீனியன்

டாக்–டர் கு.கணே–சன்

காக்க… காக்க…. கணையம் காக்க!

ல்–லீ–ர–லைத் தெரிந்த அள–வுக்–குக் கணை–யம் (Pancreas) தெரிந்–த–வர்–கள் ர�ொம்–பவே குறைவு. இத்–த–னைக்–கும் செரி–மான மண்–ட–லத்–தின் ‘மூளை’ ப�ோல் இயங்–கு–வது கணை–யம்–தான். ஆல்–க–ஹால் அடி–மை–கள்–கூட ‘குடித்–தால் கல்–லீ–ரல் கெட்–டுப்–ப�ோ–கும்’ என்–ப–தைத் தெரிந்து வைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். அதே ஆல்–கஹ – ால் கணை–யத்–தையு – ம் கெடுத்து, உயி–ருக்கே உலை–வைக்–கும் என்–பதை உணர்–வ–தில்லை.


கணை–யம் மிக–வும் சாது–வான உறுப்பு. இது, இரைப்–பைக்கு நேர் கீழாக, வயிற்– றி ன் இட– து – பு – ற த்– தில், வாழை இலை வடி–வத்–தில் நீள– வ ாக்– கி ல் படுத்– தி – ரு க்– கி – ற து; 12 முதல் 15 செ.மீ. வரை நீளம் உடை–யது. இதன் எடை அதி–க– பட்–ச–மாக 100 கிராம் இருக்–கும். இது தலை, உடல், வால் என மூன்று பகு– தி – க – ளை க் க�ொண்– டது. இதன் ஊசி வால் வயிற்–றின் இட–து–பு–றம் இருக்–கி–றது; அகன்ற தலை வல–து–பு–றம் சிறு–கு–ட–லுக்கு அரு–கில். இதி–லி–ருந்து கிளம்–பும் கணைய நாளம், பித்–தப்–பை–யில் இருந்து வரும் பித்த நாளத்– து – டன் இணைந்து சிறு–கு–ட–லு–டன் இணை–கி–றது. கணை– ய ம் ஓர் இரட்– டை ச் சுரப்பி. செரி–மா–னத்தை இயக்– கும் ‘நாள–முள்ள சுரப்–பி’– ய – ா–கவு – ம், ஹார்– ம�ோ ன்– க – ளை ச் சுரக்– கு ம் ‘நாள–மில்–லாச் சுரப்–பி–’–யா–க–வும் இயங்–குகி – ற – து. அது என்ன ‘நாளம் உள்–ளது, நாளம் இல்–லா–தது?’ நம்– மி – ட ம் லேண்ட் லைன் ப�ோன், வயர்–லெஸ் ப�ோன் இருக்– கிற மாதிரி, உட–லி–லும் இரண்டு வகை சுரப்–பி–கள் இருக்–கின்–றன. ஏதா–வது ஒரு நாளம் வழி–யாக உட– லி ன் ஓரி– ட த்– தி ல் சுரக்– க ப்– ப–டும் நீரா–னது இன்–ன�ொரு இடத்– துக்கு எடுத்–துச் செல்–லப்–படு – கி – ற – து என்– ற ால், அது நாள– மு ள்– ள து. அதா– வ து, லேண்ட் லைன்! 42 குங்குமம் 20.1.2017

கிடைக்– கி ற சிக்– ன – லு க்கு ஏற்ப நீர் சுரந்து, நாளம் எது–வும் இல்– லா–மல், ரத்–தத்–தில் நேர–டி–யா–கக் கலந்துவிடு–கி–றது என்–றால், அது நாளம் இல்–லா–தது. இது வயர்– லெஸ்! இந்த இரண்டு வகைச் சுரப்பி– க–ளும் ஒருங்கே இணைந்–துள்ள ஓர் ஆச்– ச ர்ய உறுப்பு கணை– யம் தவிர உட–லில் வேறு எது–வு– மில்லை. ஒரு தேன– டை – யை ப்– ப�ோ ல் இருக்– கி ற கணை– ய த்– தி ன் ‘அசி– ன ா ர் ’ ச ெ ல் – க ள் ச ெ ரி – ம ா ன ஜூஸை சுரக்–கின்–றன. அந்த நீர் கணைய நாளம் வழி–யாக சிறு–கு– டலை அடை–கிற – து. ஆழ்–கட – லி – ன் நடுவே பனிப்–பா–றை–கள் மிதக்– கிற மாதிரி கணை–யத்–தின் நடு– நடுவே ‘லாங்–கர்–ஹான்ஸ் திட்டு– கள்’ தெரி– கி ன்– ற ன. அவற்– றி ல் ஆல்ஃபா, பீட்டா, டெல்ட்டா எனும் செல்–கள் இருக்–கின்–றன. ஆல்ஃபா, குளுக்– க – க ா– னை – யு ம்; பீட்டா, இன்–சு–லி–னை–யும் சுரக்– கின்–றன. நேர–டி–யாக ரத்–தத்–தில் கலந்–து–வி–டு–கின்–றன. ஆர�ோக்–கிய – ம – ான கணை–யம், ஒரு நாளைக்கு ஒன்–றரை லிட்–டர் செரி–மான ஜூஸை சுரக்–கி–றது. இதில் செரி–மா–னத்–துக்கு உத–வும் என்– சை ம்– க – ளு ம் மின– ர ல்– க – ளு ம் ஏரா–ள–மாக உள்–ளன. என்–சைம்– க–ளைச் சுரப்–ப–த�ோடு கணை–யம் நின்–றுவி – டு – வ – தி – ல்லை; மிகச் சிறந்த


சென்–சா–ரா–கவு – ம் செயல்–படு – கி – ற – து என்–பது– தான் ஆச்–ச–ரி–யத்–தின் உச்–சம்! கணைய என்– சை ம்– க ள் எரி– ம – ல ைக் குழம்–புக்கு ஒப்–பா–னவை. இவை அள–வுக்கு அதி–க–மா–கச் சுரந்–தா–லும் ஆபத்து; நிறைய நேரம் கணை– ய த்– தி ல் தேங்– கி – ன ா– லு ம் கெடு–தல். எனவே, சாப்–பி–டும் உண–வைப் ப�ொறுத்து செரி– ம ான ஜூஸை சுரக்– கி – றது; எவ்–வ–ளவு உணவு இரைப்–பை–யில்

இருந்து குட–லுக்கு வரு– கி–றது என்–பதை ம�ோப்– பம் பிடித்து, அதற்–குத் தேவை–யான என்–சைம்– களை அளந்து அனுப்–பு– கி–றது. உணவு எப்–ப�ோது சிறு– கு – ட – லு க்கு வரு– கி – றத�ோ, அந்–த– நே–ரத்–தில் க ண ை – ய ச் சு ர ப் – பு ம் அங்கு வந்–து–வி–டு–கி–றது. புர�ோ–கி–ராம் செய்–யப்– பட்ட தேர்ந்த கம்ப்– யூட்–டர்–கூட இத–னி–டம் த�ோற்– கு ம் அள– வு க்கு நேர்த்தி! சாப்–பிடு – வ – து இட்லி, த�ோசை எ ன் – ற ா ல் , கணை–யம் அதை சென்– சார் செய்து ‘அமி–லேஸ்’ என்–சை–மைச் சுரக்–கும். பருப்– பு ச்– ச�ோ று என்– றால் ‘டிரிப்– சி ன்’ என்– சை– மை – யு ம், மட்– ட ன் என்–றால் ‘லைப்–பேஸ்’ என்–சை–மை–யும் தேர்ந்– தெ– டு த்– து ச் சுரக்– கு ம். மாவுச்–சத்து குளுக்–க�ோ– ஸா– க – வு ம், புர– த ச்– ச த்து அமின�ோ அமி–ல–மா–க– வும், க�ொழுப்–புச்–சத்து க�ொழுப்பு அமி–ல–மா–க– வு ம் க ல் – லீ – ர – லு க் – கு ப் ப�ோகும். அங்கே அவை உ ட – லு க் – கு த் தேவை – யான சக்–திய – ாக மாறும். 20.1.2017 குங்குமம்

43


மாவுச்– ச த்து, க�ொழுப்– பு ச்– ச த்து ப�ோன்– ற – வ ற்– றி – லி – ரு ந்து குளுக்– க�ோஸை எடுத்து வந்து ரத்–தத்– தில் சேர்க்–கி–றது. இந்த இரண்டு ஹார்–ம�ோன்–க–ளும் புதுத் தம்–ப–தி– ப�ோல் ஒன்–றுக்கு ஒன்று புரிந்து செயல்–ப–டு–வ–தால், ரத்–தச் சர்க்– கரை சரி–யாக இருக்–கி–றது. ஏதா– வது ஒரு கார–ணத்–தால் கணை–யம் பாதிக்–கப்–படு – கி – ற – து என வைத்–துக் க�ொள்–வ�ோம். அப்–ப�ோது இந்–தச் சீரான இயக்–கம் தடு–மா–று–கி–றது; சர்க்–கரை ந�ோய் பிர–சவ – ம – ா–கிற – து. சர்க்–கரை ந�ோயைக்–கூட சமா– ளித்–துவி – ட – ல – ாம். ‘கணைய அழற்–சி’ (Pancreatitis) எனும் க�ொடூ–ரம – ான ந�ோய் ஒன்று தாக்–கும்–ப�ோது – த – ான் ‘சாது மிரண்–டால் காடு க�ொள்– ளா–து’ என்–பதை உணர்–வ�ோம். கணைய அழற்–சிக்கு முக்–கிய – க் கார–ணம், மது. ஈர–மான இரும்– பில் ஈஸி–யா–கத் துரு–ப்பி–டிப்–பதை – ப் ப�ோல் கணைய நாளத்தை மது–வா– கணை–யம் காக்க னது எளி–தில் அரித்–துவி – டு – கி – ற – து. 6 கட்–ட–ளை–கள் அந்த இடங்–க–ளில், தண்–ணீர்க்  மது, புகையை மறக்க வேண்–டும். குழா– யி ல் உப்பு சேர்– வ – தை ப்–  க�ொழுப்பு மிகுந்த உண–வு–க–ளைக் ப�ோல, புரத என்–சைம்–கள் படி– குறைக்–க–வும். கட்ட அது அடைத்–துக்கொள்–கி–  அம்–மை–ந�ோய்–க–ளுக்–குத் தடுப்–பூசி றது. அப்–ப�ோது கணைய நீரா–னது ப�ோட்–டுக்கொள்–ள–வும். குட–லுக்–குப் ப�ோக முடி–யா–மல்,  பித்–தப்–பைப் பிரச்–னை–களை உட– கணை–யத்–தி–லேயே தேங்–கி–வி–டு– னுக்–கு–டன் கவ–னித்–து–வி–டுங்–கள். கி–றது. அது–தான் ஆபத்–தா–கி–றது.  சுய மருத்–து–வம் வேண்–டாம். ஏற்– க – ன வே ச�ொன்ன ‘என்–  வயிற்–றில் அடி–ப–டா–மல் பார்த்–துக்– சைம் எரி– ம – ல ை’ செல்– க – ளை த் க�ொள்–ளுங்–கள். தின்– று – வி – டு – கி – ற து. அத– ன ால் கணை–யம – ா–னது செரி–மா–னச் சேவ–கன் மட்–டு–மல்ல; குட–லைப் பாது– க ாப்– பு க்– கு ம் ஃபயர் சர்– வீ – ஸும்–தான்! சாப்–பிட்ட உண–வில் அமி–லத் தன்மை அதி–கம் என்– றால், ‘பைகார்–ப–னேட்’ அய–னி– களை அள்–ளிக்–க�ொண்டு வந்து, அந்த அமி–லத் தீயை அணைத்–து– வி–டும். இத–னால், சிறு–குட – ல் சுவர்– கள் அழி–வின் விளிம்–பி–லி–ருந்து தப்–பித்–து–வி–டும். கணை–யம் மட்– டும் இந்த வேலை–யைச் செய்ய மறுத்–தால், நீங்–கள் குடிக்–கும் நூறு மில்லி லெமன் ஜூஸ் மட்–டுமே குட–லில் பெரிய ஓட்–டை–யைப் ப�ோட்–டு–வி–டும். இன்–சு –லின் ரத்– த த்– தி ல் சர்க்– க–ரை–யைக் கட்–டுக்–குள் வைத்–தி– ருக்–கி–றது. குளுக்–க–கான், ரத்–தத்– தில் சர்க்–கரை குறை–யும்–ப�ோது, ஏற்–கன – வே கல்–லீர – ல் சேமித்–துள்ள

44 குங்குமம் 20.1.2017


அமி–லேஸ் டெஸ்ட் அலர்ட் ‘க ணைய அழற்– சி ’ ந�ோயின்– ப �ோது கணை–யத்–தின் செயல்–பாட்டை அறிய ‘அமி– ல ேஸ் என்– சை ம்’ பரி– ச�ோ – தன ை செய்–யப்–ப–டு–கி–றது. இதைத் தேவை–யில்– லா–மல் செய்–யக்–கூ–டாது. சிலர் தாங்–க– கணை– ய ம் வீங்கி அழி– கி – ற து. இது– த ான் கணைய அழற்சி. ச ம – ய ங் – க – ளி ல் பி த்த ந ா ள த் – தைப் பித்– த ப்– ப ைக் கல்/– க ட்டி அடைத்துக்கொள்–வது – ண்டு. அப்– ப�ோதும் இதே நிலை–மை–தான். கூடவே காமா–லை–யும் கூட்டுச் சேர ஆர�ோக்– கி – ய ம் ஆட்– ட ம் காண்–கி–றது. ‘திடீர் கணைய அழற்–சி’ (Acute Pancreatitis) மிக மிக ம�ோச–மான வலி–யைத் தரும். வாந்தி மிரள வைக்–கும். மேல் வயிற்–றில் ஆரம்– பிக்–கும் வலி அப்–படி – யே முது–குப் பக்–கம் பர–வும். குனிந்து உட்–கார்ந்– தால் வலி சிறி–த–ளவு குறை–யும். படுத்– த ால் வலி அக�ோ– ர – ம ா– கி – வி–டும். சில பேர் வலி தாங்க முடி– யா–மல், தரை–யில் உரு–ளுவ – ார்–கள்.

ளா–கவே மாஸ்–டர் ஹெல்த் செக்–கப் செய்துக�ொள்– ளு ம்– ப �ோது இந்– த ப் பரி– ச�ோ – த – ன ை– யு ம் செய்– ய ப்– ப – டு – வ – துண்டு. அந்த ரிப்–ப�ோர்ட்–டில் ‘அமி– லேஸ் அதி–கம்’ என்று ஒரு ‘ஸ்டார்’ ப�ோட்–டி–ருப்–பார்–கள். உடனே பயந்து பல மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளுக்–குப் படி ஏறு– வா ர்– க ள். ப�ொது– வாக , வயிற்– றில் எந்த ஓர் அழற்–சிப் பிரச்னை என்–றா–லும் அமி–லேஸ் அளவு சிறிது அதி–கரி – க்–கவே செய்–யும். இது குறித்– துக் கவ–லைப்–ப–டத் தேவை–யில்லை. இதன் அளவு 1000 யூனிட்–டுக – ளு – க்கு மேல் இருந்–தால் உடனே கவ–னிக்க வேண்–டும்.

மார–டைப்பு வந்–தது – ப�ோ – ல் அலறு– வார்–கள். இந்த வலி–யால் அவ– திப்–படு – ப – வ – ர்–களை அடுத்–தவ – ர்–கள் பார்த்–தால், அதன் பிறகு குடிப்– ப–தையே மறந்–து–வி–டு–வார்–கள். வயிற்றை அல்ட்ரா சவுண்ட், சி.டி./எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் எடுத்– தால் கணைய பாதிப்பு தெரி–யும். அமி– லே ஸ், லைப்– பே ஸ் என்– சைம்–களை ரத்த டெஸ்–டு–க–ளில் அளந்து, ந�ோயின் தீவி– ரத்தை அறி– ய – ல ாம். க�ொடுக்– க ப்– ப – டு ம் சிகிச்–சைக்கு ந�ோய் கட்–டுப்–ப–டு– கி–றதா என்–பதை ‘சிஆர்–பி’ (CRP) டெஸ்ட் மூலம் தெரிந்து, அதற்– கேற்ப மருத்–துவ – மு – றை – க – ளை மாற்– றிக்–க�ொள்ள – ல – ாம். இந்த ந�ோயை ஆரம்–பத்–தில் கவ–னித்–துவி – ட்–டால் ஒரு– வ ார சிகிச்– சை – யி ல் குணப்– 20.1.2017 குங்குமம்

45


க Q&A

ணைய பாதிப்பு மது அருந்–துப – வ – ர்–களு – க்கு மட்–டும்–தான் ஏற்–ப–டுமா? - ம. சந்–தி–ரிகா, தர்–ம–புரி. பெரும்–பா–லும் மது குடிப்–ப–வர்–க–ளுக்–குத்–தான் கணை–யம் பாதிக்–கப்–படு – ம். என்–றா–லும், பித்–தப்–பையி – ல் கல் உள்–ளவ – ர்–கள், கட்டி, அழற்சி உள்–ளவ – ர்–கள், புகை–பிடி – ப்–பவ – ர்–கள், பரம்–பரை – யி – ல் யாருக்–கா–வது கணை–யம் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–கள், ரத்–தத்–தில் ‘டிரை–கி–ளி–ச–ரை–டு’ அல்–லது ‘கால்–சி–யம்’ அதிக அளவு உள்–ள– வர்–கள், தட்–டம்–மை–யால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–கள், விபத்–தில் அடி–பட்–ட–வர்–கள், சிறு–நீ–ர–கச் செய–லி–ழப்பு ஏற்–பட்–ட–வர்–கள் ஆகி–ய�ோர் கணைய பாதிப்–புக்கு உள்–ளா–க–லாம். தவி–ர–வும், பித்–தப்–பையி – ல் சர்–ஜரி செய்–யப்–படு – ம்–ப�ோது ஏற்–படு – ம் தவ–றுக – ள், சில மாத்–திரை மருந்–து–க–ளின் பக்–க–வி–ளை–வு–கள் கார–ண– மா–க–வும் இந்–தப் பாதிப்பு மிக அரி–தாக ஏற்–ப–டு–வது உண்டு. ணை–யப் புற்–று–ந�ோய் எப்–படி வரு–கி–றது? என்–னென்ன அறி–கு–றி–கள் தெரி–யும்? சிகிச்சை உள்–ளதா? - நவீன்–கு–மார், உடு–ம–லைப்–பேட்டை. பரம்–பரை கார–ணம – ாக கணை–யப் புற்–றுந – �ோய் வரு–வத – ற்கு

ப–டுத்–தி–வி–ட–லாம். தாம–தப்–படுத் தி–னால், சர்–ஜ–ரி–யில் க�ொண்–டு– ப�ோய் விட்–டு–வி–டும். இ ந்த ந �ோ ய் க் கு ம து வை மறக்க வேண்–டி–யது முக்–கி–யம். இல்–லை–யென்–றால், இது ‘நாட்– பட்ட கணைய அழற்– சி – ’ – ய ாக (Chronic Pancreatitis) மாறி–விடு – ம். ஒரு–வர் 5 வரு–டங்–கள் த�ொடர்ந்து குடிப்–ப–வ–ராக இருந்–தால், நாட்– பட்ட கணைய அழற்சி அவரை ஆட்– டி ப்– ப – டை க்– க த் தயா– ர ா– கி – விட்–டது என்று அர்த்–தம். இது மெல்ல மெல்ல ஆளைக் க�ொல்– லும் வியாதி. சாப்–பி–டவே பிடிக்– காது. குமட்– டு ம். அப்– ப – டி யே 46 குங்குமம் 20.1.2017

சாப்–பிட்–டா–லும் வாந்தி க�ொட்– டும். மலம் க�ொழுப்–புக் க�ொழுப்– பா– க ப்– ப�ோ – கு ம். என்– சை ம்– க ள் சரி–யாக உண–வில் சேரா–த–தால் அஜீ–ரண – ம் ஆக்–ரமி – க்–கும்; ஊட்–டச்– சத்–துக் குறை–பாடு உண்–டா–கும். உடல் மெலி–யும். இந்த ந�ோயைக் குணப்–படு – த்த வழி–யில்லை. இதன் தீவி–ரத்–தைக் கட்–டுப்–படு – த்–தல – ாம். அதற்– கு த் த�ொடர் சிகிச்சை தேவைப்–படு – ம். நாட்–பட்ட கணைய அழற்–சி– யில் வயிற்–றுவ – லி எப்–ப�ோது – ம் இருக்– காது. கார்ப்–ப–ரே–சன் தண்–ணீர் லாரி மாதிரி எப்–ப�ோத – ா–வது வந்து– ப�ோ–கும். பல–ரும் இதை அல்–சர்


அதிக வாய்ப்பு இருக்–கிற – து. புகைப் பழக்–கமு – ம் மதுப்–பழ – க்–கமு – ம் உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு இந்–தப் பாதிப்பு வரு–கி–றது. 50 வய–துக்கு மேற்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்கு இது ஏற்–ப–டு–வது வழக்–கம். இதன் முக்–கிய அறி–குறி மஞ்–சள்காமாலை. பசி குறை–யும். வாந்தி வரும். வயிற்று வலி சில–ருக்கு இருக்–கும்; சில–ருக்கு இருக்–காது. மலம் பழுப்பு நிறத்–தில் ப�ோகும். த�ோலில் கடு–மை–யான அரிப்பு ஏற்–ப–டும். திடீ–ரென ரத்–தச்–சர்க்– கரை தாறு–மா–றாக எகி–றும். உடல் எடை ர�ொம்–பவே குறைந்து நெஞ்–சுக்–கூடு வெளி–யில் தெரி–யும். ஆரம்–பத்–தி–லேயே இதற்கு சிகிச்சை பெற்–றால் 10 முதல் 15 ஆண்–டு–கள் வரை உயிர்–வா–ழ–லாம். ‘விப்–பில் ஆப–ரே–ஷன்’ (Whipple operation) என்ற சிகிச்சை இதற்–குப் பிர–ப–லம். ட–லி–லும் காச–ந�ோய் (TB) வருமா? இதைக் குணப்–ப–டுத்த முடி–யுமா? - ஆர். குமா–ர–சாமி, க�ோவில்–பட்டி. காச–ந�ோ–யைப் ப�ொறுத்–தவ – ரை – யி – ல் உட–லில் எந்–தப் பகு–தியி – லு – ம் அது வர–லாம். குட–லி–லும் அது வரு–வ–துண்டு. அப்–ப�ோது குட–லில் புண் உண்–டா–கும். குட–லில் அடைப்பு ஏற்–பட – லா – ம். குடல் சுவர் தடித்து, அதன் இயக்–கம் குறை–யலா – ம். அடிக்–கடி ஏற்–ப–டு–கிற வயிற்று வலி, வாந்தி, பேதி ஆகி–யவை முக்–கிய அறி–கு–றி–கள். மாலை நேரத்–தில் காய்ச்–சல் வரு–வது, உடல் எடை க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக குறை–வது, எந்–நேர– மு – ம் களைப்–பாக இருப்–பது ப�ோன்–றவை இதன் துணை அறி–குறி – க – ள். இதற்கு இப்–ப�ோது நல்ல சிகிச்–சை–கள் உள்–ளன. 100 சத–வீ–தம் குணப்–ப–டுத்–தி–வி–ட–லாம்.

கு

என தப்–பா–கப் புரிந்–துக�ொ – ண்டு, கடை–களி – ல் அல்–சர் ஜெல்–களை – ப் பாட்–டில் பாட்டில்–கள – ாக வாங்கிக் குடிப்–பார்–கள். வலி குறை–யாது. நாளாக நாளாக வயிறு உப்பி மூச்–சுவி – ட முடி–யாது. பிற–கென்ன, தேன் பாட்–டில – ைத் தேடி–யவ – ரு – க்கு தேள் க�ொட்– டி ய கதை– ய ாகி– வி–டும். அப்–ப�ோது டாக்–டரி – ட – ம் ஓடு– வார்–கள். ERCP மூலம் பரி–ச�ோதித்– தால், எதிர்க்–கட்–சிக – ள் முழு–நே–ரம் ‘பந்த்’ நடத்–துவ – து – ப�ோ – ல், பித்–தநீ – ர் துளி– கூ ட குட– லு க்– கு ச் செல்ல முடி–யா–மல் பித்–தந – ா–ளம் அடைத்– தி–ருக்–கும். உடனே அதை விரித்து, அடைப்பை அகற்றி, ‘ஸ்டென்ட்–’–

டைப் ப�ொருத்–துவ – ார்–கள். அவசர ஆப–ரேஷ – ன், உயிர் ஆபத்து என எல்– ல ா– வ ற்– றை – யு ம் கடந்– து – வ ர வேண்–டும். இவர்–க–ளில் பத்–தில் ஒரு–வர் இறப்–பைச் சந்–திக்–கிற – ார் என்–பது – த – ான் பெருந்–துய – ர – ம். கணை–யத்–தின் குணத்தை இப்– ப�ோது புரிந்–திரு – ப்–பீர்–கள். ஆர�ோக்– கி–யம – ாக இருக்–கும்–ப�ோது அது ஒரு மண்–புழு. மது உள்–ளிட்ட விஷ–யங்– க–ளால் அதைச் சீண்–டின – ால், அது நாகப் பாம்பு. உங்–கள் கணை–யம் எந்த ரகம்? மண்–புழு – வா? நாகப் பாம்பா? தீர்–மா–னிப்–பது நீங்–கள்– தான்.

(இன்–னும் பேசு–வ�ோம்...) 20.1.2017 குங்குமம்

47


தெரு–முக்–கில் குந்தி பீடி வலிக்–கும் பரட்–டைத்–தலை என் அன்பு நீ பார்க்–கும் ப�ோது அது பீடி–யைக் கீழே எறி–வ–தில்லை நீ காணும் ப�ோது எறிய வேண்–டும் என்–ப–தற்–கா–கவே அதைப் பற்ற வைப்–ப–து–மில்லை. ஒரு நிமி–டம் முன்–பு–தான் அது ஒரு குருட்–டுப் பிச்–சைக்–கா–ர–னுக்கு சாலை–யைக் கடக்க உத–வி–யது. அதற்–குத் தெரி–யும் ஒரு நிமி–டத்–தில் நீ வந்துவிடு–வா–யென. அதற்–குத் தெரி–யா–தத�ோ ஒரு நிமி–டம் அவ–னைத் தாம–திக்க வைக்–கும் லாவ–கம் அது பீடி–யி–லி–ருந்து சிக–ரெட்–டுக்கு மாறும் முன்பே கண்டு கண்டு சலூன் கண்–ணா–டி–களை உடைக்–கும் முன்பே கிளிப்–பச்–சை–யி–லி–ருந்து மென் கட்–டச்–சட்–டை–க–ளுக்கு மாறும் முன்பே அதை கால்–சட்–டைக்–குள் செருகிவிட்–டுக்கொள்–ளும் முன்பே கிச்–சுக்–குள் நறு–மண தைலங்–களை பூசிக்கொள்–ளும் முன்பே ஒரு கன–வா–னைப் ப�ோல் மண்–டி–யிட்டு ஸ்டைல் மலரை நீட்–டிப்–ப–ழ–கும் முன்னே பிற–வியி – லி – ரு – ந்தே சாய்ந்–திரு – க்–கும் நடையை வெட்–டிச்–சீர– ாக்–கும் முன்பே அவ–சர அவ–ச–ர–மாக அதற்கு அன்பு வந்துவிட்–டது நேர்த்–தி–யற்ற அன்பு உன்னை முத்–த–மி–டு–கி–றது அது இந்த உல–கத்–தில் இது–வரை யாரா–லும் இடப்–ப–டாத ஒரு முத்–தம் ஆனா–லும் என்ன, கடை–வா–யில் க�ொஞ்–ச–மாக சல்–ல�ொ–ழு–கி–விட்–டது. சல்–ல�ொ–ழுக்–கும் சேர்ந்தே அதன் முத்–தம்.

இசை


மை.பார–தி–ராஜா

ஆ.வின்–சென்ட்– பால்

கமர்ஷியல் பிதாமகனின் ப�ொங்கல் க�ொண்டாட்டம்!


‘அன்பே வா’

வ–சா– ‘‘வி யம் முடிஞ்சு

அதுக்–கான பலனை க�ொண்–டா– டு–கிற காலம்– தான் ப�ொங்–கல். ஜனங்–க–கிட்ட அப்ப பண–மி–ருக்– கும். குடும்–பத்– த�ோட தியேட்–ட– ருக்கு வரு–வாங்க. ஏவி.எம்.சர–வ–ணன் சார் கிறிஸ்–து–மஸ் விடு–மு–றை–லயே படத்தை ரிலீஸ் பண்ண விரும்–பு–வார்.


புத்–தாண்டு, ப�ொங்–கல் வரை ‘பாயும் புலி’ (1983), ‘நான் மகான் படம் ஓடும். வசூல் கிடைக்– அல்–ல’ (1984), ‘மிஸ்–டர் பாரத்’ (1986). இது–ப�ோக பார்த்–தி–பன் கும்னு ச�ொல்–வார். இது–வரை 70 படங்–கள் இயக்– நடிச்ச ‘தையல்– க ா– ர ன்’ (1991) கி–யி–ருக்–கேன். அதுல ரஜி–னிக்கு பட–மும் ப�ொங்–கல் ரிலீஸ்–தான். 25, கம–லுக்கு 10. அரை டஜன் உண்– மை ய ச�ொல்– ல – ணு ம்னா – ர், ரஜினி படங்–கள் எப்ப படங்–களு – க்கு மேல ப�ொங்–கல்ல எம்–ஜிஆ வெளி– யி ட்– டி – ரு க்– க ேன்...’’ புத்– ரிலீ–சா–னா–லும் அது திரு–வி–ழா– தாண்டு, ப�ொங்–கல் வாழ்த்து– தான்...’’ ஏசியை குறைத்து–விட்டு களை ச�ொல்–லி–விட்டு மலர்ச்சி– த�ொடர்ந்–தார் எஸ்.பி.எம். ‘‘சிம்– ல ால ‘அன்பே வா’ ய�ோடு பேச ஆரம்– பி க்– கி – ற ார் எஸ்.பி.முத்–துர – ா–மன். தமிழ் கமர்– படப்– பி – டி ப்பு. பனி– க்கா – ல ம். ஷி–யல் படங்–க–ளின் பிதா–ம–கன். முதல் நாள் அங்க ப�ோன–துமே, ‘‘ஏ.சி.திரு–ல�ோ–க–சந்–தர் சார்– ‘நம்ம யூனிட்ல எத்–தனை பேர்னு – ர் கேட்– கிட்ட ஒர்க் பண்–ணும்போதே லிஸ்ட் தாங்–க’– னு எம்–ஜிஆ சிவாஜி, ஜெய– ல – லி தா நடிச்ச டார். சர– வ – ண ன் சார்– கி ட்ட ‘எங்க மாமா’, எம்–ஜி–ஆர், சர�ோ– இதை ச�ொன்– னே ன். ‘பெரிய டெ க் – னீ – ஷி – ஜ ா – தே வி யன்ஸ் தவிர ந டி ச்ச ‘ப�ோக்கிரி ராஜா’ ம த் – த – வ ங்க ‘ அ ன்பே ப ெ ய ர ை வா’ ரெண்டு க�ொடுங்–க’– ன்– படங்– க – ளு ம் னார். ப � ொ ங் – க ல் அ தே ரீலீஸ் ஆச்சு. மாதிரி எம்– நான் இயக்– ஜி– ஆ ர்– கி ட்ட கி ய ப ட ங் – க�ொ டு த் – க ள்ல ர ஜி – தேன். ‘இது னிக்– கு – த ான் முழு– மை யா ப � ொ ங் – க ல் இல்–லையே... ரிலீஸ் அதி– சர–வ–ணன்ல கம். ‘ப்ரி–யா’ ஆ ர ம் – பி ச் சு (1979), ‘ப�ோக்– கி – ரி – ர ா – ஜ ா ’ (1982), 52

குங்குமம்


‘எங்க மாமா’

உதவி இயக்–கு–நர்–க–ளுக்கு அட்–வைஸ் முத்– து – ர ா– ம – னு ம் ஜெய– ல – லி தா மேட– மு ம் நடிச்ச படம், ‘அன்– பு த் தங்கை’. படத்–த�ோட கதையை மேடம் கிட்ட விசி.குக–நா–தன் ச�ொன்–ன– தும், ‘டைரக்–டர் யாரு’னு கேட்–டி–ருக்–காங்க. ‘எஸ்.பி.முத்–து–ரா–மன்–’னு ச�ொன்–னது – ம் அவங்க முகம் மலர்ந்–திரு – க்கு. ‘கடின உழைப்–பாளி. ‘எங்க மாமா’ல அவ–ர�ோட ஒர்க்கை பார்த்–திரு – க்–கேன். அவரே இயக்–கட்–டும்–’னு ச�ொன்–னாங்–க–ளாம். இந்த சம்–ப–வத்–தை–தான் இப்ப இருக்–கிற எல்லா உதவி இயக்–கு–ந–ருக்–கும் ச�ொல்–றேன். அசிஸ்–டென்ட்டா இருக்–கி–றப்ப சின்–சி–யரா உழைங்க. பட வாய்ப்பு தேடி வரும். எல்– ல ார் பெய– ர ை– யு ம் எழுதி க�ொடுங்–க’– னு திரும்–பவு – ம் ச�ொன்– னார். அதே மாதிரி செஞ்–சேன். அன்–னிக்–கே எங்க எல்–லா–ருக்– கும் ஸ்வெட்–டர், மஃப்–ளர் எல்–

லாம் வாங்கி செட்டு செட்டா க�ொடுத்–தார். ‘முத–லாளி உங்–க– கிட்ட ஏற்–க–னவே இதெல்–லாம் இருக்– கு ம். ஆனா, ‘அன்பே வா’ நினைவா வைச்– சு ங்– க – ’ னு 20.1.2017 குங்குமம்

53


சர–வண – ன் சார்–கிட்ட எம்–ஜிஆ – ர் லிங்... டார்– லி ங்...’ பாட்டை க�ொடுத்–தப்ப நெகிழ்ந்–துட்–டேன். ஷூட் பண்ண ரெடி– ய ா– கி ட்– சிவாஜி, ஜெய–லலி – தா நடிச்ச ட�ோம். அந்த நேரம் பார்த்து ‘எங்–க–மா–மா–’ல கிட்–டத்–தட்ட 15 தேவியை காணும். ‘ஸ்வீம் குழந்–தைங்க நடிச்–சி–ருப்–பாங்க. சூட் ப�ோட்டு நடிக்க மாட்– அத்– த னை பேரை– யு ம் கட்டி டேன்’னு அடம்– பி ச்– ச ாங்க. மேய்–கிற ப�ொறுப்பு எனக்கு. திரு– அப்–பு–றம் அவங்க அம்–மா–தான் – த்தி நடிக்க வைச்– ல�ோ–கச – ந்–தர் சாரும், ஜெய–லலி – தா சமா–தா–னப்–படு மேட–மும் ஷூட்–டிங் பிரேக்ல சாங்க. தேவி–ய�ோட க்ளா–ம– ஆங்– கி ல புத்– த – க ங்– க ள் படிப்– ரால அந்த பாட்டு இப்–ப–வும் பாங்க. ஏ.சி.டி., படிச்சு முடிச்ச ஹிட்–டாவே இருக்கு. ர ஜி னி ட பு ள் புத்–தக – த்தை மேடம் ர�ோல்ல ந டி ச்ச வ ா ங் கி வ ா சி ப் – படம் ‘ப�ோக்– கி – ரி – ப ா ங்க . மே ட ம் ப டி ச்ச நூ லை ரா– ஜ ா’. வன்– மை – எங்க டைரக்டர் ய ா ன ர ஜி – னி க் கு படிப்பார்...’’ என்று ராதிகா. தன்– மை – உத– வி – ய ா– ள – ர ாக, ய ா ன ர ஜி – னி க் கு தான் பணி– பு – ரி ந்த  தே வி . இ து ல ப�ொங்– க ல் வெளி– ‘நான் ப�ோக்–கிரி – க்கு யீட்– டு ப் படங்– க ள் ப�ோக்–கிரி ராஜா...’ கு றி த் து அ சை ப ா ட்டை தி ரு த் – ப � ோட்ட எ ஸ் . தணி பக்கமா ஒரு பி . மு த் – து – ர ா – ம ன் , ம லை ல ஷ ூ ட் நிமிர்ந்து உட்–கார்ந்– செ ஞ் – ச � ோ ம் . எஸ்.பி. முத்துராமன் தார். வெயில்ல ரஜி– னி – ‘‘என்–னுடை – ய டைரக்–ஷ ‌– ன்ல யும் ராதி–கா–வும் க�ொஞ்–சம் கூட வந்த முதல் ப�ொங்–கல் ரிலீஸ், தயங்–காம வெறும் கால�ோட, ‘ப்ரி–யா’. சிங்–கப்–பூர், மலே–சியா, அது– வு ம் ரத்– த ம் ச�ொட்– ட ச் ஹாங்–காங்னு வெளி–நா–டு–கள்ல ச�ொட்ட ஆடி–னாங்க. இத�ோ சுத்திசுத்தி பட– ம ாக்– கி – ன�ோ ம். இப்ப உங்– க – கி ட்ட அது– ப த்தி தேங்– க ாய் சீனி– வ ா–ச ன் அதுல ச�ொல்–லும்–ப�ோது கூட கண் கலங்– ‘ உ ங்க ப ா ஸ் – ப � ோ ர் ட் எ ன் குது. வாட் எ டெடி–கே–ஷன்... கைல’னு ஒரு வச–னம் பேசு–வார். கதைக்– கு ம், சண்– டை க்– கு ம் அது வைரலா மாறிச்சு. ‘டார்– மு க் – கி – ய த் – து – வ ம் க�ொ டு த் து 54 குங்குமம் 20.1.2017


‘ப்ரியா’

ரஜினி என் தம்பி ரஜினி எப்–பவு – ம் என்னை தன்–ன�ோட அண்–ணன – ா–தான் பார்க்–கற – ாரு. அவ–ர�ோட காதல், திரு–மண – ம், அவர் சூப்–பர்ஸ்–டாரா உயர்ந்–தது, அப்பா ஆனது, மாம–னார் ஆனது, தாத்தா ஆன–துனு ரஜி–னி–ய�ோட எல்லா சந்–த�ோஷ செய்–தி–க–ளும் நான் டைரக்ட் பண்–ணின படப்–பி–டிப்–பு–ல–தான் வந்து சேர்ந்–தது! அந்த அள–வுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் பின்–னிப் பிணைஞ்–சி– ருக்–க�ோம். சமீ–பத்–துல ஒரு–நாள் ப�ோன் செய்–தாரு. ‘யூனிட் ஆட்–கள் எல்–லா–ரை–யும் கூட்–டிட்டு வாங்க...’ ஏத�ோ விசே–ஷம் ப�ோலி–ருக்–குனு யூனிட்–ட�ோட ப�ோனேன். அவர் வீட்ல ஃபங்க்–‌–ஷன் நடக்–க–ற–துக்–கான எந்த அறி–கு–றி–யும் இல்ல. வாசல்ல நின்னு எங்–களை வர–வேற்–ற–வர், ‘நீங்க எல்–லா–ரும்–தான் எப்–பவு – ம் எனக்கு ஸ்பெ–ஷல். உங்–கள�ோ – ட லன்ச் சாப்–பிட ஆசைப்–பட்–டேன். கூப்–பிட்–டேன்–’னு ச�ொன்–னார்! ‘பாயும் புலி’ எடுத்–த�ோம். ஒரு ஃபைட் சீன். கல்– கு – வ ா– ரி ல ஷூட்– டி ங். லிஃப்ட் மாதிரி

பல–கைல ராதா–வும், சில்க்–கும் மாட்–டிக்–குவ – ாங்க. அந்த பலகை சரியா பேலன்–ஸிங்கா இல்ல. 20.1.2017 குங்குமம்

55


ராதா பயந்–துட்–டாங்க. ஆனா, சில்க் தைரி–யமா இருந்–தாங்க. ‘கீழ விழுந்தா சாகப் ப�ோற�ோம். அவ்–வ–ள–வு–தா–னே–’னு த�ோளை குலுக்– கி – ன ாங்க. சரியா இந்த நேரம் பார்த்து கட்– டி – யி – ரு ந்த கம்–பில ஒண்ணு அறுந்–து–டுச்சு. ராதா–வ�ோட பயம் அதி–கம – ாச்சு. சில்க், அப்– ப – வு ம் அதே தைரி– யத்–த�ோட இருந்–தாங்க. யாருக்– கும் எந்த ஆபத்–தும் ஏற்–பட – லை. ஆனா–லும் ‘பாயும் புலி’ படத்தை நினைக்–கி–றப்ப எல்–லாம் சில்க்– க�ோட தைரி– ய ம்– த ான் நினை– வுக்கு வரும்...’’ என்று புரு–வத்தை உயர்த்– தி ய எஸ்.பி.எம்., தான் க�ோர்ட் வாசலை மிதித்–ததை விவ–ரிக்–கத் த�ொடங்–கி–னார். ‘‘அது– வ ரை க�ோர்ட்– டு க்கு ப � ோனதே இ ல்லை . மு த ல் முறையா படி–யே–றி–னேன். கார–

56 குங்குமம் 20.1.2017

‘மிஸ்டர் பாரத்’

ணம், ‘நான் காந்தி அல்–ல’– னு ஒரு படத்–துக்கு டைட்–டில் வைச்–ச– தால. மகாத்மா பெயரை இப்–படி எல்–லாம் பயன்–ப–டுத்–தக் கூடா– துன்னு ஒருத்–தர் கேஸ் ப�ோட்– டார். சரினு ச�ொல்லி ‘நான் மகான் அல்–ல–’னு தலைப்பை மாத்–தி–ன�ோம். ‘மிஸ்– ட ர் பாரத்– ’ ல எல்லா பாடல்– க – ளு ம் ஹிட். ரஜி– னி – ய�ோட அம்–மா–வாக ‘ஊர்–வ–சி’ சாரதா நடிச்–சிரு – ந்–தாங்க. ‘ரகு–வர – – னுக்–கும் ஒரு கேரக்–டர் க�ொடுங்–க– ’னு சர–வண – ன் சார் ச�ொன்–னார். ‘ராஜா சின்ன ர�ோஜா’, ‘தியாகு’, ‘மனி– த ன்– ’ னு நான் இயக்– கி ன படங்–கள்ல ரகு–வர – ன�ோ – ட பங்கு இருக்–கும். தின–மும் ஏதா–வது ஒரு விஷ–யம் கத்–துக்–கணு – ம்னு நினைப்– பார். தன்–ன�ோட ப�ோர்–ஷன் இல்–லை–னா–லும் ஸ்பாட்–டுக்கு வரு–வாரு. மத்–தவ – ங்க நடிக்–கிற – தை பார்ப்–பாரு...’’ என்று ச�ொல்–லும் எஸ்.பி.முத்–து–ரா–மன், ‘தையல்– கா–ரன்’ ர�ொம்–பவே ஸ்பெ–ஷல் என்–கிற – ார். ‘‘என்–ன�ோட ஒரு படத்–துல ‘மூர்த்– தி – ’ ங்– கி ற பேர்ல சின்ன ர�ோல்ல பார்த்– தி – ப ன் நடிச்– சி – ருக்– க ார். அப்– ப – டி ப்– ப ட்– ட – வ ர் ஹீர�ோவா நடிச்– ச படத்தை நான் ‘தையல்–கா–ரன்–’னு இயக்– கி–னேன். தாணு தயா–ரிச்–சார். இவரை எல்– ல ா– ரு ம் ‘கலைப்– பு–லி–’னு ச�ொல்–வாங்க. ஆனா,


எம்–ஜி–ஆர் வீட்டு சிக்–கன் ர�ோஸ்ட் முதல்– வ – ர ான பிறகு ஒரு ப்ரிவ்யூ ஷ�ோவுக்கு ஏவி– எ ம் வந்– தி – ரு ந்– த ார் எம்– ஜி–ஆர். ‘அன்பே வா’ல பணி–பு–ரிஞ்ச எல்– லா–ரை–யும் நினை–வுல வைச்–சி–ருந்து ஒவ்– வ�ொ–ரு–வர் பெய–ரை–யும் ச�ொல்லி நலம் விசா–ரிச்–சார். என் பக்–கத்–துல வந்து காது– கி ட்ட ‘முத்– து – ர ாமா உனக்கு என்ன வேணும்–’னு கேட்–டார். ‘உங்க வீட்–டு–லேந்து சிக்–கன் நெய்–ர�ோஸ்ட் வேணும்–’னு ச�ொன்–னேன். பக்–குனு சிரிச்–சுட்–டார். ‘அவ–ன–வன் எனக்கு இது வேணும்... அது வேணும்–’னு கேட்டு வாங்–கிக்–க–றான். நானே வந்து உன்–கிட்ட கேட்–க–றேன். நீ என்–ன–டான்னா சிக்–கன் ப�ோதும்னு ச�ொல்–றி–யே–’னு சிரிச்–சாரு. பதி– லுக்கு நானும் புன்–னகை – த்–தேன். அவ–ர�ோட அன்பே எனக்கு கிடைச்–சிரு – க்கு. இதுக்கு மேல–யும் ஏதா–வது வேணுமா என்ன? உண்–மைல தாணு, விளம்–ப–ரப் புலி. ஒரு படத்–த�ோட ரீச்–சுக்கு பப்–ளி–சிட்டி எந்த அள–வுக்கு முக்–கி–யம்ணு உணர்ந்–த–வர். ‘வீடு’ ச�ொக்–கலி – ங்க பாக–வத – ரை இந்–தப் படத்–துக்–காக கமிட் பண்ண ப�ோயி–ருந்–த�ோம். அப்ப அவர் படங்–கள் எது–வும் இல்–லாம சும்மா இருந்–தார். அந்த சூழல்–லயு – ம் என்ன ச�ொன்–னார் தெரி–யுமா? ‘உங்க படத்–துல எனக்கு முக்–கிய – ம – ான ர�ோல் இருந்–தா–தான் நடிப்–பேன்!’ இப்–ப–டிப்–பட்ட கலை–ஞர்–கள் வாழற இண்–டஸ்–டிரி இது...’’ பெரு–மையு – ட – ன் ச�ொல்–கிற – ார் எஸ்.பி.முத்–துர – ா–மன். படங்–கள் உதவி: ஞானம் 20.1.2017 குங்குமம்

57


ணூ – று – க – ளி ன் இறு– தி – யி ல் த�ொண்– நானும் சர– வ – ண – னு ம் சென்–

னைக்கு வந்– து – வி ட்– ட �ோம். சினிமா, பத்–தி–ரிகை, அர–சி–யல், இலக்–கி–யம் என அலைந்துக�ொண்–டிரு – ந்த எங்–களை, விஞ்– சு–வ–தற்கு ஆளே இல்லை என்–ப–து–ப�ோல உள்–ளூர்த் த�ோழர்–க–ளில் சிலர் உசுப்–பி– விட்–டி–ருந்–தார்–கள். ‘‘ஆகப்–பெரு – ம் திற–மைச – ா–லிக – ளா – க இருக்– கும் நீங்–கள் தஞ்–சா–வூரி – ல் இருந்து என்–ன– தான் செய்யமுடி–யும்? உங்–க–ளுக்–கான களம் சென்னை மாந–கரே. சிறப்–பா–கச் செயல்–ப–ட–வும் செழித்–த�ோங்–க–வும் சென்– னைக்–குக் கிளம்–புங்–கள். மேலே கூறிய துறை– க – ளி ல் ப�ோதாமை நில– வு – கி – ற து. அந்த ப�ோதா–மைக – ள – ைப் ப�ோக்–கும் திறன் உங்–களி – ட – மி – ரு – க்–கிற – து. உடனே கிளம்–புங்– கள். நம்–மு–டைய அடுத்த சந்–திப்பு சென்– னை–யில் அமை–யட்–டும்–’’ என்–பார்–கள்.

யுக–பா–ரதி

ஓவி–யங்கள்:

மன�ோகர்


7


அ வ ர் – க ள் ச � ொ ல் – லி – ய – து – ப�ோல நாங்– க – ளு ம் எங்– க ளை, சகல துறை–கள – ை–யும் மேம்–படு – த்– தும் பராக்–கி–ர–ம–சா–லி–க–ளாக நம்– பி–ன�ோம். ஒரு–கட்–டத்–தில் சென்– னைக்கு விஜ–ய–மா–வது என்–றும் முடி–வெ–டுத்–த�ோம். அம்–மு–டிவு, அவர்– க – ளி ன் வார்த்– தை – க ளை மெய்ப்–பிக்க அல்ல. வாரி வாரிப் புகழ்ந்த அவர்–க–ளின் த�ொந்–த–ர– வி–லிரு – ந்து தப்–பிக்க. மேலும் சில– நாள் நாங்–கள் தஞ்–சாவூ – ரி – ல் இருந்– தி–ருந்–தால் அவர்–கள் எங்–களை சிதை– யி ல�ோ சிலு– வை – யி ல�ோ அறைந்–தி–ருப்–பார்–கள். எங்–கள் மீ து ள்ள அ க் – க – ற ை – யி – னா ல் அவ்– வ ார்த்– தை – க ளை அவர்– கள் உதிர்த்–தார்–களா? இல்லை எங்–கள் நச்–ச–ரிப்பு ப�ொறுக்–கா– மல் நாடு கடத்– தி – னா ர்– க ளா? இன்று– வரை கூட யூகிக்க முடி–ய– வில்லை. சென்–னை–யில் எங்–க–ளுக்கு யாரை– யு மே தெரிந்– தி – ரு க்– க – வி ல்லை . இ ன் – னு ம் ச � ொ ல் – ல ப் – ப � ோ – னா ல் ச ென்னை த மி ழ் – ந ா ட் – டி ன் தலை – ந – க ர் என்–ப–தைத்– தாண்டி ஒன்–றுமே தெரி– ய ாது. பழ– கி ய சில– ப ேர் க�ொளுத்–திப்–ப�ோட்–டதி – ல் பற்றிக்– க�ொண்ட நாங்–கள், கும்பி நெருப்– பெ– ரி ய சென்– னை – யி ல் வந்து விழுந்–த�ோம். அழ–க–ழ–கான கட்–ட–டங்–கள் நிரம்–பிய சென்–னைத் தெருக்–கள் 60 குங்குமம் 20.1.2017

அப்–ப�ோ–தும் அழுக்–கு–க–ளையே சு மந் – தி – ரு ந் – தன . அ து – வ ரை சாக்–க–டை–யாக ஒரு ஆறு ஓடும் என்று கன– வி ல்– கூ ட நாங்– க ள் நினைத்–திரு – க்–கவி – ல்லை. பெரிய பெரிய பிஸ்– தா க்– க ள் வாழும் சென்னை மா பட்–டி–ணத்–தில் பிச்–சைக்–கா–ரர்–க–ளும், பிழைக்க வழி– யி ல்– ல ா– த – வ ர்– க – ளு ம் அதிக எண்–ணிக்–கையி – ல் இருப்–பதை – ப் பார்த்த எங்–க–ளுக்கு அதிர்ச்–சி– யா–யி–ருந்–தது. பர–வா–யில்லை. இதை–யெல்– லாம் சரி செய்–வதற்கே – யாம் வந்– தி–ருக்–கி–ற�ோம். இரண்டு பேரும் முன்–நின்று இக்–கே–டு–களை நீக்–க– வும், ச�ோம்–பிக்–கி–டக்–கும் சென்– னையை ச�ொர்க்–கபு – ரி – ய – ாக்–கவு – ம் தீர்–மா–னித்–த�ோம். ச ென்னை மா ந – க – ரை த் திருத்த வந்–தி–ருக்–கும் எங்–களை ஒரு ஈ, காக்–கை–கூட ஏறெ–டுத்– துப் பார்க்–கவி – ல்லை. அந்த ஈயும் காக்– கை – யு ம் அலுத்து சலித்து அடுத்த மாத இ.எம்.ஐக்– க ாக ஆலாய்ப் பறந்து க�ொண்– டி – ருந்– தன . எல்லா காலத்– தி – லு ம் சமூக மீட்– ப ர்– க – ளு க்கு நேர்ந்த கதி– தா ன். மனுஷ்– ய – பு த்– தி – ர ன் அவ்–வப்–ப�ோது எழு–துவ – து – ப – �ோல ‘என்ன மாதி–ரிய – ான சமூ–கத்–தில் நாமி–ருக்–கிற�ோ – ம்?’ தங்–களு – க்–காக உழைக்க வந்–தி–ருக்–கும் இரண்டு பெரும் ஆகி–ருதி – க – ளை அடை–யா– ளம் காணக்–கூட இந்த சமூ–கத்–


திற்கு முடி–யா–மல் ப�ோகி–றதே. தங்–கள – ைக் கைதூக்–கிவி – ட வந்–தி– ருப்–பவ – ர்–கள – ைப் பாராட்ட மன– மில்லை என்–றாலு – ம், ஒரு–வேளை பட்டை ச�ோற்–றுக்–கா–வது வழி செய்–யக் கூடாதா? குடத்–தைக் குப்–புற கவிழ்த்தது– ப�ோல் க�ொண்டு வந்த பண– மெல்– ல ாம் தீர்ந்– து – வி ட்– ட து. ஊருக்கே திரும்–பிவி – ட – வு – ம் ய�ோச– னை–தான். ஆனா–லும், எங்–கள – ை– விட்–டால் சென்–னையை யார் செப்–பனி – டு – வ – து? வாய்க்–கும் வயித்–துக்–கும் வழி–யில்லை எனி–னும் அவ்–வள – வு எளி–தாக ஒரு வர–லாறு வந்–து–வ–ழி–யில் திரும்–பி–வி–டுமா என்ன? மூன்று வேளை உண– வில்–லை–யென்–பது குறை– யில்லை, ஒரு–வேளை உண– வு–கூட இல்–லா–மல் நம்–முடை – ய முன்–ன�ோர்–கள் ஊருக்கு உழைத்– தி– ரு க்– கி – றா ர்– க ளே. சர– வ – ண ன், எதார்த்– தத்தை மீறி இப்– ப டி எதை–யா–வது பேசிக்–க�ொண்–டி– ருப்– பா ன். சென்– னை க்கு வர எனக்– கு ம் சேர்த்து அவனே பிர– ய ாண டிக்– கெ ட்– டெ – டு த்– த – வன் என்–ப–தால் அவ–னை–மீறி எந்த முடி– வை – யு ம் என்– னா ல் எடுக்க முடி– ய ாது. சரி– தா ன் நண்பா, உன் சித்–தம் எப்–படி – ய�ோ அ ப் – ப – டி யே ந ட ப் – ப � ோ ம் எ ன் – று – தா ன் ச � ொ ல்ல முடி–யும்.


பசி, அடி–வயி – ற்–றைக் கவ்விக்– க�ொண்டு அகல மறுக்–கும். ஈவு இரக்–கமி – ல்–லா–மல் எதை–செய்–ய– வும் தூண்–டும். நாங்–கள் வந்–திரு – ந்த த�ொண்–ணூறு – க – ளி – ன் இறு–தியி – ல்– தான் தண்–ணீரை – க்–கூட பாக்–கெட்– டில் விற்–பனை செய்–யும் விப–ரீத – ம் த�ொடங்–கிய – து. பண–மில்–லா–மல் பசி–ய�ோடு சென்–னையி – லி – ரு – ப்–பது, இறந்–துப – �ோ–னவ – ரி – ட – ம் நலம் விசா– ரிப்–பது ப�ோன்–றது – தா – ன். ஆனா– லு ம், அப்– ப �ோ– தை ய எங்–கள் பசி–யைப் ப�ோக்க சில அரங்–கங்–கள் உத–வின. கம்–பன் கழ–க–மும், தமிழ்ச் சான்–ற�ோர் பேர–வையு – ம் புதுக்–கல்–லூரி இஸ்– லா–மிய மாநா–டுக – ளு – ம் எங்–களு – க்– கான அரி– சி யை, உண– வ ாக சமைத்–துப் பரி–மா – றி ன. விழா– வில் பங்–கெடு – க்க பிரத்–யேக – மா – க வந்–த–வர்–க–ளைப் ப�ோல அவ்–வ– ரங்–கங்–க–ளில் சாப்–பி–டு–வ–தற்–கா– கவே கலந்–து–க�ொள்–வ�ோம். சமூ– கம், எங்– க ளை அடை– ய ா– ள ம் காண–வில்–லையே என்று ஆரம்– பத்–தில் துக்–கப்–பட்ட நாங்–கள், அப்– பு றம் யாருமே எங்– க ளை அடை–யா–ளம் காணாத வகை– யில் நடந்– து – க� ொண்– ட�ோ ம். தெரிந்–தால் விரட்–டி–வி–டு–வார்– கள�ோ என்– னு ம் அச்– ச த்– தி ல் தலையை குனிந்–து–க�ொண்டே சாப்–பிட்டு எழு–வ�ோம். ஒரு– மு றை அப்– ப – டி த்– தா ன் ஜெர்–மன் ஹாலில் தமிழ்ச் சான்– 62 குங்குமம் 20.1.2017

ற�ோர் பேரவை விழா. மதிய உணவு ஏற்–பாட்–டு–டன் தட–பு–ட– லாக விழாவை நடத்–தினா – ர்–கள். மாண–வர் நக–லக அதி–பர் அரு– ணாச்– ச – ல ம் அந்– நி – க ழ்– வு – க ளை பின்–னிரு – ந்து இயக்–கினா – ர். உதிரி உதி–ரி–யா–கப் பிரிந்–தி–ருந்த தமிழ் அமைப்–புக – ளை ஒன்–றிணைக்–கும் முயற்–சி–யில் அவர் அப்–ப�ோது ஈடு–பட்–டி–ருந்–தார். இறு–தி–யில் அவ–ரா–லும் தமி– ழின உணர்– வ ா– ள ர்– க ளை ஒரு வட்–டத்–திற்–குள் க�ொண்–டு–வர முடி– ய – வி ல்லை. அந்த விழா மூன்று அமர்–வு–க–ளைக் க�ொண்– டி–ருந்–தது. இயல், இசை, நாட–கம். மூன்– றி – லு ம் சிறந்து விளங்– கி – ய – வர்–கள் பங்–கெ–டுத்–துக்–க�ொண்– டார்–கள். காலை–யில் இருந்து மதி–யம்–வரை ஒரு அமர்வு. அந்த அமர்வு எங்–க–ளைப் பெரி–தாக கவ–ரவி – ல்லை. மதிய உணவு உண்– டென்று ச�ொல்–லி–யி–ருந்–த–தால் ஒரு–வேளை பிடித்–தி–ருக்–க–லாம். சும்மா ச�ொல்– ல க்– கூ – ட ாது. மதிய உணவை ஜமாய்த்–து–விட்– டார்–கள். இர–வுக்–கும் இது–ப�ோல ஏற்–பாடு செய்–தி–ருப்–பார்–களா என ஏங்–கும் அள–வுக்கு மதிய உண– வி ன் மகிமை அமைந்– தது. எதிர்ப்– பா ர்ப்– பி ல்– ல ா– ம ல் யார்– தா ன் இருக்– கி – றா ர்– க ள்? நாங்–க–ளும் அன்று அங்–கேயே ப�ொழு–தைக் கழிக்க முடிவு செய்– த�ோம். இரவு உணவை உத்–தே–


உயிரை உருக்–கிப்–பி–ழி–யும் வஸ்து. தமி–ழ–னின் செங்–க�ோட்டு யாழ். தமிழ்த்–தே–சிய அடை–யா–ளத்–தைப் பிர–தி–ப–லித்த சிதம்–ப–ரம் ஜெய–ரா–ம–னின், சீர்–காழி க�ோவிந்–த–ரா–ஜ–னின் குரலை ஒத்–தி–ருந்–தது அந்–தக்–கு–ரல். சித்து அல்ல. விழா ஏற்–படு – த்–திய விந�ோத பர–வ–சம், மாலை–வரை எங்–களை அங்கே இருக்–க–வைத்– தது. இருள் மெல்ல கவிந்த பின் –மா–லை–யில்–தான் அந்த அதி–ச–ய– மும் நிகழ்ந்– த து. அரங்– கி ற்கு வெளியே ஊசி–மழை. யார�ோ ஒரு பெரி– ய – வ ர் மேடை– யே – றி – னா ர். தபேலா, ஹார்–மே–னி–யத்–து–டன் மேலும் சிலர். கச்– சே ரி ஆரம்– பா – ன து. ‘அழ– க ான அந்த பனை– ம – ர ம் அடிக்– க டி நினை– வி ல்– வ – ரு ம்’, எ ன்ற க ா சி ஆ னந் – த – னி ன் பாடலை அவர் பாடி– னா ர். அது– வ ரை அந்– த ப் பாடலை நாங்–கள் கேட்–டதி – ல்லை. அதற்கு

முன்–னாலு – ம் அதற்–குப் பின்–னா– லும்–கூட அப்–படி – ய� – ொரு குரலை நாங்–கள் கேட்–ட–தில்லை. அதைக் குரல் என்று ச�ொல்ல– மு– டி – ய ாது. உயிரை உருக்– கி ப்– பி–ழியு – ம் வஸ்து. தமி–ழனி – ன் செங்– க�ோட்டு யாழ். தமிழ்த்–தே–சிய அடை–யா–ளத்–தைப் பிர–திப – லி – த்த சிதம்– ப – ர ம் ஜெய– ர ா– ம – னி ன், சீர்– க ாழி க�ோவிந்– த – ர ா– ஜ – னி ன் குரலை ஒத்– தி – ரு ந்– த து அந்– த க்– கு–ரல். கருத்த முகம். த�ோளில் நீல–நிற ஜரிகை சால்வை. வய– தின் கார–ணமா – க அவ்–வப்–ப�ோது சுருதி சேரா–விட்–டா–லும் உணர்ச்– சி–யின் பாவத்தை அவர் உத–டுக – ள் க�ொப்–பளி – த்–தன. மின்–சார – ம் உட– லெங்–கும் ஊடு–ருவி–யது ப�ோலி– ருந்–தது. இன மீட்பு, ம�ொழிப் பற்று, திரா– வி ட அர– சி – ய ல் விமர்–சன – ம் என்று அவர் பாடிய பாடல் ஒவ்–வ�ொன்–றும் உள்–ளத்– தைக் கடைந்–தன. மேலும் கீழும் அபி–ந–யம் பிடித்–த–தில் அவ்–வப்– ப�ோது அவர் விர–லில் அணிந்–தி– ருந்த ம�ோதி–ரத்–தின் ஒளி, குழல் விளக்–கில் பட்–டுத்–தெ–றித்–தது. உச்– ச ஸ்– தா – யி யில் எட்– டு க்– கட்–டைக்–கும் மேல்–கூட அவர் அனா–யச – மா – க ப�ோவார் ப�ோல. உச்– ச – ரி ப்– பி ல் தெளிவு. உந்– தி – வ– ரு ம் கருத்– து – க – ளி ல் ஒன்– று – கூட ச�ோடை– யி ல்லை. அவர் முழங்கிக்–க�ொண்டே இருந்–தார். முது– கு த் தண்– டி ல் மின்– ன ல் 20.1.2017 குங்குமம்

63


வெட்–டிக்–க�ொண்டே இருந்–தது. அந்– த ப் பாட– க – ரி ன் பெயரை அரு–கி–லி–ருப்–ப–வ–ரி–டம் கேட்–டுத் தெரிந்–து–க�ொண்–ட�ோம். அவர்– தான் தேனிசை செல்–லப்பா. சி.பா.ஆதித்–த–னா–ரின் ‘நாம் தமி–ழர்’ காலத்–தி–லி–ருந்து பாடி– வ–ரும் அவர், தமிழ் ஈழ விடு–த– லைப்–புலி – க – ளி – ன் தலை–வர் பிர–பா– க–ரனு – க்–குப் பிடித்–தமான – பாட–கர். 1987ல் பனி–ரண்டு நாள் உண்–ணா– வி–ரத – மி – ரு – ந்து மர–ணத்–தைத் தழு– விய ப�ோராளி திலீ– ப ன், தன்– னு– டை ய கடைசி ஆசை– ய ாக அய்–யா–வின் பாட–லையே கேட்க விரும்–பி–னான், என்–றார்–கள். ஒரு ப�ோராளி தன் இறுதி ஆசை–யாக கேட்–கத்–தக்க குரல்– தான் அது. எத்–தனை உணர்ச்சிக் க�ொந்–தளி – ப்பு. இசைக்கு ம�ொழி– யில்லை. இசைக்கு இன–மில்லை என்று ச�ொன்–னா–லும், ம�ொழி– யை– யு ம் இனத்– தை – யு ம் அவர் பாடல்– க – ளி – லி – ரு ந்தே அறிந்– து – க�ொள்ள முடிந்–தது. திரா–வி–டத்– தின் மூத்த ம�ொழி–யான தமி–ழின் இசை–வ–டிவை அவர் நேர்த்–தி– யா–கக் கற்–றி–ருந்–தார். தமி–ழிசை அவரி–டமி–ருந்து தனக்–குரி – ய பங்– கைப் பெற்–றி–ருக்–கி–றது. நடி– க – வே ள் எம்.ஆர்.ராதா– வின் நாட–கங்–க–ளில் பாடி–வந்த அவரை, ஒரு– க ா– ல ம் வரை ஆகர்–ஷித்து ஆத–ரித்–த–வர் சி.பா. ஆதித்–தனா – ர்–தான். ‘நாம் தமிழர்’ 64

குங்குமம் 20.1.2017

இயக்–கப் ப�ொதுச்–செ–ய–லா–ளர் சி.ஆர்.வர– த–ர ா–ஜ–னின் அறி–மு– கத்–திற்–குப்–பிற – கு தன்னை மக்–கள் பாட–க–ராக மாற்–றிக்–க�ொண்–டி– ருக்–கி–றார். 1958ல் மன்–னார்–கு–டி– யில் நிகழ்ந்த தனித்தமிழ் மாநாட்– டில் பார–திதா – ச – னி – ன் பாட–லைப் பாடு–வத – ற்–காக அழைக்–கப்–பட்–டி– ருக்–கி–றார். அதன்–பின், தமிழ்த் தேசிய க�ொள்–கைக – ளை மேடை– களில் முழங்– கு – வ து ஒன்றே தன் வாழ்–நாள் லட்–சி–ய–மா–கக் க�ொண்–டு–விட்–டார். பார–திதா – ச – னி – ன் பல பாடல்– கள் ஸ்வர கட்– டு – மா –ன த்– தி ற்கு உ ட் – ப – டு – வ – தல்ல . ஆ வே – ச த் த�ொனியை க�ொண்–டிரு – ப்–பவை. அவ– ரு – டை ய விருத்– த ப்– பா க்– களை பதம் பிரித்து வாசிப்–பதே தனிக்–கலை என்–றி–ருக்–கை–யில் அ த ற் கு மெ ட் – ட – மை ப் – ப து சாதா ர ண க ா ரி – ய – மி ல்லை . ஆ தி த் – த – னா ர் , தி ரு க் – கு – ற ள் முனி–சாமி, சின்–னச்–சாமி ப�ோன்– ற�ோர் அக்–கா–ரி–யத்–தில் தனக்கு உதவிபுரிந்– த – தா க தேனிசை செல்லப்பா ஒரு நேர்–கா–ணலி – ல் தெரி–வித்–தி–ருக்–கி–றார். மு ன் – னா ள் அ மை ச் – ச ர் திருச்சி செளந்–தர்–ரா–ஜனு – ம் பழம்– பெ–ரும் நடன இயக்–குந – ர் புலி–யூர் சர�ோ–ஜா–வும் இணைந்து நடித்த ‘பேரா–சை பிடித்த பெரி–யார்’ என்–னும் நாட–கத்தை திரா–விட இயக்– க த்– த – வ ர்– க ள் மறந்– து – வி ட


மாட்–டார்–கள். அந்த நாட–கத்–தின் வாயி–லாக பெரி–யா–ரின் க�ொள்– கை–கள் நாடெங்–கும் பிர–கட – ன – ப்– ப–டுத்–தப்–பட்டு வந்–தன. சுய– ம – ரி – ய ாதை இயக்– க த்– தின் ந�ோக்– க – மு ம் பய– ண – மு ம் எதை ச�ொல்–லவ – ந்–தத�ோ அதை ச�ொல்–லிக்–காட்–டு–வ–தற்–கா–கவே நிகழ்த்தப்– பட்ட அந்– ந ா– ட – க ப் பா ட ல்க – ள ை ப் பா டி ய வ ர் தேனிசை செல்–லப்பா. அதற்–காக பெரி–யார் நூறு ரூபாய் பரி–சளி – த்– தி–ருக்–கிறா – ர். ஒரு ரூபாய் செலவு செய்–வது என்–றாலு – ம் க�ோடி–முறை ய�ோசிக்– கும் பெரி–யா–ரிட – ம், ஒரு–வர் நூறு

ரூபாய் பெறு–வது பத்து லட்–சம் க�ோடிக்– கு ச் சமம். பணத்தை பரி–ச–ளிக்–கும்போது பெரி–யார், ‘‘மறுக்–கக்–கூட – ா–துங்க... எங்க பாடி– னா–லும் யாருக்–குப் பாடி–னாலு – ம் எவ்–வள – வு தரு–வீங்–க’– ’– ன்னு கேட்– டுட்–டுத்–தான் பாட–ணும், என்–றி– ருக்–கிறா – ர். ‘‘க�ொள்–கையை முன்–நிறு – த்தி செயல்–பட வேண்–டும். பணம் ப�ொருளை பெரி– தா க கரு– த க்– கூ–டா–து’– ’ என ச�ொல்ல வேண்டிய ஒரு தலை–வர், ‘‘பண–மில்–லா–மல் எங்–கே–யும் பாடா–தே–’’ என்–றது கவ–னிக்–கத்–தக்–கது.

(பேச–லாம்...) 20.1.2017 குங்குமம்

65


மஸ்தானா மஸ்தானா... நீதான் எனக்கு மஸ்தானா...


ஷாலினி நியூட்டன்

கி

தமிழ்வாணன்

ளா–ஸிக் ரிப்–பீட்–டு–க–ளுக்கு எப்–ப�ோ–தும் ஃபேஷன் உல–கில் ஒரு மவுசு உண்டு. ப�ோட் நெக் ப்ள–வுஸ், மேக்ஸி கவுன், லெக்–கிங்க்ஸ் என ‘அந்த நாள் ஞாப–கங்–கள்’ இந்–த–நாள் டிரெண்ட்–டாக மாறும்–ப�ோது ம�ொக–லாய அரச குடும்–பத்து பெண்–க–ளின் உடை–கள் மட்–டும் 2017ல் புது வெர்–ஷ–னாக வரக் கூடாதா என்ன?


வ ந் – த ா ச் சு . ம � ொ க – ல ா ய இள–வ–ரசி மஸ்–தானி அணிந்த டிசைனே இப்–ப�ோ–தைய பெண்– க–ளின் ஹாட் சாய்ஸ். அனார்–கலி பாணிடாப். லாங் ஸ்கர்ட். ஒரு பேன்ட். இ ந்த மூ ன் – று ம் ஒ ன் று சேர்ந்–தால் என்ன வரும�ோ அது–தான் மஸ்–தானி. ‘மாற்–றான்’ படத்–தில் இடம்– பெற்ற ‘நானி க�ோனி...’ பாட–லுக்கு காஜல் அகர்– வ ால் வெளிர் மஞ்– ச – ளி ல் ஒரு சுரி–தார் அணிந்– தி–ருப்–பாரே... அது– தான் மஸ்– த ானி. அவ்– வ – ள வு ஏன் இ ய க் – கு – ந – ர ா க க வு – த ம் வ ா சு – தே வ் மேன ன் அ றி – மு – க – ம ா ன ‘ மி ன் – ன – லே ’ படத்–தில் ரீமா சென்னை டின்– ன – ரு க்கு அழைத்– து ச் செ ல் – வ ா ர் ம ா த – வ ன் . அப்–ப�ோது ரீ ம ா அ ணி ந்த சி வ ப் பு உடையை 68 குங்குமம் 20.1.2017

ரீவைண்ட் செய்–யுங்–கள். பல்பு எரி–கி–றதா? அதே. என்ன... தென்–னிந்–திய நடி– கை–கள் அணிந்–த–ப�ோது பிர– ப–ல–மா–காத இந்த உடை, தீ பி க ா ப டு – க�ோ ன ே உடுத்த ஆரம்– பி த்– த – து ம் ஹாட் ஆகி–விட்–டது. பிள்– ளை–யார் சுழி ப�ோட்–டது. சென்ற ஆண்டு ப்ளாக் பஸ்– ட ர் வெற்– றி யை சுவைத்த ‘பாஜி–ராவ் மஸ்– த ா– னி ’ இந்– தி ப் படம். ‘‘உண்– மை – த ான். இதன் பிறகே ‘மஸ்– தானி கலெக்–ஷ –‌ ன்ஸ்’ ஃபேம– ஸ ா– ன து...’’ என ஆம�ோ–திக்–கிற – ார் சென்னை ப�ோத்–தீஸ் ப�ொட்–டிக்–கின் விற்–ப– னை–யா–ளர். ஒன்–றரை வய–துப் பெண் குழந்– தை–யிலி – ரு – ந்து எல்லா வய–தின – ரு – க்–கும் இந்த மஸ்–தானி கிடைக்–கி– றது என்–ப–து–தான் ஹைலைட். அதா– வது L சைஸ் முதல் XXL சைஸ் வரை. ஆரம்ப விலை ரூ.1470. அதி–க– பட்–சம்? அது உ ங் – க ள் கை யி –


எப்–படி உடுத்–த–லாம்? உய–ரம் குறைந்த பெண்–கள் ஹீல்–ஸு–டன் இந்த உடை–கள – ைப் பயன்–படு – த்–தல – ாம். உய–ர–மான பெண்–களை இந்த உடை இன்–னும் நேர்த்–தி–யா–கக் காண்–பிக்–கும். க�ொஞ்–சம் நீண்ட உட–லமைப்பு க�ொண்ட த்ரிஷா, அனுஷ்கா, காஜல் அகர்–வால் ப�ோன்ற பெண்–கள் துணிந்து மஸ்–தா–னியை தேர்வு செய்–ய–லாம் என்–கி–றார்–கள் ஃபேஷன் டிசை–னர்ஸ். இந்த கலெக்–‌–ஷ–னி–லேயே அதிக வேலைப்–பா–டு–கள் இருக்–கும் என்–ப–தால் கூடு–த–லாக நகை–களை அணி–யத் தேவை–யில்லை. க�ொஞ்–சம் உயர் ரக காலணி. பெரி–தாக ஒரு த�ோடு. ப�ோதும். அன்–றைய நாயகி நீங்–கள்–தான். நீங்–கள் மட்–டு–மே–தான். ருப்பை ப�ொறுத்–தது! கற்–க–ளும், ஸரி வேலைப்–பா–டுக – ளு – ம் இதில் பின்– னி ப் பிணைந்– தி – ரு ப்– ப து மிகப் பெரிய ப்ளஸ். எனவே எடை–யும் சற்று அதி–கம – ாக இருக்– கும். ஸ�ோ, வழக்–கம் ப�ோல் சக�ோ–

த–ர–னைய�ோ அல்–லது அப்–பா– வைய�ோஅல்–லதுகண–வனைய�ோ – அல்–லது காத–ல–னைய�ோ அல்– லது த�ோழ– னைய�ோ ‘சுமை கூலிக்–கு’ அழைத்–துச் செல்–லவு – ம். பில்–லையு – ம் அவர்–களே கார்–டில் தேய்ப்–பார்–கள்!  20.1.2017 குங்குமம்

69


சி

செஃப்

னி–மா–வில் நீங்–கள் ரசிக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு நட்–சத்–திர– மு – ம், ஒவ்–வ�ொரு ெடக்–னீஷி – ய – னு – ம் ஆர�ோக்–கிய – ம – ாக இருக்க ராம–சா–மித – ான் கார–ணம். கடந்த 40 வரு–டங்–கள – ாக இவ–ரது சமை–யலை சாப்–பிட – ாத சினி–மாக்–கா– ரர்–களே இல்லை என அடித்து ச�ொல்–லல – ாம். அந்–தள – வு – க்கு சுவை–யும், தர–மும் தூக்–க–லாக இருக்–கும். நேரம் தவ–றாமை இவ–ரது ப்ளஸ்.


ப்்ரியா


லும் சமை–யல் செய்ய ஒரு ‘‘நம்ம வேலையை நாம ஆள் கூடவே ப�ோவாரு. தாங்க செய்–யணு – ம்...’’ உரு– ‘மண்–ணுக்–குள் வைரம்’ ளைக்–கி–ழங்கை நறுக்–கி–ய– படத்–துக்–காக க�ோபி–செட்–டி– ப–டியே உற்–சா–க–மாக பேச பா–ளை–யம் ப�ோயி–ருந்–த�ோம். ஆரம்– பி த்– த ார் ராம– ச ாமி மதிய உண– வு க்கு சிட்– டு க்– என்ற இந்த நட்– ச த்– தி – ர ங்– க–ளின் நள மகா–ராஜா. கு–ருவி ர�ோஸ்–டும், அயிர மீன் ‘‘அரி–ய–லூர் பக்–கத்–துல குழம்–பும் ேவணும்னு கேட்– நன்னை கிரா–மத்–துல பிறந்– டாரு. சமைச்சு க�ொடுத்–தேன். தேன். விவ–சாய குடும்–பம். சாப்–பிட்–டவ – ர், அன்–னிக்கி ராத்– ராம–சாமி ஒன்– ப து வய– சு ல வேலை தி–ரியே தனக்–காக சமைக்க தேடி சென்–னைக்கு வந்–தேன். ஒரு– வந்– த – வங் – கள ை ஊருக்கு அனுப்– வா–ரம் அலைஞ்–ச –துல சென்னை பிட்–டாரு! மருத்–து–வ–ம–னைல எடு–பிடி வேலை இது வரைக்– கு ம் மூவா– யி – ர ம் கிடைச்–சது. உள்–ளுக்–குள்ள சினிமா படங்–க–ளுக்கு மேலா–வது சமைச்– ஆசை இருந்–த–தால சான்ஸ் தேடி– சி–ருப்–பேன். காலைல 7 மணிக்கு னேன். ஒண்ணு, ரெண்டு படத்–துல சுடச்–சுட டிபன் படப்–பிடி – ப்பு தளத்–துல தலை–யும் காட்–டி–னேன். அப்–பு–றம் இருக்–கும். அதே–மா–திரி, மதி–யம் ஒரு படம் தயா– ரி க்– க – ல ாம்னு இறங்– கி – மணிக்கு உணவு தயா–ரா–கி–வி–டும். னேன். ஆனா, அது பாதி–யி–லயே ஒரு வேளை இர–வுல – யு – ம் படப்–பிடி – ப்பு நின்–னு–டுச்சு. நிறைய கடன். அதை த�ொடர்ந்தா, ராத்–திரி 8 மணிக்கு ஈ டு – கட்ட மெஸ்ஸை இரவு உணவு ரெடி–யா–கி–வி–டும். ஆரம்–பிச்–சேன். ஷூட்–டிங் நடந்–தா–லும், நடக்–க– இ து க் கு எ ன க் கு லை–னா–லும் பிரேக் மட்–டும் சரியா ஊக்–கம் க�ொடுத்–தது வி ட் – ரு – வ ா ங ்க . அ ப்ப உ ண வு இயக்–குந – ர் மன�ோஜ்– தயா–ரா–க–லைனா திரும்–ப–வும் படப்– கு–மார். என்–ன�ோட பி– டி ப்பை த�ொடர்– வ ாங்க. அதுக்– முதல் அனு–பவமே – கப்–பு–றம் பிரேக் விட்டு, திரும்–ப–வும் சிவாஜி சாருக்கு ஷூட்–டிங் ஆரம்–பிச்சு, பேக்–கப்–பாக சமை ச் – ச – து – கூடு–தலா ஒரு மணி நேர–மா–கி–டும். தான். அவர் அதுக்–கான செலவை தயா–ரிப்–பா–ளர் எங்க படப்– ஏத்–துக்–க–ணும். கடன வாங்கி படம் பி – டி ப் – எடுக்–க–ற–வங்–களை நாம இம்–சிக்க பு க் கு கூடா–தில்–லையா? ப�ோனா– அத– ன ா– லயே விடி– ய ற்– க ாலை 72 குங்குமம் 20.1.2017


யாருக்கு என்ன பிடிக்–கும்?

அஜித்: வாழைத்–தண்டு ப�ொரி–யல், வாழைப்பூ கூட்டு, கீரை, க�ோஸ், அரை–வேக்–காடு காய்– கறி சாலட். சிம்பு: லெக் சிக்–கன் கிரேவி, சிக்–கன் 65, மீன்– வ–று–வல்.

ரஜினி: மீன்–கு–ழம்பு, மீன்– வ–று–வல், நாட்–டுக்–க�ோழி குழம்பு, வாழைத்–தண்டு, கீரை, கேழ்–வ–ரகு த�ோசை, க�ோதுமை உப்–புமா. சூர்யா: காலிஃப்–ள– வர் 65, காய்– கறி பொரி– யல், சிக்–கன் ர�ோஸ்ட்.

விஜய்: சிக்– கன்–ரோஸ்ட், நெத்–திலி வறு–வல், சிக்–கன் ப�ொடி–மாஸ்.

விக்–ரம்: காரம் இல்–லா–மல் உப்பு ப�ோட்டு அவிச்ச சிக்–கன், மீல்–மேக்–கர் மசாலா, கேழ்–வ–ரகு த�ோசை, தயிர், கீரை–வ–கை–கள்.

நயன்–தாரா: சிக்–கன் மற்–றும் முட்டை ப�ொடி–மாஸ்.

கமல்: முயல்–கறி, இறா–ர�ோஸ்ட், மட்–டன்–சுக்கா ர�ோஸ்ட். த்ரிஷா: வஞ்–ச–ரம் மீன் ர�ோஸ்ட், சிக்–கன் 65

கே.எஸ்.ரவிக்– கு–மார்: சிக்–கன் 65, இறா 65.

ஷங்–கர்: சங்–க–ரா–மீன் குழம்பு, நெத்–திலி வறு–வல், செட்–டி–நாடு மட்–டன், சிக்–கன் கிரேவி.

மூணு மணிக்கே எழுந்–து–டு–வேன். படுக்க ராத்–திரி 12 ஆகி–டும். இப்ப சினிமா தவிர மத்த விசே–ஷங்–களு – க்– கும் சமைக்– க – றேன் . சினி– ம ாவை ப�ொறுத்–த–வரை சாப்–பாடு சுவை–யா– வும், ஆர�ோக்–கி–ய–மா–வும் இருக்–க–

ணும். வயிறு நிறைஞ்–சி–ருந்–தா–தான் திடமா இருக்க முடி–யும். அத–னால ஒவ்– வ�ொ ரு நடி– க ர் - நடிகை டெக்– னீ – ஷி – ய – னு க்– கு ம் பார்த்– து ப் பார்த்து சமைப்–ப�ோம்–’’ என்–கி–றார் ராம–சாமி.  20.1.2017 குங்குமம்

73


ஜல்லிக்கட்டு:

கே.என். சிவராமன்

ன்– ன ாட்டு நிறு– வ – ன ங்– க – ளி ன் சதியே ஜல்–லிக்–கட்டு நடை–பெ– றா–மல் இருப்–ப–தற்கு கார–ணம் என்று ச�ொல்ல ஆரம்–பித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள் சமூக ஆர்–வ–லர்–கள். இது குறித்து அவர்–கள் வெளிப்–ப–டுத்–தும் உண்–மை– கள் அதிர்ச்–சியை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–து–டன் நம் நிலத்தை சுரண்ட ரக–சி–ய–மாக அவர்– க ள் மேற்– க�ொ ள்– ளு ம் நட– வ – டிக்–கை–க–ளை–யும் வெளிச்–சத்–துக்கு க�ொண்டு வந்–தி–ருக்–கி–றது.


மாடு–க–ளுக்–கான சுயம்–வர பால் வணி–கம் இந்–திய – ா–வில் மட்–டும் சுமார் ஒரு லட்– ச ம் க�ோடி ரூபாய்க்– கும் அதி– க – ம ாக பால் மற்– று ம் அது சார்ந்த வியா–பா–ரம் ஆண்– ட�ொன்–றுக்கு நடை–பெ–று–கி–றது. மட்–டு–மல்ல, இறக்–கு–ம–தியை நம்– பா–மல் தன்–னி–றைவு பெற்–றும் விளங்–கு–கி–றது. இதில் பால் வணி– க த்– தி ன் தேவையை 85%க்கும் அதி–கம – ாக இந்–திய கிரா–மங்–களி – ல் இருக்–கும் விவ–சா–யிகளே – பூர்த்தி செய்–கின்– ற–னர். இதற்கு ‘அமுல்’ ப�ோன்ற கூட்–டு–றவு சங்–கங்–க–ளின் அபார வளர்ச்–சி–யும் வெற்–றி–யுமே கார– ணம். இத–னால் இந்–திய பால் சந்–தை– யில் வெளி–நாட்டு நிறு–வ–னங்–க– ளால் நுழைய முடி–ய–வில்லை. 76 குங்குமம் 20.1.2017

இதற்–கும் ஜல்–லிக்–கட்–டுக்–கும் த�ொடர்– பி – ரு க்– கி – ற து என்– ப – து – தான் ஹைலைட். ஏனெ–னில் சர்–வ–தேச பால் நிறு–வ–னங்–கள்– தான் ஜெர்சி இன மாடு–க–ளை– யும் கலப்–பினப் பசுக்–க–ளை–யும் தமி– ழ – க ம் உள்– ளி ட்ட பாரம்– ப–ரிய விவ–சாய மாநி–லங்–களு – க்கு அனுப்பி வைத்து நாட்டு மாடு– க–ளின் எண்–ணிக்–கையை கட்டுப்– ப–டுத்த முற்–படு – கி – ன்–றன. மாடு–க–ளின் வகை–கள் இ ப் – ப�ோ து A 1 , A 2 எ ன இரண்டு வகை–யான மாடு–கள் இருக்–கின்–றன. இதில், A1 என்–பது ஜெர்சி மற்–றும் கலப்–பின மாடு– க–ளை–யும், A2 என்–பது நாட்டு மாடு–க–ளை–யும் குறிக்–கும். இதில் நாட்டு மாடு– க – ளி ன் சாணத்–தி–லும், சிறு–நீரி – லு – ம்–தான்


நிகழ்ச்–சியே ஜல்–லிக்–கட்டு! கிருமி நாசினி உள்–ளிட்ட நுண்– ணு–யிர்–கள் அதி–கம் இருக்–கின்–றன. நமது தட்–பவெப்ப – நிலை–களு – க்கு ஏற்ப வளர்ந்–தி–ருப்–பவை இந்த மாடு–கள்–தான். இவற்–றுக்–கான உண–வுக – ள் நம் நிலங்–களி – ல் விளை– யும் புற்–களு – ம் வைக்–க�ோ–லுமே. ஆனால், பன்–னாட்டு நிறு–வ– னங்– க ள் இறக்– கு – ம தி செய்– யு ம் ஜெர்சி மாடு– க ள் அப்– ப – டி – ய ா– னவை அல்ல. அவை ஆஸ்–திரே – – லியா, இங்–கில – ாந்து, நியூ–சில – ாந்து மாதி– ரி – ய ான குளிர்– பி – ர – தே – ச ங்– க–ளில் வளர்ந்–தவை; வளர்–பவை. எனவே நம் நாட்டுத் தட்–ப– வெப்–பம் அதற்கு ஒப்–புக்–க�ொள்– ளாது. இந்த மாடு–களை வளர்க்க த�ொழு–வத்–தில் ஏசி ப�ொருத்த வேண்–டும். ப�ோலவே நம் தீவ– னங்–களை அவை சாப்–பி–டாது.

இவற்–றுக்–கா–கவே ஸ்பெ–ஷல – ான தீவ–னங்–களை அதே பன்–னாட்டு நிறு–வ–னங்–க–ளி–டம் இருந்து லட்– சக்–க–ணக்–கில் பணம் க�ொடுத்து வாங்க வேண்–டும். ப�ோலவே ஜெர்சி மாடு–கள் ந�ோய்–வாய்ப்பட்–டா–லும் அவற்– றுக்–கான மருந்–து–களை வெளி– நாட்– டி ல் இருந்– து – த ான் வர– வ – ழைக்க வேண்–டும். சுருக்–க–மாக ச�ொல்–வ–தென்– றால் செல்–வந்–தர் மற்–றும் உயர் நடுத்–த–ர–வர்க்–கத்–தி–னர் எப்–படி நாய்–களை வளர்க்–கிற – ார்–கள�ோ, அப்–படி இந்த ஜெர்சி மாடு–களை வளர்க்க வேண்–டும். கூலித் த�ொழி–லா–ளி–யாக மாறும் விவ–சா–யி–கள் நாட்டு மாடு– களை முற்– றி – லும் ஒழித்–து–விட்–டால் ச�ொந்–த– 20.1.2017 குங்குமம்

77


மாக மாடு–களை வைத்து சிறிய அள–வில் பால் வணி–கம் செய்து வரு–பவ – ர் நடுத்–தெரு – வி – ல் நிற்–பார். அவ– ர ால் ஜெர்சி மாடு– களை வாங்கி வளர்க்க முடி– ய ாது. உயிர் வாழ்–வத – ற்–காக வேறு வழி– யின்றி பன்–னாட்டு நிறு–வ–னங்– கள் அமைக்–கும் பண்–ணைக – ளி – ல் கூலித் த�ொழி–லா–ளி–யாக சேரு– வார். தன் சுயத்–தையு – ம் சுதந்–தி– ரத்–தையு – ம் பறி–க�ொ–டுத்–துவி – ட்டு எல்–லா–வற்–றுக்–கும் கார்ப்–பரே – ட் நிறு–வன – ங்–களி – ட – ம் கையேந்–தும் அவ–லத்–துக்கு ஆளா–வார். இப்–படி – ய�ொ – ரு நிலை ஏற்–பட வேண்–டு–மென்–று–தான் ஜல்–லிக்– கட்டைதடைசெய்யபன்–னாட்டு நிறுவனங்–கள் முற்படு–கின்–றன. ஜல்–லிக்–கட்–டும் இனப்–பெரு – க்–கமு – ம் ஜல்–லிக்–கட்டு என்–பது மனி– தர்–கள் தங்–கள் வீரத்தை வெளிக்– காட்–டுவ – த – ற்–காக நடத்–தப்–படு – ம் விளை– ய ாட்டு மட்– டு – ம ல்ல. காளை–களி – ன் ஓட்–டத் திற–னை– யும், உடல் வலி–வையு – ம் வெளிப்–ப– டுத்–தும் நிகழ்–வா–கவு – ம் அது திகழ்– கி–றது. எந்த அள–வுக்கு தனது காளையை ஆர�ோக்– கி – ய – ம ாக அதன் உரி–மை–யா–ளர் வளர்த்–தி– ருக்–கி–றார் என்–பதை மற்–ற–வர்–க– ளுக்கு தெரி–யப்–ப–டுத்–தும் செய– லா–க–வும் வெளிப்–ப–டு–கி–றது. ஏனெ– னி ல் ஜல்– லி க்– க ட்டு நடக்–கும் காலம் தவிர்த்து மற்ற 78 குங்குமம் 20.1.2017

நேரங்– க – ளி ல் இனப்– பெ – ரு க்– க த்– துக்–கா–கவே அந்–தக் காளை–கள் பயன்–படு – கி – ன்–றன. காளை–களை அடக்– கு– ப– வர்–கள் மட்–டு –மல்ல பசுக்– களை வைத்– தி – ரு க்– கு ம் விவ–சா–யி–யும் ஜல்–லிக்–கட்–டுக்கு செல்–கிற – ார். எந்த காளை–யுட – ன் தனது பசு சேர வேண்–டும் என்று தீர்–மா–னிக்–கி–றார். அதா–வது, மாடு–க–ளுக்–கான சுயம்–வர நிகழ்ச்–சியே ஜல்–லிக்– கட்டு. நாட்டு மாடு–க–ளின் வகை–கள் இந்–தி–யா–வில் 35 வரை–ய–றுக்– கப்– ப ட்ட நாட்– டி ன மாடு– க ள் உள்– ள ன. தமி– ழக ஜல்– லி க்– க ட்– டில் உம்–ப–ளாச்–சேரி, காங்–கே– யம், புலிக்–கு–ளம், பர்–கூர் ஆகிய காளை–கள் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு– கின்–றன. இவை நான்கும் பழம்– பெ–ருமை வாய்ந்–தவை. நூற்–றுக்– க–ணக்–கான ஆண்–டு–க–ளாக நம் தட்–பவெப்ப – நிலைக்கு ஏற்ப பரி– ணாம வளர்ச்சி அடைந்–தவை. ஜல்– லி க்– க ட்டு விளை– ய ாட்– டுக்கே உரித்–தான சிறிய, திட– மான உட–ல–மைப்பு. குட்–டை– யான, வலி– மை – ய ான திமில். கூர்–மை–யான க�ொம்–பு–கள் ஆகி– யவை புலிக்–குள – ம் காளை–களி – ன் தனிச் சிறப்பு. என– வே – த ான் இதை மதுரை, தேனி, திண்டுக்– கல், சிவ–கங்கை மற்–றும் விரு–து– ந–கர் உள்–ளிட்ட தென் மாவட்டங்– க–ளில் ஜல்–லிக்–கட்–டுக்–கா–கவே


புலிக்– கு – ள ம் காளை– களை வளர்க்–கின்–ற–னர். நாட்–டின மாடு–க–ளின் பெரு–மை–கள் பூச்–சிக் க�ொல்லி உரங்–களை பயன்–படு – த்–துவ – தை பெரும்–பா– லான விவ–சா–யிக – ள் இப்–ப�ோது விரும்பு–வ–தில்லை. கார–ணம் அவற்– றி ல் இருக்– கு ம் நச்– சு த்– தன்மை நில வளத்–தையு – ம் சூறை– யா–டு–கி–றது. ந�ோய்–த்தன்மை க�ொண்ட பயிர்–களை – யு – ம் விளை– விக்–கிற – து. எனவே இயற்கை விவ–சா–யத்– துக்கு பல–ரும் திரும்ப ஆரம்–பித்– தி–ருக்–கின்–றன – ர். இந்த இயற்கை விவ–சா–யத்–தில் முக்–கிய உர–மாக திகழ்–வது, ‘பஞ்–சக – வ்–யம்’. இதற்கு நாட்–டின மாடு–களி – ன் கழி–வுக – ள்– தான் பெரு–மள – வு மூல–தன – ம். கிருமி நாசி– னி – க – ளு ம் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–திக – ளு – ம் இவை–க– ளி–டமே அதி–கம். இத–னால்–தான் ஜல்லிக்–கட்– டுக்கு பயன்–படு – ம் காளை–கள் வழி– ய ாக இனப்– பெ – ரு க்– க ம் செய்– வ தை விவ– ச ா– யி – க ள் காலம்– த�ோ – று ம் கடைப்– பி – டித்து வரு–கின்–ற–னர். அதன் கார–ண–மா–கவே நம் பசுக்–கள் சுரக்–கும் பாலில் சத்–துக்–கள் அதி–கம் இருக்–கின்–றன. இது–ப�ோன்ற இயற்கை சத்– துக்–கள் ஜெர்சி மற்–றும் கலப்– பின மாடு– க ள் மூலம் பெற

ஜல்–லிக்–கட்–டில் உம்–ப–ளாச்–சேரி, காங்–கே–யம், புலிக்–கு–ளம், பர்–கூர் ஆகிய காளை–கள் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு– கின்–றன. நம் தட்–ப–வெப்ப நிலைக்கு ஏற்ப இவையே பரி–ணாம வளர்ச்சி அடைந்–தவை

20.1.2017 குங்குமம்

79


முடி– ய ாது. பெய– ரு க்– கு த்– த ான் அவை பாலே தவிர அவற்–றில் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–வா– கவே உள்–ளன. இப்– ப – டி ப்– ப ட்ட மாட்– டி ல் இருந்து கிடைக்– கு ம் பாலை குடிக்–கும் குழந்–தைக – ள், சவ–லைப் பிள்– ளை – க – ள ா– க – வு ம், ஆர�ோக்– கிய குறைபாட்– டு – ட – னு ம்– தான் வளர்–வார்–கள். காலம்–த�ோ–றும் ஜல்–லிக்–கட்டு கட்–டிப்–ப�ோட – ப்–பட்ட நிலை– யில் காளை– க ள் வளர்ந்– த ால் அதை வளர்ப்–ப–வ–ருக்–கும் சரி, இனப்–பெ–ருக்–கத்–துக்–காக அதை க�ொண்டு செல்–ப–வர்–க–ளுக்–கும் சரி, ஒரு பய–னும் இல்லை. மண–லில் புரண்–டால்–தான் அதன் உடல் வலு–வா–கும். வேக– மாக ஓடி–னால்–தான் கால்–கள் திட–மா–கும். இவை எல்–லாம் சரி– வர நடந்–தால்–தான் அதன் வித்து வீரி–யமி – க்–கத – ாக மாறி, கன்–றுக – ள் சக்–தி–யு–டன் பிறக்–கும். என–வே–தான் ஆயி–ரக்–க–ணக்– கான ஆண்– டு – க – ள ாக காளை மாடு–களை நம்– மக்–கள் அந்–தந்த நிலப்–ப–ரப்–புக்கு ஏற்–ற–படி மஞ்சு விரட்டு, ஜல்–லிக்–கட்டு என பல்– வேறு விளை–யாட்–டுக – ளி – ல் ஈடு–ப– டுத்திவரு–கின்–ற–னர். ம�ொகஞ்–சத – ார�ோ - திரா–விட நாக– ரீ – க ங்– க – ளி ல் காளை– க – ளு க்– கான முக்–கிய – த்–துவ – மு – ம், காளை மாட்– டு க்– க ான விளை– ய ாட்– டு – 80 குங்குமம் 20.1.2017

க– ளி ன் அவ– சி – ய – மு ம் முக்– கி ய பங்கு வகித்–ததை நாம் புறக்–க– ணிக்–கக் கூடாது. சங்க இலக்– கி– ய ங்– க – ளி ல் ‘ஏறு தழு– வு – த ல்’ குறித்து பல இடங்– க – ளி ல் பதி– வாகி இருப்–பதை – யு – ம் கவ–னத்–தில் க�ொள்ள வேண்–டும். இவை எல்– ல ாமே மாடு– க – ளின் அவ–சி–யத்தை உணர்த்–து– பவை அல்ல. ஆர�ோக்–கிய – ம – ான மனி–த–னின் வளர்ச்–சியை குறிப்– பவை. கற்–கா–லத்–தி–லி–ருந்து நாக–ரீ–கத்–துக்கு பரி–ணாம வளர்ச்சி வழியே மனி–தன – ாக மாறி–யவ – ன் முத–லில் வேட்–டை–யா–டு–வ–தில்–தான் ஈடு– பட்– ட ான். அதன் மூல– ம ா– க த்– தான் தனக்–கான உணவை சேக– ரித்–தான். ஆனால், எப்– ப�ோ து மாடு– களை அடக்கி உழ–வுக்கு பயன்– ப–டுத்த ஆரம்–பித்–தான�ோ, அப்– ப�ோ– து – த ான் முதன் முத– லி ல் அவன் நாக–ரீக வாழ்க்–கைக்–குள் காலடி எடுத்து வைத்–தான். ஒரு பகுதி மக்–கள் வேளாண்–மையி – ல் ஈடு– ப ட்டு உணவை உற்– ப த்தி செய்– த – ப�ோ து, மறு பகுதி மக்– கள் கைவினை உள்–ளிட்ட பிற த�ொழில்–க–ளில் ஈடு–பட ஆரம்– பித்–தன – ர். இதன் வழி–யாக ஒரு–வ– ரது தேவையை மற்–ற–வர் பூர்த்தி செய்–த–னர். இப்–படி பரஸ்–ப–ரம் கைக�ோர்த்–தத – ா–லேயே வளர்ச்சி


பெரு–கி–யது. என– வே – த ா ன் விவ– ச ா– யி – கள் தங்– க ள் உயி– ரை ப் ப�ோல் மாடு– களை கரு– து – கி ன்– ற – ன ர். தென்னை, வாழை–யைப் ப�ோல் மாடு–க–ளும் இருக்–கும்–ப�ோ–தும், இறந்– த – பி – ற – கு ம் செல்– வ த்தை தரு– ப வை. அதன் ஒவ்– வ�ொ ரு உறுப்–பும், கழி–வும் மனி–த–னுக்கு பயன்–பட்–டுக் க�ொண்–டே–தான் இருக்–கின்–றன. ஜல்–லிக்–கட்டை எதிர்ப்–ப–வர்–கள் ஜல்– லி க்– கட்டை எதிர்ப்– ப – வர்–களை இரு–வ–கை–யாக பிரிக்– கலாம். ஒரு–பிரிவினர் நக–ரத்–தில் வாழும் அப்– ப ா– வி – க ள். இவர்– களுக்கு ச�ொந்தவீட்– டு க்– க ான நிலப்– ப த்– தி – ர ம் என்– ப து தவிர நிலத்–தின் பயன்–பாடு குறித்து வே று எ து – வு ம் தெ ரி – ய ா து . பணத்தை க�ொடுத்து அரிசி உள்– ளிட்ட உண–வுப்–ப�ொ–ருட்–களை வாங்–கல – ாம் என்–பதை – த் தாண்டி

விவ–சா–யம் பற்–றிய எந்த அறி–வும் இவர்–க–ளுக்கு இல்லை. இந்த அப்–பா–விக – ளை – த்–தான் ஜ ல்– லி க்– கட்டை எ தி ர்க் – கு ம் மற்–ற�ொரு பிரி–வி–ன–ரான பன்– னாட்டு நிறு– வ – ன ங்– க ள் பயன்– ப–டுத்–திக் க�ொள்–கின்–றன. ‘உயிர் வதை’ என்ற சென்–டி–மெண்ட்– டான விஷ–யத்தை ஜல்–லிக்–கட்– டுக்–குள் புகுத்தி, மாடு–கள் துன்–பு– றுத்–தப்–படு – வ – த – ாக ஒரு பிம்–பத்தை நக–ரத்–தில் வாழும் நடுத்–தர மக்–க– ளி–டம் ஏற்–படு – த்–துகி – ன்–றன. கருத்– த–ள–வில் தங்–க–ளுக்கு ஆத–ர–வாக திருப்–புகி – ன்–றன. இதன் வழி–யாக தங்–கள் சதியை மறைக்–கின்–றன. பன்–னாட்டு நிறு–வ–னங்–க–ளின் சதி எப்–படி பால் உற்–பத்–தி–யில் தன்– னி – றை வு பெற்று திகழ்– கி – ற�ோம�ோ, அப்–படி மாட்–டிறை – ச்– சி–யிலு – ம் இந்–திய – ாவே முன்–னணி – – யில் இருக்–கிற – து. 2015ம் ஆண்டு மாட்–டிறை – ச்சி ஏற்–றும – தி – யி – ல் பிரே– 20.1.2017 குங்குமம்

81


சிலை பின்–னுக்கு தள்–ளிவி – ட்டு கிட்–டத்–தட்ட 2.4 மில்–லிய – ன் அள– வுக்கு ஏற்–றும – தி செய்து நாம் முத– லி–டம் பிடித்–த�ோம். இந்த புள்– ளி – வி – ப – ர ங்– களை பன்–னாட்டு நிறு–வ–னங்–க–ளால் ஜீர–ணிக்க முடி–யவி – ல்லை. பாரம்–பரி – ய நெல் விதை–களை அழித்து தங்– க ள் விதை– களை புகுத்–திய – து ப�ோல், கனிம வளங்– களை சூறை–யா–டு–வது ப�ோல், பூச்–சிக்–க�ொல்லி உரங்–கள் வழியே நிலத்–தின் தன்–மையை நச்–சாக்–கி– யது ப�ோல், பால் வணி–கத்–திலு – ம் மாட்–டிறை – ச்சி வியா–பா–ரத்–திலு – ம் தாங்–களே முன்–னிலை வகிக்க வேண்–டும். தங்–களை அண்–டிப் பிழைப்–பவ – ர்–கள – ாக எல்லா வகை– யி– லு ம் இந்– தி – ய ர்– களை மாற்ற வேண்–டும் என்று நினைக்–கிற – ார்– கள். இதற்–கா–கவே ஜல்–லிக்–கட்டை தடை செய்து, காளை மாடு–களின் எண்–ணிக்–கையை குறைத்து, நாட்– டின மாடு–களே இல்–லா–த–படி செய்து, தங்–கள – து ஜெர்சி மற்–றும் கலப்–பின மாடு–களை புழக்–கத்– துக்கு விட முற்–படு – கி – ற – ார்–கள். ‘பீட்–டா–’வி – ன் மறு–பக்–கம் ஜல்–லிக்–கட்டை எதிர்க்–கும் ‘பீட்–டா’ (PETA - People for the Ethical Treatment for Animals) அமைப்பு, இந்–திய நிறு–வன – ம் அல்ல. 1980ல் அமெ–ரிக்–கா–வில் த�ொடங்–கப்– பட்ட அமைப்பு இது. 82 குங்குமம் 20.1.2017

உண்–மை–யில் அமெ–ரிக்–கா–வில்–தான் விலங்–கு–கள் க�ொத்–த–டி–மை–கள் ப�ோல் வளர்க்–கப்–ப–டு–கின்–றன. அனா–தை–யாக சாலை–யில் அலை–யும் விலங்–கு–களை காப்– பாற்றி அவற்–றுக்–கான சர–ணா– ல–யம – ாக, தாங்–கள் செயல்–படு – வ – – தாக இந்த அமைப்பு அறி–வித்–துக் க�ொள்–கிற – து. ஆனால், ‘கரு–ணைக் க�ொலை’ என்ற பெய–ரில் பாரம்–பரி – ய – மி – க்க விலங்–கின – ங்–களை பன்–னாட்டு நிறு– வ – ன ங்– க – ளி ன் வச– தி க்– க ாக இந்த அமைப்பு அழித்து வரு–வ– தாக தகுந்த ஆதா–ரங்–க–ளு–டன் ‘ஹாஃபிங்–டன் ப�ோஸ்–ட’ என்ற பத்–திரி – கை – யி – ல் நேதன் இன�ொக்– ராட் என்–னும் சமூக ஆர்–வல – ர் கட்–டுரை ஒன்றை எழுதி இவர்–க– ளது இன்– ன�ொ ரு பக்– கத்தை வெளிச்–சமி – ட்டு காட்–டியி – ரு – க்–கி– றார். உண்–மையி – ல் அமெ–ரிக்–கா–வில்– தான் விலங்–குக – ள் அனைத்–தும் குறிப்–பிட்ட ஓரி–டத்–தில் க�ொத்–த– டி–மைக – ள் ப�ோல் வளர்க்–கப்–படு – – கின்–றன. அங்கு துரி– த – ம ாக அவை


வள–ர–வும், க�ொழுப்–பு–கள் சேர– வும், எடை அதி–கரி – க்–கவு – ம் அவற்– றுக்கு ஹார்–ம�ோன் ஊசி–களை செலுத்–து–கி–றார்–கள். சங்–கி–லித் த�ொட–ராக இயங்–கும் உணவு நிறு–வன – ங்–களு – க்கு ஆயி–ரக்–கண – க்– கான விலங்–குக – ளி – ன் பதப்–படு – த்– தப்–பட்ட இறைச்–சியை நாள்–த�ோ– றும் சப்ளை செய்–வத – ற்–காகவே – இந்த பண்ணை நிர்– வ ா– கி – க ள் க�ொடூ– ர – மாக விலங்– கு – களை க�ொலை செய்–கிற – ார்–கள். இந்த அவ– ல த்தை தட்– டி க் கேட்– காத இந்த அமெ– ரி க்க அமைப்பு, தென் தமி–ழ–கத்–தின் ஒரு–சில இடங்–களி – ல் நடை–பெறு – ம் ஜல்–லிக்–கட்டு – க்கு தடை கேட்–கி– றது. எனவே அமெ–ரிக்க ப�ொரு– ளா– தா – ர ம் எந்த வகை– யி – லு ம் பாதிக்–கப்–பட – க்கூடாது. ஆனால், இந்–திய – ா–வின் பால் வணி–கம் முற்– றி–லும் முடங்க வேண்–டும் என திட்–டமி – ட்டு அவர்–கள் காய்–களை நகர்த்–துகி – ற – ார்–கள�ோ என்ற சந்–தே– கம் எழு–கிற – து.

சாதி–யும் ஜல்–லிக்–கட்–டும் குறிப்– பி ட்ட சமூ– க த்– தி ன் வீரத்தை பறைசாற்–று –வ–தற்–கா– கவே ஜல்–லிக்–கட்டு நடப்–பதாக – ஒரு குற்–றச்–சாட்டை உலவ விட்– டி–ருக்–கிற – ார்–கள். ஒரு–சில இடங்–க– ளில் இது–ப�ோன்று இருப்–பதை மறுப்–பத – ற்–கில்லை. அதே– நே – ர ம் புகழ்– பெற்ற அலங்–காந – ல்–லூர் ஜல்–லிக்–கட்டு த�ொடங்– கு – வ – த ற்கு முன்– ப ாக நடை–பெறு – ம் பூஜையை ஒடுக்–கப்– பட்ட சமூ–கத்தை சேர்ந்–தவ – ர்–கள்– தான் செய்–கிற – ார்–கள் என்–பதை – – யும், இந்த பூசா–ரியை அனைத்து சமூ– கத்தை சேர்ந்– த – வ ர்– க – ளு ம் வணங்கி– வி ட்– டு – தா ன் ஜல்– லி க்– கட்டை த�ொடங்– கு – கி – ற ார்– க ள் என்–பதை – யு – ம் மறக்–கக் கூடாது. சாதிக் குற்–றச்–சாட்டை ச�ொல்– ப–வர்–கள் ஜல்–லிக்–கட்டை ஜன– நா–யக – ப்–பூர்–வமாக – மாற்ற வேண்– டும் என்று ப�ோராட வேண்–டுமே தவிர ஒட்–டும – �ொத்–தமாக – அதை தடை செய்–ய–வேண்–டும் என்று குரல் க�ொடுக்– க க் கூடாது. இப்–படி செய்–வது நம்–மு–டைய வளத்தை நாமே அழிப்–ப–தற்கு சமம். நிலத்–தையு – ம், கனி–மத்–தையு – ம், பாரம்–ப–ரிய நெல் விதை–க–ளை– யும் பன்– ன ாட்டு நிறு– வ – ன ங்– க – ளி–டம் பறி–க�ொ–டுத்–தது ப�ோல் பால் வணி– க த்– தை – யு ம் தாரை வார்க்–கப் ப�ோகி–ற�ோமா?  20.1.2017 குங்குமம்

83


மை.பார–தி–ராஜா

படி

தில்–லி த்–தது: கம்–யூ–னி–யில் மாஸ் –கே–ஷன் .

பூர்–வீ–கம்:

மேற்கு வங்–கம்.

ர்த்

, : டே ம்–பர் –ட

ப் . செ 985 28 1

–யர்:

ப்–பெ

யா; ான்க்கு ம ு –டில் வீட் ரெண்ட்–ஸ ல் ய – ஃப் ன். சீரி க்கு ம ர்–க–ளு ரசி–க ாகினி! ந –ல செல்

ம்மா டீச்–ச : ர்.


ச் – சு – ல ர் ப ச ங் – க – ளி ன் பே லேட்–டஸ்ட் ட்ரீம் கேர்ள் ‘நாகி–னி’ ம�ௌனி ராய். உதடு

திறக்–காத புன்–னகை. மேக்–னட் பார்வை. இள–சு–க–ளின் தூக்–கத்– துக்கு வேட்டு வைத்த பெங்–காலி ரச–குல்லா. க�ொஞ்–சம் ‘கல்–லூரி – ’ தமன்னா. க�ொஞ்–சம் ‘அந்–நிய – ன்’ சதா. ம�ொத்–தத்–தில் கலப்–பட– மில்–லாத காக்–டெ–யில். அப்–ப– டிப்–பட்–டவ – ரி – ன் பய�ோ–டேட்–டாவை தமிழ் கூறும் நல்–லு–ல–குக்கு தர வேண்– டி – ய து நம் கட– மை – ய ல்– லவா?! ஓவர் டூ டேட்–டாஸ்...

நாகினி டேட்டா!

: –மு–கம் டூ ங்

அறி

–லி ை மாட த்–திர . ன – ட் சின் ாலி–வு ப டூ

வசிப்–பது:

மும்பை.

ரியல் நே ம்

ம�ௌனி ராய்


Top 5:

சைனீஷ் ஃபு ட், பெயின்–டிங், டான்ஸ், புக் ஸ், பாரீஸ்!

ராசி

Libra:

–ம�ொழி: த்த ப�ொன்

பிடி net. ings. is a mag Ur mind s,u attract bless ms. g le of blessin ract prob If u think of problems,u att ponse X s If u think u think so is d re o y As

பாய் ஃப்ரெ

அப்–ளி–கே ண்ட்: –ஷன் வர–வேற்–க ஸ் ப–டு–கின்–ற ப்– ன!

புத்–தாண்டு சர்ப்–ரைஸ்: சல்–மான் கானை சந்–தித்–தது.


உய–ரம்:

ஸ்கே–லால் அளந்–தால் 168 செ.மீ. அளந்–த–வர் யாரென்று கேட்–கக் கூடாது! க்–சர்: ஸ்ட்–ரெ - 35 25

34 -அவரே . ) ( –னது ன் ச�ொ ஸ். : லவ் னி–மல் ய ட் அ ஆகி ெல்– பெ ணி ம் ச லி ஒன் ாப், ரா ய்–க–ளு நவ டு நா ள். ங்–க இரண் ல

.

ன்ட்

: –டெ அப்பா –பி–ரன்

ப் சூ

உடன் பிற

ந்–த–வர்–க

வு:

–வுட் ர் லி –ந ர் ா ஹ யக்–கு –ப –தில் இ ஸ்–ட�ோடத் ப . கிறிலன் –பது ப் ந�ோ நடி கன

ஒரு ப்ரோ ள்: ஒரு சிஸ் , ஸி.


நா. கதிர்–வே–லன்

சின்னத்திரை வரலாற்றில்

முதல் முறையாக...

‘வாணி ராணி’ from Australia


மி

டுக்–கில் ஜான்சி ராணியை நினைவு–ப–டுத்–து– கி–றார் ராதிகா. ‘வாணி ராணி’–யின் அடுத்–த–டுத்த எபி–ச�ோட்–க–ளின் களம் இங்–கல்ல ஆஸ்–தி–ரே– லி–யா–வில். அது–வும் ஸ்டை–லி–ஷான கங்–காரு தேசத்–தில்! சீரி–யலா, சினி–மாவா என கடைசி ஃப்ரேம் வரை சினிமா ஃபீலிங்கை க�ொண்டு வந்–த–தில் ராதி–கா–வின் ‘வாணி ராணி’க்கு மக்– கள் மத்–தி–யில் பெரும் கவ–ன–ஈர்ப்பு.

ஆஸ்–திர – ே–லியா ெலாகே– ஷ ன் – க ள் , க ல க் – க – ல ா ன காஸ்ட்–யூம்ஸ், ஷார்ப்–பான கேமிரா, முதன் முத– லி ல் சீரி– ய – லு க்கு ஆஸ்– தி – ர ே– லி – யா–விற்–குப் பய–ணம் என எதி–லும் மிச்–சம் வைக்–காத மிரட்–டல். சாதா–ரண மக்–க– ளின் ஒவ்–வ�ொரு ஃபீலிங்– கை– யு ம் புரிந்துக�ொண்ட வகை– யி ல் அள்– ளு – கி – ற து ‘வாணி ராணி’க்கு அப்– ளாஸ். இந்த எபி– ச�ோ ட்– க–ளில் வாணி ராணி–யாக ஒவ்–வ�ொரு காட்–சி–யி–லும் ராதிகா ரகளை! சமை– யல் ராணி–யின் பணி–வும், டெரர் வாணி–யின் அலட்– சிய பார்–வை–யும் அசத்–தல் நடை– யு ம் வாரே வாவ்! சீரி– ய – லி ன் அதி– ர – டி – யி ல் 20.1.2017 குங்குமம்

89


ந ம் – ப ர் 1 எ ன் – கி – ற ா ர் – க ள் . ஆஸ்–தி–ரே–லி–யாவிற்கு யூனிட்– டையே அள்–ளிக் க�ொண்டு ப�ோன விதத்–தில் புத்–தம் புது டரெண்ட் சின்–னத்–திரை வட்– டா– ர த்– தி ன் ஹாட் டாபிக். எப்–ப–டி–யி–ருக்–கி–றார் ராதிகா! தீர்க்–கம – ான பார்வை, அழுத்–த– ம ா ன கு ர – லி ல் . . வ ரி – சை – யாக செய்–தி–களை பகிர்ந்து க�ொள்–கிற தெளிவு, இது–தான் ராதிகா! ‘ ‘ ந ா ன் சி ன் – ன த் – தி – ரையை கு றை த் து மதிப்–பி–டு–வ–தே–யில்லை. ஏற்–க– னவே லண்–டன், இலங்கை, 90 குங்குமம் 20.1.2017

மும்–பைனு என் யூனிட்டை கூட்– டி ட்– டு ப் ப�ோய் படம் பிடிச்– சி – ரு க்– க�ோ ம். சினி– ம ா– வுக்–கான அக்–க–றையை சின்– னத் திரை–யி–லும் க�ொண்டு வர–ணும் என்–பது என் கனவு. அதற்– க ாக ‘வாணி ராணி’ கதை– யி ல் எந்த மாற்– ற – மு ம் இல்லை. ஆஸ்–திர – ே–லிய – ா–வில் ப�ோய் பதுங்கிவிடு–கிற வில்– லனை தேடிப் ப�ோற– த ாக மெயின் விஷ–யத்தை வைத்– துக்–க�ொண்டு, வாணிக்–கும், ர ா ணி க் – கு ம் அ த ற் – க ா ன க ா ர ண க ா ரி – ய ங் – களை வைச்–சிட்–ட�ோம்.


இப்ப ர�ொம்–ப–வும் அழகா வந்–தி–ருச்சு. எங்க யூனிட்–டிற்கு மெத்த மகிழ்ச்சி. எட்டு நாட்–க– ளும் ர�ொம்ப என்–ஜாய் பண்– ணி–னாங்க. ஆனா–லும் இங்கே இருக்–கிற – தை – வி – ட அங்கே அதி– கம் வேலை–யி–ருக்–கும். அந்–தக் கனம் தெரி– ய ா– ம ல் இருந்த க்ளை – மே ட் – த ா ன் ர�ொம்ப அழகு. அங்கே எங்கே பார்த்– த ா– லும் எங்–க–ளுக்கு நல்ல ரெஸ்– பான்ஸ். சன் நெட்– வ�ொ ர்க் உடன் எங்–க–ளின் நீடித்த பங்–க– ளிப்பு அவங்–க–ளுக்கு தெரிஞ்– சி–ருக்கு. ஒவ்–வ�ொரு எபி–ச�ோ–

டை–யும் பார்த்து எங்–ககி – ட்டே பேசு– ற ாங்க. அவங்– க – ளு க்கு ஒரு சமை– ய ல்– க ாரி மாதிரி வீட்–ட�ோடு உறைஞ்–கி–டக்–கிற ராணி–யும் பிடிச்–சி–ருக்கு, அதி– ர– டி – ய ாக பல காரி– ய ங்– களை செய்–கிற வாணி–யையு – ம் ரசிக்–கி– றாங்க. ‘எப்–படி – ம்மா சீரி–யலி – ல் இரண்டு கேரக்– ட ர்– க – ளி – லு ம் இப்– ப டி வித்– தி – ய ா– ச ப்– ப – டு த்– து– றீ ங்க?’னு ஆச்– ச – ரி – ய ப்– ப – டு – றாங்க. அவங்–க–ளுக்கு பதிலா ஒரு சின்ன புன்– ன – கை – த ான் க�ொடுப்–பேன். கார–ணம் இந்த ஸ்கி–ரிப்ட். சாதா– ர ண மக்– க – ளு க்– க ான


இ ட ங் – க ள் இ தி ல் நி றை ய இருக்கு. வன்–முறையை – இதில் சேர்க்–கி–ற–தில்லை. இரட்டை அர்த்– த ம் த�ொனிக்– கி ற வச– னங்– க – ளு க்கு இட– மி ல்லை. எனக்–கான நிறைய இடங்–கள் இதில் இருக்கு. வாணிக்–கும் ராணிக்–கும் க�ொடுக்–கிற வித்– தி–யா–சங்–கள் எனது நடிப்–பின் அனு–ப–வத்–தில் கிடைத்த சேக– ரம்– த ான். அதைக் காட்– சி க்– கேற்ப மறு உப–ய�ோக – ப்–படு – த்–து– வது மட்–டுமே என் ப�ொறுப்பு. ஆஸ்– தி – ர ே– லி – ய ா– வி ன் பிர– சித்தி பெற்ற இடங்– க – ள ான பிலிப் தீவு, கிரேட் ஓஸன் ர�ோடு, குயின் விக்–ட�ோ–ரியா 92 குங்குமம் 20.1.2017

மார்க்–கெட், Ballorat wild life park, sovereign Hill, மெல்– ப�ோர்–னின் பிர–சித்தி பெற்ற கிரிக்– கெ ட் கிர– வு ண்ட் என எல்–லாமே அழ–கான விஷூ– வல்–க–ளாக சீரி–ய–லில் இடம் பெற்–றி–ருக்–கி–றது. வெளி–நாடு ப�ோயும், அங்கே வாணி ராணி பார்க்–கிற மக்–கள் சூழ்ந்–திரு – க்க ஷூட்– டி ங் நடத்– தி – ய – து – த ான் ர�ொம்ப சந்–த�ோஷ – மா இருக்கு. அவ்–வள – வு அற்–புத – ம – ாக ஷூட்– டிற்–கிற்கு இடை–யூறு இல்–லா– மல் இருந்–தாங்க. அங்கே பகல் ப�ொழுது மிக அதி–கம். எங்–க–ளுக்கு அது அதிர்ஷ்–ட–மா–கி–டுச்சு. நிறைய


நேரம் ஷூட் பண்–ணின�ோ – ம். முதல் தட–வை–யாக சீரி–ய–லில் ஒரு டூயட் வைச்–ச�ோம். மக்– கள் ஆச்– ச ர்– ய ப்– ப – டு – வ ாங்க. நிச்– ச – ய – ம ாக தென்– னி ந்– தி ய சின்– ன த்– தி ரை வர– ல ாற்– றி ல் இது புதுசு. நாலு நிமி–ஷம் வரக்– கூ–டிய அந்த டூயட் அரு–மையா வந்– தி – ரு க்– கு னு ச�ொல்– வீ ங்க. நான் ஏற்–கெ–னவே இரண்டு முறை ஆஸ்–தி–ரே–லியா ப�ோயி– ருந்– த ா– லு ம் இந்– த த் தடவை ப�ோ ன து ர�ொம்ப ஸ்பெ – ஷல். ஒவ்– வ�ொ ரு இடத்– தை – யும் ஷூட்–டிங்–கிற்–காக பயன்– ப– டு த்– தி க்– கி ட்– ட�ோ ம். நான் உல–கத்–தின் பல பகு–தி–களை சுத்தி வந்–தி–ருக்–கேன். ஆனால் நல்ல உண–வுக்கு ஆஸ்–தி–ரே–லி– யா–தான் பெஸ்ட். ட்ராம்–மில் சுத்–திக்–கிட்டே நல்ல உண–வு– களை சாப்– பி – டு – வ து அற்– பு – த – மான அனு–ப–வம். இன்–னும் ஒரு புது–மை–யாக வில்–லனை ஹெலி– க ாப்– ட – ரி ல் தேடு– வ து மாதிரி காட்–சிக – ள் எடுத்–த�ோம். நிச்–சய – ம – ாக டிவி வர–லாற்–றில், குறிப்–பாக தென்–னிந்–திய – ா–வில் இதை யாரும் செய்–யலை – ன்னு உறு–திய – ா–கச் ச�ொல்–வேன். எங்– களை உல–கம் முழு–மை–யி–லும் க�ொண்–டுப�ோ – ய் சேர்க்–கிற சன் டி.வி.க்கு முழு முதல் நன்றி. இந்த ஆஸ்–திர – ே–லியா பய–ணத்–

திற்–காக ஆறு மாதம் பிளான் ப ண் – ணி – ன�ோ ம் . ர�ொம்ப சுல–ப–மாக எட்டு நாட்–க–ளில் எங்–கள் படப்–பிடி – ப்பு முடிஞ்–ச– தற்கு அங்–கி–ருக்–கற நம்ம ஊர் மக்–க–ளும் கார–ணம். இன்–னும் புது–மை–கள் செய்–ய–ணும் என்– பதை இந்–தப் பய–ணம் எனக்கு உணர்த்–தி–யி–ருக்கு!’’  20.1.2017 குங்குமம்

93


லட்சுமி காந்தன் க�ொலை வழக்கில் ஆஜரானவர்! 11

க�ோமல் அன்–ப–ர–சன் ஓவி–யம்:

குண–சே–கர்

வி.வி.சீனி–வாச அய்–யங்–கார்

ட்டு

நீ தி

்க ள்

விட்டு ஓராண்டு காலம் வழக்–க– றி–ஞரி – ட – ம் ‘அப்–ரண்–டீஸ் ஷிப்’ ஆக பத்–த�ொன்–பதா – ம் நூற்–றாண்–டின் இருந்–தால்–தான் வக்–கீல – ா–கவே பதிவு இறு–தியி – ல் இந்–திய – ா–வின் முன்–னணி செய்ய முடி–யும். இதற்–காக பாஷ்–யத்– வழக்–கறி – ஞ – ர்–களி – ல் ஒரு–வர– ாக புகழ் தைத் தேடி ப�ோன சீனி–வா–சனு – க்கு பெற்–றிரு – ந்–தவ – ர் கே.பாஷ்–யம். அர–சி– ஏமாற்–றமே மிஞ்–சிய – து. யல் செல்–வாக்–கும் க�ொண்–ட–வர். ‘தெரிந்– த – வ ர்– க ள், உற– வு க்– க ா– இளை–ஞர– ான சீனி–வா–சனு – க்கு ஒரு ரர்– க ளை நான் அப்– ர ண்– டீ – சா க வகை–யில் உற–வுக்–கா–ர–ரும் கூட. சேர்த்– து க் க�ொள்– வ – தி ல்– லை ’ வக்–கீலு – க்–குப் படித்து முடித்–தது – ம் என்று முகத்–தில் அடித்–தாற்–ப�ோல ்நா ழ பாஷ்–யத்–திட – ம் த�ொழில் பழக ச�ொல்–லி–விட்–டார் பாஷ்–யம். மி வேண்–டும் என்–பது சீனி–வா–ச– க�ொஞ்– ச ம் வருத்– த ப்– ப ட்ட னுக்கு நெடு–நாள் ஆசை. சீனி– வ ா– ச – னி ன் நெஞ்– சி ல் அப்–ப�ோது சட்–டம் படித்–து– ம ா ன ஒரு வைராக்–கிய – ம் பிறந்–தது.


‘யார் பரிந்– து – ர ை– யு ம் இல்– லா– ம ல், முன்– பி ன் தெரி– ய ாத ஒரு– வ – ரி – ட ம் த�ொழில் பழகி வழக்–கறி – ஞ – ர – ாக வென்று காட்ட வேண்–டும்’. அறி–மு–க–மில்–லாத ஜேம்ஸ் ஷார்ட் என்ற வெள்– ளைக்–கார ச�ொலி–சிட்–ட–ரி–டம் த�ொழில் பழ–கு–வ–தற்–குச் சேர்ந்– தார். ‘ச�ொலி–சிட்–டர்’ என்–ப–வர் அக்–கா–லத்–தில் வழக்–கு–க–ளைத் தயார் மட்–டுமே செய்–வார். நீதி–

இனிப்–பும், இரண்டு வகை ரச–மும் சீனி–வாச அய்–யங்–கார் அலா– தி–யான சாப்–பாட்–டுப் பிரி–யர். வாழும் காலத்–தில் வகை வகை– யாக சாப்– பி ட்டு பார்த்– து – வி ட வேண்–டும – ென்று நினைத்–தவ – ர். அதி–லும் இனிப்பு பண்–டங்–கள் என்–றால் க�ொள்ளை ஆசை. அவற்றை செய்–வ–தற்–கென்றே தனி–யாக ஒரு சமை–யல்–கா–ரரை நிய–மித்–திரு – ந்–தார். மற்ற உண–வு– கள் சமைக்க இன்–ன�ொரு சமை– யல்–கா–ரர். இனிப்–பைப் ப�ோலவே ரசம் என்–றால் இவ–ருக்கு உயிர். ஒரு நாளைக்கு இரு–வகை ரசம் இவ–ருக்–காக தயா–ரிக்–கப்–ப–டும். தன்–னைத் தேடி வரு–பவ – ர்–களு – க்– கும், விருந்–த�ோம்–பல் செய்து மகிழ்ச்–சி–ய–டை–வார். 96 குங்குமம் 20.1.2017

மன்–றத்–தில் வாதிட மாட்–டார். அவர்–கள் தயார் செய்த ஆவ– ணங்–களை வைத்–துக்–க�ொண்டு ‘பாரீஸ்– ட ர்– க ள்’ வாதம் செய்– வார்–கள். ஜேம்–சுக்கு முதல் சந்– திப்– பி – லேயே சீனி– வ ா– ச – ன ைப் பிடித்–து–ப�ோய்–விட்–டது. பயிற்–சிக்–கா–லம் முடிந்–த–தும் 1898 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்– நீ–திம – ன்–றத்–தில் வழக்–கறி – ஞ – ர – ா–கப் பணி– யை த் த�ொடங்– கி – ன ார். அதில் சவால் நிறைந்த ‘ஒரி–ஜி– னல் சைடு’ வக்–கீல – ா–னார். உயர் நீதி– ம ன்– ற த்– தி ல் சென்னை நக– ரப் பகு–தியி – லு – ள்ள வழக்–குக – ளை விசா– ரி க்– கு ம் அந்– த ப் பிரி– வி ல் வெள்– ள ை– ய ர்– க ளே ஆதிக்– க ம் செலுத்–தின – ர். சட்–டத்–த�ொ–ழிலி – ல் சாதிக்–கும் வெறி–ய�ோடு இருந்த சீனி– வ ா– ச ன், அவர்– க – ள�ோ டு முட்டி ம�ோதி படிப்– ப – டி – ய ாக மேலே வந்–தார். ஆழ–மான சட்ட அறி–வு–டன் ஆற்–ற�ொ–ழுக்–கான நடை–யில் அமைந்த ஆங்–கிலப் பேச்–சாற்–றல் வெற்–றிக்கு முதற்– ப–டிய – ா–னது. குறுக்கு விசா–ரணை செய்–வ–தில் கெட்–டிக்–கா–ர–ரா–க– வும் திகழ்ந்– த – த ால் இவ– ர து திறமை சென்னை மாகா–ணம் முழுக்க பேசப்–பட்–டது. வெளி– யூர் நீதி–மன்–றங்–களு – க்–கும் சென்று வாதாடி வாகை சூடி வந்–தார். ச�ொத்– து ப் பிரச்– ன ை– க ள் ப�ோன்ற சிவில் வழக்–கு–க–ளில் இவரை அடித்– து க்– க�ொள்ள


முடி–யாது என்று பெயர் வாங்– கி–னார். பெரிய நிறு–வ–னங்–கள், க�ோடீஸ்–வ–ரர்–கள், வணி–கர்–கள் என இவ–ரது பெரும்–பா–லான கட்–சிக்–கா–ரர்–கள் பணக்–காரர்– க – ள ா க வ ே அ மைந்த –

னர். இத–னால் வரு–மா–ன–மும் குவிந்–தது. அதி–கப – ட்–சம – ாக ஒரே மாதத்–தில் 48 ஆயி–ரம் ரூபாய் சம்–பா–தித்–தத – ாக அவ–ரது மரு–மக – – னும் பிர–பல வழக்–கறி – ஞ – ரு – ம – ான வி.சி.க�ோபால்–ரத்–னம் பேட்டி ஒன்–றில் கூறி–யி–ருந்–தார். இன்– றை க்– கு ம்– கூ ட இந்– த ப் பணத்தை ஈட்–டு–வ–தற்கு எவ்–வ– ளவு பாடு– ப ட வேண்– டி – யி – ரு க்– கி– ற து! ஏறத்– த ாழ 100 ஆண்– டு – க–ளுக்கு முன்பே, ஒரு வக்–கீல – ாக இவ்–வ–ளவு வரு–மா–னம் வந்–தது என்–றால் எந்–த–ள–வுக்கு த�ொழி– லில் அவர் புகழ் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும்? அத்–தகை – ய புக–ழுக்கு இன்–ன�ொரு கார–ண–மும் இருந்– த து. க�ொடுக்– கு ம் த�ொகை– யி ன் அடிப்– ப – டை–யில் இவர் கட்–சிக்–கா– ரர்–க–ளுக்கு முக்–கி–யத்– து– வ ம் தந்– த – தி ல்லை. பணம் படைத்– த – வ – ரா–னா–லும், இல்–லா– த– வ – ர ா– ன ா– லு ம் ஒ ரே ம ாதி– ரி – தான் நடத்– து–வார்.


வழக்–கில் வெற்றி ஈட்–டு–வ–தற்– கான முயற்–சி–களை முழு மன– த�ோடு எடுப்– ப ார். அத– ன ால்– தான் சாதா–ரண சீனி–வா–சன – ாக த�ொழி–லைத் த�ொடங்–கி–ய–வர், வெகு–வி–ரை–வில் வி.வி. என்று அன்– ப�ோ டு அழைக்– க ப்– ப – டு ம் வி.வி.சீனி–வாச அய்–யங்–கா–ராக உயர்ந்து நின்–றார். ‘ஒரு வக்–கீல் எப்–ப�ோது – ம் மிடுக்– காக இருக்க வேண்–டும்’ என்று ச�ொல்–லும் வி.வி. அதைப்–ப�ோ– லவே வாழ்ந்–தும் காட்–டி–னார். க�ோட்– சூட், காது–க–ளில் மின்– னும் வைரக்–கடு – க்–கன், தலையை அலங்–க–ரிக்–கும் ஜரிகை தலைப்–

98 குங்குமம் 20.1.2017

பாகை, ஒவ்–வ�ொரு நாளும் ஒரு– வித ஷூ, புதுப்–புது கைத்–தடி என கம்–பீர – மு – ம் அழ–கும் எப்–ப�ோ– தும் அவ–ரிட – ம் குடி–க�ொண்–டிரு – ந்– தன. கடைசி காலம் வரை–யிலு – ம் இதில் க�ொஞ்–ச–மும் குன்–றா–மல் பவனி வந்–தார். சென்னை ‘காஸ்– ம�ோ – ப ா– லிட்–டன் கிளப்’ உறுப்–பி–ன–ரா–க– வும் தலை– வ – ர ா– க – வு ம் இருந்த வி.வி., ஓர் அர–ச–ரைப் ப�ோன்று அங்கு வந்து ப�ோவ–தைக் காண கண் க�ோடி வேண்–டும் என்று அக்–கா–லத்–த–வர் பதிவு செய்து வைத்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். அதே நேரத்– தி ல் கட– வு ள் பக்– தி – யு ம் வைணவ முறை–க–ளில் ஈடு–பா– டும் க�ொண்டி–ருந்த அய்–யங்–கார், இறைப்–பணி – க – ளு – க்–குச் செல்–லும் ப�ோது பாரம்–ப–ரி–யப்–படி பஞ்ச கச்–சம் கட்–டு–வ–தை–யும் வழக்–க– மாக வைத்–தி–ருந்–தார். வக்– கீல் த�ொழி–லி ல் பெற்ற வெற்–றி–ய ால் அய்–யங்–கா–ருக்கு நீதி–பதி பதவி தேடி–வந்–தது. 1924ல் சென்னை உயர் நீதி–மன்–றத்–தின் நீதி–ப–தி–யாக ப�ொறுப்–பேற்–றார். ஆனால், நீதி– ப – தி – ய ான பிறகு பணக்–கஷ்–டத்–திற்கு ஆளா–னார். முன்– ன ணி வக்– கீ – ல ாக த�ொழி– லில் வாரி குவித்து, சம்–பா–தித்–த பணத்–தைத் தான, தரு–மங்–கள் செய்–த–தால், நீதி–பதி பணிக்–காக அர–சாங்–கம் க�ொடுத்த மாதச்– சம்–ப–ளம் 10 நாட்–க–ளுக்–குக்–கூட


பத்–தி–ரத்தை பத்–தி–ர–மாக எழு–தும் வித்–த–கர் ச�ொத்து வழக்–குக – ளி – லு – ம் பத்–திர– ங்–கள் தயா–ரிப்–பதி – லு – ம் அய்–யங்–கார் பெற்–றி–ருந்த நிபு–ணத்–து–வம், அவர் மறைந்த பிற–கும் பெயர் ச�ொல்லி நின்–றது. சென்–னை–யின் க�ோடீஸ்–வர மருந்து வியா–பாரி ஒரு–வர், பெரிய கட்–டட – த்தை வாங்கி இருந்–தார். அதை அவ–ருக்கு விற்–றவ – ர் கண–வரை இழந்–தவ – ர். இதற்கு கிரய பத்–திர– ம் தயா–ரித்–தவ – ர் வி.வி. பல ஆண்–டுக – ள் கழித்து அந்–தப் பெண்–ணின் வாரிசு ஒரு–வர், ‘வீட்டை விற்–றது செல்–லாது; வாங்–கி–ய–வர் திருப்பி க�ொடுக்க வேண்–டும்’ என்று நீதி–மன்–றத்–திற்–குப் ப�ோனார். அப்–ப�ோது அய்–யங்–கார் உயி–ர�ோடு இல்லை. ஆனால், அவர் எழுதி வைத்த பத்–தி–ரத்–தில் உயிர் க�ொடுக்–கும் வார்த்–தை–கள் இருந்– தன. பத்–தி–ரத்–தின் நிபந்–த–னை–க–ளில் ஒன்–றாக இந்–தப் பிரச்–னை–யைத் தீர்க்–கத – ரி – ச – ன – ம – ாக கூறி, அதற்கு தீர்–வையு – ம் தந்–திரு – ந்–தார். ‘பிற்–கா–லத்–தில் இந்த விற்–பனை செல்–லாது என வாரி–சு–கள் பிரச்னை கிளப்–பி–னால், அவர்–கள் கட்–ட–டத்தை அடை–ய–லாம். ஆனால், அவர்–கள் உரிமை க�ோரும் நேரத்–தில் ச�ொத்–தின் மதிப்பு நடு–நி–லை–யா–ளர்–க–ளால் நிர்–ண– யிக்–கப்–பட்டு, அதனை ஒரே தவ–ணை–யில் வாங்–கி–ய–வ–ருக்கு அளிக்க வேண்–டும்’ என்–றி–ருந்த வாச–கங்–க–ளைப் பார்த்து வழக்கு த�ொடர்ந்த வாரிசு மிரண்டு பின்–வாங்–கி–விட்–டார். விற்–கும்போது ஆயி–ரங்–க–ளில் இருந்த கட்–ட–டத்–தின் மதிப்பு, உரிமை க�ோரி–ய–ப�ோது லட்–சங்–க–ளுக்கு உயர்ந்துவிட்–டதே இதற்கு கார–ணம். ப�ோத–வில்லை. 4 ஆண்–டுக – ளு – க்கு மேல் தாக்–குப்–பி–டித்–த–வர் பிறகு நீதி–பதி வேலையை விட்–டுவி – ட்டு மீண்–டும் வழக்–க–றி–ஞர் த�ொழி– லுக்கே திரும்–பி–னார். முன்பு சிவில் வழக்–கு–க–ளில் மட்– டு மே கவ– ன ம் செலுத்தி வந்–த–வர் இப்–ப�ோது கிரி–மி–னல் வழக்–கு–க–ளை–யும் கையி–லெ–டுத்– தார். அப்–படி இவர் வாதா–டிய முக்– கி – ய – மா ன வழக்– கு – க – ளி ல்

ஒன்று ‘லட்–சுமி – க – ாந்–தன் க�ொலை வழக்–கு’! தமிழ் சினி–மாவி – ன் முதல் சூப்– பர் ஸ்டா–ரான எம்.கே.தியா–க– ராஜ பாக–வ–தர் புக–ழின் உச்–சி– யில் இருந்–தப – �ோது இவ்–வழ – க்–கில் கைதா–னார். மேல் முறை–யீட்– டில் பாக– வ – த – ரு க்– க ாக வி.வி. முன்–னி–லை–யா–னார். வழக்–கில் அய்–யங்–காரை வாதாட வைப்– பது குறித்– து ப் பேசு– வ – த ற்– க ாக 20.1.2017 குங்குமம்

99


அய்–யங்–காரின் புகழ் பெற்ற ஆங்–கில நாட–கங்–க–ளில் ஒன்–றான ‘சப் அசிஸ்–டென்ட் மாஜிஸ்–தி–ரேட் ஆஃப் சுல்–தான் பேட்’ சம்–பந்த முத–லி–யா–ரால் தமி–ழில் ம�ொழி–பெ–யர்க்–கப்–பட்டு நடத்–தப்–பட்–டது.

பாக–வ–த–ரின் சார்–பில் அவ–ரது விலை உயர்ந்த காரில் ஆட்–கள் வந்– த ார்– க ள். அந்– த க் காரைப் பார்ப்– ப – த ற்– க ாக அய்– ய ங்– க ார் வசித்த ‘ப�ோலீஸ் ராக–வாச்–சா– ரி– யா ர் ஸ்கொ– ய ர்’ பகு– தி – யி ல் கூட்–டம் சேர்ந்–தது. பாக–வத – ர் பய–ணித்த காரைத் த�ொட்–டுப் பார்த்த பாக்–கி–யம் கிடைக்க வேண்– டு – மெ ன மக்– கள் முண்–டி–ய–டித்–த–னர். வேறு வழி–யில்–லாமல் – யானைக்–கவு – னி க ா வ ல் நி லை – ய த் – தி – லி – ரு ந் து 100 குங்குமம் 20.1.2017

ப�ோலீ–சார் வந்து கூட்–டத்–தைக் கலைத்– த – த ாக ராண்– டர ்கை எழு–தி–யி–ருக்–கி–றார். பாக–வத – ரி – ன் புகழை இச்–சம்–ப– வம் காட்–டின – ா–லும், அப்–படி – ப்– பட்ட ஒரு–வரை வழக்–கிலி – ரு – ந்து காப்– பா ற்– று ம் சக்தி வாய்ந்த வழக்–க–றி–ஞ–ராக சீனி–வாச அய்– யங்–கார் பார்க்–கப்–பட்–டார் என்–ப– தை–யும் தெரிந்–துக�ொ – ள்–ளலா – ம். வழக்–கறி – ஞ – ர் த�ொழில் மட்–டு– மின்றி, தமிழ் இலக்–கி–யங்–க–ளின் மீது ஆழ்ந்த பற்று க�ொண்–டி–ருந்– தார். நாட–கங்–கள் எழு–திய – த� – ோடு அவற்–றில் நடிக்–க–வும் செய்–தார். பம்–மல் சம்–பந்த முத–லியா – ர் நடத்– திய ‘சுகுண விலாச சபா’–வின் உறுப்–பின – ர – ாக அய்–யங்–கார் இருந்– தார். தமி–ழில் மட்–டு–மின்றி ஆங்– கி–லத்–தி–லும் சிறிய நகைச்–சுவை நாட–கங்–களை எழுதி, அவற்–றில் நடித்–தி–ருக்–கி–றார். இவ–ரது புகழ் பெற்ற ஆங்–கில நாட–கங்–க–ளில் ஒன்–றான ‘சப் அசிஸ்–டென்ட் மாஜிஸ்–தி–ரேட் ஆஃப் சுல்–தான் பேட்’ சம்–பந்த முத–லி–யா–ரால் தமி–ழில் ம�ொழி–பெய – ர்க்–கப்–பட்டு நடத்–தப்–பட்–டது. தமிழ், ஆங்–கில – ம் தவிர சமஸ்– கி– ரு – த த்– தி ல் பேசும் திற– னு ம் வி.வி. பெற்–றி–ருந்–தார். ‘டிரா–ம– டிக் டைவர்– டீ ஸ்– மெ ன்ட்ஸ்’ (Dramatic Divertissements) என்ற இவ–ரது நூல், 3 பாகங்–க–ளாக வெளி– யா கி பெரும் பெயர்


வாங்கித்– த ந்– த து. மெட்– ர ாஸ் வழக்– க – றி – ஞ ர்– க ள் சங்– க த்– தி ன் தலை– வ – ர ாக பல ஆண்– டு – க ள் த�ொடர்ந்து பணி–யாற்–றி–னார். புகழ்–பெற்ற ‘லா வீக்–லி’– யி – ன் ஆசி– ரி–ய–ராக 1936ல் இருந்து 18 ஆண்– டு–கள் ப�ொறுப்பு வகித்–தார். ‘‘தீவி–ரமா – ன இலக்–கிய, கலை வாழ்க்–கையி – ல் ஈடு–பட்–டிரு – க்–கும் என் நண்– ப ர் வி.வி.சீனி– வ ாச அய்– ய ங்– க ார், ஓய்வு நேரங்– க– ளி ல் மிகுந்த வெற்– றி – யு – ட ன் த�ொழில் செய்– யு ம் சென்னை ஹை க�ோர்ட் வக்–கீல்–’’ என்று சென்னை உயர்–நீ–தி–மன்–றத்–தின் புகழ்–வாய்ந்த வெள்–ளைக்–கார நீ தி – ப தி ச ர் . வி க் – ட ர் மர்ரே

காசு இல்–லா–மல் ப�ோன் பேச–லாம் த� ொ லை – பே சி எ ன் – ப து பெ ரும் அதி– ச – ய – ம ாக இருந்த 1940களில் அந்த வசதியை வைத்திருந்தவர்கள் ப�ொத்திப்பொத்தி பாது– க ாத்– தனர். ஆனால், சீனி– வ ாச அய்–யங்–கார் வீட்டு ப�ோன் மட்–டும் ‘பப்–ளிக் பூத்’ ப�ோன்று திறந்தே கிடக்–கும். யார் வேண்–டும – ா–னா– லும் அதில் பேசிக்– க� ொள்– ள – லாம். அதற்–காக காசு எது–வும் க�ொடுக்க வேண்–டி–ய–தில்லை.

கூட்ஸ்ட்–ராட்–டர் கிண்–ட–லாக அய்– ய ங்– க ா– ரை ப் பற்றி கூறு– வ – துண்டு. அந்–த–ள–வுக்கு வக்–கீல் த�ொழி– லி – லு ம் கலைப்– ப – ணி – யி – லும் சுறு–சுறு – ப்–பாக இயங்–கின – ார். இவை தவிர பில்லி– ய ர்ட்ஸ், ஸ்நூக்–கர் ப�ோன்ற விளை–யாட்டு– க–ளிலு – ம் இவர் கெட்–டிக்–கா–ரர். சென்–னையி – ல் புகழ் பெற்–றி– ருந்த வெம்– பா க்– க ம் வைணவ குடும்–பத்–தில் 1871 மார்ச் 9 ஆம் தேதி பிறந்த வி.வி.சீனி–வாச அய்– யங்–கார், பச்–சை–யப்–பன் பள்–ளி– யி–லும் கல்–லூ–ரி–யி–லும் படித்து பி.ஏ. பட்– ட ம் வாங்– கி – ய – வ ர். கல்–லூ–ரி–யில் படிக்–கும்போதே ஆங்–கி–லப்–பு–ல–மை–யு–டன் இவர் தீட்–டிய கட்–டு–ரை–கள் பதக்–கங்– க–ளைப் பெற்–றன. பின்–னர் பி.எல் முடித்–துவி – ட்டு வழக்–கறி – ஞ – ர – ான அய்–யங்–கா–ருக்கு இரண்டு மகள்– கள். இவ–ரது மூத்த மரு–ம–கன் வி. சி. க� ோபால் – ர த்– ன ம் பிற்– காலத்–தில் ஆற்–றல் மிக்க வழக்– க–றி–ஞ–ராக இருந்–தார். 56 ஆண்– டு – க ள் வெற்– றி – க – ர – மான சட்ட வல்–லுந – ர – ாக விளங்– கிய வி.வி. சீனி–வாச அய்–யங்–கார், 83 வது வய–தில் 1954 பிப்–ர–வரி 25ல் மறைந்த ப�ோது தமது அற்– பு–த–மான மகன்–க–ளில் ஒரு–வரை இழந்து விட்–டத – ாக நீதி–தேவ – தை கண்–ணீர் சிந்–தி–னாள்.

(சரித்–தி–ரம் த�ொட–ரும்...) 20.1.2017 குங்குமம்

101


கா

லை–யில் அலா–ரத்தை ஆஃப் செய்–து–விட்டு தூங்–கும் ஏ டூ இசட் யூத்–கள், கண் விழித்–த–தும் ப�ோனை தேடி எடுத்து, குட்–மார்–னிங் ச�ொல்–வது ஃபேஸ்–புக் உற–வு–க–ளுக்–குத்–தான்.

உடல் ஸ்டேட்–டஸ்–க–ளுக்கு, உயிர் லைக்–கு–க–ளுக்கு என வாழ்– ப–வர்–கள் அனைத்து ப�ோன்–க–ளி– லும் ஃபேஸ்–புக் வாலன்–டி–ய–ராக ஊடு–ருவி ஒவ்–வ�ொ–ருவ – ரி – ன் தனிப்– பட்ட அந்– த – ர ங்– க ங்– க – ள ை– யு ம் கூவிக் கூவி விற்–கும் சீக்–ரெட்டை அறி–ய–மாட்–டார்–கள். சாதா–ரண – ம – ாக ஃபேஸ்–புக்–கில்

ஒரு–வரை நீங்–கள் ஃபால�ோ செய்– தாலே அவ–ருக்கு கத்–த–ரிக்–காய் க�ொத்சு இஷ்–டம், வெண்–டைக்– காய் உவ்வே என்–பதி – லி – ரு – ந்து இங்– கி–லாந்–தின் கேட் மிடில்–ட–னின் ஃப்ளோ–ரல் ஸ்கர்ட் பிடிக்–கும் என்–பது வரை தெரிந்–து–வி–டும். உ ங் – க – ளு – டை ய ஆ ர் – வ ம் , வே ல ை , வ ரு – ம ா – ன ம் எ ன


ச.அன்பரசு

?


எக்ஸ்ட்ரா தக– வ ல்– க ளை நண்– பர்–கள் அறி–யும்–ப�ோது க�ொக்கி ப�ோட்–டுத் தெரிந்–து–க�ொள்–ளும் ஃபேஸ்–புக் மட்–டும் சும்–மா–யி–ருக்– குமா? ஒவ்–வ�ொ–ருவ – ரி – ன் வரு–மா–னம், அவர்– க ள் செல்– லு ம் ரெஸ்– ட ா– ரண்ட்–கள், பயன்–படு – த்–தும் கடன் அட்–டைக – ள் என பல்–வேறு டேட்– டாஸை நூத–ன–மாக சேக–ரிப்–ப– து–டன், ஒவ்–வ�ொரு சமூக நிகழ்– வு–க–ளி–லும் பய–னாளி–கள் எந்–தக் கருத்தை ச�ொல்–கிற – ார்–கள்... எதன் பக்–கம் நிற்–கி–றார்–கள் என்–பதை எல்–லாம் அறி–கி–றது. தனது பிரி– லி–யண்ட் அல்–கா–ரி–தம் மூலம் 52 ஆயி–ரம் வகை–யான பிரி–வு–க–ளில் இவற்றை எல்–லாம் வகைப்–ப–டுத்– தி–யுள்–ளது. அ து ம ட் – டு – ம ல்ல ஆ ஃ ப் ல ை னி ல் இ ரு க் – கு ம் – ப�ோ – து ம் பயனாளிகளை இடை–விட – ா–மல் கண்– க ா– ணி த்து அவர்– க – ள�ோ டு த�ொடர்பு க�ொள்ள முயற்–சிப்–ப– வர்–கள் யார்... எந்த தக–வல்–களை அல்–லது கருத்–துக்–களை பரி–மா–றிக் க�ொள்ள முற்–ப–டு–கி–றார்–கள் என்– பதை அறி–கிற – து அல்–லது தெரிந்–து க�ொள்ள முயற்–சிக்–கும் முக–வர்– க–ளுக்கு வழி காட்டி உத–வு–கி–றது.

னது பிரி–லி–யண்ட் அல்–கா–ரி–தம் மூலம் 52 ஆயி–ரம் வகை–யான பிரி–வு–க–ளில் அனைத்து பயனாளிகளின் பர்சனல் டேட்டாகளையும் முகநூல் வகைப்– ப–டுத்–தி–யுள்–ளது.


shutterstock


நஅடிப்–மதுசாய்ஸ்– க–ளின் ப–டை–யில் கணக்கு த�ொடங்–கும்– ப�ோதே, அசால்–டாக நம்மை கணிக்–கத் த�ொடங்கி விடு–கி–றது இந்த ஷார்ப் க�ோடிங் அல்–கா–ரி–தம். 20 குங்குமம் 20.1.2017

இதை–த்தான், ‘பல்–வேறு தக–வல் முக–வர் நிறு–வ– னங்–களி – லி – லி – ரு – ந்து பெறும் டேட்–டாஸை ஃபேஸ்– புக் பயன்–படு – த்–திக் க�ொள்–கிற – து. அது நேர்–மைய – ான நிறு–வன – ம – ாக இருந்–தால் இது குறித்து பயனாளி– க–ளி–டம் ஏன் கூற–வில்லை?’ என லாஜிக்–காக கேட்–கிற – ார் டிஜிட்–டல் ஜன–நா–யக அமைப்பை சேர்ந்த ஜெஃப்ரி செஸ்–டர். இதற்கு ஃபேஸ்–புக் தரும் சிம்–பிள் ஷார்ப் பதில்: தக–வல்–களை நாங்–கள் சேக–ரிக்–கவி – ல்–லையே! 2012ம் ஆண்– டி – லி – ரு ந்து தக– வ ல் முக– வ ர்– க–ள�ோடு ஜரூ–ராக பணி–புரி – ய – த் த�ொடங்–கிவி – ட்ட ஃபேஸ்–புக், இது குறித்த சர்ச்–சை–கள் பற்றி கவ– லையேபடா–மல் நாள�ொ–ரு–மே–னி–யும் ப�ொழு– த�ொரு வண்–ண–மு–மாக பல்–வேறு தக–வல் முக– வர்–க–ள�ோடு கைக�ோர்த்துவரு–கி–றது. நமது பிரை–வஸி தக–வல்–களை இடம்–பெற வேண்–டாம் எனில் ஹெல்ப் சென்–டர் மூலம் அதை நீக்–கி–வி–ட–லாம் என்று சான்ஸ் க�ொடுத்– தா–லும், ஃபேஸ்–புக் த�ொடர்ந்து தனது தக–வல் முக–வர்–களை புதுப்–பித்–துக் க�ொண்டே இருப்–ப– தால் அந்த முயற்–சி–யும் நாள–டை–வில் மிஷன் இம்–பா–சி–பிள் ஆகி–வி–டவே வாய்ப்பு அதி–கம். சிக்–கல்–க–ளுக்கு பிள்–ளை–யார் சுழி, ஃபேஸ்– புக்–கின் அல்–கா–ரி–தம்–தான். நமது சாய்ஸ்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில் கணக்கு த�ொடங்–கும்–ப�ோதே, அசால்–டாக நம்மை கணிக்–கத் த�ொடங்கி விடு– கி–றது இந்த ஷார்ப் க�ோடிங் அல்–கா–ரி–தம். நமது ஃபேஸ்– பு க் பக்– க த்– தி ல் ட்ரெண்– டி ங் விஷ–யங்–க–ள�ோடு ‘கருத்து ச�ொல்–லுங்க பாஸ்’ ரக செய்–தி–கள், உங்–க–ளுக்கு பிடித்த உண–வக விளம்–ப–ரங்–கள் தப்–பா–மல் இடம்–பி–டிக்–கும் ரக– சி–யம் இது–தான். இ ந்த வ கை – யி ல் வி ள ம் – ப ர நி று – வ – ன ங் – க – ளு க் கு 2 9 ஆ யி – ர த் – து க் – கு ம் மே ற் – ப ட்ட ப ய – ன ா ளி – க – ளி ன் த�ொ கு ப்பை


பிப்–ர–வரி, 2004ல் ஹார்–வர்டு பல்–க– ஹிஸ்–டரி லைக்–கழ – க – த்–தில் படித்–துக் க�ொண்– டி–ருந்த மார்க் ஸூக்–கர்–பெர்க் த�ொடங்–கிய சமூக இணை–ய–த–ள–மான ஃபேஸ்–புக் (ஆசி–ரி–யர்–கள், மாண–வர்–கள் குறித்த தக–வல் தாளின் பெயர்– தான் ஃபேஸ்– பு க்), தனது சிம்– பி – ளி – சி ட்– டி – ய ால் பல–ரை–யும் கவர, 24 மணி–நே–ரத்–தில் 1200 மாண– வர்–கள் இதில் இணைந்–தன – ர். அதற்கு பிறகு ஒரே மாதத்தில் பல்–கல – ை–யின் இள–நிலை மாண–வர்–கள் 90% இதில் இணைந்–து–விட்–ட–னர். 2005, ஆகஸ்ட்–டில் இணைய முக–வ–ரியை 2 லட்–சம் டாலர்– க–ளுக்கு ஃபேஸ்–புக் வாங்–கிய – து. அவ்–வள – வு – த – ான். பல்–கல – ைக்–கழ – க கேம்–பஸ்–க–ளில் நெருப்–பாய் இது பர–வி–யது. இன்று தின–சரி 1.1 பில்–லி–யன் மக்–கள் ஃபேஸ்–புக்–கில் இணை– வ–தாக புள்ளிவிவரம் ச�ொல்–கி–றது. 2015ன் லாபத் த�ொகை–யான 7.1 பில்–லி–யன் டாலர்–களை ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆக 2016ன் முதல் காலாண்–டிலேயே – கடந்துவிட்–டது. இப்–ப�ோது ஸ்மார்ட் ப�ோன்–களி – ல் ஃபேஸ்–புக் பயன்–படு – த்–தப்–படு – வ – த – ன் வழி–யாக மட்–டுமே இதற்கு 84% லாபம் கிடைக்–கி–ற–தாம்! இது–த–விர இன்ஸ்–டா–கி–ராம் (2012), வாட்ஸ் அப் (2014) ஆகி–ய– வை–யும் ஃபேஸ்–புக்கை உரு–வாக்–கிய மார்க்–கின் பாக்–கெட்–டில்–தான் இருக்–கின்–றன. ப்ரீ–பே–ஸிக், அக்–விலா, ஆக்–மென்–டட் ரியா–லிட்டி என ஃபேஸ்–புக் பக்கா பிளான்கள�ோடு இயங்–கி–வ–ரு–கி–றது. ஃ பேஸ் – பு க் அ ளி த் – தி – ரு க் – கி – ற து . இ தி ல் அ று – நூ–றுக்–கும் மேற்–பட்ட தக–வல்–கள் வெளி–யேயு – ள்ள தக–வல் முக–வர் நிறு–வ–னங்–க–ளால் பெறப்–பட்–டவை. ஸ�ோ, ஃபேஸ்–புக்–கின் பிரை–வசி அமைப்–பில் செய்–யும் மாற்–றங்–க–ளை–விட, அதில் பகி–ரப்–ப–டும் நமது அந்–த–ரங்க தக–வல்–களை முடிந்–த–ளவு குறைத்–துக்கொள்–வது நமது பர்–ஸுக்–கும் அல்–லது கிரெ–டிட் / டெபிட் கார்–டுக்–கும் மன–நல – னு – க்–கும் நல்–லது. இணை–யத்–தில் உல–வும் ஒவ்வொரு– வ–ரும் தங்–க–ளுக்கு வழங்–கப்–பட்–டுள்ள சுதந்–தி–ரம் என்–பது மிகப்– பெ – ரு ம் ப�ொறுப்பை உள்– ள – ட க்– கி – ய து என்– ப தை உண–ர–வேண்–டிய நேர–மிது.  20.1.2017 குங்குமம்

20


உயிரமுது

11 தமி–ழர் உண–வு–க–ளின் உன்–னத சுவை

ராஜ–மு–ரு–கன்


shutter stock

மில் பலர் சாப்–பி–டு–வ–தையே த�ொழி– நம்–லாக வைத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ஆனால்,

நம் முன்–ன�ோர்–கள் எப்–ப�ொழு – து பசிக்–கிற – த�ோ அப்–ப�ொழு – து மட்–டுமே சாப்–பிட்டு அப்–படி – யே சற்று தலை சாய்த்து ஓய்–வெ–டுப்–பார்–கள். ஆனால், இப்–ப�ொழு – து இருக்–கிற வேக–மான உல–கத்–துக்கு இது ப�ொருந்–தாது. அதற்– காக நாம் உண–வுக்கு க�ொடுக்க வேண்–டிய முக்–கி–யத்–து–வத்தை குறைக்–கக் கூடாது.

பசியை கவனிக்காவிட்டால்

உடலே பகையாகிவிடும்


அமுக்–க–ரான் பழம் குழம்பு தேவை–யா–னவை:

அமுக்–க–ரான் பழம் - 100 கிராம் க�ொத்–த–மல்லி விதை - 1 ஸ்பூன் சீர–கம் - 1/2 ஸ்பூன் மிளகு - 1 ஸ்பூன் பூண்டு - 3 பல் இஞ்சி - சிறு துண்டு மஞ்–சள் - சிறிது உப்பு - தேவை–யான அளவு சின்ன வெங்–கா–யம் - 1 கைப்–பிடி ச�ோம்பு - 1 சிட்–டிகை கறி–வேப்–பிலை - 1 க�ொத்து நல்–லெண்–ணெய் - 3 ஸ்பூன் நல்ல ருசி–யாக, வகை வகை– யாக சாப்–பிட தெரிந்த நமக்கு, அதை சாப்–பி–டும் முறை தெரி–வ– தில்லை. எப்–ப�ொ–ழுது சாப்–பிட வேண்–டும�ோ அப்–ப�ோது நமது உடலே அதை ச�ொல்–லி–வி–டும். சுவிட்ச் ப�ோட்–ட–தும் லைட் எரி–வது மாதிரி பசி வந்–தால்– தான் சாப்–பிட வேண்–டும். பசியை கவ–னிக்–கத் தெரி–யா–த– வ–னுக்கு உடலே பகை–யா–கி– வி–டும். பசி நேரத்–தில் உண்ணும் உண–வு–தான் பலத்தை தரும். அப்–ப�ொ–ழு–து–தான் நம் ஜீரண உறுப்–பு–கள் அனைத்–தும் தயா– ரா–கி–யி–ருக்–கும். எப்–ப�ோ–ழுது உணவு கிடைக்–கு–மென்று 110 குங்குமம் 20.1.2017

செய்–முறை:

தேவை–யான அனைத்–துப் ப�ொருட்–க–ளை–யும் எண்–ணெய் சேர்த்து வாசம் வரும் வரை வதக்–க–வும் (நன்கு வதங்க வேண்–டி–ய– தில்லை). பின் தண்–ணீர் சேர்த்து அம்–மி–யில் மைய அரைத்துக் க�ொண்டு அதனை நன்கு க�ொதிக்க

வயிற்–றில் உள்ள அமி–லங்–கள் உணவை எதிர்–பார்த்து காத்–தி– ருக்–கும். அப்–ப�ொ–ழுது சாப்–பிட்– டால் அது முறை–யாக ஜீர–ண– மாகி சத்–துக்–களை பிரித்து உட–லுக்–குத் தரும். எப்–ப�ொ–ழுது பசி–யில்– லைய�ோ அப்–ப�ொ–ழுது ஜீரண மண்–ட–லம் நடுக்–க–டல் மாதிரி அமை–தி–யாக இருக்–கும். உங்–க– ளுக்கு நேரம் கிடைக்–கும்–ப�ோது சிக்–கன் ஃப்ரை, மட்–டன், மீன் வறுவல் என உங்–கள் விருப்–பத்– துக்கு உள்ளே அனுப்–பி–னால் அது கிணற்–றில் ப�ோட்ட கல்–லாக வயிற்–றுக்–குள்–ளேயே கிடக்–கும். எனவே பசி உண்–


வைக்–க–வும். சுவை–யான அமுக்–க– ரான் பழம் குழம்பு ரெடி. அமுக்–க–ரான் பழக் குழம்பு மூட்–டு–வ–லியை குறைத்து உடல் உறு–தி– யைத் தரும். இரைப்பை க�ோளா–று–களை சரி செய்–யும். க�ொதித்த பின் தீயை அணைத்–து–விட்டு எலு–மிச்சை சாற்றை புளிப்–புக்–காக சேர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம். டா–கும் நேரத்–தில் மட்–டுமே உண்ண வேண்–டும். இந்த முறையை மாற்–றி–னால் எல்லா ந�ோய்–க–ளும் நம் முக–வரி தேடி வந்–து–வி–டும். தண்–ணீ–ரை–யும், உண–வை– யும் எப்–படி சரி–வி–கி–தத்–தில் எடுத்–துக்கொள்ள வேண்–டு– மென்–பது மிக முக்–கி–யம். தாகம் என்–றால் தண்–ணீர்–தான் முதல் உரிமை. தாகத்தை தணிக்க பெப்சி, க�ோலா குடித்–தால் அது கேடு–தான். இவை–யெல்– லாம் சக்–கை–தான். தண்–ணீரை சுத்–தம் செய்–கி–ற�ோம் என்று ச�ொல்–லிக்கொண்டு அதை வேதிப்–ப�ொ–ருட்–க–ள�ோடு

சேர்த்துவிடு–கி–றார்–கள். அத– னால் தண்–ணீ–ரில் இருக்க வேண்–டிய இயல்–பான சத்–துக்– கள் எது–வும் குளிர்–பா–னங்–க–ளில் இருப்–ப–தில்லை. நாம் உண்–ணும் உணவு பாதி அள–வுக்கு வாயி–லேயே ஜீர–ணம் ஆகி–விட வேண்–டும். அந்த அள–வுக்கு உணவை சுவைத்து மென்று சாப்–பிட வேண்–டும். அப்–படி சாப்–பி–டும்– ப�ோது உண–வில் நம் எச்–சில் கலந்து வாயி–லேயே ந�ொதிக்க ஆரம்–பித்துவிடு–கி–றது. உணவு உண்–ணும்–ப�ோ–து–தான் நமக்கு ஜீர–ணம் நடக்–கும் என்–பது ப�ொய். எப்–ப�ோ–ழுது பசி வந்து, 20.1.2017 குங்குமம்

111


வாழை–யடி வாழை வாழை இலை–யில் சாப்–பி–டு–வது நல்–லது. அதி–லி–ருக்–கும் பச்சை வாசம் சூடான உண–வு–க–ளில் கலந்து, எளி–தில் ஜீர–ண–மாக உதவு– கி–றது. அத–னால்–தான் நம் பாட்–டன் நெடுந்–தூ–ரம் பய–ணம் செய்– யும்–ப�ோது கூட தலை–வாழை இலை–யில் நெய் தடவி அதை தீயில் வாட்டி அந்த இலை–யில் ச�ோற்–றைக் கட்–டிச் சென்று சாப்–பிட்–டி–ருக்– கி–றார்–கள்.

ஒரு உண–வுப் ப�ொருளை உண்ண வேண்–டும் என எண்– ணம் வரு–கி–றதோ அப்–ப�ோதே இந்த ஜீர–ணம் ஆரம்–பித்–து– வி–டும். என்ன உண்ண ப�ோகி– ற�ோம் என்ற எண்–ணத்–தில் த�ொடங்கி, அந்த உண–வைப் பார்ப்–பது, நுகர்–வது, த�ொட்டு வாயில் வைத்து சுவைப்–பது, பின் மெல்–லு–வது என உணவு வயிற்–றுக்–குள் ப�ோகும் முன்– 112 குங்குமம் 20.1.2017

னரே அந்த உண–வின் இல–கு– வான தன்–மை–யைப் ப�ொறுத்து ஜீர–ணத்–துக்கு உடல் தயா–ரா–கி– வி–டும். சுத்–தம் ச�ோறு ப�ோடும் என ச�ொல்–லிக்கொண்டு கரண்– டி–யால்–தான் சாப்–பி–டு–வேன் என்று ச�ொல்–கி–ற–வர்–கள் உண– வின் தன்–மையை த�ொட்டு உணர வாய்ப்–பில்–லா–மல் ப�ோகி–றார்–கள். அது சூடா, குளிர்ச்–சியா, கெட்–டியா, இல–கு–வா–னதா, ம�ொறு–ம�ொ– றுப்பா என த�ொட்டு உணர்– தலே ஜீர–ணத்–தின் எளி–மைக்கு உத–வும். உண்–ணும்–ப�ோது வாயை மூடி–யும், தேவைப்–பட்–டால் மிக குறைந்த நீரும், பேசா–மல் உண்–ப–தும் அவ–சி–யம். அப்–படி சாப்–பிட்–டால்–தான் சுவை உணர்ந்து, ப�ோதும் என்–கிற நிலை வரும். ந�ோய்–க–ளும் நம்மை அண்ட பயப்–ப–டும்.

(பரு–கு–வ�ோம்)


த.சக்திவேல்

ம�ோடி படிக்க வேண்டிய மேட்டர்!

அஸ்–லிண்ட்.

இந்த ஆறு வயது பெண் குழந்– த ை– தான் அமெ–ரிக்–கா–வின் இப்–ப�ோ–தைய ஹாட். கிட்–டத்–தட்ட அனைத்து பத்–தி–ரி–கை–க–ளின் முன் பக்–கத்தை அஸ்–லிண்ட் அலங்–க–ரித்– திருக்–கி–றார். ‘இவளை மக–ளா–கப் பெற்–ற– தற்கு நான் புண்–ணிய – ம் செய்–திரு – க்க வேண்– டும்’ என்று நெகிழ்–கிற – ார் அம்மா பெத்–தானி! அப்–படி அஸ்–லிண்ட் என்–னத – ான் செய்து– விட்–டார்? பெத்–தானி நன்–றாக தூங்–கிக்கொண்–டி– ருந்–த–ப�ோது அவ–ரது கைரே–கையை ஐப�ோ– னில் பதிந்து, அமே–சா–னுக்–குள் நுழைந்து 250 டால–ருக்கு கிஃப்ட் ஆர்–டர் செய்–திரு – க்– கி–றார் அஸ்–லிண்ட்! அமே–சா–னில் இருந்து ஷாப்–பிங் செய்த விவ–ரங்–கள் பற்–றிய மெசேஜ்–கள் பெத்–தா–னி– யின் ம�ொபை–லுக்–குள் க�ொட்–டி–யி–ருக்–கின்– றன. ‘மை காட். யார�ோ என் அக்–கவு – ன்ட்டை ஹாக் செய்–து–விட்–டார்–கள்’ என்று பத–றி– யி–ருக்–கி–றார் பெத்–தானி. அப்–ப�ோது ‘மம்மி... நேத்து நீ தூங்–கிட்டு இருந்–தப்ப நான்–தான் ஷாப்–பிங் செஞ்–சேன். பத–றாத. அட்–ரெஸ் சரி–யாத்–தான் க�ொடுத்–தி– ருக்–கேன். கிஃப்ட் நம்ம வீட்–டுக்கு வந்–துடு – ம்’ என மழ–லையி – ல் சிணுங்–கியி – ரு – க்–கிற – ார் இந்த சுட்–டிப்பெண். ‘ஆறு வயசு குழந்தை நம்ம செக்–யூரி – ட்டி சிஸ்–டத்தை உடைக்–கிற அள–வுக்கா நாம டிசைன் செய்–தி–ருக்–க�ோம்..?’ என சைபர் செக்– யூ – ரி ட்டி நிபு– ண ர்– க ள் விழி பிதுங்கி நிற்க ‘விரை– வி ல் எல்லா இடங்– க – ளி – லு ம் கைரேகை டிரான்–ஸாக்–‌–ஷன் வந்–து–வி–டும்’ என்று அறி–வித்–திரு – க்–கிற – ார் நம் பிர–தம – ர்! 


டி.ரஞ்–சித்

ஆ. வின்–சென்ட் பால்

மரம் நட வேண்டுமா? app

டவுன் ல�ோட் பண்ணுங்க!

‘‘ச

மூ–கம் சார்ந்த பல விஷ–யங்–களை தனி மனி–தர்–க–ளும், என்.ஜி.ஓக்–க– ளும் செய்து வரு–கி–றார்–கள். இது எந்–த–ள–வுக்கு மக்–கள் இயக்–க–மாக மாறும் என்று ச�ொல்ல முடி–யாது. தமிழ்–நாட்–டைப் ப�ொறுத்–த–ள–வில் சமூக நலன் த�ொடர்–பாக டெக்–னா–லஜி அடிப்–ப–டை–யில் செயல்–ப–டும் திட்–டங்–கள் அதி–க–மாக இல்லை. இங்கே த�ொழில்–நுட்ப அறி–வும், செயல்– பா–டுக – ளு – ம் நல்ல நிலை–யில் இருந்–தா–லும் அதை சமூக செயல்–பாட்–டுக்–காக பயன்–ப–டுத்–து–ப–வர்–கள் மிக குறைவே.


ஆனால் த�ொழில்–நுட்–பத்தை சமூ–கம் சார்ந்து திற–மை–யா–கப் பயன்–ப–டுத்–தி–னால் பெரிய அள– வில் நம்–மால் சாதிக்க முடி–யும்...’’ என்று நம்–பிக்–கை–ய�ோடு பேசு– கி–றார் மகேஷ். ‘க்ர–யாண்ட். காம்’ நிறு–வ–னர். இந்த நிறு– வ – ன ம் உரு– வாக்–கிய ‘பி த ட்ரீ ஹக்– கர்’ ( Be The Tree Hugger) என்ற app ‘வர்தா புய– லுக்–குப் பின் சமூக நல– னுக்–கான ந�ொடிப்– ப�ொ– ழு து தீர்– வு ’ எனும் தலைப்–பில் தனி– ய ார் நிறு– வ – னம் ஒன்று நடத்–திய படைப்–பா–ளர்–களு – க்–கான ப�ோட்– டி – யி ல் முதல் பரிசை வென்–றி– ருக்–கி–றது. ‘ ‘ க ட ந்த வ ரு – ட ம் க ா ற் று . . . அ த ற் கு மு ந் – தை ய வ ரு – ட ம் தண்– ணீ ர்... இந்த வரு– ட ம் நெருப்பா இருக்– கு ம�ோ என்று சென்–னைவ – ா–சிக – ள் அச்– சத்–துட – ன் 2017ஐ த�ொடங்– கி–யி–ருக்–கி–றார்–கள். பயம் ஒரு பக்–கம் இருக்–கட்–டும். இயற்– கை – யி ன் சீர– ழி – வு க்கு நாம்–தான் முக்–கிய கார–ணம். 116 குங்குமம் 20.1.2017

இதை தடுக்க முடி–யா–விட்–டா–லும் சீர– ழிவை சீர் செய்–ய–லாம் என்று மக்–களை நம்பி களத்– தி ல் இறங்– கி– யு ள்– ள�ோ ம். மர ம் ந டு – வது ப�ோன்ற ஒ ரு செ ய ல் – ப ா ட ்டை த � ொ ழி ல் – நு ட் – ப – மா–கச் செயல்–படு – த்– தும்–ப�ோது அது ஒரு மக்– க ள் இயக்– க – ம ாக மல– ரு ம் என்று உறு– தி – யு– ட ன் நம்– பு – கி – றே ன்...’’ என்–கிற மகே–ஷி–டம் இந்த app பற்றி கேட்–ட�ோம். ‘‘சென்– னை – யி ல் இருந்த மரங்–கள் அனைத்–தும் ‘வர்–தா’ புய–லால் வேர�ோடு சாய்ந்–துவி – ட்– டன. அந்த இடங்–க–ளில் மீண்– டும் மரங்–களை நடு–வத – ற்–கான ஆப்– ஷ ன்– த ான் இந்த app. இதை கூகுள் ப்ளே ஸ்டோ– ரில் டவுன்–ல�ோடு செய்து க�ொள்–ள–லாம். உ ள் – ளூ ர் மர ங் – கள் இந்–தப் புயலை த ா ங் கி இ ன் – று ம் நிற்– கி ன்– ற ன. அத– னால் உள்– ளூ ர் மர ங் – க ளை நடவே இந்த appல் இட–முண்டு. மரம் நட கன்று தேவை. இதை யார்


வேண்–டு–மா–னா–லும் க�ொடுக்–க– லாம். பண உத–வியை நாங்–கள் பெறு–வ–தில்லை. விழுந்த மரங்–க–ளைப் பற்–றிய தக–வ–லை–யும் இந்த appல் தெரி– விக்–கல – ாம். என்ன... மரம் விழுந்த இடத்–தில் இருந்து மட்–டுமே அந்த நபர் தெரி–விக்க முடி–யும். அதி–க– பட்–சம் நூறு மீட்–டர் த�ொலை– வி–லி–ருந்து தக–வலை பகி–ர–லாம். மரம் விழுந்த இடத்–திலி – ரு – ந்து இந்த app-ஐ செயல்– ப – டு த்– து ம்– ப�ோது குறிப்–பிட்ட அந்த நபர் எங்கே நிற்–கி–றார் என்–பதை ஜிபி– எஸ். காண்– பி த்– து – வி – டு ம். பிறகு மரம் விழுந்த இட– மு ம் appல் தெரி–யும்...’’ என்று ச�ொல்–லும் மகேஷ், ஐம்– ப து சத– வி – கி த மரங்–கள் திரும்ப நடப்–பட்– டாலே அது வெற்– றி – த ான் என்–கி–றார். ‘‘தார் ர�ோடு, கட்–டி–டங்– களை துளைத்து வளர்ந்த மரங்–கள்... மாதி–ரி–யான இ ட ங் – க – ளி ல் மீ ண் – டும் கன்–று–க ளை நட மு டி – யு ம ா எ ன் று தெரி–யவி – ல்லை. அத– னால்–தான் ஐம்–பது சத– வி – கி – த ம் என்று குறிப்–பி–டு–கி–ற�ோம். கன்–று–களை நடு–வ–தற்கு எ ன்றே த னி – ய ா க ஒ ரு குழுவை வைத்– தி – ரு க்– கி – ற�ோம். நட்–டால் மட்–டும் மகேஷ்

ப�ோதாது. சரி–யாக பரா–ம–ரிக்–கப்– ப–டு–கி–றதா, வள–ரு–கி–றதா என்று கண்–கா–ணிக்–க–வும் வேண்–டும். இதற்– க ா– க வே இந்த appல் ஒரு விளை– ய ாட்டை ஆப்– ஷ – னில் வைத்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். இதன் மூலம் யார் வேண்–டு–மா–னா–லும் நடப்–பட்ட கன்–று–களை சரி–யாக கண்– டு – பி – டி த்து அதன் வளர்ச்– சியை த�ொடர்ச்–சி–யாக கண்–கா– ணிக்–க–லாம். இது த�ொடர்–பான தக– வ ல்– க – ளை – யு ம் எங்– க – ளு க்கு தெரி–விக்–க–லாம். எது–வும் தடா–லடி – ய – ாக நடந்து விடாது என்–பது எங்–களு – க்கு தெரி– யும். சுற்–றுச்–சூ–ழலை ப�ொறுத்தே மாற்–றம் நிக–ழும். இன்று நாம் எதிர்–க�ொள்–ளும் பிரச்–னைக்– கான விதை முப்–பது நாப்–பது வரு– ட ங்– க – ளு க்கு முன்– ன ா– லேயே தூவப்–பட்–டி–ருக்–கும். இந்த உண்மை கன்று– க ளை ந டு – வ – த ற் கு நாங்–கள் மேற்–க�ொள்– ளும் முயற்– சி க்– கு ம் ப�ொருந்–தும். அடுத்த தலை–முறை நன்–றாக இருக்க வேண்– டு ம் எ ன் – று – த ா ன் இ ப் – ப�ோ து உ ழைக் – கி – ற�ோம்...’’ அழுத்– த – மாக ச�ொல்– கி – ற ார் மகேஷ். வ ா ழ் த் – து – க ள் ப்ரோ!  20.1.2017 குங்குமம்

117


துபாயிலிருந்து ஆசிப் மீரான்

சரவணவேல்


‘பி

துபாய ப�ொஙகல

றக்க ஒரு நாடு; பிழைக்க ஒரு நாடு. தமிழ்–நாட்–டின் தலை–யெ–ழுத்–துக்கு நானென்ன விதி–வி–லக்–கா’ என்–ற�ொரு வச–னம் ‘பரா–சக்–தி–’–யில் வரும். பிழைப்–பத – ற்–கா–கக் கடல் கடந்து வாழும் தமி–ழர்–கள், தாங்–கள் பிழைக்–கச் செல்–லும் இடங்–களி – ல் எல்–லாம் தங்–கள – து பண்–பாட்டு அடை–யா–ளங்–களை – யு – ம் உடன் அழைத்–துச் செல்–லத் தவ–று–வ–தில்லை. ஐக்–கிய அரபு அமீ–ரக நாட்–டின் வணி–கத் தலை–ந–க–ரான துபா–யில் வாழும் தமி–ழர்–க–ளும் இதற்கு விதி–வி–லக்– கல்ல. ஆங்–கி–லப் புத்–தாண்டு க�ொண்–டாட்–டங்–கள் முடிந்–த–துமே ப�ொங்–கல் பற்–றிய எதிர்–பார்ப்–பு–க–ள�ோடு நாட்–களை நகர்த்–தத் துவங்கிவிடு–கின்–ற–னர் துபாய் வாழ் தமி–ழர்–க–ளும்.


குடும்பத்துடன் ஆனந்தன்

கடந்த பத்– த ாண்– டு – க – ள ாக துபா–யில் வசிக்–கும் ஆனந்–தன் வாணி தம்–பதி – க – ளு – க்கு ப�ொங்–க– லைப் பற்–றிச் ச�ொல்–லும்–ப�ோதே தாய– க த்– தி ன் நினை– வு ம் வந்– து – வி–டு–கி–றது. ‘‘அங்க இருந்–தி–ருந்தா கரும்– பு ப் பந்– த ல் கட்– டு – வ�ோ ம். இங்க கரும்பு கிடைக்–குது. ஆனா, பந்–தல் கட்ட முடி–ய–ற–தில்ல...’’ வருத்– த ப்– ப – டு – கி – ற ார் வாணி. ‘‘ஆனா– லு ம் ப�ொங்– க – லு க்– கு த் தேவை–யான எல்–லா–மும் இங்க கிடைக்–குது...’’ என்று மகிழ்–கிற – ார். ‘‘ப�ொங்– க – லு க்கு விடு– மு றை கிடை–யாது. அத–னால பெரும்– பா–லும் காலைல சாமி கும்–பிட்–ட– துமே அலு–வல – க – ம் வந்–துடு – வே – ன். ம ா ல ை வீ டு தி ரு ம் – பி – ன – து ம் அம்மா செய்து வைச்–சி–ருக்–கிற பல–கா–ரங்–கள�ோ – ட ப�ொங்–கல – ைக் க�ொண்–டா–டுவே – ன்...’’ என்–கிற – ார் வா–ணி–யின் மக–ளான நிவே– 120 குங்குமம் 20.1.2017

திதா. தனி–யார் நிறு–வ–ன–ம�ொன்– றில் பணி–யாற்–று–வ–த�ோடு தமி–ழக த�ொலைக்– க ாட்சி ஒன்– று க்– க ாக இங்–கிரு – ந்து செய்–திக – ளு – ம் வழங்கி வரு–கி–றார் இவர். ‘‘ஊர்ல முற்– ற ம் இருக்– கு ம். இங்க அது கிடை–யாது. அத–னால சமை– ய – ல – றை – லயே ப�ொங்– க ல் வைப்– ப �ோம். பத்து வரு– ஷ ங்– க – ளுக்கு முன்– ன ாடி ப�ொங்– க ல் சாமான் கிடைப்–பது கஷ்–டமா இருந்–தது. இப்ப தட்–டுப்–பா–டில்– லாம எல்–லாமே கிடைக்–குது...’’ என்–கி–றார் ஆனந்–தன் ‘‘தனியா வீடு எடுத்– தி – ரு க்– கி– ற – வ ங்க வர– வே ற்பு அறைல ப�ொங்–கல் வைப்–பாங்க. ஆனா, இது மாதிரி வாழ– ற – வ ங்க சில பேர்–தான். பெரும்–பா–லும் ஒரே அடுக்–கக – த்–தைப் பகிர்ந்து க�ொள்– ளும் குடும்– ப ங்– க ள்– த ான் இங்க அதி– க ம். இதை ‘ஷேரிங்– ’ னு ச�ொல்– லு – வ�ோ ம். இது மாதிரி இடங்– க ள்ல வசிக்– கி ற எல்– ல ா–

குடும்பத்துடன் சிவ–கு–மரன்


ருமே தமி–ழர்–களா இருந்–துட்டா ப�ொங்–கலை ஜமாய்ச்–சுடு – வ – ாங்க. அப்–படி அமை–யா–த–வங்க அட்– ஜெஸ் செஞ்–சுத – ான் க�ொண்–டாடு– வாங்க...’’ என்–கி–றார் தஞ்–சா–வூ– ரைச் சேர்ந்த ரம்யா சிவ–கும – ர – ன். ஜன– வ ரி முதல் வாரத்– தி – லி – ருந்தே த�ோகை– ய�ோ டு கரும்பு இங்கே கிடைக்– கி – ற து என்று பூரிக்–கிற – ார் சக்–திவே – ல். 26 வரு–டங்– க–ளுக்கு முன்–னால் பெரு–மாள் என்–ப–வ–ரால் த�ொடங்–கப்பட்ட ‘ ச ா மி பூ க் – க – டை ’ எ ன் – கி ற ‘பெருமாள் பூக்– க – டை ’ என்– கி ற அங்– க ா– டி – யி ல் இவர் பணி– பு – ரி – கி–றார். ‘ ‘ ப �ொ ங் – க – லு க் கு தேவை – யான மஞ்–சள் க�ொத்து, இஞ்சிக் க�ொத்து, பனங்– கி – ழ ங்கு, செங்– கரும்பு, தூது–வளை, பிரண்டை, வல்– ல ாரை, மணத்– த க்– க ா– ளி க் கீரை, ப�ொன்– ன ாங்– க ண்ணி, அரைக்– கீ ரை, அகத்– தி க்– கீ ரை, ம�ொச்சை, ப�ொடி பாகற்–காய், வெள்ளை முள்– ள ங்கி, சிவப்பு முள்– ள ங்கி, நாட்டுத் தக்– க ாளி, கத்– தி – ரி க்– க ாய், அவ– ரை க்– க ாய், முருங்–கைக்–காய், வாழைக்–காய், ப�ொங்–க–லுக்–கா–கவே கரு–ணைக் கி ழ ங் கு , சே ப் – ப ங் கி ழ ங் கு , சேனைக் கிழங்–குனு எல்–லாமே வந்–து–டும். இத�ோட பூஜைக்–குத் தேவை–யான மல்–லிகை, கன–காம்– ப–ரம், சாமந்தி, தாமரை ம�ொட்டு மாதி–ரி–யான பூக்–க–ளை–யும் வர–

வைச்–சு–டு–வ�ோம்...’’ என பட்–டி–ய– லி– டு – கி – ற ார் துபாய்க்கு மல்லி– கைப்–பூவை முதன் முறை–யா–கத் தமி– ழ – க த்– தி – லி – ரு ந்து அறி– மு கம் செய்த பெரு–மாள் அண்ணாச்சி– யின் இளைய மக–னான முத்து. இப்–ப�ோது துபாய் - சென்னை விமா–னப் ப�ோக்–கு–வ–ரத்து எளி– தாகி விட்– ட – த ால் ப�ொங்– க ல் உள்–ளிட்ட பண்–டிகை – க – ளு – க்–கான ப�ொருட்–களை எடுத்து வரு–வது எளி– த ாகிவிட்– ட து. அத்– து – ட ன்

சக்திவேல்

தமி– ழ ர்– க – ளி ன் தேவை– ய – றி த்து ப�ொங்–கல் ப�ொருட்–களை வினி– ய�ோ–கம் செய்ய பல கடை–க–ளும் இப்–ப�ோது துபாய், சார்ஜா நக–ரங்– க–ளில் தலையெடுத்–திரு – க்–கின்–றன. உற–வுக – ளை – ப் பிரிந்து இருப்பது– தான் புலம்பெயர் வாழ்க்–கையி – ன் பெரும் துய– ர ம். முக்– கி – ய – ம ான நாட்–களி – ல் பெற்–றவ – ர்–களு – ட – ன�ோ உற்–றவ – ர்–களு – ட – ன�ோ இருக்க முடி– யா– ம ல் ப�ோவ– து – த ான் பெரும் 20.1.2017 குங்குமம்

121


ச�ோகம் என்று ச�ொல்–லிக் க�ொண்– டி–ருந்–தவ – ர்–களு – க்கு நடு–வில், ‘‘இப்ப டெக்– ன ா– ல ஜி வளர்ந்– து – டு ச்சு. ஸ்கைப் வழியா எங்க உற– வு – க–ள�ோட இங்–கிரு – ந்தே ப�ொங்–கல் க�ொண்– ட ா– ட – ற�ோ ம்...’’ என்று பாசி–டிவ் ஆக பேசத் த�ொடங்–கு– கி–றார் சிவ–ரா–மன். ‘ ‘ ப த் து வ ரு – ஷ ங் – க – ளு க் கு முன்– ன ாடி துபாய் வந்– தே ன். அ ப்ப தி ரு – ம – ண – ம ா – க ல ை . ப�ொங்– க ல் பண்– டி – கை – யை – யு ம் பெருசா க�ொண்–டா–ட–ணும்னு த�ோணலை. ஊர் நினைவு ப�ொங்– கிப் ப�ொங்கி வரும். தவிர இங்க ப�ொங்–கல் எப்–படி க�ொண்–டா–ட– றாங்–கன்–னும் அப்ப தெரி–யாது. இப்ப அப்–ப–டி–யில்ல. நிறைய தமிழ்க் குடும்–பங்–கள் இங்க வசிக்– கி– ற ாங்க. எல்– ல ா– ரு ம் ஒண்ணு சேர்ந்து ப�ொங்–கல் க�ொண்–டா– டும் நிலை வந்– தி – ரு க்கு. மண்–

அஷ்–ரஃப் அலி. 122 குங்குமம் 20.1.2017

ராமலிங்கம்

பா–னைல ஆரம்–பிச்சு சகல ப�ொங்– கல் அயிட்–டங்–க–ளும் இங்–கயே கிடைக்–குது. இரண்டு வரு–ஷங்– க– ளு க்கு முன்–ன ாடி ப�ொங்–கல் அப்ப ரங்–கத்–துல இருந்–தேன். அப்–ப–தான் ஓர் உண்மை பளிச்– சுனு பட்–டது. தமி– ழ – க த்– து ல இப்ப ப�ொங்– கலை வெறும் விடு–முறை நாளா டிவி முன்– ன ா– டி – த ான் கழிக்– கி – றாங்க. குழந்–தை–கள்–கிட்ட எதுக்– காக ப�ொங்–கல் வைக்–கிற�ோ – ம்னு ச�ொல்–லக் கூட யாருக்–கும் அங்க நேர–மில்ல. எவர்–சில்–வர் பாத்–தி– ரத்–து–ல–தான் ப�ொங்–கலே வைக்– கி–றாங்க. இதை–யெல்–லாம் பார்க்–கிற – ப்ப துபாய்ல நாங்க இன்–னும் பழமை மாறாம ப�ொங்–கலை அதுக்–கான தன்– மை – ய�ோ ட க�ொண்– ட ா– ட – ற�ோம்–னு–தான் ச�ொல்–ல–ணும்...’’ என மகிழ்ச்–சியை வெளிப்–படு – த்து– கி–றார் சிவ–ரா–மன். இதற்கு நேர்–மா–றான கருத்தை ச � ொ ல் – கி – ற ா ர் ர ா ம – லி ங் – க ம் . ‘‘ஊர்ல இருந்தா நல்லா இருக்– கும். இங்க நாங்–களே ஒண்ணா கூடி ப�ொங்–கல் வைக்–க–ற�ோம். உற–வுக – ள் சுத்–தமா இல்ல. வேலை– நாள்ல ப�ொங்– க ல் வந்– து ட்டா ஆபீஸ் ப�ோக–ணும். இல்–லைனா லீவு ப�ோட–ணும். ஊர்–லன்னா ச�ொந்– த ங்– க – ள�ோ ட ஜாலியா இருப்–ப�ோம்...’’ என்று பெரு–மூச்சு விடும் ராம–லிங்–கம், மீடியா சிட்டி–


யில் தனி–யார் நிறு–வன – ம் ஒன்–றில் அலு– வ – ல க உத– வி – ய ா– ள – ர ா– க ப் பணியாற்றிவரு–கி–றார். உ ண் – மை – த ா ன் . ம னை வி மக்–க–ள�ோடு துபா–யில் வசிக்–கும் தமி–ழர்–களு – க்கு ப�ொங்–கல் பண்–டி– கையை சிறப்–பா–கக் க�ொண்–டாட எல்லா வழி–களு – ம் இருக்–கின்–றன. புலம்பெயர்ந்து சேவல் பண்– ணை–க–ளில் வாழும் ராம–லிங்–கம் ப�ோன்ற எளிய த�ொழி– ல ா– ள ர்– க–ளின் ப�ொங்–கலி – ல்–தான் இன்–ன– மும் தித்–திப்பு சேர மறுக்–கி–றது. ‘‘முன்– ன ாடி தமி– ழ ர்– க – ளு க்– குன்னு நிறைய அமைப்– பு – க ள் இருந்–துச்சு. ஒரு–முறை பாவ–லர் அறி–வு–மதி துபாய் வந்–தி–ருந்–தப்ப, ‘இத்–தனை அமைப்–பு–கள் தனித்– த–னி–யாக இயங்–கு–கி–றீர்–கள் சரி. ஏன் தமி–ழர் திரு–நா–ளான ப�ொங்– கலை நீங்–கள் ஒன்–றாக இணைந்து க�ொ ண் – ட ா ட க் கூ ட ா – து – ’ னு கேட்–டார். ந ல்ல கே ள் வி . உ ட னே ‘அமீரகத் தமிழ் மன்–றம்’, ‘துபாய் தமிழ்ச்–சங்–கம்’, ‘தமிழ்–நாடு பண்– பா– ட் டுக்– க – ழ – க ம்’, ‘தாய்– ம ண் வாசகர் வட்– ட ம்’, ‘அமீ– ர – க த் தமிழர் அமைப்–பு’ உள்–ளிட்ட ஏழு அமைப்– பு – க ள் ஒருங்– கி – ணைந் து ‘துபாய் தமி–ழர் கூட்–ட–மைப்–பு–’ங்– கிற பெயர்ல முழு–நாள் நிகழ்ச்– சியை வழங்–கி–ன�ோம். காலைல ஆண்– க – ளு க்– க ான கபடி ப�ோட்டி, பெண்–க–ளுக்கு

குடும்பத்துடன் சிவ–ரா–மன்

ஓவி–யம் மற்–றும் க�ோலப் ப�ோட்டி, சிறு–வர் சிறு–மிய – ர்–களு – க்கு விளை– யாட்டுப் ப�ோட்–டிக – ள்னு க�ொண்– டா– டி – ன�ோ ம். மதி– ய ம் எல்– ல ா– ருக்– கும் உணவு, மாலை கலை நிகழ்ச்– சி – க ள்னு சிறப்பா செஞ்– ச�ோம். இப்ப துபாய் அரசு தனிப்– பட்ட அமைப்– பு – க ளை தடை செஞ்–சுடு – ச்சு. அத–னால தமி–ழர்–க– ளுக்–காக தனியா ப�ொங்–கல் நிகழ்ச்– சி–களை நடத்த முடி–யல. இடைப்– பட்ட காலத்–துல தனி–யார் வான�ொலி ஒண்ணு, ப�ோன வரு–ஷம் வரைக்–கும் ப�ொங்– கல் சிறப்பு நிகழ்ச்–சி–களை ஒரு பெரிய மைதா–னத்–துல வைச்சு நடத்–துச்சு. இந்த வரு– ஷம் அது–வும் இல்ல...’’ என்று வருத்–தப்–படு – –கி–றார் துபாய் த மி – ழ ர் கூ ட் – ட – மை ப் – பி ன் ஒருங்–கி–ணைப்–பா–ளர்–க–ளில் ஒரு–வர – ாக இருந்த ‘குத்–தா–லம்’ அஷ்–ரஃப் அலி.  20.1.2017 குங்குமம்

123


73

கிரகங்கள் தரும் ய�ோகங்கள்

விருச்சிக லக்னம் செவ்வாய் சூரியன் சேர்க்கை தரும் ய�ோகங்கள் ர�ோ–ஷத்–துக்–குரி – ய கிர–கம – ான செவ்–வா–யும், எதை–யும் ஆக்–தாங்– கும் இத–யத்தை தரும் கிர–க–மான சூரி–ய–னும் இணைந்–தால் ப�ோரா–டும் குணம் மிகுந்–திரு – க்–கும். பய�ோ-டேட்– டாவே நூறு பக்க புத்–த–க–மாக இருக்–கும். பத்து வரு–டத்–தில் நாற்–பது இடத்–தில் வேலை பார்த்–திரு – ப்–பார்–கள். பதவி உயர்வு பட்–டி–ய–லில் பெயர் இருந்–தால் மேல–தி–காரி வேறு ஊருக்–குச் சென்று விடு–வார். சரி, புதி–ய–தாக வரு–ப–வர�ோ இவ–ருக்கு எதி–ரா–கவே மாறு–வார்.

ஜ�ோதிடரத்னா

கே.பி.வித்யாதரன்

ஓவி–யம்:

மணி–யம் செல்–வன்


அத– ன ால், நான்கு முழம் ஏறு– வ – த ற்– கு ள் நாற்– ப து முழம் சறுக்–கு–வார்–கள். இந்த அமைப்– பில் உள்–ள�ோ–ரின் வாழ்க்–கைத் துணை–வரு – க்கு சிறு சிறு அறுவை சிகிச்–சை–கள் செய்ய வேண்–டி–யி– ருக்–கும். எவ்–வ–ளவு பெரிய ஏற்ற இறக்– க ங்– க ளை சந்– தி த்– த ா– லு ம் கவ– ல ைப்– ப – ட ா– ம ல் முன்– னே – று – வார்–கள். எத்–தனை பெரிய இக்– கட்–டான சூழ–நி–லை–யாக இருந்– தா–லும் அடுத்–தது என்ன என்று நகர்ந்துக�ொண்– டே – யி – ரு ப்– ப ார்– கள். சக�ோ–த–ரர்–க–ள�ோடு விட்–டுக் க�ொடுத்து வாழ்–வார்–கள். அர– சாங்–கத்–தில் பல–மான பத–வியில் அமர்– வ ார்– க ள். ய�ோகா– தி – ப – தி – க– ளி ன் நட்– ச த்– தி ர சாரங்– க – ளி ல் அ ம – ரு ம் – ப�ோ து ந ா ட ா – ளு ம் ய�ோகமே உண்டு. பாது–காப்–புத்–துறை, உள–வுத்– து–றைக – ளி – ல் எல்–லாம் சாதிப்–பார்– கள். தந்–தையை விஞ்சி சாதிக்க வேண்–டு–மென நினைப்–பார்–கள். மேலே ச�ொன்–னவை யாவும் விருச்–சிக லக்–னத்–தின் சூரி–யன் ச ெ வ் – வ ா ய் சேர்க்கை த ரு ம் ப�ொதுப் பலன்– க – ள ா– கு ம். லக்– னா– தி – ப – தி – ய ான செவ்– வ ா– யு ம், சூரி–யனு – ம் ஒவ்–வ�ொரு ராசி–யிலு – ம் தனித்து நின்–றால் என்–னென்ன பல–னென்று பார்ப்–ப�ோமா? லக்–னா–தி–ப–தி–யான செவ்–வா– ய�ோடு பத்– த ாம் அதி– ப – தி – ய ான சூரி–யன் லக்–னத்–தி–லேயே அதா– 126 குங்குமம் 20.1.2017

வது விருச்–சி–கத்–தி–லேயே இருந்– தால் தேக ஆர�ோக்– ய த்– து க்கு முக்–கி–யத்–து–வம் அளிப்–பார்–கள். இந்த இரண்டு கிர– க ங்– க – ளு ம் ஒரே பாகை– யி ல் அமர்ந்– தி – ரு ந்– தால் எப்–ப�ோ–தும் டென்–ஷ–னும், பட– ப – ட ப்– ப�ோ – டு ம் செயல்– ப – டு – வார்–கள். இத–னால் முதுகுவலி, இரத்–தக் க�ொதிப்பு ப�ோன்–றவை அவ்–வப்–ப�ோது வந்து நீங்–கி–ய–படி இருக்–கும். தனக்– கெ ன்று தனிப்– ப ாதை வைத்– து க்– க�ொ ண்டு நகர்– வ ார்– க ள் . ம ா று – ப ட்ட சி ந் – த – னை – க–ள�ோடு இருப்–பார்–கள். பெரிய பத– வி – க – ளு க்கு தேர்ந்– தெ – டு க்– கப்– ப – டு – வ ார்– க ள். பார்ப்– ப – த ற்கு பெரிய இடத்–துப் பிள்–ளைப�ோல – காணப்– ப – டு – வ ார்– க ள். செவ்– வ ா– யும் சூரி–யனு – ம் சேர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் அதிக உஷ்–ணத்–தையு – ம், மின்–சார அதிர்ச்–சியை தாக்–குப் பிடிக்–கும் உடல்– வ ா– கு ம் க�ொண்– ட – வ ர்– க–ளாக இருப்–பார்–கள். தனுசு ராசி–யான இரண்–டாம் இடத்–தில் இவ்–விரு கிர–கங்–க–ளும் அமர்ந்–தால், ஆரம்–பக்–கல்வி சுமா– ராக இருந்–தா–லும் உயர் கல்–வியி – ல் பிர–கா–சிப்–பார்–கள். மேல�ோட்–ட– மான கேள்–வி–யைக் காட்–டி–லும் நுட்– ப – ம ான விஷ– ய ங்– க – ளையே அதி– க ம் ய�ோசிப்– ப ார்– க ள். பல் மற்–றும் கண்–ணில் நீர் வரு–வது ப�ோன்ற பிரச்னை வந்– த ால் கவ–ன–மாக பார்த்–துக் க�ொள்ள


வேண்– டு ம். இவ்– நி–லையை பார்த்– வாறு இரண்– ட ா– து க் க�ொள்ள மி–டத்–தில் இவ்–விரு வேண்–டும். இவர்– கிர–கங்–களு – ம் இருந்– கள் ஒரு–ப�ோ–தும் தால் வாழ்க்–கைத் புகைப் பழக்– க த்– துணையை எதிர்த்– திற்கு ஆளா– க க் து ப் பே ச ா – ம ல் கூடாது. வீட்டை இருப்–பது நல்–லது. பு து – ம ை – ய ா ன கை யி ல் அ தி – க – முறை– யி ல் கட்– டு – மாக பணத்தை வார்– க ள். உயர் வைத்–துக் க�ொள்– ரக வாக–னங்–களை ளக்–கூ–டாது. வாங்கி உப–ய�ோக – ப்– ம க ர ர ா சி – ப–டுத்–துவ – ார்–கள். யான, மூன்– ற ாம் மீ ன ம் ர ா சி – இடத்– தி ல் செவ்– ய ா ன ஐ ந் – த ா ம் வாய் உச்– ச – ம ாக வீடான பூர்–வபு – ண்– உள்– ள ார். அங்கு ணிய ஸ்தா– ன த்– சூ ரி – ய – ன�ோ டு தில் செவ்– வ ாய் சே ரு ம் – ப�ோ து அ ம – ரு ம் – ப�ோ து நெஞ்–சு–றுதி மிக்–க– சி ற ந ்த ம க் – க ட் – வர்– க – ள ாக இருப்– பே று கி ட் – டு ம் . கருந்தாழ்குழலி பார்–கள். இவர்–கள் உள்–ளங்–கை– நீருக்–குள் நெருப்–பு–ப�ோல இருப்– க–ளில் கட்டை விர–லுக்–குக் கீழே பார்– க ள். இவர்– க – ளி ன் வாரி– கங்– க ண ரேகை ஒன்று ஓடும். சு– க – ளு க்கு இரத்த உறை– த – லி ல் குலை–யாத நம்–பிக்–கைய�ோ – டு எப்– பிரச்னை வந்து நீங்–கும். திரு–ம– ப�ோ–தும் திகழ்–வார்–கள். வேலை– ணக் காலங்–க–ளில் சரி–யா–ன–படி யாட்–கள் சிறப்–பாக அமை–வார்– ப�ொருத்–தம் பார்த்–துச் சேர்க்க கள். சுளீ–ரென்று பேசு–வார்–கள். வேண்–டும். பூர்–வீ–கத்தை விட்டு இளைய சக�ோ–த–ர–ர�ோடு மனஸ்– வெளி– யூ – ரு க்கு வந்– த ால்– த ான் தா–பங்–கள் செல–வுக – ள் வந்–தா–லும் வளர்ச்சி ஏற்– ப – டு ம். இவர்– க ள் இவர்–கள் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் அருள்–வாக்கு, குறி–ச�ொல்–லு–தல், சித்த வைத்– தி – ய ம், அனு– மனை ப�ோவார்–கள். கும்– ப த்– தி ல் நான்– க ாம் இட– உபா–சித்–தல் என்று சில விஷ–யங்– மாக செவ்–வா–யும், சூரி–யனு – ம் அம– க–ளில் ஈடு–ப–டு–வார்–கள். ரும்–ப�ோது தாயா–ரு–டைய உடல்– ஆறாம் இட– ம ான மேஷத்– 20.1.2017 குங்குமம்

127


தில் செவ்– வ ாய் ஆட்சி பெறு– கி–றார். சூரி–யன் உச்–சம – டை – கி – ற – ார். சிறிய வய–திலேயே – நாட்–டுப்–பற்று, இனப்–பற்று, ம�ொழிப்–பற்று என்று திகழ்–வார்–கள். சத்–தி–யத்–துக்–குக் கட்– டு ப்– ப – டு – வ ார்– க ள். எப்– ப�ோ – தும் மன–சாட்சி ச�ொல்–வ–தைத்– தான் கேட்– ப ார்– க ள். ஆனால், இவர்–தான் தனக்கு எதிரி என்று தெரிந்துவிட்–டால் அவர்–களை இரண்–டில் ஒன்று பார்த்–து–வி–டு– வார்–கள். சக�ோ–த–ரர்–க–ளின் மீது அளவு கடந்த பாசம் வைத்– தி – ருப்–பார்–கள். ஆனால், அவர்–கள் இவரை புரிந்துக�ொள்– ளவே ம ா ட் – ட ா ர் – க ள் . ப�ோ ர ா ட்ட குணம் மேல�ோங்–கியே இருக்–கும். இவர்–கள் நகத்தை கூட அதி–கம – ாக வைத்– து க் க�ொள்– ள க் கூடாது. ஏனெ–னில், உணர்ச்சி மேலீட்–டில் அதையே ஆயு–த–மாக்–கித் தாக்–கு– வார்–கள். வழக்–கில் எப்–ப�ோ–தும் இவர்–க–ளுக்குத்–தான் வெற்றி. ஏழா– மி – ட – ம ான ரிஷ– ப த்– தி ல் செவ்– வ ா– யு ம் சூரி– ய – னு ம் இருந்– தால் வாழ்க்– கை த் துணையே தாம– த – ம ா– க த்– த ான் அமை– யு ம். வாழ்க்–கைத் துணை–யின் உடல்– நிலை அவ்–வப்–ப�ோது பாதித்–த– படி இருக்–கும். இவர்–களு – க்கு சகல ப�ொருத்–தங்–களு – ம் பார்த்–துத்–தான் திரு–மண – ம் செய்து வைக்க வேண்– டும். இல்–லை–யெனி – ல் கண–வனு – ம் மனை– வி – யு மே ஒரு இடத்– தி ல் சேர்ந்–தாற்–ப�ோல் பத்து நிமி–டம் 128 குங்குமம் 20.1.2017

பேசிக் க�ொண்–டிரு – க்க முடி–யாது. ஏதே–னும் பிரச்னை வந்–த–ப–டியே இருக்–கும். மேலும், ஏழா–மி–டத்து செவ்– வ ாய் என்– ப தே த�ோஷத்– தைக் காட்– டு – கி – ற து. எனவே, இ ன் – ன�ொ ரு த�ோ ஷ – மு ள்ள ஜாத–கரை – த்–தான் இவர்–களு – க்–குச் சேர்க்க வேண்–டும். எட்– ட ா– மி – ட – ம ான மிது– ன த்– தில் செவ்– வ ா– யு ம் சூரி– ய – னு ம் இருந்–தால் திடீர் பிர–யா–ணங்–கள் உண்டு. வெளி மாநி–லம், வெளி மாவட்–டம் என்–றெல்–லாம் சென்– ற–படி இருப்–பார்–கள். தங்–க–ளின் பூர்–வீ–கத்–தில் இருக்க மாட்–டார்– கள். இவர்–கள் கடனை வாங்கி மற்–ற�ொரு கடனை அடைக்–கக் கூடாது. இவர்–கள் கையி–லுள்ள பணத்– தை க் க�ொண்– டு – த ான் அடைக்க வேண்–டும். இல்–லை– யெ–னில், கடன் ஒரு–பக்–கம் ஏறிக்– க�ொண்டே இருக்–கும். ஒன்–ப–தாம் இட–மான கட–கத்– தில் செவ்–வாய் நீசம். கூடவே சூரி– ய–னும் அமர்ந்–த–தால் ‘தந்–தையை விஞ்ச வேண்–டும்’ என்–கிற எண்– ணம் இருக்–கும். தந்–தைக்–கும் பிள்– ளைக்–கு–மி–டையே ஏத�ோ–வ�ொரு பனிப்–ப�ோர் இருந்–து–க�ொண்டே இருக்–கும். தந்–தை–யின் ச�ொத்–துக்– களை வீண் செலவு செய்து அழிப்– பார்–கள். இவர்–களை சரி–யான முறை– யில் க�ொண்– டு – ப�ோ – க – வி ல்– ல ை– யெ– னி ல் வீண் ஜம்– ப ம், பந்தா


என்றே வாழ்– வ ார்– அதே– ச– ம – ய த்– தி ல் க ள் . ச �ொ ல் – லி ல் வீர–மும் விவே–க–மும் இருக்–கும் வீரம் செய– ஒரு–சேர இவர்–க–ளி– லில் இருக்–காது. சில– டத்– தி ல் இருக்– கு ம். ச– ம – ய ம் இவ்– வ – ள வு எதி–ரிக்–கும் உத–வும் ச�ொத்து இருந்–தும், நல்ல உள்–ளத்–த�ோடு தந்– தை – யி ன் அர– வ – இருப்–பார்–கள். இவர்– ணைப்பு இருந்– து ம் கள் ச�ொத்து வாங்– ‘இவர் ஏன் இப்–படி கும்– ப�ோ து தாய்ப் இருக்–கிற – ார்’ என்றே ப த் – தி – ர ங் – க ளை அனை– வ – ரு ம் பேசு– சரி– ப ார்த்– து த்– த ான் வார்–கள். வாங்க வேண்– டு ம். பத்–தாம் வீடான மூத்த சக�ோ–தர – ர் மற்– சிம்–மத்–தில் இவ்–விரு றும் சக�ோ– த ரி மிக– கிர–கங்–கள் அம–ரும்– வும் அனு–கூ–ல–மாக ப�ோ து இ ரு – த ய இருப்–பார். ந�ோய் அ று வை பன்–னிர – ண்–டாம் சிகிச்சை நிபு–ணர – ாக இட– ம ான துலாம் வரு–வார்–கள். தங்க ராசி– யி ல் சூரி– ய ன் நகை– க ள் செய்– யு ம் நீச–மா–கி–றார். செவ்– இடத்– தி ல் வேலை வா–யும் மறை–வத – ால் செய்–வார்–கள். ரயில் இது– வ ரை சமூ– க த்– என்–சினை இயக்–கு– தால் மறக்–கப்–பட்ட அக்னி பகவான் ப–வ–ரா–க–வும் இருப்– வி ஷ – ய ங் – க ளை பார்– க ள். மின்– ச ா– ர த்– து – றை – யி ல் இவர்– க ள் மீட்டெடுப்– ப ார்– க ள். நேர– டி – ய ாக மின்– ச ார சம்– ப ந்– த – அ தி – தீ – வி ர சி ந் – த – னை – யா – ளர் – முள்ள வேலை–யைச் செய்–ப–வ– க–ளாக வரு–வார்–கள். லக்–னா–திப – தி ராக இருப்–பார்–கள். மருந்து உற்– பன்னி–ரண்–டில் மறை–வத – ால் பய– பத்–தித் த�ொழிற்–சா–லை–க–ளி–லும் ணம் செய்து க�ொண்–டே–யி–ருப்– பணி–யாற்–று–வார்–கள். பார்– க ள். இவர்– க ள் க�ொஞ்– ச ம் பதி– ன�ொ ன்– ற ாம் இட– ம ான ஊதாரித்–த–ன–மா–கவே செல–வும் கன்–னி–யில் செவ்–வா–யும் சூரி–ய– செய்– வ ார்– க ள். இவர்– க ள் மத்– னும் அமர்ந்–தால் பர–மச – ா–துவ – ாக திம வய– து க்கு மேல் தவ– ற ான இருப்–பார்–கள். எல்–ல�ோ–ரி–ட–மும் த�ொடர்–பு–க–ளில் சென்று சிக்–கிக் நல்ல பெயர் வாங்– கு – வ ார்– க ள். க�ொள்ளக்கூடாது. 20.1.2017 குங்குமம்

129


இந்த இரு கிர–கங்–க–ளின் அம்– சமே நீருக்–குள் நெருப்பு ப�ோன்–றது – – தான். க�ோபப்–பட்–டுக்–க�ொண்டே இருக்– கு ம்– ப�ோதே அப்– ப – டி யே தணிந்து ப�ோவ–தும் இருக்–கும். க�ொ ஞ் – ச ம் க ற ா – ர ா ன பே ர் – வ–ழி–க–ளாக இருப்–பார்–கள். இந்த அமைப்பு ஆளு–மைப்–பண்–ப�ோடு சேர்த்து அதி– க ா– ர த்– தி ல் அமர வைக்–கக் கூடி–ய–தா–கும். ஆனால், நீ ச ம் , ப கை இ ட ங் – க – ளு க் கு வரும்– ப�ோ து எதிர்– ம – றை – ய ான ப ல ன் – க ளை அ ளி க் – கு ம் . இரு நெருப்பு கிர–கங்–கள் ஒன்– றாக இருப்– ப – த ா ல் எ த ற் – கெ–டுத்–தா–லும் க�ொதித்–த–படி இருப்–பார்–கள். ஒ வ் – வ�ொ ரு ச �ொ ல் – ல ை – யும் உணர்ச்– சிப் பூர்– வ – ம ா– கவே வெளிப்– ப – டு த்– து – வ ார்– க ள். இது எல்லா இடத்– தி – லு ம் நன்– மை–யையே க�ொடுக்–கும் என்று ச�ொல்ல முடி–யாது. அத–னால், குழப்–பங்–கள் நிக–ழவே வாய்ப்–பு– கள் அதி– க ம். எம�ோ– ஷ – ன – ல ாத்– தான் இருப்–பார் என்று பெய–ரெ– டுப்–பார்–கள். சூ ரி – ய – னு ம் ச ெ வ் – வ ா – யு ம் அக்னி கிர–கங்–கள் என்–பத – ால் அக்– 130 குங்குமம் 20.1.2017

னியே பூஜித்த தலங்–களு – க்கு இந்த இரு கிரக அமைப்–புள்–ள–வர்–கள் செல்–லும்–ப�ோது எதிர்–மறை – ய – ான பலன்– க ள் குறைந்து நற்– ப – ல ன்– களே கிட்–டும். அப்–ப–டிப்–பட்ட ஒரு தலமே திருப்–பு–க–லூர் ஆகும். அக்னி பக–வான் பூஜித்த முக்–கிய தலத்–தில் இது–வ�ொன்று. சுந்த–ர– மூர்த்தி நாய–னார் செங்–கல்லை த ல ை க் கு வை த் து நி த் – தி ரை செய்து மறு– ந ாள் காலை– யி ல் பார்க்–கும்–ப�ோது அது தங்–கக் கல்– லாக மாறி– யி – ருந்–தது. அப்–பர் சுவா–மிக – ள் ஐக்– கி–ய–மா–கிய தல– மும் இதுவே. அக்னி பக–வா– னின் அற்– பு – த – ம ா ன சி ல ை இங்– கு ள்– ள து. இ த் – த ல ஈ ச – னு க் கு அ க் – னீ ஸ் – வ – ர ர் , க�ோண ப் – பி – ரான் என்று பல்– வே று திருப்– பெ–யர்–கள் உண்டு. அம்–பா–ளின் திரு–நா–மம் கருந்–தாழ்–குழ – லி என்–ப– தா–கும். இத்–தல – ம் கும்–பக�ோ – ண – ம், திரு–வா–ரூரு – க்கு அரு–கேயு – ள்ள நன்– னி–லத்–தி–லி–ருந்து 6 கி.மீ. த�ொலை– வில் உள்–ளது. அக்–னீஸ்–வரை தரி– சித்து வாருங்–கள் குளு–மை–யான வாழ்வை வாழுங்–கள்.

(கிர–கங்–கள் சுழ–லும்...)


ரீடர்ஸ் வாய்ஸ்

‘B ARாளுமன்– ற ம்’

செம கலக்– க ல் காக்–டெய்–லாக இருந்–த–தற்கு இத�ோ எங்–கள் BARாராட்–டு–கள். - ஆர்.சண்–மு–க–ராஜ், திரு–வ�ொற்–றி–யூர். 10 ரூபாய் ச�ோப்–பும் ஆண்–மையை கு றை க் – கு – து ன் னு க�ொ ளு த் – தி ப் ப�ோட்டா இனி வைக்–க�ோலை தேய்ச்– சித்–தான் குளிக்–க–ணும் ப�ோலி–ருக்கு! - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், சென்னை - 72. இலக்–கிய பேச்–சு–களை இன்–டர்– வெ ல் இ ல் – ல ா – ம ல் கேட்க உத–வும் ‘ஸ்‌ ருதி டிவி’ முயற்சி ஆசம்ஜி. - ஆர்.இள–மா–றன், திருச்சி. நவீன வாழ்வை லேச–ராக ஊடு–ருவு – ம் இன்–டர்–நெட்–டின் பிளஸ் மைனஸ் அல– ச ல் ஹெச்டி துல்–லி–யம். - கு.நா.சிவ–கு–மார், சென்னை - 78. ‘ஊஞ்–சல் தேநீ–ரி–’ல் யுக–பா–ரதி கூறிய எளி– ம ை– யு ம் சாந்– த – மு – ம ான நாகூர் சலீம் அய்யா, எளி–தாக மறந்து ப�ோனது, சாசு–வத – ம – ா–னது ஏது–மில்லை என்–ப–தற்–கான சாட்சி. - கே.மணி–வண்–ணன், க�ோவை. ‘பாட்–டனி துணி’ அட்–டக– ாச டிசை–னில் மனம் கவர்ந்–தது. - ஆர்.டி.ரெஜி–னா–பானு, வேலூர். நிலப்–ப–ரப்–பின் முகங்–களா, மனி–தர்–

க–ளின் முகங்–களா என இரண்–டை–யும் பக்–கு–வ–மாக பேசி இந்–தியா முழுக்க கைப்–பி –டித்து கூட்–டிச்– ச ென்ற ஜெய– ம�ோ–க–னுக்கு வாழ்த்–து–கள். - டி.துரை–சாமி, ஈர�ோடு. டென்–மார்க் தமி–ழச்சி அர்ச்–சன – ா–வின் சின்–சிய – ர் ப�ோராட்–டம் உற்–சாக பூஸ்–டர். - ஜி.பூங்–க�ொடி, கார–மடை. செ ன்–டர் பேஜ் கிருத்–தி–கா– வின் க�ோக்கு மாக்கு ஸ்டில்– கள் ஏக–ப�ோக கிளா–மர் மப்பு. - எஸ்.ஆர்.ராம–நா–தன், சென்னை - 40. ‘த மிழ்– ந ாட்டு நீதி– ம ான்– க ள் ’ த�ொட – ரி ல் , சு ய – ம–ரி–யா–தைக்கு சான்–றாக டி.ரங்–காச்–சா–ரிய – ா–ரின் வர– லாறு, தனித்–து–வ–மான கல்–வெட்டு ச�ொற்–கள – ாக நெஞ்–சில் நிறைந்–தன. - பி.ரங்–க–நா–தன், கும்–ப– க�ோ–ணம். து வைக்– க ாத ஜீன்– ஸி ல் இத்– த னை வகையா? பக்கா எர�ோ– டி க் ஸ்டில்– க– ளி ல் குங்– கு – ம ம் நியூவெர்ஷன் மிரட்டுது பாஸ்! - சி.எம்.கார்த்–திகா, திரு–வண்–ணா–மலை. ‘நட்–பு–ம�ொ–ழி’ இனிய நட்–பின் இனிய சர்ப்– ரை ஸ் கணங்– க ளை நெஞ்– சி ல் ரிமைண்–டர் செய்து நிறைவு பெற்–றது மகிழ்ச்சி. - எம்.முரு–கே–சன், திண்–டுக்–கல். 20.1.2017 குங்குமம்

131


c குங்குமம் டீம்

சைலண்ட் கார்–னர்

எதிரி உங்–கள் நண்–பன்

பால்–த–சார் கிரா–சி–யன் / தமி–ழில்: சந்–தியா நட–ரா–ஜன் (சந்–தியா பதிப்–பக – ம், 77, 53வது தெரு, 9வது அவென்யூ, அச�ோக்–நக – ர், சென்னை - 600 083. விலை ரூ.80/- த�ொடர்–புக்கு: 044 - 2489 6979) ஸ்பெ–யின் தேசத்து சாணக்–கி–யன் பால்–த–சார் எழு–திய புத்–த–கம் இது. எப்–ப�ொ– ழு–தும் நிலைக்–கக்–கூடி – ய கருத்–துக்–களை உரு–வாக்–குகி – ற கலை–ஞர்–கள் ஒருசிலரே பிறக்–கி–றார்–கள். அவர்–கள் கண்ட தரி–ச–னங்–களை வெளி–யில் வைக்–கி–றார்–கள். இந்த வாழ்க்கை நம் முன் வைக்–கும் மாய விளை–யாட்டைச் சுல–ப–மாகக் கையாள பால்–த–சார் ச�ொல்–லித் தரு–கி–றார். வாழ்க்–கை–யின் அத்–தனை புரி–தல்–க–ளுக்–கும் அவ்–வள – வு சுல–பம – ாக விடை தரு–கிற – ார். இது சுய முன்–னேற்ற நூலல்ல. உங்–களி – ன் ஆளு–மையை, இருத்–தலை உங்–களு – க்கே உணர வைக்–கும் நூல். உல–கமெ – ங்–கும் பேசப்–பட்ட புத்–தக – ம். தின–சரி வாழ்–வில் எதிர்–படு – ம் மனி–தர்–களைச் சுல–பம – ா–கப் புரிந்து க�ொள்ள, அவர்–களை சாமர்த்–தி–ய–மாகக் கையாள எளிய வழி–களைச் ச�ொல்–லித் தரு–கி–றது இந்த நூல். நாம் எதிர்–க�ொள்–ளும் நீண்ட நெடிய வாழ்க்–கைக்–கான மிகச் சிறிய கையேடு இது. பால்–த–சா–ரின் வாழ்க்–கையே அதி–க திருப்–பங்–கள் க�ொண்–டது. கிறிஸ்–துவ மத ப�ோத–க–ரா–கத் தெரியவந்து, ச�ொற்–ப�ொ–ழி–வாளராகி, வாழ்–வி–யல் ஞானம் பற்றி புத்–த–க–மெல்–லாம் எழு–தும் நிலைக்கு உயர்ந்–தார். தத்– து–வவாதி நீட்–சே–விற்கு பிடித்த புத்–த–கம்–கூட இது–தான். தமிழ் ம�ொழி–பெ–யர்ப்–பில் இடைஞ்–சல் செய்–யா–மல் உத–வு–கி–றார் சந்–தியா நட–ரா–ஜன். 132 குங்குமம் 20.1.2017


coffee table

யூ டியூப் லைட் வெ ளி – ந ா ட் டு

பூங்கா ஒன்–றுக்கு வி சி ட் அ டி த் – தி – ருந்– த ார் பாலி– வு ட் குயின் அனுஷ்கா சர்மா. அவ்–வ–ள–வு– தான். அங்– கு ள்ள ம யி ல் ஒ ன் று அவ– ரி – ட ம் வந்து உணவு கேட்க... சிலிர்த்–து–விட்–டார். தன் கையா–லேயே மயி–லுக்கு உணவு வ ழ ங் கி ( ஊ ட் – டி – விட்டு?!) ‘In the end, It’s all about cherishing the simple things in life’ என ஃபீலா–கி– யி–ருக்–கி–றார். மயி– லுக்கு இரங்– கி ய ம யி – லி ன் இ ந ்த வீ டி ய�ோ க ா ட் சி வைர– ல ாகி இருக்– கி–றது. ஒரு ரசி–கர் ‘ஐ லவ் யூ அனு... ச�ொந்த ஊரான கர்– ன ா– ட – க ா– வு க்கு ஒரு– மு – றை – ய ா– வ து வ ா ங்க . . . ’ எ ன உ ரு கி அ ழை த் – தி – ரு க் – கி – ற ா ர் . ஊர்ப்–பா–சம்! 20.1.2017 குங்குமம்

133


டெக் டிக்

வி த–வி–த–மான

ஸ்மார்ட் ப�ோன்–கள், பென் டிரைவ்–கள், ஹெட் ப�ோன்–கள் என பல கேட்–ஜெட்–கள் நாள்–த�ோ–றும் சந்–தை–யில் இறங்கி நம்மை கலங்–க– டிக்–கின்–றன. அந்த வகை–யில் உல–கி– லேயே அதிக மெமரி திறன் க�ொண்ட யுஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் டிரைவை கிங்ஸ்–டன் நிறு–வன – ம் சமீ–பத்–தில் அறி–முக – ப்–படு – த்–தி– யுள்–ளது. ஒரு டி.பி அள–வுக்கு இதில் டேட்–டாக்–களை சேமித்–துக் க�ொள்–ள–லாம். எங்கு வேண்–டு–மா–னா–லும் எடுத்–துச் சென்று பயன்–ப–டுத்–த–லாம். சின்க்-அலாய் மெட்–டல் பாடி–யு–டன் ஷாக் ரெசிஸ்–டன்ட் இதில் ப�ொருத்–தப்–பட்–டுள்–ளது. இதன் விலை ஜஸ்ட் ரூ.45,000.

நா ளுக்கு

ஷாக்

நாள் அதி– க – ரி க்– கு ம் விவ–சா–யிக – ளி – ன் தற்–க�ொலை பத–ற– டிக்–கிற – து. ‘சரி–யாக பெய்–யாத பருவ மழை, அதி–கப்–ப–டி–யான வறட்சி, விவ–சா–யி–க–ளின் மீது அக்–க–றை– யில்–லாத மத்–திய, மாநில அர–சு’ இவை– த ான் விவ– ச ா– யி – க – ளி ன் தற்–க�ொ–லைக்கு கார–ணம் என்று நினைத்–துக்–க�ொண்டி – ரு – க்–கிற�ோ – ம். ‘இவை அல்ல கார–ணம்’ என்று ஓர் இடியை தூக்–கிப் ப�ோட்–டிரு – க்–கிற – து ஓர் ஆய்வு. ‘வங்–கிக் கடன் மற்–றும் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் எனப்– ப–டும் சுய உதவி த�ொழில்–க–ளுக்– கான கடன் வழங்–கும் நிறு–வ–னங்– க–ளின் இடை–வி–டாத த�ொல்லை மற்– று ம் நெருக்– க – டி – க ள்– ’ – த ான் விவசா–யி–க–ளின் தற்–க�ொ–லைக்கு முக்–கிய கார–ணம் என்று ச�ொல்– கிறது அந்த ஆய்வு.

134 குங்குமம் 20.1.2017


ரீடிங் கார்–னர் மக்–கள் கலை–ஞர் கே.ஏ. குண–சே–க–ரன்

த�ொகுப்–பா–ளர்–கள்: பா.ெசயப்–பி–ர–கா–சம், ரேவதி குண–சே–க–ரன் (புலம், 332/216 திரு– வ ல்– லி க்– கே ணி நெடுஞ்– ச ாலை, திரு– வ ல்– லி க்– கே ணி, சென்னை - 600 005. விலை ரூ.300/- த�ொடர்–புக்கு 98406 03499) தமிழ்க் கலை உல–கில் நீங்–கள் புழங்–கு–ப–வ–ராக இருந்–தால் மக்–க–ளின் பாட–கன் கே.ஏ. குண–சேக – ரனை – கடந்து செல்ல முடி–யா–மல் வந்–திரு – க்க முடி–யாது. ஏழை, எளிய மக்–க–ளின் வயிற்–றுப் பாட்டை, ச�ோகத்தை, இன்–னலை, கம்–பீ–ர–மாக ஓங்கி ஒலித்த குரல் குண–சே–க–ர–னு–டை–யது. அவர் மறைந்–த–ப�ோது ‘அந்–தக் குரலை, மன–தில் ஆழப்போய் தைக்–கும் வித்–தையை இனி–மேல் நேர–டி–யாகக் கேட்க முடி–யா–து’ என துய–ருற்–றவ – ர்–களே அதி–கம். முற்–ப�ோக்கு எழுத்–தா–ளர்–கள் எழுதி மக்–களி – ன் துயரை வெளிப்–படு – த்–திய – தை – வி – ட, குண–சேக – ர– ன் பாடிப் புரிய வைத்–தது ஏரா–ளம். பேரா–சிரி – ய – ர– ாக இருந்–தும், நீண்ட நெடும் பய–ணங்–கள் செய்து சாதா–ரண மனி–தர்–களை சந்–தித்–தப – டி – யே இருந்–தார். இந்–தப் புத்–தக – ம் அவ–ர�ோடு பழ–கிய – வ – ர்–கள், அவ–ரது செயல்–திற – னைப் புரிந்–துக�ொண் – ட – வ – ர்–கள், அவ–ரது பாட–லில் உயிர்த்–தவ – ர்–கள் என அத்–தனை ஆளு–மைக – ளி – ன் கட்–டுரை – க – ளு – ம் சேர்ந்த படைப்பு. ஒவ்–வ�ொரு – –வ–ரும் குண–சே–க–ரனை உள்–வாங்–கிக்கொண்ட விதம் அருமை. 20.1.2017 குங்குமம்

135


9

‘‘மாஸ்–டர்...’’

பதட்–டத்–து–டன் செல்–ப�ோ–னில் அழைத்த ஆதி–யின் கண்–கள் நிலை– குத்தி நின்–றன. இருப்–புக் க�ொள்–ள–வில்லை. இது எப்–படி சாத்–தி–யம் என்–றும் புரி–ய– வில்லை. ஆனா–லும் சூரிய ஒளி–யில் பள–ப–ளத்த ‘அந்–த’ வாச–கத்–தின் மீதே அவன் பார்வை பதிந்–தி–ருந்–தது.


கே.என்.சிவ–ரா–மன் æMò‹:

ஸ்யாம்


20.1.2017

CI›&40

ªð£†´&4

KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600 096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. முதன்மை ஆசிரியர்

கே.என். சிவராமன் ப�ொறுப்பாசிரியர்

நா.கதிர்வேலன் தலைமை நிருபர்

மை.பாரதிராஜா தலைமை உதவி ஆசிரியர்

த.சக்திவேல் நிருபர்கள்

டி.ரஞ்சித், பேராச்சி கண்ணன், திலீபன் புகழ், ஷாலினி நியூட்டன், ச.அன்பரசு தலைமை புகைப்படக்காரர்

ஆ.வின்சென்ட் பால் உதவி புகைப்படக்காரர்

ஆர்.சந்திரசேகர் சீஃப் டிசைனர்

பி.வேதா

கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கும் விளம்–ப–ரங்– கள் வழியே நிறு–வ–னங்–கள் நடத்–தும் ப�ோட்டி–களுக்–கும் குங்குமம் நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

‘‘ச�ொல்லு ஆதி...’’ பன்–னிர – ெண்டு ரிங்–குக்கு பிறகு மாஸ்–டரி – ன் குரல் மறு–முன – ை–யில் அதே வாஞ்–சையு – ம் அன்–பும – ாக எதி–ர�ொ–லித்–தது. ‘‘இங்க அது இருக்கு...’’ ‘‘எது?’’ ‘‘அவிச்ச முட்டை. அது மேல...’’ மென்று விழுங்–கினா – ன். ‘‘தயங்–காம ச�ொல்லு...’’ ‘‘ஒரு வார்த்தை எழு–தப்–பட்–டிரு – க்கு...’’ ‘‘எந்த word?’’ ‘‘‘KVQJUFS’’’ மறு– மு – ன ை– யி ல் பதி– லி ல்லை. மாஸ்– ட ர் அதிர்ந்–தி–ருக்க வேண்–டும். சாத்–தி–யம்–தான். நேரில் பார்த்த, தானே உறைந்து நிற்–கும்–ப�ோது கேட்–டவ – ர் மட்–டும் எப்–படி க�ொந்–தளி – க்காமல் இருப்–பார்? செல்– ப�ோ னை இறு– க ப் பற்– றி – ய – ப டி அடுத்து அவர் பேசு–வத – ற்–காக காத்–திரு – ந்–தான். இமைக்கவு–மில்லை. கண்–கள – ை– வேறு பக்–கம் திருப்பவு–மில்லை. விநா–டிக – ள் கடந்–தது – ம், ‘‘நல்லா பார்த்–தியா?’’ வாஞ்–சையு – ம் அன்–பும் அற்ற மாஸ்–டரி – ன் குரல் அவன் செவியை அறைந்–தது. ‘‘பார்த்–து–கிட்டே இருக்–கேன்...’’ மென்று விழுங்–கினா – ன். ‘‘கையால எடுத்–துப் பார்த்–தியா?’’ ‘‘இல்ல...’’ ‘‘த�ொடாத...’’ வேகத்–துட – ன் வந்த ச�ொற்–கள் குனிந்–தவ – னை தடுத்து நிறுத்–திய – து. ‘‘அஞ்சு அடி பின்–னால ப�ோ...’’ கட்–டள – ைக்கு அடி–பணி – ந்–தான். ‘‘முட்–டைக்கு எதிர்–பக்–கம் திரும்பி நில்லு...’’ நின்–றான். ‘‘இப்ப என்ன தெரி–யுது?’’ ‘‘ர�ோடு. நாற்–கர சாலை...’’ அந்–தப் பக்–க–


மும் இந்–தப் பக்–கமு – ம – ாக பறந்–து க�ொண்–டி–ருந்த வாக–னங்–களை பார்த்–த–படி ஆதி பதில் ச�ொன்– னான். ‘‘அப்ப ர�ோட்–ட�ோர – ம – ா–தான் இந்த அவிச்ச முட்–டைய பார்த்– தியா?’’ ‘‘ஆமா மாஸ்–டர்...’’ ‘‘எந்த இடத்–துல?’’ ‘‘தாரா– வை – யு ம் அந்த கண்– ணாடி ப�ோட்ட இளை–ஞன – ை–யும் கார�ோட நான் எரிச்ச இடத்–துல...’’ ‘‘நல்லா தெரி–யுமா?’’ ‘‘நூறு சத–விகி – த – ம்...’’ ‘‘அவிச்ச முட்டை அங்க இருக்–கற – து உனக்கு எப்–படி தெரிஞ்– சது?’’ ‘‘புனுகு வாசனை வந்–தது...’’ ‘‘என்–னது..?’’ ‘‘ஆமா மாஸ்–டர். கார்க்–க�ோ– ட–கர�ோ – ட அஸ்–தியை மயா–னத்–து– லேந்து நான் வாங்–கினப்ப – வந்த அதே புனுகு வாசனை...’’ ‘‘...’’ ‘‘இந்த இடத்–துல... அது–வும் பட்– டப்–பக – ல்ல இந்த நறு–மண – ம் எப்–படி வரும்னு ஆச்–சர்ய – மா இருந்–தது...’’ ‘‘ம்...’’ ‘‘பைக்கை ஓரம் கட்–டினே – ன். சரியா இதே இடத்–துல – தா – ன் தாரா ப�ோன காரை அடிச்சு தூக்– கி – னேன்னு புரிஞ்–சுது...’’ ‘ம்...’’ ‘‘பயம் வந்–தது...’’ ‘‘ம்...’’

‘‘பட– ப – டப்பை வெளில காட்– டாம இறங்– கி – னே ன். ர�ோட்– ட�ோர சரி– வு ல அவிச்ச முட்டை கண்– ணுல பட்–டது. அது மேல...’’ எச்– சி லை விழுங்– கி ய ஆதி, மவு–னம – ா–னான். ‘‘‘KVQJUFS’னு எழு–தி–யி–ருக்–க– றதை பார்த்த. அப்–படி – த்–தானே?’’ ‘‘ஆமா மாஸ்–டர்...’’ ‘‘இது–லேந்து என்ன தெரி–யுது?’’ கேட்ட மாஸ்–டரி – ன் குரல் இயல்– புக்கு வந்–திரு – ந்–தது. அடை–யா–ள– மாக வாஞ்–சையு – ம் அன்–பும் மீண்– டும் வழிந்–தது. பதில் ச�ொல்ல முற்–பட்–டவ – ன், உடனே உதட்–டைக் கடித்–தான். த�ொண்–டையி – ல் சிக்–கிய – தை எப்– படி வெளிப்–படு – த்–துவ – து? ‘‘தைரி–யமா ச�ொல்லு ஆதி...’’ ‘‘நான்... நான்... த�ோத்– து ட்– டேன் மாஸ்–டர்...’’ சாலை–யில் மண்–டியி – ட்–டவ – ன் அழ ஆரம்–பித்– தான். ‘‘முதல்ல அழு–கையை நிறுத்து. இப்ப நீ வெறும் ஆதி இல்ல... அடுத்த மாஸ்–டரா பதவி ஏற்–கப் ப�ோற–வன். கண்ணை துடைச்– சுட்டு எப்–பவு – ம் எனக்–குப் பிடிச்சா மாதிரி நிமிர்ந்து நில்லு...’’ கே வ லை அ ட க் – கி – ய – ப டி எழுந்–த–வன் கால்–களை அகற்றி 20.1.2017 குங்குமம்

139


நின்–றான். கண்–ணீர் மட்–டும் கன்–னத்தை நிரப்– பிக் க�ொண்–டி–ருந்–தது. ‘‘நீ த�ோற்–கலை ஆதி... முதல்ல அதை புரிஞ்– சுக்க...’’ ‘‘என்னை சமா–தான – ப்–படு – த்த அப்–படி ச�ொல்– றீங்க மாஸ்–டர்...’’ ‘‘அது மாதிரி ச�ொல்–லக் கூடி–யவ – னா நான்..?’’ ‘‘நிச்–ச–யமா இல்ல... ஆனா...’’ ‘‘தாரா தப்–பிச்–சுட்–டா–ளேனு ச�ொல்–றியா..?’’ செவி–ய�ோ–ரம் பதிந்–தி–ருந்த செல்–ப�ோனை ஆதி இறுக்–கினா – ன். ‘‘ஆமா மாஸ்–டர். இத்–தன – ைக்– கும் கார் எரி–ய–றதை ரெண்டு கண்–ணா–ல–யும் பார்த்–தேன். சாம்–பல்–தான் மிஞ்–சியி – ரு – க்–கணு – ம்...’’ ‘‘இதை–யும் மீறி எப்–படி அவ உயிர்த்–தெ–ழுந்– தான்னு ய�ோசிக்–கற – து – தானே – புத்–திசா – லி – த்–தன – ம்?’’ ‘‘ஆமா மாஸ்–டர்...’’ ‘‘அப்–பு–றம் ஏன் ‘நான் த�ோத்–துப் ப�ோயிட்– டேன்–’னு ச�ொல்ற?’’ ‘‘...’’ ‘‘உண்–மைல நீ ஜெயிச்–சி–ருக்க. இல்–லைனா வலு–வான சக்தி அவ–ளுக்கு துணையா வந்–தி– ருக்–குமா? மிகைப்–ப–டுத்–தலை ஆதி. என் வாழ்க்–

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK: 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 I¡ù…ê™: editor@kungumam.co.in

õ¬ôˆî÷‹ ñŸÁ‹ êÍè õ¬ôˆî÷ƒèœ:

www.kungumam.co.in

twitter.com/Kungumamweekly

facebook.com/Kungumamweekly

M÷‹ðóƒèÀ‚°: º.ï«ìê¡ ªð£¶ «ñô£÷˜ (M÷‹ðó‹)ªñ£¬ð™:9840951122 ªî£¬ô«ðC: 044&44676767 Extn 13234. I¡ù…ê™: advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 044&42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 95000 45730 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in

கைல கூட இப்–ப– டி–ய�ொரு சம்–பவ – ம் நடந்–ததி – ல்ல. இந்த அ ரி ய வ ா ய் ப் பு உனக்கு மட்– டு ம்– தா ன் கி டைச் – சி – ரு க் கு . எ தை குறிப்–பி–ட–றேன்னு புரி–யுதா?’’ ‘‘...’’ ‘ ‘ தாரா – வு க் கு ஆத– ர வா களம் இறங்– கி – யி – ரு க்– கி ற சக்– தி – யை த்– தா ன் ச�ொல்–றேன். அந்த ச க் தி எ து ன் னு நமக்கு தெரி–யாது. கூடிய சீக்– கி – ர த்– துல அதை கண்டு– பி– டி ச்– சி – ட – ல ாம். நா ன் ச � ொ ல்ல வர்–றது வேற. எப்ப உன்னை சாதா–ர– ண ம ா எ தி ர ்க்க மு டி – ய ா – து ன் னு பு ரி ஞ் – சு – கி ட் டு , தானே அந்த சக்தி களத்–துல இறங்–கி– யி– ரு க்கோ... அப்– பவே நீ ஜெயிச்–சுட்– டன்னு அர்த்–தம். ஆமா ஆதி. வெல்ல முடி– ய ா– த – வ ன் நீ. இதைத்–தான் இப்ப நடக்–கிற நிகழ்ச்–சி–


கள் எல்–லாமே உணர்த்–துது...’’ ‘‘...’’ ‘‘இல்–லைனா அவிச்ச முட்– டைல ‘KVQJUFS’னு எழு–தியி – ரு – க்– குமா? இது என்ன word? நம்ம ‘Intelligent Design’ அமைப்–ப�ோட ரக–சிய மந்–திர – ம். இந்த எழுத்–துக்– கள் ப�ொறிக்–கப்–பட்ட செப்–புத் தகட்டை வைச்–சுதா – ன் இது–வரை நாலு க�ொலை–களை செய்–திரு – க்க. எல்–லாமே நம்ம அமைப்–ப�ோட நன்– மைக்–காக. அந்த தகட்–ட�ோட எடை ஒரு கில�ோ. தலை–முறை தலை–மு– றையா நாம பாது–காத்–துட்டு வர்ற அந்த ஆயு–தத்–துல இருக்–கிற மந்–திரச் – ச�ொல்... இப்ப அவிச்ச முட்டை மேல எழு–தப்–பட்–டிரு – க்கு...’’ ‘‘...’’ ‘‘‘உங்க ரக– சி – ய ம் எல்– ல ாம் எனக்–குத் தெரி–யும்–’னு தாராவை பாது–காக்–கிற சக்தி நமக்கு சவால் விட்–டிரு – க்கு. அந்த ஆண–வம்–தான் பகி–ரங்–கமா ‘KVQJUFS’னு எழுத வைச்–சி–ருக்கு. பயப்–ப–டாத. கவ– லை–யும்–பட – ாத. பெயர் தெரி–யாம மறைஞ்சு இருக்– கி ற அந்த சக்– தியை உன்–னால அழிக்க முடி–யும். உன்–னால மட்–டும்–தான் அதை வேர�ோட சாய்க்க முடி–யும். என்ன தெனா–வெட்டா உன்னை ஒண்– டிக்கு ஒண்டி அழைக்–குது? இந்த சவாலை ஏத்– து க்க. ஜெயிச்– சு க் காட்டு...’’ ‘‘உங்க ஆசிர்–வா–தம் மாஸ்–டர்...’’ ‘‘அது எப்–பவு – ம் இருக்கு...’’

‘‘நன்றி மாஸ்–டர். ஒரே– ய� ொரு சந்– த ே– கம்...’’ ஆதி இழுத்–தான். ‘‘கேளு...’’ ‘‘எரி–யற கார்–லேந்து எப்–படி ஒரு மனு–ஷனா – ல தப்–பிக்க முடி– யும்?’’ ‘‘அது உத–வற சக்–தியை ப�ொறுத்– தது...’’ ‘‘புரி–யலை மாஸ்–டர்?’’ ‘‘புரிய என்ன இருக்கு? ஷங்– கர் டைரக்ட் செஞ்ச ‘ஜீன்ஸ்’ படம் பார்த்–திரு – ப்ப. அதுல ‘கண்– ண�ோடு காண்–பதெ – ல்–லாம்...’னு ஒரு பாட்டு வரும். டான்ஸ் மாஸ்–டர் ராஜு சுந்–த–ரம் டெக்– னா–லஜி உத–விய�ோ – ட ஒரே ஐஸ்– வர்யா ராயை இரண்டு பேரா... டுவின்ஸ் மாதிரி காட்–டு–வாரு. அது மாதிரி த�ொழில்– நு ட்– ப ம் ஒரு–வேளை பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்– டி–ருக்–க–லாம்...’’ ‘‘அப்ப தாரா– வு க்கு உத– வ ற சக்தி த�ொழில்–நுட்–பம்னு ச�ொல்– றீங்–களா?’’ ‘‘டெக்– னா – ல – ஜி க்கு எப்– ப டி ஆதி ‘KVQJUFS’ தெரி–யும்?’’ ‘‘மாஸ்–டர்...’’ ‘‘மெல்ல மெல்ல உனக்–குள்ள வெளிச்–சம் வருது இல்–லையா..? அது– தா ன் விஷ– ய ம். மகா– ப ா– ர – தத்–துல பாண்–ட–வர்–கள் அரக்கு மாளி–கை–லேந்து தப்–பிப்–பாங்க. 20.1.2017 குங்குமம்

141


அ து ம ா தி ரி – தான் தாரா விஷ– ய த்– து ல நடந்– தி – ரு க்– கணும். அப்ப விது–ரர் க்ளு க�ொடுத்– தார். இப்ப யார் செய்–தியை கசிய விட்–டாங்–கன்னு கண்–டு–பி–டிக்–க– ணும். ‘ஜீன்ஸ்’ உதா– ர – ண த்தை நான் ச�ொன்–னது டெக்–னால – ஜி – – யும் உத–வி–யி–ருக்–க–லாம்னு குறிப்– பி– ட த்– தா ன். முதல் வேலையா பக்–கத்–துல எங்க ஆஸ்–பிட – ல் இருக்– குனு பாரு. அங்க எரிஞ்சு கரிக்– கட்–டையா இரண்டு உடல்–கள் அடை–யா–ளம் தெரி–யாம இருந்–த– துன்னா உடனே DNA டெஸ்ட் எடுக்–கச் ச�ொல்லு. இதுக்கு நம்ம அமைப்பு உறுப்–பினர் – க – ள் உத–வு– வாங்க. உன்னை த�ொடர்பு க�ொள்– ளச் ச�ொல்–றேன்...’’ ‘‘சரி மாஸ்–டர்...’’ ‘‘ஜ�ோதி–டத்–துல ‘பஞ்ச பட்சி சாஸ்–திர – ம்–’னு ஒண்ணு இருக்கு. நிஜத்–துல அது நம்ம முன்–ன�ோர்க – – ள�ோட புத்–திசா – லி – த்–தன – த்–த�ோட வெளிப்–பாடு. இந்த பிர–பஞ்–சம் மட்– டு – மி ல்ல... நம்ம உட– லு ம் இயங்க பஞ்ச பூதங்– க ள்– தா ன் கார–ணம். இந்த பஞ்ச பூதத்–தையு – ம் வல்–லூறு, ஆந்தை, க�ோழி, மயில், காகம்னு அஞ்சு பற–வைக – ளா உரு–வ– கப்–படு – த்தி அதை ஒவ்–வ�ொரு நாழி– கைக்–கும் பிரிச்–சிரு – க்–காங்க. நாழி– கைங்–கிற – து அந்–தக் கால கடி–கா–ரம். இந்–தக் காலத்–துக்கு ஏற்ப ச�ொல்–ல– ணும்னா இரண்டு மணி 24 நிமி–டங்– 142 குங்குமம் 20.1.2017

களை ஒரு நாழி–கைனு குறிப்–பிட – – லாம். இது–வரை – க்–கும் நடந்–தது பூரா க�ோழி–ய�ோட சம்–பந்–தப்–பட்–டிரு – க்கு. அத–னால – தா – ன் முட்டை எல்லா இடத்–துல – யு – ம் தென்–படு – து...’’ ‘‘அப்ப ‘பஞ்ச பட்சி சாஸ்–திர – த்– ’தை தெரிஞ்ச நபர்–தான் தாரா–வுக்கு உத–வற சக்தி... இல்–லையா?’’ ‘‘பாதி கிணறு தாண்–டிட்ட ஆதி. ‘பஞ்ச பட்சி சாஸ்–திர – ம்’ ஜ�ோதி–டத்– த�ோட ஒரு பிரி–வுதா – ன். ஸ�ோ, முக்– கா–லமு – ம் அறிஞ்ச சக்தி அவ பின்– னாடி இருக்–குனு இப்–ப�ோதை – க்கு முடி–வுக்கு வர–லாம்...’’ ‘‘ஓகே மாஸ்–டர். பக்–கத்–துல இருக்–கிற ஆஸ்–பிட – லு – க்கு உடனே ப�ோறேன்...’’ ‘‘சென்று வென்று வா...’’ மாஸ்–டர் த�ொடர்பை துண்– டிக்–கும் வரை காத்–திரு – ந்த ஆதி, அதன் பிறகு மைக்ரோ செகண்ட் கூட தாம–திக்–க–வில்லை. ஆக்–சி– லேட்–டரை முறுக்கி காற்–றைக் கிழித்–தான். மனம் முழுக்க தாரா– வின் கார் எரிந்த காட்–சியே விஸ்–வ– ரூ–பம் எடுத்து நின்–றது. அந்த கணத்–தில் அப்–ப�ோது, தான் முக்–கி–யத்–து–வம் தராத ஒரு விஷ– ய த்– தி ல் அவ–ன து கவ– ன ம் குவிந்–தது. கார் எரி–யும்–ப�ோது ஒரே– ய� ொரு ந�ொடி அந்த ஜ்வாலை சக்– க – ர – ம ாக மாறி– யதே... அது ஏன்?

(த�ொட–ரும்)


நா. கதிர்–வே–லன்

ப�ொட்டி வந்தாச்சு மா

பைர–வா

ண–வர்–க–ளின் பிரச்னை ஒன்றை கையில் எடுத்–து க்கொண்டு அதை பின்னி பெடலெடுக்–கிற கதையே ‘பைர–வா’. ‘ர�ொம்ப நல்–லது பண்–ணி–யி– ருக்–கீங்க...’ என பெற்–ற�ோர்–க–ளும், மாண–வர்–க–ளும் பாராட்–டப்போகி–றார்–கள் என எதிர்–பார்த்து காத்–திரு – க்–கிறா – ர் ‘பைர–வா’. காட்–சிக – ளி – ன் வடி–வமைப் – பி – ற்–காக வகை–த�ொகை இல்–லா–மல் செல–வ–ழித்து இருக்–கி–றார்–கள். விஜய் புது–சாக, இன்–னும் இள–மை–யாக இருக்–கி–றார். சந்–த�ோஷ் நாரா–ய– ணன் முதல் தட–வை–யாக விஜய்–க்காக இணைய, இப்–ப�ோது கூட கேசட்–டில் இல்–லாத இன்ப அதிர்ச்–சி–யாக படத்–தில் இரண்டு பாட்டு இருக்–கி–றது. முதல் பிரதி பார்த்–துவி – ட்டு ‘பட்–டைய கிளப்–பிட்–டீங்க பர–தன்’ என்று ஒற்றை வார்த்–தை– யில் துள்–ள–லாக விஜய் ச�ொன்–னது வைர–லாக தமிழ் சினி–மா–வுக்–குள்–ளேயே உல–வு–கி–றது. ப�ொறு–மை–யாக இருந்தா, ஒரு கேக்–குக்கு ஆசைப்–பட்ட ரசி–கர்–க–ளுக்கு ஒரு பேக்–க–ரியே கிடைக்–க–லாம். சுமா–ரான ஃபிக–ருக்கு ஆசைப்–பட்–ட–வ–ருக்கு ச�ொப்–பன சுந்–தரி கிடைக்–கலாம் – . கதை, பாட்டு, காஸ்ட்–யூம் என சக–லத்–திலு – ம் ஆர்–வ–மாகி விஜய் செய்த பட–மும் இது–தான். ‘வர–லாம் வர–லாம், வா’ என ரசி–கர்–கள் காத்–தி–ருக்–கிறா – ர்–கள்.  20.1.2017 குங்குமம்

143


ப�ொட்டி வந்தாச்சு

‘‘கு

புரி–யாத புதிர்

ற்–றம் செய்–கி–றோம் என்–பதை உண–ரா–ம–லேயே நாம் சில வகை தப்–பு–கள் செய்–வ�ோம். அதை பெரி–தாக நினைக்–கா–மல் இயல்பு– தான�ோ.. என்று கூட த�ோணும். அப்–படி ஒரு கதைக்–க–ருவை தேர்ந்– தெ–டுத்–தி–ருக்–கி–றேன்...’’ - விஜய் சேது–பதி, காயத்ரி இணைப்–பில் ப�ொங்–க–லுக்கு ஸ்வீட் எண்–டரி ஆகி–றார் புது–முக இயக்–கு–நர் ரஞ்–சித் ெஜயக்–க�ொடி. இயக்–கு–நர் ராமின் அத்–யந்த சீடர். எம�ோ–ஷ–னல், ர�ொமாண்– டி க் த்ரில்– ல ர் என ச�ொல்– லி க்கொள்– ள வே ஆசைப்– ப–டு–கி–றார். சேது–பதி நடித்து இது–வரை 20 படங்–கள் என கணக்–குக் காட்டி– விட்–டா–லும் இது புதுசு என்–கி–றார்–கள். ப�ொங்–கல் திரு–வி–ழா–வில் கலந்துக�ொள்– ள வே விருப்– ப ம். யாருக்– கு ம், எந்– த ப் படத்– தி ற்– கு ம், ப�ோட்டி இல்லை என தெளி–வில் இருக்–கி–றார் ரஞ்–சித். ‘மூடு–ப–னி’ என பெயர் வைக்க நினைத்து ‘மெல்–லி–சை’ என பெயர் சூட்டி, இறு–தி–யில் இன்–னும் ப�ொருத்–த–மாக ‘புரி–யாத புதிர்’ ஆக்–கி–யி–ருக்– கி–றார். வித்–தி–யா–ச–மான திரைக்–க–தைக்கு உறுதி தரு–கி–றார்.  144 குங்குமம் 20.1.2017


ப�ொட்டி வந்தாச்சு க�ோடிட்ட இடங்–களை நிரப்–பு–க

‘‘நி

ச்–ச–யமா விஜய் படத்–திற்–கு–த்தான் முதல் சாய்ஸ். மூன்று நாட்–க–ளாக மக்–கள் அங்–கே–தான் வட்–ட–மி–டு–வார்–கள். பிறகு எங்–கள் பக்–கம் திசை திரும்–பி–வி–டு–வார்–கள். இந்–தப் படத்தை நீங்–கள் எதி–லும் அதா–வது... காதல், த்ரில்–லர், பேய்ப்–ப–டம், குடும்–பம் என எந்த ரகத்–தி–லும் சேர்க்க முடி–யாது. படம் பார்த்து முடிந்–த–பி–ற–கும் தணிக்–கைக்–கா–ரர்–கள் கேட்–ட–தும் ‘இது என்ன மாதிரி படம் சார்’ என்–று–தான். மக்–களு – க்–கும், திரை வர்த்–தக – ர்–களு – க்–கும் நிறைய வித்–தியா – சம் – இருக்–கிற – து. மக்–கள் படம் பார்த்–து–விட்டு பரி–ச–ளிப்–பார்–கள். வர்த்–த–கர்–கள் ப�ோஸ்–டர்–கள் பார்த்–து–விட்டே ச�ொல்–லி–வி–டு–வார்–கள். படத்–திற்கு முன்–பின்–னாய் இருக்–கிற ஒரே நம்–பிக்கை நான்–தான். இதில் காதல், நகைச்–சுவை, ர�ொமான்ஸ் (க�ொஞ்–சம் அதி–கம்) எல்– லாமே இருக்–கி–றது. கெட்–டப், நடிப்பு என இது புத்–தம் புது சாந்–தனு. எங்க வாத்–தி–யா–ருக்கு சாந்–த–னுவை வெற்–றி–யாக்கி திரும்–பித் தரு–கிற பரிசு. ப�ோன படம் மாதிரி பரீட்சை செய்து பார்க்–கா–மல், ேநர–டி–யா–கவே சுவா–ரஸ்–யத்–திற்கு வித்–திடு – கி – றே – ன்–’’ ஒரு மினி டீடெ–யில் ச�ொல்–லுங்க என கேட்–டத – ற்கு பார்த்–திப – ன் தன் நெஞ்–சி–லி–ருந்து பேசின வார்த்–தை–கள் இவை.  20.1.2017 குங்குமம்

145


சென்னை

சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரி எதிரே உள்ள புனித ஜார்ஜ் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில்

புத்தகக் காட்சி 2017 v죙 â‡: 593 & 594 u200 u200

u200

கிருஷ்ணா

u125

ஈர�ோடு கதிர்

அருண்சரண்யா

கே.என்.சிவராமன்

u125

செல்வு@selvu

u90 லதானந்த்

புத்தக விற்பனையாளர்கள் / முகவர்களிடமிருந்து ஆர்டர்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. த�ொடர்புக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு : சென்னை: 7299027361 க�ோவை: 9840981884 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிப்பகம், சேலம்: 9840961944 மதுரை: 9940102427 திருச்சி: 9364646404, 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை- 4. 9840961971 நெல்லை: 7598032797 வேலூர்: 9840932768 ப�ோன்: 044 42209191 Extn: 21125 | புதுச்சேரி: 7299027316 நாகர்கோவில்: 9840961978 Email: kalbooks@dinakaran.com பெங்களூரு: 9945578642 மும்பை: 9769219611 டெல்லி: 9818325902

புத்தகங்களைப் பதிவுத் தபால் / கூரியர் மூலம் பெற, புத்தக விலையுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடுதல் புத்தகம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்த்து KAL Publications என்ற பெயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிப்பகம், தினகரன், 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600004. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இப்போது ஆன்லைனிலும் வாங்கலாம்

www.suriyanpathipagam.com


Kungumam  

kungumam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you