Page 1

ரூ. 15 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி)

ரூ. 20 (மற்ற

மாநிலங்களில்)

மே 16-31, 2018

மாதம் இருமுறை

நலம் வாழ எந்நாளும்...

நான்கில் ஒருவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்த அபாயம் எச்சரிக்கும் புதிய ஆய்வு

1


2


உள்ளே...

கவர் ஸ்டோரி

அதி–க–ரிக்–கும் ரத்த அழுத்த அபா–யம் ................. 4

ஆச்–ச–ரி–யப் பக்–கங்–கள் காயம் இனி மாய–மா–கும்! ............................... 11 புத்–தக வாசிப்பு தரும் நன்மை ........................ 18 நம்மை நாமே நேசிக்–க–லாம் ........................... 42 மகிழ்ச்–சி–யின் ரக–சி–யம் .................................. 80

ஃபிட்–னஸ்

Hip Ring Exercise ..................................... 12 பி.வி சிந்து ஃபிட்–னஸ் சீக்–ரட் ......................... 32

யுவர் அட்–டென்–ஷன் ப்ளீஸ்

குழந்–தை–யின்–மை–யும் நீரி–ழி–வும் ...................... வெயி–லால் வரும் வில்–லங்–கம் ........................ சுருக்–கம் ப�ோக்–கும் சிகிச்சை ......................... ஹெல்த் காலண்–டர் ..................................... சப்–ளிமென் – ட்–டு–கள் தேவை–தானா?! .................

உடல்

28 36 54 62 72

கழுத்து மற்–றும் த�ோள்–பட்டை வலி–கள் ............ 68

உணவு

நலம்... நம் பக்–கம் ....................................... 20 டயா–பட்–டீஸ் டயட் ......................................... 22 வெங்–கா–யத்–தாள் விஷ–யம் தெரி–யுமா? ............. 51

மக–ளிர் நலம்

கருச்–சி–தை–வின் கார–ணம் .............................. 44 கர்ப்–ப–கால ரத்–தப்–ப�ோக்கு ............................. 59

மன–ந–லம்

மன அழுத்த மருந்–து–க–ளால் பலன் உண்டா? ... 49

பாலி–யல் விழிப்–பு–ணர்வு

தாம்–பத்ய இன்–பத்–துக்கு தடை–யே–து–மில்லை! ... 75

3


கவர் ஸ்டோரி

நான்–கில் ஒரு–வ–ருக்கு உயர் ரத்த அழுத்–த அபாயம் எச்–ச–ரிக்–கும் புதிய ஆய்வு தலை–ந–க–ராக இந்–தியா மாற–வி–ருக்–கும் அபா–யம் நீரி–ஏற்–ழிகவுெ–ந�ோயின் னவே நமக்–குத் தெரி–யும். இதில் தற்–ப�ோது உயர் ரத்த

– க்–கிற – து என்று அதிர்ச்சி அழுத்–தமு – ம் சேர–விரு கிளப்–பி–யி–ருக்–கி–றது சமீ–பத்–திய ஹார்–வர்டு பல்–க–லைக்–க–ழக ஆய்வு. ‘Silent killer என்று மருத்–துவ உல–கால் குறிப்–பி–டப்–ப–டும் உயர் ரத்த அழுத்–தத்தை – ய – ாக கவ–னத்–தில் க�ொள்ள இந்–தியா உட–னடி வேண்–டும். இல்–லா–விட்–டால், அடுத்த 20 ஆண்–டுக – ளி – ல் மிக ம�ோச–மான பாதிப்–புக – ளை சந்–திக்க நேரி–டும். ஏனெ–னில், நான்கு பேரில் ஒரு–வர் இன்று உயர் ரத்த அழுத்த அபா–யத்– தில் இருக்–கின்–ற–னர்’ என்று எச்–ச–ரித்–தி–ருக்– கி–றது JAMA International Medicine இத– ழில் வெளி–யி–டப்–பட்–டி–ருக்–கும் அந்த ஆய்வு. குறிப்– ப ாக, இந்–தி ய இளைய தலை– மு–றை–யி–ன–ரி–டம் ரத்த அழுத்த அபா–யம் அதி–க–ரித்து வரு–கி–றது என்–ப– தை–யும் குறிப்–பிட்–டி–ருக்–கி–றது. 18 வய–தி–லி–ருந்து 25 வய–துக்–குட்–பட்ட இளை–ஞர்–க–ளி–டம் மட்–டும் 12.1 சத–வி–கி–தம் உயர்ந்–தி–ருக்–கி–றது. இ த ய சி கி ச்சை ம ரு த் – து – வ ர் சு ந் – த – ரி – ட ம் இ து – ப ற் – றி ப் பேசி–ன�ோம்...

‘‘ஆர�ோக்–கிய – த்தை முடிவு செய்–வதி – ல் ரத்த அழுத்–தம்(Blood pressure) மிக முக்–கிய பங்கு பெறு–கி–றது. இந்த ரத்த அழுத்–தம் என்–பது ப�ொது–வாக மனி–தன் உட்–பட உல–கில் வாழும் எல்லா உயி–ரி–னங்–க–ளுக்– கும் ரத்தக் குழா–யில் ரத்த ஓட்–டத்–தின – ா–லும் மற்–றும் ரத்–தக் குழா–யின் தன்–மையி – ன – ா–லும் உண்–டா–கக்–கூ–டிய ஒரு வகை அழுத்–தம் 4  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

ஆகும். இது ஒரு சம–நி–லை–யில் இருக்க வேண்–டும். அதா–வது அதி–க–ரிக்–கவ�ோ, குறை–யவ�ோ கூடாது. சாதா – ர – ண – ம ா க க ண் – டு – பி – டி க்க முடி–யாத இந்த பாதிப்பு நம் நாட்–டில் அதி–க–மா–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது என்ற ஆராய்ச்சி உண்–மையி – ல் கவ–லைக்–குரி – ய – து. இளம் வய–தி–ன–ரும் இதற்கு அதி–களவில்


இலக்– க ாகி வரு– கி – ற ார்– க ள் என்– ப – தா ல் உட– ன – டி – ய ாக நாம் கவ– ன ம் செலுத்த வேண்–டிய கட்–டா–யம் இருக்–கி–றது.’’

எத–னால் இப்–படி ஒரு சிக்–கல் வரு–கிற – து?

‘‘ஆதி மனி– த – னு க்– கு க் கவ– லை – க ள் இரண்டு–தான். ஒன்று உணவு; மற்–ற�ொன்று விலங்–கு–கள் மற்–றும் இயற்கை சீற்–றங்–க– ளில் இருந்து எவ்–வாறு தங்–க–ளைப் பாது–

காத்துக் க�ொள்–வது என்–பது. ஆனால், இன்–றைய காலக்–கட்–டத்–தில் மனி–த–னின் வாழ்க்கை முறை–யைப் பாருங்–கள். அதி– கா–லை–யில் எழு–வ–தில் த�ொடங்கி, இரவு தூங்–கப்–ப�ோ–கும் வரை எல்–ல�ோ–ரும் பல– வி–த–மான இடை–யூ–று–க–ளுக்கு ஆட்–பட்–டு– தான் வாழ்–கின்–ற–னர். வேலைக்–குப் ப�ோகிற அவ–ச–ரத்–தில்

5


சாப்–பிட கூட நேரம் இல்–லா–மல், டிஃபன், லன்ச் எடுத்– து க் க�ொண்டு ரயில், பஸ் கூட்ட நெரி– ச – லி ல் சிக்கி அவஸ்– தை ப் –ப–டுத – ல், அரக்–கப் பரக்க ஓடு–தல், ஆஃபீ– சில் டார்–கெட்டை முடிக்க வேண்–டிய கட்–டா–யம், வேலைப்–பளு, நேரத்–துக்–குச் சாப்–பிட முடி–யா–மல் ப�ோதல், நிதி நெருக்– கடி, குடும்ப நிர்–வா–கம் எனப் படுக்–கைக்– – ோ–டுதா – ன் குப் ப�ோகும் வரை டென்–ஷன� வேலை செய்ய வேண்டி இருக்–கிற – து. இது– தான் இன்–றைய காலத்–தில் உயர் ரத்த அழுத்த பிரச்னை அதி–கம – ாக காண்–பத – ற்– கான கார–ணம்.’’

ப�ொது–வாக ரத்த அழுத்–தம் எவ்–வ–ளவு இருக்க வேண்–டும்?

‘‘ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான ரத்த அழுத்– த ம் என்–பது 120/80-க்கு கீழே இருக்க வேண்– டும் (மேலே உள்ள 120 என்–பது சிஸ்–டா– லிக்(Systolic) என்– று ம், அதற்– கு க் கீழே உள்ள 80 என்–பது டயஸ்–ட�ோ–லிக்(Diastolic) என்–றும் குறிப்–பிடு – வ� – ோம்). இன்–றைய கால– கட்– ட த்– தி ல் வாழ்க்– கை – மு றை மாற்– ற ம், உண–வுப்–ப–ழக்–கம் ப�ோன்ற கார– ணங்–க– ளால் ஹைப்–பர் டென்–ஷன் என்–கிற உயர் ரத்த அழுத்–தம் அதி–க–மாக ஏற்–ப–டு–கி–றது. பெண்–க–ளி–டம் குறை ரத்த அழுத்–தம் அதி–கம் காண்–கி–ற�ோம்.’’

உண–வுப்–ப–ழக்–கத்–துக்–கும் ரத்த க�ொதிப்– புக்–கும் இடையே உள்ள த�ொடர்பு என்ன?

‘‘சரி– ய ான நேரத்– து க்கு உணவு உட்– க�ொள்ள வேண்–டும். நேரம் தவறி சாப்–பிடு – – வது ரத்த அழுத்–தத்தை அதி–கரி – க்–கும் முக்– கிய கார–ணி–யாக உள்–ளது. அதே–ப�ோல் எந்த உணவை எப்–ப�ோது, எந்த அளவு சாப்– பி ட வேண்– டு ம் என்– ப து குறித்த தெளி–வும் நமக்கு இருப்–ப–தில்லை. Dietary approach to stop hypertension(DASH) – என்ற ஆராய்ச்சி தக–வ–லின்–படி உண–வில் உப்பை குறைத்து அதி–க–மாக பழங்–கள் மற்–றும் காய்–க–றி–கள் சேர்ப்–பது உயர் ரத்த அழுத்–தத்தை கட்–டுக்–குள் வைக்–கும். இப்– ப�ோது பர–வ–லாக காணப்–ப–டும் மேலை நாட்டு உணவு முறை, ஃபாஸ்ட் ஃபுட் – மு – ம் உயர் ரத்த அழுத்–தத்து கலாச்–சார – க்கு மிக முக்–கிய – ம – ான கார–ணம். துரித உணவு கலா–சார – த்தை உரு–வாக்–கிய மேலை–நா–டுக – – ளி–லேயே அவர்–களி – ன் தவறை உணர்ந்து, இப்–ப�ோது Slow food என்ற உண–வுப்–ப–ழக்– கத்– தை ப் பின்– ப ற்– ற த் த�ொடங்கி இருக்– கி– ற ார்– க ள். உணவை ப�ொறு– மை – ய ாக நிதா– ன – ம ாக சாப்– பி – டு ம் முறை– தா ன்

6  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

Slow food. இதைத்–தான் நாம் முன்பு செய்–து– க�ொண்–டிரு – ந்–த�ோம். மீண்–டும் அது–ப�ோல் நிதா– ன – ம ாக சாப்– பி – டு ம் வழக்– க த்தை ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும்.’’

தமி–ழக – த்–தில் ரத்தக் க�ொதிப்–பின் தாக்–கம் எந்த அளவு உள்–ளது? ‘‘இங்கு ரத்த அழுத்தத் தாக்–கம் அதி–க– மா–கவே உள்–ளது. குறிப்–பாக, இளம் வயது ந�ோயா–ளி–கள் என வகைப்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் 40 வய–துக்குக் கீழே உயர் ரத்த அழுத்த ந�ோயா–ளி–கள் அதி–க–ரித்து வரு–கின்–ற–னர். இதற்–கான கார–ணம் என்ன என்–பதைத் – தெரிந்து க�ொள்ள 25 வயது முதல் 64 வய– துக்–குட்–பட்ட சுமார் 10,500 நபர்–க–ளி–டம் மருத்–துவ பரி–ச�ோ–தனை மேற்–க�ொள்–ளப்– பட்–டது. இதன் முடி–வில், 21% பேருக்கு இந்–ந�ோ–யின் பாதிப்பு இருப்–ப–தா–கக் கண்– ட–றிய – ப்–பட்–டுள்–ளது. இந்–திய – ா–வில் கிரா–மப்– ப–கு–தி–க–ளில் 27% -வும், நக–ரப்–ப–கு–தி–க–ளில் 33% -வும் உயர் ரத்த அழுத்–தம் உள்–ளது.


இதன்–மூல – ம், இன்–றைய வாழ்க்கை சூழல் ஒரு முக்–கிய கார–ணம் என முடி–வுக்கு வர–லாம்.’’

ஒரு– வ – ரு க்கு ரத்த அழுத்– த ம் குறை– வாக உள்–ளது அல்–லது அதி–க–மாக உள்–ளது என்–பதை எவ்–வாறு தெரிந்–துக�ொள் – ள – ல – ாம்?

‘‘ப�ொது–வாக பிறந்த குழந்தை முதல் வய– தா – ன – வ ர் வரை ரத்த அழுத்– த ம் மாறு–ப–டும். குழந்–தை–க–ளுக்கு 60 என்ற அள–வில் ஆரம்–பித்து. குழந்தை வள–ரவ – ள – ர இதன் அளவு அதி–க–ரிக்–கும். வளர்ந்த பரு– வத்–தில் சரா–சரி – ய – ாக 120 இருக்–கும். ரத்–தக் க�ொதிப்பு அள–வீ–டு–களை Joint National Commitee(JNC) என்ற உலக அமைப்–புதா – ன் முடிவு செய்–கிற – து. ஆர�ோக்–கிய – ம – ான ரத்த அழுத்–தம் என்–ப–தில் Diastolic B.P 80-க்கு கீழே– யும், Systolic BP 120-க்கு கீழே– யும் இருக்–கும். 120-முதல் 129-வரை உள்ள BP-ஐ Elevated bp என்– ப� ோம். இதற்கு வாழ்– வி – ய ல் முறை– யை – யு ம் உண– வு ப்–

ப–ழக்–கத்–தை–யும் மாற்–றி–னாலே ப�ோதும்.’’

ரத்த அழுத்–தம் அதி–கரி – த்–திரு – ப்–பதை என்– னென்ன அறி–கு–றி–கள் வழி–யாக தெரிந்து க�ொள்–ள–லாம்?

‘‘ப�ொது– வ ாக ஆரம்ப நிலை– யி ல் அநே–கம் பேருக்கு ஹைப்–பர் டென்–ஷன் இருப்–பத – ற்–கான அறி–குறி வெளியே தெரி– யாது. அத–னால் மருத்–துவ உல–கில் இதை மறைந்து இருக்–கும் அறி–குறி(Asymptomatic) என குறிப்– பி – டு – வ� ோம். அத– ன ால்– தா ன் Hypertension-க்கு silent killer என்ற பெய– ரும் உண்டு. இரண்–டா–வ–தாக, விடி–யற்– காலை நேரத்– தி ல், தலை– யி ன் பின்– பு – றம்(பிடரி) வலி காணப்–ப–டும். இதனை Occipital Headache என அழைப்–ப�ோம். ரத்த அழுத்–தம் அதி–க–ரிக்க அதி–க–ரிக்க களைப்பு, படி–யேறு – ம்–ப�ோது மூச்சு இரைத்– தல், வாந்தி, மயக்–கம் நெஞ்சு வலி, பட–ப– டப்பு ஆகி– ய ன ஏற்– ப – டு ம். மேற்– க ண்ட அறி–குறி – க – ளை உணர்ந்–தால் உட–னடி – ய – ாக

7


குறை ரத்த அழுத்–தம் க�ொண்–ட–வர்–கள் கவ–னத்–துக்கு...

Hypo Tension எனக் குறி–ப்பி–டப்–ப–டு–கிற குறை ரத்த அழுத்–தம் ஒரு–வ–ரு–டைய வயது மற்–றும் உடல் அமைப்பு ப�ொறுத்து மாறு–ப–டும். தலைச்–சுற்–றல், வாந்தி, மயக்–கம் இருந்–தால் தாம–திக்–கா–மல் உடனே மருத்–து–வ–ரி–டம் செல்ல வேண்–டும். உட்–கா–ரும்–ப�ோது கால்–களை தலை– யணை ப�ோன்ற உய–ர–மான இடத்–தில் வைக்க வேண்–டும். அப்–ப�ோது கால்–களை லேசாக அசைத்–த–வாறு இருக்க வேண்–டும். திரவ உண–வு– களை அதி–க–ள–வில் சேர்த்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. தேவைப்– ப – டு ம் நிலை– யி ல் நீண்ட காலு– ற ை– யி னை மருத்– து – வ ர் அறி–வுரை – ப்–படி அணி–யலா – ம். உட்–கா–ரும்–ப�ோது – ம், எழும்–ப�ோது – ம் நிதா–னம் அவ–சி–யம். வேக–மாக செயல்–ப–டக் கூடாது. இல்–லை–யென்–றால் தலை சுற்–றல் உண்–டா–கும். த�ொடர்ந்து ஒரே நிலை–யில் இருக்–கக் கூடாது. மருத்–துவ ஆல�ோ–சனை அவ–சி–யம்.’’

அறி–கு–றி–கள் உறுதி செய்–யப்–பட்ட பின்– னர், ரத்த அழுத்–தத்–தைக் கண்–ட–றிய என்– னென்ன பரி– ச�ோ – த – னை – க ளை எவ்– வ ாறு செய்ய வேண்–டும்?

‘‘ரத்த அழுத்–தத்–தைத் துல்–லி–ய–மா–கக் கண்–டு–பி–டிப்–பது மருத்–து–வத்–தில் மிக–வும் நுட்–பம – ான ஒரு வேலை. ஒரு–வரு – க்கு ரத்–தக்– க�ொ–திப்பு அள–வைப் பரி–ச�ோ–திக்–கும் ஒரு

8  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

மணி நேரத்–துக்கு முன்–னர் சிக–ரெட் பிடித்– தாரா, காஃபி அல்–லது டீ சாப்–பிட்–டாரா என்–பதை – யெ – ல்–லாம் உறுதி செய்–வது அவ– சி–யம். ஏனென்–றால், சிக–ரெட்–டில் உள்ள நிக்–க�ோ–டின் ரத்–தத்தை – க் கெட்–டிய – ாக மாற்– றும். அதில் உள்ள கார்–பன் ம�ோனாக்– ஸைடு ரத்–தக் குழாய்–க–ளைச் சுருக்–கும். காஃபி, டீயில் இருக்–கும் கஃபைன் என்ற வேதிப்– ப�ொ – ரு ள் ரத்த அழுத்– த த்தை


அதி–கப்–ப–டுத்–தும். பரி– ச� ோ– தனை செய்– யு ம்– ப� ோது BP monitor-ஐ இத–யத்–துக்கு நேரான சரி–யான அள–வில் வைத்–துப் பரி–ச�ோ–திக்க வேண்– டும், BP measurement வலது மற்–றும் இடது கையில் செய்–வது பயன் தரும். ஏனெ–னில், ஒரு சில–ருக்கு ஒரு கரத்–தில் ரத்த நாள அடைப்பு இருக்–கும். அப்–ப�ோது மற்–ற�ொரு கரத்–தில்–தான் ரத்த அழுத்த அளவு சரி– யாக தெரி–யும். எனவே 2 கைக–ளை–யும் பரி–ச�ோ–திக்–கும்–ப�ோது வித்–திய – ா–சம் 10-க்கு கீழே இருக்க வேண்–டும். ரத்த அழுத்–தத்தை அள–வி–டு–வ–தற்கு முன் ஒரு 10 நிமி–டங்–கள – ா–வது ஆசு–வா–சப்–ப– டுத்தி க�ொள்ள வேண்–டும். உயர் ரத்த அழுத்–தத் –தில் பல வகை– க ள் உள்– ள ன. Primary hypertension (எந்–த–வித மருத்–துவ கார–ணங்–கள் இன்றி வரு–வது), Secondary hypertension (மற்ற உடல் உறுப்பு பிரச்னை கார–ணம – ாக ஏற்–படு – த – ல்), White Coat Hyper Tension (மருத்–து–வர் BP அள–வி–டும்–ப�ோது மட்–டும் வரு–வது, மற்–றைய நேரங்–க–ளில் நார்– ம – ல ாக இருப்– ப து), Masked Hyper Tension (டாக்–டர் BP அள–வி–டும்–ப�ோது நார்–ம–லாக இருப்–பது மற்–றைய நேரங்–க–

ளில் அதி– க – ம ாக இருப்– ப து) என பல வகை–கள் உள்–ளன. ஆகவே இரண்டு, மூன்று முறை பரி– ச�ோ–திக்க வேண்–டும். உட்–கார்ந்த நிலை, படுத்த நிலை என மாறு– ப ட்ட நிலை– க–ளி–லும் BP-ஐ பரி–ச�ோ–திக்க வேண்–டும். 40 வய–துக்கு கீழே உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு ரத்த அழுத்–தம் அதி–க–மாக இருந்–தா ல் சிறு–நீ–ர–கத்–தின் செயல்–தி–றன், அதற்–குச் செல்–லும் ரத்த ஓட்–டம் சரி–யாக உள்–ளதா என ச�ோதனை செய்ய வேண்–டும். யூரியா, கிரி–யாட்–டி–னின் ச�ோடி–யம், ப�ொட்–டா–சி– யம் சரி–யான அள–வில் காணப்–படு – கி – ற – தா என்–பதை – யு – ம் உறுதி செய்–வது அவ–சிய – ம்.’’

ரத்தக் க�ொதிப்–பின் அள–வீ–டு–களை JNC முடிவு செய்–வது ப�ோல, இந்–ந�ோய்க்–கான சிகிச்–சை–களை அந்த அமைப்–பு–தான் முடிவு செய்–யுமா? ‘‘உயர் ரத்த அழுத்– தத் – து க்கு என்ன ம ா தி – ரி – ய ா ன சி கி ச் – சை – க ள் ச ெ ய்ய வேண்– டு ம் என்– ப தை JNC guidelines அறி–வுறு – த்–துகி – ற – து. ஒரு–வரு – க்கு ரத்த அழுத்– தம் நார்– ம – ல ான அள– வைத் தாண்– டி – விட்–டது என்–பத – ற்–காக, உடனே சிகிச்–சை– யைத் த�ொடங்–கக் கூடாது.

ஹைப்–பர் டென்–ஷன் இருப்–ப–தற்–கான அறி–குறி வெளிப்–படை – –யா–கத் தெரி–யாது. இத–னால்–தான் மருத்–துவ உல–கில் இதனை சைலன்ட் கில்–லர் என்று குறிப்–பி–டு–கி–றார்–கள்.

9


களைப்பு, மூச்சிரைத்–தல், வாந்தி, மயக்–கம், நெஞ்சு வலி, பட–ப–டப்பு ஆகிய அறி–கு–றி–களை உணர்ந்–தால் மருத்–துவ ஆல�ோ–சனை அவ–சி–யம். முத–லில் எத–னால் ரத்தக் க�ொதிப்பு அதி–கம – ா–னது, பதற்–றம – ான வாழ்க்கை கார– ணமா, மற்ற உறுப்–புக்–கள் செயல்–பா–டுக – ள் எப்–படி உள்–ளது என்–பதை – யெ – ல்–லாம் முத– லில் தெரிந்–து–க�ொண்ட பிற–கு–தான் சிகிச்– சை–யைத் த�ொடங்க வேண்–டும். என்ன மாதி–ரி–யான சிகிச்–சையை, எப்–ப�ொ–ழுது ஆரம்–பிக்க வேண்–டும், எவ்–வ–ளவு காலம் சிகிச்சை தேவைப்–ப–டும் ப�ோன்–ற–வற்றை JNC வரை–ய–றுத்த விதி–கள் அடிப்–ப–டை–யி– லும் மற்–றும் அதன் அறி–வுரை – க – ள் இங்–குள்– ள–வர்–க–ளுக்கு ப�ொருந்–தும் வகை–யி–லும் (Individualizing) மேற்–க�ொள்ள வேண்–டும்.’’

உயர் ரத்த அழுத்–தம் ஒரு–வ–ரு–டைய உட– லி ல் என்– னெ ன்ன பாதிப்– பு க்– க ளை ஏற்–ப–டுத்–தும்?

‘‘ஒரு– வ – ரு க்கு உயர் ரத்த அழுத்– த ம் இருக்– கு ம் பட்– சத் – தி ல், அவ– ரு – டை ய எல்லா உறுப்–புக – ளு – ம் பாதிப்பு அடை–யும். குறிப்–பாக, மூளை, கண், இத–யம், சிறு–நீ–ர– கம் ஆகி–யவை கெடும். இதனை, Target Organ Donation எனக் குறிப்–பி–டு–வ�ோம். மூளை பாதிப்–பால் பக்–க–வா–தம் வர–வும்

10  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

வாய்ப்பு உள்–ளது.’’

உயர் ரத்த அழுத்–தம் க�ொண்–ட–வர்–கள் எவற்–றைத் தவ–றா–மல் செய்ய வேண்–டும்? எதை செய்–யக்–கூ–டாது?

‘‘வாழ்க்கை முறையை மாற்– று – வ தே முதல் சிகிச்சை. உண–வில் உப்–பின் அள– வைக் குறைத்து, காய்–க–றி–கள், பழங்–களை நிறைய சேர்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். தின–மும் அரை மணி நேர–மா–வது உடற்–ப– யிற்–சி–கள் செய்–வது அவ–சி–யம். ய�ோகா மற்–றும் தியா–னம் செய்–வது – ம் பயன் தரும். மருத்–து–வர் பரிந்–து–ரைக்–கும் மாத்–தி–ரை– க–ளைத் த�ொடர்ந்து சாப்–பிட வேண்–டும். சீரான இடை–வெ–ளி–யில் ரத்த அழுத்த பரி–ச�ோ–தனை செய்–வது – ம் அவ–சிய – ம். மருத்– து–வர் ஆல�ோ–சனை இல்–லா–மல் மருந்து, மாத்–தி–ரை–களை எந்த கார–ணத்–துக்–கா–க– வும் நிறுத்– த க் கூடாது. மன அழுத்– தத் – துக்கு ஆட்– ப – ட ா– ம ல் நடந்து க�ொள்ள வேண்–டும்.’’

- விஜ–ய–கு–மார் படம்: ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்


செய்திகள் வாசிப்பது டாக்டர்

காயம் இனி மாய–மா–கும்! அ

தி– வி – ர ை– வி ல் காயங்– க ளை ஆற்– று – வ – த ற்– க ான நவீன டிரஸ்– சி ங் முறையை சென்னை ஐஐடி பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் கண்–டு–பி–டித்–துள்–ளது. இந்த புதிய சிகிச்–சை–யின் மூலம் சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–க–ளின் காயத்–தை–யும் ஆற்–றி–விட முடி–யும் என்–பது மகிழ்ச்–சிக்–கு–ரிய செய்தி.

மிகக் குறைந்த அளவு Graphene oxide ஏற்– ற ப்– ப ட்ட Nanocomposites dressing சி கி ச ்சை மு ற ை – யி ன் மூ ல ம் வ ே க – மாக காயங்–க ளை ஆற்– றி – விட முடி– யும் என்–ப–து–தான் கண்–ட–றி–யப்–பட்–டுள்–ளது. ஐஐடி பல்– க – லை க்– க – ழ – க த்– தி ன் உத– வி ப் பேரா–சி–ரி–யர் விக்–னேஷ் முத்–து–வி–ஜ–யன், தன்– னு – டை ய ஆராய்ச்சி மாண– வ ர் ப�ொன்– ர ா– க – வு – ட ன் இணைந்து இந்த சிகிச்–சையை உரு–வாக்–கி–யுள்–ளார். ஆ ர�ோ க் – கி – ய – ம ா ன ந ப – ரு க் கு இ ய ல் – ப ா க ஏ ற் – ப ட ்ட க ா ய த் – தி ல் பரி–ச�ோ–தித்–துப் பார்த்–த–ப�ோது சிகிச்சை ஏது–மின்றி 23 நாட்–க–ளில் காயம் ஆறி–யது. அதுவே Nanocomposites dressing நவீன சிகிச்–சை–மு–றை–யில் காயம் ஆறு–வ–தற்கு 16 நாட்–கள் மட்–டுமே ஆனது. இதே–ப�ோல சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு ஏற்–பட்ட காயம் சிகிச்சை ஏது–மின்றி ஆறு–வ–தற்கு

26 நாட்– க – ளு ம், இந்த நவீன சிகிச்சை முறை–யில் 20 நாட்–களு – ம் மட்–டுமே ஆனது. வழக்– க – ம ாக நீரி– ழி – வ ா– ள ர்– க – ளு க்– கு க் காயம் ஏற்–பட்–டால் ஆறு–வ–தற்கு கால தாம–தம் உண்–டா–கும். பாதிப்பு ஏற்–ப–டும் தீவி–ரத்–தைப் ப�ொருத்து உடல் உறுப்–பு– களை அகற்ற வேண்–டிய நிலை–யும் ஏற்–பட – – லாம். இந்–நிலை – யி – ல் Nanocomposites dressing முறை–யின் மூலம் நீரி–ழி–வா–ளர்–க–ளுக்–குக் காயம் ஏற்–பட்–டால் விரை–வாக ஆற்றி விட முடி–யும் என்–ப–தும், கையைய�ோ, காலைய�ோ அகற்ற வேண்–டிய தேவை இல்லை என்–பது – ம் வர–வேற்–பைப் பெறும் செய்–தி–யா–கவே இருக்–கும். விலங்–கு–க–ளிட – ம் வெற்றி பெற்ற இந்த சிகிச்சை விரை– வி ல் நடை– மு – ற ைக்கு வந்– த ால் காயத்– த ால் அவ– தி ப்– ப – டு – கி ற பல–ரும் பலன் பெறு–வார்–கள்!

- க�ௌதம்

11


ஃபிட்னஸ்

Hip

Ring

Excercises

12  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

டு ப் பு , வ யி று , த�ொடை என ஆங்–காங்கே சதை ப�ோட்– டி – ரு க்– கு ம் உடலை அ ழ – க ா ன வ டி – வ – மை ப் – புக் க�ொண்– டு – வ ர ஆசை இல்–லா–த–வர்–கள் யார்? இதற்கு கடி– ன – மா ன உடற்–ப–யிற்–சி–கள் எல்–லாம் செய்ய வேண்–டிய – தி – ல்லை. Hula hoop, Resistance circle band என பல பெயர்–க– ளில் அழைக்– க ப்– ப – டு ம் வளை–யங்–களை வைத்து செய்–யும் உடற்– ப–யிற்–சிக – ளே ப�ோது–மா–னவை. இதனை எளி–மை–யாக வீட்–டி–லேயே செய்– ய – லா ம். வேடிக்– கை – ய ா – க – வு ம் இ ரு க் – கு ம் – ’ ’ என்–கிற உடற்–பயி – ற்–சிய – ா–ளர் பு ஷ் – ப – லதா , அ ந ்த ப யி ற் – சி – க ள ை இ ங்கே செ ய ல் – மு – றை – ய ா – க – வு ம் செய்து காண்–பிக்–கி–றார்.


ஹிப் ரிங் பயிற்–சி–கள் உடல் எடையை குறைக்க உத– வு – வ – த �ோடு, உடல் தசை– க ளை வலு– வ ாக்– க – வு ம், வளர்–சி–தை–மாற்ற விகி–தத்தை அதி–க–ரிக்–கச் செய்–ய– வும் உத–வு–கி–ற து. மூளை– யி ல் உள்ள எண்– டார்–பின் ஹார்– ம� ோன்– க – ள ைத் தூண்– டு – வ – த ன் மூலம் மூளை ஆற்– றலை மேம்– ப – டு த்– து – கி – ற து. இதில் ஒவ்– வ�ொ ரு பயிற்–சிக்–கும் பிரத்–யே–க–மான பலன்–க–ளும் உண்டு. செய்முறை: நேராக நின்று படத்–தில் காட்–டி–ய–வாறு கைகளை தலைக்கு மேல் உயர்த்–திக் க�ொள்–ளவு – ம். வளை–யத்தை இடுப்–பில் மாட்–டிக்–க�ொண்டு, மெல்ல இடுப்பை வட்–ட–வ–டி–வில் 10- 15 முறை சுழற்ற வேண்–டும். ப ய ன் – க ள் : இ டு ப் பு ம ற் – று ம் த�ொடைப்–ப–கு–தி–யில் உள்ள அதி–கப் ப – டி – யா – ன தசை–கள் விரை–வில் குறை–வ– த�ோடு, அடி மற்–றும் மேல் வயிற்–றில் படிந்–தி–ருக்–கும் க�ொழுப்பு தசை–க–ளை– யும் குறைக்–கி–றது. இத–னால் க�ொடி– யிடை, ஸ்லிம் உடலை பெற முடி–யும்.

செய்முறை: இடுப்– பி – லி – ரு ந்து வளை– யத்தை மெது–வாக கீழே இரண்டு கணுக்–கால்– க–ளுக்–க–ரு–கில் க�ொண்டு வர வேண்–டும். வளை– யத்–தால் கால்–களை இணைத்–தவ – ாறு நிற்க வேண்–டும். முத–லில் இட–து–காலை ஊன்–றிக்–க�ொண்டு, வல–து–காலை சற்றே உயர்த்–திய – –வாறு சில விநா–டி–கள் நிற்க வேண்–டும். இதே–ப�ோல் வல–துக – ாலை ஊன்–றிக்–க�ொண்டு இடக்–காலை உயர்த்த வேண்–டும். பயன்–கள்: இடுப்பு, பின்–புற – ம் மற்–றும் த�ொடைப்–பகு – தி தசை–கள் வலு–வ–டை–கின்–றன. உட்–புற – ம் மற்–றும் வெளிப்– பு–றத் த�ொடை–களி – ல் இருக்–கும் தசை–கள் இறுக்க மடைந்து, அங்கு படிந்–திரு – க்–கும் க�ொழுப்–புக – ள் கரைய ஆரம்–பிக்–கும். கெண்–டைக்–கால் தசை–களு – க்கு நெகிழ்ச்சி கிடைப்–பத – ால் கெண்–டைக்–கால் வலி, கணுக்–கால் வலி–கள் நீங்–குகி – ன்–றன.

13


செய்முறை: தரை– யி ல் கால்– களை குறுக்– க ாக வைத்து முதுகை நேராக நிமிர்த்–தி–ய– வாறு உட்– க ார வேண்– டு ம். இரு கைக– ள ை– யு ம் த�ோள்– க – ளுக்கு நேராக நீட்டி வளை–யத்தை பிடிக்க வேண்–டும். தலையை நேராக வளை–யத்தை பார்த்–த–வாறு வைத்–துக் க�ொள்–ள–வும். பயன்– க ள்: கைகளை த�ோளுக்கு நேராக வைத்– துக் க�ொள்– வ – த ால் த�ோள்– கள் வலிமை பெறு– கி ன்– ற ன. முதுகை நன்–றாக நிமிர்ந்–த–வாறு உட்–கார்–வ–தால் முது– கு த்– த ண்– டு – வ – ட ம் வலு– வ – ட ை– கி–றது. கழுத்–து–வலி, முது–கு–வலி மற்–றும் இடுப்–பு–வ–லி–யி–லி–ருந்து நிவா– ர – ண ம் பெற– ல ாம். கூன் ப�ோடா–மல் நேரான த�ோற்–றமு – ம் கிடைக்–கி–றது.

செய்முறை: விரிப்– பி ல் கால்– க ளை V வடி– வில் விரிந்த நிலை–யில் வைத்து உட்–கார்ந்– து–க�ொள்ள வேண்–டும். வளை– யத்தை இரண்டு கால்–க–ளுக்கு ந டு வே வைத் – து க் – க�ொள்ள வேண்– டு ம். இப்– ப� ோது இரண்டு கைக– ள ை– யு ம் த�ோள்– ப ட்– ட ைக்கு ந ே ர ா க நீ ட் டி வ ள ை – யத் – தி ன் மேற்– பு – றத் – தி ல் உள்– ள ங்– கை – க – ளா ல் அழுத்–திப் பிடிக்–க–வும். பயன்–கள்: கால்–களை மடக்–கா– மல், முது–கெ–லும்பை முன்–ன�ோக்கி செய்–யும் இந்த பயிற்சி முது–கெ–லும்– பின் நெகிழ்–வுத்–தன்–மையை அதி–க– ரி க் – கி – ற து . மே லு ம் அ டி – வ – யி ற் – று த் தசை–களை வலு– வாக்–கு–கி–றது.

14  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


செய்முறை: இப்–ப�ோது இட–து–காலை பக்–க–வாட்–டில் நீட்ட வேண்–டும். வல–து–காலை உட்–புற – –மாக மடக்கி இட–து–கா–லின் உட்–புற த�ொடைக்கு அருகே வைத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். வளை–யத்தை இடது பாதத்–திற்கு அடி–யில் வைத்–துக்–க�ொண்டு, உடலை சற்றே மெது–வாக, இடப்–பக்–கம் வளைத்து வளை– யத்–தின் மேல்–ப–கு–தியை இட–துகை – –யால் பிடித்–துக் க�ொள்ள வேண்– டு ம். வலக்– கைய ை தலைக்– கு – மே ல் க�ொண்டு சென்று, தலை மற்–றும் வல–துகை இரண்–டை–யும் இடப்– பக்–கம – ாக சாய்க்க வேண்–டும். முகம் வல–துகைய – ை பார்க்க வேண்–டும். இதே–ப�ோல் மறு–பக்–க–மும் செய்ய வேண்–டும். பலன்–கள்: இரு பக்–கமு – ம் வளைந்து செய்– யும் இந்–தப் பயிற்சி உங்–கள் முழு உட–லுக்–கும் சம–நி–லை–யைக் க�ொடுக்–கி–றது. முது–கெ– லும்–பின் நெகிழ்–வுத்–தன்–மையை மேம்–ப– டுத்–து–வ–த�ோடு, வயிறு, இடுப்பு மற்–றும் த�ொடைப்–பகு – தி – யி – ல் உள்ள தசை–கள் நீட்சி அடை–வ–தால் அப்–ப–கு–தி–யில் உள்ள அதி–கப்–படி – யா – ன க�ொழுப்பு த ச ை – க ள் கு ற ை – கி ன் – ற ன . இத–னால் உட–லுக்கு நேரான வடி–வம் கிடைக்–கி–றது.

செய்முறை: கால்–களை நேராக நீட்டி உட்–கார்ந்து க�ொண்டு வளை–யத்து – க்–குள் இரண்டு கால்–க–ளை–யும் நுழைக்க வேண்–டும். இரண்டு கணுக்–கால்–க–ளுக்கு மேல் வளை–யத்தை பேலன்–ஸாக வைத்–துக்–க�ொண்டு அப்–ப–டியே காலை முழங்–கா–லுக்கு நேராக தூக்–க– வேண்–டும். பின்–பக்–க–மாக சாய்ந்து இரண்டு கைக–ளை–யும் மடக்கி தரை–யில் ஊன்ற வேண்–டும். பலன்–கள்: வயிற்–றுப்–ப–கு–திக்கு அழுத்–தம் க�ொடுத்து செய்–யும் இந்–தப் பயிற்–சியா – ல், வயிற்–றின் உள்–தச – ை–கள், வெளிப்–புற தசை–க–ளுக்கு முழு–மை–யான நெகிழ்ச்சி கிடைக்–கி– றது. பின்–புற – த்தை ஊன்றி செய்–யும் ப�ோது இடுப்பு எலும்–புக – ள் மற்–றும் தசை–நாண்–க–ளுக்–கும், முது–குத்–தண்– டு – வ – ட த் – தி ற் – கு ம் வலிமை கிடைக்–கி–றது. கைகளை தரை–யில் ஊன்றி செய்–வ–தால் த�ோள்–கள், கைகள், ம ணி க் – க ட் டு ப கு – தி – க – ளி ல் உள்ள எலும்– பு – கள் மற்–றும் தசை, நரம்–புக – ள் வ லு – வ – ட ை – கி ன் – ற ன . த�ொ ட ை , பின்– ன ங்– க ால், கணுக்– க ால் என உடல் மு ழு – வ – து ம் ப ய – ன – ட ை –கின்–றன.

15


செய்முறை: முத–லில் விரிப்–பில் மல்–லாந்த நிலை–யில் இரண்டு கால்–க–ளை–யும் சேர்த்–த–வாறு படுத்– து க் க�ொள்ள வேண்– டு ம். வளை– ய த்தை இ ர ண் டு பாதங்– க – ளி – லு ம் மாட்டி பி டி த் – து க் க�ொள்ள வேண்– டு ம். இ ப் – ப� ோ து மெ து – வ ா க மூச்சை உள்– ளி – ழு த்– த – வாறே, உட–லின் மேல்– பா– க ம் மற்– று ம் கால்– களை ஒரே நேரத்–தில் மேலெ–ழுப்பி இரண்டு கைக– ளா – லு ம் வளை– ய த ்தை பி டி த் – து க் க�ொள்ள வேண்– டு ம். தலையை நேராக கால்–க–ளைப் பார்த்–த–வாறு வைத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். இப்–ப�ோது உங்–கள் உடல் V வடி–வில் இருக்–கும். பலன்–கள்: பின்–பு–றத்தை தரை–யில் ஊன்றி வயிறை உள்–ளி–ழுத்து செய்–யும் இந்த பயிற்–சி–யில், வயிற்–றுத்–த–சை–கள் நன்–றாக இறுக்–க–ம–டை–கின்–றன. ஒரே நேரத்–தில் முது–கெ–லும்–பை–யும், கால்–க–ளை–யும் மடக்கி செய்–வ–தால் முது–குத்–தண்–டு–வ–டத்–துக்கு நல்ல இயக்–கம் மற்–றும் நெகிழ்–வினை உரு–வாக்க முடி–கி–றது. உடல் V வடி–வில் இருக்– கும்–ப�ோது உட–லுக்கு சம–நிலை கிடைக்–கி–றது. மேலும் இடுப்பு எலும்–பு–கள் மற்–றும் தசை நார்–கள் வலு–வட – ை–கின்–றன. த�ொடைப்–பகு – தி – யி – ன் வெளிப்–புற மற்–றும் உட்–பு–றத் தசை–கள் மற்–றும் அடி–வ–யிற்று தசை–களை குறைக்க முடி–யும்.

செய்முறை: முத–லில் ச�ொன்ன பயிற்–சி–யைப் ப�ோலவே, தரை–யில் படுத்–துக் க�ொண்டு, ஒரு காலால் வளை–யத்–தைப் பிடித்–துக் க�ொண்டே அந்த காலை மட்–டும் உயர்த்தி இரண்டு கைக–ளா–லும் வளை–யத்தை இழுத்து பிடிக்க வேண்– டும். தலை நேராக காலைப் பார்த்–த–வாறு முதுகை நிமிர்த்தி இருக்க வேண்–டும். – ாறு மூச்சை உள்–ளிழு – த்–தவ – ாறே, வயிற்று தசை–கள – ை–யும் நன்–றாக உள்–ந�ோக்–கிய – வ பின்– ன ர் மெது– வ ாக பழைய நிலைக்கு இழுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். திரும்ப வேண்–டும். பலன்– க ள்: கால்– த – ச ை– க ள் நீட்– சி – ய – டைந்து, உறு– தி – பெ – று – கி ன்– ற ன. முழங்– கால் மற்–றும் கெண்–டைக்–கால் பின்–புற தசை–கள் நெகிழ்–வுத்–தன்மை பெறு–கிற – து. இத– ன ால் இப்– ப – யி ற்சி பெண்– க – ளு க்கு ஏற்–படு – ம் ஆர்த்–தரை – ட்–டிஸ் பிரச்–னைக்கு – த் தீர்–வா–கிற – து. கீழ்–முது – கு மற்–றும் இடுப்–புப்–ப– குதி நன்–றாக விரிந்து க�ொடுப்–பத – ால் கீழ்–முது – கு – – வலி, இடுப்–புவ – லி மற்– றும் முது–குவ – லி – க – ளி – லி – ரு – ந்து வி டு – ப – ட – ல ா ம் . அ டி – வ – யி ற் று த ச ை – கள் இறுக்– க – ம – ட ைந்து மெ ல் – லி ய வ யி – ற ை ப் பெற முடி–யும். அடி–வ–யிற்– றின் உள்–ளு–றுப்–பு–களை மசாஜ் செய்–கி–றது.

16  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


செய்முறை: இப்– ப� ோது இட– து கை மற்–றும் இடது காலால் வளை–யத்– தைப் பிடித்–துக்–க�ொண்டு, மெ து – வ ா க உடலை பக்–கவ – ாட்–டில் திருப்ப வேண்–டும். வல–துகைய – ை த�ோள்–பட்–டைக்கு ந ே ர ா க பி ன் – பு – ற – ம ா க நீட்ட வேண்–டும். தலை– பக்–க–வாட்–டில் திருப்பி வல–து–கையை பார்த்–த– வாறு இருக்க வேண்–டும். இதே பயிற்–சியை மறு–பக்–கம் செய்ய வேண்–டும். பலன்–கள்: உடலை திருப்–பு–வ–தால் முது–குத்–தண்–டு–வ–டம் நன்–றாக வளைந்து க�ொடுக்– கி–றது. நீண்–ட–நே–ரம் ஒரே நிலை–யில் உட்–கார்ந்–தி–ருப்–ப–தால் முது–குத் தண்–டு–வ–டம் இறுக்–க–ம–டைந்து கீழ்–மு–துகு, இடுப்பு பகு–தி–க–ளில் வலி ஏற்–ப–டும். இந்த பயிற்–சியை செய்–வ–தால் அப்–ப–கு–தி–கள் நெகிழ்ச்–சித்–தன்மை பெறு–கின்–றன. மேலும் வயிற்–றின் உள்–ளு–றுப்–பு–க–ளில் ரத்த ஓட்–டம் அதி–க–ரித்து செரி–மான வேலை இல–கு–வா–கி–றது. த�ோள்–பட்டை, கை எலும்–புக – ள் வலு–வட – ை–கின்–றன. கழுத்து வலி, த�ோள் வலி–களு – க்கு நல்ல நிவா–ர–ணம் கிடைக்–கிற – து.

செய்முறை: விரிப்–பில் படுத்–த–வாறே வல–து–காலை நீட்டி வளை–யத்–தின் ஒரு நுனியை பிடித்–துக்–க�ொண்டு மறு நுனியை இரண்டு கைக–ளாலு – ம் இழுத்–துப் பிடிக்க வேண்–டும். இட–து– கால் முட்–டியை மார்–புக்கு நேராக உட்– பு–றம் மடக்–கிய நிலை–யில வைக்–க–வும். இதே–ப�ோல் மறு–புற – ம் செய்ய வேண்–டும். – தி – யி – ன் பின்–புற பலன்–கள்: த�ொடைப்–பகு தசை–கள் நீட்சி அடை–கின்–றன. முதுகை முன்– பு–றம் வளைப்–பத – ால் மேல்–முது – கி – ன் எலும்பு மற்–றும் தசை–கள் வலு–வட – ை–கின்–றன. இத– னால் முதுகு வலி, கழுத்–துவ – லி, இ டு ப் – பு – வ – லி – யி – லி – ரு ந் து விடு– ப – ட – ல ாம். அதே ந ே ர த் – தி ல் அ டி – வ – யிற்று தசை–கள் இறுக்–க – ம – ட ை– வ – த ால் த�ொப்பை குறை– யு ம். கை க–ளுக்–கும் நல்ல வலு கிடைக்–கி–றது.

- உஷா நாரா–ய–ணன் ஒருங்–கி–ணைப்பு: Pink fitness centre | மாடல் மற்–றும் பயிற்–சி–யா–ளர்: புஷ்–ப–லதா படங்–கள்: ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்

17


புத்–த–க வாசிப்பு

தரும் பெரிய நன்மை!

ஆராய்ச்சி

வா

சிக்–கும் பழக்–கமே மறந்து ப�ோய்–விட்ட இன்–றைய இள–சு–கள், ம�ொபைல் ஸ்கி–ரீ–னில் ப�ோகிற ப�ோக்–கில் தக–வல்–களை தெரிந்து க�ொள்–வ–தையே பெரி–தும் விரும்–பு–கின்–ற–னர். அது–வும் டெக்ஸ்ட் மெஸேஜ்–கள – ாக இல்–லா–மல், விஷூ–வல – ாக இருந்–தால் மட்–டுமே பார்க்–கும் வழக்–கம் இருக்–கிற – து.

இவ்– வ – ள வு ஏன்? பள்– ளி – க – ளி – ல ேயே டிஜிட்– ட ல் திரை– க – ளி ல் படங்– க – ளை க் காட்–டித்–தான் பாடம் எடுக்–கி–றார்–கள். எதிர்–கா–லத்–தில் புத்–த–கம், ந�ோட்–டுக்–குப் பதில், டேப்–ளட், லேப்–டாப்–களை – த்–தான் எல்.கே.ஜி குழந்– தை – க – ளு ம் பள்– ளி க்கு எடுத்– து ச் செல்– ல ப் ப�ோகி– ற ார்– க ள். ஆனால், இப்–படி டிஜிட்–டல் திரை–யில் படிக்–கும் தக–வல்–கள் அவர்–கள் மன–தில் நிற்–கி–றதா என்–பது சந்–தே–கமே. இதைப்– ப ற்றி அமெ– ரி க்– க ா– வி ன் ஓரி– கன் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் நடத்–திய ஆய்–வில், கம்ப்–யூட்–டர்திரை மூலம் கற்–ப–வர்–களை – – விட புத்– த – க ங்– க ளை வாசித்து கற்– று க்– க�ொள்–ப–வர்–கள் தாங்–கள் படித்–த–வற்–றின் கருத்–துக்–களை ஆழ–மா–கப் புரிந்து க�ொள்– ப– வ ர்– க – ள ா– க – வு ம், அவற்றை நெடு– ந ாள் நினை–வில் வைத்–துக் க�ொள்–பவ – ர்–கள – ா–கவு – ம் இருப்–ப–தாக கண்–ட–றிந்–துள்–ளது. ‘காகி–தத்–தில் அச்சு எழுத்–துக்–க–ளாக படிக்– கு ம்– ப�ோ து கருத்– து க்– க ளை எங்கு, ஏன், எப்–ப�ோது என சுருக்–கம – ா–கவு – ம் அதே நேரத்–தில் திட–மா–க–வும் நினை–வில் வைத்– துக் க�ொள்ள முடி–கி–ற–து’ என்–கின்–ற–னர் ஆய்–வா–ளர்–கள்.

18  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

45 மாண– வ ர்– க – ளி – ட ம் மேற்– க�ொ ள்– ளப்–பட்ட இந்த ஆய்–வில் இரு–பி–ரி–வாக பிரித்து, ஒரு செய்–தித்–தாளை ஆன்–லை– னில் ஒரு–பி–ரி–வி–ன–ரும், அதையே அச்–சுப்– பி–ர–தி–யில் மற்–ற�ொரு பிரி–வி–ன–ரும் படிக்க வைக்–கப்–பட்–ட–னர். பின்–னர், தாங்–கள் படித்–ததை – ப்–பற்றி ச�ொல்–லும்–ப�ோது, ஆன்– லை–னில் படித்–த–வர்–க–ளை–விட அச்–சுப்– ப–திவு – க – ளை – ப் படித்–தவ – ர்–கள் அதில் உள்ள கதை–கள், தலைப்–பு–கள் மற்–றும் முக்–கிய – த் தக–வல்–களை நினை–வில் வைத்–திரு – ந்–தன – ர். ஏனெ– னி ல், ஆன்– லை – னி ல் விளம்– ப – ர ங்– கள், அத�ோடு த�ொடர்–புடைய – லிங்–குக – ள், இ-மெயில்–கள் என எக்–கச்–சக்க குறுக்–கீ–டு– கள் இருந்–த–தால் அந்த மாண–வர்–க–ளின் கவ–னம் திசை திரும்–பி–யது. ‘உட–ன–டித் தக–வல்–க–ளுக்கு வேண்–டு– மா–னால் ஆன்–லை–னில் படித்து தெரிந்து க�ொ ள் – ள – ல ா ம் . ஒ ரு வி ஷ – ய த் – தை ப் – பற்றி ஆழ– ம ாக கற்– று க்– க�ொ ள்– ள – வு ம், கற்– று க்– க�ொ ண்– ட தை நீண்– ட – க ா– ல ம் நினை– வி ல் வைத்– து க் க�ொள்– ள – வு ம் புத்–தக வாசிப்பே உத–வும்’ என்–பதே இந்த ஆய்–வின் இறுதி முடிவு.

- என்.ஹரி–ஹ–ரன்


இன்ஸ்–டாகிரா–மில் நலம் வாழ எந்நாளும்...

www.instagram.com/kungumam_doctor/

பக்–கத்–தை பின் த�ொடர...

kungumamdoctor Kungumam Doctor www.kungumam.co.in 19


டயட் டைரி

நலம்... நம் பக்–கம்!

சர்க்–கரை ந�ோய் இருப்–ப–வர்–கள் பின்–பற்ற வேண்–டி–யவை

த் – த த் – தி ல் கு ளு க் – க � ோ – ஸி ன் அளவு அதி– க – ரி க்– கு ம்– ப �ோ– து – த ான் ச ர் க் – க ர ை ந � ோ ய் வ ரு – கி – ற து . இன்–றைய நில–வ–ரப்–படி சீனா–வுக்கு அடுத்– தது இந்–தி–யா–தான் சர்க்–கரை ந�ோயால் அதிக பாதிப்பு அடைந்து உள்–ளது. இதற்கு கார–ணம் நாம் சரி–யான உண–வு–மு–றையை கடைப்–பி–டிக்–கா–மல் இருப்–ப–து–தான். சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் செய்ய வேண்– டிய, செய்–யக்–கூ–டாத சில அடிப்–ப–டை–யான நடை–மு–றை–கள் உள்–ளன. அவற்–றைப் பின்– பற்–றி–னால் எந்–நா–ளும் நலம் நம் பக்–கம்...

20  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

 நேரத்– து க்கு உணவு உட்– க �ொள்ள வேண்–டும்.  அ ள – வ ா க உ ண் – ப து அ வ – சி – ய ம் . உண–வின் அளவு அதி–க–மா–கும்–ப�ோது ரத்த சர்க்–க–ரை–யின் அள–வும் அதி–க– ரிக்–கும்.  ஒவ்–வ�ொரு 2 அல்–லது 3 மணி நேர இடை–வே–ளை–யி–லும் சாப்–பி–ட–வும்.  தண்–ணீர் நிறைய பரு–க–வும்.  உடற்– ப – யி ற்சி தவ– றா – ம ல் தின– மு ம் செய்ய வேண்–டும்.  மாவுச்–சத்து குறை–வான உணவை சாப்– பிட வேண்–டும்.

சர்க்–கரை அள–வைக் குறைக்–கும் உண–வு–கள்

 வெந்–த–யம்  வெண்–டைக்–காய்  வேப்–பிலை  கற்–றாழை  பட்டை (cinnamon).


தவிர்க்க வேண்–டிய உண–வு–கள்

க�ோழி சூப் மற்–றும் ம�ோர், பசிக்–கும் நேரத்–தில் உண்–ண–லாம். வெள்–ள–ரிக்– காய், அரிசி ப�ொரி.  காபி, டீ, பால், சர்க்–கரை இல்–லா–மல் குடிக்கலாம்.  க�ோதுமை, சிறு– த ா– னி – ய ம், ஓட்ஸ் – ம். உண–வு–களை சாப்–பி–டலா

 உருளை, சேனை, கரு–ணைக்–கி–ழங்கு, பீட்– ரூ ட், வாழைக்– க ாய் உள்– ளி ட்ட எல்லா கிழங்கு வகை–கள்.  சர்க்–கரை, வெல்–லம், கற்–கண்டு, தேன், குளுக்–க�ோஸ், இனிப்பு, ஜெல்லி, ஜாம், ஐஸ்–கி–ரீம், சாக்–லேட், கேக், பிஸ்–கெட் ப�ோன்ற இனிப்பு வகை–கள். சில முக்–கிய குறிப்–பு–கள்  ஊட்– ட ச்– ச த்து பானங்– க ள் மற்– று ம்  சாப்– பி – ட ா– ம ல் விர– த ம் மேற்– க �ொள்– பாட்–டி–லில் அடைத்து விற்–கப்–ப–டும் வ–தைத் தவிர்க்க வேண்–டும். பழச்–சா–று–கள்.  தின– மு ம் 10-12 டம்– ள ர் தண்– ணீ ர்  வெ ண் – ணெய் , நெய் , ட ால்டா , அருந்– த–வும். தேங்–காய் எண்–ணெய்.  மூன்று வேளை உணவு உண்–ணும்  எண்–ணெய் மற்–றும் நெய்–யில் பழக்– க த்– தை க் கடைப்–பி–டிக்–க–வும். வறுத்த அல்– ல து ப�ொரித்த  சரி– ய ான நேரத்– தி ற்கு உணவு உண–வு–கள் உண்– ண வு – ம்.  மா, பலா, சப்– ப� ோட்டா, பே ரீ ச்சை , தி ர ாட்சை  தவ–றா–மல் ரத்–தப்–ப–ரி–ச�ோ–தனை உள்–ளிட்ட பழங்–கள். அடிக்–கடி செய்து க�ொள்–ள–வும்.  கேழ்–வ–ரகு, அரிசி, க�ோதுமை  மருந்–து–களை முறைப்–படி எடுத்– கஞ்சி, களி, கூழ் துக் க�ொள்ள வேண்–டும்.  மைதா மாவு, ஜவ்–வ–ரிசி  உடற்– ப – யி ற்சி செய்– வ து அவ– சி –  எருமை பால், பசும்–பால் மற்– யம். நடத்– த ல், சைக்– கி ள் ஓட்– றும் ஏடு டு – த ல் , நீ ந் – து – த ல் ே ப ான்ற டயட்டீஷியன் மி க எ ளி – மை – ய ா ன உ ட ற்  மது அருந்–துவ – து, புகை பிடித்– க�ோவர்–தினி – ப – யி ற்சி செய்– த ல் அவ– சி – ய ம். தல், புகை–யில – ையை தவிர்க்–க– சீரான உடல் எடையை பின்– ப ற்ற வும். வேண்–டும்.

தாரா–ள–மாக சாப்–பி–டக் கூடி–யவை

 கீரை வகை–கள்.  காய்–கறி – –கள் முக்–கி–ய–மா–னவை (பாகற்– காய், பீர்க்– க ங்– க ாய், பூச– ணி க்– க ாய், காலிஃப்– ள – வ ர், வாழைத்– த ண்டு, வாழைப்பூ, க�ோவைக்– க ாய், சுண்– டைக்– க ாய், பீன்ஸ், அவ– ரை க்– க ாய், செளச�ௌ, நூக்–க�ோல், கத்–தி–ரிக்–காய், வெண்–டைக்–காய், முருங்–கைக்–காய், முள்–ளங்கி)  சமை– ய – லு க்கு பயன்– ப – டு த்– து – வ – த ற்கு ஏற்ற எண்–ணெய் நல்–லெண்–ணெய், சூரி– ய – க ாந்தி எண்– ணெய் , அரிசி தவிட்டு எண்–ணெய். எண்–ணெ–யின் அளவு 4-5 டீஸ்–பூன் ஒரு நாளில்.  அசைவ உண– வு – க ள் முட்– டை – யி ன் வெள்–ளைக்–கரு, மீன், க�ோழிக்–கறி  பழ வகை–களி – ல் ஏதே–னும் ஒன்றை ஒரு நாளில் சாப்–பி–ட–லாம்.  தெளிந்த வடி– க ட்– டி ய சூப் வகை – க – ளா ன காய்– க றி சூப், கீரை சூப்,

ரத்த சர்க்–கரை குறை–வாக இருக்–கும்–ப�ோது பின்–பற்ற வேண்–டி–யவை (Low Blood Sugar/Hypoglycemia)

ரத்த சர்க்–கரை குறை–வா–னால் வரும் அறி–கு–றி–கள் தலை– வ லி, தலை– சு ற்– ற ல், கை கால் நடுக்–கம், வேர்த்து க�ொட்–டுவ – து, கை கால் ஜில்– லெ ன்று ஆவது, மயக்– க ம் ப�ோடு– வது ப�ோன்ற அறி–கு–றி–கள் இருந்–தால் 15 கிராம் (3 டீஸ்–பூன்) சர்க்–கரை அல்–லது குளுக்– க �ோஸை வாயில் ப�ோட்– டு க் க�ொள்–ளுங்–கள்.

நீரி–ழிவு ந�ோயா–ளி–கள் உடல்–ந–லம் சரி–யில்–லா–த–ப�ோது உண்–ணக்–கூ–டிய உணவு அரிசி கஞ்சி, பிரெட், பழச்– ச ாறு ப�ோன்–ற–வற்றை உண்–ணலா – ம். 

21


டயட் டைரி

ஸ் – டீ ட் – ப டயா

பி ப் சி ெ ர ல் ஷ – ஸ்பெ

ர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–க–ளுக்–கான சில பிரத்–யே–க–மான உண–வு–கள் இவை. வீட்–டி–லேயே எளி–தில் செய்து அடிக்–கடி சுவைக்–க–லாம். சுவைக்–கும் உத்–தர– –வா–தம். ஆர�ோக்–கி–ய–மும் பாழா–காது!

22  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


ப் சூ கி ா ர தேவை–யான ப�ொருட்–கள் ராகி மாவு - 3 டீஸ்–பூன், சிறிய கேரட் - 1/2 துண்டு, பீன்ஸ் - 2, காலிஃப்–ள–வர் - 4 துண்டு பூக்–கள், பட்–டாணி - 2 டீஸ்– பூன், மிள–குத்–தூள் - 1 டீஸ்–பூன், உப்பு தேவை–யான அளவு, க�ொத்–தம – ல்–லித்–தழை - சிறி–த–ளவு.

செய்–முறை

பாத்–திர – த்–தில் தண்–ணீரை ஊற்றி சூடா– ன–தும் சிறு துண்–டுக – ள – ாக நறுக்–கிய கேரட், பீன்ஸ், காலிஃப்–ள–வர், பட்–டா–ணிைய சேர்த்து வேக விட–வும். ராகி மாவை சிறிது தண்–ணீ–ரில் நன்–றாக கரைத்து காய்–கறி கல–வை–யில் க�ொட்டி கிள–ற–வும். பின்பு மிள–குத்–தூள், உப்பு சேர்த்து கிள–ற–வும். சூப் க�ொதித்–த–தும் க�ொத்–த–மல்–லித்–தழை தூவி இறக்–க–வும்.

பலன்–கள் ராகி இதில் நார்ச்–சத்து உள்–ளது. ரத்– த த்– தி ல் இருக்– கும் சர்க்–கரையை – குறைக்–கும். இதில் Glycemic Index குறை– வ ாக உள்– ளது. இதில் இரும்– புச்–சத்து, கால்–சி–யம் சத்து மற்–றும் புர–தச்– சத்துஉள்–ளது.நீரி–ழிவு

ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு ஏற்ற உணவு. ராகியை அள– வு க்கு மேல் உண்– ட ால் சிறு– நீ – ரக கற்–கள் உண்–டா–கும்.

கேரட் வைட்– ட – மி ன் ஏ சத்து க�ொண்– ட து. கண் பார்–வைக்கு மிக–வும் நல்–லது. ஆன்டி ஆக்–ஸி–டன்ட் தன்மை க�ொண்–டது. இது புற்–று–ந�ோய் வரா–மல் காக்–கும்.

பீன்ஸ் ந ா ர் ச் – ச த் து கு ண ம் உ ள் – ள து . சர்க்–க–ரை–யைக் குறைக்க உத–வும்.

காலிஃப்–ள–வர் குடல் பிரச்– னை – யை த் தீர்க்– கு ம். புற்–றுந�ோ – ய் வரா–மல் காக்–கும்.

பட்–டாணி நார்ச்–சத்து மற்–றும் புர–த–சத்து நிறைந்– தது. ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் உள்–ளது. இதய ந�ோய் வரா–மல் காக்–கும்.

மிள–குத்–தூள் செ ரி – ம ா – ன த்தை அ தி – க – ரி க் – கு ம் . நுரை–யீ–ரல் பிரச்–னையை தீர்க்–கும்.

23


ட் ெ – ல ம் ஆ ஓட்ஸ்

தேவை–யான ப�ொருட்–கள் ஓட்ஸ் - 3 டீஸ்–பூன், முட்டை வெள்– ளைக்–கரு - 2, நறுக்–கிய குடை–மி–ள–காய், வெங்–கா–யம், தக்–காளி - தலா 25 கிராம், பச்–சை–மி–ளக – ாய் - 1, உப்பு - தேவைக்கு, மிள–குத்–தூள் - 1/2 டீஸ்–பூன், எண்–ணெய் - சிறிது.

செய்–முறை பாத்– தி – ர த்– தி ல் முட்– டை – யி ன் வெள்– ளைக்– க ரு, ஓட்ஸ், உப்பு, மிள– கு த்– தூ ள் சேர்த்து கலந்–து–க�ொள்–ள–வும். த�ோசைக்– கல்லை சூடு செய்து சிறிது எண்–ணெய் விட்டு முட்டை ஓட்ஸ் கல–வையை ஊற்றி, அதில் குடை– மி – ள – க ாய், வெங்– க ாயம், தக்– க ாளி, பச்– சை – மி – ள – க ாயை சேர்த்து மூடி ப�ோட்டு 1-2 நிமி–டம் வேக–வி–ட–வும். பின்பு திருப்பி ப�ோட்டு வேக– வி ட்டு ப�ொன்–னி–ற–மாக வந்–த–தும் இறக்–க–வும்.

ஆன்டி ஆக்–ஸிட – ன்ட் தன்மை உள்–ளது. ரத்– தத்–தில் இருக்–கும் க�ொழுப்–பைக் குறைக்–க– வும் எடை–யைக் குறைக்–க–வும் உத–வும்.

முட்டை வெள்–ளைக்–கரு இதில் க�ொழுப்பு குறை–வா–கவு – ம், புர–த– சத்து அதி–க–மும் உள்–ளது. கல�ோ–ரி–கள் மிக–வும் குறைவு. இதய ந�ோய் வரா–மல் காக்–கும்.

குடை மிள–காய் ஆன்டி ஆக்–ஸி–டன்ட் குணம் க�ொண்– டது. அத– ன ால் புற்– று – ந�ோ ய் வரா– ம ல் காக்–கும். குறைந்த ரத்த அழுத்–தத்தை சரி செய்–யும். வைட்–ட–மின் சி சத்து க�ொண்– டது. அத– ன ால் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி–க–ரிக்–கும்.

வெங்–கா–யம்

ஓட்ஸ்

ரத்–தத்–தில் உள்ள சர்க்–கரை மற்–றும் ரத்த அழுத்–தத்தை சரி செய்–யும். செரி– மான மண்–ட–லம் சீரா–கும். அலர்–ஜியை குணப்–ப–டுத்–தும்.

நார்ச்– ச த்து அதி– க ம் உள்– ள து. அத– னால் ரத்–தத்–தில் இருக்–கும் சர்க்–க–ரையை குறைக்க உத–வும். புர–தச்–சத்து நிறைந்–தது. வைட்–ட–மின், கனி–மங்–கள் க�ொண்–டது.

வைட்– ட – மி ன் சி குணம் உள்– ள து. சிறு–நீரக – பிரச்–னையை – சரி செய்–யும். ரத்தத்– தில் இருக்–கும் க�ொழுப்பை குறைக்–கும்.

பலன்–கள்

24  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

தக்–காளி


ாய் – க ற் க ா ப ஸ்டஃப்டு

தேவை–யான ப�ொருட்–கள் பாகற்–காய் - 75 கிராம், வெங்–கா–யம் - 25 கிராம், ப�ொடித்த வேர்க்–க–டலை 30 கிராம், மிள–காய்த்–தூள், தனியா தூள் - தலா 1/2 டீஸ்–பூன், மஞ்–சள் தூள் - 1/4 டீஸ்–பூன், வெந்–தய – ப்–ப�ொடி - 1/2 டீஸ்–பூன், எண்–ணெய், உப்பு, க�ொத்–த–மல்–லித்–தழை - தேவை–யான அளவு.

செய்–முறை

பாகற்–காயை நடு–வில் நறுக்கி உள்–ளி– ருக்–கும் க�ொட்–டையை எடுத்து விட–வும். கடாயை சூடாக்கி ப�ொடி–யாக நறுக்–கிய வெங்–கா–யம், மஞ்–சள் தூள், மிள–காய்த்– தூள், தனியா தூள், வேர்க்– க – ட லை ப�ொடி, வெந்–த–யப்–ப�ொடி, க�ொத்–த–மல்– லித்– தழ ை சேர்த்து வதக்கி இறக்– க– வும். இந்த கல–வையை பாகற்–கா–யின் நடு–வில் வைத்து, நான்ஸ்–டிக் தவாவை சூடு செய்து சிறிது எண்–ணெய் ஊற்றி பாகற்–காயை

வைத்து சால�ோ ஃப்ரை செய்து வெந்–தது – ம் எடுக்–க–வும்.

பலன்–கள் பாகற்–காய்

ரத்–தத்–தில் இருக்–கும் சர்க்–கரை மற்–றும் க�ொழுப்–பைக் குறைக்–கும். மலச்–சிக்–கலை சரி செய்–யும். சிறு–நீர – க – க் கற்–களை சரி செய்– யும். பீட்டா கர�ோட்–டின் உள்–ளது. கண் பார்–வைக்கு நல்–லது.

வேர்க்–க–டலை நல்ல க�ொழுப்பு உள்–ளது. புர–தச்–சத்து உள்–ளது. இதய ந�ோயில் இருந்து காக்–கும். வைட்–டமி – ன் E சத்து உள்–ளது. புற்–றுந�ோ – ய் வரா–மல் காக்–கும்.

வெந்–த–யம் நார்ச்–சத்து உள்–ளது. சர்க்–கரை மற்–றும் எடையை குறைக்க உத– வு ம். பசி– யை க் குறைக்–கும்.

25


ஸ் ோ � ம ோ � ம வீட் வெஜ்

தேவை–யான ப�ொருட்–கள் க�ோதுமை மாவு - 1 கப், ப�ொடி–யாக நறுக்–கிய முட்–டைக்–க�ோஸ், குடை–மிள – க – ாய் தலா 25 கிராம், வெங்–கா–யம் - 1, இஞ்சி - 1/2 டீஸ்–பூன், மஞ்–சள் தூள், சீர–கத்–தூள் - தலா 1/4 டீஸ்–பூன், மிள–காய்த்–தூள் - 1 டீஸ்–பூன், தனியா தூள், மிள–குத்–தூள் - தலா 1/2 டீஸ்– பூன், உப்பு, எண்–ணெய் - தேவை–யான அளவு.

செய்–முறை க�ோதுமை மாவில் உப்பு, தண்–ணீர் சேர்த்து சப்– ப ாத்தி மாவு பதத்– தி ற்கு பிசைந்து க�ொள்–ள–வும். கடா–யில் எண்– ணெயை காய–வைத்து ப�ொடி–யாக நறுக்கிய வெங்– க ா– ய ம், இஞ்சி, குடை– மி – ள – க ாய், முட்–டை–க்கோஸ், மஞ்–சள் தூள், சீர–கத்– தூள், மிள–காய்த்–தூள், தனியா தூள், மிள– குத்–தூள், உப்பு சேர்த்து வதக்கி இறக்–கவு – ம். பிசைந்த மாவி–லி–ருந்து சிறு உருண்டை எடுத்து சிறிது திரட்டி நடுவே காய்–கறி கல–வையை வைத்து மூடி க�ொழுக்–கட்டை ப�ோல் செய்து இட்லி பாத்–திர – த்–தில் இட்லி தட்–டில் ம�ோம�ோஸை வைத்து 10 நிமி–டம்

26  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

ஆவி–யில் வேக–வைத்து எடுக்–க–வும்.

பலன்–கள் க�ோதுமை நார்ச் சத்து அதி– க – மு ள்– ள து. சர்க்– க – ரையை குறைக்க உத–வும். வைட்–ட–மின், கனி–மங்–கள் உள்–ளன. நம் குடலை ஆர�ோக்– கி– ய – ம ாக வைக்க உத– வு ம். செரி– ம ான க�ோளா–றைத் தீர்க்–கும். பசியை அடக்–கும். புற்–றுந�ோ – ய் வரா–மல் காக்–கும்.

முட்–டைக்–க�ோஸ் கண் பார்– வ ையை அதி– க – ரி க்– கு ம். அ ய�ோ – டி ன் ச த் து உ ள் – ள து . ரத்த அழுத்–தத்–தைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–தும்.

இஞ்சி செரி–மா–னத்–துக்கு உத–வும். தசையை சரி செய்–யும். கெட்ட க�ொழுப்பை குறைக்–கும்.

சீர–கம் தூக்– க – மி ன்– மையை சரி செய்– யு ம். செரி–மா–னத்–துக்கு உத–வும். - கட்–டுரை, செய்–முறை மற்–றும் படங்–கள் :

டயட்–டீ–ஷி–யன் க�ோவர்–தினி


்பர்பரப்பாை விற்பனையில்

செகண்ட் ஒப்பினியன்

டாக்டர கு.கவேசேன எள்த நம்–பு–வது என்று ப்தரி–யா–மல் எல்லா ்தரப்–ளப– யும் நம்பி, அளைதது மருத–துவர்க–ளை–யும் ேந்–திதது ேகல மருந்–து–க–ளை–யும் உட்– பகாண்டு மக்–கள் வாழ்–கி–றார்– கள். இந்்த அறி–யா–ளம–ளய இந்–நூல் சபாக்–கு–கி–றது. u200

கிசென் to கிளினிக் அக்கு ஹீலர

அ.உமர ்பாரூக்

உஙகள் ேளமயலளறளய உஙகள் இல்லததில் அளைவருக்கும் ஆசராக்கியம் ்தருவ்தாக மாறறச் பேய்யும் நூல்

u150

ெசான்ால்ான ெ்ரியும்

மனமதக்கலை

டாக்டர டி.ொராயே தரட்டி ்தாம்பதயம் குறித்த ச்தளவயறற பயஙகளையும் மூடநம்பிக்ளககளையும் நீக்க உ்தவும் நூல்

சுகர் ஃப்ரீ ட�ோன்ட் ஒர்ரி சேர்்கக்ரம�ா்ய சேோளி்ககும் ரகசியஙகள்

டாக்டர

90

உலகை உலுக்கும் உயிரக்கைகொல்லி

ந�ோய்கள்

டாக்டர த்ப.வ்பாததி

ஜி.எஸ்.எஸ்

u80

நிவயா சேரச ்தரசிஸ்

ேர்க்–களரசநாளய எப்–படி எதிர்–பகாள்–வ–து? வாழ்க்–ளக– மு–ளறளய எப்–படி மாறற சவண்–டும்? எை போல்லி, u வாழ்–வுக்கு வழி–காட்டும் நூல்.

ஞாபகமறதியை துரத்தும் மந்திரம்! பாடதள்த மறக்கும் குழந்ள்த மு்தல் ோவிளயத ப்தாளலக்கும் பாட்டி வளர எல்சலாருக்கும்...

u100

சநாய்க்கு முளறயாை தீர்வு ்தர, இந்்த நூல் மிகவும் அனுகூலமாக இருக்கும் என்பதில் சிறிதும் u ஐயமில்ளல. ஒவபவாரு இல்லததிலும் இருக்கசவண்டிய நூல் இது.

100

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 98409 07422, தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 8940061978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9871665961

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக 44 மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

27

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com


அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ்

த – ரி ப்– பி ன்மை மிகப்– ப ெ– ரி ய பிரச்– ன ை– ய ாக ‘‘இந்–உரு–தி –வயெ–ா–டுவித்துல் கருத்– வரு–கி–றது. நம் நாட்–டில் 27 முதல் 30 லட்–சம் தம்–ப– தி– யி – ன ர் கருத்– த – ரி ப்– பி ன்மை பிரச்– ன ை– ய ால் பாதிக்– க ப்– ப ட்டு இருப்– ப – த ாக ஆய்– வு – க ள் தெரி– வி க்– கி ன்– ற ன. மேலும் 10 முதல் 12 தம்– ப – தி – யி – ன – ரி ல்

28  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


நீரி–ழி–வும் குழந்–தை–யின்–மையை

உண்–டாக்–க–லாம்

ஒரு தம்–பதி – யி – ன – ர் கருத்–தரி – ப்–பத – ற்கு சிறப்பு பரி–ச�ோத – ன – ை–கள�ோ அல்–லது பிரத்–யேக மருத்–துவ – ரி – ன் கருத்–தரி – ப்பு சிகிச்– சை – க ள�ோ தேவைப்– ப – டு – கி – ற து என்– ப – து ம் தெரிய வந்– தி – ரு க்– கி – ற து. இந்த குழந்– தை – யி ன்மை பிரச்–னைக்கு பல்–வேறு கார–ணங்–கள் கண்–டறி – ய – ப்–பட்–டுள்–ளன. அவற்–றில் நீரி–ழிவு – ம் பிர–தான கார–ணம் என்–பது இப்–ப�ோது கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்–டுள்–ள–து–’’ என்–கி–றார் குழந்–தை–யின்மை சிகிச்சை நிபு–ணர் கிருத்–திகா தேவி.

29


‘‘கு ழந்– த ை– யி ன்மை சிகிச்– ச ைக்– க ாக ஒரு தம்–ப–தி–யி–னர் வந்–தி–ருந்–தார்–கள். ஏறக்– கு–றைய இரண்டு வரு–டங்–க–ளாக கருத்–த– ரிப்–பத – ற்–கான முயற்–சிக – ளை மேற்–க�ொண்– டும் எந்– த – வி – த – ம ான பல– னு ம் இல்லை. இத்–த–னைக்–கும் கண–வ–ருக்கு 34 வயது. மனை–விக்கு வயது 30. அவர்–களி – ட – ம் மேற்–க�ொண்ட பரி–ச�ோத – – னை– யி ன்– ப�ோ து மனைவி ஆர�ோக்– கி – ய – மான கருப்பை மற்–றும் கரு–முட்–டைக – ளை ப�ோது–மான அளவு க�ொண்–டிரு – ப்–பத – ைக் கண்–ட–றிய முடிந்–தது. ஆனால், கண–வ– ருக்கு விந்– த – ணு – வி ல் குறை– ப ா– டு – க ள் இருப்– ப – து ம் தெரிய வந்– த து. இத– ன ால் சந்– தே – க – ம – டை ந்து கண– வ – ரி ன் 6 வருட நீரி–ழிவு ந�ோயின் சிகிச்சை, மருத்–து–வம் குறித்த அனைத்து விவ–ரங்–களை – யு – ம் ஆய்வு மேற்–க�ொண்–ட�ோம். அதில் கண–வ–ரின் விந்–தணு குறை–பாட்–டுக்கு நீரிழி–வு–தான் கார–ணம் என்–பதை கண்–டறி – ய முடிந்–தது. இது–ப�ோல் பெரும்–பா–லான இளம் தம்–ப– தி–யர்–களி – ல் யாரா–வது ஒரு–வரு – க்கு நீரி–ழிவு ந�ோய் இருப்–ப–தி–னால், கருத்–த–ரிப்–ப–தில் – ளை ச் சந்–தித்து வரு–கின்–றன – – ர்–’’. பிரச்–னைக நீரிழிவு எப்–படி கருத்–த–ரிப்–பின்–மைக்–குக் கார–ணம – ா–கி–றது?

‘‘கருத்–த–ரிப்–பின்மை என்–பது ஒரு வரு– டம் முழு–வது – ம் பாது–காப்–பற்ற முறை–யில் உட– லு – ற வு க�ொண்ட ப�ோதும், கருத்– த – ரிக்க இய– ல ா– மல் ப�ோவ– த ைக் குறிக்– கி – றது. இந்த கருத்–த–ரிப்–பின்மை, கண–வர் மனைவி இரு– வ – ரை – யு ம் பாதிக்– க – ல ாம். அத–னால் உட–ன–டி–யாக மருத்–து–வ–ரைச் சந்–தித்து, பிரச்–னைக்–கான கார–ணத்–தைக் கண்–டறி – ந்து அதற்–கான சரி–யான தீர்–வைப் பெற்று பல–னடை – வ – து மிக–வும் அவ–சிய – ம். கருத்– த – ரி ப்– பி ன்– மை க்– க ான சரி– ய ான கார– ண ம் கண்– டு – பி – டி க்– க ப்– ப ட்– ட ால், அப்–பி–ரச்–னைக்–கு–ரிய சரி–யான சிகிச்சை மேற்–க�ொள்ள முடி–யும். ‘டைப் 1’ மற்– று ம் ‘டைப் 2’ நீரிழிவு – வி – ல் அதி–கரி – த்து ந�ோய், தற்–ப�ோது உல–கள வரும் வேளை– யி ல், நவீன வாழ்க்கை முறை–யால் ஆர�ோக்–கி–ய–மில்–லாத உணவு மற்– று ம் உடல் பரு– மன் ஆகி– ய – வ ற்– ற ால் உண்–டா–கும் ‘டைப் 2’ நீரிழிவு ந�ோய் ஒரு நவீன ந�ோயாக கூறப்–ப–டு–கி–றது. இந்த நீரி– ழிவு கருத்–தரி – ப்–பின்–மைக்–கும் கார–ணம – ாக இருப்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. ‘டைப் 1’ நீரி–ழிவு ந�ோய் ப�ொது–வாக இளம் வய–து–டை–ய–வர்–க–ளுக்கு உண்–டா– வது. தற்–ப�ோ–துள்ள நில–வ–ரப்–படி, நீரி–ழிவு

30  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

ந�ோயா–னது இன்–னும் சில ஆண்–டு–க–ளில் பல–ம–டங்கு அதி–க–ரிக்–கும் வாய்ப்–பு–கள் இருக்–கி–றது. சில ஆய்–வு–க–ளில் டைப் 1 நீரி– ழிவு ந�ோயா–னது, இளை–ஞர்–களை பெரு– ம–ள–வில் பாதிக்–கி–றது என்–றும், இன்–னும் 10 ஆண்–டு–க–ளில் இதன் பாதிப்பு 50% ஆக அதி–க–ரிக்–கும் என்–றும் தெரி–விக்–கின்–றன. நீரி–ழிவு ந�ோயின் பாதிப்பு பல மடங்கு அதி–க–ரித்து வரு–வது, நீரிழி–வு–டன் கூடிய கருத்–த–ரிப்–பின்–மை–யை–யும் அதி–க–ரிக்–கும். மேலும் நீரிழிவு ந�ோயா–னது ஆண்–கள் மற்–றும் பெண்–க–ளி–டம் இனப்–பெ–ருக்–கத்– துக்–கான ஆர�ோக்–கி–யத்–தை–யும் அதி–கம் பாதிக்–கும். பெல்ஃ–பாஸ்–டிலு – ள்ள க்வின்ஸ் பல்– க – லை க்– க – ழ – க த்– தி ல் இனப்– பெ – ரு க்க ஆராய்ச்சி குழு– வி ன் தலைமை மருத்– து–வ–ரான இஷ�ோலா அக்–பஜே வெளி– யிட்–டுள்ள ஆய்–வின்–படி, ‘நீரி–ழிவு ந�ோய் இருப்–ப–தாக கண்–ட–றி–யப்–ப–டும் ஆண்–க– ளுக்கு, விந்– து – ணு க்– க – ளி ல் உண்– ட ா– கு ம் டிஎன்ஏ பாதிப்பு, ஆர�ோக்–கி–ய–மான ஒரு கர்ப்–பத்தை தீவி–ரம – ாக தடுக்–கிற – து. மேலும், நீரிழிவு ந�ோய் இல்–லாத ஆண்–களு – க்கு ஏற்–ப– – ட மிக அதிக பாதிப்பை டும் பாதிப்–பைவி உண்–டாக்–கு–கி–றது. நீரி–ழிவு ந�ோயின் பாதிப்–புள்ள ஆண்–க– ளுக்கு இனப்–பெ–ருக்க திறன் குறை–வா–க– வும் இருக்–க–லாம். கார–ணம், அவர்–க–ளது – ம், விந்–த– விந்–துவி – ன் அடர்த்தி குறை–வா–கவு ணுக்–க–ளின் எண்–ணிக்கை குறை–வா–க–வும் இருக்– க க்– கூ – டு ம். மேலும் இவர்– க – ளு க்கு நீரி–ழிவு ந�ோயின் கார–ண–மாக விறைப்பு குறை– ப ா– டு ம், பாலு– ண ர்வு குறை– வ ா– க – வும் இருக்–கும். ஆணின் விந்–த–ணுக்–கள், – க்க உறுப்–புக – ளை பெண்–ணின் இனப்–பெரு அடை–யா–மல், சிறு–நீ–ர–கத்–துக்–குள் சென்– று–வி–டு–கின்–றன. மேலும், நீரி–ழிவை கட்– டுப்–ப–டுத்த எடுத்–துக்–க�ொள்–ளும் மருந்–து–க– ளும் ஆணின் விறைப்பு செய–லி–ழப்–புக்கு கார–ணம – ா–கி–ற–து’ என்று குறிப்–பி–டு–கி–றது.’’

பெண்– க–ளி–டம் இந்த தாக்– கம் எப்– ப டி இருக்–கி–றது?

‘‘பெண்–களை – ப் ப�ொறுத்–தவ – ரை நீரி–ழிவு ந�ோயா–னது ஹார்–ம�ோன்–களி – ன் சரி–விகி – த குறைபாட்–டு–டன் த�ொடர்–பு–டை–ய–தாக இருக்– கி – ற து. இந்த ஹார்– ம �ோன் சரி– வி – கித குறைபாடு பிசி–ஓஎஸ்(PCOS) என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அதிக எடை–யுள்ள பெண்–க–ளுக்கு பிசி–ஓஎஸ் மற்–றும் நீரி–ழிவு வரும் வாய்ப்பு அதி–க–ரிக்–கி–றது. இது பல்– வேறு புதிய பிரச்–னைக – ளை உரு–வாக்–கும். அதிக உடல் எடை அல்– ல து பரு– மன்


நீரி–ழிவு ந�ோயின் பாதிப்பு பல மடங்கு அதி–க–ரித்து வரு–வது, நீரி–ழி–வு–டன் கூடிய கருத்–த–ரிப்–பின்–மை–யை–யும் அதி–க–ரிக்–கும். அதி–க–முள்ள பெண்–கள் இயற்–கை–யாக கருத்–த–ரிக்க மிக–வும் கடி–ன–மாக இருப்–ப– தாக உணர்–கி–றார்–கள். கருத்–த–ரிப்–புக்–கான சிகிச்சை முறை–க– ளின் வெற்றி வாய்ப்–புக – ளை – யு – ம் நீரி–ழிவு மற்– றும் உடல்–பரு – மன் – பாதிக்–கிற – து. சாதா–ரண குளுக்–க�ோஸ் அள–வை–விட அதி–க–மாக இருக்–கும் ஒரு பெண் கருத்–தரி – க்–கும் மாதம் தள்–ளிப்–ப�ோ–கி–றது. துர–திர்ஷ்–ட–வ–ச–மாக கரு–வா–னது கருப்–பைக்–குள் செல்–வதை நீரி–ழிவு நிலை தடுக்–கி–றது. அவள் கர்ப்–ப– மாக இருப்–பதை உண–ரும் முன்னே ஒரு கருச்–சி–தைவு ஏற்–பட்–டு–வி–டு–கி–றது.’’

வெளி– ந ா– டு – க – ளி ல் இது– த�ொ – ட ர்– ப ாக ஆய்–வு–கள் நடந்–தி–ருக்–கி–றதா? ‘ ‘ அ மெ – ரி க்க

நீ ரி – ழி வு

ச ங் – க ம்

வெளி–யிட்–டுள்ள புள்–ளிவி – வ – ர – ங்–களி – ன்–படி, உயர் சர்க்–கரை அளவு, பெண்–க–ளி–டம் 30 - 60 சத–வீ–தம் கருச்–சி–தைவை அதி–க– ரிக்– கி – ற து. இருப்– பி – னு ம் நீரி– ழி வு ந�ோய் இருப்– ப – த ாக கண்– ட – றி – ய ப்– ப ட்ட தம்– ப – தி– யி – ன ர் நீரிழிவு ந�ோயை கட்– டு க்– கு ள் வை த் து ஆ ர�ோ க் – கி – ய – ம ா ன உ ட ல் எடையை த�ொடர்ந்து பரா–ம–ரிப்–ப–தன் மூலம் கருத்– த – ரி க்க முடி– யு ம். அதி– க ம் பாதிப்– பு க்– கு ள்– ள ான தம்– ப – தி – க – ளு க்கு, நீரி– ழி வு ந�ோய் மீதான த�ொடர் கண்– க ா – ணி ப் பு ம ற் – று ம் ந வீ ன சி கி ச்சை முறை– க – ள ான ‘ஐயூ– ஐ ’ மற்– று ம் ‘ஐவி– எஃப்’ சிகிச்– ச ை– க ள் கருத்– த – ரி க்க உதவி புரி–கின்–ற–ன”.

- உஷா நாரா–ய–ணன்

31


32  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


Celebrity Fitness

ஒரே நாளில் உரு–வா–வ–தில்லை!

ர்–வ–தேச விளை–யாட்–ட–ரங்–கில் இந்–தி–யாவை தலை–நி–மிர வைக்– கும் வீரர்–க–ளில் முக்–கி–ய–மா–ன–வர் பி.வி.சிந்து. 2016-ம் ஆண்டு ஒலிம்–பிக் பேட்–மின்–டன் ஒற்–றை–யர் ப�ோட்–டியி – ல் வெள்–ளிப்–பத – க்–கம் பெற்ற முதல் இந்–திய பெண்–மணி என்ற பெரு–மைக்–குரி – ய – வ – ர். சிந்–துவை – ப்– பற்றி தெரி–யா–த–வர்–களே இன்று இருக்க முடி–யாது என்–கிற அள–வுக்கு சர்–வ–தேச அள–வில் புக–ழை–யும் அன்–பை–யும் அப–ரி–மி–த–மா–கப் பெற்–ற–வர். களத்–தில் இவ–ரது அசா–தா–ரண வேக–மும், சாதுர்–ய–மான பதி–ல–டி–க–ளும் எதி–ரா–ளி–யைத் திண–ற–டிப்–பவை. ரசி–கர்–க–ளுக்கு விருந்து படைப்–பவை. ஆனால், இவை எல்–லாமே ஒரே நாளில் சாத்–தி–ய–மாகி விட–வில்லை. இதற்– கு ப் பின்– ன – ணி – யி ல் அவ– ர து அபார உழைப்– பு ம், ஃபிட்– ன ஸ் கான்–ஷிய – ஸ – ும், கடி–னம – ான உண–வுமு – ற – ை–களு – ம் அடங்–கியி – ரு – க்–கின்–றன.

2001-ல் பேட்–மின்டன் வீரர் க�ோபி–சந்–தின் வெற்–றி–யின்– பால் ஈர்க்–கப்–பட்ட சிறுமி சிந்து, தன்–னுட – ைய 8 வய–தில – ேயே பேட்–மின்டன் பயிற்–சியை அவ–ரிடம – ே கற்க ஆரம்–பித்–துவி – ட்– டார். க�ோபி–சந்–தி–டம் பேட்–மின்டன் பயிற்–சியை – த் த�ொட– ரும் அதே– வே – ள ை– யி ல், தன்– னு – ட ைய ஃபிட்– ன – ஸ ுக்– காக கிரண் சால–குன்ட்லா என்–னும் இயன்–முற – ைப்–பயி – ற்–சிய – ா–ளர் பரிந்–து–ரைக்–கும் உடற்–ப–யிற்–சித் திட்–டத்–தை–யும் தவ–றா–மல் பின்–பற்–று–கி–றார். அவ்–வப்–ப�ோது பரி–ச�ோ–தனை செய்–து–க�ொள்–ளும் ரத்த அமைப்பு, உடல் எடை, இத–யத்–துடி – ப்பு, உடல்–வலி – மை மற்–றும் தாங்–கும் சக்தி ஆகிய உடல் பரி–ச�ோ–தனை – க – ளி – ன் அடிப்–பட – ை– யி–லேயே தன்–னுட – ைய உடற்–பயி – ற்–சித் திட்–டங்–களி – ல் கவ–னம் செலுத்–து–கிறா – ர். இந்த பரி–ச�ோ–தனை – –க–ளின் முடி–வுக்–கேற்ப உடற்– ப – யி ற்சி திட்– ட ங்– க ள் மற்– று ம் ஊட்– ட ச்– ச த்– து க்– கள ை சிந்–து–வுக்–குப் பரிந்–து–ரைக்–கிறா – ர் கிரண் சல்–லா–குன்ட்லே.

33


விளை–யாட்டு வீரர்–க–ளுக்–குக் காயம் ஏதே–னும் ஏற்–பட்–டால் அதி–லி–ருந்து விரை–வில் குண–மடை – –வதற்கு இனிப்பு தடை–யாக இருக்–கும். ‘‘சிந்து மிக–வும் உய–ரம – ாக இருப்–பத – ால் அவ– ர து உடலை பரா– ம – ரி ப்– ப – தி ல் சம– நி–லை–யும், ஸ்தி–ரத்–தன்–மை–யும் முக்–கி–யம். மேலும், எப்–ப�ோது – ம் அவ–ரது கால்–களு – க்கு முக்–கிய – த்–துவ – ம் க�ொடுக்–கும் உடற்–பயி – ற்சி திட்–டத்தை பின்–த�ொ–டர்–வ–தில் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். அத–னால் அவரது கால்– க ளை வலி– மை ப்– ப – டு த்– து – வ – தி ல் ஓட்டப்– ப – யி ற்– சி க்– கு த்– த ான் முத– லி – ட ம். இதற்–காக Power Run, Tempo run, Ladder Run என வித–வித – ம – ான உடற்–பயி – ற்–சிக – ளை மேற்–க�ொள்–கி–றார். சில நேரங்–க–ளில் 10 கி.மீட்– ட ர் வரை ஓட்– ட ப்– ப – யி ற்சி செய்– கி– ற ார்– ’ ’ என்று சிந்– து – வி ன் ஸ்பெ– ஷ ல் பயிற்–சி–யைப் பற்றி விவ–ரிக்–கி–றார். பேட்– மி ன்– ட ன் பயிற்– சி – ய ா– ள – ர ான க�ோபி–சந்தோ ஜங்க் ஃபுட், இனிப்பு, உயர் கல�ோரி உண–வு–கள் ப�ோன்ற உட–லுக்–குக் கேடு விளை–விக்–கும் எந்த உண–வு–க–ளும் எடுத்–துக் க�ொள்–ளக் கூடாது என்று சிந்–து– வுக்கு தடை விதித்–துள்–ளார். ஏனெ–னில், விளை–யாட்டு வீரர்–களு – க்–குக் காயம் ஏதே– னும் ஏற்–பட்–டால் அதி–லிரு – ந்து விரை–வில் குண–ம–டை–வ–தற்கு இனிப்பு தடை–யாக இருக்– கு ம். சிந்– து – வி ன் தின– ச ரி உண– வு – களை தீவி–ரம – ான கண்–கா–ணிப்–பில் இவர் வைத்–தி–ருக்–கி–றார். ‘‘மற்–ற–வர்–க–ளின் சாதா–ரண பசியை விட மிக–வும் அளவு குறை–வாக இருப்–ப– தால் சிந்–து–வை ப�ொருத்–த–வரை எனக்கு இது ஒரு சவா– ல ா– க வே இருக்– கி – ற து. இதற்–காக அவர் ஒவ்–வ�ொரு உண–வு–ட– னும் துணை ஊட்–டச்–சத்து உண–வு–களை எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். மேலும், புர–தம் நிறைந்த ஊட்–டச்–சத்து பானம் விளை–யாட்–டுக்கு நடுவே அருந்–து–வ–தும் முக்–கி–யம்–’’ என்–கி–றார்.

34  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

காலை 4 மணிக்கு அன்–றைய நாளைத் த�ொடங்–கும் சிந்–து–வுக்கு தின–மும் காலை மட்–டுமே 3 திட்–ட–மி–டப்–பட்ட பயிற்–சிக் கட்–டங்–கள் வகுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. முதல் கட்–ட–மாக அதி–காலை 4 மணி–யி–லி–ருந்து 7 மணி வரை–யி–லும், இரண்–டாம் கட்–டம் 8 மணி–யி–லி–ருந்து 10 மணி வரை–யி–லும், மூன்–றாம் கட்–ட–மாக 11 மணி–யி–லி–ருந்து 12 மணி வரை–யி–லும் பயிற்–சி–கள் செய்ய வேண்–டும். அடுத்–தது மாலை ஜிம் மற்–றும் டென்– னிஸ் பயிற்–சிக்–கட்–டங்–கள் அல்–லது ஜிம் உடற்– ப – யி – ற் சி– க ள் மற்– று ம் ஓட்– ட ப்– ப – யி ற் சி–கள் 3 மணி நேரம் செய்ய வேண்–டும். இவற்றை வாரத்–தில் 6 நாட்–களு – ம் எந்–த– வித இடை–வெ–ளி–யும் இல்–லா–மல் கட்–டா– யம் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டும். இதைக்–கேட்– டாலே கிறு–கி–றுக்–கும். ஆனால், இன்–னும் அவ–ரது பயிற்–சித் திட்–டம் முடி–யவி – ல்லை. மேற்–ச�ொன்ன பயிற்–சி–கள�ோ – டு தின–மும் 100 புஷ்-அப்ஸ், 200 சிட்-அப்ஸ், அடி–வயி – ற்– றுக்–கான பயிற்–சி–கள் மற்–றும் வாரத்–துக்கு மூன்று முறை வலுப்–ப–யிற்–சி–கள். இது– த – வி ர பவர் ய�ோகா, மூச்– சு ப்– ப–யிற்சி, பிரா–ணா–யா–மம், மற்–றும் நீச்–சல் பயிற்சி ப�ோன்–ற–வை–யும் தின–சரி வேலை பட்–டி–ய–லில் இடம்–பெ–று–கின்–றன. இதெல்–லாம் ஏத�ோ ஒரு நாள் செய்–யும் வேலை என்று நினைத்–து–வி–டா–தீர்–கள். சாம்–பி–யன் சிந்து, ஒவ்–வ�ொரு நாளும் தவ– றா–மல் செய்து க�ொண்–டி–ருக்–கும் பயிற்–சி– கள் மற்–றும் உணவு அட்–ட–வணை – –கள். நிஜ–மா–கவே தலை சுற்–று–கி–ற–தா… ஆமாம்… சாம்–பிய – ன்–கள் ஒரே நாளில் உரு– வ ா– வ – தி ல்லை. ஒவ்– வ�ொ ரு நாளும் உரு–வா–கி–றார்–கள்!

- இந்–து–மதி


உள்–ளத்–துக்–கும் உட–லுக்–கும் உற்–சா–கம் அளிக்–கும் சுவா–ரஸ்–ய–மான இதழ் மாதம் இருமுறை

நலம் வாழ எந்நாளும்...

முழுமையான ஒரு மருத்துவ வழிகாட்டி உங்–கள் வீடு தேடி வர வேண்–டு–மா? உங்–கள் பெற்–ற�ோ–ருக்–க�ோ/ உற–வி–ன–ருக்–க�ோ/ நண்–ப–ருக்கோ பய–னுள்ள பரிசு தர வேண்–டும் என்று விரும்–பு–கி–றீர்–க–ளா?  உங்–க–ளுக்–கா–கவே ஒரு குடும்ப நல மருத்–து–வர் த�ொடர்பு க�ொள்–ளும் தூரத்–திலேயே – இருக்க வேண்–டு–மா? இப்–ப�ோதே குங்–கும – ம் டாக்–டர் சந்–தா–தா–ரர் ஆகுங்–கள்  ஒரு வருட சந்தா - ரூ.360/- 6 மாத சந்தா - ரூ.180/ 

வெளி–நா–டு–க–ளுக்கு

ஒரு வருட சந்தா - ரூ.1500/- 6 மாத சந்தா - ரூ.750/-

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________ I¡ù…ê™ : _________________ ®.®. Mðó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................ ¬èªò£Šð‹

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹.

மேலும் விபரங்களுக்கு... சந்தா பிரிவு, குங்குமம் டாக்டர், 229, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. த�ொலைபேசி : 044 - 4220 9191 Extn: 21120 | ம�ொபைல்: 95661 98016 உட–லைப் பாது–காத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள்... ஏனெ–னில் இந்த உல–கில் நீங்–கள் வாழக்–கூ–டிய இடம் அது ஒன்–று–தான்! - ஜிம் ரான் 35

Health is wealth!


Heat Stroke

36  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


வெயிலாவரும்ல்

வில்–லங்–கம் டை காலத்–தில் க�ோ ந ா ம் க வ – ன – மாக இருக்க வேண்– டி ய

பல பிரச்– னை – க – ளி ல் ஹீட் ஸ்ட்–ர�ோக் என்–கிற வெப்–பத்– தாக்க ந�ோயும் ஒன்று. இந்த ஹீட் ஸ்ட்–ர�ோக் எப்–ப�ோது வரு–கி–றது? எப்–படி தவிர்ப்– பது? வந்– த ால் சிகிச்சை என்– ன – வ ென்– ப – தை ப் பற்றி மருத்–துவ நிபு–ணர்–கள் பல ஆல�ோ– ச – னை – கள ை ஒவ்– வ�ோர் ஆண்–டும் க�ோடை காலத்– தி ல் அறி– வு – று த்– திக் க�ொண்டே இருக்– கி – ற ார்– க ள் . அ வ ற்றை நி னை – வில் வைத்–துக் க�ொண்டு பி ன் – ப ற் – று – வ து ஹீ ட் ஸ் ட் – ர� ோ க் – கி ல் இ ரு ந் து நம்மை காத்–துக் க�ொள்ள உத–வும்.

உ டல் தன் இயல்– ப ான வெப்– ப – நி – ல ை– யை ப் பரா–மரி – க்க முடி–யா–மல் வெப்–பம் உயர்ந்–துக�ொ – ண்டே வரும்–ப�ோது வெப்–பத் தாக்–கம் ந�ோய் (Heat stroke) உண்–டா–கி–றது. இதை Sun stroke என்–றும் அழைக்–கி– ற�ோம். இது ஓர் ஆபத்–தான வெப்–பம் த�ொடர்–பான ந�ோய். இந்–ந�ோய் ஏற்–பட்–டிரு – க்–கும் நிலை–யில் 10 முதல் 15 நிமி–டங்–களி – ல் உடல் வெப்–பம் 40 டிகிரி செல்–சிய – ஸ் (104 டிகிரி ஃபாரன்–ஹீட்) அல்–லது அதைத் தாண்–டிச் செல்–லும். இதற்கு உரிய நேரத்–தில் தகுந்த சிகிச்சை அளிக்–கா–விட்–டால் மர–ணம் அல்–லது நிரந்–தர ஊனம் ஏற்–பட வாய்ப்–புள்–ளது. வெப்–பத் தாக்க ந�ோய் ஏற்–ப–டும் விதத்–தின் அடிப்– ப–டை–யில் இரண்டு வகை–யாக பிரிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. வெப்–பச் சூழ–லில் ப�ொது–வாக கடு–மை–யான உடற் ப – யி – ற்சி செய்–யும் இளை–ஞர்–களு – க்கு ஏற்–படு – ம் வெப்ப பாதிப்பை Exertional heat stroke (EHS) என்று ச�ொல்– கி–ற�ோம். உட–லில் அதிக அசை–வற்ற முதி–ய�ோ–ரை– யும், இளம் குழந்–தை–க–ளை–யும் தாக்–கு–கிற நிலையை Non exertional heat stroke (NEHS) என்று ச�ொல்–கிற�ோ – ம். 37


வெப்–பத் தாக்க ந�ோயின் அறி–கு–றி–கள் மற்–றும் பாதிப்–பு–கள் சூடான மற்–றும் சிவப்–பான உலர்ந்த த�ோல், பல–வீ–ன–மான நாடி, வேக–மான மூச்சு, குமட்– ட ல், அசா– த ா– ர ண குறை ரத்த அழுத்–தம், மயக்–கம் ப�ோன்ற அறி– கு– றி – களை உடை– ய து ஹீட் ஸ்ட்– ர�ோக் . உடல் வெப்ப அள–வைக் கணக்–கி–டு–தல், வெப்– ப த் தாக்– க த்– த ால் ஏற்– ப ட்– டு ள்ள அறி– கு – றி – களை மதிப்– பி – டு – த ல் ப�ோன்ற பிற பரி–ச�ோத – னை – க – ள் மூல–மா–கவு – ம் இந்த ந�ோயைக் கண்–டறி – ய – ல – ாம். இந்த ந�ோயால் வலி, வெறி உணர்வு, உணர்– வி ன்மை, கு ழ ப் – ப ம் , ஆ ழ் – ம – ய க் – க ம் ப�ோன்ற பிரச்–னைக – ள் ஏற்–படு – கி – ற – து. உடல் வெப்–பப் பரா–ம–ரிப்–புக் குறை–வி–னால் நரம்–பி–யல் செய–லி–ழப்பு உண்–டா–கி–றது. இந்த ந�ோய் கடு–மைய – ான நீண்–டக – ால பிரச்–னைகளை – ஏற்–ப–டுத்–து–வ–த�ோடு, உயி–ருக்–கும் ஆபத்து ஏற்–ப–டுத்–தக்–கூ–டி–ய–தாக உள்–ளது.

ந�ோய் ஏற்–ப–டு–வ–தற்–கான ஆபத்–துக் கார–ணி–கள் தூக்– கக் குறைவு, உடல் பரு– ம ன், ம�ோச– ம ான உடல் நிலை– யி – ய ல், தட்– ப – வெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாறு–த–லின்மை, பால்– வி னை ந�ோய், சிறு– நீ ர்ப்– பி – ரி ப்பு சிகிச்சை, நீர்ச்–சத்து இழப்பு, காய்ச்–சல் ந�ோய்–கள், மதுப்–பழக் – க – ம், வியர்வை வெளி– யா–வ–தைப் பாதிக்–கும் த�ோல்–ந�ோய்–கள், மிகை– ய ான பாது– க ாப்– பு க் கவ– ச ங்– க ள், இயல்–பான வெப்–பப் பரா–ம–ரிப்–புக்–கு–ரிய பதில்– வி – னை – க – ளை ப் பாதிக்– கு ம் மருந்– து– க ள், வெப்– ப த் தாக்– க த்– த ால் ஏற்– கெ – னவே பாதிக்–கப்–பட்–டி–ருத்–தல் ப�ோன்ற பிரச்–னை–களை உடை–ய–வர்–க–ளுக்கு இந்– ந�ோய் ஏற்–படு – ம் ஆபத்து அதி–கம் உள்–ளது. குழந்–தைக – ள், வய–தா–னவ – ர்–கள், நீடித்த ந�ோயா–ளிக – ள், வெளிப்–புற – ங்–களி – ல் வேலை செய்– ப – வ ர்– க ள், நடை– ப ாதை மற்– று ம் குடி–சை–வாழ் மக்–கள், தெரு–வ�ோர வணி– கர்– க ள் ப�ோன்ற சாமான்– ய ர்– க ள் பல– ரும் வெப்–பம் த�ொடர்–பான ந�ோய்–கள் தாக்–கும் ஆபத்து அதி–கம் உடை–யவ – ர்–கள – ாக இருக்–கி–றார்–கள். குளிர் பிர–தே–சத்–தில் இருந்து வெப்–ப– மான ஒரு தட்–பவ – ெப்ப நிலைக்கு வந்–தவ – ர்– க–ளுக்–கும் வெப்ப ந�ோய் ஏற்–படு – ம் ஆபத்து

38  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

உள்–ளது. இது–ப�ோன்ற நபர்–கள் தங்–கள் உட– ல ா– ன து வெப்– ப த்– தை த் தாங்– கு ம் அள– வு க்கு சீரான பின்– ன ரே திறந்– த – வெ–ளிப் பகு–தி–க–ளுக்–குச் செல்ல வேண்– டும். வெப்ப அலை–யின் ப�ோது உடல் படிப்–படி – ய – ாக வெப்–பம – ான தட்–பவ – ெப்ப நிலை–யைத் தழு–விக் க�ொள்–ளும – ாறு செய்ய வேண்–டும். அதிக அள–வில் நீர் அருந்த வேண்–டும். தண்–ணீர் பாட்–டில்–கள், குடை, த�ொப்பி, தலை மூடி, கைத் துண்டு, கை விசிறி ப�ோன்–றவற்றை – உடன் வைத்– துக்– க�ொ ள்– வ து அவ– ச ர காலங்– க – ளி ல் உத–வி–யாக இருக்–கும். வெப்ப மண்–டல – ப் பகு–தியி – ல் வெப்–பம் த�ொடர்–பான பிரச்–னை–கள் பர–வ–லாக உள்– ள து. மித வெப்– ப ப் பகு– தி – க – ளி – லு ம் உலக வெப்– ப – ம – ய – ம ா– த ல் கார– ண – ம ாக தற்–ப�ோது இப்–பி–ரச்–னை–கள் அதி–க–ரித்து


செய்ய வேண்–டிய முத–லு–தவி  உடல் வெப்–ப–நிலை 40°C க்கு மேல்

வெப்ப அலை வீச்–சால் ஏற்–ப–டும் ந�ோய்–க–ளைத் தடுக்கும் நட–வ–டிக்–கை–கள் குறித்த விழிப்–பு–ணர்வை ப�ொது–மக்–கள் அனை–வ–ரி–ட–மும் ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும். வரு– கி ன்– ற ன. சவுதி அரே– பி – ய ா– வி ல் அதி–க–ள–வில் வெப்–பத் தாக்க ந�ோய்–கள் பதி–வா–கின்–றன. இந்–தி–யா–வில் வட மற்– றும் மேற்–குப் பகு–திக – –ளில் அடிக்–கடி இப்– பி–ரச்–னை–கள் அதி–கம் உண்–டா–கி–றது. 2015-ல் ஏப்–ரல் முதல் ஜூன் மாதங்– க–ளில் சரா–சரி அதி–க–பட்ச வெப்–ப–நி–லை– யை–விட 6 லிருந்து 8 டிகிரி செல்–சி–யஸ் வரை வெப்–பம் அதி–க–ரித்–தது. இத–னால் எழுந்த வெப்ப அலை–யால் 2,422 மனித மர–ணங்–கள் நிகழ்ந்–தன. ஆந்–தி–ரப்–பி–ர–தே– சம், தெலுங்– க ானா, ஒடிசா, குஜ– ர ாத், ராஜஸ்–தான், மத்–திய – ப்–பிர – தே – ச – ம், உத்–தர – ப்– பி–ர–தே–சம், மகா–ராஷ்–டி–ரா–வின் விதர்பா பகுதி, பீகார், ஜார்–கண்ட் மற்–றும் டெல்லி ப�ோன்ற பகு–தி–கள் இப்–பி–ரச்–னை–க–ளால் அதி–க–ளவு பாதிக்–கப்–ப–டு–கின்–றன.

இருந்– த ால் அந்த நபரை குளிர்ந்த, நிழ– ல ான இடத்– து க்– கு க் க�ொண்டு செல்ல வேண்–டும்.  கழுத்து, அக்– கு ள் என்று உடலை வ ெ ளி ப் – பு – ற – ம ா – கக் கு ளி ர் – வி க ்க வேண்–டும்.  தண்– ணீ ர் அல்– ல து நீ் ர் ச்– ச த்– து ள்ள பானங்–க–ளைக் க�ொடுக்க வேண்–டும். மது, காஃபி மற்– று ம் வாயு உள்ள பானங்–களை தவிர்க்க வேண்–டும்.  இறுக்–க–மான ஆடை–களை அணிந்–தி– ருந்–தால் அதை அகற்–றி–விட்டு, காற்– ற�ோட்– ட த்– து க்கு ஏற்ற தளர்– வ ான ஆடை–களை அணி–விக்க வேண்–டும்.  த�ொடர்ந்து காற்று விசிற வேண்–டும்.  மூ ச் – சு த் தி ண – ற – ல ை க் கு றை க ்க காற்–ற�ோட்–டம் சீராக இருக்–கும்–படி செய்ய வேண்–டும்.  இது–ப�ோன்ற முத–லுத – வி – க – ளு – க்–குப் பிறகு ந�ோயாளி மயக்– க த்– தி ல் இருந்– த ால் அவரை பக்–கவ – ாட்–டில் படுக்க வைக்க – ய – ாக அவரை அவ– வேண்–டும். உட–னடி சர சிகிச்–சைப் பிரி–வுக்–குக் க�ொண்டு – ர் ஆல�ோ–சனை – ப்–படி சென்று மருத்–துவ உரிய சிகிச்சை க�ொடுக்க வேண்–டும்.

ந�ோய்த் தடுப்பு நட–வ–டிக்–கை–கள் வெப்– ப ம் த�ொடர்– ப ான ந�ோய்– க ள் ப ற் – றி ய வி ழி ப் – பு – ண ர் வு அ தி – க – ம ா க இ ரு ந் – த ா ல் ஆ ர ம்ப நி ல ை – யி – லேயே இது–ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளைத் தெரிந்– து– க�ொண் டு தடுக்– க–வு ம், அதற்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்–க–வும் முடி–யும். வெப்–பத்– தால் ஏற்–படு – ம் ந�ோய்–கள் குறித்த ப�ொதுக்– கல்வி, நடத்தை மாற்–றங்–கள், கட்–டுப்–பா– டான மதுப்–பழக் – க – ம், கண்–டிப்–பான ஓய்வு, நீரா–கா–ரங்–கள், இணக்–கம – ான தட்–பவ – ெப்–ப– நிலை, சூடான பகு–திகளை – சரி–யான முறை– யில் குளிர்–விக்–கும் வச–தி–கள் ப�ோன்–ற–வற்– றால் இந்த ந�ோய்த் தாக்–கத்–தையு – ம் மரண விகி–தத்–தை–யும் குறைக்க முடி–யும். க�ோடை க ா ல ங் – க – ளி ல் உ ட ல ை குளிர்ச்–சி–யாக பேணி உட–லின் நீர்ச்–சத்து இழப்–பைத் தவிர்த்–தாலே இது–ப�ோன்ற பெரும்–பா–லான ந�ோய்–களை தடுக்–கல – ாம். – ா–பாத் வெப்ப செயல் திட்–டம் ‘அக–மத 2015’ ஆனது வெப்ப எச்–ச–ரிக்–கைக்–கான

39


நிறங்– களை வரை– ய றை செய்– து ள்– ள து. இத்– தி ட்– ட த்– தி ன்– ப டி சிவப்பு நிறம் மிக அதி–கம – ான வெப்–பமு – டை – ய நாளுக்–கான எச்–ச–ரிக்கை அறி–கு–றி–யா–க–வும், ஆரஞ்சு நிறம் வெப்ப எச்–ச–ரிக்கை நாளுக்–கான அறி–கு–றி–யா–க–வும், மஞ்–சள் நிறம் வெப்– ப–மான நாளுக்–கான அறி–கு–றி–யா–க–வும், வெள்ளை நிறம் இயல்–பான நாளுக்–கான அறி–கு–றி–யா–க–வும் உள்–ளது. இந்– தி ய அர– சி ன் தேசிய பேரி– ட ர் மேலாண்மை அமைப்– ப ா– ன து வெப்ப அலை–வீச்சு அதி–க–மா–கும் காலங்–க–ளில் வெப்–பம் த�ொடர்–பான ந�ோய்– க– ளை த் தடுக்– க – வு ம், வெப்ப அலை– வீ ச்– சைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–த–வும் தேவை–யான செயல்– திட்–டத்தை உரு–வாக்–கும் வழி–காட்–டு–தல் ஒன்றை வெளி– யி ட்– டு ள்– ள து. வெப்ப அலை வீச்–சால் ஏற்–படு – ம் ந�ோய்–கள் மற்–றும் மர–ணங்–களை – த் தடுக்–கும் நட–வடி – க்–கைக – ள் குறித்த விழிப்–பு–ணர்வை ப�ொது–மக்–கள் அனை–வ–ரி–ட–மும் ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும் என்– கி – ற து இந்த வழி– க ாட்– டு – த ல். இது– ப�ோன்ற வெப்ப ஆர�ோக்–கி–யம் த�ொடர்– பான எச்–ச–ரிக்கை அளிக்–கும் அமைப்–பு– – ளு – க்கு களை நாட்–டின் வெப்ப பிரச்–னைக உள்– ள ா– கி ற அனைத்– து ப் பகு– தி – க – ளி ல் அமைத்து, உரிய நேரங்–களி – ல் எச்–சரி – க்கை செய்ய வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். வெப்– ப ம் த�ொடர்– ப ான ந�ோய்– க ள் அனைத்– து ம் தடுக்– கக் கூடி– ய – வையே . வெப்ப அலை–கள – ால் உண்–டா–கும் ந�ோய் மற்–றும் இறப்பு விகி–தத்–தைக் குறைப்–ப–தற்– கான நட–வடி மேற்–க�ொள்–வது, – க்–கைகளை – புவி வெப்– ப – ம – ய – ம ா– த – ல ைக் குறைப்– ப து மற்–றும் ந�ோயை எதிர்–க�ொள்–வது குறித்த விழிப்– பு – ண ர்வை அதி– க – ரி ப்– ப – த ற்– க ான திட்–ட ங்– க –ளை த் தீட்டி நடை– மு– றை ப்–ப– டுத்த வேண்–டி–யது அர–சின் கடமை. குக்– கி–ரா–மங்–கள் முதல் பெரு–ந–க–ரங்–கள் வரை அர–சும் மக்–க–ளும் இணைந்து இதற்–கான செய–லில்உட–னடி – ய – ாககள–மிற – ங்கவேண்–டிய அவ–சி–யம் தற்–ப�ோது ஏற்–பட்–டுள்–ளது. நகர்ப்– பு ற வெப்– ப த்– தைக் குறைக்க நிழல்– த – ரு ம் தாவ– ர ங்– க ள் மற்– று ம் மரங்– களை அதி–க–மாக வளர்க்க வேண்–டும். வீட்– டி ன் மேற்– ப – ர ப்பு மற்– று ம் கூரை– க – ளில் பசு–மைக் கூரை, பசு–மைத் த�ோட்– டம், குளிர் கூரை அல்–லது சூரிய ஒளி பி ர – தி – ப – லி ப் – பு க் கூ ரை அ மை ப் – ப – தன் மூலம் வீட்– டி ன் வெப்– ப த்– தைக்

40  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

கட்டுப்– ப – டு த்– த – ல ாம். வெப்ப அலை– யின் பாதிப்– பு – க – ளைக் குறைக்– க – வு ம், ஆபத்–தான வெப்ப ந�ோய்–க–ளைத் தடுக்–க– வும், சமு–தா–யம் மற்–றும் தனி–நப – ர் அள–வில் செய்ய வேண்–டி–யவை மற்–றும் செய்–யக் கூடா– த – வற்றை அனை– வ – ரு ம் தெரிந்து க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.

செய்ய வேண்–டி–யவை  வெப்ப அலை–யின் மாற்–றங்–கள் குறித்து 

  

அனைத்து வகை அறி–விப்–பு–க–ளை–யும் கவ–னித்–து–வர வேண்–டும். தாகம் இல்–லா–விட்–டா–லும் த�ொடர்ந்து நீ ர் அ ல் – ல து வீ ட் – டி ல் த ய ா ர் செய்–யப்–ப–டும் ம�ோர், கஞ்சி, எலு–மிச்– சைச்–சாறு, இனிப்–புத்–த–யிர் ப�ோன்ற நீரா–கா–ரங்–களை அருந்த வேண்–டும். பழங்–கள் அல்–லது பச்–சடி ப�ோன்ற எளிய, குளிர்ந்த, எளி–தில் செரிக்–கும் உண–வுகளை – உண்ண வேண்–டும். தளர்– வ ான, லேசான, வெளிர் நிற மற்– று ம் துளை– க ள் உள்ள பருத்தி ஆடை–களை அணிய வேண்–டும். பாது–காப்–புக் கண்–ணா–டி–கள், குடை, த�ொப்பி, காலணி அல்–லது செருப்பு அ ணி ந ்தே வ ெ யி – லி ல் ச ெ ல்ல வேண்–டும்.


 பய– ண ம் செய்– யு ம்– ப�ோ து கூடவே 

 

குடி–நீர் எடுத்–துச் செல்–வது நல்–லது. வெளி–யில் வேலை செய்–யும் ப�ோது த�ொப்பி அல்– ல து குடை பயன்– ப – டுத்–துவ – –த�ோடு ஈரத் துணியை தலை, கழுத்து, முகம் ப�ோன்ற உறுப்–பு–க–ளில் பயன்–ப–டுத்–தல – ாம். வெப்–பத்–தால் பாதிக்–கப்–ப–டக்–கூ–டிய, உதவி தேவைப்– ப – டு ம் குழந்– தை – க ள், மு தி – ய�ோ ர் , ந � ோ ய ா – ளி – க ள் , ப ல – வீ – ன – ம ா – ன – வ ர் – க ள் , நண் – ப ர் – க ள் , குடும்– ப த்– த ார் என்று இது– ப�ோன்ற உதவி தேவைப்–படு – ம் நபர்–களை அடிக்– கடி கவ–னித்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். அதிக வெப்– ப த்– தி ன் அறி– கு – றி – க – ளை – யும் வெளிப்–பா–டு–க–ளை–யும் தெரிந்து க�ொள்– வ து அவ– சி – ய ம். மயக்– க ம் அல்– ல து ந�ோய் உணர்வு ஏற்– ப ட்– டால் மருத்–து–வரை உடனே அணுக வேண்–டும். வீட்– டி ல் வளர்க்– கு ம் மிரு– க ங்– களை நிழ–லில் வைத்து அதிக அள–வில் குடி–நீர் அளிக்க வேண்–டும். வீட்– டைக் குளிர்ச்– சி – ய ாக வைக்க வேண்–டும். திரை–கள், கத–வுக – ள் மற்–றும் வெயில் மறைப்– பு – க ள் பயன்– ப – டு த்த வேண்–டும். இர–வில் காற்–ற�ோட்–டம் சீராக இருப்–பத – ற்–காக ஜன்–னல்–களை – த் திறந்து வைத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். தக–ரம்

அல்–லது அலு–மி–னி–யத் தகடு ப�ோன்ற பிர– தி – ப – லி ப்– ப ான்– களை ஜன்– ன – லி ல் பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.  சூடான காற்று நீர்ச்– ச த்து இழப்– புக்கு வழி–வ–குக்–கும் என்–ப–தால் மின் விசி–றி–க–ளைச் சற்று தூரத்–தில் வைத்து பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.  குளிர்ந்த நீரில் குளிப்–பத�ோ – டு, குளிர்ந்த குடி–நீரை அருந்–த–லாம்.  நேர–டி–யாக சூரிய ஒளி படும் இடங்–க– ளு க் – கு ச் ச ெ ல் – வ – தை த் த வி ர்க ்க வேண்–டும்.  கடு–மை–யான உட–லுழ – ைப்–பால் செய்– கிற வேலை–களை நாளின் வெப்–பம் குறைந்த நேரத்– தி ல் செய்– யு ம்– ப டி திட்–ட–மி–ட–லாம். வெளி–யி–டங்–க–ளில் வேலை–களு – க்கு செல்–கிற – வ – ர்–கள் ஓய்வு நேரங்–களை அதி–கப்–படு – த்–திக் க�ொள்–வ– த�ோடு, வேலைக்–கான கால அளவை அதி–க–மாக்–கிக் க�ொள்–ளல – ாம்.  பெண் ப ணி – ய ா – ள ர் – க ள் ம ற் – று ம் ந�ோயால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்ள பணி– யா– ள ர்– க ள் மீது கூடு– த ல் கவ– ன ம் செலுத்த வேண்–டும்.

செய்–யக்–கூ–டா–தவை

 குழந்–தை–க–ளை–யும் செல்–லப் பிரா–ணி–

க–ளையு – ம் க�ொஞ்ச நேரம் கூட நிறுத்தி வைக்–கப்–பட்ட வாக–னத்–தில் விடக்– கூ–டாது.  ம து , அ தி – க – ள வு தே நீ ர் , க ா ஃ பி மற்–றும் அதி–க–ளவு சர்க்–கரை சேர்த்த பானங்–களை அருந்–தக்–கூ–டாது.  செரி– ம ா– ன ம் ஆவ– த ற்கு கடி– ன – ம ாக உள்ள மற்–றும் பழைய உண–வு–களை உண்–ணக்–கூ–டாது.  வெளி வெப்–பம் அதி–க–மாக இருக்–கும்– ப�ோது கடி–னம – ான உடல் உழைப்–பைத் தவிர்க்க வேண்–டும்.  பிற்– ப – க ல் 12 முதல் 3 மணி வரை வெளி வேலை–களை – த் தவிர்ப்–பத�ோ – டு, வெயி– லி ல் செல்– வ – தை – யு ம் தவிர்க்க வேண்–டும்.  உச்ச வெப்– ப ம் உள்ள நேரங்– க – ளி ல் சமைப்–ப–தைத் தவிர்க்–க–வும். ஜன்–னல் கத–வுக – ளை – த் திறந்து சமை–யல – றை – யைக் – காற்–ற�ோட்–டம் உடை–யத – ாக வைத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். த�ொகுப்பு: க.கதி–ர–வன்

41


Centre Spread Special

உங்–களை நீங்–களே காத

வா

ழ்க்–கை–யில் வெற்றி பெற முடி–யா–மல் தடு–மா–றிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றீர்–களா? உற–வி–னர்–கள், நண்–பர்–கள் மற்–றும் திரு–மண வாழ்க்–கை–யில் தினந்–த�ோ–றும் போராட்–டத்–தைச் சந்–திக்– கி–றீர்–களா? இந்த இரண்டு கேள்–வி–க–ளுக்–கும் உங்–கள் பதில் 'ஆம்' என்–றால் உங்–களை நீங்–களே வெறுப்–ப–வ–ரா–கத்–தான் இருப்–பீர்–கள் என்–கி–றார்–கள் உள–வி–யல் நிபு–ணர்–கள்.

த�ொழில் வாழ்க்கை, குடும்ப வாழ்க்கை,

சமூக வாழ்க்கை இந்த மூன்–றி–லும் வெற்றி – ல்’ தரும் ரக–சிய மந்–திர– ம் ‘தன்னை நேசித்–தலி அடங்–கி–யி–ருக்–கி–றது என்–பதை உள–வி–ய–லா– ளர்–கள் பல ஆய்–வு–க–ளின் மூலம் குறிப்–பிட்–டி– ருக்–கி–றார்–கள். உங்–களை நீங்–கள் விரும்–பா–விட்–டால் மற்–ற– வர்–கள் எப்–படி உங்–களை விரும்–பு–வார்–கள் என்–கி ற ஆராய்ச்– சி – ய ா– ளர்–க ள், சுய அன்பு செலுத்–துவ – தை சுய–நல – ம – ா–கவ�ோ, திமிர்த்–தன – – மா–கவ�ோ புரிந்–துக�ொள்ள – வேண்–டாம் என்–றும் முன் எச்–ச–ரிக்–கை–ய�ோடு சுட்–டிக் காட்–டு–கி–றார்– கள். நம்–மு–டைய நல்ல செயல்–க–ளுக்–காக நம்மை நாமே பாராட்–டிக்–க�ொள்–வ–தும், நம்– மு–டைய நல்ல குணங்–களை நினைத்து நாமே பெரு–மிதம் – க�ொள்–வது – ம், நடந்த நல்ல நிகழ்–வு– களை எண்ணி மகிழ்–வ–தும் தன்னை நேசிப்–ப– தில் அடங்–கும். நம்மை நேசிப்–பது மற்–ற–வர்– க–ளி–டத்–தி–லும் நேசம் க�ொள்ள வைக்–கும்.

சரி... எப்–படி நம்மை நாமே நேசிப்–பது? ‘‘இந்த வேலையை நம்– ம ால் செய்ய முடி– யு ம் என்று உங்– க ள் மீது நம்– பி க்கை வைத்து, துணிந்து செயல்– ப ட்– ட ால் நல்ல முடி–வு–களை எட்ட முடி–யும். உங்–க–ளி–லி–ருந்து த�ொடங்– கு ம் நம்– பி க்கை, மற்– ற – வ ர்– க – ளு ம் உங்–கள் மீது நம்–பிக்–கையை ஏற்–ப–டுத்–தும். வாழ்–வில் நடக்–கும் வெற்றி, த�ோல்வி என எல்லா நிகழ்–வு–க–ளை–யும் ஒரே மாதிரி ஏற்று அனு–பவி – க்–கத் த�ொடங்–குவ – த – ன் மூல–மும் மனம் பக்–கு–வம் அடை–யும். தவறு செய்–யும்–ப�ோது உங்–களை நீங்–களே திட்–டிக்–க�ொள்–ளா–தீர்–கள். தவறு செய்–வது இயல்–பா–ன–து–தான்; அடுத்த முறை பார்த்– து க் க�ொள்– ள – ல ாம் என்று உங்–கள் மீது நீங்–களே இரக்–கம் காட்–டுங்–கள். இன்–ன�ொரு வாய்ப்–ப–ளி–யுங்–கள். முக்– கி – ய – ம ாக, நான் எதற்– கு ம் லாயக்– கில்லை என்று முடிவு செய்–யா–மல், தன்–னைத்– தானே மதிக்–கத் த�ொடங்–குங்–கள். உங்–கள் தனிப்–பட்ட த�ோற்–றத்–துக்–கும், நேரத்–துக்–கும்

42  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


த–லி–யுங்–கள்!

க�ொடுக்–கும் முக்–கிய – த்–துவ – மே பிற–ரையு – ம் உங்–கள் மீது மதிப்பு க�ொள்ள வைக்–கும்–’’ என்று அறி–வு–றுத்– து–கி–றார்–கள் உள–வி–ய–லா–ளர்–கள்.

ஓஷ�ோ குறிப்–பி–டும் இந்த அறி–வுர – ை–யை–யும் எப்–ப�ோ–தும் மன–தில் க�ொள்–ளுங்–கள்...

‘உன்னை முழு– மை – ய ாக ஏற்– று க் க�ொள். உன்னை நேசி. உன்– னை ப் ப�ோன்ற ஒரு– வர் இந்த உல–கத்–தில் எங்–கே–யும் இல்லை. நீ ஒ ரு – வ ர் – த ா ன் . உ ன் – னு – டை ய த னி த் – து – வத்– து க்கு மதிப்– ப ளி. ஒப்– பி – டு – தலை வி ட் – டு – வி டு . ம ற் – ற – வ ர் – க – ளி – ட ம் அன்–ப�ோடு இருப்–பது என்–பது அவர்–களி – ன் தனித்–துவ – த்தை மதிப்–பது ஆகும்!’

- இந்துமதி

43


சுகப்பிரசவம் இனி ஈஸி

44  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


னித வாழ்க்–கையை ஒரு நீர்க்–கு–மி–ழிக்கு ஒப்–பி–டு– வது வழக்–கம். இந்த பூமி–யில் சாதா–ரண – ம – ாக 80 வய–தைக் கடந்து வாழ்–கிற– வ – ர்–களு – ம் இருக்–கிற– ார்–கள்; எதிர்–பா–ரா–மல், 20 வய–தி–லேயே இறக்–கி–ற–வர்–க–ளும் இருக்–கி–றார்–கள். ஒரு பெண்–ணின் கருப்–பை–யில் வாழும், வள–ரும் கரு–வுக்–கும் இது ப�ொருந்–தும். எப்–ப�ோது வேண்–டு–மா–னா–லும் இந்த ‘நீர்க்–கு–மி– ழி’ உடை–ய–லாம். மனி–தன் இறந்–தால், மர–ணம் என்–பது ப�ோல, கரு இறந்–தால் அபார்–ஷன் என்று குறிப்–பி–டு–கி–ற�ோம்.

டாக்டர்

கு.கணே–சன்

க ருப்– ப ை– யி ல் வள– ரு ம் ஓர் உயிர் முழு– வ – து – ம ாக வளர்ந்து, அம்– ம ா– வி ன் வயிற்–றிலி – ரு – ந்து வெளி–வந்த பின்–புத – ான், அது மனி–தன – ா–கவ�ோ, மனு–ஷிய – ா–கவ�ோ ஆக வேண்–டும் என்–கிற அவ–சி–ய–மில்லை. கருப்–பை–யில் 20 வாரங்–கள் அது வளர்ந்–து–விட்–டாலே, அதற்கு மனி–தன் அல்–லது மனுஷி என்று அழைக்–கும் உயிர்த்–தகு – தி வந்–துவி – டு – கி – ற – து. எனவே, 20 வாரங்–களி – ல் அது அம்–மாவை விட்–டுப் பிரிய வேண்–டி–யது இருந்–தா–லும் அது உயிர் பிழைத்–துக் க�ொள்–ளும். ஆனால், அதற்கு முன்பு அது அம்–மாவை விட்–டுப் பிரிய நேரிட்–டால், அது முழு உரு–வ– மா–கவு – ம் இருக்க முடி–யாது; உயிர் வாழ–வும் முடி–யாது. இதைத்–தான் கருச்–சிதை – வு அல்–லது அபார்–ஷன் என்–கிற�ோ – ம். பெ ரு ம் – ப ா – ல ா ன அ ப ா ர் – ஷ ன் – க ள் க ரு த் – த – ரி த ்த மு த ல் மூ ன் று மாதங்–க–ளுக்–குள்–ளேயே நிகழ்–கின்–றன. இரண்–டாம் டிரை–மெஸ்–ட–ரில் ஒரு சில–ருக்கு மட்–டும் அபார்–ஷன் ஆகி–றது. இன்–னும் சில பெண்–க–ளுக்–குத் தாம் கரு– வு ற்– றி – ரு ப்– ப து தெரி– வ – த ற்– கு ள் அபார்– ஷ ன் ஏற்– ப ட்– டு – வி – டு – வ – து ம் உண்டு. இந்–திய – ப் பெண்–களி – ல் கருத்–தரி – த்–தவ – ர்–களி – ல் 10 முதல் 15 சத–வீத – ம் வரை பல்–வேறு கார–ணங்–க–ளால் அபார்–ஷன் ஆகி–றது. ப�ொது–வான கார–ணங்–கள்

கர்ப்ப காலத்–தில் கடு–மை–யான காய்ச்–சல், மலே–ரியா மற்–றும் வைரஸ் கிரு–மிக – ள – ால் ஏற்–படு – ம் அம்–மைத் த�ொற்–றுக – ள் அபார்–ஷன் ஆவ–தைத் தூண்–டுவ – – துண்டு. நீரி–ழிவு, குறை தைராய்டு, இத–யந�ோ – ய், சிறு–நீர – க ந�ோய் என அம்–மா–வின் உட–லில் ந�ோய்–கள் ஏதா–வது இருந்து சரி–யாக கவ–னிக்–கப்–ப–டா–மல் இருந்–தால் அபார்–ஷன் ஆக–லாம். புற்–றுந�ோ – ய்க்–குத் தரப்–படு – ம் மருந்–துக – ள் ப�ோன்ற கடு–மைய – ான மருந்–துக – ளை – ச் சாப்–பி–டு–ப–வர்–க–ளுக்கு அபார்–ஷன் ஏற்–ப–ட–லாம். புகை–பி–டித்–தல், புகை–யிலை

45


ப�ோடு– த ல், மது அருந்– து – த ல் ப�ோன்ற பழக்–கங்–கள் உள்ள பெண்–களு – க்கு அபார்– ஷன் ஆகும் வாய்ப்–புக – ள் அதி–கம். முக்–கிய – – மாக, மது அருந்–தும் பழக்–கம் வேலைக்–குச் செல்–லும் இன்–றைய இளம் பெண்–களி – ட – ம் அதி–க–ரித்து வரு–வ–தால் இந்த எச்–ச–ரிக்கை – கி – ற – து. பல சம–யங்–களி – ல் கார– தேவைப்–படு ணமே தெரி–யா–மல் அபார்–ஷன் ஆவ–தும் உண்டு என்–ப–தை–யும் இங்கே கவ–னத்–தில் க�ொள்ள வேண்–டும்.

மிச்–சம் கருப்–பையி – லேயே – தங்–கியி – ரு – க்–கும். இதற்–கும் மருத்–து–வ–ரி–டம் சென்று கருப்– பையை முழு–வ–து–மா–கச் ‘சுத்–தம்’ செய்–து– க�ொள்ள வேண்–டும்.

எவ்–வித எச்–ச–ரிக்–கை–யும் இல்–லா–மல் திடீ–ரென்று பிறப்–பு–றுப்–பில் ரத்–தக்–க–சிவு அல்–லது ரத்–தப்–ப�ோக்கு ஏற்–படு – வ – து இதன் முக்–கிய அறி–குறி. சில–ருக்கு ரத்–தம் கட்டி கட்–டி–யா–க–வும் வெளி–யே–றும். அப்–ப�ோது அடி–வ–யிறு வலிக்–கும். சில–ருக்கு குளிர்– காய்ச்– ச ல் வரும். வயிற்றை அல்ட்ரா சவுண்ட் பரி–ச�ோ–தனை செய்து பார்த்– தால், கரு கலைந்–துள்–ளதா என்–ப–தைத் தெரிந்–து–க�ொள்–ள–லாம்.

கவ–னிக்–கப்–ப–டாத அபார்–ஷன் (Missed abortion)

அறி–கு–றி–கள் என்ன?

அபார்–ஷன் வகை–கள்

த ா ன ா க ஆ கு ம் அ பா ர் – ஷ ன் (Spontaneous abortion), மருத்–து–வக் கார– ணங்– க – ளு க்– க ான அபார்– ஷ ன் (Medical Termination of Pregnancy – MTP), செப்–டிக் அபார்–ஷன் (Septic abortion) என அபார்–ஷ– னில் மூன்று வகை உண்டு.

தானாக ஆகும் அபார்–ஷன் கீழ்க்–கா–ணும் விதங்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கி–றது அச்–சு–றுத்–தும் அபார்–ஷன் (Threatened abortion)

திடீ–ரென்று ரத்–தப்–ப�ோக்கு ஏற்–ப–டும். ஆனால், கருப்–பை–யின் வாய் மூடி–ய–படி இருப்–ப–தால் அபார்–ஷன் ஆகாது. மருத்– து–வப் பரி–ச�ோ–த–னைக்–குப் பின் நன்–றாக ஓய்வு எடுத்–துக்–க�ொண்–டால் இது சரி–யா– கி–வி–டும்.

தவிர்க்க முடி–யாத அபார்–ஷன் (Inevitable abortion).

திடீ– ரென் று கருப்– பை – யி ன் வாய் திறந்து, கரு கலைந்து வெளி–யேற தயா–ராக இருக்–கும் நிலைமை இது. வெளி–யே–றும் ரத்–த–ப்போக்கை வைத்து இதைக் கண்– டு–பி–டிக்–க–லாம். மருத்–து–வ–ரி–டம் சென்று கருப்–பையை முழு–வது – ம – ா–கச் ‘சுத்–தம்’(D&C) செய்–து–க�ொள்ள வேண்–டும்.

அரை–குறை அபார்–ஷன் (Incomplete abortion)

க ரு க ல ை ந் து அ ரை – கு – றை – ய ா க வெளி–யே–றும் நிலைமை இது. கரு–வின்

46  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

முழு–மை–யான அபார்–ஷன் (Complete abortion)

கரு கலைந்து தானா–கவே முழு–மை– யாக வெளி–யே–றி–வி–டும். அப்–ப�ோது கரு– வா–னது முழு–வ–து–மாக வெளி–யே–றி–விட்– டதா என்–ப–தைத் தெரிந்–துக�ொ – ண்–டால் ப�ோதும். கருப்–பைக்–குள் குழந்தை இறந்–தி–ருக்– கும். ஆனால், ரத்–தப்–ப�ோக்கு இருக்–காது. இத– ன ால், அபார்– ஷ ன் ஆகி– யி – ரு ப்– ப து அம்–மா–வுக்கே தெரி–யாது. இதற்–கும் கருப்– பையை முழு–வ–து–மா–கச் ‘சுத்–தம்’ செய்–து– க�ொள்ள வேண்–டும்.

அடிக்–கடி ஏற்–ப–டும் அபார்–ஷன் (Habitual abortion)

சில பெண்– க – ளு க்கு கரு உரு– வ ா– கி த் திரும்– ப த் திரும்ப அபார்– ஷ ன் ஆகி– வி–டும். இது பெரும்–பா–லும் இரண்–டா– வது டிரை– மெ ஸ்– ட – ரி ல்– த ான் ஏற்– ப – டு ம். இவ்–வாறு மூன்று முறைக்கு மேல் நிகழ்ந்– தால், இதற்–கான அடிப்–ப–டைக் கார–ணத்– தைக் கண்–ட–றிந்து சரி செய்ய வேண்–டும். அ ப் – ப � ோ – து – த ான் அ டு த் – த – மு றை அபார்–ஷன் ஆகாது.

மூன்று முறைக்கு மேல் அபார்–ஷன் நிகழ்ந்–தால் அதற்–கான கார–ணத்–தைக் கண்–ட–றிந்து சரி செய்ய வேண்–டும்.


என்ன கார–ணம்?

கருப்–பையி – ல் உரு–வான கரு–வில் குர�ோ– ம�ோ–ச�ோம்–க–ளில் குறை–பாடு இருந்–தால் கரு சரி– ய ாக உரு– வ ா– க ாது. இத– ன ால், இயல்–பா–கவே கருப்பை அதை ஏற்–றுக்– க�ொள்– ளா – ம ல் அபார்– ஷ ன் ஏற்– ப ட்– டு – வி– டு ம். அம்– ம ா– வு க்கு ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி சார்ந்த ‘ஆன்–டி–பாஸ்–ப�ோ–லிப்–பிட் ஆன்–டி–பாடி சிண்ட்–ர�ோம்’, ‘திராம்–ப�ோ– பி–லி–யா’ ப�ோன்ற ந�ோய்–கள் இருந்–தா–லும் அபார்–ஷன் ஆகி–றது. அம்–மா–வின் கருப்–பை–யில் பிறப்–பி–லி– ருந்தே சில குறை–பா–டு–கள் இருக்–கலா – ம். இவை கருப்–பை–யில் வள–ரும் கரு–வுக்–குப் பிரச்னை ஆகி, அபார்–ஷன் ஆக–லாம். அம்– மா–வின் கருப்பை ஒரு தசை–யின் மூலம் இரண்– ட ா– க ப் பிரிக்– க ப்– ப ட்– டி – ரு ப்– பதை (Septate uterus) இதற்கு ஓர் உதா–ரண – ம – ா–கச் ச�ொல்–ல–லாம். சில–ருக்–குக் கருப்–பை–யின் வாய்ப்– ப – கு தி திற– னி ல்– லா – ம ல் (Cervical incompetence) இருக்– க – லா ம். இத– ன ால் கரு உரு–வான ஆரம்–பத்–தி–லேயே இந்த வாய்ப்–பகு – தி திறந்–துவி – ட்–டால் அபார்–ஷன் ஆகி–வி–டும். இது பெரும்–பா–லும் இரண்– டா–வது டிரை–மெஸ்–டரி – ல்–தான் ஏற்–படு – ம். கருப்–பை–யில் முக்–கி–ய–மான இடத்–தில்

ஃபைப்–ராய்டு கட்டி உரு–வாகி இருந்–தா– லும் சில–ருக்கு அபார்–ஷன் ஆவது உண்டு. கருப்பை பின்–ன�ோக்கி வளைந்–தி–ருந்–தா– லும், அதில் கரு தங்–காது: கலைந்–துவி – டு – ம். இந்–தக் குறை–பா–டு–க–ளைக் கலைந்–து–விட்– டால் கரு தங்–கும். உதா–ர–ண–மாக, கருப்– பை– யி ன் வாய்ப்– ப – கு தி திற– னி ல்– லா – ம ல் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு ‘செர்–விக்–கல் செர்க்– ளேஜ்’ (Cervical cerclage) எனும் அறுவை சிகிச்சை செய்–து–க�ொண்–டால், அடுத்–த– முறை கரு தங்–கி–வி–டும்.

மருத்–து–வக் கார–ணங்–க–ளுக்–கான அபார்–ஷன்

கரு–வில் வள–ரும் குழந்–தைய – ால் அம்–மா– வின் உயி–ருக்கு ஆபத்து ஏற்–படு – ம் நிலைமை இருந்–தால், அப்–ப�ோது பெற்–ற�ோ–ரின் சம்– ம– த த்– து – ட ன் குழந்– தையை அபார்– ஷ ன் செய்– து – வி – டு – வ து வழக்– க ம். அது– ப �ோல், இயற்–கை–யி–லேயே கரு–வில் வள–ரும் சில குழந்– தை – க – ளு க்கு இத– ய ம், சிறு– நீ – ர – க ம், மூளை ப�ோன்ற உறுப்–பு–கள் சரி–யாக உரு– வா–கா–மல் ப�ோய்–வி–டும். சரிப்–ப–டுத்–தவே முடி–யாத அள–வுக்–குக் குறை–யுள்ள இந்–தக் குழந்–தைக – ளை வயிற்–றில் இருக்–கும்–ப�ோதே மருத்–து–வர்–கள் அபார்–ஷன் செய்–து–வி–டு– வார்–கள். அதே–ச–ம–யம், இந்த முறை–யைப் பயன்–ப–டுத்தி கரு–வில் உரு–வான பெண்

47


குழந்– தை – க ளை அழித்– து க்– க�ொ ள்– ளு ம் க�ொடு–மை–யும் இங்கு நிகழ்–கி–றது என்–ப–து– தான் மன–தைப் பிழி–யும் ச�ோகம்.

செப்–டிக் அபார்–ஷன்

பெரும்–பா–லான அபார்–ஷன்–கள் கருத்–த–ரித்த முதல் மூன்று மாதங்–க–ளுக்–குள்–ளேயே நிகழ்–கின்–றன. இரண்–டாம் டிரை–மெஸ்–ட–ரில் ஒரு சில–ருக்கு மட்–டும் அபார்–ஷன் ஆகி–றது.

தானாக ஆகும் அபார்– ஷ ன், மருத்– து–வக் கார–ணங்–க–ளுக்–காக மேற்–க�ொள்– ளப்–படு – ம் அபார்–ஷன் ஆகிய இரண்–டிலு – ம் சுகா–தா–ர–மற்ற முறை–யில் கருப்–பையை சுத்–தப்–படு – த்த முனை–யும்–ப�ோது, இது ஏற்–ப– டு–கிற – து. வேகத்–தில் விவே–கத்தை இழந்து கர்ப்–ப–மா–கும் திரு–ம–ண–மா–காத பெண்–க– ளும், வேண்–டாத கர்ப்–பத்–தைச் சுமக்–கும் பெண்–க–ளும் கரு–வைக் கலைப்–ப–தற்–காக சுகா–தா–ர–மற்ற, தகு–தி–யில்–லாத இடங்–க– ளைத் தேடிப்–ப�ோய் கரு–வைக் கலைத்து உயி– ரு க்கே ஆபத்தை வர– வ – ழை த்– து க்– க�ொள்–வ–தும் நம் சமூ–கத்–தில் நடக்–கிற – து. இது தேவை–யில்லை. இப்–ப�ோது அர– சாங்–கமே கருக்–க–லைப்–பைச் சட்–ட–பூர்–வ– மாக்–கி–விட்–ட–தால், எல்லா அரசு மருத்– து–வ–மனை – –க–ளி–லும் இல–வச – –மாக இதைச் செய்– து – க�ொள ்ள முடி– யு ம். தகு– தி – ய ான மருத்–து–வர்–களா – ல், சுகா–தா–ர–மான முறை– யில் இதைச் செய்–து–க�ொள்–ளும்–ப�ோது அம்–மா–வின் உயி–ருக்–கா–வது பாது–காப்பு கிடைக்–கு–மல்–லவா? (அடுத்த இத–ழில் பய–ணம் முடி–யும்)

48  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


விளக்கம்

மன அழுத்த மருந்–து–க–ளால் நிஜ–மா–கவே பலன் உண்டா?! ம

ன–நல சிகிச்– சை–யில் க�ொடுக்–கப்–ப–டும் Anti-depressants மாத்–தி–ரை–கள் உண்–மை–யில் பல–னற்–றவை; உள– வி–யல்–ரீ–தி–யாக மாய விளைவை ஏற்–ப– டுத்–து–பவை என்–கிற ரீதி–யில் இன்–ற–ள–வும் விவா–தத்–துக்–கு–ரிய விஷ–ய–மா–கவே பேசப்– பட்டு வரு–கி–றது. அத– னால்–தான் இதனை Placebo Effect என்–றும் குறிப்–பி–டு–கி– றார்–கள். ஆனால், மருத்–துவ பத்–தி–ரி–கை– யான Lancet வெளி– யிட்ட சமீ–பத்–திய ஆய்–வ–றிக்கை, இந்த மாத்–தி–ரை–க–ளுக்கு சாத–க–மான கருத்– துக்–க–ளைச் ச�ொல்–லி– யி–ருக்–கி–றது. 49


தற்–க�ொலை முயற்–சி–கள் மற்–றும் தீவிர மன அழுத்–தத்–துக்கு உள–வி–யல் ஆல�ோ–ச–னை–கள் மட்–டுமே ப�ோது–மா–னது அல்ல. மருந்து, மாத்–தி–ரை–க–ளும் தேவை. மன அழுத்– த ம் மற்– று ம் பிற மன– ந�ோய்–க–ளின் மருத்–துவ மேலாண்–மைக்கு க�ொடுக்–கப்–பட்டு வந்த Anti Depressants மாத்–தி–ரை–கள், ஒரு மாய விளை–வினை ய – ாக இது–நாள் வரை நம்– ஏற்–படு – த்–துப – வை – பப்–பட்டு வந்–தா–லும், லான்–சட் ஆய்–வறி – க்– கை–யில் அவை உண்–மை–யிலேயே – மிக–வும் பய–னுள்ள விளைவை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தாக கூறப்–பட்–டுள்–ளது. லான்– ச ட் ஆய்– வி ல், ப�ொது– வ ான 21 மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்–து–களை 522 ச�ோத–னை–க–ளி–லி–ருந்து பெற்ற தர–வு– களை பகுப்–பாய்வு செய்–த–தின் அடிப்–ப– டை–யில், பெரும்–பா–லான மருந்–து–கள், உண்–மை–யி–லேயே பெரி–ய–வர்–க–ளின் மன அழுத்த அறி– கு – றி – க ளை குறைப்– ப – த ாக ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. உல–கம் முழு–வ–தும் உள்ள உள–வி–ய–லா– ளர்–கள் இந்த ஆய்வை வர–வேற்று பேசி– யி–ருக்–கி–றார்–கள். மன–ந�ோய்க்–கான சிகிச்– சை–யில் மருந்–துக – ளற்ற – வெறும் உள–விய – ல் ஆல�ோ–சனை மட்–டும் பய–னளி – க்–காது. மன அழுத்–தம் என்–பது லேசா–னது, மித–மா–னது மற்– று ம் கடு– ம ை– ய ா– ன து என்று மூன்று வழி– க – ளி ல் வகைப்– ப – டு த்– த ப்– ப – டு – கி – ற து. லேசான மன அழுத்–தத்–துக்கு உள–வி–யல் ஆல�ோ–சனை, அறி–வாற்–றல் சிகிச்–சையே ப�ோது–மா–னது. மித–மான மற்–றும் கடு–மை– யான மன அழுத்–தத்–துக்கு மன அழுத்த

50  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

எதிர்ப்பு மருந்–துக – ள்–தான் தீர்–வளி – ப்–பவை. ‘ ஆ ல� ோ – ச – னை – க – ள ை – யு ம் , இ த ர சிகிச்– சை – க – ள ை– யு ம் ஏற்க முடி– ய ா– ம ல்– தான் கடு–மை–யான மன அழுத்–தத்–தில் இருக்–கும் ஒரு நபர், தற்–க�ொலை முயற்– சிக்கு உந்–தப்–ப–டு–கி–றார்’ என்ற கருத்தை வலி–யு–றுத்–து–கி–றார்–கள். இந்– தி ய தேசிய மன நல சுகா– த ார ஆ ய் – வு – ம ை – ய த் – தி ன் 2 0 1 6 - ம் ஆ ண் டு அறிக்கை, மருத்–துவ மன அழுத்–தத்–தால் பாதிக்–கப்–பட்–டவ – ர்–களி – ல் 85 சத–வீத – ம்–பேர் இன்–றள – வு – ம் சிகிச்சை அளிக்–கப்–படா – ம – ல் இருப்–ப–தாக தெரி–விக்–கி–றது. ‘‘தற்–க�ொலை முயற்–சிக – ள் மற்–றும் தீவிர மன அழுத்–தத்–துக்கு உள–வி–யல் ஆல�ோ–ச– னை–களே ப�ோது–மா–ன–தாக பெரும்–பா– லான மக்–கள் நம்–பு–கி–றார்–கள். இது மிக– வும் தவ–றான நம்–பிக்கை. மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்– து – க ள் நிச்– ச – ய ம் தேவை. மேலும், மனத்–த–ளர்ச்–சிக்கு கிடைக்–கக்– கூ – டி ய ப ா து – க ா ப் – ப ா ன சி கி ச்சை முறை–களி – ல், உல–கெங்–கிலு – ம் உள்ள உள–வி– யல் வல்–லுந – ர்–களா – ல் பரிந்–துர – ைக்–கப்–பட்ட இந்த மன அழுத்த எதிர்ப்பு மருந்–துக – ளி – ன் முக்–கிய – த்–துவ – த்தை இந்த ஆய்வு நிரூ–பிக்–கிற – – து–’’ என்று வழி–ம�ொழி – கி – ற – ார்–கள் உள–விய – ல் ஆய்–வா–ளர்–கள். எப்–ப–டிய�ோ ஒரு குழப்–பம் முடி–வுக்கு வந்–தி–ருக்–கி–றது!

- என்.ஹரி–ஹ–ரன்


உணவே மருந்து

வ வி

ெ ஷ ங் –ய ம்

–த க ா – ய த்

ள் . ா . –த .

ெ ரி –யு ம ா ம க்–க ா ஸ்

‘‘உ

ணவு சமைக்–க–வும், சுவைக்–கா–க–வும் சேர்க்–கப்–ப–டும் பெரும்–பா– லான ப�ொருட்–கள் மருத்–துவ குணம் நிறைந்–தவை. ஆனால், நமக்கு அதைப் பற்–றிய முழு விப–ர–மும் தெரி–யாது. நம்–மு–டைய இந்த அறி–யா–மை–யால் இத்–தகை – ய மருந்–துப் ப�ொருட்–கள் கால வெள்–ளத்–தால் க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச–மாக மறைந்து அழி–வுக்கு உள்–ளா–கின்–றன. அப்–படி நாம் தெரிந்–து–க�ொள்–ளாத ஒன்–று–தான் வெங்–கா–யத்–தாள்–’’ என்–கிற ஆயுர்– வேத மருத்–து–வர் அழ–கர்–சாமி, அதன் மருத்–து–வப் பயன்–கள் குறித்து இங்கே விளக்–கம் தரு–கிற – ார்.

51


‘‘ப�ொ து– வ ாக, நமது பாரம்– ப–ரிய மருத்–துவ முறை–யான ஆயுர்– வே– த த்– தி ல் சிறிய மற்– று ம் பெரிய வெங்– க ா– ய த்– தி ன் தாள் முக்– கி ய மருந்–துப் ப�ொரு–ளாக பயன்–ப–டுத்– தப்– ப ட்டு வரு– கி – ற து. நம்– மு – ட ைய உடல் ஆர�ோக்–கி–யத்–தைப் பேணிக் காப்– ப – தி – லு ம் சிறப்– ப ான இடம் வகிக்–கிற – து. ஆயுர்–வேத மருத்–து–வத்– தில் இது பலாண்டு(Palandu) எனக் குறிப்–பிட – ப்–ப–டு–கிற – து. ஆ யு ர் – வ ே த ம ரு த் – து – வ த் – தி ல் வெங்– க ா– ய த்– த ாள் சாறு பல– வி – த – மான பிரச்– னை – க – ளை க் குணப்– ப–டுத்த உப–ய�ோக – ப்–படு – த்–தப்–படு – கி – ற – து. ரத்–தம் இறு–கிப் ப�ோவ–தைத் தடுத்து அதனை நீர்த்–துப் ப�ோக செய்–கிறது. எனவே, மார– ட ைப்பு ப�ோன்ற இத–யம் த�ொடர்–பான பிரச்–னைக – ள் சரி செய்–யப்–படு – கி – ன்–றன. பக்–கவ – ா–தம் ஏற்–படு – வ – தை – த் தடுக்–கிற – து. ரத்–தத்–தில் கெட்ட க�ொழுப்பு அதி–கரி – ப்–பதை – த் தடுக்–கி–றது. இதில், கந்–த–கச் சத்து ஏரா–ள–மாக இருப்–ப–தால் சரு–மம் த�ொடர்–பான ந�ோய்–கள் வராது. ஜீரண சக்–தியை அதி–க–ரித்து நரம்பு செல்–களை – ப் பலப்–படு – த்–தும். நினை– – த்து அறி–வுத்–திற – ன் வாற்–றலை அதி–கரி வளர்க்க உத–வும். வெங்– க ாயத் தாள் சாறைத் த�ொடர்ந்து குடித்து வந்–தால் இத– யத்–தில் ஏற்–ப–டு–கிற அடைப்பு90% குறை– யு ம். காக்– க ாய் வலிப்பால் ப ா தி க் – க ப் – ப ட் – ட – வ ர் – க – ளு க் – கு ப்

வெங்–கா–யத்–தாள் சாற்–றி–னைத் த�ொடர்ந்து குடித்து வந்–தால் இத–யத்–தில் ஏற்–ப–டு–கிற அடைப்பு 90% குறை–யும்.

பலாண்டு மருந்து நாமே தயா–ரிக்–க–லாம்! வெங்–கா–யத் தாளை நன்–றாக நசுக்கி க�ொள்–ளவு – ம். பின்–னர், அதனை சுத்–தம – ான மண் பானை–யில் ப�ோட்டு, வெள்ளை நிறத்–துணி – ய – ால் 3 நாட்– கள் மூடி வைக்–க–வும். இவ்–வாறு வைக்–கப்–ப–டும் தாள் மெல்–ல–மெல்ல புளிப்–புத்–தன்மை உள்ள காடி நீராக மாறும். இந்–தப் பானைக்–குள் கண்–ணாடி டியூப் வழி–யாக குளிர்ந்த நீர் செலுத்–தப்–ப–டும். பிறகு இதை சூடு–ப–டுத்–துவ – –தால் சுடு–நீ–ராக வெளி–யே–றும். கடை–சி–யாக, இந்த நீரில் இருந்து 3 நாட்–க–ளுக்–குப் பிறகு ஆனி–யன் எஸன்ஸ் சேக–ரிக்–கப்–படு – ம். இவ்–வாறு தயா–ரிக்–கப்–படு – ம் வெங்–கா–யத் தாளின் 10 முதல் 15 மில்லி லிட்–டர் சாறு, 20, 30 வெங்–கா–யத்–துக்–குச் சம–மா–ன– தா–கும். அந்த அள–வுக்கு, குறைந்த அளவு சாறி–லேயே நிறைய பயன்– கள் கிடைக்–கும். 52  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


பச்–ச–ரிசி தவிட்–டு–டன் வெங்–கா–யத்–தாள் சாறு கலந்து மூக்– கி ல் ஒரு ச�ொட்டு விட்– ட ால், உடனே குறை– யு ம். (இதை விப–ரம் அறிந்–த–வர் செய்ய வேண்–டும்.) காய்ச்–சலை – க் குணப்–படு – த்–தும் தன்–மையு – ம் இதற்கு உண்டு. இவ்– வ ாறு பல மருத்– து வ குணங்– க – ளைத் தன்–னி–டம் க�ொண்–டுள்ள இச்–சா– றைக் குடிப்–ப–தில் மருத்–து–வர் ச�ொல்–லும் அளவு முறையை பின்–பற்ற வேண்–டும். கை குழந்தை–க–ளுக்கு 5 முதல் 10 ச�ொட்டு வரை தர–லாம். இரண்–டரை வய–துக்கு மேல் உள்ள குழந்–தை–கள் என்–றால், 2.5 மில்லி லிட்–டரு – ம், 5-லிருந்து 12 வயது வரை உள்ள சிறு–வர், சிறு–மிய – ரு – க்கு ஐந்து மில்லி லிட்–டரு – ம், 18 வய–தைக் கடந்–தவ – ர்–களு – க்கு 15 மில்லி லிட்–ட–ரும் க�ொடுக்–க–லாம்.

காலை, மாலை என இரண்டு வேளை– யும் சாப்–பிட்ட பிறகு குடிப்–பது அவ–சி– யம். வயிற்று எரிச்–சல் மற்–றும் உடல் சூட்– டால் அவ–திப்–ப–டு–ப–வர்–கள் ஒரு மடங்கு சாறில் 2 மடங்கு தண்–ணீர் கலந்து அருந்–த– லாம். காரத்–தன்மை உள்ள இந்த சாறை அருந்த சிர–மப்–ப–டு–ப–வர்–கள், நாட்டு சர்க்– கரை அல்–லது பனங்–கற்–கண்டு சேர்த்து க�ொள்–ள–லாம். சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் மருத்து–வ–ரின் ஆல�ோ–சனை இல்–லா–மல் வெங்– க ா– ய த்– த ாள் சாற்– றி னை இனிப்பு கலந்து பரு– க க் கூடாது. சமை– ய – லி ல் வெங்–கா–யத் தாளினை கூட்–டா–கவ�ோ, சூப்– ப ா– க வ�ோ, சட்– னி – ய ா– க வ�ோ பல விதங்–க–ளில் சேர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம்.’’

- விஜ–ய–கு–மார் 53


அழகே... என் ஆர�ோக்கியமே...

சுருக்–கம் ப�ோக்–கும்

சிகிச்சை!

ங்–கள் முகத்தை கண்–ணா–டி–யில் பார்க்– கும்– ப �ோது நெற்– றி – யி ல் உள்ள சுருக்– கத்தை, கண்– களை சுற்றி த�ோன்– று ம் க�ோடு– களை, கன்–னம் த�ொய்–வ–டைந்து இருப்–பதை, கழுத்–தில் உள்ள சுருக்–கங்–களை எல்–லாம் கண்டு ஒரு நிமி–ட–மா–வது மனம் கலங்கி இருப்–பீர்–கள். இதெல்–லாம் வய–தா–வத – ால் வரு–கிற – து... நம்–மால் ஒன்–றும் செய்ய முடி–யாது என்று வருத்–தத்–து–ட– னும் கடந்–தி–ருப்–பீர்–கள். இனி அது–ப�ோல் நீங்–கள் கவலை க�ொள்ள வேண்–டி–ய–தில்லை.

54  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


டாக்டர் வானதி

55


ஒரு–வ–ரின் முகத்–தில் மிக–வும் முக்–கி–ய– மா– ன து கண்– க ள். எத்– த – ன ை– த ான் ஒரு– வர் அழ–காக இருந்–தா–லும் அவ–ரு–டைய கண்–கள் ப�ொலி–வாக இல்–லை–யென்–றால், முகம் களை–யி–ழந்–து–தான் காணப்–ப–டும். இது– ப �ோல் ஒரு– வ ர் முது– மை – ய – ட ை– வதை முத– லி ல் எடுத்– து ச் ச�ொல்– வ து கண்–க–ளைச் சுற்–றி–யுள்ள த�ோல் மற்றும் நெற்– றி – யி ன் த�ோல் பகு– தி – க ள்– த ான். இவ்– வி – ர ண்டு பகு– தி – யி ன் த�ோல் பரா– ம–ரிப்பு ஒரு–வ–ரின் முக அழ–குக்கு மிக–வும் அவ–சிய – ம். இப்–பகு – தி – யி – ல் இருக்–கும் த�ோல் சுருங்–குவ – த – ற்கு நம்–முட – ைய மர–பணு – க்–களே முக்–கிய கார–ணம். இது–த–விர அடிக்–கடி மாறும் முக பாவ–னை–கள், கண்–க–ளுக்கு அடி–யில் உள்ள எலும்–பின் தேய்–மா–னம், த�ோலின் அடி– யி ல் உள்ள இணைப்பு திசுக்–கள் சுருங்கி ப�ோவது, புவி–யீர்ப்பு விசை, உண–வுப் பழக்க வழக்–கங்–கள், வெயி– லி–னால் ஏற்–ப–டும் த�ோல் சேதம் மற்–றும் புகைப்–பழ – க்–கமு – ம் கார–ணங்–கள – ா–கின்–றன. ப�ொது–வாக நெற்றி மற்–றும் கண்–கள – ைச் சுற்–றியு – ள்ள இடங்–களி – ல் இருக்–கும் த�ோலா– னது, முகத்–தின் மற்ற பகு–தி–களை விட மெலி–தாக இருக்–கும். வய–தா–கும்–ப�ோது நெற்–றியி – லு – ம், கன்–னங்–களி – லு – ம் தடி–மன – ாக – ள்ள மாறும். ஆனால், கண்–கள – ைச் சுற்–றியு – ல் மிக–வும் மெலிந்–துவி – டு – ம். அது இடங்–களி மட்–டுமி – ல்–லா–மல் த�ோலின் அடி–யில் உள்ள திசுக்–கள் சுருங்கி விடு–வ–தால் அடி–யில் உள்ள எலும்–பும், தசை–யும் நன்–றாக தெரிய ஆரம்–பிக்–கும். கண்–க–ளைச் சுற்றி பல முக்– கிய தசை–கள் உள்–ளன. அதில் Orbicularis – ம் தசை–யா–னது Oculi என்று அழைக்–கப்–படு கண்–களை திறந்து மூட மிக–வும் அவ–சிய – ம். நம் உட– லி ல் இருக்– கு ம் ஒவ்– வ�ொ ரு துவா–ரத்–தைச் சுற்–றி–யும் உள்ள தசை–கள் எப்–ப�ொ–ழுது – மே வட்ட வடி–வம – ா–கத்–தான் இருக்– கு ம். அப்– ப �ொ– ழு – து – த ான் திறந்து மூட வச–தி–யாக இருக்–கும். அதே–ப�ோல் கண்–க–ளைச் சுற்–றி–யுள்ள தசை–யும் வட்ட வடி–வ–மா–கத்–தான் இருக்–கும். சில–ருக்கு கண்–க–ளின் பக்–க–வாட்–டில் மிக–வும் சுருக்– கம் விழுந்–தி–ருக்–கும். இதை ஆங்–கி–லத்–தில் Crow’s feet என்று ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. அதா–வது அந்த க�ோடு–கள் காகத்–தின் கால்– கள் ப�ோல் இருப்–ப–தால் அந்–தப் பெயர். Orbicularis oculi தசையை அடிக்–கடி உப– ய�ோ–கிப்–ப–வர்–க–ளுக்–குத்–தான் Crows feet சுருக்–கம் உரு–வா–கும். மே லு ம் , அ டி க் – க டி பு ரு – வ த்தை உயர்த்தி முக பாவனை செய்–பவ – ர்–களு – க்கு

56  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

Micro needling சிகிச்சை முறை–யின்–மூ–லம் சரு–மத்–தின் சுருக்–கங்–க–ளைக் குறைக்க முடி–யும்.

நெற்–றி–யில் வரி–சை–யாக க�ோடு–கள் இருக்– கும். இவர்–கள் Frontalis என்–னும் தசையை அதி–கம் உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்–து–ப–வர்–க–ளாக இருப்–பார்–கள். அத–னால் Frontal lines உரு–வா–கி–வி–டும். ஒரு சிலர் புரு–வத்தை சுருக்கி சுருக்கி – ல் புரு–வங்–களு – க்கு இடை–யில் ஒரு நெற்–றியி க�ோடு உண்–டா–கும் அதை Glabellar Frown Lines என்–ற–ழைப்–பர். இவர்–கள் Procerus மற்–றும் Corrugator, Supercilii ஆகிய தசை– களை அதி– க ம் உப– ய�ோ – கி ப்– ப ார்– க ள். இவர்–க–ளின் முகம் அழ–காக இருந்–தால் கூட அவர்–கள் க�ோபக்–கா–ரர்–கள் ப�ோல் காட்–சி–ய–ளிப்–பார்–கள். சரி... இந்த க�ோடு–க–ளால் ஏற்–ப –டு ம் பிரச்–னையை சமா–ளிப்–பது எப்–படி என்று கேட்–டால் அதற்–கான பதில் Botulinum Toxin மருந்து. பெய– ரி லே Toxin என்று வரு– கி – ற தே என்று பயப்– ப – ட ா– தீ ர்– க ள். கத்– தி யை பிடிப்–பவ – ரை ப�ொறுத்–துத – ான் உப–ய�ோக – ம் மாறு–ப–டும். உயி–ரைக் காக்–கும் அறுவை சிகிச்– சை க்கு பயன்– ப – டு த்– து ம் கத்– தி யை


வைத்து க�ொலை செய்– ய – வு ம் முடி– யு ம் என்–பது எவ்–வ–ளவு உண்–மைய�ோ அதே– ப�ோல்–தான் இது. Clostridium Botulinum என்ற பாக்–டீரி – ய – ா– வி–லிரு – ந்து தயா–ரிப்–பது – த – ான் இந்த Botulinum Toxin. இந்த பாக்–டீ–ரியா எல்லா இடங்–க– ளி–லும் இருப்–பவை. ப�ொது–வாக மண–லில் இருக்–கும். இந்த Toxin- ஐ தயா–ரித்து மாறு– கண் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு முதன் முத–லில் ஊசி–யின் மூலம் செலுத்தி, ச�ோதித்–துப் பார்த்–தார்–கள். சில மாதங்–க–ளுக்–குப்–பின் அவர்–க–ளின் மாறு–கண் பிரச்னை தீர்ந்து மிக சந்–த�ோ–ஷ–மாக இருந்–தார்–கள். அந்த ச�ோதனை முயற்–சியி – ல் ஆச்–சரி – ய – ம – ாக சில– ருக்கு கண்–களை சுற்–றிய சுருக்–கங்–க–ளும் குறைந்–ததை கவ–னித்த பின்–பு–தான், சுருக்– கங்–கள – ைப் ப�ோக்–கு–வ–தற்–கான மருந்–தா–க– வும் இதை பயன்–படு – த்த ஆரம்–பித்–தார்–கள். ஒரு தசை வேலை செய்ய நரம்– பு – க – ளில் Acetylcholine என்ற ப�ொருள் வேண்–டும். இந்த Acetylcholine நரம்–பு–க– ளி–லி–ருந்து வெளி–யேறி நரம்–பும் தசை–யும் சேரு– மி – ட த்– தி ல் சேர்ந்– த ால்– த ான் தசை

வேலை செய்ய முடி–யும். இந்த Botulinum toxin-ஐ ஊசி– யி ன் மூலம் க�ொஞ்– ச ம், க�ொஞ்–ச–மாக அதி–கப்–ப–டி–யாக வேலை செய்–யும் தசை–க–ளில் செலுத்–தும்–ப�ோது, அந்த தசை–யின் வேலை சில மாதங்–க– ளுக்கு (4-6 மாதங்–கள்) நிறுத்–தப்–ப–டும். எனவே, இதை பயன்– ப – டு த்தி கண்– க–ளின் பக்–க–வாட்–டில் உரு–வா–கும் Crow’s feet, நெற்–றி–யில் த�ோன்–றும் Frontal lines அல்–லது புரு–வங்–க–ளுக்கு நடு–வில் த�ோன்– றும் Glabellar frown lines ஆகி–யவை – –களை சில மாதங்–களி – லேயே – தேவை–யான அளவு குறைத்–து–வி–ட–லாம். அந்–தக் க�ோடு–களை முற்–றி–லு–மாக நீக்–கி–விட்–டால் முகம் இயற்– கை– ய ாக உள்– ள – து – ப �ோல் இல்– ல ா– ம ல், இஸ்– தி ரி பெட்– டி – ய ால் தேய்த்த முகம் ப�ோல் Frozen Look-ல் இருக்–கும். அதை யாரும் விரும்ப மாட்–டார்–கள். அத–னால்– தான் குறைத்து விட–லாம் என்–கி–றேன். ‘ஒரு முறை மட்–டும் ப�ோட்–டுக் க�ொண்– டேன். பின்பு என்– ன ால் அந்த இன்– ஜெக்–‌–ஷனை ப�ோட்டு க�ொள்ள முடி–ய– வில்லை. அத–னால் ஏதே–னும் த�ொந்–தர – வு

57


ரசா–ய–னங்–கள் கலந்த அழகு சாத–னப் ப�ொருட்– களை கண்–ணிமை மீது உப–ய�ோ–கிப்– பதை தவிர்க்க வேண்–டும்.

ஏற்–ப–டுமா, க�ோடு–கள் அதி–கம் உரு–வா–கு– மா’ என்று கேள்வி கேட்–டால், ‘அப்–படி இல்–லை’ என்று–தான் ச�ொல்ல வேண்– டும். ஒரு–வ–ருக்கு எப்–ப�ோ–தும் என்ன ஏற்– ப– டு ம�ோ, அந்த சுருக்– க ங்– க ள்– த ான் ஏற்– ப–டுமேதவிரஇந்தஇன்–ஜெக்–ஷ ‌– னைப�ோட்டு நிறுத்–தி–ய–தால் கூடு–த–லாக சுருக்–கங்–கள் ஏற்–பட்டு விடாது.

க ண் – க – ள ை ச் சு ற்றி இந ்த சு ருக் – கங்– க ள் மட்– டு ம் பிரச்– ச னை இல்லை. சில–ருக்கு கண்–க–ளின் அரு–கில் த�ோலே கருப்–பாக இருக்–கும். அவர்–க–ளுக்கு என்ன செய்–ய–லாம்?

ஒழுங்–கான தூக்–கம், சரி–யான உணவு பழக்–கம் மிக முக்–கி–யம். நிறைய தண்–ணீர் குடிக்க வேண்– டு ம். அலர்– ஜி – ய ால் தும்– மல் அடிக்–கடி ஏற்–ப–டும் தன்மை உடை– ய–வர்–கள், அரிப்பு ஏற்–பட்டு கண்–களை அடிக்கடி தேய்த்–தால் கூட கண்–ணைச் சுற்றி கரு– வ – ள ை– ய ம் ஏற்– ப – டு ம். அவர்– க–ளுக்கு அலர்–ஜியை கட்–டுப்–படு – த்–தின – ாலே இந்த கருமை குறை–யும். சில–ருக்கு Kojic acid அல்–லது Arbutin ப�ோன்ற க்ரீம்–களை உப– ய�ோ – க ப்– ப – டு த்தி ஓர– ள வு கரு– வ – ள ை– யத்தை குறைக்–க–லாம். ஒரு சில–ருக்கு கரு வளை–யம் ப�ோகவே ப�ோகாது. கார–ணம் அவர்–க–ளுக்கு பரம்–ப–ரைத்–தன்–மை–யால் வரு–வ–தாக இருக்–க–லாம். ஒரு சில–ருக்கு முக அமைப்–பில் கண்–கள்

58  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

– ங்கி காணப்–பட்–டால் புரு–வத்–தில் உள்–ளட உள்ள எலும்–பின் நிழல் கண் இமை மீது பட்டு கருப்–பாக தெரி–யும். அவர்–களை நன்–றாக கவ–னித்–துப் பார்த்து முகத்தை க�ொஞ்–சம் தூக்கி காண்–பிக்–கச் ச�ொன்– னால் அந்த கருப்பு மறைந்–துவி – டு – ம். அந்த நிழ–லால் உண்–டா–கும் கருப்–புக்கு எந்த வைத்–தி–ய–மும் உத–வாது. மாற்– ற ாக, Glycolic acid, Arginine ப�ோன்ற ப�ொருட்–களை உப–ய�ோ–கித்து Chemical Peel பண்–ணல – ாம். Micro needling என்று ஒரு சிகிச்சை முறை உள்–ளது. அதை செய்–யும்–ப�ோது சுருக்–கங்–கள் சற்று குறை– யும். த�ோலும் க�ொஞ்–சம் ப�ொலிவு பெறும். ரசா– ய – ன ங்– க ள் கலந்த அழகு சாத– னப் ப�ொருட்– க ளை கண்– ணி மை மீது உப–ய�ோ–கிப்–பதை தவிர்க்க வேண்–டும். ஒவ்–வ�ொரு இர–வும் தூங்க செல்–லும் முன் மேக்–கப்பை நன்–றாக கழுவி விட வேண்– டும். மாய்–சரை – ச – ர்–களை கண் இமை மேல் உப–ய�ோ –கி க்க வேண்–டு ம். செல்–ப�ோன்– களை அதிக நேரம் பார்ப்–பதை – த் தவிர்க்க வேண்–டும். இவற்றை கடை–பி–டிப்–ப–தால் கண்–கள – ைச் சுற்–றியு – ள்ள த�ோலை பேணிக் காக்– க – ல ாம். கண்– க – ள ைச்– சு ற்றி மற்– று ம் நெற்–றியி – ல் சுருக்–கங்–கள் விழுந்து விரை–வில் வய–தான த�ோற்றம் உரு–வா–வ–தி–லி–ருந்து தப்–பிக்–க–லாம்.

( ரசிக்–கல – ாம்... பரா–மரி – க்–கல – ாம்... )


ரத்–தப்–ப�ோக்கு

கர்ப்ப கால

மகளிர் மட்டும்

கு

ழந்– த ையை எதிர்– ந �ோக்– கிக் காத்–தி–ருக்–கும் பெண்– க– ளு க்கு மாத– வி – ட ாய் தள்– ளி ப்– ப�ோ–வது எவ்–வ–ளவு மகிழ்ச்–சிக்– கு–ரிய விஷ–ய–மாக இருக்–கும்? கர்ப்–பம் உறு–தி–யான சில நாட்– க–ளில் திடீ–ரென ரத்–தப் ப�ோக்கு ஏற்–பட்–டால் அந்–தப் பெண்–ணின் மனம் என்ன பாடு–ப–டும்? கர்ப்ப காலத்–தில் ஏற்–ப–டு–கிற ரத்– த ப்– ப� ோக்கு எல்– ல ாமே கரு கலைந்–து–விட்–ட–தற்–கான அறி–கு–றி– யல்ல என்–கிற – ார் மகப்–பேறு மருத்–துவ – ர் நிவே–திதா. அதற்– க ான கார– ண ங்– க – ளை – யு ம், தீர்–வு–க–ளை–யும் பற்றி விளக்–கு–கி–றார் அவர்.

59


இந்– த த் திசு வளர்ச்சி புற்– று – ந�ோ – ய ாக முதல் ட்ரை–மெஸ்–டர் மாற–வும், உட–லின் மற்ற பகு–தி–க–ளுக்–குப் கர்ப்–பத்–தின் முதல் 3 மாதங்–க–ளில் ஏற்– பர–வ–வும் கூடும். ப–டுகி – ற ரத்–தப்–ப�ோக்கு சாதா–ரண – ம – ா–னது. கர்ப்– ப ப்பை பெரி– த ா– வ து, வாந்தி அதே–நே–ரம் அதற்–கான கார–ணம் தெரி– ப �ோ ன் – ற – வை – யு ம் இ ரு ந் – த ா ல் இ ந ்த யா–மல் அலட்–சிய – ப்–படு – த்–துவ – து – ம் கூடாது. ரத்தப்–ப�ோக்கை முத்–துப்–பிள்ளை கர்ப்– கர்ப்–பத்–தின் முதல் 12 வாரங்–களி – ல் பெரும்– பத்–துக்–கான அறி–கு–றியா என்று சந்–தே– பா–லான பெண்–க–ளுக்கு ரத்–தப்–ப�ோக்கு கித்து முறைப்–படி பரி–ச�ோ–தனை செய்து ஏற்– ப – டு – வ – து ண்டு. பல பெண்– க – ளு க்– கு ம் பார்க்–க–லாம். கர்ப்–பம் தரித்–ததே தெரி–யாத நிலை–யில் கர்ப்–பத்–தின் ப�ோது கர்ப்–பப்பை வாய் கர்ப்–பத்–தின் நடு–வில் ஏற்–ப–டு–கிற லேசான பகு–திக்கு அதிக ரத்த ஓட்–டம் ப�ோகும். ரத்–தப்–ப�ோக்கை வழக்–கம – ான மாத–விட – ாய் கர்ப்– ப த்– தி ன் ப�ோதான தாம்– ப த்– தி ய என்றே நினைத்–துக்–க�ொள்–வார்–கள். உறவ�ோ, பாப் ஸ்மி– ய ர் டெஸ்ட்டோ வழக்–கத்–தைவி – ட மிகக்–குறை – வ – ாக இருக்– கர்ப்–பப் பை வாய் பகு–தி–யைத் த�ொந்–த– கும் இந்த ரத்–தப்–ப�ோக்கு சில மணி நேரங்– ரவு செய்து அதன் விளை–வாக ரத்–தப்– கள் முதல் சில நாட்–கள் வரை நீடிக்–கல – ாம். ப�ோக்–கைத் தூண்–ட–லாம். அதே–ப�ோல கரு–வாக உரு–மா–றிய முட்–டைய – ா–னது கருப்– கர்ப்–பப் பை வாய் பகு–தியி – ல் மற்–றும் பிறப்– பை–யின் சுவ–ரில் பதிந்து வள–ரத் த�ொடங்– பு–றுப்–பில் ஏற்–ப–டு–கிற த�ொற்–றும்–கூட கர்ப்– கும்–ப�ோது இந்த ரத்–தப்–ப�ோக்கு ஏற்–படு – ம். பத்–தின் ப�ோதான ரத்–தப்–ப�ோக்–குக்–குக் கர்ப்–பத்–தின் முதல் 12 வாரங்–க–ளில் கார–ண–மா–க–லாம். கரு கலைந்து ப�ோவ–தற்–கான வாய்ப்–பு–க– இரண்–டா–வது மற்–றும் மூன்–றா–வது ட்ரை– ளும் மிக அதி–கம். அதற்–காக இந்த வாரங்– மெஸ்–டர் க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற ரத்–தப்–ப�ோக்கு அபார்– கர்ப்– ப த்– தி ன் நடு மற்– று ம் கடைசி 3 ஷ–னின் அறி–குறி மட்–டுமே எனப் பயப்– மாதங்– க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற ரத்–தப்–ப�ோக்கை ப–டத் தேவை–யில்லை. அல்ட்ரா சவுண்ட் அலட்–சி–யப்–ப–டுத்–தக்–கூ–டாது. ஸ்கே–னில் குழந்–தை–யின் இத–யத்–து–டிப்பு நஞ்–சுக்–க�ொடி – ய – ா–னது கர்ப்–பப் பையின் தெரி–யும் பட்–சத்–தில் அந்த ரத்–தப்–ப�ோக்– கீழ் பகு–தியி – ல் இருக்–கும்–ப�ோ–தும், பிறப்–புப் கா–னது அபார்–ஷ–னாக இருக்க வாய்ப்– பாதையை பாதிய�ோ, முழு–தா–கவ�ோ மூடி– பில்லை. ரத்–தப்–ப�ோக்–குட – ன் கடு–மைய – ான ய–நி–லை–யில் இருக்–கும்–ப�ோ–தும் இப்–படி அடி–வ–யிற்று வலி–யும், தசைப்–பி–டிப்–பும் ரத்– த ப்– ப �ோக்கு ஏற்– ப – ட – ல ாம். இந்த இருந்–தால் அபார்–ஷ–னாக இருக்–க–லாம் நிலையை பிள–சன்ட்டா ப்ரீ–வியா என்– என சந்–தே–கிக்–க–லாம். கி– ற�ோ ம். 200 கர்ப்– ப ங்– க – ளி ல் ஒன்று சில பெண்–க–ளுக்கு கருக்–கு–ழா–யில் கரு இப்–படி நிக–ழ–லாம். இந்த வகை ரத்–தப்– பதிந்து வள–ரத் த�ொடங்–கும். அதா–வது ப�ோக்–கில் வலி இருக்–காது. ஆனால் அவ– கர்ப்–பப்–பைக்கு வெளி–யில் கரு வள–ரும். சர சிகிச்–சை–யா–கக் கவ–னிக்–கப்– அது அங்–கேயே வள–ரத் த�ொடங்– பட வேண்–டி–யது. கி– ன ால் கருக்– கு – ழ ாய் வெடிக்க பிர–சவ வலி ஏற்–ப–டும்–ப�ோது வாய்ப்–புண்டு. அது தாயின் உயி– கர்ப்– ப ப்– பை – யி ன் சுவ– ரி – லி – ரு ந்து ருக்கே ஆபத்–தான நிலை–யா–கக் வில– கி – வி – டு – கி ற நிலையை பிள– கரு–தப்–படு – ம். ஆனா–லும் இது மிக சன்ட்– ட ல் அப்– ர ப்– ஷ ன் என்– கி – அரி–தாக அதா–வது 2 சத–வி–கி–தப் ற�ோம். இத–னால் நஞ்–சுக்–க�ொடி பெண்–க–ளுக்கே ஏற்–ப–டும் என்–ப– மற்–றும் கர்ப்–பப் பையின் இடை– தால் பயப்–பட – த் தேவை–யில்லை. யி–லான பகு–தியி – ல் ரத்–தப் ப�ோக்கு கருக்–கு–ழாய் கர்ப்–பத்–தின் விளை– இருக்– கு ம். இந்த நிலை தாய் வான ரத்–தப்–ப�ோக்கு என்–றால் மற்– று ம் கரு– வி – லு ள்ள குழந்தை இதி–லும் கடு–மை–யான வயிற்–று– இரு–வரி – ன் உயிர்–களு – க்–குமே ஆபத்– வலி இருக்–கும். டாக்டர் தா–னது. கடு–மைய – ான வயிற்றுவலி முத்–துப்–பிள்ளை கர்ப்–பம் ஏற்–ப– டு–கிற நிலை–யிலு – ம் ரத்–தப்–ப�ோக்கு நிவே–திதா ம ற் – று ம் மு து – கு – வ லி , க ட் – டி – க– ள ாக வெளி– யே – று ம் ரத்– த ப்– இருக்–கும். இது–வும் மிக அபூர்–வ– ப�ோக்கு ப�ோன்–றவை இருந்–தால் உட–னடி மான நிகழ்–வுத – ான். அதா–வது கர்ப்–பப்–பை– ம ரு த் – து – வ ப் ப ரி – ச�ோ – த னை செய்ய யில் கரு உரு–வாகி வளர்–வ–தற்–குப் பதில் வேண்டும். முந்–தைய பிர–சவ – த்–தின்–ப�ோது அசா– த ா– ர – ண – ம ான திசுக்– க ள் வள– ரு ம்.

60  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


கர்ப்–பத்–தின் முதல் 3 மாதங்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற ரத்–தப்–ப�ோக்கு சாதா–ர–ண–மா–னது. அதே–நே–ரம் அதற்–கான கார–ணம் தெரி–யா–மல் அலட்–சி–யப்–ப–டுத்–து–வ–தும் கூடாது. சிசே–ரி–யன் செய்–யப்–பட்–டி–ருந்–தால் தைய– லிட்ட அந்த இடம் கிழிந்து ரத்–தப்–ப�ோக்கு ஏற்–பட – ல – ாம். இந்த நிலை–யில் உட–னடி – ய – ாக சிசே–ரி–யன் செய்து குழந்தை வெளியே எடுக்–கப்–ப–டும். பிர–ச–வத்தை நெருங்–கும் நாட்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற உதி–ரப்–ப�ோக்–கா–னது உங்–கள் உடல் பிர–ச–வத்–துக்–குத் தயா–ரா–கி–விட்–ட– தற்–கான அறி–குறி. கர்ப்–பப்–பையை மூடி– யி– ரு க்– கி ற சளி– ப �ோன்ற சவ்– வு ப்– ப – ட – ல ம் பிறப்– பு – று ப்– பி ன் வழியே வெளி– யே – று ம்.

அத– னு – ட ன் லேசான ரத்– த – மு ம் வெளி– – ாம். இதெல்–லாம் 37 வாரங்–களு – க்கு யே–றல முன்பே ஏற்–பட்–டால் உட–னடி – ய – ாக மருத்– து–வரை அணுக வேண்–டும். கடு–மை–யான தசைப்–பி–டிப்பு, இடுப்பு வலி, அடி–மு–துகு வலி ப�ோன்–ற–வை–யும் கூடு–தல் அறி–கு–றி–கள். எந்த மாதத்–தில் உதி–ரப்–ப�ோக்கு ஏற்–பட்– டா–லும் அது பற்றி உட–ன–டி–யாக மருத்–து– வரை அணுகி ஆல�ோ–சனை பெறு–வது பாது–காப்–பா–னது. மருத்–துவ – ரை சந்–திக்–கிற வரை–யில் வெளி–யேறு – கி – ற ரத்–தப்–ப�ோக்–கின் அள–வைக் கண்–கா–ணிக்–க–வும். நாப்–கின் உப–ய�ோ–கிப்–பது இதைக் கணிக்க உத–வும். அதை வைத்து மருத்–துவ – ர் பிறப்–புறு – ப்பு மற்–றும் வயிற்–றுக்–கான ஸ்கேன் செய்ய அறி–வு–றுத்–து–வார்.

ஆபத்–தான உதி–ரப்–ப�ோக்கு அறி–கு–றி–கள்

 அடி வயிற்– றி ல் திடீர் திடீ– ரெ ன ஏற்–படு – கி – ற வலி மற்–றும் தசைப்–பிடி – ப்பு.  மின்– ச ா– ர ம் பாய்– கி ற மாதி– ரி – ய ான வலியை உணர்–தல்.  வலி–யில்–லாத, ஆனால் கடு–மை–யான ரத்–தப்–ப�ோக்கு.  திசுக்–க–ளு–டன் சேர்ந்து பிறப்–பு–றுப்–பில் வெளி–யே–றும் கசிவு.  மயக்–கம் மற்–றும் தலை–சுற்–றல்  கடு–மை–யான காய்ச்–சல். இந்த அறி–கு–றி–க–ளு–டன் ஏற்–ப–டு–கிற ரத்– தப்–ப�ோக்கை அலட்–சி–யப்–ப–டுத்–தவே கூடாது.

- ராஜி

61


சிறப்பு தினங்கள்... சிறப்பு கட்டுரைகள்...

ஹெல்த்

காலண்–டர்

தேசிய டெங்கு தினம் - மே 16 இந்–திய அர–சின் சுகா–தா–ரம் மற்–றும் குடும்ப நலத்–துறை அமைச்–ச–கம் ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் மே 16-ம் நாள் தேசிய டெங்கு தினத்தை(National Dengue Day) கடை– பி–டித்து வரு–கி–றது. டெங்கு பர–வும் பரு–வம், அதை தடுத்து கட்–டுப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–கான நட–வடி – க்–கைக – ள் எடுப்–பது குறித்த விழிப்–புண – ர்வை அனை–வரி – ட – மு – ம் ஏற்–படு – த்–துவதே – இந்த தினத்தை அனு–ச–ரிப்–ப–தன் முக்–கிய ந�ோக்–கம். Aedes aegypti என்–கிற க�ொசு கடிப்–ப–தன் மூலம் டெங்கு பர–வு–கி–றது. இது வலி தரு–வது மட்–டும – ல்–லா–மல் மர–ணம் விளை–விக்–கக் கூடி–யத – ா–கவு – ம் உள்–ளது. இந்–திய – ா–வில் இந்–ந�ோய் குறிப்–பாக மழைக்–கா–லங்–க–ளில் பர–வ–லா–கக் காணப்–ப–டு–கி–றது.

தடுப்–பு–முறை

க�ொசு கடிக்–கா–மல் நம்மை பாது–காத்–துக் க�ொள்–வ–தும், வீட்–டைச் சுற்றி க�ொசு உற்–பத்–திய – ா–வதை – த் தடுப்–பது – ம்–தான் டெங்–குவை – த் தடுப்–பத – ற்–கான சிறந்த முறை–கள்.  க�ொசு வலை–யை–யும் க�ொசு விரட்–டி–யை–யும் பயன்–ப–டுத்த வேண்–டும்.  கால்–கள் மற்–றும் கைக–ளில் க�ொசுக் கடி–யைத் தடுக்–கும் வகை–யில் நீள–மான ஆடை–களை அணிய வேண்–டும்.  வீடு மற்–றும் நமது சுற்–றுப்–பு–றங்–க–ளில் தண்–ணீர் தேங்க அனு–ம–திக்–கக் கூடாது. பிளாஸ்–டிக் க�ொள்–க–லன்–கள், வாளி–கள், டயர்–கள், கூலர்–கள், செல்–லப் பிரா–ணி– க–ளுக்கு நீர்–வைக்–கும் பாத்–தி–ரங்–கள், பூந்தொட்–டி–கள் ப�ோன்–ற–வையே வழக்–க– மா–கக் க�ொசு பெரு–கும் இடங்–கள – ாக இருக்–கிற – து. எனவே அவற்றை வாரம் ஒரு முறை–யா–வது சுத்–தம் செய்ய வேண்–டும்.

62  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


 உங்–கள் சுற்–றுப்–பு–றத்–தில் க�ொசு–வைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–கான மருந்–து–களை தெளிக்–க–லாம் அல்–லது புகை–யாக பர–வச் செய்–ய–லாம்.  மழைக் காலங்–க–ளில் நீண்ட நாட்–கள – ாக காய்ச்–சல் நீடித்–தால் அதை அலட்–சி– யப்–ப–டுத்–தக்–கூ–டாது. உட–ன–டி–யாக மருத்–து–வரை அணுகி, அவ–ரு–டைய ஆலோ– ச–னைப்–படி உரிய பரி–ச�ோ–த–னை–கள் மற்–றும் சிகிச்–சை–களை எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். டெங்–கு–வைத் தடுப்–ப–தும் கட்–டுப்–ப–டுத்–து–வ–தும் அர–சின் கடமை என்–றா–லும், அர–சு–டன் ப�ொது–மக்–க–ளும் இணைந்து செயல்–பட்–டால் ஒரு முழு–மை–யான மாற்–றத்–தைக் க�ொண்–டு–வர முடி–யும்.

சர்–வ–தேச குடும்ப மருத்–து–வர் தினம் - மே 19 ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் மே 19-ஆம் தேதி சர்–வ–தேச குடும்ப மருத்–து–வர் தினம் (World Family Doctor Day ) அனு–ச–ரிக்–கப்–ப–டு–கிற – து. உல–கம் முழு–வ–தும் உள்ள சுகா–தா–ரப் பரா–ம–ரிப்பு அமைப்–பு–க–ளுக்–குக் குடும்ப மருத்–து–வர்–கள் வழங்கி வரும்

63


– ம் சேவை–யையு – ம் முதன்–மைப்–படு – த்–தும் வித–மாக சர்–வதே – ச குடும்ப மருத்–துவ – ர் பங்–கையு அமைப்பு (WONCA) 2010-ம் ஆண்–டில் முதன்–மு–த–லாக இந்த நாளை அறி–வித்–தது. அன்று முதல் ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் இந்த சிறப்பு தினம் அனு–ச–ரிக்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. குடும்ப மருத்–து–வர்–க–ளின் பணி மற்–றும் சேவையை உல–க–ள–வில் அனை–வ–ரு– டைய கவ–னத்–துக்–குக் க�ொண்டு வரு–வ–த�ோடு, அவர்–க–ளுக்–குச் சரி–யான அங்–கீ–கா–ரம் கிடைக்–கச் செய்–வது. அனைத்து ந�ோயா–ளி–க–ளுக்–கும் தனிப்–பட்ட, விரி–வான மற்–றும் த�ொடர் சுகா–தா–ரப் பரா–ம–ரிப்பை வழங்–கு–வ–தில் அவர்–க–ளுக்கு இருக்–கும் முக்–கி–யப் பங்–கினை அங்–கீக – த்து– – ரி – ப்–பது. குடும்ப மருத்–துவ – ர்–களி – ன் மன வலி–மையை அதி–கப்–படு வ–த�ோடு அவர்–களு – க்கு இருக்–கும் பிரச்–னைக – ளு – க்–குத் தீர்வு காண்–பது ப�ோன்–றவற்றை – முக்–கிய ந�ோக்–கங்–கள – ா–கக் க�ொண்டு இந்த சிறப்பு தினம் க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–கி–றது.

சர்–வ–தேச மூளை தண்–டு–வட மரப்பு தினம் - மே 30 சர்–வ–தேச மூளை தண்–டு–வட மரப்பு தினம் (World Multiple Sclerosis Day) ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் மே இறுதி புதன்–கிழமை – கடை–பிடி – க்–கப்–படு – கி – ற – து. ந�ோய் கண்–டறி – – தல், மருத்–துவ – ம், ஆத–ரவு ஆகி–யவ – ற்–றில் மட்–டும – ன்றி ந�ோயா–ளிக – ளி – ன் பய–ணம், கல்வி மற்–றும் வேலை வாய்ப்–பில் கவ–னம் செலுத்–து–வது, ந�ோய் குறித்த விழிப்–பு–ணர்வை மக்–கள் மத்–தியி – ல் உண்–டாக்–குவ – து, பாதிக்–கப்–பட்–டவ – ர்–களி – ன் துன்–பத்–தைக் குறைப்–பது ப�ோன்–ற–வற்றை அடிப்–ப–டை–யா–கக் க�ொண்டு இந்த ஆண்டு மே மாதம் 30-ம் நாள் இந்த சிறப்பு தினம் அனு–ச–ரிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. நரம்–பு–க–ளின் பாது–காப்பு உறை சிதை–வ–டைந்து, மூளைக்–கும் உட–லின் பிற

64  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


பாகங்–க–ளுக்–கும் இடை–யில் இருக்–கும் த�ொடர்பு அறுந்து ப�ோவ–தால் ஏற்–ப–டும் நரம்–பிய – ல் க�ோளா–றுக – ளை இந்–ந�ோய் உள்–ளட – க்கி உள்–ளது. இத–னால் பேச்சு, பார்வை மற்–றும் அசை–வுப் பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டு–கின்–றன. இத–னால் இளை–ஞர்–க–ளுக்கு ஊனம் ஏற்–பட வாய்ப்–புள்–ளது.

அறி–கு–றி–கள்

பாதிக்–கப்–பட்ட நரம்–பு–க–ளின் இருப்–பி–டத்–தைப் ப�ொறுத்து இந்–ந�ோ–யின் அறி–கு– றி–கள் மாறு–ப–டு–கின்–றன. உடல் உறுப்–பு–க–ளில் பல–வீ–னம் அல்–லது மரப்பு, கண் பார்வை மங்–கு–தல், பகுதி அல்–லது முழு பார்வை இழப்பு, பேச்–சுக் குழ–றல், தலை கிறக்கம், நடுக்–கம், உடல் ஒத்–திய – ங்–காமை, உடல் பாகங்–களி – ல் கூச்–சம், வலி ப�ோன்ற அறி–கு–றி–கள் இந்–ந�ோ–யால் ஏற்–ப–டு–கின்–றன.

ந�ோய் கண்–ட–றி–தல்

ஒரு நரம்–பி–யல் நிபு–ணர் பல்–வேறு ச�ோத–னை–கள் மூலம் மூளை தண்–டு–வட மரப்பு ந�ோயைக் கண்–டறி – கி – ற – ார். பாதிக்–கப்–பட்ட நரம்பு செயல்–பாட்–டைச் ச�ோதித்து நரம்–பிய – ல் ஆய்வு, கண் ந�ோய் மற்–றும் பார்–வையை மதிப்–பி–டு–வ–தற்–கான கண் பரி–ச�ோ–தனை, இடுப்–புப் பகு–தி–யில் துளை–யிட்டு, மூளை மற்–றும் தண்–டு–வ–டத்–தைச் சூழ்ந்–தி–ருக்–கும் திர–வத்தை அதற்–கான ஊசி மூலம் எடுத்து பரி–ச�ோ–தனை செய்–தல் ப�ோன்–ற–வற்–றின் மூலம் இந்த ந�ோய் கண்–ட–றி–யப்–ப–டு–கி–றது. இந்த ந�ோயின் சிக்–கல்–க–ளும் அறி–கு–றி–க–ளும் ஒரு–வ–ருக்கு ஒரு–வர் மாறு–ப–டு–கி–றது. இந்த ந�ோயைக் குணப்–ப–டுத்த முடி–யா–விட்–டா–லும், ஆரம்–பத்–தி–லேயே கண்–ட–றிந்து மருத்–துவ – ம் அளித்–தால் இதன் அறி–கு–றி–கள – ைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–த–லாம்.

சர்–வ–தேச பெண்–கள் ஆர�ோக்–கி–ய தினம் - மே 28 மே 28-ஆம் நாள் சர்–வதே – ச பெண்–கள் ஆர�ோக்–கிய – த்–துக்–கான நட–வடி – க்கை தினம் அல்–லது சர்–வ–தேச பெண்–கள் ஆர�ோக்–கிய தின–மாக(International Women’s Health Day) அனு– ச – ரி ப்– ப து என்று 1987-ல் அறி– வி க்– க ப்– ப ட்– ட து. அன்று முதல்

65


ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் பெண்–கள் மற்–றும் சுகாதாரக் குழுக்–க–ளால் இந்த சிறப்பு தினம் கடை–பி–டிக்–கப்–பட்டு வரு–கி–றது. லத்–தின் அமெ–ரிக்கா மற்–றும் கரி–பி–யன் பெண்–கள் நல ஒருங்–கிணை – ப்–புக் குழுக்–களு – ம், இனப்–பெரு – க்க உரி–மைக – ளு – க்–கான உல–கப் பெண்–கள் ஒருங்–கிணை – ப்–புக் குழு–வும் ஒன்–றி–ணைந்து இந்த தினத்–தைக் க�ொண்–டா–டு–கின்–ற–னர். – க்க நல உரி–மைக – ள் ப�ோன்ற பெண்–களி – ன் நல்வாழ்க்கை பாலி–யல், இனப்–பெரு த�ொடர்–பான விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்–து–வதே இந்த தினத்தை அனு–ச–ரிப்–ப–தன் முக்–கிய ந�ோக்–கம். பெண்–களி – ன் சுகா–தா–ரப் பிரச்–னைக – ள் பற்றி ஒவ்–வ�ொ–ருவ – ரு – க்–கும், குறிப்–பாக அரசு சார்ந்த தலை–வர்–க–ளுக்–கும், பாரா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–னர்–க–ளுக்–கும் – து. நினை–வூட்–டு–கிற ஒரு சிறப்பு தின–மாக இந்த நாள் திகழ்–கிற சுகா–தா–ரப் பரா–ம–ரிப்பு மற்–றும் மருத்–துவ வச–தி–கள், எச்.ஐ.வி./எய்ட்ஸ் ப�ோன்ற பால்– வி னை ந�ோய்– க – ளி ல் இருந்து பெண்– க – ள ைப் பாது– க ாத்– த ல், கருத்– த டை பற்றி அறிந்து க�ொள்–ளு–தல், பாது–காப்–பான சட்–டப்–பூர்–வ–மான கருக்–க–லைப்பு வசதி, சுகா–தா–ரத் துறை–யி–லும் பெண்–கள் ஆர�ோக்–கி–யத்–தி–லும் மேம்–பாடு, பெண்– க–ளின் பாலி–யல் மற்–றும் இனப்–பெ–ருக்க நல உரிமை என்று பெண்–க–ளின் நிலை மற்–றும் அவர்–க–ளின் ஆர�ோக்–கி–யத்–தில் கவ–னம் செலுத்–து–வதே இந்த தினத்தை அனு–ச–ரிப்–ப–தன் முக்–கிய ந�ோக்–க–மாக உள்–ளது. பாலி–யல் பற்–றிய தக–வ–லைப் பெறு–வது, பாலி–யல் கல்வி பெறு–வது, தமது இணை–யைத் தேர்வு செய்–வது, பாலு–ற–வில் ஈடு–ப–டு–வதா வேண்–டாமா என்–பதை முடி–வு–செய்–வது, எப்–ப�ோது குழந்தை பெற்–றுக்–க�ொள்ள வேண்–டும் என்று முடி– வெ–டுப்–பது, நவீன கருத்–தடை முறை–கள – ைப் பயன்–படு – த்–துவ – து, மகப்–பேறு பரா–மரி – ப்– பைப் பெறு–வது, பாது–காப்–பான கருக் கலைப்பு மற்–றும் அதைத் த�ொடர்ந்து மேற்– – ப்–பையு க�ொள்ள வேண்–டிய பரா–மரி – ம் பெறு–வது, பால்–வினை ந�ோய்–கள், பால்–வினை த�ொற்று பற்–றிய தடுப்–புமு – றை, கவ–னம் மற்–றும் மருத்–துவத்தை – அறிந்து க�ொள்–வது ப�ோன்ற அனைத்–தும் பாலி–யல் மற்–றும் இனப்–பெ–ருக்க ஆர�ோக்–கி–யம் சார்ந்த பெண்–க–ளுக்–கான உரி–மை–கள் என்–பதை தெரிந்து க�ொள்–வது அவ–சி–யம்.

சர்–வ–தேச புகை–யிலையற்ற தினம் - மே 31 ஒவ்–வ�ோர் ஆண்–டும் மே 31-ம் தேதி சர்–வ–தேச புகை–யிலை அற்ற தினம் (World No Tobacco Day) கடை–பி–டிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. புகை–யி–லை–யின் தீய விளைவு– கள் குறித்து மக்–க–ளி–டம் விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தும் புகைப் பழக்–கத்தை

66  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


பாலி–யல், இனப்–பெ–ருக்க நல உரி–மை–கள் ப�ோன்ற பெண்–க–ளின் நல்வாழ்க்கை த�ொடர்–பான விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்த வேண்–டும். விட்–ட�ொ–ழிக்க அவர்–களை ஊக்–கப்–ப–டுத்–து–வ–தும் இந்த தினத்தை அனு–ச–ரிப்–ப–தன் முக்–கிய ந�ோக்–க–மாக உள்–ளது.

புகை–யி–லை–யின் தீய விளை–வு–கள்

புகை–யில – ை–யால் ஏற்–படு – ம் ஆபத்–துக்–கள் நாம் அனை–வரு – ம் நன்கு அறிந்–ததே. இரு–மல், த�ொண்டை புகைச்–சல், வாய் துர்–நாற்–றம், ஆடை–க–ளில் துர்–நாற்–றம், த�ோலில் படை, பற்–கள் நிற–மி–ழத்–தல் ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளும், இதய ந�ோய்–கள், நுரை–யீ–ரல் அழற்சி, நிம�ோ–னியா, மார–டைப்பு ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளும், நுரை– யீ–ரல், த�ொண்டை, வயிறு, சிறு–நீர்ப்பை ப�ோன்–ற–வற்–றில் புற்று ந�ோய்–கள் ஏற்–ப–டும் அபா–ய–மும் உள்–ளது. புகை–யி–லை–யில் உள்ள நிக்–க�ோட்–டின் தீவி–ர–மான ப�ோதைப் பழக்–கத்தை உண்–டாக்–கும் ஒரு ப�ொரு–ளாக உள்–ளது. அது சில நாட்–க–ளுக்கு உற்–சாக உணர்– வைத் தரும். ஆனால், நாட்–கள் செல்ல செல்ல உங்–கள் இத–யம், நுரை–யீர– ல், வயிறு மற்–றும் நரம்பு மண்–ட–லம் ப�ோன்–ற–வற்–றில் பாதிப்பை ஏற்–ப–டுத்–து–கி–றது. க�ொஞ்ச நாட்–க–ளில் ஒரு–வர் உடல் மற்–றும் உணர்வு ரீதி–யாக நிக்–க�ோட்–டி–னுக்கு அடி–மை– யா–கிய பின்–னர் கடு–மை–யான உடல்–ந–லப் பிரச்–னை–க–ளுக்கு ஆளாக நேரி–டு–கி–றது. புகை பிடிப்–பவ – ர– ாக இல்–லாம – ல் இருந்–தாலு – ம், புகைப்–பவ – ர்–கள�ோ – டு உங்–களு – க்கு த�ொடர்பு உண்–டாக – லா – ம். இது எதிர்–மறை புகைத்–தல் என்று அழைக்–கப்–படு – கி – ற – து. இது–வும் மேற்–கண்ட பல பிரச்–னை–களை உரு–வாக்–க–லாம். நேரடி புகைத்–த–லைப் ப�ோன்றே இது–வும் உடல் நல–னுக்–குத் தீங்கு தரு–வ–து–தான்.

புகை–யி–லைப் பழக்–கத்–தைக் கைவிட சில குறிப்–பு–கள்

நிக்–க�ோட்–டின் என்–பது மிக–வும் ஆற்–றல் வாய்ந்த ஒரு ப�ோதைப் ப�ொருள். புகை– யி–லைப் பழக்–கத்–தைக் கைவி–டு–வது கடி–னமே. ஆனால், சரி–யான அணு–கு–முறை மூலம் நீங்–கள் இதை சாதிக்க முடி–யும். இப்–ப–ழக்–கத்–தைக் கைவிட மிகுந்த ப�ொறு– மை–யும் மன வலி–மை–யும் தேவை. ஒரு நாளில் முடி–யா–விட்–டா–லும் படிப்–ப–டி–யாக நிறுத்த முடி–யும். புகைப்–பதை கைவி–டு–வதா – ல் ஏற்–ப–டும் பின் விளை–வுக – –ளை–யும் நன்–மை–க–ளை–யும் எண்–ணிப் பார்க்க வேண்–டும். முழு நம்–பிக்–கை–ய�ோடு முயற்சி செய்–வது மிக–வும் அவ–சி–யம். நீங்–கள் புகை–யில – ையை விட விரும்–புகி – றீ – ர்–கள். ஆனால் அதை எப்–படி த�ொடங்– கு–வது என்ற குழப்–பத்–தில் இருக்–கி–றீர்–களா? சுகா–தா–ரம் மற்–றும் குடும்ப நலத்– துறை அமைச்–ச–கத்–தின் எம்-நிறுத்–தம் திட்–டத்–தில் உட–ன–டி–யாக இணை–யுங்–கள். இத்–திட்–டத்தை ஊக்–கப்–படு – த்–தவு – ம், மக்–களு – க்–குப் புகை–யில – ை–யின் தீய விளை–வுக – ள் குறித்து த�ொடர்ந்து பர–வலாக – அறி–வுறு – த்–தவு – ம் அஞ்–சல் அனுப்–பும் ந�ோக்–கத்–த�ோடு quittobacco@gov.in என்ற ஒரு தனி மின்–னஞ்–சல் முக–வரி உரு–வாக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.

த�ொகுப்பு: க.கதி–ர–வன் 67


எலும்பே நலம்தானா?!

68  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


கழுத்–து–

மற்–றும்

த�ோள்–பட்டை

வலி–கள் த

சை–கள், நரம்–பு–கள், ரத்–தக் குழாய்–கள், எலும்–பு–கள், தசை–நார்–கள் என எல்–லாம் இணைந்த பகு–தி–கள் உங்–கள் கழுத்–தும், த�ோள்–பட்–டை–க–ளும். இவற்–றில் எதில் பிரச்னை வந்–தா–லும் கழுத்–தில�ோ, த�ோள்–பட்–டை–யில�ோ வலி – ாம். சில வலி–கள் சாதா–ரண – ா–னவை – ா–கவு ஏற்–பட– ல – ம – ய – ம், சில அவ–சர சிகிச்–சை–யா–கக் கரு–தப்–பட்டு சிகிச்–சை–யளி – க்–கப்–பட வேண்–டி–ய–வை–யா–க–வும் இருக்–கக்–கூ–டும். கழுத்து மற்–றும் த�ோள்–பட்டை வலி–களு – க்–கான கார–ணங்– க–ளை–யும், அவற்–றைத் தவிர்க்–கும் முறை–கள – ை–யும் பற்–றிப் பார்ப்–ப�ோம்.

எலும்பு மற்–றும் மூட்டு மருத்–து–வர்

ராதா–கி–ருஷ்–ணன்

69


கழுத்து வலிக்–கான அடிப்–படை கார–ணங்–கள்  எலும்– பு – க – ளி – லு ம், மூட்டு இணைப்– பு–க–ளி–லும் தென்–ப–டு–கிற அசா–தா–ரண நிலை–கள்.  விபத்து  தவ–றான நிலை–களி – ல் நிற்–பது, நடப்–பது, உட்–கா–ரு–வது மற்–றும் படுப்–பது  உடல்–சி–தைவு ந�ோய்–கள்  கட்–டி–கள்  தசைப் பிசகு

த�ோள்–பட்டை வலிக்–கான கார–ணங்–கள் த�ோள்–பட்–டை–யா–னது பந்து கிண்ண மூட்டு வடி–வத்–தைக் க�ொண்–டது. இதைச் சுற்–றியு – ள்ள மென்–மைய – ான சவ்–வுப் பகுதி, ஏதே– னு ம் காயங்– க ள் ஏற்– ப – டு ம்– ப�ோ து இறு– கி ப்– ப�ோ – கு ம். மூட்– டி ன் இயக்– க ம் பாதிக்– க ப்– ப – டு ம். த�ோள்– ப ட்– டை – யி ன் அமைப்–பா–னது இத்–த–கைய திடீர் அதிர்– வு–க–ளைத் தாங்–கிக் க�ொள்–ளும் வகை–யில்– தான் இருக்–கும் என்–றா–லும் சில நேரங்– க– ளி ல் அப்– ப – டி – யி ல்– ல ா– ம – லு ம் ப�ோகக்– கூ– டு ம். அத– ன ால் கடு– மை – ய ான வலி ஏற்–ப–டும்.

ஐஸ் கட்டி ஒத்–த–டம் க�ொடுப்–ப–தன் மூலம் வலி–யின் தீவி–ரத்–தைக் குறைக்க முடி–யும். வெந்–நீர் ஒத்–த–டம் க�ொடுக்–கக் கூடாது.

த�ோள்–பட்டை வலிக்–கான பிற கார–ணங்–கள்  அதிக உட–லு–ழைப்–பின் கார–ண–மாக ஏற்–ப–டு–கிற தசைப்–பி–சகு  தசை–நாண் அழற்சி  த�ோள்–மூட்டு இணைப்–பின் நிலை–யற்ற தன்மை  இடப்–பெ–யர்வு  கழுத்து அல்–லது மேல் கை எலும்பு முறிவு – கி – ற  ஃப்ரோ–ஸன் ஷ�ோல்–டர் எனப்–படு பிரச்னை  ஒன்று அல்–லது அதற்கு மேற்–பட்ட நரம்–பு–கள் பாதிப்–ப–டைந்து, இயங்க – ப – தி முடி–யாத நிலை–யான ரேடி–குல�ோ பிரச்னை

என்ன பரி–ச�ோ–த–னை–கள் தேவை?  எக்ஸ் ரே  இதன் மூலம் பாதிப்–புள்ள பகு–தி–யில் இரண்டு எலும்– பு – க – ளு க்கு இடை– யி– லு ள்ள இடை– வெ ளி, கீல்– வ ா– த த்– துக்– க ான வாய்ப்– பு – க ள், கட்– டி – க ள், மூட்டு நழு–வு–தல் பிரச்னை, எலும்பு முறிவு மற்– று ம் முது– கெ – லு ம்– பு – க – ளி ல் உள்ள பாதிப்–பு–கள் ப�ோன்–ற–வற்–றைக் கண்–ட–றி–ய–லாம்.  எம்.ஆர்.ஐ.  நரம்பு த�ொடர்–பான பிரச்–னை–களை

70  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

இந்– த ப் பரி– ச�ோ – த – னை – யி ன் மூலம் துல்–லி–ய–மாக அறி–ய–லாம். தவிர தசை– நாண்– க ள் மற்– று ம் தசை நார்– க ள் த�ொடர்– ப ான பிரச்– னை – க – ளை – யு ம் அறி–ய–லாம்.  Myelography அல்–லது சி.டி.ஸ்கேன்  எம்.ஆர்.ஐக்கு மாற்–றாக சில நேரங்–க– ளில் இவை பரிந்–துரை – க்–கப்–ப–டல – ாம்.  எலக்ட்–ர�ோ–மை–ய�ோ–கி–ராபி மற்–றும் நர்வ் கன்–டக் ஷன் வெலா–சிட்டி  கழுத்து, த�ோள்–பட்டை மற்–றும் கை க – ளி ல் ஏ ற் – ப – டு ம் வ லி – க – ளு க் – கு ம் , மரத்–துப் ப�ோவ–தற்கும், கூச்ச உணர்–வுக்– கும் இந்–தப் பரி–ச�ோ–த–னை–களை சில நேரங்–களி – ல் மருத்–துவ – ர்–கள் பரிந்–துரை – ப்– பார்–கள்.

சிகிச்–சை–கள்

ஆரம்–பக்–கட்ட வலி–களு – க்கு வலி நிவா–ர– ணி–கள் பரிந்–து–ரைக்–கப்–ப–டும். வலி–யின் தீவி– ர த்– தை ப் ப�ொறுத்து தசை– க – ளை த் தளர்த்–தும் மருந்–து–க–ளும், தூக்–கம் தரும்


மருந்–துக – ளு – ம் தேவைக்–கேற்ப பரிந்–துரை – க்– கப்– ப – டு ம். கூடவே, ஐஸ் ஒத்– த – ட ங்– க ள் செய்–யச் ச�ொல்–வார்–கள் மருத்–து–வர்–கள். வலி அடுத்த கட்–டத்–துக்–குப் ப�ோகும்– ப�ோது கார்–டிக�ோ ஸ்டீ–ராய்டு ஊசி–கள் தேவைப்–ப–ட–லாம். பிசி–ய�ோ–தெ–ரபி பயிற்– சி–களு – ம் மேற்–க�ொள்ள வேண்–டியி – ரு – க்–கும். இவற்–றுக்–கெல்–லாம் சரி–யா–காத வலி–க– ளுக்கு எளி–மை–யான அறுவை சிகிச்–சை– கள் தேவைப்–ப–ட–லாம்.

வீட்டு சிகிச்–சை–கள் ஓய்வு

பாதிக்– க ப்– ப ட்ட பகு– தி யை அதி– கம் பயன்–ப–டுத்–தாத வகை–யில் அந்–தப் ப கு – தி க் கு அ தி க ஓ ய் வு க�ொ டு க்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம்.

ஐஸ் ஒத்–த–டம்

ஐஸ் கட்–டி–களை பிளாஸ்–டிக் கவ–ரில் கட்டி, அதன் மீது ஒரு காட்–டன் துணி– யைச் சுற்றி வலி–யுள்ள பகு–தியி – ல் ஒத்–தட – ம்

க�ொடுக்–கல – ாம். ஒரு நாளைக்கு 4 முதல் 5 முறை–கள் இப்–படி செய்–வது ஓர–ள–வுக்கு வலி–யைக் குறைக்–கும். ஐஸ் கட்–டி–களை நேர–டி–யாக வலி–யுள்ள சரு–மப் பகு–தி–யில் வைக்–கக்–கூ–டாது.

உயர்ந்த நிலை

வலி–யி–ருக்–கும் பகு–தியை இத–யத்–துக்கு மேலாக உயர்த்தி வைத்–தி–ருப்–பது வீக்–கத்– தைக் குறைக்–கும். வலி–யை–யும் குறைக்– கும். தலை–யணை உப–ய�ோகி – த்–தும் இதைச் செய்–ய–லாம்.

ஆயின்–மென்ட்

மருத்– து – வ ர் பரிந்– து – ரை க்– கி ற மருந்– து – களை வலி–யுள்ள இடத்–தில் தடவி ஓய்–வெ– டுக்–க–லாம். வெந்–நீர் ஒத்–த–டம் க�ொடுப்–ப– தைத் தவிர்க்–க–வும். வலி–யுள்ள பகு–தி–யில் வெந்–நீர் ஒத்–த–டம் க�ொடுப்–பது சில–ரது வழக்–கம். அது தவறு.

(விசா–ரிப்–ப�ோம்!)

எழுத்து வடி–வம்: எம்.ராஜ–லட்–சுமி

71


தேவை அதிக கவனம்

உடற்–ப–யிற்–சிக்கு முன்

சப்– ளி ம – ென்– டு க – ள் எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாமா?! உ

டலை ஃபிட்–டாக வைத்–துக்–க�ொள்–வ–தில் அதிக ஆர்–வம் காட்–டும் இன்–றைய இளை–ஞர்–கள் ஜிம்மில் சுறு–சு–றுப்–பாக இயங்–க–வும், வெகு – வி–ரை– வில் தங்– க – ளி ன் லட்– சி–ய– மான சிக்ஸ்–பே க் உடலை அடை–ய–வும் கவர்ச்–சிய – ாக விளம்–பர– ப்–படு – த்–தப்–படு – ம் சில எனர்ஜி டிரிங்ஸ் மற்–றும் துணை ஊட்–டச்–சத்து மாத்–திர – ை–களை எடுத்–துக் க�ொள்–வது அதி–கரி – த்து வரு–கிற – து. சில உடற்–ப–யிற்சி நிலை–யங்–க–ளில் இவற்றை தங்–கள் வாடிக்–கை–யா–ளர்–க–ளுக்கு வழங்–கு–வ–தும் நடக்–கிற – து. இது சரியா, தவறா என்–ப–து–தான் தற்–ப�ோ–தைய விவா–த–மாக இருக்–கி–றது.

உடற்–ப–யிற்–சிக்கு முன்–பாக எடுத்–துக்– க�ொள்–ளும் இந்த Pre-Workout Supplements பற்– றி ய ஆராய்ச்– சி – யி ல், ‘உடற்– ப – யி ற்– சி – யின்–ப�ோது தசை– களை மேலும் உறு– தி – யாக்– க – வு ம், எனர்ஜி லெவலை அதி– க – ரிக்–க–வும் ஊட்–டச்– சத்து மாத்–தி– ரை–கள் எடுத்–துக்–க�ொள்–வ–தில் தவ–றில்லை. ஓட்– டப்–பந்–த–யம், தட–க–ளம் ப�ோன்ற கடி–ன– மான விளை– ய ாட்டு ப�ோட்– டி – க – ளி ல் ஈடு–ப–டும் விளை–யாட்டு வீரர்–கள் தங்–கள் பயிற்– சி – யி ன் மீதான கவ– ன த்தை ஒரு– மு–கப்–ப–டுத்– த–வும், விளை–யாட்–டில் புது உத்–வேக – த்தை கூட்–டவு – ம் சில நேரங்–களி – ல் ஒரு சிலிர்ப்–புண – ர்வை தூண்–டுவ – த – ற்–கா–கவு – ம் துணை ஊட்–டச்–சத்–துக்–களை(Supplements) எடுத்–துக் க�ொள்–கி–றார்–கள். துணை ஊட்–டச்–சத்–துக்–க–ளில் இருக்– கும் சில உட்–ப�ொ–ருட்–கள் ரத்த ஓட்–டம் மற்– று ம் இத– ய த்– து – டி ப்பை அதி– க – ரி க்– க ச் செய்–பவை என்–றா–லும், அவற்–றின் அளவு மீறி–னால் அப–ரிமி – த – ம – ான உடல் வளர்ச்சி, அ ள – வு க் – கு – மீ – றி ய வே க ம் ப �ோன ்ற ஆபத்– த ான பக்க விளை– வு – க – ள ை– யு ம் 72  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

உண்– ட ாக்– க – ல ாம். இவற்றை எடுத்– து க் க�ொள்– வ – த ா– லேயே ஒரு– வ ர் கட்– டு – ட ல் க�ொண்–டவ – ர – ா–கவ�ோ, வலி–மைய – ா–னவ – ர – ா– கவ�ோ மாறி–விட முடி–யாது என்–ப–தை–யும் கருத்–தில் க�ொள்ள வேண்–டும். சில சட்ட விர�ோ–தம – ான ஊக்க மருந்–துக – ளு – ம் துணை ஊட்–டச்–சத்–துக்–கள் பெய–ரில் சந்–தை–யில் விற்– ப னை செய்– ய ப்– ப – டு – கி – ற து. அவை உட–லில் எதிர்–வினை புரி–வ–த�ோடு, அவற்– றுக்கு அடி–மைய – ா–கும் நிலை–யும் ஏற்–படு – ம் என்–ப–தால் எச்–ச–ரிக்கை தேவை’’ என்–கி– றார் அமெ– ரி க்க சிகாக�ோ பல்– க – லை க்– க–ழ–கம் மற்–றும் அமெ–ரிக்க ஸ்போர்ட்ஸ் அகா–ட–மி–யின் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூட்–ரி–ஷி–ய– னான டாக்–டர் ஜ�ோர்–டன் மூன். உடற்–ப–யிற்–சிக்கு முன்–னால் எடுத்–துக்– க�ொள்–ளும் இந்த ஊட்–டச்–சத்து மாத்–தி– ரை–கள் உண்–மை–யி–லேயே பல–ன–ளிப்–ப– வையா? ஊட்–டச்–சத்–துக்–களி – ன் அவ–சிய – ம் மற்–றும் உடற்–ப–யிற்–சிக்கு முன் சாப்–பிட வேண்– டி ய உண– வு – க ள் பற்றி ஊட்– ட ச்– சத்து நிபு–ண–ரான திவ்யா சத்–ய–ரா–ஜி–டம் பேசி–ன�ோம்...


73


‘‘வெறும் வயிற்–றில�ோ அல்–லது க்ரீன் டீ ப�ோன்–ற–வற்றை மட்–டுமே அருந்–தி–விட்டு உடற்– ப – யி ற்சி செய்– ய க் கூடாது. க்ரீன் டீயில் ஆற்–றல் க�ொடுக்–கக்–கூடி – ய எந்த ஒரு – ளு – ம் இல்லை. வெறும் வயிற்– சத்–துப்–ப�ொரு றில் உடற்–ப–யிற்சி செய்–தா–லும், ஏதே–னும் உணவு உட்–க�ொண்–டுவி – ட்டு உடற்–பயி – ற்சி செய்–தா–லும் ஒரே அளவு க�ொழுப்–பைத்– – ள் தான் எரிக்க முடி–யும் என்று பல ஆய்–வுக ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றது. வெறும் வயிற்–றில் உடற்–ப–யிற்சி செய்–வதை வழக்–க–மாக்–கிக் க�ொண்– ட ால் தசை– க ள் சேத– ம – டை ய வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது.’’

என்ன கார–ணம்?

‘‘நீங்– க ள் பசி– ய ாக இருக்– கு ம்– ப �ோது உட–லுக்–குத் தேவை–யான புர–தச்–சத்தை சிறு– நீ – ர – க ங்– க ள், கல்– லீ – ர – லு க்கு பதி– ல ாக தசை–க–ளி–லி–ருந்து தானா–கவே எடுத்–துக்– க�ொள்–ளத் த�ொடங்–குகி – ற – து. இது நடக்–கும்– ப�ோது தன்–னிச்–சை–யாக தசை எடையை உடல் இழக்க ஆரம்–பிக்–கி–றது. இறு–தி–யில் வளர்– சி – தை – ம ாற்ற விகி– த ம் குறை– ய த்– த�ொ–டங்கி, உடல் எடை குறைப்–பது கடி–ன– மா– கு ம். அத்– து – ட ன் வெறும் வயிற்– றி ல் உடற்–ப–யிற்சி செய்–தால் தீவி–ரம – ான உடற்– ப–யிற்–சி–யில் ஈடு–ப–டும்–ப�ோது உட–லுக்–குத் தேவை–யான ஆற்–ற–லும் கிடைக்–கா–மல் ப�ோகும். எனவே, உடற்–ப–யிற்சி செய்ய ஆரம்–பிப்–ப–தற்–கு–முன் மித–மாக ஏதா–வது ஆகா– ர ம் எடுத்– து க் க�ொண்– ட ால்– த ான் கூடு–தல் ஆற்–றல�ோ – டு செயல்–பட முடி–யும். ஒரு மணி நேரம் ஜிம்– மி ல் உடற்– ப–யிற்சி செய்–வத – ாக இருந்–தால் விரை–வில் களைப்–படை – –யா–த–வாறு ஜிங்க், கார்–ப�ோ– ஹைட்–ரேட், புர�ோட்–டீன், ப�ொட்–டா–சி– யம் ப�ோன்ற சத்–துக்–கள் சம அளவு இருக்– கும் உண–வு–களை சாப்–பிட வேண்–டும். அப்–ப�ோ–துத – ான் உடற்–பயி – ற்–சிக – ளி – ல் முழு– மை–யான கவ–னத்–த�ோடு செய்ய முடி–யும். வாழைப்–ப–ழத்–தில் ப�ொட்–டா–சி–யம், கார்– ப�ோ–ஹைட்–ரேட், சர்க்–கரை இருப்–பத – ால் நல்ல ஆற்–றல் கிடைக்–கும். வேக வைத்த முட்டை ஒன்றை சாப்–பி–ட–லாம். சில–ருக்கு பழங்–கள் சாப்–பி–டப் பிடிக்– கும். இன்–னும் சிலர் திட உண–வாக இல்–லா– மல் திரவ உண–வுக – ளை எடுத்–துக் க�ொள்ள விரும்– பு – வ ார்– க ள். அவர்– க ள் பாதாம், பழங்–கள் கலந்த புரோட்–டீன் மில்க் ஷேக் அருந்–து–வது நல்–லது. பால் கலந்த காஃபி– யும் அருந்–த–லாம். ஏனெ–னில், கஃபைன் உட–லுக்கு சுறு–சு–றுப்–பைத் தரு–கிற – து. ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – ரு க்– கு ம் வெவ்– வே – று –

74  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

வி– த – ம ான உடல் தேவை– க ள் இருப்– ப – தால் அதற்–கேற்ற ஊட்–டச்–சத்து தேவை– கள் மாறு–ப–ட–லாம். எல்–ல�ோ–ரும் ஒரே ம ா தி – ரி – ய ா ன உ ண வை எ டு த் – து க் க�ொள்ள முடி–யாது. அத–னால், அவ–ர–வ– ரின் தேவைக்–கேற்ப வைட்–ட–மின் சத்து மாத்– தி – ரை – க ளை எடுத்– து க் க�ொள்– ள – லாம். ஆனால் ஆற்–றலை அதி–க–ரிக்–கும் மாத்–தி–ரை–கள் சாப்–பி–டு–வது தவறு. வைட்–ட–மின் சத்து மாத்–தி–ரை–க–ளும் தேவைப்– ப – டு ம் அள– வி ல், குறிப்– பி ட்ட காலத்–துக்–குத்–தான் எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்– டு ம். தாங்– க – ளா– க வே முடிவு செய்து சாப்–பி–டு–வது தவறு. சில வீரி–யம் மிக்க வைட்–ட–மின் சத்து மாத்–தி–ரை–கள் தேவைக்கு அதி–க–மாக சாப்–பி–டும்–ப�ோது அதில் உள்ள சில உட்– ப�ொ – ரு ட்– க ள் கல்–லீ–ர–லில் தங்கி பக்–க–வி–ளைவை ஏற்–ப– டுத்–தக் கூடும். அத–னால் ஊட்–டச்–சத்து நிபு–ணர் அல்–லது மருத்–து–வ–ரின் அறி–வு– ரைப்–படி எடுத்–துக் க�ொள்–வதே நல்–லது. தசை வலி–மைக்கு புர�ோட்–டீன் உண– வு–க–ளும், எலும்பு வலி–மைக்கு ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் நிறைந்த மீன் உண–வு–க– ளும், ஃப்ளேக்ஸ் சீட்–ஸும் சிறந்–தவை. ஒமேகா 3 ஆசிட் உள்ள ஃப்ளேக் சீட்ஸ் எலும்பு இணைப்–பு–க–ளின் உராய்–வுத்–தன்– மையை குறைக்–கும் இல–குப்–ப�ொ–ரு–ளாக செயல்– ப – டு – கி – ற து. எப்– ப �ோ– து ம் இயற்– கை– ய ான ப�ொருட்– க – ளி ல் கிடைக்– கு ம் ஊட்–டச்–சத்தே பாது–காப்–பா–னது. இதற்– காக எனர்ஜி டிரிங்ஸ், எனர்ஜி மாத்–தி– ரை–கள் எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டிய அவ–சி–யம் இல்–லை–’’ என்–கி–றார்.

- உஷா நாரா–ய–ணன்


க�ொஞ்சம் நிலவு... க�ொஞ்சம் நெருப்பு...

தாம்–பத்ய

இன்–பத்–துக்கு தடை–யே–து–மில்லை!

‘‘இ

ல்–லற வாழ்–வின் இன்–பப் பய– ண த்தை இனிதே து வ ங் கி வி ட் – டீ ர் – க ள் . இணை–யின் முகத்–தில் சிறு கவ–லை– யும் த�ோன்–றிட– ா–மல் அன்பு செய்–யும் காலம் இது. இந்த தரு–ணங்–க–ளில் உங்–கள் அன்பு பெரு–கட்–டும். இன்– பத்–தில் இரு உடல்–க–ளும் உரு–கட்– டும். எனவே, பேரின்ப வேளை–க– ளுக்–கா–கத் திட்–ட–மி–டுங்–கள். 75


திரு–மண – ம – ான புதி–தில் அன்–பைக் க�ொண்–டாட இரு–வரு – க்–கும் இடை–யில் காற்று நுழை–வதை – க் கூட அனு–ம–திக்க யாரும் விரும்–பு–வ–தில்லை. திரு–ம–ண– மாகி ஓர் ஆண்டு வரை–யிலு – மே ‘நமக்கு இடை–யில் குழந்தை வேண்– ட ாம். இது முழுக்க முழுக்க இள–மை–யைக் க�ொண்–டாட வேண்–டிய காலம்’ என திட்–ட–மி–டு–வது பெரும்–பா–லான தம்–ப–தி–ய–ரின் விருப்–ப–மாக உள்–ளது. எனவே, கரு உரு–வா–வ–தைத் தடுப்–ப–தற்கு உரிய பாது–காப்–பான வழி–மு–றை–களை இளம் தம்–ப–தி–யி–னர் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்–டி–யது அவ– சி–யம். இது–பற்றி எந்த விழிப்–புண – ர்–வும் இல்–லா–மல் குழந்தை உரு–வா–கி–விட்–டால் கருக்–கலை – ப்பு செய்– வது அவ்–வள – வு சரி–யா–ன–தல்ல. இது உட–லை–யும் மன–தை–யும் பாதிக்–கும். மழ–லைச் செல்–லத்–தின் க�ொஞ்–சல் எப்–ப�ோது வேண்–டுமெ – ன்று திட்–ட–மிட்டு அதற்–கான பாது–காப்பு வழி–மு–றை–க–ளைப் பின்– பற்–ற–லாம். மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னைப்–ப–டியே கருத்–தடை முறை–கள – ைப் பின்–பற்–றல – ாம்–’’ என்–கிற – ார் மகப்–பேறு மருத்–து–வ–ரான வள்ளி.

‘‘ஆ ணி– ட ம் லட்– ச �ோப லட்– ச ம் விந்–தணு – க்–கள் உள்–ளன. எப்–ப�ோது வேண்– டு–மா–னா–லும் உயிர் உற்–பத்–திக்கு அவை தயா–ரா–கவே உள்–ளன. ஆனால், அந்த விந்–தணு – க்–கள் தானாக உயி–ரா–கப் பரி–ண– தள்–ளிப் ப�ோட விரும்–புகி – ற – வ – ர்–கள் குழந்தை மிக்க முடி–யாது. அதற்கு பெண்–ணி–ட– உரு–வாகு – ம் விதம் பற்–றித் தெரிந்து க�ொண்– மி–ருந்து ஒரு கரு முட்டை வேண்–டும். டால் அதற்– க ான வழி– மு – றை – க – ளை ப் பெண்–ணின் கருப்–பை–யில் மாதத்–துக்கு பின்–பற்–று–வது எளி–தா–கும். பெண்–ணின் ஒரு கரு முட்டை மட்–டுமே கிடைக்–கும். கருப்–பை–யில் இருந்து வெளி–யா–கும் கரு– அது–வும் அவள் மாத–வி–டாய் முடிந்த முட்டை 24 மணி நேரம் மட்–டுமே உயிர்த்– 10-வது நாளில் இருந்து 20 நாட்–க–ளுக்– தன்–மை–யு–டன் இருக்–கும். உட–லு–ற–வின் குள் மட்– டு மே வெளி– ய ா– கு ம். உயி– ரு க்– மூலம் பெண்–ணின் கருப்பை வாய்க்–குள் கான இந்–தத் தேடல் விளை–யாட்–டில் செலுத்–தப்–ப–டும் விந்–தணு 48 முதல் 72 ஆயி– ர க்– க – ண க்– க ான விந்– த – ணு க்– க – ளி ல் மணி நேரம் மட்–டுமே உயி–ரு–டன் இருக்– வீரம் மிகுந்து வேகம் அடைந்து கும். பெண்– ணி ன் கரு முட்டை கரு முட்– டை – யி ன் மீது முத– லி ல் உயி–ருட – ன் இருக்–கும் அந்த 24 மணி ம�ோதி உயிர்க்– க�ொ டி நாட்– டு ம் நேரத்–துக்–குள் விந்–தணு இணைந்– அந்த விந்–த–ணு–வின் பேராற்–றலே தால் மட்–டுமே ஒரு புதிய உயிர் உயி–ராய் மலர்–கி–றது. உரு–வா–கும். இந்த உயிர் விளை–யாட்–டின் அப்–படி – ய – ா–னால் பெண்–ணின் கருப்–பை– உச்ச வரமே குழந்தை. திரு–ம–ண– யில் கரு முட்டைஎப்–ப�ோதுவெளி–யா–கும் மா–ன–வு–டன் பெரும்–பா–லா–ன–வர்– தெரி– யு மா? கள் இந்த வரத்–தினை காண முயற்– மாத– வி – ல க்கு முடிந்த 10-வது சிப்–பதி – ல்லை. ஓர் ஆண்–டுக்–கா–வது நாளில் இருந்து 20 நாட்– க – ளி ல் குழந்– தை ப் பிறப்– பை த் தள்– ளி ப்– ஏதா–வது ஒரு நாளில் கரு முட்டை ப�ோட விரும்–பு–கின்–ற–னர். டாக்டர் வெளி–யா–கும். மாத–வில – க்கு சுழற்சி இப்–படி குழந்–தைப் பிறப்–பைத் வள்ளி 76  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


மாத–வி–லக்கு நாட்–க–ளின் எண்–ணிக்–கைக்கு ஏற்ப பாது–காப்–பான நாட்–கள் எவை என்–பதை மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னைப்–படி தெரிந்து க�ொள்–ள–லாம். ச ரி – ய ா க இ ரு க் – கு ம் ப ெ ண் – க – ளு க் கு மட்–டுமே இந்த இடை–வெளி சரி–யாக இருக்–கும். மாத–வி–லக்கு சுழற்சி நாட்–கள் மாறும்–ப�ோது கரு–முட்டை வெளி–யாகும் நாள் கணக்கு மாறும். மாத– வி – ல க்கு முடிந்–த–தும் முதல் ஐந்து நாட்–கள், மாத– வி–லக்கு நாளுக்கு முன் ஐந்து நாட்–க–ளி– லும் உட–லு–றவு க�ொள்–வ–தால் குழந்தை உரு–வாக வாய்ப்–பில்லை. மாத–வி–லக்கு நாட்–களி – ன் எண்–ணிக்–கைக்கு ஏற்ப பாது– காப்– ப ான நாட்– க ள் எவை என்– ப தை உங்–கள் மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–சனை – ப்–படி தெரிந்து க�ொள்–ளல – ாம். இந்த நாட்–களி – ல் எந்–தத் தயக்–க–மும் இன்றி தாம்–பத்–யம் வைத்–துக் க�ொள்–ள–லாம். ஆணின் விந்–தணு – க்–கள் கருப்–பைக்–குள்

ப�ோனால்–தானே குழந்தை உரு–வாகு – ம்?! ப�ோகா–விட்–டால் எப்–படி குழந்தை உரு– வா–கும் என்று ய�ோசிக்–கும் சிலர் உட–லு– றவு சம–யத்–தில் விந்–தணு வெளி–யே–றும் தரு– ண த்– தி ல் ஆணு– றுப்பை வெளி– யி ல் எடுத்–து–விட்–டால் குழந்தை உரு–வா–காது என்று நம்–புகி – ன்–றன – ர். ஒரு சிலர் குழந்தை உரு–வா–வ–தைத் தடுக்க இந்த முறை–யைப் பின்–பற்–று–கின்–ற–னர். ஆனால், இது 100 சத–வீ–தம் பாது–காப்–பா–னது அல்ல. ஒரு சில சம–யங்–களி – ல் விந்–தணு கருப்–பைக்–குள் சென்–று–விட வாய்ப்–புள்–ள–தால் முழுக்–க– வும் இந்த முறையை நம்ப வேண்–டாம். உட– லு – ற – வி ன்– ப� ோது குழந்தை உரு– வா–வ–தைத் தடுக்க காண்–டம் பயன்–ப– டுத்–து–வதே பெரும்–பா–லா–ன–வர்–க–ளின்

77


ஆண்–டுக்–க–ணக்–கில் குழந்–தைப் பிறப்–பைத் தள்–ளிப் ப�ோடு–வது நல்–ல–தல்ல. இத–னால் பின்–னா–ளில் குழந்–தைப்–பேற்–றில் பிரச்னை வர–லாம். தேர்–வாக உள்–ளது. இது பாது–காப்–பா–ன– தும் பக்க விளை– வு – க ள் இல்– ல ா– த – து ம் ஆகும். உட–லு–ற–வின்–ப�ோது காண்–டம் கிழிந்து விடா–மல் இருக்க ஆணு–றுப்–பில் சரி–யா–கப் ப�ொருத்த வேண்–டும். காண்– டம் ப�ோட்ட பிறகு காற்–றுப் புகு–வ–தற்– கான வாய்ப்–பிரு – ந்–தால்–தான் உட–லுற – வி – ன்– ப�ோது கிழி–யும் வாய்ப்பு ஏற்–படு – ம். எனவே, ஆணு– றையை சரி– யாக, இறுக்– க– மா– கப் ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டால் பய–மின்றி உறவை அனு–ப–விக்–க–லாம். உட–லுற – வி – ன்–ப�ோது பாது–காப்பு இன்றி இருந்–தால�ோ, காண்–டம் கிழிந்து விட்– டால�ோ கூடக் கவ–லைப்–ப–டத் தேவை– யில்லை. இந்த நேரங்–களி – ல் மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–சனை – யு – ட – ன் எமர்–ஜென்சி கான்ட்– ரா– செ ப்– ஷ ன் மாத்– தி ரை எடுத்து கரு

78  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

– ா–மல் தடுத்–திட முடி–யும். உட–லுற – – உரு–வாக வுக்–குப் பின் 48 மணி நேரத்–துக்–குள் இந்த மாத்–தி–ரையை எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம். கரு உரு– வா – வ – தை த் தடுக்க பெண்– கள் மருத்– து – வ ர்– க ள் பரிந்– து – ரை க்– கு ம் ஹார்–ம�ோன் மாத்–தி–ரை–கள் எடுத்–துக் க�ொள்–கின்–ற–னர். உட–லு–ற–வின் ப�ோது பெண்–ணின் பிறப்–பு–றுப்–பில் மாத்–திரை வைத்–தும் கரு உரு–வாவ – தை – த் தடுக்க முடி– யும். ஆனால், கரு உரு–வா–வ–தைத் தடுக்க ஹார்–ம�ோன் மாத்–தி–ரை–கள் பயன்–ப–டுத்– து–வது பக்க விளை–வு–களை ஏற்–ப–டுத்த வாய்ப்–புள்–ளது. நீண்ட நாட்–கள் இது– ப�ோன்ற மாத்–திரை – –க–ளைத் த�ொடர்ந்து பெண்–கள் பயன்–ப–டுத்–தக் கூடாது. ப ெ ண் – ணு க் – க ா ன க ரு த் – த டை சாத– ன – ம ாக டயாப்– ர ம்(Diaphragm)


பயன்– ப – டு த்– த – ல ாம். இந்த சாத– ன ம் 2 முதல் 4 இன்ச் வரை வட்ட வடி–வில் ரிங் இணைக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கும். இந்த கருத்– தடை சாத–னத்தை துவக்–கத்–தில் மருத்– து–வரி – ன் ஆல�ோ–சனை – யு – ட – ன் ப�ொருத்–திக் க�ொள்–ள–லாம். பின்–னர் பெண் சுய–மாக தனது பிறப்–புறு – ப்–பில் ப�ொருத்–திக் க�ொள்– ள–லாம். இதை அணிந்து க�ொள்–வ–தால் விந்–தணு கரு முட்–டை–யு–டன் இணை–வ– தைத் தடுக்–க–லாம். இதனை பயன்–ப–டுத்– திய பின் ச�ோப்பு பயன்–ப–டுத்தி சுத்–தம் செய்து மறு–ப–டி–யும் பயன்–ப–டுத்–த–லாம். இதன் விலை க�ொஞ்–சம் கூடு–தல். ஆனால், பெண்–க–ளுக்கு சாத–க–மான ஒன்று. சர்–வி–கல் கேப் (Cervical cap) என்ற சாத–ன–மும் இதே ப�ோல செயல்–பட்–டுக் கருத்–த–ரிப்–பைத் தடுக்–கி–றது.

ஒரு சில ஆண்–கள் உட–லுற – வி – ன் ப�ோது – த்–துவதை – விரும்–புவ – – காண்–டம் பயன்–படு தில்லை. Spermicide எனும் ரசா–ய–னப் ப�ொருளை உட–லு–ற–வின்–ப�ோது உறுப்– பில் தட– வி க் க�ொள்– கி ன்– ற – ன ர். நுரை, க்ரீம், மாத்– தி ரை வடி– வ த்– தி – லு ம் இது இருக்– கு ம். இந்த ஸ்பெர்– மி – சை ட் சில ஆண்–க–ளுக்கு அலர்–ஜியை ஏற்–ப–டுத்–தக் கூடும். அத–னால் மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–ச– னைப்–ப–டியே இது–ப�ோன்ற கருத்–தடை சாத–னத்–தைத் தேர்வு செய்ய வேண்–டும். IUD என்–கிற Intrauterine device என்ற சிறிய பிளாஸ்–டிக் சாதன வடி–வி–லான கருத்–தடை சாத–னமு – ம் உண்டு. இத–னைப் ப�ொருத்–திக் க�ொள்–வ–தன் மூல–மும் கரு உரு–வா–வ–தைத் தடுக்க முடி–யும். காப்–பர் டி கருத்–தடை சாத–னமு – ம் கருத்–தடை – க்கு ப�ொது–வா–கப் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இத–னைப் ப�ொருத்–திக் க�ொள்–வ–தால் வலி, அதிக ரத்–தப்–ப�ோக்கு ப�ோன்ற பக்க விளை–வு–கள் ஏற்–ப–டும். இதே–ப�ோல கரு உரு– வா – வ – தை த் தடுக்க எடுக்– க ப்– ப – டு ம் ஹார்– ம� ோன் மாத்– தி – ரை – க – ளி ன் பக்க விளை–வு–க–ளும் ம�ோச–மா–னவை. திரு– ம – ண – ம ான புதி– தி ல் ஒரு சில மாதங்– க – ளு க்கு வேண்– டு – ம ா– ன ால் கரு உரு– வா – வ – தை த் தள்– ளி ப் ப�ோட– ல ாம். அதற்கு அதிக பக்க விளை–வு–கள் இல்– லாத எளி–மை–யான கருத்–தடை முறை–க– – ாம். ஆண்–டுக்–கண – க்–கில் ளைப் பின்–பற்–றல குழந்–தைப் பிறப்–பைத் தள்–ளிப் ப�ோடு– வது நல்–ல–தல்ல. இத–னால் பின்–னா–ளில் குழந்–தைப் பேற்–றில் பிரச்னை வர–லாம். எனவே, தாம்–பத்–யம் இனிக்க பாது–காப்– பான உட–லு–ற–வில் கவ–னம் செலுத்–து–வ– தைப் ப�ோலவே நீண்ட நாட்–கள் தள்–ளிப் ப�ோடா–ம–லும் இருங்–கள். தாம்–பத்–யம் இனிப்–ப–த�ோடு இணை– யின் உடல்–நல – த்–திலு – ம் அக்–கறை க�ொள்ள வேண்–டிய ப�ொறுப்பு இருக்–கி–றது. ஒவ்– வாத கருத்–தடை முறை–கள – ாக இருந்–தால் அவற்–றால் உடல்–ந–லக் குறை–பா–டு–கள் உண்– ட ாகி கண்– டி ப்– ப ாக தாம்– ப த்ய இன்–பத்–தைக் குறைத்–தி–டும். எனவே, இன்– பு – று – வ – தி – லு ம் அன்– பு– று – வ – தி – லு ம் கவ– ன – ம ாக இருங்– க ள். அன்பு மிகுந்த அக்–க–றை–யால் உங்–கள் இணை–யின் உள்–ளத்–தி–லும் இரண்–ட–றக் கலந்–தி–டுங்–கள்! (Keep in touch…!) எழுத்து வடி–வம்: கே.கீதா

79


உளவியல்

மகிழ்ச்–சி–யின் ரக–சி–யம் இது–தான்! 80  குங்குமம்

டாக்டர்  மே 16-31, 2018


ல்–ப�ோன�ோ, பைக்கோ, வீட�ோ... செ பிடித்த ப�ொருள் ஒன்றை வாங்க வேண்–டும் என்று மனது தவி–யாய்த் தவிப்–

பது ஏன்? அப்–படி ஆசைப்–பட்ட ப�ொருள் வாங்–கிய பிறகு மன–தில் ஏன் அத்–தனை சந்– த� ோ– ஷ ம் ப�ொங்– கு – கி – ற து? இதன் உள–வி–யல்–தான் என்ன? இந்த கேள்–விக – ளு – க்–கெல்–லாம் பதில் தேடி அமெ–ரிக்–கா–வின் நேஷ–னல் அகா– டமி ஆஃப் சயின்ஸ் நிறு–வ–னம் சமீ–பத்– தில் ஆய்வு ஒன்றை மேற்–க�ொண்–டது. ஆய்– வி ல் கிடைத்த முடி– வு – க ள் சுவா– ரஸ்–ய–மா–னவை என்–ப–து–டன் மிக முக்– கி–யமான – செய்தி ஒன்–றையு – ம் உல–குக்கு ச�ொல்லி இருக்–கிற – து.

ப�ொ–ழுது சந்–த�ோ–ஷத்தை விரும்–பக் கூடி–யது. இதனை ஆங்–கி–லத்–தில் Instant Gratitude என்–கி–றார்–கள். மகிழ்ச்சி தரக்– கூ– டி ய வார்த்– தை – க ளை காதால் கேட்– டா–லும், தனக்கு ஒன்று வேண்–டும் என்– றாலும் அது உடனே நடந்–தாக வேண்–டும் என்று அடம் பிடிக்–கக் கூடி–யது மனம். நமக்–குள் இருக்–கும் இந்த உட–னடி மகிழ்ச்– சிக்–கான ஆசை உயிர் இயக்–கத்–திலேயே – அமை–யப் பெற்–றுள்–ளது. க ண் – ணு க் – கெ – தி ரே ஒ ரு ப ெ ரி ய ரெஸ்– ட ா– ர ன்ட்டை பார்க்– கி – றீ ர்– க ள். ஆனால், உங்–களி – ட – ம் ப�ோது–மான பணம் இல்லை. அங்கு உங்– க – ளு க்கு பிடித்த உணவை சாப்– பி ட நினைத்– தா – லு ம், உங்–க–ளி–டம் உள்ள பணத்–தில் பக்–கத்–தில் இருக்–கும் கையேந்தி பவ–னில் 3 பர�ோட்– ட�ோ–வ�ோடு முடித்–துக் க�ொள்–ளும் நிலை. ஆசைப்–பட்ட ரெஸ்–டா–ரன்ட்–டில் சாப்– பிட அடுத்த சம்–பள நாளுக்–காக காத்– தி– ரு க்க வேண்– டு ம். இறு– தி – யி ல் நீங்– க ள் விரும்–பும் விஷ–யம் நடந்–தால், உற்–சா–கம் அடை–கி–றீர்–கள். இ ந்த உ ற் – ச ா க உ ண ர் – வ ா – ன து , உண்–மையி – ல் நீங்–கள் வாங்–கும் ப�ொருளை – வி ட வலு– வ ான பிர– தி – ப – லி ப்– பு – க ளை

ஏற்– ப – டு த்– த க் கூடி– ய வை. உயி– ரி – ய ல் ரீதி– யாக பார்–த்தால் நம் மூளை–யில் மகிழ்ச்–சி– யைத் தூண்–டும் கார–ணிய – ாக செயல்–படு – ம் Dopamine என்– னு ம் ரசா– ய – னமே அந்த உட–னடி மகிழ்ச்–சிக்–குக் கார–ணம். இந்த ட�ோப–மைன் அளவு குறை–யத் த�ொடங்– கும்–ப�ோது வேற�ொன்–றின் மீது ஆசை பிறக்– கும். அது–தான் மனித மனத்–தின் இயல்பு. இதுவே விரும்–பிய ப�ொருள் கிடைத்த சில மணி நேரங்– க – ளு க்– கு ப் பிறகு அல்– லது சில மாதங்–க–ளுக்–குப் பிறகு சற்றே அதன்–மீதான – உற்–சா–கம் குறைந்–திரு – க்–கும். அதற்–கும் ட�ோப–மைன் சுரப்பு குறை–வதே கார–ணம். எனவே, இந்த மகிழ்ச்–சிக்–கான ட�ோப–மைன் அள–வைத் தீர்–மா–னிக்–கும் ஆய்வு பற்–றியே அமெ–ரிக்–கா–வின் நேஷ– னல் அகா–டமி ஆஃப் சயின்ஸ் நிறு–வன – ம் மேற்–க�ொண்–டது. ஆய்– வு க்கு எடுத்– து க் க�ொண்– ட – வ ர்– களை இரண்டு குழுக்–க–ளா–கப் பிரித்து, ஒரு குழு–வுக்கு உங்–க–ளுக்கு இஷ்–ட–மான ப�ொருட்–களை வாங்–கிக் க�ொள்–ளுங்–கள் ர்–கள். என்று 40 டாலர் பணம் வழங்–கினா – மற்–ற�ொரு குழு–வினரை – அந்த பணத்– தின் மூலம் நேரத்தை மிச்– ச ப்– ப – டு த்த ச�ொன்–னார்–கள். உதா–ரண – ம – ாக ப�ொருட்– க–ளுக்கு பதி–லாக சமைக்க ஒரு சமை–யல் கலை–ஞர் அல்–லது வீட்டை சுத்–தம் செய்ய ஹவுஸ் கீப்–பரை நிய–மித்து அந்த நேரத்தை அவர்–க–ளுக்–குப் பிடித்த வகை–யில் செல– வி–டு–மாறு அறி–வு–றுத்–தப்–பட்–டன – ர். பங்கு க�ொண்ட ஒவ்–வ�ொரு – வ – ரி – ன் மகிழ்ச்–சியை – ோது, ப�ொருட்–கள் வாங்–கிய – – அள–விட்–டப� வர்–கள – ை–விட பணத்–தின் மூலம், நேரத்தை தங்– க – ளு க்கு பிடித்த வகை– யி ல் செல– வ – ழித்– த – வ ர்– க – ளி ன் ட�ோப– மை ன் அளவே அதி–க–மாக இருந்–தது. அதா–வது பணம், ப�ொருட்–க–ளினா – ல் வரும் மகிழ்ச்–சி–யை–விட பிடித்த செயல்– க– ளி ல் ஈடு– ப – டு ம்– ப� ோது கிடைக்– கு ம் மகிழ்ச்சி குறிப்–பிட – த்–தக்–கதா – க இருந்–ததை – க் கண்–ட–றிந்–தார்–கள் ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்–கள். எனவே, மனி–த–னின் மகிழ்ச்சி ப�ொருள்–ரீ– தி–யா–னது அல்ல; அவன் தனக்–குப் பிடித்த வகை–யில் செல–வ–ழிக்–கும் மதிப்–பு–மி க்க நேர–மே’ என்–ப–தைக் கண்–ட–றிந்–தார்–கள். எ னவே , உ ங் – க – ளு க் – கு ப் பி டி த ்த செயல்–க–ளில் ஈடு–ப–டு–வத – ற்–காக நேரத்தை ஒதுக்–கு–வ–தில் கவ–னம் செலுத்–தி–னாலே ப�ோதும்... 200 சத–வீத மகிழ்ச்சி நிச்–ச–யம் என்–கி–றார்–கள் ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்–கள்.

- இந்–து–மதி

81


டியர் நலம் வாழ எந்நாளும்...

மலர்-4

இதழ்-18

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எஸ்.கே.ஞானதேசிகன் தலைமை உதவி ஆசிரியர்

உஷா நாராயணன் உதவி ஆசிரியர்கள்

ஆ.பிரான்சிஸ், தை.மேத்தா நிருபர்கள்

எஸ்.விஜயகுமார் க.கதிரவன், க.இளஞ்சேரன் சீஃப் டிசைனர்

பிவி

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத் தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல. Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: doctor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95661 98016 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

82  குங்குமம்

 ‘பலாத்–கா–ரங்–க–ளின் தேசம்’ கவர் ஸ்டோரி மிக–வும் அருமை. பாலி–யல் குற்–றங்–க–ளின் உள–வி–யல் கார–ணங்–கள், பெண்–கள் எதிர்–க�ொள்–ளும் உடல்–ரீ–தி–யான பாதிப்–பு–கள், சமூக மாற்–றங்–க–ளுக்கு செய்ய வேண்–டிய நட–வ–டிக்–கை–கள் பற்றி தகுதி வாய்ந்த நிபு–ணர்–கள் விரி–வாக அல–சி–யி–ருந்–தார்–கள். சமூக அக்–கறை மிகுந்த ஒரு கவர் ஸ்டோரி!

- ஸ்ருதி, பெங்–க–ளூர்.

 மன–த–ள–வில் பல–ரை–யும் பாதித்–துள்ள ஒரு முக்–கிய விஷ–யத்தை மிக நல்ல தரு–ணத்–தில் கையில் எடுத்து அதை கவர் ஸ்டோ–ரி–யாக்கி, தேசம் உண–ரும் வகை–யில் மிக விரி–வாக ச�ொல்–லப்–பட்–டி–ருந்–த–தும் பாலி–யல் குற்–றங்–க–ளுக்கே ஒரு முற்–றுப்–புள்ளி வைத்–தது ப�ோலி–ருந்–தது. பாலி–யல் வன்–மு–றையை யாருமே அணு–காத ஒரு க�ோணத்–தில் கையாண்–டி–ருந்த விதம் பாராட்–டுக்–கு–ரி–யது.

- சுகந்தி நாரா–யண், வியா–சர் காலனி.

 டாக்–டர்.கு.கணே–சன் எழு–திய ‘பாலூட்–டும் தாய்க்கு என்ன உணவு?’ எனும் தலைப்–பில் கர்ப்–பி–ணிப் பெண்–க–ளுக்–கான உண–வு–களை விளக்–கி–யி–ருந்–தது மிக–வும் பய–னுடை – –ய–தாக– இ–ருந்–தது. அவ–கே–டா–வில் என்ன இருக்கு என்ற செய்தி படித்து வியந்தே ப�ோனேன்.

- சு.இலக்–கு–ம–ண–சு–வாமி, திரு–ந–கர், மதுரை.

 ‘நீரின்றி சிகிச்–சை–யும் அமை–யா–து’ கட்–டுரை நீருக்–கும் மானிட உடல் நலத்–துக்–கும் உள்ள மருத்–து–வ–ரீ–தி–யான பய– னுள்ள த�ொடர்–பினை ப�ொருள்–பட விளக்–கி–யி–ருந்–தது. ம�ொத்– தத்–தில் மானிட உட–லில் ந�ோய் எதிர்ப்–புத்–தி–றனை வளர்த்து நீர் மருத்–து–வம் ந�ோயை நீக்–கு–கி–றது என்ற உண்–மையை கட்–டு–ரை–யா–ளர் உல–கிற்கு அறி–வித்–தி–ருந்த விதம் அருமை!

- இரா. வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–கு–றிச்சி.

 இயந்–திர– –ம–ய–மான வாழ்க்கை முறை–யால் அனை–வ–ரும் துரித உணவு வகை–க–ளுக்கு மாறி–வ–ரும் சூழ–லில், குட–லி–யல் மருத்–து–வர் ஆனந்த் மற்–றும் ஊட்–ட–ச்சத்து நிபு–ணர் தாரிணி கிருஷ்–ணன் ஆகி–ய�ோர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்–டைத் தவிர்ப்–ப–தற்– கான கார–ணங்–க–ளைத் தகுந்த உதா–ர–ணங்–க–ளு–டன் ச�ொல்லி விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்தி இருந்–த–னர்.

டாக்டர்  மே 16-31, 2018

- ஆர்.ராஜ–சே–கர், கிண்டி. அட்டைப்படம்: Shutterstock


இப்போது விற்பனையில்... ரூ. 10 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 15 (மற்ற மாநிலங்களில்)

மே  

16-31, 2018

மாதம் இருமுறை

குற்றம் மற்றும் தடயவியல் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகள்! விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நேரமிது!

எஞ்சினியரிங் பட்டம் படிக்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? 83


Kungumam Doctor Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2014/63364. Day of Publishing: Fortnightly

²è«ó£ì K«ñ£† 衆«ó£™ ÞQ àƒè ¬èJ™... Super Stockist

J DART ENTERPRISES 0452 - 2370956

ꘂè¬ó‚° âFK

ïñ‚° ï‡ð¡

Tƒè£ ìò£«ñ†®‚

îI›ï£´ ñŸÁ‹ ¹¶„«êKJ™ àƒèœ ܼA™ àœ÷ ñ¼‰¶ è¬ìèO™ A¬ì‚°‹ «è†´ õ£ƒ°ƒèœ...

Customer Care : 9962 99 4444 Missed Call : 954300 6000

ñ£õ†ì õ£Kò£ù àîM‚° : ·ªê¡¬ù : 7823997001, 7823997004 ·ð£‡®„«êK & M¿Š¹ó‹ : 7823997003, ·«õÖ˜ & F¼ŠðˆÉ˜ : 7823997013 ·ñ¶¬ó F‡´‚è™- & 裬󂰮 : 7823997002 ·«êô‹ & æŘ : 7823997005 ·«è£¬õ : 7823997007 ·ß«ó£´ & F¼ŠÌ˜ : 7823997006 ·F¼„C & î…ê£×˜ & ¹¶‚«è£†¬ì : 7823997015 ·F¼ªï™«õL & ï£è˜«è£M™ : 7823997010

84

Doctor  

Doctor Monthly Magazine

Doctor  

Doctor Monthly Magazine

Advertisement