Page 1

பிப்ரவரி 16-28, 2017 ₹15 மாதம் இருமுறை

நலம் வாழ எந்நாளும்...

ஸ்மார்ட்ப�ோன் என்கிற

டெக்னாலஜி வில்லன் அலர்ட் ரிப்போர்ட்


L&‚°... N&Þ¼‚è£?... M¬óM™...


கவர் ஸ்டோரி

டெக்–னா–லஜி வில்–லன் .............................. 76 ஸ்மார்ட்டா பயன்–ப–டுத்–துங்க....................... 80

புதிய த�ொடர்

மனசு டாட் காம் ....................................... 12

உணவு

சாப்–பி–டு–வ–தில் என்ன எம�ோ–ஷன்? ............ 24 பால் யாருக்–கான உணவு? ....................... 36

குழந்தை நலம்

ஓடி விளை–யாடு பாப்பா! .......................... 42 தடுப்–பூசி சரியா? தவறா? ......................... 68

உடல்

த�ொப்–பை–யைக் குறைக்க முடி–யுமா? ........... 4 மூட்–டு–வ–லிக்கு முடிவு ................................ 27 பரி–ச�ோ–த–னை–கள்... சந்–தே–கங்–கள்.............. 49 இரண்டு கண்–கள்... இரண்டு பிரச்–னை–கள்.............................. 52 ச�ோனாக்–ஷி ‌ வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரி .......... 56 வலியை வெல்–லும் வழி ........................... 60 ஒத்–த–டம் க�ொடுக்–க–லாமா? ........................ 64 குளி–ய–லி–லும் விஷ–யம் இருக்கு ! ............... 72 மூளைக்கு ஒரு டெஸ்ட் ............................ 75

ஆச்–ச–ரி–யப் பக்–கங்–கள்

Pet Doctor .............................................. 6 மூலி–கை–க–ளின் ராணி .............................. 16 ஒரு விந�ோத சிகிச்சை ............................. 19 மருத்–துவ மரம் ........................................ 33 நம்–பிக்–கை–க–ளும் நிஜங்–க–ளும் ................... 40 நாயு–ரு–வி–யில் இத்–தனை விஷ–யமா? .......... 44 ரத்த சரித்–தி–ரம் ........................................ 51 ந�ோயும் இல்லை... ந�ொடி–யும் இல்லை...... 67

மக–ளிர் நலம்

அலட்–சி–யம் வேண்–டாமே............................ 20 கர்ப்ப கால நீரி–ழிவு.................................. 28

யுவர் அட்–டென்–ஷன் ப்ளீஸ்

புற்–று–ந�ோயை உண்–டாக்–கும் சாக்–லேட் ஸ்ப்–ரெட்–டர்? ............................. 11 இன்–டர்–நெட் இம்சை ................................ 59


லைஃப் ஸ்டைல்

உடற்–ப–யிற்–சி–யினால்

த�ொப்–பை–யை குறைக்க முடி–யுமா?

4  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


ஆண்–களு – க்கு ஆயி–ரம் பிரச்னை... அதில் த�ொப்பை பெரிய பிரச்னை. உடல் எடை பற்றி எந்த கவ–லை–யும் படா–மல் ஜாலியாக சாப்– பி ட்டு, நிம்– ம – தி – ய ா– க த் தூங்கி, வயிறு க�ொஞ்சம் க�ொஞ்சமா– க ப் பெரிதாகும்– ப �ோதெல்லாம் அலட்– டி க் க�ொள்ளாமல், நிறைமாத கர்ப்பிணிப�ோல் வயிறு ஆனவுடனே ‘அய்யய்யோ’ என்று அலர்ட்–டா–வ–து–தான் பல ஆண்–க–ளின் பாலிசி. அ த ன் பி ற கு வ ா க் கி ங் ஜ ா க் கி ங் கி லேயே த�ொப்–பையை – க் குறைத்–துவி – ட– லா – ம் என்றோ, ஜிம்–முக்–குப் ப�ோனால் சரி–யா–கிவி – டு – ம் என்றோ படா–தபா – டுபா–டுவ – தை – யு – ம் பார்க்–கி–ற�ோம். உடற்–ப–யிற்–சி–யின் மூலம் த�ொப்–பை–யைக் குறைப்–பது எத்–தனை சத–வி–கித – ம் சாத்–தி–யம்? உடற்–ப–யிற்சி நிபு–ணர் ராம–மூர்த்–திக்கு இந்த கேள்வி.

‘‘உ ண– வி ன் மூலம் உட– லி ல் அதி– க – ம ாக சேர்–கிற க�ொழுப்பு, முத–லில் வயிற்–றுப்–ப–கு–தி– யில்–தான் சென்று படி–யும். அத–னால்–தான் த�ொப்பை வரு–கி–றது. இந்த த�ொப்–பை–யைக் குறைப்–ப–தில் உடற்–ப–யிற்சி, உண–வுப்–ப–ழக்–கம் இரண்–டுக்–குமே முக்–கிய – –மான பங்கு உண்டு. த�ொப்–பைய – ைக் குறைக்க நினைப்–பவ – ர்–கள் ஜிம்–முக்–குச் செல்ல வேண்–டும் என்று முடிவு எடுத்–தால் மட்–டும் ப�ோதாது. அப்–ப�ோதே முறை– ய ான உண– வு ப்– ப – ழ க்– க த்– தை – யு ம் பின்– பற்ற வேண்–டும். ஓட்–டல் உண–வு–கள், துரித உண– வு – க ள், எண்– ணெ ய் அதி– க ம் சேர்க்– க ப்– பட்ட உணவு– கள், ந�ொறுக்–குத்–தீ–னி–கள், குளிர்– பா–னங்–கள் ப�ோன்–ற–வற்–றைத் தவிர்க்க வேண்– டும். காபி, டீ குடிக்–கிற பழக்–கம் உள்–ள–வர்– கள் அதற்–குப் பதி–லாக கிரீன் டீ, லெமன் டீ குடிக்–க–லாம். காலை உண–வாக எண்–ணெய் சேர்க்–காத 3 சப்– ப ாத்தி அல்– ல து உலர்ந்த பழங்– க ள், காய்–க–றி–கள் சேர்க்–கப்–பட்ட ஓட்ஸ் ஒரு கப் சாப்– பி – ட – ல ாம். மதிய உண– வு க்கு ஒரு கப் சாதம், கீரை அல்–லது காய்–க–றி–கள் எடுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம். அசை–வத்தை விரும்–பு–கி–ற–வர்– கள் எண்–ணெய் சேர்க்–காத மீன் அல்–லது க�ோழி இறைச்–சியை சேர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம். இரவு உண–வாக, எண்–ணெய் இல்–லாத சப்–பாத்தி 3 உடன் ஃப்ரூட் சாலட் ஒரு கப் சாப்–பிட – லாம். பால் குடிப்பதாக இருந்தால் சர்க்கரை சேர்க்–கா–மல் ஒரு டம்–ளர் குடிக்–க–லாம். இந்த உண–வுக்–கட்–டுப் ப – ாட்–டுட – ன் ஃபிட்–னஸ் டிரெ–யி–னர் அறி–வுரை – ப்–படி உடற்–ப–யிற்–சி–கள் செய்ய வேண்–டும். 45 நிமி–டம் நடைப்–ப–யிற்–சி– யும், அதன்–பிற – கு, 45 நிமி–டம் வ�ொர்க்-அவுட்டும்

செய்ய வேண்–டும். வார்ம்-அப் செய்த பிற–கு–தான் வ�ொர்க்-அவுட் ஆரம்– பிக்க வேண்–டும். வ�ொர்க்-அவுட்–டில் Floor Exercise, Leg Extension, Obliques (4 கில�ோ எடை–யுள்ள தம்–புல்ஸ் 2 கையி– லு ம் வைத்– த – வ ாறு உடலை வலது, இடது பக்–கம – ாக வளைத்–தல்) ப�ோன்–ற–வற்றை செய்ய வேண்–டும். உண–வுப்–பழ – க்–கம், உடற்–பயி – ற்சி இந்த இரண்–டும் ஒன்று சேரும்–ப�ோது – த – ான் – – த�ொப்–பைய – ைக் குறைப்–பது சாத்–திய மா–கும்–’’ என்–கி–றார்.

- விஜ–ய–கு–மார்

படங்–கள் : ஆர்.க�ோபால்

5


Pet Doctor

‘செ

ல்–லப்–பி–ராணி வளர்ப்பு என்–பது ப�ொழு–து–ப�ோக்கு மட்–டு–மல்ல. மன–ந–லம், உடல் –ந–லம், சமூ–க–ந–லம் என மூன்–றை–யுமே காக்க அது அழ–கான ஒரு வழி’ என்–ப–தைக் கண்–ட–றிந்–தி–ருக்–கிற – ார்–கள் நவீன ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்–கள்.

6  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


ஆராய்ச்–சிய– ா–ளர்–களு – ம், உள–விள – ாளர்–களு – ம் கூறி

இருப்–ப–தைக் க�ொஞ்–சம் விரி–வா–கவே பார்க்–க–லாம். மனி–த–னி–டம் இயல்–பாக உள்ள அன்பு, பாசம், கருணை ப�ோன்ற நல்ல குணங்களை வளர்க்க செல்லப்–பி–ரா–ணி–க–ளின் பழக்–கம் பெரிய தூண்–டு– க�ோ–லாக அமை–கிற – து. உதா–ர–ணத்–துக்கு ஒரு நாய்க்–குட்டி வாங்கி வந்–த– தும், அதன் கழுத்–தில் கட்ட ஒரு பெல்ட் வாங்க வேண்–டும்... அதை வெளியே கூட்–டிச்–செல்ல ஒரு செயின் வாங்–க– வேண்–டும்... அதற்கு தண்–ணீர், சாப்–பாடு வைக்க ஒரு பாத்–தி–ரம் வாங்க வேண்– டும்... இப்–படி நம்மை அறி–யா–மல் நம் வீட்–டில் உள்ள அனை–வ–ருக்–கும் ஒரு ப�ொறுப்–புண – ர்வு வளர்–கிற – து. ப�ொம்–மை–க–ளை–விட ‘உயி–ருள்ள ஒரு ஜீவனை நான் வளர்க்–கிறே – ன்’ என்–ப–தில் குழந்–தை–க–ளுக்–கும் சந்–த�ோ–ஷம் அதி–கம். செல்–லப் பிரா–ணிக – ள் வளர்க்–கும் பழக்–கம், ய – ான வளர்ச்–சிக்கு குழந்–தை–களி – ன் நேர்–மறை – வழி வகுக்–கி–றது. செல்–லப்–பி–ரா–ணி–யு–டன் நேரம் செல–வ–ழிப்–பது மிகப்–பெ–ரிய மன அழுத்த நிவா– ர – ணி – ய ாக இருக்– கி – ற து. செல்– ல ப்– பி – ர ா– ணி – யி– ட ம் பேசும்– ப�ோ – து ம், அத– னு – டன் விளை– ய ா– டு ம்– ப�ோ – து ம் நமக்கு ஆறு–தல் கிடைக்–கிற – து. மற்ற ச�ொந்–தங்–க–ளைப்– ப�ோல அல்–லா–மல் செல்– லப் பி – ர – ா–ணிக – ள் நம்–மிட – ம் எந்த வேறு–பா–டும், எதிர்– பார்ப்–பும் இன்றி அன்பு காட்–டு–்பவை. பிரா–ணி– க–ளின் மனம் அதி–கச் சிக்– க ல் இல்– ல ா– த து. அதற்–குப் பசித்–தால் சாப்– பி – டு ம்; அன்– பாக இருந்– த ால் விளை– ய ா – டு ம் . ஆனால், மனி– தர்–கள் வேறு

7


வேறு எண்ண அலை–க–ளும், உணர்ச்சி நிலை–க–ளும் க�ொண்–ட–வர்–க–ளாக மாறிக்– க�ொண்டே இருப்–ப–வர்–கள். மேலா– ள – ரி – ட ம் க�ோபப்– ப ட்டு வீட்– டுக்–குத் திரும்–பு–கி–றார் ஒரு–வர். வீட்–டுக்கு வந்–தது – ம் தன் கால–ணியை – க் கழற்றி வீசு–வ– தும், செல்–ப�ோ–னைத் தூக்–கிப் ப�ோடு–வ–து– மாக இருக்–கி–றார். அவ–ரது மன–நிலையை – உண– ர ாத அவ– ரு – டை ய நாய் பாசத்– து – டன் வாலை ஆட்–டிக்–க�ொண்டு அவரி– டம் வந்து உட்– க ாரு– கி – ற து. அலு– வ – ல க வெறுப்பை அவர் நாயி– ட ம் திரும்– ப த் திரும்–பக் காட்–டின – ா–லும், அது அவ–ரிட – ம் அன்– ப�ோ டு திரும்பி வந்– து – க �ொண்டே இருக்–கி–றது. அந்த நேரத்–தில், ‘நாம்–தான் க�ோபத்–தில் இருக்–கிற�ோ – ம், அது நம்–மிட – ம் மிகுந்த அன்–ப�ோடு நம்மை எதிர்–பார்த்துக் காத்திருக்கிற– து ’ என்– ப தை அவ– ர ால் மன–த–ள–வில் உணர முடி–யும். இத–னால், க�ோபம் குறைந்து, இயல்–புநி – லை – க்கு திரும்– பு–வ–தற்கு வாய்ப்பு இருக்–கிற – து. ஒரு–வ–ரைப் பற்றி நாம் மற்–ற–வ–ரி–டம் திட்–டி–னால�ோ, குறை–கூ–றி–னால�ோ அது நமக்கே வினை–யாக முடி–யும். ஆனால், நம் செல்–லப்–பி–ரா–ணி–க–ளி–டம் அவர்–க–ளைப் பற்–றித் திட்–டித் தீர்க்–கும்–ப�ோது, அவர்–

க–ளுக்கு மன அழுத்–தம் குறை–யும். அதற்– குப் புரி–ய–வில்லை என்–றா–லும், வாலை ஆட்டிக்கொண்டு நம் மடியில் தலை– வைத்துப் படுத்–துக்–க�ொள்–ளும். இத–னால், மன அழுத்–தம் குறை–யும். அதன் மூல–மாக நமக்கு இதய ந�ோய்க்– க ான வாய்ப்– பு ம் குறை–கி–றது. நாய் வளர்ப்–பவ – ர்–கள் வீட்–டில் உள்–ளவ – ர்– க–ளின் உடல், மன–நல – ம் சீரான நிலை–யில் இருக்–கும். குழந்–தை–களை – ப் ப�ொறுத்–தவ – ரை செல்– ல ப்– பி – ர ாணி வளர்ப்– ப – த ைச் சிறு– வ–யதி – லி – ரு – ந்தே ஊக்–குவி – க்–கும்–ப�ோது, அவர்– க–ளுக்–குப் பாது–காப்பு உணர்வு அதி–கரி – க்– கும். சின்–னக் குழந்–தை–களி – ட – ம் பிராணி – க – ளை க் க�ொடுக்– கு ம்– ப�ோ து, அவர்– க ள் அதை ஆசைய�ோடும் அன்போடும் அக்–கறை – ய�ோ – டு – ம் கவ–னிக்–கக் கற்–றுக்–க�ொள்– வார்–கள். அதை எப்–படி – ப் பரா–மரி – ப்–பது, நேரம் ஒதுக்– கு – வ து, ப�ொறு– மை – ய ா– க க் கையாள்–வது, உணவு க�ொடுப்–பது என்–ப– தை–யும் தானா–கக் கற்–றுக்–க�ொள்–கிற – ார்–கள். குறிப்–பாக ADHD குழந்–தை–கள் அதீத துறு–துறு – ப்–ப�ோடு இருப்–பார்–கள். அவர்–கள் வேகத்–துக்கு நாய்–க–ளால் மட்–டுமே ஈடு– க�ொ–டுக்க முடி–யும். நாய்–கள் எவ்–வ–ளவு விளை–யா–டின – ா–லும் ச�ோர்ந்து ப�ோகாது.

மனி–த–னி–டம் இயல்–பாக உள்ள அன்பு, பாசம், கருணை ப�ோன்ற நல்ல குணங்–களை வளர்க்க செல்–லப்– பி–ரா–ணி–க–ளின் பழக்–கம் பெரிய தூண்–டுக�ோ – –லாக அமை–கிற – து.

8  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


மன அழுத்–தத்–துக்கு மாம–ருந்து இந்–திய – ா–வில் 20 நபர்–களி – ல் ஒரு–வர் மன அழுத்–தத்–தால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ளத – ாக சமீ–பத்–திய Bangalore national institute of mental health நடத்–திய ஆய்வு ஒன்று தெரி–வித்–தி–ருக்–கி–றது. இந்–தி–யா–வில் 2015-ம் ஆண்–டைக்–காட்–டி–லும் 2016-ம் ஆண்டு 14 சத–வி–கி–தம் பேர் அதி–க–மாக மன அழுத்–தத்–தால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்–ள–னர் என்–றும் தெரிய வந்–துள்–ளது. இங்–கி–லாந்–தின் மான்–செஸ்–டர் பல்–க–லைக்–க–ழக விஞ்–ஞா–னி–கள், ‘செல்–லப்–பி–ரா–ணி–கள் வளர்ப்–ப–தன் மூலம் மன அழுத்–தங்–க–ளி–லி–ருந்து விடு–ப–ட–லாம்’ என்–பதை ஆராய்ச்சி நடத்–தியே நிரூ–பித்–துள்–ள– னர்.‘செல்–லப்–பி–ரா–ணி–க–ளு–டன் க�ொஞ்சி விளை–யா–டும்–ப�ோது அவை நிபந்–த–னை–யற்ற அன்– பைத் தரு–வ–தால் மன–ந�ோ–யா–ளி–க–ளுக்கு உட–ன–டி–யான மன அமைதி கிடைக்–கி–ற–து’ என்று ஆராய்ச்–சிக்–கு–ழு–வின் முதன்மை ஆய்–வா–ள–ரான ஹெலன் ப்ரூக்ஸ் கூறி–யி–ருக்–கி–றார். ஆட்–டி–சத்–தால் பாதிக்–கப்–பட்ட குழந்–தை – க ள் யாரி– ட – மு ம் எளி– தி ல் பழக மாட்– டார்–கள். அவர்–க–ளுக்கு கண்–டிப்–பத�ோ, குறை–கூறு – வ – த�ோ பிடிக்–காது. கண்–களை – ப் பார்த்–துப் பேச மாட்–டார்–கள். விலங்–கு க – ளு – க்கு அது–ப�ோன்ற விஷ–யங்–கள் தேவை இல்லை என்–பத – ால், அவற்–றின் த�ோற்–றம், அவை நடந்–து–க�ொள்–ளும் விதம் அவர் –க–ளுக்–குப் பிடித்–துப்போய், அவற்–று–டன் உற்–சா–க–மாக விளை–யா–டு–வார்–கள். செல்–லப்–பி–ரா–ணி–க–ளைப் ப�ொறுத்–த– வரை மூட் அப்–செட் என்–பதே கிடை–யாது என்–பத – ால், அக்–குழ – ந்–தை–கள் விளை–யாட நினைக்–கும்–ப�ோதெ – ல்–லாம் அவர்–களு – ட – ன் சேர்ந்து விளை–யா–டும். மேலும், வீட்–டில் உள்ள வய–தா–ன–வர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டும் மிக ம�ோச–மான பிரச்னை தனிமை. செல்–லப்– பி–ரா–ணி–கள் அவர்–க–ளின் தனி–மை–யைப் ப�ோக்–குகி – ன்–றன. அவர்–களை – ப் பாது–காக்– கின்–றன. அது–மட்–டுமா? உடற்–ப–யிற்சி, செயல் – க – ளி ல் நேர்த்தி, மன– நி – றை வு, உத– வு ம் கு ண ம் , ச மூ க இ ணக்க ம் , தே ட ல் , தன்னம்–பிக்கை டைம் மேனேஜ்–மென்ட் இ ந்த அ ன ை த் து ப் ப ண் பு க ளை யு ம் வளர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம். எப்–படி? செல்– ல ப்– பி – ர ா– ணி – க ள் காலை– யி ல், சூரி– ய ன் உதிக்– கு ம் முன்பே எழுந்– து – வி–டும். நம் வரு–கைக்–கா–கக் காத்–திரு – க்–கும். அதற்–குப் பசிக்–குமே, உணவு தயா–ரிக்க வேண்–டுமே என்ற எண்–ண–மும் நமக்–குள் தன்–னால் மேல�ோங்கி, நாமும் நேரத்–துக்கு நம் வேலை–களை – ச் செய்–யக் கற்–றுக்–க�ொள்– வ�ோம். நாய்க்கு விளை–யாட்–டுக்–காட்–டு–வது, அத–னு–டன் விளை–யா–டு–வது, கத–வி–டுக்– கில் ஒளிந்–து–க�ொள்–ளும் பூனையை துரத்– தித் தேடிப் பிடிப்–பது ப�ோன்ற செயல்

–பா–டு–க–ளால் குழந்–தை–கள் ஆர�ோக்–கி–ய– மான உடல் இயக்– க ங்– க ள் கிடைக்– க ப் பெறு–வார்–கள். நாமும் டி.வி முன் சிலை– யாக அமர்ந்–தி–ருப்–பது, ஸ்மார்ட்–ப�ோன், ஐபே– டி ல் தலை கவிழ்ந்– து க் கிடப்– ப து ப�ோன்–ற–வற்–றைத் தவிர்க்–க–லாம். காலை மற்–றும் மாலை வேளை–களி – ல் நாயை வாக்– கிங் கூட்–டிக்–க�ொண்டு செல்–பவ – ர்–களு – க்கு இதய ந�ோய்–கள் வரு–வது குறை–யும். தன் ஷூ, சாக்–ஸைக்–கூட கழற்–றி–ய–வு– டன் முறை–யாக அதற்–கு–ரிய இடத்–தில் வைக்–கா–தவ – ர்–கள்–கூட, செல்–லப் பிராணி வளர்க்க ஆரம்–பித்–தவு – ட – ன் லவ் பேர்ட்ஸ் கூண்–டைச் சுத்–தம் செய்–வது, மீன் த�ொட்– டி–யைக் கழு–வு–வது, நாய்க்கு நேரத்–துக்கு உணவு க�ொடுப்–பது, கிளிக்கு தண்–ணீர் வைப்– ப து என தங்– க ள் செயல்– க – ளி ல் நேர்த்–திய – டை – வ – ார்–கள், ப�ொறுப்–புண – ர்வு

9


கிடைக்–கப் பெறு–வார்–கள். ஒரு தாய், தன் குழந்தை சமர்த்–தாகச் சாப்–பிட்–டால் எவ்–வள – வு மகிழ்ச்சி க�ொள்– வார�ோ, அப்–ப–டி–ய�ொரு மகிழ்ச்–சி–யைத்– தான் தங்–கள் செல்–லப்–பி–ரா–ணி–கள் ஒவ்– வ�ொரு முறை வயிறு நிறை–யும்–ப�ோ–தும் நாமும் உணர்–வ�ோம். வீடிய�ோ விளை– யாட்–டு–க–ளில் வெற்–றிக்–க–ளிப்பு கிடைக்–க– லாம். ஆனால், மனம் இப்–படி மகிழ்ந்து மல–ரும் தரு–ணங்க – ள் கிடைக்–குமா என்ன?! வாலாட்–டும் நாய் முதல், கீச் கீச் எனப் பேசும் கிளி வரை ஒவ்–வ�ொரு பிரா–ணி– யும் தன் நன்–றியை மிக ரச–னை–யா–க–வும் நுட்–பம – ா–கவு – ம் வெளிப்–படு – த்–தும். தன் கால் நகங்–க–ளின் பிடி–மா– னத்–துக்கு ஏது–வாக தனக்–காக கூட்–டுக்–குள் குறுக்–காக ஒரு குச்–சியை வைக்க ஏற்–பாடு செய்து தந்–தால், அதன் கூண்– டி ன் அரு– கி ல் நாம்– ப�ோ ய் நிற்–கும்–ப�ோ–தெல்–லாம் நம்மை ந�ோக்கி சிற–கு–கள் பட–ப–டக்க வந்து நிற்–கும். அந்த நன்–றிக்கு உரி–யவ – ன் நான் என்று உண–ரும் நாம் செல்–லப் பிரா–ணி–யி–டம் இன்–னும் அக்–கறை செலுத்த முற்–படு – வ – �ோம். மற்–றவ – – ருக்கு என்ன தேவை என்று ய�ோசித்துச் செய்– யு ம் ஈர– மு ம், உத– வு ம் குண– மு ம்,

தானா–கவே த�ோன்றி நல்ல மனி–தர்–கள – ாக வளர்த்–தெ–டுக்–கும். இன்று வீட்–டுக்கு வரும் விருந்–தி–னர்– க–ளி–டம் இளம்–வ–ய–தி–னர் எத்–த–னை–பேர் இயல்–பாக பேசு–கிற – ார்–கள் என்–பது கேள்– விக்–குறி – த – ான். அதுவே, ‘இது என்ன முயல் வளர்க்–கு–றீங்க?’ என்று விருந்–தி–னர் கேட்– கும்–ப�ோது, ‘அது என் ப�ொண்–ண�ோட பெட்... பார்த்–துப் பார்த்து வளர்க்–குறா!’ என்று அறி–மு–கம் தந்து மகளை அழைக்– கும்–ப�ோது, தன் செல்–லப் பிராணி குறித்த விருந்–தி–ன–ரின் பாராட்–டைப் பெற–வும், அதுகுறித்த தன் அனு–ப–வங்–களை அவ–ரு– டன் பகிர்ந்–து–க�ொள்–ள–வும் மன–தில் ஒரு ஆர்–வம் எழும். பெட் அனிமல் வளர்ப்பவர்களுக்– கி–டையே இயல்–பா–கவே நட்பு மல–ரும். மற்–றவ – ர்–கள�ோ – டு இணக்–கம – ாக பழக ஆரம்– பிப்–பார்–கள்... ஹ ல�ோ எ ங ்க கி ள ம் பி ட் டீ ங ்க ? பெட் வாங்–கவா?

- இந்–து–மதி

படங்–கள் : ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன் மாடல்: சாய்

‘வான–எதைவிஎப்–ல்படி வாங்கசந்–வேண்– தைடும்?’

- ஆல�ோ–சனை கூறு–கி–றார் நிதி ஆல�ோ–ச–கர் அபூ–பக்–கர் சித்–திக்

‘செல்–லு–லாய்ட் பெண்–கள்’ இவற்–று–டன் 30 வகை உணவு வகை–க–ளின் செய்–முறை அடங்–கிய

‘இல–வச இணைப்–பு’ மற்–றும் பெண்–க–ளுக்–கான பல பகு–தி–கள்...

தமிழ் சினி–மா–வில் தடம் பதித்த நடி–கை–கள் குறித்து பா.ஜீவ–சுந்–த–ரி–யின் த�ொடர்

‘100 ப�ொருட்–க–ளின் வாயி–லாக பெண்–மரு–கள்தன் வர– லா–று’ எழு–தும் த�ொடர்


தேவை அதிக கவனம்

டேஸ்ட்டி டேஞ்–சர்... ‘சப்–பாத்தி, ப்ரெட், சாண்ட்–விச் ப�ோன்–ற– வற்–றுக்கு சுவை–யான துணை–யாக இருக்– கும் சாக்–லேட் ஸ்ப்–ரெட்–டர் புற்–றுந – �ோயை வர–வ–ழைக்–கக்–கூ–டி–ய–து’ என்று எச்–ச–ரித்–தி– ருக்–கி–றது ஐர�ோப்–பிய உணவு பாது–காப்பு ஆணை– ய ம். சில நாடு– க – ளி ல் இந்த சாக்–லெட் ஸ்ப்–ரெட்–ட–ரைத் தடை–செய்–தும் இருக்–கி–றார்–கள். கி–றார்–கள். இவ்–வாறு உயர் வெப்–பத்–தில் உ ண வி ய ல் ஆ ல � ோ ச – க ர் ச ா ந் தி சுத்–தி–க–ரிக்–கும்–ப�ோது Glycidyl Fatty Acid காவே–ரி–யி–டம் சாக்–லெட் ஸ்ப்–ரெட்–டர் esters என்ற வேதிப்–ப�ொரு – ள் அதி–கம – ா–கும். பற்–றிக் கேட்–ட�ோம்... உணவு செரிக்–கும்–ப�ோது இந்த Glycidyl ‘‘சாக்– ல ேட் ஸ்ப்– ர ெட்– ட – ரி ல் உள்ள Fatty Acid esters உடைந்து Glycidol என்– பாதாம், முந்–திரி, பிஸ்தா பருப்–பு–கள் நம் னும் அமி–லத்தை வெளிப்–படு – த்–தும். இந்த இதய ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்கு நல்–ல–து–தான். கிளை–சிட – ால் உட–லினு – ள் புற்–றுந�ோ – ய் கட்– க�ோக�ோ பவு–டர் சேர்க்– க ப்– ப– டு– வ – த ால் டி–களை உரு–வாக்–கும் என்று ஆராய்ச்–சிய – ா– உயர் ரத்த அழுத்–தம் குறை–யவு – ம் வாய்ப்பு ளர்–கள் கூறி–யி–ருக்–கின்–ற–னர். அதே–ப�ோல் உண்டு. இப்–படி ஒன்–றிர – ண்டு நன்–மை–கள் – ன – ால் ரத்–தக்–குழ – ாய் அடைப்பு பாமா–யிலி இருந்– த ா– லு ம், பல பிரச்– ன ை– க ள் ஏற்–படு – வ – த�ோ – டு, உட–லின் பல்–வேறு இருப்–பதை மறுக்க முடி–யாது. திசுக்– க – ளி ல் Metastasis என்– னு ம் சாக்– லெ ட் ஸ்ப்– ர ெட்– ட – ரி ன் புற்–று–ந�ோய் செல்–கள் பர–வ–லா–கும் பசை–ப�ோன்ற தன்–மைக்–கா–க–வும், அபா– ய–மும் உண்டு. நீண்–ட–நாள் உப–ய�ோ–கத்–துக்–கா–க– அத–னால், வீட்–டில – ேயே பழங்–க– வும் சில தாவர எண்–ணெய்–கள் ளைக் க�ொண்டு ஜாம், ஜெல்லி சேர்க்–கப்–ப–டு–கின்–றன. குறிப்–பாக, ப�ோன்–ற–வற்–றைத் தயா–ரித்து உப– அதில் சேர்க்–கப்–ப–டும் பாம் ஆயி– ய�ோ– க ப்– ப – டு த்– து – வ தே பாது– க ாப்– லின் நிறம் மற்–றும் அதன் வாச– பா–ன–து–’’ என அறி–வு–றுத்–து–கி–றார். னையை நீக்–கு–வ–தற்–காக 200 டிகிரி செல்–சிய – ஸ் வெப்–பத்–தில் சுத்–திக – ரி – க்– சாந்தி காவேரி - இந்–து–மதி

11


புதிய உளவியல் த�ொடர்

மனசு

12  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


manasu.com டாக்–டர் ம�ோகன்

manasu.com

வெங்–க–டா–ஜ–ல–பதி

தனி–யா–கப் பேசு–கிற – ார்... சிரிக்–கிற – ார்... குளிப்–பது, பல்–துல – க்–குவ – து இல்லை. யார�ோ சூனி–யம் வைத்–து–விட்–ட–தாக அக்–கம்–பக்–கத்–தி–னரை சந்–தே–கிக்–கி–றார் என்று டஜன் கணக்– கான புகார்–க–ளு–டன் அழைத்து வரப்–பட்–டி–ருந்–தார் அந்த 28 வயது இளை–ஞர். ஏன் இத்–தனை நாட்–க–ளாக சிகிச்–சைக்கு வர–வில்–லை? என்று கேட்–டேன். ‘க�ோயில், பூசா–ரின்னு பார்த்–த�ோ–முங்க... சரி–யா–கலை. அது–த–விர, உங்–க–கிட்ட வந்– துட்–டுப்–ப�ோனா அக்–கம்–பக்–கத்–துல தப்பா பேசு–வாங்–கள�ோ – ன்னு ஒரு பயம்... நாளைக்கு பைய–னுக்கு கல்–யா–ணம், காட்சி ஆக வேண்–டா–மா–?’ என்று எதிர் கேள்வி கேட்–ட–னர் அந்த குடும்–பத்–தி–னர். மன–ந�ோய் இருப்–பது வெளியே தெரிந்– தால் அவ– ம ா– ன ம். குடும்– ப த்– தி ன் மரி– யாதை, க�ௌர–வம் பாதிக்–கப்–ப–ட–லாம். இத–னால், திரு–ம–ணம் முத–லான சுப காரி– யங்–கள் தடை–படு – ம். வேலை கிடைப்–பது – ம் கடி–னம். கிடைத்த வேலை நிலைப்–ப–தும் கடி–னம். இப்–ப–டி–யான சமூக அச்–சமே ம�ொத்த மருத்–துவ – த் துறை–யி–லி–ருந்து மன– நல மருத்–து–வத்–தையே தனி–மைப்–ப–டுத்–தி– யி–ருக்–கிற ஒரு வின�ோ–தம். ஸ்டிக்மா(Stigma) என்று இதைச்

ச�ொல்–கிற� – ோம். களங்–கம், இழுக்கு, கறை என்று இதற்கு ப�ொருள் க�ொள்–ள–லாம். பண்–டைய கிரேக்க நாக–ரி–கத்–தி–லி–ருந்து வந்–ததே இந்த ஸ்டிக்மா. தங்–க–ளது அடி– மை– களை அவர்– க – ளி ன் தாழ்ந்த சமூக அந்–தஸ்து வெளியே தெரிய வேண்–டும் என்– ப – த ற்– கா – க – வு ம் முத– ல ா– ளி த்– து – வ ம் மிகுந்த சமூ– க த்– தி – ட ம் இருந்து அவர்– களை வேறு–ப–டுத்–திக் காட்–டு–வ–தற்–கா–க– வும் அந்த அடி– மை – க – ளி ன் உட– லி ல் காயத் தழும்–பு–க–ளைய�ோ அல்–லது வேறு

சு.காம்

13


வெளியே தெரிந்– தா ல் பதவி அழிக்க முடியாத அடையாளங் உயர்வு கிடைக்–காது. சிறு தவ–றுக – – க– ளைய� ோ ஏற்– ப – டு த்– து – வா ர்– க – ளுக்–குக் கூட ‘மென்–டல்’ என்ற ளாம். இந்–தச் சின்–னங்–க–ளைப் பட்– ட ம் கிடைக்– கு ம். திறமை பார்த்து, ப�ொது சமூ–கத்–திலி – ரு – ந்து இருந்–தா–லும் அதை வெளிப்–ப– அவர்– களை ஒதுக்கி வைத்து டுத்த வாய்ப்–பு–கள் எங்–க–ளுக்–குக் கேவலப்–படு – த்–துகி – ற காரி–யங்–கள் கிடைக்–காது...’ என்று கார–ணம் த�ொடர்ந்து நடக்–கும். ச�ொல்–கி–றார்–கள் இவர்–கள். இன்–றைக்–கும் மனப் பிணி– மனப் பதற்–றம், மனச்–ச�ோர்வு, யா–ளர்–க–ளைப் பற்–றிய நம் சமூக எண்–ணச் சுழற்சி ந�ோய் ப�ோன்ற விமர்–சன – ங்–கள் பெரும்–பா–லான டாக்–டர் ம�ோகன் எளி–தில் குணப்–ப–டுத்–தக் கூடிய சம– ய ங்– க – ளி ல் கேலிக்– கூ த்– தாக உள–வி–யல் பிரச்–னை–களை தங்– சித்– த – ரி க்– க ப்– ப – டு – வ து துர– தி ர்ஷ்– வெங்கடாஜலபதி க– ளு க்– கு ள் வைத்– து க்– க �ொண்டு நிறைய டமே. மருத்–துவ – த்–தின் வேறு எந்–தத் துறை– பேர் அவ– தி ப்– ப ட்டு வரு– கி – றா ர்– க ள். யி–லும் இல்–லாத அள–வுக்கு இந்த களங் குடும்–பத்–தில் நிம்–ம–தி–யின்மை என்–ப–தி–லி– – மு க – ம் இழுக்–கும் மனப் பிணி–யாள – ர்–களை ருந்து த�ொடங்கி பணி–யி–டத்–தில் சரி வர பெரி–தும் பாதிக்–கிற – து. இத–னால், நவீன வேலை செய்ய முடி–யா–மல் ப�ோய் ஏகப்– வச–தி–கள் இருந்–தும் சிகிச்சை அளிக்–கப் பட்ட பிரச்–னை–க–ளி–லும் சிக்–கிக் க�ொள்– –ப–டாத ந�ோயா–ளி–கள் அதி–க–மாக இருக்– கின்றனர் பலர். ந�ோய் தீவி–ரம் அடைந்து கின்–ற–னர். சிகிச்சை பெற முன்–வ–ரு–பவ – ர் தற்–க�ொலை முயற்சி, மது ப�ோன்ற பழக்– – ளு க – ம் குறைவு. இங்கு நான்–கில் ஒரு குடும்– கங்–க–ளுக்கு அடி–மை–யா–தல், கடும் நிதி பத்– தி ல் ஒரு– வ – ரு க்கு சிகிச்சை அளிக்க நெருக்–க–டி–யில் சிக்–கித் தவித்–தல் ப�ோன்ற வேண்–டிய மனக்–க�ோ–ளாறு இருக்–கின்–றன – சந்–திக்–கும்–ப�ோ–து– பெரும் பிரச்–னைகளை என்–கி–றது ஆய்–வுக – ள். தான் ஒரு நலம் விரும்–பி–யின் தலை–யீடு ஆனால், இந்த சமூக அச்–சம் கார–ண– அங்கு ஏற்–ப–டு–கி–றது. மாக ந�ோயா–ளிக – ள் சிகிச்–சைக்கு முன் வரத் அதன் பிற– கு – தா ன் மன– ந ல மருத்– தயங்–கு–கி–றார்–கள். தங்–க–ளுக்கு உள–விய – ல் து– வ ர் இருக்– கு ம் திசை அவர்– க – ளு க்கு க�ோளாறு இருப்–பதை நண்–பர்–கள் மற்–றும் பணி–புரி – யு – ம் இடத்–தில் ச�ொல்–லா–மலேய – ே தெரி– கி றது. அப்– ப – டி யே மருத்– து – வரை இருக்–கி–றார்–கள் பத்–தில் இரு–வர். பார்க்க வந்– தா – லு ம் ஏத�ோ தவ– றா ன ‘எங்–களு – க்கு இந்த பிரச்–னை இருப்பது இடத்–துக்கு செல்–வத – ைப் ப�ோல தயங்–கித்

14  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


தயங்–கி–தான் நுழை–கின்–ற–னர். எனது ஆசி– ரி – ய – ர ான மூத்த மன நல மருத்–து–வர் ஒரு–வர் கூறிய அதிர்ச்சி தக–வல் இது. ‘20 ஆண்–டுக – ளு – க்கு முன்–பெல்– லாம் நமது கிளி–னிக்–கில் ப�ோர்டு வைக்க மாட்–ட�ோம்; மன நல மருத்–து–வ–மனை என்று ப�ோர்டு வைத்–தால் ந�ோயா–ளி–கள் வர–மாட்–டார்–கள்’ என்–றார். மற்ற ப�ொது மருத்–து–வர்–க–ளி–டம் இருந்து நாம் சற்று வில–கித்–தான் அமர்ந்–தி–ருக்க வேண்–டிய சூழல் இருந்–தது என்று தெரி–வித்–தது நினை– வுக்கு வரு–கி–றது. தற்–ப�ோ–தைய நிலைமை அவ்–வ–ளவு ம�ோசம் இல்லை என்–றா–லும் மன–நல மருத்–துவ சிகிச்–சைக்கு முழு மன– து–டன் வரும் பிணி–யாள – ர்–கள�ோ அவ–ரது உற–வி–னர்–கள�ோ குறை–வு–தான். மனப்– பி – ணி – யா – ள ர்– களை ச�ொந்தக் குடும்– ப மே வேறு மாதிரி பார்க்க ஆரம்பிக்–கும் எத்– த – னைய� ோ கதை– க ள் உண்டு. உற–வின – ர் வீட்டு விசே–ஷங்–களு – க்கு செல்–வது த�ொடங்கி அக்கா, தங்–கையை பெண் பார்க்க வரும்–ப�ோது வீட்–டிலி – ரு – ந்து தற்–காலி – க – ம – ாக மனப் பிணி–யாள – ரை அப்– பு– ற ப்– ப – டு த்– து – வ து வரை ந�ோயா– ளி – யி ன் சிரமம் ச�ொல்லி மாளாது. ஒரு–வர் எடுத்–து க – �ொள்–ளும் சிகிச்சை முறை–களை வைத்–து கூ – ட இந்த சமூ–கம் அவர் மீது இரு–வேறு பார்வை– களை செலுத்– து – கி – ற து. வெளி– ந�ோ– யா – ளி – யாக சிகிச்சை எடுத்– தா ல் க�ொஞ்சம் பரவாயில்லை; அவரே மருத்து–வ–ம–னை–யில் உள்–ந�ோ–யா–ளி–யாக தங்கி சிகிச்சை பெற்–றால் நிலைமை படு– ம�ோ–சம். ‘அவ–னுக்கு பைத்–திய – ம் முத்–திப் ப�ோச்சு. கரண்ட் ஷாக் எல்–லாம் க�ொடுத்– தி–ருக்–காங்–கள – ாம். எப்போ என்ன செய்– வான்னே ச�ொல்ல முடி–யாது – ’ என்–கிற ரீதி– யில் பல்–வேறு கதைக் களங்–கள் அங்கே உரு–வாகு – ம். உண்– மை – யி ல் நாங்– க ள் க�ொடுக்– கு ம் ஷாக் டிரீட்–மெண்ட் ஒரு ந�ோயா–ளியை குணப்– ப – டு த்– து – கி – ற து என்– றா ல் அந்த ந�ோயாளி வெளியே சென்ற பிறகு அக்–கம்– பக்–கத்–தி–னர் அளிக்–கும் வார்த்தை ‘ஷாக்’– கி–னால் மீண்–டும் பழைய நிலை–மைக்கே அவர் திரும்–பி–விட வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம். அப்–ப–டி–யென்–றால், இதற்கு விடிவே இல்–லையா என்று கேட்–டால், நிச்–ச–யம் உண்டு என்று ச�ொல்– லு ம் அள– வு க்கு காட்–சிக – ள் நம்–பிக்கை அளிக்–கும்–வித – த்–தில் மாறி–வரு – கி – ற – து. இன்–னும் 10 ஆண்–டுக – ளி – ல் நிலைமை வேறாக இருக்–கும் என்று உறு– தி–யா–கச் ச�ொல்ல முடி–யும். இப்–ப�ோதே

மன– ந�ோ ய் வெளியே தெரிந்– த ால் – ாம். குடும்–பத்–தின் மரி–யாதை பாதிக்–கப்–பட– ல திரு– ம – ண ம் முத– ல ான சுப காரி– ய ங்– க ள் தடை–ப–டும். வேலை கிடைப்–ப–தும் கடினம். இப்– ப – டி – ய ான சமூக அச்– ச மே மன– ந ல மருத்துவத்தையே தனிமைப்படுத்தி வைத்–தி–ருக்–கி–றது.

நிலைமை மாறிக்–க�ொண்–டி–ருக்–கிற – து. பக்–கத்து வீட்–டில் மன–நல சிகிச்சைக்கு செ ன் று வந்தவ ர் ம ட் – டு மே ம ன ப் பிணியாளர் அல்ல. தினசரி சிரித்த முகத்– து – ட ன் கைகு– லு க்– கு ம் சக பணி– யாளர�ோ, அமை– தி – யாக ஆட்டோ துடைக்–கும் எதிர்–வீட்–டுக்–கா–ரர�ோ கூட மனப்–பி–ணி–யில் சிக்–கி–யி–ருக்–க–லாம். அவர்– கள் சிகிச்–சைக்கு வர–வில்லை; இவர் வந்–து– விட்–டார். அவ்–வ–ள–வுதா – ன் வித்–தி–யா–சம். ஆனால், சிகிச்–சைக்கு வந்–தவ – ர்–களை – வி – ட வரா–த–வர்–க–ளி–டம்–தான் நீங்–கள் நினைப்– பது மாதிரி சிக்–கல்–க–ளும் ஆபத்–துக்–க–ளும் அதி–கம். எனக்கு இவர் குழந்–தை–கள் மருத்–துவ – ர். இவர் கண் மருத்–து–வர் என்று வெளிப்–ப– டை–யாக ச�ொல்–வது ப�ோல எனக்கு இவர் மன–நல ஆல�ோ–ச–கர் என்று கம்–பீ–ர–மாக ச�ொல்– லு ம் நாள் வெகு த�ொலை– வி ல் இல்லை.

(Processing... Please wait...) 15


மூலிகை ராணி

துள–சி–யின மகத்–து–வம்

16  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


ய்–வீ–கத்–தன்மை க�ொண்ட செடி–யாக ‘‘தெவீடு– க – ளி ல் துளசி வளர்க்– க ப்– ப ட்டு

பூஜிக்–கப்–படு – வ – தைப் – பார்த்–திரு – ப்–ப�ோம். துளசி மணி– மாலையை அணியும் பழக்–கத்தை நம் முன்–ன�ோர் பின்பற்றியதையும் பார்த்–தி–ருப்– ப�ோம். பெரு–மாளு – க்கு மிக–வும் உகந்–தது – என்று – ல் அதி–கம் பயன்–படு – த்–துவ – தை – யு – ம் க�ோயில்–களி பார்த்–தி–ருப்–ப�ோம். இது–ப�ோல் ஆன்–மிக வழி– பாட்–டுக்–கான செடி மட்–டுமே அல்ல துளசி. அதில் ஆச்–ச–ரி–யப்–ப–டத்–தக்க பல மருத்–து–வ– கு–ணங்–க–ளும் அடங்கி இருக்–கி–ற–து–’’ என்–கிற ய�ோகா மற்– று ம் இயற்கை மருத்– து – வ – ரான வித்–யா–லட்–சுமி, துள–சி–யின் வகை–க–ளை–யும், அதன் மருத்–துவ ரீதி–யான பயன்–க–ளை–யும் இங்கே பட்–டி–ய–லி–டு–கி–றார்.

டாக்டர் வித்–யா–லட்–சுமி

‘‘துள– சி – யி ல் வெண்– து – ள சி, கருந்– து – ளசி என இரு–வ–கை–கள் உள்–ளன. இந்த கருந்–து–ள–சியை கிருஷ்ண துளசி என்–றும் கூறு–வார்–கள். காட்–டுப் பகு–தி–க–ளில் இன்– னும் பல–வகை துள–சிச – ெ–டி–கள் உள்–ளன. உல–க–மெங்–கும் துளசி செடி–கள் இருந்–தா– லும் இந்–தி–யா–வில் வள–ரும் துளசி வகை– களை கிருஷ்ண துளசி, ராம துளசி, பபி துளசி(Babi Tulsi), துருத்–ரிகா துளசி(Drudriha Tulsi), துகாஸ்–மியா துளசி(Tukashmiya Tulsi) என்று வகைப்–ப–டுத்–து–கி–றார்–கள். இதில் கிருஷ்ண துளசி த�ொண்டை ந�ோய்–கள், ஆஸ்–துமா, இரு–மல், காய்ச்–சல் மற்– று ம் சரு– ம ம் சார்ந்த ந�ோய்– க – ளு க்கு சிறந்த நிவா–ர–ணி–யாக உள்–ளது. குஷ்ட – க்கு சிறந்த நிவா–ரணி – ய – ாக உள்ள ந�ோய்–களு ராம துளசி அதிக நறு–ம–ணம் உடை–யது. இது வங்–கா–ளம், சீனா, பிரே–சில் ப�ோன்ற இடங்–க–ளி–லும் காணப்–ப–டு–கி–றது. பபி துளசி சமை–ய–லில் சுவை மற்–றும் நறு– ம – ண த்– து க்– க ாக சேர்க்– க ப்– ப – டு – கி – ற து. துருத்–ரிகா துளசி சளி மற்–றும் த�ொண்டை வறட்–சிக்கு நிவா–ர–ணி–யாக உள்–ளது. இது சதை–கள் மற்–றும் எலும்–பு–க–ளில் ஏற்–ப–டும் அழற்–சிய – ைக் குறைக்க உத–வுவ – த – ால், வாத ந�ோய்–களு – க்–கும் சிறந்த நிவா–ரணி – ய – ாக உள்– ளது. இந்த வகை துளசி நேபா–ளம், வங்–கா– ளம், மகா–ராஷ்–டிரா ப�ோன்ற இடங்–களி – ல் காணப்–ப–டு–கி–றது. துகாஷ்– மி யா துளசி த�ொண்டை க�ோளா– று – க ள், குஷ்ட ந�ோய்– க – ளு க்கு நிவா–ரணி – ய – ாக உள்–ளது. இந்த துளசி உடல் எலும்– பு – க – ளு க்கு வலு– சேர்க்க பெரி– து ம் உத–வுகி – ற – து. காலை–யில் வெறும் வயிற்றில் ஐ ந் து து ள சி இ லை – க ளை தி ன மு ம் சாப்–பிட்டு வந்–தால் பல ந�ோய்–கள் நம்மை அண்–டா–மல் பாது–காத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். Eugenol என்–கிற வேதிப்–ப�ொ–ருளை உள்–ள–டக்–கி–யது Eugenol Type Tulsi. இந்த வேதிப்–ப�ொ–ருள் உடல் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி–யைத் தூண்–டு–கி–றது. இது குட–லின் தசை– க ளை சீராக வைத்– து க் க�ொள்ள உத– வு – வ – த�ோ டு, வெண்– கு ஷ்– ட ம், விஷ– மு–றிவு, பூச்–சிக்–கடி ப�ோன்–றவ – ற்–றுக்கு நிவா– ர–ணி–யாக உள்–ளது. தலை–யில் ஏற்–ப–டக் கூ – டி – ய பூஞ்சை பாதிப்–புக – ள் மற்–றும் ந�ோய்த் த�ொற்–று–க–ளைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–துவ – –த�ோடு, வலி நிவா–ரணி – ய – ாக உள்–ளது. Anti Viral, Anti Parasitic, Anti Oxident, Anti Insect ப�ோன்ற

17


துளசி சுவா–சத்–தில் புத்–து–ணர்வை அளிப்–ப–த�ோடு, வாய் துற்–நாற்–றத்–தைப் ப�ோக்–கு–கி–றது. இதய சம்–பந்–த–மான ந�ோய்–களை – க் கட்–டுப்–ப–டுத்–து–கி–றது.

செயல்–பா–டு–களை உள்–ளட – க்–கிய – து இந்த வேதிப்–ப�ொ–ருள். நு ரை – யீ – ர – லி ல் ச ளி த�ொந ்த ர வு – க–ளால் ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய Lung Congestion பிரச்– னை க்கு நிவா– ர – ணி – ய ாக இருப்– ப – த�ோடு, Oxidative stress குறை–வத – ற்கு உத–வு– கி–றது. இந்த Oxidative stress உட–லில் அதி–க– ரிப்–ப–தால்–தான் இள–மை–யில் முதுமை, உடல்– வ லு குறை– த ல், ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–தல் ப�ோன்ற பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டு–கி–றது. Flavonoids, Proline, Ascorbate ப�ோன்ற சத்–துப் ப�ொருட்–கள் இருப்–ப–தால், Anti Oxidant ஆக செயல்– ப – டு – கி – ற து. மேலும் துளசி Anti Oxidant ஆக செயல்– ப – டு ம் Glutathione என்–கிற சத்–துப் ப�ொருளை உட– லில் அதி–க–ரிக்–கச் செய்–கி–றது. துளசியில்

18  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

உள்ள Caryophyllene என்– கி ற வேதிப் ப�ொருள் Anti Inflammatory, Anti Fungal, Anti Aging, Decreases Cytotoxicity ப�ோன்ற செயல்–பா–டு–களை உள்–ள–டக்–கி–யுள்–ளது. Citronellol, Myrcene, Limonene, Camphene, Anothole, Cimeole ப�ோன்ற வே தி ப் ப�ொ ரு ட் – க ள் இ ரு ப் – ப – த ா ல் நீரி–ழிவு, ஆஸ்–துமா ந�ோய்–க–ளுக்கு சிறந்த நிவா–ரணி – ய – ாக செயல்–படு – கி – ற – து. Citronellol பூச்– சி – க – ளு க்கு எதி– ர ான செயல்– ப ா– டு – க – ளுக்கு கார–ண–மாக உள்–ளது. Camphene, Cineole ப�ோன்– ற வை Lung Congestion பிரச்–னைக்கு நிவா–ர–ணம் அளிக்–கி–றது. துள–சி–யில் உள்ள அசிட்–டிக்–அ–மி–லம் சிறு– நீ–ர–கக் கற்–களை கரைக்க உத–வு–வ–த�ோடு, ரத்த அழுத்–தத்–தைக் குறைக்–க–வும், ரத்–தத்– – ற்–கும் பெரி–தும் பயன்– தைச் சுத்–தி–க–ரிப்–பத ப–டு–கி–றது. சுக்கு, மிளகு, திப்–பி–லி–யு– டன் (திரி–க– டுகு) ஒரு–பிடி துள–சியை சேர்த்து கஷா–யம் செய்து அருந்தி வந்–தால் சளி, இரு–மலை கட்–டுப்–ப–டுத்–துவ – –த�ோடு, உடல் ச�ோர்–வும் நீங்–கும். மேலும் இது சுவா–சக் க�ோளாறு, ஆஸ்– து – ம ா– வு க்கு நல்ல நிவா– ர – ணி – ய ாக உள்–ளது. துள–சி–யு–டன் சிறி–த–ளவு இஞ்சி சேர்த்து நன்–றாக மென்று சாப்–பிட்–டால் ஜீரண சக்தி அதி– க – ரி க்– கு ம். சிறி– த – ள வு கிராம்– பு – தூ ள், பச்சை கற்– பூ – ர ம், உப்பு கலந்து துள–சியை பல்–லில் வைப்–ப–தால் பல் ச�ொத்தை மற்–றும் ஈறு–க–ளின் வீக்–கம் குறை–கி–றது. துளசி சுவா– ச த்– தி ல் புத்– து – ணர்வை அளிப்–ப–த�ோடு, வாய் துற்–நாற்–றத்–தைப் ப�ோக்–குகி – ற – து. இதய சம்–பந்–தம – ான ந�ோய்– க–ளைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–து–கி–றது. சரு–மத்–தில் உண்–டா–கும் படை ந�ோய்க்கு, துளசி சாற்– று–டன் வெற்–றிலை சாற்றை சம அளவு சேர்த்து படை உள்ள இடத்–தில் தடவி வந்–தால் நிவா–ர–ணம் கிடைக்–கும். துள– சி – யு – ட ன் ஒரு துண்டு சுக்கு, இ ர ண் டு இ ல வங்கத்தை ச் சே ர் த் து ஒன்றாக அரைத்து தலை–யில் பற்று ப�ோடு– வ–தால் தலை–வலி குண–மா–கி–றது. துளசி இ லைய ை க ச க் கி அ தை உ ட லி ல் தட–வினால் க�ொசு நம்மை நெருங்–காது. தேள் கடிக்கு உட– ன – டி – ய ாக துள– சி யை மென்று சாப்– பி – டு – வ – த�ோ டு, கடி– ப ட்ட இடத்–தில் துள–சியை கசக்கி தடவ விரை– வாக நிவா–ரண – ம் கிடைக்–கிற – து – ’– ’ என்–கிற – ார் வித்யா லட்–சுமி.

- க.கதி–ர–வன்,

படம் : ஆர்.க�ோபால்.


விந�ோதம்

முது–கு–வ–லியை விரட்ட நூதன வழி!

சு

று–சு–றுப்–பான உழைப்–புக்–குப் பெயர் பெற்–ற–வர்–கள் ஜப்–பா–னி–யர்–கள். அப்–படி கால நேரம் பாரா–மல் உழைப்–ப–தால் வரு–கிற பிரச்–னை–க–ளைக் கையாள்–வ–தி–லும் அவர்– கள் ஸ்மார்ட்–டா–கவே விளங்–கு–கி–றார்–கள் என்–ப–தற்–கான லேட்–டஸ்ட் உதா–ர–ணம்–தான் ஒட்–ட�ோனா மக்கி. அது என்ன ஒட்–ட�ோனா மக்–கி?

க டும் உழைப்– பி ன் எதி– ர �ொ– லி – ய ாக வரு– கி ற முது– கு – வ லி, மனச்– ச �ோர்வை விரட்ட ஜப்–பா–னி–யர்–கள் கண்–டு–பி–டித்–தி– ருக்–கிற நவீன சிகிச்–சைத – ான் ஒட்–ட�ோனா மக்கி(Otona Maki). இந்த சிகி்ச்சை முறை–யில், சுவா–சிப்– ப–தற்கு ஏது–வான மெல்–லிய துணி–யால் உடல் முழு–வதை – –யும் மூடி–வி–டு–கி–றார்–கள். தாயின் வயிற்–றுக்–குள் குழந்தை அமை–தி– யாக இருப்–பதை – ப்–ப�ோல இந்த துணிக்–குள் கை, கால்–களை மடக்கி 20 நிமி–டங்–கள் மல்–லாந்த நிலை–யில் படுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும்.

இப்–படி படுத்–துக் க�ொள்–வ–தன் மூலம் முது– கு – வ லி, மனச்– ச �ோர்– வு – க ள் நீங்கி பச்–சிள – ம் குழந்–தைக்கு கிடைக்–கும் உணர்வு கிடைப்–பத – ாக இந்த சிகிச்–சையை எடுத்–துக் க�ொண்–டவ – ர்–கள் தெரி–வித்–திரு – க்–கின்–றன – ர். தாயின் கரு–வறை – க்–குள் குழந்–தை உருப்– பெ–றும்–ப�ோது கை, கால்–களை மடக்–கிய நிலை–யில்–தான் இருக்–கும். அதே ப�ோல் ஒரு துணிக்–குள் கட்டி வைப்–ப–தால்–தான் பச்–சிள – ம் குழந்தை ப�ோன்ற உணர்வு உண்– டா–கி–றத�ோ என்–ன–வ�ோ!

- க�ௌதம் 19


மகளிர் மட்டும்

அலட்–சி–யம் வேண்–டாம்...

அலர்ட்

ப்ளீஸ்! கு

ழந்– த ை– க – ளு க்கோ கண– வ – ருக்கோ ஏதே–னும் பிரச்னை என்– ற ால் துடித்– து ப் ப�ோவார்– க ள் பெண்–கள். அதுவே தமது உட–லில் ஏதே–னும் பிரச்னை என்–றால் முடிந்–த– வரை அலட்–சி–யப்–ப–டுத்–து–வார்–கள். ப�ோதிய ஊட்–ட–முள்ள உணவு, தூக்– க ம் துறப்– ப து மட்– டு – மி ன்றி, ஆர�ோக்–கிய – த்–திலு – ம் அலட்–சிய – த்–தைக் – க்கு உட–லில் தெரி– காட்–டும் அவர்–களு கிற சில அறி–குறி – க – ள் ஆபத்–தான பிரச்– னை–க–ளுக்–கான எச்–ச–ரிக்கை மணி என்–பது புரி–வதி – ல்லை. அப்–படி அலட்– சி–யம் செய்–யக்–கூ–டாத அவ–சிய அறி– கு–றி–கள் பற்–றித் தெளி–வாக்–கு–கி–றார் மகப்–பேறு மருத்–து–வர் ஜெய–ராணி.

20  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


21


அடிக்–கடி தாங்க முடி–யாத தலை–வலி வந்–தால் டென்–ஷன், சைனஸ் என நீங்–களே கார–ணம் ச�ொல்–லித் தட்–டிக் கழிக்–கா–மல் உஷா–ரா–குங்–கள்.

கை, கால்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற பல–வீ–னம் யுமே முக்–கி–ய–மாக நினைக்க மாட்–டார்– நூற்–றுக்கு 90 பெண்–கள் அலட்–சி–யம் கள். ப�ொறுத்– து க் க�ொள்ள முடி– ய ாத செய்– கி ற விஷ– ய ம் உடல் பல– வீ – ன ம். வலி என்– ற ால் வலி நிவா– ர – ணி யை குறிப்–பாக கை, கால்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற விழுங்– கி த் தற்– க ா– லி – க – ம ாக நிவா– ர – ண ம் அசதி மற்–றும் வலி–களை அதிக வேலை தேடிக் க�ொள்–வார்–கள். அதை–யும் தாண்டி செய்–த–தன் விளை–வு–க–ளாக நினைத்–துக் வலித்– த ால் மட்– டு மே மருத்– து – வ – ரி – ட ம் க�ொண்டு அலட்– சி – ய ம் செய்– வ ார்– க ள். செல்–வார்–கள். கை, கால்–க–ளில் ஏற்–ப–டு–கிற ச�ோர்வோ, ஃபைப்–ர�ோம – ய – ால்–ஜியா என்–கிற வலி– மரத்துப் ப�ோகிற உணர்வோ, முகத்–தில் யாக இருந்–தால் அதை வலி நிவா–ரண ஒரு பக்–கம் மரத்–துப் ப�ோவத�ோ பக்–க– மருத்–து–வர்–க–ளால் மட்–டும்–தான் கண்டு– வா–தம் ஏற்–ப–டு–வ–தற்–கான அறி–கு–றி–கள – ாக பி–டிக்க முடி–யும். எனவே, ஒரு மருத்–து–வ– இருக்–க–லாம். நிலை தடு–மா–று–வது, தலை– ரி– ட ம் சென்று உட– லி ல் பிரச்– னையே சுற்–றல், நடப்–ப–தில் சிர–மம் ப�ோன்–ற–வை– இல்லை என சத்து மாத்–தி–ரை– க–ளைக் யும் பக்–க–வா–தத்–தின் அறி–கு–றி–களே. க�ொடுத்–தும் வலி குறை–ய–வில்லை என்– பேசு– வ – தி ல் குழப்– பம�ோ , கடு– மை – றால் வலி நிவா–ரண சிறப்பு மருத்–துவ – ரை – ப் யான தலை– வ – லி ய�ோ, மேற்– ச�ொன்ன பார்க்க வேண்–டும். அறி– கு – றி – க ள�ோ ஏற்– ப ட்– ட ால் உட– ன – டி – நெஞ்–சு–வலி யாக மருத்–து–வரை அணு–குங்–கள். குறிப்– ப ெ ண் – க – ளு க் கு அ ரி – த ா – க வ ே பாக அடிக்–கடி தாங்க முடி–யாத தலை– மார–டைப்பு வரும் என்–கிற நிலை மாறி, வலி வந்–தால் டென்–ஷன், சைனஸ் என இ ன் று ஆ ண் – க – ளு க் கு இ ணை – ய ா க அதற்கு நீங்–களே கார–ணம் ச�ொல்–லித் தட்– அவர்– க – ளு க்– கு ம் அதி– க – ள – வி ல் ஹார்ட் டிக் கழிக்–கா–மல், ஏத�ோ பிரச்னை– அட்–டாக் வரு–கிற – து. உயி–ரிழ – ப்பு–க– யின் அறி– கு றி என உஷா– ர ா– ளின் எண்– ணி க்– க ை– யு ம் அதி– க – குங்–கள். பக்–க–வா–தம் ஏற்–பட்ட ரித்–தி–ருக்–கி–றது. நெஞ்சுவலி, அத– அடுத்த நான்கு மணி நேரத்–தில் னு–டன் அசா–தா–ரண வியர்வை, சிகிச்சை அளிக்– க ப்– ப ட்– ட ால், வாந்தி, மூச்சு விடு–வ–தில் சிர–மம் முழு– மை – ய ா– க க் குணப்– ப – டு த்– தி – ப�ோன்–றவை இருந்–தால் இன்–னும் விட முடி–யும். அதிக எச்– ச – ரி க்கை அவ– சி – ய ம். கார–ண–மற்ற உடல்–வலி இந்த அறி–குறி – க – ள் எல்–லாம் இதய தின–மும் தலை முதல் கால் ந�ோய் மற்– று ம் மார– டை ப்– பி ன் வரை ஏத�ோ ஒரு இடத்– தி ல் அறி–கு–றி–க–ளாக இருக்–க–லாம். வலியை உணர்– வ ார்– க ள் பல தவிர இவைஉட–லில் பெண்–க–ளும். ஆனா–லும் எதை– டாக்டர் ஜெய–ராணி ஏற்–பட்–டுள்ள வேறு பிரச்–னை–க–

22  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


ளுக்– க ான எச்– ச – ரி க்கை மணி– ய ா– க – வு ம் இருக்–க–லாம். உதா–ர–ணத்–துக்கு, நுரை–யீ– ரலை ந�ோக்கி ரத்–தக்கட்டி நக–ரும் ப�ோதும் இப்–படி ஏற்–பட – ல – ாம். திடீ–ரென இத–யமே கனத்த மாதிரி உணர்–வது, சில நிமி–டங்– கள் நீடித்து மறை–வது, அடிக்–கடி இப்–படி ஏற்–படு – வ – து ப�ோன்–றவை அலட்–சிய – ம் செய்– யப்–பட வேண்–டி–யவை அல்ல. முழங்–கால் வலி மற்–றும் களைப்பு இ து – வு ம் டீ ப் வெ யி ன் த்ரா ம் – ப�ோ–சிஸ்(Deep vein thrombosis) என்–கிற பிரச்– னை – யி ன் அறி– கு – றி – ய ாக இருக்– க – லாம். நீண்ட நேரம் கால்– க ளை ஒரே நிலை–யில் வைத்–தி–ருப்–பது, பல நாட்–கள் படுக்–கை–யில் இருப்–பது ப�ோன்–ற–வற்–றின் விளை– வ ால் இது ஏற்– ப – ட – ல ாம். ரத்– த க் கட்– ட ாக இருந்– த ால் நடக்– கு ம்– ப�ோ – து ம் நிற்–கும்–ப�ோது – ம் வலி அதி–கம – ாக இருக்–கும். வீக்–க–மும் தெரி–யும். காலின் ஒரு பகுதி சிவந்து, வீக்–கத்–துட – ன், இன்–ன�ொரு காலை விட சற்றே பெரி–தா–கத் தெரி–யும். ப�ொது– வ ாக உடற்– ப – யி ற்சி செய்த பிறகு இப்–படி ஏற்–படு – வ – து சக–ஜம். ஆனால், மற்ற நேரத்–திலு – ம் இருந்–தால்–தான் அலர்ட் ஆக வேண்–டும். ரத்–தக்–கட்–டாக இருந்–தால்

அது வெடித்து தீவி–ர–மான பிரச்–னை–யில் முடி– வ – த ற்– கு ள் சிகிச்சை அளிக்– க ப்– ப ட வேண்–டும். சிறு–நீ–ரில் ரத்–தக் கசிவு சி று – நீ ர் க ழி க் – கு ம் – ப�ோ து ர த் – த ம் வெ ளி – யே – று – வ – து ம் வ லி ப் – ப – து ம் சிறு–நீ–ர–கக் கற்–கள் உரு–வா–கி–யி–ருப்–ப–தன் அறி– கு – றி – க – ள ாக இருக்– க – ல ாம். அதை அதற்–கான பரி–ச�ோ–த–னை–க–ளின் மூலம் கண்– ட – றி ந்து சிகிச்சை அளிக்– க ப்– ப ட வ ே ண் – டு ம் . சி று – நீ – ரு – ட ன் ர த் – த ம் வெ ளி – யே – று – வ து ம ட் – டு மி ன் றி , அ டி க் – க டி சி று – நீ ர் க ழி க் – கி ற உ ண ர் – வு ம் , அ ட க்க மு டி – ய ா த நி லை – யு ம் ஏற்–ப–டு–வது த�ொற்–றின் கார–ண–மா–க–வும் இருக்–க–லாம். சில– ரு க்கு இத்– து – ட ன் காய்ச்– ச – லு ம் சேர்ந்து க�ொள்–ளும். அடிக்–கடி சிறு–நீர் த�ொற்று ஏற்–ப–டு–வது, தாமாக ஆன்ட்–டி– ப–யா–டிக் மருந்–துக – ள் எடுத்–துக் க�ொள்–வது ப�ோன்–றவை, அந்–தப் பிரச்–னைக்–கான நிரந்–த–ரத் தீர்–வைத் தராது. மாறாக, சிறு–நீ– ரகப் புற்–று–ந�ோய் அபா–யத்தை அதி–க–ரிக்– கும். எனவே... கவ–னம் தேவை!

Kungumam Doctor

- ராஜி


உணவியலும் உளவியலும்

சாப்–பி–டு–வ–தில் உணர்ச்–சி–வ–சப்–ப–டு–கி–றீர்–க–ளா?

‘டெ

ன்–ஷனா இருக்கு... ஒரு தம் அடிச்–சுட்டு வர்–றேன்’ என்று கூட்–டத்–திலி – ரு – ந்து அவ்–வப்–ப�ோது நழு–வுகி – ற – வ – ர்–கள் நிறைய உண்டு. ‘மனசு கஷ்–டமா இருக்கு... அதான் தண்ணி அடிக்–கிற – ேன்’ என்று ச�ொல்–ப–வர்–க–ளை–யும் அதி–க–மா–கப் பார்க்–கி–ற�ோம். இந்த இரண்டு தவ– ற ான பழக்– க ங்– க – ள ைப் ப�ோன்–ற–து–தான் உணர்ச்சி வேகத்தை உண–வில் காண்–பிப்–ப–தும். க�ோபம், அன்பு, துக்–கம் ப�ோன்ற உணர்ச்–சி–களை உண–வின் மீது பலர் திருப்–பு–வது சாதா–ர–ண–மான விஷ–யம் அல்ல. அது Emotional Eating Disorder’’ என்–கி–றார் உண–வி–யல் நிபு–ண– ரான வினிதா கிருஷ்–ணன்.அது என்ன எம�ோ–ஷ– னல் ஈட்–டிங் டிஸார்–டர்?

24  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

அன்பு, துக்–கம், க�ோபம் ப�ோன்ற தங்– க – ளு – ட ைய தீவி– ர – ம ான மன உணர்ச்– சி – க – ளு க்கு உணவை வடி– கா–லாக பயன்–ப–டுத்–தும் முறை–தான் எம�ோ–ஷ–னல் ஈட்–டிங் டிஸார்–டர். எளி–மைய – ா–கச் ச�ொன்– னால், சாப்–பி–டு–வ–தில் இருக்– கு ம் க�ோளா– றையே எம�ோ–ஷ–னல் ஈட்–டிங் என்று ச�ொல்– கி–ற�ோம். சா த ா – ர – ண – ம ா க ஒரு– வ ர் சாப்– பி – டு – வ – த ற் – கு ம் , உ ண ர் ச் சி க�ொ ந் – த – ளி ப் – பி ல்


சாப்–பி–டு–வ–தற்–கும் வித்–தி–யா–சம் உண்டு. இந்தப் பழக்–கம் உங்–க–ளி–டம் இருக்–க–லாம் அல்–லது உங்–க–ளைச் சார்ந்த குடும்–பத்– தி–னர், நண்–பர்–கள், உற–வி–னர்–க–ளி–ட–மும் இருக்–கல – ாம். அந்த வித்–திய – ா–சத்தை கண்–டு– பி–டிக்க ஓர் எளி–மைய – ான வழி இருக்–கிற – து. ஒரு–வர் என்ன தன்மை உள்ள உண– வின் மீது அதி–கம் விருப்–பத்–துட – ன் இருக்– கி–றார், என்ன மாதி–ரி–யான சுவை உள்ள உணவை அதி–கம் விரும்–புகி – றா – ர் என்–பதை – ைய பிரச்–னையை – க் கண்– வைத்து அவ–ருட டு–பி–டித்–து–விட முடி–யும்.

இனிப்பு

‘எதை–யா–வது சாதித்தே ஆக வேண்– டும்’ என ஓடிக்–க�ொண்டே இருப்–ப–வர்– கள், தங்–க–ளு–டைய லட்–சிய வேகத்–தில் நேரத்– து க்கு உணவு எடுத்– து க்– க�ொள்ள மாட்–டார்–கள். இத–னால் அவர்–களி – ன் உட– லில் சர்க்–கரை – யி – ன் அளவு குறைந்–துவி – டு – ம். இத–னால் இனிப்பு உண–வு–களை அதி–கம் உண்–பார்–கள். அதி–கம – ாக டீ, காபி, ஜூஸ் சாப்–பிடு – கி – ற – வ – ர்–களை – யு – ம் இந்த வகை–யில் சேர்க்–க–லாம். இது–ப�ோல் சர்க்–கரை அதி–கம் உள்ள உண– வா ல் உடல் பரு– ம ன் அதி– க – ரி த்து நீரி–ழிவு உள்–பட பல த�ொந்–த–ர–வு–க–ளுக்கு அவர்–கள் ஆளாக வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. பிஸி–யான வேலை நேரத்–துக்–கி–டை–யி– லும் தங்–க–ளுக்–காக சிறிது நேரம் ஒதுக்கி ரிலாக்ஸ் செய்–து–க�ொண்–டால் தேவை– யற்ற இனிப்பு உண்–பதை – த் தவிர்க்க முடி– யும். வேளா வேளைக்கு உணவு சாப்–பிடு – ம் வழக்–கத்தை க�ொண்டு வரும்–ப�ோது இந்த இனிப்பு உண்–ணும் பழக்–கம் மாறி–வி–டும்.

உப்பு கலந்–துள்ள உணவை எடுத்–துக்– க�ொள்–கிறா – ர்–கள். இத– னால் ரத்த அழுத்–தம் ஏற்–பட வாய்ப்பு உண்டு. இவர்–கள் மூச்–சுப்–ப–யிற்சி செய்து பதற்–றத்–தைக் குறைத்–தால் உப்பு உண–வுக – – ளைத் தவிர்க்க முடி–யும்.

ஐஸ்–க்ரீம் தன்னை குழந்– தை – ப� ோல் காட்– டி க் க�ொள்ள நினைப்– ப – வ ர்– க ள் ஐஸ்– க் – ரீ ம் அதி– க ம் சாப்– பி – டு – வா ர்– க ள். இது– வு ம் உடல்–ப–ரு–மன், நீரி–ழிவை உண்–டாக்–கக் கூடி–யதே. தின–மும் மித–மான சுடு–தண்–ணீ– ரில் குளித்து–வந்–தால் ஐஸ்–க்–ரீம் சாப்–பி–டு– வதை நிறுத்–தி–விட முடி–யும்.

ந�ொறுக்–குத் தீனி மற்–ற–வர்–கள் நம்மை கவ–னிக்க வேண்– டும், தன் இருத்–தலை பிறர் உணர வேண்– டும் என விரும்– பு – கி – ற – வ ர்– க ள் சத்– த ம் வரு–கிற வகை–யி–லான ந�ொறுக்–குத்–தீ–னி– களை உண்– ப ார்– க ள். இத– ன ால் உடல்– – ள் ப–ரும – ன், க�ொழுப்பு சார்ந்த பிரச்–னைக

காரம் ஏதா–வது சாக–சம் செய்–ய–வேண்–டும் என விரும்–பு–கி–ற–வர்–க–ளும், க�ோபத்தை வெளிப்–படு – த்–தத் தெரி–யா–தவ – ர்–களு – ம் கார– மான உணவை அதி– க ம் விரும்– பு – வா ர்– கள். இத–னால் வயிற்–றுப்–புண் வரு–வ–தற்கு வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. இவர்–கள் ஏதா–வது ஒரு டான்ஸ் கற்–றுக் க�ொண்டு ஆடும் வழக்– கத்–தைப் பின்–பற்–றி–னால் அந்த உணர்ச்சி வேகத்–தி–லி–ருந்து காப்–பாற்–றிக் க�ொள்–ள– லாம்.

உப்பு வாழ்க்கை ப�ோகிற ப�ோக்– கி – லேயே ஓடிக்–க�ொண்டு இருப்–ப–வர்–கள் அதி–கம்

25


வர வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. இவர்–க–ளுக்–குப் ப�ோது– ம ான முக்– கி – ய த்– து – வ – மு ம், கவ– ன – மும் க�ொடுத்– த ால் அந்த தாழ்வுமனப்– பான்மை–யிலி – ரு – ந்து வெளி–வந்துவிடு–வார்– கள். ந�ொறுக்–குத்–தீனி – க – ளை – யு – ம் கைவிட்டு விடு–வார்–கள்.

சாக்–லேட் அன்–புக்–காக ஏங்–கு–ப–வர்–கள், அன்பு செலுத்த விரும்–பு–வர்–கள் அதி–கம் சாக்– லேட் உண்–பார்–கள். இத–னா–லும் உடல்– ப–ரு–மன் உள்–பட பல பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப– டு–வ–தற்கு வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. உங்–க–ளுக்கு நெருக்–கம – ா–னவ – ர்–களி – ட – ம் இந்தப் பழக்–கம் தெரிந்–தால் அன்பு காட்–டிப் பாருங்–கள். சாக்– லே ட் பழக்– க த்– தி – லி – ரு ந்ந்து மீண்– டு ர்–கள். –வி–டுவா –

துரித உண–வு–கள் பிறர் மீது வரு–கிற க�ோபத்தை வெளி–ப– டுத்த முடி–யா–மல் இருப்–பவ – ர்–கள், அதற்கு பதி–லாக Starchy food என்–கிற நூடுல்ஸ், பாஸ்தா ப�ோன்ற உண–வு–களை அதி–கம் உண்–கின்–ற–னர். இத–னால் உடல்–ப–ரு–மன், கெட்ட க�ொலஸ்ட்–ரால் அதி–க–ரிப்–பது ப�ோன்ற ந�ோய்–கள் வரு–வ–தற்கு வாய்ப்–பி– ருக்–கி–றது. இந்த தவ–றான உண–வுப்–ப–ழக்– கத்தை மாற்ற, சம்–பந்–தப்–பட்–ட–வ–ரி–டம் மனம் விட்–டுப் பேசி–னாலே ப�ோதும்.

பால் உண–வு–கள் தாய் அன்பு கிடைக்–கா–த–வர்–கள், சிறு வய–தி–லயே தாயை விட்–டுப் பிரிந்–த–வர்–

26  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

ஒரு–வர் என்ன மாதி–ரி–யான உணவை அதி–கம் விரும்–பு–கிற – ார் என்–பதை வைத்து அவ–ரு–டைய பிரச்–னை–யைக் கண்–டு–பி–டித்–து–விட முடி–யும்.

கள் இவர்–கள் அடிக்–கடி பால் சார்ந்த உண– வு – க ளை விரும்பி உண்– கி ன்– ற – ன ர். இந்தப் பழக்–கத்–தால் கெட்ட க�ொழுப்பு, அதிக உடல் எடை ப�ோன்ற பிரச்–னைக – ள் வர–லாம். அன்–ப�ோடு பழ–கி–னால் அதில் இருந்து இவர்–கள் விடு–பட்–டுவி – டு – வா – ர்–கள்.

பானங்–கள் புதி–தாக கற்–றுக் க�ொள்ள விரும்–பு–கிற – – வர்–கள், சாதிக்க விரும்–பு–கி–ற–வர்–கள் டீ, காபி உள்–ளிட்ட பானங்–களை அதி–கம் அருந்–து–கிறா – ர்–கள். இத–னால் மன அழுத்– தம் சார்ந்த பிரச்–னை–கள் வர வாய்ப்–பி– ருக்–கி–றது. அதி–கம் படித்–த–வர்–க–ளிட – –மும், ஆன்–மிக ரீதி–யாக ஞானி–க–ளிட – –மும் பேசி பழ–கி–னால் மாற்–றத்தை உணர முடி–யும்.

- க.இளஞ்–சே–ரன்


டாக்டர் எனக்கொரு டவுட்டு

மூட்–டு–வ–லிக்கு

என்–ன–தான் முடி–வு?

னக்கு வயது 62. கடந்த சில ஆண்–டு–க–ளாக கால் மூட்–டுவ – லி – ய – ால் கடும் அவ–திப்–பட்டு வரு–கி– றேன். எலும்பு மூட்டு மருத்–துவ – ரி – ட– ம் த�ொடர்ச்–சிய – ான சிகிச்சை பெற்–றுக் க�ொண்–டுத – ான் இருக்–கி–றேன். இருப்–பி–னும் மாற்று மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னை– க–ளைத் தெரிந்–துக�ொ – ள்ள விரும்–பு–கி–றேன். பதில் கிடைக்–கு–மா? - பி.சந்–தா–னம், நாமக்–கல்

ஐயம் தீர்க்–கி–றார் இயற்கை மற்–றும் ய�ோகா மருத்–து–வர் வீர–பாண்–டி–யன். ‘‘முழங்– க ால், கணுக்– க ால் மூட்– டு ப்– ப–குதி – க – ளி – ல் வலி இருக்–கிற – த – ென்–ப–தற்–காக எந்த நேர–மும் படுத்–துக்–க�ொண்டு அல்–லது உட்–கார்ந்–துக�ொண் – – ால் அந்த டே இருப்–பத மூட்–டுப்–ப–குதி தசை–கள் பல–வீ–ன–மாகி, ந�ோய் பாதிப்பு இன்–னும் அதி–க–ரிக்–கவே செய்–யும். கால் மூட்– டு – க – ள ைச் சுற்– றி – யு ள்ள Quadriceph, Hamstring தசை–க–ளுக்–கான பயிற்– சி – க – ள ைத் த�ொடர்ந்து க�ொடுக்க வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். அதன் மூலமே வலி–க–ளி–லி–ருந்து நிவா–ர–ணம் கிடைக்–கும். இதற்– கெ ன இருக்– கு ம் பிரத்– யே – க – ம ான நீர் அல்–லது ஐஸ்–கட்டி க�ொண்டு ஒத்–தட – ம் பயிற்–சி–களை ய�ோகா அல்–லது பிசி–ய�ோ– க�ொடுப்– ப த – ால் விரை– வ ான நிவா– ர ண – ம் தெ–ரபி மருத்–துவ – ரி – ன் உத–விய�ோ – டு கற்–றுக்– கிடைக்–கும். கற்–பூ–ரத்தை வெது–வெ–துப்– க�ொண்டு நீங்–கள் மேற்–க�ொள்–ள–லாம். பான தேங்–காய் எண்–ணெ–யில் கரைத்து, ஜாக்கிங் பயிற்சி, உய–ர–மான மாடிப் வலி–யி–ருக்–கும் கால் மூட்–டுப்–ப–கு–தி–க–ளில் –ப–டி–க–ளில் ஏறு–வது, சம்–ம–ணம் ப�ோட்டு பூசி வந்– த ா– லு ம் வலி படிப்– ப – டி – ய ா– க க் அமர்–வது ப�ோன்–றவை வலியை அதி–க– குறை–யும். ரிக்– கு ம். அத– ன ால் இவற்– றை த் உண– வை ப் ப�ொறுத்த– வ ரை தவிர்த்–து–வி–டுங்–கள். சம–த–ள–மான கிழங்கு வகை– க ள், ம�ொச்சை, இடத்–தில், மித–மான வேகத்–தில் புளித்த தயிர், முட்டை ப�ோன்ற 15 நிமி– ட ங்– க ள் நடை– ப – யி ற்சி வாயு பதார்த்தங்– க ள் சாப்– பி – டு செய்வ தி ல் த வ று இ ல்லை . – வ தை த் த வி ர்த்தா ல் வ லி நடை– ப – யி ற்– சி – யி ன்– ப�ோ து முழங்– யி – லி – ரு – ந்து நிவா–ரண – ம்– பெற உதவி– கால் உறை(Knee Cap) அணிந்–து– யாக இருக்– கு ம். முடக்– க த்– த ான் க�ொண்டு நடப்–ப–தும் பாது–காப்– கீரை மற்–றும் வாத–நா–ரா–ய–ணன் பா–ன–தாக இருக்–கும். கீரை–களை வாரத்–திற்கு மூன்று வலி இருக்–கிற மூட்–டுப் பகு–தி– முறை சாப்–பி–டு–வ–தும் நல்–லது.’’ க–ளில் வெந்–நீர் ஒத்–த–டம் க�ொடுப்– டாக்டர் ப–தைத் தவிர்த்–து–விட்டு, குளிர்ந்த வீர–பாண்–டி–யன் - க.கதி–ர–வன் 27


சுகப்பிரசவம் இனி ஈஸி

ன்–ன–தான் கவ–ன–மாக இருந்–தா–லும் கர்ப்ப காலத்–தில் சில ந�ோய்–கள் வந்து த�ொல்லை தரு–வது சக–ஜம்தான். அந்த வகை– யில் கர்ப்–பி–ணி–களுக்கு வருகிற திடீர் சர்க்கரை ந�ோய் பற்–றி–யும், அதற்–கான கார–ணங்–கள் பற்–றி–யும், அதை வெல்–லும் வழி– மு–றை–கள் பற்–றி–யும் க�ொஞ்–சம் விரி–வா–கப் பார்ப்–ப�ோம்.

ர்ப்– ப – க ா– ல த்– தி ல் வரும் சர்க்கரை ந � ோ யி ல் மூ ன் று வ கை உ ண் டு . குழந்– த ைப் பரு– வ த்– தி – லி – ரு ந்தே நீரிழிவு உள்ளவர்கள் முதல் வகை. அதாவது, ட ை ப் 1 ட ய ா – ப – டீ ஸ் . இ வ ர்கள் ந � ோ யி ன் ஆ ரம்ப த் தி லி ரு ந்தே இ ன் சு லி ன் சி கி ச ்சை யி ல்தா ன் இ ரு ப்பா ர் – க ள் . ஆ க வே , இ வ ர் – கள் மகப்– பே று மருத்– து – வ ர், நீரி– ழி வு நிபுணர் மற்றும் ஒரு உணவியல் நிபுணர் உத– வி – யு – ட ன், தங்– க – ளு க்– கு த் தேவை– யான உண–வு–மு–றை–யை–யும், இன்–சு–லின்

கர்ப்–ப– கால

நீரி–ழி–வு

28  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


டாக்டர்

கு.கணே–சன்

அள–வையு – ம் தெரிந்–துக�ொ – ண்டு பின்–பற்ற வேண்–டும். இரண்–டா–வது வகையான டைப் 2 டயா– ப – டீ ஸ், இருபது வயதுக்குமேல் வருவது இவர்–கள் மாத்–திரை, இன்–சுலின் ஊசி மற்– று ம் உடற்ப– யி ற்– சி – க ள் மூலம் தங்–கள் நீரி–ழி–வைக் கட்–டுக்–குள் வைத்–தி– ருப்–பார்–கள். இவர்–கள் கர்ப்–பம் தரித்–த– தும் மாத்–திரை, இன்–சு–லின் இரண்–டில் எதைத் தேர்ந்–தெ–டுப்–பது என்று மகப்–பேறு மருத்–து–வர் ச�ொல்–லும் ய�ோச–னையைப்

பி ன் – ப ற்ற வே ண் – டு ம் . சி ல நீ ரி – ழி வு மாத்திரை–கள் சிசு–வைப் பாதித்து, அதன் வளர்ச்–சிப் ப�ோக்கை மாற்றி விட–லாம் என்–பத – ால் மருத்–துவ ஆல�ோ–ச–னை–யைப் பின்–பற்–று–வது அவ–சி–யம். மூன்றாவது பிரிவினர்தான் இந்தக் –கட்–டு–ரை–யின் ‘வி.ஐ,பி’க்–கள். சில பேர் ந ம க் கு த்தா ன் நீ ரி ழி வு இ ல்லையே எ ன் று ச ந் – த�ோ – ஷ – ம ா க இ ரு ப் – ப ா ர் – கள். ஆனால், கர்ப்–ப–மா–ன–தும் ‘இத�ோ நான் வந்– து – வி ட்– டே ன்’ என்று அழை– யாத விருந்– த ா– ளி – ய ாக வந்து சேர்ந்– து – விடும் நீரிழிவு. இதற்– கு ‘கர்ப்பகால நீரிழி–வு ’(Gestational Diabetes Mellitus -

29


GDM) என்று பெயர். இது ப�ொது–வாக, கர்ப்பம் தரித்த 24-–வது வாரத்–து க்– குப் பிறகு வரு–கி–றது. இப்–ப�ோது இவ்–வகை நீரி– ழி வு ஏற்– ப – டு – வ து கர்ப்– பி – ணி – க – ளி – ட ம் அதி–க–ரித்து வரு–கிற – து.

இதற்கு என்ன கார–ணம்?

க ரு ப்பை யி ல் உ ள ்ள நச் சு க் – க�ொ–டியி – ல்(Placenta) புர�ோ–ஜெஸ்–டிர – ான், ஈஸ்ட்– ர�ோ – ஜ ன் ப�ோன்ற ஹார்– ம�ோ ன்– கள் சுரக்– கி ன்– ற ன. இவை கர்ப்– பி – ணி – யின் ரத்– த த்– தி ல் இருக்– கி ற இன்– சு – லி – னு க் கு எ தி – ர ா க வேலை செ ய் – யு ம் . இத– ன ால், கர்ப்– பி – ணி க்கு இன்– சு – லி ன் செயல்–பாடு குறைந்து, ரத்–தச் சர்க்–கரை அளவு அதி–க–ரிக்–கும். இதை சரி செய்ய கர்ப்–பிணி – க்கு இன்–சுலி – ன் அதி–கம – ாக சுரக்– கும். இன்–சு–லின் ரத்–தச் சர்க்–க–ரையை சரி– யான அள–வுக்–குக் க�ொண்டு வந்–துவி – டு – ம். இது கர்ப்–பிணி – க – ள் எல்–ல�ோரு – க்–கும் இயல்– பாக நிகழ்–கிற – து. ஆனால், சில– ரு க்கு மட்– டு ம் கர்ப்ப காலத்–தில் அதி–க–ரிக்–கிற ரத்–தச் சர்க்–க–ரை– யைக் குறைப்–ப–தற்கு இன்–சு–லின் தேவை– யான அள– வு க்– கு ச் சுரக்– க ாது. இதன் கார–ண–மாக, த�ொடர்ந்து அவர்–க–ளுக்கு ரத்–தச் சர்க்–கரை அதி–கம – ா–கவே இருக்–கும். அப்–ப�ோது, அவர்–க–ளுக்–குக் ‘கர்ப்ப கால நீரி–ழி–வு’ வரு–கிற – து.

யாருக்கு வரு–கி–ற–து?

கர்ப்பகால நீரிழிவு பெரும்பாலும் நீ ரி ழி வு உ ள ்ள ப ரம்ப ர ை யி ல்

30  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

பிறந்– த வர்– க ள், உடற்– ப–ரும – ன் உள்–ளவ – ர்–கள், மிகத் தாம–தம – ாக கர்ப்– பம் தரிப்– ப – வ ர்– க ள், ‘பி.சி.ஓ.டி’ பிரச்னை உ ள் – ள – வ ர் – க ள் , முதல் பிர– ச – வ த்– தி ல் இந்த ந�ோய் இருந்– த – வர்–கள், கடந்த பிர–ச– வத்–தில் பெரிய தலை/– டாக்–டர் கு.கணே–சன் அ – தி க எ ட ை – யு – ட ன் குழந்தை பிறந்–தவ – ர்–கள் அல்–லது குழந்தை இறந்து பிறந்–த–வர்–கள் ஆகி–ய�ோ–ருக்கு வர அதிக வாய்ப்பு உள்–ளது.

என்ன அறி–கு–றி–கள்?

சில–ருக்கு அதிக தாகம், தி–கப் பசி, அடிக்–கடி சிறு–நீர் கழி–தல் ப�ோன்ற அறி–குறி – – கள் த�ோன்–றல – ாம். பல–ருக்கு வழக்–கம – ான ரத்–தப் பரி–ச�ோ–த–னை–க–ளில்–தான் இந்த ந�ோய் இருப்–பதே தெரிய வரும்.

என்–னென்ன பரி–ச�ோ–த–னை–கள்?

முதல்– மு – ற ை– ய ா– க க் கர்ப்– ப ம் தரித்– த – வர்–களு – க்கு ‘நீரி–ழிவு உள்–ளத – ா’ என்–பத – ைத் தெரிந்–துக�ொ – ள்ள மருத்–து–வ–ரி–டம் வரும் முதல் ‘விசிட்–’–டில் வெறும் வயிற்–றி–லும், சாப்–பிட்டு 2 மணி–நே–ரம் கழித்–தும் ரத்– தச்– ச ர்க்– க ரை டெஸ்ட் செய்– ய ப்– ப – டு ம். வெறும் வயிற்–றில் இதன் அளவு 90மி.கி/ டெ.லி.,க்கு அதி–க–மா–க–வும், சாப்–பிட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து 120மி.கி/டெ.லி.க்கு அதி– க – ம ா– க – வு ம், ஹெச்– பி–ஏ–1சி அளவு 6%-க்கு அதி– க – ம ா– க வும் இருந்– தால், அவ–ருக்கு நீரி–ழிவு உள்– ள து என்று அர்த்– தம். அந்த கர்ப்பிணிக்கு நீரி–ழிவு நிபு–ண–ரின் உத– வி–யு–டன் உண–வு–முறை ம ற் – று ம் வ ா ழ் க் – கை –மு–றை–கள் பரிந்–து–ரைக்– கப்–ப–டும். அதன் பிறகு, கர்ப்– பம் தரித்த 16-வது வாரம் ‘ ஓ . ஜி . டி . டி ’ ( O G T T ) டெஸ்ட் செய்– ய ப்– ப – டு – கி– ற து. கர்ப்– பி – ணி க்கு 75 கிராம் குளுக்–க�ோஸ் குடிக்–கத் தரு–கி–றார்–கள். 2 மணி நேரம் கழித்து ரத்– தச் – ச ர்க்– க – ர ை– யை ப்


ப ா ர் க் – கி – ற ா ர் – க ள் . அ து 1 4 0 மி . கி . / டெ . லி - க் கு க் கீ ழ் இ ரு ந் – த ா ல் , நீ ரி – ழி வு இல்லை. அதற்கு அதி– க – மாக இருந்– த ால், நீரி– ழி வு உள்ளது. நம் நாட்–டில் எல்லா கர்ப்–பி–ணி–க–ளுக்–கும் இந்–தப் பரி– ச�ோ – தனை அவ– சி – ய ம். சில–ருக்கு 24-வது வார–மும், 32-வது வார– மு ம் இதை மறு– ப – டி – யு ம் மேற்– க�ொ ள்ள வேண்–டி–யது வர–லாம்.

ஹெச்–பி–ஏ–1சி(HbA1C)டெஸ்ட்

கர்ப்– பி – ணி க்– கு க் கடந்த மூன்று மாதங்–க–ளில் ரத்–தச்– சர்க்–கரை கட்–டுப்–பாட்–டில் இருந்–ததா, இல்– லை யா என்– ப – த ைத் தெரி– வி க்– கு ம் டெஸ்ட் இது. கர்ப்–பம் ஆரம்–பித்த நாளில் இருந்தே நீரி–ழிவு கட்–டுப்–பாட்–டில் இருக்–கி– றதா, இல்–லையா என்–பதை இதன் மூலம் தெரிந்து க�ொள்–ளமு – டி – யு – ம். இதன் அளவு 6% என்று இருந்–தால் நீரி–ழிவு இல்லை. 6%-க்கு அதி–கம – ாக இருந்–தால் ஏற்–கென – வே நீரி–ழிவு இருக்–கிற – து என்று அர்த்–தம்.

ரத்–தச் சர்க்–க–ரைக் கட்–டுப்–பாடு

கர்ப்– பி – ணி க்கு, வெறும் வயிற்– றி ல் ரத்–தச் சர்க்–கரை 90மி.கி./டெ.லி.வரை, சாப்– பி ட்டு 2 மணி நேரம் கழித்து 120மி.கி./டெ.லி.வரை, ஹெச்– பி – ஏ – 1 சி அளவு 6%-க்குக் கீழே என்று இருந்–தால், அவ–ருக்கு நீரி–ழிவு நல்ல கட்–டுப்–பாட்–டில் உள்– ள து என்று சந்– த�ோ – ஷ ப்– ப – ட – ல ாம். இந்–தக் கட்–டுப்–பாடு பிர–சவ – ம் ஆகிற வரை த�ொடர வேண்–டும்.

என்ன சிகிச்–சை?

உணவு முறை மற்–றும் உடற்–ப–யிற்சி

மூலம் நீரி–ழிவு கட்–டுப்–பட – ா–த–வர்–க–ளுக்கு இன்–சு–லின்–தான் சிறந்த சிகிச்சை. கார– ணம், இன்–சு–லின் த�ொப்–புள்–க�ொ–டியை – த் தாண்டி குழந்– த ைக்– கு ச் செல்– ல ாது. இத–னால் குழந்–தைக்–குப் பாதிப்பு ஏற்–ப– டு– வ – தி ல்லை. எனவே, இன்– சு – லி – னை ப் பி ர ச வ ம் ஆ கு ம்வ ர ை த �ொடர வேண்–டி–யது முக்–கி–யம். கர்ப்– பி – ணி – க ள் வாரம் ஒரு– மு றை குளுக்– க�ோ – மீ ட்– ட ர் மூலம் அவர்– க – ள ா– கவே ரத்– தச் சர்க்– க – ர ையை டெஸ்ட் செய்– து – க�ொள் – ள – ல ாம். அதற்– கேற்ப இ ன் – சு – லி ன் ப�ோ ட் – டு க் – க�ொள் – வ து , உணவு முறையை சரிப்– ப – டு த்– து – வ து, தின– மு ம் 30 நிமி– ட ம் நடைப்– ப – யி ற்சி அல்– ல து உடற்– ப – யி ற்சி செய்– வ து ஆகி– ய – வற்– றி ன் மூலம் ரத்– தச் – ச ர்க்– க – ர ையை ந ன் கு க ட் – டு ப் – ப – டு த்த வே ண் – டி – ய து இன்– னு ம் முக்– கி – ய ம். கர்ப்– பி – ணி க்கு 28 வாரங்–க–ளுக்–குப் பிறகு மாதம் ஒரு–முறை வயிற்றை ‘அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன்’ செய்து, குழந்– த ை– யி ன் வளர்ச்– சி – யை – யு ம் கவ– னி த்– து க் க�ொள்ள வேண்– டு ம்.

உணவு முறை மற்–றும் உடற்–ப–யிற்சி மூலம் நீரி–ழிவு கட்–டுப்–ப–டா–த–வர்–க–ளுக்கு இன்–சு–லின்– தான் சிறந்த சிகிச்சை. கார–ணம், இன்–சு–லின் த�ொப்–புள்–க�ொ–டி–யைத் தாண்டி குழந்–தைக்–குச் செல்–லாது.

31


உணவு முறை எப்–ப–டி?

 ஓர் உண– வி – ய – ல ா– ள ர் உத– வி – யு – ட ன் தேவை– ய ான கல�ோரி உண– வைக் கணக்– கி ட்டு அதற்– கேற்ப உண– வு த்– திட்– ட ம் அமைத்– து க் க�ொள்– வ து நல்– ல து.  ப�ொது–வா–கச் ச�ொன்–னால், சரி–யான உடல் எடை உள்–ள–வர்–க–ளுக்–குத் தின– மும் 2000-2500 கல�ோ–ரி–க–ளும், உடற் –ப–ரு–மன் உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு 1200 - 1800 கல�ோ–ரி–க–ளும் தேவை.  இனிப்– பை – யு ம் சர்க்– க – ர ை– யை – யு ம் தவிர்க்க வேண்–டும்.  தானிய உண–வு–கள், கிழங்கு மற்–றும் வேர்– க – ளைக் குறைத்– து க் க�ொள்ள வேண்–டும்.  அரி–சிக்–குப் பதி–லாக, க�ோதுமை, கேழ்– வ–ரகு சேர்த்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். நார்ச்– சத்–துள்ள காய்–கறி, கீரை–களை  அதி–கம் சேர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம்.  ஒ ரு சி றி ய ஆ ப் – பி ள் , க�ொய்யா , மாதுளை, பேரிக்– க ாய் இவற்– றி ல் ஒன்றை சாப்–பி–ட–லாம்.  பழச்– ச ா– று – க – ளு க்– குப் பதி– ல ாக பழங்– க–ளைச் சாப்–பி–டு–வது நல்–லது.  வறுத்த, ப�ொரித்த உண–வு–க–ளை–யும் க�ொழுப்–புமி – க்க உண–வுக – ளை – யு – ம் ஓரங்– கட்–டுங்–கள்.  உணவை சிறிய இடை– வெ – ளி – க – ளி ல் சிறிது சிறி–தாக அடிக்–கடி சாப்–பிட்–டுக் க�ொள்–ள–லாம்.

32  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

சிகிச்சை எடுக்–கா–விட்–டால்?

கர்ப்– பி – ணி க்கு அடிக்– க டி சிறு– நீ ர்ப் பாதைத் த�ொற்று, காளான் த�ொற்று, பூஞ்–சைத் த�ொற்று ப�ோன்–றவை ஏற்–பட – – லாம். கருச்–சி–தைவு ஏற்–ப–ட–லாம். ரத்த – ாகி, ‘முன்–பிர – ச – வ வலிப்பு’ அழுத்தம் அதி–கம (Pre-eclampsia) வர–லாம். கர்ப்–பத்–தின் கடைசி மூன்று வாரங்–களி – ல் குழந்தை கருப்– பையி–லேயே இறந்து விட–லாம். குழந்தை அதிக எடை–யுட – ன் அல்–லது பெரிய தலை– யு–டன் பிறக்–கல – ாம். பிறந்த குழந்–தைக்கு மஞ்–சள் காமாலை ஏற்–பட – ல – ாம்; குழந்தை பிறந்–தது – ம் இறந்–துவி – ட – ல – ாம். கர்ப்–பிணி – க்கு சிசே–ரிய – ன் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்– ப–டல – ாம். ந�ோய் கட்–டுக்–குள் இருந்–தால், இத்– த – னைக் – கு ம் ‘டாட்– ட ா’ காட்– டி – வி–டல – ாம்!

எச்–ச–ரிக்கை மணி!

பெரும்–பா–லான கர்ப்–பி–ணி–க–ளுக்–குப் பிர–ச–வம் முடிந்–த–தும், நீரி–ழிவு மறைந்–து– வி– டு ம்; சிகிச்– சை – யு ம் தேவைப்– ப – ட ாது. என்– ற ா– லு ம், பாதிப்பேருக்கு அடுத்த 5-லிருந்து 20 வரு–டங்–க–ளுக்–குள் டைப் 2 டயா–ப–டீஸ் வர வாய்ப்–புள்–ளது. ஆகவே, இதை ஓர் எச்–சரி – க்கை மணி–யாக எடுத்–துக்– க�ொண்டு, சரி–யான உண–வு–மு–றை–யைக் கடைப்–பி–டித்து, தின–மும் உடற்–ப–யிற்சி செய்து, உடல் எடை–யைப் பரா–ம–ரித்து டயா–ப–டீஸ் வரா–மல் தடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.

(பய–ணம் த�ொட–ரும்)


இயற்கையின் அதிசயம்

ñ¼î ñó‹... ñ¼ˆ¶õ ñó‹...

‘எ

ப்–ப�ோ–தும் பசு–மை–யா–கக் காட்–சி–ய– ளிக்–கும் மருத மரத்தை மருத்–துவ மரம் என்றே ச�ொல்–ல–லாம். அந்த அள– வுக்கு அள–வற்ற மருத்–துவ குணங்–கள் பல–வற்–றைக் க�ொண்–ட–து’ என்று மருத மரத்–தின் புகழ் பாடு–கிறா – ர் சித்த மருத்–து– வர் ஜெய–லட்–சுமி. மருத மரத்–தின் பயன்–கள் பற்–றி–யும், அத–னைப் பயன்–படு – த்–தும் முறை பற்–றியு – ம் த�ொடர்ந்து விளக்–கு–கி–றார்.

33


 ம ரு த ம ர த் – தி ல் இருந்து கிடைக்– கு ம் மரு– த ம் பட்– ட ைக்கு எண்–ணற்ற மருத்–துவ குணங்– க ள் உண்டு. இந்த மரு–தம் பட்டை சிறிது துவர்ப்பு சுவை உடை–யது.  வை ட் – ட – மி ன் சி மரு– த ம்– ப ட்– ட ை– யி ல் மிகு– தி – ய ாக அடங்கி உள்–ளது.  மரு–தம் பட்–டையை அரைத்– து ப் ப�ொடி– யா–க–வும், மரு–தம் பட்– டையை தண்–ணீரில் ஊ ற – வை த் து கு டி – நீ – ர ா – க – வு ம் ப ய ன் – ப–டுத்–த–லாம்.  மரு–தம் பட்டை உட– லுக்கு மிகுந்த குளிர்ச்– சி– யை த் தரு– கி – ற து. குடல் த�ொடர்–பான எல்லா ந�ோய்– க – ளு க்– கும் இது சிறந்த மருந்து என்று ச�ொல்–ல–லாம்.  –ம–ரு–தம் பட்டை குடி– நீர் பயன்–படு – த்–தின – ால் உட– லி ல் ரத்– த க்– க�ொ – தி ப் பு , இ த ய ப ட – ப – ட ப் பு , தூ க் – க – மி ன்மை , நீ ரி – ழி வு பிரச்னை, கல்– லீ – ர ல் பிரச்னை ப�ோன்– ற – வை– க ள் கட்– டு க்– கு ள் வரும்.  ஆன்டி ஆக்–சி–டென்ட் என்ற புத்– து – ண ர்வு தரும் சக்தி மரு– த ம்– பட்– ட ை– யி ல் அதி– க – ம ா க இ ரு க் – கி – ற து . க ல் – லீ – ர ல் , நு ரை – யீ–ரல், மார்பு, வாயில் ஏற்–ப–டும் புற்–று–ந�ோய்– க ள் ப�ோ ன் – ற – வை – களை வரா–மல் தடுக்– கும் திறன் மரு– த ம் பட்–டைக்கு உண்டு.  மரு–தம் பட்டை - 200 கிராம், சீர– க ம் - 100 கிராம், ச�ோம்பு - 100 கிராம், மஞ்–சள் - 100

34  குங்குமம்

ஜெய–லட்–சுமி

கிராம் அனைத்–தை–யும் ஒன்–றாக எடுத்து, நன்–றா–கப் – ந்து, தின–மும் க�ொதிக்க ப�ொடித்து தூள் செய்து வைத்–திரு வைத்த தண்–ணீ–ரில் 5 கிராம் அளவு தண்–ணீ–ரில் கலந்து அருந்தி வந்–தால் ரத்த அழுத்–தம் குண–ம–டை–யும்.  தூக்–கமி – ன்மை, மன உளைச்–சல், பட–பட – ப்பு நீங்க மரு–தம் பட்டை தூளு–டன் சிறிது கச–கசா வறுத்து அரைத்து பாலில் கலந்து அருந்–தின – ால் மாற்–றத்தை உணர முடி–யும்.  ஹார்–ம�ோன் குறை–பாடு, அதிக உதி–ரப்–ப�ோக்கு, மாத –வி–டாய் ப�ோன்ற பிரச்–னை–கள் க�ொண்ட பெண்–கள் மரு–தம் பட்டை கஷா–யத்–தைப் பயன்–ப–டுத்–த–லாம்.  மரு–தம் பட்டை - 100 கிராம் அள–வி–லும், சீர–கம் - 25 கிராம் அள–வி–லும் சேர்த்து க�ொதிக்–க–வைத்து ஆறிய நிலை–யில் குடி–நீ–ராக தின–மும் குடித்து வந்–தால் இத– யம் வலு–வா–கும். மன அழுத்–தம் நீங்கி நல்ல தூக்–கம் கிடைக்–கும். இதன்–மூ–லம் ரத்த குழாய்–க–ளில் க�ொழுப்பு அதி–க–மாக படி–வ–தும் தடுக்–கப்–ப–டும். - க.இளஞ்–சே–ரன் படங்–கள் : ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


ðFŠðè‹

பரபரபபபான விறபனனயில்! குழந்தகள் முதல் டீன் ஏஜ் வ்ர நம் இ்ளய த்லமு்ையின் ேனநலம் பிரச்னக்ள அறிநதுசகாள்ள கற்றுத் தரும் நூல் டாக்டர

சிதரா அரவிந்த

r150

ஆர.னவவ்தகி r125 எது சேரி, எது தவறு எனத் சதரியாேல் திணறித் தவிக்கும் உஙக்ளத் சதளிவுபடுத்தமவ இநதப புத்தகம்! புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404, 9840961971 தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 9840961978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9818325902

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com


திடீர் மினி த�ொடர்

வீகன் டயட் ïô‹ õ£ö ïQ¬êõ‹

னி–தர்–க–ளின் உடல் அமைப்பு, இயக்–கம், உள–வி–யல் ப�ோன்ற பல்–வேறு கார–ணங்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில் மாமிச உண–வு–முறை நமக்கு எதி–ரா–னது என்–ப–தை–யும், பழக்–கத்–தி–னால் மட்–டுமே அசைவ உண–வு–களை மனி–தர்–கள் உண்டு வரு–கி–றார்–கள் என்–ப–தை–யும் கடந்த இத–ழில் பார்த்–த�ோம். மாமிச உண–வு–க–ளைப் ப�ோலவே பாலும் மனி–தர்–க–ளுக்கு ஏற்ற உணவு அல்ல என்று கூறி–னால் அதிர்ச்சி அடை–வீர்–கள்–தானே?ஆமாம்... வீகன் உண–வு–முறை பாலை–யும் முற்–றி–லு–மா–கப் புறக்–க–ணிக்–கி–றது. அதற்கு கார–ணங்–கள் உண்டு.

36  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


37


‘ந மக்கு நாயின் பால�ோ, குதி– ர ை– யின் பால�ோ, ஒட்– ட – க ச்– சி – வி ங்– கி – யி ன் – ல்லை. அதைப்– பால�ோ தேவைப்–படு – –வதி ப�ோ–லத்–தான் பசு–வின் பாலும்’ என்–கிற – ார் டாக்–டர் மைக்–கேல் க்ளாப்–பேர். 70 பவுண்ட் எடை–யுள்ள கன்–றுக்–குட்டி, 700 பவுண்ட் எடை–யுள்ள பசு–வாக வளர்– வ–தற்–குத் தேவை–யான ஊட்டச்–சத்–துக்– கள் பாலில் நிறைந்–துள்–ளது. வளர்ச்–சியை ஊக்–கப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–கான ஹார்–ம�ோன்– க–ளும் பசும்–பா–லில் உள்–ளன. அத–னால் கன்– று க்– கு த்– த ான் பசும்– ப ால் இயற்– கை – யான உணவு. கன்று வளர்ந்–த–பின் பால் சாப்–பிடு – வ – தி – ல்லை. ஏன்? எந்த விலங்–கும் வளர்ந்த பின் பால் சாப்–பி–டு–வ–தில்லை என்–பது அனை–வரு – ம் அறிந்–ததே! ஆனால், ஆற–றிவு படைத்த மனி–தர்–கள் மட்–டுமே வளர்ந்த பின்–னரு – ம் மற்–ற�ொரு இனத்–தின் பாலை அருந்–தி வ – –ரு–கின்–ற–னர். குழந்– தை ப் பரு– வ ம் தாண்– டி – ய – பி ன் பாலை ஜீர–ணிக்–கக் கூடிய என்–சைம்–கள்

தற்–ப�ோது கிடைக்–கும் பாலில் ஆன்–டிப– –யா–டிக் மருந்–து–கள், ஹார்–ம�ோன்–கள், யூரியா ப�ோன்–றவை கலக்–கப்–ப–டு–கின்–றன.

38  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

இயற்–கை–யா–கவே குறைந்–து–வி–டும். பல குழந்–தை–க–ளுக்கு பசும்–பாலை செரிக்–கும் திறன் இல்லை என்– ப து குழந்– தை – க ள் நல மருத்–து–வர்–க–ளும் ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளும் உண்மை. பசும்– ப ா– லி ல் காணப்– ப – டு ம் புர–தம் சில குழந்–தை–க–ளுக்கு ஒவ்–வாமை ஏற்– ப – டு த்– த க்– கூ – டு ம். Lactose intolerence என்று ச�ொல்–லப்–ப–டும் பால் சர்க்–கரை அல்ர்– ஜி – யி – ன ா– லு ம் சில குழந்– தை – க ள் அவ–திப்–ப–டு–கின்–ற–னர். குழந்– தை ப்– ப – ரு வ சரும ந�ோய்– க ள், மலச்–சிக்–கல் ப�ோன்ற உபா–தை–கள் ஏற்–ப– டுத்–து–வ–தும் பசும்–பால்–தான் என்–கின்–ற– னர் நிபு– ண ர்– க ள். பச்– சி – ள ம் குழந்– தை – க – ளுக்கு பசும்–பால் க�ொடுப்–பத – ால் டைப்-1 சர்க்–கரை ந�ோய் ஏற்–படு – வ – த – ற்–கான வாய்ப்– பு–கள் அதி–கரி – க்–கும் என்–கிற – து பின்–லாந்–தில் நடத்–தப்–பட்ட ஆய்வு ஒன்று. உலக மக்– க ள்தொகை– யி ல் 75 சத– வி–கி–தம் பேருக்கு பால் உண–வு–களை சரி– யாக ஜீர–ணிக்க முடி–வதி – ல்லை. இத–னால் பல–ரும் செரி–மா–னத் த�ொந்–த–ர–வி–னால் அவ–திப்–ப–டு–கின்–ற–னர். அதி–கப்–ப–டி–யான புர–த–மும், ஹார்–ம�ோன்–க–ளும் நிறைந்த பசும்–பால் மனித உட–லுக்கு ஏற்ற உண– வில்லை. ஆனால், சிறந்த ஆர�ோக்–கிய உணவு பசும்–பால் என்றே நாம் ப�ோதிக்– கப்–பட்–டி–ருக்–கிற�ோ – ம். பசு ம் – பா – லி ல் உ ள்ள க�ொல ஸ்ட் – ரால்(Saturated fats), சாச்– சு – ரே ட்– ட ட் க�ொழுப்–புக – ள் கார–ணம – ாக உடல் பரு–மன் மற்–றும் இதய ந�ோய்–கள் ஏற்–படு – வ – த – ற்–கான வாய்ப்–புக – ள் அதி–கம். இயற்–கைய – ான பசும் பாலில் காணப்–ப–டும் கேஸி–யீன்(Casein) என்ற புர–தம் சில வகை புற்–று–ந�ோய்–கள் உட்–பட பல ந�ோய்–களை ஏற்–படு – த்–தக்–கூடு – ம் என்–கின்–ற–னர் மேலை–நாட்டு அறி–வி–யல் ஆய்–வா–ளர்–கள். கேட்–ப–தற்கு கசப்–பாக இருந்–தா–லும் அறி–விய – ல் ஆய்–வுக – ள் கூறும் உண்மை இது–தான். தற்–ப�ோது கிடைக்–கும் பசும்–பா–லில் இந்த கேஸி–யீனு – ட – ன் ஆன்–டிப – ய – ா–டிக் மருந்– து–கள், ஹார்–ம�ோன்–கள், யூரியா மற்–றும் சீழ் ப�ோன்–றவ – ை–யும் கலந்–துள்–ளன என்–ப– தனை நினை–வில் க�ொள்–ள–வும். அப்–ப–டி–யா–னால் பாலில் கால்–சி–யம் சத்–துள்–ளத – ா–கவு – ம், எலும்–புக – ள் பல–மடை – ய பால் சாப்–பி–ட–வேண்–டும் என்ற கருத்–தும் தவறா என்ற கேள்வி எழ–லாம். பால் அதி– க ம் சாப்பிடும் பெண்– க– ளு க்– கு த்– த ான் எலும்– பு த் தேய்– ம ா– ன ம்


ச�ோயா ட�ோபு வறு–வல்

ஆர�ோக்–கி–ய–மான வீகன் உண–வு–களை சமைத்து ருசித்–துப் பாருங்–கள்

தேவை–யான ப�ொருட்–கள் : - 200 கிராம், ச�ோயா ட�ோபு நறுக்–கிய வெங்–கா–யம் - 1/4 கப் (சிறி– த – ள வு உப்பு சேர்த்து ஊற வைக்–க–வும்) - 1/4 கப் குடை மிள–காய் தக்–காளி - 1/4 கப் (ப�ொடி–யாக நறுக்–கி–யது) பச்சை மிள–காய் - 1/2 தேக்–க–ரண்டி (ப�ொடி–யாக நறுக்–கி–யது) மஞ்–சள் ப�ொடி - 1/2 தேக்–க–ரண்டி

இஞ்சி பூண்டு விழுது - சிறி–த–ளவு க�ொத்–து–மல்லி இலை - சிறி–த–ளவு தேங்–காய்ப் பால் - சிறி–த–ளவு உப்பு - தேவைக்–கேற்ப செய்–முறை : ட�ோபுவை பிழிந்து தண்–ணீரை வெளி–யேற்–ற–வும். பின்–னர் நன்–றாக – ம். வாண–லியி – ல் மசித்–துக் க�ொள்–ளவு வெங்–கா–யம், இஞ்சி பூண்டு விழுது, பச்சை மிள–காய் சேர்த்து லேசாக வதக்–கவு – ம். பின்–னர் தக்–காளி, குடை மிள–காய் சேர்த்து வதக்–கவு – ம். மசித்த ட�ோபு, மஞ்–சள் ப�ொடி, சிறி–தள – வு உப்பு, தேங்–காய்ப்–பால் சேர்த்து மீண்–டும் வதக்கி, க�ொத்–து–மல்லி இலையை தூ வி ன ா ல் சு வ ை ய ா ன ட � ோ பு வறு–வல் தயார்!

மருந்–தைப் ப�ோன்ற தன்–மை–யுடை – –யது. ஏற்–ப–டு–வ–தற்–கான வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம் சுருக்– க – ம ா– க ச் ச�ொன்– ன ால் ப�ோதை இருப்–ப–தா–கக் கூறு–கி–றது. ‘ஹார்–வார்ட் ஊட்–டக்–கூ–டிய உண–வு– தான் பால் மற்– நர்–சஸ் ஹெல்த் ஸ்ட–டி’ என்–னும் 12 வருட றும் பால்–சார்ந்த உண–வுப் ப�ொருட்–கள் ஆய்வு. பால் சாப்–பி–டு–வ–தால் எலும்–புத் என்று ச�ொல்–ல–லாம். தேய்–மா–னம் ஏற்–ப–டு–வ–தாக, பிரிட்–டிஷ் சரி... பால் சாப்–பிட்டு பழ–கி–விட்ட மருத்–துவ இத–ழில் வெளி–யான உப்–சலா – ாம் என்று நாம் எப்–படி அதனை நிறுத்–தல பல்–கலை – க்–க–ழக ஆய்–வும் தெரி–விக்–கி–றது. ய�ோசிப்–பீர்–கள்–தானே? எலும்–பு–கள் பல–ம–டைய கால்–சி–யம், 3 வாரங்– க ள் பால் மற்– று ம் பால் வைட்–ட–மின் டி உட்–பட 17 வகை–யான ப�ொருட்–களை நிறுத்–திவி – ட்–டால் ப�ோதும். ஊட்–டச்–ச த்–துக்–கள் அவ– சி– ய ம். கால்– சி– அதன் பிறகு அவை நமக்–குத் தேவைப் யம் சத்–தினை தாவர உண–வு–க–ளி–ருந்தே பெற்–றுக்–க�ொள்ள – ல – ாம். பசும்–பா–லைவி – ட ப – ட – ாது. பாலுக்கு மாற்–றாக ச�ோயா பால், எள்–ளில் உள்ள கால்–சி–யம் அளவு அதி– தேங்–காய்ப் பால், பாதாம் பால், எள்– கம். கீரை மற்–றும் பயறு வகை–க–ளி–லும் ளுப்–பால் ப�ோன்–றவ – ற்–றைப் பயன்–படு – த்–த– கால்–சி–யம் சத்து நிறைந்–துள்–ளது. தாவர லாம். பாய–சம் முதல் ஐஸ்–கி–ரீம் வரை உண–வுக – ளி – ல் எலும்–புக – ளு – க்–குத் தேவை– அனைத்தை– யு ம் இந்த மாற்– று ப்– யான ஊட்–டச்–சத்–துக்–கள் நிறைந்–துள்– ப�ொ– ரு ட்– க ள் க�ொண்டே தயார் ளன. வைட்–டமி – ன் டி சத்–தினை சூரிய செய்ய முடி– யு ம். தயிர் மற்– று ம் ஒளி–யிலி – ரு – ந்து பெற்–றுக்–க�ொள்ள – ல – ாம். ம�ோருக்கு மாற்–றாக வேர்க்–க–டலை பால் புர– த – ம ா– கி ய கேசீன் சரி– மற்–றும் ச�ோயா தயிர்–/ம�ோ – ர் ப�ோன்–ற– யாக ஜீர–ணிக்–கப்–ப–டுவ – –தில்லை. இது வற்–றைப் பயன்–படு – த்–தல – ாம். ச�ோயா ஜீர– ண த்– தி ன்– ப�ோ து கேஸ�ோ மார்– ட�ோபு, முந்–திரி சீஸ் ப�ோன்–றவற்றை – பீன் என்–னும் ப�ொரு–ளாக மாற்–றம் பனீர்–/–சீஸ – ுக்கு மாற்–றா–க–வும் பயன்– அடை–கிற – து. இந்–தக் கேஸ�ோ மார்–பீன் ப–டுத்–த–லாம். டாக்–டர் ப�ோதை–யூட்–டக்–கூ–டிய ஓப்–பி–யாய்டு (தெரிந்து க�ொள்–வ�ோம்!) சர–வ–ணன்

39


Medical myths

நினைக்–க–றது ஒண்ணு... நடக்–க–றது ஒண்ணு...

ர�ோக்–கி–யம் குறித்து எத்–த–னைய�ோ தவ–றான எண்–ணங்–களும், நம்–பிக்–கை–க–ளும் நமக்–குள் இருக்–கின்–றன. அந்த வகை–யில் இது–வரை நாம் நம்–பிக்–க�ொண்–டி–ருக்–கும் 4 தவ–றான ‘உண்–மை–’யை உடைக்–கி–றார்–கள் நிபு–ணர்–கள்.

1. உடற்– ப – யி ற்சி உடல் எடை– ய ைக் குறைக்–கும்.

எடை–யைக் குறைக்–கும் முயற்–சி–யில் உடற்–ப–யிற்சி முக்–கி–ய–மா–னது என்–ப–தில் எந்த சந்–தே–கமும் இல்லை. ஆனால், அது ஒன்–று–தான் முத–லும் மூலா–தா–ர–மு–மான செயல் என்று பல–ரும் நினைக்–கி–றார்–கள். இதற்–காக புது வருட தீர்–மா–ன–மாக ஜிம்– மில் சேர்–பவ – ர்–களு – ம் நிறைய பேர் உண்டு. உண்மை அது–வல்ல. உடற்–ப–யிற்சி செய்– வது ஆர�ோக்–கிய – த்–தைத் தந்–தா–லும், எடை குறைப்பு விஷ–யத்–தில் உடற்–பயி – ற்–சிய�ோ – டு, உண– வு க்– க ட்– டு ப்– ப ா– டு ம் சரி– வி – கி – த த்– தி ல் சேர்ந்–தால் மட்–டுமே முழு–மைய – ான பலன் கிடைக்– கு ம் என்று ஆதா– ர ப்– பூ ர்– வ – ம ாக நிரூ–பிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.

2 . ஆ ன் – டி – ப – ய ா – டி க் ம ரு ந் – து – க ள் ஜல–த�ோ–ஷத்–தைப் ப�ோக்–கும். 40  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

ஆன்டி– ப – ய ா– டி க் மருந்– து – க ள் பாக்– டீ – ரியா த�ொற்–றையே அழிக்–கக்–கூ–டி–யவை. ஆனால், காய்ச்–சல் மற்–றும் ஜல–த�ோ–ஷம் வைரஸ் த�ொற்– ற ால் வரு– கி – ற து. இந்த மூல–கா–ர–ணத்தை அறி–யா–மல் ஜல–த�ோ– ஷம், காய்ச்–சல் வந்–து–விட்–டால் ஆன்டி– ப–யாடிக் மருந்–துக – ளை எடுத்–துக் க�ொள்ளும் பழக்– க ம் நமக்கு இருக்– கி – ற து. இந்த தவ– ற ான மருத்– து வ முறை– ய ால் பாக் –டீ–ரியா ந�ோய் எதிர்ப்பு உட–லில் குறை– கி–றது. உட–லில் உள்ள நன்–மை–ய–ளிக்–கும் பாக்– டீ – ரி – ய ா– வை – யு ம் ஆன்டிபயாடிக் ம ரு ந் து க ள் அ ழி த் து வி டு ம் எ ன் று நிபு–ணர்–கள் கூறு–கிற – ார்–கள்.

3. மன உறுதி இருந்–தாலே இலக்–குக – ளை அடைந்–து–வி–ட–லாம்.

இ து உ ள – வி – ய ல் ச ம்பந் – த – ம ா ன த வ ற ா ன ந ம் – பி க்கை . ‘ மி க ப் – பெ – ரி ய வெ ற் – றி ய ை அ ட ை ய ம ன உ று தி


வே ண் டு ம் எ ன்ப து ப ல ரி ன் யூ க ம் . ஆ ன ா ல் , அ து உ ண்மை யி ல்லை ’ என்கின்– ற – ன ர் ஜெர்– ம – னி – யி ன் பிட்ஸ்– பர்க் பல்– க – லை க்– க – ழ க உள– வி – ய – ல ா– ள ர்– கள். சுமார் 205 பேரி– ட ம் ஒருவார காலத்– து க்கு நடத்– த ப்– ப ட்ட ஆய்– வி ல் பிடித்– த – ம ான உணவை அவர்– க ள் முன் உள்ள தட்–டில் வைத்து, அந்த உணவின் மீ த ா ன அ வ ர்க ளு க் கு ஏ ற்பட்ட உ ந் து த ல் , அ ப்ப ோ து அ வ ர்க ளு க் கு இருந்த மன உறுதி பற்றிய கேள்விகளைக் கேட்– ட ார்– க ள் உள– வி – ய – ல ா– ள ர்– க ள். மன உறுதி மட்–டுமே அங்கே வேலை ச ெய்ய வி ல்லை . உ ட ல் ப ரு ம னை ப் – பற்–றிய முழு–மை–யான விழிப்–பு–ணர்–வும், பரு–மன் பற்–றிய பய–மும் மட்–டுமே அந்த உண–வின் மீதான ஈர்ப்பை திசை–தி–ருப்–பு – வ – த ாக இருந்– த து என்– ப – தை க் கண்– ட – றி ந்– தார்– க ள் ஆய்– வ ா– ள ர்– க ள்.

4. ‘Power pose’-ல் உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு உண்–மை–யிலேயே – ஆற்–றல் உள்–ளது.

‘ த ங ்க ளு க் கு ள்ள உ டலமை ப் பு , வலி–மையை வைத்து தன்னை ஒரு சக்தி – ம ானாக, சூப்பர்மே– ன ாக கற்பனை செய்து க�ொள்–ப–வர்–கள் சாக–சங்–க–ளில் ஈடு–ப–டு–வ–துண்டு. இதையே ‘Power posing’ என்று ச�ொல்–கி–ற�ோம். ஆனால், உடல்– வ – லி மை மட்– டு மே இவர்–களி – ன் இந்த சாகச செயல்–களு – க்–குக் கார–ணமி – ல்லை. அவர்–களி – ன் மூளை–யில் டெஸ்– ட�ோ ஸ்– டி – ர�ோ ன் என்– கி ற ஹார்– ம�ோன் சுரப்பு அதி–கம – ா–வத – ால்–தான் அது– – ல் ப�ோன்ற ஆபத்–தான சாகச வேலை–களி ஈடு–ப–டு–கிற – ார்–கள் என 2010-ம் ஆண்–டில் க�ொலம்–பியா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் தன்–னு– டைய ஆய்–வ–றிக்–கை–யில் வெளி–யிட்–டது.

- என்.ஹரி–ஹ–ரன் 41


‘க�ொ

ஞ்–சம் கண்–களை மூடி உங்–கள் பால்ய காலத்– துக்–குத் திரும்–புங்–கள்... விளை–யாட்டு என்–பது எப்–ப–டி–யெல்–லாம் இருந்–தது? ட ய ர் வ ண் டி உ ரு ட் டி , க ண் – ண ா – மூ ச் சி ஆ டி , வெயி–லில் அலைந்து, மழை–யில் திரிந்து, புழு–தியி – ல் புரண்டு வளர்ந்–தவ – ர்–கள்–தானே நாம் எல்–ல�ோரு – ம். இப்–ப�ோது க�ொஞ்–ச– மே–னும் நாம் ஆர�ோக்–கிய – ம – ாக இருப்–பத – ற்கு அந்த இயற்–கை –ய�ோடு ஒட்டி உற–வா–டிய வாழ்க்–கை–தான் கார–ணம் என்று ச�ொன்–னால் நம்–பு–வீர்–களா?’ என்று கேள்வி எழுப்–பு–கி–றார் குழந்–தை–கள் நல மருத்–து–வர் ஜெய–கு–மார்.

‘‘இ ன்– ற ைய குழந்– த ை– க ளை இயற்– கை – யி–லி–ருந்து முற்–றி–லும் புறக்–க–ணித்து வளர்க்–கி– ற�ோம். வீடு, பள்ளி என கட்–ட–டக் காடு–க–ளுக்– குள்–ளேயே அவர்–களி – ன் சிறு–வய – து த�ொலைந்–து– க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து. கம்ப்–யூட்–டர், செல்–ப�ோன் என எலெக்ட்–ரா–னிக் திரை–க–ளி–லேயே அவர்– க–ளு–டைய விளை–யாட்–டும் முடிந்–து–வி–டு–கி–றது. இத–னா–லேயே பேச்–சுத்–தி–றன் குறை–பாடு, ஆட்–டிச – ம், உடல் பரு–மன், நடத்தை மாற்–றப் பிரச்–னை–கள், வைட்–ட–மின் டி பற்–றாக்–குறை என உடல் மற்–றும் மனம் சார்ந்த பல்–வேறு பிரச்–னை–க–ளுக்கு ஆளாகி வரு–கிறா – ர்–கள்.

76  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


வெளியிடங்– க – ளி ல் விளை– ய ா– டு ம்– ப� ோது தேவை– ய ான பிராண வாயு கிடைக்– கி – ற து. வெயி–லில் சூரிய ஒளி படும்– படி வெளிப்– பு– றங்–க–ளில் விளை–யா–டு–வ–தால் வைட்–ட–மின் டி கிடைக்–கிற – து. அதே–ப�ோல, வெளிப்–புற – ங்–களி – ல் விளை–யா–டு–வ–தால் Endorphin என்ற வேதிப்– ப�ொ– ரு ள் உட– லி ல் வெளிப்– ப – டு – கி – ற து. இந்த எண்–டார்–பின் வலி உணர்–வு–க–ளைக் கட்–டுப்– ப–டுத்–து–வ–த�ோடு, மனதை மகிழ்ச்–சி–யாக வைத்– துக் க�ொள்–வ–தற்–கும் உதவி செய்–கிற – து. இத்–து–டன் வெளி–யி–டங்–க–ளில் மற்–ற–வர்–க–ளு– டன் கலந்து விளை–யா–டும்–ப�ோது குழு மனப்– பான்மை, விட்–டுக்–க�ொ–டுத்–தல் ப�ோன்ற பண்பு நலன்–க–ளை–யும் குழந்–தை–கள் கற்–றுக் க�ொள்–வார்– கள். எனவே, குழந்– த ை– க ளை வெளி–யி–டங்–க–ளில் விளை–யாட அனு–ம–தி–யுங்–கள். ஊக்–கு–வி–யுங்– கள்–’’ என்–கி–றார் ஜெய–கு–மார்.

டாக்–டர்

ஜெய–கு–மார்

- க�ௌதம்

77


மூலிகை மந்திரம்

44  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


நாயுருவி சித்த மருத்–து–வர்

சக்தி சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன்

ல்லா பரு–வங்–க–ளி–லும், எல்லா இடங்–க–ளி–லும், எளி–தாக வள–ரக்–கூ–டிய ஒரு செடி–யாக நாயு–ரு– வியை நாம் அறிந்–தி–ருப்–ப�ோம். குறிப்–பாக மழை–கா–லங்–க–ளில் பார்க்–கிற இடங்–க– ளில் எல்–லாம் சாதா–ர–ண–மா–கத் தென்–ப–டக்–கூ–டிய நாயு–ரு–விக்கு, அசா–தா–ர–ண–மான பல மருத்–து–வ–கு– ணங்–கள் உண்டு என்–பது உங்–களு – க்–குத் தெரி–யுமா?

45


Achyranthes aspera என்–பது நாயு–ரு–வி– யின் தாவ–ரப் பெயர் ஆகும். ஆங்–கி–லத்– தில் Prickly chaff flower என்று அழைக்– கி–றார்–கள். ஆயுர்–வே–தத்–தில் அப–மார்க்கா, ஷிகாரி, மயூரா என்–றும், தமி–ழில் நாயு–ருவி என்ற பெய–ர�ோடு கதிரி, சிறு–க–ட–லாடி, மாமுனி என்ற பெயர்–க–ளா–லும் ச�ொல்–வ– துண்டு. ஆன்–மி–க–ரீ–தி–யா–க–வும் பெரிய முக்–கி– யத்–து–வம் க�ொண்–டது நாயு–ருவி. ஓமம் வளர்க்–கும்–ப�ோது காய்ந்த நாயு–ரு–வியை அக்–னி–யில் சேர்ப்–பது வழக்–கம். நவக்–கி–ர– கங்–க–ளில் புதன் பக–வா–னுக்கு உரி–ய–தா–க– வும், தான் இருக்–கும் இடத்–தில் லட்–சுமி கடாட்– சத்தை உண்– ட ாக்– கு ம் என்– று ம் நாயு–ரு–வியை ஆன்–மி–கத்–தில் க�ொண்–டா– டு–கி–றார்–கள். நாயு–ரு–வி–யின் மருத்–து–வப் பயன்–கள் P e c t o r a l எ ன ஆ ங் – கி – ல த் – தி ல் ச�ொல்–லப்–ப–டும் மார்–ப–கத்–தசை த�ொடர்– பான ந�ோய்– க – ளை த் தீர்க்– கு ம் வல்– லமை பெற்–றது நாயு–ருவி. நாயு–ரு–வியை காய– வை த்து எரித்து சாம்– ப – ல ாக்கி வைத்–துக்–க�ொண்டு, தினம் இருவேளை 500 மில்–லி–கி–ராம் முதல் 2 கிராம் வரை உள்–ளுக்–குச் சாப்–பி–டு–வ–தால் ஆஸ்–துமா, இரு–மல் ப�ோன்ற மார்–பக ந�ோய்–கள் குண– மா–கும். ஈ ர – லை ப் ப ல ப் – ப – டு த் தி ப ா து – க ா க் – கு ம் ப ெ ரு – மை – மி க்க ம ரு த் – து வ கு ண த்தை உ டை – ய து ந ா யு ரு வி . நாயு– ரு வி மாத– வி – ல க்– கை த் தூண்– ட க்– கூ–டிய – து. இளந்–தாய்–மார்–கள் நாயு–ருவி – யை

உப–ய�ோக – ப்–படு – த்–தும்–ப�ோது தேவை–யான பால் சுரப்பு ஏற்– ப – டு ம். கருச்– சி – தை வு உண்– ட ா– கு ம் அபா– ய ம் இருப்– ப – த ால் கர்ப்–பி–ணி–கள் நாயு–ரு –வி–யைத் தவிர்க்க வேண்–டும். ந ா யு – ரு – வி – யி ன் வ ே ர் வ ற் – ற ச் செய்–யும் தன்மை உடை–யது. ரத்–தத்தை உறைய வைக்– கு ம் தன்– மை – யு – டை – ய து. இதன் விதை– க ள் வாந்– தி – யை த் தூண்– டக்–கூ–டி–யது, பித்த சம–னி–யா–கப் பயன்– ப–டு–வது. நாயு–ரு–வி–யி–னின்று தயா–ரிக்–கப்– ப– டு ம் எண்– ணெய் பூஞ்– சை க் காளான் –க–ளைப் ப�ோக்–கக்–கூ–டி–யது. ‘ ஆ லு ம் வ ே லு ம் ப ல் – லு க் – கு – று – தி ’ எ ன் – ப – தை க் கே ள் – வி – யுற்–றி–ருக்–கி–ற�ோம். நாயு–ரு–வி–யின் வேரும் அ த ற் கு இ ணை – ய ா ன ம க த் – து – வ ம் க�ொண்– ட – து – த ான். நாயு– ரு வி வேரின்– மூ– ல ம் பல் துலக்– கு – வ – த ால் பற்– க – ளு க்கு பாத–கம் செய்–யும் கிரு–மி–கள் க�ொல்–லப் – ப – டு – வ – த�ோ டு, பேசு– கை – யி ல் துர்– ந ாற்– றம் வீசச் செய்– யு ம் நுண்– கி – ரு – மி – க – ளு ம் க�ொல்– ல ப்– ப – டு ம்.நாயு– ரு வி வேரி– ன ால் பல்–துல – க்–கிவ – ந்–தால் முகத்–துக்–கும் ப�ொலிவு கிடைக்–கும். நாயு– ரு – வி – யி ன் சமூ– ல த்– து க்கு(இலை, பூ, துளிர், தண்டு, காம்பு, பட்டை, வேர் ஆகிய அனைத்–துப் பகு–தி–க–ளும்) சிறு–நீரை வடிக்–கும் குணம் உண்டு. இத– னால் இந்–திய மருத்–து–வத்–தில் நாயுருவி சமூ–லத்தை தீநீ–ராக்கி சிறு–நீர – க – த் க�ோளாறு– க–ளுக்–கும், நீர்த்–தேக்–கத்–துக்–கும் அதி–கம் பயன்– ப – டு த்– து – கி – ற ார்– க ள். நாயு– ரு – வி – யி ன்

ஈர–லைப் பலப்–ப–டுத்தி பாது–காக்–கும் பெரு–மை–மிக்க மருத்–துவ குணத்தை உடை–யது நாயுருவி.

46  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


இலையை அதி–சா–ரம்(நீரா–கப் பேதி–யாகி உடல் நீர் வற்–று–தல்), ரத்த மூலம், அதிக வியர்வை ஆகி– ய – வ ற்றை குண– ம ாக்கப் பயன்–ப–டுத்–து–வர். ந ா யு – ரு வி வி தை – யை ப் ப சி – யி ல் – ல ா – ம ல் இ ரு ப் – ப – த ற் – கு ம் , உ ட ல் எ டையை கு றை ப் – ப – த ற் – கு ம் சித்தர்–கள் உப–ய�ோக – ப்–படு – த்–தியி – ரு – க்–கிற – ார்– கள்.தேள், வண்டு ப�ோன்–றவை கடித்–து – வி ட்– ட ால் நாயு– ரு – வி – யி ன் இலையை ந சு க் கி க டி த்த இ ட த் – தி ல் வை த் து தேய்த்– த ால் வலி உணர்– வு ம், விஷத்– தன்மை–யும் மறைந்–து–வி–டும். இதே–ப�ோல் வெறிநாய்க்– க டி, விஷப்– ப ாம்– பு க்– க டி, தேள்க டி ஆ கி ய வ ற்றை கு ண ப் – ப – டு த்த வு ம் ந ா யு ரு வி வி தை க ளை உள்–ளுக்–குள் மருந்–தா–கக் க�ொடுக்–கி–றது ஆயுர்–வேத மருத்–து–வம். கண் ந�ோய்கள், சரும ந�ோய்கள் ஆ கி ய வ ற் று க் கு ம் ந ா யு ரு வி யி ன் விதை– க ளை உள்– ளு க்– கு ள் மருந்தாக உப–ய�ோகி – க்–கல – ாம்.நாயு–ருவி இலைகளைப் புதி–தா–கப் பறித்து, நன்கு மைய அரைத்து உருட்– டி தேள் கடிக்– கு த் தேய்த்– த ால் உடனே நச்சு நீங்– க ப் பெற்று நலம் உண்–டா–கும். ந ா யு – ரு வி செ டி – யி ன் இ ள ம் ம�ொட்–டுக்–க–ளைச் சேக–ரித்து, க�ொஞ்–சம் இனிப்பு சேர்த்து அரைத்து, மாத்–திரை ப�ோல உருட்டி உள்–ளுக்–குள் மருந்–தா–கக் க�ொடுத்– த ால் வெறிநாய்க்– க டி விஷம் வெளி–யே–றிப் ப�ோகும். நாயு–ரு–வி–யின் சமூ–லத்தை வெயிலில் இ ட் டு க் க ா ய வை த் து , எ ரி த் து எடுத்த சாம்–ப– லை க் கஞ்– சி– யி ல் கலந்து உள்–ளுக்–குக் க�ொடுக்க ‘மக�ோ–தர – ம்’ என்–கிற பெரு–வ–யி று மங்–கிப் ப�ோகும். இலைக்– கு– டி – நீ ரை வயிற்– றை ச் சுத்– த ம் செய்– யு ம் ப�ொருட்டு பேதி மருந்– த ா– க – வு ம் பயன்– ப–டுத்–த–லாம். பிர– ச வ காலத்– தி ல் நாயு– ரு வி குடி– நீ–ரைக் க�ொடுத்–து–வந்–தால் இடுப்பு வலி தூண்–டப்–பட்டு எளிய பிர–சவ – த்–துக்கு வழி பிறக்–கும். ந ா யு – ரு வி இ லை – க ளை மி ள கு , பூ ண் டு இ வை – க – ளு – ட ன் சே ர் த் து அரைத்து, மாத்– தி – ரை – க – ள ா– க ச் செய்து உள்– ளு க்– கு க் க�ொடுப்பதால் விட்– டு – விட்டு வந்து வேத– னை – யை த் தரு– கி ற காய்ச்–சல்–கள் மறைந்து ப�ோகும். நன்–னா– ரி– யு–டன் நாயு–ரு–வியை சமபங்கு சேர்த்– துக் குடி–நீ–ராக்–கிக் க�ொடுப்–ப–தால் க�ொடு–

மை–யான குடற்–க�ோ–ளா–று–க–ளும் கட்–டுப் –ப–டும். நாயு–ரு–வி–யின் இலைக்–க�ொ–ழுந்–து– டன் மஞ்– ச ள் சேர்த்து அரைத்து ரத்த மூலம், வெளித்தள்ளிய மூலம், வேர் விட்ட மூலம் என எவ்–வி–த மூல–மா–னா– லும் மேற்–பூச்–சா–கப் பூசி வந்–தால் விரை–வில் மூலம் குண–மா–கும். ந ா யு ரு வி யி ன் இ லையை கலவாங்கீரையில் (பலவகை கீரை– கள் கலந்– த து) சேர்ப்பது வழக்கம். இதை அடிக்கடி உண– வி ல் சேர்த்– து க் க�ொள்வதால் ரத்த மூலம், அதி– ச ா– ர – பேதி, சீதள ந�ோய்–கள், அதிக வியர்வை, பல் சம்பந்– த – ம ான ந�ோய்– க ள்(பல்லில் ரத்தம் மற்– று ம் சீழ் வடி– த ல்) ஆகி– ய ன கு ண – ம ா – கு ம் . ந ா யு – ரு வி ச மூ – ல த் – தி ன் சுட்–டெ–ரித்த சாம்–பல் பிர–ச–வித்த பெண்– க–ளின் உதி–ரச்–சிக்–க–லைப் ப�ோக்–கும். மேலும், பெண்–க–ளின் பெரும்–பாடு என்–கிற மாத–வி–லக்கு பிரச்–னை–க–ளைப் ப�ோக்–கவு – ம் இந்த சாம்–பல் பயன்–படு – கி – ற – து.

47


நாயு–ருவி மருந்–தா–கும் விதம்  மலச்சிக்– க – லை ப் ப�ோக்– க – வு ம், உட– லுக்கு உஷ்–ணத்–தைத் தூண்–ட–வும் ஆயுர்– வே– த த்– தி ல் நாயு– ரு – வி – யை ப் பயன்– ப – டு த்– து–கி–றார்–கள். சிவந்த நாயு–ரு–வியை வாத ந�ோய்–க–ளைத் தடுக்–க–வும், குளிர்ச்–சியை உண்– ட ாக்– க – வு ம் மருத்– து – வ ர்– க ள் பயன் –ப–டுத்–து–வர்.  வெண்மை, சிவப்பு இரண்டு வகை ந ா யு – ரு – வி – க – ளை – யு ம் வ ா ந் தி , க ப ம் , ெகாழுப்பு, வாதம், இதயந�ோய், வயிறு உப்–பு–சம், மூல–ந�ோய், அரிப்பு, வயிற்–று– வலி என்–ப–ன–வற்–றைப் ப�ோக்–கு–வ–தற்–குப் பயன்–ப–டுத்–து–வர்.  நாயு– ரு வி வேரில் ஊற வைத்த குடி–நீர் அல்–லது சமூ–லக் குடி–நீர் தயார் செய்து 20 மி.லி. முதல் 35 மி.லி. வரை உ ள் – ளு க் – கு க் க�ொ டு த் து வ ந் – த ா ல் சிறு–நீரை – ப் பெருக்கி வெளி–யேற்–றும்.  நாயு–ருவி வேரை 15 கிராம் அளவு எடுத்து, இரவு ஒரு டம்–ளர் நீரில் ஊற வைத்து, ஊறிய தெளிந்த நீரு–டன் சுவை சேர்த்து காலை–யில் வெறும் வயிற்–றில் குடித்து வந்– த ால் வயிற்று வலி, வயிற்– று ப்– பு ண் ஆகியன குணமாகும்.  நாயுருவியின் இலைச்சாற்றை மேலுக்குத் தட– வு – வ தால் ச�ொறி, சிரங்கு, தேமல், படை ப�ோன்ற சரும ந�ோய்– க ள் குண– மா–கும்.மலே–ரியா, டைபாய்டு, அம்மை, யானைக்கால் ஆகிய எவ்–வித காய்ச்–சல் கண்–டப�ோ – து – ம் நாயுருவி இலை–ய�ோடு ஐந்– தாறு மிள–கும் வெல்–லமு – ம், இரண்டு அல்– லது மூன்று பல்பூண்–டும் சேர்த்து அரைத்து உள்– ளு க்கு தினம் இரண்டு வேளை க�ொடுக்க காய்ச்–சல் விரை–வில் காணா–மல்

48  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

ப�ோகும்.  ந ா யு – ரு வி வ ேரை வி ழு – த ா க அரைத்து, அரிசி கழு– வி ய நீரு– ட ன் சிறிது தேனும் கலந்து அன்–றா–டம் உட்– கொண்டு வந்–தால் மூல–ந�ோய் முற்–றி–லு– மா–கத் தணி–யும்.  நாயு– ரு வி சாற்றை செம்– ம றி ஆட்– டின் சிறு– நீ – ரி ல் கலந்து உள்– ளு க்– கு க் க�ொ டு ப் – ப – த ா ல் சி று – நீ ர் ப் – பை – யி ல் சேர்ந்து துன்– ப ம் தரும் கல் கரைந்து வெ ளி – யே றி வி டு ம் எ ன் று ஆ யு ர் – வேத நூல்–கள் பரிந்–து–ரைக்–கின்–றன.நாயு– ருவி விதை– க ளை எடுத்து விழு– த ாக அ ரை த் து , எ ண்ணெ யி ல் இ ட் டு க் காய்ச்–சிப் பக்–கு–வப்–ப–டுத்தி, எண்–ணெய் குளி–யல் செய்–வித்–தால் தீராத தலை–வ–லி– யும் தீர்ந்து ப�ோகும்.  நாயு– ரு வி சமூல விழுதை நெய் கலந்துஅரிசி கழுவிய நீரில் கலந்து உட்– கொள்ளச் செய்தால் பாம்பு விஷம் நீங்–கும். நாயு–ருவி சமூ–லத்தை அரைத்து விழு–தாக்கி, நெல்–லிக்–காய் அளவு எடுத்து பாலு–டன் சேர்த்து உள்–ளுக்–குக் குடித்–தால் சிறு–நீர் தடை, ச�ொட்டு மூத்–திர – ம், சிறு–நீர்த்– தாரை எரிச்–சல் ஆகி–யன குண–மா–கும்.  ந ா யு – ரு வி வி தையை அ ரை த் து நெல்லி அளவு எடுத்து, அரிசி கழு–விய நீரில் கலந்து உட்–க�ொள்–ளச் செய்–தால் ர த்த மூ ல ம் கு ண – ம ா – கு ம் . ந ா யு – ரு வி வேரை உலர்த்–திப் ப�ொடித்து வைத்துக் க�ொண்டு வெருகடி அளவு எடுத்து சம அளவு மிளகுப் – ப �ொ– டி – யு ம் சேர்த்து தேனில் குழைத்து உள்–ளுக்–குக் க�ொடுக்க இரு–மல் குண–மா–கும்.

(மூலிகை அறி–வ�ோம்!)


கவுன்சிலிங்

என்ன பரி–ச�ோ–தனை? எங்கு செய்–ய–லாம்? க் – கி – ய ம் ப ற் றி ம க் – க – ளி – ட ம் ஓ ர – ள வு ஆர�ோ விழிப்–புண – ர்வு வந்–துவி – ட்–டது என்–றுத – ான் ச�ொல்–ல– வேண்–டும். டயட், எக்–ஸர்–சைஸ், லேட்–டஸ்ட் ட்ரீட்–மென்ட் என்று பல விஷ–யங்–கள – ைத் தெரிந்–துக�ொ – ள்–ளும் அளவு வளர்ந்து விட்–டார்–கள். மற்–றவ – ர்–களு – க்கு ஆல�ோ–சனை ச�ொல்–லும் அள–வும் மாற்–றம் ஏற்–பட்–டி–ருக்–கி–றது.

டாக்–டர்

சிவ–ராம் கண்–ணன் இந்த விழிப்–பு–ணர்–வின் ஒரு பகு–திய – ாக, மருத்–துவ – ப் பரி–ச�ோ–த– னை–களை செய்–து–க�ொள்–வ–தி– லும் ஆர்–வம் காட்டி வரு–கி–றார்– கள். அவர்–களு – க்–காக வழிகாட்டு கி– ற ார் ப�ொது– ந ல மருத்– து – வ ர் சிவ–ராம் கண்–ணன்.

49


‘‘ப�ொது–வாக, உடல் ஆர�ோக்–கிய – த்தை சீராக வைத்–துக்–க�ொள்ள ரத்–தம் மற்–றும் சர்க்–கரை அளவு பரி–ச�ோ–த–னையை கட்– டா–யம் செய்து க�ொள்–வது நல்–லது. இந்–தப் பரி–ச�ோத – ன – ை–களை 40 வயதை நெருங்–கும் வேளை–யில் செய்–தால் ப�ோது–மா–னது. பெற்–ற�ோ–ரில் யாருக்–கா–வது சர்க்–கரை ந�ோய் இருந்–தால�ோ அல்–லது நெருங்–கிய உற– வி – ன ர்– க – ளி ல் யாரா– வ து சர்க்– க ரை ந�ோயால் பாதிக்–கப்–பட்டு இருந்–தால�ோ 30 வய–தி–லேயே சர்க்–கரை அள–வைப் பரி– ச�ோ–தித்து க�ொள்–வது இன்–னும் நல்–லது. சர்க்–கரை ந�ோய் வந்து விட்–டது என்– றால், மாதம் ஒருமுறை பரி– ச�ோ – தி த்து க�ொள்ள வேண்–டும். நெருங்–கிய உற–வின – ர்– க–ளில் சர்க்–கரை ந�ோய் இருந்து, அத–னால் தங்–க–ளுக்கு வரக்–கூ–டிய வாய்ப்பு உள்–ளது என்று நினைப்–பவ – ர்–கள் 6 மாதத்–துக்கு ஒரு முறை சர்க்–கரை அளவை சரி பார்த்து க�ொள்ள வேண்–டும். பெற்– ற �ோ– ரு க்கு சர்க்– க ரை ந�ோய் இல்லை; ஆனால், 40 வயது முடிந்து விட்– ட து என்– ற ால் வரு– ட த்– து க்கு ஒரு முறை சர்க்–கரை அள–வைப் பரி–ச�ோ–திப்– பது அவ–சி–யம். முக்–கி–ய–மாக, சர்க்–கரை அள–வைப் பரி–ச�ோ–திப்–ப–வர்–கள் காலை– யில் சாப்–பி–டு–வ–தற்கு முன்பு ஒரு முறை– யும், சாப்–பிட்ட பின்–னர் 2 மணி நேரம் கழித்து இன்–ன�ொரு முறை–யும் பரி–ச�ோ– தனை செய்ய வேண்–டும். முதல் நாள் இரவு சாப்–பிட்ட உண– வால், ரத்–தத்–தில் எந்த அள–விற்கு குளுக்– க�ோஸ் சேர்ந்து உள்–ளது என்–பதை தெரிந்து க�ொள்–வ–தற்–கா–கத்–தான் ஒரு–வரை சாப்–பி– டா–மல் இருக்க ச�ொல்லி பரி–ச�ோ–தித்–துப் பார்க்–கி–ற�ோம். சில சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் பரி–ச�ோ– தனை செய்–வ–தற்கு முன்–னால், தங்–கள் உட–லில் குளுக்–க�ோஸ் சரி–யான அள–வில் உள்–ளது என்–பதை – க் காட்–டுவ – த – ற்–காக 2, 3 நாட்–களு – க்கு முன்பே உணவு விஷ–யத்–தில் கட்–டுப்–பாட்–டு–டன் இருக்க ஆரம்–பித்து விடு– வ ார்– க ள். இது ப�ோன்ற ‘ஏமாற்று ந�ோயா– ளி – க – ளை க்’ கண்– டு – பி – டி ப்– ப – த ற்– காக, Hba 1 c என்ற பரி–ச�ோ–தனை முறை உள்–ளது. 3 மாதத்–துக்கு ஒரு முறை செய்–யப்–ப– டும் இந்த பரி– ச�ோ – தன ை மூலம் அந்த காலக்–கட்–டத்–தில் பல்–வேறு நிலை–யில் இருந்த சர்க்–கரை அளவை துல்–லி–ய–மாக கண்–டு–பி–டிக்–க–லாம். 50  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

ஏமாற்று

ந�ோயா–ளி–க–ளைக் கண்–டு–பி–டிப்–ப–தற்–காக, Hba 1 c என்ற பரி–ச�ோ– தனை முறை உள்–ளது. இ தே – ப�ோ ல் ஆ ர � ோ க் – கி – ய – ம ா ன வாழ்–வைப் பின்–பற்ற விரும்–பு–கிற – –வர்–கள் – ம் பரி–ச�ோதி – த்–துக் மலம் மற்–றும் சிறு–நீரை – யு க�ொள்ள வேண்–டும். குடற்–புழு, குடற்– புண் இருக்–கிறத – ா என்–பதை கண்–டுபி – டி – க்க Motion test பண்ண வேண்–டும். சிறு–நீரை பரி–ச�ோ–திப்–பது மூலம் சர்க்– கரை அளவு, சிறு–நீர் மூலம் ஏற்–ப–டு–கின்ற த�ொற்று மற்–றும் சிறு–நீர – க – ம் த�ொடர்–பான பாதிப்–பு–க–ளைக் கண்–டு–பி–டிக்–க–லாம். இந்த பரி–ச�ோத – ன – ை–களை அரசு மருத்– து–வ–ம– னை–க–ளி –லு ம், நம்–பிக்கை மிகுந்த தனி–யார் மருத்–துவ – ம – ன – ை–களி – லு – ம் செய்து– க�ொள்–ளல – ாம். வெளி–யிட – ங்–களி – ல் பரி–ச�ோ– தனை நிலை–யங்–களைத் – தேர்ந்–தெடு – க்–கும்– ப�ோது, அந்த பரிச�ோதனை நிலையம் NABL(National Accreditation Board For Testing And Laboratories) தரச்–சான்–றித – ழ் பெற்–றி–ருக்–கிறத – ா என்–பதை உறு–திப்–ப–டுத்– திக் க�ொள்ள வேண்–டும். முக்–கி–ய–மாக, மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–சனை பெற்றே எந்த பரி–ச�ோ–த–னை–யாக இருந்–தா–லும் செய்–து– க�ொள்ள வேண்–டும்.’’

- விஜ–ய–கு–மார்

படங்கள் : ஏ.டி.தமிழ்வாணன்


ஆராய்ச்சி ஸிக்–குக் கூட ‘ஒருகியா–மிக்–ரன்டி, வாரன்டி எல்–லாம்

இருக்கு. ஆனா, மனு–ஷ–னுக்கு என்ன இருக்கு?’ என்று ஆதங்–கப்– ப–டு–ப–வரா நீங்–கள்? இனி அப்–படி புலம்ப வேண்–டிய – தி – ல்லை. ‘வழக்–கம – ான ரத்–தப் ப – ரி – ச – �ோ–தனை – யி – லேயே – உங்–களி – ன் ஆயுள் எத்–தனை வரு–டம் என்–ப–தைக் கண்–டு–பி–டித்–து–விட முடி–யும்’ என்று ஆச்–சரி – ய – ப்–படு – த்–து கி – ற – ார்–கள் அமெ–ரிக்–கா–வின் பாஸ்–டன் பல்க–லைக்–க–ழக விஞ்–ஞா–னி–கள்.

ரத்–தப்– ப–ரி–ச�ோ–த–னை–யில்

  ஆயு–கணிக்– ளை க–லாம்! கடந்த 8 ஆண்–டு– க–ளாக நடந்த தீவி–ர– மான ஆராய்ச்சிக்குப் பின்–னரே இந்த ரத்த ரக–சி–யத்தை அறி–வித்தி–ருக்–கி–றார்– கள் விஞ்–ஞா–னி–கள். இதற்காக சுமார் 5 ஆயி–ரம் பேரி–ட–மி–ருந்து ரத்த மாதி–ரி–களை எடுத்து, மூலக்–கூறு அள–வில் நுட்–ப–மாக ஆராய்ந்–த–து–டன் ரத்–த– மா–திரி எடுக்–கப்–பட்ட க�ொடை–யா–ளி–க–ளை– யும் த�ொடர்ந்து கண்–கா–ணித்து வந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ரத்–தத்–தில் கலந்– துள்ள பய�ோ–மார்க்– கர்–க–ளின் அள–வும், தன்–மை–யும்–தான் ஒரு– வ–ரு–டைய மர–ணத்தை நிர்–ண–யிக்–கி–றது

என்–ப–தை–யும், முது– மை–ய�ோடு த�ொடர்– பு–டைய பக்–க–வா–தம், நினைவு இழப்பு, புற்–று– ந�ோய் மற்–றும் நீரிழிவு, இதயம் த�ொடர்பான க�ோளாறு–கள் ப�ோன்–ற–வற்றை பய�ோ– மார்க்கர்–கள் மூலம் முன்–கூட்–டியே தெரிந்து க�ொள்ள முடி–யும் என்–ப–தை–யுமே இந்த ஆராய்ச்–சி–யில் கண்–ட– றிந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். Aging Cell எனும் மருத்–துவ இத–ழில் வெளி–வந்–தி–ருக்–கும் இந்த ஆராய்ச்–சிக்– கட்–டுரை மருத்–துவ உலகை வியப்–புக்–குள்– ளாக்–கி–யி–ருக்–கி–றது. ‘‘எங்–கள – து ச�ோதனை– யில் ரத்–தத்–தில் உள்ள 26 வகை–யான பய�ோ

மார்க்–கர் அடை–யா–ளங்– களை வகைப்– ப–டுத்–தி–யுள்–ள�ோம். அவற்–றின் மூலம் எத்தனை வேகத்– தில் ஒரு–வ–ரது உடல் உறுப்பு–கள் முதுமை அடை–கின்–றன என்–ப– தை–யும், அடுத்த 5 ஆண்–டு–க–ளில் அவ– ருக்கு மர–ணத்–துக்–கான வாய்ப்பு உள்–ளதா என்–ப–தை–யும் கணிக்க முடி–யும் என்–பதைக் கண்–ட–றிந்–தி–ருக்–கி– ற�ோம்–’’ என்–கிறார் ஆய்– வுக்–குழு – வி – ன் தலைமை ஆய்–வா–ளரான டாக்–டர் பவ�ோலா செபஸ்–டிய – ானி. நிஜ–மா–கவே இது மெடிக்–கல் மிராக்–கிள்–தான்!

- இந்–து–மதி 51


விழியே கதை எழுது

52  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


கண்–க–ளின்

நரம்பு வீக்–கம் விழித்–திரை சிறப்பு மருத்–து–வர்

வசு–மதி வேதாந்–தம்

மூ

நிறத்– தி ல் இருக்க வேண்– டு ம். ஆனால், இந்த பிரச்னை உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு அது வெள்– ள ை– ய ாக இருக்– கு ம். விளிம்– பு ப் பார்–வை–யா–னது தெளி–வாக இல்–லா–மல் மங்–க–லா–க–வும் இருக்–கும். அதைச்–சுற்றி ரத்–தக் கசி–வுக்–கான தடங்–கள – ை–யும் உணர முடி–யும். இந்த ஆன்–டீ–ரி–யர் இஸ்–கீ–மிக் ஆப்–டிக் நியூ–ர�ோ–பதி பாதிப்பு க�ொண்–டவ – ர்–களு – க்கு கண்–ணின் மேல்பகு–திப் பார்வை அல்– லது கீழ்ப்–ப–குதி பார்–வை–யில் பிரச்னை இருப்– ப – தா – கவே த�ோன்– று ம். மருத்– து – வ – ஆ ன்– டீ – ரி – ய ர் இஸ்– கீ – மி க் ஆப்– டி க் நியூர�ோ–பதி(AION) என்–றும், ப�ோஸ்– ரி–டம் அப்–படி ச�ொல்–லிக் க�ொண்– டீ– ரி – ய ர் இஸ்– கீ – மி க் ஆப்– டி க் நியூ– டு–தான் வரு–வார்–கள். திடீ–ரென ர�ோ–பதி(PION) என்–றும் இரண்டு தூ ங் கி எ ழு ந் – தி – ரு க் – கு ம் – ப� ோ து வகை–யாக இந்த பாதிப்பு பிரிக்–கப்– எதிரே இருப்–ப–வ–ரின் கண்–க–ளும், ப–டு–கி–றது. முதல் வகை–யான ஆன்– மூக்–கும் தெரி–யாது. வாய் மட்–டும் டீ–ரிய – ர் இஸ்–கீமி – க் ஆப்–டிக் நியூ–ர�ோ– தெரி–யும். ஒரு சில–ருக்கு கண்–களு – ம், மூக்–கும் தெரி–யும், வாய் தெரி–யாது. ப–தி–யில் கண்ணை மூளை–ய�ோடு அளந்து வைத்– த து ப�ோல மிகச் சேர்க்–கும் பகு–தியை – ப் பார்த்–தாலே சரி–யாக அப்–படி பாதி–தான் தெரி– ஆப்–டிக் நரம்–பில் வீக்–கம் இருப்–பது யும். அதா–வது, இது ஒரு கண்–ணில் தெரி–யும். மூளை–ய�ோடு இணை–கிற டாக்–டர் பகுதி வழக்–க–மாக இளம்–சி–வப்பு வசு–மதி வேதாந்–தம் ஏற்–ப–டும். அதிக ரத்த அழுத்–தம்,

ளை–யில் இருக்–கும் பிரச்–னை–யைக் கண்– களை வைத்தே கண்– டு – பி – டி த்– து – வி – ட – ல ாம் என்– ப – தை – யு ம், அப்– ப டி வரு– கி ற பாதிப்– பு – க – ளி ன் பட்–டிய – லை – யு – ம் கடந்த இத–ழில் பார்த்–த�ோம். முக்கி–ய– மாக, மூளை– யி ல் பிர– ஷ ர் அதி– க – ம ா– கு ம்– ப�ோ து ஆப்–டிக் நரம்பு வீங்–கு–வ–தால் ஏற்–ப–டும் Ischemic optic neuropathy பற்– றி ப் பேசி– யி – ரு ந்– த�ோ ம். இந்த இஸ்–கீ–மிக் ஆப்–டிக் நியூ–ர�ோ–ப–தி–யில் இரண்டு வகை–கள் இருக்–கின்–றன. அவற்–றை–யும் க�ொஞ்–சம் பார்த்–து–வி–ட–லாம்.

53


கண்–ணில் தெரி–கிற அறி–கு–றி–களை வைத்–து– தான் உட–லில் ஏற்–ப–டு–கிற பல பிரச்–னை–க–ளை–யும் கண்–டு–பி–டிக்க முடி–யும். நீரி– ழி வு ப�ோன்– ற – வை – தா ன் இதற்– கா ன முக்–கி–ய–மான கார–ணங்–கள். அமெ– ரி க்கா மற்– று ம் இந்– தி – ய ா– வி ன் சில பகு–தி–க–ளில். 70 வய–துக்கு மேற்–பட்– ட�ோ–ருக்கு Giant cell arteritis(GCA) என்–கிற ஒரு பாதிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. அது–வும் இந்த AION பிரச்–னைக்–குக் கார–ண–மா–க–லாம். இதை Arteritic anterior ischemic optic neuropathy(AAION) என்–கி–ற�ோம். AAION பாதிப்பு க�ொண்– ட – வ ர்– க – ளு க்கு முதல் அறி–கு–றி–யாக தலை–வா–ரும்–ப�ோது தலை க டு – மை – ய ாக வ லி க் – கு ம் . தலை – யி ல் சீப்பையே வைக்க முடி–யாது. மூட்டு வலி, காய்ச்–சல் ப�ோன்–ற–வை–யும் வர–லாம். ஜ ய ன் ட் செ ல் ஆ ர் ட் – ரை ட் – டி ஸ் பிரச்னையாக இருந்தால் சீக்கிரமே பார்வை பறி–ப�ோ–க–லாம் என்–ப–தால், மிக ஆரம்ப நிலை– யி – ல ேயே கண்– டு – பி – டி த்து சிகிச்சை அளிக்க வேண்– டு ம். இல்– லா –

54  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

விட்– ட ால் பார்வை இழப்பு ஏற்– ப – டு ம் அபா–யம் உண்டு. 10 சத–வி–கி–தம் பேருக்கு இன்–ன�ொரு கண்–ணையு – ம் ஜயன்ட் செல் ஆர்ட்–ரைட்–டிஸ் பாதிக்–கலா – ம். சில நேரங் –க–ளில் கண்–புரை அறுவை சிகிச்சைக்–குப் பிற– கு ம் இந்த பிரச்– னையை கவ– னி க்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். மேற்–கண்ட அறி–கு–றி–கள் இருந்–தால் அது ஆர்ட்–ரைட்–டிக் வகையா அல்–லது நான் ஆர்ட்– ரை ட்– டி க் வகையா என்– பதை முத–லில் கண்–டு–பி–டிக்க வேண்–டும். இவற்றை எளி–மைய – ான ரத்–தப் பரி–ச�ோ–தனை – – யின் மூலமே கண்–டு–பி–டித்–து–வி–ட–லாம். இது–தவி – ர, இவர்–களு – க்கு நெற்–றிப்–பகு – தி – யி – ல் உள்ள ரத்–தக்–கு–ழாயை லேசாக பயாப்ஸி செய்து ரத்த நாளங்–களி – ல் வீக்–கம் இருக்–கி– றதா என்–றும் கண்–டு–பி–டிக்–க–லாம். கண்–ணில் தெரி–கிற இந்த அறி–குறி – கள – ை வைத்– து – தா ன் உட– லி ல் ஏற்– ப – டு – கி ற பல பிரச்–னை–க–ளை–யும் கண்–டு–பி–டிப்–ப�ோம். அதையே நாம் அலட்– சி – ய ப்– ப – டு த்தி விட்– ட� ோ– ம ா– ன ால் ஆபத்– தா – கி – வி – டு ம். எனவே, இந்–தப் பிரச்–னையி – ன் தீவி–ரத்தை உணர்ந்து அவ–சர சிகிச்–சை–யா–கக் கருதி கவ–னிக்க வேண்–டும். சரி... இதற்–கெல்–லாம் என்ன தீர்–வு? இந்த பாதிப்– பு – கள ை உணர்ந்– தா ல் அவர்–க–ளுக்கு நீண்ட நாள் ஸ்டீ–ராய்டு க�ொடுக்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். சில–ருக்கு வாழ்–நாள் முழு–வ–தும் கூடக் க�ொடுக்க வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம். அப்– ப� ோ– து – தா ன்


உட–லுக்–குள் வேறு ஏதே–னும் பிரச்–னை– கள் தீவி–ரம – –டைய – ா–மல் தவிர்க்க முடி–யும். அதா–வது, பக்–கவ – ா–தம�ோ, மார–டைப்போ வரு–வ–தைத் தவிர்க்–க–லாம். நீரி–ழிவு மற்–றும் ரத்த அழுத்–தம் கார– ண–மாக வரு–கிற AION பிரச்–னையை ஓர– ளவு குணப்–ப–டுத்–தி–வி–ட–லாம். ஏற்–க–னவே ச�ொன்–னது ப�ோல ஸ்டீ–ராய்டு க�ொடுக்–க– லாம். கண்–க–ளுக்–குள் ஊசி கூடப் ப�ோட– லாம். ரத்த ஓட்–டத்தை சீராக்–க–வும் சில மாத்–தி–ரை–கள் உண்டு. இன்–ன�ொரு வகை–யான ப�ோஸ்–டீ–ரி– யர் இஸ்–கீமிக் ஆப்–டிக் நியூ–ர�ோ–பதி(PION) யைக் கண்– க – ள ைப் பார்த்– து க் கண்– டு – பி–டிக்க முடி–யாது. ஆப்–டிக் நரம்–பா–னது PION-ல் சாதா–ர–ண–மா–கவே இருக்–கும். இந்–தப் பிரச்னை இரு கண்–க–ளை–யுமே பாதிக்–கக்–கூ–டி–யது. இந்த பிரச்னை பெரும்–பா–லும் ஏதாவது ஓர் அறுவை சிகிச்–சைக்–குப் பிறகு வரு–கி– றது. அதா–வது, சைன–ஸுக்–கான அறுவை சிகிச்– சைய� ோ, கழுத்து மற்– று ம் தலை த�ொடர்–பான அறுவை சிகிச்–சைய�ோ, மூளை அறுவை சிகிச்–சைய�ோ செய்–யப்– பட்ட பிறகு PION வர– லா ம். அறுவை

°ƒ°ñ„CI›

சிகிச்–சைக்–குப் பிறகு நீண்ட காலம் படுத்– துக்–க�ொண்டே இருப்–ப–தால�ோ அல்–லது உடம்–பை–விட தலை கீழே இருக்–கும்–படி வைத்து அறுவை சிகிச்சை செய்–யப்–பட்– டி–ருந்–தால�ோ மூளைக்–குப் ப�ோகிற ரத்த ஓட்–டம் தடை–பட்டு கண்–கள் பாதிக்–கப்–ப– டு–வதா – ல் இது–ப�ோன்ற பிரச்னை வரு–கிற – து. ஆப்–டிக் நரம்பு பல–வீ–ன–மா–கி–வி–டு–வதே இதன் முக்–கிய கார–ணம்.

(காண்–ப�ோம்!) எழுத்து வடி–வம் : எம்.ராஜ–லட்சுமி–

நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிலை மாறும் ஈக�ா!

பிப்ரவரி 16-28, 2017

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

குங்குமம் குழுமத்தில் இருந்து வவளிவரும் பயனுள்ள மாதம் இருமுறை இதழ்

நிலம் சம்்பந்தப்பட்ட அரசுப ்பணிகளுக்கு கம்்்பண்ட ஜிய�ோ சயின்டிஸ்ட அண்ட ஜி�ோலஜிஸ்ட ய்தர்வு வெல்றலை கேவி்ெசன்

எழுதும்

யே்ல யேண்டுமோ? உத்்வகேத் வதாடர்!

நிவாஸ் பி்ரபு எழுதும்

உ்டல்… மனம்… ஈயகோ! உ்ளவியல் வதாடர்

+2

வணிகேவியல் நிபுணர்கேள தரும் விைாத் வதாகுபபு

வேலை ரெடி! எங்்கே..? எத்தறை..? யாருக்கு..?


ஃபிட்னஸ்

முயன்–றால்

முடி–யும்! ச�ோனாக்‌ ஷி சக்–சஸ் வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரி

‘உ

டல் பரு–மன் என்–பது ஒ ரு – வ – ழி ப் – ப ா த ை இல்லை. க�ொஞ்–சம் கடி–ன– மாக முயன்–றால் ஒல்–லி–யான உடல்– வ ா– கு க்கு மீண்– டு ம் திரும்ப முடி–யும்’ என்–பதை சில சினிமா நட்–சத்–தி–ரங்–கள் நிரூ– பி த்– து க் காட்– டி – யி – ரு க்– கி – றார்–கள். அந்த ஒரு சில–ரில் ‘பாலி– வுட் பியூட்– டி ’ ச�ோனாக்– ‌ஷி சின்ஹா முக்–கி–ய–மா–ன–வர். சினிமா நட்–சத்–திர– ங்–களை பல விஷ–யங்–க–ளில் பின்–பற்– றும் நாம், ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருப்–ப–தற்–கும் அவர்–க–ளது வழி–க–ளைக் க�ொஞ்–சம் பின்– பற்–றல – ாமே என்–ப–தற்–கா–கவே இந்த வெயிட் லாஸ் ஸ்டோரி.

56  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


எப்–ப�ோது எடையை குறைக்க வேண்–டும் என்ற தீர்–மா–னத்– துக்கு வந்–தேன�ோ அப்–ப�ோதே அதற்– கான முயற்–சி–யில் தீவி–ர–மாக இறங்–கி– விட்–டேன்.

சி

னி–மா–வுக்கு வரும் முன் ஃபேஷன் டிசை–னிங் மாண–வி– யாக இருந்–தவ – ர் ச�ோனாக்–ஷி ‌ . அப்–ப�ோது அவ–ரது எடை 90 கில�ோ. சல்–மான்–கா–னின் கண்– க–ளில் பட்டு, அவ–ரது அறி– வு–றுத்–த–லின் பேரில் ஹெல்த் கான்–ஷிய – ஸ் வந்து, இப்–ப�ோது 60 கில�ோ ஸ்லிம் பியூட்–டிய – ாகி மாறி, எடை–யைக் குறைக்க வேண்– டு ம் என்று விரும்– பு – கி–ற–வர்–க–ளுக்–கான நம்–பிக்கை நட்–சத்–திர – ம – ா–கவு – ம் மாறி இருக்– கி–றார்.

எப்– ப டி இந்த மாற்– ற ம் வந்–த–து?

‘‘முத–லில் எல்–ல�ோ–ரையு – ம் ப�ோலவே எனக்– கு ம் ஜிம்– முக்– கு ச் செல்– வ து வெறுப்– பா– க வே இருந்– த து. ஆரம்ப நாட்–க–ளில் ஜிம் என்–றாலே அலறி அடித்து ஓடி வந்– து – வி – டு – வே ன். ஆனால், எப்– ப�ோது எடையை குறைக்க வேண்–டும் என்ற தீர்–மா–னத்– துக்கு வந்–தேன�ோ அப்–ப�ோதே அ த ற் – க ா ன மு ய ற் – சி – யி ல்

57


தீவி–ர–மாக இறங்–கி–விட்–டேன். கார்–டிய�ோ எக்ஸ–ர்–சைஸ், சைக்–ளிங், எடை தூக்– கு ம் பயிற்சி மற்– று ம் சுழல்– ப–யிற்சி ப�ோன்ற ஒரு முழு–வ–டிவ உடற்– ப–யிற்சி திட்–டத்தை பயிற்–சி–யா–ளர் எனக்– கா–கத் திட்–ட–மிட்டு க�ொடுத்–தார். இவை காலை நேரப் பயிற்–சி–கள். மீண்–டும் மாலை–யில் நீச்–சல், டென்– னிஸ்... அதன் பிறகு மீண்–டும் ஜிம் என்று எடை குறைப்–பில் உறு–திய – ாக இருந்–தேன். உடல்–மாற்–றம் வெளிப்–பட – ை–யா–கத் தெரிய ஆரம்–பித்–தது. ஆனால், அவ்–வப்–ப�ோது என் எடையை சரி பார்த்–துக் க�ொள்ள நான் விரும்– ப – வி ல்லை. மெஷின் காட்– டும் அளவை நான் ப�ொருட்– ட ா– க வே எண்– ண – வி ல்லை. இறு– தி – ய ாக நான்

58  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

அடைய விரும்– பு ம் வடி– வமே எனது லட்– சி – ய ம். அதற்– க ாக என்– னு – ட ைய உண– வு த்– தி ட்– ட த்– தை – யு ம் பெரி– த ாக மாற்– றி – னே ன்– ’ ’ என்– ப – வ ர் தன்– னு – ட ைய உண– வு த்– தி ட்– ட த்– தை – யு ம் பகிர்ந்–துக�ொ – ள்–கிற – ார். ‘ ‘ உ ண – வு – த ா ன் எ ன் – னு– ட ைய முதல் காதல். எனக்கு சந்–த�ோ–ஷம் தராத ஒரு உணவை எப்–ப�ோ–துமே நான் சாப்–பிட்–ட–தில்லை. அ த – ன ா ல் எ ட ை – யை க் குறைக்க முயற்–சித்த காலத்– தி–லும் பிடித்த உண–வையே சாப்–பிட்–டுக் க�ொண்–டி–ருந்– தேன். ஆனால், முன்பை– வி ட அ ள வு கு ற ை த் து 2 மணி– நே– ர த்– து க்கு ஒரு– முறை என சாப்– பி – ட த் த�ொடங்–கி–னேன். இந்– த ப் பழக்– க த்– தி ன் மூலம் நாள் முழு– வ – து ம் ஒரே–மா–தி–ரி–யான மெட்–ட– பா–லிச – த்–தைத் தக்க வைக்க முடிந்–தது. இத்–து–டன் எப்– ப�ோ–தும் தண்–ணீர் நிறைய குடிப்–பேன். அது உட–லின் நீர்ச்– ச த்– தை த் தக்– க – வை த்– தது. உட–லுக்–குத் தீங்–கான ஜங்க் ஃபுட், குளிர்–பா–னங்– கள் ப�ோன்– ற – வ ற்– ற ை– யு ம் உணர்ந்து அறவே ஒதுக்–கி– விட்– டே ன். அந்த நம்– பி க்– கை–யும், முயற்–சி–யும்–தான் இன்று என்னை ஸ்லிம்–மாக மாற்–றி–யி–ருக்– –‌ யி – ன் ஃபைனல் கி–றது – ’– ’ என்–கிற ச�ோனாக்–ஷி பஞ்ச் இது. ‘ஒரேநாளில் உடல் எடை குறை– ய – வேண்–டும் என்று எதிர்–பார்க்–கா–தீர்–கள். ஏனெ–னில், உங்–கள் எடை ஒரேநாளில் கூடி–வி–ட–வில்லை. மாதக்–க–ணக்–கில், வரு– டக்–க–ணக்–கில்–தான் க�ொஞ்–சம்–க�ொஞ்–ச– மாக குண்–டாகி இருப்–பீர்–கள். அத–னால் நீங்–கள் ஃபிட்–டா–ன–வ–ராக மாறு–வ–தற்கு சில மாதங்–கள் அல்–லது வரு–டங்–கள் கூட ஆக–லாம். ஆனால், உடல் குறைய வேண்– டும் என்ற தீர்–மா–ன–மும், ப�ொறு–மை–யும் உங்–க–ளி–டம் இருந்–தால் மட்–டுமே அது நிச்–சய – ம் நடக்–கும்’ என்–கிற – ார் ச�ோனாக்–ஷி ‌ .

- இந்–து–மதி


எச்சரிக்கை

அத்–த–னை–யும்

த�ொல்லை பாஸ்...

ஃபே

ஸ்–புக், ட்விட்–டர், வாட்ஸ்-அப் ப�ோன்ற சமூக ஊட–கங்–களை உப–ய�ோ–கிப்–ப–வர்–க–ளின் எண்– ணிக்கை இந்–தி–யா–வில் மட்–டும் 283 க�ோடி என்–கி–றது ஒரு புள்–ளி–விப – –ரம். வரும் 2020-ம் ஆண்–டில் இந்த எண்–ணிக்கை 340 க�ோடி–யைத் தாண்–டும் என்று கணிக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. இப்– ப �ோது பிரச்னை எண்– ணி க்– கை – யை ப் பற்றி அல்ல... இந்த ஊட– க ங்– க – ள ைப் பயன்– ப–டுத்–து–கிற – –வர்–க–ளின் மன–நி–லை–யைப் பற்றி... அப்–பிலு – ம் செயல்–பட்–டுக் க�ொண்–டிரு – ந்–தால் 1 9 மு த ல் 3 2 வ ய – து ள ்ள 1 , 7 8 7 அவ– ரு க்கு நிச்– ச ய – ம் மன அழுத்– த ம் வரு–கி– அமெ– ரி க்க இளை– ஞ ர்– க – ளி – ட ம் மனம் றது என்–பது உறு–தி–யா–னது. ஒன்–றி–ரண்டு மதிப்–பீட்டு கருவி மற்–றும் கேள்–வித்–தாள்– சமூக வலை–தள – ங்–கள – ைப் பயன்–படு – த்–துகி – ற – – கள் பயன்–ப–டுத்தி ஓர் ஆய்வு சமீ–பத்–தில் வர்–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டு–கிற மன அழுத்–தத்தை மேற்–க�ொள்ள – ப்–பட்–டது. அந்த ச�ோதனை– விட, இது–ப�ோல் அதி–கம – ான சமூ–கவ – லை – த – – யில் ஃபேஸ்– பு க், யூடியூப், ட்விட்– ட ர், ளங்–க–ளைப் பயன்–ப–டுத்–து–கி–ற–வர்–க–ளுக்கு கூகுள் ப்ளஸ், இன்ஸ்–டா–கி–ராம், ஸ்னாப்– 3 மடங்கு மன அழுத்–தம் ஏற்–ப–டு–கி–றது சாட், பின்ட்– ரெ ஸ்ட், மற்– று ம் லிங்க்டு என்–ப–தும் கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இன் ப�ோன்ற மிகப்–பி–ர–ப–ல–மான சமூக ‘எனவே கம்ப்–யூட்–ட–ரில�ோ, ம�ொபை– ஊட–கத் தளங்–க–ளைப்–பற்–றிய கேள்–வி–கள் லில�ோ ஒன்– று க்– கு ம் மேற்– ப ட்ட சமூக கேட்–கப்–பட்–டன. ஊட–கங்–க–ளில் இணைந்–தி–ருப்–ப–வர்–கள் வெவ்–வேறு சமூக வலை–த–ளங்–களை உஷா–ராக வேண்–டிய நேரம் இது’ என ஒரேநேரத்– தி ல் பயன்– ப – டு த்தி வரு– கி – ற – எச்–ச–ரித்–தி–ருக்–கி–றார் ஆய்வை நடத்–தி–ய– வர்–க–ளுக்கு மன அழுத்–தம் அதி–க–மாக வ–ரான டாக்–டர் பிரி–யென்ப்–ரிமேக் – . இருப்– ப து கண்– டு – பி – டி க்– க ப்– ப ட்– ட து. ஸ�ோ... அலர்ட் ஆகிக்–கங்க மக்–காஸ்... ஒரே நபர் ஃபேஸ்– பு க்– கி – லு ம், ட்விட்– ட – ரி– லு ம், கூகுள் ப்ள– ஸி – லு ம், வாட்ஸ் - என்.ஹரி–ஹ–ரன்

59


வலி நிவாரண சிகிச்சை

60  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


பாலி–யேட்–டிவ்

கேர் வலி மற்–றும் ஆத–ரவு சிகிச்சை நிபு–ணர்

ரிபப்–ளிகா

ன்று இந்–தி–யா–வில் 80 சத–விகித ந�ோயா–ளிக – ள் ந�ோய் முற்–றிய நிலை– யில்–தான் சிகிச்–சைக்கு வரு–கிற – ார்– கள். அதற்கு கார–ணம், ‘வரும்–முன் காப்– ப�ோம்’ என்–கிற விழிப்–பு–ணர்வு இன்–னும் நம் நாட்–டில் முழு–மை–யாக வரா–த–து–தான். சின்– ன ப் பிரச்– னைய�ோ , பெரிய பிரச்– னைய�ோ எது– வ ாக இருந்– த ா– லு ம் ஆரம்– ப த்– தி – லேயே மருத்– து – வ ரை நாட வேண்– டு ம் என்– கி ற விழிப்– பு – ண ர்வு படித்– த – வ ர்– க – ளு க்கே இருப்– ப – தி ல்லை. அ ந்த ந � ோ ய் அ வ ர் – க – ள து இ ய ல் பு வாழ்க்– கை – யை ப் பாதிக்– கி ற அள– வு க்– குத் தீவி– ர – ம ா– கு ம்– ப �ோ– து – த ான் மருத்– து – வர்– க – ளி ன் நினைப்பே அவர்– க – ளு க்கு வரு–கி–றது.

61


அ ப்– ப டி முற்– றி ய நிலை– யி ல் செல்– ஹாஸ்–பைஸ்(Hospice) என்–கிற பெய–ரில் ஒரு விடுதி ப�ோன்று அமைத்து பாலி–யேட்– கி–ற–ப�ோது பல ந�ோய்–க–ளுக்–கும் தீர்–வு–கள் டிவ் கேர் அளிக்–கி–றார்–கள். இருப்–பதி – ல்லை. அவர்–கள – து வாழ்க்–கைத் அங்–கெல்–லாம் பாலி–யேட்–டிவ் கேர் தர–மும் மிக ம�ோச–மா–கி–யி–ருக்–கும். வாழ்– சிகிச்சை என்–பது புற்–றுந – �ோய் வார்–டுட – ன் நா–ளும் குறைந்து கடை–சிக்–கட்–டத்–தில் சேர்ந்தே இருக்– கு ம். மருத்– து – வ த் துறை– இருப்– ப ார்– க ள். இப்– ப – டி ப்– ப ட்ட நிலை– யில் பாலி–யேட்–டிவ் கேர் மிகப் பெரிய யில்–தான் பாலி–யேட்–டிவ் கேரின் தேவை வரப்– பி– ர– சா– த ம். புற்– று – ந�ோ– ய ா– ளி – க – ளி ன் அவ–சி–ய–மா–கி–றது. எண்–ணிக்கை இன்று மிக அதி–க–மா–கிக் அதா–வது, ந�ோயைக் குணப்–ப–டுத்த க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. அதேப�ோன்று முதி– முடி–யாத நிலை–யில் க�ொடுக்–கப்–ப–டு–வ–து– ய�ோர்–க–ளைக் கவ–னித்–துக் க�ொள்–ள–வும் தான் பாலி–யேட்–டிவ் கேர் சிகிச்சை. ஆட்–கள் இல்லை. மர–ணம் நிச்–ச–யம் என்– ந�ோ ய் முற்– றி ய நிலை– யி ல் அவர் கிற நிலை–யில் இருக்–கும் புற்–றுந – �ோ–யாளி–க– –க–ளுக்–குக் க�ொடுக்–கப்–ப–டும் பரா–ம–ரிப்பு, ளுக்–கும் முது–மையி – ல் ந�ோய்–களு – ம் சேர்ந்து ந�ோயின் கார–ணமா – ான வலி– – ன கடு–மைய அவ–திக்–குள்–ளா–கி–ற–வர்–க–ளுக்–கும் பாலி– யி–லிரு – ந்து நிவா–ரண – ம் மற்–றும் ஆத–ரவு ஆகி– யேட்–டிவ் கேர் பெரிய அள–வில் உத–வும். யவை அடங்–கி–ய–து–தான் பாலி–யேட்–டிவ் இங்– கி – லா ந்– தைச் சேர்ந்– த – வ ர் நர்ஸ் கேர். மற்ற சிகிச்சை முறை–க–ளில் ந�ோய்– டேம்ஸ் சிஸ்லி சான்–டர்ஸ். அவர் ஒரு க– ளை க் குணப்– ப – டு த்– து – வ – த ற்– க ான வழி– ஹாஸ்–பைசி – ல் வேலை பார்த்–துக் க�ொண்– கள் மட்– டு மே மேற்– க�ொ ள்– ள ப்– ப – டு ம். டி–ருந்–தார். ந�ோய் முற்–றிய நிலை–யில் உள்–ள– ஆனால், பாலி–யேட்–டிவ் கேரின் முக்–கிய வர்–க–ளைப் பார்த்து, ‘இவர்–கள் இறுதி ந�ோக்–கமே Holistic care என்–கிற முழு–மை– வரை ஏன் இப்–படி அவ–தி–யு–டனே நாட்– யான பரா–ம–ரிப்–பு–தான். வெறும் ந�ோய்–களை மட்–டுமே பார்க்– க–ளைக் கழிக்க வேண்–டும்–?’ என ய�ோசித்– கா–மல், ந�ோயா–ளிக – ளை உடல் ரீதி–யா–கவு – ம் தி–ருக்–கிற – ார். அத்–தகை – ய ந�ோயா–ளிக – ளு – க்கு மனரீதி–யா–க–வும் கவ–னித்–துக் க�ொள்–வ–து– உண்– மை – யி ல் என்ன தேவை, என்ன தான் ஹ�ோலிஸ்–டிக் கேர். அவர்–களு – க்குத் மாதி–ரி–யான ஆத–ரவு தேவை, உள–வி–யல் தேவைப்– ப – டு – கி ற உணர்வு ரீதி– ய ான, ரீதி–யாக எப்–ப–டிப்–பட்ட ஆத–ரவு தேவை சமூக ரீதி–யி–லான ஆத–ர–வை–யும் அளிப்– என்–றெல்–லாம் ஆய்வு செய்து அதைத் தன் பது ஹ�ோலிஸ்–டிக் கேர் என்–றும் புரிந்–து– ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு செயல்–ப–டுத்–தி–னார். க�ொள்–ள–லாம். இன்–னும் ச�ொல்–லப் ப�ோனால் நவீன ‘வாழ்–வ–தையே சவா–லாக்–கிய ந�ோய்– மருத்–துவ – த்–தில் பாலி–யேட்–டிவ் கேரின் முக்– கி–யத்–துவ – த்தை அழுத்–திச் ச�ொன்–னதி – லு – ம் க – ள ா ல் த ா க் – க ப் – ப ட் – ட – வ ர் – க – ளி ன் அதை நடை–முறை – க்–குக் க�ொண்டு வந்–ததி – – வாழ்க்–கைத்–த–ரத்தை, அத்–து–டன் அவர்– லும் டேம்ஸ் சிஸ்லி சான்–டர்ஸ் பங்கு மகத்– க–ளது குடும்–பத்–தா–ரின் வாழ்க்–கைத் தரத்– தா–னது. இந்–தி–யா–வைப் ப�ொறுத்–த–வரை தை–யும் மேம்–படு – த்–துவ – த – ற்–கான ஒரு அணு–கு– கேர–ளா–வில் பாலி–யேட்–டிவ் கேர் சிகிச்சை மு–றையே பாலி–யேட்–டிவ் கேர். ந�ோயை இன்– னு ம் பிர– ப – ல ம். அங்கு கிரா– ம ங்– ஆரம்ப நிலை–யிலேயே – கண்–டுபி – டி – ப்–பத – ன் மூலம் ந�ோயின் தீவி–ரத்–தைத் தவிர்ப்–பது, க–ளில்–தான் முதன்–முத – லி – ல் இந்த சிகிச்சை ந�ோய் உண்– டா க்– கு ம் வலி உள்– ளி ட்ட ஆரம்–பிக்–கப்–பட்–டது. இன்று மெடிக்–கல் கவுன்–சில் ஆஃப் இந்–தியா, இதை–யும் ஒரு அவ–தி–க–ளில் இருந்து விடு–பட சிகிச்சை சூப்–பர் ஸ்பெ–ஷா–லிட்–டி–யாக அறி– அளிப்–பது ஆகி–ய–வற்றை உடல் ரீதி– வித்த பிறகு, இரண்டு பிர–பல – மா – ன யாக, உள–வி–யல் ரீதி–யாக, ஆன்–மிக நிறு– வ – ன ங்– க – ளி ல் இந்த சிகிச்– சை – ரீதி–யா–கக் க�ொடுப்–பதே இதன் ந�ோக்– யைத் த�ொடங்–கி–யி–ருக்–கி–றார்–கள். கம்’ என்–கிற – து உலக சுகா–தார நிறு–வ– ப ா லி – யே ட் – டி வ் கே ரி ல் னத்–தின் பாலி–யேட்–டிவ் விளக்–கம். உ ரை – ய ா – ட ல் மி க மு க் – கி – ய ம் . வெளி– நா – டு – க – ளி ல் பாலி– யே ட்– பாலி– யே ட்– டி வ் கேரில் பயிற்சி டிவ் கேர் சிகிச்– சை – க ள் வெகு க�ொடுக்–கும்–ப�ோதேஇதுவலி–யுறு – த்–தப்– பிர– ப – ல ம். நம் நாட்– டி ல் கடந்த சில வரு–டங்–க–ளா–கத்–தான் இதைப் ப–டும். ந�ோயா–ளியு – ட – ன் பேசு–வத – ன் பற்–றிய விழிப்–புண – ர்வு வரத் த�ொடங்– மூலம் அவர் என்ன எதிர்–பார்க்– டாக்–டர் கி– ற ார் என்– று ம், உற– வி – ன ர்– க – ளு – கி– யி – ரு க்– கி – ற து. வெளி– நா – டு – க – ளி ல் ரிபப்–ளிகா

62  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


வெளி–நா–டு–க–ளில் பாலி–யேட்–டிவ் கேர் சிகிச்–சை–கள் வெகு பிர–ப–லம். நம் நாட்–டில் கடந்த சில வரு–டங்–க–ளா–கத்–தான் இதைப் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு வரத் த�ொடங்–கி–யி–ருக்–கி–றது.

டன் பேசு–வ–தன் மூலம் அவர்–க–ளது மன– நி– ல ை– யை – யு ம், அடுத்து என்ன நடக்– கும், அனா– வ – சி ய ச�ோத– னை – க ள் மற்– றும் சிகிச்சை–க–ளைத் தவிர்ப்–ப–தற்–கான ஆல�ோ–ச–னை–க–ளை–யும் அந்த உரை–யா– டல் மூலம் மட்–டுமே பகிர்ந்து க�ொள்ள முடி–யும். 42 வய–துப் பெண்–மணி ஒரு–வ–ருக்கு பாலி– யே ட்– டி வ் சிகிச்சை அளிக்– க ச் சென்–றி–ருந்–தேன். அவ–ருக்கு மலம் வெளி– யே– று ம் இடத்– தி ல் புற்– று – ந �ோய். அடி– வ – யிற்று வலிக்–காக சிகிச்–சைக்–குச் சென்–றி– ருக்–கி–றார். கடை–சி–யில்–தான் புற்–றுந – �ோய் எனக் கண்–டுபி – டி – க்–கப்–பட்–டிரு – க்–கிற – து. அது அவ–ருக்–குத் தெரி–யாது. அவ–ரது கண–வ– ருக்கு மட்–டுமே தெரி–யும். புற்–று–ந�ோய் முற்றி குடல், நுரை–யீ–ரல் வரைப் பர–வி–யி–ருந்–தது. அதை அந்–தப் பெண்–ணி–டம் ச�ொல்–லா–மல் வலிக்–காக ஒரு சின்ன அறுவை சிகிச்சை செய்–வ– த ா க ச் ச �ொ ல் லி மல ம் வெ ளி – யே ற க�ொலாஸ்–டமி பேக்(Colostomy bag) என ஒன்– றை ப் ப�ொருத்– தி – யி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். மயக்–கம் தெளிந்–த– பி–றகு இது தெரிந்த அந்– த ப் பெண்– ண ால் அதை ஏற்– று க் க�ொள்–ளவே முடி–ய–வில்லை. ‘ எ ன் உ ட ம் – பு ல எ ன க்கே தெரி– ய ாம ஓட்டை ப�ோட்டு இப்– ப டி ஒரு பையை வச்– சி – ரு க்– க ாங்க. தினம்

தினம் என் கழி– வை ப் பார்த்தே நான் வேத–னைப்–பட்டு செத்–துக்–கிட்–டிரு – க்–கேன்’ எனக் கத–றி–னார். அதா–வது, அவ–ருக்கு என்ன பிரச்னை, எதற்–காக அந்–தப் பை வைத்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள், அதை எப்– ப டி சுத்–தப்–படு – த்த வேண்–டும் என்று எதை–யுமே ச�ொல்–ல–வில்லை அதற்கு முன் சிகிச்சை அளித்–த–வர்–கள். பாலி–யேட்–டிவ் கேரில் அவ–ருக்கு முதல் கட்–டமா – க கவுன்–சலி – ங் அளிக்–கப்–பட்–டது. அவ–ருக்கு மிகுந்த மன உளைச்–ச–லைக் க�ொடுத்த விஷ–யத்–துக்–குத் தீர்வு ச�ொல்– லப்–பட்–டது. அதா–வது, அந்–தப் பையை சுத்–தப்–ப–டுத்–தக் கற்–றுக் க�ொடுக்–கப்–பட்– டது. அது ஏன் வைக்–கப்–பட்–டது என்–றும் விளக்–கப்–பட்–டது. அது இல்–லாவி – ட்–டால் என்ன பிரச்– னை – க ள் வரும் என்– ப – து ம் ச�ொல்–லப்–பட்–டது. அவ– ரு க்கு மட்– டு – மி ன்றி அவ– ர து குடும்–பத்–தா–ருக்–கும் அவரை அனு–சரி – த்து, அர–வ–ணைத்–துச் செல்ல வேண்–டி–ய–தன் அவ–சி–யம் ச�ொல்–லப்–பட்–டது. இது–தான் பாலி–யேட்–டிவ் கேர். ஆனால், இது மட்–டுமே அல்ல பாலி– யேட்–டிவ் கேர்...

(த�ொடர்ந்து பேசு–வ�ோம்!) எழுத்து வடிவம்: மாரிமுத்து

63


ஒத்தடம் ம் க�ொடுப்–பத – ைப் பாட்டி வைத்–தி– ‘‘ஒத்–யம்தட– என்றே பல–ரும் நினைக்–கிறா – ர்–கள்.

உண்–மை–யில், இந்–திய பாரம்–ப–ரிய சித்தா, ஆயுர்–வேதா, ய�ோகா மற்–றும் இயற்கை மருத்– து–வம் ப�ோன்ற அனைத்து வகை மருத்–துவ முறை–களி – லு – ம் ஒத்–தட – ம்(Fomentation) என்–பது மிகச்–சிற – ப்–பா–னத� – ொரு சிகிச்சை முறை–யாக உள்–ளது. குறிப்–பாக, எங்–கள – து யுனானி மருத்– து–வத்–தில் Takmeed என்று அழைக்கப்படும் ஒத்–தட – த்–துக்கு மிகப்–பெரி – ய முக்– கி – ய த்– து – வ ம் உண்– டு – ’ ’ என்–கி–றார் யுனானி சிறப்பு மருத்–து–வர் ஹூசைனி. மருத்–துவ – ரீ – தி – ய – ாக ஒத்–த– டம் க�ொடுக்–கப்–படு – ம் முறை, அதன் வகை– க ள் மற்– று ம் பயன்–கள் பற்றி த�ொடர்ந்து விளக்–கு–கி–றார்

‘‘நமது உட–லில் உள்ள தசை–கள் மற்றும் மூட்–டுக – ளி – ல் ஏற்–பட – க்–கூடி – ய வலி–களுக்கு நிவா–ர–ண–மா–க–வும், வாயுவால் ஏற்–ப–டக்– கூ–டிய பிரச்–னை–க–ளைத் தீர்ப்பதற்–கும் உத–வும் முக்–கிய – ம – ான ஒன்று–தான் ஒத்–தட சிகிச்சை முறை. ந�ோயின் தாக்–கம், ந�ோயின் வலிமை, ந�ோய் தாக்கப்பட்ட விதம் மற்றும் ந�ோயாளி– யி ன் தன்மை, பலம், வயது ப�ோன்–ற–வற்–றின் அடிப்–ப–டை–யில் ஒத்–த– டங்–க–ளின் தன்–மை–களை குறைத்தோ, அதி– க – ரி த்தோ தகுந்த முறை– க – ளி ல் க�ொடுக்க வேண்–டும். மணல், தவிடு மற்–றும் கல் உப்பு ப�ோன்– ற–வற்றை சூடு செய்து க�ொடுக்–கப்–ப–டும் ஒத்–த–டங்–கள் அதிக அளவு நடை–மு–றை– யில் இருக்–கக்–கூ–டி–யவை. ந�ொச்சி இலை, நுனா இலை ப�ோன்ற வலி நிவா–ரணி மூலி– கை–களை பாத்–தி–ரத்–தில் ப�ோட்டு சூடு செய்து, அதை சுத்–தம – ான காட்டன் துணி– – ா–கக் கட்டி ஈர–மில்–லா–மல், யில் மூட்–டைய சூடான முறை–யில் ஒத்–த–டம் க�ொடுக்– கப்–ப–டு–கி–றது. இதற்கு Hot Fomentation என்று பெயர். கண்–ணின் மேற்–பு–றம் உள்ள த�ோல் பகுதி, இத–யத்–துக்கு வெளிப்–பு–றம் உள்ள மார்–புப்–ப–குதி ப�ோன்ற மென்–மை–யான உறுப்–பு–க–ளில் நேர–டி–யாக சூடான ஒத்–த– டம் க�ொடுக்–கக் கூடாது. அது–ப�ோன்ற இடங்– க – ளி ல் தூய்– மை – ய ான காட்– ட ன் துணியை வெந்–நீ–ரில் நனைத்து, பிழிந்து லேசான சூட்–டிலேயே – ஒத்–தட – ம் க�ொடுக்க வேண்–டும். ஈரப்–ப–தத்–து–டன் க�ொடுக்–கக்– 64  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

இதம்...


. சுகம்... நலம்!

65


கண்–ணின்

மேற்–பு–றம் உள்ள த�ோல் பகுதி, இத–யத்–துக்கு வெளிப்–பு–றம் உள்ள மார்– புப்–ப–குதி ப�ோன்ற மென்– மை–யான உறுப்–பு–க–ளில் நேர–டி–யாக சூடான ஒத்–த– டம் க�ொடுக்–கக் கூடாது. கூ–டிய இந்த முறைக்கு Wet Fomentation என்று பெயர். வலி நிவாரணத்–துக்–காகப் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் மூலி–கை–களை தண்– ணீ– ரி ல் க�ொதிக்க வைத்து, மூலி– கை க் குடி–நீர் தயார் செய்து, அதை துணி–யில் நனைத்து ஒத்–த–டம் க�ொடுப்–ப–தற்–கும் Wet Fomentation என்–று–தான் பெயர். இதே–ப�ோல த�ோலால் செய்–யப்–பட்ட பையில்(Animal Bladder) வெந்–நீரை நிரப்பி, உறுப்–புக – ளி – ன் ந�ோய் பாதிப்பு தன்–மைக்கு ஏற்ப ஒத்–த–டம் க�ொடுக்–கப்–ப–டும் முறை– யும் உண்டு. இதில் தேவைப்–ப–டும்–ப�ோது சூட்–டி–னைக் குறைப்–ப–தற்கு ஏற்ப அந்–தப் பையி–னைக் காட்–டன் துணி–யால் சுற்றி உலர்ந்த நிலை–யில் ஒத்–த–டம் க�ொடுக்–கப்– படுகி–றது. இதற்கு Dry Fomentation என்று பெயர்.

66  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

உட–லின் வெப்–பத்–தன்மை அதி–க–மாக இருக்–கும்–ப�ோ–தும், விஷக்–காய்ச்–சல் ஏற்– – ம் குளிர்ச்–சிய படும்–ப�ோது – ான ஒத்–தட – ங்–கள் க�ொடுக்–கப்–படு – கி – ற – து. சுத்–தம – ான காட்–டன் துணி–யினை குளிர்ந்த நீரில் நனைத்து, பிழிந்து எடுத்து நெற்–றியி – ல் வைப்–பத – ன – ால், வெப்–பம் தணிந்து விஷக்–காய்ச்–சல் குறை– கி–றது. இதற்கு Cold Fomentation என்று பெயர். இது–வரை பார்த்த Hot, Wet, Dry, Cold ப�ோன்ற நான்கு முறை ஒத்–த–டங்– களின் தன்–மைக – ளை அதி–கப்–படு – த்தி, வலு– வான முறை–யில் க�ொடுப்–ப–தற்கு Strong Fomentation என்று பெயர். வலி நிவா–ரணி மூலி–கைக – ளி – ல் இருந்து தயா–ரிக்–கப்–பட்ட மேற்–பூச்சு மருந்–துக – ளைப் பயன்–ப–டுத்தி பாதிப்பு உள்ள தசைகளில் சூடு ஒத்– த – ட ம் க�ொடுக்– க ப்– ப டுகி– ற து. இ ப்ப டி ஒ த்த ட ம் க �ொ டு ப்ப த ா ல் , தசை– க – ளி ல் உள்ள சிறிய துவாரங்– க ள் விரி–வ–டைந்து, அதன் மூல–மாக மருத்–து– வத்–தன்மை உள் இழுக்–கப்–பட்டு சிறு–சிறு ரத்–த–நா–ளங்–கள் வரை சென்–ற–டை–வதன் மூல– ம ாக ந�ோய் பாதிப்– பி ல் இருந்து நிவாரணம் கிடைக்–கி–றது. பாதிப்பு ஏற்–பட்–டுள்ள இடத்–தில் ரத்த ஓட்–டத்–தைச் சீர் செய்–வ–தற்–கும், அந்த இடத்–தில் உள்ள வாயு, நீர் ப�ோன்–றவ – ற்றை அப்–பு–றப்–ப–டுத்–த–வும் ஒத்–த–டங்–கள் பெரி– தும் உத–வுகி – ற – து. இத–னால் தசைப்–பிடி – ப்பு, தசை–வலி, மூட்டு அழற்சி மற்–றும் மூட்–டு– களில் சேரக்–கூடி – ய வாயு ப�ோன்–றவ – ற்–றுக்கு நல்ல நிவா–ரண – ம் கிடைக்–கிற – து – ’– ’ என்–கிற – ார் மருத்–து–வர் ஹீசைனி.

- க.கதி–ர–வன் படம்: ஆர்கோபால்


அதிசயம்

ந�ோயா– வ து... ந�ொடி– ய ா– வ து... 100 ஆண்–டு–க–ளைத் தாண்–டும் ஹன்ஸா இன மக்–கள் மூன்று தலைமுறை

காஷ்–மீர – ைத் தாண்டி கார–க�ோ–ரம் மலைத் த�ொடர்–களி – ன் மடி–யில் இருப்–பது – த – ான் ஹன்ஸா பள்–ளத்–தாக்கு. இங்கு வாழும் மக்–க–ளின் சரா–சரி வயது 120 என்–ப–தை–யும், பெண்–கள் 90 வய–தி–லும் குழந்தை பெற்–றுக் க�ொள்–ளும் அளவு ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்–கி–றார்–கள் என்–றும் ச�ொன்–னால் நம்–பு–வீர்–க–ளா? இது எப்–படி சாத்–திய – ம்? இந்த விஷ–யம் வெளி உல–குக்கு எப்–படி தெரிய வந்–த–து? என்று கேள்வி எழுப்–பி–னால் ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்–பேக்–கைப் பார்த்–து–வி–ட–லாம். 1984-ம் ஆண்–டில் ஹன்ஸா இனத்தைச் சேர்ந்த அப்–துல் என்–பவ – ர், லண்–டன் செல்– வ–தற்–காக விமான நிலை–யத்–தில் காத்–திரு – ந்– தார். ‘பிறந்த வரு–டம் 1932 என்ப–தற்–குப் பதி–லாக 1832 என்று தவறாக அச்–சா–கி– யிருக்–கி–ற–து’ என்று அதி–கா–ரி–கள் அப்–து–லி– டம் கேட்–டார்–கள். ‘இல்லை... 1832 என்–பது –தான் சரி’ என்று அப்துல் ச�ொன்–ன–தும் க�ோபம் க�ொண்ட அதிகாரிகள் வாக்– கு– வ ாதத்தில் ஈடுபட்டனர். காரணம், அப்துல் நடுத்–தர வயது மனிதராகவே த�ோன்–றி–னார். அப்துலுக்கு வயதை உறுதிப்படுத்த ம ரு த் து வ ப் ப ரி ச�ோதனை மேற்கொண்டதில் அவருக்கு வயது 152தான் என்–பது உறு–தி–யா–ன–தும் உறைந்–து– ப�ோ–னார்–கள்அதிகா–ரிக – ள். ஹன்ஸா இன

மக்–கள் பற்–றிய ரகசியம் அதன் பிறகே உல–குக்–குத் தெரிய வந்–தது. பல ஆய்–வுக – ள் – து இன்–னும் பல மேற்–க�ொள்–ளப்–பட்–டப�ோ அதி–ச–யங்–கள் வெளி வந்–தது. இயற்–கை–யா–கக் கிடைக்–கும் பழங்கள், – க – ள், க�ோழி, பால், வெண்ணெய், காய்–கறி முட்டை ப�ோன்–ற–வற்–றையே ஹன்ஸா இ ன ம க்க ள் ச ா ப் பி டு கி – ற ா ர் – க ள் . அதுவும் வாழ்– வ – த ற்– கு த் தேவை– ய ான அளவு மட்– டு மே சாப்– பி டுகி– ற ார்– க ள். ரசா–யன உரங்–கள் பற்றி இவர்–க–ளுக்கு என்ன–வ ென்றே தெரி–யாது. சுவா–சிக்க தூய்– மை – ய ான மலைக்– க ாற்று, பகல் முழு– வ – து ம் உழைப்பு, ஜீர�ோ டிகிரி குளி–ராக இருந்–தா–லும் குளிர்ந்த ஆற்று நீரி– லேயே குளிப்– ப து ப�ோன்ற நல்ல வாழ்க்– க ை– மு றையே அந்த ரக– சி – ய ம் என்பதை ஆய்வு புரிய வைத்–தது. இயற்–கை–ய�ோடு இயைந்து வாழ்ந்–தால் இதெல்–லாம் நமக்–கும் சாத்–தி–யம்–தா–னே!

- க�ௌதம்

67


விவாதம்

தடுப்–பூசி குழப்–பம்... பெற்–ற�ோர் என்ன செய்ய வேண்–டும்? 68  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


க�ொ

திக்–கும் தமி–ழக அர–சிய – ல் அன–லுக்கு இடை– யி – லு ம் விடாத கருப்– ப ாக விவா–தப் ப�ொரு–ளா–கிக் க�ொண்டே இருக்–கி–றது தடுப்–பூசி. பிப்–ரவ – ரி 6-ம் தேதி முதல் 28-ம் தேதி வரை தமிழ–கம் முழு–வது – ம் 1.8 க�ோடி குழந்–தைக – ளு – க்கு இந்த தடுப்–பூசி – யை வழங்–குவ – தே அரசு சுகா–தா–ரத் துறை–யின் திட்–டம். இத்–திட்–டத்தை செயல்–படு – த்–துவ – த – ற்–கான பணி– களை அரசு முடுக்–கிவி – ட்–டுள்ள நிலை–யில், இந்த தடுப்–பூசி த�ொடர்–பாக பல்–வேறு எதிர்–மறை கருத்–துகள் – இன்–னும் நிலவி வரு–கின்–றன. தடுப்–பூசி ப�ோடு–வத – ால் குழந்–தைக – ளி – ன் நினை–வுத்–திற – னு – ம், ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியு – ம் நாளுக்கு நாள் குறை–யும் என்–பன ப�ோன்ற தக– வல்–கள் பெற்–ற�ோரை பீதி அடைய வைத்–திரு – க்–கிற – து. தடுப்–பூசி – யி – ல் இருக்–கும் பிரச்னை என்–ன? அரசு தரப்பு விளக்–கம் என்–ன? பெற்–ற�ோர் என்ன செய்ய வேண்–டும்?

தடுப்பூசி சர்ச்– ச ை– ய ைக் கிளப்– பி ய ஹீலர் பாஸ்–கரி – ட – ம் முத–லில் பேசி–ன�ோம். ‘‘கடந்த 8 வரு– ட ங்– க – ள ாக தடுப்– பூ சி பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வை மக்–க–ளி–டத்–தில் – ாடு பட்டு வரு–கிற – ேன். ஏற்–படு – த்த படா–தப அர–சாங்–கம் இந்த மாதத்–தில் அமெ–ரிக்–கா– வி–லிரு – ந்து சிக்–கன்–பாக்ஸ் எனப்–படு – ம் தடுப்– பூ–சியை நம் குழந்–தை–க–ளின் உட–லி–னுள் செலுத்தி ச�ோதனை செய்ய இருக்–கி–றது. இது–வரை தட்–டம்–மை–யால் மிகப்–பெ–ரிய அள–வில் மர–ணங்–கள் ஏற்–பட்–டத – ாக தக– வல்– க ள் இல்– ல ாத நிலை– யி ல், இச்– ச�ோ – தனை இப்–ப�ோது அவ–சி–யம் இல்லை. இதன் பின்– ன ால் மிகப்– பெ – ரி ய சதி இருக்–கிற – து. இச்–ச�ோத – னை – க்–காக முழுக்க முழுக்க ஏழை மற்– று ம் நடுத்– த ர குடும்– பத்–தைச் சேர்ந்த குழந்–தை–கள் படிக்–கும் பள்–ளி–க–ளா–கத் தேர்வு செய்–தி–ருக்–கி–றார்– கள். தேர்வு செய்–யப்–பட்ட பள்–ளி–க–ளில் ஒன்–றுகூ – ட அர–சிய – ல்–வா–திக – ளி – ன் பிள்–ளை– கள�ோ அல்–லது உயர் அதி–கா–ரிக – ளி – ன் பிள்– ளை–கள�ோ படிக்–கும் பள்–ளி–கள் இல்லை. அது ஏன்? தடுப்–பூசி நல்–லது என்–றால் ஏன் பெரிய பெரிய அர–சி–யல்–வா–தி–கள் தங்–க– ளு – டைய குழந்– தை– க– ளு க்கு அதை செலுத்த முன்–வ–ரு–வ–தில்லை. தடுப்–பூசி – க்கு எதி–ராக பிரச்–சா–ரம் செய்– யும் என்னை முகம்–தெ–ரி–யாத நபர்–கள் தங்–கள் பெயர் கூறா–மல் என்னை கடு–மை– யாக சாடு–கி–றார்–கள். அதில் பெரும்–பா– லா–னவ – ர்–கள் மருத்–துவ – ர்–கள் என்–பத – ன – ால் அவர்–கள் அனை–வ–ருக்–கும் ஒரு கேள்வி. தடுப்–பூசி ஆபத்து இல்லை எனக்–கூ–று–ப– வர்– க ள், மக்– க ள் மத்– தி – யி ல் நேர– டி – ய ாக ஒளி–ப–ர–ப்பா–கும் வீடி–ய�ோ–வில் தடுப்–பூசி குழந்–தைக – ளி – ன் உட–லிற்கு தீங்–கற்–றது என்று நிரூ–பிக்க முடி–யு–மா? என்று கேட்க விரும்– பு–கி–றேன். தடுப்–பூசி ஆபத்து நிறைந்–தது என்று என்–னால் ஆதா–ரப்–பூர்–வ–மாக நிரூ–பிக்க முடி–யும். பாத–ர–சம், குரங்–கின் சிறு–நீ–ர–கத்– தி–லி–ருந்து எடுக்–கப்–பட்ட செல்–கள், அலு– மி–னி–யம் பாஸ்–பேட், நியா–சின் ப�ோன்ற ப�ொருட்– க ள் இருக்– கி ன்– ற ன. இவை மனி–த–னில் மலட்–டுத்–தன்–மையை ஏற்–ப– டுத்–து–பவை. தடுப்–பூ–சியை ப�ோட்–ட–தால் அமெ–ரிக்–கா–வில் டெக்–ஸாஸ் மாநி–லத்– தில் ஆட்–டி–சத்–தால் குழந்–தை–கள் பாதிக்– கப்–பட்–டுள்–ள–னர். மக்–கள் த�ொகையை

69


குறைக்–கும் நட–வடி – க்கை. தடுப்–பூசி மூலம் மூன்–றாம் உல–கப்–ப�ோரை அமெ–ரிக்–கா–கா– ரன் துவக்–கி–யி–ருக்–கிற – ான். டாக்–டர் வில்–லிய – ம் என்–பவ – ர் ‘ஜெர்ம் திய–ரி’ என ஒரு நூலில் ‘தடுப்–பூசி ஒரு ம�ோச– டி’ என்–பத – ற்–கான நிறைய ஆதா–ரங்–களை எழு–தியி – ரு – க்–கிற – ார். தடுப்–பூசி – ய – ால் Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) குறை–பாடு ஏற்–ப–டும். தடுப்–பூசி ப�ோடு–வ–தால் குழந்– தை–கள் இறப்–பதை எந்த நியூஸ் சேன–லும் ஒளி–பர – ப்–பாது. இஸ்–ரேல் நாட்–டைச் சேர்ந்த 13 குடும்–பங்–கள் உலக மக்–கள் த�ொகையை குறைப்–பத – ற்–காக ஏற்–படு – த்–தப்–பட்ட சதித்– திட்–டம்–தான் இது. நான் மட்–டும் இல்லை, சூழல் பாது–காப்புக்–கான மருத்–துவ – ர்–கள் புக–ழேந்தி, உமர் ஃபரூக் ப�ோன்–றவ – ர்–களு – ம் தடுப்–பூசி – க்கு எதி–ராக குரல் க�ொடுத்து வரு– கின்–றன – ர்–’’ என்–கிற – ார். தடுப்–பூ–சிக்கு எதி–ரான இந்த குற்–றச்– சாட்–டுக்–கள் பற்றி அரசு தரப்பு என்ன ச�ொல்–கி–ற–து? மாநில ப�ொது சுகா– த ா– ர ம் மற்– று ம் ந�ோய் தடுப்பு மருத்–துவ துறை இயக்–குன – ர் குழந்–தை–சா–மி–யி–டம் கேட்–ட�ோம். ‘‘எம்.ஆர் தடுப்–பூசி என்–பது மீசில்ஸ் - ரூபெல்லா மற்–றும் தட்–டம்மை, என்ற இரண்டு ந�ோய்–கள் தாக்–கா–மல் இருப்–பத – ற்– கா–கப் ப�ோடப்–ப–டும் ஊசி. 9 மாதங்–கள் முதல் 15 மாதங்–கள் வரை முதல் தவ–ணை– யாக க�ொடுக்–கப்–ப–டு–கி–றது. 16 மாதங்–கள் முதல் 24 மாதங்–கள் வரை 2வது தவ–ணை– யாக க�ொடுக்–கப்–பட இருக்–கி–றது. இது–ப�ோன்ற தடுப்–பூ–சி–யா–னது 1980லிருந்து க�ொடுத்–துக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–தன்

70  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

விளை– வ ாக இன்– றை க்கு தமி– ழ – க த்– தி ல் தட்– ட ம்மை கிரு– மி – க ள் இருந்– த ா– லு ம் கூட, தட்–டம்–மை–யால் பாதிக்–கப்–ப–டும் குழந்–தைக – ளி – ன் எண்–ணிக்கை கணி–சம – ாக குறைந்–திரு – க்–கிற – து. அதே–ப�ோல் ரூபெல்லா – ய வைரஸ் காய்ச்–சல் என்று ச�ொல்–லக்–கூடி கர்ப்–பிணி தாய்–மார்–களை தாக்–கி–னால், அவர்–க–ளுக்கு பிறக்–கக்–கூ–டிய குழந்–தை–க– ளுக்கு கண்–பார்வை குறை–பாடு, இத–யக்– கு–றை–பாடு, மூளை–வ–ளர்ச்–சி–கு–றை–பாடு, காது–கே–ளாமை ப�ோன்ற பிற–விக் குறை– பா–டுக – ள் – , மற்–றும் ரூபெல்லா சின்ட்–ர�ோம் வரு–வத – ற்–கான வாய்ப்பு ஏற்–ப–டு–கிற – து. ஒரே சம–யத்–தில் தமி–ழ–கத்–தில் உள்ள 9 மாதம் முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை படிக்– கும் குழந்–தை–க–ளுக்கு இந்த தடுப்–பூ–சியை ப�ோடு–வத – ால் அனைத்து குழந்–தை–க–ளும் இந்த 2 வைரஸ் கிரு–மி–க–ளி–லி–ருந்து பாது– காப்பு பெறு–வ–த�ோடு, இந்த 2 வைரஸ் கிரு–மி–க–ளின் தாக்–கு–தல்–க–ளை–யும் இந்–தி– யாவை விட்டு அழிக்க இய–லும். தமி–ழ–கத்–தில் மட்–டுமே இந்த தடுப்–பூசி ப�ோடப்–படு – வ – த – ாக தவ–றான தக–வல் உலா வரு–கி–றது. இது நாடு தழு–விய திட்–டம். ப�ோலிய�ோ ஒழிப்பு இலக்கை எட்–டிவி – ட்ட நிலை–யில், தட்–டம்மை மற்–றும் ரூபெல்லா வைரஸ் இரண்–டையு – ம் ஒழிப்–பதை அரசு இலக்–கா–கக் க�ொண்–டுள்–ளது. தமி–ழ–கத்– தைப் ப�ோலவே கர்–நா–டகா, க�ோவா மாநி– லங்–க–ளி–லும் புதுச்–சேரி, லட்–சத்–தீ–வு–கள் யூனி–யன் பிர–தேச – ங்–களி – லு – ம் இத்–தடு – ப்–பூசி முகாம் நடை–பெ–ற–வி–ருக்–கி–றது. இந்த தடுப்–பூ–சி–யா–னது புதி–தாக இன்– றைக்கு ப�ோடக்–கூ–டி–ய–தல்ல. ஏற்–க–னவே


ளை– யு ம் கேட்– ட ால் தடுப்– பூ சி பல ஆண்–டு–க–ளாக 1980-லிருந்து எவ்– வ – ள வு பெரிய வரப்– பி– ர– சா– ரூபெல்லா என்று தனி–யா–க–வும், தம் என்– ப – தை க் கூறு– வ ார்– க ள். தட்–டம்மை என்று தனி–யா–க–வும், ஏனெ–னில் அவர்–கள் காலத்–தில் எம்.எம்.ஆர் என்று ச�ொல்–லப்–ப– பெரி–யம்–மைக்கு க�ொத்து க�ொத்– டும் மம்ஸ் மிஸல்ஸ் ருபெல்லா தாக மக்–கள் மாண்–டன – ர். ப�ோலி– என்–றும் தடுப்–பூ–சி–கள் வழங்–கப்– ய�ோ–வால் தங்–கள் குழந்–தை–கள் பட்டு வந்–தி–ருக்–கி–றது. கை, கால் ஊன–மா–வதை காணும் கடந்த புயல் வெள்– ள த்– தி ன் ப�ோதும், சுனா–மி–யின் ப�ோதும் டாக்டர் குழந்–தை–சா–மி– அவ– ல ம் இருந்– த து. கக்– கு – வ ான் இரு–மல – ால் பாதிக்–கப்–பட்ட குழந்– இந்த தட்–டம்மை வரா–மல் இருப்–ப– தை–கள் படும் அவ–தியை – க் கண்–டி– தற்–காக தடுப்–பூசி – க – ள் லட்–சக்–கண – க்– ருப்–பார்–கள். கான குழந்–தை–க–ளுக்கு வழங்–கப்– இது இன்–றைக்கோ, நேற்றோ பட்–டது. அதே–ப�ோல ஒவ்–வ�ொரு ஆரம்–பித்–தது அல்ல. 1980-களி–லி– வார–மும் தேசிய தடுப்–பூசி திட்–டத்– ருந்து இது–வரை தனி–யார் மருத்– தின் கீழ் ஆயி–ரக்–கண – க்–கான குழந்– து–வம – னை – க – ளி – ல் மட்–டும் எம்.எம். தை–களு – க்கு இந்த தடுப்–பூசி – ய – ா–னது ஆர் தடுப்–பூசி ப�ோடப்–பட்டு வந்– க�ொடுக்–கப்–பட்டு வரு–கிற – து. தது. இப்–ப�ோது இந்–திய அர–சும் 1985களில் மத்–திய அரசு க�ொண்– மாநில அர–சும் சேர்ந்து நாட்டு டு–வந்த தேசிய தடுப்–பூசி திட்–டத்– ஹீலர் பாஸ்–க–ர் மக்– க – ளு க்கு இல– வ – ச – ம ாக வழங்– தின் கீழ் 6 ந�ோய்–களை மிக–வும் கப்–ப–டும் நிலை–யில், ஒரு–சி–லர் கேள்வி அச்–சு–றுத்–தல் ஏற்–ப–டுத்–தும் ந�ோய்–க–ளாக எழுப்–பு–வ–தி–லி–ருந்தே அதன் உள்–ந�ோக்– பட்–டிய – லி – ட்–டது. ப�ோலிய�ோ, தட்–டம்மை, கத்தை எளி–தாக புரிந்து க�ொள்–ள–லாம். காச–ந�ோய், டிப்–தீ–ரியா, டெட–னஸ் (ரண பெற்–ற�ோர் எவ்–வித தயக்–கமு – ம் இல்–லா–மல் ஜன்னி), கக்–கு–வான் இரு–மல் ப�ோன்ற 9 குழந்–தைக – ளு – க்கு இத்–தடு – ப்–பூசி – யை ப�ோட்– – ளை க�ொத்து க�ொத்– ந�ோய்–கள் குழந்–தைக டுக் க�ொள்–ள–லாம். தாக வீழ்த்–தும் க�ொடிய ந�ோய்–கள் எனப் ஒரு–வேளை தடுப்–பூசி த�ொடர்–பாக பட்–டிய – லி – ட – ப்–பட்டு 10-வதாக ரூபெல்லா இன்–னும் சந்–தே–கங்–கள் அக–ல–வில்லை ந�ோய்க்கு தடுப்– பூ சி க�ொடுக்– கி – ற �ோம். என்–றால் ப�ொது சுகா–தா–ரத் துறை அறி– ருபெல்லா என்– ப து சாதா– ர ண ந�ோய் வித்–துள்ள 044-24350496, 044-24334811 அல்ல. கர்ப்–பி–ணி–க–ளுக்கு பிற–விக்–கு–றை– என்ற எண்–க–ளில�ோ அல்–லது 9361482899 பா–டு–க–ளு–டன் குழந்–தை–கள் பிறப்–பதை என்ற ம�ொபைல் எண்ணில�ோ த�ொடர்பு முற்–றி–லு–மாக தடுக்–கும் ந�ோக்–கு–டன் இந்– – ங்–களை தீர்த்–துக் க�ொண்டு தங்–கள் சந்–தேக தத் தடுப்–பூ–சியை ப�ோட இந்–திய அரசு, க�ொள்–ள–லாம். 104 என்ற எண்–ணி–லும் தமி–ழக அரசு, யுனி–செஃப், உலக சுகா–தார த�ொடர்பு க�ொண்டு எம்-ஆர் தடுப்–பூசி நிறு–வன – ம் இந்–திய தேசிய தடுப்–பூசி திட்ட குறித்த தக–வல்–க–ளைப் பெற–லாம். சளி, நிபு–ணர்–கள் குழு மற்–றும் இந்–திய மருத்–து– இரு–மல், லேசான காய்ச்–சல் இருந்–தால்– வர்–கள் குழு என அனை–வ–ரும் இந்த திட்– கூட இந்–தத் தடுப்–பூ–சியை குழந்–தை–க–ளுக்– டத்–தில் இணைந்து செய–லாற்–று–கி–ற�ோம். குப் ப�ோட–லாம். அதை–யும் மீறி சந்–தேக – ம் ப�ோலிய�ோ ந�ோய் இந்–தி–யா–வில் முற்– இருந்–தால் அரு–கில் இருக்–கும் மருத்–துவ – ம – – றி–லும் ஒழிக்–கப்–பட்–டு–விட்–டா–லும், இத்–த– னைக்–குச் சென்று குழந்–தைக்கு தடுப்–பூசி கைய ந�ோய்–கள் த�ொற்–று–ந�ோய் என்–ப– ப�ோட்–டுக்–க�ொள்ள உடல் நலன் ஏற்–பு– தால் வேறு ஏதா–வது நாடு–க–ளில் இருந்து டை–ய–தாக இருக்–கி–றதா என பரி–ச�ோ–தித்– ப�ோலிய�ோ வைரஸ் பர–வி–வி–டக்–கூ–டாது துக் க�ொள்–ள–லாம். அத–னால் தடுப்–பூசி என்–ப–தற்–காக த�ொடர்ந்து ப�ோலிய�ோ வதந்–தி–களை நம்–பா–மல் இருப்–பதே நம் முகாம்–கள் நடத்–தப்–பட்டு வரு–கின்–றன. – ளி குழந்–தைக – ன் எதிர்–கா–லத்–துக்கு நல்–லது. அதே–ப�ோல தற்–ப�ோது மீசில்ஸ் எனும் வீண் வதந்–தி–க–ளுக்–குப் பலி–யாகி, குழந்– தட்–ட–ம்மை–யை–யும், ரூபெல்லா எனும் தை–களி – ன் எதிர்–கால ஆர�ோக்–கிய – த்–தைப் விளை– ய ாட்– ட ம்– மை – யை – யு ம் தடுக்– கு ம் பண–யம் வைக்க வேண்–டாம்–’’ என்–கி–றார் முயற்–சி–யில் அரசு இறங்–கி–யுள்–ளது. உறு–தி–யா–க! தடுப்– பூ – சி க்கு எதி– ர ான பிரச்– ச ா– ர ம் ஆபத்–தா–னது. அறி–யா–மை–யின் வெளிப்– - உஷா நாரா–ய–ணன் பாடு. நம் பாட்–டி–க–ளை–யும், பாட்–டன்–க–

71


வாட்டர் ட்ரீட்மென்ட்

72  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


கிச்சை என்–பது மாத்–தி–ரை–கள், மருந்–து–கள், தெர–பிக்–கள் மட்–டுமே அல்ல. அன்–றாட சி வாழ்–வில் நாம் செய்–து–க�ொண்–டி–ருக்–கும் சின்–னச்–சின்ன விஷ–யங்–க–ளி–லேயே ஆச்–ச–ரி–யப்– படத்–தக்க பல மருத்–துவ குணங்–கள் இருக்–கத்–தான் செய்–கி–றது. அந்த ஆச்–ச–ரி–யப்–பட்–டி–ய–லில் ஒன்று குளி–யல். தின–சரி கட–மை–க–ளில் ஒன்–றாக செய்–து–வ–ரும் குளி–ய–லின் பின்–னால் எத்–த–னைய�ோ விஷ–யங்–கள் இருக்–கின்–றன. விளக்–கு–கி–றார் இயற்கை மற்–றும் ய�ோகா மருத்–து–வர் பிரபு.

ச ரு– ம ம்,

நுரை– யீ – ர ல், மலக்–குட – ல், சிறு–நீர – க – ப்பை என நான்கு முக்–கிய – ம – ான கழிவு நீக்க உறுப்–புக – ள் நம் உட–லில் உள்–ளன. இவற்– றி ல் சரு– ம த்– தி ல் உள்ள கழி– வு – க ளை நீக்– கு – வ – து – த ான் குளி–ய–லின் முக்–கிய ந�ோக்–கம். v நம் உட– லி ல் முக்– க ால் பாகம் நீரால் வடி–வ–மைக்–கப்– பட்–டது. உட–லின் அனைத்து செல்–களி – லு – ம் பஞ்ச பூதங்–களி – ல் ஒன்– ற ான நீர் ஏதா– வ து ஒரு வ டி வி ல் அ மை ந் – து ள் – ள து . இவ்வாறு உட– லி ல் அமைந்– துள்ள நீர், சீரான வளர்–சிதை மாற்–றம், உடல் உஷ்ண கட்–டுப்– பாடு, உடல் இயக்–கத்–துக்–கான ரத்த உற்–பத்தி என பல்–வேறு வித– ம ான செயல்– க – ளு க்– கு ப் பயன்–படுகி–றது. v

v உட–லின் முக்–கிய செயல்– களின் பின்–ன–ணி–யில் இருக்கக் கூடிய, உட–லுக்–குள் இருக்–கும் நீரா–னது உடல் சூடு, ரத்–தத்–தில் கழி– வு – க ள் தேக்– க ம் ப�ோன்– ற – வற்– ற ால் ந�ோய்– வ ாய்ப்– ப ட்டு விடுகி– ற து. பிரச்– னை க்– கு – ரி ய உட்புற நீரை வெளி– யே ற்றி சுத்தம் செய்– வ – த ற்கு குளி– ய ல் மிக–வும் அவ–சி–ய–மா–கி–றது. v அதி–கா–லை–யில் எழுந்–த– வு–டன் குளிர்ந்த நீரில் குளிப்– பவர்கள் நீண்ட ஆயு– ளு – ட ன் ந�ோய் ந�ொடி–யற்று வாழ்–கி–றார்– கள். இதற்கு கார– ண ம் இருக்– கி– ற து. இர– வி ல் நிக– ழ க்– கூ – டி ய உட– லி ன் வெப்ப உயர்வை அதி–காலை குளி–யல் ப�ோக்–கி– வி–டு–கி–றது. ரத்–தக்–கு–ழாய்–க–ளை– யும் நரம்பு மண்–ட–லத்–தை–யும் ஊக்–கு–விப்–ப–தால் ரத்த ஓட்–டம்

73


சரி– ய ா– ன து. வயது ஏ ற ஏ ற த ண் – ணீ – ரில் வெப்– ப த்– தை க் குறைத்து குளிர்ந்த கு ளி க்க நீ ரி ல் வைக்– க – ல ாம். இந்த முறை–யைப் பின்–பற்– றி– ன ால் குழந்– தை – க – ளின் நரம்பு மண்–ட– ல ம் வ லு ப் – ப – டு ம் . படுக்–கை–யில் சிறு–நீர் கழிக்– கு ம் பழக்– க ம் மாறும். v பெண் – க ள் தின– மு ம் குளிர்ந்த நீரில் குளித்– து – வ ந்– தால் மாத–வி–டாய்க் க�ோளா– று – க ள் நீங்– கும். மாத– வி – ட ாய் காலம் அதிக ரத்–தப்– ப�ோக்கு இல்– ல ா– ம – சீராகி, ரத்–தத்–தில் ஆக்–ஸி–ஜன் அள–வும் லும், அதிக வலி இல்–லா–ம–லும் இருக்–கும். அதி–க–ரிக்–கி–றது. ஆனால், மாத–விட – ாய் நடக்–கும் நேரத்–தில் v அதி– க ாலை குளி– ய – லி ன்– சுடு நீரில் குளிப்–பதே சிறந்–தது. ப�ோ து ச ரு – ம ங் – க – ளி ன் து வ ா – v கர்ப்ப காலத்–தில் இத–மான ரங்– க – ளி ன் மூல– ம ாக நல்ல காற்– சுடு–நீ–ரில் குளிப்–பது பாது–காப்–பா– ற�ோ ட் – ட ம் ம ற் – று ம் பி ர ா ண னது. அதிக குளிர்ந்த நீரால் கரு பரி– ம ாற்– ற ங்– க ள் நிகழ்– வ – த ா– லு ம் –க–லை–யும் அபா–யம் உண்டு. உடல் உள்–ளுறு – ப்–புக – ள் புத்–துண – ர்வு v முதி–யவ – ர்–கள் அதிக குளி–ரான பெறு–கிற – து. மூளை விழிப்–படை – ந்து நீரை–யும், அதிக வெப்–பம – ான நீரை– ஞாப–கத்–தி–ற–னும் மேம்–ப–டு–கி–றது. யும் தாங்–கிக் க�ொள்ள முடி–யாது. v ப�ொது–வாக குளிர்ந்த நீரில் எனவே, இத–மான வெப்–பம் உள்ள குளிப்–பதே நல்–லது. குளிர்ந்த நீரில் – ல் குளிப்–பதே சரி–யா–னது. தண்–ணீரி குளிக்–கும்–ப�ோது – த – ான் ரத்த ஓட்–டம் v முத–லில் சிறிது தண்–ணீரை டாக்–டர் பிரபு தூண்– ட ப்– ப – டு ம். இதற்கு மாறாக எடுத்து தலை– யி ல் தெளித்– து க் சுடு–நீர – ா–னது ரத்த ஓட்–டத்–தின் செயல்– க�ொள்ள வேண்– டு ம். பின்பு காலில் பாட்–டைக் குறைக்–கிற – து. சுடு–நீரி – ல் குளித்த இருந்து த�ொடங்கி இடுப்பு, வயிறு, மார்பு பிறகு தூக்–கம் வரு–வது ப�ோன்ற உணர்– என அதன் பின்பே உடல் முழு–வ–தும் வுக்கு இது–தான் கார–ணம். தண்–ணீர் ஊற்–றிக் குளிக்க வேண்–டும். v பக்– க – வ ா– த ம், முடக்– கு – வ ா– த ம், இவ்–வாறு குளிப்–ப–தால் உடல் சூடு தணி– ஒற்– றை த்– த லை– வ லி, நரம்– பு த் தளர்ச்சி, யும். மேலும் உடல் உள் உறுப்–புக – ள் தூண்– ரத்– த – ச�ோகை , தூக்– க – மி ன்மை ப�ோன்ற டப்–பட்டு ரத்–தத்–தில் சிவப்–ப–ணுக்–க–ளின் பாதிப்பு க�ொண்–ட–வர்–கள் 5 நிமி–டம் சுடு– எண்–ணிக்–கை–யும் கூடும். நீ–ரில் குளித்–துவி – ட்டு, பிறகு குளிர்ந்த நீரில் v குளிர் நீரில் குளிப்–பத – ால் மூளை மற்– குளிக்க வேண்– டு ம். அப்– ப�ோ து ந�ோய் றும் நரம்பு மண்–டல – ம் தூண்–டப்–படு – கி – ற – து. பாதிப்பு கட்–டுக்–குள் வரும். பாதிப்பு அதி–க– அதுவே நீண்–டந – ே–ரம் குளிர் நீரில் குளிப்–ப– மாக இருக்–கும்–பட்–சத்–தில் சுடு தண்–ணீரி – ல் தால் நரம்பு மண்–ட–லம் மரத்–து–ப�ோய், குளிக்–க–லாம். மூளை–யின் நரம்பு துடிப்–பு–கள் குறைந்–து– v கு ளி – ர ை த் த ா ங் – கு ம் தி ற ன் வி–டும். அத–னால் 30 நிமி–டங்களுக்கு மேல் 7 வய–துக்–குக் கீழ் உள்ள குழந்–தைக – ளு – க்–குக் தண்–ணீ–ரி–லேயே இருப்–ப–தைத் தவிர்க்க குறை–வாக இருக்–கும். அத–னால், மித–மான வேண்–டும். சூடு உள்ள தண்–ணீரி – ல் குளிக்க வைப்–பதே - க.இளஞ்–சே–ரன்

74  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


செக் - லிஸ்ட்

‘மூ

ளை– யி ன் செயல்– தி – ற – ன ைக் குறைக்–கும் சில விஷ–யங்–களை எப்–ப�ோ–தும் செய்–யக்கூடா–து’ என்று மருத்–து–வர்–கள் அறி–வு–றுத்–து–கி–றார்– கள். குறிப்–பாக, கீழ்க்–கண்ட 7 விஷ–யங்– களைச் செய்கிறீர்களா என்பதை சரி பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள்.

மேல் மாடி காலி–யா–வது இப்–ப–டித்–தான்!

1. காலை உண–வைத் தவிர்ப்–பது... 2. இ ர வு த ா ம த ம ா க த் தூ ங ்க ச் செல்–வது... 3. சர்க்–கரை அதிக அள–வுள்ள உண–வு– களை எடுத்–துக் க�ொள்–வது... 4. அதீத தூக்–கம். முக்–கிய – ம – ாக காலை நேரத்–தூக்–கம்... 5. சாப்–பிடு – ம்–ப�ோது த�ொலைக்–காட்–சி/– – கம்ப்–யூட்–டர் பார்ப்–பது அல்–லது செல்–ப�ோனை ந�ோண்–டுவ – து... 6. தூ ங் – கு ம் – ப�ோ து த ல ை க் கு த் த�ொ ப் பி – / ஸ ்கா ர் ஃ ப் க ட் டி க் க�ொ ள ்வ து அ ல்ல து ச ா க் ஸ் அணிந்–துக�ொண்டே – தூங்–குவ – து... 7. இயற்கை உபா–தை–களை அடக்–கு– வது... இந்த 7 தவ– று – க – ளை – யு ம் செய்– ய – வில்– ல ை– யெ ன்– ற ால் உங்– க – ளு க்கு நீங்–களே சபாஷ் ப�ோட்–டுக் க�ொள்– ள–லாம். செய்–துக�ொ – ண்–டிரு – ந்–தால் திருத்–திக் க�ொள்–ளுங்–கள். - ஜி.வித்யா

‘‘இந்த 7 பழக்கமும் நமக்கு இருக்கே...’’

75


கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஸ்மார்ட் ப�ோன்

டெக்–னா த

க–வல் த�ொடர்–புக்–காக கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்ட செல்–ப�ோன், எல்லா வச–தி–க–ளும் க�ொண்ட ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னாக மாறி–யது ஒரு–வ–கை–யில் வரம்... பல–வ–கை–யில் சாபம். பார்ப்–ப–தற்கு ஸ்மார்ட்–டாக, ஸ்டை–லி–ஷாக இருக்–கும் ‘தனி ஒரு–வன்’ அர–விந்த்–சு–வாமி, திரை–ம–றை–வில் பல பகீர் காரி–யங்–க–ளைச் செய்–வ–தற்கு இணை–யான வேலை–யைத்–தான் இன்று ஸ்மார்ட்–ப�ோன்–கள் நமக்கு செய்–து–க�ொண்–டி–ருக்–கிற – து. ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னால் உட–லி–யல் ரீதி–யாக, உள–வி–யல்–ரீ–தி–யாக பல்–வேறு ஆபத்–து–கள் புதி–து–பு–தி–தாக உரு–வா–கிக் க�ொண்–டி–ருப்–பதை நாள்– த�ோ–றும் ஏதே–னும் ஓர் ஆய்வு நமக்கு உணர்த்–திக் க�ொண்டே இருக்–கி–றது.

ஸ் மார்ட்– ப �ோன் உரு– வ ாக்கிக் க � ொ ண் டி ரு க் கு ம் இ ன ்றை ய சிக்கல்கள் பற்றி ப�ொது மருத்–து–வர் அர்ச்–ச–னாவி–டம் கேட்–ட�ோம்... ‘‘ஸ்மார்ட் ப�ோனை எந்த வய–தி– னர் உப– ய�ோ – கி க்க வேண்– டு ம், எப்– படி உப–ய�ோக்–கிக்க வேண்–டும் என்று கற்– று க் க�ொள்ள வேண்– டி ய கால –கட்–டம் இது. குழந்தை அழு–தால் பெற்–ற�ோரே அதன் கையில் ஸ்மார்ட்– ப �ோனை க�ொடுத்து பழக்– க ப்– ப – டு த்– து – வ – தெல் – லாம் பெரிய தவறு. முதல் 3 வரு– டங்–க–ளுக்கு குழந்–தை–க–ளின் கையில் ஸ்மார்ட்– ப �ோ– னை க் க�ொடுக்– கவே

76  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017

கூடாது. ஏனெ–னில், பெற்–ற�ோரை – ப் பார்த்– தும், வெளி உல–கைப் பார்த்–தும் குழந்தை கற்– று க் க�ொள்– ள த் த�ொடங்– கு ம் வயது அது–தான். அந்த வய–தில் ஸ்மார்ட்–ப�ோன் பயன்–பாடு குழந்–தை–க–ளி–டம் த�ொடங்–கி– னால் கற்–றல் திற–னில் பெரிய பாதிப்பு ஏற்–ப–டும். ஸ்மார்ட்–ப�ோனை நீண்ட நேரம் உப– ய�ோ–கிக்–கும்–ப�ோது, அதி–லி–ருந்து வெளி– யா–கும் அதிக வெப்–பம் உடலை நிச்–ச–யம் பாதிக்–கக்–கூடு – ம். ஸ்மார்ட்–ப�ோன் ரேடிய�ோ அலை– க – ளி – ன ால் புற்– று – ந�ோ ய் உண்– ட ா– கக்– கூ – டி ய சாத்– தி – ய க்– கூ – று – க ள் இருப்– ப – தாக செய்–தி–கள் வெளி–யா–கி–யி–ருக்–கி–றது. ஆ ண் – க ள் பெ ரு ம் – ப ா – லு ம் ப ே ன் ட்


ா–லவில்–ஜிலன் பாக்–கெட்–டில் ம�ொைபலை வைப்–பத – ால், உயி–ரணு உற்–பத்–தி குறை–ய–வும் சாத்–தி– யம் உள்–ளது. ஹெட்–ப�ோன் மாட்–டிக்– க�ொண்டு மணிக்–க–ணக்–கில் அரட்டை அடிப்–பது, சத்–த–மாக பாட்–டு–கேட்–பது ப�ோன்ற பழக்–கத்–தால் கேட்–கும் திறன் குறை– வ – து – ட ன் மூளைக்– கு ச் செல்– லு ம் நரம்–பு–க–ளும் சேதப்–ப–டும். ஸ ்மா ர் ட் – ப � ோ – னை ப் ப ா ர் த் – து க் – க�ொண்டே இருப்– ப – த ால் கண்களில் உள்ள நீர் வற்றி கண்–கள் வறண்–டு–வி–டும். இத்–து–டன் கண்–க–ளில் அரிப்பு, எரிச்–சல் ஏற்– ப ட்டு கண்– க ள் மங்– க – ல ா– கி – வி – டு – கி ற பிரச்– னை – யு ம் ஏற்– ப – டு – கி – ற து. கழுத்தை குனிந்து கைகளை ஒரே நிலை– யி ல்


வைத்–துக்–க�ொண்டு விரல்–க–ளால் வேக– இயல்பு வாழ்க்–கை–யும், சக–ம–னி–தர்–கள் மாக மெசேஜ் செய்–யும்–ப�ோது கழுத்து உற–வும் சிக்–க–லா–கிற – து. எலும்பு, கைவி–ரல்–கள், மணிக்–கட்டு என இதே–ப�ோல், ஆன்–லைன் தள்–ளு–படி எல்லா பகுதி மூட்–டுக – ளு – க்–குமே அழுத்–தம் விளம்– ப – ர ங்– க – ளை ப் பார்த்து தேவை– அதி–க–மா–கி–றது. மணிக்–கட்–டில் உள்ள நடு யில்–லாத ப�ொருட்–களை வாங்–கத்–த�ொ– நரம்–பி–லும் அழுத்–தம் அதி–க–மாகி டங்–கும் பழக்–க–மும் ஏற்–ப–டு–கி–றது. பல– வீ – ன – ம – டை – கி – ற து. இத– ன ால் இந்த ஆபத்– தி – லி – ரு ந்– தெல் – ல ாம் மணிக்–கட்–டிலி – ரு – ந்து த�ோள்பட்டை த ப் – பி க் – கு ம் வ ழி – வ – கை – களை வரை குடைச்–சல் ஏற்–படு – ம். இதற்கு ய�ோசிக்க வேண்– டு ம். குழந்– தை – Carpal Tunnel Syndrome என்று க– ளு க்– கு ம் பக்– கு – வ – ம ாக எடுத்– து ச் பெயர். இத–னால் அலு–வ–ல–கத்–தில் ச�ொல்ல வேண்– டு ம்– ’ ’ என்– கி – ற ார் எழு–தும்–ப�ோத�ோ, டைப் செய்–யும்– அர்ச்–சனா. ப�ோத�ோ சிர–மம் ஏற்–ப–டும். ச மீ பக ா ல ம ா க ஸ ்மா ர் ட் – ஸ்மார்ட்–ப�ோன்–களை பாத்–ரூம் டாக்டர் அர்ச்சனா ப�ோ–னால் அதி–கரி – த்–துவ – ரு – ம் மன–நல செல்–லும்–ப�ோ–து–கூட அதை எடுத்– பிரச்–னை–கள் பற்றி மன–நல மருத்– துச் செல்–கிற�ோ – ம். இத–னால் பாத்–ரூ–மில் துவர் முத்–துகி – ரு – ஷ்–ணனி – ட – ம் பேசி–ன�ோம்... உள்ள கிரு–மி–கள் செல்–ப�ோ–னில் பர–வக்– ‘‘இளை–ஞர்–கள் ஒருநாளில் 12 மணி– கூ–டும். இத–னால் த�ொற்–று–ந�ோய்–கள் வர நே–ரம் வரை–யி–லும் ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னில் நிறைய வாய்ப்–புண்டு. கழி–வ–றை–யை–விட செல– வி – டு – வ – த ாக ஒரு சர்வே ச�ொல்– லி – 3 மடங்கு நுண்–கி–ரு–மி–கள் ஸ்மார்ட்–ப�ோ– யி– ரு க்– கி – ற து. 60 வினா– டி க்கு ஒரு– மு – றை – னில் இருப்–ப–தாக ஓர் ஆய்வு ச�ொல்–லி–யி– கூட மெசேஜ் வந்– தி – ரு க்– கி – றத ா என்று ருக்–கிற – து. பார்த்–துக் க�ொள்–கி–ற–வர்–க–ளும் உண்டு. இளை–ஞர்–க–ளுக்–குப் பருவ வய–தின் இவர்– க – ளு க்குத் தூங்– கு ம்– ப �ோ– து – கூ ட ஹார்–ம�ோன் மாற்–றங்–கள் கார–ண–மாக மெசேஜ் ஒலி கேட்–பது – ப – �ோன்ற பிர–மையி – ல் ஆபாச வலை– த – ள ங்– க ள், விளம்– ப – ர ங்– இருப்–ப–தா–கச் ச�ொல்–கி–றார்–கள். அள– வு க்கு அதி– க – ம ான ஸ்மார்ட்– க–ளைப் பார்த்து வழி–மா–றும் அபா–ய–மும் ப�ோன் பயன்–பாடு ஒரு கட்–டத்–துக்–குமேல் – அதி–கம். இத–னால் மற்ற தீய பழக்–கங்–க– ளுக்–கும் எளி–தில் அடி–மை–யா–வார்–கள். அடி–மைத்–த–ன–மாக மாறி–வி–டு–கி–றது. ஒரு நிமி– ட ம் இல்– ல ா– வி ட்– ட ா– லு ம் பதற்– ற ம் சிலர் இர– வி ல் தூங்– கு – கி ற நேரத்– தி லும் அடைந்– து – வி – டு ம் அள– வு க்கு நிலைமை ஸ ்மார்ட்போ னி லேயே அ தி க ம் மாறி–விட்–டது. ஏத�ோ தனி–மைப்–ப–டுத்–தப்– செல–விடு – வ – த – ால் தூக்–கம் கெட்டு மறு–நாள்

78  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


எல்லா த�ொடர்–பு–க–ளுக்–கும் சாட், டெக்ஸ்ட் மெசேஜ், மெயில், வீடிய�ோ என ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னையே பயன்–ப–டுத்–து–ப–வர்–கள் நேர–டி–யான சமூ–கத் த�ொடர்–பு–களை வளர்த்–துக் க�ொள்–வ–தில் தடு–மா–று–கி–றார்–கள்.

ஆய்–வு–கள் கூறு–கின்–றன. பட்–ட–து–போல் உண–ரத் த�ொடங்–கி–வி–டு– அள– வு க்கு மீறிய ஸ்மார்ட்– ப �ோன் கி–றார்–கள். இந்த உணர்வு அவர்–களை மன உப–ய�ோ–கத்–தால் தூக்–கத்–துக்–குக் கார–ண– அழுத்–தத்–துக்–கும், மனப்–ப–தற்–றத்–துக்–கும் மான மூளை–யின் மெலட்–டனி – ன் சுரப்பு க�ொண்டு செல்–கிற – து. குறை– கி – ற து. தூங்– கு ம் இடம் இரு– ள ா– க – அலா–ரம், நினை–வூட்–டல், கல�ோ–ரிக – ள் வும் அமை–தி– யா–க–வும் இருந்–தால்–தான் கணக்கு, எவ்–வ–ளவு தூரம் நடந்–தி–ருக்–கி– ‘இது தூங்– கு ம் நேரம்’ என்– பதை ற�ோம், தூங்–கி–யி–ருக்–கி–ற�ோம் என மூளை உணர்ந்து– க�ொள்– ளு ம். ஒருநாளில் நடக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு சிலர் படுக்– கை – யி – லு ம் ப�ோர்– செய–லுக்–கும் ஸ்மார்ட்– ப�ோனை வைக்–குள்ளும் ம�ொபைல் பயன் சார்ந்து இருப்–ப–தால்–தான் இந்த பிரச்– னையே உரு– வ ா– கி – ற து. இத– – டு ப – த்–துவ – தை – ப் பார்த்–திரு – க்–கல – ாம். னால் Obesessive Compulsive Disorder இத– ன ால் ம�ொபை– லி – ல் இ– ரு ந்து ப�ோன்ற மன–நல – ப் பிரச்–னைக – ளு – க்– வெளிப்– ப – டு ம் நீலக்– க – தி ர்– க – ள ால் கும் உள்–ளாகி விடு–கி–றார்–கள். குழப்–பம – டை – யு – ம் மூளை அமைப்பு எல்லா த�ொடர்– பு – க – ளு க்கும் மெலட்–ட–னின் சுரப்பை நிறுத்–தி– ச ா ட் , டெ க் ஸ் ட் மெசே ஜ் , வி–டும். சரி–யான நேரத்–தில் தூங்கும் மெயில், வீடிய�ோ என ஸ்மார்ட்– ப ழ க்க ம் ம ா றி வி டு வ த ா ல் டாக்டர் பின்னர் தூக்–கமி – ன்மை(Insomnia) ப�ோ–னையே பயன்–படு – த்–துப – வ – ர்– முத்து கிருஷ்ணன் ந�ோயை ஏற்–ப–டுத்–தும். மூளை– கள் நேர–டிய – ான சமூ–கத் த�ொடர்– யைச் சுருங்–கச்–செய்து நினை–வுத்–திற – னு – ம் பு– களை வளர்த்– து க் க�ொள்– வ – தி ல்லை. மழுங்–கிப் ப�ோய்–விடு – ம். நேரடி சமூ–கத் த�ொடர்–பில் இல்–லாத இவர்– நினை–வாற்–றல் குறை–யக்–குறை – ய கல்–வித்– கள், குறிப்–பிட்ட சூழ்–நி–லை–யில் சரி–யான தி–றன், செயல்–திற – ன் குறை–யத் த�ொடங்–கும். தக–வல்–களை வெளிப்–ப–டுத்த முடி–யா–மல் நினை–விலி – ரு – ந்து தக–வல்–களை மீட்–டெடு – க்க தடு–மா–று–கின்–ற–னர். தடு–மாற்–றம் ஏற்–ப–டு–வ–தால் வேலை–யில் குடிப்– ப – ழ க்– க ம், ப�ோதை ப�ோன்ற செய–லாற்–றலு – க்–குப் பெரும்–தடை அமைந்– பழக்–கங்–களு – க்கு அடி–மைய – ா–னவ – ர்–களை – ப் து–விடு – கி – ற – து என்–பதை எல்–ல�ோரு – ம் உணர ப�ோன்றே ஸ்மார்ட்–ப�ோன் உப–ய�ோ–கத்– வேண்–டும்–’’ என்று எச்–சரி – க்–கிற – ார். துக்கு அடி–மைய – ா–னவ – ர்–களி – ன் மூளை–யின் மகிழ்ச்–சிக்கு கார–ண–மான மையங்–க–ளின் தூண்–டு–தல்–கள் ஒத்–துப்–ப�ோ–யி–ருப்–ப–தாக - உஷா நாரா–ய–ணன்

79


கவர் ஸ்டோரி

ஸ்மார்ட்டா பயன்–ப–டுத்–துங்க... ‘‘ஸ்

மார்ட்–ப�ோன் நம் வாழ்க்–கை–யின் மிக– முக்–கிய அங்–க–மா–கி–விட்–டது. இனி–மேல் அதைத் தவிர்க்க முடி–யாது. அத–னால், அதை ஸ்மார்ட்–டாக உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்–து–வது எப்–படி என்–ப–தைக் கற்–றுக் க�ொண்–டால் ப�ோதும். அள–வ�ோடு ஸ்மார்ட் ப�ோனைப் பயன்–ப–டுத்–து–வது அவ–சி–யம் என்–ப–தைப் ப�ோலவே, எந்த முறை–யில் பயன்–ப–டுத்த வேண்–டும் என்–ப–தற்–கும் சில வழி–கள் இருக்–கின்–ற–ன–’’ என்–கி–றார் இயன்–முறை மருத்–து–வர் கிரீஷ்–கு–மார்.

80  குங்குமம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


‘‘ஸ்மார்ட்–ப�ோன் உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்– தும்–ப�ோது பெரும்–பா–லும் குனிந்த நிலை– யில்–தான் கழுத்தை வைத்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். இத–னால் கழுத்தைச் சுற்–றியு – ள்ள தசை–கள், எலும்–புக – ள், நரம்–புக – ள், எலும்பு இணைப்பு – க – ளு க்கு இடை– யே – யு ள்ள டிஸ்க்– கு – க ள் ஆகியவற்றுக்கு பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டும். இயற்–கைய – ாக நம் கழுத்–தின் அமைப்பு தலை– யி ன் எடை– யை த் தாங்– கு – வ – த ற்கு ஏது–வா–கத்–தான் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. நிமிர்ந்த நிலை–யில் நம் காதின் நடுப்–பகு – தி – – யும், த�ோள்–களி – ன் நடுப்–பகு – யு – ம் ஒரே நேர்– – தி க�ோட்–டில் இருந்–தால்–தான் நம் கழுத்து நல்ல நிலை–யில் உள்–ளது என்று அர்த்–தம். நீண்ட நேரம் குனிந்த நிலை–யி–லேயே ஸ்மார்ட்– ப �ோன் பயன்– ப – டு த்– து – வ – த ால் இயற்–கை–யான இந்த கழுத்து அமைப்பு மாறு–பட்டு கழுத்து முன்–ன�ோக்கி வளை– கி–றது. இத–னால் கழுத்து தசை–கள், நரம்–பு க – ள், எலும்–புக – ள், டிஸ்க்–குக – ள் ப�ோன்–றவ – ற்– றில் பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டு–கி–றது. இதற்கு ‘Text Neck’ என்று பெயர். இத–னால் 60 வய–துக – ளி – ல் கழுத்து எலும்–பில் வரக்–கூடி – ய பிரச்–னைக – ள் 20 வய–திலேயே – வந்–துவி – டு – ம். இத்–துட – ன் நீண்ட நேரம் குனிந்த நிலை– யி–லேயே இருப்–பத – ால் முன் கழுத்து தசை– கள், நெஞ்சு பகுதி தசை–கள், வழக்–கத்–துக்கு மாறாக இறுக ஆரம்–பிக்–கின்–றன. எந்த ஒரு தசை இழு–பட்ட நிலை–யில் நீண்ட நாட்–கள் இருக்–கிறத�ோ – , அது தன் பலத்தை சிறிது சிறி– த ாக இழக்க ஆரம்– பி க்– கு ம். நம் கழுத்து தசை–கள்–தான் தூண்(Pillar) ப�ோன்று நம் தலை–யின் எடை–யைத் தாங்– கு–கி–றது. ஏற்–கெ–னவே கூறி–யது ப�ோன்று பின்கழுத்து தசை–கள் வலு–விழ – ப்–பத – ன – ால் இந்த தசை–க–ளுக்கு தலை–யின் எடையை தாங்–கும் திறன் குறை–கி–றது. இத–னால் நம் கழுத்து தசை–கள் தாங்க வேண்–டிய தலை–யி–னு–டைய எடை–யும் சேர்த்து நம் கழுத்து எலும்–பு–கள் தாங்க வேண்–டிய நிர்–பந்–தம் ஏற்–ப–டு–கி–றது. இத– னால் ஆரம்–பத்–தில் கழுத்தை சுற்–றி–யுள்ள தசை–களி – ல் வலி, தலை–வலி ப�ோன்ற பிரச்– னை–கள் உரு–வா–கும். இதை சரி செய்–யா– மல் த�ொடர்ந்து பல மணி நேரம் கழுத்தை குனிந்த நிலை– யி ல் ஸ்மார்ட்– ப �ோன் பயன்–ப–டுத்–தி–னால் த�ோள்–பட்டை வலி, கைக–ளில் நரம்பு வலி, கைகள் மரத்–துப்–

ப�ோ–தல், தலை–சுற்–றல், வாந்தி உணர்வு, தூக்–க–மின்மை, மனப்–ப–தற்–றம் ப�ோன்ற அறி–கு–றி–கள் தென்–ப–டும். எனவே, உட்–கார்ந்த நிலை–யில், கண்– க–ளுக்கு முன்–பா–கவே சற்று த�ொலை–வில் – த்த வைத்து ஸ்மார்ட்–ப�ோ–னைப் பயன்–படு வேண்– டு ம். ஆனால், இதே நிலை– யி ல் த�ொடர்ந்து பயன்–படு – த்த முடி–யாது என்ற கார–ணத்–தால், இயற்–கை–யா–கவே நாம் ஸ்மார்ட்–ப�ோன் பயன்–படு – த்–தும் நேரத்தை குறைத்–து–வி–டு–வ�ோம். மல்–லாந்து படுத்த நிலை–யில் ஸ்மார்ட்–ப�ோன் பயன்–படு – த்தும்– ப�ோது தலையை பக்–கவ – ாட்–டில் வளைக்– காமல் நேராக வைத்து கண்க– ளு க்கு நேராக சற்று த�ொலை– வி ல் வைத்– து ப் பயன்–ப–டுத்–த–லாம்!’’

- என்.ஹரி–ஹ–ரன்

படங்–கள் : ஆர்.க�ோபால் மாடல்: ஸ்வேதா

81


டியர் நலம் வாழ எந்நாளும்...

மலர்-3

இதழ்-12

பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும் KAL

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எஸ்.கே.ஞானதேசிகன் தலைமை உதவி ஆசிரியர்

உஷா நாராயணன் உதவி ஆசிரியர்

த�ோ.திருத்துவராஜ் நிருபர்கள்

எஸ்.விஜயகுமார் க.கதிரவன் சீஃப் டிசைனர்

பிவி

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத் தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: doctor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

82  குங்குமம்

உணவு அரசியல் பற்றிய கவர் ஸ்டோரியின் மூலம்

இயற்கை உண–வு–க–ளுக்–குத் திரும்ப வேண்–டிய அவ–சி– யத்தை எல்–ல�ோ–ருக்–கும் அழுத்–த–மா–கப் புரிய வைத்–து– விட்–டீர்–கள்... சபாஷ்! - பூங்–க�ொடி பழ–னிச்–சாமி, சேலம்

டை–ப–யிற்–சி–யின் பலன்–களை கவித்–து–வ–மாக விளக்– கி–யி–ருந்–தது அதன் மீதான மரி–யா–தையை இன்–னும் அதி–கப்–ப–டுத்–தி–விட்–டது! - பாப்–பாக்–குடி இரா. செல்–வம – ணி, திரு–நெல்–வேலி

வீ

கன் டயட்டை இந்–திய – ா–வில் பல நூற்றாண்–டுக – ளு – க்கு முன்பே சம–ணர்–கள் பின்–பற்றி இருக்–கி–றார்–கள் என்ற செய்–தி பெரு–மித – –மாக இருந்–தது. - ரா. ராஜ–துரை, சீர்–காழி

ஜ ப்–பா–னீஸ் காய்ச்–சல் பற்–றிய கட்டுரை சரி–யான

எச்–சரி – க்கை மணி–யாக அர–சாங்–கமு – ம், ப�ொது–மக்–களு – ம் உணர்ந்து தற்–காத்–துக் க�ொண்–டால் நல்–லது. - சுகந்தி நாரா–யண், வியா–சர்–பாடி.

டீ

யில் இத்–தனை வகையா? அதி–லும் எளி–மை–யாக வீட்–டிலேயே – செய்–துக�ொ – ள்–ளும் வகை–யில – ான ஹெல்த்– தி– ய ான டீ பற்– றி ய குறிப்– பு – க – ள ைப் படித்து வியந்து ப�ோனேன். - இரா.வளை–யா–பதி, த�ோட்–டக்–குறி – ச்சி

நல்ல தக–வல்–கள– ைத் தேடித்–தேடி நீங்–கள் தரு–வதி– லேயே –

வாச–கர்–கள் மீது நீங்–கள் க�ொண்–டுள்ள அக்–க–றை–யைப் புரிந்–துக�ொள்ள – முடி–கிற – து. க�ோடானு க�ோடி நன்–றிக – ள். - இல. வள்–ளிம – யி – ல், திரு–நக – ர். ன் மேல ஒரு கண்ணு...’ என்ற சைட் சைக்–கா–லஜி கட்–டு–ரை–யை–யும், ‘லவ் பண்–ண–லாமா... வேணாமா..’ என்ற காதல் குழப்ப கட்–டுரை – –யை–யும் ‘காத–லர் தின ஸ்பெ–ஷல்’ என்று கூற–லாம்–தானே?! - வெ. லட்–சுமி – ந – ா–ரா–யண – ன், வட–லூர்.

‘உ

ப�ொ

து–மக்–க–ளி–டம் ஆர�ோக்–கி–யம் பற்–றிய விழிப்–பு– ணர்வை உண்– ட ாக்கி வரும் சேவையை சிறப்– ப ாக செய்து வரு– கி – ற து குங்– கு – ம ம் டாக்– ட ர். மனமார்ந்த பாராட்டுகள்! - ஆர். மன�ோ–பிர– ப – ா–கர– ன், குடி–யாத்–தம்

டாக்டர்  பிப்ரவரி 16-28, 2017


அறிந்து, அறியசா்து, நடந்து, நடககப் தபசாவது, நசாட்டு நடப்பு, ஊசா் நடப்பு, உலக நடப்பு, அரசியல், அறிவியல், ஆன்மிகம், இலககியம், சினிமசா...

தினமும் தினகரன் படிச்சா நீஙகளும் wikiயசானந்சா்சான்

/dinakarannews /dinakaran_web

2

இனி ஞசாயிறுத்சாறும் www.dinakaran.com


Kungumam Doctor Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2014/63364. Price Rs.15.00. Day of Publishing: Fortnightly

Doctor  

doctor

Doctor  

doctor

Advertisement