Page 1

டிசம்ப 1-15, 2016 ₹15

மாதம் இருமுறை

நலம் வாழ எந்நாளும்...

கலக்கும் ர�ோப�ோட்டிக் சர்ஜரி...

ஆபரேஷன் 2.0


உளளே...

ஆச்–ச–ரி–யப் பக்–கங்–கள்

DTH ட்ரீட்–மென்ட்.........................................4 கலக்–குது ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜரி.......................6 ஆஹா... அத்தி!........................................ 24 ஆம்–பு–லன்ஸ் டிரை–வ–ரின் டைரிக்–கு–றிப்பு ..... 32 ஞாயிறு ப�ோற்–று–தும்................................... 42 குறட்–டைக்கு நவீன கருவி.......................... 51

மக–ளிர் நலம்

கர்ப்–ப–கால உடல்–ப–ரு–மன்............................ 12 மசக்கை படுத்–தும் பாடு.............................. 36

மன–ந–லம்

மூச்–சுக்–கும் மன–துக்–கும் என்ன த�ொடர்பு?.... 27 ஷாப்–பிங் கார்–னர்...................................... 28 கனவே கலை–யாதே.................................. 64

உடல்

இத–யமே... இத–யமே.................................. 19 கண்–ணீ–ரின் கதை..................................... 20 வலிப்பு... 360 டிகிரி அல–சல்...................... 52 G Maps................................................... 59 தேவை தேங்–காய் எண்–ணெய் ................... 75 நீரி–ழி–வுக்–குப் பெண்–களை ர�ொம்–பப் பிடிக்–கும்..................................... 78

உணவு

பழ–மல்ல... பலம்!...................................... 41 மருந்–தா–கும் சுரைக்–காய் ............................ 44 ஸ்வீட் எடு... க�ொண்–டாடு!........................... 57 ஒரு சித்த மருத்–து–வ–ரின் பார்–வை–யில்.......... 60

யுவர் அட்–டென்–ஷன் ப்ளீஸ்

மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளைக் கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–யாதா?............................ 16 தடுப்பு மருந்து ரக–சி–யங்–கள்........................ 49 ‘ரெம�ோ’–வால் வந்த த�ொல்லை................... 68 எய்ட்ஸ்... தேவை இன்–னும் விழிப்–பு–ணர்வு... 72

3


ஹல�ோ ட்ரீட்மென்ட் புதுசு

நான் டாக்–டர் வந்–து–ருக்–கேன்!

பேக்... ஒருமுன்புசின்னகிரா–ஃப்ளாஷ்– மப்–பு–றங்–க–ளில் காய்ச்–சல், தலை–வலி என்று தக–வல் ச�ொன்–னால் வீட்–டுக்கே சைக்–கிள்

எடுத்–துக் க�ொண்டு வந்–து–வி–டும் வைத்–தி–யர்–கள் இருந்–தார்–கள். இப்–ப�ோது காலம் மாறி, த�ொழில்–நுட்–பம் வளர்ந்து சிகிச்–சை–மு–றை–க–ளும் மாறி–விட்–டது. மருத்–து–வ–ரி–டம் அப்–பாய்ன்மென்ட் வாங்கி, நாள்–க–ணக்–கில் எதிர்–பார்த்து, மணிக்–க–ணக்–கில் காத்–தி–ருந்து சிகிச்சை எடுத்–துக் க�ொள்–ளும் அளவு சூழல் மாறி–விட்–டது. இந்த நிலை–யில் ந�ோயா–ளி–க–ளின் சிர–மத்தை உணர்ந்து மீண்–டும் வீடு தேடி வரும் மருத்–துவ சேவையை சென்–னை–யில் த�ொடங்கி இருக்–கி–றார் ப�ொது மருத்–து–வர் சுரேஷ்–கு–மார். எப்–படி வந்–தது இந்த எண்–ணம்; எப்–படி செயல்–படு – த்–தப் ப�ோகி–றீர்–கள் என்று நம் சந்–தேக – த்–தைக் கேட்–ட�ோம்.

4  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


செய்–யக்–கூடி – ய மருத்–துவ சிகிச்–சை ‘‘நா ன் ஒரு– மு றை டைபாய்டு க – ள், வய–தா–னவ – ர்–கள் அவ–சிய – ம – ாக காய்ச்– ச – ல ால் பாதிக்– க ப்– ப ட்டு செய்– து க�ொள்ள – வேண்– டி ய ரத்த மருத்–துவ – ம – ன – ை–யில் அனு–மதி – க்கப் – அழுத்– த ம், ரத்த சர்க்– க ரை பரி– பட்– டி – ரு ந்– த ேன். சில நாட்– க – ளி – ச�ோ–த–னை–கள், ECG, Ultra sound லேயே மருத்–துவ – ம – ன – ை–யின் சூழல் பரி–ச�ோ–த–னை–கள் மற்–றும் முழு ப�ோர–டிக்–கத் த�ொடங்–கி–விட்–டது. உடல் பரி– ச�ோ – த – ன ை– க – ளை – யு ம் வீட்–டுக்கு எப்–ப�ோது ப�ோவ�ோம் செய்–கி–ற�ோம். என்று மன–த–ள–வில் ஏங்க ஆரம்– இது– ப�ோன்ற பரி– ச�ோ – த – ன ை– பித்–து–விட்–டேன். வீட்–டில் இருந்–த– களை செய்–யக்–கூ–டிய மருத்–துவ ப–டியே சிகிச்சை எடுக்க வேண்–டு– டாக்டர் உத–விய – ா–ளர், செவி–லிய – ர், பிசி–ய�ோ– மென்ற எண்ணமும் ஏற்–பட்டது. சுரேஷ்–கு–மார் தெ–ரபி – ஸ்ட் ப�ோன்–றவ – ர்–கள் அதற்– அதுவரை ஒரு மருத்துவராக கான உப–க–ர–ணங்–க–ள�ோடு உங்–க–ளு–டைய மட்டுமே ய�ோசித்து வந்த நான், ந�ோயாளி வீடு அல்–லது அலு–வல – க – த்–துக்கு, மருத்–துவ யி – ன் க�ோணத்–தில் அன்று ய�ோசிக்க ஆரம்– வாக– ன ம் மூலம் விரை– வாக வந்து நிறை– பித்– த ேன். அப்– ப�ோ – து – த ான் மருத்– து வ வான, தர–மான மருத்–துவ சிகிச்–சையை உதவி தேவைப்–ப–டு–வ�ோ–ரின் வீட்–டுக்கே வழங்–குவ – ார்–கள். ஆனால், இந்த வீடு தேடி சென்று சிகிச்–சை–ய–ளிக்–கும் முறை–யைத் வரும் மருத்–து–வம் எல்லா ந�ோய்–க–ளுக்– த�ொடங்–கும் எண்–ணம் த�ோன்–றி–யது. கும் இப்–ப�ோது ப�ொருந்–தாது. சில ந�ோய் அதே–ப�ோல், சென்ற ஆண்டு சென்னை– க – ளு – க்கு மருத்–துவ – ம – ன – ை–யில்–தான் சிகிச்சை யில் ஏற்– ப ட்ட பெரு– வெ ள்– ள த்– த ால் எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டி–யி–ருக்–கும். டெங்கு, மலே–ரியா, டைபாய்டு ப�ோன்–ற– ஆனால், எதிர்–கா–லத்–தில் இந்த நிலை–மை– வற்–றால் பாதிக்–கப்–பட்–டவ – ர்–கள் உட–னடி யும் மாறும்–’’ என்–கி–றார். மருத்–துவ உதவி கிடைக்–கா–மல் பரி–த–வித்– வீடு தேடி–வரு – ம் மருத்–துவ சேவை–யின் தார்–கள். உட–னிரு – ந்து கவ–னித்–துக் க�ொள்ள தனித்–தன்மை மற்–றும் அதன் அவ–சி–யம், யாரு–மில்லை என்–கிற வய–தா–னவ – ர்–களி – ன் எதிர்–கா–லம் பற்–றித் த�ொடர்–கி–றார். நிலை–மை–யை–யும் ய�ோசித்த பிறகு இப்– ‘ ‘ ந ம் – மு – ட ை ய வீ ட் – டி ல் சி கி ச்சை படி ஒரு சிகிச்– சை – மு றை மக்– க – ளு க்– கு த் எடுத்துக் க�ொள்–ளும்–ப�ோது ந�ோயி–லிருந்து தேவை–தான் என்று உறுதியாக த�ோன்றிய– – மீண்டு வரும் வேகம் அதி– க – ரி க்– கு ம். பி–றகே த�ொடங்–கி–ன�ோம்–’’ என்–ற–வ–ரி–டம் இது மருத்– து – வ – ம – ன ை– ய�ோ டு ஒப்– பி – டு ம்– ந�ோயாளி – க ள் உங்– க – ளை த் த�ொடர்பு ப�ோது பல மடங்கு அதி–கம். இதற்கு நம் க�ொள்–ளும் முறை மற்–றும் சிகிச்–சை–கள் வீட்டில் இருக்–கிற�ோ – ம் என்ற பாது–காப்பு பற்–றிச் ச�ொல்–லுங்–கள் என்று கேட்–ட�ோம். உணர்வு, நம்–பிக்கை ப�ோன்ற மன–ரீதி – ய – ான ‘‘தொலை–பேசி, இணை–யம் வழி–யாக விஷயங்களும் முக்–கிய கார–ணம். எதிர்– எங்–களை ந�ோயா–ளிக – ள் த�ொடர்பு க�ொள்– கா–லத்–தில் இந்த சிகிச்சை முறை எல்லா கி–றார்–கள். அவர்–களு – க்–குத் தேவைப்–படும் இடங்–களி – லு – ம் வர வேண்–டும், அப்–ப�ோது சி கி ச்சை க ளை ம ரு த் து வ ம ன ை யி ன் ந�ோயா–ளிக – ள் இன்–னும் பலன் பெறு–வார்– தரத்–தி–லேயே வழங்–கு–கி–ற�ோம். அவ–சர கள் என்று நம்–பு–கி–றேன். சிகிச்சை–யின்–ப�ோது செய்–யக்–கூடி – ய முதல் வீட்டிலேயே சிகிச்சை எடுத்துக் உத–வி–கள், அறுவை சிகிச்–சைக்–குப் பிறகு க�ொள்ளும்–ப�ோது அலைச்–சல், ந�ோயா–ளி– யு–டன்ஒருஅட்–டெண்–டர்இருக்கவேண்டும் என்ற அவ–சிய – ம், மருத்–துவ – ம – ன – ை–யில் தங்– நம்–மு–டைய வீட்–டில் சிகிச்சை கி–யி–ருக்–கும் செலவு ப�ோன்–றவை குறை– எடுத்–துக் க�ொள்–ளும்–ப�ோது கி–றது. ந�ோயா–ளி–யின் மருத்–து–வத் தக–வல்– கள் அனைத்–தும் கணி–னி–யில் பதிவு செய்– ந�ோயி–லி–ருந்து மீண்டு வரும் வேகம் யப்–பட்டு பிற்–கால தேவைக்–காக பாது– அதி–க–ரிக்–கும். இது மருத்–து–வ– காக்–க–வும் முடி–யும்–’’ என்–கி–றார். ம–னை–ய�ோடு ஒப்–பி–டும்–ப�ோது பல முயற்சி வெற்றி பெறட்–டும்!

மடங்கு அதி–கம்.

- க.கதி–ர–வன் படம்: இரா.கிருஷ்–ண–மூர்த்தி.

5


கவர் ஸ்டோரி

ஆப–ரே–ஷ 6  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


ஷன் 2.0

கலக்–கும் ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜரி ல் நு ட ்ப ம ்தா ன் த�ொழிஎத்தனை வேகமாக

வளர்ந்– து க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற து. காலம்–தான் எத்–தனை வித–மாக மாறிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. ர � ோப�ோ க் – க ள் த � ொ ழி ற் –சா–லை–க–ளில் பணி–பு–ரி–கின்–றன என்–றார்–கள். ர�ோப�ோக்–கள் சமை– யல் செய்– கி – ற து என்– ற ார்– க ள். ர�ோப�ோக்–கள் கார் ஓட்–டுகி – ற – து என்– றார்–கள். சமீ–பக – ா–லம – ாக ர�ோப�ோக்– கள் மருத்–துவத் – து – றை – யி – லு – ம் வந்து விட்–டது என்–கிறார்–கள். கம்–ப–வுண்–டர் ப�ோல டாக்–ட– ருக்கு உத–வி–யாக கத்தி, கத்–த– ரிக்–க�ோல் எடுத்–துக் க�ொடுக்–கிற – து என்–றார்–கள். பிறகு, செவி–லி–யர்– கள் ப�ோல பஞ்சு வைத்து துடைப்– பது ப�ோன்ற பணி–க–ளைச் செய்– கி–றது என்–றார்–கள். அதன்–பி–றகு சக மருத்–து–வர் ப�ோல ந�ோயா–ளி– க–ளின் ரிப்–ப�ோர்ட்–களை – ப் படிப்–பது ப�ோன்ற வேலை–களை – ச் செய்–கின்– றன என்–றார்–கள். இப்–ப�ோது ‘ஐ’ வச–னம் ப�ோல அதுக்–கும் மேல என்ற நிலை வந்– து–விட்–டது.

7


கவர் ஸ்டோரி

ஆமாம்... ர�ோப�ோக்–கள் இப்–ப�ோது

ப–டை–யில் சர்–ஜரி ர�ோப�ோ–வைக் கண்–டு – பி – டி த்– து ள்– ள – ன ர். சிறு– து ளை வழி– ய ாக, டாக்–டர்–க–ளா–க–வும் முன்–னேறி, அறுவை ந�ோயா–ளியி – ன் உட–லினு – ள் ர�ோப�ோ–வின் சிகிச்–சை–கள் அளிக்–கும் சர்–ஜ–னா–க–வும் கைக–ளைப் ப�ொறுத்தி, அதன் உத–வியு – ட – ன் மாறி–விட்–டன. இதன் அடுத்த கட்ட ஆச்–ச– கம்ப்–யூட்–டர் மூலம் மருத்–து–வர் அறுவை ரி–யம – ாக மிக–வும் நுட்–பம – ான கண் அறுவை சிகிச்சை செய்–வ–தையே ர�ோப�ோட்–டிக் சிகிச்சை செய்–வ–தி–லும் ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜரி(Robotic Surgery) என்–கி–ற�ோம். சர்–ஜரி சமீ–பத்–தில் வெற்–றி–ய–டைந்–தி–ருக்–கி– இதில் வழக்–கம – ான அறுவை சிகிச்–சை– றது. வில்–லி–யம் பேவர் என்ற பாதி–ரி–யா– ப�ோன்றே ந�ோயா–ளிக்கு மயக்க மருந்து ருக்கு இங்–கில – ாந்–தில் நடந்த கண் அறுவை க�ொடுத்து படுக்க வைப்–ப�ோம். பின்–னர் சிகிச்சை ர�ோப�ோட்– டி க் சர்– ஜ – ரி – யி ன் ந�ோயா–ளி–யின் உட–லின் அடி வயிற்–றுப் மூலம் நடந்–தி–ருக்–கி–றது. பகு–தி–யில் சிறு துளை–யிட்டு அதன் வழி– த�ொழில்–நுட்ப ரீதி–யாக லேட்–டஸ்ட் யாக 4 ர�ோப�ோ கைகள் உள்ளே வைக்–கப்– வெர்–ஷனை 2.0 என்று குறிப்–பிடு – வ – ார்–கள். ப–டும். அந்த நான்–கில் ஒன்–றில் கேம–ரா–வும் ர�ோப�ோக்–க–ளின் ஆதிக்–கம், கண் மற்ற மூன்–றில் கத்–த–ரிக்–க�ோல், பிற அறுவை சிகிச்– ச ை– யி – லு ம் கால் உப–க–ர–ணங்–கள் ப�ொருத்–தப்–பட்–டி– பதித்–தி–ருப்–பதை ஆப–ரே–ஷன் 2.0 ருக்–கும். என்றே குறிப்–பி–ட–லாம். இவை மருத்– து – வ – ரி ன் கைகள் அறுவை சிகிச்சை நிபு– ண ர் ப � ோ ல் ச ெ ய ல் – ப – டு ம் . கே ம ர ா செழி– ய – னி – ட ம் ர�ோப�ோட்– டி க் வழி– ய ாக திரை– யி ல் 3டி வடி– வி ல் சர்–ஜரி பற்–றிப் பேசி–ன�ோம்... அறுவை சிகிச்சை செய்–ய– வேண்– ‘‘16-ம் நூற்–றாண்–டில் வாழ்ந்த டிய பகுதி மற்–றும் ர�ோப�ோட்–டிக் ஓவி–யர் லியா–னார்டோ டாவின்சி கைகள் தெளி– வ ா– க த் தெரி– யு ம். ஒரே நேரத்– தி ல் இரண்டு கை உள்–ளி–ருக்–கும் கைகள் வெளியே க–ளா–லும் வேலை–செய்–யும் வகை– க ன் – ச�ோ – ல் ( C o n s o l e ) க ரு – வி டாக்– ட ர் யில் சிறு கருவி ஒன்–றைக் கண்–டு செழியன் யு – ட – ன் இணைக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கும். –பி–டித்–தி–ருந்–தார். அதன் அடிப்–

8  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


டாக்–டர் ர�ோப�ோ

கி–லாந்–தில் ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜரி சமீபத்தில் இங்–வெற்றி பெற்–றி–ருப்–ப–தைப் பற்றி கண் சிகிச்சை மருத்துவர் க�ௌசிக்–கிடம் கேட்டோம்... ர�ோப�ோட்டிக் அறுவை சிகிச்சையின்போது அறுவை சிகிச்சை அரங்குக்கே நம்மை நேரடியாக அழைத்து விளக்கினார் என்பதும், ரஜி–னி–யின் 2.0 திரைப்–பட– த்–தில் ர�ோப�ோ அக்‌ ஷய்–கும – ா–ருக்கு லென்ஸ் ப�ொருத்–தும் பணி–களி – ல் செயல்–பட்டு – வ – ரு – ப – வ – ர் டாக்–டர் க�ௌசிக் என்–பதும் கூடு–தல் தக–வல்.

‘‘மூளை, காது, மூக்கு, கண், த�ொண்டை, இ த ய ம் , நு ரை – யீ – ர ல் , க ல் – லீ – ர ல் , பி த் – த ப்பை , கர்ப்– பப்பை க�ோளாறு, எலும்பு மூட்டு, புற்–றுந�ோ – ய் என பல அறுவை சிகிச்சை– க– ளு க்கு ர�ோப�ோக்– க ள் பயன்– ப – டு த்– த ப்– ப – டு – கி – ற து. உட–லில் ஒவ்–வ�ோர் உறுப்– புக்–கும் ஏற்ப ர�ோப�ோட்– டிக்ஸ் எந்– தி – ர ங்– க ள் தயா– ரிக்–கப்–படு–கி–றது. வாய், மூக்கு, காது, ஆச–னவ – ாய், ஆண் உறுப்பு, பெ ண் உ று ப் பு அ த ன் வழி– ய ாக டியூப் விட்டு சிகிச்சை செய்– யு ம் எண்– ட�ோஸ்–க�ோப்பி(Endoscopy) சிகிச்சை, வாய் வழி–யாக உ ள்ளே டி யூ ப் வி ட் டு இ ரைப்பை சி று– கு – ட ல், பெருங்–கு–ட–லில் செய்–வது G a s t r o s c o p y சி கி ச்சை , பெண் உறுப்பு வழி–யாக டியூப் செலுத்தி செய்–யப்–ப–டும் Duodeno scopy என்ற கர்ப்– பப்பை அறுவை சிகிச்சை, ஆச– ன – வ ாய் மூலம் டியூப் உள்ளே விட்டு செய்– யு ம் Proctoscopy சிகிச்சை, ஆண் உறுப்பு வழி– யாக உள்ளே டியூப் விட்டு சிறு–நீ–ரக கல் அகற்–றும் URO Scopy சிகிச்சை, வாய் மூலம் டியூப் உள்ளே விட்டு நுரை–யீ–ரல் பாதிப்–பு– கள் சரி செய்–யும் Bronchoscopy சிகிச்சை, உட–லில் துளை–யிட்டு அதன் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செய்–யும் Gall bladder stone முறை,

குடல்–வால் நீக்–கம் அறுவை சிகிச்சை, சிறு– நீ–ரக கல் நீக்–கம், கர்ப்–பப்பை கட்–டி–நீக்–கம், கழுத்–தில் துளை–யிட்டு அதன்–வழி – ய – ாக செய்– யப்–படு – ம் இதய அறுவை சிகிச்சை ப�ோன்–ற– வற்றை ர�ோப�ோக்–கள் செய்–கின்–றன.’’ கண் அறுவை சிகிச்–சை–யில் ர�ோப�ோட்–டிக்–கின் பங்கு என்ன ? ‘‘பார்வை குறை–பாட்–டால் கண்–ணாடி அணி–வதைத் – தவிர்க்–கும் அறுவை சிகிச்சை, Cataract- Phaco பசை–யாக்–கம் அறுவை சிகிச்சை, கண்– பு ரை நீக்– கு ம் அறுவை சிகிச்சை, பெம்டோ கண்– புரை அறுவை சிகிச்சை, லேசர் முறையை பயன்–படு – த்தி கண்– பு ரை நீக்– கு ம் அறுவை சிகிச்சை, விட்– ரெ க்– டெ ாமி அறுவை சிகிச்சை, விழித்–திரை அறுவை சிகிச்சை ப�ோன்ற வகை–களி – ல் ர�ோப�ோட்–டிக்ஸ் அறுவை சிகிச்சை தற்–ப�ோது பயன்–பாட்–டில் உள்–ளது.’’ அறுவை சிகிச்–சையை ர�ோப�ோக்– கள் தனியே செய்–து–வி–டுமா? ‘ ‘ எ ந்த ஒ ரு அ று வ ை சிகிச்சை–யையு – ம் எந்–திர – ங்–கள் தன்–னிச்–சை–யாக செய்–து–விட முடி–யாது. முழுக்க முழுக்க மருத்–து–வ–ரின் கட்–டுப்–பாட்–டி– லும், கண்– க ா– ணி ப்– பி – லு மே ர�ோப�ோக்– க ள் அறு– வ ைச் சிகிச்–சையை செய்–யும். அதி– லும் இந்த ர�ோப�ோட்– டி க் முறையை முன் அனு– ப – வ ம் அதி– க ம் பெற்ற மருத்– து – வ ர்– க – ள ால்– த ான் சரி–யாக செய்ய முடி–யும்.’’ ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜ–ரி–யில் தவ–று–கள் நடக்–காதா? ‘‘ஒரு மருத்–துவ – ர் செய்–யக்–கூடி – ய அறுவை சிகிச்–சை–யில் 100க்கு 2 தவறு நடந்–தால், ர�ோப�ோ அறுவை சிகிச்–சை–க–ளில் 1000ல் இரண்டு என்ற மிக மிகக் குறை–வான அள– வில்–தான் தவ–று–கள் நடக்–கும். Zero error என்ற இலக்கை ந�ோக்கி ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜரி ஆராய்ச்–சி–கள் இப்–ப�ோது நடந்–து– க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன.’’

9


மருத்–து–வர் இந்த கன்–ச�ோலை இயக்–கும்– ப�ோது உள்–ளி–ருக்–கும் கைகள் இயங்–கும். ந�ோயா–ளியை – ச் சுற்றி மருத்–துவ – ர்–கள் குழு ஒன்–றும் நின்று க�ொண்–டிரு – க்–கும். அறுவை சிகிச்சை மேஜை–யின் அரு–கில் அமர்ந்– தி–ருக்–கும் பிர–தான மருத்–து–வர் வீடிய�ோ கேம் ப�ோல ர�ோப�ோ– வி ன் கைகளை இயக்–கு–வார்.’’ வழக்க ம ான அ று வை சி கி ச்சை க் கு ம் ர�ோப�ோட்டிக் சிகிச்–சைக்–கும் என்ன வித்–தி–யா–சம்? ‘‘ப�ொது அறுவை சிகிச்சை முறை–யில் ந�ோயா– ளி – யி ன் குறிப்– பி ட்ட உறுப்– பி ன் மேல்–த�ோலை கிழித்து மருத்–து–வர் நேர– டி–யாக அறுவை சிகிச்சை செய்–கி–றார். இவ்–வாறு நேர–டிய – ாக செய்–யும்–ப�ோது, உள்– ளு–றுப்–புக – ளி – ன் ஆழ–மான பகு–திக – ள் தெளி– வாக தெரி–யா–மல் ப�ோக வாய்ப்–பி–ருக்–கி– றது. ஆனால், ர�ோப�ோட்–டிக் சிகிச்சை யி – ல் கேமரா ப�ொருத்–தப்–படு – வ – த – ால் ஒவ்–வ�ொரு ரத்–த–நா–ளங்–க–ளும் திரை–யில் தெளி–வா–கத் தெரி–யும். இத–னால், துல்–லிய – ம – ாக அறுவை சிகிச்–சையை செய்ய முடி–கி–றது. மே லு ம் , ர � ோப � ோ – வி ன் கை க ள் , அறுவை சிகிச்–சை–யின்–ப�ோது மருத்–து–வ– ரின் கைக–ளில் ஏற்–ப–டும் நடுக்–கத்–தைக்– கூட சீர்– ப – டு த்தி, கைக– ளி ன் அசை– வு – களை வரம்–புக்–குள் க�ொண்–டு–வ–ரு–கி–றது. உதா–ர–ண–மாக, வயிற்–றுக்–குள் இருக்–கும் கட்–டியை அகற்–று–வ–தற்கு ர�ோப�ோட்–டிக் கன்–ச�ோலை அசைத்–தால் உள்–ளி–ருக்–கும் கத்திரி துல்–லி–ய–மாக அந்–தக் கட்–டியை வெட்டி எடுத்–து– வி–டும்.’’ ந�ோயா–ளிக்கு என்ன பயன்? ‘‘சாதா–ரண அறு–வை–சி–கிச்–சை–யில் 6 இன்ச் முதல் 9 இன்ச் அள–வில் வெட்ட வேண்– டி – யி – ரு க்– கு ம். இத– ன ால் அதிக அ ள வி ல் ர த ்தப்போ க் கு ஏ ற்ப டு ம் . சிகிச்–சைக்–குப்–பின் புண் ஆறு–வதி – லு – ம் தாம– தம் ஏற்–ப–டும். வலி, ந�ோய்–த்தொற்று, பக்–க வி – ளை – வு – க – ள் அதி–கம் இருக்–கும். மருத்–துவ – –ம–னையில் தங்–கும் நாட்–கள் 7 நாட்கள் வரை ஆ க ல ா ம் . இ த ன ா ல் ச க ஜ வாழ்க்–கைக்கு திரும்ப ஒரு 6 வாரங்–க–ளா– வது பிடிக்–கும். ஆனால், ர�ோப�ோட்–டிக் சிகிச்–சை–யில் மிக நுண்–ணிய துளை இடப்–ப–டு–வ–தால் ரத்–தப்–ப�ோக்கு குறை–வ–து–டன், வலி–யில்– லா– ம ல் புண் விரை– வி ல் ஆறி– வி – டு ம். 3 நாட்–கள் மருத்–துவ – ம – னை – யி – ல் தங்–கினால் ப�ோது– ம ா– ன து. ஒரு வாரத்– தி லேயே சகஜ வாழ்க்–கைக்கு திரும்–பி–வி–ட–லாம். பக்–க–வி–ளை–வு–கள், வலி ப�ோன்–ற–வை–யும்

10  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

மிக–மி–கக்– கு–றைவு.’’ ர�ோப�ோட்–டிக் சர்–ஜ–ரி–யின் எதிர்–கா–லம் எப்–ப–டி– இருக்–கும்? ‘‘ர�ோப�ோட்–டிக் அறுவை சிகிச்–சை– யில் முக்–கிய பிரச்னை கட்–ட–ணம். ஒவ்– வ�ொரு அறுவை சிகிச்சை முடிந்–த–வு–டன் ர�ோப�ோ–வின் கைகளை மாற்ற வேண்–டும். ர�ோப�ோட்–டிக் உப–க–ர–ணங்–க–ளின் விலை– யும் அதி–க–மாக இருப்–ப–தால் சிகிச்–சைக்– கான செல–வும் கூடு–தல – ா–கிற – து. இப்–ப�ோது உல–கி–லேயே ஒரே ஒரு நிறு–வ–னம்–தான் இந்த உப– க – ர – ண ங்– க ளை தயா– ரி க்– கி – ற து. எதிர்– க ா– ல த்தில் தேவை அதி– க – ரி க்– கு ம்– ப�ோது, பெரு–ம–ளவு நிறு–வ–னங்–கள் தயா– ரிப்–பில் ஈடு–பட்–டால் குறைந்த விலை–யில் உப–க–ர–ணங்–கள் கிடைக்–கத் த�ொடங்கும். அ ப்போ து கு றைந்த ச ெ ல வி ல் ர�ோப�ோட்– டி க் அறுவை சிகிச்– ச ையை செய்ய முடி–யும். 25 வரு–டங்–க–ளுக்கு முன்பு லேப்–ராஸ்– க�ோப்–பி அறுவை சிகிச்சை கூட செலவு கூடு– த – ல ா– க த்– த ான் இருந்– த து. ஆனால், தற்–ப�ொ–ழுது சிறு மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளும் லேப்ராஸ்– க�ோ ப்– பி அறுவை சிகிச்சை ச ெய்யத் த�ொ ட ங் கி வி ட்ட – ன . ர�ோப�ோட்டிக் சர்–ஜரி – யு – ம் எதிர்–கா–லத்–தில் அடித்–தட்டு மக்–களு – க்கு சாத்–திய – ம – ா–கும். ’’ மருத்துவர்களைப் ப�ொறுத்தவரை எது ச�ௌக–ரி–ய–மா–னது? ‘‘வழக்–க–மான அறுவை சிகிச்–சை–யில் 5 மணி–நே–ரம் நின்–று–க�ொண்டே செய்ய வேண்– டு ம். எளி– தி ல் ச�ோர்– வ – டை ந்– து – வி– டு – வ�ோ ம். ர�ோப�ோட்– டி க் சிகிச்– ச ை– யி ல் ச�ோ ர் – வி ல் – ல ா – ம ல் வச – தி – ய ா க உட்– க ார்ந்து க�ொண்டு, எளி– த ா– க – வு ம் விரை–வா–க–வும் செய்ய முடி–கி–றது. ஒரு நாளில் குறைந்–த–பட்–சம் 3 அறுவை சிகிச்– சை–கள் கூட செய்–துவி – ட – ல – ாம். பக்–கவி – ளை – – வு–கள் இல்–லா–த–தால், ஒரு ந�ோயா–ளியை விரை–வில் குணப்–ப–டுத்–தி–விட முடி–கி–றது. புண் சீக்– கி – ர ம் ஆறி– வி – டு வதால் ந�ோய்– த்தொற்று அபா–யம் இல்லை. சீக்–கி–ரமே வழக்– க – ம ான உணவு எடுத்– து க் க�ொள்– ள– வு ம், நடக்– க – வு ம் ஆரம்– பி த்– து – வி – டு – வ – தால், விரை–வி–லேயே இயல்பு நிலைக்கு தி ரு ம் பி – வி டு வ ா ர்க ள் . இ த ன ா ல் அவர்– க ளை பரா– ம – ரி க்– கு ம் வேலை– யு ம் குறைந்–து–வி–டு–கி–றது.’’

- உஷா நாரா–ய–ணன், க.இளஞ்–சே–ரன்

படங்–கள் : ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்


சர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு இனிப்–பான செய்தி...

இன்–சு–லின் இம்சை

இனி இல்லை !

ண்–ணீ–ரல், நுரை–யீ–ரல், கல்–லீ–ரல், சிறு–கு–டல், பெருங்–கு–டல், பித்–தப்பை என நம் ஜீரண மண்–ட–லத்– தில் 6 வகை–யான உறுப்– பு–கள் உள்–ளன. இவற்–றில் எந்த உறுப்பு பாதிக்–கப்–பட்– டா–லும் ஜீர–ணம் முழு–மை– யாக நடை–பெ–று–வ–தில்லை. தரம் குறைந்த ஜீர–ணத்– தால் மாற்–றப்–ப–டும் கடைசி உணவு சத்–தா–கிய குளுக்– க�ோ–ஸும் தர–மற்–ற–தா–கவே ரத்–தத்–தில் கலந்து அந்த குளுக்–க�ோஸை பயன்–ப– டுத்த முடி–யா–மல் கல்–லீ–ரலை பாதிக்–கி–றது. எனவே, அடிப்–படை கார–ணத்தை சரி செய்–தால் மட்–டுமே சர்க்–கரை ந�ோயை கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் க�ொண்டு வர முடி–யும்.

நுரை–யீர – லு – ம், பெருங்–குட – லு – ம் பாதிக்– கப்– ப – டு ம்– ப �ோது கணை– ய ம் தூண்– ட ப் ப – ட – ா–மல் குறை–வாக இன்–சுலி – னை சுரக்–கி– றது. இத–னால் தர–மற்ற குளு–க�ோஸ – ா–னது 75% மேல் கழி–வுப்–ப�ொ–ருள – ாக மாற்றி விடு– வ–தால் உடல் களைப்பு, மூச்சு விடு–வதி – ல் சிர–மம், த�ோலில் அரிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. கல்–லீர – ல் உணவை ஜீர–ணிக்–கக் கூடிய உறுப்பு என்–பது ப�ொது–வாக நம் அனை–வ– ருக்–கும் தெரி–யும். கல்–லீ–ரல் பாதிக்–கப்– ப–டும்–ப�ோது உடல் தசை–கள் தளர்ந்–து– வி–டு–வ–த�ோடு வயிறு, சிறு–நீ–ர–கம், இத–யம், மண்–ணீ–ரல், சிறுங்–கு–டல், பெருங்–கு–டல் ஆகி–ய–வற்–றின் தசை–நார்–க–ளும் பாதிப்– ப–டைந்து குளு–க�ோஸை சக்–தி–யாக மாற்– றும் திறன் குறை–கிற – து. நீரி–ழிவு ந�ோயால் பாதிக்–கப்–பட்ட ஒரு–வ–ரின் ஆதார சக்–தி– கள் ஒவ்–வ�ொன்–றாக பாதிப்–ப–டை–கி–றது.

எனவே, ஏற்–பட்–டி–ருக்–கும் நீரி–ழிவு எந்த வகை என்– ப – தை க் கண்– ட – றி ந்து இந்த சார்பு ந�ோய்–களை சரி–செய்–வத – ன் மூலம் சர்க்–கரை ந�ோயின் அள–வினை கட்–டுப்–பாட்–டில் க�ொண்டு வர–லாம். இன்–சு–லினை படிப்–ப–டி–யாக குறைத்–து– வி–ட–லாம். 3 வேளை–யும் வழக்–க–மான உண–வு–க–ளையே சாப்–பி–ட–லாம். ல�ோ சுகர் ஏற்– ப – ட ாது. கண், இத– ய ம், சிறு– நீ–ர–கம், மூளை ஈரல் ப�ோன்ற உறுப்–பு– களை பலப்–படு – த்–தும். இல்–லற வாழ்–வில் மீண்–டும் இள–மை–யு–டன் ஈடு–ப–ட–லாம். உல�ோக கலப்–பு–கள், பக்க விளை–வு–கள் ஏது–மில்லை. ரத்– த த்– தி ல் இருப்– ப து சர்க்– க ரை - அதனை தீர்ப்– பதே அபூர்– வ ா– வி ன் அக்–கறை! ABURVAA AROKKIYA VASAL

11


மகளிர் மட்டும்

கர்ப்ப கால–மும் உடல்–ப–ரு–ம–னும் க

ர்ப்ப காலத்–தில் பெண்–கள – ைக் குழப்–புகி – ற பல கேள்–விக – ளி – ல் எடை பற்–றிய பய–மும் ஒன்று. இரு உயிர்–க–ளுக்–கும் சேர்த்து சாப்–பிட வேண்–டும் என்று ச�ொல்–லியே அதி–கம் சாப்–பிட வைப்–பார்– கள். ஓய்–வெ–டுக்க வேண்–டும் என்று ச�ொல்–லியே உட–லு–ழைப்பு இல்–லா–மல் வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். இந்த இரண்–டின் கார–ண–மாக கர்ப்–பி–ணி–க–ளின் உடல் எடை எக்–குத்–தப்–பாக எகி–றி–வி–டும். இப்–படி ஏறிய எடை, பிர–ச–வத்–துக்–குப் பிறகு சில–ருக்–குத் தானா–கக் குறைந்து விடும். பல–ருக்கு அதுவே நிரந்–த–ர–மாகி விடும். கர்ப்ப காலத்–தில் எவ்–வ–ளவு எடை கூட–லாம்? எது நார்–மல்? எது அசா–தா–ர–ணம்? விளக்–க–மா–கச் ச�ொல்–கி–றார் மகப்–பேறு மருத்–து–வர் ஜெய–ராணி.

ர்ப்ப காலத்–தில் எல்–ல�ோ–ரும் ஒரே மாதி–ரி–யாக எடை அதி–க–ரிப்–ப–தில்லை. ஒரே கர்ப்–பி–ணிக்கு ஒவ்–வ�ொரு கர்ப்–பத்– திற்–கும் வெவ்வேறு மாதி–ரி–யான எடை அதி– க – ரி ப்பு இருக்– கு ம். உய– ர ம், எடை,

12  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


13


வயது ஆகி–ய–வற்றை கவ–னத்– தில் க�ொள்–ளும் மருத்–து–வர், நீங்–கள் எவ்–வ–ளவு எடை–யைக் கூட்– டி – ன ால் ப�ோது– ம ா– ன து எ ன் – பத ை ச் ச � ொ ல் – வ ா ர் . த�ோரா–யம – ாக 9 கில�ோ இருக்–க– லாம். குழந்–தை–யின் 3 கில�ோ தனி. ம�ொத்–தத்–தில் அதி–கப – ட்–ச– மாக பன்னி–ரண்–டரை கில�ோ எடை அதி–க–ரிக்–க–லாம். கர்ப்– ப ம் தரித்த உடனே எடை உய– ர ாது. ஏனெ– னி ல், கர்ப்ப காலத்–தின் ஆரம்–பத்–தில், உண்–டா–கிற குமட்–டல், வாந்தி, பசி–யின்மை ப�ோன்ற கார–ணங்– க–ளால் முதல் 3 மாதங்–க–ளில் எடை–யா–னது இயல்–பை–விட மிக–வும் குறைந்துவிடும். அரை கில�ோ முதல் ஒரு கில�ோ வரை குறை–வது சாதா–ர–ண–மா–னது. 5, 10 கில�ோ வரை குறை–வது எ ன் – ப து அ ச ா – த ா – ர – ண ம் . இவ்–வாறு அதி–க–மா–கக் குறைந்– தால் மருத்–துவ ஆல�ோ–சனை பெற வேண்–டும். கர்ப்ப காலத்– தி ல் எடை அதி–க–ரிப்–பா–னது கருத்–த–ரித்த 12 வாரம் அல்– ல து 14 வது வாரத்–தில்–தான் ப�ொது–வாக ஆரம்–பிக்–கும். அந்த நேரத்–தில் பெரும்– ப ா– லு ம் வாந்– தி – யு ம், குமட்– ட – லு ம் நின்– றி – ரு க்– கு ம். கர்ப்–பி–ணிக்கு நன்–றா–கப் பசி– யெ – டு த் து , எ த ை – ய ா – வ து சாப்–பிட வேண்–டும் என்–பது ப�ோலத் த�ோன்– று ம். இந்த நாட்–க–ளில் ஊட்–டம் நிறைந்த உண–வு–களை சாப்–பி–ட–லாம். நல்ல ஊட்– ட ம் பெறும் கர்ப்–பிணி – க்கு சுமார் 20 வாரம் எடை வரை அதி–க–ரிப்பு இருக்– கும். அதன் பிறகு குழந்–தை–யின் வளர்ச்சி விகி–தம் மிக அதி–க– மாக இருப்– ப – த ால் முப்– ப – த ா– வது வாரத்– தி ற்– கு ள் எடை அதி– க – ம ாகி, பிர– ச – வ த்– தி ற்– கு ப் பிறகு படிப்–படி – ய – ா–கக் குறைந்து க�ொண்டு வரும். கர்ப்ப காலத்–தில் உட–லின் பல உறுப்– பு – க ள் (குறிப்– ப ாக மார்–ப–கம், வயிறு, கருப்பை, அதி–லுள்ள குழந்தை மற்–றும்

14  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


வாச–னைப் ப�ொருட்–களை அதி–க– பனிக்– கு – ட ம் அதி– லு ள்ள நீரின் மாகச் சேர்த்–துக் க�ொள்–வது அல்–லது அ ள வு ஆ கி – ய வை ) அ ள – வி ல் இந்த அத்–த–னைக் கார–ணங்–க–ளா– வளர்ச்சி–ய–டை–வ–தா–லும், ரத்த ஓட்– லும் கர்ப்ப காலத்–தில் எப்–ப�ோது டம் சுமார் 30 சத–வி–கி–தம் அதி–க–ரிப் வேண்–டும – ா–னா–லும் உடல் எடை –ப–தா–லும் எடை அதி–க–ரிப்பு இருக்– அதி– க – ரி க்– க–லாம். எடை உயர்வை கும். இத–னால்–தான் கர்ப்–பிணி 9 கண்– க ா– ணி க்க வீட்–டில�ோ அல்–லது கில�ோ எடை இருக்க வேண்–டும். மருத்–து–வ–னை–யில�ோ வாரத்–திற்கு 0 முதல் 14 வாரம் ஒரு–முறை எடையை சரி–பார்த்–துக் எடை அதி–க–ரிப்பு இருக்–காது. க�ொள்ள வேண்–டும். பத்–தா–வது வார வாக்–கில்–தான் டாக்–டர் கர்ப்–பி–ணிக்கு வழக்–கத்–திற்கு ரத்த ஓட்–டம் அதி–க–ரிக்க ஆரம்– ஜெய–ராணி மாறாக எடை உயர்ந்–தால், அவர் பிக்–கும். பதி–னான்–கா–வது வார சரி–யான உணவு முறை–யைப் பின்– வாக்– கி ல் பசி எடுக்– கு ம் நிலை பற்– ற வி – ல்லை என்–பதை மருத்–துவர் – தெரிந்து– இயல்பு நிலைக்கு திரும்–பும். இந்த நேரத்– க�ொள்– வ ார். எனவே, கர்ப்– பி ணி வழக்–க– தில்–தான் கர்ப்–பிணி தான் விரும்–பி–யதை மாக உண–வில் என்ன சாப்–பிடு – கி – ற – ார், எதை அல்–லது அவ்–வப்–ப�ோது கிடைப்–பதை கூடு–தல – ா–கச் சேர்த்–துக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ார் சாப்–பிட ஆரம்–பிப்–பாள். என்– ப த – ைத் தெரிந்து க�ொள்ள வேண்– டு ம். 14 முதல் 20 வாரம் பெரும்– ப ா– ல ான பெண்– க ள் கார்– ப�ோ – 2 அல்–லது 3 கில�ோ வரை அதி–க–ரிக்–க– ஹைட்–ரேட் சத்தை சர்க்–கரை வடி–வில�ோ லாம். இதற்கு மேல் அதி–கரி – த்–தால் கர்ப்ப அல்–லது வேறு வடி–வில�ோ உண–வில் மிகை– ஜன்னி ந�ோய்க்கு வழி வகுக்–கும். இது யா–கச் சேர்த்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–க–லாம். தாய்க்–கும் கரு–வுக்–கும் நல்–ல–தல்ல. பாலா–டைக்–கட்டி அல்–லது நெய் சேர்ந்த 20 முதல் 30 வாரம் ப�ொருட்– க ளை சாப்– பி ட்– டி – ம�ொத்–தம் 4.5 கில�ோ வரை ருக்–கல – ாம். அல்–லது உண–வுக் கூட–லாம். இந்த காலக் கட்–டத்– கட்– டு ப்– ப ாட்டை பின்– ப ற்றி தில் உடல் எடை–யைக் குறைப்– பால் அருந்– தும் அளவை மிக பது மிக–வும் கடி–னம். ஆனால் அதி–கம – ாக்–கிக் க�ொண்–டிரு – க்–க– கர்ப்–பம் தரித்த கட்– டு ப்– ப ாட்– டு – ட ன் இருந்து லாம். இவை அதிக கல�ோரி உடனே எடை உடல் எடை அதி–க–ரிக்–கா–மல் தரும் உணவு என்–பது பல கர்ப்– உய–ராது. ஏனெ–னில் பார்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். பி–ணி–க–ளுக்–குத் தெரி–யா–ததே கர்ப்–பக் காலத்–தின் 30 முதல் 36 வாரம் ம�ொத்– த ம் 2 அல்– ல து 3 ஆரம்–பத்–தில் உண்–டா– இதற்–குக் கார–ணம். பாலில் குறிப்–பிட்ட அளவு கில�ோ. இந்த வாரத்–தில் கர்ப்– கிற குமட்–டல், வாந்தி, சத்– து ப் ப�ொருட்– க ள் இருந்– பி–ணியி – ன் எடை மாயா–ஜா–லம் பசி–யின்மை ப�ோன்ற தா– லு ம் அதில் கூடு– த – ல ான ப�ோல உய–ரும். இவ்–வாறு உய– கார–ணங்–க–ளால் கல�ோரி–யும் இருக்–கிற – து என்–ப– ரும்–ப�ோது கர்ப்ப ஜன்னி ந�ோய் முதல் மூன்று மாதங்– தால், அளவை மீறும் ப�ோது வரு–வத – ற்கு வாய்ப்–பிரு – ப்–பத – ால் க–ளில் எடை–யா–னது – ம். கர்ப்ப எடை உயர்–வைக் குறித்து மருத்– இயல்–பை–விட மிக–வும் எடை–யும் கூடி–விடு காலம் முழு– வ தி – லு – ம் தாரா–ள– து– வ – ரி – ட ம் கலந்– த ா– ல �ோ– சி க்க குறைந்து விடும். மாக நீர் அல்–லது திரவ உணவு வேண்–டும். அருந்– த – வே ண்– டு ம். இதில் 36 முதல் 40 வாரம் குறை–வான கல�ோரி இருக்–கு– இந்த காலக்– க ட்– ட த்– தி ல் மாறு பார்த்–துக் க�ொள்–வது குழந்தை எந்த நேரத்– தி – லு ம் அவ–சிய – ம். பி ற க் – க – ல ா ம் எ ன் – ப – த ா ல் கர்ப்– பி – ணி – க ள் கர்ப்– ப க் க ர்ப் – பி ணி எ ட ை உ ய – ர க் கூ ட ா து . காலத்– தி ல் சிறி– த ள – வு சர்க்– கரை சேர்த்து காபி உண்– மை – யை ச் ச�ொல்– ல ப் ப�ோனால் அல்– ல து தேனீர் அருந்– த – ல ாம். இதில் 38-வது வாரத்–துக்–குப் பிறகு கர்ப்–பி–ணி– குறைந்த கல�ோ–ரிச் சத்து இருக்–கும். அதே யின் எடை அதி– க – ரி ப்– ப – த ற்கு பதி– ல ாக ப�ோல அஜீ–ரண – க் க�ோளாறை உண்–டாக்– குறை–யத்–தான் செய்–யும். கும் வறுத்த உண– வுக – ள், ஸ்ட்–ராங் டீ, கிரீம் உடம்–பில் அதிக நீர்ச்–சத்து சேர்–தல், ப�ோன்– ற வ – ற்– றை யு – ம் தவிர்ப்–பது நல்–லது. அதி–க–மான ஹார்–ம�ோன் உட–லில் சுரப்– - வி.லக்ஷ்மி பது, உண–வில் அதி–க–மாக உப்பு அல்–லது

15


சட்டம்

மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளை கண்– க ா– ணி க்– கு ம் அதி–கா–ரம் அர–சுக்கு இல்–லையா த

கிருஷ்–ணன்

16  குங்குமம்

னி–யார் மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளின் கட்–ட–ணக் க�ொள்–ளை–கள், அரசு மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளின் அலட்–சி–யங்–கள், ப�ோலி மருத்–து–வர்–க–ளின் அட்–ட–கா–சங்–கள் இவற்–றை–யெல்–லாம் நாள்–த�ோ–றும் எதிர்–க�ொண்டு வரு–கி–ற�ோம். இவற்–றை–யெல்–லாம் அர–சால் ஏன் கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–ய– வில்லை? சட்–ட–ரீ–தி–யாக நம்–மி–டம் என்ன சிக்–கல் இருக்–கி–றது? பதி–ல–ளிக்–கி–றார் கன்ஸ்–யூ–மர் அச�ோ–சி–யே–ஷன் ஆஃப் இந்–தியா அமைப்–பின் துணை இயக்–கு–நர் கிருஷ்–ணன்.

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


‘‘இந்–திய அர–சி–ய–ல–மைப்–புச் சட்–டத்– தின் 47-வது பிரி–வில், அனைத்து மக்–களு – க்– கும் பாது–காப்–பான மருத்–துவ வச–திக – ளை அளித்து, தர–மான மருத்–துவ சேவையை உறு– தி ப்– ப – டு த்த வேண்– டு ம் என்று The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010-ல் சொல்–லப்–பட்–டுள்– ளது. இந்த சட்–டத்தை இது–வரை தமிழ்– நாட்–டில் நடை–மு–றைப்–ப–டுத்–த–வில்லை. இதை ஒரு முக்–கிய கார–ணம – ா–கச் ச�ொல்–ல– லாம். ஆனால், இந்த சட்–டம் இந்–தி–யா–வின் மற்ற மாநி–லங்–க–ளான சிக்–கிம், மிச�ோ–ரம், இமாச்–சல – ப்–பிர – தே – ச – ம், அரு–ணாச்–சல – ப்–பிர – – தே–சம், பீகார், உத்–த–ரப்–பி–ர–தே–சம், உத்–த–ர் காண்ட், அசாம், ஜார்க்–கண்ட், ராஜஸ்– தான், புதுச்–சேரி, சண்–டி–கர், அந்–த–மான், லட்–சத்–தீவு ப�ோன்ற மாநி–லங்–கள் மற்–றும் யூனி–யன் பிர–தே–சங்–க–ளில் நடை–மு–றைப்– ப–டுத்–தப்–பட்டு உள்–ள–து–’’ என்–ற–வ–ரி–டம், தமிழ்–நாட்–டில் க்ளி–னிக்–கல் எஸ்–டாப்–ளிஷ்– மென்ட் ஆக்ட் நடை–முற – ைக்கு வரு–வதி – ல் என்ன சிக்–கல் என்று கேட்–ட�ோம். ‘‘இந்த சட்–டத்தை தமி–ழ–கத்–தில் நடை– மு– ற ைப்– ப – டு த்– து – வ து குறித்த வழக்கு ச ென்னை உ ய ர் – நீ – தி – ம ன் – ற த் – தி ல்

சமீ–பத்–தில் விசா–ர–ணைக்கு வந்–தது. அந்த விசா–ரணை – யி – ல், தமி–ழக அர–சின் சார்–பில் ‘Tamilnadu Private Clinical Establishment Act என்ற பெய–ரில் 1997-ல் சட்–ட–ச–பை–யில் மச�ோதா நிறை–வேற்றி சட்–ட–மாக்–கப்–பட்– டுள்–ள–து’ என்று பதில் அளிக்–கப்–பட்–டி– ருக்–கி–றது. ஆனால், தமிழ்–நாட்–டில் இந்த சட்–ட–மும் இது–வரை சரி–யாக அம–லாக்– கப்– ப – ட – வி ல்லை என்– ப தே யதார்த்– த ம். இந்த வழக்கை விசா–ரித்த நீதி–பதி கிரு– பா–க–ரன், ‘ஏன் இந்த சட்–டம் இது–வரை அம–லாக்–கப்–பட – வி – ல்லை?’ என்று கேள்வி எழுப்– பி – ய – து – ட ன் இது– கு – றி த்து உட– ன டி நட–வ–டிக்கை எடுக்–கும்–படி அறி–வு–றுத்தி உள்–ளார். தமிழ்–நாட்–டில் உல–கத்–த–ரம் வாய்ந்த மருத்–துவ சேவை–களை அளிக்–கக்–கூ–டிய மருத்– து – வ – ம – ன ை– க ள் பல இருந்– த ா– லு ம், கிரா–மம் மற்–றும் நகர்ப்–பு–றங்–க–ளில் இயங்– கும் பல மருத்–துவ – ம – ன – ை–களி – –்ல் தரப்–படு – ம் மருத்–து–வம் தற்–ப�ோது கேள்–விக் குறி–யா– கவே உள்–ளது. இது–கு–றித்த விவ–ரங்–களை தக–வல் அறி–யும் உரி–மைச் சட்–டத்–தின் மூலம் சேக–ரித்–த–ப�ோது, தனி–யார் மருத்– து–வ–ம–னை–க–ளைக் கண்–கா–ணிக்–கும் அதி– கா–ரம் அர–சுக்கு இல்லை என்று மருத்–துவ சேவை– க – ளி ன் இயக்– கு – ந ர் அலு– வ – ல – க ம் பதில் அளித்–துள்–ள–து–’’ என்–கி–றார் அவர். Clinical Establishment Act 2010-ன் அம்– சங்–கள் குறித்–தும் அவ–ரிட – ம் கேட்–ட�ோம்... ‘ ‘ ம ரு த் – து வ சி கி ச்சை , ம ரு த் – து வ ச�ோதனை மற்–றும் மருத்–து–வம் த�ொடர்– பான நட–வடி – க்–கைக – ளை மேற்–க�ொள்–ளும் எந்த ஒரு நிறு–வ–ன–மும் இந்த சட்–டத்–தில் ச�ொல்– ல ப்– ப ட்– டு ள்ள விதி– மு – ற ை– க ளை பின்–பற்ற வேண்–டும். தனி ஒரு மருத்–து–வ– ரால் நிர்–வ–கிக்–கப்–ப–டும் மருத்–து–வ–மனை, சேவை மையங்–கள், அரசு மற்–றும் ப�ொது நிறு–வன – ங்–கள – ால் நடத்–தப்–படு – ம் மருத்–துவ – – ம–னை–கள் ப�ோன்ற அனைத்–தும் இந்த சட்–டத்–தின் விதி–முற – ை–களு – க்கு உட்–பட்–டது. ஆனால், இந்–திய ராணு–வத்–தால் நடத்–தப்– ப–டக்–கூடி – ய மருத்–துவ – ன – ை–களு – க்கு மட்–டும் விதி–வில – க்கு அளிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இந்த சட்–டம் அகில இந்–திய தேசிய கவுன்–சில – ால் நிர்–வகி – க்–கப்–பட்டு வரு–கிற – து. இதன்–படி நாட்–டிலு – ள்ள அனைத்து மருத்– து–வ–ம–னை–க–ளும் இந்த கவுன்–சி–லில் தங்–க– ளைப் பதிவு செய்து க�ொள்ள வேண்–டும்.

17


இதே–ப�ோன்று ஒவ்–வ�ொரு மாநி–லத்–திலு – ம் பதி–வு–மு–றை–கள் நடத்–தப்–பட வேண்–டும். இந்த சட்–டத்–தில் குறிப்–பி–டப்–பட்–டுள்ள நிபந்–த–னை–களை மீறும் மருத்–துவ நிறு–வ– னங்–கள், முதல் முறை செய்–யும் தவ–றுக்கு 10 ஆயி–ரம் ரூபா–யும், அடுத்த முறை செய்–யும் தவ–றுக்கு 50 ஆயி–ரம் ரூபா–யும், த�ொடர்ந்து செய்–யப்–ப–டும் தவ–று–க–ளுக்கு 5 லட்–சம் ரூபாய் வரை அப–ரா–தங்–கள் விதிக்–கப்– ப–டு–கி–றது. இந்த சட்–டத்–தின்–மூ–லம் ஒவ்–வ�ொரு ந�ோய்க்– கு ம் அளிக்– க ப்– ப ட வேண்– டி ய

‘செல்–லு–லாய்ட் செண்–கள்’ - –தமிழ் சினி–மா–வில் தடம் ெதிதத நடி–கக–கள் குறிதது ொ.ஜீவ–சுந்–த–ரி–யின் சதாடர் ‘வான–வில் ெந்–கத'–– - எகத எப்–ெடி வாங்–க– தவண்–டும் ஆதலா–ெகன கூறு–கி–ைார் செபி ெதிவு செற்ை நிதி ஆதலா–ெ–கர் அபூ–ெக–கர் சித–திக உங்–கள் ததாட்–டதகத தமலும் வள– மாகக ததாட்–டக–ககல நிபு–ணர் சூர்ய நர்–ம–தா–வின் ‘ஹார்ட்–டி–கல்ச்–ெர்–’– சதாடர் இவற்–று–டன் 30 வகக உணவு வகக–க–ளின் செய்–முகை அடங்–கிய

இல–வெ இகணப்பு

மற்றும் பல பகுதிகளுடன்...

சிகிச்சை முறை– க ள் வரை– ய றை செய்– யப்–பட்–டுள்–ளன. மேலும், இதில் மருத்– து–வம – ன – ை–கள் A,B,1(A),1(B) என்று தரத்–தின் அடிப்–ப–டை–யில் பிரிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. மருத்– து – வ ப் பரி– ச �ோ– த னை நிலை– ய ங்– க–ளும் அவற்–றின் தன்–மைக்கு ஏற்–ற–வாறு வகைப்–ப–டுத்–தப்–பட்டு உள்–ளன. இந்–திய மருத்–து–வம், யுனானி, ய�ோகா, சித்தா, ஹ�ோமி–ய�ோ–பதி ப�ோன்ற முறை–களை பின்–பற்–றும் மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளும் இதில் அடங்–கும். இது–ப�ோன்ற மருத்–து–வ–ம–னை– க–ளில் பணி–யாற்–றும் மருத்–து–வர்–க–ளின் கல்–வித்– த–கு–தி–யும் நெறி–மு–றைப்–ப–டுத்–தப்– பட்டு உள்–ளன.’’ இந்த சட்–டம் அமல்–படு – த்–தப்–பட்–டால் என்ன பலன்–களை எதிர்–பார்க்–க–லாம்? ‘‘தமிழ்– ந ாட்– டி ல் இந்த சட்– ட த்தை நடை–மு–றைப்–ப–டுத்–தி–னால் ப�ோலி மருத்– து–வர்–கள் மற்–றும் ப�ோலி மருத்–துவ – ம – ன – ை–க– ளைக் கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–யும். மேலும், மக்– க – ளு க்கு சரி– ய ான, தர– ம ான மருத்– துவ சிகிச்– சையை வழங்– கி – ட – வு ம் இந்த சட்–டம் வழி–வகை செய்–கி–ற–து–’’ என்–கி–றார் கிருஷ்–ணன்.

- க.கதி–ர–வன்

படம்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன்


லப்.. டப்..  9 5 ச த – வி – கி த இ த – ய க் – க�ோ–ளா–று–களை சிகிச்சை மூலம் குணப்–ப–டுத்–தி–விட முடி–யும்.

 இத–யக் க�ோளா–று–களை 3

வகை–யா–கப் பிரிக்–க–லாம். பிற–வி–யி–லேயே வரும் இத– யக்– க�ோ – ள ாறு(Congenital heart disease) அதா–வது, சரி– யான வளர்ச்–சி–யில்–லாத இத– ய ம், இரண்– ட ா– வ து கிரு– மி – க ள் தாக்– க ப்– ப ட்ட இத– ய ம்(Rheumatic Heart Disease). இது வளர்ச்–சி–ய– டைந்த குழந்–தைக – ளு – க்–கும் நடுத்– த ர வய– து ள்– ள – வ ர்– க– ளு க்– கு ம் வரக்– கூ – டி – ய து. மூன்–றா–வது, நெஞ்–சு–வலி, மார–டைப்பு ந�ோய்(Heart Disease).

 பெண்–க–ளுக்கு இயற்–கை–

. . . ம் ய – இத சில குறிப்–பு–கள்!

 நமது இத–யம் தாயின் கர்ப்–பத்–தில் சுமார் 8 வாரங்–க–ளி–லேயே வளர்ந்து இயங்க ஆரம்– பித்–து–வி–டு–கி–றது. அது வினா–டிக்கு 70 முதல் 100 முறை துடிக்–கி–றது. இது நின்–று–விட்–டால் நாம் இறந்–து–வி–டு–கி–ற�ோம்.

 ஆர�ோக்–கி–ய–மான பெற்–ற�ோ–ருக்கு ஆர�ோக்–

கி– ய – ம ான இத– ய ம் உடைய குழந்– தை – க ள் பிறக்–கின்–றன. பெண்–களை – ப் ப�ொறுத்–தவ – ரை வய– து க்– கேற்ற ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான உண– வு – க – ளைச் சாப்–பி–டா–த–வர்–க–ளுக்–கும், நெருங்–கிய உற–வு–மு–றை–க–ளில் திரு–ம–ணம் செய்–து–க�ொள்– ளும் தம்–ப–தி–க–ளுக்–கும் இத–யக்–க�ோ–ளா–று–டன் குழந்–தை–கள் பிறக்–கின்–றன.

யாக சுரக்– கு ம் Estrogen என்ற ஹார்–ம�ோன் சுரப்– பி– ன ால் பெண்– க – ளி – ட ம் மார– டை ப்பு கு ற ை ந் து காணப்– ப – டு – கி – ற து. இது பெண்– க – ளு க்கு இயற்கை க�ொடுத்த வரப்–பிர – ச – ா–தம். ஆனால், மாத– வி – ட ாய் நின்ற பிறகு ஆண்–க–ளுக்கு இணை–யாக மார–டைப்பு அபா– ய ம் பெண்– க – ளி – ட – மும் அதி–க–ரிக்–கி–றது.

 கரு–வி–லேயே குறை–பாட்–

டு– ட ன் இருக்– கு ம் குழந்– தை–யின் இத–யத்தை அறு– வைச் சிகிச்சை செய்து கு ண – ம ா க்க மு டி – யு ம ா என்–பது பற்றி ஆராய்ச்–சி– கள் நடந்–து–க�ொண்–டி–ருக்– கி–றது.

 உடற்–ப–யிற்–சி–கள், ய�ோகா

ம ற் – று ம் தி ய ா – ன ம் எப்– ப�ோ – து ம் இத– ய த்– து க்– கும் நல்–லது.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ் 19


விழியே கதை எழுது

ண்–க–ளில் தண்–ணீர் கசிந்து க�ொண்டே இருக்க பல விஷ–யங்–கள் கார–ண–மா–க–லாம். அவற்–றுள் முக்–கி–ய– மா–னது கண்– க–ளின் வறட்சி.

கண்–ணீரே...

விழித்–திரை சிறப்பு மருத்–து–வர் வசு–மதி வேதாந்–தம்

கண்–கள் வறண்டு ப�ோவ–தால், லாக்–

ரி–மல் கிளாண்ட்(Lacrimal gland) என்–கிற கண்–ணீர் சுரப்பி இன்–னும் அதி–க–மாக வேலை செய்–கி–றது. அந்–தக் கண்–ணீ–ரின் தரம் நன்–றாக இல்லை என்–றால்–தான் அது வெளியே க�ொட்–டும். கண் இமை–க–ளைச் சுற்–றி–யுள்ள தசை–கள் சரி–யாக வேலை

20  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

செய்–யா–விட்–டா–லும் அப்–படி வர–லாம். கண்–களை – யு – ம் மூக்–கையு – ம் ஒரு குழாய்– தான் இணைக்– கி – ற து. அது– த ான் கண்– ணீரை இறு–கச் செய்–யும். இந்–தச் செயல் செய்– ய ப்– ப – ட ாதபட்– ச த்– தி ல், கண்– ணீ ர் வெளியே க�ொட்– டு ம். கண்– க – ளி ன் கீழ் இமை– க ள் உள்– ப க்– க ம�ோ, வெளிப்– ப க்–


கண்–ணீரே... கம�ோ இருந்–தால�ோ, கண்–களே ஓர–ளவு உள்–ளட – ங்கி இருந்–தால�ோ கூட கண்–களி – ல் இருந்து தண்–ணீர் க�ொட்–டும். இதை எக்ட்– ர�ோப்– பி – ய ன்(Ectropion) மற்– று ம் என்ட்– ர�ோப்–பிய – ன்(Entropion) என இரண்–டா–கப் பிரிக்–க–லாம். எக்ட்– ர� ோப்– பி – ய ன் என்– ப – தி ல் கண்

இமை– க ள் வெளிப்– ப க்– க – ம ாக சுருங்– கி யி – ரு – க்–கும். என்ட்–ர�ோப்–பிய – னி – ல் உள் பக்–க– மாக மடங்–கியி – ரு – க்–கும். அப்–படி உள்–பக்–கம் திரும்–பி–யி–ருக்–கும்–ப�ோது, இமை–கள் சரி– யாக வள–ரா–மல் இருந்–தால் அது விழித்– தி–ரையை உறுத்தி உறுத்தி அதன் கார–ண– மா–க–வும் கண்–ணீர் க�ொட்–ட–லாம். அதன்

21


க�ொஞ்–சம் கவ–னம்! பெயர் ட்ரி–கி–யா–சிஸ்(Trichiasis). இன்–ன�ொரு முக்–கிய கார–ணம் அலர்ஜி. ஒவ்–வாமை கார–ணம – ாக கண்–களி – ல் அழற்சி ஏற்–ப–டு–கிற ப�ோது அது கண்–ணீ–ரா–கத்–தான் வெளிப்–ப–டும். இது தவிர அசா–தா–ரண – ம – ான கண்–ணீர் என ஒன்று உண்டு. அதா–வது, வெளிச்–சத்–தைப் பார்த்–தால் கண்–ணீர் க�ொட்–டுவ – து... சூரிய ஒளி அல்– ல து சக்தி வாய்ந்த ஒளி– யை ப் பார்க்–கிற ப�ோது வரு–கிற கண்–ணீர் அசா– தா–ரண – ம – ா–னது. கூடவே, கண்–கள் சிவந்–தும் இருந்–தால் அது உட–ன–டி–யாக கவ–னிக்–க –பட வேண்–டி–யது. சில–ருக்கு சாதா–ர–ண–மாக கண்–க–ளில் இருந்து கண்–ணீர் க�ொட்–டிக் க�ொண்–டி– ருக்–கும். அதா–வது வறட்சி மற்–றும் அலர்ஜி கார–ண–மாக சில நாட்–கள் கண்–ணீர் வர– லாம். சில–ருக்கு ஏ.சி.யில் இருக்–கும்–ப�ோது

22  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

 அதிக வெளிச்–சம், சூரிய ஒளி, அசு–ரத்–த–ன–மான காற்று ப�ோன்– ற–வற்–றில் இருந்து கண்–க–ளைப் பார்த்–துக் க�ொள்ள கண்–ணாடி அணிந்–த–படி வெளி–யில் செல்–ல– வும். கண்–க–ளில் அடி–ப–டா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்–வ–தும் அவ–சி– யம்.  அலர்ஜி இருப்–பது தெரிந்–தால் அதை ஏற்–ப–டுத்–து–கிற விஷ–யங்– க–ளில் இருந்து விலகி இருக்–கவு – ம்.  சரி–வி–கித உண–வும் முக்–கி–யம்.  அடிக்–கடி கைக–ளைக் கழுவி சுத்–த–மாக வைத்–துக் க�ொள்–ள– வும். கழு–வாத கைக–ளு–டன் கண்–க–ளைத் த�ொடும்–ப�ோது, கண்–க–ளில் கிரு–மி–கள் த�ொற்று ஏற்–ப–ட–லாம்.


கண்– க ள் அதீ– த – ம ாக வறண்டு ப�ோய், பிறகு கண்– ணீ – ர ாக வெளிப்– ப – ட – ல ாம். ஆனால் சாதா–ர–ண–மாக இருந்–து–விட்டு, லேசாக சிவப்– பா க இருக்– கு ம்– ப �ோதே வெளிச்–சத்–தைப் பார்க்–கி–ற–ப�ோது கண்– ணீர் க�ொட்–டு–கி–றது என்–றால் கண்–ணுக்– குள் த�ொற்று இருக்–கல – ாம் அல்–லது வீக்–கம் கார–ண–மாக இருக்–க–லாம்.

அவ– ச – ர – ம ாக மருத்– து – வ – ர ைப் பார்க்க வேண்–டி–யதை ச�ொல்–கிற அறி–கு–றி–கள்...

நீண்ட கால– ம ாக கார– ணமே தெரி யா–மல் கண்–ணீர் க�ொட்–டிக் க�ொண்டே இருந்–தால்...  கண்–கள் சிவந்–திரு – ந்–தா–லும், கசிவு ஏதே– னும் தென்–பட்–டா–லும்... 

குழந்–தை–க–ளின் கண்–ணீர்

கண்–க–ளை–யும் மூக்–கை–யும் ஒரு குழாய்–தான் இணைக்–கி–றது. அது–தான் கண்–ணீரை இறு–கச் செய்–யும். இந்–தச் செயல் செய்–யப்–ப–டாத பட்–சத்–தில், கண்–ணீர் வெளியே க�ொட்–டும்.  கண்–ணீ–ரு–டன் வலி–யும் இருந்–தால்...  கண்–ணீ–ரு–டன் சைன–ஸும் சேர்ந்து

க�ொண்–டால்...

 பார்வை மங்–குவ – து அல்–லது சரி–யாக – த்

தெரி–யாத – து ப�ோன்ற உணர்வு ஏற்–பட்– டால்...

எப்–படி கண்–டு–பி–டிப்–பார்–கள்?

 கண்– ணீ ர்

பிறந்த குழந்–தை–க–ளுக்கு கண்–ணீர் குழாய்– க ள் முழு– ம ை– ய ாக வளர்ந்– தி – ரு க்– காது. அவர்–க–ளுக்கு பிறந்து சில வாரங்– கள் கழித்தே கண்–ணீர் வரத் த�ொடங்–கும். பெரும்–பா–லான குழந்–தை–க–ளுக்கு பிறந்து ஒரு வரு–டத்–துக்–குள் கண்–ணீர் குழாய்–கள் திறந்து க�ொள்–ளும். அரி–தாக சில குழந்–தை– க– ளு க்கு அதில் தாம– த ம் ஏற்– ப – டு – வ – து ம் உண்டு. அதைப் பெற்–ற�ோர் கண்–கா–ணிக்க வேண்–டும். இப்–படி கண்–ணீர் குழாய்–கள் முழு–மை–யா–கத் திறக்–கப்–ப–டாத நிலைக்கு ட ா க் – ரி – ய�ோ ஸ் – டெ – ன�ோ – சி ஸ் (Dacryostenosis) என்று பெயர். 30 சத–வி–கி–தக் குழந்–தை–க–ளைப் பாதிக்– கிற இந்–தப் பிரச்னை பயப்–பட– க்–கூடி– ய – தல்ல – . கண் மருத்–து–வ–ரி–டம் காட்–டி–னால், எளி–மை– யான மசாஜ் பயிற்–சிக– ளி – ன் மூலமே சரி–யாக்– கும் வழி–க–ளைக் கற்–றுத் தரு–வார்.

க�ொட்– டு – வ – த ற்கு முன் கண்–க–ளில் வறட்–சியை உணர்ந்–தால், அச�ௌ–க–ரி–யத்தை உணர்ந்–தால், அது வறட்–சி–யின் கார–ண–மாக ஏற்–ப–டு–கிற ட்ரை ஐ சின்ட்–ர�ோம்(Dry eye syndrome) பிரச்–னை–யாக இருக்–கும்.  கண்–க–ளில் அரிப்–பும், வீக்–க–மும் இருந்– தால் அது அலர்–ஜி–யின் கார–ண–மாக இருக்–கும். ட்ரை ஐ சிண்ட்–ர�ோம் என்–பதை மருத்– து– வ ர் உறு– தி ப்– ப – டு த்– தி – ன ால் கண்– க ளை வறட்–சியி – ன்றி வைப்–பத – ற்–கான ஐ டிராப்ஸ் மற்–றும் சில பயிற்–சி–க–ளைப் பரிந்–து–ரைப்– பார். அலர்–ஜி–தான் கார–ணம் என்–பது உறு–திப்–ப–டுத்–தப்–பட்–டால், எந்த மாதி–ரி– யான அலர்ஜி எனப் பார்த்து அதற்–கான ஐ டிராப்ஸை பரிந்–து–ரைப்–பார். எனவே, கண்–க–ளில் கண்–ணீர் வரு–வ– தற்–கான சரி–யான கார–ணம் தெரி–யாம – ல், நீங்–கள – ாக கடை–களி – ல் ஐ டிராப்ஸ் வாங்கி உப–ய�ோ–கிப்–பது கூடாது.

(காண்–ப�ோம்!) எழுத்–தாக்–கம் : எம்.ராஜ–லட்–சுமி

23


இயற்கையின் அதிசயம்

ஆஹா...

அத்–திப்–ப–ழம்! 24  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


த்–திப்–ப–ழத்தை முன்பு கிரா–மப்–பு–றங்–க–ளில் மட்–டும்–தான் சாப்–பிட்டு வந்–தார்–கள். மருத்–து–வ –ரீ–தி–யாக நிறைய பலன்–கள் இருப்–பதை அறிந்த பிறகு, இப்–ப�ோது உல–கம் முழு–வ– தும் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் மருந்–தாக மாறி–விட்–டது அத்தி. அப்–படி என்ன அத்–திப்–ப–ழத்–துக்கு மகி–மை– இருக்–கி–றது? விளக்–கு–கி–றார் ய�ோகா மற்–றும் இயற்கை மருத்–து–வர் வெங்–க–டேஸ்–வ–ரன்.

‘‘அ த்–திப்–ப–ழத்–தில் நியா–சின், தயா– மின், ரிப�ோஃப்– ள ை– வி ன், கால்– சி – ய ம், பாஸ்–ப–ரஸ், இரும்–புச்–சத்து, புர–தம் உள்– பட எண்–ணற்ற சத்–துக்–கள் அடங்–கி–யுள்– ளன. கார்–ப�ோ–ஹைட்–ரேட், அமின�ோ அமி–லங்–களு – ம் அதி–கம் காணப்–படு – கி – ற – து. இத்–தனை சத்–துக்–கள் கிடைப்–ப–தால் சீரான ரத்த ஓட்–டத்–துக்கு அத்–திப்–ப–ழம் வழி செய்–கி–றது, அத்–திப்–ப–ழத்–தில் கால்–சி– யம் சத்–த�ோடு சேர்த்து பாஸ்–பர – ஸ் சத்–தும் நிறைந்து இருப்– ப – த ால் எலும்பு வலு– வ – டை–கிற – து. நார்ச்–சத்து அதி–கம – ாக இருப்–ப– தால் ரத்–தத்–தில் படிந்–திரு – க்–கும் க�ொழுப்பு மற்–றும் உப்பு கரை–கி–றது. மலச்–சிக்–கல், ஆச–ன–வாய் எரிச்–சல், ரத்–த–க்க–சிவு, மூலம் ப�ோன்ற பிரச்–னை–க–ளை–யும் அத்தி தீர்க்– கி–றது. உட–லில் ரத்–தம் உற்–பத்–தி–யா–கி–றது, ரத்த ச�ோகை நீங்–கு–கி–றது. மைக்ரோ வைட்– ட – மி ன் சத்– து – க ள், பி.காம்ப்–ளக்ஸ் சத்–துக்–கள் குறை–பாடு உள்–ள–வர்–கள் தின–மும் சாப்–பிட்டு வர பிரச்–னை–கள் தீரும். தின–சரி அத்தி சாப்–பிடு – ம் பழக்–கமி – ரு – ந்– தால் பெருங்–கு–டல் புற்று ந�ோயைத் தடுக்க முடி–யும் என்று கூறி–யி–ருக்–கி–றார்– கள் ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்– கள்.

25


அத்–திப்–ப–ழத்–தில் கல�ோ–ரி–கள் குறைந்த அள–வில் உள்–ள– தால் உடல் எடை கூடா–மல் சீராக இருக்–கும். பெண் –க–ளுக்கு மாத–வி–டாய் காலத்–தில் அதிக ரத்–தக்–க–சிவு குறை–யும். தலை–முடி உதி–ரும் பிரச்–னை–கள் இருப்–ப–வர்–கள் தின–மும் அத்–திப்–ப–ழம் எடுத்து வர முடி உதிர்–வது நின்று முடி–யின் வேர்–கள் பல–ம–டை–யும். அத்–திப்–பழ – த்–தில் கல�ோ–ரிக – ள் குறைந்த அள–வில் உள்–ள–தால் உடல் எடை கூடா– மல் சீராக இருக்–கும். பெண்–களு – க்கு மாத– வி– ட ாய் காலத்– தி ல் அதிக ரத்– த க்– க – சி வு குறை–யும். தலை–முடி உதி–ரும் பிரச்–னைக – ள் இருப்– ப – வ ர்– க ள் தின– மு ம் அத்– தி ப்– ப – ழ ம் எடுத்து வர முடி உதிர்–வது நின்று முடி– யின் வேர்–கள் பல–ம–டை–யும்–’’ என்று அத்– திப்–பழ – த்–தின் பெரு–மைக – ள – ைப் பட்–டிய – ல் இடும் மருத்– து – வ ர் வெங்– க – டே ஸ்– வ – ர ன், அத்–திப்–ப–ழம் சாப்–பி–டு–வ–தற்–கும் முறை உண்டு என்–கி–றார். ‘‘அத்–திப்–ப–ழத்தை நன்–றாக தண்–ணீ– ரில் அல–சி–விட்டு த�ோல�ோடு சாப்–பி–டும்– ப�ோ–து–தான் முழு பயன் நமக்கு கிடைக்– கும். காய்ந்த அத்–திப்–ப–ழத்–தில் இனிப்பு அதி–கம் என்–ப–தால் சர்க்–கரை ந�ோயா– ளி–கள் தவிர்க்க வேண்–டும். சாப்–பி–டு–வ– தற்கு 2 மணி–நே–ரம் முன்போ அல்–லது 2 மணி நேரத்–துக்–குப் பிறக�ோ அத்–திப்–பழ – ம் சாப்–பி–டு–வது சிறந்–தது. காய்ந்த நான்கு அத்– தி ப்– ப – ழ த்தை

26  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

இர–வில் மண் குவ–ளை–யில் ஊற–வைத்து காலை–யில் வெறும் வயிற்–றில் சாப்–பி–டு–வ–தும் நல்–லது. இத–னால் நாள் பட்ட மலச்–சிக்–கல் தீரும். அத்–திக்–காய் துவர்ப்பு சுவை உடை–யது என்–ப–தால் அதை சமைத்–தும் சாப்–பி–ட– லாம். அத்–திப்–பழ – த்–தின் உள்ளே புழுக்–கள் இருக்க வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. அத–னால் புழு இல்–லாத அத்–திப்–பழ – மா என்–பதை உறு–திப்– ப–டுத்–திக் க�ொண்டு சாப்–பிட வேண்–டும். அத்திப்பழம் ஜூஸ் ஆக–வும், ஜாமா–க– வும் கடை–களி – ல் கிடைக்–கிற – து. அதை–யும் பயன்–ப–டுத்–த–லாம். மு க் – கி – ய – ம ா க , கு ழ ந் – தை – க – ளு க் கு அத்– தி ப்– ப – ழ த்– தி ல் கருப்– ப ட்டி கலந்து, க�ொதிக்க வைத்த பாலில் சேர்த்து அரைத்து க�ொடுப்–பது அவர்–களி – ன் உடல் வளர்ச்–சிக்கு நல்–லது. இதில் வெள்ளை சர்க்–கரை மற்–றும் உப்பு கலந்து பயன்–படு – த்– து–வதை முற்–றிலு – ம – ாக தவிர்க்–கவே – ண்–டும்–’’ என்–கி–றார்.

- க. இளஞ்–சே–ரன்


டாக்டர் எனக்கொரு டவுட்டு

கேள்வி : ‘மன அழுத்– த ம் க�ொண்– ட – வ ர்– க ள் பிரா– ண ா– ய ாமம் என்ற மூச்– சு ப்– ப– யி ற்சி செய்ய வேண்– டு ம்’ என்று ய�ோகா ஆசி– ரி – ய ர்– க ள் கூறி– வ ந்– த ார்– க ள். இப்–ப�ோது மருத்–து–வர்–க–ளும் பிரா–ணாயா–மத்தை மன அழுத்–தத்–துக்–கான மருந்–தா–கப் பரிந்– து – ரை த்– து க் க�ொண்– டி – ரு க்– கி – றா ர்– க ள். உண்– மை – யி ல் சுவா– ச த்– து க்– கு ம் மன–துக்–கும் மருத்–து–வ–ரீ–தி–யாக என்ன த�ொடர்பு? - உமா மகேஸ்–வரி, திண்–டுக்–கல்

ஐயம் தீர்க்–கி–றார் மன–நல மருத்–து–வர் ஜனனி. ‘‘பிராண என்ற ச�ொல்– லு க்கு வாழ்க்–கைக்–கான சக்தி என்–றும், யாம என்ற ச�ொல்–லுக்கு மாற்று என்–றும் ப�ொருள் ச�ொல்–கி–றார்–கள் ய�ோகா நிபு–ணர்–கள். அது உண்–மை–தான். நாம் சுவா– சி ப்– ப – தி ல் இரண்டு வகை–கள் உண்டு. முத–லா–வது Chest Breathing என்ற மேல�ோட்–ட–மான சுவா–சம், இரண்–டா–வது Belly Breathing என்ற ஆழ–மான சுவா–சம். Chest Breathing மு றை – யி ல் ம ா ர் – பு க் கு கீ ழே உ ள ்ள Diaphragm என்ற தசை–கள் ப�ோது–மான அளவு விரி–வ–டை–வது இல்லை. மேலும், இதில் வேக–மாக சுவா–சிப்–பத – ால் கார்–பன் டை ஆக்–ஸை–டும் முழு–மை–யாக உட–லில் இருந்து வெளி–யே–றாது. க�ோபம் ப�ோன்ற உணர்ச்–சிக் க�ொந்–தளி – ப்–ப�ோடு நாம் இருக்–

கும்–ப�ோது நமக்–குள் நடை–பெ–று– வது இந்த Chest Breathing முறை– தான். அதுவே, Belly Breathing என்ற ஆழ–மான சுவா–சம் நடை–பெறு – ம்– ப�ோது மன அழுத்–தம், பட–பட – ப்பு, ரத்த அழுத்–தம், அதீத இத–யத்–து– டிப்பு ப�ோன்–றவை குறை–கி–றது. மனது அமைதி அடைந்–த–பி–றகு ரத்த அழுத்–தம், இதய துடிப்பு சீரா–கி–றது. இதன்–மூ–லம் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி–க–ரிப்–பது, நல்ல ரத்த ஓட்– ட ம், செரி– ம ா– ன த்– தி – றன் ப�ோன்ற பலன்–க–ளும் அதி–க–மா–கும். இந்த சுவாச முறை–யில் ஆக்–சிஜ – ன் உட–லில் அதி–கம – ாக சேர்–வத – ால், உடல் வலி இருந்–தா–லும் குறை– யும். அத–னால்–தான் மன அழுத்–தத்–துக்கு மூச்–சுப்–பயி – ற்சி செய்–யச் ச�ொல்–கிற – ார்–கள்.’’

- வி.ஓவியா படம் : ஏ.டி.தமிழ்வாணன்

27


க�ொஞ்சம் மனசு

ஷாப்–பிங் சந்–த�ோ–ஷம்–தான்!

ஆனால்... ‘செ

ய்–தித்–தா–ளில் 50 சத–வீத தள்–ளு–படி என்ற விளம்–ப–ரத்–தைப் பார்த்த அந்தப் பெண்–ணுக்கு என்–னவ�ோ ப�ோல் இருக்–கி–றது. அடுத்து என்ன நடக்–கப்–ப�ோ–கி–றது' என்று அவ–ளுக்கு நன்–றா–கவே தெரி–யும்.


‘அட இந்த முறை மட்–டும் ப�ோய் வரு–கி–றேன். இது எனக்கு மிக–வும் அவ–சிய – ம – ான ப�ொருள். இன்று வாங்–கியே தீர வேண்–டும்’ என்று உந்–து–தல் அவ–ளு–டைய கட்–டுப்– பாட்டை மீறு–வ–தும் நன்–றா–கவே தெரி–கி–றது. அறி–வுக்–கும் ஆசைக்–கும் நடை–பெ–றும் விவா–தத்–தில் ஆசை–யே–தான் இம்–மு–றை–யும் ஜெயிக்–கி–றது. தன்–னி–டம் உள்ள கிரெ–டிட் கார்–டுக – ளை எடுத்–துக்–க�ொண்டு ஷாப்–பிங் கிளம்–பின – ாள். அங்கு ப�ோய் ப�ொருட்–க–ளை–யெல்–லாம் பார்க்–கும்–ப�ோது அப்–படி ஓர் இன்–பம். இது எல்–ல�ோ–ருக்–கும் நடப்–ப–து–தானே என்–கி–றீர்–களா? இல்லை... அதற்–குப் பிறகு நடப்–பதி – ல்–தான் இருக்–கிற – து ட்விஸ்ட். ‘இது நல்–லா–ருக்கே... அட இது–வும்–தான்...’ என்று ஒரு புட–வைக்கு பத்து புட–வை–களை வாங்–கி–னாள். பணம் க�ொடுத்து முடிக்–கும்–ப�ோது ஓர் அலா–தி–யான ஆனந்– தம். எல்–லா–வற்–றை–யும் எடுத்–துக்–க�ொண்டு வீட்–டுக்–குள் நுழைந்–தாள். க�ொஞ்ச நேரம்–தான் சென்–றி–ருக்–கும்... எல்லா சந்–த�ோ–ஷ–மும் த�ொலைந்து அவ–ளுக்கே அவள் மீது வெறுப்பு வந்–து–விட்–டது. ‘என்ன இது... இந்த முறை–யும் இத்–தனை துணி–களை தேவை–யில்–லா–மல் வாங்கி விட்–ட�ோமே... அவர் வந்–தால் திட்–டுவ – ாரே.... ஷாப்–பிங் பண்–ணுவ – த – ைக் கட்–டுப்–படு – த்–தும் அள–வுக்கு கூட உனக்கு மனது திட–மாக இல்–லையா?’ என்று அறி–வின் நியா–யம் இப்–ப�ொழு – து ஓங்–கிக் கேட்–கிற – து. அவ–மா–ன–மாக இருக்–கி–றது. தன் மேலேயே க�ோபம் எழு– கி–றது. இதற்கு பிறகு இது ப�ோல் செய்–யவே மாட்–டேன் என்று உறு–தி–ம�ொழி எடுக்–கி–றாள். சிறிது நாட்– க – ளு க்– கு ப்– பி – ற கு... எதை– ய ா– வ து வாங்– க – வேண்–டும் என்ற அதே உந்–து–தல். அடுத்–தது என்ன நடக்–கப்–ப�ோ–கி–றது? மீண்–டும் அதே கதை–தான். டெபிட் கார்–டு–க–ளை–யும், கிரெ–டிட் கார்–டு–க–ளை–யும் அள்–ளிக் க�ொண்டு கிளம்–பு–கி–றாள்.

‘‘எ

ப–டு–வது பெண்–களே! ல்– ல �ோ– ரு மே ஷாப்– பி ங் ப � ொ து – வா – க வே , ஷ ா ப் – பி ங் செல்– கி – ற �ோம். அது நார்– ம ல்– செல்–வ–தன் மூலம் தங்–கள் தனி–மை– தான். ஆனால், அந்த ஷாப்–பிங் யைப் பெண்–கள் ப�ோக்–கிக்–க�ொள்– அள–வைத் தாண்–டும்–ப�ோது, நம்– கி– றா ர்– க ள் என்ற கருத்து உண்டு. மு–டைய கட்–டுப்–பாட்டை நாமே இத–னால் அவர்–களி – ட – மு – ள்ள இந்தக் இழக்– கு ம்– ப �ோது வரு– வ – து – த ான் குறை–பாட்டை பெரி–தாக எடுத்–துக் Compulsive shopping என்று கூறப்–ப– க�ொள்– ள ா– ம – லு ம், இதைப்– ப ற்– றி ய டும் ஓர் உணர்ச்சி வேகக்–கட்–டுப்– விழிப்– பு – ண ர்வு இல்– லா – த – த ா– லு ம் பாடு க�ோளாறு. அந்–தப் பெண்– மருத்–து–வ–ரி–டம் சென்று சிகிச்சை ணுக்கு இருப்–பது இந்த கம்–பல்–ஸிவ் எடுத்–துக் க�ொள்–வ–தில்லை. வழக்–க– டாக்–டர் ஷாப்–பிங் பிரச்–னை–தான்–’’ என்று சங்–க–ர–சுப்பு மாக ஒரு–வர் ஷாப்–பிங் செல்–வ–தற்– அறி– மு – க ம் செய்– கி – றா ர் மன– ந ல கும், கம்–பல்–ஸிவ் ஷாப்–பிங் செல்–கிற – – மருத்–து–வர் சங்–க–ர–சுப்பு. வர்–களு – க்–கும் சில வித்–திய – ா–சங்–கள் உண்டு. ‘‘5 சத–விகி – த – ம் பேருக்கு இந்த Compulsive கம்–பல்–ஸிவ் ஷாப்–பிங் பிரச்னை உள்– shopping பிரச்னை வரு–வ–தற்கு வாய்ப்பு ள–வர்–க–ளுக்கு முத–லில் மனப்–ப–தற்–ற–மும் உள்–ளது. இதில் 90 சத–வி–கி–தம் பாதிக்–கப்–

29


கிளர்ச்–சியு – ம் உண்–டாகு – ம். ப�ொருட்–களை வாங்–கி–ய–வு–டன் ஒரு நிம்–மதி... திருப்தி... ஆனந்– த ம் கிடைக்– கு ம். ஆனால், அது நிலை–யாக இருக்–காது. தாங்–கள் செய்த ஷாப்–பிங் பற்றி குற்ற உணர்ச்–சி–யும் மன அழுத்–தமு – ம் சில நிமி–டங்–களி – ல் உண்–டாகி விடும். ஒரு–வித வெறுமை ஏற்–படு – ம். ஆனா– லும், கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–யா–மல் திரும்–ப– வும் அதே பழக்–கம் த�ொட–ரும். இந்தக் குறை–பாடு க�ொண்–ட–வர்–கள் தனி–யாக ஷாப்–பிங் செய்–வதையே – விரும்–பு– வர். மன–துக்–குள் ஷாப்–பிங் அனு–பவத்தை – கற்–பனை செய்து அதனை எதிர்–பார்த்து இருப்– பா ர்– க ள். ஷாப்– பி ங் சென்– றா ல் மணிக்–கண – க்–கில், நாள் கணக்–கில் ஷாப்–பிங் செய்–வது – ம் நடக்–கும். மன–தில் இன்–ன�ொரு புறம் கட்–டுப்–பாடு வேண்–டும் என்று ஒரு ப�ோராட்–டம் நிகழ்ந்–து–க�ொண்டே இருக்– கும். ஷாப்–பிங் செல்–லவே கூடாது என்று பயந்து சிலர் கடை–கள் அதி–க–மில்–லாத இடங்–களு – க்கு குடி–பெய – ர்–வது – ம், தங்–களை தனி–மைப்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–வ–தும் உண்–டு–’’

என்–றவ – ரி – ட – ம், அப்–படி என்–னத – ான் வாங்– கு–வார்–கள் என்று கேட்–ட�ோம். ‘‘ப�ொது–வாக, கம்–பல்–ஸிவ் ஷாப்–பிங் குறை–பாடு உள்–ளவ – ர்–கள் வாங்–குவ – து உடல் அலங்–கா–ரத்–தைச் சார்ந்த ப�ொருட்–க–ளா– கத்–தான் இருக்–கும். பெண்–க–ளாக இருந்– தால் துணி–கள�ோ, நகை–கள�ோ, கால–ணி– கள�ோ அல்–லது மேக்-அப் சாதங்–களைய� – ோ வாங்கி குவிப்–பார்–கள். இதில் நிறைய ப�ொருட்–களை அவர்– கள் அதற்–குப்–பின் த�ொடு–வதே இல்லை. ஆண்–கள் என்–றால் கணினி, அலை–பேசி அல்–லது பழுது பார்க்–கும் கரு–வி–களை சேர்த்து வைப்– ப து வழக்– க ம். இந்தப் பிரச்னை இருப்–ப–வர்–கள் நேரத்–தை–யும் பணத்–தையு – ம் த�ொலைத்து படிப்–படி – ய – ாக தங்–கள் வாழ்க்–கையையே – இழந்து நிற்–கும் நிலைக்கு கூட தள்–ளப்–ப–டு–வது உண்டு. இ ந ்த ந� ோ ய் டீ ன் ஏ ஜ் மு த ல ே

30  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

ஆரம்– பி த்– த ா– லு ம் வெளிப்– ப – ட ை– ய ா– க த் தெரி– வ து 25 முதல் 35 வய– தி ல்– த ான். இந்த ந�ோயை இன்– னு ம் க�ொஞ்– ச ம் கூர்ந்து ந�ோக்– கி – ன ால் சூதா– டு ம் பழக்– கத்–துக்–கும் இதற்–கும் சில ஒற்–று–மை–கள் உள்–ளது புலப்–ப–டும். அது மட்–டு–மல்ல, இவர்–களு – க்கு பல–வித – மா – ன மன–ந�ோய்–கள் இருப்–ப–தற்கோ அல்–லது வரு–வ–தற்கோ கூட வாய்ப்பு உள்–ளது. அதில் முக்–கி–ய– மா–னவை அனிச்சை திருட்டு க�ோளாறு, ப�ோதைப்–ப–ழக்–கம், மன–சு–ழற்சி ந�ோய், மன அழுத்–தம், உண–வுப்–ப–ழக்க க�ோளா– று–கள் மற்–றும் கவ–னக்–கு–றைவு க�ோளாறு ப�ோன்–றவை. பல–ருக்கு இந்த ந�ோய் மன அழுத்–தத்–தின் வெளிப்–பா–டாக இருப்–ப– தற்–கும் வாய்ப்பு உள்–ளது.’’

சரி.. இந்த ந�ோய் ஏன் வரு–கி–றது?

‘‘குடும்–பத்–தில் எவ–ருக்–கே–னும் இந்த ந�ோய�ோ அல்–லது மேலே குறிப்–பிட்ட


5 சத–வி–கித பேருக்கு இந்த Compulsive shopping பிரச்னை வரு–வ–தற்கு வாய்ப்பு உள்–ளது. இதில் 90 சத–வி–கி–தம் பாதிக்–கப்–ப–டு– வது பெண்–களே!

சம்–பந்த – ப்–பட்ட மனக்–க�ோ–ளா–றுக – ள் இருந்– தால�ோ கம்– ப ல்– ஸி வ் ஷாப்– பி ங் வரு– வ – தற்கு வாய்ப்பு உள்–ளது. மூளை–யி–லுள்ள செர�ோட்–ட�ோ–னின்(Serotonin) ப�ோன்ற சில நுண்– ணி ய ரசா– ய – ன ங்– க – ளி ன் சம– நிலை மாற்–றங்–க–ளி–னா–லும் கம்–பல்–ஸிவ் ஷாப்–பிங் குறை–பாடு வரு–வத – ற்கு வாய்ப்–பு– கள் உள்ளதாக ஆய்–வுக – ள் தெரி–விக்–கின்–றன. இந்த குறை–பாட்–டில் இருந்து விடு–பட மருத்–து–வரை அணுகி, உரிய உள–வி–யல் சிகிச்–சை–க–ளும்(Psychotherapy), மருத்–துவ சிகிச்– சை – க – ளு ம் முறை– ய ாக எடுத்– து க்– க�ொண்–டால் விரை–வில் இயல்பு வாழ்க்– கைக்கு திரும்ப முடி–யும்” என்று ச�ொல்– லும் மருத்–துவ – ர், பின்–பற்ற வேண்–டிய சில ய�ோச–னை–க–ளை–யும் கூறு–கி–றார். ‘‘ஷாப்–பிங் குறை–பாட்–டால் பாதிக்– கப்–பட்ட ந�ோயா–ளி–கள் தங்–கள் கட்–டுப்– பாட்டை இழக்–கும் நிலையை உண–ரும்–

ப�ோது சூப்–பா் மார்க்–கெட்–டுக – ள், மால்–கள் ப�ோன்ற இடங்– க – ளு க்– கு ச் செல்– வ – த ற்கு தனக்–குத்–தானே தடா ப�ோட்–டுக் க�ொள்– ள– லா ம். இது– ப �ோன்ற இடங்– க – ளு க்கு தனி– மை – யி ல�ோ அல்– ல து தன்– னை ப்– ப�ோன்றே அதி– க – மா க ஷாப்– பி ங் செய்– யும் பழக்–கம் உள்ள நண்–பர்–க–ளு–டன�ோ ப�ோவ–தைத் தவிர்க்–க–லாம். தன்–னு–டைய ப�ொரு– ள ா– த ார நிலைக்கு தகுந்– த – வா று தாமா–கவே ஒரு எல்–லைக்–க�ோட்டை வகுத்– துக் க�ொண்டு அதற்–குள் செலவு செய்–யும் பழக்–கத்தை கடைப்பி–டிக்–கலா – ம். மாதாந்– திர பட்–ஜெட் வகுத்து அதற்–கேற்–ற–வாறு செலவு செய்–ய–வும் பழக வேண்–டும். முக்– கி–யமா – க கிரெ–டிட் கார்டை உப–ய�ோ–கித்து ப�ொருட்–கள் வாங்–குவ – து – ம், ஆன்–லைனி – ல் ப�ொருட்–கள் வாங்–கும் பழக்–கத்தை கட்– டுப்–ப–டுத்–து–வ–தும் அவ–சி–யம்–’’ என்–கி–றார்.

- இந்–து–மதி 31


நிஜ ஹீர�ோக்கள்

ஒரு ஆம்–பு–லன்ஸ்

டிரை– வ ரி – ன் திக்... திக்... அனு–ப–வங்–கள் !

32  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


ல்–லாத் துறை–யி–லுமே வெளிச்–சத்–துக்கு வராத முகங்–கள் உண்டு. எல்–லை–யில் தேசம் காக்–கும் ராணுவ வீரர்– க–ளைப் ப�ோல, சினி–மா–வில் உதவி இயக்–கு–நர்– க–ளைப் ப�ோல, பத்–தி–ரி–கை–க–ளில் பிழை திருத்–து– கி–ற–வர்–க–ளைப் ப�ோல மருத்–து–வத்–து–றை–யி–லும் பல்– வேறு நாய–கர்–கள் உண்டு. அவர்–களி – ல் ஆம்–புல – ன்ஸ் ஓட்–டு–நர்–கள் முக்–கி–ய–மா–ன–வர்–கள். யாரென்று தெரி–யாத ஓர் உயி–ரைக் காப்–பாற்–றத் தன் உயி–ரைப் பண–யம் வைக்–கும் அவர்–கள – து சாக–ச– மும், தியா–க–மும் வணக்–கத்–துக்–கு–ரி–யது. பல–ருக்–கும் தெரி–யாத அவர்–க–ளது அனு–ப–வங்–கள் பற்–றி–யும், வலி–கள் பற்–றியு – ம் பேசு–கிற – ார் ஓட்–டுந – ர் அருண்–கும – ார்.

‘‘எ னக்கு ச�ொந்த ஊர் திருச்– ச ெந்– தூர். அப்பா நந்–த–க�ோ–பால், அம்மா பேர் அம்–பிகா. எட்–டா–வது வரைக்–கும் படிச்–சேன். அதுக்கு மேலே படிக்க வசதி இல்ல. சின்–னச் சின்ன வேலைங்க எல்–லாம் செஞ்சு, ஒரு–கட்– டத்–துல டிரை–வ–ரா–கிட்–டேன். ஒரு–த–டவை என் நண்–பன் செந்–தில் ஆக்–சிடெ – ண்–டுல மாட்–டிக்–கிட்–டான். சரி– யான நேரத்–துல ஆம்–புல – ன்ஸ் வரா–ததால – அவ–னைக் காப்–பாத்த முடி–யாம ப�ோச்சு. அது என் மனசை ர�ொம்ப பாதிச்–சுரு – ச்சு. சின்ன வய– சு ல அப்பா, அம்– மா – கூ ட எங்–கே–யா–வது வெளில ப�ோகும்–ப�ோது ஆம்–புல – ன்ஸ் சத்–தம் கேட்டா உடனே வழி– வி–டுவ – ாங்க எங்க அப்–பாவு – ம், அம்–மாவு – ம். யார�ோ ஒருத்–தங்க உயி–ருக்–குப் ப�ோரா–டிக்– கிட்–டிரு – க்–காங்க. அவங்–களு – க்கு நம்–மள – ால ஆன ஒரு உத–வின்னு எங்க அப்பா, அம்மா ச�ொல்–வாங்க. அதுக்–கப்பு – ற – ம் ஆம்–புல – ன்ஸ் சத்–தத்தை எப்ப கேட்–டா–லும் வழி–விட்டு ஓரமா நின்– னு க்– கு – வே ன். டிரை– வ – ரா ன அப்–பு–றம் அந்த பழக்–கத்தை சின்–சி–யரா பழக்–கப்–ப–டுத்–திக்–கிட்–டேன். செந்–தில் இறந்–த–துக்கு அப்–பு–றம், நாம ஏன் ஆம்–பு–லன்ஸ் ஓட்–டக் கூடா–துன்னு த�ோணுச்சு. பல உயி– ர ைக் காப்– பா த்– தற வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்–கு–மேன்னு நினைச்–சேன். அப்–படி – த்–தான் ஆம்–புல – ன்ஸ் டிரை–வரா – னே – ன்–’’ என்று தன் கதை ச�ொல்– கி–றார் அருண்–கு–மார். ‘‘2010-ம் வரு–ஷம் இந்த வேலை–யில சேர்ந்–தேன். டிரை–வர் வேலைன்–னாலே எல்–ல�ோ–ரும் ஒரு மாதி–ரி–யாத்–தான் பேசு– வாங்க. ஆனா, ‘ஆம்–புலன்ஸ்ல – டிரை–வரா இருக்–கேன்–’னு ச�ொன்னா முகம் தெரி–யா–த– வங்–க–கூட மரி–யாதை க�ொடுக்–க–றாங்க. எங்க வீட்–டு–ல–யும் எனக்கு இத–னால நல்ல மரி–யாதை. அம்மா, அப்பா, கூடப்– பி–றந்–த–வங்க, ச�ொந்–தக்–கா–ரங்க எல்–லாம் ‘எத்–த–னைய�ோ உயி–ரைக் காப்–பாத்–திட்–டி– ருக்–கே–’னு பெரு–மைய – ாப் பேசு–றாங்க. என்– னு–டைய 6 வருஷ சர்–வீஸ்ல இது–வர – ைக்–கும் ஆயி– ர த்– து க்– கு ம் அதி– க – மா ன ந�ோயா– ளி– களை சரி– ய ான நேரத்– து க்கு ஹாஸ்– பிட்– டல்ல சேர்த்து, அவங்க உயி–ர ைக் காப்–பாத்தி இருக்–கேன். ஆக்–சி–டென்ட் கேஸ், இதய ந�ோயா–ளிங்க, குழந்–தைங்க இவங்–கள்ல முக்–கி–ய–மா–ன–வங்க. இதுல மறக்க முடி–யாத அனு–ப–வம், கசப்–பான நிகழ்ச்சி, மனதை நெகிழ வைக்– கு ற 33


சம் – ப – வ ம் , ம ன உ ளை ச் – ச ல் தர்ற சம்–ப–வம்னு பல–வி–தமா நடந்–தி–ருக்கு. ஒரு தடவை பாண்–டிச்–சேரி ஜிப்–மர் ஹாஸ்– பி ட்– ட ல்ல இருந்து, உயி– ரு க்கு ஆபத்–தான நிலை–மைல 12 வயசு பெண் குழந்–தையை அடை–யா–றில் உள்ள ஹாஸ்– பிட்–ட–லுக்கு க�ொண்டு வந்–தேன். வர்ற வழி– யி ல ஆக்– சி – ஜ ன் க�ொஞ்– ச – க �ொஞ்– ச – மாக குறைஞ்–சி–கிட்டே வந்–தது. கிழக்கு கடற்– க ரை சாலை– கி ட்ட வரும்– ப�ோ து, டிராஃ–பிக்–கில வேற மாட்–டி–கிட்–டேன். ஒவ்– வ� ொரு செகண்– டு ம் திக்.. திக்– கு னு ஆகி– டு ச்சு. க�ொஞ்– சம் – கூ ட வண்– டி ங்க நகர்ற மாதிரி தெரி–யல. அந்த சம–யத்–துல ப�ொது– ம க்– க – ளு ம், டிராஃ– பி க் ப�ோலீஸ்– கா–ரங்–க–ளும் டிராஃ–பிக்கை சரி பண்ணி, எனக்கு வழி ஏற்–ப–டுத்தி தந்–தாங்க. அது– மட்–டும் இல்–லாம டிராஃ–பிக் ப�ோலீஸ் ஹாஸ்– பி ட்– ட ல் வரைக்– கு மே கூட வந்– தது உத–வி–யாய் இருந்–திச்சு. அத–னால, அந்–தப் பெண் குழந்–தையை – க் காப்–பாத்த முடிஞ்–சது – ’– ’ என்–றவ – ர், சற்று ஆசு–வா–சப்ப – டு – த்– திக்–க�ொண்டு பணி–யின்–ப�ோது, ஏற்–பட்ட கசப்–பான நிகழ்ச்–சி–யை–யும் கூறு–கி–றார். ‘‘ஒரு தடவை சென்னை கிழக்கு கடற்– கரை சாலைக்கு பக்–கத்–துல உள்ள ஏரி– யா–வுக்கு தற்–க�ொ–லைக்கு முயற்சி செஞ்ச ஒரு பையனை ஹாஸ்–பிட்–ட–லுக்கு எடுத்– துட்டு வரப் ப�ோனேன். ஆனா, நான் ப�ோற–துக்–குள்ள அவன் உயிர் ப�ோயி–ருச்சு. ஆம்–பு–லன்ஸ்ல உயி–ர�ோடு இருக்–கி–ற–வங்–க– ளைத்–தான் ஏத்–த–ணும்ங்–கி–றது சட்–டம். நான் எவ்–வ–ளவ�ோ ச�ொல்–லி–யும் அங்–கி– ருந்–தவ – ங்க கேக்–கல. தக–ராறு பண்ண ஆரம்– பிச்–சுட்–டாங்க. பக்–கத்–துல இருந்த டாக்– டர் ஒருத்–தர் வந்து, ‘பையன் உயி–ர�ோடு இல்– ல – ’ ன்னு ச�ொன்– ன ார். அதை– யு ம் நம்–பாத அவங்க என்னை அடிச்சு, ஆம்– பு–லன்ஸ் வேனை–யும் அடிச்சு ந�ொறுக்– கிட்–டாங்க. அவங்–க–கிட்ட தப்–பிச்சு வர்–ற– துக்–குள்ள ப�ோதும்–ப�ோது – ம்னு ஆகி–டுச்சு. சில நல்ல சம்–ப–வங்–க–ளும் நடக்–கும். மயி–லாப்பூ – ர் கபா–லீஸ்–வர – ர் க�ோயில் பக்–கத்– துல ஆபத்–தான நிலை–யில் இருந்த ஹார்ட் பேஷன்ட் ஒருத்–தரை ஏத்–திக்–கிட்டு வந்– துட்டு இருந்–தேன். அப்ப கபா–லீஸ்–வ–ரர் க�ோயில்ல ஏத�ோ விசே–ஷம். பக்–தர்–கள் ரெண்டு பக்–க–மும் திரு–விழா மாதிரி கூட்– டமா நின்–னு–கிட்டு இருந்–தாங்க. மைக்– கில் நிலை–மை–யைச் ச�ொல்லி, வழி கேட்– டேன். உடனே, சாமி கும்–பிட வந்–த–வங்க ஒதுங்கி வழி–விட்–டாங்க. சிலர் ர�ோட்டை

34  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

க்ளி– ய ர் பண்– ண – வு ம் உதவி பண்ணி அனுப்பி வைச்–சாங்க. சரி–யான நேரத்– துக்கு ஹாஸ்–பிட்–டலு – க்கு வந்–ததால – அவர் பிழைச்– சு – கி ட்– ட ார். இப்– ப டி சந்– த�ோ – ஷ – மான விஷ–ய–மும் உண்டு. இந்த வேலைல எத்–த–னைய�ோ மன உளைச்–சல் இருக்கு. ஆனா, ஆம்–புலன்ஸ்ல – வந்–த–வங்க உயிர் பிழைச்ச பிறகு சிரிக்–கி–ற– தை–யும், அவங்க ச�ொந்–த–கா–ரங்க ஆம்–பு– லன்ஸ் வேனை த�ொட்டு கும்–பிட – ற – தை – யு – ம் பார்க்–கும்–ப�ோது எங்க மன உளைச்–சல் இருந்த இடம் தெரி–யாம ப�ோயி–டும்–’’ என்– கி–றார் அருண்–கு–மார். நமக்–கும் அந்த நெகிழ்ச்சி த�ொற்–றிக் க�ொள்–கி–றது.

- விஜ–ய–கு–மார் படங்–கள்: சதீஷ்


ðFŠðè‹

பரபரபபபான விறபனனயில்!

கிச்சன் to கிளினிக் அக்கு ஹீலர அ.உமர ்பாரூக்

u140

உலக மக்–களுக்கு உண–வின் மூல– மாக உடல்– ந– ல த்– த ைக் காத்– து க்– ககாள்–ளும் வழி–மு–தை–கதைக் கற்– றுத் ைநை நம் கைான்–தமச் சமூ–கம் - இப்–ப�ாது நவீன உண–வு–களில் இருநது ைப்–பிக்–கும் வழி–முத – ை–கத – ைத் பைடிக்ககாண்– டி – ரு க்– கி – ை து. இது எவ்–வை – வு பமாச–மான நிதல? நம் முன்–பனார்–கள் ஒவ்–கவாரு உ ண – வு ப் க� ா ரு – த ை – யு ம் அ ை ன் ைன்தம அடிப்– � – த ட– யி ல் பிரித்து, உடல்–நல – த்–திற்–குப் �யன்–�டு – த்–தின – ார்– கள். உைா– ர – ண – ம ாக, ஜல– ப ைா– ஷ ம் உள்– ை – வ ர்– க ளுக்கு இஞ்சி, துைசி ப�ான்ை க�ாருட்–க–தைக் ககாடுப்– �து. இப்–�டி உண–வுப் க�ாருட்–கதை அவர்– க ள் கண்– மூ – டி த்– ை – ன – ம ா– க த் ை ந து வி ட – வி ல் தல . எ ந ை அ டி ப் – � – த ட– யி ல் உட– ப லாடு உணதவ இதணத்– து ப் �ார்த்– ை ார்– க ள் என்– � து ஒ ரு ர க – சி ய ஃ � ா ர் – மு ல ா . அ ை – த ன ப் � ற் – றி ய க ை ளி – வி ல் – லா– ம ல் க வ று ம் கு றி ப் – பு – க – த ை ப் பின்–�ற்–றுவ – து நல்–லை – ல்ல. வாருங்–கள்... நம் ைாத்ைா, �ாட்டி– யின் உணவு ரக–சிய – த்தை அறிநது ககாள்–ைல – ாம்.

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை- 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு: தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404 தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 9840887901 ொகரவகாவில்: 9840961978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9818325902

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com


சுகப்பிரசவம் இனி ஈஸி

மசக்கை... மகிழ்ச்–சி–யும் அவ–தி–யும்!

தா

யின் கருப்–பை–யில் கரு தங்கி விட்–டாலே, தாய்க்கு மாத–வி–டாய் நின்–று–வி–டும். ‘கரு உரு–வா–கி–விட்–ட–து’ என்று தாய்க்–குத் தெரி–விக்–கும் முதல் அறி–குறி இது–தான்.

36  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


37


ஒவ்–வ�ொரு மாத–மும் சரி–யா–க–

ப�ோன்ற வேறு இடத்–தில் கரு உரு– வாகி இருக்–கி–றதா ப�ோன்ற முக்–கிய வும் சீரா–க–வும் மாத–வி–டாய் வந்து, விவ–ரங்–க–ளைக் கண்–ட–றிய ஸ்கேன் அது தள்–ளிப்–ப�ோ–னால், ‘அது கர்ப்–ப– பரி–ச�ோ–தனை உத–வும். ’ஒரு பெண் மாக இருக்–கும�ோ?’ என்ற சந்–தே–கம் கர்ப்–பம் தரித்–தி–ருக்–கி–றாள்’ என்று தாய்க்கு வரும். பூப்–பெய்–திய – து முதல் உறுதி செய்– வ து ஸ்கேன் பரி– ச�ோ – ஒழுங்–கில்–லா–மல் மாத–விட – ாய் வந்–த– தனை மட்–டுமே ! வர்–க–ளுக்கு ‘கரு உரு–வாகி இருக்–கி– க ர் ப் – ப ம் உ று – தி – ய ா – ன – து ம் றதா?’ என்–பது தெரி–யாது. அப்–படி – ப்– க ர் ப் – பி – ணி – யி ன் ர த்த வகை , பட்–ட–வர்–கள் வழக்–கம்–ப�ோல் ‘நாள் டாக்–டர் – பி – ன், தள்–ளிப்–ப�ோ–கிற – து – ’ என்று சாதா–ரண – – கணே–சன் ஆர்–ஹெச் வகை, ஹீம�ோ–குள�ோ ஹிமெட்–ட�ோகி – ரி – ட், ரத்த சர்க்–கரை மாக விட்–டு–வி–டு–வார்–கள். மற்–றும் தைராய்டு அள–வு–கள் சரி– மாத– வி – ட ாய் சுழற்சி தள்– ளி ப்– யாக இருக்–கின்–ற–னவா என்று பார்த்–துக் ப�ோ–வது – ட – ன் குமட்–டல், வாந்தி, ச�ோர்வு, க�ொள்ள வேண்–டும். இவற்–றில் குறை–பாடு அதிக உறக்–கம், களைப்பு ப�ோன்ற அறி– இருந்–தால் சரி செய்–யும் சிகிச்–சை–களை கு–றி–க–ளும் ஆரம்–பித்–து–விட்–டால், அந்–தத் ஆரம்–பித்–து–விட வேண்–டும். தாய்க்–குக் கரு உரு–வா–கி–விட்–ட–தற்–கான வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம். என்–றா–லும் சில மசக்கை... மகிழ்ச்–சி–யும், அவ–தி–யும்? பரி– ச�ோ – த – னை – க ள் செய்து கர்ப்– பத்தை ‘மசக்–கை’ என்ற வார்த்–தையே பெண்– உறு–தி–செய்–வ–து–தான் நடை–முறை. களை மயக்க வைக்–கும் வார்த்–தை–தான். ஒரு பெண் கர்ப்–பம் அடைந்–து–விட்–டாள் சிறு–நீர் பரி–ச�ோ–தனை என்று 99 சத–வீ–தம் உறு–திப்–ப–டுத்–தும் ஒரு சிறு–நீர் பரி–ச�ோ–த–னை –மூ–லம் கர்ப்–பம் முக்–கிய – ம – ான அறி–குறி இது. நம் ஊரில் பல தரித்–தி–ருப்–பதை உறுதி செய்–வது எளிது. அம்–மாக்–க–ளை–யும், மாமி–யார்–க–ளை–யும் ப�ொது–வாக, கர்ப்–பம் தரித்து 4-5 வாரங்– குளிர்–விக்–கும் வார்த்தை! கண–வர்–களை க–ளில் தாயின் சிறு–நீ–ரில் Human chorionic மகிழ்ச்–சிப் பூரிப்–பில் மிதக்–கச் செய்–யும் gonadotropin(hCG) ஹார்–ம�ோன் அதி–க– வார்த்தை... ஆனால், பெண்–ணுக்கு? ரி க் – கு ம் . இ தை அ ள – வி – டு – வ – து – த ான் மசக்கை வாந்தி(Morning sickness) பரி–ச�ோத – னை – யி – ன் அடிப்–படை ந�ோக்–கம். ப�ொது–வாக கர்ப்–பம் தரித்த 4 – 6 வாரங்– காலை–யில் எழுந்–த–தும் முத–லில் வெளி– க–ளில் ஆரம்–பிக்–கும். என்–றா–லும், எந்த வ–ரும் சிறு–நீரி – ல் இதைப் பரி–ச�ோதி – த்–தால், நேரத்– தி – லு ம் இது ஆரம்– பி க்– க – ல ாம். முடிவு சரி–யாக இருக்–கும். அதே–வேளை, முதல் சிறு– நீ ர்– த ான் தேவை என்ற கட்– டா– ய – மி ல்லை; மற்ற நேரங்– க – ளி – லு ம் பரி–ச�ோ–திக்–க–லாம். hCG ஹார்–ம�ோன் சிறு–நீ–ரில் காணப்– பட்–டால், ‘பாசிட்–டிவ்’ என்று வரும். அப்–படி– யென்– றா ல் கர்ப்– ப ம் என்று அர்த்– த ம். சில நேரங்–க–ளில் கர்ப்–பம் ‘நெகட்–டிவ்’ என்–றால் கர்ப்–பம் இல்லை! தரிக்–காத ப�ோதும் சிறு–நீர் இந்த ஹார்– ம�ோனை ’எலிசா பரி– ச�ோ– த – னை ’ மூலம் ரத்– த த்– தி ல் பரி– ச�ோ – பரி–ச�ோ–தனை முடி–வு–கள் ‘பாசிட்–டிவ்’ திப்–ப–தும் உண்டு. இது மிக–வும் சரி–யான முடி–வைத் தரும். என்–றா–லும், சில நேரங்– என்று வந்து விட–லாம். க–ளில் கர்ப்–பம் தரிக்–காத ப�ோதும் சிறு–நீர் என–வே–தான், இப்–ப�ோது பரி– ச�ோ – த னை முடி– வு – க ள் ‘பாசிட்– டி வ்’ என்று வந்துவிட– ல ாம். என– வே – த ான், அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் இப்–ப�ோது அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் பரி–ச�ோ–த–னை–யை–யும் செய்ய வேண்–டும் பரி–ச�ோ–த–னை–யை–யும் செய்ய என்று டாக்–டர்–கள் வலி–யுறு – த்–துகி – ன்–றன – ர். கருப்–பை–யில் கரு உரு–வாகி இருக்–கி– வேண்–டும் என்று டாக்–டர்–கள் றதா? அந்த வாரத்–துக்கு ஏற்ற அள–வில் வலி–யு–றுத்–து–கின்–ற–னர். கரு வளர்ச்சி அடைந்து இருக்– கி – ற தா? கருப்– பை – யி ல் இல்– ல ா– ம ல் கருக்– கு – ழ ாய்

38  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


சில–ருக்கு வாந்தி வரா–மலு – ம் இருக்–கல – ாம். மசக்கை ஆரம்–பித்த கர்ப்–பிணி – க்கு எதைச் சாப்–பிட்–டா–லும் வாந்தி வரும். குறிப்–பாக, தாளிக்– கு ம்– ப �ோது வரு– கி ற எண்– ணெ ய் வாசனை, மசாலா வாசனை. வழக்–கம – ாக காலை–யில் எழுந்–தது – ம் ஃபில்–டர் காபியை ரசித்து உறிஞ்–சிக்–குடி – க்–கும் பெண்–கள்–கூட, மசக்கை மாட்–சிமை செய்–யும்–ப�ோது, ‘உவ்– வே’ என்று குமட்–டு–வார்–கள். இன்–னும் சிலர் பல் துலக்–கும் பிரஷ்ஷை வாயில் வைத்–தாலே ‘குபுக்–’–கென்று வாந்தி எடுப்– பார்–கள். மசக்–கை–யின்–ப�ோது பல கர்ப்–பி–ணி– க–ளுக்கு ஏதா–வது ருசி–யா–கச் சாப்–பி–டத் த�ோன்– று ம். ஆனால், புளிப்– பு ச்– சு வை உண–வுக – ளை மட்–டுமே அவர்–கள் விரும்பி ச ா ப் – பி – டு – வா ர் – க ள் . அ த – ன ா ல் – த ான் கர்ப்–பிணி – க – ள் மசக்கை மாதங்–களி – ல் மாங்– கா–யையு – ம் நெல்–லிக்–கா–யையு – ம் ஒரு வெட்– டு–வெட்–டுகி – றா – ர்–கள். பிறந்–த– வீட்–டிலி – ரு – ந்து புளி–ய�ோ–த–ரை–யும் எலு–மிச்சை சாத–மும் ஆக்–கிப்–ப�ோ–டுவ – து இந்த கார–ணத்–தின – ால்– தான். சிலர் வித்– தி – ய ா– ச – ம ாக சாப்– பி ட விரும்–புவா – ர்–கள். சாம்–பல், விபூதி ப�ோன்–ற– வற்–றைச் சாப்–பி–டு–வது இத–னால்–தான்.

மசக்கை ஏற்–ப–டு–வது ஏன்? மசக்கை என்– ப து ஈஸ்ட்– ர�ோ – ஜ ன், புர�ோ– ஜ ஸ்– டி – ர�ோன் , ஹெச்– சி ஜி(hCG) ப�ோன்ற ஹார்– ம�ோன் – க – ளி ன் அளவு

அதி–கம – ா–வத – ால் உண்–டா–கிற எதிர்–வினை. கர்ப்–பம் த�ொடங்–கி–ய–தும் வாயில் அதிக எச்– சி ல் ஊறு– வ து, குமட்– ட ல், வாந்தி, வாய்க்–க–சப்பு, பசி குறை–வது என்று பல அறி–கு–றி–க–ளைக் க�ொண்–டது, மசக்கை! இது ப�ொது–வாக காலை–யில் எழுந்–த–தும் அதி–க–மாக இருக்–கும். பக–லில் குறைந்–து– வி–டும். ஆனால், சில–ருக்–குப் பகல் முழு–வ– தும் வாந்தி படுத்தி எடுப்–ப–தும் உண்டு. இது 14 வாரங்–கள்–வரை த�ொட–ர–லாம். மிக அரி–தாக சில–ரு க்கு பிர–ச–வத்–துக்கு

முத்–துப்–பிள்ளை கர்ப்–பம் மிக அதி– க – ம ாக வாந்தி வரு– வ – த ற்கு ‘முத்–துப்–பிள்ளை கர்ப்–பம்’ (Molar pregnancy) ஒரு கார–ணம – ாக இருக்–கல – ாம். கருப்–பையி – ல் கரு–வா–னது ஒரே ஒரு பந்–துப�ோ – ல் உருண்டு – தி – ர ண்டு இருக்– க ா– ம ல், குட்– டி க்– கு ட்– டி ப் பந்– து – க – ள ாக மாறி, ஒன்– ற �ோ– ட �ொன்று ஒட்– டி க்– க�ொ ண்டு, திராட்– ச ைக் க�ொத்– து – ப�ோல், கருப்பை முழு–வ–தும் நிறைந்–தி–ருக்– கிற கரு–வுக்–குப் பெயர்–தான் ‘முத்–துப்–பிள்ளை கர்ப்–பம்’. கர்ப்–பம் தரித்–துள்–ளதா என்று முதல்– மு–றைய – ாக ஸ்கேன் பரி–ச�ோத – னை செய்–யும்– ப�ோதே இது தெரிந்–து–வி–டும். அப்–ப�ோது இதை ‘சுத்–தம்’ செய்து விடு–வார்–கள்.

39


மு ந் – தை ய வா ர ம் – வரை கு ம ட் – ட ல் இருந்து –க�ொண்டே இருப்–ப–தும் உண்டு. எது–வா–னா–லும் கர்ப்–பி–ணி–கள் மசக்கை வாந்– தி யை மகிழ்ச்– சி – யு – ட ன் ஏற்– று க்– க�ொள்–ளப் பழ–கிக்–க�ொள்ள வேண்–டும். ‘அம்மா அதி– க – ம ாக வாந்தி எடுத்– தால், குழந்–தைக்–குத் தலை நிறைய முடி இருக்–கும்’ என்று வீட்–டில் ‘பெரு–சு–கள்’ ச�ொல்–வா ர்–க ள். அம்– ம ா– வின் வாந்– தி க்– கும் குழந்–தை–யின் முடிக்–கும் சம்–பந்–தமே இல்லை. உண்–மை–யில், குமட்–ட–லை–யும் வாந்–தியை – யு – ம் கர்ப்–பிணி – க – ள் மன–தள – வி – ல் தாங்– கி க்– க� ொள்ள தைரி– ய ப்– ப – டு த்– து – கி ற வார்த்–தை–கள் இவை. இம்–மா–தி–ரி–யான ‘ஊட்–டச்–சத்து வார்த்–தை’– க – ளு – ம் மசக்கை மாதங்–க–ளில் கர்ப்–பி–ணி–க–ளுக்–குத் தேவை– தான்.

என்ன சிகிச்சை? எதை–யும் சாப்–பிட – – மு–டிய – ாத அள–வுக்கு மசக்கை த�ொந்–த–ரவு தரு–கி–றது என்–றால், டாக்–ட–ரின் ஆல�ோ–ச–னைப்–படி மாத்–தி– ரை–கள் சாப்–பி–ட–லாம். வைட்–ட–மின் பி1 மாத்–தி–ரையை தின–மும் சாப்–பி–டு–வது நல்– லது. எண்–ணெய், நெய் சேர்க்–காத உணவு– கள் மற்– று ம் காரம், மசாலா குறைந்த உண–வு–க–ளைச் சாப்–பி–ட–லாம். பழங்–கள்,

காய்–க–றி–கள், சாலட்–கள், கீரை–கள், நீர்ச்– சத்து மற்–றும் நார்ச்–சத்–து– மி–குந்த உண–வு– களை அதி–க–மாக சாப்–பி–ட–லாம். பழச்– ச ா– று – க ள், க�ொழுப்– பு ம் அதிக இனிப்–பும் உள்ள உண–வு–கள், எண்–ணெ– யில் வறுத்த, ப�ொரித்த உண–வுக – ள் வேண்– டாம். கர்ப்–ப–கா–லத்–தில் நீரி–ழிவு ந�ோய் வரு–வது அதி–க–ரிப்–ப–தால் இந்த உண–வு– க–ளைத் தவிர்க்–கவே – ண்–டிய – து கட்–டா–யம். ஒரே நேரத்–தில் அதி–கம் சாப்–பிட வேண்– டாம். வாய்க்கு எந்த உணவு பிடிக்–கிறத�ோ – அதை அள–வ�ோடு சிறு–சிறு இடை–வெ–ளி– க–ளில் பிரித்–துச் சாப்–பிடு – வ – து நல்–லது. தின– மும் 3 லிட்–டர் தண்–ணீர் குடிக்க வேண்– டும். சாதா–ரண ர�ொட்டி, பிஸ்–கட், ஓட்ஸ், சத்து மாவுக்–கஞ்சி, மாதுளை, பேரீச்சை, உலர் திராட்சை, க�ொண்–டைக்–க–டலை, கேரட், பாதாம்–ப–ருப்பு, வேர்க்–க–டலை, நூக்–க�ோல், இள–நீர் ஆகி–யவை மசக்–கை– யின்–ப�ோது எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டிய சில முக்–கிய உண–வு–கள். ‘வாந்தி வந்–து– வி–டும்’ என்ற பயத்–தில் சிலர் எது–வுமே சாப்–பி–டா–மல் இருப்–பார்–கள். இது மிக– வும் தவறு. வயிற்–றில் வள–ரும் சிசுவை நினைத்து உண–வில் அக்–கறை செலுத்–த– வேண்–டி–யது முக்–கி–யம்.

கடு–மை–யான மசக்கை ஏன்? மாத்–தி–ரை–க–ளுக்–குக் கட்–டுப்–ப–டா–மல், வயிற்–றில் துளி உண–வுகூ – ட தங்–கா–மல், சில– ருக்கு கடு–மைய – ாக வாந்–தி– வந்–துக� – ொண்–டி– ருக்–கும்(Hyperemesis gravidarum). அம்–மா–/– ச–க�ோத – ரி – க – ளி – ல் இந்த மாதிரி கடு–மைய – ான வாந்தி இருந்– தி – ரு க்– கு – ம ா– ன ால், அந்– த க் குடும்–பத்–தில் பிறந்த மற்ற பெண்–களு – க்–கும், அடுத்து வரும் லிஸ்ட்–டில் உள்–ள–வர்–க– ளுக்–கும் மசக்கை வாந்தி கடு–மை–யா–கும்: 1. முதல்–முறை – ய – ாக கர்ப்–பம் தரிப்–பவ – ர்–கள். 2. மிக–வும் இளம்–வ–ய–தி–லேயே கர்ப்–பம் தரிப்–ப–வர்–கள். 3. ஒல்–லி–யாக இருப்–ப–வர்– கள். 4. இரட்–டைக் குழந்–தைக – ள் உரு–வாகி இருப்–ப–வர்–கள். 5. வயிற்–றில் அமி–லச்–சு– ரப்பு அதி–க–மாக இருப்–ப–வர்–கள். 6. ரத்–தக்– க�ொ–ழுப்பு அதி–கம – ாக இருப்–பவ – ர்–கள். 7. ஏற்–க– னவே ஒற்–றைத் தலை–வலி, பயண வாந்தி மற்–றும் காது பிரச்னை உள்–ள–வர்–கள். இந்– த ப் பிரச்– னை – க ள் எல்– ல ாமே அடிப்–படை – யி – ல் வாந்தி நரம்–பைத் தூண்–டு –கின்–றன. இத–னால் இவர்–க–ளுக்கு வாந்தி கடு–மைய – ா–கிற – து. அப்–படி – ப்–பட்–டவ – ர்–களை மருத்–துவ – ம – னை – யி – ல் சேர்த்து குளுக்–க�ோஸ், சலைன் ஆகி–ய–வற்றை தேவைக்கு ஏற்ப ஏற்–றிக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.

- (பய–ணம் த�ொட–ரும்)


உணவே மருந்து க�ொய்–யா–வுக்கு

க�ொய்யா... இதெல்–லாம்

மெய்–யா–?! க�ொழுப்–பைக் குறைக்–கும் திறன் க�ொய்–யா–வுக்கு உண்டு. தின–மும் 2 க�ொய்–யாப்–ப–ழங்–கள் சாப்–பிட்டு வந்–தால் தேவை–யில்–லாத உடல் எடை–யைக் குறைக்க முடி–யும்.

ர்க்–கரை ந�ோயா–ளி–கள் எல்லா பழங்–க– ளை–யுமே கண்டு அல–று–வார்– கள். ஆனால், க�ொய்யா அவர்–க–ளுக்–கும் நண்–ப–னே! கார– ணம், சர்க்–க–ரை– யின் அள–வைக் கட்–டுக்–குள் வைத்–தி–ருக்க க�ொய்யா உத– வும். அதே–ப�ோல், தைராய்டு பிரச்– னை–யைத் தடுக்–க– வும் க�ொய்யா மாம–ருந்து.

வைட்–ட–மின் சி அதி–கம் க�ொண்ட கனி இது. வைட்– ட–மின் சி மாத்–தி–ரை–களை எடுத்–துக் க�ொள்–கி–ற–வர்–கள், அதற்–குப் பதி–லாக பக்–க –வி–ளை–வற்ற... இயற்–கை–யான க�ொய்–யாவை முயற்சி செய்து பார்க்–க–லாம்.

ளித்–த�ொல்–லை–யி–லி–ருந்– தும், குடல் த�ொடர்– பு – டைய குறை–களை நிவர்த்தி செய்–ய–வும் க�ொய்யா சரி– யான சாய்ஸ். பார்–வைத் தி றனை மேம்ப டு த ்த உ த வு ம் வைட்ட மி ன் ஏ-வும் க�ொய்–யாப்–ப–ழத்– தில் அதி–கம்... அம�ோ–கம்.

வயது வரம்பு எது– வும் இல்லை. ஆம்... உட–லுக்கு ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி–யைத் தரும் வல்–லமை க�ொண்–டது என்–ப– தால் குழந்–தை–கள் முதல் பெரி–ய–வர்– கள் வரை எல்–ல�ோ– ருக்–குமே பலன் தரும் பழம் இது.

ரத்த அழுத்–தத்தை

கட்–டுப்–பாட்–டில் வைத்–தி–ருக்க விரும்–பு– கி–ற–வர்–க–ளும், பாக்–டீ– ரியா த�ொற்–றி–லி–ருந்து பாது–காத்–துக் க�ொள்ள விரும்–பு–கி–ற–வர்–க–ளும் க�ொய்–யா–வ�ோடு ஃப்ரண்ட்–ஷிப் வைத்–து க�ொள்–வது நல்–லது.

ட–லின் திசுக்–க–ளைத் தாக்–கும் புற்–று–ந�ோய்க்கு எதி–ராக சண்–டை–யி–டும் குணம் க�ொண்–டது க�ொய்யா. க�ொய்–யா–வி–லி–ருக்–கும் Lycopene சத்–து–தான் அதன் ராஜ ரக–சி–யம்.

L

ast but not least... க�ொய்–யாப் –ப–ழத்தை வெட்டிச் சாப்பிடுவதைவிட கடித்–துச் சாப்–பி–டு–வதே முழு–மை–யான பல–னைத் தரும்.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ் 41


ஞாயிறு ப�ோற்றுதும்...

சூரிய ஒளி ச�ோகத்–தை–யும் விரட்–டும்!

க�ோ

ட ை – கா – ல த் – தி ன் வ ெ ப ்ப த்தை க் கண்டு வெறுக்–கும் நாம், த�ொடர்ந்து ஒரு வாரம் மழை பெய்– தாலே, ச�ோம்–பேறி – க – ள – ா–கிவி – டு – கி – ற – �ோம். ‘ஆம்... ஒரு– வ ர் சுறு– சு – று ப்– பாக இருப்– ப – த ன் பின்– ன ால் இருக்– கு ம் ரக–சி–யங்–க–ளில் சூரிய வெளிச்–ச–மும் ஒன்று. அத–னால் வெயி–லைக் கண்டு இனி வெறுக்க வேண்– டி – ய – தி ல்லை. அதுவே எனர்ஜி டானிக்’ என்று சமீ–பத்– திய ஆய்வு ஒன்–றில் கண்–டுபி – டி – த்–திரு – க்– கி–றார்–கள் ஆய்–வா–ளர்–கள்.

42  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


அ ம ெ – ரி க் – க ா – வி ன் பிரி–காம் யங் பல்–கல – ைக்–கழ – க – த்– தின் (Brigam Young University of US) பேரா– சி – ரி – ய ர் மார்க் தலை– மை – யி ல் இந்த ஆய்வு நடந்–தி–ருக்–கி–றது. குளிர்–காற்று, மழை, சூரிய ஒளி, காற்–றின் வேகம் மற்–றும் பல்–வேறு வளி–மண்–டல மாற்– றங்– க – ளி ன் அடிப்– ப – டை – யி ல் சில–ரி–டம் இந்த ஆய்வு மேற்– க�ொள்– ள ப்– ப ட்– ட து. ஆய்– வு க்– குட்– ப – டு த்– த ப்– ப ட்ட நபர்– க ள் வாழும் பகு– தி – யி ன் நிமி– ட த் துல்–லி–ய–மான வானிலை தரவு பகுப்–பாய்வு செய்–யப்–பட்–டது. குறிப்–பிட்ட அந்த பரு–வ–நி–லை– யில், தற்–க�ொலை முயற்–சி–கள் மற்– று ம் உள– வி – ய ல் ச�ோகங்– கள் பற்–றிய அவர்–க–ளின் மன வெளிப்– ப ாட்டை ஆராய்ச்சி செய்–தார்–கள். ஆய்–வின் முடி–வில் சூரிய உத–யம் மற்–றும் அஸ்–த–ம–னத்– துக்கு இடைப்–பட்ட நேரம்–தான், பெரும்–பா–லான மன உணர்ச்சி– க–ளுக்கு கார–ணம – ா–கிற – து என்–ப– தைக் கண்–டறி – ந்–தார்–கள். மழை, மாச– டை ந்த சூழல் மற்– று ம் பனி– மூ ட்– ட – ம ான நாட்– க – ளி ல், மக்–கள் முகத்–தில் ச�ோகத்–து– டன், வேலை–யில் மந்–த–மாக காணப்–படு – கி – ற – ார்–கள். மாறாக, அதிக வெப்–பம – ான நாட்–களி – ல், ச�ோம்–ப–லின்றி சுறு–சு–றுப்–பாக, அதிக ஆற்– ற – லு – ட ன் வேலை செய்–கி–றார்–கள் என்–ப–தை–யும் இதில் புரிந்–து–க�ொண்–டார்–கள். ‘ எ ன வ ே , வீட்டு டெ ன் – ஷன�ோ, ஆபீஸ் டென்–ஷன�ோ... அ ரை – ம – ணி – நே – ர ம் சூ ரி ய வெளிச்–சம் படு–மாறு அமர்ந்து தியா–னம் செய்து பாருங்–கள். ச�ோக–மெல்–லாம் ஓடியே விடும்’ என்–கி–றார் பேரா–சி–ரி–யர் மார்க். - உஷா நாரா–ய–ணன்

43


மூலிகை மந்திரம்

க�ொ

ை ர சு

டி இனத்–தைச் சார்ந்த தாவ–ர–மான சுரைக்–காய் சுவை–யான உணவு மட்–டும் இல்லை. பல உயர்ந்த நற்–கு–ணங்–கள் க�ொண்ட ஒரு மருந்–தா–கும்.

சுரைக்–காய் Cucurbitaceae எனும் புடலை இனத்– த ைச் சார்ந்– த து ஆகும். Lagenaria siceraria என்– ப து சுரைக்– க ா– யி ன் தாவ– ர ப் பெயர் ஆகும். இது இந்–தியா முழு–மை–யி–லும் பயி–ரா–வது. சுரைக்–கா–யில் இரண்டு வகை–கள் உண்டு. ‘இனிப்–புச் சுரை’ அல்–லது ‘காட்–டுச் சுரை’ என்–றும் பிரித்–துப் பார்ப்–பது வழக்–கம். கசப்–பில – ாச் சுரைக்கு Sweet bottle gourd என்று ஆங்–கி–லத்–தில் பெயர். கசப்–புச் சுவை–யு–டைய காட்–டுச் சுரைக்கு Bitter bottle gourd என்று பெயர். வட ம�ொழி–யில் சுரைக்கு ‘தும்–பி–னி’, ‘பிண்–டப – ல – ா’ என்–றெல்–லாம் பெய–ரிட்டு அழைப்– பர். காட்–டுச் சுரையை வட–ம�ொ–ழி–யில் ‘கடு–தும்– பி’ என்று குறிப்–பது உண்டு. 44  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


க – ா க் ய் ை சித்த மருத்–து–வர் சக்தி சுரைக்–காயை ஆசியா கண்–டத்–தில் உள்ள மக்–கள் 12 ஆயி–ரம் ஆண்–டு–க–ளுக்கு மேல் அறிந்து அதைப் பயன்– ப – டு த்தி வரு– வ – த ாக வர–லாறு கூறு–கி–றது. சுரையை கறிச்–சுரை என்– றும் குறிப்–ப–துண்டு. ப�ொது–வாக கசப்– பில்–லாத சுரையே கறி–யாக சமைப்–ப– தற்–குப் பயன்–ப–டும். சுரைக்–க�ொ–டியை மழைக்–கா–லங்–க–ளில் வீட்–டுத் த�ோட்–டத்– தி–லும் க�ொல்–லைப் பகு–தி–யி–லும் பயி– ராக வளர்ப்–பது வழக்–கம். கிரா–மப்–பு–றக் கூரை–க–ளின்–மேல் இதைப் பட–ர–விட்டு வளர்ப்–பதை நாம் இன்–றும் பார்க்–கல – ாம். சுரைக்–காய் ஒரு குடத்–தைப் ப�ோல உருண்டை வடி–வு–டை–ய–தா–யும், பரு–ம–

சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன்

னா–கவு – ம், பள–பள – ப்–பா–கவு – ம். மேல் த�ோல் மிக–வும் மிரு–துவ – ா–னத – ா–கவு – ம் இருக்–கும். உட்–பகு – தி – யி – ல் மிக்க சதைப்–பற்–ற�ோடு விதை–கள் வெண்–மை– யா–க–வும் காணப்–ப–டும். சுரைக்–காய் மிகுந்த நீர்ச்–சத்து உடை–யது. இது சீத–ளத்தை உண்–டாக்க வல்–லது. சுரைக்–க�ொடி – யி – ன் கீரை–யைக் கூட சமைத்து(கடைந்து) உப–ய�ோ–கப்–ப–டுத்–து–வது உண்டு. நன்கு முற்–றிய சுரைக்–காைய ஒரு துைள– யி ட்டு உள்– ளி – ரு க்– கு ம் சதைப் பகு–தியை நீக்–கிவி – ட்டு ‘சுரைக் குடுக்–கை’ என்ற பேரில் ஒரு பாத்–தி–ரம் ப�ோல் திட, திரவ பண்–டங்–களை வைப்–ப–தற்–காக இன்–றும் பயன்–ப–டுத்–து–கின்–ற–னர்.

45


சுரைக்–காயி – ன் மருத்–துவ குணங்–கள்:

இது சீத–ளத்தை உண்–டாக்–கக் கூடி–யது. உடல் உஷ்–ணத்தை தணிப்–ப–தற்–கென இதை உப– ய�ோ – க ப்– ப – டு த்– த – ல ாம். இது சிறு– நீ – ர ைப் பெருக்–கக்–கூ–டிய சிறந்த உண–வுப் ப�ொருள். உட– லி ல் நீரேற்– ற த்– த ால் வந்த வீக்– க த்தை கரைக்க வல்–லது. பூச–ணிக்–காயை அல்வா என்–னும் இனிப்–புப் பண்–டம் செய்–வ–து–ப�ோல சுரைக்–கா–யை–யும் துருவி இனிப்–பான அல்வா செய்–யப் பன்–ப–டுத்–த–லாம். வீக்–கம், கட்–டி–க–ளைக் கரைக்–க–வும், க�ொப்– பு–ளங்–களை ஆற்–ற–வும் இதை நசுக்கி மேற்– பற்–றாகப் பயன்–ப–டுத்–து–வர். சுரைக்–க�ொ–டி–யின் இலைத் தீநீர் மஞ்–சள் காமாலை ந�ோய்க்கு மருந்– த ா– க த் தரு– வ – து ண்டு. சுரை இலை– யி – னால் நீர்க்–க�ோர்வை, உடல் வீக்–கம், முத்– த�ோ–ஷம்(வாத, பித்த, சிலேத்–தும் குற்–றங்–கள்) ப�ோகும். சுரை–யின் இலை மலத்தை இளக்–க– வல்–லது என்–ப–தால் மலச்–சிக்–கல் உடை–ய–வர்– கள் இதைக் கீரை–யா–கக் கடைந்து சாப்–பிட – ல – ாம். இது சீர–ணத்–தை–யும் துரி–தப்–ப–டுத்–த–வல்–லது. சுரைக்கு பைத்–தி–யத்–தைத் தணி–விக்–கும் தன்– மை–யும் உண்டு.

சுரைக்–காய் பற்–றிய அகத்–திய – ர் பாடல்:

‘நீரி–ழி–யும் வீக்–கம்–ப�ோம் நேரே மல–மி–றங்–கும் பார–முறு ச�ோபை பறக்–குங்–காண் - தீராத் திரி–த�ோ–டம் ப�ோகுஞ் செறிந்த சுரை–யின் உரிய க�ொழுந்–தி–லையை உண்’ - அகத்–தி–யர் குண–பா–டம் பசு–மை–யான சுரைக்–கா–யின் க�ொழுந்து இலை–க–ளைக் க�ொய்து சுத்–தம் செய்து கீரை ப�ோலக் கடைந்து உண்–பத – ால் சிறு–நீர் நன்–றாக வெளி–யே–றும், உட–லில் நீர் தேங்–கி–ய–தால் ஏற்– பட்ட வீக்–கம் வற்–றிப் ப�ோகும். மலச்–சிக்–கல் உடைந்து எளி–தாக மலம் இறங்–கும். உட– லுக்–குத் துன்–பத்–தைத் தரு–கிற ச�ோகை ந�ோய் ச�ொல்– ல ா– ம ற் க�ொள்– ள ா– ம ற் பறந்– த�ோ – டு ம். உட–லைத் துன்–புறு – த்–துகி – ற வாத, பித்த, சிலேத்– து–மக் க�ோளா–று–கள் நீக்–கிச் சம–நிலை உண்– டா–கும் என்–பது மேற்–கண்ட பாட–லின் ப�ொருள் ஆகும். சுரைக்–கா–யைப் பற்–றிய மற்–ற�ொரு அகத்–தி– யர் பாட–லை–யும் நினைவு கூர்–வது ப�ொருத்–த– மாக இருக்–கும். ‘வாத பித்–தம் வாய–ருசி வன்–பீலி கஞ்–சீ–தம் ஓதி–ருத்து ந�ோயு–முண்–டாம் உள்–ள–னல்–ப�ோம் - ஓதத் திருப்–பாற் கடற்–றி–ருவே! தீக்–கு–ணத்தை மேவுக் சுரைக்–கா–யைத் தின்–ப–வர்க்–குச் ச�ொல்’ - அகத்–தி–யர் குண–பா–டம். சுரைக்– க ாயை உண்– ப – தி – ன ால் வாதம்,

46  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

சுரைக்–காயை ஆசியா கண்–டத்–தில் உள்ள மக்–கள் 12 ஆயி–ரம் ஆண்–டு –க–ளுக்கு மேல் அறிந்து அதைப் பயன்–ப–டுத்தி வரு–வ–தாக வர–லாறு கூறு–கி–றது.

பித்–தம், வாய்ச் சுவை–யின்மை இவை ப�ோகும். ஆனால் சீத–ளமு – டை – யை – வ – ர்–கள் இதை உண்–ப– தால் ஈரல் ந�ோய்–கள், மார்பு ந�ோய்–கள் உண்–டா– கக் கூடும் என்–றும் உள்–ளெ–ழுந்த அன–லைத் தணிக்க வல்–லது என்–ப–தால் உஷ்ண தேகம் க�ொண்–ட–வர்–க–ளுக்கு மிக–வும் உகர்ந்–தது என்– றும் மேற்–கூ–றிய பாடல் ெதரி–யப்–ப–டுத்–து–கி–றது. இன்–ன�ொரு பாட–லில் சுரை–யி–னது தண்டு பித்– தத்–தைப் ப�ோக்க வல்–லது. வெறி–ந�ோய்–களை விலக்க வல்–லது என்–றும் தெரி–விக்–கி–றது.

சுரை–யில் அடங்–கியு – ள்ள மருத்–துவ – ப் ப�ொருட்–கள்:

புதி–தாக எடுக்–கப்–பட்ட 100 கிராம் சுரைக்– கா–யில் கீழ் வரும் சத்–துக்–கள் அடங்–கி–யுள்–ள– தாக அமெ–ரிக்–கத் தாவ–ர–வி–யல் வல்–லு–னர்–கள் தெரி–விக்–கின்–ற–னர். எரி–சக்தி (எனர்ஜி) - 14 கல�ோரி, மாவுச்– சத்து - 3.39 கிராம், புர–தச்–சத்து - 0.62 கிராம், க�ொழுப்–புச்–சத்து - 0.02 கிராம், நார்ச்–சத்து - 0.05 கிராம், வைட்–ட–மின்–க–ளான ‘ப�ோலிக் அமி–லம்’ 6 மைக்–ர�ோ–கி–ராம், ‘நியா–சின்’ 0.320 மி.கிராம், பேண்–ட�ோ–தெ–னிக் அமி–லம் 0.152 மி.கிராம் பைரி–டாக்–ஸின் 0.040 மி.கிராம், ரிப�ோஃப்–ளே– வின் 0.0220 மி.கிராம், தயா–மின் 0.029 மி.கிராம், வைட்–ட–மின் ஏ - 16 IU., வைட்–ட–மின் ‘சி’ 10.1 மி.கி. மற்–றும் நீர்ச்–சத்–துக்–கள – ான ச�ோடி–யம் - 2 மி.கி, ப�ொட்–டா–சி–யம் - 150 மி.கி., தாது உப்–புக்– க– ள ான சுண்– ண ாம்– பு ச்– ச த்து - 26 மி.கி., தாமி–ரம் (காப்–பர்) - 0.034 மி.கி., இரும்–புச்–சத்து


- 0.20 மி.கி, மக்–னீ–சி–யம் - 11 மி.கி., மேங்–க–னீசு - 0.089 மி.கி., பாஸ்–ப–ரஸ் - 13 மி.கி., செலி–னி– யம் - 0.2 மி.கி., துத்–த–நா–கம்(ஸிங்க்) - 0.70 மி.கி. அடங்–கியு – ள்–ளத – ா–கக் குறிப்–பிடு – கி – ற – ார்–கள். மேற்–கண்–டப – டி பல்–வேறு மருத்–துவ வேதிப் ப�ொருட்–களை உள்–ளட – க்–கி உள்–ளத – ால் சுரைக்– காய் ஓர் அரு–மை–யான மருந்–தாக விளங்–கு– கி–றது.

சுரைக்–காயி – ன் மருத்–துவ குணங்–கள்:

 சுரைக்–காய் தன்–னுள் 96% நீர்ச்–சத்–தைப் பெற்–றி–ருக்–கி–றது. இத–னால் இத–னு–டைய சாறு எடுப்–பது மிக–வும் எளி–தா–கி–றது. சுரைக்–காய்ச்– சாறு வைட்–ட–மின் ‘சி’, வைட்–ட–மின் ‘பி’ வைட்–ட– மின் ‘சி’ வைட்–ட–மின் ‘சி’, ச�ோடி–யம், இரும்பு, ப�ொட்–டா–சி–யம் ஆகிய சத்–துக்–க–ளை–யும் பெற்– றுள்–ளத – ால் புத்–துண – ர்வு தரக்–கூடி – ய, சோர்–வைப் ப�ோக்–கக் கூடிய உண–வா–கப் பயன்–ப–டு–கி–றது. ஒரு கப் சுரைக்–காய்ச் சாற்–றில் 1.8 மி.கி. துத்– த – ந ா– க ச்– ச த்து இருப்– ப – த ால் அது செல் –க–ளின் வளர்ச்–சிக்–கும், ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்–கும், உட்–சு–ரப்–பி–கள்(ஹார்–ம�ோன்–கள்) ஒழுங்–கா–கச் சுரப்–ப–தற்–கும் உறு–து–ணை–யா–கி–றது. உடல் பரு–மன் க�ொண்–ட–வர்–கள் சுரைக்– காய்ச்–சாறு ஒரு கப் அளவு எடுத்து அன்–றா–டம் காலை–யில் குடிப்–பத – ால் உடல் எடை குறைந்து அழ–கான மெலிந்த தேகத்–தைப் பெறு–வர். ‘பொட்–டா–சி–யம், இரும்–புச்–சத்து, வைட்–ட– மின்–கள் செறிந்த சுரைக்–காய்ச்–சாறு ஒரு ஊட்டச் சத்து மிகுந்த உணவு மட்–டு–மின்றி பசியை

அடக்– கி த் தேவை– யி ன்றி உணவு உண்– ப – தைத் தவிர்த்து உடலை மெலி–யச் செய்–ய–வும் உத–வு–கி–றது. சுரைக்–காய் தன்–னுள் கரை–யக்–கூ–டிய மற்– றும் கரையா நார்ச்–ச த்–து க்–களை அப–ரி – மி–த–மா–கப் பெற்–றுள்–ளது. இது உண–வா–கும்– ப�ோது சீரண உறுப்–பு–க–ளுக்–குப் பலம் தந்து அவற்–றைச் செம்–மைப்–ப–டுத்தி மலச்–சிக்–கலை மறை–யச் செய்–கி–றது. மலச்–சிக்–கல் இல்–லா–த–ப�ோது இயற்–கை– யா–கவே வயிற்–றில் அமி–லம் சேர்ந்து புண் ஆகு–தல், வயிற்–றில் காற்று சேர்ந்து வயிற்றை அடைத்–தது – ப�ோ – ல் த�ோன்–றுத – ல் ஆகிய பிரச்னை– கள் சுரையை உண்–பத – ால் இல்–லா–மல் ப�ோகும். மலச்–சிக்–கல் இல்–லா–தப�ோ – து ஆச–னவ – ாய்ப்–புற்று வரு–வ–தும் அறவே தடுத்து நிறுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. சுரைக்–கா–யில் 95 விழுக்–காடு நீர்ச்–சத்து உள்–ளத – ால்–தர்ப்–பூச – ணி சாறு ப�ோல் க�ோடைக்– கால வெயி–லி–னால் வரும் உஷ்–ணத்தைத் தவிர்க்க உத–வு–கி–றது. உட–லி–லி–ருந்து ெவளிப்– பட்டு வியர்– வை – ய ாய் சென்ற நீர்ச்– ச த்து குறையை ஈடு–கட்–டு–வ–தா–க–வும் உள்–ளது. சுரைக்–காய் சிறு–நீற்–றைப் பெருக்–க–வல்– லது. சுரைக்–காய்ச்–சாறு உட–லில் தேங்–கிய நீரை வெளித்–தள்ளி வீக்–கத்–தை–யும் கரைக்க உத–வு–கி–றது. சிறு–நீ–ர–கத்–துக்–கும் துணை–யாய் நிற்–கி–றது. சுரைக்– க ாய் ல�ோசான உறக்– க த்தை வரு– வி ப்– ப – த ா– க – வு ம் அமை– கி – ற து. இத– ன ால்

47


தூக்–க–மின்மை, தலை–வலி ஆகி–யன தவிர்க்– கப்–ப–டு–கின்–றன. அதி–கம – ான வியர்வை, ச�ோர்வு, மயக்–கம், பேதி என ஏதே–னும் ஓர் துன்–பம் உற்–ற–ப�ோது ஒரு கப் சுரைக்–காய் சாறு உட–ன–டித் தீர்–வாக உத–வு–கி–றது. இழந்த நீர்ச்–சத்ைத சமன்–ப–டுத்– து–கி–றது. சுரைக்–காய்ச் சாறு பரு–கு–வ–தால் ஈரல் வீக்–கத்தை தவிர்க்–க–லாம்.

சுரைக்–காய்ச் சாறு தயா–ரிக்–கும் முறை :

சுமார் 300 கிராம் எடை–யுள்ள ஒரு சுரைக்– காயை எடுத்–துக் க�ொள்–ளவு – ம். முற்–றாத, பழுக்– கா–த–தாக இருப்–பது நல்–லது. மேற்–பு–றத்தை நீர்–விட்டு சுத்–தி–க–ரித்–துக் க�ொள்–ள–வும். பிறகு, ேமற்–த�ோலை சீவி நீக்–கி–விட்டு சதைப்–பற்றை மட்–டும் எடுத்து சிறு துண்–டுக – ள – ாக்கி, அத–னுட – ன் 6 புதினா இலை–க–ளைச் சேர்த்து மிக்–ஸி–யில் இட்டு மைய அரைத்து எடுத்–துக் க�ொள்–ள– வும். இத–னோடு சிறிது சீர–கப்–ப�ொ–டி–யை–யும் சேர்த்துக் க�ொள்–ளவு – ம். இறு–திய – ாக தேவைக்கு ஏற்ற உப்பு சேர்த்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். குளிர்–விக்– கும் ப�ொருட்டு ஐஸ்–கட்–டி–கள் சில–வற்–றை–யும் சேர்த்து எடுத்–துக் க�ொள்–ளல – ாம். சுரைக்–காய்ச் சாறு இப்–ப�ோது பரு–கத்–தக்–க–தாக இருக்–கும்.

சுரைக்–காய் மருந்–தா–கும் விதம்:

சுரைக்–காய்ச்–சாறு பசு–மை–யாக எடுத்து அன்–றா–டம் குடித்து வரு–வ–தால் உடல் எடை குறை–வத�ோ – டு மார்–பக – த்–தைப் பற்–றிய ந�ோய்–கள் பல–வும் மறைந்–து–வி–டும். சுரை இலை–யைச் சாறாக்–கிக் குடிப்–ப– தால�ோ அல்–லது தீநீ–ரிட்டு சர்க்–கரை சேர்த்–துக் குடிப்–ப–தால�ோ வாந்–தியை உண்–டாக்–கு–வ–தற்– கும், மஞ்–சள் காமாலை ந�ோயைப் ப�ோக்–கூ– தற்–கும், ஈரல் வீக்–கத்தை வற்ற வைப்–ப–தற்–கும் பயன் தரு–வ–தாக அமை–யும். சுரை இலையை மைய அரைத்து தலை–

48  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

யில் நன்–றா–கத் தேய்த்து வைத்–தி–ருந்து 20 நிமி–டங்–க–ளுக்–குப் பிறகு குளித்–து–வி–டு–வ–தால் தலை வழுக்கை தவிர்க்–கப்–படு – வ – த�ோ – டு தலை முடி–யும் வள–ரும், தலை வலி–யும் தணி–யும். சுரை விதை– க – ளை க் காய வைத்– து ப் ப�ொடித்து வைத்–துக் க�ொண்டு ஐந்து கிராம் அளவு எடுத்து தேனு–டன் சேர்ந்தோ அல்–லது நீரி–லிட்–டுக் காய்ச்சி சர்க்–கரை சேர்த்தோ குடிப்–ப– தால் வயிற்–றி–லுள்ள பூச்–சி–கள் வெளி–யே–றிப் ப�ோகும். சுரைக்–காய்ச் சாறு ‘அல்–சர்’ என்–னும் வயிற்– று ப் புண்ணை ஆறச் செய்– வ – தே ாடு அமி–லச் சுரப்பை அடக்–கி–வைத்து செரி–மா–னத்– தைத் தூண்–டி–வி–டும். சுரைக்–காயை நசுக்–கிப் பசை–யாக்கி மேற்– பற்–றா–கப் ப�ோடு–வத – ன – ால் தீக்–க�ொப்–புள – ங்–கள், நீர்க்–க�ோர்த்து நோகச் செய்–யும் க�ொப்–புள – ங்–கள் வந்த வடு தெரி–யா–மல் வில–கி–வி–டும். க�ோடைக்–கால வெப்–பத்–தால் உண்–டான தலை–வலி – க்கு சுரைக்–காயை அரைத்து நெற்–றிப் பத்–தா–கப் ப�ோட்டு வைக்க குண–மா–கும். சுரைக்– கீ – ர ை– ய�ோ டு பூண்டு சேர்த்து ஒரு மண்– ட – ல ம் சமைத்து சாப்– பி ட்– டு – வ ர நீரேற்–றம் (Dropsy) கரைந்து ப�ோகும். சுரைக்–காய் விலை மலி–வா–னது உன்–னத மருத்– து – வ ப் பயன்– க ளை உள்– ள – ட க்– கி – ய து. உஷ்–ணத்–தைத் தணிப்–பது. உடல் எடை–யைக் குறைப்–பது. சிறு–நீ–ர–கம், இரை–யறை, இத–யம் இவற்–றுக்கு பலம் சேர்ப்–பது க�ொப்–புள – ங்–களை குணப்–ப–டுத்–து–வது, தலை–வ–லி–யைத் தணிப்– பது, புத்–து–ணர்–வைத் தரு–வது எனத் தெரிந்து க�ொண்–ட�ோம். சீதள உடல்– வ ாகு உள்– ள – வ ர்– க ள் தவிர அனை–வர்க்–கும் இது உகந்–தது என உணர்ந்து பயன்–ப–டுத்த உய்–வ�ோம்.

(மூலிகை அறி–வ�ோம்!)


ஓ பாப்பா லாலி

தடுப்பு மருந்–து–க–ளும் சந்–தே–கங்–க–ளும்

‘‘இ

யற்–கை–யி–லேயே நம் உட–லில் ந�ோய் தடுப்பு ஆற்–றல் இருக்–கி–றது. தற்–ப�ோ–தைய சூழ–லில் ந�ோய்–க–ளின் தாக்–கம் அதி–க–மா–கி–விட்–டது. அதை கட்–டுப்–ப–டுத்த நாம் தடுப்–பூ–சி–களை கட்–டா–யம் ப�ோட்–டுக்– க�ொள்ள வேண்–டும். ந�ோயின் தன்–மையை ப�ொறுத்–தும், வய–தைப் ப�ொறுத்–தும் பல்–வேறு தடுப்பு மருந்–து–கள் இருக்–கின்–ற–ன–’’ என்–கி–றார் ப�ொது நல மருத்–து–வர் தேவ–ரா–ஜன். ந�ோய் தடுப்பு மருந்–து–கள் பற்–றி–யும் எப்–ப�ோது அவற்–றைப் பயன்–ப–டுத்த வேண்–டும் என்–பது பற்–றி–யும் த�ொடர்ந்து விளக்–கு–கி–றார்.

49


ஒவ்–வ�ொரு தடுப்பு மருந்–தை–யும் சரி–யான கால இடை–வெ–ளி–யில் குழந்தை நல மருத்–து– வரை அணுகி ப�ோட்–டுக் க�ொள்ள வேண்–டும். குழந்–தைக்–குத் தடுப்–பூசி ப�ோட்ட பிறகு குறிப்– பி–டத்–தக்க மாற்–றங்–கள் தெரிந்–தால் அதை மருத்–து–வ–ரி–டம் தெரி–விக்க வேண்–டும். ந�ோய் தடுப்பு மருந்–து–கள் எப்–படி செயல்–ப–டு–கி–ற–து? ‘‘ந�ோய் வரா–மல் நம்மை காக்க ந�ோய்க்கு கார–ண–மான கிரு–மி–களை உட–லில் இ–ருந்து எடுத்து, உயி– ர� ோட�ோ அதன் வீரிய சக்தி குறைந்த நிலை–யில�ோ அல்–லது உயி–ரற்ற நிலை– யில�ோ அந்த கிரு–மியை வைத்து தடுப்பு மருந்– து–கள் தயா–ரிக்–கப்–படு – கி – ற – து. அந்த மருந்தை ஒரு– வர் உடம்–பில் செலுத்–து–வ–தன் மூலம் ந�ோயை உண்–டு–பண்–ணக்–கூ–டிய கிரு–மி–க–ளுக்கு எதி–ராக அந்த மருந்து செயல்–படு – கி – ற – து. இத–னால் ந�ோய் பர–வுவ – தை – த் தடுத்து நம் உடலை பாது–காத்–துக்– க�ொள்ள முடி–யும்.’’ தடுப்–பூசி – கள் – எப்–ப�ோது ப�ோட்–டுக் க�ொள்ள வேண்–டும்? ‘‘தடுப்– பூ சி மற்– று ம் ச�ொட்டு மருந்– து – க ள் பற்–றிய அட்–ட–வ–ணையை அர–சாங்–கம் வெளி– யிட்–டுள்–ளது. இந்–திய குழந்–தை–கள் நல மருத்–

து– வ க் கூட்– ட – மை ப்– பு ம் தடுப்– பூ – சி – கள் பற்றி ஓர் அட்–ட–வ–ணை–யைப் பரிந்–து–ரைத்–தி–ருக்–கி–றது. இவற்–றில் ப�ோலிய�ோ ச�ொட்டு மருந்–து–கள், பி.சி.ஜி, ஹெப்-B, DPT-1, மீஸல்ஸ் ச�ொட்டு மருந்– து – க ள்(அம்மை), MMR(Measles, Mumps, Rubella) தடுப்– பூசி என ஒரு பெரிய பட்–டி–யலே இருக்–கிற – து. இதை ப�ொது–வான அட்– ட–வணை – ய – ா–கக் க�ொடுப்–பதை – வி – ட, உங்–கள் குழந்–தை–கள் நல மருத்–து–வ– ரின் வழி–காட்–டு–த–லின்–படி, உங்–கள் குழந்–தை–யின் தேவைக்–கேற்ப அட்– ட–வ–ணை–யைப் பெற்–றுக் க�ொண்டு அதைப் பின்–பற்–றுவ – தே சரி–யா–னது.’’ ப�ொது– ம க்– கள் கவ– ன த்– தி ல் க�ொள்ள வேண்–டிய விஷ–யங்–கள் என்–ன? ‘‘ஒவ்–வ�ொரு தடுப்பு மருந்–தையு – ம் சரி– ய ான கால இடை– வெ – ளி – யி ல் குழந்தை நல மருத்–து–வரை அணுகி ப�ோட்– டு க் க�ொள்ள வேண்– டு ம். குழந்–தைக்–குத் தடுப்–பூசி ப�ோட்ட பிறகு குறிப்–பி–டத்–தக்க மாற்–றங்–கள் தெரிந்–தால் அதை மருத்–து–வ–ரி–டம் தெரி–விக்க வேண்–டும். தடுப்பு மருந்– து – க ள் குழந்– தை – க– ளு க்கு மட்– டு – ம ல்ல; பெரி– ய – வ ர்– க–ளுக்–கும் உண்டு. கர்ப்–பிணி பெண்– கள், எய்ட்ஸ் ந�ோயா–ளி–கள், உடல் பல–வீ–ன–மா–ன–வர்–கள் மற்–றும் உடல் ஒவ்– வ ாமை பிரச்னை உள்– ள – வ ர்– கள், ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை– வாக இருப்–ப–வர்–கள் எல்லா தடுப்– பூ–சி–க–ளை–யும் ப�ோட்–டுக்–க�ொள்ள முடி–யாது. அவர்–கள் மருத்–து–வரை அணுகி அவர்–க–ளின் ஆல�ோ–ச–னை– யின் படியே ஊசி–களை ப�ோட்–டுக்– க�ொள்ள வேண்–டும். கர்ப்–பிணி பெண்–கள் தாய் சேய் நல மருத்–து–வரை அணுகி தங்–க–ளுக்– கான தடுப்பு ஊசி– க ளை ப�ோட்– டுக்–க�ொள்ள வேண்–டும். குழந்தை பிறந்–தவு – ட – ன் ஓர் அட்–டையி – ல் பதிவு செய்து அதை தவ–றா–மல் பின்–பற்ற வேண்–டும். ஒவ்–வ�ொரு தடுப்பு ஊசி– யை–யும் மருத்–து–வர் ஆல�ோ–ச–னை– யின் படி குறிப்–பிட்ட கால இடை– வெ– ளி – யி ல் ப�ோட்– டு க்– க�ொள்ள வேண்– டு ம். அவ்– வ ாறு கடை– ப் பி–டிக்–கா–மல் விட்–டால் ந�ோய் தடுப்பு வீரி–யம் குறைந்–து–வி–டும்.’’

- க.இளஞ்–சே–ரன்

50  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


செய்திகள் வாசிப்பது டாக்டர்

குறட்–டதடுக்க ை–யைத் நவீன கருவி

கு

றட்–டை–யைத் தடுக்–கும் நவீன கருவி ஒன்று, சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்––து–வ–ம–னை–யில் வாங்–கப்–பட்–டுள்–ளது. ரூபாய் 12 லட்––சம் மதிப்––பில் வாங்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும் இந்த கருவி, டென்––மார்க்––கில் இருந்து வர–வ–ழைக்– கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது.

Cold ablation என்ற பெயர் க�ொண்ட இந்த கருவி செயல்–படு – ம் விதம் பற்றி மருத்–துவ – ர்–கள் விளக்–கம் அளித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ‘ஒரு––வ–ருக்கு மூச்––சுக்––கு– ழா––யில் அடைப்பு ஏற்–ப – டு – வ – தா – ல் மூளைக்–குத் தேவை–யான ஆக்–சி– ஜன் செல்–வ – தி – ல் தடை ஏற்–படு – கி – ற – து. இத–ன – ால்– தான் மூச்––சுக்–காற்று அடைப்பு ஏற்––ப–ட்டு அவர் க – ள – து வாய் வழி–ய – ாக சப்–த – ம் வெளி–யே – று – கி – ற – து. இதையே குறட்டை என்–கி–ற�ோம். இது–ப�ோன்ற குறட்–டை–யில் வெளி–யேறு – ம் சப்–தத்–தின் அளவு 5 புள்ளி முதல் 10 புள்ளி வரை இருக்––க–லாம். இந்த அள–வுக்கு மேல் சென்––றால், அது

சிக்– க – ல ா– ன து. இது– ப�ோ ல் அள– வு – க – ட ந்த குறட்– ட ை– யி – ன ால் தூக்– க ம் மட்– டு ம் கெடு– வ – தில்லை. ரத்த அழுத்–தம் அதி––க–மா––வது, சர்க்–– கரை ந�ோய் ஏற்––ப–டு–வது, மார––டைப்பு தாக்––கும் அபா––யம் ப�ோன்–ற–வை–யும் ஏற்–ப–டு–கி–றது. அத–– னால் குறட்–டையை சாதா–ரண பிரச்–னை–யாக நினைக்–காம – ல் உடனே சரி–ச – ெய்ய முயற்–சிக்க வேண்––டும்’ என்று விளக்–க–ம–ளித்த மருத்–து– வர்–கள், இந்த கரு–வி–யின் மூலம் சிகிச்சை அளிக்–கப்–பட்டு வரு–வ–தா–க–வும் அதன்–மூ–லம் குறட்–டை–வி–டு–வது சில ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு நின்– று–ப�ோன – தா – க – வு – ம் தெரி–வித்–திரு – க்–கிறா – ர்–கள். 

51


அறிவ�ோம்

ரி – த ா க வ ரு ம் ந�ோயாக... ஆனால் ஆபத்து நிறைந்– த – தாக வரும் ந�ோய் வலிப்பு. Epilepsy என்று ஆங்–கி–லத்–தில் அழைக்–கப்–ப–டும் இந்த ந�ோய், உலக அள–வில் 150 பேரில் ஒரு–வரை பாதிக்–கி–றது. இந்த வலிப்பு ந�ோய் ஏன் வரு–கி–றது, வந்–தால் என்ன செய்ய வேண்– டு ம், வரா– ம ல் தடுக்க என்ன வழி என்ற நம் சந்–தேக – ங்–களு – க்கு முழு–மை–யான விளக்–கம் அளிக்–கி–றார் நரம்–பி–யல் சிகிச்சை சிறப்பு மருத்–து–வர் ப்ரித்–திகா சாரி.

வ லி ப் பு ந � ோ ய் ய ா ரு க் கு வரு–கி–றது?

‘‘உடல் உறுப்–புக – ளி – ல் மிக–வும் முக்– கி–யம – ான ஒன்று மூளை. மூளை–யில் ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய த�ொந்–த–ர–வு–க–ளால் கைகள், கால்–க–ளில் அடுத்–த–டுத்து கார–ண–மில்–லா–மல் உத–றல் ஏற்–ப–டு– வதை வலிப்பு ந�ோய்(Epilepsy) என்– கி–ற�ோம். நமது உட–லில் உள்ள நரம்பு செல்– களே உட–லின் ம�ொத்த இயக்–கத்–தை– யும் கட்–டுப்–படு – த்–துகி – ற – து. மூளை மற்– றும் நரம்பு செல்–க–ளுக்கு இடையே செல்–லும் மின் அதிர்–வுக – ளி – ல் தடை ஏற்–ப–டும் ப�ோது–தான் இது–ப�ோல் வலிப்பு உண்–டா–கி–றது. பெரும்–பா– லும் வலிப்பு ந�ோய் 10 முதல் 25 வயது வரை உள்–ள–வர்–கள் மற்–றும் 60 வய–துக்கு மேற்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்கு ஏற்– ப – டு – கி – ற து. அதா– வ து, மூளை வள–ரும் பரு–வத்–தில் உள்–ள–வர்–கள் மற்–றும் முதுமை அடைந்த மூளை உடை– ய – வ ர்– க – ளு க்கு இந்த ந�ோய் அதிக அளவு ஏற்–ப–டு–கி–றது.’’

வலிப்பு வரு–வ–தற்–கான கார–ணங்– கள் என்ன?

‘‘10 பேரில் ஒரு– வ – ரு க்கு தூக்– க – மின்மை, கடு–மை–யான வெயி–லில் அதிக நேரம் இருப்–பது, அதிக நாட்– கள் பட்–டினி – ய�ோ – டு இருப்–பது மற்–றும் அதிர்ச்சி தரக்–கூடி – ய செய்–தி–க–ளைக் கேட்–கும்–ப�ோது என சில தூண்–டுத – ல்– க–ளால் வலிப்பு வரு–கிற – து. சில–ருக்கு

டாக்–டர் பிரித்திகா சாரி


வலிப்பு...  ஏன்?

எதற்கு?  எப்–படி? 53


என்ன கார–ணத்–தால் வலிப்பு வந்–தத – ென்று கண்–டு–பி–டிக்க முடி–யா–ம–லும் ப�ோகும். ஆனால், ப�ொது–வாக வலிப்பு வரு–வ– தற்கு என்று சில கார–ணங்–கள் உள்–ளன. இந்த கார– ண ங்– க ள் ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – ரி ன் வய–துக்–கேற்ப மாறு–ப–டும். குழந்தை பிறக்– கும்– ப�ோ து தலை– யி ல் அடி– ப – டு – வ – த ால் வலிப்பு வர–லாம். வைட்–ட–மின் B6, கால்– சி–யம், குளுக்–க�ோஸ் ப�ோன்ற சத்–துக்–கள் குறை–வ–தா–லும் வர–லாம். மூளைக்–காய்ச்– சல் கார– ண – ம ா– க – வு ம் குழந்– தை – க – ளு க்கு வலிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. இதில் 5 முதல் 7 வயது வரை–யுள்ள குழந்–தைக – ளு – க்கு வரும் அதிக காய்ச்–சல – ால் ஏற்–படு – ம் வலிப்–பினை Febrile Seizure என்–கி–ற�ோம். இந்த கார–ணங்–கள் தவிர நரம்பு மண்– ட–லத்–தில் ஒட்–டுண்–ணி–க–ளால் ஏற்–ப–டும் ந�ோய்–கள் மற்–றும் நச்–சுத்–தன்மை (காரீ–யம், பூச்–சி–ம–ருந்–து–கள், சாரா–யம்) உட–லுக்–குள் செல்–லும்–ப�ோ–தும் வலிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது. தலை–யில் அடி–படு – வ – து, மூளை–யில் கட்டி ஏற்–ப–டு–வது, ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு, மூளை வளர்ச்–சி–யில் ஏற்–ப–டும் க�ோளா–று–கள் மற்–

54  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

றும் மர–பணு தன்மை ப�ோன்ற கார–ணங்– க–ளா–லும் வலிப்பு ஏற்–ப–டு–கி–றது.’’

இதில் வகை–கள் ஏதே–னும் உண்டா?

‘‘மூளை–யில் ஏற்–படு – ம் பாதிப்–பின் அள–வு– கள் மற்–றும் அறி–கு–றி–க–ளின் அடிப்–ப–டை– யில் வலிப்பு ந�ோய் இரண்டு பிரி–வுக – ள – ாக பிரிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. மூளை–யின் ம�ொத்–தப்– ப–கு–தி–யும் பாதிக்–கப்–ப–டும்–ப�ோது, உடல் முழு–வ–தும் அந்த வலிப்பு எதி–ர�ொ–லிக்– கும். இதற்கு Generalized Seizure என்று பெயர். இதற்–குள் உட்–பிரி – வ – ாக 5 வகை–கள் உள்–ளன. நினை–வாற்–றல் தவ–று–தல், கை, கால்– க–ளில் விறைப்–புத்தன்மை மற்–றும் உடல் உத–று–தல், வாயில் நுரைதள்–ளு–தல், சில சம–யம் தன்னை அறி–யா–மல் சிறு–நீர், மலம் கழிப்–பது ப�ோன்ற அறி–கு–றி–க–ள�ோடு வரு– வதை Tonic clonic generalized seizure என்–கி–ற�ோம். இந்த அறி–கு–றி–க–ள�ோடு கை, கால் வெட்– டு – த ல் இல்– ல ா– ம ல் இருப்– ப – தற்கு Tonic Seizure என்று பெயர். உடல் திடீ– ரெ ன நிலை– கு – லை ந்து ப�ோதல்,


தற்–கா–லிக மறதி மற்–றும் ஞாப–கமி – ன்மை ப�ோன்ற அறி–கு–றி–க–ள�ோடு இருப்– பதை A Tonic Seizure என்– கி–ற�ோம். தலை மற்–றும் உட–லின் மேல்–பா–கத்–தி–்ல் திடீ–ரென த�ொய்வு ஏற்– பட்டு கீழே கவிழ்ந்து வி டு – வ தை M y o c l o n i c Seizure என்–கி–ற�ோம். சில ந�ொடி–கள் உணர்–வில்–லா– மல் ப�ோவது மற்–றும் கண் – சி – மி ட்– டு – வ து ப�ோன்ற அறி–கு–றி–க–ள�ோடு இருப்– பதை Absence seizure என்– கி–ற�ோம். இதே– ப�ோ ல் மூளை– யில் குறிப்–பிட்ட பாகத்– தில் ஏற்– ப – டு ம் பாதிப்– பி – ன ா ல் வ ர க் – கூ – டி ய வலிப்–பிற்கு Partial Seizure என்று பெயர். இந்த பிரி– வில் 2 வகை–கள் உள்–ளன. இந்த இரண்டு வகை– க– ளி – லு ம் உட– லி – லு ள்ள முகம், கை, கால் ப�ோன்ற ஏதா–வது ஒன்–றில் ஒரே பக்– க த்– தி ல் வெட்– டு – த ல் ஏற்–படு – கி – ற – து. நினை–வாற்– றல் மாறா–மல், உட–லின் ஒரு பாகத்–தில் கை, கால்–களி – ல் வெட்–டுத – ல் ஏற்–படு – வ – தை Simple partial Seizure என்–கி–ற�ோம். நினை–வாற்–ற–லில் மாற்–றம் ஏற்–பட்டு, நினைவு தவ–று–தல், மனக்–கு–ழப்–பம் மற்– றும் பிதற்–றுத – ல் ப�ோன்ற அறி–குறி – க – ள�ோ – டு இருப்–பதை Complex partial Seizure என்– கி–ற�ோம். இந்த வகை–யி–னர் சில சம–யம் சுய–நினை – வி – ல்–லா–மல் அங்–கும் இங்–கும – ாக நடப்–பது, ஆடை–க–ளைக் கழற்ற முயற்–சிப்– பது, வாய், முக–பா–வ–னை–க–ளில் மாற்–றம் ஏற்–ப–டு–வது, இதைத் த�ொடர்ந்து குழப்–ப– மான முகத்–த�ோற்–றத்–த�ோ–டும் இருப்–பார்– கள். இத–னால் அவர்–களு – க்கு ஆபத்–துக – ள் ஏற்–ப–டும் வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம்.’’

மை–களை கண்–ட–றி–ய–லாம். வலிப்பு ந�ோயின் வகை மற்– று ம் அறி– கு – றி – க – ளு க்கு ஏற்– ற ாற்– ப�ோ ல சிகிச்சை அளிக்க வேண்–டும். மருத்– து–வர் சரி–யான மருந்தை சரி– யான அள–வில் க�ொடுக்–கும்– ப�ோது பல– ரு க்கு வலிப்பு கட்–டுப்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. அப்– ப டி வலிப்பு மருந்– து – க– ளு க்கு கட்– டு ப்– ப – ட ா– த – ப�ோது மூளை அறு–வைச் சிகிச்சை மற்–றும் கீட்–ட�ோ– ஜெ – னி க் ட ய ட் ( அ தி க க�ொ ழு ப் பு ச த் – து ள்ள உணவு) மருத்– து வ முறை அவர்– க – ளு க்கு பரி– சீ – லி க்– கப்–ப–டு–கி–றது. 70 சத–வி–கி–தம் வலிப்பு உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு 3 முதல் 5 வரு–டங்–கள் வரை ம ரு ந் – து – க ள் ச ா ப் – பி ட்ட பின்பு வலிப்பு வரா– ம ல் இருந்– த ால் மருந்– து – க ளை நி று த் – தி – வி ட வ ா ய் ப் பு உள்–ளது. பெரும்–பா–லும் வலிப்பு ந�ோயின் பாதிப்– பு – க ளை மருத்–து–வர்–க–ளால் நேரில் பார்க்க முடி– வ – தி ல்லை. அப்–படி பாதிப்–பின் அறி–குறி – க – ளை நேரில் பார்த்–த–வர்–கள் சொல்–லும் தக–வ–லா–னது, ந�ோய் பாதிப்–பின் தன்–மைக – ளை அறிந்து, மருத்–துவ – ர் சரி–யான சிகிச்–சைய – ளி – க்க உத– வி–யாக இருக்–கும். அதற்கு வலிப்–பின் அறி– கு–றி–கள் பற்–றிய சரி–யான தக–வல்–களை ஒவ்–வ�ொரு – வ – ரு – ம் புரிந்து க�ொள்ள வேண்– டி–யது அவ–சிய – ம். மேலும் வலிப்பு வரு–கிற – – ப�ோது செய்ய வேண்–டிய முத–லுத – வி – க – ளை தெரிந்து க�ொள்–வ–தும் அவ–சி–யம்.’’

Complex partial Seizure வகை–யி–னர் சுய–நி–னை–வில்–லா– மல் அங்–கும் இங்– கு–மாக நடப்–பது, ஆடை–க–ளைக் கழற்ற முயற்–சிப்–பது, வாய், முக–பா–வ–னை–க–ளில் மாற்–றம் ஏற்–ப–டு–வது, குழப்–ப–மான முகத்– த�ோற்–றத்–த�ோடு இருப்– பார்–கள். இவர்–க–ளுக்கு ஆபத்–து–கள் ஏற்–ப–டும் வாய்ப்–பு–கள் அதி–கம்.

வலிப்–புக்–கான சிகிச்–சை–கள் என்ன?

‘‘வலிப்பு ந�ோயா–ளி–யி–டம் த�ோன்–றும் அறி–குறி – க – ளை வைத்து, எந்த வகை வலிப்பு என்–பதை மருத்–து–வர் முத–லில் கண்–ட–றிய வேண்–டும். ரத்–தப் பரி–ச�ோதனை – , எக்ஸ்ரே, EEG பரி–ச�ோத – னை – க – ள், எம்.ஆர்.ஜ. ஸ்கேன் மற்–றும் வீடிய�ோ டெலி–மெட்ரி பரி–ச�ோ–த– னை–கள் மூல–மாக வலிப்பு ந�ோயின் தன்–

வலிப்பு வந்–தவ – ர்–களு – க்கு செய்ய வேண்– டிய முத–லு–தவி என்ன?

‘‘வலிப்பு ந�ோயின் அறி–குறி – க – ள் ஒரு–வரி – – டம் தென்–பட்–டால் பயம் க�ொள்–ளவ�ோ, பதற்–றப்–ப–டவ�ோ கூடாது. அவரை சுற்– றி–யுள்ள சூழ்–நி–லையை அமை–தி–யாக்க வேண்–டும். வலிப்பு வந்–த–வர்–களை கீழே விழா–த–வாறு பிடித்து தரை–யில் அமர்த்த வேண்–டும். வ லி ப் பு வ ந் – த – வ – ரி ன் தலை – யி ன் கீழ் மென்– மை – ய ான துணி அல்– ல து தலை– ய – ணையை தலை– யி ல் அடி– ப – ட ா– மல் இருக்– கு – ம ாறு வைக்க வேண்– டு ம்.

55


உட– லி ல் அடி– ப – ட ா– ம ல் இருக்க அரு– கி – லுள்ள ப�ொருட்– க ள் மற்– று ம் அவ– ர து கையில் உள்ள கூர்–மை–யான ப�ொருட்– களை அகற்– றி – வி – டு – வ து நல்– ல து. உடல் மற்–றும் கழுத்–தைச் சுற்–றியு – ள்ள ஆடை–கள் இருக்–க–மாக இருந்–தால், தளர்–வு–ப–டுத்த வேண்–டும். சுவா–சம் சீராக இருக்க ஒரு பக்–கம – ாக உட–லும், தலை–யும் இருக்–கும்–படி திருப்பி வைக்க வேண்– டு ம். இத– ன ால் வாயி–லி–ருந்து வரும் உமிழ்–நீர் மூச்–சுக்–கு–ழ– லுக்–குள் செல்–வது தவிர்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. வலிப்–பி–லி–ருந்து முழு–வ–தும் மீண்டு வரும்– வரை, அரு–கி–லி–ருந்து கவ–னித்து அவர்– களை சமா–தா–னப்–ப–டுத்த வேண்–டும். முக்– க ால்– வ ாசி வலிப்– பு–கள் ஒன்–றரை அல்–லது இரண்டு நிமி– ட ங்– க – ளி ல் அது–வா–கவே அடங்–கி–வி– டும். அடுத்–தடு – த்து வலிப்பு வந்–தால�ோ, த�ொடர்ந்து 10 முதல் 15 நிமி–டங்–க–ளுக்கு மேல் வலிப்பு இருந்–தால் உட–னடி – ய – ாக மருத்–துவ – ரை அணுக வேண்–டும்.’’

வ லி ப் பு வ ந் – த ா ல் செய்–யக் கூடா–தவை என்ன?

வலிப்–பின் ப�ோது ஏற்–ப–டும் கை, கால் வெட்–டு–தலை அடக்–கிப் பிடிக்–கக் கூடாது. கையில் சாவி க�ொடுப்–பது, மூக்–கில் செருப்–பைக் காட்–டு–வது ப�ோன்ற செயல்–களை செய்–யக் கூடாது.

‘‘வலிப்–பின் ப�ோது ஏற்– ப–டும் கை, கால் வெட்–டு– தலை அடக்–கிப் பிடிக்–கக் கூடாது. கையில் சாவி க�ொ டு ப் – ப து , மூ க் – கி ல் செருப்–பைக் காட்–டு–வது ப�ோன்ற செயல்– க ளை செய்–யக் கூடாது. வாயி– லி–ருந்து வெளி–வரு – ம் நுரை மூச்–சுக்–கு–ழ–லுக்–குள் சென்– றால் உயி–ருக்கு ஆபத்தை ஏற்– ப – டு த்– து ம். வலிப்– பி – லி – ருந்து முழு– வ – து ம் மீண்டு வரும்– வ ரை எந்த வித–மான ஆகா–ரம�ோ, தண்–ணீர�ோ க�ொடுக்–கக் கூடாது. வலிப்–பின்–ப�ோது மருந்து, மாத்– தி ரை மற்– று ம் தண்– ணீ –் ர் க�ொடுக்–கக் கூடாது. வாயில் எந்த ப�ொரு– ளை–யும் திணிக்–கக் கூடாது. ஆபத்–தான சூழ்–நிலை தவிர மற்ற சூழ்–நி–லை–க–ளில் வலிப்பு முழு–வ–தும் நிற்–கும் வரை வலிப்பு வந்– த – வ ர்– க ளை அந்த இடத்– தை – வி ட்டு மாற்ற முயற்–சிக்க கூடாது.’’

வலிப்பு ந�ோயைத் தடுக்க செய்ய வேண்–டி–யது என்–னென்ன?

‘‘வலிப்பு ஏற்– ப– டும் சூழ்– நி– லை – க ளை அறிந்து, அதை தவிர்க்க வேண்– டு ம்.

56  குங்குமம்

மருத்–து–வர் பரிந்–துரை செய்–யும் மருந்–து– களை சரி–யாக எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்– டும். வலிப்–புக்கு க�ொடுக்–கப்–ப–டும் மருந்– து–கள – ால் சில–ருக்கு தலை–சுற்–றல், மயக்–கம், குமட்–டல், தூங்–கிக்–க�ொண்டே இருத்–தல், நிலை–யாக நிற்க இய–லாமை, கை, கால் நடுக்– க ம், மாறு– ப ட்ட செயல்– ப ா– டு – க ள், வயிற்று எரிச்–சல், தோல் தடிப்–புக – ள், எடை கூடு–தல், வாய் உலர்ந்–து–ப�ோ–தல், கண்– பார்வை க�ோளா–று–கள் ப�ோன்ற பக்க விளை–வு–கள் ஏற்–பட வாய்ப்–புள்–ளது. இப்– படி அந்த மருந்–தி–னால் ஏற்–ப–டும் பக்க விளை–வு–களை உட–ன–டி–யாக மருத்–து–வ–ரி– டம் தெரி–விக்க வேண்–டும். வ லி ப் பு சி ல – ரு க் கு தூங்–கும் ப�ோதும், விழித்– தி–ருக்–கும் ப�ோதும் ஏற்–ப– டு– கி – ற து. தூக்– க – மி ன்– மை – யும் சில– ரு க்கு வலிப்பு ஏற்–பட கார–ண–மா–கி–றது. இத–னால் சரி–யான நேரத்– துக்கு தூங்கி எழு–வது அவ– சி–யம். பகல் தூக்–கத்–தைத் தவிர்க்க வேண்–டும். தூங்– கும் இடம் காற்–ற�ோட்–ட– மாக, வெளிச்– ச – மி ன்றி, மித– ம ான தட்– ப – வெப்ப நிலை–யில் இருப்–பது அவ– சி– ய ம். பாட்– டி ல் குளிர்– பா–னங்–கள், துரித உணவு வகை– க ளை தவிர்ப்– ப து நல்– ல து. இயற்– கை – ய ான உ ண வு வ கை – க ள ை சாப்–பி–டு–வ–த�ோடு, சமச்–சீ– ரான உணவு முறையை பி ன் – ப ற்ற வே ண் – டு ம் . உண– வி ல் காய்– க – றி – க ள், பழங்–களை அதிக அளவு சேர்த்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். வலிப்பு ந�ோய் உள்–ள–வர்–கள் திரு–ம– ணம் செய்–வது, குழந்–தை–கள் பெற்–றுக் க�ொள்–வது, படிப்–பது மற்–றும் பிற–ரைப் ப�ோன்று வேலை–கள் செய்–வதை மருத்– து–வரி – ன் ஆல�ோ–சனை – யு – ட – ன், சில கட்–டுப்– பா–டு–க–ள�ோடு செய்–ய–லாம். வலிப்பு நோய் இருப்–ப–வர்–கள் மருத்– து– வ – ரி ன் ஆல�ோ– ச – னை ப்– ப டி நடந்து க�ொண்–டால் மற்–ற–வர்–க–ளைப் ப�ோன்று, எல்–ல�ோ–ரு–ட–னும் இணைந்து முழு–மை– யான வாழ்க்–கையை வாழ முடி–யும்!’’

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

- க.கதி–ர–வன்

படம்: ஏ.டி.தமிழ்–வா–ணன்


மாத்தி ய�ோசி

இனிப்–பும் ச

அவ–சி–யம்–தான்!

ர்க்–கரை ந�ோய் வந்–தா–லும் வந்–தது... இனிப்பு என்–றாலே மக்–கள் அலற ஆரம்–பித்–து–விட்–டார்– கள். ப�ோதாக்–கு–றைக்கு இனிப்–பு–க–ளில் இருக்–கும் அதிக கல�ோ–ரி–கள் கார–ண–மாக எடை கூடும் அபா–ய–மும் உண்டு என்–பது தெரிந்த பிறகு இனிப்பு என்–பது இப்–ப�ோது விஷம் ப�ோல் வேண்–டா–த–தா–கி–விட்–டது. இனிப்பு என்– ப து முற்– றி – லு ம் புறக்– க – ணி க்க வேண்– டி ய உணவா? ஊட்– ட ச்– ச த்து நிபு– ண ர் புவ–னேஸ்–வ–ரி–யி–டம் கேட்–ட�ோம்.

‘‘நாம் உட்–க�ொள்–ளும் உண–வுப்–ப�ொ–ருட்– க–ளில் இனிப்–பும் ஓர் அங்–க–மாக உள்–ளது. அந்த இனிப்பை சுக்–ர�ோஸ், ஃப்ரக்–ட�ோஸ், லாக்–ட�ோஸ் ப�ோன்ற பல வகை–கள – ா–கப் பிரிக்–க– லாம். இவை குளுக்–க�ோ–ஸாக மாறிய பிறகு உட–லுக்கு ஆற்–ற–லைக் க�ொடுக்–கி–றது. இந்த

இனிப்பு உடல் வளர்–சிதை மாற்–றம் மற்–றும் உட– லு க்– கு த் தேவை– ய ான சத்– து க்– க – ளை க் க�ொண்–டுள்–ளது. ஒரு கிராம் இனிப்–பில் 4 கல�ோ–ரிக – ள் ஆற்–றல் உள்–ளது. இனிப்பு சுவை–யா–னது நாக்–கி–லுள்ள சுவை மொட்– டு – க ள் மற்– று ம் உமிழ்– நீ – ர �ோடு

57


கரும்–பி–லி–ருந்து பல்–வேறு வேதி–மாற்–றங்–க–ளுக்கு உட்–ப–டுத்–தப்–பட்டு செயற்–கை– யான முறை–யில் தயா–ரிக்–கப்–ப–டும் வெள்–ளைச் சர்க்–கரை கலந்த உண–வு– களை மட்–டும் தவிர்த்–தால் ப�ோதும். கலந்து விரை–வாக செயல்–பட்டு உட–லுக்–குத் இயற்–கை–யான முறை–யில் கிடைக்–கும் தேன், தேவை–யான ஆற்–ற–லைக் க�ொடுக்–கி–றது. இத– பனை–வெல்–லம், பழங்–கள், பாதாம், பிஸ்தா, னால் குளுக்–க�ோஸ் அதி–க–முள்ள உண–வுப் முந்–திரி, வேர்க்–கடலை – ப�ோன்ற ப�ொருட்–களை ப�ொருட்–கள் குழந்–தை–க–ளுக்கு மிக–வும் அவ–சி– சாப்–பி–டு–வதே உட–லுக்கு நல்–லது. யம். இனிப்பு உண–வு–க–ளில் உள்ள Glycolic முக்–கி–ய–மாக இனிப்–புப் ப�ொருட்–கள் சாப்– acid சரும நலனை பரா–ம–ரிக்க உத–வு–கி–றது. பி–டு–ப–வர்–கள் அவற்றை நன்கு மென்று சாப்– இயற்–கையி – ல், கரும்பு மற்–றும் க�ோது–மையி – ல் பி–டு–வ–த�ோடு, எத்–தனை முறை சாப்–பி–டு–வது உள்ள இனிப்–ப�ோடு பாஸ்–ப–ரஸ், கால்–சி–யம், என்–ப–தி–லும் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். ப�ொட்–டா–சி–யம், மெக்–னீ–சி–யம் மற்–றும் இரும்– அதே– ப �ோல், உணவு உட்– க �ொண்ட பிறகு புச்– ச த்து ப�ோன்– ற – வை – யு ம் சேர்ந்– து ள்– ள ன. இனிப்பு சாப்– பி ட்– டா ல் செரித்– த – லு க்– கா ன இத–னால் இனிப்–புச் சுவை–யு–டைய பழங்–கள் அமி–லம் சுரப்–ப–தில் தடை ஏற்–ப–டும். எனவே, மற்–றும் காய்–க–றி–களை தேவை–யான உண–வுக்–குப் பிறகு இனிப்பு சாப்–பி– அளவு எடுத்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. டு–வ–தைத் தவிர்க்க வேண்–டும். உண– ஆனால், கரும்– பி – லி – ரு ந்து பல்– வுக்கு முன்பு சாப்–பிட்–டால் உணவு வேறு வேதி–மாற்–றங்–க–ளுக்கு உட்–ப– செரி–மா–னத்–துக்–குத் தேவை–யான சுரப்– டுத்–தப்–பட்டு செயற்–கை–யான முறை– பி–கள் சுரப்–பத – ற்கு அவை உத–வுகி – ற – து. யில் தயா–ரிக்–கப்–ப–டும் வெள்–ளைச் காய்–க–றி–கள், அரிசி, சப்–பாத்தி ப�ோன்– சர்க்– கரை கலந்த உண– வு – களை ற–வ ற்றை சாப்–பி –டு –வ –தற்கு முன்–னர் மட்–டும் தவிர்த்–தால் ப�ோதும். இந்த சிறிய அளவு இனிப்பு சாப்–பி–டு–வ–தால் வெள்ளை சர்க்–கரை உண–வு–களை அவற்–றில் உள்ள ஊட்–டச்–சத்–துக்–கள் அதி–கம் எடுத்–துக்–க�ொள்–வ–தால் நீரி– மற்–றும் வைட்–டமி – ன்–களை உட்–கிர– கி – த்– ழிவு உள்– பட பல்– வே று உடல்– ந ல துக்–க�ொள்ள முடி–யும்–’’ என்–கி–றார். பாதிப்–பு–கள் ஏற்–ப–டு–கி–றது. அத–னால் - கெளதம் புவனேஸ்வரி

58  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


ஆராய்ச்சி

கூகுள் ஹெல்த் கூ

குள் மேப் உத–வி–யு–டன் ஒரு தனி மனித உட–லின் ஒவ்–வ�ோர் செல்–லை–யும், அதற்–குள்–ளி–ருக்–கும் அணுக்–க–ளை–யும் கண்–கா–ணிக்–கும் முயற்–சி–யில் ஈடு–பட்–டி– ருக்–கி–றார்–கள் விஞ்–ஞா–னி–கள்.

கே ட்–கும்–ப�ோதே மலைக்க வைக்– கும் இந்த ஆராய்ச்சி கடந்த 10 வருட கால–மாக நடந்து வரு–கிற – தா – ம். எதற்–காக இத்–தனை பெரிய மெனக்–கெ–டல்? ‘ஒரு– வ – ரி ன் ஆர�ோக்– கி – ய ம் மற்– று ம் ந�ோயைத் தீர்–மா–னிப்–பது உடல் அணுக்– களே. உட–லுக்–குள்–ளி–ருக்–கும் டிரில்–லி– யன் கணக்–கான அணுக்–க–ளில் பாதிக்– கப்–பட்ட அணுவை துல்–லி–ய–மாக ஒரு மருத்–துவ – ர – ால் அடை–யா–ளம் காண முடி– யாது. இவற்– றி ல் எத்– தன ை வித– ம ான

அணுக்–கள் இருக்–கிற – து? ஒன்–றுக்–க�ொன்று எவ்–வி–தம் வேறு–ப–டு–கி–றது என்று பிரித்–த– றி–வ–தும் கடி–னம். இந்த வரை– ப – ட ம் மூலம் உட– லி ன் உறுப்–பு–கள் மற்–றும் திசுக்–க–ளில் உள்ள அணுக்–களை இனம்–பி–ரித்து ந�ோயின் தன்–மையை அறிய முடி–யும். மாபெ–ரும் இந்த முயற்சி மருத்– து வ உல– கி ல் ஒரு புரட்–சியை உரு–வாக்கு – ம்’ என்று விளக்–கம் ச�ொல்–கி–றார்–கள் ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்–கள்.

- என்.ஹரி–ஹ–ரன் 59


தேவை அதிக கவனம்

ஒரு –து–வப் த் ரு ம ்த சித பார்வை

60  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


18

வய–துக்கு மேற்–பட்ட ஒரு–வர் நாள் ஒன்– றுக்கு 5 கிராம் உப்பை உண–வில் சேர்த்– துக்–க�ொண்–டால் ப�ோதும் என்–று–தான் உலக சுகா–தார நிறு–வ–னம் பரிந்–து–ரைத்–தி–ருக்–கி–றது. ஆனால், இந்–திய – ர்–கள் உட்–க�ொள்–ளும் உப்–பின் அளவு 119 சத–வீ–தம் என்று அதிர்ச்சி தக–வலை வெளி–யிட்–டுள்–ளது India Spend என்–னும் ஆய்வு நிறு–வ–னம். கிட்–டத்–தட்ட 10.98 கிராம் எடுத்–துக் க�ொள்–வ–தாக ச�ொல்–கி–றது இந்த ஆய்வு. உப்பு பற்றி கடந்த 15 ஆண்–டு–க–ளுக்கு மேல் ஆய்வு செய்து வரும் சித்த மருத்–துவ ஆராய்ச்–சி–யா–ளர் சுந்–தர்–ரா–ஜி–டம் இது பற்–றிக் கேட்–ட�ோம்.

61


அய�ோ–டின் குறை–பாடு இல்–லா–த–வர்–கள் அய�ோ–டின் உப்–பைத் த�ொடர்ந்து பயன்–ப–டுத்–தி–னால் சாதா–ரண உப்–பி–னால் ஏற்–ப–டும் தீய விளை–வு–க–ளை–விட அதிக தீமை–களை விளை–விக்–கும். இதன்–மூ–லம் ஹைப்–பர் தைராய்டு ந�ோயை விலை க�ொடுத்து வாங்–கிக் க�ொள்–கி–ற�ோம். ‘‘நா ம் சாதா– ர – ண – ம ாக சாப்– பி – டு ம் உண–வி–லி–ருந்தே 1 கிராம் அளவு உப்பு நமக்கு கிடைத்–து–வி–டும். மீதம் 4 கிராம் அளவு அதா–வது முக்–கால் டீஸ்–பூன் அளவு உப்பை மட்–டுமே நாம் அதி–க–மாக எடுத்– துக் க�ொள்ள வேண்–டும். இந்த அள– வை த் தாண்– டு ம்– ப�ோ து ரத்த அழுத்–தம் கூடும், இத–யம் த�ொடர்– பான பிரச்–னை–கள் வரும், சிறு–நீ–ர–கத்–தின் வேலை அதி–க–ரிக்–கும். 62  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

அ த ற் – க ா க உ ப ்பை மு ற் – றி – லு ம் தவிர்க்– க க் கூடாது. எலக்ட்– ர �ோ– லை ட் பேலன்ஸ்(Electrolyte balance) எனப்–படு – ம் நமது உட–லின் நீர்ச்–ச–ம–நி–லைக்கு உப்–பின் அளவு சரி–யாக இருக்க வேண்–டி–யது மிக அவ–சி–யம். குறிப்–பாக, உட–லில் உப்–பின் அளவு குறை–வா–னால் மயக்–கம் ஏற்–படு – ம். எனவே, உண–வில் அள–வ�ோடு உப்பை எடுத்–துக் க�ொள்–வ–து–தான் சிறந்–த–து–’’ என்– ற–வ–ரி–டம், சந்–தை–யில் கிடைக்–கும் வித– வி–த–மான பெயர்–க–ளில் வரும் உப்பு பற்றி கேட்–ட�ோம். ‘‘முத–லில் கடல் உப்பு பற்–றிச் ச�ொல்லி– வி–டு–கி–றேன். நாம் அன்–றா–டம் உண–வில் சேர்த்–துக்–க�ொள்–வது கட–லி–லி–ருந்து எடுக்– கப்–படு – ம் தூய்–மைப்ப – டு – த்–தப்–பட – ாத, பதப்– ப– டு த்– த ப்– ப – ட ாத சாதா உப்பு. இதற்கு ச�ோடி–யம் குள�ோ–ரைடு என்று பெயர். இதில் உள்ள ச�ோடி–யம் அய–னி–யா–னது ரத்த ஓட்–டத்–தை–யும், ரத்த அழுத்–தத்–தை– யும் சமன் செய்–யும். இவை ச�ோடி–யம் குறை–வாக இருக்–கும்போது ஏற்–படு – ம் நன்– மை–தான். ஆனால், அதுவே அதி–கம – ா–கும்– ப�ோது சிறு–நீ–ரக செய–லி–ழப்பு ப�ோன்ற விப–ரீத விளை–வு–களை ஏற்–ப–டுத்–தும். இரண்–டா–வ–தாக இமா–ல–யன் சால்ட் என்று கூறப்–ப–டும் இந்–துப்–பில் ச�ோடி–யம் குள�ோ– ரை – டை – வி ட ப�ொட்– ட ா– சி – ய ம் குள�ோ–ரைடு அதி–க–மாக இருக்–கி–றது. இத– னால் ரத்த அழுத்–தம் குறைந்து சம–நிலைப் – – ப–டும். கால்–சி–யம், மெக்–னீ–சி–யம், ப�ொட்– டா–சிய – ம், காப்–பர், இரும்–புச்–சத்து ப�ோன்ற


க�ொடுத்து வாங்–கிக் க�ொள்–கிற�ோ – ம். உயர் அனைத்– து – வி – த – ம ான மின– ர ல்– க – ளு ம் ரத்த அழுத்–தம் உள்–ளவ – ர்–கள் அய�ோ–டின் இருக்–கிற – து. அய�ோ–டின் ப�ோன்ற வேதிப்– உப்பை சாப்–பி–டு–வ–தால் ரத்த அழுத்–தம் ப�ொ–ருட்–கள் சேர்க்–கப்–ப–டு–வ–தில்லை. குறை–கி–றது என்–ப–தும் தவ–றான நம்–பிக்– உயர் ரத்த அழுத்–தம் இருப்–ப–வர்–கள் கை– த ான்– ’ ’ என்– ப – வ ர், நம் பாரம்– ப – ரி ய ச�ோடி–யம் உப்–புக்–குப் பதில், ஏதா–வது ஓர் முறை–யில் பயன்–படு – த்–தப்–பட்ட கட்–டுப்பு உண–வு–டன், ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிராம் பெரு–மை–களை நிறை–வா–கக் குறிப்–பி–டு– அல்– ல து 2 கிராம் அளவு இமா– ல – ய ன் கி–றார். சால்ட்டை சேர்த்– து க் க�ொள்– ள – ல ாம். ‘‘பதி–னெண் சித்–த–ரால் பாடப்–பட்ட அதற்–காக சாதா உப்–புக்கு மாற்–றா–கத் வாதக் க�ோவை–யில் கூறப்–பட்–ட–தும், சித்– த�ொடர்ந்து பயன்–படு – த்–தக் கூடாது. அவ்– தர்–கள – ா–லும், முனி–வர்–கள – ா–லும் உரு–வாக்– வாறு த�ொடர்ந்து பயன்–ப–டுத்த வேண்– கப்–பட்டு இன்–றள – வு – ம் சித்த மருத்–துவ – த்–தில் டும் என்–றால் மருத்–து–வ–ரின் பரிந்–துரை கட்–டுப்பு பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. சாதா அவ–சி–யம். உப்–பில் பல–வித மூலி–கைச்–சா–றுக – ளை – யு – ம், கார்–லிக் வகை உப்பு வாய்வு த�ொந்–தர – – மூலி–கை–க–ளை–யும் சேர்த்து சுட்டு, பக்–கு– வுக்கு நல்–லது என்று ச�ொல்–லப்–பட்–டா– வப்–ப–டுத்தி எடுக்–கப்–ப–டு–வதே கட்–டுப்பு. லும், அதி–க–மாக உட்–க�ொள்–ளும்–ப�ோது மாற்று மருத்–து–வத்–தில் மருந்து உட்– உட–லில் இயற்–கை–யாக உள்ள வாய்வை க�ொள்– ளு ம்– ப�ோ து, பத்– தி – ய – ம ாக, உப்– சம– நி – லைப் – ப – டு த்– து ம் தன்– மை – யை க் பில்லா உணவை உண்–ணச் ச�ொல்–வார்– குறைத்து– வி – ட க்கூடும். நாள– டை – வி ல் கள். ஏனெ–னில், மருந்–தின் வீரி–யத்தை உட–லின் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி–யை–யும் உப்பு குறைத்–து–வி–டும் என்–ப–தால் பத்–தி– குறைத்–துவி – டு – ம் என்–பத – ால் மருத்–துவ – ரி – ன் யத்– தி ல் இருப்–ப – வ ர்– க ள், சாதா உப்– பு க்– ஆல�ோ–ச–னைப்–படி குறைந்த அள–வில் குப் பதில் கட்–டுப்பை பயன்–படு – த்–தல – ாம். பயன்–ப–டுத்–து–வதே நல்–லது.’’ கட்–டுப்பு, மருந்–தின் வேகத்தை மேலும் இப்–ப�ோது பர–வ–லாக மக்–கள் பயன் அதி–கரி – க்–கச் செய்–யக்–கூடி – ய – து. சாதா–ரண – – – ப – டு த்தி வரும் சுத்– தி – க – ரி க்– க ப்– பட்ட மாக அனை–வரு – மே உண–வில் கட்–டுப்பை அய�ோ–டைஸ்டு உப்பு பற்றி... சேர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம். உப்–புச்–சுவை ‘‘அய�ோ–டின் குறை–பாடு உள்–ளவ – ர்–கள் இருந்–தா–லும், சாதா உப்–பைப்ப�ோ – ல், கட்– அய�ோ– டை ஸ்டு உப்பை பயன்– ப – டு த்– த – டுப்பை உட்–க�ொள்–வத – ால் ரத்த அழுத்–தம் லாம். ஆனால், இப்–ப�ோது வெண்மை, அதி–க–ரிக்–காது. தூய்மை, ஆர�ோக்–கி–யம் என்று விளம்–ப– உட– லி ல் சேரும் அதி– க ப்– ப – டி – ய ான ரப்– ப – டு த்தி, கட– லி – லி – ரு ந்து எடுக்– கு ம் சாதா உப்பு சிறு–நீர்–வழி – ய – ாக வெளி–யேறு – வ – – உப்–பில் ரசா–ய–னங்–கள் கலந்து பள–ப–ள– தால், சிறு–நீ–ர–கத்–துக்கு அதி–கப்–ப–டி–யான வென வெண்– மை – ய ாக்– கு – கி ன்– ற – ன ர். வேலை– யை க் க�ொடுக்– கி – ற து. ஆனால், ‘சுத்– தி – க – ரி க்– கி – றே ன்’ என்று கூறி தாதுப்– கட்– டு ப்பு சிறு– நீ ர் வழி– ய ாக வெளி– யே – ப�ொ–ருட்–களை அழித்–து–வி–டு–கின்–ற–னர். றா– ம ல் மலம் வழி– ய ா– க – வு ம், வியர்வை அய�ோ–டைஸ்டு உப்பை எடுத்–துக் க�ொண்– மூல–மும் வெளி–யே–று–வ–தால் சிறு–நீ–ர–கத்– டால் புத்–தி–கூர்மை அதி–க–மா–வ–தா–க–வும் தின் வேலையை குறைக்–கி–றது. இத–னால் விளம்–ப–ரப்–ப–டுத்–து–கின்–ற–னர். சிறு–நீ–ரக செய–லி–ழப்பு ஏற்–ப–டு–வ–தில்லை. அய�ோ–டின் சத்–துக்கு அய�ோ–டின் உப்பு கட்–டுப்பு உட–லுக்கு ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி, மட்–டுமே அவ–சிய – ம் என்று ச�ொல்ல முடி– சாத்–வீ–கத் தன்–மை–யைக் க�ொடுக்– யாது. இயற்–கை–யா–கவே காய்–க–றி– கக்–கூடி – ய – து. சிறு–நீர – க செய–லிழ – ப்பு, கள், கனி–க–ளில் நமக்–குத் தேவை– சர்க்–க–ரை–ந�ோய், ரத்–த–அ–ழுத்–தம், யான அய�ோ–டின் கிடைக்–கி–றது. புற்–றுந�ோ – ய், வரா–மல் தடுப்–பத – ால் உப்–பில் கலக்–கப்–படு – ம் அய�ோ–டின் கட்–டுப்பை எடுத்–துக் க�ொள்–வத – ன்– அதி– க – ம ா– ன ால் உட– லி ல் பக்க மூ– ல ம ந�ோயற்ற இள– மை – ய ான விளை– வு – க ள் ஏற்– ப – டு ம். அய�ோ– வாழ்வை வாழ–லாம். நம் பாரம் டின் குறை–பாடு இல்–லா–த–வர்–கள் – ப – ரி ய மருத்– து – வ த்– தை த் தவிர அய�ோ–டின் உப்–பைத் த�ொடர்ந்து வேறு எந்த மருத்– து – வ த்– தி – லு ம் பயன்–படு – த்–தின – ால் சாதா–ரண உப்– கட்–டுப்பு உப–ய�ோக – ம் கிடை–யா–து” பி–னால் ஏற்–ப–டும் தீய விளை–வு–க– என்–கி–றார். ளை–விட அதிக தீமை–களை விளை– விக்–கும். இதன்–மூ–லம் ஹைப்–பர் - என்.ஹரி–ஹ–ரன் சுந்–தர்–ரா–ஜ் தைர ா ய் டு ந�ோயை வி லை

63


குட் நைட்

கனவுகளின்

உளவியல்

பா

தி தூக்–கத்–தில் பதறி எழ– வைத்த கனவு, நினைத்து நினைத்து ரசிக்–கும் கனவு என நாம் கண்ட கன–வைப் பற்றி சினிமா கதை ப�ோல உற–வி–ன–ரி–டம�ோ நண்–பர்–க– ளி–டம�ோ பேசிக்–க�ொள்–வது உண்டு. இந்தக் கன–வு–க–ளுக்–கும் நிஜ–வாழ்க்– கைக் கும் என்ன த�ொடர்பு என்று கன–வு–க–ளின் உள–வி–யல் பற்றி விளக்–கு–கி–றார் மன நல மருத்–து–வர் ரங்–க–ரா–ஜன்.

64  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

‘‘க ன– வு – க – ள ைப் புரிந்– து – க �ொள்– ளு ம் முன் தூக்– க த்– த ைக் க�ொஞ்– ச ம் புரிந்– து – க�ொள்–வ�ோம். ப�ொது–வாக, தூக்–கத்தை மூன்று நிலை–யா–கப் பிரிக்–க–லாம். Light Sleep என்–கிற மேல�ோட்–ட–மான தூக்–கம், Deep Sleep என்–கிற ஆழ்ந்த தூக்–கம், Dream sleep என்–கிற கன–வுத்–தூக்–கம். முதல்–வகை தூக்–கத்–தின்–ப�ோது மூளை– யின் செயல்–பாடு – க – ள் குறை–வாக இருக்–கும். மூளை–யின் இந்த செயல்–பாடு – க – ளை Waves என்று அலை–களா – க அளக்–கலா – ம். வழக்–க–


கன–வு–கள் இனி–தாக...

காற்–ற�ோட்–ட–மான இடத்–தில் தூங்– குங்–கள். தூங்–கு–வ–தற்கு மூன்று மணி நேரத்–துக்கு முன்பே உண–வரு – ந்–துங்–கள். தூங்–கு–வ–தற்கு முன் கார–மான உணவு வகை–களை எடுத்–துக்–க�ொள்–ளக் கூடாது. செரி– ம ா– ன ப் பிரச்– னை – ய ால் தூக்– க ம் கெட்டு கன–வுத் தூக்–க–மும் பாதிக்–கும். மதுப்–ப–ழக்–கம் இருந்–தால் கைவி–டு– வது அவ–சி–யம். இத–னால் மூளை–யின் செயல்– ப ா– டு – க ள் பாதிப்– பு க்– கு ள்– ள ாகி கனவு தூக்–கம் கெடும். இர–வில் நீண்ட நேரம் கண்–வி–ழிப்–ப–தைத் தவிர்ப்–பது நல்–லது. அப்–ப�ோ–துத – ான் கனவு தூக்–கம் பாதிக்–கா–மல் நம் மூளை ஆர�ோக்–கி–ய– மா–ன–தாக இருக்–கும். அன்–றா–டம் உடற்–ப–யிற்சி செய்–யுங்– கள், குறிப்–பிட்ட நேரத்–துக்–குத் தூங்கி குறிப்– பி ட்ட நேரத்– து க்கு எழும் பழக்– கத்தை கடை–பி–டிக்க வேண்–டும். நேர்–ம– றை–யான சிந்–த–னை–களை வளர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள், மனதை மென்–மைய – ாக வைத்–துக்–க�ொள்–ளுங்–கள், மகிழ்ச்–சிய – ாக இருங்–கள். உங்–கள் கனவு உல–க–மும் மகிழ்ச்–சி–யா–ன–தாக இருக்–கும்.

தூக்–கத்–தின்–ப�ோது மூளை அதி–வே–க– மாக ஒரு விநா–டிக்கு மூளை–யின் மாக செயல்–ப–டும். அதா–வது, ஒரு அலை–கள் 7 முதல் 15 ஆக இருக்– விநா–டிக்கு 25 வேவ்ஸ் என்ற வேகத்– கும். ஆழ்ந்த உறக்–கத்–தின்–ப�ோது ஒரு தில் செயல்–ப–டும். அந்த நேரத்–தில் விநா– டி க்கு மூளை– யி ன் இயக்– க ம் கண்–ணில் உள்ள ‘Eye ball’ வல–துப – க்– 2-லிருந்து ஒன்–றா–கக் குறை–யும். இந்த கம், இட–துப – க்–கம், மேலே கீழே என நேரத்–தில் நம் உட–லில் இருக்–கிற நான்–கு–பு–ற–மும் சுழல ஆரம்–பிக்–கும். தசை–க–ளெல்–லாம் மெல்–லத் தளர்– டாக்–டர் அத–னால்–தான் இந்த கன–வுத்–தூக்–கத்– வாகி ஜீர�ோ என்ற அள–வுக்கு வந்– ரங்–க–ரா–ஜன் துக்கு Rapid eye movement என இன்– து–வி–டும். ன�ொரு பெய–ரும் உண்டு. கன–வுத்–தூக்–கம் என்–பது அந்த நேரத்– நாம் கன– வு த்– தூ க்– க த்– தி ல் இருக்– கு ம்– தில்–தான் ஆரம்–ப–மா–கும். இந்த கன–வுத்–

65


ப�ோதே எழுந்–தால்–தான் கனவு நமக்கு நினை– வி ல் இருக்– கு ம். கன– வு த்– தூ க்– க ம் மெல்ல குறைந்து Light Sleep என்ற நிலைக்கு வரும்–ப�ோது நாம் கண்ட கனவு நினை–வுக்கு வரா–து’– ’ என்–றவ – ரி – ட – ம், கன–வுக்– கும் நிஜ வாழ்க்–கைக்–கும் உள்ள த�ொடர்பு பற்–றிக் கேட்–ட�ோம். ‘‘நிஜ வாழ்க்–கையி – ல் உங்–களு – டை – ய அன்– றாட செயல்–பா–டு–கள்–தான் மூளை–யில் பதிந்து கன–வு–க–ளாக எதி–ர�ொ–லிக்–கி–றது. நாம் பார்த்த நிகழ்–வுக – ள், மன–தில் த�ோன்–று – கி ற எண்– ண ங்– க ள், எதிர்– பா ர்ப்– பு – க ள், பயங்–கள் என எல்லா செய்–தி–க–ளை–யும் மூளை க�ோப்–பு–கள் அடுக்–கு–வ–து–ப�ோல அடுக்கி ஒழுங்–கு–ப–டுத்தி வைத்–துக்–க�ொள்– ளும். இது– தா ன் கன– வு த்– தூ க்– க த்– தி ன் பயன். கன– வு த்– தூ க்– க ம் இல்– ல ை– யெ ன்– றால் மூளை– யி ல் பதி– வா கி இருக்– க க்–

66  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

கூ– டி ய தக– வ ல்– க ள் ஒழுங்– க�ோ டு இருக்– காது. அத–னால் கனவு என்–பது இயல்– பான ஒன்று. அதை தவ–றான சகு–னம் என்று குழப்–பிக்–க�ொள்ள வேண்–டி–ய–தில்– லை–’’ என்–கி–றார். ம ன – ந ல ம ரு த் – து – வ – ர ை ப் ப ா ர ்க ்க வேண்–டிய நிலை எது–வும் இதில் உண்டா? ‘‘த�ொடர்ந்து ஒரு–வ–ருக்கு கன–வுத்–தூக்– கம் இல்– லா – ம ல் இருந்– தா ல் அவ– ரு க்கு உடல் மற்–றும் மன–ந–லம் பாதிப்பை ஏற்– ப– டு த்– து ம். அது– ப �ோல ஒரு– வ – ரு க்கு எப்– ப�ோ–தும் மனதை பாதிக்–கும் கன–வு–கள் வந்–தால் அவர் தன்–னு–டைய பிரச்–னை என்– ன – வெ ன்று ஆராய்ந்து சரி– செ ய்– து – க�ொள்–ள–வேண்–டு ம். மேலும், மன நல மருத்–து–வரை அணு–கு–வது நல்–லது.’’

- க.இளஞ்–சே–ரன்


விரைவில்... நசாளிதழுடன்

2017

காலண்டர் வென்மனை l புதுமவ llமவலூர் l மெலம் llமகாமவ l திருச்சி llைதுமர வென்மனை வெலமல ொகர்மகாவில வபஙகளூர் மும்மப l l வ்டலலி வ்டலலி வென்மனைl lபுதுமவ புதுமவ lமவலூர் மவலூர்llமெலம் மெலம் lமகாமவ மகாமவllதிருச்சி திருச்சி lைதுமர ைதுமரlllவெலமல வெலமலlllொகர்மகாவில ொகர்மகாவிலlllவபஙகளூர் வபஙகளூர் lll மும்மப

ானப்பு ம தர யாரி த

ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனுபவம் ஒரு புதிய அனு்பைம்

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு

www.dinakaran.com

www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web www.dinakaran.com /dinakarannews /dinakaran_web

2017 ஜன்ரி 2017 மார்ச் 2017 மே

துலலியைானை கணிப்பு - தரைானை பதிப்பு துர்முகி (மொர்்கழி - யத) துர்முகி (மாசி - பங்குனி)

நஹவிளமபி (சித்தியர ஞாயிறு திங்கள்- யவகாசி) செவ்ாய் ஞாயிறு திங்கள் செவ்ாய் ஞாயிறு திங்கள் செவ்ாய்

புதன் புதன்

/dinakarannews

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

/dinakaran_web

தினைகரன் ொளிதழு்டன் இமைப்பு

1438 ரபியுல் ஆகிர் - ஜமொதுல் அவவல் 1438 ஜமாதுல ஆகிர் - ைஜப

வியாழன் வியாழன்

1438 ஷாபான் - ரம்ான்

ச்ள்ளி ச்ள்ளி

ெனி ெனி ெனி

மொர்்கழி

ரபியுல் ஆகிர்

1 21 32 413 524 635 746 857 968 1079 1181012 91113 10 11 1214 13 15 16 17 18 19 20 21 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 22 23 24 25 26 27 28 ான 192120 21 ம 22 23 24 25 ய 22 23 24 25 26 27 லி ப்பு 292630 ல் 31 து 30 31 கணி 28272928302931 ஏப்ரல் 1 2ஜூன் 3 41 30 5 2 6 3 7 4 8 9 110 211 3 4 14 5 15 6 516 7 617 8 718 9 810 12 13 911101211131214131514161517 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 18 28 19 20 21 22 23 24 26 27 23 24 25 26 27 28 29 புதன்

வியாழன்

ச்ள்ளி

மாசி

ஷாபான்

m

சஷடி திதி அ.கா.3.46 பிறகு சபதமி திதிந.நந. கா. சபதமி திதி அ.கா.2.36 பிறகு அஷடைமி திதி ந.நந. திதி இ.11.12 பிறகு துவாதசி திதி அஷடைமி திதி அ.கா.1.04 பிறகு நவமி திதிந.நந. கா. நவமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு தசமி திதி ந.நந.ஏகாதசி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா..... 9.30-10.30 - மா. திதி 4.30-5.30 கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 புனரபூசம கா.10.44 பிறகு பூசம பூசம கா.9.46 பிறகு ஆயிலைம பூரம கா.9.10 பிறகு உத்திரம ஆயிலைம கா.9.09 பிறகு மகம இ.11.21 பிறகு ஏகாதசி மகம கா.8.55 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.00-4.00 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந.9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

பஞசமி திதி கா.6.33 பிறகு சஷடி திதி திருவாதியர கா.11.59 பிறகு புனரபூசம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

யத

சித்தியர

l

ஜமாதுல ஆகிர்

 அமாவார்ச பிைந்தாஷம் ்சங்க்டஹை m பபௌர்்ணமி வாஸ்து �ாள் ்சதுர்த்தி 2 18 17 9 இரவு மணி முதல் 3 19 4 20 நம தினம 5 21 6 22 6 காலை 10.328.00மணி 7 23 8 திருதியய திதி �.3.12 வயர பிறகு சதுர்த்தி3.01 திதி மணி சதுர்த்தி திதி �.2.53 வயர 10 11.08 அதிகாலை வலர பிறகுகார்த்திரக �ஞசமி. �ஞசமி திதி �.2.01 வயர பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி �.12.45 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி ்கொ.11.07 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி ்கொ. 9.13 பிறகு நவமி திதி முதல் மணி வலை நவமி திதி ்கொ.7.05 பிறகு தசமி திதி திருரவொணம் மொ.4.00 வயர பிறகு அவிட்டம் சுபமுகூர்த்்தம் அவிட்டம் மொ.4.11 வயர பிறகு சதயம். சதயம் �.3.56 பிறகு பூரட்டொதி பூரட்டொதி �. 3.15. பிறகு உத்திரட்டொதி 17 1 உத்திரட்டொதி 18 �.2.18 பிறகு ரரவதி 2 ரரவதி 19�.12.58 பிறகு அசுவினி 20 ்கொ.11.32 பிறகு �ரணி 3 அசுவினி 4 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. கரிநாள் 10.30-11.30 மொ.... ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 கரி�ாள் திருதிர� 8்சஷ்டி 5 20திதி மா.5.11 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி 7பஞ்சமி 18 21திதி ப.3.11 பிறகு பஞ்சமி திதி 22 திதி ப.1.00 பிறகு ்சஷ்டி திதி 4 19 6்சதுர்த்தி 23திதி கா.10.41 பிறகு ்சப்தமி திதி 9 ஏகா்தசி ்சஷ்டி உத்திைட்டாதி அ.கா.5.45 பிறகு நைவதி நைவதி அ.கா.5.12 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.48 பிறகு பைணி பைணி அ.கா.2.13 பிறகு கார்த்திரக 1, 19, 2821,30,31 திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

11 இைவு 8.58 மணி முதல் ஆஙகிலப புத்தொண்டு 12 காலை 8.52 மணி வலை திருைண்ணாமவை கிரிைைம்

m

24

10 26

9 25

11

ப�ொங்கல்

27

12 28

13 29

14 1

15 தசமி திதி அ.்கொ.4.18 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.2.28 பிறகு துவொதசி திதி துவொதசி திதி அ.்கொ.0.12 பிறகு திரரயொதசி திதி சதுர்த்தசி திதி இ.7.57 பிறகு ப�ௌர்ணமி ப�ளர்ணமி திதி மொ.6.11 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி மொ.4.45 பிறகு துவிதியய திதி துவிதியய திதி �.3.38 பிறகு திருதியய திதி �ரணி ்கொ.9.53 பிறகு ்கொர்த்திய்க ்கொர்த்திய்க ்கொ.8.15 பிறகு ரரொகிணி இ.9.58 ரரொகிணி ்கொ.6.40 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் மிரு்கசீர்ஷம் அ.்கொ.5.00 பிறகு திருவொதியர திருவொதியர பிறகு புனர்பூசம் அ.்கொ.2.49 பிறகு பூசம் பூசம் அ.்கொ.2.10 பிறகு ஆயில்யம் 5 ்கொ.22 6 ்கொ. 237.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.21 7 ்கொ. 249.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 8ந.ரந. 25்கொ.அ.்கொ.3.54 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 9புனர்பூசம் 269.30-10.30 ந.ரந. 10 11 ந.ரந. 10.30-11.30 - மொ. ... ந.ரந. ்கொ. - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந.27 ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 ்சப்தமி திதி கா.8.21 பிறகு அஷ்்டமி திதி அஷ்்டமி திதி அ.கா.4.06 பிறகு நவமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு ஏகா்தசி திதி இ.11.58 பிறகு துவா்தசி திதி இ.10.32 பிறகு நவமி திதி அ.கா.3.48 பிறகு ்த்சமி திதி திைந�ா்தசி திதி திைந�ா்தசி திதி இ.9.30 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ. 8.55 பிறகு பபளர்்ணமி கார்த்திரக அ.கா.0.35 பிறகு நைாகிணி மிருகசீர்ஷம் இ.9.25. பிறகு திருவாதிரை துவா்தசி திதி புனர்பூ்சம் மா.6.53 பிறகு பூ்சம் திருவாதிரை இ.8.01 பிறகு புனர்பூ்சம் மா.6.03 பிறகு ஆயில�ம் திதி மகம் மா.5.35 பிறகு பூைம் 10 கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 14 ஆயில�ம் மா.5.36 பிறகு மகம் 15 13பூ்சம் 11 கா.10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 12 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - ப. 1.30-2.30 ந.நந. ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா..... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24

25

துவாதசி திதி இ.11.39 பிறகு திரநைாதசி திதி உத்திரம கா.9.55 பிறகு ஹஸதம ந.நந.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

யவகாசி

உழவர் திருநொள்

16 3

திரநைாதசி திதி அ.கா.0.27 பிறகு சதுரத்தசி சதுரத்தசி திதி அ.கா.1.45 பிறகு பபளர்ணமி திதி சித்தியர ப.12.52 பிறகு சுவாதி திதி சுவாதி ப.2.59 பிறகு விசாகம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

பங்குனி

m

திருவள்ளுவர் தினம்

2

27

26

திரநைாதசி திதி முழுவதும ஹஸதம கா.11.09 பிறகு சித்தியர ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

17 4

18 5

28

29

30

19 6

20 7

21 8 22 திருதியய திதி �.3.02 பிறகு சதுர்த்தி திதி சதுர்த்தி திதி �.2.58 பிறகு �ஞசமி திதி �.3.41 பிறகு சஷடி திதி சஷடி திதி மொ.4.17 பிறகு சபதமி திதி சபதமி திதி மொ.5.40 பிறகு அஷ்டமி திதி அஷ்டமி திதி இ.7.26 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி இ.9.26 பிறகு தசமி திதி ஆயில்யம் அ.்கொ.2.05 பிறகு ம்கம் �ஞசமி திதி ம்கம் அ.்கொ.2.08 பூரம் அ.்கொ.2.50 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் அ.்கொ.4.01 பிறகு ஹஸதம் ஹஸதம் அ.்கொ. 5.41 பிறகு சித்தியர சித்தியர ்கொ.7.54 பிறகு சுவொதி சுவொதி ்கொ.10.13 பிறகு விசொ்கம் ந.ரந. ்கொ. 28 6.30-7.30 - மொ. 3.45-4.30 ந.ரந. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ந.ரந. ந.ரந.3்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... 12்கொ.29 ந.ரந. 13 ்கொ.17.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 14்கொ.29.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. 15 16 ்கொ. 4 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 17 ்கொ.57.30-8.30 - மொ. 3.00-4.00 18 பபளர்்ணமி திதி இ.8.50 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி இ.9.12 பிறகு துவிதிர� திதி துவிதிர� திதி இ.10.09 பிறகு திருதிர� திதி திருதிர� திதி இ.11.33 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி ்சதுர்த்தி திதி முழுவதும் ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.1.15 பிறகு பஞ்சமி திதி பஞ்சமி திதி அ.கா.3.14 பிறகு ்சஷ்டி திதி பூைம் மா.6.04 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் மா.6.59 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் இ.8.27 பிறகு சித்திரை மா.4.30 சித்திரை இ.10.22 பிறகு சுவாதி சுவாதி சுவாதி அ. கா.0.35 வி்சாகம் வி்சாகம் அ.கா.3.05 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. ந.நந. 17கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 22 21 கா. 9.30-10.30 பிறகு 18கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 19கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 20 ந.நந. ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... ந.நந. - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

16

l

துவொதசி திதி அ.்கொ.3.34 பிறகு திரரயொதசி திதி மூலம் இ.7.56 பிறகு பூரொ்டம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

1 18

14

26

27

28

2 16

16

29

பிப்ர்ரி

திதி மா.6.55 பிறகு சதுரத்தி திதி சதுரத்தி திதி மா.4,48 பிறகு பஞசமி திதி இ.8.08 பிறகு காரத்தியக புனரபூசம மா.6.49 பிறகு பூசம அமொவொயச துர்முகிதிருதியை -திருவாதியர நஹவிளம்பி (பங்குனி - பிரரதொஷம் சித்திரை) ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா.l 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30

m

சங்க்டஹர

ப�ௌர்ணமி

சதுர்த்தி நஹவிளமபி (யவகாசி - ஆனி)  ்கொர்த்திய்க சு�முகூர்த்தம்

்சதுர்த்தி திதி கா.8.50 பிறகு பஞ்சமி திதி மிருகசீர்ஷம் ப.1.28 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

ஞாயிறு

திஙகள்

3

வெவவாய் புதன்

வியாழன்

23

நவமி திதி மொ.5.44 பிறகு தசமி திதி ்கொர்த்திய்க மொ.4.28 பிறகு ரரொகிணி ந.ரந. ்கொ.6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

தசமி திதி �.3.28 பிறகு ஏ்கொதசி திதி ரரொகிணி �.2.52 பிறகு மிரு்கசீர்ஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

மொசி

20

வவள்ளி

24

7

்சஷ்டி திதி இ.7.47 பிறகு ்சப்தமி திதி நைாகிணி கா.6.58 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

m

யத

ராகுகாலம்

11

குளிமக

22

8 22

28

l

12

15 29

4

வாரசூமல

பரிகாரம்

நவமி திதி ப.1.42 பிறகு ்த்சமி திதி புனர்பூ்சம் அ.கா.2.44 பிறகு பூ்சம் ந.நந. கா. 9.00-10.00 - மா. 4.30-5.30

14, 15, 16,

30

பிரநதாஷம சஙகடைஹர சதுரத்தி 2

7

பககம் 288  8 13 ஓலெ

₹4

www.tamilmurasu.org

4 அக்னி நடசத்திரம் 29 வசந்த �வராத்திரி ஆரம்்பம் ஆரம்பம் 10 சித்ரா ப்பளர்ணமி 31 வங்கி முழு வருை விைககு ஸகெட

இயந்திரஙகளில்

கபங்க கிலை–யில

நீணெ வரி–லெ–யில

கணாலை

மாக மமாடி 3 நாள் சுற்றுப்பயண ஜப்பான் சென்்ார்

அலை–கமணா–தி–யது. கூட–ெம் வங்–கி–க–ளில சபணாது–மக–கள். இலத–ய–டுத்து மகிழ்ச்–சி–யில கிலெத்த

கநணாட–டு–கள் எனை அறி–விக–கப்–பட–ெது. புதிய ரூ.2000

மணாற்–றிக–சகணாள்–ை–ைணாம் வங்–கி–யில வங்–கி–க–ளில செனலனை திந–கர இனறு முதல அடுத்தபெம்: கநணாட–டு–கலை கிெந்–த–னைர. ரூ.500, ரூ.1000மக–கள் கணாத்து 7 மணி முதல

வொக்குப்பதிவு

செனலனை ஆயி–ைம்

க்கயெழுத்து?

த் – ஒபபந்தம் க ச ய – ழு நவ.10– த ம் ள அணுசகதி ஒ ப் – ப ந் கு புது–செலலி, ட் – டு க் தாக வாய்ப்–புள்–ை–தாக ன் ந ா சதரி–விக்–கின்– ஜ ப் – ப ா சுற்–றுப்–ப–ய–ண– இந்–தியா, தக–வல்–கள் சபாருத்– மூன்று நாள் ப–திவு இயந்–தி–ரங்–க–ளி–லும் நரரந்–திர சின்–னம் றன. ரமலும், ஜப்–பான் மண–டை மாக பிர–த–மர் புறப்–பட்டு சபயர், அசம–ரிக்கா,கடற்–ப–ளட– தும் பணிளய உதவி மண– ரமாடி இன்று நாடு–க–ளின் பயிற்–சி–கள் ம் செய்–த– சென்–றார். அந்–நாட்–டு–டன் அலு–வ–ைர்–கள், ப் – ப ந் – த சதற்கு கள் கூட்–டாக க் தி ஒ டை அலு–வ–ைர்–கள் மாளைக்–குள் அ ணு – ெ ரமற்ச–காள்–வது, இன்று விடும். நாளை ளகசய–ழுத்–தாக அதி–கா–ரி–கள், தக–வல்– டல் பாது–காப்பு ட் – னர். பணி முடிந்து 14 சீன க பல்–ரவறு விஷ– ல் ர வ கள்,ரதர்–தல் இந்த நவ.10வாய்ப்–புள்–ை–தாக – ள ை – யி சதாகு–தி–யில் ஜப்–பான் தஞலெ, உள்–பட ரபாட்– கள் சதரி–விக்–கின்–றன. செய்–யப்–பட்ட மு ன் – னி சபயர், சின்–னம், தஞளெ இ ன் று டி குறித்து ரதர்வு – னி ல் யங்–கள் – ரி – ட ம் ர ம ா அர–வக்–கு–றிச்சி, வாக்–குப்–ப–திவு பா–ை–ரின் சபாருத்–தும் ரபர் மட்–டுரம ஜ ப் – ப ா ரததி வளர ஒரு வாக்– சதாகு– உள்– தஞளெ, ரவட்– இயந்–தி–ரங்– மின்–னணு பி ர – த – ம நடத்த 12ம் சபாறி–யா– டி– யி – டு – வ – த ால் ஒரர ஒரு வரு– பணி வரும் 19ம் வாக்–குப்–ப–திவு முதல் சின்– புளகப்–ப–டம் முத–லில் திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் ஆரைா–ெளன செய்–யும் அண– இயந்–தி–ரங்–க–ளில் சபயர், பணிளய காட்–டி–னர். குச்–ொ–வ–டிக்கு இயந்–தி–ரம் இந்–தியா-ஜப்–பான் – ல் ரதர்–தல் தி–களி தனது அகர செய்து கள் ரதர்வு இயந்– உச்சி மாநாடு ைார். பா–ைர்–க–ளின் ரமாடி ைர்–கள் கசைக்–டர் வாக்–குப்–ப–திவு பங்–ரகற்– டாந்–திர ரததி நடக்–கி–றது. பிர–த–மர் த – ச ய ா ட் டி பூபதி(திமுக) நடந்–தது. னம், புளகப்–ப–டம் சபாருத்–தும் அந்த வாக்–குப்–ப–திவு நிளை–யில் மட்–டும் சபாருத்–தப்–ப–டு– நடக்–கி–றது. இதில் ரமாடி உள்– அஞ–சு–கம் த் – ள ணா–துளர, சதாகு–தி–யில் வரி–ளெப்–படி காளை 10.30 தி–ரம் ெரி–யான அந்த திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– பிர–த–மர் புறப்– பய–ண 2 எந்– சவௌியிட்ட ப–தற்–காக ஏற்–க–னரவ வாக்– கி– ற து. ஒரு பூத்–துக்கு தஞளெ – ெ ா – வ – டி – க ள் பணி இன்று ளெ , அ ர – ரங்–க–ொமி(அதி–முக) ‘‘ஜப்–பா– தஞ–ளெ–யி–லும், சடல்–லி–யில் ஜப்–பா–னுக்கு உள்–ைது. எந்த ா க் – கு டு – கி – ற து . திற்கு கு த ஞ இன்று பட 14 ரபர் நடத்– 276 வ அறிக்–ளக–யில், ம ணி க் ப் – ப – நமது உறவு, – ம் அர–வக்–கு–றிச்–சிக்–கு3 இயந்–தி–ரத்–தில் இயந்–தி–ர– பட்டு சென்–றார். செய்–யப்–ப–ட– தி–ரமு தளை–ந–கர் ரக.சி. பழ–னி–ொமி(திமுக), அ ள ம க் – க வாக்–குப்–ப–திவு வக்–கு–றிச்சி ரதர்–தல் ராஜ–தந்– நிளை– அலு–வ–ை– குப்–ப–தி–வும் னு–ட–னான ஜப்–பான்ய ா – வு க் – கு ச் வாக்–குப்–ப–திவு அர–வக்– எனரவ 276 வாய்ந்த கூடு–த– காலி–யான செந்–தில்–பா–ைாஜி(அதி–முக) சிறப்பு – னு ம் ெர்–வ–ரதெ தும் அலு–வ–ைர் இந்த 39 ரபர் – கி – ர என்–பளத மும் சபாருத்–தப்–ப–டு–கி–றது. சதாடங்–கி–யது. வில்ளை. –ட –கி–றார். ர ட ா க் ரமாடி, அங்கு உள்–பட – லு ம், டாக்–டர் இயந்–தி–ரங்–க–ளும், பய–ணத்–தின்– தி– ர த்– து ர் யி–டு – யி யில் உள்–ைது முன்–னி–ளை– இன்று மாளைக்–குள் இயந்–தி–ரங்–க–ளும் கங்–க–ளில்செயல்–ப–டுத்–து–வ– ஏ.ரக. விடும். அதன் செல்–லும் டு ம ன் – ன இந்–தப் கு– றி ச்– சி ைாக 41 உறுதி கூட்–டாண–ளம–யு–ட–னும் ர் ட் வாக்–குப்–ப–திவு இதளனசபங்–க–ளூரு சபல் ரவட்– பணி முடிந்து ந் து ரவட்–பா–ைர்–கள் அ ந் – ந ா ட ா , பி ர – த – ம – ரபாது, இந்–தி–யா–வுக்–கும் ெர–வ–ணன்(திமுக).உள்–பட அதற்–கான இளடரய கட்–ட–ளமக்–கப்–பட்–ட–தா– இயந்–தி–ர– தற்–காக இரு–நா– கி ர ல் இ ரு யில் சபாறி–யா–ைர்–கள் பிறகு அதி–கா–ரி–கள், – ன த் – தி அ கி – டி ா அ ர ப ஆ ப் ஜப்–பா–னுக்–கும்ஒ ப் – ப ந் – த ம் கும். ஜப்–பா–னில்வர்த்–தக ரபாஸ்(அதி–முக) முன்–னி–ளை–யில் காட்–டி–னர். செய்–யப்–பட்டு நி று – வ சபட்– திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்– கட்–டுப்–பாட்டு தி சதாகு–திக்–கும் செய்து ரவட்–பா–ைர்– பா–ைர்–கள் முக்–கிய என்று ரதர்வு ெந்–தித்–து ஷி ண ரட ணு – ெ க் 28 ரபர் பிறகு டு– க – ளி ன் இதளன அந்– அ ரபாட்–டி–யி–டு–கின்–ற– மும் தயார் நிளை–யில்–ளவக்– ஒவ்–சவாரு பூட்டி சீல் ரயாளர நாளை அந்த இயந்–தி–ரங்–கள் தளை–வர்–க–ளைச் சபாறி–யா–ைர்–கள் மற்– தி–லும் பின்–னர், ளகசய–ழுத்–தா–கும் ஏற்–றுக்–சகாணட துளற தைா 2 வாக்–குப்– டிக்–குள் ளவத்து பின்–னர் சதாழில் – லு ம் அது அரப– ரபச்– ரபசு–கி–றார். சதாகு–– வந்–தி–ருந்–த–னர். அல்– கள் மின்–னணு னர். எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கி–றது. உறளவ கு – தி – க – ளி மின்–– கப்–பட்–டது. மற்ற ள ற – யி ல் நாட்–டுப் பிர–த–மர் ஷிண– ண – ெந்–தித்து, ளவக்–கப்–ப–டும். 3 சதா து அர––வக்–––கு–––றிச்சி இது–சதா–டர்–பான ரவட்–பா–ைர்–கள், ஒ ரு அ பை ஆ – து – வ றும் முத–லீட்டு ஏசஜன்ட்– வு ரவட்–பா–ைர்–கள் அ ள வ பூட்டி ரபாலீஸ் வு–டன் புகழ்–சபற்ற ரயில் சு – வ ா ர் த்ளத – ப – டு த் விரி–வாக அங்கு ப் – – – ப – – – தி பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் தி––யில் 39 புல்–ைட் நளட–சபற்று ர ம ம் ைது அவர்–க–ைது வ ா க் – – கு ளவத்து ரபாடப்–ப– கன்–சென் நக–ருக்–குப் குலுக்–––கல் ரபாட்–டி–யி–டு–வ–தால் சசைக் அக–ம– க – ை ாக ன ணு நடத்த ஜப்–பா–னின் சதாடர்–பாக சிறபபு பார்–கவ–ொ–ளர் அன்று மூைம் ரகாரப ரமலும், டு– நிய– பாது–காப்பு ரதர்வு ஒவ்–சவாரு வாக்–குச்–ொ–வ–டி– கூறி– இயந்–––தி–––ரங்–––கள் தி–ைா–வும் மின்–னணு ரநற்று ரபச்–சு–வார்த்ளத த�ாது �ார்–லவ–யா–ள–ைாக என்று உற்– வந்–தா–லும்,சூழ்–நி–ளை–கள் சைதீஷ் சைந்– தைா 3 டும். வாக்–குப்–ப–திவு ளமயத்–தில் பய–ணிக்–கி–றார். முளற––யில் ததாகு–திக்கு அர–சி–யல் இறுதி முடிவு உள்–ரைன்–’’ ததாகு–தி–யில் யி–லும் இயந்–தி–ரங்– ரயில்–களை �ார்–லவ–யா–ள–ைாகஏற்–க–னசவ நிலை–யில் தஞலசை வாக்–குப்–ப–திவு கவா–ஸகி கார–ண–மாக ா ம – த – ம ா கி வாக்–குப்–ப–திவு அதி–ரவக செய்––யப்–––பட்–––டது. சதாகுதி வாக்–குப்–ப–திவு அவர்–கள் இந்த யுள்–ைார். ளை து த து–வும், தசைைவின தான் இந்த இயந்–தி–ரங்–கள் பத்தி செய்–யும் அர––வக்–––கு–––றிச்சி பயன்–– க–ளும் ஒரு வாக்–குப்–ப–திவு இந்த உள்–ள–னர். உள்–ள–னர். ழி ற் – ெ ா கரு–வி–யும். எ டு ப் – ப �ார்–லவ–யா–ளர் முன்–னி– ர யி ல் ச த ா ஈடு–�ட்டு மிக்–கப்–�ட்டு ரமாடி வந்–தது. தற்–ரபாது மின்–னணு ஒரு சிறப்பு ஒ.பி. மீனா. – கி – ற து வாக்––கு–––ொ–––வ–––டி–––க–––ளில் மின்––னணு கட்–டுப்–பாட்டு சமலும் த�யர் – வு ள்ை – த ப் – ப – டு சமாத்– வந்து �ணி–யில் வந்து பார்–ளவ–யா–ைர்–கள் வைா–கத்–துக்–கும் பார்–ளவ– – ப – டு த்– – த இயந்–––தி–––ரங்––– ச ப ா ரு த் அவ–ைது ததாகு–திக்கு தஞலசை சீல் அகற்–றப்–பட்டு சென்று தயார் உள்–ளர். இவர் இன்று மாநி–ைத்லத தஞலசை ளை–யில் ரநரில் வாக்––குப்–––ப–––திவு இந்த சதாகு–தி–யில் பீகார் சசைர்ந்த வாக்–குச்–ொ–வ–டி– நிய–மிக்–கப்–�ட்டு இவர் வாக்–குப்–ப–தி–வுக்கு கள் அங்––கீ–––க–––ரிக்–––கப்–––பட்ட கட்சி பிர––தி–––நி––– தம் 245 �ார்–லவ–யா–ள–ைாக உள்–ளார். உத்–த–ை–பி–ை–சத–சைத்லத 735 செய்–யப்–ப–டும். அளமக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அர––சி–––யல் �ாது–காப்புகார்க் நிய–மிக்–கப்–�ட்டு சமாத்–தம் முன்––னி–––ளை–––யில் கள் உள்–ளார். தி– – க ள் குலுக்–––கல் முளற–– இவற்–றில் இயந்–தி–ரங்–க– வை உள்–ளார். சசைர்ந்த விஜ–ய–கு–மார் அலு––வ–––ை––– வாக்–குப்–ப–திவு கணினி தஞலசை 141 எந்–தி– விலை–வில் யில் கசைக்–––டர் ளும், கூடு–த–ைாகநிளை–யில் ரதர்வு செய்––யப்–––பட்––– தஞளெ ரங்–க–ளும் தயார் கத்–––தில் டது. இது–ரபாை அலு–வ–ை–கத்– ளவக்–கப்–ப–டும். கசைக்–டர் மின்–னணு ரநற்று தி– லு ம்

3 த�ொகுதிகளிலும்

1438 ஜமொதுல் அவவல் பூத்துககு

3 இெநதிரங்கள்

அரவககுறிச்சியில்

ஏகாதசி

முடிவு

சஷடி

1438 ைஜப - ஷாபான்

திருவண்ணாமகை கிரிவைம்

7

1438 ரம்ான் - ஷவவால

m

28

12

m

24

29

13

25

8

்த்சமி திதி ப.12.16 பிறகு ஏகா்தசி திதி பூ்சம் அ.கா.1.47 பிறகு ஆயில�ம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.......

10 24

பிறகு �ஞசமி திதி ஹஸதம் �.1.12 பிறகு சித்தியர ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

29

13

11 25

திருதியை திதி முழுவதும

�ஞசமி திதி ்கொ.9.02 பிறகு சஷடி திதி சித்தியர �.3.12 பிறகு சுவொதி ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ.........

30

14

ஏகா்தசி திதி கா.11.11 பிறகு துவா்தசி திதி ஆயில�ம் அ.கா.1.14 பிறகு மகம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

26

9

10

துவா்தசி திதி கா.10.35 பிறகு திைந�ா்தசி திதி மகம்.கா.1.08 பிறகு பூைம். ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

12 26

13 27

பிை்தரம திதி ப.1.06 பிறகு துவிதிர� திதி சித்திரை அ.கா.5.28 பிறகு சுவாதி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

16 30

31

14

சஷடி திதி ்கொ.10.48 பிறகு சபதமி திதி புத்்தாண்டு சபதமி திதி �.12.47 பிறகு அஷ்டமி திதி ்தமிழ்ப சுவொதி மொ.5.30 பிறகு விசொ்கம் விசொ்கம் இ.8.00 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 புனி்த பவள்ளி

15

துவிதிர� திதி ப.2.48 பிறகு திருதிர� திதி சுவாதி கா.6.56 பிறகு வி்சாகம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....

17 31

1

16

திருதிர� திதி மா.4.46 பிறகு ்சதுர்த்தி திதி வி்சாகம் கா.10.09 பிறகு அனுஷம் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - ப. 4.30-5.30

18 1

2

17

்சதுர்த்தி திதி மா.6.45 பிறகு பஞ்சமி திதி அனுஷம் ப.12.41 பிறகு நகடர்ட ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

19 2

20 3

21

திதி அ.கா.0.22 பிறகு சதுரத்தி24 திதி சதுரத்தி திதி அ.கா.1.17 பிறகு பஞசமி திதி திதி அ.கா.1.02 பிறகு அஷடைமி திதி பஞசமி திதி அ.கா.1.44 பிறகு சஷடி திதி 26 சஷடி திதி அ.கா.1.38 பிறகு சபதமி திதி 23 திருதியை 10 11 13 27சபதமி உத்திராடைம திருநவா்ணம ப.1.39 பிறகு அவிடடைம 25 12அவிடடைம ப.2.30 பிறகு சதைம பூரடடைாதி ப.2.47 பிறகு உத்திரடடைாதி சதைம ப.2.53 பிறகு பூரடடைாதி ஏ்கொதசி திதி ப.12.16 இ.8.14 பிறகு பிற்கு திருநவா்ணம துவொதசி திதி துவொதசி திதி இ.9.16 பிறகு திரரயொதசி திதி திரரயொதசி

பூராடைம கா.10.27பிறகு பிறகுஏ்கொதசி உத்திராடைம தசமி திதி.மொ.6.46 திதி ந.நந. கா.அ.்கொ.1.05 6.30-7.30பிறகு - மா. மூலம் 4.30-5.30 ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ந.நந. 7.30-8.30பிறகு - ப. பூரொ்டம் 1.30-2.30 மூலம்கா.அ.்கொ.3.18 ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30

5

ந.நந.திதி கா.பிறகு 9.30-10.30 மா. 3.30-4.30 பூரொ்டம்- அ.்கொ 5.10 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ........

பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி இ.9.45 பிறகு அமொவொயச திதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. திதி கா. இ.9.48 10.30-11.30 - மா..... ந.நந. கா.திதி 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 உத்திரொ்டம் ்கொ.6.33 பிறகு திருரவொணம் திருரவொணம் ்கொ.7.20 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 9.00-10.00 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

கிழமை

ராகுகாலம்

குளிமக

lஎைகண்டம்

வாரசூமல

பரிகாரம்

20 6 21 7 22 8 3.00-4.30 12.00-1.30 23 ஞாயிறு 4.30-6.00 24 மைற்கு9 வவலலம் வஸந்த ்சப்தமி திதி இ.11.54 பிறகு1அஷ்்டமி திதி பஞெமி அஷ்்டமி திதி திருவண்ணாமலை முழுவதும் அஷ்்டமி திதி அ.கா 00.50 பிறகு நவமி திதி கிரிவைம் திதி அ.கா.1.18 பிறகு ்த்சமி திதி ்த்சமி திதி அ.கா.1.13 பிறகு ஏகா்தசி திதி 7.30-9.00 நவமி 1.30-3.00 பூைா்டம் இ.7.38 பிறகு3உத்திைா்டம் உத்திைா்டம் இ.9.15 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் இ.10.26திஙகள் பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் இ.11.0310.30-12.00 பிறகு ்ச்த�ம் கிழக்கு ்ச்த�ம்தயிர் இ.11.13 பிறகு பூைட்டாதி ைத ஸப்தமிந.நந. முதல் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 9.30-10.30 - 10 மா. காலை 4.30-5.308.01 மணிந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ... 3.00-4.30ந.நந.12.00-1.30 கா. 9.30-10.309.00-10.30 - மா. 4.30-5.30வ்டக்குந.நந. கா.பால 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 வெவவாய் 4 பீஷமணாஷெமி 11 காலை 6.57 மணி வலை புதன் 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 வ்டக்கு பால 9 லதப்பூெம் கரிநணாள் 8 9 28 27 10 24 7 25 வியாழன் 14 28 15 4 29 22165 30 23 624 மஹணா சிவைணாத்திரி 1.30-3.00 9.00-10.3026 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 27, 28பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.2.00 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி கா.11.33 பிறகு அமாவாயச திதி அமாவாயச திதி கா.9.07 பிறகு பிரதயம திதி அமொவொயச திதி இ.9.17 பிறகு பிரதயம திதி திதி இ.8.44 பிறகு ஏகாதசிதிதி திதி ஏகாதசி திதி மா.6.38 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி மா.4.22 அஷடைமி அ.கா.1.01 பிறகு நவமிதிதி திதி இ.10.27 பிரதயம திதிதிதி 8.19 பிறகு துவிதியய துவிதியயதசமி திதி மொ.6.56 பிறகு த்ருதியய வவள்ளி 19

்சஷ்டி திதி இ.10.31 பிறகு ்சப்தமி திதி மூலம் மா.5.35 பிறகு பூைா்டம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

l

அவிட்டம் ்கொ.7.48 பிறகு சதயம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - �. 1.30-2.30

அசுவினி பிறகு்கொ.7.43 தசமி உத்திரடடைாதி ப.2.14 பிறகு நரவதி பூரட்டொதி நரவதி சதயம் பிறகு பூரட்டொதி ்கொ.7.14ப.1.21 பிறகுபிறகு உத்திரட்டொதி ந.ரந. ்கொ.ந.நந. 6.30-7.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 - மொ. 4.30-5.30 கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.ரந.ந.நந. ்கொ. 7.30-8.30 - �. 1.30-2.30

அசுவினி ப.12.10 பிறகு பரணி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

பரணி கா.10.44 பிறகு காரத்தியக ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

10.30-12.00 காரத்தியக கா.9.12 பிறகு7.30-9.00 நராகிணி கா. 10.30-11.30 6.00-7.30 - மா..... ெனி ந.நந.9.00-10.30

ஷாபான்

18

பஞ்சமி திதி இ.8.45 பிறகு ்சஷ்டி திதி நகடர்ட ப.3.14 பிறகு மூலம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

3.00-4.30 மைற்கு வவலலம் நராகிணி கா.7.33 பிறகு மிருகசீரஷம ந.நந. கா. 9.30-10.30 1.30-3.00 கிழக்கு - மா. 4.30-5.30 தயிர்

25 26 27 28 29 30 குறிப்பு: �.ச�. - �ல்ை ச�ைம், கா. - காலை, �. - �கல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 ஷவவால

த ந ை ற கு றை வி

3

24, பபௌர்ணமி 1 18

4

சஷடி திதி ப.1.28 பிறகு சபதமி திதி ஆயிலைம மா.5.05 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

23

6

9 23

28

மூலமதிதி கா.8.14 பிறகு பூராடைம நவமி மொ.4.57 பிறகு ந.நந. தசமி கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 திதி ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

25

புதுலவ கவலூர நணாகரககணாவில

நணாளிதழ்

ஏகாதசி திதி ப.12.36 பிறகு துவாதசி திதி துவாதசி திதி ப.1.53 பிறகு திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி ப.3.32 பிறகு சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி மா.5.23 பிறகு பபளர்ணமி திதி பபளர்ணமி திதி இ.7.31 பிறகு பிரதயம திதி பிரதயம திதி இ.9.15 பிறகு துவிதியை திதி இ.10.19 பிறகு விசாகம விசாகம நகடயடை அ.கா.5.50 பிறகு மூலம அ.கா.0.42 அனுஷம அ.கா.3.15 பிறகு நகடயடை 2 சித்தியர இ.8.18 பிறகு சுவாதி 16 ந.நந. 3சுவாதி 4 கா. 9.30-10.30 5 விசாகம 19ந.நந. 6ப. 12.30-1.30 - மா. 4.30-5.30 20ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 17 ந.நந. - மா. 4.30-5.30 18 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 கா. 10.30-11.30 - மா....... சதுர்த்தி திதி ்கொ.7.37

21 8 துவிதியை திதி இ.10.58 பிறகு திருதியை 22திதி 9

அஷ்டமி திதி �.2.53 பிறகு நவமி திதி அனுஷம் இ.10.36 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

எைகண்டம்

அஷ்்டமி திதி ப.3.31 பிறகு நவமி திதி திருவாதிரை அ.கா.3.56 பிறகு புனர்பூ்சம் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 5.00-6.00

திைந�ா்தசி திதி ப.10.28 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.52 பிறகு பபளர்்ணமி திதி பபளர்்ணமி திதி கா.11.47 பிறகு பிை்தரம திதி பூைம் அ.கா.1.28 பிறகு உத்திைம் உத்திைம் அ.கா.2.19 பிறகு ஹஸ்தம் ஹஸ்தம் அ.கா.3.40 பிறகு சித்திரை ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

7

அமாவாயச கரிநணாள்

1 மணாலை

வியணாழன

ரநாட்–டு–கள் அதிக பளழயசபாது–மக்–கள் னால், வந்–தி–ருந்த அவர்–க–ளுக்கு சகாணடு ரெர்ந்த தவித்–த–னர். வந்–தால், மந்–த–சவ–ளிளய ரபாது, சீரி– பைர் வழங்–கப்–பட்–டது. சகாணடு கூறும் சென்ளன சிறப்பு தனிப்–ப–டி–வம் பணத்–தின் என்–ப–வர் வாடளக ரவண–டும். பர–ம–சி–வம் மாதம் வீட்டு இருந்து தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வங்– அதில், மாற்–றக்–கூ–டிய பதிவு செய்ய நின்–ற–படி ‘‘நான் இந்த வங்–கி–யில் மற்–றும் அளமக்–கப்–பட்–டது. 500 மாற்ற அளனத்து மக்– யல் நம்–பர் கவுன்–டர்–கள் நீணட வரி–ளெ–யில் சகாடுக்–க–வில்ளை. படி–வத்–தில் மக்–கள் ரநாட்–டுக்–களை நாடு ளகசய– சென்–ளன–யில் 7 மணிக்ரக சகாடுத்த கணக்– பளழய 8 மணி முதரைதபால் காளை வங்–கி–க–ளில் எண–ணிக்ளக, க–ளி–லும் காளை மற்–றும் ரநாட்டு ரநாட்–டு–கள் ரததி வரி– கி– பளட–சய–டுத்–தி–ருந்–த–னர். இன்று வங்–கி–கள் இடம், பளழய ரயில் கள் சபாது–மக்–கள் முழு–வ–தும் ழுத்து, எந்தவிவ–ரங்–களை இல்–ைா–மல் திண–டா–டி–னர். பங்க்–கு–கள், காத்–தி–ருந்–த–னர். கில் பின்– நவ.10நிளை–யங்–க–ளில் உள்–ளிட்ட சபட்–ரரால்மற்–றும் மருத்–து–வ–ம– வங்–கி–கள் ரூ.1000 ளெ–யில் நின்–ற–படி செனலனை, செய்–த–னர். மற்–றும் பூர்த்தி தங்–க–ைது மாற்–று–வ–தற்–காக ்தட்டுபபாடு என அறி–விக–கப்–படெ நிளை–யங்–கள் பணத்ளத மணாற்–று–வ– ளன–க–ளில் ரூ.500வாங்–க–ைாம் பளழய னர், வங்–கி–யில் ந�ாட்டுககு இருந்த வங்– செல–ைணா–த–லவ–யணாக இத–னால், கநணாட–டு–கலை ளகயில் வரநவ இல்கலை உள்ை சகாடுத்து ரநாட்–டுக்–களை சிறிது புதிெ ₹2000 ரூ.500, ரூ.1000முழு–வ–தும் �ணி தசைய–வார்–கள். ரநாட்ளடபான் கார்டு, ந�ாட்டு்கள் நணாடு முதல மக–கள் சதரி–விக்–கப்–பட்–டது. ச�ாட்–டுக்–கள் பங்க்–கு–க–ளில் தற்–கணாக வங்கி ஊழி–யர்–கள் புது ரூ.2000 மாற்–றி–னர். ளைசென்ஸ், வங்–கி–க–ளில சபட்–ரரால் ரூபாய் ரநாட்–டு–கள் இனறு கணாலை 500 ரூபாய் சைம்–சம– நூறு கி–க–ளில புதிய வங்–கி–க–ளுக்கு வாக்– உத்–த– டிளர–விங் வங்கி ஊழி–யர் பதி–ைணாக ரூ.500 சகாடுப்–ப–வர்– ரநரத்–தில் வழங்க வலை அட்ளட, தவங்–க–டாச்–சை– வந்–துள்–ளன. கூட–ெம் அலை–கமணா–து–கி–றது. சபட்–ரரால் ஆதார் அ ள ட – ய ா ை அகிை இந்–திய கநணாட–டு–க–ளுககு தீர்ந்து விடரவ, தசைய–ைா–ளர் 10 மணி இந்த �ணத்லத சதாளகக்–கும் பலழய மக்– வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. கள்–ை– வற்–பு–றுத்–தி–னர். காலை க ா – ை ர் ளன த�ாது சபாது கள் முழு ச�ாட்–டு–கள் மற்–றும் 10,000 வங்– ைவு எது–வும் ரூ.500, ரூ.2000 நிளை–யங்–க– இன்று பணம் வைசவ புதிய ரூ.500 அட்–ளடளய வளக–யில் ரபாட ரவண–டு–சமன ைம் கூறி–ய–தா–வது: முழு–வ–தும் 930 வங்–கி–க– பஸ், ரயில் கருப்பு வில்லை. இன்–னும் ஒழிக்–கும் தமி–ழ–கம் கள் காட்–டி–னர். ரநாட்–டு– அது வை– வங்–கி–க–ளுக்கு �லழய ரூ�ாய ரநாட்–டு–கள் இரத ரபால், அவ–திப்–பட்–ட–னர். அறி– தசைன்–லன–யில் பளழய சபாது– ரநாட்–டு–களை ரூபாய் முன்–தி– ளி–லும் மக்–கள் வரு–கின்–றன. 700 �ை ரூ.100 பிர–த–ம–ரின் காளை கி–க–ளும், இத–னால் ரூ.1000 வந்த ரநற்று ரூ.1000 ரூ.500, அறி– இல்லை. மாற்–று–�–வர்–க–ளுக்கு என்று இதற்–கி–ளடரய, களை மாற்ற ரூ.2 ஆயி–ரம் ளும் தசையல்–�ட்டு தசைன்–லன–யில் வரு–கி–றது. ரூ.500 மற்–றும் மற்–றும் மாநி–ைம் செல்–ைாது பிர–த–மர் ரமாடி மற்–றும் விப்–பின்–படி, மக்–க–ளி–டம்அதி–க–ை–வில் மட்–டு–மல்–ைா–மல் உள்–�டவங்–கி–கள் ச�ாட்லட வழங்–கப்–�ட்டு குலற–வான முன்–தி–னம் வங்–கி–கள் ரநற்று சகாடுத்து னம் இரவுரமலும், ரூ.500 ச�ாட்டு சகாடுத் தாள்–கள் ஏடி–ஏம் லமயங்–கள் எடுத்து வங்–கி–க–ளில் ரநாட்–டுக்–களை 8,000 ஏடி–எம் �லழய ரூ.100 ச�ாட்–டு–க–ளும் இத–னால், பணம் வித்–தார். தட்– உள்–ளன. ஏற்–�–டும் சகாள்–ை–ைாம் 30ம் ரததி தபால் நிளை–யங்–க–ளில் வழங்–கப்–பட்–டது. முழு–வ–தும் வரு–கின்–றன. உரி–ளம–யா–ை–ரி–டம் ரநாட்–டு–களை மாற்றி என்–ப–தற்–காக ரூ.1000 அள–வி–சைசய புதிய கரன்–சி–கள் மற்– பணாரகக வரும் டிெம்–பர் என–வும் இன்று முதல் ரூ.4 வீட்டு தசையல்–�ட்டு மாற்றி தகாள்–வ–தற்– வங்–கி–கள் வரக் கூடாது ச�ைத்லத அதுக்–கும் �ற்–றாக்–குலற சகாடுத்து சகாள்–ை–ைாம் மாற்ற அதி– ஒரு–வ–ருக்கு 3-ம் பககம் டுப்–பாடு அறி–விப்பு என சதரி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. ச�ாட்–டுக்–கலளவழக்–க–மான நிலைலம முடி–யும் மணி முதல் நிலை ஏற்–�ட்–டுள்–ளது. வளர மாற்றி இந்த திடீர் ரநாட்–டுக்–களைவரு–வார்–கள் வழங்க வலை இத– ஒரு வாரத்–திற்கு காக வங்–கி–கள் காலை 10 மற்– அதிர்ச்–சிளய பளழய மட்–டுரம ஏடி–எம் லமயங்–க–ளில் ஒரு வாைம் அறி–வித்–தார். மத்–தி–யில் �தில் கூடு–த–ைாக ஆயி–ரம் விட அதா–வது, அறி– றும்யாக இன்–னும் சதாடர்ந்து க–ை–வில் சபாது–மக்–கள்வங்–கி–கள் கூட்ட வலைக்கு சபாது–மக்–கள் இளத சைரி– என்று அறி–விக்–கப்–பட்–டி–ருந்–தது. 3 மணி ஊழி–யர்–க–ளுக்கு என்ற கார–ணத்–தால், நிளை–யங்–க–ளில் அதா–வது, ஆகும். ஏற்–ப–டுத்–தி–யது.ரூ.100 ரநாட்–டு–களை பிரச்–ெளன ஏடி–எம் தபால் அவர் கூறி–னார். �ணி தசையய மாலை 4, தவிர்க்–க–வும், ஒரு வங்கி இவ்–வாறு உட–ன–டி–யாக சபாது–மக்–கள்ஆனால், றும் வுலை வழங்–கப்–�ட்–டுள்–ளது. ஏற்–றார் ச�ால் என்று அலு– எடுப்–ப–தற்–காக சென்–ற–னர். ஏடி–எம் சநரி–ெளை இருக்–க–வும் மணி வலை வங்–கி–க–ளுக்கு ஏற்–ப–டா–மல் தபால் நிளைய வீதம் மாலை 6 ளமயங்–க–ளுக்கு தீர்ந்து ரநரங்–க–ளி–ரைரய மாலை 5, ரபாலீ–ொர் கிளை மற்–றும் சிை மணி ரூ.100 ரநாட்டு ஈடு–ப–டுத்–தப்– து க்கு 10 சபாது–மக்–கள் வ– ை – க த்– பணி–யில் ளமயங்–க–ளில் ரநற்று இத–னால், பாது–காப்பு திரும்–பி–னர். விட்–டது. சபாருட்– பட்–ட–னர் ஏமாற்–றத்–து–டன் அத்–தி–ய–ாவ–சிய மக்–கள் முழு–வ–தும் வாங்க முடி–யா–மல் களை கூட

துவொதசி திதி ்கொ.11.11 பிறகு திரரயொதசி திதி திரரயொதசி திதி ்கொ.9.25 பிறகு சதுர்த்தசி திதி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.8.01 பிறகு ப�ளர்ணமி திதி ப�ளர்ணமி திதி ்கொ.6.58 பிறகு பிரதயம திதி திருவொதியர �.12.01 பிறகு புனர்பூசம் புனர்பூசம் ்கொ.10.57 பிறகு பூசம் பூசம் ்கொ.10.11 பிறகு ஆயில்யம் ஆயில்யம் ்கொ.9.51 பிறகு ம்கம் ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ.9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ.7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ந.நந. கா. - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா.திதி 6.30-7.30 4.30-5.30 பிரதயம திதி அ.்கொ.5.52 பிறகு துவிதியய துவிதியய திதி6.30-7.30 ்கொ.6.09 பிறகு திருதியய திதி திருதியய ்கொ. 6.29- மா. பிறகு சதுர்த்தி திதி திதி ம்கம் ்கொ.9.58 பிறகு பூரம் பூரம் ்கொ.10.33 பிறகு உத்திரம் உத்திரம் ்கொ.11.37 பிறகு ஹஸதம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30 ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 மஹாவீர் பஜ�ந்தி

27

l

m

10.11.2016

்ணி துேக்கம் துவிதிர� திதி அ.கா.4.16 பிறகு திருதிர� திருதிர� திதி அ.கா.2.58 பிறகு ்சதுர்த்தி சின்னம் ப்பாருத்தும் சித்ரகுப்த பூவை வேட்பாளர் ப்யர், கணக்கு முடிவு திதி அசுவினி கா.11.47 பிறகு பைணி காரத்தியக திதி பைணி கா.10.16 பிறகு கார்த்திரக ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா...... ந.நந. கா. 9.30-10.30சுபமுகூரத்தம - மா. 4.30-5.30 28 அக்னி நடசத்திரம்

11

ஏ்கொதசி திதி �.1.12 பிறகு துவொதசி திதி மிரு்கசீர்ஷம் �.1.21 பிறகு திருவொதியர ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

5

தசமி திதி கா.11.48 பிறகு ஏகாதசி திதி

2017 2017

பஞசமி திதி ப.2.59 பிறகு சஷடி திதி பூசம மா.5.48 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

17

நம்பர

செனலனை

ஞாயிறு 4.30-6.00 3.00-4.30 12.00-1.30 மைற்கு வவலலம் 10 காலை 10.55 மணி முதல் 5 ராம�வமி திஙகள் 7.30-9.00 19 1.30-3.00 10.30-12.00 கிழக்கு 3 20 தயிர் 11 காலை 11.50 4மணி 21வலை வசந்த�வராத்திரி முடிவு 5 22 6 குளிமக எைகண்டம் வாரசூமல பரிகாரம் திதி அ.்கொ.4.14 பிறகு �ஞசமி திதி �ஞசமி வெவவாய் 3.00-4.30 சதுர்த்தி சஷடி திதி 12.00-1.30 சஷடி திதி அ.்கொ.0.32 பிறகு சபதமி திதி 9.00-10.30 வ்டக்கு பாலதிதி அ.்கொ.2.30 பிறகு அஷ்டமி திதி இ.8.04 பிறகு நவமி திதி வாஸ்து �ாள் உத்திரட்டொதி இ.10.24 பிறகு ரரவதி 9 இ.7.42 பங்குனி உத்திரம் ரரவதி இ.9.10 பிறகு அசுவினி இ.10.22 அசுவினி பிறகு �ரணி �ரணி மொ.6.06 பிறகு ்கொர்த்திய்க 4.30-6.00 புதன் 3.00-4.30 12.00-1.30 12.00-1.3010.30-12.00 வவலலம் ந.ரந.மைற்கு ்கொ.10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 11.00-12.00 - மொ.... 7.30-9.00 வ்டக்கு பால ந.ரந. ்கொ. 9.30-10.30 - மொ. 5.30-6.00 23 காலை 8.54 மணி 29 அக்ஷய திருதிகய ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 7.30-9.00 வியாழன் 1.30-3.00 1.30-3.00 10.30-12.00 9.00-10.30 கிழக்கு 6.00-7.30 தயிர் வதற்கு முதல் 9.30 மணி வலை. மதலம் 7 வைகாசி விசாகம் 19 3 3.00-4.30 வவள்ளி 12.00-1.3010.30-12.00 9.00-10.30 7.30-9.00 வ்டக்கு 3.00-4.30 பால ்சதுர்த்தி திதி அ.கா.0.36 பிறகு பஞ்சமி திதி மைற்கு வவலலம் 30 ஆனித் திருமஞசனம் கரி�ாள் இ.10.12 கார்த்திரக கா.8.38 12.00-1.30 10.30-12.00 7.30-9.00 6.00-7.30 வ்டக்கு 1.30-3.00 பால ெனி 9.00-10.30 கிழக்கு தயிர் ந.நந. கா. 7.30-8.30 மா. 4.30-5.30 1, 19, 28 1.30-3.00 9.00-10.30 6.00-7.30 வதற்கு மதலம் 18 6 20 7 5 19 சபதமி திதி கா.12.20 பிறகு அஷடைமி திதி அஷடைமி திதி கா.11.39 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி கா.11.26 பிறகு தசமி திதி 10.30-12.00 7.30-9.00 3.00-4.30 மைற்கு வவலலம் மகம மா.4.47 பிறகு பூரம பூரம மா.4.56 பிறகு உத்திரம முழுவதும உத்திரம மா.5.34 பிறகு ஹஸதம 9.00-10.30 6.00-7.30 1.30-3.00 கிழக்கு தயிர் ந.நந. கா. 10.30-11.30 மா..... ந.நந. கா. 9.30-10.30 மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 மா. 4.30-5.30 9 26 10 27

்சப்தமி திதி மா.5.34 பிறகு அஷ்்டமி திதி மிருகசீர்ஷம் அ.கா.4.34 பிறகு திருவாதிரை ந.நந. கா.6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30

14 1 ஹஸதம மா.6.42 பிறகு சித்தியர 15

12

24

பக்கம்...

ராகுகாலம் சஷடி

21

4

21

30

8 ெனி25

11

 முைசு

யவகாசி

17

கிழமை

கிழமை

ஏ்கொதசி

3 17

ஜமொதுல் அவவல்

1 15

29

சநலலை மதுலை திருச்சி கெைம் செனலனை ககணாலவ

ப்தலுங்கு வரு்டப பிறபபு

15

திதி கா.11.24 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி கா.10.21 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி கா.8.58 பிறகு பிை்தரம திதி பிை்தரம திதி கா.7.12 பிறகு துவிதிர� திதி ்ச்த�ம் ப.3.30 பிறகு பூைட்டாதி துர்முகிதிைந�ா்தசி பூைட்டாதி ப.3.05 பிறகு உத்திைட்டாதி (யத - மொசி) உத்திைட்டாதி ப.2.14 பிறகு நைவதி நைவதி ப.1.10 பிறகு அசுவினி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.302017 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

14

23

23

நவமி திதி ப.1.04 பிறகு தசமி திதி சதைம கா.6.59 பிறகு பூரடடைாதி ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

28 15

்த்சமி திதி கா.11.32 பிறகு ஏகா்தசி திதி ஏகா்தசி திதி கா.11.59 பிறகு துவா்தசி திதி துவா்தசி திதி கா.11.57 பிறகு திைந�ா்தசி திதி திருவண்ணாமலை கிரிவைம் உத்திைா்டம் ப.1.55 பிறகு திருநவா்ணம் திருநவா்ணம் ப.2.56 பிறகு அவிட்டம் அவிட்டம் கவர்ச்சிக்கு ப.3.27 பிறகு ்ச்த�ம் துணிந்த ந.நந. பூஜா ஹெக்்டே 9.30-10.30 ந.நந. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 மணாடடுப்சபணாங்கல 29கா.13 28கா. 30 27 கா. 1110.30-11.30 - மா...... 11 இைவுந.நந. 12 முதல்- மா. 5.00-6.00 8.00 மணி மாலை 6.15 மணி வலைதிதி அ.கா.2.04 பிறகு பிரதயம திதி அதிகால ை முதல் துவாதசி திதி கா.8.45 திரநைாதசி திதி திரநைாதசி திதி கா.6.4122 பிறகுத்லைகைணாகய சதுரத்தசி திதி சதுரத்தசி திதி அ.கா.3,4112பிறகு துவிதியை திதி இ.9.11 பிறகு திருதியை திதி அமாவாயச அமாவாயச 11பிறகு ஆருத்ைணா தரிெனைம் இன்று முழுவதும் நரவதி அ.கா.4.59 பிறகு அசுவினி அசுவினி அ.கா.3.59 பிறகு பரணி மிருகசீரஷம இ.9.37 பிறகு திருவாதியர திதி பரணி அ.கா.2.30 பிறகு காரத்தியக இ.11.37 பிறகு துவிதியை திதி காரத்தியக அ.கா.0.53 ்ளம் 11 மாசி மகம் வணாஸது நணாள் ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா.நாடு3.00-4.00 ந.நந. கா. 7.30-8.30 -கூெணாைவலலி மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 மககள் வவள் சகைரீ விைதம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா....... வங்கிகளில் நீணட வரிசை; பலத்த பபோலீஸ் போதுகோப்பு 25 காலை 10.41 மணி கட்டுகளுடன்12 ஹ�ாலிப் பண்டிகக ₹500, ₹1000 27 லத அமணாவணாலெ 13 கபணாகிப் பணடிலக முதல் 11.17 மணி வலை. 14 காரகையான் ஹ�ான்பு 2

துவிதியய திதி ்கொ.6.14 பிறகு திருதியய திதி திருதியய திதி அ.்கொ.5.36 பிறகு சதுர்த்தி திதி அவிட்டம் அ.்கொ.0.08 பிறகு சதயம் இ.11.57 பூரட்டொதி இ.11.22 பிறகு உத்திரட்டொதி ந.ரந. ்கொ. 9.30 10.30 - மொ. 4.30 5.30 ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ. 4.30-5.30

13

6

அஷடைமி திதி ப.1.39 பிறகு நவமி திதி அவிடடைம கா.6.43 பிறகு சதைம ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

27 14

திரரயொதசி திதி அ.்கொ.5.08 பிறகு சதுர்த்தசி சதுர்த்தசி திதி ்கொ.6.14 பிறகு அமொவொயச திதி அமொவொயச திதி ்கொ.6.48 பிறகு பிரதயம திதி திதி பூரொ்டம் இ.9.41 பிறகு உத்திரம் உத்திரொ்டம் இ.11.11 பிறகு திருரவொணம் திருரவொணம் இ.11.50 பிறகு அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 10.30-11.30 - மொ...... ந.ரந. ்கொ 9.30-10.30 - மொ. 4.30-5.30 ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30 22 10

9

21

5

சபதமி திதி ப.1.45 பிறகு அஷடைமி திதி திருநவா்ணம அ.கா.5.59 பிறகு அவிடடைம ந.நந. கா. 12.00-1-00 - மா.........

l

அஷ்்டமி திதி கா.9.06 பிறகு நவமி திதி நவமி திதி கா.10.32 பிறகு ்த்சமி திதி மூலம் கா.10.27 பிறகு பூைா்டம் பூைா்டம் ப. 12.23 பிறகு உத்திைா்டம் ந.நந. 25 கா. 10.305.30 ந.நந.26 கா.ஏகணாதசி 9.30-10.30 15 9 11.30 - மா. 4.308 லவகுணெ 10 - மா. 4.30-5.30

ஏகாதசி திதி கா.10.34 பிறகு துவாதசி திதி உத்திரடடைாதி கா.6.09 பிறகு நரவதி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30

ரம்ான்

30 17

பிரதயம திதி ்கொ.6.52 பிறகு துவிதியய திதி அவிட்டம் ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 3.30-4.30

8

20

்சப்தமி திதி கா.7.20 பிறகு அஷ்்டமி திதி நகடர்ட கா.8.09 பிறகு மூலம் ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 24 8

தசமி ப.12.01 பிறகு ஏகாதசி திதி பூரடடைாதி கா.6.46 பிறகு உத்திரடடைாதி ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.00-4.00

l

4

குடியரசு தினம்

26 13

ைஜப

7

19

்சஷ்டி திதி அ.கா.5.20 பிறகு ்சப்தமி திதி அனுஷம் அ.கா.5.41 பிறகு நகடர்ட ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 3.30-4.30 7

ஏ்கொதசி திதி அ.்கொ.1.40 பிறகு துவொதசி திதி ர்கடய்ட மொ.5.45 பிறகு மூலம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 4.30-5.30

ஜமொதுல் அவவல்

6

சஷடி திதி ப.1.20 - பிறகு சபதமி திதி உத்திராடைம அ.கா.4.50 பிறகு திருநவா்ணம ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30

25 12

பங்குனி

ஏ்கொதசி திதி முழுவதும் அனுஷம் �.3.22 பிறகு ர்கடய்ட ந.ரந. ்கொ. 6.30-7.30 - மொ. 4.30-5.30

3

பஞசமி திதி ப.12.24 பிறகு சஷடி திதி பூராடைம அ.கா.3.03 பிறகு உத்திராடைம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

24 11

ரம்ான்

தசமி திதி இ.11.35 பிறகு ஏ்கொதசி திதி விசொ்கம் �.12.48 பிறகு அனுஷம் ந.ரந. ்கொ. 7.30-8.30 - மொ. 3.30-4.30

2

சதுரத்தி திதி கா.11.04 பிறகு பஞசமி திதி மூலம அ.கா. 0.56 பிறகு பூராடைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-.5.30

ைஜப

1

23 10

சித்திரை

திருதியை திதி கா.9.19 சதுரத்தி திதி மூலம ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30

ஆனி

31

9

16

பபளர்ணமி திதி அ.கா.3.27 பிறகு பிரதயம பிரதயம திதி அ.கா.5.22 பிறகு துவிதியை திதி அனுஷம துவிதியை திதி கா.7.23 பிறகு திருதியை திதி நகடயடை இ.10.30 பிறகு மூலம திதி விசாகம மா.5.22 பிறகு அனுஷம இ.7.54 பிறகு நகடயடை பிறகு பூசம ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா.... ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

10

ஏகா்தசி திதி அ.கா.0.38 பிறகு துவா்தசி திதி பிறகு திைந�ா்தசி திதி இ.10.07 பிறகு ்சதுர்த்்தசி திதி ்சதுர்த்்தசி திதி இ.8.19 பிறகு அமாவார்ச திதி அமாவார்ச திதி மா.6.15 பிறகு பிை்தரம திதி திைந�ா்தசி திதி பூைட்டாதி இ.10.53 பிறகு உத்திைட்டாதி உத்திைட்டாதி இ.10.10 பிறகு நைவதி நைவதி இ.9.06 பிறகு அச்வினி அசுவினி இ.7.49 பிறகு பைணி ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 3.30-4.30 ந.நந. கா. 6.00-7.00 - மா. 4.30-5.30 ரம்ான் ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 3.00-4.00

11

பிை்தரம திதி ப.3.59 பிறகு துவிதிர� திதி பைணி மா.6.17 பிறகு கார்த்திரக ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. ....

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநைம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இைவு, அ.கா. - அதிகாலை 29 12 1 13 2 14 3 15

பிரதயம திதி அ.கா.6.48 பிறகு துவிதியை திதி திருவாதியர அ.கா.4.15 ந.நந. கா. 6.30-7.30 - ப. 2.00-3.00

துவிதியை திதி அ.கா.3.43 பிறகு திருதியை திருதியை திதி அ.கா.2.44 பிறகு சதுரத்தி திதி திதி புனரபூசம அ.கா.2.59 பிறகு பூசம பூசம அ.கா.1.53 பிறகு ஆயிலைம ந.நந. கா. 6.30-7.30 - மா. 4.30-5.30 ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

சதுரத்தி திதி அ.கா.1.11 பிறகு பஞசமி திதி ஆயிலைம அ.கா.1.07 பிறகு மகம ந.நந. கா. 9.15-10.15 - மா. 4.45-5.45

1

துவிதிர� திதி ப.1.37 பிறகு திருதிர� திதி கார்த்திரக மா.4.41 பிறகு நைாகிணி ந.நந. கா. 9.30-10.30 - மா. 4.30-5.30

4 16

மிருகசீரஷம அ.கா.4.15 பிறகு திருவாதியர ந.நந. கா. 7.30-8.30 - மா. 4.30-5.30

திருைண்ணாமவை கிரிைைம் 8 மாலை 2 5.29 மணி முதல்

16

மாலைதிதி6.48 மணி வலர திருதிர� திதி கா.11.13 பிறகு9 ்சதுர்த்தி நைாகிணி ப.3.03 பிறகு மிருகசீர்ஷம் ந.நந. கா. 10.30-11.30 - மா. 4.30-5.30 ைாஸ்து நாள்

5

பஞசமி திதி அ.கா.0.01 பிறகு சஷடி திதி இ.11.17 சபதமி திதி இ.11.04 பிறகு அஷடைமி திதி பிறகு பிறகு சபதமி மகம அ.கா.0.42 பிறகு பூரம பூரம அ.கா.0.45 பிறகு உத்திரம ந.நந. கா. 10.45-11.45 - மா...... ந.நந. ப. 12.15-1.15 - மா. 4.45-5.45

4 காலை 9.58 மணி முதல் 10.34 மணி வலர.

கரிநாள் 15, 20

குறிப்பு: ந.நந. - நல்ை நநரம், கா. - காலை, ப. - பகல், மா. - மாலை, இ. - இரவு, அ.கா. - அதிகாலை

பஞ்சாங்கத்துக்கு இணையசா்க நட்த்திரம், திதி, விச்ஷ தினங்கள் என ்்கலமும் இதில் உண்டு.

44


நைட்டிங்கேல்களின் கதை

செவி–லி–யர்–க–ளின்

சேவை

அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட வேண்–டும்! ‘ரெ

ம�ோ’ என்ற திரைப்– ப–டத்–தில் கதா–நா–ய–கியை தன் வசப்–ப–டுத்–த–வும், ஏமாற்–ற–வும் கதா–நா–ய–கன் செவி–லி–ய–ராக மாறு வேட–மிட்டு நடித்–தார். இந்த ரெம�ோ வைரல் தற்–ப�ொ–ழுது பட்டிெதாட்–டி– யெல்–லாம் பாடாய்ப்–ப–டுத்–து–கி–றது. ஒவ்–வ�ொரு மேடை–யி–லும் யாரா–வது ஒரு ஆண், பெண் செவி–லி–யர் வேட–மிட்டு குத்–தாட்–டம் ஆடு–வது பார்க்–கும் நல்ல மனி–தர்–க–ளின் மனதை வலிக்–கச் செய்–கி–றது. தன்–ன–ல–மற்ற செவி–லி–ய–ரின் தியா–கங்–கள் பெரும்–பா–லும் கண்டு க�ொள்–ளப்–ப–டு–வ–தில்லை. உலகம் முழு–வ–தும் ப�ோரில் மடி–யும், ந�ோயில் தவிக்–கும் மக்–க–ளின் கடைசி நம்–பிக்–கை–யாக வலம் வரும் செவி–லி–யரே ஆயுளை நீட்–டிக்–கும் அன்–பின் கட–வுள்.

68  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


‘‘அன்பு, பணிவு, கனிவு உள்–ளிட்ட அனைத்து உன்–னத உணர்–வு–க–ளை–யும் சேர்த்து தைக்– க ப்– ப ட்– ட து செவி– லி – ய ர் சீருடை. சிகை அலங்–கா–ரத்–தில் துவங்கி செவி–லிய – ர் கண் மை, லிப்ஸ்–டிக் ப�ோன்ற அழகு அலங்–கா–ரப்– ப�ொ–ருட்–கள் எதை–யும் பயன்–ப–டுத்–து–வ–தில்லை. ஒரு முடி கூட முகத்–தில் விழா–மல் அவ்–வ–ளவு நேர்த்–தி– யாக சிகை அலங்–கா–ரம் செய்ய வேண்– டும். நடை, உடை, பேச்சு எல்–லாமே கட்–டுப்–பா–டு–கள் நிறைந்–தது. நர்– சி ங் பயிற்– சி – யி ன் ப�ோதே செவி– லி–ய–ராக பணி–யாற்–று–வ–தற்–கான அர்ப்–ப– ணிப்– பு க்– கு ம் மனம் தயா– ர ாகி விடும். உள்– ள ார்ந்த தியா– க ங்– க ள் க�ொண்ட செவி– லி – ய ர் இன்று மேடை– க – ளி ல் குத்– தாட்–டம் ப�ோடும் நகைச்–சு–வைக்–கான பாத்–திர – ம – ாக மாற்–றப்–பட்–டிரு – ப்–பது வருத்– தம் அளிக்–கி–றது, கண்–டிக்–கத்–தக்–கது – ’– ’ என்– கி–றார் செவி–லி–யர் லீலா–வதி. தேனி மாவட்– ட ம் பெரி– ய – கு – ள ம் பகு–தி–யில் பிறந்–த–வர் லீலா–வதி. தாதன்,

நர்–சிங் பயிற்–சி–யின் ப�ோதே செவி–லி–ய–ராக பணி–யாற்–று–வ–தற்–கான அர்ப்–ப–ணிப்–புக்–கும் மனம் தயா–ராகி விடும்.

பேச்– சி – ய ம்– ம ாள் தம்– ப – தி – ய – ரி ன் எட்– டு க் குழந்–தை–க–ளில் ஒரு–வர் லீலா–வதி. பி.யு.சி படித்து முடித்–த–வு–டன் நர்–சிங் துறை–யில் கால்பதித்–திரு – க்–கிற – ார். தஞ்சை மருத்–துவ – க் கல்–லூரி மருத்–து–வ–ம–னை–யில் பயிற்–சியை முடித்துவிட்டு தனது ச�ொந்த ஊரான பெரி–ய–கு–ளத்–தில் செவி–லி–யர் பணி–யைத் துவங்–கி–னார். தன்– ன ைச் சுற்– றி – லு ம் பணி– ய ாற்– று ம்

69


செவி–லிய – ர் சந்–திக்–கும் நெருக்–கடி – க – ளு – க்–காக விஷ–யத்–துக்–கும் இரண்டு நாளுக்கு மேல் வேத–னைப்–பட்–ட–வர், தமிழ்– வி டு – மு றை கி டை க் – க ா து . நாடு அரசு செவி–லிய – ர் சங்–கத்– பயிற்–சியை முடித்து வெளி– தின் மாநில தலை–வர், ப�ொதுச் யில் வரும்–ப�ோதே முழு–மை– யான செவி–லி–ய–ராக மாறி–யி– ெ – ச – ய – ல ா – ள ர் ப�ொ று ப் – பு – ருப்–பதை உணர முடிந்–தது. க–ளின்–மூ–லம் கடந்த 15 ஆண்– அன்பு, பெரி–ய–கு–ளம் மருத்–துவ–ம– டு– க – ள ாக செவி– லி – ய ர் மேம்– பணிவு, கனிவு னை–யில்பணி.எனதுபணியை பாட்– டு க்– க ா– க ப் ப�ோராடி ந ா ன் வேலை – ய ா க ஒ ரு வரு–கி–றார். தொகுப்பு ஊதி– உள்–ளிட்ட ப�ோதும் நினைத்– த – தி ல்லை. யத்–தில் இருந்த செவி–லி–யர்–க– அனைத்து என்–னைச் சுற்–றிப் பணி–யாற்– ளுக்கு நிரந்–தர ஊதி–யம் பெற றிய அத்–தனை செவி–லி–ய–ரும் லீலா–வதி ப�ோராடி வெற்றி உன்–னத என்னை ஈர்த்– த – ன ர். ஒவ்– கண்– ட – து ம் அதில் குறிப்– பி – உணர்–வு–க–ளை– வ�ொ–ருவ – ரு – ம் பாராட்–டுக்–கும் டத்–தக்–கது. விரு–துக்–கும் உரி–ய–வர்–கள்–.செ– எனக்– க ாக என்று தனி யும் சேர்த்து வி–லிய – ர் முதல் இரண்டு ஆண்– மனு– ஷி – ய ா– க ப் பேசு– வ தை தைக்–கப்–பட்–டது டு–கள் த�ொகுப்– பூ – தி – ய த்– தி ல் விட செவி– லி – ய ர் பணி– யி ல் பணி– ய ாற்– றி – வி ட்டு அடுத்து உள்ள அத்–தனை பேருக்–கா–க– செவி–லி–யர் பணி நிரந்– த – ர ம் செய்– ய ப்– ப – வும் பேசவே நான் விரும்–பு–கி– சீருடை. டு–வார்–கள். அது–வரை படும் றேன் என்–கி–றார் லீலா–வதி. சிர–மங்–கள் கணக்–கில் அடங்– ‘‘நர்–சிங் துறை–யில் பயிற்சி– கா–தவை. திரு–ம–ணம் முடிந்த யி ல் இ ரு க் – கு ம் – ப�ோதே இரண்டு நாளில் டியூட்டி ச�ொந்த விஷ– ய ங்– க – ளு க்கு பார்க்க வேண்–டும். குழந்தை முக்–கி–யத்–து–வம் க�ொடுப்–பது பிறந்த 15 நாளில் பாலூட்–டக் கூட நேரம் குறைந்–து–வி–டும். எவ்–வ–ளவு முக்–கி–ய–மான

70  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


இன்றி பணி–யாற்–றிக் க�ொண்–டிரு – ப்–பார்–கள். தற்– ப�ொ – ழு து இந்த ஒப்– ப ந்– த க் காலம் 6 ஆண்–டாக மாற்–றப்–பட்–டுள்–ளது. தமி–ழக அள–வில் 6 ஆண்–டு–கள் பணிக்– கா– ல ம் முடித்த செவி– லி – ய ர் 3 ஆயி– ர ம் பேரும், 6 மாதங்–கள் பணி–மு–டித்த 6000-ம் பேர் என சுமார் 10 ஆயி–ரம் செவி–லிய – ர் பல்– வேறு இன்–னல்–க–ளுக்கு இடை–யில் தங்–க– ளது பணி–யைத் த�ொடர்–கின்–றன – ர். அவர்–க– ளது சிர–மங்–களை சீராக்–கும் முயற்சி–யில் எனது ப�ோராட்–டத்தை த�ொடர்–கிறே – ன்–’’ என்–கி–றார். லீலா– வ தி திருச்சி அரசு மருத்– து – வ – ம–னை–யில் பணி–யாற்றி ஓய்வு பெற்–றுள்– ளார். செவி–லிய – ர் பணி–யில் இருந்து இவர் ஓய்வு பெற்று ஓர் ஆண்டு ஆகி–றது. தற்– ப�ொ–ழு–தும் சக செவி–லி–ய–ருக்–கான தனது பணி–களை உற்–சா–கம – ா–கத் த�ொடர்–கிற – ார். தனது பணிக்–கா–லத்–தில் மறக்க முடி–யாத, நெகிழ்ச்– சி – ய ான நிகழ்– வு – க ள் பல என த�ொடர்–கி–றார், ‘‘குழந்தை பெற்–றுக்கொண்ட நிலை– யில் ப�ோதிய ஓய்வு, சத்– த ான உணவு, ஊதி– ய ம் எது– வு ம் இன்றி பல்– வே று இன்–னல்–க–ளுக்கு இடை–யில் செவி–லி–யர்– கள் வேலை பார்ப்–பது என்னை மிக–வும்

°ƒ°ñ„CI›

பாதித்– த து. அதுவே அவர்– க – ளு க்– க ாக ப�ோராட என்–னைத் தூண்–டி–யது. சுனாமி ஏற்–பட்ட நேரத்–தில் நாக–ப் பட்–டி–னத்–தில் ஒரு மாதம் எங்–கள் சுக துக்–கங்–களை மறந்து வேலை பார்த்–த�ோம். சேவை–ய�ோடு நின்–று–வி–டா–மல் செவி–லி– யர் தங்–க–ளது கைக–ளில் இருந்த நிதி–யைத் திரட்டி பண உத–வி–யும் செய்ே–தாம். இப்– ப டி ஒவ்– வ�ொ ரு செவி– லி – ய – ரி ன் வாழ்க்– கை – யு ம் வெளி– யி ல் பகிர்ந்து க�ொள்ள முடி–யாத வலி–க–ளால் நிறைந்– தது. அவர்–க–ளது சேவை–யும், உழைப்–பும் அங்– கீ – க – ரி க்– க ப்– ப ட வேண்– டு ம். தமி– ழ க அரசு மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளில் உள்ள தரம் உயர்த்– த ப்– ப ட்ட மருத்– து வ சேவையை மக்–க–ளுக்கு முழு–மை–யாக வழங்க காலி– யாக உள்ள செவி– லி – ய ர் பணி– யி – ட ங்– களை நிரப்ப வேண்–டும். செவி–லி–ய–ருக்கு கூடு–தல் பணிச்–சும – ையை குறைப்–பது – ட – ன் ஒப்–பந்த த�ொழி–லா–ள–ராக பணி–யாற்–றும் செவி–லிய – ரி – ன் சிர–மங்–கள – ைக் குறைக்–கவு – ம் த�ொடர்ந்து ப�ோரா–டுகி – றே – ன்–’’ என்–கிற – ார் லீலா–வதி.

- யாழ் தேவி படங்–கள்: ஜூடு–பெங்–கர்

டிசம்பர் 1 - 15, 2016

வேலை ரெடி! ñ£î‹ Þ¼º¬ø

எங்கே? எத்தனை? யாருக்கு?

்ேனைோய்ப்புகேளுக்கு ேழிகோட்டும் பகுதி நெலனை கேவி்ெசன் எழுதும்

உத்ேகேத ந்தாடர்

வேலை

வேண்டுமா?

2

+ விைாத

ந்தாகுப்பு நசன்டம் ோஙகே சூப்பர் டிப்ஸ்

71


டிசம்பர் 1 உலக எய்ட்ஸ் தினம்

முடியும்! நம்மால்


வி

ழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தன் மூலம் ஒரு க�ொள்–ளை– ந�ோயை கட்–டுப்–ப–டுத்த முடி–யும் என்–ப–தற்கு உதா–ர–ணம் எய்ட்ஸ். தமிழ்–நாட்–டில் அந்த விழிப்–பு–ணர்வை ஏற்–ப– டுத்–தி–ய–தன் பின்–னால் எத்–த–னைய�ோ தன்– னார்வ அமைப்–பு–க–ளும், திரைப்–ப–டக் கலை–ஞர்– க–ளும், மருத்–து–வர்–க– ளும், செவி–லி–யர்–க–ளும் பங்–காற்–றி–யி–ருக்–கி–றார்– கள். அவர்–க–ளில் தன்– னார்–வ–லர் சைம–னும் ஒரு–வர். தேனி மாவட்– டம் ஆண்–டிப்–பட்–டி–யில் பணி–யாற்–றி–வ–ரும் அவ– ரி–டம், உலக எய்ட்ஸ் விழிப்–பு–ணர்வு தினத்– துக்–கா–கப் பேசி–ன�ோம்.

சைமன்

‘‘இதற்–கான பிள்–ளை–யார் சுழி ஜான் டால்–டன் என்ற இங்–கி–லாந்–துக்–கா–ர–ரால் த�ொடங்–கிய – து. அப்–ப�ோது ஆண்டிப்–பட்டி– யில் சேவா நிலை–யம் என்ற த�ொண்டு நிறு–வ–னம் செயல்–பட்டு வந்–தது. இதில், ஜான் டால்– ட ன் 1978-ம் ஆண்– டி ல் தன்–னார்–வ–ல–ராக வந்து சேர்ந்–தார். ​மதுரை மாவட்–டத்–தில் 1980-களின் த�ொடக்–கத்–தில் த�ொழு–ந�ோ–யால் பாதிக்– கப்–பட்–ட–வர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை அதி–க– மாக இருந்–தது. எனவே, கிரா–மப்–பு–றங்– க– ளி ல் த�ொழு– ந �ோய் பற்– றி ய விழிப்– பு – ணர்வை ஏற்–ப–டுத்–து–தல், அந்–ந�ோ–யால் பாதிக்–கப்–பட்–டவ – ர்–கள – ைக் கண்–டுபி – டி – த்து அவர்–க–ளுக்கு தேவை–யான சிகிச்–சை–கள் அளித்–தல் ப�ோன்ற பணி–க–ளைச் செய்–வ– தற்–காக 1982-ம் ஆண்–டில் ‘ஆர�ோக்–கிய அகம்’ என்ற த�ொண்டு நிறு– வ – ன த்தை ஜான் டால்–டன் த�ொடங்–கி–னார். அந்த கால–கட்–டத்–தில்–தான் எய்ட்ஸ் பர–வு–வ–தைப் பற்றி கண்–டு–பி–டித்–தார்–கள். ஆர�ோக்–கிய அகம் மூல–மாக ஆண்–டிப – ட்டி, தேனி மற்–றும் அத–னைச் சுற்–றியு – ள்ள மாவட்– டங்–களி – ல் எய்ட்ஸ் விழிப்–புண – ர்வு மற்–றும் தடுப்பு பணி–களை ஆரம்–பித்–த�ோம். ​அப்– ப�ோது எய்ட்ஸ் பற்றி மக்–க–ளி–டம் விழிப்–பு– ணர்வு இல்லை. பாலி–யல் உறவு மூல–மாக அதி–கம் பர–வும் என்–ப–தால் யாரும் இந்த ந�ோய் பற்றி வெளிப்–படை – ய – ாக பேச முடி– யாத நிலை–யும் இருந்–தது. அத–னால் தெரு நாட–கங்–கள், கலை நிகழ்ச்–சி–கள் மூல–மாக எய்ட்ஸ் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வை மக்–கள் மத்–தி–யில் எடுத்–துச் சென்–ற�ோம். 90-களின் மத்–தி–யில் தமிழ்–நாடு முழு– வ–தும் பல சுய உத–விக்–கு–ழுக்–க–ளுக்–கும், இதர அமைப்–புக–ளுக்–கும் பயிற்சி க�ொடுத்– த�ோம். பின்–னர் சுனாமி ஏற்–பட்–ட–ப�ோது பாதிக்–கப்–பட்ட மாவட்–டங்–களி – ல் எய்ட்ஸ் தடுப்பு பணி–யைத் த�ொடர்ந்–த�ோம்–’’ என்–ப– வர், ஆர�ோக்–கிய அகம் செயல்–பட்டு வரும் விதம் குறித்–துப் பேசு–கி–றார். ‘‘2012-ம் ஆண்– டு – வ ரை தமிழ்– ந ாடு எய்ட்ஸ் கட்– டு ப்– ப ாட்டு சங்– க த்– தி ன் நிதி உதவி மூல–மாக எச்.ஐ.வி. பாதித்த ந�ோயாளி–களு – க்கு சிகிச்சை அளித்–த�ோம். அதற்–குப் பிறகு ச�ொந்த நிதி–யிலேயே – இந்த மருத்–து–வ–மனை செயல்–பட்டு வரு–கி–றது. இந்த மருத்– து – வ – ம – னை – யி ல் எய்ட்ஸ் ந�ோயா– ளி – க – ளு க்கு மட்– டு – ம ல்– ல ா– ம ல், 73


காச–ந�ோய், த�ொழு–ந�ோய் ஆகி–யவ – ற்–றுக்–கும் எச்.ஐ.வி. ந�ோயா–ளிய – ால் மற்–றவ – ர்–களு – க்கு சிகிச்சை அளித்து வரு–கி–ற�ோம். இங்கு எவ்–வித பாதிப்–பும் கிடை–யாது என்–பதை சிகிச்சை பெற வரும் ந�ோயாளி மற்–றும் மக்–கள் இன்–னும் முழு–மை–யாக உண–ர– அவ–ரைப் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வரு– வில்லை. அவர்– க – ளி – ட ம் இருந்து ப–வ–ருக்–கும் தங்–கும் இடம், உண–வும் உணவு வாங்கி சாப்–பிட – ல – ாம், பழ–க– லாம், சேர்ந்து விளை–யா–ட–லாம். இல– வ – ச – ம ாக வழங்– க ப்– ப – டு – கி – ற து. ஆனா– லு ம் அவர்– க – ள ைப் ந�ோயாளி குண–மா–கும்–வரை புறக்– க – ணி ப்– ப து பர– வ – ல ாக அ வ – ரு க் கு தேவை – ய ா ன நடந்–துக�ொ – ண்–டுத – ான் இருக்– மருந்து, மாத்– தி – ரை – க ளை கல்–வி–யில் முன்– கி–றது. சமூக மாற்–றத்–துக்கு இல–வ–ச–மாக தரு–கி–ற�ோம். னேற்– ற மு – ம், சரி– யா ன நீண்ட காலம் தேவைப்– ப – ஈர�ோடு, திருச்சி, க�ோயம்– டும். ஆனால், அது– வ ரை புத்– தூ ர், திருப்– பூ ர், புதுக்– விழிப்–பு–ணர்–வும் மக்–க– ப � ொ று – மை – ே ய ா டு ப ணி – க�ோட்டை, சிவ–கங்கை, தேனி, ளி–டம் ஏற்–ப–டும்–ப�ோ–து– வேண்– டு ம். இந்த திரு–நெல்–வேலி ஆகிய மாவட்– தான் ந�ோய் ரீதி–யான யாற்ற யதார்த்– த த்– தை ப் புரிந்– து – டங்– க – ளி ல் எச்.ஐ.வி-யால் புறக்–க–ணிப்–புகளை க�ொண்டு செயல்–பட்டு வரு– பாதிக்– க ப்– பட்ட குழந்தை– க – கி–ற�ோம். எனவே, நாங்–கள் ளுக்–குத் தேவை–யான கல்வி நம்–மால் வெல்ல ஒவ்–வ�ொரு வரு–டத்–துக்–கான உத– வி – க ள் மற்– று ம் குடும்ப முடி–யும். இலக்–கினை மட்–டுமே வரை– ஆற்– று ப்– ப – டு த்– து – த ல் பணி– ய–றுத்–து–க�ொண்டு பணி–யாற்– களை அந்–தந்த மாவட்–டங்–க– று–கி–ற�ோம். ளில் உள்ள எச்.ஐ.வி-யால் க ல் – வி – யி ல் மு ன் – னே ற் – ற – மு ம் , பாதிக்–கப்–பட்ட பெண்–களி – ன் கூட்–ட– சரி– ய ான விழிப்– பு – ண ர்– வு ம் மட்– மைப்–பி–னர் மூல–மா–கச் செய்து வரு– டும்– த ான் ந�ோய் ரீதி– ய ான, சாதி அடிப்– கி–ற�ோம். இம்–மா–வட்–டங்–க–ளில் எச்.ஐ.வி பாதிப்–புக்கு ஆளான தன்–னார்–வ–லர்–கள் ப – டை – யி – ல ா ன பு ற க் – க – ணி ப் – பு – க ள ை களப்–பணி – யி – ல் உத–விபு – ரி – ந்து வரு–கின்–றன – ர். குறைக்க முடி– யு ம். புறக்– க – ணி ப்– பு – க ள் எங்–களு – டை – ய கால் நூற்–றாண்–டுக்–கும் குறை–யும்–ப�ோது மட்–டுமே ஒரு சமு–தா– மேலான அனு–பவ – த்–தில், இன்–னும் பெரும்– யம் முன்–னேற முடி–யும், நாடு வளம்–பெற பா–லான மக்–க–ளி–டத்–தில் எய்ட்ஸ் ந�ோய் முடி–யும்–’’ என்–கி–றார். தாக்–கம் பற்றி சரி–யான புரி–தல் இல்லை. - விஜ–ய–கு–மார்

74  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016


என்சைக்ளோபீடியா

கூந்–தல் க

- வி.லக்ஷ்மி

ற்–பக விருட்–சம் என அழைக்–கப்–ப–டு–கிற தென்னை மரம், இயற்கை நமக்கு அளித்த க�ொடை– க–ளில் முக்–கிய – ம – ா–னது. மருத்–துவ – த் துறை–யிலு – ம் அழ–குத் துறை–யிலு – ம் தேங்–காய் எண்–ணெ–யின் பங்கு தவிர்க்க முடி–யா–த–தாக இருக்–கி–றது.

ந்–தக் காலத்– தி ல் எல்– ல ாம் தலைக்கு தேங்–காய் எண்–ணெய் மட்–டுமே உப–ய�ோ–கித்து வந்–தார்–கள். அவர்– க–ளுக்கு தேங்–காய் எண்–ணெ–யின் மகத்–துவ – ம் தெரிந்–திரு – ந்–தது. இயற்கை–யான ஆன்ட்டி பாக்–டீ–ரி–யல் மற்–றும் ஆன்ட்டி ஃபங்–கல் தன்–மை–க–ளைக் க�ொண்–டி–ருந்–த–தா–லும், இயற்–கை– யான மாய்ச–ரைஸராக இருப்–பத – ா–லும் சரு–மத்–துக்–கும் கூந்–த– லுக்–கும் தேங்–காய் எண்–ணெ–யைப் பயன்–ப–டுத்–தி–னார்–கள். மற்ற எண்–ணெய்–க–ளை–வி–ட–வும் தேங்–காய் எண்–ணெய்க்கு சரு– ம த்– தி – னு ள் ஊடு– ரு – வு ம் தன்மை அதி– க ம் என்– ப து இன்–ன�ொரு கார–ணம்.

ட்ரை–கா–ல–ஜிஸ்ட்

தலத் சலீம்

75


கூந்–தல் ஆர�ோக்–கியத்தை – மேம்–படு – த்–து – வ – தி ல் தேங்– க ாய் எண்– ண ெயை மிஞ்ச வேறில்லை என்றே ச�ொல்–லல – ாம். கூந்தல் வளர்ச்– சி – யை த் தூண்டி, அதன் பள– பளப்–பைக் கூட்–டக்–கூ–டி–யது. தேங்–காய் எண்–ணெய் க�ொண்டு அடிக்–கடி உங்–கள் கூந்–தலை மசாஜ் செய்து குளித்து வரு–வ– தன் மூலம் ப�ொடுகு வரா–மல் தடுக்–கல – ாம். பேன் த�ொல்லை நீங்–கும். பாதிக்–கப்–பட்ட கூந்–த–லுக்கு ஊட்–ட–ம–ளிக்–கிற வகை–யில் ப�ோதிய புர–தச்–சத்–துக்–க–ளைக் க�ொடுத்து, வளர்ச்–சி–யைத் தூண்–டக்–கூ–டி–யது. கூந்–த–லுக்கு எண்–ணெய் வைப்–ப–தைத் தவிர்ப்–பது இப்–ப�ோ–து–தான் அதி–க–ரித்து வரு–கிற – து. உங்–கள் அம்மா மற்–றும் பாட்டி காலங்–க–ளில் எண்–ணெய் வைத்து தலை சீவு–வ–து–தான் ஆர�ோக்–கி–ய–மா–கக் கரு–தப்– பட்–டது. அதி–லும் சுத்–த–மான தேங்–காய் எண்–ணெய் தடவி, லேசாக மசாஜ் செய்–வ– தன் மூலம் கூந்– த ல் வறட்சி முற்– றி – லு ம் தவிர்க்–கப்–பட்டு, வறட்–சியி – ன் கார–ணம – ாக வரும் பிரச்–னைக – ளி – ல் இருந்–தும் காப்–பாற்– றப்–பட்–டது.

76  குங்குமம்

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

தேங்–காய் எண்–ணெய் மிகச் சிறந்த கண்–டி–ஷ–ன–ரும்–கூட. தவிர மண்–டைப்– ப–கு–தி–யில் ஏற்–ப–டு–கிற புண்–கள், அத–னால் உண்– ட ா– கு ம் த�ொற்– று க்– கு ம் தேங்– க ாய் எண்– ண ெய் இயற்– கை – ய ான மருந்– த ா– கி – றது. தேங்–காய் எண்–ணெ–யி–லேயே வெர்– ஜன் ஆயில் எனத் தனியே கிடைக்–கும். அதன் மருத்–து–வக்–கு–ணங்–கள் இன்–னும் மகத்–தா–னவை. சரு–மத்தை இள–மை–யாக, மிரு–துவ – ாக வைக்–கக்–கூடி – ய – து. மட்–டுமி – ன்றி கூந்–தலி – ன் வேர்க்–கால்–களை பலப்–படு – த்தி வளர்ச்–சிக்கு உத–வக்–கூ–டி–யது. இந்த வெர்ஜன் ஆயிலை வீட்டிலேயே– கூ ட தயா–ரிக்–க–லாம். 5 தேங்–கா–யைத் துருவி, மிகக்– கு–றைந்த அளவு தண்ணீர்விட்டு அரைத்து பால் எடுத்–துக் க�ொள்–ள–வும். அந்–தப் பாலை தண்–ணீர் வற்–றும் வரைக் க�ொதிக்க வைக்– க–வும். பிறகு எண்–ணெய் மட்–டும் தேங்–கும். அந்த எண்–ணெயை வடி–கட்–டின – ால் வெர்– ஜன் க�ோக–னட் ஆயில் தயார். வடி–கட்–டிய – – தில் தங்–கிப் ப�ோகிற கசண்டை தலைக்கு பேக் ப�ோலத் தடவி சிறிது நேரம் ஊறிக்


தேங்–காய் எண்–ணெ–யைப் பயன்–ப–டுத்தி கூந்–த– லுக்–கான சில அழகு சாத–னங்–களை நாமே தயார் செய்–து–க�ொள்–ள–லாம். தேங்–காய் எண்–ணெய் ஷாம்பு நன்கு காய வைக்–கப்–பட்ட நெல்– லிக்–காய் மற்–றும் துளசி - 2 டேபிள் ஸ்பூன், சுத்–திக – ரி – க்–கப்–பட்ட தண்–ணீர் - 235 மி.லி., கிளி–ச–ரின் - 60 மி.லி., தேங்– க ாய் எண்– ண ெய் - 5 மி.லி., லேவண்–டர் அல்–லது டீ ட்ரீ அல்லது ர�ோஸ்மெர்ரி ஆயில் - 60 துளி–கள் இவை எல்– ல ா– வ ற்– றை – யு ம் கலந்து ஷாம்–பு–வாக உப–ய�ோ–கிக்–க–லாம். தேங்–காய் எண்–ணெய் கண்–டி–ஷ–னர் கற்–றாழை ஜெல் - 60 மி.லி., எலு– மிச்சை - பாதி, விருப்–ப–மான ஏதே– னும் ஒரு எசென்–ஷி–யல் ஆயில் - 5 துளி–கள், தேங்–காய் எண்–ணெய் - 2 டேபிள் ஸபூன் எல்– ல ா– வ ற்– றை – யு ம் ஒன்– ற ா– க க் கலந்து க�ொள்– ள – வு ம். தலைக்– கு க் குளித்– த – து ம் இந்– த க் கல– வையை மண்டையில் படா–மல் முடிப்– ப–குதி– யில் மட்–டும் தடவி, 5 நிமி–டங்–கள் வைத்–தி–ருந்து அல–ச–வும். இது கூந்– த – லு க்– கே ற்ற இயற்– கை – யான கண்– டி – ஷ – ன – ர ாக வேலை செய்–யும். கற்–றாழை கூந்–தலு – க்கு ஈரப்– ப–தம் க�ொடுக்–கும். எலு–மிச்சை சாறு கூந்– த லை சுத்– த ப்– ப – டு த்– து ம். உங்– க – ளுக்கு அமை– தி – ய ான மன– நி லை வேண்–டுமா அல்–லது புத்–து–ணர்வு வேண்–டுமா என்–பத – ற்–கேற்ப லேவண்– டர் அல்–லது மின்ட் என ஏதே–னும் ஒரு எசென்–ஷி–யல் ஆயி–லைத் தேர்ந்– தெ–டுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம்.

குளிக்–கல – ாம். அது கூந்–தல் வளர்ச்–சியை – த் தூண்டிவிடும். இன்– னு ம் க�ொஞ்– ச ம் தேங்– க ாய் எண்– ண ெய் டிப்ஸ்...  நல்–லெண்–ணெ–யு–டன் சம அளவு தேங்–காய் எண்–ணெய் கலந்து, 2 துளி–கள் செடார்–வுட் ஆயில் கலக்–க–வும். இதைத் தலை–யில் தடவி மசாஜ் செய்து அரை மணி நேரம் அப்–ப–டியே விட்டு, மைல்– டான ஷாம்பு உப–ய�ோ–கித்து அல–ச–வும். கரு– க ரு கூந்– த – லு க்கு உத– வு ம். ப�ொடுகு ப�ோகும். குளிர் காலத்–துக்கு ஏற்ற சிகிச்சை இது. 4 டீஸ்பூன் தேங்–காய் எண்–ணெ–யு– டன் சில துளி–கள் பாதாம் எண்–ணெய் சேர்க்–கவு – ம். தலை–யில் தடவி 5 நிமி–டங்– க–ளுக்கு மசாஜ் செய்–யவு – ம். நன்–றாக வாரி விட்டு தலைக்கு ஷவர் கேப் அணிந்து க�ொள்– ள – வு ம். 1 மணி நேரம் கழித்து கெமிக்கல் இல்–லாத ஷாம்பு உப–ய�ோ–கித்து அல–சவு – ம். டிரை–யர் உப–ய�ோ–கிக்–கா–மல் காய வைக்–கவு – ம். வாரம் 2 முறை–கள் இதைச் செய்–யல – ாம். கூந்–தல் உதிர்–வது நிற்–கும். 2 டீஸ்பூன் தேங்–காய் எண்–ணெ–யில் 1 டீஸ்பூன் நெல்–லிக்–காய் ப�ொடி சேர்த்து குறைந்த தண–லில் 5 நிமி–டங்–கள் சூடாக்கி ஆற விட–வும். அதை வடி–கட்டி இரவு தூங்–கச் செல்–வத – ற்கு முன் தலை–யில் தடவி மசாஜ் செய்யவும். காலையில் வெது– வெ– து ப்– ப ான தண்ணீரில் கெமிக்கல் இல்லாத ஷாம்புவால் அல–ச–வும். வாரம் 2 முறை– செய்யவும். கருகருவென்ற கூந்–த–லுக்கு உத்–த–ர–வா–தம் தரும் சிகிச்சை இது. நரை தள்–ளிப்போகும்.  த ே ங் – க ா ய் எ ண் – ண ெ – யு – ட ன் விளக்– கெ ண்– ண ெய் கலந்து தலைக்கு மசாஜ் செய்து இரவு அப்–படி – யே விட–வும். காலை–யில் மைல்–டான ஷாம்பு உப–ய�ோ– கித்து அலசவும். வறண்ட கூந்தல் மாறும். நுனிப் பிளவு சரி–யா–கும். கூந்–தல் துண்டு துண்–டாக உடைந்து உதிர்–வது நிற்–கும்.  தேங்– க ாய் எண்– ண ெய் நல்– ல – து – தான். ஆனால், அள–வும் முக்–கிய – ம். ச�ொத– ச�ொ – த வெ ன எ ண்ணெ ய் த ட வி ம ச ா ஜ் செய்வ த �ோ , எ ண்ணெ ய் வைத்–துக் க�ொண்டு வெளியே செல்–வத�ோ தவிர்க்–கப்–பட வேண்–டும். கூந்–த–லுக்–குத் த ேவைய ா ன அ ள வு ம ட் டு மே உப–ய�ோ–கிக்–க–வும்.

(வள–ரும்!) 77


சுகர் ஸ்மார்ட்

நீரி–ழி–வி–லும் பெண்

என்–றால் பாகு–பா–டு–தான்! தாஸ்


தைய�ோ இழக்–கும் ப�ோதும் நமக்கு வெற்றி கிடைப்–பது எடைக் குறைப்–பில் மட்–டும்–தான்!


ப�ொது–வாக, ஆண்–கள – ைக் காட்–டிலு – ம்

பெண்–க–ளுக்கே ரத்த சர்க்–கரை அளவு கூடு– த ல், உயர் ரத்த அழுத்– த ம், அதிக க�ொலஸ்ட்–ரால், பரு–மன் ஆகிய பிரச்னை– கள் அதிக அள– வி ல் உள்– ளன . அது மட்–டு–மல்ல... இளம்பெண்களில் பத்தில் எட்டு பேருக்கு இருக்–கிற முக்–கிய – ம – ான பிரச்னை என்ன தெரி–யுமா? ம ாத வி ட ா ய் க�ோளா று எ ன் கி ற பீரி–யட்ஸ் பிராப்–ளம். சரி... இதற்–கும் நீரி–ழி–வுக்–கும் என்ன சம்–பந்–தம்? இருக்–கி–றது! மாத–வி–டாய் க�ோளாறு –க–ளுக்கு ரத்த சர்க்–கரை மாறு– ப– டு – வ – து ம் பிர– தான கார– ண – மாக மாறி– வ – ரு – கி – ற து. சுறு– சு – றுப்–பாக இருக்–கும் பெண்–கள் கூட, மாத– வி – ட ாய்க்கு சில நாட்–கள் முன்–பி–ருந்தே ச�ோர்– வ ா க உ ண – ர த் த� ொ ட ங் கி விடு– வ ார்– க ள். அப்போதே அவர்களின் ரத்த சர்க்கரை அளவு அதி–க–ரித்–துக் காணப்– ப–டுவதால்தான் இந்தப் பல– வீ–னம். சில பெண்–களு – க்கு ரத்த சர்க்–கரை அளவு குறை–ய–வும் செய்யும். சிலருக்கோ மாத– வி–டாய் நாட்களுக்குப் பிறகு இ ந் – த ப் பி ர ச ்னை இ ரு ந ்த

இடமே தெரி–யாது! ரத்த சர்க்–கரை – ய – ால் மாத–விட – ாய்க்கு எப்– ப டி பிரச்னை வரும்? அது சினை– முட்–டைப்பை, அட்–ரின – ல் சுரப்பி ஆகி–ய– வற்–றைப் பாதிக்–கி–றது. அத–னால் ஹார்– ம�ோன் செயல்–பாடு – க – ளி – ல் மாறு–தல் ஏற்–படு – கி – ற – து. ஹார்–ம�ோன் அதி–கம – ா–கச் சுரந்து, சினை–முட்–டைப்–பை–யின் வேலை–க–ளில் குழப்–பம் உண்–டா–கி–றது. இத–னால் கரு– முட்டை சரி–யாக உரு–வா–கா–மல் ப�ோய், மாத–விட – ா–யும் சீரற்–றதா – க மாறு–கிற – து. இது மட்–டும – ல்ல... மாத–விட – ாய் க�ோளா–று– கள் த�ொடர்ச்–சிய – ா–கவ�ோ, அடிக்–கடி – ய�ோ ஏற்படுகிற பெண்களுக்கு நீரிழிவு ஏற்– ப ட க் கூ டி ய அ பா ய மு ம் உண்டு. ஹார்–ம�ோன் மாறு–தல்– களும் த�ொடர்–வதா – ல், இத–யப் பிரச்னை– க–ளும் ஏற்–பட – க்–கூடு – ம். இன்–சுலி – ன் சுரப்–பில் ஏற்–படு – ம் மாறுபாடுகள் மாதவிடாய் க�ோளாறுகளுக்குக் காரண– மாவதும், அதன் த�ொடர்ச்–சி– யாக நீரி–ழி–வின் தாக்–கம் அதி–க– ரிப்–பது – ம் ஒரு சங்–கிலி – த் த�ொடர் ப�ோல செயல்–படு – கி – ற – து. இந்–தப் பிரச்னை உலக அள–வில் 20 வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்– க–ளில் 14 சத–விகி – தத் – தி – ன – ரு – க்–கும், 20 வயது தாண்– டி ய பெண்– க–ளில் 7 சத–வி–கி–தத்–தி–ன–ருக்–கும்

பெண்–க–ளின் ஹார்–ம�ோன்–கள் இயல்–பா–கவே நீரி–ழிவு மேலாண்–மை– யைச் சிக்–க–லாக்– கு–கின்–றன.


பெண்–கள் டேட்டா  நீரி–ழிவு மர–ணங்–களி – ன் விகி–தம் அண்மை

ஆண்–டுக – ளி – ல் ஆண்–களு – க்–குக் குறைந்– தி–ருந்–தா–லும், பெண்–க–ளுக்கு அப்–ப– டியே நிலைத்–தி–ருக்–கின்–றன.  நீரி– ழி வு இல்– ல ாத பெண்– க ளைவிட, நீரி–ழிவு உள்ள பெண்–க–ளுக்கு இதய ந�ோய் அபா–யம் 6 மடங்–காக இருக்–கி– றது. ஆண்–க–ளுக்கோ இது 2 மடங்–கு– தான்.  நீரி– ழி வு உள்ள பெண்– க ள், அதே பிரச்னை உடைய ஆண்– க ளைவிட இத–யச்ச – ெ–யலி – ழ – ப்பு அல்–லது மார–டைப்– பி–னால் அதி–கம் பாதிக்–கப்–ப–டு–கின்–ற– னர்.  நீரி–ழி–வா–ளர்–க–ளில் பெண்–களே அதிக அள–வில் மன அழுத்–தத்–துக்கு ஆளா– கின்–ற–னர்.  நீரி–ழிவ�ோ – டு வாழும் பெண்–களே அதிக அள–வில் சிறு–நீர– க – ப் பிரச்–னைக – ள – ை–யும் எதிர்–க�ொள்ள வேண்–டி–யுள்–ளது. உள்–ள–தாக ஆய்–வு–கள் தெரி–விக்–கின்–றன. இன்–சுலி – ன் சுரப்பு க�ோளா–றுக – ளி – னா – ல் மாத– வி – ல க்கு தள்– ளி ப்போகி– ற து. குறிப்– பிட்ட நாட்– க – ளி ல் நிற்– க ாது நீடிக்– கு ம். கர்ப்–பம் தரிப்–ப–தும் தள்–ளிப் ப�ோகக்–கூ– டும். சில–ருக்கு கருச்–சி–தைவு ஏற்–ப–ட–வும் இது கார–ணம – ா–கல – ாம். கர்ப்–பிணி – க – ளு – க்கு ரத்த அழுத்–தம் அதி–கம – ா–கக் கார–ணம – ாகி, அத–னால் கரு–வுக்–கும் பிரச்னை வர–லாம். சினை–முட்–டைப்–பையி – ல் நீர்க்–கட்டி உண்– டா–கக்–கூ–டும். கர்ப்–பப்பை புற்–று–ந�ோய்க்– கான அபா–யம் அதி–க–ரிக்–கும். க�ொழுப்பு சேர்ந்து எடை–யும் அதி–க–ரிக்–கும்.

இவற்றை எப்–ப–டித் தவிர்ப்–பது?

முதல் கட்–டம – ாக இன்–சுலி – ன் சுரப்பை ஒழுங்–குப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–கான மருந்–து–கள் அளிக்–கப்–ப–டும். திரு–ம–ண–மான பெண்– கள் எனில், இன்–சு–லின் சுரப்பை சீராக்–கு– வ–த�ோடு, கர்ப்–பம் தரிப்–பத – ற்–கான மருந்–து– க–ளும் அளிக்–கப்–ப–டும். இதற்கு சிகிச்சை எடுத்– து க்– க� ொள்– ளா – ம ல் விட்– ட ால�ோ, கரு–முட்–டை–கள் உரு–வா–கும் வாய்ப்–பும் குறைந்–து–வி–டும். நிறைய பெண்–களு – க்கு மாத–விட – ாய்க்கு 3-5 நாட்– க ள் முன்– பி – ரு ந்தோ, மாத– வி–டாய் நாட்–களி – ல�ோ, அதற்கு அடுத்தோ, ரத்த சர்க்– க ரை அளவு அதி– க – ரி ப்– ப து

அறி– யப்–பட்–டு ள்–ளது. இந்த நாட்–க–ளி ல் வலி, வயிற்று உப்–பு–சம், எரிச்–சல் உணர்வு ப�ோன்றவை ஏற்– ப டுவதற்கும் ரத்த சர்க்கரை அதி–க–ரிப்–ப–தற்–கும் த�ொடர்பு உண்டு. சில– ரு க்கு இனிப்பு சாப்– பி – டு ம் வேட்கை அதி–கம – ாகி, கட்–டுப்–படு – த்த முடி– யா–மல் நிறை–யவே விழுங்கி, அத–னா–லும் ரத்த சர்க்–கரை அளவு எகி–றும். இக்–கா–லக – ட்– டத்–தில் உடற்–ப–யிற்சி செய்–யும் ஆர்–வ–மும் இல்–லாது ப�ோகும். இது– ப �ோன்ற பிரச்னை 2-3 மாதங் – க – ளு க்– கு ப் பிற– கு ம் த�ொட– ரு – ம ா– னா ல் மருத்–துவ ஆல�ோ–சனை மிக அவ–சி–யம். பி.சி.ஓ.எஸ் என்–கிற பாலி–சிஸ்–டிக் ஓவரி சிண்ட்– ர�ோ ம் பிரச்னை உள்ள பெண்– க–ளில் 10 சத–வி–கி–தத்–தி–ன–ருக்கு இன்–சு–லின் தாங்கு திறன் குறை–வாக உள்–ள–தும் அறி– யப்–பட்–டுள்–ளது. இவர்–களு – க்கு ஏற்–கனவே – நீரி–ழிவு பிரச்னை இருக்–கக்–கூ–டும். அடுத்–த–தாக... கருத்–தடை மாத்–தி–ரை– களை வாழ்–நா–ளி–லேயே இருமுறைக்கு அதி–க–மாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ளக்–கூடாது. ம ா ற் று – வ ழி மு றை க ள ை பி ன்பற்ற வேண்டும். இந்த விஷ–யம் பல பெண்–களு – க்– குத் தெரி–யாது என்–பதே உண்மை. நீரி–ழிவு உள்ள பெண்–கள் கருத்–தடை மாத்–தி–ரை– கள் பயன்–படு – த்–தும்–ப�ோது ரத்த சர்க்–கரை உய–ரும். அது–மட்–டும – ல்ல... இன்–னபி – ற பக்க விளை–வு–கள் அதி–க–மா–வ–த�ோடு, ரத்–தம் உறை–தல் பிரச்–னை–யும் ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். ஆகவே, கூடு–தல் கவ–னம் அவ–சி–யம். நீரி–ழிவு கட்–டுப்–பாடு இல்–லா–மல் இருப்– பின், பெண் உறுப்பு உலர்–தல் அல்–லது இறுக்– க ம், உற– வி ல் ஆர்– க – ஸ ம் அடைய முடி–யாத நிலை மற்–றும் ந�ோய்த்–த�ொற்று ஆகிய பிரச்–னைக – ளு – ம் உண்–டா–கக்–கூடு – ம். பெண்–க–ளின் ஹார்–ம�ோன்–கள் இயல்– பா– க வே நீரி– ழி வு மேலாண்– மை – யைச் சிக்–க–லாக்–கு–கின்–றன. அதிக ஈஸ்ட்–ர�ோ– ஜன் சுரப்பு என்–பது இன்–சு–லின் தாங்கு– தி– ற – னை – யு ம் அதிக அள– வி ல் குறைக் கி–றது. அத–னால்–தான், ஆண்–களைவிட பெண்– க ள் நீரி– ழி – வு க் கட்– டு ப்– பா ட்– டி ல் நிறைய கவ–னம் செலுத்த வேண்–டி–யி–ருக்– கி–றது. குடும்–பம் முழுக்க நலம் பேணும் பெண், தன் உடல்– ந – ல த்– தி ல் கவ– ன ம் செலுத்தத் தவ–றுவ – து – ம் கூட, இந்–நிலையை – ம�ோச–மாக்–கு–கி–றது. ஆகவே, இந்த ந�ொடி முதல் கவ–னம்... மிக கவ–னம் அவ–சி–யம்! (கட்–டுப்–ப–டு–வ�ோம்... கட்–டுப்–ப–டுத்–து–வ�ோம்!)

81


டியர் நலம் வாழ எந்நாளும்...

மலர்-3

இதழ்-7

பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை-600096, பெருங்குடி, நேரு நகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும் KAL

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எஸ்.கே.ஞானதேசிகன் தலைமை உதவி ஆசிரியர்

உஷா நாராயணன் உதவி ஆசிரியர்

த�ோ.திருத்துவராஜ் நிருபர்கள்

எஸ்.விஜயகுமார் க.கதிரவன்

62 வயது இளை–ஞர் கம–லின் இளமை ரக–சிய – ம், நாற்–பது வய–துக்– குப் பிறகு பின்–பற்ற வேண்–டிய அரிய ஆல�ோ–சன – ை–கள், மருத்–துவ பரி–ச�ோ–த–னை–கள், உண–வி–யல் நிபு–ண–ரின் விளக்–கம் என பல பய–னுள்ள தக–வல்–கள் நிறைந்த இத–ழாய் கடந்த இதழ் அமைந்– தி–ருந்–தது. ‘முதி–ய�ோர் நல சிறப்–பித – ழ்’ என்றே கூற–லாம். குங்–கும – ம் டாக்–டரு – க்கு நெஞ்–சார்ந்த நன்றி! - வெ.லட்–சுமி – ந – ா–ரா–யண – ன், வட–லூர். இட்–லியி – ல் இத்–தனை விஷ–யமா என்ற கட்–டுரை ஆச்–சரி – ய – த்–தைத் தந்–தது. நாம் தின–சரி வாழ்–வில் சாப்–பிட்–டுக் க�ொண்–டிரு – க்–கும் இட்–லி– யில் இருக்–கும் ரக–சிய – ங்–கள் பற்றி மருத்–துவ – ரீ– தி – ய – ா–கக் கூறி–யிரு – ந்–தது பய–னுள்–ளத – ாக இருந்–தது. இட்–லியி – ன் வயது 700 ஆண்–டுக – ள் என்ற செய்–தியு – ம், ஒரு வயது குழந்தை முதல் 100 வயது முதி–யவ – ர் வரை அனை–வரு – ம் சாப்–பிட – க்–கூடி – ய உணவு என்ற செய்–தியு – ம் இட்லி மேல் தனி மரி–யா–தையை உண்–டாக்–கிவி – ட்–டது. - இல.வள்–ளிம – யி – ல், திரு–நக – ர், மதுரை.

சீஃப் டிசைனர்

பிவி

பேட்டிகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! கதைகளில் வரும் பெயர்களும் நிகழ்ச்சிகளும் கற்பனையே. இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத் தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி:

229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: doctor@kungumam.co.in

நாற்–பது – க்–குப் பிறகு பின்–பற்ற வேண்–டிய உணவு அட்–டவ – ணை – யை – த் த�ொகுத்து அளித்–திரு – ந்த விதம் அருமை. இல்–லந்த�ோ – று – ம் மிக எளி–தில் கண்–களி – ல் படும்–படி இந்த டயட் சார்ட்டை மாட்–டிவை – த்து, தின–மும் அதைக் கடைப்–பிடி – த்து வந்–தாலே கைமேல் பலன் நிச்–சய – ம்! - ரகு–ரா–மன், பெருங்–கள – த்–தூர், சென்னை. இன்று பெண்–களு – ம் வேலைக்–குப் ப�ோக வேண்–டிய கட்–டா–யம் இருக்கிறது. பெரும்–பா–லா–ன�ோர் பெரி–ய�ோ–ரின் வழி–காட்–டு–தல் இல்–லா–மல் தனிக்–கு–டித்–த–ன–மும் இருக்–கி–றார்–கள். இந்த சூழ–லில் பச்–சிளம் குழந்–தைக – ள – ைப் பரா–மரி – க்–கும் வழி–களை மருத்–துவ – ர் ஆனந்த் விளக்–கியி – ரு – ந்–தது வர–வேற்–கத்–தக்–கது. - ருக்–மணி, அக–ரம், சென்னை. ஆண்–கள் கருத்–தடை அறுவை சிகிச்சை செய்து க�ொள்–வது பற்றி பல்–வேறு நம்–பிக்–கைக – ள் இருந்து வரு–கிற – து. அந்த சந்–தேக – ங்–கள – ைப் ப�ோக்–கும் வகை–யில், டாக்–டர் நாரா–யண பாபு கூறி இருந்–தது காலத்– துக்–கேற்ற அவ–சிய – ம – ான ஒன்று.

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன்

ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு:

த�ொலைபேசி: 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

82  குங்குமம்

- வி.எஸ்.அனில்–கும – ார், தாம்–பர– ம், நேச–மணி, திருச்சி, ‘தியேட்–டர் உண–வுக – ள் ஆர�ோக்–கிய – ம – ா–னவை – த – ானா?’ என்ற தலைப்– பில் உண–விய – ல் நிபு–ணர் திவ்யா கூறி–யிரு – ந்த தக–வல்–கள் அதிர்ச்சி அடைய வைத்–தது. உட–லுக்–குக் கேடு விளை–விக்–கும் உண–வுக – ள – ைத்– தானா திரை–யர– ங்–குக – ளி – ல் ரசித்து ருசித்–துக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற�ோ – ம் என்–பதை நினைத்–தப�ோ – து இன்–னும் அதிர்ச்–சிய – ாக இருந்–தது.

டாக்டர்  டிசம்பர் 1-15, 2016

- ரவி–பிர– க – ாஷ், பார–திபு – ர– ம், தர்–மபு – ரி.


L&‚°... N&Þ¼‚è£?... M¬óM™...


Kungumam Doctor Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.TNTAM/2014/63364. Price Rs.15.00. Day of Publishing: Fortnightly

 One Stop Centre for all your Gastro Needs  Complete Solution to Obesity

SENIOR CONSULTANTS Dr.Neha Prashant Shah M.B.B.S., MS, FIAGES, FMAS, FMIS, FAIS, FLAS

Dr. G.S. Prabudoss M.B.B.S., MS, M.Ch (SGE) F.I.A.G.E.S., Dip, H.M. F.M.A.S., F.I.R.C.S. (Robotic Surgery) Dip Lap (France) F.I.M.S.A. Dept of Gl & Bariatric Surgery, Apollo Spectra Hospitals, MRC Nagar, Chennai.

SURGICAL PROCEDURES DONE BY COGS surgical procedure

& Advanced Laparoscopy

General Basic

gynaec procedure

surgeries

Laparoscopic

cancer surgeries

Bariatric Laparoscopic

COGS Centre - Plot No 8,2nd Lane, Varadharajapuram, Officers Colony, Near Vijaya Nagar Bus stand, Velachery . Chennai 42. For Appointments Contact: 92821 33313 / 72000 42942 / 044 - 64523313

Book On Line Appointments: www.practo.com / www.chennaidoctors.com

Doctor  
Doctor  

doctor

Advertisement