Page 1

குங்குமச்சிமிழ்

ரூ. 10 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 15 (மற்ற மாநிலங்களில்)

மே  

16-31, 2018

மாதம் இருமுறை

குற்றம் மற்றும் தடயவியல் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்புகள்! விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நேரமிது!

எஞ்சினியரிங் பட்டம் படிக்க விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? 1


பரபரபபபான விறபனனயில்

கம்ப்யூட்டரிலும் செல்போனிலும் கலககலோம் தமிழில u100

காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி கம்பயூட்டர், ஸோர்ட் மபான், மடபசலட் என அ்னதது நவீன கருவிகளிலும் ்தமி்ைப பயன்படுத்த உ்தவும் வழிகாட்டி

ITதுறை இன்டர்வியூவில்

ஸ்மார்ட் ப�மானில் சூப�ர் உலகம் u140

காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி ஆண்ட்ராய்ட் மபா்ன முழு்ேயாகப பயன்படுத்த விரும்பும் அ்னவருக்குமே இந்தப புத்தகம் ஒரு Ready Reckoner.

எனக்குரிய

ஜெயிப்பது எப்படி? இடம் எங்கே? காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி

u125

ஐ.டி. து்ையில் இன்–டர்–வியூவில் செயிக்க அனு–ப–வத–தின் வழி–யா–கமவ ச்தரிந–துசகாளள மவண்டியிருக்கும் அந்த ரகசியஙக்ள ஒரு நிபுணமர சசோல்லும் நூல் இது.

சே.மாடசோமி

u100

ஒரு வகுபப்ை யாருக்கு சசோந்தம்? ஆசிரியருக்கா? ோணவனுக்கா? கல்வியில் முழு்ே சபற்று, வாழ்வில் ்தனக்குரிய இடத்்தத ம்தடி அ்டய வழிகாட்டும் நூல் இது!

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404, தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 8940061978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9871665961

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com 2


ஆராய்ச்சிப்

படிப்புகள்!

- துருவா

அட்மிஷன் அட்டைப் படம்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன் / மாடல்: கேத்தி ஷமா

ஒருங்கிணைந்த

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

மற்றும்

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

முதுநிலை

க�ொ

3

உதவித் த�ொகையுடன்

ல்–கத்–தா–வில் செயல்–பட்டு வரும் S.N. Bose National Centre for Basic Sciences (SNBNCBS) கல்– வி நி – று – வ – ன – ம் மத்–திய அர–சின் அறி–விய – ல் மற்–றும் த�ொழில்–நுட்ப அமைச்–ச–கத்–தின் கட்–டுப்–பாட்–டின் கீழ் இயங்–கி– வ–ருகி – ற – து. இந்–திய அள–வில் செயல்–படு – ம் மிகச்–சிற – ந்த கல்–வி– நி–று–வ–னங்–க–ளில் முக்–கி–ய–மான இக்–கல்–வி –நி–றுவ – –னம் இந்–திய முதன்மைக் கல்–வி– நி–றுவ – ன – ங்–கள் மற்–றும் சர்–வதேச – க் கல்–வி– நி–றுவ – –னங்–க–ளு–டன் இணைந்து சர்–வ–தேசத் தரத்–தில் ஆராய்ச்–சிப் படிப்–பு–களை வழங்–கி– வ–ரு–கி–றது. இக்–கல்–வி –நி–று–வ–னம் க�ொல்–கத்தா பல்–க–லை – க – ழ – க த்– து – ட ன் இணைந்து இயற்– பி – ய ல் மற்– று ம் கணிதத்– தி ல் முது– நி – ல ை– யு – ட ன்– கூ – டி ய ஒருங்– கிணைந்த ஆராய்ச்–சிப் படிப்–பு–க–ளுக்–கான 2018ம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை அறி–விப்பை தனது அதிகாரப்பூர்வ இணைய–தள – த்–தில் வெளி–யிட்–டுள்– ளது. மேலும் இப்–படி – ப்–புக – ளு – க்கு உத–வித்–த�ொ–கையு – ம் வழங்–கப்–ப–டும். கல்–வித்–த–குதி சர்–வ–தேச தரத்–தில் ஆராய்ச்–சிப் படிப்பைப் படிக்க விரும்– பு ம் மாண– வ ர்– க ள் இயற்– பி – ய ல் மற்றும் கணிதத் துறை–களி – ல் இளங்–கல – ைப் பட்–டம் முடித்–திருக்க வேண்–டும். மேலும் ப�ொதுப்–பி–ரிவு விண்ணப்–பதா – ர – ர்–கள் தங்–கள் இளங்–கலைப் பட்–டப் –ப–டிப்–பில் 60%, எஸ்.சி/எஸ்.டி மாண–வர்–கள் 55% மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றிரு – த்–தல் அவ–சிய – ம். அல்–லது JEST 2018 தேர்–வில் வெற்றி பெற்–ற–வர்–கள் அல்–லது NGPE 2018 தேர்–வில் டாப் 25 ரேங்க் எடுத்–தவ – ர்–களு – ம் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். வயது வரம்பு இந்–திய அர–சின் முதன்மைக் கல்–விநி – று – வ – ன – த்–தில் விண்–ணப்–பிக்க விரும்–புவ�ோ – ர் தங்–கள் முது–நிலைப் பட்– ட ப்– ப – டி ப்பை 2016க்கு பின் முடித்– த – வ – ர ாக இருத்– த ல் வய– து – வ – ர ம்புத் தகு– தி – ய ாக எடுத்– து க்– க�ொள்–ளப்–ப–டும் உத–வித்–த�ொகை – ைக்–கழ – க – த்–தின் முது–நிலைப் க�ொல்–கத்தா பல்–கல பட்–டப்–ப–டிப்–பில் முதல் இரண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ரூ.12 ஆயி–ர–மும் பின் முது–நிலைப் படிப்பு முடித்த பின் ஆராய்ச்– சி ப் படிப்– பு – க – ளு க்– க ான ரிசர்ச் ஃபெல்–ல�ோஷி – ப்–புக்கு மாண–வர்–கள் அனு–மதிக்– கப்– ப ட்டு அதற்– கேற்ற உத– வி த்– த� ொ– கை – யு ம் வழங்–கப்–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை விருப்– ப – மு ம் தகு– தி – யு ம் க�ொண்டு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு–வ�ோர் http:// www.bose.res.in என்ற இணை–ய–த–ளம் மூலம் ஆன்லை–னில் விண்–ணப்–பிக்க வேண்– டு ம். விண்– ண ப்– பி க்க கடைசி நாள் 31.5.2018. மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு http://www. bose.res.in என்ற இணை– ய – த – ள த்– தை ப் பார்க்–க–வும்.


அட்மிஷன்

எஞ்சினியரிங் பட்டம் படிக்க

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?

மி – ழ – க த் – தி ல் அ ண ் ணா ப ல் – க – ல ை க் – க–ழக கல்–லூரி– க ள் , அ ர சு ம ற் – று ம் அரசு உதவி பெறும் கல்–லூ–ரி–கள், தனி–யார் சுய– நி தி ப�ொறி– யி – ய ல் கல்–லூ–ரி–கள் என ம�ொத்– தம் 562 ப�ொறி– யி – ய ல் கல்–லூ–ரி–கள் உள்–ளன. இந்–தக் கல்–லூ–ரி–க–ளில் பி.இ, பி.டெக் படிப்– பு – க – ளி ல் ம�ொத்– த – மு ள்ள 2 லட்–சத்து 60 ஆயி–ரம் இடங்–க–ளில் சுமார் ஒரு லட்– ச த்து 90 ஆயி– ர ம் இ ட ங் – க ள் ஒ ற் – ற ை ச் – ச ா ள ர மு ற ை – யி ல் ப�ொதுக் கலந்– த ாய்வு மூ ல ம் நி ர ப்ப ப் – ப–டு–கின்–றன.

4

ஆர்.ராஜராஜன்


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வ�ொக்–கே–ஷ–னல் (Vocational) பாடங்– க ள ா ன ஜெ ன – ர ல் மெ ஷி – னி ஸ் ட் , எலக்ட்– ரி க்– க ல் மெஷின்ஸ் அண்ட் அப்–ள–யன்ஸ், எலக்ட்–ரா–னிக் எக்–யூப்– மென்ட்ஸ், சிவில் டிராஃப்ட்–மென்ஸ், ஆட்டோ மெக்–கா–னிக்ஸ், டெக்ஸ்–டைல் டெக்–னா–லஜி என்ற ஏதே–னும் குழு–வில் கணி–தம், இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல் என்ற ஏதே–னும் ஒரு பாடம் எடுத்–த–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். +2-ல் இப்–பா–டங்–க–ளின் கூட்டு சரா ச – ரி – யி – ல் குறைந்–தபட்ச – மதிப்–பெண்–ணாக, ப�ொதுப்–பிரி – வி – ன – ர் 50 விழுக்–கா–டும், பிற்– ப–டுத்–தப்–பட்–ட–வர், பிற்–ப–டுத்–தப்–பட்ட இஸ்–லா–மி–யர் 45 விழுக்–கா–டும், மிக–வும் பிற்–படு – த்–தப்–பட்–டவ – ர், டின�ோட்–டிபை – டு கம்– யூ – னி ட்– டி – யை ச் சேர்ந்– த – வ ர்– க ள் 40 விழுக்–கா–டும், ஆதி–திர – ா–விட – ர், ஆதி–திர – ா– விட அருந்–ததி – ய – ர், மலை–வாழ் பிரி–வின – ர் 40 விழுக்–கா–டும் எடுத்–திரு – க்க வேண்–டும். மெரைன் எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் (Marine Engineering) விண்– ண ப்– பி ப்– ப – வ ர்– க ள் இயற்– பி – ய ல், வேதி– யி – ய ல், கணி– த ம் இவற்றின் கூட்டு சரா–சரி குறைந்–தது 60 விழுக்–கா–டும், பத்–தா–வது அல்–லது பன்– னி–ரண்–டாம் வகுப்–பில் ஆங்–கி–லத்–தில் குறைந்–தது 50 விழுக்–கா–டும் பெற்–றிரு – க்க வேண்–டும். சுரங்– க ப் ப�ொறி– யி – ய ல் (Mining E n g i n e e r i n g ) பி ரி – வி ற் கு ஆ ண ்க ள் மட்–டுமே விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். மருத்–துவ – த் தகு–திய – ாக குறைந்–தபட்ச – உய–ரம் 157 செமீ, குறைந்–த–பட்ச எடை – ா–மும், நிறக்–குறை – பா – டு அற்–ற– 48 கில�ோ–கிர வ–ரா–க–வும் இருக்க வேண்–டும். அதி–க– பட்ச வயது 25 ஆக இருக்க வேண்–டும். தமிழ்–நாட்–டில் VIII, IX, X, XI, XII ஆகிய – ப் பயின்ற தமி–ழக மாண– வகுப்–பு–களை – க்கு நேட்–டிவி – ட்டி சர்ட்–டிபி – கே – ட் வர்–களு (Nativity Certificate) தேவை– யி ல்லை. இந்த வகுப்– பு – க ளை வெளிமாநி– ல ங்– களில் பயின்ற தமிழ்–நாட்டு மாண–வர்– கள் நேட்டிவிட்டி சர்ட்–டி–பி–கேட் தர வேண்–டும். ஐந்து ஆண்– டு – க ள் தமிழ்– ந ாட்– டி ல் பணி–யாற்–றிய மத்–தியஅரசு, ப�ொதுத்– துறை, அரசு அங்–கீக – ா–ரம் பெற்ற நிறு–வன ஊழி–யர்–கள், அகில இந்–திய சேவை–யில் பணி– பு – ரி – ப – வ ர்– க – ளு ம் விண்– ண ப்– பி க்– க – லாம். அதே–ப�ோல் VIII, IX, X, XI, XII ஆகிய வகுப்– பு – க – ளை த் த�ொடர்ந்து தமிழ்– நாட்டில் படித்த மற்ற மாநி–லத்–தவர்க – ள்

5

ப�ொதுக் கலந்–தாய்வை தமி–ழக அரசு சார்–பில் அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் ஆண்–டுத – �ோ–றும் நடத்திவரு–கிற – து. ப�ொறி– யி–யல் படிப்–பில் சேர கடந்த ஆண்டு முதல்– மு – றை – ய ாக ஆன்– லை ன் பதிவு முறை அறி–முக – ப்–படு – த்–தப்–பட்–டது. இந்த ஆண்டு முதல் முறை–யாக ஆன்–லைன் கலந்–தாய்வு முறை நடை–மு–றைப்–படுத்– தப்–ப–டும் என்று அண்ணா பல்–க–லைக்– க–ழ–கம் ஏற்–கெ–னவே அறி–வித்–துள்–ளது. ஜூலை மாதம் முதல் வாரத்– தி ல் ஆன்– லை ன் கலந்– த ாய்வு த�ொடங்– கு – கி–றது. என்ன படிப்–பு–கள்? என்ன இடங்–கள்–?– 1. அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கத் துறை– கள், அதன் உறுப்–புக் கல்–லூ–ரி–க–ளில் நான்–காண்–டு–கள் (8 செமஸ்–டர்–கள்) பி.இ/பி.டெக் (B.E./B.Tech) படிப்–புக – ள் 2. அண்ணா பல்–கலை – க்–கழ – க – ம், அதன் உறுப்–புக் கல்–லூரி – க – ளி – ல் தமிழ் வழி–யி– லான, நான்–காண்டு பி.இ-ெமக்–கா– னிக்–கல், பி.இ-சிவில் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் படிப்–பு–கள் (B.E.-Mechanical, Civil Engineering - Tamil Medium) 3. அரசு, அரசு உதவி பெறும் கல்–லூ–ரி– கள் மற்–றும் சுய–நி–திக் கல்–லூ–ரி–க–ளின் அரசு இடங்– க ள் இவற்– றி ல் பி.இ/ பி.டெக் படிப்–புக – ள். இதில் இரண்டு வகை இடங்–கள் உள்–ளன. வகை: 1 1. அரசுப் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–கள் 2. அரசு உதவி பெறும் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–கள் 3. காரைக்–குடி, சென்ட்–ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்– க ல் ரிசர்ச் இன்ஸ்– டி – டி – யூ ட் (Central Electro Chemical Research Institute (CECRI)) இடங்–கள் வகை: 2 1. அரசு உதவி பெறும் ப�ொறி–யிய – ல் கல்– லூ–ரிக – ளி – ல் செல்ஃப் சப்–ப�ோர்ட்–டிங் படிப்–பு–கள் 2. சுய– நி – தி க் கல்– லூ – ரி – க – ளி ன் அரசு இடங்–கள் 3. சென்ட்–ரல் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் பிளாஸ்–டிக் எஞ்–சி–னி–ரி–யங் அண்ட் டெக்–னா–லஜி (Central Institute of Plastic Engineering and Technology CIPET) இடங்–கள் 4. சிதம்– ப – ர ம் அண்– ணா – ம – லை ப் பல் –க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் பி.இ. இடங்–கள் விண்–ணப்–பிக்–கத் தகு–தி–கள்– – ண்–டாம் வகுப்–பில் கணிதம், பன்–னிர இயற்– பி – ய ல், வேதி– யி – ய ல் அல்– ல து


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

6

விண்–ணப்–பிக்க நேட்–டி–விட்டி சர்ட்டி– பிகேட் தேவை–யில்லை. இலங்கை அகதி– கள் முறை–யான ஆவ–ணங்–களு – ட – ன் விண்– ணப்–பிக்–க–லாம். மு ன் – ன ா ள் இ ர ா – ணு – வ த் – தி – ன ர் பிள்– ளை – க ள், மாற்– று த்– தி – ற – ன ா– ளி – க ள், பார்வை– ய ற்– ற – வ ர்– க ள் தங்– க – ளு க்– க ான தகுதி–களை அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ– கத்– தி ன் இணை– ய – த – ள த்– தி ல் அறி– த ல் வேண்–டும். விளை– ய ாட்– டி ல் சிறப்– பு த் தகுதி உள்–ள–வர்–க–ளுக்குத் தனிக் கலந்–து–ரை– யா–டல் உண்டு. சிறப்பு அனு–மதி தமிழ்– நாட்டு மாண–வர்–க–ளுக்கு மட்–டும்–தான் ஏற்–புடை–யது. எவ்–வாறு தேர்வு நடை–பெ–றும்–?– கணி– த த்– தி ல் 100 மதிப்– ப ெண்– க ள், இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல் 100 மதிப்–பெண்– கள் என்று ம�ொத்–தம் 200 மதிப்–பெண்– க–ளுக்கு மாண–வர்–கள் பெற்–றி–ருக்–கும் கட் ஆஃப் மதிப்–பெண் முன்–னு–ரிமை அடிப்– ப – டை – யி ல் சேர்க்கை நடை– பெ–றும். ேவறு வாரி–யத்–தில் படித்த மாண– வர்–க–ளின் மதிப்–பெண்–கள் நூற்றுக்கு கணக்–கீடு செய்துக�ொள்–ளப்–ப–டும். ஒன்– று க்கு ேமற்– பட்ட மாண– வ ர்– க–ளுக்கு ஒரே மதிப்–பெண் வரு–கின்–ற– ப�ோது, கணித மதிப்–பெண், இயற்–பிய – ல் மதிப்–பெண், நான்–கா–வது பாடத்–தில் மதிப்–பெண், பிறந்த தேதி (வய–தில் மூத்–த– வர்), ரேண்–டம் எண் (அதிக எண்) என்ற வரி–சை–யில் முன்–னு–ரிமை தரப்–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை – ல் பதிவு செய்ய விரும்–பும் ஆன்–லைனி மாண–வர்–கள் www.annauniv.edu/tnea2018 என்ற இணை–ய–த–ளத்தை பயன்–ப–டுத்தி அதில் கேட்– க ப்– ப – டு ம் அடிப்– படை விவ– ர ங்– க ளைக் குறிப்– பி ட்டு முத– லி ல் தங்–க–ளுக்–கென ஒரு யூசர் ஐடி, பாஸ்– வேர்டு-ஐ உரு–வாக்–கிக்–க�ொள்ள வேண்– டும். இதைப் பயன்–ப–டுத்தி ஆன்லைன் ப தி வை த� ொ ட ங் கி த ேவை – ய ா ன விவரங்– க – ளை க் குறிப்– பி ட்டு பதிவு செய்ய வேண்–டும். பதிவு செய்–வ–தற்கு முன்–பாக செல்–ப�ோன் எண், இ-மெயில் முக– வ ரி, 10-ம் வகுப்பு மதிப்– ப ெண் சான்று, பிளஸ் 2 ஹால் டிக்–கெட் (பதிவு எண்–ணுக்–காக) 8-ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை படித்த பள்–ளி–யின் விவ–ரங்–கள், சாதிச் சான்–றி–தழ், ஆதார் எண், பெற்– ற�ோ–ரின் ஆண்டு வரு–மா–னம், பதி–வுக் கட்–ட–ணம் செலுத்–து–வ–தற்கு டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, நெட் பேங்–கிங்

விவ–ரம் ஆகிய விவ–ரங்–களை தயா–ராக வைத்–தி–ருப்–பது நல்–லது. மாநில பாடத்திட்– ட த்– தி ல் பிளஸ் 2 தேர்வு எழு–தி–யுள்ள மாண–வர்–கள், தேர்வு முடி– வு – க ள் வெளி– வ – ரு ம் தேதி வரை காத்– தி – ரு க்– க த் தேவை– யி ல்லை. அவர்–க–ளின் பிளஸ் 2 பதிவு எண்ணை வைத்து அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கமே தேர்வு முடி–வுக – ள் வெளி–யா–னது – ம் மதிப்– பெண் விவ– ர ங்– க ளை ஆன்– லை – னி ல் எடுத்–துக்–க�ொள்–ளும். பதி–வுக் கட்–டண – ம் ரூ.500. எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்–பி–ன–ருக்கு ரூ.250. ஒவ்–வ�ொரு சிறப்பு ஒதுக்–கீட்–டுக்– கும் கூடு–த–லாக ரூ.100 செலுத்த வேண்– டும். பதி– வு க் கட்– ட – ணத ்தை டெபிட் கார்டு, கிரெ–டிட் கார்டு அல்–லது நெட் பேங்–கிங் முலம் ஆன்–லைனி – ல் செலுத்–த– லாம். சி.பி.எஸ்.இ. மாண– வ ர்– க ள் மட்–டும் அவர்–க–ளின் தேர்வு முடி–வுக்– காக காத்–திரு – க்க வேண்–டும். அவர்–களு – ம் முன்–கூட்–டியே மற்ற அனைத்து விவ–ரங்– க–ளை–யும் உள்–ளீடு செய்–து–வி–ட–லாம். தேர்வு முடிவு வந்–தது – ம் மதிப்–பெண் விவ– ரங்–களை குறிப்–பிட்டு பதிவை உட–ன–டி– யாக நிறைவு செய்ய வேண்–டும். மாண–வர்–கள் ஆன்–லைன் பதிவை முடித்–த–தும் விண்–ணப்–பத்தை பிரின்ட் அவுட் எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். அதை முன்பு ப�ோல அண்ணா பல் –க–லைக்–க–ழ–கத்–துக்கு அனுப்–பத் தேவை– யில்லை. அவர்–கள் சான்–றித – ழ் சரி–பார்ப்– புக்–காக உதவி மையங்–க–ளுக்கு அழைக்– கப்–படு – ம்–ப�ோது, தாங்–கள் வைத்–திரு – க்–கும் ஆன் லைன் பிரின்ட் அவுட் விண்–ணப்– பத்–தில் ப�ோட்டோ ஒட்டி, கையெ–ழுத்து அங்–கேயே சமர்ப்–பித்–து–வி–ட–லாம். இல– வ ச த�ொலை– பே சி எண்– க ள் ப�ொறி– யி – ய ல் மாண– வ ர் சேர்க்கை த�ொடர்–பான தக–வல்–களை www.tnea. ac.in, www.annauniv.edu ஆகிய இணை–ய– தள முக–வரி – க – ளி – ல் உட–னுக்–குட – ன் அறிந்– து–க�ொள்–ள–லாம். மேலும் ஆன்–லைன் கலந்– த ாய்வு த�ொடர்– பா க ஏதே– னு ம் சந்–தே–கம் எழுந்–தால் 044-22359901-20 ஆகிய இல–வச த�ொலை–பேசி எண்–களி – ல் மாண–வர்–கள் த�ொடர்–பு–க�ொள்–ள–வும் அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் ஏற்–பாடு செய்–துள்–ளது. விண்–ணப்–பிக்–கக் கடைசித் தேதி: 30.5.2018 கலந்–தாய்வு முறை இம்–முறை கலந்–தாய்வு ஆன்–லைனி – ல் நடை–பெ–றவு – ள்–ளது. விண்–ணப்–பித்–தவ – ர்


படங்கள்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

4. தங்– க – ள து விருப்– ப – ம ான பாடம், கல்–லூ–ரித் தேர்வை பதிவு செய்ய மூன்று நாட்–கள் தரப்–ப–டும். அதா– வது, முதல் இரண்டு நாட்–க–ளில் 24 மணி நேர–மும், மூன்–றா–வது நாள் பிற்–பக – ல் 5 மணி வரை–யும் தரப்–படு – ம். 6. TNEA ப�ோர்ட்– ட – லி ல் விருப்– ப ங் க– ளை ப் பதிவு செய்– து – க� ொள்ள வச–திக – ள் உண்டு. பதி–வுக – ளை சேமித்து வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்டும். கணி– னி–யில் மாதிரிப் படி–வத்தை (format sheet) பதி–வி–றக்–கம் செய்து அதில் விருப்–பங்–களை – ப் பூர்த்தி செய்து பின் ஆன்–லை–னில் சேமிக்–க–லாம். 6. குறிப்–பிட்ட காலத்–திற்–குள் தேர்வு செய்த பாடங்–கள் மற்–றும் கல்–லூரி விவ–ரங்–களை லாக் செய்–துக� – ொள்ள வேண்–டும். 7. இறு– தி – ய ாகக் கணினித் தேர்வை இறுதி செய்–யும். 8. பின் மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்த கல்–லூ–ரியை அணுக வேண்–டும். 9. விளை– ய ாட்டு வீரர்– க ள், மாற்– று த்– தி–ற–னா–ளி–கள், முன்–னாள் இரா–ணு– வத்–தி–னர் பிள்–ளை–கள் இவர்–க–ளுக்– கான கவுன்–சலி – ங் எப்–ப�ோ–தும் ப�ோல் அண்ணா பல்–கலை வளா–கத்–தில்– தான் நடை–பெ–றும்.

7

–க–ளுக்கு முத–லில் ஆவ–ணங்–களை சரி– பார்க்–கும் ஃபெசி–லிட்–டேச – ன் சென்–டர், நாள், நேரம் இவை ஈ-கால் பெட்–டர் வழியே அனுப்–பப்–படு – ம். விண்–ணப்–பித்–த– வர்–கள் இந்த மையத்–திற்–குச் சென்று ஆவ–ணங்–களை சரி–பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். விளை–யாட்டு வீரர்–க–ளுக்– கான சான்–றி–தழ் சரி–பார்ப்பு அண்ணா பல்– க – லை க்– க – ழ – க த்– தி ல் மட்– டு ம் நடை– பெ–றும். ஆன்–லைன் கவுன்–ச–லிங் முறை–கள்– 1. ப�ொதுத் தர– வ – ரி சை, கம்– யூ – னி ட்டி தர– வ – ரி சை https://www.annauniv. edu//tneu2018 என்ற இணை–யத்–தில் வெளி– ய ா– கு ம். ஒரு வாரத்– தி ற்கு சந்–தே–கங்–களை விண்–ணப்–பத்–தா–ரர்– கள் தெளிவு செய்–துக� – ொள்–ள–லாம். 2. ஆ ன் – லை ன் க வு ன் – ச – லி ங் ஐ ந் து சுற்–றுக – ள – ாக நடை–பெ–றும். தர–வரி – சை அடிப்–ப–டை–யில் எந்த சுற்று என்று அண்ணா பல்–கலை – க்–கழ – க ப�ோர்ட்–ட– லில் வெளி–யா–கும். ஐ.டி. பாஸ்–வேர்டு உதவி க�ொண்டு ஆன்–லைன் கலந்– தாய்–வில் பங்–கேற்க வேண்–டும். 3. விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள், ப�ொதுப்–பி– ரி–வி–னர் ரூ. 5,000, எஸ்.சி, எஸ்.டி, எஸ்.சி.(ஏ) பிரி–வி–னர் ரூ.1,000 முன்– ப–ணம – ாக, கிரெ–டிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு அல்–லது நெட் பேங்–கிங் வழி– யாக செலுத்த வேண்–டும்.


�த ொடரும்

வு ர் ே த ட் நீ படிகள்!

8

குளறு

யர்–கல்–விப் படிப்–புக – ளி – ல் மருத்–துவ – ப் படிப்–புக்குத் தகுதித் தேர்வு என நீட் தேர்வை க�ொண்–டு–வந்–த–தி–லி–ருந்து தமி– ழ க மாண– வ ர்– க ள் பல்– வே று சிக்–கல்–க–ளைச் சந்–தித்து வரு–கின்–ற–னர். கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு வேண்–டா–மெனப் ப�ோராட்–டங்– கள் வெடித்–தும் அவற்–றைப் ப�ொருட்–ப–டுத்–தா–மல் தேர்வு நடத்–தப்–பட்–டது. இந்த ஆண்டு நடத்–தப்–பட்ட நீட் தேர்–வில் தமி–ழக மாண–வர்–கள் வெளி–மா–நி–லங்– களுக்கு அனுப்பி வைக்–கப்–பட்டு அலைக்–க–ழிக்– கப்–பட்–டுள்–ள–னர். தகு– தி த்தேர்வு என்ற பெய– ரி ல் தமி– ழ – கத்– தி ன் கல்வி உரி– ம ை பறிக்– க ப்– ப – டு – வ து குறித்து பல்–வேறு சர்ச்–கை–கள் எழுந்–துள்ள நிலை–யில், இது–குறி – த்து கல்–விய – ா–ளர் மற்–றும் ம ரு த் – து – வ ர் – க – ளி ன் க ரு த் – து – க – ளை க் கேட்–ட�ோம். அவர்–களி – ன் கருத்–துக – ள் இங்–கே… பிரின்ஸ் கஜேந்–தி–ர–பாபு, கல்–வி–யா–ளர். இந்– தி ய மருத்– து வ கவுன்– சி ல் (திருத்–தம்) சட்–டம் 2016 செக்‌–ஷன் 10D அனைத்து மருத்துவ நிறு– வ – னங்– க – ளு க்– கு ம் ப�ொது நுழைவுத்– தேர்வு எனச் ச�ொல்–கி–றது. அப்–ப– டி–யென்ற – ால், எய்ம்–ஸும், ஜிப்–மரு – ம் அதில் ஏன் அடங்–கவி – ல்லை. உச்–ச– நீ–திம – ன்றத் தீர்ப்–புக்–கும் மத்–திய அர– சாங்–கம் இயற்–றிய சட்–டத் திருத்–தத்–திற்–கும் விர�ோ– த – ம ா– க த்– த ானே எய்ம்ஸ், ஜிப்– ம ர் ப�ோன்ற மத்–திய தன்–னாட்சி நிறு–வ–னங்– க–ளுக்குத் தாங்–களே மருத்–துவ மாண–வர் சேர்க்–கைக்–கான நடை–மு–றை–யைப் பின்– பற்–றிக்–க�ொள்ள அனு–ம–தித்–துள்–ளார்–கள். மக்களால் தேர்ந்– தெ – டு க்– க ப்– பட்ட ஒரு மாநில அர–சை–விட தன்–னாட்–சி பெற்ற இந்த நிறு–வ–னங்–கள் எந்த வகை–யில் உயர்– வா–ன–து? அடுத்து, சி.பி.எஸ்.இ. ஒரு மாநி– லத் – தில் தேர்வு நடத்–து–கி–றது என்–றால் சம்–பந்–


சர்ச்சை மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

9

த ப் – பட்ட ம ா நி ல அ ர – சி – ட ம் கலந்–தா–ல�ோ–சிக்க வேண்–டா–மா? எல்– ல ா– வ ற்– று க்– கு ம் மேலாக நீதி– மன் – றத்–தில் இந்த வழக்கு வரு–கி–றது. உயர் நீதி– மன் – றத் – தி – னு – டை ய 2 நீதி– ப – தி – க ள் க�ொண்ட அமர்வு மாண–வர்–க–ளுக்கு உத்–த–ரவு பிறப்–பித்–தது. அதில், மாண– வர்– க ள், தமிழ்– ந ாட்– டி ல் இருக்– கி ன்ற தேர்வு மையங்–க–ளுக்குச் செல்–லுங்–கள், உங்–களு – டை – ய அட்மிட் கார்டை காண்– பி–யுங்–கள், தேர்வு எழுதுங்–கள் என்று – ட்டு, சி.பி.எஸ்.இ-க்கு எங்–கள் ச�ொல்–லிவி மாண–வர்–க–ளு–டைய இருப்–பி–டத்–திற்கு அரு–கில் மையத்–தைக் க�ொடுங்–கள் என உத்–த–ரவு ப�ோடு–கி–றது. உத்–த–ரவு வந்த அன்–றைக்கே சி.பி. எஸ்.இ. நாங்–கள் உத்–த–ரவை ஏற்–க–மு–டி– யாது, மேல்–முறை – யீ – ட்–டுக்கு ப�ோகி–ற�ோம் எனச் ச�ொல்–லியி – ரு – ந்–தால் மாண–வர்–கள் – ல் ஓர் எதிர்–பார்ப்–பும், ஆசை–யும் மத்–தியி உரு–வா–கி–யி–ருக்–காது. திடீ–ரென உச்–ச –நீ–தி–மன்–றத்–தில் மனு ப�ோட்டு உயர்–நீ–தி– – ண்டு மன்றத் தீர்ப்பை ரத்து செய்–துக�ொ வரு–கிற – ார்–கள் என்–றால், மாண–வர்–க–ளு– டைய உள–வி–யல்– ரீ–தி–யி–லான சிக்–கல்– களை உண–ரா–மல், அவர்–களி – ன் நல–னில் அக்–க–றை–யில்–லா–மல், மாநில அரசை ஒரு ப�ொருட்–டா–கவே கரு–தா–மல், எடுக்– கப்–பட்ட நட–வடி – க்–கைய – ா–கத்–தானே இது இருக்–கின்–றது. ஒரு மாநி– லத் – தி ற்– கு ள்– ளேயே அத– னு– டை ய எல்– ல ைக்– கு ள் நூறு கில�ோ மீட்– ட – ரு க்– கு – மே ல் த�ொலைவு இருக்– கி–ற–தல்–ல–வா? ராம–நா–த–பு–ரம் மாவட்ட மாண–வ–ருக்குச் சென்–னை–யில் மையம் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. கன்–னிய – ா–கும – ரி மாவட்ட மாண–விக்குக் க�ோயம்–புத்–தூர் மையம் க�ொடுத்–துள்–ளார்–கள். மாண– வர்– க – ளு – டன் பெற்– ற�ோ ர்– க ள் செல்– ல – வேண்–டுமென் – ற – ால் அந்த செல–வுக – ளை யார் பார்ப்– ப து என்– ப து உள்– ளி ட்ட எதைப்–பற்–றி–யுமே கவ–லைப்–ப–டா–மல் ஒரு தேர்வை நடத்–து–வோம் என்–பது எப்–படி நியா–ய–மாக இருக்க முடி–யும்?

அ ப் – ப – டி – யென் – ற ா ல் , இ த ற் – கெ ல் – ல ா ம் செலவு செய்– கி ன்ற அள– வு க்கு வசதி இருக்– கி – ற – தென் – ற ால் உயர்– க ல்– வி க்கு வா, இல்– ல ை– யென் – ற ால் உயர்– க ல்– விக்கு வராதே என்று ச�ொல்–வது ஒரு நல்ல அரசு செய்யக்– கூ டிய காரி– ய ம் அல்–லவே. எனவே, இந்–திய அர–சி–ய–ல– மைப்–புச் சட்டத்–தி–னு–டைய பிரி–வு–கள் மாநி–லத்–திற்கு க�ொடுத்–தி–ருக்–கக்–கூ–டிய அதி–காரத்–தின் அடிப்–ப–டை–யில் தமிழ்– நாடு சட்டப்– பே– ர – வை – யி ல் இயற்றி அனுப்–பிய இரண்டு சட்ட மச�ோ–தா– வுக்–கும் குடி–ய–ர–சுத் தலை–வ–ரின் ஒப்–பு–த– லைப் பெற்–றுத்–த–ரு–வது மட்–டும்–தான் நியா–யம – ான தீர்வு, ஒரே தீர்–வு–மா–கும். டாக்–டர் ரவீந்–தி–ர–நாத், சமூக சமத்–து–வத்–திற்– கான மருத்–து–வர்கள் சங்–க ப�ொதுச் செயலாளர். மத்–திய அர–சின் பழி–வாங்– கும் ந�ோக்–க–மும், சி.பி.எஸ்.இ. என்ற அமைப்–பினு – டை – ய லாப ந�ோக்–கமு – ம்–தான் மாண–வர்–கள் அவ–திப்–பட்–ட பிரச்–னை–க–ளுக்– கும் அவர்–க–ளின் பெற்–ற�ோர் பட்ட கஷ்டத் – து க்– கு ம் கார– ணம். தமி–ழக அர–சும் இதைத் தடுப்பதற்– கு ப் ப�ோதிய நட– வடிக்கை எடுக்–க–வில்லை. இது தமி–ழக மாண– வ ர்– க – ளி ன் மீதுள்ள அக்– க – றை –யின்–மை–யைத்–தான் காண்–பிக்–கிற – து. தமி– ழ – க த்– தி ல் தேர்வு மையங்– க ள் கிடைக்–க–வில்லை என்று சி.பி.எஸ்.இ. ச�ொல்–வதை ஏற்–றுக்–க�ொள்ள முடி–யாது. குறைந்த அளவு மையங்–க–ளில் தேர்வு நடத்–தி–னால் அதிக லாபம். கூடு–தல் மையங்–கள் அமைத்–தால் லாபம் குறை– யும் அல்–லது நஷ்–டம் ஏற்–ப–டும். அத– னால்–தான் குறை–வான மையங்–களை – ட்டு வெளி–மா–நில – ங்–க– இங்கு அமைத்–துவி ளுக்கு அனுப்பி அலைக்–க–ழித்–தார்–கள். சி.பி.எஸ்.இ., ஐ.ஐ.டி, ஐ.ஐ.எம். எல்–லாம் இந்த மாதிரி தேர்–வு–கள் நடத்–து–வ–தன் மூலமாக வருடத்– தி ற்கு பல க�ோடி ரூபாய் வரு–மா–னம் பார்க்–கின்–றன. இது– தான் மிக முக்கியமான கார–ணமே. பிளஸ்2-ல் 50 சத–வீ–தம் மதிப்–பெண் வாங்–கின – ால்–தான் நீட் தேர்–வுக்கு விண்– ணப்–பிக்க முடி–யும். இட–ஒது – க்–கீடு உள்ள


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

10 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எஸ்.சி./ எஸ்.டி./ ஓ.பி.சி. மாண–வர்–கள் 40 சத–வீ–தம் மதிப்–பெண் வாங்க வேண்– டும். 17 வயது நிரம்–பி–யி–ருக்க வேண்–டும். ஆங்கிலத்தை ஒரு ம�ொழிப்–பா–ட–மாக படித்–தி–ருக்க வேண்–டும். இதெல்–லாம் நீட்–டுக்கு விண்ணப்பிப்ப–தற்–கான தகுதி– கள். அப்–படி – யி – ரு – க்–கும்–ப�ோது அதை–யும் மீறி எப்–படி பிளஸ்2 தேர்வு முடிவு வரு–வ– தற்கு முன்பே நாடு முழு–வ–தும் தேர்வு நடத்–து–வது எதற்–கா–க? பிளஸ்2 தேர்வு முடிவு வந்–துவி – ட்–டால் பலர் விண்–ணப்– பிக்க மாட்–டார்–கள். நுழை–வுத்–தேர்வை வணி–கம – ய – ம – ாக்கி அதன் மூலம் வியா–பா–ரம் செய்து பணம் சம்–பா–திக்க வேண்–டும் என்ற ந�ோக்–கம் இருப்–ப–தால்–தான் இது–ப�ோன்ற தவ–று– க–ளெல்–லாம் நடக்–கின்–றன. இதற்–கா–கவே மத்–திய அரசு ஓர் அமைப்பை உரு–வாக்கி வைத்–துள்–ளது. தேசிய தேர்வு முகமை (National Testing Agency). அதற்–காக மத்–திய அர–சாங்–கம் 25 க�ோடி ரூபாய் பணம் ஒதுக்–கீடு செய்–துள்–ளது. கடந்த 2017-–18 பட்– ஜெட்–டிலேயே – அருண்ஜெட்லி பணம் ஒதுக்–கியு – ள்–ளார். அதன்–படி தேசிய தேர்வு மூல–மாக 40 லட்–சம் பேருக்கு பல்–வேறு தேர்–வுக – ள் பல்–வேறு படிப்–புக – ளு – க்கு நடத்– தப்–ப�ோகி – ற – ார்–கள். வணிக லாப ந�ோக்– கத்–திற்–கா–கவே இது–ப�ோன்ற தேர்–வுக – ள்..! இனி–மேல், அரசு தேர்வு நடத்–துவ – தை ஒழித்– து க்– க ட்– டி – வி ட்டு மிகப் பெரிய தனி–யார் நிறு–வ–னங்–கள் மூலம் தேர்வு நடத்–து–வ–து–தான் நீட் தேர்–வின் உள்ளே மறைந்– தி – ரு க்– கு ம் முக்– கி ய விஷயம். இது– த ான் இதன் பின்– ன ால் உள்ள சூழ்ச்சி. அதனால்–தான் மாண–வர்–கள் அலைக்கழிக்–கப்–பட்–டார்–கள்.

முனை– வ ர் முரு– கை – ய ன் பக்– கி – ரி – ச ாமி, கல்–வி–யா–ளர் காது கம்– ம – லி – லு ம், கால் க�ொலு–சிலு – ம், மூக்–குத்–தியி – லு – ம் தமிழ்ப் பண்–பாட்–டின் அடிப்–ப– டை–யாக அள்–ளி–மு–டித்து கூந்– த– லி ல் செரு–கிய கிளிப்–பி–லும் காப்பி அடிக்க ஏது–வான துண்– டுச் சீட்டு, பென்–டிரை – வ் வைக்க முடி–யும் என்ற ஞான�ோ–தய – ம் எப்–ப–டித்–தான் சி.பிஎஸ்.இ-க்கு வந்–த தெ – னத் – தெரி–யவி – ல்லை. துப்–பட்டா நீக்கு– வது, பையை உத–றச்–ச�ொல்லி விழும் நாப்–கின் பார்த்த மாணவி வெட்–கித் தலை–குனி – வ – து என இதற்–குமே – ல் என்ன வேத–னையை அனு–பவி – க்க முடி–யும் என்ற கதை ஆகி–விட்–டது. 12 லட்–சம் பேருக்கு பள்–ளித் தேர்வை– யும், 20 லட்– ச ம் பேருக்கு தமிழ்– ந ாடு அர–சுத் தேர்–வா–ணைய – க் குழுத் தேர்வை– – த்த தமி–ழக யும் எழுத வாய்ப்–பளி – த்–தில் ஒரு லட்– ச ம் பேர் நீட் தேர்வு எழுத மைய–மில்லை எனச் ச�ொல்–வது யாருக்கு காது குத்–துவ – து – ? சி.பி.எஸ்.இ. நடத்–திய 12ஆம் வகுப்பு பள்–ளித் தேர்–வில் ப�ொரு–ளிய – ல், 10ஆம் வகுப்பு கணி–தம் வினாத்–தாள்–கள் அவுட்– டாகி நீதி–மன்ற வழக்–கு–கள் த�ொட–ரப்– பட்டு, சிரிப்–பாய்ச் சிரித்த காட்சி நமக்– குத் தெரியும். பள்ளித் தேர்வே நடத்த இயலாத இடை–நில – ைக் கல்வி வாரி–யம் எப்–படி இப்–படி ஒரு நீட் தேர்வை நடத்த முடி–யும்? நீட் தேர்வு வந்–தபி – ற – கு 12ஆம் – க்கு வகுப்–பில் பெறு–கிற மதிப்–பெண்–களு மதிப்பே இல்–லா–மல் ப�ோய்–விட்–டது. இதன்–மூல – ம் மாண–வர்–கள் கல்–விய�ோ – டு ஒழுக்–கத்–தையு – ம் கற்–பிக்–கும் பள்–ளிக – ளை – ப் புறக்–கணி – த்–துவி – ட்டு (க�ோச்–சிங் சென்–டர்) பயிற்சி மையங்–களை நாடிச்–செல்–லும் சூழ்– நி–லையை மத்–தியஅரசு ஏற்–படு – த்–திவி – ட்–டது. முத–லில் நீட் தேர்வு வேண்–டாம் என்ற க�ோரிக்கை எழுந்–தது. இந்த ஆண்டு தேர்வு மையங்–க–ளை–யா–வது நம் மாநிலத்தில் அமைக்க வேண்–டும் என்ற நிலை–யில் ப�ோய்க்– க�ொ ண்– டி – ரு க்– கி – ற து. அடுத்த ஆண்டு இந்தி ம�ொழி–யில் மட்–டும்–தான் நீட் தேர்வு என அறி–விப்பு வந்–தால், எந்த மாநி–லத்தி – ல் வேண்–டும – ா–னா–லும் தேர்வு மையத்தை அமை–யுங்–கள், தேர்வை மட்– டு–மா–வது தமி–ழில் எழுத அனு–மதி – யு – ங்–கள் என கெஞ்ச வேண்–டிய நிலை வந்–து– வி–டும்–ப�ோல் த�ோன்–று–கி–றது.

- த�ோ.திருத்–த–வ–ராஜ்


ñ£î‹ Þ¼º¬ø

மே 16-31, 2018 சிமிழ் - 814 மாதமிருமுறை

குழு செயல்–பாடு, தல–மைப்–பண்பு, சகிப்–புத்–தன்மை என மிக உயர்ந்த மனிதப் பண்–புக – ளை – க் கற்–றுத் தரும் விளை–யாட்–டின் அத்–திய – ா–வசி – ய – ம் தமி–ழகக் கல்–வித்–துற – ைக்கு புரி–யவி – ல்–லையே என்ற ஆதங்–கத்–தின் வெளிப்–பா–டாக உள்–ளது ‘விளை–யாட்டு ஆசி–ரி–யர்–கள் இல்–லாத பள்–ளி–கள்’ என்ற கட்–டுரை. - ரா. தினேஷ், சாத்–தூர். தர்–மர– ாஜ் என்ற பெய–ருக்கு ஏற்ற வாழ்வை மேற்–க�ொண்–டுள்– ளார் அர–சுப் பள்–ளி–யின் அவல நிலையை மாற்ற தன் ச�ொந்த பணத்தை செலவு செய்த ஆசி–ரிய – ர். பள்–ளியி – ன் உன்–னத – ம – ான வர–லா–றும், அந்த வர–லாற்றை அழியவிடா–மல் அவர் செய்த உட்–கட்–டமை – ப்பு வச–தி–கள், தனி–யார் பள்–ளிக்கு நிக–ரான தரம் என சமூ–கத்–திற்கே மகத்–தான சேவையை செய்–து–வ–ரும் தர்–ம– ரா–ஜுக்கு மன–மார்ந்த பாராட்–டு–கள். கல்வி சார்ந்த அனைத்து தக–வல்–களை – யு – ம் அனை–வரி – ன் கவ–னத்–துக்–கும் க�ொண்–டுவ – ரு – ம் கல்வி-வேலை வழி–காட்–டி–யின் உன்–னதப் பணி த�ொட–ரட்–டும். - சி. பிர–தீபா, மேலூர். சுய–த�ொ–ழில் செய்–வ–தற்–கான ஊக்–க–ம–ளிக்–கும் வித–மா–க– வும், தனக்–கான சுய–த�ொ–ழில் எது என்–பதை தேர்வு செய்ய வச–தி–யா–க–வும் திட்ட அறிக்கை, வரவு செலவு, லாபம் என புள்–ளி–வி–வ–ரங்–கள�ோ – டு ஒவ்–வ�ொரு இத–ழி–லும் வரும் த�ொழில் விவ–ரங்–கள் அருமை. - ஜி. காளி–முத்து, நாகப்–பட்–டி–னம்.

230, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை- 600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எம்.நாகமணி உதவி ஆசிரியர் த�ோ.திருத்துவராஜ் நிருபர் ஜி.வெங்கடசாமி சீஃப் டிசைனர்

பிவி பேட்டிகள், நிபுணர்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வழங்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியத்தன்மையை ஆசிரியர் குழு விழிப்புடன் கண்காணிக்கிறது. இருந்தும் தவறுதலாக விடப்படும் தகவல்களால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு ஆசிரியர் குழு ப�ொறுப்பல்ல. தகவல்களை மேம்படுத்துவது த�ொடர்பான தங்கள் ஆல�ோசனைகளை வரவேற்கிற�ோம். இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: editor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன் ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 044 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு: த�ொலைபேசி: 044 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95661 98016 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

உயர்–கல்வித் துறை–க–ளில் நடக்–கும் ஊழல்–கள், வேலை– வாய்ப்– பி ன்மை, நுழைவுத்தேர்வு குளறுபடிகள் என இந்– திய கல்–விச்சூழலே சிக்கலாக– இருக்–கும் இவ்–வே–ளை–யில் வெளி–நாட்–டில் உயர்–கல்வி, சர்–வ–தேச தரத்–தில் டிகிரி, படித்து முடித்த உடன் உறு–தி–யான வேலை என மாண–வர்–க–ளுக்கு நம்–பிக்–கை–யூட்–டும் வண்–ணம – ாக வெளி–நாட்டுக் கல்வி பக்–கம் இருந்–தது. மேலும் விண்–ணப்–பிப்–பது எப்–படி – ? எனத் த�ொடங்கி டிகிரி முடி–யும் வரை–யில் வெளி–நாட்டுக் கல்–விக்கு மாண–வர்–கள் எப்–படி தங்–க–ளைத் தயார் செய்–து–க�ொள்ள வேண்–டும் எனத் தெளி–வா–க–வும் முழு–மை–யா–க–வும் கூறி–யி–ருப்–பது அற்–புத – ம். - வி. ராஜ்–கு–மார், மார்த்–தாண்–டம்.

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத்

11 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உன்னதப் பணி த�ொடரட்டும்!

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை - 600096, பெருங்குடி, நேருநகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

வாசகர் கடிதம்

°ƒ°ñ„CI›


செய்தித் த�ொகுப்பு

அரசு வேலைக்–காகக் காத்–தி–ருக்–கும்

78.60 லட்–சம் பேர்!

வேலை–வாய்ப்பு அலு–வ–ல–கத்–தில், கடந்த ஏப்–ரல் மாதம் 30ம் தேதி வரை தங்–கள் பெயரைப் பதிவு செய்–துள்–ள�ோர் விவ–ரத்தை தமி–ழக அரசு வெளி–யிட்–டுள்–ளது. அதன்–படி ம�ொத்–தம் 78.60 லட்–சம் பேர், தங்–கள் பெயரை பதிவு செய்–துள்–ள–னர். இவர்–க–ளில், 6,047 பேர், 57 வய–து–டை–ய–வர்–கள். இவர்–க–ளில், பள்ளி மாண–வர்– கள் 18.39 லட்–சம்; கல்–லுாரி மாண–வர்–கள் 18.93 லட்–சம் பேர். படிப்பை முடித்த இளை–ஞர்–கள், 29.85 லட்–சம் பேரும், அரசு வேலைக்கு பதிவு செய்–துள்–ள–னர். மேலும், 36 முதல், 56 வயது வரை–யி–லா–ன�ோர், 11.35 லட்–சம் பேரும், 57 வய–துக்கு மேற்–பட்–ட�ோர், 6,047 பேரும் வேலைக்குப் பதிவு செய்–துள்–ள–தாக, தமி–ழக அரசு தக–வல் தெரி–வித்–துள்–ளது.

பாடப் புத்–த–கத்–தில்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

12 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வேலை வாய்ப்புத் தக–வல்–கள்–!– தமி–ழகப் பள்–ளிக் கல்–வித்–துற – ை–யில் 13 ஆண்–டுக – ளு – க்–குப் பின், பாடத்–திட்– டங்–கள் மாற்–றப்–பட்டு உள்–ளன. தமி–ழகப் பாடத்–திட்–டங்–கள் சி.பி.எஸ்.இ. என்ற மத்–திய பாடத்–திட்–டத்–துக்கு இணை–யாக இருக்–கும் வகை–யில் தயா–ரிக்–கப்–பட்–டன. பள்–ளிக் கல்–வித்–துறை முதன்–மைச்–செ–ய– லர் பிர–தீப் யாதவ், செய–லர் உத–யசந் – – தி–ரன் மேற்–பார்–வையி – ல், கல்–விய – ா–ளர் அனந்–தகி – ரு – ஷ்–ணன் தலை–மையி – ல – ான குழு–வி–னர், புதிய பாடத்–திட்–டத்தை உரு–வாக்–கின – ர். மாநில கல்–வியி – ய – ல் ஆராய்ச்சி மற்–றும் பயிற்சி நிறு–வன இயக்–குந – ர், அறி–வ�ொளி தலை–மையி – – லான குழு–வி–னர், புத்–த–கங்–க–ளைத் தயா–ரித்–துள்–ளன – ர். வரும் கல்வி ஆண்–டில், ஒன்று, ஆறு, ஒன்–பது மற்–றும் பிளஸ் 1 வகுப்–புக்கு, புதிய பாடத்–திட்–டம்

அம–லா–கிற – து. இதில், பிளஸ் 1 தவிர, மற்ற வகுப்–பு–க–ளுக்கு, முதல் பருவ தேர்–வுக்–கான புத்–தக – ங்–கள் அச்–சிட– ப்– பட்டு, பள்–ளிக – ளு – க்கு அனுப்–பப்–பட்–டுள்– ளன. பிளஸ் 1 புத்–தக – த்–தில் கூடு–தல் அம்–ச–மாக மாண–வர்–க–ளின் நல–னுக்– காக ஒவ்–வ�ொரு பாடப் புத்–தக – த்–திலு – ம், அந்–தப் படிப்–புக்–கான வேலை–வாய்ப்பு தக–வல்–கள் இடம்–பெற உள்–ளன. மேலும், அந்–தத் துறை–களி – ல் சாதித்–தவ – ர்–களி – ன் விவ–ரமு – ம் சேர்க்–கப்–பட உள்–ளது. ஒவ்– வ�ொரு பாடப் புத்–தக – த்–திலு – ம், அந்–தப் பாடத்தை படித்–தால், என்–னென்ன மேற்–ப–டிப்பு வாய்ப்–பு–கள் உள்–ளன; அவற்றைப் படித்– த ால், எந்– தெ ந்த வேலை வாய்ப்–புக – ளை பெற–லாம் என்ற, விரி–வான விவரங்கள், புத்–தக – த்–தின் முகப்– பு – ரை – ய ாகத் தரப்– ப ட உள்–ளன.


அறி–வி–யல் மற்–றும் ப�ொறி–யி–ய–லில்

பிஎச்.டி. மாண–வர் சேர்க்–கை!

கடும் கட்–டுப்–பா–டு–கள்

சென்னை, தண்– டை – ய ார் பேட்– டை – யி ல் உள்ள இ.சி.ஐ., மெட்–ரிக் பள்ளி மாண–வர்–கள், புனேக்கு சுற்–றுலா சென்–றன – ர். அங்கு அணைக்–கட்டுப் பகு–தி–யில் குளித்–த–ப�ோது, மூன்று மாண–வர்–கள் உயி–ரிழ – ந்–தன – ர். இந்த சம்–பவ – த்–தில், பள்–ளிக்–கல்–வித் துறை–யிட– ம் அனு– மதி பெறா–மல், பள்–ளி–யிலிருந்து சுற்–றுலா சென்–றது தெரி–ய–வந்–தது. இது–ப�ோன்ற விபத்–து–களை தடுக்–கும் வகை–யில், சுற்–றுலா செல்–வ–தற்–கான வழி–காட்டு நெறி–மு–றை–களை, மெட்–ரிக் பள்ளி இயக்–கு–நர் கண்–ணப்–பன் வெளி–யிட்–டுள்–ளார். அதில், ‘மெட்–ரிக் பள்–ளி–கள், மாண–வர்–களைச் சுற்–றுலா அழைத்–துச் செல்–லும் முன், கல்வி அதி–கா–ரி–க–ளி–டம் உரிய அனு–ம–தியை ஒரு மாதத்–திற்கு முன் பெற வேண்–டும். இரண்டு மாதங்–க–ளுக்கு முன், சுற்–றுலா குறித்து திட்–ட–மிட வேண்–டும். குளம், குட்டை, ஆறு, ஏரி, அருவி மற்–றும் கடல் ப�ோன்ற இடங்–க–ளுக்குச் சுற்–றுலா செல்–லக்–கூ–டாது. நான்கு நாட்–க–ளுக்கு மேல் சுற்–றுலா கூடாது. பெற்–ற�ோர், ஆசி–ரி–யர்–கள் கூட்–டம் கூட்டி, சுற்–றுலா திட்–டத்–துக்கு ஒப்–புத – ல் பெற வேண்–டும். வானிலை நில–வ–ரத்தை தெரிந்து, சுற்–றுலா தேதி மற்–றும் இடத்தை முடிவு செய்ய வேண்–டும். சுற்–று–லா–வுக்கு வரும் மாண–வர்–க–ளின் பெற்–ற�ோ–ரி–டம், கண்–டிப்–பாக ஒப்–புத – ல் பெற வேண்–டும் பத்து மாண–வர்–க–ளுக்கு ஒரு ஆசி–ரி–யர், பாது–காப்–புக்கு செல்ல வேண்–டும். மாண–விய – ரு – ட– ன் ஆசி–ரியை – க – ள், கட்–டா–யம் செல்ல வேண்– டும். இரவு 10:00 முதல் காலை, 4:00 மணி வரை, பஸ் அல்–லது சாலை வழிப் பய–ணம் கூடாது. முதல் உதவிப் ப�ொருட்–களை, உடன் எடுத்–துச் செல்–ல–வேண்–டும். பாது–காப்–பான, உரிய உரி–மம் பெற்ற வாக–னத்தை பயன்–ப–டுத்த வேண்–டும். உரி–மம் மற்–றும் அனு–ப–வம் பெற்ற ஓட்–டுந – ர்–களை அழைத்–துச் செல்–லவ– ேண்– டும். மலைப்–ப–குதி என்–றால், வனத்–துறை அனு–மதி பெற வேண்–டும். மாண–வர் எண்– ணிக்–கையை, அவ்–வப்–ப�ோது சரி–பார்க்க வேண்– டும். ஆசி–ரி–யர் துணை–யின்றி, மாண–வர்–களைத் தனி–யாக எங்–கும் செல்ல அனு–ம–திக்–கக்–கூ–டா–து’ என்–பது உள்–ளிட்ட பல்–வேறு கட்–டுப்–பா–டு–கள் விதிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன.

13

பள்ளிச் சுற்–று–லா–வுக்கு

உத்–தர– ப்–பிர– தே – ச– த்–தில் உள்ள காசி– ய ா– ப ாத்– தி ல் செயல்– ப – டு ம் அகாடமி ஆஃப் சயின்–டிபி – க் அண்ட் இன்–ன�ோ–வே–டிவ் ரிசர்ச் எனும் – ம் வாய்ந்த தேசிய முக்–கி–யத்–துவ கல்வி நிறு–வ–னத்–தில், அறி–வி–யல் மற்–றும் ப�ொறி–யி–யல் பிரி–வு–க–ளில் பிஎச்.டி. படிப்–பிற்–கான மாண–வர் சேர்க்கை நடைபெற உள்–ளது. கல்–வித்–தகு – தி: துறை சார்ந்த முது– நி – ல ைப் பட்– ட ப்– ப – டி ப்– பி ல் தேர்ச்சி மற்–றும் கேட்/ஜே.ஆர். எஃப்.,/எஸ்.ஆர்.எஃப்.,/நெட்/டி.பி. டி.,/டி.எஸ்.டி. ப�ோன்ற தகுதித் – ளி – லு – ம் நல்ல மதிப்–பெண்– தேர்–வுக கள் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். சேர்க்கை முறை: மாண–வர்– கள் ஆன்–லைன் மூலம் மட்–டுமே இந்–தப் படிப்–புக – ளு – க்கு விண்–ணப்– பிக்க இய–லும். தகு–தியி – ன் அடிப்–ப– – ா–ரர்–களு – க்கு டை–யில் விண்–ணப்–பத முன்–னு–ரிமை வழங்–கப்–பட்டு நேர்– கா–ண–லுக்கு அழைக்–கப்–ப–டு–வர். இது–குறி – த்த அறி–விப்–புக – ள் கல்வி நிறு–வ–னத்–தின் அதி–கா–ரப்–பூர்வ வலைத்– த – ள த்– தி ல் வெளி– யி – ட ப் –ப–டும். விண்– ண ப்– பி க்– க க் கடைசி நாள்: 24.5.2018 ஆப்– டி – டி – யூ ட் தேர்– வு – / – நேர் – கா– ண ல்: 25.5.2018 முதல் 13.6.2018 வரை நடை–பெ–றும் மேலும் விவ– ர ங்– க – ளு க்கு– h t t p : / / a c s i r . r e s . i n எ ன்ற இணை–யத – ள – த்–தைப் பார்க்–கவு – ம்.


ஆல�ோசனை

பெற்றோரின் பேராசையைக் காசாக்க நினைக்கும்

கல்வித் தந்தைகள்!

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

14 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ல்வி மனி– த – னி ன் அடிப்– ப டை உரிமை என்– ப – த – ன ால் அதை ஓவ்வொரு மனி–த–ருக்–கும் க�ொண்டு சேர்ப்–பது அர–சின் கடமை ஆகும். எனவே, கல்–வியை இல–வச– ம – ாகக் க�ொடுத்–தா–க–வேண்–டும். அப்–ப�ோ–து–தான் சமூ–கத்–தின் கடைக்–க�ோ–டி–யில் உள்ள மனி–த–னுக்–கும் கல்வி வாய்ப்பு உறுதி செய்–யப்–ப–டும். இந்–தியா ப�ோன்ற மக்–கள்–த�ொகை மிகுந்த நாட்–டில் இது மிகப்–பெ–ரிய சவா–லாக உள்–ளது. கல்வி குறித்த ஆய்–வு–கள் அவ்–வப்–ப�ோது நிகழ்ந்–த–வண்–ணம் உள்–ளன. அந்த ஆய்வு முடி–வு–க–ளுக்–கேற்ப புதுப்–புது கல்–விக்–க�ொள்–கை–கள் ஆட்–சி–யா–ளர்–க–ளால் அறி–மு–கப் ப – –டுத்–தப்–பட்டு செயல்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கின்–றன. சில–கா–லம் சென்–ற–பின் அதன் நிறைகுறை–கள் ஆரா–யப்–ப–டு–வ–தும் பின்–னர் புதி–ய கல்–விக்–க�ொள்–கை–கள் அறி–மு–க–மா–வ–து– மாக உள்–ளன. கல்வி மேம்–பாட்–டுக்–கான எத்–தனைய� – ோ திட்–டங்–களை நம் நாடு கண்–டி–ருக்–கி–றது, ஆனால், அத–னால் ஏற்–பட்ட விளை–வு–கள் பெரி–தா–கப் பல–ன– ளிக்–க–வில்லை. கல்–வி–யில் வளர்ந்த நாடு–க–ளி–டம் நாம் இன்–னும் கற்–கவே – ண்–டிய பாடங்–கள் பல உள்–ளன. நம் நாட்டு அர–சி–ய–ல–மைப்பு அதற்கு ஏற்–ற–தாக இல்லை என்–பதை ஒப்–புக்–க�ொள்–ளத்–தான் வேண்–டும். பெற்றோ–ரின் ந�ோக்–கம் மாற–வேண்–டும்– கல்–வியி – ல் பெற்–ற�ோ–ரின் பங்கு மிக–வும் குறிப்–பிட – த்– த–குந்–தது. ஒவ்–வ�ொரு பெற்–ற�ோ–ரும் தம் பிள்–ளைக – ளு – க்குத் தர–மான கல்–வியை வழங்–கிட – வே – ண்–டும் என்–பதி – ல் உறு–திய – ாக உள்–ளன – ர். அதற்–காக என்ன விலை–யை–யும் க�ொடுக்–கத் தயா–ராக உள்–ள–னர். இந்த மனப்–ப�ோக்கு மாறா–மல் கல்–வி–யில் மாற்–றம் சாத்–தி–ய–மில்லை. – க – ாகச் செல–விடு – ம் த�ொகை–யைப்–ப�ோல் பல மடங்கு கல்வி கற்–பதற்

இரத்தின புகழேந்தி


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

அவர்–கள் எண்–ணம் எது–வாக இருந்–தா–லும் அரு–கமை – ப் பள்–ளியி – ல் சேர்ப்–பதே சிறந்–தது. பள்ளி நட– வ – டி க்– க ை– க – ளை க் கண்– கா–ணித்து அதன் வளர்ச்–சியி – ல் பெற்–ற�ோர்–கள் பங்–க–ளிப்–ப–தன் மூலமே அரு–க–மைப் பள்ளி முறை சாத்–தி–ய–மா–கும். மேலும் ஐந்து வய– தில்–தான் பிள்–ளைக – ளை – ப் பள்–ளியி – ல் சேர்க்–க– வேண்–டும் என்ற நிலையை ஏற்–படு – த்–தின – ால் அரு–கமை – ப்–பள்ளி முறையை செயல்–படு – த்–து– வது ஓர–ளவு எளி–தா–கும். இரண்–டரை வய–தி– லேயே குழந்–தை–க–ளுக்கு குதிரை ஏற்–ற–மும் நீச்–சல் பயிற்–சி–யும் தேவை–தா–னா? அந்த சின்–னஞ்–சிறு குழந்–தைக்கு என்–னவெ – ல்–லாம் கற்–றுத்–தர வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – த�ோ அத்–தனை – யு – ம் கற்–றுக்–க�ொ–டுக்க ஆசைப்–படு – ம் பெற்–ற�ோ–ரின் பேரா–சையை காசாக்க நினைக்–கி–றார்–கள் நம் கல்–வித் தந்–தை–கள். கல்வி இனி இல–வ–சம்– ஒரு தனி–யார் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தில் பல சீர்–கே–டு–கள் நிகழ்ந்த பிறகு அதனை அரசு கைய–கப்–ப–டுத்தி அதற்–கான சட்–டம் இயற்றி முழு–வது – ம – ாக அர–சுக் கட்–டுப்–பாட்–டுக்கு வந்த பிற–கும் மாண–வர்–க–ளுக்–கான கட்–ட–ணத்தை குறைக்க இய–லாத அர–சுதா – ன் நம்மை ஆண்டு– க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. இவர்–க–ளால் தனி–யார் பள்–ளி–களை முழு–து–மாக ஒழித்–து–விட முடி– யும் என்று குழந்தைகூட நம்–பாது. ஆனால், இதற்கு மேலும் தனி–யார் பள்–ளி–க–ளுக்கு அனு–மதி வழங்–க–மாட்–ட�ோம் என்–கிற உறு–தி– யை–யா–வது இவர்–க–ளால் வழங்கமுடி–யு–மா? கல்–வியை இல–வச – –மாக வழங்–கிட வேண்–டு– மெ–னில் அது அர–சின் கட்–டுப்–பாட்–டில்–தான் இருக்க வேண்–டும். அதற்–கான முயற்–சியை எந்த அர–சும் மேற்–க�ொள்–ள–வில்லை. அப் –பு–றம் எப்–படி இல–சக்–கல்வி சாத்–தி–ய–மா–கும். அனை–வரு – க்–கும் கல்வி, அனை–வரு – க்–கும் இடை–நிலை – க் கல்வி என்–பதற் – க – ாக பல்–வேறு திட்–டங்–க–ளைத் தீட்–டும் அதே–வே–ளை–யில் குழந்–தைத் த�ொழி–லா–ளர்–க–ளும் நாளுக்கு நாள் அதி–க–ரித்து வரு–கின்–ற–னர். நம் கல்வி அனை–வரு – க்–கும – ா–னது என்–றால் குழந்–தைக – ள் பள்–ளி–களை விட்டு வெளி–யே–று–வது ஏன்? இடைநிற்– ற ல் விகி– த ம் நாம் எதிர்– பார்த ்த அளவு குறை– ய – வி ல்லை. இவற்றை எல்– லாம் கருத்–தில் க�ொண்டு நமக்–கான கல்வி முறையை அதி–லும் இல–வ–ச–மா–கக் கல்வி கற்–கும் ஒரு திட்–டத்தை வடி–வமை – க்–கவே – ண்–டி– யது காலத்–தின் கட்–டா–யம். ஒவ்–வ�ொரு குடும்–ப– மும் கல்–விக்–கா–கவு – ம் மருத்–துவ – த்–திற்–கா–கவு – ம் கணி–சம – ான த�ொகையை செல–விடு – ம் அவல நிலையை நம் ஆட்–சி–யா–ளர்–கள் மாற்–றிட வேண்–டும். கல்வி இனி இல–வ– சம் என்ற நிலை உரு–வா–கவே – ண்–டும். 

15 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த�ொகையை தம் குழந்தை படித்து முடித்து பணிக்குச் சென்று ஈட்–ட–வேண்–டும் என்–கிற மன�ோ–பாவ – ம் ஆர�ோக்–கிய – ம – ா–னது இல்லை. கல்–வியை ஒரு ப�ொரு–ளா–தார நடவடிக்கை– யா–கப் பார்க்–கா–மல் சமூக மேம்பாட்டிற்கான ஆயு– த – ம ாக மாற்– றி – ட – வே ண்– டு ம் என்– கி ற த�ொலை– ந� ோக்குச் சிந்– த – னையை நம் கல்–வி–முறை இந்த சமூ–கத்–தில் இது–வரை ஏற்– ப – டு த்– த – வி ல்லை. கல்– வி க்– க ாக செல– வி–டும் த�ொகையை விட–வும் கூடு–த–லான த�ொகையை கல்–விக்–கூ–டத்–திற்கு செல்–லும் வாக–னங்–களு – க்–கா–கவு – ம் விடு–திக – ளு – க்–கா–கவு – ம் செல்–விடு – வ – து நாளுக்கு நாள் அதி–கரி – த்து வரு– கி–றது. கல்–விக்கு செல–வி–டும் த�ொகையை முத–லீட – ா–கப் பார்ப்–பத – ன் விளை–வுதா – ன் இந்த நிலைக்–குக் கார–ணம். இத்–த–கைய செல– வு–க–ளைக் குறைக்–கவே அரு–கமை பள்–ளி– மு–றையை ஊக்–கப்–ப–டுத்–த–வேண்–டும் என்று கல்–வி–யா–ளர்–க–ளும் சமூக ஆர்–வ–லர்–க–ளும் க�ோரி வரு–கின்–ற–னர். அரு–க–மைப் பள்ளி முறை குழந்–தை–க–ளுக்கு ஐந்து வய–தில்–தான் எழு–துவ – தற் – க – ான விரல் ஒருங்–கிணை – ப்பு ஏற்–ப– டும் என்–கிற தக–வல் எத்–த–னை பெற்றோர்– களுக்கு தெரிந்– தி – ரு க்– கு ம்? எப்– ப �ோது இரண்–டரை வயது ஆகும் எனக் காத்–துக்– க�ொண்–டிரு – ந்து மிக–வும் சிறப்–பான ஒரு பள்–ளி– யில் சேர்த்–து–விட வேண்–டும் என்–ப–த�ோடு அவர்– க – ளி ன் கடமை முடிந்– து – வி – டு – கி – ற து. அதற்–காக தம் குழந்தை எவ்–வ–ளவு தூரம் பய–ணித்–தா–லும் கவலை இல்லை. கிரா–மங் க – ளி – ல் வாழும் பெற்–ற�ோர்–கள் நக–ரத்து பள்–ளி –க–ளுக்–கும், நக–ரங்–க–ளில் வாழும் பெற்–ற�ோர்– – ளு – க்–கும் தம் கள் வேறு ஒரு நக–ரத்–துப் பள்–ளிக குழந்–தை–களை அனுப்பி படிக்க வைப்–பதே தன் தகு–திக்கு ஏற்–ற–தாகக் கரு–து–கின்–ற–னர். இந்த ந�ோய் எப்–படிப் பர–வி–யது, எப்–ப�ோது பர–வி–யது என்றே தெரி–ய–வில்லை. நாம் வாழும் ஊரில் நம் வீட்–டிற்கு அரு– கி–லுள்ள பள்–ளி–யில் நம் பிள்ளை படிக்–கக்– கூ–டாது என்–பதி – ல் பெற்–ற�ோர்–கள் உறு–திய – ாக உள்–ள–னர். சிற்–றூர்–க–ளி–லும் சிறு நக–ரங்–க–ளி– லும் இந்த நிலை என்–றால் பெரு நக–ரங்–களி – ல் நல்ல பள்–ளிக்கு அரு–கில் வீடு பிடித்து தங்–கி– வி–டு–வது அல்–லது வீட்டை விலைக்கு வாங்– கு–வது ப�ோன்ற ப�ோக்–கு–கள் நில–வு–கின்–றன. பெற்–ற�ோர்–கள் தம் வீட்–டிற்கு அரு–கி–லுள்ள பள்–ளியை த�ொடர்ந்து கண்–கா–ணிக்–கின்–றன – ர். அந்–தப் பள்–ளி–யின் நட–வ–டிக்–கை–கள் அவர்– களுக்கு திருப்–தி–ய–ளிக்–க–வில்லை என்–ப–தா– னால் த�ொலை–வில் உள்ள வேறு பள்–ளியைத் – தேடு–கி–றார்–க–ளா? அல்–லது தம் தகு–திக்கு இந்–தப் பள்ளி ஒத்–து–வ–ராது என்–ப–தா–லா?


வழிகாட்டுதல் மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

16 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ம் ளு க பு ப் டி ப ல் ்க க டி ெ ம ாரா

ப ! ம் ளு க பு ப் ய் ா வ வேலை உ

லக அள–வில் மருத்–துவ – த் துறை–யில் நவீ–னம – ய – ம – ாக்–கப்–பட்டு மிகப்–பெ–ரும் வளர்ச்–சி–ய–டைந்–தி–ருக்–கும் நாடு இந்–தியா. இதற்கு ஆதா–ர–மாக பல சிக்–க–லான அறுவை சிகிச்–சை– களை வெற்–றி–க–ர–மாக முடித்து மருத்–துவ சாத–னை–கள் படைத்–தி–ருக்–கின்–றன சில இந்–திய மருத்–து–வ–ம–னை–கள். மருத்–து–வம் கார்–ப–ரேட் மய–மா–கி–வ–ரும் நிலை–யில் அத்–துறை சார்ந்த படிப்–பு–க–ளுக்கு தேவை–யும் அதி–க–ரித்துவரு–கி–றது. ஆனால், கடந்த இரண்டு கல்வி ஆண்–டு–க–ளில் மருத்–து–வப் படிப்பு ‘நீட்’ என்ற நுழை–வுத் தேர்–வால் எட்–டாக்–க–னி–யாக்–கப்–பட்டு மாண–வர்–க–ளை–யும் பெற்–ற�ோர்–க–ளை–யும் மன உளைச்–ச–லுக்கு ஆளாக்–கி–யுள்ளது.


காலம் க�ொண்–டத – ா–கும். (5 வரு–டங்கள் வகுப்பறை படிப்–பும் 1 வரு–டம் பயிற்சியும் உள்–ளட – க்–கிய – து.) இந்–திய – ா–வில் பார்–மஸி சார்ந்த துறை– யி ல் ந�ோயா– ளி – க – ளு க்கு நேரடி சேவை வழங்– கு ம் வாய்ப்பை பெற்–றது இந்–தத் துறை மட்–டுமே. அதா– வது, MBBS, M.D. படித்–துள்ள மருத்–து– வர்–களை – ப் ப�ோல அவர்–கள் மருத்–துவ சேவை செய்ய முடி–யும் (சில நிபந்–தனை– க–ளுக்கு உட்–பட்–டது).

பிஸி–ய�ோதெ – ர– பி: இப்–படி – ப்–பா–னது சமீப காலங்–களி – ல் மிக–வும் பிர–பல – ம – ா–கிவ – ரு – ம் ஒரு படிப்–பா–கும். இந்–தப் படிப்–பிற்கு இந்– தி யா மற்– று ம் அயல்– ந ா– டு – க – ளி ல் மிகுந்த வேலை வாய்ப்–புக – ள் உரு–வாகிக் க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன. இந்–தப் படிப்பு 4½ வருட காலம் உள்–ள–டக்–கி–ய–தா–கும். இந்த பிஸி–ய�ோ–தெ–ரபி துறை–யில் பல உட்–பி–ரி–வு–கள் உண்டு.

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

நர்– சி ங்: நர்– சி ங் பணிக்கு உல– க ம் முழு–வ–தும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்–கிற – து. பெரும்– ப ா– லு ம் பெண்– க ள் மட்– டு மே முடிக்–கும் பாடப்–பி–ரிவு இது. ஜென–ரல் நர்–சிங் (3 ஆண்டு), பி.எஸ்சி. (4 ஆண்டு)

17 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பல மாண–வர்–கள் டாக்–டர்–க–ளாக வேண்– டு ம் என்ற கன– வ �ோடு எம்.பி. பி.எஸ். படிக்க வேண்–டும் என்று பெரும் முயற்சி மெற்– க�ொ ள்– கி – ற ார்– க ள். இது– ப�ோன்ற மாண– வ ர்– க – ளு க்கு வாய்ப்பு அமை–யாத சூழ்–நிலை – யி – ல் தாரா–ளம – ாக பாரா–மெ–டிக்–கல் எனப்–ப–டும் மருத்–து– வம் சார்ந்த துணை மருத்–து–வப் படிப்–பு– க–ளைப் படிக்–க–லாம். சமீபகால– ம ாக ஏரா– ள – ம ான மாண– வ ர்– க – ளி ன் கவ– னத்தை ஈர்க்–கும் வித–மாக அரசு மருத்–து– வக் கல்–லூரி – க – ளு – ம், தனி–யார் மருத்–துவ – க் கல்–லூ–ரி–க–ளும் கூட பல பாடத்–திட்–டங்– களை அறி–மு–கம் செய்–து–வ–ரு–கின்–றன. பாரா– மெ – டி க்– க ல் எம்.பி.பி.எஸ். படிப்–புக்கு மாற்–றாக அமைந்–தி–டாது என்–றா–லும் மருத்–துவ – த்–துறை – யி – ல் இந்–தப் படிப்–புக்–கான பணி–வாய்ப்–பு–க–ளை–யும் சமூக அந்– த ஸ்த்– தை – யு ம் நாம் மறுக்க முடி–யாது. மருத்–துவ – த்–தில் எம்.பி.பி.எஸ். என்று ச�ொல்–லப்–படு – ம் ஐந்து ஆண்டு படிக்–கும் மருத்–து–வர்–களை – ப் ப�ோலவே அறுவை சிகிச்சை பணி–களி – ல் கூட பங்–கெடு – த்–துக்– க�ொள்–ளும் அளவு அந்–தஸ்து க�ொண்ட பாடப்–பிரி – வு – க – ள் பாரா–மெடி – க்–கல் துறை– யில் உள்–ளது. பாரா–மெ–டிக்–க–லில் இள– நி–லை–யில் படிக்–க–வேண்–டு–மென்–றால் ஃபார்ம்-டி, பிஸி–ய�ோ–தெ–ரபி, நர்–சிங், ஆக்–குபே – –ஷ–னல் தெரபி, ஸ்பீச் தெரபி, ஆடி–ய�ோ–லஜி மற்–றும் ஸ்பீச் பேதா–லஜி ப�ோன்ற பிரி– வு – க – ளை ப் படிப்– ப – த ால் கட்–டா–யம் நல்ல எதிர்–கா–லம் உண்டு. இப்–படி – ப்–புக – ளு – க்கு உள்–நாட்–டிலு – ம், வெளி–நா–டுக – ளி – லு – ம் வேலை–வாய்ப்–புக – ள் உள்–ளன. இந்– தி – ய ா– வி ல் மட்– டு மே நர்– சி ங் பணிக்கு அதி–கம – ான ஆட்–கள் தேவைப்– – ர். பிளஸ் 2-வில் இயற்–பிய – ல், ப–டுகி – ன்–றன வேதி–யிய – ல் மற்–றும் உயி–ரிய – ல் பாடத்தை எடுக்க வேண்– டு ம். சரா– ச ரி மற்– று ம் அதற்கு மேல் மதிப்– ப ெண் பெறும் மாண–வர்–கள் பாரா–மெடி – க்–கல் க�ோர்ஸ் எடுத்து படிக்–கல – ாம். அதா–வது, ஐம்–பது சத–வீ–தம் அல்–லது அதற்கு மேல் மதிப்– பெண்–க–ளைப் பெறக்–கூ–டிய மாண–வர்– கள் இந்–தப் பாடப்–பி–ரி–வு–களை தேர்வு செய்து படிக்– க – ல ாம். பாரா– மெ – டி க்– க–லில் ஒரு–சில டிப்–ளம�ோ படிப்–புக – ளு – க்கு பத்–தாம் வகுப்பு படித்–தி–ருந்–தால்–கூட ப�ோதும். பார்ம்-டி: பார்–மஸி டாக்–டர் எனப்– படும் இந்– த ப் படிப்– ப ா– ன து 6 வருட


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

18 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பட்– ட ப்– ப – டி ப்– பு – க – ளை ப் படிக்– க – ல ாம். படித்–துவி – ட்டு சில–கால அனு–பவத்துக்குப் பிறகு கார்–டிய�ோ தெர–பிக் நர்–சிங், சைக்– கார்–டிஸ்–டிக் நர்–சிங், பிசி–சிய – ன் அசிஸ்ட் ப�ோன்ற முது–நிலை பட்–டப்–ப–டிப்பை படிக்–கல – ாம். மாநில நர்–சிங் கவுன்–சிலி – ல் பதிவு செய்து வைத்–தால் அர–சுப் பணிக்– கும் வாய்ப்பு உண்டு. முது–நிலை நர்–சிங் படித்– த – வ ர்– க – ளு க்கு நல்ல வாய்ப்பும், வருமா–னமு – ம் உண்டு. டிப்–ளம�ோ நர்சிங் படிப்–பும் உள்–ளது. ஆக்– கு – பே – ஷ – ன ல் தெரபி: மன– நி லை சார்ந்த உட–லி–யல் க�ோளா–று–களை சரி செய்–வது பற்றி ச�ொல்–லிக்–க�ொ–டுப்–பது ஆக்– கு – பே – ஷ – ன ல் தெரபி. மனி– த – னி ன் செயல்–பா–டு–கள் மாறிப்–ப�ோ–வ–தற்–கான மர்– ம த்தை ஆராய்ந்து அதற்– கு ரிய சரியான சிகிச்– சையை அளிப்– ப து இதன் பணி. பர–ப–ரப்–பாக அவ–ச–ர–க–தி– யாக ஓடும் இன்–றைய மனித வாழ்க்–கை– யினால் பல–பேர் மன–நிலை பாதிப்–புக்கு ஆளா–கின்–ற–னர். இது–ப�ோன்ற பாதிப் – ப – டை – ப – வ ர்– க – ளு க்கு ஆக்– கு – பே – ஷ – ன ல் தெ ர பி ப டி த் – த – வ ர் – க – ளி ன் சேவை நிறையவே தேவைப்–ப–டு–கி–றது.

ஆடி– ய�ோ – ல ஜி: பேச்சு மற்– று ம் காது சம்– ப ந்– த ப்– ப ட்ட மருத்– து – வ ப் படிப்பு ஆடிய�ோ–லஜி. இது 3 ஆண்டு பட்–டப்– படிப்பு. பேச்சை மேம்–ப–டுத்தி முறைப்– படுத்– து ம் ‘ஸ்பீச் தெர– பி ’ படிப்– பு ம் உள்ளது. இது தவிர மருத்–து–வம் சார்ந்த நல்ல பணி வாய்ப்–புக – ளை – த் தரக்–கூடி – ய படிப்பு– கள் நிறை– ய வே உள்– ள ன. அவற்– றி ல் சிலவற்றை இங்கு பார்ப்–ப�ோம். உட–லின் உட்–பு–றங்–களை ஆரா–யும் எக்ஸ்ரே, சி.டி.ஸ்கேன், அல்ட்– ர ா– ச–வுண்ட்ஸ், ஆன்–ஜிய�ோ – கி – ர – ாம் ப�ோன்–ற– வற்றை குறித்து அறி–வ–தற்கு ரேடி–ய�ோ– கி–ராபி படிப்பு. ரேடி–ய�ோதெ – ர – பி – யி – ல் சில பட்–டப்–படி – ப்–புக – ள் (3 ஆண்டு) உள்–ளன. டிப்–ளம�ோ படிப்–பு–க–ளும் உள்–ளன. ந�ோயைக் கண்– ட – றி – த ல், பகுத்து ஆராய்–தல், ந�ோயை தடுக்க ஆய்வு செய்– வது மெடிக்–கல் லேப–ரேட்–டரி டெக்– னா–லஜி – ஸ்ட் பணி. இதற்–குரி – ய – து மருத்–து– வத்துறை–யில் முக்–கி–ய–மான படிப்பான மெ டி க் – க ல் லே ப் டெக்னா ல ஜி . உடலில் உள்ள நீர், ரத்–தம், ரசா–யன அளவு பற்றி கற்–றுத்–த–ரப்–ப–டும். இதில் டிப்ளம�ோ (டி.எம்.எல்.டி.), பட்– ட ப்– படிப்பு–கள் (பி.எம்.எல்.டி.) உள்–ளன. இதை படிப்–ப–த–னால் மருத்–து–வ–ம–னை– கள், ஆய்வு மையங்–கள், மெடிக்–கல் லேப் க – ளி – ல் பணி வாய்ப்–புக – ள் ஏரா–ளம். இவை தவிர மருத்–து–வத் துறை–யில் ஓராண்டு மற்– று ம் இரண்– ட ாண்டு சான்– றி – த ழ் படிப்–பு–க–ளும் உள்–ளன.

- சாரதி


சந்தா

°ƒ°ñ„CI›

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

«î® ܬô»‹ CóñI¡P ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ Þî› àƒèœ i´ «î® õó«õ‡´ñ£?  àƒèœ Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? 

å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ ðKêO‚èô£‹! àìù®ò£è å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...  24 Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹! 

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________I¡ù…ê™ : _________________ ®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................

சந்தா மற்றும் விவரங்களுக்கு சந்தா பிரிவு, குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி, 229, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. த�ொலைபேசி : 044 - 4220 9191 Extn: 21120 | ம�ொபைல்: 95661 98016

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹.

19 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

¬èªò£Šð‹


அட்மிஷன் மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

20 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குச் சிகிச்சை அளிக்கும் சிறப்புப் படிப்புகள்!

மா

ற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–க–ளுக்கு உடற்–ப–யிற்சி மற்–றும் சிகிச்சை அளிக்–கும் வகை–யில் சிறப்புப் படிப்–புக – ளு – க்–கான அறி–விப்பை NILD என்று ச�ொல்–லப்–படு – ம் National Institute for Locomotor Disabilities கல்வி நிறு–வ–னம் வெளி–யிட்–டுள்–ளது. இந்–நிறு – வ – ன – ம் நடத்–தும் பி.பி.ஓ., பி.பி.டி., பி.ஓ.டி., ப�ோன்ற படிப்–புக – ளு – க்–கான மாண–வர் சேர்க்கை ப�ொது நுழை–வுத்–தேர்வு மூலம் நடை–பெ–று–கி–றது. கல்–வித் தகுதி: +2-ல் குறைந்–தது 45 சத–வீத மதிப்–பெண்–களு – ட – ன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்– டு ம். படிப்– பைக் கைவிட்டு மூன்று ஆண்– டு – க – ளு க்கு மேலா– ன – வ ர்– க – ளி ன் விண்ணப்பம் ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளப்–ப–டமாட்டாது. வயது வரம்பு: ஜன–வரி 1, 1998 முதல் டிசம்–பர் 31, 2001ம் தேதிக்–குள் பிறந்–த–வ–ராக இருக்க வேண்–டும். எஸ்.சி.,/எஸ்.டி.,/மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–கள் ஜன–வரி 1, 1993 முதல் டிசம்–பர் 31, 2001ம் தேதிக்–குள் பிறந்–தவ – –ராக இருந்–தால் ப�ோது–மா–னது. தேர்வு முறை: ப�ொதுஅறிவு, இயற்–பி–யல், வேதி–யி–யல், கணி–தம் மற்–றும் உயி–ரி–யல் பிரி–வுக – ளி – ல் கேள்–விக – ள் கேட்–கப்–படு – ம். அனைத்–துக் கேள்–விக – ளு – ம் மல்–டிப்–பிள் சாய்ஸ் கேள்–விக – ள – ா–கவே இருக்–கும். தவ–றான கேள்வி– க–ளுக்கு மதிப்–பெண்–கள் குறைக்–கப்–ப–டாது. தேர்வு மையங்–கள்: அகர்–தலா, ஐஸ்வால், ப�ோப ா ல் , பு வ – னே ஸ் – வ ர் , சென்னை , க�ௌஹாத்தி, இம்– ப ால், இட்– ட ா– ந – க ர், ஜெய்ப்பூர், க�ொல்– க த்தா, க�ோழிக்– க�ோ டு, லக்னோ, மதுரை, மும்பை, நாஹர்–லாகுன், புது– டெ ல்லி, பாட்னா, ராய்– பூ ர், ராஞ்சி, செகந்தரா–பாத், சிலி–குரி, ந–கர், திரு–வன – ந்–த– பு–ரம். சேர்க்கை முறை: நுழை– வு த் தேர்– வி ல் பெறும் மதிப்–பெண்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில், கலந்–தாய்வின் மூலம் மாண–வர் சேர்க்கை நடை–பெ–றும். கல்வி நிறு–வ–னங்–கள் திவ்– ய ாங்– ஜெ ன் கல்வி நிறு– வ – ன ம் க�ொல்கத்தா சு வ ா மி வி வ ே – க ா – ன ந் த் நே ஷ – ன ல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரீஹா– பி – லி – டே – ஷ ன் டிரெய்னிங் அண்ட் ரிசர்ச் - ஒடிசா நேஷ–னல் இன்ஸ்–டிடி – யூ – ட் ஃபார் எம்–பவ – ர்–மென்ட் ஆஃப் பர்–ஷன்ஸ் வித் மல்–டிப்–பில் டிஸெ–பி–லிட்டி - சென்னை விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: தகு–தி–யும் விருப்–ப–மும் உள்–ள–வர்–கள் www.niohkol.nic. in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தில் இருந்து விண்–ணப்–பப் படி–வத்தை பதி–வி–றக்–கம் செய்து முழு–மை–யாகப் பூர்த்தி செய்து The Chairman, CET-2018, C/O Director, National Institute for Locomotor Disabilities(NILD), BT Road, Bonhoogly, Kolkata –- 700 090 (West Bengal) என்ற முக–வ–ரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்–டும். ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ண–மாக ரூ.750, எஸ்.சி., எஸ்.டி., மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–கள் ரூ.600 ‘Director, National Institute for Orthopaedically Handicapped(NIOH)’ என்ற பெய–ரில் க�ொல்–கத்–தா–வில் மாற்–றத்–தக்க வகை–யில் டி.டி. எடுத்து விண்–ணப்பப் ப – –டிவ – த்–து–டன் இணைத்து அனுப்ப வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கக் கடைசி நாள்: 25.5.2018. தேர்வு நடை–பெ–றும் நாள்: 17.6.2018. மேலும் விவ–ரங்–களு – க்கு www.niohkol.nic.in என்ற இணை–யத – ள – த்–தைப் பார்க்–கவு – ம்.

- முத்து


- வெங்–கட்

அட்மிஷ்ன் மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

மி–ழக அர–சின் த�ொழி–லா–ளர் மற்–றும் வேலை–வாய்ப்–புத் துறை–யின்–கீழ் இயங்–கும் தமிழ்– நாடு த�ொழி–லா–ளர் கல்வி நிலை–யம் 1973-ல் ஆரம்–பிக்–கப்–பட்–டது. சென்னை காம–ரா–சர் சாலை–யில், தமிழ்–நாடு குடிசை மாற்று வாரிய அலு–வல – க வளா–கத்–தில் செயல்–பட்–டுவ – ரும் இக்–கல்வி நிலை–யம் புதுடெல்–லி–யில் உள்ள சர்–வ–தே–சத் த�ொழி–லா–ளர் அமைப்பு மற்–றும் ந�ொய்–டா–வி–லுள்ள வி.வி. கிரி தேசி–யத் த�ொழி–லா–ளர் கல்வி நிலை–யத்–து–டன் இணைந்து புத்–த–றி–வுப் பயிற்–சி–களை நடத்–தி–வ–ரு–கிற – து. இக்– க ல்வி நிலை– ய ம் 2001 முதல் முழு– ந ேர மற்– று ம் பகு– தி – ந ேர ஆராய்ச்சி (பிஎச்.டி.) படிப்பு நடத்–து–வ–தற்குச் சென்–னைப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தால் ஓர் ஆராய்ச்சி நிலை–ய–மாக அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட்–டது. இதில் 2018-19 ஆண்–டிற்–கான இளங்–கலை, முதுகலைப் படிப்–புக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்–பட உள்–ளது. வழங்–கப்–ப–டும் படிப்–பு–கள் தமி–ழக அர–சின் நேரடிக் கட்–டுப்–பாட்–டில் இயங்–கும் இக்–கல்வி நிறு–வ–னத்–தில், த�ொழிலா–ளர் மேலாண்–மையி – ல் இளங்–கல – ைப் பட்–டப்–படி – ப்பு (B.A - Labour Managment), முது–க–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்பு (M.A-Labour Managment) ஆகிய துறை–க–ளில் மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்–ப–ட–வி–ருக்–கி–றது. மேலும், இக்–கல்வி நிலை–யம் ஓராண்டு பகு–தி–நேர வகுப்–பா–கத் (மாலை) த�ொழி–லா–ளர் நிர்–வா–கத்–தில் முது–கல – ைப் பட்–டய – ப்–படி – ப்பு (பி.ஜி.டி.எல்.ஏ) மற்–றும் த�ொழி–லா–ளர் சட்–டங்–க–ளும் மற்–றும் நிர்–வா–க–வி–யல் சட்–ட–மும் குறித்த ஓராண்டு (பகு–தி–நேர - வார இறுதி நாட்–க–ளில்) பட்–ட–யப்–ப–டிப்பு ப�ோன்ற துறை–க–ளி–லும் மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்–ப–ட–வி–ருக்–கி–றது. பி.ஏ. மற்–றும் எம்.ஏ. படிப்–புக – ள் சென்–னைப் பல்–கல – ை–கழகத்– தால் அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. பட்–ட–யப்–படிப்–பு–கள் தமி–ழக அர–சின் அங்–கீக – ா–ரத்–துட – ன் நடந்து–வரு–கிற – து. கல்–வித் தகுதி: விருப்–ப–மும் தகு–தி–யும் க�ொண்ட பிளஸ் 2 முடித்த மாண–வர்–கள் இளங்–கல – ைப் பட்–டப்–ப– டிப்–பிலு – ம், பட்–டம் முடித்த மாண–வர்–கள் முது–கல – ைப் பட்–டம் மற்–றும் பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு–க–ளுக்கு விண்–ணப்– பிக்–கல – ாம். தேர்ந்– த ெ– டு க்– கு ம் முறை: ஆர்– வ – மு ம் சரி– ய ான கல்–வித்–த–கு–தி–யும்கொண்டு விண்–ணப்–பிப்–ப–வர்–கள், பிளஸ் 2 மற்–றும் இளங்–க–லைப் பட்–டத்–தில் பெற்ற மதிப்–பெண்–கள் அடிப்–படை – –யில் அரசு விதி–க–ளின்–படி தேர்வு செய்–யப்–பட்டு அட்–மி–ஷன் நடத்–தப்–ப–டும். முக்–கிய தேதி–கள் தமி– ழ க அர– சி ன் கல்வி நிலை– ய த்– தி ல் பி.ஏ. பட்– ட ப்– ப – டி ப்– பு – க – ளை ப் படிக்க விரும்புவ�ோர் 30.5.2018-க்குள்–ளும், மற்ற பட்–டய – ப்–படி – ப்–புக – ளு – க்கு 29.6.2018-க்குள்ளும் விண்ணப்பித்தல் அவ–சி–யம். வேலை–வாய்ப்பு இக்–கல்வி நிலை–யத்–தில் பயின்ற மாண–வர்–களை – ப் பல்–வேறு த�ொழிற்–சா–லை–களி – ல் மனி–த–வள மேம்–பாட்டு மேலா–ள–ராக நிய–ம–னம் செய்ய, மாண–வர்–க–ளைத் தேர்–வு– செய்து, பணி நிய–மன உத்–தர– வு வழங்–குகி – ற – ார்–கள். இதன்–படி, பல்–வேறு மாண–வர்–கள் பல்–வேறு த�ொழிற்–சா–லை–க–ளில் மனி–த–வ–ளத் துறை–யில் பணி–பு–ரிந்துவரு–கி–றார்–கள் என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு www.labour.tn.gov.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தை–யும் அல்–லது 044-2844 0102, 2844 - 5778, 9884159410 ஆகிய எண்–க–ளுக்குத் த�ொடர்– பு–க�ொள்–ள–லாம்.

21 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த�ொழிலாளர் மேலாண்மை பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கை!


சுயத�ொழில்

த�ொழிலி

மாதம்

0 0 0 , 0 2 .1,

s

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

22 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ல்

க்கல தி பா ் ம ச

ன்–றைய நவ–நா–க–ரிக உல–கத்–தில் அழ–கி–ய லை அனை–வ–ரும் விரும்–புகி – ன்–றன – ர். உடல் அலங்–கா–ரம் த�ொடங்கி வீடு–களை அலங்– க–ரிப்–பது முதல் வீட்–டில் உப–ய�ோகப்–ப–டுத்–தும் ப�ொருட்–கள் வரை அனைத்–தி–லும் தான் விரும்–பும் வண்–ணங்–க–ளைத் தீட்டி அழ–கு– ப–டுத்–து–கின்–ற–னர். அந்த வகை–யில் யுவி பிரின்–டிங் எனப்–ப–டும் யுவி பிளாட் பெட் பிரின்–டிங் மூல–மாக எந்த ஒரு ப�ொரு–ளின் மீதும் மிக எளி–தாக நாம் நினைக்–கும் படம், வாச–கம் அனைத்–தையு – ம் நவீன முறை–யில் அச்–சிட முடி–யும். இந்த வகை பிரின்–டிங் அதி–ந–வீன த�ொழில்–நுட்–பத்–து–டன் கூடி–யது. பேப்–பர் ப�ோர்டு, வினையல் ப�ோர்டு, கண்–ணாடி, மரம், பளிங்குக் கற்–கள், டைல்ஸ், செயற்–கைத் த�ோல், ரெக்–ஸின் துணி எனப் பல ப�ொருட்–கள் மீதும் மிக எளி–தில் பல வண்ணங்–க– ளில் பிரின்–டிங் செய்–ய–லாம். பிற பிரின்–டிங் முறை–களில் நாம் முத–லில் ஸ்கி–ரீன் தயா–ரித்து 3-ல் ஒரு வண்–ண–மாக பல–முறை அச்–சிட வேண்–டும். ஆனால், இந்த பிரின்–டிங் முறை–யில் எந்த ஒரு உப–ப�ொ–ரு–ளும் இல்–லா–மல் கணினி–யில் நாம் டிசைன் செய்– துள்–ளதை அதி–லிருந்து நேர–டி–யாக இயந்–தி–ரத்–திற்கு அனுப்பி அச்–சிடமுடி–யும். ஒரு மணி நேரத்–தில் சுமார் 100 சதுர அடி வரை அச்–சி–ட–லாம். அதிக சக்–தி–வாய்ந்த இயந்–தி–ரங்–க–ளில் இன்னும் அதி–கம – ாக அச்–சிட முடி–யும். அந்த வகை–யில், நடுத்–தர முறையில் இயங்–கக்–கூடிய ஒரு மெஷின் க�ொண்டு தயா–ரிக்–கப்–படும் யுவி பிளாட் பெட் பிரின்–டிங் த�ொழில் குறித்–துப் பார்க்–க–லாம். சிறப்–பம்–சங்–கள்  பல்–வேறு வண்–ணங்–க–ளில் எளி–தாக பிரின்டிங் செய்து தர முடி–யும்.  சிறிய அள–வி–லான ஆர்–டர்–க–ளை–யும் ஏற்றுக் –க�ொண்டு பிரின்–டிங் செய்து தரலாம்.  வாடிக்–கை–யா–ளர் விரும்–பும் வகை–யில் பல நல்ல வடி–வங்–க–ளில்

ாம்!


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

பட்ட ப�ொருட்–களை மெஷி–னுக்–குள் தள்– ளி – வி ட்டு மூடி– வி ட வேண்– டு ம். மெஷின் இயங்– க த் த�ொடங்– கி – ய – து ம் வடி– வ –மைக்– கப்– பட்ட படம் அல்– லது எழுத்– து – க ள் அந்– த ப் ப�ொருட்– க – ளி ன் மீது பிரின்ட் செய்–யப்–படு – ம். ஒவ்–வ�ொரு ப�ொரு–ளின் மீதும் நாம் என்–னென்ன அச்–சிட வடி–வமை – த்–துள்–ள�ோம�ோ அது மட்–டுமே பிரின்ட் செய்–யப்–ப–டும். முழு– மை–யாக பிரின்ட் ஆன–தும், வெளி–யில் எடுத்து சிறிது நேரம் உலர வைக்க வேண்–டும். ஒரு–முறை பிரின்ட் செய்– யப்–பட்ட பின்–னர் திரும்ப அதனை அப்– ப�ொ–ரு–ளி–லி–ருந்து அவ்–வ–ளவு எளி–தாக அகற்–றி–விட முடி–யாது. தேவை–யான இயந்–தி–ரங்–கள் பிரின்–டிங் மெஷின் (1) - ரூ.25,00,000 கணினி (1) - ரூ.25,000 குளி–ரூட்டி - ஏசி (1) - ரூ.2,00,000 முத–லீடு (ரூ. லட்–சத்–தில்) நிலம்–/–கட்–ட–டம் : வாடகை இயந்–தி–ரங்–கள் : 27.25 லட்–சம் – வ�ோ – ர் மற்–றும் புதிய த�ொழில்–முனை த�ொழில் நிறு–வன மேம்–பாட்–டுத் திட்–டம் (NEEDS) அல்–லது பார–தப் பிர–த–ம–ரின்

23 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தர–மான முறை–யில் பிரின்–டிங் செய்து க�ொடுத்–தால் நல்ல வர–வேற்பு கிடைக்–கும்.  இந்–தத் த�ொழிலை அரசு மானி–யத்–துட – ன் கடன் பெற்று த�ொழில் த�ொடங்–க–லாம். திட்ட மதிப்–பீடு: ரூ. 28.15 லட்–சம் அரசு மானி–யம்: 25% புதிய த�ொழில்– மு– னை – வ �ோர் மற்– று ம் த�ொழில் நிறு– வ ன மேம்–பாட்–டுத் திட்–டம் NEEDS & 25-35% பிர–த–ம–ரின் சுய வேலை–வாய்ப்பு (PMEGP Scheme) உரு–வாக்–கும் திட்–டம். தயா–ரிப்பு முறை மடிக்–க–ணினி, செல்–ப�ோன், பேனா என எந்–தப் ப�ொரு–ளின் மீது பிரின்ட் செய்– ய ப் ப�ோகி– ற�ோம�ோ அந்– த ப் ப�ொருளின் அளவை கணி– னி – யி ல் பதிவு செய்– து – க� ொள்ள வேண்– டு ம். பின்–னர், தேவை–யான படம் மற்–றும் எழுத்– து – களை கணினி மூலம் வடி– வ – மைக்க வேண்டும். வடி–வமை – க்–கப்–பட்ட டிசைனை பிரின்டிங் மெஷி– னு க்கு அனுப்ப வேண்–டும். எந்–தப் ப�ொருள் எத்– தனை எண்– ணி க்– க ை– யி ல் வைக்க இடம் உள்– ள த�ோ அதற்கு தகுந்– தா ற்– ப�ோல் அந்–தந்த இடங்–க–ளில் அடுக்கி வைக்க வேண்–டும். அடுக்கி வைக்–கப்–


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

24 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வேலை–வாய்ப்பு உரு–வாக்–கும் (PMEGP Scheme) திட்– ட த்– தி ன் கீழ் மானி– ய ம் மற்றும் வங்–கிக் கடன் கிடைக்–கும். நமது பங்கு (5%) : 1.41 லட்–சம் மானி–யம் (25%) : 7.03 லட்–சம் வங்–கிக் கடன் : 19.71 லட்–சம் உற்–பத்–தித் திறன் ஒருமணிநேரத்–தில்100சதுரஅடிவரை பிரின்ட் செய்ய முடி–யும். உத்–தேச – ம – ாக ஒரு –நா–ளில் 5 மணி நேரம் மட்–டும் வேலை– நே–ர–ம ாக எடுத்– து க்– க� ொண்– டால்கூட சுமார் 500 சதுர அடி வரை பிரின்ட் செய்–ய–லாம். மூலப்–ப�ொ–ருட்–கள் அச்–சிடு – ம் மை (Ink) 1 லிட்–டர்: ரூ.5,000 வண்–ணப்–ப–டங்–கள் அச்–சிட 4 கலர் தேவைப்–ப–டும். அந்த வகை–யில், 4 கலர்–கள் 4 லிட்–டர் X ரூ.5,000 = ரூ.20,000 அச்–சி–டத் தேவைப்–ப–டும் ப�ொருட்– களின் உத்–தேச விலை: ரூ.50,000 மூலப்– ப �ொ– ரு ட்– க – ளி ன் ம�ொத்த செலவு: ரூ.70,000 தேவை–யான பணி–யா–ளர்–கள் (ரூ.) மேற்–பார்–வை–யா–ளர் வடி–வமை – ப்–பா–ளர் 1x25,000 : 25,000 பணி–யா–ளர்–கள் 2x8,000 : 16,000 விற்–ப–னை–யா–ளர் 1x20,000 : 20,000 ம�ொத்–தம் : 61,000 நிர்–வா–கச் செல–வு–கள் (ரூ.) வாடகை : 20,000 மின்–சா–ரம் : 30,000 ஏற்று இறக்கு கூலி : 5,000 அலு–வ–லக நிர்–வா–கம் : 10,000 இயந்–தி–ரப் பரா–ம–ரிப்பு : 10,000

ம�ொத்–தம் : 75,000 நடை–முறை மூல–த–னச் செல–வு–கள் (ரூ.) மூலப்–ப�ொ–ருட்–கள் : 70,000 சம்–ப–ளம் : 61,000 நிர்–வா–கச் செல–வு–கள் : 75,000 ம�ொத்த செல–வு–கள் : 2,06,000. விற்–பனை வரவு (ரூ) ஒரு சதுர அடி விலை - ரூ.30 ஒரு நாளில் 500 சதுர அடி (500 x ரூ.30) = ரூ.15,000 ஒரு மாதத்–திற்கு 25 வேலை–நாட்–கள் என எடுத்–துக்–க�ொண்–டால் ரூ.15,000 x 25= ரூ.3,75,000 ம�ொத்த வரவு : 3,75,000 கடன் திருப்–பம் மற்–றும் வட்டி (ரூ.) மூல–தன கடன் திருப்–பம் (60 மாதங்–கள்) : 19,71,000 மூல–த–னக் கடன் வட்டி (12.5%) : 7,39,125 ம�ொத்–தம் : 27,10,125 1 மாத கடன் திருப்–பம் மற்–றும் வட்டி : 45,168 லாப கணக்கு விவ–ரம் (ரூ.) ம�ொத்த வரவு : 3,75,000 ம�ொத்த செலவு : 2,06,000 கடன் திருப்–பம் மற்–றும் வட்டி : 45,168 நிகர லாபம் : 1,23,832

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ் தி ட ்ட அ றி க ்கை : கூ டு – த ல் இ ய க் – கு – ந ர் ஆர்.வி.ஷஜீ–வனா,தமிழ்–நாடு த�ொழில்–முனைவ� – ோர் மேம்–பாடு மற்–றும் புத்–தாக்க நிறு–வன – ம், கிண்டி, சென்னை - 600 032


மெடிக்கல் ஆபீசர் பணி! ம த்–திய அர–சுப் பணி– ய ா – ள ர் தேர்வா – ணை – ய – ம ா ன யூனி–யன் பப்–ளிக் சர்–வீஸ் கமி– ஷ ன் யூ.பி.எஸ்.சி. என அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. மத்–திய அர–சுத் துறை–களி – ல் ஏற்–படு – ம் பல்–வேறு அதி–காரி பணி–யிட– ங்–களுக்கும், இந்த அமைப்பு தேர்வு நடத்தி தகுதி–யா–ன–வர்–கள் மூலம் நிரப்பி வரு–கிற – து. தற்போது அர– சு த் துறை– க – ளி ல் ஏற்– படும் மருத்–து–வம் சார்ந்த பணி–யிடங்–களை நிரப்–பு–வ– தற்–கான, ஒருங்–கி–ணைந்த எழுத்– து த் தேர்வை அறி– வித்–துள்–ளது. ‘கம்–பைண்டு ம ெ டி க் – க ல் ச ர் – வீ – ச ஸ் எக்ஸாம் 2018’ எனப்–ப–டும் இந்–தத் தேர்–வின் மூலம், மொத்–தம் 454 பணி–யி–டங்– கள் நிரப்–பப்–பட உள்–ளது.

ரயில்வே துறை–யில் அசிஸ்–டன்ட் டிவி–ஷ–னல் மெடிக்–கல் ஆபீ–சர் பணிக்கு 300 இடங்–க–ளும், ராணுவத் தள–வாட த�ொழிற்– சா–லை–க–ளில் அசிஸ்–டன்ட் மெடிக்–கல் ஆபீ–சர் பணிக்கு 16 இடங்–க–ளும், மத்–திய சுகா–தா–ரத்–து–றை–யில் ஜூனி–யர் ஸ்கேல் அதி–காரி பணிக்கு 138 பேரும் தேர்வு செய்–யப்–பட உள்–ளனர். இந்–தப் பணி–யிட – ங்–களு – க்கு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–புப – வ – ர்–கள் பெற்–றிரு – க்க வேண்–டிய தகுதி விவ–ரங்–களை இனி பார்ப்–ப�ோம்–…– கல்–வித்–த–குதி: குறைந்–த–பட்–சம் எம்.பி.பி.எஸ். மருத்–து–வப் படிப்பு படித்–த–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். எம்.பி.பி.எஸ். இறுதிப் பரு–வத் தேர்வை எழுத இருப்–ப–வர்–க–ளும் விண்–ணப்– பிக்க முடி–யும். வயது வரம்பு: 1.8.2018 தேதி–யில் 32 வய–துக்கு உட்–பட்ட விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். அதா–வது, விண்– ணப்–ப–தா–ரர்–கள் 2.1.1986-ந் தேதிக்–குப் பிறகு பிறந்–தவ – ர்–க–ளாக இருக்–க–வேண்–டும். இதில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வி–ன–ருக்கு 5 ஆண்–டுக – ளு – ம், ஓ.பி.சி. பிரி–வின – ரு – க்கு 3 ஆண்–டுக – ளு – ம், மாற்–றுத்– தி–ற–னா–ளி–க–ளுக்கு 10 ஆண்–டு–க–ளும் வயது வரம்புத் தளர்வு அனு–ம–திக்–கப்–ப–டு–கிற – து. உடல்–த–குதி: மருத்–துவ சேவைப் பணி–க–ளில் சேர்–வதற்கான குறிப்– பி ட்ட உடல் தகு– தி – க – ளை – யு ம் விண்– ண ப்– ப – த ா– ர ர் க�ொண்டிருக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பக் கட்–டண – ம்: பெண் விண்–ணப்–பத – ா–ரர்–கள், மாற்–றுத் –தி–ற–னா–ளி–கள் மற்–றும் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வி–னர் ஆகி–ய�ோர் கட்–ட–ணம் செலுத்த வேண்–டி–ய–தில்லை. மற்–ற–வர்–கள் ரூ.200 விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணம் செலுத்தி விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: இணை–ய–த–ளம் வழி–யாக மட்–டுமே விண்–ணப்–பம் சமர்ப்–பிக்க வேண்–டும். விருப்–ப–மும், தகு–தி–யும் இருப்–ப–வர்–கள் www.upsconline.gov.in என்ற இணை–ய–த– ளம் வழி–யாக விண்–ணப்–பம் சமர்ப்–பிக்–க–லாம். விண்–ணப்–பிக்– கும் முன்–ன–தாக புகைப்–ப–டம், கைய�ொப்–பம் ஆகி–ய–வற்றை ஸ்கேன் செய்து வைத்–துக்–க�ொள்–ள–வும். இறு–தி–யாகப் பூர்த்தி– யான விண்ணப்–பத்தை கணி–னிப் பிரதி எடுத்து வைத்–துக்– கொள்வதுடன், தேவை–யான சான்–றுக – ளை நகல் எடுத்து தயார் நிலை–யில் வைத்–துக்–க�ொள்–ளவு – ம். ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 24.5.2018. மேலும் விரி–வான விவ–ரங்–களை அறிய www.upsc.gov.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும். 

வாய்ப்பு மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

மத்திய அரசுத் துறைகளில்

25 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

454

பேருக்கு வாய்ப்பு


உளவியல் த�ொடர்

உடல்... மனம்... ஈக�ோ!

சுயமதிப்பைச் பரிகாசம் செய்வது

சிதைக்கும்! 43

There are two kinds of egotists: Those who admit it, and the rest of us - Laurence J. Pete - ஈக�ோம�ொழி

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

26 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வி

மர்–ச–னத்தை எதிர்–க�ொள்–ளும்–ப�ோது, அது விமர்– சிப்–பவ – ரி – ன் குறை என்–பது புரிந்–தது – ம், உட–னடி – ய – ாகப் பெரும்–பா–லா–ன–வர்–கள் செய்–யும் தவறு, விமர்–ச–னம் செய்– த – வர ைத் திருத்த முயற்– சி ப்– ப – து – த ான். அது க�ொஞ்–ச–மும் தேவை–யில்–லா–தது. விமர்–ச–னம் செய்–ப–வர் தனிப்–பட்ட கார–ணங்–க–ளுக்–காகச் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–க–லாம் என்–பதை ஆராய்ந்து பார்த்–த–பின், அதிலுள்ள கருத்– து – க ளை மட்– டு ம் எடுத்– து க்– க�ொ ள்ள வேண்டுமே தவிர, விமர்–சக – ரி – ன் மனதை மாற்ற முயற்–சிக்–கக்– கூ–டாது. அப்–படி – ச் செய்ய முயற்–சிக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு – மு – றை – யு – ம் அது சண்டை, சச்–ச–ர–வு–க–ளிலேயே – சென்றுமுடி–யும். எப்–ப�ோது – ம் விமர்–சன – த்–தை–யும், விமர்–சக – ரை – யு – ம் பிரித்துப் பார்க்க வேண்– டு ம். உதா– ர – ண – ம ாக, அலு– வ – ல கத்– தி ல் ஒருவர் ‘நீங்–கள் ர�ொம்ப சத்–த–மா–கப் பேசுறீங்க சார்!’ என்று விமர்– சி த்– த ால், ச�ொன்– ன – வ ரை விடுத்து, ச�ொன்னதைக் கவனிக்க வேண்–டும். இதே–ப�ோல் வேறு யாரா–வது அப்படிச் ச�ொல்– லி – யி – ரு க்– கி – ற ார்– க ளா என்று பார்க்க வேண்– டு ம்.


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

27 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நிவாஸ் பிரபு


குரு சிஷ்–யன் கதை

கண்–ணாடி அறை!

28

சிஷ்–யன் ம�ௌன விர–தத்–தில் ஆசி–ரம– த்–தின் திண்–ணை–யில் அமர்ந்–

தி–ருந்–தான். அந்த சம–யம் ஆசி–ரம – த்–திற்–குள் ஒரு–வர் வந்–தார். சிஷ்–யனை – ப் பார்த்து, “குரு இருக்–கி–றா–ரா–?” என்–றார். சிஷ்–யன் திண்–ணை–யில் அம–ரச் ச�ொல்லி சைகை காட்–டி–னான். வந்–த–வர் அமர்ந்து, “குரு இருக்–கி–றா–ரா–?–’’ என்–றார் மீண்–டும். சிஷ்–யன் தலையை மட்–டும் அசைத்–தான். “நல்–லது அவரைத் தயவு– செய்து வரச்–ச�ொல்–லுங்–கள், நான் அவரை அவ–சர– ம – ாகப் பார்க்க வேண்–டும்–’’ என்–றார். சிஷ்–யன் பேசா–மல் அமை–தி–யாக எழுந்து நின்றான். அப்–ப�ோது, ஒரு மரத்–திற்–குப் பின்–னா–லி–ருந்து குரு குதூ–க–லத்–து–டன்….“பார்த்–தீர்–க–ளா–…– உங்–க–ளால் என்னை ஓடி–வந்து த�ொடவே முடி–ய–வில்லை, நான்–தான் ஜெயித்–தேன்–’’ என்–ற–படி ஓடி–வந்–தார். அவர் பின்–னால் சில சிறு–வர் சிறு–மிக – ள் ஓடி–வந்–தார்–கள். ஆசி–ர–மத்–திற்கு வந்–த–வர் அதை ஆச்–சர்–ய–மா–கப் பார்த்–தார். உடனே குரு,“சரி நீங்–கள் விளை–யா–டுங்–கள் நான் இத�ோ வரு–கி–றேன்–’’ என்று சிறு–வர்–களி – ட– ம் ச�ொல்–லிவி – ட்டு வந்து திண்–ணை–யில் அமர்ந்–தார். தன்–னைப் பார்க்க வந்–தவ – ரை – ப் பார்த்து,“என்ன வேண்–டும் ச�ொல்–லுங்–கள்–?’– ’ என்–றார். “ஐயா, என் மனம் மிக–வும் குழப்–பத்–தில் இருக்–கி–றது. என் பணி–யாட்– கள்–கூட எனக்கு உண்–மை–யாக இல்லை. இந்த உல–கம் ஏன் இப்–படி இருக்–கிற – து என்–பது புரி–யவே இல்லை. என் மனைவி, பிள்–ளைக – ள் உள்–பட அனை–வ–ருமே சுய–நல – –மாக இருக்–கி–றார்–கள். யாரும் என்–னி–டம் சரி–யாகப் பேசு–வதே இல்–லை” என்–றார் சிஷ்–யனை ஒரு பார்வை பார்த்–த–படி. புன்–னக – ைத்த குரு, ச�ொன்–னார்... “ஐயா நம் ஊருக்கு பக்–கத்து ஊரில் ஆயி–ரம் கண்–ணா–டிக – ள் க�ொண்ட அறை ஒன்று இருக்–கிற – து. அதற்–குள் ஒரு சிறுமி சென்று விளை–யா–டின – ாள். அப்–ப�ோது அவள் தன்னைச் சுற்றி ஆயி–ரம் குழந்–தை–கள் மலர்ந்த முகத்–த�ோடு இருப்–பதை – க் கண்–டாள். அவள் கை தட்–டி–ய–வு–டன், ஆயி–ரம் குழந்–தை–க–ளும் கை தட்–டின. உடனே உல–கி–லேயே – ான இடம் இது–தான்! என்று எண்ணி, அடிக்–கடி அங்கே சென்று மகிழ்ச்–சிய விளை–யா–டின – ாள். அதே இடத்–துக்கு ஒரு–நாள் முன்–க�ோப – க்–கா–ரன் ஒரு–வன் வந்–தான். தன்–னைச் சுற்றி ஆயி–ரம் க�ோபமான மனி–தர்–கள் இருப்–ப–தைக் கண்–டான். உடனே அவன், அவர்–களை விரட்ட கை ஓங்–கி–னான். உடனே ஆயி–ரம் பிம்–பங்–க–ளும் அவனை அடிக்க கை ஓங்–கின. உடனே – மிக–வும் ம�ோச–மான உல–கிலேயே இடம் இது–தான்! என்று எண்ணி, அங்–கி–ருந்து வெளி–யே–றி–னான்.’’ என்ற குரு,“இந்த சமூ– க – மு ம் ஆயி–ரம் கண்–ணா–டிக – ள் க�ொண்ட அறை– யை ப் ப�ோன்– ற – து – த ான். நாம் எதை எப்– ப டி வெளிப்– படுத்து–கிற�ோம�ோ அதையே அது நமக்–கும் பிர–திப – லி – க்–கும். நீங்–கள் எப்–ப�ோது – ம் குறைந்த எதிர்–பார்ப்– ப�ோடு, மனதைக் குழந்–தையை – ப் ப�ோல் வைத்–தி–ருங்–கள். இந்த உல–கம் உங்–களு – க்கு இன்–பம – ா–ன– தா–கத் தெரி–யும்” என்று ச�ொல்லி குரு எழுந்து குழந்–தை–க–ளு–டன் விளை–யா–டச் சென்–றார். சி ஷ் – ய ன் வ ந் – த – வ – ரை ப் பார்த்து புன்– ன – க ைத்– த ான். ஆசி–ரம – த்–திற்கு வந்–தவ – ரு – ம் மனம் தெளி– வ – டை ந்து சிஷ்– ய னைப் பார்த்து தலை–ய–சைத்து விடை– பெற்றுச் சென்–றார்.

‘ஆமாம்’ என்–றால் அந்த வி ம ர் – ச – ன த ்தை ஒ ரு வாய்ப்– ப ாக எடுத்துக்– க�ொண்டு மெல்–லப் பேச முய–லவே – ண்–டும். அதுவே ‘இல்–லை’ என்–றால் அமை– தி ய ா க க் க ட ந் – து – வி ட வே ண் – டு ம் . இ ப்– ப – டி ப் பிரித்துப் பார்ப்–பது–தான் நன்–மை–யாக மாறு–கி–றது. அதுவே ஈக�ோ–வின் உள்ளீ– டான சுய–மதி – ப்பிற்கு வலு சேர்க்கி–றது. சில சூழல்–களி – ல் நடப்– பதை விமர்–சன ரீதி–யில், சிலர் தங்–க–ளுக்–குத் தாங்– களே முணு–மு–ணுத்–துக்– க�ொள்–வார்–கள். ‘இப்–படி ஆகும்னு எனக்கு அப்– பவே தெரி–யும்’ என்–கிற ரீதி–யில் ச�ொல்–லிக்–க�ொள்– வார்–கள். இது–வும் ஈக�ோ– வின் வெளிப்–பா–டு–தான். தனிப்– ப ட்ட முறை– யி ல் நடக்– கு ம் வெளிப்– ப ாடு ஒரு–வித சுய–தி–ருப்–தியை தர–வல்–லது. இதில் விசித்– தி– ர ம் என்– ன – வெ ன்– ற ால் அந்த முணு–மு–ணுப்பை நாலு பேர் முன்–னிலை – யி – ல்


- த�ொட–ரும்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

தவ–றா–கப் பேச–வேண்–டிய சந்தர்ப்பங்–க–ளில் பேசாமல் இருப்–பது அதனி–னும் கூடு–தல – ான சிறப்பு. சுய–மதி – ப்பை சிதைக்–கும் பரி–காசத்தை ஒதுக்–கிவை – ப்–பது மிக மிகச் சிறப்பு. ஆகவே, பரி–கா–சத்தை ஒதுக்கி வையுங்–கள்! சுய–ம–திப்–பு–/–கண்–ணி–யத்தை உயர்த்–திக்– க�ொள்–ளும் வழி–க–ளில், ஈக�ோ–வின் வெளிப்– பாட்–டிற்கு உள்–ளீட – ான சுய–மதி – ப்–பிற்குக் கூடு– தல் மதிப்பை (Value Addition) ஏற்–படுத்–தும் வழி–முறை – க – ள் மற்–றும் சுய–மதிப்பைச் சிதைக்– கும் செயல்– ப ா– டு – க ள் பற்றி அறிந்– த�ோ ம். இவற்றை உணர்ந்து செய்–தால் நிச்–சயம் ஈக�ோ–விற்–கான சுய–மதி – ப்பு உள்ளும்-புற–மும் பெரிய அள–வில் உய–ரும். பாசிட்–டிவான நிறை சக்தி மன–மெங்–கும் நிரம்பும். அது குடும்–பத்–தி–லும், சமூ–தா–யத்–தி–லும் உயர்ந்த அந்–தஸ்–தை–யும், மரி–யா–தை–யை–யும் பெற்– றுத்– த – ரு – வ – த�ோ டு, திருப்– தி – க – ர – ம ான சமூக வாழ்க்–கையை வாழ–வும் வழி செய்–து–த–ரும். செல்–வத்தை வேண்–டும – ா–னால் ஒரு இடத்– தி–லிரு – ந்து எடுத்து மற்–ற�ொரு இடத்தில் நிறைத்– துக்–க�ொள்ள முடி–யும். ஆனால் ஒருவரின் மதிப்பை எடுத்து நம்–முடை – ய சுய–ம–திப்பை நிறைத்–துக்–க�ொள்ள முடி–யாது. அதே–ப�ோல் நம்–முடை – ய மதிப்பைக் குறைத்து, மற்–றவ – ரி – ன் மதிப்பை உயர்த்–தி–விட முடி–யாது. ஈக�ோ– வி ன் அடிப்– ப டை நிலை– க – ளி ல் ஒன்றான ‘நான் மதிப்– ப ா– ன – வ ன், நீயும் மதிப்–பா–னவ – ன்’ என்ற நிலை–யில் எப்–ப�ோ–தும் நின்–றி–ருக்–க…. ஒரு–வன் தனது சுய–ம–திப்பை உயர்த்–திக்–க�ொள்–வ–த�ோடு, அடுத்–த–வ–ரின் சுய–ம–திப்–பை–யும் உயர்த்–தி–ய–வாறு இருக்க வேண்– டு ம். ‘நான் பெரி– ய – வ ன்’ என்– ப தை முழு–மை–யாக உணர்–வ–த�ோடு மற்–ற–வ–ரை– யும் அவ்–வாறு உண–ரச்செய்ய வேண்–டும். அது–தான் ஒரே வழி. சுருக்–க–மா–கச் ச�ொன்–னால் ஈக�ோவை திறம்–படக் கையாள்–வது ஆர�ோக்–கி–ய–மான மன– ந – ல த்தை பெற்– று த்– த – ரு ம். அடுத்– த வ– ரின் ஈக�ோவை திறம்– ப டக் கையாள்– வ து ஆர�ோக்கி–யம – ான சமூ–கந – ல – த்தைப் பெற்றுத் –த–ரும். இவை இரண்–டும் இணைய அது ஆ ர�ோ க் – கி – ய – ம ா ன உ ற வு ந ல த ்தை ப் பெற்றுத்– த – ரு ம். அள– வ ாகத் திறம்– ப டக் கையாளப்– ப ட்ட ஈக�ோ, ஒரு நிறைந்த, உயர்–வான, அர்த்–த–முள்ள வாழ்க்–கைக்கு அடித்–த–ள–மாக அமை–யும். அது மனதைப் பலப்–படு – த்–தும், உயிரை உற்–சா–கப்–படுத்–தும், வாழ்க்–கையை இனி–மைய – ா–னத – ாக மாற்–றும். இதை–விட வேறு என்ன வேண்–டும்?

29 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ச�ொல்–ல–மாட்–டார்–கள். தனி–மை–யில் ச�ொல்– லிக்– க �ொள்– வ ார்– க ள். இங்– கு ம் உணர்ந்து அபிப்–பி–ரா–யங்–களைத் தவிர்த்து, கருத்–து–க– ளா–கச் ச�ொல்–லிப் பழகினால் அது சூழ்–நி– லைக்கு ஆட்–ப–டு–வதை–யும், ஒரு சார்–பாக நடந்–து–க�ொள்–வ–தை–யும் முற்–றிலும் தவிர்க்க உத–வும். விமர்– ச – ன த்– தி ற்கு நேர் எதி– ர ா– ன து பரிகாசம். அது சுய–மதி – ப்பைச் சிதைக்–கும் பகு–தி –க–ளில் மிக–வும் அபா–ய–க–ர–மா–னது, ஆபத்– தா–னது. சுய–மதி – ப்பைக் குறைத்து, ஒரு இக்–கட்– டான நிலை–யில் நிறுத்–திவி – டு – ம். அத–னால்–தான் பரிகா–சத்–திற்குப் பரி–கா–ரம் இல்லை என்று ச�ொல்– கி – ற ார்– க ள். பரி– க ா– ச த்– தி ன் தன்மை புரியா– ம ல் அதைக் கையாள்– வ – த ால் பல வேளை–களி – ல் உற–வுக – ள் முறிந்–துப – �ோகின்றன. பல–ரும் பரி–கா–சத்–துக்–கும், விமர்–ச–னத்– துக்–கும் வித்–திய – ா–சம் தெரி–யா–தவ – ர்–கள – ா–கவே இருக்–கிற – ார்–கள். விமர்–சன – ம் என்–பது ஒரு–வர் செய்த காரி–யத்–தின் தன்–மையை முன்னிலைப்– படுத்– தி ச் ச�ொல்– வ து. பரி– க ா– ச ம் செய்த காரி–யத்–த�ோடு, செய்–த–வ–ரின் குண–ந–லன்– க– ளை – யு ம் கீழ்– மை – ய�ோ டு குறிப்– பி – டு – வ து. விமர்சனம் படைப்பைச் சுட்–டிக்–காட்–டும். பரி– காசம் படைப்–பா–ளியை – க் குத்–திக்–காட்–டும். கேலி, குத்–திக்–காட்–டல், பகடி ப�ோன்ற மறை–முக – ம – ான பரி–கா–சங்–களு – ம், நேர–டிய – ான பரி–கா–சங்–களு – ம் (Criticize) எப்–ப�ோ–தும் ஆபத்–தா–னவை – த – ான். பரி–கா–சம் மன–தில் ஆறாத காயத்தை ஏற்–ப–டுத்–தும். அந்–தக் காய–மும் விலை–ம–திப்– பில்–லாத சுய–ம–திப்–பில் ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தால், அது ஏற்–ப–டுத்–து–ப–வ–ரது முக்–கி–யத்–து–வத்தை குறைத்– து – வி – டு – கி – ற து. அத– ன ால் அடுத்– த – வரை பரி–கா–சம் செய்–யும்–ப�ோது, அடுத்–த–வர் பார்வை–யில் சுய–மதி – ப்பு இழந்–துப – �ோ–கத்–தான் செய்–யும். எப்–ப�ோ–தும் தவ–றி–யும் பரி–காசச் ச�ொற்–களை – ச் ச�ொல்–லா–மல் இருப்–ப–து–தான் தற்–காப்–பான செயல்–பாடு. பரி–கா–சம் ஒரு வீணான முயற்சி. பரிகாசம் செய்– ப – வ ர் எப்– ப �ோ– து ம் தன்– னைத் – த – வி ர மற்ற அனை– வ – ரை – யு ம் தவறு செய்– த – வ ர்– க–ளாகப் பாவித்து, குற்–றம்–சாட்–டிக்–க�ொண்டே இருப்–பார்–கள். பரி–கா–சத்–திற்கு ஆளா–ன–வர் – ம் தனது சுய–மதி – ப்–பை– எப்–ப�ோ–தும் தன்–னையு யும் நிரூ–பிப்–பத – ற்–காக ப�ோரா–டிக்–க�ொண்டே இருப்–பார். இதற்கு ஒரே தீர்வு, திரு–வள்–ளுவ – ர் ச�ொன்– னது ப�ோல் ‘யாகா–வா–ரா–யினு – ம் நாகாக்–க’ என்– ப–துத – ான்தான் சரி. நாவை அவ–ர–வர் கட்டுப்– பாட்–டிற்–குள் வைத்–தி–ருப்–ப–து–தான் சிறப்பு. அடுத்–த–வ–ரைப்–பற்றி பேசு–வத – ாக இருந்தால் உயர்– வ ா– க வே பேசு– வ து மிகச் சிறப்பு.


பார்க்–க–வேண்–டிய இடம்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

30 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வளாகம்

திரு–நந்–திக்–கரை குகைக்கோயில் திரு–நந்–திக்–கரை குகைக்கோயில் கி.பி. ஏழு, எட்–டாம் நூற்–றாண்–டில் பாறை–யைக் குடைந்து அமைக்–கப்–பட்டது ஆகும். இது திரு–நந்–திக்–கரை க�ோயி–லின் ஒரு பகு–தி–யாக உள்– ள து. தமிழ்– நா ட்– டி ன், கன்– னி – ய ா– கு – ம ரி மாவட்–டத்–தில், திரு–வட்–டாறு அருகே உள்–ளது. ஒரு குறிப்–பிட்ட காலம்–வரை, க�ோயிலைச் சுற்–றி–யுள்ள பகு–தி–கள் கேரளப் பகு–தி–களா – க இருந்தன, ஆனால், ் தமிழ்–நாட்–டின் அதிகார வரம்–பின் கீழ் உள்–ளது. இந்தக் குகைக்கோயில் முத–லில் கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண்டு கால–கட் ட– த்–தில் சம–ணர்க–ளுக்–காக நிறு–வப்–பட்–டது. பிற்– கா–லத்–தில் இது ராஜராஜ ச�ோழனால் இந்துமதக் க�ோயி– ல ாக மாற்றப்பட்டதாக ச�ொல்லப் படுகிறது. குகை– யி ன் மண்– ட பம் மிகு– தி – ய ாக அலங்–க–ரிக்–கப்–பட்ட ஓவி–யங்–க–ளைக்கொண்– டி– ரு ந்– த – தா கக் கணிப்பு உள்– ள து. இருப் –பி–னும், தற்போது மங்–கிய நிலை–யில் உள்ள ஓவி– ய ங்– க ளே கடந்– த – க ால ஓவி– ய ங்– க ளை நினை–வூட்–டு–வ–தாக உள்–ளன. இந்த சுதை ஓவி–யங்–கள் கி.பி 9-10 ஆம் நூற்–றாண்–டுக்கு முந்–தைய ஓவி–யங்–கள் ஆகும்.முற்–கா–லச் சுவ– – ங்–கள் சில கேரள பாணி–யில் உள்–ளன. ர�ோ–விய இந்த ஓவி–யங்–கள் காவி–யக் கதை–க–ளான இரா–மா–ய–ணம் மற்–றும் மகா–பா–ர–தக் கதைக் காட்– சி – க ளை சித்– தி – ரி க்– கி ன்– ற ன. மேலும் அறிந்து– க�ொ ள்ள https://ta.wikipedia. org/wiki/திரு–நத்–திக்–கரை_குகைக்_க�ோயில்

வாசிக்கவேண்–டிய வலைத்–த–ளம்

www.duolingo.com உல–கில் உள்ள அனைத்து ம�ொழி ஆர்–வ–லர்–க–ளும் சர்–வத– ேச ம�ொழி–களை ஆன்–லைனி – ல் கற்–றுக்–க�ொள்–ளும் வகை–யில் வடி–வ–மைக்–கப்–பட்–டதே இத்–த–ளம். பிரெஞ்சு, ஜெர்–மன், இத்–தாலி – ய – ன், ஆங்–கில – ம், டச்சு என ம�ொத்–தம் 29 சர்–வ–தேச ம�ொழி–க–ளுக்–கான பயிற்–சி–க–ளைப் பெற லிங்–கு–கள் க�ொடுக்–கப்–பட்டு, விரும்–பும் ம�ொழியைத் தேர்ந்–தெ–டுத்து, கேமிங், ஆக்–டி–விட்–டீஸ் ப�ோன்ற விளை–யாட்டுச் செயல்–பா–டு–கள் மூலம் கற்–கு–ம் வகையில் செயல்–ப–டு–கி–றது இத்தளம். மேலும் ஆண்ட்–ராய்டு, ஐப�ோன்–க–ளில் இந்த அப்––ளி–கே– ஷனை தர–விறக்கம் செய்து இல–வச– மா – க சர்–வத– ேச ம�ொழி–களைக் கற்–றுக்–க�ொள்–ள–லாம்.

படிக்–கவே – ண்–டிய புத்–த–கம்

மூலிகை மருத்–து–வம் நீங்–க–ளும் செய்–ய–லாம் - டாக்–டர் ஜி.லாவண்யா இயற்–கை–யைப் புறக்–க–ணித்–து–விட்டு உல–கமே செயற்– கை–யான இயந்–திர– க – தி வாழ்க்–கையை ந�ோக்கி ஓடிக்–க�ொண்– டி–ருக்–கும் இவ்–வே–ளை–யில் இயற்–கை–யான வாழ்–வி–யல் முறையை மீட்–டு–ரு–வாக்–கம் செய்–யும் வித–மாக இந்–நூலைப் படைத்–துள்–ளார் இந்–நூ–லின் ஆசி–ரி–யர் லாவண்யா. உலக– ம– ய – மா க்– க – லி ன் விளை– வ ால் ந�ோய்– க ள் பெரு– கி – வ – ரு ம் இக்–கா–ல–கட்–டத்–தில் இந்–திய நிலப்–ப–ரப்–பின் பாரம்–ப–ரிய மருத்–துவ முறை–களான – ஆயுர்–வேத – ம், சித்–தம – ரு – த்–துவ – த்–தின் அவ–சி–யத்தை உணர்த்–து–கி–றது இந்–நூல். ந�ோய்–க–ளின் தன்–மை–களை விவ–ரித்து, மூலி–கை–க–ளின் வகை–களை விளக்கி செய்–முறை, பயன்–ப–டுத்–தும் முறை என இந்–திய கலா–சா–ரத்–தின் மருத்–துவ மரபை பாம–ர–னுக்–கான எளிய நடை–யில் க�ொண்டுசேர்க்–கி–றது இந்–நூல். (வெளி–யீடு: மேக–தூ–தன் பதிப்–ப–கம், புதிய எண் 28, சின்–னப்பா தெரு, திரு–வல்–லிக்–கேணி, சென்னை-600 005. விலை: ரூ.60. த�ொடர்–புக்கு: 9840641352)


அறியவேண்–டிய மனி–தர்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

பிரிட்–டிஷ் ஆட்–சியி – ன் கீழ் இருந்த இந்–திய – ா–வின் வங்–க– தே–சத்–திற்–குட்–பட்ட ஷர–ட�ோலி கிரா–மத்–தில் 1893-ம் ஆண்டு அக்–ட�ோ–பர் மாதம் 6 ஆம் நாள், ஜக–நாத சாஹா-புவ–னே– சு–வ–ரி–தேவி தம்–ப–தி–யி–ன–ரின் மக–னா–கப் பிறந்–தார். ஆரம்–பக் கல்–வியைச் ச�ொந்த கிரா–மத்–தில் முடித்–தது – ம் சிமு–லிய – ா–வில் இருக்–கும் நடு–நி–லைப்– பள்–ளி–யில் சேர்க்–கப்–பட்–டார். விடுதி, உண–வுச் செலவு அதி–கமா – –ன–தால் மிக–வும் சிர–மப்–பட்–டார். ஆனந்–த–கு–மார்தாஸ் என்ற மருத்–து–வ–ரின் உத–வி–ய�ோடு படித்து முதல் மாண–வ–ராகத் தேர்ச்சி பெற்–றார். படிப்–பில் இருந்–த–தைப் ப�ோன்றே சமு–தாய நல–னி–லும் தீவிர நாட்– டம் க�ொண்–டி–ருந்–தார். வங்–கப் பிரி–வி–னை–யின்–ப�ோது 12 வய–துதா – ன். ஆனா–லும், ப�ோராட்–டங்–களி – ல் கலந்–துக� – ொள்ள முடி–ய–வில்–லையே என்று வருத்–தப்–பட்–டார். வங்–க–தேச ஆளு–நர், பள்–ளிக்கு வந்–த–ப�ோது, நண்–பர்–க–ளைத் திரட்டி வகுப்புப் புறக்–கணி – ப்புப் ப�ோராட்–டம் நடத்–தினா – ர். இத–னால் அரசு உத–வித்தொகை நிறுத்–தப்–பட்–டது. டாக்கா கல்– லூ – ரி – யி ல் வேதி– யி – ய ல், கணி– த – வி – ய ல், ஜெர்மன் ம�ொழி கற்– ற ார். உத– வி த்– த� ொகை பெற்று பிரசிடென்சி கல்–லூ–ரி–யில் சேர்ந்–தார். சத்–யேந்–தி–ர–நாத் ப�ோஸ், மக–ல–ன�ோ–பிஸ் ஆகி–ய�ோர் இவ–ரது சகாக்–கள். பிரஃ–புல்ல சந்–திர ரே, ஜெக–தீஷ் சந்–தி–ர–ப�ோஸ் ஆகி–ய�ோர் ஆசி–ரி–யர்–க–ளாக இருந்து வழி–காட்–டி–ய–வர்–கள். இயற்–பிய – லி – ல் முது–கலை – ப் பட்–டம் பெற்–றார். இந்–திய – ப் ப�ொரு–ளா–தா–ரப் பணித் தேர்வு எழுதி அர–சுப் பணி–யில் சேர விரும்–பி–னார். அர–சுக்கு எதி–ராகப் ப�ோராட்–டங்–களை நடத்–தி–ய–வர் என்று கூறி அந்த வாய்ப்பு மறுக்–கப்–பட்–டது. கல்–கத்தா பல்–கலை – க்–கழ – க – த்–தில் கணி–தம், இயற்பியல் விரி– வு –ரை – யா–ள – ரா – க ப் பணி– யாற்– றி – னா ர். ஐன்ஸ்– டீ – னின் சார்பியல் க�ோட்– ப ாட்டை ஜெர்– ம ன் ம�ொழியிலிருந்து ஆங்கிலத்–துக்கு ம�ொழி–பெய – ர்த்–தார். வெப்ப அய–னிய – ாக்க க�ோட்–பாடு, கதிர்–வீச்சு அழுத்–தக் க�ோட்–பாட்டை உரு–வாக்–கி– – த்–தில் அய–னிய – ாக்– னார். 1920-ல் வெளி–வந்த ‘சூரியமண்–டல கம்–’–என்ற இவ–ரது ஆய்–வுக் கட்–டுரை நவீன வானி–ய–லின் திற–வுக�ோ – –லாக அமைந்–தது. கதிர்–வீச்சு அழுத்–தம் குறித்த ஆராய்ச்–சி–யைப் பாராட்டி கல்–கத்தா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் முனை–வர் பட்–டம் வழங்–கி–யது. கல்–கத்தா பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் உத–வித்–த�ொ–கை– யைப் பெற்று லண்–ட–னில் 2 ஆண்–டு–கள் ஆராய்ச்–சி–க–ளில் – க்–கழ – க – த்–தில் இயற்–பிய – ல் ஈடு–பட்–டார். அல–கா–பாத் பல்–கலை துறைத் தலை–வ–ராக 15 ஆண்–டு–கள் பணி–யாற்–றி–னார். அய–னி–யாக்க சமன்–பாட்டை கண்–ட–றிந்–த–தற்–காக லண்–டன் ராயல் ச�ொசைட்டி உறுப்–பின – ரா – க – த் தேர்ந்–தெடு – க்–கப்–பட்–டார். ஜெர்–மனி, இங்–கில – ாந்து, பாகிஸ்–தான் ஆகிய நாடு–களு – க்கு அறி–விய – ல் பய–ணங்–கள் மேற்–க�ொண்–டார். இந்–திய நாடாளு– மன்ற உறுப்–பி–ன–ராக 1951-ல் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–பட்–டார். உல–கப் புகழ்–பெற்ற வானி–யல் விஞ்–ஞா–னி–யான மேக–நாத் சாஹா 1056ம் ஆண்டு 63-வது வய–தில் மறைந்–தார். இவ–ரைப்பற்றி மேலும் அறிய https://en.wikipedia. org/wiki/Meghnad_Saha

31 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மேக–நாத் சாஹா


பயிற்சி

TET ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு மாதிரி வினா-விடை

முனைவர்

ஆதலையூர் சூரியகுமார்,

தகுதித் தேர்வு ஆசிரியர் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர்

1. ‘திருக்குறள் மரபுரை’ படைத்தவர் A) வ.உ.சி. B) பாவாணர் C) உ.வே.சா. D) மு.வ. 2. ‘தெளிவான நீர�ோடை’ என்பதில் தெளிவான என்பது A) பெயர் B) அடை C) பெயரடை D) சிறப்புச் ச�ொல்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

32 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

3. ‘சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு’ என்னும் பாடல் A) விளையாட்டுப் பாடல் B) தாலாட்டுப் பாடல் C) க�ொண்டாட்டப் பாடல் D) த�ொழில் பாடல் 4. ‘பகுத்தறிவு கவிராயர்’ எனத் தமிழக மக்களால் அழைக்கப்பட்டவர் A) பெரியார் B) பாரதிதாசன் C) உடுமலை ‘நாராயண கவி’ D) பெரஞ்சித்திரனார் 5. வேறுபட்ட ச�ொல்லைக் கண்டறிக A) அறிவு B) மாதம்

C) திங்கள் D) தாரகை

6. ஆத்தூர், கடம்பூர், வேப்பேரி - ப�ோன்ற ஊர்கள் அமைந்திருந்த நிலப்பகுதி A) குறிஞ்சி B) முல்லை C) நெய்தல் D) மருதம் 7. நன்னூல் என்பது . . . . . . A) புராணம் B) பெருங்காப்பியம் C) சிறு காப்பியம் D) இலக்கண நூல் 8. ச ந் தி ப் பி ழை யு ள்ள ச�ொல்லை க் கண்டறிக A) நன்றாய் பழகினான் B) இனிப்புப் பண்டம் C) பாதிப்பங்கு D) பள்ளிக் கல்வி 9. உ.வே.சா.-வால் பதிப்பிக்கப்படாத நூல் ஒன்றினைக் குறிப்பிடுக A) எட்டுத் த�ொகை B) சிலப்பதிகாரம் C) உலா D) த�ொல்காப்பியம்


A) இளங்கோவடிகள் கதாபாத்திரம் B) கண்ணகி C) மாதவி D) வேடம் புனைபவர்

12. ‘தைரியம்’ என்பதன் தமிழ்ச்சொல் A) நற்பேறு B) துணிவு C) செருக்கு D) பயம் 13. சுடு - சுட்டான், சுட்டவன் - சுட்ட இவற்றுள் ‘சுட்டவன்’ என்பது A) குறிப்பிட்ட பெயர் B) பெயர் C) த�ொழிலைக் குறிக்கும் பெயர் D) வினையாலணையும் பெயர் 14. ‘பாலின் நிறம் க�ொக்கு‘ என்னும் த�ொடரில் பயின்றுவரும் வேற்றுமை? A) இரண்டாம் வேற்றுமை B) ஐந்தாம் வேற்றுமை C) மூன்றாம் வேற்றுமை D) நான்காம் வேற்றுமை 15. ‘மூவருலா’ - நூலை எழுதியவர் A) கபிலர் B) பரணர் C) புகழேந்திப்புலவர் D) ஒட்டக்கூத்தர் 16. சப்பாணி, தால் . . . . என பிள்ளைத்தமிழின் பருவங்கள் A) 8 B) 10 C) 9 D) 7 17. எ ன ்னே , ம ழைவெள்ளம் ! இ ஃ து எவ்வகைத் த�ொடர் A) கட்டளைத்தொடர் B) வினாத்தொடர் C) உணர்ச்சித்தொடர்

18. ‘ம�ொழிஞாயிறு’ எனப் ப�ோற்றப்படுபவர் A) பரிதிமாற் கலைஞர் B) கி.ஆ.பெ. C) பம்மல் சம்பந்தம் D) தேவநேயப் பாவாணர் 19. ‘ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்’ - என சமரசம் பேசியவர் A) திருத்தக்கதேவர் B) திருமூலர் C) த�ோலாம�ொழித்தேவர் D) இராமலிங்க அடிகளார் 20. மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழை இயற்றியவர் A) மீனாட்சி முதலியார் B) குமரகுருபரர் C) மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரனார் D) பாண்டித்துரையார் 21. சதுரம் என்பது . . . . . . . பெயர் A) த�ொழில் B) பண்பு C) ப�ொருள் D) வடிவம் 22. பரிதிமாற் கலைஞரின் இயற்பெயர் என்ன? A) சூரிய நாராயண சாஸ்திரி B) ம�ோலியர் C) பம்மல் சம்பந்த முதலியார் D) சங்கரதாசு சுவாமிகள் 23. ஐதிகம் - என்பதன் தமிழ்ச்சொல் A) உலக வழக்கு B) வழக்கம் C) சடங்கு D) நாகரிகம் 24. ப�ொற்கொல்லர் ப�ொன்னைப் ‘பறி’ என்பது A) குழுஉக்குறி B) மரூஉ C) இலக்கணப்போலி D) மங்கலம் 25. தமிழரின் தற்காப்புக் கலைகளுள் ஒன்று A) கும்மியடித்தல் B) மஞ்சுவிரட்டு

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

11. ‘நாடகமேத்தும் நாடகக் கணிகை’ எனக் குறிப்பிடப்படுபவர்?

D) உடன்பாட்டுத்தொடர்

33 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

10. நிகண்டுகளில் பழைமையானது A) சூடாமணி நிகண்டு B) சேந்தன் திவாகரம் C) சதுரகராதி D) தமிழ்-தமிழ் அகர முதலி


C) சிலம்பாட்டம் D) கராத்தே

26. ‘கனகம்’ என்பதன் ப�ொருள் A) ப�ொன் B) பூ C) வெள்ளி D) இரத்தினம் 27. “ ம ா ம ழை ப�ோ ற் று து ம் ம ா ம ழை ப�ோற்றுதும்” என்ற வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் A) சிலப்பதிகாரம் B) மணிமேகலை C) குண்டலகேசி D) கம்பராமாயணம் 28. “உங்களுர் திருவிழாவில் நடைபெறும் அனைத்துச் செயல்பாடுகளையும் உற்றுந�ோக்கித் த�ொகுத்து எழுதுக” - எ ன் னு ம் செ ய ல் தி ட ்டத் தி னை அ ளி ப ்பதன் மூ லம் ம ா ண வ னு ள் வளர்வது A) கேட்டல் திறன் B) படித்தல் திறன் C) படைப்பாற்றல் திறன் D) எழுதும் திறன் 29. தழைரகத்தில் சேராதது ....... A) க�ொளுஞ்சி B) கடலைப் பிண்ணாக்கு C) தக்கைப் பூண்டு D) அவுரி

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

34 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

30. குளிரில் வாடிய மயிலுக்குப் ப�ோர்வை அளித்தவர் A) ஆய் B) அண்டிரன் C) பாரி D) பேகன் 31. பண்டைத்தமிழர் நாள்மீன் என எதைக் குறித்துள்ளனர் A) ஞாயிறு B) திங்கள் C) செவ்வாய் D) புதன் 32. “குழவி பிணியின்றி வாழ்தல் இனிதே” - எனும் பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் A) களவழி நாற்பது B) மூதுரை

C) இன்னா நாற்பது D) இனியவை நாற்பது

33. வ ர கு ண ப ா ண் டி ய னி ன் அ வைப் புலவராகவும், கம்பர், ஒட்டக்கூத்தரின் சமகாலத்தவராகவும் திகழ்ந்தவர் A) சீத்தலைச் சாத்தனார் B) சந்திரன் சுவர்க்கி C) இளங்கோவடிகள் D) புகழேந்திப் புலவர் 34. ‘மாசிலா’ பிரித்து எழுதுக A) மா + சிலா B) மாசு + இல்லா C) மாசு + இலா D) மாசி + லா 35. பெரியபுராணத்தின் மற்றொரு பெயர் A) சிவனடியார் செவ்வி B) நாயன்மார் புராணம் C) சிவபுராணம் D) திருத்தொண்டர் புராணம் 36. ‘கயல்விழி’ வந்தாள்- என்பது. . . . த�ொகை A) உவமைத் த�ொகை புறத்துப் பிறந்த அன்மொழித்தொகை B) வினைத்தொகை C) வேற்றுமைத்தொகை D) பண்புத்தொகை 37. படித்தலின் -எந்த உத்தி உயர் த�ொடக்க வகுப்புகளுக்கு ஏற்றது? A) வாய்விட்டுப் படித்தல் B) படித்தல் மற்றும் கேட்டல் C) கேட்டலை எழுதுதல் D) நிறுத்தி தெளிவாகப் புரிந்து படித்தல் 3 8 . ப ா வ ா ண ர ா ல் வெ ளி யி ட ப ்ப ட ்ட அகராதி A) தமிழ் லெக்சிகன் B) தமிழ் - தமிழ் அகர முதலி C) தமிழ் - ஆங்கிலப் பேரகராதி D) செந்தமிழ் ச�ொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி 39. “ஆழிவடி அம்பு அலம்ப நின்றாலும் அ ன ்ற ொ ரு க ா ல் ஏ ழி சை நூ ல் சங்கத்து இருந்தானும்” அடிக்கோடிட்ட ச�ொற்களில் பயின்று வருவது A) சீர் ம�ோனை B) அடி எதுகை


40. கபிலர் எத்திணை குறித்த பாடல்கள் பாடுவதில் வல்லவர்? A) முல்லை B) பாலை C) குறிஞ்சி D) நெய்தல் 41. ‘மைஞ்சு’ - என்பது A) முதற் ப�ோலி B) இடைப்போலி C) ப�ோலி D) கடைப்போலி

42. ம துரைக்குப் பெருமை சேர்ப்பன எவை? A) ஓவியங்கள், விழாக்கள் B) திருமலை நாயக்கர் மகால், மீனாட்சி க�ோயில் C) பெருவிழாக்கள், கலை நகரம் D) சத்திரங்கள், சாலைகள் 43. ‘Identification Certificate’ என்பதற்கான தமிழ்ச்சொல்? A) மாற்றுச் சான்றிதழ் B) அடையாளச் சான்றிதழ் C) அடையாள அட்டை D) ஆளறி சான்றிதழ் 44. தளை . . . . . . வகைப்படும் A) 4 B) 3 C) 2 D) 6

விடைகள்

45. ந�ொச்சித்திணை என்பது A) ஆநிரை கவர்தல் B) மதிலைக் காத்தல் C) ஆநிரை மீட்டல் D) வெற்றியைக் க�ொண்டாடுதல் 46. இராவண காவியத்தை எழுதியவர் A) மு.வ. B) நா.பா. C) புலவர் குழந்தை D) கண்ணதாசன் 47. ‘ஆழி ’ என்ற ச�ொல்லின் ப�ொருளை உணர்த்தாது A) அகழி B) கடல் C) ம�ோதிரம் D) சமுத்திரம் 48. தெ ரி நி லை ப் ப ெ ய ரெச்சத்தை க் கண்டறிக A) பாடும் பறவை B) அழகிய பறவை C) நல்ல பறவை D) பெரிய பறவை 49. ‘குற்றேவல்’ என்பதன் ப�ொருள் A) குறுகிய வாயில் B) குறைபாடு C) தந்திர வித்தை D) பணிவிடை 50. ‘பூஜை’ என்பதன் தமிழ்ச்சொல் A) ஆராதனை B) வழிபாடு C) அர்ச்சனை D) துதி

1. B

2. C

3. A

4. C

5. D

6. D

7. D

8. A

9. D

10. B

11. C

12. B

13 D

14. B

15. D

16. B

17. C

18. D

19. B

20. B

21. B

22. A

23. A

24. A

25. C

26. A

27. A

28. C

29. B

30. D

31. A

32. D

33. D 34. C

35. D

36. A

37. B

38. D

39. B

40. C

43. D

45. B

46. C

47. A

48. A

49. D

50. B

41. A 42. D

44. A

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

C) இணை எதுகை D) சீர் எதுகை

35 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி


உத்வேகத் ெதாடர்

வேலை

வேண்டுமா?

எஸ்.எஸ்.சி. தேர்வும்...

ஸ்

இன்னும் சில விளக்கங்களும்!

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

36 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

டாஃப் செலக்–ஷ ‌– ன் கமி–ஷன் (Staff Selection Commission) நடத்–தும் கம்–பைண்டு கிரா–ஜு–வேட் லெவல் (Combined Graduate Level Examination - CGLE) தேர்–வில் இடம்–பெ–றும் நிலை-1 (Tier-1), நிலை-2 (Tier - 2) தேர்–வு–கள் பற்–றிய விரி–வான விளக்–கங்–க–ளைக் கடந்த இதழ்–களி – ல் பார்த்–த�ோம். இனி - நிலை-3 (Tier-3) தேர்வு பற்–றிய விரி–வான தக–வல்–க–ளைப் பார்ப்–ப�ோம்.

நிலை-3 (Tier-3)

நிலை-1 மற்– று ம் நிலை-2 தேர்– வு – க ள் இரண்– டு ம் கம்ப்– யூ ட்– ட ர் அடிப்–படை – யி – ல – ான தேர்–வுக – ள் (Computer Based Examination) ஆகும். இந்–தத் இரண்டு தேர்–வு–க–ளி–லும் க�ொள்–கு–றி–வகை வினா அமைப்–பில் (Objective Type) கேள்–விக – ள் இடம்–பெறு – ம். ஆனால், நிலை-3 (Tier-3) தேர்வு என்–பது ஒரு ‘விரி–வான விளக்க விடைக்–கான எழுத்–துத் தேர்–வு’ (Written Descriptive Exam) ஆகும். இந்–தத் தேர்வு ப�ோட்–டி–யா–ள–ரின் எழுத்–துத்–தி–ற–மையை மதிப்–பீடு செய்–வ–தற்–காக நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள தலைப்–பின் அடிப்–படை – யி – ல் ப�ோட்–டிய – ா–ளர் தனது கருத்தை உரு–வாக்கி, எவ்–வாறு தனது வாதத்தை முன்–வைக்–கி–றார்? என்–பதை அறிந்–து–க�ொள்–ளும் விதத்–தில் கேள்–வி–கள் உரு–வாக்–கப்– பட்–டி–ருக்–கும். இந்– த த் தேர்– வு க்கு ம�ொத்– த ம் 100 மதிப்– பெ ண்– க ள் வழங்– க ப்– பட்–டுள்–ளது. கட்–டுரை எழு–து–தல் பகு–திக்கு 50 முதல் 60 மதிப்–பெண்– கள் வழங்–கப்–ப–டும். கடி–தம் எழு–து–தல், விண்–ணப்–பம் (Application) எழுதுதல், சுருக்கி எழு–துத – ல் (Precis Writing)ஆகி–யவ – ற்–றிற்கு 30 முதல் 40 மதிப்–பெண்–கள்–வரை வழங்–கப்–படு – ம். இந்–தத் தேர்வு ம�ொத்–தம் 1 மணி நேரம் நடத்–தப்–படு – ம். கட்–டு–ரைக – ள் 250 முதல் 300 வார்த்–தைக – ளுக்குள் இருக்–க–வேண்–டி–யது அவ–சி–ய–மா–கும். விடை–களை இந்தி மற்–றும் ஆங்–கில ம�ொழி–க–ளில் மட்–டுமே எழுத இய–லும். இத்– த ேர்– வு க்– க ான தயா– ரி ப்பை முறை– ய ாக மேற்– க �ொண்– ட – வர்– க ள் மிக எளி– தி ல் இந்– த த் தேர்– வி ல் வெற்றி பெற– ல ாம். மிக குறு– கி ய நேரத்– தி ல் கட்– டு ரை எழுத வேண்– டி – ய – தி – ரு ப்– ப–தால் - எழுத்–துத் திற–மையை வளர்ப்–ப–தற்–கான பலவித முயற்–சி க – ளி – ல் முன்–கூட்–டியே ஈடு–படு – வ – து நல்–லது. சிறப்பான முறை–யில் இந்–தத் தேர்வை எழு–து–வத – ற்–கான சில வழிமு–றை–கள்:  த�ொடர்ந்து ஆங்–கிலச் செய்–தித்–தாள்–களை வாசிப்–பது நல்லது. குறிப்–பாக - Hindu, Indian Express, Economic Times, DT Next ப�ோன்ற ஆங்–கில நாளி–தழ்–களைத் த�ொடர்ந்து நாள்–த�ோ–றும் வாசிப்–பது நல்ல


தப்–பட்ட பணமதிப்பு இழப்பு, ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகி–தம் ம – ாற்–றங்–கள், த�ொழில் வளர்ச்சி ப�ோன்–றவை – க – ள் பற்–றியு – ம் பல தலைப்–புக – ளி – ல் கட்–டுரை – –களை வாசிப்–பது நல்–லது.  அர–சி–யல், சமூக நலத்–திட்–டங்–கள், ஆட்சி அடிப்– ப – டை – யி – ல ான பிரச்– னை – க ள் மற்–றும் அதற்–கான தீர்–வுக – ளை – ப் பற்–றியு – ம் பல கட்–டுரை – க – ளை வாசிப்–பது அர–சிய – ல் தெளிவு பெற மிக–வும் உத–வும்.  விளை– ய ாட்டு பற்– றி ய தக– வ ல்– களை–யும், த�ொழில்–நுட்ப வளர்ச்–சி–யி–னால் உ ரு – வ ா ன ச மூ க வ ல ை த் – த – ள ங் – க ள் , மின்னணு பணப் பரி–வர்த்–தனை ப�ோன்ற தலைப்புகளி–லும் கட்–டுரை – க – ளை சேக–ரித்–துப் படித்து தயா–ரிப்–புப் பணியை மேற்–க�ொள்–ள– லாம்.  சுற்–றுப்–பு–றச்–சூ–ழல் சம்–பந்–தப்–பட்ட பிரச்–னைக – ள – ான மாசு–படு – த – ல், அதிக மக்கள்–

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

பலனை விளை– வி க்– கு ம். தமிழ் நாளி– த ழ்– க–ளான தினத்–தந்தி, தி இந்து, தின–ம–லர், தின–க–ரன், தின–மணி, தினச்–செய்தி ப�ோன்ற நாளி–தழ்–க–ளின் தலை–யங்–கங்–கள், சிறப்புக் கட்–டு–ரை–கள் ப�ோன்–ற–வற்றை த�ொடர்ந்து வாசித்து அவற்றை ஆங்–கில – த்–தில் ம�ொழி பெயர்க்–க–வும் பயிற்–சி–கள் மேற்–க�ொள்–வது சிறந்–த–தா–கும்.  நாள்–த�ோ–றும் குறைந்–த–பட்–சம் சுமார் 20 ஆங்–கிலக் கட்–டு–ரை–களைப் பல்–வேறு தலைப்–பு–க–ளில் வாசிப்–பது நல்–லது.  சமூ–கப் பிரச்–னை–க–ளான ஏழ்மை, கல்வி, சமத்–து–வம், குழந்தைத் திரு–மணம், வர–தட்–சணை ப�ோன்ற பல பிரச்–னை–களை உள்– ள – ட க்– கி ய தலைப்– பு – க – ளி ல் கட்– டு – ரை – களை வாசிக்–க–வும், எழு–த–வும் முயற்–சி–கள் மேற்கொள்–ள–லாம்.  நிதி மற்–றும் ப�ொரு–ளா–தா–ரம் சம்–பந்–

37 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

52நெல்லை கவிநேசன்


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

38 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த�ொகை ப�ோன்–ற–வற்–றைப் பற்–றி–யும், மற்ற நாடு–கள�ோ – டு இந்–தியா க�ொண்–டுள்ள உறவு– கள் பற்– றி – யு ம் கட்– டு – ரை – க ளை வாசிப்– ப து அர– சி யல் அறி– வை ப் பெருக்– கு – வ – த ற்– கு ம், அழ–கான கட்–டு–ரை–கள் அமைப்–ப–தற்–கும் அடித்–த–ள–மாக அமை–யும். 60 நிமி– ட த்– தி ற்– கு ள் தேர்வு எழுதி முடிக்க வேண்–டிய கட்–டாயநிலை உள்–ள– தால், ஒவ்–வ�ொரு தலைப்–பில் கட்–டுரை எழு–து– வ–தற்குச் சரி–யான ‘நேர மேலாண்–மை’ (Time Management)அவ–சி–யம்.  சு ரு க் கி எ ழு – து – த – லு க் கு ( P r e c i s Writing)15 நிமி–டங்–க–ளும், கடி–தம் எழு–து–வ– தற்கு(Letter Writing)15 நிமி– ட ங்– க – ளு ம், கட்–டுரை(Essay Writing) எழு–து–வ–தற்கு 30 நிமி–டங்–க–ளும் ஒதுக்–கிக்–க�ொண்டு தேர்வு எழு–து–வது நல்–லது.  கட்– டு – ரை – க ளை ஆங்– கி – ல த்தில் எ ழு த வி ரு ம் – பு – ப – வ ர் – க ள் ஆ ங் – கி ல இலக்கணத்தை(English Grammar) முறைப்– படி படித்துத் தெரிந்– து – க �ொண்டு அதில் பயிற்சி–கள் மேற்–க�ொள்–வது நல்–லது.  பள்–ளி–க–ளில் படித்த எளி–மை–யான ஆங்–கி ல இலக்– கணநூல்– களை மீண்– டு ம் ஒரு– மு றை படித்து தெளிவு பெறு– வ – து ம், ஆங்– கி ல வார்த்– தை – க – ளி ன் வளத்– தை ப் பெருக்க அதிக ஆங்–கில நூல்–க–ளைப் படிப்– பதும் நல்ல மதிப்– பெ ண்– க ள் பெற பக்– க – பலமாக அமை–யும்.  க ட் – டு – ரை – க ள் எ ழு – து ம் – ப�ோ து தெளிவான கையெ– ழு த்– தி ல் எழு– து – வ து சிறந்–தது. அடித்தல், திருத்–தல் இல்–லா–மல் விடை–கள் எழு–துவது நல்–லது. இனி - சில முக்–கிய கட்–டுரை தலைப்–பு –களை – ப்–பற்றிப் பார்ப்–ப�ோம்.  Right to Information  Right to Equality  Women Empowerment  Corruption  Demonetization  Unified Payment Interface  Kashmir Issue  The GST Bill  Terrorism  Globalisation  The India Pakistan Relations  Digital Payments  ISRO  Dowry Problem  Brain Drain  Lok Adalat  Public Sector  Self Employment

 Panchayat Raj  Youth and Drugs – ள் தர–மான ஆங்–கிலம�ொழியில் கட்–டுரை – க எழு–தப்–பட வேண்–டும். சரி–யான ஆங்கில வார்த்–தைக – ளை – ப் பயன்–படு – த்தி, இலக்கணம் தவ–றா–மல், க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள தலைப்புக்கு ஏற்ற கருத்–துக்–களை – த் தெளி–வாக எழுத வேண்– டும். சிறந்த கருத்–துக்–களு – க்–கும், தெளிவான முறை–யில் எழு–தப்–பட்ட கட்டுரைக்–கும் அதிக மதிப்–பெண்–கள் வழங்கும் வாய்ப்–புள்–ளது. கட்–டு–ரை–யைப்–ப�ோ–லவே ஆங்–கி–லத்–தில் கடி–தங்–கள் எழு–த–வும் உரிய பயிற்–சி–களை மேற்– க �ொள்– வ து அவ– சி – ய ம். குறிப்பாக ஆங்கிலக் கடி– த ங்– க ள் எழு– து ம்– ப�ோ து கடைப்பி– டி க்க வேண்– டி ய விதி– மு – றை – க ள் மற்–றும் நடை–முறை – க – ளை – ப்–பற்றி தெளி–வா–கத் தெரிந்–துக – �ொண்டு கடி–தம் எழுத வேண்–டும். கடி–தத்–தில் குறிப்–பிட வேண்–டிய கருத்–துக்– களை முன்– கூ ட்– டி யே சிந்– தி த்துவைத்து பின்னர் கடி–தம் எழுத வேண்–டும். குறிப்– ப ாக ஆங்– கி லக் கடி– த ங்– க ளை கீழ்க்–கண்ட தலைப்–புக – ள்போன்று ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்– தெ – டு த்து எழு– து ம்– ப டி கேள்–வி–கள் கேட்–கப்–ப–ட–லாம்.  Letter to present views on effect of Digitalization on today’s youth.  Complaint letter regarding Noise Pollution in your locality.  Letter to present views on Education beyond Classroom Teaching.  Letter to present views on status of women in India.  Letter to present views on Reservation for Women.  Letter to present views on Oil Crisis and Alternative Energy Sources.  Letter to present views on World Peace. ஆங்–கிலக் – கடி–தங்–க–ளில் “விண்–ணப்பக் கடி–தங்–க–ளும்” (Application Letter) இடம்– பெற வாய்ப்–புள்–ளது. குறிப்–பாக...  Application for the post of manager.  Application for the post of Assistant.  Letter to postponed date of joining. - ப�ோன்ற தலைப்–புக – ளி – லு – ம் கேள்–விக – ள் – ாம். இடம்–பெ–றல நிலை-3 (Tier-3)தேர்– வி ல் ‘விரி– வ ான விளக்க விடைக்– க ான எழுத்– து த் தேர்– வு ’ (Written Descriptive Exam) இடம்–பெ–றும், ஆங்–கில – த்–தில் கட்–டு–ரை–கள் மற்–றும் கடி–தங்– ப்–ப�ோலவே – , சுருக்கி கள் எழு–தும் பகு–திக – ளை – எழு–து–தல் (Precis Writing) பகு–தி–யும் மிக முக்–கி–ய–மா–ன–தா–கும். க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள ஆங்–கிலப் பகு–தியை


(Passage) 1/3 பங்–காக சுருக்கி ஆங்–கில – த்–தில் எழு–து–வதைச் சுருக்கி எழு–து–தல் (Precis Writing)என அழைப்– ப ார்– க ள். அதா– வ து ஆங்–கில – ப் பகு–தி–யில் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள ம�ொத்த வார்த்– தை – க ளை மூன்– றி ல் ஒரு பங்–காகக் கருத்து மாறா–மல் சுருக்கி எழுத வேண்–டும். இந்தச் சுருக்கி எழு–து–தல் பகுதி ப�ோட்–டி–யா–ள–ரின் அறி–வுத்–தி–றனை மதிப்–பீடு செய்ய மிக அதிக அள–வில் பயன்–ப–டும். இந்தச் சுருக்கி எழு–துத – ல் பகு–தியி – ல் அதிக மதிப்–பெண்–கள் பெற விரும்–புப – வ – ர்–கள் கீழ்க்– கண்ட தயா–ரிப்–புப் பணி–களி – ல் ஈடு–பட – ல – ாம்.  க�ொடுக்– க ப்– ப ட்– டு ள்ள ஆங்– கி – ல ப் பகு–தியை மிகத் தெளி–வாக, நிதா–ன–மாக ஓரிரு முறை படிப்–பது நல்–லது.  ஆங்– கி – ல ப் பகு– தி – யை ப் படிக்– கு ம்– ப�ோதே, அதன் அர்த்–தங்–க–ளைத் தெரிந்–து– க�ொண்டு கருத்–தைப் புரிந்–துக – �ொள்ள முயல வேண்–டும்.  சுருக்கி எழு– து ம்– ப�ோ து அந்– த ப் பகு–திக்கு என்ன தலைப்–பிட (Headings) வேண்–டும்? என்–றும் முடிவு செய்ய வேண்–டும்.  க�ொடுக்– க ப்– ப ட்– டு ள்ள ம�ொத்த வார்த்– தை – க ளைக் கணக்– கி ட வேண்– டு ம். பின்–னர் அதில் மூன்–றில் ஒரு பங்கு எத்–தனை வார்த்–தைக – ள் என்–றும் கணக்–கிட வேண்–டும். உதா–ரண – ம – ாக, 750 வார்த்–தைக – ள் க�ொடுக்–கப்–

பட்–டிரு – ந்–தால் அதனை 250 வார்த்–தைக – ள – ாகச் சுருக்–கிக்–க�ொள்–வது நல்–லது.  சுருக்கி எழு–தும்–ப�ோது ஆங்–கி–லப் பகு–தி–யில் இடம்–பெ–றாத உங்–க–ளது ச�ொந்த வார்த்–தைக – ளை – ப் பயன்–படு – த்–துவ – து நல்–லது.  திரும்– ப த் திரும்ப ஒரே கருத்தை வலி– யு – று த்– து ம் வகை– யி ல் வாக்– கி – ய ங்– க ள் அமைப்–பதைத் தவிர்க்க வேண்–டும்.  ஆங்– கி – ல ப் பகு– தி – யி ன் மையக் கருத்தை அடிப்– ப – டை – ய ா– க க்– க �ொண்டு உங்–கள் விடை–கள் அமை–வது நல்–லது. நிலை-1, நிலை-2 மற்–றும் நிலை-3 (TierIII)ஆகிய தேர்–வு–க–ளில் வெற்றி பெற்–ற–வர்– க–ளுக்கு தேர்–வில் பெற்ற மதிப்–பெண்–கள் அடிப்–ப–டை–யில் உரிய பத–வி–கள் வழங்–கப்– ப–டும்.

நிலை-4 (Tier - IV)

கம்– பை ண்டு கிரா– ஜ ு– வே ட் லெவல் தேர்–வில் நேர்–மு–கத் தேர்வு நடத்–தப்–ப–டு–வ– தில்லை என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–க–தா–கும். இருந்–தப�ோ – து – ம், பத–விக – ளி – ன் தேவை–களு – க்கு ஏற்ப நிலை-4 (Tier - IV) கணிப்–ப�ொறி தகு–தித் தேர்–வு–/–தி–றன் தேர்வு (Computer Proficiency / Skill Test) நடத்– த ப்– ப ட்டு ப�ோட்–டிய – ா–ளரி – ன் கம்ப்–யூட்–டர் திறன் மதிப்–பீடு செய்–யப்–பட்டு அதன் அடிப்–ப–டை–யி–லேயே பத–வி–கள் வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது.

- த�ொட–ரும்

இக்னோ இ

ந்– தி – ர ா– க ாந்தி திறந்– த – நி – லை ப் பல்– க – லை க்– க – ழ – க ம் 1985ம் ஆண்டு நிறு–வப்–பட்–டது. இந்–தியா மற்–றும் 35 அயல்–நா–டு–க–ளில் 15 லட்–சம் மாண–வர்–க–ளுக்கு கல்–விச்சேவை புரிந்–துள்–ளது. 11 வகை–யான தனித்–து–வ–மிக்க கல்வி நிறு–வ–னத்–தின் கீழ் 100க்கும் அதி–க–மான படிப்–பு–கள் வழங்–கப்–ப–டு–கின்–றன. ம�ொத்–தம் 58 மண்–டல மையங்–கள், 7 மண்–டல துணை மையங்–கள், ஆயி–ரத்து 400 கல்–வி– மை–யங்–கள் 41 சர்–வத – ேச மையங்–களை க் க�ொண்–டுள்–ளது. கல்வி தவிர, – ஆராய்ச்சி மற்–றும் பயிற்–சியி – லு – ம் கவ–னம் செலுத்–தப்–படு – கி – ற – து. தர–மான த�ொலை–நிலை – க்–கல்வி வழங்–கும் இந்–திர– ா–காந்தி தேசிய திறந்–தநி – லை – ப் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் தேசிய வள–மைய – ம – ா–கவு – ம் செயல்–படு – கி – ற – து. இதில் த�ொலை–நி–லைப் படிப்–பு–க–ளுக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை த�ொடங்–கப்–பட்–டுள்–ளது. வழங்–கப்–ப–டும் படிப்–பு–கள்: ஏரா–ள–மான பிரி–வு–க–ளில் இள–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பு–கள், முது–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பு–கள், முது–நிலை டிப்–ளம�ோ மற்–றும் சான்–றி–தழ் படிப்–பு–கள். கல்–வித் தகுதி: ஒவ்–வ�ொரு படிப்–பிற்–கென தனிப்–பட்ட தகு–திக – ள் குறிப்–பிட – ப்–பட்–டுள்ளன. ஆகை–யால் விண்–ணப்–பிப்–பத – ற்கு முன்பு தேர்வு செய்ய விரும்–பும் படிப்–பிற்கு தேவைப்– படும் தகுதி விவ–ரங்–கள், இக்–ன�ோ–வின் அதி–கா–ரப்–பூர்வ இணை–ய–த–ளத்–தில் பார்த்து தெளி–வுப்–ப–டுத்–திக்கொள்–ள–லாம். மாண–வர் சேர்க்கை முறை: 150க்கும் அதி–க–மான படிப்–பு–கள் வழங்–கப்–ப–டு–கின்றன. இவற்– றி ற்கு, ஆன்– ல ைன் அல்– ல து நேர– டி – ய ாக விண்– ண ப்– ப ங்– க – ளை ப் பெற்– று ம் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். விண்–ணப்–பிக்–கக் கடைசி நாள்: 30.6.2018 மேலும் விவ–ரங்–கள் அறி–ய– www.ignou.ac.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.

திறந்தநிலைப்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

39 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பல்கலையில் மாணவர் சேர்க்கை!


சிறப்பு

மருத்துவர்களை இழக்கப்போகும்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

40 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சர்ச்சை

தமிழகம்!

ரசு மருத்–துவ – –மன – ை–கள் மற்–றும் அரசு மருத்–துவ – க் கல்–லூ–ரி– க–ளில் பணி–யாற்–றி–வ–ரும் மருத்–து–வர்–க–ளுக்குப் பட்ட மேற்– படிப்பு அதா–வது, எம்.டி., எம்.எஸ். ப�ோன்ற முது–நி–லைப் படிப்–புக – ள் மற்–றும் டிப்–ளம�ோ படிப்–புக – ளு – க்கு 2016-ம் ஆண்டு வரை 50 விழுக்–காடு ஒதுக்–கீடு வழங்–கப்–பட்டுவந்–தது. இந்த ஒதுக்–கீடு பறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. 2016-ம் ஆண்–டுவரை – – இட–ஒது – க்–கீடு வழங்–கப்–பட்–டுவந்த திடீ–ரென நிறுத்–தப்–பட்–டத – ால், தமி–ழக மருத்–துவ – த்–துறை – யி – ல் எது மாதி–ரிய – ான விளை–வு–களை ஏற்–ப–டுத்–தும் என அரசு மருத்–து–வர்–க–ளின் கருத்–து–க–ளைக் கேட்–ட�ோம். அவர்–கள் கூறிய கருத்–து–களை இனி பார்ப்–ப�ோம்… டாக்–டர் ப.சாமி–நா–தன், அரசு மருத்–துவ – ர்–கள் மற்–றும் பட்ட மேற்–ப–டிப்பு மருத்–து–வர்–கள் சங்க (SDPGA) மாநி–லச் செய–லா–ளர். தமி– ழ க அரசு மருத்– து – வ ர்– க ள் நாள�ொன்– று க்கு எட்டு லட்– ச ம் வெளி– ந �ோ– ய ா– ளி – க – ளு க்– கு ம் எண்– ப – த ா– யி – ர ம் உள்– ந�ோயாளி–க–ளுக்–கும் சிகிச்சை அளிக்–கி–றார்–கள். ஆண்–டுக்கு மூன்று லட்–சத்–திற்–கு–மேல் பிர–ச–வங்–கள், ஒரு லட்–சத்து முப்– பதா–யி–ரம் சிசே–ரி–யன்–கள் அரசு மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளில் நடக்– கின்–றன. இவை ம – ட்–டுமி – ல்–லா–மல் லட்–சக்–கண – க்–கான அறுவை சிகிச்–சை–கள், உயிர்–காக்–கும் தீவிர சிகிச்–சை–கள், இயற்கைப் பேரி–டர்–க–ளின்–ப�ோது மக்–க–ளைக் காப்–பாற்–று–வது, தடுப்–பூசி, ஊரக சுகா–தா–ரம் உள்–ளிட்ட 52 தேசிய நல–வாழ்–வுத் திட்–டங்– களை நிறை–வேற்–றுவ – து என எல்–லாமே அரசு மருத்–துவ – ர்–கள – ான – ால்–தான் சுகா–தா–ரக் குறி–யீ–டு–க–ளில் 18,000 பேர்–தான். இவர்–கள இந்–திய அள–வில் தமிழ்–நாடு முதல் மூன்று இடங்–க–ளுக்–குள் வந்து சாத–னை படைத்துவரு–கின்–றது. கிரா–மப்–புற ஆரம்ப சுகா–தார நிலை–யங்–கள், அரசு மருத்து–வ– ம–னை–கள் மற்–றும் அரசு மருத்–துவ – க் கல்–லூரி – க – ளி – ல் பணி–யாற்றி வரும் மருத்– து – வ ர்– க – ளு க்குப் பட்ட மேற்– ப – டி ப்பு அதா– வ து எம்.டி., எம்.எஸ் ப�ோன்ற முது–நி–லைப் படிப்–பு–கள் மற்–றும் டிப்–ளம�ோ படிப்–பு–க–ளுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டுவரை 50 விழுக்– காடு ஒதுக்–கீடு வழங்–கப்–பட்டுவந்–தது. இந்த ஒதுக்–கீடு டி.எம்., எம்.சி.எச். ப�ோன்ற உயர்–சி–றப்புப் பிரி–வு–க–ளுக்–கும் இருந்–தது. கடந்த முப்– ப து ஆண்– டு – க – ளு க்– கு ம் மேலாக இருந்த அரசு மருத்–துவ – ர்–களு – க்–கான சர்–வீஸ் க�ோட்–டா–வின – ால் நமது தமி–ழக சுகா–தார அமைப்பு வலு–வாக மாறி–யது.


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

வில– கி – வி ட்– ட – ன ர் என்று ஒரு புள்ளி விவ–ரம் தெரி–விக்–கி–றது. அர–சுப் பணி கிடைப்–பதே குதி–ரைக்– க�ொம்– ப ாக இருக்– கு ம் இக்– க ா– ல த்– தி ல் அர–சுப்பணி வேண்–டா–மென வில–கு– வது மருத்–துவ – த் துறை–யில் மட்–டும்–தான் நடக்–கி–றது.இத–னால் வருங்–கா–லத்–தில் அரசு மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–க–ளுக்–கும், மாவட்ட வட்ட மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளில் சிறப்புச் சிகிச்–சை–கள், சீமாங் மையங்– க–ளில் சிசே–ரி–யன் உள்–ளிட்ட குடும்–ப– நலச் சிகிச்–சைக – ள் செய்ய ப�ோதிய சிறப்பு மருத்–து–வர்–கள் இல்–லா–மல் ம�ோச–மான ஒரு சூழல் இன்–னும் சில ஆண்–டு–க–ளில் ஏற்–படு – ம். இத–னால் நேர–டிய – ா–கப் பாதிக்– கப்–ப–டப்–ப�ோ–வது க�ோடிக்–க–ணக்–கான ஏழை எளிய மக்–கள்–தான். இன்று தமிழ்–நாட்–டில் உள்ள அரசு மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–க–ளில் பட்ட மேற்– ப–டிப்பு இடங்–க–ளில் 50% இடங்–க–ளை– யும், சிறப்பு முது–நிலை டி.எம், எம்.சி.எச். இடங்–கள் (192 ) அனைத்–தையு – ம் மத்–திய அரசு எடுத்–துக்கொண்–டுவி – ட்–டது. இந்த இடங்– க – ளில் வெளி– ம ா– நி– ல த்– த – வ ர்– க ள் வந்து படித்–து–விட்டு அவர்–கள் மாநி–லத்– – டு – வ – ார்–கள். இத–னால், திற்–குச் சென்–றுவி தமி– ழ – க த்– தி ல் அரசு மருத்– து – வ – ம – ன ை– க–ளில் மட்–டு–மல்ல, தனி–யார் மருத்–து–வ –ம–னை–க–ளி–லும் சிறப்பு மருத்–து–வர்–கள் பற்–றாக்–குறை ஏற்–ப–டும். அரசு மருத்–து– வர்–க–ளின் ‘சர்–வீஸ் க�ோட்–டா’ சிக்–கல், ஏத�ோ அர–சாங்–கத்–தில் பணி–யாற்–றும் மருத்–து–வர்–க–ளின் சிக்–கல் என எல்–ல�ோ– ரும் கடந்து ப�ோகி–றார்–கள். உண்–மை– யில், அது மருத்– து – வ ர்– க – ளி ன் சிக்– க ல் மட்–டு–மல்ல தமி–ழகப் ப�ொது–மக்–க–ளின், ஏழை எளிய, கிரா– ம ப்– பு ற மக்– க – ளி ன் மருத்–துவ சேவை த�ொடர்–பான சிக்–கல் என்–பதை புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். டாக்–டர் ரவி–சங்–கர், தமிழ்–நாடு அரசு டாக்–டர்–கள் சங்க மாநி–லச் செய–லா–ளர் அரசு டாக்–டர்–க–ளுக்கு 30 வருடங்– க ள ா க ப் ப ட்ட மே ற் – ப – டி ப் – பு க் – க ா க வழங்கப்பட்டு வந்த 50 விழுக்–காடு இட ஒதுக்– கீடு இன்று நிறுத்–தப்–பட்– டுள்– ள து கண்– டி க்– க த்– தக்–கது. அரசு டாக்–டர் –க–ளின் பங்–க–ளிப்–பால் பல்– வே று நல்ல திட்– டங்– க ள் நிறை– வே ற்– றப்–பட்டு இன்றைக்கு

41 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆரம்ப சுகா–தார நிலை–யங்–க–ளில் பணி– பு – ரி – யு ம் மருத்– து – வ ர்– க ள் எம்.டி., எம்.எஸ். பட்ட மேற்–ப–டிப்பு முடித்து– விட்டு மீண்– டு ம் அர– சு ப் பணி– யி ல் த�ொடர்ந்து பணி–யாற்–றிட வேண்–டும் என்ற ஒப்– ப ந்– த த்– தி ன் பேரில்– த ான் அவர்–க–ளுக்கு சர்–வீஸ் க�ோட்டா ஒதுக்– கீடு அளிக்– க ப்– ப ட்– ட து. இந்– த த் திட்– டத்தை தமி–ழக அரசு மருத்–து–வர்–கள் விரும்பி ஏற்று பணி–பு–ரிந்து வரு–கின்–ற– னர். அத–னால்–தான் தமி–ழக அர–சால் இன்று 25 அரசு மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி– களை நடத்த முடி–கி–றது. இந்த மருத்–து– வக் கல்–லூ–ரி–க–ளில் 3,200 எம்.பி.பி.எஸ். மாண–வர்–கள், 1500க்கும் மேற்–பட்ட முது– நிலை மருத்–துவ நிபு–ணர்–களை, சூப்–பர் ஸ்பெ–ஷ–லிஸ்ட் மருத்–து–வர்–களை உரு– வாக்க முடி–கிற – து. அனைத்து மாவட்ட, வட்ட மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளில், ‘சீமாங்’ எனப்– ப – டு ம் 24 மணி– ந ேர மகப்– பே று மையங்–க–ளில் இன்று சிறப்பு மருத்–துவ நிபு–ணர்–கள் இருக்–கி–றார்–கள் என்–றால், அதற்–குக் கார–ணம் சர்–வீஸ் க�ோட்டா எனப்–ப–டும் ஒதுக்–கீ–டு–தான். இந்–திய மருத்–து–வக் கவுன்–சில் விதி 9ல் சர்–வீஸ் க�ோட்டா என்று எது–வும் தரக்– கூ – ட ாது. வேண்– டு – மெ ன்– ற ால் கடி–னம – ான, த�ொலை–தூர, மலைப் பகு–தி– களில் (Difficult, Remote, Hilly Areas) பணி– பு– ரி ந்– த – வ ர்– க – ளு க்கு ஆண்– டு க்கு 10% கூடுதல் மதிப்–பெண் என மூன்று ஆண்–டு– கள் வரை 30% மதிப்–பெண்–கள் (Incentive Marks) வழங்–க–லாம் எனக் கூறு–கி–றது. இந்த விதி–தான் சர்–வீஸ் க�ோட்–டா–வுக்கு எதி–ராக உள்–ளது. இந்த விதி– யை ப் பயன்– ப – டு த்– து ம்– ப�ோது பாதிக்–கும் –மேற்–பட்ட ஆரம்ப சுகா–தார மருத்–துவ – ர்–கள், வட்ட, மாவட்ட மருத்–து–வம– ன ை– க – ளி ல் பணி– பு – ரி ந்– து – வ – ரும் எம்.பி.பி.எஸ். மருத்–து–வர்–க–ளுக்கு ப�ோனஸ் மதிப்–பெண்–கள் கிடைக்–காது. தமி–ழக அரசு இந்த ஆண்டு அமைத்த டாக்–டர் உமா–நாத் கமிட்டி தமி–ழக – த்–தில் உள்ள 16 மாவட்–டங்–க–ளில் பணி–பு–ரி– யும் அரசு மருத்–து–வர்–கள் மட்–டும்–தான் கூடு–தல் மதிப்–பெண் பெற தகுதி பெற்–ற– வர்–கள் என ஓர் அறிக்–கையை அளித்– தது. இது வெந்–த–புண்–ணில் வேலைப் பாய்ச்–சுவ – த – ாக உள்–ளது. மேலும் சர்–வீஸ் க�ோட்டா ரத்–தா–ன–தால் கிரா–மப்–புற மருத்–து–வ–ம–னை–கள் வட்ட மருத்–து–வ ம – ன – ை–களி – ல் பணி–யாற்–றிய 30 விழுக்–காடு அரசு மருத்–து–வர்–கள் வேலை–யி–லி–ருந்து


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

42 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சு க ா – த ா – ர த் து றை – யி ல் த மி ழ் – ந ா டு முன்னேற்–றம் கண்–டுள்–ளது என்–றால், அதற்கு 50 விழுக்–காடு இட–ஒது – க்–கீடு – ம் ஒரு கார–ணம் என–லாம். இட–ஒது – க்–கீடு பெற்று பட்ட மேற்–ப–டிப்பு படித்த மருத்து–வர் மீண்–டும் அர–சுப் பணிக்கு வந்து சிறப்பு மருத்–து–வ–ராக பணி–யில் சேர்ந்து ஓய்–வு– பெ– று ம்– வ ரை பணி– ய ாற்– று – வ ார். இது கட்–டா–ய–மும் ஆக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இட– ஒ – து க்– கீ டு மறுக்– க ப்– ப ட்– ட ால், எதிர்–கா–லத்–தில் அரசு மருத்–து –வ– ம–னை–யில் சிறப்பு மருத்–து–வர் இல்–லாத நிலை ஏற்–ப–டு–வ–து–டன், ஏழ்–மை–நி–லை– யி–லுள்ள மற்–றும் நடுத்–தர மக்–க–ளுக்கு உரிய சிகிச்சை கிடைக்–கப்–பெ–றா–மல் அவர்–கள் தனி–யார் மருத்–து–வர்–களை நாட–வேண்–டிய சூழல் ஏற்–ப–டும். இங்கே, மாநில உரிமை முற்–றி–லும் மறுக்– க ப்– ப ட்டு இட– ஒ – து க்– கீ – டு ம் மறுக்– கப்–படு – கி – ற – து. மத்–திய அரசு நிர்–வகி – க்–கும் AIIMS, PGIMS ஆகி–யவ – ற்–றில் மட்–டும் உள் இட–ஒ –துக்–கீடு வழங்– க ப்– ப ட்டுவரு– வது முற்–றி–லும் முரண்–பா–டான க�ொள்கை. இந்த நிலை நீடித்– த ால், இனி– வ – ரு ம் காலங்– க – ளி ல் அரசு மருத்– து – வ ப்பணி– யில் யாரும் சேராத நிலை ஏற்–ப–டும். தனி–யார் மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–க–ளுக்கு ஏது– வ ாக பட்ட மேற்– ப – டி ப்– பு க்– க ான தகுதி மதிப்–பெண் ஓரிரு வாரத்–திலேயே – குறைக்– க ப்– ப ட்– ட து. மாநில அர– ச ால் சட்–ட–மன்–றத்–தில் ்க�ொண்–டு–வ–ரப்–பட்ட அரசு டாக்–டர்–க–ளுக்–கான 50 விழுக்– காடு இட– ஒ – து க்– கீ டு தீர்– ம ா– னத ்தை மத்–திய அரசை வலி–யுறு – த்தி சட்–டம – ாக்க வேண்–டும்.

அரசு மருத்–து–வர்–கள் அனை–வ–ரும் கட்–டா–ய–மாக இரண்டு வருட பணி முடிந்த பின்–தான் Service Quota-விற்கு தகுதி பெறு–கி–றார்–கள். இந்த இரண்டு வரு–ட–மும் அவர்–கள் மேற்–ப–டிப்–புக்குச் செல்ல அனு– ம – தி – யு ம் கிடை– ய ாது. அர–சுப் பணியை மக்–களு – க்–கான சேவை மனப்–பான்–மையு – ட – ன் செய்–பவ – ர்–களு – க்கு Service Quota-வை மறுப்–பது – ் நியா–யமல்ல. கல்வி மற்–றும் சுகா–தா–ரம் இரண்–டும் மாநில உரிமை, இதில் மத்–திய அர–சின் தலை–யீடு அதி–கமி – ரு – ப்–பத – ால் அவற்–றின் தரத்–தைக் குறைப்–பது – ட – ன், இல–வச – ம – ாக ஏழை– க – ளு க்கு சிகிச்– சை – யு ம் கிடைக்– காமல் செய்–து–வி–டும். பட்ட மேற்–படி – ப்பு தகுதி மதிப்–பெண்– கள் குறைப்–பிற்–கான கார–ணம், குறைந்த மதிப்– பெ ண் உள்ள பணம் படைத்– த – வர்–கள் தனி–யார் கல்–லூ–ரி–க–ளில் பல லட்–சம் ரூபாய் க�ொடுத்து சேர–லாம் என்–பத – ற்–கா–கத்–தான். அதிக மதிப்–பெண் பெற்–றும் பணம் இல்–லா–த–தால் அரசு மருத்–து–வர்–கள் அங்கு சென்–று –ப–டிக்க வாய்ப்–பில்–லா–மல் ப�ோகும். குறைந்த மதிப்–பெண் பெற்று பணத்–தால் மேற்– ப–டிப்பு படித்–த–வர்–கள் யாரா–வது அரசு வேலைக்கு வரு–வார்–க–ளா? ஏழைக்கு வைத்– தி – ய ம்– த ான் பார்ப்– ப ார்– க – ள ா? மருத்– து – வ த்– தி ன் தரம் குறை– வ – து – ட ன், தனி–யா–ருக்கு வாய்ப்–ப–ளிப்–ப–தா–க–வும் இது அமைந்– து – வி – டும். எனவே, மக்– க – ளுக்கு சேவை–யாற்றிவரும் அரசு மருத்–து– வர்–களு – க்கு 50 விழுக்–காடு இட–ஒது – க்–கீடு கட்–டா–யம் வழங்–கப்–பட வேண்–டும்.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ்


- துருவா.

கட்டுரைப் ப�ோட்டி மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

க�ொ

ல் – க த் – த ா – வி ல் இயங்கி– வ–ரும் அடிப்–படை அறிவி–ய– லுக்– க ான சத்– யே ந்– தி ர ந ா த் ப�ோ ஸ் தே சி ய அறி–வி–யல் மைய–மா–னது (SNBNCBS) இந்– தி ய அர–சின் அறி–விய – ல் மற்–றும் த�ொழில்–நுட்பத் துறை–யின் கீழ் செயல்–பட்டுவரு–கிற – து.

இந்–திய அறி–விய – ல் விஞ்–ஞா–னிக – ளி – ல் முன்–ன�ோ–டிய – ான சத்–யேந்–திரநாத் ப�ோஸின் பிறந்த நாள் வருடாவரு–டம் க�ொண்டாடப்பட்டு வரு–கி–றது. அந்–நா–ளில் மாண–வர் –க–ளுக்–கான அறி–வி–யல் ப�ோட்–டி–ளும் நடத்–த–ப்ப–டு–கின்– றன. அதன்–படி இவ்–வ–ரு–ட–மும் சத்–யேந்–தி–ர–நாத் ப�ோஸின் 125வது பிறந்–த–நா–ளுக்–கான தேசிய அள–வில் அறி–வி–யல் கட்–டுர – ைப் ப�ோட்–டிக – ள் நடத்–தப்ப – ட – வி – ரு – க்–கின்–றன. தேசிய அள–வில் இயங்–கும் பள்–ளிக – ளி – ல் 9,10,11,12ம் வகுப்பு படிக்–கும் மாண–வர்–களு – க்–கான இத்–தேசி – ய கட்–டுர – ைப் ப�ோட்–டியி – ன் அறி–விப்பை தனது அதி–கா–ரப்–பூர்வ இணை–ய–த–ளத்–தில் – ல் மையம். வெளி–யிட்–டுள்–ளது சத்–யேந்–திரநாத் தேசிய அறி–விய கட்–டுரைத் தலைப்பு பள்ளி மாண–வர்–க–ளுக்–கான இக்–கட்–டு–ரைப் ப�ோட்டி– யின் ந�ோக்– க – ம ா– ன து நவீன அறி– வி – ய – லி ன் சவா– ல ான பிரச்னை–களை மையப்–படு – த்–தும் வித–மாக உள்–ளது. மனி–தர் – ன் உயி–ரிய – ல் பங்–களி – ப்பு, க – ளி – ன் தின–சரி வாழ்–வில் மரங்–களி புதுப்–பிக்–கத்–தக்க ஆற்–றல்–கள், மாசு கட்–டுப்–பாடு, இந்–தியப் – ளி – ல் நடை–முறை – ப – டு – த்–தப்ப – டு – ம் அறி–விய – ல் படிப்பு பள்–ளிக –க–ளில் உள்ள பிரச்–னை–கள் மற்–றும் தீர்–வு–கள் ப�ோன்ற தலைப்–பு–க–ளில் இருந்து ப�ோட்–டி–யில் கலந்–து–க�ொள்ள விரும்–பும் மாண–வர்–கள் கட்–டுரை எழு–த–வேண்–டும். ப�ோட்–டிப் பிரி–வு–கள் ஒன்–பது, பத்து, பதி–ன�ொன்று மற்–றும் பிளஸ் 2 என – க்–கான இப்–ப�ோட்டி– ம�ொத்–தம் நான்கு வகுப்பு மாண–வர்–களு யா–னது A, B என பிரிக்–கப்–பட்டு, ஒன்–ப–தாம் மற்–றும் பத்– – க்கு A என–வும், பிளஸ் 1 மற்–றும் தாம் வகுப்பு மாண–வர்–களு பிளஸ் 2 மாண–வர்–க–ளுக்கு B என–வும் தனித் தனி–யாக – –ருக்– ப�ோட்–டி–கள் நடத்–தப்–ப–டும். இந்த இரண்டு பிரி–வின கும், கட்–டுரை சமர்–ப்பித்–தல் மற்–றும் சமர்–ப்பித்–தல் மூலம் ஷார்ட்–லிஸ்ட் செய்–யப்–பட்–டவ – ர்–களு – க்–கான விளக்–கவு – ரை என மாண–வர்–கள் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–ப–டு–வார்–கள். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை இந்–திய அர–சால் நடத்–தப்–ப–டும் இத்–தே–சிய கட்–டுரைப் ப�ோட்– டி க்கு விண்– ண ப்– பி க்க விரும்– பு ம் மாண– வ ர்– க ள் – ளி – ல் இருந்து ஒரு கட்–டுர – ை–யைக் மேற்–ச�ொன்ன தலைப்–புக கணி–னி–யில் தட்–டச்சு செய்து, ‘National Essay Competition 2018, S.N Bose National Centre for Basic Sciences, Block-JD, Sector-III, Salt lake, Kolkatta-700106’ எனற முக–வ–ரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்–டும். கட்–டுரை சென்று சேர கடைசி நாள் 31.5.2018. மேலும் தக– வ ல்– க – ளு க்கு http://newweb.bose.res.in/ conferences/NEC2018/ என்ற இணை–யத – ள – த்–தைப் பார்க்–கவு – ம்.

43 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பள்ளி மாணவர்களுக்கான அறிவியல் கட்டுரைப் ப�ோட்டி!


சாதனை

தளராத

IAS தன்னம்பிக்கையால்

தேர்வில் கிடைத்த வெற்றி

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

44 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ள் – ளி ப் ப டி ப்பை மு டி த் து மேல்– ப டிப்புக்கு தேவை– ய ான ப�ொருளாதார வசதி இல்–லா–த–தால் மரம் அறுக்–கும் த�ொழி–லா–ளியாகி, விவ– ச ாய வேலை– யு ம் பார்த்து சேர்த்த பணத்தைக் க�ொண்டு வீட்–டுக்கு தெரி–யா–மல் தன் லட்– சி – ய – ம ான ப�ொறி– யி – ய ல் படிப்– பி ற்கு விண்ணப்– பி த்– த – வ ர்– த ான் இன்று ஐ.ஏ.எஸ். தேர்–வில் வெற்–றி–யா–ள–ரா–கி–யி–ருக்–கும் சிவ–குரு.

தஞ்சை மாவட்–டம் மேல–வட்–டங்– காடு எனும் குக்–கிர – ா–மத்–தில் சாதாரண விவ–சா–யக்–கூ–லி–யின் மக–னாக குடிசை வீ ட் – டி ல் பி ற ந ்த சி வ – கு ரு , மூ ன் று வேளை உண–வுக்கே வழி இல்–லா–மல் அல்– ல ல்– ப ட்டு, ரயில்வே பிளாட்– பா–ரத்–தில் படித்து, தூங்கி, எழுந்து தனது கடு–மை–யான உழைப்–பால் ஐ.ஐ.டியில் சேர்ந்து பின் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வு எழுதி தமி– ழ க அள– வி ல் மூன்– ற ா– வ து இடம்– பி–டித்த கதையை, அவ–ரின் வாழ்க்–கை– மு– றையை , குடும்– ப ச்– சூ – ழ – லை ப் பற்றி பகிர்ந்–து–க�ொண்–டார் சிவ–குரு. ‘‘தாத்–தா–வும் பாட்–டி–யும் நிலப்–பி–ர– புக்–க–ளின் வயல் வேலை–களை செய்– யும் விவசா–யக்–கூ–லி–கள். வருட கூலிக்கு தன்னை அட– ம ா– ன ம் வைத்து உயிர்–

வாழ்ந்– த – ன ர். அதே விவ– ச ா– ய க்– கூ லி வேலையை தான் என் அப்– ப ாவும் செய்–து–வந்–தார். நான், அக்கா, தம்பி எ ன எ ங் – க ள் மூ ன் று பே ரு க் – கு ம் மூன்று வேளை உணவே நிச்–ச–ய–மற்–ற– தாக எங்–கள் குடும்–பச்–சூ–ழல் இருந்–த– தால் என் அம்– ம ா– வு ம் அப்– ப ா– வு க்கு இணை–யாக கூடை பின்னுவது, பால் கறந்து விற்– ப து ப�ோன்ற வேலை– க–ளைச் செய்–துவ – ந்–தார். தாத்தா, பாட்டி, அப்பா, அம்மா, குழந்–தை–கள் நாங்–கள் என அனை–வரு – ம் குடிசை வீட்–டில் தான் வசித்–து–வந்–த�ோம். மேல–வட்–டங்–காடு பட்–டுக்–க�ோட்டை வட்–டம் பக்–கத்–தில் உள்ள ஊராட்சி பள்–ளி–யில் ஐந்–தாம் வகுப்பு வரை– யி – லு ம், அடுத்து புனல்– வா–சல் புனித ஆர�ோக்–கிய அன்னை


கார– ண த்– த ால் ஆசி– ரி – ய ர் பயிற்– சி யை முடித்த பின்– ன ர் வேறு வழி– யி ல்– ல ா– மல் மரம் அறுக்–கும் த�ொழி–லா–ளி–யாக இரண்–டரை ஆண்–டுக – ள் வேலை பார்த்– தேன். ஆனா–லும், என்–னு–டைய எஞ்சி– னி–ய–ரிங் படிப்பு கனவை சிதைக்க என்– னால் முடி–ய–வில்லை. மரம் அறுத்து பெற்ற கூலியை சிறுகசிறுக சேமித்து வைத்துக் –க�ொண்–டி–ருந்–தேன். கணி–தத்– தில் ஆர்வம் இருந்–த–தால் என் தம்–பிக்கு எஞ்–சி–னி–ய–ரிங்–கில் கணிதப் பாடத்–தின் சந்–தேக – ங்–களை விவ–சாய வேலை–கள – ைப் பார்த்– து க்– க �ொண்டே தீர்த்து வைப்– பேன். இப்–படி அவ–னுக்கு ச�ொல்–லிக் க�ொடுக்– கு ம்– ப�ோது என்– னுள் இருந்த எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் கனவு மீண்–டும் மெல்ல மெல்ல துளிர்–விட ஆரம்–பித்–தது. சரி– ய ாக அந்த சம– ய த்– தி ல்– த ான் என்– னு – டை ய நண்– ப ர் அவ– ரு – டை ய தங்–கைக்கு எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் கவுன்–சி–லிங் ஃபார்ம் வாங்க என் தம்பி படிக்–கும் கல்–லூ–ரிக்–குச் சென்–ற–ப�ோது எனக்–கும் சேர்த்து ஃபார்ம் வாங்கி வந்– த ார். அக்– க ா– வி ன் திரு– ம – ண ம், தம்– பி – யி ன் படிப்பு, அப்– ப ா– வி ன் உடல்– நி லை, அம்–மா–வின் குடும்பச் செல–வுக்–கான ப�ொரு–ளா–தார தேவை இவை அனைத்–

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

பள்– ளி – யி ல் பன்– னி – ர ண்– ட ாம் வகுப்பு வரை–யி–லும் படித்–தேன். தமிழ் மீடி–யம் தான். ஆனால், பள்–ளி–யில் எப்–ப�ோ–தும் முதல் மாண–வன – ாக இருந்–தேன்’’ என்று பள்– ளி ப் பரு– வ த்தை மகிழ்ச்– சி – ய�ோ டு நினை–வு–கூர்ந்–தார் சிவ–குரு. ‘‘வீட்– டி ல் வறுமை சூழல், உண– வுக்கே உத்–தி–ர–வா–தம் இல்–லா–த–ப�ோது எனக்கு ப�ொறி– யி – ய ல் படிக்க வேண்– டும் என ஆசை வந்–தது. ‘பைய–னுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணி படிக்க வச்சா ப�ொண்ணுக்கு எத ப�ோட்டு கட்–டிக்–க�ொ–டுக்–கி–ற–து’ என சிறு–வ–ய–தி– லேயே என் கனவு சிதைக்–கப்–பட்–டது. பின் என் பெரி–யம்–மா–வின் ஊரில் தங்கி விவ–சா–யக்–கூலி வேலை–க–ளைச் செய்–து– க�ொண்டே ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி படிப்பை முடித்– தே ன். ஆசி– ரி – ய ர் பயிற்– சி யை முடித்த பின்–ன–ரும் சரி–யான வேலை கிடைக்–கவி – ல்லை. அந்த நேரம் பார்த்து தம்–பி–யும் பிளஸ் 2 முடித்–து–விட்டு எஞ்– சி– னி – ய – ரி ங் சேர ஆயத்– த ப்– ப ட்– ட ான். ஆகை– ய ால் வீட்டின் தலை– ம – க – ன ாக அவ–னைப் படிக்–கவை – க்–கும் ப�ொறுப்பும், அக்–காவிற்கு திருமணம் பண்ணி வைக்– கும் ப�ொறுப்–பும் எனக்கு இருந்–தது. வீட்–டில் வறுமை தாண்–ட–வ–மா–டிய

45 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பெற்றோருடன்...


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

46 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தும் தலை–மகனான என்னை அழுத்– திக்கொண்–டிரு – க்–கும்–ப�ோது நிச்–சய – ம – ாக என்னை என் பெற்–ற�ோர் ப�ொறி–யி–யல் படிக்– க – வைக்க மாட்– ட ார்– க ள் என எனக்கு தெளி–வாக தெரிந்–தது. ஆனா– லும் என் கன– வி ன் மீதி– ரு ந்த என்– னு – டைய நம்–பிக்கை எதிர்–கா–லத்–தில் இருந்த பிர–கா–ச–மான பேர�ொளியை எனக்கு காட்டி–யது. அந்த நம்–பிக்–கையி – ல் வீட்–டுக்– குத் தெரியா–மல் என் நண்–ப–ரின் முக–வ– ரிக்கு எஞ்–சி–னியரிங் கவுன்–சி–லிங்–குக்கு விண்– ண ப்– பி த்– தே ன். கவுன்– சி – லி ங்– கி ல் கலந்–து–க�ொள்ள தேதி–கள் அறி–விக்–கப்– பட்ட கடி–தம் வந்–தப�ோ – து என் வீட்–டுக்கு தெரிந்–துவி – ட்–டது. ‘‘ம்மா, எவ்–வள – வு – த – ான் அத பத்தி நினைக்–காம இருந்–தா–லும் என் கனவை என்–னால மறக்க முடி– ய–ல–மா–’’ என ச�ொல்லி வீட்டை சமா– தா–னப்–படு – த்–தினே – ன். கவுன்–சிலி – ங்–கிற்கு சென்னை செல்ல பணம் இல்–லா–மல் கவுன்–சி–லிங் தேதிக்கு பத்து நாள் கழித்– து–தான் சென்னை சென்–றேன். வேலூ– ரில் உள்ள தந்தை பெரி–யார் ப�ொறி–யி– யல் கல்–லூ–ரி–யில் சிவில் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் சீட் கிடைத்–தது. கூலி வேலை பார்த்து சேர்த்த பணத்–தை–யும் சேர்த்து கடன் வாங்–கித – ான் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் சேர்ந்–தேன்.’’ என்–றார் சிவ–குரு. மேலும் த�ொடர்ந்த அவர் ஆங்–கில ம�ொழி கற்க மேற்–க�ொண்ட பயிற்–சிக – ளை விவ–ரிக்–கல – ா–னார். ‘‘தமிழ்–மீடி – ய – ம் படித்–த– தால் பிழை இல்–லா–மல் ஆங்–கி–லம் பேச இய–ல–வில்லை. ஒரு இங்–கி–லிஷ் நியூஸ் பேப்–பரை எடுத்–துக்–க�ொண்டு அதை ஆறு மாதம் மறு–படி மறு–படி – யு – ம் படித்து அர்த்– த ங்– க ள் கற்– று க்– க �ொண்– டே ன். கணி–தத்–தின் மீது தீராத காதல் இருந்–த– தால் கிளாஸ் டாப்–பர் ஆனேன். அந்த நேரத்–தில் என்–னுடை – ய சூப்–பர் சீனி–யர் ரூபன் ஐ.ஐ.டி. நுழை–வுத்–தேர்வு பற்றி ச�ொன்–னார். வார இறுதி நாட்–க–ளில் சென்னை, பரங்–கி–ம–லை–யில் நடக்–கும் பயிற்சிப் பள்–ளியி – ல் சேர்ந்து படித்–தால் கண்–டிப்–பாக நுழை–வுத்–தேர்–வில் வெற்றி பெற–லாம் என நம்–பிக்–கை–யூட்–டி–னார். சரி, வாரா வாரம் சென்னை செல்ல காசு வேண்–டுமே. ஆகை–யால் கல்–லூ–ரி– யில் படிக்–கும்–ப�ோது செல்–லுக்கு ரீசார்ஜ் செய்து சம்–பா–தித்த பணத்தை வைத்– துக்–க�ொண்டு சனிக்–கிழமை – அதி–காலை 3 மணிக்கு ரயில் ஏறி பரங்– கி – ம லை பயிற்சி வகுப்–பில் பங்–கேற்–பேன். இரவு தங்–கு–வ–தற்கு கையில் காசு இல்–லா–த–

தால் செயின்ட் தாம்ஸ் மவுன்ட் ரயில் நிலைய பிளாட்–பா–ரத்–தில் இரவு 2மணி வரை நுழை–வுத்–தேர்–விற்கு படித்–துவி – ட்டு பின் தூங்–குவே – ன். அதி–காலை எழுந்து ஐ.ஐ.டி-க்குச் சென்று முகம் கை கால் கழு–விக்–க�ொண்டு பயிற்சி வகுப்–பிற்கு செல்– வே ன். இப்– ப – டி யே பல வாரங்– கள் சென்–றன. பின் க�ொஞ்ச நாளில் இரவு தங்–கு–வ–தற்கு இட–மும் ஐ.ஐ.டியில் எம்.டெக். சேர வாய்ப்–பும் கிடைத்– தது. பயிற்சி வகுப்–பில் அறி–மு–க–மான அச�ோக்–கும – ார் எனும் பேரா–சிரி – ய – ர் என்– னு–டைய ப�ொரு–ளா–தார நிலை–யைப் பார்த்து கட்–ட–ணம் ஏதும் இல்–லா–மல் எனக்கு பயிற்சி அளித்–தார். அவ–ரின் உந்–து–த–லால் தான் ஐ.ஐ.டி-யில் கிளாஸ் டாப்–ப–ரா–க–வும் மற்–றும் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் சர்–வீஸ் தேர்–வில் 75வது இடம்–பெற்று என்–னால் வெற்–றி–க�ொள்ள முடிந்–த–து–’’ என்ற சிவ–குரு தான் ஐ.ஏ.எஸ். தேர்வை எதிர்–க�ொண்ட விதத்தை பற்றி விளக்–க– லா–னார். ‘ ‘ ஐ . ஐ . டி - யி ல் ப டி க் – கு ம் – ப�ோ து மனி– த – நே ய அறக்– க ட்– ட ளை சார்– பி ல் நடத்–தப்–பட்ட ப�ொதுத்–துறை தேர்–வு –க–ளுக்–கான இல–வச பயிற்சி வகுப்–பில் சேர்ந்–தேன். வாரத்–தில் மூன்று நாட்–கள் பயிற்சி வகுப்–பிற்கு செல்–வேன். இப்–ப– டியே நான்–கைந்து மாதங்–கள் சென்–றது. அப்–ப�ோது ஐ.இ.எஸ். தேர்–வில் வெற்றி பெற்–றத – ால் புனே ரயில்–வேயி – ல் வேலை கிடைத்–தது. கூலிவேலை செய்–து–வந்த நான் வரு–டத்–திற்கு 12 லட்–சம் சம்–ப–ளத்– து–டன் கூடிய வேலையை வேண்–டாம் என்று கூறி–விட்டு ஐ.ஏ.எஸ். தேர்–விற்கு படிக்க தயா–ரா–னேன். ஐ.ஏ.எஸ். ஆவது என்–னுடை சிறு


இரு– ப – த ா– வ து இடத்– தி ல் இருந்– தே ன். அதன் இண்–டர்–வியூ நடக்–கும்–ப�ோதே ஐ.ஏ.எஸ். ரிசல்ட் வந்– த து. அகில இந்– தி ய அள– வி ல் 125வது இட– மு ம், தமி–ழக அள–வில் மூன்–றா–வது இட–மும் பெற்று ஐ.ஏ.எஸ். ஆனேன்.’’ என்று மகிழ்ச்சி ப�ொங்க பேசி–னார் சிவ–குரு. ‘ ‘ வ று – மை – யி ல் சு ழ ன் – று – க �ொ ண் – டிருந்த என் வாழ்–கை–யில் கவுன்–சி–லிங் ஃபார்ம் வாங்க பணம் க�ொடுத்த நண்– பர், ஐ.ஐ.டி-யை அறி– மு – க ப்– ப – டு த்– தி ய ரூபன், எனது ஒவ்–வ�ொரு வெற்–றிக்–கும் பின்–நிற்–கும் அச�ோக்–கு–மார் சார் என நண்–பர்–கள் செய்த உத–வி–யும், ஊட்–டிய நம்–பிக்–கை–யும்–தான் என்னை ஐ.ஏ.எஸ். ஆக–வைத்–தது என்–ப–தில் எனக்கு எந்த சந்–தே–க–மும் இல்லை. – ான கன–வுக – ளி – ன் தங்–கள – து தூய்–மைய வழி மன உறு–தி–யு–டன் நடை–ப�ோட்டு முன்– னே– று ம்– ப�ோ து இடை– யி ல் ஏற்– ப– டும் இழப்–பு–க–ளுக்கு, மனம் தள–ரா–மல் அதற்கு எதிர்– வி – னை – ய ான எதை– யு ம் ஏற்– று க்– க �ொள்– ளு ம் மனப்– ப ான்– மை – யு–டன் த�ொடர்ந்து செயல்–பட்–டால் உங்– க–ளுக்கே ஒரு பிர–கா–ச–மான ஒளி ஒன்று வெகு தூரத்– தி ல் தென்– ப – டு ம்’’ என்று தன்–னம்–பிக்–கை–யூட்–டு–கி–றார் இன்றைய ஐ.ஏ.எஸ். சிவ–குரு.

- வெங்–கட்.

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

வயது முதலே உள்ள கனவு இல்லை. கும்–பக�ோ – ண தீவி–பத்து ஏற்–பட்–டப�ோ – து தஞ்சை மாவட்ட கலெக்–டர – ாக இருந்த ராதா–கிரு – ஷ்–ணன் ஐ.ஏ.எஸ். மக்–களு – க்கு செய்த சேவை–யைப் பார்த்து சிறு–வ–ய–தி– லேயே அவரை என் ஆசா–னாக ஏற்–றுக்– க�ொண்–டேன். உள்ளே புதைந்து கிடப்– பது என்–றேனு – ம் ஒரு நாள் கண்–டிப்–பாக வெளி–வ–ரும் என்–பார்–கள். அது–ப�ோல தான் சிறு– வ – ய – தி ல் என்னை பாதித்த ராதா– கி – ரு ஷ்– ண ன் வடி– வி ல் என்– னு – டைய ஐ.ஏ.எஸ். கனவு வெளிப்–பட்–டது. லட்– ச க்– க – ண க்– கி ல் சம்– ப – ள ம் தரும் வேலையை உத–றி–விட்டு 2014 லிருந்து ஐ.ஏ.எஸ். தேர்– வு – க – ளு க்– க ாக தயா– ர ா– னேன். 2014-16 வரை–யில – ான அத்–தனை தேர்–வு–கள – ை–யும் எதிர்–க�ொண்டு அகில இந்–திய அள–வில் 910வது இடத்தை பிடித்– தேன். அதற்கு ஐ.ஏ.எஸ். ஆக முடி–யாது. பின் தேர்– வு – க – ளி ல் என்– னென்ன தவ–று–கள் செய்–துள்–ளேன் என புரிந்–து– க�ொள்ள மனி–த–நேய அறக்–கட்–டளை மற்–றும் சில பயிற்சி வகுப்–பு–கள் உதவி செய்–தன. அதன் பின் 2017ல் ம�ொத்த தேர்– வு – க – ள ை– யு ம் எழுதி வென்– றே ன். அதிக மார்க் எடுத்–திரு – ந்–தத – ால் ஐ.எஃப். எஸ் மற்–றும் ஐ.ஏ.எஸ். இரண்டு தேர்–வு– க–ளை–யும் எழு–தி–யி–ருந்–தேன். ஆனால், ஐ.எஃப்.எஸ் ரிசல்ட் முத–லில் வந்–தது.

47 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பேராசிரியர் அச�ோக் குமார் உடன்...


அட்மிஷன்

குற்றம் மற்றும் தடயவியலில்

முதுகலைப் பட்டம் படிக்கலாம்!

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

48 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நா

ஆர்.ராஜராஜன்

ளுக்கு நாள் நம் வாழ்க்கை முறை–யும் அத்–திய – ா–வசி – ய தேவை–களு – ம் அதி–கம – ா–கிக்–க�ொண்டே ப�ோகின்–றன. ஆனால், அவற்–றுக்–கேற்ற ப�ொரு–ளா–தார நிலைமை எல்– ல�ோ – ரு க்– கு ம் வாய்ப்– ப – தி ல்லை. மனி– த ன் தன் ஆசை– க–ளை–யும், தேவை–க–ளை–யும் நிறை–வேற்–றிக்–க�ொள்ள தவ–றான பாதையைத் தேர்வு செய்–வ–தி–லி–ருந்து குற்–றம் ஆரம்–ப–மா–கின்– றது. அதி–லும் வெகு–வே–க–மாக மாறி–வ–ரும் நம் நவீன யுகத்–தில் குற்றங்–க–ளின் அள–வும் அதி–க–மாக மட்–டு–மல்ல நினைத்–துப்– பார்க்க முடி–யாத க�ோணங்–களி – லு – ம் நிகழ்–வதை ஊட–கங்–களு – ம் சமூக வலைத்–தள – ங்–களு – ம் வெளிச்–சம் ப�ோட்டுக் காட்–டுகி – ன்–றன. குற்–றங்–களை – க் கட்–டுப்–ப–டுத்த காவல்–துறை உள்–ளது. ஆனா– லும், காவல்–து–றையே கண்–டு–பி–டிக்க இய–லா–மல் சிக்–க–லா–ன குற்–றங்–கள் நிக–ழும்–ப�ோது குற்–றவ – ா–ளிக – ளை – யு – ம், குற்–றச் சம்–பவ – ங் –க–ளுக்–கான கார–ணங்–க–ளை–யும் தட–யங்–க–ளைக்கொண்டு அறி– வி–யல் பூர்–வ–மா–கக் கண்–ட–றிய உத–வு–வது குற்–றம் மற்–றும் தட–ய– வி–ய–லா–கும். அறி–வி–யல் க�ோட்–பா–டு–கள், த�ொழில்–நுட்–பங்–கள் – த்தி, குற்–றங்–களி – ன் உண்–மையை – க் கண்–ட– இவற்–றைப் பயன்–படு றி–வ–துத – ான் இத்–து–றை–யின் அடித்–த–ளம். சைபர் ஃப�ோரன்–சிக், டிஜிட்–டல் ஃப�ோரன்–சிக் ப�ோன்ற நவீன யுக்–திக – ள் இத்–துற – ை–யில் தற்–ப�ோது பயன்–பாட்–டில் உள்–ளன. தில்–லா–கவு – ம் த்ரில்–லா–கவு – ம் படிக்க விரும்–பு–வ�ோ–ருக்கு ஏற்ற மத்–திய அர–சின் புல–னாய்–வுத் துறை–யிலேயே – வேலை–வாய்ப்பு தரக்–கூ–டிய பட்–டப்–ப–டிப்–பு–கள் இதில் உள்–ளன. குஜ–ராத் ஃப�ோரன்–சிக் சயின்–ஸஸ் யுனி–வர்– சிட்டி குற்–றம் மற்–றும் தட–ய–வி–யல் படிப்–பு–களைச் சிறப்–பாக வழங்–கி–வ–ரு–கி–றது.


1. முழுநேர எம்.எஸ்சி. ஃப�ோரன்–சிக் சயின்ஸ் 2 ஆண்–டுக – ள் - (4 செமஸ் –டர்–கள்): இப்–ப–டிப்–பிற்கு விண்– ண ப்– பி க்க அறி– வி – ய ல் , ம ரு த் – து – வ ம் , ப � ொ றி – யி – ய ல் , ம ரு ந் – தாக்–கம் ஆகிய பாடங்– களில் ப�ொதுப் பிரி– வி – னர் குறைந்– த து 55%, எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வி– னர் 50% மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். 2. மு ழு ந ே ர எ ம் . எ ஸ் . டிஜிட்–டல் ஃப�ோரன்சிக்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

குற்–றம் மற்–றும் தட–ய– வி–யல் படிப்–புக– ளி – ல் சேர்ந்து படிக்கத் தேவை–யான தகு–தி–கள்

55% மதிப்–பெண்–களு – ட – ன் எந்த பாடத்–தில – ா–வது இள– நிலைப் பட்–டம் படித்–தவ – ர்– – ாம். கள் விண்–ணப்–பிக்–கல 6. முழுநேர பி.ஜி. டிப்– ளம�ோ இன் ஃபிங்கர் பிரின்ட் சயின்ஸ் ஒரு ஆண்டு - (2 செமஸ்– டர்–கள்): இப்–ப–டிப்–பிற்கு அறி–வி–யல், மருத்–து–வம், ப�ொறி–யி–யல், மருந்–தாக்– கம் ஆகிய பாடங்–க–ளில் இள–நிலைப் பட்–டப்–ப–டிப்– பில் குறைந்– த து 50% ம தி ப் – பெ ண் – க – ளு – ட ன் தேர்ச்சி பெற்– றி – ரு க்க வேண்–டும். 7. முழுநேர பி.ஜி.டிப்–ளம�ோ இன் ஃப�ோரன்–சிக் அக்–க– வுன்–டிங் ஒரு ஆண்டு ( 2 ச ெ ம ஸ் – ட ர் – க ள் ) : இப்–ப–டிப்–பிற்கு கணக்–கி– யல், கணினி இவற்–றின் அடிப்– படை அறி– வு – ட ன் ஏதே–னும் ஒரு இள–நிலை அறி–வி–யல் படித்–தி–ருக்க வேண்–டும். 8. முழுநேர பி.ஜி. டிப்– ளம�ோ இன் ஃப�ோரன்– சி க் ட ா க் – கு – மெ ன் ட் எக்– ஸ ா– மி – ன ே– ச ன் ஒரு ஆண்டு - (2 செமஸ்– டர்–கள்): இப்–ப–டிப்–பிற்கு அறி–வி–யல், மருத்–து–வம், ப�ொறி–யி–யல், மருந்–தாக்– கம் ஆகிய ஏதே–னும் ஒரு பாடத்–தில் குறைந்–தது 50% மதிப்–பெண்–களு – ட – ன் இள–நிலைப் பட்–டம் படித்– தி–ருக்க வேண்–டும். 9. பி.ஜி. டிப்– ள ம�ோ இன் ஃப�ோரன்–சிக் மேனேஜ்– மென்ட் ஒரு ஆண்டு - (2 செமஸ்– ட ர்– க ள்): இப்– ப – டிப்– பி ற்கு அறி– வி – ய ல், ப�ொறி–யி–யல், மருந்–தாக்– கம் ஆகிய ஏதே–னும் ஒரு பாடத்– தி ல் குறைந்– த து 50% மதிப்– பெ ண்– க – ளு – டன் இள–நிலை அறி–வி– யல் பட்–டம் படித்–தி–ருக்க வேண்–டும். 10. ஒரு ஆண்டு முழுநேர,

49 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

1. இன்ஸ்– டி – டி – யூ ட் ஆஃப் ஃப�ோரன்–சிக் சயின்ஸ் 2. இன்ஸ்– டி – டி – யூ ட் ஆஃப் பிஹே–வி–ய–ரல் சயின்ஸ் 3. இன்ஸ்– டி – டி – யூ ட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் டெவ–லப்– மென்ட் - என்ற மூன்று பிரி–வுக – ள – ைக் க�ொண்–டுள்– ளது.

ச யி ன் ஸ் அ ண் ட் இன்ஃபர்–மே–ஷன் அஸ்– சூ–ரன்ஸ் 2 ஆண்–டு–கள் ( 4 ச ெ ம ஸ் – ட ர் – க ள் ) : இப்–ப–டிப்–பிற்கு இயற்–பி– – ல், யல், கணினி அறி–விய செய்–தித் த�ொழில்–நுட்–பம் இவற்– றி ல் இள– நி லைப் பட்–டம் அல்–லது கணினி, செய்–தித் த�ொழில்–நுட்–பம் இவற்– றி ல் பி.இ. அல்– லது கணினி, செய்–தித் த�ொழில்–நுட்–பம் பாடங்–க– ளில் பி.டெக். படிப்–பில், ப � ொ து ப் பி ரி – வி – ன ர் குறைந்–தது 55%, எஸ்.சி., எஸ்டி. பிரி– வி – ன ர் 50% மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றி– ருக்க வேண்–டும். 3. மு ழு ந ே ர ம ா ஸ் – ட ர் ஆஃப் சயின்ஸ் - ஹ�ோம்– லேண்ட் செக்– யூ – ரி ட்டி அண்ட் ஆண்டி டெர்–ர– ரி– ஸ ம் 2 ஆண்– டு – க ள் - (4 செமஸ்– ட ர்– க ள்): இப்–ப–டிப்–பிற்கு அறி–வி– யல், மருத்–து–வம், ப�ொறி– யி– ய ல், மருந்– த ாக்– க ம் ஆ கி ய பாட ங் – க – ளி ல் இள–நிலைப் பட்–டப்–ப–டிப்– பில் ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் குறைந்–தது 55%, எஸ். சி., எஸ்.டி. 50% மதிப்– பெண்–கள் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். 4. முழுநேர எம்.டெக். ச ைப ர் ச ெ க் – யூ – ரி ட் டி அண்ட் இன்– சி – டெ ண்ட் ரெஸ்–பான்ஸ் 2 ஆண்– டு–கள் - (4 செமஸ்–டர்– கள்): இப்– ப – டி ப்– பி ற்குக் க ணி னி அ றி – வி – ய ல் , எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ், எலக்ட்– ரிக்–கல், கம்–யூ–னி–கே–சன் பாடங்–க–ளில் பி.இ. அல்– லது பி.டெக். அல்– ல து பி.எஸ். படிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். 5. முழுநேர மாஸ்– ட ர் ஹாஸ்–பிட்–டல் மேனேஜ்– மென்ட் 2 ஆண்–டு–கள் - (4 செமஸ்–டர்–கள்): இப்– ப– டி ப்– பி ற்கு குறைந்– த து


ப�ோஸ்ட்பேசிக்டிப்–ளம�ோ இன் ஃப�ோரன்–சிக் நர்– ஸிங்: இப்– ப – டி ப்– பி ற்கு நர்– ஸி ங்– கி ல் ப�ொதுப் பிரி– வி – ன ர் குறைந்– த து 5 5 % ம தி ப் – பெ ண் – க–ளும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. 50% மதிப்–பெண்–க–ளும் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும்.

இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் ஃப�ோரன்–சிக் சயின்ஸ் தரும் படிப்–பு–கள்

ச ா ன் – றி – த ழ் ம ற் – று ம் பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு–கள்  சைபர் க்ரைம் இன்–வஸ்– டி–கே–சன்  கம்ப்–யூட்–டர் ஃப�ோரன்–சிக்

 சைபர் செக்–யூ–ரிட்டி

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

50 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆன்–லை–னில் வழங்–கப்–ப–டும் சான்–றி–தழ் படிப்–பு–கள்

 இன்ஃ–பர்–மே–சன் செக்–யூ– ரிட்டி  எலக்ட்–ரா–னிக் எலிட்–னஸ் எக்–ஸா–மி–னர்  ஃப�ோரன்–சி க் அக் –க– வுன்ட்ஸ்

இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் பிகே–வி–ய–ரல் சயின்ஸ் தரும் படிப்–பு–கள்

 டாக்–டர் ஆஃப் பிலா–ஸபி  எம்.பில். கிளி– னி க்– க ல் சைக்–கா–லஜி  எம்.பில். ஃப�ோரன்– சி க் சைக்–கா–லஜி

 எம்.எஸ்சி. நியூர�ோ சைக்– கா–லஜி  எம்.எஸ்சி. ஃப�ோரன்–சிக் சைக்–கா–லஜி  எம்.எஸ்சி. கிளி–னிக்–கல் சைக்–கா–லஜி  எ ம் . எ ஸ் சி . நி யூ ர� ோ என்–டர்–பி–ர–னர்–ஷிப்  எ ம் . எ ஸ் சி . நி யூ ர� ோ டெக்–னா–லஜி  பி.ஜி. டிப்– ளம� ோ இன் ஃப�ோரன்– சி க் சைக்– க ா– லஜி  பி.ஜி. டிப்– ளம� ோ இன் சைல்டு சைக்–கா–லஜி  எம்.ஏ/எம்.எஸ்சி - கிரி–மி– னா–லஜி

 ஃப�ோரன்– சி க் நான�ோ டெக்–னா–ல–ஜி–யில் ஒருங்– கி–ணைந்த 5 ஆண்டு எம். எஸ்.-பி.எச்டி.

இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் ரிசர்ச் அண்ட் டெவ–லப்–மென்ட் தரும் படிப்–பு–கள்

படித்– து க்க�ொண்–டி–ருப்–ப–வர்– க–ளும் விண்–ணப்–பிக்–கல – ாம். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் 21.6.2018. மேலும் விவ– ர ங்– க ளை அறிய விரும்–புவ� – ோர் ‘Gujarat Forensic Sciences University, Sector 9, Gandhinagar-382007, Gujarat – India என்ற முக–வரி – – யில�ோ அல்–லது Institute of Research and Development – 09825318996, Institute of Forensic Science – 09978425121, Institute of Behavioral Science – 09426922747 ஆகிய த�ொலை– பேசி எண்–களி – ல�ோ த�ொடர்பு க�ொண்டு தக– வ ல்– க – ள ைப் பெற–லாம். 

 எம்.எஸ். ஃப�ோரன்– சி க் பார்–மசி  எம்.எஸ். ஃப�ோரன்– சி க் நான�ோ டெக்–னா–லஜி  எம்.எஸ்சி. மெடிக்– க ல் டிவை–சஸ்  எம்.எஸ். என்–விர– ன்–மென்– டல் சயின்ஸ்  எம்.எஸ். என்–விர– ன்–மென்– டல் மேனேஜ்–மென்ட்  எம்.எஸ். கெமிஸ்ட்ரி  ஃப�ோரன்–சிக் பார்–மசி – யி – ல் ஒருங்–கிணைந்த – 5 ஆண்டு எம்.எஸ்.-பிஎச்.டி.

விண்–ணப்–பிப்–பது எப்–படி– ?

தட– ய – வி – ய ல் துறை– யி ல் ப ட்–டம் பெற விரு ம்–பு ம் மாண– வ ர்– க ள் www.gfsu. edu.in என்ற இணை–ய–தளம் மூலமே விண்– ண ப்– பி க்க வேண்– டு ம். விண்– ண ப்– பி க்– கும் முன் விண்– ண ப்– ப க் கட்– ட – ண ம், தேர்வுமுறை உள்–ளிட்ட அனைத்து விவ– ரங்– க – ள ை– யு ம் தெளி– வ ாகப் படித்–துப் பார்த்து விண்–ணப்– பிக்– க – வு ம். இறுதி ஆண்டு


அட்மிஷன்

த்–திய அர–சின் அறி–வி–யல் மற்–றும் த�ொழில்–நுட்ப அமைச்–ச–கத்–தின் கீழ் இயங்–கிவ – ரு – ம் அடிப்–படை அறி– வி–ய–லுக்–கான சத்–யேந்–திர நாத் ப�ோஸ் தேசிய மையம்(SNBNCBS) க�ொல்– கத்–தா–வில் செயல்–பட்டு வரு–கி–றது. இந்திய அள–வில் அறி–வி–யல் மற்–றும் ஆராய்ச்சிப் படிப்– பு – க – ளி ல் முதன்– மை – ய ாக விளங்– கு ம் இக்–கல்வி நிறு–வ–ன–மா–னது இந்–திய அரசு மற்–றும் சர்–வதே – சக் கல்வி நிறு–வன – ங்–களு – ட– ன் இணைந்து சர்–வ–தேச தரத்–தில் பல்–வேறு துறை– க – ளி ல் ஆராய்ச்– சி ப் படிப்– பு – க ளை வழங்–கி–வ–ரு–கி–றது.

உதவித்தொகையுடன்

விண்–ணப்–பத – ார்–கள் தங்–கள் முது–கலை – – யில் 60%, எஸ்.சி/எஸ்.டி மாண–வர்–கள் 55% பெற்–றிரு – த்–தல் அவ–சிய – ம். அல்–லது JEST நுழை–வுத்–தேர்–வில் 160 ரேங்–கிங் அல்–லது GATE 400 ரேங்–கிங் அல்–லது CSIR NET-JRF and UGC-NET-JRF தேர்–வுக – ளி – ல் வென்–றவ – ர்– கள் இணை–யத – ள – ம் சென்று முழு–விவ – ர – ம் அறிந்து விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். வய–துவ – ர– ம்பு இந்–திய அர–சின் முதன்மைக் கல்–வி– நி–றுவ – ன – த்–தில் விண்–ணப்–பிக்க விரும்பு– வ�ோர் தங்– க ள் முது– நி லை பட்– ட ப்– ப–டிப்பை 2016க்குப் பின் முடித்–தவ – ர – ாக இருத்– த ல் வய– து – வ – ர ம்புத் தகு– தி – ய ாக எடுத்–துக்–க�ொள்–ளப்–படு – ம். உத–வித்–த�ொகை விண்–ணப்–பித்–தவ – ர்–களி – ல் ஜூனி–யர் – ப் மாண–வர்–களுக்கு ரிசர்ச் ஃபெல்–ல�ோஷி ஒரு மாதத்–திற்கு ரூ.25,000, சீனி–யர் ரிசர்ச் ஃபெல்– ல�ோ – ஷி ப் மாண– வ ர்– க – ளு க்கு ரூ.28,0000 உத–வித்–த�ொ–கைய – ாக வழங்–கப் ப–டுகி – ற – து. விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை விருப்– ப – மு ம் தகு– தி – யு ம் க�ொண்டு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–புவ – �ோர் http://www. bose.res.in என்ற இணை–யத – ள – ம் மூலம் ஆன்லை–னில் விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் 31.5.2018. மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு http://www. bose.res.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.

- துருவா

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

இக்–கல்வி நிறு–வ–னத்–தில் ஹாஸ்டல் வசதி, உணவு மற்– று ம் நவீன உட்– கட்டமைப்பு வச–திக – ளு – ட – ன் செயல்படும் இக்–கல்வி நிறு–வன – த்–தில் படிக்கும் மாண– வர்–க–ளுக்கு ஊக்–கத்–த�ொகை வழங்–கப்– பட்டு இல–வச – ம – ாக ஆராய்ச்சிப் படிப்பு– களும் வழங்– க ப்– ப டு– கி – ற து. அதன்– ப டி 2018ம் ஆண்–டிற்–கான இயற்பியல், வேதியி– யல் மற்– று ம் பயலாஜிக்– க ல் சயின்ஸ் ப�ோன்ற துறைகளில் ஆராய்ச்சிப் படிப்– பிற்–கான மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்– ப–ட–வி–ருக்–கி–றது. ஆராய்ச்–சிப் படிப்–பு–கள் சர்– வ – தே ச தரத்– தி ல் ஆராய்ச்–சி–யா– ளர்–களை உரு–வாக்–கும் இக்–கல்–விநி – று – வ – – னத்–தில் Astrophysics and Cosmology (AC), Department of Chemical Biological & Macro Molecular Science (CBMMS), Condensed Matter Physics and Materials Science (CMPMS), Theoritical Science (TS) ப�ோன்ற துறை–களி – ல் ஆராய்ச்–சிப் படிப்–புக – ளு – க்– கான மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்–பட – – வி–ருக்–கிற – து. கல்–வித் தகுதி வெவ்–வேறு துறை–களி – ல் ஆராய்ச்–சிப் படிப்–புக – ளு – க்–கான மாண–வர் சேர்க்கை நடத்– த ப்– ப – டு – வ – த ால் விண்– ண ப்– பி க்க விரும்–புவ – �ோர் http://www.bose.res.in என்ற இணை–யத – ள – த்–தில் முழு–விவ – ர – ங்–களை – க் காண–வும். மேலும் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, அப்–ளைடு மேத்–தமே – ட்–டிக்ஸ் பய�ோ–பி– சிக்ஸ் ப�ோன்ற துறை–களி – ல் எம்.எஸ்–சி/– – மாஸ்–டர் டிகிரி முடித்த ப�ொதுப்–பிரி – வு

51 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆராய்ச்சிப் படிப்புகள்!


அட்மிஷன்

பிளாஸ்டிக் த�ொழில்நுட்பப்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

52 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

படிப்பில் மாணவர் சேர்க்கை!

செ

ன்ட்–ரல் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் பிளாஸ்–டிக் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் டெக்–னா–லஜி நிறு–வன – ம் சுருக்–க– மாக சிப்–பெட் என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. சென்னை கிண்டி த�ொழிற்–பேட்–டையி – ல் 1968ம் ஆண்டு சுமார் 8 ஏக்–கர் பரப்–ப–ள–வில் த�ொடங்–கப்–பட்–டது சிப்–பெட் நிறு–வ–னம். மத்–திய ரசா–ய–னம் மற்–றும் உரங்–கள் துறை–யின் கீழ் இயங்–கும் ப�ொதுத்துறை நிறு–வ–ன–மான இது, நாட்–டின் முக்–கி–ய–மான பிளாஸ்–டிக் த�ொழில்–நுட்–பக் கல்வி மற்–றும் ஆராய்ச்சி மைய–மா–கத் திகழ்–கிற – து. சர்–வதேச – அள–வில் பல்–வேறு நாடு–க–ளைச் சேர்ந்த பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ள�ோடு இணைந்து இந்த கல்வி நிறு–வ–னம் செயல்–ப–டு–கி–றது


- வசந்தி ராஜ–ரா–ஜன்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

– ப – டி ப்– பு – க – ளு க்– கு ம் பத்– த ாம் வகுப்– பி ல் 35% மதிப்–பெண்–களு – க்–குக் குறையாமல் பெற்றுத் தேர்ச்சி பெற்–றிரு – க்க வேண்டும். மேற்–கா–ணும் படிப்–புக – ளு – க்கு விண்ணப்– பிப்–பவ – ர்–கள் முது–நிலை – ப் பட்டயப்–படிப்பு மற்–றும் மேம்–பட்ட பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு– க–ளுக்கு 25 வய–துக்கு அதி–கம – ா–கா–ம–லும், பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு–களுக்கு 20 வய–துக்கு அதி–க–மா–கா–ம–லும் இருக்க வேண்–டும். எஸ்சி, எஸ்டி பிரி–வின – ரு – க்கு ஐந்து ஆண்– டு–கள் வரை வயதுத் தளர்வு உண்டு. எவ்–வாறு விண்–ணப்–பிப்–ப–து–?– இணைய வழி–யில் விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு–ப–வர்–கள் http://cipetonline.com/ எனும் இணை–ய–தளத்–திற்–குச் சென்று பதிவு செய்துக�ொண்– டு ம் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். வட– கி– ழ க்கு மாநி– ல ங்– க – ளை ச் சேர்ந்– த – வ ர்– க – ளு க்கு விண்– ணப்–பக் கட்–டண – ம் எது–வும் இல்லை. இணைய வழி–யி– லான விண்–ணப்–பம் நிரப்பு – வ – த ற்– க ான வழி– மு – றை – க ள் இணை–யத்–தில் க�ொடுக்–கப்– பட்– டி – ரு க்– கி ன்– ற ன. விண்– ணப்– பி க்க/விண்– ண ப்– ப ம் ச ெ ன்றடை ய க் க ட ை சி நாள்: 27.6.2018. – ம் விண்–ணப்–பக் கட்–டண ப�ொதுப்–பி–ரி–வி–னர் மற்–றும் பிற பிற்–படு – த்–தப்–பட்ட பிரி–வி– னர் ரூ.500, ஆதி–தி–ரா–வி–டர், பழங்–குடி – யி – ன – ர் ரூ.250, வெளி–நாட்–டின – ர் 50 யு.எஸ். டாலர் செலுத்த வேண்–டும். நுழை–வுத்–தேர்–வு– இப்–ப–டிப்–பு–க–ளுக்கு விண்–ணப்–பித்–த– வர்–க–ளில் தகு–தி–யு–டைய அனை–வ–ரும் மேற்–கா–ணும் இணை–ய–த–ளத்–தி–லி–ருந்து – க்– நுழை–வுச்–சீட்–டைத் (Hall Ticket) தர–விற கம் செய்–துக�ொ – ள்–ளல – ாம். தமிழ்–நாட்–டில் சென்னை உட்–பட இந்–தியா முழு–வது – ம் 21 இடங்–களி – ல் அமைக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கும் இந்–நிறு – வ – ன – த்–தின் மையங்–களி – ல் 1.7.2018 அன்று இணை நுழை–வுத்தேர்வு (Joint Entrance Examination) நடத்–தப்–பெ–றும். மேலும் விவ–ரங்–கள் அறிய விரும்– பு–வ�ோர் Centre Head, CIPET, Thiruvika Industrial Estate Guindy,Chennai-600 032 என்ற முக–வரி – யி – ல் நேரா–கவ�ோ அல்லது 044-22254701 என்ற த�ொலை– பே சி எண்ணில் த�ொடர்– பு – க�ொண்டோ தகவல்–களை – ப் பெற–லாம்.

53 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

CIPET - பிளாஸ்–டிக் த�ொழில்–நுட்– பத்–திற்–குத் தேவை–யான திற–மை–யான வல்–லு–நர்–களை உரு–வாக்–கி–டும் இலக்–கு– டன் பட்–ட–யம் (Diploma), முது–நிலை – ப் பட்–ட–யம் (PG Diploma), இள–நி–லைப் பட்–டம் (Under Graduation), முது–நி–லைப் பட்–டம் (Post Graduation), முனை–வர் (Doctoral) படிப்–பு–களை வழங்–கு–கி–றது. இந்–நி–றுவ – –னத்–தில் ஒன்–றரை ஆண்டு கால அள– வி – ல ான நெகி– ழி ச் செயல்– மு–றைக – ள் மற்–றும் ச�ோதனை (Postgraduate Diploma in Plastics Processing & Testing) எனும் முது–நி–லைப் பட்–ட–யப்–ப–டிப்பு, நெகிழி வார்ப்–புரு வடி–வ–மைப்பு (Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM) எனும் மேம்– பட்ட பட்– ட – ய ப்படிப்பு, மூன்று ஆண்டு கால அள– வி–லான நெகி–ழித் த�ொழில்– நுட்–பம் (Diploma in Plastics Technology), நெகிழி வார்ப்– பு – ரு த் த � ொ ழி ல் – நு ட் – ப ம் (Diploma in Plastics Mould Technology) எனும் இரண்டு பிரி–வு–க–ளி–லான பட்–ட–யப் – க்– படிப்–புக – ள் இடம்–பெற்–றிரு கின்–றன. என்ன படிக்– க – ல ாம்? யார் விண்–ணப்–பிக்–கல – ாம்–?– நெகி–ழிச் செயல்–மு–றை– கள் மற்– று ம் ச�ோதனை (Postgraduate Diploma in Plastics Processing & Testing) எனும் முது– நி லைப் பட்– ட – ய ப்– ப – டி ப்– புக்கு வேதியியலை ஒரு பாட– ம ா– க க் க�ொண்டு, அறி–வி–ய– லி ல் இள– நி –லைப் பட்– ட ம் (B.Sc) பட்– ட ம் பெற்– றி – ரு க்க வேண்–டும். நெகிழி வார்ப்–புரு வடி–வ– மைப்பு (Post Diploma in Plastics Mould Design with CAD/CAM) எனும் மேம்–பட்ட பட்– ட – ய ப்– ப – டி ப்– பு க்கு மூன்றாண்டு க ா ல அ ள – வி – ல ா ன இ ய ந் – தி – ர ப் ப�ொறி–யி–யல் பாடங்–க–ளில் (Mechanical, Plastics Technology, Tool/Production/ Automobile Engineering, Mechatronics, Tool & Die Making, DPMT/DPT (CIPET)) – �ொன்–றில் பட்–டய – ப்–படி – ப்பு அல்– ஏதா–வத லது அதற்கு இணை– ய ான படிப்பில் த ே ர் ச் சி பெ ற் – றி – ரு க்க வே ண் – டு ம் . நெகி–ழித் த�ொழில்–நுட்–பம் (Diploma in Plastics Technology), நெகிழி வார்ப்–புரு – த் த�ொழில்–நுட்–பம் (Diploma in Plastics Mould Technology) எனும் இரு பட்–ட–யப்


எதிர்பார்ப்பு மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

54 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கழுத்தை

நெரிக்கும் கல்விக் கட்டணம்!

னி– த – னி ன் அடிப்– ப – ட ைத் தேவை– க – ளி ல் முதன்– மை – யா–னது கல்வி. அதை ஒவ்–வ�ொரு குடி–ம–க–னுக்–கும் இல–வச– ம – ா–கத் தரு–வது அர–சின் கடமை. அதில் எவ்–வித சம–ர–ச–மும் செய்–து–க�ொள்–ளா–மல் அரசு மட்–டுமே கல்வி நிறு–வனங்–களை நடத்–தியி – ரு – ந்–தால் தனி–யார் கல்வி நிறு–வன – ங்–கள் த�ோன்–றி–யி–ருக்–காது. நம் நாட்–டில் புற்–றீ–சல் ப�ோல் தெருக்–கள் த�ோறும் தனி–யார் பள்–ளிக – ள் த�ோன்றி வளர்ந்து க�ொழுத்–துள்–ளன. அவர்–கள் கல்–விக் கட்–ட–ணம் என்ற பெய–ரில் பெற்–ற�ோர்–களை வாட்டி வதைக்–கின்–ற–னர்.

இரத்தின புகழேந்தி


மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

இத– ன ால் பணி– க ள் முடங்– கி ன. இந்நிலை– யி ல், புதிய தலை– வ – ர ாக ஓய்வு–பெற்ற நீதி–பதி மாசி–லா–மணியை தாம– த – ம ா– க வே நிய– மி த்– த – ன ர். அவர் இ து – வ ரை த னி – யார் ப ள் – ளி – க ள் வ சூ லி க்க வே ண் – டி ய க ட் – ட – ண ம் பற்றி எவ்–வித அறி–விப்–பும் வெளி–யி–ட– வில்லை. மூன்று ஆண்–டு–க–ளுக்கு ஒரு முறை கட்– ட – ண ங்– க ள் குறித்து குழு அறி– வி க்– க – வே ண்– டு ம். 2018ம் ஆண்– டு – டன் அந்–தக் காலக்–கெடு முடிந்–து–விட்– டது. வரும் கல்–வி–யாண்–டில் (2018-19) எவ்வளவு கட்–ட–ணம் தனி–யார் பள்–ளி– கள் வசூ–லிக்க வேண்–டும் என்–பதைக் குழு இது–வரை அறி–விக்–க–வில்லை. பல பள்–ளி–கள் மாண–வர் சேர்க்–கை–யைத் த�ொடங்கி அவர்– க ள் விருப்– ப ப்– ப டி கட்–ட–ணம் வசூல் செய்–து–வ–ரு–கின்–ற–ன. இந்–நி–லை–யில் மதுரை உயர்–நீதி மன்றத்– தில் த�ொடுக்–கப்–பட்ட ஒரு வழக்–கில் தனி– யார் பள்– ளி – க – ளு க்– க ான கல்– வி க் கட்–டண – த்தை நிர்–ணய – ம் செய்து ஏப்ரல் 30ந் தே–திக்–குள் தமி–ழக அரசின் இணைய– த–ளத்–தில் வெளி–யிட வேண்டும் என்று தீர்ப்பு வழங்–கப்–பட்–டது. ஆனாலும் எந்த நடவடிக்–கை–யும் இது–வரை இல்லை. அர–சின் இந்த அலட்–சி–யப் ப�ோக்– கால் பெற்–ற�ோர்–கள் மிக–வும் அதி–ருப்–தி– யில் உள்–ள–னர். தனி–யார் கல்வி நிறு–வ– னங்–க–ளின் கட்–ட–ணக் க�ொள்–ளைக்கு அள வே இல்லை. வட்–டத் த லை நக–ரங்–க–ளில் அமைந்–துள்ள பள்–ளிகள் த�ொடக்க நிலை வகுப்– பு – க – ளு க்கே ஆண்டுக்கு ரூ.40,000 முதல் ரூ.80,000 வரை கட்– ட – ண ம் வசூ– லி க்– கி ன்– ற – ன ர். சென்னை ப�ோன்ற பெரு–நக – ர – ங்–களி – ல் பன்–னாட்–டுப் பள்–ளிக – ள் என்ற பெய–ரில் LKG வகுப்–புக – ளு – க்கே ஒரு இலட்–சம் வரை கட்–ட–ணம் வசூ–லிக்–கின்–ற–னர். கல்–லூ–ரி– க–ளின் நிலைய�ோ ச�ொல்–வ–தற்–கில்லை. பெற்–ற�ோர்–க–ளின் கழுத்தை நெரிக்– கும் கல்–விக் கட்–ட–ணக் க�ொள்–ளையை அரசு தடுத்து நிறுத்– தி ட வேண்– டு ம். இதனை முறைப்– ப – டு த்த இன்– னு ம் தெளி– வ ான சட்– ட ங்– க ளை இயற்– றி ட வேண்– டு ம். கல்– வி – யி ல் மட்– டு – மி ன்றிக் கட்–ட–ணத்–தி–லும் சமச்–சீர் தன்–மையை அரசு உறு–திப்–ப–டுத்த வேண்–டும். கட்–டண–மில்–லாக் கல்வி வேண்டும் என்று கேட்– க – வே ண்– டி ய மக்– க ளை கட்டணத்–தில்சமச்–சீர்தன்மைவேண்டும் என்று ப�ோரா–ட–வேண்–டிய நிலைக்கு தள்– ளி – ய – து – த ான் வேதனை அதுவே ஆட்–சி–யா–ளர்–க–ளின் சாதனை. 

55 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ந டு த் – த ர வ கு ப் – ப ை ச் – ச ே ர ்ந ்த ஒவ்வொரு குடும்–பமு – ம் அவர்–களி – ன் வரு– மா–னத்–தில் கணி–ச–மான த�ொகையைக் குழந்–தைக – ளி – ன் கல்–விக்–காகச் செல–விட வேண்–டிய அவ–ல–நிலை உள்–ளது. இந்த கட்– ட – ண க் க�ொள்– ளை – ய ைத் தடுத்து நிறுத்த இனி– மே ல் இய– ல ாது என்ற நிலை ஏற்–பட்–டபி – ற – கு பல்–வேறு அர–சிய – ல் கட்– சி – க ள் ப�ொதுநல அமைப்– பு – க ள், பெற்–ற�ோர்–கள் ஆகி–ய�ோர் ப�ோரா–டத் த�ொடங்–கி–னர். த�ொடர் ப�ோராட்–டத்– தின் விளை– வ ாக 2009 ஆம் ஆண்டு தமிழ்–நாடு பள்–ளி–கள் (கட்–ட–ணம் வசூ– லிப்–பதை முறைப்–ப–டுத்–து–தல்) சட்–டம் இயற்– ற ப்– ப ட்– ட து. (க�ொம்பை விட்டு விட்டு வாலைப் பிடித்– த – து – ப�ோ ல் இச்சட்டம் உள்–ளது) அதன்–படி உயர்– நீ–திம – ன்ற ஓய்–வுபெற – ்ற நீதி–பதி தலை–மை– யில் குழு ஏற்–ப–டுத்–தப்–பட்டு தமி–ழ–கத்–தி– லுள்ள தனி–யார் கல்வி நிறு–வ–னங்–கள் மாணவர்–க–ளி–ட–மி–ருந்து வசூ–லிப்–ப–தற்– கான கட்–ட–ணம் நிர்–ண–யம் செய்–யப்– பட்–டது. அந்– த ச் சட்– ட த்– தி ன் மூலம் கட்– ட – ணம் வசூ– லி ப்– பதை முறைப்– ப – டு த்– து – கிற�ோம் என்ற பெய–ரில் தனி–யார் கல்வி நிறுவனங்–க–ளுக்கு ஆத–ர–வா–கவே விதி– மு–றை–கள் வகுக்–கப்–பட்–டன. பள்ளி நிர்– வா–கங்–கள் நன்–க�ொடை என்ற பெய–ரில் வசூ–லிக்–கும் கட்–ட–ணக் க�ொள்–ளைக்கு சட்–டப்–பூர்–வம – ான பாது–காப்பு அளிப்–ப– தா–கவே அமைந்–தது. தனி–யார் பள்–ளிக – ள் கட்–டண – ம் வசூ–லிப்–பத – ற்–கான விதி–களி – ல் கீழ்க்–கண்ட விதி–கள் சேர்க்–கப்–பட்–டன.  பள்ளி அமைந்–துள்ள இடம்  கட்–ட–மைப்பு வச–தி–கள் நிதி  பரா–ம–ரிப்பு நிதி  எதிர்–காலத்் தேவை–க–ளுக்–கான நிதி  வேறு தேவை–கள் ஆகி– ய – வ ற்– று க்– க ாகப் பள்– ளி – க ள் நிதி வசூ–லிக்–க–லாம் என்று கட்–ட–ணக் க�ொள்–ளைக்கு பச்–சைக்–க�ொடி காட்–டப் ப – ட்–டது. கு ழு – வி ன் மு த ல் த லை – வ – ர ா க , ஓய்–வு–பெற்ற நீதி–பதி க�ோவிந்–த–ரா–ஜன் நிய–மிக்–கப்–பட்–டார். அவ–ருக்குப் பின், ஓய்–வுபெற – ்ற நீதி–பதி ரவி–ராஜ பாண்–டிய – ன் தலை–வ–ரா–னார். ஆட்சி மாற்–றம் ஏற்– பட்–ட–தும் அவர், 2012ல் வில–கி–னார். அதன் பிறகு ஓய்– வு – பெற ்ற நீதிபதி சிங்–கா–ர–வேலு தலை–வ–ராக நிய–மிக்–கப்– பட்–டார். அவர் பத–விக்–கா–லம் டிசம்–பர் 2015ல் முடிந்–தது. அதன்–பின் தலை–வர் நிய–மிக்–கப்–ப–ட–வில்லை.


எஞ்–சினி – ய – ர்–களு – க்கு அலு–மினி – ய கம்–பெ–னியி – ல் வேலை

வாய்ப்புகள்

நிறு–வ–னம்: நேஷ–னல் அலு–மி–னி–யம் கம்–பெனி லிமி–டெட் எனும் மத்–திய அர–சின் அலு–மி–னிய நிறு–வ–னம் வேலை: எஞ்–சி–னி–யர் காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 115. இதில் மெக்–கா–னிக்–கல் 54, எலக்ட்– ரிக்–கல் 32, மெட்–ட–லர்ஜி 18, எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ் 5 மற்–றும் இன்ஸ்–ரு– மென்–டே–ஷன் 6 இடங்–கள் உள்–ளன கல்–வித் தகுதி: துறை ரீதி–யாக எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் டிகிரி முடித்–தி–ருப்–ப– த�ோடு 2018 ‘கேட்’ தேர்–வி–லும் தேர்–வா–கி–யி–ருக்–க–வேண்–டும் வயது வரம்பு: 30 க்குள் தேர்வு முறை: நேர்–மு–கம் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 22.5.18 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www.nalcoindia.com

வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் பகுதி. இந்த இரண்டு வாரங்களில் வெளியான முக்கிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் இங்கே...

மருத்–து–வக் கல்வி மற்–றும் ஆய்வு நிறு–வன வேலை நிறு–வ–னம்: ப�ோஸ்ட் கிரே–ஜு–வேட் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் மெடிக்–கல் எஜு–கே–ஷன் அண்ட் ரிச்ர்ச் எனும் மத்–திய அர–சின் மருத்–துவ – க் கல்வி மற்–றும் ஆய்வு நிறு–வன – ம், சண்–டிக – ர் வேலை: சீனி–யர் ரெசி–டெண்ட் எனும் மருத்–துவ – க் கல்–விய – ா–ளர் வேலை மற்–றும் ஹாஸ்–பிட்–டல் அட்–டண்–டண்ட் காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 130. இதில் முதல் வேலை–யில் 89 மற்–றும் இரண்–டாம் வேலை–யில் 15 இடங்–கள் காலி–யாக உள்–ளது கல்–வித் தகுதி: முதல் வேலைக்கு எம்.டி மற்–றும் எம்.எஸ் படிப்–பும் இரண்–டாம் வேலைக்கு 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்–சி–யும் அவ–சி–யம் வயது வரம்பு: முதல் வேலைக்கு 30க்குள்–ளும் இரண்–டாம் வேலைக்கு 18 முதல் 37 வரை தேர்வு முறை: எழுத்–துத் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 23.5.18 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www.pgimer.edu.in

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

56 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தமி–ழக அர–சில் வேளாண் அதி–காரி பணி! நிறு–வ–னம்: தமி–ழக அர–சுப் பணி–யா–ளர் தேர்–வா– ணைய தேர்வு மூலம் வழங்–கப்–ப–டும் அக்–ரி–கல்ச்–சர் ஆஃபி–சர் வேலை: வேளாண் அதி–காரி காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 192 கல்–வித் தகுதி: வேளாண்துறை பட்–டப்–ப–டிப்பு வயது வரம்பு: ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் 30க்குள்–ளும் மற்–ற–வர்–க–ளுக்கு வயது உச்–ச–வ–ரம்பு இல்லை தேர்வு முறை: எழுத்து விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 24.5.18 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www.tnpsc.gov.in


வேலை ரெடி!

அணு–மின் நிறு–வ–னத்–தில் பல்–வேறு பணி–கள்! நிறு– வ – ன ம்: என்.பி.சி.ஐ.எல். எனப்–படு – ம் தேசிய அணு–மின் கழக நிறு–வ–னத்–தில் வேலை வேலை: ஸ்டை– பெ ண்– ட ரி டெக்– னீ–ஷி–யன், சயின்–டிஃ–பிக் அசிஸ்– டென்ட், ஸ்டென�ோ, லேப் டெக்–னீ– ஷி–யன், எக்ஸ்ரே டெக்–னீ–ஷி–யன், நர்ஸ் ப�ோன்ற வேலை–கள் காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 248 கல்–வித் தகுதி: ஸ்டை–பெண்–டரி டிரெ– யி னி வேலைக்கு 10 வது, ஐ.டி.ஐ, +2 படிப்பு ப�ோதும். மற்ற வேலை–க–ளுக்கு அந்–தந்–தத் துறை – ம் த�ொடர்–பாக டிகிரி படிப்பு அவ–சிய வயது வரம்பு: துறை–க–ளுக்கு ஏற்ப வயது வேறு–ப–டும் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 24.5.18 மேல– தி க தக– வ ல்– க – ளு க்கு www.npcil.co.in

நிறு–வன – ம்: யு.பி.எஸ்.சி-யின் சென்ட்–ரல் ஆர்ம்ட் ஃப�ோர்ஸ் எனும் மத்–திய காவல்–ப–டை– யின் பல்–வேறு பிரி–வு–க–ளுக்–கான தேர்– வும் வேலை–வாய்ப்–பும் வேலை: அசிஸ்–டென்ட் கமாண்–டண்ட் எனும் பத–வி–யி–லான வேலை–கள் காலி–யிட– ங்–கள்: ம�ொத்–தம் 398. இதில் பி.எஸ்.எஃப் எனப்–படு – ம் பார்–டர் செக்–யூ– ரிட்டி ஃப�ோர்ஸ் படை–யில் 60, சி.ஆர். பி.எஃப் 179, சி.ஐ.எஸ்.எஃப் 84, ஐ.டி. பி.பி 46 மற்–றும் சாசாஸ்த்ர சீமா–பல் 29 இடங்–கள் காலி–யாக அறி–விக்–கப்– பட்–டுள்–ளது கல்–வித் தகுதி: டிகிரி வயது வரம்பு: 20 முதல் 25 வரை தேர்வு முறை: எழுத்து, உடல்திறன் ச�ோதனை மற்–றும் நேர்–மு–கம் விண்– ண ப்– பி க்க கடை– சி த் தேதி: 21.5.18 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு www.upsc. gov.in

ஜிப்–ம–ரில் நர்–ஸிங் ஆபீசர் பணி!

நிறு–வ–னம்: புதுச்–சே–ரி–யில் இருக்– கு ம் ஜிப்– ம ர் எனும் மருத்–துவ – க் கல்வி மற்–றும் மருத்–துவ ஆய்வு நிறு–வ–னம் வேலை: ல�ோயர் டிவி–ஷன் கிளர்க்(க்ரூப் சி) மற்–றும் நர்–ஸிங் ஆபீசர் காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 115. கல்–வித் தகுதி: கிளர்க் வேலைக்கு +2 படிப்–புட– ன் தட்–டச்சு திற–னும் நர்–ஸிங் ஆபீசர் வேலைக்கு ஜென–ரல் நர்–ஸிங் அண்ட் மிட் வைஃபரி படிப்–பில் டிப்–ளம�ோ அல்–லது டிகிரி படிப்பு அவ–சி–யம் வயது வரம்பு: கிளர்க் வேலைக்கு 18 முதல் 30 வரை, நர்ஸ் வேலைக்கு 18 முதல் 35 வரை தேர்வு முறை: கிளர்க் வேலைக்கு எழுத்து மற்–றும் திறன் ச�ோத–னையு – ம் நர்ஸ் வேலைக்கு எழுத்–துத் தேர்–வும் உண்டு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 18.5.18 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www.jipmer. edu.in

த�ொகுப்பு: டி.ரஞ்–சித்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

மத்–திய காவல்–ப–டைப் பிரி–வு–க–ளில் வேலை!

57 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கப்–பல் கட்டும் தளத்–தில் தீய–ணைப்பு வீரர் வேலை நிறு– வ – ன ம்: மும்பை டாக்– ய ார்ட் எனும் கப்– ப ல் கட்– டு ம் தளம், மும்பை வேலை: தீய–ணைப்பு வீரர்(கிரேட் 1 மற்–றும் கிரேட் 2 பிரி–வு–க–ளில்) காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 95 கல்–வித் தகுதி: 10 ஆம் வகுப்பு வயது வரம்பு: 18 முதல் 25 வரை தேர்வு முறை: எழுத்–துத் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 21.5.18 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www. bharatseva.com


அகிடடலே.ம்..

ங் இவஆ ்வளவு ா..! ய ஸி ஈ

ம�ொழி

சேலம் ப.சுந்தர்ராஜ்

மே 1 6 - 3 1 , 2 0 1 8

58 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

“சா

DEGREES OF COMPARISON – PART ONE

ர், டீ குடிக்–க–லா–மா–?–’’ என்று கேட்–ட ப – டி – யே ரகு–வின் அருகே வந்த ரவி–யிடம், ‘‘குடிக்–க–லாம், அதற்கு முன் ‘Today is hotter than yesterday’ இதற்கு பாசிட்– டி வ் டிக்ரி (Positive degree) என்ன ரவி?” எனக் கேட்–டார் ரகு. ‘‘இதுல என்னங்க சார் சந்–தேக – ம். Hotter than என்–பது comparative degree. அத�ோட positive degree ‘as hot as’. அத–னால Today is as hot as yesterday. என்–ப–துத – ான் அதன் positive degree” என்–றான் ரவி. “ந�ோ ரவி! I strongly disagree” என்–றவ – ரை விசித்–திர – ம – ாக பார்த்த ரவி ‘‘எப்–ப–டிங்க சார் ச�ொல்–றீங்–க–?” என்–றான். “அதா–வது, ‘Today is hotter than yesterday’ என்–றால் ‘நேற்றை விட இன்று மிக–வும் வெயி–லாய் இருக்– கி–றது – ’ என்–பது அர்த்–தம். அதற்கு comparative degree, ‘நேற்–றைய தினம் இன்– றைய தினத்– தை ப் ப�ோல் அதிக வெயி–லாக இல்–லை‘(Yesterday was not as hot as today) என்–று–தான் ச�ொல்லமுடி–யும். ஆனால், நீ ச�ொன்–னது Today is as hot as yesterday. அதா– வது ‘இன்–றைய தினம் நேற்–றைப்போல வெயி–லாய் இருந்–த–து’ என்–கி–றாய். அர்த்–தம் தலை–கீ–ழாக மாறு– கி–றது அல்–ல–வா–?–’’ என்ற ரகுவை சற்றே மீண்–டும் குழப்–பத்–து–டன் பார்த்–தான் ரவி. “என்ன ரவி? புரி–ய–ல–யா? உன்னை மாதிரி நிறைய பேர் வெறும் வார்த்– தை–களை மாற்–றி–னால் டிக்–ரி–யும் மாறி–விடு – ம் என நம்–புகி – ன்–றன – ர். அப்– ப டி அல்ல...! ப�ொருள் மாறு–பட – க்–கூட – ா–து” என்–றார் ரகு. “சரி! வேறு முறை– யி ல் ச�ொல்–கி–றேன் கேள். ‘Latha is taller than Indira’ லதா இந்– தி – ர ாவை விட உய– ர – மாக இருக்–கி–றாள். இது ஒரு comparative sentence. இத–னு– டைய positive sentence ‘Indira is not as tall as Latha’ அதா–வது,

‘இந்–திரா லதா–வைப் ப�ோல் அவ்– வ – ள வு உய– ர – மி ல்– லை ’ என்–று–தான் ச�ொல்ல முடி– யுமே தவிர ‘Latha is as tall as Indira’ என்–றால் ‘லதா இந்– தி ரா அள– வு க்கு உய– ர – மாக இருக்– கி – ற ாள்’ என்– று – தான் அர்த்– த ம். ஆனால், உண்மை அது– வ ல்– ல – வே ! உண்– மை – யி ல் ‘லதா– த ான் உய– ர ம்’ இப்– ப – டி ப்– ப ட்ட ப�ொருள்–ப–டும் த�ொனி–யில் தான் interchanging of degrees of comparison should be done. You should not just replace the words of comparison from positive to comparative or to superlative. So first read the sentence, understand the meaning and then start converting. அதை விட்டு விட்டு வெறு–மனே good-ஐ better-ஆகவோ long-ஐ longer-ஆகவ�ோ மாற்– று–வது interchange of degrees கி டை – ய ா து . பு ரி – கி – ற த ா ரவி? சரி, டீ குடிக்–கல – ாம் வா” என்– ற – ப – டி ய ே தன் இருக்– கையை வி ட் டு எழுந்து சென்– றார் ரகு.

ஆங்–கில வார்த்தை சந்–தே–கங்–க–ளுக்கு த�ொடர்–பு–க�ொள்ள englishsundar19@gmail.com


இப்போது விற்பனையில்... ரூ. 15 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி)

ரூ. 20 (மற்ற

மாநிலங்களில்)

மே 16-31, 2018

மாதம் இருமுறை

நலம் வாழ எந்நாளும்...

நான்கில் ஒருவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்த அபாயம் எச்சரிக்கும் புதிய ஆய்வு

kungumamdoctor Kungumam Doctor www.kungumam.co.in 59


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

60

Kalvi Velai Vazhikatti  

Kalvi Velai Vazhikatti Monthly Magazine

Kalvi Velai Vazhikatti  

Kalvi Velai Vazhikatti Monthly Magazine

Advertisement