Page 1

குங்குமச்சிமிழ்

ஏப்ரல்  

16-30, ரூ. 10 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 15 (மற்ற மாநிலங்களில்) 2018

மாதம் இருமுறை

+2 வுக்குப் பிறகு என்ன படிக்கலாம்? முதுநிலை த�ொழிற்படிப்புகளில் சேர TANCET 2018 நுழைவுத் தேர்வு!

1


2


2 பிறகு

ஆல�ோசனை

+

வுக்குப்

என்ன படிக்கலாம்?

4

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ள்– ளி ப் படிப்– பி ன் இறுதி வகுப்– ப ான +2வுக்கு தேர்–வுக – ள் முடிந்–துவி – ட்–டன. பத்– தாம் வகுப்–புக்–கும் ஏப்–ரல் 20ல் ப�ொதுத் தேர்வு முடிந்–து–வி–டும். அடுத்–தது என்–ன? தேர்வு முடிவை எதிர்–பார்த்–தி–ருப்–பது மட்–டு–மில்–லா–மல் மாண–வர்–கள் மற்–றும் பெற்–ற�ோர்–கள் மன–தில் பல எண்– ண ங்– க – ளு ம் கேள்– வி – க – ளு ம் எழும். அவை, என்ன படிக்க வேண்–டும்? எங்கு படிக்க வேண்–டும்? இப்–படி – ப்–பிற்கு என்ன செல–வா–கும்? இப்–படி – ப்பைப் படித்–தால் வேலை கிடைக்–கும – ா? என்–ப–னவ – ா–கத்–தான் இருக்–கும். அந்–தக் கேள்வி– க–ளுக்கு அவர்–களே விடை–கா–ணும் வித–மாகச் சில ஆல�ோ–ச–னை–களை இனி பார்ப்–ப�ோம்… எப்–படி படிப்–பைத் தேர்வு செய்–வ–து? பத்–தாம் வகுப்–பிற்–குப் பின் எந்த குழுவை எடுத்து படிக்க வேண்–டும்? பன்–னி–ரண்–டாம் வகுப்–பிற்–குப் பின் என்ன படிப்பை தேர்வு செய்ய வேண்–டும்? இந்த இரண்டு முடி– வு– க – ளு மே ஒரு மாண– வ – னி ன் முழு வாழ்க்– கை – யை – யு ம் நிர்– ண – யி க்– கு ம் கார–ணிக – ள் என்–றால் மிகை–யா–காது. விரும்–பிய பாடப்–பி–ரி–வைத் தேர்வு செய்து, படித்து, பின் விரும்–பிய வேலை–யைப் பெற்று அல்–லது விரும்–பிய த�ொழிலை மேற்– க�ொள்– வ து என்– ப து ஒரு– வ – னுக்கு முழு– வ – து ம் மன– நி – றை–வை–யும், மகிழ்–வை–யும் த ரு – கி ன்ற ஒ ன் – ற ா – கு ம் . இதற்கு நாடு முழு–மை–யும் உள்ள படிப்– பு – க – ளை – யு ம்,

முனைவர்

ஆர்.ராஜராஜன்

உயர்கல்வி வாய்ப்புகளும்... நுழைவுத் தேர்வுகளும்!


மாடல்: யா, அட்டைப்படம்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன் ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பார்த்–துக்–க�ொள்–ள–லாம் என்ற நிலை மாறி, அனைத்து உயர்–ப–டிப்–பிற்–கான இடங்–க–ளுக்– கும் ‘நுழை–வுத் தேர்–வுக – ளி – ல்–’தே – ர்ச்சி தேவை என்ற நிலை உரு–வா–கி–விட்–டது. இவற்–றைப் பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு இன்–னும் அவ–சி–ய– மா– கி – வி ட்– ட து. இதை இன்– ன – மு ம் புரிந்து க�ொள்–ளா–மல், எந்–திரகதி–யான படிப்பை, புரி–தல் இல்–லாத படிப்பை, சிந்–தனை சக்தி இல்– லாத ஆக்– க ப்– பூர்–வ– மற்ற கல்–வி –யை த் தரு–வது பய–னற்–றது. அகில இந்–தியப் ப�ோட்–டித் தேர்–வு–கள் தமிழ்–நாட்–டில் உள்ள ப�ொறி–யிய – ல், மருத்– து–வம் உள்–ளிட்ட அனைத்துத் த�ொழில் படிப்– பு–க–ளுக்–கும் +2 ப�ொதுத் தேர்–வில் எடுத்த மதிப்–பெண்–கள், அது–வும் குறிப்–பிட்ட பாடங்– க–ளில் எடுத்த மதிப்–பெண்–கள் ப�ோதும் என்ற நிலை பல ஆண்–டு–க–ளாக இருந்த கார–ணத்– தால், மதிப்–பெண்ணை ந�ோக்கி மட்–டுமே மாண–வர்–கள் படிப்பு இருந்–தது. இதற்–காக மட்–டுமே பயிற்சி க�ொடுப்–பது என்ற நிலையை பள்–ளி–கள், குறிப்–பாகத் தனி–யார் பள்–ளி–கள் கையி– லெ – டு த்த கார– ண த்– த ால் மாண– வ ர்– க– ளி ன் கல்– வி த்– த – ர ம் குறைந்– து – வி ட்– ட து. இந்த நிலை– யி – லு ம் அகில இந்– தி ய அள– வில் 15% த�ொழில் படிப்பு இடங்–க–ளுக்கு முயற்சி செய்து வெற்றி பெற்ற மாண–வர்–கள் இல்–லா–மலி – ல்லை. ஆனால், தற்–ப�ோது அகில இந்திய இடங்–கள் மட்–டுமல்ல – , தமிழ்–நாட்–டில் உள்ள இடங்–க–ளுக்–கும் ப�ொது நுழை–வுத் தேர்வு தேவை என்ற நிலை உள்–ளது. இனி என்– னென ்ன படிப்– பு – க – ளு க்கு என்–னென்ன அகில இந்–திய நுழை–வுத் தேர்–வு– கள் உள்–ளன என்–பதைப்ப – ற்றிப் பார்ப்–ப�ோம். ப�ொறி–யி–யல் படிப்–பு–க–ளைப் ப�ொறுத்–த– மட்–டில், மாண–வர்–க–ளின் கனவு இந்–தியத் த�ொழில்– நு ட்பக் கல்வி நிறு– வ – ன ங்– களை (Indian Institute of Technology) ந�ோக்–கியே உள்–ளது. அர–சின் ப�ொறி–யிய – ல் கல்வி நிறு–வ– னங்–களி – ல் சேர, மாண–வர்–கள் Central Board of Secondary Education (CBSE) நடத்–தும் Joint Entrance Examination (JEE) Main தேர்–வை–யும், இதைத் த�ொடர்ந்து இந்–திய – ன் இன்ஸ்–டிடி – யூ – ட் ஆஃப் டெக்–னா–லஜி நடத்–தும் JEE Advanced தேர்–வை–யும் எழுதி தேர்ச்சி பெற்று அகில இந்–திய தர–வரி – சை பட்–டிய – லி – ல் இடம்–பெற வேண்–டும். JEE Main தேர்ச்சி பெற்–றவ – ர்–கள்–தான் JEE Advanced தேர்வை எழுத இய–லும். JEE Main மட்–டும் தேர்ச்சி பெற்–ற–வர்–கள், நேஷ–னல் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் டெக்–னா–லஜி (NIT), மத்–திய அர–சின் நிதி உதவி பெறும் நிறு–வன – ங்– கள் (Centrally Funded Institute) மற்–றும் JEE நுழை–வுத் தேர்வு வழி–யாக மாண–வர்–களை – த்

5

அவற்–றிற்–கான வாய்ப்–பு–க–ளை–யும் முழு–வ– து–மாக அறிந்–து–க�ொள்–வது அவ–சிய – –மா–கும். இதற்கு ‘தேடல்’ மிக மிகத் தேவை. குறிப்–பிட்–டப் படிப்–பைத் தேர்வு செய்வது என்– ப து அவ– ர – வ ர் விருப்– ப த்– தை – யு ம், ந�ோக்கத்தை–யும், எதிர்–காலத் திட்–டங்–க–ளை– யும், குடும்பச் சூழல்–க–ளை–யும் ப�ொறுத்–த– தேயன்றி, நண்– ப ர்– க – ளைய�ோ அல்– ல து உறவினர்–க–ளைய�ோ ப�ொறுத்–தது அல்ல. ப�ொறி–யி–யல், மருத்–து–வம், விவ–சாயம், கட்ட–டக்–கலை, உயிர்–த�ொழி – ல்–நுட்–பம், விண்ணி– யல், வானி–யல் என்ற த�ொழில் படிப்பு–கள், இயற்– பி–யல், வேதி–யிய – ல், உயி–ரிய – ல், தாவ–ரவி – ய – ல் உள்–ளிட்ட இள–நிலை அறி–வி–யல் படிப்பு– களை நாடு–ப–வர்–கள் பத்–தாம் வகுப்பிற்குப் பின் ‘கணி–தம், இயற்–பி–யல், வேதி–யி–யல், உயி–ரிய – ல்–’–கு–ழு–வைத் தேர்வு செய்–துக�ொ – ள்– ள–லாம். இதில் நான்–கா–வது பாட–மாக, உயிர்– வே– தி – ய ல், உயிர்– த�ொ – ழி ல்– நு ட்– ப ம் என்ற பாடத்–தைத் தேர்வு செய்–வ–தும் தவ–றில்லை. உயி–ரிய – ல் சார்ந்த படிப்–பு–க–ளைத் தவிர்க்க விரும்– பு – ப – வ ர்– க ள், நான்– க ா– வ து பாட– ம ாக புள்–ளி–யி–யல் அல்–லது கணி–னி–யி–யல் பாடங்– க–ளைத் தேர்வு செய்–து–க�ொள்–ள–லாம். கணக்– கி – ய ல், மேலாண்மை, சட்– ட ம், வணி–கம், ப�ொரு–ளா–தா–ரம் உள்–ளிட்ட படிப்பு– களை நாடு–வ�ோர் பத்–தாம் வகுப்–பிற்–குப் பின் கணி–தம், ப�ொரு–ளிய – ல், வணி–க–வி–யல், கணக்–கிய – ல் உள்ள குழு–வைத் தேர்வு செய்து– க�ொள்– ள – ல ாம். கணி– த த்தைத் தவிர்க்க விரும்–பு–ப–வர்–கள், கணி–தத்–திற்–குப் பதி–லாக கணினி, ம�ொழி ப�ோன்ற பாடங்– களை எடுத்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். பன்–னிர– ண்–டாம் வகுப்–பிற்–குப் பின், என்ன படிக்க வேண்– டு ம், என்ன வேலைக்குச் செல்ல வேண்–டும், என்ன த�ொழில் செய்ய வேண்–டும் என்–ப–வற்–றிற்–கான திட்–டம் பத்–தா–வது முடிந்தவுடனே செயல்– படுத்–தப்–பட வேண்–டும். பல்–வேறு மாற்–றங்–க–ளை–யும், பு து – மைகளை – யு ம் பெ ற் று இந்–தி–யா–வின் கல்வி, மிகக் குறிப்–பாகத் தமிழ்–நாட்–டின் கல்வி சென்– று – க�ொ ண்– டுள்ள இந்–நா–ளில், இந்த மாற்– ற ங்– க – ளை ப் பற்– றி ய விழிப்புணர்வு பெற்–ற�ோர்– க– ளு ம், மாண– வ ர்– க – ளு ம் அவ–சிய – ம் தெரிந்து வைத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டி–யவை. +2ல் நல்ல மதிப்– பெ ண்– க ள் பெற்–றால் ப�ோதும், ஏதே–னும் ஒரு கல்–லூரி – யி – ல் இடம் கிடைத்–துவி – டு – ம், பின்


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

6

தேர்வு செய்ய இசைந்–தி–ருக்–கும் த�ொழில்– நுட்ப நிறு–வன – ங்–கள் ஆகி–யவ – ற்–றில் சேர–லாம். இதைத் தவிர, இண்–டி–யன் இன்ஸ்டிடி–யூட் ஆஃப் எஜு–கேச – ன் அண்ட் ரிசர்ச், இண்–டிய – ன் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்– ன ா– ல ஜி, உணவு அறி–வி–யல் த�ொழில்–நுட்–பக் கல்வி நிறு–வ–னங்–கள் (Food Science Technology), பயிர் த�ொழில்–நுட்ப நிறு–வ–னங்–கள் (Crop Technology) ப�ோன்றவை JEE தர–வ–ரிசை – ப் பட்–டி–ய–லி–லி–ருந்து மாண–வர்–க–ளைத் தேர்வு செய்துக�ொள்–கின்–றன. இவற்–றிற்–கெல்–லாம் +2ல் மாண–வர்–கள் எடுத்த மதிப்–பெண்–கள் கருத்–தில் எடுத்–துக்கொள்–ளப்–படு – வ – தில்லை. குறிப்–பிட்ட குறைந்–தப – ட்ச தேர்ச்சி இருந்தாலே ப�ோதும். ப�ொது மருத்–து–வம் (MBBS), பல் மருத்– து– வ ம் (Dental), கால்– ந டை மருத்– து – வ ம் (Veterinary Science), தமிழ்–நாட்–டில் சித்த மருத்–து–வம் (BSMS - Bachelor of Siddha Medicine and Surgery), இந்–திய மருத்–து–வ– மான ஆயுர்–வே–தம் (BAMS - Bachelor of Ayurvedic Medicine on Surgery), அரே–பிய – ான யுனானி (BUMS- Bachelor மருத்–து–வம of Unani Medical Science), இயற்கை மருத்– து–வம் மற்–றும் ய�ோகா (BNYS - Bachelor of Naturally and Yogic Science) ப�ோன்ற படிப்– பு–க–ளுக்–கும், CBSE நீட் (NEET - National Eligibility Entrance Test) என்ற தேர்வை நடத்–து–கி–றது. இதற்–கான விதி–மு–றை–களை மெடிக்– க ல் கவுன்– சி ல் ஆஃப் இண்– டி யா தயார் செய்–கிற – து. இந்–தத் தேர்–வுக – ளு – ம் +2ல் குறைந்–தப – ட்ச தகுதி மதிப்–பெண்–ணைத் தவிர வேறு எந்த மதிப்–பெண்–க–ளும் கருத்–தில் எடுத்–துக்–க�ொள்–ளப்–பட மாட்–டாது. பாது–காப்–புத்–துறை நடத்–தும் புனே–வில் உள்ள ஆர்ம்டு ஃப�ோர்ஸ் ஆஃப் மெடிக்– கல் காலே–ஜில் (AFMC - Armed Force of Medical College) சேர விரும்–பு–ப–வர்–க–ளும்

நீட் தேர்–வின் தர–வ–ரிசை வழி–யா–கத்–தான் இடம்–பெற இய–லும். ஆனால், AFMC க்கு மாண–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். இவற்–றைத் தவிர, ஆல் இண்–டியா இன்ஸ்– டி–டி–யூட் ஆஃப் மெடிக்–கல் சயின்ஸ் (AIIMS - All India Institute of Medical Sciences) மருத்–து–வக் கல்வி நிறு–வ–ன–மும், பாண்–டிச்– சேரி, காரைக்– க ால் ஆகிய இடங்– க – ளி ல் உள்ள தங்–கள் மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–க–ளுக்– கும் ஜிப்–மர் (JIPMER - Jawaharlal Institute of Post Graduation Medical Education and Research) தனித்–த–னியே அகில இந்–திய நுழை– வு த் தேர்– வு – களை நடத்– து – கி ன்– ற ன. இந்–தியா முழு–மை–யும் உள்ள அரசு, தனி– யார் மருத்–து–வக் கல்வி நிறு–வன – ங்–கள், நிகர்– நிலைப் பல்–க–லைக்–க–ழக – ங்–கள் இவற்–றிற்கு நீட் வழி–யா–கத்–தான் இடம் கிடைக்–கும். ப�ொறி–யி–யல், அண்ணா ப�ொறி–யி–யல் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ம், அதன் உறுப்–புக் கல்–லூரி – – கள், அதன் துறை–கள், அண்ணா பல்–கல – ைக்– க–ழ–கத்–தின் அங்–கீ–கா–ரம் பெற்ற தனி–யார் – க – ள் அனைத்–தும் +2ல் மாண–வர்–கள் கல்–லூரி எடுத்த மதிப்–பெண்–க–ளின் கட் ஆஃப் அடிப்– ப–டை–யில் மாண–வர்–க–ளைச் சேர்க்–கின்–றன. கட்–டட – க்–கலை எனப்–படு – ம் ஆர்க்–கிடெக் – ச – ர் (Arch) படிப்–பு–க–ளான பி.ஆர்க் (B.Arch) படிக்க இரண்டு வழி– க ள் உள்– ளன . JEE தேர்–வின் இரண்–டாம் தாளை எழுதி தேர்ச்சி பெற்று இண்–டி–யன் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் டெக்– ன ா– ல ஜி நிறு– வ – ன ங்– க – ளி ல் சேர– ல ாம் மற்–றும் இந்–திய – ா–வில் உள்ள அரசு, தனி–யார் நிகர்–நில – ைப் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்–கள் அனைத்– துக்–கும் National Aptitude Test in Architecture - NATA என்ற நுழை–வுத் தேர்–வில் தேர்ச்சி பெற்று தர–வ–ரி–சை–யில் இடம்–பெற வேண்– டும். தர– வ – ரி– சைக் கு நேட்டா மதிப்–பெ ண்– கள் மற்றும் +2 ம�ொத்த மதிப்–பெண் இவை கணக்கில் எடுத்–துக்கொள்–ளப்–ப–டும்.


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சட்– ட ப்– ப – டி ப்பு படிக்க விரும்– பு – வ ர்– க ள் தேசிய சட்–டப்– பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்–களி – ல் சேர, காமன் லா அட்–மி–ஷன் டெஸ்ட் (CLAT) என்ற தேர்வு நடத்–தப்–படு – கி – ற – து. தமிழ்–நாட்–டின் டாக்–டர் அம்–பேத்–கார் சட்–டப் பல்–க–லைக்– க– ழ – க த்– தி ல் சேர +2 மதிப்– பெ ண் அடிப் ப – டை – யி – ல் சேர்த்–துக்–க�ொள்–ளப்–படு – கி – ற – ார்–கள். நவ–நா–கரி – க இந்–தியா முழு–மையு – ம் உள்ள ஆடை, ஆப–ரண, துணி, த�ோல் வடி–வமை – ப்பு படிப்–புக – ளி – ல் சேர்ந்து பட்–டம் பெற, நேஷ–னல் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் ஃபேஷன் டெக்–னா– லஜி அகில இந்–திய நுழை–வுத் தேர்–வு–களை நடத்–து–கி–றது. உண–வக மேலாண்மை, உண–வு தயாரித்– தல் உள்– ளி ட்ட உண– வ – க ப் படிப்– பு – க – ளி ல் (Catering) சேர நேஷ–னல் கவுன்–சில் ஆஃப் ஹ�ோட்–டல் மேனேஜ்–மென்ட் கேட்–டரி – ங் டெக்– னா–லஜி (NHMCT) தேர்வு நடத்–தப்–படு – கி – ற – து. நேர–டி–யாக சார்ட்–டர்டு அக்–க–வுண்–டன்சி (Charted Accountancy - CA) படிக்க, காமன் புர�ொ–பி–சி–யன்சி டெஸ்ட் நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இவை தவிர கணக்–கி–யல் பிரிவை எடுத்து படித்–த–வர்–க–ளும், மற்–ற துறை–யில் படித்–த– வர்–களு – ம் பி.காம்., பி.பி.ஏ., பி.ஏ. கார்ப்–பரே – ட் ப�ோன்ற படிப்–பு–களை +2 மதிப்–பெண்–கள் அடிப்–படை – யி – ல் சேர்ந்து படிப்–பது – ட – ன் ICWAI (Institute of Cost Works Accounts of India) படிப்–புக – ள் அல்–லது ACS (Associate Company Secretary) படிப்–பு–க–ளை–யும் படிக்–க–லாம். ஆய்வை ந�ோக்கிச் செல்– லு ம் ஒருங்– கி–ணைந்த அறி–வி–யல் படிப்–பு–க–ளில் சேர, நேஷ–னல் எலி–ஜி–பி–லிட்டி ஸ்கி–ரீ–னிங் டெஸ்ட் (NEST) நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இதே ப�ோல் ஒருங்–கி–ணைந்த பட்–டப்–ப–டிப்பு மற்–றும் ஆசி– ரி–யர் பயிற்சி படிப்–பிற்–கான நுழை–வுத் தேர்வு பெங்–க–ளூ–ரில் உள்ள ஆசி–ரிய – ர் பல்–க–லைக்– க–ழ–கம் நடத்–து–கி–றது. தமிழ்–நாட்–டில் உள்ள பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்– களி–லும், அவற்–றின் துறை–களி – லும், உறுப்புக் கல்–லூ–ரி–க–ளி–லும், இவற்–றின் அங்–கீ–கா–ரம் பெற்ற கல்–லூரி – க – ளி – லு – ம் சேர்ந்து இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல், கணி–தம், புள்–ளி–யி–யல், சுற்–றுப்– புறச் சூழ்–நில – ை–யிய – ல், மின்–னிய – ல், மண்–ணி– யல், உள–வி–யல், வர–லாறு, ப�ொரு–ளா–தா–ரம் உள்–ளிட்ட இன்–ன–பிற படிப்–பு–க–ளுக்கு கட் ஆஃப் மற்–றும் நேர்–முக – த் தேர்–வின் வழி–யாக மாணவ்–ர–கள் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு–கி–றார்–கள். இப்–படி – ய – ாகக் க�ொட்–டிக் கிடக்–கும் படிப்–பு– க–ளும் ஏரா–ளம – ான வாய்ப்–புக – ளு – ம் காத்–திரு – க்– கின்–றன. இவற்–றிற்–கான தேட–லும் இவற்–றில் வெற்றி பெற உந்–து–த–லும், முனைப்–புமே மாண–வர்–க–ளுக்கு தேவை–யா–ன–வை! 

7

விவ–சா–யம், விவ–சா–யம் சார்ந்த, விலங்கு சார்ந்த படிப்–புகளை – அகில இந்–திய விவ–சாய நிறு–வன – ங்–களி – ல் படிக்க இண்–டிய – ன் கவுன்–சில் ஆஃப் அக்–ரிக – ல்ச்–சுர– ல் ரிசர்ச் (ICAR - Indian Council of Agricultural Research) நடத்–தும் தேர்வை எழுத வேண்–டும். ICAR வழி–யாக நுழை–வுத் தேர்–வின் அடிப்–ப–டை–யில்–தான் மாண– வ ர்– க ள் தேர்வு செய்– ய ப்– ப – டு – கி – ற ார்– கள். +2 மதிப்–பெண்–கள் கருத்–தில் எடுத்–துக்– க�ொள்–ளப்–பட மாட்–டாது. தமிழ்–நாட்–டில் க�ோயம்–புத்–தூ–ரில் உள்ள விவ–சாயப் பல்–க–லைக்–க–ழக – ங்–க–ளில் உள்ள இள–நிலை விவ–சா–யம் மற்–றும் விவ–சா–யம் சார்ந்த பட்–டப்–ப–டிப்–பு–க–ளுக்கு மாண–வர்–கள் +2 தேர்–வின் கட்-ஆஃப் மதிப்–பெண் அடிப்– ப–டை–யில் மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு– கி–றார்–கள். இதே–ப�ோல்–தான், தமிழ்–நாட்–டில் மீன்–வளப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் மீன்–வள படிப்– பு – க ள், நாட்– டி க்– க ல் சயின்ஸ் படிப்– பு – களுக்கும். கடல்– சார் படிப்– பு–க – ளுக்– க ான அகில இந்–திய நுழை–வுத் தேர்வைச் சென்– னை–யில் உள்ள இந்–திய கடல்–சார் பல்–க– லைக்–க–ழ–கம் (Indian Marine University) நடத்–து–கி–றது. தமிழ்–நாடு மருத்–துவ – ப் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ம், இப்–பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் கீழே இயங்–கும் அங்–கீ–கா–ரம் பெற்ற கல்–லூ–ரி–க–ளில் உள்ள துணை மருத்–து–வப் படிப்–பு–க–ளில் BPT Bachelor of Physiotherapy, BOT - Bachelor of Occupational Therapy, BASLP - Bachelor of Audiology Speech Language ஆகிய படிப்–பு–க–ளுக்கு +2ல் கட் ஆஃப் மதிப்–பெண் அடிப்–படை – யி – ல் தேர்வு செய்–யப்–படு – கி – ற – ார்–கள். ராணு–வக் கல்–லூ–ரி–கள் சேர்ந்து இல–வ–ச– மாகப் படித்து, இதைத் த�ொடர்ந்து முப் ப – டை – க – ளி – ல் அதி–கா–ரிக – ள – ா–கச் சேர நேஷ–னல் டிஃபன்ஸ் அகா–டமி நடத்–தும் தேர்–வின் வழி– யாக வாய்ப்பை பாது–காப்–புப் படை தரு–கிற – து. இதற்–கான தேர்வை +2 முடிந்த மாண–வர்– க–ளுக்–காக பாது–காப்–புத் துறை இரு–முறை நடத்–து–கி–றது. இந்த எழுத்–துத் தேர்–வி–லும், இதைத் த�ொடர்ந்த சர்– வீ ஸ் செலக்– ச ன் ப�ோர்டு தேர்–வி–லும் தேர்ச்சி பெறு–ப–வர்–கள் டேரா–டூன் தரைப்–படைக் – கல்–லூரி, எழில்–மலா கப்–பற்–படைக் – கல்–லூரி, ஐத–ரா–பாத் விமா–னப் ப – டைக் – கல்–லூரி இவற்–றில் சேர்ந்து இள–நிலை அறி–விய – ல் அல்–லது த�ொழில்–நுட்பப் பட்–டம் பெற்–றும் ராணு–வப் பயிற்–சி–யைப் பெற்று த�ொடர்ந்து ஜூனி– ய ர் கமி– ஷ ன் ஆபி– ச ர், பைலட் ப�ோன்ற பத–வி–க–ளைப் பெற–லாம். +2வுக்–குப் பின் விமான ஓட்–டுந – ர் (பைலட்) பத–விக – –ளும், பெண்–க–ளுக்கு ஏர்–ஹ�ோஸ்–டர் படிப்–பிற்கு தேர்–வுக – ளு – ம் நடை–பெறு – கி – ன்–றன.


சமூகப் பார்வை

வெயில�ோடு

விளையாடி...

விடுமுறையைக் க�ொண்டாடுவ�ோம்!

8

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ர– சு ப் ப ணி– யா – க ட்– டும் அல்–லது தனி–யார் பணி– யா–கட்–டும் நன்கு படித்து மதிப்– ப ெண் பெற்– ற ால் மட்– டு மே – ரு வாழ்க்–கையை அமைத்– நல்–லத�ொ துக்–க�ொள்ள முடி–யும் என்ற சூழல் உள்– ள து. அத– ன ால்– த ான் பெற்– ற�ோர்–க–ளும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் மாண– வர்–களைப் படி–படி என இவ்வளவு நாளும் படிக்க வைத்–தார்–கள். படித்–த– வற்றை ச�ோதித்–த–றிய பரிட்சை–யும் வைத்து முடிந்–தா–யிற்று. படிப்– பி ல் மட்– டு மே கவ– ன ம் செலுத்தி மன– அ – ழு த்– த த்– தி ல் இருந்த மாண–வர்–க–ளுக்கு இந்த இரண்டு மாத விடு–முறை காலமே புத்–து–ணர்ச்–சி–யைக் க�ொடுக்–கும். அதற்கு அவர்–கள் உள–வி–யல்–ரீ–தி– யா–க–வும், உட–லி–யல்–ரீ–தி–யா–க–வும் எப்–படி – த் தயா–ரா–வது என விளக்கு– கி– ற ார் மருத்– து – வ – ரு ம் சமூக ஆர்–வ–ல–ரு–மான பிரீத்தி நிலா.

“பள்–ளிப் பாடம், வீட்–டுப் பாடம், படிப்பு என்–றி–ருந்த பிள்– ள ை– க ளை மகிழ்ச்– சி – யி ன் உச்– சி க்– கு க் க�ொண்டு செல்–வது முழு ஆண்டு விடு–முறை நாட்–கள் மட்–டுமே. அந்த விடு–முறை க�ொண்–டாட்–டத்–திற்–கும் வேட்டு வைப்–பது – – ப�ோல் படை–யெ–டுத்து வந்–துவி – ட்–டது பல சம்–மர் க�ோர்–சஸ். விடு–முற – ை–யிலு – ம் வகுப்பா எனப் பிள்–ளை–கள் கத–றுவ – தை – ப் ப�ொருட்–ப–டுத்–தாது மீண்–டும் பெற்–ற�ோர்–க–ளால் குழந்–தை– கள் வேற�ொரு அறைக்–குள் திணிக்–கப்–பட்–டுக்கொண்–டி– ருக்–கி–றார்–கள். படிப்பு படிப்பு என படித்து மன–அழு – த்–தத்–தில் இருக்–கும் அந்–தக் குழந்–தைக – ள் இந்த விடு–முறை நாட்–களை எவ்–வாறு க�ொண்–டா–ட–லாம் என்ற எதிர்–பார்ப்–ப�ோடு இருப்–பார்–கள். ஆனால், இந்த விடு–முறை நாட்–க–ளில் Learning Skill Development Class. Thinking Skill Development Class. Coognitive Skill Develoment Class. Gross Motor Skill Development Class. Fine Motor Development Class. Social Skill Development Class என்று பல–வி–த–மான Skill Development Class-க்கு பிள்–ளை–களை அனுப்ப பெற்–ற�ோர்– கள் திட்–ட–மிட்–டி–ருப்–பார்–கள். இப்–படி இந்த விடுமு–றைக் காலங்–க–ளி–லும் அவர்–களை ஏதா–வது ஒன்றை படிக்–கச் ச�ொல்–வது அவர்–களு – க்கு உடல்–ரீதி – ய – ா–கவு – ம், மன–ரீதி – ய – ா–க– வும் அழுத்–தத்–தைக் கூட்–டி–வி–டும். அத–னால், இந்த நீண்ட பட்–டியலை – ய�ோசிக்–கும் முன்–ன– தா–கவே ஒரு பெரிய ‘ந�ோ’ ச�ொல்–லிட்டு வீட்–டிற்கு உள்–ளே– யும், வெளி–யில் மற்ற குழந்–தை–க–ள�ோ–டும் நம் பாரம்–ப–ரிய மரபு விளை–யாட்–டு–களை விளை–யாடி மன–தா–லும் உட– லா–லும் மகிழ்ச்–சி–ய–டைய பிள்–ளை–க–ளைத் தயார்ப்–ப–டுத்த வேண்–டும். ஏனென்–றால், மரபு விளையாட்டு என்–பது


அத்– தனை Skill Development திறன்–க–ளை–யும் க�ொண்–டு–வரும் ஒ ரு ம ா ய ா – ஜ ா ல பே க் – கே ஜ் ஆகும்’’ என்–கி–றார். மரபு விளை– ய ாட்– டு – க – ளி ன் அறி–வி–யல் ப�ொதிந்த பயன்–பா–டு க – ள – ைப் பட்–டியலி–டத் த�ொடங்–கிய அவர், “வெற்றி த�ோல்–விக – ளை ஒன்– றா–கப் பாவிக்–கும் தன்மை, குழு மனப்–பான்மை, விட்–டுக்–க�ொடுத்– தல், சிந்–தனை – த்–திற – ன், சிக்கலைத் தீர்க்–கும் திறன் ப�ோன்ற உள–வி– யல் ரீதி–யான மாற்–றங்–கள�ோடு கை கால்–களை வலு–வாக்கி உடல் ஆர�ோக்–கிய – த்–தைத் தரு–வது மரபு விளை–யாட்–டு–கள். சில்–லாக்கு, உத்தி பிரித்–தல், சாட் பூட் த்ரீ, கிட்–டிப்–புள்ளு, தட்– டாங்– க ல், கண்– ண ா– மூ ச்சி, அட்– லாங்–காய் புட்–லாங்–காய், க�ோலி, பம்–ப–ரம் என நீளும் நூற்–றுக்–க– ணக்–கான மரபு விளை–யாட்–டின் பட்–டி–யல்–க–ளில் இடம்–பெற்–றி–ருக்– கும் விளை–யாட்–டு–கள் ப�ொழுது– ப�ோக்கா – க த் தெ ரி ந் – த ா – லு ம் ஒவ்– வ�ொ ன்– று ம் நம் உட– லு க்கு ஒவ்–வ�ொரு நன்–மையை அளிக்–க– வல்–லது.

9

பிரீத்தி நிலா


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

10 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த ட் – ட ா ங் – க ல் வி ள ை – ய ா – டு ம் – ப�ோ து மேலே கல் ப�ோய் கீழே வரு– வ – த ற்– கு ள் கீழே கிடக்– கு ம் கற்– க – ள ை– யு ம் சேர்த்– து ப் பிடிக்க வேண்–டும். இதன் மூலம் கவ–னத்– தி–றன் அதி–க–ரிக்–கும். மன–மும் சிந்–த–னை–யும் ஒருங்–கிணைந் – து விளை–யா–டின – ால் மட்–டுமே விளை–யாட முடி–யும். இந்த விளை–யாட்டு ஒரே–நே–ரத்–தில் பல–வித செயல்–பா–டு–க–ளில் நம்மை இயங்க வைக்–கும். இவ்–வா–றான விளை– ய ாட்– டு – க ள் ஒரு பணி– யி ன்– ப�ோ து சுற்–றி–யி–ருக்–கும் பல–வற்றை உள்–வாங்–கும் தன்–மையை அதி–க–ரிக்–கும். விழிப்–பு–டன் இருக்க கற்–றுத்–த–ரும் குலை குலையா முந்–திரி – க்கா, ப�ோட்–டியை சமா–ளிக்– கும் மனப்–பான்–மையை வளர்க்–கும் கல்லா மண்ணா, பகிர்ந்து அளிக்–கும் எண்ணத்தை– யும், கணக்–கை–யும் கற்–றுத்–த–ரும் பல்–லாங்– குழி, கால்–களு – க்கு வலுவை கூட்–டும் ந�ொண்டி விளை–யாட்டு, உட–லையு – ம் மன–தையு – ம் ஒருங்– கி– ணை த்து செயல்– ப – ட – வை க்– கு ம் பாண்டி விளை–யாட்டு என ஒவ்–வ�ொரு விளை–யாட்– டும் மன–திற்கு புத்–து–ணர்ச்சி அளிப்–பத�ோ – டு உள–வி–யல் ரீதி–யா–க–வும் பல நன்–மை–களை தரு–கி–றது’’ என்–கி–றார். பிள்– ள ை– க – ளி ன் தனித்– தி – ற ன் மற்– று ம் உடல்–வ–லி–மைக்–கு மரபு விளை–யாட்–டு–கள் பெரி– து ம் பயன்– ப – டு ம் என்று ச�ொல்– லு ம் பிரீத்தி நிலா சில உதா–ர–ணங்–க–ளை– விவ– ரிக்–கும்–ப�ோது “கணினி, த�ொலைக்–காட்சி என்று இயந்–தி–ரங்–க–ள�ோடு மட்–டுமே அதிக நேரம் செல–வி–டும் பிள்–ளை–கள் உணர்–வு– களை கையா–ளத் தெரி–யாத பிள்–ளை–க–ளாக வளரத் த�ொடங்–குகி – ற – ார்–கள். குழு–வாக விளை– யா–டும்– ப�ோது குழு–வாக இணைந்து ஒரு விளையாட்டை வெல்–லும் வியூ–கம் பிற்–காலத்– தில் டீம் வ�ொர்க்–காக செயல்–ப–டும்–ப�ோது உத–வு– கி–றது. அணித்–த–லை–வ–னாக செயல்– படும் விளை–யாட்–டுக – ளி – ல் ஒரு விளை–யாட்டை வெல்ல செயல்–ப–டுத்–தப்–ப–டும் திட்–டங்–கள் மூலம் பிற்–கா–லத்–தில் டீம் லீட–ராக எப்–படி குழுவை ஒருங்– கி – ணை த்து வெற்– றி – ய – டை – வது என்று புரி–ய–வ–ரும். மரம் ஏறி விளை– யா–டு–வ–தன் மூலம் கடி–ன–மான இலக்கை பய– மி ல்– ல ா– ம ல் அடைய முடி– யு ம் என்ற

தன்–னம்–பிக்கையை பிறக்க வைக்–கும். ஆற்றுநீரில் விளை–யா–டுவ – து – ம் நீந்–துவ – து – ம் உட–லில் உள்ள அத்–தனை நரம்–பு–க–ளை–யும் இயக்கி ஆர�ோக்–கிய – த்–தைக் கூட்–டும் – . காகிதத்– தில் மட்–டுமே பற–வை–க–ளை–யும் விலங்–கு–க– ளை–யும் பார்த்த குழந்–தை–களை த�ோட்டத்– திற்கு அழைத்– து ச் செல்ல வேண்– டு ம். கிரா–மப்–புற – ங்–களி – ல் மண்–புழு – வி – ல் த�ொடங்கி சிட்–டுக்–கு–ருவி, நாரை, க�ொக்கு, குளம், குட்டை, ஏரி, ஆறு, வாய்க்–கால் என குழந்தை– கள் கற்–றுக்–க�ொள்ள எத்தனைய�ோ விஷ– யங்–கள் இருக்–கின்–றன. அங்கு அழைத்துச் செல்–லுங்–கள். ஒரு மாதத்– தி ற்– கு ள் விளை– யு ம் காய், கீரை–கள், பூக்–களை பிள்–ளை–களுக்கு பயிர் செய்ய ச�ொல்லி கற்–றுத்–தர– ல – ாம். பாத்தி கட்டு– வது, விதை தூவு–வது தண்–ணீர் ஊற்–று–வது என அவர்–களை இயற்–கை–ய�ோடு உற–வா–ட– வி–டல – ாம். தாத்தா பாட்டி ஊர்–களு – க்கு அழைத்– துச் செல்ல வேண்–டும். அவர்–களைப் பார்ப்–ப– தன் மூலம் பெரி–ய–வர்–க–ளுக்கு மரியாதை தரும் பழக்–கத்தை, அவர்–கள் வாழும் சூழல் பிள்– ள ை– க – ளு க்கு பல விஷயங்– க – ள ைக் கற்றுத்–த–ரும். இரவு நேரத்–தில் பாட்டி, தாத்தா ச�ொல்– லும் கதை–கள் பிள்–ளை–க–ளின் கற்–ப–னைத் திறனை அதி–க–ரிக்–கச் செய்–யும். கதை–யின் இடை–யில் ஆடும் வார்த்தை விளை–யாட்டு மிகச்– சி–றந்த பேச்–சுப் பயிற்–சி–யா–கும். குல– தெய்வ வழி–பாடு, மலை–ய�ோ–ரம் இருக்–கும் க�ோவில்– க ள், அங்கே இருக்– கு ம் பெரிய ஆல–ம–ரம் அதன் விழு–த�ோடு விளை–யாட்டு என இந்த விடு–மு–றை–யைக் க�ொண்–டாட்–ட– மா–க–வும் படிப்–பி–னை–யா–க–வும் நாம் மாற்–ற– லாம். இப்– ப டி வெயி– ல�ோ டு விளை– ய ா– டி … ஆட்–டம் ப�ோட்டு, கண்–டுக – ளி – த்து, உறவாடி… உட–லா–லும் உள்–ளத்–தா–லும் புத்–து–ணர்வு பெற்று மீண்– டு ம் பள்– ளி க்– கு த் திரும்– பு ம் குழந்தைகள் அங்கே திறன்–மிக்–க பிள்–ளை– களாக இருப்–பார்–கள் என்–பதி – ல் சந்–தேக – மி – ல்லை’’ என்று ஆணித்–தர– ம – ாகச் ச�ொல்–கிற – ார் பிரீத்தி நிலா.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ்


ஆர்வம் குறைந்துவிட்டதா?

மாணவர் சேர்க்கை உணர்த்தும் உண்மை!

பின்னடைவு

எஞ்சினியரிங் படிக்க

மூடு– வ – த ற்கு விண்– ண ப்– பி த்– து ள்– ள ன. இதுகுறித்து, ஏ.ஐ.சி.டி.இ. தலை– வ ர் அனில் சஹஸ்–ரபு – த்தே தனது அறி–விப்–பில், ‘விண்ணப்–பித்த கல்–லூரி – க – ளி – ல் புதிய மாண– வர்–கள் சேர்க்கை நடை–பெற – ாது. தற்–ப�ோது பயின்று வரும் மாண– வர்–கள் தங்–க –ள து படிப்–பைத் த�ொட–ர–லாம். அடுத்த மூன்று முதல் நான்கு ஆண்–டு–க–ளில் இக்–கல்–லூ–ரி– கள் மூடப்–ப–டும்’ என்று தெரி–வித்–துள்–ளார். 2012-13 ஆம் ஆண்–டில் 9.73 லட்–ச–மாக இருந்த மாண–வர் சேர்க்கை 2016-17 ஆம் ஆண்–டில் 7.87 லட்–ச–மா–கக் குறைந்–துள்– ளது. 2016-17 ஆம் ஆண்டு ஏ.ஐ.சி.டி.இ. தரவுப்–படி, இந்–திய – ா–வில் 3,415 கட்–டட – க்–கலை மற்–றும் ப�ொறி–யி–யல் கல்–வி–நி–று–வ–னங்–கள் செயல்–பட்டுவந்–தன தற்–ப�ோது இதில் சுமார் 50 நிறு–வ–னங்–கள் மூடப்–பட்–டன என்–பது தெரி– ய – வ ந்– து ள்– ள து. இதன் கார– ண மாக 2018-19 ஆம் கல்– வி – ய ாண்– டி ல் 80,000 ப�ொறியி–யல் இடங்–கள் குறைக்–கப்–ப–டு–வ– தா–கவு – ம், அடுத்த நான்கு ஆண்–டுக – ளி – ல் 3.1 லட்ச இடங்கள் குறை–யும் என்றும் த�ொழில்– நு ட்– ப க் கல்– வி க்– க ான அனைத்து இந்– தி ய கவுன்– சி ல் (ஏ.ஐ.சி.டி.இ.) தெரி–வித்–துள்–ளது உயர்– க ல்– வி – யி ன் பின்– ன – டை வு நிலவரத்தை காட்– டு வதாக உள்–ளது.

- முத்து

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

2022ஆம் கல்–வி–யாண்–டிற்–குள், த�ொழில்– நுட்ப கல்–வி–நி–று–வ–னங்–கள் அதன் கல்–லூரி– களில் உள்ள 50 சத–விகி – த – ம் படிப்புகளுக்–குத் தேசிய அங்–கீக – ார வாரி–யத்–திட – ம் அங்–கீக – ா–ரம் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும் என்று அறி–வு–றுத்– தி–ய–து–டன், தற்–ப�ோது 10 சத–வி–கித படிப்– பு– க ள் மட்– டு மே அங்– கீ – க – ரி க்– க ப்– பட் – டு ள்– ள – தாக ஏ.ஐ.சி.டி.இ. சுட்–டிக்–காட்–டி–யுள்–ளது. அதே– ப�ோ ல் 2016ஆம் ஆண்டு முதல் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–க–ளில் சேர்க்–கை–கள் த�ொடர்ந்து குறைந்துவரு–கின்–றன. அதா–வது, 2016-17ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்–டுக்கு சுமார் 75,000 இடங்– க ள் குறைந்துவரு– வ – தா–க–வும் தெரி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. ஏ . ஐ . சி . டி . இ . பு ள் – ளி – வி – வ – ர ப் – ப டி , 2016 -17ஆம் கல்–விய – ாண்–டில் ஒட்–டும�ொத்த – 15,71,220 இடங்–களி – ல் 50.1 சத–விகி – த – ம், அதா– வது 7,87,127இடங்– க – ளு க்கு மட்– டு மே சேர்க்கை நடை– பெ ற்– று ள்– ள ன. அது–ப�ோன்று 2015-16 ஆம் கல்– வி – ய ாண்– டி ல் ஒட்– டு – ம�ொத்த 16,47,155 இடங்– க – ளி ல் 52.2 சத– வி – கி – த ம், அதா– வது 8,60,357இடங்–க–ளுக்கு மட்–டுமே சேர்க்கை நடை– பெற்–றுள்–ளன. இந்த சூழ்– நி–லை–யில்–தான் 200 க ல் லூ ரி க ள்

11 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

டந்த கால மாண–வர் சேர்க்கை விவ–ரங்–கள – ைப் பார்க்–கும்–ப�ோது மாண–வர்–கள் மத்–தி–யில் எஞ்சினியரிங் படிப்பு மீதான ஆசை தற்–ப�ோது குறைந்துவந்– துள்–ள–தா–கவே த�ோன்–று–கி–றது. இந்–நி–லை–யில் ஏ.ஐ.சி.டி.இ. புதிய அறி–விப்பு ஒன்றை வெளி–யிட்–டுள்–ளது. அதில், 2012-13 ஆம் கல்–வி–யாண்டு முதல் 1.86 லட்–சம் இடங்–கள் குறைந்–துள்–ளன. 200 ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–கள் மூடு–வ–தற்கு அனு–மதி க�ோரி விண்–ணப்–பித்–துள்–ளன. இந்–தக் கல்–லூ–ரி–கள் புதிய மாண–வர்–க–ளின் சேர்க்–கை–யை–யும் நிறுத்–தி–யுள்–ளன. எனி–னும் தற்–ப�ோது கல்–லூ–ரி–யில் பயின்றுவரும் மாண–வர்–கள் அக்–கல்–லூ–ரி–யி–லேயே அவர்–கள – து படிப்–பைத் த�ொட–ர–லாம்‘ என்று கூறப்– பட்–டுள்–ளது. எனி–னும் ஐ.ஐ.டி. அல்–லது இந்–திய தேசிய த�ொழில்–நுட்ப நிறு–வ–னங்–கள் (என்.ஐ.டி.) ப�ோன்ற உயர்–கல்வி நிறு–வன – ங்–களி – ல் சேர்க்கை அதி–கம் நடை–பெறு – வ – த – ா–கக் குறிப்–பி–டப்–பட்–டுள்–ளது.


அர–சுப் பள்–ளி–க–ளில் புதிய சீரு–டை!

செய்தித் த�ொகுப்பு

பள்–ளிக்–கல்–வித் துறை வரும் கல்வி ஆண்–டில் 9, 10-ம் வகுப்பு மற்–றும் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாணவ -மாண–வி–க–ளுக்கு தனித்–தனி சீரு–டையை அறி–மு–கப்–ப–டுத்–து–கி–றது. அதன்–படி, 9, 10-ம் வகுப்பு மாண–வர்–க–ளுக்கு சாம்–பல் நிற பேன்–டும், இளஞ்– சி– வ ப்பு க�ோடிட்ட மேல் சட்– ட ை– யு ம் மாண– வி – க – ளு க்கு சுடி– த ா– ரு – ட ன் கூடிய சாம்– பல் நிற க�ோட்டும் சீரு–டை–யா–கி–றது. அதே–ப�ோல், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 மாண–வர்–க– ளுக்கு கரு–நீல பேண்–டும், கரு–நீல நிற க�ோடிட்ட மேல் சட்–டை–யும், மாண–வி–க–ளுக்கு சுடி–தா–ரு–டன் கூடிய கரு–நீல க�ோட்–டும் நடை–மு–றைப்–ப–டுத்–தப்–பட உள்–ளன. 9 முதல் பிளஸ் 2 படிக்–கும் மாணவ-மாண–வி–கள் தங்–கள் ச�ொந்த செல–வில் சீரு–டை–களை வாங்– கிக்–க�ொள்ள வேண்–டும்.

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

12 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தனி–யார் பள்–ளி–க–ளில் வேலை– தே–டும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளுக்குப் புதிய செய–லி!

தனி–யார் பள்–ளி–க–ளில் வேலை தேடும் ஆசி–ரி–யப் பட்–ட–தா–ரி– கள் தனி–யார் பள்ளி தாளா–ளர்–கள், முதல்–வர்–கள் ஆகி–ய�ோரு – க்கு பயன்–படு – ம் வகை–யில், மிகச் சுல–பம – ாக்–கிட FIND TEACHER POST தனது புதிய ANDROID APPஐ வெளி–யிட்–டுள்–ளது. அனைத்து தனி–யார் பள்ளி ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் தங்–க–ள் செல்– லி–ட–பே–சி–யில் வைத்–தி–ருக்க வேண்–டிய மிக முக்–கி–ய–மான APP இது–வா–கும். ஏற்–க–னவே FIND TEACHER POST-ல் பதிவு செய்–துள்–ள–வர்–க–ளும் கண்–டிப்–பாக இந்த செய–லி–யைப் பதி–விற – க்–கம் செய்து பயன்–பெ–ற–லாம். FTP-ன் பழைய APP பயன்–ப–டுத்–து–ப–வ–ராக இருந்–தால் அதை UNINSTALL செய்–து– விட்டு புதிய APPஐ INSTALL செய்–து–க�ொள்–ள–லாம். உங்–க–ள் MOBILE PHONE ல் GOOGLE PLAY STORE க்குச் சென்று findteacherpost என Type செய்து FIND TEACHER POST – APPஐ INSTALL செய்–துக�ொ – ள்–ள–லாம்.


பள்–ளிக்–கல்–வித் துறை–யில் இணை இயக்–கு–நர்–கள் மாற்–றம்!

தமி–ழக பள்–ளிக் –கல்–வித்–துறை மேல்–நி–லைக்–கல்வி இணை இயக்குநர் உமா மாநிலக் கல்–வி–யிய – ல் ஆராய்ச்சி மற்–றும் பயிற்சித் துறைக்கு மாற்–றப்–பட்–டார். அங்கு பணி–புரி – ந்த இணை இயக்–குந – ர் வாசு பள்–ளிக்–கல்–வித் துறை–யில் உள்ள நாட்–டுந – ல – ப்–பணித் திட்–டத்–திற்கு மாற்– றப்–பட்–டார். நாட்–டுந – ல – ப்– பணி திட்ட இணை இயக்–குந – ர் செல்–வக் கு – ம – ார் மாற்–றப்–பட்டு அனை–வ–ருக்–கும் கல்வித் திட்ட இணை இயக்–கு–ந–ராக பதவி ஏற்–கிற – ார். அனை–வ–ருக்–கும் கல்வித் திட்ட இணை இயக்–கு–நர் ராதா–கி–ருஷ்–ணன் பள்–ளிக்–கல்–வித் துறை மேல்–நிலை கல்வி இணை இயக்–கு–ந–ராக பதவி ஏற்–கி–றார். இதற்–கான உத்–த–ரவைப் பள்–ளிக்– கல்வித்–துறை முதன்மை செய–லா–ளர் பிர–தீப்–யா–தவ் பிறப்–பித்–துள்–ளார்.

புது–வைப் பல்–க–லை–யில் மாண–வர் சேர்க்–கை!

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

13 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மத்–திய பல்–கலை – க்–கழ – க – ங்–களி – ல் ஒன்–றான, புது–வைப் பல்–கலை – க்– க–ழ–கத்–தில் முது–நிலை, டிப்–ளம�ோ மற்–றும் பிஎச்.டி., படிப்–பு–க–ளுக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை அறி–விப்பு வெளி–யிட– ப்–பட்–டுள்–ளது. வழங்–கப்–படு – ம் படிப்–புக – ள்: கலை, அறி–விய – ல், சட்–டம், மேலாண்மை ப�ோன்ற பல்–வேறு துறை–க–ளில் பி.ஜி.,டிப்–ளம�ோ முது–நி–லைப் பட்–டப்– ப–டிப்–பு–கள் மற்–றும் பிஎச்.டி, படிப்–பு–கள். கல்–வித் தகுதி: தேர்வு செய்–யப்–ப–டும் படிப்–பிற்கு ஏற்ப கல்–வித் தகுதி மாறு–ப–டும். முது–நிலை மற்–றும் பி.ஜி.,டிப்–ளம�ோ படிப்–பிற்கு அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட்ட கல்–லூ–ரி–யில் இள–நிலை – ப் பட்–டத்–தில் 55% மதிப்– பெண்–களு – க்கு மேல் பெற்–றிரு – க்க வேண்–டும். பிஎச்.டி, படிப்–பிற்கு முது– நி–லைப் பட்டப்–ப–டிப்–பில் 55% மதிப்–பெண்–க–ளுக்கு மேல் பெற்றிருக்க வேண்–டும். தேர்வு முறை: ஆன்–லைன் நுழை–வுத் தேர்வு மூலம் தகு–தி–யான மாண–வர்–கள் தேர்ந்–தெடு – க்–கப்–படு – வ – ர். ஒரு கேள்–விக்கு 4 மதிப்–பெண்–கள் வீதம் 100 மல்–டிப்–பில் சாய்ஸ் கேள்–வி–கள் க�ொடுக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும். ஒவ்–வ�ொரு தவ–றான பதி–லுக்–கும் ஒரு மதிப்–பெண் குறைக்–கப்–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்–கக் கடைசி நாள்: 24.4.2018 மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு : www.pondiuni.edu.in


அட்மிஷன்

உயர்கல்வி நிறுவனத்தில் உதவித்தொகையுடன் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு!

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

14 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ந்–திய அர–சின் மனி–தவ – ள மேம்–பாட்டு அமைச்–சக – த்– தால் 2007 ம் ஆண்டு காஞ்–சி–பு–ரம் மாவட்–டத்–தில் நிறு–வப்–பட்–ட–து–தான் இந்–தி–யன் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் இன்–பஃர்–மே–ஷன் டெக்–னா–லஜி, டிசைன் அண்ட் மேனு–பேக்–ச–ரிங் (Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing-iiitdm). இந்தி–யா–வின் வடி–வமைப் – பு மற்–றும் உற்–பத்தித் துறை–களி – ல் சர்–வ–தேச தரத்–தில் மாண–வர்–களை உரு–வாக்கி வரு–கி–றது இக்–கல்–வி –நி–று–வ–னம். சென்–னை–யின் புற–ந–கர் பகு–தி–யில் இயங்–கும் இவ்–வு–யர்–கல்–வி–நி–று–வ–னத்–தின் 2018ம் ஆண்– டிற்–கான பிஎச்.டி. மாண–வர் சேர்க்–கைக்–கான அறி–விப்பு அதி–கா–ர–பூர்வ இணை–ய–த–ளத்–தில் வெளி–யி–டப்–பட்–டுள்–ளது.

வழங்–கப்–படு – ம் படிப்–புக – ள்: இந்–திய – ா–வில் இயங்–கும் உயர்– கல்வி நிறு–வ–னங்–க–ளில் அதிக முக்–கி–யத்–து–வம் பெறும் இக்–கல்–வி–நி–று–வ–ன–மா–னது கம்ப்–யூட்–டர் சயின்ஸ் அண்ட் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங், எலக்ட்–ரிக்–கல், எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ் அண்ட் கம்–யூனி – க – ே–ஷன் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங், மெக்–கா–னிக்–கல் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங், மேத்–தமெ – டி – க்ஸ், பிசிக்ஸ் ப�ோன்ற துறை–களி – ல் ஆராய்ச்–சிப் படிப்–பு–க–ளில் மாண–வர் சேர்க்–கையை நடத்–து–கிற – து. கல்–வித் தகுதி: எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் அல்–லது டெக்–னா–ல–ஜி– யில் இள–நிலை – ப் பட்–டம் பெற்–றவ – ர்–கள் நேர–டிய – ாக பிஎச்.டி முழு–நேர ஆராய்ச்–சிப் படிப்–பிற்கு விண்–ணப்–பிக்க, ஐ.ஐ.டி. யி-ல் படித்–த–வர்–கள் தங்–கள் இள–நிலை – –யில் CGPA of 8.0 on a 10 point scale அல்–லது GATE தேர்–வில் அதற்கு இணை–யான மதிப்–பெண்–ணைய�ோ பெற்–றி–ருக்க வேண்– டும். மற்–றும் இந்–திய அள–வில் மற்ற பல்–கலை – க்–க–ழ–கங்– க–ளில் இள– நிலை முடித்– த– வர்– கள் அப்–ப ல்– க – லை – யி ன் முதல் 10 ரேங்–குக்–குள் இருத்–தல் அவ–சி–யம். எம்.இ./எம். டெக். /எம்.டிசைன்–/–எம்.எஸ். ஆகிய முது–நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றவ – ர்–கள் உயர்–தர– த்–தில் தேர்ச்சி பெற்–றவ – ர்–கள – ா–கவு – ம்

GATE தேர்–வில் உயர் மதிப்– பெண்–க–ளைய�ோ அல்–லது UGC/CSIR NET/NBHM ஆகி–யவ – ற்–றில் இணை–யான மதிப்–பெண்–க–ளைப் பெற்–றி– ருத்–தல் வேண்–டும். முது–நி – லை ப் பட்–டம் படித்–துவி – ட்டு பிஎச்.டி. படிக்க விரும்– பு ம் மாண– வ ர்– க ள் கம்ப்–யூட்–டர் சயின்ஸ் அண்ட் எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங், எலக்ட்– ரி க்– கல், எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ் அண்ட் கம்–யூ–னி–கே–ஷன் எஞ்–சி–னி–ய– ரிங், மெக்–கா–னிக்–கல் எஞ்–சி– னி–ய–ரிங், மேத்–த–மெ–டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் ப�ோன்ற உயர்– கல்வி துறை– க – ளி ல் முது– நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றி–ருத்– தல் அவ–சி–யம். கம்ப்– யூ ட்– ட ர் சயின்ஸ் அ ண் ட் எ ஞ் – சி – னி – ய – ரி ங் து ற ை – யி ன் கீ ழ ்வ ரு ம் எம்.டெக் / எம்.இ/எம்.எஸ்., எலக்ட்–ரா–னிக்–கல் துறை–யின் கீழ்–வ–ரும் எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ் அண்ட் கம்– யூ – னி – க ே– ஷ ன்


மதிப்பெண்–கள் அடிப்–ப–டை–யி–லும் ஷார்ட்– லிஸ்ட் செய்–யப்–பட்–டும் நேர்–முக – த் தேர்–வுக்கு அனு–ம–திக்–கப்–பட்–டும் ஆராய்ச்–சிப் படிப்–புக்– கான மாண–வர் சேர்க்கை நடத்–தப்–படும். தேர்வு செய்–யப்–பட்டு ஆராய்ச்–சிப் படிப்பை மேற்–க�ொள்–ளும் மாண–வர்–க–ளுக்கு முதல் இரண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ரூ.25 ஆயி–ர–மும், 3-ம் ஆண்டு முதல் 5-ம் ஆண்டு வரை ரூ.28 ஆயி–ர–மும் உத–வித்–த�ொகை கிடைக்–கும்.

- வெங்–கட்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

முக்–கிய தேதி–கள் விண்– ண ப்– பி க்க கடைசி நாள்: இந்– தி ய அர–சின் நேரடி கட்–டுப்–பாட்–டில் இயங்–கும் இவ்வுயர்–கல்வி நிறு–வ–னத்–தில் ஆராய்ச்சிப் படிப்–பில் சேர விருப்–பமு – ள்–ளவ – ர்–கள் ஆன்லை– னில் விண்–ணப்–பப் படி–வத்தை பூர்த்தி செய்ய கடைசி நாள் 30.4.2018. தேர்வு நாட்– க ள்: கம்ப்– யூ ட்– ட ர் சயின்ஸ் அண்ட் எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் மற்– று ம் எலக்ட்– ர ா– னிக்ஸ் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் துறை–யைச் சார்ந்த மாண–வர்–களு – க்கு 28.5.2018 அன்–றும், மேத்–த– மெ–டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் மற்–றும் மெக்–கா–னிக்–கல் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் மாண–வர்–க–ளுக்கு 29.5.2018 அன்–றும் எழுத்து மற்–றும் நேர்–மு–கத் தேர்–வு– கள் நடத்–தப்–ப–டும்.

15 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் மற்– று ம் இன்ஸ்ட்– ரூ – மெ ன்– டே– ஷ ன் எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங், மெக்– க ா– னி க்– க ல் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் துறை–யின் கீழ்–வ–ரும் ஏர�ோ ஸ்பேஸ் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங், ஆட்டோ ம�ொபைல் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங், எனர்ஜி எஞ்–சி–னி–ய–ரிங், இன்– டஸ்–டிரி – ய – ல் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங், மெக்–கட்–ரா–னிக்ஸ், புர�ொ–டெக்–‌–ஷன் / மேனு–பேக்–ச–ரிங் எஞ்–சி– னி–ய–ரிங் மற்–றும் மேத்–தமெ – –டிக்ஸ், பிசிக்ஸ் ப�ோன்ற துறை–க–ளில் முது–நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றி–ருப்–ப–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். விண்– ண ப்– பி க்– கு ம் முறை: விருப்– ப – மு ம் தகு–தி–யும் உள்–ள–வர்–கள் www.iiitdm.ac.in என்ற இணை–ய–த–ளம் வாயி–லாக ஆன்–லை– னில் மட்– டு மே விண்– ண ப்– பி க்க இய– லு ம். மேலும் ப�ொதுப்பிரி–வைச் சேர்ந்த ஆண் மாண– வ ர்– க ள் ரூ.250-ம் மற்– று ம் ப�ொதுப் பிரிவு மாண–வி–கள் மற்–றும் எஸ்.சி./எஸ்.டி. மாண–வர்–கள் ரூ.125-ம் விண்–ணப்–பக் கட்–டண – – மாக செலுத்தி விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். தேர்ந்–தெ–டுக்–கும் முறை: விண்–ணப்–பித்த மாண– வ ர்– க ள் எழுத்– து த் தேர்வு மற்– று ம் நேர்– மு – க த் தேர்– வு – க – ளி ன் மூலம் ஷார்ட்– லிஸ்ட் செய்–யப்–பட்டு தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–ப–டு– வர். மாண–வர்–கள் தங்–க–ளின் முது–நி–லைப் படிப்பில் எடுத்த மதிப்–பெண்–கள் அடிப்–படை – – யி–லும் மற்–றும் எழுத்–துத் தேர்–வில் பெற்ற


டேலன்ட் ஸ்டூடண்ட்

இன்று சிறந்த இந்தியாவின் விஞ்ஞானி... நாளை சிறந்த உலகின் விஞ்ஞானி... த

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

16 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மி– ழ – க த்– து க்கு மட்– டு – ம ல்ல இந்– தி – ய ா– வு க்கே பெருமை சேர்க்–கும் மாண–வர்–க–ளைப் பற்–றிய தக–வல்–கள் அவ்–வப்–ப�ோது நம் அனை–வ–ரை– யுமே பெரு–மி–த–ம–டை–யச் செய்–கி–றது. அந்–த–வ–கை–யில் தமிழ்–நாட்டைச் சேர்ந்த மருத்–துவ – க் கல்–லூரி மாண–வர் ஹேம–சந்–தி–ர–னுக்கு இந்–திய அரசு 2017-2018ஆம் ஆண்–டுக்–கான சிறந்த விஞ்–ஞானி பட்–டம் வழங்கி கவு–ர–வித்–துள்–ளது. நியூட்–ட–னின் புவி–ஈர்ப்பு விசைக்கு மறு–வி–தியை உரு–வாக்–கி–ய–மைக்கே இந்த கவு–ர–வம் கிடைத்–துள்–ளது. இவ–ரது மறு–விதி – க் கட்–டுரை இங்–கில – ாந்து அர–சின் உய–ரிய பட்–ட–மான ‘சர்’ பட்–டம் மற்–றும் ந�ோபல் பரி–சும் பெற பரிந்–துர – ைக்–கப்–பட்–டுள்–ளத – ாம். சர்–வதே – ச அள–வில் கவ–னத்தை ஈர்த்–துள்ள ஹேமசந்தி–ரன் மணிப்–பூர் நிகழ்ச்–சி–யில் விருது வாங்–கிய மகிழ்ச்–சி– ய�ோ–டும் நம் நாட்–டுக்–காக இன்–னும் செய்ய வேண்டிய பணி–கள் பல உள்–ளன என்–கிற தக–வல்–க–ள�ோ–டும் பேச ஆரம்–பித்–தார். ‘‘சென்னை மருத்– து – வ க் கல்– லூ – ரி – யி ல் எ ம் . பி . பி . எ ஸ் . ப டி த் து வ ரு – கி – றே ன் . சர்– வ – தே ச இளை– ஞ ர்– க ள் ஆராய்ச்– சி க் கழ–கம் (International Youth Research

தமிழகத்தின் மருத்துவ

மாணவர்!


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

ஆய்வு குறித்து விளக்–கவு – ர – ை–யாற்ற அழைப்பு விடுத்–த–னர். இத–னை–ய–டுத்து மணிப்–பூ–ரில் கடந்த மார்ச் 16ஆம் தேதி த�ொடங்கி மார்ச் 20ஆம் தேதி வரை நடை–பெற்ற 105-வது உலக ஆராய்ச்–சி–யா–ளர்–கள் வட்–ட–மேஜை மாநாட்–டில் கலந்–து–க�ொண்டு விளக்–க–வுரை ஆற்–றினே – ன். இத–னைய – டு – த்து இந்–திய – ா–வின் சிறந்த விஞ்–ஞா–னிக்–கான பட்–டம் மற்–றும் மாண்–பு–மிகு (Honorable) என்ற உய–ரிய விரு–தும் வழங்–கப்–பட்–டது. இ ந்த வி ரு து இ ந் – தி – ய ா – வி ன் மி க உய–ரிய விருது என்–பத – ால் இதைப் பெறு–வது அனைத்து விஞ்–ஞா–னி–க–ளுக்–கும் வாழ்–நாள் கன–வா–கவே இருக்–கும். ஆண்–டிற்கு ஒரு விஞ்–ஞா–னிக்கு மட்–டுமே இந்த விருது வழங்– கப்–ப–டு–கி–றது. இந்த உய–ரிய விருதை நீண்ட கால–மாக ஆராய்ச்சித் துறை–யில் அனு–பவ – ம் வாய்ந்த விஞ்–ஞா–னி–கள் மட்–டுமே பெற்று வரு–கின்–றன – ர். உதா–ரண – ம – ாக, சர்.சி.வி.ராமன் முதல் ஏ.பி.ஜே. அப்–துல்–க–லாம் வரை பலர் இந்–தி–யா–வின் சிறந்த விஞ்–ஞா–னி–கள் பட்–டத்– தைப் பெற்–றுள்–ள–னர். ஆனால், இரு–பத்– தி–ய�ொரு வய–திலேயே – இந்த விருதை நான் பெற்–றிரு – ப்–பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்–கிற – து. இந்த ஆராய்ச்– சி க்– க ாக இங்– கி – ல ாந்து அரசாங்–கம் ‘சர்’ பட்–டங்–களி – ல் ஒன்–றான ‘நைட் பேச்–சுல – ர்’ (Knight Bachelor) விருது வழங்கி கவு– ர – வி க்– க – வு ள்– ள து. இந்– தி – ய ா– வி ல் இயற்– பி– ய ல் விஞ்– ஞ ானி சர்.சி.வி.ராம– னு க்– கு ப் பிறகு இரண்–டா–வ–தாக எனக்கு வழங்–கப்–பட உள்– ள து. இந்த விரு– து க்– கு ப் பின்– ன ர் உலகத்தின் சிறந்த விஞ்– ஞ ானி என்ற அந்தஸ்து கிடைக்– கு ம்’’ என்று மகிழ்ச்– சி –

17 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Foundation) வழி– ய ாக எனது ஆய்– வு க் கட்– டு – ர ை– க ளை வெளி– யி ட்டு வரு– கி – றே ன். இந்த ஆராய்ச்சி நிறு–வ–னம் உல–கத்–தின் அனைத்து ஆராய்ச்சி அமைப்–பு –க–ளு–ட–னும் த�ொடர்–பில் உள்–ளத – ா–கும். இந்த நிறு–வன – மே இந்– தி – ய ா– வி ல் இருந்து சர்– வ – தே ச விரு– து – க–ளுக்குப் பரிந்–துரை செய்–யும். சூரி– ய – னி ல் இருந்து வரும் கதிர்– வீ ச்சு மூலம் அண்–டத்–தில் உள்ள க�ோள்–கள் சுழ– லு–கின்–றன. அதே–ப�ோல் பூமி–யும் சுழ–லு–கின்– றது என்–ப–து–தான் நியூட்–ட–னின் புவி–யீர்ப்பு பற்–றிய ப�ொது விதி. அதில், எனக்–குத் த�ோன்– றிய சந்–தே–கங்–கள் குறித்து சுமார் நான்கு ஆண்–டு–க–ளாக ஆராய்ச்சி மேற்–க�ொண்டு வந்–தேன். அப்–ப�ோது, ஒவ்–வ�ொரு ப�ொரு–ளுக்– கும் தனித்–த–னி–யான காந்தசக்தி உள்–ளது. அதன் அடிப்–ப–டை–யில்–தான் ஈர்ப்பு விசை இயக்–கப்–படு – கி – ற – து எனக் கண்–டறி – ந்து ஆய்–வுக் கட்–டு–ரையை எழு–தி–னேன். இந்த ஆய்–வுக் கட்–டுரை இங்–கி–லாந்–தில் இருந்து சர்–வ–தேச அள–வில் வெளி–யா–கும் அறி–வி–யல் இத–ழில் பிர–சு–ரிக்–கப்–பட்–டது. சர்–வ– தேச விஞ்–ஞா–னி– க–ளின் கவ–னத்தை ஈர்த்த இந்த ஆய்வை மேற்–க�ொண்ட ஹேமசந்–தி–ர–னுக்கு நியூட்–ட– னுக்கு வழங்–கிய சர் பட்–டம் வழங்–கப்–பட வேண்–டும் என கருத்–துத் தெரி–வித்–த–னர். அந்–தச் செய்–தி–யும் அதே பத்–தி–ரி–கை–யில் பிர–சு–ரிக்–கப்–பட்–டது. இவ்– வி ரு செய்– தி – க – ளு ம் நம் இந்– தி ய விஞ்– ஞ ா– னி – க – ளி ன் கவ– ன த்– தி ற்கு வந்– த து. இதற்– கி – டை – யி ல் ஒவ்– வ�ொ ரு ஆண்– டு ம் இந்–தி–யா–வில் நடை–பெ–றும் உலக ஆராய்ச்– சி–யா–ளர்–கள் வட்–ட–மேஜை மாநாட்–டில் இந்த


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

18 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ய�ோடு தெரி–வித்–தார். மணிப்–பூர் நிகழ்ச்–சிக்கு சென்–ற–ப�ோது நடந்த சுவை–யான அனு–ப–வத்–தைப் பற்றி குறிப்– பி – டு ம்– ப�ோ து, ‘‘விருது வழங்– கு ம் நிகழ்ச்சிக்கு நான் நம் தமிழ் பாரம்–ப–ரி–யத்– தின்–படி வேட்டி சட்டை அணிந்து சென்–றிரு – ந்– தேன். என்–னைப் பார்த்த காவ–லர்–கள் உள்ளே விட–வே–யில்லை. அவர்–க–ளி–டம் அடை–யாள அட்– டை – யை க் காண்– பி த்து விருது பெற வந்–தி–ருக்–கிறே – ன் என்–ற–தும் சல்–யூட் அடித்து அழைத்–துச் சென்–ற–னர். எனது ஆய்–வுக் கட்–டு–ரை–யில் ‘அண்–டத்– தின் ஒவ்–வ�ொரு ப�ொரு–ளும் ஒரு குறிப்–பிட்ட அள–விற்கு ஈர்ப்–புச்ச – க்–தியை விரி–வுப – டு – த்–துகி – ன்– றன. இந்த ஈர்ப்பு பிற ப�ொருட்–களி – ன் ஈர்ப்பு–ச் சக்–தி–யு–டன் த�ொடர்–புக�ொ – ள்–ளும்–ப�ோது அது ம�ோதல் சக்–தியை உற்–பத்தி செய்–கி–றது. இதுவே அப்–ப�ொ–ரு–ளின் வடி–வம், செயல்– பாடு, நிலைத்–ததன்மை , நிலைப்–பாடு என்று அனைத்–தை–யும் நிர்–ண–யம் செய்–கின்–றது. இந்த ஈர்ப்–புச்–சக்–தி–யா–னது அந்–தப் ப�ொருட்– க–ளின் வேகத்–திற்–கும் அள–விற்–கும் நேரடி விகி–தா–சா–ர–மா–கும்’ என்–ப–தையே விவ–ரித்– துள்–ளேன். இந்த விதியை இனி ஹேமச்–சந்– தி–ரன் ஈர்ப்–பு–விசை விதி எனச் ச�ொல்–ல–லாம். “ஹேமச்–சந்–தி–ரன் ஈர்ப்–பு–விசை = மேற் ப – ர– ப்பு ஈர்ப்–புவி – சை X ப�ொருட்–களி – ன் வேகம்–’’ அது–மட்–டு–மின்றி இந்த ஆராய்ச்–சி–யின் மூல–மாகக் கடல்–நீர் ஏன் இன்–னும் பூமி–யை– விட்டு வெளி–யேற – ா–மல் உள்–ளது, காற்று ஏன் வீசு–கி–றது, உயிர்–கள் த�ோற்–று–விக்–கப்–பட்–ட– தற்–கான கார–ணம் என்று பல கருத்–து–களை எடுத்–து–ரைத்–துள்–ளேன். இந்த ஆராய்ச்–சிக் கட்– டு ரை ந�ோபல் பரி– சு க்– கு ம் அனுப்– ப ப்– பட்–டுள்–ளது. இந்–திய – ா–வுக்–காக ந�ோபல் பரி–சும் வாங்–கித் தரு–வேன்–’’ என்–றவ – ர், தனது அடுத்–த– கட்ட ஆராய்ச்–சி–கள் பற்–றி–யும் கூறி–னார். ‘‘என்–னால், மருத்–து–வம் சம்–பந்–தப்–பட்ட பல உத– வி – க ளை அர– சி ற்கு செய்து தர– மு–டியு – ம். தற்–ப�ோது, எய்ட்ஸ் ந�ோய்க்கு மருந்து கண்– டு – பி – டி ப்– ப – தி ல் முயன்று வரு– கி – றே ன், விரை–வில் அதை–யும் முடிப்–பேன். இறுதி முயற்–சி–யாக இதற்கு மாதிரி எடுக்க வேண்– டும். இதற்–காக உலக சுகா–தார நிறு–வ–னத்–தி– டம் அனு–மதி கேட்–டுள்–ளேன். உலக சுகா–தார நிறு–வ–னம் அனு–மதி வழங்–கி–ய–வு–டன் அதை– யும் வெற்–றி–க–ர–மாக முடிப்–பேன். இத–னால், எய்ட்ஸ்நோயைக் குணப்–ப–டுத்த முடி–யும். இதற்கு அர–சின் உதவி முழு–வ–தும் தேவை. அதே–ப�ோல், ராணு–வத்–தில் எதி–ரி–களை எளி– தி ல் வீழ்த்– து ம் வகை– யி ல் தன்– நி லை மறக்க செய்–யும் திரவ மருந்–தினை கண்–டுபி – – டிக்–கும் முயற்–சியி – ல் இறங்–கியு – ள்–ளேன். இந்த

மருந்தை எதி–ரி–கள் மற்–றும் தீவிரவாதிகள் இருக்–கும் இடத்–தில் சத்–தம் வராத துப்பாக்கி மூலம் செலுத்–தும்–ப�ோது மருந்–தில் இருந்து வெளிப்– ப – டு ம் திர– வ ப்– ப �ொ– ரு – ள ால் தீவி– ர – வா– தி – க – ளின் கை, கால்– க ள் செய– லி – ழந்து ப�ோகும். அச்–ச–ம–யம் எதி–ரி–களை எளி–தில் நம்–மால் வீழ்த்தமுடி–யும். இந்த மருந்தைச் சுமார் 2 ஆயி– ர ம் மீட்– ட – ரி ல் இருந்து கூட எதி– ரி – க ளை ந�ோக்கிச் செலுத்தமுடி– யு ம். இதை விரை–வாக செய்–து–மு–டித்து ராணு– வத்–திற்கு வழங்–கு–வேன்–’’ என்–ற–வர் தனது எதிர்–காலக் கன–வு–கள் பற்–றிக் குறிப்–பிட்–டார். ‘‘இந்– தி ய நாட்– டி ன் முது– கெ – லு ம்– ப ான விவ–சா–யி–கள் வாழ்வு மலர எனது ஆராய்ச்– சி–கள் மூலம் வழி–செய்–வேன், உலக நாடு– கள் தர–வ–ரிசை பட்–டி–ய–லில் இந்–தி–யாவை முதல் இடத்–திற்குக் க�ொண்–டு–வர முயற்சி செய்–வேன். இது–தான் எனது எதிர்–காலக் கனவு, – லட்–சி–யம். அதற்–கா–கவே உழைத்து வரு–கி–றேன்–’’ என்–றார் நிறை–வா–க! இந்–தி–யா–வின் சிறந்த விஞ்–ஞானி விருது பெற்ற நம் தமி– ழ க மாண– வ ர் ந�ோபல் பரிசும் பெற நாமும் நமது வாழ்த்–து–களைத் – தெரி–வித்–துக் க�ொள்–வ�ோம்.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ்


புதிய திட்டம்

சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைக்க சென்னைப் பல்கலை

புது

மிழ்– ந ாட்– டி ல் இயங்– கு ம் உ ய ர் – க ல் வி நி று – வ – ன ங் – க – ளி ல் மு த ன் – மை – ய ா – ன – து ம் முக்கி–ய–மா–ன–து–மான மெட்– ராஸ் யுனிவர்–சிட்–டி–யானது மரத்தை சிதைத்து உரு– வாக்– கு ம் பேப்– ப ர்– க – ளி ன் உப–ய�ோக – த்தை குறைக்–கும் ந�ோக்–கில் நவீன த�ொழில்– நு ட் – பத் – தி ல் இ ய ங் – கு ம் நெட்– வ�ொ ர்க்– கி ங் சிஸ்– ட ம் ஒ ன்றை உ ரு – வ ா க் – கு ம் மு னைப் – பி ல் ஈ டு – ப ட் – டு –வ–ரு–கி–றது. சுற்– று ச்– சூ – ழ ல் மாசு– பாட்டைக் குறைக்– கு ம் இச்–செ–யல்–பாட்–டிற்–கென த னி – ய ாக அ தி – ந – வீ ன த � ொ ழி ல் – நு ட் – ப த் – தி ல் இயங்– கு ம் அமைப்பை நிறுவ ஒரு க�ோடி ரூபாய் செல– வ ா– கு ம் என திட்– ட – மிடப்–பட்–டுள்–ளது. மாநில உயர்கல்வி கவுன்– சி ல் வழி– ய ாக இந்– நி – தி – யை ப் பெற Rashtriya Uchchatar shiksha Abhiyan(RUSA)

எனும் மத்–திய அர–சின் நிதி வழங்–கும் நிறு–வன – த்–திட – ம் க�ோரி–யுள்–ளது. த�ொலை த�ொடர்– பு க்– கெ – ன வே முற்– றி – லு ம் அதிநவீன டிஜிட்–டல் த�ொழில்–நுட்–பத்–தில் இயங்–கும் அமைப்பு ஒன்று தனி–யாக இயங்–கு–மா–னால், புர�ோ–கி–ராம் ஷெட்–யூல்–கள் மற்–றும் ஒர்க் ஷாப் அழைப்–பு–கள் என மாதத்–திற்கு பிரின்–டிங் துறைக்–கென ஆகும் பல ஆயி–ரம் செல–வு–கள் மட்–டு–மில்–லா–மல் காகிதப் பயன்–பா–டும் தேவை–யில்–லா–த–தா–கி–வி–டும். மேலும் பேப்–பர்–க–ளில் இருக்–கும் தக–வல்–க–ளைக் கணி–னி–யில் தர–வு–க–ளா–க–வும் மாற்–ற–லாம் மற்–றும் இன்–றைய நாளின் மிக முக்–கி–ய–மான சுற்–றுச்–சூ–ழல் மாசு–ப–டும் பிரச்–னை–யைக் குறைக்க இது–வும் ஒரு வழி–யா–க–லாம் என்–பது இக்–கல்வி நிர்–வா–கத்–தின் நீண்ட நாள் எண்–ண–மாக இருந்–தது. மாநில உயர்–கல்வி கவுன்–சில் வழி–யாக இக்–க�ோ–ரிக்–கையை மத்–திய அர–சின் கீழ் இயங்–கும் RUSA விடம் வைத்–துள்–ளது மெட்–ராஸ் யுனி–வர்–சிட்டி. ஒவ்–வ�ொரு மாநி–லங்–களி – லு – ம் இயங்–கும் உயர்–கல்வி நிறுவனங்– களின் தகு–தியை – யு – ம், தரத்–தையு – ம் ஆராய்ந்து அக்–கல்வி நிறு–வன – ம் மேலும் சிறப்–பாகச் செயல்–பட நிதி–யு–தவி செய்–து–வ–ரும் மத்–திய அர–சின் RUSA வானது இக்–க�ோ–ரிக்–கையை ஏற்று நடை–மு–றை– படுத்து–வத – ற்–கான ஆயத்த வேலை–க–ளில் இறங்–கி–யுள்–ளது. இது மட்–டும் நடை–முற – ைப்–படு – த்–தப்ப – ட்–டால் தற்–ப�ோது உப–ய�ோ– கப்–ப–டுத்–தும் பேப்–பர்–க–ளில் இருந்து சுமார் 80% சேமிக்–கப்–ப–டும் என உறு–தி–ய–ளிக்–கி–றது மெட்–ராஸ் யுனி–வர்–சிட்டி. மேலும் இந்த டிஜிட்–டல் உல–கில் மாண–வர்–களி – ன் கருத்–துக – ளை – யு – ம் ஆன்லைனில் பெற–லாம் என மகிழ்ச்–சி–யில் உள்–ளது. ஏற்–க–னவே மாண–வர்– களுக்–கும் பேரா–சி–ரி–யர்–க–ளுக்–கும் Wi-Fi வச–தி–யும் கேம்–ப–ஸில் உள்ளது. உலகின் இன்–றைய முக்–கி–யப் பிரச்–னை–யான சுற்–றுச்– சூ–ழல் மாசுபாட்டை கருத்–தில்கொண்டு தனி–யாக ஒரு டிஜிட்–டல் பிளாட்–பார்மை அமைக்–கும் முயற்–சியி – ல் தமி–ழக – த்–தின் பழ–மைய – ான உயர்–கல்வி நிறு–வ–னம் இறங்–கி–யி–ருப்–பது வர–வேற்–கத்–தக்–கதே.

- வெங்–கட்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

19 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

முயற்சி!


நுழைவுத் தேர்வு

முதுநிலைத் த�ொழிற்படிப்புகளில் சேர

TANCET 2018 நுழைவுத் தேர்வு!

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

20 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

விண்ணப்பிக்க வேண்டிய நேரமிது!

மிழ்–நாட்–டில் முது–நிலை வணிக மேலாண்மை (Master of Business Administration-M.B.A), முது–நிலைக் கணினி பயன்–பாட்–டி–யல் (Master of Computer Applications-M.C.A), முது–நிலைப் ப�ொறி– யி–யல் (Master of Engineering - M.E.), முது–நிலைத் த�ொழில்–நுட்–பம் (Master of Technology - M.Tech.), முது–நிலைக் கட்–டட– க்–கலை (Master of Architecture - M.Arch.) மற்–றும் முது–நிலை அமைப்–பி–யல் (Master of Planning - M.Plan.) ப�ோன்ற முது–நிலைத் த�ொழில் படிப்–பு–க–ளின் 2018-19 கல்–வி–யாண்டு மாண–வச் சேர்க்–கைக்–கான ‘‘தமிழ்–நாடு ப�ொது நுழை–வுத் தேர்வு ’’(Tamilnadu Common Entrance Test - TANCET 2018) அறி–விப்பை அண்ணா பல்–க–லைக்–கழ – –கம் தனது அதி–கா–ரப்–பூர்வ இணை–ய–த–ளத்–தில் வெளி–யிட்–டுள்–ளது. கல்–வித் தகுதி: எம்.பி.ஏ. படிப்–பிற்கு 10+2+3 என்ற முறை–யில�ோ அல்–லது 10+3 (பட்–டய – ம்) + 3 என்ற முறை–யில�ோ அல்–லது பி.இ/பி.டெக்/ பி.ஆர்க்–/பி.பார்ம் அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்) + AMIE என ஏதா–வத�ொ – ரு பட்–டப்–ப–டிப்பு அல்–லது அதற்கு இணை–யான படிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். எம்.சி.ஏ. படிப்–பிற்கு 10+2+3/4 என்ற முறை–யில�ோ அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்) + 3 என்ற முறை–யில�ோ அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது


-வெங்–கட்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

படிப்–பிற்–கான நுழை–வுத் தேர்வு 19.5.18 அன்று மதி–யம் 2.30 முதல் 4.30 மணி–வ–ரை–யி–லும், எம்.இ./எம்.டெக்./எம்.ஆர்க்./எம்.பிளான் ப�ோன்ற படிப்–புக – ளு – க்–கான நுழை–வுத் தேர்வு 20.5.18 அன்று காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை–யி–லும் நடை–பெ–றும். நுழை–வுத் தேர்–வுக்–குப் பின்–னர் மார்க் ஷீட்–டு–கள் மேற்–கா–ணும் இணை–ய–த–ளத்–தில் வெளி–யி–டப்–ப–டும். வெளி–யி–டப்–பட்ட நாளி–லி– ருந்து 10 நாட்–களு – க்–குள் மதிப்–பெண் தாளை தர–வி–றக்–கம் செய்து, அச்–சிட்டு எடுத்–துக்– க�ொள்ள வேண்–டும். நகல் பெற்–றிட: இந்த நுழை–வுத் தேர்–வுக்– கான நுழை– வு ச்– சீ ட்டு, மதிப்– பெ ண் தாள் ப�ோன்– றவை மாண– வ ர் சேர்க்– கை – யி ன்– ப�ோது, சமர்ப்–பிக்–கப்–படு – ம் ஆவ–ணங்–களு – ட – ன் கட்– ட ா– ய – மாக இணைக்– க ப்– ப ட வேண்– டு ம் என்– ப – த ால் அவற்றைப் பாது– கா ப்– ப ாக வைத்துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். தவறவிட்டவர்– கள் ‘‘The Secretary, TANCET, Anna university, Chennai- 600025” எனும் பெயரில் ரூ.100க்கான வங்கி வரை–வ�ோலை பெற்று தங்–க–ளின் விண்–ணப்ப எண் / பதிவு எண் ஆகி–ய–வற்றைக் குறிப்–பிட்டு கடி–தம் அனுப்பி நகலை பெற்–றுக்–க�ொள்ள முடி–யும். இரண்டை–யும் தவற விட்–டவ – ர்–கள் இரண்–டுக்– கும் தனித்–த–னி–யாக வங்கி வரை–வ�ோலை அனுப்பி பெற்–றுக்–க�ொள்–ள–லாம். மாண–வர் சேர்கை: இந்த நுழை–வுத் தேர்வு மதிப்–பெண்–க–ளு–டன் அண்ணா பல்–க–லைக்– க–ழக – ம் மற்–றும் அதன் உறுப்புக் கல்–லூரி – க – ள், அரசு மற்–றும் அரசு நிதி–யுத – வி பெறும் ப�ொறி– யி–யல் கல்–லூரி – க – ள், கலை மற்–றும் அறி–விய – ல் கல்–லூ–ரிக – ள் மற்–றும் சுய–நிதிப் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரிக – ள், சுய–நிதிக் கலை மற்–றும் அறி– வி–யல் கல்–லூ–ரி–க–ளில் இடம்–பெற்–றி–ருக்–கும் மேற்–கா–ணும் எம்.பி.ஏ, எம்.சி.ஏ, எம்.இ./ எம்.டெக்./எம்.ஆர்க்./எம்.பிளான். ஆகிய முது– நி – லை த் த�ொழில் படிப்– பு – க – ளு க்குச் சேர்க்–கைக்–கான நடை–மு–றை–க–ளைப் பின்– பற்றி விண்– ண ப்– பி த்து சேர்க்கை உறுதி செய்ய முடி–யும். நுழை– வு த் தேர்வு குறித்த கூடு– த ல் விவரங்–களை அறிய மேற்–கா–ணும் இணை– ய– த– ள த்– தை ப் பார்க்– க – லா ம் அல்– ல து ‘‘The Secretary, Tamil Nadu Common Entrance Test (TANCET), Centre for Entrance Examinations, Anna University, chennai – 600 025” எனும் அஞ்–சல் முக–வ–ரி– யில�ோ அல்–லது tancetenq@annauniv.edu என்–னும் மின்–னஞ்–சல் முக–வரி – யி – ல�ோ அல்–லது 044-2235 8314 எனும் அலை–பேசி எண்–ணில�ோ த�ொடர்புக�ொள்–ள–லாம்.

21 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

10+3 (பட்–ட–யம்) + AMIE என ஏதா–வ–த�ொரு பட்–டப்–படி – ப்பு அல்–லது அதற்கு இணை–யான படிப்–பி–லும், எம்.சி.ஏ. (நேரடி இரண்–டாம் ஆண்டு சேர்க்கை) படிப்– பி ற்கு பி.சி.ஏ., பி.எஸ்சி., (கணினி அறி–வி–யல் / தக–வல் த�ொழில்–நுட்–பம்) பட்–டப்–ப–டிப்–பி–லும் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். எம்.இ./எம்.டெக்./எம்.பிளான் படிப்–பு– க–ளுக்கு பி.இ./பி.டெக்./பி.ஆர்க். அல்–லது பி.பார்ம் அல்–லது குறிப்–பிட்ட படிப்–புக – ளு – க்கு பரிந்–துரை – க்–கப்–பட்ட கலை, அறி–விய – ல் பாடப்– பி–ரி–வு–க–ளில் முது–நி–லைப் பட்–டம் அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது 10+3 (பட்–டய – ம்) + AMIE படிப்–பிலு – ம் தேர்ச்சி பெற்–றிரு – க்க வேண்–டும். மேற்– கா – ணு ம் கல்– வி த் தகு– தி க்– கா ன படிப்பு–க–ளில் 50 சத–வீ–தத்–திற்கு குறை–யா–ம– லும், இட ஒதுக்–கீட்டு மாண–வர்–கள் 45 சத–வீத மதிப்–பெண்–ணும் பெற்–றிரு – த்–தல் அவ–சிய – ம். மேலும் தற்–ப�ோது கடைசி செமஸ்–டர் எழுதிக்– க�ொண்–டிரு – க்–கும் மாண–வர்–களு – ம் விண்–ணப்– பிக்–கலா – ம். நுழை–வுத் தேர்வு: மேற்–காணு – ம் படிப்–புக – ளி – ல் எம்.பி.ஏ. படிப்–பிற்குத் தனி–யா–கவு – ம் மற்–றும் எம்.சி.ஏ. மற்–றும் எம்.இ./.எம்.டெக்./எம். ஆர்க்./எம்.பிளான் என ஒவ்–வ�ொரு படிப்–பு க – ளு – க்–கும் தனித் தனி–யாக நுழை–வுத் தேர்–வு– கள் நடத்–தப்–பட – வி – ரு – க்–கின்–றன. இந்த நுழை–வுத் தேர்–வு–களை அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் ஆண்–டுத� – ோ–றும் நடத்–திவ – ரு – கி – ற – து. இந்–நுழ – ை–வுத் தேர்–வுக்கு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பும் மாண–வர்– கள் https://www.annauniv.edu/tancet 2018 என்ற இணை–ய–த–ளம் மூலம் ஆன்–லை–னில் விண்– ண ப்– பி க்க வேண்– டு ம். விண்– ண ப்– ப – தாரர்–கள் ஒவ்–வ�ொரு தேர்–விற்–கும் ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் ரூ.500ம் மற்–றும் எஸ்.சி./எஸ்.டி. மாண–வர்–கள் ரூ.250ம் விண்–ணப்–பக் கட்–டண – – மாக ஆன்–லை–னில் செலுத்த வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் 23.4. 2018. தே ர் வு மை ய ங் – க ள் : த மி ழ் – நா ட் – டி ல் நடை–பெறும் இந்த நுழை–வுத் தேர்–வுக்கு சென்னை, க�ோயம்– பு த்– தூ ர், சிதம்– ப – ர ம், திண்–டுக்–கல், ஈர�ோடு, காரைக்–குடி, மதுரை, நாகர்–க�ோ–வில், சேலம், தஞ்–சாவூ – ர், திரு–நெல்– வேலி, திருச்–சி,– வேலூர், விழுப்–புர– ம், விரு–து– ந–கர் என 15 இடங்–க–ளில் தேர்வு மையங்–கள் அமைக்–கப்–பட்டு தேர்–வு–கள் நடத்–தப்–ப–டும். இத்–தேர்–வுக்–கான கால்–ஷீட்டை அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் இணை–ய–த–ளத்–தி–லி– ருந்து தேர்வு நாளுக்கு சில நாட்–களு – க்கு முன்– பாகத் தர–விற – க்–கம் செய–துக�ொள்ள – முடி–யும். தேர்வு நாட்–கள்: எம்.சி.ஏ. படிப்–பிற்–கான நுழை–வுத் தேர்வு 19.5.18 அன்று காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை–யி–லும், எம்.பி.ஏ.


சர்ச்சை

முறைகேடு சர்ச்சைகளும்! த

பல்கலைத் துணைவேந்தர் நியமனங்களும்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

22 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மிழ்–நாட்–டில் கல்–வித் துறை– யில் கல்–லூ–ரிப் பேரா–சி–ரி– யர்–கள், இணைப் பேரா–சி– ரி–யர்–கள் பணி நிய–ம–னங்–க–ளைப் ப�ோலவே, பல்– க – ல ைக்– க – ழ கத் துணை– வ ேந் – த ர் தே ர்விலும் லஞ்–சம், ஊழல் தலை–வி–ரித்து ஆடி–வரு – வ – து மாண–வர்–கள் மற்றும் ப�ொது–மக்–கள் என அனை–வ–ரை– யும் கலங்– க ச் செய்– து ள்– ள து. இந்–நி–லை–யில் வெளி–மா–நி–லத்–த– வர்–களைத் துணை–வேந்–தர்–கள – ாக நிய–மிப்–பது தமி–ழகக் கல்–வி–யா– ளர்–க–ளை–யும் கேலிக்–கு–ரி–யா–தாக்– கி–யுள்–ளது. இது–கு–றித்து கல்–வி– யா–ளர் முனை–வர் முரு–கை–யன் பக்–கி–ரி–சா–மி–யி–டம் கேட்–ட–ப�ோது கல்–வித்–து–றை–யில் நடை–பெ–றும் ஊழல் மற்–றும் முறை–கே–டு–களை விரி–வாக எடுத்–துக் கூறி–னார்.

‘‘கலை, அறி–வி–யல், கணி–தம், வணி–கம், மருத்–து–வம், த�ொழில்–நுட்–பம், பண்–பாடு என்–பன ப�ோன்ற பல்–வேறு கலை–க–ளை–யும் கற்–றுத்–த–ரு–வ–த�ோடு சமூ–கப் ப�ொறுப்–பு– க–ளை–யும் உயர்–கல்–வியி – ல் ஆய்–வுப் ப�ோக்–கில் கற்–றுத்–தரு – வ – து பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்–கள். இன்றோ கையூட்டு, ஊழல், லஞ்–சம் ப�ோன்ற கலை–களு – ம் பல்–கிப் பெருகிப் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்–கள் அவ–மா–னத்–தைத் தாங்கி நிற்–கும் சின்–னங்–கள் ஆகி–விட்–டன. அப்–படி ஊழல் பிரச்–னை–யில் சிக்–கிய பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்– க–ளைப் பட்–டிய – லி – ட – லா – ம்’’ என்று ஆதங்–கத்தை வெளிப்–படுத்– தி–னார் முரு–கை–யன். மேலும் அவர் புள்– ளி – வி – வ – ர ங்– க – ள�ோ டு முறை– கே டு பிரச்னை– க – ளி ல் சிக்– கி ய பல்– க – ல ைக்– க – ழ – க ங்– க ள் பற்– றி ய தகவல்–களை விவ–ரிக்–க–லா–னார். “முறை–கேடு பிரச்–னை– களுக்கு உதா–ர–ண–மாக ஊட–கங்–க–ளில் வெளி–யான செய்தி– களைக் க�ொண்டே சில பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ளைப் பற்–றிய பட்–டி–ய–லைப் ப�ோட–லாம். பார–தி–யார் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் தமி– ழ – க மே வெட்– கி த் தலை– கு – னி ய வேண்– டி ய ஒரு செய்தியைச் சமூக வலைத்–த–ளங்–க–ளும் ஊட–கங்–க–ளும் 04.02.2018 அன்று பர–ப–ரப்–பாக வெளி–யிட்–டது. க�ோவை பார–தி–யார் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத் துணை–வேந்–தர் ஆ.கணபதி, ஒரு பேரா–சிரி – ய – ரி – ட – ம் தகு–திக – ாண் காலத்தை நிறைவு செய்–வ– தற்–காக ரூபாய் 30 லட்–சம் லஞ்–சம் பெற்–ற–ப�ோது ஊழல்


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

23 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

–சா–ளி–க–ளாக இருப்–பின் கல்வியின் தடுப்–புக் காவல்–துறை – யி – ட – ம் கையும்– ந�ோக்–கம் எவ்–வாறு நிறை–வேறு – ம்? க–ள–வு–மாகப் பிடி–பட்–டார் என்–பதே வேந்தர்க– இவ்– வ ா– றா ன ஊழல் ள ைத் அச்–செய்தி. துணை– வே ந்– த ர்– க – ளா க நிய– ம – ன ம் அம்–பேத்–கர் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் செய்– ப�ொறுப்பில் யு ம் யாரெல்– லா ம் கல்–வித்–துறை – யி – ல் மிக உயர்ந்த உள்ளனர்? அங்– கி ங்– கெ – ன ா– த – ப டி ப�ொறுப்– பி ல் இருக்– கு ம் துணை– எங்– கு ம் நடக்– கு ம் ஊழலை ஏன் வேந்தரே லஞ்– ச ம் வாங்– கி – ன ாரா முருகையன் அரசால் தடுக்க முடி– ய – வி ல்லை எ ன அ னை – வ – ரு ம் அ டைந்த என்–பது ப�ோன்ற கேள்–வி–க–ளுக்கு வேதனைக்குத் துணை சேர்ப்–பத – ாக எல்– லா ம் பதில் காண– வே ண்– டி ய 24.03.2018 அன்று ஒரு செய்தி வெளி–யா–னது. அவ–சிய – மு – ம், அவ–சர– மு – ம் தற்–ப�ோது ஏற்–பட்– அது–வும் பல்–க–லைக்–க–ழ–கத் துணை–வேந்– டுள்– ள து. தர்–கள் கையூட்டு பெற்–ற–னர் எனும் ஊழல் தேடல் குழு குறித்த செய்–தியே. அம்–பேத்–கர் சட்–டப் பல்–க– து ணை – வே ந் – த ர் – க – ளா க நி ய – ம – ன ம் லைக்–கழ – க – த் துணை–வேந்–தர் வணங்–கா–முடி. செய்யப்–ப–டு–வ�ோ–ரின் தகு–தி–கள் பல்–கலைக்– மாண–வர் சேர்க்–கை–யில் ஊழல் செய்–த–தாக கழக மானியக்– கு–ழு–வால் (யு.ஜி.சி) வரை– எழுந்த குற்– ற ச்– ச ாட்– டி ல் ஊழல் தடுப்– பு க் யறுக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. இவ்–வ–ரை–ய–றைகள் காவல்–துறை ஆறு இடங்–களில் ச�ோதனை மீறப்–படு – கி – ன்–றன என்ற நிலை–யின் பின்னணி மேற்–க�ொண்–ட–தில் ரூ.95 லட்–சத்–திற்–கான என்று ஆரா–ய–வேண்–டும். துணை– என்ன ச�ொத்து ஆவ–ணங்–கள் சிக்கின என்ற செய்தி த ர் குழு அமைக்–கும்–ப �ோது வேந்– தேடல் மேலும் ஓர் அவ–மா–னத்தை ஏற்–ப–டுத்–தி–யது. இக்– கு – ழு – வி ல் அர– சி–யல், சாதி, இன, மத– அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் வே–று–பாடு கரு–தாத ஊழல் புகா–ரில் சிக்–கித்– அசிங்– க – ம ா? அவ– ம ா– ன – ம ா? துணை– தி–ளைக்–காத, கடந்–தக – ா–லக் கல்–விப்–பணி – யி – ல் வேந்தர்– க ள் கூடவா ஊழல் பெருச்– ச ா– ளி – க மு – ம் இல்– லா த – வ – ர்– க – ள ைக் எவ்– வி த – க் களங்– களாக ஊர்ந்து திரி–கின்–ற–னர் எனப் ப�ொது– அமைத்– த ல் அர– சி ன் தலை– ய ா– யக் க�ொண்டு மக்–க–ளும் கல்–வி–யா–ளர்–க–ளும் கேள்–வி–கள் கடமை ஆகும். எழுப்– பி ய அதே சூழ– லி ல், அதே– ந ா– ளி ல் இவ்–வா–றான தேடல் குழு–வில் ஓர் ஆய்வு மேலும் ஒரு செய்தி வந்–தது. ப�ொறி–யி–யல் மாண– வர் நிய–மிக்–கப்–பட்டு, அவர் தனக்கு படிப்–பில் சிறந்த பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் எனப் ஆய்வு நெறி–யா–ள–ராக இருந்த ஒரு–வ–ரைப் பேசப்–ப–டு–கிற அண்ணா பல்–க–லைக்–க–ழ–கத் பரிந்–துரை செய்–த–தா–கக்–கூ–டப் பேசப்–பட்–டது துணை–வேந்–தர் ராஜா–ராம் மீது எழுந்த ஊழல் மிக–வும் வேத–னை–யான ஒன்று ஆகும். புகா–ரில் 20 க�ோடியே 95 லட்– சம் ரூபாய் பத்–தாண்–டு–கள் பேரா–சி–ரி–ய–ரா–கப் பணி– மதிப்–புள்ள ச�ொத்து ஆவ–ணங்–கள் ஊழல்– றிய அனு–ப–வம் மட்–டும் துணை–வேந்–தர் யாற்– த– டு ப்– பு க் காவல்– து – றை – ய ால் கைப்– ப ற்– ற ப்– பத–விக்–குப் ப�ோது–மா–னது அன்று. சமூக பட்–டுள்–ளன என்ற அந்–தச் செய்தி தமி–ழ–கக் அக்–கறை க�ொண்–டவ – ர– ா–கவு – ம் கல்–விப்–புலமை – கல்–வித்–துறை மீது வைத்–திரு – ந்த அனை–வரி – ன் உள்– ள – வ – ர ா– க – வு ம் இருப்பவரைத் துணை– நம்–பிக்–கையை–யும் தகர்த்து எறிந்–தது. வேந்த–ராக நிய–ம–னம் செய்ய வேண்–டும். எம்.ஜி.ஆர்., காம– ர ா– ஜ ர் பல்– க – ல ைக்– – ? யார் யாருக்கு என்ன செல்–வாக்கு உள்–ளது க–ழ–கங்–கள் யாருக்கு வேண்– டி ய – வ – ர்– க ள் என்– ப து ப�ோன்ற இ த ற் கு மு ன் – ன – ரு ம் எ ம் . ஜி . ஆ ர் . தகு–திக – ள – ைப் பார்க்–கா–மல் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ங்– பல்கலைக்கழகத் துணை– வே ந்– த ர் கீதா– க– ளி ன் கட்– ட மைப்பை – மேம்– ப டு – த்த நினைப்– லெட்சுமி, மதுரை காம–ரா–சர் பல்க–லைக் ப–வர– ா–கவு – ம் உல–கத்–தர அள–வில் ஆய்–வுக – ளை கழகத் துணை– வே ந்– த ர் கல்– ய ாணி மதி– மேற்– க� ொள்– ப வ – ர – ா– க வு – ம்– த ான் துணை– வே ந்–தர் வா–ணன் மீதும் ஊழல் புகார்–கள் எழுப்–பப் பதவி நிரப்– ப ப்– ப ட – ல் வேண்டும். –பட்–டி–ருந்–தன. சேலம் பெரி–யார் பல்–கலைக்– துணை–வேந்–தர்–க–ளும் மேலாண்–மை–யும் க– ழ – க ப் பதிப்பாளர் அங்– க – மு த்து ஊழல் துணை– வே ந்– த ர் பதவி என்– ப து மிக குற்றச்சாட்–டில் சிக்கி, தற்–க�ொ–லையே செய்து– உயர்ந்த, அனை–வர– ா–லும் மதிக்–கப்–படு – கி – ன்ற க�ொண்–டார் என்–பது பேர–திர்ச்சி தரும் செய்– லஞ்– ச ம் வாங்கி சமு– த ா– ய த்– து க்கு ஒரு பதவி; தி–களே ஆயின. வஞ்– ச – க ம் செய்– யு ம் இவர்– க ள் வாங்– கு ம் ஊழல் வேந்–தர்–கள் கையூட்–டுப் பணம், ப�ொருள் அனைத்–தும் சமு– த ா– ய த்– தை ச் செம்– மை ப்– ப – டு த்தி வள்–ளு–வன் கூற்–றுப்–படி, ந ல்ல கு டி – ம க் – க ள ை உ ரு – வ ா க் – கு ம் ‘அழக்–க�ொண்ட எல்–லாம் அழப்–ப�ோம் ப�ொறுப்–பில் இருக்கும் பல்–க–லைக்–க–ழகத் இழப்–பி–னும் து ணை – வே ந் – த ர் – க ளே ஊ ழ ல் பெ ரு ச்


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

24 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பிற்–ப–யக்–கும் நற்பா லவை’ பிறர் அழும்–படி வாங்–கிய கையூட்டுப் பண– ம ா– ன து வாங்– கி – ய – வ ர் அழும்– ப டி ப�ோய்–வி–டும்; பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ளின் துணை–வேந்–தர்–களு – க்கு இக்–குற – ட் கருத்து தெரி–யாது இருக்க வாய்ப்–பில்லை. நாடாக இருந்–தா–லும் காடாக இருந்– தா–லும், மேடாக இருந்–தா–லும் பள்–ளம – ாக இருந்–தா–லும் நல்–ல–வர்–கள் வாழக்–கூ–டிய நிலமே நல்ல நாடா–கும். ‘நாடா க�ொன்றோ காடா க�ொன்றோ அவலா க�ொன்றோ மிசையா க�ொன்றோ எவ்–வழி ஆட–வர் நல்–ல–வர் அவ்–வழி நல்லை வாழிய நில–னே’ இது புற–நா–னூறு கூறும் செய்தி. த�ொட–ரும் வெளி–மா–நில – த் துணை–வேந்–தர் நிய–ம–னம் மாறாகத் தமி–ழ–கத்–தில் சமீ–பத்–தில் நடை–பெற ்ற அம்– ப ேத்– க ர் சட்– ட ப் பல்– க–லைக்–க–ழ–கம், தமிழ்–நாடு இசைப் பல்– க–லைக்–கழ – க – ம், அண்ணா பல்–கல – ைக்–கழ – – கம் ஆகி–யவ – ற்–றின் துணை–வேந்–தர் நிய–ம– னங்–கள் முறை–யாக நடை–பெ–ற–வில்லை என்ற குற்–றச்–சாட்–டும் எழுந்–துள்–ளது. இப்– ப ல்– க – ல ைக்– க – ழ – க ங்– க – ளு க்கு முறையே ஆந்–தி–ரா–வைச் சேர்ந்த சூரிய நாரா– ய ண சாஸ்– தி ரி, கேர– ளா – வை ச் சேர்ந்த பிர–மிளா குரு–மூர்த்தி, கர்–நா–ட– கா–வைச் சேர்ந்த சூரப்பா ஆகி–ய�ோர் நிய– மி க்– க ப்– ப ட்– டு ள்– ள – ன ர். ஏன் தமிழ்– நாட்–டை ச் சேர்ந்–த�ோ ர் இப்– ப– த– வி – யில் நிய–ம–னம் செய்–யப்–ப–ட–வில்–லை? தலை– – ைக்–கழ – க – ங்–களு – ம் கல்–லூரி– சி–றந்த பல்–கல க– ளு ம் அமைந்– து ள்ள தமிழ்– ந ாட்– டி ல் துணை–வேந்–தர் பத–விக்கு தகு–தி–யா–ன– வர் யாரு–மில்–லை–யா? தமிழ் தனக்–குப் படிக்க எழு–தத் தெரி–யாது எனத் தானே

வாக்–குமூ – ல – ம் அளிக்–கும் துணை–வேந்–தர் நிய–ம–னம் இங்கு தேவை–தா–னா? இதே–ப�ோன்று ஏன் தமிழ்–நாட்–டைச் சேர்ந்த தகு–தி–ய ான கல்– வி–ய ா– ளர்–கள் வெளி– ம ா– நி – ல ப் பல்– க – ல ைக்– க – ழ – க ங்– க–ளில் நிய–மிக்–கப்–ப–ட–வில்–லை? இசைப் ப ல் – க – ல ை க் – க – ழ க து ணை – வே ந்– த ர் நியமனத்–துக்–காக விண்–ணப்–பத் தேதி ஏன் நீட்–டிக்–கப்–பட்–ட–து? இன்–றைய தமிழ்– நாடு ஆளு–நர் ப�ொறுப்பு ஏற்–ற–பின் ஏன் இவ்–வாறு த�ொடர்ந்து வெளி–மா–நில – த்–தவ – ர் நிய–ம–னம் பெறு–கின்–ற–னர்? வலைத்–த– ளங்–களி – ல் ஊழல் குற்–றச்–சாட்–டுக – ளு – க்கு உட்பட்–ட–வர் எனத் தெரி–விக்–கப்–ப–டு–ம் வெளி– ம ா– நி – ல த்– த – வ ர் உயர்ந்த இப்– பதவிக்கு நிய–மிப்–பது முறை–யா? என்– றெல்–லாம் எழுப்–பப்–படு – கி – ன்ற கேள்விகள் ப�ொது– ம க்– க ளைக் கவ– ல ை– ய – டை ய வைக்கி–றது. கர்–நா–டக சட்–டம – ன்றத் தேர்–தல் வெகு விரை–வில் நடக்–கப்–ப�ோ–கி–றது; காவி–ரிப் பிரச்– னை – யி ல் இரு மாநி– ல ங்– க – ளி – லு ம் க�ொந்–த–ளிப்பு நில–வு–கி–றது. இவ்–வா–றான குழப்–பமான சூழ–லில் கர்–நா–ட–கா–வைச் சேர்ந்த சூரப்பா அண்ணா பல்–க–லை– யின் துணை– வே ந்– த – ர ாக நிய– ம – ன ம் பெறு–கி–றார் என்பதில் ஏத�ோ பின்–னணி உள்–ளது என்றே கரு–தத் த�ோன்–றுகி – ற – து. தேர்வுக்– கு–ழு–வில் ஆளு–நர் பிர–தி–நி–தி– ய�ோடு, தமிழ்–நாடு அர–சுப் பிர–தி–நிதி, பல்–க–லைக்–க–ழ–கப் பிர–தி–நி–தி–யும்–தானே உள்– ள – ன ர். இருந்– து ம் இவர்– க – ளு க்கு ஏதும் அழுத்–தம் தரப்–பட்–ட–தா? என்–ப– தெல்– லா ம் மண்டை– யை க் குடை– யு ம் பிரச்– னை – ய ா– க வே த�ொட– ரு – கி ன்– ற – ன – ’ ’ என்று சந்–தே–கங்–களை எழுப்பு–கி–றார் முரு–கை–யன் பக்–கி–ரி–சாமி.

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ்


சந்தா

°ƒ°ñ„CI›

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

«î® ܬô»‹ CóñI¡P ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ Þî› àƒèœ i´ «î® õó«õ‡´ñ£?  àƒèœ Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? 

å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ ðKêO‚èô£‹! àìù®ò£è å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...  24 Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹! 

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________I¡ù…ê™ : _________________ ®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................

சந்தா மற்றும் விவரங்களுக்கு சந்தா பிரிவு, குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி, 229, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. த�ொலைபேசி : 044 - 4220 9191 Extn: 21120 | ம�ொபைல்: 95661 98016

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹.

25 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

¬èªò£Šð‹


சுயத�ொழில்

ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் தயாரிப்பில்

1,86,000 சம்பாதிக்கலாம்! மாதம்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

26 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ரூ.

ட்–டு–மா–ன ப�ொருட்–க–ளில் மிக–வும் முக்–கி–ய–மான இடத்–தைப் பிடிப்–பது செங்–கல். இது பல ஆயி–ரம் ஆண்–டு–கள் வர–லாறு க�ொண்–டது. களி–மண்ணை செவ்–வக வடி–வில் சூளை–யில் அல்–லது வெயி–லில் சுட்டு செயற்–கைக் கல்– உரு–வாக்–கப்–படு – ம். கட்–டட– ங்–கள், பாலங்–கள், நடை–பா–தை–கள் எனப் பல–வற்–றை–யும் அமைக்க செங்–கல் பயன்–ப–டு–கி–றது. ஆனால், இன்–றைய சூழ–லில் எல்லா கட்–டு–மான ப�ொருட்–க–ளின் விலை–யுமே விண்ணை முட்–டு–வ–தாக உள்–ளன. அவற்–றில் மண–லும் செங்–கல்–லும் பிர–தா–ன–மாக உள்–ளன என்–பது மறுக்–க–மு–டி–யாத உண்மை.


 தற்–ப�ோது

மண்–ணி–லி–ருந்து செங்–கல் தயா–ரிக்க அரசு பல்–வேறு கட்–டுப்–பா–டு– க–ளை–யும், தடை–க–ளை–யும் விதித்–துள்– ள–தால் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் தயா–ரிப்–பது எளி–தா–னது.  கட்–டு–மா–னத்–திற்கு எளி–தா–னது.  வே ல ை – ய ா ட் – க ள் கு ற ை வு , இ தி ல் வேஸ்டேஜ் குறைவு.  நல்ல லாபம் தரக்–கூ–டிய த�ொழில்.  அரசு மானி– ய த்– து – ட ன் கடன் பெற்று த�ொழில் த�ொடங்–கல – ாம். திட்ட மதிப்–பீடு: ரூ.25 லட்–சம் (ரூ.5 லட்–சம் நடை–முறை மூல–த–னம்) அரசு மானி–யம்: புதிய த�ொழில்–மு– னை–வ�ோர் மற்–றும் த�ொழில் நிறு–வன மேம்– பாட்–டுத் திட்–டம் 25 சத–வி–கி–த–மும்(NEEDS Scheme), பாரதப் பிர–த–ம–ரின் சுய வேலை– வாய்ப்பு உருவாக்–கும் திட்–டத்–தில் (PMEGP

தயா–ரிப்பு முறை

ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் தயா–ரிப்பு முறை மிக–வும் எளி–மை–யா–னது. நிலக்–கரி சாம்–பல் 70%, மணல் 15%, சுண்–ணாம்புக்கல் 10% மற்றும் ஜிப்–சம் 5% ஆகிய மூலப்–ப�ொ–ருட்– களைச் சரி–யான விகி–தத்–தில் சேர்க்–க–வேண்– டும். மூலப்– ப�ொ – ரு ட்– க – ளி ன் தரத்– தி – னை ப் ப�ொறுத்து அவற்–றின் சேர்க்கை விகி–தம் மாறு– ப–டும். 8-10% என்–கிற விகி–தத்–தில் தண்–ணீர் சேர்த்து இந்–தக் கல–வையை ஹைட்–ரா–லிக் இயந்–திர– த்–தில் க�ொட்டி இயந்–திர– த்தை இயக்– கி–னால் ஃப்ளை ஆஷ் செங்–கற்–கள் கிடைத்–து– வி–டும். இந்–தச் செங்–கற்–களை 48 மணி–நேர– ம் வெயிலில் காய–வைக்க வேண்–டும். அதன்– பிறகு செங்–கற்–கள் மீது தண்–ணீர் ஊற்–றவே – ண்– டும். தண்–ணீர் ஊற்–றும்–ப�ோ–து–தான் கற்–கள் கூடு– த ல் அடர்த்– தி – ய ா– கு ம். அதன்– பி – ற கு விற்–ப–னைக்கு அனுப்–ப–லாம். முத–லீடு (ரூ.லட்–சத்–தில்) நிலம்–/–கட்–ட–டம் : வாடகை இயந்–தி–ரங்–கள் : ரூ.19 லட்–சம் உரி–மை–யா–ளர் பங்–க–ளிப்பு (5%) : ரூ.1.25 லட்–சம் மானி–யம் (25%) : ரூ.6.25 லட்–சம் வங்–கிக் கடன் : ரூ.17.5 லட்–சம் பார– த ப் பிர– த – ம – ரி ன் வேலை– வ ாய்ப்பு திட்–டத்–தின் கீழ் மானி–யங்–க–ளும் வங்–கிக் கடன்–க–ளும் கிடைக்–கும்.

உற்–பத்–தித்–தி–றன்

வரு–டத்–திற்கு 24 லட்–சம் செங்–கற்–கள் (ஓராண்–டுக்கு) மூலப்–ப�ொ–ருட்கள் செலவு: ரூ.5 லட்–சம் மூலப்–ப�ொ–ருட்–களு – க்–கான செலவு (ரூ.) ப�ொருள்

அலகு விலை ம�ொத்–தம் (மெட்–ரிக் டன்)

நிலக்–கரிச் சாம்–பல் 400

550

2,20,000

ஜிப்–சம்

50

690

34,500

சுண்–ணாம்பு

80

2850

2,28,000

மணல்

35

500

17,500

ம�ொத்–தம் 5,00,000

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

சிறப்பு அம்–சங்–கள்

Scheme) 25-35 சத–வி–கி–த–மும் கிடைக்–கும். இது த�ொழில் த�ொடங்க மிகவும் உதவியாக இருக்கும்.

27 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இந்– நி – ல ையை மாற்– றி ட கட்– டு – ம ா– ன – து – றை –யில் செ ங் –கல்–லுக் கு மா ற்– றா க ஹால�ோ பிளாக் கற்– க ள் ஒரு– க ட்டத்தில் பயன்– ப – டு த்– த ப்– ப ட்– ட ன. ஹால�ோ பிளாக் கற்– க – ளு க்கு அடுத்– த – க ட்– ட – ம ாக வந்தது– த ா ன் ஃ ப்ளை ஆ ஷ் பி ரி க் ஸ் . பு தி ய த�ொ ழி ல் – நு ட் – ப த் – தி ல் ந வீ – ன – ம ா ன முறை– யி ல் தயா– ரி க்– க ப்– ப – டு – வ – த ா– லு ம், சுற்– று ச்– சூ – ழ – லு க்குக் கேடு– வி–ளைவி – க்–கா–மல் இருப்– ப – த ா– லு ம், கட்– டு – ம ா– ன த்– து – ற ை– யி ல் தற்– ப�ோ து ஃப்ளை– ஆ ஷ் பிரிக்ஸ் அதிக அள– வி ல் பயன்– ப – டு த்– த ப்– ப – டு – கி – ற து. கட்– டு – ம ா– ன து– ற ை– யி ல் செங்– க ல்– லி ன் தேவை தவிர்க்க முடி–யா–தது என்–ப–தால், செங்– க ல்– லு க்கு மாற்– ற ான ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் தேவை–யும் தவிர்க்க முடி–யா–தத – ா–கி– விட்– ட து. ஆகவே, இந்– த த் த�ொழி– லி ல் துணிந்து இறங்– க – ல ாம். இந்தக் கற்– க ள் ‘சிமென்ட் செங்–கல்’, ‘ஃப்ளை ஆஷ் செங்–கல்’ என்– று ம் அழைக்– க ப்– ப – டு – கி ன்– ற து. இந்– த க் கல் தயா–ரிப்–பில் முக்–கிய மூலப்–ப�ொ–ருள் அனல்–மின் நிலை–யத்–தி–லி–ருந்து வெளி–யேற்– றப்–ப–டும் நிலக்–கரி சாம்–பல்–தான். மேலும் நிலக்– க ரி சாம்– ப ல், சுண்– ண ாம்பு மற்– று ம் ஜிப்சம் க�ொண்டு தயா– ரி க்– க ப்– ப – டு – வ – த ால் மிக–வும் வலி–மைய – ா–னத – ா–கவு – ம் செங்–கல்லை– விட நீடித்து உழைப்–ப–தா–க–வும் சீக்–கி–ரத்–தில் உடை– ய ா– த – த ா– க – வு ம் இருப்– ப – த ால் கட்– ட ட வேலை– க – ளி ல் முழு நம்– பி க்– கை – ய�ோ டு பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்டு வரு–கி–றது.


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

28 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தயாரிப்பு முறை விளக்கப்படம்

இந்–தி–யா–வின் அனல்–மின் நிலை–யங்–க– ளி– லி ருந்து ஆண்– டு க்கு 90 மில்– லி – ய ன் டன் சாம்பல் கிடைக்– கி – ற து. ப�ொது– வ ாக நமது நாட்டில் மின்–சா–ரத் தேவையை 70% அளவுக்கு அனல்–மின் நிலை–யங்–களே பூர்த்தி செய்–வ–தால், மூலப்–ப�ொ–ரு–ளான நிலக்–கரிச் சாம்–ப–லுக்கு தட்–டுப்–பாடு வராது என்று நம்–ப– லாம். தமிழ்–நாட்–டில் நெய்–வேலி, மேட்–டூர், தூத்– துக்–குடி, எண்–ணூர் மற்–றும் வட–சென்னை அனல்–மின் நிலை–யங்–களி – லி – ரு – ந்து நிலக்–கரிச் சாம்–பல் எளி–தா–கக் கிடைக்–கி–றது.

தேவை–யான பணி–யா–ளர்–கள் (ரூ.) மேற்–பார்–வை–யா–ளர் 1 X 15,000

15,000

பணி–யா–ளர்–கள் 22 X 12,500

2,75,000

இரவுக் காவ–லர் 1 x 10,000

10,000

விற்–பனை – ய – ா–ளர் 2 x 15,000

30,000

ம�ொத்–தம்

3,30,000

நிர்–வாகச் செல–வு–கள் (ரூ.) வாடகை

30.000

மின்–சா–ரம்

50,000

ப�ொருட்–கள் ஏற்ற & இறக்க கூலி

20.000

அலு–வ–லக நிர்–வா–கம்

10.000

இயந்–தி–ரப் பரா–ம–ரிப்பு

20,000

மேலாண்மைச் செலவு

10,000

ம�ொத்–தம்

1,40,000

நடை–முறை மூல–தனச் செல–வுக – ள் (ரூ.) மூலப்–ப�ொ–ருள்

5,00,000

சம்–பள – ம்

3,30,000

நிர்–வா–கச் செல–வுக – ள்

1,40,000

ம�ொத்த செல–வுக – ள்

9,70,000


ச ெ ங் – க ல் ஒ ன் – றி ன் த�ோரா–ய– விலை - ரூ.6  24 லட்– ச ம் செங்– க ற்– க ள் தயா– ரி ப்பு (ஓராண்–டுக்கு)  மாதத்–திற்கு 2 லட்–சம் செங்–கல் உற்–பத்தி என வைத்–துக்–க�ொள்–வ�ோம். 2,00,000 x ரூ.6 கழிவு மூல–மான வரவு ம�ொத்த வரவு –

12,00,000 5,000 12,05,000

கடன் திருப்–பம் மற்–றும் வட்டி (ரூ) மூல–தன – க் கடன் திருப்–பம் (60 மாதங்–கள்)

17,50,000

மூல– த ன கடன் வட்டி (12.5%)

10,93,750

நடை– மு றை மூல– த – ன க் கட–னுக்–கான வட்டி (குறு–கிய கால)

62,500

ம�ொத்–தம்: –

29,06,250

லாப விவ–ரம் (ரூ.) ம�ொத்த வரவு (1 மாதத்–திற்கு):

12,05,000

ம�ொத்த செலவு (1 மாதத்–திற்கு)

9,70,000

கடன் திருப்–பம் மற்–றும் வட்டி செலவு (1 மாதத்–திற்கு) மாத நிகர லாபம்:

48,450 1,86,550

த�ொழில் த�ொடங்க சாதக சூழல்

இந்– த த் த�ொழி– லு க்– கு த் தேவை– ய ான

த�ொழில் த�ொடங்க பாத–கம – ான சூழல்

இயந்–தி–ரத்–தி–லி–ருந்து செங்–கல் வந்–த–தும் காய–வைத்த பின்பு தண்–ணீர் ஊற்றி கல்லை கடி–னப்–ப–டுத்த வேண்–டும். இந்த வேலை மழைக்–கா–லத்–தில் சுல–ப–மா–கி–றது. மித–மான மழை–யி–னால் இந்–தத் த�ொழி–லில் எந்–த–வித பாதிப்–பும் ஏற்–பட – ாது. ஆனால், பலத்த மழை எனில் கல்லை காய–வைப்–பது சிர–ம–மாகி க�ொஞ்–சம் த�ொய்வு ஏற்–ப–டும். இதைத் தவிர பெரிய சிக்–கல் ஏதும் இல்–லா–தத – ா–லும் அரசின் மானி– ய ம் கிடைப்– ப – த ா– லு ம் பிர– க ா– ச – ம ான த�ொழில் என்–ப–தில் சந்–தே–கம் இல்–லை–!!

சந்தை வாய்ப்பு

வழக்–கம – ாக பயன்–படு – த்–தப்–பட்ட சாதாரண செங்– க ல்– லு க்கு பதில் தற்– ப�ோ து நவீன த�ொழில்–நுட்–பத்–தில் தயா–ரிக்–கப்–படும் இந்த ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ் எனும் சிமென்ட் செங்கல் கட்–டு–மா–னத் துறை–யில் அதி–க–ள– வில் பயன்– ப – டு த்– து – கி – ற ார்– க ள். எனவே, இதற்–கான சந்தை வாய்ப்பு அதி–க–ள–வில் இருக்–கிற – து. கமி–ஷனு – க்கு வாங்–கிச் செல்–லும் ஏஜென்டுகள், கட்–டட பில்–டர்–கள், கான்ட்–ராக்– டர்–கள் மற்–றும் நேரடி வாடிக்–கை–யா–ளர்–கள். (திட்ட அறிக்கை: உதவி இயக்–கு–நர் ஆர்.வி.ஷஜீ– வனா, தமிழ்–நாடு த�ொழில்– முனை–வ�ோர் மேம்–பாடு மற்–றும் புத்–தாக்க நிறு–வ–னம், கிண்டி, சென்னை - 600032)

- த�ோ.திருத்–து–வ–ராஜ்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

 ஃ ப்ளை – ஆ ஷ்

முக்கிய மூலப்– ப�ொ – ரு – ள ான நிலக்– க ரிச் சாம்பல் கிடைப்– ப – தி ல் முன்பு சிக்– க ல் இருந்து–வந்–தது. ஆனால், இந்த நிலை தற்– ப�ோது மாறி அனல்–மின் நிலைய உலை– யில் இருந்து 20% நிலக்–கரிச் சாம்–பல்–களை இனி ஃப்ளை ஆஷ் பிரிக்ஸ்– உரிமையாளர் களுக்கு கண்டிப்பாகத் தர–வேண்டும் என நீதிமன்றமே உத்தரவிட்டுள்ளது. எனவே, இனி மூலப்பொருள் கிடைப்–ப–தில் சிக்–கல் இருக்–காது என்–பது இந்–தத் த�ொழி–லுக்குச் சாதகமாக இருக்–கி–றது.

29 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

விற்–பனை வரு–வாய் (ரூ)


வளாகம்

வாசிக்க வேண்–டிய வலைத்–த–ளம் www.instructables.com

ஒவ்–வ�ொரு நாளும் பல்–வேறு மாற்–றங்–களைச் சந்–தித்–துக்கொண்–டி–ருக்– கி–றது த�ொழில்–நுட்ப உல–கம். அதற்கு ஏற்–ற–வாறு ஒவ்–வ�ொரு அறி–வி–யல் த�ொழில்–நுட்–பங்–க–ளை–யும், புதிய கண்–டு–பி–டிப்–பு–க–ளை–யும் செய்–மு–றை –வி–ளக்–கத்–த�ோடு மாண–வர்–க–ளுக்–குச் ச�ொல்லிக் க�ொடுக்–கும் வித–மாக வடிவமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது இத்–தள – ம். எல்.இ.டி பல்–புக – ள் உரு–வாக்கு – ம் விதம், நவீன டெக்–னா–லஜி சார்ந்த லெதர் வேலைப்–பா–டுக – ள், பேக்–கிங் கிளாஸ்–கள், அறி–வி–யல் செயல்–வி–ளக்–கங்–கள், 3டி பிரின்–டிங், 3டி டிசை–னிங், லேசர் கட்–டிங் வகுப்–பு–கள் என இணை–ய–த–ளம் வழியே பாடங்–கள் கற்–றுத் தந்து மாண–வர்–க–ளின் திறனை மேம்–பட வழி–காட்–டும் வித–மாகச் செயல்–ப–டு–கி–றது இந்–தத் தளம். மேலும் இத்–த–ளத்–தின் உத–வி–ய�ோடு கண்–டு–பி–டிக்–கப்–பட்ட அறி–வி–யல் சாத–னங்–க–ளைப் பற்–றிய தக–வல்–க–ளை–யும் வெளி–யிட்டு மற்ற மாண–வர்–க–ளை–யும் ஊக்–கப்–ப–டுத்–து–வது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

30 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பார்க்–க–வேண்–டிய இடம் பாதாமி குடை–வ–ரைக் –க�ோ–வில்

பாதாமி குடை–வ–ரைக் க�ோவில்–கள் (Badami cave temples) இந்–தி–யா–வின் கர்–நா–டக மாநி–லத்–தில் உள்ள பாகல்–க�ொட் மாவட்–டத்– தின் பாதாமி என்–னும் நக–ரில் உள்–ளன. கி.பி. 6 ஆம் நூற்–றாண்டு த�ொடங்கி 8 ஆம் நூற்–றாண்டு வரை கர்–நா–டக – த்–தின் பெரும்–பகு – தி – யை ஆட்–சிபு – ரி – ந்த சாளுக்–கிய – ர்–களி – ன் தலை–நக – ர– ம – ாக பாதாமி, விளங்–கிய – து. இந்த நக–ரம் இங்கு காணப்–ப–டும் மணற்–கல் குன்–று–க–ளில் குடை–யப்– பட்–டுள்ள பண்–டைக்–கா–லக் குடை–வ–ரை–க–ளி–னால் பெயர் பெற்–றது. பாதாமி குடை–வர – ைக் க�ோவில்–கள் நான்கு குகை–களை உள்–ளடக் – – கி–யுள்–ளன. 6ஆம் நூற்–றாண்–டில் அமைக்–கப்–பட்ட இவை மென்–மைய – ான தக்–கா–ணத்து மணற்–கல் பாறைச் சரி–வு–க–ளில் குடை–யப்–பட்–டுள்–ளன. முற்–கா–லச் சாளுக்–கி–யர்–கள் என அழைக்–கப்–பட்ட சாளுக்–கிய அரசர்– களின் தலை–ந–க–ரான பாதா–மி–யில் அமைந்–துள்ள நான்கு குகைக்–க�ோவில்– களும் ஆறாம் நூற்–றாண்–டி–லி–ருந்து கட்–டப்–பட்–டவை. நான்–கில் மூன்–றா–வது குகை–யில் மட்–டுமே, அக்–குகை கட்–டப்–பட்ட ஆண்–டுக்–கான சான்–றுள்–ளது. இக்–குகை – யி – ல் காணப்–படு – ம் கன்–னட ம�ொழி–யில் ப�ொறிக்–கப்–பட்–டுள்ள கல்–வெட்–டில், சாளுக்–கிய அர–சன் மங்–க–ளே–ச–னால் கிபி 578/579 இல் இக்–கு–கை–யின் கரு–வறை நிர்–மா–ணிக்–கப்–பட்–ட–தா–கக் குறிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இந்–தக் கல்–வெட்–டி–லி–ருந்து இக்–குகைக் – க�ோவில்–க–ளின் காலம் ஆறாம் நூற்–றாண்–டைச் சேர்ந்–த–தாக அறி–யப்–ப–டு–கி–றது. பிற்–கா–லத்–தில் இப்–ப–கு–தி–யில் கட்–டப்–பட்ட இந்–துக் க�ோவில்–க–ளுக்கு முன்–ன�ோ–டி– யா–க–வும் ‘இந்–துக் க�ோவில் கட்–ட–டக்–க–லை–யின் த�ொட்–டில்–’–எ–ன–வும் கரு–தப்–ப–டும் பாதாமி குகைக்–க�ோவி – ல் வளா–கம், யுனெஸ்–க�ோவி – ன் உல–கப் பாரம்–பரி – ய – க் களங்–கள் பட்–டிய – லி – ல் மலப்–பிர– பா ஆற்–றுப் பள்–ளத்–தாக்–கில் ‘க�ோவில் கட்–ட–டக்–கலை – –யின் வளர்ச்சி - பாதாமிபட்–ட–டக்–கல்‘ என்ற தலைப்–பில் இடம்–பெற்–றுள்–ளது சிறப்பு. மேலும் அறிய https:// ta.wikipedia.org/wiki/பாதாமி_குடை–வ–ரைக்_க�ோவில்–கள்


அறி–ய–வேண்–டிய மனி–தர் ராஜ்–க–வுரி பவார்

இந்– தி – ய ா– வை ச் சேர்ந்– த – வ ர் டாக்– ட ர் சுராஜ்– கு – ம ார் பவார். இவர் இங்கிலாந்தில் மான்–செஸ்–டர் பகு–தி–யில் வசித்துவரு–கி–றார். இவ–ரது மகள் ராஜ்–க–வுரி பவார்(12) மகள் ராஜ்–க–வுரி அல்–டி–ரின்–சம் பகு–தி–யில் உள்ள இலக்கணப் பள்–ளி–யில் படித்துவரு–கி–றார். இந்த நிலை–யில் இங்–கி–லாந்–தில் உள்ள அதிபுத்–திக் கூர்– மை– யு ள்– ள– வ ர்– க – ளு க்– க ான சங்– க – மான பிரிட்– டி ஷ் மென்சா 2017ம் ஆண்டு நடத்–திய ஐக்–கியூ தேர்வில் ராஜ்– க – வு ரி கலந்– து – க� ொண்– டா ர். 18 வய–துக்குக் கீழ் உள்–ள–வர்–கள் பங்– கேற்ற இந்–தத் தேர்–வில் ராஜ்–க–வுரி 162 மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றார். இது சார்– பி – ய ல் க�ோட்– ப ாட்டைக் கண்– டு – பிடித்த பிர– ப ல இயற்– பி – ய ல் விஞ்– ஞானி ஆல்ஃபி–ரட் ஐன்ஸ்–டீன் மற்– றும் பிரபல இயற்பி–ய–லா–ளர் ஸ்டீபன் ஹாக்கின்சை விட 2 புள்–ளி–கள் அதி– கம். இந்– த த் தேர்– வி ல் அதி– க – ப ட்ச திற–னள – வு 140 மதிப்–பெண்–கள் என நிர்–ணயி – க்–கப்–பட்–டிருந்த நிலை–யில் ராஜ்–கவு – ரி கூடு–தல் புள்–ளிக – ள் பெற்–றார். இதை–ய–டுத்து ராஜ்–க–வுரியை தங்–கள் சங்–கத்–தில் சேர பிரிட்–டிஷ் மென்சா சங்–கத்–தி–னர் அழைப்பு விடுத்–த–னர். உலக அள–வில் 20 ஆயி–ரம் பேர் இந்த அளவு புத்–திக்–கூர்மை உள்–ளவ – ர்–களா – க இருக்–கும் நிலை–யில் அதில் ஒரு–வர் என்ற பெரு–மையை ராஜ்–க–வுரி பெற்–றுள்–ளார். விஞ்–ஞானி ஐன்ஸ்–டீனைவிட அதிக புத்–திக்–கூர்–மையு – ள்–ளவ – ரா – க இந்–திய வம்–சா–வளி சிறுமி ஒரு–வர் திகழ்–வ–த�ோடு, தங்–கள் சங்–கத்–தில் சேர பிரிட்–டிஷ் மென்சா சங்–கம் அவ–ருக்கு அழைப்பு விடுத்–தது குறிப்–பிட– த்–தக்–கது.

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

அடுத்த வேளை உண–வுக்கே அல்–லல்–ப–டும் ஒரு சாமா–னி–யன், சென்னை கல்–வி–யி–யல் த�ொழில்–நுட்ப ஆராய்ச்சி மையத்–தின் தலை–வ–ரான வெற்–றிக் –க–தையை எளியநடை–யில் விளக்–கு–கி–றது இந்–நூல். தன் வாழ்க்–கை–யில் நிகழ்ந்த உண்மைச் சம்–ப–வங்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில், சாதா–ரண குடும்–பத்–தில் ஒரு சாம–ானி–ய–னாக பிறந்–தது முதல் தன் வாழ்க்–கைச்–சூ–ழ–லில் எதிர்–க�ொண்ட ப�ோராட்–டங்–கள், ச�ோத–னை–க–ளைக் கடந்து சிறந்த கல்–வி–யா–ளர் விருது வாங்–கி– யது வரை என தன் வெற்–றி–யின் ரக–சி–யத்தை உணர்–வு–பூர்–வ–மாக வாச–க–னுக்கு விவ–ரித்–தி–ருக்–கி–றார் இந்–நூ–லின் ஆசி–ரி–யர் சிந்தை ஜெய–ரா–மன். தன்–னு–டைய குடும்–பத்–தின் நிலை, உற–வுக – ள், தன்–னுடை – ய கன–வுக – ள், முயற்சி–கள், ப�ோராட்டங்– கள், த�ோல்–விக – ள் என அனைத்–தையு – ம் அத்–திய – ா–யம் அத்–தியா–யம – ாகப் பிரித்து அலங்–கார வார்த்–தை–கள் இல்–லாத சாமா–னிய ம�ொழி–யில் எழுதி வாச–க–னுக்கு தன்–னுடை – ய வெற்–றியி – ன் ரக–சிய – த்தை மென்மை–யாகக் கடத்–திய – தே இந்–நூலி – ன் தனிச்–சி–றப்பு. (வெளி–யீடு: வின�ோத் பதிப்–பக – ம், 4A, முதல் பிர–தான சாலை, லட்–சுமி – பு – ர– ம், திரு–நின்–ற–வூர்- 602 204. விலை: ரூ.299. த�ொடர்–புக்கு: 044-2639 0525)

31 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

படிக்க வேண்–டிய புத்–த–கம் வெற்–றி–யின் ரக–சி–யம் –சிந்தை ஜெய–ரா–மன்


32

50

நெல்லை கவிநேசன்


உத்வேகத் ெதாடர்

வேலை

வேண்டுமா?

ஸ்

டாஃப் செலக்‌ஷ ன் கமிஷன் (Staff Selection Commission) நடத்தும் ‘கம்பைண்டு கிராஜுவேட் லெவல் தேர்வில் (சி.ஜி.எல்.)‘ (Combined Graduate Level Examination - CGLE) இடம்பெறும் நிலை-2 (Tier - 2) கணிதத்திறன் (Quantitative Abilities), ஆங்கில ம�ொழி மற்றும் புரிந்துக�ொள்ளும் திறன் (English Language and Comprehension) ஆகியவற்றில் இடம்பெறும் கேள்விகள்பற்றி கடந்த சில இதழ்களில் பார்த்தோம். இனி-நிலை-2 (Tier - 2) தேர்வுக்கான புள்ளியியல் (Statistics) பாடப்பகுதியில் இடம்பெற்ற சில முக்கிய கேள்விகளையும் அதற்கான பதில்களையும் பார்ப்போம்.

புள்ளியியல் வினா-விடைகள்!

33

தேர்வில்


III. புள்ளியியல் (STATISTICS)

“புள்ளியியல்” (Statistics) பகுதியில் ம�ொத்தம் 100 கேள்விகள் இடம்பெறும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 2 மதிப்பெண் வீதம் ம�ொத்தம் 200 மதிப்பெண்களுக்குத் தேர்வு நடத்தப்படும். இனி-கடந்த ஆண்டுகளில் புள்ளியியல் பகுதியில் கேட்கப்பட்ட சில முக்கிய கேள் விகள் மற்றும் வி டைகள் பற்றி பார்ப்போம். 1. Which type of sampling is one where only the first sample unit is selected at random and the remaining units are automatically selected in a definite sequence at equal spacing from one another. It is : (a) Multi stage sampling (b) Quota sampling (c) Systematic sampling (d) Area sampling சரியான பதில் : (c) Systematic sampling

ஏ ப்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

34 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

2. A random sample of size 81 is taken from a normal population with unknown mean μ and known standard deviation σ = 0.90. If the sample mean is χ = 20 and the upper 2.5% point of a standard normal variable is T0.025=1.96 , then 95% confidence interval for μ is: (a) (19.80, 20.20) (b) (18.90, 21.40) (c) (18.60, 21.80) (d) (18.40, 21.60) சரியான பதில் : (a) (19.80, 20.20) 3. A random sample of size n is drawn from a population of size N by SRSWOR method. Then the standard error of sample mean will be zero if n is SRSWOR. (a) N – 1 (b) N (c) tending to infinity (d) none of the options சரியான பதில் : (b) N 4. The correlation coefficient between two variables X and Y is 0.4. The correlation coefficient between 2X and (-Y) will be : (a) 0.4 (b) -0.8

(c) -0.4 (d) 0.8 சரியான பதில் : (c) -0.4 5. The value of k for which the function is probability density function, is ke −3 x , x > 0  f ( x)=  0

, elsewhere

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 1/3

சரியான பதில் : (c) 3

6. When the collected data is grouped with reference to time, we have (a) Quantitative classification (b) Qualitative classification (c) Geographical classification (d) Chronological classifications சரியான பதில் : (d) Chronological classifications 7. Suppose a person would earn Rs. 10,000 in base period. Suppose the cost of living index increases by 20% over base period. Then the employers of that person increase his salary by Rs. 1500. Which of the following option is TRUE? (a) He is just able to maintain the same standard of living as in base period. (b) He should claim Rs.500/- as Dearness Allowance. (c) He can improve his standard of living as compared to base period. (d) He should claim Rs.2,000 as Dearness Allowance. சரியான பதில் : (b) He should claim Rs.500/- as Dearness Allowance. 8. Which of the following is a method of collection of primary data? (a) Direct personal interview (b) Indirect personal interview (c) Schedules through enumerators (d) All of the options சரியான பதில் : (d) All of the options 9. If 4,5,6,6,6,6,6,6,6,7 be a random sample from a Poisson population with parameter λ, then an unbiased estimate of λ is :


School

ni (Total No. of student)

ni (Sample Size)

A

120

n1

B

200

n2

C

160

n3

இனி- “ஸ்டாப் செலக்ஷன் கமிஷன்” நடத்தும் கம்பைன்டு கிராஜுவேட் லெவல் தேர்வில் ப�ொதுஅறிவு [நிதி மற்றும் ப�ொருளியல்] (General Studies [Finance and Economics]) ஆகிய பாடப்பகுதிகளில் இடம்பெற்ற சில முக்கிய கேள்விகளையும், அதற்கான ப தி ல்கள ை யு ம் அ டு த்த இ த ழி ல் காண்போம்.

- த�ொடரும்.

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

10. A sample of 60 students is to be selected from a population of 480 students belonging to 3 different schools.

Drawing a sample using proportional allocation technique would give n1, n2, n3 as : (a) 15, 25, 20 respectively (b) 12, 27, 21 respectively (c) 10, 30, 20 respectively (d) 5, 45, 10 respectively சரியான பதில் : (a) 15,25,20 respectively

35 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

(a) 4.2 (b) 5 (c) 5.8 (d) 6 சரியான பதில் : (c) 5.8


உளவியல் த�ொடர்

36

உடல்... மனம்... ஈக�ோ!


தற்பெருமை

சுயமதிப்பைச் சிதைக்கும்..! நிவாஸ் பிரபு

Don’t talk about yourself; it will be done when you leave – -Wilson Mizner - ஈக�ோ ம�ொழி

யா

41

ரும் எப்–ப�ோ–தும் தவ–றா–கவ�ோ, தரக்–கு–றை–வா–கவ�ோ நடத்–தப்–படு – வ – தை விரும்–புவ – தே இல்லை. அப்–படி – யி – ருக்– கும்–ப�ோது, மம–தைய�ோ – டு தவ–றான ச�ொற்–கள – ைப் பயன்– படுத்–தி–னால�ோ, தவ–றான செயல்–க–ளைச் செய்–தால�ோ ஈக�ோ–வின் உள்–ளீ–டான சுய–ம–திப்பு குறைந்து ப�ோகத்–தான் செய்–யும். எந்த ஒரு செய–லுக்–கும் அதற்கு இணை–யான எதிர்ச்செயல் நிகழ்ந்தே தீரும் என்ற நியூட்–ட–னின் மூன்–றாம் விதி–தான் இதற்–குக் கார–ணம். சக–மனி – த – ர்–களு – க்கு எந்தவித–மான இடை–யூறு – ம் செய்–யா–மல் இருப்–பது– தான் சிறப்–பான மனித குணம். தவ–றாக நடந்–து–க�ொள்–ளும் ஒவ்வொரு முறை– யு ம் அது தவ– ற ாக முடி– வ தை அனு– ப – வ த்– தி ல் பார்க்– க – ல ாம். நன்னடத்தை– ய�ோடு நடந்– து–க�ொ ள்– ளும்–ப�ோ – து– த ான் தலை– நி – மிர்ந்து கம்–பீ–ர–மாக இருக்–கத் த�ோன்–றும். தவ–றான ச�ொற்–க–ளின் பிர–ய�ோ–க–மும், தவ–றான நடத்–தையு – ம் சுய–மதி – ப்–பிற்குப் பங்–கம் விளை–விக்–கக்கூடி–யவை. சுவ–ரில் எரிந்த பந்து அதே வேகத்–து–டன் திரும்–பு–வது ப�ோல், அடுத்–த–வர் மீது எறிந்த தவ–றான ச�ொற்–கள், அதே வேகத்–து–டன் திரும்ப வரவே செய்–யும். அடுத்–த–வர் மீது தரக்–குறை – –வான வார்த்–தை–க–ளைப் பிர–ய�ோ– கித்–தால், அவ–ரும் அதேப�ோன்ற வார்த்–தை–க–ளையே பிர–ய�ோ–கிக்க ஒரு–ப�ோ–தும் தயங்–கவே மாட்–டார். தவ–றான ச�ொற்–க–ளு–ட–னும், தவ–றான நடத்–தை–ய�ோ–டும் மற்–ற–வ–ருட – ன் பழ–கு–வது சுய–ம–திப்பைச் சிதைக்–கவே செய்–யும். பேச்சோ, செயல�ோ நம்–மி–லி–ருந்து தவ–றாக வெளிப்–ப–டு–வது, திரும்ப நம்மை ந�ோக்கிப் பாய்ந்–துவ – ரு – ம் த�ோட்–டா–வுக்கு இணை–யா–னது. அது சுய–ம–திப்பைச் சிதைத்து உருக்–கு–லைக்–கவே செய்–யும்.

37

4.கிண்–டல் செய்–வது ஒரு மனி–தன் மீது ஆளுமை செலுத்–திய – வ – ாறு ‘நீ மதிப்–பற்–றவ – ன்’, ‘நான் மதிப்–பா–ன–வன்’ என்–பதை வெளிப்–ப–டுத்–தும் விஷ–யத்–தில் முக்–கிய பங்கு வகிப்–பது ‘கிண்–டல்’ த�ொனிக்க பேசும் பேச்–சு–தான். இது–வும் ஈக�ோ–வின் உள்–ளீ–டான சுய–ம–திப்பைச் சிதைக்–கக்–கூ–டி–ய–து–தான். கேலி செய்–வது வேறு, கிண்–டல் செய்–வது வேறு. இரண்–டுமே ஒரு மனி–த–னின் தவறை, அறி–யா–மையை, முட்–டாள்–த–னத்தைச் சுட்–டிக்–காட்– டு –வ–தாக இருந்–தா–லும், கேலி செய்–வது மேல�ோட்–ட–மாக இருப்–பது. கிண்–டல் சற்று ஆழ–மாக ஊடு–ரு–வக்–கூ–டி–யது. த�ொடு–வ–தற்–கும், கிள்ளு–வ–


ஏ ப்ரல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

38 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

குரு சிஷ்–யன் கதை தற்குமான வித்– தி – ய ா– ச த்– தை ப் ப�ோன்– ற து. த�ொட்– ட ால் வலிக்– காது, கிள்ளினால் வலிக்– கு ம். கிண்–டல் வலி–த–ரக்–கூ–டி–யது. உதா– ர– ண – ம ாக, ஒரு– வ ன் தெரிந்தோ தெரி– ய ா– ம ல�ோ தவ– ற ான ஒரு வாக்–கிய – த்தைச் ச�ொல்–லிவி – ட்–டான் என்று வைத்துக்– க�ொ ள்– வ�ோ ம். அப்–ப�ோது “ஆஹா…–இது புதிய தத்–து–வம் 10003” என்று ச�ொன்– னால் அது- கேலி. “என்–னம்–மா… இப்–படி ச�ொல்–றீங்–க–ளேம்–மா–…–?” என்று (உள்– அ ர்த்– த த்– து – ட ன்) ச�ொல்–வது கிண்–டல். கேலி– ய ான பேச்– சி ல் கேலி செய்– ப – வ ர், செய்– ய ப்– ப – டு – ப – வ ர் இரு–வ–ருமே சிரித்–து–வி–டு–வார்–கள். அதுவே கிண்– ட – லி ல், கிண்– ட ல் செய்– ப – வ ர் மட்– டு மே சிரித்– து க்– க�ொண்–டி–ருப்–பார், கிண்–ட–லுக்கு உள்– ள ா– ன – வ ர் வருத்– த ப்– ப ட்டு தலை–கு–னிந்–தி–ருப்–பார். கிண்– ட ல் செய்– வ – த ால் ஒரு– ப�ோ– து ம் ஒரு மகிழ்ச்– சி – ய ான சூழல் உரு–வா–கவே முடி–யாது. எந்த மனி–த–னும் தான் கிண்–டல் செய்–யப்–படு – வ – தை அனு–மதி – ப்–பதே இல்லை. அதே– ப�ோ ல் எல்லா மனி–தர்–க–ளும் சுதந்–தி–ரத்தை–யும், சுதந்–திர உணர்–வையு – ம் விரும்–பக்– கூ–டி–ய–வர்–க–ளா–கவே இருக்–கிறார்– கள். நினைத்ததைச் சுதந்– தி – ர – மாகப் பேச, முடி–வெடுக்க, தேர்வு செய்ய... என்று ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ருக்– கும் சம உரி–மை–யுடனான சுதந்– தி–ரத்தை இயற்கை வழங்கியிருக்– கி–றது. கிண்–டல் செய்–யப்–படு – கை – யி – ல் அவர்–க–ளின் அந்–தச் சுதந்–தி–ரம் பறி–ப�ோவ – த – ாக எண்–ணுகி – ற – ார்–கள். அத–னால் கிண்–டல் செய்–பவ – ர்–கள் மீது சுய–ம–திப்பைக் குறைத்–துக்– க�ொள்–கி–றார்–கள். இத–னால்–தான் பெரும்– ப ா– ல ான உற– வு – க – ளி ல் விரிசல்–க–ளும், கசப்–பு–க–ளும் ஏற் –ப–டு–கின்–றன. வெளிச்–ச–மூ–கத்–தில் மட்– டு – ம ல்ல, வீட்– டி ற்– கு ள்– ளு ம் குடும்ப உறுப்–பி–னர்–க–ளுக்–கான spaceஐ ஆக்–கி–ர–மிக்–கக்கூடாது. அது– த ான் சுய– ம – தி ப்பு சிதை– வ – தினின்–றும் காக்–கும். ஈக�ோ–வின் உள்–ளீட – ான சுய–மதி – ப்பை முதலில் கு டு ம் – ப த் – தி ற் – கு ள் – ளி – ரு ந் து

பெறுவது நல்லது. அது–தான் வெளிச் சமூ–கத்–தில் சுய–ம–திப்பைப் பரி–சாக பெற்–றுத்–த–ரு–கி–றது. 5.தற்–பெ–ருமை திடீ– ரெ ன்று தெரி– ய ாத ஒன்– றை ப்– ப ற்றி பேசச் ச�ொன்– ன ால், எல்– ல�ோ – ரு க்– கு ம் முத– லி ல் தயக்– க ம்– தான் மேல�ோங்–கி–வ–ரும். ஆனால், அதி–கம் தெரி–யாத ‘தன்’–னைப்–பற்றி பேச சந்–தர்ப்–பம் கிடைத்–து–விட்–டால் ப�ோதும், சிலர் ‘நான் எப்–ப–டின்–னா–…’ என்று மணிக்– க–ணக்–காகப் பேசிக்–க�ொண்டேயிருப்–பார்–கள். இதைத்– தான் தற்–பெ–ருமை என்று குறிப்–பி–டு–கி–றார்–கள். எந்த ஒரு இடத்–திலு – ம் சிலர் தங்–களை முன்–னிலை – ப்– ப–டுத்தி தற்–பெ–ரு–மை–யைப் பறை–சாற்–றிக்கொண்டே யிருப்–பார்–கள். தற்–பெரு – மை – ய – ான பேச்சு சுய–மதி – ப்பை மிகப் பெரி–தாகச் சிதைக்–கக்–கூ–டி–யது. ஒரு–வன் தற்–பெ–ருமை பேசும்–ப�ோது, கேட்–ப–வர்– க–ளுக்கு முத–லில் அலுப்–பும், அவ–நம்–பிக்–கையு – ம் ஏற்–ப– டும். தற்–பெ–ருமை பேசு–ப–வர் ஏத�ோ மீள–மு–டி–யாத குழப்–பத்–தில் இருந்து பிதற்–று–கி–றார் என்றே எண்ணிக் க�ொள்–வார்–கள். ‘இந்த ஓட்டு ஓட்–ட–றான், இவன் பவுசு தெரி–யா–தா–?’ என்று எண்–ணிய – ப – டி, சுய–மதி – ப்பை குறைத்– துக்–க�ொள்–வார்–கள். தற்–பெ–ருமை பேசு–ப–வர்–க–ளைக்


க�ொள்–வார்–கள்’ என்–கி–றார் உள–வி–ய–லா–ளர் ஹென்றி சீல். சுய–தம்–பட்–டம�ோ, தற்–பெரு – மை – ய�ோ பேசு– வதைத் தவிர்ப்–பது நல்–லது. நம்–மைப்பற்றி மற்–ற–வர்–கள்–தான் உயர்–வா–கப் பேச வேண்– டுமே தவிர, நாமாகப் பேசக்கூடாது. அது– தான் ஈக�ோ–வின் உள்–ளீட – ான சுய–மதி – ப்–பிற்கு வலு–சேர்க்–கக்–கூ–டி–யது. விர–லுக்கு ஏற்ற வீக்–கம் வேண்–டும் என்று நம் ஊரில் ஒரு ச�ொல–வடை உண்டு. தற் – ரு – பெ – மை ப் பேச்சு மனித உட–லில் தலையை மட்–டும் பெரி–தாக மாற்–றக்–கூ–டி–யது. உடல் சிறுத்து, தலை பெரி–தாக இருந்–தால் அது ப�ொருத்– த – ம ற்– ற – த ாக இருக்– கு ம். அந்த ப�ொருத்–த–மற்ற தன்–மை–தான் சுய–ம–திப்பை சிதைக்–கச் செய்–கி–றது. சுய– ம – தி ப்பைச் சிதைக்– கு ம் அடுத்த முக்–கி–ய–மான பகு–தி…. பரி–கா–சம். பரி–கா–சம் மிக–வும் ஆபத்–தா–னது. ஏன் என்–பதை அடுத்த இத–ழில் பார்ப்–ப�ோம்…

- த�ொட–ரும்

ஏ ப்ரல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

கூர்ந்து கவ–னித்–துப் பாருங்–கள் யாருமே அவர்–க–ளைய�ோ, அவர்–க–ளது பேச்–சைய�ோ ஒரு–ப�ோது – ம் பாராட்டியிருக்–கவே மாட்டார்கள். பேச்சு சாமர்த்–தி–யத்–தால் சிலர் நம்–பும்–படி தற்–பெ–ருமை பேசு–வார்–கள். அது–கூட சில நிமி–டங்–கள்–தான் நீடிக்–கும். தற்–பெ–ருமை – ார் என்ற எண்–ணம் எழத்–த�ொட – ங்–கிய பேசு–கிற மறு–வி–நா–டியே அவர்–மீது சந்–தே–கப் பார்வை விழத்–த�ொட – ங்–கிவி – டு – ம். கேட்–பவ – ரி – ன் இத–யம் மூடிக்–க�ொள்–ளும். ஒரு மனி–தன் மீது படி–யும் உதா–சி–னம், அவ– ன து தற்– பெ – ரு மை பேச்– சி – லி – ரு ந்தே – ற – து. ‘தற்–பெரு – மை பேசு–பவ – ர்–கள் த�ொடங்–குகி தங்–க–ளைப்–பற்றி சுய–தம்–பட்–டம் அடித்–துக்– க�ொண்டு பேசும்–ப�ோது, கையில் அழ–கிய வாசனை நிரம்– பி ய மலர்– க – ள ா– ல ான பூங்– க�ொத்தைப் பிடித்– தி – ரு ப்– ப – த ாக எண்– ணி க்– – ப்–பார்–கள். ஆனால், அவர்–களி – ன் க�ொண்–டிரு தற்–பெ–ருமைப் பேச்சை கேட்–ப–வர்–கள் பார்– வை–யில் அவர் கையில் நாற்–ற–மெ–டுக்–கும் குப்பை–களை வைத்–திரு – ப்–பத – ா–கவே எண்–ணிக்–

இப்படிப்–பட்ட ஒரு–வ–ரையா தனது படைத்–த–லை–வ– னாக வைத்–தி–ருக்–கி–றார்? உமது உரு–வத்–தைப் பார்த்–தால் பிச்–சைக்–கா–ரன் ப�ோல் தெரி–கி–ற–து” என்–றார். “என்– ன ? நான் பிச்– சைக் – க ா– ர – ன ா– ? ” என்று க�ோபத்– து – ட ன் கத்– தி – ன ான். சிஷ்– ய ன் மிரண்டு ப�ோனான். அடுத்து என்ன நடக்– கும�ோ என்று பய–மாக இருந்–தது. “வீரன் என்–கி–றாய், ஆனால் கையில் வைத்– தி–ருக்–கும் வாள், இங்கு இருக்–கும் ஒரு புல்லை வெட்டக்–கூட கூர்மை இல்–லா–தது ப�ோல் இருக்– கிறதே. இதைக்கொண்டா உயிர்–க–ளைக் க�ொல்– கி–றாய்“ என்–றார் குரு புன்–னகை மாறா–மல். வந்–த–வன் ஆத்–தி–ரத்–து–டன் வாளை உறை–யி– னின்–றும் உரு–வி–னான். அவனை கைய–மர்த்தி நிறுத்–திய குரு, புன்–ன–கைத்–த–ப–டியே,“தம்பி, இந்த இடத்–தில்–தான் உனக்–கான நர–கத்–தின் வாசல் கத–வு–கள் திறக்–கின்–ற–ன” என்–றார். வந்– த – வ ன் சற்று நிதா– னி த்– தா ன். சிறிது ய�ோசித்து, வாளை உறை–யில் ச�ொரு–கி–னான். அதைக்– கண்டு குரு, “தம்பி இந்த இடத்–தில்–தான் உனக்–கான ச�ொர்–க்கத்–தின் வாசல் கத–வு–கள் திறக்– கின்–ற–ன” என்–றார். வந்–த–வன் எது–வும் பேசா–மல் தலை–கு–னிந்–த–படி குருவை வணங்–கி–னான். “ச�ொர்– க ்கம், நர– க ம் இரண்– டு ம் வாழும் வாழ்க்கைக்– கு ள்– தா ன் இருக்– கி ன்– ற ன. அவை இ ர ண் – டி ன் வாச ல் – க – ளு ம் , ம னி – த ர் – க – ளி ன் உணர்ச்சி–க–ளின் வெளிப்–பாட்–டில் திறக்–கின்–ற–ன” என்–றார். சிஷ்–யனு – ம், படைத்–தலை – வ – னு – ம் மெய்சிலிர்த்து குரு–வின் பாதத்–தில் விழுந்து வணங்–கி–னர்.

39 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ச�ொர்க்–க–மும்... நர–க–மும்! சிஷ்– ய ன் த�ோட்– ட த்– து ச் செடி– யி ல் காய்– க – றி –க–ளைப் பறித்–துக்கொண்–டி–ருந்–தான். அப்–ப�ோது, “ஏய்… கத–வைத் திற…” என்று ஆசி–ர–மத்–தின் வாசலில் நின்– ற – ப டி ஒரு– வ ன் கர்– ஜி த்– தா ன். வந்தவன் திட–காத்–தி–ர–மாக இருந்–தான். கையில் பெரிய வாள் வைத்–தி–ருந்–தான். சிஷ்–யன் பயந்–து–ப�ோய் கத–வைத் திறக்–கு–முன், குரு எழுந்து சென்று கத– வ ைத் திறந்– து – வி ட்டு கனி– வா ன குர– லி ல், “வணக்– க ம், வாங்க, யார் நீங்–க–?” என்–றார். “குரு இருக்–கி–றா–ரா? அவ–ரைப் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்–டும்” என்–றான் வந்–த–வன். சிஷ்– ய ன் குரு– வ ைப் பார்த்– தா ன். குரு ஆசி– ர – மத்– து க்கு வந்– த – வனை அம– ர ச் ச�ொல்– லி – வி ட்டு, “நல்–லது. கேளுங்–கள். உங்–கள் கேள்வி என்–ன–?” என்–றார். “நீங்–கள்–தான் குருவா..? நான் இந்த ஊர் ஜமீந்–தா–ரின் பாது–கா–வல் படை–யின் தலை–வன்” என்–றான். “சரி கேள்வி என்–ன–?” என்–றார் குரு. உடனே படைத் தலை–வன் “உண்–மை–யில் ச�ொர்–க்க–மும், நர–க–மும் இருக்–கி–ற–தா–?” என்–றான். கு ரு பு ன் – ன – கை த் – து – வி ட் டு , “ மு த – லி ல் உங்களைப் பார்த்–தால் ஒரு வீர–னைப் ப�ோலவே தெரி–ய–வில்–லையே..!” என்–றார் திரும்பி நடந்–த–படி. “என்–ன… என்–னைப் பார்த்–தால் வீர–னா–கத் தெரி– ய – வி ல்– லை – ய ா? நான் ப�ோர்ப்– ப – டை – யி ல் தலை–வ–னா–க–வும் இருந்–த–வன்” என்று வேக–மாகப் பின்–த�ொ–டர்ந்–தான். “அப்– ப – டி – ய ா? அடடா... பாவம் ஜமீந்– தா ர்!


ஆல�ோசனை ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

40 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பெ

ற்– ற �ோர்– க ளே உங்– க ள் பிள்– ளை – க – ளைப் பு ரி ந் து க�ொ ள் – ளு ங் – க ள் . ‘ ஸ ்பெ – ஷ ல் கிளாஸுக்கு அனுப்–பியு – ம், டியூ–ஷன் அனுப்– பி–யும் கூட ஒழுங்கா படிச்சி மார்க் வாங்–க–லியே என்று கவ–லைப்–பட்–டுக்–க�ொண்டு இருக்–கா–தீர்–கள். அதற்–கான கார–ணம் என்–ன–வென்று ய�ோசி–யுங்–கள். ‘‘ஒரு வகுப்–ப–றை–யில் 40 குழந்–தை–கள் படிக்– கின்–ற–னர் என்–றால், அதில் 4 குழந்–தை–கள் கற்–றல் குறை–பாட்–டு–டன் உள்–ள–னர் என்–கி–றது ஓர் ஆய்வு. அதா–வது, படிப்பு மண்–டை–யில் ஏற–வில்லை, ச�ோம்– பேறி, முட்–டாள் என ஆசி–ரி–யர்–க–ளா–லும், பெற்–ற�ோர் –க–ளா–லும் புறக்–க–ணிக்–கப்–ப–டும் குழந்–தை–கள்–தான் கற்–றல் குறை–பா–டுள்ள குழந்–தை–கள். ஆனால், வகுப்– ப–றை–யில் படிக்–கும் மற்ற குழந்–தை–களை – –விட இவர்–கள் புத்–திச – ா–லிக – ள – ா–கவு – ம், திற–மைச – ா–லிக – ள – ா–கவும் இருப்–பார்– – ர்–களை – ட கள். முறை–யான பயிற்சி அளித்–தால் மற்–றவ – வி சிறந்து விளங்–கு–வார்–கள்–’’ என்–கி–றார் சிறப்புக் கல்–வி –யா–ளர் ஷ�ோபா அச�ோக். ப் பெரும்– ‘‘கற்–றல் குறை–பாடு உள்ள குழந்–தை–களை – பா–லும் பள்–ளியி – ல் சேர்த்த பின்–புத – ான் கண்–டறி – ய முடி–யும். அதற்–காகக் கற்–றல் குறை–பா–டுள்ள குழந்–தை–கள் அறி– வுத்–தி–ற–னில் சளைத்–த–வர்–கள் ஆகி–வி–ட–மாட்–டார்–கள். படிப்–பில் ஆர்–வம் இல்–லா–மல�ோ குடும்–பச் சூழ–லால�ோ மற்–றும் உணர்–வுரீ– தி – யி – ன – ால�ோ கற்–றல் குறை–பாடு ஏற்–படு – –வ–தில்லை. அது ஒரு–வித நரம்–பி–யல் க�ோளாறு. இந்த நரம்–பி–யல் க�ோளாறு தக–வல்–களைச் சேமித்–தல், பாது– காத்–தல் மற்–றும் செயல்–படு – த்–துத – ல் ப�ோன்ற ஆற்–றலை – ப் பாதிக்–கிற – து. அத–னால் பெற்–ற�ோர்–கள் தன் குழந்–தைக்கு ஏழு வயது நெருங்–கும்–ப�ோது அவர்–க–ளது குணா–தி –ச–யங்–கள் மற்–றும் கற்–கும்திறன் அந்த வய–திற்–கேற்–ற–படி இருக்–கிறத – ா எனக் கண்–ட–றி–வது அவ–சி–யம்’’ என்–கிற – ார் ஷ�ோபா. மேலும் அவர் கூறும்–ப�ோது, ‘‘கற்–றல் குறை–பாடு பற்–றிய ப�ோது–மான விழிப்புணர்வு நம்–மி–டம் இல்லை. மூளை நரம்–பு–களை அதிர்–வலை – –கள் மூலம் செயல்–பட வைக்–கும் செல்–க–ளான நியூ–ரான்–க–ளின் செயல்–தி–றன் குறை–பா–ட்டால் ஏற்–ப–டும் கற்–றல் குறை–பாடு மூன்று

ஷ�ோபா

கற்றல்

குறைபாட்டைப் புரிந்துக�ொள்ளுங்கள்!


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

களை மூன்று வகை– ய ாகப் பிரிக்– க – ல ாம். Dyslexia, Disgraphia மற்–றும் Discalculia. Dyslexia: லத்–தீன் மற்–றும் கிரேக்க ம�ொழி– யின் கல–வையே Dyslexia. ‘டிஸ்’ என்–றால் ‘சிர–மம்’. ‘லெக்–ஸி–யா’ என்–றால் ‘ம�ொழி’. `தெளி–வற்ற பேச்–சு’ என்–ப–தன் வார்த்–தைப் பிர–ய�ோ–கமே டிஸ்–லெக்–ஸியா என்று குறிப்– பி–டப்–பட்–டது. Disgraphia: இந்–தக் குறை–பாடு உள்–ளவ – ர்– க–ளுக்கு எழு–துவ – தி – ல் சிர–மம் ஏற்–படு – ம். இவர்– க–ளால் தெளி–வாக எழுத்–துப் பிழை–யின்றி எழுத முடி–யாது. என்ன நினைக்–கிற – ார்–கள�ோ அதைக் கிர–கித்து, எழுத்து மூலம் ஒரு–சேர வெளிப்–ப–டுத்த மிகுந்த சிர–மப்–ப–டு–வார்–கள். Discalculia: கணக்–கில் மிக–வும் பல–வீ–ன– மாக இருப்–பார்–கள். எண்–களை வரி–சைப்–படு – த்– து–தல், நினை–வில் வைத்–துக்–க�ொள்–ளு–தல், எண்–ணுத – ல், நேரம் பார்த்–தல் ப�ோன்–றவ – ற்–றில் சிர–மப்–ப–டு–வார்–கள்.

41 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வகை. அவை டிஸ்–லெக்–சியா, டிஸ்–கிர– ாஃ–பியா மற்–றும் டிஸ்–கேல்–குலி – யா. இந்த மூன்று வகை குறை–பாட்–டில் உள்ள வேறு–பாட்டை முத–லில் தெரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். ஒரு குழந்தை வளர்ச்–சி–ய–டை–யும்–ப�ோது சில அடிப்–ப–டை–யான அறி–வாற்–றல் மற்–றும் இயந்– தி – ர – வி – ய ல் திறன்– க – ளை ப் பெற்– று க்– க�ொள்ள வேண்–டும். இந்த வளர்ச்–சி–யில் குறிப்–பிட – த்–தக்க தாம–தம�ோ, இடை–வெளி – ய�ோ இருந்–தால் அது கற்–றல் குறைபாட்–டின் அறி– குறி. இதற்குப் பல பரி–ச�ோ–த–னை–க–ளும், மதிப்–பீடு – க – ளு – ம் உள்–ளன. கற்–றல் குறை–பாடு உள்–ளதா இல்–லையா என்–பதை உள–விய – ல் நிபு– ண ர்– க ள் (Psychologists) ச�ோதித்து அறிந்து உறு–திப்–படு – த்–துவ – ார்–கள்’’ என்–கிற – ார். கற்–றல் குறை–பாட்–டின் வகை–க–ளை–யும் அவற்–றி–லி–ருந்து மீள்–வ–தற்–கான வழி–க–ளை– யும் விளக்–கும்–ப�ோது, ‘‘முன்பே குறிப்–பிட்–டது ப�ோலக் கற்–றல் குறை–பா–டுள்ள குழந்–தை–


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

42 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இந்த நரம்–பி–யல்–சார் பிரச்னை மருந்து மாத்–திரை – க – ள – ால் குணப்–படு – த்த வேண்–டிய – து இல்லை. ஆனால், நல்ல செய்தி என்–னவெ – ன்– றால், இந்–தக் குழந்–தை–கள் ப�ொது–வா–கவே புத்–திச – ா–லிக – ள – ா–கவு – ம் திற–மைச – ா–லிக – ள – ா–கவு – ம் இருப்–பார்–கள். இவர்–க–ளுக்கு மாற்று முறை– யில் சிறப்புக் கல்–விய – ா–ளர் மூலம் பயிற்–சிக – ளை வழங்–கின – ால் பள்–ளியி – லு – ம் வாழ்க்–கையி – லு – ம் வெற்றி பெறச் செய்–யும் திறன்–களை வளர்க்க முடி–யும். பெற்–ற�ோர்–க–ளும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் எவ்–வள – வு சீக்–கிர– ம – ாக இந்–தக் குறை–பாட்டைச் கண்–டு–பி–டித்து சிகிச்சை மேற்–க�ொள்–கி–றார்– கள�ோ அவ்–வ–ளவு சீக்–கி–ரம் இந்–தக் குறை– பாட்–டால் பள்–ளி–யி–லும் மற்–றும் வாழ்க்–கை– யி–லும் ஏற்–ப–டும் சிர–மங்–களை எளி–தாகத் தீர்க்க முடி–யும்’’ என்–கி–றார் ஷ�ோபா. ‘‘அமெ–ரிக்–கா–வைச் சேர்ந்த ‘நேஷ–னல் இன்ஸ்–டிடி – யூ – ட் ஆஃப் நியூ–ரா–லஜி – க்–கல் டிசீஸ்’-ன் ஆய்– வ – றி க்– கை – படி, இன்–றள – வி – ல் உலக மக்–களி – ன் 17% பேர், இந்–தக் குறை– ப ாட்– ட ால் பாதிக்–கப்–பட்–டுள்– ள– ன ர். கற்– ற ல் குறை– ப ா– டு ள்ள ம ா ண வ ர் – களுக்கு அதற்– கான சிறப்புப் ப யி ற் சி வ ழ ங் – கும் இடங்–களு – ம் உள்–ளன. இவர் –க–ளுக்கு சிறப்புச் சான்–றி–த–ழும் வழங்–கப்–ப–டு – ழ் இருக்–கும்–பட்–சத்–தில் கி – ற – து. இந்–தச் சான்–றித பத்–தாம் வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்வு நேரத்–தில் ஒரு மணி நேரம் கூடு–தல – ாகப் பெறமுடி–யும். கணி–தக் குறை–பாடு உள்–ள–வர்–கள் கால்–கு– லேட்–டர் பயன்–ப–டுத்த அனு–மதி வழங்–கப் ப – டு – ம். ம�ொழிக் குறை–பாடு உள்ள குழந்–தை– களுக்கு மதிப்– பி – டு ம்– ப�ோ து எழுத்து வடி– வத்–தில் உள்ள குறை–பா–டு–கள் பெரி–தாக எடுத்–துக் க�ொள்–ளப்–ப–டாது. இது–ப�ோன்ற சலு–கை–கள் பெறக் கற்–றல் குறைப்–பாட்–டுக்– கான சான்–றி–தழ் பெற வேண்–டி–யது அவ–சி– யம். அதே சம–யம் கற்–றல் குறை–பாடு மாற்– றுத்–தி–றன்–ப�ோல மதிப்–பெண் சான்–றி–த–ழில் அடை–யா–ளப்–படு – த்–தப்–படு – வ – தி – ல்லை என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. ஒரு–வ–ருக்கு கற்–றல் குறை–பாடு எனக் கண்–டறி – வ – த – ன் ந�ோக்–கம், அவரை முத்–திரை – க் குத்தி, சமு–தா–யத்–தி–லி–ருந்து பிரித்து காயப்– படுத்த அல்ல. பிரச்–னையை – க் கண்–டுபி – டி – த்து அதற்குச் சரி–யான சிகிச்சையெடுக்–கத்–தான்

என்– ப – த ைப் புரிந்– து – க�ொ ண்டு, மாண– வ ர்– களுக்கு ஆத–ர–வ–ளிக்–கத்–தான். மதிப்–பெண் பட்–டி–ய–லில் மட்–டுமே அவர்–க–ளது திறை–மை– யைத் தேடிக்–க�ொண்–டி–ருக்–கா–மல், அவர்– களது பலம் எது, விருப்–ப–மான துறை எது என்– ப – த ைத் தெரிந்து அந்– த த் துறை– யி ல் அவர்– க ளை வளர்த்– து க்– க�ொ ள்– வ – த ற்– க ான வாய்ப்–பு–களை அமைத்–துக் க�ொடுங்–கள். கற்–றல் குறை–பாடு குடும்–பத்–தின் மீது எவ்– வ ாறு பாதிப்பை ஏற்– ப – டு த்– து – கி – ற து என்றால், உடன்–பி–றந்–த–வர்–க–ளு–டன் ப�ோட்டி– ப�ோ– டு ம் நிலை உரு– வ ா– கு ம். கல்– வி – யி ல் நன்றாக முன்– னே – று ம் உடன்– பி றந்– த – வ ர்– களு–டன் எதிர்–ம–றை–யாக இந்–தக் குழந்–தை– கள் நடந்து–க�ொள்–ளும். எனவே, அக்–கு–ழந்– தைகளை அவர்–க–ளது சக�ோ–த–ர–ரு–டன�ோ சக�ோதரி–யுடன�ோ ஒப்–பி–டா–தீர்–கள். கற்– ற ல் குறை– ப ா– டு ள்ள குழந்–த ை– க ள் பெரும்– ப ா– லு ம் படைப்– ப ாற்– ற ல் க�ொ ண் – ட – வ ர் – க – ள ா க இ ரு ப் – பார்–கள். அதை செயல்– வ – டி வம் க�ொ டு க்க ப ல வ ழி – க ள் உள்ளன. உதா– ர – ண த் – தி ற் கு , இசை, நடிப்பு, வ டி – வ – மை ப் பு , த�ொழில்–நுட்–பம், கலை அல்– ல து விளை–யாட்டு ஆகிய நல்ல விஷ–யங்–களை – க் – ளை – ப் கவ–னத்–தில்–க�ொண்டு சிறிய சாத–னைக பாராட்–டுவ – து அவர்–களி – ன் சுய–மரி – ய – ா–தையைப் பரா–ம–ரிக்கப் பெரி–தும் உத–வும். உலக அள–வில் பெரும் சாத–னை–களை நிகழ்த்–திய லிய�ோ–னார்டோ டாவின்சி மற்–றும் ஓவி–யர்–கள் பாப்–ல�ோ–பிக்–காச�ோ, அறி–வி–ய– லா–ளர்–கள் அலெக்–சாண்–டர் கிர–காம்–பெல், ஆல்– ப ர்ட்– ஐ ன்ஸ்– டீ ன், தாமஸ் ஆல்வா எடி–சன், குத்–துச்சண்டை வீரர் முக–மதுஅலி, ஹாலி–வுட் இயக்–குந – ர் ஸ்டீ–வன்ஸ்–பீல்–பெர்க், எழுத்– த ா– ள ர் அகதா கிரிஸ்டி, ஃப�ோர்டு ம�ோட்–டார்ஸ் நிறு–வ–னர் ஹென்றி ஃப�ோர்டு, ஹாலி–வுட் நடி–கர் டாம் க்ரூஸ் உள்–ளிட்ட பல பிர–ப–லங்–கள் குழந்–தைப் பரு–வத்–தில் டிஸ்லக்ஸி– ய ா– வ ால் பாதிக்– க ப்– ப ட்– ட – வ ர்– கள்–தான் என்–பதை அனை–வ–ரும் நினை– வில் க�ொள்ள வேண்–டும்–’’ என சாதனை படைத்– த – வ ர்– க – ளி ன் உதா– ர – ண ங்– க – ள�ோ டு தன்–னம்பிக்கையை விதைக்கிறார் ஷ�ோபா.

- த�ோ.திருத்துவராஜ்


இதன் எல்.எல்.பி., படிப்–பா–னது நேர–டிப் படிப்–பாக மட்–டுமே தரப்–ப–டு–கி–றது. மனித உரி–மை–கள், நுகர்–வ�ோர் உரி–மை–கள், வாணி–பச் சட்–டங்–கள், சுற்–றுச்–சூ–ழல் சட்–டம் மற்–றும் நெறி–முறை – – யி–யல் ப�ோன்ற பிரி–வு–க–ளில் முது–நிலை டிப்–ளம�ோ படிப்–பு–கள் த�ொலை–நில – ைக் கல்வி முறை–யில் தரப்–ப–டு–கின்–றன. உல–கப் ப�ொரு–ளா–தா–ரத்–தில் இந்–தியா வேக–மாக வளர்ந்து வரு–கி–றது. இந்–தி–யா–வில் ப�ொதுக்கொள்கை குறித்த படிப்–பின் அவ–சி–யத்–தைக் கரு–த்தில்கொண்டு ப�ொதுக்கொள்கை குறித்த முது–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பும் (Master Programme in Public Policy - MPP) வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. இப்–ப–டிப்–புக்–கான மாண–வர் சேர்க்–கைக்கு அறி–விப்பு வெளி–யா–கி–யுள்–ளது. கல்– வி த்– த – கு தி: இரண்– ட ாண்டு காலப் ப�ொதுக்கொள்கை குறித்த முது–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்பு (Master Programme in Public Policy - MPP) (50 இடங்–கள்), சேர்க்–கைக்கு ஏதா–வ–த�ொரு பல் –கல – ைக்–க–ழ–கத்–தில் இள–நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றி–ருக்–க–வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: தகு–தி–யும் விருப்–ப–மும் உள்–ள–வர்–கள் http://mpp.nls.ac.in/ என்ற இணை–ய–த–ளம் மூல–மாக விண்–ணப்– பக்–கட்–ட–ணம் ரூ.1000ஐ செலுத்தி விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். அல்–லது இணை– ய – த– ள த்– தி– லி– ருக்– கும் விண்– ண ப்– ப த்–தைத் தர– வி – றக்– க ம் செய்து நிரப்பி, ரூ.1000-க்கு ‘Registrar, National Law School of India University‘ எனும் பெய–ரில் பெங்–க–ளூ–ரு–வில் மாற்–றத்–தக்க வகை–யில் வங்கி வரை–வ�ோ–லை–யினை இணைத்து ‘Admission Coordinator, Master of Public Policy, National Law School of India University, Nagarbhavi, Bangalore –- 560072‘ என்ற முக – –ரிக்கு அஞ்–சல் வழி–யில் அனுப்பி வைக்–க–லாம். விண்–ணப்–பிக்க வ கடைசி நாள்: 20.4.2018. திற–னாய்–வுத் தேர்வு: பெங்–க–ளூரு, டெல்லி, க�ொல்–கத்தா, கவு– காத்தி மற்–றும் மும்பை ஆகிய ஐந்து இடங்–க–ளில் 29.4.2018 அன்று ‘க�ொள்–கைத் திற–னாய்–வுத் தேர்–வு‘ (Public Policy Test) நடைபெ–றும். தேர்–வுக்–கான அனு–மதி அட்டை 25.4.2018 அன்று இணை–ய–த–ளத்–தில் தர–வி–றக்–கம் செய்–ய–லாம். தேர்–வில் பெற்ற மதிப்–பெண்–க–ளைக்கொண்டு தேர்–வா–ன–வர்–க–ளுக்கு 25.5.2018 மற்–றும் 26.5.2018 ஆகிய தேதி–களி – ல் பெங்–களூ – ரு – வி – ல் நேர்–கா–ணல் நடை–பெ–றும். நிர்–ண–யிக்–கப்–பட்ட 50 இடங்–க–ளில் எஸ்.சி.-15%, எஸ்.டி.- 7.5%, மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–கள் -3%, மீத–முள்ள இடங்–கள் ப�ொதுப்–பி–ரி–வுக்கு என்ற அடிப்–ப–டை–யில் தகு–தி–யு–டைய மாண– வர்–க–ளின் தேர்ச்–சிப் பட்–டி–யல் 29.5.2018 அன்று வெளி–யி–டப்–ப–டும். மாண– வ ர் சேர்க்கை: தேர்வு செய்– ய ப்– ப ட்ட மாண– வ ர்– க ள் 15.6.2018-ம் தேதிக்–குள் பயிற்–சிக் கட்–ட–ணத்–தி–னைச் செலுத்தி, சேர்க்–கையி – னை உறு–திப்–படு – த்–திக் க�ொள்ள வேண்–டும். (ப�ொதுப்– பி– ரி – வி – ன ர் ஆண்– டு க்கு ரூ.2,18,700/, எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரி–வி–னர் ரூ.2,16,200/) சேர்க்கை பெற்ற மாண–வர்–க–ளுக்கு 1.7.2018 முதல் வகுப்–பு–கள் த�ொடங்–கும். மேலும் விரி–வான தக–வல்–களை அறிய http://mpp. nls.ac.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தி–னைப் பார்க்–க–வும்.

- முத்து

அட்மிஷன்

ன்.எல். எஸ்.ஐ.யு. என அழைக்– கப்–ப–டும் இந்–தி–யா–வின் புகழ்–பெற்ற சட்–டக்– கல்வி நிறு–வ–ன–மான National Law School of India University - NLSIU 1987ல் த�ொடங்–கப்– பட்–டது. பெங்–க–ளூரு– வில் செயல்–ப–டும் இந்–நி–று–வ–னத்–தின் படிப்–பு–கள் மிகுந்த தர– மு–டையவை. ப�ொது– வாக இதன் படிப்–பு– கள் பெரும்பாலும் நேர–டிப்–ப–டிப்–பு–கள் என்–றா–லும் சில முது–நிலை டிப்–ளம�ோ படிப்–பு–களை மட்–டும் இது அஞ்–சல் வழி–யில் தரு–கி–றது.

பட்டம் படிக்கலாம்!

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

ப�ொதுக்கொள்கை முதுநிலைப்

43 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தேசிய சட்டப் பல்கலையில்


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

44 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சி–ரிய – ர் பட்–டத – ா–ரிக – ள் ஆர்–வ– மு–டன் எதிர்–பார்த்–தி–ருந்த தகு– தி த் தேர்வு இத�ோ தாள் ஒன்று அக்–ட�ோ–பர் 6-ம் தேதி– யும், தாள் இரண்டு 7-ம் தேதி–யும் நடை–பெற உள்–ளது. தமி–ழ–கத்–தில் உள்ள அரசு மற்–றும் அரசு உதவி பெறும் பள்–ளி–க–ளில் இடை–நிலை ஆசி–ரி–யர– ா–கவ�ோ அல்–லது பட்–ட–தாரி ஆசி–ரி–ய–ரா–கவ�ோ பணி–பு–ரிய தமி–ழக அரசு நடத்–தும் ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்–வில் தேர்ச்சி பெற வேண்–டும்.

முனைவர்

தாள் ஒன்று யார் எழு–தல – ாம்? ஒன்று முதல் ஐந்–தாம் வகுப்பு வரை பாடம் நடத்த விரும்–பும் இடை–நிலை ஆசி–ரிய – ர்–கள், தாள் ஒன்–றினை எழு–தல – ாம். கல்–வித் தகுதி: +2 படிப்–பிற்குப் பிறகு இரண்–டாண்டு ஆசி–ரிய – ர் பட்–டய – ப்–படி – ப்பு படித்–தவ – ர்–கள் இத்–தேர்–வினை எழுதத் தகுதி படைத்–த–வர்–கள். வயது வரம்பு: இத்–தேர்–வுக்–கென உச்ச வயது வரம்பு எது–வும் இல்லை. அதா–வது, 57 வயது வரை இத்–தேர்–வினை எழு–தல – ாம். அதே–ப�ோலக் குறைந்–தப – ட்ச வயது வரம்–பும் இல்லை. (+2 படிப்பு, பிறகு இரண்– டாண்டு ஆசி–ரி–யர் பட்–ட–யப்–ப–டிப்பு முடிக்க வேண்–டும், இதற்கே பத்–த�ொன்–பது வயது நிரம்–பி–வி–டும். எனவே, பத்–த�ொன்–பது வயதைக் குறைந்–தப – ட்ச வய–தாக வைத்– துக் க�ொள்–ள–லாம்) தேர்வு எப்–படி இருக்–கும்? தேர்வு நூற்றி ஐம்–பது க�ொள்–குறி வினாக்–கள் அடங்– கி–ய–தாக இருக்–கும். கீழ்க்–கண்ட ஐந்து பாடங்–க–ளில் இருந்து வினாக்–கள் இடம்–பெ–றும். தமிழ் - 30 வினாக்–கள் - 30 வினாக்–கள் ஆங்–கி–லம்

ஆதலையூர் சூரியகுமார்,

தகுதித் தேர்வு ஆசிரியர் சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர்


ப�ோட்டித் தேர்வு டிப்ஸ்

ஆசிரியர் தகுதித்

தேர்வுக்குத் தயாராகுங்க!

குறைந்–த–பட்ச வயது வரம்பு இல்லை. தேர்வு எப்–படி இருக்–கும்? இரண்–டாம் தாளைப் ப�ொறுத்–த–வ–ரை– யில் கலைப் பிரிவு ஆசி–ரி–யர்–கள், அறி–வி–யல் பிரிவு ஆசி–ரி–யர்–கள் என்று இரண்டு பிரி–வாக நடை– பெ – று ம். இரண்டு பிரி– வி – ன – ரு க்– கு ம் தமிழ், ஆங்–கி–லம், குழந்–தை–கள் மேம்–பாடு மற்–றும் வளர்ப்பு முறை–கள் (சைக்–கா–லஜி) ஆகிய மூன்று பாடங்–களு – ம் ப�ொது–வா–னவை. கலைப் பிரிவு ஆசி–ரிய – ர்–கள் சமூக அறி–விய – ல் பாடத்–தை–யும், அறி–வி–யல் பிரிவு ஆசி–ரி–யர்– கள் அறி–வி–யல் மற்–றும் கணி–தம் இணைந்த பாடத்தை ஆப்–ஷ–னாக தேர்ந்–தெ–டுத்–துக் க�ொள்–ள–லாம். விளக்–க–மாகப் பாடங்–களைப் – பற்றி அறிய பார்க்–க–வும் பெட்–டிச் செய்–தியை. தாள் - 2 கலைப் பிரிவு

தாள் - 2 அறி–விய – ல் பிரிவு

தமிழ்

தமிழ்

தமிழ்

ஆங்–கி–லம்

ஆங்–கில – ம்

ஆங்–கி–லம்

குழந்தை மேம்–பா–டும் கற்–பித்–தல் முறை–க–ளும்

குழந்தை மேம்–பா–டும் கற்–பித்–தல் முறை–க–ளும்

குழந்தை மேம்–பா–டும் கற்–பித்–தல் முறை–க–ளும்

கணி–தம்

சமூக அறி–வி–யல்

கணி–தம் + அறி–வி–யல்

சூழ்–நி–லை –யி–யல்

தமிழ் ஆங்–கி–லம்

- 30 வினாக்–கள் - 30 வினாக்–கள்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

தாள் -1

45 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கு ழ ந்தை ம ே ம் – ப ா – டு ம் க ற் – பி த் – த ல் முறை–க–ளும் - 30 வினாக்–கள் சூழ்–நி–லை–யி–யல் - 30 வினாக்–கள் கணி–தம் - 30 வினாக்–கள் ஒவ்– வ�ொ ரு கேள்– வி க்– கு ம் ஒரு மதிப்– பெண் வீதம் ம�ொத்– த ம் நூற்– றை ம்– ப து மதிப்–பெண்–கள். இத்–தேர்–வில் தேர்ச்சி பெற 90 மதிப்–பெண்–கள் எடுக்க வேண்–டும். பிற் –ப–டுத்–தப்–பட்ட வகுப்–பி–னர், பிற்–ப–டுத்–தப்–பட்ட வகுப்–பின – ர் (முஸ்–லீம்), சீர்–மர– பி – ன – ர், பட்–டிய – ல் வகுப்–பி–னர் ஆகி–ய�ோர் 82 மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றால் ப�ோது–மா–னது. (இது தற்–ப�ோதை – ய நிலை) தாள் இரண்டு யார் எழு–த–லாம்? இத்–தேர்–வில் தாள் இரண்டை 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பாடம் நடத்த விரும்–பும் பட்–ட–தாரி ஆசி–ரி–யர்–கள் எழு–தல – ாம். கல்–வித் தகுதி: பள்–ளிப் பாடங்–க–ளில் ஏதே–னும் ஒரு பட்–டம் பயின்று இருக்க வேண்– டும். அதா–வது, தமிழ், ஆங்–கில – ம், கணி–தம், அறி–விய – ல் (இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல், தாவ–ர– வி–யல், விலங்–கி–யல்) வர–லாறு, புவி–யி–யல் ஆகிய பாடங்–களி – ல் இளங்–கல – ைப் பட்–டமு – ம், பி.எட். பட்–ட–மும் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். மேற்–ச�ொன்ன படிப்–பு–க–ளுக்கு இணை–யான பட்–டப்–ப–டிப்பு படித்–த–வர்–க–ளும் எழு–த–லாம். (உதா–ர–ண–மாக திருச்சி பார–தி–தா–சன் பல் –கல – ைக்–க–ழ–கம் வழங்–கும் பி.எஸ்சி., எலக்ட்– ரா–னிக்ஸ் படிப்பு, பி.எஸ்சி., இயற்–பிய – லு – க்கு சம–மா–னது என்று கரு–தப்–ப–டு–கி–றது) இணை–யான படிப்பு குறித்த அர–சா–ணை– களை டி.என்.பி.எஸ்.சி. இணைய தளத்–தில் பார்க்–கல – ாம். வயது வரம்பு: இரண்–டாம் தாள் எழு–து ப – வ – ர்–களு – க்–கும் உச்ச வயது வரம்பு அல்–லது


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

46 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

குழந்தை மேம்– ப ா– டு ம் கற்– பி த்– த ல் முறை–க–ளும் - 30 வினாக்–கள் சமூக அறி–வி–யல் (அல்–லது ) கணி–தம் + அறி–வி–யல் - 60 வினாக்–கள் - என்று 150 மதிப்–பெண்–களு – க்குத் தேர்வு நடை–பெ–றும். ஒவ்–வ�ொரு கேள்–விக்–கும் ஒரு மதிப்–பெண் வீதம் ம�ொத்–தம் நூற்–றைம்–பது மதிப்–பெண்– கள். தேர்ச்சி முறை: ம�ொத்–தம் 150 மதிப்– பெண்–க–ளுக்கு 90 மதிப்–பெண்–கள் எடுத்–த– வர்–கள் தேர்ச்சி பெற்–ற–வர்–க–ளாக அறி–விக்– கப்–ப–டு–வார்–கள். பிற்–ப–டுத்–தப்–பட்–ட–வர்–கள், பிற்–ப–டுத்–தப்–பட்ட முஸ்–லீம்–கள், பட்–டி–யல் வகுப்–பி–னர், சீடர்கள் ஆகி–ய�ோர் 82 மதிப்– பெண்–கள் எடுத்–தால் ப�ோது–மா–னது. எப்–படி படிக்க வேண்–டும்? இ ர ண் டு த ா ள் – க – ளு க் – கு ம் த மி ழ் ப் பாடத்தைப் ப�ொறுத்–த–வரை ஆறு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடங்–களை முழு–மை–யாகப் படித்–துக்கொள்–வது நலம். செய்– யு ள் பகு– தி – க ள், ஆசி– ரி – ய ர் குறிப்பு, நூற்குறிப்பு ப�ோன்–ற–வற்–றில் அதிக கவ–னம் எடுத்–துக்கொள்ள வேண்–டும். ஆங்–கி–லப் பாடத்–திற்கு 6 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை உள்ள இலக்–கண – த்தை முழு– மை–யாகத் தெரிந்–துக – �ொள்ள வேண்–டும். புத்–த– கப் பயிற்–சி–யில் இருந்தே பெரும்–பா–லான வினாக்–கள் கேட்–கப்–ப–டு–கின்–றன.

குழந்–தை–கள் மேம்–பா–டும் கற்–பித்–தல் முறை–க–ளும் என்ற பாடத்–திற்கு புத்–தகக் கடை–க–ளில் கிடைக்–கும் வழி–காட்டி நூல்– க–ளும், பி.எட்., பாட நூல்–க–ளும் உத–வி–யாக இருக்–கும். சமூக அறி– வி – ய ல் மற்– று ம் அறி– வி – ய ல் பாடங்–க–ளுக்கு 6 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடப்–புத்–தக – ங்–களை முழு–மைய – ா–கப் படிக்க வேண்–டும். கணி– த ப் பாடத்– தி ற்குத் தயா– ர ா– கு ம்– ப�ோ–தும், 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை – ாகத் தயா–ராக உள்ள பாடங்–களி – ல் முழு–மைய வேண்–டும். இது மட்–டும – ல்–லா–மல் சூழ்–நில – ை– யி–யல் பாடத்–திற்கு அரசு பாட–நூல் வெளி– யிட்ட (பழைய ) புத்–த–கங்–கள் பயன்–ப–டும். பி.எட். பாடப்–பிரி – வி – ல் உள்ள சூழ்–நில – ை–யிய – ல் பாடப்–புத்–தக – ம் ஓர–ளவி – ற்கு உத–வும். 6 முதல் 10-ம் வகுப்பு வரை பாடங்–க–ளின் த�ொடர்ச்சி பன்–னி–ரண்–டாம் வகுப்பு வரை இருந்–தால் அவற்–றையு – ம் படித்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். முக்–கி–ய–மாக 6, 9, 11- ம் வகுப்–பு–க–ளுக்கு புதிய பாடத்– தி ட்– ட ம் அறி– மு – க ப்– ப – டு த்– த ப்– பட்–டுள்–ள–தால் புதிய பாடங்–க–ளில் இருந்து வினா வரு– வ – த ற்கு அதிக வாய்ப்– பு – க ள் உள்–ளன. கவ–னம் தேவை! ஆசி–ரி–யர் பணிக்கான வாய்ப்–பு நிலவரம்! தகு– தி த் தேர்– வு க்– கு ப் பிறகு ஆசி– ரி – ய ர்– க–ளைப் பணிக்குத் தேர்ந்–தெ–டுக்க வெயிட்– டேஜ் முறை பின்–பற்–றப்–ப–டு–கி–றது. +2, டிகிரி மற்–றும் (முதல் தாள் எழு–து–ப– வ–ருக்கு டி.டி.எட். இரண்–டாம் தாள் எழு–து–ப– வ–ருக்கு பி.எட்.) ஆகிய படிப்–பு–க–ளில் பெற்ற மதிப்–பெண்–களி – ல் இருந்து வெயிட்–டேஜ் மதிப்– பெண்–கள் கணக்–கி–டப்–ப–டு–கி–றது. இத்–து–டன் ‘டெட் ’ தேர்–வில் நீங்–கள் எடுக்–கும் மதிப்– பெண்–ணை–யும் சேர்த்தே கணக்–கிடு – வ – ார்–கள். எனவே, நீங்–கள் டெட் தேர்–வில் எவ்–வள – வு – க்கு எவ்–வள – வு அதி–கம – ான மதிப்–பெண்–கள் எடுக்– – க்கு ஆசி–ரிய – ர் பணி கி–றீர்–கள�ோ அது உங்–களு வாய்ப்பை உறுதி செய்–யும். நீங்–கள் தேர்ச்சி பெறு–வது தகு–தித் தேர்– வில் மட்–டு–மே! தகு–தித் தேர்–வில் தேர்ச்சி பெறு–வது மட்–டுமே பணி வாய்ப்பை உறுதி செய்– து – வி – ட ா– து ! ஆனால், அரசு உதவி பெறும் பள்–ளிக – ளி – ல் பணி–புரி – வ – த – ால் தனி–யார் பள்–ளி–க–ளில் பணி–பு–ரி–வ–தற்–கும் கூட இந்–தத் தகு–தித் தேர்வு அவ–சி–யம். குறிப்பு: ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்–வுக்–கான வினா-விடை–களைத் – தேர்வு வரை த�ொடர்ந்து வெளி–யி–ட–வுள்–ளது குங்–குமச் – –சி–மிழ் கல்வி வேலை வழி–காட்டி.

வாழ்த்–து–கள்!


ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு

பயிற்சி

TET

D) அறிவு வளர்ச்சி 7. கூட்டாளிக்குழுப் பருவம் எது? A) பிள்ளைப் பருவம் B) குழவிப் பருவம் C) முதிர்ப் பருவம் D) கருப் பருவம் 8. “குமரப் பருவம் மனக்குமுறலும், க�ொந்தளிப்பும் நிறைந்த பருவம்” அல்லது “புயலும் அலையும் நிறைந்த பருவம்” இது யாருடைய கூற்று? A) கில்பாட்ரிக் B) பியாஜே C) ராஸ் D) ஸ்டான்லி ஹஸ் 9. தனியாள் வேறுபாட்டின் முக்கியக் காரணி எது ? A) மரபு B) சூழ்நிலை C) A மற்றும் B சரி D) நாட்டம் 10. வெளிநாட்டிலுள்ள தரப்படுத்தப்பட்ட படைப்பாற்றல் ச�ோதனை எது? A) மினி ச�ோட்டா படைப்பாற்றல் ச�ோதனை B) டாரென்ஸ் படைப்பாற்றல் ச�ோதனை C) A மற்றும் B சரி D) பெக்கர் மேதி படைப்பாற்றல் ச�ோதனை 11. து ரி த த் த ே ர் ச் சி மு ற ை அ ல்ல து இரட்டைத் தேர்ச்சி முறை கீழ்க் கண்ட எக்குழந்தைகளுக்குப் பயன் படுத்தப் படுகிறது ? A) மீத்திறக் குழந்தை B) பிற்பட்ட குழந்தை C) மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தை D) மூன்றும் அல்ல 12. “ நு ண்ண றி வு எ ன ்ப து ஒ ரு வ ன் ந�ோக்கத்தோடு செயல்படல், பகுத் தறிவ�ோடு சிந்தித்தல் சூழ்நிலையைத் திறமாகச் சமாளித்தல் ப�ோன்றவை சேர்ந்த ஒரு கூட்டு செயலாற்றல்”

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

1. உளவியல் என்பது மனிதனின் நடத்தை, மனித உறவுமுறைகளைப் பற்றிய படிப்பாகும் என்று கூறியவர் A) லெஸ்டர் குர�ோ மற்றும் ஆலிஸ் குர�ோ B) இ.பி.டிட்சனர் C) வில்லியம் மக்டூகல் D) வில்கெல்ம்வுண்ட் 2. ஒருவரிடம் இடம்பெற்றுள்ள உடன் த�ோன்றிய தனித்த தன்மைகளின் ஒட்டு ம�ொத்தமான பண்புகளைக் குறிப்பது A) சூழ்நிலை B) பண்பாடு C) மரபு D) வளர்ச்சி 3. ‘காலிகாக் குடும்பம்’ பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தவர் A) ஹெச் ஹெச் கட்டார்டு B) டக்டேல் மற்றும் கார்ல் பியர்ஸன் C) காண்டல் D) ஹர்லாக் 4. பிறந்த ப�ொழுது பெண் குழந்தைகளின் நாடித்துடிப்பின் அளவு A) 144 B) 130 C) 95 D) 90 5. ‘கேள்வி கேட்கும் பருவம்’ அதிகம் காணப்படுவது A) 2 வயது வரையுள்ள குழந்தை B) 2 முதல் 6 வயது வரையுள்ள குழந்தை C) 6 முதல் 10 வயது வரையுள்ள குழந்தை D) 15 வயது வரையுள்ள குழந்தை 6. வளர்ச்சி சார் செயல்களில் கீழ்க் கண்ட எந்த நிலையில் குழந்தை த ன் பெற்றோரை ச் ச ா ர்ந்த த ன் வாழ்க்கையைத் த�ொடர்கிறது? A) சமூக வளர்ச்சி B) உடல் வளர்ச்சி C) ஒழுக்க வளர்ச்சி

47 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மாதிரி வினா-விடை


என்று கூறியவர் A) ஸ்டோடார்ட் B) வெஸ்லர் C) ஸ்பியர்மேன் D) ஜெ.பி.கில்போர்டு 13. மு டி ய ர சு க ்க ொள்கை எ ன் று அழைக்கப்படுவது A) ஒரு காரணிக் க�ோட்பாடு (Unitary Theory) B) இரு காரணிக் க�ோட்பாடு (Two factory Theory) C) A மற்றும் B சரியானவை D) A மற்றும் B தவறு 14. இரு காரணிக் க�ோட்பாட்டை 1923 ஆம் ஆண்டு அளித்தவர் A) ஸ்டோடார்ட் B) வெஸ்லர் C) சார்லஸ் ஸ்பியர்மேன் D) லூயிஸ் எல் தர்ஸ்டன் 15. வேகமாகவும் அதே சமயம் எளிதாகச் ச�ொற்களை நினைத்து பயன்படுத்தக் கூடிய ஆற்றல் A) ச�ொல்திறன் B) ச�ொல் வேகம் C) எண்ணாற்றல் D) இட ஆற்றல் 16. ‘நவீன உளவியல் மேதைகளின் தந்தை’ என்று அழைக்கப்படுபவர் A) டேவிட் வெக்ஸ்லர் B) ஆல்பிரட் பினே C) வில்லியம் ஸ்டெர்ன் D) பினே 17. வேதியியல் காரணியான பிட்யூட்டரி சுரப்பிகள் அமைந்துள்ள இடம் A) மூளையின் அடிப்பாகம் B) குரல்வளைக்கு அருகில் C) சிறுநீரகங்களின் மேல் D) மூளையின் மேல்பக்கம் 18. அறிவாண்மை மற்றும் ஆளுமையுடன் த�ொடர்புடைய சுரப்பி A) பிட்யூட்டரி சுரப்பி B) தைராய்டு சுரப்பி C) அட்ரீனல் சுரப்பி D) பாலினச் சுரப்பிகள் 19. உ ள ப ்ப கு ப் பு க�ொள்கை க் கு அடிக�ோலியவர் A) சிக்மண்ட் பிராய்ட் B) ஹேர்மான் ர�ோர்ஷாக் C) சார்லஸ் டார்வின்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

48 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

D) ஜன்சங் 20. “நியுர�ோசிஸ்” என்பது A) மனந�ோயின் ஆரம்ப நிலை B) மனந�ோயின் தீவிர நிலை C) மன அழுத்த நிலை D) மன மகிழ்வு நிலை 21. ஊக்கிகளால் ஏற்படுகின்ற திருப்தியைத் தடை செய்யும் ப�ொழுத�ோ அல்லது தாமதப்படுத்தும் ப�ொழுத�ோ மன மகிழ்ச்சியற்ற நிலையை உண்டாக்குவது A) மனமுறிவு (Frustration ) B) மனப்போராட்டம் (Conflict ) C) அணுகுதல் (Approach) D) விலகுதல் (Avoidance) 22. தனக்கு மனக்கவலைகள் உருவாகும் சமயங்களில் அந்த மனக்கவலைகளைத் தவிர்க்கும் அல்லது தணிக்கும் ந�ோக்கத் துடன் தன்னையும் அறியாமலேயே வெளிப்படுத்தும் நடத்தை A) த ற்கா ப் பு ந ட த ்தை க ள் ( D e f e n c e Mechanisms) B) வழிகாட்டல் C) அணுகுதல் D) விலகுதல் 23. கீழ்கண்டவற்றுள் எவை வழிகாட்டலின் வகை அல்ல -? A) கல்வி வழிகாட்டல் (Educational Guidance) B) த�ொழில் வழிகாட்டல் (Vocational Guidance ) C) தனி மற்றும் சமுதாய வழிகாட்டல் (Personal Social Guidance ) D) வருவதுரைத்தல் 24. உ ல க த் தி ல் உ ள்ள எ ல்லா ப் ப�ொருட்களின் மீதும் நினைவுகளை குவிப்பதை விட ஒரே ஒரு ப�ொருளின் மீது நினைவுகளை குவிப்பது A) கவனம் B) புலன் உணர்வு C) சிந்தனை D) கவனவீச்சு 25. புலன் காட்சிக்கு அடிப்படையாக இருப்பது A) கவனம் B) புலன் உணர்வு C) சிந்தனை D) நினைவுப் பகுதி 26. ஒ ரு த னி ம னி த ன் க வ ன த் தி ற் கு தேர்ந்தெடுத்த ப�ொருளின் மீது அந்த மனிதனின் மனநிலையைக் குறிப்பது


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

A) ட�ோனால்டு ஹெப் B) டிசாக்கோ C) ஸ்கின்னர் D) ஈ.எல். தார்ண்டைக் 34. பூனையை வைத்தே ஒரு சிக்கலறைப் பரிச�ோதனை (puzzle box experiment) செய்தவர் A) கார்டனர்மர்பி B) ஜி.டி.ப�ோயஸ் C) கேட்ஸ் D) ஈ.எல்.தார்ண்டைக் 35. “ வ லு வூ ட்ட க் க�ோட்பா டு ” எ ன் று கூறப்படும் க�ோட்பாடு எது? A) முயன்று தவறிக் கற்றல் க�ோட்பாடு B) ஆக்கநிலையிறுத்தல்வழிக் கற்றல் க�ோட்பாடு C) செயல்பாடு ஆக்கநிலையிறுத்தல் வழிக் கற்றல் க�ோட்பாடு D) மூன்றும் சரி 36. பாவ்லோவின் பழைய ஆக்கநிலை வலியுறுத்தல�ோடு சிறிது ஒத்துப்போகும் காக்னேயின் கற்றலின் படிநிலை எது? A) அடையாளக் குறியீடு மூலம் கற்றல் (Signal Learning) B) தூண்டல்&துலங்கல் கற்றல் (S-RLearning) C) த�ொடர் இணைப்புக் கற்றல் (Chain Learning) D) ச�ொற்களை இணைத்துக் கற்றல் (Verbal Associate Learning) 37. கற்றலின் முதிர்ச்சி நிலை எது - A) த�ொடர் இணைப்புக் கற்றல் B) ச�ொற்களை இணைத்துக் கற்றல் C) வேற்றுமையறிந்து கற்றல் D) பிரச்சனைத் தீர்வு கற்றல் சிக்கல் தீர்வு கற்றல் 38. முன்செயல்பாட்டு நிலையில் எந்த வ ய து டை ய கு ழ ந ்தை க ள் இ ட ம் பெறுகின்றன -? A) பிறப்பு முதல் 2 வயது வரை B) 2 வயது முதல் 7 வயது வரை C) 7 வயது முதல் 12 வயது வரை D) 12 வயதிற்கு மேல் 39. உ ள ப ்ப யி ற் சி க�ோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் A) வில்லியம் ஜேம்ஸ் B) இ.எல்.தார்ண்டைக் C) சி.ஹெச்.ஜட் D) டபிள் யூ.சி.பேக்லி

49 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

A) அகக்காரணிகள் (Subjective factors) B) புறக்காரணிகள் (Objective factors) C) A மற்றும் B சரியானவை D) மரபுக் காரணிகள் 27. உணவு அருந்திக்கொண்டே படிப்பது கீ ழ்கண்ட எ த ற் கு ஒ ரு சி ற ந ்த எடுத்துக்காட்டு A) கவனமின்மை (Inattention) B) கவனப்பிரிவு (Division of Attention) C) புலன் உணர்வு (Sennation) D) புலன் காட்சி (Perception) 28. நாம் காணும் ப�ொருட்களைக் காணும் திறனை மனிதப்புலன் காட்சிக்கு அளிப்பது A) அண்மை விதி (Law of Proximity) B) ஒப்புடைமை விதி (Law of Similarity) C) த�ொடர்ச்சி விதி (Law of Continuity) D) பூர்த்தி செய்தல் விதி 29. இல்லாத ஒன்றினை இருப்பதாகக் காண்பது A) புலன் காட்சி B) தவறான புலன் காட்சி C) சிந்தனை D) இல் ப�ொருள் காட்சி 30. ஒருவனது உள்ளுணர்வுகள், விருப்பம் ம ற் று ம் ம னி த த் த ேவை க ளை ப் ப�ொறுத்து அமைவது A) அக ஊக்குவித்தல் (Intrinstic Motivation) B) புற ஊக்குவித்தல் (Extrinsic Motivation) C) அ டை வு ஊ க்க ம் ( A c h i e v e m e n t Motivation) D) பின்னூட்டம் (Feed back) 31. ம ா ஸ்லோ வி ன் ஐ ந் து வ கை தேவைகளுடன் அடைவுத் தேவைகள் அழகுணர் தேவைகள் இரண்டையும் சேர்த்து ஏழாக மாற்றியமைத்தவர் A) அபிரகாம் மாஸ்லோ B) ரூட் (Root) C) மெக்லிலெண்டு D) அட்கின்சன் 32. அ டைவு ஊக்கத்தை ஆங்கிலத்தில் எவ்வாறு கூறுவார் -? A) N.Ach (Need for Achievement ) B) M.Ach ( Man for Achievement ) C) M.Ach (Motivation for Achievement) D) W.Ach (Woman for Achievement) 33. “ ஆவல்நிலை என்பது ஒரு சக்தி மற்றும் இயந்திரம் ப�ோன்றது ” என்பது யாருடைய கருத்து


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

50 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

40. “ உ ண்மை ய ா ன க ற்ற ல் எ ன ்ப து நியாயமான மறதி ஆகும்” என்று கூறியவர் A) மன் (Munn) B) ஆதம்ஸ் C) காலின்ஸ் D) டிரெவர் 41. பின்னோக்குத்தடை (Retro-active Inhibition) A) முன்பு கற்றவை தற்போது கற்கும் செயலின் நினைவைக் குறுக்கிடுவது B) தற்போது கற்கும் செயலானது முன்னர் கற்ற செயலின் நிைனவைத் தடை செய்வது C) A மற்றும் B சரி D) கற்றலின் நேரத்திற்கும், நினைவுகூரும் நேரத்திற்கும் இடையேயுள்ள மாற்றம் 42. நினைவிலிருத்தல் வளைவு என்று அழைக்கப்படுவது A) மறதி வரைபடம் (Forgetting Curve) B) தேக்கநிலை C) செயல்பாடு D) முன்னேற்றம் 43. மாணவருக்காக ஆசிரியர் திட்டமிடும் அனைத்துக் கற்றல் அனுபவங்களையும் குறிப்பது A) குறிக்கோள்கள் B) கலைத்திட்டம் C) க�ோட்பாடு D) இணக்கத்தன்மை 44. கெல்லி (Kelly) என்பவரின் கருத்துப்படி கு ழ ந ்தை மை ய க் க ல ை த் தி ட்ட ம் வலியுறுத்தும் தேவைகள் A) கற்போரின் தேவைகள் B) கற்போரின் வளர்ச்சி C) கற்போரின் ஆர்வங்கள் D) மூன்றும் சரியானவை 45. வ ா ழ்க்கை மு ற ை யி ன் ஒ ன ்ப து களங்களைச் சுற்றி சமுதாயத்திற்கான

விடைகள்

க ல ை த் தி ட்டத்தை த் த ய ா ரி க்க முடியும் என்றவர் A) கில்டா தபா B) ஸ்ட்ராட்டிமியர் C) பியூகாம்ப் D) ஆல்பர்ஸ் 46. “குறிக்கோள்கள்” என்பவை எவை? A) பரந்த குறிக்கோள்கள் B) எளிதில் தெளிவாகக் காணக்கூடிய குறிப்பான கூற்றுகள் C) A மற்றும் B சரி D) A மற்றும் B தவறு 47. கலைத்திட்டத்தைத் தீர்மானிக்கும் உளவியல் காரணிகள் எவை? A) நடத்தை சார்ந்த உளவியல் (Behavioural Psychology) B) அறிதல்புல உளவியல் (Cognitive Psychology) C) மனிதநேய உளவியல் (Humanistic Psychology) D) மூன்றும் சரியானவை 48. பாடக் கருத்தை (Instructional Contents) வலியுறுத்துவது A) கலைத்திட்டம் B) பாடத்திட்டம் C) ஒப்புரவுத் திட்டம் D) த�ொடர்புறவியல் திட்டம் 49. புரூணரின் கற்பித்தல் க�ோட்பாட்டிற்குரிய பண்புநிலை எது? A) கற்கும் ஆவல் B) கருத்துகளின் அமைப்பு C) ஒழுங்கமைவு, வலுவூட்டம் D) மூன்றும் சரி 50. க ா க்னே க ற் பி த்தல ை எ த்தனை கூறுகளாகப் பிரித்து விளக்குகிறார் A) ஆறு B) ஏழு C) எட்டு D) ஒன்பது

1. A

2. C

3. A

4. A

5. B

6. A

7. A

8. D

9. C

10. C

11. A

12. B

13 A

14. C

15. B

16. D

17. A

18. B

19. A

20. A

21. A

22. A

23. D

24. A

25. A

26. A

27. B

28. D

29. D

30. A

31. B

32. A

33. A

34. D

35. C

36. A

37. D

38. B

39. A

40. B

41. B

42. A

43. B

44. D

45. A

46. B

47. D

48. A

49. D

50. C


ñ£î‹ Þ¼º¬ø

வர்–, ர�ோப�ோட்–டிக்–கில் அசத்–தும் மாண–வன், மாவட்ட சுகா–தார தூது–வ–ரான விரு–து–ந–கர் மாணவி என சாதனை மாண–வர்–களி – ன் செயல்–பா–டுக – ள் உச்சி முகர்ந்து மெச்–சுவ – – தாக உள்–ளன. நடை–மு–றை–யில் 4ஜி டெக்–னா–லஜி காலத்– தில் நம் மாண–வர்–க–ளின் இது–ப�ோன்ற செயல்–பா–டு–கள் ஆர�ோக்–கிய – ம – ான தமிழ் சமூ–கத்தை உரு–வாக்–கும் என்–பதி – ல் மாற்–றுக்–க–ருத்–துக்கு இடமே இல்லை. -கே.செழி–யன், வண்–ட–லூர்.

வகுப்–பற – ை–யில் கற்–கும் ஒவ்–வ�ொரு பாட–மும் மாண–வர்– கள் பெரி–யவ – ர்–கள – ா–கும்–ப�ோது அவர்–களி – ன் வாழ்க்–கையை செம்–மை–யாக்க பயன்–பட வேண்–டும் என்–பதை ‘மாண–வர்– க–ளைப் பண்–பட்ட மனி–தர்–கள் ஆக்–குவ�ோ – ம்–!’ என்ற கட்–டுரை மூலம் உணர்த்–தி–யது அற்–பு–தம். சமூக சிந்–த–னை–ய�ோடு இது–ப�ோன்ற கட்–டுரை – க – ளை வழங்–கிவ – ரு – ம் கல்வி-வேலை வழி–காட்டி இத–ழின் பணி சிறக்க வாழ்த்–து–கள். -எம்.கண்–ணன், கும்–ப–க�ோ–ணம். சுய–த�ொழி – ல் செய்ய வேண்–டும், த�ொழில்–முனை – வ�ோ – ர் ஆக–வேண்–டும் என்று நினைக்–கும் ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ருக்–கும் பிசி– ன ஸ் கைடு ப�ோல வழி– க ாட்– டு – கி – ற து சுய– த�ொ – ழி ல் கட்– டு ரை. ‘வாழை– ம ட்டை நாரில் ம�ொபைல் பவுச் தயாரிக்கலாம்..!’ என்ற கட்–டுரை திட்ட அறிக்கை முதல் லாபம் வரை புள்–ளி– வி–வ–ரங்–க–ள�ோடு க�ொடுக்–கப்–பட்டது அருமை. வேலை தேடும் இளை– ஞ ர்– க ள் மன– தி ல் நம்பிக்கையைத் துளிர்–வி–டச் செய்–யும் கல்வி-வேலை வழி–காட்–டி–யின் சேவை பாராட்–டு–க–ளுக்–கு–ரி–யது. -இரா.ஷண்–மு–கம், செங்–கல்–பட்டு. ஓ ய்– வி ல்– ல ா– ம ல் ஓடியே ஆக– வே ண்– டு ம் என்ற இயந்திர வாழ்க்–கை–யில் சிக்கி சுழ–லும் பெற்–ற�ோர்–களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தாக ‘குழந்தை பரு–வத்து இயல்பை இழக்–கும் பிள்–ளை–கள்’ எனும் கட்–டுரை அமைந்– தி–ருந்–தது. குழந்–தைக – ளி – ன் மழலை பரு–வத்தை அனு–பவி – க்க விடா–மல் இயந்–திர– க – தி – ய – ான வாழ்க்–கைக்கு தயார்–படு – த்–தும் இன்–ன�ொரு மனித இயந்–திர– ம – ா–கவே கரு–தும் மன–நிலையை சமூக ஆர்– வ – ல ர், குழந்தை ஆர்– வ – ல ர் என பல்– வே று க�ோணங்–களி – ல் கருத்–துக – ளை உரக்க ச�ொல்–லிய – து சிறப்பு. -ஆர்.சுப்–பு–ராஜ், மேலூர்.

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 230, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை- 600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எம்.நாகமணி உதவி ஆசிரியர் த�ோ.திருத்துவராஜ் நிருபர் ஜி.வெங்கடசாமி சீஃப் டிசைனர்

பிவி பேட்டிகள், நிபுணர்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வழங்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியத்தன்மையை ஆசிரியர் குழு விழிப்புடன் கண்காணிக்கிறது. இருந்தும் தவறுதலாக விடப்படும் தகவல்களால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு ஆசிரியர் குழு ப�ொறுப்பல்ல. தகவல்களை மேம்படுத்துவது த�ொடர்பான தங்கள் ஆல�ோசனைகளை வரவேற்கிற�ோம். இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: editor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன் ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 044 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு: த�ொலைபேசி: 044 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95661 98016 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

சைக்–கிளை டூவீ–ல–ராக மாற்–றிய அர–சுப் பள்ளி மாண–

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை - 600096, பெருங்குடி, நேருநகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

51 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நம்பிக்கை துளிர்விடும்!

ஏப்ரல் 16-30, 2018 சிமிழ் - 812 மாதமிருமுறை

வாசகர் கடிதம்

°ƒ°ñ„CI›


நுழைவுத் தேர்வு டிப்ஸ் ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

52 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

முனைவர்

ஆர்.ராஜராஜன்

நா

டு முழு–வது – ம் உள்ள அரசு மருத்– து–வப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–கள், நிகர்–நி–லைப் பல்–க–லைக்–க–ழ– கங்–கள், அவற்–றின் கல்–லூ–ரி– கள் ஆகி–யவ – ற்–றில் உள்ள ப�ொது மருத்–துவ – ம் (MBBS), பல்–ம–ருத்–து–வம் (BDS), சித்த மருத்–துவ – ம் (BSMS-Bachelor of Siddha Medicine and Surgery), ஆயுர்–வேத மருத்– து – வ ம் (BAMS - Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery), ஹ�ோமி–ய�ோ–பதி மருத்–துவ – ம் (BHMS Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery), யுனானி மருத்–து–வம் (BUNS - Bachelor of Unani Medicine and Surgery), இயற்கை மருத்–துவ – ம் மற்–றும் ய�ோகா அறி–விய – ல் (BNYS - Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences), இவற்–றுட– ன் கால்–நடை மருத்–து–வம் (BVSc Bachelor of Veterinary Science) ஆகி–ய–வற்–றிற்–கான அரசு மற்–றும் தனி–யார் ஒதுக்–கீட்டு இடங்–க–ளுக்– குத் தகு–திய – ான மாண–வர்–களை – த் தேர்வு செய்–யும் அகில இந்–திய நுழைவு மற்–றும் தகு–தித் தேர்– வான (National Eligibility Entrance Test - NEET) 6.5.2018 அன்று ஆஃப் லைன் (Offline) முறை–யில் நடை– பெற உள்–ளது.

நீட் தேர்வுக்கு

தயாராகுங்க!


ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

 தேர்வு என்ற எண்–ணத்தைப் புறந்–தள்ளி, இந்–தப் பாடத்–தில் உள்ள க�ோட்–பா–டுக – ள் வேண்–டும் அத்–தனை – யு – ம் அறிந்–துக�ொள்ள – என்ற முனைப்– பி ல் கற்– கி ன்– ற – ப�ோ து, தேர்வு என்– ப து தானா– க வே எளி– தாகி விடும்.  ஒவ்–வ�ொரு பாடத்–திலு – ம் உள்ள ‘ரீச–னிங்’ (Reasoning) என்ற காரண காரி–யம் அறி–ய– வேண்–டிய தலைப்–பு–களை முறை–யாகப் பயில வேண்–டும்.  ‘உயர்–நி லை சிந்–த–னை’ (High Order thinking) என்ற அள–வில் பாடங்–களை சிந்–திக்க வேண்–டும். ஒவ்–வ�ொரு பாடத்–தி–லும் கீழே வரும், கணக்–குக – ள் தீர்க்–கப்–பட வேண்–டும். இதற்கு உழைப்–பும், பயிற்–சி–யும் மிக மிக முக்–கி–யம். பாடங்–களை திட்–ட–மிட்டு படிக்க வேண்– டும். கீழே க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ள–படி பாடங் –கள – ைப் பிரித்து படி–யுங்–கள். 1. ப�ொதுக்– க�ோ ட்– ப ா– டு – க ள் (General Concepts) – ை–கள் (Definitions) 2. வரை–யற 3. சூத்–தி–ரங்–கள், த�ொடர்–பு–கள், அதன் வரு– வி–கள் (Formula, Relations, Defenitions) 4. த�ொடர்–பான க�ோட்–பா–டு–கள் (Related Concepts) 5. காரண காரி–யங்–கள் (Reasoning) 6. திற–னாய்வு (Analysis) 7. கணக்–கீ–டு–கள் (Problems) என்று பிரித்து படித்– த ால் நன்– ற ாக தெள்–ளத்–தெ–ளி–வாக மன–தில் பதி–யும். எதில் கவ–னம் தேவை? முழு–மை–யா–கப் பாடங்–க–ளைப் படித்து, தேவை– ய ா– ன – வற்றை தயார் செய்– த ல் அவசியம். தவ–றான விடைக்கு மதிப்–பெண் குறைக்–கப்–ப–டும். எனவே, சரி–யான விடை– தானே என்–பதை உறுதி செய்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். படிக்–கின்–ற–ப�ோது, சிந்–த–னைச் சித–றல் இல்–லா–மல், பாடங்–களை நன்கு உள்–வாங்கி சிந்–தித்துப் படிக்க வேண்–டும். நீட் நுழை–வுத் தேர்–விற்கு பாடத்–திட்–ட– மாக தரப்–பட்–டுள்ள இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல், உயி–ரிய – ல் (தாவ–ரவி – ய – ல், விலங்–கிய – ல்) பாடப்– பி–ரிவு – க – ளை முழு–வது – ம – ாக படிக்க வேண்–டிய – – தும், க�ோட்–பா–டு–கள், ரீச–னிங் த�ொடர்–பாக கருத்–து–கள், திற–னறி வினாக்–கள் இவற்றை உள்–வாங்கி தயா–ரா–வது அவ–சி–யம். இங்கு கூறப்– ப ட்– டி – ரு க்– கு ம் வழி– மு – ற ை– க–ளைப் பின்–பற்றி தேர்வை எதிர்–க�ொள்–ளும்– பட்–சத்–தில் நீட் தேர்வு உங்–க–ளுக்கு சுமை– யா–னத – ாக இருக்–காது. தேர்–வில் வெற்–றிப – ெற வாழ்த்–து–கள்! மாடல்: கேத்தி படம்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன்

53 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தேர்–வின் அமைப்–பு– மூ ன் று ம ணி ந ே ர ம் ந ட ை – பெ– று ம் 180 சரி– ய ான விடை– யை த் தேர்வு செய்யும் முறை–யி–லான இத்– தேர்வில் இயற்– பி – ய லில் 45 வினாக்– க–ளும், வேதியி–யலி – ல் 45 வினாக்–களு – ம், தாவ–ர–வி–ய–லில் 45 வினாக்–க–ளும், உயி– ரி–ய–லில் 45 வினாக்–களும் என ம�ொத்–தம் 180 வினாக்–கள் இருக்–கும். ஒவ்–வ�ொரு சரி–யான விடைக்–கும் 4 மதிப்–பெண்–கள் என்று ம�ொத்த மதிப்–பெண்–கள் 720 ஆகும். ஒவ்– வ�ொ ரு தவ– ற ான விடைக்– கு ம் ஒரு மதிப்–பெண் குறைக்–கப்–ப–டும். விடை–களை மாண–வர்–கள் நீலம் அல்–லது கறுப்பு பால் பாயின்ட் பேனா க�ொண்டு விடைத்–தா–ளில் குறிக்க வேண்–டும். மத்–திய கல்வி வாரி–யம், மாநிலக் கல்வி வாரி–யம் என்று அனைத்து வாரி–யங்–க–ளில் பாடத்–திட்–டங்–களை உள்–ள–டக்–கிய பாடத்– திட்–டமே நீட் தேர்–விற்கு தரப்–பட்–டுள்–ளது. எப்–படி படிக்க வேண்–டும்–?– நீட் என்–பது அச்–சம் தரக்–கூடி – ய கடி–னம – ான ஒரு தேர்வு அல்ல என்–ப–தை–யும், ம�ொழி இத்–தேர்–விற்கு ஒரு தடை அல்ல என்–பதை புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். நீட் ஒரு நுழை– வு த் தகு– தி த் தேர்வு. ஆகவே, எந்–திர ரீதி–யாக வினா விடை–களை மனப்–பா–டம் செய்து, பழைய வினாத்–தாள்– க–ளின் மூலம் தேர்வு செய்து, படித்து தேற வேண்–டிய, ப�ொது–வா–ன தேர்வு இது அல்ல என்–பதை உணர வேண்–டும். அண்–மையி – ல், பாடங்–க–ளைப் புரிந்து படிக்–கா–மல், வெறும் புளூ பிரின்ட் அடிப்–பட – ை–யில் முக்–கிய வினாக்– களை மட்–டும் படித்–தால் ப�ோதும் என்ற முறை இத்–தேர்–விற்–குப் ப�ொருந்–தாது. ப�ொது–வாக நுழை–வுத் தேர்வு என்–பதை படிக்–கின்ற பாடங்–களை மாண–வர்–கள் நன்கு உள்–வாங்கி, புரிந்து படித்–தி–ருக்–கி–றார்–களா என்–பதை ச�ோதிப்–ப–தா–கும். எனவே, பாடத்– திட்–டத்–தில் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்ள பாடங்–களை முற்–றி–லும் புரிந்து படிக்க வேண்–டும். பாடங்– களை நன்கு விரும்பி, புரிந்து படிக்– கு ம்– ப�ோது, கேட்–கப்–ப–டு–கின்ற வினாக்–க–ளுக்கு சரி–யான விடை எது என்று தெரி–யும். இதை விட இன்–றிய – மை – ய – ா–தது, இவ்–வாறு சிந்–தித்து, புரிந்து படிக்–கும்–ப�ோது, தவ–றான விடை–யைத் தவிர்க்–கும் யுக்–தியை – யு – ம் தெரிந்–துக�ொ – ள்–வது அவ–சி–யம். இயற்–பி–யல், வேதி–யி–யல் என்ற இரண்டு பாடங்–க–ளி–லும், ஒவ்–வ�ொரு தலைப்–பி–லும் உள்ளே என்–னென்ன உட்–பி–ரி–வு–கள் உள்–ளன என்–ப–தைக் கண்–ட–றிந்து அனைத்– தை–யும் ஆழ–மா–கப் படிக்க வேண்–டும்.


பரபரபபபான விறபனனயில்

கம்ப்யூட்டரிலும் செல்போனிலும் கலககலோம் தமிழில u100

காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி கம்பயூட்டர், ஸோர்ட் மபான், மடபசலட் என அ்னதது நவீன கருவிகளிலும் ்தமி்ைப பயன்படுத்த உ்தவும் வழிகாட்டி

ITதுறை இன்டர்வியூவில்

ஸ்மார்ட் ப�மானில் சூப�ர் உலகம் u140

காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி ஆண்ட்ராய்ட் மபா்ன முழு்ேயாகப பயன்படுத்த விரும்பும் அ்னவருக்குமே இந்தப புத்தகம் ஒரு Ready Reckoner.

எனக்குரிய

ஜெயிப்பது எப்படி? இடம் எங்கே? காம்வகர வக.புவவைஸ்வரி

u125

ஐ.டி. து்ையில் இன்–டர்–வியூவில் செயிக்க அனு–ப–வத–தின் வழி–யா–கமவ ச்தரிந–துசகாளள மவண்டியிருக்கும் அந்த ரகசியஙக்ள ஒரு நிபுணமர சசோல்லும் நூல் இது.

சே.மாடசோமி

u100

ஒரு வகுபப்ை யாருக்கு சசோந்தம்? ஆசிரியருக்கா? ோணவனுக்கா? கல்வியில் முழு்ே சபற்று, வாழ்வில் ்தனக்குரிய இடத்்தத ம்தடி அ்டய வழிகாட்டும் நூல் இது!

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404, தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 8940061978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9871665961

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com


அட்மிஷன்

பயிற்சியில் சேர அரிய வாய்ப்பு!

- வெங்–கட்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

55 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நா

ளுக்கு நாள் வளர்ச்–சிய – ட – ை–யும் த�ொழில்–நுட்–பத்–தா–லும் மற்–றும் உல–கம – ய – ம – ாக்–கலி – ன் விளை– வா–லும் உல–கம் முழு–வது – ம் வாழ்க்–கைச் சூழ–லுக்–கேற்ப புதுப் புது படிப்–புக – ள் (க�ோர்ஸ்–கள்) அவ்–வப்–ப�ோது துளிர்–வி–டு–கின்–றன. அவ்–வ–கை–யில் இளைய தலை–மு–றை–யி–ன–ரி–டையே இப்–ப�ோது பார்–டென்–டிங் எனும் க�ோர்–ஸா–னது புது டிரெண்–டாகி வரு–கி–றது. பேச்–சு–லர் பார்ட்டி, பர்த்டே பார்ட்டி, வீக்–கெண்ட் பார்ட்டி என க�ொண்–டாட்–டங்–க–ளைப் ப�ோற்றும் இன்–றைய நவ–நா–கரி – க உல–கில் பப், கிளப், பார்ட்டி ப�ோன்–றவ – ற்–றில் பார்–டென்–டர்–களி – ன் பணி என்–பது இன்–றி–யமை – –யா–த–தாக உள்–ளது. மிக்–ஸா–லஜி, பாட்–டில்–க–ளில் சாக–சம் செய்–வது ப�ோன்ற த�ொழில்–முறை பார்–டென்–டர்–க–ளின் டிமாண்ட் சேவை த�ொழில்–து–றை–க–ளில் பெரு–கி– வ–ரு–கி–றது. இது ஒரு கலை–யா–கவே கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. மிக்–ஸிங், பாட்–டிலை சுழட்–டு–வது என சாகச செயல்–பா–டு–க–ளைக் க�ொண்–டுள்–ள–தால் இப்–ப–டிப்பை படிப்–பதை விட விளை–யாட்–டாக கற்–றுக் க�ொள்–ள–லாம் என்–பத – ால் உற்–சா–க–மான படிப்–பாக கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. தின–மும் நல்ல வரு–மா–னம், சிறந்த பார்ட் டைம் ஜாப், நாளுக்கு நாள் அதி–க–மா–கும் பார்– டென்–டர்–களி – ன் தேவை–கள் , வயது வரம்பு தேவைப்–பட– ா–தது என இத்–துறை – யி – ன் சிறப்–பிய – ல்–புக – ள் இளை–ஞர்–களை அதி–கம் கவ–ரு–கின்–றன. வளர்ந்–து–வ–ரும் துறை–யாக கணிக்–கப்–ப–டும் இத்–து–றை–யைப் படிக்க விரும்–பும் மாண–வர்– க–ளுக்கு சிறந்த தரத்–தில் பார்–டென்–டிங் க�ோர்ஸை வழங்–கு–கி–றது சென்னை இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் பார்–டென்–டிங். பார்–டென்–டிங் அடிப்–பட – ைக்–கான இரண்டு வார க�ோர்ஸ்–கள், த�ொழில்–முறை பார்–டென்–ட–ருக்–கான மூன்று மாதம் க�ோர்ஸ் மற்–றும் ஆறு மாத கால க�ோர்–ஸான அட்–வான்ஸ்டு பார்–டென்–டிங் ப�ோன்ற கால வேறு–பாடு அள–வி–லான க�ோர்ஸ்–களை வழங்–கு–கி–றது நல்–ல–சாமி பார்–டென்–டிங் கல்வி நிறு–வ–னம். மாண–வர்–கள் படிக்–கும் காலத்–தி–லேயே சம்–பா–திக்–கும் வகை–யில் படிக்–கும்–ப�ோதே தனி–யார் க–ளின் பார்ட்–டிக – ளை ஏற்று நடத்த அனு–மதி – க்–கப – டு – த – ல் மற்–றும் வேலை வாய்ப்பு உறுதி செய்–தல் என மாண–வர்–க–ளுக்கு சிறந்த கல்விச் சேவையை வழங்–கு–கி–றது இந்–நி–று–வ–னம். இந்–தப் பயிற்சி வகுப்–பில் சேர விரும்–புவ�ோ – ர் சென்னை இன்ஸ்–டிடி – யூ – ட் ஆஃப் பார்–டென்–டிங் நிறு–வ–னத்–தில் பயிற்சி மேற்–க�ொள்–ள–லாம். மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு nallacibt@gmail.com என்ற மின்–னஞ்–சலி – ல் த�ொடர்–புக�ொ – ள்–ளல – ாம் அல்–லது www.cibt.in என்ற இணை–யத – ள – த்–தைப் பார்க்–க–வும்.


வாய்ப்புகள்

வேலை ரெடி!

வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் பகுதி. இந்த இரண்டு வாரங்களில் வெளியான முக்கிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் இங்கே...

கப்–பல் கட்–டும் தளத்–தில் புரா–ஜக்ட் ஆபீ–ஸர் பணி! நிறு–வன – ம்: க�ொச்–சியி – ல் இயங்–கும் கப்–பல் கட்–டும் நிறு–வன – ம் வேலை: புரா–ஜக்ட் ஆபீஸர் காலி–யி–டங்–கள்: மெக்–கா–னிக்–க–லில் 10, எலக்ட்–ரிக்–க–லில் 6, எலக்ட்–ரா–னிக்–சில் 3, சிவி–லில் 2, இன்ஸ்ட்–ரூ– மென்– டே–ஷ–னில் 1. ம�ொத்–தம் 22 இடங்–கள். கல்–வித் தகுதி : பி.இ. அல்–லது பி.டெக். படிப்பை மெக்–கா– னிக்–கல், எலக்ட்–ரிக்–கல், எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ், சிவில், இன்ஸ்ட்ரூ மென்–டே–ஷன் ஆகிய ஏதா–வது ஒரு பிரி–வில் குறைந்–தப – ட்–சம் 60% மதிப்–பெண்–க–ளு–டன் முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும். வய–துவ – –ரம்பு: 30 வய–துக்–குட்–பட்–ட–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் : 30.4.2018 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.cochinshipyard.com

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

56 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எய்ம்ஸ் மருத்–துவ மையத்–தில் அதி–காரி வேலை! நிறு–வ–னம்: எய்ம்ஸ் மருத்–துவ ஆய்வு மையத்–தின் ப�ோபால் கிளை வேலை: குரூப்-பி பிரிவிலான அதி–காரி மற்–றும் அலு–வ–லகப் பணி–கள் காலி– யி – ட ங்– க ள்: மெடிக்– க ல் ச�ோசி– ய ல் சர்– வீ ஸ் ஆபீ– ஸ ர், டயட்டீசியன், பிரை–வேட் செக–ரட்ரி, பிசி–யாட்–ரிக் ச�ோசி–யல் ஒர்க்–கர், மெடிக�ோ ச�ோசி–யல் ஒர்க்–கர், அசிஸ்–டன்ட் அட்–மினி – ஸ்ட்– ரேட்–டிவ் ஆபீ–ஸர், புர�ோ–கி–ரா–மர், சீப் கேஷி–யர், ஆபீஸ் அசிஸ்– டன்ட், வ�ொக்–கே–சன் கவுன்–ச–லர் உள்–ளிட்ட 171 பணி–யி–டங்–கள். கல்–வித் தகுதி: இள–நிலை முது–நிலை – ப் பட்–டத – ா–ரிக – ள், குறிப்–பிட்ட பிரி–வு–க–ளில் மருத்–து–வப் பட்–டம் பெற்–ற–வர்–கள், எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் பட்–டத – ா–ரிக – ள், துணை மருத்–துவ டிப்–ளம�ோ படிப்பு படித்–தவ – ர்–கள்,

பிளஸ் 2 படித்–தவ – ர்–களு – க்குப் பணி–யிட– ங்– கள் உள்–ளன. வயதுவரம்பு: ஒவ்–வ�ொரு பணிக்–கும் வயதுவரம்பு வேறு–ப–டு–கி–றது. 40 வய– துக்கு உட்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்குப் பணி–யி–டங்– கள் உள்ளன. அரசு விதி–களி – ன்–படி வயது வரம்பு தளர்–வும் அனு–மதி – க்–கப்–படு – கி – ற – து. தேர்வு முறை: கணினி அடிப்–படை – யி – ல – ான தேர்வு, எழுத்–துத் தேர்வு, திற–மைத் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 3.5.2018 மேல– தி க தக– வ ல்– க – ளு க்கு: www. aiimsbhopal.edu.in


துணை ராணு–வப் படை–யில் ச�ோல்–ஜர் வேலை!

இந்–திய – ன் வங்–கியி – ல் சிறப்பு அதி–காரி பணி நிறு–வ–னம்: ப�ொதுத்–துறை வங்–கி–க–ளில் அதிக கிளை–களைத் தமி–ழ–கத்–தில் க�ொண்–டுள்ள இந்–தி–யன் வங்கி. வேலை: சிறப்பு அதி–காரி பணி காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 145 அனைத்துக் காலி–யிட– ங்–க–ளும், இரண்–டாம் நிலை மேலா–ளர் பிரி–வைச் சார்ந்–தவை. வய–து–வ–ரம்பு: பெரும்–பான்–மை–யான பிரி–வு–க–ளுக்கு 23 - 35 வய–துக்கு உட்–பட்–ட–வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். கல்–வித் தகுதி: விண்–ணப்–பிக்–கும் பிரி–வைப் ப�ொறுத்து, சிறப்–புத் தகுதி தேவைப்–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 2.5.2018. மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு www.indianbank.in

த�ொகுப்பு: வெங்கட்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

நிறு– வ – ன ம்: சென்னை உயர் –நீதிமன்–றம் வேலை: உத–வி–யா–ளர் பணி காலி–யிட– ங்–கள்: நீதி–பதி – க – ளி – ன் தனி உத–வி–யா–ளர் 71, பதி–வா–ளர்–க–ளுக்– கான உத–வி–யா–ளர் 10, துணைப் பதி–வா–ளர்–க–ளுக்–கான தனி உத–வி– யா–ளர் 1. ம�ொத்–தம் 82 இடங்–கள். கல்–வித் தகுதி: நீதி–பதி – க – ளு – க்–கான தனி உத–விய – ா–ளர் பிரி–வுக்கு, பட்–டப்– ப–டிப்–புட– ன், முது–நிலை ஆங்–கிலத் தட்–டச்சு மற்–றும் சுருக்–கெ–ழுத்துப் பயிற்சி முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும். பதி–வா–ளர் மற்–றும் துணைப் பதி– வா–ள–ருக்–கான தனி உத–வி–யா–ளர் பத–விக்கு, ஏதா–வது ஒரு பட்–டப்–படி – ப்– பு–டன் ஆங்–கி–லம் மற்–றும் தமி–ழில் முது–நிலைத் தட்–டச்சு மற்–றும் சுருக்– கெ–ழுத்துப் பயிற்சி முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும். மூன்று பிரி–வுக்–குமே கம்ப்–யூட்–டர் ஆன் ஆபிஸ் ஆட்–ட�ோ– மே–ஷ–னி–லும் சான்–றி–தழ் படிப்பை முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும் வய–து–வ–ரம்பு : 18 - 30 தேர்வுமுறை: ‘ஸ்கில் டெஸ்ட்’ மற்றும் நேர்–கா–ணல் விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் : 4.5.2018 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www. hcmadras.tn.nic.in

57 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சென்னை உயர்நீ–திம – ன்–ற உத–விய – ா–ளர் வேலை!

நிறு–வ–னம்: அசாம் ரைபிள்ஸ் படை எனும் துணை ராணு–வப் படை வேலை: ஜென–ரல் டியூட்டி ச�ோல்–ஜர் பிரிவு. காலி–யி–டங்–கள்: ஜென–ரல் டியூடி ச�ோல்–ஜர் பிரி–வில் 171, ஹவில்–தார் பிரி–வி–லான கிளார்க்– கில் 10, பெர்–சன – ல் அசிஸ்–டென்–டில் 1, ரேடிய�ோ மெக்கா–னிக்–கில் 2, ஆர்–ம–ரில் 2, எலக்ட்–ரீ–சி–ய– னி–லில் 2, நர்–சிங் அசிஸ்–டென்–டில் 1, அட்– டென்–டன்–டில் 1, குக்–கில் 8, சபாய் பிரி–வில் 4, வாஷர்–மே–னில் 5, பார்–ப–ரில் 3, எக்–விப்–மென்ட் பூட் ரிப்–பே–ர–ரில் 2, டெய்–ல–ரில் 1, என ம�ொத்–தம் 213 இடங்–கள் காலி–யாக உள்–ளன. கல்–வித் தகுதி: இந்–தப் பணி–யிட– ங்–களி – ல் பெரும்– பான்–மை–யான இடங்–க–ளுக்குப் பத்–தாம் வகுப்– பில் தேர்ச்–சியு – ட– ன் விண்–ணப்–பிக்–கும் பிரி–வைப் ப�ொறுத்து சிறப்–புத் தகு–தி–கள் தேவைப்–ப–டும். வய–து–வ–ரம்பு: 18 - 38 விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள் : 27.4.2018 – க்கு: www.assamrifles. மேல–திக தக–வல்–களு gov.in


பயிற்சி ம�ொழி

Wee Hours and Small Hours சேலம் ப.சுந்தர்ராஜ்

ஏ ப ்ர ல் 1 6 - 3 0 , 2 0 1 8

58 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அகிடடலே.ம்..

ங் இவஆ ்வளவு ா..! ய ஸி ஈ

லு–வ–ல–கப் பணி–யில் ஆழ்ந்–தி–ருந்த ரகுவை ந�ோக்கி வந்த அகிலா,‘‘ரகு சார், ‘I was studying for the exam until the small hours of the morning and now I can barely open my eyes!’ என்று ஒரு இடத்–தில் பார்த்–தேன். ‘ஸ்மா–லார்ஸ்–’– (small hours) என்–றால் என்–னங்க சார்?” என்று கேட்–டாள். அவ–ளது கண்–க–ளைப் பார்த்த ரகு, “கண்–ணெல்–லாம் இவ்ளோ சிவந்து இருக்கே. ஏன்? நேத்து நைட் சரியா தூங்–க–ல–யா–?” என்று கேட்–டார். “ஆமாங்க சார். ஊர்ல இருந்து எங்க ச�ொந்–தக்– கா–ரங்க வந்–தி–ருந்–தாங்க. அவங்–கள பார்த்து பேசி ர�ொம்ப நாளாச்சு. அத–னால பேசு–ன�ோம். பேசு–ன�ோம். பேசிக்–கிட்டே இருந்–த�ோம் சார். மணி முணு, மூணரை – ாறே தன் க�ொட்–டாவியை ஆயி–டுச்சு கண் மூட” என்–றவ மறைக்– கு ம் வண்– ண ம் தன் வாயை கைக– ள ால் மூடி–னாள். “That’s it. So.. you had been chatting with your relatives and had been to bed only in the small – ைத் தாண்டி, ஏறக்–குறை – ய hours” என்ற ரகு, “நள்–ளிர– வ நான்கு , நான்–கரை மணி வரை இருக்–கும் அர்த்த ஜாமத்–தைத்–தான் “ஸ்மா–லார்ஸ் ” (small hours) எனச் – ாறே ச�ொல்–வார்–கள்” என்று தன் தலை–யைக் க�ோதி–யவ ச�ொன்–னார். “அப்–ப–டின்னா ..The police arrested the thief in the wee hours of Saturday morning… இந்த வாக்–கி–யத்–தில் வரு–கிற வ்வீ ஆர்ஸ்-க்கு என்–னங்க சார் அர்த்–தம்–?” என்று கேட்–டான் ரவி. “அதே–தான் ரவி. Small hours and wee hours are one and the same. அதி–காலை நான்கு மணிக்கு – கு – ம் வரை நேரத்தை (வைகறை) மேல் சூரிய உத–யமா டான் (dawn) என–லாம். பின் சுமார் 6 மணி முதல் 7 மணி–வரை இளங்–காலை, ஏர்லி மார்–னிங் (Early Morning) என–லாம். அதன் பின் சுமார் 9 மணி வரை காலைப்–ப�ொ–ழுது, மார்–னிங் (Morning) என–லாம். பின் 12 மணி வரை முற்–ப–கல் (ஃப�ோர்–நுான் – fore noon) என–லாம். பகல் 12 மணிப் ப�ொழுதை Twelve Noon என–லாம். பின் சுமார் 4 மணி–வரை பிற்–பக – ல் – Afternoon பிறகு சுமார் ஆறு மணி வரை மாலை (evening) என–லாம். – க்–கும் அந்தி மாலை நேரத்தை பின், சூரி–யன் அஸ்–தமி dusk என–லாம். பின் late evening, night, late night, mid night எனப் பல–விதங் – க – ளி – ல் ச�ொல்–வார்–கள். Okey. Time up. Let us buzz off!’’ என்று ரகு ச�ொன்னதும் இடத்தை விட்டு நகர்ந்தாள் அகிலா.

ஆங்–கில வார்த்தை சந்–தே–கங்–க–ளுக்கு த�ொடர்–பு–க�ொள்ள englishsundar19@gmail.com


59


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

60

chimizh  

chimizh

chimizh  

chimizh

Advertisement