Page 1

°ƒ°ñ„ 

CI›

HŠóõK 1&15 2014 Ï-.10

«î˜¾ Aó£ñ G˜õ£è‹

VAO

Mù£&M¬ì

õN裆® ñ£î‹ Þ¼º¬ø

SRM ‚è ® ð ‹ ì ê† Á‹ ¸¬ö¾ˆ«î˜¾ Ÿ ñ T A CL ñ£FK  « T E L I A

Mù£&M¬ì

H÷v 2 Mù£ˆ ªî£°Š¹ ªê¡ì‹ ÜœOˆ  «èœMèœ


«î˜¾

TNPSC

܆ìõ¬í õ‰î£„²!

Ü

ó- ² Š- ð - E ¬ò M¼‹- ¹ ‹ Þ¬÷- ë ˜èÀ‚° Þ¶ ñA›„-C-ò£ù ݇´. Þ‰î ݇´ ñ†-´‹ 23 õ¬è-ò£ù «î˜-¾è - ¬÷ îI›- Üó-²Š ðE-ò£-÷˜ «î˜õ£-¬í-ò‹ ïìˆ-î-M-¼‚-A-ø¶. Üî¡ Íô‹ ÝJ-ó‚-è-í‚-è£ù ðE-J-ìƒ-èœ GóŠ-ðŠ-ðì-¾œ-÷ù. Þ‰-î- «î˜-¾-èÀ‚-è£ù àˆ-«îê «î˜¾ ܆- ì - õ - ¬ í¬ò ªõO- J †- ´ œ- ÷ ¶ «î˜-õ£-¬í-ò‹.

ÝJ-ó‚-èí - ‚-è£ù Þ¬÷-ë˜-èœ Ýõ-«ô£´ âF˜-𣘈-¶‚ ªè£‡-®-¼‚-°‹ Aó£ñ G˜-õ£è ܽ-õô - ˜ «î˜¾ ü¨¡ 15‹ «îF ïì‚-è¾ - œ-÷¶. ªñ£ˆî ðE-Jì - ƒ-èœ: 2 ÝJ-óˆ¶ 342. ÞîŸ-è£ù º¬øŠ-ð® - ò - £ù ÜP-MŠ¹ ñ£˜„ 2õ¶ õ£óˆ-F™ ªõO-ò£-°‹. «î˜¾ º®-¾è - œ ªêŠ-ì‹-ð˜ ºî™ õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. °ÏŠ&2 HK- M ™ «ï˜- è £- í ™ Ü™- ô £î ÝJóˆ¶ 181 ðE-Jì - ƒ-èÀ‚-è£ù «î˜¾ «ñ 18‹ «îF ï¬ì-ªð-Á‹. «î˜¾ º®-¾-èœ Ýèv† Í¡-ø£-õ¶ õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. 弃-A¬í‰î ªð£P-Jò - ™ ðE‚-è£ù 98 è£L ðE-Jìƒ-èÀ‚-è£ù «î˜¾ ü¨¡ 29 Ü¡Á ï¬ì-ªð-Á‹. ÞîŸ-è£ù ÜP-MŠ¹ HŠ-óõ - K Í¡-ø£-õ¶ õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. Þ‰î «î˜¾ º®-¾è - œ ü¨¬ô ºî™ õ£ó‹ ªõO-ò£-°‹.

°ÏŠ&4 «î˜¾ Íô‹, 26 õùˆ-¶¬ø ðJŸ-Cò£-÷˜-èœ «î˜¾ ªêŒ-òŠ-ðì àœ-÷£˜-èœ. ÞîŸè£ù ÜP-MŠ¹ ñ£˜„ ºî™ õ£óˆ-F™ ªõO-JìŠ-ð´ - ‹. ü¨¡ 1 ñŸ-Á‹ 7‹ «îF-èO™ «î˜¾ ï¬ì-ªð-Á‹. º®-¾-èœ ªêŠ-ì‹-ð˜ Þó‡-죋 õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. °ÏŠ&4 ã «î˜-M¡ Íô‹, 25 î¬ô-¬ñ„ ªêò-ôè ðE-J-ìƒ-èœ GóŠ-ðŠ-ðì àœ-÷ù. ÜîŸ-è£ù ÜP-MŠ¹ ãŠ-ó™ ºî™ õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. ü¨¡ 22‹ «îF «î˜¾ ï¬ì-ªð-Á‹. «î˜¾ º®-¾-èœ Ýèv† Þó‡-죋 õ£óˆ-F™ ªõO-õ¼ - ‹. °ÏŠ&1 A«ó-´‚° à†-ð†ì, 79 弃-A¬ - í‰î ªð£P-Jò - ™ ðE-Jì - ƒ-èÀ‚-è£ù «î˜¾ ãŠ-ó™ 26 Ü¡Á ï¬ì-ªð-ÁA - ø - ¶. «î˜¾ º®-¾è - œ ü¨¡ Í¡- ø £- õ ¶ õ£óˆ- F ™ ªõO- J - ì Š- ð - ´ - A - ø ¶. ªê¡¬ù àò˜ cF-ñ¡-øˆ-F™ àî-Mò - £-÷˜, 苊Ά-ì˜ Ýð-«ó†-ì˜, ¬ìŠ-Hv† àœ-O†ì 268 ðE-Jì - ƒ-èÀ‚-è£ù «î˜¾ HŠ-óõ - K 23™ ïì‚-èM-¼‚-Aø - ¶. «î˜¾ º®-¾è - œ «ñ ºî™ õ£óˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹. Þ¬õ îMó, ð™-«õÁ ¶¬ø-è¬ - ÷„ «ê˜‰î ðE-Jì - ƒ-èÀ‚-°‹ «î˜¾ «îFèœ ÜP-M‚-èŠð†-´œ-÷ù. ô-î™ Mð-óƒ-èœ, «î˜¾ ܆-ìõ¬í Üó-²Š ðE-ò£-÷˜ «î˜-õ£-¬í-òˆ-F¡ www.tnpsc.gov.in Þ¬í-òî - ÷ - ˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð†´œ-÷ù. Þ‰î ñ£F-Kˆ «î˜¾ ܆-ìõ - ¬ - í-J™ àœ÷ ðE-Jì - ƒ-èO¡ â‡-E‚¬è îŸ-è£-Lè - ñ£-ù«î. è£L-Jì - ƒ-èœ ÜF-èK - ‚-°‹-«ð£¶ ðEJ-ìƒ-èÀ‚-è£ù â‡-E‚-¬è-»‹ àò-¼‹ âù «î˜-õ£-¬íò ÜF-è£-Kè - œ ªîK-Mˆ-¶œ-÷ù - ˜.

1

& â‹.ï£è-ñE è™M&«õ¬ô õN裆®


v

ð

‹ è

«

v

ªî¡-Q‰-Fò ÜP-Mò - ™ ªð¼-Mö£ îI›- ðœO è™-Mˆ-¶¬ø, ªðƒ-èÙ - ¼ Mv-«õv-õó - Œò£ ªî£N™ ñŸ-Á‹ ªî£N™¸†ð ܼƒ-裆-Cò - è - ‹ ꣘-H™ 27&õ¶ ªî¡Q‰-Fò ÜP-Mò - ™ ªð¼-Mö£ ªê¡¬ù APv¶-õ‚ è™-ÖK «ñ™-G¬ - ôŠ ðœ-OJ - ™ üù-õK 20 ºî™ 24‹ «îF-õ¬ó ï¬ì-ªðŸ-ø¶. ÞF™ îI›-, ݉-Fó£, è˜-ï£-ìè - ‹, «èó-÷‹ ñŸ-Á‹ ¹¶„-«êK ñ£G-ôƒ-è-¬÷„ «ê˜‰î ñ£í-õ˜èO¡ 400 ÜP-M-ò™ ð¬ìŠ-¹-èœ è£†-CŠð-´ˆ-îŠ-ð†-ìù. ÜP-M-ò™ Mù£® Mù£, «ð„- ² Š- « 𣆮, ÝŒ- ¾ ‚ è†- ´ ¬ó êñ˜ŠHˆ-î™, ÜP-Mò - ™ 輈-îó - ƒ°, ÜP-Mò - ™ ï£ìè-º‹ Þì‹-ªðŸ-ø¶.

Mõ-ê£-òˆ ¶¬ø-J™ àò˜-è™M Þ ‰-Fò Mõ-ê£ò Ý󣌄C 辡-CL - ¡ W› ªêò™-ð-´‹ Mõ-ê£-òŠ ð™-è-¬ô‚-è-ö-è‚ è™-ÖK - è - O™ Þ÷-G¬ô, º¶-G¬ô Ý󣌄C ð®Š-¹-èO™ «êó î°-F-ò£ù ñ£í-õ˜-èOì-I¼ - ‰¶ M‡-íŠ-ðƒ-èœ õó-«õŸ-èŠ-ð´ - A - ¡øù. AIEEA î°- F ˆ- «  Ü®Š- ð - ¬ ì- J ™ ñ£í-õ˜-èœ «î˜‰-ªî-´‚-èŠ-ð-´-õ˜. +2M™ èE-î‹/ÜP-M-ò™/Mõ-ê£-ò‹/«î£†-ì‚-è¬ô ð£ìŠ-H-K-¾-èO™ 50% ñFŠ-ªð‡-èÀ-ì¡ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. (âv.C/âv.®/ CøŠ-¹Š HK-Mù - ¼ - ‚° 40%) 17 ºî™ 23 õò-¶‚°œ Þ¼‚è «õ‡-´‹. M‡-íŠ-ðƒ-è¬÷ www.ic-ar.org.in â¡ø Þ¬í-òî - ÷ - ˆ-FL - ¼ - ‰¶ ðF-Mø - ‚-è‹ ªêŒ¶ ªè£œ-÷ô - £‹. ̘ˆF ªêŒòŠ-ð†ì M‡-íŠ-ðƒ-èœ HŠ-ó-õK 7‹ «îF‚-°œ õ‰¶ «êó «õ‡-´‹.

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

2


â‚-CA - Î - †-®š-èÀ‚° Ý󣌄C 𮊹 󣌊-ÌK- ™ àœ÷ Þ‰-Fò- ¡ Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ «ñ«ùx-ªñ¡† GÁ-õ-ù‹, 7 õ¼-ìƒèÀ‚° «ñ™ ðE ÜÂ-ðõ - ‹ àœ÷ â‚-CA - Î - †®š-èÀ‚-è£è «ñô£‡¬ñ Ý󣌄-CŠ 𮊬ð õöƒ-°A - ø - ¶. º¶-G¬ô ð®Š-H™ 55% ñFŠ-ªð‡ ªðŸÁ «î˜„C ªðŸ-øõ - ˜-èœ ÞŠ-ð® - Š-H™ «êóô£‹. HŠ-óõ - K 28‹ «îF‚-°œ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-´‹. ô-î™ Mõ-óƒ-èÀ‚° www.ii-m-r-a-i-pur. ac.in â¡ø Þ¬í-òî - ÷ - ˆ-¬îŠ 𣘂-è¾ - ‹.

Ý¡-¬ô-Q™ ñFŠ-ªð‡ ꣡-Pî - ›! àò˜-è™-MJ - ™ «ê¼‹-«ð£-¶‹ Üó-²Š ðE-èO™ Þ¬í»‹-«ð£-¶‹ 10‹ õ°Š¹, +2 ñFŠ-ªð‡ ꣡-Pî - ›-èO¡ à‡¬ñˆ ñ (Genuinity) ðK-«ê£-F‚-èŠ-ð´ - ‹. ðœ-O‚-è™-Mˆ ¶¬ø Íô-ñ£è Üó-²ˆ «î˜-¾ˆ ¶¬ø‚° ꣡-Pî - ›-è¬÷ ÜŠH êK ð£˜‚è «õ‡-´‹. Þ‰î ï¬ì-º¬ - ø-ò£™ ðô M‡-íŠ-ðƒ-èœ ñ£î‚-èí - ‚-A™ Ãì «îƒA M´-õ¶ - ‡´. Þî-ù£™, «î¬õ-òŸø è£ô-Mó - ò - ‹ ãŸ-ð´ - õ - ¶ - ì - ¡ ðE„-²¬ - ñ-»‹ ÜF-èñ - £-õî - £è ¹è£˜ ÃøŠ-ð†-ì¶. îŸ-«ð£¶ Þˆ-î¬ - èò è£ô-î£-ñî - ˆ-¶‚° ºŸ-ÁŠ¹œO ¬õˆ-F-¼‚-A-ø¶ Üó-²ˆ «î˜-¾ˆ ¶¬ø Þò‚-°-ï-ó-è‹. Ý¡-¬ô¡ Íô-ñ£è ê‹-ð‰-îŠ-ð†-ì-õ˜-è«÷ ꣡-P-î›-è¬÷ àì-‚-°ì - ¡ êK-𣘈-¶‚ ªè£œ-À‹ õêF ÜP-ºè - Š-ð´ - ˆî àœ-÷¶. 1980 ºî™ îŸ-«ð£¶ õ¬ó õöƒ-èŠ-ð†ì 10‹ õ°Š¹, +2 ñFŠ-ªð‡ ꣡-P-î› ïè™-èœ Ü¬ùˆ-¬î-»‹ Ý¡-¬ô-Q™ ðF-«õŸ-ø‹ ªêŒ-»‹ ðE-èœ º¿-i„-C™ ï¬ì-ªðŸÁ õ¼-Aø - ¶.

ªð†-«ó£-Lò - ‹ & âK-ê‚-Fˆ ¶¬ø-J™ «ñô£‡¬ñ 𮊹 «ìó£ÇQ™ àœ÷ ªð†«ó£Lò‹ ܇† âù˜T vì®v ð™è¬ô‚èöè‹, Oil & Gas Management, Power Management, Infrastructure Managment, International Business Management, Port & Shipping «ð£¡ø HK¾èO™ â‹.H.ã.

𮊹è¬÷ õöƒA õ¼Aø¶. ފ𮊹èO™ «êó ñ£íõ˜èœ M‡íŠH‚èô£‹. 10‹ õ°Š¹, +2, Þ÷G¬ôŠ ð†ìŠ 𮊹èO™ 50% ñFŠªð‡èœ ªðŸÁ «î˜„C ªðŸP¼‚è «õ‡´‹. CAT/MAT/CMAT/XAT/GMAT ÝAò «î˜¾èO™ ªðŸø ñFŠªð‡èœ Ü™ô¶ UPESMET «î˜¾ ñFŠªð‡è¬÷ Ü®Šð¬ìò£è‚ ªè£‡´ M‡íŠðƒèœ ðKYL‚èŠð´‹. M‡íŠðƒè¬÷ HŠóõK 7‹ «îF‚°œ ÜŠð «õ‡´‹. Ã´î™ îèõ™èÀ‚°; www.upes.ac.in â¡ø Þ¬íòî÷ˆ¬îŠ 𣘂辋.

ä.ä.â‹ ô‚-«ù£-M™ ð°-F« - ïó «ñô£‡¬ñ 𮊹 ô‚-«ù£-M™ àœ÷ Þ‰-Fò- ¡ Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ «ñùx-ªñ¡†&™ General Management

Program for Executives (GMPE) ð ° - F - « ï ó «ñô£‡¬ñ ð®Š-¹‚° M‡-íŠ-H‚è «õ‡®ò «ïó‹ Þ¶. Þ÷ƒ-è¬ô ð†-ìŠ-ð® - Š¹ Ü™ô¶ Ü Þ¬í-ò£ù ð®Š-H™ 50% ñFŠªð‡-è« - ÷£´ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. M‡-íŠ-ðƒ-è¬÷ www.iiml.ac.in â¡ø Þ¬í-òî-÷ˆ-F™ Þ¼‰¶ ðF-M-ø‚-è‹ ªêŒ-¶-ªè£œ÷- ô £‹. M‡- í Š- ð ˆ- ¶ - ì ¡ Ï.1000 õ¬ó«õ£¬ô â´ˆ¶ ÜŠð «õ‡-´‹. M‡-íŠ-ð‚ è†-ìí - ‹ ÜŠð è¬ìC  HŠ-óõ - K 14. ô-î™ Mð-óƒ-èÀ‚° Þ¬í-òî - ÷ - ˆ-¬îŠ 𣘂-è¾ - ‹.

3

è™M&«õ¬ô õN裆®


£ù ¸¬ö¾

«î˜¾èœ!

ñ£íõ˜èÀ

ˆ

+2 ‚è

ê†-ì‹ ð®‚è CLAT ñŸ-Á‹

ñ

ó£ü-ó£-ü¡

AILET

«î˜¾

ˆ-Fò Üó-C¡ «îCò ê†-ìŠ-ðœ-Oè - œ, ªì™L «îCò ê†-ìŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹ ÝAò è™M GÁ-õù - ƒ-èO™ «ê˜-õî - Ÿ-è£ù ¸¬ö-¾ˆ-«î˜-¾è - œ M¬ó-M™ ï¬ì-ªðø àœ-÷ù. ܶ-ðŸP M÷‚-°A - ø - £˜ è™M Ý«ô£-êè - ˜ ó£ü-ó£-ü¡. ‘‘Þ‰-Fò£ º¿-õ¶ - ‹ 14 «îCò ê†-ìŠ ð™-è¬ô‚-èö - è - ƒ-èœ, «îCò ê†-ìŠ-ðœ-Oè - œ ªêò™ð-´-A¡-øù. ÞõŸ-P™ «êó ñ£í-õ˜-èœ CLAT (Common Law Admission Test)¸¬ö- ¾ ˆ- « õ â¿- î - « õ‡- ´ ‹. Þˆ- « õ, Þ‰- F ò 𣘠辡-C½ - ‹, °ü-ó£ˆ «îCò ê†-ìŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - è-º‹ ެ퉶 ïìˆ-¶A - ¡-øù. Þ‰î ê†-ìŠ ðœ-Oè - œ, ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ƒ-èœ ð†-®ò - ™ W«ö... 1. «ïû-ù™ vÙ ÝçŠ ô£ & ªðƒ-èÙ - ¼ 2. ïš-꣘ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹ & äî-ó£-𣈠3. ªõv† ªðƒ-裙 «ïû-ù™ »Q-õ˜-C†® ÝçŠ ü§Kv-®‚-è™ êJ¡-êv & ªè£™-èˆî£ 4. °ü-ó£ˆ «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & 裉-Fï - è - ˜ 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

5. «ïû-ù™ ô£ Þ¡v-®® - Ά »Q-õ˜-C†® & «ð£ð£™ 6. Uî-ò¶ - ™ô£ «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & 󣌊-̘ 7. «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & «ü£ˆ-̘ 8. «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & å®ê£ 9. 죂-ì˜ ó£‹ ñ«ù£-è˜ «ô£Aò£ «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & ô‚«ù£ 10. «ïû-ù™ »Q-õ˜-C†® ÝçŠ vì® Ü‡† Kꘄ Þ¡ ô£ & ó£…C 11. ó£pš 裉F «ïû-ù™ »Q-õ˜-C†® ÝçŠ ô£ & ð£†-®ò - £ô£ 12. «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® ܇† ü§®C-ò™ Üè£-ìI & Ü꣋ 13. ê£í‚-Aò£ «ïû-ù™ ô£ »Q-õ˜-C†® & ð£†ù£

4


14. «ïû-ù™ »Q-õ˜-C†® ÝçŠ Ü†-õ£¡v† hè™ vì-¯v & ªè£„C Þ‰-îŠ ð†-®ò - L - ™ F¼„C ÿóƒ-èˆ-F™ ªî£ìƒèŠ- ð †- ´ œ÷ «îCò ê†- ì Š- ð œO Þì‹- ª ð- ø M™¬ô. «îCò ê†-ìŠ-ðœO â¡-ðî - £™ Üî¡ «ê˜‚-¬è-»‹ CLAT «î˜¾ Ü®Š-ð-¬ì-J™- ïì‚-°‹. ÝJ-‹ ܶ ªî£ì˜-ð£ù ÜP-MŠ¹ Þ¡-‹ ªõO-õó- M - ™¬ô.

ò£ªó™-ô£‹ CLAT «î˜¾ â¿-îô - £‹?

+2M™ â‰-îŠ HK-¬õŠ 𮈶 «î˜„C ªðŸ-P¼‰-î£-½‹ Þˆ-«î˜¬õ â¿-îô - £‹. °¬ø‰-îð - †-ê‹ 45% ñFŠ-ªð‡ ªðŸÁ «î˜„C ªðŸ-P-¼‚è «õ‡-´‹ (âv.C/âv.® ñ£í-õ˜-èÀ‚° 40% ñFŠ-ªð‡-èœ). ªð£¶ˆ-«î˜¬õ â¿-îM - ¼ - ‚-Aø +2 ñ£í-õ˜-èÀ‹ Þ‰î ¸¬ö-¾ˆ «î˜-M™ ðƒ-«èŸ-èô - £‹. ªð£¶ŠH-KM - ù - ˜ ü¨¬ô 1 õ¬ó 20 õò¶‚° à†- ð †- ì - õ ˜- è - ÷ £- è - ¾ ‹, âv.C/âv.® ñ£í-õ˜-èœ 22 õò-¶‚° à†-ð†-ì-õ˜-è-÷£-è-¾‹ Þ¼‚è «õ‡-´‹.

M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø

Þ¬í-òî - ÷ - ‹ Íô-ñ£-è«õ Þˆ- « î˜- ¾ ‚° M‡- í Š- H ‚è «õ‡-´‹. M‡-íŠ-ð‚ è†ì-í‹: ªð£¶Š HK-Mù - ¼ - ‚° Ï.4000. âv.C/âv.® ñŸ-Á‹ ñ£Ÿ-Áˆ Fø-ù£O ñ£í-õ˜èÀ‚° Ï.3500. M‡-íŠ-H‚è ÞÁF  31.3.2014. «î˜¾ 11.5.2014 Ü¡Á 14 ê†-ìŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ƒ-èœ àœ÷ ÞìƒèO-½‹ ªê¡¬ù, ªüŒŠ-̘, ê‡-®è - ˜, ®™L, º‹¬ð, ü‹º, CL-°K ïè-óƒ-èO-½‹ ï¬ìªð-Á‹. «î˜¾ ï¬ì-ªð-Á‹ Þìƒ-èœ ðŸ-Pò ÜP-MŠ¹ M‡-íŠ-ð-î£-ó˜-èÀ‚° ªîK-M‚èŠ-ð-´‹. ÝŠ-ªü‚-®š º¬ø-J-ô£ù «î˜¾ Þ¶. 2 ñE «ïó‹ ïì‚-°‹. 200 Mù£‚-èœ «è†-èŠ-ð´ - ‹. îõ-ø£ù M¬ì‚° ªïè†-®š ñFŠ-ªð‡ à‡´. Comprehension àœ-O†ì ݃-A-ôˆ-¶‚° 40 ñFŠ-ªð‡-èÀ‹, ªð£¶ ÜP¾ ñŸ-Á‹ îŸ-«ð£-¬îò Ü¡-ø£ì Gè›-¾è - œ ꣘‰î ÜP-¾‚° 50 ñFŠ-ªð‡-èÀ‹, Numerical Ability‚° 20 ñFŠ-ªð‡-èÀ‹, ê†ì ¸‡-íP - ¾‚° (Legal aptitude) 50 ñFŠ-ªð‡-èÀ‹, Logical Reasoning ‚° 40 ñFŠ- ª ð‡- è À‹ õöƒèŠ-ð´ - ‹. èì‰î ݇-´è - O™ ï¬ì-ªðŸø «î˜-¾‚-è£ù Mù£ˆ--è¬÷ ñ£í-õ˜-èœ ªðŸ-Á‚ ªè£œ÷ õêF ªêŒ-òŠ-ð†-´œ-÷¶. Ý¡-¬ô¡ Ü™-ô¶ Ü…-ê™ õN-J™ ªðŸ-Á‚ ªè£œ-÷-ô£‹. Ý¡¬ô-Q™ è†-ìí - ‹, Ï.250. Ü…-ê™ õN â¡-ø£™ Ï.400&‚è£ù õ¬ó-«õ£¬ô ÜŠH ܉-î‰î «îC-òŠ ð™-¬ô‚-è-ö-èƒ-èO-L-¼‰¶ ªðŸ-Á‚ ªè£œ-÷ô - £‹. «î˜-MŸ-è£ù ý£™-®‚-ªè† Þ¬í-ò-î-÷‹ Íô‹ õöƒ-èŠ-ð´ - ‹. îó-õK - ¬ - êŠ ð†-®ò - ™, «î˜¾ º®-¾è - œ «ñ 31™ ªõO-õ¼ - ‹.

«ñ½‹ Mð-óƒ-èÀ‚°: Gujarat National Law University Attalika Avenue, Knowledge Corridor, Koba, Gandhinagar 382007 (Gujarat) INDIA, Phone No. : +917966701386/66701391 Email : helpdesk@clat.ac.in, Website; www.clat.ac.in/

AILET «î˜¾

ÝC-ò£-M¡ Iè„-Cø - ‰î ê†-ìŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - èƒ-èO™ å¡-ø£è M÷ƒ-°‹ ªì™L «îCò ê†-ìŠ ð™-è-¬ô‚-è-ö-èˆ-F¡ ñ£í-õ˜ «ê˜‚-¬è‚-è£è ïìˆ-îŠ-ð´ - ‹ ¸¬ö-¾ˆ-«î˜«õ AILET (All India Law Entrance Test). Þƒ° BA., LLB(Hons) Þ¡-ì‚-«ó†-ì† ð®Š¹, º¶-è-¬ô„ ê†-ìŠ-ð-®Š¹ (LLM), PhD «ð£¡ø ð®Š-¹-èœ õöƒ-èŠ-ð-´-A¡-øù. AILET ¸¬ö-¾ˆ-«î˜¾ 4.5.2014 Ü¡Á ï¬ì-ªð-Á‹. 7.4.2014‚°œ M‡- í Š- H ‚è «õ‡-´‹.

î°-Fè - œ â¡ù?

BA., LLB(Hons) Þ‰î 5 ݇´ ð®Š-H™ «ê˜-õî - Ÿ° ¸¬ö-¾ˆ«î˜¾ â¿- ¶ ‹ ñ£í- õ ˜- è œ +2M™ 50% ñFŠ-ªð‡ ªðŸÁ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. Þ‰-´ ªð£¶ˆ-«î˜¾ â¿-î-M-¼‚-°‹ ñ£í-õ˜-èÀ‹ M‡-íŠ-H‚-è-ô£‹. õò¶ õó‹¹: ªð£¶Š-HK - M - ù - ¼ - ‚° 21. âvC/âv® HK-M-ù-¼‚° 23. ªñ£ˆ-î‹ 80 ñ£í-õ˜-èœ «ê˜ˆ¶‚ ªè£œ-÷Š-ð´ - õ - £˜-èœ. Üó² 嶂-W´ - è - œ H¡-ðŸ-øŠ-ð´ - ‹.

«î˜¾ â‰î Ü®Š-ð¬ - ì-J™ ïì‚-°‹?

150 Mù£‚-èœ «è†-èŠ-ð´ - ‹. ݃-Aô - ˆ-F™ 35 Mù£‚-èÀ‹, ê†ì ¸‡-íP - M - ™ 35 Mù£‚-èÀ‹, ªð£¶ ÜP-M™ 35 Mù£‚-èÀ‹, Logical Reasoning HK-M™ 35 Mù£‚-èÀ‹, èE-îˆ-F™ 10 Mù£‚èÀ‹ Þ¼‚-°‹. å¡-ø¬ó ñE «ïó‹ õöƒèŠ-ð´ - ‹.

âŠ-ð® M‡-íŠ-HŠ-ð¶?

Ü…-ê™ õN-ò£-è¾ - ‹, Ý¡-¬ô-Q½ - ‹ M‡íŠ-H‚-è-ô£‹. «î˜-¾‚ è†-ì-í‹: ªð£¶Š HK-M-ù-¼‚° Ï.3000; âv.C/âv.®/ñ£Ÿ-ÁˆFøù£-Oè - À‚° Ï.1000. õÁ-¬ñ‚-«è£†-®Ÿ°‚ W«ö-»œ÷ âv.C/âv.® ñ£í-õ˜-èÀ‚° «î˜¾‚-è†-ìí - ‹ Þ™¬ô. ÜîŸ-°K - ò ꣡-Pî - ¬ö Þ¬í‚è «õ‡-´‹. «î˜-¾‚-è†-ì-íˆ¬î “Registrar, “National Law University, Delhi” â¡ø ªðò-K™ õ¬ó-«õ£-¬ô-ò£è â´ˆ¶ ÜŠð «õ‡-´‹. Ý¡-¬ô-Q™ M‡-íŠ-HŠ-ðõ - ˜-èœ nludelhi. admissionhelp.com/nlu/login.aspx, Ü ™ ô ¶ www.nludelhi.ac.in/ ÝAò Þ¬í-î÷ - ƒ-èœ õN-ò£è M‡-íŠ-H‚-èô - £‹. Ü…-ê™ õN-J™ M‡-íŠHŠ-ðõ - ˜-èœ, Registrar, National Law University, Delhi, Sector14, Dwarka, New Delhi-110078 â¡ø ºè-õK - ‚° M‡-íŠ-ðˆ¬î ÜŠð «õ‡-´‹.

5

& ªõ.cô-è‡-ì¡ è™M&«õ¬ô õN裆®


²ôðñ£è ªêŒòô£‹ ²òªî£N™

ªî£N™-º-¬ù-«õ£¬ó à¼-õ£‚-°‹ ªî£NŸ-ð-JŸ-C-èœ!

à

Þ÷ƒ-«è£-õ¡

¬ö‚-°‹ ñùŠ-ð£¡-¬ñ-»‹ àˆ-«õ-èº - ‹ ªè£‡-ìõ - ˜-èÀ‚° ñˆ-Fò, ñ£Gô Üó-²è - O¡ ðJŸC ¬ñòƒ-èœ ñ†-´ñ - ™ô... î¡-ù£˜õˆ ªî£‡´ GÁ-õù - ƒ-èÀ‹ îQ-ò£˜ ðJŸC ¬ñòƒ-èÀ‹ Ãì CøŠ-ð£ù ªî£NŸ-ðJ - Ÿ-Cè - ¬÷ õöƒ-°A - ¡-øù. ÜõŸ-P™ å¡-Á î - £¡ ‘Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ ô£ƒ-°« - õx ܇´ vA™’ â¡Á ªê£™-ôŠ-ð´ - ‹ ä.â™.âv ðJŸC ¬ñò‹. ªê¡¬ù ð£K-º¬ - ù-J™ àœ÷ Þ‰-îŠ ðJŸC ¬ñò‹ ñŸ-Á‹ ܃° õöƒ-èŠ-ð´ - ‹ ðJŸ-Cè - œ °Pˆ¶ Üî¡ Þò‚-°ù - ˜ Þ÷ƒ-«è£-õ¡ Mõ-Kˆ-. ‘‘Þ‰-îŠ ðJŸC ¬ñò‹ ªî£ìƒA 20 õ¼-ìƒèœ ÝA-ø¶. ܉-î‚ è£ô-è†-ìˆ-F™ è‹-Î-Q«è-û¡ vA™... Üî£-õ¶, ݃-Aô ªñ£N-J™ êó-÷ñ - £-èŠ «ðê º®-ò£-îî - £™ ðô˜ ï™ô «õ¬ôõ£ŒŠ-¹è - O™ «êó º®-ò£-ñ™ Þ¼‰-î¶. Üî-ù£™ ºî¡-ºî - L - ™ v«ð£‚-è¡ Þƒ-Ah - w õ°Š-ð£èˆ- Þ¬îˆ ¶õƒ-A« - ù£‹. Hø° ªñ¶õ£è âü§-«è-û¡ ç𣘠⋊-÷£Œ-ªñ¡†, 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

âü§-«è-û¡ ç𣘠â¡ì˜Hg-ù˜ âù MK-õ¬ - 쉫. ÞF-½‹ °PŠ-ð£è ªî£N™-º¬ - ù-«õ£¬ó à¼-õ£‚-°-õ«î 90 êî-i-î‹ âù¶ º‚-A-ò‚ °P‚-«è£-÷£è Þ¼‰-î¶. Üó-²ˆ ¶¬ø-J™ ªõÁ‹ ÝJ-ó‹ ðE-Jì - ‹ Þ¼‰-î£-½‹, Ü Í¡Á ô†-ê‹ «ð˜ «ð£†® «ð£´-Aø - £˜-èœ. Þ‰-G¬ - ô-J™ â™-«ô£-¼«ñ 𮈶 Üó² «õ¬ô-J™ «êó «õ‡-´‹ â¡Á G¬ùŠ-ð¶ ï¬ì-º¬ - ø‚-

6


°Š ªð£¼‰-. ܶ-ñ†-´ñ - ™ô... Üó²Š ðE-J™ àœ÷ å¼-õ¬ - ó-Mì ÜFè õ¼-ñ£-ùˆ¬î å¼ ªî£N™-º¬ - ù-«õ£˜ ê‹-ð£-F‚è º®-»‹’’ âù ì£Q‚ õ£˜ˆ¬î-è¬÷ àF˜ˆ- Þ÷ƒ-«è£-õ¡. ‘‘ܶ-ñ†-´ñ - ™ô... ²ò-ªî£-N™ Íô‹ å¼-õK - ¡ õ¼-ñ£-ù‹ àò˜-õ« -  Üõ¬ó„ ꣘‰î ðô-¼‚-°‹ «õ¬ô-õ£ŒŠ¹ A¬ì‚-A-ø¶. Þî-ù£™ ªî£N™-¶¬ø «ñ‹-ð†´ ï‹ ï£†-®¡ ªð£¼-÷£-î£-ó«ñ àò-¼-A-ø¶. CPò Ü÷-M-ô£ù ²ò- ª î£- N ™ ºòŸ- C - è À‚° Þô‚- è í«ñ ܶ è£ôˆ-¶‚° ãŸ-øî£è Þ¼‚è «õ‡-´‹ â¡-ð¶ - î - £¡. Þî¡ Ü®Š-ð¬ - ìJ™- î £¡ Þ‰- î Š ðJŸC ¬ñòˆ- F ™ 2008‹ õ¼-ì‹ ªê™-«ð£¡ ê˜-iv ðJŸC-¬òˆ ¶õƒ-A-«ù£‹. Üî¡ Íô‹ Þ¶-õ¬ó 6,000 «ð˜ Þƒ° ðJŸC º®ˆ¶œ-÷ù - ˜. ÜF™ ²ñ£˜ 1000 «ð¼‚° «ñ™ ªê£‰- î - ñ £è ê˜- i v ªê¡- ì ˜ ¬õˆ¶ ñ£î‹ 25,000 Ï𣌠õ¬ó ê‹ð£-F‚-A¡-øù - ˜. Ü´ˆ-îî - £è «ôŠ-죊 ê˜-iv Ýó‹Hˆ-«î£‹. ÜF™ 2,000 «ð¼‚° «ñ™ ðJŸC ªðŸ-Áœ-÷ù - ˜. Ü«î-«ð£™ Þƒ° õöƒ- è Š- ð - ´ ‹ Üö- ° ‚- è ¬ô ðJŸC ªðŸÁ G¬øò ªð‡-èœ HΆ® ð£˜-ô˜ ïìˆ- ¶ - A ¡- ø - ù ˜. îŸ- « 𣶠«ê£ô£˜ «ðù™ ܬñŠ- ð - î Ÿ- è £ù ðJŸ- C - » ‹ ÜOˆ¶ õ¼-A« - ø£‹. îI›- º¿‚è çŠ-ó£¡-¬êv Íô-ñ£-è¾ - ‹ ðJŸ-Cè - ¬÷ õöƒA õ¼-A« - ø£‹’’ â¡-øõ - ˜, îƒ-èœ ðJŸC ¬ñòˆ-F™ ñˆ-Fò Üó-C¡ àîM-«ò£´ õöƒ-èŠ-ð-´‹ °¬ø‰î è†-ìíŠ ðJŸ-Cè - ¬ - ÷-»‹ °PŠ-H†-죘. ‘‘îŸ-«ð£¶ ñˆ-Fò Üó² Íô-ñ£è v죘 â¡ø F†-ì‹ å¡Á à¼-õ£‚-èŠð†- ´ œ- ÷ ¶. v죇- ì ˜´ ®¬ó- Q ƒ Üêv- ª ñ¡† ܇´ Kõ£˜´ â¡ø Þ‰- î ˆ F†- ì ˆ- F ¡ð®, 10,000 «è£® Ï𣌠ºî-h†-®™ 10 ô†-ê‹ «ð¬ó ªî£N™-º-¬ù-«õ£-ó£è Ý‚è º¬ùA-ø¶ Üó². Þ‰-îˆ F†-숬î ï¬ì-º¬øŠ-ð´ - ˆ-¶‹ ‘«ïû-ù™ vA™ ªìõ-ôŠªñ¡† 裘-Šð-«ó-û¡’,  º¿-õ¶ - ‹ â‰-ªî‰î ¶¬ø-J™ ݆-èœ «î¬õ âù å¼ ¹œ-O-M-õ-óˆ¬î «êè-Kˆ-¶œ-÷¶. Üî¡ Ü®Š-ð¬ - ì-J™ H÷‹Hƒ, ݆-«ì£«ñ£†-®š, ªìL-裋, ªê‚-ÎK - †® «ð£¡ø 16 ªî£N™-¶¬ - ø-è¬ - ÷ˆ «î˜‰-ªî-´ˆ¶, âƒ-è¬ - ÷Š «ð£¡ø ðJŸC ¬ñòƒ-èœ Íô-ñ£è ðJŸ-Cè - ¬÷ õöƒè ãŸ-𣴠ªêŒ-òŠ-ð†-´œ-÷¶. ÞîŸ-è£ù ð£ìˆ-F†-ìƒ-è¬÷ «ïûù™ Ý‚-°« - ð-û¡ v죇-옴 õ°‚A-ø¶. Þ‰-îˆ F†-ìˆ-F¡ Íô‹ ðJŸC ªðÁ‹ åš-ªõ£-¼õ - ¼ - ‚-°‹ Üó² 10,000 Ï𣌠õ¬ó àî-Mˆ-ªî£¬è 嶂-°A-ø¶. Þ‰-îŠ ðJŸ-CJ - ™ «êó 8 Ü™-ô¶

Þƒ° õöƒ-èŠ-ð´ - ‹ Cô ªî£NŸðJŸ-Cè - œ ªê™-«ð£¡ ê˜-iv

1 ºî™ 3 ñ£î‹ õ¬ó

«ôŠ-죊 ê˜-iv

1 ºî™ 3 ñ£î‹ õ¬ó

Üö-°‚-è¬ô ðJŸC

1 ºî™ 3 ñ£î‹ õ¬ó

«ê£ô£˜ «ðù™ ܬñˆ-î™

1 ºî™ 3 ñ£î‹ õ¬ó

v죘 F†-ìˆ-F¡ Íô‹ ªè£´‚-èŠ-ð´ - ‹ ðJŸ-Cè - œ: H÷‹-Hƒ

1 ñ£î‹

݆-«ì£-«ñ£†-®š

1 ñ£î‹

ªý™ˆ-«è˜

1 ñ£î‹

è¡v†-ó‚-û¡ 嘂

1 ñ£î‹

ªìL-裋

1 ñ£î‹

«ñ½‹ îè-õ™-èÀ‚°: «è.Þ÷ƒ-«è£-õ¡, Þò‚-°ù - ˜, ä.â™.âv. vA™ ªìõ-ôŠ-ªñ¡† Þ¡v-®® - Î - †, 224, â¡.âv.C. «ð£v «ó£´, ªê¡¬ù&600 001 «ð£¡: 044&2539 3783, 2538 0158.

10‹ õ°Š¹ õ¬ó ð®ˆ-F¼ - ‰- «ð£¶‹. 18 õò¶ ºî™ 35 õò¶ õ¬ó Þ¼‚è «õ‡-´‹. ÞF™ «ê˜‰¶ ðJŸC ªðÁ-ðõ - ˜-èÀ‚° Üêv-Rƒ ãªü¡C Íô‹ «î˜¾ ïìˆîŠ-ð†´ ñˆ-Fò Üó-C¡ ꣡-Pî - › õöƒ-èŠ-ð´ - ‹. Þ‰-îˆ «î˜- M ™ ªõŸP ªðÁ‹ ñ£í- õ - ¼ ‚° ªõ°ñF»‹ õöƒèŠ-ð´ - ‹. âƒ-èœ GÁ-õù - ˆ-F™ Þ‰-îŠ ðJŸ-Cè - O™ «ê¼‹ ñ£í-õ˜-èœ ªñ£ˆ-î-ñ£è 1,000 Ï𣌠ñ†-´«ñ ªê½ˆî «õ‡-®J - ¼ - ‚-°‹. Þõ˜-èÀ‚° ðJŸ-C‚-è£-ô‹ ªñ£ˆ-î‹ 200 ñE «ïó‹ Ý°‹. Fù-º‹ 8 ñE-«ï-ó‹ ⿈¶ ñŸ-Á‹ ªî£NŸ ðJŸC õöƒ-èŠ-ð´ - ‹’’ â¡-ø£˜ Þ÷ƒ-«è£-õ¡. & â‹.ï£è-ñE ðìƒèœ: ã.®.îI›-õ£-í¡

7

è™M&«õ¬ô õN裆®


9

è™M&«õ¬ô õN裆®0


11

è™M&«õ¬ô õN裆®0


12 HŠóõK 1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


13

è™M&«õ¬ô õN裆®0


¹M ñŸÁ‹ õOñ‡ìô ÜPMò™ ð®ˆî£™ ¹

¹è› ªðøô£‹

M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ì-ôˆ-F™ ï¬ì-ªð-Á‹ ÞòŸ-¬è-ò£ù ªêò™-ð£-´-èœ ñŸÁ‹ Ü‹-ñ‡-ì-ôƒ-èO™ ñQ-î˜-è-÷£™ ãŸ-ð-´ˆ-îŠ-ð-´‹ M¬÷-¾-èœ ðŸP ð®ˆ-î-P-»‹ ÜP-M-ò™ HK«õ ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-M-ò™ (Earth and Atmospheric Science). Cø‰î âF˜-è£-ôˆ-¬îˆ  âù è¼-îŠ-ð-´-Aø Þˆ-¶¬ - ø-J™ àœ÷ àò˜-è™M õ£ŒŠ-¹è - œ, HK-¾è - œ, «õ¬ô-õ£ŒŠ-¹è - œ ðŸ-P„ ªê£™-A-ø£˜ ‘Þ¡v-¬ð-ò˜ çªð™«ô£’ º¬ù-õ˜ àî-ò-°-ñ£˜. ‘‘¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø ªðKò Ü÷-M™ èõ-ù‹ ªðø£î ¶¬ø. ÞF™ àœ÷ Þó‡´ HK-¾è - œ ðŸP (¹M ܬñŠ-Hò - ™ ñŸ-Á‹ ²Ÿ-Á„-Åö - ™ ÜP-Mò - ™) ãŸ-èù - «õ Þó‡´ Þî›-èO™ MK-õ£-èŠ ð£˜ˆ-F¼ - ‚-A« - ø£‹. ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ â¡-ð¶ Ü®Š-ð¬ - ìˆ ¶¬ø-è÷ - £ù ÞòŸ-Hò - ™, «õF-Jò - ™, àJ-Kò - ™ ñŸ-Á‹ èE-îM - ò - ™ ÝAò -«è£-´‹ ªî£ì˜-¹¬ - ìò Mê£-ôñ - £ù ¶¬øò£-°‹. ñQ-îQ - ¡ õó‹¹ ePò ªêò™-ð£-´è - ÷ - £™ ï£À‚°  ¹M-J½ - ‹, õO-ñ‡ì-ôˆ-F½ - ‹ Þò™-¹è - œ ñ£P-õ¼ - A - ¡-øù. ÞòŸ-¬è„ êñ-G¬ô ñ£P Üî¡ M¬÷-¾èÀ‹ ªîK-A¡-øù. ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ô - £-÷˜-èœ Þ¶ ªî£ì˜-ð£è bMó ÝŒ¾ «ñŸ-ªè£‡´ b˜¾ «îì «õ‡-®ò è†-ì£-ò‹ ãŸ-ð†-´œ-÷¶. I辋 º‚-Aò - ˆ-¶õ - ‹ õ£Œ‰î Þ‰-îˆ ¶¬ø¬ò ñ£í- õ ˜- è œ î£ó£- ÷ - ñ £è «î˜-¾-ªêŒ¶ 𮈶 àô-èŠ-¹-è› ªðø-ô£‹. 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

14

àîò°ñ£˜


Geo Chemistry Soil Chemistry Exosphere Science Pollution Science

¹M «õFJò™ ñ‡ «õFJò™ õ£¡ªõO ÜPMò™ ñ£²ð£†®ò™

îI-öè - ˆ-F™ àœ÷ ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP- M - ò ™ ¶¬ø ꣘‰î Cø‰î ÝŒ¾ GÁ-õù - ƒ-èœ Cô... ªê¡¬ù ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ªê¡¬ù. Ü‡í£ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ªê¡¬ù. «ïû-ù™ Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ æû¡ ªì‚-ù£-ôT, ªê¡¬ù. è£ñ-ó£-ê˜ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ñ¶¬ó. ð£ó-Fò - £˜ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, «è£¬õ. ð£ó-Fî - £-ê¡ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, F¼„C. ä.ä.® & ªê¡¬ù îI›- ï £´ «õ÷£‡- ¬ ñŠ ð™- è - ¬ ô‚- è - ö - è ‹, «è£¬õ. ñ£G-ô‚ è™-ÖK, ªê¡¬ù. ñ«ù£¡-ñE - ò - ‹ ²‰-îó- ù - £˜ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, F¼-ªï™-«õL.

Þ‰-Fò - £-M½ - œ÷ Cø‰î ÝŒ¾ GÁ-õù - ƒ-èœ Cô... Þ‡-®ò - ¡ Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ êJ¡v, ªðƒ-èÙ - ¼. Þ‰-Fò - £-M½ - œ÷ ªð¼‹-ð£-ô£ù ä.ä.®.èœ IQv†K ÝçŠ â˜ˆ êJ¡v, ¹¶-ªì™L. IQv†K ÝçŠ ðõ˜, ¹¶-ªì™L. IQv†K ÝçŠ â¡-Mó- £¡-ªñ¡† ܇´ çð£-óv†, ¹¶-ªì™L. «ïû-ù™ ªð£™-Îû - ¡ 衆-«ó£™ «ð£˜´ ܬñŠ-¹è - œ. IQv†K ÝçŠ êJ¡v ܇´ ªì‚-ù£-ôT, ¹¶-ªì™L. ªì™L ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ¹¶-ªì™L. ðù£-óv U‰¶ »Q-õ˜-C†®, õ£ó-í£C. »Q-õ˜-C†® ÝçŠ è™-èˆî£, «ñŸ° õƒ-è£-÷‹.

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ꣘‰î ð®Š-¹è - œ B.Sc., M.Sc., M.Phil., Ph.D., D.Phil., B.E., M.E., B.Tech., M.Tech.

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø J - ½ - œ÷ HK-¾è - Àœ Cô... Oceanology Marine Science Meteorology Astrophysics Planetary Science Ecology Atmospheric Science Earth Dynamics Hydrology Soil Science Petrology

èìLò™ èì™ ÜPMò™ õ£Q¬ôJò™ õ£¡ ÞòŸHò™ «è£œ ÜPMò™ ÅöLò™ õOñ‡ìô ÜPMò™ ¹M Þò‚èMò™ cKò™ ñ‡Eò™ ð£¬øJò™

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø-J™ ÝŒ-¾-è¬÷ «ñŸ-ªè£œ-À‹ àô-A-½œ÷ Cø‰î ÝŒ¾ GÁ-õù - ƒ-èœ Cô... ý£˜-õ˜´ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£ (www.harvard.edu/) èL-«ð£˜-Qò£ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£ (www.universityofcalifornia.edu/) «è‹Š-K†x ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, Þƒ-Aô - £- (www.cam.ac.uk/) èL-«ð£˜-Qò£ Þ¡v-®® - Î - † ÝŠ ªì‚-ù£-ôT, ܪñ-K‚è£. (www.caltech.edu/) HK¡v-ì¡ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£ (www.princeton.edu/main/) v죡-«ð£˜´ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£. (www.stanford.edu/) ÜK-«ê£ù£ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£. (www. arizona.edu) ªè£ô‹-Hò£ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ܪñ-K‚è£. (www. Columbia. edu/) Ýv-F«- ó-Lò - ¡ «ïû-ù™ »Q-õ˜-C†®,

15

è™M&«õ¬ô õN裆®


Ýv-F«- ó-Lò£. (www. anuedu.au/) ⮡-𘂠ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, Þƒ-Aô - £‰¶. (www.ed.ac.uk/)

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø-J™ ê£Fˆî Þ‰-Fò M…-ë£-Qè - œ Cô˜...               

ã.®.ó£š âv.«è.î£v ñ…² «ñ£è¡ ¬ñFL êó‡ Šó-I÷£ «è£ò™ æ.H.ê˜ñ£ ݘ.ªüè‰-ï£-î¡ d˜-𣙠ê£yQ â‹.âv.A¼w-í¡ î£ôˆ Üý-ñ¶ ®.â¡.õ£®ò£ ã.M.ü£˜x ».Üv-õî ï£ó£-òí£ ä.C.ꣂ«è£ ìHœÎ.H.Iˆ«ó.

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø ñ£í-õ˜-è¬÷ á‚-°M - ‚-è¾ - ‹, ÝŒ-¾è - ¬÷ àŸ- ê £- è Š- ð - ´ ˆ- î - ¾ ‹ ¶¬ø- ê £˜‰î õ™- ½ ù˜-è-÷£™ à¼-õ£‚-èŠ-ð†ì ܬñŠ-¹-èœ/ °¿‚-èœ Cô..,  ܪñ-K‚-è¡ e†-®«- ò£-óô - T - ‚-è™ ªê£¬ê†®, ܪñ-K‚è£. (www.ametsoc.org/)  ó£ò™ Üv†-ó£-ùI - ‚-è™ ªê£¬ê†®, Þƒ-Aô - £‰¶. (www.ras.org.uk/)

 ó£ò™ Üv†-ó£-ùI - ‚-è™ ªê£¬ê†®, èùì£. (www.rasc.ca/)

 ó£ò™ Üv†-ó£-ùI - ‚-è™ ªê£¬ê†®, GÎ-Cô - £‰¶ (www.ras-nz.org.nz/)

 F ªê£¬ê†® ÝçŠ â˜ˆ êJ¡-®v†v, Þ‰-Fò£. (www.earthscienceindia.info/)

 Tò£-ôT - ‚-è™ ªê£¬ê†® ÝçŠ Üªñ-K‚è£ (www.geosociety.org/)  ªîô£-õ˜ õ£™L ☈ êJ¡v ªê£¬ê†®, ܪñ-K‚è£. (http://dvess.org/)  ªê÷ˆ ÝçŠ-K‚-è¡ ªê£¬ê†® ç𣘠܆-ñ£vŠò-K‚ êJ¡v, ªî¡ ÝŠ-K‚è£. (www.sasas.org.za)

«õ¬ô-õ£ŒŠ-¹è - ¬÷ õöƒ-°‹ ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø GÁ-õù - ƒ-èœ Cô...  Þv«ó£, ñˆ-Fò Üó².  ñ£Gô ñ£² è†-´Š-𣆴 õ£K-òƒ-èœ  ñˆ-Fò Üó-C¡ ñ£² è†-´Š-𣆴 õ£K-ò‹  ».H.âv.C, Þ‰-Fò Üó².  vì£-çŠ ªêô‚-û¡ èI-û¡ ܬñŠ-¹è - œ.  ñ£G-ôƒ-èO-½œ÷ ðŠ-O‚ ê˜-iv ܬñŠ-¹è - œ  ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ HK-¾è - ¬ - ÷‚ ªè£‡-´œ÷ è™-ÖK - è - œ, ÝŒ¾ GÁ-õù - ƒ-èœ ñŸ-Á‹ ܬñŠ-¹è - œ. 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

ñQ-îQ - ¡ õó‹¹ ePò ªêò™-ð£-´è- ÷ - £™ ï£À‚°  ¹M-J½ - ‹, õO-ñ‡-ìô - ˆ-F½ - ‹ Þò™-¹è- œ ñ£P-õ¼ - A - ¡-øù. ÞòŸ-¬è„ êñ-G¬ô ñ£P Üî¡ M¬÷-¾è- À‹ ªîK-A¡-øù. ¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò- ô - £-÷˜-èœ Þ¶ ªî£ì˜-ð£è bMó ÝŒ¾ «ñŸ-ªè£‡´ b˜¾ «îì «õ‡-®ò è†-ì£-ò‹ ãŸ-ð†-´œ-÷¶  «ïû-ù™ Þ¡v-®® - Î - † ÝçŠ æû¡ ªì‚-ù£-ôT, ªê¡¬ù.  ð£ð£ ܆-ì£-I‚ Kꘄ ªê¡-ì˜, º‹¬ð.  Þ‡-®ò - ¡ Ü‚-Kè - ™„-²ó- ™ Kꘄ Þ¡v-®® - Î - †, ¹¶-ªì™L.

¹M ñŸ-Á‹ õO-ñ‡-ìô ÜP-Mò - ™ ¶¬ø-J™ ê£FŠ-ð-õ˜-èÀ‚° õöƒ-èŠ-ð-´‹ ðK-²-èœ/ ðî‚-èƒ-èœ/M¼-¶è - œ...    

F F F F

裘™ & °v-ì£-çŠ «ó£vH Kꘄ ªñì™ p™ T. ꣘Q Üõ£˜† ªõ˜-ù˜ Þ.²«õ£I Üõ£˜†, ªý¡P T. ýš†-ì¡ Üõ£˜†.

Þ‰î 4 Üõ£˜- ´ - è - ¬ ÷- » ‹ õöƒ- ° - õ ¶ ܪñ-K‚è e†-®« - ò£-ó£-ôT - ‚-è™ ªê£¬ê†®.    

F ⮃-ì¡ ªñì™ F ªý˜-ªê™ ªñì™ F ü£‚-ê¡ & ‚M™† ªñì™ F ð£†-K‚ ͘ ªñì™ Þ‰î 4 Üõ£˜-´-è-¬÷-»‹ õöƒ-°-õ¶ ÞƒA-ô£‰¶ ó£ò™ Üv†-ó£-ùI - ‚-è™ ªê£¬ê†®.

Þ‰-Fò - £-M™ õöƒ-èŠ-ð´ - ‹ M¼-¶è - œ       

꣉F võ-ÏŠ ð†-ï£-è˜ ðK², òƒ êJ¡†-®v† Üõ£˜†, «ðó£-CK - ò - ˜ â‹.T.«îx-𣇫ì M¼¶, Þ‰-Fó- £-裉F HK-òî - ˜-SQ Üõ£˜†, «ñ‚- êý£ Üõ£˜† çªð™«ô£, Þ‡-®ò - ¡ «ïû-ù™ Üè£-ªìI çªð™«ô£, Þ‡-®ò - ¡ Üè£-ªìI ÝçŠ êJ¡-êv

16

Ü´ˆ¶ ñ‡-E-ò™ (Soil science) ªî£°Š¹:

ªõ.cô-è‡-ì¡


ñ£íõ˜èO¡ ñèˆî£ù 致H®Š¹

Ü

IF‚-è£-ñ-«ô æ´‹ «ê£ô£˜ ¬ê‚-Aœ!

P-Mò - L - ™ ¹Fò â™-¬ô-è¬ - ÷ˆ ªî£´‹ ºòŸ-CJ - ™ è™-ÖK ñ£í-õ˜-èœ ñ†-´ñ - ™ô... ðœO ñ£í-õ˜-èÀ‹ ÞŠ-«ð£¶ è÷-Iø - ƒA M†-죘-èœ â¡-ðî - Ÿ° «ò£«èv-õó- «ù ꣆C. êeðˆ-F™ ªê¡¬ù â‹.C.C «ñ™-G¬ - ôŠ-ðœ-OJ - ™ ïì‰î ‘ªî¡ Þ‰-Fò Ü÷-Mô - £ù 27õ¶ ÜPM-ò™ è‡-裆C’J™ «ò£«èv-õ-ó-‹ Üõ-ó¶ è‡-´-H-®Š-ð£ù «ê£ô£˜ ¬ê‚-A-À‹- ¬ý¬ô†!

ºî™ 6 ÝJ-ó‹ Ï𣌠ªêô¾ ªêŒ¹¶¬õ ªð†®† ªêI-ù£˜ «ñ™-G¬ - ôŠ ô ÞŠ-ð-®Š-ð†ì «ê£ô£˜ ¬ê‚ðœ-OJ - ™ ðˆ- õ°Š¹ ð®‚-°‹ ñ£íA¬÷ îò£-K„-C-ì-ô£‹. Þ‰î ¬ê‚õ˜- «ò£«èv-õó- ¡. ‘‘«ð†-ìK Íô‹ A¬÷ 5 ñE «ïó‹ ªõJ™ô æ´ø ¬ð‚¬è 𣘈-¶ˆ- âù‚° Þ‰î GÁˆ-Fù£ ܶô A¬ì‚-Aø ꣘xô ä®ò£ à¼-õ£„². «ê£ô£˜ «ðù™-è¬ - ÷Š 15 A«ô£ e†-ì˜ ªðì™ ð‡-í£ñ æ†ì ªð£¼ˆF «ð†-ìK - ¬ò ꣘x ð‡E, Ü‰î º®- » ‹. ªõJ™ Þ™- ô £î ñ¬ö‚I¡ ê‚-FJ - ô - «ò å¼ ¬ê‚-A¬÷ Þòƒè è£-ôƒ-èœô i†-´ô - «ò H÷‚ ð£J¡† ¬õ‚- è - ô £‹Â ºòŸC ð‡- E - « ù¡. Íô- ñ £- ¾ ‹ ꣘x ð‡- E ‚- è - ô £‹. ܶ‚-è£è ê£î£-óí ¬ê‚-Aœ 凵 ܶ‚-«èˆî å¼ ê˜‚-AÎ - † «ð£˜-¬ì-»‹ õ£ƒA, ÞŠ-ð® ܬî Ü®-«ò£´ ñ£ˆ-FJ - ÞF™ Þ¬í„-C¼ - ‚-«è¡. Þ‰î «õè‹ ¼‚- « è¡’’ âù Ý„- ê - K - ò ‹ î¼- A - ø £˜ «ð£î£-¶¡Â G¬ù„ê£, ꘫõ£ õ¬è «ò£«èv-õó- ¡. «ñ£†- ì £¬ó Þ¬í‚- è - ô £‹. Ü‰î ‘‘Þ‰î ¬ê‚-Aœô H¡-ð‚-è‹ Þ¼‚-°ø «ñ£†-죘 ñE‚° 40 A«ô£-e†-ì˜ «ê£ô£˜ «ðù™ õNò£ I¡-ê‚F à¼-õ£A õ¬ó Þ‰î ¬ê‚-A¬÷ æì ¬õ‚-°‹’’ «ð†-ìK - ‚° A¬ì‚-°‹. ܶ å¼ 12 «õ£™† â¡-ø£˜ «ò£«èv-õó- ¡ ªð¼-¬ñ-ò£è. ®.C «ñ£†-죬ó Þòƒè ¬õ‚-°‹. «ú£, ÞŠ- ð - ® Š- ð †ì Þ÷‹ îO˜- è À‹ å¼ ²M†-¬êŠ «ð£†ì£ «ð£¶‹... Þ‰î ¬ê‚-Aœ ªðì™ ªêŒ-ò£ñ ù æ´‹. «ò£«èv-õó- ¡. ÜP-M-ò™ «ï£‚A õóˆ ¶õƒ-°-õ-¶60 A«ô£ ªõJ† Þ¼‚-°ø Ýœ æ†-´‹-«ð£¶  2020™  ܬì- ò ˆ ¶®‚- ° ‹ èù¾ Þ‰-Fò - £-M¡ ¶õ‚-èñ - £è Þ¼‚è º®-»‹! Þ‰î ¬ê‚-Aœ ñE‚° 25 ºî™ 30 A«ô£-e†-ì˜ «õèˆ-F™ «ð£°‹Â GÏ-H„-C¼ - ‚-«è¡. ê£î£& â‹.ï£è-ñE óí ¬ê‚-Aœ M¬ô-«ò£´ ô-îô - £è 5 ðì‹: ã.®.îI›-õ£-í¡

17

è™M&«õ¬ô õN裆®


TNPSC

M.ã.æ.ñ£FK«î˜¾ Mù£& M¬ì ì£‚ì˜ Ýî¬ôΘ ÅKò°ñ£˜ M.A., M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.

A

ó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ Ý°‹ èù«õ£´ Þ‰î Mù£ M¬ìŠ ð°F¬òŠ ð®‚èˆ ªî£ìƒ°‹ àƒèÀ‚° âƒè÷¶ õ£›ˆ¶èœ. Aó£ñ G˜õ£è ÜFè£K ðîM àƒèÀ‚°‚ A¬ìˆî£™ cƒèœî£¡ Aó£ñˆF¡ ݆Cò˜. Üó² õöƒ°‹ ܬùˆ¶ ïôˆF†ìƒèÀ‹ àƒèœ Íôñ£èˆî£¡ ñ‚è¬÷„ ªê¡ø¬ì»‹. Ü󲂰‹ & ê£î£óí ñ‚èÀ‚°‹ ªî£ì˜¹Š ð£ôñ£è Þ¼Šðõ˜ Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜î£¡. ܶ ñ†´ñ™ô, Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ Aó£ñˆF¡ cFðF»‹ Ãì. Aó£ñ Ü÷M™ ÜFèñ£ù ªð£ÁŠ¬ð»‹, ÜFè£óˆ¬î»‹ àœ÷ì‚Aò¶ Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ ðE. Þ‰î M.ã.æ. ðE¬ò ܬ컋 «î˜¾ F†ìI†´ ð®Šðõ˜èÀ‚° I辋 âO¬ñò£ù¶. F†ìI´õ¶ â¡ø£™ â¬îŠð®Šð¶? â¬î M´õ¶? â¡Á b˜ñ£Q‚èˆ ªîK‰F¼‚è «õ‡´‹. ªñ£ˆî‹ 200 «èœMèÀ‚° M¬ìòO‚è «õ‡´‹. 160 «èœMèÀ‚° êKò£ù M¬ì â¿FM†ì£™ «ð£¶‹. «õ¬ô àÁF. Þ‰î M.ã.å. «î˜M¡ Aó£ñ G˜õ£è‹ ªð£¶ˆîI› ÝŠ®®Î† ªð£¶ ÜP¾

ð£ìˆF†ì‹ ° ð°Fè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶. & 25 «èœMèœ & 75 «èœMèœ & 20 «èœMèœ & 80 «èœMèœ

( Aó£ñ G˜õ£è‹ â¡ø ð£ì‹ Þ‰î õ¼ì‹î£¡ ¹Fî£è ÜPºè‹ ÝAø¶) ÞF™ ªð£¶ˆîI›, ÝŠ®®Î†, Aó£ñ G˜õ£è‹ ÝAò¬õ õ¬óòÁ‚èŠð†ì °¬ø‰î Ü÷¾ ð£ìˆF†ìƒè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶. Þ‰î Í¡Á ð°Fè¬÷ˆ F†ìI†´ º¿¬ñò£èŠ 𮈶M†ì£«ô 125 «èœMèÀ‚° M¬ìªò¿F ªõŸP¬ò ªï¼ƒA Mìô£‹. õóô£Á, ¹MJò™, ÜóCò™ ܬñŠ¹, ÞòŸHò™, «õFJò™, àJKò™, ï승 Gè›¾èœ â¡Á G¬øò ð£ìƒè¬÷ àœ÷ì‚Aò ªð£¶ ÜP¾Š ð°F¬ò å¼ º¬ø «ñ«ô£†ìñ£èŠ ð®ˆî£«ô °¬ø‰îð†ê‹ 40 «èœMèÀ‚° M¬ìªò¿F ªõŸP ªðŸÁMìô£‹. ÞŠð®ªò£¼ ñùˆîò£KŠ«ð£´ «î˜¾‚° îò£ó£AM´ƒèœ. ð£ìõ£Kò£è ñ£FK Mù£ M¬ìèœ Þ싪ðÁ‹ ÞŠð°F àƒèÀ‚° G„êò‹ àð«ò£èñ£è Þ¼‚°‹. Þ‰î ÞîN™ Aó£ñ G˜õ£è‹ â¡ø ¹Fò ð£ìˆF†ìˆF¡ Mù£ M¬ìèœ Þì‹ ªðÁA¡øù. è÷ˆF™ Þøƒ°ƒèœ. àƒèOì‹ ¬èªò¿ˆ¶ õ£ƒè G¬øò «ð˜ 裈F¼‚Aø£˜èœ. àŸê£è à혫õ£´ ¹ˆîèˆF¡ àœ«÷ «èœM&ðF™ ð°F‚° õ£¼ƒèœ. âF˜õ¼‹ «î˜M™ ªõŸP ªðŸÁ cƒèœ Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ Ýè õ£›ˆ¶èÀ‹ H󣘈î¬ùèÀ‹.

Aó£ñ G˜õ£è‹ 1. ðêL â¡ð¶ âî¬ù‚ °P‚°‹ ?

2. ð†ì£ â¡ð¶ âî¬ù‚ °P‚°‹ ?

A) Aó£ñ‚ èí‚°èœ ðó£ñK‚°‹ º¬ø B) c˜Š ð£êù Ýî£óƒè¬÷‚ ¬èò£À‹

º¬ø

C) GôõK èí‚°èœ D) °®¬êèÀ‚è£ù õKèœ

A) å¼ °PŠH†ì Gô«ñ£ Ü™ô¶ è£L ñ¬ù«ò£ ò£¼¬ìò ªðòK™ àœ÷¶ â¡ð¬î‚ °P‚°‹ Ýõí‹ B) Ü󲂰„ ªê£‰îñ£ù GôƒèO¡ ð†®ò™

19

è™M&«õ¬ô õN裆®


C) «è£M½‚° î£ùñ£è ñ¡ù˜è÷£™ õöƒèŠð†´œ÷ GôƒèO¡ ªî£°Š¹‚ èí‚° D) å¼õ¼‚° Gôˆ¬î MŸð¬ù ªêŒî îŸè£è õöƒèŠð†ì Ýõí‹

3. å¼ GôˆF¡ àK¬ñò£÷K¡ ðò¡ 𣆮™ àœ÷ Gô Mðóƒèœ ÜìƒAò ð†®ò™

A) ð†ì£ B) C†ì£ C) Üìƒè™ D) ¹ô‹

4. ‘Aó£ñ ïˆî‹’ â¡ð¶ °PŠð¶

A) 嚪õ£¼ Aó£ñˆF½‹ °®J¼Š¹‚è£è

嶂èŠð†ì Gô‹

B) Aó£ñˆF™ ªð£¶ ðò¡ð£†´‚è£è

àœ÷ Gô‹ C) Aó£ñˆF™ ñ‰¬îèœ «ê˜ŠðîŸè£è õöƒèŠð†ì Gô‹ D) 嚪õ£¼ Aó£ñˆF½‹ õN𣆴ˆ îôƒèœ 膴õîŸè£è õöƒèŠð†ì Gô‹

5. ‘M™ôƒè„ ꣡Á’ ò£ó£™ õöƒèŠð´Aø¶ ?

A) H˜‚è£ õ¼õ£Œ ÝŒõ£÷ó£™ õöƒèŠ

ð´Aø¶

B) Aó£ñ G˜õ£è ܽõôó£™ õöƒèŠ

ð´Aø¶

6. W›‚è‡ìõŸP™ å¼ GôˆF¬ùŠðŸP ÜP‰¶ªè£œ÷ ܉î Gôˆ¬î M¬ô‚° õ£ƒ°ðõ˜ ªðÁ‹ Ýõí‹

A) °ˆî¬è„ ꣡Á B) C†ì£ C) Üìƒè™ D) M™ôƒè„꣡Á

7. ªð£¼ˆ¶è &

(a) óòˆ 1. Ý‚AóIŠ¹èœ (b) Ýèóñíƒèœ 2. GôõK (c) ïÍù£ 3. óY¶ (d) AvF 4. Mõê£J

(a) (b) (c) (d)

(A) 2 3 1 4 (B) 4 1 3 2 (C) 2 4 3 1 (D) 2 1 4 3

10. å¼ ð£êù Ýî£óˆFL¼‰¶ c˜ ªðø ðF¾ ªêŒòŠð´‹ Gô‹ âšõ£Á ܬö‚èŠð´‹-?

A) ï¡ªêŒ C) Ýò‚膴

B) ¹¡ªêŒ D) c˜Šð£êùŠ ð°F

11. ‘üñ£ð‰F’ â¡Á ܬö‚èŠð´õ¶ ?

A) ܬùõ¼‹ å¡ø£è Üñ˜‰¶ M¼‰¶

ñ‚èÀ‚° M¼‰îOˆî™

C) õ¼õ£Œˆ¶¬ø ê‹ð‰îñ£ù ñ‚èO¡

à‡µî™

B) Aó£ñ ê¬ð ô‹ èO™ Aó£ñ

°¬øè¬÷ c‚°î™

D) è¼×ôˆ¶¬ø ïì‚°‹ èí‚° åŠ

ð¬ì‚°‹ G蛾

12. ªð£¼ˆ¶è &

(a) êŒ

1. ð£êù õêF °¬ø‰î Gô‹ (b) ¹¡ªêŒ 2. G ô ˆ ¬ î M Ÿ ð ¬ ù ªêŒõ¶ (c) Aóò‹ 3. Ü󲂰 ªê£‰îñ£ù Þì‹ (d) ïˆî‹ 4. ð£êù õêF ªè£‡ì Gô‹ (a) (b) (c) (d) (A) 1 3 4 2

(a) ¹ô ⇠(b) ²õ£bù‹ (c) ñèÅ™

1. M¬÷„ê™ 2. ð£ˆFò¬î 3. G ô ˆ F ¡

eî£ù àK¬ñ (d) Ü«ð£è‹ 4. Gô Ü÷¬õ â‡

ð´Aø¶

C) ðF¾ˆ¶¬øò£™ õöƒèŠð´Aø¶ D) õ†ì£†Còó£™ (î£C™î£˜ )õöƒèŠ

9. ªð£¼ˆ¶è &

(B) 2 4 3 1 (C) 1 2 4 3 (D) 4 1 2 3

13. ‘Üìƒè™’ â¡ø õ¼õ£Œˆ¶¬ø ªê£™ °PŠð¶ ?

A) å¼ °PŠH†ì GôˆF¡ ðóŠ¹, ꘫõ â‡, ðò¡ð£´, ܉î ÞìˆF¡ ܬñ (A) 4 3 1 2 Mì‹ «ð£¡ø Mõóƒèœ ÜìƒAò (B) 4 1 2 3 Ýõí‹ (C) 4 1 3 2 B) å ¼ G ô ˆ F ¡ à K ¬ ñ ò £ ÷ K ¡ (D) 4 3 2 1 ð ò ¡ ð £ † ® ™ à œ ÷ G ô ƒ è O ¡ 8. «è£M™èO™ ðEò£ŸÁ‹ ªð‡èÀ‚è£è Mõóƒèœ ÜìƒAò Ýõí‹ õöƒèŠð†ì Gôƒèœ C) õK ªê½ˆî£î Gôƒèœ ¬èòèŠð´ˆ îŠð†ì Ýõí‹ A) î£ù‹ D) ðF¾ ªðø£î îQò£¼‚° ªê£‰îñ£ù B) «îõî£ù‹ Gôƒèœ, ðóŠð÷¾ ÝAò¬õ ÜìƒAò C) «îõî£C Þù£‹ Ýõí‹ D) Hó‹ñ«îò‹ 14. Aó£ñ G˜õ£è ܽõô¼‚° ðEèœ

(a)

(b)

(c)

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

(d)

20


܆ìõ¬í â‰î ݇´ à¼õ£‚èŠð†ì¶? A) 1961

C) 1987

B) 1981 D) 1989

15. HøŠ¹ ñŸÁ‹ ÞøŠ¹ îèõ™è¬÷ âˆî¬ù èÀ‚°œ ðFò «õ‡´‹? A) 14

B) 21

C) 28

D) 30

16. 1961 Ý‹ ݇´ Gô„Y˜F¼ˆî„ (Gô à„ê õó‹¹ G˜íJˆî™) ê†ìŠð® 䉶 «ð˜ ªè£‡ì å¼ °´‹ðˆFŸè£ù Gô à„êõó‹¹ A) 5

B) 10

C) 15

D) 30

17. ÜóCì‹ Gôƒè¬÷ °ˆî¬èò£èŠ ªðŸøõ˜ èœ âˆî¬ù èÀ‚°œ °ˆî¬èŠ ðíˆ¬î ªê½ˆî «õ‡´‹?

A) 30

B) 60

C) 90

D) 120

24. ‘Gô åŠð¬ì’ ªðŸøõ˜èœ Gô‹ ªðŸø ï£O™ Þ¼‰¶ ÜFèð†ê‹ âˆî¬ù èÀ‚°œ ꣰ ð®¬òˆ ªî£ìƒè «õ‡´‹?

A) 6 ñ£î‹ C) 2 õ¼ì‹

B) 1 õ¼ì‹ D) 3 õ¼ì‹

25. îI›ï£´ °®J¼Š¹ Ü«ð£èî£ó˜èœ ê†ì‹ â‰î ݇´ ÞòŸøŠð†ì¶

A) 1955

B) 1956

C) 1961 D)1969

26. ð¼õ G¬ô ð£FŠ¹ ãŸð´‹«ð£¶ GôõK îœÀð® ªêŒòŠð´Aø¶. Þ¶ ðŸPò Mðóƒè¬÷ °P‚°‹ Aó£ñ‚ èí‚°Š ¹ˆîè‹ â¶ ?

A) Aó£ñ‚ B) Aó£ñ‚ C) Aó£ñ‚ D) Aó£ñ‚

èí‚° èí‚° èí‚° èí‚°

â‡.4 â‡.5 â‡.7 â‡.11

18. Þôõê Gô‹ åŠð¬ì ªêŒõ ñ£õ†ì ݆ Cò¼‚° àœ÷ GF à„êõó‹¹ âšõ÷¾ ?

27. A ó £ ñ ‚ è í ‚ ° è ¬ ÷ » ‹ Ü õ Ÿ P ¡ â‡è¬÷»‹ ªð£¼ˆ¶è

a) Aó£ñ‚ èí‚°- & 1. F ù ê K õ Å L ‚ â‡.14 B èŠð†ì ªî£¬è b ) Aó£ñ‚ èí‚° & 2. ð ê L º ® M ¡ â‡.14 C ªñ£ˆî‚ èí‚° c ) Aó£ñ‚ èí‚° & 3. õÅL‚è Þòô£î â‡.14 A ð£‚A d) Aó£ñ‚ èí‚° & 4. Ü F è õ Å ™ â‡.13 Mõóƒèœ (a) (b) (c) (d)

A) Ï.10,000 C) Ï.2,00,000

B) Ï.50,000 D) Ï.5,00,000

19. Gô åŠð¬ì ðŸPò W›‚è‡ì îèõ™èO™ ⶠîõø£ù¶?

A) èQñ õ÷ºœ÷ Gôƒè¬÷ åŠð¬ì

ªêŒò‚Ã죶

B) 裴èO™ Þ¼‰¶ 200 e†ì¼‚°œ

ܬñ‰¶œ÷ Gôƒè¬÷ åŠð¬ì ªêŒò‚Ã죶 C) ¶¬øºèƒèÀ‚° ܼA™ àœ÷ Gôƒè¬÷ åŠð¬ì ªêŒò î¬ì Þ™¬ô D) óJ™«õ GôƒèÀ‚° 805 e†ì¼‚°œ ܬñ‰F¼‚°‹ Gôƒè¬÷ åŠð¬ì ªêŒò‚Ã죶 20. Gô åŠð¬ì ªðø Aó£ñŠ¹øˆF½‹, ï蘊 ¹øˆF½‹ °´‹ð ݇´ õ¼ñ£ù‹ º¬ø«ò âšõ£Á Þ¼‚è «õ‡´‹ ?

A) Aó£ñˆF™ Ï.16,000 B) Aó£ñˆF™ Ï.20,000 C) Aó£ñˆF™ Ï.48,000 D) Aó£ñˆF™ Ï.50,000

ïèóˆF™ Ï.20,000 ïèóˆF™ Ï.36,000 ïèóˆF™ Ï.60,000 ïèóˆF™ Ï.72,000

21. °®õ£ó„ ê†ìƒèœ ÞòŸøŠð†ì ݇´

A) 1969

B) 1971

C) 1985 D) 1986

22. Gô‚°ˆî¬è âˆî¬ù õ¬èŠð´‹ ?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

23. õ¼õ£Œ‚ «è£†ì ܽõô¼‚è£ù ‘Gô‹ °ˆî¬è‚°’ õöƒ°‹ GF à„êõó‹¹ âšõ÷¾ ?

A) Ï.20,000 C) Ï.1,00,000

B) Ï.50,000 D) Ï.2,00,,000

(A) 4 3 2 1 (B) 3 4 2 1 (C ) 1 2 3 4 (D) 2 1 3 4

28. ‘ ® ’ vªè†„ â¡ø ðF«õ´ °PŠð¶. A) Gô Ü÷¬õ èŸèœ ñŸÁ‹ ¹ø‹ «ð£‚° Gôƒèœ ܬñ‰¶œ÷ Þìƒèœ B) ‘ A’ è Ÿ è œ ñ Ÿ Á ‹ ‘ B ’ è Ÿ è œ ðF«õ´ C) Gô Ü÷¬õ êƒAL, áCèœ ñŸÁ‹ ꘫõ v«è™ D) õ¼õ£Œ Aó£ñˆF¡ ܬñŠ¹ 29. i†´ñ¬ù åŠð¬ì °Pˆî Mõóƒè¬÷Š ªð£¼ˆ¶è & 1 1/2 ªê‡† a) Aó£ñŠ¹ø‹ & 3 ªê‡† b) ñ£ïèó£†C c) ïèó£†C & 1 ªê‡† (a) (b) (c) (A) 2 3 1 (B) 2 1 3 (C) 3 1 2 (D) 1 3 2

30. Gô â´Š¹„ ê†ì‹ ( Gô‹ ¬èòèŠð´ˆ¶‹ ê†ì‹) â‰î݇´ ÞòŸøŠð†ì¶ ?

21

è™M&«õ¬ô õN裆®


A) 1901

B) 1894

C) 1976

â‰î ݇´ ÞòŸøŠð†ì¶ ?

D) 1905

31. Aó£ñ‚ èí‚° ⇠‘2 C’ °PŠð¶.

A) 1969 B) 1954 C) 1963 D) 1935

A) õ¼õ£Œˆ¶¬øJ¡ ªð£ÁŠH™ Üó²

39. îI›ï£´ «õ÷£‡¬ñ HK¾ ªî£Nô£÷˜èœ °¬ø‰îð†ê áFò ê†ì‹ â‰î ݇´ ÞòŸøŠð†ì¶ ?

¹ø‹«ð£‚A™ àœ÷ ñó‹ Mðóƒèœ B) c˜ð£Œ„êŠð†ì GôˆF¡ Mðóƒèœ C) ¹ ô ¡ è O ¡ ð F ¾ ñ £ Á î ™ è ¬ ÷ MõK‚°‹ õ¼ì£‰Fó ðF«õ´. D) õù‹, ðJ˜ ªêŒò º®ò£î GôƒèO¡ ðF«õ´ 32. ¹ò™ ñŸÁ‹ Åø£õO ðŸPò W›‚è‡ì îèõ™èO™ ⶠîõø£ù¶ ? A) ñE‚° 31 A.e. & °¬ø‰î 裟ø¿ˆî G¬ô B) ñE‚° 31 ºî™ 49 A.e õ¬ó ¾ G¬ô C) ñE‚° 89 ºî™ 118 A.e. õ¬ó è´¬ñò£ù Åø£õO 裟Á D) ñE‚° 62 ºî™ 88 A.e. õ¬ó Ièˆ î£›¾ G¬ô 33. W›‚è‡ì Gô Ü÷¬õèO™ ⶠîõø£ù¶?

A) 2400 ê. Ü®. & 1 ñ¬ù B) 24 ñ¬ù & 1 è£E C) 100 °N & 1 ªý‚ì˜ D) 1 «õL & 6.61 ã‚è˜

34. å¼ °´‹ðˆF™ âˆî¬ù «ð˜ Þ¼‰î£½‹ Üõ˜èOì‹ ÜFèð†ê‹ Þ¼‚è «õ‡®ò Gô à„êõó‹¹ A) 5 ã‚è˜ C) 20 ã‚è˜

B) 15 ã‚è˜ D) 30 ã‚è˜

35. ‘ Hó‹ñvî£ù‹ ’ â¡ø Gô‹

A) « è £ M ™ á N ò ‹ ª ê Œ õ î Ÿ è £ è

õöƒèŠð†ì¬õ

B) êˆFó‹ ñŸÁ‹ è™M vî£ðùƒèÀ‚°

õöƒèŠð†ì¬õ C) «õFò˜èÀ‚° õöƒèŠð†ì¬õ D) è£õ™ ðEò£÷˜èÀ‚° õöƒèŠ ð†ì¬õ

36. õ¼õ£Œ îó‚îò ð£êù Ýî£óƒè¬÷ ð£¶è£‚è õöƒèŠð†ì Þù£‹èœ

A) îêð‰î‹

B) «îõvî£ù‹

C) î˜ñvî£ðù‹ D) Aó£ñ Þù£‹

37. ‘ªê£‰î‹’ â¡ð¶ ò£¼‚° õöƒèŠð†ì Þù£‹ Gôƒèœ ?

A) º ¡ ù £ œ ð £ ¬ ÷ ò ‚ è £ ó ˜ è œ , üe¡î£˜èœ B) ¬èM¬ùë˜èœ C) è™M vî£ðùƒèœ D) è£õ™ ðEò£÷˜èœ

38. î I › ï £ ´ « õ ÷ £ ‡ ¬ ñ H K ¾ ªî£Nô£÷˜èœ Gò£ò áFò ê†ìƒèœ 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

A) 1955 B) 1954

C) 1948

D) 1947

40. W › ‚ è ‡ ì ê † ì ƒ è ¬ ÷ » ‹ Ü ¬ õ ÞòŸøŠð†ì ݇´è¬÷»‹ ªð£¼ˆ¶è

a) ꣰𮠰ˆî¬èî£ó˜èœ & 1. 1961 ê†ì‹ b) Üø‚è†ì¬÷èœ ê†ì‹ & 2. 1956 c) Þ‰¶ êñò Üø‚è†ì¬÷èœ & 3. 1951

ê†ì‹

(a)

(b)

(c)

(A) 2 1 3 (B) 3 1 2 (C) 3 2 1 (D) 1 2 3

41. îƒèO¡ ªê£‰î 㘠àö¾ ñ£´èÀì¡ à¿«õ£˜ å¼õ¼‚° ªè£´‚è«õ‡®ò  å¡Á‚è£ù °¬ø‰îð†ê áFò‹

A) Ï.150 B) Ï.80

C) Ï.120

D) Ï.100

42. î£Qòƒèœ ÜÁõ¬ì ªêŒ»‹ ªî£Nô£÷˜ èÀ‚°  å¡Á‚° õöƒèŠðì «õ‡®ò °¬ø‰îð†ê áFò‹ â¡ù? A) Ý‡èœ âQ™ Ï.80 & ªð‡èœ Ï.70 B) Ý‡èœ âQ™ Ï.100 & ªð‡èœ Ï.80 C) Ý‡èœ âQ™ Ï.120 - ªð‡èœ Ï.100 D) ݇&ªð‡ Þ¼õ¼‚°‹ êññ£è

âQ™ âQ™ âQ™ Ï.90

43. °¬ø‰îð†ê ÃL áFòƒèœ õöƒèŠðì M™¬ô â¡Á Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ èõùˆFŸ° ªîKò õ‰î£™ A) Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ àìù®ò£è õ¼õ£Œ ÝŒõ£÷¼‚° ªîKM‚è «õ‡´‹ B) Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ õ†ì£†Cò¼‚° ªîKM‚è «õ‡´‹ C) Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ «ïó®ò£è ïì õ®‚¬è â´‚è «õ‡´‹ D) Aó£ñ G˜õ£è ܽõô˜ ÞF™ ïìõ®‚¬è â´‚è Þòô£¶ 44. Gô„Y˜F¼ˆî„ê†ì‹ HK¾ 78&¡ W› ªî£ìóŠ ð´‹ õö‚°è¬÷ Mê£KŠðîŸè£è ܬñ‚èŠ ð†´œ÷ Gôˆ b˜Šð£òˆF¡ î¬ô¬ñJì‹ âƒ° ܬñ‰¶œ÷¶ ?

A) ñ¶¬ó

B) î…¬ê

C) F¼„C D) ªê¡¬ù

22


45. å¼ õ¼õ£Œ‚ Aó£ñˆF¡ õóô£Ÿ¬ø‚ °P‚°‹ ðF«õ´

A) ‘A’ ðF«õ´

55. àœ÷£†C ܬñŠ¹èO™ ñ£Ÿøˆ¬î ðK‰¶¬óˆî èI†®

‘B’ ðF«õ´

B)

A) cFðF A¼wí¡ èI†® B) Cƒè£ó «õ½ èI†® C) ð™õ‰ˆó£Œ èI†® D) «è£M‰îó£ü¡ èI†®

46. Þù£‹è¬÷ °P‚°‹ ðF«õ´

56. «ðÏó£†C â¡ø ܬñŠ¬ð Þ‰Fò£M™ ºî¡ ºîô£è ÜPºèŠð´ˆFò ñ£Gô‹

C) ‘C’ ðF«õ´

A) ‘A’ ðF«õ´ C) ‘C’ ðF«õ´

D) ‘D’ ðF«õ´

B) ‘B’ ðF«õ´

D)

47. ‘C’ ðF«õ´ °PŠð¶

‘D’ ðF«õ´

A) êñò‚ ªè£¬ìèœ ðŸP B) Gô àK¬ñ ñ£Ÿøƒèœ ðŸP C) °ˆî¬è‚° ªè£´‚èŠð†ì Gôƒèœ

ðŸP

48. ‘Ü’ ðF«õ´ âˆî¬ù HK¾èO¡ W› ðó£ñK‚èŠð†´ õ¼Aø¶ ? A) 10

B) 11

C) 12

D) 14

49. â‰î ñ£õ†ì Mõê£JèÀ‚è£è îQò£è Mõê£òˆ ªî£Nô£÷˜ Gò£ò áFò ê†ì‹ ÞòŸøŠ ð†´œ÷¶ ?

A) F¼ŠÌ˜ , «è£¬õ , ß«ó£´ B) A¼wíAK , î˜ñ¹K , «êô‹ C) ÜKòÖ˜, ªðó‹ðÖ˜ , F¼„C D) è , î…¬ê , F¼õ£Ï˜

50. îI›ï£†®Ÿ° Þò™ð£è ݇´ å¡Á‚° ªðŒò «õ‡®ò ñ¬ö Ü÷¾ âšõ÷¾ ?

A) 600 I.e.

B) 575 I.e. C) 977 I.e. D) 400 I.e.

B) D)

d裘 àˆîóŠ Hó«îê‹

57. îI›ï£†®™ 𣶠âˆî¬ù ñ£õ†ìŠ ð…ê£òˆ¶èœ ªêò™ð´A¡øù ?

D) Gô àK¬ñŠð†ì£ ðŸP

A) ýKò£ù£ C) îI›ï£´

A) 28

B) 30

C) 31

D) 32

58. Aó£ñŠ ð…ê£òˆ¶èœ Þ¬í‰î ܬñŠ¹

A) ñ£õ†ì ð…ê£òˆ¶ B) áó£†C å¡Pò‹ C) ïèó£†C D) áó£†C

59. M¼ˆî£„êô‹ áó£†C å¡Pò‹ â‰î ñ£õ†ìˆF™ õ¼Aø¶?

A) î˜ñ¹K C) «õÖ˜

B) èìÖ˜ D) F¼õ‡í£ñ¬ô

60. W›‚è‡ì áó£†C å¡PòƒèO™ ⶠèϘ ñ£õ†ìˆ¬î„ «ê˜‰î¶ Ü™ô?

A) èìט B) «è.ðóñˆF C) °Oˆî¬ô D) ªñ£ì‚°P„C

51. ñ£õ†ì F†ì‚ °¿MŸ° î¬ô¬ñ ãŸðõ˜

A) ñ£õ†ì áó£†C‚°¿ î¬ôõ˜ B) ñ£õ†ìˆFŸ°œ õ¼‹ ªî£°FJ¡

M¬ìèœ

ð£ó£Àñ¡ø àÁŠHù˜ C) ñ£õ†ì ݆Cò˜ D) õ¼õ£Œ «è£†ì£†Cò˜

1. A

2. A

3. B

52. îI›ï£´ àœ÷£†C ܬñŠ¹ âˆî¬ù Ü´‚° G˜õ£è ܬñŠ¬ð‚ ªè£‡ì¶ ?

6. D

7. A

8.C 9. B

11. C

12. D

13. A

14. C

16. C

17. C

18. C

19. C 20. A

21. A 22. B 23. A

24. D 25. C

26. B 27. B 28. A

29. A

30. B

31.A 32. D 33. C

34. D

35. C

36. A 37. A 38. A

39. C 40. A

A) 埬øò´‚° B) ßó´‚° C) Í¡ø´‚° D) 贂°

53. Þ‰Fò àœ÷£†C ܬñŠH¡ î â¡Á ܬö‚èŠð´ðõ˜

A) õ™ô𣌠ð†«ì™ B) üõý˜ô£™ «ï¼ C) KŠð¡ Hó¹ D) ó£ð˜† A¬÷š

41. A

5. C 10. C 15. B

42. A 43. B 44. D 45. A

46. B 47. C 48. B 49. D 50. C

54. Þ‰Fò ð…ê£òˆ¶ ê†ì‹ ÞòŸøŠð†ì ݇´ A) 1950 B) 1958 C) 1954

4. A

D) 1994

51. A

52. C 53. C 54. B 55. C

56. C 57. C

23

58. B 59. B

60. D

è™M&«õ¬ô õN裆®


«õ¬ô ªó®! õ£ŒŠ¹èÀ‚è£è‚ 裈F¼‚°‹ Þ¬÷ë˜èÀ‚° õN裆´‹ ð°F. Þ‰î Þó‡´ õ£óƒèO™ ªõOò£ù º‚Aò «õ¬ôõ£ŒŠ¹ ÜPMŠ¹èœ Þƒ«è...

♬ôŠ ð£¶è£Š¹Š ð¬ìJ™ «õ¬ô

GÁ-õù - ‹: ð£˜-ì˜ ªê‚-ÎK - †® ç«ð£˜v âùŠ-ð´ - ‹ â™-¬ôŠ ð£¶-裊-¹Š ð¬ì (H.âv.âçŠ) «õ¬ô: êŠ Þ¡v-ªð‚-ì˜ (嘂v) è£L-Jì - ƒ-èœ: °PŠ-Hì - Š-ðì - M - ™¬ô è™M: CM™ â…-CQ - ò - K - ƒ-A™ 3 ݇´ ®Š-÷«ñ£ ð®ˆî ݇, ªð‡ Þ¼-ð£-ô¼ - ‹ M‡-íŠ-H‚è-ô£‹. õò¶ õó‹¹: 30‚°œ Þ¼‚è «õ‡-´‹. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 11.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.bsf.nic.in 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

Þ‰-Fò I¡ èö-èˆ-F™ «õ¬ô GÁ-õù - ‹: ðõ˜ AK† 裘Š-ð« - ó-û¡ ÝçŠ Þ‰-Fò£ â‹ Þ‰-Fò «îCò I¡ èö-è‹. Þ¶ å¼ ªð£¶ˆ¶¬ø GÁ-õù - ñ - £-°‹. «õ¬ô: ªì¹® «ñ«ù-ü˜ ñŸ-Á‹ Ü‚-è¾ - ¡†v Ýd-ê˜ è£L-Jì - ƒ-èœ: 31 (ªì¹® «ñ«ù-ü˜ & 15, Ü‚-辡†v Ýd-ê˜ & 16) è™- M ˆ - î - ° F: H.裋 ð®Š- H ™ ºî™- G ¬ô «î˜„-C» - ì - ¡ C.ã Ü™-ô¶ ä.C.친Î.ã 𮊹 õò¶ õó‹¹: ºî™ «õ¬ô‚° 39 õò¶ ñŸ-Á‹ Þó‡-죋 «õ¬ô‚° 33 õò-¶‚° à†-ð†-ìõ - ó- £è Þ¼ˆ-î™ «õ‡-´‹. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 15.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.powergridindia.com

24


ê†-ì‹ ð®ˆ-î-õ˜-èÀ‚° ó£µ-õˆ-F™ «õ¬ô GÁ-õù - ‹: Þ‰-Fò ó£µ-õ‹ «õ¬ô: ü†x ܆-õ« - è† ªüù-ó™ (⡆K vW‹) è£L-Jì - ƒ-èœ: 10 (݇-èœ 7, ªð‡-èœ 3) è™M: â™.â™.H ®A-KJ - ™ °¬ø‰-îð - †-ê‹ 55 êî-i î ñFŠ-ªð‡ ªðŸ-Áˆ «îP-J -¼ ‚è «õ‡-´‹. Ü®Š-ð¬ - ìˆ î°F: F¼-ñí - ñ£-è£-îõ - ˜-è«÷ Þ M‡-íŠ-H‚è º®-»‹. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 14.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™-èÀ‚°: www.joinindianarmy.nic.in

M¬÷-ò£†´ ió˜-èÀ‚° ä.C.âçŠ&™ «õ¬ô GÁ-õ-ù‹: ªê¡-¬ù-J™ àœ÷ Þ¡-ì‚-ó™ «è£„ ç«ð‚-ìK (ä.C.âçŠ) â‹ óJ™ ªð†-®ˆ ªî£NŸ-꣬ô «õ¬ô: A÷- K ‚- è ™ ñŸ- Á ‹ ªì‚- m - S - ò ¡ ðE-èœ è£L-Jì - ƒ-èœ: 15. Þ‰î Þìƒ-èœ º¿-õ¶ - ‹ M¬÷-ò£†´ ió˜-èÀ‚-è£è 嶂-èŠ-ð†-´œ-÷¶. è™-Mˆ î°F: ä.®.ä Ü™-ô¶ +2 Ü™-ô¶ Þ÷ƒè¬ô 𮊹. Þˆ-«î£´ ¬ìŠ-Hƒ-°‹ Þ‰î «õ¬ô-è¬÷ A¬ì‚-è„ ªêŒ-»‹. õò¶ õó‹¹: 25‚°œ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 3.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.icf.indianrailways.gov.in

ªð£¶ˆ-¶-¬ø-J™ â…-C-Q-ò-Kƒ ðE GÁ-õù - ‹: â¡.ªý„.H.C âù„ ²¼‚-èñ - £è ܬö‚-èŠ-ð-´‹ «ïû-ù™ ¬ý†-ó£-L‚ ðõ˜ 裘Š-ð« - ó-û¡ ÝçŠ Þ‰-Fò£. Þ¶ å¼ Þ‰-Fò Üó-C¡ ªð£¶ˆ-¶¬ø GÁ-õù-ñ£-°‹. «õ¬ô: â…-C-ò-Q-Kƒ ®ªóŒQ HK-M™ ð™-«õÁ «õ¬ô-èœ è£L-Jì - ƒ-èœ: 180 (CM™ 25, âô‚†-K‚-è™ 130, ªñ‚-è£-Q‚-è™ 25) è™M: ªð£P-J-ò™ ñŸ-Á‹ ªî£N™-¸†ðˆ-F™ ®AK º®ˆ-F¼ - ‚è «õ‡-´‹. õò¶ õó‹¹: 30 õò-¶‚-°œ. (ˆ-îŠ-ð†«ì£˜, ðöƒ-°® - è - œ, HŸ-ð´ - ˆ-îŠ-ð†-«ì£-¼‚° î÷˜¾ à‡´) Ü®Š-ð¬ - ìˆ î°F: «è† «î˜-M™ ªõŸP ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 5.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™-èÀ‚°: www.nhpcindia.com

+2 ð®Š-¹‚° èŠ-ð™ ¶¬ø «õ¬ô GÁ-õù - ‹: Þ‰-Fò - ‚ èŠ-ð™ ð¬ì‚-°ˆ «î¬õ-ò£ù èŠ-ð™-è-¬÷‚ è†-ì-¾‹, ðó£-ñ-K‚-è-¾‹ º‹-¬ð-J™ Þòƒ-°‹ Üó-²ˆ ¶¬ø-ò£ù «ïõ™ 죂 ò£˜† «õ¬ô: âªô‚†-ó£-Q‚, ªðJ¡-ì˜, â…-C¡, H÷‹-Hƒ «ð£¡ø ð™-«õÁ ¶¬ø-èO™ ªñ‚-è£-Qv† ñŸ-Á‹ çH†-ì˜ ªî£ì˜-ð£ù ÜŠ-ó¡-¯v «õ¬ô è£L-Jì - ƒ-èœ: ªñ£ˆ-î‹ 349. (ªð£¶ & 152, æ.H.C & 150, âv.C & 5, âv.® & 42) Þ¶«õ HK¾ õ£K-ò£è âªô‚†-ó£-Q‚ çH†-ì˜ & 21, çH†-ì˜ & 48, CŠ çH†-ì˜ (H÷‹-Hƒ) & 24, ªõ™-ì˜ & 17, ªðJ¡-ì˜ & 17, CŠ-¬ód (裘-ªð¡-ì˜) & 28, â…-C¡ çH†-ì˜(¯ê™ ªñ‚-è£-Q‚) & 34, ªñ‚-è£-Qv† & 12. è™-Mˆ î°F: +2 ñŸ-Á‹ ܉-î‰î «õ¬ôŠ HK-¾è - œ ªî£ì˜-ð£è â¡.ã.C ðJŸ-CJ - ™ ꣡-Pî - ¿ - ‹ 2 õ¼ì ÜÂ-ðõ - º - ‹ Þ¼ˆ-î™ Üõ-Cò - ‹. õò¶ õó‹¹: 18 ºî™ 25 õ¬ó «î˜¾ º¬ø: ⿈-¶ˆ «î˜¾ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 3.2.14 M‡- í Š- H ‚- ° ‹ º¬ø ñŸ- Á ‹ «ñô- F è îè-õ™-èÀ‚°: www.godiwadabhartee.com

25

è™M&«õ¬ô õN裆®


¶¬í ó£µ-õˆ-F™ âv.ä GÁ-õù - ‹: C.ä.âv.âçŠ âù„ ²¼‚-èñ - £è ܬö‚èŠ-ð´ - ‹ ñˆ-Fò ªî£NŸ-꣬ô ð£¶-裊-¹Š ð¬ì. Þ¶ Þ‰-Fò ó£µ-õˆ-F¡ ¶¬íŠ HK¾ «õ¬ô: ð™-«õÁ HK-¾è - O™ êŠ Þ¡v-ªð‚-ì˜ «õ¬ô è£L-Jì - ƒ-èœ: 123 è™-Mˆ î°F: +2. «ñ½‹ àò-ó‹, ñ£˜-ð-÷¾,

è‡-𣘬õ «ð£¡ø àì™ î°-F-»‹ «î¬õ. ˆ-îŠ-ð†ì, HŸ-ð-´ˆ-îŠ-ð†ì õ°Š-H-ù-¼‚° ÞF™ 꽬è à‡´. «î˜¾: ⿈¶, àìŸ î°F, ñ¼ˆ-¶õ - ˆ «î˜-¾è - œ à‡´. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 8.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.cisf.gov.in

HŸ-ð-´ˆ-îŠ-ð†-«ì£-¼‚° ªð£¶ˆ-¶¬ø «õ¬ô GÁ-õù - ‹: â¡.â™.C âùŠ-ð´ - ‹ ªïŒ-«õL L‚¬ù† 裘-ð« - ó-û¡ ÝçŠ Þ‰-Fò£ LI-ªì† «õ¬ô: UÎ-ñ¡ K«ê£˜v, ¬ðù£¡v, ªñ‚-è£Q‚-è™, âô‚†-K‚-è™, ¬ñQƒ, ªñ®‚-è™ ¶¬øèO™ «ñ«ù-ü˜, â…-C-Q-ò˜ ñŸ-Á‹ Ýd-ê˜ «õ¬ô-èœ è£L-Jì - ƒ-èœ: 9. Ü®Š-ð¬ - ìˆ î°F: HŸ-ð†ì êÍ-èˆ-Fù - «ó Þ‰-îŠ ðE‚° M‡-íŠ-H‚-èô - £‹

â‡-ªíŒ GÁ-õ-ùˆ-F™ «õ¬ô

GÁ- õ - ù ‹: Þ‡- ® - ò ¡ ÝJ™ 裘Š- ð - « ó- û ¡ LI-ªì† «õ¬ô: ñ¼ˆ-¶õ ÜF-è£K, ñQ-îõ - ÷ ÜF-è£K ñŸ-Á‹ â…-CQ - ò - ˜ è£L-Jì - ƒ-èœ: 156. (ð£Œ-ô˜ Ýð-«ó-û¡ ÜF-è£K & 26, ªñ®‚-è™ Ýd-ê˜ & 20, °õ£-L†® 衆-«ó£™ Ýd-ê˜ & 17, ñQ-î-õ-÷ˆ ¶¬ø ÜF-è£K & 32, ÜCv-ªì¡† Ýd-ê˜ & 50, ÜCv-ªì¡† Þ‰F Ýd-ê˜ & 11) è™-Mˆ î°F: Cô «õ¬ô-èÀ‚° â…-C-Q-òKƒ-A™ Þ÷-G¬ - ô-»‹ Cô HK-¾è - À‚° º¶-G¬ô ®A-K» - ‹ «è†-èŠ-ð†-®¼ - ‚-Aø - ¶. Þˆ-«î£´ «õ¬ôŠ HK-¾-èO™ ÜÂ-ð-õˆ «î˜„-C-»‹ «è†-èŠ-ð†´œ-÷¶. õò¶ õó‹¹: ñ¼ˆ-¶õ ÜF-è£K ðE-¬òˆ îMó ñŸø «õ¬ô-èÀ‚° 30 õò¶ Iè£-ñ™ Þ¼‚è «õ‡-´‹. ñ¼ˆ-¶õ ÜF-è£-K‚° ÜF-èð - †ê õò¶ 32. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 12.2.14 M‡- í Š- H ‚- ° ‹ º¬ø ñŸ- Á ‹ «ñô- F è îè-õ™-èÀ‚°: www.iocl.com 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

è™M: ®A-KJ - L - ¼ - ‰¶ â‹.H.H.âv õ¬ó-Jô - £ù î°-Fè - œ «õ¬ôŠ HK-¾è - À‚° ãŸð «è†-èŠ-ð†´œ-÷¶. õò¶ õó‹¹: «õ¬ô- è À‚° ãŸð õò¶ à„-êõ - ó- ‹-¹‹ ñ£Á-ð´ - ‹ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 4.2.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.nlcindia.com

ðˆ- õ°Š-¹‚° óJ™«õ «õ¬ô GÁ-õù - ‹: Þ‰-Fò óJ™«õ «õ¬ô: ÜCv-ªì¡† «ô£«è£ ¬ðô† (ã.â™.H) ñŸ-Á‹ ªì‚-mS - ò - ¡ è£L-Jì - ƒ-èœ: 26567. ÞF™ îI-öè - ˆ-¶‚° ñ†-´«ñ 1666 è£L-J-ìƒ-èœ (ªñ£ˆ-îŠ ðE-J-ìƒ-èO™ ªð£¶Š- H - K - M - ù - ¼ ‚° 13464, æ.H.C‚° 262, âv.C‚° 4122, âv.®‚° 2464 Þìƒ-èœ å¶‚-èŠð†-´œ-÷ù) è™- M ˆ î°F: ðˆ- î £‹ õ°Š¹ «î˜„- C - » - ì ¡ çH†- ì ˜, âªô‚†- g - S - ò ¡, Þ¡v†- Ï - ª ñ¡† ªñ‚-è£-Q‚, I™-¬ó†, «ó®«ò£ ܇´ ®.M ªñ‚-è£-Q‚, âô‚†-ó£-Q‚v ªñ‚-è£-Q‚, ì˜-ù˜ àœ-O†ì ä.®.ä ð®Š-¹è - O™ ãî£-õ¶ å¡-P™ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹ õò¶ õó‹¹: 18 ºî™ 30 õò-¶‚-°œ Þ¼‚è «õ‡-´‹. (ˆ-îŠ-ð†-«ì£-¼‚° 5 õ¼-ì-º‹ HŸ- ð †- « ì£- ¼ ‚° 3 õ¼- ì - º ‹ àì™ áùºŸ-«ø£-¼‚° 10 õ¼-ìº - ‹ õò¶ î÷˜„C à‡´) «î˜¾ º¬ø: ⿈-¶ˆ «î˜¾ ñŸ-Á‹ Fø-ùP - ¾ - ˆ «î˜¾ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìC «îF: 17.2.14 M‡- í Š- H ‚- ° ‹ º¬ø ñŸ- Á ‹ «ñôFè îè-õ™-èÀ‚°: www.rrbchennai.gov.in

26


èî¾

°ƒ°ñ„

CI›

Fø‰-î¶! 裬ó‚-裙

ð£ó-F-ò£˜ ªð£P-J-ò™ è™-ÖK ñ£í-õ˜-èœ à¼-õ£‚-A-J-¼‚-°‹ Gô‚-è-ì¬ô ïì¾ Þò‰-F-ó‹, Mõ-ê£ò êÍ-舶‚«è ªð£ƒ-è™ ðK². Üõ˜-è¬÷ ܬì-ò£-÷‹ 裆-®ò °ƒ-°ñ„-C-I-¿‚° ï¡P! & âv.¹Qî£, °‹-ð« - è£-í‹.

𣙠ð‡¬í ªî£ìƒ-è-«õ‡-´‹ â¡-ð¶ âù¶ ªï´-

èù¾. ÜîŸ-è£ù Ýòˆ-îƒ-èO™ Þ¼‰-î« - ð£¶, Ý¡-¬ô-Q™ 𣙠ð‡-¬íŠ 𮊹 ðŸP °ƒ-°-ñ„-C-I› õN ÜP‰-«î¡. Þ¶-õ¬ó Fø‚-èŠ-ð-ì£î èî¾ Fø‰-î¶ «ð£™ Þ¼‰-î¶. & Þó£.ð£‡-®ò - ¡, ñ¶¬ó.

ð†-ìŠ-ð-®Š¹ º®ˆ-î-õ˜-èÀ‚«è «õ¬ô A¬ì‚-è£î Þ‰-î‚

è£ôˆ-F™, ð®‚-è£-î-õ˜-èÀ‚° ªî£NŸ ðJŸC ªè£´ˆ¶ õ£›‚¬è-J™ Üõ˜-è¬÷ ãE-ò£è Þ¼‰¶ ãŸP M´‹ ñˆ-Fò Üó-C¡ ‘ñ‚-èœ è™M GÁ-õ-ù‹’ ð£ó£†-´‚-°-K-ò¶.

& C.Ü¼í£ ó£E, «è£¬õ.

ðœO ÝC-K-ò˜-è-÷£ù âƒ-èÀ‚°, +2 ݃-A-ô‹, «õF-J-ò™, ªð£¼-Oò - ™ ð£ìƒ-èO¡ Mù£ˆ ªî£°Š-¹è - œ Iè àð-«ò£-èñ - £è Þ¼‰-îù. Iè„ êK-ò£è õ®-õ-¬ñ‚-èŠ-ð†-®-¼‰î ܉î Mù£ˆî£œ-è¬÷ âƒ-èœ ñ£í-õ˜-èœ Ü¬ù-õ-¼‚-°‹ MG-«ò£-Aˆ¶ ðò¡-ªð-ø„ ªêŒ-«î£‹. & «è.M.è«í-ê¡, 装-C¹ - ó- ‹.

‘«õ¬ô ªó®’ ð°F I°‰î ï‹-H‚-¬è¬ò à¼-õ£‚-°-A-ø¶. º¿-¬ñ-ò£ù îè-õ™-èœ Þì‹ ªðŸ-P-¼Š-ð¶ Üî¡ îQˆ-¶-õ‹. Ü«î-«ð£™, «è‹-ðv GÎv ð°-F-J™ ñ£Gô, «îC-ò‚ è™-M„ ªêŒF-èœ Ü¬ùˆ-¬î-»‹ 弃-A-¬íˆ¶ M´-A-l˜-èœ. õ£›ˆ-¶-èœ! ÜõŸ-Á‚° Þ¡-‹ ô-î™ ð‚-èƒ-èœ å¶‚-è-ô£«ñ! & ®.«è.°í-Yô - ¡, «êô‹.

àJ˜ˆ ªî£N™-¸†-ð-M-ò™ è™M ðŸP IèŠ-ªð-¼‹ MNŠ-¹í˜¬õ à¼-õ£‚A M†-죘 ÔÞ¡v-¬ð-ò˜ çªð™«ô£Õ àî-ò°-ñ£˜. â…-C-Q-ò-Kƒ, ñ¼ˆ-¶-õ‹ âù Cô ¶¬ø-èO™ ñ†-´«ñ °M-»‹ ñ£í-õ˜-è¬÷ ªðKò Ü÷-M™ Þ‰-îŠ ð°F ߘ‚-A-ø¶! & ®.èí-ðF - ó- £š, ¹¶„-«êK.

‘Þ¡-ì˜-M-΂-èO™ Þš-õ-÷¾ Mõ-è£-óƒ-èœ à‡ì£’ â¡Á Mò‚è ¬õ‚-A-ø¶ ‘«õ¬ô‚° ªõ™-è‹’ ð°F. à÷-M-ò™-g-F-ò£è ¸µ‚-è-ñ£è ÜôC â¿-îŠ-ð-´‹ Þ‰-îˆ ªî£ì˜, «õ¬ô «î´‹ Þ÷‹ î¬ô-º-¬ø‚° àŸ-ê£è ì£Q‚. & 裘ˆ-F‚, F¼-õœ-Ù˜.

27

õN裆®

HŠóõK 1 -& 15,  2014 CI›&711 ñ£îI¼º¬ø KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ºî¡¬ñ ÝCKò˜

F.º¼è¡

ªð£ÁŠð£CKò˜

ªõ.côè‡ì¡ î¬ô¬ñ àîM ÝCKò˜èœ

«è£°ôõ£ê ïõcî¡ â‹.ï£èñE ºî¡¬ñ ¹¬èŠðì‚è£ó˜

¹É˜ êóõí¡

àîM ¹¬èŠðì‚è£ó˜èœ

ݘ.ê‰Fó«êè˜ ã.®.îI›õ£í¡ YçŠ ®¬êù˜

H.M.

®¬ê¡ ¯‹

ð.«ô£èï£î¡, ݘ.Cõ°ñ£˜, âv.𣘈Fð¡ «ð†®èœ, G¹í˜èO¡ ðK‰¶¬óèœ ñŸÁ‹ CøŠ¹‚ 膴¬óò£÷K¡ 輈¶èœ Üõ˜èO¡ ªê£‰î‚ 輈¶è«÷! ÞîN™ õöƒèŠð´‹ îèõ™èO¡ ¶™Lòˆî¡¬ñ¬ò ÝCKò˜ °¿ MNŠ¹ì¡ è‡è£E‚Aø¶. Þ¼‰¶‹ îõÁîô£è MìŠð´‹ îèõ™è÷£™ ãŸð´‹ ÞöŠ¹èÀ‚° ÝCKò˜ °¿ ªð£ÁŠð™ô. îèõ™è¬÷ «ñ‹ð´ˆ¶õ¶ ªî£ì˜ð£ù îƒèœ Ý«ô£ê¬ùè¬÷ õó«õŸA«ø£‹. ÞîN™ ªõOò£°‹ M÷‹ðóƒèO¡ à‡¬ñˆî¡¬ñ‚° G˜õ£è‹ ªð£ÁŠð™ô.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK:

229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600 004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 I¡ù…ê™ : editor@kungumam. co.in

M÷‹ðóƒèÀ‚°: ó£«üw è‡í¡ ºî¡¬ñ «ñô£÷˜ (M÷‹ðó‹) ªñ£¬ð™: 9840907299 ªî£¬ô«ðC: 44676767 Extn 13260. I¡ù…ê™:advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 9840907372 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in


+2

K.K. «îõî£v

àJK & MôƒAò™ Mù£ˆ ªî£°Š¹

1&ñFŠªð‡ Mù£‚èœ 1. àíM™ ¹óî‚ °¬øŠð£†®ù£™ ãŸð´‹ «ï£Œ M¬ì: °õ£Sò£˜‚è˜ 2. å¼ Aó£‹ LŠH®™ à¼õ£°‹ è«ô£KèO¡ Ü÷¾ M¬ì: 9.3 è«ô£Kèœ 3. ¬õ†ìI¡ ‘D’ °¬øMù£™ à‡ì£°‹ «ï£Œ M¬ì: Ýv®«ò£ñ«ôCò£ 4. è®ùˆ ªî£N™ ªêŒ»‹ IRM &‹ ªî£N™ ªêŒ»‹«ð£¶ «î¬õŠð´‹ è«ô£KèO¡ Ü÷¾ â¡ù? M¬ì: 2200 è«ô£Kèœ 5. ºF«ò£˜èO¡ àì™G¬ø â‡E¡ Ü÷¾ õ¬óò¬ø â¡ù? M¬ì: 19&25 6. àí¾ à†ªè£œ÷£î êñòˆF™ àìL™ °À‚«è£C¡ Ü÷¾ M¬ì: 70 ºî™ 110 I.Aó£‹/ªì.L† 7. ð™ «õ˜‚ °ö™ CA„¬êJ¡ «ð£¶ ð™ °NJÂœ G󊹋 ð¬ê M¬ì: è†ì£ªð˜ê£ ªóC¡ 8. Hˆî‚ èŸè¬÷ à¼õ£‚°õ¶ M¬ì: ªè£ôv†ó£™ 9. ⽋¹ ºPMŸ°‚ è£óí‹ M¬ì: M¬êJ¡ î£‚è‹ 10. ⽋¹ ºP‰î ð°F¬ò„ ²ŸP à¼õ£°‹ F²ˆ ªî£°F M¬ì: è£ôv 11. Cù£Mò™ ðìôˆF™ ãŸð´‹ ð£FŠ¹ M¬ì: ¼ñ£†®‚ ͆´õL 12. î¬êèœ ²¼ƒ°‹«ð£¶ ATP Íô‚ÃÁèœ Þ¬í»‹ Þì‹ M¬ì: Ý‚®¡ Þ¬öèœ 13. î¬êJ¡ ²¼‚èˆFŸ°ˆ «î¬õò£ù 裙Cò‹ ÜòQè¬÷ ªõOJ´õ¶ M¬ì: ꣘«è£ H÷£vI‚ õ¬ô 14. °÷£ñ¼ôC™ è£íŠð´‹ ªñ£ˆî õ®è†´‹ M¬êJ¡ Ü÷¾ M¬ì: 25I.I. Hg 15. ͬ÷J¡ âŠð°F ܬ껋 ªð£¼†èO¡ 𣘬õŠ ð£¬î? M¬ì: «ñ™ «è£L°L 

S. ð£ô£T

M.Sc., M.A., M.Phil., M.Ed.

HŠóõK 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

M.Sc., M.Ed., M.Phil.

16. Fù‰«î£Á‹ ²ó‚èŠð´‹ àI›cK¡ Ü÷¾ M¬ì: 1000&1500 I.L. 17. ªõœ¬÷òµ‚èO™ Iè„ CPò¬õ M¬ì: GΆ«ó£çH™èœ 18. ¬õ†ìI¡ ‘A’J¡ º‚Aò «õ¬ô M¬ì: è‡ð£˜¬õ à혾 19. ñ£îM죌 G¬ôJ¡ º®M™, 裘ðv Ö†®òñ£ù¶ å¼ õ´õ£è ñ£Á‹. ܉î õ´M¡ ªðò˜ M¬ì: 裘ðv Ü™Hè¡v 20. h¯‚ ªê™èOù£™ ²ó‚èŠð´õ¶ M¬ì: ªìv«ì£v®ó£¡ 21. HøŠHL¼‰«î è£íŠð´‹ Hάó¡ õ÷˜C¬î ñ£Ÿø‚ °¬ø𣆮ù£™ «î£¡Áõ¶ M¬ì: ªè÷† 22. ªð‡ ÞùŠªð¼‚è ñ‡ìôˆF™ Ü‡ì‹ è¼¾Áî™ ï¬ìªðÁ‹ Þì‹ M¬ì: Ý‹¹ô£ ð°F 23. 𣙠¹«ó£†¯¡ (𣙠ªð£¼œ) e¶ ªêò™ð´‹ ªï£F M¬ì: ªóQ¡ 24. ݇èÀ‚è£ù å¼ G¬ôò£ù 輈î¬ì º¬ø M¬ì: M‰¶ ï£÷‹ â´Š¹ (õ£ê‚ìI) 25. G¬ôŠð´ˆîŠð†ì ÜQ„¬ê ªêò¬ô GÏH‚è ºîL™ «ê£î¬ù ªêŒîõ˜ M¬ì: üõ¡ «ðš«ô£š 26. Þóˆî CõŠðµ‚è¬÷ ºF˜„Cò¬ìò„ ªêŒ»‹ ¬õ†ìI¡ M¬ì: ¬õ†ìI¡ B12 27. ªñô£Q¡ â‰î ÜI«ù£ ÜIôˆFL¼‰¶ àŸðˆF ªêŒòŠð´Aø¶? M¬ì: ¬ì«ó£C¡ 28. ¬ý«ð£ îô£ñv ð°FJ™ àœ÷ CPò à†è¼‚èœ Ü¬ö‚èŠð´õ¶ M¬ì: ñ£I™ôK àÁŠ¹èœ 29. ñ Q î K ™ « ó H v « ï £ Œ ‚ ° º î L ™ î´ŠÌC¬ò è‡ìP‰îõ˜ ò£˜? M¬ì: ÖJ ð£vì˜ 30. ¬õKò£Q™ å«ó å¼ G΂O‚ ÜIô‹ ñ†´‹ è£íŠð´õ Þšõ£Á ܬö‚ èŠð´Aø¶ M¬ì: «ýŠ÷£Œ´ ¬õóvèœ

28


31. ¹ŸÁ‚ 膮 (Ü) «è¡ê¬ó à¼õ£‚è ɇ´‹ ¬õóvèœ M¬ì: Ý¡«è£ªüQ‚ ¬õóvèœ 32. ¹ « ó £ † « ì £ « ê £ õ £ å † ´ ‡ E ò £ ™ à‡ì£°‹ «ï£Œ â¶? M¬ì: ÝŠHK‚è¡ É‚è Mò£F 33. H÷£v«ñ£®ò£M¡ 𣙠ÞùŠªð¼‚è º¬ø õ£›‚¬è ²öŸC ⃰ ï¬ìªðÁ‹? M¬ì: ªè£²M¡ àì‹H™ 34. «ï£Œ à‡ì£‚°‹ â¡ìeð£ Uv«ì£L®è£ G¬ô ò£¶? M¬ì: àìô õ®õƒèœ (Ü) ´«ó£«ð£«ê£Œ†èœ 35. ¬õóv «ï£¬ò‚ 膴Šð´ˆ¶‹ ÜFè ªêò™ªè£‡ì «õFŠ ªð£¼œ è£óE M¬ì: އ옪ðó£¡ 36. è£ôó£ «ï£»‡ì£‚°‹ àJK M¬ì: MŠK«ò£ è£ôó£ 37. HIV °îô£™ ãŸð´‹ °¬ø𣴠M¬ì: «ï£Œî¬ì裊¹‚ °¬ø𣴠38. ° ö ‰ ¬ î è O ™ ã Ÿ ð ´ ‹ « ð F ‚ ° ‚ è£óíñ£ù¶... M¬ì: Aò£˜®ò£ Þ¡ìv®ù£Lv 39. ð£ó£ ¬õóR™ è£íŠð´‹ p¡èO¡ â‡E‚¬è M¬ì: 3&4 p¡èœ 40. â˜CQò£ ªðv®v â¡Â‹ 𣂯Kò£õ£™ ªî£ŸÁ‹ «ï£Œ M¬ì: H«÷‚ 41. 𣂯Kò & âF˜ªð£¼œ â¶? M¬ì: ¬ô«ê£¬ê‹ 42. UvìI¡¬ù„ ²ó‚°‹ ªê™èœ M¬ì: ñ£v† ªê™èœ 43. âšõ¬èò£ù «î£™ 冴 ªêòŸ¬è «î£™ ÜÁ¬õ CA„¬êJ™ àð«ò£èŠð´Aø¶? M¬ì: ݆«ì£A󣊆 44. MHC p ¡ è œ , ² ‡ ª ì L J ¡ â ‰ î ‚ °«ó£«ñ£«ê£I™ àœ÷¶? M¬ì: ÝÁ 45. â‰î õ¬è ݇†®ð£®èœ åšõ£¬ñ ð‡¹ ªè£‡ì¬õ? M¬ì: IgE 46. SCID «ï£Œ‚è£ù è£óí‹ M¬ì: Ü®«ù£¬ê¡ ®ÜI«ùv °¬ø𣴠47. ¬îñv ²óŠHJ¡ õ÷˜„C‚ è£ô‹ M¬ì: 12 õ¼ìƒèœ õ¬ó 48. Þ‹»«ù£ °«÷£HQ™ àœ÷ H-êƒALJ¡ Íô‚ÃÁ â¬ì M¬ì: Þô° êƒAL «ð£¡Á Þ¼ñìƒè£ù¶

49. Þ‹»«ù£ °«÷£HL¡ «õFòŠªð£¼œ M¬ì: A¬÷‚«è£ ¹óî‹ 50. ð¡PJL¼‰¶ ñQî‚° àÁŠ¹ 冴 ªêŒòŠð´õ¶ M¬ì: ªü«ù£A󣊆 51. åˆî ܬñŠ¹¬ìò Þó†¬ìò˜èÀ‚° Þ¬ì«ò ï¬ìªðÁ‹ àÁŠ¹ 冴 Þšõ£Á ܬö‚èŠð´Aø¶ M¬ì: ä«ê£A󣊆 52. ñ Q î à ì L ™ è £ í Š ð ´ ‹ G í c ˜ º®„²èO¡ â‡E‚¬è ãøˆî£ö... M¬ì: 600 53. â‰îŠ ¹«ó£«èKò£†®™ ÜFè Ü÷¾ ñóHò™ «ê£î¬ùèœ «ñŸªè£œ÷Š ð†´œ÷¶? M¬ì: âvªê˜Cò£ «è£¬ô 54. DNA&M™ Þó‡´ Þ¬öèœ (êƒALèœ) àœ÷ù âù‚ è‡ìP‰îõ˜èœ M¬ì: õ£†ê¡ ñŸÁ‹ AK‚ 55. ñQîQ™ âˆî¬ù ñó¹‚ °¬ø𣆴 «ï£Œèœ è‡ìPòŠð†´œ÷ù? M¬ì: 300&‚°‹ ÜFèñ£ù 56. ñQîK™ ñó¹Š ð‡¹è¬÷Š ðŸP ÜPò àî¾õ¶ M¬ì: ê‰îF õNˆ ªî£ì˜ 57. C‚A™ ªê™ (èF˜ ÜKõ£œ) Þóˆî «ê£¬è âîù£™ ãŸð´Aø¶? M¬ì: à쟰«ó£«ñ£«ê£I™ àœ÷ p¡ 58. ñ Q î Q ™ à ì Ÿ ° « ó £ « ñ £ « ê £ I ™ è£íŠð´‹ 惰 pQù£™ ãŸð´‹ «ï£Œ M¬ì: ܇®ƒ†ì¡ ªè£Kò£ 59. Þ®«ò£Aó£‹ â¡ø£™... M¬ì: °«ó£«ñ£«ê£‹è¬÷‚ °P‚°‹ ðì‹ 60. °«ó£«ñ£«ê£‹èœ 4 ñŸÁ‹ 5 («èK«ò£ ¬ìŠHƒ) °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š H™ â‰îˆ ªî£°FJ™ ܬñ‰¶œ÷ù? M¬ì: B 61. â¬õ ïìñ£´‹ ñ󹊪𣼜 âùŠð´ A¡øù? M¬ì: ®ó£¡v«ð£ê£¡èœ 62. ì£‚ì˜ Üò£¡ M™ñ†, ì£L â¡ø ªê‹ñP ݆´‚ °†®¬ò °«÷£Qƒ Ü®Šð¬ìJ™ à¼õ£‚Aò º¬ø... M¬ì: à†è¼ ñ£ŸPŠ ªð£¼ˆî™ 63. Y °«ó£«ñ£«ê£‹ ÜìƒA»œ÷ ªî£°F M¬ì: ªî£°F G 64. Þ¶ æ˜ àJKJ¡ p«ù£I¬ù ð™«õÁ Ü÷Mô£ù Íô‚ÃÁè÷£è HK‚è Þò½‹ I¡Û†ìŠ HKî™ ªêŒº¬øò£°‹ M¬ì: âô‚†«ó£«ð£«ó£Cv

29

è™M&«õ¬ô õN裆®


65. X-°«ó£«ñ£«ê£‹ è£íŠð´‹ °«ó£«ñ£ «ê£‹ ªî£°F M¬ì: ªî£°F&C 66. ñ‚èœªî£¬èŠ ªð¼‚è õ÷˜„C iî‹ âšõ÷¾? M¬ì: ݇´‚° 90 I™Lò¡ 67. àôè÷£Mò ªõŠð àò˜MŸ°‚ è£óí‹ M¬ì: ÞòŸ¬è‚° âFó£ù ñQî„ ªêò™ð£´èœ 68. ªð¼‹ð£¡¬ñò£è‚ è£íŠð´‹ è‡í£® i´ õ£» M¬ì: CO2 69. CPò Ü÷¾ «õFò èN¾è¬÷‚ ªè£‡ì ÜFè Ü÷¾ èN¾ c¬ó‚ ¬èò£÷ ⋺¬ø Cø‰î¶? M¬ì: «ñŸðóŠH™ Í®¬õˆî™ 70. å¼ õ¼ìˆFŸ°Š ÌI‚° õ¼‹ ÅKò ÝŸø™ Ü÷¾ M¬ì: 5X1020 A.è«ô£Kèœ 71. « î ¬ õ ò £ ù Ü ¬ ù ˆ ¶ I ¡ ê £ ó ˆ «î¬õè¬÷»‹ ̘ˆF ªêŒò âF˜è£ôˆF™ ðò¡ðìŠ «ð£õ¶ â¶? M¬ì: ¬ý†óü¡ 72. àôA™ àœ÷ cK™, âˆî¬ù êîiî‹ ï¡m˜? M¬ì: 13% 73. à ô è ‹ º ¿ õ ¶ ‹ Ü ¬ ì ò £ ÷ ‹ è£íŠð†´œ÷ àJKò I¬èŠ ð™õ¬è¬ñ ÞìƒèO¡ â‡E‚¬è M¬ì: 25 74. ÅKò ªê™èœ àŸðˆFJ™ ðò¡ð´‹ Þ‰î à«ô£è‹ ˆ ñ»‹, ¹ŸÁ«ï£¬òˆ ɇ´‹ Þò™¹‹ ªè£‡ì¶ M¬ì: 裆Iò‹ 75. ¹ M ª õ Š ð Ý Ÿ ø L ™ . . . Ý Ÿ ø ô £ è Š ðò¡ð´ˆîŠð´Aø¶ M¬ì: có£M 76. à J K ò ñ ¼ ˆ ¶ õ C A „ ¬ ê è N ¾ è œ Þ‹º¬øJ™ c‚èŠð´A¡øù M¬ì: âKˆ¶„ ꣋ðô£‚è™ 77. æ«ê£¡ ÞöŠ¹ ºî¡ºîL™.... ð°F‚° «ñ™ v†«ó†«ì£vHò˜ ð°FJ™ 致H®‚èŠð†ì¶ M¬ì: ܇죘®‚ 78. 𣶠è£íŠð´‹ ñ£†®ùƒèO¡ â‡E‚¬è M¬ì: 26 Þùƒèœ 79. 裃«èò Þù‹ «î£¡Pò Þì‹ M¬ì: «è£ò‹¹ˆÉ˜ 80. ²‡í£‹¹ c¼ì¡ ªõ™ô‹ èô‰¶ ªè£´Šð¶ â‰î «ï£Œ‚è£ù ºî™ àîM CA„¬ê? M¬ì: ð£™è£Œ„ê™ 

HŠóõK 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

81. º Ÿ P ½ ‹ å ˆ î ð ‡ ¹ è ¬ ÷ » ¬ ì ò Þùƒè¬÷ ÞùŠªð¼‚è‹ ªêŒõ¶ M¬ì: ªõO Þù‚èôŠ¹ 82. ºŸP½‹ à¼õ£‚èñ¬ì‰î «è£N‚°… ê£ù¶ âˆî¬ù èÀ‚°Š Hø° º†¬ìJL¼‰¶ ªõOõ¼Aø¶? M¬ì: 21&22 ï£†èœ 83. F«ôŠHò£ eQ¡ ÜPMò™ ªðò˜ M¬ì: åK«ò£°«ó£Iv ªñ£ê£‹Hèv 84. ð£L¬êˆbIò£ â¡ð¶... M¬ì: CõŠðµ‚èœ ÜFèKŠ¹ 85. Þ¿¬õ‚è£è ðò¡ð´ˆîŠð´‹ ñ£†´ Þù‹ â¶? M¬ì: 裃«èò‹ 86. Þóˆî ܵ‚è¬÷‚ èí‚Aì ðò¡ð´‹ è¼M... M¬ì: q«ñ£¬ê†«ì£ e†ì˜ 87. Þ‰Fò ªð¼‹ ªè‡¬ìèO™ Iè «õèñ£Œ õ÷ó‚îò¶ M¬ì: è†ô£ è†ô£ 88. Þ ó ˆ î C õ Š ð µ ‚ è ¬ ÷ è í ‚ A ì àð«ò£èŠð´ˆîŠð´‹ Fóõ‹... M¬ì: «ýò‹ Fóõ‹ 89. ºó™ e¡èœ ꣘‰î õK¬ê M¬ì: ê¡Qð£˜Iv 90. ð†ì£E‚ ªè£‡¬ì â¡ð¬î º‚AòŠ ð‡ð£è‚ ªè£‡ì «è£N Þù‹ M¬ì: Hó£ñ£ 91. M ô ƒ A ò ™ î ˆ ¶ õ ‹ â ¡ ø Ë ¬ ô ªõOJ†ìõ˜ M¬ì: p¡ 𣊮v† ® ô£ñ£˜‚ 92. º î ¡ º î L ™ ª ü ˜ ‹ H ÷ £ ê ˆ F ¬ ù , «ê£ñ£†«ì£H÷£êˆFL¼‰¶ HKˆîP‰î ªü˜ñ£Qò ÜPMòô£÷˜ M¬ì: iv«ñ¡ 93. 죘M¡ ÝîKˆî ðKí£ñ‚ 輈¶‚èœ M¬ì: Iè„Cø‰î¬õ îŠH õ£›î™ 94. ðKí£ñ„ ªêòŸð£ƒ° â‹ ˬô ªõOJ†«ì£˜ M¬ì: T.â™. vªìH¡v 95. èŸøPî™ ñó¹Š ð‡¹ Ýèô£‹ â¡ð¬î º¡¬õˆîõ˜ M¬ì: ªñ‚´è™ 96. p¡ °¿ñ‹ «ñ‹ð£†®Ÿ° è£óEèœ M¬ì: F¯˜ ñ£Ÿø‹ 97. ªõŠðˆFù£™ ªõœª÷LèO™ ãŸð´‹ àì™ ñ£Ÿøƒèœ ªî£ì˜ð£ù ÝŒ¾‚¬÷ «ñŸªè£‡ìõ˜ M¬ì: âçŠ. H. ê‹ù˜

30


98. ñóHò½‹ CŸPùˆ «î£¡Á â‹ ˬô â¿Fòõ˜ M¬ì: «ì£Šê£¡²A 99. 𙽼õ¬ñŠHŸ° å¼ Cø‰î â´ˆ¶‚裆´ M¬ì: èF˜ ÜKõ£œ õ®õ Þóˆî CõŠ¹„ ªê™ Þóˆî«ê£¬è 100. Ü÷õŸø HøŠHˆî™ Fø¡ â¡ð¶... M¬ì: IîI…Cò ÞùŠªð¼‚è‹

3&ñFŠªð‡ Mù£‚èœ 1. ªð™ô£‚ó£M¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 2. 𣘬õ èí‚W´ (Optometry) â¡ø£™ â¡ù? 3. °õ£Sò£˜‚è˜ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èèœ ò£¬õ? â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ 4. 臹¬ó õ¬èèœ ò£¬õ? ÜP°Pèœ 5. Ýv®«ò£ñ«ôCò£M¡ ò£¬õ? 6. ‘ªýKƒ & ¹Ïò˜’ ªêò™ â¡ø£™ â¡ù? 7. ܈Fò£õCòñ£ù ÜI«ù£ ÜIôƒèœ ò£¬õ? 8. Þîòˆ î¬ê Þóˆî‚ °öô¬ìŠ¹ c‚è‹ â¡ø£™ â¡ù? 9. ‘ñ£˜¹„ êO «ï£Œ’ â¡ø£™ â¡ù? ܉«ï£J¡ õ¬èèœ ò£¬õ? 10. PUFA â¡ø£™ â¡ù? æ˜ àî£óí‹ î¼è? 11. 臹¬ó «ï£Œ‚è£ù ã«î‹ Þó‡´ è£óíƒè¬÷‚ ÃÁè? 12. àì™ ð¼ñ¡ â¡ø£™ â¡ù? 13. 裘ðv Ö†®ò‹ & õ¬óòÁ 14. Ý…C«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù? 15. õ£ê‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 16. ÎKò£ à¼õ£°‹ àJKò™ îò£KŠ¹ º¬ø (ݘQ¬î¡ ²öŸC) J¡ õ¬óðì‹ î¼è 17. ñó£²ñ «ï£J¡ ÜP°Pè¬÷‚ °PŠH´è? 18. ªõš«õÁ °ì™ H¶‚è õ¬èè¬÷‚ °PŠH´è? 19. ñ£îM죌 ²öŸCJ¡ Í¡Á G¬ôèœ ò£¬õ? 20. ¼«ñ†®‚ ͆´õL â¡ø£™ â¡ù? 21. ͬ÷ˆ õì FóõˆF¡ ðEèœ ã«î‹ Í¡P¬ù ⿶è? 22. ñ£«ù£ ꣂA¬ó´è¬÷ õ¬èŠ 𴈶è

23. 裘ðv Ö®òˆF¡ ðEèœ ò£¬õ? 24. è¬íò cK™ è£íŠð´‹ ªï£Fèœ ò£¬õ? 25. ܬñFò£ù Þîòˆî¬ê â¡ø£™ â¡ù? 26. ‘Þîò ¸¬ófó™’& â¡ð¶ ò£¶?

ïC¾ø™

ªêò™É‡ì™

27. I‚C®ñ£M¡ ÜP°Pè¬÷‚ ÃÁè? 28. Ü®Šð¬ì õ÷˜C¬î (BMR) &õ¬óòÁ

ñ£Ÿø

Ü÷¾

29. ²õ£êˆF¡ «ð£¶ ªêò™ð´‹ î¬êèœ ò£¬õ? 30. GΫñ£Qò£ êO‚ î£ùP°Pèœ ò£¬õ?

裌„êL¡

31. 臬í ð£¶è£ŠðîŸè£ù Í¡Á º¬øèœ ò£¬õ?

ã«î‹

32. ®»ªð‚ìI â¡ø£™ â¡ù? 33. àîó¬ð»¬ó ÜöŸC â¡ø£™ â¡ù? 34. ®Š÷£Œ´ ªê™õ¬è õ÷˜Š¹ â¡ø£™ â¡ù? 35. ã«î‹ Þó‡´ ¹«ó£†«ì£«ê£õ£ «ï£Œ‚A¼Ièœ ªðòK´è? 36. ‘ÜeHò£Cv’ â¡ø£™ â¡ù? ⌆v «ï£J¬ù‚ 37. º¬øèœ ò£¬õ?

è‡ìP»‹

38. ¬õóvèœ ò£¬õ? ã¡ ¬õóvèœ è†´Šð£´¬ìò ªê™ 冴‡Eèœ âù õöƒèŠð´A¡øù? 39. Å«ù£Cv & õ¬óòÁ 40. è£ôó£ «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ? 41. 𣂯Kò£‚èO¡ ð™«õÁ «î£Ÿøƒèœ ò£¬õ?

༈

42. å¼ Cø‰î «õF„ CA„¬ê ñ¼‰F¡ ã«î‹ Í¡Á ð‡¹è¬÷ ⿶è? 43. ‘«èv†«ó£’ ⿶è?

⡆®¬ó†®v

°Pˆ¶

44. â¬õ«ò‹ Í¡Á ¹«ó£†«ì£«ê£õ£ «ï£Œ‚ A¼Iè¬÷»‹ ÜõŸP¡ «ï£Œ è¬÷»‹ ⿶è? 45. ªê™õN ªî£ì˜ ¬õóv õ÷˜Š¹ º¬ø ðŸP °PŠ¹ õ¬óè? 46. ÖJ ð£v®ÎK¡ Cèó„ ê£î¬ùè¬÷ ⿶è? 47. ®ó£¡vì‚ê¡ â¡ø£™ â¡ù? 48. “«è£N‚ è¼¾œ õ÷˜Š¹” â¡ø£™ â¡ù?

31

è™M&«õ¬ô õN裆®


49. ã«î‹ Í¡Á Ý¡«è£pQ‚ ¬õóv èO¡ ªðò˜è¬÷‚ °PŠH´è? 50. Þ‹»«ù£°«÷£¹L¡èO¡ L & ð£LªðŠ¬ì´ êƒAL ðŸP CÁ°PŠ¹ ⿶è? 51. ªêòô£‚èˆ î¬ì裊¬ð, ñ‰îñ£ù «ï£Œ î¬ì 裊HL¼‰¶ «õÁ𴈶è? 52. ªê™ õN «ï£Œ î¬ì裊¹ (CMI) â¡ø£™ â¡ù? 53. ý£Š«÷£¬ìŠ¹èœ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè? 54. ݇®ªü¡ & õ¬óòÁ 55. Þó‡ì£‹ Gíc˜ àÁŠ¹èO¡ ªðò˜ è¬÷‚ °PŠH´è? 56. ð£ó£«ì£Š, âH«ì£Š & «õÁ𴈶è? 57. Þ‹»«ù£°«÷£¹LQ¡ ðì‹ õ¬ó‰¶, ð£èƒè¬÷‚ °P 58. Þ‹»«ù£ & å´‚A ñ¼‰¶èœ ò£¬õ? 59. ªê«ù£Aó£çŠ† (Xenograft) & õ¬óòÁ 60. Þ‹»«ù£ °«÷£¹LQ¡ 䉶 õ¬è è¬÷ ⿶è? 61. ²ò î¬ì‚裊¹ «ï£Œèœ ⊫𣶠«î£¡ÁA¡øù? æ˜ â´ˆ¶‚裆´ î¼è? 62. ªê™ M¿ƒ°î™/«ð«è£¬ê†ì£Rv â¡ø£™ â¡ù? 63. M¼‰«î£‹HJ¡ àìL™ ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èK‚èŠð´‹«ð£¶ «î£¡Á‹ ã«î‹ Í¡Á M¬÷¾èœ ò£¬õ? 64. ¬îñR¡ º‚AòŠ ðE ò£¶? 65. °PŠH´ ñò¬ìò î¬ì‚裊H¡ ã«î‹ Í¡Á CøŠ¹Š ð‡¹è¬÷ ⿶è? 66. Üù£ç¬ðô£‚Cv â¡ø£™ â¡ù? 67. «ñ‚«ó£ç«ðxèœ âšõ£Á ç«ð«è£ ¬ê† «ì£Cv ꣘‰î î¬ìò£è ªêò™ ¹KAø¶? 68. ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠð¬îˆ î´Šð «ñŸªè£œ÷Šð´‹ ïìõ®‚¬èèœ ã«î‹ Í¡P¬ù ⿶è? 69. ñ‡aóL¡ ðEèœ ò£¬õ? 70. ‘°¼Fò£‚è‹‘ â¡ø£™ â¡ù? 71. ý£Šªì¡ â¡ø£™ â¡ù-? 72. îQˆ¶ è£íŠð´‹ Ý¡®ð£®èO¡ Í¡Á º‚AòŠ ðEèœ ò£¬õ? 73. Þ¡ì˜çªðó£¡èœ âšõ£Á à쟪êòL ò™ ꣘‰î î¬ì‚ è£óEè÷£è ïñ¶ àìL™ ªêò™ð´A¡øù? 

HŠóõK 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

74. 劫ê£aèóí‹ & õ¬óòÁ 75. ¬îñR™ à‡ì£‚èŠð´‹ ý£˜«ñ£¡ «ð£¡ø è£óEèœ ò£¶? 76. ‘ÅŠð˜ ð‚°èœ’ (Superbugs) â¡ð¬õ ò£¬õ? 77. Üò™ p¡ ªî£ŸPò ªê™èO¡ ðò¡ ð£´èœ ò£¬õ? 78. ¹óîˆ îó¾ õƒA â¡ø£™ â¡ù? 79. ê‰îF õNˆ ªî£ì˜ ÝŒ¾ âùŠð´õ¶ ò£¶? 80. °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óðìˆF¡ (Karyotyping) ðò¡èÀœ Þó‡´ ÃÁè 81. DNA Ëôè‹ â¡ø£™ â¡ù? 82. ñóHò™ «ï£ŒèO¡ ªðò˜è¬÷‚ °PŠ H´ 83. è´¬ñò£ù îôYIò£ «ï£Œ‚è£ù ñ¼ˆ¶õ‚Ãì ÜP°Pèœ ò£¬õ? 84. àJK îèõLòL¡ (Bio-informatics) «ï£‚èƒèœ Í¡Á ÃÁè 85. p¡ CA„¬ê (Gene therapy) â¡ø£™ â¡ù? Þó‡´ õ¬è p¡ CA„¬êèœ ò£¬õ? 86. ¹óî„ ªêŒFJò™ (¹«ó£†®«ò£I‚v) ÝŒ¾èœ â¡ø£™ â¡ù? 87. «èK«ò£Aó£‹ â¡ø£™ â¡ù-? 88. àJKò ªêŒFJò™ îó¾ˆî÷‹ (Database) â¡ø£™ â¡ù? 89. °«÷£Qƒ & õ¬óòÁ 90. °«÷£Qƒ º¬øJ¡ b¬ñèÀœ Þó‡¬ì‚ ÃÁ? 91. àJK îèõLò™ & õ¬óòÁ 92. àì™ªê™ p¡ CA„¬ê º¬ø¬ò Þù„ ªê™ p¡ CA„¬ê º¬øJL¼‰¶ «õÁ𴈶è? °«÷£Qƒ º¬øJ¡ ñèœ 93. ò£¬õ? 94. èF˜ ÜKõ£÷¢ «ê£¬è «ï£Œ‚è£ù ÜP°Pèœ ò£¬õ? 95. ñÁ«ê˜‚¬è ®.â¡.ã ªî£ö™ ¸†ðˆF¡ ðò¡èœ Í¡P¬ù ⿶ 96. cDNA â¡ø£™ â¡ù? 97. ñ£Áð£ì¬ìî™ â¡ø£™ â¡ù? 98. àòK îèõLòL™ àî¾A¡ø ªñ£N è¬÷‚ °PŠH´è? 99. ñÁ«ê˜‚¬è DNA & õ¬óòÁ? 100. ê‰îF õNˆ ªî£ì˜ õ¬óðì‹ â¡ø£™ â¡ù?

32


º‚Aòˆ¶õ‹

127. ð£™è£Œ„ê™ «ï£Œ‚è£ù º¡ªù„êK‚ ¬è»‹ ºî™ àîM»‹ ò£¬õ?

102. G΂O«ò£¬ì´ õK¬êîó¾ ¹ô¡èÀ‚ è£ù àK¬ñ G¬ôòƒè÷£è‚ è¼îŠ ð´‹ ºî¡¬ñ G¬ôòƒèœ ò£¬õ-?

128. ã«î‹ Í¡Á Þ‰Fò£M™ è£íŠ 𴋠´‚ «è£NJùƒèO¡ ªðò˜ è¬÷‚ °PŠH´

103. ñQî p«ù£‹ F†ì‹ â¡ø£™ â¡ù?-

裙ï¬ìèÀ‚° ãŸð´‹ 129. «ï£Œè¬÷ ⿶è?

101.

ñó¹Š ªð£PJòL¡ Í¡Á ÃÁ?

104. àJK îèõLò™ ãŸðì õNõ°ˆî ÜPMò™ 致H®Š¹èœ ò£¬õ? 105. °I›CÁõ¡ C¡†«ó£‹ & °PŠ¹ õ¬óè? 106. îI›ï£†®½œ÷ Þ¼ õ÷ƒè¬÷‚ ÃÁè

àJKò

107. àJKò„ C¬îMŸ° àœ÷£è£î èN¾ èœ â¡ø£™ â¡ù? æ˜ â´ˆ¶‚裆´ î¼è?

ð™«õÁ

130. º†¬ìè¬÷ˆ «î˜‰ªî´‚°‹«ð£¶  èõùˆF™ ªè£œ÷ «õ‡®ò °PŠ¹èœ ò£¬õ? 131. å¼ «ï£òŸø ïôñ£ù 裙ï¬ì¬ò âšõ£Á è‡ìPõ£Œ?132. ªêòŸ¬è M‰É†ì‹ â¡ø£™ â¡ù? 133. vªìîv«è£ŠH¡ ðò¡èœ ò£¬õ?-

108. àJKòŠ ð™õ¬è¬ñ & õ¬óòÁ

134. A¬÷‚«è£nKò£ â¡ø£™ â¡ù?

109. ð²¬ñòè (Green house) â¡ø£™ â¡ù?

135. RH‚«ñ£ñ£«ù£e†ìK¡ ðò¡èœ ò£¬õ?

M¬÷¾

110. «ñèƒèO™ «õFŠ ªð£¼œ É¾î™ â¡ð¶ â¡ù? 111. ÅKò ÝŸøL¡ G¬øèœ ò£¬õ? 112. ñ¼ˆ¶õ‚ èN¾èœ â¡ø£™ â¡ù? Þó‡´ â´ˆ¶‚裆´èœ î¼è. ÜõŸ¬ø âšõ£Á c‚°õ¶? 113. àôè÷£Mò ªõŠð àò˜¾ Warming) â¡ø£™ â¡ù-?

136. ݆«ì£ ò£¬õ?

Üù¬ôêK¡

°¬øð£´èœ

137. ªêòŸ¬è «ðv«ñ‚è˜ â¡ø£™ â¡ù? 138. ÜY™ õ¬è «è£öJùˆF¡ ð‡¹èœ ò£¬õ? 139. ‘𣙠裌„ê™’ «ï£Œ‚è£ù ÜP°Pèœ ò£¬õ?

(Global

140. e¡ °÷ƒèœ âšõ£Á õ¬èŠð´ˆîŠ ð†´œ÷ù?

114. àôè÷£Mò ªõŠð àò˜MŸè£ù Í¡Á è£óíƒèœ ò£¬õ?

141. q«ñ£¬ê†«ì£e†ìK¡ ñ¼ˆ¶õ º‚A òˆ¶õ‹ ò£¶?

115. Þ‰Fò£M¡ ã«î‹ Í¡Á àJKò I°õ÷ ð£¶è£ŠHìƒè¬÷‚ °PŠH´è

142. ݆«ì£ Üù¬ôêK¡ «ñ¡¬ñèœ ã«î‹ Í¡¬ø ⿶è?

116. æ«ê£¡ ÞöŠHù£™ ãŸð´‹ M¬÷¾ èœ ò£¬õ?

143. F«ôŠHò£ eQ¡ ð‡¹èœ ò£¬õ?

117. æ«ê£¡ °¬øŠ¹Š ªð£¼†èœ ò£¬õ?

144. ªõOJù‚ èôŠ¹ â¡ø£™ â¡ù?

118. âF˜è£ô ÝŸø™ Íô‹ ¬ý†óü¡. ã¡?

145. Üò™ Þù ñ£´èO™ ã«î‹ Í¡P¡ ªðò˜è¬÷ ⿶

119. ‘æ«ê£¡ ªð£ˆî™’ â¡ø£™ â¡ù?

146. ªü˜C Þù ñ£´èO¡ ã«î‹ Í¡¬ø ⿶è?

120. àJKò I° õ÷ƒèœ & õ¬óòÁ 121. àJKòˆb˜¾ â¡ø£™ â¡ù? 122. àJKò I°õ÷ ¬ñòˆF¡ ð‡¹èœ ã«î‹ Þ󇮬ù ⿶è? 123. ð² Ü‹¬ñ «ï£¬ò‚ 膴Šð´ˆF î´‚°‹ õNº¬øè¬÷‚ ÃÁ

ÞùŠªð¼‚è‹

147. ªêòŸ¬è ܬì裊H¬ù ÞòŸ¬è ܬì裊HL¼‰¶ «õÁ𴈶è 148. q«ñ£¬ê†«ì£ªñ†K â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ðò¡ð£´èœ ò£¶? 149. ý£˜® & i¡ªð˜‚ MF¬ò‚ ÃÁ

124. C.T. J¡ ã«î‹ Þó‡´ ðò¡è¬÷‚ ÃÁ?

150. ªü˜‹H÷£ê (Germplasm) â¡ð¶ ò£¶?

125. è‹ŠÎ†ì† «ì£«ñ£Aó£H «î˜‰î£ó£Œ î™ â¡ø£™ â¡ù-

151. î°‰îù â¡ù?

126. ªêòŸ¬è M‰É†ìˆF¡ ñèœ ò£¬õ?

ð‡¹èœ

îŠHŠ

H¬öˆî™

«è£†ð£´ â¡ø£™

152. ªðøŠð†ì ð‡¹èœ ñó¹Š ð‡ð£î™ MF¬ò‚ ÃÁè?

33

è™M&«õ¬ô õN裆®


153. p¡ °¿ñ‹ (Gene pool) â¡ø£™ â¡ù? 154. õ¬óòÁ: Yê£ è¿ˆ¶ M¬÷¾ 155. ô£ñ£˜‚A¡ ºî™ MF¬ò õ¬óòÁ? å¼ àî£óí‹ î¼è 156. «õŸPì CŸPùƒèœ æKì„ CŸPùƒ èOL¼‰¶ âšõ£Á «õÁð´A¡øù? 157. 𙽼õ¬ñŠ¹ & õ¬óòÁ 158. ê˜õ HøŠ¹‚ ªè£œ¬è & õ¬óòÁ 159. CøŠHù‹ â¡ø£™ â¡ù ? ÜõŸP¡ õ¬èèœ ò£¬õ? 160. °«ó£«ñ£«ê£‹ ð¡¬ñJù˜ «î£¡Áõ îŸè£ù è£óíƒè¬÷ ⿶

19. àôè ²è£î£ó ܬñŠH¡ð® õ¬óòÁ‚ èŠð†ì ⌆v «ï£J¡ ÜP°Pèœ ò£¬õ?

5&ñFŠªð‡ Mù£‚èœ

24. 𣂯Kò ñóHò™ ðŸP M÷‚°è.

1. G¬ùõ£ŸøL¡ õ¬èè¬÷Š ðŸP ⿶è 2. Þîò Þò‚èˆ É‡ì™, «î£Ÿø‹ ñŸÁ‹ ðó¾î¬ô MõK 3. õô¶, Þì¶ Í¬÷èO¡ 弃A¬íŠ¹ ðŸP °PŠ¹ î¼è CA„¬ê º¬øJ¬ù 4. ðŸ&裙õ£Œ MõK 5. ð™«õÁ â½ñ¹ ºP¾è¬÷Š ðŸP MõK 6. ñQî è‡E¡ cœªõ†´ˆ «î£Ÿøˆ F¬ù ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷ °P‚ 辋. 7. «î£L¡ ðEèœ ò£¬õ? 8. Þóˆî‹ à¬øî™ G蛄C¬ò MõK 9. ñQî è‡E¡ °¬øð£´è÷£ù A†ìŠ 𣘬õ ñŸø‹ ÉóŠð£˜¬õè¬÷ M÷‚°è. 10. ªêK‚èŠð†ì àí¾Š ªð£¼†èœ âšõ£Á à†AóA‚èŠð†´ î¡ñòñ£‚ èŠð´Aø¶ â¡ð¬î MõK 11. ͬ÷ õìˆ Fóõ‹ ðŸPò °PŠ¹ ⿶è. Üî¡ ðEè¬÷ MõK 12. ºP‰î ⽋¹èO¡ Ã´î™ G蛄C¬ò M÷‚°è 13. ð™L¡ «õ˜ °ö™ CA„¬êJ™ àœ÷ ð®G¬ôè¬÷ MõK 14. É‚è‹ å¼ î¡Q¬ô ñø‰î G¬ô & ࡠ輈¬îˆ î¼è 15. GΫó£¬ýŠ«ð£¬ðCv ý£˜«ñ£¡ è¬÷ ªî£°ˆªî¿¶è. 16. ñQîQ¡ ¬õóv «ï£Œè¬÷ MõK 17. ñQîQ™ è£íŠð´‹ ã«î‹ Þó‡´ ð£‚¯Kò «ï£Œè¬÷ MõK

25. ñQîK™ 𣂯Kò£õ£™ ãŸð´‹ ð£™M¬ù «ï£Œè¬÷Š ðŸP MõK

18. ¸‡µJK «ï£Œ‚ îèõ¬ñŠ¹èœ ò£¬õ? 

HŠóõK 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

A¼IèO¡

20. ⌆v «ï£J¡ 膴Šð£´ «ñô£‡¬ñ¬ò MõK

ñŸÁ‹

21. â„.ä.M ¬õóR¡ à¼õ ܬñŠH¬ù MõK 22.

«óHv ñŸÁ‹ è£ôó£M¡ «ï£Œ‚è£óE, ÜP°Pèœ ñŸÁ‹ ðó¾‹ Mî MõK

𣂯Kò áìèƒèœ îò£KŠðF™ 23. àœ÷ ð®G¬ôèœ ò£¬õ?

26. ñ£ŸÁÁŠ¹ MõK

CA„¬êJ¡

õ¬èè¬÷

27. ñQîK™ è£íŠð´‹ ¬õóv «ï£Œèœ ã«î‹ Þ󇮬ùŠ ðŸP CÁ °PŠ¹ ⿶è 28. Ý¡†®ð£® õN «ï£Œˆ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè

î¬ì裊¹

29. ñ£ŸÁÁŠ¹ ò£¬õ?

ÜP°Pèœ

Gó£èKŠH¡

30. ºî™G¬ôˆ î´Šð£ŸøL™ M÷ƒ°‹ àœ÷¬ñŠHò™ ñŸÁ‹ i‚è‹ à‡ì£õ ãŸð´‹ î´Š¹è¬÷Š ðŸP M÷‚°è 31. «ï£Œˆî´Šð£Ÿø™ ðŸP M÷‚°è.

°¬ø«ï£Œè¬÷Š

32. àÁŠ¹ ñ£ŸÁ â¡ø£™ â¡ù-? Aó£çŠ ®¡ õ¬èè¬÷ MõK 33. ªðŸÁ‚ªè£‡ì î¬ì 裊H¡ CøŠ¹Š ð‡¹è¬÷ MõK 34. ñ£ŸÁÁŠ¹ MõK

CA„¬êJ¡

35. Þ‹»«ù£ °«÷£¹L¡ ðìˆ¶ì¡ MõK

õ¬èè¬÷ ܬñŠ¬ðŠ

36. Ü™«ô£Aó£çŠ† ñÁŠHù£™ ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ò£¬õ? Üî¬ùˆ î´‚è ñ¼ˆ¶õ CA„¬êJ¡«ð£¶ «ñŸ ªè£œ÷Šð´‹ ïìõ®‚¬èè¬÷ ⿶ 37. ªð£¼‰îˆî° «ï£Œˆ î¬ì‚裊¬ð º´‚A M´î™ °Pˆ¶ 38. Þ‹»«ù£°«÷£¹L¡ ܬñŠ¬ðŠ ðì‹ õ¬ó‰¶ ð£èƒè¬÷‚ °P 39. Gíc˜ º®„C¡ ܬñŠ¬ð ðìˆ¶ì¡ MõK

34


40. àÁŠ¹ ñ£ŸøˆF¡ ñóHò Ü®Šð¬ì ðŸP CÁ °PŠ¹ ⿶è 41. ñ£ŸÁÁŠ¹ Gó£èKŠH¬ù î´‚°‹ ïìõ®‚¬èèœ ò£¶? 42. ܇®ƒì¡ ªè£Kò£ ðŸP CÁ °PŠ¹ õ¬óè 43. àJK îèõLòL¡ «ï£‚è‹ ðŸP °PŠ¹ ⿶è 44. °«÷£Qƒ ªêò™º¬øJ¡ å¿‚è Mò™ M¬÷¾èœ ò£¬õ? 45. ñÁ«ê˜‚¬è DNA ªî£N™¸†ðˆF¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 46. ñQî p«ù£‹ F†ìˆF¡ ðò¡ð£´èÀ‹ º‚Aòˆ¶õƒèÀ‹ ò£¬õ? 47. ê‰îF õNˆªî£ì˜ °Pf´èœ ðŸP MõK 48. DNA ñÁ«ê˜‚¬è ªî£N™ ¸†ðMòL¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 49. àJK îèõLòL¡ «ï£‚èƒèœ ò£¬õ? 50. âKîí™ èK â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 51. îó¾ ¹ô‹ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ õ¬èèœ ò£¬õ? 52. ñQî °«ó£«ñ£«ê£‹ ªî£°Š¹ õ¬óð숬î MõK? 53. ì£‚ì˜ Üò£¡ M™ñ†®¡ °«÷£Qƒ º¬ø¬ò M÷‚°è 54. °«÷£Qƒ ªêŒº¬øJ¡ å¿‚è‹ ê£˜‰î Hó„ê¬ùèœ, ñèœ, b¬ñèœ ò£¬õ? 55. ñó¹ ñ£ŸøŠð†ì Môƒ°èO¡ ðò¡èœ ò£¬õ? 56. CøŠHùñ£îL¡ ð™«õÁ õ¬èèœ ò£¬õ? 57. ÞòŸ¬èˆ «î˜M™ àœ÷ Í¡Á õ¬èò£ù «î˜¾ º¬øèœ ò£¬õ? MõK 58. G«ò£ ôñ£˜‚AòˆF¬ùŠ ðŸP CÁ °PŠ¹ î¼è 59. CøŠHùñ£î¬ô MõK 60. «õÁð†ì ÞùƒèÀ‚A¬ì«ò èôŠ¹ âšõ¬èèO™ î´‚èŠð´Aø¶ â¡ð¬î MõK 61. 죘MQò‚ °¬øð£´èœ ðŸP ⿶è 62. àJKùˆ ªî£¬è ñóHò™ ðŸP °PŠ¹ õ¬óè 63. ÞùŠªð¼‚è„ «ê˜‚¬èJ¡ º¡ îQ¬ñŠð´ˆ¶î™ â¡ð¬î MõK

64. ñóHò ï蘾 «è£†ð£†®¬ù MõK 65. 𙽼õ¬ñŠ¹ & MõK îŸè£ôˆFò ÞòŸ¬èˆ «î˜¾‚ 66. «è£†ð£´ ðŸP MõK‚辋 67. Yõ™ ¬ó† M¬÷¾ ðŸP MõK 68. ðKí£ñˆF™ ñóHò ïè˜M¡ ðƒA¬ù ⿶ 69. «õÁð†ì ÞùƒèÀ‚A¬ì«ò èôŠ¹ âšõ£Á î´‚èŠð´Aø¶? 70. ð™«õÁ CøŠHùƒè¬÷Š ðŸP MõK‚辋 71. ý£˜®& i¡ªð˜‚ êñ¡ð£´ â‰î Å›G¬ôJ™ ªêò™ð´Aø¶ â¡ð¬î M÷‚°è 72. °«ó£«ñ£«ê£‹ Hø›„C ðŸP MõK

10 & ñFŠªð‡èœ 1.

Þîòˆ î¬ê ïC¾ø™ «ï£Œ ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè 2. CÁc˜ à¼õ£°‹ º¬ø¬ò MõK 3. è‡E™ è£íŠð´‹ °¬øð£´è¬÷»‹ ÜõŸP¬ù êKªêŒ»‹ º¬øè¬÷»‹ MõK 4. «îCò °´‹ð ïôˆF†ìˆF™ àœ÷ ð™«õÁ ªêò™F†ìƒè¬÷»‹ ܬõè O¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î»‹ ⿶è 5. à†²õ£ê ñŸÁ‹ ªõO„²õ£ê ªêò™ º¬øè¬÷ M÷‚°è. 6. ܆gù™ ²óŠHJ¡ ý£˜«ñ£¡èO¡ «õ¬ô¬òŠ ðŸP 膴¬ó õ¬óè 7. ²õ£ê‹ ï¬ìªðÁ‹ º¬øJ¬ù ðìˆ¶ì¡ M÷‚°è. 8. Þ¡²L¡ ñŸÁ‹ °À‚«è£è£Q¡ à쟪êòLò™ ªêò™èœ ðŸP MKõ£è ⿶è 9. Þîò‹ ªêò™ð´‹«ð£¶ ï¬ìªðÁ‹ Gè›M¬ù M÷‚°è 10. ⽋¹ ºP¾ & õ¬óòÁ. ⽋¹ ºPM¡ õ¬èè¬÷ MõK 11. ï£÷I™ô£„ ²óŠHò£è è¬íòˆF¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î MõK 12. å¼ â½‹¹ˆ î¬êJ¡ ܬñŠH¬ù âOò ðìˆ¶ì¡ MõK? 13. ܆gù™ ªñ´™ô£ ð°F å¼ ï£÷I™ô£„ ²óŠHò£è„ ªêò™ð´‹ MîˆF¬ù MõK ²õ£êˆF™ ï¬ìªðÁ‹ 14. ¸¬ófó™ G蛄Cè¬÷Š ðìˆ¶ì¡ MõK 15. ¬î󣌴 ²óŠHJ¡ ܬñŠ¹ ñŸÁ‹ ªêò™è¬÷Š ðìˆ¶ì¡ MõK

35

è™M&«õ¬ô õN裆®


16. ¬õ†ìI¡èœ ðŸP MKõ£ù 膴¬ó ⿶ 17. cKN¾ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ ÜP°Pèœ, õ¬èèœ ñŸÁ‹ è£óíƒèœ ðŸP MõK 18. Þîò Þò‚èˆÉ‡ì™ «î£¡ø½‹ ðó¾î½‹ ñŸÁ‹ Þîò Þò‚è ²öŸC¬ò MõK 19. 裶 «è÷£ˆ ñJ¡ õ¬èè¬÷»‹ Üî¬ù êKªêŒ»‹ º¬øè¬÷»‹ MõK 20. CÁ°ìL™ ï¬ìªðÁ‹ ªêKˆî™ G蛾è¬÷ M÷‚辋. 21. ð£ó£ ¬î󣌴 ï£÷I™ô£„ ²óŠH ðŸP MKõ£è M÷‚辋 22. ñ£îM죌 ²öŸC ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè 23. ðŸªê£ˆ¬î â¡ø£™ â¡ù? ðŸªê£ˆ ¬î‚è£ù è£óí‹, ÜP°Pèœ ñŸÁ‹ ðŸè£™õ£Œ CA„¬ê & MõK‚辋 24. ⽋¹ˆ î¬êJ¡ ܬñŠ¬ð MõK 25. ²õ£ê º¬øJ¬ù MõK 26. ÞóˆîˆF¡ Þ¬òH¬ù MõK 27. æ«ê£¡ æ˜ ÞòŸ¬èò£ù ÅKòˆî¬ì â¡ð¶ ðŸP»‹ æ«ê£¡ ÞöŠ¬ðˆ î´‚°‹ º¬øèœ ðŸP»‹ MõK 28. ï¡m˜ «ñô£‡¬ñ ðŸP 膴¬ó õ¬óè 29. ÝŸø™ ªï¼‚è® â¡ø£™ â¡ù? Þ‰ªï¼‚讬ò êK ªêŒò ⡪ù¡ù õNº¬øèœ ¬èò£÷Šð´A¡øù? 30. b ƒ ° î ¼ ‹ èN¾è¬ ÷ â šõ£ Á ¬èò£œõ£Œ? Üî¬ùˆ 𣿶 ªðøŠð†´œ÷ ÜPMò™ ÜPM¡ Ü®Šð¬ìJ™ MõK 31. õÁ¬ñ ðŸP å¼ ªî£°Š¹ î¼è 32. è‡í£® i´ M¬÷¾ àôè÷£Mò ªõŠð àò˜¾‚°‚ è£óíñ£è àœ÷ù. Þîù£™  ê‰F‚èM¼‚°‹ M¬÷¾ èœ °Pˆ¶ Mõ£F 33. àJKò ð™õ¬è¬ñ ã¡ ð£¶è£‚èŠðì «õ‡´‹ â¡ð¶ ðŸP»‹ Üî¡ ÞöŠð£™ ãŸð´‹ M¬÷¾èœ ñŸÁ‹ Üî¬ùŠ ð£¶è£‚è H¡ðŸøŠð´‹ ð™«õÁ F†ìƒèœ ðŸP»‹ å¼ ªî£°Š¹ î¼è. 34. ðò¡ð£†®¡Ü®Šð¬ìJ™ 裙ï¬ìèœ âšõ£Á õ¬èŠð´ˆîŠð´A¡øù? 嚪õ£¡PŸ°‹ Þ¼ àî£óíƒèœ î¼è. 裙ï¬ì ÞùŠªð¼‚èˆF™ 

HŠóõK 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

«ñŸ ªè£œ÷Šð´‹ ò£¬õ?

ªî£N™¸†ðƒèœ

35. e¡ ð‡¬í «ñô£‡¬ñ ªêŒî¬ô »‹, ã«î‹ Þó‡´ îI›ï£†´ àí¾ e¡è¬÷»‹ ðŸP MõK 36. èø¬õ ÞùŠ ð²‚èO¡ «î£Ÿø‹, ðóõ™, ð‡¹èœ ñŸÁ‹ 𣙠àŸðˆF ÝAòõŸ¬øŠ ðŸP M÷‚èñ£è 膴¬ó õ¬óè 37. «è£N õ÷˜ŠH¡ º‚Aò G¬ôè¬÷ MõK 38. 裙ï¬ìè¬÷ˆ °‹ ã«î‹ Þó‡´ ðó¾‹ î¡¬ñ»œ÷ «ï£Œè¬÷ »‹ Þó‡´ ðó¾‹ î¡¬ñòŸø «ï£Œè¬÷»‹ MõK? Üî¡ î´Š¹ º¬øè¬÷»‹ MõK? 39. 裙ï¬ìèÀ‚° ãŸð´‹ ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè

«ï£Œèœ

40. ÝŸø™ ªï¼‚è® â¡ø£™ â¡ù? Þ‰ªï¼‚讬ò„ ê‰F‚è ã«î‹ 䉶 õNº¬øè¬÷ MõK 41. e¡ °÷ˆ¬î Ýòˆî‹ ªêŒî™ ñŸÁ‹ «ñô£‡¬ñ ªêŒî™ ðŸP å¼ MKõ£ù ªî£°Š¹ î¼è. 42. è‹ŠÎ†ì† «ì£«ñ£Aó£H â¡ø£™ â¡ù? Üî¡ «ñ¡¬ñò£ù ðò¡ð£´ èœ ñŸÁ‹ ðò¡è¬÷‚ ÃÁè 43. P,Q,R,S,T ܬôèœ ðŸP MõK 44. 裙ï¬ì ÞùŠªð¼‚èˆF™ «ñŸªè£œ ÷Šð´‹ ªî£N™¸†ð º¬øè¬÷ MõK. Üò™ Þù ñ£´èœ ðŸP °PŠ ªð¿¶è. 45. Þîòˆ¶®Š¬ð ÜPò à è¼M ðŸP»‹ Þóˆî Ü¿ˆîˆ¬î‚ èí‚Aì à è¼M ðŸP»‹ ⿶è 46. ðø¬õŠ ð‡¬í º¬øè¬÷ MõK

ܬ񂰋

47. ß.C.T. âô‚†«ó£è£˜®«ò£Aó£‹ ðŸP å¼ è†´¬ó õ¬óè 48. e¡ õ÷˜ŠH¡ õ¬èèœ ò£¬õ? õ÷˜Š¹‚° ðò¡ð´ˆîŠð´‹ e¡èO¡ ð‡¹è¬÷ MõK 49. vH‚«ñ£ñ£«ù£e†ì˜ ªêò™ð´‹ º¬ø ñŸÁ‹ ðò¡è¬÷Š ðŸP MKõ£è ⿶è 50. âô‚†«ó£

36

裘®«ò£Aó£‹

ðŸP»‹,

P,Q,R,S,T ܬôèœ ðŸP»‹ MKõ£ù

ªî£°Š¹ î¼è


°ƒ°ñ„

CI›

õN裆® (ñ£î‹ Þ¼º¬ø)

 «î® ܬô»‹ CóñI¡P °ƒ°ñ„ CI› Þî› àƒèœ i´ «î® õó «õ‡´ñ£?  àƒèœ Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF °ƒ°ñ„ CI› ðKêO‚èô£‹!  àìù®ò£è å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...  24 Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹!

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________

I¡ù…ê™ :

_________________

®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................ ¬èªò£Šð‹

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹. ÜŠð «õ‡®ò ºèõK: ê‰î£ HK¾, °ƒ°ñ„ CI›, 73, ºóªê£L ñ£ø¡ ìõ˜v, Í¡ø£õ¶ ñ£®, â‹.ݘ.C ïè˜ ªñJ¡ «ó£´, â‹.ݘ.C ïè˜, ªê¡¬ù & 600 028. ªî£¬ô«ðC : 044 &- 4067 3227


+2 BIO - ZOOLOGY Question Bank

K.K.DEVADOSS M.Sc., M.A., M.Phil., M.Ed., M.B.A. One Mark Questions and Answers

1. Intake of less amount of protein leads to the deficiency disease called Ans : Kwashiorkar 2. Each gram of lipid is capable of yielding Ans : 9.3 calories 3. Deficiency of vitamin D causes Ans :Osteomalacia 4. The calorie requirements for IRM at heavy work during occupational activites is Ans : 2200 calories 5. The normal BMI (Body mass index) range for adults is Ans : 19 - 25 6. The normal blood glucose level during fasting is Ans : 70 to 110 mg/dl 7. During root canal treatment,the cavity of the tooth is filled with a sealing paste made of Ans : gutta-percha resin 8. The gall stones are formed of Ans : cholesterol 9. A fracture can be caused by Ans : impact of force 10. The granulation of tissues around the site of fracture is called Ans : callus 11. An inflammation of synovial membrane is called as Ans : rheumatic arthritis 12. During the contraction of muscle the ATP molecules bind with the active site of Ans : actin filaments 13. Ca ions necessary for the contraction of muscles are released from Ans : sarcoplasmic reticulum 14. Net filtration force which is responsible for the filtration in glomerulus is Ans : 25mm Hg 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

S.Balaji, M.Sc., M.Ed., M.Phil.

15. Which part of the brain aids in visual tracking of moving objects? Ans : Superior colliculi 16. The daily secretion of saliva ranges from Ans : 1000 - 1500 ml 17. The smallest leucocytes are Ans : Neutrophills 18. Vitamin A plays an important role in Ans : Visual perception 19. At the termination of menstruation the corpusluteum is converted into a scar tissue called Ans : Corpus albicans 20. Leydig cells secrete Ans : testosterone 21. The disease due to inborn error of purine metabolism is commonly called as Ans : Gout 22. Place of the fertilization of ovum in female reproductive system is Ans : Ampulla 23. Which enzyme acts on milk protein? Ans : Renin 24. A permanent birth control method in male is Ans : Vasectomy 25. Conditioned reflex was first demonstrated by Ans : Ivan Pavlov 26. The process of maturation of erythrocytes is due to Ans : Vitamin B12 27. Melanin is synthesised from which amino acid ? Ans : Tyrosine 28. The nuclei in the hypothalamus region are called as Ans : mamillary bodies 29. Who first developed vaccine for rabies in man ? Ans : Louis Pasteur

38


30. Which Development paved the way for modern microbiology ? Ans : Development of pure culture technique 31. Virions contain only a single copy of nucleic acid. Hence they are called Ans : Haploid viruses 32. Tumour inducing viruses are called Ans : Oncogenic viruses 33. A protozoan disease Ans : African sleeping sickness 34. Sexual reproduction of plasmodium takes place in Ans : Body of mosquito 35. The pathogenic form of Entamoeba histolytica is Ans : Vegetative trophozoite 36. The more promising chemotherapeutic agent for treating viral diseases is Ans : Interferon 37. The causative organism for cholera is Ans : Vibrio cholera 38. HIV infection causes Ans : immuno depression 39. The diarrhoea in children is associated with Ans : Giardia intestinalis 40. Paraviruses may have Ans : 3-4 genes 41. The bacterial disease caused by Yersinia Pestis is Ans : Plague 42. Histamine is secreted by Ans : Mast cells 43. Which type of graft is used in plastic surgery? Ans : Autograft 44. MHC genes in mouse is located in Ans : Chromosome 6 45. Which antibody characterizes the allergic reaction Ans : IgE 46. SCID is due to Ans : Adenosine deaminase deficiency 47. Thymus growth occurs up to Ans : 12 years 48. Immunoglobulins are chemically Ans : glycoproteins 49. Organ transplantation from pig to

human is an example for Ans : Xeno-graft 50. Graft between identical twins is called Ans : Iso graft 51. The number of lymph nodes distributed in human body is about Ans : 600 52. The H-chain of immunoglobulin has a molecular weight Ans : Twice that of light chain 53. In which prokaryote has voluminous genetical works been made? Ans : Escherichia coli 54. Who discovered the double helix DNA model? Ans : Watson and Crick 55. About how many hereditary diseases in human beings had been identified? Ans : more than 300 56. To obtain information about genetic characters in man which test helps? Ans : Pedigree analysis 57. Sickle cell anaemia is due to Ans : autosomal gene 58. Name the human disease due autosomal dominant gene Ans : huntington chorea 59. Idiogram means Ans : Diagrammatic representation of chromosome 60. In human chromosome karyotyping the chromosomes 4 and 5 belong to group Ans : B 61. What is the name for mobile genetic elements ? Ans : transposons 62. Dr. Ian Wilmut has produced a cloned sheep called Dolly by the method of Ans : nuclear transplantation 63. Y chromosome belongs to Ans : Group G 64. The genome of an organism can be split up into different sized molecules by technique called Ans : Electrophoresis 65. X-chromosome is present in Ans : Group - C 66. What is the rate of growth of human population? Ans : 90 billion per year 67. Global warming is caused due to

39

è™M&«õ¬ô õN裆®


Ans : human activities against nature 68. The most abundant green house gas is Ans : CO2 69. Which is a better method to dispose large amounts of water carrying relatively small amounts of chemical wastes ? Ans : Surface impoundments 70. The amount of energy the earth receives from the sun, per year is Ans : 5 X 10 20 K calories 71. Which is considered as a future source of power, that can meet our unlimited demand? Ans : Hydrogen 72. Of the total amount of water, how much is available as fresh water ? Ans : 13% 73. The number of hot spots identified from all over the world is Ans : 25 74. The solar cells contain, both poisonous and a possible carcinogenic substance Ans : Cadmium 75. The geothermal energy is drawn in the form of Ans : steam 76. Bio- medical wastes are removed by Ans : incineration 77. Ozone loss was first detected in the stratosphere over the Ans : Antarctic 78. The breeds of cattle now available in India are Ans : 26 79. Kangayam originated from Ans : Coimbatore 80. Feeding jaggery along with lime water is one of the first aid measure for Ans : milk-fever 81. Mating of closely related animals is called Ans : outbreeding 82. The fully formed bird emerges out of the egg after a hatching period of Ans : 21-22 days 83. The scientific name of Tilopia is Ans : Oreochromis Mossambicus 84. Polycythemia is an indication of Ans : increased RBC 85. The instrument used for counting the blood cells is Ans : Heamocytometer

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

86. The fast growing species among the Indian major carps is Ans : Catla Catla 87. Which of the fowls is noted for its pugnacity? Ans : Aseel 88. The dilution fluid used to count RBC is Ans : Hayem solution 89. Murrels belong to the order Ans : Channiformes 90. Peacomb is one of the important breed character of Ans : Brahma 91. The book Philosophie Zoologique was published by Ans : Jean Baptiste de Lamarck 92. The German scientist who segregated germplasm from somatoplasm for the first time was Ans : Weismann 93. Darwin supported the following concepts for evolution Ans : survival of the fittest 94. The book “Process of organic evolution” to support modern synthetic theory of evolution was written by Ans : Stebbins 95. Who tried to prove that learning is an acquired character that can be inherited ? Ans : McDougall 96. The factor that enriches the genepool with new modified genes Ans : mutation 97. Temperature related changes in the body of mice was noted by Ans : F.B.Sumner 98. The book Genetics and the Origin of species was published by Ans : Dobzhansky 99. A c l a s s i c a l e x a m p l e f o r s u c h a polymorphism could be the existence of a genetic disorder in humans Ans : sickle-cell anaemia 100. Prodigality of nature is otherwise called as Ans : Over production Three Mark Questions

1.

Mention the symptoms of pellagra? 2. What is optometry?

34 40


3.

What is Kwashiorkor? Mention its symptoms?

4.

What is cataract? Mention its types?

5.

Write the characteristics of Osteomalacia?

6.

What is Hering-Breuer Reflex?

7.

List out the essential amino acids

38. What are viruses? Why are they referred to as obligate-intracellular parasites?

8.

What is called coronary angioplasty?

39. Define Zoonoses?

9.

What is called Bronchitis? Mention its types?

10. What is PUFA? Give an example?

protozoans 36. What is amoebiasis? 37. Enumerate the methods of diagnosis of AIDS

40. Write the symptoms of cholera 41. Mention the various Morphological features of bacteria 42. Write any three characteristics of a good chemotherapeutic agent?

11. Identify two reasons for cataract 12. What is obesity?

43. Write notes on Gastroenteritis?

13. What is corpus luteum?

44. Write the names of any three protozoan parasites and their diseases?

14. What is Angiogram? 15. What is Vasectomy? 16. Draw the diagram of Urea Biosynthesis (Ornithine cycle)

45. Comment on continuous cell line culture of virus?

17. Mention the symptoms of ‘Marasmus’

46. Write the crowning achievements of Louis Pasteur.

18. Mention the different types of Hernia

47. What is transduction?

19. Write three phases of Menstrual cycle

48. What is meant by Chicken Embryo Technique?

20. What is Rheumatic arthritis? 21. Write any three functions of Cerebrospinal fluid

49. List out the names of any three oncogenic viruses? 50. Comment on “L” Chain of immunoglobulin?

22. Classify monosaccharides 23. Mention the functions of corpus luteum.

51. Differentiate active adaptive immunity from passive adaptive immunity?

24. What are the enzymes present in pancreatic juice?

52. Define Cell Mediated Immunity (CMI)? 53. Write a short note on haplotype?

25. What is silent infarction?

54. Define the term ‘antigen’

26. What is called cardio-pulmonary resuscitation?

55. Name the secondary lymphoid organs?

27. Enumerate the characters of myxedema

56. Distinguish between paratope and epitope

28. Define Basal Metabolic Rate (BMR)

57. Draw the diagram of immunoglobulin and mark the parts?

29. Name the muscles involved in respiration 30. What are the symptoms and signs of Pneumonia?

58. What are immune-suppressant drugs? 59. Define Xenograft?

31. Suggest any three methods for eye care?

60. Name the five classes of immunoglobulins?

32. What is tubectomy?

61. When do auto-immune diseases occur? Give an example

33. What is called as peritonitis? 34. What is meant by Diploid cell strain?

62. What is phagocytosis? 63.Write any three effects of graft rejection in a host?

41

35. Mention any two pathogenic

è™M&«õ¬ô õN裆®


64. What is the primary function of the “Thymus”? 65. Write any three unique features of specific immunity

94. Write the symptoms of sickle cell anemia 95. Write any three uses of Recombinant DNA technology 96. What is cDNA?

66. What is anaphylaxis?

97. What is differentiation?

67. How are macrophages acting as a phagocytic barrier?

98. Mention the language that helps in ‘Bioinformatics’

68. Write any three preventive measures of graft rejection?

99. Define recombinant DNA.

69. State the functions of spleen?

101. Give any three scopes of genetic engineering

70. What is haematopoiesis? 71. What is Hapten? 72. What are the three main functions of free antibodies? 73. How do Interferons act as physiological barriers in our body? 74. Define opsonisation? 75. What are the hormone like factors produced by the thymus? 76. What are superbugs? Mention any one use of them 77. What are the uses of transfected cells? 78. What is Protein Data Bank?

100. What is pedigree chart?

102. What are the premier institutes considered as the authorities in the nucleotide sequence databases? 103. What is human genome project (HGP) 104. What are the scientific inventions that helped in paving way for origin of Bioinformatics? 105. Write note on Bubble Boy Syndrome 106. Mention two Biosphere reserves in Tamil Nadu 107. What is non-biodegradable waste? Give an example 108. Define Biodiversity 109. What is greenhouse effect?

79. What is called pedigree analysis? 80. Mention any two uses of Karyotyping

110. What is meant by seeding of clouds? 111. What are the advantages of solar energy?

81. What is DNA Library? 82. Mention the names of genetic diseases?

112. What are Bio-medical wastes? Give two examples, How are they disposed of?

83. What are the symptoms of the disease Thalassemia?

113. What is known as global warming?

84. Mention any three scopes of ‘Bioinformatics’

114. Mention any three causes of global warming?

85. What is gene therapy? Mention its types

115. List out the names of any three bioreserves in India

86. What is proteomics?

116. What are the effects of ozone depletin?

87. What is Karyogram?

117. What are ozone depleting substances?

88. What is a database in bio-informatics?

118. The future source of power is Hydrogen. Why?

89. Define cloning

119. What is meant by ozone hole?

90. Mention any two demerits of cloning.

120. Define ‘Biosphere reserve’

91. Define Bioinformatics

121. What is meant by Bio-remediation?

92. Differentiate somatic cell gene therapy from germ line cell gene therapy

122. Write any two characteristics of a bio reserve

93. What are the merits of cloning? 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

123. What are the control and preventive

42


measures of cow-pox diseases?

acquired characters

124. Mention any two uses of C.T.

153. Define ‘Gene pool’

125. What is computed Tomography Scan?

154. Define bottle neck effect

126. What are the advantages of artificial insemination?

155. Define First law of Lamarck. Write one Example

127. What are the precautions and first aid for milk fever?

156. How does allopatric species differ from sympatric species?

128. Mention any three breeds of indigenous fowls in India

157. Define polymorphism

129. List out the different types of diseases of cattle?

159. What is species? Mention its types

130. Mention the important points to be considered during selection of eggs. 131. How will you identify a healthy cattle?

158. State the theory of pangenesis 160. Write the reasons for the formation of polysomics? Five Marks 1.

Write down the various types of memory

2.

Give an account of origin and conduction of hearbeat with diagram

134. What is known as Glycosuria?

3.

Explain briefly right and left brain concept

135. Mention the uses of sphygmomanometer?

4.

Give an account of root-canal treatment

136. Write the disadvantages of an autoanalyser

5.

Explain the different types of bone fracture

137. What is artificial pacemaker?

6.

138. What are the characteristic features of Aseel breed of fowl?

Draw the V.S. of human eye and label the parts

7.

Enumerate the functions of skin

8.

Describe the mechanism of blood clotting

9.

Explain the eye defects – short sight and long sight

132. What is artificial insemination? 133. Mention the uses of stethoscope

139. What are the symptoms of milk fever? 140. How are the fish ponds categorized? 141. State the clinical significance of Haemocytometer

10. Describe the process of absorption and assimilation of digested food

142. Write any three advantages of Autoanalyser

11. Write a brief account of cerebrospinal fluid and its functions

143. What are the characteristic features of Tilapia?

12. Explain the mechanism of heating of fractured bone

144. What do you mean by outbreeding?

13. Enumerate the steps involved in root canal treatment of tooth

145. Write the names of any three exotic breeds of cattle 146. Write any three characteristic features of the breed Jersey 147. Differentiate between artificial incubation and natural incubation 148. What is haemocytometry? What are its uses? 149. State Hardy-Weinberg Law

14. Sleep is a state of unconsciousness. Substantiate the statement 15. Enumerate neurohypophysial hormones. 16. Write short notes on viral diseases in man. 17. Describe any two sexually transmitted bacterial diseases in man. 18. Enumerate the adaptations of pathogenic microbes. 19. Write the symptoms of AIDS, defined by WHO

150. State Germplasm theory 151. What is meant by survival of the fittest? 152. State the theory of inheritance of

20. Write a note on control and management of AIDS

43

è™M&«õ¬ô õN裆®


21. Describe the structure of HIV virus.

of Human Genome Project?

22. Write the pathogen, symptoms and mode of transmission of Rabies and Cholera

47. Give the symbolic representation of pedigree chart.

23. What are the steps involved in the preparation of bacteriological media?

48. What are the uses of recombinant DNA technology?

24. Write notes on ‘Bacterial Genetics’ 25. Write notes on sexually transmitted bacterial diseases in man. 26. Describe the types of grafts.

49. Write the scope of Bio-informatics. 50. What is a ‘Glowing Coal’? What are its types? 51. What is database? What are its types?

27. Write short notes on viral diseases in man. 28. Write a short note on antibody mediated immunity. 29. What are the symptoms of graft rejection? 30. What are the anatomical and inflammatory barriers in first line defence?

52. Describe the Karyotyping of Human chromosomes 53. Explain Dr. Ian Wilmut’s cloning mechanism 54. What are the ethical issues, merits and demerits of cloning? 55. What are the uses of transgenic animals?

31. Give an account of immunodeficiency diseases.

56. Give an account of different types of species

32. What is organ transplantation? Classify the types of graft.

57. What are the three types of selection processes in Natural Selection? Explain

33. Explain the unique features of the adaptive immunity.

58. Write a short note on Neo-Lamarckism 59. Explain speciation

34. Describe the types of grafts.

60. Write down the mechanisms that prevent inter-specific crosses

35. Describe the structure of immunoglobulin with a diagram. 36. What are the symptoms of Allograft rejection? Write down the measures adopted in clinical field to prevent graft rejection. 37. Write a short note on activation of adaptive immunity. 38. Draw the structure of immunoglobulin and label the parts. 39. Describe the structure of lymph node with the help of diagram. 40. Write short notes on genetic basis of organ transplants. 41. Describe various preventive steps in graft rejection.

61. What are the objections to Darwinism? 62. Write a detailed account on Population. Genetics 63. Explain pre-mating isolation. 64. Describe the ‘Genetic drift’ concept 65. Describe Polymorphism 66. Describe the modern concept of natural selection 67. Describe Sewall-Wright effect 68. Write the role of genetic drift in evolution 69. Write down the mechanism that prevents interspecific crosses 70. Give an account of different types of species 71. What are the conditions needed in which Hardy, Weinberg law operates?

42. Write a short note on Huntington’s Chorea.

72. Explain chromosomal aberrations

43. Write a note on scope of Bio-informatics.

Ten Marks

44. Mention the ethical problems of cloning.

1.

Write an essay on Myocardial infarction

45. Mention the uses of recombinant DNA technology

2.

Explain the mechanism of urine formation

46. What are the significance and benefits 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

3. Enumerate the various eye defects. Comment on corrective measures

44


4.

Comment on various schemes suggested by the National Family Welfare Programmes and their importance

5.

Explain the process of inspiration and expiration.

6.

Write an essay on the functions of adrenal secretions

7.

Describe the mechanism of breathing with proper illustration

8.

Explain the physiological effects of insulin and glucagon

9.

Enumerate the events involved in the function of the human heart

10. Define bone fracture and explain the different types of bone fractures 11. Explain the importance of pancreas as an endocrine gland 12. Describe the structure of a skeletal muscle with simple diagram 13. Explain how adrenal medulla functions as an endocrine gland 14. Explain the process of pulmonary respiration with the help of diagram 15. Explain the structure and functions of thyroid gland with diagram.

30. How will you manage hazardous wastes? Discuss it with current knowledge 31. Give an account on poverty? 32. “Global warming is the direct result of Greenhouse effect”. Discuss the statement. What related problems do we foresee? 33. Give an account on importance of biodiversity conservation, consequences of losing biodiversity and strategies that are adopted to conserve biodiversity? 34. Write an essay on non-hazardous solid waste management. 35. How will you classify cattle based on their purpose? Give two examples for each. What are the various techniques adopted in cattle breeding? 36. Give an account of the structural aspects of fish farm and explain any two edible fishes of Tamil Nadu 37. Give an account of origin, distribution, characters and milk production of dairy breeds. 38. Explain the important stages of steps in rearing of chickens

16. Write an essay on Vitamins.

39. Explain any two contagious diseases and two non-contagious diseases found in cattle. Mention about their prevention.

17. What is meant by Diabetes mellitus? Describe its symptoms, types and causes?

40. Give a detailed account on the contagious diseases of cattle.

18. Describe the origin and conduction of heartbeat and cardiac cycle.

41. What is known as energy crisis? Write any five steps to be taken to solve energy crisis

19. Explain the types of hearing loss and the correcting measures adopted

42. Write a detailed account on the preparation of fish pond and its maintenance

20. Explain the digestive processes taking place in the small intestine.

43. What is CT scanner? Write the advantages and uses of CT scanner.

21. Give an account of parathyroid glands.

44. What are the techniques adopted in cattle breeding? Write a short note on the exotic breeds of cattle.

22. Write an essay on menstrual cycle. 23. What is meant by dental carries? Write its cause, symptoms and root canal treatment 24. Describe the structure of a sarcomere

45. Write about the instruments used to detect the heartbeat and to measure the blood pressure

25. Explain the mechanism of breathing

46. Describe poultry farming methods.

26. Write an essay on composition of blood.

47. Write an easy on Electrocardiogram (ECG)

27. “Ozone as a natural sun block” – Discuss and also list out the ways of preventing ozone depletion

48. What are the categories of fish farming? Explain the characters of cultivable fish.

28. Write an essay about Fresh Water Management 29. What is known as energy crisis? What are the steps taken to solve energy crisis?

49. Describe the working method and uses of sphygmomanometer. 50. Give a detailed account of electrocardiogram and PQRST wave.

45

è™M&«õ¬ô õN裆®


ê‹ C‚-è-ô£ù êƒ-èF. A†-ìˆ-î†ì èˆF «ñ™ ïìŠ-𶠫ð£¡-ø¶. ï‹ áK™, àôÞ ¶A™,ªè£…ñQî êÍ-èˆ-F™, ݬí-»‹ ªð‡-¬í-»‹ å«ó ñ£F-K-ò£è ¯™ ð‡í º®-ò£¶

â¡-ð- Þ‰î Ýó‹ð õK-èO™ àœ÷ îò‚-è«ñ ꣆C. èì‰î Þî-N™ ªó£‹ð ²ô-ð-ñ£è å¼ Mû-òˆ¬î Üô-C-«ù£‹. Þ¡-ì˜-M-΂-èO™ «ñô-F-è£-K-èœ Ý‡-è-÷£è Þ¼‚-°‹ ð†êˆ-F™, î°-F-¬ò-»‹ Fø-¬ñ-¬ò-»‹ ®, ªð‡ â¡-ð-î£-«ô«ò «ð£†-®-ò£-÷˜-èO™ Cô-¼‚° 꽬è A¬ì‚è õ£ŒŠ¹ à‡ì£? ÜŠ-ð-®Š-ð†ì êðô ê½-¬è-è¬÷ ªð‡-èœ ðò¡-ð-´ˆ-F‚ ªè£œ-÷-ô£ñ£? â¡-ªø™-ô£‹ ªõOŠ-ð-¬ì-ò£è Mõ£-Fˆ-«î£‹. Ýù£™, ÞŠ-«ð£¶ Ü«î Þ¡ì˜M-Î-M™ «ñô-F-è£-K-ò£è å¼ çd-«ñ™ ÜF-è£K... ÞŠ-«ð£¶ ݇-èÀ‚° 꽬è A¬ì‚è õ£ŒŠ-H-¼‚-A-øî£? â¡-𶠫èœM. êðô 꽬è â¡ø õ£˜ˆ-¬î¬ò â™-ô£‹ Þƒ«è ðò¡ð´ˆ-F-ù£™ Ü® M¿‹. ÜŠ-ð-®-ªò¡-ø£™ ݵ‹ ªð‡-µ‹ å¡-P™-¬ôò£? Üõ˜-è¬÷ å«ó ñ£F-Kò - £è ܵ-è‚ Ãì£î£? ‘G„-ê-ò‹ Ã죶’ â¡-A-ø£˜-èœ àô-è‹ º¿-õ-F-½‹ àœ÷ ñù-M-ò™ G¹-í˜-èœ. ° Þ†L ꣊-H´ - õ - ¶ - ‹ 10 êŠ-ð£ˆF

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

꣊-H-´-õ-¶‹ å¡Á âù-ô£‹. ÜîŸ-è£è Þ†-L-»‹ êŠ-ð£ˆ-F-»‹ å¡-ø£A M죶. Ü«î ñ£F-Kî - £¡, ݵ‹ ªð‡-µ‹. Üõ˜èœ êñ-ñ£-ù-õ˜-èœ; å«ó ñ£F-K-ò£ù º‚-Aòˆ- ¶ - õ ‹ îóŠ- ð ì «õ‡- ® - ò - õ ˜- è œ. Ýù£™, ݵ‹ ªð‡-µ‹ å¡-ø™ô.

46


«õ¬ô‚° ªõ™è‹! l«è£°-ôõ - £ê ïõ-cî- ¡

âƒ-«è-»‹ âŠ-«ð£-¶‹ ݵ‚-°‹ ªð‡-µ‚-°‹ îQˆ-îQ Ü÷-¾-«è£™-èœ «î¬õŠ-ð-´‹. å¼ Ý‡ Þ‰î àô-¬èŠ 𣘂-°‹ «è£í‹ «õÁ... ªð‡ 𣘂-°‹ «è£í‹ «õÁ. Þ‰î C‚-è-ô£ù î¬ôŠ-H™ à¬ó-ò£-´-õ º¡-ù˜, ïñ‚° ݇ ªð‡ à÷-Mò - ™ ðŸP å¼ ªîO¾ Hø‚è «õ‡-´‹. ï‹ áK™  ݇ ªð‡ ñù-M-ò½‚-°œ ÜF-è‹ ¸¬ö-õF - ™¬ô. Ýù£™ Üò™ - è O™ ªî£ì˜ Ý󣌄-C-èœ Þ¶ ðŸP ïì‚-A¡-øù. ²õ£v-òñ£ù ðô ¹ˆ- î - è ƒ- è À‹ â¿-îŠ-ð-´-A¡-øù. ‘Why Men Don‘t Listen & Women Can’t Read Maps’, ‘Why Men Want Sex and Women Need Love’ «ð£¡-ø¬õ ÜõŸ-P™

õ£˜ˆ-¬î-ò£™ °PŠ-Hì º®-ò£¶. ݇, ªð‡ Þ¼-õ-¼‚-°«ñ Þù‚-è-õ˜„C à‡´. ܶ Þ™-¬ô-ªò¡-ø£™ cƒ-èÀ-I™¬ô ï£ÂI™¬ô. Ýù£™, Þù‚-è-õ˜„C â¡-ð-î¡ Ü˜ˆ-î«ñ ݵ‚-°‹ ªð‡-µ‚-°‹ «õÁð-´-A-ø¶. Ü®Š-ð-¬ì-ò£è å¼ Ý‡ å¼ ªð‡¬íŠ ð£˜- ¬ õ- ò £™- î £¡ Ü÷‚A-ø£¡. Üî-ù£™- ‘Üö°’ â¡ø ªê£™, å¼ ÝE¡ Þù‚-èõ - ˜„-CJ - ™ «ñ«ô£ƒA GŸÞ¼‚A-ø¶. Üõ¡ 𣘬õ IèIè «ñ«ô£†- ì - ñ £- ù ¶. Üî-ù£™ õ¼‹ «ñ£è-º‹ îŸ-è£-Lè - ñ - £-ù¶. ñQ-î¡ ñ†-´-ñ™ô... àô-A™ ªð¼‹-ð£-ô£ù ð£Ö†® Môƒ-A-ùƒ-èO™ ÝE¡ Þò™¹ Þ¶- î £¡. Þ‰î «ñ«ô£†-ì-ñ£ù Þù‚èõ˜„-C‚-°‹ îŸ-è£-Lè «ñ£èˆ¶‚-°‹ è£ó-íƒ-èœ à‡´. Üî£-õ¶, ÞùŠ-ªð-¼‚è ªêò™-ð£†-®™ î¡ Þ¬í-¬òˆ «î˜‰-ªî-´‚-°‹ àK-¬ñ¬ò ÞòŸ¬è ݵ‚° õöƒ-è-M™¬ô. ªð‡- «î˜‰-ªî-´Š-ð£œ. ݇ â¡ð-õ¡ ªð‡-µ‚-è£-èŠ «ð£†-®-J-´-õ£¡... «ð£†- ® - ò £- ÷ - Q - ì ‹ ê‡- ¬ ì- J - ´ - õ £¡... î¡-¬ùˆ «î˜‰-ªî-´‚-°‹ ªð‡¬í ãŸè âŠ-«ð£-¶‹ îò£-ó£è Þ¼Š-ð£¡. ð¼õ õòF™ â™ô£ ªð‡-èÀ‹ Üö-裌ˆ ªîK-õ-¶‹, ݇-èœ Üö¬è ñ†-´‹

àƒèÀ‚° «õ¬ô õ£ƒAˆ  à¡ùîˆ ªî£ì˜

Iè º‚-A-ò-ñ£ù ¹ˆ-î-èƒèœ. ܉-îŠ ¹ˆ-î-èƒ-èO¡ ê£óˆ-¬î‚ ªè£‡´  Þƒ«è Cô ¹F˜- è À‚° M¬ì 裇-«ð£‹... ݵ‚-°‹ ªð‡-µ‹ ͬ÷ ªêò™-ð-´‹ Mî‹ Ãì Mˆ-F-ò£-êŠ-ð-´‹ â¡-A¡-øù ïiù Ý󣌄-C-èœ. âù«õ, «ñô-Fè - £-Kò - £è å¼ Ý‡ Þ¼‰¶, Üö-è£ù ªð‡-èÀ‚° 10 ñ£˜‚ ÜF-è‹ «ð£´-õîŸ-°‹... «ñô-Fè - £-Kò - £è å¼ ªð‡ Þ¼‰¶, ݇-èÀ‚° ñFŠ-ªð‡ «ð£´-õ-îŸ-°‹ Mˆ-F-ò£-ê‹ à‡´. ܬî êð-ô‹ â¡ø

47

è™M&«õ¬ô õN裆®


𣘈¶ è£î-L™ M¿-õ-¶‹, ݇-èO¡ ªêô‚- û ¡ àK- ¬ ñ- ¬ òŠ ðP‚- ° ‹ ÞòŸ¬è-J¡ ªêò™-. Ýù£™, ªð‡- è O¡ è¬î«ò «õÁ. ªð‡- è œ ݇- è ¬÷ à‡- ¬ ñ- J - « ô«ò «î˜‰- ª î- ´ ‚- A - ø £˜- è œ. «ñ«ô£†- ì - ñ £è Ü™ô... Iè Iè Ý›‰¶ C‰-Fˆ¶, ªî£¬ô«ï£‚- ° Š ð£˜- ¬ õ- « ò£´ ðô «è£íƒèO-½‹ ÜôC Ý󣌉î Hø«è å¼ ªð‡ î¡ Þ¬í-¬òˆ «î˜‰-ªî-´‚-A-ø£œ. Þ‰î ªêô‚-û¡ Šó£-ê-R™ å¼ ÝE¡ º¿ˆFø¬ñ, ªð£ÁŠ- ¹ - í ˜„C, ªê™- õ £‚°, ù âˆ-î¬ù Éó‹ «ïC‚-A-ø£¡ â¡ø Ü÷- ¾ - « 裙... ÞŠ- ð ® ðô Ü‹- ê ƒ- è œ èí‚-A™ ªè£œ-÷Š-ð´ - A - ¡-øù. Þ¶ ñQ-îŠ ªð‡- µ ‚° ñ†- ´ - ñ ™ô... ð² ñ£†- ® ™ Þ¼‰¶ º†-¬ì‚ «è£N õ¬ó ܬùˆ¶‚-°‹ ªð£¶-õ£ù Þô‚-èí - ‹. Þˆ-î¬ù Mûòƒ-è-¬÷-»‹ å¼ ªð‡ C‰F‚-è‚ è£ó-íƒèœ à‡´. ÞòŸ-¬è-¬òŠ ªð£Áˆ-î-õ¬ó, åš- ª õ£¼ àJ- K ùˆ-¶‚-°‹ Ü®Š-ð¬ì‚ èì¬ñ ÞùŠªð-¼‚-è‹-. ܉î ÞùŠ- ª ð- ¼ ‚- è ˆ- ¶ ‚° º¿Š- ª ð£- Á Š¹ ãŸ- 𠶋 ÜF™ ÜF-èŠ ðƒè£Ÿ-Á-õ-¶‹ ªð‡-. âù«õ, ÞòŸ-¬è-¬òŠ ªð£Áˆ-îõ - ¬ó ݬí-Mì ªð‡- º‚-A-ò‹. âù-«õ- õL-¬ñò£- ù - õ - ÷ £è ªð‡¬í õ®- õ - ¬ ñ‚- è M™¬ô â¡-ø£-½‹, õ¬÷-ò‚ îò ⽋¹- è œ, ªñˆ- ª îù ܬî Í®- J - ¼ ‚- ° ‹ î¬ê-èœ âù ªð¼‹ -°-î™-è-¬÷ˆ °‹ î¡-¬ñ-«ò£´ Üõœ àì™ ê¬ñ‚-èŠð†-®-¼‚-A-ø¶. ‘cò£ ï£ù£ «ñ£FŠ 𣘈¶-¼-«õ£ñ£?’ â¡ø ÝF‚è ªõP-¬ò-»‹ ‘â¡ù ªðKò Kv‚..? ܬî-»‹- 𣘊«ð£«ñ’ â¡ø Üꆴ ¬îK-òˆ-¬î-»‹ å¼ ªð‡ ªè£‡-®-¼Š-ð-F™¬ô. ðE-¾‹ ðòº‹ ÞòŸ¬è ªð‡- è À‚- ° ˆ î‰î ð£¶è£Š¹ Üó‡. àî£-ó-íˆ-¶‚°, ܉-î‚ è£†-®™ ¹L Þ¼‚-Aø - ¶ â¡-ø£™ ‘܃«è «ð£è‚ Ã죶’ âù Gó‰-îó º®-ªõ-´Š-𣜠ªð‡. ‘܉-îŠ ¹L¬ò ñ†- ´ ‹ âŠ- ð - ® - ò £- õ ¶ ê‡¬ì «ð£†- ´ ‚ ªè£¡-  †ì£, ÜŠ- ¹ - ø ‹ ܃«è«ò G¬øò Gôˆ¬î õ¬÷„² Mõ-ê£-ò‹ ð‡- í - ô £‹. i´ è†- ® ‚- è - ô £‹’ âù «ò£CŠ-ð¶ ݇-. ÝE-ì‹ Þ‰î 

HŠóõK 1& 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

Üꆴ ¬îK-òº - ‹ ܬî ꣈-Fò - ñ - £‚-°‹ ºòŸ-C» - ‹ Þ™-ô£-F¼ - ‰- Þ¡-Áõ - ¬ó 裴 è£ì£-è-«õ- Þ¼‰-F-¼‚-°‹. ñQ-î-‹ 裆-´I - ó - £‡-®ò - £-èˆ- Þ¼‰-F¼ - Š-ð£¡. å¼ Þùˆ- F ¡ õ÷˜„C Üî¡ ióˆF™- Þ¼‚-Aø - ¶. Ýù£™, ¹L-¬ò‚ ªè£™½‹ Ü‰î ºòŸ-C-J™ âˆ-î¬ù ݇-èœ îƒ-èœ àJ-¬óŠ ðL ªè£´ˆ-F¼ - Š-ð£˜-èœ! ܉î Kv‚ ªð‡- è œ õê‹ Þ¼Š- ð ¬î ÞòŸ¬è M¼‹- ð - M ™¬ô. õL- ¬ ñ- ò £ù àìŸ-è†-´‹ ܶ ðŸ-Pò ß«è£-¾‹ ªè£‡´ ÝJ-ó‹ ݇-èœ Ü®ˆ-¶‚ ªè£‡´ ê£è†´«ñ... ðK-í£ñ ï¬ì-º-¬ø‚° ܶðŸP â‰-î‚ èõ-¬ô-»‹ Þ™¬ô. è£ó-í‹, å¼ Ý‡ î¡ Þ¼-ðˆ¶ ä‰¶ õò-F™ Üè£ô ñó-í‹ Ü¬ì‰- Ãì, ÜîŸ-°œ Üõ¡ 300 °ö‰-¬î-èÀ‚° î‰-¬î-ò£-A-J-¼‚è ÜPM-ò™ gF-ò£è õ£ŒŠ¹ à‡´. Ýù£™, å¼ ªð‡ î¡ õ£›-ï£-O™ ÜF-èð - †-ê‹ 20 ê‰-îF - è - ¬÷ à¼-õ£‚-èˆ- Üõ- è £- ê ‹ Þ¼‚°‹. Ýè«õ, Üõœ àJ˜ º‚A-ò‹. Üù£-ñˆî£è å¼ ªð‡-E¡ àJ˜ «ð£è‚ Ã죶. Ýðˆ¶ õ¼‹-«ð£¶ ªõ°-Éóˆ-¶‚° Üð-ò‚ °ó™ ªè£´‚-°‹ W„-²‚ °óL™ Ýó‹- H ˆ¶ å¼ ªð‡-E¡ ð£¶è£Š¬ð ðô «è£íƒèO-½‹ ÞòŸ¬è àÁF ªêŒ- F - ¼ ‚- A - ø ¶. ‘î¡ àJ˜ Iè º‚-A-ò‹’ â¡ø îèõ¬ô åš- ª õ£¼ ªð‡µ‚-°œ-À‹ ܶ M¬îˆ-F-¼‚-A-ø¶. âù«õ, å¼ ªð‡ îù‚-°Š ð£¶-裊¹  ݬí«ò M¼‹-¹A - ø - £œ. Fø-¬ñ-ò£ù ݇ î¡ Fø-¬ñ-¬òŠ ðò¡-ð-´ˆF îù‚°Š ð£¶- è £Š¹ ªè£´Š- 𠣡, ªð£ÁŠ- ¹ 현C I‚-è-õ¡ ܉-îŠ ð£¶-裊-¹Š ðEJ™ Üꆬì 裆ì ñ£†-죡, ªê™-õ£‚-è£-ù-õ¡ Gö-L™ Þ¼‰- ð£¶è£Š¹ î¡-ù£™ A¬ì‚-°‹, ï‹ «ñ™ Ü¡¹ ªê½ˆ-¶A - ø - õ - ¡ ܉-îŠ ð£¶-裊¬ð c‡ì - è À‚° ÜOŠ- 𠣡 â¡- ª ø™- ô £‹ ªð‡ ñù‹ èí‚-°Š «ð£´-A-ø¶. âù-«õ - ¹L â¡-ø£™ ªð‡ ðòŠ-ð-´-A-ø£œ. Ýù£™ ¹L-¬ò‚ ªè£™-½‹ Fø¡ õ£Œ‰î ݬí M¼‹-¹-A-ø£œ. ÝF-è£-ôˆ¶ Þ‰î ï¬ì-º-¬ø-»‹ °íï-ô-‹ Þ‰-î‚ è£ô‹ õ¬ó ªð£¼‰-¶-õ¶ âŠ-ð®? ܬî-»‹ Üô-ê-ô£‹...

48

Ü´ˆî Þî-N™...


Ý-w&ª2ÌÝÀs

¯H·ÕwÍ

)Ö

ܽb†ÄsÛf&hº,u°¯®Yª´{¸,¶yƒÄ Û&.½s*.*žY Ý{Šª3ؼ{ºܺu

b$½ª30ÌՁÀ2žs¼{¹Às´2y»¿y´Ö)Ý{Šhº,u&ÃÌÕÌÝ-w&ƒ½ ªƒÄhŠ¼{Àf¸ºƒ¿»´¾c´2×j»¸hºh)f¸,fˆv‚Â{jÝ-w&-t‚¶¾0ÖjÕj ¼{¹Às´v³7$0,/&/$66´®y‘7<3(¶kŠ606ª’Ì+yÝ)؁¶k½Øj Õ)½À2IˆÛf&hº,u°¯®Yª´{¸,À2-ˆjÝ{Šhº,uÀw3b´Âe &½j ®t¿{h‚ºsØ´ƒÂŽjÀt¿ƒÀb†j±wƒÃÌÕhº´j 0ƒ¿Ÿ Õhº´hƒº ºÝ{/tÝó7$0,/%22.´®y‘7<3(¶kŠ606ª’Ì+yÝ)؁¶k½Øj


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Price Rs.10.00. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

Chimizh  
Chimizh  

chimizh tamil magazine

Advertisement