Page 1

°ƒ°ñ„ CI›  பிப்ரவரி

16-28, 2017

மாதம் இருமுறை

M.B.B.S. மற்றும் B.D.S. மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான

NEET 2017

நுழைவுத்தேர்வு

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா?

CRPF-ல் கான்ஸ்டபிள் வேலை! 2945 பேருக்கு வாய்ப்பு!

 ₹10


பரபரபபபான விறபனனயில்!

ðFŠðè‹

்த.தசே.ஞாைவவல்

தவ.நீலகணடன

ஷஙகர்பாபு

வகாகுலவாசே ெவநீ்தன

u240

u75

u125

u100

ஆர.்பதமொ்பன

்பாபி னிவாசேன

தவ.நீலகணடன

சே.மாடசோமி

u75

u150

u75

u100

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. த்தாடரபுக்கு: 7299027361 பிரதிகளுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலாபபூர, தசேனனை 4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு : தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404, 9840961971 தெல்னல: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி: 7299027316 ொகரவகாவில்: 9840961978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப: 9769219611 தடல்லி: 9818325902

திைகரன அலுவலகஙகளிலும், உஙகள் ்பகுதியில் உள்ள திைகரன மறறும் குஙகுமம் முகவரகளிடமும், நியூஸ் மாரட் புத்தக கனடகளிலும் கினடக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலனிலும் வாஙகலாம் www.suriyanpathipagam.com


தகுதித் தேர்வு

கல்லூரிகளில்

உதவிப் பேராசிரியர் ஆக

SET-2017

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தகுதித் தேர்வு

3

ல்–லுா–ரி–கள் மற்–றும் பல்–க–லை–க–ளில், உத–விப் பேரா– சி–ரி–யர் பணி–யில் சேர, தேசிய அள–வி–லான, ‘நெட்’ மற்–றும் மாநில அள–வி–லான, ‘செட்’ தேர்–வு–க–ளில், ஏதா–வது ஒன்–றில் தேர்ச்சி பெற வேண்–டும். ‘நெட்’ தேர்ச்சி பெற்–றால், நாடு முழு–வ–தும் எந்–தப் பல்–க–லை–யி–லும் பணி– யில் சேர–லாம்.’செட்’ தேர்–வில் தேர்ச்சி பெற்–றால், எந்த மாநில, ‘செட்’ தேர்–வில் தேர்ச்சி பெற்–றன – ர�ோ, அந்த மாநில கல்–லுா–ரி–க–ளில் மட்–டுமே பணி–யில் சேர முடி–யும். ‘நெட்’ தேர்வை, ஆங்–கில – ம் அல்–லது இந்தி ம�ொழி–யில் எழு–தல – ாம். தமி–ழக, ‘செட்’ தேர்–வில், ஆங்–கி–லம் அல்–லது தமி–ழில் தேர்வு எழு–த–லாம். தமி–ழக – த்–தில், ‘செட்’ தேர்–வா–னது, கடந்த ஆண்டு முதல், க�ொடைக்–கா–னல் தெரசா பல்–கலை மூலம் நடத்–தப்–படு – கி – ற – து. இந்த ஆண்–டுக்–கான தேர்வு, ஏப்ரல் 23ல் நடக்–கும் என, ‘செட்’ தேர்வு கமிட்டி அதி–கா–ர–பூர்–வ–மாக அறி–வித்–துள்–ளது. தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும், 16 ப�ொறுப்பு மையங்–கள் மூலம், 25 பாடங்–க–ளுக்கு தேர்வு நடக்க உள்–ளது. கல்–வித்–தகு – தி: முது–நில – ைப் பட்–டப்–படி – ப்பு முடித்–தவ – ர்–கள் மர்–றும் முது–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்பு இறுதி ஆண்டு எழு–தி– யி–ருப்–ப–வர்–க–ளும் விண்–ணப்–பிக்–கல – ாம். ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் முது–நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பில் 55% மதிப்–பெண்–க–ளும், எம். பி.சி., பி.சி., எஸ்.சி., எஸ்.டி., பிரி–வி–னர் 50% மதிப்–பெண்–க– ளும் பெற்று தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: விருப்–பமு – ம் தகு–தியு – ம் உள்–ள– வர்–கள் www.tnsetexam2017mtwu.ac.in என்ற இணை–ய–த– ளம் மூல–மாக விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பத்தை பூர்த்தி செய்–வ–தற்கு முன்–பாக வழி–காட்டி குறிப்–புக – ளை முழு–மைய – ாக படித்–துக்–க�ொள்–ளவு – ம். ப�ொதுப்– பி–ரிவி – ன – ர் ரூ.1500ம், பி.சி., எம்.பி.சி. ரூ.1250ம், எஸ்.சி., எஸ். டி. ரூ.500ம் தேர்–வுக் கட்–ட–ண–மாக கிரெ–டிட்–/–டெ–பிட்–/–நெட் பேங்–கிங் மூல–மாக செலுத்–த–வும். ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 12.3.2017. ரூ.300 தாமத கட்–ட–ணத்–து–டன் விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 19.3.2017 மேலும் கூடு–தல் விவ–ரங்–களை மேலே குறிப்–பிட்–டுள்ள இணை–ய–த–ளம் மூலம் அறிந்–துக�ொ – ள்–ள–லாம். 


4

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நுழைவுத்தேர்வு


மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான

NEET 2017 நுழைவுத்தேர்வு!

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

தேசி–யத் தகுதி மற்–றும் நுழை–வுத்–தேர்–வு– இந்–தியா முழு–வது – ம் இருக்–கும் மருத்–துவ – க் கல்–லூரி – க – ளி – ல் இருக்–கும் எம்.பி.பி.எஸ். மற்–றும் பி.டி.எஸ். ஆகிய இள–நிலை மருத்–து–வப் படிப்–பு–க–ளில் சேர்க்–கைக்கு இந்த ஆண்டு முதல் ஒரே தகு–தித் தேர்–வாக, ‘தேசி–யத் தகுதி மற்–றும் நுழை–வுத்– தேர்வு (இள–நிலை) (National Eligibility Cum Entrance Test (UG) 2017)’ நடத்–தப்–பட இருக்–கிற – து. ஒவ்–வ�ொரு கல்–விய – ாண்–டி– லும் எம்.பி.பி.எஸ். மற்–றும் பி.டி.எஸ். படிப்–புச் சேர்க்–கைக்–கான தேசி–யத் தகுதி மற்–றும் நுழை–வுத்–தேர்–வில் குறைந்–த–பட்–சத் தகுதி மதிப்–பெண்–கள் தேர்–வுக்–குப் பின்–னர் அறி–விக்–கப்–படு – ம். மாநி–ல/– ஒ – ன்–றிய ஆட்–சிப் பகு–திக – ளி – ல் நடை–முறை – யி – லி – ரு – க்–கும் இட ஒதுக்–கீட்டு முறை எம்.பி.பி.எஸ். மற்–றும் பி.டி.எஸ். படிப்–புச் சேர்க்–கைக்–குப் பின்–பற்–றப்–ப–டும். அகில இந்–திய அள–வில – ான சிறப்–புத் தகு–திப் பட்–டி–யல் நுழை–வுத்–தேர்–வில் பெறப்–படு – ம் மதிப்–பெண்–களை – க் க�ொண்டு தயா–ரிக்–கப்–படு – ம். இந்–திய மருத்–து–வக் குழு (Medical Council of India) மற்–றும் இந்–திய பல் மருத்–து–வக் குழு (Dental Council of India) ஆகி– – த்–திரு – க்–கும் குறைந்–தப – ட்ச மதிப்–பெண்–களை – ப் யவை நிர்–ணயி பெறாத எந்–த–வ�ொரு மாண–வ–ரும் எம்.பி.பி.எஸ். மற்–றும் பி.டி.எஸ். படிப்–புக – ளி – ல் சேர முடி–யாது.எம்.பி.பி.எஸ். மற்–றும் பி.டி.எஸ். படிப்–பு–க–ளில் அனைத்து வகை–யான ஒதுக்–கீட்டு இடங்–களு – ம் நுழை–வுத்–தேர்–வில் பெற்ற தகுதி மதிப்–பெண்–கள் –யில் மட்–டுமே மேற்–க�ொள்–ளப்–ப–டும். அடிப்–படை –

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ந்–தி–யா–வின் அனைத்து மாநி–லங்–கள் மற்–றும் ஒன்–றிய ஆட்–சிப் பகு–தி–க–ளில் இருக்–கும் அனைத்து மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–கள் மற்–றும் நிகர்–நி–லைப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்– க–ளில் இடம்–பெற்–றி–ருக்–கும் எம்.பி.பி.எஸ். (MBBS) மற்–றும் பி.டி.எஸ். (BDS) ஆகிய இள–நிலை மருத்–துவப் – படிப்–பு–க–ளில் 2017 ஆம் ஆண்டு மாண–வர் சேர்க்–கைக்–கான “தேசி–யத் தகுதி மற்–றும் நுழை–வுத்–தேர்வு (இள–நிலை) (National Eligibility Cum Entrance Test (UG) 2017)” குறித்த அறி–விப்–பினை, தேர்வை நடத்–த–வி–ருக்–கும் மத்–திய இடை–நி–லைக் கல்வி வாரி–யம் வெளி–யிட்–டி–ருக்–கி–றது. இந்–திய அர–சுக்–குச் ச�ொந்–த–மான அகில இந்–திய மருத்–துவ அறி–வி–யல் நிறு–வ–னம் (AIIMS), புதுச்–சே–ரி– யி–லுள்ள ஜிப்–மர் (JIPMER, Puducherry) ஆகிய மருத்–துவ ஆய்வு நிறு–வ–னங்–க–ளில் இருக்–கும் மருத்–து–வக் கல்–விக்–கான இடங்–க–ளுக்கு இந்–தத் தேர்வு எடுத்–துக்–க�ொள்–ளப்–பட மாட்–டாது.

5

விண்ணப்பித்து விட்டீர்களா?

அட்டைப் படம்: Shutterstock

MBBS., BDS


நீட் தேர்–வு... தமி–ழக மாண–வர்–கள் நிலை–?

6

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அகில இந்–திய ப�ொது நுழை–வுத்–தேர்–வின் அடிப்–ப–டை–யில்–தான் எம்.பி.பி.எஸ். மாண–வர் சேர்க்–கையை நடத்த வேண்–டும் என்று கடந்த ஆண்–டில் உச்–ச–நீ–தி–மன்–றம் உத்–த–ர–விட்–டது. அதை–ய–டுத்து தமி–ழ–கம் உள்–ளிட்ட பல்–வேறு மாநி–லங்–க–ளி–லி–ருந்து எதிர்ப்பு கிளம்–பி–யதை அடுத்து அகில இந்–திய மருத்–துவப் ப�ொது நுழை–வுத்–தேர்வை ஓராண்–டுக்கு(நிறுத்தி வைக்–கும் அவ–சர சட்–டம் க�ொண்–டு–வ–ரப்–பட்டு, அதற்கு ஜனா–தி–பதி பிர–ணாப் முகர்ஜி ஒப்–புத – ல் அளித்–திரு – ந்–தார். அந்–தச் சட்–டம் தானே காலா–வதி – ய – ா–கிவி – ட்–டது. தமி–ழக – த்–தில் ஒரே சீரான நுழை–வுத்–தேர்வு எழு–தக்–கூடி – ய மாண–வர்–களி – ல் பெரும்–பால – ா– ன�ோர் கிரா–மப்–பு–றங்–க–ளில் உள்–ள–னர். ஆனால், கிரா–மங்–க–ளில் நுழை–வுத் தேர்–வுக்–கான பயிற்சி மையங்–கள் இல்லை. நுழை–வுத்–தேர்–வுக்கு பயிற்சி பெற மாண–வர்–க–ளுக்கு ப�ொரு–ளா–தார வச–தி–யும் இல்லை. எனவே, ஒரே சீரான நுழை–வுத் தேர்வு நடத்–து–வது மாண–வர்–க–ளுக்–கும், பெற்–ற�ோர்–க–ளுக்–கும் பெரும் சுமையை ஏற்–ப–டுத்–தும். பிளஸ் 2 ப�ொதுத்–தேர்வு மாண–வர்–க–ளின் எதிர்–கா–லத்–துக்குச் சிறந்த முறை–யில் தேர்ச்சி பெற–வேண்–டிய தேர்–வாக உள்–ளது. அதன் அடிப்–ப–டை–யில் உயர்–கல்வி, த�ொழிற் – க்கு பெரும் சுமை–யாக இருக்–கும். கல்–விக்–கான ஒரே சீரான நுழை–வுத்–தேர்வு மாண–வர்–களு சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்–திட்–டத்–தின் அடிப்–ப–டை–யி–லேயே நுழை–வுத்–தேர்வு நடத்–தப்–ப–டு– கி–றது. இது தமிழ்–நாடு மேல்–நி–லைக் கல்வி வாரி–யத்–தால் வகுத்–துரை – க்–கப்–பட்ட பாடத் திட்–டத்–தில் இருந்து வேறு–பட்–டுள்–ளது. தமி–ழக மாண–வர்–க–ளுக்கு இது–ப�ோன்ற சிர–மங்–கள் ஏற்–ப–டு–வ–தை–ய–டுத்து அவர்– கல்வி மற்–றும் வய–துத் தகு–தி– நுழை–வுத்–தேர்வு எழு–தும் மாண–வர்–கள் மருத்– து – வ க் கல்வி சேர்க்– கை – யி ன்– ப�ோ து 17 வயதை நிறைவு செய்–தி–ருக்க வேண்– டும் அல்–லது 31.12.2017 அன்று 17 வயது நிறை–வடை – ய வேண்–டும். அதே– ச–மய – ம் விண்– ணப்–பத – ா–ரர்–கள் 25 வய–துக்கு அதி–கம – ா–கா–மல் இருக்க வேண்–டும். ஓ.பி.சி./எஸ்.சி./எஸ்.டி. பிரி–வி–ன–ருக்கு 5 ஆண்–டு–கள் வரை வயது தளர்வு உண்டு. தேசி–யத் தகுதி மற்–றும் நுழை–வுத்–தேர்வு (இள–நிலை) மூன்று முறைக்கு மேல் எழு–துவ – – தற்கு அனு–மதி இல்லை. இதற்கு முன்–பாக நடத்–தப்–பெற்ற AIPMT/NEET மருத்–து–வக் கல்வி நுழை– வு த்– தேர்வை மூன்று மூறை எழு–திய – வ – ர்–கள் இந்த ஆண்டு விண்–ணப்–பிக்க இய–லாது. விண்– ண ப்– பி க்– கு ம் மாண– வ ர்– க ள் +2 அல்–லது அதற்கு இணை–யான படிப்–பில் இயற்–பி–யல், வேதி–யி–யல், உயி–ரி–யல்–/–உ–யி–ரி– யல் த�ொழில்–நுட்–பம் ஆகிய பாடங்–க–ளு–டன் ஆங்–கி–லப் பாடத்–தை–யும் எடுத்–துப் படித்– தி–ருக்க வேண்–டும். இயற்–பி–யல், வேதி–யி– யல், உயி–ரி–யல்–/–உ–யி–ரி–யல் த�ொழில்–நுட்–பப் பாடங்–களி – ல் 50% மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றிரு – க்க வேண்–டும். எஸ்.சி., எஸ்.டி., ஓ.பி.சி. பிரி–வின – ர் 50% மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றி–ருந்–தால் ப�ோது– மா–னது. மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–க–ளில் ப�ொதுப் பிரிவு மாற்–றுத்–திற – ன – ா–ளிக – ள் 45% மதிப்–பெண்– க– ளு ம், எஸ்.சி., எஸ்.டி., ஓ.பி.சி. பிரிவு

– ம் மாற்றுத்–திற – ன – ா–ளிக – ள் 40% மதிப்–பெண்–களு பெற்–றிரு – ந்–தால் ப�ோது–மா–னது. மேற்–கா–ணும் தேர்–வினை இந்த ஆண்டு எழு–த–வி–ருப்–ப–வர்– க–ளும் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை நுழை– வு த்– தே ர்– வு க்கு விண்– ண ப்– பி க்க விரும்–புவ�ோ – ர் http://www.cbseneet.nic.in/ என்ற இணை–ய–த–ளத்–திற்–குச் சென்று ஆன்– லை–னில் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். இணைய வழி–யில் விண்–ணப்–பிப்–ப–தற்கு முன்–பா–கத் தளத்–தி–லி–ருக்–கும் தக–வல் குறிப்–பேட்–டைத் தர– வி – ற க்– க ம் செய்து, வழி– க ாட்– டு ம் நெறி– மு– றை – க ளை முழு– மை – ய ா– க ப் படித்– து த் தெரிந்து–க�ொள்ள வேண்–டும். இணைய வழி–யில – ான விண்–ணப்–பத்–தில் நான்கு படி–நில – ை–கள் (steps) இருக்–கின்–றன. முதல் நிலை–யில் விண்–ணப்–பத்தை நிரப்பி, பதி–வெண்–ணைப் பெற்–றுக்–க�ொள்ள வேண்– டும். இரண்–டாம் நிலை–யில் விண்–ணப்–பத – ா–ரர் – ற்–றைப் பதி–வேற்– படம், கையெ–ழுத்து ஆகி–யவ றம் செய்ய வேண்–டும். மூன்–றாம் நிலை–யில் விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணத்தை க�ொடுக்–கப்–பட்– டி– ரு க்– கு ம் ஏதா– வ – த�ொ ரு வழி– மு – றை – யி ல் செலுத்–திட வேண்–டும். நான்–காம் நிலை–யில் முழு–மை–யான விண்–ணப்–பத்தை அச்–சிட்டு எடுத்து வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். விண்– ண ப்– ப க் கட்– ட – ண – ம ா– க ப் ப�ொது மற்–றும் ஓ.பி.சி. பிரி–வி–னர் ரூ.1400 எஸ்.சி., எஸ்.டி. மற்–றும் மாற்–றுத்–திற – ன – ா–ளிக – ள் ரூ.750 செலுத்த வேண்–டும். விண்–ணப்–பத்–தைச்


- தேனி மு.சுப்–பி–ர–மணி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

10.00 மணி முதல் மதி–யம் 1.00 மணி வரை இந்த நுழை–வுத்–தேர்வு நடை–பெ–றும். தேர்வு முடி–வுக – ள் 8.6.2017 அன்று வெளி–யிட – ப்–படு – ம். மாண–வர் சேர்க்–கை– தேர்வு முடி–வுக்–குப் பின்பு, 15% இந்–திய அர–சுக் கல்–லூ–ரி–க–ளில் இருக்–கும் இடங்–கள் மற்–றும் மாநில அள–வி–லான சிறப்பு ஒதுக்– கீட்டு இடங்–கள் இந்–திய அர–சின் நடை–மு– றை– க – ளை ப் பின்– ப ற்– றி – யு ம், மாநில அரசு ஒதுக்–கீட்டு இடங்–கள் மாநில அர–சின் இட ஒதுக்–கீட்டு நடை–முறை – க – ளை – ப் பின்–பற்–றியு – ம் கலந்–தாய்வு மூலம் நிரப்–பப்–ப–டும். இத்–தேர்வு குறித்த மேலும் கூடு–தல் தக– வல்–களை அறிய விரும்–புவ�ோ – ர் மேற்–கா–ணும் இணை–ய–த–ளத்–தி–னைப் பார்–வை–யி–ட–லாம் அல்– ல து “Central Board of Secondary Education, Shiksha Kendra, 2 - Community Centre, Preet Vihar, Delhi-110092” எனும் அஞ்–சல் முக–வ–ரி–யில�ோ அல்–லது cbsecc@ gmail.com , neet.cbse@nic.in எனும் மின்– னஞ்–சல் முக–வ–ரி–க–ளில�ோ அல்–லது தக–வல் உதவி எண்–கள் 011-22041807, 011-22041808, கட்–ட–ண–மில்–லாத் த�ொலை–பேசி எண் (Toll free No) 1800118002 ஆகி–ய–வற்–றில் காலை 8.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை–யி– லும், நுழை–வுத்–தேர்–வுக்–கான பிரி–வுத் த�ொடர்பு எண்–கள் 9599590192, 9599590193 ஆகி–ய– வற்–றில் காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை–யி–லும் த�ொடர்–பு–க�ொண்டு பெற–லாம்.

7

சமர்ப்–பிக்–க–வும், விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணம் செலுத்–த–வும் கடைசி நாள்: 1.3.2017. இந்த விண்– ண ப்– ப த்– தி ற்– கு ப் பெயர், பிறந்–த–நாள், பாலி–னம் ஆகி–யவை ஆதார் அட்–டையை அடிப்–ப–டை–யா–கக் க�ொண்–டும், தாய், தந்தை பெயர்–கள் பள்–ளிச் சான்–றி–த– ழைக் க�ொண்–டும் நிரப்–பப்–பட வேண்–டும். வழி–காட்–டல் நெறி–முற – ை–கள்– விண்– ண ப்– ப ம் நிரப்– பு – வ – த ற்– க ான வழி– மு–றை–கள், தேர்வு அறை நெறி–மு–றை–கள், சிறப்–புப் பட்–டி–யல் மற்–றும் தகு–தி–கள், கலந்– தாய்வு நடை–மு–றை–கள், பெற்–ற�ோர் மற்–றும் பாது–கா–வ–ல–ருக்–கான தக–வல்–கள், தடுக்–கப்– பட்–ட–வை–கள் மற்–றும் உடைக் கட்–டுப்–பா–டு– கள், விண்–ணப்–பம் நிரப்–புவ – த – ற்–கான ப�ொதுச்– சேவை மையங்– க ள் மற்– று ம் அதற்– க ான கட்–ட–ணங்–கள், பாடத்–திட்–டம், விண்–ணப்–பத்– து–டன் இணைப்–ப–தற்–கான படி–வங்–கள் எனப் பல்–வேறு செய்–தி–கள் தக–வல் குறிப்–பேட்–டில் க�ொடுக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கின்–றன. நுழை–வுத்–தேர்வு விண்–ணப்–பித்–த–வர்–க–ளில் தகு–தி–யு–டை–ய– – ம் 15.4.2017 முதல் நுழை– வர்–கள் அனை–வரு வுத்–தேர்–வுக்–கான அனு–மதி அட்–டை–யினை மேற்–கா–ணும் இணை–யத – ள – த்–திலி – ரு – ந்து தர–வி– றக்–கம் செய்–து–க�ொள்–ள–லாம். தமிழ்–நாட்–டில் சென்னை, க�ோயம்–புத்–தூர், மதுரை, சேலம், திருச்–சி–ராப்–பள்ளி ஆகிய ஐந்து நக–ரங்–கள் உட்– ப ட இந்– தி யா முழு– வ – து ம் ம�ொத்– த ம் 84 நக–ரங்–க–ளில் 7.5.2017 அன்று காலை

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

க–ளின் நல–னைக் காப்–ப–தற்–காக நீட் தேர்–வி–லி–ருந்து விலக்கு அளிக்–கும் சட்ட முன்–வ–டிவு தற்–ப�ோது தமி–ழக சட்– ட ப்– பே – ர – வை – யி ல் நிறை– வே ற்– றப்– ப ட்– டு ள்– ள து. கல்வி ப�ொதுப்– பட்–டி–ய–லில் இருப்–ப–தால், இந்–தச் சட்ட முன்–வ–டி–வுக்குக் குடி–ய–ர–சுத்–த– லை–வ–ரின் ஒப்–பு–தல் அவ–சி–ய–மா–கி– றது. இது சட்–ட–மா–னால் மட்டுமே, கடந்த ஆண்– டு – க–ளைப் –ப�ோல எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். படிப்–பு– க–ளில் தமிழ்–நாட்–டில் அரசு ஒதுக்–கீட்– டின்–கீழ் உள்ள இடங்–க–ளுக்கு +2 மதிப்–பெண்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில் அட்–மி–ஷன் நடை–பெ–றும் வாய்ப்பு உண்டு. இப்–ப–டிப்–பட்ட சூழ–லில் தமி–ழக அர–சி–யல் நில–வ–ரம் சிக்–க–லான சூழ– லில் உள்–ள–தால் நீட் தேர்வு விஷ– யத்– தி ல் மாண– வ ர்– க – ளி ன் நிலை கேள்–விக்–கு–றி–யா–கவே உள்–ளது.


அறிவிப்பு

TNPSC தேர்வுக்கான

வருடாந்திர கால அட்டவணை 2017

மிழக அரசின் பல்வேறு துறைகளிலும் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேர்வுகளை நடத்திவருகிறது. இந்தத் தேர்வுகள் எப்போது நடத்தப்படும்… எவ்வளவு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்பது ப�ோன்ற விவரங்களுடன் வெளியிடப்படும். அதன்படி நடப்பு ஆண்டுக்கான ம�ொத்தம் 3,781 காலிப் பணியிடங்களை உள்ளடக்கிய தேர்வு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டவணையின்படி குரூப்-2 பிரிவில் உள்ள 682 பணிகளுக்கான அறிவிப்பு ஏப்ரல் முதல் வாரத்திலும், 494 வி.ஏ.ஓ. பணிகளுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு ஜுன் முதல் வாரத்திலும், குரூப்-4 பிரிவில் உள்ள 1788 பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர் முதல் வாரத்திலும் வெளியாகும். இதுகுறித்த மேலும் விவரங்களை அறிய www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும். Sl. No.

Date of Notifn

Date of Examn

09.11.2016

Prel: 19.02.2017 (Sunday)

SUPERINTENDENT OF APPROVED SCHOOLS FOR BOYS (VACANCIES: 3)

15.11.2016

25.02.2017 FN ONLY (Saturday)

P S Y C H O L O G I S T I N VA R I O U S D E P T S (VACANCIES: 5)

25.11.2016

26.02.2017 FN & AN (Sunday)

3

EXECUTIVE OFFICER GRADE III (GROUP-VIIB SERVICES) (VACANCIES: 29)

25.11.2016

29.04.2017 FN & AN(Saturday)

4

EXECUTIVE OFFICER GRADE IV (GROUP-VIII SERVICES) (VACANCIES: 49)

25.11.2016

30.04.2017 FN & AN(Sunday)

5

SUPERINTENDENT, GARMENTS AND HOLDALL MAKING UNIT, VELLORE (VACANCY: 1)

02.12.2016

29.01.2017 FN ONLY(Sunday)

6

ASSISTANT DIRECTOR OF HANDLOOMS AND TEXTILES (VACANCIES: 12)

15.12.2016

08.04.2017 FN & AN (Saturday)

28.12.2016

15.04.2017 FN & AN(Saturday)

04.01.2017

21.05.2017 FN & AN(Sunday)

Notification

Date of Examination

2nd week of Feb. 2017

11.06.2017 (Sunday)

1

8

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

2

7 8

Name of the Post / Recruitment / Service CCSE-I (GROUP-I SERVICES) (VACANCIES: 85)

JAILOR IN TN JAIL SERVICE (VACANCIES: 6) SOCIAL CASE WORK EXPERT (VACANCIES: 3) To be Notified

Sl. Name of the Post / Recruitment / Service No. 1

HOSTEL SUPERINTENDENT CUM PHYSICAL TRAINING OFFICER IN TN EMPLOYMENT AND TRAINING SUB. SERVICE (VACANCIES: 27)


ASSISTANT GEOLOGIST IN GROUND WATER WING (PWD) IN ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 15)

4

ASSISTANT GEOLOGIST IN AGRICULTURAL ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 10)

5

3rd week of Feb. 2017

25.06.2017 (Sunday)

ASSISTANT WORKS MANAGER IN THE GOVT. PRESS IN TN STATIONERY AND PRINTING SERVICE (VACANCIES: 3)

1st week of Mar 2017

25.06.2017 (Sunday)

6

ASSISTANT AGRICULTURAL OFFICER IN THE TN AGRICULTURAL EXTENSION SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 326)

2nd week of Mar 2017

02.07.2017 (Sunday)

7

ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIES AND COMMERCE IN (INDUSTRIAL CO-OPERATIVES) TN INDUSTRIES SERVICE (VACANCIES: 4)

3rd week of Mar. 2017

16.07.2017 (Sunday)

8

COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION - II (GROUP-IIA SERVICES - NON-INTERVIEW POST) (VACANCIES: 682)

1st week of Apr. 2017

06.08.2017 (Sunday)

Notification

Date of Examination

1st week of May 2017

19.08.2017 (Saturday)

1st week of May 2017

20.08.2017 (Sunday)

Sl. Name of the Post / Recruitment / Service No. 9

TOURIST OFFICER - TN GENERAL SERVICE (VACANCIES:5)

10

CESE:- ASSISTANT DIRECTOR OF INDUSTRIAL SAFETY & HEALTH (VACANCIES: 14)

11

AUTOMOBILE ENGINEER IN POLICE TRANSPORT WORKSHOP-CUM-TRAINING SCHOOL, AVADI AND TRICHY (VACANCIES:2)

12

STATISTICIAN IN THE MEDICAL SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 30)

2nd week of May 2017

03.09.2017 (Sunday)

13

ASSISTANT PROFESSOR OF RADIOLOGY PHYSICS IN TN MEDICAL SERVICE (VACANCIES:15)

3rd week of May 2017

03.09.2017 (Sunday)

14

VILLAGE ADMINISTRATIVE OFFICER IN MINISTRIAL SERVICE (VACANCIES: 494)

1st week of June 2017

17.09.2017 (Sunday)

15

COLLEGE LIBRARIAN IN TN COLLEGIATE EDUCATIONAL SERVICE (VACANCIES: 21)

1st week of July 2017

24.09.2017 (Sunday)

16

GROUP-VIIA SERVICES: EO GRADE - I IN THE DEPARTMENT OF HR & CE (VACANCIES: 2)

2nd week of July 2017

15.10.2017 (Sunday)

17

JUNIOR ANALYST IN MEDICAL SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 11)

3rd week of July 2017

22.10.2017 (Sunday)

18

G R O U P - I A S E R V I C E S : A S S I S TA N T CONSERVATOR OF FORESTS (VACANCIES: 14)

1st week of Aug. 2017

28.01.2018 (Sunday)

19

ASSISTANT DIRECTOR OF HORTICULTURE IN TAMIL NADU HORTICULTURAL SERVICE (VACANCIES: 100)

2nd week of Aug. 2017

26.11.2017 (Sunday)

2nd week of Sep. 2017

07.01.2018 (Sunday)

20

GROUP-IV SERVICES (VACANCIES:1788)

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

3

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ASSISTANT GEOLOGIST IN GEOLOGY AND MINING SUBORDINATE SERVICE (VACANCIES: 25)

9

2


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

10 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி நுழைவுத்தேர்வு

மற்றும்

முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு

மரநார் காகிதத் த�ொழில்நுட்பம்


விண்–ணப்–பிக்–க–லாம்!

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

பட்–ட–தா–ரி–கள்

11 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வன–வி–யல்

ன–வி–யல் ஆய்வு நிறு–வன (நிகர்–நிலை) பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் (Forest Research Institute (Deemed) University, – த்–தில் Dehradun) டெக்–ரா–டூனி – ல் அமைந்–துள்–ளது. இந்–நிறு – வ – ன இரண்டு வருட கால அள–வி–லான எம்.எஸ்சி (MSc) படிப்–பு–க–ளுக்கு மாண–வர் சேர்க்கை த�ொடங்–கி–யுள்–ளது. எம்.எஸ்சி. படிப்–பு–கள்: இப்–பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தில் வன–வி–யல் (Forestry), மரக்–கட்டை அறி–வி–யல் மற்–றும் த�ொழில்–நுட்–பம் (Wood Science & Technology), சுற்–றுச்–சூழ – ல் மேலாண்மை (Environment Management), மர–நார் மற்–றும் காகி–தத் த�ொழில்–நுட்–பம் (Cellulose and Paper Technology) எனும் பிரி–வு–க–ளில் நான்கு வகை–யான எம். எஸ்சி. படிப்–பு–கள் இடம்–பெற்–றி–ருக்–கின்–றன. கல்–வித்–த–கு–தி– எம்.எஸ்சி. (வன–விய – ல்) (M.Sc – Forestry) படிப்–பில் 38 இடங்–கள் இருக்–கின்–றன. இப்–படி – ப்–பிற்கு மூன்று வருட கால அள–விலா – ன தாவ–ர– வி–யல் (Botany), வேதி–யி–யல் (Chemistry), நில–வி–யல் (Geology), கணி–தம் (Mathematics), இயற்–பி–யல் (Physics), விலங்–கி–யல் (Zoology) பாடங்–க–ளில் ஏதா–வ–த�ொன்–றில் இள–நி–லைப் பட்–டம் அல்–லது வேளாண்மை (Agriculture), வன–விய – ல் (Forestry) பாடத்– தில் இள–நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். எம்.எஸ்சி, மரக்– கட்டை அறி–விய – ல் மற்–றும் த�ொழில்–நுட்–பம் (M.Sc Wood Science & Technology), படிப்–பில் 38 இடங்–கள் இருக்–கின்–றன. இப்–ப–டிப்–பிற்கு மூன்று வருட கால அள–வி–லான இயற்–பி–யல் (Physics), கணி–தம் (Mathematics), வேதி–யி–யல் (Chemistry) பாடங்–க–ளில் ஏதா–வ– த�ொன்–றில் இள–நி–லைப் பட்–டம் அல்–லது வன–வி–யல் (Forestry) பாடத்–தில் இள–நி–லைப் பட்–டம் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். எம்.எஸ்சி. சுற்–றுச்–சூ–ழல் மேலாண்மை (Environment Management) படிப்– பில் 38 இடங்–கள் இருக்–கின்–றன. இப்–ப–டிப்–பிற்கு மூன்று வருட கால அள–வி–லான ஏதா–வ–த�ொரு அறி–வி–யல் (Science) அல்–லது செயல்–முறை அறி–விய – ல் (Applied Science) பாடத்–தில் இள–நில – ைப் பட்–டம் அல்–லது வேளாண்மை (Agriculture), வன–விய – ல் (Forestry) பாடத்–தில் இள–நி–லைப் பட்–டம் அல்–லது சுற்–றுச்–சூ–ழல் அறி–வி–ய–லில் (Environmental Science) பி.இ./பி.டெக் பட்–டம் பெற்–றிரு – க்க வேண்– டும். மர–நார் மற்–றும் காகி–தத் த�ொழில்–நுட்–பம் (Cellulose and Paper Technology) படிப்–பில் 20 இடங்–கள் இருக்–கின்–றன. இப்–ப–டிப்–பிற்கு வேதி–யி–யலை (Chemistry) ஒரு பாட–மா–கக் க�ொண்ட மூன்று வருட கால அள–வி–லான ஏதா–வ–த�ொரு அறி–வி–யல் (Science) பாடத்–தில் இள–நி–லைப் பட்–டம் அல்–லது வேதி–யி–யல் (Chemistry), இயந்–தி–ரப் ப�ொறி–யி–யல் (Mechanical Engineering) பாடத்–தில் பி.இ./பி.டெக் பட்–டம் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். சக–ரான்–பூ–ரி–லுள்ள மத்–தி–யக் கூழ் மற்–றும் காகித ஆய்வு நிறு–வ–னம் (Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur) நடத்–திய இரண்டு வருட கால அள–விலா – ன பயிற்–சி–யில் தேர்ச்சி பெற்–ற–வர்–க–ளும் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். மேற்– கா–ணும் கல்–வித்–த–கு–தி–யில் ப�ொதுப்–பி–ரி–வி–னர் 50% மதிப்–பெண்– க–ளுக்கு அதி–க–மா–க–வும், எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வி–னர் 45% மதிப்– பெண்–க–ளுக்கு அதி–க–மா–க–வும் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை மேற்–கா–ணும் எம்.எஸ்சி. படிப்–புக – ளு – க்கு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு ப – வ – ர்–கள் விண்–ணப்–பம் மற்–றும் தக–வல் குறிப்–பேட்டை (Information Bulletin and Application Form) அஞ்–சல் வழி–யில் பெற விரும்– பி–னால், “Registrar, FRI Deemed University” எனும் பெய–ரில் “Dehradun” எனு–மி–டத்–தில் மாற்–றிக்கொள்–ளக்–கூ–டிய வகை–யில் ரூ .1200க்கான டிடி பெற்று வேண்–டுத – ல் கடி–தத்–துட – ன் “Registrar, FRI


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

12 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Deemed University, P.O.I.P.E, Kaulagarh Road, Dehradun – 248195” எனும் முக–வரி – க்கு அனுப்–பிப் பெற்–றுக்–க�ொள்–ள–லாம். அஞ்–சல் வழி–யில் விண்–ணப்–பம் பெற்–றுக்–க�ொள்–ளக் கடைசி நாள்: 24.3.2017 பல்–கல – ைக்–கழ – க அலு–வல – க – த்–தில�ோ அல்– லது டெக்–ரா–டூ–னி–லுள்ள யூனி–யன் வங்கிக் கிளை– யி ல் நேர– டி – ய ா– க ப் பணத்– தை ச் செலுத்தி, விண்–ணப்–பம் மற்–றும் தக–வல் குறிப்–பேட்–டைப் பெற்–றுக்–க�ொள்–ளக் கடைசி நாள்: 31.3.2017. இப்–பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தின் http://fridu. edu.in இணை–யத – ள – த்–திலி – ரு – ந்–தும் விண்–ணப்– பத்–தைத் தர–வி–றக்–கம் செய்து பயன்–ப–டுத்– திக்–க�ொள்ள முடி–யும். இணை–யத்–தி–லி–ருந்து – க்–கம் செய்–யப்–பட்ட விண்–ணப்–பத்தை தர–விற நிரப்பி அனுப்– பு ம்போது, விண்– ண ப்– ப க் கட்–ட–ணத்–திற்–கான டிடி இணைத்து அனுப்பி வைத்–திட வேண்–டும். நிரப்–பப்–பட்ட விண்– ணப்–பங்–கள் அனைத்–தும் சென்–ற–டை–யக் கடைசி நாள்: 3.4.2017. மேற்–கா–ணும் நான்கு படிப்–பு–க–ளுக்–கும் ஒரே விண்–ணப்–பத்–தில் விண்–ணப்–பிக்க இய– லாது. ஒவ்–வ�ொரு படிப்–புக்–கும் தனித்–தனி விண்–ணப்–பம் மூலம் விண்–ணப்–பிக்க வேண்– டும். மேலும், ஒவ்–வ�ொரு விண்–ணப்–பத்–திற்– கும் விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ண–மும் தனித்–த–னி– யாகச் செலுத்–தப்–பட வேண்–டும். நுழை–வுத்–தேர்–வு– இப்–ப–டிப்–புக்கு விண்–ணப்–பித்–த–வர்–கள்

அனை– வ – ரு க்– கு ம் டெக்– ர ா– டூ ன், ஜபல்– பூ ர், பெங்– க – ளூ ரு, க�ொல்– க த்தா, சண்– டி – க ர்– , டெல்லி, லக்னோ, ஜ�ோத்–பூர், சிம்லா, ராஞ்சி, க�ோயம்–புத்–தூர், ஜார்–கண்ட் ஆகிய 12 நக– ரங்–க–ளில் 14.5.2017 அன்று சேர்க்–கைக்–கான நுழை–வுத்–தேர்வு நடத்–தப்–பெ–றும். மாண–வர் சேர்க்கை நுழை– வு த்– தே ர்வு முடி– வு – க ள் மேற்– க ா– ணும் இணை–ய–த–ளத்–தில் வெளி–யிட – ப்–ப–டும். நுழை–வுத்–தேர்–வில் அவர்–கள் பெற்ற மதிப்– பெண்–களி – ன் அடிப்–படை – யி – ல் கலந்–தாய்–வுக்கு அழைக்–கப்–பட்டு, மாண–வர் சேர்க்கை நடத்– தப்–பெ–றும். இப்–ப–டிப்–பு–க–ளுக்–க ான முதல் கலந்–தாய்வு 7.7.2017 அன்–றும், இரண்–டாம் கலந்–தாய்வு 10.7.2017 அன்–றும் நடை–பெறு – ம். இந்–திய அர–சின் இட ஒதுக்–கீட்டு நடை–முறை – – க–ளைப் பின்–பற்றி மாண–வர் சேர்க்கை நடத்– தப்–பெறு – ம். அதன் பின்–னர், 17.7.2017 முதல் வகுப்–பு–கள் த�ொடங்–கும். உயர் மதிப்–பெண் பெற்ற மாண–வர்–க–ளுக்கு ஒரு பரு–வத்–திற்கு (Semester) ரூ.11,000 வரை உத–வித்–த�ொ–கை– யாக வழங்–கப்–ப–டும். இந்–தப் படிப்–பு–கள் குறித்த கூடு–தல் விவ– ரங்–களை அறிய, மேற்–கா–ணும் இணைய– த– ள த்– தை ப் பார்– வை – யி – ட – லா ம் அல்– ல து enquires@fridu.edu.in எனும் மின்–னஞ்–சல் முக–வ–ரி–யில�ோ அல்–லது 0135 - 2224439, 2751826 எனும் த�ொலை–பேசி எண்–க–ளில�ோ த�ொடர்புக�ொண்டு தக–வல்–களை – ப் பெற–லாம்.

- தேனி மு.சுப்–பி–ர–மணி


சுகாதார செவிலியர் பணி!

பேருக்கு

வாய்ப்பு

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

அடிப்–ப–டை–யில் தேர்வு நடை–பெ–றும். பணி நிய–மன – ம்: தகுதி– யா–னவ – ர்–கள் தேர்வு செய்– யப்–பட்டதற்குப் பின்பு, ப�ொது சுகா–தா–ரத் துறை இயக்–குந – ர் பணி உள்ள இடங்–களி – ல் அவர்–களை நிய–ம–னம் செய்–வார். விண்– ண ப்– ப க் கட்– ட – ணம் செலுத்– து ம் இறுதி ந ா ள் : வ ங் – கி – க – ளி ல் வி ண் – ண ப் – ப க் க ட் – ட – ணத்தை செலுத்– து – வ – தற்கு 28.2.2017 கடைசி நாளா–கும். இது குறித்து மேலும் முழு–மை–யான விவ–ரங்– களை அறிய www. mrb.tn.gov.in என்ற இணை– ய – த – ள த்– தை ப் பார்க்–க–வும். 

13 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மி–ழ–கத்–தில் தற்–கா–லிகக் கிரா–மப்–புற சுகா–தார செவி– லி–யர் பணி–யி–டங்–கள் நிரப்–பப்–பட உள்–ளன. ம�ொத்–தம் 2804 பணி–யிட– ங்–கள் இட ஒதுக்–கீட்–டின் அடிப்–படை – யி – ல் நிரப்–பப்–பட உள்–ளன. விருப்–ப–மும் தகு–தி–யும் உள்ள விண்– ணப்–ப–தா–ரர்–கள் ஆன்–லைன் மூலம் விண்–ணப்–பிக்க தமி–ழக அரசு அறி–விப்பு வெளி–யிட்–டுள்–ளது. இந்தத் தற்–கா–லிகக் கிரா–மப்–புறச் சுகா–தார செவி–லி–யர் பணி–யி–டங்–க–ளுக்கு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு–வ�ோர் அரசு அங்–கீ–கா–ரம் பெற்ற கல்வி நிறு–வ–னத்–தில் பத்–தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்று 18 மாத Auxlliary Nurse Midwife (MNM) நர்ஸ் பயிற்சி முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும். மேலும் Tamil Nadu Nurse and Midwives Council சான்–றி–தழ் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். முறை: தமி–ழக அர–சின் மருத்–து–வப் பணி–யா–ளர் தேர்– வா–ணை–யத்–தின்(எம்.ஆர்.பி) மூலம் நேரடி நிய–மன – த்–தில் கிரா–மப்–புறச் செவி–லி–யர்–கள் பணி–யி–டங்–கள் நிரப்–பப்–பட உள்–ளன. விண்–ணப்–பத்தை www.mrb.tn.gov.in என்ற இணை–ய– த–ளத்–தில் மட்–டுமே 24.2.2017 ஆம் தேதிக்–குள் சமர்ப்–பிக்க வேண்–டும். நேரடி விண்–ணப்–பங்–கள் ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளப்–பட மாட்–டாது. விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணம்: ப�ொதுப் பிரி–வி–னர் மற்–றும் ஓ.பி.சி. பிரி–வி–னர் ரூ.500 ஐ விண்–ணப்–பக்–கட்–டண – –மாக கிரெ–டிட்–/டெ – பி – ட் கார்டு மூலம் செலுத்த வேண்–டும். எஸ். சி., எஸ்.சி(ஏ), எஸ்.டி. மற்–றும் மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–கள் ரூ.250 செலுத்–தி–னால் ப�ோதும். தேர்வு செய்–யும் முறை: விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் பள்–ளிக் கல்வி மற்–றும் த�ொழிற்–கல்–வியி – ல் பெற்ற மதிப்–பெண்–ணின்

வாய்ப்புகள்

கிராமப்புற


செய்தித் த�ொகுப்பு பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

14 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

சுற்–றுச்–சூ–ழல் விரு–துக்கு விண்–ணப்–பங்–கள் வர–வேற்பு

தமி–ழக அரசு சார்–பில், சுற்–றுச்–சூழ – ல் கல்வி மற்–றும் விழிப்– பு – ண ர்வு, சுற்– று ச்– சூ– ழ ல் பாது– க ாப்– பு க்– க ாக ஆண்– டு – த �ோ– று ம் சுற்– று ச்– சூ–ழல் விருது வழங்–கப்–ப– டு– கி – ற து. சிறந்த சேவை– யாற்–றும் தனி–ந–பர், கல்வி நிறு–வ–னங்–கள், த�ொண்டு நிறு–வ–னங்–க–ளி–டம் இருந்து 2016ம் ஆண்–டின் சுற்–றுச்– சூ–ழல் விரு–துக்–கான விண்– ணப்–பங்–கள் வர–வேற்–கப்–ப– டு–கின்–றன. விண்– ண ப்– ப – த ா– ர ர்– க ள் பூர்த்தி செய்–யப்–பட்ட விண்– ணப்–பத்–துட – ன், ‘இயக்–குந – ர், சுற்–றுச்–சூ–ழல் துறை’ என்ற பெய–ரில், 100 ரூபாய்க்–கான டிடி, மூன்று புகைப்–ப–டங்–க– ளை–யும் இணைத்து, விண்– ணப்– ப ம் அனுப்ப வேண்– டும். சிறந்த ஆராய்ச்–சிக்–கான கட்– டு – ரை க்கு, ர�ொக்– க ப் பரி–சும் வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது. ஆராய்ச்சிக் கட்–டு–ரை–கள் தமிழ், ஆங்– கி – ல த்– தி ல், தர–மான ஆராய்ச்சி ஏடு–க– ளில் பிர–சு–ரிக்–கப்–பட்–டவை மட்– டு மே ஏற்– க ப்– ப – டு ம். விண்–ணப்–பப் படி–வங்–களை ‘இயக்–கு–நர், சுற்–றுச்–சூ–ழல் துறை, தரைத்–த–ளம், பன– கல் மாளிகை, சைதாப்– பேட்டை, சென்–னை’ என்ற முக–வரி – யி – ல் 28.2.2017 வரை பெற–லாம். மே லு ம் , வி வ – ர ங் – க – ளுக்கு, www.environment. tn.nic.in அல்–லது 044- 2433 6421 என்ற த�ொலை–பேசி எண்–ணில் த�ொடர்பு க�ொள்– ள–லாம். பூர்த்தி செய்–யப்– பட்ட விண்– ண ப்– ப ங்– க ள், 6.3.2017க்குள் சென்று சேர வேண்–டும்.

பனா–ரஸ் பல்–க–லை–யில் மாண–வர் சேர்க்–கை!

தேசிய முக்–கி–யத்–து–வம் வாய்ந்த கல்வி நிறு–வ–ன–மாக இயங்–கும், பனா–ரஸ் இந்துப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம், பல்–வேறு படிப்–பு–க–ளுக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை அறி–விப்பை வெளி– யிட்–டுள்–ளது. உத்–த–ரப்–பி–ர–தேச மாநி–லம், வார–ணா–சி–யில் இந்த மத்–தியப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் செயல்–ப–டு–கி–றது. படிப்–புக – ள்: வேளாண்மை, சுற்–றுச்–சூழ – ல் மற்–றும் நிலை– யான அபி–வி–ருத்தி, மேலாண்மை, மருத்–துவ அறி–வி–யல் ஆகிய 5 துறை–சார்ந்த கல்வி நிறு–வ–னங்–க–ளின்–கீழ் நவீன மருத்–து–வம், ஆயுர்–வே–தம், பல் மருத்–து–வம், கலை, வணி– கம், சட்–டம், மேலாண்மை, அறி–வி–யல், சமூக அறி–வி–யல், கால்–நடை அறி–வி–யல் உட்–பட 134 வகை–யான பிரி–வு–க–ளில் பாடத்–திட்–டங்–கள் உள்–ளன. இதில் இள–நிலை, முது–நிலை, டிப்–ளம�ோ மற்–றும் சான்–றி–தழ் படிப்–பு–க–ளுக்–கான மாண–வர் – ற்–கான அறி–விப்பைப் பல்–கல – ைக்–கழ – க – ம் சேர்க்கை பெறு–வத வெளி–யிட்–டுள்–ளது. கல்–வித்–த–குதி: தேர்வு செய்–யும் படிப்–பு–க–ளுக்கு ஏற்ப கல்–வித்–த–கு–தி–க–ளும், வயது வரம்–பும் மாறு–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 4.3.2017 மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு: www.bhuonline.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.


10ம் வகுப்பு தனித்–தேர்–வர்– க–ளுக்கு ஹால்–டிக்–கட் தயார்!

நடப்புக் கல்–வி–யாண்–டுக்கு நடை– பெற உள்ள SSLC MARCH 2017 பத்–தாம் வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்–வுக்கு ஆன்–லைன் மூலம் விண்–ணப்–பித்த தனித்–தேர்–வர்–கள் 7.3.2017 ம் தேதி வரை www.dge.tn.gov. in என்ற இணை– ய – த – ள த்– தி ன் மூலம் தேர்– வு க்– கூ ட நுழை– வு ச்– சீ ட்– டு – க – ளை ப் பதி– வி – ற க்– க ம் செய்– து – க�ொ ள்– ள – ல ாம். பதி–வி–றக்–கம் செய்–யும் முறை www. dge.tn.gov.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–திற்– குச் சென்று முத–லில் “HALL TICKET DOWNLOAD” என்ற வாச–கத்–தினை “Click” செய்–தால் த�ோன்–றும் பக்–கத் – தில் உள்ள “SSLC EXAM MARCH 2017 - PRIVATE CANDIDATE - HALL TICKET PRINTOUT” என்ற வாச–கத்– தினை “Click” செய்து த�ோன்–றும் பக்– கத்– தி ல் தங்– க – ள து விண்– ண ப்ப எண் (Application Number) மற்–றும் பிறந்த தேதி–யி–னைப் (Date of Birth) பதிவு செய்–தால் அவர்–களு – டை – ய தேர்–வுக்–கூட அனு–ம–திச்–சீட்டு திரை–யில் த�ோன்–றும். அதனைப் பதி–விற – க்–கம் செய்–துக�ொ – ள்–ள– லாம்.

முது–நிலைப் பட்–டப்–ப–டிப்பு: எம்.டெக்., எம். டிசைன், எம்.மேனேஜ்–மென்ட், பிஹெச்.டி. மற்–றும் ஒருங்–கிணைந்த – பிஹெச்.டி. – ளு – க்கு கல்–வித்–தகு – தி: விண்–ணப்–பிக்–கும் படிப்–புக ஏற்–ற துறை–யில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். சேர்க்கை முறை: கேட், ஜெஸ்ட், ஜாம், சி.இ.இ.டி., நெட்., ஜே.ஆர்.எஃப். ப�ோன்ற தகு–தித் தேர்–வில் பெற்ற மதிப்–பெண்–கள் அடிப்–ப–டை–யில் நேர்–மு–கத் தேர்வு மூலம் தகு–தி–யான மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு–வர். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 24.3.2017 மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு www.iisc.ernet.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

பெங்–க–ளூ–ரு–வில் உள்ள இந்–தி–யன் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் சயின்ஸ் கல்வி நிறு–வ–னம், இள–நிலை மற்– றும் முது– நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பில், 2017ம் ஆண்– டிற்– க ான மாண– வ ர் சேர்க்கை அறி– விப்பை வெளி–யிட்–டுள்–ளது. பட்– ட ப்– ப – டி ப்பு: நான்கு ஆண்– டு – கள் க�ொண்ட இள–நிலை அறி–வி–யல் (ஆராய்ச்சி) பட்–டப்–ப–டிப்பு கல்– வி த்– த – கு தி: +2 ப�ொதுத் தேர்– வில் 60 % மதிப்–பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். இயற்–பி–யல், வேதி–யி–யல் மற்–றும் கணி–தம் ஆகிய பாடங்–களை முதன்மைப் பாட–மாகக் க�ொண்டு உயி– ரி – ய ல், புள்– ளி – யி – ய ல், மின்–ன–ணு–வி–யல், கணினி அறி–வி–யல் ப�ோன்ற ஏதே–னும் ஒரு பாடங்–களை எடுத்–துப் பயின்ற மாண–வர்–கள் விண்– ணப்–பிக்–கல – ாம். ம ா ண – வ ர் ச ே ர்க்கை : அ கி ல இந்–திய நுழை–வுத்–தேர்வு மூலம் மாண– வர் சேர்க்கை நடை–பெ–றும். விண்– ண ப்– பி க்க கடைசி நாள்: 28.4.2017

15 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஐ.ஐ.எஸ்சி., அறி–வி–யல் ஆராய்ச்சிப் படிப்–பில் சேர–லாம்!


வாய்ப்புகள்

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில்

அதிகாரி பணி!

2313

பேருக்கு வாய்ப்பு

இ பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

16 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ந்–தி–யா–வில் உள்ள ப�ொதுத் துறை வங்–கி–க–ளில் மிக அதி–க–மான கிளை–க–ளு–டன் தனது சேவையை சிறப்–பாகச் செய்–துவ – –ரும் ப�ொதுத்–துறை வங்கி பாரத ஸ்டேட் வங்கி என்–பது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. இந்த வங்–கிக்கு துணை வங்–கி–கள் உள்–ளன. ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் திரு–வாங்–கூர், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பைகா–னர், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் ஐத–ரா–பாத், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் மைசூர், ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் பாட்–டி–யாலா ப�ோன்ற ஐந்து துணை வங்–கி–கள் இந்த வங்–கி–யு–டன் இணைந்து செயல்–பட்டு வரு–கின்–றன. இந்–தியா முழு–வ–தும் காலி–யாக உள்ள பணி–யி–டங்–கள் நிரப்–பப்–பட உள்–ளன. இந்த வாய்ப்பை பயன்–ப–டுத்–திக்–க�ொள்ள தேவை–யான கல்–வித் தகுதி, வயது வரம்பு மற்–றும் விண்–ணப்–பிப்–ப–தற்–கான வழி–மு–றை–களை பற்றி இனி பார்ப்–ப�ோம்.

பல்–வேறு ப�ொதுத்–துறை வங்–கிக – ள் ஐ.பி. பி.எஸ். எனப்–படு – ம் ப�ொது எழுத்–துத் தேர்–வின் மூலம் பணி–யி–டங்–களை நிரப்பி வரு–கின்– றன. ஆனால், ஸ்டேட் வங்கி மற்–றும் அதன் துணை வங்–கி–க–ளுக்கு தனியே எழுத்–துத் தேர்வு மற்–றும் நேர்–கா–ணல் நடை–பெ–று–வது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது. தற்–ப�ோது பாரத ஸ்டேட் வங்–கியி – ல் காலி–யாக உள்ள 2313 புர–பேஷ – ன – ரி ஆபீ–ஸர் பணி–யி–டங்–களை நிரப்–பு–வ–தற்–கான

அறி– வி ப்பு வெளி– யா – கி – யு ள்– ள து. எனவே, விருப்–ப–மும் தகு–தி–யும் உள்ள பட்–டதா – –ரி–கள் இந்த வாய்ப்–பைப் பயன்–ப–டுத்–திக்–க�ொள்–ள– லாம். கல்–வித்–த–குதி: அரசு அங்–கீ–கா–ரம் பெற்ற பல்–க–லைக்–க–ழ–கத்–தில் ஏதா–வ–த�ொரு துறை– யில் பட்–டம் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். இறுதி ஆண்டு பயி–லும் மாண–வர்–களு – ம் விண்–ணப்– பிக்க தகு–தி–யா–ன–வர்–கள். நேர்–மு–கத் தேர்–


- எம்.நாக–மணி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

17 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வுக்கு அழைக்–கப்–ப–டு–ப–வர்–கள் 1.7.2017ம் தேதிக்கு முன்பு தேர்ச்சி பெற்–ற–தற்–கான சான்–றி–தழ்–கள – ைக் காண்–பிக்க வேண்–டும். வய–து – வ – ர ம்பு: 1.4.2017 தேதி– யி ன்– ப டி 21 வய–துக்கு மேலும் 30 வய–துக்–குள்–ளும் இருக்க வேண்– டு ம். அதா– வ து, 2.4.1987 முதல் 1.4.1996க்குள் பிறந்–தி–ருக்க வேண்– டும். அர– சி ன் விதி– மு – ற ைப்– ப டி எஸ்.சி, எஸ்.டி, ஓ.பி.சி உள்–ளிட்ட பிரி–வி–ன–ருக்கு வயது வரம்–புச் சலுகை உண்டு. வி ண் – ண ப் – ப க் க ட் – ட – ண ம் : ப � ொ து மற்– று ம் ஓ.பி.சி. பிரி– வி – ன – ரு க்கு ரூ.600. எஸ்.சி., எஸ்.டி. மற்–றும் மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி– க–ளுக்கு ரூ.100. விண்–ணப்–பக் கட்–டணத்தை – கிரெ– டி ட்– / – டெ – பி ட்– / – நெ ட் பேங்– கி ங் மூலம் செலுத்–த–லாம். தேர்வு மையங்– க ள்: தமி– ழ – க த்– தி ல் சென்னை, க�ோய–முத்–தூர், திண்–டுக்–கல், கிருஷ்– ண – கி ரி, மதுரை, நாகர்– க�ோ – வி ல், நாமக்–கல், பெரம்–ப–லூர், சேலம், தஞ்–சா– வூர், திருச்– சி – ர ாப்– ப ள்ளி, திரு– நெ ல்– வ ேலி,

தூத்–துக்–குடி, வேலூர். தேர்– வு – மு றை: தேர்வு பிரி– லி – மி – னெ ரி தேர்வு மற்–றும் மெயின் தேர்வு நடத்–தப்–ப– டும். ஆன்–லைன் மூலம் நடை–பெ–றும் பிரி– லி– மி – னெ ரி தேர்– வி ல் ரீச– னி ங் எபி– லி ட்டி, ஆங்–கில ம�ொழி, க்வான்–டி–டேட்–டிவ் ஆப்–டி– டி–யூட் ஆகிய பகு–தி–க–ளுக்கு 100 கேள்–வி–கள் கேட்–கப்–ப–டும். இதில் தேர்ச்சி பெற்–ற–வர்–கள்– தான் மெயின் தேர்வு எழு–த–லாம். இதில் ரீச–னிங் அண்ட் கம்ப்–யூட்–டர் ஆப்–டி–டி–யூட், டேடா அன–லி–சிஸ் அண்ட் இன்–டர்ப்–ரெட்– டே–ஷன், ஜென–ரல் எக்–கா–ன–மி–/–பேங்–கிங் அவேர்–னெஸ், ஆங்–கில ம�ொழி ஆகி–யவை குறித்து ம�ொத்–தம் 155 கேள்–வி–கள் கேட்– கப்–ப–டும். ஆங்–கில ம�ொழித்–தி–ற–ன�ோ–டும், கம்ப்– யூட்–டர் பயன்–ப–டுத்–தும் அறி–வ�ோ–டும், சரி– யான வழி–காட்–டு–தலை கடைப்–பி–டித்–தால் ப�ோதும். முறை–யாக பயிற்சி மேற்–க�ொண்டு இரண்டு தேர்– வி ல் வெற்றி பெற்று குழு கலந்–தாய்வு, நேர்–மு–கத் தேர்–வி–லும் தேர்ச்சி பெற்–று–விட்–டால் வேலை கிடைத்–து–வி–டும். விண்– ண ப்– பி க்– கு ம் முறை: விருப்– ப – மும் தகு– தி – யு ம் உள்– ள – வ ர்– க ள் www. statebankofindia.com அல்–லது www.sbi. co.in என்ற இணை–ய–த–ளங்–க–ளின் மூலம் ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். தேர்வு செய்–யப்–ப–டும் முறை: எழுத்–துத் தேர்வு மற்–றும் நேர்–மு–கத் தேர்–வின் மூலம் தகு–தி–யா–ன–வர்–கள் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு–வார்– கள். ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பிக்–கும் முன்பு பாஸ்– ப�ோ ர்ட் அளவு புகைப்– ப – ட த்– தை – யு ம் கையெ–ழுத்–தை–யும் ஸ்கேன் செய்து வைத்– துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். முறை–யாக விவ– ரங்–களை பூர்த்தி செய்து முடித்த பின்–னர் விண்–ணப்–பத்–தைச் சேமித்த பின்–னர் தரப்–ப– டும் ரெஜிஸ்ட்–ரே–ஷன் நம்–பர், பாஸ்–வேர்டு ஆகி–ய–வற்–றைக் குறித்–து–வைத்–துக் க�ொள்–ள– வது நல்– ல து. ஒரு– வ ேளை விண்– ணப்– ப த்– தில் ஏதே–னும் மாறு–தல் செய்ய வேண்–டு– மெ– னி ல் மீண்– டு ம் அதை மேற்– க� ொள்ள இவை பயன்–படு – ம். விண்–ணப்–பித்த பின்–னர், விண்– ண ப்– ப த்– தை – யு ம் பணம் செலுத்– தி ய ஆன்–லைன் ரசீ–தையு – ம் பிரின்ட் அவுட் எடுத்து வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். ஆன்–லை–னில் விண்–ணப்–பிப்–ப–தற்–கான கடைசி தேதி: 6.3.2017 மேலும் சம்–பள – ம், தேர்வு விவ–ரங்–கள், வய– து–வர– ம்பு சலு–கைக – ள் ப�ோன்ற முழு–மையா – ன விவ–ரங்–கள் அறிய மேற்–கண்ட இணை–ய–த– ளங்–க–ளைப் பார்க்–க–வும்.


அறிவிப்பு

திரைப்படம் மற்றும்

த�ொலைக்காட்சி

த�ொழில்நுட்பப் பட்டயப்படிப்பு! பட்–ட–தா–ரி–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம்!

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

18 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ந்–திய அர–சின் தக–வல் மற்–றும் ஒலி–ப–ரப்பு அமைச்–ச–கத்–தின் (Ministry of Information and Broadcasting) கீழ் மகா–ராஷ்–டிரா மாநி–லம், புனே–யில் இந்–தி–யத் திரைப்–ப–டம் மற்–றும் த�ொலைக்– காட்–சிக் கல்வி நிறு–வன – த்–தில் (Film and Television Institute of India) செயல்–பட்டுவரு–கி–றது. இங்குத் திரைப்–ப–டம் மற்–றும் த�ொலைக்–காட்சி குறித்த படிப்–பு–க–ளில் 2017 ஆம் ஆண்–டுக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை குறித்த அறி–விப்பு வெளி–யா–கி–யுள்–ளது.

படிப்–பு–கள்: இந்–நி–று–வ–னத்–தில் திரைப் – –டப் பிரிவு (Film Wing), த�ொலைக்–காட்–சிப் ப பிரிவு (Television Wing) என்று இரண்டு முக்–கி–யப் பிரி–வு–கள் உள்–ளன. திரைப்–ப–டப் பிரி– வி ல், முது– நி – ல ைப் பட்– ட – ய ம் மற்– று ம் சான்–றி–தழ் படிப்–பு–க–ளாக (P.G. Diploma and Certificate Courses in Film) மூன்–றாண்டுக் கால அள–வி–லான இயக்–கம் மற்–றும் திரைக்– கதை எழு–து–தல் (Direction & Screenplay Writing), ஒளிப்–ப–திவு (Cinemotography), படத்–த�ொ–குப்பு (Editing), ஒலிப்–பதி – வு மற்–றும் ஒலி வடி–வ–மைப்பு (Sound Recording and Sound Design), கலை இயக்–கம் மற்–றும் தயா–ரிப்பு வடி–வ–மைப்பு (Art Direction and Production Design) ஆகிய ஐந்து படிப்–பு –க–ளும், இரண்–டாண்டுக் கால அள–விலா – ன நடிப்பு (Acting) படிப்பு ஒன்–றும் இடம் பெற்–றி– ருக்–கின்–றன. இந்–தப் படிப்–புக – ள் ஒவ்–வ�ொன்–றி– லும் 10 இடங்–கள் வீதம் ம�ொத்–தம் 60 இடங்– கள் இருக்–கின்–றன. இது தவிர, ஒரு ஆண்டு கால அள–விலா – ன கதைப்–பட – த் திரைக்–கதை எழு–துத – ல் (Feature Film Screenplay Writing) படிப்–பில் 12 இடங்–க–ளும் இருக்–கின்–றன. – ைச் த�ொலைக்–காட்–சிப் பிரி–வில், முது–நில சான்–றி–தழ் படிப்–பு–க–ளாக (P.G. Certificate

Course in Television) ஓராண்–டுப் படிப்–பு– க–ளாக இயக்–கம் (Direction), மின்–னணு ஒளிப்–ப–திவு (Electronic Cinematography), நிகழ்–பட – த் த�ொகுப்பு (Video Editing), ஒலிப்– ப–திவு மற்–றும் த�ொலைக்–காட்–சிப் ப�ொறி–யிய – ல் (Sound Recording and TV Engineering) எனும் நான்கு படிப்– பு – க – ளு ம், ஒவ்– வ� ொரு படிப்–பி–லும் 10 இடங்–கள் வீதம் ம�ொத்–தம் 40 இடங்–கள் இருக்–கின்–றன. கல்– வி த்– த – கு தி: திரைப்– ப – ட ப் பிரி– வி ல் இடம்–பெற்–றிரு – க்–கும் ஒலிப்–பதி – வு மற்–றும் ஒலி வடி–வமை – ப்பு (Sound Recording and Sound Design) படிப்–பிற்கு +2 படிப்–பில் இயற்–பி–யல் (Physics) பாடத்தை எடுத்–துப் படித்து, ஏதா–வ– த�ொரு பட்–டப்–ப–டிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். கலை இயக்–கம் மற்–றும் தயா–ரிப்பு வடி–வமை – ப்பு (Art Direction and Production Design) படிப்–பிற்–குப் பய–னுறு கலை (Applied Arts), கட்–ட–டக்–கலை (Architecture), வண்– ணம் தீட்–டல் (Painting), சிற்–பம் (Sculpture), உட்– பு ற வடி– வ – மை ப்பு (Interior Design) அல்– ல து த�ொடர்– பு – டை ய களங்– க – ளி ல் பாடத்–தில் நுண்–க–லை–கள் ப�ோன்ற ஏதா–வ– த�ொரு பாடத்–தில் பட்–டப்–ப–டிப்பு அல்–லது இதற்கு இணை– ய ான பட்– ட – ய ப்– ப – டி ப்– பி ல்


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

கும் சில வழி–முறை – க – ளி – ல் ஏதா–வத�ொ – ன்–றைப் பயன்–ப–டுத்–திச் செலுத்த வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–கக் கடை–சிந – ாள்: 5.3.2017. எழுத்–துத் தேர்வு: மேற்–கா–ணும் படிப்–பு க – –ளில் நடிப்பு தவிர்த்த, அனைத்–துப் படிப்–பு –க–ளுக்–கும் எழுத்–துத் தேர்வு நடத்–தப்–ப–டும். மேற்–கா–ணும் இணை–ய–த–ளத்–தில் எழுத்–துத் தேர்– வு க்– க ான அனு– ம தி அட்டை, தேர்வு நாளுக்கு முன்–பாக வெளி–யி–டப்–ப–டும். அனு– மதி அட்–டை–யி–னைத் தர–வி–றக்–கம் செய்து பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ள–லாம். இந்–தியா முழு–வது – ம் அகர்–தலா, அக–மத – ா– பாத், அல–கா–பாத், பெங்–க–ளூரு, ப�ோபால், புப– னே ஸ்– வ ர், சண்– டி – க ர், சென்னை, கவு–காத்தி, ஐத–ரா–பாத், க�ொல்–கத்தா, மும்பை, புது–டெல்லி, பாட்னா, புனே, ராய்ப்–பூர், ராஞ்சி. லக்னோ, டெக்–ரா–டூன், ஜெய்ப்–பூர், இம்–பால், ஜம்மு, காங்–டாக் மற்–றும் திரு–வ–னந்–த–பு–ரம் என ம�ொத்–தம் 24 மையங்–க–ளில் 26.3.2017 அன்று எழுத்–துத் தேர்வு நடத்–தப்–ப–டும். மேலும் கூடு–தல் தக–வல்–களை அறிய மேற்– க ா– ணு ம் இணை– ய – த – ள த்– தி – ன ைப் பார்–வை–யி–ட–லாம். த�ொலை–பே–சி–யில் 020– 25425656 எனும் நேரடி எண்–ணில�ோ அல்–லது 25431817 / 223 எனும் எண்–ணில�ோ த�ொடர்– பு–க�ொண்டு தக–வல்–க–ளைப் பெற–லாம். மின்– னஞ்–சல் வழி–யில் த�ொடர்–புக�ொள்ள – academic sftii@gmail.com எனும் மின்–னஞ்–சல் முக–வ– ரி–யி–லும் த�ொடர்–பு–க�ொண்டு பெற–லாம். - உ.தாம–ரைச்–செல்–வி

19 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். பிற படிப்– பு–கள் அனைத்–திற்–கும் ஏதா–வ–த�ொரு பட்–டப் –ப–டிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருந்–தால் ப�ோது– மா–னது. த�ொலைக்–காட்–சிப் பிரி–வில் த�ொலைக்– காட்–சிப் ப�ொறி–யிய – ல் (Sound Recording and TV Engineering) படிப்–பிற்கு +2 படிப்–பில் இயற்–பி–யல் (Physics) பாடத்தை எடுத்–துப் படித்து, ஏதா–வத�ொ – ரு பட்–டப்–படி – ப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். பிற படிப்–பு–க–ளுக்கு ஏதா–வ–த�ொரு பட்–டப்–ப–டிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்– றால் ப�ோது–மா–னது. விண்–ணப்–பம்: இப்–ப–டிப்–புக – –ளுக்கு விண்– ணப்–பிக்க விரும்–புவ�ோ – ர் இந்–நி–று–வ–னத்–தின் www.ftiindia.com இணை– ய – த – ள த்– தி ல் தங்களைப் பற்–றிய விவ–ரங்–க–ளைப் பதிவு செய்து User Name மற்– று ம் Password ஆகி– ய – வற்றை உரு– வ ாக்– கி க்– க�ொள்ள வேண்– டு ம். அதன் பின்– ன ர் க�ொடுக்– க ப்– பட்– டி – ரு க்– கு ம் விதி– மு – றை – களை முழு– மை – யா–கப் படித்–துத் தெரிந்–து–க�ொண்டு, விண்– ணப்– ப ப் படி– வ ம் நிரப்– ப ப்– ப – டு – வ – த ற்– க ான வழி– மு – றை – க – ளி ன்– ப டி படிப்– ப – டி – ய ாக மேற்– க�ொள்ள வேண்–டும். ப�ொது மற்–றும் ஓ.பி.சி. பிரி–வின – ர் ரூ.3500ம், எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வின – ர் ரூ.1000ம் விண்–ணப்–பக் கட்–டண – ம – ாகப் பாரத பாட்–டி–யாலா வங்–கி–யில் செலுத்–தும் வகை– யில், இணை–யத – ள – த்–தில் க�ொடுக்–கப்–பட்–டிரு – க்–


உத்வேகத் த�ொடர்

22 நெல்லை கவிநேசன்


வேலை

வேண்டுமா?

நிலம் சம்பந்தப்பட்ட அரசுப் பணிகளில் சேர

கம்பைண்ட் ஜிய�ோ சயின்டிஸ்ட் &

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

ல–கத்–திலு – ள்ள ‘நில அமைப்– பி– ய ல்’ பற்றி விரி– வ ா– க த் தெரிந்– து – க�ொ ள்ள உத– வும் படிப்பை ‘ஜியா– ல – ஜி ’ (Geology) என ஆங்– கி – லத்–தில் குறிப்–பி–டு–வார்–கள். இதனை ‘மண்–ணி– யல்’ என்–றும் தமி–ழில் குறிப்–பி–டு–வார்–கள். நிலம் எவ்–வாறு அமைந்–துள்–ளது – ? நிலத்–தின் வகை–கள் என்–னென்–ன? நிலத்–தில் ஏற்–ப–டு–கின்ற மாற்–றங்– கள் மனித வாழ்க்–கையை எவ்–வாறு பாதிக்–கிற – து – ? எனப் பல்–வேறு க�ோணங்–களி – ல் தெரிந்–துக�ொ – ள்ள ‘ஜியா– ல – ஜி ’ எனப்– ப – டு ம் ‘மண்– ணி – ய ல்’ படிப்பு உத–வுகி–றது. ‘ஜியா–லஜி – ’ என்–னும் படிப்பைச் சிறப்– பாக முடித்து ஆராய்ச்–சிப் பணி–யில் ஈடு–பட்–ட–வர்– க–ளுக்கு ‘மண்–ணிய – ல் அறி–விய – ல் அறி–ஞர்’ எனப்– ப–டும் ‘ஜியா–ல–ஜிஸ்ட்’ பணி வழங்–கப்–ப–டு–கி–றது.

21 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஜியாலஜிஸ்ட் தேர்வு


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

22 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

‘ஜியா–ல–ஜிஸ்ட்’ எனப்–ப–டும் அறி–வி–யல் அறி–ஞர்–கள் மண்–ணிலு – ள்ள திடப்–ப�ொ–ருள்–க– ளை–யும் (Solid), திர–வப் ப�ொருள்–க–ளை–யும் (Liquid) விரி–வாக ஆராய்ந்து, அவை உரு–வா– கிய வர–லாற்–றை–யும், உல–கில் ஏற்–ப–டுத்–தும் மாற்–றங்–க–ளை–யும் த�ொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்–யும் பணி–யில் ஈடு–ப–டு–வார்–கள். ப�ொது– வ ாக – ‘ஜிய�ோ சயின்– டி ஸ்ட்’ (Geo Scientist) என்–ப–வர்–க–ளுக்கு முக்–கி–யப் பணி–கள் வழங்–கப்–ப–டு–கின்–றன. அவற்–றுள் சில:  பல்–வேறு இடங்–க–ளுக்–குச் சென்று மண் மாதி–ரி–க–ளைச் சேக–ரித்–தல், கணக்–கெ– டுப்பு நடத்–துத – ல், கள ஆய்–வுக்–கான திட்–ட– மி–டுத – ல் மற்–றும் நடை–முற – ைப்–படு – த்–துத – ல். – யி  வான்–வெளி – லி – ரு – ந்து எடுத்த நில சம்–பந்–தப்– பட்ட புகைப்–ப–டங்–கள் மற்–றும் வீடிய�ோ ஆதா–ரங்–கள் ஆகி–ய–வற்–றின் அடிப்–ப–டை– யில் நில அமைப்பை ஆய்வு செய்–தல்.  பல்–வேறு வகை–யான நிலங்–க–ளி–லி–ருந்து சேக– ரி க்– க ப்– ப ட்ட மண் மாதி– ரி – க ளைச் ச�ோத–னைக்கூடத்–தில் ஆய்வு செய்–தல்.  நில வடி– வ – மை ப்– பி ன் அடிப்– ப – டை – யி ல் நிலப்–ப–டங்–கள் (Maps) மற்–றும் புள்ளி விவர விளக்–கப் படங்–களை (Charts) உரு–வாக்–கு–தல்  அறி–வி–யல் அறிக்–கை–களை (Scientific Reports) தயா–ரித்–தல்  பல்–வேறு அறி–விய – ல் அறி–ஞர்–கள் கண்–டு– பி–டித்த ஆய்–வு–க–ளை–யும், ஆய்–வ–றிக்–கை– க–ளை–யும் மறு–சீர– ாய்வு (Review) செய்–தல். இந்–தப் பணி–கள் தவிர, இன்–னும் பல– வி– த ப் பணி– க – ள ை– யு ம், தேவைக்கு ஏற்ப ‘ஜியா–ல–ஜிஸ்ட்’ பதவி வகிப்–ப–வர்–கள் அவ்– வப்–ப�ோது நிறை–வேற்ற வேண்–டிய நிலை–யும் உரு–வா–கும். ‘ஜிய�ோ சயின்–டிஸ்ட்’ (Geo Scientist) என்– னு ம் பதவி எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் ஜியா– ல – ஜிஸ்ட் (Engineering Geologists), ஜியா–ல– ஜிஸ்ட் (Geologists), ஜிய�ோ-கெமிஸ்ட்ஸ் ( G e o c h e m i s t s ) , ஜி ய�ோ - பி சி க் – சி ஸ் ட் (Geophysicists), ஓச�ோ– ன – கி – ர ா– ப ர்ஸ் (Oceanograpers), பெட்–ர�ோ–லி–யம் ஜியா–ல– ஜிஸ்ட் (Petroleum Geologists), பாலி–யன்– டா–ல–ஜிஸ்ட்ஸ் (Paleontologists), சீஸ்–மா–ல– ஜிஸ்ட்ஸ் (Seismologists) எனப் பல்–வேறு பெயர்–க–ளில் அழைக்–கப்–ப–டு–கிற – து. ஜிய�ோ சயின்–டிஸ்ட் பத–வி–யின் தேவை இந்–திய – ா–வில் வரும் 2024ஆம் ஆண்–டிற்–குள் 10 சத–வீத – ம் அள–வுக்கு அதி–கரி – க்–கும் வாய்ப்–பு– கள் உள்–ளது எனக் கணக்–கிட – ப்–பட்–டுள்–ளது. எண்– ணெ ய் மற்– று ம் வாயுக்– க ள் பிரித்– தெ – டுத்–தல், எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் சர்–வீ–சஸ், கல்–வித்– துறை, மருத்–து–வ–மனை, கல்–லூரி மற்–றும்

பல்–கலை – க்–கழ – க – ங்–கள், மேலாண்மை ஆல�ோ– சனை மையங்–கள், அறி–விய – ல் ஆல�ோ–சனை மையங்–கள், த�ொழில்–நுட்ப ஆல�ோ–சனை மையங்–கள் எனப் பல துறை–களி – ல் ஜியா–லஜி படிப்பை முடித்–த–வர்–க–ளுக்கு அதி–க–ள–வில் வேலை–வாய்ப்–பு–கள் உள்–ளன. மத்–திய மற்– றும் மாநில அர–சு–க–ளி–லும் பல்–வேறு உயர் பத–வி–கள் வழங்–கப்–ப–டு–கின்–றன. மத்– தி ய அரசு ‘யூனி– ய ன் பப்– ளி க் சர்– வீஸ் கமி– ஷ ன்’ (Union Public Service Commission) என்–னும் அமைப்–பின்–மூ–லம் ‘கம்–பைண்ட் ஜிய�ோ-சயின்–டிஸ்ட் அண்டு ஜியா–லஜி – ஸ்ட் எக்–சா–மினே – ஷ – ன்’ (Combined Geo-Scientist and Geologist Examination) என்– னு ம் தேர்வை நடத்– து – கி – ற து. இந்– த த் தேர்– வு பற்– றி ய விவ– ர ங்– க ளை விரி– வ ா– க ப் பார்ப்–ப�ோம். இந்–தத் தேர்–வுமூ – ல – ம் வழங்–கப்–படு – ம் பணி– கள் ஆண்–டு–த�ோ–றும் மாறு–ப–டும் தன்மை க�ொண்–டவை. கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடத்– தப்–பட்ட ‘கம்–பைண்ட் ஜிய�ோ-சயின்–டிஸ்ட் அண்டு ஜியா– ல – ஜி ஸ்ட் எக்– சா– மி – னே – ஷ ன்’ (Combined Geo-Scientist and Geologist Examination) என்–னும் தேர்–வில் இடம்–பெற்ற பணி–கள் விவ–ரம்:

பிரிவு - I (Category -– I)

(ஜியா–ல–ஜி–கல் சர்வே ஆஃப் இந்–தியா மற்–றும் சுரங்–கத்–துறை அமைச்–சக – த்–திலு – ள்ள பணி–க–ளுக்கு மட்–டும்) 1) ஜியா–ல–ஜிட்ஸ்ட், குரூப் –- A (Geologist, Group -– A) 2) ஜி ய�ோ பி சி க் – ஸி ஸ் ட் , கு ரூ ப் - A (Geophysicist, Group – A) 3) கெமிஸ்ட், குரூப் -– A (Chemist, Group – A)

பிரிவு - II (Category –- II)

(சென்ட்–ரல் கிர–வுண்ட் வாட்–டர் ப�ோர்டு மற்–றும் நீர்–வ–ளத்–துறை அமைச்–ச–கப் பணி– க–ளுக்கு மட்–டும்) (1) ஜுனி–யர் ஹைட்ரோ ஜியா–ல–ஜிஸ்ட் (சயின்– டி ஸ்ட்- B) - குரூப் – A (Junior Hydrogeologists (Scientist – B), (Group – A) இந்–தப் பணி–யி–டங்–க–ளின் எண்–ணிக்கை தேவைக்கு ஏற்ப ஆண்–டு–த�ோ–றும் மாறும் தன்மை க�ொண்–டவை என்–பது குறிப்–பி–டத்– தக்–க–தா–கும். ‘கம்–பைண்ட் ஜிய�ோ-சயின்–டிஸ்ட் அண்டு ஜியா–லஜி – ஸ்ட் எக்–சா–மினே – ஷ – ன்’ (Combined Geo-Scientist and Geologist Examination) பணி– யி ல் சேர விரும்– பு – ப – வ ர்– க – ளு க்– க ான கல்வித்– த – கு – தி – க ள் பற்– றி ய விவ– ர ங்– க ளை அடுத்த இத–ழில் பார்ப்–ப�ோம். த�ொடரும்


அறிவிப்பு

B.E., B.Tech முடித்தவர்கள் M.Sc. பய�ோடெக்னாலஜி படிக்கலாம்!

நேர்–மு–கத் தேர்–வுக்கு அழைக்–க–பட்டு அதன் மூலம் தகு–திய – ான மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்– யப்–ப–டு–வர். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: இப்–பட்–டப்– ப– டி ப்– பி ல் சேர விரும்– பு ம் மாணவர்கள் www.ibab.ac.in என்ற இணை–ய–த–ளத்–தின் மூலம் ஆன்–லை–னில் மட்–டுமே விண்–ணப்– பிக்க வேண்–டும். விண்–ணப்–பக் கட்–டண – ம – ாக ரூ.500 செலுத்த வேண்–டும். ஆன்– ல ைன் மூலம் விண்– ண ப்– பி க்க கடைசி நாள்: 15.5.2017 இப்–பட்–டப்–படி – ப்பு குறித்த மேலும் விவ–ரங்– களை அறிய மேலே குறிப்–பிட்ட இணை–ய –த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.

- வெங்–கட் குரு–சாமி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

கல்–வித்–த–குதி: விண்–ணப்–பிக்க விரும்– பும் மாண– வ ர்– க ள், அங்– கீ – க – ரி க்– க ப்– ப ட்ட பல்–கலை அல்–லது கல்–லூரி – க – ளி – ல் ப�ொறி–யிய – ல், அறி–வி–யல், கணி–தம், புள்–ளி–யி–யல், தாவ–ர– வி–யல் ப�ோன்ற ஏதே–னும் இள–நிலைப் படிப்– பில் பி.எஸ்சி, பி.இ, பி.டெக் முடித்–தி–ருக்க வேண்–டும் அல்–லது எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ், பி.பார்ம் பட்–டம் பெற்–றி–ருத்–தல் வேண்–டும். மாண–வர்–கள் இள–நிலைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பில் 50% மதிப்–பெண் பெற்–றி–ருத்–தல் அவ–சி–யம். வயது வரம்பு ஏதும் கிடை–யாது. தேர்வு முறை: ஆன்–லை–னில் நுழை–வுத்– தேர்வு நடத்–தப்–ப–டும். இத்–தேர்வு எழுதித் தேர்ச்சி பெற்ற மாண–வர்–கள் மதிப்–பெண் அடிப்–ப–டை–யில் பெங்–க–ளூ–ரு–வில் நடக்–கும்

23 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ர்–நா–டக அர–சின் டிபார்ட்–மென்ட் ஆஃப் இன்ஃ–பர்–மேஷ – ன் டெக்–னா–லஜி அண்டு பய�ோ–டெக்–னா–லஜி என்ற அமைப்பு 2001ம் ஆண்டு இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆஃப் பய�ோ இன்ஃ–பர்–மேட்–டிக்ஸ் அண்டு அப்–ளைடு பய�ோ–டெக்–னா–லஜி என்ற கல்–வி–நி–று–வ–னத்தை நிறு–வி–யது. கர்–நா–டக மாநி–லத்–தி–லுள்ள மிகப்–பெ–ரிய கல்வி நிறு–வன – ங்–களி – ல் ஒன்–றாகத் திக–ழும் பெங்–களூ – ரு – வி – ல் உள்ள இக்–கல்வி நிறு–வன – த்–தில் எம்.எஸ்.சி். பய�ோ இன்ஃ–பர்–மேட்–டிக்ஸ் அண்டு பய�ோ டெக்–னா–லஜி படிப்–புக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை நடை–பெற்றுவரு–கிற – து. ஒரே பட்–டப்–படி – ப்–பில் பய�ோ–டெக்–னா–லஜி மற்–றும் பய�ோ இன்ஃ–பர்–மேட்–டிக்ஸ் என்ற இருவேறு படிப்–பு–க–ளைக்கொண்ட இந்–தப் படிப்–புக்–கான மாணவ சேர்க்கை அறி–விப்பைத் தனது அதி–கா–ரப்–பூர்வ இணை–ய– த–ளத்–தில் வெளி–யிட்–டுள்–ளது இக்–கல்வி நிறு–வ–னம்.


ப�ோட்டித் தேர்வு டிப்ஸ்

TNPSC

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

24 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அனைத்துப் ப�ோட்டித் தேர்வுகளையும் எதிர்கொள்ள சூப்பர் டிப்ஸ்!

முனைவர்

ஆதலையூர் சூரியகுமார்

மிழ்நாடு அர–சுப் பணி–யா–ளர் ஆணை– யம் 2016-2017 ஆம் ஆண்–டுக்–கான தேர்– வு – க ள் குறித்த அட்– ட – வ – ண ையை வெளி–யிட்–டுள்–ளது. இந்–தச் சூழ–லில் அர–சுப் பணி–யில் சேர வேண்–டும் என்ற லட்–சிய – த்–த�ோடு இருப்– ப – வ ர்– க ள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்– ப – டு த்– தி க்– க�ொள்ளத் தயா– ர ா– கு ங்– க ள். பத்–தாம் வகுப்பு படித்–த–வர்–கள் முதல் பட்–ட–தா–ரி– கள் வரை அனை–வரு – க்–கும் வாய்ப்–புக – ள் காத்–தி– ருக்–கின்–றன. உங்–கள் கனவை நன–வாக்–கவே இந்–தப் பகு–தியி – ல் த�ொடர்ந்து பாடத்–திட்–டங்–கள் குறித்து வழி–காட்–டப்–ப–டு–கின்–றது.

கடந்த இத–ழில் பூமிப்–பந்–தின் வியத்–தகு நிகழ்–வுக – ள – ான ப�ௌதிகச் சிதைவு, ரசா–யனச் சிதைவு, உயி–ரின – ச் சிதைவு ப�ோன்ற தக–வல்– க–ளைப் பார்த்–த�ோம். இனி நதி–யின் ஓட்–டத்– தால் ஏற்–ப–டும் நிலத்–த�ோற்–றங்–கள் பள்–ளத்– தாக்–கு–கள் பற்–றி–யெல்–லாம் பார்ப்–ப�ோம். ஒரு நதி–யா–னது தான் உற்–பத்–தி–யா–கும் நிலை– யி ல் த�ொடங்கி கட– லி ல் சென்று கலக்–கும் வரை ‘9’ வித–மான நிலத்–த�ோற்– றங்–களைத் தன் பாதை–யில் ஏற்–படு – த்–துகி – ற – து. இந்த ஒன்–பது வித–மான நிலத் த�ோற்–றங்–க– ளைப் பற்–றிக் காண்–ப�ோம்.


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

கடல் அலை–க–ளின் அரித்–தல் செயல்–பாடு: ஆறு மற்–றும் காற்று ப�ோல, கடல் அலை– க–ளும், கடற்–க–ரை–யில் ஏற்–ப–டும் பல்–வேறு வித–மான நிலத்–த�ோற்ற மாறு–பா–டு–க–ளுக்குக் கார–ணம – ாக இருக்–கின்–றன. கடல் அலை–கள் ஏற்–ப–டுத்–தும் ‘6’ வித–மான நிலத்–த�ோற்–றங்– களை இப்–ப�ோது பார்க்–க–லாம். வளை–கு–டாக்–கள்: கடற்–க–ரை–யின் எல்–லாப் பகு– தி – யு ம் ஒரேவித– ம ான கடி– ன த்– த ன்– மை – ய�ோடு இருக்–காது. பாறை–க–ளின் கடி–னத்– தன்– மை க்கு ஏற்ப கடற்– க – ரை – யி ல் அலை– க–ளால் அரிக்–கப்–பட்டு உரு–வா–கும் ஒழுங்–கற்ற வடி–வம் வளை–குடா ஆகும். ஓங்–கல்–கள்: செங்–குத்–தான பாறை கடலை ந�ோக்கி அமை–யும்–ப�ோது ஓங்–கல் ஏற்–ப–டு– கி–றது. குகை: ஓங்–கலி – ன் அடி–மட்–டத்–தில் இருந்து அலை–கள் ஏற்–ப–டுத்–தும் குகை வடி–வம். கடல் வளைவு: இரு குகை–கள் ஒன்–ற�ோடு ஒன்று சேரும்–ப�ோது கடல் வளைவு (Arch) உண்–டா–கி–றது. கடல் தூண்: எஞ்சி இருக்–கும் பாறைத் த�ோற்–றம – ா–னது தூணைப் ப�ோல் இருப்–பத – ால் அவை கடல்தூண் என்று அழைக்–கப்–ப–டு– கின்–றன. எஞ்–சிய பாறை: கடல் தூண்–கள் த�ொடர்ந்து அரிக்–கப்–ப–டு–வ–தால் எஞ்–சிய பாறை உரு– வா–கிற – து. பனி–யா–றுக – ள் படிய வைத்–தல – ால் ஏற்–படு – ம் நிலத்–த�ோற்–றங்–கள் ம�ொரைன்–கள்: பாறைத்–து–கள்–கள், துண்– டு–கள், பாறை உருண்–டை–கள் மற்–றும் சேறு க – ள – ால் ஆனவை ம�ொரைன்–கள் எனப்–படு – ம். டிரம்– லி ன்– க ள்: இது– வு ம் ஒரு வகை ம�ொரைன்– க ள்– த ான். ம�ொரைன்– க ள் ஒரு வடி–வம் அடைந்–துவி – டு – கி – ன்–றன. முட்–டைக – ள் புதைத்து வைத்–த–தைப் ப�ோன்ற ம�ொரைன்– கள் டிரம்–லின்–கள் எனப்–ப–டும். சர்க்– கு – க ள்: பனி– ய ா– று – க ள் அரிப்– ப – த ால் உண்–டா–கும். நாற்–காலி அமைப்பு க�ொண்ட நிலத்–த�ோற்–றமே சர்க் ஆகும். அரெட்– டு – க ள்: இரண்டு சர்க்– கு – க – ளு க்கு இடையே காணப்–ப–டும் கத்தி ப�ோன்ற நிலப்– ப–குதி சர்க் ஆகும். பிர– மி டு சிக– ர ம்: அரு– க – ரு கே இருக்– கு ம் இரண்டு சர்க்– கு – க – ளி ன் பகுதி உடைந்து உயர்ந்து நிற்–கும் சிக–ரம் ப�ோன்ற அமைப்பு பிர–மிடு சிக–ரம் ஆகும். புவி– யி – ய ல் பாடத்– தி ல் நாம் தெரிந்– து – க�ொள்ள வேண்– டி – ய … ப�ோட்– டி த் தேர்– வு – க – ளு க்கு அவ– சி – ய – ம ான தக– வ ல்– க ளைத் த�ொடர்ந்து அடுத்த இத–ழில் பார்ப்–ப�ோம். 

25 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

‘V’வடிவப் பள்– ள த்– த ாக்– கு – க ள்: மலைத் த�ொடர்–களி – ல் இவ்–வகை – ப் பள்–ளத்–தாக்–குக – ள் உரு–வா–கின்–றன. துள்– ள ல்– க ள்: சிறிய நீர்– வீ ழ்ச்– சி – க ளே துள்–ளல்–கள் என்று குறிப்–பி–டப்–ப–டு–கின்–றன. குருட்–டா–று–கள்: ஆறு விரைந்து செல்–லும் பாதை– யி ல் உள்ள வளை– வ ா– கு ம். இந்த வளைவு நீண்ட கால–மாக அரிக்–கப்–பட்டு பள்–ளத – ாக்–காக மாறி–வி–டு–கிற – து. ஆற்று ஓங்–கல்–கள்: ஆறு, ஒரு வளை–வின் மீது ம�ோதி வலி–மை–யான சரிவை உரு–வாக்– கு–கிற – து. இது ஆற்று ஓங்–கல் எனப்–படு – கி – ற – து. உள் அமைந்த கிளைக் குன்–று–கள்: குருட்– டாற்– றி ன் வளை– வ ா– ன து வெளிப்– பு – ற – ம ாக வளர்ச்சி அடை–வது உள் அமைந்த கிளைக்– குன்–று–கள் ஆகும். சம–வெ–ளிப்–பாதை: படிய வைத்–த–லால் ஏற் –ப–டும் பரந்த சம–வெ–ளி–யா–னது பல துணை ஆறு–கள் முதன்மை ஆற்–றில் இணை–வத – ால் ஏற்–ப–டும் நிலப்–ப–ரப்பு. லெவிஸ்: வெள்–ளப் பெருக்–கி–னால் ஏற்– ப–டும் வள–மான வெள்–ளச்–சம – வெ – ளி. த�ொடர் வெள்–ளப்–பெ–ருக்கு படிய வைத்–த–லால் ஆற்– றின் மூப்பு நிலை–யில் இது உரு–வா–கி–றது. குதி–ரைக் குளம்பு ஏரி: ஆற்–றின் மூப்பு நிலை– யில் வெளிப்–புறக் கரை அரிக்–கப்–பட்டு ஏற்–படு – ம் குதி–ரைக் குளம்பு வடி–வ–மான நீர்ப்–ப–ரப்பு. டெல்–டாக்–கள்: விசிறி வடிவ நுண்–ணிய படி–வு–கள். ஆறு கடலை அடை–யும் ப�ோது ஏற்–ப–டு–கிற – து. இது– வ ரை நதி செல்– லு ம் பாதை– யி ல் அமைந்த பல்–வேறு நிலத்–த�ோற்–றங்–க–ளைப் பார்த்–த�ோம். இனிக் காற்று அரித்–த–லால் ஏற்– ப–டும் நிலத் த�ோற்–றங்–கள் பற்–றிக் காண்– ப�ோம். காற்று நம் சூழ–லில் மூன்று வித–மான நிலத்–த�ோற்ற மாற்–றங்–களை ஏற்–படு – த்–துகி – ற – து. காளான் பாறை–கள்: மலைப்–ப–கு–தி–க–ளில் பாறை–க–ளின் கீழ் உள்ள மென் அடுக்கு விரை–வாக அரிக்–கப்–ப–டா–மல் உள்ள த�ோற்– றம், இது காளான் வடி– வ த்– தி ல் காணப்– ப–டுவ – த – ால் காளான் பாறை–கள் என்று பெயர். சூகன்: மென்– மை – ய ான பாறை– யி ல், பாறை–யின் மேல் அடுக்கு அரிக்–கப்–பட்டு தட்–டை–யாக, கீழ் அடுக்கு அரிக்–கப்–ப–டா–மல் இருக்–கும் நிலத்–த�ோற்–றம். யார்– ட ாஸ்: பாலை– வ – ன ச்சூழ– லி ல் காற்– றால் அரிக்–கப்–பட்டு நீண்ட மலைத்–த�ொ–டர் ப�ோன்று, காட்–சி–ய–ளிக்–கும் மணல் மேடு–கள் கவிழ்த்து வைக்–கப்–பட்ட பட–கு–கள் ப�ோன்று த�ோன்–றும். இன்–சல்–பர்க்–கு–கள்: அரிக்–கப்–ப–டாத எஞ்– சிய குன்–றுக – ள – ாகத் தரைப்–பகு – தி – யி – ல் இருந்து உயர்ந்து காணப்–படு – ம் மலை–களி – ன் த�ோற்–றம்.


நுழைவுத்தேர்வு பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

00 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மிழ்– ந ாட்– டில் முது– நி லை வணிக மேலாண்மை (Master of Business Administration - MBA), முது–நி–லைக் கணி–னிப் பயன்–பாட்–டி–யல் (Master of Computer Application - MCA), முது–நி–லைப் ப�ொறி–யி–யல் (Master of Engineering - ME), முது–நி–லைத் த�ொழில்–நுட்–பம் (Master of Technology – M.Tech), முது–நி–லைக் கட்–ட–டக்–கலை (Master of Architecture –M.Arch) மற்–றும் முது–நிலை அமைப்–பிய – ல் (Master of Planning – M. Plan) ப�ோன்ற முது–நில – ைத் த�ொழில் படிப்–பு–க–ளில் சேர்க்கை பெறு–வ–தற்–கான “தமிழ்–நாடு ப�ொது நுழை–வுத்–தேர்–வு” (Tamilnadu Common Entrance Test TANCET 2017) அறி–விப்பு வெளி–யி–டப்–பட்– டி–ருக்–கி–றது.


முதுநிலைத் த�ொழில்நுட்பப் பட்டப்படிப்புகள்

MBA, MCA, M.Arch, M.Plan

படிக்க

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

கல்–வித்–த–குதி: எம்.பி.ஏ. படிப்–பிற்கு, 10+2+3 முறை அல்– ல து 10+3 (பட்– ட – ய ம்) + 3 முறை அல்– ல து பி.இ/ பி.டெக்/பி.ஆர்க்–/பி.பார்ம் அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்)+ AMIE என ஏதா–வ–த�ொரு பட்–டப்–ப–டிப்பு அல்–லது அதற்கு இணை–யான படிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி– ருக்க வேண்–டும். எம்.சி.ஏ. படிப்–பிற்கு 10+2+3/4 முறை அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்)+3 முறை அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்)+AMIE என ஏதா–வ–த�ொரு பட்–டப்–ப–டிப்பு அல்– லது அதற்கு இணை–யான படிப்–பி–லும், எம்.சி.ஏ. (நேரடி இரண்–டா–மாண்டு சேர்க்கை) படிப்–பிற்கு பி.சி.ஏ., பி.எஸ்சி (கணினி அறி–வி–யல்–/–த–க–வல் த�ொழில்–நுட்–பம்) பட்–டப்–ப–டிப்– பி–லும் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். எம்.இ./எம்.டெக்/– எ ம்.ஆர்க்– / – எ ம்.பிளான் படிப்– பு – க–ளுக்கு பி.இ./பி.டெக்/பி.ஆர்க் அல்–லது பி.பார்ம் அல்–லது குறிப்–பிட்ட படிப்–பு–க–ளுக்குப் பரிந்–து–ரைக்–கப்–பட்ட கலை, அறி–விய – ல் பாடப்–பிரி – வு – க – ளி – ல் முது–நிலை – ப் பட்–டம் அல்–லது 10+2+AMIE அல்–லது 10+3 (பட்–ட–யம்)+ AMIE படிப்–பி–லும் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். மேற்– க ா– ணு ம் கல்– வி த்– த – கு – தி க்– க ான படிப்– பு – க – ளி ல் 50 சத–விகி – த – த்–திற்–குக் குறை–யாத மதிப்–பெண்–களை – ப் பெற்– றி–ருக்க வேண்–டும். இட ஒதுக்–கீட்–டுப் பிரி–வின – ர் 45 சத–விகி – த மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றி–ருந்–தால் ப�ோது–மா–னது. நுழை–வுத்–தேர்வு: மேற்–கா–ணும் படிப்–பு–க–ளில் எம்.பி.ஏ. படிப்–பிற்–குத் தனி–யாக ஒரு நுழை–வுத்–தேர்வு, எம்.சி.ஏ. படிப்–பிற்–குத் தனி–யாக ஒரு நுழை–வுத்–தேர்வு, எம்.இ./ எம்.டெக்/–எம்.ஆர்க்/ எம்.பிளான் படிப்–பு–க–ளுக்கு ஒரு நுழைவுத்–தேர்வு என்று மூன்று பிரி–வி–லான நுழை–வுத்–தேர்– வு–கள் நடத்–தப்–ப–ட–வி–ருக்–கின்–றன. இந்த நுழை–வுத்–தேர்–வு–

27 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

TANCET 2017 நுழை–வுத்–தேர்வு


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

28 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

களை அண்ணா பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் ஆண்–டு– த�ோ–றும் நடத்–தி–வ–ரு–கி–றது. மேற்–கா–ணும் நுழை–வுத்–தேர்–வுக்கு விண்– ணப்–பிக்க விரும்– பு–வ�ோ ர் https://www. annauniv.edu/tancet2017/ எனும் இணை–ய– த–ளத்–திற்–குச் சென்று ஆன்–லை–னில் விண்– ணப்–பிக்க வேண்–டும். ஒரே விண்–ணப்–பத்–தில் மூன்று தேர்–வு–க–ளுக்–கும் விண்–ணப்–பிக்க முடி–யும். விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் ஒவ்–வ�ொரு தேர்– வுக்–கு ம் ப�ொதுப் பிரி– வி – ன ர் ரூ.500ம் எஸ்.சி./எஸ்.சி.(ஏ)/எஸ்.டி. பிரி– வி – ன ர் ரூ.250ம் விண்–ணப்–பக் கட்–டண – ம – ாகக் கணக்– கிட்டு, கிரெ–டிட்–/–டெ–பிட் கார்–டு–கள் மூலம் ஆன்–லைனி – ல் மட்–டும் செலுத்–திட வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்–க கடைசி நாள்: 20.2.2017. தேர்வு மையங்–கள்: தமிழ்–நாட்–டில் நடை– பெ–றும் இந்த நுழை–வுத்–தேர்–வுக்கு சென்னை, க�ோயம்–புத்–தூர், சிதம்–ப–ரம், திண்–டுக்–கல், ஈர�ோடு, காரைக்–குடி, மதுரை, நாகர்–க�ோவி – ல், சேலம், தஞ்–சா–வூர், திரு–நெல்–வேலி, திருச்– சி–ராப்–பள்ளி, வேலூர், விழுப்–பு–ரம், விரு–து –ந–கர் என 15 இடங்–க–ளில் தேர்வு மையங்–கள் அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கின்–றன. இத்–தேர்–வுக்– கான நுழை– வு ச்– சீ ட்– டி னை அண்ணா பல்– க–லைக்–கழ – க – த்–தின் இணை–யத – ள – த்–திலி – ரு – ந்து தேர்வு நாளுக்–குச் சில நாட்–க–ளுக்கு முன்– பா–கத் தர–விற – க்–கம் செய்–துக�ொள்ள – முடி–யும். தேர்வு நாட்–கள்: எம்.சி.ஏ. படிப்–பிற்–கான நுழை–வுத்–தேர்வு 25.3.2017 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் மதி–யம் 12.00 மணி வரை–யி– லும், எம்.பி.ஏ. படிப்–பிற்–கான நுழை–வுத்–தேர்வு 25.3.2017 அன்று மதி–யம் 2.30 மணி முதல் மாலை 4.30 மணி வரை–யி–லும், எம்.இ./ எம்.டெக்/– எ ம்.ஆர்க்– / – எ ம்.பிளான் படிப்– பு – க–ளுக்–கான நுழை–வுத்–தேர்வு 26.3.2017 அன்று காலை 10.00 மணி முதல் மதி–யம் 12.00 மணி வரை–யி–லும் நடை–பெ–றும். நுழை– வு த்– த ேர்– வு க்– கு ப் பின்– ன ர் மதிப்– பெண்தாள் (Mark Sheet) மேற்– க ா– ணு ம் இணை–யத – ள – த்–தில் வெளி–யிட – ப்–படு – ம். வெளி– யி–டப்–பட்ட நாளி–லி–ருந்து 10 நாட்–க–ளுக்–குள் மதிப்–பெண் தாளை டவுன்–ல�ோடு செய்து, பிரின்ட்-அவுட் எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். இந்த நுழை– வு த்– த ேர்– வு க்– க ான நுழை– வுச்–சீட்டு, மதிப்–பெண் தாள் ப�ோன்–றவை மாண– வ ர் சேர்க்– கை – யி ன்– ப�ோது, சமர்ப்–பிக்–கப்–ப–டும் ஆவ–ணங்–க–ளு–டன் கட்–டா–ய– மாக இணைக்–கப்–பட வேண்– டும் என்–ப–தால், பாது–காப்–பாக வைத்– து க்– க�ொள்ள வேண்– டு ம். தவ–ற–விட்–ட–வர்–கள், ‘The Secretary, TANCET, Anna University, Chennai –

600 025’ எனும் பெய–ரில் ரூ.100-க்கான பேங்க் டிடி பெற்று தங்–களு – டை – ய விண்–ணப்ப எண்/ –ப–திவு எண் ஆகி–ய–வற்–றைக் குறிப்–பிட்–டுக் கடி–தம் அனுப்பி நக–லைப் பெற்–றுக்–க�ொள்ள முடி–யும். இரண்–டை–யும் தவற விட்–ட–வர்–கள் இரண்–டுக்–கும் தனித்–த–னி–யாக பேங்க் டிடி பெற்று அனுப்–பிப் பெற்–றுக்–க�ொள்–ள–லாம். மாண–வர் சேர்க்கை: இந்த நுழை–வுத்– தேர்வு மதிப்–பெண்–க–ளு–டன் அண்ணா பல்– க–லைக்–க–ழ–கம் மற்–றும் அதன் உறுப்–புக் கல்–லூ–ரிக – ள், அரசு மற்–றும் அரசு நிதி–யு–தவி பெறும் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–கள், கலை மற்–றும் அறி–வி–யல் கல்–லூ–ரி–கள் மற்–றும் சுய– நி–திப் ப�ொறி–யி–யல் கல்–லூ–ரி–கள், சுய–நி–திக் கலை மற்–றும் அறி–வி–யல் கல்–லூ–ரி–க–ளில் இடம்–பெற்–றிரு – க்–கும் மேற்–கா–ணும் எம்.பி.ஏ., எம்.சி.ஏ., எம்.இ./எம்.டெக் /எம்.ஆர்க்–/– எம்.பிளான் ஆகிய முது–நி–லைத் த�ொழில் படிப்– பு – க – ளு க்– கு ச் சேர்க்– கை க்– க ான நடை– மு–றை–க–ளைப் பின்–பற்றி விண்–ணப்–பித்–துச் சேர்க்–கை–யைப் பெறமுடி–யும். நுழை–வுத்–தேர்வு குறித்த கூடு–தல் விவ– ரங்–களை அறிய மேற்–கா–ணும் இணை–ய– த– ள த்– தை ப் பார்க்– க – ல ாம் அல்– ல து ‘The Secretary, Tamil Nadu Common Entrance Test (TANCET), Centre for Entrance Examinations, Anna University, Chennai 6– 00 025’ என்ற அஞ்–சல் முக–வ–ரி–யில�ோ அல்–லது tancetenq@annauniv.edu எனும் மின்–னஞ்– சல் முக–வ–ரி–யில�ோ அல்–லது 044-2235 8314 எனும் த�ொலை–பேசி எண்–ணில�ோ த�ொடர்– பு–க�ொண்டு தக–வல்–க–ளைப் பெற முடி–யும்.

- தேனி மு. சுப்–பி–ர–ம–ணி


சந்தா

°ƒ°ñ„CI›

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

«î® ܬô»‹ CóñI¡P ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ Þî› àƒèœ i´ «î® õó«õ‡´ñ£?  àƒèœ Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? 

å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ ðKêO‚èô£‹! àìù®ò£è å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...  24 Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹! 

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________I¡ù…ê™ : _________________ ®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................

சந்தா மற்றும் விவரங்களுக்கு சந்தா பிரிவு, குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி, 229, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. த�ொலைபேசி : 044 - 4220 9191 Extn: 21120 | ம�ொபைல்: 95000 45730

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹.

29 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

¬èªò£Šð‹


வளாகம்

பார்க்–க–வேண்–டிய இடம் நார்த்–தா–மலை

படிக்க வேண் பால் அர–சி–யல்

மி–ழ–கத்–தின் புதுக்–க�ோட்டை மாவட்–டத்–தில் தஉள்– ளது. இந்த இடம் திருச்–சியி – லி – ரு – ந்து புதுக்–

க�ோட்டை செல்–லும் நெடுஞ்–சா–லை–யில் 36வது கில�ோ–மீட்–டரி – ல் அமைந்–துள்ள முக்–கிய – ம – ான சுற்–று– லாத்–தலம். நார்த்–தா–மலை இன்று உள்–ள–து–ப�ோல் ம�ொட்–டைப் பாறைப் பிர–தே–ச–மாக இல்–லா–மல், பல்– ல – வ ர் மற்– று ம் ச�ோழர் காலத்– தி ல் செல்– வ ம் க�ொழிக்–கும், வாணி–பம் பெரு–கும் பகு–தி–யாக, வணி–கர்–க–ளின் தலை–மை–ய–க–மாக இருந்–தி–ருக்– கி–றது. இந்–தப் பகு–தியைச் சேர, ச�ோழ, பாண்–டிய மன்–னர்–க–ளும், மதுரை நாயக்க மன்–னர்–க–ளும் ஒவ்–வ�ொரு கால–கட்–டத்–தி–லும் ஆட்சி செய்–தி–ருக்– கின்–ற–னர். நார்த்–தா–மலை என்ற பெயர் நார–தர்– மலை என்–ப–தி–லி–ருந்து மருவி வந்–த–தா–கும். இதில் மேல்–மலை, க�ோட்–டை–மலை உட்–பட ம�ொத்–தம் 9 குன்–றுக – ள் உள்–ளன. தஞ்–சாவூ – ர் பெரி–யக – �ோ–யில், சுற்–றுவ – ட்–டார அம்–மன் க�ோயி–லுக்–கான சிற்–பங்–கள், இங்–கி–ருந்து பெறப்–பட்–ட–வையே. இங்கு முத்–து– மா– ரி – ய ம்– ம ன் பங்– கு னி உத்– தி – ர த் திரு– வி ழா தேர�ோட்–ட–மும், ஜல்–லிக்–கட்–டும் மிகப் பிர–ப–லம். அவ–சி–யம் காண–வேண்–டிய கலை–ய–ழகு மிகுந்த க�ோயில் சிற்–பங்–களி – ன் ச�ொர்க்–கம் நார்த்–தாம – லை. மேலும் விவ–ரங்–கள் அறிய: https://ta.wikipedia. org/wiki/நார்த்–தா–மலை

அறி–ய–வே வி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

30 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

–யர் ஆட்–சிக்–கா–லத்–தில் மத–ர ஆங்–டம்கி–லே பெர்–தம்–புரை சேர்ந்த வரா–க–கிரி

ஆண்டு பிறந்–தார் கிரி. இந்த நக–ர–மும் அ உள்–ளது. இவ–ரது தந்தை ஒரு புகழ்–பெற்ற த�ொடக்–கக் கல்–வியை பெர்–தம்–பூ–ரில் சட்–டம் பயிலச் சென்–றார். ஆனால், 1916 இயக்–கத்–து–டன் இவர் க�ொண்ட த�ொடர்–பா அர–சி–ய–லில் தீவிர ஆர்–வம் காட்–டி–ய–தால் பி–யவ – ர் த�ொழி–லாள – ர் இயக்–கத்–தில் பெரி–தும் த�ொழி–லாள – ர்–கள் பேர–வையி – ன் அதி–பர– ா–கவு – அதி–பர– ாக இரு–முறை பதவி வகித்–தார். காந் இணைத்–துக்–க�ொண்ட நன்–ம–னி–தர். உத்–த மற்–றும் மைசூர் (1965-1967)மாநி–லங்–க–ளி ஆண்டு பக்–ரு–தீன் அலிக்கு பிறகு 4வது சிறப்–பாக செயல்–பட்–டார். இந்–தி–யா–வின் தல ஆம் ஆண்டு வி.வி. கிரிக்கு அளித்து இ சென்–னை–யில் இயற்கை எய்–தி–னார் வி.வி ta.wikipedia.org/wiki/வி._வி._கிரி


ண்–டிய புத்–த–கம் ல் - நக்–கீ–ரன்

கு ழந்– தை க்கு அவ– சி – ய – ம ான தா ய் ப் – பால ை கை வி – ட –

வைத்து உல– கையே புட்– டி ப்– பா ல் வணி– க த்– தி ற்கு நகர்த்– தி ய சதிப் பின்–னல்–களை துல்–லி–ய–மாக விவ– ரிக்–கும் நூல் இது. தாய்ப்–பா–லின் வேறு– பா டு, பால்– ம ாவு வணிக வளர்ச்சி, அதி– க – ரி த்த குழந்தை இறப்–புக – ள், தவ–றான விளம்–பர– ங்–கள் ஆகி–யவை குறித்த விவ–ரங்–களைத் தெளி–வாக எடுத்–து–ரைத்–துள்–ளார் ஆசி–ரிய – ர். பால் வணி–கத்–தின் விதி– மு–றை–யற்ற விளை–யாட்–டுக – ளை – யு – ம், – யு – ம் தெளி–வாக பாலின் வகை–களை விளக்கி, தற்–சார்பு குறித்த சிந்–த– னை–க–ளைத் தூண்டி விழிப்–பு–ணர்– வூட்டி ஆசி–ரிய – ர் நக்–கீர– ன் முத்–திரை பதித்–துள்–ளார். (வெளி–யீடு: எதிர் வெளி–யீடு, 96, நியூஸ்–கீம் ர�ோடு, ப�ொள்–ளாச்சி. த�ொடர்– பு க்கு: 04259-226012. விலை ரூ.60)

வாசிக்க வேண்–டிய வலைத்–த–ளம் http://www. muthukamalam.com

கப்–பூர்–வ–மாக அறி–வுக்கு விருந்– அழ–தா–குகுத்ம்தமி–தக–ழிவல்ல்–ஆக்– க ள் க�ொட்– டி க்– கி – ட க்– கு ம் தள– மி து.

உள்–ள–டக்–க–மாக ஆன்–மி–கம், ஜ�ோதி–டம், ப�ொன்–ம�ொ–ழி–கள், பகுத்–த–றிவு, அடை–யா–ளம், நேர்–கா–ணல், கல்வி, கதை, கட்–டுரை, கவிதை குட்–டிக்–கதை, குறுந்–த–க–வல், சிரிக்க சிரிக்க, சிறு–வர் பகுதி, மக–ளிர் மட்–டும், சமை–யல், மருத்–து– வம், புத்–த–கப் பார்வை, சுவை–யான தக–வல்–கள், சுற்–று–லாத் – ங்–கள், தமிழ் வலைப்–பூக்–கள், படைப்–பா– தலங்–கள், மின் புத்–தக ளர்–கள், தினம் ஒரு தளம் எனப் பல்–சு–வை–களைக் க�ொண்ட – ள – ாக முத்–துக்–கம – –லம் இணை–யத – ள பய–னுள்ள இணை–யத – ம – ம் உள்–ளது. எழு–தும் செய்–தி–க–ளில் ஆழம் எனத் தமி–ழில் நுட்ப நுணுக்–கம – ான கட்–டுரை – க – ளி – ன் சுரங்–கம். இல–வச – ம – ாகப் படிக்க – –சன், அண்ணா, புது–மைப்–பித்–தன் எனப் பார–தி–யார், பார–திதா பல–ரது படைப்–பு–க–ளும், பக்தி இலக்–கி–யங்–க–ளும் இலக்–கண நூல்–க–ளும் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது சிறப்–புக்–கு–ரி–யது.

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

ராஸ் பிராந்–தி–யத்–தின் கீழ் இருந்த கஞ்–சம் மாவட்– ரி வேங்–கட ஜ�ோகயா-வின் மக–னாக 1894 ஆம் அதன் மாவட்–ட–மும் தற்–ப�ோது ஒரிசா மாநி–லத்–தில் பெற்ற வக்–கீல். முடித்–தார். 1913-ஆம் ஆண்டு டுப்–ளின்-இல் ஆம் ஆண்டு அயர்–லாந்–தில் உள்ள சின் பியன் பால் படிப்பைப் பாதி–யி–லேயே விட நேர்ந்–தது. ல் தனது பி.ஏ. படிப்பை கைவிட்டு இந்–தியா திரும்– ம் ஈடு–பட்டா – ர். பின்பு அகில இந்–திய த�ொடர்–வண்டி வும் மற்–றும் அகில இந்–திய த�ொழிற்–சங்க அவை–யின் ாந்–தியி – ன் ஒத்–துழை – ய – ாமை ப�ோராட்–டத்–தில் தன்னை த–ரப் பிர–தே–சம்(1957-1960) , கேரளா(1960-1965) ளின் ஆளு–ந–ராகப் பணி–யாற்–றிய இவர் 1969 ஆம் து ஜனா–தி–ப–தி–யா–க–வும் வி.வி. கிரி பத–வி–யேற்று தலை–சி–றந்த விரு–தான பாரத ரத்னா விருது 1975 இந்–திய அரசு க�ௌர–வித்–தது. 1980 ஆம் ஆண்டு வி.கிரி. இவ–ரைப் பற்றி மேலும் அறிய: https://

31 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ேண்–டிய மனி–தர் வி.வி. கிரி


உளவியல் த�ொடர்

நிமிடத்துக்கு நிமிடம் நிலை மாறும் ஈக�ோ!

நிவாஸ் பிரபு 13 “நீங்–கள் எப்–ப�ோது மிகச்–ச–ரி–யாக இருக்–கி–றீர்–கள�ோ, அப்–ப�ோ–து–தான் இந்த உல–கம் உங்–களை அதி–க–மாகக் குறை–ச�ொல்–லத் த�ொடங்–கு–கி–ற–து” - ஈக�ோ ம�ொழி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

32 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

னி–த–னுக்–குள் த�ோன்–றும் ஈக�ோ–வின் நான்கு நிலை– களையும் அவற்– றி ன் செயல்– க – ள ை– யு ம் நாம் த�ொடர்ந்து பார்த்–துவ – ரு – கி – ற – �ோம். அதில் நான் மதிப்– பா–ன–வன், நீ மதிப்–பற்–ற–வன்– என்ற ஈக�ோ நிலை–யில் எட்–டிப் பார்க்–கும் ஒரு எண்–ணம் மிக–வும் விசித்–தி–ர–மாக இருக்–கும். அதா–வது, தன்னை மனி–த–னா–க–வும், எதி–ரா–ளியைக் குணத்– திற்குத் தக்–கப – டி மிரு–கம – ா–கவு – ம் (நாய்/–நரி – /– க – ாக்–கை/– க – ழு – தை) விசித்–தி–ர–மாக எண்–ணிப் பார்க்–கும் பாவனை மன–துள் எழுந்–துக�ொண்டே – இருக்–கும். அது ஒரு வகை–யில் தீர்–வான நிலை–யும்–கூட. மனதை அமை–தி–ப்ப–டுத்த ஈக�ோ காட்–டும் ஒரு வித்தை. ஈக�ோ–வின் இந்த அடிப்–படை நிலை–யில் இருப்–ப–வர்– கள் ஒரு விஷ–யத்–தில் தன்–னைப்–ப�ோல், மற்–ற–வ–ரால் ஒரு–ப�ோ–தும் நடந்–துக – �ொள்–ளவே முடி–யாது என்று சிந்–தித்– தி–ருப்–பார்–கள். தனக்கு ஒரு மாற்று இல்லை என்று எண்–ணுப – வ – ர்–கள். ஒரு காரி–யம் தவ–றினா – ல் அது தன்–னால் ஏற்–பட்–ட–தல்ல, மற்–ற–வர்–க–ளால்–தான் ஏற்–பட்–டது என்று பழிசுமத்–தி–வி–டு–வார்–கள்.


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

33 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உடல்... மனம்... ஈக�ோ!


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

34 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நான் மதிப்–பா–ன–வன், நீய�ோ மதிப்–பற்–ற– வன்– என்று சிந்–தித்–தி–ருப்–ப–வர்–கள், பெரும்– பா–லும் திரு–ம–ணம் செய்–து–க�ொள்–ளா–ம–லும், திரு–ம–ணத்–தின் மீது நம்–பிக்கை இல்–லா–மல் தனிமர–மாக இருப்–பார்–கள். அப்–ப–டியே திரு– ம–ணம் ஆனா–லும் இவர்–க–ளது ஈக�ோ–வின் வெளிப்–பாட்–டால் (நீ மதிப்–பற்–ற–வன் என்ற எண்–ணத்–தால்) மண–வாழ்க்கை முறிவு ஏற்–ப– டும் நிலை–யும் உண்–டாகி – ற – து. ப�ொது–வா–கவே தங்–கள் மன–நி–லைக்கு (மூட்) மிகுந்த முக்–கி– யத்–துவ – ம் தந்–தப – டி இருப்–பதா – ல், மற்–றவ – ர்–கள் (குறிப்–பாக மனை–வி/– க – ண – வ – ன்) தங்–களு – க்கு மிகுந்த மரி–யாதை தர–வேண்–டும் என்று எதிர்– பார்த்–துக்–க�ொண்டே இருப்–பார்–கள். இவ்–வகை ஈக�ோ நிலையை அடைந்–தவ – ர்– கள் கடைப்–பி–டிக்–கும் ஒரே நல்ல விஷ–யம், இவர்–கள் ஒரு–ப�ோ–தும் தங்–க–ளது நெக–டிவ் விஷ–யங்–க–ளைய�ோ, மனச்–ச�ோர்–வைய�ோ வெளி–யில் காட்–டிக்–க�ொள்–ளவே மாட்–டார்–கள். அதே நேரம் அவர்–கள் வெளிப்–படு – த்–தும் ஒரு கடுஞ்–ச�ொல் மற்–ற–வர் மனதைத் தைக்–கும், வலிக்–கச் செய்–யும் என்–பதை உண–ரா–த–வர்– க–ளா–கவே இருப்–பார்–கள். இப்–படி – ப்–பட்ட நபர்– க–ளுக்கு நண்–பர்–கள் என்று யாரும் இருக்– கவே மாட்–டார்–கள். இது–தான் ஈக�ோ நிலை– யால் இவர்–க–ளுக்குக் கிடைக்–கும் பரிசு. ஈக�ோ–வின் இந்த நிலை பிர–தி–ப–லிக்–கை– யில் அறி–வுரை ச�ொற்–க–ளைக் க�ொண்டு ஒரு– ப�ோ–தும் திருத்–தவே முடி–யாது. கார–ணம், அக்–கரை க�ொண்–டவ – ர்–கள் ச�ொல்–லும் வார்த்– தை–கள் ஒரு–ப�ோ–தும், கவ–னிக்–கப்–படா – –மலே ப�ோகும். எந்த ஒரு விஷ–யத்–திற்–கும் தன்–னை– விட மற்–றவ – ர்–கள – ால் சிறப்–பாகச் சிந்–திக்க முடி– யாது, செயல்–பட முடி–யாது என்ற எண்–ணம் ஏற்–பட்டு, அக்–க–றை–யான வார்த்–தை–களைக் கவ–னிக்க விடா–மல் செய்–து–வி–டு–வ–து–தான் கார–ணம். ‘நான் மதிப்–பற்–ற–வன்’ என்று எண்–ணிக்– க�ொள்–பவ – ர்–களு – க்குத் தங்–களை – ப் பிடிக்–காது, ‘நீ மதிப்– ப ற்– ற – வ ன்’ என்று எண்– ணு – ப – வ ர்– க–ளுக்கோ மற்–றவ – ர்–களை – ப் பிடிக்–காது. இதில் ஒரு விசித்–தி–ரம் என்–ன–வென்–றால், இப்–ப–டி– யான ஈக�ோ சிந்–தனை க�ொண்ட இரு–வரு – மே ஒரு–நா–ளும் மகிழ்ச்–சி–யாக இருப்–ப–தில்லை. – ர்– ஒரு–ப�ோ–தும் மனம்–விட்டுச் சிரிக்க மறந்–தவ க–ளாக, எப்–ப�ோ–தும் எதை–யேனு – ம் பறி–க�ொ–டுத்– த–வர்–கள – ா–கவே இருப்–பார்–கள். மன–த்த–ளவி – ல் ஏற்–ப–டும் பய–மும், பாது–காப்–பற்ற சூழ–லும்– தான் இவற்–றுக்கு முக்–கிய – க் கார–ணங்–கள – ாக இருக்–கின்–றன. ஈக�ோ–வின் இந்த 4 அடிப்–படை நிலை க–ளும், ஒவ்–வ�ொரு மனி–தர்–க–ளுக்–குள்–ளும், நிமி–டத்–திற்கு நிமி–டம், சூழ்–நி–லைக்குச் சூழ்–

நிலை மாறி மாறி அலை–பாய்ந்–தப – டி, தரா–சுத் தட்–டுக – ள – ாக ஏறி இறங்–கிய – வ – ண்–ணம் அசைந்து– க�ொண்டே இருக்–கிற – து. அதன் தன்–மைகளை – வெளிப்–ப–டுத்–தி–ய–வாறே இருக்–கி–றது.  நான் மதிப்–பற்–ற–வன், நீயும் மதிப்–பற்–ற– வன்–…!  நான் மதிப்–பற்–ற–வன், நீயும் மதிப்–பா–ன– வன்–…!  நான் மதிப்–பா–ன–வன், நீயும் மதிப்–பா–ன– வன்–…!  நான் மதிப்–பா–ன–வன், நீயும்– மதிப்–பற்–ற– வன்...! மேற்–கண்ட 4 நிலை–க–ளும், ஈக�ோ–வின் அடிப்–படை நிலை–கள்–தான். ஈக�ோ–வின் அடிப்– படை நிலை–கள் யாவும் அசைந்–துக – �ொண்டே இருப்–ப–த�ோடு, அதன் சாதக பாத–கங்–களை வழங்– கி – ய – ப – டி யே இருக்– கி ன்– ற ன. இவை அனைத்– தை – யு ம் மனித மனம்– தா ன் சூழ– லுக்கு ஏற்–ற–படி ஈக�ோ–வாக வெளிப்–ப–டுத்–திக்– க�ொண்டே இருக்–கி–றது. நன்–றாகப் பாடக்–கூ–டிய ஒரு–வர் தனது குரல் வளத்தை வெளிக்–காட்–டும் நேரத்–தில் தன்னை மதிப்–பா–ன–வ–ராக எண்–ணிக்–க�ொள்– ளவே செய்–வார். அதே நேரம் அவரைத் திடீ–ரென்று நட–னம – ா–டச் ச�ொன்–னால், உட–ன– டி–யாக அவர் தனக்கு நட–னம – ா–டத் தெரி–யாதே என்ற பயத்–தால் தன்னை மதிப்–பற்–ற–வ–ராக எண்–ணிக்–க�ொள்–ளத் த�ொடங்–கு–வார். அதே– ப�ோல், பள்ளி நண்–பர்–க–ளுக்கு மத்–தி–யில் மதிப்–பற்–ற–வ–ராக இருப்–ப–வர்–கள், கல்–லூரி நண்–பர்–கள் மத்–தியி – ல் மதிப்–பா–னவ – ர– ாக இருப்– பார்–கள். இதைத்–தான் சூழ–லுக்கு ஏற்–ற–படி நிலைப்–பாடு மாறிக்–க�ொண்டே இருக்–கி–றது என்று ச�ொல்–வது. இப்– ப – டி – ய ான சூழ– லி ல் எது சரி– ய ான, விரும்–பத்–தக்க நிலை என்ற புரி–தல் அவ–சி–ய– மான ஒன்று. விரும்–பத்–தக்க நிலை (Desirable Position) என்–ப–தும் ஈக�ோ–வின் அடிப்–படை நிலை–க–ளுக்–குள்ளே இருக்–கக்–கூ–டிய ஒன்– று–தான். தராசு முள்–ளின் நடு–நி–லை–யைப் ப�ோல, ஈக�ோ–வின் அடிப்–படை நிலை–யான, ‘நான் மதிப்–பா–ன–வன், நீயும் மதிப்–பா–ன–வன்’ என்ற நிலையை அடை–வது – தா – ன் ஆர�ோக்–கிய – – மான நிலை–யாகக் கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. அப்–ப– டி–யான சூழல்–கள் எப்–ப�ோ–தும் அமை–ய–வும், அமைத்துக்கொள்– ள – வு ம் செய்– வ – து – தா ன் ஈக�ோ–வால் கிடைக்–கக்–கூ–டிய சிறப்பு. ‘நமக்– கான மதிப்– பை – யு ம், மற்– ற – வ ர் மீதான நமது மதிப்–பும் சரி–யான விகி–தத்– தில் அமைத்துக்–க�ொள்–வது – தா – ன் ஈக�ோ–வைக் க�ொண்டு வெற்றி அடை– வ – த ற்– கான வழி– முறை என்–கி–றார் வாரன் பென்–னிஸ். ஈக�ோ–வின் இந்த அடிப்–படை நிலை–தான்


- த�ொட–ரும்

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

நில–வைக் க�ொண்டு வா…! ப�ௌர்–ணமி நிலவு குளு–மை–யாக ஒளிர்ந்–து–க�ொண்–டி– ருந்–தது. ஆசி–ர–மத்–தின் முன் வாச–லில், பத்–மா–ச–னத்–தில் அமர்ந்–தப – டி, நில–வையே பார்த்–துக்–க�ொண்–டிரு – ந்–தார் குரு. ஒரு பழத்தை உரித்–துத் தந்–த–படி, “குருவே, நீங்–கள் ச�ொல்–லும் கருத்–து–களை எல்–லாம் ஒன்று விடா–மல் கேட்–டு –வ–ரு–கி–றேன். அவை கேட்–கும்–ப�ோது நன்–றாக இருக்–கி–றது, ஆனால், க�ொஞ்ச காலம் கழித்து ய�ோசித்–துப் பார்த்–தால் எது–வும் மன–தில் நிற்–கா–மல் ப�ோகி–றது – ” என்–றான் சிஷ்–யன். சிஷ்–யனை உற்–றுப் பார்த்த குரு, “அப்–ப–டி–யா–னால், என் பேச்–சில் வார்த்–தை–களைக் கவ–னிக்–கா–தே” என்–றார். சிஷ்–யன் பத–றிப்–ப�ோய், “என்ன குருவே இப்–ப–டிச் ச�ொல்–கி–றீர்–கள், உங்–கள் பேச்–சைக் கேட்–கா–மல் எப்–படி இருப்–பேன்–?” என்–றான். உடனே குரு, “சரி… அப்–படி – ய – ா–னால்,என் பேச்–சிலு – ள்ள வார்த்–தை–க–ளைப் பார்க்–கா–தே” என்–றார். சிஷ்–யன் குழப்–பத்–த�ோடு பார்த்–தான். “சரி… என்–னு–டன் வா” என்ற குரு, எழுந்து சற்று நகர்ந்து, ஆசி–ரம – த்–துக்கு வெளியே இருந்த நாயை அழைத்– தார். நாயும் குரு–வின் அழைப்–பிற்கு ஓடி–வந்து, அவர் முன் வாலாட்டி நின்–றது. குரு அதை வாஞ்–சை–யு–டன் தட–விக் க�ொடுத்–த–படி, – ர– ல் நீட்டி, “அத�ோ அந்த அழ–கிய நிலவை ந�ோக்கிச் சுட்–டுவி ப�ௌர்–ணமி நிலாவை கவ்–விக்கொண்டு வா” என்–றார். நாய் குரு–வின் சுட்–டு–வி–ர–லையே பார்த்–துக்–க�ொண்–டி– ருந்–தது. குரு சிரித்–து–விட்டு, “என்ன நடந்–தது பார்த்–தா–யா–?” என்–றார். சிஷ்–யன் நில–வைப் பார்த்–துவி – ட்டு, நாயைப் பார்த்–தான். “இந்த நாயைப் ப�ோலத்–தான் பல–ரும் சுட்–டிக்–காட்டப் – ப – டு ம் விஷ– ய த்தை கவ– னி க்– க ா– ம ல், சுட்– டி க்– க ாட்– டு ம் ப�ொருளைக் கவ–னிக்–கி–றார்–கள். பேசும் வாக்–கி–யங்–க–ளி– லுள்ள வார்த்–தை–கள் யாவும் கைகாட்டி மரங்–க–ளைப் ப�ோலத்–தான். வார்த்–தை–க–ளுக்–குள் இருக்–கும் அர்த்–தங்– கள்– த ான் உண்மை. கைகாட்டி மரங்– க – ளி ன் அழ– கி ல் திசை–களை தவ–ற வி – ட்டுவிடக்–கூட– ாது. அதே–ப�ோல், பேசும் பேச்–சில் இருக்–கும் வார்த்–தை–க–ளி–லும், வடி–வங்–க–ளி–லும் மயங்கி அர்த்–தங்–களை விட்–டு–வி–டக்கூடா–து” என்–றார். குரு–வின் விளக்–கத்தைக் கேட்ட சிஷ்–யன், “இப்–ப�ோது தெளி–வாகப் புரி–கி–றது குரு–வே” என்–றான்.

35 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

குரு சிஷ்–யன் பெட்–டிக் கதை

வெற்–றிக – ர– ம – ான சூழலை அமைத்– துத் தரு–கிற – து என்–பதை – யு – ம் அனு– ப–வப்–பூர்–வம – ாக நம்–மால் அறி–யமு – – டி–யும். இருந்த ப�ோதும், மனித வாழ்–வில் ஈக�ோ–வின் மேற்–கண்ட 4 அடிப்–படை நிலை–களி – ன் வெளிப்– பா–ட்டுச் சூழல்–க–ளுக்–குள்–தான் அனை– வ – ரு ம் இருந்– து – க�ொண் – டி– ரு க்– கி – ற�ோ ம். விரும்– ப த்– த க்க நிலை ஒரு–பு–றம் இருந்–தா–லும், சில நேரங்–களி – ல், ஈக�ோ–வின் அந்– தந்த அடிப்–படை நிலை–க–ளின் வெளிப்–பா–டு–கள் கூட பய–ன–ளிக்– கக்– கூ – டி – ய – த ாக இருப்– ப – து ண்டு. உதா–ர–ண–மாக, எரி–வாயு தக–ன– மே– டை – யி ல் குழு– மி – யி – ரு க்– கு ம் உற–வி–னர்–கள் மத்–தி–யில், ஆறு– தல் ச�ொல்–ப–வ–ரது, ஈக�ோ நிலை1ஐயும் (நான் மதிப்– ப ற்– ற – வ ன், நீயும் மதிப்–பற்–ற–வன்–…!) ஒரு ந�ோயா–ளியைப் பரி–ச�ோ– தனை செய்–யும்–ப�ோது, ஒரு டாக்–ட– ரின் அணு–குமு – றை – யி – ல – ான ஈக�ோ நிலை-3ஐயும் (நான் மதிப்–பா–ன– வன், நீயும் மதிப்–பா–ன–வன்...!) ஒ ரு தி ரு – ட – னி – ட ம் உ ண் – மையை வர–வழைக்க – இன்–வெஸ்– டி–கேஷ – ன் செய்–யும் காவல் துறை ஆய்– வ ா– ள – ரி ன் ஈக�ோ நிலை4ஐயும் க�ொண்–டி–ருக்–கும். (நான் மதிப்– ப ா– ன – வ ன், நீ மதிப்– ப ற்– ற – வன்–…!) அந்–தந்–தச் சூழ்–நி–லைக்–கான த�ொழில்–முறை வெளிப்–பா–டு–கள் அந்–தந்த வகை–யில் இருந்–தா–லும், ஈக�ோ–வின் வெளிப்–பாட்டு நிலை– கள் சூழ்–நி–லைக்கு ஏற்–ற–வாறு, சிறப்– ப ான பலனை அளிக்– க க்– கூ– டி ய வகை– யி – லேயே இருப்– பதை அனு– ப வரீதி– யி ல் காண– லாம். இப்–படி அனைத்–தை–யும், சூழ்– நி – ல ை– க ளை எதிர்– க�ொ ள்– ளும் ஈக�ோ–தான் வெளிப்–ப–டுத்த வைக்–கி–றது. அந்த வகை– யி ல், ‘எப்– ப �ோ– தும் தலையை உயர்த்தி கம்– பீ–ர–மாக இருங்–கள், அதே நேரம் உங்–கள் மூக்கு சக மனி–தர்–கள் முன் நட்பு ரீதி– ய ான அள– வி ல் இருக்– க ட்– டு ம்‘ என்ற ப�ொன்– ம�ொழி நிறை– ய வே அர்த்– த ம் நிறைந்–தது.


பயிற்சி

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

+2 ப�ொருளியல் வினாத் த�ொகுப்பு

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

36 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

K.பாஸ்கரன் M.A., M.Phil., B.Ed. 127. பயன்பாட்டை வரையறு. விடை : விருப்பங்களை நிறைவு செய்யும் சக்தி. 128. சம இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டிற்கு வேறு பெயர் என்ன? விடை : காஸன் இரண்டாம் விதி. 129. சமந�ோக்கு வளைக�ோடு என்றால் என்ன? விடை : சமந�ோக்கு வளைக்கோடு என்பது இரண்டு பண்டங்களின் பல்வேறு இணைப்புகளின் மூலம் கிடைக்கும். 130. சமந�ோக்குத் த�ொகுதி என்றால் என்ன? விடை : சமந�ோக்கு வளைக�ோட்டின் ெதாகுதி என்பது இரண்டு படங்களுக்கான வெவ்வேறு நிலையான பயன்பாட்டை விளக்கும். 131. நிதிநிலைக் க�ோட்டிற்கு மற்றொரு பெயர் என்ன? விடை : விலை விகிதக் க�ோடு. 132. புள்ளி முறையின் வாய்பாடுகள் என்ன? விடை : CP = தேவை வளைக�ோட்டின் கீழ்ப்பிரிவு / தேவை வளைக�ோட்டின் மேல் பிரிவு. 133. வருமான தேவை நெகிழ்ச்சி என்றால் என்ன? விடை : வருமானத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தால் தேவையில் ஏற்பட்ட மாற்ற அளவு. 134. தேவைக்ேகாட்டிைன இடம்பெயரச் செய்யும் காரணிகள் யாவை? விடை : * வருமானம் * சுவைகள் * பதிலீட்டுப் பண்டங்களின் விலை. 135. காலத்தின் பங்கினை அறிமுகப் படுத்தியவர் யார்? விடை : ஆல்பிரட் மார்ஷல். 136. நி ல ை ய ான மு த லீ ட் டி ற் கு ஒ ரு உதாரணம் க�ொடு விடை : கனரக இயந்திரங்கள், கட்டடம்

முதலீட்டுச் சாதனங்கள் 137. சமுதாய மாற்றம் காணும் முகவர் யார்? விடை : த�ொழில் முனைவ�ோர். 138. சம அளவு உற்பத்திக் க�ோட்டிற்கு வேறு பெயர் யாது? விடை : சம உற்பத்திக் க�ோடுகள். 139. உற்பத்தியாளர் சமநிலையை அடைய நிபந்தனை யாது? விடை : MRTS xy = px / py 140. சமமுறிவுப் புள்ளி என்றால் என்ன? விடை : இலாபமும், நஷ்டமும் இல்லா நிலைப் புள்ளி. 141. உறை வடிவ வளைக�ோடு என்பது என்ன? விடை : திட்ட வளைக�ோடு. 142. சராசரி செலவை எவ்வாறு கணக் கிடுவாய்? விடை : TC/Q 143. ெதாழிற்சாலை என்றால் என்ன? விடை : பல நிறுவனங்களைக் க�ொண்டது. 144. அரசாங்கம், முற்றுரிமையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தும் விடை : வரி விதிப்பு / சட்ட முறை. 145. MRTP சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப் பட்டது? விடை : 1969 146. ரிக்கார்டோவின் கூற்றுப்படி எல்லா நிலங்களும் வளம் பெறுகின்றன. விடை : இல்லை 147. ஏஜிய�ோ வட்டிக்கோட்பாட்டின் ஆசிரியர் யார்? விடை : ப�ோம் - ப�ோகுவர்க். 148. இலாப வாரக்கோட்பாட்டின் ஆசிரியர் யார்? விடை : வாக்கர் 149. சும்பிட்டரின் இலாபக் க�ோட்பாட்டின் பெயர் என்ன?


1. ப� ொ ரு ளா த ாரம் ப ற் றி ஆ ல் பி ரட் மார்ஷலின் இலக்கணம் யாது? 2. ப�ொருளாதாரத்தின் முக்கிய பிரிவுகள் என்ன? 3. இ ல வ ச ப் ப ண்டங்க ள் ம ற் று ம் ப� ொ ரு ளா த ார ப் ப ண்டங்கள ை வேறுபடுத்துக. 4. எந்த ஒரு சமுதாயத்திலும் காணப்படும் அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் யாவை? 5. ப� ொ து வு டைமை யி ன் அ டி ப்படை ச் சிறப்பம்சங்களைக் கூறுக. 6. வாய்ப்புச் செலவு என்றால் என்ன? 7. வி ரு ப்பங்க ளு க்கான கார ண ங்க ள் யாவை?

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

3 மதிப்பெண் வினாக்கள்

8. இறுதிநிலைப் பயன்பாட்டு விதியின் இலக்கணத்தை வரையறுக்கவும். 9. சமந�ோக்கு வளைக�ோட்டின் பண்புகள் யாவை? 10. மார்ஷலின் கூற்றுப்படி ‘நுகர்வோர் உபரி’யைக் கூறுக. 11. தேவையைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளை வகைப்படுத்துக. 12. தேவைக்கோடானது ஏன் கீழ்நோக்கி வருகிறது? 13. கிஃபன் புதிரைப்பற்றி - சிறு குறிப்பு எழுதுக? 14. சமநிலை விலை என்றால என்ன? 15. அளிப்புக்கோடு இடம்பெயர்தலுக்கான காரணிகள் யாவை? 16. நீ ண்டகாலம் , கு று கி ய காலம் வேறுபடுத்துக. 17. அங்காடிக் காலம் சிறுகுறிப்பு வரைக. 18. பயன்பாட்டின் வகைகளைக் கூறுக: 19. உழைப்பு என்றால் என்ன? 20. வேலைப்பகுப்பு முறை என்பதன் ப�ொருள் யாது? 21. மூலதனத்தின் வடிவங்கள் யாவை? 22. உற்பத்திச் சார்பு என்றால் என்ன? வகைப்படுத்துக. 23. ப�ொருளாதாரச் செலவு என்றால் என்ன? 24. இறுதிநிலைச் செலவு என்றால் என்ன? 25. MC மற்றும் ACக்கும் இடையேயுள்ள உறவுகளைக் கூறுக. 26. மாற்று ஊதியம் என்பது யாது? 27. உண்மைக் கூலிக்கும், பணக் கூலிக்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது? 28. நீர்மை விருப்பக்கோட்பாட்டின் மூன்று ந�ோக்கங்கள் யாவை? 29. உறுதித் தேவை என்றால் என்ன? 30. நீர்மை விருப்பக் க�ோட்பாட்டின் மூன்று ந�ோக்கங்களைக் கூறுக. 31. ‘பெருக்கி’ குறிப்பு வரைக. 32. பணத்தின் இலக்கணத்தைக் கூறுக. 33. பண அளிப்பின் நான்கு கூறுகள் யாவை? 34. பணக் க�ொள்கையின் இலக்கணம் கூறுக. 35. ப�ொதுநிதியின் பாடப்பொருள் என்ன? 36. ஆதம் ஸ்மித்தின் புனித வரி விதிகளைக் கூறுக. 37. ‘பூஜ்ய’ நிதிநிலை அறிக்கை என்றால் என்ன?

37 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

விடை : புத்தாக்கம் க�ோட்பாடு. 150. U.B. சேயின் சந்தை விதியைக் கூறுக விடை : அளிப்பு அதன் தேவையை உண்டாக்கும். 151. ஒ ட் டு ம� ொ த்த த் தேவை யு ம் , ஒட்டும�ொத்த அளிப்பும் சந்திக்கும் புள்ளிக்கு என்ன பெயர்? விடை : கீன்சு குறுக்கு 152. பெருக்கியின் வாய்பாட்டை எழுதுக. விடை : k = 1/1 -MPC 153. நாட் டி ன் ப ண அ ளி ப ்பை க் கட்டுப்படுத்தும் வங்கி எது? விடை : மைய வங்கி 154. அருமைப் பணக்கொள்கை எப்பொழுது கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது விடை : பணவீக்க காலத்தில். 155. மிகைவேக பணவீக்கத்தினை சந்தித்த ஒரு நாடு எது? விடை : ஜெர்மனி. 156. வரி என்பது என்ன? விடை : கட்டாயம் செலுத்துதல் வேண்டும் 157. ‘ VAT ’ என்றால் என்ன? விடை : மதிப்புக் கூட்டு வரி 158. விகிதாச்சார வரி விதிப்பு முறை என்றால் என்ன? விடை : ஒரே மாதிரியான வரி விகிதம் 159. ப�ொதுக்கடன் என்பது என்ன? விடை : ப�ொது மக்களிடமிருந்து கடன் பெறுவது.


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

38 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

10 மதிப்பெண் வினாக்கள் 1. முதலாளித்துவத்தின் சிறப்புப் பண்புகளை விளக்குக. 2. ச ம த ர்ம ப் ப� ொ ரு ளா த ார த் தி ன் நன்மைகளை விளக்குக. 3. கலப்புப் ப�ொருளாதாரத்தின் நன்மை, தீமைகளை விளக்குக. 4. தேவைக்கோடு இடம்பெயர்தலை வரை படத்துடன் விளக்குக. 5. அ ளி ப் பு க்கோ டு இ ட ம ்பெ ய ர்தல ை வரைபடத்துடன் விளக்குக. 6. அங்காடிக் காலத்தில் சமநிலை விலை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 7. வேலைப்பகுப்பு முறையின் சிறப்பு களையும், குறைகளையும் விளக்குக. 8. மூலதனத்தின் பண்புகளை வரிசைப் படுத்தி விளக்குக. 9. த�ொழில் முனைவ�ோரின் பணிகள் யாவை? 10. நீண்டகால சராசரிச் செலவு வளைக�ோடு பற்றி குறிப்பு வரைக. 11. A R ம ற் று ம் M R க � ோ டு க ளி ன் இடையேயான உறவுகள் எழுதுக. 12. குறுகிய கால சராசரி வளைக�ோட்டை விவரிக்கவும். 13. இறுதிநிலைச் ெசலவினை சரியான விளக்கத்துடன் கூறுக. 14. S A C ம ற் று ம் S M C க் கு ம் உ ள்ள உறவினைக் கூறுக. 15. நிறைவுப் ப�ோட்டியின் இயல்புகளை விளக்கவும். 16. மு ற் று ரி மையை க் கட் டு ப்ப டு த் து ம் வழிமுறைகள் யாவை? 17. முற்றுரிமையாளர் ப�ோட்டியில் வீண் செலவுகளைப் பற்றி விளக்குக? அ ங்கா டி வி தி யி ன் 18. சே யி ன் குறைபாடுகளைக் கூறுக. 19. கீன்ஸ் க�ோட்பாட்டின் சாராம்சத்தைப் படம் வரைந்து விளக்குக. 20. நு க ர் வுச் சார்பை வரை படத்துட ன் விளக்குக. 21. நுகர்வைத் தீர்மானிக்கும் வருமானம் தவிர பிற காரணிகளைக் கூறுக. 22. கீன்சின் வருமான நிர்ணயம் பற்றிய எளிய க�ோட்பாட்டின் எடுக�ோள்களை விளக்குக. 23. வரிவிதிப்புக் க�ொள்கையை விவரி?

24. மாநில அரசின் முக்கிய வரி வருவாய் மற்றும் வரியற்ற வருவாய் எவை எவை? 25. ஆ ண் டு நி தி நி ல ை அ றி க ்கை என்பதை விளக்குக. சமநிலை மற்றும் ச ம நி ல ை ய ற ்ற ஆ ண் டு நி தி நி ல ை அறிக்கையை விவரிக்கவும். 26. நிதிக் க�ொள்கையின் வரையறை யாது? 27. ‘நேர்முகவரி’ மற்றும் மறைமுகவரியை வேறுபடுத்திக் காட்டுக. \

20 மதிப்பெண் வினாக்கள்

1. ப�ொருளாதார விதிகளின் தன்மை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவாதிக்கவும். 2. ப�ொருளாதாரத்தின் தன்மை மற்றும் எல்லைகளை விவாதிக்கவும். 3. மனித விருப்பங்களின் பண்புகள் யாவை? 4. குறைந்து செல் பயன்பாட்டு விதியினை படம் வரைந்து விளக்கம் தருக. 5. நுகர்வோர் உபரியை படம் வரைந்து, அதனுடைய முக்கியத்துவம் மற்றும் திறனாய்வுகளை விளக்குக. 6. தேவை விதியினை விவரமாக எழுதுக. 7. விலைத் தேவை நெகிழ்ச்சியினை அளவிடும் முறைகளை விவரமாக எழுதுக. 8. குறுகிய காலத்தில், நிறைவுப் ப�ோட்டியில், விலை, பண்டத்தின் அளவு எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. 9. முற்றுரிமையில் விலை, மற்றும் பண்டம் எ வ ்வா று தீ ர்மா னி க்கப்ப டு கி ன ்ற து என்பதை விவரிக்கவும். 10. மு ற் று ரி மை யி ன் ந ன ்மை ம ற் று ம் தீமைகளை ஆராய்க. 11. மு ற் று ரி மை ப�ோட் டி யி ல் வி ல ை , ப ண்டங்க ள் தீ ர்மா னி க்கப்ப டு வ து எவ்வாறு என்பதை விளக்குக. 12. ரிக்கார்டோவின் வாரக் க�ோட்பாட்டினை ஆராய்க. 13. கடன் நிதி வட்டிக் க�ோட்பாட்டினை விவரி. 14. கீன்ஸின் வட்டிக் க�ோட்பாட்டினை விவாதிக்கவும். 15. பணத்தின் பணிகளை விவரிக்கவும். 16. பணக்கொள்கையின் ந�ோக்கம் மற்றும் கருவிகளை விவாதிக்கவும். 17. ப ண வீ க்க த் தி ன் கார ண ங்க ள் , விளைவுகள், அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகளை விவரிக்கவும். 


ñ£î‹ Þ¼º¬ø

பிப்ரவரி 16 - 28, 2017

தேசிய சட்–டப் பல்–கல – ை–களி – ல் மாண–வர்–கள் சேர்–வத – ற்–கான தக–வல்–கள் துல்–லி–யம். சக மனி–தர்–க–ளு–டன் ஒப்–பீ–டு–க–ளால் உரு–வா–கும் ஈக�ோ மனி–த–னது அடிப்–படை நிலை–யாக மாறி குணத்தைக் காட்–டு–கி–றது என்–பதை மிக நன்–றாக எடுத்–துக் காட்–டு–கி–றது உடல்… மனம்… ஈக�ோ! த�ொடர். - பா.சத்–ய–பாமா, வட–வள்ளி, க�ோவை. +2 விலங்–கி–யல், வணி–க–வி–யல் வினாத் த�ொகுப்–பு–கள் நேர்த்– தி – ய ான தயா– ரி ப்– பி ல் அசத்– து – கி ன்– றன . தேர்– வு க்குத் தயா– ர ா– கி க்கொண்– டி – ரு க்– கு ம் மாண– வ ர்– க – ளு க்கு மிக– வு ம் பய–னுள்ள பகுதி இது. - பெ.சுரேஷ்–மா–றன், திரு–வண்–ணா–மலை. இந்–திய – ன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் தேர்–வில் ஆளு–மைத்–திற – னி – ன் முக்–கிய – த்–துவத்தை – க் கூறிய விதம் அற்–புத – ம். உயர்–கல்வி மாற்– றங்–களைச் சாத்–தி–ய–மாக்–கும் கருத்–த–ரங்கு குறித்த செய்–திக – ள் புதிய வெளிச்–சம் தரு–கின்–றன. - பி.ஜெய–மணி, தஞ்–சா–வூர். ஆஸ்–தி–ரே–லி–யா–வில் ஒரு வரு–டம் படித்–தாலே வேலை

பார்க்க அனு–மதி என்–ப–து–தான் இந்–தி–யர்–கள் ஆஸ்–தி–ரே–லி–யா– வில் குவிய கார–ணம் என்ற புதிய தக–வலை வெளி–நாட்–டுக் கல்வி எல்–ல�ோ–ருக்–கும் சாத்–தி–யம் என்ற கட்–டுரை – –யில் படித்து வியந்–தேன். - எம்.ரகு–பதி, தர்–ம–புரி.

எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் பட்–ட–தா–ரி–க–ளுக்குப் பல்–வேறு பணி–வாய்ப்–பு– கள் அணு ஆற்–றல் துறை–யில் காத்–திரு – க்–கும் தக–வல்–களை – யு – ம், அர–சுத்–து–றை–யில் அதிக வேலை–வாய்ப்–பு–களை வழங்–கும் புள்–ளி–யி–யல் பட்–டப்–ப–டிப்–புக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை குறித்த தக–வல்–க–ளை–யும் விவ–ர–மாகக் க�ொடுத்து பாதை–காட்–டும் ஒளி தீப–மாய்ப் பிர–கா–சிக்–கி–றது கல்வி வேலை வழி–காட்–டி! - கே.எல்.சுதா–க–ரன், திருப்–பூர்.

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை- 600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

எம்.நாகமணி உதவி ஆசிரியர் ஜி.வெங்கடசாமி சீஃப் டிசைனர்

பிவி பேட்டிகள், நிபுணர்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வழங்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியத்தன்மையை ஆசிரியர் குழு விழிப்புடன் கண்காணிக்கிறது. இருந்தும் தவறுதலாக விடப்படும் தகவல்களால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு ஆசிரியர் குழு ப�ொறுப்பல்ல. தகவல்களை மேம்படுத்துவது த�ொடர்பான தங்கள் ஆல�ோசனைகளை வரவேற்கிற�ோம். இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: editor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன் ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 044 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு: த�ொலைபேசி: 044 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

சீரு–டைப் பணி–யா–ளர் தேர்–வுக்–கான தக–வல்–கள் படித்–துவி – ட்டு வேலை தேடும் இளை–ஞர்–க–ளுக்கு வழி–காட்–டும் வித–மாக அமைந்–தது. கேம்–பஸ் நியூஸ் பகு–தியி – ல், பவர்–பா–யின்ட் மூலம் மாண–வர்–க–ளுக்குப் பாடம் எடுத்து மாண–வர்–க–ளின் திறனை மேம்–ப–டுத்தி வரும் ஆசி–ரி–யர் சூரி–ய–கு–மா–ருக்கு அளிக்–கப்–பட்ட விருது முதல் சி.எஸ்.ஐ.ஆர். அறி–வி–யல் ஆய்வு நிறு–வ–னம் பள்–ளி–மா–ணவ – ர்–க–ளுக்கு நடத்–தும் புதுமை படைத்–தல் ப�ோட்டி வரை அத்–தனை செய்–தி–க–ளும் அருமை. - கே.லட்–சுமி, வேலூர்.

KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை - 600096, பெருங்குடி, நேருநகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

39 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒளிதீபமாய் பிரகாசிக்கிறது!

சிமிழ் -784 மாதமிருமுறை

வாசகர் கடிதம்

°ƒ°ñ„CI›


+2 Economics

பயிற்சி

Continuation of last issue...

Question Bank

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

40 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

K. Baskaran M.A., M.Phil., B.Ed.

132. Give the formula for point method. Ans : ep = Lower segment of the demand curve / upper segment of the demand curve. 133. What is income elasticity of demand? Ans : The degree of responsiveness of demand to change in income. 134. What are the determinants of shift in demand curve. Ans:Income,Taste,Priceofsubstitutes 135. What has introduced the time element? Ans : Alfred Marshall 136. Give an Example for Fixed input? Ans : Heavy mechinary / building / capital equipment 137. Who is the changing agent of the society? Ans : Enterpreneur 138. What is the other name for isoquant? Ans : Iso - product curve 139. Give the condition for producer's equilibrium? Ans : MRTSxy = px / py. 140. What is break - even point? Ans : No profit no loss point. 141. What is an envelope curve? Ans : It is a group of short run cost curves / planning curve. 142. How will you calculate Ac? Ans : Tc/q 143. What is an Industry? Ans : Group of firms. 144. How does the government Control monopoly? Ans : Taxation / legislative method 145. In which year the METP act was passed? Ans : 1969.

146. According to Ricardo, do all lands get rent? Ans : No 147. Who is the author of agio theory of Interest? Ans : Bohm - Bawerk. 148. Who is the author of rent theory of profit? Ans : Walker 149. What is the name of Schumpeter's theory of profits? Innovation theory 150. State J.B. Say's law of market? Ans : Supply creates its own demand. 151. Name the point of intersection aggregate demand and agregate supply? Ans : Keynesion cross 152. Give the formula for multiplier? Ans : K = 1/1 - MPC 153. Name the bank which controle money supply in a country Ans : Central Bank. 154. When is de--xy-- money policy followed: Ans : During Inflation 155. Give the example of a country that experienced hyper inflation? Ans : Germany 156. What is a tax? Ans : Compusory contribution. 157. Give the expansion of VAT Ans : Value added tax 158. What is the meaning of proportial tax? Ans : Uniform tax 159. What is public dept? Ans : Borrowing from the public.


1. State alfred marshal's definition of economics? 2. What are the main divisions of economics? 3. Distinguish between free goods and economic goods. 4. What are the basic issues of society? 5. Name the important general economic systems? 6. What is opportunity cost? 7. What are the causes for wants? 8. Define the law of diminishing marginal utility? 9. W h a t a r e t h e p r o p e r t i e s o f indifference curve? 10. Define ‘‘Consumer's Surplus’’ in the words of marshall? 11. Enumerate the determinants of demand? 12. Why does the demand curve slope downwords? 13. Write a note on Giffen paradox? 14. What is equilibrium price? 15. What are determinants of shift in supply. 16. Differentiate the short period from the long period. 17. Write a short note on market period 18. Name the types of utility 19. Define labour? 20. What is meant by division labour? 21. What are the forms of capital? 22. What is production function? and what are its classification? 23. What are economic cost? 24. Define marginal cost? 25. Mention the relationship between Mc and Ac? 26. What is Transfer earnings? 27. Distinguish between real wages and money wages? 28. What are the three motives of liquidity

10 Mark Questions 1. Explain the sailent features of capitalism 2. What are the merits of socialist economy? 3. What are the merits of and demerits of a mixed economy? 4. Explain the shift in demand with the help of a diagram 5. Explain the shift in supply with diagram. 6. How is the equilibrium price determind in the market period? 7. Explain the merits and demands of division of labour? 8. Describe the characterstics of capital? 9. W h a t a r e t h e f u n c t i o n o f enterpreneur? 10. Give a note on longrun average cost? 11. Explain the relationship between AR and MR curve 12. Explain the short run average cost curve? 13. Explain the marginal cost with suitable illustration? 14. Explain the relationship between SAC and SMC? 15. Explain the features of perfect competition? 16. What are the methods of controlling monopoly? 17. Describes the wastes of monopolistic competition? 18. What are the criticisms of say's law? 19. Draw the flow ehart to deplict the

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

3 Mark Questions

preference: 29. What is effective demand? 30. Write a note on multiplier 31. Define money? 32. What are four components of money supply in India? 33. Define monetary policy 34. What is the subject matter of public finance? 35. What are the canons of taxation? 36. What is zero based budget?

41 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

160. State the cobb - Douglas production function. Ans : Q = bLa cb (or) Q = bLa Cb1-q


essence of keynes theory 20. Describe the consumption function with a diagram 21. What are the determinants of consumption other than income? 22. What are the assumptions of keynes simple income determination? 23. Explain the canons of taxation? 24. What are the main sources of tax and non tax revenue of the state government? 25. Define budget Explain the balanced and unbalanced budget. 26. What are the limitations of fiscal policy? 27. Differntiate between the direct and indirect taxes?

20 Mark Questions 1. Discuss the nature and importance of economics law. 2. Discuss the nature and scope of economics? 3. Explain the characteristics of human wants? 4. Describe the law of diminishing

marginal utility with a diagram 5. Explain the consumer's surplus with the help of a diagram and bring out importance and its criticism 6. Discuss the law of demand? 7. Explain the methods of measurement of price elasticity of demand? 8. How is the price and output determined in the short run under perfect competition. 9. Explain the price and output determination under monopoly? 10. Explain the advantages and dis advantages of monopoly? 11. Explain the price and output determination under monopolistic competition. 12. Examine Ricardian theory of rent. 13. Describe loanable funds theory of interest 14. Discuss keynesion theory of interest? 15. Describe the functions of money? 16. D i s c u s s t h e o b j e c t i v e s a n d instruments of monetary policy? 17. Discuss the causes, effects and remedies for inflation. 

CBSE 9ம் வகுப்பு, 11ம் வகுப்பு பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

42 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தேர்வு முறையில் மாற்றம்! சி.பி.எஸ்.இ. 9ம் வகுப்பில் இந்தி, ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் ஆகிய பாடத் தேர்வுகளிலும், 11ம் வகுப்பு ஆண்டு இறுதித் தேர்வில் ப�ொருளாதாரம், உயிரியல், புவியியல் உள்ளிட்ட சில பாட தேர்வுகளிலும் பாடப்புத்தகம் மற்றும் ந�ோட்டுகளைத் தேர்வு அறைக்குக் க�ொண்டுவந்து, அவற்றைப் பார்த்து விடையளிக்க அனுமதிக்கும் திட்டம், கடந்த 2014-ம் ஆண்டு அமல்படுத்தப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்தத் திட்டத்தை வருகிற 2017-2018ம் கல்வி ஆண்டில் இருந்து ரத்து செய்ய சி.பி.எஸ்.இ. முடிவு செய்துள்ளது. இந்தத் திட்டம், மாணவர்களின் திறனை வளர்க்க இடையூறாக இருப்பதாகப் பள்ளிகளில் இருந்து எதிர்மறையான கருத்துகள் வந்ததால், இதைக் கைவிட சி.பி.எஸ்.இ. நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது.


ந்–தி–யன் இன்ஸ்–டி–டி–யூட் ஆப் பேக்–கே–ஜிங்(IIP) என்–பது 1996ல் மத்–திய அர–சால் மும்–பை–யில் அமைக்–க–ப்பட்ட தன்–னாட்சிக் கல்வி நிறு–வ–னம். மும்–பையைத் தலை–மை–யி–ட–மா–கக்கொண்டு செயல் –ப–டும் இக்–கல்வி நிறு–வ–னத்–தின் கிளை–கள் சென்னை, க�ொல்–கத்தா, ஹைத–ரா–பாத், டெல்லி ப�ோன்ற மெட்ரோ சிட்–டி–க–ளில் செயல்–பட்டுவரு–கின்–றன. தற்–ப�ோது இக்– கல்வி நிறு–வன – த்–தில் ப�ோஸ்டு கிரா–ஜு–வேட் டிப்–ள�ோமா இன் பேக்–கே –ஜிங் பட்– டப் படிப்–புக்–கான மாண– வர்– சேர்க்கை நடை–பெற உள்–ளது. B.E., B.Tech கல்– வி த்– த – கு தி: ஒவ்– வ �ொரு வரு– ட – மு ம் ஜூன் படித்தவர்கள் மாதங்–க–ளில் இந்–தி–யா–வின் மெட்ரோ சிட்–டி–க–ளில் நடத்–த–ப்ப–டும் இந்–தப் படிப்–புக்–கான நுழை–வுத்–தேர்– விண்ணப்பிக்கலாம்! விற்கு விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு–வ�ோர், முழு–நே–ரக் கல்வி முறை–யில் இயற்–பிய – ல், வேதி–யிய – ல், கணி–தம், உயி–ரி–யல் ப�ோன்ற அறி–வி–யல் மற்–றும் டெக்–னா–ல– ஜியை முதன்–மைய – ா–கக் க�ொண்ட பி.இ; பி.டெக்; பி.எஸ்சி. ப�ோன்ற இள–நிலைப் – பட்–டப்–ப–டிப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருத்–தல் வேண்–டும். வயது வரம்பு: இந்த முது–நிலைப் பட்–டய – ப்–படி – ப்–பில் சேர விரும்– பும் மாண–வர்–கள் 25 வய–திற்கு மிகா–மல் இருத்–தல் வேண்–டும். மேலும் OBC மாண–வர்–க–ளுக்கு 3 வருட வயதுத் தளர்–வும், SC/ ST மாண–வர்–க–ளுக்கு 5 வருட வயதுத் தளர்–வும் உண்டு. சேர்க்கை முறை: விண்–ணப்–பத – ா–ரர்–கள் எழுத்–துத்–தேர்வு மற்–றும் நேர்–மு–கத்–தேர்வு மூலம் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு–வார்–கள். விண்–ணப்–பிக்–கும் முறை: தகு–தி–யும் விருப்–ப–மும் உள்–ள–வர்– கள் http://www.iip-in.com என்ற இணை–ய–த–ளத்–தில் க�ொடுக்– கப்–பட்–டுள்ள விண்–ணப்–பப்–ப–டி–வத்தைப் பதி–வி–றக்–கம் செய்து முழு–மை–யாகப் பூர்த்தி செய்ய வேண்–டும். மேலும் விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ண–மாக ரூ.500க்கு ‘Indian Institute of Packaging’ என்ற பெய–ரில் மும்–பை–யில் மாற்–றத்–தக்க டிடி எடுத்து, விண்–ணப்–பப்– ப–டி–வம் மற்–றும் தேவை–யான சான்–றி–தழ்–க–ளு–டன் இணைத்து சுய முக–வரியிட்ட 2 அஞ்–சல் உறை–க–ளை–யும் வைத்து Indian Institute of Packaging Plot E-2, Road No. 8, MIDC Area, Andheri East, Post Box No. 9432, Mumbai 400093 என்ற முக–வ–ரிக்கு அனுப்ப வேண்–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசித் தேதி: 9.6.2017 மேலும் விவ–ரங்–களு – க்கு http://www.iip-in.com/site/default. aspx என்ற இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும். - வெங்–கட் குரு–சாமி

துறையில் முதுநிலை

அறிவிப்பு

பேக்கேஜிங்

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

43 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பட்டயப்படிப்பு!


வாய்ப்பு

ஐ.டி.ஐ. முடித்தவர்களுக்கு

சி.ஆர்.பி.எஃப்-ல் டெக்னிக்கல் பிரிவில் வேலை!

2945 பேருக்கு வாய்ப்பு!

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

44 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த்–திய ரிசர்வ் ப�ோலீஸ் படை சுருக்–க–மாக சி.ஆர்.பி.எஃப். என அழைக்–கப் ப – –டு–கி–றது. தற்–ப�ோது இந்–தப் படைப்–பி–ரி–வில் பல்–வேறு கான்ஸ்–ட–பிள் பிரி–வில் (டெக்–னிக்–கல் மற்–றும் டிரேட்ஸ்–மேன்) பல்–வேறு பணி–யிட– ங்–களை நிரப்ப அறி– விப்பு வெளி–யாகி உள்–ளது. இதில், Driver (DVR)/ Fitter/ Bugler/ Tailor/ Brass Band/ Pipe Band/ Cobbler/ Carpenter/ Gardner/ Painter/ Cook/ Water Carrier/ Washer/ Safai Karamchari/ Barber/ Hair Dresser ப�ோன்ற பணி–யி–டங்–க–ளுக்கு ம�ொத்–தம் 2945 பேர் தேர்வு செய்–யப்–பட உள்–ளார்–கள். ஆண் மற்றும் பெ – ண் இரு–பா–ல–ரும் இந்–தப் பணி–யி–டங்–க–ளுக்கு விண்–ணப்–பிக்–க–லாம்.

கல்–வித்–த–குதி: இந்–தப் பணி–யி–டங்–க–ளில் சேர விரும்–புவ – �ோர் பத்–தாம் வகுப்பு அல்–லது அதற்கு இணை–யான கல்–வித்–த–குதி பெற்–ற– வர்–கள – ாக இருக்க வேண்–டும். மேலும் கன–ரக வாக–னங்–கள் இயக்–கு–வ–தற்–கான லைசன்ஸ் வைத்– தி – ரு க்க வேண்– டு ம். ஒருசில பணி– க–ளுக்கு ஐ.டி.ஐ. முடித்–திரு – ப்–பத� – ோடு தேசிய அல்–லது மாநிலத் த�ொழிற்–கல்விக் கழ–கத்– தின் சான்–றி–தழ் பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். வய–துவ – ர– ம்பு: வயது வரம்பைப் ப�ொறுத்–த–

வரை டிரை–வர் பணி–யி–டங்–க–ளுக்கு விண்– ணப்–ப–தா–ரர் 1.1.2017 தேதி–யில் 21 முதல் 27 வய–துக்கு உட்–பட்–ட–வ–ராக இருக்க வேண்– டும். அதா–வது, விண்–ணப்–ப–தா–ரர் 2.1.1990 தேதிக்கு முன்–னர�ோ, 2.1.1996-க்கு பின்–னர�ோ பிறந்–த–வ–ராக இருக்–கக்–கூ–டாது. மற்ற பணி– யி–டங்–க–ளுக்கு விண்–ணப்–ப–தா–ரர் 1.1.2017 தேதி–யில் 18 முதல் 23 வய–துக்கு உட்–பட்–ட– வ–ராக இருக்க வேண்–டும். அதா–வது, விண்– ணப்–ப–தா–ரர் 2.1.1994 தேதிக்கு முன்–னர�ோ,


- எம்.நாக–மணி

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

கு–வங்–கம்–&–சிக்–கிம், பஞ்–சாப், ஹிமாச்–சல் பிர–தே–சம்& சண்–டி–கர், ஜம்மு & காஷ்–மீர், டெல்லி, ஹரி–யானா, ராஜஸ்–தான், அஸ்– ஸாம், மேகா–லயா, அரு–ணாச்–சல் பிர–தேச – ம், திரி–புரா, மிச�ோ–ரம், மணிப்–பூர், நாகா–லாந்து, ஆந்–தி–ரப்–பி–ர–தே–சம், தெலுங்–கானா, கர்–நா– டகா, கேரளா, தமிழ்–நாடு, குஜ–ராத், மகா– ராஷ்–டிரா, க�ோவா. விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணம்: இந்–தப் பணி– யி– ட ங்– க – ளி ல் சேர விருப்– ப – மு ம் தகு– தி – யு ம் உள்–ள–வர்–கள் www.crpfindia.com என்ற இணை–ய–த–ளம் மூலம் ஆன்–லை–னில் விண்– ணப்–பிக்க வேண்–டும். இதில் ப�ொது மற்– றும் ஓ.பி.சி. பிரி–வி–னர் ரூ.100 விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ண–மாக கிரெ–டிட்–/–டெ–பிட் கார்டு மூலம் செலுத்தி விண்–ணப்–பிக்க வேண்–டும். மற்ற பிரி–வி–னர் மற்–றும் பெண் விண்–ணப்–ப–தா–ரர்– கள் கட்–ட–ணம் செலுத்த வேண்–டி–ய–தில்லை. விண்–ணப்–பிக்க கடைசித் தேதி: 1.3.2017 எழுத்– து த் தேர்வு நடை– பெற உள்ள தேதி: 14.5.2017 மேலும் விரி–வான விவ–ரங்–களு – க்கு மேலே குறிப்–பி–டப்–பட்–டுள்ள இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–லாம்.

45 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

2.1.1999-க்கு பின்–னர�ோ பிறந்–தவ – ர– ாக இருக்– கக்– கூ – ட ாது. அரசு விதி– க – ளி ன்– ப டி வயது வரம்புத் தளர்வு அனு–ம–திக்–கப்–ப–டும். உடற்–தகு – தி: உடற்–தகு – தி – யை – ப் ப�ொறுத்–த– வரை ஆண் விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் குறைந்–த– பட்–சம் 170 செ.மீ. உய–ர–மும், பெண்–கள் குறைந்–தப – ட்–சம் 157 செ.மீ. உய–ரமு – ம் இருக்க வேண்–டும். ஆண் விண்–ணப்–பத – ா–ரர்–கள் மார்–ப– ளவு குறைந்–த–பட்–சம் சாதா–ரண நிலை–யில் 80 செ.மீ. ஆக–வும், விரி–வ–டைந்த நிலை– யில் 85 செ.மீ. ஆக–வும் இருக்க வேண்–டும். உய–ரத்–திற்–கேற்ற எடை இருக்க வேண்–டும். ஆண்–கள் பத்து நிமி–டத்–தில் 1.6 கி.மீ. தூர ஓட்–டமு – ம், பெண்–கள் 12 நிமி–டத்–தில் 1.6 கி.மீ. தூர ஓட்–டமு – ம் ஓடும் உடல்–திற – ன் பெற்–றிரு – க்க வேண்–டும். தேர்வு செய்–யும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திற–மைத் தேர்வு, உடல் அள–வுத் தேர்வு, சான்–றி–தழ் சரி–பார்த்–தல் மற்–றும் மருத்–துவப் பரி–ச�ோ–தனை ஆகி–யவ – ற்–றின் அடிப்–படை – யி – ல் தகு–தி–யா–ன–வர்–கள் சேர்க்–கப்–ப–டு–வார்–கள். தேர்வு மையங்–கள்: பீகார், சட்–டீஸ்–கர், ஜார்– க ண்ட், மத்– தி – ய ப்– பி – ர – தே – ச ம், ஒடிசா, உத்–தி–ரப்–பி–ர–தே–சம், உத்–த–ர–காண்ட், மேற்–


பயிற்சி

+2 வணிகவியல் வினாத் த�ொகுப்பு

V.எழிலன் M.Com., M.Phil., B.Ed. 1 மதிப்பெண் வினாக்கள்

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

46 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 1. ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் த�ொழிலுக்கு வழங்கிய கடன் மற்றும் முன்பணம் மீது ஆண்டுக்கு —————— வட்டி பெற உரிமை உண்டு. விடை : 6% 2. கூ ட ் டாண்மை அ ம ை ப் பி ல் உறுப்பினர்கள் ஒன்றாக —————— என அழைக்கப்படுகின்றனர். விடை : நிறுவனம் 3. இந்தியாவில் கூட்டாண்மை உடன்பாடு —————— இருக்கலாம். விடை : பேச்சு அல்லது எழுத்து வடிவத்தில�ோ 4. உரிமை வெளியீடு என்பது விடை : புதிய பங்குகள் ஏற்கனவே உள்ள பங்குதாரர்களுக்குத் தரப்படுகின்றன. 5. இத்தொழில் நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் ப �ோட் டி ய ற்ற சூ ழ் நி லை யி ல் இயங்குகின்றன. விடை : துறைவாரி அமைப்பு 6. துறைமுறை அமைப்பிற்கு உதாரணம் —————— விடை : வான�ொலி மற்றும் த�ொலைக்காட்சி 7. இளவர் என்பவர் —————— வயதைப் பூர்த்தி செய்யாத நபர் விடை : 18 8. தன் பெயரை மட்டும் வியாபாரத்தில் பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் கூட்டாளி விடை : பெயரளவுக் கூட்டாளி 9. ஒரு கூட்டாண்மை த�ோற்றுவிக்கப்படுவது விடை : உடன்படிக்கையின்படி

10. கூ ட ் டாண்மை நி று வ ன த் தி ல் மேலாண்மையில் அதிக பங்கு வகிக்கும் கூட்டாளி விடை : ப�ொதுக் கூட்டாளி 11. சாதா ர ண பெ ரு ம்பான்மை யு ட ன் நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்மானம் விடை : சாதாரண தீர்மானம் 12. ஒரு பங்கு சான்றிதழ் வெளிப்படுத்துவது விடை : இவை அனைத்தும் 13. முதலீடு செய்து த�ொழிலை நிருவகிக்கும் பொறுப்ேபற்கும் கூட்டாளி விடை : மேலாண்மைக் கூட்டாளி 14. — — — — — — 1 9 0 7 ஆ ம் ஆ ண் டு ஆங்கிலேய கூட்டாண்மைச் சட்டம் இயற்றப்பட்டு கூட்டாண்மை அமைப்பு த�ொடங்கப்பட்டது. விடை : இங்கிலாந்தில் 15. எல்லாம் அவரே, அவரே எல்லாம் இக்கோட்பாட்டின்படி இயங்குவது விடை : தனியாள் வணிகம் 16. — — — — — — எ ன ்ப து மு க ம ை க் கோ ட ்பாட் டி ன் வி ரி வ ாக்க ம் எ ன வர்ணிக்கப்படுகிறது. விடை : கூட்டாண்மை 17. பின்வரும் சிறப்பியல்புகளில் எது தனி வணிகருக்கு ஏற்றதல்ல விடை : நெகிழ்ச்சித் தன்மையற்றது 18. தனி உரிமையாளரின் பயன்கள் என்ன? விடை : வரையறு முதல் 19. கூட்டாண்மை உடன்படிக்கை என்பது விடை : முத்திரைத் தாளில் எழுத்து வடிவில் இருக்க வேண்டும் 20. கூட்டாண்மை ஏற்படுவது விடை : வெளிப்படுத்திய உடன்படிக்கையின்படி


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

38. கூட்டாண்மையில் த�ோன்றும் உறவு முறை விடை : முதல்வர் மற்றும் முகவர் 39. ஒரு கூட்டுப்பங்கு நிறுமத்தைப் பதிவு செய்தல் விடை : கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது 40. கீழ்க்கண்ட சூழ்நிலைகளுள் எப்பொழுது கடனீட்டுப் பத்திரதாரர்கள் வட்டி பெறும் உரிமை பெற்றுள்ளனர்? விடை : நட்டம் ஏற்படும் ஆண்டு உட்பட எந்த ஆண்டிலும் 41. ப�ொது வரையறை நிறுமத்தில் குறைந்த அளவு உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை விடை : 7 42. தனி வரையறை நிறுமத்தில் பங்குதாரரின் ப�ொறுப்பு விடை : பங்குகள் மீது செலுத்தப் பெறாதிருக்கும் மதிப்பளவாகும். 43. தனி வரையறை நிறுமம் ஒன்று விடை : த�ொழில் கூட்டுருவாக்கச் சான்றிதழ் (Certificate of Incorporation) பெற்றவுடன் 44. நி று ம ம� ொ ன் றி ன் வ ா ழ் வு க் க ா ல ம் முடிவுக்கு வருவது எப்பொழுது எனில் அ. அதன் த�ோற்றுவிப்பாளர்கள் அனைவரும் இறந்தவுடன் ஆ. அதன் இயக்குநரவையில் உள்ள இயக்குநர்கள் அனைவரும் இறந்தவுடன் இ. முதலில் இருந்த மிகவும் அதிகமான உறுப்பினர்கள் தங்கள் பங்குகளைப் பிறருக்கு மாற்றிக் க�ொடுத்துவிட்டால் விடை : மேற்சொன்ன எச்சூழ்நிலையிலும் முடிவுக்கு வராது 45. நிறுமங்கள் சட்டத்தில் க�ொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை - A (Table - A) என்பது விடை : நிறுமச் செயல்முறை விதிகளின் மாதிரி 46. ஒ ரு நி று ம த் தி ன் ச ெ ய ல்பாட் டு எல்லையைக் கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களுள் எது உணர்த்துகிறது? விடை : நிறுமத்தின் அமைப்பு முறையேடு 47. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது நாடாளுமன்ற அல்லது மாநிலச் சட்ட மன்றங்கள் இ ய ற் றி ய ச ட ்டத் தி ன் மூ ல ம் உருவாக்கப்படுகிறது? விடை: சட்டமுறை நிறுமம் 48. கீ ழ்க்கண்ட நி று ம ங்க ளு ள் எ து ,

47 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

21. கூட்டுப்பங்கு நிறுமத்தின் மேலாண்மை ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பது விடை : இயக்குநரவையிடம் 22. பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பு விடை : கூட்டுப்பங்கு நிறுமம் 23. கூட்டுறவு அமைப்பில் விடை : ‘ஒரு நபர் ஒரு வாக்கு’ - முறை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது 24. கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் த�ொடங்கப்படுவது விடை : நகர்ப்புறங்களிலும் கிராமப்புறங்களிலும் 25. பாதுகாப்பு த�ொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்ற உகந்த த�ொழில்முறை அமைப்பு விடை : துறைமுறை அமைப்பு 26. அரசு நிறுமத்தின் பங்கு முதலீடு ———— ——க்குக் குறையாமல் அரசு பெற்றிருக்க வேண்டும். விடை : 51% 27. ஒரு பன்னாட்டு நிறுமம் —————— என அழைக்கப்படுகிறது. விடை : உலக அளவில் பெரியது 28. ஒரு குடும்பத்தில் பிறப்பின் மூலம் உறுப்புரிமை--- ஏற்படுவது விடை : இந்துக் கூட்டுக் குடும்பம் 29. தனியாள் வணிகம் துவங்க விடை : ஒரு நபர் மட்டும் தேவை 30. தனியாள் வணிகரின் ப�ொறுப்பு விடை : வரையறையில்லாதது 31. தனியாள் வணிக அமைப்பிற்கு ஏற்ற த�ொழில்கள் விடை : சிற்றளவு வியாபாரம் 32. தனியாள் வணிகத்தில் முடிவெடுப்பது விடை : விரைவாக 33. தனியாள் வணிகத்தில் விடை : வியாபார இரகசியங்களைக் காக்க இயலும் 34. கூட்டாண்மை உண்டாக்கப்படுவது விடை : ஒப்பந்தத்தால் 35. கூட்டாண்மையின் அடிப்படைக் கூறு விடை : பூரண நல்ல நம்பிக்கை 36. கூட்டாண்மை நிறுவனம் பதிவு செய்தல் விடை : 1932 சட்டம் 37. கூட்டாண்மைப் பதிவு விடை : விருப்பத்தின் பேரில்


பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

48 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ப தி வ ா ள ரி ட ம் த க வ ல றி க்கை க் கு மாற்றறிக்கையைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்? விடை : தன் இயக்குநர்கள் மற்றும் அன்னாரின் உறவினர்களிடமிருந்து முதல் த�ொகையைத் திரட்ட ஏற்பாடு செய்திருக்கும் ஒரு ப�ொது வரையறை நிறுமம் 49. தகவலறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் குறைந்தளவு பங்கெடுப்பைக் கீழ்க்கண்ட நாட்களுக்குள் ஒரு ப�ொது நிறுமம் பெற வேண்டும். விடை : 90 நாட்கள் 50. முன்னுரிமைப் பங்கு முன்னுரிமை பெற்றிருப்பது விடை : பங்காதாயம் பெறுவதிலும் நிறுமம் கலைப்பின்போழ்து பங்குமுதலைத் திரும்பப் பெறுவதிலும் 51. பங்குகளை ஒறுப்பிழப்பு (பறிமுதல்) செய்யக் காரணம் விடை : அழைப்புப் பணத்தைச் செலுத்தத் தவறுவது 52. பங்குகளை வட்டத்தில் (Document தள்ளுபடி) வெளியிட்டிருக்கும் ப�ொழுது, பங்கொன்றின் முகமதிப்பு ரூ. 100 எனில், அனுமதிக்கப்படும் உயர்ந்தளவு வட்டம் விடை : ரூ. 10 53. ஒரு நிறுமத்தின் கடனீட்டுப் பத்திரதாரர்கள் (Debenture - holders) என்பார், அதன் விடை : கடனாளர்கள் 54. ஒரு நிறுமத்தின் முதலாவது இயக்குநர்கள் விடை : நிறுமச் செயல்முறை விதிகளில் பெயர் குறிப்பிடப்படுவதால் 55. ஒரு இயக்குநர் விடை : மேற்சொன்ன அனைத்துமாகச் செயலாற்றுகிறார். 56. —————— எண்ணிக்கைக்கு மிகாத ப�ொது வரையறு நிறுமங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஒரு நபர் இயக்குநர் பதவி வகிக்கலாம். விடை : 15 57. ஒரு ப�ொது வரையறு நிறுமத்தில் இ ய க் கு ந ர் ஒ ரு வ ர் வைத் தி ரு க்க வேண்டிய தகுதிப் பங்குகளின் மதிப்பு விடை : ரூ. 5,000க்கு 58. ப�ொது வரையறு நிறுமத்தில் ஒட்டு ம�ொத்த மேலாண்மை ஊதியம்

விடை : நிகர இலாபத்தில் 11 விழுக்காட்டை 59. நிறுமச் செயலர் ஒருவர் விடை : இயக்குநர் அவையால் 60. தகுதி பெற்ற நிறுமச் செயலரை நியமித்தல் கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்நிறுமத்திற்குக் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது? விடை : ரூ. 50,00,000க்குக் கூடுதலாக இருக்கும் நிறுமம் 61. கீழ்க்கண்ட நிறுமங்களுள் எது சட்டமுறைக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்? விடை : ப�ொது வரையறை நிறுமங்கள் 62. இது ப�ொது ஆண்டுக் கூட்டங்கட்கு உள்ள இடைவெளி விடை : 15 மாதங்கட்கு மேல் செல்லக் கூடாது 63. ஆ ண் டு ப் ப� ொ து க் கூ ட ்டத் தி ல் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்த நடவடிக்கை வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்பட மாட்டாது? விடை : கடனீட்டுப் பத்திர வெளியீடு 64. சிறப்புப் ப�ொதுக்கூட்டத்தை (அசாதாரண ப�ொதுக்கூட்டத்தை) யார் கூட்டலாம்? அ. நிறுமச் சட்டத் தீர்ப்பாயம் (Company Law Tribunal) ஆ. இயக்குநர் அவை தானே முன்வந்து அல்லது உறுப்பினர்கள் வேண்டுக�ோளை ஏற்று இ. இயக்குநர்அவைக்கூட்டத்தவறும்ப�ொழுது வேண்டுக�ோள் விடுத்தோராலேயே. விடை : மேற்சொன்ன அனைவராலும் 65. இ து பு தி ய நி று ம ங்க ளி ன் மு த ல் விடுப்புகளை வெளியிடும். விடை : முதன்மைச் சந்தை 66. புதிய பங்குகளை விற்க வழக்கமாகப் பயன்படுத்தும் முறை விடை : ப�ொது விடுப்புகள் 67. பங்கு மாற்றகம் இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது விடை : சரக்கு 68. இந்தியாவிலுள்ள ஏற்பிசைவு பெற்ற பங்கு மாற்றகங்களின் எண்ணிக்கை விடை : 21 69. பங்கு மாற்றகங்கள் இவற்றின் வணிகத்தை அனுமதிக்கிறது. விடை : பட்டியலிடப்பட்ட பத்திரங்கள் 70. தன் வணிகர்கள் பங்கு மாற்றகங்களின் இ வ ர ்க ளு க்கா ன வ ா ணி க த் தி ல்


த�ொடரும்...

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

பங்குகள் விடை : திருப்பிச் செலுத்தக்கூடியது 85. கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களின் உச்ச அளவு ——————. விடை : வரையறை இல்லை 86. ஒரு கூட்டுறவுச் சிறப்பங்காடி அளிப்பது விடை : சரக்குகள் 87. முதன் முதலில் நுகர்வோர் கூட்டுறவு வெற்றிகரமாக விளங்கிய நாடு விடை : இங்கிலாந்து 88. சி று பான்மை யி ன ர் ந ல த ்தை ப் பாதுகாக்கும் த�ொழில் அமைப்பு விடை : கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் 89. ம த் தி ய க் கூ ட் டு ற வு வ ங் கி த�ொடங்கப்படுவது ——————. விடை : மாவட்டத் தலைநகரங்களில் 90. அரசு நிறுமம் இவற்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுகிறது. விடை : இந்திய நிறுமச் சட்டம், 1956 91. ப�ொதுக் கழகத்தின் நிருவாகம் இதைப் பெற்றிருக்கிறது. விடை : கட்டுப்பாட்டுடன் கூடிய சுதந்திரம் 92. அரசுத் த�ொழில்கள் மிகச் செம்மையாக இயங்குவதற்கு மிகவும் உகந்தது எனப் ப�ொதுவாகக் கருதப்படும் வடிவமைப்பு விடை : ப�ொதுக் கழகமாகும் 93. ப�ொது மக்களும் இந்நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்கலாம். விடை : அரசு நிறுமம் 94. அரசு நிறுமத்தில் அரசு க�ொண்டிருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்சப் பங்கு முதல் விடை : 51 விழுக்காடு 95. பாதுகாப்புத் த�ொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்ற த�ொழில்முறை அமைப்பு விடை : துறைமுறை அமைப்பு 96. ‘‘மனிதர்கள் குழுக்களாக இணைந்து முதல் அல்லது பணியினை இட்டு ஏதேனும் த�ொழில் மேற்கொண்டால் அது கூட்டாண்மை நிறுவனம் எனப்படும்’’ இவ்வரைவிலக்கணத்தை கூறியவர் விடை : கிம்பால் மற்றும் கிம்பால் 97. நிர்வாகத்தின் மிகு அதிகாரங்களை பெற்றிருக்கும் நாள் விடை : மேலாண்மை இயக்குநர்

49 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஈடுபடுகிறார்கள். விடை : தங்களுடைய ச�ொந்த நடவடிக்கைகளுக்காக 71. எதிலும் கெட்டதையே காண்கின்ற மனப்பாங்கு க�ொண்டவர் விடை : கரடி 72. எல்லாம் நன்மையாகவே நடைபெறும் என்ற மனப்பாங்கு க�ொண்டவர் விடை : காளை 73. பத்திரங்கள் ஒப்பந்த (ஒழுங்குபடுத்துதல்) சட்டம் இவ்வாண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது. விடை : 1956 74. செபி இச்சட்டப்படி உருவாக்கப்பட்டது. விடை : இந்தியப் பத்திர மற்றும் மாற்றங்கள் வாரியச்சட்டம் 75. ஒரு காளை ஊக வணிகர் இதை நம்புகிறார். விடை : விலைகள் உயருதல் 76. பங்கு மாற்றகம் பங்குகளின் ஊக வணிகத்தை விடை : ஊக்கப்படுத்துகிறது 77. எச்சரிக்கையான ஊக வணிகர் ——— ——— எனப்படுவார். விடை : கலைமான் 78. பங்கு மாற்றகம் இதற்கான ஒரு இடமாகும். விடை : நிதிப் பத்திரங்களை வாங்கி விற்பது 79. சபைத் தலைவருடன் சேர்ந்து செபியில் இவ்வளவு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். விடை : 6 80. கூட்டுறவுச் சங்கம் த�ொடங்கப்படுவது விடை : கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் 81. கூ ட் டு ற வி ல் கு றைந்தப ட ்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ———. விடை : 25 82. பங்காதாயம் கூட்டுறவில் —————— அடிப்படையில் உறுப்பினர்களுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. விடை : ஆதரவின் அடிப்படையில் 83. கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் அடிப்படை ந�ோக்கமானது. விடை : உறுப்பினர்களின் நன்மைக்காக இன்றியமையாத சேவையை நிர்வாகம் செய்வது 84. கூட்டுறவுச் சங்கத்தில் உறுப்பினர்களின்


பயிற்சி

+2 Commerce Question Bank

V.Ezhilan M.Com., M.Phil., B.Ed.

1 Mark Questions One mark Question (Q. No. 1-20) Choose the correct answers (Answer all the questions) 1. Every partner has the right to receive interest on loan and advances at the rate of Ans : 6% p.a.

12. Any resolution passed by a s simple majority is an Ans : ordinary resolution 13. A Share Certificate discloses Ans : the name of share holders, the name of shares, distinctive the name of shares.

3. In India the agreement among the partners may be in Ans : oral or writing

14. ______ is described as an extension of the principle of agency Ans : a partnership

4. Right is method means Ans : new shares are offered to existing share holders

15. Apartner who contributes capital and takes active part in the management of the partnership is Ans: managing partner

6. E x a m p l e s f o r d e p a r t m e n t a l undertaking is Ans : All India Radio and Television.

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

11. A partner who takes active part in the management of the partnership firm is known as Ans : general partner

2. Persons who enter into partnership are collectively called as Ans : firm

5. There is no competition to the business at Ans : Departmental organisation.

50 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Ans : firm

7. A minor is a person who was not completed ______ years of age Ans : 18 8. A person who lends his name to be used as partner in the business is called Ans : Sleeping partner or Dormant partner 9. A partnership is created by Ans : agreement 10. Acollective name of partner is known as a

16. The partnership organisation was started with the enactmen of English partnership Act in 1907 in Ans : England 17. The business organisation which runs on the principle "All is he and he is all in all is Ans : sole trader concern 18. W h e n a p e r s o n m a k e s a n arrangement with a partner to share his profit he is known as Ans : sub partner 19. Partnership in which the liability of the partners are defined, the partnership is called Ans : limited partnership


22. The agreement of partnership Ans : Must be writing in the stamp paper 23. Partnership may come into existence. Ans : By an express agreement 24. Management of a Jointstock company is entrusted to Ans : The Board of Directors 25. Registration is compulsory in the case of Ans : A joint stock company 26. In a co-operative society Ans : One man one vote principle is followed 27. Co-operative society can be started Ans : In towns and villages 28. The most suitable form of organisation for operating defence industries is Ans : Departmental organisation 29. The share capital of the government company must not be less than Ans : 51% 30. A multinational company is also known as Ans : Global giant 31. Membership by birth is main feature in Ans : Joint Hindu family business. 32. Sole trading business can be started by : Ans : Any one person 34. The liability of a sole trader is Ans : Unlimited 35. Sole Proprietorship is suitable for Ans : Small scale concerns 36. Decision making process in sole trading business is : Ans : Quick

38. A partnership is formed by Ans : Agreement 39. The bass of partnership is Ans : Utmost good faith 40. A partnership firm may be registered under Ans : 1932 Act 41. Registration of partnership is Ans : optional 42. In partnership there exists a relationship of Ans : principal and agent 43. Registration of a joint stock company is Ans : compulsory 44. The minimum number of members for a public limited company is Ans : 7 45. The liability of shareholders of a private Limited company is limited to Ans : amount remaining unpaid on the shares. 46. A private limited company can commence business Ans : immediately on receiving the certificate of incorporation. 47. The existence of a company comes to a close Ans : a) on the death of all is promoters b) on death of all the directors of Board c) on transfer of shares by most of its original members. d) none for the above. 48. Table A of the Companies Act is a Ans : model of Articles of Association 49. Which of the following documents define scope of a company activities? Ans : Memorandum of Association 50. Which of the following is created by a

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

21. What is the advantage of sole proprietorship. Ans : Limited capital

37. A sole trader : Ans : Can keep his business secrets

51 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

20. Which of the following is not the chacteristic of sole proprietorship Ans : Non-flexibility


Special Act of Parliament or in State Assemblies? Ans : Stuatutory company 51. Which of the following companies must file with the Registrar a statement in lieu of prospecties? Ans : a public limited compay which has made arrangement -- racing its capital from directors and their relatives. 52. The minimum subscription specified in the prospectus must be received within Ans : 90 days 53. A preference share has priority in Ans : both dividend and return of capital on winding up 54. Shares can be forfeited for Ans : for non payment of call money 55. Where the shares are issued at a discount and the nominal vale of share is Rs.100/- the maximum discount that can be allowed is Ans : Rs.10/56. Debenture holders of a company are its Ans : Creditors 57. Debenture holders are entitled to receive interest in the following circumstances Ans : every year irrespective of loss

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

52 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

58. First directors are appointed by Ans : by being named in the Articles of Association 59. A director is acting as Ans : agent of the company, trustee of the company, chief executive officer of the company 60. A person can hold directorship of not more than _____ public limited companies Ans : 15 61. The value of qualification shares of a director in public limited company shall not exceed

Ans : Rs.5,000 62. The overall maximum managerial remuneration in a public limited company shall not exceed Ans : 11% of net profits 63. A company secretary is appointed by Ans : The Board of Directors 64. A company should compulsorily appoint a qualified company secretary, having a paid up capital of more than Ans : Rs.50 Lakh 65. Which of the following must hold a statutory meeting? Ans : Public Limited Companies 66. The interval between two annual general meetings shall not exceed Ans : 15 months 67. Which of the following business is not transacted at the Annual General Meeting Ans : Issue of debentures 68. The first issues are floated in Ans : Primary market 69. The popular method of sale of new shares in India is Ans : Public issue 70. Stock exchanges deal in Ans : Financial securities 71. Number of recognised stock exchange in India Ans : 21 72. Stock exchange allow trading in Ans : Listed securities 73. Jobbers transact in a stock exchange Ans : For their own transactions 74. A pessimistic speculator is Ans : Bear 75. An optimistic speculator is Ans : Bull 76. Securities Contract Regulation Act was passed in Ans : 1956


is established at

Ans : Districts.

78. A bull operator believes in Ans : Increase in prices

93. G o v e r n m e n t c o m p a n i e s a r e registered under Ans : Companies Act 1956

79. Stock exchange _____ speculation in shares Ans : encourage

94. I n a p u b l i c c o r p o r a t i o n t h e management has Ans : controlled freedom

80. A cautious exchange is a known as Ans : Stag

95. For the efficient working of state enterprise the form of organisation generally considered suitable is Ans : Public corporation

82. SEBI has the following number of members including chairman Ans : 6 83. Co-operative society can be started Ans : In towns and Villages 84. The minimum number of members required to from a co-operative society is Ans : 25 85. Dividend a declared in a co-operative store to its members. Ans : Amount of patronage given 86. The basic objective society is Ans : organise some essential service for the benefit of its member 87. In a co-operative society, the shares of a member Ans : can be repaid 88. Maximum membership in a cooperative society is Ans :unlimited. 89.Aco-operative super market supplies Ans : goods 90. Consumers co-operation was first successful in Ans : England 91. Minority interest can be protected in Ans : Co-operative societies 92. Central Co-operative bank

96. Public can also subscribe to the share capital of Ans : Government comany 97. In a government company the share capital of the government must not be less than Ans : 51% 98. Who can call extraordinary general meeting? Comany law tribunal, Board of Directorsontheonorontherequisition of members, By the requisitionists themselves on Board's. 99. "APartnership or firm is a group of men who have joined capital (or) services for prosecutig of same business" This is defined by Ans : Kimball and Kimball 100.Namethepersonwhoisentrustedwith substantial powers of management in company. Ans : Managing Director. 101. The Most suitable form of organi sation for operating defence industries is Ans : Departmental Organisation Part A One mark Question (Q. No. 21-40) Fill in the blanks (Answers all the questions) 1. Life Insurance Corporation is an example of _________ companies. ANS: Public Corporation To be Continued...

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

81. A stock exchange is a place to Ans : Buy and sell financial securities

53 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

77. SEBI is formed as per Ans : Securities and Exchange Board of India Act


வெளிநாட்டுக் கல்வி

ஆஸ்திரேலியாவின்

10 ப டாப்

பல்கலைக்

கழகங்கள்!

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

54 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

டிக்–கும்–ப�ோதே வேலை பார்க்–கும் வச–தி–யும், படித்து முடித்த பின்பு நிரந்–தர வேலைக்கு அதிக வாய்ப்–புக – ள – ைக் க�ொண்–டுள்ள ஆஸ்–தி–ரே–லி–யா–வில் சென்று உயர்–கல்வி மேற்–க�ொள்–வத – ற்–கான பய–னுள்ள பல தக–வல்–களை நாம் பார்த்–துவ – ரு – கி – ற – �ோம். கடந்த இத–ழில் ஆஸ்–திரே – லி – யா பல்–கல – ைக்–கழ – – கங்–க–ளுக்–குச் செல்–லும் நம் நாட்டு மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்–யும் பாடத்–திட்–டங்–கள் எவை என்–பதைப் – பார்த்–த�ோம். அதன் த�ொடர்ச்– வெளிநாட்டுக் கல்வி எல்லோருக்கும் சாத்தியம் சி–யாக மேலும் சில பாடத்–திட்–டங்–களை இப்–ப�ோது பார்ப்–ப�ோம்.

நம் நாட்–டில் மிக அதி–க–மாகக் கட்–ட–ணங்– களைச் செலவு செய்து எஞ்–சினி – ய – ரி – ங், மருத்– து–வம், ஐடி என்று குறிப்–பிட்ட சில பாடத்–திட்– டங்–க–ளையே தேர்வு செய்து படித்து வரும் நிலை–யில், இங்குச் செல–வா–கும் அதே கட்–ட– ணத்–தில் வளர்ச்–சி–ய–டைந்த பல உயர்–த�ொ– ழில்–நுட்–பங்–களை நாம் ஆஸ்–திர – ே–லி–யா–வில் படிக்–க–லாம். வேலை–வாய்ப்–புக – ளைச் சுல–பம – ாக வழங்– கும் ஆஸ்–தி–ரே–லி–யா–வுக்குச் செல்–லும் இந்– திய மாண–வர்–கள் பெரும்–பா–லும் Business Management, Information Technology, Engineering (Computer Science Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Biomedical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Environmental Engineering,Industrial Engineering,Metallurgical Engineering,Aerospace Engineering), Agricultural Science ப�ோன்ற பாடத்தைத் தேர்வு செய்–கி–றார்–கள் என்–பதைக் கடந்த இத–ழில் பார்த்–த�ோம். இதே ப�ோல இன்–னும் சில பாடத்–திட்–டங்–களை ஆஸ்–திர – ே–லியா செல்– லும் நம் மாண–வர்–கள் தேர்வு செய்–கி–றார்– கள். அதில் குறிப்–பாக Hospitality, Tourism and Leisure Management, Hairdressing,

Commercial Pilot License Course, Nursing, Photography Courses, Arts, Film Making ப�ோன்–ற–வற்றைச் ச�ொல்–ல–லாம். இந்தப் பாடத்–திட்–டங்–க–ளில் Hospitality, Tourism and Leisure Management படிப்பை அங்குச் செல்–லும் நம் மாண–வர்–கள் படிக்க கார–ணம், ஆஸ்–தி–ரே–லியா உலக அள–வில் மக்–கள் வந்–து–செல்–லும் ஒரு சுற்–று–லாத்–த–ல– மா– க – வு ம் உள்–ள து. மேலும் மற்ற பாடப்– பி–ரி–வு–க–ளில் இள–நிலை மற்–றும் முது–நிலைப் படிப்–பு–கள்–தான் இருக்–கும். ஆனால் இந்– தப் பாடப்– பி – ரி – வி ல் பட்– ட – ய ப்– ப – டி ப்– பு – க – ளு ம் உள்–ளன. இந்தப் பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு–க–ளைப் படித்–தால் கூட ப�ோதும் அங்குச் சுற்–றுலாத் துறை, சுற்–றுலா அழைத்–துச்–செல்–லும் நிறு–வ– னங்–க–ளில் சுல–ப–மாக நல்ல சம்–ப–ளத்–தில் வேலை–க–ளில் சேர–லாம். அடுத்–த–தாக முக்–கி–யத்–து–வம் வாய்ந்த படிப்பு Hairdressing, Commercial Pilot License Course என்று ச�ொல்–ல–லாம். நம் நாட்– டி ல் இதெல்– ல ாம் ஒரு படிப்பா என நினைப்– ப ார்– க ள். ஆனால், அங்கு இந்த படிப்பை முடித்து ஒரு ஷாப் வைத்–தா–லுமே ஒரு நப–ருக்கு 20 டாலர் முதல் 25 டாலர் வரை ஹேர் டிரஸ்–ஸிங்–குக்கு வாங்–கப்–படு – ம். அந்–தத் த�ொகை நம் நாட்–டுப் பணத்–துக்கு


னிவாஸ் சம்பந்தம்

வெளிநாட்டுக் கல்வி ஆல�ோசகர்

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

வழங்–கும் பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–கள் பல உள்– ளன. அவற்–றில் அடிப்–படைக் கட்–டமை – ப்–புக – ள் முதல் அனைத்துச் சிறப்–பம்–சங்–க–ளை–யும் க�ொண்ட டாப் 10 பல்–கலை – க்–கழ – க – ங்–கள் உள்– ளன. அவை Monash University, University of Queensland, University of Melbourne, Australian National University, University of Sydney, University of New South Wales, University of Western Australia, University of Adelaide, University of Technology Sydney, RMIT University ஆகி–யவை ஆகும். இவற்றைப் பற்–றிய விரி–வான தக–வல்–களை அடுத்த இத–ழில் பார்ப்–ப�ோம். 

55 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கணக்கு பார்த்–தால் மிக அதி–க–மாக இருக்– கும். ஆகவே அதிக வேலை வாய்ப்–பு–கள் கிடைக்–கும் படிப்பு இது. இங்கு ஷார்ட் டைம் க�ோர்ஸ்– க – ளு ம் கற்– று த்– த – ர ப்– ப – டு – கி ன்– ற ன. ஆனால், +2 முடித்–து–விட்டு இந்–தி–யா–வில் ஏதா–வது ஒரு அரசு அங்–கீக – ா–ரம் பெற்ற கல்வி நிறு–வன – த்–தில் ஹேர் டிரஸ்–ஸிங் பயிற்சி முடித்– தி– ரு ந்– த ால்– த ான் ஆஸ்– தி – ர ே– லி யா செல்– ல – மு–டி–யும். சர்–வ–தேச அள–வில் அங்–கீ–கா–ரம் உள்ள Commercial Pilot License Course படிக்–க– லாம். இது உலக அள–வில் நியூ–சி–லாந்து, ஆஸ்–தி–ரே–லியா, அமெ–ரிக்கா, கன–டா–வில் இருக்–கின்–றது. இந்–திய – ா–விலு – ம் இந்–தப் படிப்பு உள்–ளது. ஆனால், இங்குப் படித்து முடிப்–ப– வர்–கள் இங்–கு– மட்–டும்தான் பைலட் பணி பார்க்–கமு – டி – யு – ம். அதே சம–யம் இந்தப் படிப்– புக்–கான செலவு மிக அதி–க–மா–கவே இருக்– கும். ஆனால், இதை தேர்வு செய்து படித்–த– வர்–க–ளின் வரு–மானம் மிக மிக அதி–க–மாக இருக்–கும். அடுத்–த–தாக Nursing க�ோர்ஸை ச�ொல்–ல–லாம். இது எல்லா நாடு–க–ளி–லும் தேவை உள்ள படிப்பு. எந்த நாடாக இருந்– தா–லும் வய–தா–னவ – ர்–களு – ம், ந�ோயா–ளிக – ளு – ம், மருத்–து–வ–ம–னை–க–ளும் இல்–லா–மல் இருப்–ப– தில்லை. அத–னால் கட்–டா–யம் வேலை வாய்ப்– பு–களை க�ொண்ட படிப்பு இது. ஆஸ்–தி–ரே–லியா செல்–லும் நம் மாண–வர்– கள் இப்–படிப் பல்–வேறு துறை–களி – ல் சிறப்–பான பாடத்–திட்–டங்–களைத் தேர்வு செய்து படிக்–கி– றார்–கள். இங்கு இது–ப�ோல் ஆயி–ரக்–க–ணக்– கான துறை–க–ளை–யும் பாடப்–பி–ரி–வு–க–ளை–யும்


வாய்ப்புகள்

+2 முடித்–த–வர்–க–ளுக்குத் தேசிய பாது–காப்பு அகா–ட–மி–யில் வேலை!

நிறு–வ–னம்: நேஷ–னல் டிஃபன்ஸ் அகா– டமி வேலை: மல்–டிட – ாஸ்க் சர்–வீஸ், கிளர்க் ப�ோன்ற வேலை–கள் காலி–யிட – ங்–கள்: 66. மல்டி டாஸ்க் சர்–வீஸ் வேலை–யில் மட்–டுமே 50 காலி–யிட – ங்–கள் உள்–ளன. கல்–வித்–த–குதி: பிளஸ் 2 வயது வரம்பு: 18-25 தேர்வு முறை: எழுத்து மற்–றும் திறன் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 25.2.17 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: http://www. davp.nic.in

வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் பகுதி. இந்த இரண்டு வாரங்களில் வெளியான முக்கிய வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்புகள் இங்கே...

வேலை ரெடி!

எஞ்–சி–னி–யர் பட்–ட–தா–ரி–கள் ராணுவ அதி–காரி ஆக–லாம்!

நிறு–வ–னம்: எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் த�ொழில்–நுட்–பப் பிரிவு பட்– ட – த ா– ரி – க – ளு க்– க ான தேர்வு(ஷார்ட் சர்– வீ ஸ் கமி–ஷன்) வேலை: அதி–கா–ரி–கள் காலி–யி–டங்–கள்: 196. இதில் ஆண்–க–ளுக்கு 175, பெண்–க–ளுக்கு 20 மற்–றும் வித–வைக்கு 1 என காலி–யி–டங்–கள் உள்–ளன. கல்– வி த்– த – கு தி: இளங்– க லை எஞ்– சி – னி – ய – ரி ங் பட்–டப்–ப–டிப்பு வயது வரம்பு: 20-27 தேர்வு முறை: மெரிட், மருத்–துவ ச�ோதனை மற்–றும் நேர்–மு–கம் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 20.2.17 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு: www.joinindianarmy. nic.in

மருத்–து–வப் பட்–ட–தா–ரி–க–ளுக்கு சீனி–யர் ரெசி–டெண்ட் பணி

நிறு–வன – ம்: ஆல் இண்–டியா இன்ஸ்–டிடி – யூ – ட் ஆஃப் மெடிக்–கல் சர்–வீஸ்(உத்–த–ர–காண்ட்) வேலை: மருத்–து–வர்(சீனி–யர் ரெசி–டெண்ட்) காலி–யி–டங்–கள்: 89 கல்– வி த்– த – கு தி: எம்.டி., எம்.எஸ். மற்– று ம் டி.என்.பி.யில் முது–க–லைப் படிப்பு வயது வரம்பு: 33. சில பிரி–வி–ன–ருக்கு வயது தளர்வு உண்டு தேர்வு முறை: எழுத்து மற்–றும் நேர்–முக – ம் விண்– ண ப்– பி க்க கடை– சி த் தேதி: 20.2.17 மேலும் தக–வல்–க–ளுக்கு: www.aiimsrishikesh.edu.in


ஐ.டி.பி.ஐ. வங்–கி–யில் மேனே–ஜர் பணி

நிறு–வ–னம்: இண்–டஸ்ட்–ரி–யல் டெவ–லப்–மென்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்–தியா வேலை: டெபுடி ஜென–ரல் மேனே–ஜர், அசிஸ்–டென்ட் ஜென–ரல் மேனே–ஜர் மற்–றும் மேனே–ஜர் என்ற 3 பிரி–வு–க–ளில் வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 111. இதில் முதல் வேலை–யில் 13, இரண்–டாம் வேலை–யில் 17 மற்–றும் மூன்–றாம் வேலை–யில் 81 காலி–யிட – ங்–கள் உள்–ளன. கல்–வித்–த–குதி: விவ–சா–யம் (அ) கால்–ந–டைத் துறை–யில் டிகிரி (அ) விவ–சா–யம் த�ொடர்–பான முது–க–லைப் படிப்பு. வயது வரம்பு: 28-40 தேர்வு முறை: குரூப் டிஸ்–கஷ – ன், ஆன்–லைன் தேர்வு, இன்–டர்–வியூ விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 20.2.17 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.idbi.com

கணக்–கி–யல் பட்–ட–தா–ரி–க–ளுக்கு அரசு வேலை

நிறு–வ–னம்: த�ொழிற்–சாலைப் பாது–காப்–புப் படை(CISF) வேலை: அசிஸ்–டென்ட் சப் இன்ஸ்–பெக்–டர் எனும் பத–வி– யி–லான ஸ்டென�ோ வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 69. கல்–வித் தகுதி: 10வது (அ) பிளஸ் 2 வயது வரம்பு: 18-25 தேர்வு முறை: உடற் தேர்வு, எழுத்து, திறன் தேர்வு மற்–றும் மருத்–துவ ச�ோதனை விண்– ண ப்– பி க்க கடை– சி த் தேதி: 28.2.17 மேல– தி க தக– வ ல்– க – ளு க்கு: www.cisf.gov.in

டிப்–ளம�ோ படிப்–புக்கு எண்– ணைக் கழ–கத்–தில் வேலை

நீர் மின்–சாரக் கழ–கத்–தில் எக்–சி–கி–யூட்–டிவ் பணி

நி று – வ – ன ம் : ந ே ஷ – ன ல் ஹைட்ரோ எலக்ட்–ரிக் பவர் கார்–பரே – –ஷன்(அஸாம்) வேலை: ஃபெல்–ல�ோஷி – ப் எக்– சி–கி–யூட்–டிவ் காலி–யி–டங்–கள்: 214 கல்– வி த்– த – கு தி: பி.எஸ்.சி., பி.இ. மற்–றும் பி.டெக். படிப்பு விண்– ண ப்– பி க்க கடை– சி த் தேதி: 28.2.17 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.nhpcindia.com த�ொகுப்பு:

டி.ரஞ்சித்

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

நிறு– வ – ன ம்: சென்னை பெட்– ர�ோ– லி – யம் கார்– ப –ரே– ஷ ன் லிமி– டெட்(CPCL) வேலை: ஜூனி– ய ர் எஞ்– சி – னி – யர் அசிஸ்– ட ென்ட், ஜூனி– ய ர் மார்–க்கெட்–டிங் அசிஸ்–டென்ட், ஜூனி– ய ர் குவா– லி ட்டி கண்ட்– ர�ோல் அனா–லி–சிஸ்ட் உட்–பட 10 பிரி–வு–க–ளில் வேலை–கள் காலி–யிட – ங்–கள்: 94 கல்–வித்–த–குதி: எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் டிப்–ளம�ோ படிப்பு வயது வரம்பு: 30க்குள். சில பிரி–வி–ன–ருக்கு வயது தளர்வு உண்டு தேர்வு முறை: எழுத்து, உடல் திறன் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 27.2.17 மேல– தி க தக– வ ல்– க – ளு க்கு: www.cpcl.co.in

57 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நிறு–வன – ம்: பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமி–டெட் வ ே ல ை : நி ர் – வ ா க அதி–காரி, தலைமைப் ப�ொது மேலா–ளர், உத– விப் ப�ொது மேலா–ளர், ப�ொறி–யா–ளர், உத–விப் ப�ொறி– ய ா– ள ர் உள்– ளிட்ட பணி–யிட – ங்–கள் காலி–யி–டங்–கள்: 154. கல்–வித்–த–குதி: மெக்– கா–னிக்–கல், ஆட்–ட�ோ– ம�ொ– பை ல், எலக்ட்– ரிக்– க ல், புர– ட க்– ‌–ஷ ன் ப�ோன்ற எஞ்–சி–னி–ய– ரிங் படிப்பு மற்– று ம் சி.ஏ., ஐ.சி.டபிள்.யூ வயது வரம்பு: பணிக்– கேற்ப மாறு–ப–டும் தேர்வு முறை: எழுத்து மற்–றும் நேர்–மு–கம் வி ண் – ண ப் – பி க ்க க டை – சி த் தே தி : 21.2.17 மேல– தி க தக– வ ல்– க ளு க் கு : w w w . bemlindia.com

மத்–திய த�ொழிற்–சா–லைப் பாது–காப்–புப் படை–யில் ஸ்டென�ோ வேலை


ம�ொழி

அகிடடலே.ம்..

ங் இவஆ ்வளவு ! . . ா ய ஈஸி சேலம்

ப.சுந்தர்ராஜ்

CONFIRM

பி ப ்ர வ ரி 1 6 - 2 8 , 2 0 1 7

58 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

Vs

வீ

CONFORM

ட்–டில் ம�ொபைல் ப�ோன் மெசே–ஜு–களை ஒரு பார்வை பார்த்–துக்–க�ொண்–டி–ருந்த ரவி ‘மார்ச் 3 – மேல்–நிலை வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்–வு–கள் ஆரம்–பம்’ என்று ரகு அனுப்–பிய SMS வாச–கத்–தைப் பார்த்–தான். உடனே, ‘Is it conformed news sir?’ என திருப்பி SMS செய்–தான் ரவி. அதற்கு ‘It is not ‘conformed’ but ‘confirmed’ என sms மூலம் பதி–லளி – த்–தார் ரகு. அடுத்த நாள் அலு–வல – க – ம் சென்–றது – ம் ரகு அனுப்–பிய வார்த்–தையி – ன் விளக்–கத்– – ர்ந்த ரவி, “இப்ப ச�ொல்–லுங்க திற்–காக எதி–ரில் வந்–தம சார்…. கன்ஃ–பைம்-க்கும் கன்ஃ–பாம்-க்கும் உள்ள

வித்–தி–யா–சத்–தை” என்–றான். ரவியைப் பார்த்து ரகு, “‘confirm’ கன்ஃ–பைம் என்–றால் உறுதிப் படுத்த கூறு–தல், மெய்–ப்பித்–தல் அல்–லது ஊர்– ஜி–தப்–ப–டுத்–து–தல் என்று ப�ொருள். அதா–வது, to state that something is definitely true or correct with evidence. சப்–ப�ோஸ் அடுத்த மாதத்– தி–லி–ருந்து அனை–வ–ருக்–கும் சம்–பள உயர்வு உண்டு என்ற செய்தி வரு– கி–றது என்–றால், நீ அதை confirm செய்–துக� – ொள்ள வேண்–டும். அடுத்து conform – கன்ஃ–பாம் என்– ற ால் இணங்– கு – த ல், ஒத்– து ப்– ப�ோ–கு–தல். (to comply with rules, standards or laws) அதா–வது, சமீ– பத்–தில நீ பார்த்–தி–ருப்–ப… நிறைய கடை–களி – ல் பிளாஸ்–டிக் பைக–ளைத் – ல்லை. ஏன்னா 50 மைக்–ரான் தரு–வதி thicknessக்கும் கீழாக இருக்–கும் பிளாஸ்–டிக் பைகளை அர–சாங்–கம் தடை செய்– து ள்– ள து. அப்– ப – டி – யு ம் கடைக்–கா–ரர் உனக்குத் தரு–கி–றார் என்–றால், that bag has been produced in conform with the government rules and regulations. அது–மட்–டு– மில்ல.. நேற்–றைய ஆங்–கிலச் செய்– தித்–தா–ளின் இரண்–டாம் பக்–கத்–தில் ‘Food and Drug Department urges water processors to conform to requirements…’ என்று வந்–தி–ருக்–கி– றது. எடுத்–துப் படித்–துப் பார். நன்– றாகப் புரி–யும்.” என்–றார். சட்–டென்று ரவி, “சார்… எனக்கு இப்ப ஞாப–கம் வரு–துங்க சார். எங்க வீட்– டு க்கு முதல் முதலா வந்– தி – ருந்–த–ப�ோது ‘this kitchen does not conform to hygiene regulations’ன்னு ச�ொன்–னீங்க. அப்ப எனக்கு அத– ன�ோட முழு அர்த்–தம் சரியா புரி–யல. இப்–ப–தான் புரி–யுது. சூப்–பர்ங்க சார். இந்–தாங்–க… நீங்க கேட்ட ஃபைல்” என்–றப – டி ஒரு ஃபைலை நீட்–டினா – ன். அதைக் கையில் வாங்–கிய ரகு “நான் ச�ொன்ன மாதி–ரி–தானே தயா–ரிச்–சி– ருக்–க?– ” என்று சந்–தேக – மா – க கேட்–டார். “Here by I confirm that this file, in height and breadth, conformed to the rules and regulation laid by you Sir” என்–ற–ப–டியே எழுந்து சென்–றான் ரவி. ஆங்– கி ல வார்த்தை சந்– தே – கங்– க – ளு க்குத் த�ொடர்– பு –க� ொள்ள: englishsundar19gmail.com 


இப்போது வருகிறது

+2, 10ம் வகுப்பு

மாதிரி வினா- விடை நாளிதழுடன் வியாழன் ததாறும் வெளிெரும் கல்வி மலர் புததகததில் படியுஙகள்

பல்வேறு பாடப் பிரிவுகளிலும் அனுபவேம் மிகக ஆசிரியர் குழுவினால தயாரிககப்படுகிறது.

உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்! உங்கள் பிரதிக்கு முந்துங்கள்!


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Price Rs.10.00. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

அறிந்து, அறியசா்து, நடந்து, நடககப் தபசாவது, நசாட்டு நடப்பு, ஊசா் நடப்பு, உலக நடப்பு, அரசியல், அறிவியல், ஆன்மிகம், இலககியம், சினிமசா...

தினமும் தினகரன் படிச்சா நீஙகளும் wikiயசானந்சா்சான்

/dinakarannews /dinakaran_web

2

இனி ஞசாயிறுத்சாறும் www.dinakaran.com

Chimizh  

chimizh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you