Page 1

°ƒ°ñ„ 

CI›

ñ£˜„ 1&15 2014 Ï-.10

õN裆® ñ£î‹ Þ¼º¬ø

ªñè£ Mù£ˆ ªî£°Š¹

Indian Statistical Institute ¬ö¾ˆ «î˜¾

¸

VAO «î˜¾

ÝŠ®®Î†

ñ£FK Mù£ &M¬ì

(Under Section 3 of UGC Act 1956)

¸¬ö¾ˆ«î˜¾ ñ£FK Mù£&M¬ì


v

ð

‹ è

«

v

ñ£õ†ì ªî£N™ ¬ñò‹ Íô‹ Ï.1 «è£® õ¬ó èì¡ «êô‹, ñ£õ†-ìˆ ªî£N™ ¬ñòˆ-F™ ‘c†v’ â¡ø ¹Fò F†-ìˆ-F¡ Íô‹ ð®ˆî Þ¬÷-ë˜-èœ ªî£N™-º¬ - ù-«õ£-ó£è ñ£ø ðJŸ-C» - ‹ èì-Âî - M - » - ‹ õöƒ-èŠ-ð´ - A - ¡-øù. ð†-ì‹, ð†-ìò - ‹, ªî£NŸ-ðJ - ŸC ÝA-ò¬ - õ«ò ÞîŸ-°ˆ î°-Fè - œ. õ¼-ñ£ù à„-êõ-ó‹¹ ã¶‹ Þ™¬ô. ÞF™ CøŠ¹ 嶂-W-ì£è ñè-O-¼‚° 50 êî-º‹, ˆ-îŠ-ð†-«ì£-¼‚° 18 êî-º‹, ðöƒ-°® - J - ù - ¼ - ‚° 1 êî-º‹, ñ£Ÿ-Áˆ Fø-ù£-Oè - À‚° 3 êî-º‹ 嶂-W´ à‡´. Þ‰-îˆ F†-ìˆ-F¡ W› Ï.5 ô†-ê‹ ºî™ Ï.1 «è£® õ¬ó èìÂ-îM õöƒ-èŠ-ð´ - A - ø - ¶. ݘ-õº - œ÷ ¹Fò ªî£N™-º¬ - ù-«õ£˜èO-ì-I-¼‰¶ ñ‚-èœ ªðøŠ-ð†´ î°-F-J¡ Ü®Š-ð-¬ì-J™ õ£ŒŠ-¹è - œ õöƒ-èŠ-ð´ - A - ¡-øù. ñ£õ†ì Ü÷-Mô - £ù ªî£N™ º¬ù-«õ£˜ á‚-°M - Š¹ 輈-îó- ƒ° å¡-P™ «êô‹ ñ£õ†ì ݆-Cò - ˜ Þ‰-îˆ îè-õ™-è¬ - ÷‚ °PŠ-H†-죘.

ªê¡-¬ùŠ ð™-è¬ôJ™ ªî£¬ô-G-¬ô‚ è™M ªî£ì‚-è‹ ªê¡-¬ùŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ˆ-F¡, ªî£¬ôÉ-ó‚ è™M ¬ñòˆ-F™ 2014‹ ݇-®Ÿ-è£ù ñ£í-õ˜ «ê˜‚¬è ï¬ì-ªð-ø¾ - œ-÷¶. Þ÷ƒè- ¬ ô- J ™ H.ã, H.L†, H.âvC, H.裋, H.H.â‹ ÝAò ð®Š-¹-èÀ‹ º¶-è-¬ô-J™ â‹.ã, â‹.IÎ-C‚, â‹.âvC, â‹.H.ã, â‹.C.ã ÝAò ð®Š-¹è - À‹ ð™-«õÁ ð£ìŠ-HK - ¾ - è - O™ Þƒ«è ªî£¬ô-G¬ - ô‚ è™-Mò - £è õöƒ-èŠ-ð´ - A¡- ø ù. M‡- í Š- H ‚è è¬ì- C ˆ «îF, ñ£˜„ 31. ô-î™ Mð-óƒ-èÀ‚-°: www.ideunom.ac.in

1

è™M&«õ¬ô õN裆®


¹M-J-ò™ õ™-½-ï-¼‚-è£ù «ï˜-º-èˆ-«î˜¾ ».H.âv.Cò£™ ïìˆ-îŠ-ð´ - ‹ ¹M-Jò - ™ õ™-½ï - ˜ «î˜-¾‚-è£ù «ï˜-ºè - ˆ «î˜¾ ñŸ-Á‹ ÝÀ¬ñ «î˜¾ ñ£˜„ 3‹ «îF ºî™ ñ£˜„ 6‹ «îF õ¬ó ªì™-LJ - ™ àœ÷ ».H.âv.C ܽ-õô - è - ˆ-F™ ï¬ìªðø àœ-÷¶. î°-F-ò£ù ñ£í-õ˜-èO¡ ð†-®-ò™ M¬ó-M™ ».H.âv.CJ¡ Þ¬íò î÷ˆ-F™ ªõO-Jì - Š-ð´ - ‹ âù ÜP-M‚-èŠð†-´œ-÷¶. Þ¶ °Pˆ¶ Mõ-ó‹ ÜPò, 011&23386267 â¡ø â‡-E™ ªî£ì˜-¹ª - 補-÷ô - £‹. ô-î™ Mõ-óƒ-èÀ‚°: www.upsc.gov.in

ªì™L ð™-è-¬ô-J™ ð«ò£ªì‚-ù£-ôT

õ£ó ÞÁF ꣡-P-î› ð®Š¹

ªì™-LJ - ™ àœ÷ üõ-ý˜-ô£™ «ï¼ ð™-è¬ô‚-èö - è - ‹, º¶-G¬ô ð«ò£-ªì‚-ù£-ôT, â‹. âvC Ü‚K, â‹.M.âvC ð«ò£-ªì‚-ù£-ôT ñŸÁ‹ â‹.ªì‚ ð«ò£-ªì‚-ù£-ôT ÝAò ð®Š-¹èÀ‚-è£ù ñ£í-õ˜ «ê˜‚¬è ÜP-MŠ¬ð ªõOJ†-´œ-÷¶. ¸¬ö-¾ˆ-«î˜-M¡ Ü®Š-ð¬ - ì-J« - ô«ò Þ ñ£í-õ˜ «ê˜‚¬è ï¬ì-ªð-Á‹. M‡-íŠðƒ-è¬÷ Þ¬í-òî - ÷ - ‹ õN-ò£è ñ†-´«ñ ÜŠð «õ‡-´‹. M‡-íŠ-H‚è è¬ì-Cˆ «îF: 26 ñ£˜„ 2014. ¸¬ö-¾ˆ-«î˜¾: 19 «ñ 2014. «ñ½‹ îè-õ™èÀ‚°: www.jnu.ac.in.

ñ¼ˆ-¶-õ-ñ-¬ù-èO™, ç¬ð-ù£¡v ꣘‰î ¹ªó£-ðû - ù - ™ ñŸ-Á‹ â‚-CA - Î - ® - š-èÀ‚-è£ù å¼ Ü®Š-ð¬ì ð®Š-ð£è ‘ý£v-Hì - ™ ¬ðù£¡-Cò - ™ «ñ«ùx-ªñ¡†’ â¡ø 𮊬ð õöƒ-°-A-ø¶ êƒ-èó «ïˆ-ó£-ôò£ Üè-ìI. õ£ó ÞÁF ꣡-Pî - › ð®Š-ð£ù ÞF™ å¼ «ð†„-²‚° 20 ïð˜-èœ ñ†-´«ñ «î˜¾ ªêŒ-òŠ-ð´ - õ - £˜-èœ. âù«õ, ºîL™ õ¼-ðõ - ˜-èÀ‚° º¡-ÂK - ¬ñ â¡ø ï¬ìº-¬ø«ò H¡-ðŸ-øŠ-ð´ - A - ø - ¶. ÞîŸ-è£ù M‡-íŠðƒ- è ¬÷ ñ£˜„ 25‹ «îF‚- ° œ ÜŠð «õ‡-´‹. «ñ½‹ Mõ-óƒ-èÀ‚°: mahali@ snmail.org â¡ø I¡- ù …- ê ™ ºè- õ - K - ¬ òˆ ªî£ì˜¹ ªè£œ-÷¾ - ‹.

ó£µõ è™-Ö-K-J™ ð®‚è ¸¬ö-¾ˆ«î˜¾ «ìó£-Ç-Q™ àœ÷ Þ‰-Fò Üó-C¡ ó£µ-õ‚ è™-ÖK - J - ™ ð®Š-ðî - Ÿ-è£ù ñ£í-õ˜ «ê˜‚-¬è‚° ¸¬ö¾ˆ «î˜¾ õ¼‹ ü¨¡ ñ£î‹ ï¬ì-ªðø àœ-÷¶. üù-õK 2015‹ ݇-´‚-è£ù Þ‰î ñ£í-õ˜ «ê˜‚¬è‚° M‡-íŠ-H‚-°‹ ñ£í-õ˜ 7‹ õ°Š¹ ð®ˆ-¶‚ ªè£‡-®-¼Š-ð-õ-ó£è... Ü™- ô ¶ 7‹ õ°Š¹ «î˜„C ªðŸ-øõ - ó- £è Þ¼‚è «õ‡-´‹. 13 õò-FŸ° «ñŸ-ð†-ìõ-ó£-è¾ - ‹ Þ¼ˆ-î™ «õ‡-´‹. îI›- Üó-²Š ðE-ò£-÷˜ «î˜-õ£-¬í-òˆ-F¡ W›, ªê¡¬ù à†-ðì ð™-«õÁ ¬ñòƒ-èO™ ï¬ìªð-Á‹ ⿈-¶ˆ-«î˜¾, «ï˜-º-èˆ-«î˜-M¡ Ü®Š-ð¬ì-J™ î°-Fò - £-ùõ - ˜-èœ «î˜‰-ªî-´‚-èŠ-ðì àœ-÷ù - ˜. ݃-Aô - ‹, èE-î‹ ñŸ-Á‹ ªð£¶ ÜP¾ ÝAò Í¡Á -è¬÷‚ ªè£‡ì ⿈-¶ˆ-«î˜¾, ü¨¡ 1 ñŸ-Á‹ ü¨¡ 2‹ «îF ï¬ì-ªð-Á‹. «ï˜-ºè - ˆ «î˜¾ Ü‚-«ì£-ð˜ 9‹ «îF ï¬ì-ªð-Á‹. «ñ½‹ îè-õ™-èÀ‚°: www.tnpsc.gov.in 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

2


õ¼-A-ø¶ Fø¡ «ñ‹-𣆴 ðJŸC H÷v 2 «î˜„C ªðŸø ñ£í-õ˜-èÀ‚° ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ƒ-èœ ñŸ-Á‹ è™-ÖK - è - œ êº-î£-ò‚ è™-ÖK - è - œ Íô‹ Þ¼-«õÁ Fø¡ «ñ‹-ð£†-´Š ðJŸ-Cè - ¬÷ ÜO‚è ».T.C º®¾ ªêŒ-¶œ-÷¶. ÞîŸ-è£ù GF-»î - M - ¬ò ».T.C«ò ÜO‚-°‹. M¼Š-ðº - œ÷ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ƒ-èœ ñŸ-Á‹ è™-ÖK - è - œ õ¼‹ ñ£˜„ 31‹ «îF‚-°œ ÞîŸ-è£ù ðK‰-¶¬ - ó¬ò ».T.C‚° ÜŠð «õ‡-´‹ âù‚ «è†-´‚ªè£œ-÷Šð†-´œ-÷¶.

ê˜-õ-«îê «ñô£‡¬ñ 𮊹

áóè «ñ‹-ð£†-®™ º¶-G¬ô ®Š-÷«ñ£

º‹-¬ð-J™ àœ÷ âv.H.«ü.ä. â‹.ݘ è™M GÁ-õ-ùˆ-F™, PGCIM â¡Á ²¼‚-è-ñ£è ܬö‚-èŠ-ð´ - ‹ ê˜õ-«îê «ñô£‡-¬ñ-J™ º¶-G¬ô ð†ì ꣡- P - î › 𮊹 õöƒ- è Š- ð - ´ - A - ø ¶. 8 ñ£îŠ ð®Š-ð£ù ÞF™, 2014 & 15‹ è™-Mò - £‡-´‚-è£ù ñ£í-õ˜ «ê˜‚¬è ªî£ìƒ-A-»œ-÷¶. ªð£¶ «ñô£‡¬ñ è™-Mè - œ àœ-÷ì - ƒ-A» - œ÷ ÞŠ-ð® - Š-H¡ Íô‹ ê˜-õ« - îê Þ¡-옡-SŠ-¹è - œ ñŸ-Á‹ ðE õ£ŒŠ-¹è - œ A¬ì‚-°‹. ÞŠ-ð-®Š-H™ «êó GMAT/GRE/CAT/ - O™ ã«î-‹ å¡-P™ XAT ÝAò «î˜-¾è «î˜„C Üõ-Cò - ‹. Ý¡-¬ô-Q™ M‡-íŠH‚è è¬ì-Cˆ «îF: ñ£˜„ 9. «ï˜-ºè - ˆ «î˜-¾è - œ ñ£˜„ 25, 26 ñŸ-Á‹ 27 ÝAò « î F - è O ™ SPJIMR & ¡ º ‹ ¬ ð õ÷£-èˆ-F™ ï¬ì-ªð-ø-¾œ-÷¶. «ñ½‹ Mõ-óƒ-èÀ‚°: www.spjimr.org/pgcim.

ä î-ó£-ð£ˆ-F™ àœ÷ «îCò Aó£-ñŠ-¹ø «ñ‹-𣆴 è™M GÁ-õùˆ- F ™ c®ˆî áóè «ñ‹-ð£†-®™ º¶-G¬ô ®Š-÷«ñ£ 𮊹 ñŸ-Á‹ ðöƒ-°® - J - ù «ñ‹-𣆴 «ñô£‡- ¬ ñ- J ™ º¶G¬ô ®Š-÷«ñ£ 𮊹 ÝAò 2 ªî£¬ô-G¬ô ð®Š-¹è - O™ «êó, M‡íŠ-ðƒ-èœ õó-«õŸ-èŠ-ð†-´œ-÷¶. ð™-è¬ - ô‚-èö - è ñ£Q-ò‚ °¿-õ£™ ܃-Wè - K - ‚-èŠ-ð†ì Þ‚-è™M GÁ-õù - ‹, õ¼‹ ãŠ-ó™ 1‹ «îF ºî™ ÞŠð-®Š-¹è - ¬ - ÷ˆ ªî£ìƒ-è¾ - œ-÷¶. ܃-Wè - K - ‚-èŠ-ð†ì å¼ ð†- ì Š 𮊬𠺮ˆ- î - õ ˜- è œ, Þ M‡- í ŠH‚- è - ô £‹. ̘ˆF ªêŒ- ò Š- ð †ì M‡- í Š- 𠈬î êñ˜Š-H‚è è¬ì-Cˆ «îF: ñ£˜„ 3. «ñ½‹ Mõ-óƒ-èÀ‚°: www.nird.org.in.

ïi-ù-ñ£-°‹ ªî£N™-¸†-ðŠ ðJŸC GÁ-õ-ùƒ-è÷! îI-ö-èˆ-F™ àœ÷ Üó-²ˆ ªî£N™-¸†-ðŠ ðJŸC GÁ-õ-ùƒ-è¬÷ ïiù ñò-ñ£‚è îI-öè ð†-ªü†-®™ Ï.50 «è£® GF 嶂-èŠ-ð†-´œ-÷¶. Üó-꣙ ï승 GF-ò£‡-®™ Ï.50.89 «è£® ªêô-M™, 10 ¹Fò Üó² ªî£N™-¸†-ðŠ ðJŸC GÁ-õ-ùƒ-èœ ªî£ìƒ-èŠ-ð†-´œ-÷ù. ÞF™ ð®‚-°‹ ñ£íõ˜-èœ ïi-ù ªî£N™-¸†-ð‹ ꣘‰î Fø¡-è¬ - ÷Š ªðÁ‹ õ¬è-J™, è†-´ñ - £-ùˆ ªî£N-ô£-÷˜ ïô õ£Kò GF-¬òŠ ðò¡-ð´ - ˆF, Ï.50 «è£® ªêô-M™ ñ£G-ôˆ-F™ àœ÷ Üó-²ˆ ªî£N™-¸†-ðŠ ðJŸC GÁ-õù - ƒ-èÀ‹ ïi-ùñ - ò - ñ - £‚-èŠ-ð´ - ‹ âù GF-G¬ô ÜP‚-¬è-J™ ªîK-M‚-èŠ-ð†-´œ-÷¶.

«õÖ˜ C.â‹.CJ™ ð™-«õÁ ñ¼ˆ-¶-õŠ ð®Š-¹-è÷ «õÖ-K™ àœ÷ C.â‹.C

è™M GÁ-õù - ˆ-F™,

°ÏŠ ã

2 HK-¾èO™ â‹.H.H.âv., H.âvC. ï˜- C ƒ ñŸ- Á ‹ ¶¬í- G ¬ô ñ¼ˆ-¶õ ÜP-Mò - L - ™ ®Š-÷«ñ£ àœ-ðì ðô ð®Š-¹è - œ õöƒ-èŠð- ´ - A ¡- ø ù. Þ Ý¡¬ô-Q™ M‡-íŠ-H‚è è¬ì-Cˆ «îF: ñ£˜„ 27. «ñ½‹ Mõ- ó ƒ- è À‚°: www.cmchñŸ-Á‹ °ÏŠ H ÝAò

vellore.edu.

3

ªêM-L-ò˜ ñ£í-M-èÀ‚° àî-Mˆ-ªî£¬è Üó² ªêM-Lò- ˜ ðœ-Oè- O™ ð†-ìò- Š 𮊹 ð®‚-°‹ 1,400 «ðK™ 600 ñ£í-MèÀ‚° ñ†-´«ñ è™M àî-Mˆ-ªî£¬è õöƒ-èŠ-ð†´ õ¼-Aø - ¶. ܬùˆ¶ ñ£í-MèÀ‚-°‹ àî-Mˆ-ªî£¬è õöƒè «õ‡´‹ â¡Á ê†-ìŠ «ðó-¬õ-J™ ¬õ‚-èŠ-ð†ì «è£K‚-¬è¬ò ãŸÁ, ‘‘õ¼‹ è™-Mò - £‡´ ºî™ Üó² ªêM-Lò - ˜ ðœ-Oè - O™ ðJ-½‹ ܬùˆ¶ ñ£í-Mò - ¼ - ‚-°‹ è™M àî-Mˆªî£¬è õöƒ-èŠ-ð-´‹’’ â¡Á ºî™-õ˜ ÜP-Mˆ-¶œ-÷£˜.  è™M&«õ¬ô õN裆®


° ‚ ô ¬ «õ ‹ è ™ õ ª


l«è£°-ôõ - £ê ïõ-cî- ¡

‘‘«ï

˜-º-èˆ «î˜-¾‚-è£è õ¼‹ ݇-èœ, å¼ ªð‡ «ñô-F-è£-K-J-ì‹ âŠð® ð£v ñ£˜‚ õ£ƒ-è-ô£‹ â¡-ð¬î Mì, âŠ-ð-®-ªò™-ô£‹ ¬ñùv ñ£˜‚ õ£ƒ-AM - ì- ‚ Ã죶 âùˆ ªîK‰-¶ª - 補-õ«î º‚-Aò - ‹!’’ & ªê¡-¬ù-¬ò„ «ê˜‰î à÷-M-ò™ G¹-í˜ ôî£ Ag-S¡ ºî™ ܆-¬õv Þ¶. ‘‘Þ¡Á ðô ªðKò GÁ-õùƒ-èO-½‹ ðE-ò£-÷˜-è¬ - ÷ˆ «î˜‰-ªî-´‚-Aø & ðó£-ñK - ‚-Aø ªý„.ݘ ðE-J™ ªð¼‹-ð£-½‹ ªð‡-èœ Þ¼‚-Aø - £˜-èœ. å¼ ÝE¡ 𣘬õ Ýö-ñ£-ù¶... ªð‡-E¡ 𣘬õ ðó-õ-ô£-ù¶. âù«õ, ªð‡-è÷ - £™ ðE-ò£-÷˜-èœ «î˜‰-ªî-´‚-èŠ-ð´ - õ - ¶ G„-êò - ‹ å¼ è‹-ªð-Q‚° ô£ð-èó- ñ - £-ù«î. Ýù£™, Þ¡-ì˜-MÎ - ¾ - ‚-°„ ªê™-Aø Þ¬÷-ë˜-èO¡ «è£íˆ-F™ 𣘈- Þ¶ ÜFè êõ£™ G¬ø‰-î¶. Þ¡-ì˜-MÎ - ¾ - ‚° õ¼-Aø ݵ‚° ñ†-´ñ - ™ô... ªð‡-µ‚-°‹ Þ¶ ªð£¼‰-¶‹. ‘i‚-ùv’èœ °¬ø‰î, Ièˆ ¶™-Lò - ñ£ù îó£-²è - œ ªð‡-蜒’ & Þ‰î Ü®Š-ð¬ - ì‚ è¼ˆ-¬îˆ ªî£ì˜‰¶, Cô õN裆-´î - ™-è¬÷ Ü´‚-Aù - £˜ Üõ˜. 𣘂-裫î 𣘂-裫î

ð£˜-¬õ- å¼ ñQ-îQ - ¡ «èó‚-ì¬ - ó„ ªê£™-½‹ Iè º‚-Aò ܬì-ò£-÷‹. ‘܉î ÝÀ ð£˜-¬õ«ò êK-J™ô’ â¡ø õ£‚- A - ò ˆ¬î ð£ó‹- ð - K - ò - ñ £Œ  ªð‡-èO-ì‹ «è†´ õ‰F-¼‚-A-«ø£‹. î¡ è‡-è¬÷ «ïó£-èŠ ð£˜ˆ-¶Š «ð²-Aø - õ - ˜èO-ì‹ å¼-Mî è‡-E-òˆ¬îŠ ªð‡-èœ àí˜-õ£˜èœ â¡-ð-¶‹ à‡-¬ñ«ò. Ýù£™, å¡-Á‚-°‹ «ñŸ-ð†ì- õ ˜- è œ Üñ˜‰- F - ¼ ‚- ° ‹ «ðù™ Þ¡- ì ˜- M - Î ‚- è O™ ò£˜ «èœM «è†-ì£-½‹ å«ó ªð‡¬íŠ 𣘈-¶Š «ð²-õ¶ Iè Ýðˆ-î£-ù¶. Üõ˜- ®¬ê®ƒ ܈-î£-K†® â¡-ø£½‹ Ãì, ÞŠ-ð® å«ó ïð-¬óŠ 𣘊-𶠪ð‡-èO-ì‹ ï¡-ñF - Š-¬ðŠ ªðŸ-Áˆ îó£¶. «èœM «è†-ì-õ˜ ò£«ó£, Üõ¬ó «ï£‚Aˆ- ðF™ îó «õ‡-´‹. Cô êñ-ò‹ c‡ì ðF-ô£è Þ¼‚-°‹-«ð£¶ «ðù-L™ àœ÷ ܬù-õ¬ - ó-»‹ êñ-ñ£-èŠ ð£˜ˆ¶, å¼ «ñ¬ìŠ «ð„-ê£-÷˜ «ð£ô-¾‹ ïì‰-¶ª - 補÷-ô£‹. Þ¶«õ Üõ˜ å¼ Ýí£è Þ¼‰- cƒ-èœ ÞŠ-ð® Üõ-¼‚° îQ ñK-ò£¬î î¼õ¶ Üõ-¼‚° °À-°À - ª - õ¡-P¼ - ‚-èô - £‹. Ýù£™, ªð‡ Þ¬î ÜŠ-ð® - Š 𣘊-ð-

F™¬ô. ‘â¡-ù«õ£ îŠð£ Þ¼‚«è’ âù Üõ˜-èO¡ àœ-Àí - ˜¾ àƒ-è¬÷ ༆-®ˆ îœ-OM - ´ - ‹.

ðò‰î£ «ð£„² ªð£¶-õ£è Cô ݇-èœ, ªð‡-è¬ - ÷Š 𣘈- î £«ô ðîŸ- ø - ñ £- õ £˜- è œ. ÜF- ½ ‹ ªð‡-è¬÷ àò˜ ÜF-è£-K-ò£è «ï˜-º-èˆ «î˜-M™ ê‰-FŠ-ð¶ ïñ¶ êÍ-èˆ-¶‚° Iè-¾‹ ¹F¶. F¯-ªóù å¼ ªð‡ î¡-Qì - ‹ õK¬ê-ò£-è‚ «èœM «è†èˆ ¶õƒ-Aò - ¶ - ‹, â¡ù «ð²-õ¶, âŠ- ð - ® Š «ð²õ¶ âùˆ ªîKò£-ñ™ àî-´è - œ î‰-Fò - ® - ‚è à÷Á‹ ݇-èœ à‡´. ÞŠ-ð-®Š-ð†-ìõ˜-è¬÷ Gó£-èK - ‚è «ñô-Fè - £K-èÀ‚° ÜFè «ïó‹ H® ‚-裶. ܉î Þìˆ-F™ ݇ Þ¼‰- î £™ âˆ- î ¬ù Þò™ð£è Þ¼Š- d ˜- è «÷£, Ü«î Þò™-«ð£´ «ðê º®‰î£™- î £¡ cƒ- è œ ðK- Y - ô ¬ù‚«è õ¼-i˜-èœ!

àƒ-èÀ‚° «õ¬ô õ£ƒ-Aˆ  à¡-ù-îˆ ªî£ì˜

«ð£ì£«î îŠ-¹‚-èí - ‚° ݇-èO-ì‹ ð£R†-®õ - £è ªêò™-ð´ - ‹ G¬øò ¸†-ðƒ-èœ ªð‡-èO-ì‹ «î£™-M¬òˆ î¿-¾‹. àî£-óí - ñ - £è, ‘èªó‚†´ ꣘’ â¡-Aø ü£™ó£ õ£˜ˆ¬î, ‘àƒ-è¬÷ ñ£FK 弈-î˜-A†ì «õ¬ô ªêŒ-Jø - ¶ ªð¼¬ñ’ â¡-Aø ¹è›„C õ£˜ˆ¬î, I¬è-ò£ù ¹¡-ù¬è, «èœ-M‚-°ˆ ªî£ì˜-H™-ô£î

5

è™M&«õ¬ô õN裆®


â™-ô£‹ ï¡-¬ñ‚«è!

«ð„- ² - è œ, «ü£‚- ° - è œ, «ò£C‚è «ïó‹ â´ˆ-¶‚-ªè£œ-À‹-«ð£¶ C‰¶‹ êñ£-OŠ¹ CKŠ¹ «ð£¡-ø-õŸ¬ø„ ªê£™-ô-ô£‹. ‘Þ™-¬ô«ò... ªð£¶-õ£è ªð‡-èO-ì‹ Þªî™-ô£‹ ªõ£˜‚ ܾ† Ý°«ñ’ â¡Á èí‚°Š «ð£ì£-b˜-èœ. Þ‰î Ýí£-F‚è êÍ-èˆ-F™ «ð£ó£® Þˆ-î¬ù ªðKò Þìˆ- F ™ õ‰¶ Üñ˜‰- F - ¼ ‚- ° ‹ ªð‡- è œ, Iè„ ê£î£- ó í ðô- i ùƒ-è« - ÷£´, êó£-êK - Š ªð‡-è÷ - £è Þ¼Š-ð£˜-èœ â¡Á âF˜-𣘊-ð¶ IèŠ ªðKò îõÁ!

ôî£

àóˆî àì™-ªñ£N ªð‡-è¬ - ÷Š ªð£Áˆ-îõ - ¬ó cƒ-èœ âˆî¬ù º‚- A - ò - ñ £ù Mû- ò ˆ- ¬ îŠ «ðC‚ªè£‡-®¼ - ‰-î£-½‹ Üõ˜-èœ èõ-ù‹ «ð„-C½‹ Þ¼‚- ° ‹... Ü«î êñ- ò ‹ àƒ- è œ ²‡-´-M-ó™ ܬê-¬õ-»‹ °PŠ-ªð-´ˆ-¶‚ ªè£‡-®¼ - ‚-°‹. Ýè, Üõ˜-èÀ-ìù - £ù à¬óò£-ìL - ™ àì™-ªñ£N Iè º‚-Aò - ‹. «ð²‹«ð£¶ ÞìŠ-¹ø - ‹ 𣘈-¶Š «ð²-Aø - õ - ˜ ªð£Œ «ðê-ô£‹ â¡-Á‹ õôŠ-¹ø - ‹ 𣘈-¶Š «ð²A-øõ - ˜ â¬î«ò£ C‰-Fˆ-¶‚-ªè£‡«ì «ð²A-ø£˜ â¡-Á‹ àì™-ªñ£N Þô‚-èí - ƒ-èœ ªê£™-A¡-øù. Ü«î ñ£FK «ð²‹-«ð£¶ àƒ-èœ ¬èò-¬ê-¾è - À‹ Iè º‚-Aò - ‹. àœ÷ƒ¬è î¬ó¬ò «ï£‚A Þ¼‚-°‹-ð® ¬èò¬êˆ-¶Š «ð²-Aø - õ - ˜ êŸÁ ÝF‚-èõ - £-Fò - £-èˆ ªîK-õ£˜. Ü«î àœ-÷ƒ¬è «ñŸ-¹ø - ‹ «ï£‚A Þ¼‚-°‹-ð® ¬ê¬è-èœ ªêŒ¶ «ð²-õ¶ ðE¬õ-»‹ ªð£ÁŠ-¬ð-»‹ 裆-´‹. Ýè, ‘«ð²‹«ð£¶ èõ-ù‹ «ð„-C™-ù Þ¼‚-èµ - ‹’ â¡-Aø àƒ-èœ ô£T‚¬è â™-ô£‹ èöŸP ¬õˆ¶ M´ƒ-èœ.

º¡ ÜÂ-ñ£-ùƒ-èœ «õ‡-죋 ‘ªð‡-èœ â¡-ø£™ ÞŠ-ð® - ˆ- Þ¼Šð£˜-蜒 â¡Á ï‹ áK™ Cô Þô‚-èí - ƒ-èœ ªê£™- ô Š- ð - ´ - A ¡- ø ù. ªñ¡¬ñ, èQ¾, ªð£Á¬ñ âù ܉î Þˆ-ò£-F-èœ cÀ‹. Ýù£™, ܽ-õô - è - „ Åö-L™... ܶ-¾‹ å¼ «ñô-F-è£-K-ò£è Üñ˜‰-F-¼‚-°‹ ªð‡-èœ Þ‰î °íƒ-èO¡-ð® Þ¼‚è «õ‡-´‹ ⡪ø™- ô £‹ Üõ- C - ò - I ™¬ô. â´ˆ- î - ¾ - ì ¡ âK‰¶ M¿-Aø & ªð£Á-¬ñ-òŸø & ܬù-õ˜ e¶‹ ÝF‚-è‹ ªê½ˆ-¶A - ø ªð‡, «ï˜-ºè - ˆ «î˜-õ¬ - ø-J™ àƒ-èÀ‚° ñFŠ-ªð‡ «ð£´‹ Þìˆ-F™ Þ¼‚-èô - £‹. ºî™ ð£˜-¬õ-J« - ô«ò èQ-õŸø î¡ °íˆ¬î Üõ˜ ªõOŠ-ð´ - ˆ-FM-ìô - £‹. Þî-ù£™ «ðó-F˜„C ܬ쉶 ðîŸø-ñ£-AM - ´ - ‹ Þ¬÷-ë˜-èœ ÜF-è‹. ªð‡-èœ â¡-ø£™ ÞŠ-ð® - ˆ- â¡ø º¡ ÜÂ-ñ£ùˆ¬î ²†-´Š ªð£²‚-AM - †´ ܬø‚è-î¬õˆ î†-´A - ø - õ - ˜-èœ ñ†-´«ñ Þ‰î ó¾‡-®™ ð£ú£-õ£˜-èœ. 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

6

‘cƒ-èœ ªê£™-õ¬ - îŠ ð£˜ˆ-, å¼ ªð‡ «ï˜-ºè - ˆ «î˜-õ£-÷ó - £è ܬñ‰-¶M - ´ - õ - F - ™ Š÷v ð£J¡† â¶-¾«ñ Þ™¬ô «ð£L-¼‚-Aø - «î?’ â¡Á ðò‰-¶ -M-ì£-b˜-è œ. ÞF™ ê£î-èƒ-èÀ‹ Þ¼‚-A¡-øù. àî£-óíˆ-¶‚°, Þ¡-ì˜-MÎ - M - ™ cƒ-èœ Iè ܼ- ¬ ñ- ò £è à¬ì- ò - E ‰¶ ðO„ â¡-Á‹ îQˆ-¶‹ ªîK-Al - ˜èœ â¡Á ¬õ»ƒ-èœ... å¼ Ý‡ Ag-w ÜF- è £- K ‚° àƒ- è œ e¶ C¡ù ªð£ø£¬ñ õó-ô£‹. àƒ-è¬ - ÷ˆ «î˜‰-ªî-´Šð-F™ ܶ å¼ °PŠ-H†ì êî-MA - î - ‹ Ü÷¾‚-°‚ °Á‚-A-ì-ô£‹. Ýù£™, å¼ ªð‡-µ‚° ݇ e¶ Þ‰î ñ£FK, ‘ð˜-êù - ™ ªð£ø£¬ñ’ õó Gò£-òI - ™¬ô. Þ¡-ªù£¡Á, àƒ-èO¡ º¡ ÜÂ-ðõ - ƒ-è¬ - ÷-»‹ Þ¶-õ¬ó ªêŒî ê£î-¬ù-è¬ - ÷-»‹ cƒ-èœ Mõ-K‚-°‹«ð£¶, âF˜Š-¹ø - ‹ Þ¡-ªù£¼ ݇ Üñ˜‰F-¼‰- G„-êò - ‹ ܶ Üõ-¼‚° ܽŠ-̆-´‹. ‘â™-ô£-¼‹- Þ¬î„ ªêŒ-«î£‹’ â¡«ø£ ‘ù™-ô£‹ Þ¶‚° «ñô ªêŒ-F¼ - ‚-«è¡’ â¡«ø£ å¼ â‡-íˆ-F™ àƒ-è¬÷ Üõ˜ ð£F-J« - ô«ò è† ð‡E «õÁ «èœ-Mè - œ «è†-èô - £‹. Ýù£™, àƒ-è¬ - ÷Š ðŸ-Pò º¿ °PŠ-¹è - À‚-°‹ M¼Š¹ ªõÁŠ-H¡P 裶 ªè£´‚è ªð‡ ÜF-è£-Kè - ÷ - £™ º®-»‹. à‡-¬ñ-J™ Þ¡-¬øò GÁ-õù - ƒ-èœ ï™ô Ü®-¬ñ-è¬÷ ñ†-´‹ «î´-õF - ™¬ô... ï™ô î¬ô-õ˜-è-¬÷-»‹ «î´-A¡-øù. àƒ-èO¡ î°F, Fø-¬ñ-¬òˆ ® «î£ó-¬í-¬ò-»‹ I´‚-¬è-»‹ è‹-dó - ˆ-¬î-»‹ èõ-Qˆ¶ Ü Š÷v ñ£˜‚ «ð£´-õ¶ - ‹ ªð‡-èÀ‚° ñ†´«ñ ꣈-Fò - ‹. â™-ô£-õŸ-Á‚-°‹ «ñô£è, ‘Üö-è£ù ªð‡-èœ õ‰- â‰-îŠ «ð£†®-J½ - ‹ ñ º‰-FM - ´ - õ - £˜-蜒 â¡-ð¶ Þ¡-¬øò 裘Š-ð« - ó† GÁ-õù - ƒ-èO™ àœ÷ ï‹-ð˜ å¡ ¹ô‹-ð™. Ýö-ñ£-èŠ ð£˜ˆ- Þ¶ êè ªð‡-èœ eî£ù °Ÿ-ø„-꣆´ Ü™ô. ݇ «ñô-Fè - £-Kè - œ eî£ù °Ÿ-ø„-꣆´. ÜŠ-ð® - Š-ð†ì ÜF-è£-Kè - ÷ - £™ ðE õ£ŒŠ¹ ðP-«ð£-°‹ Ýðˆ-FL - ¼ - ‰¶ àƒ-è¬ - ÷‚ 裂-Aø£˜-èœ ªð‡ «ñô-F-è£-K-èœ. Ýè, Þ‰î ð£R†-®š Mû-òƒ-è¬÷ ñù-F™ ¬õˆ-¶‚ ªè£‡´ «ï˜-ºè - ˆ «î˜¬õ ܵ-°ƒ-èœ. «ñô-Fè - £-Kò - £è å¼ ªð‡-¬íŠ 𣘈-î¶ - ‹ ‘ÜŠ-ð£ì£’ â¡ø G‹-ñF - » - ‹ ñA›„-C» - ‹ Hø‚°‹. î¡-ù‹-H‚-¬è-¬ò-»‹ ªõŸ-P-¬ò-»‹ ܶ-ù ªè£‡´ õ¼‹! Þ‰î Þî-«ö£´, «ï˜-ºè- ˆ «î˜-M™ ݇ & ªð‡ Mˆ-Fò - £-êƒ-è¬÷ º¿-õ¶ - ‹ ÜôC º®ˆ-î-îŸ-è£è ï‹ ð‚-è-I-¼‰-¶‹ å¼ ‘ÜŠð£ì£’! Þ¡-ì˜-M-Î -¾ ‚-° ˆ îò£-ó £-õ -F™ Þ¡-‹ Cô ¸µ‚-èƒ-èœ...

Ü´ˆî Þî-N™...


ð£ìŠ

¹ˆîèˆF«ô«ò ¬õ‚èô£‹! å¡-ðî - £‹ õ°Š¹ ð®‚-°‹ ñ£í-õ¡ º«èw ï£ó£-òí - ¡, ÅK-òå - O Íô‹ Þòƒ-°‹ ‘è¬÷ â´‚-°‹ Þò‰-Fó’ˆ¬î‚ è‡-´H-®ˆ¶ ê£Fˆ-¶œ-÷¬î 𮈶 Ý„-êK - ò - ñ - ¬ - ì‰-«î¡. Iè‚-°¬ - ø‰î ªêô-M™ à¼-õ£‚-èŠ-ð†-´œ÷ Þ‰-î‚ è¬÷ â´‚-°‹ Þò‰-Fó - ˆ¬î Mõ-ê£-Jè - À‚-°‚ ªè£‡´ ªê™ô «õ‡-®ò èì¬ñ Üó-²‚° Þ¼‚-Aø - ¶. & Þó£.°ñ-«ó-ê¡, èì-Ö˜. ð¬ù-ñó- ‹ â¡-ø£«ô ¸ƒ-°‹, èœ-À‹- âƒ-èÀ‚° G¬ù-M™

õ¼‹. ÜF™ Þš-õ÷ - ¾ ªî£N™ õ£ŒŠ¹ àœ-÷î£ â¡Á Mò‚è ¬õˆ-î¶, ‘ð¬ù-ñó - ˆ-F™ ðí‹ ð£˜‚-èô - £‹’ è†-´¬ó. «õ¬ô-J™ô£î Þ¬÷-ë˜-èœ Þ¶-«ð£¡ø Aó£-Iò - ˆ ªî£N™-è¬÷ ¬èJ™ â´‚è «õ‡-´‹. & ®.ñô˜-ñF, M¿Š-¹ó- ‹.

M.ã.æ. «î˜-¾‚-è£ù Mù£ M¬ì-èœ Iè-¾‹ àð-«ò£-èñ - £è Þ¼‚-A¡-øù. â‰î îè-õ¬ - ô-»‹ M†-´M - ì - £-ñ™ Iè-¾‹ «ï˜ˆ-Fò - £è ªî£°ˆ-¶œ÷ Ýî-¬ô-Θ ÅK-ò° - ñ - £-¼‚° õ£›ˆ-¶è - À‹ ï¡-PèÀ‹. & «è.M.ói‰-Fó- ¡, «õÖ˜. ‘«õ ¬ô ªó®’ ð°F, â¡- ¬ ùŠ «ð£¡ø ð®ˆ- ¶ - M †´ «õ¬ô‚° ܬô‰¶ ªè£‡-®¼ - ‚-°‹ Þ¬÷-ë˜-èÀ‚° ðò¡-ðì - ‚Ã-®ò ð°F. ܉-î‰î õ£óˆ¶ «õ¬ô-õ£ŒŠ-¹„ ªêŒ-Fè - ¬÷ ªñ£ˆî-ñ£è ªî£°ˆ-¶ˆ î¼-Aø Mî‹ ï‹-H‚-¬è-Ά-´‹ Mî-ñ£è Þ¼‚A-ø¶. ï¡P. & C.®.꣘-ôv, «îQ. °ƒ-°ñ - „-CI - › õ£J-ô£è ñ£í-õ˜ êÍ-èˆ-¶‚° IèŠ-ªð-¼‹ «ê¬õ ªêŒ-Al - ˜-èœ. +2 Mù£ˆ ªî£°Š¹ å¼ åŠ-ðŸø ðE. âOî£è ¹K‰¶ ªè£œ-À‹ õ¬è-J½ - ‹, °öŠ-ðI - ™-ô£-ñ½ - ‹ «ï˜ˆ-Fò - £è ªî£°ˆ¶ î‰-F¼ - ‚-Aø - £˜-èœ ê‹-ð‰-îŠ-ð†ì ÝC-Kò - ˜-èœ. ñ£í-õ˜ êº-î£-ò‹ àƒ-èÀ‚° I°‰î ï¡-P‚-èì - ¡ ð†-®¼ - ‚-Aø - ¶. & ªê.ªêƒ-°†-´õ - ¡, æŘ. ‘«õ¬ô‚° ªõ™-è‹’ ªî£ì˜, ñù-F™ àŸ-ê£-般î ãŸ-ð´ - ˆ-¶A-ø¶. º¿-¬ñ-ò£ù «õ¬ô-õ£ŒŠ-¹‚ ¬è«ò´ â¡Á ªê£™-ôˆ-î‚è õ¬è-J™ ð™-«õÁ Mû-òƒ-è¬÷ Üô-²A - l - ˜-èœ. à÷-Mò - ™ ðŸ-Pò è†-´¬ - ó¬ò ð£ìŠ ¹ˆ-îè - ˆ-F« - ô«ò ¬õ‚-èô - £‹. & ®.â™.Þñ-òõ - ¡, ¹¶„-«êK.

7

°ƒ°ñ„

CI›

õN裆®

ñ£˜„ 1 -& 15,  2014 CI›&713 ñ£îI¼º¬ø KAL ðŠO«èû¡v (H) LIªì†®Ÿè£è ªê¡¬ù&600096, ªð¼ƒ°®, «ï¼ ïè˜, ºî™ Hóî£ù ꣬ô, H÷£† â‡.170, â‡.10, Fùèó¡ Ü„êèˆF™ Ü„C†´ ªõOJ´ðõ˜ ñŸÁ‹

ÝCKò˜

ºèñ¶ Þvóˆ 229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600004. ºî¡¬ñ ÝCKò˜

F.º¼è¡

ªð£ÁŠð£CKò˜

ªõ.côè‡ì¡ î¬ô¬ñ àîM ÝCKò˜èœ

«è£°ôõ£ê ïõcî¡ â‹.ï£èñE ºî¡¬ñ ¹¬èŠðì‚è£ó˜

¹É˜ êóõí¡

àîM ¹¬èŠðì‚è£ó˜èœ

ݘ.ê‰Fó«êè˜ ã.®.îI›õ£í¡ YçŠ ®¬êù˜

H.M.

®¬ê¡ ¯‹

ð.«ô£èï£î¡, ݘ.Cõ°ñ£˜, âv.𣘈Fð¡ «ð†®èœ, G¹í˜èO¡ ðK‰¶¬óèœ ñŸÁ‹ CøŠ¹‚ 膴¬óò£÷K¡ 輈¶èœ Üõ˜èO¡ ªê£‰î‚ 輈¶è«÷! ÞîN™ õöƒèŠð´‹ îèõ™èO¡ ¶™Lòˆî¡¬ñ¬ò ÝCKò˜ °¿ MNŠ¹ì¡ è‡è£E‚Aø¶. Þ¼‰¶‹ îõÁîô£è MìŠð´‹ îèõ™è÷£™ ãŸð´‹ ÞöŠ¹èÀ‚° ÝCKò˜ °¿ ªð£ÁŠð™ô. îèõ™è¬÷ «ñ‹ð´ˆ¶õ¶ ªî£ì˜ð£ù îƒèœ Ý«ô£ê¬ùè¬÷ õó«õŸA«ø£‹. ÞîN™ ªõOò£°‹ M÷‹ðóƒèO¡ à‡¬ñˆî¡¬ñ‚° G˜õ£è‹ ªð£ÁŠð™ô.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ÝCKò˜ HK¾ ºèõK:

229, è„«êK «ó£´, ñJô£ŠÌ˜, ªê¡¬ù&600 004. ªî£¬ô«ðC: 42209191 ªî£¬ôïè™: 42209110 I¡ù…ê™ : editor@kungumam. co.in

M÷‹ðóƒèÀ‚°: ó£«üw è‡í¡ ºî¡¬ñ «ñô£÷˜ (M÷‹ðó‹) ªñ£¬ð™: 9840907299 ªî£¬ô«ðC: 44676767 Extn 13260. I¡ù…ê™:advts@kungumam.co.in

ê‰î£ MõóƒèÀ‚°:

ªî£¬ô«ðC: 42209191 Extn 21120 ªñ£¬ð™: 9840907372 I¡ù…ê™: subscription@kungumam.co.in


è™M&«õ¬ô õN裆®-

09


10 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


è™M&«õ¬ô õN裆®-

11


12 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


è™M&«õ¬ô õN裆®-

13


î£

õóƒèœ õ÷˜õKò ñ¬ò‚ ªè£‡ì îQñƒèœ ñŸÁ‹ àJ˜Šªð£¼†è¬÷ î¡ùèˆ«î ªðŸÁœ÷ æ˜ àJó¬ñŠ«ð ‘ñ‡’ âùŠð´‹. Þš¾ôA™ õ£¿‹ ªð¼‹ð£¡¬ñò£ù àJKùƒèœ, îƒèO¡ àí׆숶‚° ñ‡¬í«ò ï‹H»œ÷ù. ñ‡E¡ «ñ½œ÷ î£õóƒèœ åO„«ê˜‚¬è Íô‹ àí¾ îò£K‚A¡øù. ܬõ îò£K‚°‹ àí¾, ¹MJ½œ÷ àJKùƒèÀ‚° àíõ£A¡øù. ñ‡E¡ ñ, ÜõŸP¡ ÞòŸHò™, «õFJò™ ñŸÁ‹ àJKJò™ ð‡¹è¬÷Š ðŸP ð®ˆîP»‹ ÜPMò™ HK«õ ‘ªðì£ôT’ (Pedology ) Ü™ô¶ ñ‡Eò™ (Soil Science) â¡Á ܬö‚èŠð´Aø¶. Þˆ¶¬øJ™ àœ÷ àò˜è™M õ£ŒŠ¹èœ, HK¾èœ, «õ¬ôõ£ŒŠ¹èœ ðŸP„ ªê£™Aø£˜ ‘Þ¡v¬ðò˜ çªð™«ô£’ º¬ùõ˜ àîò°ñ£˜. ‘‘ÞòŸ¬èJ¡ Iè º‚Aò ªè£¬ì, ñ‡. ñ‡ Þ™¬ôªò¡ø£™ ªð¼‹ ð£ô£ù î£õóƒèœ Þ™¬ô, î£õóƒèœ Þ™¬ôªò¡ø£™ ñQî˜èœ Þ™¬ô. ñ‡E¡ º‚Aòˆ¶õˆ¬î à혉¶, àôA¡ ªð¼‹ð£ô£ù ï£´èœ ªð¼ñ÷¾ ªð£¼†ªêôM™ Ý󣌄Cè¬÷ «ñŸªè£‡´ õ¼A¡øù. «õ÷£‡¬ñ¬ò ªð¼ñ÷M™ ï‹H Þ¼‚°‹ Þ‰Fò£¾‹ ñ‡ ðŸPò ÝŒ¾è¬÷ ªð¼‹ ªð£¼†ªêôM™ ªêŒ¶ õ¼Aø¶. ܇¬ñ‚è£ôñ£è ªð¼ñ÷¾ èõù‹ ªðŸÁ õ¼‹ Þˆ¶¬ø¬ò ñ£íõ˜èœ î£ó£÷ñ£èˆ «î˜¾ ªêŒ¶, àò˜è™M ªðŸÁ, Ý󣌄Cò£÷˜è÷£è àò˜‰¶ ¹è› ªðøô£‹. 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

ñ‡Eò™ ¶¬ø ꣘‰î ð®Š¹èœ * B.Sc.

* M.Sc.

* M.Phil.

* Ph.D.

* D.Phil.

* B.S.

* M.S.

* Diploma in Soil Science

ñ‡Eò™ ¶¬øJ½œ÷ HK¾èÀœ Cô:

• • • • •

ñ‡ «õFJò™

Soil Chemistry

ñ‡ ÞòŸHò™

Soil Physics

ñ‡ ¸‡µJKJò™ Soil Microbiology ñ‡ àJKJò™

Soil Biology

îQñJò™

Minerology


ñ‡Eò™ ð®ˆî£™

ñèˆî£ù âF˜è£ô‹ !

«ñ®ê¡,

ܪñK‚è£

(www.wisc.edu)

• æK裡 v«ì† »Qõ˜C†®, ܪñK‚è£ (www.oregonstate.edu) • »Qõ˜C†® ÝçŠ ý£‹ð˜‚, ªü˜ñQ (www.unihamburg.de/) • ¬ ê m v Ü è £ ª ì I Ý ç Š êJ¡êv, Yù£ (http://english.cas.cn/) • è £ ˜ ª ù ™ » Q õ ˜ C † ® , ܪñK‚è£ (www.cornell.edu) • »Qõ˜C†® ÝçŠ ªè¡ì‚A, ܪñK‚è£ (www.uky.edu/) • »Qõ˜C†® ÝçŠ ýõ£Œ, ܪñK‚è£ (www.hawaii.edu/) • ª è £ ô ó £ « ì £ v « ì † »Qõ˜C†®, ܪñK‚è£ (www.colostate.edu/) • ˆ ì«è£ì£ v«ì† »Qõ˜ C†®, ܪñK‚è£(www.ndsu.edu/) • IRRŠH v«ì† »Qõ˜C†®, ܪñK‚è£ (www.mvsu.edu/index.php) ñ‡Eò™ ¶¬ø ÝŒõ£÷˜èÀ‚° «õ¬ôõ£ŒŠ¹è¬÷ õöƒ°‹ Þ‰Fò GÁõùƒèÀœ Cô...

• • • • •

àJ˜ ¹MJò™

Bio Geography

¹M àJKò™

Geo Biology

ªî£™ àJKò™

Palaeontology

¹M ñ£Ÿø ÜPMò™

Global Change Science

ð®õ ÜPMò™

Sedimentary Science

Þ‰Fò£M™ ñ‡Eò™ ꣘‰î ÝŒ¾è¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ ÝŒ¾ GÁõùƒèÀœ Cô...

• Þ‡®ò¡

Þ¡v®®Î† ÝçŠ ê£J™ êJ¡v, «ð£ð£™ • Þ‰Fò «õ÷£‡¬ñ ÝŒ¾ GÁõù‹, ªì™L • îI›ï£´ «õ÷£‡¬ñŠ ð™è¬ô‚èöè‹, «è£¬õ • ðù£óv U‰¶ »Qõ˜C†®, õ£óí£C • ܇í£ñ¬ô ð™è¬ô‚èöè‹, Cî‹ðó‹, èìÖ˜ • Ýù‰ˆ Ü‚K虄²ó™ »Qõ˜C†®, °üó£ˆ • »Qõ˜C†® ÝçŠ è™èˆî£, «ñŸ° õƒè£÷‹ • »Qõ˜C†® ÝçŠ «èó÷£, «èó÷‹ • è˜ï£ìè£ Ü‚K虄²ó™ »Qõ˜C†®, è˜ï£ìè£ • »Qõ˜C†® ÝçŠ ªì™L, ¹¶ªì™L

ñ‡Eò™ ꣘‰î ÝŒ¾è¬÷ «ñŸªè£œÀ‹ àôA½œ÷ î¬ôCø‰î ÝŒ¾ GÁõùƒèÀœ Cô...

»Qõ˜C†® ÝçŠ Mv裡R¡

15

• IQv†K

ÝçŠ â˜ˆ êJ¡v, Þ‰Fò Üó² • Þ ‡ ® ò ¡ è ¾ ¡ C ™ ç ð £ ˜ Ü‚K虄²ó™ Kꘄ, ¹¶ªì™L • î I › ï £ ´ « õ ÷ £ ‡ ¬ ñ Š ð™è¬ô‚èöè‹, «è£¬õ • U‰¶v ªð†«ó£Lò‹, º‹¬ð • T ò £ ô T ‚ è ™ ê ˜ « õ Ý ç Š Þ‡®ò£, è™èˆî£ • «ïûù™ ªð£™Îû¡ 衆«ó£™ «ð£˜´, ¹¶ ªì™L • ñ£Gô ñ£²‚ 膴Šð£†´ õ£Kòƒèœ • ª ê ¡ † ó ™ I ù ó ™ K ê ˜ „ Þ¡v®®Î†, 裬󂰮 • ð£ð£ Üì£I‚ Kꘄ ªê¡ì˜, º‹¬ð • ñ‡Eò™ ꣘‰î ÝŒ¾èœ «ñŸªè£œÀ‹ ÝŒ¾ GÁõùƒ èœ, ð™è¬ô‚èöèƒèœ, ñŸÁ‹ îQò£˜ ܬñŠ¹èœ.

ñ‡Eò™ ¶¬øJ™ ê£Fˆî Þ‰Fò õ™½ï˜èœ Cô˜:

• HüŒ Cƒ • óˆî¡ ô£™ • ì𣡠ÜFè£K • H.H.Cƒ ð«ì£Kò£ • H.â¡.ì‚裘 • «ðó£CKò˜ ꣇† Cƒ • «ðó£CKò˜ C.â™.ê«ù£Kò£ • «ðó£CKò˜ ã.H.Cƒ è™M&«õ¬ô õN裆®


• «ðó£CKò˜ æ.H.ÿõvîõ£ • «ðó£CKò˜ ªý„.Þó£‹. àôè Ü÷M™ ñ‡Eò™ ¶¬ø ñ£íõ˜è¬÷ á‚°M‚辋, ÝŒ¾èÀ‚° ܃Wè£ó‹ ªðŸÁˆ îó¾‹, «õ¬ôõ£ŒŠ¹è¬÷ á‚èŠð´ˆî¾‹ à¼õ£‚èŠð†´œ÷ ܬñŠ¹èœ Cô...

• ê£J™ êJ¡v ªê£¬ê†® ÝçŠ ÜªñK‚è£, (www.soils.org/) • Þ‡®ò¡ ªê£¬ê†® ÝçŠ ê£J™ êJ¡v (www.isssindia.org) • «ó£ñ£Qò¡ «ïûù™ ªê£¬ê†® ÝçŠ ê£J™ êJ¡v (www.snrss.ro/) • ޡ옫ïûù™ ÎQò¡ ÝçŠ ê£J™ êJ¡v (www.iuss.org/) • èù®ò¡ ªê£¬ê†® ÝçŠ ê£J™ êJ¡v (www.csss.ca/) • HK†®w ªê£¬ê†® ÝçŠ ê£J™ êJ¡v (www.soils.org.uk/pages/

• «èù¡ ªè¡ù® ð‡† M¼¶ • ªü˜O «ð˜† ªñK† M¼¶ • ývR ðK² • Þò¡ «è£˜«ì£¡ ðî‚è‹ • ŠÏ‚ ðK²

Þ‰î 䉶 ðK²è¬÷»‹ Üò˜ô£‰F™ àœ÷ »Qõ˜C†® 裫ôx õöƒ°Aø¶. • 죂ì˜. H.H.𣙠G¬ù¾ M¼¶ • 죂ì˜. «è.Þó£¬ñò£ M¼¶ • 죂ì˜. «è. C.«ñˆî£ M¼¶ Þ‰î Í¡Á M¼¶è¬÷»‹ Þ‰Fò£M¡ Þ‡®ò¡ 辡C™ ç𣘠܂K虄²ó™ Kꘄ GÁõù‹ õöƒ°Aø¶. • «ì£°«êš M¼¶ • «õ£¡ hH‚ M¼¶ Þ‰î Þ¼ M¼¶è¬÷»‹ ܪñK‚è£M™ àœ÷ ޡ옫ïûù™ ÎQò¡ ÝçŠ ê£J™ êJ¡v ܬñŠ¹ õöƒ°Aø¶.

home)

• ê£J™

Ý ç Š

êJ¡v ªê£¬ê†® ð £ A v î £ ¡

(www.ssspakistan.org/)

• ê£J™

êJ¡v ªê£¬ê†® ÝçŠ ªê÷ˆ ÝŠK‚è£

(www.soils.org.Za/)

ñ‡Eò™ ¶¬øJ™ ê£î¬ù ¹K»‹ ÝŒõ£÷˜èÀ‚° õöƒèŠð´‹ ðK²èœ / M¼¶èœ / ðî‚èƒèÀœ Cô...

ñ‡Eò™ ÝŒõ£÷˜èœ âF˜«ï£‚A»œ÷ êõ£™èœ...

• õó‹¹ ePò ªêòŸ¬è àóƒèœ ðò¡ð£†®ù£™ ÞòŸ¬èˆ ñ¬ò Þö‰¶œ÷ ñ‡¬í âšõ£Á Y˜ð´ˆîŠ «ð£A«ø£‹? • õ ÷ ñ Ÿ ø ñ‡¬í âšõ£Á M¬÷Gôƒè÷£è ñ£ŸøŠ «ð£A«ø£‹? • ñ‡E™ «ê˜‰ ¶œ÷ ñ£²‚è¬÷ âšõ£Á ÜèŸP ðòÂœ÷ î£è ñ£ŸøŠ «ð£A«ø£‹? • ñ‡E™ ñQîù£™ à¼õ£‚ èŠð†ì ‚ èN¾è¬÷ âšõ£Á c‚èŠ «ð£A«ø£‹? • Mõê£ò M¬÷Gôƒè¬÷ c‡ì è£ôƒèÀ‚° M¬÷„ê¬ôˆ  ÞòŸ¬è ܬñŠð£è M÷ƒè„ªêŒò õNõ¬èèœ â¡ªù¡ù? ݘõº‹ à¬öŠ¹‹ ªè£‡ì ñ£íõ˜èœ ñ‡Eò™ ¶¬ø¬òˆ «î˜¾ ªêŒ¶ Þ‰î‚ «èœMèÀ‚° M¬ì 致 ñQî °ôˆ¶‚°„ «ê¬õò£Ÿøô£‹.

Ü´ˆ¶ ¸‡µJKò™ (Microbiology)

ªî£°Š¹:

ªõ.côè‡ì¡

16


è£

˜ ¬õˆ-F¼ - Š-ðõ - ˜èÀ‚-è£ù Hóˆ-«òèŠ ¹ô‹-ð™ Þ¶... ‘Þ‰î «õè£î ªõJ™ô ã.C «ð£†´ õ‡® Ãô£è ܬó ñE «ïó-ñ£„-²‹ Ý°¶. ï£ñ õ‰¶ õ‡-®ª - ò-´‚-°ø - ¶ - ‚° º¡-ù£-®«ò ò£ó£„-²‹ ã.C¬ò Ý¡ ð‡E ªó®ò£ õ„-C¼ - ‰î£ âš-õ÷ - ¾ ï™ô£ Þ¼‚°‹!’ & Þ‰-îŠ ¹ô‹-ð½ - ‚°ˆ- M¬ì «î®-J¼ - ‚A-ø£˜-èœ ªê¡¬ù, «õŠ-ð‹-ð†´ ÿó£‹ â…-CQ - ò - K - ƒ è™-ÖK ñ£í-õ˜-èœ.

‘‘ÝÀ‹ «î¬õ-J™ô, Üõ-¼‚° ê‹-ð÷ - º - ‹ «î¬õJ™ô... àƒè ªê™-«ð£-Q -L-¼‰¶ å«ó å¼ âv.â‹. âv ÜŠ- H ù£ «ð£¶‹. 裘 î£ù£ v죘† ÝA ã.C»‹ æì Ýó‹-H„-C´ - ‹’’ âù îƒ-èœ è‡-´H - ® - Š¬ð Mõ- K ‚- A - ø £˜- è œ ÞÁ- F ò - £‡´ ªð£P-Jò - ™ ñ£íõ˜-è-÷£ù ñ«èw, êð-gw, ¹¼-«û£ˆ, Üó-M‰ˆ, ñ«ù£è-ó¡ ñŸ-Á‹ üv-¯¡. ‘‘â¡ çŠ-ªó‡-«ì£ì àø¾‚-è£-ó˜ çð£-gQ - ™ Þ¼‰¶ õ‰- F - ¼ ‰- î £˜. ‘¹¿‚- è ñ£ Þ¼‚°... ã.C¬ò º¡-ù£®«ò «ð£†-®-¼‚-è-ô£‹’ Üõ˜ ¹ô‹-Hù ¹ô‹-ðL - ™ Þ¼‰-¶î - £¡ Þ‰î ä®-ò£«õ õ‰-’ â¡-A-ø£˜ ñ«èw ªð¼-¬ñ-ò£è! ‘‘Þ‰î Cv-ìˆ-¬îŠ ªð£¼ˆ-îõ - ¬ó å¼ ¬ñ‚«ó£

ñ£íõ˜èO¡ ñèˆî£ù 致H®Š¹

âv.â‹.âv ÜŠ-H-ù£™ ã.C æ´‹!

衆- « ó£- ô - ó £- ô - î £¡ ïì‚- ° ¶. Ü‰î ¬ñ‚«ó£ 衆-«ó£-ô« - ó£ì è£K¡ W Cv-ìº - ‹ ã.C»‹ å¼ ªê™-«ð£-‹ Þ¬í‚èŠ-ð†-®-¼‚-°‹. ªê™-«ð£-‚° âv.â‹.âv õ‰î£, â…-C¬ù Ý¡ ð‡-í¾ - ‹ ÝçŠ ð‡-í¾‹ ܉î 衆-«ó£-ô˜ô ï£ƒè ¹«ó£-Aó- £‹ ð‡-EJ - ¼ - ‚-«è£‹’’ â¡-Aø - £˜ êð-gw. ‘‘Þ‰î Šg-ÃL - ƒ Cv-ìˆ-î£ô ï£ñ 裬ó â´‚-°ø - ¶ - ‚° Ü…²

ñ£íõ˜èÀì¡ «ðó£CKò˜ ó£«ü‰Fó¡...

17

GI- û ‹ º¡- ù £- ® «ò âƒ- A ¼‰-î£-½‹ 裬ó v죘† ð‡E ¬õ‚-èô - £‹. 裬ó Fø‚-°‹-«ð£¶ º¿-¬ñ-ò£ù °O˜„C ï‹-ñ¬÷ õó-«õŸ-°‹’’ â¡-Aø - £˜ ñ£í-õ˜ ¹¼-«û£ˆ. ‘‘Cô ã.C è‹-ªð-Qè - œ i†´ ã.CJô Þ‰î Cv-ìˆ-¬î‚ ªè£´ˆ-F-¼‚°. Ýù£-½‹ 裘 ã.CJô Þ¶- õ ¬ó Þ‰î õêF Þ™¬ô’’ â¡-Aø ñ£í-õ˜-èœ, ‘‘Šg-ÃL - ƒ Cv-숬î à¼-õ£‚è âƒ- è œ «ðó£- C - K - ò ˜ ó£«ü‰- F ó¡- õN-裆-®ù - £˜’’ â¡-Aø£˜-èœ àóˆî °ó-L™. ÜP-¾‹ M…-ë£-ù-º‹ ï‹ õ£›¬õ «ñ½‹ «ñ½‹ ªê£°ê£‚-èˆ- ºò™-A¡-øù. ÜŠð-®Š-ð†ì ºòŸ-Cè - œ ï‹ Þ‰-Fò - ® ™ â´‚- è Š- ð †- ì - ¶ - î £¡ °¬ø¾. ÞŠ- ð - ® Š- ð †ì Þ÷‹ î¬ô-º-¬ø-J-ù˜ ܉-î‚ °¬ø-¬òŠ «ð£‚-èˆ îò£˜. ïiù óè Þ‰-F-ò‚ 裘-èO™ ÞŠ-ð® å¼ õêF îõ-ø£-ñ™ Þì‹-ªð-Á‹ è£ô‹ ªõ° Éóˆ-F™ Þ™¬ô! & â‹.ï£è-ñE ðì‹: ã.®.îI›-õ£-í¡ è™M&«õ¬ô õN裆®


INDIAN STATISTICAL INSTITUTE

¸¬ö¾ˆ«î˜¾

£ù ¸¬ö¾

ó£ü-ó£-ü¡

«î˜¾èœ!

ñ£íõ˜èÀ

ˆ

+2 ‚è

ñ

ˆ-Fò Üó-C¡ ¹œ-O-J-ò™ ñŸ-Á‹ F†ì Üñ-ô£‚è ܬñ„ê-èˆ-F¡ W› ªêò™-ð-´‹ ¹è›-ªðŸø è™M GÁ-õ-ù-ñ£-Aò Indian Statistical Institute (I.S.I.) ðŸ-P-»‹, ܉-G-Á-õ-ù‹ ïìˆ- ¶ ‹ ¸¬ö- ¾ ˆ- «  ðŸ- P - » ‹ Mõ- K ‚- A - ø £˜ è™M Ý«ô£-ê-è˜ ó£ü-ó£-ü¡.

Indian Statistical Institute ªè£™-èˆ-õ î¬ô- ¬ ñ- J - ì - ñ £- è ‚ ªè£‡´ ªêò™- ð - ´ A- ø ¶. ªê¡¬ù, ªðƒ- è - Ù ¼, äî- ó £- 𠣈, ªì™L ÝAò ïè-óƒ-èO™ Þ‰-GÁ - õ - ù - ˆ-¶‚° A¬÷-èœ à‡´. ªê¡¬ù GÁ-õ-ù‹ MGR Knowledge City, CIT Campus, Taramani, Chennai - 600113 â¡ø ºè-õ-K-J™ àœ-÷¶. Þ‰-GÁ - õ - ù - ˆ-F™ B.Stat (Hons), B. Stat (Hons) New (ªè£™- è ˆî£ «è‹- ð v), B.Maths (Hons), B. Maths (Hons) New (ªðƒ-èÙ - ¼ «è‹-ðv) àœO†ì 3 õ¼ì ¹œ-OJ - ò - ™ ñŸ-Á‹ èE-î‹ ê£˜‰î Þ÷-G¬ - ôŠ ð®Š-¹è - œ õöƒ-èŠ-ð´ - A - ¡-øù. Þ¶î-Mó, M.Stat (¹œ-OJ - ò - ™), M. Maths (èEî‹), M.S. (ªð£¼-÷£-î£-ó‹) M.S. 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

(Ëô- è ‹ ñŸ- Á‹ ªêŒF ÜP- M - ò ™), M.Tech (èEQ ÜP-M-ò™), M.Tech (Quality, Reliability,Operational Research), Ph.D ÝAò àò˜ ð®Š-¹è - À‹ à‡´. «ñ½‹, ð†-ìò ð®Š-¹è - œ, ꣡-Pî - › ð®Š-¹è - œ ñŸ-Á‹ ðô ð°F «ïó 𮊹-è¬ - ÷-»‹ Þ‰-GÁ - õ - ù - ‹ õöƒ-°A - ø - ¶.

ò£ªó™-ô£‹ «êó-ô£‹? B.Stat., B.Maths. ð®Š-¹è - O™ «êó +2 «î˜„C ªðŸ- P - ¼ ‚è «õ‡- ´ ‹. èE- î ‹, ݃- A - ô ‹ ð£ìƒ-è¬ - ÷‚ è†-ì£-ò‹ ð®ˆ-F¼ - ‚è «õ‡-´‹. «ñ½‹, Indian Statistical Institute GÁ-õù - ‹ ïìˆ-¶‹ ¸¬ö-¾ˆ-«î˜-M™ «î˜„-Cª - ðø «õ‡-´‹. ⿈¶ˆ «î˜-M¡ ñFŠ-ªð‡-èœ, «ï˜-ºè - ˆ «î˜¾

18


ñŸ-Á‹ 10‹ õ°Š¹, +2 ñFŠ-ªð‡-è¬÷Š ªð£Áˆ¶ GÁ-õ-ùˆ-F™ Þì‹ A¬ì‚-°‹. ñˆ-Fò Üó-C¡ ܵ ÝŸ-ø™ ¶¬ø ïìˆ-¶‹ ÔÞ‰- Fò «îCò èEî åL‹H-ò£†Õ®™ (Indian National Mathematics Olympaid) ðƒ° ªðø î°F ªðŸ-øõ - ˜-èœ Þ‰î ¸¬ö-¾ˆ «î˜¬õ â¿-î£-ñ™ «ïó®- ò £è «ï˜- º - è ˆ «î˜- M ™ ðƒ- « èŸè-ô£‹.

ISI ªñJ¡ H™®ƒ ªè£™èˆî£

â‰î Ü®Š-ð¬ - ì-J™ ¸¬ö-¾ˆ «î˜¾ ïì‚-°‹? èE-î Ü®Š-ð-¬ì-ò£-è‚ ªè£‡«ì Þ‰-îˆ «î˜¾ ïì‚-°‹. êKò£ù M¬ì- ¬ òˆ «î˜‰- ª î- ´ ‚- ° ‹ º¬ø-J-ô£ù Þ‰-îˆ «î˜-M™ èEîˆ- F ¡ à†- H - K - ¾ - è - ÷ £ù Ü™- p Šó£ (Algebra) , õ®-õ‚-èE - î - ‹ (Geometry ), º‚-«è£-íM- ò ™ (Trignometry), ¸‡- è - E - î ‹ (Calculus) ªî£ì˜-ð£ù Mù£‚-èœ Þì‹-ªð-Á‹. ªð¼‹-ð£-½‹ +2 ð£ìˆ-F†ì Ü®Š-ð-¬ì-J-«ô«ò Mù£‚-èœ Þ¼‚-°‹. 2 ñE «ïó‹ ïì‚-°‹ Þˆ-«î˜-M™ ªñ£ˆ-î‹ 30 Mù£‚-èœ «è†-èŠ-ð´ - ‹. åš-ªõ£¼ Mù£-¾‚-°‹ 4 ñFŠ-ªð‡-èœ. îõ-ø£ù M¬ì‚° ñFŠ-ªð‡ °¬ø‚-èŠ-ðì ñ£†-죶. Þˆ-«î˜-MŸ-è£ù ñ£FK Mù£ˆ--èœ Indian Statistical Institute GÁ-õù - ˆ-F¡ www.isical.ac.in â¡ø Þ¬í-òî - ÷ - ˆ-F™ îóŠ-ð†-´œ-÷ù. Þ¶-îM - ó Þ‰-GÁ - õ - ù - ˆ-F¡ ꣘-H™ Ë™-èÀ‹ ªõO-Jì - Šð†-´œ-÷ù.

è™M àî-Mˆ-ªî£¬è

íŠ-ð‚ è†-ìí - ‹: ªð£¶Š-HK - M - ù - ¼ - ‚° Ï.500. Þì 嶂- W †- ì £- ÷ ˜- è À‚° Ï.250. Þ¬í- ò î- ÷ ˆ- F ™ ðF- M - ø ‚- è ‹ ªêŒî ªêô£- ¬ ù‚ ªè£‡´ v«ì† 𣃂 ÝŠ Þ‰-Fò£ A¬÷-èO™ è†-ìí - ˆ-¬î„ ªê½ˆî «õ‡-´‹. ̘ˆF ªêŒòŠ- ð †ì M‡- í Š- ð ‹ ñŸ- Á ‹ º¿- ¬ ñ- ò £ù Ýõ-íƒ-è¬÷ Head, Admission Test 2014, Indian Statistical Institute, North East Centre, Tezpur University Campus, TEZPUR, ASSAM - 784028 â¡ø ºèõ-K‚°

ÜŠð «õ‡-´‹. ñ£Ÿ-Áˆ Fø-ù£-O-èœ «î˜-¾‚-è†-ì-투î ÔIndian Statistical Institute, KolkattaÕ â¡ø ªðò-¼‚° õ¬ó- « õ£¬ô (DD) â´ˆ¶ Dean of Studies, Admission 2014, Indian Statistical Institute, 203 BI Road, Kolkatta - 700108 â¡ø ºè-õK - ‚° ÜŠð

«õ‡-´‹.

B.Stat, B.Maths ð®Š-ðõ - ˜-èÀ‚° ñ£î‹ 3 ÝJ-

ó‹ Ï𣌠àî-Mˆ-ªî£¬è õöƒ-èŠ-ð´ - ‹. Þ¶-îMó ¹ˆ-îè - ƒ-èœ õ£ƒ-°õ - ¶ «ð£¡ø Þîó ªêô¾‚-è£è ݇-´‚° 3 ÝJ-ó‹ Ïð£-»‹ õöƒ-èŠ-ð´ - ‹. M.Stat,. M. Maths ðJ™-ðõ - ˜-èÀ‚° ñ£î àî-Mˆ-ªî£¬è 5 ÝJ-óº - ‹, ¹ˆ-îè - ƒ-èœ ñŸ-Á‹ Þîó ªêô-¾è - À‚-è£è ݇-´‚° 5 ÝJó-º‹ õöƒ-èŠ-ð´ - ‹.

âŠ-ð® M‡-íŠ-HŠ-ð¶? www.isical.ac.in/~admission â¡ø Þ¬í-ò-î÷ˆ-F¡ Íô‹ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-´‹. M‡-

B.Stat, B. Maths ð®Š-¹-èÀ‚° â¡ù

âF˜-è£-ô‹?

Iè„-Cø - Š-ð£ù âF˜-è£-ô‹ àœ÷ ð®Š-¹è - œ Þ¬õ. ¹œ-OJ - ò - ™, èE-î‹, èEQ ÜP-Mò - ™, ªð£¼-÷£-î£-ó‹ ꣘‰î ð®Š-¹è - O™ àò˜-è™M ªðø-¾‹, Ý󣌄C G¬ô-òƒ-èœ, ÜP-Mò - ™ ÝŒõ-èƒ-èœ, Üó² ¶¬ø-èœ, ªî£NŸ-ê£-¬ô-èO™ «õ¬ô õ£ŒŠ-¹-è-¬÷Š ªðø-¾‹ õ£ŒŠ-¹‡´. IAS, IPS «î˜-¾è - À‚° Þ¬í-ò£ù, ¹œ-OJ - ò - ™ ¶¬ø àò˜-ðî - M - è - À‚-è£ù UPSC «î˜-¬õ-»‹ ÞŠ-ð® - Š¹ º®ˆ-îõ - ˜-èœ â¿î Þò-½‹. Indian Statistical Institute GÁ-õù - ˆ-F™ ðœ, Ý‚-Rv õƒA, ICICI õƒA, ANZ õƒA, CRISIL, TCS, CARE INDIA, WIPRO àœ-O†ì ðô GÁ-õùƒ-èœ «è‹-ðv Þ¡-ì˜-MÎ Íô‹ «õ¬ô-õ£ŒŠ¹- è ¬÷ õöƒ- ° - A ¡- ø ù. IBM, TEXAS, H˜ú£ Mõ-ê£-òŠ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, «ý£I ð£ð£ «îCò GÁ-õù - ‹, ªïî˜-ô£‡† ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, TEC - H ñ«ý‰-Fó£, IFMR àœ-O†ì ðô GÁ-õù - ƒ-è« - ÷£´ Indian Statistical Institute GÁ-õù - ‹ «õ¬ô-õ£ŒŠ¹ ñŸ-Á‹ ÝŒ-¾è - À‚-è£ù ¹K‰-¶í - ˜¾ åŠ-ð‰-î-»‹ à¼-õ£‚-A» - œ-÷¶. Üî-ù£™ CøŠ-ð£ù âF˜-è£-ô‹ àÁF.

19

&

ªõ.cô-è‡-ì¡

è™M&«õ¬ô õN裆®


+2

Science

Question Bank

S.Balaji,M.Sc.,M.Ed.,M.Phil. Candidates should answer all the questions in PART - I (Objective type1 to 75) in the separate OMR Answer Sheet supplied. (Refer instructions given in the OMR Answer Sheet) Part II and Part III questions (76 -110) should be answered in the main answer book. Q. No. 76 to 100

2 Marks

22) Define Primary Key?

1)

What is the difference between copying text and moving text in star office writer?

23) What is a database? What is DBMS? Write the steps involved in sorting a database?

2)

What are different types of paragraph arrangements in star office writer ?

3)

What do you mean by text editing ?

24) What is the difference between a query and a filter?

4)

How to work with multiple documents in writer?

5)

What is meant by hanging indent ?

27) What is meant relational database?

6)

How will you make the selected row/column the same size in star office calc?

7)

How does Star office writer check spelling while typing?

28) Write a note on filters? Explain how to use auto filter?

8)

What is the use of auto correct option?

9)

What is meant by header and footer?

25) Define i) Record ii) Field

10) How will you delete an entire table? 11)

What is the difference between absolute cell referencing and relative cell referencing?

12) Name the different types of cell referencing?

26) How will you insert a calc cell range into a text document?

29) How will you copy text and objects between star office applications using drag-and-drop? 30) What is multiple sorting? 31) Write a note on inline sound and video? 32) What is multimedia?Any 4 popular multimedia formats? 33) Compare lossless and lossy compression in videos? 34) Write the steps involved in creating 3-D Animations?

13) How will you save a worksheet? 14) Write the spreadsheet applications

35) What are two categories of 2-D Animations?

15) What are a cell and a cell pointer? 16) What do you mean by date arithmetic in star office calc?

36) Define morphing? What are the uses of morphing?

17) What is the use of auto format sheet?

37) Write about the types of video compressions? Two categories of 2-D Animations?

18) Write the names of popular spreadsheet packages?

39) Expand and Explain i) AVI, ii) MIDI, iii) AIFF, iv) MPEG

19) Define electronic spreadsheet 20) Write short notes on types of cell address? 21) What are the steps involved in data processing? components that make up a database? 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

40) What is meant by warping? 41) What is a plug-in? What is its advantage? 42) What is the use of a master page in a presentation?

20

43) What is meant by ‘Rehearse Timing’?


44) How will you insert pictures in a presentation?

of a C++ program?

45) How will you customize a presentation?

76) What is the syntax of switch statement ?

46) How will you rename a slide? What is the use of slide sorter view?

77) What are the advantages of functions? Write a note on inline functions?

47) How will you create handouts in star office impress?

78) What is the main purpose of function prototypes?

48) How will you change the slide background?

79) Differentiate between call by value and call by reference

49) What is the use of Insert OLE Object? 50) What is custom animation? 51) What is slide transition? How to create custom slide show? 52) Define Object. What is the significance of an object?

80) List the types of scope rules variables in C++? 81) Write a note on file scope 82) What is meant by array of characters? 83) What is the use of strcmp() function?

53) What is meant by inheritance?

84) What is the purpose of value returned of strcmp () string manipulator?

54) What is meant encapsulation?

85) What is the purpose of strlen() function?

55) Define polymorphism

86) Write a note on array of strings?

56) List any two advantages of object oriented programming?

87) Explain the memory representation of 2-D Arrays?

57) Explain i) conditional operator ii) assignment operator iii) relational operator with an example?

88) What is an array? Write its different types. Write notes on array of objects

58) Write the syntax of ‘type def’ user defined data types 59) What are keywords? Give example?

89) Write about any two string functions in C++ and Explain the function strcpy() 90) What is array of strings ? Give example. 91) Write a note on write() function

60) Write a note on i) size of an operator ii) string literal

92) What is meant by data hiding?

61) What is data type? What are different data types?

94) What is data abstraction?

93) What are two parts of class specifications?

62) Give any two uses of void data type

95) What is a class? Give example.

63) Define i) user defined data types ii) enumerated data type

96) What does a class compromise?

64) How is pointer variable different from normal variable?

98) Write short notes on memory allocation of objects

65) Which operators are specific to C++?

99) How are class members accessed?

66) List any four punctuators in C++ and explain them?

100) Explain two methods of creating objects in C++?

67) Write about the impact of modifiers in C++?

101) List out any four characteristics of member function used in program development?

97) Write the general form of class specifications?

68) What is the use of operators related to pointer variable? 69) What are the four storage specifiers in C++? 70) Define i) pointer variables ii) type cast 71) List out the use of operator asterix (*) when it is used as an unary operator 72) What is the purpose of continue statement? 73) What are control statements? What are the two main categories of control structures? 74) Write the rules for formation of nested loops

102) How are the functions invoked in function overloading? 103) List out the operators that cannot be overloaded? 104) What are the various processes involved in operator overloading? 105) Write the characteristics of member functions? 106) Write about static data members? 107) Write the rules for constructor definition and usage?

21

75) What are the various sections

è™M&«õ¬ô õN裆®


108) When is a copy constructor executed?

11) How will you insert a chart in a worksheet?

109) What are the functions of a constructor?

12) Write the advantages of using electronic spreadsheet?

110) Tabulate any two differences between a constructor and a destructor? 111) Write the rules for destructor definition and usage? 112) What are different types of inheritance? What are the advantages of inheritance? 113) Write the syntax for creating a derived class from base class 114) What is an abstract class?

14) Explain in detail about ‘Fill’ command in a worksheet 15) What is a function? How will you use it in a worksheet? Give an example 16) How can you generate a series of values? Explain with example 17) What are various icons in the insert object floating tool bar of worksheet? Mention their functions and uses

115) What is inheritance multilevel? 116) What is accessibility? 117) What is meant by e-learning? What is meant by e-banking? 118) What is the use of call centers? Define data management 119) What is ATM? 120) What is medical transcription? 121) What is meant by i) theft of computer time ii) emotion containers 122) List out common computer crimes? 123) Define i) cracking ii) piracy iii) Virus iv) computer ethics 124) What are the benefits of data digitization? 125) What is IT enabled service? 126) How are computers used in education? Q. No. 101 to 110

13) How will you insert rows, columns and cells in a worksheet? Give an example

5 Marks

18) List and describe the other features in spreadsheet software in addition to its ability to calculate numbers? 19) Explain any five advantages of computerized data processing? 20) Explain different types of databases? How can a database be queried in Star Office Base? What are various manipulations of database in Star Office Base? 21) Explain filters and its types with examples? 23) What are reports? How can you create a report by using Star office Base? 24) What is query? How can you generate a query? 25) How to insert calc range into a text document? How to create a form using star office base? 26) Discuss about the general working of for loop in C++

1)

How would you carry out spell check after the entire document has been typed?

2)

What are the different types of paragraph alignments that can be made? Explain

3)

How will you use find and replace in Star office Writer?

4)

Explain creating Header and Footer and adding remarks and page numbers in a text document?

30) Explain if… and switch statements?

5)

How will you select the required portion of text in a document using mouse, keyboard and shortcuts?

32) Explain about different types of scope variables in C++

6)

Give the steps involved in replacing the given text in a Star Office Writer document?

7)

How will you add an entry into the Autocorrect option in Star office Writer?

8)

Explain the methods of changing Margins

9)

How will you use page style dialog box and ruler to change margin

10) Explain how to change margins using ruler in star writer 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

27) Explain Entry-Check loops? 28) Explain the ‘Nested………..if’ statement with an example C++ snippet 29) Explain any one of loops in C++ with example 31) What are different ways of passing parameters in C++ functions?

33) Explain call by value and call by reference with examples? 34) Explain inline functions with an example? 35) What are various rules while overloading operators in C++? 36) Explain function overloading with rules 37) Explain different types of inheritance 38) Define inheritance? Write in detail about the advantages of inheritance? 

22


°ƒ°ñ„

CI›

õN裆® (ñ£î‹ Þ¼º¬ø)

 «î®

ܬô»‹ CóñI¡P °ƒ°ñ„ CI› Þî› àƒèœ i´ «î® õó «õ‡´ñ£?

 àƒèœ

Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF °ƒ°ñ„ CI› ðKêO‚èô£‹!

 àìù®ò£è  24

å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...

Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹!

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________

I¡ù…ê™ :

_________________

®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................ ¬èªò£Šð‹

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹. ÜŠð «õ‡®ò ºèõK: ê‰î£ HK¾, °ƒ°ñ„ CI›, 73, ºóªê£L ñ£ø¡ ìõ˜v, Í¡ø£õ¶ ñ£®, â‹.ݘ.C ïè˜ ªñJ¡ «ó£´, â‹.ݘ.C ïè˜, ªê¡¬ù & 600 028. ªî£¬ô«ðC : 044 &- 4067 3227


«õ¬ô ªó®

õ£ŒŠ¹èÀ‚è£è‚ 裈F¼‚°‹ Þ¬÷ë˜èÀ‚° õN裆´‹ ð°F. Þ‰î Þó‡´ õ£óƒèO™

ªõOò£ù º‚Aò «õ¬ôõ£ŒŠ¹ ÜPMŠ¹èœ Þƒ«è... Üó² ñ¼ˆ-¶õ - ñ - ¬ - ù-J™ ð™-«õÁ ðE-èœ GÁ-õù - ‹: ⌋v âùŠ-ð´ - ‹ Þ‰-Fò ñ¼ˆ-¶õ ÜP-Mò - ™ ¬ñòˆ-F¡ KS-«èw A¬÷ «õ¬ô: ï˜-Cƒ, ܆-ªì‡-ì˜, ªñ®‚-è™ ªó‚-裘† ªì‚-mS - ò - ¡, vªì-«ù£-Aó£-𘠫ð£¡ø ð™-«õÁ HK-¾è - O™ «õ¬ô (°ÏŠ ã, H, C HK-¾è - O™ Þ‰î «õ¬ô-õ£ŒŠ-¹è - œ ÜP-M‚-èŠ-ð†-´œ-÷ù.) è£L-Jì - ƒ-èœ: °ÏŠ ã, H HK-¾è - O™ 1406 ðE-Jì - ƒ-èœ. °ÏŠ C HK-M™ 443 ðE-Jì - ƒ-èœ è™-Mˆ î°F: vì£-çŠ ï˜-Cƒ àœ-O†ì ñ¼ˆ-¶õ ꣡-Pî - › 𮊹 ð®ˆ-îõ˜-èÀ‹ ñ¼ˆ-¶õ - ˆ ¶¬ø ꣘‰î º¶-è¬ - ôŠ ð†-ì‹ ªðŸ-øõ - ˜-èÀ‹ °ÏŠ ã ñŸ-Á‹ °ÏŠ H HK-¾è - À‚° M‡-íŠ-H‚-èô - £‹. °ÏŠ C HK-M™ M‡íŠ-HŠ-ðõ - ˜-èÀ‚° I†-¬õ-çð - K, ä.®.ä, H÷v 2 ñŸ-Á‹ î†-섲 𮊹 Üõ-Cò - ‹. õò¶ õó‹¹: Í¡Á HK-¾è - À‚-°‹ îQˆ-îQ - ò - £ù õò-¶ˆ î°F «è†-èŠð†-´œ-÷¶. «î˜¾ º¬ø: ⿈¶, «ï˜-ºè - ‹, Fø¡ «î˜¾ à‡´ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ì-Cˆ «îF: 15.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™-èÀ‚°: www.aiimsrishikesh.edu.in

®AK ð®ˆ-îõ - ˜-èÀ‚° õƒA «õ¬ô GÁ-õù - ‹: v«ì† «ðƒ‚ ÝçŠ Þ‰-Fò£ (Þ‰-Fò - £-ªõƒ-°‹ àœ÷ ð™-«õÁ A¬÷-èO™ «õ¬ô) «õ¬ô: «ñô£-÷˜, Þ¬í «ñô£-÷˜, ¶¬í «ñô£-÷˜ â¡ø Í¡Á ðî-M-èÀ‚° ¹œ-O-M-ð-ó-M-ò™, Üù£-Lv†, ¬ôŠ-óK, ꣘†-ì† Ü‚-è¾ - ¡-졆, âè-ù£-Iv†, CM™ â…-CQ - ò - K - ƒ â¡Á ð™-«õÁ HK-M™ ðE-èœ. è£L-Jì - ƒ-èœ: 393 è™-Mˆ î°F: «õ¬ôŠ HK-¾è - À‚° ãŸð Þ÷ƒ-è¬ - ô«ò£ º¶-è¬ô«ò£ ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. ðE ÜÂ-ðõ - ‹ º‚-Aò - ‹. õò¶ õó‹¹: «õ¬ôŠ HK-¾è - À‚° ãŸð õò¶ °PŠ-Hì - Š-ð†-´œ-÷¶. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìCˆ «îF: 6.3.14 M‡- í Š- H ‚- ° ‹ º¬ø ñŸ- Á ‹ «ñô- F è îè-õ™-èÀ‚°: www.statebankofindia.com 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

24


Üó-²ˆ ¶¬ø-J™ Ý󣌄-CŠ ðE

ñˆ-Fò - Š ð¬ì-J™ ªý† 裡vìHœ GÁ-õ-ù‹: C.ݘ.H.âçŠ â¡Á ܬö‚èŠ-ð´ - ‹ ñˆ-Fò Kꘚ «ð£hv ð¬ì «õ¬ô: ªý† 裡v-ìH - œ (ñˆ-Fò ܬñ„-êè - ƒ-èO™ «õ¬ô) è£L-Jì - ƒ-èœ: 482 è™M: ðˆ- õ°Š¹ «î˜„C õò¶ õó‹¹: 18 ºî™ 25 õò-¶‚-°œ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ìCˆ «îF: 12.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.crpf.nic.in

ðˆ-î£-õ¶ ð®ˆ-îõ - ˜-èÀ‚° Ü…-ê™ ¶¬ø-J™ «õ¬ô GÁ-õù - ‹: îI-öè Üó-C¡ Ü…-ê™ ¶¬ø «õ¬ô: â‹.®.âv âù„ ²¼‚-è-ñ£è ܬö‚èŠ-ð´ - ‹ ñ™® ì£v-Aƒ vì£-çŠ è£L-Jì - ƒ-èœ: 227 è™-Mˆ î°F: ðˆ-î£-õ¶ Ü™-ô¶ ä.®.ä 𮊹 õò¶ õó‹¹: 18 ºî™ 27 õ¬ó (HŸ-ð†ì HKM-ù¼ - ‚° õò¶ î÷˜„C à‡´) M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ì-Fˆ «îF: 5.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.indiapost.gov.in

ñˆ-Fò Üó-C™ ÜF-è£K ðE

GÁ-õù - ‹: ñˆ-Fò Üó-²‚-°ˆ «î¬õ-ò£ù ðE-ò£÷˜-è¬÷ «î˜¾ ªêŒ-»‹ ».H.âv.C «õ¬ô: ä.Þ.âv âùŠ-ð´ - ‹ Þ‡-®ò - ¡ âè-ù£-I‚ ê˜-iv ñŸ-Á‹ ä.âv.âv âùŠ-ð´ - ‹ Þ‡-®ò - ¡ v죆-®v-®è - ™ ê˜-iR - ™ ÜF-è£-K ðE-èœ è£L-J-ìƒ-èœ: ªñ£ˆ-î‹ 38 Þìƒ-èœ. ÞF™ ä.Þ.âv‚° 15 Þì-º‹, ä.âv.âv‚° 23 ÞìƒèÀ‹ 嶂-èŠ-ð†-´œ-÷ù è™-Mˆ î°F: ä.Þ.âv HK-¾‚° âè-ù£I‚v, ÜŠ-¬÷´ âè-ù£-I‚v, HC-ùv

GÁ-õù - ‹: C.âv.ä.ݘ âù„ ²¼‚-èñ - £è ܬö‚-èŠ-ð´ - ‹ ªê¡-ì˜ ç𣘠êJ¡-®ç - H - ‚ ܇† Þ‡-ìv†-Kò - ™ Kꘄ «õ¬ô: Þ÷-G¬ô Ý󣌄C ðE-ò£-÷˜ è£L-Jì - ƒ-èœ: °PŠ-Hì - Šð-ìM - ™¬ô è™-Mˆ î°F: H.Þ., H. ªì‚., H.ç𣘋., â‹.H.H.âv ð®Š-¹è - O™ ãî£-õ¶ å¡-P™ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. (ªð£¶Š HK-Mù - ¼ - ‹ æ.H.C HK-Mù - ¼ - ‹ 55 êî-iî ñFŠ-ªð‡ ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. ñŸø HK-Mù - ¼ - ‚° ÞF™ î÷˜„C à‡´) õò¶ õó‹¹: 28 õò-¶‚-°œ Þ¼‚è «õ‡-´‹. °PŠ-H†ì HK-Mù - ¼ - ‚° õò-F™ î÷˜„C à‡´. M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ì-Cˆ «îF: 8.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™-èÀ‚°: www.csirhrdg.res.in

è™-Mˆ ¶¬ø-J™ ÜF-è£K GÁ-õù - ‹: îI›- Üó-²Š ðE-ò£-÷˜ «î˜-õ£¬í-ò‹ «õ¬ô: ®v†-K‚† âü§-«è-û¡ Ýd-ú˜ â‹ ñ£õ†ì è™M ܽ-õô - ˜ ðE è£L-Jì - ƒ-èœ: 11 (ð£ìŠ HK¾ gF-ò£è ðE-Jì - ‹ 嶂-èŠ-ð†-´œ-÷¶.) è™-Mˆ î°F: ð£ìŠ HK¾ gF-ò£è º¶-è¬ô-J™ «î˜„C ªðŸ-P¼ - ‚è «õ‡-´‹. Ü™-ô¶ H.®, H.↠ð®Š-H™ «î˜„C ªðŸ-P¼‚è «õ‡-´‹. õò¶ õó‹¹: °¬ø‰-îð - †ê õò¶ 18 M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ì-Cˆ «îF: 12.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™-èÀ‚°: www.tnpsc.gov.in âè-ù£-I‚v, âè-ù£-ªñ†-K‚v ð®Š-H™ º¶è-¬ô-»‹, ä.âv.âv HK-¾‚° v죆-®v-®‚v, «ñˆ-î-ªñ-†®‚-è™ v죆-®v-®‚v, ÜŠ-¬÷´ v죆-®v-®‚v ð®Š-H™ º¶-è¬ô º®ˆ-F¼ - ‚è «õ‡-´‹. õò¶ õó‹¹: 21 ºî™ 30‚°œ M‡-íŠ-H‚è «õ‡-®ò è¬ì-Cˆ «îF: 10.3.14 M‡-íŠ-H‚-°‹ º¬ø ñŸ-Á‹ «ñô-Fè îè-õ™èÀ‚°: www.upsconline.nic.in

25

è™M&«õ¬ô õN裆®


²ôðñ£è ªêŒòô£‹ ²òªî£N™

à

Fò£-èó- £-ü¡

èô‚-è™ ªî£N-ô£-°¶ 裙-ï¬ì õ÷˜Š¹!

ô-è‹ å¼ õ†-ì‹ â¡-ð£˜-èœ. å¼ è£ôˆ-F™ ‘ð¬ö-ò¶... õö‚-ªè£-N‰- âù  嶂-Aò - ª - î™-ô£‹ HŸ-è£-ôˆ-F™ ïiù ÜP-ºè - ñ - £è F¼‹ð õ¼‹. ÜŠ-ð® - ˆ- Þ¡Á I°‰î ô£ð-èó- ñ - £ù ïiù ªî£N-ô£è ñ£P-J¼ - ‚-Aø - ¶ 裙-ï¬ì õ÷˜Š¹. ÞîŸ-ªèù îQ«ò ªî£¬ô-G¬ - ô‚ è™-M« - ò£´ Þó‡´ ï£œ «ïó-®Š ðJŸ-C» - ‹ õöƒA ꣡-Pî - › î¼-Aø - ¶ ªê¡¬ù ñ£î-õó- ˆ-F™ àœ÷ 裙-ï¬ì ñ¼ˆ-¶õ ÜP-Mò - ™ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹. Þ¶ °Pˆ¶ ï‹I-ì‹ MK-õ£-èŠ «ðC-ù£˜ ð™-è¬ - ô‚-èö - è Þò‚-°ù - ˜ º¬ùõ˜ Fò£-èó- £-ü¡...

‘‘裙-ï¬ - ìŠ ð‡¬í ꣘‰î ªî£NŸ-ðJ - ŸC-èœ ñŸ-Á‹ ð‡¬í ê£ó£î ªî£NŸ-ðJ - Ÿ-Cè - œ âù Þó‡´ HK-õ£è Þƒ«è ðJŸ-Cè - œ õöƒ-èŠð-´A - ¡-øù. ð‡¬í ꣘‰î ðJŸ-Cè - O™ º‚-Aò-ñ£-ù¬õ èø¬õ ñ£´ õ÷˜Š¹, ªõœ-÷£´ õ÷˜Š¹, ªê‹-ñ-P-ò£´ õ÷˜Š¹, ªõ‡-ð¡P õ÷˜Š¹, ºò™ õ÷˜Š¹, Þ¬ø„- C ‚- « è£N õ÷˜Š¹, º†-¬ì‚ «è£N õ÷˜Š¹, üŠ-ð£-Qò - ‚ 裬ì õ÷˜Š¹, õ£¡-«è£N õ÷˜Š¹, -´‚ «è£N õ÷˜Š¹, 裙-ï¬ - ì-èÀ‚-è£ù ð²‰-bõ - ù àŸ-ðˆF «ð£¡-ø¬ - õ«ò. Mõ-ê£-Jè - À‹ Aó£-ñŠ¹ø Þ¬÷-ë˜-èÀ‹ ªð‡-èÀ‹ Þ‰-îŠ ðJŸ-C¬òŠ ªðŸ-øH - ø - ° 裙-ï¬ - ìŠ ð‡-¬í-è¬ - ÷ˆ ªî£ìƒA õ£›-M™ àòó º®-»‹. 

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

Þƒ° ñ†-´ñ - ™-ô£-ñ™, îI›- 裙-ï¬ì ñŸ-Á‹ ÜP-Mò - ™ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ˆ-F¡ ð™-«õÁ ¬ñòƒ-èœ ñŸ-Á‹ G¬ô-òƒ-èO-½‹ ðJŸ-Cè - œ õöƒ-èŠ-ð´ - A - ¡-øù. MNŠ-¹í - ˜¾, á‚-èŠ-ð´ - ˆ¶-î™ ñŸ-Á‹ °Á-Aò è£ôŠ ðJŸ-Cˆ F†-ìƒ-è÷ - £è Þ¼‚-°‹ ÞõŸ-P™ «ïó-®ò - £-è„ ªê¡Á ð®ˆ-¶Š ðô¡ ªðŸ- ø - õ ˜- è œ ðô˜ Þ¼‚- A - ø £˜- è œ. Þ¼‰-î£-½‹, ðE-J™ àœ-÷õ - ˜-èœ ñŸ-Á‹ ðô Mî «õ¬ô-èœ ñŸ-Á‹ Éó‹ è£ó-íñ - £è «ïó-®ò£-èŠ ðJŸ-C‚° õó º®-ò£-îõ - ˜-èÀ‚° Ü…-ê™õN è™-Mˆ F†-ì‹ ¬èªè£-´‚-Aø - ¶. Ü…-ê™õ-N‚ è™-Mˆ F†-ì‹ â¡-ø£-½‹ ðJŸ-C-J¡ ÞÁ- F - J ™ «ï˜- º - è Š ðJŸ- C ‚° ãŸ- ð £´

26


Þƒ«è ªî£¬ô-G¬ - ô‚ è™-Mò - £è õöƒ-èŠ-ð´ - ‹ Cô ðJŸ-Cè - œ... ð‡¬í ꣘‰î ðJŸ-Cè - œ: 1. èø-¬õ-ñ£´ õ÷˜Š¹ 2. ªõœ-÷£´ õ÷˜Š¹ 3. ªê‹-ñP - ò - £´ õ÷˜Š¹ 4. ªõ‡-ð¡P õ÷˜Š¹ 5. ºò™ õ÷˜Š¹ 6. Þ¬ø„-C‚-«è£N õ÷˜Š¹ 7. º†-¬ì‚ «è£N õ÷˜Š¹ 8. üŠ-ð£-Qò - ‚ 裬ì õ÷˜Š¹ 9. õ£¡-«è£N õ÷˜Š¹

èœ ñŸ- Á ‹ ð‡- ¬ íŠ ªð£¼- ÷ £- î £- ó ‹ ºî- L - ò ù ªê£™-Lˆ îóŠ-ð´ - ‹. Þ¬îŠ «ð£¡«ø ªõœ-÷£´ ñŸ-Á‹ ªê‹-ñ-P-ò£´, ªõ‡-ð¡P, Þ¬ø„-C‚-«è£N õ÷˜Š¹, º†-¬ì‚-«è£N ñŸ-Á‹ -´‚-«è£N õ÷˜Š¹, õ£¡-«è£N õ÷˜Š¹, 裬ì õ÷˜Š¹, ºò™-õ÷ - ˜Š¹ «ð£¡ø ðJŸ-Cèœ àœ-÷ù. ÞõŸ-P½ - ‹ Þùƒ-èœ, Þì‹-«î˜¾ ªêŒ-î™, ð‡-¬í-i´ ܬñˆ-î™, °…-²Š ðó£-ñ-KŠ¹, bõù «ñô£‡¬ñ, «ï£Œ-èœ ñŸ-Á‹ î´Š-¹º-¬ø-èœ ñŸ-Á‹ MŸ-ð¬ù õ£ŒŠ¹ ºî-Lò - ù ªê£™-Lˆî-óŠ-ð´ - A - ¡-øù. ºò™ õ÷˜Š-¬ðŠ ªð£Áˆ-îõ - ¬ó Gô-ñŸø Mõ-ê£-Jèœ, ð®ˆî & ð®‚-è£î, «õ¬ô-õ£ŒŠ-ðŸø Þ¬÷-ë˜èÀ‚° õóŠ-Hó- ê - £-î‹. ñ£´, Ý´ «ð£¡-øõ - Ÿ-¬øŠ ðó£ñ-K‚è Þò-ô£î Aó£ñ ñ‚-èœ °PŠ-ð£è ñè-O˜ ºò-¬ô„ CPò Ü÷-M™ õ÷˜ˆ¶ ô£ð‹ ߆-ìô - £‹. ºò™ õ÷˜Š¹‚-ªèù îQŠ ð‡¬í i´ «î¬õ-J™¬ô. âù«õ, ï蘹øƒèO½‹ õ÷˜‚èô£‹.

10. -´‚ «è£N õ÷˜Š¹ 11. 裙-ï¬ - ì-èÀ‚-è£ù ð²‰-bõ - ù àŸ-ðˆF ð‡¬í ê£ó£î ðJŸ-Cè - œ: 1. bõù ݬô «ñô£‡¬ñ 2. Üì˜-bõ - ù - ˆ îò£-KŠ¹ 3. «è£N‚-°…-²Š ªð£KŠ-ðè «ñô£‡¬ñ 4. ñFŠ-̆-®ò 𣙠ªð£¼†-èœ îò£-Kˆ-î™ 5. ²ˆ-îñ - £ù Þ¬ø„C àŸ-ðˆF 6. 裙-ï¬ - ì-èÀ‚-è£ù «ï£Œˆ-î´ - Š¹ º¬ø 7. 裙-ï¬ - ìŠ ð‡-¬í‚ èN-¾Š-ªð£-¼†-èO¡ «ñô£‡¬ñ «ñ½‹ îè-õ™-èÀ‚°: ªî£¬ô-G¬ - ô‚ è™M Þò‚-èè - ‹, îI›- 裙-ï¬ì ñ¼ˆ-¶õ ÜP-Mò - ™ ð™-è¬ - ô‚-èö - è - ‹, ñ£î-õó- ‹ 𣙠ð‡¬í, ªê¡¬ù&600 051. ªî£¬ô-«ðC: 044&25554411, 9884136148.

ªêŒ-òŠ-ð-´-A-ø¶. «ïó-®-ò£-èŠ ð‡-¬íèÀ‚«è ܬöˆ- ¶ Š «ð£Œ îóŠ- ð - ´ ‹ ðJŸC ܶ’’ â¡-øõ - ˜, ðJŸ-CJ - ¡ º‚-Aò Ü‹-êƒ-è¬ - ÷-»‹ M÷‚-Aù - £˜. ‘‘â‰î å¼ ð‡- ¬ í- » ‹ CøŠ- ð £è ܬñò, ï™ô àŸ-ðˆ-Fˆ Fø-Âœ÷ 裙ï-¬ì-è-¬÷Š 𣘈¶ õ£ƒè «õ‡-´‹. «ñ½‹, ð‡¬í i´ ܬñŠ¹, bõ-ù‹, ÞùŠ-ªð-¼‚-è‹, «ï£Œ‚-è†-´Š-𣴠ñŸ-Á‹ MŸ-ð¬ù õ£ŒŠ¹ «ð£¡-ø-¬õ-»‹ Iè º‚-A-ò‹. ÞõŸ-¬øŠ ðŸ-Pò Ü®Š-ð¬ì à‡-¬ñ-èœ ªîK‰-F-¼‰- Iè Iè ô£ð-èó- ñ - £è 裙-ï¬ì õ÷˜Š-H™ ß´-ðì º®-»‹. Þ‰î ÜP-Mò - ™ 輈-¶‚-èœ- Þƒ«è ðJŸ-ÁM - ‚-èŠ-ð´ - A - ¡-øù. èø¬õ ñ£´-èœ ðJŸ-C¬ - òŠ ªð£Áˆî-õ¬ó, Þù-M¼ - ˆF «ñô£‡¬ñ, ²ˆ-îñ£ù 𣙠àŸ-ðˆF, ªî£Ÿ-Á« -  õ¬è-

Ü´ˆ¶, ð‡¬í ê£ó£î ªî£NŸ-ðJ - Ÿ-Cè - œ. ÞF™ Üì˜ bõ-ùˆ îò£-KŠ¹, «è£N‚ °…-²Š ªð£KŠ-ðè «ñô£‡¬ñ, ñFŠ-̆-®ò 𣙠ªð£¼†-èœ îò£-Kˆ-î™, ñFŠ-̆-®ò Þ¬ø„-CŠ ªð£¼†-èœ îò£-Kˆ-î™, 裙-ï¬ - ìŠ ð‡-¬í‚ èN-¾Š ªð£¼†-èO¡ «ñô£‡¬ñ, 裙 ï - ¬ - ì-èÀ‚-è£ù «ï£Œˆ-î´ - Š¹ º¬ø, ²ˆ-îñ - £ù Þ¬ø„C àŸ-ðˆF, bõù ݬô «ñô£‡¬ñ, 裙-ï¬ì ñŸ-Á‹ «è£NŠ ð‡¬í «ñô£-÷˜ ºî-Lò ðJŸ-Cè - œ îóŠ-ð´ - A¡-øù. è†-ìí - ˆ-¬îŠ ªð£Áˆ-îõ - ¬ó ð‡¬í ꣘‰î ðJŸ-C-èÀ‚° 500 Ïð£-»‹ ð‡¬í ê£ó£î ðJŸ-CèÀ‚° 1,000 Ïð£-»‹ ñ†-´«ñ è†ìí‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. 裙-ï¬ì õ÷˜Š¹ â¡ø ªî£N™ Þ¡Á ñQ-îõ - ÷ - ˆ «î¬õ¬ò âF˜-«ï£‚-A» - œ-÷¶. âù-«õ-, Aó£ñ ñ‚è- ¬ ÷ˆ ® Þ‰- î Š ðJŸ-Cè - ¬ - ÷Š ªðø ï蘊KUNGUMA CHIMIZH ¹ø Þ¬÷- ë ˜- è À‹ 𣶠ݘ-õ‹ 裆-´A - ø - £˜èœ. ïiù ñò-ñ£-AJ - ¼ - ‚-°‹ 裙-ï¬ì õ÷˜Š-¹ˆ ªî£N¬ô Mõ- ê £- J - è œ, Aó£-ñŠ-¹ø Þ¬÷-ë˜-èœ ñŸ-Á‹ ñè-O˜ º¿-¬ñ-ò£èŠ ðò¡-ð´ - ˆ-F‚ ªè£œ÷ «õ‡-´‹’’ â¡-ø£˜ Üõ˜ Ü‚-è¬ - ø-«ò£´! & â‹.ï£è-ñE FORM-IV RULE-8

1. Place of Publication : 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. 2. Periodicity of the Publication : Fortnightly 3. Printer’s Name : Mohamed Israth (Whether citizen of India (if Foreigner state the country of origin) : Indian Address : 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. 4. Publisher’s Name : Mohamed Israth (Whether citizen of India (if Foreigner state the country of origin) : Indian Address : 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. 5. Editor’s Name : Mohamed Israth (Whether citizen of India (if Foreigner state the country of origin) : Indian Address : 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai - 600 004. 6. Name & Address of Individuals : KAL who own the newspaper & Publications (P) Ltd., Partners or share holders 229, Kutchery Road, holding more than one Mylapore, Chennai - 600 004. Percent of the total capital.

27

I, Mohamed Israth hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. Chennai 1.3.2014

S/d. Mohamed Israth Signature of Publisher


TNPSC M.ã.æ. «î˜¾ ñ£FK Mù£& M¬ì ì£‚ì˜ Ýî¬ôΘ ÅKò°ñ£˜ M.A., M.A., M.Phil., M.Ed., Ph.D.

ÝŠ®®Î†

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

28


29

è™M&«õ¬ô õN裆®


ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

30


31

è™M&«õ¬ô õN裆®


ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

32


33

è™M&«õ¬ô õN裆®


ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

34


(Ü´ˆî ÞîN½‹ ÝŠ®®Î† ªî£ì¼‹...)

35


+2 6 Marks

ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

MATHEMATICS Question Bank

S. Balaji, M.Sc., M.Ed., M.Phil.

36


37

è™M&«õ¬ô õN裆®


ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

38


39

è™M&«õ¬ô õN裆®


ñ£˜„ 1 & 15,2014°ƒ°ñ„ CI›

40


41

è™M&«õ¬ô õN裆®


èEî‹

Mù£ˆ ªî£°Š¹

42 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 

S. ð£ô£T, M.Sc., M.Ed., M.Phil.


è™M&«õ¬ô õN裆®-

43


44 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


è™M&«õ¬ô õN裆®-

45


46 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


è™M&«õ¬ô õN裆®-

47


48 ñ£˜„1& 15,2014 °ƒ°ñ„ CI› 


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Price Rs.10.00. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

Chimizh  

chimizh tamil magazine