Page 1

°ƒ°ñ„ CI›  டிசம்பர்

1-15, 2016

 ₹10

மாதம் இருமுறை

கற்றல் குறைபாடு!

பயிற்சியால் வெல்ல பயனுள்ள வழிகள்

+ 2 இயற்பியல் நிபுணர்கள் தரும்

வினாத் த�ொகுப்பு


ðFŠðè‹

ஆகா–யம் கனவு அப்–துல் கலாம்

u125

பெண்–களு – க்–கான புதிய ப�ாழில்–கள் ஆர்.வவகேகி

சர–வ–ண–கார்த்–தி–கக–யன்

சபண்– க – ளு க்கு சவறும் 100 ரூபா– யி ல் ஆரம்–பித்து சில ஆயி–ரம் ரூபாய வ்ர–யி– லான முை–லீட்–டில் சவற்–றி–க–ர–ோ–கத் சைாழில் சசேயய ஏரா–ள–ோன வாயப–பு–கள் உள்–ள்ை உணர்த்–தும் நூல். ஒவ்–சவாரு சைாழி–லி–லும் சஜயித்–ை–வர்–கமள வழி–்ய–யும் சசோல்–லிக் சகாடுப–பது இந்ை நூலின் சபரும் சிைபபு!

திப–பு–வுக்–கும் முந்–்ைய கால இந்–திய நூல்–களி – லு – ம் ராக்–சகட் பற்–றிய குறிப–புக – ள் உண்டு. அவற்–றி–லி–ருந்து ஆரம்–பித்து, அப– துல் கலாம் காலம் வ்ர– யி – ல ான இந்–திய ராக்–சகட்–டின் வர–லாறு இது!

கம்ப்யூட்டரிலும் செல்போனிலும்

u100

கலககலோம் தமிழில

ஐ.டி. து்ை மவ்லயில் எழுத்–துத் மைர்வு, குழு விவா– ை ம், சடக்– னி க்– க ல் மைர்வு, எச.ஆர் இன்–டர்–வியூ ஆகி–யவ – ற்–்ைத் ைாண்டி மவறு சில விஷ–யங–கள் இருப–ப–வர்–கமள சஜயிக்க முடி–கி–ைது. அந்ை ரகசியஙக்ள ஒரு நிபுணமர சசோல்லும் நூல் இது.

பிரதி்களுக்கு: சூரியன் பதிபபகம், 229, ்கச்சேரி ்ரோடு, மயிலைோபபூர, சசேன்ன- 4. ்போன: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

இடம் எங்கே?

u100

ஒரு வகுபப்ை யாருக்கு சசோந்ைம்? ஆசிரியருக்கா? ோணவனுக்கா? கல்வியில் முழு்ே சபற்று, வாழ்வில் ைனக்குரிய இடத்்ை மைடி அ்டய வழிகாட்டும் நூல் இது!

கம்பயூட்டர், ஸோர்ட் மபான், மடபசலட் என அ்னத்து நவீன கருவிகளிலும் ைமிழில் பயன்படுத்ை உைவும் வழிகாட்டி

காமககர் கக.புவகேஸவரி

எனக்குரிய ச.மாடசாமி

காமககர் கக.புவகேஸவரி

ITதுறை இன்டர்வியூவில் பெயிப்ெது எப்ெடி

u180

u125

நேரு மு�ல் ந�ாடி வறை

u100

நமது பிரதமர்களின் ்கதத

ரா.கவஙகடசாமி இந்திய ேக்கள் சுைந்திரக் காற்்ை சுவாசித்து வாழ்வைற்கு, ைஙகள் உரி்ேகளுக்காகக் குரல் சகாடுக்கும் ஜனநாயக சூழ்லப சபறுவைற்கு கணிசேோன பஙகளிப்பச சசேயை நம் பிரைேர்களின் ைனிபபட்ட வாழ்வு ேற்றும் சபாதுவாழ்வு சுவாரசியஙக்ளச சசோல்கிை நூல்.

பிரதி்களுக்கு : சசேன்ன: 7299027361 ்்கோ்வ: 9840981884 ்சேலைம்: 9840961944 மது்ர: 9940102427 திருசசி: 9364646404 செல்்லை: 7598032797 ்வலூர: 9840932768 புதுச்சேரி: 9840887901 ெோ்கர்்கோவில்: 9840961978 சபங்களூரு: 9945578642 மும்்ப: 9769219611 சடல்லி: 9818325902

தின்கரன அலுவலை்கங்களிலும், உங்கள் பகுதியில் உள்்ள தின்கரன மற்றும் குஙகுமம் மு்கவர்களிடமும், நியூஸ் மோரட் புத்த்கக் ்க்ட்களிலும் கி்டக்கும் புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால் / கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன 600004. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இப்போது ஆன்லைனிலும் வோங்கலைோம் www.suriyanpathipagam.com


த்– தி ய அர– சி ன் மனி– த – வ ள மேம்– ப ாட்– டு த் துறை– யி ன் கீழ் செயல்–பட்டு வரும் அகில இந்–தி–யத் த�ொழில்–நுட்–பக் கல்–விக்–குழு (All India Council for Technical Education - AICTE) எனும் தன்–னாட்சி அமைப்–பி–னால் அங்–கீ–கா–ரம் வழங்– கப்–பட்ட கல்வி நிறு–வ–னங்–க–ளில் மேலாண்மை முது–கல – ைப் படிப்–புக – ளி – ல் (M.B.A) சேர, ப�ொது மேலாண்–மைச் சேர்க்–கைத் தேர்வு - 2017 (Common Management Admission Test - CMAT - 2017) நடத்–தப்–பட்–டு–வ–ரு–கி–றது. அதன்– ப டி 2017-18 ஆம் கல்– வி – ய ாண்– டி ல் சேர்க்கை பெறு–வ–தற்–கான தேர்வு அறி–விப்பு வெளி–யிட– ப்–பட்–டுள்–ளது. கல்–வித்–தகு – தி: ஆன்–லைன் மூலம் நடை– பெ–றும் இந்–தத் தேர்–வுக்கு விண்–ணப்–பிக்க ஏதா–வத�ொ – ரு பட்–டப்–படி – ப்–பில் தேர்ச்சி பெற்–றி– ருக்க வேண்–டும். இள–நில – ைப் பட்–டப்–படி – ப்–பில் (10+2+3) இறு–தி–யாண்டு படித்–துக்–க�ொண்–டி– ருக்– கு ம் மாண– வ ர்– க – ளு ம் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். விண்– ண ப்– பி க்– கும் முறை: விண்– ணப்–பிக்க விரும்– பு– வ�ோ ர் www. aicte-cmat. in/College/ Index_New. a s p x எ ன ்ற இ ணை – ய – த–ளம் மூலம் ப தி வு

(Registration) செய்துக�ொள்ள வேண்–டும். பதி–வுக்–குப் பிறகு, ப�ொதுப்– பி–ரி–வி–னர் மற்–றும் இதர பிற்–பட்ட வகுப்– பி–னர் ரூ.1400ம் எஸ்.சி., எஸ்.டி. பிரி–வி–னர், மாற்–றுத்–தி–ற–னா–ளி–கள் மற்–றும் பெண்–கள் ரூ.700ம் பதி– வு க் கட்– ட – ண – ம ாக ஆன்– ல ை– னில் செலுத்–த–லாம். ஆன்–லை–னில் பணம் செலுத்–தி–ய–வர்–க–ளுக்குக் கட்–ட–ணம் செலுத்– தி– ய தற்– க ான உறுதி மின்– ன ஞ்– ச – லி – லு ம், செல்–ப�ோனு – க்கு எஸ்.எம்.எஸ்–ஸும் அனுப்பி வைக்–கப்–ப–டும். இணை–ய–த–ளத்–தில் பதிவு செய்த பின் செலானை பதி–விற – க்–கம் செய்து அரு–கி–லுள்ள ஏதா–வ–த�ொரு பாரத வங்கி (State Bank of India) கிளை–கள் மூல–மும் பணம் செலுத்–த–லாம். பணம் செலுத்–தி–யது உறுதி செய்–யப்–பட்ட பின்–னர், இணை–ய–த– ளத்–தில் விண்–ணப்–பத்தை முழு–மை–யாகப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்–பிக்க வேண்–டும். இத்–தேர்வு முடி–வுக – ளை – க் க�ொண்டு தயார் செய்–யப்–பட்ட தகு–தி–யு–டை–ய–வர்–கள் பட்–டி–ய– லி– லி – ரு ந்து மத்– தி – ய க் கலந்– த ாய்வு மூலம் அனைத்து மாநி–லங்–க–ளி–லும் மேலாண்மை முது–கல – ைப் படிப்–புக – ளி – ல் (M.B.A) சேர்க்–கை– யி–னைப் பெற முடி–யும். மத்–திய – க் கலந்–தாய்வு இல்–லாத மாநி–லங்–க–ளில், அகில இந்–திய த�ொழில்– நு ட்– ப க் கல்– வி க்– கு ழு அனு– ம தி பெற்ற மேலாண்மை முது–கல – ைப் படிப்–புகள் – (M.B.A) இடம் பெற்–றி–ருக்–கும் கல்வி நிறு–வ– னங்–க–ளில் இத்–தேர்வு மதிப்–பெண்–க–ளைக் க�ொண்டு சேர்க்–கை–யி–னைப் பெற–மு–டி–யும். இத்–தேர்–வுக்–குப் பதிவு செய்–யக் கடைசி நாள்: 10.12.2016. பதி–வுக் கட்–ட–ணம் செலுத்– தக் கடைசி நாள்: 11.12.2016. விண்–ணப்– பத்தை முழு– மை – ய ாகப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்–பிக்–கக் கடைசி நாள்: 13.12.2016. இத்– த ேர்வு குறித்த மேலும் விவ– ர ங்– க– ளு க்கு மேற்– க ா– ணு ம் இணை– ய – த – ள த்– தைப் பார்க்–க–லாம் அல்–லது 022 - 66258304 எனும் த�ொலை–பேசி எண்–ணில�ோ அல்–லது customercare@aicte-cmat.in – ல�ோ த�ொடர்பு – எனும் மின்–னஞ்–சலி க�ொண்டு தக–வல் பெற–லாம்.

- தேனி மு.சுப்–பி–ர–மணி

நுழைவுத்தேர்வு டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

நுழைவுத்தேர்வு

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

CMAT-2017

3

எம்.பி.ஏ. படிக்க


அறிவிப்பு

வன மேலா வ

ஆர்.ராஜராஜன்

4

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ன மேலாண்மை குறித்த படிப்– பு – கள் மாநில அர–சின் கட்–டுப்–பாட்–டில் உள்ள கல்வி மையங்–கள் சில–வற்–றி– லும் மத்–திய அர–சின் கட்–டுப்–பாட்–டில் உள்ள கல்வி மையங்–க–ளி–லும் வழங்–கப்–ப–டு–கின்–றன. இதில் இள–நிலை, முது–நிலைப் பட்–டப்–ப–டிப்பு, பட்–டய – ப்–படி – ப்–புக – ள் வழங்–கப்–படு – கி – ன்–றன. அந்த வகை–யில் இண்–டி–யன் இன்ஸ்ட்–டி–யூட் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் மேனேஜ்–மெண்ட்(IIFM) என்–பது, மத்–திய அர–சின் சுற்–றுப்–பு–றச் சூழல் மற்–றும் வனங்–கள் அமைச்–ச–கத்–தின் நிதி ஆதா–ரத்–து– டன் இயங்–கும் கல்வி நிறு–வ–ன–மா–கும். இது ப�ோபா–லில் செயல்–பட்டு வரு–கி–றது. இதன் கீழே, இத்–து–றை–யும், துறை–சார்ந்த பல்–வேறு பிரி–வு–க–ளின் ஆய்வு த�ொடர்–பான நிறு–வ–னங்– க–ளும் கல்–லூ–ரி–க–ளும் இயங்–கு–கின்–றன. IIFM வழங்–கும் படிப்–பு–கள் முது–நி–லைப் பட்–ட–/–பட்–ட–யப்–ப–டிப்–பு–கள்: ப�ோஸ்ட் கிரா– ஜ ூ– வ ேட் டிப்– ள ம�ோ இன் ஃபாரஸ்ட்ரி மேனேஜ்– ம ென்ட், ப�ோஸ்ட் மாஸ்– ட ர்ஸ் இன் நேச்– சு – ர ல் ரிச�ோர்ஸ் மேனேஜ்–மென்ட், ப�ோஸ்ட் மாஸ்–டர்ஸ் டிப்– ளம�ோ இன் அர�ோமா டெக்–னா–லஜி (Post Masters Diploma in Forestry Management, Post Masters Diploma in Natural Resource Management, Post Masters Diploma in Aroma Technology) முது–நிலை அறி–விய – ல் படிப்–புக – ள் (Master of Sciences): Qபாரஸ்ட்ரி (Forestry), என்–வி– ரான்–மென்ட் மேனேஜ்–மென்ட் (Environment Management), வுட் சயின்ஸ் அண்டு டெக்– னா–லஜி (Word Science and Technology), செல்–லு–ல�ோஸ் அண்டு பேப்–பர் டெக்–னா– லஜி (Cellulose and Paper Technology), என்–வி–ரான்–மென்ட் சயின்ஸ் (Environment Science), சஸ்–டெ–யின – –பில் டெவ–லப்–மென்ட் (Sustainable Development), வ�ொயில்ட் லைஃப் (Wild Life), அக்–ரி–கல்–சு–ரல் எக்–க– னா–மிக்ஸ் (Agricultural Economics), அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி (Agro forestry), ஃபாரஸ்ட்

பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்!

ஜெனிட்–டிக் ரிச�ோர்–ஸஸ் (Forest Genetic – ல் அண்டு அர�ோ–மேட்– Resources), மெடி–சன டிக் பிளான்ட்ஸ் (Medical and Arometic plants), மைக்ரோ பயா–லஜி (Micro Biology). தற்–ப�ோது வன மேலாண்மைத் துறை–யில் முது–நிலை டிப்–ளம�ோ படிப்–புக்–கான மாண–வர் சேர்க்கை அறி–விப்பை IIFM வெளி–யிட்–டுள்– ளது. படிப்பு: ப�ோஸ்ட் கிரா–ஜூ–வேட் டிப்–ளம�ோ இன் ஃபாராஸ்–டிரி மேனேஜ்–மென்ட் (பி.ஜி.டி. எப்.எம்.) கல்–வித் தகுதி: ஏதே–னும் ஒரு இள–நிலைப் பட்– ட ப்– ப – டி ப்– பி ல் 50 சத– வீ த மதிப்– பெ ண் –க–ளு–டன் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும்.


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

வரை– வ� ோலை எடுத்து ‘Chairperson, PGDFM Admission Indian Institute of Forest Management, Nehru Nagar, Bhopal, 462 003, INDIA’ என்ற முக– வ– ரிக்கு விரைவுத் தபா– லி ல் அனுப்ப வேண்–டும். விண்–ணப்–பத்–து–டன் CAT, XAT அட்–மிட் கார்டு இணைத்து, பதிவு எண்ணைக் குறிப்–பிட வேண்–டும். CAT விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் 10.01.2017, XAT விண்–ணப்–ப–தா–ரர்–கள் 10.02.2017 என்ற நாட்–க–ளுக்–குள் விண்–ணப்–பத்தை அனுப்ப வேண்–டும். மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு மேலே குறிப்– பி – ட ப் – ப ட் – டு ள்ள இ ணை – ய – த – ள த் – தை ப் பார்க்–க–வும். 

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எஸ்.சி., மற்–றும் எஸ்.டி. பிரி–வி–னர் 45 சத–வீத மதிப்–பெண் பெற்று தேர்ச்சி பெற்–றிரு – ந்–தால் ப�ோதும். கேட் அல்–லது எக்ஸ்.ஏ.டி. தேர்–வில் மாண–வர்–கள் தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்– டும். எவ்–வாறு விண்–ணப்–பிப்–ப–து? இதில் சேர விரும்–பு–வ�ோர் விண்–ணப்பப் படி– வத்தை http://www.iifm.org என்ற இணை–ய–த–ளத்–தில் இருந்து பதி–வி–றக்–கம் செய்து பூர்த்தி செய்து ‘‘Director, Indian Institute of Management, Bhopal’’ என்ற பெய–ரில் ப�ோபா–லில் மாற்–றத்–தக்க வகை– யில், ப�ொதுப் பிரி– வி – ன ர் ரூ.1000, ஆதி திரா– வி – ட ர், பழங்– கு – டி – யி – ன ர் ரூ.500க்கு,

5

முதுநிலைப் பட்டயப்படிப்பு

அட்டைப்படம்: Shutterstock

ண்மையில்


எதிர்பார்ப்பு

ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்குத் தயாராகுங்க! முனை–வர். ஆத–லை–யூர்

சூரி–ய–கு–மார்

எம்.ஏ., எம்.ஏ., எம்.ஃபில்., எம்.எட்., பி.எச்.டி.,

6

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ல்–வேறு வழக்–கு–க–ளால் தள்–ளிக்–க�ொண்டே ப�ோன ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்வு, விரை–வில் வர–வி–ருக்–கி–றது. இது ஆசி–ரி–யப் பட்–டம் படித்–த–வர்–க–ளுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்–கூ–டிய செய்தி. ஆசி– ரி–யர் தகு–தித் தேர்வு நடத்–தப்–பட்டு முதல் இரண்டு தேர்–வு–க–ளும் கடி–ன–மாக இருந்–த–தாகப் பர–வ–லான கருத்து இருந்–த–ப�ோ–தும் 2013 ஆம் ஆண்டு தகு–தித் தேர்–வில் பலர் தேர்ச்சி பெற்–ற–னர். இட ஒதுக்–கீட்–டுப் பிரி–வின – ரு – க்கு ஐந்து சத–வீத மதிப்–பெண் சலுகை அளிக்–கப்–பட்–டது. இது த�ொடர்–பாக நடை–பெற்–று–வந்த வழக்–கு–கள் தற்–ப�ோது முடி–வுக்கு வந்–து–விட்–ட–தால், தேர்–வர்–கள் இனி நிம்–ம–தி–யாக அடுத்த தேர்–வுக்–குத் தயா–ரா–க–லாம். கூடிய விரை–வில் ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்–வுக்–கான அறி–விப்பு வெளி–யாக அதிக வாய்ப்பு உள்–ளது. ஆசி–ரி–யர் தகு–தித் தேர்வு மூன்று பிரி–வு– க–ளில் நடை–பெ–றும். ஆசி–ரி–யர் பயிற்சி பட்–ட– யம்(D.T.Ed.) படித்–த–வர்–கள் தாள் ஒன்றை எழுத வேண்–டும். கலைப்–பட்–ட–தாரி ஆசி–ரி– யர்–கள் (B.A.+B.Ed.) தாள் இரண்டு எழுத வேண்–டும். அறி–விய – ல் பட்–டத – ாரி ஆசி–ரிய – ர்–கள் (B.Sc. + B.Ed.) தாள் இரண்டு “A”எழுத வேண்–டும். மூன்று தாள்–க–ளுமே 150 கேள்– வி–கள் க�ொண்–ட–தாக இருக்–கும். ஒவ்–வ�ொரு கேள்– வி க்– கு ம் ஒரு மதிப்– ப ெண். தேர்ச்சி

பெறு–வத – ற்கு தற்–ப�ோது – ள்ள விதி–மு–றைப்–படி ப�ொதுப்–பி–ரி–வி–னர் 90 மதிப்–பெண்–கள் பெற வேண்–டும். இட ஒதுக்–கீட்டுப் பிரி–வி–ன–ருக்கு இந்–தத் தகுதி மதிப்–பெண்–க–ளில் இருந்து 5 சத–வீ–தம் சலுகை அளிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. அதா–வது, இட ஒதுக்–கீட்–டுப் பிரி–வி–னர் 82 மதிப்–பெண்–கள் பெற்–றால் ப�ோதும் தேர்ச்சி பெற்–ற–தாக அறி–விக்–கப்–ப–டு–வார்–கள். முதல் தாள் 5 பிரி–வு–கள் க�ொண்–ட–தாக இருக்–கும்


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெறு–மனே ‘ஜஸ்ட் பாஸ்’–என்–பது வேலை பெறு–வ–தற்கு உதவி செய்–யாது என்–ப–தைத் தேர்–வர்–கள் புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். ஆசி– ரி – ய ர் தகு– தி த் தேர்– வி ல் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு வேலை வாய்ப்பு பெறு–வ–தற்கு ‘வெயிட்–டேஜ்–’மு – றையை – த் தமி–ழக அரசு பின்– பற்–று–கி–றது. முதல் தாளில் வெற்றி பெற்று, இடை– நிலை ஆசி–ரி–ய–ராக விரும்–பு–ப–வர்–க–ளுக்கு, அவர்–கள் பன்–னி–ரண்–டாம் வகுப்–பில் பெற்ற மதிப்–பெண்–க–ளில் இருந்து 15 சத–வீ–த–மும், பட்–டய – ப்–படி – ப்பு மதிப்–பெண்–களி – ல் இருந்து 25 சத–வீத – மு – ம், தகு–தித் தேர்வு மதிப்–பெண்–களி – ல் இருந்து 60 சத–வீ–த–மும் ‘வெயிட்–டேஜ்–’–மு–றை– யில் மதிப்–பெண்–க–ளின்–படி வேலைக்–கான தர–வ–ரி–சைப்–பட்–டி–யல் தயா–ரிக்–கப்–ப–டும். இரண்– ட ாம் தாளில் வெற்றி பெற்று பட்–ட–தாரி ஆசி–ரி–ய–ராக விரும்–புப – –வர்–க–ளுக்கு அவர்–கள் பன்–னி–ரண்–டாம் வகுப்–பில் பெற்ற

7

தமிழ் - 30 மதிப்–பெண்–கள், ஆங்–கில – ம்- 30 மதிப்–பெண்–கள், குழந்தை வளர்ப்பு உள–வி– யல் - 30 மதிப்–பெண்–கள், கணி–தம்- 30 மதிப்– பெண்–கள், சூழ்–நில – ை–யிய – ல் - 30 மதிப்–பெண்– கள். ஆக ம�ொத்–தம் = 150 மதிப்–பெண்–கள். இரண்–டாம் தாள் கலைப்–பி–ரிவு, நான்கு பிரி–வு–கள் க�ொண்–ட–தாக இருக்–கும் தமிழ் - 30 மதிப்–பெண்–கள், ஆங்–கில – ம்- 30 மதிப்–பெண்–கள், குழந்தை வளர்ப்பு உள–வி– யல் - 30 மதிப்–பெண்–கள், சமூக அறி–வி–யல்60 மதிப்–பெண்–கள். ஆக ம�ொத்–தம் = 150 மதிப்–பெண்–கள். இரண்– ட ாம் தாள் அறி– வி – ய ல் பிரிவு, நான்கு பிரி–வு–கள் க�ொண்–ட–தாக இருக்–கும் தமிழ் - 30 மதிப்–பெண்–கள், ஆங்–கி–லம்30 மதிப்– ப ெண்– க ள், குழந்தை வளர்ப்பு உள–வி–யல் - 30 மதிப்–பெண்–கள், கணி–தம் மற்–றும் அறி–விய – ல் - 60 மதிப்–பெண்–கள். ஆக ம�ொத்–தம் = 150 மதிப்–பெண்–கள்.


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

8

மதிப்–பெண்–க–ளில் இருந்து 10 சத–வீ–த–மும், டிகிரி மதிப்–பெண்–க–ளில் இருந்து 15 சத–வீ–த– மும், பி.எட்.மதிப்–பெண்–கள் 15 சத–வீ–த–மும், தகு–தித் தேர்வு மதிப்–பெண்–க–ளில் இருந்து 60 சத–வீத – மு – ம் என்ற அள–வில் ‘வெயிட்–டேஜ்’ முறை–யில் மதிப்–பெண்–க–ளின்–படி வேலைக்– கான தர–வரி – சை – ப்–பட்–டிய – ல் தயா–ரிக்–கப்–படு – ம். +2, டிகிரி மதிப்–பெண்–கள் எல்–லாம் ஏற்–க– னவே முடிவு செய்–யப்–பட்–டவை. இனி–மேல் அதில் எந்த மாற்–ற–மும் செய்ய முடி–யாது. தகு–தித் தேர்–வில் நாம் எவ்–வ–ளவு அதி–கம் மதிப்– ப ெண்– க ள் பெறு– கி – ற�ோ ம் என்– பதை வைத்–துத்–தான் நம் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்ய முடி–யும். ஆக, ஆசி– ரி – ய ர் வேலை தேடு– வ�ோ ர் கையில் உள்ள ஒரே மந்–தி–ரக்–க�ோல், தகு– தித் தேர்வு மட்–டு–மே! ம�ொத்–த–முள்ள 150 கேள்–விக – ளு – க்கு 130 மதிப்–பெண்–களை – ய – ா–வது தாண்–டி–னால்தான் அர–சுப் பள்ளி ஆசி–ரி–யர் பணியை ந�ோக்கி நெருங்க முடி–யும். எனவே, தகு– தி த் தேர்– வு க்கு திட்– ட – மி ட்டுச் சரி– ய ாக நிறை–வாகத் தயா–ராக வேண்–டும். மூன்று தாள்–க–ளுக்–கும், தமிழ், ஆங்–கி– லம், உள–விய – ல் ஆகி–யவை ப�ொது–வா–னவை. தமிழ்ப் பாடத்–திற்கு ஆறு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடங்–களை முழு– மை–யாகப் படிக்க வேண்–டும். இலக்–கண அறி–வ�ோடு, பாடப்–ப–கு–தி–யில் உள்ள முழு– மை–யான இலக்–கிய, உரை–ந–டைச் செய்– தி–களை – –யும் தெரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். ஆங்– கி – ல ப் பாடத்– தி ற்கு அடிப்– ப டை இலக்–கண – ம் அவ–சிய – ம். 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள சமச்–சீர் பாடத்– – ன் பயிற்–சிக – ளை திட்–டத்–தில் உள்ள பாடங்–களி முறை–யாக ‘ஒர்க் அவுட்–’செ – ய்து பார்த்–தால் ப�ோதும். குழந்தை வளர்ப்பு உள–வி–யல் என்–பது

க�ொஞ்–சம் புதிய பகுதி, இதற்–கான பாடத்–திட்– டத்தை ஆசி–ரிய – ர் தேர்வு வாரி–யம் ஏற்–கன – வே வெளி–யிட்–டுள்–ளது. ஆனா–லும் தேர்–வர்–கள், தங்–க–ளது D.T.Ed. அல்–லது B.Ed படிப்–பில் படித்–தி–ருப்–பீர்–கள். மன–வெ–ழுச்சி, சமூக உணர்வு, ஒப்–பார் குழு, அறிவு வளர்ச்சி, உள–விய – ல் முறை–கள், தனி ஆள் ஆய்வு, பல்–வேறு உள–வி–யல் அறி– ஞ ர்– க – ளி ன் க�ொள்– கை – க ள், வளர்ச்சி, முன்–னேற்–றம், முதிர்ச்சி, சிந்–தனை மற்–றும் ம�ொழி, கவ–னித்–தல், மன ந�ோய்–கள், வழி காட்–டு–தல் மற்–றும் அறி–வுரை பகர்–தல், மீத்– தி–றக் குழந்–தை–கள், கற்–றல் க�ோட்–பா–டு–கள் ஆகி–யவை இந்த குழந்தை வளர்ப்பு உள– வி–ய–லில் அடங்–கி–யி–ருக்–கும். முதல் தாளுக்– க ான சூழ்– நி – ல ை– யி – ய ல் பாடத்–திற்கு அரசு வெளி–யிட்ட (பழைய) சூழ்– – ல் பாடங்–களை – ப் படிக்க வேண்–டும். நி–லை–யிய அறி–வி–யல், கணி–தம் மற்–றும் சமூக அறி– வி–யல் பாடத்–திற்கு ஆறு முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள சமூக அறி–விய – ல், அறி– – ாகப் வி–யல், கணி–தப் பாடங்–களை முழு–மைய படித்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். பாடங்– க – ளை ப் படிக்– கு ம்– ப�ோ து, ஒவ்– வ�ொரு பாடத்– தி ற்– கு ம் பின்– ன ால் உள்ள பயிற்சி வினாக்–களை மட்–டும் படிக்–கா–மல், பாடம் முழு–வதை – யு – ம் புரிந்துக�ொண்டு படிக்க வேண்–டும். தேர்– வு க்குத் தயா– ர ா– கு ம், ஆசி– ரி – ய ப் பட்–ட–தா–ரி–கள் முழு–மை–யான அர்ப்–ப–ணிப்பு உணர்–வுட – ன் தயா–ராக வேண்–டும். ஏனெ–னில் நீங்–கள் ஆசி–ரிய – ர் ஆக வேண்–டும் என்–பதைத் தேர்–வுக – ள் மட்–டும் தீர்–மா–னிப்–பதி – ல்லை. உங்– – ளு – ம், குண–நல – ன்– க–ளுட – ைய மனப்–பான்–மைக க–ளும் சேர்ந்தே தீர்–மா–னிக்–கின்–றன. உற்– ச ா– க த்– த �ோடு தயா– ர ா– கு ங்– க ள்! வாழ்த்–து–கள் ! 


ஆல�ோசனை

கற்றல் குறைபாடு! பயிற்சியால் வெல்ல பயனுள்ள வழிகள்!

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

10 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வ்– வ �ொ– ரு – வ – ரி ன் எதிர்– க ா– ல த்– த ை– யு ம் நிர்– ண – யி க்– கு ம் அடித்–தள – ம – ாகக் கல்வி உள்–ளது. அத–னால்–தான் பெற்–ற�ோர்– கள் எப்–பா–டு–பட்–டா–லும் தங்–கள் பிள்–ளை–களை நன்–றாகப் படிக்க வைத்–திட வேண்–டு–மென்று எண்–ணு–கி–றார்–கள். ஆனால், இன்– றை ய வகுப்– ப – றை – யி ல் 12 சத– வீ – த ம் குழந்– த ை– க – ளு க்குக் கற்–றல் குறை–பாடு இருக்–கி–றது எனப் புள்ளி விவ–ரங்–கள் உறுதி செய்–கின்–றன. ப�ொது–வாகக் கற்–றலி – ல் பிரச்–னைக – ளை சந்–திக்–கும் குழந்–தை–களை மூளைக் குறை–பாடு உள்–ள–வர்–க–ளாகப் புரிந்–து– க�ொள்–வது அதி–க–மாக உள்–ளது. கற்–றல் குறை–பாடு உள்–ளர்–கள் வேறு எதற்–கும் உப–ய�ோ–கம் அற்–ற–வர்–க–ளாக நடத்–தும் தவ–றான ப�ோக்–கும் அந்–தக் குழந்–தை–க–ளின் எதிர்–கா–லத்தைக் கேள்–விக்– கு–றி–யாக மாற்–று–கி–றது. கற்–றல் குறை–பாட்–டைப் ப�ொறுத்–த–வரை – க்கு எதி–ரிக – ள – ாக மாறு–கின்–றன. தவ–றான புரி–தல்–களே அவர்–களு

செந்தில்குமார்


கற்–றல் குறை–பாடு ஒரு ந�ோய் கிடை–யாது என்–பதை முத–லில் அனை–வ–ரும் புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். அடுத்–த–தாக புரி–தல் திறனை மேம்–ப–டுத்த

குழந்–

தை–க–ளின் மாற்று முறை கல்வித்– திட்–டம்

த�ொழில் திறன் ஓப்–பன் ஸ்கூல்

மற்–றும் பயிற்–சி–கள் அளிக்–க–லாம். சிஸ்–டத்–தில் விரும்–பிய பாடத்தை த�ொட–ர–லாம்.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

இல்–லா–ம–லேயே, நினை–வாற்–ற–லின் உத– வி–யால் குழந்–தைக – ள – ால் படிக்க இய–லும். ஆனால், டிஸ்–லெக்–சிய – ா–வால் பாதிக்–கப்– பட்ட குழந்–தைக – ள – ால், இந்த இயல்–பான செய–லைச் செய்ய முடி–யாது. இவர்–கள் எழுத்–து–களை அவற்–றின் வரி–வ–டி–வத்–தைக் க�ொண்டு அடை–யா– ளம் காண்–பது முதல், முன்பு படித்–த– வற்றை நினை–வில் நிறுத்–திக்–க�ொள்–வது வரை ஒவ்–வ�ொரு கட்–டத்–தி–லும் தடங்– கல்–க–ளைச் சந்–திக்–கின்–ற–னர்.உதா–ர–ண– மாக ‘cat’ ‘tac’ ஆக–வும், ‘pot’ ‘top’ஆக–வும், ‘was’, ‘saw’ ஆக–வும் இவர்–க–ளுக்கு மாறி– வி–டக்–கூ–டும். அதேப�ோல் ‘சுக்கு மிளகு திப்–பி–லி’ என்று எழு–தி–னால் இவர்–கள் அதை ‘சுக்– கு மி ளகுதி ப்பி– லி ’ என்று பார்க்– க க்– கூ – டு ம். இத– ன ால் இவர்– க ள் மிக மெது–வா–க–வும், ஏகப்–பட்ட தப்–பும் தவ–று–மா–க–வும் படிப்–பார்–கள். ஒரே வித– மான எழுத்–துப் பிழை–களை – த் திரும்–பத் – ளை – த் திரும்–பச் செய்–வார்–கள். எழுத்–துக தலை–கீழ – ா–கவு – ம் இவர்–கள் எழு–தக்–கூடு – ம். – ளி – ன் இந்–தச் சூழ–லில்–தான் குழந்–தைக நிலைமை புரி– ய ா– ம ல் பெற்– ற�ோ ர்– க ள் அவர்–களைத் தண்–டிப்–ப–தும், கூடு–தல் மதிப்–பெண் பெறப் படி… படி… என்று வற்பு– று த்– து – வ – து ம் நடக்– கி – ற து. இது– ப�ோன்ற செயல்– ப ா– டு – க ள் குழந்– தை – களைத் உள–விய – ல் ரீதி–யா–கவு – ம் பாதிக்–கச் செய்–யும். தனக்–குள் இருக்–கும் திற–மை– யை– யு ம் வெளிப்– ப – டு த்த தெரி– ய ா– ம ல் முடங்–கும் நிலை–யும் ஏற்–படு – ம். இக்–குழ – ந்– தை–க–ளுக்கு அவர்–க–ளுக்–குப் புரி–யும்–படி கற்–றுத்–த–ரும் சிறப்பு ஆசி–ரி–யர்–க–ளி–டம் சில நாட்–கள் பயிற்–சி–ய–ளித்து கற்–றுக்– க�ொ–டுத்–தால், அதன் பின் அவர்–கள் தாமா–கவே படிக்–கத் த�ொடங்–கிவி – டு – வ – ர். பள்– ளிப் படிப்– பி ல் கரை தாண்ட

11 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

உல– க – ள – வி ல் கற்– ற ல் குறை– ப ாட்– டி – னால் பாதிக்–கப்–பட்ட பலர் பல்–வேறு துறை–களி – லு – ம் நிபு–ணத்–துவ – ம் உள்–ளவ – ர்–க– ளாக வளர்ந்–துள்–ள–னர். கற்–றல் குறை– பாடு என்–பது நரம்–பிய – ல் சார்ந்த, மூளை– யில் விவ–ரங்–களை அனுப்–புகி – ற, பெறு–கிற மற்– று ம் புரிந்– து – க�ொ ள்– கி ற திற– னை ப் பாதிக்–கும் ஒரு நிலை. கற்–றல் குறை–பாடு க�ொண்ட ஒரு குழந்தை வாசிப்–ப–தற்கு, எழு–து–வ–தற்கு, பேசு–வ–தற்கு, கவ–னிப்–ப– தற்கு, கணி– த க் க�ோட்– ப ா– டு – க – ளை ப் புரிந்–துக�ொ – ள்–வத – ற்கு மற்–றும் ப�ொது–வா– கவே எதை–யும் புரிந்–து–க�ொள்–வ–தற்–குச் சிர–மப்–ப–ட–லாம். கற்–றல் குறை–பா–டு–கள் டிஸ்–லெக்–ஸியா, டிஸ்–பிர – ாக்–ஸியா, டிஸ்– கால்–குலி – யா மற்–றும் டிஸ்–கிர – ா–பியா என வகைப்–ப–டுத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இந்–தக் குறை– பா–டுக – ள் பெரும்–பா–லும் ஒவ்–வ�ொன்–றும் மற்–றவ – ற்–றுட – ன் இணைந்து காணப்–பட – – லாம். ஆனால், இதில் முதன்–மை–யாக பேசப்–ப–டுவ – து டிஸ்–லக்–ஸி–யா–தான். கற்–றல் குறை–பா–டுக – ள் உடல் சார்ந்த ந�ோய்–க–ளால�ோ, மன ந�ோய்–க–ளால�ோ ப�ொரு–ளா–தார நிலை அல்–லது கலா– சா–ரப் பின்–னணி – யி – ன – ால�ோ உண்–டா–வ– தில்லை. கற்–றல் குறை–பாடு உள்ள ஒரு குழந்தை பல–வீ–ன–மாக அல்–லது ச�ோம்– பே–றித்–த–ன–மாக உள்–ளது என்று அர்த்–த– மில்லை. இக்–கு–றை–பாடு உள்–ளவ – ர்–கள் பாட்டு, டான்ஸ், விளை–யாட்டு, ஓவி– யம் உள்–ளிட்ட பல்–வேறு திறன்–க–ளின் மிக– வு ம் சுறு– சு – று ப்– ப ாகக் காணப்– ப – டு – வார்–கள். கற்–றலி – ல் மட்–டுமே சிர–மத்தை சந்–திப்–பார்–கள். கற்– ற – லி ல் உள்ள குறை– ப ா– டு – க ள் குழந்–தை–கள் பள்–ளிக்கு வந்து 6 வயதை எட்–டும்–ப�ோ–து–தான் தென்–ப–டும். அது– வரை துறு–து–றுப்–பாக இருந்த குழந்–தை– க– ளி ன் மதிப்– ப ெண் பட்– டி – ய ல்– த ான் சிக்–கலை வெளிக்–க�ொண்–டு–வ–ரும். குழந்–தை–கள் படிக்–கை–யில் அ என்ற எழுத்–துட – ன் து என்ற எழுத்–தைச் சேர்த்– தால் அது என்ற ச�ொல் உரு– வ ா– கு ம் என்–ப–தைப் புரிந்–து–க�ொண்டு ச�ொற்–க– ளைத் த�ொடக்–கத்–தில் படிப்–பார்–கள். ‘எழுத்–துக்–கூட்–டிப் படி’, ‘வாய்–விட்–டுப் படி’ என்று சிறு– கு – ழ ந்– தை – க ளை நாம் கூறு–வது அத–னால்–தான். நாள–டைவி – ல் பல–முறை ஏற்–க–னவே பார்த்த ச�ொற்– களை ஒலி–வ–டி–வத்தை உணர்ந்து எழுத்– து–க–ளைக் கூட்ட வேண்–டிய அவ–சி–யம்


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

12 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

முடி–யாத இந்–தக் குழந்–தைக – ள் வளர் இளம் பரு– வத்தை எட்–டுகி – ன்–றப�ோ – து அடுத்து என்ன படிப்– ப து, எந்– த த் துறை– யி ல் தனது பய–ணத்தை த�ொடர்–வது என்–ப– தில் குழப்–பத்தை சந்–திக்–கின்–ற–னர். இது அடல்ட் டிஸ்–லெக்–சியா எனப்–ப–டு–கி– றது. இதற்–கான தீர்வு குறித்து சேலம் ஹெலிக்ஸ் ஓப்–பன் ஸ்கூல் தலை–வர் செந்– தில்–கு–மார் கூறு–கை–யில், “கற்–றல் குறை– பாடு ஒரு ந�ோய் கிடை–யாது என்–பதை முத–லில் அனை–வ–ரும் புரிந்–துக�ொள்ள – வேண்–டும். அடுத்–தத – ாக குழந்–தைக – ளி – ன் புரி– த ல் திறனை மேம்– ப – டு த்த மாற்று முறை கல்–வித்–திட்–டம் மற்–றும் த�ொழில் திறன் பயிற்–சிக – ள் அளிக்–கல – ாம். ஓப்–பன் ஸ்கூல் சிஸ்–டத்–தில் விரும்–பிய பாடத்தை த�ொட–ர–லாம். குழந்–தை–க–ளின் புரி–தல் திற– னு க்கு ஏற்ப பாடத்– தி ட்– டத்தை த் தேர்வு செய்–ய–லாம். கற்–றல் குறை–பாடு உள்ள குழந்–தை– கள் புத்– தி க்– கூ ர்மை அற்– ற – வ ர்– க – ள ாக இருப்– ப – தி ல்லை. அவர்– க ள் ஏதா– வ து ஒரு துறை–யில் ஆர்–வம் மற்–றும் திற–மை– யு– ட ன் காணப்– ப – டு – கி ன்– ற – ன ர். மதிப்– பெண் பட்–டி–ய–லில் மட்–டுமே அவர்–க– ளது திற–மை–யைத் தேடிக்–க�ொண்–டி–ருக்– கா–மல் அவர்–க–ளது பலம் எது என்று கண்– ட – றி ய வேண்– டு ம். விருப்– ப – மு ம், – ம் உள்ள துறை–யில் அவர்–களை திற–மையு வளர்த்–துக் க�ொள்–வ–தற்–கான வாய்ப்–பு– களை அமைத்–துக் க�ொடுக்–கல – ாம். குறிப்– பாக அனி–மே–ஷ–னில் விருப்–பம் இருப்– பின் அது சார்ந்த பயிற்–சிக – ளி – ல் திறனை மேம்–படு – த்–திக் க�ொள்–ளல – ாம். அதையே தனக்–கான த�ொழி–லா–கவு – ம் வடி–வமை – த்– துக் க�ொள்–ளல – ாம். படிப்–பைத் தாண்டி அவர்– க – ள து திற– மையை த் தட்– டி க் க�ொ – டு – த்து வளர்ப்–பத – ன் மூல–மும், உரிய பயிற்–சி–களை வழங்–கு–வ–தன் மூல–மும் அடல்ட் டிஸ்– லெ க்– சி – ய ா– வு க்கு தீர்வு காண–லாம். பள்–ளிக் காலத்–தி–லேயே திறன் சார்ந்த பயிற்–சி–க–ளும் அளிப்–பது அவர்–க–ளது தன்–னம்–பிக்–கையை மேம்– ப–டுத்–தும். பள்–ளிப் படிப்பை முடித்த உடன் ஏத�ோ ஒரு பட்–டப்–ப–டிப்–பில் சேர்ந்து ப டி ப் – ப து ம ற் – று ம் வ ே லை க் கு ச்

செல்–வது ப�ோன்ற நடை–மு– றை–கள் இவர்–களு – க்குப் பெரிய வெற்–றியை ஏற்–ப–டுத்–தித் தராது. கல்– லூ – ரி ப் படிப்– பி – லு ம் எதிர்– ப ார்த்த மதிப்– ப ெண் கிடைக்– க ாத நிலை– யி ல் இவர்– க ள் மன– த – ள – வி ல் சிதைக்– க ப்– ப–டு–கின்–ற–னர். விருப்–பம் இல்–லாத ஒரு துறை–யில் வேலைக்கு செல்ல வேண்– டிய நிலை உரு–வா–கும். வேலைக்–குச் செ ல் – லு ம் இ ட ங் – க – ளி ல் வி டு ப் – பு க் கடி–தம் எழு–துவ – தி – ல் இருந்து பணி குறித்து விவ–ரங்–களை எழு–து–வது வரை சிர–மங்– களை சந்–திக்க வேண்–டி–யி–ருக்–கும். இது– ப�ோன்ற கார–ணங்–க–ளால் வேலை–யி– டத்–தி–லும் பெரி–ய–ள–வில் பெயர் எடுக்க முடி– ய ாது. கற்– ற ல் குறை– ப ாடு உள்ள குழந்–தை–களை – ப் புரிந்–து–க�ொள்–ளா–மல் வளர்த்து அவர்–களைக் கிடைத்த வாய்ப்– பில் தள்–ளுவ – த – ால் அர்த்–தம – ற்ற வாழ்வை வாழ அவர்–களை நிர்–பந்–திக்–கி–ற�ோம். டிஸ்–லெக்–சி–யாவை சரி–யாகப் புரிந்– து– க�ொ ள்– ளு ங்– க ள் என்– ப தே உல– க ம் முழு–வது – ம் பல ஆண்–டுக – ள – ாக விடுக்–கப்– பட்டு வரும் க�ோரிக்–கை–யாக உள்–ளது. இன்–றைய தக–வல் த�ொழில்–நுட்ப யுகத்– தில் தக–வல்–களை மனப்–பா–டம் செய்து ஒப்–பிப்–பது மற்–றும் எழு–தியே ஆக வேண்– டிய கட்–டா–யமு – ம் இல்லை. அதேப�ோல் கணக்–கி–டுவ – –தும் எளிதே. நாம் செய்–யும் பல வேலை–களை ‘ஆப்’–கள் எளி–தாக்–கி– யுள்–ளன. ஆகவே கற்–றல் குறை–பாட்–டை– யும் தாண்டி சாதிப்–பத – ற்–கான பாசிட்– டிவ் சூழல்–தான் இப்–ப�ோது உள்–ளது. கற்–றல் குறை–பாடு உள்–ளது என்–பதை புரிந்–துக�ொண் – ட – ால் செய்ய வேண்–டிய – – தெல்– ல ாம் குறை– யை த் தாண்டி ஒவ்– வ�ொரு குழந்–தைக்–குள்–ளும் இருக்–கும் திற– மையை க் கண்– டு – பி – டி த்து வெளி– யில் க�ொண்டு வரு–வதே.” என்–கி–றார் செந்–தில்–கு–மார். நம் குழந்– தை – க ள் கல்– வி – யி ல் பின்– தங்– கி – ன ால் அதற்– க ாக அவர்– க ளை வதைக்–கா–மல், அவர்–க–ளின் பிரச்னை என்– ன – வெ ன்று அறி– வு ப்– பூ ர்– வ – ம ாக ஆல�ோ–சனை செய்–யுங்–கள். கற்–றல் குறை– பாடு ந�ோயல்ல புரி–தலி – ல் உள்ள தேக்–கம்– தான் என்–பதை உணர்ந்து அவர்–களை அர–வணை – த்து உத்–வே–கம் அளி–யுங்–கள். - யாழ்.தேவி


ñ£î‹ Þ¼º¬ø

டிசம்பர் 1 - 15, 2016 சிமிழ் -779 மாதமிருமுறை KAL பப்ளிகேஷன்ஸ் (பி) லிமிடெட்டிற்காக சென்னை - 600096, பெருங்குடி, நேருநகர், முதல் பிரதான சாலை, பிளாட் எண்.170, எண்.10, தினகரன் அச்சகத்தில் அச்சிட்டு வெளியிடுபவர் மற்றும்

வாசகர் கடிதம்

°ƒ°ñ„CI›

ஆசிரியர்

முகமது இஸ்ரத் 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை- 600004.

ப�ொறுப்பாசிரியர்

நல்ல விஷ–யம் 4 பகு–தி–யில் காந்–தி–ய–வாதி கிரு–ப–ளானி குறித்த செய்–தி–கள் நவீ–ன–யு–கத்து இளை–ஞர்–கள் தெரிந்–து– க�ொள்ள வேண்–டிய தக–வல்–கள். -கா.விசா–லாட்சி, சென்னை-33 ‘நான்’ என்–பது எப்–படி ஒரு–வரி – ன் வாழ்வை வீணாக்–குகி – ற – து என்று குட்–டிக் கதை–ய�ோடு விளக்–கிய ‘உடல்... மனம்... ஈக�ோ!’ த�ொடர் சிறந்த மன மேலாண்மை கையே–டாக வசீ–க–ரித்–தது. -மு.விக்–ரம்–ராஜ், ஆரணி

டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்–வு–க–ளுக்–கான ஆழ–மான விரி–வான டிப்ஸ் ப�ொது அறிவு பெட்–ட–கம். புள்–ளி–யி–யல் பாடங்–க–ளைக் குறித்த அடிப்–ப–டையை விளக்–கிய நெல்லை கவி–நே–சன் எழு–தும் ‘வேலை வேண்–டுமா?’ த�ொடர் அரு–மை–யான வழி– காட்–டு–தல். -எம். சிவ–ராஜ், வேலூர் க ல்வி, வேலை– வ ாய்ப்பு, பயிற்– சி – க ள் என அவ– சி ய தக–வல்–க–ளுக்–கான தள–மாக கேம்–பஸ் நியூஸ் கலக்–கு–கி–றது. -சி.டேவிட்–கனி, தஞ்–சா–வூர்

பிவி பேட்டிகள், நிபுணர்களின் பரிந்துரைகள் மற்றும் சிறப்புக் கட்டுரையாளரின் கருத்துகள் அவர்களின் ச�ொந்தக் கருத்துகளே! இதழில் வழங்கப்படும் தகவல்களின் துல்லியத்தன்மையை ஆசிரியர் குழு விழிப்புடன் கண்காணிக்கிறது. இருந்தும் தவறுதலாக விடப்படும் தகவல்களால் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு ஆசிரியர் குழு ப�ொறுப்பல்ல. தகவல்களை மேம்படுத்துவது த�ொடர்பான தங்கள் ஆல�ோசனைகளை வரவேற்கிற�ோம். இதழில் வெளியாகும் விளம்பரங்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு நிர்வாகம் ப�ொறுப்பல்ல.

Printed and published by Mohamed Israth on behalf of KAL Publications Pvt. Ltd. and printed at Dinakaran Press, Plot No.170, No.10, First Main Road, Nehru Nagar, Perungudi, Chennai-600 096 and published at 229, Kutchery Road, Mylapore, Chennai-600004. Editor: Mohamed Israth

ஆசிரியர் பிரிவு முகவரி: 229, கச்சேரி ர�ோடு, மயிலாப்பூர், சென்னை-600 004. த�ொலைபேசி: 42209191 த�ொலைநகல்: 42209110 மின்னஞ்சல்: editor@kungumam.co.in

விளம்பரங்களுக்கு: மு.நடேசன் ப�ொது மேலாளர் (விளம்பரம்) ம�ொபைல்: 9840951122 த�ொலைபேசி: 044 44676767 Extn 13234. மின்னஞ்சல்: advts@kungumam.co.in

சந்தா விவரங்களுக்கு: த�ொலைபேசி: 044 42209191 Extn 21120 ம�ொபைல்: 95000 45730 மின்னஞ்சல்: subscription@kungumam.co.in

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

ஃபேஷன் டெக்–னா–லஜி குறித்த ஆர். ராஜ–ரா–ஜ–னின் A to Z தக–வல்–கள் உயர்கல்விக்கு அவ–சி–ய–மா–னவை. கடன் உத–வித் திட்–டங்–க–ளில் தென்–னைக்கு தரும் மானி–யங்–கள் குறித்த செய்தி இள–நீ–ராய் சுவைத்–தது. -ஆர்.இளை–ய–ராணி, திருச்–செந்–தூர்

சீஃப் டிசைனர்

குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

த�ொழில் முத–லீடு தாண்டி மன–த–ள–வில் தன்–னம்–பிக்– கை–ய�ோடு ஒரு–வரை தயா–ராக்–குவ – –தற்–கான ஏணிப்–ப–டி–யாக ‘தக–வல்–ப–ல–கை’ பகுதி அமைந்து ப�ொலிவு தரு–கி–றது. -கு.சிவ–சங்–கர், க�ோவை

உதவி ஆசிரியர் ஜி.வெங்கடசாமி

13

ப�ொது அறிவு பெட்டகம்!

எம்.நாகமணி


நுழைவுத்தேர்வு

க் – கி ய அ ம ெ – ரி க ்க ந ா டு – க – ளி ல் உள்ள தலை–சி–றந்த கல்–லூ–ரி–க–ளில் இ ள – நி ல ை ப ட் – ட ப் – ப – டி ப் – பி ற் கு த் தகு–திய – ான மாண–வர்–களை – த் தேர்வு செய்ய சர்–வ–தேச அள–வில் நடத்–தப்–ப–டும் நுழைவுத்– தேர்வு ஸ்கா–லஸ்ட்–டிக் அசஸ்–மென்ட் டெஸ்ட் அல்–லது ஸ்கா–லஸ்ட்–டிக் ஆப்–டிடி – யூ – ட் டெஸ்ட்– Scholastic Aptitude Test (SAT). இது ‘காலேஜ் என்ட்–ரன்ஸ் எக்–ஸாம் ப�ோர்–டு–’– என்ற நிறு–வ–னத்–தால், 1926ஆம் ஆண்டு முதல் நடத்–தப்–பட்–டு–வ–ரு–கி–றது. பல்–வேறு நாடு–களி – லி – ரு – ந்து, லட்–சக்–கண – க்–கான மாண– வர்–கள் எழு–தும் இத்–தேர்வு ஆண்–டுத – �ோ–றும் ஏழு முறை நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. ஒவ்–வ�ொரு ஆண்–டும் அக்–ட�ோ–பர், நவம்–பர், டிசம்–பர், ஜன–வரி, மார்ச், மே, ஜூன் ஆகிய மாதங்– க–ளில் நடத்–தப்–ப–டு–கி–றது. இத்–தேர்வை எழு–து–வ–தற்குக் குறிப்–பிட்ட – வி வயது வரம்புத் தகுதி க�ொடுக்–கப்–பட – ல்லை என்–றா–லும், ப�ொது–வாக 16-17 வய–தி–னரே இத்–தேர்வை எழு–து–கி–றார்–கள். அதா–வது, ப் பட்–டப்–ப–டிப்பை ஐக்–கிய அமெ– இள–நிலை – ரிக்க நாடு–களி – ன் தலை–சிற – ந்த கல்–லூரி – க – ளி – ல் சேர்ந்து பயில விரும்–பு–வர்–கள் இத்–தேர்வை எழுத வேண்–டும். ‘காலேஜ் என்ட்–ரன்ஸ் எக்– ஸாம் ப�ோர்–டு–’–நி–று–வ–னம்–தான் இத்–தேர்வை வடி–வ–மைத்து, நடத்தி மதிப்–பீடு செய்–கி–றது. உலக அள–வில் உயர்–கல்–விக்–கான குறிப்–

பி–டத்–தக்க நுழை–வுத்–தேர்–வு–க–ளில் ஒன்–றான இத்– த ேர்வு, இந்– தி – ய ா– வி ல், பெங்– க – ளூ ரு, க�ொல்– கத்தா , க�ொச்– சி, சென்னை, ஐத– ரா–பாத், க�ொடைக்–கா–னல், மும்பை, மிசெ– ளரி, புது–டில்லி, புனே ஆகிய நக–ரங்–க–ளில் நடத்–தப்–பட்–டுவ – –ரு–கி–றது.

SAT தேர்வு முறை ப�ொது–வாக இத்–தேர்வு திறம்–பட எழு–து– தல், நுணுக்–க–மாகப் படித்–தல், திற–ன–றிவு, கணித நுண்–ணறி – வு மற்–றும் பல்–வேறு பாடப் பிரி–வு–க–ளின் நுண்–ண–றிவு ஆகி–ய–வற்றைச் ச�ோதிப்–ப–தாக இத்–தேர்வு அமைக்–கப்–பட்–டி– ருக்–கும். இத்–தேர்வு SAT - I, SAT- II என்ற இரண்டு தேர்–வு–க–ளாக நடத்–தப்–ப–டு–கின்–றது.

SAT - I தேர்வு SAT - I தேர்வு என்–பது ரீச–னிங் (Reasoning) த�ொடர்–பான ‘சரி–யான விடை–யைத் தேர்–வு–’– செய்–யும் முறை–யிலா – ன 3 மணி நேரத் தேர்– வா–கும். இதில் ஏறத்–தாழ 138 வினாக்–கள் கேட்–கப்–படு – ம். இத்–தேர்–வில் வெர்–பல் (Verbal) மற்–றும் கணித நுண்–ண–றிவு (Mathematical Reasoning) ச�ோதிக்–கப்–ப–டு–கி–றது.

SAT - I தேர்–வின் பாடத் திட்–டம் இத்–தேர்–வில் ஏழு பிரி–வு–கள் உண்டு. அவற்– றி ன் அடிப்– ப – டை – யி – லேயே தேர்வு அமைந்–திரு – க்–கும். அதற்–கான அட்–டவ – ணை – – யைப் பார்ப்–ப�ோம்.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

14 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் இளநிலைப் பட்டம் படிக்க

SAT

நுைழவுத்தேர்வு

ஆர்.ராஜராஜன்


வினாக்–கள் எண்–ணிக்கை

நேரம்

வெர்–பல் (Verbal)

சென்– ட ன்ஸ் கம்– பி – ளி – ஷ ன் - 10 35 (Sentence Completion) அனா–லஜி (Analogy) - 13 கிரிட்–டிக்–கல் ரீடிங் - 12 (Critical Reading)

30 மணித்– து–ளிக – ள்

வெர்–பல் (Verbal)

சென்– ட ன்ஸ் கம்– பி – ளி – ஷ ன் - 9 30 (Sentence Completion) அனா–லஜி (Analogy) -6 கிரிட்–டிக்–கல் ரீடிங் - 12 (Critical Reading) - 15

30 மணித்– து–ளி–கள்

வெர்–பல் (Verbal)

கிரிட்–டிக்–கல் ரீடிங்- பேர்ட் பேசேஜ் 13 - (Critical Reading with paired passage)

15 மணித்– து–ளி–கள்

கணி–தம்

சரி–யான விடையை தேர்வு செய்–தல்

25

30 மணித்– து–ளி–கள்

கணி–தம்

குவாண்– டி – டே ட்– டி வ் கம்– பே ர் - 15 25 (Quantitative Compare) Student Produced Response - 10

30 மணித்– து–ளி–கள்

கணி–தம்

சரி–யான விடையை தேர்வு செய்–தல் 10

10

15 மணித் –து–ளி–கள்

எக்ஸ்–பெ–ரி– வெர்–பல் அல்–லது மேத்–தமெ – ட்–டிக்ஸ் மாறும் மென்ட்ஸ் (Experiments)

30 மணித் –து–ளி–கள்

SAT II தேர்வு இத்தேர்வு பாடம் சார்ந்த தேர்–வா–கும். சில கல்–லூ–ரி–க–ளில் அனு–மதி பெற SAT - II தேர்–வை–யும் எழுத வேண்–டி–யுள்–ளது. இத்–தேர்–வில் திறம்–பட எழு–து–தல், இலக்–கி–யம், அமெ–ரிக்க வர–லாறு மற்–றும் சமூ–கவி – ய – ல், உலக வர–லாறு, கணி–தம், உயி–ரி– யல், வேதி–யிய – ல், இயற்–பிய – ல், சீனம�ொழி, பிரெஞ்சு, ஜெர்–மன்,

ஜப்–பா–னிய ம�ொழி, க�ொரிய ம�ொழி, லத்–தின், ஸ்பா–னிஷ், ஆங்–கில இலக்–கி–யம் ஆகிய பாடங்–கள் உண்டு.

எப்–படி விண்–ணப்–பிப்–பது? அமெ–ரிக்–கா–வில் சென்று படிக்க வேண்–டும் என்று முடிவு செய்த தேவை–யான கல்வி, வய–துவ – ர– ம்பு தகுதி பெற்–றவர் – – கள் www.satcollegeboard. org என்ற இணை– ய – த – ள ம் வழி–யாக ஆன்–லைனி – ல் விண்– ணப்–பிப்–பது எளிது. தேர்–வுக் கட்–டண – த்தை கிரெ–டிட் கார்டு, மாஸ்–டர் கார்டு, அமெ–ரிக்–கன் எக்ஸ்–பிர– ஸ் கார்டு, யு.எஸ்.-ல் பெறு–மாறு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் யு.எஸ். ப�ோஸ்–டல் மணி ஆர்– டர், யுனெஸ்கோ கூப்– ப ன், ப�ோஸ்–டல் ரிப்ளை கூப்–பன் வழி– ய ாகச் செலுத்– த – லா ம். விண்–ணப்–பிக்க விரும்–புவ�ோர் – தேர்–வுக் கட்–ட–ணம், தேர்வு நடை–பெறு – ம் தேதி உள்–ளிட்ட அனைத்து விவ– ர ங்– க – ளை – யும் இணை–ய–த–ளம் மூலம் அறி–ய–லாம்.

நடை–பெற உள்ள தேர்வு நாட்–கள் 1. ஜன–வரி 21, 2017 நடை– பெ–றும் தேர்–விற்கு விண்–ணப்– பிக்க டிசம்–பர் 21, 2016 இறுதி நாளா–கும். தாம–தக் கட்–டண – த்– து–டன் ஜன–வரி 10, 2017 வரை விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். 2. மார்ச் 11, 2017 நடை– பெ–றும் தேர்–விற்கு விண்–ணப்– பிக்க பிப்–ரவ – ரி 10, 2017 இறுதி நாளா–கும். தாம–தக் கட்–டண – த்– து–டன் பிப்–ரவ – ரி 28, 2017 வரை விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். 3. மே 06, 2017 அன்று நடை–பெறு – ம் தேர்–விற்கு விண்– ணப்– பி க்க ஏப்– ர ல் 07, 2017 இறுதி நாளா– கு ம். தாம– த க் கட்–ட–ணத்–து–டன் ஏப்–ரல் 25, 2017 வரை விண்–ணப்–பிக்–க– லாம். 4. ஜூன் 03, 2017 அன்று நடை– பெ – று ம் தேர்– வி ற்கு விண்–ணப்–பிக்க மே 09, 2017 இறுதி நாள். தாம–தக் கட்–ட– ணத்–துட – ன் மே 24, 2017 வரை விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். 

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

வகை

15 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

பிரிவு


பயிற்சி

சென்ற இதழ் த�ொடர்ச்சி...

+2வினாத் வேதியியல் த�ொகுப்பு P.A. செந்தில்குமார் M.Sc., M.Phil., M.Ed.

118. சிறுநீரகத்தில் கல் ப�ோன்று காணப்படும் சேர்மம் விடை : கால்சியம் ஆக்ஸலேட் 119. க ா ர ்பா க் ஸி லி க் அ மி ல வழிப்பொருட்களின் செயல்திறன் விடை : அமில குள�ோரைடு › அமில நீரிலி › எஸ்டர் › அமைடு 120. எத்திலீன் டை சயனைடை நீராற் பகுக்கக் கிடைப்பது விடை : சக்சினிக் அமிலம் O

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

16 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

121. CH3-CH2-N

மற்றும் CH3-CH2-O-N=0 O சேர்மங்கள் காட்டும் மாற்றியம் விடை : வினைத்தொகுதி மாற்றியம் 122. நைட்ரோ ஆல்கேன்களில் உள்ள -NO2 த�ொகுதியை -NH2 த�ொகுதியாக மாற்றும் காரணி விடை : Sn/HCl 123. பென்சீன் டை ச�ோனியம் குள�ோரைடை நீ ரு ட ன் க�ொ தி க்க வை ப ்பதா ல் கிடைப்பது விடை : ஃபீனால் 124. அமீன்களின் காரப் பண்பிற்குக் காரணம் விடை : நைட்ரஜனிலுள்ள தனி எலக்ட்ரான் இரட்டை 125. மி ர ்பே ன் எ ண ்ணெ ய் என அழைக்கப்படுவது விடை : நைட்ரோ பென்சீன் 126. எத்தகைய நைட்ரோ சேர்மங்கள் அ டர் க ா ர த் தி ன் மு ன் னி லை யி ல் அ மி ல த்தன்மை க�ொண்டதா க செயல்படுகின்றன? விடை : (அ) மற்றும் (ஆ) இவையிரண்டும் 127. கார்பைலமீன் வினையில் ஈடுபடும் சேர்மம்

விடை : C2H5NH2 128. ஓரிணைய அமீன் செயல்படும் விதம் விடை : லூயி காரம் 129. எது டையச�ோ ஆக்கல் வினையில் ஈடுபடாது? விடை : பென்சைல் அமீன் 130. எது ஈரிணைய அமீன்? விடை : டைபினைல் அமீன் 131. நைட்ரோ, அசிநைட்ரோ இயங்கு சமநிலையைக் காட்டும் சேர்மம் விடை : நைட்ரோ மீத்தேன் 132. குள�ோர�ோபிக்ரினின் பயன் விடை : நுண்ணுயிர்க் க�ொல்லி 133. பின்வருவனவற்றுள் மூவிணைய அமீன் எது? விடை : C(H3)2-N-C2H5 134. நைட்ரோமீத்தேன்அசிட்டால்டிஹைடுடன் கு று க்க வி ன ை யி ல் ஈ டு பட் டு க் க�ொடுப்பது விடை : 1-நைட்ரோ-2-புரோப்பனால் 135. எ ந ்த ச் ச ே ர ்ம ம் நு ண் ணு யி ர் க�ொல்லியாகப் பயன்படுகிறது? விடை : அமின�ோ பென்சீன் 136. புர�ோட்டின் என்பது விடை : பாலிபெப்டைடுகள் 137. ஒடுக்கும் சர்க்கரையைத் தேர்ந்தெடு விடை : குளுக்கோஸ் 138. சீர்மையற்ற கார்பனைக் க�ொண்டிராத அமின�ோ அமிலம் விடை : கிளைசீன் 139. ஒரு டைபெப்டைடில் இல்லாதது விடை : இரண்டு பெப்டைடு அலகுகள் 140. ஒளி சுழற்றாத் தன்மையுள்ள அமின�ோ அமிலம் விடை : கிளைசின் 141. சம அ ள வு D ( + ) கு ளு க்க ோ ஸ்


பாடம் 1 - அணு அமைப்பு - II 1. ஹெய்சன்பர்க்கின் நிலையில்லாக் க�ோட்பாடு? 2. HC2 ஏன் உருவாகவில்லை (அ) கார்பனை ஏன்? 3. இனக்கலப்பு வரையறு. 4. எலக்ட்ரான் ஆற்றலின் எதிர்க்குறியின் முக்கியத்துவம் யாது? 5. துகள், அலை வேறுபாடு யாது? பாடம் 2 - ஆவர்த்தன அட்டவணை 6. ஃ ப் ளூ ரி ன் எ ல க்ட்ரா ன் நா ட ்ட ம் குள�ோரினை விட குறைவு ஏன்? 7. ப�ோரானின் அயனியாக்கும் ஆற்றல் பெரிலியத்தை விட குறைவு ஏன்? 8. எலக்ட்ரான் நாட்டம் வரையறு. 9. ஃ ப் ளூ ரி ன் எ ல க்ட்ரா ன் க வ ர் தி ற ன் மதிப்பினை மூலிக்கன் அளவீட்டில் கீழ்வரும் விவரங்களைக் க�ொண்டு கணக்கிடுக. 10. ச�ோதனை மூலம் பெறப்பட்ட d(si-c)-ன் மதிப்பு 1.93Å கார்பனின் அணு ஆரம் 0.77Å எனில் சிலிக்கானின் அணு ஆரத்தைக் கணக்கிடுக. பாடம் 3 - P-த�ொகுதித் தனிமங்கள் 11. P2O5 சிறந்த நீர் நீக்கி என்பதை நிரூபி. 12. H3PO3 இருகாரத்துவம் உடையது நிரூபி. 13. பிளாம்போ கரைப்பான் (பிளம்போ சால்வன்ஸி) பற்றி குறிப்பு எழுதுக. 14. மந்த இணை விளைவு என்றால் என்ன?

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

3 மதிப்பெண் வினாக்கள்

15. PCl5 மற்றும் H3PO3 எலக்ட்ரான் புள்ளி வாய்பாடு? 16. ஹீ லி ய த் தி ன் ஏ தே னு ம் மூ ன் று பயன்களைக் கூறுக. 17. நியானின் பயன்கள் யாவை? 18. HFஐ கண்ணாடி பாட்டில்களில் சேமிக்கக் கூடாது ஏன்? 19. ஃப்ளூரின் ஆக்ஸிஜனேற்ற திறன் பற்றி விவரி. 20. ஹேலஜன் இடைச்சேர்மங்கள் என்றால் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டு தருக. பாடம் 4 - d-த�ொகுதித் தனிமங்கள் 21. d-ெதாகுதித் தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆ க் ஸி ஜ னேற்ற நி லையைப் பெற்றிருப்பது ஏன்? 22. இடைநிலைத் தனிமங்கள் அணைவுச் சேர்மங்கள் உருவாக்குவது ஏன்? 23. Mn3+ அயனிகளை விட Mn2+ அயனிகள் அ தி க நி லைப் பு த் தன்மையை க் க�ொண்டுள்ளன ஏன்? 24. குர�ோம் முலாம் பூசுதல் எவ்வாறு செய்யப்படுகிறது? 25. காப்பர் சல்பேட்டுடன் KCN-ன் வினை யாது? 26. சில்வர் உமிழ்தல் என்றால் என்ன? அதனை எவ்வாறு தடுக்கலாம்? 27. குர�ோமைல் குள�ோரைடு ச�ோதனை பற்றி எழுதுக? 28. காப்பர் சல்பேட் படிகங்களை வெப்பப் படுத்தும்போது என்ன நிகழும்? 29. தங்கம் இராஜ திராவகத்துடன் புரியும் வினையை விளக்குக. 30. லூ னார் க ா ஸ் டி க் எ வ ்வா று தயாரிக்கப்படுகிறது? பாடம் 7 - உட்கரு வேதியியல் 31. A g 108 உட்கருவின் அரை வாழ்காலம் 2.31 நிமிடங்கள் அதன் சிதைவு மாறிலி என்ன? 32. U 238 உட்கருவின் அரைவாழ்காலம் 140 நாட்கள் இவ்வுட்கருவின் சராசரி வாழ்காலத்தைக் கணக்கிடுக. 33. U235 ஐச�ோட�ோப்பை நியூட்ரான் க�ொண்டு தாக்கினால் பின்வரும் வினை நிகழ்கிறது. U235+0U1→ 42MO95+57La139+x-1e0+yon1 92 34. ஹைட்ரஜன் குண்டு செய்வதிலுள்ள அறிவியல் கருத்தை விளக்குக. 35. ஒரு கதிரியக்கத் தனிமத்தின் அரை

17 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மூலக்கூறுகளும் D(-) ஃப்ரக்டோஸ் மூலக்கூறுகளும் உள்ள கலவை விடை : எதிர்சுழற்சி சர்க்கரை 142. செல்சுவரின் முக்கியமான பகுதி விடை : செல்லுல�ோஸ் 143. குளுக்கோஸ் பிரிடின் முன்னிலையில் அசிட்டிக் அமில நீரிலியுடன் வினை புரிந்து தருவது விடை : பெண்டா அசிட்டேட் 144. புரதங்களின் நீராற்பகுப்பில் இறுதியாக விளைவது விடை : அமின�ோ அமிலம் 145. பின்வருவனவற்றில் எது பலப்படி சர்க்கரை? விடை : செல்லுல�ோஸ்


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

18 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆயுட்காலம் 100 ந�ொடிகள், சிதைவு மாறிலியின் மதிப்பைக் கணக்கிடுக. பாடம் 8 - திடநிலைமை - II 36. அதிமின்கடத்தியின் மூன்று பயன்களைத் தருக. 37. அமைப்புகளின் படம் வரைக. a.SC b. FCC C. bcc 38. விட்ரியஸ் நிலைமை என்றால் என்ன? 39. கண்ணாடி எவ்வாறு உருவாகிறது? 40. அதிமின் கடத்திகள் என்றால் என்ன? பாடம் 9 - வெப்ப இயக்கவியல்-II 41. ஒரு வெப்ப இயந்திரம் 110°C மற்றும் 25°C வெப்பநிலைகளுக்கு இடையே செயல்படுகிறதெனில் அதன் அதிகபட்ச சதவீத திறனைக் கணக்கிடு. 42. நீர் (373 K) → நீராவி (373K) என்ற செ ய ல் மு றை யி ல் எ ன்ட்ரோ பி மாற்றத்தைக் கணக்கிடுக. 43. எண்ட்ரோபி என்றால் என்ன? அதன் அலகு யாது? 44. வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியின் கெல்வின்-பிளாங் கூற்று எழுதுக. 45. கிப்ஸ் கட்டிலா ஆற்றல் என்றால் என்ன? பாடம் 10 - வேதிச்சமநிலை-II 46. லீசாட்லியர் க�ொள்கையைக் கூறுக. 47. வினைக் குணகம் (Q) வரையறு. 48. உருவாதல் சமநிலை மாறிலிக்கும், பிரிகை மாறிலிக்கும் உள்ள த�ொடர்பு யாது? எடுத்துக்காட்டு தருக. 49. அ தி க C l 2 மு ன் னி லை யி ல் P C l 5 சிைதவடைதல் குறைகிறது ஏன்? 50. சமநிலை மாறிலி (KC) என்றால் என்ன? பாடம் 11 - வேதிவினை வேகவியல்-II 51. எளிய மற்றும் சிக்கலான வினைகள் என்றால் என்ன? 52. வினைவகை வரையறு. 53. அரை வாழ்காலம் வரையறு. 54. ப�ோலி முதல் வகை வினை என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. 55. அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி விளக்குக. 56. கிளர்வுறு ஆற்றல் வரையறு. 57. அடுத்தடுத்து நிகழும் வினை என்றால்

என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக. 58. இணை வினைகள் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக. 59. எதிரெதிர் வினைகள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. 60. எதிரெதிர் வினைகளுக்கான மூன்று சான்றுகள் க�ொடு. பாடம் 12 - புறப்பரப்பு வேதியியல் 61. பால்மங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு எடுத்துக்காட்டு தருக. 62. மின்முனைக் கவர்ச்சி என்றால் என்ன? 63. பிரெளனியன் இயக்கம் என்றால் என்ன? 64. உயர்த்திகள் என்றால் என்ன? 65. டிண்டால் விளைவு என்றால் என்ன? பாடம் 13 - மின் வேதியியல் - I 66. தாங்கல் கரைசல் என்றால் என்ன? அதன் வகைகள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக. 67. ப�ொது அயனி விளைவு என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக. 68. க�ோல்ராஷ் விதியைக் கூறு. 69. ஆஸ்வால்டின் நீர்த்தல் விதியைக் கூறு. 70. மின்வேதிச் சமான நிறையை வரையறு. அதன் அலகு யாது? பாடம் 15 - கரிம வேதியியல் மாற்றியம் 71. மீச�ோ அமைப்பு, சுழிமாய்க் கலவை வேறுபாடு. 72. மீ ச ே டா ர ்டா ரி க் அ மி ல ம் , சீ ர ்மை தன்மையற்ற கார்பனைக் க�ொண்ட ஒளிசுழற்றும் தன்மையில்லாச் சேர்மம் - உன் பதிலை நியாயப்படுத்துக. 73. ஒரு சேர்மம் ஒளிச் சுழற்சி மாற்றியத்திற்கு உட்பட தேவையான நிபந்தனைகள் யாவை? 74. சுழிமாய்க் கலவை என்றால் என்ன? 75. டயாஸ்டி ரிய�ோமர், கிளான்ஷிய�ோமர் வேறுபாடு காட்டுக. பாடம் 16 - ஹைட்ராக்ஸி வழிப்பொருட்கள் 76. அ க்ரோலின் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? அல்லது கிளிசராலுடன் KHSO4 எவ்வாறு வினைபுரிகிறது? 77. எ த்திலீன் கிளைக்காலை 1, 4 டை ஆக்சேனாக மாற்றும் வினையை எழுது. 78. டெரிலின் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? 79. பீனாலைக் கண்டறியும் இரு ச�ோதனை களைத் தருக.


98. C 2 H 5 N O ( A ) எ ன்ற மூ ல க் கூ று வாய்ப்பாடுடைய கரிமச் சேர்மம் Br2/ NaOH உடன் வினைபுரிந்து CH5N என்ற (B) சேர்மத்தை தருகிறது. சேர்மம் (A) LiAlH4 முன்னிலையில் ஒடுக்கமடைகிறது. C2H7N என்ற சேர்மம் (C) ஐ தருகிறது. (A), (B) மற்றும் (C) ஐ கண்டறிக. 99. கரிமச் சேர்மம் ‘A’C7H7NO புர�ோமின் மற்று ம் க ா ரத் து ட ன் வின ை பு ரி ந் து B C6H7Nஐ தருகிறது. B டையச�ோ ஆக்கல் வினைக்கு உட்படுகிறது எனில் சேர்மம் A மற்றும் B யைக் கண்டறிக. 100. C6H5CONH2 Br2/KOH (X) HNO2 (Y) HCL NaNO2 (Z) X,Y,Z CU+ பாடம் 22 - நடைமுறை வேதியியல் 101. மயக்கமூட்டிகள் யாவை? சான்று தருக. 102. அமில நீக்கிகள் குறிப்பு வரைக. எடுத்துக்காட்டு தருக. 103. நிறம் உறிஞ்சிகள் யாவை? இரண்டு எடுத்துக்காட்டு தருக. 104. வேதி மருத்துவம் வரையறு. 105. அய�ோடாபார்ம், பினைல் கரைசல்கள் ஏ ன் பு ரைத்த டு ப ்பான ்க ள் எ ன அழைக்கப்படுகின்றன?

5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

அணு அமைப்பு - II 1. ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் வரைபடம் விளக்குக? 2. மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் க�ொள்கை விவரி? 3. டி- மிராக்ளி சமன்பாட்டை தருவி? d - த�ொகுதி தனிமங்கள் 1. தங்கம் அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரிக்கப்படுகிறது? 2. சில்வர் அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது? 3. குர�ோமியம் அலுமினா வெப்ப ஒடுக்க முறையில் எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப் படுகிறது. 4. ப�ொட்டாசியம் டைகுர�ோமேட் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? f த�ொகுதி தனிமங்கள் 1. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடுகள் வேறுபாடு? 2. லாந்த்னைடு குறுக்கத்தின் விளைவுகள் யாவை?

19 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

80. ஒ ரு வ ன் ஆ ல ்க ஹ ா ல் உ ட ்கொ ண் டிருப்பதை எவ்வாறு கண்டறிவது? 81. டவ் முறையை எழுதுக. 82. தாலியின் வினை (அ) பீனாலிலிருந்து எவ்வாறு பீனாப்தலீனை பெறுவாய்? 83. பீனாலிலிருந்து பிக்ரிக் அமிலம் எவ்வாறு தயாரிப்பாய்? (அ) பிக்ரிக் அமிலம் என்றால் என்ன, அதன் தயாரிப்பு யாது? 84. இ ண ை ப் பு வி ன ை ய ை எ ழு து க . (அ) பீனாலுக்கான சாய ச�ோதனை எழுதுக. 85. மூவிணைய ஆல்கஹால், விக்டர்மேயர் ஆய்வில் நிகழ்த்தும் வினையை எழுதுக. பாடம் 18 - கார்பனைல் சேர்மங்கள் 86. ஃபார்மால்டிஹைடு அம்மோனியாவுடன் எ வ ்வா று வி ன ை பு ரி கி ற து ? (அ) யூர�ோட்ராபின் என்றால் என்ன? அதன் பயன்? 87. ஃ ப் ரீ டல் - கி ர ா ப்ட் மு ற ை யி ல் அ சி ட ்டோ ஃ பீ ன�ோ ன் எ வ ்வா று தயாரிக்கப்படுகிறது? 88. பின்வருவனவற்றின் IUPAC பெயர்களை தருக. 1. குர�ோட்டானால்டிஹைடு 2. மீத்தைல் n-புரப்பைல் கீட்டோன் 3. பினைல் அசிட்டால்டிஹைடு 4. பென்சால்டிஹைடு 89. ஆ ல்டிஹைடைக் கண்டறியும் இரு ச�ோதனைகளைத் தருக. 90. பெர்கின்ஸ் வினையை எழுதுக. பாடம் 19 - கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்கள் 91. கார்பாக்ஸிலிக் அமிலத்தை கண்டறிவ தற்கான இரு ச�ோதனைகளைக் கூறுக. 92. ஆக்ஸாலிக் அமிலத்தின் பயன்களை எழுது. 93. ஃபார்மிக் அமிலம் பாலன்ஸ் வினைப் ப�ொருளை ஒடுக்குகிறது. ஆனால் அசிட்டிக் அமிலம் ஒடுக்குவதில்லை விளக்கம் க�ொடு. 94. மாற்று எஸ்டராக்குதல் வினை என்றால் என்ன? 95. HVZ வினையை எழுதுக. பாடம் 20 - கரிம நைட்ரஜன் சேர்மங்கள் 96. கேப்ரியல் ஃதாலிமைடு த�ொகுப்பு முறையை எழுதுக. 97. டையச�ோ ஆக்கம் என்றால் என்ன? ஓர் எடுத்துக்காட்டு தருக.


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

20 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

3. லாந்தனைடுகள் மற்றும் ஆக்டினைடு களின் பயன்கள் யாவை? (a) அணைவுச் சேர்மங்கள் 1. இணைதிறன் பிணைப்புக் க�ொள்கை விவரி? 2. ஹீம�ோகுள�ோபின் செயல்படும் விதம் விவரி? 3. அணைவுச் சேர்மத்தின் பயன்கள் எவை? 4. இணைதிறன் பிணைப்புக் க�ொள்கையின் மூலம் பின்வரும் சேர்மங்களின் இனக் கலப்பு மற்றும் காந்தப் பண்புகளை விளக்குக. a) Ni [(NH3)4]2+ b) [Ni(CN)4]2வெப்ப இயக்கவியல்- II 1. எண்ட்ரோமியின் சிறப்பியல்கள் யாவை? 2. வெப்ப இயக்கவியல் இரண்டாம் விதியின் பல்வேறு கூற்றுக்கள்? 3. கிப்ஸ்-கட்டில்லா ஆற்றல் (G)யின் பயன்கள்? வேதிச்சமநிலை - II 1. ஹேபர் முறையில் எவ்வாறு அம்மோனியா பெருமளவு பெறுவாய்? 2. த�ொடு முறையில் SO3 தயாரிப்பு விவரி? 3. HI உருவாதல் வினையின் kp மற்றும் kc தருவி? வேதிவினை வேகவியல் - II 1. எளிய வினை சிக்கலான வினை வேறுபாடு. 2. வினை வகையின் சிறப்பியல்புகளை வி வ ரி ? H 2 O 2 நீ ரி ய கரை ச லி ல் சி த ை வ டை யு ம் வி ன ை யி ன் வேக மாறிலியைக் கணக்கிடும் ச�ோதனை விளக்குக. 3. சிக்கலான வினையின் வகைகளை விவரி? மின் வேதியியல் - II 1. ஒரு மின்கலத்தின்அமைப்பைக்குறிப்பிடப் பயன்படும் IUPAC விதிமுறைகளை எழுது? 2. கட்டில்லா ஆற்றல் மற்றும் ems-க்கும் இடையேயுள்ள த�ொடர்பு? 3. டேனியல் மின்கலம் விவரி? ஈதர்கள் 1. C4HO10 0 யில் காணப்படும் மாற்றியங்களை எழுதி பெயரிடுக. 2. டைஎத்தில் ஈதர் தயாரிக்கும் மூன்று முறைகளை விவரி? 3. டை எத்தில் ஈதர் மற்றும் அனிச�ோல் வேறுபாடு?

கார்பனைல் சேர்மங்கள் 1. ஆ ல ்டால் வி ன ை வ ழி மு ற ை a) அசிட்டால்டினவாடு, b) அசிட்டோன். 2. நிளமன்சன் ஒடுக்கம் மற்றும் நவநகல் வினை. 3. அசிட்டால்டிஹைடு மற்றும் பென்சால் டிஹைடு வேறுபாடுகள் விவரி? கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்கள் 1. எஸ்டராக்குதல் வினைவழிமுறை? 2. சாலிசிலிக் அமிலத்தின் புர�ோமின் ஏற்ற வினை வழிமுறை? 3. க�ோல்டு வினை வழிமுறை? 4. ஃ ப ா ர் மி க் அ மி ல த் தி ன் ஒ டு க் கு ம் பண்புகளை விவரி? நடைமுறை வேதியியல் 1. ராக்கெட் உந்திகளின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக? 2. மயக ்க மூ ட் டி க ள் எ ன்றால் எ ன்ன ? வகைகளை விவரி? 3. சாயங்கள் பண்புகள் பற்றி விவரி? 4. நிறம் உறிஞ்சி, நிறம் த�ோற்றுவிப்பான்கள், நிறம் உயர்த்திகள் எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி?

10 மதிப்பெண் வினாக்கள்

1. எலக்ட்ரான் நாட்டத்தைப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை? 2. ப�ௌலிங் முறையில் அயனி ஆரத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவாய்? 3. எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையின் பயன்கள் விவரி? 4. அயனியாக்கும் ஆற்றலைப் பாதிக்கும் காரணிகள் விவரி? 5. சிலிக்கோனின் பயன்களை விவரி? 6. லெட் அதன் தாதுவிலிருந்து எவ்வாறு பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது? 7. ஃபுளூரின் மற்ற ஹேலஜன்களிலிருந்து வேறுபடுகிறது விவரி? 8. ம ரு த் து வ த் து ற ை யி ல் க தி ரி யக ்க ஐச�ோட�ோப்பின் பயன்கள் விவரி? 9. கதிரியக்க கார்பன் கால நிர்ணய முறை விவரி? அதன் பயன்கள். 10. கதிரியக்க ஐச�ோட�ோப்பின் பயன்கள் விவரி? 11. உட்கரு இணைவு மற்றும் ஹைட்ரஜன் குண்டு விவரி?


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

NGOH-யுடன் வினைபுரிகிறது. (B) மற்றும் (C) ஐக�ோமர்களைத் தருகிறது. - A ஆனது NH3வுடன் நீரற்ற Zncl2 மற்றும்473k வெப்ப நிலையில் வினைபுரிந்து (D)யை தருகிறது. A,B,C மற்றும் D கண்டுபிடித்து வினைகளை விளக்கு. 37) C7H8 (A) என்ற சேர்மம் குள�ோரின் ஏற்றம் அடைந்து (B) யைத் தரும். (B) ஆனது NGOHயில் கரைந்து சியைத் தருகிறது. (C) ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து (D) யையும், (D) மேலும் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து (E) யையும் தரும். (E) கார்பாக்ஸில் நீக்கம் அடைந்து (F) ஐ தரும். A முதல் (F) வரை கண்டுபிடித்து வினைகளை விளக்கு. 38. த�ொகுதி எண்: II வரிசை-5ல் உள்ள (A) என்ற தனிமம் நீர்த்த HND3-யுடன் வினைபுரிந்து (B) யைத் தரும். (B) I 723-Kயில் வெப்பப்படுத்த C மற்றும் O2 வை தரும். (B) kbr-யுடன் வினைபுரிந்து (D)யைத் தரும். A, B மற்றும் (கண்டறிந்து வினைகளை எழுதுக.) 39. குர�ோமியத்தின் முக்கிய தாதுவான (A) என்ற சேர்மத்தில் குர�ோமியத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண்+3 ஆகும். (A) உருகிய Na2CO3 உடன் வறுக்கப்பட்டு (B) அடர் என்ற மஞ்சள் நிற சேர்மத்தை தருகிறது. (B) அடர் கந்தக அமிலத்துடன் வினையுற்று, (c) ஐ தருகிறது. (C) ஐ kcl உடன் வினைப்படுத்த (D) ஐத் தருகிறது. (A), (B), (C) மற்றும் (D) ஐக் கண்டறிந்து வினைகளை விளக்குக. 40. C7H8 என்ற வாய்ப்பாடுகளை அர�ோமேடிக் ஹை ட ்ரோ க ா ர ்ப ன் ( A ) , V 2 O 5 முன்னிலையில் 773K வெப்ப நிலையில் ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து C7H6 என்ற வாய்பாட்டுடைய, கசந்த பாதாமின் வாசனையுடைய (B) ஐ தருகிறது. சேர்மம் (B) அசிட்டிக் நீரிலி மற்றும் ச�ோடியம் அசிட்டேட் கலவையுடன் வினைபுரிந்து (C) என்ற நிறைவுறாத அமிலத்தைத் தருகிறது. அதன் வாய்பாடு C 9 H 8 O 2 என்றால் (A), (B) மற்றும் (C) கண்டறி. மேற்கண்ட வினைகளை விளக்குக. 41. 0.1M அசிட்டிக் அமிலத்தின் PHஐ கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலியின் மதிப்பு = 1.8x10-5

21 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

12. சூரியனில் நடைபெறும் வினையை விவரி? 13. அயனி படிகங்களின் பண்புகள் யாவை? 14. பிராக் நிறநிரல்மானி முறை விவரி? 15. கண்ணாடியின் தன்மையை விவரி? 16. படிகங்களின் வகைகளை விவரி? 17. அயனி படிகங்கள் AB1 AB2 வகையை எ.காவுடன் விவரி? 18. இடைநிலையச் சேர்மக் க�ொள்கை பற்றி விவரி? 19. பரப்பு கவர்ச்சிக் க�ொள்கை பற்றி விவரி? 20. மி ன்னாற் சவ்வூடு பரவல் முறையை விவரி? 21. வேதியியல் பரப்புக் கவர்ச்சிக்கும் இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை? 22. அர்ஹீனியஸ் க�ொள்கைச் சான்றுகள் விவரி? 23. ப�ொது அயனி விளைவு எ.காவுடன் விளக்குக? 24. ஹெண்டர்சன் சமன்பாடு விவரி? 25. க�ோல்ராஷ் விதியை விவரி? 26. டார்டாரிக் அமிலத்தின் ஒளிச்சுழற்சி மாற்றியங்களை விவரி? 27. இ ர ட ்டைப் பத லீ டு செய்ய ப ்ப ட ்ட ெபன்சீனில் ஏற்படும் மாற்றியத்தை விவரி? 28. வளைய ஹெக்ஸனால் வச அமைப்பை விவரி? 29. பார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பு. 30. பின்வரும் மாற்றங்களை விவரி? i) சாலிசிலிக் அமிலம் → ஆஸ்பிரின், ii) சாலிசிலிக் அமிலம் → மெத்தில் சாலிசிலேட், iii) அசிட்டமைடு → மெத்தில் அமீன், iv) கார்பாக்ஸில் நீக்கவினை, v) க�ோல்பின் மின்னாற் பகுப்பு வினை. 31. நைட்ரோபென்சீன் பல்வேறு ஊடகங் களின் ஒடுக்கத்தை விவரி. 32. 10, 20, 30 அமீன்களின் வேறுபாடு யாவை? 33. கார்போஹைட்ரேட்டுகளின் வகைகளை விவரி? 34. சுக்ரோஸ் அமைப்பை விவரி? 35. உ யிர் அமைப்புகளின் லிமிடுகளின் செயல்பாடுகளை விவரி? 36. C 6 H 6 0 (A) என்ற சேர்மம் நடுநிலை பெர்ரிக் குள�ோரைடுடன் ஊதா நிறத்தைத் தருகிறது. (A) ஆனது CHCl3 மற்றும்


+2

பயிற்சி

contiinuation of last issue...

CHEMISTRY

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

22 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

QUESTION BANK P.A.Senthil kumar M.Sc., M.Phil., M.Ed.

11. Electro Chemistry - I 1) What is meant by common ion effect? Give example? 2) State kohirausch’s law. 3) What is ionic product of water? 12. Isomerism in Organic Chemistry 1) Mesotartoric acid is an optic all inactive compound with a symmertiac carbon atoms. Justify your answer. 2) Distinguish between racemic and mesoform 3) What is racemic mixture? Give an example 13. Hydroxy Derivatives 1) How is terylene prepared from glycol? 2) How will you convert pheno! to phenolphthalein? 3) Give two chemical tests to distinguish between propan-2 Ol and 2 methyl propan - 2 - Ol 4) What is ‘Glycerose’ How it is prepared from glycerol? 14. Carbonyl compounds 1) How does formaldehyde reacts with ammonia? (or) How is urotropine prepared? Mention its use. 2) Write two tests to identify aldehydes. 3) How is acetophenone prepared by friedel crafts method? 15. Carboxylic acids 1) Mention the use of oxalic acid? 2) Give the source and trivial name of i) HCOOH ii) C3H7COOH iii) C11 H23 COOH 3) Write two tests to identify carboxylic acids. 4) Give the structure of lactyl chloride and lactide

16. Organic Nitrogen Compounds 1) C6H3 CH2 NH2 HNO2 A 101 B Zn/Hg C Identify A, B, C Hcl CH2NH2 2) Identify A, B, C

HNO2 CH2CoCll KMNO4

HgCl2 3) Identify A, B, C CH5 N (A) (B) KOH H2/pt (C) 17. Chemistry in Action 1) What are chromophores? 2) What are anaesthetics? Give an example: 3) What are food preservative? Give an example: 4) Define : Chemotherapy:

5 Mark Questions 1. Atomic Structure - II 1) Explain the formation of oxygen molecule by molecular orbital theory 2) Derive de - Broglie equation. 3) Explain the formation of N2 molecule by using molecular orbital theory 2. d - Block Elements 1) How is Zine extracted from its Cheif ore 2) Explain the extraction of silver from its chief ore Argentite 3) How is gold extracted from its ore? 3. F Block elements 1) compare the points of similarities and differences between Lanthanides and actinides. 2) What is lanthonide contraction? Give reason for lanthonide contraction,


10 Mark Questions 1. Periodic Properties II 1. Explain pauling’s method to dermine ionic radii 2. Explain the various factors that affect electron affinity. 3. How do electronegativity value help to find out the nature of bonding between atoms?

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

4) Describe Daniel cell. 9. Ethers 1) Discuss the isomerism in ethers 2) Distinguish between onisole and diethyl ether (or) Distinguish between aromatic and aliphatic ether. 3) Give any three methods of preparing anisole and explain the reaction of HI with phenol. 10. Carbonyl compounds 1) Explain the mechanism of cannizaro reaction 2) Explain the mechanism of aldol considerations. 3) How is acetone converted into i) Mesitly oxide ii) Mesitlene. 4) Illustrate the reducing property of accetaldehyde with examples 11. Carbonyl compounds 1) How is lactic acid manufactured in large scale? How can it be converted into cyclic diester? 2) How are the following conversion carried out? 3) How is benzoic acid obtained from 4) What happens when lactic acid is i) Treated with dil H2SO4 ii) Treated with Pcl5 iii) Oxidised with acidified KMnO4 iv) Oxidised with fenton’s reagent. 12. Chemistry in Action 1) Explain briefly the characteristics of rocket propellants. 2) Write on note on anaesthetics 3) Give the characteristics of dye. A dye should have the following characteristics.

23 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

What are the consequences of lanthanide contraction. 3) How are lanthanides isolated from monozide sand? 4) Discuss the position of lanthanides in the periodic table? 4. Co-ordination and Biocoordination compounds 1) Explain the postulate of werner’s theory 2) What are postulates of valence bond theory? 3) In what way does (FeF6)4- differ from (Fe(CN6)4- (or) Mention the types of hybridisation, magnetic property and geometry of the following complexes using VB theory i) (FeF6)4 ii) (Fe(CN6)44) Explain coordination and ionisation isomerism with suitable examples. 5. Thermodynamics - II 1) Write the various statements of second law off thermodynamics : 2) Write the characteristics of fre energy G. 3) What are the characteristics of entropy? 4) State trouton’s rule? What type of liquids deviate from trouton’s rule. 6. Chemical Equilibrium - II 1) Derive the relation Kp = Kc (Rt)∆ng for a general chemical equilibrium (or) Derive the relationship between Kp and Kc. 2) Derive an expression for Kc and Kp for the decomposition of Pcl5. 3) Apply lechoterlier’s principle to contact process of manufacture of SO3 7. Chemical Kinetics - II 1) State the chracteristics of order of a reaction. 2) Derive the equation for the rate constant for a first order reaction. 3) Discuss the characteristics of a first order reaction: 8. Electro Chemistry - II 1) Derive Nernst equation? 2) Write an account on cell terminology? 3) Write the IUPCA convention of representation of a cell?


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

24 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

4. Explain how electronegativity values help to find out the percentage of ionic character in palar covalent bond. 2. P - Block Elements 1. How is florine isolated from their fluorides by Dennis method? 2. How are noble gases isolated from air? (or) how will you isolate noble gases from air by Ramsay - Releigh’s method. 3. Mention the uses of sillicones 4. Illustrate (i) tribasic nature of orthophosphoric acid (ii) reducing property of phosphorus acid. 3. Co - ordination and Biocoordination Compounds 1) Explain the postulate Sof werner’s theory 2) What are the postulates of valence bond theory? 3) Using VB theory explain why [Ni(CN)4] is dimagnetic whereas [Ni(NH 3) 4] is paramagnetic 4. Nuclear Chemistry 1. How are radioactive isotopes useful in medicine? 2. Explain the reactions take place in sun 3. Explain the principle underlying the function of hydrogen bomb. 4. Write a note on radio carbon dating 5. Solid State - II 1) Explain Schottky and frenkel defects. 2) Explain Bragg’s spectrometer method. 3) Explain the nature of glass (or) Write a note on amorphous solids. 4) What are ionic crystals? Give the characteristics of ionic crystal. 6. Surface Chemistry 1. Write briefly about the adsorption theory of catalysis. 2. Write any three methods for the preparation of collaids by dispersion methods. (or) How are colloids prepared by using (i) mechanical dispersion method (ii) electro dispersion method? (Jun 06, Mar 08, Oct 13, 14) 3. Write any two Chemical methods for the preparation collaids (or) Explain the chemical methods for preparing collaids.

4. Write briefly on intermediate compound formation theory of ctalysis with an example. 7. Electro Chemistry - II 1) Explain ostwald’s dilution law. 2. Explain ostwald’s theory of indicators 3. Derive Henderson equation. 4. Explain quinonoid theory of indicators. 8. Electro chemistry - II 1) Derive Nernst equation 2) Write an account on cell terminology 3) Write the IOPAC convention of representation of a cell. 4) How is emf of a cell determined? 9. Isomerism In Organic Chemistry 1) Distinguish between enautiometers and diasteseomers. Give example each. 2) Distinguish between racemic form from mesoform with suitable example. 3) Discuss the optical isomerism in tartaric acid. 10. Carboxylic Acids 1. How is lactic acid manufactured in large scale? How can it be converted into cyclic diester? 2. Account for the reducing property of formic acid. 3. How is bonzonic acid obtained from 4. How are the following conversion carried out? 11. Organic Nitrogen Compounds 1. Distinguish between primary, Secondary and tertiary amines 2. How are following conversions carried out? i) Nitrobenzene to Phenyl hydrooxylamine ii) Aniline to Phenyl isocyanide iii) Benezene diazonium chloride to biphenyl. 3) Write a note on the reduction of nitrobenzene under differ conditions. 4) How are following convertions carried out? i) Nitromethane to methylamine ii) Methylamine to methyl isocyanide


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

No2 Identify A, B, C explain the reactions. 4. An element (A) occupies group number 11 and period number 4. This metal is extracted from its mixed sulphide ore (B). (A) reacts with dil. H2So4 in the presence of air and forms (c) which is colourless, with water (c) gives a blue compound (D) identify (A), (B) (C) and (D) Explain the reactions. 15. Carbonyl compounds 1. An organic compound (A) C2H6O liberates hydrogen on treatment with metalic sodium (A) on mild oxidation gives (B) C2H4O which answers iodoform test (B) when treated with con. H2So4 undergoes polymerisation to give (c) a cylic compound. Identify (A) (B) and (c) and explain the reactions. 2. Compound (A) having the molecular formula C2H4O reduces Tollen’s reagent. [A] on treatment with HCN followed by hydrolysis gives the compound (B) with molecular formula. C3H6O3 which is optically active compound. Compound (B) on oxidation by Fenton’s reagent gives the compound (c) with the molecular formula C3H4O3 find A, B, C. Explain the reactions. 3. An organic compound (A) C2H3ocl on treatment with pad and BaSo4 gives [B]. C2H4O which answers iodoform test [B]. when heated with con. H2SO4 undergoes polymerizations to give (c) a cyclic compound. Identify A, B, C and explain the reactions. 16. Electro Chemistry - I 1. What is the pH of a solution containing 0.5 m propionic acid and o.5 m sodium proprionate? The ka of propionic acid is 1.34 x 10-5 2. Find the pH of a buffer solution containing 0.2 mole per litre of CH3 CooNa and 0.15 mole per litre of CH3 COOH. Ka for acetic acid is 1.83 x 10-5 3. Calculate the pH of the Buffer solution containing 0.04 M NH4Cl and 0.02 M NH4 OH for NH4 OH kb is 1.8 x 10-5 4. Find the pH of-1a buffer solution containing 0.30 mole L of CH3 COONa and 0.15 ML-1 of CH3 COOH ka for acetic acid is 1.8 x 10-5 

25 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

12. Biomolecules 1. Discuss the structure of fructose in detail 2. Prove the structure of glucose 3. What is a peptide bond? Illustrate the formation of a peptide bond in glycyl alanine. Draw the structure of glucose and fructose. 13. Hydroxy derivatives 1. An Organic compund (A), of molecular formula C3H3O givs turbidity within 5-10 minutes on reaction with anhydrous Zncl2/HCl compound (A) on treatment with sodium hypo chlorite gives a carbonyl compound (B) which on further chlorination gives compound (c) of molecular formula C3H3OCl3 Identify (A), (B) and (C). Explain the reactions. 2. An Organic compound (A) of molecular formula C2H6O on treatment with PCl5 gives compound (B). compound (B) reacts with KCN to give compound(C) of molecular formula C3H5N which undergoes acid hydrolysis to give compound (D) which on treatment with sodalime gives a hydrocarbon. 3) An organic compound (A) of molecular formula C3H6O on reduction with Li Al H4 gives (B) compound (B) gives blue colour in victor meyer’s test and also forms a chloride (C) with SOCl2 The Chloride on treatment with alcohalic KOH gives (D) Identify (A), (B), (C) and (D) and explain the reactions. 14.d - Block Elements 1. A sulphate compound [AJ of the element of group --11 is also called as blue viterial. The compound undergoes decomposition at various temperature as given below: 2. A reddish brown metal ‘A’ on heating to redness in the presence of air gives ‘B’ which is black in colour. ‘B’ dissolves in dil H2So4 to give ‘c’ which is a blud crystal. On heating to 230Oc. c gives D wihch is white in colour. Which on further heating to 720Oc. gives back B, what are A, B, C and D? Explain the reactions. 3. An element (A) belongs to group number 11 and period number 4. (A) is a reddish brown metal. (A) reacts with dil HCl in the presence of air and gives compound (B). (A) also reacts with con. HNO3 to give compound (c) with the liberation of


உடல்... மனம்... ஈக�ோ!

உளவியல் த�ொடர்

8


எல்லோருக்கும்

சுயமரியாதை உண்டு!

ஏற்–ப–டும் என்–கி–றது இருந்–தால், மன–தில் அமைதி த்–தில் இருக்–கும் ல் தி த்– இட ன் த – ன – அத ம் று “ஒவ்–வ�ொன்– அத–ன–தன் இட ஏற்–பட்–டால் ஒவ்–வ�ொன்–றும் ஈக�ோ. மன–தில் அமைதி - ஈக�ோ ம�ொழி என்–கி–றது நம்–பிக்கை.”

கள்… ஒரு–வர் கூட முன் வர–மாட்–டார்–கள். சமூ–கத்–தின் கடை–நிலை மனி–தர்–க–ளான பிச்–சைக்–கா–ரர்–க–ளி–டம் கூட ‘நீங்–கள் எதற்– கும் பய– ன ற்– ற – வ ர்– க ள்‘ என்– ற ால், ‘நான் எதற்–கும் பய–னற்–ற–வன் என்று ச�ொல்ல நீ என்ன கட–வுளா?’ என்று குறைந்–த–பட்ச எதிர்ப்–புக் கேள்–வி–யை–யா–வது கேட்–கவே செய்–வார்–கள். இந்த உல– கி ல் யாரும் தாங்– க ள் மதிப்– ப ற்– ற – வ ர்– க – ள ாக இருப்– ப – தை – யு ம், அப்–படி இருப்–ப–து–ப�ோல் நினைப்–ப–தை–யும் கூட விரும்–பு–வதே இல்லை. ஒவ்–வ�ொ–ரு –வ–ரும் வயது, பாலி–னம், சமூக அந்–தஸ்து, ப�ொரு–ளா–தா–ரச் சூழல், சாதி, மதம், ம�ொழி என்று பலதடை–கள – ைக்கடந்து,மன–த்தள – வி – ல் ‘மதிப்பு மிக்–கவ – ர்–கள – ா–கவே – ’ இருக்க விரும்பு– கி–றார்–கள். எல்லா மனி–தர்–க–ளுக்–கும் ஒரு சிறு துளி அள–வா–வது சுய–மரி – ய – ா–தையு – ம், சுய மதிப்–பும் கலந்து இருக்–கத்–தான் செய்–கிற – து. அதன் அள–வுக – ள் மாறு–பட்–டா–லும், அனை–வ– ருக்–கும் இருக்–கி–றது என்–பதே நிஜம். மன–தில் மதிப்–பா–ன–வ–ராக உணர்–கை–

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

மனி– த ன் இயற்– க ை– யு – ட ன் நெருங்கி வாழப் பழ–கும்–ப�ோது, வாழ்–வின் தீராத இன்– ப ங்– கள ை அனு– ப – வி க்– கவே அவன் மனம் ஆசைப்–பட்டு நிற்–கி–றது. அதைத் தடுத்து கட்–டுப்–பாட்–டுக்–குள் க�ொண்–டு–வர முயற்சி செய்–யும் ஒவ்–வ�ொரு முறை–யும் ஈக�ோ காயப்–பட்டு வேத–னை–யையே எதிர்– க�ொள்–கி–றது. ஒவ்– வ�ொ ரு மனி– த – னு க்– கு ம், ‘நான் மதிப்– ப ா– ன – வ ன்‘, ‘நான் பய– னு ள்– ள – வ ன்‘ என்று நினைப்–பது, மன–தின் ‘அவ–சி–யத் தேவை–யா–கவே இருக்–கி–றது. இந்த உல– கில் யாருமே தாங்– க ள் மதிப்– ப ற்– ற – வ ர்– க– ள ா– கவ�ோ , பய– ன ற்– ற – வ ர்– க – ள ா– கவ�ோ , – ம – ா–கவ�ோ இருப்–பதை, ஏன் பெரிய பூஜ்–ஜிய அப்–படி – ய – ான ஒரு சிந்–தனை ஏற்–படு – வ – தைக் கூட ஒரு–ப�ோ–தும் விரும்–பு–வதே இல்லை. இந்த உல–கில் எந்த நிலை–யில் இருக்– கும் மக்–க–ளி–ட–மும் சென்று, ‘மதிப்–பற்–ற–வர்– – ர்–களு – ர்–கள க–ளாக இருப்–பவ – ம், பய–னற்–றவ – ாக இருப்–ப–வர்–க–ளும் யாரே–னும் இருந்–தால் கை தூக்–குங்–கள்’ என்று ச�ொல்–லிப்–பா–ருங்–

27 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நிவாஸ் பிரபு


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

28 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

குரு சிஷ்யன் கதை

அறிந்–து–க�ொள்… தெரிந்–து–க�ொள்…

ஆசி–ர–மத்–தின் முன்–பாக ஏத�ோ ய�ோசித்–த–படி நடை–ப–யின்–று–க�ொண்–டி–ருந்த குரு–வின் அருகே சென்ற சிஷ்–யன் “எதை அங்–கீக – ரி – ப்–பது – … எதை நிரா–கரி – ப்–பது குரு–வே” என்–றான். “அறிவை அங்–கீ–க–ரிக்க அறிந்–து–க�ொள். அறி–யா–மையை நிரா–க–ரிக்–கத் தெரிந்துக�ொள்“ என்–றார் குரு. மீண்–டும் சிஷ்–யன், “அறிந்–து–க�ொள்–வது, தெரிந்–து–க�ொள்–வது இரண்–டும் ஒன்றா வேறு வேறா...?” என்–றான். அதற்கு குரு, “இரண்–டும் ஒன்–றல்ல, வேறு வேறு–தான்–…” என்–றார். உடனே “எப்–படி?“ என்று சிஷ்–யன் கேட்க, குரு ஒரு கதை–யைச் ச�ொல்–லத்– த�ொவங்–கின – ார், “மன்–னன் ஒரு–வன் காட்–டில் வசித்த துறவி ஒரு–வரை – க் காணச் சென்–றான். அவ–ரி–டம் சென்று, “துற–வியே, நான் எப்–ப�ோ–தும் அதி–கா–ரத்–தில் த�ொடர்ந்து இருக்க வேண்–டும். அதற்கு ஒரு ய�ோசனை ச�ொல்–லுங்–கள்” என்–றான். அப்–ப–டியா சரி என்ற துறவி, “அதற்குப் புத்–தி–சா–லி–களை எப்–ப�ோ–தும் பக்–கத்–தில் வைத்–துக்–க�ொள் ப�ோதும்” என்–றார். மன்–னன் குழப்–ப–மாகி, “என்–னைச் சுற்றி இருப்–ப–வர்–கள் புத்–தி–சா–லி–கள் என்று எப்–படித் தெரிந்–து–க�ொள்–வது?” என்–றான். “மிக–மிக எளிது, நீங்–கள் ஒரு புத்–திசா – லி – த்–தன – ம – ான புதி–ரைச் ச�ொல்லி பதி–லைக் கேளுங்–கள் என்று ச�ொல்லி, அரு–கிலி – ரு – ந்த ஆடு–மேய்ப்–பவனை – அழைத்து, தம்பி... உன் அம்மா, அப்–பா–வுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்–கி–றது. அது உன் சக�ோ–த–ர–னு–மல்ல, சக�ோ–த–ரி–யு–மல்–ல…

யில், அந்த உணர்ச்சி வெளிப்–பாடு ஈக�ோ– வாக வெளிப்– ப ட்ட வண்– ண மே இருக் –கி–றது. அது தனி–ம–னித மதிப்–பாக, மன–தின் அவ– சி – ய த் தேவை– ய ாக ‘நிரா– க – ரி ப்பை ஒதுக்–குவ – து – ‘– /– ‘– அ – ங்–கீக – ா–ரத்தை எதிர்–பார்ப்–பது – ’ என்று இரண்டு நிலை–க–ளில் வெளிப்–ப–டு– கி–றது. நிரா–கரி – ப்பை ஒதுக்–குவ – து: ராணி வீட்–டில் இருக்–கும்–ப�ோது, டி.வியில் பெரும்–பா–லும் செய்–தி–க–ளைத் தவிர வேறு நிகழ்ச்–சி–கள் எதை–யும் பார்க்–கவே மாட்–டாள். எப்–ப�ோ– தா–வது திரைப்–ப–டங்–க–ளைப் பார்ப்–பத�ோ – டு சரி. அவ–ளி–டம் உள்ள டி.வியில் 120 சேனல்– க–ளைப் பார்க்–கும் வசதி இருக்–கிற – து. அவள் த�ோழி சரி–தாவ�ோ, அவ–ளுக்கு நேர் எதிர். எப்–ப�ோது – ம் த�ொலைக்–காட்சி நிகழ்ச்–சிக – ள – ைப் பார்த்–துக்–க�ொண்டேயிருப்–பாள். ஒரு–நாள் சரிதா புதி–தாக 160 சேனல்–கள் க�ொண்ட டி.வியை வாங்– கி – ன ாள். அவ்– வ – ள – வு – த ான், அதைப் பார்த்து ராணி மறு–நாளே புதி–தாக 220 சேனல்–கள் க�ொண்ட டி.வியை வாங்–கி– விட்–டாள். ராணி ஏன் புதி–தாக டி.வி. வாங்–கி–னாள்? அவளை வாங்–கத் தூண்–டிய – து எது என்–றால், ராணிக்– கு ள் எழுந்த ஈக�ோ– த ான். ‘எங்கே சரிதா, தன்னை மதிப்– ப ற்– ற – வ – ள ா– க வ�ோ, ப�ொரு–ளா–தாரத் தரம் குறைந்–த–வ–ளா–கவ�ோ

நினைத்–து–வி–டப் ப�ோகி–றாள்’ என்று எழுந்த பயத்–தா–லும், தனது டி.வியின் த�ொழில்–நுட்ப அமைப்பை விட, சரி–தா–வின் டி.வி. த�ொழில்– நுட்ப அமைப்பு, அவளை முன்–னிலைப்–படு – த்து– வ–தா–லும், அதுவே தன்–னுள் ஒரு பயம் கலந்த தயக்–கத்தை ஏற்–ப–டுத்–து–வ–தா–லும்… என்று அனைத்–தும் கலந்து ராணியை ஒரு புது டி.வியை வாங்க வைத்–தது. இதில் இன்–ன�ொரு க�ோண–மும் இருக்–கி– றது. ராணி–யைப்–பற்றி சரிதா எது–வும் ய�ோசிக்– கா–த–ப�ோ–தும், ராணி, தனது ஈக�ோ–வி–னால் தான் நிலை குறைந்–த–வ–ளா–க–வும், சரிதா நிலை உயர்ந்–தவ – ள – ா–கவு – ம் எண்–ணிக்–க�ொள்– கி–றாள். இத்–த–னை–யும் ராணிக்–குள் எழும் ஈக�ோ ஒரு நிரா–க–ரிப்பை ஒதுக்–கவே முயற்சி செய்–கி–றது. இது–ப�ோன்ற நிகழ்–வு–கள்–தான் ஒவ்–வ�ொ– ரு– வ ர் மன– து க்– கு ள்– ளு ம் தீரா– ம ல் நடந்– து – க�ொண்டேயிருக்–கி–றது. எதன் ப�ொருட்–டும் அடுத்–த–வர் நம்மை மதிப்பு குறைந்–த–வ–ரா– கவ�ோ, நிலை தாழ்ந்–தவ – ரா–கவ�ோ எண்–ணிப்– பார்ப்–பதை மனித மன–துக்–குள்–ளான ஈக�ோ ஏற்–றுக்–க�ொள்–வ–தில்லை. ஒவ்– வ �ொரு நிலை– யி – லு ம் அது நிரா– க – ரிப்பை ஒதுக்க முயற்சி செய்–து–க�ொண்டே யிருக்–கி–றது. ஆசை–க–ளும், தேவை–க–ளும் மனதை ஆட்டி வைத்த வண்–ணமே இருப்–ப–


த�ொட–ரும்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

தால், எண்–ணங்–களி – ன் வெளிப்–பாட்–டால் உரு–வா–கும் ஈக�ோ ஏற்–ப–டுத்–தி–வி–டும் பயம் எல்–ல�ோ–ருக்–குள்–ளும் பிர–தா–ன–மாக இருக்–கவே செய்–கி–றது. அடுத்–த–வர் என்ன நினைப்–பார்–கள�ோ என்று ஈக�ோ–வால் ஏற்–ப–டும் பயம் சூழ்–நி–லைக்–குத்–தக்–க–படி எழுந்–து–க�ொண்டேயிருப்–ப–தால், அதற்கு அஞ்சி, சிலர் எந்–தக் காரி–யத்–தை–யும் செய்ய முன்–வ–ரவே மாட்–டார்–கள். விமர்–ச–னத்–திற்குப் பயப்–பட்டு எது–வும் செய்–யா–மல் இருந்–து–வி–டு–வார்–கள். வேறு சிலர் புதி– தா–கவ�ோ, பரிட்–சார்த்–த–மா–கவ�ோ எந்தப் புது முயற்– சி–யும் செய்–யா–மல், ஏள–னப் பார்–வைக்–கும், கிண்–டல் – ா–தவ பேச்–சுக்–கும் பயந்து விமர்–சன – த்–திற்கு உட்–பட – ர் ப�ோன வழி–யி–லேயே சென்று, அவர்–கள் செய்–தது ப�ோலவே, ‘கார்–பன் பிர–தி–’–க–ளின் பிம்–பங்–க–ளாக இருந்து–வி–டு–வார்–கள். இத–னால் அவர்–க–ளின் தனிப்– பட்ட அடை–யா–ளங்–க–ளும், குணங்–க–ளும் காலப்– ப�ோக்–கில் மறைந்–துப�ோ – ய்–விடு – ம் நிலை ஏற்–படு – கி – ற – து. அங்–க–கீ–கா–ரத்தை எதிர்–பார்ப்–பது: க�ோமல் ஒரு நடுத்–தர வய–துப் பெண்–மணி. அவ–ளி–டம் சில விசித்–தி–ர–மான குணா–தி–சி–யங்–கள் உண்டு. அவள் வெளி–யில் எங்குச் சென்–றா–லும், தனித்துத் தெரி–வ– து–ப�ோல் பள–ப–ள–வென்று ஜிகினா வேலைப்–பா–டு– கள் நிறைந்த புட–வை–யையே அணி–வாள். நட்பு, ச�ொந்–தங்–கள் மத்–தி–யில் அவ–ளின் புடவை, நகை– களே எப்–ப�ோ–தும் பேசு ப�ொரு–ளாக இருக்–கும். எந்த விஷ–யத்தை யார் பேசி–னா–லும் அது–பற்றித் தனக்–குத் தெரிந்த கருத்–து–கள் அனைத்–தை–யும்

தயங்–கா–மல் முன்–வந்து ச�ொல்–லி–வி–டு– வாள். அவள் பேச்சை யாரும் கவ–னிக்– கா–மல் ப�ோனால், உடனே ‘சில்–லி’– ய – ான ஜ�ோக்–கு–களை அடித்து கவ–னத்தைக் கவர்ந்–து–வி–டு–வாள். எப்–ப�ோ–தும் அடுத்– த–வ–ரின் கவ–னத்தை கவர எதை–யா–வது செய்–து–க�ொண்டே இருப்–பாள். அன்–றாட வாழ்–வில் பல–ரும் க�ோம– லைப் ப�ோல் இருப்–பதை – ப் பார்க்–கல – ாம். அவர்–கள் ஏன் அப்–படி எதை–யா–வது செய்–து–க�ொண்டேயிருக்–கி–றார்–கள் என்– றால், ஒரே ஒரு விஷ–யம்–தான். அது, அவர்–க–ளின் ஈக�ோ, அடுத்–த–வ–ரின் ‘அங்– கீ–கா–ரத்தை எதிர்–பார்–த்–துக்–க�ொண்டே இருக்கவைக்–கி–றது. க �ோ ம – ல ை ப் ப�ோ ன் – ற – வ ர் – க ள் எப்–ப�ோ–தும் ‘சென்–டர் ஆஃப் அட்–ராக்ஷ–’– னாக இருக்க வேண்–டும் என்றே ஆசைப்– ப– டு – வ ார்– க ள். அங்– கீ – க ா– ர த்தை எதிர்– பார்த்–திரு – க்–கும், ஈக�ோ–வின் அடிப்–படை ஆசை– த ான் அவர்– க ளை இயக்– கி க்– க�ொண்டேயிருக்–கி–றது. அடுத்–த–வ–ரின் அங்–கீ–கா–ரத்தை எதிர்–பார்க்–கும் ஈக�ோ நிலைக்–குள் அவர்–கள் எதிர்–பார்ப்–பது, ஏங்–கு–வது, திருப்தி அடை–வது எல்–லாம் ஒரே ஒரு வார்த்–தைக்–குத்–தான்… அது ஓர் அர்த்–தம் இல்–லாத வார்த்தை. ஆம், அது ‘ஆஹா…’ என்று தமி– ழி – லு ம், ‘வாவ்’ என்று ஆங்–கில – த்–தி–லும் ச�ொல்– லப்–படு – ம் ஒற்றை வார்த்–தைத – ான். அதை உணர்ச்சி பாவத்–து–டன் கேட்–கத்–தான் அவர்– க ள் ஆசைப்– ப ட்– டு க்– க�ொண்டே யிருக்–கி–றார்–கள், புகழ்ச்சி வகை–யைச் சார்ந்த அந்த வார்த்– தை – க ள்– த ான் அங்– கீ – க ா– ர த்தை எதிர்–பார்க்–கும் அவர்–களி – ன் ஈக�ோவைப் பெரிய அள–வில் திருப்–தி–ப்ப–டுத்தி, சாந்– தப்– ப–டுத்–துகி – ற – து. அந்த வார்த்–தைக – ளை மற்–றவ – ர் உணர்ச்சி பாவத்–துட – ன் ச�ொல்– லும்–ப�ோது, கேட்–ப–வ–ரது ஈக�ோ பெரிய அள–வில் மகிழ்ச்சி அடை–கி–றது. அதை அவர்–கள் முகமே காட்–டிக்–க�ொ–டுத்–து–வி– டும். ஆசை–களைத் திருப்–தி–ப்ப–டுத்தி, ஈக�ோவை சாந்–தப்–ப–டுத்–தும் வார்த்–தை– கள் மேலும் மேலும் தீராத ஆசை–களை வளர்த்–துக்–க�ொண்டேயிருக்–கிற – து என்–பது– தான் யதார்த்த உண்மை.

29 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

அப்–ப–டியா – –னால் அது யார்?” என்–றார். ஆடு–மேய்ப்–பவ – ன் ய�ோசித்–து–விட்டு, “அது நான்–தான் சாமி..!” என்–றான். “நன்றி தம்–பி” என்று கூறிய துறவி மன்–ன–னி–டம் திரும்பி, “கேட்–டீர்–களா இப்–படிக் கேளுங்–கள்” என்–றார். மன்–னர் புன்–ன–கை–யு–டன் வணங்–கி–விட்டு, தனது அர–ச–வைக்கு வந்து, அமைச்–சரை அழைத்து அதே கேள்–வி–யைக் கேட்– டார். அமைச்–ச–ருக்–குத் தெரி–ய–வில்லை. சபை–ய�ோ–ரைக் கேட்–டார், அவர்–க–ளுக்–கும் தெரி–ய–வில்லை. ஒரே ஒரு காவ–லாளி மாத்–தி–ரம் ய�ோசித்து அமைச்–ச–ரி–டம் பதில் ச�ொன்–னான். மகிழ்ந்துப�ோன அமைச்–சர் மறு–நாள் மன்–ன– னி–டம் சென்று, “மன்–னா… நீங்–கள் கேட்ட கேள்–விக்குப் பதில் நமது ‘காவ–லா–ளி–‘–தான்” என்–றார். அதைக் கேட்ட மன்–னன், க�ோபத்–துட– ன் “இது தவ–றான விடை அமைச்–சரே, சரி–யான விடை அந்த ஆடு–மேய்ப்–பவ – ன் என்–றான்” என்ற குரு “இப்–ப�ோது புரி–கிற – த – ா…. எந்த ஒரு விஷ–யத்–தையு – ம் மேல�ோட்–டம – ாக அணு–கின – ால் தெரிந்–துக – �ொள்–ளத்–தான் முடி– யும். முழு–மை–யாக அணு–கி–னால்–தான் அறிந்–து–க�ொள்ள முடி–யும்” என்–றார். “சரி–யாக ச�ொன்–னீர்–கள். இப்–ப�ோது புரி–கிற – து குருவே!” என்–றான் சிஷ்–யன்.


வளாகம்

பார்க்க வேண்–டிய இடம் அகத்–தி–யர் அருவி அகத்–திய – ர் அருவி திரு–நெல்–வேலி மாவட்–டம் அம்–பா–சமு – த்–திர– ம் வட்–டத்–தில் உள்ள அருவி. இந்த அரு–விக்குக் காரை–யார் மற்–றும் சேர்–வ–லாறு நீர்த்–தேக்–கங்–க–ளில் இருந்து நீர் வந்–துக�ொ – ண்–டி–ருக்–கி–றது. இங்குச் சுமார் 25 அடி உய–ரத்–தில் இருந்து அருவி நீர் விழு–கி–றது. பாப–நா–சம் நக–ருக்–குத் தெற்–கி–லும் கீழ் பாப–நா–சத்–துக்கு வடக்–கி–லு–மாக மேற்–குத் த�ொடர்ச்சி மலைத்–த�ொ–ட–ரில் அமைந்–துள்–ளது. இவ்–வ–ருவி திரு–நெல்–வே–லி–யி–லி–ருந்து 42 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. இந்த அரு–வி–யில் விழும் நீரா–னது பாப–நா–சம் நீர்–மின் உற்–பத்தி நிலை– யத்தை அடைந்து பின் அங்–கி–ருந்து 142.15 ft (43.33 m) க�ொள்–ள–ளவு க�ொண்ட பாப–நா–சம் அணை–யின் நீர்–ப்பி–டிப்–புப் பகு–தி–யைச் சென்–ற–டை–கி–றது. களக்–காடு முண்–டந்–துறை புலி–கள் காப்–ப–கம் அரு–கில் உள்–ளது. இங்கு் புலி, சிறுத்தை ப�ோன்ற வன–வி–லங்–கு–கள் உள்–ளன. மே மாதம் முதல் செப்–டம்–பர் மாதம் வரை தென்–மேற்குப் பரு–வ–ம–ழை–யின்போது இவ்–வ–ரு–விக்கு நீர்– வ–ரத்து கிடைக்–கிற – து. இருப்–பினு – ம் அதி–கப – ட்ச அள–வில – ான நீர்–வர– த்து அக்–ட�ோப – ர் மாதம் முதல் டிசம்–பர் வரை வட–கிழ – க்–குப் பரு–வ–ம–ழை–யி–னால் கிடைக்–கி–றது. அரு–விக்கு அரு–கில் அகத்–தி–ய–ருக்குச் சிறு க�ோயி–ல�ொன்று உள்–ளது. திரு–நெல்–வேலி மாவட்–டத்–தி–லுள்ள சுற்–று–லாத் தலங்–க–ளில் தவிர்க்க முடி–யாத ஒன்–றாக உள்–ளது. இந்த அரு–வி–யில் ஆண்டு முழு–தும் தண்–ணீர் க�ொட்–டு–வ–தால், சுற்–று–லாப் பய–ணி–கள் ஏமாற்–ற–ம–டைய வேண்– – ள்ள https://ta.wikipedia.org/wiki/அகத்–தி–யர்_அருவி டி–ய–தில்லை. மேலும் அறிந்–துக�ொ

படிக்–க–வேண்–டிய புத்–தக– ம்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

30 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கம்ப்–யூட்–ட–ரி–லும் செல்–ப�ோ–னி–லும் கலக்–க–லாம் தமி–ழில் –|| காம்–கேர் கே. புவ–னேஸ்–வரி கம்ப்–யூட்–டர், ஸ்மார்ட்–ப�ோன் என அனைத்து டிஜிட்–டல் ப�ொருட்–க–ளி–லும் ஆங்–கி–லம்–தான் புழங்–கும�ொ – –ழி–யா–கி–விட்–டது. ஆனா– லு ம், தாய்– ம�ொ ழி தமிழைக் கம்ப்– யூ ட்– ட – ரி – லு ம் செல்– ப�ோ–னி–லும் பயன்–ப–டுத்த விரும்–பு–வ�ோர் திக்–கா–மல் திண–றா– மல் கையாள எளிய வழி–க–ளைக் கற்–றுத்–த–ரு–கி–றது காம்–கேர் கே.புவ–னேஸ்–வரி எழு–திய இந்–நூல். கணி–னி–யின் அமைப்பு, ம�ொழி, புரிந்–து–க�ொள்–ளும் தன்மை, ஓ.எஸ்.கள், ஆகி–ய–வற்றை நுட்–பம – ாக விளக்கி, தமிழ்–ம�ொழி – யை உள்–ளீடு செய்–வதைக் கணி–னி– யி–லிரு – ந்து ஸ்மார்ட்–ப�ோன் வரை A to Z இணக்–கம – ான ம�ொழி–யில் விளக்–கியி – ரு – ப்–பது அருமை. கம்ப்–யூட்–டர், ஸ்மார்ட்–ப�ோன்–களைப் புதி–தாகப் பயன்–ப–டுத்–து–ப–வர்–க–ளா–னா–லும், ஏற்–ெக–னவே பயன்– ப–டுத்–தி–ய–வர்–க–ளா–னா–லும் தமிழை ஐய–மின்றிப் பயன்–ப–டுத்த வழி–காட்டி உத–வும் அற்–பு–த–மான நூல். வெளி–யீடு: சூரி–யன் பதிப்–ப–கம்,229, கச்–சே–ரி–சாலை மயி– லாப்–பூர் சென்னை- 600 004, விலை ரூ. 100/- த�ொடர்–புக்கு: 72990 27361


அறி–ய–வேண்–டிய மனி–தர் டாக்–டர் ச�ௌமியா சுவா–மி–நா–தன்

www.newstab.com நாளி–தழ்–க–ளின் தனித்–தனித் தளங்–க–ளைப் பார்த்து செய்தி அறி–வது மிக–வும் சவா–லான ஒன்று. ம�ொத்–தம் 130 நாடு–க–ளின் நாளி–தழ், இணை–யம், ட்விட்–ட–ரின் பர–பர செய்–தி–களை அமர்க்–கள லே-அவுட்–டில் ஒருங்–கி–ணைத்து நம் விருப்பத் தேர்வு அடிப்–படை – –யில் செய்–தி–களை உல–கம், அர–சி–யல், அறி–வி–யல், சினிமா என அக்–க–றை–யாகப் பந்தி வைக்–கும் இணை–ய–த–ளம் இது. கூகுள் செய்–தி–க–ள�ோடு கைக�ோத்து புதிய செய்–தி–களை உட–னுக்–கு–டன் புகைப்–ப–டத்–த�ோடு இரு வரிச் செய்–தி–யாகத் தேர்வு செய்து பார்க்க முடி–வது அருமை. பல்–வேறு புது–மை–யான வடி–வ–மைப்–பு–கள�ோ – டு நியூஸ் டேப் தளம் செய்–தி–களை வாசிப்–ப–தில் புதிய அனு–பவ – ம் தரு–கி–றது.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

வாசிக்–க–வேண்–டிய வலைத்–த–ளம்

31 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

1959-ல் பிறந்த டாக்–டர் ச�ௌமியா சுவா–மிந – ா–தன் சிறந்த குழந்–தை–நல மருத்–து–வர். அத�ோடு காச–ந�ோய்க்–கான பல்–வேறு ஆக்–கப்–பூர்வ ஆராய்ச்–சிக – ளைச் செய்–தவ – ரு – ம் கூட. இந்–திய மருத்–துவ ஆராய்ச்சி கவுன்–சி–லின் இயக்–கு–ந–ராக பதவி வகித்துவரும் இவர், தனது மருத்–து–வப் படிப்பை ஆயு–தப்–படை மருத்–து–வக் கல்–லூ–ரி–யில் நிறைவு செய்–தார். லாஸ் ஏஞ்–சல்–ஸி–லுள்ள குழந்–தை–நல மருத்–து–வ–ம–னை– யில் 2 ஆண்–டு–கள் பணி–பு–ரிந்த இவர் சென்–னை–யி–லுள்ள தேசிய காச–ந�ோய் ஆராய்ச்சி மையத்–தில் இணைந்து, தன் கடும் உழைப்–பின் மூலம் அதன் இயக்–கு–ந–ராக உயர்ந்–தார். காச–ந�ோய், ஹெச்.ஐ.வி. மற்–றும் நுரை–யீ–ரல் ந�ோய்–கள் த�ொடர்–பாகச் செய்த ஆராய்ச்–சி–க–ளுக்–கா–கவே பத்–துக்–கும் – ப் பெற்–ற–வர் இவர். இவ்–வ–ளவு பெரு– மேற்–பட்ட விரு–து–களை – க்–கும் உரிய இவர் இந்–திய – ா–வில் பசு–மைப்புரட்–சியை மை–களு ஏற்–ப–டுத்–திய எம்.எஸ். சுவா–மி–நா–த–னின் மகள் என்–பது குறிப்–பிட– த்–தக்–கது. இவ–ரைப் பற்றி மேலும் தெரிந்–துக�ொ – ள்ள https://en.wikipedia.org/wiki/Soumya_Swaminathan_ (scientist)


டி.டி.சி.பி (DTCP) அங்கீகாரம் பெற்ற மனைகள், 

எம்.ஞான–சே–கர்

வீடுகள் என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

32 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மிழ்–நாடு முழு–வ–தும் பத்–தி–ரப்–ப–திவு அலு– வ – ல – க ங்– க ள் முன்– பு – ப �ோல் பர ப–ரப்–பாக இல்லை. கார–ணம், DTCP (Directorate of Town and Country Planning) எனப்–படு – ம் அரசு, நகர ஊர–மைப்பு இயக்கத் துறை–யின் அங்–கீ–கா–ரம் பெறாத வீட்டு மனை–கள – ைப் பதிவு செய்–யக்–கூட – ாது என சென்னை உயர்–நீதி – ம – ன்–றம் உத்–தர– வி – ட்–ட– தும், அந்த வழக்கு உச்ச நீதி–மன்–றம் வரை சென்று சென்னை உயர்–நீ–தி–மன்ற உத்–த–ர– வில் தலை–யிட முடி–யாது என்–ற–தும்–தான். எனவே, பஞ்–சா–யத்து அப்–ரூ–வல் பெற்ற, பெறாத மனை–கள், விவ–சாய நிலங்–களை எந்–தத் துறை அனு–ம–தி–யும் இன்றிப் பிரித்து விற்– க ப்– ப – டு ம் மனை– க ள் பத்– தி – ர ப்– ப – தி வு செய்யப்–ப–டுவது, உயர்–நீ–தி–மன்ற உத்–த–ர–வுப்– படி நிறுத்–தப்–பட்–டு–விட்–டது. டி . டி . சி . பி ப ற் றி ப � ொ து – ம க் – க ள் அவ– சி – ய ம் தெரிந்– து – க� ொள்ள வேண்– டு ம். சென்னை நக– ரு க்கு மட்– டு ம், சென்னை மாந–கர– ாட்–சியு – ம், சென்னை மெட்–ர�ோப – ா–லிட – ன் டெவ–லப்–மென்ட் அத்–தாரி – ட்–டியு – ம் (CMDA) தான் வீட்டு மனைப்–பிரி – வு, வீடு, த�ொழிற்– சா– லை க்கு அனு– ம – தி – / – அ ங்– கீ – க ா– ர ம்

தர–முடி – யு – ம். இதர இடங்–களு – க்கு அந்த நகர ஊர–மைப்பு மற்–றும் திட்ட இயக்–குந – ர– க – மு – ம், அதன் கிளை–களு – ம்–தான் அங்–கீக – ா–ரம் வழங்– கும். அதா–வது, எல்.பி.ஏ. (L.P.A-Local Planning Authority) என்று அழைக்–கப்–படு – ம் ல�ோக்–கல் பிளா–னிங் அத்–தாரி – ட்டி அலு–வல – – கங்–கள் அந்தந்தப் பகுதி இயக்–குந – ர– க கிளை– க–ளாக – ச் செயல்–படு – கி – ன்–றன. இந்த இயக்கு ந– ர – க த்– தி ற்– கு ம் இணை, துணை, உதவி இயக்–குந – ர் அலு–வல – க – ங்–களு – ம் உள்–ளன. ல�ோக்– க ல் பிளா– னி ங் அத்– தா – ரி ட்டி என்–றால் பஞ்–சா–யத்து அப்–ரூ–வல் அலு–வ–ல– கம் என்று பலர் நினைத்–துக்கொண்–டி–ருக்– கி–றார்–கள். அது தவறு. டி.டி.சி.பி. எனப்–படு – ம் நகர ஊர–மைப்பு இயக்–க–கத்–தின் குறிப்–பிட்ட மண்–ட–லத்–தின் கிளை–யாக இருந்து வீடு– கள், வீட்–டும – னை – க – ள் மற்–றும் அடுக்–கும – ாடிக் குடியிருப்புகளுக்கான அங்கீகாரத்தை – டி – ய உள்–ளூர் திட்டக் குழு–மம்–தான் வழங்கக் கூ எல்.பி.ஏ. எனப்–ப–டும். அதா–வது, சென்னை பெரு–ந–கர் பகு–தி–கள் தவிர தமிழ்–நாட்–டில் இருக்– கு ம் அனைத்து ஊர்– க – ளு க்– கு ம் டி.டி.சி.பிதான் வீடு மற்–றும் வீட்–டு– ம–னைக – ளு – க்–கான அங்–கீக – ா–ரத்தை


முழு விவ–ரம் /அங்–கீ–கா–ரம் பெற: Directorate of Town and Country Planning, Opposite to LIC, Chengalvarayan Building, Fourth floor, 807, Anna Salai, Chennai - 600 002. Phone Number : 044-2852 1115 or 0442852 1116; Fax: 2852 0582. www.tn.gov.in/ tcp/contactus.htm

இந்த இயக்–கு–ந–ரகக் கிளை–கள்: 1) செங்–கல்–பட்டு மண்–ட–லம்: எண்: 124, ஜி.எஸ்.டி. ர�ோடு, பெரி– ய ார் ஷாப்–பிங் காம்ப்–ளெக்ஸ், செங்–கல்–பட்டு-1, Ph: 044-27422144 (2) வேலூர் மண்–ட–லம்: 239, பேஸ் II, சத்–து–வாச்–சாரி, வேலூர்-9, Ph: 0416-2255344 (3) சேலம் மண்–ட–லம்: 6, சன்– ன தி தெரு, சுப்– பி – ர – ம ணி நகர், சேலம்-5. Ph: 0427-2448625 (4) க�ோவை மண்–ட–லம்: டாக்–டர் நஞ்–சப்பா ர�ோடு, கார்ப்–ப–ரே–ஷன்

ஷாப்– பி ங் காம்ப்– ளெ க்ஸ், க�ோவை-18. Ph: 0422-2380243 (5) திருச்சி மண்–ட–லம்: 10, வில்–லிய – ம்ஸ் ர�ோடு, கண்–ட�ோன்மென் – ட், திருச்சி-1. Ph: 0431-2414759 (6) நெல்லை மண்–ட–லம்: 108, திரு–வ–னந்–த–பு–ரம் ர�ோடு, பாளை–யங்– க�ோட்டை, நெல்லை-2. Ph: 0462-2573318 (7) தஞ்சை மாவட்டக் கிளை: எண்:33, ராஜப்பா நகர், முதல் தெரு, மருத்– து–வக் கல்–லூரி சாலை, தஞ்சை-7. Ph: 04362270133 (8) சிவ–கங்கை மண்–ட–லம்: எண்: 430, காந்தி ர�ோடு, சிவ–கங்கை-1. Ph: 04575-240302 (9) மதுரை மண்–ட–லம்: 4, ஹக்–கீம் அமல்–கான் ர�ோடு, சின்ன ச�ொக்கி குளம், மதுரை-2 Ph: 0452-2521589 (10) பெரம்–ப–லூர் மாவட்–டம்: 32/A, பெரி– ய ார் ர�ோடு, பெரம்– ப – லூ ர். Ph: 9842625047 (11) விழுப்–பு–ரம் மண்–ட–லம்: தாட்கோ கட்–டட – ம், G.H. ர�ோடு, விழுப்–புர– ம்-2. Ph: 04146-220045 (12) தர்–ம–புரி: 83, பேடா–ம–னேரி ர�ோடு, அப்–பாவு நகர், தர்–ம–புரி-1. Ph: 04341-2260399 (13) திரு–வள்–ளூர் மாவட்–டம்: 43/397-A, 2வது மாடி, அன்னை இந்–தி–ரா– காந்தி சாலை, ராஜா–ஜிபு – ர– ம், திரு–வள்–ளூர்-1. Ph: 044-27665657 – க – ங்–களி – ல் அங்–கீக – ா–ரத்–திற்– இந்த அலு–வல காக விண்–ணப்–பிக்–கும்–ப�ோது என்–னென்ன ஆவண நகல்–கள், திட்ட வடி–வம் (பிளான்– கள்), இதர அர– சு த்– து றை அனு– ம – தி – க ள் பெற்று இணைக்க வேண்–டிய சான்–றித – ழ்–கள் பற்–றியெ – ல்–லாம் மேலும் விளக்–கம – ாக நேரில் சென்றோ அல்–லது இணை–ய–த–ளம் மூல–மா– கவ�ோ அறிந்–து–க�ொள்–ள–லாம். அரசு அங்– கீ–கா–ரம் பெற்ற எஞ்–சினீ – ய – ர்–களி – ன் கையெ–ழுத்– து–டன் விண்–ணப்–பித்–தால் மட்–டுமே அங்–கீக – ா– ரம் பெற்று பத்–தி–ரப்–ப–திவு செய்ய முடி–யும்.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

வழங்–குகி – ற – து. அதன் கிளை அலு–வல – க – ங்–கள் தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் 35 இடங்–க–ளில் செயல்– பட்–டு–வ–ரு–கின்–றன. அந்–தந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்–த–வர்–கள் வீடு மற்–றும் வீட்–டு–மனை அங்– கீ – க ா– ர ம் பெறு– வ – த ற்– க ாக அந்– தந்த ப் பகு–தி–யில் உள்ள அலு–வ–ல–கங்–க–ளில் விண்– ணப்–பம் செய்–து–க�ொள்–ள–லாம். தமி–ழ–கம் முழு–வ–தற்–கும் சென்–னை–யில் இருந்து அங்– கீ–கா–ரம் தரு–வது என்–பது நடை–மு–றை–யில் பல தாம–தங்–களை உண்–டாக்–கும் என்–பதா – ல் கிளை அலு–வ–ல–கங்–கள் மூலம் அங்–கீ–கா–ரம் பெறு–வது எளி–தாக இருக்–கும். இத்–து–றை–யில் 8 பிரி–வு–கள் உள்–ளன: (1) மாஸ்–டர் பிளான்–/–பு–திய நகர் வளர்ச்–சிப் பிரிவு (2) மலைப்–பகு – தி (Hills Area) கன்–சர்–வே–ஷன் அத்–தா–ரிட்டி (3) டிசைன் தயா–ரிப்–பு–/–அங்–கீ–கா–ரம் (4) சிறப்பு வகை திட்–டங்–கள் தயா–ரிப்பு (5) நகர ஊர–மைப்பு வளர்ச்சி நிதி (6) பிளா–னிங் அப்–ரூவ – ல்–/லே-அவுட்–/பி – ல்டிங் அப்–ரூ–வல் (7) புவி–யி–யல் (Geographic Information System - GIS) தக–வல் பிரிவு (8) வளர்ச்சி நிதித் திட்–டம் (பார்க்/ வர–லாற்று நக–ரங்–கள்)

33 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தகவல் பலகை


டி.என்.பி.எஸ்.சி.

அனைத்துப் ப�ோட்டித் தேர்வுகளையும் எதிர்கொள்ள சூப்பர் டிப்ஸ் முனைவர்

டி

ஆதலையூர் சூரியகுமார்

ப�ோட்டித் தேர்வு டிப்ஸ்

.என்.பி.எஸ்.சி. நடத்–தும் அனைத்–துப் ப�ோட்–டித் தேர்–வு–க–ளுக்–கும் வழி–முற – ை– க–ளை–யும் குறிப்–பு–க–ளை–யும் பகிர்ந்து வரும் இந்–தப் பகு–தி–யில் ப�ொது அறி–வுப் பகு–தி–யான இந்து மகா சமுத்–தி–ரம் ப�ோன்ற எல்லை இல்லாப் பகு–தி–யின் ஒரு சிறு பகு–தி–யைப் பார்த்–த�ோம். இனி அதன் த�ொடர்ச்–சி–யாக மேலும் சில வர–லாற்றுப் பதி–வு–க–ளைப் பார்ப்–ப�ோம்.


கி.பி.1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சி, விடு– த–லைக்கு வழி வகுத்–தது.  முதல் நிலை காந்–திக்கு முந்–தைய காலம் கி.பி.1885 - கி.பி.1919  இந்–திய தேசிய காங்–கி–ரஸ் த�ோற்–றம் – 1885 ஆம் ஆண்டு  இந்–திய தேசிய காங்–கி–ரஸைத் த�ோற்–று– வித்–தவ – ர் - ஆலன் ஆக்–டேவி – ய – ன் ஹியூம்  காங்–கிர – ஸி – ன் முதல் கூட்–டம் நடை–பெற்ற இடம் - மும்பை  இக்– கூ ட்– ட த்– தி ன் தலை– வ ர் - டபிள்யூ. சி.பானர்ஜி (W.C.Banarjee)  இம்– ம ா– ந ாட்– டி ல் கலந்– து – க� ொண்– ட – வ ர்– கள் - தாதா–பாய் ந�ௌர�ோஜி, சுரேந்– தி– ர – ந ாத் பானர்ஜி, மதன் ம�ோகன் மாள–வியா, எம்.ஜி.ரானடே, க�ோபா–ல–கி– ருஷ்ண க�ோகலே, பெர�ோஷா மேத்தா, ஜி. சுப்–ர–ம–ணிய அய்–யர் ஆவர்.  மிதவா– தி – க ள்- காங்– கி – ர ஸ் தலை– வ ர்– க – ளாக விளங்–கி–யவ – ர்–கள் - சுரேந்–தி–ர–நாத் பானர்ஜி, தாதா– பா ய் ந�ௌர�ோஜி, பெர�ோஷா மேத்தா, க�ோபால கிருஷ்ண க�ோகலே, எம்.ஜி. ரானடே.  மித– வா – தி – க – ளி ன் க�ோரிக்கை - ‘அர– சி – யல் பிச்– ச ை – ப �ோல் உள்ளது’ என்று அழைக்கப்பட்டடது  தீவி–ர–வா–தி–கள் - பால–கங்–கா–தர தில–கர் (பால்), லாலா–லதி – ப – தி – ர– ாய் (லால்) பிபின் சந்–திர (பால்), அர–விந்த க�ோஷ்  “சுதந்–தி–ரம் எனது பிறப்–பு–ரி–மை– அதை அடைந்தே தீரு–வேன்”– என்–றவ – ர் தில–கர்.  இவ–ரது பத்–தி–ரிகை - கேசரி  கி.பி.1905-ல் வங்–கப் பிரி–வினையை – மேற்– க�ொண்–ட–வர் - கர்–சன் பிரபு  வங்–கா–ளம் மீண்–டும் இணைக்–கப்–பட்ட ஆண்டு - கி.பி.1911  வங்– க ப் பிரி– வி னை ப�ொரு– ள ா– த ா– ர ப் புறக்–க–ணிப்பு என்–னும் சுதேசி இயக்–கம் த�ோன்–றக் கார–ண–மா–யிற்று  சுதேசி என்– ற ால் ‘ச�ொந்த நாடு’– எ ன்று ப�ொருள் 

இந்–திய விடு–தலை இயக்–கத்–தின் இரண்–டாம் நிலையை அடுத்த இத–ழில் பார்ப்–ப�ோம்…

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

இந்–திய விடு–தலை இயக்–கம் முதல் நிலை

‘வந்தே மாத–ரம்–’எ – ன்ற முழக்–கத்தை எழுப்– பி–ய–வர் - பக்–கிம் சந்–திர சட்–டர்ஜி  கி.பி.1906-ல் டாக்கா நக–ரைச் சேர்ந்த நவாப் சலி–முல்–லாக – ான் என்–பவ – ர– து தலை– மை–யில் முஸ்–லீம் லீக் கட்சி த�ோற்–றுவி – க்– கப்–பட்–டது  கி.பி.1907-ல் சூரத் மாநாட்–டில் மித–வா–தி– க–ளுக்–கும், தீவிரவாதி–களு – க்–கும் இடையே காங்–கி–ரஸ் தலை–வரைத் தேர்ந்–தெ–டுப்– ப– தி ல் ம�ோதல் ஏற்– ப ட்– ட து. இத– ன ால் காங்–கி–ரஸ் இரண்–டா–கப் பிரிந்–தது  முஸ்–லீம்–களைத் திருப்–திப – டு – த்தக் க�ொண்– டு–வ–ரப்–பட்ட சட்–டம் – மிண்டோ-மார்லி சீர்–தி–ருத்–தச் சட்–டம்  கி.பி.1916-ல் தன்– ன ாட்சிக் கழ– க த்தை மும்–பை–யில் நிறு–வி–யர் - தில–கர்  சென்–னை–யில் தன்–னாட்சிக் கழ–கத்–தின் கிளை–யினை – த் த�ொடங்–கிய – வ – ர் - அன்னி பெசன்ட் அம்–மை–யார்  அம்–மை–யார் நடத்–திய பத்–தி–ரிகை - நியூ இந்–தியா  இந்–தி–யா–வின் எதிர்–கால அர–சி–யல் பற்–றி– யது - ஆகஸ்ட் அறிக்கை  ஆகஸ்ட் அறிக்கை வெளி– யி – ட ப்– பட்ட ஆண்டு கி.பி.1917  மாண்–டேகு - செம்ஸ்–ப�ோர்டு சீர்–திரு – த்–தம் இயற்–றப்–பட்ட ஆண்டு கி.பி.1919  ஆங்– கி – லே – ய ர் கி.பி.1919-ல் க�ொண்டு வந்த சட்–டம் - ர�ௌலட் சட்–டம்  இச்–சட்–டம் மூலம் கி.பி.1919 ஏப்–ரல் 6 ஆம் தேதி நாடு முழு–வ–தும் கடை–ய–டைப்பு ஏற்–பட்–டது  கி.பி.1919-ஏப்–ரல் 13ல் பஞ்–சா–பில் கைது செய்–யப்–பட்–ட–வர்–கள் - டாக்–டர் சத்–தி–ய– பால் மற்–றும் டாக்–டர் சாய்ப்–பு–தீன் கிச்லு  டாக்– ட ர் சத்– ய – பா ல் மற்– று ம் டாக்– ட ர் சாய்ப்– பு – தீ ன் கிச்லு கைது செய்– ய ப்– பட்டதை எதிர்த்து பத்–தா–யி–ரம் மக்–கள் அமிர்–த–ச–ர–ஸில் உள்ள ஜாலி–யன் வாலா பாக்–கில் கூடி–யி–ருந்–த–னர். அப்–ப�ோது ராணு– வ த் தள–பதி – ய – ான ஜென–ரல் டயர் எந்த முன்னறி– வி ப்– பு மின்றிப் ப�ொது– மக்–களைச் சுட ஆணை–யிட்–டார்  இப்–ப–டு–க�ொ–லைக்கு எதிர்ப்பு தெரி–வித்– த–வர் - ‘இர–வீந்–தி–ர–நாத் தாகூர்’ “நைட்– வுட்”(KNIGHT HOOD ) பட்–டத்தைத் துறந்–தார் 

35 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

டி.என்.பி.எஸ்.சி. ப�ொது அறி–வுக்கு என்று வெவ்–வேறு தலைப்–பு–க–ளில் பாடப்–பி–ரி–வு–கள் க�ொடுக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கிற – து. ஆனா–லும், அதில் முக்–கி–ய–மான ஒரு பகுதி இந்–திய தேசிய இயக்க வர–லாறு. இந்–திய தேசிய இயக்–கம் என்–பது 1857 ஆம் ஆண்டு பெரும்–புர– ட்–சியி – ல் இருந்து த�ொடங்–கு–கி–றது.


வேலை

உத்வேகத் த�ொடர்

வேண்டுமா?

17


பட்டதாரிகள் எழுதலாம்

இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் தேர்வு! 1864ஆம் ஆண்டு அப்–ப�ோ–தைய பிரிட்– டிஷ் இந்–திய அரசு ‘இம்–பீ–ரி–யல் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்–மென்ட்’ (Imperial Forest Department) என்ற ஒரு துறையை ஏற்– ப – டு த்– தி – ய து. 1864ஆம் ஆண்டு முதல் 1935ஆம் ஆண்டு வரை இந்–தத் துறை இயங்–கி–யது. பின்–னர், மத்–திய அரசு இந்–திய அரசு சட்–டம் - 1935ஐ உரு–வாக்–கிய – து. 1938ஆம் ஆண்டு, ‘இந்–திய வனக் கல்–லூ–ரி’ (Indian Forest College) த�ொடங்–கப்–பட்–டது. மிக–வும் பாரம்–பரி – ய – மி – க்க இந்த வனத்–துறை, தற்–ப�ோது மத்–திய அர–சின் சுற்–றுச்–சூ–ழல், வனம் மற்–றும் பரு–வ–நிலைத் துறை–யின் கட்–டுப்–பாட்–டில் இயங்–கு–கிற – து. இந்–தி–ரா–காந்தி தேசிய வன அகா–டமி (Indira Gandhi National Forest Academy) என்– னு ம் பயிற்சி நிறு– வ – ன ம் வனப் பணி– யா–ளர்–க–ளுக்குப் பயிற்–சி–கள் வழங்க டேஹ்– ரா–டூன் (Dehradun) என்ற இடத்–தில் இயங்கி வரு–வது குறிப்–பி–டத்–தக்–க–தா–கும். இந்– தி – ய ா– வி ன் ம�ொத்த நிலப்– ப – ர ப்– பில் 19.2 சதவீத அள– வு க்குக் காடு– க ள் உள்–ளன. அதா–வது, சுமார் 6,35,400Km பரப்–ப–ள–வில் காடு–கள் அமைந்–துள்–ள–தால், இத–னைப் பாது–காக்கg; பல்–வேறு நட–வ–டிக்– கை–களை அரசு மேற்–க�ொண்டுவரு–கி–றது. 1894ஆம் ஆண்டு ‘இந்– தி ய வனக் க�ொள்–கை’ (Indian Forest Policy) உரு– வாக்– க ப்– ப ட்– ட து. பின்– ன ர் 1952ஆம் ஆ ண் டு வ ன க்க ொ ள் – கை – யி ல்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

லக அள–வில் காடு–களை அ றி – வி – ய ல் மு ற ை – யி ல் நிர்– வ ா– க ம் செய்– வ – த ற்குப் பல்–வேறு ‘அறி–வி–யல் மேலாண்மை யுக்–தி–கள்’ பயன்–ப–டுத்–தப்–பட்டு வரு– கின்–றன. தற்–ப�ோது, உலக அள–வில் பல நாடு–க–ளில் வனப் பாது–காப்–பில் அறி–வி–யல் மேலாண்மை (Scientific Management) நடை–மு–றைப்–ப–டுத்–தப்– பட்டுவரு–கின்–றன. ஆனால், முதன்– மு– த – ல ாகக் காடு– க ளை அறி– வி – ய ல்– பூர்–வம – ாக நிர்–வா–கம் செய்த பெருமை இந்–தி–யா–விற்கு உண்டு.

37 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நெல்லை கவிநேசன்


டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

38 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

மாற்– ற ம் செய்– ய ப்– ப ட்– ட து. அதன்– பி ன்– ன ர் 1988ஆம் ஆண்டு மீண்–டும் வனக்கொள்–கை– யில் மாற்–றம் செய்–யப்–பட்–டது. இந்–தி–யா–வின் சுற்–றுச்–சூ–ழ–லின் சம–நி–லையை ஏற்–ப–டுத்–து– வ–தும், வனச்–சூழ – லைப் பாது–காப்–பது – ம் இந்த வனக் க�ொள்–கை–யின் முக்–கிய ந�ோக்–க–மாக அமை–கி–றது. இந்– தி ய வனத்– து – றை ப் பணிக்– க ா– க த் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–பட்ட அலு–வ–லர்–க–ளுக்குக் காடு–க–ளைப் பாது–காக்–க–வும், வளப்–ப–டுத்–த– வும், காட்டு விலங்–குக – ள் பாது–காப்–புட – ன் வாழ ஏற்–பா–டு–கள் செய்–ய–வும் உறு–து–ணை–யாகச் செயல்– ப – டு ம் விதத்– தி ல் பல்– வே று நிலை– க–ளில் பணி–கள் வழங்–கப்–படு – கி – ற – து. மேலும், காடு–க–ளைச் சார்ந்து வாழும் கிரா–மப்–புற மக்–கள் மற்–றும் பழங்–கு–டி–யி–ன–ரின் அன்–றாட வாழ்க்–கைக்கு உத–வும்–வ–கை–யி–லும் இவர்– க–ளின் செயல்–பாடு அமை–யும். வனத்–து–றைக்குத் தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–பட்–ட– வர்–களு – க்கு பல்–வேறு பணி–கள் வழங்–கப்–படு – – கின்–றன. குறிப்–பாக, வட்–டார வன அலு–வல – ர் (Division Forest Officer), வனப் பாது–கா–வல – ர் (Conservator of Forest), தலைமை வனப் பாது–கா–வ–லர் (Principle Chief Conservator of Forest), ஐ.எப்.எஸ்., (IFS) என அழைக்– கப்–படு – ம் இந்–திய – ன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் (Indian Forest Service) பணி–க–ளில் மாநில அள– வில் உயர்ந்த பத–வி–யாக ‘Head of Forest Forces’ என்–னும் பதவி உள்–ளது. இந்–தப் பதவி ஐ.ஏ.எஸ். (IAS) அதி–கா–ரி–க–ளுக்–கான முதன்–மைச் செய–லர் (Chief Secretary) அல்– லது ஐ.பி.எஸ்., (IPS) பணி–யிலு – ள்ள மாநிலக் காவல் முதன்மை அதி– க ாரி பத– வி க்கு ஈடு இணை– ய ா– ன து என்– ப து குறிப்– பி – ட த்– தக்–கதா – –கும். சிறப்பு வாய்ந்த இந்த வனப் பணி–க–ளில் சேர்ந்து பணி–யாற்ற மத்–திய அர–சின் நிறு–வன – – மான ‘யூனி–யன் பப்–ளிக் சர்–வீஸ் கமி–ஷன்’ (Union Public Service Commission) என்–னும் அமைப்பு ஆண்–டு–த�ோ–றும் தேர்வு நடத்–து–கி– றது. இந்–தத் தேர்–வுதா – ன் ‘இந்–திய – ன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் எக்–ஸா–மி–னே–ஷன்’ (Indian Forest Service Examination) ஆகும்.

கல்–வித்–த–கு–தி–

‘இந்–தி–யன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் எக்–ஸா–மி– னே–ஷன்’ தேர்வு எழுத விரும்–பு–ப–வர்–கள் (1) கால்–நடை அறி–விய – ல் (Animal Husbandry and Veterinary Science)

(2) தாவ–ர–வி–யல் (Botany) (3) வேதி–யி–யல் (Chemistry) (4) கணி–த–வி–யல் (Mathematics) (5) இயற்–பி–யல் (Physics) (6) புள்–ளி–யி–யல் (Statistics) (7) விலங்–கி–யல் (Zoology) ஆகிய பாடப்–பி– ரி–வு–க–ளில் ஏதே–னும் ஒன்றை விருப்–பப் பாட– மாகத் தேர்ந்–தெ–டுத்து பட்–டம் பெற்–றி–ருக்க – –கும். வேண்–டி–யது அவ–சி–யமா மேலும், வேளாண்மை, வன– வி – ய ல், ப�ொறி–யி–யல் ஆகிய துறை–க–ளில் ஏதே–னும் ஒன்–றில் பட்–டம் பெற்–ற–வர்–க–ளும் இந்–தத் தேர்வு எழுதத் தகு–தி் படைத்–த–வர்–கள் ஆவார்–கள்.

வயது வரம்–பு–

ஓர் ப�ோட்–டி–யா–ளர் எந்த ஆண்–டில் இந்– தி–யன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் தேர்–வுக்கு விண்– ணப்–பம் செய்–கி–றார�ோ, அந்த ஆண்–டில் ஆகஸ்ட் முதல் நாளன்று குறைந்–த–பட்–சம் 21 வயது நிறைந்–த–வ–ரா–க–வும், அதி–க–பட்–சம் 32 வயது நிறைந்–த–வ–ரா–க–வும் இருக்க வேண்– டும். சில குறிப்–பிட்ட பிரி–வி–ன–ருக்கு வயது வரம்பு மேலும் தளர்த்–தப்–பட்–டுள்–ளது. (i) OBC (Other Backward Class) இதர பிற்–படு – த்–தப்–பட்ட பிரி–வைச் சேர்ந்–தவ – ர்–கள் - 3 ஆண்–டு–கள் (அதி–க–பட்ச வயது 35) (ii) SC/ST தாழ்த்–தப்–பட்ட, பழங்–குடிப் பிரி–வைச் சேர்ந்–த–வர்–கள் - 5 ஆண்–டு–கள் (அதி–க–பட்ச வயது 37) (ii) பார்–வை–யற்–ற�ோர், காது கேளா–த�ோர் உடல் ஊன–முற்–ற�ோர் ப�ோன்ற மாற்–றுத்– தி–ற–னா–ளி–கள் - 10 ஆண்–டு–கள் (அதி–க–பட்ச வயது 42) (iv) முன்–னாள் ராணு–வத்–தி–னர் - 5 ஆண்–டு– கள் (அதி–க–பட்ச வயது 37)

தேர்–வுக் கட்–ட–ணம் இந்– தி – ய ன் ஃபாரஸ்ட் சர்– வீ ஸ் தேர்– வின் முதல்–நி–லைத் தேர்வு (Preliminary Examination) எழுத விரும்–புப – –வர்–கள் தேர்– வுக் கட்–ட–ண–மாக ரூ.100 செலுத்த வேண்– டும். பெண்–கள் இந்–தத் தேர்–வுக் கட்–ட–ணம் செலுத்த வேண்–டிய அவ–சிய – ம் இல்லை. இதே– ப�ோல் தாழ்த்–தப்–பட்–ட�ோர் (Schedule Caste), பழங்–குடி இனத்–த–வர் (Scheduled Tribe) மற்–றும் உடல் ஊன–முற்–ற�ோர் (Physically Handicapped) ஆகி–ய�ோர் இந்–தத் தேர்–வுக் கட்–ட–ணம் செலுத்தத் தேவை–யில்லை.


தேர்வு முயற்–சி–கள்–

ப�ொது–வாக ப�ொதுப்–பி–ரி–வைச் சேர்ந்–த– வர்– க ள் (OC) இந்– த த் தேர்வை 6 முறை எழுத வாய்ப்–பு–கள் வழங்–கப்– ப–டும். இதர பிற்–படு – த்–தப்–பட்ட இனத்–தைச் சேர்ந்–தவ – ர்–கள் (OBC) 9 முறை இத்–தேர்வை எழு–த–லாம். தாழ்த்–தப்–பட்ட மற்–றும் பழங்–குடி இனத்–தைச் சேர்ந்–த–வர்–கள் (SC/ST) 21 வய–து– மு–தல் 37 வய–து–வரை எத்–தனை முறை வேண்–டுமா – – னா–லும் இத்–தேர்வை எழுத அனு–ம–திக்–கப் –ப–டு–வார்–கள்.

தேர்வுத் திட்–டம்–

I. முதல்–நி–லைத் தேர்வு (Preliminary Examination) ‘இந்–தி–யன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் தேர்–வு’ இரண்டு தாள்–கள் க�ொண்–ட–தாக இருக்–கும். (1) தாள் – I (Paper – I) ப�ொது–அ–றி–வுப் பாடம் - 200 மதிப்–பெண்–கள் (2) தாள் - II (Paper – II) திற–ன–றி–யும் தேர்வு - 200 மதிப்–பெண்–கள் - என இரு–வ–கைத் தேர்–வு–கள் இடம்–பெ–றும்.

(1) தாள் - I (Paper –I)

இத்–தேர்வு 2 மணி நேரம் நடத்–தப்–ப–டும். கேள்–வித்–தாள் ஆங்–கி–லம் மற்–றும் இந்தி ம�ொழி–யில் மட்–டுமே அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்– கும். கேள்–வி–கள் ‘க�ொள்–குறி வினா’ வகை– யில் (Objective Type Questions) அமைந்–தி– ருக்–கும். அதா–வது, இந்–தக் கேள்–வித்–தாளி – ல் இடம்–பெறு – ம் கேள்–விக – ள் ஒவ்–வ�ொன்–றுக்–கும் 4 பதில்–கள் க�ொடுத்து அதில் சரி–யா–னவ – ற்றைத் தேர்வு செய்–யும் வகை–யில் தேர்–வு–முறை அமை–யும்.

கீழ்க்–கண்ட பாடங்–க–ளில்– இருந்து கேள்–வி–கள் அமை–யும் 1. தேசிய மற்–றும் சர்–வ–தேச அள–வி–லான முக்–கிய நடப்–புச் செய்–தி–கள் 2. இந்–திய வர–லாறு மற்–றும் இந்–திய தேசிய

(2) தாள் –II (Paper –II)

ப�ோட்– டி – ய ா– ள – ரி ன் புரிந்– து – க�ொ ள்– ளு ம் திறன், பிரச்– னை – யை த் தீர்க்– கு ம் திறன், புத்– தி க்– கூ ர்மை ஆகி– ய – வ ற்றை மதிப்– பீ டு செய்–யும் விதத்–தில் தாள் - 2 தேர்வு அமை– யும். இத்–தேர்–வும் 2 மணி நேரம் நடத்–தப்–படு – ம். ம�ொத்த மதிப்–பெண்–கள் 200. இதி–லும் கேள்– வி–கள் ஆங்–கில – ம் மற்–றும் இந்தி ம�ொழி–களி – ல் இடம்–பெறு – ம். ‘க�ொள்–குறி வினா’ அமைப்–பில் கேள்–வி–கள் அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும்.

இந்–தத் தேர்–வில் கீழ்க்–கண்ட பாடங்–க–ளி–லி–ருந்து கேள்–வி–கள் அமை–யும். 1. புரிந்–து–க�ொள்–ளும் திறன் 2. இணைந்– து – ப– ழ – கு ம் மற்– று ம் தக– வ ல்– த�ொ–டர்–புத் திறன்–கள்– 3. கார–ணம் அறி–தல் மற்–றும் பகுத்–தாய்வு திறன்–கள்– 4. முடி– வெ – டு த்– த ல் மற்– று ம் பிரச்– னை – க–ளுக்–குத் தீர்–வு– கா–ணும் திறன்–கள்– 5. ப�ொதுப் புத்–திக்–கூர்–மைத் திறன் 6. ப�ொது எண் கணி–தம் [எண்–கள் மற்–றும் அதன் உற–வு–கள்] (10ஆம் வகுப்புத் தரம்), புள்ளி விவ–ரங்–க–ளைப் புரிந்–துக�ொ – ள்–ளு–தல் [10ம் வகுப்புத் தரம்] முதல்–நில – ைத் தேர்–வில் வெற்றி பெற்–றவ – ர்– கள் மட்–டுமே முதன்–மைத் தேர்–வில் (Main Examination) கலந்–து–க�ொள்ள அனு–ம–திக்– கப்–ப–டு–வார்–கள்.

த�ொட–ரும்.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

இந்–தியா முழு–வ–தும் பல்–வேறு முக்–கிய நக–ரங்–க–ளில் இந்–தி–யன் ஃபாரஸ்ட் சர்–வீஸ் தேர்–வின் முதல்–நி– லைத் தேர்வு நடத்–த ப்– ப–டு–கி–றது. தமி–ழ–கத்–தில் சென்னை, மதுரை, க�ோயம்–புத்–தூர், திருச்சி மற்–றும் வேலூர் ஆகிய நக–ரங்–க–ளில் மட்–டுமே இத்–தேர்–வுக்– கான தேர்வு மையங்–கள் உள்–ளன.

இயக்–கம் குறித்த வர–லாறு 3. இந்–திய மற்–றும் உலகப் புவி–யி–யல் இந்–திய மற்–றும் உலகப் புவி–யி–யல் குறித்த இயற்கை அமைப்பு, சமூக, ப�ொரு–ளா–தார– த் தக–வல்–கள் 4. இந்–திய அர–சிய – ல் அமைப்பு மற்–றும் ஆட்சி அமைப்பு - அர– சி – ய – ல – மை ப்பு, அர– சி – ய ல் சட்–டம், ஒழுங்கு முறை–கள், பஞ்–சா–யத்து ராஜ், ப�ொதுக்–க�ொள்–கை–கள், உரி–மை–கள் மற்–றும் கட்–ட–மைப்–பு–கள் 5. ப�ொரு–ளா–தார மற்–றும் சமூக வளர்ச்சி ஏழ்மை, சமூக இணைப்பு, மக்–கள் பிரி–வுக – ள் மற்–றும் சமூக துறை–க–ளைத் த�ொடங்–குத – ல்– 6.சுற்–றுச்–சூ–ழல்–கள், பரு–வ–நிலை மாறு–தல்–க– ளி–னால் ஏற்–ப–டும் பிரச்–னை–கள்– 7. ப�ொது அறி–வி–யல்

39 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

தேர்வு மையம்


வழிகாட்டுதல்

வளரத் துடிப்போருக்கு வாய்ப்பளிக்கும் கடன் திட்டங்கள் எம்.ஞானசேகர்

கி

ரா–மப்–புற – ங்–கள – ா–கட்–டும்,நகர்ப்–புற – ங்–கள் ஆகட்– டும் எந்–தப் பகு–திய – ாக இருந்–தா–லும் உழைத்து வாழ்–வில் உய–ரத் துடிக்–கும்–ஆண்-பெண் யாராக இருந்–தா–லும் அவர்–களு – க்கு மத்–திய மாநில அர–சுக – ள் பல கட–னுத – வி – க – ளை வழங்–கிவ – ரு – கி – ன்–றன. அந்–தக் கட–னு–த–வித் திட்–டங்–கள் எவை, யாரெல்– லாம் பயன்–பெ–ற–லாம், யாரை அணு–க–லாம்– என்– பது ப�ோன்ற பல தக–வல்–களை இந்–தப் பகு–தி–யில் த�ொடர்ந்து வழங்கி வரு–கின்–ற�ோம். கட–னு–த–வி– பெற்று த�ொழில்–முனை – –வ�ோர் ஆக நினைப்–ப�ோர் பய–னடை – ய சில தக–வல்–களை இனி பார்ப்–ப�ோம்.

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

40 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

12

பாண்–டி–யன்– கி–ராம வங்–கி–யின் குறுந்–த�ொ–ழில் கட–னு–த–வி–

கி ர ா ம ப் பு ற – ம க் – க – ளி ன் வாழ்க்கை தரம் முன்– ன ேற்– ற மடை– ய – வே ண்– டு ம் என்– ப – த ற்– க ா– கவே உரு– வ ாக்– க ப்– ப ட்ட அர– சு – வங்கி இது. இந்–தி–யன் ஓவர்–சீஸ் வங்–கி–யின் துணை வங்–கி–யாகச் செயல்–படு – கி – ற – து. இந்த வங்–கியி – ன் மூலம் பல நலத்–திட்–டங்–கள் ம – ற்–றும் கடன் உத–வி–கள் வழங்–கப்–பட்–டு– வ–ரு–கின்–றது. அவை, விவ–சாயக்


ரூரல் அப்–லிஃப்ட்–மென்ட் சென்–டர் வழங்–கும் கட–னுத – –வி–கள்

இந்த நிறு–வ–னம் கிரா–மப்–புற பெண்– க–ளுக்கு பல த�ொழிற் பயிற்–சி–களை வழங்– கு–கி–றது. தூத்–துக்–குடி, திரு–நெல்–வேலி, கன்– னி – ய ா– கு – ம ரி மாவட்– ட ங்– க – ளி ல் கிரா– ம ப் – பு ற க் க ம் – யூ – னி ட் டி க ல் – லூ – ரி – க ள் மூலம் இயற்கை விவ– ச ா– ய ம்– த�ொ – ட ங்கி ஆடு, மாடு, கால்–ந–டை– வ–ளர்ப்பு வரை பயிற்– சி – யு ம் க�ொடுத்து,அந்த மாவட்ட கிரா– ம ப்– பு ற ஏழை,பீடி சுற்– று – வ�ோ ர், மகளிர் சுய உத– வி க் குழுக்– க ள் என – ப – ல – த – ர ப்பட்– ட – வ ர்– க – ளு க்– கு ம் குறைந்த வட்–டி–யில் –கு–றுந்–த�ொ–ழில் கடன் வழங்–கு –கி–றது. விவ–சா–யம், விவ–சா–ய–க–ரு–வி–கள், கல்வி, கால்–நடை வாங்க, நிலம்–வாங்க, த�ொழிற் கரு–விக – ள்/இயந்–திர– ங்–கள் வாங்க இது– வ ரை 6000 பேருக்– கு ரூ.3 க�ோடி வரை கடன் வழங்–கி–யுள்–ளது. மேலும்–அ– வர்–க–ளுக்கு மார்–கெட்–டிங் ஆல�ோ–ச–னை– யும் வழங்–கு–கி–றது. விவ–ரங்–க–ளுக்கு: Ural Upliftcentre, Gandhi Nagar,Parvathipuram, Nagercoil-629003. Kanyakumari District, Tamil Nadu, India.tel/Fax: 00 91 4652 231110. Email :rucngl@dataone.in. http:// ruralupliftcentre.org/contactus.aspx

தேசிய மீன் வளர்ச்சி வாரி–ய –க–ட–னுத – வி திட்–டங்–கள்–

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

மத்– தி – ய – அ – ர சு மீன– வ ர்– க – ளு க்கு பல நிறு–வ–னங்–கள் மூலம்– பல்–வேறு கட–னு–தவி திட்–டங்–களை உரு–வாக்–கி–யுள்–ளது.அதில் முக்–கிய நிறு–வ–னம் ‘தேசி–ய– மீன் வளர்ச்சி வாரி–யம்–’–ஆ–கும். இந்–நி–று–வன – ம் புதிய மீன் வளர்க்–கும்– கு–ளங்–கள் வெட்–டுத – ல், பழைய மீன் வளர்ப்–பு– கு–ளங்–களை புன–ரமை – த்–தல், மீன் வளர்க்க முதல்– ஆண்–டில் நடை–முறை மூல–த–னம், நன்–னீர்– மீன் வளர்ப்பு, மீன் குஞ்சு உற்–பத்தி, மீன் உணவு உற்–பத்தி, மீன்–வள – ர்ப்பு பயிற்சி அளித்–தல், அலங்–கார மீன் உற்–பத்தி, மார்–கெட்டி – ங் என பல்–வேறு செயல்–பா–டு–க–ளுக்–கும்– உ–த–வித் திட்–டங்– களை வகுத்து செயல்–ப–டுத்தி வரு–கி–றது. இந்த உத–விக – ள்–அனை – த்–தும் இந்–தியா முழு– வ–தும் வழங்–கப்–படு – கி – ற – து. கடன், மானி–யம், ஆல�ோ–சனை – வ – ழ – ங்கி, த�ொடர் நட–வடி – க்கை எடுக்–கின்–ற–னர்.விவ–ரங்–க–ளுக்கு: National Fisheries Development Board,Dept. of Animal Husbandary Dairy of

41 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

கடன், த�ோட்–டக்–கலை கடன், நீர்ப்–பா–ச–ன–த் திட்–டங்–கள், அறு–வட – ை–க் க–ரு–வி–க–ளுக்–கான கடன், விவ–சாய ப�ோக்–கு–வ–ரத்து, தனி–ந–பர் வாக–னக் கடன், கிரா–மக் – கிட்–டங்கி அமைக்க, கால்–நட – ை–களு – க்–கான கடன், பால் பண்ணை அமைக்க, கிரா–ம கைவினை–ஞர்–களு – க்–கான உத–வி–கள், சிறு, குறுந்–த�ொ–ழில்–க–ளுக்–கான கடன், வீடு கட்ட கடன், வணி–கக்–கட – ன், நெச–வா– ளர்–களு – க்–கான கடன், சூரிய சக்திக்கரு–விக – ள்– அ–மைக்கக் கடன் என இப்–படி – – 50 வகை கடன்– களை வழங்கி, கிரா–மம – க்–களை முன்–னேற்றி வரு–கி–றது.தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும்– கி–ரா–மப்–புற கிளை– க – ளை – யு ம்,விரு– து – ந – க ர், நெல்லை, தூத்–துக்–குடி, சிவ–கங்கை,தஞ்–சா–வூர் ஆகிய இடங்–க–ளில் மண்–டல அலு–வல–கங்–கள் உரு– வாக்கி,கிரா–மப்–புற மக்–க–ளின் ப�ொரு–ளா–தா– ரத்–தை– உ–யர்த்தி வரு–கிற – து.விவ–ரங்–களு – க்கு: PandyanGrama Bank, AdministrativeOffice, 2-70-01, Collectorate Complex, Virudhunagar - 626 002, http://www.pandyangramabank. in/contact.asp


+2 இயற்பியல் புரிந்து படித்தால் சென்டம் நிச்சயம்!

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

42 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

+2 ேதர்வு டிப்ஸ்

R. வனிதா M.Sc., M.Phil., B.Ed.

“ஆ

ண் – டு க் கு ஆ ண் டு + 2 ப � ொ து த் – த ே ர் வு மு டி – வு – க–ளில், பிற பாடங்–களை விட இயற்–பி–ய–லில் நூற்– றுக்கு நூறு வாங்– கி–யவ – ர்–களி – ன் எண்–ணிக்கை குறைந்து வரு–கிற – து. எனவே, இந்–தப் பாடத்–துக்கு முக்–கிய – த்–துவ – ம் அளித்து படிக்க வேண்– டும் என்– ப – தை – தா ன் இது உணர்த்– து– கி – ற து. +2 இயற்– பி – ய ல் பாடத்தை நன்கு புரிந்து படித்–தால் நிச்–ச–யம் பிற பாடங்–களை விட சுல–ப–மாக சென்–டம் பெற–லாம்” என்–கிற – ார் விழுப்–புர– ம் மாவட்– டம், செஞ்சி, அரசு மக–ளிர் மேல்–நிலை – ப் பள்ளி முது–கலை இயற்–பி–யல்ஆசிரியர் ஆர்.வனிதா. அவர் தரும் ஆல�ோ–சனை – – கள்…

படம் வரை– த ல், அமைப்பு, செயல்– வி–ளக்–கம் எனப் பல்–வேறு கூறு–களை ஒரு– சே–ரப் படிக்க வேண்–டி–யி–ருப்–ப–தால், இயற்– பி– ய லைச் சற்று சிர– ம – ம ாக மாண– வ ர்– க ள் கரு– த – ல ாம். ஆனால், புரிந்– து – க�ொ ண்டு ஆர்–வத்–து–டன் படித்–தால் இயற்–பி–யல் வெகு இனி–மை–யான பாட–மாக அமை–யும். திட்–ட– மிட்ட உழைப்பு, ஆர்– வ ம், புத்– தி – ச ா– லி த் த – ன – ம் இருந்–தால் நிச்–சய – ம் இந்–தப் பாடத்–தில் சென்–டம் வாங்க முடி–யும்.  நேர விர– ய த்– தை த் தவிர்க்க, கணித வினாக்–க–ளுக்கு முத–லில் விடை–ய–ளிக்–க– லாம். கணித வினாக்–களைத் தீர்க்–கை– யில், சரி–யான சூத்–தி–ரத்தை எழு–து–தல், தீர்–வு–களை உரிய அல–கு–டன் எடுத்து எழு–துத – ல் ப�ோன்ற படி–நில – ை–களி – ல் விடை அமைய வேண்–டும்.  அவ–சி–ய–மான கணித வினாக்–க–ளுக்கு மடக்கை அட்–ட–வணை புத்–த–கத்–து–டன் தீர்ப்–பதே நல்–லது.  வட்–டம், செவ்–வக – ம், நீள் வட்–டம், அரைக்– க�ோ–ளம் உள்–ளிட்–ட–வற்றை உப–க–ர–ணங்–

கள் இன்றி இப்–ப�ோதி – லி – ரு – ந்தே வரைந்து பயில்–வது தேர்–வுக்–குப் பெரி–தும் உத–வும். வெறு– மனே வரை– வ – த�ோ டு நுணுக்– க – மா–ன–வற்–றைச் சரி–யா–கக் குறிப்–ப–தற்–கும் இப்–ப–யிற்–சியே கைக�ொ–டுக்–கும்.  மின்–சுற்–று–கள், ஒளிப் பரி–ச�ோ–த–னை–கள் குறித்த படங்–க–ளில் மின் குறி–யி–டு–வது, அம்–பு–க–ளைக் குறிப்–பது ப�ோன்–ற–வற்–றில் கவ–னம் தேவை. படங்–களை – ப் பக்–கத்–தின் மூலை–யில் வரை–யாது தாளின் மையத்– தில் பென்– சி – ல ால் மட்– டு மே வரைய வேண்–டும்.  அனைத்து அத்–திய – ா–யங்–களி – லு – ம் உள்ள சிறப்புப் பண்–புக – ள், பயன்–பா–டுக – ள், வரம்– பு–கள் உள்ள கேள்–விக – ள். இவை பாயின்ட் பாயின்ட்–டாகப் பதில் எழுத வேண்–டிய கேள்– வி – க ள். இவற்– றை ப் படிப்– ப – து ம் சுல–பம்.

1 மதிப்–பெண் கேள்–விக – ள் ஒரு மதிப்–பெண் பகு–தி–யில், ம�ொத்–த– முள்ள 30 வினாக்– க – ளி ல் 16 பாடநூலின் பயிற்சி வினாக்–க–ளி–லி–ருந்–து–தான் கேட்–கப் –ப–டும். 2 வினாக்–கள் அதே பயிற்சி வினாக்– களை சற்றே மாற்– றி – யு ம், 2 வினாக்– க ள் பெரும்–பா–லும் முந்–தைய தேர்வு வினாக் –க–ளி–லி–ருந்–தும் கேட்–கப்–ப–டு–கின்–றன.  ஒப்– பீ ட்– ட – ள – வி ல் கடி– ன – ம ாக இருக்– கு ம் ஏனைய 10 வினாக்– க ள், பாடத்– தி ன் உள்–ளி–ருந்து கேட்–கப்–ப–டு–கின்–றன.  இவ்–வ–கை–யில் நூற்–றுக்கு நூறு எடுக்க விரும்–பும் மாண–வர்–களைச் ச�ோதிக்–கும் பகு–தி–யாக ஒரு மதிப்–பெண் வினாக்–கள் அமை–கின்–றன.  புக் பேக்– கி ல் பயிற்– சி க் கேள்– வி – க ள் 200 தான் இருக்– கு ம். இவை ப�ோக பெற்–ற�ோர் ஆசி–ரி–யர் கழக புத்–த–கத்–தில் உள்ள கேள்–விக – ளை – யு – ம் சேர்த்–தால் 742


v வி ன ா த் – த ா – ளி ல் அ தி – க – ப ட் – ச – ம ா க 45 மதிப்–பெண்–களை வழங்–கும் பகு–திய – ாக 3 மதிப்–பெண் வினாக்–கள் அமை–கின்–றன. இப்–ப–கு–தி–யின் 20 வினாக்–க–ளி–லி–ருந்து கேட்–கப்–ப–டும் 15 வினாக்–க–ளைத் தெரிவு செய்–வ–தில் கவ–னம் தேவை. – ல் 5 கணித வினாக்–கள – ாக  20 வினாக்–களி அமை–யும். மீத–முள்ள 15 தியரி வினாக்–க– ளில் 2 பண்–பு–கள்-பயன்–கள் குறித்–தும், 1 கேள்வி 9வது பாடத்– தி – லி – ரு ந்து சுற்– று ப்– ப – ட ம் வரை– ய ச் ச�ொல்– லி – யு ம் கேட்–கப்–ப–டு–கி–றது.  கணித வினாக்–கள் 2, 4, 8, 9 ஆகிய ப ா ட ங் – க – ளி ல் இ ரு ந்தே அ தி – க ம் கேட்–கப்–படு – கி – ன்–றன. பண்–புக – ள்-பயன்–கள் குறித்த வினாக்–கள் பாட–நூ–லில் குறை– வான எண்–ணிக்–கை–யில் இருப்–ப–தால், அவற்– ற ைச் சரி– ய ா– க ப் படித்து உரிய முழு மதிப்–பெண்களைப் பெற–லாம்.  இப்– ப – கு – தி – யி ல் விடை– ய – ளி க்– கை – யி ல், அல– கு – க – ளை ச் சரி– ய ாக எழு– து – வ து, 10-ன் அடுக்–குகளை – குறி–யுட – ன் குறிப்–பது ப�ோன்–ற–வற்–றில் எச்–ச–ரிக்கை வேண்–டும்.  சமன்–பா–டு–களை உள்–ள–டக்–கிய விடை– – ய – ாக கேட்–கா– யில் அவற்றை வெளிப்–படை விட்–டா–லும், சமன்–பா–டுகளை – எழு–துவ – தே நல்–லது. ஆக, இப்–ப–கு–தி–யில் 45 மதிப்– பெண்–க–ளும் உங்–கள் வச–மாக்–கு–வது எளிது.

5 மதிப்–பெண் கேள்–விக – ள்  வினாத்–தா–ளில் 5 மதிப்–பெண் பகு–தி–யில் மட்– டு மே கட்– ட ாய வினா கேட்– க ப்– ப – டு – ல் 7ஐ தெரிவு செய்து கி – ற – து. 12 வினாக்–களி எழு–த–லாம். இவற்–றில் 3 கணித வினாக்– – ரு – ந்–தும் கேட்– க–ளா–கும். எந்–தப் பாடத்–திலி கப்–ப–டும் வாய்ப்–புள்ள இந்–தக் கணித வினாக்–க–ளில் ஒன்–றாகக் கட்–டாய வினா அமைந்–தி–ருக்–கும்.  கணக்–கு–க–ளில் சிர–மத்தை உணர்–ப–வர்–

 2 மற்–றும் 7வது பாடங்–க–ளி–லி–ருந்து தலா 2 ஐந்து மதிப்–பெண் கேள்–விக – ள் கேட்–கப்– ப–டும். இவை தவிர்த்து எளி–தில் எழு–தக்– கூ–டிய பண்பு-பயன்–களை – க் குறி–வைத்து ஒரு கேள்–வி–யும் கேட்–கப்–ப–டும்.  கடந்த பத்–தாண்–டு–க–ளாகக் கேட்–கப்–பட்ட பழைய கேள்–வித்–தாள்–களை ஒரு–முறை புரட்–டிப் பாருங்–கள். அவற்–றிலு – ள்ள ஐந்து மதிப்–பெண் கேள்–வி–க–ளைப் படித்–துக்– க�ொள்– ளு ங்– க ள். இது உங்– க – ளு க்குக் கூடு–தல் பலம் க�ொடுக்–கும். அத�ோடு ஒவ்–வ�ொரு கேள்–விக்–கும் கீ பாயின்ட் இருக்–கும். அவற்றை அடிக்–க�ோ–டிட்டு காண்–பித்–தால் முழு மதிப்–பெண்–க–ளை– யும் பெற–லாம்.

10 மதிப்–பெண் கேள்–விக – ள்  2 மற்– று ம் 7வது பாடங்– க – ளி – லி – ரு ந்து 10 மதிப்–பெண் கேள்–விக – ள் கேட்–கப்–படு – வ – – தில்லை. ஏனைய 8 பாடங்–களி – லி – ரு – ந்–தும் தலா 1 கேள்–வி–யாக அவை கேட்–கப்–ப–டு– கின்–றன. இவற்–றிலி – ரு – ந்து நன்கு தெரிந்த 4 கேள்–வி–க–ளுக்–குப் பதில் எழு–த–லாம்.  பாட– நூ – லி ன் 10 மதிப்– ப ெண் பயிற்சி வினாக்–க–ளில் ஒரு–சில கேள்–வி–கள் ஒரே மாதி–ரி–யாக இருப்–ப–தால், அவற்–றுக்கு இடை–யி–லான வேறு–பாட்டை உணர்ந்து தேர்–வுக்–குத் தயா–ரா–வது நல்–லது. நேர விர– ய த்– தை த் தவிர்க்– க க் கணக்கு மற்–றும் படங்–கள் அடங்–கிய வினாக்–களு – க்கு முன்–னு–ரிமை தர–லாம்.  இந்–தப் பிரி–வில் ச�ோதனை அடிப்–ப–டை– யில் 4, க�ோவை அடிப்–படை – யி – ல் 4 கேட்–கப்– ப–டுவ – த – ால், அதன் அடிப்–படை – யி – ல் பயிற்சி மேற்–க�ொள்–வது சிறப்பு. ச�ோதனை அடிப்– படை வினாக்–க–ளின் விடை–கள் 1) தத்– து–வம் (Principle), 2) படம் (Diagram), 3) அமைப்பு (Construction), 4) செயல்– பாடு (Working) / க�ோவை (Derivation), 5) முடிவு (Conclusion) என ஐந்து பிரி–வு– க– ளி ன் அடிப்– ப – டை – யி ல் அமைந்– த ால் இ ய ற் – பி – ய – லி ல் மு ழு ம தி ப் – ப ெ ண் பெறு–வது உறுதி. வினாத் த�ொகுப்பு அடுத்த பக்கத்தில்...

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

3 மதிப்–பெண் கேள்–வி–கள்

கள், தீர்க்– க ப்– ப – ட ாத கணக்– கு – க – ளை த் தவிர்த்–து–விட்டு தீர்க்–கப்–பட்ட கணக்–கு– க–ளில் முழு–மைய – ா–கப் பயிற்சி பெற–லாம்.

43 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஒரு மதிப்–பெண் கேள்–வி–கள் உள்–ளன. எல்–லா–வற்–றை–யும் தெளி–வாகப் படித்–து– விட்–டால் நிச்–ச–யம் 30 மதிப்–பெண்–க–ளை– யும் எளி–தாகப் பெற்–று–வி–ட–லாம்.


சந்தா

°ƒ°ñ„CI›

ñ£î‹ Þ¼º¬ø

«î® ܬô»‹ CóñI¡P ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ Þî› àƒèœ i´ «î® õó«õ‡´ñ£?  àƒèœ Hœ¬÷èÀ‚«è£ / ï‡ð˜èÀ‚«è£/ àø¾èÀ‚«è£ ðòÂœ÷ ðK² îó M¼‹¹Al˜è÷£? 

å¼ õ¼ì ê‰î£ ªê½ˆF ‘குங்குமச்சிமிழ் è™M-&«õ¬ô õN裆®’ ðKêO‚èô£‹! àìù®ò£è å¼ õ¼ì ê‰î£ Ï. 240/& ªê½ˆ¶ƒèœ...  24 Þî›èœ î𣙠õNò£è ºèõK «î®õ¼‹! 

"

ê‰î£ ð®õ‹

ê‰î£ ªê½ˆî M¼‹¹A«ø¡

ðKêO‚è M¼‹¹A«ø¡ (Ü‰î ºèõK¬ò‚ °PŠH쾋)

ªðò˜ : ______________________ H¡«è£´ : ________________ ºèõK : ______________________ ªî£¬ô«ðC ⇠: ________________ ________________ ______________________ ªñ£¬ð™ : ______________________I¡ù…ê™ : _________________ ®.®. Mõó‹ : ⇠: ................................................................................................................ õƒA : ................................................................................................................ «îF : ................................................................................................................ ªî£¬è : ................................................................................................................

சந்தா மற்றும் விவரங்களுக்கு சந்தா பிரிவு, குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி, 229, கச்சேரி சாலை, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004. த�ொலைபேசி : 044 - 4220 9191 Extn: 21120 | ம�ொபைல்: 95000 45730

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

"

«ñŸè‡ì ð®õˆF«ô£ / HóF â´ˆ«î£ / â¿F«ò£, ªîOõ£èŠ ̘ˆF ªêŒ¶ KAL Publications Private Ltd. â¡ø ªðò¼‚° ªê¡¬ùJ™ ñ£Ÿøˆî‚è õ¬èJ™ ®ñ£‡† ®ó£çŠ† â´ˆ«î£ Ü™ô¶ ñEò£˜ì˜ Íô«ñ£ ê‰î£ ªî£¬è¬ò ÜŠðô£‹.

47 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

¬èªò£Šð‹


எஞ்சினியரிங் பட்டதாரிகளுக்கு

வாய்ப்புகள்

மெட்ரோ ரயில்வேயில் வேலை

745 பேருக்கு வாய்ப்பு

மெ

ப�ொதுப்–பி–ரி–வி–னர் இதில் விண்–ணப்–பிக்–க– லாம். எஸ்.சி/எஸ்.டிக்கு 5 வயது தளர்வு வழங்–கப்–ப–டும். தேர்வு செய்–யும் முறை: எழுத்–துத் தேர்வு, மருத்– து வப் பரி– ச� ோ– த னை, உடல்– தி – ற ன் ஆகி–ய–வற்–றால் தகு–தி–யா–ன–வர்–கள் தேர்வு செய்–யப்–ப–டு–வார்–கள். விண்–ணப்–பக் கட்–டண – ம்: ப�ொதுப் பிரி–வின – ர் ரூ.400ம், எஸ்.சி/எஸ்.டி பிரி–வி–னர் ரூ.150ம் விண்–ணப்–பக் கட்–ட–ணமாக – DMRC Account No. 33700092265 என்ற வங்கிக் கணக்–கில் செலான் மூலம் ஏதா–வ–த�ொரு எஸ்.பி.ஐ. வங்–கி–யில் செலுத்த வேண்–டும். வி ண் – ண ப் – பி க் – கு ம் மு ற ை : w w w . delhimetrorail.com என்ற இணை–ய–தளம் மூலம் ஆன்–லை–னில் மட்–டுமே விண்–ணப்– பிக்க முடி–யும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசித் தேதி: 15.12.2016. மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு மேலே குறிப்– பிட்ட இணை–ய–த–ளத்–தைப் பார்க்–க–வும்.

- வெங்–கட் குரு–சாமி

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

பணி–யிட– ங்–கள் விவ–ரம்: Station Controller/ Train Operator (SC/TO) - 194, Customer Relations Assistant (CRA) - 65, Junior Engineer/ Electrical - 59, Junior Engineer/ Electronics - 63, Junior Engineer/ Mechanical - 18, Junior Engineer/ Civil - 20, Account Assistant - 08, Office Assistant - 06, Stenographer- 01, Maintainer- 311 கல்வி தகுதி: விண்–ணப்–பிக்க விரும்–பு– வ�ோர் எலக்ட்–ரிக்–கல்–/–எ–லக்ட்–ரா–னிக் மூன்– றாண்டு கால எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் டிப்–ளம�ோ, இயற்– பி–யல், வேதி–யி–யல், கணி–தம் ஆகி–ய–வற்–றில் இள–நிலைப் பட்–டம், கணினித் துறை–யில் நான்–காண்டு காலப் பட்–டப்–ப–டிப்பு படித்–த– வர்–கள் விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். பணி–க–ளின் வகை–கள் வேறு–படு – வ – த – ால் கல்–வித் தகு–திக – ள் குறித்த தெளி–வான விவ–ரங்–க–ளுக்கு http:// eapplicationonline.com/NMRC2016/View/ Registration52.aspx என்ற லிங்–கில் சென்று தெரிந்–து–க�ொள்–ள–லாம். வயது வரம்பு : 18 முதல் 28 வய–துக்–குட்–பட்ட

51 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ட்ரோ ரயில்–கள் இந்–திய – ா–வில் சில குறிப்–பிட்ட மாநி– லங்–களி – ல் இயக்–கப்–பட்டு வரு–கின்–றன. அதில் குறிப்– பாக புது–டெல்லி, மும்பை, சென்னை, ந�ொய்டா குறிப்–பி–டத்–தக்–கவை. தற்–ப�ோது உத்–த–ரப்–பி–ர–தேச மாநி–லத்–தி–லுள்ள ந�ொய்டா நக–ரத்–தில் இயங்–கும் மெட்ரோ ரயில் சேவை–யில் ஜூனி–யர் எஞ்–சினி – ய – ர், ஆபிஸ் அசிஸ்–டன்ட், அக்–கவு – ன்ட் அசிஸ்–டன்ட் ப�ோன்ற பணி–க–ளுக்–கான காலி–யிட – ங்–களை நிரப்–பு–வ– தற்–கான அறி–விப்பு வெளி–யா–கி–யுள்–ளது. ம�ொத்–தம் 745 பணி–யி–டங்– கள் நிரப்–பப்–பட உள்–ளன. எஞ்–சி–னி–யர் முதல் மெய்ன்–ட–னன்ஸ் வரை 10 வித–மான வேலை–க–ளுக்கு ஆள் சேர்ப்பு நடை–பெ–று–கி–றது.


செய்தித் த�ொகுப்பு

பி.எஸ்., எம்.ஏ., எம்.எஸ்சி. ப�ோன்ற ஏதே–னும் ஒரு பட்–டம் பெற்று, பிஎச்.டி. (கணி–தம்) பட்–டப்–ப–டிப்–பில் சேர்க்கை பெற்–றி–ருப்–ப–வர்–கள் இந்த உத–வித்–த�ொ– கைக்கு விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். எச்.ஆர்.ஐ., ஐ.ஐ.எஸ்.இ.ஆர்., மற்–றும் ஐ.எம். எஸ்.சி. ப�ோன்ற கல்வி நிறு–வ–னங்–க–ளில் ஒருங்– கி–ணைந்த பிஎச்.டி. படிப்–பில் சேர்க்கை பெற விரும்–பு–ப–வர்–க–ளும், இந்த உத–வித்–த�ொ–கைக்கு விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். எழுத்–துத் தேர்வு நடத்–தப்–பட்டு தகு–தி–யா–ன–வர்– க–ளுக்கு உத–வித்–த�ொகை வழங்–கப்–ப–டும். உத–வித்– த�ொகை 25 ஆயி–ரம் முதல்- 32 ஆயி–ரம் ரூபாய் வரை வழங்–கப்–ப–டும். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 9.12.2016

யு.ஜி.சி. ‘நெட்’–தேர்–வுக்கு இல–வ–சப் பயிற்–சி–

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

52 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

இளம் ஆராய்ச்–சிய – ா–ளர் மற்–றும் உத–விப் பேரா–சி– ரி–யப் பணி–களு – க்–காக நடத்–தப்–படு – ம் தேசிய தகு–தித் தேர்வு எனப்–ப–டும் நெட் தேர்வு பல்–க–லைக்–க–ழக மானி–யக்–குழு (யு.ஜி.சி.) சார்–பில் நடத்–தப்–ப–டும். இத்–தேர்–வுக்குச் சென்–னைப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் – து. பல்–கலைக் – க – – இல–வசப் பயிற்சி அளிக்க இருக்–கிற ழக மாண–வர் ஆல�ோ–சனை மையம் மூல–மாக அளிக்– க ப்– ப – டு ம் இந்– த ப் பயிற்– சி – யி ல் எஸ்.சி., எஸ்.டி., ஓ.பி.சி. மற்–றும் சிறு–பான்மை – யி – ன மாண–வர்– கள் கலந்–து–க�ொள்–ள–லாம். இதற்–கான வகுப்–பு–கள் முதல் தாளுக்கு டிசம்–பர் 10-ம் தேதி முதல் 24-ம் தேதி வரை–யி–லும் (சனி, ஞாயிறு), 2, 3-ம் தாள் –க–ளுக்கு டிசம்–பர் 19 முதல் 30-ம் தேதி வரையும் நடை–பெ–றும். பல்–க–லைக்–க–ழக மாண–வர் ஆல�ோ– சனை மையத்–தில் விண்–ணப்–பப் படி–வம் வழங்–கப்– ப–டும். பூர்த்தி செய்த விண்–ணப்–பத்தை டிசம்–பர் 7-ம் தேதி மாலை 4 மணிக்–குள் சமர்ப்–பிக்க வேண்–டும். மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு 044-25399518 என்ற த�ொலை–பேசி எண்–ணில் த�ொடர்–பு–க�ொள்–ள–லாம்.

கணித ஆய்வுப் படிப்–புக்கு உத–வித்–த�ொகை

மத்–திய அர–சின் கீழ் செயல்–ப–டும், நேஷ– னல் ப�ோர்டு ஃபார் ஹையர் மேத்–த–மெ–டிக்ஸ் (என்.பி.எச்.எம்.) கணி–தத்–தில் ஆய்வு செய்ய விரும்–பும் மாண–வர்–க–ளுக்கு உத–வித்–த�ொகை அறி–விப்பை வெளி–யிட்–டுள்–ளது.

அங்–கீக – ரி – க்–கப்–பட்ட பல்–கலை அல்–லது கல்–லூ– ரி–களி – ல் கணி–தம் அல்–லது புள்–ளியி – ய – ல் துறை–யில்

மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு: www.nbhm.dae. gov.in

ஒற்–றைப் பெண் குழந்–தை– உத–வித்–த�ொகை

மத்–திய இடை–நிலை கல்வி வாரி–ய–மான சி.பி. எஸ்.சி. ‘மெரிட் ஸ்கா–லர்–ஷிப்–’–திட்–டத்–தின் கீழ் ஒற்– றைப் பெண் குழந்–தைக – ளு – க்–கான உத–வித்–த�ொகை அறி–விப்பை வெளி–யிட்–டுள்–ளது. சி.பி.எஸ்.சி., கல்வி முறை–யில், பிளஸ் 1 அல்–லது பிளஸ் 2 படித்–துக்– க�ொண்–டிரு – க்க வேண்–டும். மேலும், பத்–தாம் வகுப்பு ப�ொதுத் தேர்–வில் 60 சத–வீத மதிப்–பெண்–க–ளு–டன் தேர்ச்சி பெற்ற, ஒற்–றைப் பெண் குழந்–தை–கள் இந்த உத–வித்–த�ொ–கைக்கு விண்–ணப்–பிக்–க–லாம். மாதா–மா–தம் ரூ.500 உத–வித்–த�ொகை வழங்–கப்–படு – ம். விண்–ணப்–பிக்க கடைசி நாள்: 15.12.2016 மேலும் விவ–ரங்–க–ளுக்கு: www.cbse.nic.in


உல–கின் மிகப்–பெ–ரிய சூப்–பர் கம்ப்–யூட்–டர்

என்.பி.டி.ஐ., மாண–வர் சேர்க்கை

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

நெய்–வேலி – யி – ல் செயல்–படு – ம், நேஷ– னல் பவர் டிரெ–யி–னிங் இன்ஸ்–டி–டி–யூட்– டில் 2017-18ம் கல்வி ஆண்–டிற்–கான மாண–வர் சேர்க்கை அறி–விப்பு வெளி– யி–டப்–பட்–டுள்–ளது. இங்கு கிரா–ஜூ–வேட் எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் க�ோர்ஸ் (தெர்–மல்) வழங்– கப்–ப–டு–கி–றது. இதில் சேர அங்–கீ–க–ரிக்–கப்–பட்ட பல்– கலை அல்–லது கல்–லூ–ரி–யில், மெக்–கா– னிக்–கல், எலக்ட்–ரிக்–கல், எலக்ட்–ரிக்–கல் அண்ட் எலக்ட்– ர ா– னி க்ஸ், எலக்ட்– ர ா– னிக்ஸ் அண்டு கம்– யூ – னி – கே – ஷ ன், கன்–ர�ோல் அண்டு இன்ஸ்ட்–ரூ–மென்–டே– ஷன் ப�ோன்–ற–வற்–றில் ஏதே–னும் ஒரு துறை–யில், பி.இ. தேர்ச்சி பெற்–றி–ருக்க வேண்–டும். விண்– ண ப்– பி க்க கடைசி நாள்: 2.1.2017 மே லு ம் வி வ – ர ங் – க – ளு க் கு : www.nptineyveli.in 

53 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ஆஸ்–திரே – லி – ய – ா–வின் புகழ்–பெற்ற ஆராய்ச்–சிப் பல்–கலைக் – க – ழ – க – – மான நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்–கலைக் – க – ழ – க – ம் உல–கின் மிகப் பெரிய குவாண்–டம் கணி–னியை உரு–வாக்–கி–யி–ருக்–கி–றது. சிலிக்–கான் க�ொண்டு செய்–யப்–பட்ட இந்தக் கணினி இன்–றைய கணி–னி–கள் ப�ோல் அல்–லா–மல் குவாண்–டம் கணித்–தல் முறை–யில் ‘0’ மற்–றும் ‘1’ என்–கிற இரட்டை எண்–களை வேறு வித–மா–கப் பயன்–படு – த்–துகி – ற – து. கியூ–பிட் (Qubit) எனப்–ப–டும் குவாண்–டம் கணித்–தல் முறை–யில் ‘0’ அல்–லது ‘1’ என்–ப–து–டன் ‘0’ மற்–றும் ‘1’ ஆகி–ய–வற்–றின் இரு நிலை இருப்–பும் (Superposition) செயல்–ப–டும். இதன் மூலம் லட்–சக்–க–ணக்–கான வரு–டங்–க–ளில் செய்–யக்–கூ–டிய கணினி பிரா–ச– ஸிங்–கைச் சில தினங்–க–ளில் முடித்–து–விட முடி–யும். ஏற்–கெ–னவே உலக நாடு–களி – ல் ஆங்–காங்கே குவாண்–டம் கணினி ஆராய்ச்–சிக – ள் நடை–பெற்–று–வ–ரு–கின்–றன. ஆனால், சிலிக்–கானை உப–ய�ோ–கித்–த– தன் மூலம் கணினி சிப் த�ொழி–லில் மிகக் குறைந்த செல–வில் குவாண்–டம் கணினி தயா–ரித்த பெரு–மையை நியூ சவுத் வேல்ஸ் பல்–கலைக் – –க–ழ–கம் தட்–டிச் சென்–றுள்–ளது.


வெளிநாட்டுக் கல்வி

எஞ்சினியரிங் படிக்க ப

ஏற்ற பல்கலைக்கழகங்கள்!

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

54 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

ள்–ளிப் படிப்பு முடிந்–த–தும் பட்–டப்–ப–டிப்பை நம் நாட்–டி–லேயே படிப்–ப–வர்–கள் எண்–ணிக்–கை–தான் முன்–பெல்–லாம் அதி–க–மாக இருக்–கும். ஆனால், இப்–ப�ோ–தைய கால–கட்–டத்–தில் வேலை– வாய்ப்–பு–களைக் கருத்–தில் க�ொண்–டும், வாழ்க்கைத் தரத்தை மன–தில் க�ொண்–டும் நிறைய மாண–வர்–கள் வெளி–நா–டு–க–ளுக்–குச் சென்று படிப்–பது இப்–ப�ோது அதி–க–மா–கி–விட்–டது. அப்–படிப் பல்– வேறு நாடு–க–ளுக்–குச் சென்று படிக்–கும் மாண–வர்–க–ளுக்கு வாய்ப்–பு–கள – ை–யும் வச–தி–க–ளை–யும் செய்து தரும் நாடு–கள் பல இருக்–கின்–றன. ஆனால், கல்–விக் கட்–ட–ணம் என்று வரும்–ப�ோது நம் நாட்டைவிட க�ொஞ்–சம் அதி–க–மா–கத்–தான் செல–வா–கும். அதே– ச–ம–யம் நம் நாட்–டில் செல–வா–கும் கல்–விக் கட்–டண அள–வி–லேயே வெளி–நாட்–டில் பட்–டம் படிக்–க–லாம் என்–றால் அந்த வரி–சை–யில் முதல் இடம் ப�ோலந்– துக்–கு–தான். மேலும் ஆய்–வுப் படிப்–பு–கள், எஞ்சினியரிங் படிப்புகுளுக்கு சிறந்த கட்–டமை – ப்–பு–களை க�ொண்–ட–தாக ப�ோலந்து பல்கலைக்கழகங்கள் உள்–ளன.

தர– ம ான உயர்– க ல்– வி யை வழங்– கு ம் ப�ோலந்–தின் பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ளில் கட்– டண வசதி பாடத்–திட்–டங்–கள், அடிப்–படை கட்–ட–மைப்–பு–கள், சிறப்புப் பாடப்–பி–ரி–வு–கள் ஆகி–ய–வற்–றின் அடிப்–ப–டை–யில் டாப் 10 வரி– சை–யில் உள்ள பல்–கலை – க்–கழ – ங்–களை நாம் த�ொடர்ந்து பார்த்–து–வ–ரு–கிற�ோ – ம். கடந்த இத–ழில் 4,5,6ம் இடங்–களி – ல் இருக்– கும் பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ளான Jagiellonian University, Warsaw University of Technology, Nicolaus Copernicus University ஆகிய பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–கள் பற்றி பார்த்– த�ோம். அடுத்–தத – ாக 7ம் இடத்–தில் University of Silesia in Katowice உள்–ளது. இந்–தப் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் 1968ம் ஆண்டு த�ொடங்–கப்–பட்–டது. இங்கு படிக்–கும் மாண– வர்–க–ளின் ம�ொத்த எண்–ணிக்கை 40,000. பணி–பு–ரி–யும் ம�ொத்தப் பணி–யா–ளர்–கள் 2,057 பேர். ம�ொத்–தம் 75 துறை–க–ளில் பாடங்–கள் நடத்–தப்–ப–டு–கின்–றன. அவற்–றில் 160 சிறப்பு பாடப் பிரி–வு–கள – ாக உள்– ளன. முது– நி லைப் பட்– டப்–ப–டிப்–பில் 3,789 பாடப் பிரி–வு–கள் உள்–ளன. இந்– தப் பல்– க – லை க்– க – ழ – க ம் Earth Science, Computer & Material Science, Philogy, Mathematics, வெளிநாட்டுக் கல்வி Physics, Chemistry, எல்லோருக்கும் சாத்தியம் Law and Administration,

Biology and Environmental Protection ப�ோன்ற பாடப் பிரி– வு – க – ளி ல் சிறந்– து – வி–ளங்–கு–கி–றது. ப�ோலந்–தின் சிறந்த பல்–க–லைக்–க–ழகப் பட்–டி–ய–லில் எட்–டா–வது இடத்–தைப் பிடிப்–பது Cracow University of Technology ஆகும். இந்–தப் பல்–க–லைக்–க–ழ–கம் 1946ம் ஆண்டு த�ொடங்–கப்–பட்–டது. இங்கு படிக்–கும் மாண– வர்–களி – ன் ம�ொத்த எண்–ணிக்கை 17,400 பேர். முது–நிலைப் பட்–டம் படிக்–கும் மாண–வர்–கள் மட்– டு ம் 786 பேர். ஆய்– வு ப் படிப்– பு – க ளை மேற்–க�ொண்–டுள்ள மாண–வர்–கள் 265 பேர். இங்கு நிர்–வாகப் பணி–யா–ளர்–கள் மட்–டுமே 900 பேர் பணி– ய ாற்– று – கி ன்– ற – ன ர். கல்– வி ப் பணியை மேற்–க�ொண்–டுள்–ள–வர்–கள் 1155 பேர். ப�ோலந்து பல்–க–லைக்–க–ழ–கங்–க–ளுள் த�ொழில்–நுட்பக் கல்–விக்கு மிகச்–சி–றந்த பல்– க–லைக்–க–ழ–க–மாக Cracow University திகழ்– கி–றது. இந்–தப் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் Architecture, Electrical, Computer Engineering, Civil Engineering, Environmentel Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Physics, Mathematics ஆகிய பாடப் பிரி–வுக – ளி – ல் தனிச்–சிற – ப்பு வாய்ந்–தத – ாக விளங்–கு–கி–றது. ஒன்– ப – த ா– வ து இடத்– தி ல் இருப்– ப து University of Silesia in Gliwice பல்– க–லைக்–கழ – க – ம – ா–கும். இந்–தப் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் 1945ம் ஆண்டு த�ொடங்–கப்–பட்–டது. இங்கு ம�ொத்–தம் 30000 மாண–வர்–கள் படித்–து–வ–ரு–


னிவாஸ் சம்பந்தம்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

கி–றார்–கள். பணி–பு–ரி–ப–வர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை 3,355 பேர். கல்–விப் பணி–யில் ஈடு–பட்–டுள்–ளவ – ர்–கள் 1745 பேர். மற்ற பிரி–வுக – ளி – ல் பணி–யாற்– று–பவ – ர்–களி – ன் எண்–ணிக்கை 1610 பேர். இங்கு பணி–யாற்–றும் பேரா–சிரி – – யர்–களி – ன் எண்–ணிக்கை ம�ொத்–தம் 152 பேர். இந்–தப் பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் Architecture, Automatic Control, Electronics, Computer Science, Civil Engineering, Chemistry, Electrical Engineering, Mining and Geology, Biomedical Engineering, Materials Engineering ப�ோன்ற பாடப் பிரி–வு–க–ளில் தனிச்–சி–றப்பு மிக்–க–தாக விளங்–கு–கின்–றது. சிறந்த பல்–கலை – க்–க–ழக டாப் 10 பட்–டி–ய–லில் கடைசி இடத்–தைப் பிடிப்–பது University of GDANSK பல்–கலை – க்–கழ – க – ம் ஆகும். இந்–தப் பல்–க–லைக்–கழ்–கம் 1970ம் ஆண்டு த�ொடங்–கப்–பட்–டது. இங்கு 69 துறை–க–ளில் பாடத்–திட்–டங்–கள் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. இதில் 201 பாடப்–பி–ரி–வு–கள் தனிச்–சி–றப்பு க�ொண்–ட–வை–யாக உள்–ளன. இந்–தப்

பல்– க – லை க்– க ழ்– க த்– தி ல் ம�ொத்–தம் 26,896 மாண– வர்–கள் படிக்–கின்–ற–னர். இங்குக் கல்– வி ப் பணி– யில் ஈடு– ப ட்– டி – ரு ப்– ப – வ ர்– கள் மட்–டுமே 1,607 பேர். ஆய்– வு ப் படிப்– பு – க – ளு க்– காக 17 துறை–கள் செயல்– – ன்–றன. இதில் 1,558 ப–டுகி மாண– வ ர்– க ள் ஆய்– வு ப் ப டி ப் – பு – க ளை மே ற் – க�ொண்–டுள்–ள–னர். முது– நி–லைப் பட்–டப்–ப–டிப்–பில் 96 துறை– க – ளி ல் பாடத்– திட்–டம் உள்–ளன. இதில் 1,792 மாண–வர்–கள் படித்– து– வ – ரு – கி ன்– ற – ன ர். இந்– தப் பல்– க – லை க்– க – ழ – க ம் Biology, Oceanography and Geography, Chemistry, Economics, Law and Administration, Management, Physics and Informatics, Social Science, Biotechnology ப�ோன்ற பாடப்– பி – ரி – வு – க – ளில் தனிச்– சி – ற ப்– பு – ட ன் விளங்–கு–கி–றது. ஆய்–வுப் படிப்– பு – க – ளு க்கு மிகச் சிறந்த பல்–க–லைக்–க–ழ–க– மாக இது உள்–ளது. ப�ோலந்து சென்று உயர்–கல்வி பயில விரும்– பும் மாண–வர்–கள் இந்த டாப் 10 பல்–க–லைக்–கழ– கங்–க–ளில் உள்ள பாடப் – பி – ரி – வு – க ளைத் தேர்வு செ ய் து எ ந் – த ப் ப ல் – க – லை க் – க – ழ – க ம் ஏ ற் – றது என்– பதை முடிவு செ ய் து – க�ொ ள் – ளு ங் – க ள் . இ னி அ டு த் து ப�ோலந்–தில் உயர்–கல்வி மேற்கொள்வதற்கான வி ச ா , ப ா ஸ ்போ ட் விவரங்களைப் பார்ப்– ப�ோம்.

55 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

வெளிநாட்டுக் கல்வி ஆல�ோசகர்


வாய்ப்புகள்

வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் பகுதி. இந்த இரண்டு வாரங்களில் வெளியான முக்கிய வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்புகள் இங்கே...

+2 முடித்–த–வர்–க–ளுக்கு ராணு–வத்–தில் வேலை

பட்டு வாரி–யத்–தில் கிளார்க் வேலை

நிறு–வ–னம்: இந்–திய ராணு–வம் வேலை: +2 என்ட்ரி டெக்–னிக்–கல் ஸ்கீம் அடிப்–ப–டை–யில் +2 படித்த திரு–ம–ண–மா–காத ஆண்–க–ளுக்கு 4 ஆண்டு பயிற்–சிக்–குப் பின் நிரந்–தர வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 90 கல்–வித் தகுதி: +2வில் அறி–விய – ல் பாடத்–தில் 70% மதிப்–பெண்–க–ள�ோடு தேர்ச்சி. வயது வரம்பு: 16-20 தேர்வு முறை: உள– வி – ய ல், குழு மற்– று ம் நேர்–மு–கத் தேர்–வு–கள் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 7.12.16 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு: www.indianarmy. nic.in

நிறு– வ – ன ம்: சென்ட்– ர ல் சில்க் ப�ோர்டு (பெங்–க–ளூரு) வேலை: 9 பிரி–வு–க–ளில் வேலை. காலி–யி–டங்–கள்: ம�ொத்–தம் 69. அதி–கப்–ப–டி– யாக அப்–பர் டிவி–ஷன் கிளார்க் வேலை–யில் 36, ஃபீல்ட் அசிஸ்–டென்ட் வேலை–யில் 23. கல்– வி த் தகுதி: முதல் வேலைக்கு ஏதா– வது ஒரு பட்–டப்–ப–டிப்–புட – ன் தட்–டச்சு தேர்ச்சி அவ–சி–யம். இரண்–டா–வது வேலைக்கு அறி– வி–யல் பாடங்–களை எடுத்து 10ம் வகுப்–பில் தேர்ச்சி (அ)செரி–கல்ச்–சர் படிப்–பில் டிப்–ளம�ோ தேவை. வயது வரம்பு: 18-25 விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 6.12.16 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.csb.gov.in

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

56 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

எஞ்–சி–னி–யர்–க–ளுக்கு ராணு–வத்–தில் வேலை நிறு–வ–னம்: இந்– தி ய ராணு– வம் (டேரா– டூன் கிளை) வேலை: எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் பட்–டத – ா–ரிக – ளு – க்–கான டெக்–னிக்–கல் கிரா–ஜு–வேட் க�ோர்ஸ் எனும் அடிப்–ப–டை–யில் திரு–ம–ண–மா–காத, திரு–ம–ண– மான ஆண்– க – ளு க்குப் பயிற்– சி க்– கு ப் பின் பெர்–ம–னண்ட் கமி–ஷன் வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 40. கல்–வித் தகுதி: பி.இ., பி.டெக் வயது வரம்பு: 20-27 தேர்வு முறை: கல்வி மதிப்–பெண், நேர்–மு–கம் மற்–றும் மருத்–துவ ச�ோதனை விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 7.12.16 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு: www.indianarmy. nic.in

எஞ்–சினி – ய – ர்–களு – க்கு அலு–மினி – ய நிறு–வ–னத்–தில் வேலை

நிறு–வன – ம்: நேஷ–னல் அலு–மினி – ய – ம் கம்–பெனி லிமி–டெட் வேலை: எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் துறை–யில் கிரா–ஜு– வேட் எஞ்–சினி – ய – ர் எனும் பத–வியி – ல – ான வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 55. இதில் மெக்–கா–னிக்– கல் 22, எலக்ட்–ரிக்–கல் 23, சிவில் 4 மற்–றும் கெமிக்–கல் 6. கல்–வித் தகுதி: பி.இ, பி.டெக் வயது வரம்பு: 30 தேர்வு முறை: 2016 கேட் தேர்வு தேர்ச்சி மற்–றும் நேர்–மு–கம் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 3.12.16 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு: www.nalcoindia. com


வேலை ரெடி! எம்.பி.ஏ படித்–த–வர்–க–ளுக்கு ப்ரா–ஜெக்ட் மேனே–ஜர் பணி

நிறு–வ–னம்: இண்–டி–யன் ஆயில் கார்–ப–ரே–ஷன் லிமி–டெட் (ஹரி–யானா) வேலை: ஜூனி–யர் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் அசிஸ்– டென்ட். இந்– நி – று – வ – ன த்– தி ன் முன்– ன ாள் அப்–ரண்–டீஸ்–க–ளுக்கே வேலை–கள் உண்டு காலி–யி–டங்–கள்: 60 கல்–வித் தகுதி: எஞ்–சினி – ய – ரி – ங் டிகி–ரி/– டி – ப்–ளம�ோ வயது வரம்பு: 18-26. சில பிரி–வி–ன–ருக்கு வயது வரம்–பில் தளர்வு உண்டு தேர்வு முறை: எழுத்து, திறன், உடற்–த–குதி விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 5.12.16 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.iocl.com

ஏர் இந்–தி–யா–வில் காவ–லர் வேலை நிறு–வ–னம்: ஏர் இந்–தியா டிரான்ஸ்– ப�ோர்ட் சர்–வீ–சஸ் லிமி–டெட் வேலை: செக்– யூ – ரி ட்டி ஏஜென்ட்(ஒப்– ப ந்த அடிப்–படை) காலி–யி–டங்–கள்: 345 கல்–வித் தகுதி: பட்–டப்–ப–டிப்பு தேர்வு முறை: 6.12.16 - 8.12.16 அன்று நேரடி நேர்–மு–கம். மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.airindia.in

நிறு– வ – ன ம்: சென்ட்– ர ல் ரிசர்வ் ப�ோலீஸ் ஃப�ோர்ஸ் வேலை: சப் இன்ஸ்–பெக்–டர், ஜி.டி அடிப்–பட – ை– யி–லான வேலை. எல்.டி.சி.இ எனும் தேர்வு மூலம் இந்த வேலை–கள் வழங்–கப்–ப–டும் காலி–யி–டங்–கள்: 119. இதில் ஆண்–க–ளுக்கு 109, பெண்–க–ளுக்கு 10 இடங்–கள் காலி–யாக உள்–ளன கல்–வித் தகுதி: பட்–டப்–ப–டிப்பு வயது வரம்பு: 18-30 தேர்வு முறை: எழுத்–துத் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 5.12.16 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.crpf.nic.in

தமி–ழக அர–சில் அதி–காரி ஆக–லாம்! நிறு–வ–னம்: தமிழ்–நாடு அர–சுப் பணி–யா–ளர் தேர்–வா–ணை–யம் வேலை: டெபுடி கலெக்–டர், அசிஸ்–டென்ட் கமி–ஷ–னர் உட்–பட 6 பிரி–வு–க–ளில் வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 85. இதில் டெபுடி கலெக்– டர் 29, டெபுடி சூப்–பி–ரி–டென்–டண்ட் ஆஃப் ப�ோலீஸ் 34, அசிஸ்–டென்ட் கமி–ஷ–னர் 8, டிஸ்ட்–ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்–ரர் 1, டிஸ்ட்–ரிக்ட் எம்ப்– ளாய்–மென்ட் ஆபீ–சர் 5 மற்–றும் டிஸ்ட்–ரிக்ட் ஆபீ–சர் 8 காலி–யி–டங்–கள் உள்–ளன. கல்–வித் தகுதி: டிகிரி (அ) டிப்–ளம�ோ படிப்பு வயது வரம்பு: 21-31. சில பிரி–வி–ன–ருக்கு வய–தில் தளர்ச்சி உண்டு தேர்வு முறை: எழுத்து மற்–றும் நேர்–மு–கம் விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 8.12.16 மேல–திக தக–வல்–களு – க்கு: www.tnpsc.gov.in

- த�ொகுப்பு: டி.ரஞ்–சித்

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

ஆயில் நிறு–வ–னத்–தில் எஞ்–சி–னி–ய–ரிங் அசிஸ்–டென்ட்

சி.ஆர்.பி.எஃப்-ல் சப் இன்ஸ்–பெக்–டர் பணி

57 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

நிறு–வன – ம்: நேஷ–னல் பில்–டிங் கன்ஸ்ட்–ரக்ஷன் கார்–ப–ரே–ஷன் லிமி–டெட் வேலை: ப்ரா– ஜ க்ட் மேனே– ஜ ர், டெபுடி மேனே–ஜர் உட்–பட 10 பிரி–வு–க–ளில் வேலை காலி–யி–டங்–கள்: 100 கல்–வித் தகுதி: சிவில், எலக்ட்–ரிக்–கல் எஞ்–சி– னி–ய–ரிங் துறை–யில் டிகிரி, டிப்–ளம�ோ படிப்பு, ஐ.சி.ஏ.ஐ, ஐ.சி.டபிள்யூ, எம்.பி.ஏ ப�ோன்ற படிப்–பு–க–ளில் ஏதா–வது ஒன்–றில் தேர்ச்சி வயது வரம்பு: 28-37 தேர்வு முறை: எழுத்–துத் தேர்வு விண்–ணப்–பிக்க கடை–சித் தேதி: 21.12.16 மேல–திக தக–வல்–க–ளுக்கு: www.nbccindia. com


ம�ொழி

அகிடடலே.ம்..

ங் இவஆ ்வளவு ா..! ய ஸி ஈ

சேலம்

ப.சுந்தர்ராஜ்

Discuss Discuss about?

டி ச ம ்ப ர் 1 - 1 5 , 2 0 1 6

58 குங்குமச்சிமிழ் கல்வி - வேலை வழிகாட்டி

VS

அலு–வ–ல–கத்–தில் அனை–வ–ரும் பர–ப–ரப்– பாக வேலை பார்த்–துக்–க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். இருக்–கை–யி–லி–ருந்து ரகு எழுந்து ரவி–யி–டம், ‘‘மணி அஞ்–சரை ஆயி–டுச்சு. conference க்கு இன்–னும் ஒரு மணி நேரம்–தான் இருக்–கு… come on… Hurry up Ravi’’ என அவ–ச–ரப்– ப–டுத்–தின – ார். “நீங்க கேட்ட டீடெய்ல் எல்–லாம் ரெடியா இருக்–குங்க சார். No need to panic sir” என்ற ரவி, ‘‘Are they going to discuss about our increment sir?” என்றதும்... கண்– ணைச் சுருக்–கிப் பார்த்–தார் ரகு. அவ–ரது பார்– வை–யைக் கண்டவுடன் தன் ஆங்–கி–லத்–தில் ஏத�ோ தவ–றிரு – க்–கிற – து எனப் புரிந்துக�ொண்ட ரவி, ‘‘நான் பேசி–னதி – ல என்–னங்க சார் தப்–பு?– ” எனக் கேட்–டான். அதற்கு ரகு, ‘‘பெரிசா ஏதும் தப்–பில்ல ரவி. ஆனால், நெரு–ட–லான ஒரு தவ–றுள்– ளது. அதா–வது, discuss என்–றாலே speak about என்–றுத – ான் ப�ொருள். அத–னால் தனி– யாக about ப�ோட வேண்–டிய அவ–சி–யம் இல்ல. We can always discuss something…. not about something. ‘அர–சி–ய–லைப் பற்றி நாம் பேச இருக்–கி– ற�ோம்‘ என்–றால் We are to speak about politics or We are going to discuss politics என்–று–தான் கூற வேண்–டும். அப்– படி நீ about என்ற வ ா ர் த் – தையை ப் ப�ோட்– ட ால் அது redundant. அதா– வது, அவ–சி–ய–மற்–ற– து” என்–றார். அ வ ர் ச�ொ ன் – னதை ஏற்–றுக்–க�ொள்ள

முடி–யா–த–தைப் ப�ோல் ஒரு பார்வை பார்த்த ரவி, “அரசி– ய–லைப் பற்–றி….ன்னு தானே சார் ச�ொல்–ற�ோம். அப்–படி இருக்–கை–யில ‘அப�ௌட்‘ ஏன் ப�ோடக்–கூ–டா–து–?” என்–றான். “நல்ல கேள்– வி ! நீ…. நீ மட்– டு– மல்ல. நிறைய பேர் செய்–யற முதல் தவறு என்– னென்னா வார்த்–தைக்கு வார்த்தை ட்ரான்ஸ்– லட் பண்–றது – த – ான். அப்–படி பண்–ணக்கூடாது. இது எனக்கு எப்–படி படுது தெரி–யும – ா? ‘அப்–பா– ‘வை fatherன்னு ச�ொல்–ற�ோம். அப்–படி – ன்னா பெரி–யப்–பாவை big father என்றோ அல்–லது சித்–தப்–பாவை small father என்றோ ச�ொல்– வது எப்–படி அபத்–தம�ோ அப்–படி – ப்–பட்ட அபத்– தம். இன்–னும் தமாஷா ச�ொல்–ல–ணும்னா பெரி–யம்–மாவை maximum என்–றும் சின்–னம்– மாவை minimum என்–றும் ச�ொல்–வ–தைப் ப�ோன்–றது.” என்–றார் ரகு. உடனே ரவி, “அப்– ப – டி ன்னா aboutங்கிற வார்த்– தையை discuss-க்கு பக்– க த்– தி ல உப– ய�ோ – க ப்படுத்த முடி– ய ா– து ங்– க ளா சார்?” என ஆதங்– க த்– து – ட ன் கேட்– ட ான். ரவிக்கு விளங்–கும்–படி ‘‘Let us have a discussion about the day today problems (discussion என்ற noun வந்–தால் about என்ற வார்த்–தையை ப�ோட– லாம்) let us discuss the day today problems (discuss என்ற verb வந்–தால் about என்ற வார்த்–தை–யைப் ப�ோட வாய்ப்–பில்லை)” என்–ற– ப– டி யே தன் கைக்க– டி– க ா– ர த்தைப் பார்த்த ரகு, ‘‘Time up Ravi. Let us go” என்று ச�ொல்லி புறப்–பட்–டார். 


இப்போது வருகிறது

+2, 10ம் வகுப்பு

மாதிரி வினா- விடை நாளிதழுடன் வியாழன் ததாறும் வெளிெரும் கல்வி மலர் புததகததில் படியுஙகள்

பல்வேறு பாடப் பிரிவுகளிலும் அனுபவேம் மிகக ஆசிரியர் குழுவினால தயாரிககப்படுகிறது.

உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்! உங்கள் பிரதிக்கு முந்துங்கள்!


Kunguma Chimizh Fortnightly Registered with the Registrar of Newspaper for India under No.R.N.42528/83. Price Rs.10.00. Day of Publishing: 1st & 15th of every month

Chimizh  

chimizh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you