Page 1

18.11.2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு


பலன தரும ஸல�ோகம ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

(சகல ச�ௌபாக்கியங்களும் கிட்ட...)

ஹ்ரீம் க்லீம் இந்த்–ராணி ஸ�ௌபாக்ய தேவதே மக–வத்ப்–ரியே ஸ�ௌபாக்–யம் தேஹி மே ஸ்வாஹா:

- இந்த்–ராணீ மந்த்–ரம்.

ப�ொதுப் ப�ொருள்: ஹ்ரீம் க்லீம் எனும் பீஜங்– க – ளி ல் உறை– யு ம் இந்–திர– னி – ன் பத்–தினி – ய – ான இந்–திர– ா–ணியே நமஸ்–கா–ரம். சகல ச�ௌபாக்–கி– யங்–க–ளுக்–கும் அதி தேவ–தையே, பக்–தர்–க–ளி–டம் பிரி–யம் க�ொண்–ட–வளே, நமஸ்–கா–ரம். எனக்கு எல்லா வளங்–களை – யு – ம், நலன்–களை – யு – ம் எப்–ப�ோது – ம் அருள வேண்–டும் தாயே, நமஸ்–கா–ரம். (செவ்–வாய், வெள்–ளிக் கிழ–மை–க–ளில் இந்–தத் துதி–யைப் படித்து வந்–தால் தேவேந்–தி–ர–னின் மனை–வி–யான இந்–தி–ரா–ணி–யின் அரு–ளால் சகல ச�ௌபாக்–கி–யங்–க–ளும் கிட்–டும்.)

இந்த வாரம் என்ன விசேஷம்? நவம்–பர் 18, சனி - அமா–வாசை. ஆழ்வார்– தி–ரு–ந–கரி நம்–மாழ்–வார் புறப்–பாடு. திரு–வி–ச– நல்–லூர் தர ஐயா–வாள் கங்–கா–கர்–ஷ–ணம். நவம்–பர் 19, ஞாயிறு - கீழ்த்–தி–ருப்–பதி க�ோவிந்–தர– ா–ஜப் பெரு–மாள் சந்–நதி எதி–ரில் ஹனு–மா–ருக்–குத் திரு–மஞ்–சன சேவை. நவம்–பர் 20, திங்–கள் - திரு–நெல்–வேலி நெல்–லை–யப்–பர் க�ொலு தர்–பார் காக்ஷி. சகல சிவஸ்–த–லங்–க–ளில் சங்–கா–பி–ஷே–கம். நவம்–பர் 21, செவ்–வாய் - ரம்பா திரி– தியை. பெரும்–புதூ – ர் மண–வாள மாமு–னி– கள் புறப்–பாடு. மூர்க்க நாய–னார் குரு–பூஜை. நவம்–பர் 22, புதன் - சதுர்த்தி விர–தம். பிள்–ளைய – ார்–பட்டி கற்–பக விநா–யக – ர் க�ோயி– லில் புறப்–பாடு. சிறப்பு அபி–ஷே–கம். ஆரா– தனை. வர சதுர்த்தி. பதரீ கெளரி விர–தம். நவம்–பர் 23, வியா–ழன் - பஞ்–சமி. பழனி ஆண்–ட–வர் உற்–ச–வா–ரம்–பம். புட்–ட–பர்த்தி சாய்–பாபா பிறந்த நாள். நவம்–பர் 24, வெள்ளி - இன்று பகல் 11.29

2

முதல் 12.05 வரை வாஸ்து செய்ய நன்று. திரு–வ�ோண விர–தம். சஷ்டி விர–தம். சம்–பக சஷ்டி.

அட்டை ஓவிய வண்ணம்: Venki


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

ÝùIèñ ரூ. 20 (தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி) ரூ. 25 (மற்ற மாநிலங்களில்)

பலன்

உங்கள் அபிமான

குழுமத்திலிருந்து மாதம் இருமுறை வெளியாகும் தெய்வீக இதழ்

ை க தி – த் கார் ல் ஷ – பெ ் ஸ தி க் ப

சனிப் பெயர்ச்சி  பிறந்த நாள் பலன்–கள்  கச்–சி–த–மான கணிப்பு, சிக்–க–ன–மான பரி–கா–ரங்–கள்

கார்த்–திகை என்–றாலே தீபம், தீபம் என்றாலே அக்–னி–யின் அருமை அக்–னீஸ்–வ–ரர் தலங்களில் அற்–புத தரி–ச–னம்

ஐயப்–பன் சரிதம், சற்றே வித்–தி–யா–ச–மாக! பக–வான் சத்ய சாயி–பாபா அருள்–வாக்கு

வாங்கிவிட்டீர்களா?

3


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

திருவிசநல்லூர் கிணற்றில்

ப�ொங்கிய காசிக் கங்கை

மு

திர்ந்த ஞான– மு ம், கனிந்த பக்– தி – யு ம், அடர்ந்த ம�ோன–மும் மிக்க ஞானி–கள் தங்–களை வெளியே காட்–டிக் க�ொள்–வ–தில்லை. அப்– ப – டி ப்– ப ட்ட உத்– தம ஞானி– ய – ரு ள் ஒரு– வர் – தான்  தர வெங்–க–டேச ஐயா–வாள் என்–ப–வர் ஆவார். ஆந்–திர தேசத்–தில் ராஜ–ம–கேந்–தி–ரம் என்–கிற நக–ரத்–தில் பிரம்–ம–ரா–யர்–கள் என்–றும் அமாத்ய குலத்–த–வர் என்–றும் புகழ்–பெற்ற பிரா–ம–ணர்–கள் இருந்– த – ன ர். இவர்– க ள் பிரா– ம – ண ர்– க – ளு க்– கு – ரி ய வேத வேதாந்–தங்–கள் மட்–டு–மல்–லாது ராஜ–நீதி, தனுர் வேதம், சேனா சது–ரங்–கம், சிற்ப சாஸ்–தி–ரம் முத–லி–ய–வற்றை படித்–தும் ப�ோதித்–தும் வந்–த–னர். அப்–ப–டி–யான அமாத்ய குலத்–தில் பிறந்து மைசூர் ராஜ்–ஜிய – த்–தில் மந்–திரி பதவி வகித்–தவரே – லிங்–கார்– யர் என்–ப–வ–ரா–வார். இவ–ரு–டைய திருப்–பு–தல்–வரே தர வெங்–கடே – ச – ர் ஆவார். ஐயா–வாள் பரம சிவ–பக்– தர். உள்–ளுக்–குள் சிவ–நா–மம் ச�ொல்–லிச் ச�ொல்லி நாமச் சார–லில் இடை–யற – ாது நனை–வார். அவ–ரைக் கடந்து செல்–வ�ோர் கூட காலத்–தில் சிவ–நா–மத்தை ச�ொல்–லத் த�ொடங்கி விடு–வர். எல்–லா–வற்றி – ற்–கும் மேலாக க�ோவிந்–தபு – ர– த்–தில் நாம சித்–தாந்–தத்தை பிர–கா–சிக்–கச் செய்–த–வ–ரும், பரம் ஞானி–யும – ான ப�ோதேந்–திர ஸ்வா–மிக – ள – ை–யும், சதா–சிவ பிரம்–மேந்–தி–ர–ரை–யும் ஒரு சேர தரி–சித்–த– தையே பெரும் பாக்–கி–ய–மாக கரு–தி–னார். காலம் மெல்ல நகர்ந்–தது. அது கார்த்–திகை மாதம். அமா–வாசை தினம். அன்று அவர் சிரார்த்– த ம் செய்– யு ம் தின– மு ம்

4

சேர்ந்தே வந்–தது. பிரா–ம–ணர்–களை அழைத்–தார். அவ–ரும் காவி–ரி–யில் ஸ்நா–னம் செய்து விட்டு வந்–தார். உள்ளே நுழை–யும்–ப�ோதே, ‘‘ஐயா... பசிக்–கு–துங்–கய்யா. ச�ோறு ப�ோடுங்–கய்–யா–’’ என்று வாச–லில் சாம்–பன் என்–ப–வ–னின் குரல் கேட்–டது. பல நேரங்–க–ளில் இர–வில் ஐயா–வாள் காவி–ரியை கடக்–கும்–ப�ோது தீவட்டி பிடிப்–பான். ஓரத்–தில் இன்றோ சிரார்த்–தம். பிரா–மண – ர்–களு – க்கு ப�ோஜ–னம் செய்–வித்து விட்டு பிற–கு–தான் தானே சாப்–பிட வேண்–டும். ஆனால் வெளியே... ‘‘ஐயா... சாம்–பன் வந்–தி–ருக்–கேங்–க–’’ என்று மீண்–டும் குரல் கேட்–டது. ஐயா–வா–ளுக்கோ சாட்– சாத் அந்த பர–ம–சி–வனே வந்து கேட்–ப–து–ப�ோல் இருந்–தது. சிவ–நா–மத்தை ச�ொல்–லிச் ச�ொல்லி சிவ மய–மா–கவே நிற்–ப–வர், ஐயா–வாள். தான் காணு– மி–டங்–க–ளி–லெல்–லாம் சிவத்–தைத் தவிர வேறெ– து– வு ம் இல்லை எனும் நிலை– யி ல் இருந்– த ார். சாஸ்–தி–ரமா... கருணையா... என்று வரும்–ப�ோது ஞானி– க ள் கருணை எனும் தர்– ம த்– தை த்– த ான் எடுத்–துக் க�ொள்–வார்–கள். அப்–படி – த்–தான் ஐயா–வாள் பசிக்–கி–றதே... என்று குரல் க�ொடுத்த சாம்–பனை ந�ோக்கி நடந்–தார். த�ோட்–டத்–திற்கு வரச் ச�ொன்– னார். அங்–கி–ருந்த சாப்–பாட்டை எடுத்து பரி–மா–றச் செய்–தார். அவ–னும் உணவை உண்டு விட்டு மீதியை துண்–டில் கட்–டிக் க�ொண்டு புறப்–பட்–டான்.

 கிருஷ்ணா


18.11.2017 ஆன்மிக மலர் ஐயா– வ ாள் வீட்டை மீண்– டு ம் சாணி– ய ால் மெழு–கி–னார். புதி–தாக சமை–ய–லைச் செய்–யுங்– கள் என்று உத்–த–ர–விட்–டார். வீட்–டிற்–குள் இருந்த பிரா– ம – ண ர்– க ள் இதை– யெல் – ல ாம் கவ– னி த்– து க் க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். கிட்–டத்–தட்ட அவர்–கள் தன்– னைப் பார்க்– கு ம்– ப�ோ து– த ான் ஐயா– வ ா– ளு க்கு சுய பிரக்–ஞையே வந்–த–து–ப�ோல் இருந்–தது. ஏத�ோ ஒரு உன்–மத்–தத்–தில் செய–லைச் செய்து விட்டு ஓய்ந்–த –வர் –ப�ோல காணப்– ப ட்– ட ார். அவர்– க ளை உற்– று ப் பார்த்– த ார். இவர்– க ள் அனை– வ – ரு மே வேதத்–தின் கர்ம காண்–டத்–தில் ச�ொல்–லப்–பட்ட விதி–களை அனுஷ்–டிக்–கி–ற–வர்–கள். ஜீவன் செய்ய வேண்–டிய சகல கர்–மங்–க–ளை–யும் வரி பிச–காது கடை–பி–டிப்–ப–வர்–கள். எனவே, இவர்–கள் ய�ோசிப்–ப– தி–லும் தவ–றில்லை. ஆனால், மகே–சன�ோ ஒரு நிலைக்கு மேல் தன் பக்–தனை வரை–முறை – க்–குள் வைப்–ப–தில்லை. அடைய வேண்–டிய ஆத்–மாவை அடைந்–த–வர்–க–ளுக்கோ அல்–லது முமுட்–சுக்–கள் எனப்–படு – ம் தீவி–ரம – ான சாத–கனைய�ோ – பர–மேஸ்–வ– ரன் அவ–ரின் இஷ்டப்–ப – டி – த – ான் நடத்–துகி – ற – ான். என் விஷ–யத்–திலு – ம் இப்–படி – த்–தான் நடத்–துகி – ற – ான் என்று உள்–ளுக்–குள் திட–மாக இருந்–தார். அதே–ச–ம–யம் வந்–திரு – ந்த பிரா–மண – ர்–கள் என்ன நினைக்–கிற – ார்–கள் என்–ப–தை–யும் புரிந்து க�ொண்–டார். ‘‘இதற்கு பரி– க ா– ர ம் என்– ன – ’ ’ என்று ஒரே கேள்வியாக நேர–டி–யா–கக் கேட்–டார். ‘‘கங்– கை – யி ல் மூழ்கி ஸ்நா– ன ம் செய்– வ – தே – யா– கு ம்– ’ ’ மூவ– ரு ம் தீர்க்– க – ம ாக ஒரே குர– லி ல் ச�ொன்னார்கள். ஐயா–வாள் சாந்–த–மாக கண்–களை மூடி–னார். இப்–ப�ோது நான் என்ன செய்–வது? சகல வேதங்–க– ளை–யும் கரைத்து குடித்–தவர் – . ஒரு சிரார்த்–தத்–தின் விதி தெரி–யாது ப�ோலி–ருக்–கி–றதே என்று எல்–ல�ோ– ரும் தூற்–று–வார்–கள். அது–கூட பர–வா–யில்லை. நாளைக்கு அவரே அப்–படி நடந்து க�ொண்டு விட்–டார். நாமெல்–லாம் சிரார்த்–தம் செய்–ய–லாமா வேண்–டாமா என்–றெல்–லாம் ய�ோசிப்–பார்–களே. ஆனால், வாயி–லில் முத–லில் சாம்ப–னின் குரல் கேட்ட ப�ோது சாட்–சாத் அந்த சாம்–பசி – வனே – வந்தது– ப�ோல் இருந்–தது. பிறகு நடந்–த–தெல்–லாம் கனவு ப�ோல இருக்–கி–றதே என்று சட்–டென்று ஐயா–வாள் அதி–சூட்–சு–ம–மாக தன் பார்–வையை உள்–ளுக்–குள் திருப்பி பர–மேஸ்–வர– னி – ட – ம் பேசத் த�ொடங்–கின – ார். பேசா–மல் பேசு–தல் எனும் பெரும் நிலையை அவர் அடைந்–தி–ருந்–தார். ‘‘என்ன த–ரரே இறு–தி–யில் இப்–படி நடந்து விட்–டது. இப்–படி மலங்க மலங்க விழிக்–கி–றீர்–’’ சர்–வேஸ்–வ–ரன் சிரித்–துக் க�ொண்டே கேட்–டார். ‘ ‘ உ ங் – க – ளி ன் தி ரு – ந ா ம ஜ ப ம ே எ ங் கு பார்த்தாலும் உங்–கள – ையே காட்–டும்–படி – ச் செய்து விட்–டது. வந்–தவ – னு – க்–குள்–ளும் உங்–கள – ை–யே–தான் கண்டேன்–’’ என்–றார். ‘‘அப்–ப–டி–யெ–னில் வந்த நம் சாம்ப–னும் ஈஸ்– வ–ர–னும் ஒன்று என்று அந்த அந்–த–ணர்–க–ளி–டம் ச�ொல்லி விட்–டுப் ப�ோய்–வி–டுங்–கள். என் விஷ–யத்– தில் இதி–ல�ொன்றும் தவ–றில்லை என்று ச�ொல்–லி–

கார்த்–திகை அமா–வாசை: 18 - 11 - 2017

விட்டு சாப்–பி–டச் ச�ொல்–லுங்–கள்–’’. ‘‘நான் அப்– ப – டி ச் செய்– த – பி – ற – கு – த ான் சுய நினைவே வந்–தது. இந்த சிரார்த்–தத்தை ஒழுங்– காக செய்–தால்–தானே தங்–களு – டைய – நாம ஜபமே சித்–திக்–கும்.–’’ ‘‘அப்– ப – டி – யெ – னி ல் அவர்– க ள் ச�ொன்– ன – ப டி கங்கைக்கு சென்று நீரா–டி–விட்டு வாருங்–கள்.–’’ ‘‘இங்–கி–ருந்து க�ொண்டே கங்கே... கங்கே... என்று ச�ொன்–னால் கூட ப�ோது–மல்லவ – ா. சாஸ்–திர– – மும் இதை அங்–கீ–க–ரிக்–கி–றது அல்–ல–வா.–’’ ‘‘கவ–லைப்–ப–டாதே. நீர் ச�ொல்–லும் நாமமே உன்னை காப்–பாற்–றும்–’’ ‘‘சுவாமி. நான் அப்–ப–டி–ய�ொன்–றும் நாத்–த–ழும்– பேற நாமங்–களை ச�ொல்–கி–றேனா என்ன. நாம சித்தி எனக்கு எங்கே கிடைத்து விட்–டது. உலக பிரக்ஞை இன்–னும் என்–னிட – ம் மறை–யவி – ல்–லையே. இரண்–டுங்–கெட்–டா–னா–கத்–தானே இருக்–கி–றேன்.’’ ‘‘இந்த சிரார்த்–தம் முடி–ய–வில்–லை–யா–னால் பர–வா–யில்–லை.–’’

‘‘பக–வானே அது–தான் உங்–க–ளின் திரு–வுள்ள– மெ– னி ல் அப்– ப – டி யே நடக்– க ட்– டு ம். ஆனால், சிரார்த்–தத்–திற்–காக நேற்–றி–லி–ருந்து உப–வா–சத்– த�ோடு வந்திருக்–கும் பிரா–ம–ணர்–கள் வேறெங்–கும் சாப்–பிட மாட்–டார்–களே.’’ ‘‘அப்–ப�ோது நீர் கங்–கைக்கு சென்று வந்–தபி – ற – கு – – தான் அவர்–கள் சாப்–பிட வேண்–டு–மெ–னில் உட–ன– டி–யாக நீர் இப்–ப�ோதே புறப்–பட்–டாக வேண்–டுமே.’’ ‘‘பக–வானே... உங்–க–ளின் நாம ஜபம் விடக் கூடாது என்–ப–தற்–கா–கவே இங்–கி–ருக்–கும் கிணற்– றி–னில் குளித்து விடு–வேன். காவி–ரிக்கு ப�ோவ– தில்லை. எனக்கு உங்–க–ளின் திரு–நா–மத் தீர்த்–தம் தவிர வேறு தீர்த்–தங்–கள் தெரி–யாது அல்–லது கங்கையை இப்– ப�ோ து நான் அழைத்– த ால்

5


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

இங்கேயே வரு–வாளா என்ன. எப்–ப�ோது நான் செல்–வது.’’ ‘‘த–ரரே... இப்–ப�ோது என்–ன–தான் செய்–யப் ப�ோகி–றீர்.’’ சிவனார் இறு–தி–யாக அவ–ரின் நாம உறு–தியை ச�ோதித்–தார். ‘‘சுவாமி நான் எதை–யும் செய்–யப் ப�ோவ–தில்லை. உங்–களி – ன் திரு–நா–மமே எனக்–குக் கதி. கங்–கா–தர... கங்–கா–தர... கங்–கா–தர.... என்று மட்–டுமே ச�ொல்–வேன். வேற�ொன்–றும் ச�ொல்–லத் தெரி–யா–து’– ’ என்று கங்–காஷ்–டத்தை தன்–னை–யும் மீறி பாடத் த�ொடங்–கி–னார். அரு–கே –யி–ருந்த பிரா– ம – ணர்– க ள் அவ– ரைய ே அதிர்ச்–சி–ய�ோடு பார்த்–தார்–கள். கங்–கையை தலை–யில் சூடி–ய–வன் அன்–றைய நாள் ஐயா–வா– ளின் வீட்–டிற்–குள் உள்ள பத்–தடி – யே ஆன கிணற்–றுக்–குள்–ளிரு – ந்து கங்–கையை ப�ொங்க வைத்–தான். அந்த கங்கை ஐயா–வா–ளின் சிவ பக்–திய – ால் பெரு–கிய ஆத்ம கங்–கைய – ா–வாள். பக்–தனி – ன் துயர் துடைக்க ஈசனே முறை–யை–யும் பாதை–க–ளை–யும் மாற்–று–கி–றான். அப்–படி – யே எங்கோ வட–நாட்–டில் பாய்ந்து க�ொண்–டிரு – ந்–தவ – ள் இந்த சிறு கிரா–மத்தை கண நேரத்தை அடைந்து கிணற்–றி–லி–ருந்து ஊற்–றாக உயர்ந்–தாள். கிணற்–றுப் பக்–கம் எத�ோ பேர–ரு–வி–யின் சத்–தம் கேட்–பது ப�ோல இருந்–தது. பிரா–ம–ணர்–கள் ஓடிச் சென்று பார்த்து ஆனந்–தப்–பட்–டன – ர். கங்–கைய – ா–னவ – ள் கூடம், தாழ்–வா–ரம், திண்ணை, தெரு என்று பாய்ந்–த�ோ–டி–யது. ஆதி–யில், ஈச–னுக்கு கட்–டுப்–பட்–டவ – ள் இப்–ப�ோது பக்–தனு – க்–காக ஆனந்–தம – ாக அந்த கிரா– மத்தை மூழ்கிவிடத் துடித்–தாள். சில–ருக்கு ஏத�ோ ஊற்று ப�ோல இருந்–தது. பக்–கத்–திலு – ள்–ளவர் – க – ள் கங்–கையி – லு – ள்ள முதலை–களு – ம், ஆமை–களு – ம் ஊறு–கின்–றன என்–றவு – ட – ன் பயந்–துப�ோ – ய் ஒதுங்–கின – ர். நேரேயே பார்த்து அதிர்ந்–த–னர். ஞானம் எவ்–விட – த்–தில் ப�ொங்–கும�ோ அங்கே ஞான கங்கை–யும் சேர்ந்தே இருக்–கி–றாள். ஞான கங்கா இது–வ–ரை–யில் ஐயா–வா– ளின் அகத்–தில் ஓடிக் க�ொண்–டி–ருந்–தாள். அவரை எப்போ–தும் குளிர்–வித்த–படி இருந்–தாள். இன்று எல்–ல�ோரை – யு – ம் சுத்–தப்–படுத்–து– வதற்–காக புறத்–தில் பாய்ந்–த�ோடி – க் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ாள். ஞானி–யும் கங்–கையு – ம் ஒன்–றுத – ான். அவர்–கள் இரு–வரு – ம் சேர்ந்தே இருப்–பர். ஞானி–யர் த�ொட்ட தீர்த்–தம் கங்–கை–யா–கும். அவர்–கள் இருக்–கு–மி– டமே காசி. அவர்–க–ள�ோடு வாழ்–வதே க்ஷேத்ர வாசம். அவனே தலம். அவனே தீர்த்–தம் என்–பதை  தர ஐயா–வா–ளின் சரி–தம் அழ–கா–கக் கூறு–கி–றது. அதி ஆச்–ச–ரி–ய–மாக சதா–சிவ பிரம்–மேந்–தி–ர– ரும் இந்த நிகழ்வை நேரேயே கண்டு ஆச்–சரி – ய – மு – ற்று ஆனந்–தக் கூத்–தாடி பாட ஆரம்–பித்து விட்–டார். ஏனெ–னில், சதா–சிவ பிரம்–மேந்– தி–ரர் வேற�ொரு தீர்த்–தத்–தைய�ோ புண்–ணிய தலத்–தைய�ோ வர்– ணித்–தவ – ர– ல்–லர். ஆனால், அலை–புர– ண்டு இந்த கிணற்–றிலி – ரு – ந்து வரும் கங்–கையை கீர்த்–தன – ம் பாடி துதித்–தார். தர ஐயா–வா–ளின் பிர–பா–வமு – ம் உயர்ந்த நிலை–யையு – ம் அறிந்–தவ – ர– ா–கவு – ம் இருந்–தார். ஞானியை ஞானியே அறி–வர். ஆனால், ஞானி–களை பரம்–ப�ொரு – ள் எல்–ல�ோ–ருக்–கும் அடை–யா–ளங்–காட்டி அவ–ரின் திருப்–பா–தத்–தில்

6

க�ொண்டு சேர்க்–கிற – து. சாதா–ரண – ம – ாக குரு பரம்–ப�ொ–ருளை காட்–டு–விப்–பார். அதே–ச–ம–யம் இவரே குரு என்று பரம்– ப�ொ–ருள் அவர்–களை சுட்–டிக் காட்–டும் சம்–ப–வங்–க–ளும் நிகழ்ந்து க�ொண்–டு– தான் இருக்–கி–றது. இந்த அற்–புத நிகழ்வே ஆண்–டு– த�ோ–றும் கார்த்–திகை மாதம் அமா– வாசை தினத்–தன்று திரு–வி–ச–நல்–லூர் ஐயா–வாள் மடத்–தி–லும் நிகழ்–கி–றது. ‘‘ வெங்–க–டேச தர ஐயா–வாள் தன்–னு–டைய கங்–காஷ்–ட–கத்–தில், கங்– கையே நீ இங்–கேயே ஸ்தி–ர–மாக இரு என்று வேண்–டுகி – ற – ார். அத–னால் இந்த கிணற்–றிலு – ள்ள தீர்த்–தம் எல்லா நாளி– லும் கங்–கையே. இது பத்து நாட்–கள் உற்–சவ – ம – ாக க�ொண்–டா–டப்–படு – –கிற – து. அதில் பத்–தாம் நாள் உற்–ச–வ–மான கார்த்–திகை அமா–வாசை (18 - 11 2017) அன்–றுத – ான் கங்கை இங்–குள்ள கிணற்–றில் ப�ொங்–குகி – ற – து. அன்–றைய இரவு முழு– வ – து ம் திவ்ய நாம சங்– கீர்த்–த–னம் விடிய விடிய நடந்–த–படி இருக்–கும். அமா–வா–சை–யன்று அதி– காலை காவிரி நதிக்– கு ச் சென்று சங்– க ல்ப ஸ்நா– ன ம் செய்து விட்டு அங்–கி–ருந்து தீர்த்–தம் க�ொணர்ந்து கிணற்–றில் இடு–வ�ோம். பிறகு கிணற்– றுக்கு கங்கா பூஜை நடத்– தி – வி ட்டு காலை ஐந்து மணி–யிலி – ரு – ந்து எல்–ல�ோ– ரும் நீரா–டுவ�ோ – ம். ஆச்–சரி – ய – ம – ாக ஆயி– ரக்–க–ணக்–கான மக்–கள் நீரா–டி–னா–லும் சிறி–தும் நீர் மட்–டம் குறை–யாது. சுமார் முன்–னூறு வரு–டங்–க–ளுக்கு முன்பு பேர–ர–றி–ஞர்–களும், ஞானி–க–ளும் கூட இந்த பூமி–யில் வசிக்க மாட்–ட�ோமா என்று தேடி–வந்து வாசம் செய்–வார்–க– ளாம். வேத சாஸ்–தி–ரங்–க–ளும், காவி– யங்–களு – ம் கற்க ஆசைப்–படு – ப – வர் – க – ள். ஏன், சதா– சி வ பிரம்– ம ேந்– தி – ர ர் கூட இத்–த–லத்–திற்கு வந்து வித்–யாப்–பி–யா– சம் செய்–தி–ருக்–கி–றார். ப�ோதேந்–திர சுவா–மி–க–ளும், சதா–சிவ பிரம்–மேந்–தி–ர– ரும் இங்கு அமர்ந்–து–தான் நிறைய சம்– ப ா– ஷ – ணை – க – ளி ல் ஈடு– ப ட்– டி – ரு க்– கி–றார்–கள். மரு–தா–நல்–லூர் சத்–குரு சுவா–மி–கள் இங்–கு–தான் தன்–னு–டைய பெரும்–பா–லான நாட்–களை கழித்–தார்–’’ என்று தலத்–தின் பெரு–மையை நயம்– பட அழ–காக கூறு–கி–றார். ஞானம் வழி–யும் கிண–றான திரு– வி– ச – ந ல்– லூ ர் தலத்– தி ற்– கு ச் சென்று நாமும் நீரா–டு–வ�ோ–மாக. கும்–ப–க�ோ– ணம் - வேப்– ப த்– தூ ர் பாதை– யி ல் திரு–வி–ச–நல்–லூர் அமைந்–துள்–ளது. படங்–கள்: சி. எஸ். ஆறு–மு–கம்


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

சங்கரனுக்கு சங்காபிஷேகம் - 20:11:2017 சங்–கம் திசங்கு முத்–திரை

ர்–நா–டக மாநி–லம் மைசூரை அடுத்த ரங்– கப்–பட்–டி–ணத்–தில் இருந்து 3 கி.மீ. தூரத்–தில் காவேரி-ல�ோக் பவானி நதி–கள் கூடும் சங்–கம் என்ற இடத்–தில் பெரிய மேடை–யில் காவே–ரித் தாய் தன் கிளை நதி–யான (தன் பெண் குழந்– தை–யான) ல�ோக் பவா–னி–யைத் தனது இட–து–பக்– கத் த�ொடை–யில் அமர்த்–திக் க�ொண்டு, வலது காலை கீழே வைத்த நிலை–யில் திறந்–தவெ – ளி – யி – ல் காட்– சி – ய – ளி க்– கி – றா ள்.தேடி– வ – ரு ம் பக்– த ர்– க – ளி ன் க�ோரிக்–கை–களை நிறை–வேற்– றும் இவளை தரி–சிப்–ப–தற்கு காவி– ரி – யி ன் எதிர்க்– க – ரை – யி – ருந்து பட–கில்–தான் வர வேண்– டும். இவ–ளுக்கு குங்–கும – த்–தால் அர்ச்– சனை செய்– ய ப்– ப ட்டு பக்–தர்–க–ளுக்கு அதே குங்–கு– மம் பிர– சா – த – ம ாக வழங்– க ப்– ப–டு–கி–றது. இவளை தரி–சிக்–கப் பட–கில் வரும்–ப�ோது நடு–வில் உள்ள மண்–திட்–டில், திறந்–த– வெ–ளி–யில் ஒரு லிங்க வடிவ சிவ–பெ–ரு–மான் காட்–சி–ய–ளிக்– கி–றார். இவ–ருக்கு ‘வழி–காட்டி சிவன்’ என்று பெயர். பட–கி–லி– ருந்–த–ப–டியே இவ–ரை–யும் கட்– டா–யம் தரி–சிக்க வேண்–டும். மைசூ–ரிலி – ரு – ந்து இந்த ‘சங்–கம்’ க்ஷேத்–தி–ரத்–திற்கு எல்–லா–வித வாகன வச–தி–க–ளும் உண்டு.

சங்கு ஊர்–கள்

து – ற ைப்– பூ ண்– டி – யி – லி – ரு ந்து பட்– டு க்– திருத்– க�ோட்டை செல்– லு ம் பாதை– யி ல் 10

கி.மீ. தூரத்–தில் எடை–யூர் சங்–கேந்தி உள்– ளது. திருச்சி மாவட்–டம் லால்–குடி அருகே 10 கி.மீட்–ட–ரில் புஞ்சை சங்–கேந்தி உள்–ளது. தமிழ்–நாட்–டில் பல்–வேறு இடங்–க–ளில் சங்–கம் பட்டி, சங்–கூ–திப்–பட்டி, சங்–குப்–பட்டி, சங்–க–ம– பு–ரம், சங்–க–னூர், சங்–கு–விளை, சங்–ன–ம–சேரி என்ற பெய–ரில் ஊர்–கள் உள்–ளன.

ரு–நெல்–வேலி மாவட்–டம் திரு–நெல்–வே–லி–யி–லி– ருந்து சுமார் 60 கி.மீ. தூரத்–தில் பாப–நா–சம் அணை உள்–ளது. அங்–கி–ருந்து 35 கி.மீ. தூரத்– தில் ‘‘அப்– ப ர்– டே ம்– ’ ’ அணைக்– க ட்டு உள்– ள து. அங்– கி – ரு ந்து பட– கி ல் பய– ண ம் செய்து வாண தீர்த்–தம் என்ற புனித அருவி உள்ள இடத்தை அடை–ய–லாம். நீர்–வீழ்ச்–சி–யில் நீரா–டிய பின் மலை– மீது ஏறி ‘‘கறுக்–கு–மே–டு–’’ என்ற காட்–டுப்–ப–கு–தி–யில் அமைந்– து ள்ள கல்– ல – ரு வி என்ற கல்– ல ாற்– று ப் பகு–தியை அடைந்–த–பின் செங்–குத்–தான மலை மீது ஏறி அங்–குள்ள ‘‘சங்கு முத்–திரை – ’– ’ என்ற இடத்–திற்–குச் சென்று காட்–டுப்–பா–தை–யில் பய– ணி த்– தா ல் ப�ொதிகை மலை சிக– ர த்தை அடை– ய – லாம். மலை– வ ாழ் மக்– க ள் வழி– கா ட்– டு – த ல் இல்– ல ா– ம ல் பய–ணிக்க முடி–யாது.

சங்–குப்– பேட்டை

ரம்–பலூ – ர் நக–ரப் பகு–திக்– பெ குள் ‘சங்–குப்–பேட்–டை’ என்ற பெய– ரி ல் ஒரு இடம்

இருக்–கி–றது. இங்கு சங்–கு–கள் வைத்து வியா–பா–ரம் செய்–திரு – க்–கல – ாம் என்று கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. தற்– ப�ொ–ழுது ப�ொது நிகழ்ச்–சி–கள் நடத்–தப் பயன்–ப–டு–கி–றது.

சங்கு வேலி யா

ழ்–பா–ணத்–தில் சங்கு வேலி என்ற ஊரில் கி.பி. 1748-ல் சிங்–கைப் பர– ர ா– ச – சே – க – ர ன் இரண்– டா – வ து தமிழ் சங்–கத்தை நிறு–வி–னான். இந்த ஊர் தற்– ப�ொ–ழுது ‘சங்–கு–வே–லி’ என்–ற–ழைக்–கப்– ப – டு – கி – ற து . ‘ ச ங் – க – ம ான் ’ க ண் டி , ‘சங்–கானை – ’ என்ற ஊர்–களு – ம் இருக்–கிற – து.

- முனை–வர் மு. இலக்–கு–ம–ணப் பெரு–மாள்

7


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

அழகான வாழ்வருள்வார்

அரம்பேஸ்வரர்!

ல–கிலு – ள்ள அனைத்து உயிர்–களு – ம் தமக்கு என்–றும் மாறாத இள–மை–யு–டன், அழ–கை– யும், வலி–மை–யை–யும் வேண்–டியே நிற்–கின்–றன. இள–மை–யும் அழ–கும் மனத்–திற்கு மகிழ்ச்–சி–யை– யும் புத்– து – ண ர்ச்– சி – ய ை– யு ம் மேன்– மைய ை– யு ம் தருகின்றன. தேவ உல–கில் மாறாத இள–மை–யு–டன் கவர்ச்– சி–யை–யும் பெற்–றுத் தமது ஆடல் பாடல்–க–ளால் இன்–பத்–தைத் தரு–ப–வர்–க–ளாக விளங்–கு–ப–வர்–கள் தேவ–கன்–னி–யர்–க–ளா–வர். இவர்–கள் உல–கி–லுள்ள இன்–பப் ப�ொருட்–களி – ல் நிறைந்து நின்று அவற்றிற்கு அழ–கூட்–டு–கின்–ற–னர். நட–னம், இசை, ஓவி–யம், காவி–யம் ஆகி–யவ – ற்–றில் ஊடு–ருவி நிற்–பவ – ர்–களு – ம் இவர்–க–ளே–யா–வர். தேவர்–க–ளும் அர–சு–ரர்–க–ளும் கூடிப் பாற்–க–ட– லைக் கடைந்–த–ப�ோது அதி–லி–ருந்து இந்த தேவ– கன்–னிய – ர்–கள் வெளிப்–பட்–டன – ர் என்று புரா–ணங்–கள் கூறு– கி ன்– ற ன. இவர்– க – ளி ன் தலைவி அரம்பை இவள் மகா–சிவ பக்தை. சிவ–பி–ரா–னைப் பூசித்து அழ–கும் ப�ொலி–வும் பெற்–றவ – ள். இவ–ளின் பெயரால் சிவ–பெ–ரு–மான் அரம்–பே–ஸ்வ–ரர் என்று பெயர் பெறு–கின்–றார். அரம்பை தன்னை வழி– ப – டு – ப – வ ர்– க – ளு க்கு இ ளமை – ய ை – யு ம் வ ள த் – தை – யு ம் ம ா ற ா த இன்பத்தையும் தந்து அருள்–பா–லிக்–கின்–றாள். ஆத–லால் இவ–ளை–யும் இவ–ளு–டைய கூட்–டத்தை வழி–ப–டு–வ–துமே ஒரு தனி வழி–பா–டா–கி–விட்–டது. இவ–ளைக் குறித்த அனேக பெண்–கள் விர–த–மி– ருக்–கின்–ற–னர். இந்த விர–தம் ‘‘ரம்பா திரு–தியை விர–தம்–’’ என்று ப�ோற்–றப்–ப–டு–கி–றது. வாழை–ம–ரத்–திற்–கும் அரம்பை என்–பது பெய– ரா–கும் வாழை–ம–ரத்–த–டி–யில் வீற்–றி–ருப்–ப–தா–லும் சிவ–பெ–ரு–மா–னுக்கு வாழை–யீ–சர், அரம்–பை–யீ–சர் என்–பன பெயர்–க–ளா–யின. அழ–கும் இள–மை–யும் நிறைந்த அரம்–பை–யும் அவ– ளு – டைய கூட்– ட – மு ம் அனேக இடங்– க – ளி ல் சிவ–பூஜை செய்–துள்–ள–னர். இவை அரம்–பே–ஸ்– வரங்–கள் என்று அழைக்–கப்–படு – கி – ன்–றன. இவற்–றுள் சில–வற்றை இங்கே காண–லாம். க�ோட்–டூர் அரம்–பே–ஸ்வ–ரர் அரம்பை சிவ–பூஜை செய்த தலங்–களி – ல் முதன்– மை–யா–னது க�ோட்–டூர் ஆகும். இது திரு–ஞா–னச – ம்–பந்– தர் பாடிப்–பர– வி – ய தலம். அப்–பர– டி – க – ளு – ம், சுந்–தர– ரு – ம் தமது ஊர்த்–த�ொகை – யி – ல் குறித்த தலம். திரு–ஞா–ன– சம்–பந்–தர் அரம்பை தனது சேடி–க–ள�ோடு இங்கு

8

பிரளயகாளேஸ்வரர் வழி–பட்–டதை இரண்–டாம் பாட–லி–லும் ஒன்–ப–தாம் பாட–லிலு – ம் குறித்–துள்–ளார். தஞ்சை மாவட்–டத்–தில் மன்–னார்–குடி திருத்–து–றைப்–பூண்டி சாைல–யில் மன்–னார்–கு–டி–யி–லி–ருந்து 20 கி.மீ. த�ொலை–வில் உள்–ளது. இங்–குள்ள தல–வ–ர–லாற்–றின்–படி ஒரு சம– ய ம் இந்– தி – ர – னு – டைய சபை– யி ல் அரம்பை, தில�ோத்–தமை, மேனகை, ஊர்–வசி, கெற்பை, பரி–மளை, சுகேசி என்–னும் ஏழு அரம்–பை–யர்–கள் நட–ன–மா–டி–னர். அந்த அற்–பு–த–மான நட–னத்–தில் அனை–வ–ரும் மனம் மகிழ்ந்–த–னர். அது முடிந்த பிறகு அவர்–க–ளின் தலை–வி–யா–கிய ரம்பை அங்– கி–ருந்த ஒரு பூஞ்–ச�ோ–லை–யில் தங்–கி–னாள். நெடு– நே–ரம் ஆடிய களைப்–பால் அவ–ளுக்கு உறக்–கம் வந்– த து. இனிய தென்– ற ல் வீசி– ய – த ால் அவள் நன்–றாக அயர்ந்து உறங்–கி–விட்–டாள். காற்–றில் ஆடை–கள் வில–கி–விட்–டன. ஆழ்ந்த உறக்–கத்–தில் இருந்–தத – ால் அவ–ளுக்கு எது–வும் தெரி–யவி – ல்லை. அவ்–வழி – ய – ாக வந்த நார–தர் அவள் அலங்–க�ோல – – மா–கப் ப�ொது இடத்–தில் உறங்–கு–வ–தைக் கண்டு க�ோபித்–தார். அவ–ளைப் பூவு–ல–கிற்–குச் சென்று பிறக்–கும்–ப–டி சாப–மிட்–டு–விட்–டு தன்–வ–ழியே சென்– று–விட்–டார். உறக்–கத்–திலி – ரு – ந்து விழித்த ‘அரம்–பை’ அரு–கி–லி–ருந்–த–வர்–க–ளால் நடந்–ததை அறிந்–தாள். அவள் ஓடிச் சென்று நார–த–ரின் திரு–வ–டி–க–ளில் விழுந்து வணங்–கித் தன்னை மன்–னிக்–கு–மாறு வேண்–டி–னாள்.

பூசை.ச.அரு–ண–வ–சந்–தன்


18.11.2017 ஆன்மிக மலர் முனி–வ–ரின் மனம் கசிந்–தது. ‘‘பெண்ணே, நான் அளித்த சாபம் பலித்தே தீரும் என்–றா–லும் நீ பூவு–ல–கம் சென்று சிவ–பூஜை செய்து மேன்மை பெறு–வாய்–’’ என்–றார். அரம்பை பூவு–ல–கம் வந்–தாள். பாலி–யாற்–றங்–க– ரை–யி–லுள்ள பாதிரி வனத்–தில் அனேக காலம் தவம் செய்–தாள். நெடு–நா–ளா–கி–யும் அவ–ளுக்–கு சிவ–னரு – ள் கிடைக்–கவி – ல்லை. அவள் அங்–கிரு – ந்த ர�ோம–ரிஷி முனி–வரை வணங்–கித் தனக்கு விரை– வில் சிவ–ன–ருள் கிடைக்க வழி–கூ–று–மாறு கேட்– கடந்–ததை அரம்–பே–ஸ்வ–ரர் டாள். அம்–மு–னி–வ–ரும் மகிழ்ந்து பெண்ணே ‘‘நீ தென்–னாற்–காடு மாவட்–டத்–தி–லுள்ள பாடல்– இங்–கிரு – ந்து காவி–ரிக்–குத் தெற்கே சென்று வன்–னி– பெற்ற திருத்–த–லம் பெண்–ணா–க–டம் ஆகும். இது வனத்–தில் விளங்–கும் சிவ–பெ–ரு–மானை வழி–ப–டுக சிவ–பெ–ரும – ான் அப்–பர– டி – க – ளு – க்–குத் த�ோளில் இட–ப– உனக்கு விரை–வில் சிவ–த–ரி–ச–னம் கிடைக்கும்–’’ மும், சூல–மும் ப�ொறித்த இட–ம ா–கும். பெண் என்–றார். அரம்–பைய – ர்–கள் ஆ (காம–தேனு) கடம் - (யானை) அதன்–படி – யே அவள் பிரம்–மதே – வ – னு – ம், இந்–திர– – ஆகி–ய�ோர் பூசித்த தல–மா–த–லின் பெண்–ணா–க–டம் னும், முனி–வர்–களு – ம் வணங்–கிய வன்னி வனத்தை என்–ற–ழைக்–கப்–பட்–டது. இப்ே–பாது பெண்–ணா–டம் அடைந்–தாள். அங்கு மூல–மாய் முளைத்–தெழு – ந்து என்று அழைக்–கின்–றன – ர். இங்கு அரம்–பைய – ர்–கள் நின்ற சிவ–பெ–ரு–மா–னைக் கண்டு வழி–பட்–டாள். வழி–பட்ட வர–லாற்–றைத் தல–பு–ரா–ணத்–தின் மூலம் அத்–த–லத்–தில் தனது பெய–ரால் ஒரு தீர்த்–தத்தை காண–லாம். அமைத்– த ாள். அதன் கரை– யி ல் தன் ஆன்ம ஒரு சம–யம் தேவர் உல–கில் சிவ–பூ–ஜைக்–குப் பூஜைக்–காக அரம்–பே–ஸ்வ–ரர் எனும் சிவ–லிங்–கத்– ப�ோது–மான மலர்–கள் கிடைக்–கவி – ல்லை. அத–னால், தை–யும் அமைத்–து சிறப்–பு–டன் வழி–பட்–டாள். இந்–திர– ன் அரம்–பைய – ர்–களை அழைத்–துப் பூவு–லக – ம் அரம்–பைக்கு இறை–வன் காட்–சி–ய–ளித்த நாள் சென்று வண்ண வண்ண நிற–மல – ர்–களைப் பறித்து கார்த்–திகை மாதம் ர�ோகிணி நட்–சத்–தி–ர–மா–கும். வாருங்–கள் என்–றான். அவன் ஆணை–யைக் கேட்ட இந்–நா–ளில் அரம்பை தீர்த்–தத்–தில் மூழ்கி, அரம்– அரம்–பை–யர்–கள் பூவு–ல–கில் புஷ்–ப–வ–னம் என்ற பை–யை–யும் க�ொழுந்–தீச–ரை–யும் வழி–ப–டு–ப–வர்–கள் பெயரை உடைய கடந்த–தையை அடைந்–த–னர். சகல செல்வ நலன்–க–ளை–யும் பெறு–வர். அதன் அழ–கில் மயங்கி அங்–கி–ருந்த ஜ�ோதி–லிங்– இலம்–பை–யங் க�ோட்–டூர் - அரம்–பே–ஸ்வ–ரர் கத்தை வணங்கி அங்–கேயே சிவ–பூஜை செய்–யத் அரம்பை வழி–பட்–டு பேறு–பெற்ற தல–மான த�ொடங்–கி–னர். இலம்–பைய – ங்–க�ோட்–டூர் இந்–நா–ளில் எலு–மிய – ங்–க�ோட்– நீண்ட நேர–மா–கியு – ம் அவர்– டூர் என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. கள் வரா– த – த ால் இந்– தி – ர ன் காஞ்–சி–பு–ரம் (அ) சென்– காம– தே – னு – வை ப் பூவு– ல – க ம் னை–யிலி – ரு – ந்து செல்–லம்– அனுப்–பி–னான். அது இங்கு பட்–டிடை என்ற ஊருக்– வந்–தது. அரம்–பையர் செய்– குச் சென்று அங்–கிரு – ந்து யும் வழி– ப ாட்– டி ல் ஈடு– ப ட்டு 1 கி.மீட்– ட ர் சென்– ற ால் இங்கே தங்–கி–விட்–டது. பிறகு இவ்–வூரை அடை–ய–லாம். இந்–தி–ரன் க�ோபித்து ஐரா–வ– இது சிறு–கி–ரா–மம் ஆகும். த த்தை அ னு ப் – பி – ன ா ன் . இ றை – வ ன் அ ர ம் – காம–தே–னு–வைப் ேபாலவே பைக்கு அருள்–புரி – ந்–தத – ால் அது–வும் வந்து இங்–கேயே அரம்– பேஸ் – வ – ர ர் என்று தங்–கிவி – ட்–டது. இதை–யறி – ந்த அழைக்– க ப்– ப – டு – கி ன்– ற ார். இந்– தி – ர ன் மிக்க க�ோபம் மேலும், தெய்–வ–நா–ய–கர், க�ொ ண் – ட ா ன் . அ வ ன் சந்– தி – ர – சே – க – ர ர் என்– று ம் தானே புறப்–பட்டு இங்கு அழைக்–கின்–ற–னர். அம்–பி– வந்– த ான். ச�ோதி– லி ங்க கை–யின் பெயர் க�ோடேந்து வழி–பாட்–டில் மெய்–ம–றந்து நிற்– ரம்பேஸ்வரர் அ முலை–யம்மை என்–பத – ா–கும். கும் தமது ஏவ– ல ர்– க – ளை க் கண்– ட ான். அவன் இங்கு அரம்–பை–யர்–கள் மல்– லிகை வனத்– தி ல் க�ோபம் மறைந்–தது. தானும் அங்கே சிவ–பூஜை பெரு–மா–னைப் பூசித்–த–தால் மல்–லிகை தல–ம–ர– செய்ய விரும்பி நெடு– ந ாள் தங்– கி – வி ட்– ட ான். மாக விளங்–கு–கி–றது. தீர்த்–தம் மல்–லிகை தீர்த்–தம் பெண் (அரம்–பை–யர்–கள்) ஆ - காம–தேனு) கடம் இங்–குள்ள தட்–சணா–மூர்த்தி அரம்–பைய – ர்–களு – க்கு (யானை) ஆகி–யவை பூசித்–தத – ால் இவ்–வூர் பெண்– ஆன்ம ஞானத்தை விளக்–கு–ப–வ–ரா–கக் காட்–சி–ய– ணா–க–டம் என்று அழைக்–கப்–பட்–டது. இறை–வன் ளிக்–கின்–றார். இதைக் குறிக்–கும் வகை–யில் அவர் பிர–ள–ய–கா–ளேஸ்–வ–ரர் என்–றும் அம்–பிகை அழ–கிய தனது இடது கையினை மார்– பி ன் மத்– தி – யி ல் காதலி (ஆம�ோ–தன – ாம்–பாள்) என்–றும் அழைக்–கப்– வைத்துள்–ளார். ப–டுகின்–ற–னர்.

9


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்?

18.11.2017 முதல் 24.11.2017 வரை

மேஷம்: அஷ்–டம ஸ்தா–னத்–தில் சூரி–யன், புதன் சேர்ந்து உள்–ள–தால் எதி–லும் அவ–ச–ரம் வேண்–டாம். வாய் மூலம் பேசி த�ொழில் செய்–ப–வர்–கள் சற்று தாழ்ந்து ப�ோவது லாபம் தரும். அத்தை, மாமா, தாய்–வழி உற–வி–னர்–க–ளு–டன் கருத்து வேறு–பா–டு–கள் வர–லாம். ராகு 4ல் த�ொடர்–வ–தால் சிறு சிறு உடல் உபா–தை–கள் வரும். குருவின் பார்வை கார–ண–மாக நீண்ட நாட்–கள – ாக எதிர்–பார்த்த பதவி உயர்–வுக்கு வாய்ப்–புண்டு. வியா–பார– ம் சீராக நடக்–கும். ப�ோட்–டிக – ள் குறை– யும். இரும்பு, சிமென்ட், செங்–கல் ப�ோன்ற கட்–டு–மா–னப் பணி–க–ளில் உள்–ள–வர்–கள் சிறப்–ப–டை–வார்–கள். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 18-11-2017 மதி–யம் 12.50 முதல் 21-11-2017 அதி–காலை 12.47 வரை. பரி–கா–ரம்: சென்னை திரு–வான்–மி–யூ–ரில் அரு–ளும் மருந்–தீஸ்–வ–ரரை தரி–சிக்–க–லாம். பாரம் சுமப்–ப�ோர், கட்–டி–டத் த�ொழி–லா–ளர்–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். ரிஷ–பம்: தன, சுக, பஞ்–ச–மஸ்–தா–னங்–கள் பல–மாக இருப்–ப–தால் வரவு, செலவு, வரு–மா–னம், க�ொடுக்–கல், வாங்–கல் எல்–லாம் சீராக நடக்–கும். சூரி–யனின் பார்வை கார–ண–மாக காலி–யாக இருக்–கும் இடத்–திற்கு புதிய வாட–கை–தா–ரர்–கள் வரு–வார்–கள். புதனின் பார்வை கார–ண–மாக விருந்து, விழா என்று வீடு களை கட்–டும். அலு–வ–ல–கத்–தில் நிறை–வான நிலை காணப்–ப–டும். கலைத்–துறை – யி – ன – ர் கவு–ரவி – க்–கப்–படு – வ – ார்–கள். கமி–ஷன், ஏஜென்சி, வாய் மூலம் பேசி செய்–யும் த�ொழில், இரும்பு, வாகன உதி–ரி–பா–கங்–கள் த�ொழி–லில் பன்–ம–டங்கு லாபம் கிடைக்–கும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 21-11-2017 அதி–காலை 12.48 முதல் 23-11-2017 மதி–யம் 1.46 வரை. பரி–கா–ரம்: காஞ்–சி–பு–ரம் சங்–கு–ப–ரணி விநா–ய–க–ருக்கு அரு–கம்–புல் சாத்தி வணங்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பக்தி, ஸ்லோக புத்–த–கங்–கள் வாங்–கித் தர–லாம். மிது– ன ம்: நிறை, குறை–கள் உள்ள நேரம் வாக்–குஸ்–தான ராகு–வால் சில சங்–க–டங்–கள் வர–லாம். ச�ொந்த பந்–தங்–க–ளின் குடும்ப விஷ–யங்–க–ளில் கருத்து ச�ொல்–லா–தீர்–கள். செவ்–வாய் 4ல் இருப்–ப–தால் அலைச்–சல் வந்–து–ப�ோ–கும். ச�ொத்து சம்–பந்–த–மாக வாங்–கு–வது, விற்–பது எது–வாக இருந்–தாலு – ம் நல்ல அனு–பவ – ம் வாய்ந்–தவ – ர்–களை கலந்து ஆல�ோ–சிக்–கவு – ம். சுக்–கிர– ன் சுப–மாக இருப்–பதா – ல் பிள்–ளைக – ள – ால் மகிழ்ச்சி உண்டு. பெண்–கள் பழைய டிசைன் நகையை மாற்றி புது டிசைன் நகை வாங்–கு–வார்–கள். வீட்–டில் பிள்–ளை–க–ளின் திரு–ம–ணத்தை பற்றி நல்ல முடிவு எடுப்–பீர்–கள். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 23-11-2017 மதி–யம் 1.47 முதல் 26-11-2017 அதி–காலை 2.01 வரை. பரி–கா–ரம்: நாமக்–கல் ஆஞ்–ச–நேய சுவா–மியை தரி–சித்து பிரார்த்–திக்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு வெண் ப�ொங்–கலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். கட–கம்: ய�ோகா–தி–ப–தி–யான செவ்–வாய் தனது ச�ொந்த நட்–சத்–திர சாரத்–தில் பூரண பலத்–து–டன் இருப்–ப–தால் தயக்–கம் நீங்–கும். திட–மாக, ஸ்தி–ர–மாக முடிவு எடுப்–பீர்–கள். தள்–ளிப்–ப�ோய்க்– க�ொண்–டிரு – ந்த ச�ொத்து விஷ–யங்–கள் சாத–கம – ாக கூடி–வரு – ம். 4ல் சுக்–கிர– ன் சுகத்தை தரு–கிற – ார். பெண்–க–ளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. சூரி–யன், புதன் அனு–கூ–லம் கார–ண–மாக மாமன் வகை உற–வு–க–ளால் லாபம் அடை–வீர்–கள். வரு–மா–னம் உய–ரு–வ–தற்–கான வழி பிறக்–கும். த�ொழில், வியா–பா–ரம் ஸ்தி–ர–மாக இருக்–கும். எதிர்–பார்த்த பெரிய ஆர்–டர், காண்ட்–ராக்ட் கைவந்து சேரும். பரி– க ா– ர ம்: வில்– லி – பு த்– தூ ர் ஆண்– ட ாள், ரங்– க – ம ன்– ன ாரை தரி– சி க்– க – ல ாம். ஏழைப் பெண்– ணி ன் திரு–ம–ணத்–திற்கு உத–வ–லாம். சிம்–மம்: ராசி–நா–தன் சூரி–யன் சுகஸ்–தான – த்–தில் இருப்–பதா – ல் தடை–பட்ட காரி–யங்–கள் முடி–யும். மருத்–து–வ–மனை, ஸ்கேன் சென்–டர் என அலைந்து க�ொண்–டி–ருந்–த–வர்–கள் அதி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வார்–கள். தந்–தை–யி–டம் இருந்து உத–வி–கள் கிடைக்–கும். செவ்–வாய் 2ல் இருப்–ப–தால் தாய்–வழி உற–வுக – ள் உத–வுவ – ார்–கள். புதன் சாத–கம – ாக இருப்–பதா – ல் சுப–கா–ரிய – த்–திற்–கான பேச்– சு–வார்த்–தை–கள் த�ொடங்–கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் சம்–பள உயர்வு, நிலு–வைத் த�ொகை எதிர்–பார்க்–க–லாம். இட–மாற்–றத்–து–டன் கூடிய பதவி உயர்–வுக்கு வாய்ப்–புள்–ளது. பரி–கா–ரம்: துர்க்கை அம்–ம–னுக்கு எலு–மிச்–சம்–பழ மாலை சாத்தி வழி–ப–ட–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பழ–வ– கை–களை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். கன்னி: செவ்–வாய் ராசிக்–குள் இருப்–ப–தால் எதி–லும் நிதா–னம், கவ–னம் தேவை. பெண்–கள் குடும்ப விஷ–யங்–க–ளில் உணர்ச்–சி–வ–சப்–ப–டா–மல் இருப்–பது அவ–சி–யம். புதன் பாக்–கி–யஸ்–தா– னத்–தைப் பார்ப்–ப–தால் ச�ொத்து வாங்–கும் ய�ோகம் உண்டு. எதி–லும் ஒரு உத்–வே–கத்–து–டன் செயல்–படு – வீ – ர்–கள். சனி சஞ்–சார– ம் கார–ணம – ாக இட–மாற்–றத்–திற்கு வாய்ப்–புண்டு. வெளி–நாட்டு வேலைக்கு முயற்–சித்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல தக–வல் வரும். வண்–டி–யில் செல்–லும்–ப�ோது அதிக கவ–னம் தேவை. பய–ணத்–தின்–ப�ோது உடை–மை–களை சரி–பார்த்–துக்–க�ொள்–ள–வும். வியா–பா–ரம் சீராக இருக்–கும். பெரிய கான்ட்–ராக்ட் கிடைக்–கும். பங்கு வர்த்–த–கத்–தில் காற்று உங்–க–ளுக்கு சாத–க–மாக வீசும். பரி–கா–ரம்: திரு–வள்–ளூர் வீர–ரா–கவப் பெரு–மாளை வழி–ப–ட–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு சர்க்–க–ரைப் ப�ொங்–கலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம்.

10


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

ஜ�ோதிட முரசு

மிது–னம் செல்–வம்

துலாம்: உங்–கள் எண்–ணங்–கள், ஆசை–கள் கூடி–வ–ரும் நேரம். புதன்–கி–ழமை மகிழ்ச்–சி–யான செய்தி உண்டு. சுக்–கி–ரன் ச�ொந்த வீட்–டில் இருப்–ப–தால் இல்–ல–றம் இனிக்–கும். மனை–வி–யின் ஆசை–களை நிறை–வேற்–று–வீர்–கள். மகள், மாப்–பிள்–ளை–யு–டன் இருந்த வருத்–தங்–கள் நீங்–கும். செவ்–வாய் 12ல் இருப்–ப–தால் அலைச்–சல் இருக்–கும். மூலம் சம்–பந்–த–மான உபா–தை–கள் வந்து நீங்–கும். நெருங்–கிய உற–வு–க–ளின் விசே–ஷம் கார–ண–மாக பரி–சு–கள், ம�ொய்ப்–ப–ணம் என்று செலவு இருக்–கும். ப�ோட்டி, பந்–த–யங்–க–ளில் கலந்–து–க�ொண்டு பரி–சு–களை தட்–டிச்–செல்–வீர்–கள். ஆடல், பாடல், கலைத்–து–றை–யி–ன–ருக்கு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்–புகள் கத–வைத் தட்–டும். பரி–கா–ரம்: திருச்சி சம–யபு – ர– ம் மாரி–யம்–மனை தரி–சித்து வழி–பட – ல – ாம். ஏழை மாண–வர் கல்–விக்கு உத–வல – ாம். விருச்–சி–கம்: ஏற்ற, இறக்–கம், நிறை, குறை–கள் உள்ள வாரம். வீண் செல–வு–கள், டென்–ஷன் வந்து நீங்–கும். தந்–தை–யின் ச�ொல்–லிற்கு செவி சாய்ப்–பது நல்–லது. சந்–தி–ரன் மூலம் சற்று தடு–மாற்–றங்–கள் வந்–தா–லும், குருவின் பார்–வை–யால் சரி–யாகி விடும். அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்– கள் வேலை–களை பிற–ரி–டம் நம்பி ஒப்–ப–டைக்க வேண்–டாம். மகள் திரு–மண விஷ–ய–மாக நல்ல சம்–பந்–தம் கூடி–வ–ரும். வண்டி வகை–யில் செல–வு–கள் இருக்–கும். மின் அடுப்பு, மிக்ஸி ப�ோன்ற சாத–னங்–கள் வாங்–கு–வீர்–கள். வியா–பா–ரம் லாப–க–ர–மாக இருக்–கும். பரி–கா–ரம்: கும்–பக�ோ – ண – த்தை சுற்–றியு – ள்ள நவ–கிர– க பரி–கா–ரத்–தல – ங்–களு – க்–குச் சென்று பிரார்த்–திக்–கல – ாம். துப்–பு–றவு த�ொழி–லா–ளர்–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். தனுசு: பஞ்–ச–மா–தி–பதி செவ்–வாய் கேந்–தி–ரத்–தில் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் உற்–சா–க–மாக செயல்–ப–டு–வீர்–கள். வீடு, நிலம், வாங்–கும், விற்–கும் முயற்–சி–கள் வெற்–றி–ய–டை–யும். புது–ம–ணத் தம்–ப–தி–கள் குழந்தை பாக்–கி–யம் எதிர்–பார்க்–க–லாம். சனி, சந்–தி–ரன் சம்–பந்–தம் கார–ண–மாக கருத்து கூறு–கி–றேன் என்று எதி–லும் முன்–நிற்க வேண்–டாம். கன்–னிப் பெண்–கள் சற்று நிதா– னத்–தைக் கடை–பி–டிப்–பது அவ–சி–யம். குருவின் பார்வை கார–ண–மாக பெரிய நிறு–வ–னத்–தில் தகு–தி–யான வேலை அமை–யும். குல–தெய்வ தரி–ச–னம், பரி–கார பூஜை–களை திருப்–தி–க–ர–மா–கச் செய்து முடிப்–பீர்–கள். த�ொழில் மேன்மை உண்டு. பரி–கா–ரம்: சிவ–லிங்க அபி–ஷே–கத்–திற்கு பால், சந்–த–னம், தேன் வாங்–கித் தர–லாம். ஏழை–க–ளின் மருத்–து–வச் செல–விற்கு உத–வ–லாம். மக– ர ம்: சுக்–கி–ரன், குரு இரு–வ–ரும் உங்–க–ளுக்கு சுப பலத்தை தரு–கி–றார்–கள். ச�ொத்து வாங்–கு–வது, விற்–பது லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். கன்–னிப்–பெண்–கள் இரண்டு சக்–கர வண்டி வாங்கி மகிழ்–வார்–கள். சூரி–யன், புதன் பார்வை கார–ண–மாக கண்–டதை நினைத்–துக் குழப்–பிக் க�ொள்–வீர்–கள். மருத்–துவ சிகிச்–சை–யில் இருப்–ப–வர்–கள் குண–ம–டை–வார்–கள். மருத்–து–வச் செல–வு–கள் பெரு–ம–ளவு குறை–யும். வரு–மா–னம் பல வகை–க–ளில் வரும். பெண்–க–ளுக்கு பிறந்த வீட்–டில் இருந்து உத–வி–கள் கிடைக்–கும். உத்–ய�ோ–கம் சாத–க–மாக இருக்–கும். த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். பண விஷ–யங்–க–ளில் அதிக கவ–னம் தேவை. அக–லக்–கால் வைக்க வேண்–டாம். பரி–கா–ரம்: சென்னை அருகே திரு–விட – ந்தை நித்–திய கல்–யாண பெரு–மாளை வழி–பட – ல – ாம். இல்–லா–த�ோர், இய–லா–த�ோ–ருக்கு இயன்–றதை வழங்–க–லாம். கும்–பம்: ராசி, பஞ்–சம, பாக்–கி–யஸ்–தா–னங்–கள் வலு–வாக இருப்–ப–தால் செல்–வாக்கு உய–ரும். க�ோயில் திருப்–ப–ணி–களை முன்–னின்று நடத்–தும் பாக்–கி–யம் கிட்–டும். சுக்–கி–ரன் அருள் கார–ண–மாக இல்–ல–றம் இனிக்–கும். தாயி–டம் இருந்து உத–வி–கள் கிடைக்–கும். பழைய வண்– டியை மாற்றி புது வண்டி வாங்–கு–வீர்–கள். செவ்–வாயின் பார்வை கார–ண–மாக வாக்–கு–வா–தம் வேண்–டாம். நண்–பர்–க–ளால் சில மன–வ–ருத்–தங்–கள் வர–லாம். அலு–வ–லக வேலை சம்–பந்–த–மாக திடீர் வெளி–யூர் பய–ணங்–கள் இருக்–கும். த�ொழில் கை க�ொடுக்–கும். ரியல் எஸ்–டேட், கமி–ஷன், கான்ட்–ராக்ட், புர�ோக்–கர் த�ொழி–லில் கணி–ச–மான வரு–வாய் உண்டு. பரி–கா–ரம்: மதுரை திரு–ம�ோகூ – ர் சக்–கர– த்–தாழ்–வாரை தரி–சிக்–கல – ாம். முதி–ய�ோர் இல்–லங்–களு – க்கு உணவு, உடை வழங்–க–லாம். மீனம்: நடக்–குமா, நடக்–காதா என ஏங்–கித் தவித்த விஷ–யங்–கள் தாமாக கூடி–வ–ரும். முக்–கிய முடி–வு–கள், திருப்–பங்–கள் உண்–டா–கும். செவ்–வாயின் பார்வை கார–ண–மாக பூர்–வீ–கச் ச�ொத்– தில் உங்–கள் பங்கு கைவந்து சேரும். சக�ோ–த–ரர்–கள் உங்–களை புரிந்–து–க�ொண்டு நடப்–பார்– கள். கன்–னிப் பெண்–க–ளுக்கு கல்–யாண ய�ோகம் வந்–துள்–ளது. நல்ல இடத்–தில் சம்–பந்–தம் கூடி–வ–ரும். சனிபகவானின் பார்வை கார–ண–மாக இட–மாற்–றத்–திற்கு வாய்ப்–புள்–ளது. தந்தை உடல்–ந– லத்–தில் கவ–னம் தேவை. அலு–வ–ல–கத்–தில் சீரான நிலை காணப்–ப–டும். உயர் அதி–கா–ரி–க–ளின் ஆத–ரவு உண்டு. ச�ொந்த பந்–தங்–க–ளு–டன் பிர–சித்தி பெற்ற திருத்–த–லங்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். பரி–கா–ரம்: திருத்–தணி முரு–கப் பெரு–மானை தரி–சித்து வழி–ப–ட–லாம். உடல் ஊன–முற்–ற�ோர், த�ொழு– ந�ோ–யா–ளி–க–ளுக்கு உத–வ–லாம்.

11


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

‘‘இதுவ�ோ திருநகரி,

ஈத�ோ ப�ொருநை

இதுவ�ோ பரமபதத்து எல்லை’’

ழ்–வார்–க–ளால் மங்–க–ளா–சா–ச–னம் அதா–வது பெரு–மாளை, அவ–னுட – ைய கல்–யாண குணங்– க ளை, அழகை, அந்த தலத்– தி ன் எழி– லை ப் பாடு– வ தை மங்– க – ள ா– ச ா– ச – ன ம் என்–பார்–கள். நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்–க– ளில் 106ஐ சேவித்–த–வர்–களை அவர்–க–ளு–டைய வாழ்–நாள் முடிந்–த–பி–றகு மற்ற இரண்டு திவ்ய தேசங்–க–ளான திருப்–பாற்–க–டல், வைகுந்–தத்–திற்கு பெரு–மாளே அழைத்–துச் சென்று காட்சி தரு–கிற – ார் என்–பது ஒவ்–வ�ொரு வைண–வ–னின் தலை–யாய

மயக்கும் 12

க�ொள்–கை–யா–கும். பன்– னி – ர ண்டு ஆழ்– வ ார்– க – ளி ல் மது– ர – க – வி–யாழ்–வார் எந்த திவ்ய தேசங்–க–ளை–யும் ப�ோற்–றிப் பாட–வில்லை. மாறாக நம்–மாழ்– வா–ரையே ப�ோற்றி புகழ்ந்து பர–வ–சப்–பட்டு பாடி–யி–ருக்–கி–றார். எல்லா திவ்ய தேசங்–க–ளுமே அழ–கு–தான். அற்–புத – ம்–தான்! நம்–மாழ்–வார் ச�ொல்–வதை – ப்–ப�ோல, ‘‘கண்–ட�ோம்... கண்–ட�ோம்... கண்–ணுக்கு இனி–யன கண்–ட�ோம்... எல்–ல�ோ–ரும் வாரீர்!’’ எல்லா திவ்ய தேசங்–க–ளும் கண்–ணுக்–குக் குளிர்ச்–சி–யா–க–வும், மன–திற்கு மகிழ்ச்சி தரு–வ– தா–கவு – ம் அமைந்–திரு – க்–கிற – து. இதில் விசே–ஷம – ாக நவ–தி–ருப்–ப–தி–கள் என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கின்ற ஒன்– ப து திவ்ய தேசங்– க – ளு ம் திரு– நெ ல்– வே – லி – யி–லி–ருந்து திருச்–செந்–தூர் செல்–லும் வழி–யில் அமைந்–தி–ருக்–கி–றது. நம்–மாழ்–வார் அவ–தா–ரம் செய்த இட–மான ஆழ்–வார்–திரு – ந – க – ரி, மது–ரக – வி – ய – ாழ்–வார் அவ–தா–ரம்

22


18.11.2017 ஆன்மிக மலர் செய்த திருக்–க�ோ–ளூர் இந்த ஒன்–பது திருப்–ப–தி– க– ளி ல் அடங்– கு ம். ஒன்– ப து திருப்– ப – தி – க – ளி ல் ஒன்றை ஒன்று மிஞ்–சும் அள–விற்கு எழி–ல�ோ–டும் ப�ொழி–ல�ோ–டும் காணப்–ப–டு–கி–றது.

புளி–யங்–குடி கிடந்து வர–குண மங்–கை–யி–ருந்து வைகுந்–தத்–தில் நின்று தெளிந்த என் சிந்தை சுகங்–க–ழி–யாதே என்னை ஆள்–வாய் எனக்–க–ருளி நளிந்த சீரு–ல–கம் மூன்–று–டன் வியப்ப நாங்–கள் கூத்–தாடி நின்று ஆர்ப்ப, பளிங்கு நீர் முகி–லின் பவ–ளம் ப�ோல் கனி–வாய் சிவப்பா நீ காண வாராயே! நம்–மாழ்–வா–ரின் அதி–அற்–பு–த–மான திரு–வாய்– ம�ொ–ழிப் பாசு–ரம் இது. எம்–பெ–ரு–மானே! நீ இந்த திருப்–பு–ளி–யங்–கு–டி–யில் சய–னத் திருக்–க�ோ–லத்–தில் அம்– ச – ம ாக இருக்– கி – ற ாய். வைகுண்– ட த்– தி ல் நின்–றுக�ொ – ண்டு பக்–தர்–களு – க்கு காட்சி தரு–கிற – ாய்! வர–குண – ம – ங்கை தலத்–தில் அமர்ந்–துக�ொ – ண்டு பக்– தர்–களு – க்கு அருள்–பா–லிக்–கிற – ாய். இவ்–வாறு மூன்று நிலை–களி – லு – ம் நிலைத்து நின்று என் உள்–ளத்தை ஆள்–கி–றாய். நாங்–கள் ஆடிப்–பாடி மகிழ்–கி–ற�ோம். எங்–க–ளைக் காண நீ ஓட�ோடி வர–வேண்–டும். உன் கனிந்த சிவந்த வாய் அழகை நாங்–கள் பார்க்க வேண்–டாமா? என்று உணர்ச்சி மேலீட்–டால் நம்– மாழ்–வார் பாடி–யி–ருக்–கி–றார். ஒவ்–வ�ொரு இட–மும் ஒவ்–வ�ொரு தனித்த சிறப்– புக்–க–ளை–யும் பெரு–மை–க–ளை–யும் தன்–ன–கத்தே க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து. தாமி–ரப – ர– ணி – க் கரை–த�ோ–றும்,

நம்மாழ்வார்

ஆழ்–வார்க்–க–டி–யான்

மை.பா.நாரா–ய–ணன் அந்த வற்– ற ாத ஜீவ– ந – தி – யி ன் தாலாட்– டி ல் பெரும்– ப ா– ல ான நவ– தி – ரு ப்– ப – தி க�ோயில்– க ள் அமைந்–துள்–ளன. ஆழ்– வ ார் திரு– ந – க – ரி – யி ல் ப�ொலிந்து நின்–ற–பி–ரா–னாக பெரு–மாள் சேவை சாதிக்– கி – ற ார். வைண– வ த்தை அதன் சித்– த ாந்– தத்தை தூக்கி நிறுத்தி தூய்–மை–யான பக்–திக்கு எது– வு ம் தடை– ய ாக இருக்க முடி– ய ாது என்று உல–கிற்கு எடுத்–துக்–காட்–டிய பக–வத் ராமா–னு–ஜர் ஆழ்–வார் திரு–ந–க–ரிக்கு வரு–கி–றார். தாமி–ர–ப–ர–ணிக்– கரை தென்–ப–டு–கி–றது. உடனே, ரா–மா–னு–ஜ–ரின் மன–தில் மின்–னலெ – ன நம்–மாழ்–வார் ஞாப–கம் வந்–து– வி–டு–கி–ற–தாம்.

‘‘இதுவ�ோ திரு–ந–கரி, ஈத�ோ ப�ொருநை இதுவ�ோ பர–ம–ப–தத்து எல்லை இது–வே–தான் வேதம் பகிர்ந்–திட்ட மெய்ப்–ப�ொ–ரு–ளின் உட்–ப�ொ–ருளை ஓதும் சட–க�ோ–பன் ஊர்.’’ - என்று இந்த தலத்து சிறப்பை எடுத்–துச் ச�ொன்–னா–ராம். நம்–மாழ்–வார் அவ–தா–ரம் செய்த திருக்–கு–ரு– கூர் என்–கிற ஆழ்–வார்–தி–ரு–ந–க–ரியை ரா–மா–னு–ஜர் பர–ம–ப–தத்து எல்லை என்–கி–றார். அப்–ப–டி–யென்– றால் அந்த ஊர் எப்–ப–டிப்–பட்ட சிறப்–பு–டை–ய–தாக

மதுரகவியாழ்வார்

க�ோரதம்

13


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

இருக்–கும். நாம் வாழும் காலத்–தி–லேயே அந்த ஊருக்–குச் சென்று இன்–றைக்–கும் நம்–மாழ்–வார் தவம் செய்–யும் அந்த மேலான புளிய மரத்தை பார்க்க கண்–க�ோடி வேண்–டுமே! நம்–மாழ்–வார் வைணவ குல–பதி இல்–லையா? அவ–ரு–டைய மூச்–சுக்–காற்று இன்–ன–மும் அங்கே குடி– க�ொ ண்டு இருக்– கி – ற தே! அத– ன ால்– த ான் நம்–மாழ்–வார்.

‘‘வான–வ–ரேத்த நின்ற திருக்–கு–ரு–கூர் அத–னுள் ஆடு புட்–க�ொடி, ஆதி–மூர்த்–திக்கு அடிமைபுகு–வதே!’’ இந்– த ப் பெரு– ம ானை வான– வ ர்– க ள் என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கின்ற தேவர்–கள் வந்து வணங்– கு–கி–றார்–க–ளாம். இன்–ன�ொ–ரு–படி மேலே ப�ோய் பர–மப – த – ந – ா–தன் இருக்–கும் எல்லை நிலம் என்–கிற – ார் என்–றால், இதை–விட இந்த ஊருக்கு வேறென்ன சிறப்பு வேண்– டு ம்? ஆழ்– வ ார் திரு– ந – க ரி என்– றில்லை, பக்–கத்–தி–லுள்ள தென்–தி–ருப்–பே–ரை–யும் அழ–கிய தலம்–தான். மகர நெடுங்–கு–ழைக்–கா–தன் அருள்–பா–லிக்–கின்ற அற்–புத ஸ்த–லம். ‘‘தென்–தி–ருப்–பே–ரை–யில் வீற்–றி–ருந்த மகர நெடுங்–கு–ழைக் காதன் மாயன் நூற்–று–வரை அன்று மங்க நூற்ற நிகர் இல் முகில்–வண்–ணன், நேமி–யான், என் நெஞ்–சம் கவர்ந்து எனை உழி–யானே!’’ நம்–மாழ்–வார் பராங்–குச நாய–கி–யாக நாயகி பாவத்–தில் அரு–ளப்–பட்ட திருத்–தா–யார் பாசு–ரம்

14

இது. தென்–தி–ருப்–பே–ரை–யில் வீற்–றி–ருக்–கும் அழகு ப�ொருந்–திய, ஒளி ப�ொருந்–தி–ய–வள் இந்த மகர நெடுங்–குழை – க்–கா–தன் என் நெஞ்–சைக் க�ொள்ளை க�ொண்–டவ – ன் துரி–ய�ோத – ன – னை அழி–யும்–படி செய்–த– வன், அவன். என்னை மட்–டும – ல்ல என் நெஞ்–சையு – ம் கவர்ந்து சென்– ற – வ ன். இறை– வ ன்– மே ல் உள்ள மாளாக் காத–லால் படைக்–கப்–பட்ட பாசு–ரம். தென்– தி–ருப்–பேரை – க்–குச் சென்று பார்த்–தால்–தான் தெரி–யும். அவர் நம்–மாழ்–வாரை மட்–டு–மல்ல அங்கு வரும் அத்–துணை அடி–யார்–க–ளின் சிந்–த–னை–க–ளை–யும் கவ–ரக்–கூ–டி–ய–வள் என்று தெரி–யும். இது சத்–தி–யம். அந்த ஊர் எப்–ப–டிப்–பட்ட ஊராம்? தெரி–யுமா? ‘‘வேத ஒலி–யும் விழா ஒலி–யும் பிள்–ளைக்–குழா விளை–யாட்டு ஒலி–யும் அறா திருப்–பே–ரை–யில் சேர்–வன் நானே!’’ தென்– தி – ரு ப்– பே – ரை – யி ல் அவன் பேரின்ப வெள்–ளத்தை உடை–ய–வ–னாய் வீற்–றி–ருக்–கி–றான். வேத முழக்–க–மும் திரு–விழா ஒலி–யும் குழந்–தை– க– ளி ன் விளை– ய ாட்டு ஒலி– யு ம் எப்– ப�ோ – து ம் கேட்–டுக்–க�ொண்டே இருக்–கிற ஊராம். நம்–மாழ்–வார் எத்–த–னைய�ோ ஆயி–ரம் ஆண்–டு–க–ளுக்கு முன்–னர் பர–வ–சப்–பட்டு பாடி–யி–ருக்–கி–றார் என்று நினைத்–துக்– க�ொண்டு தென்–தி–ருப்–பேரை மகர நெடுங்–கு–ழைக்– கா–தனை பார்க்–கப் ப�ோனால் இன்–றைக்–கும் அவன் நம் கண்–க–ளுக்கு பேரின்ப பெரு வெள்–ள–மாக காட்–சி–ய–ளித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றான் என்–பதை உணர முடி–யும். அவ–சி–யம் ஆழ்–வார் ‘திரு–ந–க–ரிக்– கும் தென்–தி–ருப்–பே–ரைக்–கும் சென்று அவனை அனு–ப–வி–யுங்–கள். அரு–ளைப் பெறுங்–கள்.

(மயக்–கும்)


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

சண்முகனை வழிபட

உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்–தின்– படி தற்–ப�ோது சந்–திர தசை–யில் சந்–திர புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்–தில் வாழ்க்–கைத்–துண – ை–யைக் குறிக்– கும் களத்ர ஸ்தா– ன த்– தை ப் ப�ொறுத்–த–வரை எந்–த–வி–த–மான த�ோஷ– மு ம் இல்லை. 27வது வய–தில் தேடி வந்த திரு–மண வாய்ப்பை வேண்– ட ாம் என்று ஒதுக்–கிய – த – ன் விளைவு தற்–ப�ோது திரு–ம–ணத் தடை–யைக் கண்டு வரு–கி–றார். அவ–ரு–டைய ஜாத– கப்–படி உங்–கள் உறவு முறை– யி–லேயே பெண் அவ–ருக்–காக காத்–தி–ருக்–கி–றார். வசதி வாய்ப்– பில் சற்று குறை–வா–னவ – ர்–களா – க இருந்– த ா– லு ம், க�ௌர– வ – மா ன குடும்– ப த்– தி ல் இருந்து பெண் அமை–வார். நல்ல குண–வதி – யா – க – – வும், வேலைக்–குச் செல்– லக் கூடி– ய – வ – ர ா– க – வு ம் முப்–பத்து நான்கு வயது ஆகும் என் மக– ளு க்கு இருப்–பார். வரு–கின்ற உடம்–பில் கட்டி, கட்–டி–க–ளாக உள்–ளது. அத–னால் 21.06.2018க்குள் அவ– உடம்–பிற்கு தீங்கு இல்லை. அழ–கைக் கெடுக்–கி–றது. ரு– டைய திரு– ம – ண ம் திரு–ம–ணம் நடை–பெ–ற–வில்லை. இதற்கு ஒரு சரி–யான கூடி வரும். திங்–கட்– தீர்–வி–னைச் ச�ொல்–லுங்–கள். கி–ழமை த�ோறும் அரு– b˜‚° ‹ - சற்–கு–ண–வதி, சென்னை. கி–லுள்ள சிவா–ல–யத்– மிரு–க–சீ–ரிஷ நட்–சத்–தி–ரம் (ர�ோகிணி என்று கடி–தத்–தில் தில் மாலை நேரத்– குறிப்–பிட்டு உள்–ளீர்–கள்), ரிஷப ராசி, மேஷ லக்–னத்–தில், தில் நடக்–கும் சாய–ரட்சை பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–ளின் ஜாத–கத்–தில் தற்–ப�ோது குரு தசை–யில் பூஜை–யில் கலந்–துக�ொ – ண்டு உங்– சுக்–கிர புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் லக்–னா–தி–பதி கள் மகனை தரி–ச–னம் செய்து செவ்–வாய் மூன்–றாம் வீட்–டில் ராகு–வின் சாரம் பெற்–றுள்–ள–தும், ராகு வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். கீழே–யுள்ள சந்–தி–ர–னு–டன் இணைந்து அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தும் உட–லின் மேற்–த�ோ– பதி– க த்தை தின– மு ம் இரு– வே – லில் இது ப�ோன்ற அமைப்–பினை உண்–டாக்கி உள்–ளது. இதற்– ளை– யு ம் பாரா– ய – ண ம் செய்து காக மருந்து மாத்–தி–ரை–களை சாப்–பிட்டு உடம்பை வீணாக்–கிக் வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். விரை–வில் க�ொள்ள வேண்–டாம். இரும்–புச்–சத்து அதி–கமு – ள்ள முருங்–கைக் கீரை தடை வில–கும். முத–லா–ன–வற்–றை–யும், பீட்–ரூட், கேரட் முத–லான காய்–க–றி–க–ளை–யும் “ஈச–னடி ப�ோற்றி எந்– அதிக அள–வில் சாப்–பிட்டு வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். தற்–ப�ோது உங்–கள் தை–யடி ப�ோற்றி தேச–னடி மக–ளின் ஜாத–கத்–தில் நல்ல நேரம் நடந்து க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் திரு ப�ோற்றி சிவன் சேவடி –ம–ணம் செய்ய இய–லும். திரு–மண வாழ்–வி–னைக் குறிக்–கும் ஏழாம் ப�ோற்றி நேயத்தே நின்ற வீட்–டில் சனி வலு–வாக அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் அந்–தஸ்–தில் குறை–வான நிம–ல–னடி ப�ோற்றி மாப்–பிள்–ளை–யாக அமை–வார். ஒரு காது மட்–டும் கேட்–கும் திறன் மாயப் பிறப்–ப–றுக்–கும் குறை–வாக உடை–யவ – ர– ாக இருப்–பத – ற்கு வாய்ப்பு உண்டு. அது–ப�ோல மன்–ன–னடி ப�ோற்றி வரன் வந்–தால் தயங்–கா–மல் மணம் முடித்து வையுங்–கள். உங்–கள் சீரார் பெருந்–து–றை–நம் மக–ளின் வாழ்க்கை சிறப்–பா–ன–தாக அமை–யும். செவ்–வாய், வெள்ளி இரு–நாட்–க–ளும் ராகு–கால வேளை–யில் அரு–கி–லுள்ள அம்–ம–னின் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று விளக்–கேற்றி வைத்து வழி–பட்டு வரச் ச�ொல்– லுங்–கள். ஆவணி மாதத்–திற்–குள் அவ–ரது திரு–ம–ணம் கைகூ–டும்.

சந்ததி உருவாகும்..!

?

?

என் மக–னுக்கு 32 வயது ஆகி–யும் திரு–ம–ணம் கைகூடி வர–வில்லை. அதன் கார–ணம் புரி–ய–வில்லை. ஜாத–கத்தை வாங்–கிச் செல்–கி–றார்–கள். ஆனால் பதில் எது–வும் வரு–வ–தில்லை. அப்– ப – டி யே வந்– த ா– லு ம் குறை– யு ள்ள ஜாத– க – ம ாக வரு– கி – ற து. தடை–வி–லகி திரு–ம–ணம் நடை–பெற பரி–கா–ரம் கூற–வும். - சுப்–ர–ம–ணி–யம், பெருந்–துறை. அஸ்–வினி நட்–சத்–திர– ம், மேஷ ராசி, மிதுன லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள

15


ஆன்மிக மலர்

?

18.11.2017

தேவ–னடி ப�ோற்றி ஆராத இன்–பம் அரு–ளும் மலை ப�ோற்றி.”

என் மக– ளு க்கு திரு– ம – ண ம் ஆகி எட்டு ஆண்–டு–கள் ஆகி–யும் குழந்தை பாக்–கி–யம் இல்லை. ரா– மே ஸ்– வ – ர ம், திருக்– க – ரு க்– க ா– வூ ர் சென்று பரி– க ா– ர ம் செய்– து ம் பல– னி ல்லை. சிவ– ன – டி – ய ார் ஒரு– வ ர் திரு– வ ண்– ண ா– ம – லை – யில் ஏழு ப�ௌர்–ணமி நாட்–க–ளில் கிரி–வ–லம் செய்– ய ச் ச�ொன்– ன ார். அதை அவர்– க – ள ால் செய்ய இய–ல–வில்லை. குழந்தை பாக்–கி–யம் பெற பரி–கா–ரம் கூறுங்–கள்.

- தவ–சு–பால், மண–வூர். அஸ்–வினி நட்–சத்–தி–ரம், மேஷ ராசி, மேஷ லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–ளின் ஜாத– கத்–தையு – ம், உத்–திர– ா–டம் நட்–சத்–திர– ம், தனுசு ராசி, துலாம் லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மரு–ம–க– னின் ஜாத–கத்–தையு – ம் ஆராய்ந்–ததி – ல் சற்று தாம–த– மா–னா–லும் பிள்–ளைப் பேறு இருப்–பது உறு–தியா – கி – – றது. இரு–வரு – டைய – ஜாத–கத்–தின்–படி 05.06.2018க்கு மேல் கர்ப்–பம் தங்–கு–வ–தற்–கான வாய்ப்பு கூடி வரு–கி–றது. அது–வரை உரிய மருத்– துவ ஆல�ோ– ச – னையை தவ– ற ாது கடை–பி–டித்து வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். தம்–ப–தி–யர் இரு–வ–ரை–யும் வளர்–பிறை சஷ்டி நாட்–க–ளில் விர–தம் இருந்து சுப்–ர–ம–ணிய ஸ்வா–மியை வணங்கி வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். கர்ப்–பம் தரித்த கைய�ோடு அனாதை ஆசி–ர–மத்–தில் உள்ள ஆறு சிறு–வர்–க–ளுக்கு புத்–தா– டை–யினை உங்–கள் மக–ளின் கரங்–க– ளால் தானம் செய்ய வையுங்–கள். ஏதே–னும் ஒரு செவ்–வாய்–க்கி–ழமை நாளில் இரு– வ – ரை – யு ம் சிறு– வ ா– பு ரி முரு–கன் க�ோயி–லுக்கு அழைத்–துச் சென்று த�ொட்–டில் கட்டி பிரார்த்–தனை செய்து க�ொள்–ளச் ச�ொல்–லுங்–கள். தின–மும் இரு– வே–ளை–யும் கீழே–யுள்ள துதி–யி–னைச் ச�ொல்லி சண்–மு–கனை வழி–பட சந்–ததி உரு–வா–கும். “அழ–குறு மலர்–மு–கனே அம–ரர்–கள் பணி–கு–கனே மழ–வுரு வுடை–ய–வனே மதி–நனி பெரி–ய–வனே இழ–வு–இ–லர் இறை–ய–வனே என–நினை என– தெ–திரே குழ–கது மிளிர்–ம–யிலே க�ொணர்–தி–யுன் இறை–வ–னையே.”

?

நல்ல ஒழுக்–க–மான என் மகன் சில–கா–ல– மாக ஒரு பெண்–ணி–டம் த�ொடர்பு வைத்– துள்– ள ான். அவன் ஒதுங்– கி – ன ா– லு ம் அந்– த ப் பெண் மிக– வு ம் த�ொல்லை க�ொடுக்– கி – ற ாள். அதி–க–நாள் கழித்–துப் பிறந்த எங்–க–ளது ஒரே மகன் எங்–க–ளுக்–குத் திரும்–பக் கிடைக்க உரிய பரி–கா–ரம் ச�ொல்ல வேண்–டு–கி–றேன். - பேபி, செய்–யார். புனர்–பூ–சம் நட்–சத்–தி–ரம், மிதுன ராசி, தனுசு லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்– தில் தற்–ப�ோது சனி தசை–யில் சூரிய புக்தி நடந்து

16

வாசகா்களின் பிரச்னைகளுக்கு பதிலும் பாிகாரமும் ச�ொல்கிறாா்

திருக்–க�ோ–வி–லூர்

ஹரிபி–ரசாத் சர்மா வரு–கி–றது. நீங்–கள் கடி–தத்–தில் குறிப்–பிட்–டுள்–ள–து– ப�ோல உங்–கள் மகன் ஒழுக்–க–சீ–லன்–தான். மகன் மீது நீங்–கள் வைத்–திரு – க்–கும் நம்–பிக்கை வீண்–ப�ோ– காது. 19 வய–தே–யான உங்–கள் மகன் தவ–றான பாதை–யில் என்–றும் செல்ல மாட்–டான். இரக்க குணம் கார–ணமா – க அந்–தப் பெண்–மணி – க்கு உதவி செய்து வரு–கிற – ான். அவ்–வள – வு – த – ான். அதனை தவ– றாக எண்ணி அவனை மனம் வருந்–தச் செய்–யாதீ – ர்– கள். அந்–தப் பெண்–ணாலு – ம் உங்–கள் பிள்–ளைக்கு எந்–த–வி–த–மான பாதிப்–பும் உண்–டா–காது. அநா–வ– சி–ய–மாக கவ–லைப்–ப–டா–தீர்–கள். 28.06.2018க்குப் பின் அந்– த ப் பெண் தானா– க வே உங்– க ள் பிள்–ளையை விட்டு வெகு–தூர– ம் சென்–றுவி – டு – வ – ார். வீணாக மன–தைப் ப�ோட்–டுக் குழப்–பிக் க�ொண்டு உங்–கள் உடல்–நி–லையை கெடுத்– துக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். ஏதே–னும், ஒரு சனிக்–கி–ழமை நாளில் உங்–கள் பிள்–ளையை வந்–த–வா–சிக்கு அரு–கி– லுள்ள தென்–னாங்–கூர் தலத்–திற்கு அழைத்–துச் சென்று பாண்–டு–ரங்க ஸ்வா– மி யை தரி– சி க்– க ச் செய்– யு ங்– கள். ஒரு மூன்று மணி நேர–மா–வது ஆலய வளா– க த்– தி ற்– கு ள்– ளேயே உங்–கள் மகனை தங்–கி–யி–ருக்–கச் செய்–யுங்–கள். அங்கு நடை–பெ–றும் சம்– ப – வ ங்– க – ளு ம், சந்– தி ப்– பு – க – ளு ம், நல்ல மனி–தர்–களி – ன் த�ொடர்–புக – ளு – ம் உங்–கள் மக–னின் மனதை மாற்–றும். உத்–தம – பு – த்–திர– ன – ான உங்–கள் மகன் உங்–களை என்–றும் கண்–ணீர் சிந்த விட–மாட்–டான். கவலை வேண்–டாம்.

?

என் மூத்த மக–ளுக்கு சிறு–வ–ய–தில் த�ொடை– யில் அடி–பட்டு கால் மூட்டு மடக்க இய–ல– வில்லை. இத–னால் 31 வயது ஆகி–யும் இன்– னும் திரு–ம–ணம் நடக்–க–வில்லை. கடந்த ஏழு வரு– ட ங்– க – ள ாக மாப்– பி ள்ளை பார்க்– கி – றே ன். ஆனால், அமை–ய–வில்லை. என் மக–ளுக்கு திரு–ம–ணம் நடக்க உரிய பரி–கா–ரம் கூறுங்–கள். - சாந்தி, ஆம்–பூர். சுவாதி நட்–சத்–தி–ரம், துலாம் ராசி, கன்–னியா லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–ளின் ஜாத– கத்– தி ல் தற்– ப� ோது சனி தசை– யி ல் ராகு புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. திரு–ம–ணத்–தைக் குறிக்–கும் ஏழாம் வீட்–டில் ராகு அமர்ந்–துள்–ள–தால் தற்–ப�ோது திரு–மண ய�ோகம் கூடி வந்–துள்–ளது. மேலும், தற்–ப�ோது நடந்து வரும் தசா–புக்–தி–யின்–படி உரிய மருத்–துவ அறுவை சிகிச்சை மூலம் அவ–ரது பிரச்– னையை நிரந்–தர– மா – க சரி செய்ய இய–லும். நாட்டு மருந்து கடை–யில் விற்–கும் உளுந்து தைலம்–தனை


18.11.2017 ஆன்மிக மலர் வாங்கி தினந்–த�ோ–றும் இர–வி–னில் படுக்–கைக்கு செல்–வத – ற்கு முன்–னால் மூட்–டுப்–பகு – தி முழு–வது – ம் தட–விக் க�ொள்–ளச் ச�ொல்–லுங்–கள். இட்லி, த�ோசை முத–லான தின்–பண்–டங்–களி – லு – ம் வெள்ளை உளுந்– திற்கு பதி–லாக கருப்பு உளுந்து சேர்ப்–பது அவ– ரது உடல்–ந–லத்–திற்கு நல்–லது. கருப்பு உளுந்து கழு–விய கழி–நீரை சுட–வைத்து மூட்–டுப் பகு–த–ியில் தட–விக் க�ொள்–வ–தும் நன்மை தரும். த�ொடர்ந்து 18 வாரங்–க–ளுக்கு பிரதி சனிக்–கி–ழ–மை–த�ோ–றும் உங்– க ள் ஊரான ஆம்– பூ ர் நாக– ந ா– த ஸ்– வ ாமி ஆல– ய த்– தி ற்– கு ச் சென்று மூல– வ ர் சந்– ந – தி – யி ல் தேங்–காய் எண்–ணெ–யில் நான்கு அகல் விளக்– கு–கள் ஏற்றி வைத்து கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தி– னைச் ச�ொல்லி வழி–பட்டு வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். வரும் ஆண்–டின் இறு–தி–யில் அவ–ரது திரு–ம–ணம் சிறப்–பான முறை–யில் நடை–பெ–றும். “ராமப்–ரி–யாய ரகு–நா–த–வ–ரப்–ர–தாய நாகப்–ரி–யா நர–கார்–ண–வ–தா–ர–ணாய புண்–யேஷூ புண்–ய–ப–ரி–தாய ஸூரார்ச்–சி– தாய தாரித்ர்ய துக்க தஹ–னாய நமசிவாய.”

?

என்– ம – க ள் தன்– னு – ட ன் படித்த ஒரு– வ ரை விரும்–பு–கி–றாள். அவ–ரது வீட்–டில் ச�ொல்லி சம்–மத – ம் பெறும்–வரை ப�ொறு–மைய – ாக இருக்–கச் ச�ொல்–கி–றாள். இதெல்–லாம் நம் குடும்–பத்–திற்கு ஒத்–து–வ–ராது என்–றால் மிக–வும் க�ோபப்–ப–டு–கி– றாள். தந்–தை–யில்–லா–மல் மிக–வும் கஷ்–டப்–பட்டு வளர்த்த என் மனம் மிக–வும் வேத–னைப்–ப–டு– கி–றது. என் மக–ளின் வாழ்வு சிறக்க பரி–கா–ரம் கூறுங்–கள்.

- மணி–மே–கலை, க�ோவை. சத– ய ம் நட்– ச த்– தி – ர ம், கும்ப ராசி, கும்ப லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மகள் மிக–வும் பிடி–வாத குணம் உடை–ய–வர். எதை–யும் அவர் இஷ்–டப்–படி – த – ான் செய்–வார். அவ–ராக மனம் மாறும்– வரை நீங்–கள் அவரை ப�ொறு–மை–யு–டன் கையாள வேண்–டிய – து அவ–சிய – ம். அவ–ருடைய – ஜாத–கத்–தில் தற்–ப�ோது குரு தசை–யில் செவ்–வாய் புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. தற்–ப�ோ–தைய கிரஹ நிலை–யின்–படி வரு–கின்ற 29.05.2018க்குள் உங்–கள் மகள் ஒரு நல்ல வேலை– யி ல் அமர வேண்– டு ம். அதன்– பின்–பு–தான் அவ–ரது திரு–மண வாழ்–வி–னைப்–பற்றி சிந்– தி க்க வேண்– டு ம். அவ– ர து ஜாத– க ப்– ப டி 28 வயது முடிந்து 29வது வய–தில்–தான் திரு–மண ய�ோகம் என்–பது வரு–கி–றது. அந்த நேரத்–தில் திரு–மண – ம் செய்–தால்–தான் அவ–ரது குடும்ப வாழ்வு

வாசகா்கள் தங்கள் பிரச்னைகளை,

பிரச்னைகள் தீா்க்கும் பாிகாரங்கள்

தினகரன் ஆன்மிக மலா்

229, கச்சோி சாலை, மயிலாப்பூா், சென்னை-600 004 என்ற முகவாிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். பாிகாரம் கேட்பவா்கள் கண்டிப்பாக தம் பெயா்/பிறந்த நேரம், தேதி, மாதம், வருடம், நட்சத்திரம், ராசியை குறிப்பிடவும்.

நல்–ல–ப–டி–யாக அமை–யும். அது–வரை ப�ொறு–மை– யாய் இருங்–கள். க�ோடீஸ்–வ–ரன் வீட்–டிற்கு மரு–ம–க– ளா–கச் சென்–றா–லும் உத்–ய�ோ–கம் பார்த்–தால்–தான் உங்–கள் மக–ளின் க�ௌர–வம் காப்–பாற்–றப்–ப–டும் என்–பதை அவ–ருக்கு நினை–வூட்–டுங்–கள். முத–லில் அவ–ரி–டம் ஒரு நல்ல வேலை–யைத் தேடிக் க�ொள்– ளச் ச�ொல்–லுங்–கள். ஏதே–னும், ஒரு செவ்–வாய்–க் கி–ழமை நாளில் உங்–கள் மகளை மரு–தம – லை – க்கு அழைத்– து ச் சென்று தரி– சி க்– க ச் செய்– யு ங்– க ள். தினந்– த� ோ– று ம் கீழே– யு ள்ள ஸ்லோ– க த்– தி னை வீட்–டுப் பூஜை–யறை – யி – ல் ச�ொல்லி வழி–பட்டு வரு–வ– தும் நல்–லது. விரை–வில் நிரந்–தர உத்–ய�ோ–கத்–தில் அமர்–வார். “நித்–யா–நந்–தம் நிக–ம–வி–தி–தம் நிர்–கு–ணம் தேவ–தே–வம் நித்–யம் வந்தே மம குரு–வ–ரம் நிர்–ம–மம் கார்த்–தி–கே–யம்.”

?

பிறந்து 12 வய–து–வரை நல்ல நிலை–யில் இருந்த என் மக–னுக்கு பிட்ஸ், காக்–காய் வலிப்பு, ஜன்னி வர ஆரம்–பித்–து–விட்–டது. தற்– ப�ோது 23வது வய–தி–லும் த�ொடர்ந்து மாத்–திரை சாப்–பிட்டு வரு–கி–றான். இருந்–தும் சில–நே–ரம் வலிப்பு வந்– து – வி – டு – கி – ற து. அவ– ன து வாழ்வு சிறக்க உரிய பரி–கா–ரம் ச�ொல்–லுங்–கள்.

- திரு–வ–னந்–த–பு–ரம் வாசகி. கேட்டை நட்–சத்–தி–ரம், விருச்–சிக ராசி, கும்ப லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது 25.09.2017 முதல் சுக்– கிர தசை துவங்–கி–யுள்–ளது. சுக்–கிர ஸ்த–ல–மா–கிய திரு–வ–னந்–த–பு–ரத்–தில் வசிக்–கும் நீங்–கள் இனி–மேல் உங்–கள் பிள்–ளை–யின் உடல்–நி–லையை எண்ணி கவ– லை ப்– ப ட வேண்– டி ய அவ– சி – ய ம் இல்லை. அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் ஜென்ம லக்–னத்–தில், லக்–னா–தி–பதி சனி ஆட்சி பலத்–து–டன் அமர்ந்–தி– ருப்– ப – து ம், ஆயுள் ஸ்தா– ன த்– தி ல் புதன் உச்ச பலத்–து–டன் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தும் தீர்க்–கா–யு–ளைக் காட்– டு – கி – ற து. ஜீவன ஸ்தா– ன த்– தி ல் இணைவு பெற்–றுள்ள குரு–சந்–திர ய�ோகம் அவரை வெகு– வி–ரை–வில் நிரந்–தர உத்–ய�ோ–கத்–தில் அமர்த்–தும். அர–சாங்க பணி–களு – க்–கான தேர்–வுக – ளை தவ–றா–மல் எழுதி வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். வெள்–ளிக்–கி–ழமை நாளில் உங்–கள் பிள்–ளையை அனந்–த–பத்–ம–நாப ஸ்வாமி ஆல– ய த்– தி ற்கு அழைத்– து ச் சென்று மன–முரு – கி பிரார்த்–தனை செய்து க�ொள்–ளச் ச�ொல்– லுங்–கள். பிரதி சனிக்–கிழ – மை த�ோறும் ஆத–ரவ – ற்ற முதி–ய–வர் ஒரு–வ–ருக்கு உங்–கள் பிள்–ளை–யின் கையால் அன்–ன–தா–னம் செய்து வரச் ச�ொல்–லுங்– கள். கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தினை தினந்–த�ோ–றும் இரு–வே–ளை–யும் ச�ொல்லி பெரு–மாளை வணங்கி வரு–வத – ால் உடல் ஆர�ோக்–கியம் மேம்–படு – வ – த� – ோடு வாழ்–வி–யல் தர–மும் உயர்–வ–டை–யும். “ப்ராஹ்மே முஹூர்த்தே பரி–தஸ்வ பக்தை: ஸந்த்–ருஷ்ட ஸர்–வ�ோத்–தம விச்–வ–ரூப ஸ்வ–தைல ஸம்–ஸே–வக ர�ோக–ஹர்த்ரே அனந்–த–பு–ரீ–வாச நம�ோ நமஸ்தே.”

17


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

மழலைச் செல்வமருளும்

இயம்–பின – ாள். அவர்–களு – ம் அந்த ஆச்– ச–ரி–யத்–தைக் காண விரைந்–த–னர். ரிஷி பத்–தி–னி–கள் ஒன்–றாக கூடி பிச்–சா–ட–னா– ரின் தேவ–கா–னத்தை ரசித்–துக் கேட்–ட– படி, அவ–ரைப் பின் த�ொடர்ந்–த–னர். இதைக்–கண்டு எதிரே ம�ோகி–னி–யின் அழ–கில் ம�ோகப்–பித்து பிடித்து பின் த�ொடர்ந்து வந்த முனி–வர்–கள் மனம் வெதும்–பி–னர். க �ோ ப ம் ப�ொ ங் – கி ட இ ய ல் பு நிலைக்கு வந்– த – ன ர். ரிஷி– க – ள ா– கி ய நமது தவத்தை அழித்து, தமது மனை– வி – ம ார்– க – ளி ன் கற்பு கெடும் விதத்–தில், அவர்–களை மயக்–கி–யது இந்த பிச்–சைக்–கா–ரன்–தான். இவன் சதி வேலை–யின் கார–ணம – ா–கத்–தான் இந்–தப் பெண்–ணும் நம்மை மயக்க வந்–திரு – க்–கி– றாள் என்று எண்–ணிய அவர்–கள் சினம் க�ொண்டு பிட்–சா–ட–ன–ருக்கு எதி–ராக வேள்வி ஒன்றை நடத்–தி–னர். அதன் மூலம் பல ஆயு–தங்–களை உரு–வாக்கி பிட்–சா–ட–னர் மீது ஏவி–னர். பின்–னர், தங்–கள் முயற்–சிகள் – யாவும் பல–னற்று – ப் ப�ோன–தைக் கண்ட முனி–வர்–கள் தலை குனிந்து நின்–றார்–கள். மேலும், அவர்–க– ளைச் ச�ோதிக்க வேண்–டாம் என்று எண்–ணிய ஈசன் தனது விஸ்–வரூ – ப – த்தை சுயம்புவாக த�ோன்றிய செம்பய்யனார் காட்–டிய – ரு – ளி – ன – ார். சிவ–னா–ரின் தரி–சன – ம் ருத்– த ா– ச – ல ம் அரு– க ே– யு ள்ள முதனை கிரா– ம த்– தி ல், கண்டு, சிந்தை தெளிந்த ரிஷி– கள் ஊருக்கு மேற்கே காட்– டு க்– கு ள் வீற்– றி – ரு க்– கு ம் தாங்–கள் செய்–வ–த–றி–யாது நிகழ்த்–திய செம்–பய்–ய–னார் குழந்தை வரம் தந்–த–ருள்–கி–றார். தவ–றினை மன்–னிக்–கும்–படி மன்–றாடி பூல�ோ–கத்–தில் தாருகா வனத்–தில் முனி–வர்–கள், தங்–கள் வேண்–டி–னார்–கள். பத்–தி–னி–யு–டன் வாழ்ந்து வந்–த–னர். இந்த வனத்–தில் வாழ்ந்த “ரிஷி– களே ! நீங்– கள் கட– வு ளை முனி–வர்–களு – க்கு, தங்–கள் தவத்–தின் வலி–மையே உயர்ந்–தது விட கர்–மா–தான் பெரிது என்று எண்ண என்ற கர்–வம் இருந்–தது. அவர்–க–ளின் பத்–தி–னி–கள�ோ, கற்பு முற்–பட்–ட–த–னால், கர்–மாவை விட, எல்– நெறி–யில் தங்–க–ளுக்கு இணை எவ–ரும் இல்லை என்று இறு– லா– வ ற்– றை – யு ம்– வி ட கட– வு ள் எனும் மாப்–பு–டன் இருந்–தார்–கள். பர–ம–னைய�ோ, பரந்–தா–ம–னைய�ோ ஆத்மா, சக்தி மிகப்–பெ–ரி–யது என்ற வணங்க மறுத்து பெரும் ஆண–வம் க�ொண்டு வாழ்ந்–தி–ருந்– உண்– மையை உணர்த்– த வே நாம் தார்–கள். முனி–வர்–க–ளுக்கு நல்–ல–றிவு புகட்ட, மகா–தே–வ–னும், இந்த நாட–க–மா–டி–ன�ோம். நீங்–கள் அறி– மகா–விஷ்–ணு–வும் முடிவு செய்–த–னர். ஆண–ழ–க–னாக, வாலிப யாத செய்த தவ–றினை மன்–னித்–த�ோம். பரு–வம் க�ொண்டு, காண்–ப–வரை கவர்ந்து இழுக்–கும் அழகு இனி வேத நெறி வழு–வா–மல் எம்மை வடி–வத்–துட – ன் பிட்–சா–டன – ர் திருக்–க�ோ–லத்தை சிவ–னார் க�ொண்– ஆரா–தித்து நற்–கதி – ய – டை – யு – ங்–கள் என்று டார். ப�ொன்–னிற மேனி–யாக, பேர–ழகு – ட – ன் ம�ோகினி அவ–தா–ரம் வர–மளி – த்து அவ்–விட – ம் விட்டு ஈஸ்–வர– ன் எடுத்–தார், திரு–மால். இரு–வ–ரும் தாரு–கா–வ–னம் வந்–த–னர். அகன்–றார். தாரு–கா–வ–னத்–தில் தவ முனி–வர்–க–ளின் யாக சாலைக்–குச் தாரு– க ா– வ – ன ம் விட்டு வெளி– யே – சென்–றாள், ம�ோகினி. அவ–ளது கால் க�ொலுசு ஓசை–கேட்டு றிய பின் ம�ோகி–னி–யாக இருந்த மகா– திரும்–பிய முனி–வர்–கள் வியப்–புற்–றன – ர். யாகத்தை விட்–டெழு – ந்– விஷ்ணு, சிவ–னாரை ந�ோக்கி, “சுவாமி, தார்–கள். ம�ோகி–னியை பின் த�ொடர்ந்து வ�ௌியே வந்–த–னர். முனி பத்–தி–னி–க–ளைக்–கூட மயக்–கிய இங்கே இப்–படி இருக்க, முனி–வர்–களி – ன் வசிப்–பிட – ம் பகு–திக்கு அந்த பிட்–சா–ட–னர் க�ோலத்தை நான் கட்–டி–ளம் காளை–யாக வந்த பிட்–சா–ட–னர், கரம் தனில் மீண்– டு ம் காண விரும்– பு – கி – றே ன், வீணையை ஏந்–தி–ய–படி, தேவ–கா–னம் இசைக்க, முனி– ï‹ñ என்– ற ாள். சிவ– ன ா– ரு ம் பிச்– ச ா– ட – ன ர் வர்–க–ளின் இல்ல வாச–லில் நின்று பிச்சை கேட்–டார். க�ோலம் க�ொண்– ட ார். இரு– ச க்– தி முனி–வரி – ன் பத்–தினி தர்–மம் க�ொண்டு, வந்து பார்த்–தார். á¼ க – ளு – ம் சங்–கம – ம் ஆகின. ஐய–னார் என்ன அழகு, இப்–படி ஒரு இளை–ஞனை இது–வரை அவ–த–ரித்–தார். யான் காண்–கி–லேன் என வியந்–தார். அடுத்–த–டுத்த ê£Ièœ ஐய–னார் பூரணை, இல்–லங்–க–ளில் இருந்த ரிஷி பத்–தி–னி–க–ளி–டம் எடுத்து புஷ்–க–லை–யு–டன் பூல�ோ–கம்

செம்பய்யனார்

வி

18


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

முதனை, விருத்–தா–ச–லம், கட–லூர் செம்பய்யனார் க�ோயில்

மரச்சோலையாக இருக்கும் இந்த கானகத்தில் ஒரு முள் செடி கூட இல்லை வந்–தார். அவர் விரும்–பிய கான–கப் பகு–தி–க–ளில் வாசம் செய்– த ார். அவ்– வ ாறு வந்த ஐய– ன ார் முதனை கிரா– ம ம் இருக்– கு ம் வனப்– ப – கு – தி க்கு வந்–தார். ஐய–னார் குடும்ப சகி–த–மாக வேட்–டைக்– குச் சென்று திரும்–பும்–ப�ோது பூரண கலை–யின் ஆடை–யில் முள்–செடி தைத்து இன்–னல் தந்–தது. ஆவே–சம் அடைந்த பூர–ணகலை – , தனக்கு இன்–னல் க�ொடுத்த முள் செடி–களே இவ்–வி–டம் முளை–யா– மல் ப�ோகக்–க–ட–வாய் என்று சபித்–தார். அன்று முதல் இன்று வரை இப்–பகு – தி – க – ளி – ல் முள் செடி–கள் முளைக்–கவே இல்லை. இவ்–வி–டம் சுயம்–பு–வாக த�ோன்–றிய ஐய–னா– ருக்கு அவரை வழி–பட்–டவ – ர்–கள் செம்பு உல�ோ–கத்– தால் கவ–சம் செய்து வழி–பட்–டுள்–ள–னர். செம்–புக் கவ–சம் சாத்–தப்–பட்–ட–தால் இவர் செம்–பய்–ய–னார் என அழைக்–கப்–ப–ட–லா–னார். இவரை செம்–பர் என்–றும் அழைக்–கின்–ற–னர். திரு–வண்–ணா–மலை தீப திரு–விழ – ா–வுக்கு முதல் நெய் இந்த கிரா–மத்–தில் இருந்–துத – ான் க�ொடுத்–தத – ாக கூறப்–படு – கி – ற – து. அத– னால் தான் இந்த ஊருக்கு முதனை என் பெயர் வந்–த–தா–க–வும் கூறப்–ப–டு–கி–றது. முதல் நெய் என்– பதே மருவி முதனை என ஆனது, என்–கின்–ற–னர். செம்–பய்–யன – ார் க�ோயில் அருகே சித்–திரை ஏரி உள்–ளது. இந்த ஏரி–யின் தண்–ணீர் சுவை மிக்–கத – ாக இருப்–பத – ாக அப்–பகு – தி – யி – ன – ர் கூறு–கின்–றன – ர். செம்– பய்–ய–னார் க�ோயி–லில் பங்–குனி உத்–தி–ரம் மற்–றும் கார்த்–திகை மாத கடைசி வெள்–ளிக் கிழ–மைக – ளி – ல் சிறப்பு வழி–பாடு நடை–பெ–று–கி–றது. தை மாதம் விழா நடை–பெ–று–கி–றது. விசேஷ நாட்–கள் என்–றில்– லா–மல் அனைத்து நாட்–க–ளி–லுமே இக்–க�ோ–யி–லில் முப்–பூசை, காது குத்–து–தல் நடக்–கும். குழந்–தைப் பேறுக்கு வேண்–டிக் க�ொண்–ட–வர்–கள், குழந்தை பாக்–கி–யம் பெற்ற பின் க�ோயி–லுக்கு வந்து ப�ொங்– கல் வைப்–பார்–கள். அப்–ப�ோது செபய்–யன – ார் கால– டி–யில் குழந்–தையை படுக்க வைத்து அவ–ருடை – ய பெய–ரையே சூட்–டு–வார்–கள். செம்–பய்–ய–னா–ருக்கு சைவ படைப்பு, காவல் தெய்–வங்–க–ளுக்கு கிடா வெட்டி, சேவல் அறுத்து படை–யல் ப�ோடு–வார்–கள். குல–சாமி கூட–வேயி – ரு – ந்து

சித்திரை ஏரி காப்–பார் என்ற நம்–பிக்–கையி – ல் புது–வா–கன – த்–த�ோடு வந்து படை–ய–லிட்டு வேண்–டிக் க�ொள்–வார்–கள். வட– லூ ர் தை பூசத்– தி ற்கு முதல் நாள் செம்–பய்ய–னார் க�ோயில் தீர்த்–த–வாரி முக்–கி–ய–மா– னது. சித்–திரை ஏரி–யிலி – ரு – ந்–தும் மணி–முத்–தாற்–றிலி – – ருந்–தும் தீர்த்–தவ – ாரி காவ–டிகள் – மூலம் புனித நீரை க�ொண்டு வந்து செம்–பய்ய–னா–ருக்கு அபி–ஷேக – ம் நடக்–கும். அதனை வேல்–முழு – கு – த – ல் என்று கிராம மக்–கள் சிலிர்ப்–ப�ோடு அழைக்–கிற – ார்–கள். இத–னால் க�ோயில் எப்–ப�ோ–துமே திரு–விழா க�ோல–மா–கவே காட்சி அளிக்–கி–றது. பெற்ற உல–கி–னில் முதனை நகர் தன்–னிலே சித்–திரை ஏரிக்–கர – ை–யில் வாழும் செம்–பைய்ய – ரே உன்–பா–த–ம–லர்–ப�ோற்–றியே... செப்–பி–ய�ொரு வரம் கேட்–கி–றேன். கார்– பெற் – ற – மே – க – மு – ட ன்– இ – டி – யு – ட ன் குடை க�ொண்டு கனக மின்–னலு – ம் எடுத்து கங்–குயி – ரு – ள் விடி–யும் முன் கங்கை நதி வெள்–ளம – ாய் கரை–புர– ள வர–ம–ருள்–வாய்... இது ப�ோன்ற செம்பய்–ய–னா– ரின் பெருமை பேசும் பாடல்–கள் சுற்–று–வட்–டார கிரா–மங்–களி – ல் இசை–ய�ோடு பாடப்–பட்டு வரு–கிற – து. வறட்சி காலத்–தில் மழை க�ொண்டு வந்து வேளாண்–மையை காத்த கட–வு–ள–ராக செம்–பய்–ய– னார் விவ–சா–யிக – ளி – ன் மன–தில் குடி–க�ொண்–டுள்–ளார். இப்–ப–கு–தி–க–ளில் செம்–பய்–ய–னார், செம்–பு–லிங்–கம், செம்–பர், செம்–பாயி பெயர்–கள் அதி–கம். அந்த பகு–தி–க–ளில் ஏதா–வது ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்–தால் செம்பா எனக்–கூப்–பிட்–டால் உடனே கூட்–டத்–தி–லி– ருந்து ஒரு இரு–பது பேரா–வது சட்–டென திரும்பி பார்ப்–பார்–கள். எல்–லாம் செம்பய்–ய–னா–ரின் அரு– ளால் பிறந்–த–வர்–கள் அத–னால் தான் அவ–ரது பெயரை க�ொண்– டு ள்– ள – ன ர். முள் செடியே இல்–லாத காடு உண்டு என்–றால் அது இங்கு மட்–டும் தான்.செம்–பய்–ய–னார் க�ோயில் கட–லூர் மாவட்–டம் விருத்–தா–ச–லத்–தி–லி–ருந்து கிழக்கே 15 கி.மீ. த�ொலை–வி–லுள்ள முதனை கிரா–மத்–தில் அமைந்–துள்–ளது.

- சு.இளம் கலை–மா–றன்,

படங்–கள்: கட–லூர் அன்–பன்–சிவா

19


ஆன்மிக மலர்

18.11.2017

நாம் நாமாக இருப்போம்! கிறிஸ்தவம் காட்டும் பாதை

ற– வ ை– க – ள ைப் பார்க்– கு ம்– ப �ோ– த ெல்– ல ாம் அந்த முய–லுக்–குப் ப�ொறா–மை–யாக இருக்– கும். முக்–கி–ய–மாக அதன் வளை அரு–கி–லேயே இருந்த மரத்–தின்–மேல் உட்–கார்ந்–திரு – க்–கும் காகம். எப்–ப�ோது பார்த்–தா–லும் ஜாலி–யாக மரத்–தில் அமர்ந்–து –க�ொண்டு, விண்–ணில் பறந்–து–க�ொண்டு, ச்சே... தன்–னு–டைய வாழ்க்–கையை நினைத்து ந�ொந்–து க�ொ – ண்–டது முயல். வளைக்–குள் முடங்–கிக் கிடப்–ப– தும், பயந்து பயந்து வெளி– வ – ரு – வ – து ம், பிறகு வளைக்–குள் ஒளி–வ–தும் என்ன வாழ்க்கை இது என்று வெறுப்–புற்ற முயல் காகத்–தி–டம் கேட்–டது. ‘‘நீ ர�ொம்–பக் க�ொடுத்து வைத்–தவ – ன். ஜாலி–யாக நாள் முழுசா சும்மா உட்–கார்ந்–தி–ருக்க. எப்–படி உன்–னால முடி–யுது?’’ ‘‘அதெல்–லாம் ஒன்–னு–மில்லை. நினைச்சா நீ கூட அப்–படி இருக்–க–லாம்–’’ என்–றது காகம். ‘‘ஆமாம். வளைக்–குள் ஒளிந்து க�ொள்–வதே உனக்– கு ப் பழக்– க – ம ாகி விட்– ட து. அப்– ப – டி – யி ல்– லா–மல் சும்மா புல்–த–ரை–யில் உட்–கார்ந்து பார்; சுக–மா–யி–ருக்–கும்.’’ காகம் ச�ொன்–ன–படி மறு–நாள் புல்–த–ரை–யில் அமர்ந்து பார்த்– த து முயல். சுக– ம ா– யி – ரு ந்– த து. இப்–ப–டி–ய�ொரு வாழ்க்–கையை இத்–தனை நாள் இழந்து விட்–ட�ோமே என்று வருந்–திக் க�ொண்– டது. அப்– ப – டி யே உட்– க ார்ந்து கன– வு – க – ளி ல், கற்–ப–னை–க–ளில் மூழ்–கி–யது. அரை– ம ணி நேரம்– கூ ட ஆகி இருக்– க ாது. எங்– கி – ரு ந்தோ வந்த நரி ஒன்று சட்– டெ ன்று முய–லைத் தூக்–கிச் சென்–றது. இக்–க–தை–யி–லி–ருந்து நாம் கற்–றுக்–க�ொள்ள வேண்– டி ய நீதி: ‘‘எப்– ப �ோ– து ம் நாம் நாமாக இருக்க வேண்–டும். வாழ்க்–கையி – ல் வெவ்–வேற – ான சூழல்–களை நாம் சந்–திக்–கக்–கூ–டிய வாய்ப்–பு–கள்

20

அளிக்–கப்–பட்–டிரு – க்–கின்–றன. அவற்–றிலி – ரு – ந்து எண்– ணற்ற பாடங்–கள் கிடைக்–கின்–றன. அந்–தப் பாடங்– கள் மூலம் நாம் உய–ரு–கி–ற�ோம். வாழ்க்–கை–யில் வாய்ப்–புக – ளு – க்–கும் சந்–தர்ப்–பங்–களு – க்–கும் அளவே இல்லை. ஒவ்–வ�ொரு சந்–தர்ப்–ப–மும் நமக்கு ஒரு தனிப்–பட்ட அனு–ப–வத்–தைக் க�ொடுக்–கி–றது. எந்த இரு சந்–தர்ப்–பங்–க–ளும் ஒரே மாதி–ரி–யாக இருக்– காது. ஒவ்–வ�ொன்–றும் மற்–ற–தை–விட மாறு–பட்–டது. ஒவ்–வ�ொன்–றும் பார்ப்–ப–தற்கு ஒன்–றா–கத் த�ோன்–றி– னா–லும், அவை வெவ்–வே–றா–னவை. எந்த மனித வாழ்க்–கை–யும் நேர்–க�ோடு அல்ல! வாழ்க்–கை– யில் அதே–ப�ோன்ற அனு–ப–வமே மீண்–டும் மீண்– டும் வரு–வ–தில்லை. வளை–க�ோ–டு–க–ளைப்–ப�ோல வெவ்–வே–றான அனு–ப–வங்–கள் குறுக்–கி–டும். ஒவ்– வ�ொரு அனு–ப–வத்–தி–லி–ருந்–தும் நாம் தேவை–யான அளவு பாடங்–க–ளைப் பெற்று அறிய வேண்–டும். எவ்–வ–ளவு அற்–ப–மான விஷ–ய–மாக இருந்–தா–லும் சரி, அல்–லது தீவி–ர–மான ஒன்–றாக இருந்–தா–லும் சரி, ஏத�ோ ஒரு பாடத்தை நமக்–குக் கற்–றுத் தரு–கி– றது. ஆனால், மனம் அதில் ஒன்–று–பட்டு உணர வேண்–டும். ஒவ்–வ�ொரு சூழ–லி–லும் நமக்கு ஒரு பாடம் இருக்–கி–றது. ‘‘நேர்–மை–யா–ன–வ–ரின் கருத்–துக்–கள் நியா–ய–மா– னவை. ப�ொல்–லா–ரின் திட்–டங்–கள் வஞ்–சக – ம – ா–னவை. ப�ொல்–லா–ரின் ச�ொற்–கள் சாவுக்–கான கண்–ணிக – ள – ா– கும். நேர்–மை–யா–ளரி – ன் பேச்சு உயி–ரைக் காப்–பாற்– றும். ப�ொல்–லார் வீழ்த்–தப்–பட்டு வழி த�ோன்–றலி – ன்றி அழி–வர். நல்–லா–ரின் குடும்–பம�ோ நிலைத்–திரு – க்–கும். மனி–தர் தம் விவே–கத்–திற்–கேற்ற புக–ழைப் ெபறு–வர். சீர்–கெட்ட இத–யமு – ட – ை–யவர�ோ – இகழ்ச்சி அடை–வர்.’’ - (நீதி–ம�ொ–ழி–கள் 12:5-8)

- ‘‘மண–வைப்–பி–ரி–யன்–’’ ஜெய–தாஸ் பெர்–னாண்டோ


வாசிப்– பு ம் வழி– ப ா– டு த – ான்! வ 18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

ழி–பாடு என்–பது என்ன? இறை–வ–னின் கட்–ட– ளையை நிறை–வேற்–று–வ–து–தான் வழி–பாடு. “த�ொழு–வீ–ரா–க” “ந�ோன்பு ந�ோற்–பீ–ரா–க” என்–பவை இறைக்–கட்–ட–ளை–கள். அவற்றை மன–மார ஏற்–றுக்– க�ொண்டு நிறை–வேற்–றுகி – ற�ோ – ம். ஆகவே, அவை வழி–பா–டு–கள் எனும் தகு–தி–யைப் பெறு–கின்–றன. இதே– ப�ோன்ற ஓர் இறைக்– க ட்– ட – ள ை– த ான் “வாசிப்–பீ–ரா–க” என்–ப–தும். த�ொழுகை, ந�ோன்பு ப�ோன்ற வழி–பா–டுக – ள் எல்–லாம் பின்–னா–ளில்–தான் கட–மை–யாக்–கப்–பட்–டன. ஆனால், இறைத்–தூ–தர் (ஸல்) அவர்–க–ளுக்கு இறை–வ–னி–ட–மி–ருந்து வந்த முதல் கட்–டள – ையே “இக்–ர”- வாசிப்–பீர– ாக என்பது– தான். “ஓது– வீ – ர ாக. படைத்த உம் இறை– வ – னி ன் திருப்பெ–யர் க�ொண்டு.”(குர்–ஆன் 96:1) கல்– வி – ய ை– யு ம் அறி– வை – யு ம் வலி– யு – று த்– து ம் வச–னங்–கள் குர்–ஆன் முழு–வ–தும் நிரம்–பி–யுள்– ளன. படைக்–கப்–பட்ட ஒவ்–வ�ொரு ப�ொருள் குறித்–தும் சிந்–தித்–துப் பாருங்–கள் என மனி–தர்–களி – டையே – சிந்–திக்–கும் பழக்–கத்– தைத் தூண்–டு–கி–றது தூய வான்–மறை. “ஒட்–ட–கங்–களை இவர்–கள் பார்க்–க–வில்– லையா, அவை எவ்–வாறு படைக்–கப்–பட்–டுள்– ளன என்று! மேலும் வானத்–தைப் பார்க்–க–வில் லையா அது எவ்–வாறு உயர்த்–தப்–பட்–டுள்–ளது என்று! மேலும் மலைகளைப் பார்க்–கவி – ல்–லையா அவை ஊன்–றப்–பட்–டுள்–ளன என்று! மேலும் பூமி– யைப் பார்க்–கவி – ல்–லையா, அது எவ்–வாறு விரிக்கப்– பட்–டுள்–ளது என்று.” (குர்–ஆன் 88: 17-20) இத்–த–கைய குர்–ஆன் வச–னங்–கள் சாதா–ரண நம்–பிக்–கை–யா–ளர்–க–ளி–டம் மட்–டு–மல்ல, பெரும்

பெரும் கலீஃ–பாக்–களி – ன் கவ–னத்–தையு – ம் அறி–வின் பக்–கம் ஈர்த்–தது. பாக்–தாதை ஆட்சி செய்த கலீஃபா ஹாரூன் ரஷீத் காலத்–தில் லட்–சக்–க–ணக்–கான நூல்– க ள் அடங்– கி ய பெரும் நூல– க ம் ஒன்று இருந்–த–தாம். கல்வி கற்–ப–தற்கு உல–கின் பல பாகங்–க–ளில் இருந்–தும் மாண–வர்–கள் பாக்–தா–தில் வந்து குவிந்–த–னர் என்று வர–லாறு கூறு–கி–றது. ஒரு–முறை நபி–கள – ார்(ஸல்) அவர்–கள், “இரவு முழுக்க இறைவனை நின்று வணங்– கு – வ – தை – விட ஒரு மணி நேரம் இறை–வ–னின் படைப்–பு–கள் குறித்து சிந்–திப்–பது நல்–லது – ” என்று குறிப்–பிட்–டார். தம்– மு – டைய த�ோழர் ஒரு– வ ரை நபி– க – ள ார் அழைத்து, யூதர்– க – ளி ன் ம�ொழி– ய ைக் கற்– று க்– க�ொள்–ளும்–படி – கட்–டள – ை–யிட்–டார். அந்–தத் த�ோழர் பதி–னைந்து நாட்–களி – ல் யூத ம�ொழியை எழு–தவு – ம் படிக்–கவு – ம் கற்–றுக்–க�ொண்–டார். கடி–தங்–கள் எழு–துவ – த – ற்கு அவ–ரைத் தம் உத–விய – ா–ள– ராக நபி–கள – ார் பயன்–படு – த்–திக் க�ொண்–டார். ஹிஜ்ரி முதல் ஐந்து நூற்–றாண்–டு– கள் கலை, இலக்–கி–யம், அறி–வி–யல் அனைத்–தும் முஸ்–லிம்–க–ளின் கையில்– தான் இருந்–தன என்று வர–லாறு கூறு–கிற – து. இதற்–குக் கார–ணம் வாசிப்–பும் வழி–பா–டும்தா – ன் என்–பதை அவர்–கள் உணர்ந்–தி–ருந்–த–து–தான். ஆனால், காலப்–ப�ோக்–கில் இஸ்–லாம் என்பது த�ொழுகை, ந�ோன்பு என்று பள்–ளி–வா–ச–லுக்–குள் மட்–டுமே சுருக்–கிப் பார்க்–கப்–பட்–டது. உல–கக் கல்வி, மார்க்–கக் கல்வி என்று கல்வி என்–றைக்கு இரண்– டா–கப் பிரிக்–கப்–பட்–டத�ோ அன்–றைக்கே முஸ்–லிம்–க– ளின் அறி–வு–வ–ளர்ச்சி குன்–றத் த�ொடங்–கி–விட்–டது என்–ப–தும் மறுக்–க–மு–டி–யாத உண்மை. இழந்–து–விட்ட அந்த அறி–வின் ப�ொற்–கா–லம் மீண்–டும் மல–ரட்–டும். “வாசிப்–பும் வழி–பா–டு–தான்” என்–பதை உணர்ந்து அறி–வெ–ழுச்–சி–யின் பக்–கம் திரும்–பு–வ�ோம்.

Þvô£Iò õ£›Mò™

இந்த வார சிந்–தனை “என் இறை– வ னே, எனக்கு அதி– க – ம ான ஞ ா ன த ்தை வ ழ ங் – கு வ ா – ய ா க ” எ ன் று இறைஞ்சுவீ–ராக. (குர்–ஆன் 20:114)

- சிரா–ஜுல்–ஹ–ஸன்

21


ஆன்மிக மலர்

திரிபுரசுந்தரி

18.11.2017

வேத–கி–ரீஸ்–வ–ரர்

ஒருங்கே ஈச–னைச் சுற்றி அமர்ந்து அருள்– வ – த ால் இத்– த – ல ம் தட்– சி ண கைலா–சம் என கரு–தப்–ப–டு–கி–றது. சைவ–ச–ம–யக் குர–வர்–கள் நால்–வ– ரா–லும் வணங்–கப்–பட்ட தலம் இது. வேண்–டும் வரம் தரும் வேத மூர்த்தி அரு–ளும் தலம். நாவார்ந்த மறை–பாடி நான்–மு–கன் முத–லா–ன�ோர் ஏற்–றும் நாய–கன் இவர். திரு–ம–ண–வ–ரம் தரு–வ– தில் இத்–தல இறை–வ–னும், இறை–வி– யும் நிக–ரற்–ற–வர்–கள் என பக்–தர்–கள் அனு–ப–வ–பூர்–வ–மாக நம்–பு–கின்–ற–னர். மலைக்–க�ோயி – லி – ல் வேத–கிரீ– ஸ்–வர– ர– ாக அமர்ந்த ஈசன், மலை–ய–டி–வா–ரத்–தில் அமைந்– து ள்ள நான்கு வாசல்– க – ளி–லும் மிகப்–பெ–ரிய க�ோபு–ரங்–க–ளு– டன் கூடிய மாபெ–ரும் ஆல–யத்–தில்

வேதமலையாக நின்ற வேதகிரீஸ்வரர்

வேதங்–களு – க்கு பூமி–யில் அவ–தரி – க்க ஆவல் உண்– ஒருடா–முறை னது. அவை நான்–கும் ஈச–னி–டம் சென்று, ‘பெரு–மானே,

முழு–மை–யாக இருந்த எங்–களை தேவர்–க–ளும், முனி–வர்–க– ளும் பேதப்–ப–டுத்–தி–விட்–ட–னர். நான்–மு–கன�ோ எங்–களை நான்கு பிரி–வு–க–ளா–கப் பிரித்–து–விட்–டார். தாங்–கள்–தான் நாங்–கள் இணை பிரி–யா–திரு – க்க நல்ல வழி காட்ட வேண்–டும்’ என முறை–யிட்–டன. சர்–வேஸ்–வ–ரன் மனம் கனிந்து, ‘பூவு–ல–கில் நீங்–கள் நால்–வ– ரும் இணைந்து மலை–வ–டி–வாய் நில்–லுங்–கள். யாம் உங்–கள் மீத–மர்ந்து உலக மக்–க–ளுக்கு அருள்–பு–ரி–வ�ோம். அப்–ப�ோது நீங்–க–ளும் நாமும் இணைந்த ஞான வடி–வாக அந்த மலை திக–ழும்’ என திரு–வாய் மலர்ந்–த–ரு–ளி–னார். ஈச–னின் திரு–வாக்–குப்–ப–டியே ரிக்–வே–தம் வேரா–க–வும்; யஜுர்– வே–தம் மத்–தி–ய–பா–க–மா–க–வும்; சாம–வே–தம் மேல்–பா–க–மா–க–வும்; அதர்–வ–ண–வே–தம் சிக–ர–மா–க–வும், உப–நி–ட–தங்–கள் மரங்–க–ளா–க– வும், சிவா–க–மங்–கள் நாற்–பு–றத்து சாரல்–க–ளா–க–வும் அமைந்து, ம�ொத்–தத்–தில் வேத–கி–ரி–யா–னது. ஈச–னும் அதன் உச்–சி–யில் வேத–கி–ரீஸ்–வ–ர–ராக எழுந்–த–ரு–ளி–னார். அறு–நூற்–றைம்–பது படி–கள் மலை–யின் உச்–சிக்கு நம்மை அழைத்–துச் செல்–கின்–றன. மேலே, வேத–கி–ரீஸ்–வ–ரர் சுமார் ஒரு அங்–குல உய–ர–மே–யுள்ள வாழைப்–பூ–வின் குருத்து ப�ோன்ற சுயம்–பு–லிங்–க–மாய் தரி–ச–னம் அளிக்–கி–றார். அவ–ரது கரு–வ–றை– யி–லேயே நந்–தி–யம்–பெ–ரு–மா–னும், சண்–டி–கேஸ்–வ–ர–ரும் வலப்–புற சுவ–ரில் தரி–ச–ன–ம–ளிக்–கின்–ற–னர். லிங்–கத்–தி–ரு–வு–ரு–முன் மார்க்– கண்–டே–ய–ரும், பின்–சு–வ–ரில் சங்–க–ர–ரும், திரு–மா–லும், திரு–ம–க– ளும் பார்–வ–தியை வணங்–கும் காட்–சி–யும் சிலை வடி–வா–கக் காட்–சி–ய–ளிக்–கின்–றன. இடப்–புற சுவ–ரில் ய�ோக தட்–சி–ணா–மூர்த்– தி–யும், நான்–முக – னு – ம் அமர்ந்–துள்–ளன – ர். கரு–வற – ைக் கூரை–யின் ஒரு–பு–றம் சிறிய துவா–ரம் ஒன்று உள்–ளது. அதன் வழி–யாக இந்–தி–ரன் பன்–னி–ரண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ஒரு–முறை இடி மூல– மாக ஈசனை வழி–ப–டு–வ–தாக ஐதீ–கம். அப்–ப�ோது கரு–வ–றை–யி–லி– ருக்–கும் அனைத்து பூஜா ப�ொருட்–க–ளும் சித–றிக் கிடக்–கு–மாம். ஆனால், இந்த வேத–கிரீ– ஸ்–வர– ர் மட்–டும் எந்த வித–மான பாதிப்–பும் இல்–லா–மல் அருட்–காட்–சி–ய–ளிப்–பா–ராம். கரு–வ–றைக்கு வெளியே அர்த்த மண்–ட–பத்தை அடுத்த சிறிய மண்–டப – த்–தில் துவா–ரப – ா–லக – ர்–கள – ாக விநா–யக – ரு – ம், முரு–கப்– பெ–ரும – ா–னும் அமர்ந்–தரு – ள்–கின்–றன – ர். அனைத்து தெய்–வங்–களு – ம்

22

‘‘பக்–த–வத்–ச–லர்–’’ எனும் திருப்–பெ–ய– ர�ோடு லிங்–க–ரூ–ப–மாய் அருள்–கி–றார். இக்– க�ோ – யி ல் தாழக்– க�ோ – யி ல் என அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. பக்–த–வத்–ச–லர் ஆலய க�ொடி–மர– த்–தைத் தாண்டி வல– து–புற – ம் ஆறு அடி உய–ரத்–தில் அக�ோர வீர– ப த்– தி – ர ர் அருட்– க ாட்சி அளிக்– கி – றார். மகா–மண்–ட–பத்–தின் இட–து–பு–றம் ஸக–சிவ – சூ – ரி–யன் எனும் பெய–ரில் சூரி–ய– ப–கவ – ா–னும் ஈசான மூலை–யில் பைர–வ– ரும் அருள்–கின்–ற–னர். கரு–வ–றை–யின் பின்–பு–றம் கஜ–பி–ருஷ்ட (யானை–யின் பின்–பு–றம்) ஆக்–ருதி என்ற சிவா–க–மப்– படி அமைந்–துள்–ளது. கரு–வ–றையை வலம் வரும்–ப�ோது தட்–சிண – ா–மூர்த்தி, 63 நாயன்–மார்–கள், லிங்–க�ோத்–ப–வர், சண்–டேசு – வ – ர– ர், துர்க்கை ஆகி–ய�ோரை தரி–சிக்–க–லாம். கல்–வெட்–டில் இத்–த–லம் ‘உல–க– ளந்த ச�ோழ–பு–ரம்’ என்று குறிப்–பி–டப் – ப – டு – கி – ற து. த�ொண்டை நாட்– டு க்– கு – ரிய 24 க�ோட்–டங்–க–ளுள் இது களத்– தூர்க் க�ோட்– ட த்– தை ச் சார்ந்– த து. 7 - ஆம் நூற்–றாண்–டைச் சேர்ந்த பல்–ல–வர். ச�ோழர், பாண்–டி–யர், ராஷ்– டி–ர–கூ–டர் காலத்–திய கல்–வெட்–டுக்–கள் கிடைத்–துள்–ளன. “த�ோடு– ட ை– ய ான் ஒரு– க ா– தி ல் தூய–குழை தாழ ஏடு– ட ை– ய ான் தலை– க – ல – ன ாக இரந்–துண்–ணும் நாடு– ட ை– ய ான் நள்– ளி – ரு – ள ேம நட–மா–டும் காடு–டை–யான் காதல் செய்–க�ோ– யில் கழுக்–குன்–றே” - என்று சம்–பந்–தர் இத்–த–லத்தை


18.11.2017 ஆன்மிக மலர்

திருக்–க–ழுக்–குன்–றம்

பாடிப் பர–வி–யி–ருக்–கி–றார். மகா–மண்–டப – த்–திலி – ரு – ந்து வெளி பிரா–கா–ரத்தை வலம் வரும்–ப�ோது இத்–த–லத்–தைப் பாடிப்–ப–ரவி ம�ோட்–ச–ம–டைந்த மாணிக்–க–வா–ச–கர் சந்–ந–தி–யும், எதிரே அவர் ஈச–னு–டன் கலந்த ஆத்–ம–பீ–ட–மாக விளங்–கும் ஆத்–ம–நா–தர் சந்–ந–தி–யும் உள்–ளன. அதை– ய – டு த்து வண்– டு – வ ன விநா– ய – க ர் அருள்– கி–றார். வண்டு என்–ப–தற்கு சங்கு என்–றும் வனம் என்–ப–தற்கு தீர்த்–தம் என்–றும் ப�ொருள் உண்டு. இத்–தல தீர்த்–த–மான சங்கு தீர்த்–தக் கரை–யில் இவர் அருள்–வ–தால் அவ–ருக்கு அந்–தப் பெயர். அவ–ரைய – டு – த்து ஏகாம்–பரே – ஸ்–வர– ர், ஜம்–புகே – ஸ்–வர– ர் இரு–வ–ரும் தனித்–தனி சந்–ந–தி–க–ளில் அமர்ந்–துள்–ள– னர். இந்த பிரா–கா–ரத்–தின் வட–கி–ழக்கு மூலை–யில் தல–விரு – ட்–சம – ான வாழை–மர– ங்–கள் அடர்ந்து வளர்ந்– துள்–ளன. வாழைப்–பூ–வின் குருத்து த�ோற்–றத்–தில் அரு–ளும் வேத–கி–ரீஸ்–வ–ரருக்–குத் தல விருட்–ச–மாக வாழை–மர– ம்! வெளிப் பிரா–கா–ரத்–தில் திரி–புர– சு – ந்–தரி அன்னை சந்–நதி உள்–ளது. பாசம், அங்–கு–சம், அபய, வர–தம் தாங்–கிய திருக்–க�ோ–லத்–தில் அருள்– கி–றாள் அன்னை. சிவப்பு கற்–கள் பதித்த சக்–கர மாலையை அணிந்து அருளே வடி–வாய் தேவி துலங்–கு–கி–றாள். பல நூற்–றாண்–டு–க–ளுக்கு முன் அப்–பிர– ாந்–திய – த்தை ஆண்ட அர–சன் ஒரு–வன் இந்த சுயம்பு அம்–பிகை மூர்த்–தத்–தின் கால்–கள் மெலிந்து சூம்–பி–யி–ருந்–த–தைக் கண்டு வருந்தி, புதி–ய–த�ொரு மூர்த்–தத்–தைப் பிர–திஷ்டை செய்ய விரும்–பின – ான். அச்– ச – ம – ய ம் இந்த அம்– பி கை அவன் கன– வி ல் த�ோன்றி, ‘உனது தாயா–ருக்கு உட–லில் ஏதா– வது ஊனம் இருந்–தால் அவ–ளைப் புறக்–க–ணித்து விடு–வாயா?’ என கேட்டு, வேறு ஒரு மூர்த்–தியை செய்–யும் எண்–ணத்–தைக் கை விடு–மா–றும், பழைய மூர்த்–தத்–தையே பூஜித்து வரு–மா–றும், ஆண்–டுக்கு மூன்று நாட்–கள் மட்–டுமே அந்த மூர்த்–தத்–திற்கு அபி–ஷே–கம் செய்–யு–மா–றும் அருள் வாக்–க–ளித்து மறைந்–தாள். அதன்–ப–டியே ஆடிப்–பூ–ரம், நவ–ராத்– தி–ரி–யின் கடை–சி–நாள், பங்–குனி உத்–தி–ரம் ஆகிய மூன்று தினங்–க–ளில் மட்–டுமே இந்த இறை–விக்கு பூர– ண – ம ாக அபி– ஷ ே– க ம் செய்– ய ப்– ப – டு – கி – ற து.

மற்ற நாட்–க–ளில் சாம்–பி–ரா–ணித் தைலம் சாத்–தப்– பட்டு, அம்–பி–கை–யின் பாதங்–க–ளுக்கு மட்–டுமே அபி–ஷே–கம் செய்–யப்–ப–டு–கி–றது. இத்–தல – ம் பட்சி தீர்த்–தம் என்–றும் பெயர் பெற்று விளங்–கு–கி–றது. நான்–மு–க–னின் மான–ச–புத்–தி–ரர்–கள் ‘சாருப்–ய’ பத–விக்–காக ஈசனை ந�ோக்கி தவம் இருந்– தார்–கள். ஆனால், ஈசன் தரி–ச–னம் கிட்–டி–ய–வு–டன் ‘சாயுச்–ய’ பத–வி–யைக் கேட்–ட–னர். தவம் செய்த ந�ோக்–கத்தை மாற்–றிக் கேட்–ட–தால் ஈச–னின் சாபம் பெற்ற அவர்–கள் கழு–கு–க–ளாக மாறி–னர். அந்த சாபம் நீங்க ஒவ்–வ�ொரு யுகத்–தி–லும் இரண்டு கழு–கு–க–ளாக காலை–யில் காசி–யில் கங்–கை–யில் குளித்து, மதி– ய ம் இத்– த ல வேத– கி – ரீ ஸ்– வ – ர ரை பூஜித்து, மாலை–யில் ராமேஸ்–வ–ரம் ராம–நா–தரை அவை தரி–சித்து வரு–வ–தாக ஐதீ–கம். ஒரு சம–யம் மார்க்–கண்–டே–யர் இத்–த–லத்–திற்கு வந்து ஈசனை பூஜித்– த – ப�ோ து ஈசனை நீராட்ட பாத்–தி–ரம் ஏதும் இல்லை. அவர் ஈசனை பிரார்த்– திக்க, இந்த தீர்த்–தத்–திலி – ரு – ந்து அழ–கிய வலம்–புரி – ச் சங்கு ஒன்று த�ோன்–றி–ய–தாம். அன்று முதல் இத்– தீர்த்–தத்–தில் பன்–னி–ரெண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ஒரு முறை சங்–கு–கள் த�ோன்றி மிதந்து வரு–கின்ற அற்– பு–தம் நிகழ்–கிற – து. இது– ந�ோய் தீர்க்–கும் தீர்த்–தம – ாக விளங்–குகி – ற – து. இதன் கரை–யில் ருத்–ரக�ோ – டீ – ஸ்–வர– ர் அருள்–கி–றார். அவர் நாயகி, அபி–ராம சுந்–தரி. இத்–த–லத்–தில் ஆண்டு முழு–வ–தும் பல்–வேறு திரு–விழ – ாக்–கள் நடத்–தப்–படு – கி – ன்–றன. பிரம்–ம�ோற்–ச– வத்–தின்–ப�ோது அதி–கா–ர–நந்தி வைப–வத்–தில் ஈசன் அன்– னை – யு – ட ன் கிரி– வ – ல ம் வரு– வ து அற்– பு – த ம். பன்–னி–ரண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ஒரு–முறை குரு–ப–க– வான் கன்னி ராசி–யில் வரும் தினத்–தன்று லட்–சதீ – ப – ப் பெரு–வி–ழா–வில் இத்–த–லமே ஒளி வெள்–ளத்–தில் மிதக்–கும் காட்சி, கண்–க�ொள்–ளா–தது. சென்– னை க்கு அருகே செங்– க ல்– ப ட்டு மகா–ப–லி–பு–ரம் நடுவே சாலை–ய�ோ–ரம் அமைந்– துள்– ள து திருக்– க – ழு க்– கு ன்– ற ம். சென்– னை – யி – லி – ருந்து சுமார் 60 கி.மீ. த�ொலை–வில் இத்–த–லம் அமைந்–துள்–ளது.

- ந.பர–ணி–கு–மார்

23


Supplement to Dinakaran issue 18-11-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP- 277/15-17

24

Anmegam  

Anmegam,Weekly,Books

Advertisement