Page 1

11.11.2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

பலன் தரும் ஸ்லோகம் (இயற்கை சீற்றங்களிலிருந்து பாதுகாக்க...)

அரண்யே ரணே தாருணே சத்–ரும – த்யே அனலே ஸாகரே ப்ராந்–தரே ராஜ–கேஹே த்வ–மேகா கதிர்–தேவி நிஸ்–தா–ரந� – ௌகா நமஸ்தே ஜகத்–தா–ரிணி த்ராஹி துர்க்கே

- சித்–தேஸ்–வரி தந்த்–ரத்–தி–லுள்ள துர்க்கை துதி ப�ொதுப் ப�ொருள்: சுற்–றி–லும் சூழ நிற்– கும் ஆபத்–து–க–ளி–லி–ருந்து எமைக் காக்–கும் துர்க்கை அன்–னையே உனக்கு நமஸ்–கா– ரம். இயற்–கைச் சீற்–றங்–க–ளா–கட்–டும், காட்– டிலே தனித்–துச் செல்–லும் பய–ணங்–கள – ா–கட்– டும், யுத்–தத்–தில் ஆகட்–டும், பயங்–க–ர–மான பகை–வர்–கள் சூழ்ந்–த–ப�ோ–தில் ஆகட்–டும், எரிக்–கும் அக்–கி–னி–யி–லா–கட்–டும், ஆழ்–க–ட–லி– லா–கட்–டும், எங்–கும் எமைக் காத்–த–ரு–ளும் அன்–னையே உனக்கு நமஸ்–கா–ரம். எந்–த– வகை ஆபத்–திலி – ரு – ந்–தும் காக்–கும் தேவியே, எம்மை வாழ்க்கை சாக– ர த்– தி – லி – ரு ந்– து ம் காக்–கும் ஓட–மாக விளங்–கும் அன்–னையே உனக்கு நமஸ்–கா–ரம். ( ச ெ வ் – வ ா ய் கி ழ – மை – க – ளி ல் இத்து–தியைக் கூறி துர்க்–காம்–பி–கையை வழி–பட இயற்–கைச் சீற்–றங்–க–ளா–லும் எல்–லா–வ–கைப் பகை–வர்–க–ளா–லும் ஏற்–ப–டக்–கூ–டிய ஆபத்–து–கள் நீங்–கும். மங்–க–லங்–கள் சூழும்.)

இந்த வாரம் என்ன விசேஷம்? நவம்–பர் 11, சனி - கால பைர– வாஷ்–டமி. மகா–தே–வாஷ்–டமி. மாய–வ– ரம் கெள–ரி–மா–யூர நாதர் விரு–ஷ–பா–ரூட தரி–ச–னம். சேங்–கா–லி–பு–ரம் அனந்–த–ராம தீட்–சி–தர் ஆரா–தனை. நவம்– ப ர் 12, ஞாயிறு - திரு– இ ந் – த – ளூ ர் ப ரி – ம ள ர ங் – க – ர ா – ஜ ர் ஹனு– ம ார் வாக– ன த்– தி ல் புறப்– ப ாடு. நெல்லை காந்–தி–ம–தி–யம்–மன் தங்–கச் சப்–ப–ரத்–தில் தப–சுக்–காட்சி. காஞ்–சி–பு– ரம் ஏகாம்–ப–ர–நா–தர் திருக்–க�ோ–யில் காமாட்சி தபஸ் ஆரம்– ப ம், திரு– வெண்–காடு அக�ோ–ரமூ – ர்த்தி உற்–சவ – ர் அபிஷேகம். நவம்–பர் 13, திங்–கள் - தென்–காசி, தூத்–துக்குடி, சங்–க–ரன்–க�ோ–வில், க�ோவில்–பட்டி, வீர–வ–நல்–லூர் இத்–த–லங்–க–ளில் அம்–பாள் திருக்–கல்–யா–ணம் திரு– நெல்–வேலி நெல்–லைய – ப்–பர் காந்–திம – தி – ய – ம்–மன் திருக்–கல்–யா–ணம், ஆழ்–வார்–கு–றிச்சி சிவ–சை–ல– நா–தர் திருக்–கல்–யா–ணம்,

2

நவம்–பர் 14, செவ்–வாய் - ஏகாதசி. திரு–இந்–தளூ – ர் பரி–மள – ர– ங்–கர– ா–ஜர் திருக்– கல்–யா–ணம். குரங்–கணி முத்–து–மா–லை– யம்–மன் பவனி. நவம்–பர் 15, புதன் - பிரத�ோஷம். தூத்–துக்–குடி பாகம்–பிரி – ய – ாள், தென்–காசி உல–கம்மை இத்–த–லங்–க–ளில் ஊஞ்–ச– லில் காட்–சி–ய–ரு–ளல். நவம்–பர் 16, வியா–ழன் - திருநெல்– வேலி காந்–திம – தி – ய – ம்–மன், வீர–வந – ல்–லூர் மர–க–தாம்–பிகை ப�ோன்–ற�ோர் ஊஞ்–ச– லில் காட்–சி–ய–ரு–ளல். மயி–லாடுதுறை, திரு–வை–யாறு, தலைக்–கா–விரி, கும்–ப– க�ோ–ணம் முத–லிய தலங்–க–ளில் துலா உற்சவ பூர்த்தி, கடை–முக தீர்த்–தம், கும்–பக�ோ – ண – ம் காவி–ரி–யில் சக்–ர–பாணி சுவா–மிக்கு தீர்த்–த–வாரி. நவம்–பர் 17, வெள்ளி - சப–ரி–மலை ஐயப்ப பக்–தர்–கள் மாலை–யணி – யு – ம் விழா. வில்–லிபு – த்–தூர் பெரி–யாழ்–வார் புறப்–பாடு.


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

உத்யோகம் நிரந்தரமாகும்! ?

“பம்–பா–தீ–ர–வி–ஹா–ராய ஸ�ௌமித்–ரிப்–ரா–ண– தா–யிநே ஸ்ருஷ்–டி–கா–ரண பூதா–ய–மங்–க–ளம் ஹ நூ–மதே.”

ஒன்–ப–தாம் வகுப்பு படிக்–கும் என் மக–னுக்கு மூன்று ஆண்–டு–க–ளாக உட–லில் அலர்–ஜி– உண்–டாகி தடிப்–பும், அரிப்–பும் ஏற்–ப–டு–கி–றது. இத–னால் படிப்–பில் ஆர்–வம் இல்–லா–மல், ஏத�ோ சிந்–த–னை–யில் இருக்–கி–றான். பார்க்–காத வைத்– தி–யம் இல்லை. படிப்–பையே வெறுக்–கி–றான். நல்–ல–த�ொரு வழி காட்–டுங்–கள்.

- கல்–யா–ண–ரா–மன், சீர்–காழி. உத்–திர– ா–டம் நட்–சத்–திர– ம், மகர ராசி, விருச்–சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் பிள்–ளை–யின் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது சந்–திர தசை–யில் சுக்–கிர புக்தி நடந்து வரு–கிற – து. லக்–னா–திப – தி செவ்–வாயி – ன் நீச–ப–ல–மும், ராசி–நா–த–னான சனி–யின் அஷ்–டம நான் கடந்த இரண்டு ஆண்–டு–க–ளாக அதிக ஸ்தான அமர்வு நிலை–யும் இது–ப�ோன்ற பிரச்– னையை அவ–ருக்கு உண்–டாக்–கியு – ள்–ளது. அள– வி – ல ான கடன் த�ொல்– ல ை– ய ால் அவ–ருடை – ய உடல்–நிலை ரீதி–யாக உண்– மனம் உடைந்து தீராத கவ–லை–யில் டா–கி–யுள்ள அலர்ஜி பிரச்னை க�ொஞ்– உள்– ள ேன். இதி– லி – ரு ந்து விடு– ப ட சம், க�ொஞ்–ச–மாக முடி–விற்கு வந்து உரிய பரி–கா–ரம் ச�ொல்–ல–வும். வரு–கின்ற 2018ம் ஆண்–டின் இறு–தியி – ல் - குமார், திருச்சி. சுத்–த–மாக மறைந்–து–வி–டும். தின–மும் திரு–வ�ோ–ணம் நட்–சத்–தி–ரம், மகர b˜‚-°‹ இர–வில் படுப்–ப–தற்கு முன்–னால் பசும்– ராசி, விருச்–சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள பால் அருந்–தச் செய்–யுங்–கள். மேலும் உங்–கள் ஜாத–கத்–தில் தற்–ப�ோது சனி–தச – ை– அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் வித்யா ஸ்தா– யில் சனி புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. எட்–டாம் னா–தி–பதி சனி எட்–டில் அமர்ந்து பல–வீ–ன–மான இட–மா–கிய விரய ஸ்தா–னத்–தில் இணைந்–துள்ள நிலை–யைத் தரு–கி–றது. படிப்–பிற்–காக அவரை செவ்–வா–யும், சுக்–கி–ர–னும் அதி–கப்–ப–டி–யான செல– வெளி–யூரு – க்கு அனுப்–புவ – து – ம், உங்–களை விட்–டுப் வி–னத்தை உண்–டாக்–குகி – ற – ார்–கள். உங்–களு – க்–காக பிரித்து வைப்–ப–தும் வேண்–டாத செயல். சதா இல்லை என்– ற ா– லு ம், அடுத்– த – வ ர்– க – ளு க்– க ா– க ச் அவரை ‘படி... படி’ என்று நச்–ச–ரிக்–கா–தீர்–கள். செய்–யும் ஆடம்–பர செல–வுக – ளா – ல் கட–னாளி ஆகிக் அவரை சுதந்–தி–ர–மாக இருக்க அனு–ம–தி–யுங்–கள். க�ொண்–டி–ருக்–கி–றீர்–கள். கூடா–நட்பு கேடில் விளை– 13.12.2018 முதல் அவ–ரு–டைய நட–வ–டிக்–கை–யில் யும் என்–பதை உணர வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். மாற்–றத்–தைக் காண்–பீர்–கள். பத்–தாம் இட–மா–கிய உங்–களா – ல் ஆதா–யம் கண்ட எவ–ரும் பிரச்–னைக்கு ஜீவன ஸ்தா–னத்–தில் தனா–தி–பதி குரு அமர்ந்–தி– உரிய நேரத்–தில் உத–விக்கு வரப் ப�ோவ–தில்லை. ருப்–ப–தா–லும், சுக்–கி–ரன் அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் வரு–கின்ற டிசம்–பர் மாதம் முதல் ஏழ–ரைச்–சனி – யு – ம் ஆட்சி பலம் பெற்– று ள்– ள – த ா– லு ம் அவ– ரு – டை ய துவங்க உள்–ளது. மேலும், கடன் வாங்–கு–வதை எதிர்–கா–லம் மிக –நன்–றாக உள்–ளது. ஆன்–மி–கம் நிறுத்தி, செல–வு–க–ளைக் குறைத்து சிக்–க–ன–மாக சார்ந்த பணி–க–ளில் அவ–ரது த�ொழில் அமை–யும். வாழ்ந்து வாருங்–கள். தனக்கு மிஞ்–சி–தான் தான– திங்–கட்–கிழ – மை – க – ளி – ல் சம–யபு – ர– ம் மாரி–யம்–மன் ஆல– மும், தர்–ம–மும் என்–பதை நினை–வில் க�ொள்–ளுங்– யத்–திற்கு உங்–கள் மகனை அழைத்–துச் சென்று கள். சனிக்–கிழ – மை த�ோறும் விர–தம் இருந்து ஆஞ்–ச– தரி–சிக்க வைத்து பிரார்த்–தனை செய்–து–க�ொள்ள நே–யர் க�ோயி–லுக்–குச் சென்று வழி–பட்டு வரு–வதை உடல்–நிலை சீர–டை–யும். ஆயுட்–கா–லம் முழு–வது – ம் கடை–பிடி – த்து வாருங்–கள். கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தினை – ச் ச�ொல்லி தின–மும் 34 வய–தா–கும் என் தங்–கைக்கு இன்–னும் ஆஞ்–ச–நே–ய–ரை– வ–ணங்கி வரு–வ–தால் த�ொல்லை திரு– ம – ண ம் கைகூ– ட – வி ல்லை. நூற்– று க் குறை–வ–தை– உ–ணர்–வீர்–கள்.

?

?

3


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

கணக்–கான ஜாத–கங்–கள் பார்த்–தும் ஏத�ோ–வ�ொரு கார– ண த்– த ால் திரு– ம – ண ம் தடைபடுகி– ற து. பெற்–ற�ோரை இழந்து தவிக்–கும் எங்–க–ளுக்கு உங்கள் பதி–லும், பரி–கா–ர–மும் வழி–காட்–டு–த–லாக அமை–யும் என்ற நம்–பிக்–கை–யில் உள்–ளேன்.

- வித்யா, பெங்–க–ளூரு. கேட்டை நட்–சத்–தி–ரம், விருச்–சிக ராசி, மேஷ லக்–னத்–தில் பிறந்த உங்–கள் தங்–கை–யின் ஜாத– கத்–தில் திரு–மண வாழ்–வினை – ப்–பற்–றிச் ச�ொல்–லும் ஏழாம் வீட்–டிற்கு அதி–பதி சுக்–கிர– ன் நீச–பல – த்–துட – ன் ஆறாம் வீட்–டில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தும், ஏழாம் வீட்– டில் சூரி–யன் - சனி இணைந்–தி–ருப்–ப–தும் சற்று பல–வீ–ன–மான அம்–ச–மா–கும். கடந்த ஆண்–டில் வலிய வந்த வரனை வேண்–டாம் என்று விட்–டு– விட்டு தற்–ப�ோது அவ–திப்–ப–டு–கி–றீர்–கள். உங்–கள் தங்–கையி – ட – ம் மண–மக – ன் குறித்த எதிர்–பார்ப்–பினை குறைத்–துக் க�ொள்–ளச் ச�ொல்–லுங்–கள். உங்–கள் தங்–கை–யின் தகு–தி–யை–விட குறைந்த தகு–தியை உடைய ஒரு மனி–தர்–தான் அவ–ருக்கு கண–வ–ராக அமை–வார். ஆசைப்–ப–டு–வ–தெல்–லாம் கிடைப்–ப– தில்லை, கிடைப்–ப–தைக் க�ொண்டு ஆசை–யாய் வாழ–வேண்–டும் என்ற அடிப்–ப–டை–யான வாழ்க்– கைத் தத்–து–வத்தை உங்–கள் தங்–கைக்–குப் புரிய வையுங்–கள். அவர் உத்–ய�ோ–கம் பார்க்–கும் இடத்–தி– லி–ருந்தோ அல்–லது அவ–ரது துறை–யைச் சார்ந்–தவ – – ரா–கவ�ோ உள்ள, வாழ்க்–கையை இழந்த ஒரு மனி–தரை விரை–வில் அவர் சந்–திப்–பார். மனம் ஒத்– துப்–ப�ோ–கும் பட்–சத்–தில் எந்–தவி – த ஆட்–சேப – ணை – யு – ம் செய்–யா–மல் திரு–ம–ணத்தை நடத்தி முடி–யுங்–கள். கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தினை – ச் ச�ொல்லி தின–மும் ஏழு–ம–லை–யானை வணங்கி வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். மண–மாலை கழுத்–தில் விழும். “கல்–யா–ணாத்–புத காத்–ரா–ய–கா–மி–தார்த்த ப்ர–தா–யிநே மத் வேங்–க–ட–நா–தா–ய  –நி–வா–ஸா–ய– மங்–க–ளம்.”

?

ஒன்–பது வய–துள்ள இரட்–டைப் பெண் குழந்– தை– க – ளி ன் தாயா– கி ய, அமெ– ரி க்– க ா– வி ல் உள்ள என் மக–ளுக்கு விவா–கர– த்து ஆகி–விட்–டது. அவ–ளு–டைய கண்–பார்வை மங்கிக்–க�ொண்டு வரு–கி–றது. நல்ல கண் பார்–வைக்–கும், மறு– மணத்–திற்–கும் உரிய பரிகாரம் கூற வேண்டுகிறேன். - கணே–சன், திரு–வ–னந்–த–பு–ரம். மிரு–கசீ – ரி – ஷ நட்–சத்–திர– ம், மிதுன ராசி, மகர லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–ளின் ஜாத–கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது சனி–தசை துவங்–கி–யுள்– ளது. அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் கண்–பார்– வை–யைக் குறிக்–கும் இரண்–டாம் இடத்–திற்கு அதி–பதி சனி–ப–க–வான் சூரி–ய–னு–டன் இணைந்–தி–ருப்–பது பல–வீன – ம – ான நிலை–யா–கும். மிதுன ராசி–யில் பிறந்–திரு – க்–கும் இவர் நரம்– பி–யல் சார்ந்த பிரச்–னை–க–ளுக்கு

4

வாசகா்களின் பிரச்னைகளுக்கு பதிலும் பாிகாரமும் ச�ொல்கிறாா்

திருக்–க�ோ–வி–லூர்

ஹரிபி–ரசாத் சர்மா உள்–ளாகி இருக்–கி–றார். கண்–பார்–வை–யில் நரம்பு சார்ந்த க�ோளா–றுக – ளா – ல் அவ–திப்–படு – கி – ற – ார். உரிய மருத்–துவரை – அணுகி விரை–வில் அறுவை சிகிச்சை செய்து க�ொள்–வது நல்–லது. 01.12.2017க்குப் பின் ஏதே–னும் ஒரு வியா–ழக்–கி–ழமை நாளில் அறுவை சிகிச்சை செய்து க�ொள்– ள ச் ச�ொல்– லு ங்– க ள். கண–வ–ரைப்–பற்–றிச் ச�ொல்–லும் ஏழாம் வீட்–டிற்கு அதி–பதி சந்–திர– ன் ஆறில் அமர்ந்–திரு – ப்–பது – ம், ஏழாம் வீட்–டில் ராகு அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தும் பல–வீ–ன–மான அம்–ச–மா–கும். மறு–ம–ணம் செய்து க�ொண்–டா–லும் தற்– ப �ோ– தை ய சனி தசை– யி ல் மண– வாழ்க்கை சுக–மாய் அமை–யாது என்–ப–தால் அதைப்–பற்றி சிந்–திக்க வேண்–டாம். அவ–ரு–டைய உத்–ய�ோக ஸ்தா–னம் சிறப்–பாக உள்–ள–தால் அவ–ரது வாழ்–வி– யல் நிலை–யைப்–பற்–றிய கவலை தேவை–யில்லை. பெண் பிள்–ளை–களை நல்–ல–ப–டி–யாக வளர்த்து சிறப்–பான நிலைக்–குக் க�ொண்டு வரு–வார். மணக்– காடு ஆட்–டுக்–கல் பக–வதி – அ – ம்–மன் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று உங்–கள் மக–ளின் கண்–பார்வை சீர–டைய வேண்டி பிரார்த்–தனை செய்து க�ொள்–ளுங்–கள். இந்–தி–யாவிற்கு வரும்–ப�ோது உங்–கள் மகளை பகவதி அம்மன் ஆல– ய த்– தி ற்கு அழைத்– து ச் சென்று தரி–சிக்க வையுங்–கள். நல்–லதே – – ந–டக்–கும்.

?

திரு–ம–ண–மாகி ஒரு வரு–டம் ஆகி–யும் எங்–க– ளுக்–குள் ஒத்–துப் ப�ோவ–தில்லை. நான் பேசி– னாலே அவ–ருக்–குப் பிடிப்–ப–தில்லை. என்னை என் பெற்–ற�ோர் வீட்–டில் விட்–டு–விட்–டார். ஜ�ோதி– டர் என் கண–வ–ருக்கு இரு– தா–ரம் என்–றும், நானே என் கண–வ–ருக்கு மறு–ம–ணம் செய்து வைப்–பேன் என்–றும் கூறி–விட்–டார். என்–னால் தனி–யாக வாழ இய–லுமா? எனக்கு ஒரு நல்–ல– வழி காட்–டுங்–கள்.

- திரு–நெல்–வேலி மாவட்ட வாசகி. ஆயில்–யம் நட்–சத்–தி–ரம், கடக ராசி, விருச்–சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத– க த்– தி ன்– ப டி தற்– ப �ோது சுக்– கிர தசை–யில் சந்–தி–ர–புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. உங்–கள் கண–வ–ரின் ஜாத–கம் என்று நீங்–கள் கடி–தத்–தில் குறிப்–பிட்–டுள்ள தக–வல்–க–ளு–டன் அனுப்–பி–யி–ருக்–கும் ஜாத–கம் மாறு– படு–கி–றது. தவ–றான ஜாத–கத்தை அனுப்–பியு – ள்–ளீர்–கள். அவ–ருடை – ய ஜாத– க ம் எப்– ப டி இருந்– த ா– லு ம் உங்–க–ளு–டைய ஜாத–கத்–தின்–படி உங்கள் கண–வ–ரின் மறு–ம–ணத்– திற்கு எந்–தக் காலத்–தி–லும் சம்–ம– தம் தெரி– வி க்– க ா– தீ ர்– க ள். இளம்– வ–ய–தில் உங்கள் திரு–ம–ணத்தை


11.11.2017 ஆன்மிக மலர் நடத்தியுள்ளார்கள். குடும்ப வாழ்வு குறித்த புரி–தல் உங்–கள் இரு– வ – ரு க்– கு ம் இன்– னு ம் வர– வில்லை என்றே த�ோன்–று–கி–றது. படித்த பெண்– ண ா– கி ய நீங்– க ள் முத–லில் உங்–கள் ச�ொந்–தக் காலில் நிற்க முயற்– சி – யு ங்– கள். உங்– க ள் ஜாத– க ப்– ப டி 29.01.2018க்குப் பின் உங்– க ள் கண–வர் உங்–களை நாடி வரு–வார். சாதூர்– ய – ம ா– க ப் பேசி உங்– க – ளா ல் ஆதா–யம் காண முயற்–சிப்–பார். தாயும், பிள்–ளை–யும் ஆனா–லும், வாயும் வயி– றும் வேறு–தான் என்–ப–தைப் புரிந்–து– க�ொண்டு நடந்து க�ொள்–ளுங்–கள். விவா– க – ர த்– தி ற்கு சம்– ம – தி க்– க ா– தீ ர்– கள். ச�ொந்–தத்–தில் நடந்த உங்–கள் திரு–ம–ணம் 25வது வயது முதல் இனி–மை–யான பாதை–யில் செல்லும். அது–வரை ப�ொறுத்–தி–ருங்–கள். திங்–கட்– கி–ழமை நாளில் நெல்–லைய – ப்–பரை – யு – ம், காந்–திம – தி அம்மனை–யும் தரி–சித்து பிரார்த்–தனை செய்து க�ொள்–ளுங்–கள். உங்–கள் மணா–ளன் மனம் திருந்தி வந்து சேர்–வார்.

?

2008ம் ஆண்–டி–லேயே எம்.பில். படிப்பு முடித்–தும் இது–வ–ரை –நி–லை–யான உத்–ய�ோ– கம் கிடைக்–க–வில்லை.தற்–கா–லிக விரி–வு–ரை–யா– ளர் பணி–தான் கிடைக்–கி–றது. மிக–வும் ஏழ்மை நிலை–யி–லுள்ள என் குடும்–பத்–தைக் காப்–பாற்ற உரிய பரி–கா–ரம் கூறுங்–கள்.

- வசந்தி, மாண்–டியா. பூரட்–டாதி நட்–சத்–தி–ரம், கும்ப ராசி, மகர லக்– னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது நவம்–பர் மாதம் 8ம் தேதி–யில் இருந்து புதன் தசை துவங்கி உள்–ளது. இரண்–டாம் இட– மா–கிய தன ஸ்தா–னத்–தில் அமர்ந்–திரு – க்–கும் புதன் இனி வரும் நாட்–க–ளில் உங்–கள் வரு–மா–னத்–தைப் பெருக்–குவா – ர். மேலும், உங்–கள் ஜென்ம லக்–னத்– தில் குரு அமர்ந்–திரு – ப்–பது – ம், வாக்கு ஸ்தா–னத்–தில் சூரி–யன் - சந்–தி–ரன் - புதன் ஆகி–ய�ோர் இணைந்– தி–ருப்–ப–தும் ஆசி–ரி–யர் பணி–யில் உங்–களை அம– ரச் செய்–யும். ஜென்ம லக்–னா–தி–பதி சனி ஜீவன ஸ்தா–னத்–தில் உச்–ச–ப–லத்–து–டன் அமர்ந்–தி–ருப்–ப– தும் பல–மான நிலை–யா–கும். உங்–கள் வாழ்–வின் முதற்–பாதி – யி – ல் சிர–மத்–தினை சந்–தித்–திரு – ந்–தா–லும் இரண்–டாம் பாதி–யில் மிக உயர்ந்த நிலையை

வாசகா்கள் தங்கள் பிரச்னைகளை,

பிரச்னைகள் தீா்க்கும் பாிகாரங்கள்

தினகரன் ஆன்மிக மலா்

229, கச்சோி சாலை, மயிலாப்பூா், சென்னை-600 004 என்ற முகவாிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். பாிகாரம் கேட்பவா்கள் கண்டிப்பாக தம் பெயா்/பிறந்த நேரம், தேதி, மாதம், வருடம், நட்சத்திரம், ராசியை குறிப்பிடவும்.

?

அனு–ப–விக்க உள்–ளீர்கள். வீட்– டில் இருக்–கும் நேரத்–தில் ஏழை மாண–வர்–களு – க்கு டியூ–ஷன் வகுப்– பு–கள் மூலம் உங்–களா – ல் இயன்ற கல்வி அறி–வினை ஊட்டி வாருங்– கள். அர–சுத்–துறை சார்ந்த தேர்– வு – க ளை த�ொடர்ந்து எழுதி வரு– வ – து ம் நல்– ல து. பிரதி புதன்–கி–ழமை த�ோறும் அரு– கி–லுள்ள பெரு–மாள் க�ோயி–லில் ஐந்து விளக்–கு–கள் ஏற்றி வைத்து வழி–பட்டு வாருங்–கள். தினந்–த�ோ–றும் கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தினை – ச் ச�ொல்லி  லட்–சுமி ஹயக்–ரீ–வரை வணங்கி வரு–வ–தால் வெகு–வி–ரை–வில் நிரந்–தர உத்–ய�ோ– கத்–தில் அமர்–வீர்–கள். “ஓம் ஹயக்–ரீ–வ–ஹ–யக்–ரீ–வ–ஹ–யக்–ரீ–வே–தி– வா–தி–னம் நரம் முஞ்–சந்–தி–பா–பா–னி–த–ரித்–ர–மிவ ய�ோஷித.”

நாற்– ப து ஆண்– டு – க – ளு க்கு முன் மூன்று கிர– வு ண்டு இடம் வாங்– கி – னே ன். அதை வேறு நபர் ப�ோலி பத்–தி–ரம் மூலம் அப–க–ரித்து பட்டா வாங்– கி – யு ள்– ள ார். இப்– ப�ோ து காவல்– துறை மூலம் விசா–ரணை செய்து கடந்த ஆறு ஆண்டு கால–மாக விசா–ரணை நடை–பெ–று–கி– றது. பல வரு–டங்–க–ளா–கப் ப�ோரா–டும் எனக்கு என் இடம் திரும்ப கிடைக்க என்ன பரி–கா–ரம் செய்ய வேண்–டும்? - தியா–க–ரா–ஜன், சென்னை. விசா–கம் நட்–சத்–தி–ரம், துலாம் ராசி, விருச்–சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது சுக்–கிர தசை–யில் கேது புக்தி நடந்து வரு– கி – ற து. உங்– க ள் ஜாத– க த்– தி ல் செவ்– வா ய், புதன், சனி ஆகிய மூன்று கிர–கங்–கள் வக்–ரக – தி – யி – ல் அமர்ந்–திரு – ப்–பது பல–வீன – ம – ான அம்–சம – ா–கும். புதன் தசை–யில் நீங்–கள் வாங்–கி–யுள்ள இந்–தச் ச�ொத்து பல–னைத் தரா–மல் அலை–கழி – த்து வரு–கிற – து. சட்–ட– ரீ–தி–யான உங்–கள் ப�ோராட்–டத்–தைத் த�ொடர்ந்து வாருங்–கள். ஜென்ம லக்–னத்–தில் அமர்ந்–திரு – க்–கும் குரு பக–வான் உங்–கள் ப�ோராட்–டத்–திற்கு துணை நிற்–பார். ப�ொள்–ளாச்சி நக–ருக்கு அரு–கில் உள்ள ஆனை–மலை மாசா–ணி–யம்–மன் ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று சீட்டு எழுதி வைப்–ப–த�ோடு அங்–குள்ள கல்–லில் மிள–காய் அரைத்–துப்–பூசி அம்–ம–னி–டம் உங்–கள் மனக்–கு–றை–யைச் ச�ொல்–லுங்–கள். வரு– கின்ற 23.05.2018க்கு மேல் உங்–களு – டை – ய ச�ொத்து இட–மாக திரும்–பக் கிடைக்–கா–விடி – லு – ம், அதற்–குரி – ய த�ொகை பண–மாக உங்–களை வந்–தடை – யு – ம். கீழே– யுள்ள ஸ்தோத்தி–ரத்–தைச் ச�ொல்லி வீட்–டி–னில் தினந்–த�ோ–றும் துர்–க்கையை வழி–பட்டு வாருங்–கள். உங்–கள் எதிர்–பார்ப்பு நிறை–வே–றும். “அயி–ரண துர்–மத சத்ரு வத�ோ–தித துர்–த–ர– நிர்–ஜ–ர–சக்தி ப்ருதே சது–ர–வி–சார துரீ–ண–ம–ஹா–சிவ தூதக்–ருத ப்ர–ம–தா–தி–பதே.”

5


பைரவ தரிசனம்! ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

சனின் நடராஜ திருவுருவம் ந ட ன த் தி ற ் காக வு ம் த ட் சி ண ா மூ ர் த் தி தி ரு வு ரு வ ம் ஞ ா ன த் தி ற ் காக வு ம் அ ரு வ மூர்த்தத்திற்கு லிங்க வடிவமும் உள்ளது ப�ோல் ஈசன் திருக்கோயிலின் காவலுக்காக விளங்கும் வடிவம் பைரவ மூர்த்தியாகும். ஈசனின் துரித இயல்பான, வேக வடிவமே பைரவர். கார்த்திகை மாத தேய்பிறை அஷ்டமி திதி, பைரவாஷ்டமியாக அனைத்து பைரவ ஆலயங்களில் க�ொண்டாடப்படுகிறது. பைரவரின் அவதாரம் எப்படி நிகழ்ந்தது? அவரை வழிபடும் முறைகள் என்னென்ன? த ா ன் எ னு ம் ஆ ண வ மு ம் கர்வமும் அழிவைத்தரும். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, உயிர்களைப் படைக்கும் பிரம்மா ஒருமுறை தன் ஆற்றலின் பேரில் அளவற்ற கர்வம் க�ொண்டார். ஈசனைவிட தானே பெரியவர் என்றும் தன் ஐந்து தலைகளுடன் கூறித் திரிந்தார். பிரம்மனின் அகந்தையை அடக்க நினைத்த ஈசன், அவரை அடக்க, தன் புருவ மத்தியிலிருந்து தன் அம்சமாக படைக்கப்பட்டவரே பைரவ மூர்த்தியாவார். பிரம்மனின் ஐந்து தலைகளில் ஒன்றை தனது நகத்தால் கிள்ளி எறிந்து அவரது அகந்தையை அடக்கினார் பைரவர். அதனால் கர்வம் நீங்கிய நான்முகன் பைரவரைப் பணிந்தார். ந ா ன் மு க னி ன் த லையைக் கிள்ளியதால் ஏற்பட்ட பிரம்மஹத்தி த�ோ ஷ ம் நீ ங ்க , ப ை ர வ ர் ஈ ச னை பி ர ா ர் த் தி த்தா ர் . ஈ ச ன் பைரவமூர்த்தியை கபால விரதம் மேற்கொண்டு பிச்சை வாங்கிக் க �ொண் டு சி வ த்த ல ங ்களை யாத்திரையாக தரிசிக்குமாறும் அப்போது பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் நீங்கும் என்றும் கூறியருளினார். பைரவரும் பல சிவத்தலங்களை வ ழி ப ட் டு சு வ ா மி மலைக் கு அருகேயுள்ள திருவலஞ்சுழிக்கு வந்து தரிசித்தப�ோது பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் அவரை விட்டு நீங்கியது. அச்சமயம் அத்தலத்தில் அருளும் ஸ்வேதவிநாயகர் பைரவரை ந�ோக்கி,

6

‘‘உமது கையில் உள்ள சூலாயுதத்தை கிழக்கு ந�ோக்கி வீசுங்கள். அது எங்கு ப�ோய் விழுகிறத�ோ அங்கு க�ோயில் க�ொண்டருளுங்கள்’’ என்று கூறினார். அதன்படி பைரவரும் தன் சூலாயுதத்தை கிழக்கு ந�ோக்கி எறிய, அது க்ஷேத்ரபாலபுரம் எனும் இடத்தில் விழுந்தது. சூலாயுதம் விழுந்த இடத்தில் ஒரு தீர்த்தம் த�ோன்றியது. அங்கு பைரவர் தனிக் க�ோயில் க�ொண்டு அருள்புரிந்து வருகிறார். பைரவர், காசிக்குச் சென்று தன் பிரம்மஹத்தி த�ோஷம் நீங்கப்பெற்று, காசிக்கு யாத்திரையாக வருபவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக அருள்வதாகவும் கூறுவர். அ கந்தை யி ன ா ல் த வ று செய்பவர்கள் தேவர்களாகவே இ ரு ப் பி னு ம் இ ற ை வ னி ன் தண்டனையிலிருந்து தப்ப முடியாது என்பதும் தீய எண்ணத்துடன் பிறர் செய்யும் இடையூறுகளிலிருந்தும் ந ல்ல வ ர்கள் ப � ோற் றி க் காப்பாற்றப்படுவர் என்பதையும் ப ை ர வ ரி ன் தி ரு க ்கோ ல ம் உணர்த்துகிறது. பைரவருக்கு 64 திருவடிவங்கள் கூ ற ப ்ப ட் டு ள ்ள ன . அ ந்த 6 4 திருவடிவங்களுக்கும் உரித்தான சக்திகளும் பைரவ மூர்த்தங்களுக்கு உண்டு. ப�ொதுவாக ஆலயங்களில் அ ரு ளு ம் ப ை ர வ ர் த லை யி ன் மீ து ஜ ்வாலை , தி ரு வ டி க ளி ல் சிலம்பு, மார்பில் கபால மாலை ப�ோன்றவற்றைத் தரித்தவர்; முக்கண் க�ொண்டவர். திரிசூலம், கபாலம், நாகபாசம், உடுக்கை, டமருகம் ப�ோன்றவற்றை கரங்களில் ஏந்தி நாகத்தையே பூணூலாகத் தரித்தவர். ஆடை அணியா அழகராக, நிர்வாண வடிவில் நாய் வாகனத்துடன் காட்சி தருவார். சூ ரி ய பக வ ா னி ன் மக ன ா ன ச னி த ன து ச க�ோ த ர ன் எமதர்மனால்அலட்சியப்படுத்தப் பட்டான். அதனால் அவமானம் அ டைந்த ச னி , த ன் த ா ய ா ர் சாயாதேவியின் அறிவுரைப்படி காசியில் காலபைரவரை வழிபட்டு அவர் திருவருளால் ஈசனருள் பெற்று,


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

பைரவாஷ்டமி 11.11.2017 நவகிரகங்களுள் ஒன்றான கிரக பதவியையும்ஈஸ்வரபட்டமும்பெற்றார். அதனால் பைரவர் சனீஸ்வரனுக்கு குருவாகவும் அதிதெய்வமாகவும் ப�ோற்றப்படுகிறார். காலமே பைரவ மூர்த்தியின் திருவடிவமாக உள்ளது. பிரஹத் ஜாதகம் எனும் நூலில் மேஷ ராசி பைரவரின் தலையாகவும் ரிஷபராசி வாயாகவும் மிதுனராசி கைகளாகவும் கடகராசி மார்பாகவும் சிம்மராசி வயிறாகவும் கன்னிராசி இடையாகவும் து ல ா ர ா சி பு ட்ட ங ்கள ா க வு ம் விருச்சிகராசி பிறப்புறுப்பாகவும் தனுசுராசி த�ொடையாகவும் கும்பராசி க ா ல்க ளி ன் கீ ழ ்ப்ப கு தி ய ா க வு ம் மீனராசி பாதங்களாகவும் உள்ளன எனக் குறிப்பிடுகிறது. ப ை ர வ ர் த ன்னை வ ழி ப டு ம் அ டி ய ா ர்க ளி ன் ப ய ங ்களைப் ப�ோக்குவார். தன்னை வணங்கும் பக்தர்களின் வாழ்வில் வளங்கள் சேர்ப்பார். தன் பக்தர்களுக்கு துன்பம் தரும் எதிரிகளுக்கு பயத்தை அளிப்பது இவரின் செயலாகும். சிவாலயங்களில் காலையில் வ ழி ப ா டு து வ ங் கு மு ன்ன ரு ம் , இரவில் அர்த்தஜாம வழிபாடு நிறைவு பெற்ற பின்னரும் திருக்கோயிலின் அனைத்து சந்நதிகளையும் பூட்டி அந்த சாவிகளை பைரவரின் திருவடிகளில் சமர்ப்பித்து பின்னரே ஆலயத்தைப் பூட்டுவது மரபு. சிவாலயத்தின் காவலராக இருந்து எந்த இடையூற�ோ, இழப்போ ஏற்படாமல் பாதுகாப்பதால் இவரை க்ஷேத்ரபாலகர் என பக்தர்கள் வணங்குகின்றனர். ப ை ர வ உ ப ா ச னை யி ல் சிறந்ததாக ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவ உபாசனை கருதப்படுகிறது. இந்த பைரவர், அமர்ந்த நிலையில், ஒரு கரத்தில் சூலம் ஏந்தி மறு கரத்தால் மடியில் அமர்ந்திருக்கும் பைரவியை ஆலிங்கனம் செய்த நிலையில், சகல ஆபரணங்களும் அணிந்து

பட்டு வஸ்திரம் தரித்து காட்சியளிப்பார். இந்த பைரவ மூர்த்தியை படமாகவ�ோ, விக்ரகமாகவ�ோ அஷ்டமிதிதி, ப�ௌர்ணமி, வெள்ளி, செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வணங்கினால் சகல சம்பத்துகளும் கிட்டும். இவர் திருவுருவப் படத்தை வியாபார தலத்திலும் வீட்டு பீர�ோவிலும் வைத்து வணங்கலாம். துர்க்கைச் சித்தர் அருளிய ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவாஷ்டகம் புகழ் பெற்றது. அதைப் பாராயணம் செய்பவர் இல்லங்களில் தன செழிப்பு ஏற்படும். வெள்ளி, திங்கட்கிழமைகளில் சாயங்கால நேரங்களில் படித்தால் வாழ்வில் வெற் றி யை யு ம் , வ ளத்தை யு ம் அடைவர். ப�ௌர்ணமியன்று 18 முறை படித்தால் கடன்கள் அடைபட்டு தனவிருத்தி ஏற்படும். நிவேதனமாக அவல் பாயசம் கட்டாயமாக வைப்பது மரபு. அ ஷ ்ட மி தி தி ய ன் று சிவாலயங்களில் உள்ள பைரவரை வழிபட ஐஸ்வர்யம், சுகம், ப�ொன் ப�ொருளையும் தருவார். அஷ்டமி தி தி ய ன் று அ ஷ ்ட ல ட் சு மி க ளு ம் பைரவரை வழிபடுவதாக ஐதீகம். அன்று விரதமிருந்து ஒருவேளை உணவு மட்டும் உண்டு பைரவருக்கு செவ்வரளி மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட, எண்ணியன எல்லாம் ஈடேறும். பைரவரின் 64 மூர்த்தங்களில் அஷ்ட பைரவர்கள் முக்கியமாக தேவியருடன் வணங்கப்படுகின்றனர். அஸிதாங்க பைரவர் பிராம்ஹியுடன் ருரு பைரவர் மாகேஸ்வரியுடனும் சண்ட பைரவர் க�ௌமாரியுடனும் குர�ோத பைரவர் வைஷ்ணவியுடனும் உன்மத்த பைரவர் வாராஹியுடனும் கபால பைரவர் இந்திராணியுடனும் பீஷண பைரவர் சாமுண்டாவுடனும் ச ம்ஹா ர ப ை ர வ ர் ச ண் டி க ா தேவியுடனும் அருள்கின்றனர். ப ை ர வ மூ ர் த் தி பல்வே று ஆ ல ய ங ்க ளி ல் ப ரி பூ ர ண ம ா க அருள்கிறார். ஈர�ோட்டுக்கு வடக்கே 34 கி.மீ. த�ொலைவில் அந்தியூர் செ ல் லீ ஸ ்வ ர ர் ஆ ல ய த் தி ல் ப ை ர வ ர் ஐ ம்பொ ன் சி ல ா ரூபமாகக் காணப்படுகிறார்.

7


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

பு து க ்கோட்டை - தி ரு ம ய ம் சாலையில் உள்ள தபசுமலையில், மலைமேல் ச�ொர்ணபைரவரும் மலையடிவாரத்தில் க�ௌசிக சித்தர் ஆஸ்ரமத்தில் ஐம்பொன் வடிவ பைரவரும் அருள்கின்றனர். கு ம்பக�ோ ண ம் - கஞ்ச னூ ர் சாலையில், திருல�ோக்கி செல்லும் பாதையில் உள்ள கீழ்ச்சூரியமூலை சூர்யக�ோடீஸ்வரர் ஆலயத்தில் உள்ள பைரவமூர்த்திக்கு தீபாராதனை காட்டும் ப�ோது பைரவர் கழுத்தில் மெல்லியதான சிவப்பு நிற ஒளியை தரிசிக்கலாம். கரூர் மாவட்டம் முசிறிக்கு அருகில் உள்ள தாத்தையங்கார்பேட்டை காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தில் 5 திருமுகங்கள், 10 கரங்கள் க�ொண்ட பைரவர் அருளாட்சி புரிகிறார். ம யி ல ா டு து ற ை - சி த ம்ப ர ம் பாதையில் உள்ள சீர்காழி பிரம்ம புரீஸ்வரர் ஆலய 3ம் பிராகாரத்தில் அஷ்டபைரவர்சந்நதிக�ொண்டுள்ளனர். வெள் ளி க் கி ழ மை ய ன் று ம ட் டு ம் மாலை 6 மணி முதல் இரவு 11 மணிவரை இச்சந்நதி திறந்திருக்கும். கருவறை விமானத்தில் சட்டைநாதர் எ னு ம் பெ ய ரு ட ன் ப ை ர வ ர் தரிசனமளிக்கிறார். படிக்கட்டுகளில் ஏறி அவரை தினமும் தரிசிக்கலாம். சேலம் ஆத்தூரிலிருந்து 20 கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ளது சின்ன சேலம். இங்கிருந்து 4 கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ள ஆறகழூர் காமநாதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் அஷ்டபைரவர்களுக்கு தனித் தனி சந்நதிகள் உண்டு. இவர்களில் கபால பைரவர் ஆலய க�ோபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ளதும் பீஷண பைரவர் பலி பீட உருவில் உள்ளதும் அதிசயமான அமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது. திருக்குவளை-வேதாரண்யம் பாதையில் உள்ள திருவாய்மூரிலும் அஷ்டபைரவர்களை தரிசிக்கலாம். தென்காசியிலிருந்து 6 கி.மீ. த�ொலைவில் உள்ள குற்றாலம் சித்திர சபையில் உள்ள வடக்குப் பிராகார சுவரில் அஷ்டபைரவர்கள் சித்திர ரூபமாக தரிசனம் தருகிறார்கள். ந ா க ப ்ப ட் டி ன த் தி ல் உ ள ்ள கட்டுமலை மீது சட்டையப்பர் எனப்படும் பைரவர் ஆலயம் உள்ளது. இங்கு அமுதவல்லி தேவியுடன், பைரவரை ஐம்பொன் சிலையாக தரிசிக்கலாம். சென்னை - ந ா க ல ா பு ர ம் த ட த் தி ல் ராமகிரி கூட்டுச்சாலையிலிருந்து 1 கி.மீ.

8

த�ொலைவில் உள்ள வாலீஸ்வரர் ஆலயத்தில் சக்தி வாய்ந்த பைரவர் தனி சந்நதியில் வீற்றருள்புரிகிறார். அவரது நான்கு க�ோஷ்டங்களிலும் ந ா ன் கு ப ை ர வ மூ ர் த் தி கள் எழுந்தருளியுள்ளனர். சென்னை - தி ரு வ ா ன் மி யூ ர் மருந்தீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 7 பைரவ மூர்த்தங்களை தரிசிக்கலாம். கு ம்பக�ோ ண த் தி லி ரு ந் து 1 2 கி . மீ . த�ொலை வி ல் உ ள ்ள ஆவூர் பசுபதீஸ்வரர் ஆலயத்தில் 5 பைரவர்களை தரிசிக்கலாம். கு ம்பக�ோ ண ம் - தி ரு ம ங ்க ல ம் பாதையில் உள்ள திருவிசநல்லூர் சி வ ல�ோக ந ா த ர் ஆ ல ய த் தி ல் 4 ப ை ர வ ர்கள் ச து ர ் கா ல ப ை ர வ ர்கள் எ ன் று ப � ோற் றி வணங்கப்படுகின்றனர். மேல்மருவத்தூர்-செங்கல்பட்டு சாலையில் உள்ள மதுராந்தகம் திருவெண்காடுடைய மகாதேவர் ஆலயத்தில் நான்கு பைரவர்களை தரிசிக்கலாம். நாகை மாவட்டம் திட்டச்சேரிதி ரு ம ரு க ல் ச ா லை யி ல் திருப்புகலூருக்கு 5 கி.மீ. கிழக்கில் சீயாத்தமங்கை வன்மீகநாதர் ஆலயத்தில் 2 சிறிய பைரவர்களும் 4 அடி உயரமுள்ள காலபைரவரும் க�ொலுவிருக்கின்றனர். சித்திரை மாத அஷ்டமி நாளில் இத்தலத்தில் வாகன பூஜை நடைபெறுகிறது. திருவிடைமருதூர், பரசலூர், சேந்தமங்கலம், திருத்துறைப்பூண்டி, திருவல்லிக்கேணி திருவட்டீஸ்வரன் ஆலயம், காளஹஸ்தி, திருவையாறு, கண் டி யூ ர் ஆ கி ய த ல ங ்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு பைரவ மூர்த்திகளை தரிசிக்கலாம். மதுரை-காரைக்குடி பாதையில் 63 கி.மீ. த�ொலைவில் திருப்பத்தூர் திருத்தளிநாதர் ஆலயத்தில், கையில் இடியை ஏந்தி, சம்மணமிட்ட நிலையில் உள்ள பைரவரை தரிசிக்கலாம்.  வ ா ஞ் சி ய ம் , தி ரு ப் பு க லூ ர் தலங்களிலும் இந்த ய�ோகபைரவ வடிவைக் காணலாம். தி ரு க ்க ண ்டே ச ்வ ர ம் ந ட ன பாதேஸ்வரர் ஆலயத்திலும், புல்வயல் விஸ்வநாதர் ஆலயத்திலும் 6 கரங்கள் க�ொண்ட பைரவமூர்த்தி தரிசனம் தருகிறார். திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் ஆலயத்திலும், தஞ்சை பெரிய க�ோயிலிலும் 8 கரங்களுடன் பைரவர் அருள்கிறார். த�ொகுப்பு: ந.பரணிகுமார்


11.11.2017 ஆன்மிக மலர் சித்ரகூடம் சிதம்பரம் க�ோவிந்–த–ரா–ஜ–ன்

21

என்னையும் உன்னிலிட்டேன் என்னப்பா! இ றை–வ–னைப் பற்–று–வ–தற்–கும் அவன் அரு– ளைப் பெறு–வ–தற்–கும் நம்–மி–டம் இருக்க வேண்–டிய மிக முக்–கிய – ம – ான ஒன்று என்ன தெரி–யுமா? தூய்–மை–யான பக்–தி–தான். அதைத்– தவிர அவன் நம்–மிட – ம் வேறு என்ன எதிர்–பார்க்–கப் ப�ோகி–றான்? அவ–னி–டம் இல்–லா–தது நம்–மி–டம் என்ன இருக்–கப் ப�ோகி–றது? இந்த வாழ்–வும் வள– மும் அவன் ப�ோட்ட பிச்–சை–தானே. நமது இச்சை அதி–கம – ாக அதி–கம – ாக ஆசை–கள் காட்–டுச் செடி–கள் ப�ோல வளர்ந்து அவனை மறந்து ஆசைத் தீயில் வெந்து ப�ோகி–ற�ோம். இது–தானே உண்மை! இறை–வன் சர்வ சுல–பன். அவன் மிக–மிக எளி– மை–யா–ன–வன். இறை–வன் மிக–வும் சாதா–ர–ண–மா– கவே நம் எண்ண வலைக்–குள் அகப்–ப–டு–வான்.

பக்– த – னு க்– கு ம் பக– வ ா– னு க்– கு ம் உள்ள எளிய உறவை திரு–மங்–கை–யாழ்–வார் அற்–பு–த–மாக ஒரு பாசு–ரத்–தில் படம் பிடித்–துக் காட்–டு–கி–றார். எந்த ஊர் தெரி–யுமா? பூல�ோக கைலா–சம் என்று அழைக்–கப்–படு – கி – ன்ற

மயக்கும் 9


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

சிதம்–பர– ம்–தான். ஆழ்–வார்–கள் காலத்–தில் திருச்–சித்–ர– கூ–டம் என்று பெயர் பெற்–றி–ருந்–தது. இந்த மண்– ணை–யும் மனி–தர்–க–ளை–யும் காக்–கும் ப�ொருட்டு நட–ரா–ஜரு – ம், க�ோவிந்–தர– ா–ஜனு – ம் அரு–கரு – கே ஒரே க�ோயி–லில் இடம் பெற்–றி–ருப்–பது சாதா–ர–ண–மான விஷ–யமா என்ன? சைவ வைணவ ஒற்–று–மைக்கு சிதம்–ப–ரம் என்–கிற திருச்–சித்–ர–கூ–டம் பிர–மா–த–மான எடுத்–துக்–காட்–டாக திகழ்ந்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. திரு–மங்கை ஆழ்–வார் சிவ–பெ–ரும – ா–னுக்–குப் பிடித்த ராக–மான சங்–கர– ா–பர– ண ராகத்–தில் பெரு–மா–ளுக்கு பத்து பாசு–ரங்–களை படைத்–துள்–ளார். காய�ோடு நீடு கனி–யுண்டு வீசு கடுங்–கால் நுகர்ந்து நெடுங்–கா–லம் ஐந்து தீய�ோடு நின்று தவஞ் செய்ய வேண்டா! திரு–மார்–ப–னைச் சிந்–தை–யுள் வைத்து மென்–பீர் வாய�ோது வேதம் மல்–கின்ற த�ொல்–சீர் மறை–யா–ளர் நாளும் முறை–யால் வளர்த்த தீய�ோங்க வ�ோங்–கப் புகழ் ஓங்கு தில்லை திருச்–சித்–ரகூ – ட – ம் சென்று சேர்–மின்–களே! பிராட்–டியை, அதா–வது தாயாரை திரு–மார்–பில் க�ொண்ட பெரு–மான் நம் சிந்–தை–யில் வைப்–ப– தற்–காக அவனை தூய மனத்– த�ோடு நினைப்– பதற்கு காயை–யும் கனி–யை–யும் உண்டு, காற்றை சுவாசித்து ஐந்து வித–மான தீயினை வளர்த்து கடு– மை – ய ான தவத்தை செய்ய வேண்– ட ாம். முறை–யாக வேதம் பயின்று ஓதும் மறை–ய�ோர்–கள் தினமும் வளர்க்–கும் வேள்–வித்தீ நிக–ழும் இட–மான திருச்–சித்–ர–கூ–டம் ப�ோய் சேர்–வீர்–கள் என்–கி–றார் திரு–மங்–கை–யாழ்–வார். எளி–மை–யா–கச் ச�ொல்–வ–தென்–றால் மூச்சை அடக்–குகி – ற ஜப–தப – ங்–கள் வேண்–டாம். சாப்–பாட்டை மறு–த–லித்து விட்டு காட்–டில் கிடைத்த பழங்–களை சாப்– பி ட வேண்– ட ாம். உன்னை நீ சித்– ர – வ தை செய்ய வேண்–டாம். உடலை அடக்–காதே! உள்– ளத்தை அடக்கு! இல்–ல–றத்–தி–லேயே நல்–ல–ற–மாக வாழ்க்கை வாழ–மு–டி–யும் என்–பார்–களே, அதைப்– ப�ோல காட்–டில் இல்–லா–ம–லேயே நாட்–டி–லேயே நம்–பிக்கை நாய–கனை பேரண்–டத்தை காக்–கிற பெரு–மா–ளான க�ோவிந்–தர– ா–ஜனை சென்று வணங்– குங்–கள் என்று தன் அனு–ப–வத்–தா–லும், ஆத்ம ஞானத்–தா–லும் நமக்கு வழி–காட்–டுகி – ற – ார், கலி–யன் பர–கா–லன் நாலு–க–விப் பெரு–மாள் என்–ற–ழைக்–கப்– படு–கிற திரு–மங்கை ஆழ்–வார். பெரு–மாளை நாம் வேறெங்–கும் தேட வேண்– டி–யதி – ல்லை. அவன் நமக்–குள்–ளேயே இருக்–கிற – ான். நம்மை நல்–வ–ழிப்–ப–டுத்தி நம்மை ஆற்–றுப்–ப–டுத்தி நாம் ச�ோர்ந்து ப�ோகும்–ப�ோ–தெல்–லாம் நமக்கு ஆறு–தல் தரு–ப–வன் அவ–னைத்–த–விர வேறு யார் இருக்–கி–றார்–கள். இந்த ஜீவாத்– மா–வும், அந்த பரமாத்–மா–வும் பிரி– ய ா– த – ப டி நாம் உணர்வு அ லைகள ா ல் பி ன் – னி ப்

ஆழ்–வார்க்–க–டி–யான்

மை.பா.நாரா–ய–ணன்

10

பிணைந்து உள்–ள�ோம். எம்– ப ெ– ரு – ம ா– னு க்கே பல்– ல ாண்டு பாடிய பெரியாழ்– வ ா– ரி ன் அற்– பு – த ப் பாசு– ர ம் இந்த உணர்வுகளின் உண்மை நிலையை நமக்கு தத்–ரூ–ப–மாக படம் பிடித்–துக் காட்–டு–கி–றது. ‘‘ப�ொன்–னைக் க�ொண்டு உரை–கல் மீதே நிற–மெ–ழ–வு–ரைத்–தாற் ப�ோல் உன்–னைக் க�ொண்டு என் நாவ–கம்–பால் மாற்–றின்றி உரைத்–துக் க�ொண்–டேன் உன்–னைக் க�ொண்டு என்–னுள் வைத்–தேன் என்–னை–யும் உன்–னி–லிட்–டேன் என்–னப்பா! என்–ன–ரு–டி–கேசா! என் உயிர்க் காவ–லனே!’’ இ ந ்த ப் ப ா சு ர த் தி ல் ப ெ ரி ய ா ழ்வா ர் பயன்–ப–டுத்–தி–யி–ருக்–கும் வார்த்–தை–க–ளெல்–லாம் ஈரத்–த–மி–ழால் ஆனவை. பச்–சைத்–த–மிழ் என்–கி– றார்–களே... அந்–தத் தமிழ் இந்–தத் தமிழ்–தான். மனி–த–னின் அதா–வது, பக–வான் மீது உணர்–வுப் பூர்– வ – ம ாக பக்– த ன் எப்– ப – டி ப்– ப ட்ட உற– வு – கள ை க�ொண்–டுள்–ளான் என்–பதை இவ்–வ–ளவு எளி–மை– யாக இனி–மைய – ாக பெரி–யாழ்–வா–ரைத் தவிர வேறு யாரால் எடுத்–துச் ச�ொல்ல முடி–யும்? பாசு–ரத்–திற்–கான விளக்–கத்–தைப் பார்ப்–ப�ோம். ‘தங்–கத்தை உரை–கல் மேல் அதன் நிறம் தெரிய உரைப்–பது ப�ோல, உன்னை அதா–வது, பக–வானை என் நாக்–கின் மேல் மாற்–றுக்–கு–றை–யா– மல் தேய்த்–துக் க�ொண்–டேன். உன்னை எனக்–குள்


11.11.2017 ஆன்மிக மலர் வைத்–தேன். என்–னை–யும் உனக்–குள் இட்–டேன்’ என்–கி–றார். பாசு–ரத்–தின் கடைசி வரி–கள் எல்–லாம் ராமா– னு–ஜர் கண்ட விசிஷ்–டாத்–வை–தத்–தின் ஆழ–மான தத்–து–வங்–களை க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. நாரா–ய–ணன் நமக்–குள் இருக்–கிற – ான். நாமும் நாரா–யண – னு – க்–குள் இருக்–கிற�ோ – ம் என்–பது வைண–வத்–தின் தலை–யாய தத்–துவ நிதர்–ச–னம். பாசு–ரத்தை முடிக்–கும்–ப�ோது பெரி–யாழ்–வார் நம்– மைக் காத்து ரட்– சி க்– கி ற எம்– ப ெ– ரு – ம ானை என்னு– யி ர்க் காவ– ல னே என்– கி – ற ார் ஒரு– வி த உருக்கத்தோடு. பக்–தியி – லே உருக்–கம் இருந்–தால்–தான் அவ–னி– டம் நமக்கு உண்–மை–யான நெருக்–கம் ஏற்–ப–டும். என்–னைப் படைத்து வாழ–வைத்து இந்–தப் பூவு–ல– கில் நட–மாட வைக்–கும் மூல முதல்–வன் நீதான் என்ற உணர்வு பெரி–யாழ்–வா–ருக்கு மேலிட்–ட–தால்– தான் என்–னு–யிர்க் காவ–லனே என்–கி–றார்! பெரி–யாழ்–வா–ரின் கருத்தை அப்–ப–டியே பிர–தி– பலிப்–ப–து–ப�ோல் அமைந்–தி–ருக்–கி–றது திரு–ம–ழிசை ஆழ்–வா–ரின் அமுத வரி–கள். ‘‘நான் உன்–னை–யன்றி இலேன் கண்–டாய் நார–ணனே நீ என்–னை–யன்றி இலை’’ என்–னால் உனக்–குச் சிறப்பு, உன்–னால் எனக்– குப் பெருமை. நம் இரு–வரு – டை – ய உணர்–வுக – ள – ை– யும் உற–வு–க–ளை–யும் இங்கு யாரா–லும் பிரிக்க

முடி–யாது என்–கி–றார், திரு–ம–ழிசை ஆழ்–வார். பெரி–யாழ்–வா–ருக்–கும் திரு–மழி – சை ஆழ்–வா–ருக்– கும் முத்–தாய்ப்பு வைப்–பது – ப�ோ – ல் ஓர் பாசு–ரம் ஆழ்– வார்–க–ளின் தலை–ம–க–னான ஞானத் தந்–தை–யாக விளங்–கு–கிற நம்–மாழ்–வா–ரின் திரு–வாய்–ம�ொ–ழிப் பாசு–ரம்... மற்–ற�ொன்று இல்லை; சுருங்–கச் ச�ொன்–ன�ோம்; மாநி–லத்து எவ்–வு–யிர்க்–கும் சிற்–ற–வேண்டா; சிந்–திப்பே அமை–யும் கண்–டிர்–கள்; அந்தோ! குற்–றம் அன்று; எங்–கள் பெற்–றத் தாயன் வட–ம–து–ரைப் பிறந்–தான் குற்–றம் இல்–சீர்–கற்று, வைகல் வாழ்–தல் கண்–டிர் - குணமே. இறை–வனை சிந்–தித்–தல் ஒன்றே ப�ோதும். உடலை வருத்த வேண்– ட ாம்; வார்த்– தை – க ள் வேண்–டாம். அவ–னைப் பற்–று–தல் மிக மிக எளிது இனி–மைய – ா–னது என்–கிற – ார் நம்–மாழ்–வார். சுருங்–கச் ச�ொல்–கி–ற�ோம் வேறு வழி–க–ளைத் தேடி அலை– யா–தீர்–கள். சிந்–தனை செய் மனமே என்–கி–ற�ோமே அதைத்–த ான் சிந்–த –னையை அந்த மால–வ ன், மாய– வ ன், மணி– வ ண்– ண ன் மீது வையுங்– க ள். இதை–யெல்–லாம் முன்–னி–றுத்–தித்–தான் நம் குடும்– பத்து பெரி–ய–வர்–கள் பிள்–ளை–க–ளுக்கு மாதவா, கேசவா, க�ோவிந்தா, நாரா–யணா என்று பெய– ரிட்டு அழைத்து மகிழ்ந்–தார்–கள். இதைத்தானே ஆண்–டா–ளும் குறை–ய�ொன்–றுமி – ல்–லாத க�ோவிந்தா என்–கி–றார்.

(மயக்–கும்!)

சிதம்பரம் க�ோயில்

11


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

பீஷண பைரவர்

ஐஸ்வர்யமருளும் ஆறகழூர் அஷ்ட பைரவர்கள்! ஆ ற–கழூ – ர் நடு–நாட்டு நக–ரங்–களு – ள் ஒன்று. ஆற–க–ழூ–ரைத் தலை–மைத் தான–மா– கக் க�ொண்– டி – ரு ந்த நாட்– டு ப்– பி – ரி வு மகதை எனப்–பட்–டது. அதை ஆண்ட வாணர்–குல மன்–னர்–கள் தம்மை மக–தைப் பெரு–மாள் என்று அழைத்–துக் க�ொண்–ட–னர். இந்த ஊர் ச�ோழர் காலத்–தில் பெருஞ்–சி–றப்பு பெற்–றி–ருந்–த–து–டன், அவர்–க–ளது ஆளு–கைக்கு உட்–பட்ட வாணர்–குல குறு–நில மன்னர்–களி – ன் தலை–நக – ர– ா–கவு – ம் விளங்கி வந்–துள்–ளது. இந்த ஊரைச்–சுற்–றிக்–க�ொண்டு வசிஷ்ட நதி ஓடு–கிற – து. ஊரின் நடு–வில் பெரிய சிவா–லய – ம் உள்– ளது. இதில் வீற்–றிரு – க்–கும் சிவ–பெரு – ம – ா–னின் பெயர் காம–நா–தீஸ – ்வ–ரர் அம்–பிகை – யி – ன் திரு–நா–மம் பெரி–ய– நா–யகி என்–பத – ா–கும். இக்–க�ோயி – ல் அஷ்–டபை – ர– வ – த் தல–மா–கப் ப�ோற்–றப்–ப–டு–கி–றது. பெருந்–தி–ர–ளான

12

மக்–கள் இங்கு வந்து வழி–பாடு செய்–கின்–ற–னர். ச�ோழ–கா–லக் கற்–க�ோ–யி–லான காம–நா–தீ–ஸ்–வ–ரர் ஆல–யம் புதிய ப�ொலி–வு–டன் திகழ்–கி–றது. எட்டு பைர–வரு – ம் தனித்–தனி – ய – ா–கவு – ம் பெரிய திரு– வு–ரு–வு–ட–னும் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருப்–பது இத்தலத்தின் தனிச்–சி–றப்–பா–கும். இக்– க�ோ – யி ல் இரண்டு பிரா– க ா– ர ங்– க – ளு – ட ன் அமைந்– து ள்– ள து. நுழை– வ ா– யி – ல ைக் கடந்து உள்ளே சென்– ற ால் அகன்ற முற்– ற த்– தை – யு ம், அதன் நடு–வில் க�ொடி–மர– ம், பலி–பீட – ம், நந்–திதே – வ – ர் அமைந்–துள்ள சிறிய மண்–ட–பம் ஆகி–ய–வற்–றைக் காண்–கிற�ோம் – . வட–புற – ம் பெரி–யத – ா–கவு – ம் முக–மண்–ட– பத்–து–டன் கூடி–ய–து–மான அலங்–கார மண்–ட–பம்

பூசை.ச.அரு–ண–வ–சந்–தன்


11.11.2017 ஆன்மிக மலர் பெரிய நாயகி

உள்–ளது. இதனை வசந்த மண்–ட–பம் என்–கின்–ற–னர். க�ொடி–ம–ரத்– திற்–குத் தென்–பு–றம் அக்னி முனை–யில் சுற்–றுப் பிரா–கா–ரத்–து–டன் கூடிய தீர்த்–தக்–கு–ளம் உள்–ளது. இதன் வட–பு–றம் துவ–ஜா–ர�ோ–கண மண்–டப – மு – ம், அதற்–கும் மேற்–கில் தற்–கா–லத்–தில் அமைக்–கப்–பட்ட பைர–வ–ருக்–கான விளக்–கு–களை ஏற்–றும் மண்–ட–ப–மும் உள்–ளன. இத–னைய – டு – த்து நடு–வில் நான்கு கால்–களை – க் க�ொண்ட சிறிய மண்–ட–பம் உள்–ளது. அதன் நடு–வில் மேடை அமைக்–கப்–பட்டு, அதில் விமா–னத்–தில் கபால பைர–வர் என்று அழைக்–கப்–ப–டும் சட்–டந – ாத பைர–வரு – க்–கான அபி–ஷேக ஆரா–தனை – க – ளை – ச் செய்–யும் மகா–ப–லி–பீ–டம் அமைந்–துள்–ளது. இந்–தச் சிறிய மண்–ட–பத்–தைச்–சுற்றி நட–வா–ணம் எனப்–ப–டும் பிரா–கா–ரம் மண்–ட–பத்–து–டன் உள்–ளது. இந்த நட–வா–ணத்தை நான்–கு–பு–ற–மும் நான்கு தூண்–கள் தாங்–கு–கின்–றன. ஆக இந்த பைரவ பலி–பீட மண்–ட–பம் எட்–டுத் தூண்–க–ளைக் க�ொண்–ட–தாக உள்–ளது. இதில் விநா–ய–கர் வடி–வ–மும் உள்–ளது. இந்த மண்– ட – ப த்– தி ன் மீது ஏக தள விமா– ன ம் ஒற்– றை க் கலசத்துடன் அமைக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இதன் கிரீ–வப் பகு–தி–யில் எட்டு திசை–க–ளை–யும் ந�ோக்–கி–ய–வாறு அஷ்ட பைர–வர்–க–ளின் திரு–வுரு – வ – ங்–கள் அமைந்–துள்–ளன. இந்த மண்–டப – த்–திற்கு வலம்–புரி

மண்–ட–பம் என்–ப–தும் பெய–ரா– கும். அன்–பர்–கள் பீஷ்ண பைர– வர் இம்–மண்–ட–பத்–தில் அருவ நிலை–யில் இருப்–பத – ா–கக் கூறு– கின்றனர். இங்–கி–ருந்து பார்த்– தால் நேரே ரிஷி– க�ோ – பு – ர ம் எனப்–ப–டும் க�ோபு–ரத்–தின் தெற்கு முகத்– தி ல் அமைந்– துள்ள கபால பைர–வர் சந்–ந– தி–யைக் கண்டு மகி–ழ–லாம். இ னி ரி ஷி க�ோ பு ர ம் எனப்–படும் பைர–வக் க�ோபுர வாயில் வழி– ய ாக உள்ளே செல்–ல–லாம். இந்–தக் க�ோபுர வாயி–லின் குட–வர – ை–யில் தென்– ப–குதி–யில் மேற்கு ந�ோக்–கி–ய– வாறு சண்ட பைர–வரு – ம், தெற்– கில் மேற்கு ந�ோக்–கி–ய–வாறு குர�ோத பைர–வரு – ம் எழுந்–தரு – – ளி–யுள்–ளன – ர். இவர்–களு – டை – ய வடி–வங்–கள் அள–வால் சிறி–ய– தாக உள்– ள ன. இனி உட்– பிராகா–ரத்தை வலம் வர–லாம். இக்–க�ோயி – லி – ன் கரு–வறை மண்– ட – ப ங்– க ள், உட்– பி – ர ா– கார திரு– ம ா– ளி – கை ப் பத்தி ஆகி– ய வை கருங்– க ல்– ல ால் கட்– ட ப்– ப ட்– ட – வை – க – ள ா– கு ம். பிரா–கா–ரத்–தின் திரு–மா–ளிகை பத்– தி – யி ல் தென்– ப – கு – தி – யி ன் மையத்–தில் நெடிய சூரி–யனி – ன் வடி– வ – மு ம் அவ– ரு க்கு அரு– கில் மேற்கு ந�ோக்–கி–ய–வாறு ருரு– பை – ர – வ – ரி ன் வடி– வ – மு ம்

சண்ட பைரவர்

13


ஆன்மிக மலர்

உன்மத்த பைரவர்

11.11.2017

ருரு பைரவர்

அமைந்–துள்ளன. இவரை வணங்கி சப்த மாதர்–கள், கன்–னிமூ – ல கண–பதி, பஞ்ச லிங்–கங்–கள், ஷண்முகர், ஆலிங்கன சந்–தி–ர–சேகரர், கஜ–லட்–சுமி, வீர–பத்–தி–ர– சு–வாமி ஆகிய�ோரை வணங்கி மகி–ழ–லாம். வடக்–குத் திரு–மா–ளி–கைப் பத்–தி–யில் அறுபத்து மூவர் தெற்கு ந�ோக்கி எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ள–னர். இவ்– வரி–சை–யின் முடி–வில் மேற்கு ந�ோக்–கி–ய–வாறு ஏறத்– தாழ நான்–கடி உய–ர–முள்ள பெரிய கால–பை–ர–வர் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார். இவரே இங்கு அஷ்ட பைர– வர்–களி – ல் முதன்மை பெற்ற பைர–வர– ா–கப் ப�ோற்றப்– படு–கின்–றார். சிறப்பு அபி–ஷேக ஆரா–தனை–கள் அலங்காரங்கள் இவ–ருக்கே செய்யப்படுகின்றன. இவரை வணங்கி த�ொடர்ந்து வலம் வரும்–ப�ோது தெற்கு ந�ோக்–கி–ய–வா–றுள்ள நட–ரா–ஜர் சந்–ந–தி–யில் சிவ–கா–மசு – ந்–தரி உட–னாய நட–ரா–ஜப் பெரு–மா–னைக் கண்டு வணங்–க–லாம். இவரை அடுத்து நவ–கி–ர– கங்–க–ளும், அவர்–க–ளுக்–குக் கிழக்–கில் உன்–மத்த பைர–வ–ரும் சனீஸ்–வ–ர–ரும் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ள–னர். இவ்–வ–டி–வம் அழ–கி–ய–தும் பெரி–ய–தும் ஆகும். கரு– வ – றை க் க�ோட்– ட ங்– க – ளி ல் விநா– ய கர், தட்சிணாமூர்த்தி, லிங்– க�ோ ற்– ப – வ ர், பிரம்– ம – தேவர், துர்க்கை ஆகி– ய�ோ – ரு ம், க�ோமு– கி க்கு அருகில் தெற்கு ந�ோக்–கி–ய–வாறு சண்–டீ–ஸ்–வ–ர–ரும் எழுந்தருளியுள்–ள–னர். இவர்–களை வணங்கி, மகா–மண்–ட–பம் கடந்து இடை–நாழி மண்–டப – த்தை அடை–கிற�ோம் – . இங்–குள்ள

14

குரோதன பைரவர்

வாயி–லில் நெடிய துவார பால–கர்–கள் இருக்–கின்–ற– னர். வலப்–பு–ற–முள்ள துவா–ர–பா–ல–க–ரின் அரு–கில் மேற்கு ந�ோக்–கிய – வ – ாறு அஸிதாங்க பைர–வர் நின்ற க�ோலத்–தில் காட்சி தரு–கி–றார். இவரை வணங்– கி – ய – பி ன் கரு– வ – றை – யி ல் வீற்றிருக்கும் காம– ந ா– தீ – ஸ ்வ– ர ப் பெரு– ம ானை வணங்கி அருள் பெற–லாம். சிவ–பெ–ரு–மான் காமனை அழித்து மீண்–டும் உயிர்ப்–பித்–ததை மகா–புர– ா–ணங்–கள் கூறு–கின்–றன. நெற்–றிக் கண்–ணைத் திறந்து அனல் விழி–யால் ந�ோக்–கிய வேளை–யில் சிவ–பெரு – ம – ான் பைர–வர– ாக விளங்–கின – ார். அவரை காம–தக – ன – ர் என்று அழைப்–பர். பின்–னர் சிவ–பெரு – ம – ான் ரதி–யின் வேண்–டுத – லை ஏற்று மன்–மத – னை உயிர்ப்–பித்–தார். மன்–மத – னு – ம் ரதி–யும் சிவ–பெ–ரு–மானை வணங்–கிப் ப�ோற்–றினர். மதன் ரதி–தேவி – யு – ட – ன் வழி–பட்ட இறைவனே காமநாதீஸ்வரர் என்று அழைக்–கப்–படு – கி – ற – ார் என்கின்–றன – ர். காம–நா–தீஸ் – வ – ர– ப் பெரு–மானை வணங்கி வலம் வந்து தேவ–க�ோட்–டத்–துத் தட்–சி–ணா–மூர்த்–தியை வணங்கி அவ– ரு க்கு அரு– கி ல் அமைந்– து ள்ள படிகளில் ஏறி ரிஷி– க�ோ – பு – ர த்– தி ல் வீற்– றி – ரு க்– கு ம் கபால பைர–வ–ரைத் தரி–சிக்–கச் செல்–ல–லாம். இவர் க�ோபு–ரத்–தின் கிரீ–வப்–ப–கு–தி–யில் தென்–மேற்–கில் தெற்கு ந�ோக்கி அமைந்– து ள்ள க�ோட்– ட த்– தி ல் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார். இவர் இரண்டு திருக்–க–ரங்–கள் க�ொண்–ட–வர்.


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

அஷ்டபுஜ பைரவர் வல– து – க – ர த்– தி ல் கபா– லம் ஏந்தி இட– து – க – ர த்தை தண்டத்தின் மீது ஊன்– றி – யு ள்– ள ார். தலை– யி ல் முடியை வட்–ட–மாக முடிந்–துள்–ளார். இது சுதை–யா– லான வடி–வ–மா–கும். இவர் உய–ரத்–தில் வீற்–றி–ருப்–ப– தால் ஆகாச பைர–வர் என்–றும், தண்–டத்–தி–னைத் தாங்–கி–யுள்–ள–தால் தண்–ட – பாணி என்– றும், கபா– லத்தை ஏந்–தி–யுள்–ள–தால் கபால பைர–வர் என்–றும், நீண்ட சட்–டை–யைத் தரித்–தி–ருப்–ப–தால் சட்–ட–நா–தர் என்–றும் அழைக்–கப்–படு – கி – ற – ார். கங்–கா–ளம் என்–னும் கபா–லத்தை ஏந்–தி–யி–ருப்–ப–தால், கங்–கா–ள–நா–தர் என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றார். இவரை வணங்–கிய பின் சிவ சந்–நதி – க்கு இணை– யாக அதன் வடக்–கில் சுற்–றுப்–பி–ரா–கா–ரங்–க–ளு–டன் விளங்–கும் தனி ஆல–யத்–தில் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருக்– கும் அன்னை பெரிய நாய–கியை வணங்கி வரம் பெற–லாம். ஆற–க–ழூர் அஷ்–ட–பை–ர–வத் தலங்–க–ளில் ஒன்–றா– கத் திகழ்–கி–றது. இங்கு மகா மண்–ட–பத்–தில் துவார பால–க–ருக்கு அரு–கில் முத–லா–வ–தான அஜி–தாங்க பைர–வ–ரும், தெற்–குப் பிரா–கா–ரத்–தில் இரண்–டா–வ– தான ருரு பைர–வ–ரும், க�ோபு–ரக் குட–வ–ரை–யின் வடக்கு அறை– யி ல் மூன்– ற ா– வ – த ான குர�ோ– த – ன – ரும் தெற்கு அறை–யில் நான்–கா–வ–தான சண்–ட– ரும், நவகி–ர–கங்–க–ளுக்கு அரு–கில் ஐந்–தா–வ–தான உன்–மத்–த–ரும், வலம்–புரி மண்–ட–பத்–தில் அருவ நிலை–யில் ஆறா–வத – ான பீஷ்ண பைர–வரு – ம் ஏழா–வ– தான கபால பைர–வர் ராஜ–க�ோ–பு–ரத்–தின் தெற்–குக்

அஸிதாங்க பைரவர் கிரீவத்திலும் எட்–டா–வத – ான கால பைர–வர் வடக்–குப் பிரா–காரத்திலும் உள்–ள–னர். இங்கு தேய்–பிறை அஷ்–டமி பெரும் சிறப்–பு–டன் க�ொண்–டா–டப்–படு – கி – ற – து. அனைத்து வழி–பா–டுக – ளு – ம் கால பைர–வ–ருக்கே செய்–யப்–ப–டு–கின்–றன. அவர் எட்–டுக் கரங்–க–ளு–டன் நாய் வாக–னத்–து–டன் திகழ்– கி–றார். இவ–ருக்கு வெள்–ளிக்–க–வ–சம் அணி–வித்து அலங்–கா–ரங்–க–ளைச் செய்து வழி–ப–டு–கின்–ற–னர். மிளகு தீபம் ஏற்–று–தல், செந்–நிற அலரி மாலை– களைச் சூட்–டு–தல், சிவந்த மலர்–க–ளைக் க�ொண்டு அர்ச்–சித்–தல் முத–லிய பிரார்த்–த–னை–கள் அன்–பர்– களால் செய்–யப்–ப–டு–கின்–றன. தேய்–பிறை அஷ்–டமி நாளில் ஆயி–ரக்–கண – க்–கான மக்–கள் வந்து வழி–பாடு செய்–கின்–ற–னர். அஷ்–ட–பை–ர–வ–ருக்–கு–ரிய சிறந்த பிரார்த்–த–னைத் தல–மாக இத்தலம் விளங்–கு–கி–றது. இக்– க�ோ – யி – லி ல் பைர– வ – ரி ன் அழ– கி ய சிறிய உலாத்–தி–ரு–மேனி உள்–ளது. தலை–யின்–மீது ஜ்வா– லை– க ள் சுடர்– வி ட, நான்கு கரங்– க – ளி ல் டமரு, பாசம், சூலம், கபா–லம் ஏந்–தி–ய–வ–ராக இவர் காட்சி தரு–கின்–றார். இவர் பவனி வரு–வ–தற்–கென சிறிய மரத்–தா–லான நாய் வாக–னம் உள்–ளது. தேய்–பிறை அஷ்–டமி நாளில் இவர் பிரா–கா–ரங்–களி – ல் வலம் வந்து அன்–பர்–க–ளுக்கு அருள்–பா–லிக்–கின்–றார். கள்– ள க்– கு – றி ச்சி - ஆத்– தூ ர் சாலை– யி ல், சேலம் ப�ோகும் வழி–யில் சின்–ன–சே–லம் வி - கூட்டு ர�ோடி– லி – ரு ந்து 2 கி.மீ. த�ொலை– வி ல் ஆல– ய ம் உள்–ளது.

15


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்?

11.11.2017 முதல் 17.11.2017 வரை

மேஷம்: செவ்–வாய், புதன் இரு–வ–ரின் பரி–வர்த்–தனை கார–ண–மாக நிறை, குறை–கள் உண்டு. எதிர்–பார்த்த விஷ–யங்–களை விட எதிர்–பா–ராத விஷ–யங்–கள் கூடி வரும். ச�ொந்–த–பந்–தங்–க–ளின் குடும்ப விஷ–யங்–களி – ல் கருத்து கூறா–மல் இருப்–பது நலம் தரும். குரு–வின் பார்வை கார–ணம – ாக பூர்–வீக ச�ொத்து சம்–மந்–தம – ாக ஒரு–மித்த கருத்து உண்–டா–கும். பழைய வண்–டியை மாற்றி புது வண்டி வாங்–கு–வீர்–கள். பெண்–க–ளுக்கு மனத்–த–ளர்ச்சி, ச�ோர்வு வந்து நீங்–கும். மாமி–யா–ரின் உடல்–ந–லம் பாதிக்–கப்–ப–ட–லாம். அலு–வ–ல–கத்–தில் சீரான நிலை காணப்–ப–டும். சக ஊழி–யர்–க–ளு–டன் அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோக–வும். கருத்து வேறு–பாடு கார–ண–மாக பிரிந்–த–வர்–கள் ஒன்று சேரு–வார்–கள். பரி–கா–ரம்: மாமல்–லபு – ர– ம் ஸ்தல சய–னப் பெரு–மாளை தரி–சித்து வணங்–கல – ாம். பக்–தர்–களு – க்கு சர்க்கரைப்– ப�ொங்–கலை பிர–சா–த–மாக தர–லாம். ரிஷ–பம்: உங்–கள் ராசியை புதன் பார்ப்–பது ஓர் வரப்–பி–ர–சா–த–மா–கும். செல்–வாக்கு உய–ரும். சூரி–யன், சுக்–கி–ரன் இரு–வ–ரின் சேர்க்கை கார–ண–மாக இட–மாற்–றம் இருக்–கும். வீடு மாற இடம் பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல வீடு அமை–யும். செவ்–வாய் 5ல் நிற்–ப–தால் உணர்ச்சி வசப்–ப–டா– மல் இருப்–பது அவ–சி–யம். க�ொடுக்–கல், வாங்–க–லில் நின்று ப�ோன த�ொகை வசூ–லா–கும். கண் பார்–வைக் குறை–பாடு கார–ண–மாக கண்–ணாடி அணிய வேண்டி இருக்–கும். த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். துணைத் த�ொழில்–கள், உப–த�ொ–ழில்–க–ளில் ஈடு–ப–டு–வீர்–கள். பரி–கா–ரம்: மதுரை திரு–ம�ோ–கூர் சக்–க–ரத்–தாழ்–வாரை தரி–சித்து வழி–ப–ட–லாம். உடல் ஊன–முற்–ற�ோர், த�ொழு–ந�ோ–யா–ளி–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். மிது–னம்: நிறை குறை–கள், வரவு செல–வு–கள் கலந்த நேரம். இரண்–டில் ராகு த�ொடர்–வ–தால் பேச்–சில் நிதா–னம் தேவை. திடீர் பய–ணங்–கள் மேற்–க�ொள்ள வேண்டி வரும். வயிறு, த�ோல் சம்–மந்–த–மான பிரச்–ச–னை–கள் வர–லாம். சூரி–யன், சுக்–கி–ரன் இரு–வ–ரும் உங்–க–ளுக்கு துணை இருப்–பார்–கள். பெண்–கள் சமை–ய–ல–றை–யில் கவ–ன–மாக இருப்–பது அவ–சி–யம். ச�ொத்து சம்மந்–த–மாக உங்–கள் முயற்–சி–கள் பலன் தரும். அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்–கள் கை ஓங்–கும். சக ஊழி–யர்–கள் உத–வு–வார்–கள். மாண–வர்–கள் மேற்–ப–டிப்–பிற்–காக வெளி–நாடு செல்–லும் ய�ோகம் உள்–ளது. பரி–கா–ரம்: பைர–வ–ருக்கு விபூதி காப்–பிட்டு வழி–ப–ட–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு தயிர் சாதத்தை பிர–சா–த–மாக தர–லாம். கட–கம்: வார ஆரம்–பத்–தில் சில மனக்–கு–ழப்–பங்–கள் இருந்–தா–லும், ராசி–நா–தன் சந்–தி–ரன் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் கவ–லைப்–ப–டு–வ–தற்கு இல்லை, செவ்–வா–யின் பார்வை கார–ண–மாக சக�ோ–த–ரர்–கள் உத–வு–வார்–கள். நிலம் சம்–மந்–த–மாக சுமு–க–மான தீர்வு ஏற்–ப–டும். பெண்–கள் குடும்–பத்–தி–ன–ரு–டன் அனு–ச–ர–ணை–யா–கப் ப�ோவது அவ–சி–யம். சுக்–கி–ர–னின் அரு–ளால் பழைய வண்–டியை மாற்றி புது வண்டி வாங்–குவீ – ர்–கள். கேது 7ல் த�ொடர்–வத – ால் நண்–பர்–களி – ட – ம் இருந்து ஒதுங்கி இருக்–க–வும். பாடல் பெற்ற திருத்–த–லங்–க–ளுக்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு கிட்–டும். பரி–கா–ரம்: திருக்–க–ட–வூர் அபி–ராமி அம்–மனை தரி–சித்து வணங்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பழ வகை–களை பிர–சா–த–மாக தர–லாம். சிம்–மம்: உங்–கள் வீரி–யஸ்–தான பலம் கார–ண–மாக எதிர்ப்–புகள் மறை–யும். தந்தை மூலம் அனு–கூ–லம் உண்டு. செவ்–வாய் 2ல் இருப்–ப–தால் ப�ொன், ப�ொருள் சேர்க்கை உண்டு. சுப காரி–யத்–திற்–கான தேதியை முடிவு செய்–வீர்–கள். குரு, சுக்–கிர– னி – ன் அம்–சம் நன்–றாக உள்–ளது. சக�ோ–தர உற–வு–க–ளால் மகிழ்ச்சி, ஆதா–யம் கிடைக்–கும். பூர்–வீக ச�ொத்–தில் உங்–க–ளுக்கு உரிய பங்கு கைவந்து சேரும். வெளி மாநி–லங்–க–ளில் உள்ள க�ோயில்–க–ளுக்கு சென்று வரு–வீர்–கள். அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்–கள் க�ோரிக்–கை–கள் நிறை–வே–றும். வியா–பா–ரம் லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். யார் பண–மா–வது உங்–கள் கையில் புரண்டு க�ொண்டே இருக்–கும். பரி–கா–ரம்: அரக்–க�ோ–ணத்–திற்கு அரு–கே–யுள்ள பள்–ளூர் வாராஹி அம்–ம–னுக்கு தாமரை மலரை சாத்தி வழி–ப–ட–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பால்–பா–யா–சத்தை பிர–சா–த–மாக வழங்–க–லாம். கன்னி: செவ்–வாய் ராசி–யிலே நிற்–ப–தால் நிறை, குறை–கள் உண்டு. எதி–லும் நிதா–னம், கவ– னம் தேவை. குடும்–பத்–தில் பழைய கதை–களை பேசிக் க�ொண்–டிரு – க்க வேண்–டாம். தாத்தா, பாட்–டி–யி–டம் இருந்து உத–வி–கள் கிடைக்–கும். குரு–வின் பார்வை கார–ண–மாக குழந்தை பாக்–கி–யம் எதிர்–பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு இனிக்–கும் செய்தி உண்டு. தாய்–வழி உறவு–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. மருத்–துவ சிகிச்–சை–யில் இருந்–த–வர்–கள் குண–ம–டை–வார்–கள். கேது 5ல் இருப்–பதால் சதா சிந்–த–னை–யில் மூழ்கி இருப்–பீர்–கள். குல–தெய்வ தரி–ச–னம் செய்–வ–தால் நிவா–ர–ணம் உண்டு. அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்–கள் உழைப்–பிற்–கும், திற–மைக்–கும் பாராட்–டும் அங்–கீ–கா–ர–மும் கிடைக்–கும். பரி–கா–ரம்: சென்னை திரு–வல்–லிக்–கேணி பார்த்–த–சா–ரதி பெரு–மாளை வழி–ப–ட–லாம். ஏழை ந�ோயா–ளி– களுக்கு மருந்து மாத்–திரை வாங்–கித் தர–லாம்.

16


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

ஜ�ோதிட முரசு

மிது–னம் செல்–வம்

துலாம்: ராசி–யில் சூரி–யன், சுக்–கி–ரன், குரு முக்–கூட்–டுக்–கி–ரக சேர்க்கை இருப்–ப–தால் மன சஞ்–ச–லம், அமை–தி–யின்மை ஏற்–பட்டு சரி–யா–கும். சுக்–கி–ரன் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் பெண்–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. புதிய வேலைக்கு முயற்–சித்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல தக–வல்–கள் வரும். புதன் 2ல் இருப்–ப–தால் வாய் மூலம் பேசி த�ொழில் செய்–ப–வர்–கள் லாபம் அடை–வார்–கள். மாமன், மச்–சான் உற–வு–க–ளால் மகிழ்ச்சி உண்டு. மாமி–யார் உடல்–ந–லம் கார–ண–மாக மருத்–துவ செல–வு–க–ளுக்கு இட–முண்டு. த�ொழில், வியா–பா–ரம் சீராக இருக்–கும். பழைய பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். வேலை–யாட்–க–ளால் சில சங்–க–டங்–கள் வர–லாம். பரி–கா–ரம்: திருப்–ப�ோ–ரூர் முரு–கப்–பெ–ரு–மானை தரி–சித்து வழி–ப–ட–லாம். துப்–பு–ரவு த�ொழி–லா–ளர்–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். விருச்– சி – க ம்: ராசி–நா–தன் செவ்–வாய் லாப ஸ்தா–னத்–தில் இருப்–ப–தால் ஸ்தி–ர–மாக முடிவு எடுப்–பீர்–கள். வீண், வம்பு வழக்–கு–க–ளில் சிக்கி இருந்–த–வர்–கள் அதி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வார்–கள். சனி–பக – வ – ா–னின் சஞ்–சா–ரம் கார–ணம – ாக கை, கால், மூட்டு குடைச்–சல், காது வலி வந்து நீங்–கும். சுக்–கி–ரன் விர–யத்–தில் ஆட்சி பெற்–றி–ருப்–ப–தால் பண–வ–ரவு உண்டு. வாகன பய–ணங்–க–ளின் ப�ோது அதிக கவ–னம் தேவை. த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். கை நழு–விப் ப�ோன கான்ட்–ராக்ட் மீண்–டும் உங்–க–ளுக்கு கிடைக்–கும். பரி–கா–ரம்: பிள்–ளை–யார்–பட்டி கற்–பக விநா–ய–கரை தரி–சித்து வணங்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பழ–வ–கை–கள் கலந்த பஞ்–சா–மிர்–தத்தை பிர–சா–த–மாக தர–லாம். தனுசு: இரண்–டில் ராகு, எட்–டில் கேது, சனி–பார்வை ப�ோன்ற அமைப்–பு–க–ளால் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருப்–பது உத்–த–மம். வெளி–நாடு செல்–வ–தற்–கான கால–சூ–ழல் உள்–ளது. பெண்–களு – க்கு த�ோழி–கள – ால் சங்–கட – ங்–கள் வந்து நீங்–கும். ய�ோகா–திப – தி செவ்–வா–யின் பார்வை பலம் கார–ண–மாக வாட–கைக்கு வீடு பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல இடம் அமையும். அலு–வ–ல–கத்–தில் வேலைச்–சுமை கூடும். த�ொழி–லில் முன்–னேற்–றம் உண்டு. எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் த�ொழில் பிர–கா–ச–மாக இருக்–கும். பரி–கா–ரம்: வியா–ழன், சனிக்–கி–ழ–மை–க–ளில் சனீஸ்–வ–ர–ருக்கு தீபம் ஏற்றி வழி–ப–ட–லாம். இல்–லா–த�ோர், இய–லா–த�ோ–ருக்கு வேண்–டி–யதை வழங்–க–லாம். மக–ரம்: செவ்–வாய், புதன் இரு–வ–ரும் அனு–கூ–ல–மாக இருப்–ப–தால் எல்லா விருப்–பங்–க–ளும் நிறை–வே–றும். வேலை சம்–மந்–த–மாக தேர்வு எழு–தி–ய–வர்–க–ளுக்கு வெற்றி செய்தி கிடைக்–கும். நிச்–ச–ய–தார்த்–தம், வளை–காப்பு ப�ோன்ற சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளுக்கு ஏற்–பா–டு–கள் செய்–வீர்–கள். குரு– பார்–வை–யின் கார–ண–மாக ச�ொத்து வாங்–கும் ய�ோகம் உண்டு. சக ஊழி–யர்–க–ளி–டம் அனு–ச–ர– ணை–யா–கப் ப�ோக–வும். வியா–பா–ரம் லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். வெள்ளி ப�ொருட்–கள், பரிசு ப�ொருட்–கள், ரெடி–மேட் ஆடை–கள், உள்–ளா–டை–கள் த�ொழில் செழிப்–ப–டை–யும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 11.11.2017 காலை 11.44 முதல் 13.11.2017 மாலை 5.59 வரை. பரி–கா–ரம்: சென்னை மயி–லாப்–பூர் வெள்–ளீச்–ச–ரம் க�ோயி–லில் உள்ள சுக்–கி–ரேஸ்–வ–ரரை வழி–ப–ட–லாம். முதி–ய�ோர் இல்–லங்–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். கும்–பம்: தனஸ்–தான குரு, சுகஸ்–தான சுக்–கி–ரன் உங்–க–ளுக்கு சுப ய�ோகத்தை தரு–கி–றார்– கள். நான்கு சக்–க–ர–வண்டி வாங்–கும் ய�ோகம் உள்–ளது. செவ்–வாய் குடும்ப ஸ்தா–னத்–தைப் பார்ப்–ப–தால் லாப, நஷ்–டம் இருக்–கும். அவ–சிய, அநா–வ–சிய செல–வு–கள் வரும். 6ல் ராகு நிற்–ப–தால் எதை–யும் சவா–லாக ஏற்று செய்து முடிப்–பீர்–கள். தாயார் மூலம் மகிழ்ச்–சி–யும், உத–வி–க–ளும் கிடைக்–கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் தடை–கள், தாம–தங்–கள் நீங்–கும். மகிழ்ச்–சி–யான செய்தி புதன்–கி–ழமை வரும். நீண்ட நாட்–க–ளாக தடை–பட்டு வந்த குல–தெய்வ வழி–பாடு, பரி–கார நேர்த்–திக் கடன்–கள் இனிதே நிறை–வே–றும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 13.11.2017 மாலை 6.00 முதல் 16.11.2017 அதி–காலை 2.29 வரை. பரி–கா–ரம்: நாமக்–கல் ஆஞ்–ச–நேய சுவா–மியை தரி–சித்து பிரார்த்–திக்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு இனிப்பு வகை–களை பிர–சா–த–மாக தர–லாம். மீனம்: சுக, பாக்–கி–யஸ்–தான அம்–சங்–கள் அனு–கூ–ல–மாக இருப்–ப–தால் மகிழ்ச்சி, உற்–சா–கம் உண்டு. தன ஸ்தா–னத்தை குரு பார்ப்–ப–தால் வராத கடன், பாக்கி வசூ–லா–கும். செவ்–வாய் பார்வை பலம் கார–ணம – ாக சுப நிகழ்ச்–சிக – ளு – க்–கான அச்–சா–ரம் ப�ோடு–வீர்–கள். ராகு 5ல் இருப்–ப– தால் அடிக்–கடி இல்–லா–ததை கற்–பனை செய்து க�ொள்–வீர்–கள். உத்–ய�ோ–கத்–தில் அலைச்–சல், பய–ணங்–கள் இருந்–தா–லும் சலு–கை–கள், ஆதா–யம் கிடைக்–கும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 16.11.2017 அதி–காலை 2.30 முதல் 18.11.2017 மதி–யம் 12.49 வரை. பரி–கா–ரம்: பட்–டீஸ்–வர– ம் துர்க்கை அம்–மனு – க்கு குங்–கும – ம் அர்ச்–சனை செய்து வழி–பட – ல – ாம். பக்–தர்–களுக்கு எலு–மிச்–சம் சாதத்தை பிர–சா–த–மாக தர–லாம்.

17


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

வியர்வை அரும்–பும் பெரு–மாள் ரி– ய – ம ாத்– தூ ர் என்– னு ம் திருத்– த – ல த்– தி ல் பெ நிவா– ச ப் பெரு– ம ாள் திருக்– க �ோ– யி ல் உள்–ளது. இத்–த–லத்து பெரு–மாள் மீது தின–மும் காலை– யி ல் சூரிய ஒளி படர்ந்து செல்– லு ம். அப்–ப�ொ–ழுது பெரு–மா–ளின் முகத்–தில் முத்து, முத்–தாய் வியர்வை அரும்–பும் அரிய காட்–சியை தரி–சிக்–க–லாம்.

திரு–மண வரம் அளிக்–கும் அம்–பிகை

சு

ருட்–டப்–பள்ளி திருத்–த–லத்–தில் உள்ள பள்ளி க�ொண்–டேச – ஸ்–வர– ர் ஆல–யத்–தில் நின்ற க�ோலத்–தில் பண்–டா–சு–ரனை வதம் செய்–யும் ப�ொருட்டு  ராஜ ராஜேஸ்–வரி அம்– மன் நடந்து வரு–வது ப�ோன்ற அமைப்–பில் காட்சி அளிக்–கி–றாள். அவ–ளது கைக–ளில் கரும்பு, வில், பஞ்ச புஷ்ப பாணம் ஆகி–ய– வற்றை ஏந்–தி–யுள்–ளாள். இந்த அம்–மனை வழி–பட்டு வந்–தால் திரு–மண – ப் பேறு கிட்டா–த– வர்–களு – க்கு விரை–வில் திரு–மண – ம் கை கூடும் என்–பது பக்–தர்–க–ளின் அனு–ப–வ–பூர்வமான நம்–பிக்கை.

விசே–ஷ–மான சக்–க–ரம்

து– ரை – யி ல் இருக்– கு ம் அழ– க ர்– ம லை தி ரு த் – த – ல த் – தி – லு ள ்ள க ள் – ள – ழ – க ர் க�ோயி–லின் மூல–வ–ரான பெரு–மாள் பஞ்–சா– யு–தங்–க–ளோடு தேவி, பூதேவி இரு–வரும் இரு– பு றங்– க – ளி – லு ம் எழுந்தருளியி– ரு க்க எழில்–மி–குந்த க�ோலத்–து–டன் திவ்–யா–லங்–கார சேவை சாதித்த வண்–ணம் இருக்–கிற – ார். இந்த பெரு–மா–ளின் கையி–லுள்ள சக்–ர–மா–னது பிர– ய�ோ–கிக்–கும் த�ோர–ணை–யி–லேயே இருப்–பது விசே–ஷ–மா–னது.

மாலை–யில் சூரிய பூஜை

ரள மாநி–லம், கண்–ணூர் என்ற ஊருக்கு கே அரு–கில் உள்–ளது தல–சேரி என்ற தலம். இங்–குத – ான் பரி–மட – ம் தேவி ஆல–யம் இருக்–கிற – து.

இக்–கோ–யி–லின் தேவி மேற்கு ந�ோக்கி இருந்து தரி–சன – ம் தரு–கிற – ாள். இங்கு மாலை–யில் சூரி–யன் அஸ்–த–ம–னம் ஆகும்–ப�ோது சூரி–ய–னின் கதிர்–கள் தேவி–யின் விக்–ர–கத்–தில் படு–கி–றது. இது ஒரு விசேஷ தரி–ச–ன–மா–கும். மேலும், க�ோயி–லுக்–குள்– ளேயே வேற�ொரு சுயம்பு விக்–ர–க–மும், மூன்று தேவி–க–ளின் திரு–வு–ரு–வங்–க–ளும் உள்–ளன. இக்– க�ோ–யி–லில் ஐந்து தேவி–கள் இருப்–ப–தால் ‘பஞ்ச துர்கா பிர–திஷ்–டை’ என்று கூறு–கி–றார்–கள்.

- டி.பூப–தி–ராவ்

18


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

தன்வந்திரி பீடத்தில் பைரவாஷ்டமி!

வே

லூர் மாவட்–டம் - வாலா–ஜா–பேட்டை தன்–வந்–திரி பீடத்–தில் இந்–திய – ா–வில் எங்–கும் இல்–லா–தவ – ாறு ஒரே கல்–லில் பல சிறப்–புக – ள் க�ொண்ட ச�ொர்ண பைர–வ– ருக்–கும், ஒரு கல்–லில் மஹா பைர–வ–ரும் ஆதார பீடத்–தில்

அசி–தாங்க பைர–வர், சம்–ஹார பைர–வர், ருரு பைர–வர், க்ரோ–தன பைர–வர், சண்ட பைர–வர், கபால பைர–வர், ருத்ர பைர– வர், உன்–மத்த பைர–வர் என எட்–டுத் திரு–நா–மங்–கள் க�ொண்ட அஷ்ட பைர– வர்–களை திசைக்கு இரண்டு பைர–வர் வீதம் பிர–திஷ்டை செய்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்த ஆண்டு பைர–வர் ஜெயந்–தியை முன்–னிட்டு வரு–கிற 10.11.2017 வெள்– ளிக்–கி–ழமை மற்–றும் 11.11.2017 சனிக்– கி–ழமை ஆகிய இரு தினங்–கள் சிறப்பு அலங்–கா–ரத்–து–டன் பைர–வர் ஜெயந்தி நடை–பெ–ற–வுள்–ளது. ஒவ்–வ�ொரு மாத– மும் வரும் தேய்–பிறை அஷ்–டமி திதி பைர–வரு – க்கு உகந்த நாள். அந்த வகை– யில் ஒவ்–வ�ொரு அஷ்–டமி திதிக்–கும் ஒரு பெயர் உண்டு. இதில் கார்த்–திகை மாத தேய்–பிறை அஷ்–டமி ருத்–ராஷ்–டமி என்–றும் கால–பை–ர–வாஷ்–டமி என்–றும் ச�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றது. பைர–வ–ரின் திரு– வு–ரு–வத்–தில் பன்–னி–ரண்டு ராசி–க–ளும் அடக்–கம – ா–கியு – ள்–ளன. தலை–யில் மேஷ ராசி–யும், வாய்ப் பகு–தி–யில் ரிஷப ராசி– யும், கைக–ளில் மிது–ன–மும், மார்–பில் கட–க–மும், வயிற்–றுப் பகு–தி–யில் சிம்–ம– மும், இடை– யி ல் கன்– னி – யு ம், புட்– ட த்– தில் துலா–மும், லிங்–கத்–தில் மக–ர–மும், த�ொடை–யில் தனு–சும், முழந்–தா–ளில் மக–ரமு – ம், காலின் கீழ்ப்–பகு – தி – யி – ல் கும்–ப– மும், அடித்–த–ளங்–க–ளில் மீன ராசி–யும் அமைந்–துள்–ள–தாக ஜாதக நூல்–கள் விவ–ரிக்–கின்–றன. பைர–வர் பாம்–பைப் பூணு– ல ா– க க் க�ொண்டு, சந்– தி – ரனை சிர–சில் வைத்து, சூலம், மழு, பாசம், தண்–டம் ஏந்தி காட்சி தரு–வார். இங்– குள்ள பீடத்–தில் 4 அடி உய–ரத்–தில் பைரவி என்ற திரு–நா–மம் பெற்ற தனது மனை–வி–யைத் தனது மடி–யில் இருத்– திக்–க�ொண்டு மலர்ந்த தாமரை மலர் முகத்–து–டன் சடை–மு–டி–யில் பிறைச்–சந்– தி–ரன் சூடி–யும், கரங்–க–ளில் தாமரை மணி– க ள் ப�ொதித்த சங்– க ம், அபய ஹஸ்–தத்தோடு ப�ொன் ச�ொரி–யும் குடம் ஒரு கரத்–தில் தாங்கி, மறுக்–க–ரத்–தால் ஆதி சக்–தியை ஆலிங்–க–னம் செய்–த–ப– டி–யும் காட்சி அளிக்–கிற – ார். மறு–கர– த்–தில் சூல–மும். கிரீ–ட–மும், பட்டு வஸ்–தி–ர–மும் அணிந்து. தம்–பதி சமேதராகக் காட்சி அளிக்–கி–றார்.

- ந.பர–ணி–கு–மார்

19


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

வல்–லன்–கு–மா–ர–விளை, கு–மரி மாவட்–டம் உற–வி–னர்–களை தவிர வேற்று ஆண்–கள் யாரை–யும் பார்த்–தி– டாத பரு–வம் வயது பதி–னாறு நிரம்–பிய ச�ோண–முத்து முதன் முத–லாக வாச–முத்–துவை காண்– கி–றாள். முதல் பார்–வை–யிலே அவ–னுக்கு காதல் வலை வீசி– வண்ணாரமாடன�ோடு இளைய பெருமாள் னாள். பார்–வை–யின் அர்த்–தம் புரிந்த வாச–முத்து, தனக்கு திரு– ம–ணம் முடிந்ததை கூறினான். அவ–னது மீசை குறித்து பேசிய ச�ோண– மு த்து தனது ஆசை– யையும் எடுத்– து க்– கூ – றி – னா ள். அறிவுரை கூறி–யும் கேட்க மறுத்த அவ–ளது பேச்சை மன–சுக்–குள் அசை– ப�ோ ட்– ட – ப டி வாச– மு த்து தனது வீடு ந�ோக்கி நடந்–தான். எதி–ரில் அவ–னது நண்–பன் புதி–ய– வன் தென்–ப–டு–கி–றான். அவ–னி– ரு–நெல்–வேலி சேந்–தமங்–க–லம் மற்–றும் அதன் சுற்–றுப்–பு–றத்தை டம் நடந்– த தை கூறு– கி – ற ான். சேர்ந்த ஏழு ஊர்– க – ளி ல் துணி– து– வைத் துக் க�ொண்– டி – ரு ந்த ‘‘ராணி மாதிரி ச�ோண– மு த்து சலவைத் த�ொழி–லாளி மாட வண்–ணா–ரும், அவ–ரது மனைவி மாடிப்– இருக்– கி றா, நீ ஏன் ஊரெல்– பிள்–ளை–யும் தவ–மி–ருந்து சங்–க–ர–ந–யி–னார் அரு–ளு–டன் பெற்–றெ–டுத்த லாம் ப�ொண்– ணு க்கு அலை– யற, அவள உனக்கு முடிக்–க– பிள்ளை வாச–முத்து. தாய் மாமன் நீல வண்–ணார் உத–வி–யு–டன் அவ–ரது நண்–பர் லாம் என்று கூற’’ ‘‘எப்–ப–டிலே அது சாத்–தி–ய–மா–கும் என்று மூலம் மந்–திர– ம், தந்–திர– ம், கூடு–விட்டு கூடு பாயும் வித்–தைக – ள், – ன் கேட்க,’’ ‘‘வசிய மை மாந்திரீகம் முத–லா–ன–வற்றை கற்–றுக்–க�ொண்ட வாச–முத்து ï‹ñ புதி–யவ வச்சு அவள உன் பக்–கம் சேந்–தி–மங்–க–லம் மற்–றும் சுற்று வட்–டா–ரத்–தில் மாந்–தி–ரீ–கத்–தில் á¼ மயக்கி தாரேன்.’’ என்று நல்ல பெய–ர�ோடு திகழ்ந்–தான். கண் திருஷ்டி கழித்–தல், பேய் விரட்–டுத – ல், வியா–பார வளர்ச்–சிக்கு வழி–வகு – த்–தல், காணா–மல் ê£Ièœ கூறினான் வாச–முத்து. சில நாட்–கள் நகர்ந்த ப�ோன ப�ொருட்–களை மைப�ோட்டு பார்த்–தல் என பல–வித – ம – ான நி லை – யி ல் ய ா ரு ம் மாந்–தி–ரீ–கத்–தில் கை தேர்ந்து விளங்–கி–னான் வாச–முத்து. இல்லா நேரத்–தில் செம்–ப– மரு–ம–க–னின் வளர்ச்–சியை கண்டு பெருமை க�ொண்ட நீல– வண்–ணார் தனது மகள் சாத்–தியம்மாளை அவனுக்கு திரு–ம–ணம் ரக்–கு–டும்–பன் வீட்–டுக்கு துணி செய்து வைத்–தார். மாந்–தி–ரீ–கத்–தில் சிறந்து விளங்–கி–னா–லும் மற்ற க�ொடுக்க மீண்– டு ம் சென்ற நேரங்–க–ளில் தனது பெற்–ற�ோர்–க–ளு–டன் துணி வெளுப்–ப–தி–லும் வாச– மு த்து, தான் மறைத்து வைத்–தி–ருந்த வசிய மையை, கவ–னம் செலுத்தி வந்–தான் வாச–முத்து. – ல் தட–வி– வாச–முத்–து–வின் நெருங்–கிய நண்–பர் புதி–ய–வன். புதி–ய–வ–னுக்–கு ச�ோண–முத்து புரு–வத்தி – ற – ான். மறு–கனமே – அவ–னி– மண–மு–டித்து வைக்க வேண்–டும் என்று அவ–ரது பெற்–ற�ோர் விரும்– வி–டுகி – ள் ச�ோண–முத்து. பி–னர். வாச–முத்–து–வ�ோடு நட்பு வைத்–தி–ருந்த கார–ணத்தை காட்டி டம் மயங்–கினா இரு–வரு – ம் குளத்து கரை–ய�ோ– புதி–ய–வ–னுக்கு அவர்–கள் சமூ–கத்–தி–லும், ச�ொந்–தத்–தி–லும் யாரும் – ன் தனி– பெண் க�ொடுக்க முன்–வ–ர–வில்லை. இதை வாச–முத்–து–வி–டம் கூறி ரம் இருந்த வாச–முத்–துவி மை–யான குடி–சையி – ல் அடிக்–கடி ஆதங்–கப்–பட்–டான் புதி–ய–வன். – . இதை–யறி – ந்த ஏழு ஊர் தலை–வர் செம்–ப–ரக்–கு–டும்–ப–னு–டன் பிறந்–த–வர்–க–ளில் சந்–தித்து வந்–தனர் ஏழு தம்–பிம – ார்–களு – ம், ச�ோண–முத்து என்ற ஒரு தங்–கையு – ம் உண்டு. புதி–ய–வன் தனக்கு ச�ோண–முத்– ஒரே தங்கை என்–ப–தால் ச�ோண–முத்–துவை அண்–ணன்–மார்–கள் துவை வசி–யம் செய்து தரு–வ– தாக கூறிய வாச–முத்து, அவனே செல்–ல–மாக வளர்த்து வந்–த–னர். ஒரு–நாள் செம்–ப–ரக்–கு–டும்–பன் வீட்–டுக்கு வெளுத்த துணியை சேர்த்– து க்– க� ொண்– ட ானே என க�ொடுக்–கச் சென்–றான் வாச–முத்து. வீட்–டில் யாரும் இல்–லா–த–தால் ஆதங்–கப்–பட்டு அவன் மீது பகை ச�ோண–முத்து வந்து துணியை வாங்க வீட்–டுக்கு வெளியே வருகிறாள். உணர்வு க�ொண்–டான்.

இடையூறுகளை

அகற்றுவார்

இளைய பெருமாள்

தி

20


11.11.2017 ஆன்மிக மலர் ஒரு–நாள் மதிய வேளை புதி–ய–வன், பனை– மரத்தில் பத–நீர் இறக்–கிக் க�ொண்–டிரு – க்–கும்–ப�ோது குடிசை வீட்–டுக்–குள் ச�ோண–முத்–து–வும், வாச–முத்– து–வும் செல்–வதை பார்க்–கி–றான். அன்று மாலை தன்–னி–டம் கள்ளு குடிக்க வந்த செம்–ப–ரக்–கு–டும்–ப– னின் தம்பி மார்–கள் அளவு குறை–வாக இருக்– கி–ற–தாக குறை கூறி–, இப்–படி நீடித்–தால் உனது பனை–யும் இருக்–காது. உனக்கு ப�ொழப்–பும் இங்கு நடக்–காது பாத்–துக்கோ என்று மிரட்ட, புதி–ய–வன் க�ோபம் க�ொண்டு உங்க வீரத்தை எங்–கிட்ட காட்– டா–தீங்க, ஆத்–தாங்–கரை – ய�ோ – ர– ம் ஒத்த குடி–சையி – ல சல–வைக்–கா–ரன் கூட ஒண்ணா இருக்–கிற உங்க தங்–கச்–சிக்கிட்ட காட்–டுங்க என்று கூறு–கி–றார். ஏலே, என்–னல ச�ொல்–லுத, புதுக்–கதை விடுற என்று கூறிய செம்–பர– க்–குடு – ம்–பன் தம்பி மார்–களி – ட – ம் எம்–பே–ரு–தான் புதி–ய–வன், நான் புது–க–தை–யெல்– லாம் கட்–ட–மாட்–டேன் என்று பதி–லு–ரைத்–தான். அவர்–கள் க�ோபம் க�ொள்–கின்–ற–னர். நீ ச�ொல்–வது ப�ொய்–யாக இருந்தா, உனக்கு தலை இருக்–காது என்–கின்–றனர் – . அப்–ப�ோது புதி–யவ – ன் நாளை அந்தி சாயும் முன் வாருங்க, ஆத்–தாங்–கரை – யி – ல பதுங்கி இருங்க, நான் மரத்–தி–லி–ருந்து என் தலை துண்டு துணிய எடுத்து அசைச்சு அறி–குறி காட்–டு–றேன். அப்–பு–றமா இரண்டு பேரை–யும் கையும் கள–வுமா புடிங்க என்று கூறு–கிற – ார். சரி என்று ச�ொல்–லிவி – ட்டு அண்–ணன் தம்பி ஏழு பேரும் அவ்–வி–டம் விட்டு செல்–கின்–ற–னர். மறு–நாள் மாலை ப�ொழு–தா–னது, அவர்–கள் புதி–யவ – ன் ச�ொன்–னப – டி ஆற்–றங்–கரை – க்கு வரு–கின்–ற– னர். பனை–மர– த்–தில் புதி–யவ – ன் இருக்–கிற – ான். அந்த நேரம் வாச–முத்–து–வும், ச�ோண–முத்–து–வும் வரும் வினை தெரி–யா–மல் இணை–கின்–ற–னர் குடி–சைக்– குள். உடனே புதி–ய–வன் அறி–கு–றி–யாக துணியை எடுத்துக்காட்ட, செம்–பர– க்–குடு – ம்–பன் தம்பி மார்–கள் ஏழு–பேரு – ம் திரண்டு குடி–சைக்–குள் செல்–கின்–றனர் – . அவர்–களை கண்ட வாச–முத்து பூனை–யாக மாறி அங்–கி–ருந்து வெளி–யேறி சுய–ரூ–பம் க�ொண்டு ஓடு– கி–றான். அவனை பின் த�ொடர்ந்து சென்ற ஏழு பேரும் அவனை பிடித்து அடித்து உதைக்–கி–றார்– கள். எந்த காய–மும், வலி–யும் வாச–முத்–து–வுக்கு ஏற்–ப–ட–வில்லை. செம்–ப–ரக்–கு–டும்–ப–னுக்கு தக–வல் தெரி–கி–றது. அவர் வந்து தம்–பி–க–ளி–டம் இனி அவனை அடிக்க வேண்–டாம். வட–மலை – ய – ப்–பரி – ட – ம் அழைத்து செல்– வ�ோம் என்று கூறி, வாச–முத்–துவை இரு–பத்–தி– ய�ோரு சங்–கிலி – ய – ால் கட்டி க�ொண்டு சென்று, அவர் முன் க�ொண்டு நிறுத்–துகி – ன்–றனர் – . வட–மலை – ய – ப்–ப– பிள்ளை, வாச–முத்–துவை சேந்–தி–மங்–க–லம் ஆற்– றங்–கரை – ய�ோ – ர– மு – ள்ள ஆவ–ரங்–காடு தர்ம சாஸ்தா க�ோயில் முன்பு வைத்து அவ–னுக்கு மாறு கை, மாறு கால் வாங்கி விடுங்–கள் என்று கூறு–கி–றார். அதன்–படி செம்–ப–ரக்–கு–டும்–ப–னும், அவ–னது தம்பி மார்–க–ளும் வாச–முத்–து–வுக்கு மாறு கை, மாறு கால் வாங்க முற்–ப–டு–கின்–ற–னர். அது முடி–யா–மல் ப�ோகி–றது. என்ன வென்று ய�ோசிக்க, வாச–முத்து கூறு–கி–றான். எனது உட–லில் கழுத்து, நெஞ்–சு,

வயிறு ஆகிய இடங்–க–ளில் சக்–க–ரம் இருக்–கி–றது. அதை எடுத்–தால் தான் என் உயிர் ப�ோகும். நான் நல்–வாழ்க்கை வாழ்ந்–தேன். ஏத�ோ எனது கிர–கம் என்னை இப்–படி ஒரு இழி நிலைக்கு க�ொண்டு வந்–து–விட்–டது. இனி நான் உயிர் வாழ விரும்–ப– வில்லை. எனவே முத–லில் அந்த சக்–க–ரத்தை எடுங்–கள் என்று கூறு–கி–றான். அதன்–படி மூன்று சக்–கர– ங்–கள் எடுக்க, வாசமுத்து –வின் உயிர் பிரிந்–தது. அவ–னது உடலை தக–னம் செய்–யும் ப�ோது, அவ–னது மனைவி சாத்–திய – ம்–மாள் உடன்–கட்டை ஏறி–னாள். அப்–ப�ோது வீட்–டிலி – ரு – ந்து தலை–விரி க�ோல–மாக ஓட�ோடி வந்த ச�ோண–முத்–து– வும் உடன்–கட்டை ஏறி–னாள். மூவ–ரும் இறந்–தனர் – . அன்–றி–லி–ருந்து எட்–டா–வது நாள் செம்–ப–ரக்– கு–டும்–பனை தவிர, தன்னை க�ொன்–ற–வர்–களை பலி– வாங்–கி–னான் வாச–முத்து. தன்னை காட்–டிக்– க�ொ–டுத்த நண்–பன் புதி–யவ – ன் முக்–கூட்டு பனை–யில் கள் இறக்–கும்–ப�ோது வாச–முத்து தடி க�ொண்டு அடிக்க, கீழே விழுந்து எழுந்–தி–ருக்க முடி–யாத நிலை–யில் மன்–னிப்பு க�ோரு–கிற – ான். நண்–பனு – க்கு இரக்–கம் காட்–டிய வாச–முத்து, சரி எழுந்து ப�ோ என்று கூற, என்–னால் முடி–ய–வில்லை என்று பதி– லு–ரைக்–கி–றார் புதி–ய–வன். அப்–ப�ோது ப�ொந்–தன் தடியை க�ொடுத்து எழுந்து செல் நீ என் நண்–பன். வீர–னாக இருக்–க–ணும், என்று ச�ொல்ல, செல்ல முயன்–றார். முடி–யவி – ல்லை, உடனே வாச–முத்து, நீ என்ன உன் கூட கூட்–டிட்–டுப�ோ, என்–னால முடி–யல என்று கூற, மறு–க–னமே அவர் உயிர் பிரிந்–தது. இரண்டு பேரும் ஆவி–க–ளாகி அப்–ப–கு–தி–யில் அட்– ட – க ா– ச ம் செய்து வந்– த – னர் . இதை– ய – றி ந்த செம்–பர– க்–குடு – ம்–பன் தனது குல–தெய்–வம – ான ஆவ– ரங்– க ாட்டு சாஸ்– த ா– வி – ட ம் முறை– யி ட சாஸ்தா, இருவரையும் சாந்தப்படுத்தினார். செம்– ப – ர க்– குடும்பன் கன–வில் த�ோன்–றிய சாஸ்தா, வாச– முத்–துவு – க்கு சிலை–க�ொ–டுத்து மந்–திர– மூ – ர்த்தி என்ற பெய–ரில் படை–யலி – ட்டு பூஜை செய்து வாருங்–கள். அவ–னு–டன் இருந்த புதி–ய–வ–னுக்–கும் நிலை–யம் க�ொடுத்து தடி–வீ–ரன் என்–றும் புதி–ய–வன் என்–றும் வழி–பட்டு வாருங்–கள் என்று கூறி–னார். அய்–யனார் – கூறி–யத – ன்–பேரி – ல் அப்–பகு – தி மக்–கள்் இரு–வரு – க்–கும் நிலை–யம் க�ொடுத்–து வழிபட்டு வந்தனர். மந்–திர– மூ – ர்த்தி தனது சமூகம் சார்ந்தவர்களால் வண்–ணா–ரம – ா–டன் என்–றும் அழைக்–கப்–பட – ல – ா–னார். புதி–ய–வன் தடி–வீ–ரன் என்–றும், இளை–ய–பெ–ரு–மாள் என்–றும் அழைக்–கப்–ப–ட–லா–னார். வண்–ணார மாடன் நெல்லை, தூத்–துக்–குடி, குமரி மாவட்– ட ங்– க – ளி – லு ள்ள பல ஊர்– க – ளி ல் க�ோயில் க�ொண்–டுள்–ளார். இக்–க�ோ–யில் குமரி மாவட்டம் வல்லன்–கு–மா–ர–வி–ளை–யில் உள்–ளது. இக்–க�ோயிலில் மூல–வ–ராக வண்–ணார மாடன், புதி–ய–வன் இருவரும் நின்ற நிலை–யில் அருள்– பு–ரி–கின்றனர். இக்–க�ோ–யி–லில் ஆண்டு த�ோறும் வைகாசி மாதம் இரண்–டா–வது வெள்–ளிக்–கிழ – மை க�ொடை–விழா நடை–பெ–றுகி – ற – து. படங்–கள்:

- சு.இளம் கலை–மா–றன் ரா.பர–ம–கு–மார், வி.மகேஷ்

21


ஆன்மிக மலர்

11.11.2017

யாரால் இய–லும்? வாழ்க்கை இன்பமாய் இருக்–கும்– ப�ொ– ழு து மகிழ்ச்சி– ய�ோடு இரு. துன்பம் வ ரு ம் – ப�ோ து கிறிஸ்தவம் நீ நி னை – வி ல் காட்டும் பாதை க�ொள்ள வேண்–டி– யது, அடுத்து என்ன நடக்–கும் என்–பதை நீ தெ ரி ந் – து – க�ொள்ளா வண்–ணம் கட–வுள் இன்– பத்–தை–யும் துன்–பத்–தை–யும் மாறி மாறி வர–வி–டு–கி–றார். என் பய–னற்ற வாழ்க்–கை– யில் நான் எல்–லா–வற்–றை–யும் பார்த்–து–விட்–டேன். நேர்–மை– யா–னவ – ர் நேர்–மையு – ள்–ளவ – ர– ாய் இருந்–தும் மாண்–ட–ழி–கி–றார். தீய–வர�ோ தீமை செய்–கி–ற–வ– ராய் இருந்–தும் நெடுங்–கா–லம் வாழ்– கி – ற ார். நேர்– மை – ய ாய் நடப்– ப – தி – லு ம் ஞானத்– தை ப் பெறு–வ–தி–லும் வெறி க�ொண்– ட–வர– ாய் இரா–தீர். அந்த வெறி– யால் உம்–மையே அழித்–துக் க�ொள்–வா–னேன்? தீமை செய்– வ–தி–லும் மூட–ராய் இருப்–ப–தி– லும் வெறி க�ொண்–ட–வ–ராய் இரா–தீர். காலம் வரும்–முன் நீவிர் ஏன் சாக வேண்–டும்? நீவிர் கட–வுளு – க்கு அஞ்சி நடப்– பா– ர ா– ன ால் அனைத்– தி – லு ம் வெற்றி பெறுவீர்.’’ - (சபை லை உயர்ந்த நறு–ம–ணத் தைலத்–தை–விட நற்–பு–கழே மேல். உரையாளர் 7:1-18) பிறந்–தந – ா–ளை–விட இறக்–கும் நாளே சிறந்–தது. விருந்து நடக்–கும் ந ா ம் வ ா ழு ம் இ ந ்த வீட்–டிற்–குச் செல்–வதை – வி – ட துக்க வீட்–டிற்–குச் செல்–வதே நல்–லது. உலகம் நன்மை, தீமை, ஏனெ–னில், அனை–வ–ருக்–கும் இதுவே முடிவு என்–பதை உயி–ரு–டன் சுகம், துக்–கம் என்ற முரண்– இருப்–ப�ோர் அங்கே உணர்ந்து க�ொள்–வர். சிரிப்–பை–விட துய–ரமே பட்ட இரு–வி–ஷ –யங்–க–ளுக்கு நல்–லது. துய–ரத்–தால் முகத்–தில் வருத்–தம் த�ோன்–ற–லாம். ஆனால், மத்– தி – யி ல் நம்மை சிக்க அது உள்–ளத்–தைப் பண்–ப–டுத்–தும். ஞான–முள்–ள–வ–ரின் உள்–ளத்–தில் வை த் – தி – ரு க் – கி ற து . ந ா ம் துக்க வீட்–டின் நினைவே இருக்–கும். மூட–ரின் உள்–ளத்–தில�ோ சிற்–றின்ப இவற்–றைக் கடந்து செல்ல வீட்–டின் நினைவே இருக்–கும். மூடர் புகழ்ந்–துரை – ப்–பதை – க் கேட்–பதி – லு – ம் வேண்–டும். உங்–கள் வாழ்க்– ஞானி இடித்–து–ரைப்–ப–தைக் கேட்–பதே நன்று. கை–யின் ஆணி–வேர் நிலை– மூட–ரின் சிரிப்பு பானை–யின்–கீழ் எரி–யும் முட்–செடி பட–ப–ட–வென்று யான பரம் ப�ொரு–ளி–டத்–தில் வெடிப்–பதை – ப்–ப�ோன்–றது. அத–னால் பயன் ஒன்–றும் இல்லை. இடுக்–கண் இருப்–ப–தா–கக் கண்–டு–க�ொள்– ஞானி–யை–யும் பைத்–தி–யக்–கா–ர–னாக்–கும். கைக்–கூலி உள்–ளத்–தைக் ளுங்–கள். கற்–பனை கடந்து கறைப்–ப–டுத்–தும். ஒன்–றின் த�ொடக்–க–மல்ல, அதன் முடிவே கவ–னிக்– நிற்–கும் உண்–மைப் ப�ொருள் கத்–தக்–கது. உள்–ளத்–தில் பெருமை க�ொள்–வ–தை–விட ப�ொறு–மை–யாய் மீ து உ ங ்க – ளு க் – கு ள்ள இருப்–பதே மேல். உள்–ளத்–தில் வன்–மத்–திற்கு இடம் க�ொடாதே. மூட–ரின் நம்பிக்கையைப் புதுப்பித்துக் நெஞ்–சமே வன்–மத்–திற்கு உறை–விட – ம். இக்–கா–லத்–தைவி – ட முற்–கா–லம் க�ொ ள் ளு ங் – க ள் . பி ற கு , நற்–கா–லம – ாய் இருந்–தது ஏன்? என்று கேட்–காதே. இது அறி–வுடை – ய�ோர் – நீங்கள் எப்– ப�ோ – து ம் பூரண கேட்–கும் கேள்வி அல்ல. அமை–தி–யு–ட–னும், பேரா–னந்– மர–பு–ரி–மைச் ச�ொத்–த�ோடு ஞானம் சேர்ந்–தி–ருத்–தல் வேண்–டும். தத்–து–ட–னும் இருப்–பீர்–கள். இதுவே உல–கில் வாழும் மக்–க–ளுக்கு நல்–லது. பணம் நிழல் தருவது– - ‘‘மண–வைப்–பி–ரி–யன்–’’ ப�ோல ஞான–மும் நிழல் தரும். ஞானம் உள்–ள–வ–ருக்கு அத–னால் ஜெய–தாஸ் வாழ்வு கிடைக்–கும். அறி–வி–னால் கிடைக்–கும் பயன் இதுவே. கட–வு– பெர்–னாண்டோ ளின் செயலை சிந்–தித்–துப்–பார். அவர் கோண–லாக்–கி–யதை நேராக்க

அனைத்திலும்

வெற்றி பெறுவீர்!

‘‘வி

22


11.11.2017 ஆன்மிக மலர்

Þvô£Iò õ£›Mò™

ட்டி ஒரு–ப�ோ–தும் நல்–வாழ்–வைத் தராது. அது ஒரு ப�ொரு–ளா–தா–ரச் சுரண்–டல். உயிரை வாட்–டும் நெருப்பு. வாழ்வை நாச–மாக்–கும் நஞ்சு. ஏழை–களி – ன் உதி–ரத்தை உறிஞ்–சும் சமூ–கத் தீமை. அத–னால்–தான் இஸ்–லா–மிய வாழ்–வி–யல், வட்டி வாங்–குவ – தை – யு – ம் வட்டி அடிப்–படை – யி – ல – ான ப�ொரு– ளா–தா–ரத்–தை–யும் பெரும் பாவம் என்–கி–றது. வட்–டி– யில்–லாப் ப�ொரு–ளி–யலை அது முன்–வைக்–கி–றது. “வட்–டியை விட்–டு–வி–டுங்–கள். இல்–லை–யேல் உங்– க – ளு க்கு எதி– ர ாக இறை– வ – னி – ட – மி – ரு ந்– து ம் இறைத்–தூத – ரி – ட – மி – ரு – ந்–தும் ப�ோர் அறி–விக்–கப்–பட்–டது என்–பதை அறிந்–து–க�ொள்–ளுங்–கள்” என எச்–ச– ரிக்–கி–றது குர்–ஆன். இதி–லி–ருந்து இந்–தச் சமூ–கத் தீமையை இஸ்–லாம் எந்த அள–வுக்–குக் கடி–னம – ா–கப் பார்க்–கிற – து என்–பதை நாம் அறிந்–துக�ொ – ள்–ளல – ாம். குர்–ஆன் கூறு–கி–றது: “இறை–நம்–பிக்கை க�ொண்–டவ – ர்–களே, நீங்–கள் உண்–மை–யில் இறை–நம்–பிக்–கை–யா–ள–ராக இருப்– பின் இறை–வ–னுக்கு அஞ்–சுங்–கள். (உங்–க–ளுக்கு வர–வேண்–டிய) வட்டி பாக்–கிக – ளை விட்–டுவி – டு – ங்–கள். ஆனால், அவ்–வாறு நீங்–கள் செய்–யா–விடி – ன் இறை–வ– னி–டமி – ரு – ந்–தும் அவ–னுடை – ய தூத–ரிட – மி – ரு – ந்–தும் உங்– க–ளுக்கு எதி–ரா–கப் ப�ோர் அறி–விக்கப்–பட்–டுவி – ட்டது என்–பதை அறிந்து க�ொள்–ளுங்–கள். இப்–ப�ோ–தும் கூட நீங்–கள் பாவ–மன்–னிப்–புக் க�ோரி வட்–டி–யைக் கைவிட்–டு–விட்–டால் உங்– க – ளு – டை ய மூல– த – ன ம் உங்–களு – க்கே உரி–யது. நீங்–கள் அநீதி இழைக்–கக் கூடாது; உங்–கள் மீதும் அநீதி இழைக்–கப்–ப–டக் கூடாது.” (குர்–ஆன் 2: 278-279)

இந்த வார சிந்–தனை “இறை–நம்–பிக்கை க�ொண்–டவ – ர்–களே! பன்–மட – ங்– காய்ப் பெருகி வள–ரும் வட்–டியை உண்–ணா– தீர்–கள். இறை–வ–னுக்கு அஞ்–சுங்–கள். நீங்–கள் வெற்–றி–பெ–றக் கூடும்.” (குர்–ஆன் 3: 130)

வட்டி ஒரு க�ொடுமை!

“வட்– டி – யு ம் வியா– பா – ர ம் ப�ோலத்– த ா– னே ” என்னும் வாதத்தை இஸ்– ல ா– மி ய வாழ்– வி – ய ல் ஏற்றுக்–க�ொள்வதில்லை. வியா–பார– ம் செய்து நாம் பணத்தை ஈட்–டலாம். ஆனால், பணத்–தையே வியா–பா–ரப் ப�ொருள் ஆக்–கு–வதை (Commodity) இஸ்லாம் தடை செய்–கி–றது. வியா–பார– ம் என்–பது லாபம், இழப்பு இரண்–டை– யுமே உள்–ள–டக்–கி–யுள்–ளது. ஆனால், வட்–டி–யில் லாபம் மட்–டுமே முன்–னிறு – த்–தப்–படு – கி – ற – து. “நீ எப்–ப– டி–யா–வது சாவு... எனக்–குக் குறிப்–பிட்ட தேதி–யில் வட்டி வந்–துவி – ட வேண்–டும்” என்–றுத – ான் ஒப்–பந்–தம் ப�ோடப்–ப–டு–கி–றது. ஒரு வியா– பா ரி வணி– க த்– தி ல் ஈடு– ப – டு ம்– ப�ோது ப�ொருட்–க–ளைக் க�ொள்–மு–தல் செய்–தல், அவற்றைச் சந்– தை க்– கு க் க�ொண்டு வரு– த ல், மக்–க–ளுக்–குக் கிடைக்–கச் செய்–தல் என்று ஏரா–ள– மான உழைப்பை வெளிப்–ப–டுத்–து–கி–றார். நெற்றி வியர்வை நிலத்–தில் சிந்த பாடு–ப–டு–கி–றார். உரிய லாபம் பெறு–கி–றார். ஒரு–வேளை, ப�ொருட்–கள் எதிர்–பார்த்த அளவு விற்–பனை ஆக–வில்லை, ஏத�ோ ஒரு கார–ணத்–தால் க�ொள்–முத – ல் செய்த ப�ொருட்–கள் வீணா–கிவி – ட்–டன அல்– ல து க�ொள்ளை ப�ோய்– வி ட்– ட ன என்– ற ால் அந்த இழப்–பையு – ம் அவர்–தான் தாங்–கிக் க�ொள்ள வேண்– டு ம். ‘ரிஸ்க்’ எனும் இடர் நிறைந்– த து வணிகம். ஆனால், வட்–டி–யில் இவை–யெல்–லாம் ஒன்–றுமி – ல்லை. லாபம் ஒன்றே குறி. இதை எப்–படி அனு–ம–திக்க முடி–யும்? இன்று நான்கு உயிர்– க ள் தீயில் எரிந்து கருகியதும் எல்–ல�ோ–ரும் வட்–டியி – ன் தீமை குறித்–துப் பக்–கம் பக்–க–மாய் எழு–து–கி–றார்–கள்... பேசு–கி–றார்– கள். ஆனால், இறை–வ–னின் தூய வழி–காட்–டு–தல் 14 நூற்–றாண்–டுக – ளு – க்கு முன்பே இந்த வட்டி எனும் க�ொடு–மையை முற்–றா–கத் தடை செய்–து–விட்–டது. ஆம்... இஸ்–லா–மிய மார்க்–கம் மனித இயல்–புக்– கேற்ற மகத்–தான வாழ்–வி–யல் நெறி ஆகும்.

- சிரா–ஜுல்–ஹ–ஸன்

23


Supplement to Dinakaran issue 11-11-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP- 277/15-17

24

Anmega malar  
Anmega malar  

Anmega malar,Weekly,Books

Advertisement