Page 1

13-1-2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

அப்படிதான் அணிவ�ோம்!

‘க்ரீச்’சிடுகிறார் க்ரீத்தி!

பழைய பேப்பர்

அக்கட தேசத்திலும் விஜய் சேதுபதி க�ொடி!

புதிய த�ொடர்


எம்ஜிஆர்

ஃபார்முலாவில்

புதுப்படம்!

செஞ்–ச–வன் திருந்தி ஆக–ணும், தவறு ‘தப்பு செஞ்– ச – வ ன் வருந்தி ஆக– ணு ம்’ என்– கி ற

எம்ஜிஆர் பாட்–டின் அடிப்–ப–டை–யில் ஒரு படம் உரு–வா–கி–றது. படத்–தின் பெயர் ‘ஆக்–கம்’. படத்–தின் டைட்–டிலே பாசிட்–டிவா இருக்கே? என்–கிற கேள்–விய�ோ – டு இயக்–குந – ரை சந்–தித்–த�ோம். “தனி–ம–னித ஒழுக்–கத்–தின் நம்–பிக்கை மீதான ‘ஆக்–கம்’ என்–பது – த – ான் இப்–பட – த்–தின் ஒன்–லை–னர்” “படத்தை வட– ச ென்னை ரவு– டி – க ள் சுமார் நூறு பேருக்கு ஸ்க்–ரீ–னிங் செய்து காட்–டி–ய–தாக பர–ப–ரப்–பு.” “அவர்–களை ரவு–டிக – ள் என்று ச�ொல்–லா–தீர்–கள். மற்ற மனி–தர்–களை ப�ோல நார்–மல – ான வாழ்க்கை வாழும் சந்–தர்ப்–பம் கிடைத்–தால் நம்மை ப�ோலவே அவர்–க–ளும் மாறி–வி–டு–வார்–கள். ‘ஆக்–கம்’ பார்த்–த– பி–றகு பல–ரும் தங்–கள் வாழ்க்–கையை மாற்–றிக்– க�ொள்–ளும் வாய்ப்–பினை ஏற்–ப–டுத்–திக் க�ொண்டு மாறு– வ�ோ ம் என்று என்– னி – ட ம் உறு– தி – ய ாக ச�ொன்–னார்–கள்” அப்–படி என்–ன–தான் கதை? “சின்ன வய–சு–லேயே மது, மாது, சூது, கள– வுன்னு இருக்–கிற எல்லா தீய–செ–யல்–க–ளுக்–கும் அடிமை ஆகி–றான் ஹீர�ோ. அவ–னுக்கு நேரெ–திர– ாக தனி–ம–னித ஒழுக்–கத்–த�ோடு வாழும் நண்–பனை, ‘ப�ொழைக்–கத் தெரி–யா–த–வன்’ என்று கேலி–யும், கிண்–டலு – ம் செய்–கிற – ான். ஒரு கட்–டத்–தில் இவ–னது செயல்–பா–டுக – ளி – ன் விளை–வுக – ளே இவனை சூறை– யா–டத் த�ொடங்–கு–கி–றது. இனி–மேல் தன்–னால் வாழவே முடி–யாது என்று நினைக்–கும்–ப�ோது, நல்ல பழக்–கங்–க–ள�ோடு வளர்ந்த நண்–ப–னின் வாழ்க்–கையை பார்த்து ஏங்–கத் த�ொடங்–குகி – ற – ான்” ஆக்‌ ஷ – ன் படம் மாதிரி இருக்கு. உங்க ஹீர�ோ ராவன் தாங்–கு–வாரா? “படம் பாருங்க. அந்–த–ள–வுக்கு உங்–களை ராவன் ஆச்–சரி – ய – ப்–படு – த்–துவ – ாரு. அவ–ருக்கு ஹீர�ோ– யினா டெல்னா டேவிஸ் பண்–ணி–யி–ருக்–காங்க. அந்த ஊருலே ஒரு காலத்–துலே ரவு–டியி – ஸ – த்–துலே செம்ம ஆட்–டம் ப�ோட்–டுட்டு திருந்தி வாழுற மனி– தரா ரஞ்–சித்–துக்கு அற்–பு–த–மான ர�ோல். ஜெயில் கைதியா வர்ற பவர்ஸ்–டார் சீனி–வா–ச–னுக்கு நடிப்– புத்–தி–ற–மையை வெளிப்–ப–டுத்–துற விதம் இந்–தப் படத்–துலே நல்ல ஸ்கோப் க�ொடுத்–தி–ருக்–க�ோம்” இப்போ எல்– ல ா– ரு ம் பாது– க ாப்பா கமர்– ஷி– ய ல் ரூட்– டு லே படம் பண்– ணி க்– கி ட்– டி – ரு க்– கி– ற ப்போ, உங்– க – ளு க்கு மட்– டு ம் ஏன் இந்த

2

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

பரி–ச�ோ–தனை முயற்சி? “ஒரு–முறை வட–சென்–னை– யில் ஒரு காட்–சி–யைப் பார்த்– தேன். மரண ஊர்–வல – த்–திலே ஒரு இளை–ஞனு – ம், வய–சா–னப் ப�ொண்–ணும் செம குத்து குத்– து–றாங்க. வேடிக்கை பார்க்– கிற கூட்–டம் விசில் அடிச்சி ஆர்ப்– ப ாட்– ட ம் பண்– ணு து. அசை– வு – க – ளி ல் அவ்– வ – ள வு ஆபா–ச–மான ஆட்–டம் அது. விசா–ரிச்–சிப் பார்த்–த– தில் எனக்கு ர�ொம்ப ஷாக்–கிங்–கான ஓர் உண்மை தெரிஞ்–சது. அவங்க ரெண்டு பேரும் அம்மா மக–னாம். இப்–படி – ப்–பட்ட அம்மா கிட்டே வள–றுகி – ற மகன் என்–னவ – ாக ஆவான் என்று மனசு சிந்–திச்–சது. ‘எந்த குழந்–தை–யும் நல்ல குழந்–தை–தான் மண்– ணில் பிறக்–கையி – லே, அவன் நல்–லவ – ன் ஆவ–தும் தீய–வன் ஆவதும் அன்னை வளர்ப்–பி–னி–லே’ என்– கிற எம்ஜிஆர் பாட்–டு–தான் நினை–வுக்கு வந்–தது. இந்த மெசேஜை மக்–க–ளுக்கு ச�ொல்–ல–ணும்னு நெனைச்–சேன். அது–தான் இந்–தப் படம். மெசேஜ் ச�ொன்–னால் படம் கமர்–ஷி–யலா ஓடா–துன்னு யாரு ச�ொன்–னது? எம்ஜிஆர் பட–மெல்–லாம் ஓடாத ஓட்–டமா?”

- யுகி


13.1.2017 வெள்ளி மலர்

3


“கண்ணா... விழுந்துட்டேன்னு நெனைச்சியா?

நான் உடனே எழுந்து ஓடுற ரேஸ் குதிரை!”

கால வேளை–யில் இயக்–கு–நர் கே.பாலச்– சந்–தரி – ன் வீட்டு டெலி–ப�ோன் கிணு–கிணு – ப்–ப– தில்லை. அவ்–வாறு மணி–ய–டித்–தால் ஏத�ோ முக்–கி–ய–மான விஷ–ய–மா–க–தான் இருக்–கக்–கூ–டும். அது 2002 ஆகஸ்ட் மாதம். தூக்–கம் களைந்து ப�ோனை எடுத்து காதில் வைத்–தார் கே.பி. “சார், நான் லதா பேசு–றேன். அவரை இப்–படி பார்த்–ததே இல்லை. நீங்க உடனே நேரில் வந்து அவர்கிட்டே பேச–ணும். உங்க பேச்சை மட்–டும்–தான் அவர் கேட்–பா–ரு.” பாலச்–சந்–த–ருக்கு எது–வும் புரி–ய–வில்லை. லதா–வின் குர–லில் இருந்த பதட்–டத்தை மட்–டும் புரிந்–து க�ொண்–டார். எங்–கி–ருக்–கி–றார் என்று விசா–ரித்–தார். பாலச்–சந்–தரி – ன் வீட்–டில் இருந்து பத்து நிமி–டத் த�ொலை–வில் இருந்த அந்த நட்– சத்–திர ஓட்–ட–லுக்கு, உடை மாற்–றிக் க�ொண்டு விரைந்–தார். பாலச்– ச ந்– த ரை கண்– ட – து மே ரஜி– னி – ய ால் உ ண ர் ச் – சி – க ள ை அ டக்க மு டி – ய – வி ல்லை . தன்னை உரு–வாக்–கிய குரு–வி–டம் ம�ொத்–த–மாக சர–ண–டைந்–தார். “அவ்–வ–ள–வு–தானா சார்.. எல்–லாம் முடிஞ்–சி– டுச்சா? சூப்–பர் ஸ்டா–ருன்னு எனக்கு தனி டைட்–டில் எல்–லாம் ரெடி பண்ணி ‘அண்–ணா–ம–லை–’–யில் ப�ோட்– டீ ங்– க ளே? என்– ன�ோட இமே– ஜ ெல்– ல ாம்

4

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

அவ்–வ–ள–வு–தானா சார்?” “முதல்லே எனக்கு புரி–யற மாதிரி ச�ொல்லு. உன்–ன�ோட பிரச்–னை என்ன?” “த�ோத்–துட்–டேனே சார்? அதை–விட என்ன பெரிய பிரச்–னை எனக்கு வரப்–ப�ோ–வுது?” ரஜினி குறிப்– பி ட்– ட து ‘பாபா’ த�ோல்– வி யை. மற்–றப் படங்–க–ளின் வசூலை ஒப்–பிட்–டால் ‘பாபா’ மிகப்–பெ–ரும் வெற்–றிப்–ப–டமே. ஆனால், ரஜினி பட வரி–சை–யில் அது எதிர்ப்–பார்த்த வணி–க– வெற்–றியை எட்ட முடி–ய–வில்லை. கடை–சி–யாக ரஜி–னி–யின் த�ோல்–விப்–ப–டம் என்று ச�ொல்–லக்–கூ–டிய படம் எப்–ப�ோது வந்– தது என்–று–கூட யாரும் ச�ொல்ல முடி–யாத அள–வுக்–கான நிலைமை த�ொண்–ணூறு – க – ளி – ல் இருந்–தது. அவ–ரது ஒரு படத்–தின் வசூல் சாத– னையை அடுத்த படம் முறி–ய–டிப்–பதே வழக்–கம். ‘தள– ப – தி ’, ‘மன்– ன ன்’, ‘அண்– ண ா– ம – லை ’, ‘பாட்–ஷா’, ‘முத்–து’, ‘படை–யப்–பா–’–வென்று அடுத்–த– டுத்து மாஸ்–டர்–பீஸ்–க–ளா–கவே ரஜினி க�ொடுத்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். ‘பாபா’வை இந்–தப் பட்–டி–ய–லில் சேர்க்க முடி–யாத ச�ோகம் ரஜி–னிக்கு. அவ–ரது நூறா–வது திரைப்–ப–ட–மான ‘ரா–க– வேந்–திர– ா–’வு – க்கு பிறகு, முழு ஈடு–பாட்–ட�ோடு நடித்த படம் ‘பாபா’. ஆன்–மீ–கத்–தில் ஈடு–பாடு க�ொண்ட ரஜினி, இமா–லய – த்–தில் சிரஞ்–சீவி – ய – ாக வாழும் மகா அவ–தா–ர–மான பாபா–வுக்கு தன் மரி–யா–தையை

1


புதிய தொடர்

செலுத்–தும் வித–மாக கதை, திரைக்–க–தையை எழுதி ‘பாபா’–வில் நடித்–தார். இருப்–பி–னும், தன்– னு–டைய வழக்–க–மான சக்–சஸ் ஃபார்–முலா அத்–த– னை–யை–யும் அப்–ப–டத்–தி–லும் சேர்த்–தி–ருந்–தார். வழக்– க ம்– ப�ோ ல ரசி– க ர்– க ள் க�ொண்– ட ா– டி த் தீர்த்–தார்–கள். ஆனால்ரஜினி படம் என்–பத – ற்–கா–கவே பகல் காட்–சிக்கு கூடக்– கூ – டி ய தாய்– ம ார்– க ள் கூட்– ட ம் சுத்– த – ம ாக தியேட்–டரி – ல் இல்லை. வார–யிறு – தி – க – ளி – ல் கண–வரை வற்–புறு – த்தி குழந்–தைக – ளை அழைத்–துக் க�ொண்டு குடும்–ப–மாக தியேட்–ட–ரில் கூடும் பெண்–களை காணவே காண�ோம். அது–தான் ரஜி–னியி – ன் வருத்–தத்–துக்கு கார–ணம். பாலச்–சந்–தர் ச�ொன்–னார், “ஸ்டார் என்–னிக்– குமே த�ோக்– க – ம ாட்– ட ான். அதி– லு ம் நீ சூப்– ப ர் ஸ்–டார். நீயே நினைச்–சா–கூட உன்–னாலே த�ோக்க முடி–யாது. உன்–ன�ோட படம்–தான் த�ோத்–தி–ருக்கு. நீ த�ோக்–க–லை.” பாலச்–சந்–தரி – ன் இந்த வார்த்–தைக – ள் புண்–பட்ட ரஜி–னியி – ன் மன–சுக்கு மருந்–தா–யின. சம–நிலை – க்கு வந்–த–வர் கேட்–டார். “உங்க கிட்டே முதன்–மு–தலா வாய்ப்பு தேடி– வந்த சிவா–ஜி–ராவா கேட்–கு–றேன். ச�ொல்–லுங்க. நான் இப்போ என்ன செய்–யட்–டும்?” “அமை–தியா இரு. டிரெண்டு என்–னன்னு வாட்ச் பண்ணு. ப�ோன வரு–ஷம் ரிலீ–ஸான என்–ன�ோட நூறா–வது படமே (‘பார்த்–தாலே பர–வ–சம்’) சரியா ப�ோகலை. முன்னே மாதிரி லேடி ஆடி–யன்ஸ் தியேட்–ட–ருக்கு வர்–ற–தில்லை. டிவி சீரி–யல்–கள் முன்–னாடி உட்–கார்ந்–துட – ற – ாங்க. அவங்–களை தேடி நான் டிவிக்கு ப�ோயி–ருக்–கேன். நீ என்ன பண்–ணப்– ப�ோ–றேன்னு நீதான் தீர்–மா–னிக்–க–ணும்.” பாலச்–சந்–தர் ச�ொன்ன இந்த ‘டிரெண்–டு–’–தான் ரஜி–னிக்கு ‘ஐ ஓப–னர்’ ஆக அமைந்–தது. வெற்–றியை நாடி உட–ன–டி–யாக அடுத்த படம் எதை– யு ம் ஒப்– பு க்– க�ொ ள்– ள – வி ல்லை. டிரெண்டு என்–ன–வென்று கண்–டு–பி–டிப்–ப–தில் தன்–னு–டைய முழு ஆற்– ற – லை – யு ம் செல– வ – ழி த்– த ார். டிவிக் க–ளில் ஒளி–ப–ரப்–பா–கிக் க�ொண்–டி–ருந்த சீரி–யல்–கள் அத்–தனை – யை – யு – ம் பார்த்–தார். அதில் எவை எவை அதி–கம – ாக டி.ஆர்.பி. ரேட்–டிங் பெறு–கிற – து என்–பதை உன்–னிப்–பாக கவ–னித்–தார். அதி–க–மான பார்–வை– யா–ளர்–களை பெறக்–கூடி – ய சீரி–யல்–களி – ன் கதைக்–க– ளம், திரைக்–கதை யுக்தி இவற்றை தீவி–ர–மாக ஆராய்ந்–தார். முழு–மைய – ாக இரண்டு ஆண்–டுக – ள் இதி–லேயே கழிந்–தது. உலக சினிமா வர– ல ாற்– றி – லேயே ஒரு சூப்–பர் ஸ்டார் தன்–னு–டைய ரசி–கர்–க–ளின் நாடித்– து–டிப்பை அறிய தன்–னு–டைய முழு உழைப்–பை– யும் செலுத்தி, இப்–ப–டி–ய�ொரு நீண்ட ஆராய்ச்சி நடத்–திய – து அனே–கம – ாக இதுவே முதன்–முறை – ய – ாக இருக்–கக்–கூ–டும். அப்–ப�ோ–து–தான் கன்–ன–டத்–தில் ரஜி–னி–யின் நண்–பர் விஷ்–ணு–வர்த்–தன் நடிப்–பில்,

யுவ–கி–ருஷ்ணா

பி.வாசு இயக்–கிய ‘ஆப்–தமி – த்–ரா’ வெளி–யாகி பெரும் வெற்–றியை எட்–டி–யி–ருந்–தது. இரண்டு ஆண்–டு–க– ளாக திரைப் –ப–டங்–கள் பார்ப்–பதை தவிர்த்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்த ரஜினி, இந்–தப் படத்தை விரும்–பிப் பார்த்–தார். “பிர–மா–தம். பிர–மா–தம். பிர–மா–தப்–படு – த்–திட்–டீங்க. அப்–பு–றம் பேசு–றேன் வாசு” என்று கட்–டிப் –பி–டித்து டைரக்–டர் பி.வாசுவை பாராட்–டி–னார். தமி–ழில் க�ொஞ்–சம் ‘டச்’ விட்–டுப் ப�ோயி–ருந்த பி.வாசு– வு க்கு, மீண்– டு ம் ரஜி– னி – யி ன் மூல– ம ாக என்ட்ரி க�ொடுக்–கல – ாம் என்–கிற நம்–பிக்கை வந்–தது. டென்–ஷ–னில் நகம் கடிக்க ஆரம்–பித்–தார். ரஜினி எப்–ப�ோது பேசு–வார் என்–பது ரஜி–னிக்கு மட்–டுமே தெரி–யும். புதிய வாய்ப்–பு–களை ஒப்–புக் க�ொள்– ள – ல ாமா அல்– ல து ரஜி– னி – யி ன் ப�ோன் கா–லுக்–காக காத்–தி–ருக்–க–லாமா என்–கிற குழப்–பத்– தில் ஆழ்ந்–தார் வாசு. அவ–ரது வயிற்–றில் பால் வார்க்–கும் வித–மாக ப�ோன் ஒலித்–தது. “நான் பிரபு பேசு–றேன்.” நடி–கர் தில–கத்–தின் குரலை அப்–ப–டியே ஒலிக்– கும் இளைய தில–கத்–தின் குரலை கேட்–ட–துமே வாசு–வுக்கு புரிந்–து–விட்–டது. “ரஜினி சார் ச�ொன்–னாரா?” வாசு–வுக்கு பிர–புவை தெரி–யும். பிர–பு–வுக்–கும் வாசுவை புரி–யும். சிவாஜி கால–மா–ன–ப�ோதே அவ– ரது குடும்–பத்–துக்கு ஏதா–வது செய்–ய–வேண்–டும் என்–கிற எண்–ணத்–தில் இருந்த ரஜினி, சிவாஜி புர�ொ–டக்சன்ஸ் நிறு–வன – த்–துக்கு கால்–ஷீட் க�ொடுத்– தி–ருந்–தார். தன்னை சந்– தி த்த வாசு– வி – ட ம், டிரெண்டு குறித்த தன்– னு – டை ய ஆய்– வு – க ளை விலா– வ – ரி – யாக சமர்ப்–பித்–தார் ரஜினி. ‘ஆப்–த–மித்–ரா–’வை தமிழ் தாய்–மார்–கள் ரசிக்–கும் வண்–ணம் என்ன என்ன மாற்–றங்–களை செய்து சேர்க்க வேண்–டும் என்று இரு–வ–ரும் விவா–தித்–தார்–கள். ‘தள–ப–தி–’–யாக இருந்த ரஜி–னியை ‘மன்–னன்’ ஆக்–கிய வாசு–வுக்கு ரஜி–னி–யின் நாடித்–து–டிப்பு அத்–துப்–படி. அப்–ப�ோது ரஜினி படங்–க–ளின் தலைப்பு, படத்– தில் அவ–ருக்கு வைக்–கப்–ப–டும் பாத்–தி–ரங்–க–ளின் பெய–ரா–கவே இருந்–தது. டிவி சீரி–யல் பாணி–யில் பெண்– க ளை பிர– த ா– ன ப்– ப – டு த்– து ம் டைட்– டி லை ய�ோசித்து வைத்–தார்–கள். ‘சந்–தி–ர–மு–கி.’ தென்–னிந்–திய சினிமா வர–லாற்–றி–லேயே மகத்– தான சாதனை புரிந்த படத்–தின் மூல–மாக தன்–னு– டைய சூப்–பர் ஸ்டார் இமேஜை ரஜினி, மீண்–டும் அழுத்–தம – ாக பதித்த நிகழ்–வின் பின்–னணி – க் கதை இது–தான்.

(புரட்–டு–வ�ோம்) 13.1.2017 வெள்ளி மலர் 5


டந்த ஆண்டு தமி–ழில் அதி–க படங்–கள் நடித்த கதா–நா–யக – ன் விஜய் சேது–பதி. இந்த ஆண்டு, ‘புரி–யாத புதிர்’ மூல–மாக தன்–னுட – ைய கணக்–கினை த�ொடங்–குகி – ற – ார். சஸ்–பென்ஸ் த்ரில்–லர– ான இந்–தப் படத்–துக்கு முத–லில் ‘மெல்–லி–சை’ என்–று–தான் பெய–ரிட்–டி–ருந்–தார்–கள். ‘தலைப்பு ஏன் மாறி–யது?’ என்–கிற கேள்–விய�ோ – டு இயக்–குந – ர் ரஞ்–சித் ஜெயக்– க�ொடி முன்–பாக நின்–ற�ோம். “இந்–தப் படத்–தின் கதை–யையு – ம், திரைக்–கதை – – யை–யும் நான் உரு–வாக்–கி–விட்டு முத–லில் நண்– பர்–க–ளி–டம்–தான் ச�ொன்–னேன். அப்–ப�ோது வைத்– தி–ருந்த தலைப்–பு–தான் ‘மெல்–லி–சை’. கதைக்கு மிக–வும் ப�ொருத்–தம – ாக இருப்–பத – ாக அனை–வரு – மே ச�ொன்–னார்–கள். ஆனால் படம் எடுத்து முடித்து ‘ரஷ்’ ப�ோட்டு பார்க்– கும்–ப�ோது தலைப்பு நெரு–ட–லாக த�ோன்–றி–யது. ஒவ்–வ�ொரு காட்–சிக்–கும் இடையே மெலி–தாக ஒரு சஸ்–பென்ஸ் நீடித்–துக் க�ொண்டே இருப்–ப–தைப் ப�ோன்ற திரைக்–கதை. இதற்கு இந்த தலைப்பு சரி–ப்ப–டாது என்று த�ோன்–றி–யது. அது–வு–மின்றி ‘மெல்–லி–சை’ என்று விளம்–ப–ரப் படுத்–தி–ய–ப�ோது, நிறைய பேர் ‘இசை த�ொடர்–பான படமா?’ என்று கேட்க ஆரம்–பித்து விட்–டார்–கள். தலைப்பே எங்– கள் படத்–துக்கு நெகட்–டி–வாக அமைந்–து–வி–டும�ோ என்–கிற அச்–சம் ஏற்–பட்–டது.

6

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

எ னவே , பு தி ய தலைப்பை ய�ோ சி க்க ஆரம்–பித்–த�ோம். சஸ்–பென்ஸ் த்ரில்–லர– ான இதற்கு ‘புரி–யாத புதிர்’ என்–கிற டைட்–டில்–தான் பக்–கா–வாக அமைந்–தது. ஆனால்அதே தலைப்– பி ல் ஏற்– க – னவே இயக்– கு – ந ர் கே.எஸ்.ரவிக்–கு–மார் இயக்–கிய முதல் திரைப் –ப–டம் வெளி–யா–கி–யி–ருக்–கி–றது. அந்–தப் படத்–தின் தயா–ரிப்–பா–ள–ரான ‘சூப்–பர் குட் பிலிம்ஸ்’ ஆர். பி.செளத்ரி அவர்–களை அணுகி, எங்–கள் படத்– துக்கு இதே தலைப்பை பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்ள அனு–மதி கேட்–ட�ோம். எந்–தத் தயக்–க–மு–மின்றி உட–ன–டி–யாக வழங்–கி–னார். தமி–ழின் கமர்–ஷி–யல் இயக்–கு–நர்–க–ளில் தலை–யா–ன–வ–ராக இருக்–கும் கே.எஸ்.ரவிக்–கும – ா–ரின் முதல் பட தலைப்பே, நான் இயக்–கி–யி–ருக்–கும் முதல் படத்–துக்–கும் அமைந்–த– தில் மிக–வும் மகிழ்ச்–சி–யாக உணர்–கி–றேன்.” “விஜய் சேது– ப தி என்– ற ாலே வித்– தி – ய ா– ச ம் என்– றாகி விட்–டது. நீங்–கள் அவ–ருக்கு என்ன கேரக்–டர் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றீர்–கள்?” “அவர் எல்லா கேரக்–ட–ருக்–குமே ப�ொருந்–தக்– கூ–டிய நடி–கர். யதார்த்–த–மாக நடிப்பை வெளிப் –ப–டுத்–தக் கூடி–ய–வர். இயக்–கு–நர்–கள் விரும்–பக்–கூ– டிய நடி–க–ராக உரு–வெ–டுத்–தி–ருக்–கி–றார். கதையை அவ–ரி–டம் ச�ொன்–ன–துமே, எந்த திருத்–தங்–க–ளும்


ச�ொல்–லா–மல் ஒப்–புக் க�ொண்டு நடித்–தார். ‘புரி–யாத புதிர்’ படத்– தில் அவ–ருக்கு இசை–ய–மைப்– பா–ளர் வேடம். ‘மியூ–சிக் ஆல்– பம்’ ஒன்றை உரு–வாக்க வேண்– டும் என்–பது அவ–ரது லட்–சி–யம். அது நிறை–வே–றி–யதா என்–பது ஒரு கிளைக்–கதை. அவ–ரது காத– லி–யாக வரும் காயத்ரி, வய–லின் டீச்–சர். மியூ–சிக் டைரக்–டரு – க்–கும், வய–லின் டீச்–சரு – க்–கும – ான காதல் சுவா–ரஸ்–யம – ா–கவு – ம் புது–மைய – ா–க– வும் இருக்– கு ம். இரு– வ – ரு க்– கு –

ரஞ்–சித் ஜெயக்கொடி

தமிழில் ‘புரியாத புதிர்’ தெலுங்கில் பீட்சா-2

அக்கட தேசத்திலும் உயரப் பறக்கிறது விஜய் சேதுபதியின் க�ொடி! 13.1.2017 வெள்ளி மலர்

7


மான காதல் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்க்–ரீ–னில் பிர–மா–த–மாக வந்–தி–ருக்–கி–ற–து.” “இதில் சஸ்–பென்–ஸும், த்ரில்–லிங்–கும் எங்–கி–ருந்து வரு–கி–றது?” “இதை சஸ்– பெ ன்ஸ்த்ரில்– ல ர் என்று திட்– ட – மிட்டு வகைப்–ப–டுத்தி எல்–லாம் எடுக்–க–வில்லை. ஆனால், படம் பார்க்–கும் ஒவ்–வ�ொரு ரசி–க–ரை–யும் சீட்டு நுனிக்கு க�ொண்–டு–வ–ரக்–கூ–டிய வகை–யில் த்ரில்–லிங்–கும், சஸ்–பென்–ஸும் திரைக்–க–தை–யில் கலந்–தி–ருக்–கி–றது. விஜய் சேது–பதி, காயத்ரி இரு–வ– ரும் காத–லர்–கள் ஆன–பின்பு ஒரு திருப்–பு–முனை சம்–ப–வம் ஏற்–ப–டு–கி–றது. அது யாரால், எங்–கி–ருந்து, எப்–படி, ஏன் நடந்–தது. அதன் பிறகு காத–லர்–கள் என்ன ஆனார்–கள் என்–ப–து–தான் கதை. தினந்–த�ோ–றும் செய்–தித்–தாள்–க–ளில் வித–வி–த– மான நம் கற்–ப–னைக்கே எட்–ட–மு–டி–யாத அள–வுக்கு குற்–றச் சம்–ப–வங்–களை வாசிக்–கி–ற�ோம். ஒவ்–வ�ொரு மனி–த–னும் குற்–ற–வு–ணர்வு என்–பதே இல்–லா–மல் குற்– ற ங்– க ளை செய்– து க�ொண்– டி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். இத–னு–டைய பாதிப்பு யார் யாருக்கு என்–ப–தைப் பற்–றி–யெல்–லாம் யாரும் ய�ோசித்–துப் பார்ப்–பதே இல்லை. நாம் செய்– ய க்– கூ – டி ய செயல் என்ன, இத–னால் யாருக்கு பிரச்–சினை, இதை–ய–டுத்து நமக்கு என்–னத – ான் நடக்–கும் என்–பதை ஒவ்–வ�ொரு மனி–த–னும் சிந்–தித்து உணரும் வித–மாக படத்–தின் கதையை உரு–வாக்கி இருக்–கிற�ோ – ம். இந்–தப் பிரச்– சி–னை–க–ளுக்கு எல்–லாம் என்ன தீர்வு என்–பதை அவ–ர–வர் கண்–ண�ோட்–டம் மற்–றும் மதிப்–பீட்–டுக்கே விட்–டு–வி–டு–கி–ற�ோம்.” “சஸ்–பென்ஸ் த்ரில்–லர் என்–கிறீ – ர்–கள். டெக்–னீஷி – ய – ன்– களை வெயிட்–டா–க–தான் பிடித்–தி–ருப்–பீர்–கள்?” “ஆமாம். இந்த விஷ–யத்–தில் ரிஸ்க் எடுக்க முடி– யாதே? ‘சூது கவ்–வும்’, ‘சேது–பதி – ’, ‘காத–லும் கடந்து ப�ோகும்’ படங்–க–ளுக்கு ஒளிப்–ப–திவு செய்து புகழ் பெற்–றவ – ர் தினேஷ் கிருஷ்–ணன். அவர்–தான் எங்–கள் படத்–துக்–கும் வேலை செய்–திரு – க்–கிற – ார். ஏற்–கனவே – விஜய் சேது–ப–தி–ய�ோடு ஹாட்–ரிக் அடித்–த–வர் என்–ப– தால், இவர்–க–ளது கூட்–டணி எங்–க–ளுக்கு ஃபீல்ட் ஒர்க்–கில் ர�ொம்–ப–வும் கம்ஃ–பர்ட்–டாக அமைந்–தது. படத்–தில் ஸ்டண்ட் காட்–சி–க–ளில் லாஜிக் மீறல் இருக்– க க்– கூ – ட ாது என்று விரும்– பி – ன�ோ ம். அது கேரக்–ட–ரின் நம்–ப–கத்–தன்–மையை குலைத்–து–வி–டும் என்–ப–தால் யதார்த்த எல்–லையை க�ொஞ்–ச–மும் மீறா–மல் சண்–டைக் காட்–சி–களை ராஜ–சே–கர் மிகச்– சி–றப்–பாக வடி–வ–மைத்–தி–ருக்–கி–றார். கதைக்கு நாங்–கள் எதிர்ப்–பார்த்த மாதி–ரி–யாக ஒரு அப்–பார்ட்–மென்டை தேடித்–தேடி சலித்து விட்– ட�ோம். ஆர்ட் டைரக்–டர் மாய–பாண்டி, ‘எதுக்கு கவ–லைப்–ப–ட–றீங்க? நான் பார்த்–துக்–க–றேன்’ என்று கைக�ொ–டுத்–தார். ஏ.வி.எம். ஸ்டு–டிய�ோ – வி – ல் தத்–ரூப – – மாக இரண்டு பிளாட்–டுக – ளை கட்–டிக் க�ொடுத்–தார். அப்–பார்ட்–மெண்ட் காட்–சி–களை ஒளிப்–ப–தி–வா–ளர் நெருக்–கடி இன்றி படம் பிடிக்–கும் வண்–ண–மாக எங்– க – ளு க்– கென்றே customise செய்து இவை

8

அமைக்–கப்–பட்–டன. ஒரு பாடல் காட்– சி யை நிஜ பஃப் ஒன்– றி ல் பட–மாக்–கி–ன�ோம். பிருந்தா, ந�ோபல் இரு–வ–ரும் க�ொடுத்–தி–ருக்–கும் நட–னப் பயிற்சி, பாடல் காட்–சி– களை கூடு–த–லாக சுவா–ரஸ்–யப்படுத்–து–கின்–ற–ன.” “தெலுங்–கி–லும் ரிலீஸ் செய்–யப் ப�ோகி–றீர்–க–ளாமே?” “ஆமாம். விஜய் சேது–பதி – க்கு தெலுங்–கிலு – ம் ஒரு ரசி–கர் கூட்–டம் உரு–வா–கி–யி–ருக்–கி–றது. ஏற்–க–னவே அவர் நடித்த சில படங்–கள் அங்கே ‘டப்’ செய்–யப்– பட்டு, நல்ல ‘டப்–பு’ பார்த்–தி–ருக்–கின்–றன. இன்–னும் கூட அவ–ரது படங்–கள் சில தெலுங்–கில் ரிலீஸ் செய்–யப்–பட திட்–ட–மி–டப்பட்–டி–ருக்–கின்–றன. இந்த அரிய வாய்ப்பை நாம் மட்–டும் ஏன் மிஸ் செய்ய வேண்–டும்? தமி–ழில் இன்று வெளி–யா–கும் இந்–தப் படம், தெலுங்–கில் ‘பீட்சா-2’ என்–கிற பெய–ரில் ரிலீஸ் ஆகி–றது. விஜய் சேது–ப–தி–யின் ‘பீட்–சா’ தெலுங்–கில் மிகப்–பெரி – ய ஹிட்–டா–னத – ால், அந்த மைலே–ஜையே ‘புரி–யாத புதிர்’ படத்–துக்–கும் நீ–டித்–துக் க�ொள்ள அங்கு வெளி–யிடு – ப – வ – ர்–கள் விருப்–பப் படு–கிற – ார்–கள்.” “இந்–தப் படத்தை இயக்–கும் வாய்ப்பு உங்–க–ளுக்கு எப்–படி கிடைத்–தது?” “இயக்–கு–நர் ராம் டைரக்ட் செய்த படங்–க–ளில் உத–வி–யா–ள–ராக இருந்–த–ப�ோது கிடைத்த அனு–ப– வங்–க–ளின் அடிப்–ப–டை–யில் இந்த கதையை எழு–தி– னேன். ரெபல் ஸ்டு–டிய�ோ – ஸ் தீபன் பூபதி, ரத்–தேஷ் வேலு மற்–றும் ஜே.எஸ்.கே. ஃபிலிம் கார்ப்–பரே – ச – ன் ஜே.சதீஷ்–கு–மார் ஆகி–ய�ோர் இணைந்து இந்–தப் படத்தை எனக்கு எவ்–வித மனக்–கு–றை–பா–டும் இல்– லாத வகை–யில் சிறப்–பாக தயா–ரித்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். ஆரம்–பத்–தில் அவர்–க–ளி–டம் எழு–பது நாட்–கள் படப் –பி–டிப்பு என்று ச�ொல்–லி–யி–ருந்–தேன். ஆனால், எங்– கள் குழு–வின – ரி – ன் முழு ஒத்–துழை – ப்–ப�ோடு அறு–பத்தி இரண்டே நாட்– க – ளி ல் படப்– பி – டி ப்பை என்– ன ால் முடிக்க முடிந்–தது. எங்–க–ளு–டைய இந்த சின்–சி–யா– ரிட்டி, தயா–ரிப்–பா–ளர்–க–ளுக்கு மிக–வும் பிடித்து விட்– டது. கதை, திரைக்–கதை, வச–னம், இயக்–கம் ஆகிய ப�ொறுப்–புக – ளை ஏற்–றிரு – க்–கிறே – ன். படம் பார்த்–தவ – ர்– கள், முதல் பட இயக்–குந – ர் என்று ச�ொல்ல முடி–யாத அள–வுக்கு அனு–பவ – ம் வாய்ந்–தவ – ரி – ன் லாக–வத்–த�ோடு ஒவ்–வ�ொரு காட்–சி–யை–யும் செதுக்கி இருப்–ப–தாக பாராட்–டு–கி–றார்–கள்.”

- தேவ–ராஜ்

அட்டை மற்றும் படங்கள்: ‘புரியாத புதிர்’

வெள்ளி மலர் 13.1.2017


கார்த்–திக் நரேன்

துருவங்கள் 16 உ

டைரக்டர�ோட வயசு 22

லக சினி–மா–வுக்கு நிக–ரான படம் என்று ஊட– கங்–கள் பாராட்–டித் தள்–ளு–கின்–றன ‘துரு–வங்– கள் பதி–னா–று’ படத்தை. ஆச்–ச–ரி–ய–மான விஷ–யம் என்–ன–வென்–றால், இந்–தப் படத்தை இயக்–கிய கார்த்–திக் நரே–னுக்கு வயசு வெறும் இரு–பத்து இரண்–டு–தான். “என் குடும்–பத்–தில் யாருமே சினிமா த�ொடர்– பில் இல்லை. ஊட்–டித – ான் ச�ொந்த ஊரு. படிச்–சது க�ோய–முத்–தூரி – ல். மெக்–கா–னிக்–கல் என்–ஜினி – ய – ரி – ங் மூணா–வது வரு–ஷம் படிச்–சிக்–கிட்–டி–ருந்–தப்–பவே சினி–மா–வில் வேலை பார்க்க சான்ஸ் கிடைச்–சி– டிச்சி. சித்–தார்த் நடிச்ச ‘ஜில் ஜங் ஜக்’ படத்–தில் டைரக்–டர் தீரஜ் வைத்–தி–யி–டம் ரெண்டு ஷெட்–யூல் வேலை பார்த்–தேன். சென்–னை–யிலே யாரை–யுமே தெரி–யாது என்–ப– தால் தவிச்–சேன்னு ச�ொல்–லு–ற–தை–விட நடுக்–க–ட– லில் தத்–தளி – ச்–சேன்–னுத – ான் ச�ொல்–லணு – ம். அசிஸ்– டென்ட் டைரக்–டரா இருக்–கற – ப்–பவே சில கதை–கள் எழுதி வெச்–சுக்–கிட்–டேன். நான் பார்த்த, கேட்ட, படித்த சில விஷ–யங்–களை கற்–பனை கலந்து எழு–தி–ன–து–தான் ‘துரு–வங்–கள் பதி–னா–று’. டைரக்–டர்–களி – ல் எனக்கு மணி–ரத்–னம், கவு–தம் வாசு–தேவ் மேனன் ரெண்டு பேரும் இன்ஸ்–பி–ரே– ஷன். ‘கன்–னத்–தில் முத்–தமி – ட்–டால்’, ‘வேட்–டைய – ாடு விளை–யா–டு’ ரெண்டு பட–மும்–தான், என்–ன�ோட முதல் படத்–தையே வித்–திய – ா–சம – ான மேக்–கிங்–கில் க�ொடுக்க தூண்–டு–தலா அமைஞ்–சது. ஒரு டைரக்–ட–ர�ோட முதல் படம்–தான் அந்த டைரக்–ட–ருக்கு விசிட்–டிங் கார்டு. அந்த வகை–யில் ‘துரு–வங்–கள் பதி–னா–று’ எனக்கு நன்கு பேசப்–பட – க்–

கூ–டிய விசிட்–டிங் கார்டா அமைஞ்–சி–டிச்–சி” என்–கிற கார்த்–திக் நரேன், பட உரு–வாக்–கத்–துக்–காக நிறைய மெனக்–கெட்–டி–ருக்–கி–றார். “முதன்–மு–தலா படம் இயக்க முயற்–சிப்–ப–வர் க–ளுக்கு தயா–ரிப்–பா–ளர் கிடைப்–பது பெரும் சிர–மம். ஹீர�ோ கிடைக்–கி–றதை வரம்னே ச�ொல்–ல–லாம். அது–வும் எனக்கு 22 வய–சுத – ான். எங்க ப�ோனா–லும் ஏற இறங்க பார்க்– கு – ற ாங்க. என்னை ர�ொம்ப அலை–யவி – ட – ாமே எங்க அப்பா எம்.என்.ஜி.மணியே இந்–தப் படத்–த�ோட தயா–ரிப்–பா–ளர் ஆயிட்–டாரு. வெறும் இரு–பத்–தெட்டே நாளில் படத்தை எடுத்– துட்–ட�ோம். பட்–ஜெட் மூணு க�ோடிக்–கும் பத்து லட்ச ரூபாய் கம்–மி–தான். எந்த விஷ–யத்–துக்–கா–க–வும் சம–ர–சம் என்–கிற பேச்–சுக்கே இட–மில்லை. தரம் மட்–டுமே முக்–கி–யம்னு எங்க டீம் நினைச்–சது. சின்ன பட்–ஜெட் படம் என்–பது எந்த ஃபிரே–மி–லும் தெரிஞ்–சி–டக் கூடா–துன்னு மெனக்–கெட்டு இழைச்– ச�ோம். இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல பேரு எல்–லா–ருக்–கும் கிடைச்–சி–ருக்கு. மேக்–கிங்–கை–யும், கதை ச�ொல்–லி–யி–ருந்த ஸ்டை–லை–யும் ஷங்–கர், ஏ.ஆர்.ரகு–மான், சுந்–தர்.சி, குஷ்–பூன்னு விஐ–பிக – ள் பாராட்–டுற – ாங்க. ரசி–கர்–களு – ம், ஊட–கங்–களு – ம் நல்ல விமர்–ச–னம் க�ொடுத்து எங்–களை ஊக்–கு–விக்–கி– றாங்க. எல்–லா–ருமே உற்–சா–கமா இருக்–க�ோம். அடுத்–தப் படத்–தை–யும் அழுத்–த–மான கதை– ய�ோ–டுத – ான் உரு–வாக்–கப்–ப�ோறே – ன். ‘சஸ்–பென்ஸ் டிரா–மா’ பாணி–யில் இது, கதை ச�ொல்–லுகி – ற விதத்– தில் புதிய க�ோணத்தை உரு–வாக்–கும்” என்–கிற – ார் கார்த்–திக் நரேன்.

- தேவ–ராஜ்

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

9


1990களுக்கு தஞ்சை மன்னர்கள்

வருகிறார்கள்! த

வித்தியாச கதை ச�ொல்லுகிறது ‘வீரையன்’

மிழ் சினி–மா–வில் பெரும்–பா–லும் கதைக்–கள – ம் சென்–னை–யா–க–தான் இருக்–கி–றது. மிஞ்–சிப் ப�ோனால் மதுரை, திரு–நெல்–வேலி, க�ோய– முத்–தூர் என்று மற்ற பெரு–ந–க–ரங்–களை வைத்து கதை ச�ொல்–லு–கி–றார்–கள். தஞ்சை மண் சார்ந்த கதை–கள் க�ொஞ்–சம் அபூர்–வம – ா–கவே வரு–கின்–றன. அம்–மா–திரி ஒரு கதை–ய�ோடு கள–மி–றங்–கு–கி–றார் அறி–முக இயக்–கு–நர் எஸ்.பரீத். ‘கள–வா–ணி’ உள்– ளிட்ட பல படங்–க–ளில் நிர்–வாக தயா–ரிப்–பா–ள–ராக பணி–யாற்–றிய அனு–பவ – ம் இவ–ருக்கு உண்டு. தான் வாழ்ந்த தஞ்சை மண்–ணின் காவிரி ஈரத்–த�ோடு ‘வீரை–யன்’ மூல–மாக களத்–தில் குதித்–திரு – க்–கிற – ார்.

“சமீ–ப–மாக தஞ்–சைப் பகுதி கதை–கள் நிறைய வரு–வ– தைப் ப�ோல தெரி– கி – றதே ? நீங்– க – ளு ம்...” என்– கி ற

10

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

கேள்–வியை முடிப்–ப–தற்–குள்–ளா–கவே சட்–டென்று பதில் வரு–கி–றது பரீத்–தி–டம் இருந்து... “தஞ்–சைன்னா பெரிய க�ோயி–லை–யும், கும்–ப– க�ோ–ணத்து தெரு–வையு – ம் காட்–டிட்டா அது தஞ்சை மண் சார்ந்த படம் ஆயி–டுமா? வெறும் ல�ொக்–கே– ஷன் சேஞ்–சுன்–னுத – ான் அதை ச�ொல்–லணு – ம். ‘கள– வா–ணி’ மாதிரி ர�ொம்ப அரி–தா–கத – ான் தஞ்சை மண், தமிழ் சினி–மா–வில் பதி–வா–கியி – ரு – க்கு. நான் தஞ்சை மக்–க–ளு–டைய கதை–ய�ோடு, காவிரி டெல்–டாவை ஆண்டு மறைந்த மன்–னர்–க–ளின் கதை–யை–யும் சேர்த்து இதில் ச�ொல்–லப் ப�ோறேன்” என்–றார். “அப்–ப–டின்னா, ‘பாகு–ப–லி’ மாதிரி ஃபேன்–ட–ஸி–யான படமா இருக்–குமா?” “இல்–லைங்க. இது கம்ப்–ளீட்–டான ஃபேமிலி


படம். அப்பா - மகன் உறவு, லந்து க�ொடுக்–குற ஜாலி–யான நட்பு ஏரியா, காமெடி, ஆக்‌–ஷன் எல்–லாம் கலந்த கமர்–ஷி–யல் படம்–தான். அதில் மன்– னர்–கள் எப்–படி வர்–றாங்க என்–பது – த – ான் இந்–தப் படத்–த�ோட விசே–ஷமே...” “படத்–த�ோட கதை என்ன?” “ப�ொதுவா மனு–ஷன் இரண்டு சூழ–லில்–தான் அதி–கம் க�ோவப்–ப–டு– றான். ஒண்ணு, தன்–னாலே ஒரு காரி– யம் செய்ய முடி–யாம ப�ோறப்போ சுய கழி–வி–ரக்–கத்–தால் வரு–கிற க�ோபம். இன்– ன�ொ ண்ணு, அடுத்– த – வங்க தன்–ன�ோட சுய–மரி – ய – ா–தையை சீண்டி அவ–மரி – ய – ாதை செய்–யுற – ப்போ வர்–றது. ஆனா, அவங்–க–ளுக்–காக நிறைய சம–ர–சம் செஞ்– இந்–தப் படத்–த�ோட கதை இதை–தான் – த்தை க�ொண்–டு– பேசுது. ஹீர�ோ–வும், அவ–ன�ோட ஃப்ரெண்ட்–சும் சுக்–கிட்டு கதைக்–குள் ஹீர�ோ–யிஸ யாரு கிட்–டே–யும் மரி–யா–தையை எதிர்ப்–பார்க்–காத வர வேண்–டிய கட்–டா–யம் ஏற்–ப–டும். மக்–க–ளுக்கு சுபா–வம் க�ொண்–ட–வங்க. மத்–த–வங்க அவங்–களை தெரிஞ்ச முகமா, கதைக்– க ாக தன்னை ஈடு மதிக்–கக்–கூ–டிய செயல் எதை–யும் அவங்க செஞ்–ச– ப–டுத்–திக்–கிட்டு உழைக்–கிற ஹீர�ோவா ஓர் ஆளு தில்லை. அப்–படி – ப்–பட்ட – வ – ங்–களு – க்கு அவங்–கள�ோ, வேணும். அத–னால்–தான் இனிக�ோ பிர–பா–க–ரனை – ன். ர�ொம்ப நாளாவே அவரை மத்–த–வங்–கள�ோ எதிர்ப்–பார்க்–காத ஓர் உயர்ந்த செலக்ட் பண்–ணினே – க்–கேன். அவ–ருக்கு இருக்– மரி–யாதை திடீ–ருன்னு கிடைக்–குது. அந்த மரி– கவ–னிச்சி ரசிச்–சிக்–கிட்–டிரு கிற திற– மை க்கு அவர் இப்போ யா–தையை தக்–க–வெச்–சுக்க ர�ொம்ப இருக்க வேண்–டிய இடமே வேற. பாடு–ப–டு–றாங்க. இதுக்கு அவங்க இந்–தப் படத்–துக்கு அப்–புற – மா அப்–ப– நடத்–துற ப�ோராட்–டம்–தான் கதையே. டிப்–பட்ட ஓர் அங்–கீக – ா–ரம் அவ–ருக்கு படிப்–புத – ான் ஒரு மனு–ஷன�ோட – தலை– கிடைக்–கும்னு நம்–ப–றேன். யெ–ழுத்–தையே மாத்–தும். படிப்பு எப்– அதே–மா–திரி ஹீர�ோ–யின் செலக்– படி நம்ம ஒவ்–வ�ொ–ரு–வ–ருக்–கும் முக்– ஷ ‌– னு – க்கு தாவூ தீர்ந்–துடி – ச்சி. தஞ்–சா– கி–யம் என்–கிற விஷ–யம் கதைக்–குள் வூர் ப�ொண்–ணுன்னா அதுக்–கான கதையா அழகா ப�ொருந்தி வரும்.” முக–வெட்டு – ம், பாடி–லேங்–குவ – ே–ஜும் “இந்த கதைக்– கு ள்ளே மன்– ன ர்– க ள் தனித்– து – வ மா இருக்– க – ணு ம். என் எப்–படி வர்–றாங்க?” மன– சு க்– கு ள்ளே இருந்த உரு– “படத்–த�ோட ஹைலைட்–டையே வத்தை ஆடி– ஷ ன் வெச்சி தேடி– நான் ச�ொல்– லி – ட – ணு ம்னு எதிர்ப்– னேன். ஷைனி, நூறு சத–வி–கி–தம் பார்க்–க–றீங்க... திரைக்–க–தை–ய�ோட ப�ொருத்–தமா எனக்கு திருப்–தியா சூட்– சு – ம ம் இந்த ஏரி– ய ா– வி ல்– த ான் அமைஞ்–சாங்க. எஸ்.பரீத் இருக்கு. இந்த கதைக்–காக காவி– இவங்– க – ளை த் தவிர வேல. ராம– மூ ர்த்தி, ரிக் கரை–யில் காலாற மூணு வரு–ஷம் நடந்–தேன். நிறைய ய�ோசிச்சி, நிறைய கள ஆய்–வுக – ள் செஞ்சி ‘ஆடு–க–ளம்’ நரேன் ரெண்டு பேருக்–கும் ர�ொம்ப கதைக்–கான களத்தை உரு–வாக்–கி–னேன். தமி–ழ– முக்–கி–யத்–து–வ–மான பாத்–தி–ரம். ‘கயல்’ படத்–துக்– கத்தை ஆண்ட மன்–னர்–கள், அவங்க வாழ்ந்த குப் பிறகு நல்ல வாய்ப்– பு க்– க ாக காத்– தி – ரு ந்த இடங்–கள், கட்–டிய க�ோயில்–கள் இவை எல்–லாத்– வின்–சென்டை, ‘வீரையன்’ படத்–த�ோட காமெடி தை–யும் ஆராய்ஞ்சு வர–லாற்–றில் நமக்கு நேர– ஏரி–யா–வுக்கு ப�ொறுப்–பேத்–துக்க வெச்–சிட்–டேன். டி–யாக ச�ொல்–லப்–ப–டா–தவை என்–ன–வெல்–லாம் பின்–னி–யி–ருக்–கா–ரு.” – ங்–கன்னு தெரி–யுது...” இருக்–கக்–கூ–டும்னு ய�ோசிச்–சேன். என் மன–சுக்– “ஸ்ட்–ராங்–கான மெசேஜ் ச�ொல்–லுவீ “நல்–லது எது, கெட்–டது எதுன்னு தனித்–தனி – யா குள்ளே நடந்த இந்த சுவா–ரஸ்–ய–மான டிரா–வலை அப்–ப–டியே திரைக்–க–தைக்கு க�ொண்டு வந்–தி–ருக் எதை–யும் நான் பிரிச்சி ச�ொல்–லலை. மக்–கள், க�ோம். 1990களில் ஒரு சம்–ப–வம் நடக்–கும். அதே தங்–கள் பிரச்––னை–களை மறந்து குடும்–பத்–த�ோடு இடத்–தில் மன்–னர்–கள் காலத்–தி–லும் ஒரு சம்–ப–வம் வந்து ரசிக்–கிற மாதிரி புதுசா கதை ச�ொல்ல நடந்–தி–ருக்–கும். இது ரெண்–டும் எப்–படி கனெக்ட் முயற்– சி த்– தி – ரு க்– க�ோ ம். சக மனி– த – னு க்கு மரி– ஆகு–துன்னு நீங்க படம் பார்த்–து–தான் தெரிஞ்– யாதை க�ொடுக்–க–ணும், எந்த ஒரு சூழ–லி–லும் கல்–வியை மட்–டும் கைவிட்–டுட – க் கூடா–துன்னு வலி– சுக்–க–ணும்.” “ர�ொம்ப வலு–வான சப்–ஜெக்ட்டா இருக்கு. இதுக்கு யு–றுத்தி இருக்–க�ோம். மேசேஜ்னு எடுத்–துக்–கிட்டா இந்த இரண்டு அம்–சங்–க–ளை–தான் எங்க படம் ஹீர�ோ, ஹீர�ோ–யினை எப்–படி தேர்வு செஞ்–சீங்க?” “பெரிய ஹீர�ோ நடிக்க வேண்–டிய கதை–தான். உணர்த்–தும்.” - மீரான்

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

11


அப்படிதான் அணிவ�ோம்!

உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை? ‘க்ரீச்’சிடுகிறார் க்ரீத்தி!

தெ

12

லு ங் – கி ல் அ றி – மு – க ம் . கன்–ன–டத்–தில் முன்–னணி நாயகி. பாலி– வுட்– டு க்– கு ம் ஒரு விசிட் அடித்– த ா– யி ற்று. அங்– கி – ருந்து அப்–ப–டியே யூடர்ன் அடித்து ‘புரூஸ் லீ’ மூல– மாக தமி–ழுக்கு வந்–தி–ருக்– கி–றார் க்ரீத்தி கர்–பண்டா. தமிழ் முகம், வடக்–கத்–திய உடல்–வாகு என்று டக்–கர– ாக இருப்–ப–வர், தமி–ழில் முன்– னணி ஹீர�ோக்– க – ள �ோடு ஒரு ரவுண்டு அடிக்– க க் கூடிய அத்– த னை தகு– தி– யு ம் பெற்– றி – ரு க்– கி – ற ார். த மி ழ் ர சி – க ர் – க – ளு க் கு புதுசு என்– ப – த ால், உங்– களை நீங்–களே அறி–மு–கப் படுத்–திக் க�ொள்–ளுங்–கள் என்று கேட்–ட–வு–ட–னேயே, அவர் புதி–தாய் கற்ற தமிழ் வார்த்–தை–களை க�ோர்த்து க�ொஞ்–சுத் தமி–ழில் தேன் ஊற்ற ஆரம்–பித்–தார். “பூர்–வீக – ம் டெல்லி. படிச்– சது, வசிக்–கி–ற–தெல்–லாம் பெங்–க–ளூர். அப்–பா–வுக்கு க ா ர் – மெ ன் ட் பி சி – ன ஸ் . அ ம்மா அ ந்த பி சி – ன – ஸ�ோடு த�ொடர்– பு – டை ய டிசை– ன ர். அவங்க கலர் கலரா டிசைன் பண்ணி துணி தைப்–பாங்க. அதை நான் வித– வி – த மா அணி– வேன். ஹேப்பி ஃபேமிலி. கூடு–தல் சுதந்–திர– ம் க�ொடுக்– குற கலாச்–சா–ரம் க�ொண்ட குடும்–பம். கர்–பண்–டான்னா இ ங்கே ஏ த�ோ க ட ா மு–டான்னு பார்க்–கு–றாங்க. அது என்–ன�ோட ஃபேமிலி நேம். “நீங்க ஒரு நட–மா–டும் பார–த– வி – ல ா ஸ் ப �ோ லி – ரு க ்கே ? பிறந்– த து டெல்லி. வளர்ந்– தது பெங்–க–ளூர். தெலுங்–கில்

வெள்ளி மலர் 13.1.2017


அ றி – மு – க – ம ா கி , ப ா லி – வு ட் , க�ோ லி – வு ட் – டு ன் னு கலக்–க–றீங்க..” “பெங்–களூ – ரி – ல் இருந்–தப்போ பாக்–கெட் மணிக்– காக மாட–லிங் பண்–ணு–வேன். அந்த நேரத்–துலே எனக்கு ஒரு பிரச்– சி னை. அது என்– ன ன்னு வெளிப்–ப–டையா ச�ொல்ல முடி–யாது. ஒவ்–வ�ொ– ருத்–த–ருக்–கும் வெளியே ச�ொல்ல முடி–யாத சிலர் பர்–சன – ல் பேஜஸ் இருக்–கும். சீக்–ரட் ஈஸ் ஆல்–வேஸ் சீக்–ரட். அந்த பிராப்–ளத்–தாலே ர�ொம்ப வெக்ஸ் ஆயிட்–டேன். டெல்–லிக்கே ப�ோயி–டல – ாம்னு முடிவு பண்–ணி–யி–ருந்–தேன். அப்–ப�ோ–தான் ஒருத்–தர் திடீர்னு ப�ோன் அடிச்– சாரு. ‘உங்க ப�ோட்–ட�ோவை நெட்–டுலே பார்த்– த�ோம். எங்க படத்– து க்கு செட் ஆவீங்– க ன்னு நெனைக்–கி–றேன். ஆடி–ஷ–னில் கலந்–துக்–க–றீங்– களா?’ன்னு கேட்–டாரு. புண் பட்ட நெஞ்–சுலே யார�ோ வேல் பாய்ச்சி விளை–யா–டுற – ாங்–கள – �ோன்னு ஒரு டவுட்டு. இருந்–தா–லும் ஒரு ட்ரை அடிச்–சித – ான் பார்ப்–ப�ோ–மேன்னு டெல்லி டிக்–கெட்டை கேன்– சல் பண்–ணிட்டு, ஹைத–ரா–பாத்–துக்கு டிக்–கெட் ப�ோட்–டேன். ‘ப�ோனி’ங்–கிற தெலுங்–குப் படத்–துக்கு இப்–ப–டி–தான் செலக்ட் ஆனேன். அந்–தப் படம் ஹிட் ஆன–தும், எந்த பெங்–க–ளூரை விட்டு ப�ோக நினைச்–சேன�ோ, அந்த பெங்–க–ளூரே எனக்கு பர்–மனெ – ன்ட் ரெசி–டென்ஸ் ஆயி–டிச்சி. அப்–பப்போ மத்த ம�ொழிப் படங்–களி – ல் நடிச்–சா–லும், கன்–னட – த்– தில் மட்–டுமே பத்து படம் பண்–ணிட்–டேன்.” “புத்– த ாண்டு க�ொண்– ட ாட்– ட த்– தி ல் உங்க பெங்– க – ளூ ர் எப்– ப – வு மே நெகட்– டி வ்வா அடி–ப–டுதே?” “ஆமாம். ஆனா, பெண்–க–ளுக்கு எதி– ர ான பாலி– ய ல் த�ொந்– த – ர வு இந்– தி – ய ா– வி ல் வேறு எங்– கே – யு மே நடக்– க ாத மாதிரி, பெங்– க – ளூ – ரி ல் மட்– டு ம்– த ான் நடக்– கு ற மாதிரி ஊட– க ங்– க ள் எழு– து – கி ன்– ற ன. தலை–ந–கர் டெல்–லி–யில்–தான் நிர்–பயா சம்–ப–வம் நடந்–தது என்–பதை நாம் மறந்–து–வி–டக் கூடாது. இவை– யெ ல்– ல ாம் தவிர்க்–கப்–பட வேண்–டி–யவை மட்–டும – ல்ல, தடுக்–கப்–பட வேண்– டி–ய–வை–யும் கூட. சமூ–கத்–தின் அடி– மட்–டத்–திலி – ரு – ந்து மேல்–மட்–டம் வரை பெண்–களை பாலி–யல் பண்–ட–மாக ஆண்–கள் காணும் ப�ோக்கு அடி– ய�ோடு மாற–ணும். புத்– த ாண்டு சம்– ப – வ ம் த�ொடர்– பாக எங்க அமைச்– ச ர் பேசி– ய து சர்ச்–சைக்கு உரி–யதா ஆகி–யிரு – க்கு. அது அவ– ர�ோ ட கருத்தா மட்– டு ம் நான் பார்க்–கலை. ஒட்–டு – ம�ொத்த ஆண்– க – ளி ன் கருத்தா நினைக்– கி – றேன். பெண்–கள் எப்–படி உடை–ய– ணிய வேண்–டும் என்று நினைக்–கிற – ார்– கள�ோ, அப்–ப–டி–தான் அணி–வார்–கள். அது

அவர்–களு – டை – ய சுதந்–திர– ம், பிறப்–புரி – மை. இதுலே எதுக்கு ஆண்–கள் தலை–யிட – ற – ாங்க? எனக்கு எந்த உடை பாது–காப்பா இருக்–கும், சவு–கரி – ய – மா இருக்– கும் என்–பது எனக்–கு–தான் தெரி–யும். என்–னு–டைய உடையை நான்–தான் தீர்–மா–னிப்–பேன்.” “ஜி.வி.பிர–காஷ் பற்றி?” “செம ஜாலி–யான ஆளா இருக்–காரு. அவ– ர�ோட அப்–பாவி த�ோற்–றத்–துக்–கும், அசாத்–திய திற–மைக்–கும் க�ொஞ்–சமு – ம் சம்–பந்–தமே இல்லை. அவரை மட்–டுமி – ல்லை. அவ–ர�ோட மியூ–சிக்–கையு – ம் சேர்த்து எனக்–குப் பிடிக்–கும். எனக்கு சரியா தமிழ் பேச வர–லைன்–ன–தும் அடிக்–கடி கிண்–டல் பண்– ணிக்–கிட்டே இருந்–தார். அவர் என்ன கிண்–டல் பண்–ணு–றா–ருன்னு மத்–த–வங்க கிட்டே கேட்–டுத் தெரிஞ்–சிக்–கிட்டு செம கவுன்டர் க�ொடுப்–பேன். அவ–ர�ோட மனை–வி–கூட இப்போ எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்–டாங்–க.” “கிளா–மரா நடிக்–கி–றீங்–களே?” “ச�ோ வாட்? நான் கிளா–ம–ரா–தானே இருக்– கேன்? நிறைய அழ–குப் ப�ோட்–டி–க–ளில் பெஸ்ட் கிளா–ம–ரஸ் கேர்ள் பட்–ட–மெல்–லாம் வாங்–கி–யி–ருக்– கேன். திரை–யில் என்னை எப்–படி காட்–டணு – ம் என்– பது இயக்–கு–ந–ர�ோட முடிவு. அதில் நடிக்–க–லாமா, வேண்–டாமா என்–பது என்–ன�ோட முடிவு. நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுக்–கும் முடி–வு–தான் திரை–யில் வெளிப்–ப–டும் ரிசல்ட். அதுக்–காக நான் நடிச்ச எல்லா பட–மும் கமர்–ஷி–யல்–தான், நான் கிளா–மரா மட்–டும்–தான் நடிப்–பேன்னு நினைச்–சி– டா–தீங்க. உங்க ‘சுப்–பி–ர–ம–ணி–ய–பு–ரம்’ படத்–த�ோட கன்–னட வெர்–ஷனி – ல், நான்–தான் ஸ்வாதி கேரக்–டர் பண்–ணி–யி–ருந்–தேன்.” “எங்க ஹீர�ோ ஜி.வி.பிர–காஷ் ர�ொம்ப வெட்–கப்– ப–டு–றாரு. அவரு சார்பா உங்–களை கேட்–கி–ற�ோம். லிப்-லாக் சீனில் நடிக்க ரெடியா?” “ர�ொம்ப லேட்– ட ான கேள்வி. என்– ன�ோட ரெண்–டா–வது படத்–தி–லேயே இந்த சாத– ன ையை எட்– டி ட்– டே ன். காதலை வெளிப்– ப – டு த்த சிரிக்– கி – ற�ோ ம், அழு– கி – ற�ோம். அது மாதிரி உதட்–ட�ோடு உதடு முத்–தம் க�ொடுப்–பது – ம் ஓர் உணர்–வுத – ான். இதை ஏன் மறைக்–கப்–பட வேண்–டிய விஷ– யமா, கிசு–கிசு மாதி–ரி–யெல்–லாம் எழு–த–றீங்– கன்னே தெரி–யலை. பாஸ், நாம 2017ல் வாழு–ற�ோம், 1917ல் அல்–ல”. “பாலி–வுட் வரைக்–கும் ப�ோயிட்–டீங்க. அப்–பு–றம் ஏன் தமி–ழுக்கு வந்–தீங்க?” “எல்லா ஊர்–லேயு – ம் ஒரே சினி–மா–தான். புர�ொ–ஜெக்–டரை ஆன் பண்ணா ஸ்க்–ரீனி – ல் படம் தெரி– யு ம். பாலி– வு ட், ட�ோலி– வு ட், க�ோலி–வுட் வித்–தி–யா–ச–மெல்–லாம் எனக்கு இல்லை. எங்கே வாய்ப்பு கிடைக்–குத�ோ, அதை பயன்–படு – த்–திப்–பேன். அந்த வகை– யில்–தான் தமி–ழுக்கு வந்–தி–ருக்–கேன். இங்–கேத – ான் எனக்–குப் புடிச்ச ஹீர�ோக்–க– ளான சூர்யா, விஜய், அஜித்–தெல்–லாம் இருக்–காங்–க.”

- மீரான்

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

13


லு –டை’ வடி–வே ‘கத்தி சண் ன், எப்–படி? –நா–ரா–ய–ண . - த.சத்–தி–ய ம் ர – பு – ன் ய அ – டா கி விட் ர் – ள்ள கலக் ண் – டு ம் . கைப்பு � ொ ல ்ல வே எ ன்றே ச லி–வரி, பாடி–லேங்– – டி டய–லாக் டெ ம் பக்கா. ‘எப்ப – லா ல் எ ஜ் வந்– – வே கு , அப்–ப–டியே ப�ோனேன�ோ ச�ொல்லு என்–கிற ’ துட்–டேன்–னு த்தி சண்–டை–’–யில் ‘க கு க் வு – அள – ப ா – க வே டி ப் பு சி ற ப் –கர்–கள் ந து ர – வ அ ப்–ப–தாக ரசி அமைந்–தி–ரு –றார்–கள். –கி க�ொண்–டா–டு

ப் – ப ட ப ட – ம ா க் – க ம் டு – ண் மீ – ய – க ம் ’ ‘ ம ரு – த – ந ா –கிரி. ? ா, கிருஷ்–ண சி ய னி ண்டா பு – .இ ப் ஜி ய் வா – ம் முயற்– ை ச�ொல்லு ய தி ே க ச ம் – – க்கு அனே–க–மா – க்கு தித்தி – ளு –ருக்–கி–றார். டி – தி உங்க ட் ய் ப – ெ டு ச ஈ –ஹா–சன் றகு நல்ல –க–ளில் கமல் ’ வெளி–யீட்–டுக்–குப் பி யு–டு ‘சபாஷ் நா வர–லாம்.

எஸ்.பி.சைலஜா கலைத்–து–றை–யில் இருந்து ஓய்வு பெற்–று–விட்–டாரா? - எஸ்.மந்–தி–ர–மூர்த்தி, நாகர்–க�ோ–வில். கலை–ஞர்–களு – க்கு ஏது ஓய்வு? தமிழ், தெலுங்கு, மலை–யா–ளம், கன்–ன–டம் என்று சுமார் ஐயா–யி–ரம் பாடல்–கள் பாடி–ய–வர். எஸ்.பி.பால–சுப்–பி–ர–ம–ணி– யத்– தி ன் தங்கை. நடி–கர் சுப–லேகா சுதா–க–ரி ன் மனைவி. ‘சலங்கை ஒலி’ படத்–தில் ஜெயப்–பி–ர–தா– வின் மக–ளாக நடித்–தவ – ர். திரு–மண – ம – ாகி, குடும்–பத்தை கவ–னித்–துக் க�ொள்–வ–தற்–காக சற்–று–கா–லம் திரை–யு–லகை விட்டு ஒதுங்–கி–யி–ருந்– தார். அவ்–வப்–ப�ோது டிவி நிகழ்ச்–சி–க–ளில் தலை காட்–டு–கி–றார். மீண்–டும் அவரை பாட–வைக்க இசை–ய–மைப்–பா–ளர்–கள் யாரே–னும் முயற்–சித்–தால் நிச்–ச–யம் மறுப்பு ச�ொல்லமாட்–டார். வீட்– டி ல் பூஜை– ய றை இல்– ல ா– ம – ல ேயே தனக்கு கட– வு ள் நம்–பிக்கை தானா–கவே வந்–துவி – ட்–டது என்–கிற – ாரே ஸ்ரு–திஹ – ா–சன்? - மா.சந்–தி–ர–சே–கர், மேட்–டு–ம–கா–தா–ன–பு–ரம். தன் க�ொள்–கை–களை திணிக்–கா–மல் தன்–னு–டைய குழந்–தை– களை கமல் வளர்த்–தி–ருக்–கி–றார் என்று தெரி–கி–றது.

14

வெள்ளி மலர் 13.1.2017


இசை– ய – மை ப்– ப ா– ள ர் பால– பா–ரதி என்–ன–தான் ஆனார்? - எச்.பஹ–தூர், ஜமா–லி–யா–லைன். அஜித் அறி– மு – க – ம ான ‘அம– ரா–வ–தி’ படத்–தின் இசை–ய–மைப்– பா–ளரை நீங்–களா – வ – து நினை–வில் வைத்–திரு – க்–கிறீ – ர்–களே? 1962ல் திரு–வன – ந்–தபு – ர– த்–தில் பிறந்த பால–பா–ரதி, சைக்–கா–ல–ஜி–யில் முது–கலை பட்–டம் பெற்–ற–வர். ‘சித்–தி–ரப்–பா–வை’ என்–கிற டிவி த�ொடர் மூலம் இசை–ய–மைப்–பா–ள–ராக பிர–ப–ல–மா– னார். ‘தலை–வா–சல்’ படம் மூல–மாக தமிழ் சினி– மா–வில் கானா பாட்–டு–க–ளுக்கு பெரிய மரி–யாதை ஏற்–ப–டுத்–தி–னார். அதன்–பி–றகு மிக அரி–தா–க–தான் திரைப்– ப – ட ங்– க – ளு க்கு இசை– ய – மை க்– க க்– கூ – டி ய வாய்ப்பு அவ– ரு க்கு கிடைத்– த து. பிர– ப – ல – ம ான டிவி சீரி–யல்–கள் பல–வற்–றுக்–கும் இவர்–தான் இசை. கடை–சி–யாக இயக்–கு–நர் செல்வா இயக்–கத்–தில் ‘நாங்–க’ படத்–துக்கு இசை–ய–மைத்–தார். இப்–ப�ோது ‘ஊதா–ரி’ என்–கிற படத்–தில் பணி–புரி – கி – ற – ார். த�ொண்– ணூ–று–க–ளின் த�ொடக்–கத்–தில் ஒரு–முறை, ‘உங்–க– ளுக்கு பிடித்த இசை–ய–மைப்–பா–ளர் யார்?’ என்று கேட்–ட–ப�ோது, ‘பால–பா–ர–தி’ என்று ச�ொன்–னார் இளை–ய–ராஜா. ந டி – க – ர ா – க – வு ம் , இ ய க் – கு – ந – ரா– க – வு ம் த�ொடர்ச்– சி – ய ாக சமுத்– தி– ர க்– க னி வென்– று – க�ொண்டே இருக்–கி–றாரே? - கே.பிர–பா–வதி, மேல–கி–ருஷ்–ணன்–பு–தூர். அவ– ரு – ட ைய கடந்த காலம் ப�ோராட்–டங்–கள் மிகுந்–தது. அதில் கற்ற பாடங்– களை மறக்–கா–மல் நினை–வில் வைத்–தி–ருக்–கி–றார். இதுவே அவ–ரது த�ொடர்–வெற்–றி–யின் ரக–சி–யம். இப்– ப�ோ து அம– ல ா– ப ா– லி ன் மார்க்–கெட் எப்–படி இருக்–கி–றது? - எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்– பட்டு (வேலூர் மாவட்–டம்) ‘வட– ச ென்– னை ’, ‘திருட்– டு ப் ப–யலே-2’, ‘வேலை–யில்லா பட்–ட– தாரி-2’, ‘சிண்ட்–ரெல்–லா’ என்று தமி– ழி–லும், கன்–ன–டத்–தில் சுதீப்–புக்கு ஜ�ோடி– யா க ஒரு படம் மற்– று ம் மலை–யாள – த்–தில் இரண்டு படங்–கள் என்று ஸ்டெ–டியா – க – வே இருக்–கிற – ார். 25 வய–தில் விவா–கர– த்து என்–பது ஒரு பெண்–ணுக்கு மிக–வும் க�ொடுமை. அவ–ருக்கு திரை–யு–ல–கப் பய–ண–மா– வது ஆறு–த–லாக அமை–யட்–டும்.

த�ோல்– வி ப்– ப – ட ம்– த ான் என்னை சிந்– தி க்க வைக்–கி–றது என்று தமன்னா கூறு–வது? - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு. அடி–மன – சி – ல் இருந்து பேசி–யிரு – க்–கிற – ார். வெற்றி பெறும்–ப�ோது க�ொண்–டா–டு–ப–வர்–கள், த�ோல்–வி–ய– டை–யும்–ப�ோது உடைந்து விடு–கி–றார்–கள். மாறாக, தமன்னா ப�ோல சிந்– தி த்– த ால் தவ– று – க ளை திருத்–திக் க�ொண்டு த�ோல்–வி–களை தவிர்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம்.

ன் அமலாபாலிட் மார்க்கெ எப்படி?

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

15


L ð£ì£L « ™½ ñ

ì£ôƒè®

WOOD

ஒரு கைதியின் டைரி!

செ

ப்– ட ம்– ப ர் 22, 1978. மெகா ஸ்டார் சிரஞ்–சீவி – யி – ன் வாழ்க்–கை–யில் மறக்க முடி– யாத நாள். முதன்–முத – ல – ாக அவரை திரை– யில் நடி–க–ராக அவரே கண்ட நாள். அன்–று–தான்

16

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

‘Pranam Kareedhu’ படம் வெளி–யா–னது. அதற்கு முன்–பா–கவே ‘Punadhirallu’ என்–கிற படத்–தில் நடித்–தி–ருந்–தா–லும், அது ஓராண்டு தாம–த–மா–கவே வெளி–யா–னது.


ஜூன் 10, 1988. சிரஞ்–சீவி – யி – ன் 100வது பட–மான ‘கைதி நம்–பர் 786’ (தமி–ழில் ‘அம்–மன் க�ோயில் கிழக்– க ா– லே ’) வெளி– ய ா– ன து. பத்தே ஆண்– டு – க–ளுக்–குள் நூறு படம் நடித்–த–வர், அடுத்த ஐம்– பது படங்–கள் நடிக்க இரு–பத்–தெட்டு ஆண்–டு–கள் எடுத்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். யெஸ், இப்–ப�ோது வெளி–யா–கி–யி–ருக்–கும் ‘கைதி நம்–பர் 150’தான் அவ–ரது 150வது படம். கடை–சி–யாக அவர் ஹீர�ோ– வாக நடித்த ‘சங்–கர்–தாதா ஜிந்–தா–பாத்’ வெளி– யாகி மிகச்–ச–ரி–யாக பத்து ஆண்–டு–கள் ஆகி–விட்– டது. இடை–யில் தன்–னு–டைய மகன் ராம்–ச–ரண் நடித்த ‘மக–தீ–ரா’, ‘ப்ரூஸ்–லீ’ படங்–க–ளில் கவு–ரவ வேடங்–க–ளில் த�ோன்–றி–னார். சிரஞ்–சீவி – யி – ன் 150வது படத்–துக்கு ‘கைதி நம்–பர் 150’ என்று பெயர் வைத்–திரு – ப்–பதி – ல் ஒரு சுவா–ரஸ்–ய– மான சென்–டிம – ென்ட் உண்டு. 100வது படத்–திலு – ம் அவர் ‘கைதி’–யாக இருந்–திரு – ப்–பதை கவ–னியு – ங்–கள். ஆரம்–பக் காலங்–க–ளில் சிரஞ்–சீ–விக்கு சிறு சிறு வேடங்–கள்–தான் கிடைத்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தது. இந்த வாய்ப்–பு–களை பெறவே அவர் தலை–கீ–ழாக நின்று தண்–ணீர் குடித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். முதல் பட–மான ‘Pranam Kareedhu’ வாய்ப்– பு–கூட சுதா–க–ருக்கு கிடைத்–த–து–தான். சுதா–க–ரும், சிரஞ்–சீ–வி–யும் சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்ட்–டிட்–யூட் மாண–வர்–கள். இரு–வரு – ம் நெருங்–கிய நண்–பர்–கள். கல்–லூ–ரி–யில் படித்–துக் க�ொண்டே ஒன்–றா–க–வே– தான் வாய்ப்பு தேடி–னார்–கள். சுதா–கரு – க்கு தமி–ழில் பார–திர– ா–ஜா–வின் ‘கிழக்கே ப�ோகும் ரயில்’ படத்–தில் ஹீர�ோ–வா–கவே அறி–மு–க–மாக வாய்ப்பு கிடைத்– தது. எனவே தன்னை நாடி–வந்த தெலுங்–குப்–பட வாய்ப்–புக – ளு – க்கு சிரஞ்–சீவி – யை சிபா–ரிசு செய்–தார். 1955ல் ம�ொகல்–தூரு என்று ஆந்–திர வரை ப–டத்–தில் கூட இடம்–பி–டிக்க முடி–யாத அந்–தஸ்–தில் இருக்–கும் சிறு கிரா–மத்–தில் பிறந்–த–வர் சிரஞ்–சீவி. அவ–ரு–டைய இயற்–பெ–யர் சிவ–சங்–கர வர–பி–ர–சாத். அப்பா அர–சுப்–ப–ணி–யில் இருந்–தார். பள்–ளிப் பரு–வத்–தி–லி–ருந்தே இவ–ருக்கு ‘சென்– டர் ஆஃப் அட்–ராக்––ஷ ‌ ன்’ ஆக இருக்க விருப்–பம். நாலு பேருக்கு மத்–தி–யில் தான் பளிச்–சென்று தெரி–ய–வேண்–டும், தன்–னைப் பற்றி அனை–வ–ரும் பேச–வேண்–டும் என்–ப–தற்–கா–கவே எங்கு பாட்–டுச் சப்–தம் கேட்–டா–லும் டான்ஸ் ஆட ஆரம்–பித்–தார். அப்– ப�ோ து வெளி– வ ந்– தி – ரு ந்த ‘கேர– வ ன்’ இந்–திப்–பட – த்–தில் ஹெலன் ஐட்–டம் டான்ஸ் ஆடி–யி– ருந்த ‘Piya tu ab to Aaja’ பாடல் மிக–வும் பிர–பல – ம். இந்–தப் பாடலை பார்ப்–ப–தற்–கா–கவே திரும்–பத் திரும்ப தியேட்–ட–ருக்கு ப�ோவா–ராம். ஹெலன்– தான் சிரஞ்–சீ–விக்கு டான்ஸ் குரு. இந்–தப் பாடல் ரேடி–ய�ோ–வில் எங்கு ஒலி–ப–ரப்–பா–னா–லும், அந்த இடத்–தில் அப்–படி – யே ஆட ஆரம்–பித்து விடு–வா–ராம். பிற்–பாடு படங்–க–ளில் சிரஞ்–சீ–வி–யின் நட–னம் சிறப்– பாக இருக்–கி–றது என்று யாரா–வது பாராட்–டி–னால், சிரித்–துக்–க�ொண்டே ‘ஹெல–னுக்–குத – ான் நான் நன்றி ச�ொல்ல வேண்–டும்’ என்–பார். முறைப்–படி அவர் நட–னம் கற்–றுக்–க�ொண்–ட–தில்லை. ‘நட–னம் ஆடத் தெரி–கி–றது, நடிப்பை கற்–றுக்

க�ொண்–டால் சினி–மா–வுக்கு ப�ோய்–விட – ல – ாம்’ என்று நண்– ப ர்– க ள் ச�ொல்– ல வே, சென்னை ஃபிலிம் இன்ஸ்–ட்டிட்–யூட்–டுக்கு வந்து சேர்ந்–தார். இங்கே அவ–ருக்கு கல்–லூரி முதல்–வ–ராக இருந்–த–வர் ஒய். ஜி.பார்த்–த–சா–ரதி (ஒய்.ஜி.மகேந்–தி–ரனி – ன் அப்பா). படிப்பை முடிப்–ப–தற்கு முன்–பா–கவே தெலுங்–குப் படங்–களி – ல் சிறிய வேடங்–கள் கிடைத்–தது. கல்–லூரி முதல்–வர் அனு–ம–திக்க, வரி–சை–யாக நடித்–துத் தள்–ளிக்–க�ொண்–டி–ருந்–தார். அதிர்ஷ்ட தேவதை ஆரம்– ப த்– தி – லேயே சிரஞ்–சீவி – யை ஆசீர்–வதி – த்–திரு – க்க வேண்–டும். ஏனெ– னில், அவர் நடித்த முதல் படத்–தின் பிரிவ்யூ காட்– சியை தெலுங்கு சினி–மா–வின் பிர–பல இயக்–கு–நர் பாபு, நம்–மு–டைய இயக்–கு–நர் சிக–ரம் கே.பாலச்– சந்–தர் ப�ோன்–ற�ோர் பார்த்–தார்–கள். “இந்–தப் பைய– ன�ோட கண்ணு ர�ொம்ப பவர்ஃ–புல்லா இருக்–கு” என்–பது – த – ான் பாலச்–சந்–தர், சிரஞ்–சீவி பற்றி அடித்த முதல் கமெண்ட். தங்–கள் படங்–க–ளில் வாய்ப்பு இருக்–கும்–ப�ோதெ – ல்–லாம் இரு–வரு – ம் சிரஞ்–சீவி – க்கு ச�ொல்லி அனுப்–பி–னார்–கள். ‘அவர்–கள்’ படத்தை தெலுங்–கில் ‘இதி கதை காது’ என்று பாலச்–சந்– தர் எடுத்–த–ப�ோது, தமி–ழில் ரஜினி செய்–தி–ருந்த வேடத்தை சிரஞ்–சீவி – க்கு க�ொடுத்–தார். கமல்–தான் அங்–கும் ஹீர�ோ. சிறிய கதா–பாத்–திர– ங்–களு – ம், வில்–லன் வேடங்–க– ளுமே சிரஞ்–சீ–விக்கு த�ொடர்ச்–சி–யாக கிடைத்–துக் க�ொண்– டி – ரு ந்– த ன. பாலச்– ச ந்– த ர் இயக்– கி ய ‘47 Rojulu’ (தமி–ழில் ‘47 நாட்–கள்’ என்று ரிலீஸ் ஆனது) சிரஞ்–சீ–வி–யின் நடிப்–புத் திறனை முழு–மை–யாக வெளிக்–க�ொண்டு வந்–தது. இந்–தப் படத்–தில் அவர் ஆன்ட்டி ஹீர�ோ–வாக நடித்–தி–ருந்–தார். தமி–ழி–லும் ‘காளி’, ‘ராணு–வ–வீ–ரன்’ ப�ோன்ற ரஜினி படங்–க– ளில் வில்–லத்–த–ன–மான வேடங்–க–ளில் நடித்–தார். தன்–னு–டைய ஃபிலிம் இன்ஸ்ட்–டிட்–யூட் ஜூனி–யர் என்–ப–தால், இவரை வாய்ப்பு கிடைத்–த–ப�ோ–தெல்– லாம் பயன்–ப–டுத்–து–வதை ரஜினி விரும்–பி–னார். செகண்ட் ஹீர�ோ, வில்–லன் என்று நடித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தா–லும் சிரஞ்–சீ–வி–யின் ஆக்–ர�ோ–ஷ– மான நடிப்பு, தெலுங்கு ரசி–கர்–களை வெகு–வாக கவர்ந்– த து. குறிப்– ப ாக, இவர் இளை– ஞ – ர ாக இருந்–தார் என்–பது அவர்–க–ளுக்கு ஆகப்–பெ–ரிய ஆறு– த – ல ாக அமைந்– த து. ஏனெ– னி ல், எண்– ப – து– க – ளி ன் த�ொடக்– க த்– தி ல் ஐம்– ப தை தாண்– டி ய தெலுங்கு ஹீர�ோக்– க ளே அள– வு க்– க – தி – க – ம ான மேக்–கப்–பில் கல்–லூரி மாண–வர்–க–ளாக நடித்–துக்

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

17


க�ொண்–டிரு – ந்–தார்–கள். இள–மைய – ான செழு–மைய – ான ஹீர�ோ–யின்–க–ள�ோடு கலர் கல–ராக அவர்–கள் டூயட் பாட, படம் பார்க்–கும் ரசி–கர்–கள் ஆற்–றா–மை–யால் மாய்ந்–து ப�ோனார்–கள். இந்–தக் க�ொடு–மை–யில் சிக்கி சீர–ழிந்–து க�ொண்–டி–ருந்–த–வர்–க–ளுக்கு ஆபத்– பாண்–ட–வ–னாக சிரஞ்–சீவி தெரிந்–த–தில் ஆச்–ச–ரி–யம் ஏது–மில்லை. சிறு பட்– ஜெ ட் படத் தயா– ரி ப்– ப ா– ள ர்– க – ளு க்கு சிரஞ்–சீ–வியை ஹீர�ோ–வாக ப�ோட்டு படம் எடுப்–பது வச–தி–யாக இருந்–தது. முத–லுக்கு ம�ோச–மில்லை என்– ப – தை – யு ம் தாண்டி கணி– ச – ம ான லாபத்தை பார்த்–தார்–கள் என்றே ச�ொல்ல வேண்–டும். இந்த அமா–வா–சைக்கு ஒரு த�ொகையை அங்கே இங்கே வாங்கி பூஜையை ப�ோட்டு விட்– ட ால், அடுத்த அமா–வா–சைக்கு படம் ரிலீஸ். சிரஞ்–சீ–வி–யால், ஒரே மாதத்–தில் கையில் லம்–பாக பணம் புரண்–டது தயா–ரிப்–பா–ளர்–க–ளுக்கு. இப்–ப–டியே ப�ோய்க்–க�ொண்–டி–ருந்த சிரஞ்–சீ–வி– யின் கேரி–ய–ரில் 1983ஆம் ஆண்டு அடித்–தது செம ஜாக்–பாட். யெஸ், அவ–ரது நடிப்–பில் ‘கைதி’ என்–கிற படம் சூப்–பர்–ஹிட் ஆகி சிரஞ்–சீ–வியை முன்–னணி நட்–சத்– தி–ரம – ாக மாற்–றிய – து. இத்–தனை – க்–கும் அர–தப்–பழ – ச – ான பண்–ணைய – ாரை எதிர்க்–கும் கிரா–மத்து இளை–ஞன் கதை–தான். ஆக்‌ ஷ – ன், சென்–டிம – ென்ட், ர�ொமான்ஸ், டான்ஸ் என்று அத்–தனை ஏரி–யாக்–களி – லு – ம் சிரஞ்–சீவி பட்–டை–யைக் கிளப்ப, தெலுங்–கின் மாஸ்–டர்–பீஸ் படங்–களி – ன் பட்–டிய – லி – ல் இணைந்–தது ‘கைதி’. அந்த ‘கைதி’க்கு நன்றி செலுத்– தும் வித– ம ா– க – த ான் தன்– னு – டை ய நூறா–வது படம், நூற்றி ஐம்–பத – ா–வது படத்–தின் டைட்–டில்–க–ளில் எல்–லாம் ‘கைதி’யை க�ொண்–டு–வ–ரு–கி–றார். சினிமா குடும்–பங்–க–ளின் ஆதிக்– கம் மிகுந்த தெலுங்கு சினி–மாவை, எவ்–வித சினி–மாப் பின்–ன–ணி–யு–மில்– லாத எளிய குடும்–பத்–தில் பிறந்த சிரஞ்–சீவி கைப்–பற்றி செய்த சாத– னை–கள் யாரும் நம்ப முடி–யா–தவை. குண்–டுச் சட்–டிக்–குள் குதிரை ஓட்–டிக் க�ொண்–டி–ருந்–த–வர்–க–ளுக்கு வெளி– யு–ல–கத்தை காட்–டி–ய–வர் இவர்–தான். ‘டபுக்கு டபான் டான்– ஸ ு’ என்று தெலுங்–குப்–பட நட–னக் காட்–சி–கள் கிண்– ட – ல – டி க்– க ப்பட்– டு க் க�ொண்– டி – ருந்த நிலையை மாற்–றிக் காட்–டிய பெருமை இவ–ரையே சாரும். பழைய பண்– ணை – ய ார் கதை– களை அழித்–த�ொ–ழித்து, ஃப்ரெஷ்– ஷான கதைக்–க–ளன்–களை அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–னார். ஸ்டு–டி–ய�ோ–வுக்–குள் முடங்–கிக் கிடந்த தெலுங்கு சினி–மாவை, வித–வித – ம – ான ல�ொக்–கேஷ – ன்–களு – க்கு அழைத்–துச் சென்று சுதந்–தி–ரக் காற்றை சுவா–சிக்க வைத்–தார். வில்–லன் மூன்று அடி–கள் அடித்–தபி – ற – கு, ஹீர�ோ–வுக்கு மூக்– கி ல் ரத்– த ம் வந்– த – பின்– பு– த ான்

18

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

திருப்பி அடிக்க வேண்–டும் என்–கிற ஆதி–கா–லத்து ஸ்டண்ட் கந்–தா–யங்–களை கடாசி எறிந்து, ஆக்‌ ஷ – ன் என்–றால் எப்–படி – யி – ரு – க்க வேண்–டும் என்று ஸ்க்–ரீனி – ல் ரண–க–ள–மாக்கி காட்–டி–னார். இதற்–காக சிரஞ்–சீவி கமர்–ஷி–யல் ஏரி–யா–வில் மட்–டு–மே–தான் காண்–சன்ட்–ரேட் செய்–தார் என்று முடி–வெ–டுத்து விடா–தீர்–கள். ஆந்–திர அர–சின் நந்தி விரு–து–கள், மத்–திய அர–சின் தேசிய விரு–து–க–ளை– யும் அவ–ரது படங்–கள் குவிக்–கத் தவ–ற–வில்லை. தமி– ழி ல் கமர்– ஷி – ய – லு க்கு ரஜினி, கலை– ய ம்– ச த்– துக்கு கமல் என்று பாகம் பிரித்–துக் க�ொண்டு சினி–மாவை முன்–னேற்–றின – ார்–கள். அதே காலக்–கட்– டத்–தில் தெலுங்–கில�ோ இரண்டு சுமை–க–ளை–யுமே சிரஞ்–சீவி சேர்த்து சுமந்–தார். இந்–தியி – லு – ம் சில படங்– கள் நடித்–தார். தமி–ழில் அர்–ஜுன் நடிப்–பில் வெளி– வந்த ‘ஜென்டில்–மேன்’ படத்–தின் இந்–திப் பதிப்–பில் சிரஞ்–சீ–வி–தான் ஹீர�ோ. ‘கைதி’–யில் அவ–ருக்கு கிடைத்த நட்–சத்–திர அந்–தஸ்–துக்–குப் பிறகு, திரும்–பிப் பார்க்க நேர– மில்–லா–மல் ஓடிக்–க�ொண்டே இருந்–தார். அடுத்த இரு–பது ஆண்–டு–கள், மெகாஸ்–டா–ரின் ஆட்–சி–தான் ஆந்–தி–ரா–வில். அவ–ரது படங்–கள் வெற்றி பெறும் ப�ோதெல்–லாம் அடக்–க–மாக இருப்–பார். த�ோல்வி அடை–யும் ப�ோதெல்–லாம் வீறு–க�ொண்டு எழு–வார். 1991ல் சிரஞ்–சீ–வி–யின் ‘கேங் லீடர்’, தெலுங்கு சினி–மா–வின் அத்–தனை வசூல் சாத– னை–க–ளை–யும் உடைத்–தது. உட–ன– டி–யாக அவ–ரது ‘கரண ம�ொகு–டு ’ (தமி– ழி ல் ரஜினி நடிப்– பி ல் வெளி– வந்த ‘மன்–னன்’ படத்–தின் ரீமேக்), ‘கேங் லீடர்’ படைத்த சாத–னைக – ளை முறி–யடி – த்து, தெலுங்கு சினி–மா–வின் முதல் பத்து க�ோடி ரூபாய் வசூல் திரைப்–ப–ட–மாக அமைந்–தது. அப்– ப�ோ–தெல்–லாம் சிரஞ்–சீவி படைக்–கும் சாத–னை–களை சிரஞ்–சீ–வி–யே–தான் உடைப்–பார். சிரஞ்–சீ–வி–யின் சாத–னை–க–ளுக்கு எல்– ல ாம் சிக– ர – ம ாக அமைந்– த து 1992-ல் கே.விஸ்–வந – ாத் இயக்–கத்–தில் ‘ஆபத் பாண்–ட–வ–டு’ படத்–துக்–காக அவர் வாங்–கிய சம்–பள – ம். ஒண்–ணே– கால் க�ோடி. இந்–திய – ா–விலேயே – , ஒரு க�ோடி ரூபாய் சம்–ப–ளத்தை எட்–டிய முதல் நடி–கர் சிரஞ்–சீ–வி–தான். அப்– ப�ோது, இந்–திய – ா–வின் சூப்–பர் ஸ்டார் அமி–தாப் பச்–சனே எழு–பத்–தைந்து லட்– ச ம�ோ என்– ன – வ�ோ – த ான் வாங்– கிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். அவ்–வ–கை– யில் இன்று க�ோடி–களை குவிக்–கும் எல்லா ம�ொழி ஹீர�ோக்–களு – மே சிரஞ்–சீவி – க்–குத – ான் நன்–றிக்–க–டன் பட்–ட–வர்–கள். த�ொண்– ணூ – று – க – ளி ன் மத்– தி – யி ல் தெலுங்கு சினி–மா–வில் புது–ரத்–தம் பாய்ச்–சப்–பட்–டது. புதிய இயக்–கு–நர்–கள், இளம் நடி–கர்–கள் வரவு அதி–க– மாக இருந்த அந்த காலக்–கட்–டத்–தில் சிரஞ்–சீவி


ஃபார்–முலா படங்–க–ளுக்கு பின்–ன–டைவு ஏற்–பட்–டது. தன்–னு–டைய வழக்–க–மான ஃபைட்–டர் தன்–மையை வெளிப்–படு – த்தி ‘ஹிட்–லர்’ (1997) மூல–மாக மீண்–டும் மெகாஸ்–டார் இமேஜை தக்–க–வைத்–தார். சிரஞ்–சீ– வியின் ‘இந்–தி–ரா’ (2002), தெலுங்கு சினி–மா–வின் முதல் முப்–பது க�ோடி வசூல் பட–மாக அமைந்–தது. நம்–மூர் ‘ரம–ணா–’வை ‘டாகூர்’ என்று ரீமேக் செய்து, பிளாக்–பஸ்–டர் ஹிட் என்–றால் எப்–படி – யி – ரு – க்க வேண்– டும் என்று தன்– னு – டை ய அடுத்த தலை– மு றை நடி–கர்–க–ளுக்கு எடுத்–துக் காட்–டி–னார். இரண்–டா– யி–ரங்–க–ளின் மத்–தி–யில் சில சறுக்–கல்–கள், சில சாத–னை–கள் என்று கலந்–து–கட்டி அவ–ரது கேரி–யர் அமைந்–தா–லும், ‘மெகா ஸ்டார்’ இமேஜ் உச்–சத்–தில் இருந்–தப�ோதே – படங்–களி – ல் நடிப்–பதை குறைத்–துக் க�ொண்டு அர–சி–ய–லில் குதித்–தார். பத்து ஆண்டு இடை–வெ–ளிக்–குப் பிறகு மெகா ஸ்–டாரை முழு–நீள ஹீர�ோ–வாக ‘கைதி நம்–பர் 150’ படத்–தில் தரி–சிக்–கப் ப�ோகி–றார்–கள் அவ–ரது ரசி–கர்– கள். சிரஞ்–சீ–வி–யின் ரசி–கர்–க–ளுக்கு மட்–டு–மின்றி தெலுங்கு சினி–மாத் துறைக்கே இது க�ொண்–டாட்–ட– மான சங்–க–ராந்தி. படத்–தைப் பற்றி நாம் எது–வும் புது–சாக ச�ொல்ல வேண்–டி–ய–தில்லை. நம்ம விஜய் நடித்த ‘கத்–தி’– யி – ன் தெலுங்கு ரீமேக். இவ–ரது உடம்– பில் ரத்–தம் ஓடு–கி–றதா, மசாலா ஓடு–கி–றதா என்று ரசி–கர்–கள் சந்–தே–கிக்–கும் வண்–ணம் கரம் மசாலா ஹிட்–டுக – ளை கசாப்–புக் கடை பாய் மாதிரி ப�ோட்–டுத் தள்–ளும் வி.வி.விநா–யக்–தான் இயக்–கு–நர். நம்ம ‘கத்–தி’ அங்கே மேலும் கூர்–மைப் படுத்–தப்–ப–டும்

என்று உறு–தி–யா–கவே நம்–ப–லாம். சினிமா குடும்–பப் பின்–னணி க�ொண்ட வாரி–சு– கள்–தான் வெல்ல முடி–யும் என்–கிற நிலை–மையை மாற்– றி – ய – மை த்– த – வ ர் அல்– ல வா? என– வே – த ான் சிரஞ்–சீ–வி–யின் வெற்–றியை எப்–ப�ோ–தும் எல்–ல�ோ– ரும் விரும்–பு–கி–றார்–கள். அதை சாமா–னி–ய–னின் வெற்–றி–யாக க�ொண்–டா–டு–கி–றார்–கள். ஒரு சுவை– ய ான முரண் என்– ன – வெ ன்– ற ால், எந்த கலாச்–சா–ரத்தை எதிர்த்து நின்று சினி–மா–வில் சிரஞ்– சீ வி வென்– ற ார�ோ, இப்– ப�ோ து அவ– ர து குடும்–ப–மும் அதை–யே–தான் செய்–து க�ொண்–டி–ருக்– கி–றது. சிரஞ்–சீ–வி–யின் அடுத்த தலை–மு–றை–யில் உரு– வ ா– கி ய இளம் நடி– க ர்– க ள்– த ான் இப்– ப�ோ து தெலுங்கு சினி–மா–வின் சரி–பா–தியை ஆக்–கிர– மி – த்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். கடந்த காலத்–துக்–கும், நிகழ் காலத்–துக்–கும – ான இந்த முரண்– த ான், பார்– வை – ய ா– ள ர்– க – ள ாக நம் வாழ்–வின் ஆகப்–பெ–ரிய சுவா–ரஸ்–யமே.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா

சென்னை புத்தகக் காட்சி 2017

ðFŠðè‹

செனனை ்பச்னெயப்பன கலலூரி எதிவர உள்ள 06-01-2017 மு்தல புனி்த ஜாரஜ் வமலநினலைப ்பள்ளி வளாகததில 19-01-2017 வனர

எமது புதிய வெளியீடுகள்: ஸ்டால் எண்: 593 & 594 u200 u200

கிருஷ்ா

வக.என.சிவராமன

u125

u125

ஈவராடு கதிர

செலவு@selvu

u200

அருணெரணயா

u90 லை்தாைந்த

பிரதி வவணடுவவார ச்தாடரபுசகாள்ள: சூரியன் பதிபபகம், 229, கச்வெரி வராடு, மயிலைாபபூர, செனனை-4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com பிரதிகளுக்கு: செனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404, 9840961971 செலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி: 9840887901 ொகரவகாவில: 9840961978 ச்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 சடலலி: 9818325902

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம் www.suriyanpathipagam.com


வீரம் விளைஞ்ச மண்ணு!

“தே

வுடா இன்–ன�ொரு தெலுங்–குப் படமா?” என்று டெர்–ரர் ஆகி–விட – ா–தீர்–கள். அது–வும் பால–கிரு – ஷ்ணா படம் என்–றாலே, தலை– தெ–றிக்க ஓடிப்–ப�ோய் எங்–கா–வது ஒளிந்–துக்–க�ொள்ள முயற்–சிப்–பீர்–கள் என்–பது தெரிந்த விஷ–யம்–தான். பயப்–ப–டா–தீர்–கள். கெட்–டப்–தான் க�ொஞ்–சம் காமெ– டி–யாக நம்ம ஊர் இம்சை அர–சன் மாதிரி இருக்– கி–றதே தவிர, தலை–வர் இந்த முறை க�ொஞ்–சம் சீரி–யஸ – ான சப்–ஜெக்–ட�ோடு – த – ான் கள–மிற – ங்–குகி – ற – ார். ஏனெ–னில் தெரிந்தோ தெரி–யா–மல�ோ தெலுங்கு சினி– மா–வின் இன்–ன�ொரு லெஜெண்–டாக ஆகி–விட்ட நந்– த – மூ ரி பால– கி – ரு ஷ்– ண ா– வு க்கு இது 100வது படம். எண்–ப–து–க–ளி–லும், த�ொண்–ணூ–று–க–ளி–லும் தனக்கு கடு–மைய – ான ப�ோட்–டிய – ா–ளர– ாக விளங்–கிய சிரஞ்–சீ–வி–யின் 150வது படத்–த�ோடு தன்–னு–டைய 100வது படத்தை ம�ோத–விட்டு வெற்–றிக – ாண துடிக்– கி–றார் பால–கி–ருஷ்ணா. தன்–னு–டைய அப்பா தேவு–டு–காரு என்.டி.ஆர் பாணி–யில் அவ்–வப்–ப�ோது புரா–ணப்–பட – ங்–கள், சரித்– தி–ரப்–ப–டங்–கள் க�ொடுத்து பல் விழுந்–து–ப�ோன பழைய என்.டி.ஆர் ரசி–கர்–களை குஷிப்–படு – த்–துவ – து அவ–ரது வழக்–கம். என–வே–தான் தன்–னு–டைய 100வது படத்–தை–யும் சரித்–தி–ரப் பட–மாக க�ொடுக்க முன்–வந்–தி–ருக்–கி–றார். அவ–ரு– டைய வழக்–கம – ான மசாலா சேட்–டைக – ள் நிச்–சய – ம் இருக்–காது என்று நம்–பல – ாம். ‘பாகு–பலி – ’ அள–வுக்கு

20

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

பிரம்–மாண்–ட–மாக இருக்–காது என்–றா–லும் பால கி–ருஷ்–ணா–வுக்கு ஏத்த பால்–க�ோவ – ா–வாக, தெலுங்கு சினிமா வர–லாற்–றில் என்–றென்–றும் நினை–வில் க�ொள்–ளத்–தக்க பட–மாக ‘Gautamiputra Satakarni’, நிச்–ச–ய–மாக அமை–யு–மென்று நம்–ப–லாம். இயக்– கு – ந ர் அவ்– வ – ள வு கெத்து. தெலுங்கு சினி–மா–வில் புதிய அலை–களை த�ோற்–று–வித்–தி– ருக்–கும் இயக்–கு–நர்–க–ளில் ஒரு–வ–ராக க�ொண்–டா– டப்–ப–டும் க்ரிஷ்–தான், பால–கி–ருஷ்–ணாவை இயக்– கி–யி–ருக்–கி–றார். 2008ல் வெளி–வந்த அவ–ரு–டைய முதல் பட–மான ‘Gamyam’, ஆந்–திர அர–சின் நந்தி விருதை அவ–ருக்கு பெற்–றுத் தந்–தது. அடுத்து அவர் எடுத்த ‘வேதம்’, (தமி–ழில் சிம்–புவை வைத்து ‘வானம்’ என்று இவரே இயக்–கின – ார்) தென்–னிந்–திய சினி–மா–வின் கதை ச�ொல்–லும் முறை–யில் புதிய உய–ரத்தை எட்–டிய – து. ‘கிருஷ்–ணம் வந்தே ஜெகத்– கு–ரும்’, சிறந்த தெலுங்–குப் படத்–துக்–கான தேசிய விருதை வென்ற ‘காஞ்–சே’ என்று வித்–திய – ா–சம – ான படங்–களை இயக்–கிய க்ரிஷ், குட்டி மணி–ரத்–னம – ாக தெலுங்கு ஏரி–யா–வில் க�ொண்–டா–டப்படு–கி–றார். தன்–னு–டைய 100வது படத்–துக்கு நல்ல கதை தேடிக்–க�ொண்–டிரு – ந்த பால–கிரு – ஷ்–ணா–விட – ம், க்ரிஷ் ஒரு ஒன்–லை–னர் ச�ொன்–னார். எந்த தயக்–கமு – மி – ன்றி கண்ணை மூடிக்–க�ொண்டு ஓகே ச�ொல்லி விட்–டார் நம்ம தல. கார–ணம் சரித்–தி–ரத்–தில் வேண்–டு–மென்றே மறைத்து வைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும் பக்–கங்–களை மக்–க–ளுக்கு


தெலுங்கு ச�ொல்ல வேண்–டும் என்–கிற ந�ோக்–கம், க்ரிஷ்–ஷின் கதை–யில் இருக்–கி–றது. தென்–னிந்–திய மண்–ணின் வீரம் செறிந்த வர–லாற்றை நினை–வுப–டுத்த வேண்– டும் என்–கிற அக்–கறை அவ–ருக்கு இருக்–கி–றது. அதற்கு தன்–னு–டைய 100வது படம் பயன்–ப–டப் ப�ோகி– ற து என்று மகிழ்ச்– சி – த ான் அடைந்– த ார் பால–கி–ருஷ்ணா. தமி– ழ – க த்தை கரி– க ா– ல ச் ச�ோழன் ஆண்டு க�ொண்–டி–ருந்த அதே காலக்–கட்–டத்–தில் அம–ரா–வ– தியை தலை–ந–க–ராக க�ொண்டு (அத–னால்–தான் ஆந்–திர– ா–வுக்கு புதிய ‘அம–ரா–வதி – ’– யை கட்டி தலை– ந–கர் ஆக்–கப் ப�ோகி–றார்–கள்) இன்–றைய தெலுங்– கானா, ஆந்–திரா, மகா–ராஷ்–டிரா, குஜ–ராத், மத்–திய – ப் பிர–தே–சம், ஒரிஸ்ஸா, பீகார், கர்–நா–டகா, தமிழ்– நாடு உள்–ளிட்ட பகு–தி–களை அடக்–கிய பேர–ரசு அமைத்து ஆண்– ட – வ ர்– கள் சாத்–வா–க–னர்–கள். ப ண் – ட – ம ா ற் – று க் கு மாற்–றாக நாண–யங்–கள் புழக்– க த்– து க்கு வந்– தி – ரு ந்த க ா ல ம் அ து . நாண–யங்–களை நவீ–ன– மாக்–கிய – தி – ல் சாத்–வா–கன அர–சர்–க–ளுக்கு பெரும் பங்கு உண்டு. செம்பு மட்–டு–மின்றி வெள்–ளி–யி– லும் அர–சர்–க–ளின் உரு– வம் ப�ொறித்த நாண–யங்– களை புழக்– க த்– து க்கு க�ொண்டு வந்–த–வர்–கள் இவர்–கள்–தான். கிணறு– களை வட்ட வடி–வ–மாக அ மை த் – த ா ல் பூ மி அதிர்ச்–சியை தாங்–கும் என்– ப தை கண்– ட – றி ந்த அந்–த–கால என்–ஜி–னி–யர்– கள் இவர்–கள். ஏ ற த் – த ா ழ 5 0 0 ஆண்– டு – க ள், 30 மன்– னர்–க–ளால் சாத்–வா–கன பேர–ரசு ஆளப்–பட்–டது. அதில் 23வது மன்– ன – ரான கவு–த–மி–புத்ரா சட–கர்–னி–யின் வேடத்–தை–தான் பால–கி–ருஷ்ணா ஏற்று நடிக்–கி–றார். சாத்–வா–கன அர–சர்–க–ளி–லேயே பெரும் ப�ோர்–களை நிகழ்த்தி மண்ணை காத்து தன்–னுடை – ய வீரத்தை உர–மாக இம்–மண்–ணில் விதைத்–தவ – ர் இவர் என்று சரித்–திர– க் குறிப்–பு–கள் செப்–பு–கின்–றன. இவ–ரது காலத்–தில்–தான் கைபர் கண–வாய் வழி– யாக சாகர்–கள், யவ–னர்–கள், பஹ–ல–வர்–கள் என்று அயல்–நாட்டு படை–யெடு – ப்பு கங்கை சம–வெளி – யை தாண்டி தென்–னிந்–திய – ா–வுக்–குள் நுழைய முயற்–சித்– தது. காட்–டு–மி–ராண்–டி–க–ளான அவர்–கள் எந்–த–வித ப�ோர்–நெ–றி–க–ளுக்–கும் கட்–டுப்–ப–டா–த–வர்–கள். அவர்– களை எதிர்–க�ொண்டு வென்று, தென்–னிந்–திய – ாவை காத்த மன்–னர்–தான் கவு–த–மி–புத்ரா சட–கர்னி.

ஒரு– வேளை இந்த மன்– ன ர் தன்– னு – டை ய வீரத்தை வெளிக்–காட்–டா–மல் படை–யெ–டுப்–புக்கு பணிந்–து ப�ோயி–ருந்–தால், இந்–திய – ா–வின் வர–லாறே மாறி–யி–ருக்–கும். ஆயி–னும், சாத்–வா–க–னர்–க–ளின் வீர–மும், விசா–ல–மான அறி–வும், சரித்–தி–ரத்–தில் சரி– ய ாக பதி– வ ா– க வே இல்லை. இந்– தி – ய ா– வி ன் சரித்–தி–ரத்தை எழு–திய ஐர�ோப்–பி–யர்–கள் பல–ருமே கி.மு. காலக்–கட்–டத்–தில் உல–கின் தலை–சி–றந்த நாக–ரிக – த்தை க�ொண்–டிரு – ந்த இந்–திய – ா–வின் ப�ொற்– கா–லக்–கட்–டத்தை முடிந்–தவ – ரை மறைத்–திரு – க்–கிற – ார்– கள். இல்–லை–யெ–னில், அப்–ப�ோது இந்–தி–யா–வில் குவிந்–தி–ருந்த செல்–வம் பிற்–பாடு இவர்–க–ளால் க�ொள்–ளை–ய–டிக்–கப் பட்–டதை ஒப்–புக்–க�ொள்ள வேண்–டியி – ரு – க்–குமே என்–கிற அச்–சம்–தான் இதற்கு கார–ணம். சரித்–திர– த்–தில் மறைக்– கப்– ப ட்ட வீரத்தை தன்– னு– டை ய 100வது படம் மூல– ம ாக பறை– ச ாற்றி, பு தி ய ச ரி த் – தி – ர த்தை எழுத முயற்– சி க்– கி – ற ார் பால–கிரு – ஷ்ணா. ஆந்–திர மண்–ணில் பிறந்த குடி–மக – – னாக இது தன்–னு–டைய கடமை என்–றும் கரு–து கி– ற ார். என– வே – த ான் கடந்த ஆண்டு உகா– தி–யின் ப�ோது, அம–ரா–வ– தி–யில் வைத்து இந்–தப் படம் குறித்த அறி–விப்பை வெளி–யிட்–டார். ஹைத–ரா– பாத்–தில் இந்–தப் படத்–தின் த�ொடக்–கம் நடந்–தப�ோ – து தெலுங்–கானா முதல்–வர் சந்– தி – ர – சே – க – ர – ர ாவ் உள்– ளிட்ட அர– சி – ய ல் பிர– ப – லங்–க–ளு–டன், தெலுங்கு சினி–மா–வின் அத்–தனை முக்–கிய – ப் பிர–முக – ர்–களு – ம் கலந்–து க�ொண்–டார்–கள். சிரஞ்–சீவி, வெங்–க–டேஷ் ப�ோன்ற பெரிய ஹீர�ோக்– கள் மட்–டுமி – ன்றி ராக–வேந்–திர– ர– ாவ், தாசரி நாரா–யண – – ராவ், சிங்–கீ–தம் சீனி–வா–ச–ராவ், ப�ொயப்–பட்டி சீனு என்று முழுக்க வி.ஐ.பிகளே நிறைந்–தி–ருந்–த–னர். தெலுங்கு மண்–ணின் பெரு–மை–யைப் ப�ோற்– றும் படம் அல்–லவா? அத–னால்–தான் அதற்–கு–ரிய மரி–யா–தையை இவர்–கள் தந்–தார்–கள். இப்–ப�ோது ரசி–கர்–கள் மரி–யாதை செலுத்த வேண்–டிய நேரம். என–வே–தான், சிரஞ்–சீ–வி–யின் ‘கைதி நம்–பர் 150’, இமா–லய வெற்–றியை எட்–டி–னா–லும், அது எவ்– வி– த த்– தி – லு ம் தன்– னு – டை ய வெற்– றி யை தட்– டி ப் பறிக்க முடி–யாது என்று தெம்–பாக இருக்–கி–றார் பால–கி–ருஷ்ணா.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா 13.1.2017 வெள்ளி மலர்

21


புத்தகம் வாசித்தே

டைரக்டர் ஆனவர்! யா

ரி–ட–மும் உதவி இயக்–கு–ன–ராக பணி– யாற்–றா–மல், படம் இயக்–கு–ப–வர்–கள் பட்–டி–ய–லில் புதி–தாக இணைந்–தி–ருக்–கி–றார் மு.ரா. சத்யா. அவர் இயக்கி இருக்–கும், ‘என்–ன�ோடு நீ இருந்–தால்’ ப�ோஸ்ட் தயா–ரிப்–பில் இருக்–கி–றது. “நான் சில புத்–தக – ங்–களை எழுதி இருக்–கிறே – ன். நிறைய வாசிப்–பேன். அப்–படி வாசித்–த–தில் மகேந்– தி–ர–னின் ‘உதி–ரிப்–பூக்–கள்’ திரைக்–கதை, வச–னம் புத்–த–கம் என்னை ஈர்த்–தது. என்–னி–டம் சினி–மா–வுக்– காக சில கதை–கள் இருந்–தன. த�ொடர்ந்து சினிமா த�ொடர்–பான புத்–த–கங்–களை வாசித்–தேன். அதை வைத்தே படம் இயக்–கல – ாம் என முடிவு செய்–தேன். என்–னால் முடி–யும் என்–கிற நம்–பிக்கை வந்–தது. இதை– ய – டு த்து சில ஹீர�ோக்– க – ளி – ட ம் கதை ச�ொன்– ன ேன். கால்– ஷீ ட் பிரச்னை இருந்– த து. அத– ன ால் புது– மு – க ம் ஒரு– வ ரை ஹீர�ோ– வ ாக்க முடிவு செய்–த�ோம். அவர் சரி–யாக ஒத்–து–ழைப்–புக் க�ொடுக்–க–வில்லை. பிறகு, படத்–தில் பணி–யாற்– றி– ய – வ ர்– க ள் என்– னையே ஹீர�ோ– வ ாக நடிக்– க ச் ச�ொன்–னார்–கள். சரி–யென்று நடித்–தேன். கதை, திரைக்–கதை, வச–னம், பாடல்–கள் எழுதி படத்தை இயக்கி இருக்–கிறே – ன். படத்தை ஆரம்–பித்–தபி – ற – கு அதில் இருந்தே நிறைய விஷ–யங்–க–ளைக் கற்–றுக்– க�ொண்–டேன்” என்–கிற சத்யா, படத்–தில் இது–வரை யாரும் ச�ொல்–லாத ஒரு விஷ–யத்தை கதை–யில் வைத்–தி–ருக்–கி–றா–ராம்.

22

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

“அது என்ன என்–பது பட ரிலீஸ் வரை சஸ்– பென்ஸ். நிறைய படங்–கள் பார்த்–தி–ருக்–கி–றேன். உலக அள–வில் பலர் ஒரே விஷ–யத்–தால் பாதிக்– கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். அதைப்–பற்–றி–தான் படத்– தில் ச�ொல்–கி–றேன். படம் வந்–த–பின் அந்த மெசே– ஜுக்–கா–கவே எல்–லா–ரும் பாராட்–டு–வார்–கள். இது ர�ொமான்–டிக் திரில்–லர் வகை படம். ரியல் எஸ்–டேட் த�ொழில் செய்–யும் ஹீர�ோ, க�ோடீஸ்–வ–ரப் பெண்ணை காத–லிக்–கி–றான். திடீ– ரென்று ஒரு நாள் அவள் காண–ாமல் ப�ோகி– றாள். அவ– ள ைத் தேடி அலை– கி – ற ான் ஹீர�ோ. இதற்–கி–டையே அவ–னைச்–சுற்றி பல்–வேறு திகில் நிறைந்த சம்–ப–வங்–கள் நடை–பெ–று–கின்–றன. அந்த சம்– ப – வ ங்– க – ளி ன் பின்– ன – ணி – யி ல் உள்ள மர்– ம ங்– கள்–தான் கதை. அதை காத–ல�ோடு இணைத்து ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கிறே – ன். எனது ஜ�ோடி–யாக மானசா நாயர் நடிக்–கி–றார். வெண்–ணிற ஆடை மூர்த்தி, ர�ோகிணி, அஜய் ரத்–னம், வையா–புரி, பிளாக் பாண்டி உட்–பட பலர் நடித்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். சைட்டோ பிலிம் கார்ப்–பரே – ச – ன் சார்–பில் எஸ்.யச�ோதா தயா–ரித்–திரு – க்– கி–றார். நாக.சர–வ–ணன் ஒளிப்–ப–திவு செய்–தி–ருக்–கி– றார். கே.கே.வின் இசை–யில் பாடல்–கள் சிறப்–பாக வந்–தி–ருக்–கின்–றன. ரிலீஸ் வேலை–க–ளில் பிஸி–யாக இருக்–கி–ற�ோம்’ என்–கி–றார் சத்யா.

- தம்பி


ல் ஒ ன் – றி ா ழ ரை வி – – து தர்ம ட ந ்த ஜ – ும், ல் ந டி ா – ர யி – – –னை ாண் ச ெ ன் பையன் ப . ம் நல்ல ாம–சா–மி–யு ர சீனு

வார–ண வ ெ ர் – ஜி ா–சி–யில் ‘அ ட டெர்–ர–ரி ன் ப ா ய் ஜி ங்–கா–தே’ ப டப் . ஸ்ட் ய �ோகி–ப வி . பி . ய � ோ டு –பி–டிப்–பில் ாபு. , காம ெ டி

சூரி– ய ன் எஃப்.எம்.மில் நடந்த ‘காலக்– கூ த்– து ’ ஆடிய�ோ ரிலீ– ஸி ல் கபா– லி – யி ன் ப�ொண்ணு தன்–ஷி–கா–வு–டன், கன்–னக்–குழி அழகி சிருஷ்டி டாங்கே.

ஹைத–ரா–பாத்–தில் நடந்த விழா ஒன்–றில் ஒயி–லாக ப�ோஸ் க�ொடுக்–கும் ஷாம்–லி–யும், தமன்–னா–வும்.

ஷூட்–டிங் பிரேக்–கில் ராய்–லட்–சு–மி– யின் ஷாப்–பிங் காஸ்ட்–யூம்.

13.1.2017 வெள்ளி மலர்

23


Supplement to Dinakaran issue 13-1-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP 277/15-17

ÍL¬è CA„¬êò£™

ªê£Kò£Cv Gó‰îñ£è °íñ£è «õ‡´ñ£ ? ªê£Kò£Cv â¡ð¶ î¬ôJ™ ªð£´° «ð£ô Ýó‹Hˆ¶ H¡ù˜ e¡ ªêF™èœ «ð£ô à¼õ£A ï£÷¬ìM™ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾‹ î¡¬ñ ªè£‡ì¶.

õ£ó‹«î£Á‹

è¬ôë˜ T.V.J™

¹î¡Aö¬ñ 裬ô 9.30 ñE ºî™ 10.00 ñE õ¬ó

«èŠì¡

ÜKŠ¹, º® ªè£†´î™, 裶‚°œ Ü™ô¶ T.V.J™ 裶‚° H¡ù£™ 裶 ñì™èœ, ªïŸP, î¬ôJ™ Fƒè†Aö¬ñ 裬ô 10.00 «ï˜õA´ ÝAò ÞìƒèO™ àô˜‰î ¹‡èœ ñE ºî™ 10.30 ñE õ¬ó «ð£ô ñ£P ÜFL¼‰¶ ªð£´° àF˜î™, ÜKŠ¹, T.V.J™ ªê£K‰î£™ óˆî‚èC¾, àœ÷ƒ¬è ñŸÁ‹ Fùº‹ ñ£¬ô 4.30 ñE àœ÷ƒè£™èO™ H«÷죙 ªõ†®ò¶ «ð£¡ø ºî™ 5.00 ñE õ¬ó ªõ®Š¹, Mó™ ïèƒè¬÷ ªê£ˆ¬îò£‚°‹ ÝAò¬õ ªê£Kò£Cv «ï£Œ ÜP°Pè÷£°‹. êKò£ù CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªê£Kò£Cv «ï£Œ «ïóˆF™ CA„¬ê â´‚è£ñ™ «ð£ù£™ ï£÷¬ìM™ ðŸPò º¿ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜. î¬ôº® ªè£†´î™, ïèƒèœ ªê£ˆ¬îò£A, Mó™èœ «è£íô£A, ¬è, 裙 ͆´èO™ i‚躋, õL»‹ ãŸð†´ ͆´èO¡ ܬ껋 ñ °¬ø‰¶ «ð£°‹. ⽋¹ «îŒñ£ù‹, ͆´èœ «è£íô£A M´‹. Hø ñ¼ˆ¶õ º¬øJ™ ªê£Kò£Cv «î£™ «ï£¬ò °íñ£‚è º®ò£¶. 膴Šð´ˆî ñ†´‹î£¡ º®»‹. «ñ½‹ ñŸø ñ¼ˆ¶õˆF™ îóŠð´‹ ÝJ‡†ªñ¡´èœ, ñ£ˆF¬óè¬÷ ªî£ì˜‰¶ ꣊H†ì£™ ï£÷¬ìM™ ãó£÷ñ£ù ð‚èM¬÷¾èœ ãŸð´‹. Ýù£™ Dr.RMR ªý˜Šv ªê£Kò£Cv CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ CA„¬ê â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ ªê£Kò£Cv º¿¬ñò£è, Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. â‰îMî ð‚èM¬÷¾ Þ™ô£ñ™ Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. H¡ù£™ õ£›ï£O™ «ï£Œ F¼Šð õó«õ õó£¶. Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv «ï£Œ °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹ Dr.RMR ªý˜Šv. ñ¼ˆ¶õ è™ÖKJ™ BSMS, BAMS, BNYS ñŸÁ‹ MD «ð£¡ø ñ¼ˆ¶õ ð†ì‹ ªðŸø I辋 ÜÂðõ‹ õ£Œ‰î ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªè£‡´ CA„¬ê ÜO‚èŠð´Aø¶. ªõOñ£Gô‹, ªõO®™ Þ¼Šðõ˜èœ 죂ì¬ó ªî£ì˜¹ ªè£‡´ îƒè÷¶ «ï£J¡ ñ °Pˆ¶ ‘õ£†vÜŠ’ Íô‹ «ð£†«ì£ ñŸÁ‹ i®«ò£¬õ ÜŠH 죂ìK™ «è†ìP‰¶, Ý«ô£ê¬ù ªðŸÁ western union money transfer Íô‹ ñ¼‰¶ ªî£¬è¬ò ªê½ˆF ÃKò˜ Íô‹ ñ¼‰¶è¬÷ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹.

ñ£¬ôºó²

Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹

Dr.RMR ªý˜Šv

ªê£Kò£Cv CA„¬ê‚° CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ù 26, bùîò£À ªî¼, î¬ô¬ñ î𣙠G¬ôò‹ ܼA™, 𣇮ðü£˜, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17

PH: 044- 4350 4350, 4266 4593, Cell: 97100 57777, 97109 07777 á˜

«îF

«õÖ˜ ªðƒèÀ˜ «êô‹ «è£òºˆÉ˜ ñ¶¬ó ï£è˜«è£M™ ªï™¬ô F¼„C °‹ð«è£í‹ 𣇮„«êK

7&‰ «îF 8&‰ «îF 9&‰ «îF 10&‰ «îF 11&‰ «îF 12&‰ «îF 12&‰ «îF 13&‰ «îF 13&‰ «îF 14&‰ «îF

24

«ïó‹ 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô

9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 2& 5 9 & 12 2& 5 9 & 12

வெள்ளி மலர் 13.1.2017

嚪õ£¼ ñ£îº‹ ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þìƒèœ æ†ì™ ñ¾‡† ð£ó¬ìv, èªô‚ì˜ ÝHv ܼA™. «ïûù™ ªóCªì¡C, 372, «êû£ˆFK «ó£´, ªñüv®‚ «è£«ì ꘂAœ. ü¨è£ ªóCªì¡C, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ H«óñ£ôò£, èMî£ F«ò†ì˜ ܼA™, 裉F¹ó‹. æ†ì™ H«ó‹Gõ£v, üƒû¡ ܼA™, «ñôªð¼ñ£œ «ñvFK iF. æ†ì™ ð«ò£Qò˜ ð£ó¬ìv, ñE‚Ç´ ܼA™. æ†ì™ ܼíAK, 53, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ ÝvH, F¼õœÙ˜ ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ MIM 𣘂, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ êŠîAK, ðvG¬ôò‹ ܼA™.

Vellimalar  

Vellimalar,Weekly,Books

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you