Page 1

13.1.2018 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

அனைவருக்கும் இனிய ப�ொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

பலன தரும ஸல�ோகம (அனைத்து விருப்–பங்–க–ளும் நிறை–வேற...)

ஸ்யா–மா–கா–சன சந்த்–ரிகா த்ரி–புவ – னே புண்–யாத்–மந – ா–மன – னே ஸீமா–ஸுன்ய கவித்வ வர்ஷ ஜன–னீயா காபி காதம்–பினீ மாரா–ராதி மன�ோ–விம�ோ – ஹ – ன – வி – த�ௌ காசித்–தம: கந்–தலீ காமாக்ஷ்யா: கரு–ணா–கட – ாக்ஷ லஹரீ காமாய மே கல்–பத – ாம் - மூக பஞ்–ச–சதீ ப�ொதுப் ப�ொருள்: காமாட்சி தேவியே, கருணை நிரம்–பிய தங்–கள் கண்–களை நிக–ரற்ற கருப்பு நிற–முள்ள சந்–திர– ன – ைப் ப�ோல–வும், மூவு–ல– கி–லும் புண்–ணி–யம் செய்–த–வர்–க–ளின் வாக்–கில் அள–வற்ற கவித்–துவ சக்–தியை – ப் ப�ொழி–விக்–கும் மேகக் கூட்–டங்–கள் ப�ோல–வும், மன்–மதன – ை எரித்த பர–மேஸ்–வ–ர–னின் மனதை ம�ோகிக்–கச் செய்–வ–தில் நிக–ரற்ற இருள் குவி– ய ல் ப�ோல– வு ம் காண்– கி – றே ன். அந்த உன் கருணா கடாக்ஷ அலை–கள் எனது அனைத்து விருப்–பங்–க–ளை–யும் பூர்த்தி செய்ய வேண்–டு–கி–றேன். அபி–ராமி பட்–ட–ருக்–காக அமா–வா–சையை ப�ௌர்–ண–மி–யாக்–கிய உன் திரு–வ–ருள் பக்–தர்–க–ளுக்–காக எதைத்–தான் செய்–யாது? தங்–களை மீண்–டும் மீண்–டும் வணங்–கு–கி–றேன், தாயே! (இத்–துதி – யை தை அமா–வாசை அன்று (16.01.2018) ஜபம் செய்–தால் தேவி–யின் திரு–வரு – ள – ால் அனைத்து விருப்–பங்–களு – ம் நிறை–வேறு – ம். தை அமா–வா–சைய – ைத்–தான் அன்னை அபி–ராமி ப�ௌர்–ணமி – யா – க்–கின – ாள் என்–பது குறிப்–பிட – த்–தக்–கது.)

இந்த வாரம் என்ன விசேஷம்? ஜன–வரி13,சனி-ப�ோகிப்பண்–டிகை. வில்–லி–புத்–தூர் ஆண்–டாள் தங்–கப்– பல்–லக்–கில் தங்–கக் கவ–சம் அணிந்து மாலை ஆளே–றும் பல்–லக்–கில் பவனி. வேளூர் கிருத்–திகை, சென்னை ஓட்– டேரி சுந்–தர விநா–ய–கர் வரு–ஷா–பி– ஷே–கம். ஜன–வரி 14, ஞாயிறு - உத்–தர– ா–யண புண்ய காலம். சப–ரிம – லை மக–ரஜ – �ோதி தரி–சன – ம். மகர சங்–கர– ாந்தி. ப�ொங்–கல் பண்–டிகை. (ப�ொங்–கல் வைக்க நல்ல நேரம் காலை 11.00 முதல் 12.00 மணி–வரை.) ஜன–வரி 15, திங்–கள் - மரு–த–மலை படித்–தி– ரு–விழா. மாத சிவ–ராத்–திரி. மாட்–டுப்–ப�ொங்–கல். திரு–வள்–ளு–வர் தினம். வேளூர்  செல்–வ–முத்– துக்–கு–மார சுவாமி உற்–சவ ஆரம்–பம், காஞ்–சி– பு–ரம் ஏகாம்–பர– ந – ா–தர் திருக்–க�ோயி – ல் சிவ–கங்கை தெப்–பம். ஜன–வரி 16, செவ்–வாய் - தை அமா–வாசை. மதுரை மீனாட்–சிய – ம்–மன் வைரக்–கிரீ– ட – ம் சாற்–றிய – – ரு–ளல். காணும் ப�ொங்–கல். கனு–பண்–டிகை. சேது சமுத்–திர ஸ்நா–னம். ஜன– வ ரி 17, புதன் - திரு– வ ல்– லி க்– கே ணி பார்த்– த – ச ா– ர – தி ப் பெரு– ம ாள் க�ோயி– லி ல்

2

நர–ஸிம்–மர் மூல–வ–ருக்–குத் திரு–மஞ்– சன சேவை. காஞ்–சி–பு–ரம் கச்–ச–பேஸ்– வ– ர ர் திருக்– க�ோ – யி ல் ஒட்– டி – வ ாக்– க ம் திரு–வூ–ரல் உற்–ச–வம். ஜ ன – வ ரி 1 8 , வி யா – ழ ன் சந்–திர தரி–ச–னம். திரு–வ�ோண விர–தம். வாஸவி அக்–னிப்–பி–ர–வே–சம். திருப்–ப– ரங்–குன்–றம் ஆண்–டவ – ர் உற்–சவ – ா–ரம்–பம். பழநி திருத்–தேர், திரு–வி–டை–ம–ரு–தூர் மஹா–லிங்–கஸ்–வாமி வெள்ளி ரிஷப வாக– ன த்– தி ல் பஞ்– ச – மூ ர்த்– தி – க – ளு – ட ன் காவே– ரி – யி ல் தீர்த்– த ம் க�ொடுத்– த – ரு – ள ல், இரவு வெள்ளி ரத காட்சி. வேளூர் பஞ்–ச–மூர்த்தி புறப்– பாடு, வட–லூர் ஜ�ோதி ராம–லிங்க சுவா–மி–கள் ஜ�ோதி தரி–சன – ம், சென்னை சைதை கார–ணீஸ்–வ– ரர் க�ோயில் இந்–திர தீர்த்–தம் தெப்–பம், சென்னை குர�ோம்–பேட்டை கும–ரன்–குன்–றம் பால்–கு–டம் அபி– ஷே–கம், நகர்–வ–லம், காஞ்–சி–பு–ரம் வர–த–ரா–ஜப் பெரு– ம ாள் க�ோயில் அனந்– த – ச – ர ஸ் தெப்– ப ம், திரு–வ–ஹீந்–தி–ர–பு–ரம் தேவ–நாத ஸ்வாமி தைப்– பூச உற்–ச–வம், சேக்ஷ–வான புறப்–பாடு, சம–ய–பு–ரம் மாரி–யம்–மன் க�ொள்–ளிட – ம் எழுந்–தரு – ளி தீர்த்–தவ – ாரி. ஜன–வரி 19, வெள்ளி - திரு–வல்–லிக்–கேணி பார்த்– த – ச ா– ர – தி ப் பெரு– ம ாள் க�ோயி– லி ல் வேத–வல்–லித் தாயா–ருக்–குத் திரு–மஞ்–சன சேவை.

அட்டை ஓவிய வண்ணம்: Venki


13.1.2018

ஆன்மிக மலர்

அல்லல் அகற்றும் ஆதவன் வழிபாடு

தை

மாதம் பிறந்–தாலே தமிழ்–நாட்–டில் உள்ள அனை–வ–ரது மனத்–தி–லும் ‘ப�ொங்–கல�ோ ப�ொங்–கல்’ என்ற க�ோஷம் ஒலிப்–ப–தைத் தவிர்க்க முடி–யாது. தை மாதத்–துக்–கென்று தனிச் சிறப்–பு–கள் பல உண்டு. தை பிறந்து விட்–டது. வழி–யும் தெரிந்து விட்–டது. ஐப்–பசி, கார்த்–திகை, மார்–கழி என்று பெரு–ம–ழை– யும் கடும் பனி–யு–மாக ஆத–வனை மறைத்–தி–ருந்த இயற்கை, தை மாதத்–தில் அவன் சுட–ர�ொளி பூமி– யில் பட்டு புத்–து–ணர்வு பூக்க உத–வு–கி–றது. பக–ல–வ– னைக் கண்ட பயிர்–கள் எல்–லாம் ஆர�ோக்–கி–யம் மேம்–பட்டு, செழித்து வளர்ந்து அறு–வடை செய்– யப்–பட – த் தயா–ராக இருக்–கின்–றன. தட்–சிண – ா–யண – ம் என்ற தன்–னு–டைய தென்–தி–சைப் பய–ணத்தை முடித்– து க் க�ொள்– ளு ம் சூரி– ய ன், அங்– கி – ரு ந்து வடக்கு திசை–ந�ோக்கி உத்–தர– ா–யண – ம – ா–கப் பய–ணம் த�ொடங்–கும் நாள் தான் தை மாதம் முதல் தேதி. அதா– வ து, ஆடி மாதத்– தி – லி – ரு ந்து தெற்கு திசை ந�ோக்–கிப் பய–ணம் செய்த ஆத–வன், தை மாதத்–திலி – ரு – ந்து வடக்கு திசை ந�ோக்–கித் தன் பய– ணத்தை மேற்–க�ொள்கி – ற – ான். உதிப்–பது கிழக்–கில் மறை–வது மேற்–கில்–தான் என்–றா–லும், பக–ல–வன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டிகிரி வீதம் தெற்கு அல்– லது வடக்கு ந�ோக்கி நகர்– கி – ற ான். அதா– வது, ஆறு மாதம் தெற்கு ந�ோக்–கிப் பய–ணம்; ஆறு மாதம் வடக்கு ந�ோக்–கிப் பய–ணம். இப்–படி தை

 பிர–பு–சங்–கர்

மாதத்–திலி – ரு – ந்து வடக்கு ந�ோக்–கிப் பய–ணிப்–பதை உத்–த–ரா–ய–ணம் என்–பார்–கள். அதா– வ து, வடக்கு திசை வழி, ஜ�ோதிட சாஸ்–தி–ரப்–படி சூரி–யன் மகர ராசிக்–குள் பிர–வே– சிப்–ப–தா–க–வும், அத–னால் அப்–படி பிர–வே–சிக்–கும் காலத் த�ொடக்–கம், ‘மகர ரவி’ என்–றும் ச�ொல்– லப்–ப–டு–கி–றது. இவ்–வாறு சூரி–யப்–ப–ய–ணம் திசை மாறு–வதை ‘சங்–கர– ாந்–தி’ என்–றும் ச�ொல்–கிற – ார்–கள். இதே நாளில் சபரி மலை–யில் மகர ஜ�ோதி தரி–சன – ம் பார்ப்–ப–தும் புண்–ணி–யம் சேர்க்–கும். இவ்–வாறு சூரி–யனை வழி–ப–டு–வது இதி–காச, புராண காலங்– க – ளு க்கு முன்– பி – ரு ந்தே நடை– மு–றை–யில் இருந்–தி–ருக்–கி–றது. ஆமாம், ரிக் வேத காலத்–தில – ேயே இந்த வழக்–கம் இருந்–திரு – ப்–பத – ாக புரா–ணங்–கள் தெரி–விக்–கின்–றன. சூரி–யனை, காஸ்–ய– பர் - அதிதி என்ற முனித் தம்–பதி – யி – ன் புதல்–வன – ாக ரிக் வேதம் குறிப்–பி–டு–கி–றது. சூரி–யன் ஒவ்–வ�ொரு ராசி–யி–லும் ஒரு மாதம் தங்–கி–யி–ருக்–கி–றார் என்–கி– றது ஜ�ோதிட சாஸ்–தி–ரம். அதா–வது, மேஷ ராசி (சித்–திரை மாதம்) த�ொடங்கி, மீன ராசி வரை (பங்–குனி மாதம்) பன்–னி–ரண்டு மாதங்–க–ளி–லும் த்வா–தச (பன்–னி–ரண்டு) ஆதித்–யர்–க–ளாக சூரிய பக–வான் வழி–ப–டப்–ப–டு–கி–றார். உயிர் வாழ்–த–லுக்கு இன்–றி–ய–மை–யாத உண– வுப் ப�ொருட்–களை, குறிப்–பாக அரி–சியை, ஆத– வன் தன் ப�ொற்–கி–ர–ணங்–க–ளால்--- செறி–வூட்டி மக்–க–ளுக்கு வழங்–கும் இந்த அருட்–க�ொ–டைக்கு நன்றி செலுத்த வேண்–டாமா? அது–தான் ப�ொங்–கல்

காஷ்மீர் மார்த்தாண்டா க�ோவில்

3


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

சூரியன் பண்–டி–கை–யா–கக் க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–கி–றது. நன்றி தெரி–விப்–பத – ைக்–கூட விழா–வாக, க�ொண்–டாட்–டம – ாக, அனை–வ–ரு–ட–னும் கூடிக் களிக்–கும் நிகழ்ச்–சி–யாக மேற்–க�ொள்–வது தமி–ழர் பண்–பாடு. அந்த நாக–ரி– கத்–தின் பிர–தி–ப–லிப்பு தான் ப�ொங்–கல் திரு–நாள் வைப–வம். சூரி– ய னை கால–தே – வ ன் என்– று ம், எமனை காலன் என்–றும் அழைக்–கின்–ற�ோம். உல–கத்து ஜீவ– ர ா– சி – க – ளி ன் வாழ்– ந ாள் காலத்– த ைத் தன் கட்–டுப்–பாட்–டுக்–குள் வைத்–திரு – க்–கும் இந்–தக் காலன் என்ற எமன், சூரி–யனி – ன் பிள்ளை என்று புரா–ணங்– கள் ச�ொல்–வ–து–தான் எவ்–வ–ளவு ப�ொருத்–த–மாக இருக்–கி–றது! ஞாயிறு என்– ப – து ம் சூரி– ய – ன ைக் குறிக்– கு ம் ச�ொல்– த ான். நம் மூதா– த ை– ய ர், கிர– க ங்– க – ளி ன் பெயர்–களை அடிப்–படை – ய – ாக வைத்தே வார நாட்–க– ளுக்–கும் பெயர் சூட்–டி–யி–ருக்–கி–றார்–கள். அவற்–றில் முத–லா–வ–தாக வரு–வது ஞாயிறு. சந்–தி–ர–னுக்கு திங்–கள், அங்–கா–ர–க–னுக்கு செவ்–வாய், புத–னுக்கு புதன், குரு–வுக்கு வியா–ழன், சுக்–கிர– னு – க்கு வெள்ளி, சனிக்–குச் சனி. ராகு–வும் கேது–வும் நிழல் கிர–கங்–கள் என்–ப–தால், அவை ஒவ்–வ�ொரு கிர–கத்–துக்–கு–ரிய நாட்–கள் எல்–லா–வற்–றி–லும் இடம் பெற்–றி–ருக்–கும். ராகு–வுக்கு ராகு காலம்; கேது–வுக்கு எம–கண்–டம். ஆதி–கா–லத்–தில், காலை–யில் உதிக்–கும் சூரி– யன் மாலை–யில் மறை–வ–தும், அத–னால் இருள் சூழ்– வ – து ம் மக்– க – ளு க்– கு ப் பயத்தை உண்– ட ாக்– கின. சூரிய ஒளி–யால் நடை–முறை வாழ்க்கை இயல்–பாக இருப்–ப–தை–யும், இரு–ளில் தாங்–கள் த ட் – டு த் – த – டு – ம ா ற வே ண் – டி – யி – ரு ப் – ப – த ை – யு ம்

4

அவர்–கள் குழப்–பத்–த�ோடு கவ–னித்–தார்–கள். தம்மை வழி நடத்–து–வது ஒளிதான் என்–ப–தை–யும் புரிந்து க�ொண்–டார்–கள். அந்த ஒளிக்கு நன்றி செலுத்–தும் வித–மா–கத்–தான் அவர்–கள் சூரி–யனை வழி–பட ஆரம்– பித்–தார்–கள். அது–தான் இன்–றும் வழி–வ–ழி–யா–கத் த�ொடர்–கி–றது. சூரி–ய–னுக்–குக் க�ோயில்–கள் இதி–கா–சம – ா–கிய ராமா–யண – த்–தில், சூரிய குலத் த�ோன்–ற –லா–கவே ராமன் வர்–ணி க்–கப்–பட்–டி–ரு க்– கி–றான். இதி–லி–ருந்து சுமார் 18 லட்–சம் ஆண்– டு–க–ளுக்கு முன்–னா–லி–ருந்தே ஓர் அரச வம்–சம் சூரி–ய–வழி வந்–த–தென்று தெரி–கி–றது. ஆத–வ–னின் அற்– பு – த ங்– க ள் ராமா– ய – ண த்– தி ல் ஆங்– க ாங்கே விளக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கின்–றன. ராவ–ணனை எதிர்த்–துப் ப�ோர் புரிந்த ராமன், ஒரு கட்–டத்–தில் பெரி–தும் ச�ோர்–வுற்–றான். ராவ– ணனை வெல்–லவே முடி–யாத�ோ என்ற மனக்– க–லக்–க–மும் அவ–னுக்கு ஏற்–பட்–டது. அப்–ப�ோது அங்கே வந்–தார் அகத்–திய மக–ரிஷி. ராம–னின் குழப்–பத்–தைப் புரிந்து க�ொண்–டார். சூரிய குலத்–தில் உதித்த ரவி குலத் தில–கன் ராம–னுக்–குக் கூடவா தெளி–வின்மை இருக்க முடி–யும்? மக–ரிஷி அவனை நெருங்–கின – ார். முனி–வரை – ப் பணிந்–தான் ராமன். அவனை அமர்த்தி, ஆதூ– ரத்–து–டன் அவ–னு–டைய த�ோள்–க–ளைத் த�ொட்–டார் முனி–புங்–க–வர். ‘ராமா! வீரத் திரு–ம–கனே! உனக்கு ஏற்–பட்–டி– ருக்–கும் உடல் ச�ோர்வு, உன் முயற்–சி–கள் வெற்– றி–யடை – ய – ா–மல் ப�ோகின்–றதே என்ற ஆதங்–கத்–தில் எழுந்– த – து – த ான். கவ– லை ப்– ப – ட ாதே! சூரி– ய னை மேகங்–கள் மறைப்–பது ப�ோல, உன் ஆற்–றலை எதி–ரிக்கு வாய்த்த சந்–தர்ப்–பங்–கள் சற்றே குறைத்து விட்–டன, அவ்–வ–ள–வு–தான்! ஆயி–ரம் கைகள் மறைத்து நின்–றா–லும் ஆத– வன் மறை–வ–தில்லை என்–பது ப�ோல உன் பராக்– கி–ரம – த்தை யாரா–லும் மங்–கச் செய்துவிட முடி–யாது. கார–ணம், நீயே பிர–கா–சம் மிகுந்த சூரிய குலத்–தில் பிறந்–தவ – ன்–தான். உனக்கு இப்–ப�ோது ஏற்–பட்–டிரு – க்– கும் மயக்–கம் தற்–கா–லிக – ம – ா–னது – த – ான். வருந்–தா–தே’ என்று ஆறு–தல்–ப–டுத்–தி–னார். அவ–ருடை – ய ஆறு–தல் வார்த்–தை–கள – ால் சற்றே மனத்–தெ–ளிவு பெற்–றான் ராமன். அவரை நன்–றி– ய�ோடு பார்த்–தான். ‘உனக்கு ஆதித்ய ஹ்ரு–த– யம் ஸ்லோ–கங்–க–ளைச் ச�ொல்–லித் தரு–கி–றேன். அவற்றை நீ மன–தாற தியா–னம் செய். அமுங்–கிக் கிடக்–கும் உன் வீரி–யம், உன் பலம், உன் ஆற்–றல் எல்–லாம் முழு–மை–யாக வெளிப்–ப–டும். நீ எளி–தாக ராவ–ணனை வென்று விட–லாம்’ என்று ச�ொல்லி, அவ–னுக்கு ஆதித்ய ஹ்ரு–தய ஸ்லோ–கங்–களை உப–தே–சித்து அரு–ளி–னார் அகத்–திய மாமுனி. ‘நீ எந்த சக்–தி–யால் அனை–வ–ரை–யும் உன் ஆளு–கைக்கு – க் கீழே க�ொண்டு வரு–வாய�ோ, அந்த சக்–தியி – ன் ரக–சிய – ம்–தான் ஆதித்ய ஹ்ரு–தய – ம். அது புண்–ணிய – ம் வாய்ந்–தது. எளி–தா–கப் பகையை அழிப்– பது, முழு–மைய – ான வெற்–றியை அளிப்–பது. அதற்கு அழி–வில்லை. அது நிறைந்த மங்–க–ளம் தரு–வது.


13.1.2018 ஆன்மிக மலர் துன்–பம் தரும் கவ–லை–களை நீக்–கு–வது. நீடித்த ஆயுளை அளிக்–க–வல்–லது. இத்–த–கைய பெருமை வாய்ந்த ஆதித்ய ஹ்ரு–தய – த்தை தவ–றா–மல் ஜபம் செய். சூரி–யனை பூஜை செய். தேவர்–களை மட்–டும – ல்–லாது அசு–ரர்–களை – யு – ம், ஏன் இந்த உல– கி ன் ஒவ்– வ�ொ ரு ஜீவ– ர ா– சி – யை – யுமே இவர் தன் கிர–ணங்–கள – ால் காப்–பாற்–றுகி – ற – ார். இவரே எல்–லாம்! சிருஷ்–டிக்–கப்–படு – ம் உயிர்–களை ப�ோஷிப்–ப–வர் இவர்–தான். இவர் புற இருளை மட்–டு–மல்–லா–மல், அக இரு–ளை–யும் விரட்–டு–ப–வர். ப�ொது–வா–கவே ஒரு–வன் எவ்–வ–ள–வு–தான் பேராற்– றல் உடை–ய–வ–னாக இருந்–தா–லும், அவ–னுக்கு ஏதே–னும் ஒரு சந்–தர்ப்–பத்–தில் அறிவு மயக்–கம் ஏற்–ப–டும், பல–வீ–னம் த�ோன்–றும், மனக் கலக்–கம் உண்–டா–கும். அது ப�ோன்ற சம–யங்–க–ளில் ஒரு–வன் இந்த மந்–தி–ரத்தை ஓதி–னா–னால், அவன் பூரண பராக்– கி–ரம – ச – ா–லிய – ாக மாறி விடு–வான். அவனை யாரா–லும் வெற்றி க�ொண்டு விட முடி–யாது. எந்–தத் துன்– பத்–தி–லும் அவன் தளர்–வுற மாட்–டான். நீ மூன்று முறை இந்த மந்–தி–ரத்தை ஜபித்து வெற்–றி–வாகை சூடு–வா–யா–க’ என்று மேலும் அவனை உற்–சா–கப் –ப–டுத்–தி–னார். அவ– ரு – டை ய அறி– வு – ரை ப்– ப – டி யே ராம– னு ம் ஆதித்ய ஹ்ரு–த–யத்தை மூன்று முறை ஜபித்து புது பலம் பெற்–றவ – ன – ாகி, ராவ–ணன – ைச் சார்ந்–தவ – ர்– க–ளையு – ம் இறு–திய – ாக ராவ–ணன – ை–யும் மாய்த்–தான். மஹா–விஷ்ணு அவ–தா–ரம – ான ராம–னுக்கே இப்–படி ஓர் அபூர்–வ–சக்–தி–யைக் க�ொடுக்–கக்–கூ–டு–மா–னால், அந்த ஆதித்ய ஹ்ரு–தய ஸ்லோ–கங்–களை பிற–ரும்

ஜபித்து பேராற்–றல் பெற இய–லும் தானே? தமிழ் இலக்–கி–யங்–கள் மூல–மா–க–வும் பண்டை நாட்–க–ளில் நிலவி வந்த சூரிய வழி–பாட்–டினை நம்–மால் அறிந்து க�ொள்ள முடி–கி–றது. இளங்–க�ோ–வ–டி–கள் இயற்–றிய சிலப்–ப–தி–கா–ரம் இதற்கு ஓர் உதா–ர–ணம். க�ோவ–லன்-கண்–ணகி காலத்–தி–லேயே சூரிய வழி–பாடு மட்–டு–மல்ல; சூரி–ய–னுக்–குக் க�ோயி–லும் இருந்– தி – ரு க்– கி – ற து. இக்– க�ோ – யி லை, ‘உச்– சி க்– கி – ழான் க�ோட்–டம்’ என்று வர்–ணிக்–கி–றார் இளங்–க�ோ– வ–டி–கள். அதா–வது, உச்–சி–யில் ஒளி–ரும் சூரி–ய–னுக்– கான க�ோயி–லாம். சிலப்–ப–தி–கா–ரக் காவி–யத்–தின் த�ொடக்–கத்–தில – ேயே ‘ஞாயிறு ப�ோற்–றுத – ம் ஞாயிறு ப�ோற்–றுது – ம்’ என்று சூரிய வணக்–கம் செய்–துத – ான் ஆரம்–பிக்–கி–றார். அது மட்–டுமா! க�ோவ–லன் க�ொல்–லப்–பட்ட ப�ோது கண்–ணகி துடித்து எழு–கி–றாள். தன் கண– வன் கள்–வன் இல்லை என்று மன்–னனி – ட – ம் மன்–றாட விழைந்த அவள், தன்–னு–டைய அந்த முறை–யீட்– டுக்கு சாட்–சிய – ாக சூரி–யன – ைத்–தான் அழைக்–கிற – ாள். ‘காய்–கதி – ர் செல்–வனே, கள்–வன�ோ என் கண–வன்?’ என்று கேட்–கி–றாள். ஆதி–சங்–க–ரர், தன்–னு–டைய ச�ௌரத்–தில் சூரி– யன்–தான் முழு முதற்–க–ட–வுள் என்று குறிப்–பி–டு– கி–றார். எட்–டாம் நூற்–றாண்டு முதல் 13-ம் நூற்– றாண்டு வரை சூரிய பூஜை–யும் சூரி–ய–னுக்–கான படை–யலு – ம் இந்–திய – ா–வில் பெரும்–பா–லும் அனை–வ– ரா–லுமே கடைப்–பி–டிக்–கப்–பட்டு வந்–துள்–ளது. வட இந்–தி–யா–வி–லுள்ள பல சமஸ்–தான மன்–னர்–க–ளும் தங்– க ளை சூரி– ய – கு – ல த் த�ோன்– ற ல்– க ள் என்றே

5


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

அறி–வித்–துக் க�ொண்–ட–னர். காஷ்–மீ–ரத்–தி–லுள்ள மார்த்–தாண்–டர் க�ோயில், சூரிய வழி–பாட்–டின் த�ொன்–மை–யான ஆதா–ர–மா– கத் திகழ்–கி–றது. அதே ப�ோல பர�ோ–டா–வி–லுள்ள ஜ�ோதி–பு–ரிக்கு அருகே உள்ள ஒசி–யா–வும் ஒரு சூரி–யத்–த–லம்–தான். இன்–ற–ள–வும் வெளி–நாட்–ட–வர் வந்து பிர–மிக்–கும் ஒரிசா க�ோனார்க் க�ோயில், சூரி– யக்–க�ோயி – ல்–தான். இங்கே ஒற்–றைச் சக்–கர– த்–துட – ன், ஏழு குதி–ரைக – ள் சூட்–டிய தன் தேரில் சூரி–யன் பவனி வரும் காட்சி கண்–க�ொள்–ளா–தது. சென்–னையை அடுத்–துள்ள மகா–ப–லி–பு–ரத்–தில் உள்ள தர்–ம–ராஜா க�ோயி–லும் சூரி–ய–னுக்–கு–ரி–ய–து–தான். தமிழ்–நாட்–டில் கங்–கை–க�ொண்ட ச�ோழ–பு–ரம் சிற்–பக்–கலை சிறந்–த�ோங்–கும் அற்–பு–த–மான சூரி– யக்–க�ோ–யி–லைக் க�ொண்–டது. இங்கே ஒரு சூரிய யந்–தி–ரம் உள்–ளது. முத–லாம் குல�ோத்–துங்க ச�ோழன், முத–லாம் ராஜேந்–திர ச�ோழ–னின் வழித்–த�ோன்–றல். இவ– னது காலம் கி.பி.1070 முதல் 1120 வரை. இந்த மன்–னன் சூரி–ய–னுக்–கா–கவே கட்–டிய பிரத்–யே–கக் க�ோயில் ஒன்று, இன்– று ம் தஞ்சை மாவட்– ட ம் திரு–வி–டை–ம–ரு–தூர் வட்–டத்–தில் கஞ்–ச–னூ–ருக்கு மேற்கே சுமார் 3 கில�ோ–மீட்–டர் த�ொலை–வில், ஆடு–து–றைக்கு அரு–கில் உள்–ளது. நவ–கி–ர–கத் தலங்–களு – க்–குள் முதன்–மைய – ான இடத்தை வகிக்– கி–றது இந்த சூரி–ய–னார் க�ோயில். சூரிய பக–வான் பிர–தான தெய்–வம – ாக எழுந்–தரு – ளி – யி – ரு – க்–கும் இந்த சிறிய, ஆனால் அழ– கி ய க�ோயி– லி ல் 50 அடி உயர ராஜ–க�ோ–பு–ர–மும் அமைந்து மேலும் அழகு சேர்க்–கிற – து. புரா–ணச் சம்–பவ – ங்–களை விவ–ரிக்–கும் அழ–கிய சுதைச் சிற்–பங்–கள் க�ோபு–ரத்–தின் கம்–பீர– த்– துக்கு மேலும் மெரு–கு–கூட்–டு–கின்–றன. க�ோபு–ரத்–தின் வட–பு–றம் சூரிய புஷ்–க–ரணி உள்– ளது. நவகி–ரக நாய–கர்–கள் இத்–த–லத்–தில் தவம் புரிந்–தப – �ோது, இங்–குள்ள ஒன்–பது தீர்த்–தங்–களி – லு – ம் நீரா–டி–ய–தா–க–வும் அவர்–க–ளில் சூரி–யன் நீரா–டி–யது இந்த புஷ்–க–ர–ணி–யில்–தான் என்–றும் ச�ொல்–லப்–ப–டு– கி–றது. க�ோயில் பிரா–கா–ரத்தை வலம் வரும்–ப�ோது, தென்–மேற்கு மூலை–யில் க�ோள் தீர்த்த விநா–ய–க– ரைத் தரி–சிக்–க–லாம். க�ோள்–க–ளால் உண்–டா–கும் பிரச்–சன – ை–களை இவ–ரிட – ம் ஒப்–படை – த்து விட்–டால் உடனே தீர்த்து வைக்–கி–றார் என்று பக்–தர்–கள் நம்– பு–கிற – ார்–கள். தங்–களு – க்கு ஏற்–பட்ட சாபத்–திலி – ரு – ந்து விடு–பட ஒன்–பது கிர–கங்–க–ளும் சேர்ந்து இவரை வழி–பட்–ட–ன–ராம். இவரை பிர–திஷ்டை செய்–ததே அந்த நவ–கிர– க – ங்–கள்–தான். மண்–டப – த்–தின் வட–புற – ம் காசி விசு–வ–நா–தர், விசா–லாட்சி ஆகி–ய�ோ–ருக்கு சந்–நதி–கள் உள்–ளன. மகா மண்–டப – த்–தில் குரு பக– வான் தனியே எழுந்–தரு – ளி – யு – ள்–ளார். எனவே, மகா மண்–ட–பத்தை குரு மண்–ட–பம் என்–றும் அழைக்– கி–றார்–கள். க�ோயி–லின் தெற்–குப் பிரா–கா–ரத்–தில் தல விருட்–ச–மான வெள்–ளெ–ருக்–குச் செடி–க–ளைக் காண–லாம். முறம் ப�ோன்ற த�ோற்–றத்–தில் இவை பிரம்–மாண்–ட–மாக வளர்ந்–துள்–ளன. கரு–வறை நுழை–வா–யி–லின் இரு மருங்–கி–லும் தண்டி, பிங்– க – லன் என்ற துவார பால– க ர்– க ள்

6

காவல் புரிந்து க�ொண்–டிரு – க்–கின்–றனர் – . சூரி–யனை ந�ோக்–கி–ய–படி, அவ–ரது வாக–ன–மான அஸ்–வம் (குதிரை) உள்–ளது. கரு–வறை – யி – ல் சூரி–யப – க – வ – ான் மேற்கு திசை பார்த்–தப – டி எழுந்–தரு – ளி இருக்–கிற – ார். அவ–ருக்கு இட–து–பு–றம் உஷா தேவி–யும், வல–து– பு–றம் பிரத்–யுஷா தேவி–யும் காட்சி தரு–கின்–ற–னர். சூரி–யன் தனது இரு கரங்–க–ளி–லும் செந்–தா–மரை மலர்–களை ஏந்தி நிற்–கிற – ார். சந்–திர– ன், செவ்–வாய், புதன், சுக்–கி–ரன், சனி, ராகு, கேது ஆகிய கிரக நாய–கர்–க–ளின் சந்–நதி–கள், சூரி–ய–னின் கரு–வ–றை– யைச் சுற்றி அமைந்–துள்–ளது அழ–கிய காட்சி. இந்த எட்டு கிர–கங்–கள் மட்–டுமி – ல்–லா–மல், மூலக்–கிர– க – ம – ான சூரி–ய–னும் தத்–த–மது வாக–னங்–கள் இல்–லா–ம–லும், கைக–ளில் படைக்–க–லன்–கள் எதை–யும் ஏந்–தா–ம– லும் சாந்த ச�ொரூ–பி–க–ளா–கத் திகழ்–கின்–ற–னர். சண்–டேச – ரு – க்கு தனிச் சந்–நதி உண்டு. இங்–குள்ள சண்–டே–சர், சூரி–ய–னது தேஜசை நினை–வூட்–டு– கிற வகை–யில் தேஜஸ்–சண்–டர் என்ற பெய–ரில் எழுந்–த–ரு–ளி–யுள்–ளார். ப�ொது– வ ாக ஆல– ய ங்– க – ளி ல் மூல– வ – ரை த் தரி–சித்து விட்டு, பிறகு பிற சந்–ந–தி–களை வலம் வரு–வ–து–தான் வழக்–கம். ஆனால் இக்–க�ோ–யி–லில், கரு–வறை – யி – ல் உள்ள சூரி–யப – க – வ – ா–னைத் தரி–சித்து விட்டு அப்–பி–ர–தட்–ச–ண–மாக வந்து சனீஸ்–வ–ரன், புதன், செவ்–வாய், சந்–தி–ரன், கேது, ராகு பின்–னர் குரு என்ற வரி–சை–யில் வணங்கி, இறு–தி–யாக தேஜஸ்–சண்–டே–சரை தரி–சிக்க வேண்–டும் என்ற சம்–பி–ர–தா–யம் பின்–பற்–றப்–ப–டு–கி–றது. ஜென்ம சனி, ஏழ–ரைச் சனி, அஷ்–ட–மச் சனி ப�ோன்–ற–வற்–றால் பாதிப்பு ஏற்–பட்–டி–ருப்–ப–வர்–கள், இக்– க�ோ – யி – லு க்கு வந்து வழி– ப ாடு செய்– த ால் கிர–கங்–க–ளின் தீய பலன்–க–ளி–லி–ருந்து விடு–தலை கிடைக்–கும் என்–பது நம்–பிக்கை. பக்–தர்க – ள் இங்கு வந்து 12 ஞாயிற்–றுக்–கி–ழ–மை–கள், நவ தீர்த்–தங்–க– ளில் நீராடி, எருக்–கி–லை–யில் தயிர் சாதம் வைத்து சாப்–பிட்டு வந்–தால் களத்–திர த�ோஷம், அதா–வது, திரு–ம–ணத்–துக்–குப் பிறகு ஏற்–ப–டும் தாம்–பத்–திய பிரச்–ச–னை–கள், புத்–திர பாக்–கி–யம் ஏற்–ப–டா–த–வாறு இடை–யூறு செய்–யும் த�ோஷம், உத்–ய�ோ–கத்–தில் சிக்–கல், வேலை கிடைப்–பதி – ல் தடை ப�ோன்–றவை வில– கு ம் என்– று ம் அனு– ப – வ ப்– பட்ட பக்– தர் – க ள் கூறு–கி–றார்–கள். ஒரு முறை காலவ முனி–வர், தனக்கு பெரு ந�ோய் பிடிக்– க ப்– ப – ட க்– கூ – டி ய விதி இருப்– ப தை அறிந்–தார். உடனே அவர் நவ–கி–ரக நாய–கர்–களை ந�ோக்கி தவம் இருந்–தார். அவர்–கள் அவ–ருக்கு ந�ோய் பிடி–யாத வரம் தந்–தரு – ளி – ன – ார்–கள். இத–னால் பிரம்–ம–தே–வன் தன் விதி–யைப் ப�ொய்–யாக்–கிய நவ–கிர– க நாய–கர்–களையே – பெரு–ந�ோய – ால் அவ–திப் –ப–டு–மாறு சபித்து விட்–டான். அப்–படி ந�ோய் பீடித்த அவர்–கள் இத்–த–லத்–துக்கு வந்து தவம் செய்து புஷ்–க–ர–ணி–க–ளில் நீராடி சாபம் நீங்–கப் பெற்–ற–னர் என்று தல–பு–ரா–ணம் விவ–ரிக்–கி–றது. இதே ப�ோல கும்–பக�ோ – ண – த்–திலு – ள்ள நாகேஸ்– வர ஸ்வாமி க�ோயி–லில் சூரிய பக–வா–னுக்–கென்று தனி சந்–நதி உள்–ளது. இப்–படி சூரி–யன் தனிச்


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

சந்– ந தி க�ொண்– ட – தற் – கு ம் ஒரு புரா– ண க்– க தை உண்டு. சூரிய பக–வான், த்விஷ்டா என்ற விஸ்–வ–கர்–மா– வின் மக–ளான உஷா–வைத் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்–டார். இவர்–க–ளுக்கு எமன், வைவஸ்–வத மனு, யமுனை ஆகிய மூன்று குழந்– த ை– க ள் பிறந்–தார்–கள். சூரி–யன் உஷா மீது அளவு கடந்த அன்பு க�ொண்–ட–தில் தகித்–துப் ப�ோனாள் உஷா. ஆமாம். அவ–னு–டைய வெம்–மையை அவ–ளால் தாங்–கிக் க�ொள்ள முடி–ய–வில்லை. சிறிது காலம் தன் தந்–தை–யார் வீட்–டில் இருந்து விட்டு வந்–தால் சற்று நலம் என்று நினைத்–தாள் உஷா. ஆனால், அதற்கு கண–வர் அனு–மதி தர மாட்–டார் என்–றும் அவள் அஞ்–சி–னாள். ஆகவே, அவள் ஓர் உபா–யம் செய்–தாள். தன்– னு–டைய நிழலை அவள் சூரி–ய–னின் பார்–வை–யில் விட்டு விட்டு தான் தன் தந்–தை–யின் வீட்–டுக்–குப் போய் விட்–டாள். சூரி–யனு – ம் சாயாவை (நிழ–லைத்) தன் மனைவி என்றே கருதி அவ–ளு–டன் வாழ்ந்து வந்–தான். இவர்–க–ளுக்கு ஸ்ரு–தஸ்–ர–வஸ், ஸ்ரு–த– கர்மா என்–கிற சனீஸ்–வ–ரன் என்ற மகன்–க–ளும், ஸ்வர்ச்–சலா என்ற மக–ளும் பிறந்–தார்–கள். வெகு நாட்–களு – க்–குப் பிறகு, எமன் தான் அந்த ரக–சி–யத்–தைத் தெரிந்து க�ொண்–டான். ஆமாம். சாயா–தேவி தன் தாயான உஷா அல்ல; மாற்– றாந்–தாய் என்ற உண்மை அவ–னுக்–குத் தெரிய வந்–தது. உடனே தந்–தை–யார் சூரி–ய–னி–டம் அந்த விவ–ரத்–தைச் ச�ொன்–னான். தன்னை ஏமாற்றி விட்டு தகப்–பன் வீட்–டுக்–குப் ப�ோய் விட்ட மனைவி மீது க�ோபம் ப�ொங்கி வந்– தது சூரி–ய–னுக்கு. உடனே மாம–னார் வீட்–டுக்–குப் ப�ோனான். அவன் வரும் வேகத்–தைப் பார்த்து சற்றே பயந்–தார் த்விஷ்டா. ஏற்–கெ–னவே தன்

மகள் தன்–னிட – ம் சூரி–யன – ைப் பற்–றிக் குறை–பட்–டுக் க�ொண்–டி–ருந்–த–தை–யும் இப்–ப�ோது சூரி–யன் வரும் வேகத்–தை–யும் பார்த்து ஏத�ோ விப–ரீ–தம் நிக–ழப் ப�ோகி–றது என்–று–தான் நினைத்–தார். சூரி–யனை முந்–திக் க�ொண்டு விடும் அவ–சர– த்–தில் க�ோப–மாக அவ–னைப் பார்த்–தார். உடனே, சூரி–ய–னு–டைய தேஜஸ் ஓர–ளவு குறைந்து விட்–டது. இத–னால் தன்–னுடை – ய தின–சரி – க் கடமை பாதிக்– கப்–பட்டு விடும�ோ என்று பயந்–தான் சூரி–யன். உடனே கும்– ப – க�ோ – ண த்– தி – லு ள்ள நாகேஸ்– வ ர ஸ்வா–மியை வழி–பட்டு அவ–ரு–டைய ஆசி–யால் தன் குறை நீங்–கப் பெற்று மீண்–டும் பழை–ய–படி பிர–கா–ச–மாக ஒளிர்ந்–தான். உல–குக்–கெல்–லாம் வெம்–மை–ய–ளிக்–கும் தான், தன் மனை–வி–யி–டம் குளிர்ச்–சி–யா–கவே நடந்து க�ொள்–வ–தாக வாக்–க– ளித்து மாம–னார் வீட்–டிலி – ரு – ந்து மனைவி உஷாவை அழைத்து வந்–தான். அவ–ளு–டன் சாயா தேவி–யை– யும் சேர்த்–துக் க�ொண்டு இரு மனை–வி–ய–ரு–ட–னும் வாழ்ந்து வந்–தான். இத–னால் இந்–தக் க�ோயி–லில் சூரி–ய–னுக்–குத் தனிச் சந்–நதி ஏற்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. சூரிய தீர்த்–தம் என்ற குள–மும் இக்–க�ோ–யி–லுக்கு அரு–ளில் உள்– ளது. ஒவ்–வ�ொரு வரு–ட–மும் சித்–திரை மாதத்–தில் 11, 12, 13 ஆகிய தேதி–க–ளில் சூரி–யன் தன்–னு– டைய ப�ொற்–கி–ர–ணங்–க–ளால்--- லிங்க ரூபத்–தில் இருக்–கும் நாகேஸ்–வர ஸ்வா–மிக்கு ஒளி அபி–ஷே– கம் செய்–கி–றான்! சூரி–ய–னுக்கு ‘க்ரு–தக்–னக்–னா–ய’ என்–றும் ஒரு பெயர் உண்டு. அதா–வது, நன்றி க�ொள்–ற–வர்–களை, பக–ல–வன் கண்ட பனித்–துளி ப�ோல வற்–றச் செய்து விடு–ப–வன் என்று ப�ொருள். அத–னால்–தான், தன் மனை–வி–யைத் தன்–னு–டன் சேர்த்து வைத்த நாகேஸ்–வர ஸ்வா–மியை தன் கிர–ணங்–க–ளால் அர–வ–ணைத்–துக் க�ொள்–கி–றான்.

7


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

புத்துயிர் பெறுவார்! ?

பிறந்–தது முதல் இன்று வரை கஷ்–டப்–ப–டு–கி– றேன். எம்.ஏ. படித்–தும் வேலை கிடைக்–க– வில்லை. பூர்–வீ–கச் ச�ொத்–தும் விற்க முடி–ய– வில்லை. வாழ்க்–கை–யில் ப�ோரா–டிப் ப�ோராடி நடை–ப்பி–ண–மாக வாழ்–கி–றேன். கஷ்–டம், நஷ்– டம், அவ–மா–னம், வரும் ப�ோகும். ஆனால், அதுவே எனக்கு நிரந்–தர ச�ொத்–தா–கி–விட்–டது. வாழ்க்–கை–யில் முன்–னேற ஏதா–வது பரி–கா–ரம் ச�ொல்–லுங்–கள்.

- இர–விக்–கு–மார், வேப்–பம்–பட்டு. விரக்–தி–யின் உச்–சத்–திற்கு நீங்–கள் சென்று க�ொண்–டி–ருக்–கி–றீர்–கள் என்–பதை உங்–கள் கடி– தம் காட்–டு–கி–றது. எது–வுமே இல்லை என்–றால் 57 வயது வரை எப்–படி ஐயா உயிர் வாழ்–கி–றீர்– கள்? இரண்டு பெண்–கள – ைப் பெற்று, அவர்–களை நன்– ற ாக படிக்– க – வை த்து, அதில் ஒரு– வ – ரு க்கு திரு–மண – மு – ம் செய்து வைத்–துவி – ட்–டீர்–கள். இன்–ன– மும் என்ன வேண்–டும்? படுத்த படுக்–கை–யாக இருக்–கும் தாய்க்கு சேவை செய்–வ–தற்–கா–வது நீங்–கள் பயன்–படு – கி – றீ – ர்–களா, இல்–லையா? பின் ஏன் இந்த விரக்தி? சுவாதி நட்–சத்–தி–ரம், துலாம் ராசி, மீன லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது புதன் தசை–யில் சூரிய புக்தி நடந்து செவ்–வாய் எட்–டில் அமர்ந்–திரு – ப்–பது – ம், குரு மற்–றும் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து. டிசம்–பர் மாதம் முதலே நல்ல சனி ஆகிய இரு–வ–ரும் வக்ர கதி–யில் சஞ்–ச–ரிப்–ப– நேரத்–தி–னைக் கண்டு வரு–கி–றீர்–கள். உங்–கள் தும் பல–வீ–ன–மான நிலை ஆகும். தற்–ப�ோ–தைய ஜாத–கத்–தில் ஜென்ம லக்–னா–தி–பதி குரு–வு–டன், கிரஹ நிலை–யின்–படி உங்–கள் பிள்–ளையை சனி இணைந்து பத்–தாம் வீட்–டில் அமர்ந்–தி– கட்–டுப்–படு – த்த இய–லாது. அவரை அவ–ரது ருப்–பது – ம், சுப கிர–ஹங்–கள் ஆன சந்–திர– ன், ப�ோக்–கில் செல்–ல–வி–டுங்–கள். தற்–ப�ோது புதன், சுக்–கி–ரன் ஆகி–ய�ோர் இணைந்து அவர் சந்–தித்து வரும் அனு–ப–வங்–கள் கஷ்–டத்–தைத் தரும் எட்–டாம் வீட்–டில் அவ–ரது எதிர்–கால வாழ்–விற்கு பய–ன– இணைந்–திரு – ப்–பது – ம் உங்–கள் முன்–னேற்– ளிக்–கும். வீட்–டிற்–குத் திரும்பி வரும் றத்–தைத் தடை செய்–கி–றது. உங்–கள் b˜‚-°‹ அவரை மீண்–டும் படிக்–கச் ச�ொல்லி வாழ்க்–கைத்–துணை – யி – ன் ஆல�ோ–சனை – – வற்–புறு – த்–தாதீ – ர்–கள். தற்–ப�ோது அவர் தங்– களை வாழ்–வினி – ல் பின்–பற்–றுங்–கள். அவ–ரது கி–யி–ருக்–கும் இடத்–தில் என்ன த�ொழில் கருத்–துக்–களு – க்கு முக்–கிய – த்–துவ – ம் தாருங்–கள். நடக்–கி–றத�ோ, அதையே அவர் தனது எதிர்–கால பிர–திமா – த – ம் தேய்–பிறை அஷ்–டமி த�ோறும் பைர–வர் த�ொழி–லாக மாற்–றிக் க�ொள்–வார். 22வது வய– சந்–ந–தி–யில் இலுப்பை எண்–ணெய் விளக்–கேற்றி தில் அவர் சந்–திக்–கும் பெண் ஒரு–வ–ரால் அவ–ரது வைத்து வழி–பட்டு வரு–வத�ோ – டு சாலை–யில் சுற்–றித் வாழ்க்–கைப் பாதை சீர–டை–யும். 26.10.2018 முதல் திரி–யும் நாய்–க–ளுக்கு உண–வ–ளித்து வாருங்–கள். அவ–ரு–டைய ஜீவன ஸ்தா–னம் செயல்–ப–டத் துவங்– வாழ்–வி–னில் உயர்–வ–டை–வீர்–கள். கு–வ–தால் இந்த வருட இறு–தி–யில் அவ–ரு–டைய

?

டிப்– ள ம�ோ படிப்– பி ல் அரி– ய ர் வைத்– தி – ரு க்– கும் என் மகன் கல்– லூ – ரி க்– கு ம் ப�ோவ– தில்லை. வீட்– டி ற்– கு ம் வரு– வ – தி ல்லை. இது– வரை பல–முறை வீட்–டை–விட்டு சென்–றுள்–ளார். எங்–க–ளுக்கு இருப்–பது ஒரே மகன். அவ–ரது எதிர்– க ா– ல ம்– த ான் எங்– க – ளு க்கு வாழ்க்கை. அவர் நல்–ல–ப–டி–யாக மனம்–தி–ருந்தி வாழ வழி கூறுங்–கள்.

- மகா–லட்–சுமி, ஈர�ோடு. பூரம் நட்–சத்–தி–ரம், சிம்ம ராசி, மேஷ லக்–னத்– தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது சந்–திர தசை–யில் ராகு புக்தி நடந்து வரு–கிற – து. அவ–ருடை – ய ஜாத–கத்–தில் லக்–னா–திப – தி

8

நட–வடி – க்–கையி – ல் மாற்–றத்தை உணர்–வீர்–கள். சிம்ம ராசி–யில் பிறந்–தி–ருக்–கும் உங்–கள் பிள்–ளை–யைப் பற்றி நீங்–கள் கவ–லைப்–பட வேண்–டிய அவ–சி–யம் இல்லை. திங்–கட்–கி–ழமை த�ோறும் அரு–கி–லுள்ள அம்–மன் க�ோயி–லில் அவர் பெய–ருக்கு அர்ச்–சனை செய்து வழி–பட்டு வாருங்–கள். நல்–லதே நடக்–கும்.

?

எனக்– கு த் திரு– ம – ண – ம ாகி ஒன்– ப து வரு– டங்– க ள் ஆகி– ற து. ஏழு வரு– ட ங்– க – ளு க்கு முன் நீரி–ழிவு ந�ோய் உண்–டா–னது. இது–வரை குழந்தை பாக்–கி–யம் இல்லை. என் கண–வ–ரும் வெளி மாநி–லத்–தில் த�ொழில் செய்–கி–றார். பல வரு–டங்–க–ளாக சூழ்–நிலை கார–ண–மாக சேர்ந்த


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

வாழ முடி–யா–மல் இருக்–கி–ற�ோம். நீங்–கள்–தான் நல்–ல–வழி காட்ட வேண்–டும்.

- சுதா, பேரா–வூ–ரணி. திரு–வா–திரை நட்–சத்–தி–ரம், மிதுன ராசி, மகர லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கத்–தை–யும், மகம் நட்–சத்–திர– ம், சிம்ம ராசி, துலாம் லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் கண–வ–ரின் ஜாத–கத்–தை–யும் ஆராய்ந்–த–தில் உங்–கள் இரு–வ–ருக்–கும் பிள்–ளைப்– பேறு என்–பது நன்–றாக உள்–ளது. எனி–னும் தற்–ப�ோ– தைய தசா–புக்–தியு – ம், கிர–ஹங்–களி – ன் அமர்வு நிலை– யும் இன்–னமு – ம் ஒன்–றரை ஆண்–டுக – ளு – க்கு துணை புரி–யாது. உங்–கள் இரு–வ–ரின் ஜாத–கங்–க–ளின்–படி அவ–ரு–டைய 45வது வய–தி–லும், உங்–க–ளு–டைய 40வது வய–தி–லும் பிள்–ளைப்–பேறு அடை–வ–தற்– கான வாய்ப்பு கூடி வரு–கி–றது. உங்–கள் கண–வர் த�ொழில் ரீதி–யாக இன்–ன–மும் ஐந்–தரை ஆண்–டு– கள் குடும்–பத்தை விட்டு பிரிந்–தி–ருக்க நேரி–டும். அதன் பின்–னர் அவர் குடும்–பத்–த�ோடு இணைந்து வாழ இய–லும். உங்–க–ளுக்கு உண்–டா–கி–யுள்ள நீரி–ழிவு ந�ோயினை முறை–யான உடற்–பயி – ற்–சியி – ன் மூல–மும், உண–வுக்–கட்–டுப்–பாடு மற்–றும் மருந்து மாத்–திரை – க – ள் மூல–மும் கட்–டுக்–குள் வைத்–திரு – க்க இய–லும். பிரதி மாதந்–த�ோ–றும் வரும் சங்–க–ட–ஹ–ர– ச–துர்த்தி நாளில் விர–தம் இருந்து மாலை–யில் சந்– திர தரி–ச–னம் செய்து, அரு–கி–லுள்ள பிள்–ளை–யார் க�ோயி–லில் நடை–பெ–றும் அபி–ஷேக ஆரா–த–னை– களை கண்டு களித்து மன–மு–ருகி பிரார்த்–தனை செய்து க�ொள்–ளுங்–கள். உங்–கள் கண–வர் ஊருக்கு வரும்–ப�ோது அவ–ரை–யும் அழைத்–துக்–க�ொண்டு திருச்சி மலைக்–க�ோட்டை உச்–சிப் பிள்–ளை–யாரை தரி–சித்து அர்ச்–சனை செய்து க�ொள்–ளுங்–கள். விரை–வில் வம்–ச–வி–ருத்தி காண்–பீர்–கள்.

?

என் மகள் 11வது வய–தில் ருது–வான நாளில் இருந்து சீரான மாத சுழற்சி கிடை–யாது. மூன்று நான்கு மாதம் தள்– ளி ப்– ப�ோ – வ – து ம், பின்பு கட்– டு ப்– ப ாடு இல்– லா – ம ல் பெரும்– ப ாடு படு–வ–தும், ரத்த ச�ோகை–யி–னா–லும் அவ–திப்–ப–டு– கி–றாள். தற்–ப�ோது கல்–லூ–ரி–யில் படித்து வரும் அவ–ளது கல்வி பாதிக்–கப்–ப–டும�ோ என்று கவ– லை–யாக உள்–ளது. உரிய பரி–கா–ரம் கூறும்–படி வேண்–டு–கி–றேன்.

- பானு–மதி, ஆழ்–வார்–தி–ரு–ந–கரி. மிரு–க–சீ–ரி–ஷம் நட்–சத்–தி–ரம், ரிஷப ராசி, விருச்– சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–தி–ருக்–கும் உங்–கள் மக–ளின் ஜாத–கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது ராகு தசை–யில் சுக்–கிர புக்தி நடக்–கி–றது. அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் மூன்–றாம் வீட்–டில் சூரி–யன், புதன், கேது–வின் இணை–வும், ஐந்–தில் குரு - சனி–யின் இணை–வும் அவ–ரது உடல்– நி–லையி – ல் சிர–மத்–தைத் தந்து க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து. எனி–னும் 28.12.2019க்குள் இந்–தப் பிரச்–னையை முற்–றி–லு–மாக சரி–செய்–து–விட இய–லும். உஷ்–ண– மான உட– ல – மை ப்– பி – னை க் க�ொண்– டி – ரு க்– கு ம் உங்–கள் மகளை தின–மும் இரவு நேரத்–தில் பசும்– பா–லு–டன் சுத்–த–மான தேன் கலந்து அருந்தி வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். அதே–ப�ோல காலை எழுந்–தவு – ட – ன் நீரா–கா–ரம் சிறி–த–ளவு பருகி வரு–வ–தும் நல்–லது.

வாசகா்களின் பிரச்னைகளுக்கு பதிலும் பாிகாரமும் ச�ொல்கிறாா்

திருக்–க�ோ–வி–லூர்

ஹரிபி–ரசாத் சர்மா ஆங்– கி ல மருந்– து – க ளை குறைத்– து க்– க� ொண்டு சித்த மருத்–துவ முறையை பின்–பற்றி வாருங்–கள். உங்–கள் ஊரில் பெரு–மாள் க�ோயிலில் செவ்– வாய்க்–கி–ழமை த�ோறும் ராகு கால வேளை–யில் நர–சிம்ம ஸ்வாமி சந்–நதி – யி – ல் விளக்–கேற்றி வைத்து கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தினை – ச் ச�ொல்லி வழி–பட்டு வாருங்–கள். உடல்–நிலை சீர–டை–யும். “ஸ்ம–ர–ணாத் ஸர்வ பாபக்–நம் கத்–ரூஜ விஷ– நா–ச–நம் ந்–ரு–ஸிம்–ஹம் மஹா–வீ–ரம் நமாமி ருண– முக்–தயே க்ரூ–ரக்–ரஹை: பீடி–தா–நாம் பக்–தா–நாம் அப– யப்–ர–தம் ந்–ரு–ஸிம்–ஹம் மஹா–வீ–ரம் நமாமி ருண– முக்–தயே.”

?

முப்–பத்து இரண்டு வய–தா–கும் என் மகன் அர–சுத் தேர்–வு–களை எழு–தி–யும் தேர்–வா–க– வில்லை. தனி– ய ார் துறைக்கு முயற்– சி க்க மறுக்–கி–றான். திரு–ம–ணம் வேண்–டாம் என்–கி– றான். டி.வி. பார்ப்–பது – ம், தூங்–குவ – து – ம – ாக இருக்– கி–றான். ஒரே வீட்–டில் எதி–ரி–க–ளாக வாழ்ந்து வரு–கி–ற�ோம். அவன் எதிர்–கா–லத்–தைப் பற்றி கவ–லை–யாக உள்–ளது.

- மாணிக்–கம் மூர்த்தி, வாலா–ஜா–பேட்டை. மிரு–க–சீ–ரிஷ நட்–சத்–தி–ரம், மிதுன ராசி, மிதுன லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–னின் ஜாத– கத்–தின்–படி தற்–ப�ோது குரு–தசை நடந்து வரு–கிற – து. அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் ஜீவன ஸ்தா–னா–தி–பதி குரு பக– வ ான் என்– ப – தால் , குரு தசை முடி– வ – டை–வ–தற்–குள் அவர் ஒரு வேலை–யைத் தேடிக் க�ொள்ள வேண்–டிய கட்–டா–யத்–தில் இருக்–கி–றார். அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் சனி - கேது–வின் நிலை மன–நி–லை–யில் குழப்–பத்தை உண்–டாக்கி இருக்– கி–றது. அவர் வேலை ஏது–மின்றி வீட்–டில் அமர்ந்– தி–ருக்–கும் ஒவ்–வ�ொரு நாளும் அவ–ரு–டைய எதிர் க – ா–லத்தை பாழாக்–கிக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து என்–பதை பெற்–ற�ோர் நீங்–கள் உணர்–வ–த�ோடு அவ–ருக்–கும்

9


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

ச�ொல்–லிப் புரிய வையுங்–கள். சனி வக்ர கதி–யில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் அடுத்து வர–வுள்ள தசை–யில் புதி– தாக வேலை வாய்ப்பு கிடைப்–பது கடி–னம். அவ–ரு–டைய ஜாத–கத்–தில் த�ொழில் ஸ்தா–னத்–தில் புத–னும், சுக்–கி–ர–னும் இணைந்து அமர்ந்–தி– ருப்–பது நல்ல பல–மான அமைப்பே ஆகும். நிதி நிறு–வ–னம் அல்–லது பணம் புழங்–கும் இடங்–க–ளில் இவ– ரது உத்–ய�ோ–கம் அமை–யும். அர– சுத்–து–றை–தான் வேண்–டும் என்று காத்–தி–ரா–மல் தனி–யார் வங்–கி–க–ளில் வேலைக்கு முயற்–சித்–தால் தற்–ப�ோ–தைய கிர–க சூழ–லின்–படி உத்–ய�ோக – ம் கிடைத்–துவி – டு – ம். ச�ோம்–பல்–தன்–மையை விடுத்து உட–னடி – ய – ாக ஒரு உத்–ய�ோக – த்தை அமைத்– துக்–க�ொள்ள அறி–வு–றுத்–துங்–கள். ஆம்–பூர் பெரிய ஆஞ்–ச–நே–யர் ஆல–யத்–திற்கு அவரை அழைத்–துச் சென்று கருட கம்–பத்–தில் விளக்–கேற்றி ஆல–யத்தை வலம் வந்து வணங்– க ச் செய்– யு ங்– க ள். அனு– ம – னின் அரு– ளால் 03.10.2018ற்குள் உத்– ய�ோ – க ம் கிடைத்–து–வி–டும்.

?

அறு–பத்–த�ொன்–பது வய–தா–கும் நான் ஐந்து வரு–டங்–க–ளுக்கு முன் மனை–வியை இழந்து விட்–டேன். என்–னு–டைய இரண்டு மகன்–கள் அமெ–ரிக்க குடி–யு–ரிமை பெற்று அங்–கேயே நிரந்– த–ர–மாக குடி–யே–றி–விட்–ட–னர். ச�ொத்து, பண–வ–சதி, தேக ஆர�ோக்–யத்–திற்கு குறை–வில்லை. வாழ்க்– கைத்–துணை வேண்–டும் என்று த�ோன்–றுகி – ற – து. அதற்–கான பிராப்–தம் எனக்கு உள்–ளதா? என்ன பரி–கா–ரம் செய்ய வேண்–டும்?

- ராமச்–சந்–தி–ரன், சென்னை. கிருத்–திகை நட்–சத்–தி–ரம், மேஷ ராசி, மேஷ லக்–னத்–தில், பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கத்–தின்– படி தற்– ப�ோ து சனி– த – சை – யி ல் செவ்– வ ாய் புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. உங்–கள் ஜாத–கத்–தில் பிள்–ளை –க–ளைப் பற்–றிச் ச�ொல்–லும் ஐந்–தாம் வீட்–டில் சனி வக்ர கதி–யில் அமர்ந்–துள்–ளார். நிரா–த–ர–வாக தன்– னைத் தனி–மை–யில் விட்–டி–ருக்–கும் பிள்–ளை–க–ளின் மீதான உங்–களி – ன் வருத்–தம் உங்–களை இவ்–வாறு ய�ோசிக்க வைத்–தி–ருக்–கி–றது. நீங்–கள் குறிப்–பிட்– டுள்–ளது ப�ோல உங்–கள் ஜாத–கப்–படி உங்–கள் தேக ஆர�ோக்–கி–யத்–திற்–கும், தீர்க்–கா–யு–ளுக்–கும் எந்–தவி – த – மா – ன குறை–வும் இல்லை. அதே நேரத்–தில் வாழ்க்–கைத்–துணை – யை – ப் பற்–றிச் ச�ொல்–லும் ஏழாம்

வாசகா்கள் தங்கள் பிரச்னைகளை,

பிரச்னைகள் தீா்க்கும் பாிகாரங்கள்

தினகரன் ஆன்மிக மலா்

229, கச்சோி சாலை, மயிலாப்பூா், சென்னை-600 004 என்ற முகவாிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். பாிகாரம் கேட்பவா்கள் கண்டிப்பாக தம் பெயா்/பிறந்த நேரம், தேதி, மாதம், வருடம், நட்சத்திரம், ராசியை குறிப்பிடவும்.

10

வீட்–டில் கேது–வின் அமர்வு நிலை– யும், தற்–ப�ோ–தைய கிரஹ சூழ–லும் தாம்–பத்–திய வழி–யில் உங்–க–ளுக்கு ஏமாற்–றத்–தையே தரும். உங்–க–ளு– டைய எண்–ணங்–க–ளை–யும், உணர்– வு–க–ளை–யும் பகிர்ந்–து–க�ொள்ள ஒரு துணை தேவை என்ற உங்–க–ளின் எண்–ணம் நியா–யமே. உங்–க–ளைப் ப�ோன்றே மனை–வியை இழந்து, எவ–ருடை – ய துணை–யுமி – ன்றி ஏழ்மை நிலை–யில் தனி–மையி – ல் வாழும் ஒரு ஆண்–பிள்–ளையை 10.02.2018ற்குப் பின் ஒரு பெரு–மாள் க�ோயிலில் சந்–திப்–பீர்–கள். உங்–களை விட வய–தில் குறைந்த அந்த மனி–தரை உங்–கள் வீட்–டிற்கு அழைத்–துச் செல்–லுங்–கள். அவ– ரு–டன் உரை–யா–டும்–ப�ோது உங்–கள் கவ–லைக – ளை மறப்–பீர்–கள். உல–கம் இன்–ப–ம–ய–மா–கத் த�ோன்– றும். வைகுண்ட ஏகா– த – சி – யி ல் பிறந்த நீங்– க ள் பெரு–மாளை வணங்கி வாருங்–கள். மனத்–தெ–ளிவு பெறு–வீர்–கள்.

?

இரு–பத்–தைந்து வய–தா–கும் என் மகள் கல்– லூ–ரி–யில் முத–லாம் ஆண்டு படிக்–கும்–ப�ோது மன–ந–லம் பாதிக்–கப்–பட்டு அவ–திப்–பட்டு வரு–கி– றாள். 2015ம் ஆண்–டில் 30 அடி பள்–ளத்–தில் விழுந்து முதுகு தண்–டு–வட ஆப்–ரே–ஷன் ஆகி நடக்க முடி–யா–மல் படுத்த படுக்–கை–யாகி விட்– டாள். கஷ்–டம் மேல் கஷ்–டம் வந்து வேத–னைப் படு–கி–ற�ோம். நல்ல வழி காட்–டுங்–கள்.

- ஜெய–ராம், பெங்–க–ளூரு. உத்–தி–ரம் நட்–சத்–தி–ரம், கன்னி ராசி, சிம்ம லக்– னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–ளின் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது ராகு தசை–யில் குரு புக்தி நடக்–கி–றது. 2010ம் ஆண்டு வாக்–கில், செவ்–வாய் தசை–யில் சனி புக்தி நடந்து வந்த காலத்–தில் அவர் சந்–தித்த சம்–பவ – ம் அவ–ரது மன–நிலை – யி – ல் மாற்–றத்தை உண்– டாக்கி இருக்–கி–றது. மன–நிலை மாற்–றத்–திற்–கான அடிப்–படை – க் கார–ணத்தை ஆராய்ந்து அதனை சரி செய்ய முயற்–சிக்–கா–மல் நீங்–கள் மருந்து மாத்–திரை – – களை மட்–டும் நம்–பி–யது அவ–ரது மன–நி–லை–யில் பாதிப்–பினை உரு–வாக்கி உள்–ளது. எளி–தில் முடிய வேண்–டிய சிறிய விஷ–யம் பூதா–கா–ர–மாக உரு–வெ– டுத்–துள்–ளது. அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் லக்–னா–தி–பதி சூரி–யன் ஆட்சி பலத்–து–டன் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் அவ–ரால் மீண்–டும் நன்–றாக நட–மாட இய–லும். மன– ந�ோய்க்–கான மாத்–தி–ரை–களை க�ொஞ்–சம், க�ொஞ்– ச–மாக குறைத்து வாருங்–கள். 18.05.2019க்குள் அவரை முழு–மை–யாக குணப்–ப–டுத்த முடி–யும். நரம்–பிய – ல் மற்–றும் எலும்பு முறிவு மருத்–துவ – ர்–களி – ன் ஆல�ோ–ச–னையை சரி–வர பின்–பற்றி வாருங்–கள். ஞாயிறு த�ோறும் மாலை–யில் ராகு காலம் முடி–வுறு – ம் தரு–வா–யில் சர–பேஸ்–வ–ரரை கீழே–யுள்ள துதி–யி– னைச் ச�ொல்லி வணங்கி வாருங்–கள். இறை–வனி – ன் அரு–ளால் விரை–வில் புத்–து–யிர் பெறு–வார். “கலங்க கண்–டாய பவாந்–த–காய கபா–ல–சு–லாங்க கராம்–பு–ஜாய புஜங்க பூஷாய புராந்–த–காய நம�ோ– அஸ்து துப்–யம் சர–பேஸ்–வ–ராய.”


13.1.2018

ஆன்மிக மலர்

உன்னை நான் நினைக்கவும்

நீ நினைக்க வேண்டும்!

புன்–புல வழி அடைத்து அரக்கு இலச்–சினை செய்து நன் புல வழி திறந்து ஞான நற் சுடர் க�ொளீ இ என்– பி ல் எள்கி நெஞ்சு உருகி யுள் கனிந்து எழுந்–தது ஓர் அன்–பில் அன்றி ஆழி யானை யாவர் காண வல்–லரே? - திருச்–சந்–தவிருத்தம், திரு–ம–ழி–சை–யாழ்–வார் இறை உணர்–வைப் பெறு–வது எப்–படி? அந்த தூய்–மை–யான சிந்–த–னை–யைப் பெறு–வ– தற்கு எவை–யெல்–லாம் தடை–யாக உள்– ளன என்–பதை பட்–டிய – லி – டு – கி – ற – ார் ஆழ்–வார், அத�ோடு நிற்–கா–மல் அவற்றை எவ்–வாறு களைய முடி– யு ம் என்– ப – த ற்– கு ம் அவரே வழி–வகை காண்–கி–றார். ‘ ‘ த ா ழ் ந் – த – த ா ன பு ல ன் – வ – ழி ச் செ ல் – லு ம் ப ா தையை அ ட ை த் து அ ர க் கு மு த் – தி – ரை – யி ட் டு , ந ல் – ல – த ா ன கட–வுள் நெறி–யைத் திறந்து ஞான–விள – க்கை ஏற்றி, எலும்–புக்கு இட–மா–கிய இந்த உடம்–பும் நெஞ்–சும் உருகி, மனம் கனிந்து பரம பக்–தி–யில் திளைத்–த– வர்–களே ஆழிப்–ப–டையை உடைய திரு–மா–லைக் காண–மு–டி–யும். இப்–ப–டிப்–பட்ட உணர்–வு–க–ளைப் பெறா–த–வர்–கள் இறை உணர்–வைப் பெறு–வது

கடி–னம் என்–கி–றார் திரு–ம–ழி–சை–யாழ்–வார். ஏன் அப்–ப–டிச் சொல்–கி–றார் தெரி–யுமா? நாம் சென்–னையி – ல் இருப்–ப�ோம். நம் மனம் சிங்–கப்–பூர் வீதி–க–ளில் பய–ணம் செய்து க�ொண்–டி–ருக்–கும். அப்–ப–டிச் செய்–யக் கூடாது. பின் எப்–படி மனம் மாற–வேண்–டு–மாம்? ‘‘நெஞ்சு உருகி உள்–க–னிந்து எழுந்–த–த�ோர் அன்–பில் அன்–றி–’’ ஆழ்–வார் தன்–னுட – ைய அனு–பவ – த்–தில் இருந்தே நமக்கு பாடம் நடத்–து–கி–றார். பாசு–ரத்–தின் முதல் வரி–யி–லேயே ‘‘புன்– புல வழி அடைத்து அரக்கு இலச்–சினை செய்து...’’ முக்–கி–ய–மான பணப் பெட்–ட– கங்–க–ளி–லும் முக்–கிய பத்–தி–ரங்–கள் இருக்– கும் பையி–லும் அரக்கு முத்–தி–ரை–யிட்டு

30

மயக்கும் 11


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

பாது– க ாப்ே– ப ாம�ோ அப்– ப டி நம் புலன்– க ளை, அதா–வது இந்–தி–ரி–யங்–களை இன்–னும் ச�ொல்–லப் ப�ோனால் பஞ்ே–சந்–திரி – ய – ங்–களை அதன்–ப�ோக்–கில் திமி–றிப் ப�ோகா–மல் ஒரு கட்–டுக்–குள் க�ொண்டு வர வேண்–டும் என்–கி–றார். இப்–ப–டி–யெல்–லாம் படிக்–க– லாம், எழு– த – ல ாம். ஆனால், நடை– மு – ற ை– யி ல் க�ொண்–டுவ – ர முடி–யுமா என்று மிகச் சாதா–ரண – ம – ாக ஒரு கேள்வி வந்து நம்–முன் எழும்! முயற்–சி–யும், பயிற்–சி–யும் இருந்–தால் எல்–லாம் சாத்–தி–ய–மா–கும். கூடவே நாம் உயர்ந்–தத – ான பரந்–தா–மனைத் – தானே நெஞ்–சில் ஏந்த நினைக்–கி–ற�ோம். அத–னால் நிச்–ச– யம் கைகூ–டும் என்ற நம்–பிக்கை வைக்க வேண்– டும். இருள் விலகி ஒளி–புக வேண்–டு–மா–னால் அங்கே மனக் கதவு திறக்க வேண்–டும். மனக் கதவு திறந்–தால்–தானே ஞான தீபம் ஏற்ற முடி–யும். இறை உணர்–வ�ோடு இருந்–தால் நல்–லது நடக்– கும் எனச் ச�ொல்–கிற ஆழ்–வார் ‘‘அவ–ன–ரு–ளால் அவன் தாள்–வண – ங்–கி’– ’ என்–பதை – ப்–ப�ோல அதற்–கும் அவன் காருண்–யத்தை நினைத்தே விண்–ணப்– பத்தை அவ–னி–டமே வைக்–கி–றார். உன்னை மன– தாற நினைக்க வேண்–டும். அதற்கு உன்–ன–ருள் வேண்–டும். ஓர் அரு–மைய – ான பாசு–ரத்தை இதே திருச்–சந்த விருத்–தத்–தி–லி–ருந்தே தரு–கி–றார் திரு–ம–ழி–சை–யாழ்– வார் இரந்து உரைப்–பது உண்டு வாழி! ஏம–நீர் நிறத்து அமா! வரம் தரும் திருக்– கு – றி ப்– பி ல் வைத்– த ா– கி ல், மன்–னு–சீர் பரந்த சிந்தை ஒன்றி நின்று நின்–னப – ாத பங்–கய – ம் நி ர ந் – த – ர ம் நி ன ை ப் – ப – த ா க நீ நி ன ை க்க வேண்–டுமே! - திருச்–சந்த விருத்–தம், திரு–ம–ழி–சை–யாழ்–வார்

12

இறைவா! உன்னை இடை–விட – ாது எப்–ப�ோது – ம் நான் நினைக்க வேண்–டும் இடை–யில் எந்–தத் த�ொய்–வும் எனக்கு ஏற்–பட்–டு–வி–டக் கூடாது. கவ–னச் சித–றல்–க–ளா–லும் மதி மயக்–கத்–தா–லும் நான் உன்னை நினைக்–கா–மல் வேறு நினை–வு– க–ளில் மூழ்–கி–வி–டக் கூடாது. என்–னு–டைய முன்– னைப் பழ–வி–னை–யின் கார–ண–மாக நான் நிலை– யில்–லாத ப�ொருட்–க–ளின் மீதும் அழி–யக் கூடிய தேகத்–தின் மீதும் ஆசை வைக்–கா–த–படி நீ பார்த்–த– ருள வேண்–டும். ஏன் என்–றால் மனம் ஒரு குரங்கு. அது கிளைக்கு கிளை உடனே தாவும். ஆனால், மனித மனமே ந�ொடிக்கு ந�ொடி தாவிக் க�ொண்டே இருக்–கும். எனக்கு சதா உன்–னைப் பற்–றிய சிந்– தனை வேண்–டும். உன் திரு–வடி தரி–ச–னப்–பேறு கிட்ட வேண்–டும் என்–கிற – ார். நாம் வங்–கியி – ல் நிரந்–தர வைப்–புத் த�ொகை வைப்பு வைப்–போமே அதைப்– ப�ோல நிரந்–தர– ம – ாக உன் அருள் வேண்–டுமெ – ன்று இறை–வ–னி–டம் யாசிக்–கி–றார். அவ–னி–டம் யாசிக்–கா– மல் வேறு யாரி–டம் கேட்–பது. ஊருக்கே... இந்த உல–கத்–திற்கே படி–ய–ளக்–கிற பரந்–தா–மன் அவன்– தானே! ஆழ்–வார்–களு – ம் அவர்–களு – ட – ைய தமி–ழும் அடடா...! நிரந்–த–ரம் நினைப்–ப–தாக நீ நினைக்க வேண்–டுமே! பாசு–ரத்–தின் கடைசி வரியை இப்–படி முடிக்–கி–றார். பர–மாத்–மா–விற்–கும் ஜீவாத்–மா–விற்–கும் உள்ள இந்– த ப் புனி– த – ம ான நட்பை, உறவை எப்– ப டி கையா– ளு – கி – றார் பாருங்–கள். நிரந்–த–ர–மாக நாங்–கள் அதா–வது, அடி–யார்–கள்

ஆழ்–வார்க்–க–டி–யான்

மை.பா.நாரா–ய–ணன்


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

பக்–தர்–கள் நினைப்–ப–தற்கு அது–வும் எப்–படி? நிரந்– த–ர–மாக நினைப்–ப–தற்கு நீ மனது வைக்கவேண்– டும். எப்–படி – ப்–பட்ட ேமலான சிந்–தனை இருந்–தால் இப்–ப–டி–யெல்–லாம் நினைக்க முடி–யும். ஆழ்–வார்–க– ளும் அவர்–க–ளு–டைய அற்–பு–தத் தமி–ழும் இறை– வன் மேல் மாறாத பக்–தியை, பற்றை, பாசத்தை, மேலான அன்பை வைத்–தி–ருப்–பதை கண்–கூ–டாக நம்–மால் உணர முடி–கி–றது. பெரி–யாழ்–வார் எல்ே–லா–ரைக் காட்–டி–லும் எம்– பெ–ரும – ா–னுக்கே கண் திருஷ்–டிப – ட்–டுவி – ட – க் கூடாது என்று பல்–லாண்டு பாடி–னார். இதற்கு என்ன கார– ணம் என்–ன–வென்–றால் இறை–வன் மேல் ஏற்–பட்ட ப�ொங்–கும் பரி–வு–தான் கார– ணம். அவ– ரு – ட ைய அன்–புத் திரு–ம–கள் ஆண்–டாள் நாச்–சி–யார�ோ... ‘‘குறை ஒன்–று–மில்–லாத க�ோவிந்தா உன்–தன்–ன�ோடு உற–வேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழி–யாது அன்–பி–னால் உன்–றன்னை சிறு பேர–ழைத்–த–ன– மும் சீறி–ய–ரு–ளாதே இறைவா நீ தாராய் பறை–யேல�ோ ரெம்–பா–வாய்’’ நாச்–சி–யார் திரு–ம�ொழி மிக–வும் தீர்க்–க–மாக இருக்–கும். ச�ொல்ல வரு–வதை எந்–தப் பிசி–றும் இல்–லா–மல் மிக–வும் ஆணித்–தர– ம – ா–கச் ச�ொல்–வாள். அவள் பாசு–ரங்–க–ளில் ஒரு வித–மான அதீத நம்– பிக்–கையு – ம் பரந்–தா–மன் மீதும் பற்–றும் இருப்–பதை நம்–மால் உண–ர–மு–டி–யும் எங்–க–ளுக்கு எந்–தக் குறை–யும் இல்லை என்–கி– றாள். குறை ஒன்–றும் இல்–லாத க�ோவிந்தா இந்த வார்த்–தை–கள் உச்–ச–ரிக்–காத உத–டு–கள் உண்டா? மந்–தி–ரச் ச�ொல் என்–பது இது–தானா? இதையே தலைப்–பாக வைத்து மாபெ–ரும் புத்–த–கத்தை படைத்–து–விட்–டாரே காலம் சென்ற

முக்– கூ ர் லக்ஷ்மி நர– சி ம்– ம ாச்– ச ா– ரி – ய ார். காலம் தமி–ழுக்–கும் தமி–ழர்–க–ளுக்–கும் தந்த மாபெ–ரும் க�ொடை–யாளி இல்–லையா அவர்! ஆண்–டா–ளின் பாசு–ரங்–களி – ல் உள்ள அற்–புத வார்த்–தைக – ள்–தானே அந்–தப் பெரு–மக – ன – ாரை ஈர்த்–தது. இத–னால் இதற்– குக் காந்த சக்–தி–யைப்–போல் எல்–ல�ோ–ரை–யும் கவ–ரு–கிற பேராற்–றல் உண்டு. இத–னால்–தானே திவ்ய பிர–பந்த பாசு–ரங்–களை மயக்–கும் தமிழ் என்–கி–றார்–கள், பெரு–மக்–கள். திரு–ம–ழி–சை–யாழ்– வார், ஆண்–டாள் நாச்–சிய – ார், பெரி–யாழ்–வார் என்று இல்லை. மற்ற எல்லா ஆழ்–வார்–க–ளும் இதே ஒரு ஈர்ப்பு நிலை–யைத்–தான் கையில் எடுத்–தி–ருக்–கி– றார்–கள். இன்–னும் சரி–யா–கச் ச�ொல்–லப் ப�ோனால் அதற்கு ஆட்–பட்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். பேயாழ்–வார் தன்–னு–டைய மூன்–றாம் திரு–வந்– தா–தியி – ல் ‘‘அனந்–தன் அணை–கிட – க்–கும் அம்–மான் அடி–யேன் மனந்–தன் அணை–கி–டக்–கும் வந்து...’’ என்ன ச�ொல்ல வரு–கி–றார் தெரி–யுமா? எம்–பெ–ரு– மானை மகா–விஷ்ணு அனந்–த–ச–ய–ன–மா–கிய படுக்– கை–யை–விட்டு என்–னு–டைய மனத்–திலே வந்து உறை–கின்–றான் என்–கி–றார். தன் பெரு–மைக்கு ஏற்–ற–தான அரிய அவ்–வ–ளந்த சய–னத்தை விட்டு இந்–தக் கல் மனத்–திலே வந்து தங்–கின – ானே என்று உரு–கு–கி–றார் ஆழ்–வார். பக்–தியை பிர–தா–ன–மாக ஆழ்–வார் க�ொண்–டி– ருப்–பத – ன – ால்–தான் ‘அடி–யேன்’ என்–னும் வார்த்தை பாசு–ரத்–தில் வந்து விழு–கி–றது. ஆழ்– வ ார்– க ள் காட்– டு ம் பக்தி நெறி– யி லே மன–தைச் செலுத்தி மால–வ–னின் மன–தில் இடம் பிடிக்–கப் பிர–யத்–த–ய–னப்–ப–டு–வ�ோம்!

(மயக்–கும்)

13


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

திரு–நாங்–கூர்

மதங்கீஸ்வரர்

மாதங்கி

ராஜய�ோகம் அருளும்

ராஜமாதங்கி ல லிதா திரி–பு–ர–சுந்–த–ரி–யின் கரும்பு வில்– லில் இருந்து த�ோன்–றி–ய–வள் மாதங்கி. அமு–த–ம–ய–மான கட–லின் நடு–வில் ரத்– தி–னத் தீவில், கற்–பக மரங்–கள் செறிந்த காட்–டில், நவ–மணி – க – ள – ால் இழைக்–கப்–பட்ட மண்–டப – த்–தினு – ள், தங்க சிம்–மா–ச–னத்–தில் இந்த தேவி அமர்ந்–த–ருள்– கி–றாள். மதங்க முனி–வ–ரின் தவத்–திற்கு மகிழ்ந்து அவ–ருக்கு மக–ளாக அவ–த–ரித்–த–தால் மாதங்கி எனப் பெயர் பெற்–றாள். மகி–ஷா–சுர வதத்–தின்– ப�ோது இவள் சும்–ப–-நி–சும்–பர்–களை வதைத்–த–வள் என சப்–த–சதீ பெரு–மை–யு–டன் ப�ோற்–று–கி–றது. மகா– தி–ரி–பு–ர–சுந்–தரி, பண்–டா–சு–ர–னு–டன் வதம் செய்ய முற்–பட்டு நிகழ்த்–திய பெரும் ப�ோரில், மாதங்கி, விஷங்–கன் எனும் அசு–ரனை அழித்–தாள் என லலி–த�ோ–பாக்–யா–ன–மும் இவள் புகழ் பாடு–கி–றது. வாக்–வி–லா–சத்–திற்–கும் அறி–வின் விருத்–திக்–கும் இவள் அருள் கட்–டா–யம – ா–கத் தேவை. புல–வர்–களை மன்–னர்–க–ளு–டன் சரி–யா–ச–னத்–தில் வைக்–கக் கூடிய வல்–லமை இவ–ளுக்கு உண்டு. உபா–ச–கர்–கள் உள்–ளத்–தில் பசு–மையை, குளிர்ச்–சி–யைப் பெருக்– கெ–டுத்து ஓடச் செய்–ப–வள் இத்–தேவி. இவளை ராஜ–சி–யா–மளா என்–றும் அழைப்–பர். சரஸ்–வ–தி–யின் தாந்த்–ரீக வடி–வமே மாதங்கி. லலி–தாம்–பி–கை–யின் கரும்பு வில்–லில் இருந்து

14

த�ோன்–றி–ய–வள் இவள், அந்த லலிதா பர–மேஸ்–வ– ரிக்கே ஆல�ோ–சனை கூறும் மந்த்–ரி–ணீ–யா–ன–வள். இவ–ளின் ரதம் கேய–சக்ர ரதம் என அழைக்–கப்–ப– டு–கி–றது. கேயம் எனில் பாட்டு. கேய–சக்ர ரதம் அசைந்து வரும்–ப�ோது, அதன் ஒலி, சங்–கீ–த–மாய் கானம் இசைக்–கும். எப்– ப�ோ – து ம் தவ– ழு ம் புன்– மு – று – வ – லு – ட – னு ம் சுழன்று மயக்–கும் விழி–யு–டை–ய–வ–ளாக இத்–தேவி விளங்–கு–கி–றாள். கதம்ப மலர்–கள் தேவி–யின் கூந்– தலை அலங்–க–ரிக்–கும் பேறு பெற்–றன. மடி–யில் வீணையை வைத்–துக் க�ொண்டு கீழ் இரு திருக்–க– ரங்–க–ளால் அதை மீட்–டிக் க�ொண்–டும் மேலிரு கரங்–க–ளில் சம்பா நெற்–க–திர்–க–ளை–யும் கரும்பு வில்–லை–யும் ஏந்–தி–யுள்–ளாள். மற்ற நான்கு திருக் –க–ரங்–க–ளில் கிளி, சாரிகை ஆகிய பற–வை–க–ளும் பாச–மும் அங்–கு–ச–மும் அலங்–க–ரிக்–கின்–றன. திரு–மு–கம் ப�ொலி–வாய்த் துலங்க, நெற்–றி–யில் கஸ்–தூரி தில–கம் பளிச்–சி–டு–கி–றது. திரு–மு–டி–யில் சந்–திர கலை–யு–டன் கூடிய கிரீ–டம் மின்–னு–கி–றது. சர்–வா–லங்–கார பூஷி–தைய – ாக தேவி ப�ொலி–கிற – ாள். பருத்து நிமிர்ந்த மார்–பக – ங்–களி – ன் கனத்–தால் இடை துவண்டு உள்–ளது. மர–கத மணி–யின் நிறத்–தைப் ப�ோல ஜ�ொலிக்–கும் பச்சை நிற மேனி–யள். வலது பாதத்தை மடித்து, இடது பாதத்தை த�ொங்–கவி – ட்ட


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

மாதங்கி நவ–ராத்–திரி 17-01-2018 முதல் 25-01-2018 வரை.

நிலை–யில் அருள்–ப–வள். செவி–க–ளில் சங்–கி–னால் ஆன காத–ணிக – ளை அணிந்–துள்–ளாள். சில நூல்–க– ளில் பனை ஓலை–யால் ஆன காத–ணிக – ள் என்–றும் குறிப்–பி–டப்–பட்–டுள்–ளது. இவள் கரங்–களி – ல் உள்ள நெற்–பயி – ர் உல–கிய – ல் இன்–பங்–க–ளின் த�ொகு–தி–யை–யும் கரும்பு வில், அழகு சாத–னங்–க–ளை–யும், பாசம், ஆகர்–ஷண சக்–தியை – யு – ம் சாரிகை, உல–கிய – ல் ஞானத்–தையு – ம் கிளி, ஆன்–மிக அறி–வை–யும் வீணை, பர-அ–பர ப�ோகங்–க–ளை–யும் காட்–டு–கின்–றன. இத்–தே–வி–யின் வழி–பாட்–டில் உல–கி–யல் இன்–பம் துறக்–கப்–ப–டு–வ– தில்லை. மாதங்கி உபா–சனை சகல கல்வி கேள்– வி–களி – லு – ம் தேர்ச்–சியை அதி சீக்–கிர– த்–தில் அரு–ளும்; விசே–ஷ–மான இன்–பக் கலை–க–ளில், நுண்–க–லை–க– ளில், இன்–னி–சைக் கலை–க–ளில் உபா–ச–க–னுக்கு வெற்றி எளி–தில் கிட்–டு–கி–றது. இத்–தேவி மதங்க முனி–வ–ரின் புதல்–வி–யாக அவ– த – ரி த்– த – த ால் மாதங்கி என அழைக்– க ப்– ப–டு–கி–றாள். பிர–ளய காலத்–தில் மீண்–டும் உலக ச் ருஷ்டி ஏற்–ப–டு–வ–தற்–காக, நான்–மு–க–னும், திரு– மா–லும், ருத்–தி–ர–ரும் பர–மேஸ்–வ–ர–னைக் குறித்து தவம் புரிந்–த–னர். அச்–ச–ம–யம் நான்–மு–கன் பர– மேஸ்–வ–ரனை மதங்–கம் எனும் யானை வடி–வாக தியா–னம் செய்ய, அப்–ப�ோது அவர் மன–திலி – ரு – ந்து உதித்த முனி–வரே மதங்–கர். அவ–ரும் பர–மேஸ்– வ–ர–னைக் குறித்து தவம் செய்ய விரும்–பி–னார். காணும் இட–மெங்–கும் நீராக இருந்–த–தால் எங்கு தவம் செய்–வ–தென்று அவ–ருக்–குப் புரி–ய–வில்லை. அப்–ப�ோது அங்கு வந்த நாரத முனி–வர் சுவேத வனம் என்று அழைக்–கப்–படு – ம் திரு–வெண்–காட்–டில் அவரை தவம் புரி–யு–மாறு பணித்–தார். ஈச–னு–டைய சூலத்–தால் தாங்–கப்–பட்–டி–ருந்–த–தால் அந்த இடம் ப்ர–ள–யத்–தால் அழி–யா–தி–ருந்–தது. நார–த–ரின் உத்–த–ர–வுப்–படி அங்கு தவம் செய்த முனி– வ – ரி ன் தவத்– தி ற்கு மன்– ம – த ன் இடை– யூ று செய்–தான். என் தவத்–திற்கு இடை–யூறு செய்த நீ சிவ–னின் நெற்–றிக்–கண்–ணால் சாம்–ப–லா–வாய் என மன்–மத – னை மதங்–கர் சபித்–தார். அடி–பணி – ந்த மன்– ம–தனி – ட – ம், நீ கிருஷ்–ணா–வத – ா–ரத்–தில் கிருஷ்–ணரி – ன் மக–னாய் ப்ரத்–யும்–னன் எனும் பெய–ரு–டன் பிறந்து மீண்–டும் சரீ–ரம் பெறு–வாய் என ஆசீர்–வா–தம் செய்– தார். அதே ப�ோல் அவ–ருடை – ய தவத்தை ச�ோதிக்க எண்–ணிய திரு–மா–லும் ம�ோகினி உருக்–க�ொண்டு வந்–தார். அவ–ரை–யும் சபிக்க மதங்–கர் முற்–பட்ட ப�ோது திரு–மால் தன் ம�ோகினி வடி–வைக் களைந்து தரி–ச–னம் தந்–தார். அதில் மன–ம–கிழ்ந்த மதங்–கர், அந்த இடத்–தி–லேயே ம�ோகினி வடி–வா–க–வும், திரு– மால் வடி–வா–கவு – ம் இருந்து க�ொண்டு என்–றென்–றும் பக்–தர்–க–ளுக்கு அருட்–பா–லிக்க வேண்–டு–மென்–றும் தமக்கு ய�ோக மார்க்–கத்தை அருள வேண்–டும் என்–றும் வேண்–டின – ார். முனி–வரி – ன் க�ோரிக்–கையை ஏற்–றுக் க�ொண்ட திரு–மா–லும் பத–ரி–யில் தர்ம ப்ர– ஜா–ப–தி–யின் புத்–தி–ர–ராய் அவ–த–ரித்–த–ப�ோது அம்–மு–

ராஜமாதங்கி னி–வ–ருக்கு ய�ோக மார்க்–கத்தை உப–தே–சித்–தார். மதங்க முனி–வர் ய�ோகத்–தில் இருந்த ப�ோது அவ–ரின் இத–யத்–தில் மகா–க–ண–பதி த�ோன்றி அஷ்– டாங்க சித்–தியை அரு–ளி–னார். பர–மே ஸ்–வ –ரன் அம்–பிகை – யு – ட – ன் நேரில் மதங்–கரு – க்கு காட்–சிய – ரு – ள பேரா–னந்–தம் க�ொண்–டார் மதங்–கர். பர–மேஸ்–வர– னி – – டம் தான் தவம் செய்த இடம் தன் பெய–ரி–லேயே மதங்–காஸ்–ரம – ம் என்ற பெய–ருட – ன் விளங்–கவே – ண்– டும் என்–றும், இங்கு பிறந்–தா–லும், வளர்ந்–தா–லும், இறந்–தா–லும் பக்–தர்–க–ளுக்கு சதுர்–வித புரு–ஷார்த்– தங்–க–ளை–யும் அருள மதங்–கே–சர் எனும் பெய–ரில் ஈசன் லிங்–க–வ–டி–வில் விளங்க வேண்–டு–மென்–றும், பரா–சக்–தியே தனக்கு மக–ளா–கப் பிறக்க வேண்– டு–மென்–றும் பிரார்த்–தித்–தார். மேலும் அவ்–வாறு பிறக்–கும் தன் மகளை பர–மேஸ்–வ–ரன் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொள்ள வேண்–டு–மென்–றும் வரம் கேட்– டார். அப்–ப�ோது அம்–பிகை மதங்–க–ரி–டம் நான் சித்ஸ்–வரூ – பி – ணி, நான் உனக்கு மக–ளா–கப் பிறக்க முடி–யாது. என் வடி–வம – ான மந்த்–ரிணீ தேவி உமக்கு மக–ளா–கப் பிறந்து பர–மேஸ்–வ–ரனை அடை–வாள். ச்வே–தா–ரண்–யேஸ்–வ–ரரை மணம் புரி–வாள் என அரு–ளி–னாள். அதன்– ப டி ஆடி மாதம் வெள்– ளி க்– கி – ழமை கூடிய நல்–லந – ா–ளில் விடி–யற்–காலை சர்–வா–லங்–கார பூஷி–தை–யாய் பெண் குழந்தை வடி–வில் ஆவிர்–ப– வித்–தாள் மந்த்–ரிணீ தேவி. விடி–யற்–கா–லை–யில் நீராட நீரா–டும் துறைக்கு வந்த மதங்க முனி–வர், பேர�ொ–ளி–யு–டன் திக–ழும் பெண் குழந்–தை–யைக் கண்டு ஆனந்–தம் க�ொண்டு தன் ஆஸ்–ரம – த்–திற்கு அந்– த க் குழந்– தையை எடுத்– து ச் சென்று தன் மனைவி சித்–க–லை–யி–டம் தந்–தார். இரு–வ–ரும் அக்– கு–ழந்–தையை சீராட்டி பாராட்டி பாலூட்டி வளர்த்து வந்–த–னர். நாள�ொரு மேனி–யும் ப�ொழு–த�ொரு

15


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

வண்–ண–மு–மாக வளர்ந்து வந்த மாதங்கி, பருவ வயதை அடைந்–த–தும் அவ–ளுக்–குத் திரு–ம–ணம் செய்ய மதங்– க – மு – னி – வ ர் முடிவு செய்– த ார். பல தேவர்–கள் முனி–வர்–க–ளு–டன் மதங்–கேஸ்–வ–ர–ரி–டம் சென்று மாதங்–கியை திரு–மண – ம் செய்து தங்–களை ஆசீர்–வதி – க்க வேண்–டுமெ – ன்று வேண்–டிக் க�ொள்ள சித்–திரை மாதம் சுக்ல பட்–சம், சப்–தமி திதி கூடிய நன்–னா–ளில் தான் மாதங்–கியை திரு–ம–ணம் புரி–வ– தாக மதங்–கேஸ்–வ–ரர் திரு–வாய் மலர்ந்–த–ரு–ளி–னார். திரு–மண – த்–திற்–கான ஏற்–பா–டுக – ள் விம–ரிசை – ய – ாக நடந்–தன. மாதங்கி தேவ–ல�ோக சிற்–பி–யான விஸ்வ– கர்–மா–வின் மூலம் ஏழு ஆவ–ர–ணங்–கள் க�ொண்ட யந்த்ர மய–மான மாதங்–கி–பு–ரத்தை திரு–ம–ணத்–திற்– காக சிருஷ்–டித்–தார். மதங்–க–மு–னி–வ–ரும் தேவர்–கள் சகி–த–மாய் மதங்–கேஸ்–வ–ரரை அழைக்க அவ–ரும் தன் சிவ–க–ணங்–க–ளு–டன் அங்கு வந்து தங்–கி–னார். மறு–நாள் வேத க�ோஷங்–களு – ம், மங்–கள வாத்–திய – ங்–க– ளும் முழங்க மாதங்கி தேவியை மதங்–கேஸ்–வ–ரர் திரு–ம–ணம் செய்து க�ொண்–டார். அந்த ஆனந்த வைப–வத்–தைக் கண்டு பேரா–னந்–தம் க�ொண்ட மதங்–கர் பர–மேஸ்–வ–ர–னி–டம் தாங்–கள் எப்–ப�ோ–தும் இத்–தி–ருக்–க�ோ–லத்–தி–லேயே இங்கு காட்சி தந்–த– ருள வேண்–டும் என பிரார்த்–திக்க அவ–ரு–டைய இத–யக் கம–லத்–தில் என்–றும் திரு–ம–ணக் க�ோலத்– தி–லேயே காட்சி தந்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார் பர– மேஸ்–வர– ன். இந்த மாதங்–கியே ராஜ–மா–தங்கி எனப் ப�ோற்–றப்–ப–டு–கி–றாள். பண்–டா–சு–ர–னு–டன் ப�ோரிட கிளம்–பும் ப�ோது லலிதா தேவி–யின் கரும்பு வில்–லினி – ன்–றும் உதித்–த– வள் மாதங்கி. இத்–தே–வி–யின் ரதம் கேய–சக்ர ரதம் என அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. ரதம் ஓடும் ப�ோது ஸ ரி க ம ப த நி எனும் ஏழு ஸ்வ–ரங்–க–ளின் ஒலி–யும் அதில் இனி–மை–யாக எழும். எப்–ப�ோ–தும் சங்–கீத ய�ோகி–னி–க–ளால் சூழப்–பட்–டி–ருப்–ப–வள் இவள். லலி– தாம்–பி–கை–யின் இருப்–பி–ட–மான பு–ரத்–தில் உள்ள பத்–மா–டவி எனும் தாமரை மலர்–கள் பூத்த தடா–கத்– தின் மத்–தி–யில் உள்ள சிந்–தா–மணி கிர–ஹத்–தின் கிழக்கு வாயி– லி ல் வெள்– ளி – ய ா– ல ான பவ– ன மே இவ–ளின் இருப்–பி–டம். இதைச்–சுற்றி கதம்ப வனம் உள்–ளது. அதி–லிரு – ந்து மாதங்–கிக்–குப் பிடித்–தம – ான காதம்–பரீ எனும் தேன் எப்–ப�ோது – ம் சுரந்து க�ொண்டே இருக்–கும். இத்–தே–வியை உபா–சிப்–பவ – ர்–கள் கதம்ப மரத்தை வெட்–டக்–கூ–டாது. இசைக்–க–ரு–வி–கள், நாட்– டி–யம், சங்–கீத கச்–சேரி, பாட–கர்–களை நிந்–திக்–கக் கூடாது. காளி எனும் ச�ொல்லை உச்–சரி – க்–கக் கூடாது என்–பது விதி–க–ளா–கும். மகா–கவி காளி–தா–ஸர், மாதங்கி உபா–ச–னை– யால் பல அற்–புத சக்–தி–க–ளைப் பெற்–றார். அவர் இந்த மாதங்–கியை – ப் ப�ோற்றி ‘ச்யா–மளா தண்–டக – ம்’ எனும் அதி–யற்–புத துதி–யைப் பாடி–யுள்–ளார். மேற்– கூ–றிய – வ – ாறு இவளை சஞ்–சல – மி – ன்றி அர்ச்–சிப்–பவ – ர்–க– ளின் இல்–லங்–க–ளில் லட்–சுமி தேவி நித்–ய–வா–சம் செய்–வாள். ருது–வா–காத பெண்–கள் இவள் ஆரா–த– னை–யால் ருது–வா–வார்–கள். கருத்து வேற்–றுமை – ய – ால் பிரிந்த கண–வன், மனைவி மீண்–டும் ஒன்று சேர்–வர். ச�ோம்–பல், பயம், துக்–கம் இம்–மூன்–றும் இவளை

16

ஆரா–திப்–ப–வர்–க–ளுக்–குக் கிடை–யாது. திரு–நாங்–கூர் மதங்–கீஸ்–வர– ர் க�ோயில் நாகப்–பட்– டி–னம் மாவட்–டத்–தில் உள்ள சிவன் க�ோயி–லா–கும். இக்–க�ோயி – லி – ன் மூல–வர– ாக மதங்–கீஸ்–வர– ர் உள்–ளார். இறைவி மாதங்–கீஸ்–வரி ஆவார். க�ோயி–லின் தல மரம் வன்னி ஆகும். க�ோயி–லின் தீர்த்–தம் மதங்க தீர்த்–த–மா–கும். திரு–வெண்–காட்–டில் மாதங்கி திரு–ம– ணத்–தின்–ப�ோது சிவன் மாதங்–கியி – ட – ம் எவ்–வித சீரும் வாங்–கா–த–தால், திரு–ம–ணத்–திற்கு வந்–தி–ருந்–த�ோர் அதைப்–பற்றி குறை–யா–கக் கூறி–னர். மாதங்–கியை தான் மணப்–ப–தால் இரு–வ–ரும் ஒரு–வரே என்று சிவன் கூறி நந்–தியை சிவ–ல�ோத்–திற்கு அனுப்பி செல்–வத்தை எடுத்–து–வ–ரும்–ப–டிக் கூறி, இறை–வி– யி–டம் தந்–தார். இதை உணர்த்–தும் வித–மாக இக்– க�ோ–யி–லில் இரு நந்–தி–கள் முன்–னும் பின்–னு–மா–கக் காணப்–ப–டு–கின்–றன. மதங்க நந்தி இறை–வ–னைப் பார்த்த நிலை–யி–லும், சுவேத நந்தி மறு பக்–கம் திரும்– பி – யி – ரு ப்– ப – தை க் காண– ல ாம். பிர– த �ோ– ஷ த்– தின் ப�ோது இரு நந்–தி–க–ளுக்–கும் சிறப்பு பூஜை செய்–கின்–ற–னர் மூல–வர் சந்–நதி – யி – ன் மேலுள்ள விமா–னம் ஏக–தள அமைப்–பைச் சார்ந்–தது. இங்–குள்ள விநா–ய–கர் வலஞ்–சுழி மாதங்க விநா–ய–கர் எனப்–ப–டு–கி–றார். திருச்–சுற்–றில் ஆனந்த வட–பத்ர காளி–யம்–மன் எட்டு கைக–ளில் ஆயு–தங்–களை ஏந்–தி–ய–படி ஊஞ்–ச–லில் அமர்ந்த நிலை–யில் இருக்–கி–றார். மதங்க முனி–வர் சந்–ந–தி–யும் திருச்–சுற்–றில் உள்–ளது. தேவ–க�ோஷ்– டத்–தில் பிரம்மா அமர்ந்த க�ோலத்–தில் உள்–ளார். இறைவி தனி சந்–ந–தி–யில் உள்–ளார். செல்–வத்–தை– யும் ஞானத்–தையு – ம் நல்ல புக–ழை–யும் முக்–தியை – யு – ம் தர–வல்ல மதங்–க–மு–னி–வ–ரின் மக–ளான மாதங்கி அன–வ–ர–த–மும் அடி–ய–வர்–க–ளைக் காக்–கட்–டும். சிதம்– ப – ர ம், மயி– ல ா– டு – து றை, சீர்– க ா– ழி க்கு அரு–கேயே இத்–த–லம் அமைந்–துள்–ளது.

- ந.பர–ணி–கு–மார்


13.1.2018

ஆன்மிக மலர்

திருமலைக் க�ோயிலில்

காகபூடி உற்சவம்

மி–ழர் திரு–நா–ளா–கக் க�ொண்–டா–டப்–ப–டும் தைப் ப�ொங்– க – லு க்கு முந்– த ைய நாள் ப�ோகிப் பண்–டிகை – ய – ா–கவு – ம், ப�ொங்–கலு – க்கு அடுத்–தந – ாள் கனு, மாட்–டுப் ப�ொங்–கல் மற்–றும் திரு– வள்–ளுவ – ர் தின–மா–கவு – ம் க�ொண்–டா–டப்–படு – கி – ன்–றன. தமி–ழக – த்–தைப் ப�ொறுத்த வரை இந்–தப் ப�ொங்–கல் பண்–டிகை கனு–விற்கு அடுத்து உழ–வர் திரு–நா– ள�ோடு நான்கு நாட்–கள் க�ொண்–டா–டப்–படு – கி – ன்–றன. உத்–த–ரா–ய–ணம் துவங்–கும் மாத–மான தை முதல் நாள் சங்–கர– ாந்தி அல்–லது மகர சங்–கர– ாந்தி என்ற பெயர்–களி – ல் ப�ொது–வாக அறி–யப்–பட்–டா–லும், பல்–வேறு மாநி–லங்–க–ளில் பல்–வேறு பெயர்–க–ளில் இப்–பண்–டிகையை – க�ொண்–டா–டுகி – ன்–றன – ர். ஆந்–திரா - தெலங்–கானா மாநி–லங்–க–ளில் மகர சங்–க–ராந்தி, பஞ்–சா–பில் மாகி, குஜ–ராத்–தில் உத்–த–ரா–யண், டெல்லி, பீஹார், ஜார்க்–கண்ட மாநி–லங்–க–ளில் சக்–ராத், ஹிமாச்–சல் பிர–தேச – த்–தில் மாக சாஜி என்ற பல பெயர்–கள – ால் இந்–தியா முழு–வது – ம் ப�ொங்–கல் திரு–விழா காலங்–கா–ல–மா–கக் க�ொண்–டாப்–பட்டு வரு–கி–ன்–றது. ஆந்– தி ர மாநி– ல த்– தி – லு ம் தமி– ழ – க த்– த ைப் ப�ோன்றே ப�ொங்–கல் பண்–டிகை நான்கு நாட்–க– ளுக்கு அம்–மா–நில மக்–க–ளால் க�ொண்–டா–டப்–ப–டு– கின்–றன. முதல் நாள் ப�ோகி, இரண்–டா–வது நாள் சங்–க–ராந்தி, மூன்–றா–வது நாள் கனும மற்–றும் நான்–கா–வது நாள் முக்–க–னும என்ற பெயர்–க–ளில் அவர்–கள் க�ொண்–டா–டு–கின்–ற–னர். முக்–க–னும என்– பது பசுக்–களை – யு – ம், காளை–களை – யு – ம் ஆரா–திக்–கும் “பசு–வுல பண்–டு–கா” என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. வ ட – ந ா ட் – டி ல் இ ந் – தி – ர ன் க�ோ ப – மு ற் று மழை ப�ொழி– வி த்து க�ோகு– ல த்தை வெள்– ள க்

காடாக்–கிய – ப – �ோது  கிருஷ்ண பக–வான் க�ோவர்த்– தன மலை–யையே குடை ப�ோன்று தூக்–கிப் பிடித்து ஆநி–ரை–களை காத்த புராண நிகழ்–வின் நினை–வாக அன்ன கூட் என்–றும் க�ோவர்த்–தன் விழா என்–றும் வட நாட்டு மக்–கள் க�ொண்–டா–டு–கின்–ற–னர். இந்த க�ோவர்த்–தன விழா ஆந்–திர– ா–வில் கனும நாளன்று அனுஷ்–டிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. கனுப் பண்–டிகையை – மக–ளிர் தங்–கள் சக�ோ–த– ரர்–களு – க்கு நீண்ட ஆயு–ளையு – ம் ஆர�ோக்–யத்–தை–யும் தரு–மாறு சூரிய பக–வானை வேண்டி வழி–படு – ம் ஒரு நாளாக அமைந்–துள்–ளது. தினந்–த�ோறு – ம் காகங்–க– ளுக்–குச் ச�ோறு வைத்–துவி – ட்டு உணவு உண்–ணும் பழக்–கம் நம் பாரம்–ப–ரி–யக் கலா–சா–ர–மாக இருந்து வரு–கிற – து. ஆனால், கனுப் பண்–டிகை – யி – ன் ப�ோது காக்– கை – க – ளு க்– க ென்றே இலை– க – ளி ல் உணவு படைக்–கப்–ப–டு–வது இதன் தனிச் சிறப்–பா–கும். இப்–பண்–டி–கை–யின் ப�ோது அதி–காலை குளித்– து– வி ட்டு நான்கு வகை சாதங்– க – ளை த் தயார்

திரு–மலை திருப்–பதி கனுப் பண்–டிகை - 15.1.2018

17


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

செய்– கி ன்– ற – ன ர். காக்– கை – க – ளைக் கவ– ரு ம் வகை– யி ல் ம�ொட்டை மாடி–யில�ோ அல்– லது வராண்–டா–வில�ோ மெழு– கிக் க�ோல–மிட்டு, இந்த நான்கு வகைச் சாதங்–களை சிறு–சிறு உருண்–டை–க–ளாக உருட்டி பூஜை– யி ல் வைக்– க ப்– ப ட்ட மஞ்–சள் இலை–யின் மீது வரி– சை–யாக வைத்து, தேங்–காய், வெற்–றிலை, பழ தாம்–பூல – த்தை சூரிய பக–வா–னுக்கு நிவே–தன – ம் செய்து ஆரத்–தி–ய�ோடு முடிக்– கின்–ற–னர். தன் பிறந்– த – வீ டு நன்கு செழிப்–பாக இருக்–க–வும், கண– வன் நீண்ட ஆயு–ள�ோடு வாழ– வும் தமிழ்–நாட்–டுப் பெண்–கள் கீழ்க்–கண்ட பாரம்–ப–ரி–ய–மான பாடல்– க – ளை ப் பாடு– வ து மர– பாக உள்–ளது. “காக்–கைப் பிடி வச்–சேன், கனுப் பிடி வச்–சேன், காக்கா கூட்–டம் கலைஞ்– சா–லும் எங்க கூட்–டம் கலை–யாம இருக்–க–ணும் காக்–கைப் பிடி வச்–சேன், கனுப் பிடி வச்–சேன், காக்– கை க்– கு க் கல்– ய ா– ணம், குரு–விக்–குச் சீமந்–தம், பு க் – க – க ம் ப �ொங் கி வ ா ழ ட் – டு ம் , பி ற ந் – த – க ம் தி ற ந் து வ ா ழ ட் – டு ம் ”

18

திரு–மலை – யி – ல்  வேங்–கட – வ – ன – ா–கத் த�ோன்றி கலி–யுக – த்–தில் கண்–கண்ட தெய்–வ–மா–கத் திகழ்ந்து தன்னை நாடி வரு–கின்ற பக்–தர்–க–ளுக்கு தன் அருளை வாரி வழங்–கிக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் திரு–மலை திரு–வேங்–க–ட– வன் ஆல–யத்–தில் ஆண்டு முழு–வ–தும் உற்–ச–வங்–கள் நடை–பெற்–றுக்


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

க�ொண்டே இருக்–கின்–றன. ஓராண்–டில் 365 நாட்–க– ளில் 465 உற்–சவ – ங்–கள் நடை–பெறு – வ – த – ா–கக் கணக்– கி–டப்–பட்–டுள்–ளன. இந்த உற்–சவ – ங்–களி – ல் ப�ொங்–கல் பண்–டி–கையை அடுத்–த–நாள் கனு விழா, கனுப் பிடி, காக்கா பூடி, காக பலி என்ற பெயர்–க–ளில் அனுஷ்–டிக்–கப்–ப–டு–கின்–றது.  வாரி ஆல–யத்–தின் உள்–பி–ரா–கா–ரத்–தில், கனும நாளன்று அதி–கா–லையி – ல் வைகா–னச ஆகம ரீதி–யாக நடை–பெறு – ம் இந்த விழா–வின்–ப�ோது சர்க்–க– ரைப் ப�ொங்–கல் மற்–றும் வெண்மை, மஞ்–சள், சிவப்பு நிற அன்ன உருண்–டைக – ள் உருட்–டப்–பட்டு அர்ச்–ச–கர்–கள், ஆலய அதி–கா–ரி–கள், சேவார்த்–தி–க– ளி–டம் தரப்–ப–டு–கின்–றன. அவர்–கள் இந்–தச் சாத உருண்–டை–களை உட்–பி–ரா–கா–ரத்–தி–லி–ருந்து  விமான வேங்–க–டே–சர் எழுந்–த–ரு–ளி–யி–ருக்–கும் ஆனந்த நிலைய விமா–னம் இருக்–கும் பகு–தி–யில் காகங்–கள் உண்–ணும் ப�ொருட்டு கைக–ளால் எறி– கின்–றன – ர். இந்த வைப–வம் த�ோமால சேவைக்–கும், க�ொலு–வுக்–கும் இடைப்–பட்ட நேரத்–தில் அதி–காலை 4.15 மணிக்கு நடை–பெ–று–கி–றது. இதே நாளில் தேவஸ்–தா–னம் பரா–ம–ரிக்–கும் க�ோசா–லா–வில் பசுக்–க–ளைக் க�ொண்–டா–டும் க�ோ

மஹ�ோற்ச–வம் க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–கி–றது. கனும நாளன்று பக்–தர்–க–ளும் கலந்து க�ொள்–ளும் க�ோ சேவா கைங்–கரி – ய – த்–தில், க�ோமா–தா–வுக்கு வெல்–லம் கலந்த அரிசி புல் மற்–றும் தீவ–னத்தை பக்–தர்–களே பசுக்–களு – க்கு அளிக்–கும் ஒரு வாய்ப்–பினை தேவஸ்– தா–னம் ஏற்–படு – த்–திக் க�ொடுத்–துள்–ளது. இந்–நா–ளில் காலை ஆறு மணிக்கு புல்–லாங்–குழ – ல் இசை–ய�ோடு நிகழ்ச்–சி–கள் துவங்கி வேத பாரா–ய–ணம், பஜ–னை– கள், க�ோச–ாலை–யில் உள்ள  வேணு–க�ோ–பால சுவா–மிக்கு கஜ, அஸ்வ, ரிஷப பூஜை–களு – ம் சிறப்பு வழி–பா–டு–க–ளும் நடை–பெ–று–கின்–றன. மேலும், பசுஞ்–சா–ணத்தை உருட்டி வைத்து அதில் பசுக்–க– ளின் பாது–காப்பு தேவ–தை–யான க�ோப்–பம்–மாவை ஆவா–ஹ–னம் செய்து வணங்–கு–கின்–ற–னர். இந்– த க் கனுப் பண்– டி கை அன்– று – த ான் திரு– ம – லை த் திருக்– க�ோ யி– லி ல்  மலை– ய ப்ப ஸ்வா–மி–யும்,  கிருஷ்ண ஸ்வா–மி–யும் எழுந்–த–ரு– ளும் பாரி–வேட்டா உற்–ச–வ–மும் நடை–பெ–று–கி–றது. இந்த ஆண்டு 15.1.2018, திங்–கட் கிழ–மை–யன்று கனுப் பண்–டிகை க�ொண்–டா–டப்–ப–டு–கி–றது.

- விஜ–ய–லட்–சுமி சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

19


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்?

13-1-2018 முதல் 19-1-2018 வரை

மேஷம்: ராசி–நா–தன் செவ்–வாய் ஆட்சி பலம் பெறு–வ–தால் ச�ொல்–வாக்–கும், செல்–வாக்–கும் உய–ரும். தடைப்–பட்டு வந்த கட்–டிட வேலை–களை மீண்–டும் த�ொடங்–கு–வீர்–கள். புத–னின் பார்வை சாத–கம – ாக இருப்–பத – ால் சம–ய�ோசி – த – ம – ாக செயல்–பட்டு காரி–யம் சாதிப்–பீர்–கள். வேலை சம்–பந்–த–மாக முயற்–சித்–த–வர்–க–ளுக்கு மகிழ்ச்–சி–யான செய்தி உண்டு. ப�ோட்டி, பந்–த–யங்–க–ளில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். சுக்–கி–ரன், கேது சம்–பந்–தப்–ப–டு–வ–தால் கண் சம்–பந்–த–மான உபா–தை–கள் வர–லாம். பெண்–கள் சிறிய கருத்து வேறு–பா–டுக – ளை பெரி–துப – டு – த்–தா–மல் விட்–டுவி – டு – வ – து நலம். சந்–திர– ன் சாத–கம – ாக இருப்–ப–தால் கடல் கடந்து செல்–வ–தற்–கான ய�ோகம் உள்–ளது. பரி–கா–ரம்: பட்–டீஸ்–வர– ம் துர்க்கை அம்–மனை தரி–சிக்–கல – ாம். முதி–ய�ோர், ஆத–ரவ – ற்–ற�ோர் இல்–லங்–களு – க்கு உத–வ–லாம். ரிஷ–பம்: ராசி–நா–தன் சுக்–கிர– ன் பாக்–கிய – ஸ்–தா–னத்–தில் இருப்–பத – ால் மன–நிறை – வு உண்டு. இல்–ல– றம் இனிக்–கும். கருத்து வேறு–பா–டு–கள் முடி–வுக்கு வரும். செவ்–வாய் வலு–வாக இருப்–ப–தால் எதை–யும் துணிச்–ச–லாக செய்து முடிப்–பீர்–கள், இருந்–தா–லும் வாய் வார்த்–தை–க–ளில் நிதா–னத்– தைக் கடைப்–பிடி – க்–கவு – ம். சனி, புதன் இரு–வரி – ன் பார்வை கார–ணம – ாக வராது என்று நினைத்த பணம் வசூ–லா–கும். மகள் திரு–மண விஷ–ய–மாக நல்ல தக–வல் வரும். கர்ப்–ப–மாக இருப்–ப–வர்–கள் உரிய கவ–னத்–து–டன் இருப்–பது அவ–சி–யம். அலு–வ–லக வேலை–யாக வெளி–யூர் செல்ல வேண்டி இருக்–கும். த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். இரும்பு, எண்–ணெய், டிரா–வல்ஸ், டூரிஸ்ட் த�ொழில் கை க�ொடுக்–கும். பரி–கா–ரம்: நவ–கி–ரக வழி–பாடு செய்து சனி–ப–க–வா–னுக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வணங்–க–லாம். ஊன–முற்–ற�ோர், த�ொழு ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். மிது–னம்: சாதக, பாதக அம்–சங்–கள் இருந்–தா–லும் குரு–வின் பார்வை கார–ண–மாக எல்–லாம் சுப–மாக முடி–யும். தனஸ்–தா–னத்–தில் ராகு த�ொடர்–வ–தால் அநா–வ–சிய செல–வு–கள் இருக்–கும். சனி 7-ல் நிற்–ப–தால் அடிக்–கடி மன–உ–ளைச்–சல் வந்து நீங்–கும். புதன் ராசியை பார்ப்–ப–தால் மாமன் வகை உற–வு–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. பிர–சித்தி பெற்ற க�ோயில்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். வழக்கு சம்–பந்–த–மாக சமா–தான தீர்வு ஏற்–பட வாய்ப்–புக்–கள் உள்–ளது. சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 14-1-2018 மதி–யம் 1.15 முதல் 17-1-2018 காலை 2.07 வரை. பரி–கா–ரம்: திரு–வண்–ணா–ம–லை–யில் உள்ள ரம–ணர், சேஷாத்–திரி சுவா–மி–கள், ய�ோகி–ராம் சுரத்–கு–மார் ஆகி–ய�ோர் ஜீவ சமா–திக்கு சென்று வணங்–க–லாம். ஏழைப் பெண்–ணின் திரு–ம–ணத்–திற்கு உத–வ–லாம். கட–கம்: ராசி–யில் ராகு தொடர்–கி–றார். அத–னால் அடிக்–கடி மனச்–ச�ோர்வு வரும். சூரி–ய–னின் பார்வை கார–ணம – ாக சில முக்–கிய முடி–வுக – ளை எடுப்–பீர்–கள். கையில் பணம் புர–ளும். ச�ொந்த பந்–தங்–க–ளி–டையே செல்–வாக்கு உய–ரும். சுக்–கி–ரன் அனு–கூ–ல–மாக இருப்–ப–தால் விருந்து, விழா, சுற்–றுலா என்று சென்று வரு–வீர்–கள். அடிக்–கடி வந்–து–ப�ோன உடல்–ந–லக்–கு–றை–பா–டு– கள் நீங்–கும். வீடு, நிலம் வாங்–கு–வ–தற்கு முன்–ப–ணம் தந்து ஒப்–பந்–தம் செய்–வீர்–கள். கல்வி வகை–யில் செல–வு–கள் இருக்–கும். புதிய வியா–பா–ரத்–தில் கால் பதிப்–பீர்–கள். பங்–கு–தா–ரர்–க–ளி–டம் விட்–டுக்–க�ொ–டுத்–துச் செல்–ல–வும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 17-1-2018 அதி–காலை 2.08 முதல் 19-1-2018 மதி–யம் 2.17 வரை. பரி–கா–ரம்: சென்னை திரு–வ�ொற்–றி–யூர் வடி–வுடை அம்–மனை தரி–சிக்–க–லாம். துப்–பு–ரவு த�ொழி–லா–ளர்– க–ளுக்கு உத–வ–லாம். சிம்–மம்: புதன், சனி சேர்க்–கை–யால் நிறை, குறை–கள் உண்டு. சதா எதை–யா–வது நினைத்து குழப்–பம் அடை–வீர்–கள். முக்–கிய விஷ–யங்–க–ளில் முடிவு எடுக்–கு–முன் குடும்–பத்–தி–ன–ரி– டம் கலந்து பேசி செய்–ய–வும். செவ்–வாய் வலு–வாக இருப்–ப–தால் ச�ொத்து சம்–பந்–த–மாக முட்–டுக்–கட்–டை–கள் நீங்–கும். தந்–தைய – ா–ரின் உடல்–நல – த்–தில் கவ–னம் தேவை. உத்–ய�ோக – த்–தில் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு விரும்–பிய மாற்–றம் கிடைக்–கும். மாமி–யார், நாத்–த–னார் ஆகி–ய�ோ–ரி–டையே இருந்த பனிப்–ப�ோர் முடி–வுக்கு வரும். பரி–கா–ரம்: மது–ராந்–த–கம் ஏரி–காத்த ராமரை தரி–சிக்–க–லாம். ஏழை மாண–வர் கல்–விக்கு உத–வ–லாம். கன்னி: புதன் சுகஸ்–தா–னத்–தில் சனி–யுட – ன் இருப்–பத – ால் அலைச்–சல், பய–ணங்–கள் இருக்–கும். இட–மாற்–றத்–திற்–கான கால சூழல் உள்–ளது. அடிக்–கடி செலவு வைத்த பழைய வண்–டியை மாற்–று–வீர்–கள். வயிற்–றுக்–க�ோ–ளா–று–களை உட–னுக்–கு–டன் கவ–னித்து விடு–வது நலம்–த–ரும். குரு–வின் பார்வை கார–ண–மாக நீண்ட நாட்–க–ளாக விற்–கா–மல் இருந்த வீடு, நிலம் நல்ல விலைக்கு விற்–ப–னை–யா–கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் சில மனக்–க–சப்–புக்–கள் இருந்–தா–லும் பாதிப்பு வராது. வியா–பா–ரம் கை க�ொடுக்–கும். பியூட்டி பார்–லர், அழகு சாத–னங்–கள், ஸ்டே–ஷ–னரி சம்–பந்–த–மான த�ொழி–லில் லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். பரி–கா–ரம்: சம–ய–பு–ரம் மாரி–யம்–மனை தரி–சித்து வழி–ப–ட–லாம். பசு மாட்–டிற்கு கீரை, பழ வகை–க–ளைத் தர–லாம்.

20


13.1.2018 ஆன்மிக மலர்

ஜ�ோதிட முரசு

மிது–னம் செல்–வம்

துலாம்: த�ொட்–டது துலங்–கும். நின்–று–ப�ோன திட்–டங்–கள் மீண்–டும் த�ொட–ரும். குரு–வின் பார்வை கார–ணம – ாக பூர்–வீக – ச் ச�ொத்–துக்–களி – ல் இருந்த பிரச்–னைக – ள் தீரும். மகன், மகள் அனு–ச–ர–ணை–யாக நடந்–து–க�ொள்–வார்–கள். சனி மாற்–றம் சாத–கம – ாக அமை–யும். பழைய கடன்–களை அடைக்க வழி பிறக்–கும். பெண்–களி – ன் எதிர்–பார்ப்– புக்–கள் நிறை–வே–றும். பிறந்த வீட்டு குடும்ப உற–வு–க–ளால் சந்–த�ோ–ஷம் உண்டு. அலு–வ–லக பணி கார–ண–மாக அடிக்–கடி வெளி–யூர் செல்ல நேரி–டும். சுக்–கி–ரன், கேது சேர்க்கை கார–ண–மாக உடல்– ந–லத்–தில் கவ–னம் தேவை. கண் பார்வை குறை–பாடு கார–ண–மாக கண்–ணாடி அணிய வேண்டி வரும். பரி–கா–ரம்: சென்னை மயி–லாப்–பூ–ரில் உள்ள வெள்–ளீஸ்–வ–ரரை தரி–சிக்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பக்தி, ஸ்லோக புத்–த–கங்–கள் வாங்–கித் தர–லாம். விருச்–சி–கம்: செவ்–வாய் ராசி–யில் ஆட்சி பலம் பெறு–வ–தால் எதை–யும் துணிச்–ச–லு–டன் செய்து முடிப்–பீர்–கள். காலி–யாக இருக்–கும் இடத்–திற்கு புதிய வாட–கைத – ா–ரர்–கள் வரு–வார்–கள். குரு–வின் பார்வை கார–ண–மாக ச�ொத்து வாங்–கு–வ–தற்–கான கால சுழல் உள்–ளது. மருத்–துவ சிகிச்–சை– யில் இருந்–த–வர்–கள் குண–ம–டை–வார்–கள். சனி 2-ல் இருப்–ப–தால் சின்–னச் சின்ன சங்–க–டங்–கள் வர–லாம். நண்–பர்–க–ளி–டம் க�ொடுக்–கல், வாங்–கல் வைத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டாம். த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். கான்ட்–ராக்ட் வேலை எடுப்–ப–வர்–க–ளுக்கு கணி–ச–மான லாபம் உண்டு. பரி–கா–ரம்: வாராகி அம்–மனு – க்கு பச்சை ஆடை சாத்தி வழி–பட – ல – ாம். பக்–தர்–களு – க்கு வெண்–ப�ொங்–கலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். தனுசு: ராசி–யில் சனி இருப்–ப–தால் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருப்– பது நல்–லது. புத–னின் பார்வை கார–ண–மாக வெளி–நாடு செல்–வ–தற்கு விசா கிடைக்–கும். வாய் மூலம் பேசி த�ொழில் செய்–ப–வர்–கள் கவ–னத்–து–டன் பேசு–வது நல்–லது. உத்–ய�ோ– கத்–தில் வேலைச்–சுமை, பய–ணங்–கள் இருக்–கும். சுக்–கி–ரன், கேது சேர்க்–கை–யால் பல தடங்–கல்–கள் வந்–தா–லும் ஒரு வழி–யாக எல்–லா–வற்–றை–யும் சமா–ளிப்–பீர்–கள். பிர–சித்தி பெற்ற பரி–கார க�ோயில்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். பரி–கா–ரம்: க�ோயம்–புத்–தூர் ஈச்–ச–னாரி விநா–ய–க–ருக்கு அறு–கம்–புல் சாத்தி வழி–ப–ட–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு க�ொழுக்–கட்–டையை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். மக–ரம்: ராசி–யில் கூட்–டுக்–கி–ரக சேர்க்கை இருப்–ப–தால் நிறை, குறை–கள் இருக்–கும். ராகு 7-ல் இருப்–ப–தால் நிதா–னம், கவ–னம் தேவை. நண்–பர்–க–ளு–டன் அதிக நெருக்–கம் சுற்–றுலா செல்–வது ப�ோன்–ற–வற்றை தவிர்க்–க–வும். செவ்–வாய் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் ச�ொத்து வாங்– கு–வது, விற்–பது சாத–க–மாக முடி–யும். வளை–காப்பு, காது குத்து ப�ோன்ற சுப–நி–கழ்ச்–சி–க–ளுக்கு நாள் குறிப்–பீர்–கள். சனி, புதன் இரு–வ–ரின் சம்–பந்–தம் கார–ண–மாக பண வர–வு–கள் இருக்–கும். தந்–தை– யா–ரின் உடல்–ந–லம் பாதிக்–கப்–ப–ட–லாம். தடைப்–பட்டு வந்த குல–தெய்வ நேர்த்–திக்–க–டன்–களை செய்து முடிப்–பீர்–கள். அலு–வ–ல–கத்–தில் அனை–வ–ரி–ட–மும் அனு–ச–ர–ணை–யா–கச் செல்–வது நல்–லது. பரி–கா–ரம்: கும்–பக�ோ – ண – ம் அருகே அய்–யா–வாடி பிரத்–திய – ங்–கிரா தேவியை தரி–சிக்–கல – ாம். பக்–தர்–களு – க்கு தயிர் சாதத்தை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். கும்–பம்: ராசி–நா–தன் லாபஸ்–தா–னத்–தில் நிற்–பத – ால் மகிழ்ச்சி, ப�ொன், ப�ொருள் வரவு உண்டு. புதிய முயற்–சி–கள் பலன் தரும். வேலை சம்–பந்–த–மாக தேர்வு எழு–தி–ய–வர்–க–ளுக்கு நல்ல தக–வல் வரும். புத–னின் பார்வை கார–ணம – ாக குழந்தை பாக்–கிய ய�ோகம் உண்டு. தசா புக்தி சாத–க–மாக இருப்–ப–வர்–கள் நான்கு சக்–கர வண்டி வாங்–கு–வார்–கள். சுக்–கி–ரன், கேது சேர்க்கை கார–ண–மாக செல–வு–கள் கூடும். உற–வுப் பெண்–க–ளால் சில சங்–க–டங்–கள் வர–லாம். உத்–ய�ோ–கத்–தில் சம்–பள உயர்வு, பதவி உயர்–வுக்கு ய�ோக–முள்–ளது. வியா–பா–ரம் சீராக இருக்–கும். பணப்–பு–ழக்–கம் உண்டு. செங்–கல், மணல் கட்–டு–மா–னத் த�ொழி–லில் லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். பரி–கா–ரம்: முரு–கன் க�ோயி–லிற்கு விளக்–கேற்ற எண்–ணெய், நெய் வாங்–கித்–த–ர–லாம். ஏழை–க–ளின் மருத்–துவ செல–வு–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். மீனம்: செவ்–வாய் ஆட்சி பலத்–துட – ன் இருப்–பத – ால் மன–நிறை – வு குடும்–பத்–தில் மகிழ்ச்சி உண்டு. மகள் கர்ப்ப சம்–பந்–த–மாக இனிக்–கும் செய்தி வரும். தாயார் மூலம் உத–வி–கள் கிடைக்–கும். குரு–வின் பார்வை கார–ண–மாக பழைய வண்–டியை மாற்றி புது வண்டி வாங்–கு–வீர்–கள். சூரி–யன், ராகு பார்வை கார–ண–மாக அலைச்–சல், செல–வு–கள் இருக்–கும். தந்–தை–யா–ரின் மூலம் மருத்–துவ செல–வுக – ள் வந்து நீங்–கும். அலு–வல – க – த்–தில் இட–மாற்–றத்–திற்–கான அமைப்பு உள்–ளது. பய–ணத்–திட்–டங்–க–ளில் மாற்–றம் வர–லாம். த�ொழில் லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். புதிய முத–லீ–டு–க–ளில் கவ–னம் தேவை. பய–ணத்–தால் லாபம் உண்டு. பரி– க ா– ர ம்: நாமக்– க ல் ஆஞ்– ச – நே – ய – ரு க்கு துளசி மாலை சாத்தி வணங்– க – ல ாம். பக்– த ர்– க – ளு க்கு க�ொண்–டைக்–க–டலை சுண்–டலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம்.

21


ஆன்மிக மலர்

13.1.2018

மனித உரு–வில்

த�ோன்–றும் கட–வுள்! அவர் ஊழி–ய–ரி–டம், நான் M.A. படித்–த– வன் என்று ச�ொன்–னத – ால் இவை அனைத்– தும் தந்–தீர்–கள். ஆனால் ``MAN” என்று வந்– த – ப �ோது எது– வு ம் செய்– ய – வி ல்லை. எனக்கு எது–வும் வேண்–டாம் என்று ச�ொன்– னார். நாம் அதி–கம – ாக மதிக்க வேண்–டிய – து கல்–லூரி பட்–டத்தை அல்ல. மனி–தத்–தன்–மை– யைத்–தான். கட–வுள் மனித உரு–வில்–தான் த�ோன்–று–கி–றார். ‘‘நம்–மி–டையே எவ–ரும் தமக்–கென்று வாழ்–வ–தில்லை; தமக்–கென்று இறப்–ப–து– மில்லை. வாழ்ந்–தா–லும் நாம் ஆண்–ட–வ– ருக்–கென்றே வாழ்–கி–ற�ோம். இறந்–தா–லும் ந்த உல–கத்–தில் உண்–மை–யான அன்பு கிடைக்– ஆண்– ட – வ – ரு க்– கென்றே இறக்– கி – ற�ோ ம். காது. மனி–தரி – ன் அன்பு மாறிப்–ப�ோ–கும். இன்–றைக்கு ஆகவே வாழ்ந்–தா–லும் இறந்–தா–லும் நாம் ஒன்று ச�ொல்–வார்–கள், நாளைக்கு ஒன்று ச�ொல்– ஆண்– ட – வ – ரு க்கே உரி– ய – வ ர்– க – ள ாய் வார்–கள். நன்–றாக இருக்–கும்–ப�ோது நேசிப்–பார்–கள். இருக்– கி – ற�ோ ம். ஏனெ– னி ல், இறந்– ஆபத்து, கஷ்–டம் வரும்–ப�ோது மறந்–துப – �ோ–வார்–கள். த�ோர் மீதும், வாழ்–வ�ோர் மீதும் கிறிஸ்தவம் இல்– ல ா– வி ட்– ட ால் அவர்– க ள் வாழ்க்– கை – யி ல் காட்டும் ஆட்சி செலுத்–தவே கிறிஸ்து இறந்– பாதை உயர்வு வரும்–ப�ோது மறந்–து–ப�ோ–வார்–கள். ஆக– தும் வாழ்–கி–றார். அப்–ப–டி–யி–ருக்க வே–தான் எல்–லாம் வல்ல இறை–வன் ‘‘நான் உங்– நீங்–கள் ஏன் உங்–கள் சக�ோ–த–ரர், களை திக்–கற்–ற–வர்–க–ளாக விட–மாட்–டேன் என்று சக�ோ–த–ரி–க–ளி–டம் குற்–றம் காண்–கி– அவ–ரது பரி–பூ–ரண அன்–பைத் தரு–கி–றார். அடிக்–கடி றீர்–கள்? ஏன் அவர்–களை இழி–வா–கக் இறை–வ–னைக் குறித்த எண்–ணம் உடை–ய–வர்–க–ளாக கரு–து–கி–றீர்–கள்? நாம் அனை–வ–ருமே கட– மனித நேயர்–க–ளு–டன் இருக்க வேண்–டும். வு–ளின் நடு–வர் இருக்–கைமு – ன் நிறுத்–தப்–படு – – கிறிஸ்–து–வின் ப�ோதனை வழி–யைப் பின்–பற்றி வாழ வ�ோம் அல்–லவா? ஏனெ–னில், ‘‘ஆண்–டவ – ர் நினைத்த அந்த மனி– த ர் ஊர் ஊராக அலைந்– த ார். ச�ொல்–கி–றார், நான் என்–மேல் ஆணை– அவ–ரு–டைய ச�ொத்து என்–பது வெறும் ஒரு துணிப்பை யிட்–டுள்–ளேன், முழங்–கால் அனைத்–தும் மட்–டுமே. அவ்–வாறு அலைந்து திரிந்–த–ப�ோது ஒரு–நாள் எனக்–குமு – ன் மண்–டியி – டு – ம். நா அனைத்–தும் அவர் ந�ோய்–வாய்ப்–பட்–டார். காய்ச்–ச–லும், வேறு ந�ோய்– என்–னைப் ப�ோற்–றும்–’’ என்று மறை–நூலி – ல் க–ளும் வந்–த–தால் அவர் ஓர் அரசு மருத்–து–வ–ம–னைக்–குச் எழு–தி–யுள்–ளது அன்றோ? சென்–றார். அங்கு அவரை எவ–ரும் கவ–னிக்–க–வில்லை. ஆகவே, நம்– மு ன் ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – பிச்–சைக்–கா–ரன் என்று நினைத்–த–னர். மருத்–து–வ–மனை ரும் தம்– ம ைக் குறித்தே கட– வு – ளு க்– கு க் ஊழி–யர் ஒரு–வர் அவ–ரிட – ம் வந்து, நீ ப�ோய் அந்த வராந்–தா– கணக்– கு க் க�ொடுப்– ப ர். ஆகை– ய ால் வில் உட்–கார். இப்–ப�ோது உனக்–குக் க�ொடுக்க படுக்கை இனி ஒரு– வ ர் மற்– ற – வ – ரி – ட ம் குற்– ற ம் எது–வும் இல்லை என்–றார். அவர் ப�ோய் வராந்–தா–வில் காணா–தி–ரு ப்–ப�ோம். மேலும் சக�ோ–தர, உட்–கார்ந்–தார். சக�ோ–த–ரி–க–ளுக்–குத் தடைக்–கல்–லா–கவ�ோ, அங்கு அவர் ஓர் ஆங்–கில நாளேட்–டைக் கண்–ட–தும் இடை–யூற – ா–கவ�ோ இருப்–பதி – ல்லை எனத் தீர்– அதை எடுத்து வாசிக்–கத் த�ொடங்–கி–னார். அதைக்–கண்ட மா–னித்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். தன்–னிலேயே – அந்த ஊழி–யர் அவ–ரிட – ம், உனக்கு ஆங்–கில – ம் வாசிக்–கத் எப்–ப�ொ–ருளு – ம் தீட்–டா–னது அல்ல. எனி–னும் தெரி–யுமா? என்று கேட்–டார். அவர் தெரி–யும் என்–றார். ஒரு ப�ொருள் தீட்–டா–னது எனக்–க–ரு–து–வ�ோ– அவ–ரிட – ம் ஊழி–யர், நீ எது–வரை படித்–திரு – க்–கிற – ாய்? என்று ருக்கு அது தீட்–டா–ன–தா–கவே இருக்–கும்.’’ கேட்க, அவர் நான் ஆங்–கி–லத்–தில் M.A. பட்–டம் எடுத்–த– - (உர�ோ–மை–யர் 14:7-14) வன் என்–றார். அவர் தங்–களு – ட – ைய பெயர் என்–னவெ – ன்று கேட்க, என் பெயர் பீட்–டர் ராயன் என்–றார். அதிர்ந்–துப – �ோன - ‘‘மண–வைப்–பி–ரி–யன்–’’ அந்த ஊழி–யர் உடனே அவ–ருக்கு படுக்கை மற்–றும் ஜெய–தாஸ் பெர்–னாண்டோ மருந்–து–கள் க�ொடுத்–தார்.

22


13.1.2018

ஆன்மிக மலர்

Þvô£Iò õ£›Mò™

இறைவழி அரசியல்! தூ–த–ரின் அன்பு மகள் ஃபாத்–திமா. மிக இறைத்– எளிய குடும்–பத்–தில் வாழ்க்–கைப்–பட்–ட–வர்.

வீட்டு வேலை–கள் அனைத்–தை–யும் அவரே செய்– வார். திரு– கை – யி ல் மாவு அரைத்து அரைத்து அவ–ருடை – ய கைக–ளில் காய்ப்–புக் காய்த்து விட்–டது. கண–வர் அலீ தம் மனை–வி–ப–டும் சிர–மத்–தைக் கண்டு அவ–ரிட – ம் ஓர் ஆல�ோ–சனை கூறி–னார். “உன் தந்தை இறைத்–தூ–தர்–தான் இன்று மதீ–னா–வின் ஆட்–சி–யா–ள–ராக இருக்–கி–றார். அர–சுக் கரு–வூ–லத்– திற்கு இன்று நிறைய கைதி–கள் கிடைத்–துள்–ளன – ர். அவர்–க–ளில் யாரே–னும் ஒரு–வரை வீட்டு வேலை– க–ளுக்–கா–கத் தரு–மாறு சென்று கேள்” என்–கி–றார். ஃபாத்– தி – ம ா– வு ம் தம் தந்– தை – யி – ட ம் சென்று வீட்–டு–வே–லை–க–ளுக்கு ஒரு பணி–யா–ள–ரைத் தரும்– படி கேட்–கி–றார். ஆட்–சி–யா–ள–ரான இறைத் தூதர் என்ன ச�ொன்–னார் தெரி–யுமா? “அன்பு மகளே...அர–சுப் ப�ொறுப்–பில் கிடைத்–தி– ருக்–கும் கைதி–கள் அனை–வரு – ம் அர–சாங்–கத்–துக்கு உரி–யவ – ர்–கள். ப�ொது–மக்–களி – ன் ச�ொத்–துக – ள். ப�ொது– மக்–க–ளி–டையே பங்–கி–டப்–பட வேண்–டி–ய–வர்–கள். உனக்–குத் தரு–வ–தற்கு இல்லை மக–ளே” என்று கூறி மறுத்–து–விட்–டார். அர–சுக் கரு–வூ–லத்–தைச் ச�ொந்–தத் தேவைக்– குப் பயன்–ப–டுத்–தக் கூடாது என்–பது இறைச்–சட்– டம். இறைச்–சட்–டங்–களை நடை–மு–றைப்–ப–டுத்த வேண்–டி–யது ஓர் இறைத்–தூ–த–ரின் கடமை. இதற்–குப் பெயர்–தான் இறை–வழி அர–சி–யல். மக்–ஸும் கிளை, அர–பு–க–ளின் ஓர் உயர்ந்த க�ோத்–திர– ம். அந்–தக் க�ோத்–திர– த்–தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் திரு–டி–விட்–டாள். திருட்–டுக் குற்–றம் ஆதா–ர– பூர்–வ–மாக நிரூ–பிக்–கப்–பட்–டு–விட்–டது. க�ோத்–தி–ரத்

இந்த வார சிந்–தனை “(நபியே) இறை– வ ன் இறக்கி அரு– ளி ய சட்–டத்–திற்கு ஏற்ப அவர்–களு – டைய – விவ–கா–ரங்– க– ளி ல் தீர்ப்பு அளி– யு ங்– க ள். அவர்– க – ளி ன் ஆசா– ப ா– ச ங்– க – ள ைப் பின்– ப ற்– ற ா– தீ ர்– க ள்.” (குர்–ஆன் 5:49)

தலை–வர்–கள் கூடிப் பேசி–னர். உயர் க�ோத்–தி–ரத்– தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் தண்–டிக்–கப் பட்–டால் அது நமது க�ோத்–திர– த்–துக்கே அவ–மா–னம். ஆகவே நபி– க – ள ா– ரி – ட ம் தூது அனுப்பி, அந்– த ப் பெண்– ணுக்–குத் தண்–ட–னை–யி–லி–ருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்–டும் என்று க�ோரிக்கை வைத்–த–னர். இதைக் கேட்–டது – ம் நபி–கள – ா–ரின் முகம் க�ோபத்– தால் சிவந்து விட்–டது. அவர் கூறி–னார்: “என் மகள் ஃபாத்–திம – ாவே திரு–டியி – ரு – ந்–தா–லும் அவ–ரைத் தண்–டிக்–கா–மல் விட–மாட்–டேன்” என்–றார். “நீதியை நிலை–நாட்–டுங்–கள்” என்–பது இறைச்– சட்–டம். அதை நடை–முற – ைப்–படு – த்–தின – ால் அதற்–குப் பெயர்–தான் இறை–வழி அர–சி–யல். கலீஃபா உமர் அவர்–க–ளின் ஆட்–சிக்–கா–லம். பார–சீக, ர�ோமா–னி–யப் பேர–ர–சு–களை எல்–லாம் மண்– டி – யி – ட ச் செய்த மாபெ– ரு ம் ஆட்– சி – ய ா– ள ர். அவ–ருடை – ய ஆட்–சிக்–கா–லத்–தில் அர–சுக் கரு–வூல – ம் நிரம்பி வழிந்–தது. ஆனால் உமர் அவர்–க–ளின் சட்–டையி – ல் ஒன்–பது ஒட்–டுத் துணி–கள்... அத்–துணை எளிமை. ஒரு–முறை உமர் அவர்–கள் ந�ோய்–வாய்ப்–பட்– டார். மருந்–தைக் குழைத்–துச் சாப்–பிட க�ொஞ்–சம் தேன் தேவைப்–பட்–டது. ஏழை உம–ரின் வீட்–டில் எப்–படி – த் தேன் இருக்–கும்? அர–சுக் கரு–வூல அதி–கா– ரி–யிட – ம் சிறி–தள – வு தேன் தரும்–படி அந்த மாபெ–ரும் ஆட்–சிய – ா–ளர் க�ோரிக்கை வைக்–கிற – ார். அர–சுக் கரு– வூல அதி–காரி தயங்–கு–கி–றார். அர–சுக்–குச் ச�ொந்–த– மான தேன் ஆயிற்றே... எப்–ப–டித் தரு–வது என்று. அதி–காரி விசா–ரணை நடத்–து–கி–றார். கலீஃபா உடல்–ந–ல–மில்–லா–மல் இருக்–கி–றார் என்–பது உண்– மை–தான் என்–றும் தேன் அவ–சி–யம் என்–றும் தெரி– ய–வ–ரு–கி–றது. அதற்–குப் பிறகே மருந்–து குழைப்–ப– தற்கு எவ்–வள – வு தேன் தேவைய�ோ அந்த அளவை மட்–டும் தரு–கி–றார். அர–சுக் கரு–வூல அதி–கா–ரியி – ன் நேர்–மையை – யு – ம் ப�ொறுப்பு உணர்–வையு – ம் கண்டு கலீஃபா பெரி–தும் மகிழ்–கி–றார். இது–தான் இறை–வழி அர–சி–யல்.

- சிரா–ஜுல்–ஹ–ஸன்

23


Supplement to Dinakaran issue 13-1-2018 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/18-20

24

Anmegam  
Anmegam  

Anmegam.Weekly.Books

Advertisement