Page 1

7-1-2018 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

என்ன சாப்பிடணும்?

எப்ப டி சாப்பிடணும்? உடல் நலம்

காக்கும் உணவு விதிகள்

õê‰

î‹


2

வசந்தம் 7.1.2018


7.1.2018

வசந்தம்

3


மார்கழி பனியை எப்படி சமாளிப்பது?

“மா

ர்–கழி மாசத்து பனி–யிலே ஏகப்–பட்ட க�ொசு–வத்–தியை தவிர்த்–து–விட்டு லிக்–விட் பயன்–ப– உடல் உபா–தை–கள் வருது. எப்–படி டுத்–தல – ாம். குறிப்–பாக குழந்–தை–கள் க�ொசு விரட்டி சமா–ளிக்–க–லாம்னு ஆல�ோ–சனை கிரீம்–களை பயன்–ப–டுத்–து–வதை தவிர்க்க வேண்– ச�ொல்–லுங்–க–ளேன்?” என்று கேட்–டி–ருக்–கி–றார் டும். வீட்–டின் முன் தண்–ணீர் தேங்–கா–மல் பார்த்–துக் ஜீவா, சேலம். க�ொள்–வது அவ–சி–யம். டெங்கு ப�ோலவே ஒரு–வித குழந்– த ை– க ள் முதல் பெரி– ய – வ ர்– க ள் வரை ஜுரம் உள்–ளது. இந்த ஜுரத்–தால், மூட்–டு–வலி, அனை–வ–ரை–யு ம் பாதிக்– கு ம் உடல் ந�ோய்– க ள் சரு–மத்–தில் தடிப்பு மற்–றும் ஜுரம் அதி–க–மாக என்ன, அதி–லி–ருந்து எப்–படி தப்–பிப்–பது என்று இருக்–கும். இதனை ரத்த பரி–ச�ோ–தனை மூலம் விளக்–கு–கி–றார் குழந்–தை–கள் மற்–றும் ப�ொது–நல அறிந்து அதற்கு ஏற்ப சிகிச்சை எடுத்–துக் க�ொள்ள மருத்–து–வர் சதீஷ். வேண்–டும். ‘‘மழைக்– க ா– ல த்– தி ல் வரும் ந�ோய்– க ள் ஒரு மழை தண்–ணீ–ரு–டன் சாக்–கடை நீர் கலப்–பது பக்–கம் என்–றால், மழைக்கு பின் வரும் ப�ொது– வ ான விஷ– ய ம். இத– ன ால் குடிக்– ந�ோய்–கள் மறு–பக்–கம். ச�ொல்–லப் ப�ோனால் கும் தண்–ணீ–ரும் மாசு–ப–டு–கி–றது. அதை மழைக்கு பிறகு வரும் ந�ோய்–க–ளின் தாக்– நாம் பரு–கும் ப�ோது, வயிற்–றுப்–ப�ோக்கு, கம் அதி–க–மாக இருக்–கும். வைரல்ஃப்ளூ குடல்–புண் மற்–றும் குடல்–பூச்சி ப�ோன்ற என்று அழைக்–கப்–ப–டும் ஒரு வகை–யாக பிரச்–னைக – ள் உண்–டா–கும். பனிக்–கா–லத்–தில் சளி பிரச்னை ப�ொது–வான ந�ோய். மழைக் நாம் சாப்–பி–டும் உணவு எளி–தில் ஜீர–ண– காலத்– தி ல் இருந்து திடீ– ரெ ன்று பனிக்– மா–காது. அத–னால் இரவு எட்டு மணிக்கு கா–லம் த�ொடங்–கும் ப�ோது வைரல் கிரு– முன் இரவு உண–வுக – ளை சாப்–பிடு – வ – து நல்– மி–கள் காற்–றில் அதி–க–மாக பரவி இருக்– லது. அதிக எண்–ணெய் மற்–றும் ப�ொரித்த சதீஷ் கும். இத–னால் குழந்–தை–கள் மட்–டும் இல்–லா–மல் உண–வு–களை தவிர்த்து எளி–தில் ஜீர–ண–மா–கும் பெரி–ய–வர்–க–ளை–யும் இது பாதிக்–கும். உண–வு–களை உண்–ண–வேண்–டும். பேக்–க–ரி–யில் அடுத்த பிரச்னை தண்–ணீ–ரால் பர–வும் ந�ோய். கிடைக்–கும் கிரீம் கேக்–குக – ளை தவிர்க்–கவே – ண்–டும். மழைக்கு பின் சாலை–க–ளில் தண்–ணீர் தேங்கி சாலை–ய�ோர உண–வுக – ளை சாப்–பிட – ா–மல், வீட்–டில் இருக்–கும். இது க�ொசு உற்–பத்–தி–யா–கும் இடம். தயா–ரித்த உண–வு–கள் மற்–றும் நன்கு க�ொதிக்க இதன் மூலம் டெங்கு மற்–றும் மலே–ரியா ப�ோன்ற வைத்த தண்–ணீரை குடிப்–ப–தன் வழி–யாக இந்–தப் காய்ச்–சல்–கள் பர–வும். அத–னால் மாலை ஐந்து பிரச்–னை–யில் இருந்து விடு–ப–ட–லாம். மணிக்கு மேல் ஜன்– ன ல்– க ளை மூடு– வ து நல்– இந்–தக் காலத்–தில் குளிர்ந்த காற்று வீசும். லது. அல்–லது க�ொசு வரா–மல் இருக்க ஜன்–ன– அது நுரை–யீ–ரலை பாதிக்–கும். குறிப்–பாக வீசிங், லில் க�ொசு வலை அடிக்–க–லாம். புகை வரும் சைனஸ் மற்–றும் ஆஸ்–துமா பிரச்னை உள்–ள–வர்– கள் இரவு நேரத்–தில் வெளியே செல்–வதை தவிர்க்க வேண்–டும். அப்–படி – யே சென்–றாக வேண்–டும் என்ற ழந்–தை–கள் முதல் பெரியவா்கள் வரை நிலை ஏற்–பட்–டால், ஸ்வெட்–டர் மற்–றும் காது–களை த�ொடர்–பான அனைத்–துப் பிரச்னை– மறைக்க குல்லா அணிந்து செல்–ல–லாம். பனிக் க– ளு க்– கு ம் வாட்– ஸ ப் வத்– ச – ல ா– வி – ட ம் வாச– காலத்–தில் சரும பிரச்–னை–யும் ஏற்–ப–டும். சரு–மம் கர்–கள் தீர்வு கேட்–க–லாம். அந்–தந்த துறை– வறண்டு ப�ோவ–தால், அதை சமா–ளிக்க மாய்–சர – ை– யின் சிறந்த நிபு–ணர்–க–ளின் உத–வி–ய�ோடு சிங் ல�ோஷன் பயன்–படு – த்–தல – ாம். வறண்ட சரு–மம் பதில் க�ொடுப்–பார். கேள்–வி–களை அனுப்ப உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு, சரு–மம – ா–னது மேலும் வறண்டு வேண்–டிய முக–வரி ப�ோய் செதில் செதி–லாக உதி–ரும். இவர்–கள் வாட்–ஸப் வத்–சலா சரு–மநி – பு – ண – ரி – ன் ஆல�ோ–சனை பெறு–வது நல்–லது – ’– ’ தின–க–ரன் வசந்–தம், 229, கச்–சேரி ர�ோடு, என்–கி–றார் டாக்–டர் சதீஷ். மயி–லாப்–பூர், சென்னை-4. த�ொகுப்பு: ப்ரியா

கு

4

வசந்தம் 7.1.2018


புற்று ந�ோயோ...? கவலை நவண்ோம் வந்து    விட்டது    நவீன    சிகிச்சை

புற்றுந�ோய் என்பது ந�ருப்்பப ந்போல, ந�ருபபு ஒரு கட்டிடத்தில் ஆரம்பித்து எரியும் ந்போழுநே கண்ணுக்கு நேரியோே ந�ருபபுப ந்போறிகள் கோற்றில் எல்லோ தி்ைகளிலும் ்பரவும். �ோம் கண்ணுக்குத் நேரிநே ந�ருபபு ஜூவோ்ல மீது மட்டும் ேண்ணீர் ஊற்றி அ்ைபந்போம். ஆனோல் ்பல தி்ைகளுக்கும் நைனறு ேங்கிய ந்போறிகளில் இருநது மீண்டும் ந�ருபபு ்பற்றி கட்டிடம் முழு்மக்கும் ்பரவி முழு கட்டிடத்்ேயும் அழித்து விடும். ஆகநவ ந�ருபபு கட்டிடத்தின ஒரு ்பகுதியில் இருக்கும்ந்போநே கட்டிடத்தின எல்லோ ்பகுதிகளிலும் ேண்ணீர் ஊற்றினோல் ந�ருபபு ்பரவோமல் முழு கட்டிடத்்ேயும் கோப்போற்றி விடலோம். அதுந்போலத்ேோன புற்றுந�ோயும், உடலில் ஏநேனும் ஒரு ்போகத்தில் ஆரம்பித்ேோலும் ந்பரும்்போநலோர்க்கு அேன நகோடிக்கைக்கோன வி்ேகள் ரத்ேம் மூலம் உடலின முக்கிய ்போகங்களோன மூ்ள, இேயம், சிறுநீரகம், நு்ரயீரல், கல்லீரல் ஆகியவற்றில் நைனறு ேங்கி வளரும். முேலில் ஆரம்பித்ே ்போகத்திற்கு மட்டும் நரடிநயோநேரபிநயோ அல்லது அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது இரண்டும் நைர்த்து நைய்ேோநலோ முழு குைம் உண்டோவது இல்்ல. ந்பரும்்போநலோர்க்கு அறு்வ அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்து சில மோேங்களிநலநய அத்தியோவசிய ்போகங்களுக்கு ்பரவி உயி்ரப ்பறித்து விடுகிறது. கடநே 20 ஆண்டுகளுக்கு முனபு வ்ர ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநது கண்டுபிடிக்கப்படவில்்ல. ஆகநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி மட்டுநம நைய்யப்பட்டது. இனறும் ந்பரும்்போலோன மருத்துவம்னகளில் இ்வநய நைய்யப்படுகினறன. ஆனோல், ைமீ்ப வருடங்களில் ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநதுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கினறன. இவற்்ற ைரியோன கல்வயில் �ரம்புவழியோக ரத்ேத்தில் நைலுத்தினோல் C.T.SCAN, MRI SCAN, PET SCAN ஆகியவற்றிற்கும் நேரியோே உடல் எங்கும் ்பரவி உயிர் ்பறிக்க கோத்திருக்கும் புற்றுந�ோய் வி்ேகள் அழிவதுடன, முேலில் ஆரம்பித்ே ந்பரிய கட்டியும் நமலும் வளரோமல் சுருங்கி ைக்்க ஆகிவிடும். இேற்கு நமலும் நே்வப்பட்டோல் சிறிய அளவு அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது நரடிநயோ நேரபிநயோ நைய்து ்வத்தியத்்ே பூர்த்தி நைய்யலோம். இத்ே்கய �வீன மருநது சிகிச்ையிலும், மோர்்பகபபுற்றுந�ோய், மூசசுக்குழோய் புற்றுந�ோய்,

உைவுக்குழோய் புற்றுந�ோய், கர்ப்பப்்ப புற்று ந�ோய், �ோக்கு புற்றுந�ோய், ஆண்குறி புற்றுந�ோய், குழந்ேகள் புற்றுந�ோய் ஆகியவற்்ற ஆ்பநரஷன நைய்து அகற்றோமல் ்வத்தியம் நைய்யலோம். இதுேவிர ஏற்கனநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்தும் முற்றி உடலில் ்பல ்போகங்களுக்கும் ்பரவி உயிர் குடிக்கக் கோத்திருக்கும் ்பலருக்கு, �வீன மருநதுகள் அளித்து வோழ�ோள் மற்றும் வோழவின ேரம் (Quantity and quality of life) கு்றயோமல் கோப்போற்றலோம், நரடிநயோநேரபி மற்றும் அறு்வ சிகிச்ை நைய்தும் குைம்டயோே புற்றுந�ோ்யயும் இம்மு்றயில் குைப்படுத்ேலோம்.

AIDS ந�ோயில் பி்ழத்ேவரில் ்பலருக்கு சில ஆண்டுகளில் புற்றுந�ோயும் வருகிறது. புற்று ந�ோயோளிகள் சிலருக்கு AIDS இருக்கிது. ைமீ்பத்தில் வநதிருக்கும் �வீன சிகிச்ை மு்றகளில் AIDS +புற்றுந�ோய் இரண்டும் உள்ள ந�ோயோளிகளுக்கும் �ல்ல ்வத்தியம் நைய்ய முடியும் எனகிறோர் நைன்ன மருத்துவ மருநதியல் து்றயில் ்பணியோற்றி ஓய்வு ந்பற்ற ந்பரோசிரியர். இவர் 30 ஆண்டுகளோக இத்து்றயில் ்பணியோற்றி வருகிறோர். கடநே 15 ஆண்டுகளோக அ்னத்து வ்க புற்றுந�ோய்க்கும் சிகிச்ை அளிப்பேற்நகனநற மந்ேநவளி மோர்க்நகட் அருகில் K.K.R. மருத்துவம்ன்ய நிறுவி சிகிச்ை அளித்து வருகிறோர்.

8883000123/9884057000 9884057000 8883000123/8760110011 044-42067705 எண். வெங்கடகிவெளிருஷ்ணா டு, மந்தை நி்ையம்ல், மந்தை அருகில்வ, ெளி,மந்தைவென்னை-600028 வெளி, வென்னை-28. ப.எண்.26/74,9,மந்தை வதைரு,ேரணாமந்தை வெளிவெளிமார்கேேருநது வகெட் அருகி 7.1.2018

வசந்தம்

5


தமிழ் சினிமாவில் அரிதிலும் அரிதாக ப�ொழியும் அருவி!

டந்த வருட இறு– தி – யி ல் வெளி– வ ந்த ‘அரு– வி ’, தமிழ் சினிமா ரசி– க ர்– க ளை மட்– டு – மி ன்றி ரஜினி ப�ோன்ற சூப்– ப ர் ஸ்–டார்–கள – ையே பிர–மிக்க வைத்–திரு – க்–கிற – து. ‘அரு– வி–’–யாக நடித்த அதிதி பாலன்–தான் இப்–ப�ோது டாக் ஆஃப் த க�ோலி–வுட். ‘அரு– வி – ’ க்கு முத– லி ல் லேடி சூப்– ப ர்ஸ்– ட ார் என புக–ழப்–ப–டும் பெரிய நடிகை ஒரு–வ–ரை–தான் இயக்–குந – ர் அருண் புரு–ஷ�ோத்–தமன் ஆரம்–பத்–தில் த�ொடர்பு க�ொண்–டா–ராம். படத்–தில் ‘அரு–வி–’–யின் பாத்–திர வாய்ப்பை கேட்–ட–துமே, துணிச்–ச–லுக்கு பேர் ப�ோன அவ–ரே–கூட தயக்–கத்–த�ோடு இந்த வாய்ப்பை மறுத்–தா–ராம். அவர் மட்–டுமி – ன்றி வேறு சில முன்–னணி நடி–கை–க–ளும் இந்த கேரக்–டரை கேள்–விப்–பட்–ட–துமே, கதை–கூட கேட்–க–வில்–லை– யாம். எச்.ஐ.வி. த�ொற்–று–ந�ோய் பாதித்த இளம்– பெண் பாத்–திர– த்–தில் தைரி–யம – ாக நடித்–தத – ால்–தான்

#aditi_balan இப்–ப�ோது பாராட்டு மழை அரு–வி–யாக அதிதி பாலன் தலை–யில் ப�ொழிந்–துக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – து. “படத்–தின் கதையை கேட்–டப – �ோது அதில் இடம்– பெற்–றி–ருக்–கும் மற்ற விஷ–யங்–க–ளை–விட அப்பா - மகள் உற–வுக்–கான முக்–கி–யத்–து–வம்–தான் என் மன–தில் பதிந்–தது. அடிப்–ப–டை–யில் நான் அப்பா செல்–லம் என்–ப–தால், வேறு எதைப் பற்–றி–யும் கவ–லைப்–பட – ா–மல் ‘அரு–வி’– ய – ா–கவே மாறி–விட்–டேன்” என்–கி–றார் அதிதி. சென்–னை–யில் பிறந்து வளர்ந்த அதி–திக்கு வயது இப்–ப�ோது இரு–பத்–தேழு. இங்கே பட்–டப்– ப–டிப்பு படித்–த–வர், சட்–டம் படிப்–ப–தற்–காக பெங்–க– ளூர் சென்–றார். சட்–டம் படித்த வக்–கீ–லம்–மா–வுக்கு கலை– யி ல்– த ான் ஆர்– வ ம். முறைப்– ப டி பர– த ம் கற்–றி–ருக்–கி–றார். சென்–னைக்கு வந்து தியேட்–டர் நாட– க ங்– க – ளி ல் திறமை காட்ட ஆரம்– பி த்– த ார். உண்–மை–யில் அதி–தி–யின் குடும்–பப் பின்–ன–ணி– யில் யாரும் சினி–மா–வில் இல்லை. டிவி–யில�ோ, விளம்–ப–ரப் படங்–க–ளில�ோ அதிதி நடித்–த–தில்லை. டைரக்–டா–கவே ஹீர�ோ–யின்–தான். டைட்– டி ல் ர�ோல் என்– ப – த ால் கிட்– ட த்– தட்ட இரண்டு வருட காலம் ‘அரு–வி–’–யா–கவே வாழ்ந்–தி– ருக்–கி–றார் அதிதி. குறிப்–பாக படத்–தின் இறு–திக் காட்–சி–க–ளில் எய்ட்ஸ் ந�ோய் பாதித்–ததை ப�ோன்ற த�ோற்–றம் க�ொண்–டுவ – ரு – வ – த – ற்–காக இவ–ரும், இயக்– கு–நரு – ம் மிக–வும் கடு–மைய – ாக உழைத்–திரு – க்–கிற – ார்– கள். “நீங்க எப்போ ரெடி–யா–கி–றீங்–கள�ோ, நான் அப்போ ஷூட்–டிங் வெச்–சிக்–கி–றேன். உட–ல–ள– வில் மட்–டு–மில்–லாமே, மன–த–ள–வி–லும் நீங்க தயா– ரா–வ–து–தான் முக்–கி–யம். மத்த விஷ–யத்தை பத்தி கவ–லைப்–பட – ா–தீங்–க” என்று இயக்–குந – ர் முழு சுதந்– தி–ரம் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார். ஒன்–றரை மாதத்–தில் பத்து கில�ோ எடை குறைத்து எலும்–பும், த�ோலு– மாக இயக்–கு–நர் முன்–பாக ப�ோய் நின்–ற–ப�ோது, அதி–தியை அடை–யா–ளம் காண–முடி – ய – ா–மல் அசந்து விட்–டா–ராம் அருண் புரு–ஷ�ோத்–த–மன். “இப்–ப�ோது படம் வெளி–யாகி பல தரப்–பி–லி– ருந்–தும் பாராட்–டு–களை குவித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்– கும்–ப�ோது அப்–ப�ோது பட்ட கஷ்–டங்–கள் எது–வுமே நினை–வில் வர–வில்–லை” என்–கி–றார் அதிதி. “சரி. அடுத்து?” “நிறைய பேர் கதை ச�ொல்– கி – ற ார்– க ள். ‘அரு–வி–’யை மிஞ்–சக்–கூ–டிய சவாலை எதிர்–க�ொள்– ளவே விரும்–பு–கி–றேன். அவ–ச–ர–மில்லை. ப�ொறு– மை–யா–கவே நடித்–துக் க�ொள்–ள–லாம்” என்–கி–றார் ‘அரு–வி’. Sorry, அதிதி.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா

6

வசந்தம் 7.1.2018


쾡 C¡†ó‹, ݆®ê‹, ª¼Í¬÷õ£î‹ (Cerebral Palsy) «ï£Œèœ ÍL¬è CA„¬êJ™ °í‹ ªøô£‹ ª¼Í¬÷ ºì‚°õ£î‹ «ï£Œ: è¼M«ô«ò£ Hø‚°‹«£¶, Í¡Á õò¶‚°œ ãŸ´‹ ͬ÷‚裌„ê™, ñóµ «£¡ø è£óíƒ è÷£™ à‡ì£Aø¶. ÜP°Pèœ:

迈¶ GŸè£¬ñ, î£ñîñ£è ïìŠ¶, GŸè º®ò£¬ñ, â„C™ å¿°õ¶, Ü®‚è® õLŠ¹ à‡ì£õ¶, ñùõ÷˜„C °¬ø£´, ͘‚èñ£è ï쉶 ªè£œõ¶, «²õF™ Cóñ‹, ®ŠH™ Hó„C¬ù, â¿î º®ò£¬ñ. CA„¬ê : ÞòŸ¬è ÍL¬è ñ¼‰¶èO¡ Íôñ£è ª¼Í¬÷ ºì‚° õ£îˆFŸ° CA„¬ê ÜO‚A«ø£‹. CA„¬ê â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹«£¶ æK¼ ñ£îƒèO«ô«ò CA„¬êJ¡ è£óíñ£è àì™G¬ôJ™ º¡«ùŸø‹ à‡ì£õ¬î è£í º®»‹. ªî£ì˜ CA„¬ê â´Š ï™ô °í‹ ªîK»‹. 쾡 C¡†ó‹

ñóµ‚ «è£÷£Áè÷£™ Þ‰î «ï£Œ à‡ì£Aø¶. Þîò«ï£Œ, è£‚è£ õLŠ¹, ¬î󣌴 «è£÷£Á, è‡E™ Hó„C¬ù, «²õF™ Cóñ‹, ¹K‰¶ ªè£œõF™ Hó„C¬ù, ñ£Á£ì£ù ºè‹ ñŸÁ‹ àì™ Ü¬ñŠ¹ «£¡ø¬õ Ý°‹.

CA„¬ê :

ìõ¡C¡†ó‹ «ï£Œ‚° àôA«ô«ò ºî¡ º¬øò£è ÍL¬è è£òè™ CA„¬ê Íô‹ °íñO‚A«ø£‹. CA„¬êJ¡ òù£è æK¼ ñ£îƒèO«ô«ò °ö‰¬îèœ º¡«ùŸø‹ ܬìõ¬î è£íô£‹.

݆®ê‹ «ï£Œ‚° ñ¼‰¶ 致H®Š¹ ݆®ê‹ «ï£ò£™ «è£®‚èí‚è£ù °ö‰¬îèœ àôè‹ º¿õ¶‹ £F‚èŠ†®¼‚Aø£˜èœ. å¡ø¬ó õò¶ ºî™ ݆®ê‹ «ï£¬ò 致H®‚è º®»‹. W›è‡ì £FŠ¹èœ ݆®ê‹ «ï£J¡ ÜP°Pò£è Þ¼‚èô£‹. n n n n n n n n n n n n n n

ï¡ø£è «ê º®ò£¬ñ, ñŸø °ö‰¬îèÀì¡ «ê˜‰¶ M¬÷ò£ì£ñ™ Þ¼Š¶, ù «²î™, è£óíI¡P CKŠ¶, Ü™ô¶ Ü¿õ¶. MˆFò£êñ£ù åL â¿Š¹õ¶ ùˆî£«ù 讈¶‚ ªè£œõ¶, î¬ô¬ò ²õK™ «ñ£F óCŠ¶ ªò˜ ªê£™L ܬöˆî£½‹ F¼‹HŠ £˜‚è£ñ™ Þ¼Š¶. I‚C, ô£K êˆî‹ «è†ì£™ òŠ´õ¶ è‡¬íŠ £˜ˆ¶ «ê£F¼Š¶ îQ¬ñ¬ò M¼‹¹õ¶ è£óíI¡P ñŸø‚ °ö‰¬îè¬÷ Ü®Š¶ ¬è 裙è¬÷ «õèñ£è ܬꈶ MˆFò£êñ£è êˆî‹ «£´î™. Mó™ ÅŠ¹î™, ïè‹ è®ˆî™, ⊫£¶‹ â„C™ 忾î™.

ñ¼‰¶ ꣊H†´ °íñ¬ì‰î °ö‰¬îè¬÷ è£í

WWW.AUTISM CURE.IN. â¡ø Þ¬íò î÷ ºèõK¬ò £¼ƒèœ.

«ñ½‹ MõóƒèÀ‚°:

óˆù£ Cˆî ñ¼ˆ¶õñ¬ù ÍL¬è Ý󣌄C ¬ñò‹ ñŸÁ‹

R@9790751898

8/18, 23&õ¶ ªî¼, ªüŒïè˜, ܼ‹£‚è‹, ªê¡¬ù&600 106 («è£ò‹«´ «¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™ ªüŒïè˜ £˜‚)

Call: 9962812345 / 044 - 66256625

Email:rathnasiddha@gmail.com ªƒèÙ˜, æŘ, î˜ñ¹K, «êô‹, ß«ó£´, «è£¬õ, F¼ŠÌ˜, ñ¶¬ó, F‡´‚è™, F¼„C, F¼ªï™«õL, î…ê£×˜, ï£èŠ†®ù‹, £‡®„«êK ÝAò ÞìƒèO½‹ ñ¼ˆ¶õ Ý«ô£ê¬ù ªøô£‹. 7.1.2018

வசந்தம்

7


பிளாஸ்டிக் குப்பைக்கு தீர்வு!

வந்தாச்சி, கேன்வாஸ் வாட்டர் பாட்டில்!!

சா

லை எங்–கும் குப்–பை–கள் ஒரு பக்–கம். மறு– ப க்– க ம் வண்– டி – க – ளி ல் இருந்து உமி–ழும் புகை. இவை இரண்–டுமே நம்–மு–டைய சுற்–றுப்–பு–றச் சூழலை பாதித்து வரு– கி–றது. என்–ன–தான், குப்பை லாரி–கள் குப்–பையை அகற்–றி–னா–லும், சுற்–றுப்–புறச் சூழலை பாது–காப்– பது நம் ஒவ்– வ �ொ– ரு – வ – ரி ன் முக்– கி ய கடமை. ஆனா, பெரும்–பா–லா–னவர்–கள் நமக்–கென்–னனு தான் இருக்–காங்க. நம்மும–டைய வேலையை

8

வசந்தம் 7.1.2018

அடுத்–த–வர் பார்த்–துக் க�ொள்–வாங்–கன்னு நாம் தட்–டிக் கழிச்சு வந்தா, நம்மு–டைய இடமே குப்பை மேடாக மாறி–வி–டும் என்–ப–தில் சந்–தே–க–மில்லை என்–கி–றார்–கள்–’’ பெங்–க–ளூ–ரைச் சேர்ந்த சுஹா–சன் மற்–றும் ஹரிகா தம்–ப–தி–யி–னர். இவர்–கள் ‘சேவ் குள�ோப்’ என்ற பெய–ரில் சுற்–றுப்–பு–றச் சூழலை பாதிக்–காத ப�ொருட்–களை தயா–ரித்து வரு–கின்–றன – ர். ‘‘அடிப்– ப – ட ை– யி ல் நான் ஐ.டி துறை– யை ச் சேர்ந்–த–வன். எம்.பி.ஏ முடிச்–சிட்டு வெப் டிசை– னிங் த�ொழில்ல ஈடு–பட்டு வறேன். என் மனைவி ஹரி–கா–வும் எம்.பி.ஏ பட்–ட–தா–ரி–தான்–’’ என்று பேச ஆரம்–பித்–தார் சுஹா–சன். “ரெண்டு பேரும் பல விஷ–யங்–களை பேசு– வ�ோம். அல–சு–வ�ோம். அப்–ப–டி–தான் ஏழு வரு–டங்–க– ளுக்கு முன்–னாடி பிளாஸ்–டிக் பயன்–பாடு குறித்த சர்ச்சை எங்–களு – க்–குள் எழுந்–தது. பிளாஸ்–டிக் கவர்– கள் முதல் பாட்–டில்–கள் வரை எல்–லாப் ப�ொருட்–க– ளை–யும் மக்–கள் சாலை–யில் வீசி–விட்டு செல்–வதை நான் பார்த்–திரு – க்–கேன். கடல், ஆறு, ஏரி, குளம்னு நீர்–நி–லைப் பகு–தி–க–ளி–லும் கூட பிளாஸ்–டிக் குப்– பை–கள் நம்ம நாட்–டில் தான் அதி–கம் தேங்கி இருக்கு. இது பற்–றிய புரி–தல் அப்ப எங்–க–ளுக்கு இல்ல. பெரும்–பா–லா–னவ – ர்–கள் மாதிரி நாங்–களு – ம் அலட்–சி–ய–மா–தான் இருந்–த�ோம். நமக்–கென்ன என்று நாங்–கள் அதை கண்–டுக் க�ொள்–ளவி – ல்லை. ஆனா, ஒரு கட்– ட த்– தி ல் இந்– த ப் பிரச்னை குறித்து பல–ரும் பேச ஆரம்–பித்–த–னர். த�ொலைக்– காட்சி, சமூக வலைத்– த – ள ங்– க ள் என எல்– ல ா– வற்–றி–லும் ‘க�ோ கிரீன்’, ‘குள�ோ–பல் வார்–மிங்–’ன்னு சர்ச்சை எழ ஆரம்–பிச்–சது. அதன் பிற–கு–தான் எங்–களு – க்கு அத–னுட – ைய உண்–மைய – ான விப–ரீத – ம் புரிஞ்–சது. இது குறித்த ஆராய்ச்–சில இறங்–கினே – ன். அப்–ப–தான் பல விஷ–யங்–கள் எனக்கு புரிஞ்–சது. பிளாஸ்–டிக் பொருட்–கள் எவ்–வள – வு நாள் மண்–ணில் புதைந்து இருந்–தா–லும் அது மக்–காது. இந்த மக்– காத பிளாஸ்–டிக் ப�ொருட்–கள – ால மட்–டும் பிரச்னை இல்ல. இவை கழிவு மாதிரி கடல்ல ப�ோய் தேங்–கும் ப�ோது அது கடல் வாழ் உயி–ரி–னங்–கள் பெரி–தும் பாதிக்–கப்–படு – கி – ற – து என்ற உண்மை புரிந்த ப�ோது என் உச்சி மண்–டை–யில் சம்–மட்–டிய – ால் அரைந்–தது


ப�ோல் இருந்–தது. அது–மட்–டும் இல்லை, இந்த கழ–வின் கார–ணம – ாக மனி–தர்–களு – க்–கும் விலங்–குக – – ளுக்–கும் பல–ந�ோய்–கள் பாதிப்பு ஏற்–ப–டு–வ–தை–யும் நான் உணர்ந்–தேன். அதிக வெப்ப சல–னத்–தில் பிளாஸ்– – டி க்– கு க்கு உரு– – கு ம் தன்மை உண்டு. பல சிக்–கல்–க–ளுக்கு அது–வும் ஒரு கார–ண–மாக அமைந்–தது. இந்த நிலை த�ொடர்ந்–தால், நம் நாடு வளம் இழந்து ஒரு கட்–டத்–தில் க�ொடிய ந�ோயின் பாதிப்–பு–களை எதிர்–க�ொள்ள வேண்– டும் என்று த�ோன்–றி–யது. இதை தடுக்க ஏதா–வது செய்–ய–ணும்னு முடிவு செய்–தேன். மக்–களு – க்கு பல நிறு–வன – ங்–கள் விழிப்–புண – ர்ச்சி ஊட்–டினா மட்–டும் ப�ோதாது. மாற்று ஏற்–பா–டுக – ளை – – யும் முன் வைக்–க–ணும் அப்–பத்–தான் இந்த நிலை மாறும்ன்னு நாங்க முடி–வு–செய்–த�ோம்...’’ என்ற சுஹா–சன், ‘சேவ் கு – ள – �ோப்’ இதன் அடிப்–பட – ை–யில் தான் உரு–வா–னது என்–கி–றார். ‘‘இப்ப புற்–று–ந�ோ–யால் பலர் பாதிக்–கப்–ப–ட– றாங்க. அதற்கு முக்–கிய கார–ணங்–கள்ல பிளாஸ்– டிக் பயன்–பா–டும் ஒன்று. நாம் சாலை–யில் சாப்–பிடு – ம் உண–வில் பிளாஸ்–டிக் கலந்–தி–ருக்கு. சாப்–பி–டும் தட்–டு–க–ளில் இலைக்கு பதில் பாலி–தீன் கவரை தான் பயன்–ப–டுத்–து–றாங்க. அது மட்–டும் இல்லை, நாம் கடை–யில் வாங்–கும் உண–வுப் ப�ொருட்–களை – – யும் பிளாஸ்–டிக் கவ–ரில் தான் கட்டி தராங்க. சூடாக நாம் உண–வினை பிளாஸ்–டிக் கவ–ரில் வைத்து சாப்–பி–டும் ப�ோது பிளாஸ்– டி க் உருகி, அதில் உள்ள நச்–சுக்–க–ளை–யும் சேர்த்து உண–வு–டன் நாம் உண்–கி–ற�ோம். இது நாள–டை–வில் பெரிய பிரச்–னையை ஏற்–ப–டுத்–தும். இதற்–கான மாற்று வாழை இலை மட்–டுமே. அதே ப�ோல் நாம் பய– ணம் செய்–யும் ப�ோதும் பிளாஸ்–டிக் தண்–ணீர் பாட்–டில்–களை தான் பயன்–ப–டுத்–து–கி–ற�ோம். கார், ரயில் எந்த பய–ண–மாக இருந்–தா–லும் தண்–ணீர் என்–றால் பிளாஸ்–டிக் பாட்–டில்–கள் தான் நினை–விற்கு வரும். இந்த பாட்–டில்–களு – ம் மிக–வும் தரம் குறைந்த பிளாஸ்–டிக் ப�ொருட்–க– ளால் தயா–ரிக்–கப்–ப–டு–கின்–றன. அதை நாம் ஒரு முறை பயன்–படு – த்–திவி – ட்டு தூக்கி ப�ோடு– கி–ற�ோம். அவ்–வாறு தூக்–கிப் ப�ோடப்–ப–டும் கழி–வுப் ப�ொருட்–கள – ாக மாறி நம்–முட – ைய சுற்– று ப்– பு றச் சூழலை மிக– வு ம் பாதிக்– கி – ற து. மேலும் காரில் பய–ணம் செய்–யும் ப�ோது அதில் வைக்– க ப்– ப – டு ம் பாட்– டி ல்– க– ளி ல் கார்– பன்டை ஆக்– சைட் வெளி–யா–கும். இவ்–வாறு பல வழி–க–ளில் நாம் அன்–றா– டம் பிளாஸ்–டிக்–குட – ன் உற–வா–டிக் க�ொண்டு இருக்– கி – ற�ோ ம்– ’ ’ என்–ற–வர் இதற்–கான மாற்– றினை குறித்து ஆய்வு செய்ய துவங்–கி–னார். ‘‘நம் முன்– னே ார்– க ள் வாழ்ந்த காலத்– தி ல் பிளாஸ்– டி க் ப�ொருட்– க ள்

பெரும– ள – வி ல் இல்லை. அவர்– க ள் ஆர�ோக்– கி– ய – ம ாக வாழ்ந்– த – ன ர். அத– ன ால் பிளாஸ்– டி க் ப�ொருட்–க–ளுக்கு மாற்று கண்–டு–பி–டிச்சா நல்லா இருக்–கும்ன்னு த�ோணிச்சு. அதன் அடிப்–ப– டை–யில் பல ஆராய்ச்–சிக்கு பிறகு 2011ல் இந்த நிறு–வ–னத்தை த�ொடங்–கி–ன�ோம். பிளாஸ்–டிக் விப–ரீ–தம் குறித்து சின்–னச் சின்ன ஒர்க் ஷாப் நடத்–தி–ன�ோம். இதற்– கான மாற்று ஏற்–பாடா ஸ்பூன், பை, பாத்–தி–ரங்–கள் எல்–லாம் தயா–ரிச்–ச�ோம். பார்க்க பிளாஸ்–டிக் மாதிரி தான் இருக்– கும். தவிர மக்–கிப் ப�ோகும் என்–ப–தற்– கும் ஆதா–ரம் கிடைக்கலை. அத–னால கரும்–பு–கூ–ழைக் க�ொண்டு ப�ொருட்– க ளை த ய ா – ரி க்க முடிவு செய்–த�ோம். இது எளி– தி ல் மக்– கக்–கூ–டிய ப�ொருள். சுற்–றுப்–பு–றச் சூழ–லும் பாதிக்–காது. மறு–சு–ழற்– சி–யும் செய்–ய–மு–டி–யாது. இதுக்கு பதிலா அரிசி உமில ப�ொருட்– க ளை தயா–ரிச்சா மறு சுழற்–சி– யும் செய்ய முடி–யும்னு தெரிஞ்– ச து. இப்– ப டி பல க ட் – ட ங் – க ள்ல முயற்சி செய்து கடை– சியா அரிசி உமில ப�ொருட்–களை தயா–ரிக்க ஆரம்–பிச்–ச�ோம். பிளாஸ்–டிக் பைக–ளுக்கு பதில்

7.1.2018

வசந்தம்

9


சுஹா–சன் மற்–றும் ஹரிகா

துணிப்–பை–களை – யு – ம் தயா–ரிச்–ச�ோம்...’’ என்ற சுஹா– சன், சாப்– பி – டக் கூடிய ஸ்பூன், ப�ோர்க், கத்தி, தண்–ணீர் குடிக்–கும் பாட்–டில்–க–ளை–யும் புதி–தாக உரு–வாக்கி இருக்–கி–றார். ‘‘தாகம், ஈக�ோ ஃப்ரண்–ட்லி வாட்–டர் பாட்–டில். வெளியே செல்– ப – வ ர்– க ள், மலை ஏறு– ப – வ ர்– க ள், சுற்–றுலா செல்–ப–வர்–கள், வேலைக்கு செல்–ப–வர்– கள் என எல்லா தரப்பு மக்–க–ளும் பயன்–ப–டுத்த ஏது–வாக இருக்க வேண்–டும் என்று ய�ோசித்–த�ோம். அப்–படி உருவா–னது தான் தாகம் வாட்–டர் பாட்– டில். வேலைக்கு செல்–ப–வர்–கள் மட்–டும் இல்லை

10

வசந்தம் 7.1.2018

வீட்–டிலு – ம் இதனை பயன்–படு – த்–தல – ாம். ஒரு–வரு – க்கு, ஒரு பாட்–டில் தண்–ணீர் இரண்டு நாட்–கள் வரை வரும். இந்த பாட்–டில் முழுக்க முழுக்க கேன்– வாஸ், பருத்தி துணி–யால் செய்–யப்–பட்–டது. பாட்–டில் உள்ளே வெளியே எல்–லாமே கேன்–வாஸ் துணி தான். எங்–கும் பிளாஸ்–டிக் வாடை கிடை–யாது. முத–லில் இந்த வாட்–டர் பாட்–டிலை தண்–ணீரி – ல் ஒரு நாள் இரவு ஊற வைக்க வேண்–டும். பிறகு உப்பு எலு–மிச்சை அல்லது வினி–கர் க�ொண்டு கழுவ வேண்–டும். இது துணி–யி–னால் செய்–யப்–பட்–ட–தால் ச�ோப்பு அல்–லது வாஷிங் பவு–டர் பயன்–ப–டுத்த வேண்–டாம். நாம் சரி–யாக அல–சவி – ல்லை என்–றால் துணி நூலில் ச�ோப்பு தங்–கி–டும், அதில் தண்–ணீர் சேரும் ப�ோது நாம் ச�ோப்–புட – ன் கலந்த தண்–ணீரை பருக வேண்டி இருக்– கு ம். எலு– மி ச்சை, உப்பு மற்–றும் வினி–கர் நாம் சாப்–பி–டும் ப�ொருள் என்–ப– தால் உட–லுக்கு பாதிப்பு ஏற்–ப–டா–து–’’ என்–ற–வ–ரி–டம் துணி–யி–னால் செய்–யப்–பட்ட வாட்–டர் பாட்–டிலா? தண்–ணீர் எப்–படி தங்–கும்... என்று கேள்–விக்கு பதில் அளித்–தார். ‘‘வாட்–டர் பாட்–டிலை தண்–ணீரி – ல் ஊற–வைக்–கும் ப�ோது, தண்–ணீர் கேன்–வாஸ் துணி–யின் நூலுக்– குள் இடையே சென்று அத– னி – ட ையே உள்ள இடை–வே–ளையை குறைக்–கும். இத–னால் கேன்– வாஸ் வழி–யாக தண்–ணீர் அதி–கம் வெளி–யே–றாது. பாட்–டி–லில் தண்–ணீர் நிரப்–பி–ய–தும் 15 சத–வி–கி–தம் தண்–ணீர் மெல்–லிய அள–வில் வெளி–யே–றும் என்–ப– தால், மீத–முள்ள தண்–ணீர் ஒரு–வ–ருக்கு இரண்டு நாள் வரை தாங்–கும். இதனை இரண்டு சக்–கர


வாக–னம் மற்–றும் கார்–களி – ல் கட்–டிக் க�ொள்–ளல – ாம். அதற்–கான கிட்–டும் நாங்க தரு–கி–ற�ோம். இந்த பாட்– டில் உள்ள தண்–ணீர் இயற்–கை–யாவே, குளிர்ந்த நிலை–யில் இருக்–கும் என்–பத – ால், நாம் குளிர்–சா–தன தண்–ணீர் பயன்–படு – த்த வேண்–டும் என்ற அவ–சிய – ம் இல்லை. தண்–ணீர் ச�ொட்–டு–வது கூட மிகப் பெரிய த�ொந்–தர–வாக இருக்–காது. அத–னால் நாம் எங்–கும் இதனை பயன்–படு – த்–தல – ாம். இதற்–கான பல ஆய்வு செய்த பிறகு தான் கேன்–வாஸ் துணியை தேர்வு செய்–த�ோம். கார–ணம் மற்–ற–வை–யால், தண்–ணீரை அதிக நேரம் சேமித்து வைக்க முடி–ய–வில்லை. பயன்–படு – த்–துவ – து – ம் சுல–பம், மேலும் நீண்ட நாட்–கள் இதனை பயன்–படு – த்–தலாம், பாது–காப்–பா–னது – ’– ’ என்–ற– வர் ஸ்பூன், கத்தி, ப�ோர்க், காபி மக், உடை–கள் என அனைத்–தி–லும் இயற்–கையை புகுத்தி வரு–கி–றார். ‘‘ப�ொதுவா இந்த ப�ொருட்–கள் எல்–ல – ாம் பிளாஸ்– டிக், ஸ்டீல், ப�ோர்–சி–லின், பீங்–கான் க�ொண்–டு–தான் தயா–ரிக்–கப்–படு – ம். ஆனா, அதை சாப்–பிட முடி–யாது. ஸ்பூ–னைய�ோ, கத்–தி–யைய�ோ சாப்–பிட முடி–யாது. இதுக்கு பதிலா ஸ்பூன், ப�ோர்க், கத்–தி–க–ளை–யும் நாம உண– வு – ட ன் சேர்த்து சாப்– பி ட்டா எப்– ப டி இருக்–கும்? இந்த கேள்–விக்–கான விடை–தான் எடி– பில் (edible)ஸ்பூன். ஆரம்–பத்–தில் இருந்தே இது புழக்–கத்–துல இருக்கு. ஆனா, பெரிய அள–வுல யாரும் மார்க்–கெட் செய்யலை. நாங்க செய்–யற�ோ – ம். க�ோதுமை மற்–றும் சோள–மாவை தண்–ணீர் ஊற்றி சப்–பாத்தி மாவு பதத்–துக்கு பிசைந்து தேவை–யான

வடி–வம் அமைத்து பேக் (bake) செய்–யணு – ம். வெந்த பிறகு, சாப்–பி–டும் தன்–மைக்கு மாறி–டும். இந்த ஸ்பூ–னால் சாப்–பிட்ட பிறகு, ஸ்பூ–னை–யும் கடிச்சு சாப்–பி–ட–லாம்! ஒரு–வேளை தூக்கி எறிந்–தா–லும் அது மக்–கி–தான் ப�ோகும். இதில் காரம் மற்–றும் இனிப்பு என இரண்டு வகை உள்–ளது. தேங்–காய் நாரி–னால் பூந்–த�ொட்–டி–யும் உள்–ளது. அடுத்–த–கட்– டமா மூங்–கி–லில் காபி குடிக்–கும் மக் மற்–றும் கப் தயா–ரிக்–கி–ற�ோம். சணல் பேப்–ப–ரில் பைக–ளை–யும் தயா–ரிக்–கி–ற�ோம். அடுத்த கட்–ட–மாக வாழை–நார், கத்–தாலை, அன்னாசிப்பழம், மூங்–கில், சணல் க�ொண்டு உடை–களை தயா–ரி க்–கும் எண்–ண ம் உள்– ள து. பருத்தி உடைன்னு ச�ொல்– ற ாங்க, ஆனால் அதில் சிறி–த–ளவு பாலி–யஸ்–டர் கலந்து தான் நெய்–றாங்க. பாலி–யஸ்–டர் ப்ரீ உடை–களை தயா–ரிப்–ப–தற்–கான ஆய்வு நடந்–து–க�ொண்டு இருக்– கி–றது. நம்மை சுற்–றி–யுள்ள இயற்கை பொருட்– களை க�ொண்டே நம்ம சூழலை மாசு இல்–லாம மாத்தலாம்...’’ என்கிறார் சுஹா–சன்.

- ப்ரியா

7.1.2018

வசந்தம்

11


ெநல்லை ஜமீன்கள் சிங்கம்பட்டி ஜமீன்

70 கே.என்.சிவராமன்

12

வசந்தம் 7.1.2018


புரவி கற்றுக் க�ொடுத்த பாடம்! த

வறை புரிய வைத்–த–வர்–கள் கன்–னட வீரர்–கள்–தான். தென்– ப ாண்டி மன்– ன – ர ான உக்– கி – ர ன்– க �ோட்– டையை தலை– ந – க – ர ா– க க் க�ொண்ட கலித பாண்டியரின் வேண்–டு–க�ோ–ளுக்கு இணங்க பிரிதி பாலு தன் படை வீரர்–க–ளு–டன் சென்று கன்–னட மன்–னர்–களை வெற்–றிக் க�ொண்–டார் அல்–லவா?

7.1.2018

வசந்தம்

13


அந்–தத் த�ோல்–வியை அவர்–க–ளால் ஜீர–ணிக்க முடி–ய–வில்லை. எனவே சம–யம் பார்த்து மீண்டும் படை– க – ளு – ட ன் புறப்– ப ட்டு வந்து தாக்– கு – த ல் நடத்தினர். இந்த முறை அவர்–கள – து குறி கலித பாண்–டிய – ர் அல்ல. மாறாக சிங்–கம்–பட்டி. குறிப்–பாக அதை ஆட்சி செய்து வந்த பிரிதி பாலு. தங்–கள் த�ோல்–விக்கு இவர்–தானே கார–ணம்? என–வே–தான் இந்த பாய்ச்–சல். இளம் அமைச்– ச ர்– க – ளு – ட ன் தன் பகு– தி யை ஆண்டு வந்த சிங்–கம்–பட்–டி–யார், இந்த தாக்–கு– தலை எதிர்–பார்க்–கவே செய்–தார். அவ்–வ–ளவு சுல– பத்–தில் மன்–னர்–கள் த�ோல்–வியை ஒப்–புக் க�ொள்ள மாட்டார்–களே? எனவே படை–களை விழிப்–பு–ட–னேயே வைத்– தி–ருந்–தார். கன்–ன–டர்–கள் தாக்–கும்–ப�ோது தகுந்த பதி–ல–டி–யை–யும் க�ொடுத்–தார். இம்–மு–றை–யும் வெற்றி பிரிதி பாலு–வுக்–கு–தான். இம்–முற – ை–யும் கன்–னட படை–களை சித–றடி – த்–தது – ட – ன் இவர் நிம்–மதி – ய – டை – ய – வி – ல்லை. இம்–முற – ை–யும் அவர்– களை துரத்–திச் சென்–றார். இம்–மு–றை–யும் தங்–கள் நாட்டு எல்–லைக்–குள் அவர்–களை பின்–வாங்–கும்–படி செய்–தார். திட்–ட–மிட்–ட–ப–டியே இவை எல்–லாம் நடந்–தன. தங்–கள் பகு–திக்கு கன்–னட வீரர்–கள் வந்து சேர்ந்–த– ப�ோது இருட்–டி–விட்–டது. பின்–த�ொ–டர்ந்து வந்த சிங்–கம்–பட்–டிய – ார் இரவில் தாக்–குத – ல் நடத்–தவி – ல்லை. மாறாக கூடா–ரம் அடித்– துத் தங்க தன் வீரர்–க–ளுக்கு ஆணை–யிட்–டார். இந்த ஓய்வு சிங்– க ம்– ப ட்டி படை– க – ளு க்– கு ம் தேவைப்–பட்–டது. கன்–னட வீரர்–களை விடா–மல் துரத்தி வந்–தி–ருந்–தார்–கள். புர–வி–க–ளும் மனி–தர்–க– ளும் ஒரு–சேர களைத்–தி–ருந்–தார்–கள். சில நாழிகை இளைப்–பா–றல் மீண்–டும் அவர்–களை உற்–சா–கப்– படுத்–தும். புத்–து–ணர்ச்–சியைத் தரும். எனவே பிரிதி பாலு கட்–டள – ை–யிட்–டது – மே இருட்டி கூடா–ரம் அடித்–தார்–கள். திறந்–தவெ – ளி – யி – ல் வீரர்–கள் கால்–களை அகட்டி அமர்ந்–தார்–கள். நன்–றாக மூச்–சு– விட்–டார்–கள். களைப்பு நீங்க சாய்ந்–தார்–கள். சுற்–றிலு – ம் இருட்டு. அனைத்து நாட்டு எல்–லை–க– ளி–லும் காடு இருக்–கும். ச�ொல்–லப்–ப�ோ–னால் அர– சர்–களே காட்டை உரு–வாக்–கு–வார்–கள். இத–னால் தாக்க வரும் எதி–ரிக – ளி – ன் வேகம் குறை–யும். அடர்ந்த காட்டை ஊடு–ருவி கடக்க பழக்–கப்–பட – ா–தவ – ர்–களு – க்கு நேரங்–க–ளா–கும். ஏனெ–னில் பாதை–களை கண்–ட– றி– வ தே பெரும் சவால்– த ான். அந்– த ந்த நாட்டு வீரர்–க–ளைத் தவிர வேறு ஒரு–வ–ருக்–கும் சுல–ப–மாக வசந்தம் 7.1.2018 14

எல்–லைக் காட்டை கடக்–கும் வழி தெரி–யாது. இதை எல்– ல ாம் கணக்– கி ல் க�ொண்– டு – த ான் இர–வில் காட்டை கடந்து கன்–னட மன்–னர்–க–ளின் எல்–லைக்–குள் நுழைய வேண்–டாம் என பிரிதி பாலு முடி–வெடு – த்து தன் வீரர்–களு – க்கு ஓய்வு க�ொடுத்–தார். படை–களு – ம் இதைப் புரிந்து க�ொண்டு காட்–டில் இளைப்–பா–றி–யது. இப்–படி நடக்–கும் என்று கன்–னட மன்–னர்–க–ளுக்– கும் தெரி–யும். இப்–படி நடக்க வேண்–டும் என்–றுத – ான் பின்–வாங்–கும்–ப�ோது நினைத்–தார்–கள். திட்–டமி – ட்–டார்– கள். ப�ொழுது சாய்–வ–தற்–குள் எல்–லைக்–காட்–டைக் கடந்து தங்–கள் பகு–திக்கு வந்து சேர்ந்–தார்–கள். இருட்–டிய பிறகு தங்–கள் பின்–னால் குளம்–ப�ொலி– கள�ோ வீரர்–க–ளின் கூச்–சல�ோ கேட்–க–வில்லை. ஆக, காட்–டுக்–குள் சிங்–கம்–பட்டி படை–கள் தங்கி– விட்–டன. இது–தான் சரி–யான வாய்ப்பு. நேரம். பக–லில் அப்–படை – க – ளை எதிர்–க�ொள்–வது இய–லாத காரி–யம். ஏற்–க–னவே இரு–முறை த�ோற்–றி–ருக்–கி–ற�ோம். இதே தவறை மீண்–டும் செய்–வது தற்–க�ொ–லைக்கு சமம். ஏனெ–னில் இம்–முறை ஏற்–ப–டும் த�ோல்வி, அவ– மா–ன–க–ர–மாக மாறும். கார–ணம், இப்–ப�ோது யுத்–தம் / தாக்–குத – ல் நடக்–கப் ப�ோவது தங்–கள் எல்–லை–யில். நம் இடத்–தில் நாம் அடி–வாங்–கி–னால், நம் மக்– கள் நம்மை காலத்–துக்–கும் மதிக்க மாட்–டார்–கள். ஈரேழு பிறவி–யி–லும் இந்த இழிவு த�ொட–ரும். முடி–வுக்கு வந்த கன்–னட மன்–னர்–கள், நள்–ளிர– வு வரை அமை–தியாக இருந்–தார்–கள். சிங்–கம்–பட்டி படை–களி – ன் புலன்–கள் அனைத்–தும் ஓய்வு பெற ஆரம்–பித்த தரு–ணத்–தில் திடீர் தாக்–குத – லை காட்–டுக்–குள் நடத்–தின – ார்–கள். தங்–கியி – ரு – ந்த பிரிதி பாலு–வின் படை–கள் தங்–கள் வச–திக்–காக எரி–யவி – ட்–டிரு – ந்த தீப்–பந்–தங்–களே அவர்– கள் இடத்தை எதி–ரி–க–ளுக்கு காட்–டிக் க�ொடுத்–தன. தங்– க ள் ஆயு– த ங்– க ளை எடுக்– க – வு ம் பதில் தாக்–கு–தல் நடத்–த–வும் சிங்–கம்–பட்டி படை–க–ளுக்கு நேர– மி ல்லை. படை– க ள் சித– றி ன. புத்– தி – ச ாலி வீரர்– க ள் உட– ன – டி – ய ாக எரி– யு ம் பந்– த ங்– க ளை அணைத்தார்கள். எனவே இருட்டி எங்கு பாய்–வது எனத் தெரி–யா– மல் கன்–னட வீரர்–க–ளும் தத்–த–ளித்–தார்–கள். இந்த அவ–கா–சத்தை பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்ள பிரிதி பாலு முடிவு செய்–தார். உட–ன–டி–யாக தன்–னு– டன் வந்–தி–ருந்த அமைச்–சர்–க–ளை–யும் நிர்–வா–கி–க– ளை–யும் படைத்–தள – ப – தி – க – ள – ை–யும் அழைத்து என்ன செய்–ய–லாம் என்று கேட்–டார். க ா ட்டை வி ட் டு வெ ளி – யே – று – வ – து – த ா ன்


முதன்–மை–யான இலக்–காக இருந்–தது. ஆனால், எப்– ப டி வெளி– யே – று – வ து? பாதை எங்கிருக்–கி–றது? இதை கண்–டறி – ய வேண்–டும – ா–னால் பந்–தங்–களை ஏற்ற வேண்–டும். அப்–படி செய்–தால் நாம் இருக்–கும் இடம் எதி–ரி–க–ளுக்கு துல்–லி–ய–மாக தெரிந்து விடும். என்ன செய்–ய–லாம்? மன்– ன – ரி ன் இந்த வினா– வு க்– க ான விடை அங்கிருந்–த–வர்–க–ளி–டம் இல்லை. ஏனெ–னில் பிரிதி பாலுவை ப�ோலவே அனை–வ– ரும் இளை–ஞர்–கள். துடிப்பு இருந்த அள–வுக்கு ஒரு–வ–ரி–ட–மும் அனு–ப–வம் இல்லை. தலை–கு–னிந்து நின்–றார்–கள். பிரிதி பாலு–வுக்கு க�ோபம் வந்–தது. ‘ஒரு–வரி – ட – மு – ம் பதில் இல்–லையா?’ கர்–ஜித்–தார். ஒரே– ய�ொ ரு அமைச்– ச ர் மட்– டு ம் வாயைத் திறந்தார். ‘ஒரு ய�ோசனை இருக்–கி–றது...’ ‘என்ன?’ ‘கட்–டப்–பட்–டிரு – க்–கும் நம் புர–விக – ளை அவிழ்த்து விட– ல ாம். அது செல்– லு ம் பாதை– யி ல் நாமும் பயணிப்–ப�ோம்...’ இதைக் கேட்–ட–தும் இருட்–டி–லும் சிங்–கம்–பட்டி மன்–ன–ரின் கண்–கள் ஒளிர்ந்–தன. இதற்–குள் வீரர்–க–ளின் புலன்–கள் அனைத்–தும் விழிப்–ப–டைந்–தி–ருந்–தன. உட–னடி – ய – ாக குதி–ரைக – ளை அவிழ்த்–துவி – டு – ம்–படி பிரிதி பாலு கட்–ட–ளை–யிட்–டார். மிரண்– டி – ரு ந்த புர– வி – க ள் இதற்– க ா– க வே

ðFŠðè‹

(த�ொட–ரும்)

புத்தம் புதிய வெளியீடுகள்

தெரிஞ்ச சினிமா தெரியாெ விஷயம் Director’s Cut

u320

காத்திருந்–த–து–ப�ோல் ஓட ஆரம்–பித்–தன. வீரர்–கள் அதை பின்–த�ொ–டர்ந்–தார்–கள். காட்டை விட்டு வெளியே வந்–தார்–கள். நாடு பிடிக்–கும் ஆசை சிங்–கம்–பட்–டி–யா–ருக்கு இல்லை. எனவே இதற்கு மேல் தாக்–கு–தல் வேண்– டாம் என்று முடி–வெ–டுத்து தங்–கள் ஊருக்கு வந்து சேர்ந்–தார்–கள். வழி எங்–கும் எது–வும் பேசாத மன்–னர், அரண்–ம– னைக்–குள் நுழைந்–தது – ம் ய�ோசனை ச�ொன்ன இளம் அமைச்–சரை அழைத்–தார். ‘குதி–ரைக – ளை அவிழ்த்து விட வேண்–டுமெ – ன்று உங்–க–ளுக்கு எப்–ப–டித் த�ோன்–றி–யது?’ ‘ராஜா... என் தந்தை அமைச்–ச–ராக இருந்–த– ப�ோது நடந்த சுவா–ரஸ்–ய–மான சம்–ப–வங்–களை வீட்–டில் எங்–க–ளு–டன் பகிர்ந்து க�ொள்–வார். அப்–படி ஒரு–முறை ‘திக்கு தெரி–யாத இடங்–க–ளில் இருந்து வெளி–யேறு – ம் வழி விலங்–குக – ளு – க்கு மட்–டுமே தெரி– யும்’ என்று அவர் ச�ொன்–னது நினை–வுக்கு வந்–தது. அதை–தான் உங்–க–ளி–டம் ச�ொன்–னேன்...’ பிரிதி பாலு–வுக்கு தன் தவறு புரிந்–தது. இளமை மட்–டும – ல்ல... அனு–பவ – ங்–களு – ம் வேண்– டும். அப்–ப�ோது – த – ான் நிர்–வா–கம் சிறப்–பாக இருக்–கும். உடனே பெரி– ய – வ ர்– க ளை கூட்டி மீண்– டு ம் அவர்–களு – க்–கான பத–விக – ளை அவர்–களு – க்கே வழங்– கினார். அவர்–கள – து புதல்–வர்–களை அவர்–களி – ட – மே உதவியா–ளர்–க–ளாக பணி–யாற்–றச் ச�ொன்–னார்!

வக.என.சிவராமன சினிமா என்–பது கன–வுத ப்தாழிற்–ோ– ளல–யும் அல்ல. கை– வுத ப்தாழிற்–ோ–ளல– யும் அல்ல. இது–வும் ஒரு ப்தாழிற்–ோளல. இதி–லும் நல்–லது பகட்–ட–து–கள் உண்டு. அவற்றில் சில துளி– களை போல்வது்தான் இந்நூல்.

ொம்பூலம் முெல் திருமணம் வரை u190

யுவகிருஷ்ா ்தமி–ழ–கத–தில் எண்–ணற்ற ேமூ–கங–களில் பபரும்–பா–லான ேமூ–கங–க–ளில் நிச்–ே–ய–்தார்த–்தம் மு்தல் திரு–ம–ணம் வளர எந்்த மாதி–ரி–யான ேடங–கு–கள் நடக்–கின்–றன என்–பது பதிவு பேய்–யப்– பட்–டி–ருக்–கி–றது.

சிவநெ மண் மார்க்சிய க�ாட்ாடு�ளுடன் ரஷய-சீன புரடசியின் வரலாறு

வக.என.சிவராமன இந்நூல் சநற்–ளறய வர–லாற்ளற பதிவு பேய்–ய–வில்ளல. மாறாக நாளைய வாழக்ளக அர்த–்த–முள்–ை–்தாக மாறு–வ–்தற்–கான ப்தாடக்–க–நிளல ளகசயட்ளட மக்–கள் முன் ேமர்–பித–தி–ருக்–கி–றது.

u400

பிரதிகளுக்கு: செனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404 செலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி:7299027316 ொகரவகாவில: 8940061978 ச்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 சடலலி: 9818325902

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம் www.suriyanpathipagam.com 7.1.2018

வசந்தம்

15


என்ன சாப்பிடணும்? எப்படி சாப்பிடணும்? உடல்நலம் காக்கும் உணவுவிதிகள்!

ண – வி ல் – த ா ன் ந ம் ஒ ட் – டு – ம � ொ த ்த ஆர�ோக்–கி–ய–மும் இருக்–கி–றது. ஆனால்நவீன வாழ்க்–கை– மு–றையு – ம் நுகர்–வுக் கலா–சா–ர– மும் உட–லுக்–குத் தேவை இல்–லாத வித–வி–த–மான உண–வுப் பண்–டங்–களை சந்–தைக்–குக் க�ொண்டு வந்து நம்மை ருசிக்கு அடி–மை–யாக்கி ஆர�ோக்–கி– யத்–துக்கு ஆப்பு வைக்–கின்–றன. இதை சாப்–பி–டு– வ–து–தான் இப்–ப�ோது ஃபேஷன், இது–தான் லேட்– டஸ்ட் குக்–கிங் மெத்–தட் என்று டி.வி விளம்–பரங்– களைப் பார்த்தோ மற்–ற–வர்–க–ளைப் பார்த்தோ கண்–ட–தை–யும் ருசிக்–கி–றார்–கள் சிலர். இன்–னும் சிலர�ோ நாக்–குக்–குக் கீழே நழு–விச் செல்–வது எது–வாய் இருந்–தால் என்ன? வாய்க்கு ருசியா இருக்–குதா என்–ஜாய் என்ற மன–நிலை – யி – ல் கிடைத்–ததை எல்–லாம் வெளுத்–துக்–கட்–டு–கி–றார்– கள். இப்–படி, உட–லைப் பற்–றிக் கவ–லைப்–பட – ா–மல் கண்–டதை – யு – ம் சாப்–பிடு – வ – த – ால்–தான் உடல்–பரு – ம – ன், உயர் ரத்த அழுத்–தம், சர்க்–கரை ந�ோய், இதய ந�ோய்–கள், புற்–று–ந�ோய் என லைஃப் ஸ்டைல் வியா–தி–கள் வரி–சை–கட்–டு–கின்–றன. உண–வுக்–கும்

16

வசந்தம்

7.1.2018

சில விதி–கள் உள்–ளன. நாம் அதை மறந்–த–தால்– தான் இத்–தனை அவஸ்–தை–க–ளும். வாங்க நம் உடல் நலம் காக்– கு ம் உணவு விதி– க ள் என்– னென்ன என்று பார்ப்–ப�ோம். சம–வி–கித உணவே சரி நாம் உண்–ணும் உண–வில் கார்–ப�ோஹ – ைட்–ரேட் எனும் மாவுச்–சத்து, க�ொழுப்–புச்–சத்து, புர�ோட்–டீன் எனும் புர–தச்–சத்து, வைட்–டமி – ன்–கள், நுண்–ணூட்–டச்– சத்–துக்–கள், இரும்பு, கால்–சி–யம், ப�ொட்–டா–சி–யம், மக்–னீசி – ய – ம், துத்–தந – ா–கம் ப�ோன்ற தாது–உப்–புக்–கள், நார்ச்–சத்து ப�ோன்–றவை இருக்க வேண்–டி–யது அவ–சிய – ம். ஒரு நாளுக்–கான உண–வுத் தேவை–யில் இந்த அனைத்து சத்–து–க–ளும் சம–வி–கி–தத்–தில் இருக்–கும் உணவே சிறந்–தது. இதில் ஏதே–னும் ஒன்– றி – ர ண்டு இருக்– கு ம் உணவை மட்– டு மே த�ொடர்ந்து உண்–பது நம் ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்கு நல்–லது அல்ல. அரிசி, க�ோதுமை, சிறு–தா–னி–யங்–கள், உரு– ளைக் கிழங்கு ப�ோன்–ற–வற்–றில் மாவுச்–சத்–தும் முட்டை, பால், நட்ஸ், எண்–ணெய், மீன் உள்– ளிட்ட அசை–வங்–களி – ல் க�ொழுப்–புச்–சத்–தும், பருப்பு அட்டைப் படம்: Shutterstock


வகை– க ள், சிறு– த ா– னி – ய ங்– க – ளி ல் புர– த ச்– ச த்– து ம், காய்–க–றி–கள், பழங்–கள், கீரை–க–ளில் நார்ச்–சத்து, வைட்–ட–மின்–கள், நுண்–ணூட்–டச்–சத்–துக்–கள், தாது– உப்– பு க்– க ள் ஆகி– ய – வை – யு ம் நிறைந்– து ள்– ள ன. இவற்றை சரி– ய ான விகி– த த்– தி ல் அன்– ற ா– ட ம் எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டி–யது அவ–சி–யம். நலம் சேர்க்–கும் வான–வில் கூட்–டணி காய்–க–றி–கள் நம் ஆர�ோக்–கி–யத்–தின் அற்–புத நண்– ப ன். அதிக அள– வி ல் காய்– க றி நிறைந்த உண–வுக – ள் உட–லுக்கு மிக–வும் நல்–லது. கீரை–கள், காய்–கறி – க – ள், பழங்–கள் ஆகி–யவ – ற்றை தின–சரி ஒரு வண்–ணம் என்று தேர்ந்–தெ–டுத்து சாப்–பி–ட–லாம். ஒவ்–வ�ொரு காய்–கறி, பழ–மும் ஒவ்–வ�ொரு வண்–ணத்– தில் இருப்–ப–தைப் ப�ோலவே அதன் பலன்–க–ளும் பல–வி–த–மாக இருக்–கின்–றன. எனவே, ஒவ்–வ�ொரு நாளும் ஒவ்–வ�ொரு வண்–ணம் என்று வரி–சைப்– ப–டுத்–தும்–ப�ோது எல்–லா–வ–கை–யான சத்–துக்–க–ளும் உட–லில் சேர்–கின்–றன. பழங்–கள் பழ–குங்–கள் தின– ச ரி ஏதே– னு ம் ஒரு பழம் சாப்– பி – டு ம் பழக்–கம் நமது செரி–மான மண்–ட–லைச் சீராக்க உத–வும். ப�ொது–வாக, ஒரு–நா–ளுக்கு ஏதே–னும் ஒரு– வ – க ைப் பழம் என்று சாப்– பி – டு – வ – து – த ான் நல்–லது. குறைந்–தப – ட்–சம் ஒரு உணவு வேளை–யில் ஒரே வகைப் பழங்–க–ளா–கச் சாப்–பிட வேண்–டும். சாலட் ப�ோன்ற பழக்–க–ல–வை–கள் சாப்–பி–டு–வ–தால் பழங்– க – ளி ல் உள்ள ஃப்ரூட்– ட�ோ ஸ் உள்– ளி ட்ட வேதிப்– ப�ொ – ரு ட்– க ள் ஒன்– று – ட ன் ஒன்று வினை– பு–ரிந்து அதன் சத்–துக்–கள் மாற்–றம் அடை–யக்–கூடு – ம். இத– ன ால் உட– லு க்– கு ப் பெரி– த ாக தீங்– கி ல்லை என்–றா–லும் நல்–ல–தும் கிடைக்–காது என்–ப–தால் இதைத் தவிர்க்–க–லாம். பழங்–களை ஜூஸாக்–கிச் சாப்–பிடு – வ – து – ம் வீண். பழங்–களை ஜூஸாக்–கும் ப�ோது அதில் உள்ள மைக்ரோ நியூட்–ரிஷி – ய – ன்ட்ஸ் அனைத்–தும் உடைந்–து –வி–டு–கின்–றன. அதன் சத்–துக்–கட்–டு–மா–னம் உடை– யும்–ப�ோது சத்–தும் உட–லுக்–குக் கிடைக்–கா–மல் ப�ோகி–றது. பால், சர்க்–கரை, ஐஸ்–கட்டி ப�ோன்ற ப�ொருட்–க–ளைச் ஜூஸ் உடன் சேர்க்–கும்–ப�ோ–தும் அதில் உள்ள வேதிப் ப�ொருட்–க–ளும் ஜூஸில் உள்ள வேதிப்–ப�ொரு – ட்–களு – ம் வினை–புரி – ந்து பண்பு மாற்–றம் அடை–கின்–றன. ந�ோயா–ளி–கள், வய–தா–ன–

வர்–கள் ப�ோன்–ற�ோர் மட்–டும் பழங்–களை ஜூஸாக்கி சாப்– பி – ட – ல ாம் தவறு இல்லை. மற்– ற – வ ர்– க ள் நன்–றாக நீரில் கழு–விய பிறகு பழங்–க–ளைக் கடித்– துப் புசிப்–பதே சரி. சிறு–தா–னி–யங்–கள் சேர்ப்–ப�ோம் நெல் அரி–சியை அன்–றா–டம் சாப்–பி–டும் பழக்– கம் நமக்–குக் கடந்த இரு நூற்–றாண்–டு–க–ளுக்கு முன்–பு–தான் வந்–தது என்–றால் நம்ப முடி–கி–றதா? அப்–ப–டி–யா–னால் நம் முன்–ன�ோர் எதைச் சாப்–பிட்– டார்–கள்? கம்பு, கேழ்–வ–ரகு, வரகு, பனி–வ–ரகு, குதி–ரை–வாலி, ச�ோளம், தினை, சாமை ப�ோன்ற சிறு–தா–னி–யங்–கள்–தான். நெல் அரி–சி–யில் வெறும் மாவுச்–சத்து மட்–டுமே உள்–ளது. ஆனால், சிறு– தா–னி–யங்–க–ளில் மாவுச்–சத்–து–டன் புர–தச்–சத்–தும் வைட்–ட–மின்–க–ளும் உள்–ளன. இது உட–லுக்–குத் தேவை–யான வலு–வைக் க�ொடுக்–கி–றது. நமது அன்–றாட உண–வில் ஏதே–னும் ஒரு–வேளை சிறு– தா–னிய – ங்–கள் சேர்க்–கும் பழக்–கத்தை ஏற்–படு – த்–திக்– க�ொள்–வது மிக–வும் நல்–லது. நட்ஸ் நல்–லது பேரீச்சை, பாதாம், வால்– ந ட், பிஸ்தா, முந்–திரி, ஆப்–ரி–காட், உலர்–தி–ராட்சை ப�ோன்ற நட்ஸ் வகை–கள் உட–லுக்கு ஆர�ோக்–கிய – ம் சேர்ப்–ப– தில் முக்– கி ய பங்கு வகிக்– கி ன்– ற ன. நட்ஸில் க�ொழுப்–புச்–சத்து, நார்ச்–சத்து, வைட்–ட–மின்–கள், தாது–உப்–பு–கள் நிறைந்–துள்–ளன. தின–சரி உணவு இடை–வே–ளை–யின் ப�ோது கண்–ட–தை–யும் சாப்–பி– டு–வ–தைத் தவிர்த்–து–விட்டு ஏதே–னும் ஒரு நட்ஸை அதி–க–பட்–சம் 20 கிராம் அள–வுக்–குச் சாப்–பிட்டு வர–லாம். அனைத்து நட்–க–ளும் நிறைந்த நட்ஸ் கலவையை–யும் சாப்–பி–ட–லாம்.

ஹெல்த்தி ஸ்நாக்–ஸுக்கு மாறுங்க ந�ொ று க்– கு த் – தீ – னி– க ள் இ ல்– லா – வி ட்– ட ா ல் சுவா–ரஸ்–யம் இல்லை. அதே–சம – ய – ம் நாம் சாப்–பிடு – ம் ந�ொறுக்–குத்–தீ–னி–கள் ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்க வேண்–டி–ய–தும் அவ–சி–யம். எந்த நேர–மும் ந�ொறுக்– குத்–தீ–னி–கள் க�ொறித்–துக்–க�ொண்–டி–ருப்–பது தவறு. காலை 11:00 மணி அள–வி–லும் மாலை 4:00 மணி அள–வி–லும் இரு–வே–ளை–கள் தின–சரி ந�ொறுக்–குத்– தீ–னி–கள் சாப்–பி–ட–லாம் தவறு இல்லை. ஆனால், 7.1.2018

வசந்தம்

17


மைக்–கேல் ப�ோலன்ஸ், அமெ–ரிக்–கா–வின் முக்–

கி–ய–மான சமூ–கச் செயல்–பாட்–டா–ளர். குறிப்–பாக, உண–வுத் துறை–யில் ப�ோலன்ஸ் எழு–திய நூல்–களு – ம் அது சார்ந்த அவ–ரது பேச்–சுக்–க–ளும் முக்–கி–ய–மா– னவை. ஆர�ோக்–கி–ய–மான உண–வுப் பழக்–கங்–கள் பற்–றி–யும் உணவு நிறு–வ–னங்–க–ளின் வணிக ந�ோக்– கங்–கள் பற்–றி–யும் த�ொடர்ந்து மக்–க–ளி–டம் பேசி–வ– ரு–ப–வர். உல–கம் முழுக்க இருக்–கும் உண–வி–யல் நிபு–ணர்–கள், மருத்–து–வர்–க–ளின் அபி–மா–னத்–தைப் பெற்– றி – ரு க்– கு ம் ப�ோலன்ஸ் ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான உண–வுப் பழக்–கத்–துக்–கான ப�ொன்–வி–தி–கள் சில– வற்–றைச் ச�ொல்–லி–யுள்–ளார். அதில் நம் ஊருக்–குப் ப�ொருத்–த–மான சில இத�ோ... உங்– க ள் முன்– ன�ோ ர்– க ள் உணவு என்று உண்–ணாத எதை–யும் நீங்–களு – ம் உண்–ணா–தீர்–கள். அனை–வ–ரும் அல்–லது பெரும்–பா–லா–ன–வர்– கள் பின்–பற்–றும் உண–வு–களை உண்–ணுங்–கள். வித்–திய – ா–சம – ாக உண்–கிறே – ன் என்று கண்–டதை – யு – ம் சாப்–பி–டா–தீர்–கள். சர்க்–கரை – யைத் – தவிர்த்–திடு – ங்–கள். குறிப்–பாக, ஹைஃப்–ரெக்–ட�ோஸ் சிரப் இருக்–கும் உண–வைத் தவிர்த்–தி–டுங்–கள். உப்–பி–டம் உஷா–ராக இருங்–கள். உண–வுக்–கான மூலப்–ப�ொ–ருட்–க–ளில் முதல் மூன்று இடத்–தில் சர்க்–கரை அல்–லது இனிப்–புப் ப�ொருட்–கள் இருந்–தால் அதைத் தவிர்த்–தி–டுங்–கள். ஐந்து மூலப்–ப�ொரு – ட்–களு – க்கு மேல் சேர்த்–துத் தயா–ரிக்–கப்–பட்ட பேக்–கிங் உண–வுப் ப�ொருட்–கள – ைத் தவிர்த்–தி–டுங்–கள். உங்–கள் குழந்–தைய – ால் உச்–சரி – க்–க மு – டி – ய – ாத விந�ோ–தம – ான இன்க்–ரிடி – ய – ண்ட்ஸ் உள்ள ப�ொருளை உண்–ணா–தீர்–கள்.  Lite, lowfat, nonfat ப�ோன்ற பதங்–கள் இருந்–தால் அந்த உண–வுக – ள – ைத் தவிர்த்–திடு – ங்–கள். இருக்– கவே வாய்ப்– ப ற்ற ஒன்றை இருப்– ப – தா–கச் ச�ொல்–லும் உண–வைத் தவிர்த்–தி–டுங்–கள். உதா–ர–ணம்: வைட்–ட–மின் டி உள்ள எண்–ணெய். வைட்–ட–மின் டி சூரிய ஒளி–யில் இருந்து மட்–டுமே கிடைக்–கும். வேறு எந்த உண–வி–லும் கிடை–யாது. சூப்–பர் மார்க்–கெட்–டின் மத்–திய பகு–தி–யில் உள்ள உண–வுப் ப�ொருட்–களை வாங்–கா–தீர்–கள்.

18

வசந்தம்

7.1.2018

காய்–கறி – க – ள், கீரை–கள், பழங்–கள், மளி–கைப் ப�ொருட்– கள் பெரும்–பா–லும் விளிம்–புப் பகு–தியி – லேயே – இருக்– கும். செயற்–கை–யான இன்க்–ரிடி – ய – ண்ட்ஸ் நிறைந்த உண–வுப் ப�ொருட்–கள்–தான் சூப்–பர் மார்க்–கெட்டி – ன் மையத்–தில் இருக்–கும். மட்–கும் வாய்ப்–புள்ள உண–வுப்–ப�ொரு – ட்–களை மட்–டுமே உண்–ணுங்–கள். இ ய ந் – தி – ர ங் – க – ள ா ல் த ய ா – ரி க் – க ப் – ப ட ்ட உண–வு–களை வாங்–கா–தீர்–கள். ஒரு உண–வுத் த�ொழிற்–சா–லையி – ல் அனைத்– துப் பணி–யா–ளர்–க–ளு மே சர்ஜ்–ஜி க்–கல் த�ொப்பி அணிந்–து–தான் பணி–யாற்–று–வார்–கள் எனில் அந்த உணவை சந்–தே–கப்–ப–டுங்–கள். தாவ–ரத்தி – லி – ரு – ந்து நேர–டிய – ாக வந்த ப�ொருள் என்–றால் சாப்–பி–டுங்–கள். அந்–தத் தாவ–ரத்–தைக் க�ொண்டு ப்ரா–சஸ் செய்–யப்–பட்டு செயற்–கை–யா–கத் தயா–ரிக்–கப்–பட்ட உணவு என்–றால் தவிர்த்–திடு – ங்–கள். எல்லா ம�ொழி–யி–லும் ஒரே பெய–ரால் விளிக்– கப்– ப ட்– ட ால் நிச்– ச – ய ம் அது உண்– ண த் தகுந்த உண–வுப் ப�ொருள் அல்ல. உதா–ரண – ம்: சீட்–ட�ோஸ், பிக் மாக், ப்ரிங்–கில்ஸ். நான்கு காலில் நிற்–கும் உயிர்–க–ளை–விட (ஆடு, மாடு, பன்றி) இரண்டு காலால் நிற்–கும் உயிர்–கள் (க�ோழி, காடை) உண்–ணச் சிறந்–தவை. இந்த இரண்–டை–யும்–விட ஒற்–றைக்–கா–லில் நிற்–கும் உயிர்– க ள் (தாவ– ர ங்– க ள்) மேலும் சிறந்– த வை. ஒற்–றைக் காலை அதி–க–மா–க–வும் இரட்டை கால்– களை ஓர–ளவு – ம் நான்கு கால்–களை குறை–வா–கவு – ம் உண–வில் பயன்–ப–டுத்–துங்–கள். உங்– க ள் வண்– ண த்– தி ல் உள்ள காய்– க – றி – க–ளைத் தவிர்க்–கா–மல் பயன்–ப–டுத்–துங்–கள். நன்கு உண்–ணும் விலங்–குக – ள – ையே நீங்–கள் உண்–ணத் தேர்ந்–தெ–டுங்–கள். அனைத்– து ண்ணி ப�ோல் இயற்– க ை– யி ல் கிடைக்–கும் உண–வு–க–ளில் எதை–யும் விலக்–கா–மல் உண்–ணுங்–கள். காட்–டில் விளைந்த உண–வு–க–ளைத் தவிர்க்– கா–மல் உண்–ணுங்–கள். உ ங் – க ள் உ ண – வி ல் தேவை – ய ா ன இனிப்–பை–யும் உப்–பை–யும் நீங்–களே இடுங்–கள். உணவு எவ்–வ–ளவு வெள்–ளை–யாக இருக்–கி– றத�ோ; பிரச்–சனை அவ்–வ–ளவு துலக்–க–மாக இருக்– கும். எனவே, வெள்ளை உண–வு–கள் உஷார். உதா–ர–ணம்: பாலிஷ் அரிசி, சர்க்–கரை, உப்பு. ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்–பிட ஆசைப்–பட்–டால் அதை நீங்–களே தயா–ரித்து உண்–ணுங்–கள். பாரம்–ப–ரிய உண–வு–க–ளில் ஆர்–வம் காட்–டுங்– கள். அது எந்–தப் பாரம்–ப–ரி–ய–மாக இருப்–பி–னும் பர–வா–யில்லை. சிறிய தட்– டு – க – ளி ல் உணவை நிரப்பி உண்–ணுங்–கள். காலை உணவை அர–ச–னைப் ப�ோல–வும் மதிய உணவை குடும்–பஸ்–தனை – ப் ப�ோல–வும் இரவு உணவை ய�ோகி–யைப் ப�ோல–வும் சாப்–பி–டுங்–கள். அதா–வது காலை அதி–க–மா–க–வும் மதி–யம் மித–மா–க– வும் இரவு குறை–வா–க–வும் சாப்–பிட வேண்–டும்.


வடை, பஜ்ஜி, ப�ோண்டா ப�ோன்ற எண்–ணெய் பல–கா–ரங்–கள – ை–யும் சிப்ஸ், பஃப்ஸ், பர்க்–கர், பீட்சா, ப்ரெஞ்ச் ஃப்ரை ப�ோன்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸ்–க–ளை–யும் க�ோலா ப�ோன்ற கார்–ப�ோனேட் – டட் – பானங்–கள – ை–யும் தவிர்ப்–பது நல்–லது. இதை எல்–லாம் என்–றா–வது ஒரு–நாள் ருசி பார்ப்–பதி – ல் தவறு இல்லை. ஆனால், தின–சரி இவற்–றைச் சாப்–பி–டும்–ப�ோது செரி–மா–ன மண்–ட–லம் சேதா–ர–மா–கும். ஒபி–ஸிட்டி ஏற்–ப–டும். உடல்–ப–ரு–மன்–தான் பி.பி முதல் ஹார்ட் அட்–டாக் வரை பல ந�ோய்–க–ளுக்–குத் தலை–வா–சல் என்–பதை மறந்–து–விட வேண்–டாம். வேர்க்–க–டலை, முளை–கட்–டிய தானி–யங்–கள், வேக– வை த்த பயி– று – வ – க ை– க ள், நட்ஸ் ப�ோன்– ற – வற்றை ந�ொறுக்– கு த்– தீ – னி – ய ா– க ச் சாப்– பி – ட – ல ாம். இத–னால் உட–லுக்–குத் தேவை–யான எனர்–ஜி–யும் உட–ன–டி–யா–கக் கிடைக்–கும். தேவை–யற்ற உடல் உபா–தை–க–ளும் நம்மை நெருங்–காது. 5 வேளை–யா–கப் பிரித்–துச் சாப்–பி–ட–லாம் மூன்று வேளை–யா–கச் சாப்–பி–டும் உணவை ஐந்து வேளை–யா–கச் சாப்–பி–டும்–ப�ோது உட–லுக்கு அப்–ப�ோ–தைக்கு அப்–ப�ோது எனர்ஜி கிடைக்–கி–றது. உட–லின் ஆற்–றல் செல–வாக செல–வாக உண–வின் மூலம் எனர்ஜி ஏற்–றிக்–க�ொள்–வ–தால் தேவை–யற்ற க�ொழுப்–பு–கள் உட–லில் தங்–காது. உட–லும் மன– தும் சுறு–சு–றுப்–பாக இருக்–கும். பாடி பில்–டர்–கள், அத்–லெட்–டு–கள் மட்–டும்–தான் ஐந்து வேளை சாப்– பிட வேண்–டும் என்று இல்லை. முதி–ய–வர்–கள், ந�ோயா–ளி–க–ளும் இவ்–வாறு உண–வைப் பிரித்–துச் சாப்–பிட – ல – ாம். முறை–யான ஒரு டயட் கவுன்–சில – ரி – ட – ம் எவ்–வாறு உணவை ஐந்து வேளை–யா–கச் சாப்– பி–ட–லாம் என்று கேட்–ட–றிந்து உண்–பது நல்–லது. பசித்–துப் புசி–யுங்–கள் உணவு நேரம் வந்–து–விட்–டது என்–ப–தற்–காக சாப்–பி–டு–வ–தை–வி–ட–வும் பசிக்–கும் உணர்வு ஏற்–பட்ட பிறகு சாப்–பி–டு–வது நல்–லது. பசி என்–பது வயிற்–றில் உள்ள செரி–மான சுரப்–பி–கள் உண–வைச் செரிக்க தயா–ரா–கிவி – ட்–டன என்–பத – ன் அறி–குறி. எனவே, பசி–யு– ணர்வு வந்த பிறகு சாப்–பிட – ா–மல் இருப்–பது – ம் தவறு. பசி வரும் முன் உண–வுத்–தட்–டின் முன் அமர்–வது – ம் தவறு. தின–சரி இர–வில் எட்டு மணி நேரம் தூங்கி, காலை–யில் உடற்–ப–யிற்சி செய்து உட–லை–யும் மன–தையு – ம் ஃபிட்–டாக வைத்–துக்–க�ொள்–பவ – ர்–களு – க்கு அலா–ரம் அடித்–தது ப�ோல காலை, மதி–யம், மாலை, இர–வில் பசி உணர்வு த�ோன்–றும் என்–பது நம்

உடலின் இயங்–கிய – ல் விதி. ஓய்–விலு – ம் உழைப்–பிலும் மாறு–பாடு ஏற்–ப–டும்–ப�ோது பசி–யி–லும் உண–வி–லும் மாற்–றங்–கள் உரு–வா–வது இயற்–கையே. எனவே, முறைப்– ப – டு த்– த ப்– ப ட்ட வாழ்க்– க ை– மு – றை க்– கு ள் நுழை–யுங்–கள். பசித்–துப் புசி–யுங்–கள். அள–வான உணவே ஆர�ோக்–கி–யம் இன்– னு ம் க�ொஞ்– ச ம் சாப்– பி – ட – ல ாம் என்று த�ோன்–றும்–ப�ோதே எழுந்–துக�ொ – ள்–வது – த – ான் சிறந்த உண–வுப்–பழ – க்–கம் என்–பார்–கள். சாம்–பார் க�ொஞ்–சம் ருசி–யாக இருந்–தால் மேலும் இரண்டு இட்–லி–கள் சேர்த்–துச் சாப்–பி–டத் த�ோன்–று–வது இயற்–கை–தான். என்–றா–வது ஒரு–நாள் அப்–படி சாப்–பிட்–டால் ஏதும் நேரப் ப�ோவது இல்லை. ஆனால், எப்–ப�ோ–துமே அள–வுக்–க–தி–க–மாக சாப்–பி–டு–வது பிரச்–ச–னை–தான். இயல்–பா–கவே சிலர் அதி–கம் சாப்–பிடு – ப – வ – ர்–கள – ா–கவு – ம் சிலர் மிகக் குறை–வா–கவே சாப்–பிடு – ப – வ – ர்–கள – ா–கவு – ம் இருப்–பார்–கள். அதில் தவறு இல்லை. உங்–கள் உட–லுக்கு எவ்–வ–ளவு உணவு தேவை என்–பதை நீங்–கள்–தான் முடிவு செய்ய வேண்–டும். ஆனால், இது அதி–கம் என்று உங்–க–ளுக்கே த�ோன்–றும் அள–வுக்–குச் சாப்–பி–டா–தீர்–கள். அது எப்–ப�ோ–துமே ஆர�ோக்–கி–யம் அல்ல. உண–வைத் தவிர்க்–கா–தீர்–கள் எடை குறைய டயட் இருக்–கி–றேன் என்று சிலர் அடிக்–கடி உண–வைத் தவிர்ப்–பார்–கள். நிச்–ச–ய–மாக இது நல்–லது அல்ல. உண–வைத் தவிர்ப்–ப–தால் உடல் எடை குறை–யாது. மாறாக, எடை கூடவே செய்–யும். ஏதே–னும் ஒரு–வேளை உண–வைச் சாப்– பி– ட ா– ம ல் இருக்– கு ம்– ப�ோ து முத– லி ல் செரி– ம ான மண்–ட–லம்–தான் பாதிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. த�ொடர்ந்து ஏதே– னு ம் ஒரு– வேள ை அல்– ல து இரு– வேள ை உண–வைத் தவிர்த்–து–வ–ரும்–ப�ோது நம் உட–லின் வளர்–சிதை மாற்–றம் பாதிக்–கப்–படு – கி – ற – து. இத–னால், ஹார்–ம�ோன் க�ோளா–றுக – ள் ஏற்–பட்டு நாம் நினைப்–ப– தற்கு நேர்–மா–றாக உடல் எடை அதி–க–ரிக்–க–வும் கூடும். எனவே, உங்–க–ளின் ஒரு–நாள் கல�ோரி தேவை எவ்–வ–ளவு எனத் திட்–ட–மிட்டு அதற்–கேற்ப ஒரு டயட் முறை– யை க் கண்– ட – றி ய வேண்– டு ம். எந்த வேளை உண–வையு – ம் தவிர்க்–கா–மல் சாப்–பிட வேண்–டும் அது முக்–கி–யம்.

- இளங்கோ கிருஷ்–ணன் 7.1.2018

வசந்தம்

19


அ ஞ் சு நி மி ஷ த் து க் கு அமெ–ரிக்க ப�ொருட்–கள – ையே வாங்– கு ங்– க ள். அமெ– ரி க்– க ர்– க–ளையே வேலைக்கு அமர்த்– துங்–கள் என்–கி–றார். கண–வன், மனைவி வேலை செய்– யு ம் சலு– கையை ரத்து செய்ய முயல்–கி–றார். ட�ொனால்ட் டிரம்–பின் திட்–டம் தான் என்ன? - இந்–திரா, திருப்–பூர். வ ே றென்ன வ ந் – தே றி பா லி – டி க்ஸ் பண்–ணு–கி–றார் என்று அர்த்–தம்.

அஞ்சு க�ோடி!

பாஜ– வி – ன ர் யாரும் அதீத நம்–பிக்கை, மெத்–த–னப்–ப�ோக்– கு– ட ன் இருக்க வேண்– ட ாம் என்–கி–றாரே பிர–த–மர் ம�ோடி?

- ஆர்.கே.லிங்–கே–சன், மேல–கி–ருஷ்–ணன் புதூர். இதை அவ– ரு க்கே ச�ொல்– லி க் க�ொள்ள வேண்டும்.

கம–ல–ஹா–ச–னின் செல்–வாக்கு தெரி–யா–மல் வீணாக அவ–ரி–டம் ம�ோது–கி–றாரே அமைச்–சர் ஜெயக்–கு–மார் ? - கா.ரவி, தஞ்–சா–வூர். ஆமா கமல் எங்கே. ஓ... அவ–ரின் இரண்டு பட வேலை–க–ளில் பிஸி–யாக இருக்–கிற – ார். அதெல்–லாம் முடிஞ்சு ரிலீஸ் தேதி குறிச்சு அப்–றம் ஃப்ரீ டைம்ல டி விட்–டர்ல விடு–வாரு பாரு அணு–குண்டு அறிக்–கை–களா. பின்ன உங்–கள மாதிரி வெட்–டியாஃ பேஸ்–புக், டிவிட்–டர்னு உக்–காந்–திரு – க்க ஆளுன்னு நினைச்–சீங்–களா? பிசி–னஸை பாக்க வேணாம்.

ì£

ñð ¬ F

நான் ஹீர�ோ–வாக நடிக்க கவுண்– ட – ம ணி காமெடி பண்ண வேண்–டும் என ஆ ச ை ப் – ப – டு – கி – ற ா ர ே சந்–தா–னம்?

™èœ

ஊழல் செய்–யும் ப�ொது ஊழி– யர்–களை குண்–டர் தடுப்பு சட்–டத்–தின் கீழ் கைது செய்– யும் வகை–யில் சட்ட திருத்– தத்தை ஏன் க�ொண்டு வரக்–கூ–டாது என்று தமி–ழக அர–சுக்கு உயர்–நீ–தி–மன்–றம் கேள்வி எழுப்–பி–யுள்–ளது பற்றி?

- ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஆவு–டை–யாள்–பு–ரம். கு ண் – ட ர் – க – ளி ன் கூ ட் – ட ம் அ ள் – ளு ம் . பர–வால்–லையா.

இந்–திய சிறை–கள் மிக–வும் ம�ோச– ம ாக உள்– ள ன என்று விஜய் மல்–லை–யா–வின் வக்–கீல் வாதம் செய்–தி–ருக்–கி–றாரே? - பள்–ளத்–தெரு சண்–மு–கம், க�ொங்–க–ணா–பு–ரம். அயல் நாட்–டில் இருந்–து–க�ொண்டு நாட்–டின் மானத்தை கப்–பலே – ற்ற வைத்–திரு – க்–கிற – ார். சிறைத்– துறை அதி–காரி – க – ள் எல்–லாம் ஒன்று சேர்ந்து மான– நஷ்ட வழக்கு ப�ோட–லாம். வசந்தம் 7.1.2018 20

- எஸ்.அரி–கி–ருஷ்–ணன், க�ோண–லூர். ‘சக்க ப�ோடு ப�ோடு ராஜா’ சந்தி சிரிக்–கிற வேளை–யில் இந்த ஆசை வேறா.

முறை–கேடு – க – ள் நடை–பெறு – வ – – தாக கூறப்– ப – டு ம் மின்– ன ணு வாக்–குப்–பதி – வு இயந்–திர– ங்–களை அறி–முக – ப்–படு – த்–திய – வ – ரே ராஜீவ் காந்தி தான் என்–பதை காங்–கிர– – சார் மறந்துவிடக் கூடாது என்று கூறு–கி–றாரே எடி–யூ–ரப்பா? - தமிழ்ச்–செல்வி, ப�ோரூர். விசித்– தி – ர – ம ாக இருக்– கி – ற து. ஏன் இவ்ளோ ஆக்–சி–டென்ட் என கேட்–டால் பஸ்ச கண்–டு–பி–டிச்– சதே நீங்–க–தா–னேய்யா என்று ச�ொல்–வது மாதிரி இருக்–கி–றது.


அர–சிய – ல் நாக–ரீக – த்தை மறந்–த– வர்–களு – க்கு குஜ–ராத், இமாச்–சல் வெ ற் றி ச ரி – ய ா ன ப ா ட ம் என உ.பி. முதல்–வர் ய�ோகி ச�ொல்–லி–யி–ருப்–பது பற்றி? - கணே–சன், சென்னை. தன் மீதான வழக்கை தானே தள்–ளுப – டி செய்த தானைத் தலை–வன் என சமூக வலைத்–தள – ங்–கள் இவரை கிழித்து த�ொங்க விட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்– கி–றது. இவ–ரென்–னம�ோ நாக–ரீ–கம், பண்–பாடு, நேர்மை, நியா–யம் என பேசிக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ார்.

ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டை முத–லில் அறி–முக – ப்– ப–டுத்–திய ஆந்–திர அரசு அடுத்த அதி–ர–டி–யாக ரேஷன் கடை–களை ஷாப்–பிங் மால்–க–ளாக மாற்–றிக் க�ொண்டு வரு–கி–றதே? - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு. இது மட்–டு–மல்ல இ-கவர்–னன்ஸ் என்–ப–தின் சரி–யான அர்த்–தத்தை நாடே புரிந்து க�ொள்–ளும் வகை–யில் அனைத்து துறை–கள – ை–யும் மின்–னணு த�ொடர்–பில் அவ்–வள – வு பக்–காவாக – க�ொண்டு வந்து முழு–மை–யான மின்–னணு ஆளுமை மாநி–ல–மாக மாற்–றும் முயற்–சி–யில் தீவி–ர–மாக இறங்–கி–யி–ருக்–கி– றார் சந்–தி–ர–பாபு நாயுடு. விரை–வில் இந்–தி–யா–வின் முன்–ன�ோடி மாநி–ல–மாக ஆந்–தி–ரம் விளங்–கும்.

ஜெ ய – ல – லி த ா சி கி ச்சை வீ டி ய�ோ ச�ொல்–வ–தென்ன? - பிர–தீபா ஈஸ்–வ–ரன், தேவூர் மேட்–டுக் கடை. அதான் தேர்–தல் முடிஞ்–சாச்சே. விசா–ரணை ஆணை–யத்–தின் வேலை தான் இனி.

பெண்–களி – ன் மன ஆழம் கட–லின் ஆழத்தை விட அதி–கமா? - ஜி.ஆர்.ராக–வன், கரூர். இப்–ப–டி–யெல்–லாம் வெட்–டித்–த–னமா உவமை இயற்றி ஒரு பூட–கத்–தன்–மையை ஏற்–று–கி–றார்–கள். தாங்–கள் விரும்–பு–கிற வகை–யில் வினை–யாற்–ற– வில்லை என்ற கடுப்–பில் பெண்–கள் மனசு என்–ன– வென்றே தெரி–யாது என பூச்–சுற்றி விளை–யா–டு– கி–றார்–கள். ப�ொது–வில் மன ஓட்–டம் என்–பது எந்த வகை–யி–லும் கணிக்க முடி–யாத ஒன்று. இதில் ஆணென்ன பெண்–ணென்ன.

ராகுல் காந்தி காங்–கி–ரஸ் தலை–வ–ரா–ன–தால் பாஜ–க–வுக்கு பிர–கா–ச–மான எதிர்–கா–லம் என்–கி–றாரே ஹெச்.ராஜா? - தாமஸ் மன�ோ–க–ரன், உழ–வர்–கரை. கிண்–டல் பண்–றா–ராம். ந�ோட்–டாவை பீட் பண்ண முடி–யாத வாக்கு வங்–கியை வைத்–துக் க�ொண்டு இதெல்–லாம் தேவையா.

சேலம் பனங்–காட்–டூ–ரில் கவர்– தமி–ழ–கத்–தில் ஒரு த�ொகு–தி–யின் இடைத்–தேர்–த–லைக் கூட தேர்–தல் னர் தூய்மை இந்–தியா திட்–டத்–தில் ஆணை– ய த்– த ால் நேர்– மை – ய ாக துப்–பு–ரவு பணி மேற்–க�ொள்–வ–தற்– காக அங்– கு ள்ள பள்ளி முன்பு நடத்த முடி–ய–வில்–லையே? - பிர–தீபா, சேலம். குப்–பை–கள் க�ொட்–டப்–பட்–ட–தாமே? இனி– யு ம் நாங்– க ள் ஒரு சுயேச்– - ரவி, மதுரை. சை– ய ான, சுதந்– தி – ர – ம ான அமைப்பு என்ன வேணா–லும் செய்து க�ொள்– என்று ச�ொல்–லிக் க�ொண்டு தேர்–தல் ளுங்–கள். குளி–ய–லறை பக்–கம் மட்–டும் ஆணை–யம் திரி–யக்–கூடாது. குப்–பையை க�ொட்டி விடா–தீர்–கள்.

சினிமா விருது விழா–வில் 5 நிமி–டம் நட–னம் ஆட நடிகை பிரி–யங்கா ச�ோப்– ரா–வுக்கு ரூ.5 க�ோடி சம்–ப–ளம் பேசி–யுள்–ளார்–களே. இதென்ன க�ொடுமை நாட்–டாமை? - பா.ஜெயப்–பி–ர–காஷ், சர்க்–கார்–பதி. ஓடு–கிற, ஜெயிக்–கிற குதிரை மீது தான் பணம் கட்–டுவா – ர்–கள். இவ–ரது வரவு மூலம் பல க�ோடி லாபம் அள்–ள–லாம் என்–பது அமைப்–பா–ளர்–க–ளின் ஆசை–யாக இருக்–க– லாம். அதற்–கி–டப்–பட்ட மூல–தன செல–விது. பற்–கள் நிறைந்–த–வர்–கள் பக்கோடா ந�ொறுக்–கு–கி–றார்–கள். ப�ொக்–கை–வா–யர்–கள் பெரு–மூச்சு விட வேண்டி–ய–து–தான்.

7.1.2018

வசந்தம்

21


22

வசந்தம் 7.1.2018


7.1.2018

வசந்தம்

23


Supplement to Dinakaran issue 24-12-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP 277/15-17

Ýv¶ñ£, Üô˜T ¬êùv Gó‰îó °í‹ ªðø

ÍL¬è CA„¬êJù£™

BSMS, BAMS, BNYS, MD

ñ¼ˆ¶õ ð†ìƒèœ ªðŸø ñ¼ˆ¶õ˜è÷£™ CA„¬ê

¬êù¬ê†¯v, Üô˜T ò£™ ãŸð´A¡ø 裬ô ⿉î¾ì¡ °O˜‰î cK™ ¬è ð†ì£«ô£, °O˜‰î 裟Áð†ì£«ô£, ¹¬è, ÉC ð†ì£«ô£ ãŸð´‹ Ü´‚° ¶‹ñ™, Í‚A™ c˜õ®î™, î¬ôð£ó‹, î¬ôõL, Ü®‚è® êO, Þ¼ñ™, Í‚è¬ìŠ¹, Í‚A™ ê¬î õ÷˜„C, Í„² M´õF™ Cóñ‹, Í„² Fíø™, Þ¬÷Š¹ «ð£¡ø¬õèœ ñŸÁ‹ Ýv¶ñ£õ£™ ãŸð´A¡ø Þ¼ñ™, ¸¬óJó™ ÜFè êO, ªï…² Þ¼‚è‹, ðìð승, Í„²Mì

CóñŠð´î™, «ð£¡ø Hó„C¬ùè÷£™ ð£F‚èŠð†ì ô†ê‚èí‚è£ùõ˜è¬÷ º¿¬ñò£è Gó‰îñ£è °íñ£‚A, Üõ˜è¬÷ Ý«ó£‚Aòñ£ùõ˜è÷£è õ£ö¬õˆ¶ ê£î¬ù ð¬ìˆ¶‚ ªè£‡®¼‚°‹ RJR ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ (Cˆî£& Ý»˜«õî£& »ù£Q& ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ‹). Þƒ° ÍL¬è ñ¼‰F¡ CA„¬êJ™ Íô‹ ¸¬ófóL™ àœ÷ 裟ø¬óèœ ñŸÁ‹ ¬êùR™ àœ÷ 裟ø¬óèO™ àœ÷ «è£¬ö (êO) º¿õ¶‹ ªõO«òŸøŠð†´, ÜF™ àœ÷ Þ¡ªð‚ê¡ ªî£ŸÁ êKªêŒòŠð†´, àìL™ «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F ÜFèK‚è ªêŒòŠð´Aø¶. Þîù£™ «õÁ â‰î «ï£»‹ ܇죶. âƒè÷¶ CA„¬êJ¡ ñ¼‰¶èœ ܬùˆ¶ ÞòŸ¬è ÍL¬è÷£™ Ýù¶. «ï£Œ °íñ£ù H¡¹ °O˜‰î cK™ °O‚èô£‹. üvAg‹ àœðì â‰îMî °O˜‰î ªð£¼†è¬÷»‹ ꣊Hìô£‹.

ªê¡¬ù ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ HŸðè™ 1 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹. ñŸø ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ ñ£¬ô 6 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹.

CøŠ¹ CA„¬êèœ  ¬êù¬ê†¯v  Ýv¶ñ£  Üô˜T  ͆´õL  ®v‚ Hó„C¬ùèœ  º¶°õL  迈¶õL  ªê£Kò£Cv  ꘂè¬ó «ï£Œ  °ö‰¬îJ¡¬ñ  àì™ð¼ñ¡  ¬î󣌴  è™ô¬ìŠ¹, Íô‹

150, ÜH¹™ô£ ꣬ô, «îõ˜ è™ò£í ñ‡ìð‹ ܼA™, õì‚° àvñ£¡ «ó£´ «ð£v† ÝHv ܼA™, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17

044 - & 4006 4006, 4212 4454, 80568 55858 T.V.J™

LIVE

G蛄C

嚪õ£¼ õ£óº‹

êQ‚Aö¬ñ

裬ô 11.30 -& 12.30

RJR 죂ì˜èœ CA„¬ê °Pˆ¶ «ïó¬ôJ™ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜.

J™ 죂ì˜èœ «ð†® :

T.V.

嚪õ£¼ õ£óº‹

ªêšõ£Œ 裬ô 9.30 -& 10.00 êQ 裬ô 10.00- -& 10.30

«ð²õ: 96770 72036

«è£òºˆÉ˜ : 71, â¡.T.ï£ó£òíê£I ªî¼, GÎCˆî£¹É˜, 裉F¹ó‹, «ð£¡: 0422 - 4214511 ñ¶¬ó : 16, Hóvè£ôQ, 3&õ¶ ªî¼, ñ£†´ˆî£õE ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0452 - 4350044 F¼„C : 49A, 5&õ¶ °Á‚° ªî¼, (VVV F«ò†ì˜ H¡¹ø‹) ªð£¡ùè˜, «ð£¡: 0431 - 4060004 «êô‹ : 12/325, H¼‰î£õ¡ ªî¼, (õê‰î‹ æ†ì™ ܼA™) ¹Fò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0427 - 4556111 æŘ : 58, ªðƒèÙ˜ ªï´…꣬ô, (Üè˜õ£™ è‡ñ¼ˆ¶õñ¬ù ܼA™) «ð£¡: 04344 - 244006 ¹¶„«êK : 24, 裘ªð‡ì˜ ªî¼, (²ñƒèL è™ò£í ñ‡ìð‹ âFK™) ªï™Lˆ«î£Š¹, «ð£¡: 0413 - 4201111 F¼ŠÌ˜ : 111/72, è£ñ£†Cò‹ñ¡ «è£M™ ªî¼, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ H¡¹ø‹, «ð£¡: 0421 - 4546006 F‡´‚è™ : 34/K-6, AMC «ó£´, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0451 - 2434006 F¼ªï™«õL : 9, E-2, Fô‚ ïè˜, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0462 - 2324006 ñ£˜ˆî£‡ì‹ : 5-81/2, «ð¡C H÷£ê£, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 04651 - 205004 °‹ð«è£í‹ : 28, ꣉F ïè˜, CRC ðv ®Š«ð£ ܼA™, (²¼F ÝvH†ì™ ܼA™), «ð£¡: 0435 - 2412006 «õÖ˜ : 11, ê£óF ïè˜, ªê¡¬ù C™‚v H¡¹ø‹, è£AîŠð†ì¬ø (¹Fò ðvG¬ôò‹), «ð£¡: 0416 - 2234006 M¿Š¹ó‹ : 344, î£ñ¬ó ªî¼, ²î£è˜ ïè˜, ¹Fò ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 04146 - 222006 ªðƒèÙ¼ : 307, 46&õ¶ Aó£v, 9&õ¶ ªñJ¡, 4&õ¶ H÷£‚, ó£ü£Tïè˜, «ð£¡: 080 - 49556506 HóFñ£î‹ ºè£‹ ß«ó£´&3,17, 輘&4,18, «è£M™ð†®&5, êƒèó¡«è£M™&6, ªî¡è£C&6, ï£è˜«è£M™&7,20, ï¬ìªðÁ‹ Ɉ¶‚°®&8,21, ó£ñï£î¹ó‹&8,21, 裬󂰮&9, ¹¶‚«è£†¬ì&9, ï£èŠð†®ù‹&10, ᘠñŸÁ‹ «îF : ñ¡ù£˜°®&10, î…ê£×˜&11,22, ñJô£´¶¬ø&11,22, 装Y¹ó‹--&14, A¼wíAK&24.

ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þì‹ ñŸÁ‹ «ïó‹ «ð£¡ Íô‹ ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹.

24

வசந்தம் 7.1.2018

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Advertisement