Page 1

தமிழ் திரைச் ச�ோைலயில் பூத்த

அத்திப் பூக்கள்

ஆச்சரியத் த�ொடர் ஆரம்பம்

17-2-2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

சென்னையை புரட்டிப்ப�ோட்ட வர்தாபுயல் சினிமா படமாகிறது!


விழா– ன்’ ஆடிய�ோ ம ‘எ : ம் டு –டும் காண�ோ –சே–து–ப–தி–ய�ோ எமனை மட் –பா–ளர் ஜிப்–ரான், விஜய் –மைப் வில் இசை–ய க்–கும் தியா–க–ரா–ஜன். டி ந வில்–ல–னாக

செல்ஃபீ வித் விசிட்–டில் அர–வி ப�ோகன்: ரசி–கர்–க–ளு–டன் தியே ட்–டர் ந்த்–சாமி.

ம�ொபைல் ஒண்ணு, சிம்மு ரெண்டு: ‘ம�ொட்ட சிவா ராய், கெட்ட சிவா’ ஆடிய�ோ வெளி–யீட்–டில் லட்–சு–மி– ம். ட ாட்– த குத்– ஸ் நிக்–கி– கல்–ரா–ணி–ய�ோடு லாரன்

2

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

ஆன்– மீ க அமைதி: ராக– வ ேந்– தி ரா கல்–யாண மண்–ட–பத்–தில் நடந்த ‘தெய்–வீக காதல்’ நூல் வெளி–யீட்டு விழா–வில் ரஜினி.

ஒ ண் – ணு க் கு மூ ணு : ம ம் – மு தம்பி மகன் ம ட் – டி – யி ன் க்–பூல், தமி–ழில் அறிமு ஹீ ர�ோ – க – ம –வாக – ா–கிற – ார். அப்ப – ட – த்தி – ன் துவக்க வி வில் ஹீர�ோ–யி ழா– ன்–கள் பவுலி ட ாம், ஹர்–ஷிகா பூனச்சா, சாக் ‌ஷி திவேதி.


17.2.2017 வெள்ளி மலர்

3


சென்னையை புரட்டிப் ப�ோட்ட வர்தா புயல்,

சினிமா படமாகிறது! ஜெ

யம் க�ொண்–டான்’ படம் மூல–மாக அதி–ரடி – ய – ாக அறி–முக – ம – ா–கிய இயக்– கு– ந ர் ஆர்.கண்– ண ன். அடுத்– த – டுத்து ‘கண்–டேன் காத–லை’, ‘வந்–தான் வென்–றான்’, ‘சேட்–டை’, ‘ஒரு ஊர்ல ரெண்டு ராஜா’ என்று கதம்–ப–மாக படம் எடுத்–த–வர், இப்–ப�ோது ‘இவன் தந்–தி–ரன்’ என்–கிற வித்–தி–யா–ச–மான டைட்–டி–ல�ோடு களம் இறங்–கு–கி–றார். மணி–ரத்–னத்–தின் மாண–வர் என்–றா–லும் அவ–ரது சாயல், தன்–னு–டைய படங்–க– ளில் தெரி–யா–மல் தனித்–து–வத்தை தக்–க–வைத்து வரு–கி–றார். வினய், பரத், ஜீவா, ஆர்யா, விமல் என்று எப்–ப�ோ–தும் இளம் ஹீர�ோக்–க–ளு–ட–னேயே பணி–யாற்ற விரும்–பும் கண்–ண–னு–டன் இப்–ப�ோது கூட்–டணி சேர்ந்–தி–ருப்–ப–வர் கவு–தம் கார்த்–திக். “இது–வும் என்–ன�ோட பாணி படம்–தான்” என்று சிரித்–தவ – ாறே பேச ஆரம்–பிக்–கும் கண்–ணன், ‘இவன் தந்–திர– ன்’ மூல–மாக தயா–ரிப்–பா–ளர– ா–கவு – ம் அவ–தா–ரம் எடுக்–கி–றார். “டீமா–னிஸ்–டே–ஷ–னாலே பெரிய பெரிய பண– மு–த–லை–

4

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

களே வெளியே தலை–காட்–டாம திரி–யற காலத்–துலே, நீங்க தயா–ரிப்–பா–ளரா அவ–தா–ரம் எடுத்–தி –ருக்–கி –ற து ஆச்–ச–ரி–யமா இருக்கு...” “நடக்க வேண்–டிய நல்ல விஷ–யங்–களெ – ல்–லாம் காலா–கால – த்–துலே நடந்–துத – ானே ஆக–ணும்? ‘ஒரு ஊர்ல ரெண்டு ராஜா’ முடிச்சி ரிலீஸ் பண்–ண– துக்–கப்–பு–றம் சில பெரிய கம்–பெ–னி–கள் அப்–ர�ோச் பண்–ணி–னாங்க. அப்–ப�ோ–தான் ‘ப�ோடா ஆண்–ட– வனே என் பக்–கம்’ கதையை உரு–வாக்–கிக்–கிட்டு இருந்–தேன். திடீர்னு ‘இவன் தந்–தி–ரன்’ கதைக்– கான ஐடியா மூளை–யிலே ஃப்ளாஷ் அடிச்–சது. தந்– தி – ர ன் தலைக்– கு ள்ளே உட்– கா ர்ந்– து க்– கி ட்டு இறங்க மாட்– ட ேன்னு அடம் பிடிச்– சா ன். சரி, முதல்லே இதை பண்– ணி ட்டு, மத்– த தை அப்– பு– ற மா பார்த்– து க்– கு – வ�ோ ம்னு முழுசா இதுலே கள–மி–றங்–கிட்–டேன். க�ொஞ்–ச–மும் காம்ப்–ர–மைஸ் பண்–ணிக்–காமே முழுக்க முழுக்க எனக்–கான சுதந்– தி – ர த்தை எடுத்– து க்– கி ட்டு செய்– ய – ணு ம்னு நெனைச்–சப்–ப�ோ–தான் நாமளே ஏன் தயா–ரிக்–கக்


கூடா–துன்னு ய�ோசிச்–ச�ோம். என்–ன�ோட ‘மசலா புரிஞ்–சுக்–கிட்–டாரு. தன்னை அந்த கேரக்–ட–ருக்கு பிக்ஸ்’ நிறு–வ–னம் இப்–ப–டி–தான் உரு–வாச்சி. என் ஏத்– த – ம ா– தி ரி கம்ப்– ளீ ட்டா மாத்– தி க்– கி ட்டு வந்து கம்–பெனி – ய�ோ – ட சேர்ந்து எம்.கே.ஆர்.பி. பிக்–சர்ஸ் நின்– ன ாரு. அவ– ர�ோ ட டெடி– கே – ஷ ன் பிர– மி க்க எம்.ராம்–பிர– சா – த்–தும் இணைஞ்–சுத் தயா–ரிக்–கிற – ா–ரு”. வைக்–குது. கவு–த–ம�ோட நடிப்–பைப் பத்தி தனியா – தி – ல்லை. அவ–ருக்கு ஒரு பிரேக் “டைரக்–டர்–கள் பெரிய கம்–பெ–னிக்கு வேலை பார்க்–கு– ச�ொல்ல வேண்–டிய றப்போ தாரா–ளம – ா–வும், ச�ொந்–தப் படம்னா சிக்–கன – ம – ா–வும் கிடைச்சா, சடார்னு மேலே வந்து நின்–னு–டு–வாரு. புலிக்–குப் பிறந்–தது எப்–படி பூனை ஆகும்? கார்த்–திக்– செலவு பண்–ணு–றது வழக்–கம்...” “அப்–படி – யெ – ல்–லாம் இல்லை. தாங்–கள் நினைக்– குங்–கிற லெஜெண்–ட�ோட வாரிசு. ஆனா, தன்–ன�ோட கி–றதை பிர–மாண்–டமா க�ொண்டு வர–ணும்னா, அப்–பா–வ�ோட இமே–ஜை–யெல்–லாம் மறந்–துட்டு அதுக்கு தாங்–களே புர�ொ–டி–யூ–ஸர் ஆக–ணுங்–கிற வளர்ந்து வரும் நடி–கரா எந்த பந்–தா–வும் காட்–டாம, – ட – மு – ம் எளி–மையா பழ–குற – ாரு. நெருக்–கடி – யி – ல்–தான் டைரக்–டர்–கள் தயா–ரிப்–பா–ளரா யூனிட்–டில் எல்–ல�ோரி ஆகு–றாங்க. நானும் அப்–ப–டி–தான் ஆகி–யி–ருக்– ஒவ்–வ�ொரு ஷாட்–டும் கேட்டு கேட்டு நடிக்–கி–றாரு. அவ–ர�ோட கேரி–ய–ரில் முத்–திரை பதிக்–கக்–கூ–டிய கேன். ஆர்.கண்– ண – னு க்– கு ள்ளே இருக்– படமா இது இருக்–கும். லவ் சீனா இருந்–தா– குற கிரி–யேட்–டர் கேட்–குற வச–தியை எல்– லும் சரி. ஸ்டண்ட் சீனா இருந்–தா–லும் சரி. லாம், ‘மசலா பிக்ஸ்’ புர�ொட்–யூ–ஸர் ஆர். மனு–ஷன் ஃபுல் எனெர்–ஜி–ய�ோடு செம்ம கண்–ணன், செலவு பார்க்–காம செஞ்–சுக் பிக்–கப்–பில் வந்து நிற்–கி–றாரு. காலை–யில் க�ொடுத்தே ஆக–ணும். ஒரு காட்சி தனக்கு ஆரம்–பிச்சி நைட்டு வரைக்–கும் த�ொடர்ச்– என்–ன–மா–தி–ரி–யான செலவை க�ோருத�ோ, சியா நடிச்–சிக்–கிட்டே இருந்–தா–லும், அவ– அதை செஞ்– சா – த ான் நினைச்– ச – ம ா– தி ரி ரி–டம் க�ொஞ்–சம்–கூட எனர்ஜி குறை–ய–றது படம் வரும். நிறை–யப் படம் பண்–ணிட்–டா– இல்லை. ர�ொம்ப இன்–வால்வ்–மென்–டான லும், முதல் படத்–துக்கு வேலை பார்க்–குற ஆர்ட்–டிஸ்ட். அவ–ர�ோட கடின உழைப்– புது–முக டைரக்–டர் மாதிரி வெறித்–த–னமா ஆர்.கண்–ணன் புக்கு, ‘இவன் தந்–தி–ரன்’ கிரீ–டம் சூட்–டும்”. வேலை பார்த்–துக்–கிட்–டி–ருக்–கேன். காம்ப்–ர– மைஸ் என்–கிற வார்த்–தை–யையே மறந்–துட்–டேன். “ஸ்ரத்தா நாத் சூப்–பரா இருக்–காங்–களே? எங்கே பெருசா ஜெயிச்சே ஆக–ணும்னு எனக்கு இப்போ கண்–டு–பி–டிச்–சீங்க?” “நம்ம ஆசான் மணி–ரத்–னத்–த�ோட ‘காற்று கட்–டா–யம் ஏற்–பட்–டிரு – க்கு. ஜெயிச்–சும் காட்–டுவே – ன்”. வெளி–யிடை – ’ படத்–துலே நடிச்–சிரு – க்–காங்க. அவங்–க– “கவு–தம் கார்த்–திக் எப்–படி?” “கதையை கம்ப்–ளீட்டா கேட்–டாரு. அவ–ர�ோட ளுக்கு ஏற்–க–னவே கன்–ன–டப் படங்–க–ளில் நடிச்ச – ய – ன்ஸ் உண்டு. செமை–யான ப�ோட்–ட�ோ– கேரக்– ட ரை அக்– கு – வே று ஆணி– வே றா அலசி எக்ஸ்–பீரி 17.2.2017 வெள்ளி மலர் 5


ஜெ–னிக் ஃபேஸ். நேர்லே பார்க்–கு–றப்போ ர�ொம்ப சாதா–ர–ணமா தெரி–ய–ற–வங்க, ஸ்க்–ரீன்லே விஸ்–வ– ரூ–பம் எடுக்–கி–றாங்க. இந்த கேரக்–ட–ருக்கு அவங்– களை தவிர வேற யாரை–யும் என்–னாலே ய�ோசிக்க முடி–யலை. அழ–கான த�ோற்–றம் மட்–டு–மில்–லாம, நடிப்–பி–லும் ராட்–சஸி. நாம என்ன கேட்–கி–ற�ோம�ோ, அந்த ரியாக்––ஷ ‌ னை நாம எதிர்ப்–பார்க்–கி–ற–துக்–கும் மேலே க�ொடுக்–கு–றாங்க. தமி–ழில் முதல் படம் ரிலீஸ் ஆகு–றது – க்–குள்ளே, மட–மட – ன்னு நிறைய படம் புக் ஆகு–துன்னா சும்–மாவா என்ன? பூச–ணிக்–காய் சுத்–திப்–ப�ோட்டு திருஷ்டி கழிக்–க–ணும்னு ச�ொல்– லுற அள–வுக்கு கவு–தம் - ஸ்ரத்தா ஜ�ோடி அவ்–வ– ளவு ப�ொருத்–தமா இருக்கு. ரெண்டு பேருக்–கும் நடிப்–புலே அவ்ளோ ப�ோட்டா ப�ோட்டி. “மற்ற ஸ்டார்ஸ்?” “காமெ–டிக்கு ஆர்.ஜே.பாலாஜி இருக்–காரு. கதை–ய�ோட சேர்ந்து வரு–கிற காமெ–டித – ான். ரசிச்சி சிரிக்–கிற அள–வுக்கு இருக்–கும். அப்–பு–றம் சூப்–பர் சுப்–ப–ரா–யன், மயில்–சாமி, ஸ்டண்ட் சில்வா, கவு–த– மின்னு பெரிய நட்–சத்–தி–ரப் பட்–டா–ளமே படத்–துல இருக்கு. ஒவ்–வ�ொரு கேரக்–ட–ருக்–குமே குறிப்–பி–டத்– தக்க முக்–கி–யத்–து–வம் இருக்–கும்”. “டெக்–னீ–ஷி–யன்ஸ்?” “பிர–சன்னா ஒளிப்– ப– தி வு செய்– ய – ற ார். இந்த கதைக்–குன்னு தனியா ஒரு ‘ட�ோன்’ செட் பண்–ணியி – – ருக்–காரு. கதையை எங்–கேயு – ம் டிஸ்–டர்ப் பண்–ணாத அவ–ர�ோட கேமரா ஒர்க் பெருசா பேசப்– ப– டு ம். ஒவ்–வ�ொரு சீனும் ‘லைவ்’வா இருக்–கும். தமன் மியூ–சிக் பண்–றார். தெலுங்–குல ‘ம�ோஸ்ட் வான்–டட்’ மியூ–சிக் டைரக்–டர் அவரு. எனக்–காக கதை கேட்டு மியூ–சிக் பண்ண சம்–ம–திச்–சார். விவேக், அருண் காம–ராஜ் பாட்டு எழு–தியி – ரு – க்–காங்க. இந்த க�ோஷ்டி பட்–டையை – க் கிளப்–பியி – ரு – க்–காங்க. ஆர்.கே.செல்வா எடிட்– டி ங் பண்– ணி – யி – ரு க்– கா ர். ஸ்டண்ட் சில்வா கம்–ப�ோஸ் பண்–ணின மூன்று சண்–டைக் காட்–சி– க–ளும் படத்–துக்கு மிகப் பெரிய ஹைலைட்டா இருக்– கும். பாபி டான்ஸ் மாஸ்–டர். ர�ொம்ப உற்–சா–கமா

டான்ஸ் கம்–ப�ோஸ் பண்–ணியி – ரு – க்–கார். நான் கதை, திரைக்–கதை, வச–னம் எழுதி இயக்–கி–யி–ருக்–கேன். இது எனக்கு ஆறா– வ து படம். ப�ோட்ட காசை கவ–னமா திருப்பி எடுக்–க–ணும். அந்த கட்–டா–யம் இருக்–கி–ற–தால, ஒவ்–வ�ொரு ஃபிரே–மை–யும் செதுக்– கி–யி–ருக்–கேன். ரெண்டு வரு–ஷமா கஷ்–டப்–பட்டு உரு–வாக்–கின இந்–தக் கதைக்கு ஆடி–யன்ஸ்–கிட்ட நல்ல ரெஸ்–பான்ஸ் கிடைக்–கும்னு நம்–ப–றேன்”. “ஏகத்–துக்–கும் எதிர்ப்–பார்ப்பை கூட்–டறீ – ங்க. கதை என்ன?” “சென்னை மாந–கர– த்தை சின்–னா–பின்–னம் ஆக்– கிய வர்தா புயலை மறக்க முடி–யுமா? அந்த புய–லும், மழைக்–கா–ல–மும்–தான் என்–ன�ோட கதைக்–க–ளம். இந்–தப் படத்–துக்–காக அடை–யாறு பிலிம் சிட்–டி– யில் பிரம்–மாண்–ட–மான செட்–டிங் ப�ோட்–டாரு ஆர்ட் டைரக்–டர் சிவ–யா–தவ். பிலிம் சிட்–டியை சுற்–றிப் பார்க்க வந்த விசிட்–டர்–க–ளுக்கு, ‘இது நிஜமா? இல்ல, செட்டா?’ன்னு கண்–டு–பி–டிக்க முடி–யாத அள–வுக்கு அவ்–வ–ளவு தத்–ரூ–பமா அது அமைஞ்– சி–ருக்கு. பூந்–த–மல்–லிக்கு பக்–கத்–துல புதுசா ஒரு பிலிம் சிட்டி இருக்கு. அங்–கே–யும் செட் ப�ோட்டு பட–மாக்–கி–ன�ோம். நல்லா படிச்ச, படிக்–கிற மாண–வர்–க–ளுக்கு எப்–பவு – மே மற்–றவ – ர்–களை விட திற–மையு – ம், நுண்–ண– றி–வும் அதி–கம். ஆனா, அதிக திறமை இருந்–தும், சரி–யான அங்–கீ–கா–ரம் கிடைக்–காத மாண–வர்–கள் நிறை– ய – பே ர் இருக்– காங்க . அதுல ஒருத்– த னா இருக்–கிற மாண–வ–ன�ோட கதை இது. கவு–தம் ரிச்சி ஸ்ட்–ரீட்ல லேப்–டாப், செல்–ப�ோன் விற்–கிற ஒரு சாதா–ரண ஆசாமி. அவ–ர�ோட நண்–பன் பாலாஜி. ஸ்ரத்தா, காஞ்–சி–பு–ரத்–துல இருந்து சென்–னைக்கு வந்து படிக்–கிற என்–ஜி–னீ–ய–ரிங் காலேஜ் ஸ்டூ–டன்ட். சூப்–பர் சுப்–ப–ரா–யன், ஸ்டண்ட் சில்வா ரெண்–டு– பே–ரும் எம–காத வில்–லன்–கள்”. “உங்க படங்–க–ளில் எப்–ப–வுமே அழுத்–த–மான மெசேஜ் இருக்–கும்..”? “முழுக்க, முழுக்க இளைய சமு–தா–யத்–துக்– கான படம் இது. ஏன�ோ–தா–ன�ோன்னு இல்–லாம, ஹானஸ்ட்–டான படமா எடுத்–திரு – க்–கேன். நான் கேள்– விப்–பட்ட சம்–பவ – ங்–களை – யு – ம், பத்–திரி – கை – க – ள் மூலமா கிடைச்ச செய்–திக – ளை – யு – ம் க�ோர்த்து, ஒரு சினி– மாவா எப்–படி ஆடி–யன்–சுக்கு தர–ணும�ோ அப்– ப டி ‘இவன் தந்– தி – ர ன்’ படத்தை உரு–வாக்கி இருக்–கேன். உண்–மைச் சம்–பவ – ங்–களு – ம் அதுக்கு பின்–னால் இருக்–கிற சமூக பார்–வையை – யு – ம் என் கதை பேசும். ஆனா, மெசே–ஜுங்–கிற பேர்ல எது–வும் கருத்– து த் திணிப்பா இருக்– காது. அடுத்த மாசம் படம் ரிலீஸ். இதுக்கு பிறகு முன்–னணி ஹீர�ோக்–கள் சேர்ந்து நடிக்–கிற ஒரு படம் பண்–ணப்–ப�ோறே – ன். அது அதி–ரடி ஆக்‌–ஷன் மசா–லாவா இருக்–கும்”.

- தேவ–ராஜ்

அட்டை மற்றும் படங்கள்: ‘இவன் தந்–தி–ரன்’

6

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


குத்துப்பாட்டுக்கு ஆயுசு கம்மி!

சந்– த �ோஷ் தயா– நி – தி

யசு இரு–பத்–தா–று–தான் ஆகி–றது சந்–த�ோஷ் தயா– நி – தி க்கு. இன்– ன – மு ம் திரு– ம – ண – ம ா– க – வில்லை. வெற்–றி–க–ர–மான இசை–ய–மைப்–பா–ள–ராக சாதித்த பிற–கு–தான் மற்ற விஷ–யங்–க–ளெல்–லாம் என்று பிடி–வா–த–மாக இருக்–கி–றார். சந்–தா–னத்–தின் ‘இனிமே இப்–ப–டி–தான்’ படத்–தில் அறி–மு–க–மா–ன–வர், கடந்த ஆண்டு ‘ம�ோ’வுக்கு இசை–ய–மைத்–தார். இப்– ப�ோது ‘எனக்கு வாய்த்த அடி–மைக – ள்’ மூலம் நன்கு கவ–னிக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றார். அடுத்து ‘கட்–டப்–பாவை காண�ோம்’ ரிலீ–ஸுக்கு ரெடி–யாகி இருக்–கி–றது. “சிங்–கார சென்–னை–தான் என்–ன�ோட அடை–யா– ளமே. என் குடும்–பத்–துக்–கும் சினி–மா–வுக்–கும் எந்த சம்–பந்–த–மு–மில்லே. சின்ன வய–சு–லேயே கையில் எந்த ப�ொருள் கிடைச்–சா–லும் சரி. அதில் தாளம் ப�ோட்டு மியூ–சிக் ப�ோடு–வேன். நியூ–கா–லேஜி – ல் பி.காம் முடிச்– சி ட்டு ஏ.ஆர்.ரகு– ம ான் மியூ– சி க் ஸ்கூ– லி ல் டிப்–ளம�ோ வாங்–கி–னேன். ‘கடல்’ படத்–தி–லி–ருந்து ‘2.0’ வரைக்–கும் இசைப்–பு–ய–லி–டம்–தான் கீப�ோர்ட் புர�ோ–கிர– ா–மரா வேலை பார்த்–தேன். தனியா மியூ–சிக் பண்ண சான்ஸ் கிடைச்–ச–தும் அவ–ர�ோட ஆசிர்–வா– தத்–த�ோட வெளியே வந்–திரு – க்–கேன். ச�ோனி மியூ–சிக் கம்–பெ–னிக்கு ஒரு விளம்–ப–ரத்–துக்கு இசை–ய–மைச்– சேன். அதை கேட்–டுட்–டு–தான் சந்–தா–னம் என்னை செலக்ட் பண்–ணி–னாரு. மியூ–சிக்–தானே? சான்ஸ் கிடைச்சா ப�ோதும்னு நினைக்–கி–ற–தில்லை. என்னை தேடி வர்–ற–வங்க கிட்டே முத–லில் கதை கேட்–கி–றேன். அது பிடிச்– சி–ருந்–தா–தான் படத்–தையே ஒத்–துக்–கி–றேன். இது ராஜா சார் ஸ்டைல். அடிப்–ப–டை–யில் நான் இசை– ஞா–னி–ய�ோட ரசி–கன். அவ–ர�ோட இசை–யும், ஏ.ஆர். ஆர�ோட இசை–யும்–தான் எனக்கு இன்ஸ்–பி–ரே–ஷன்.

எதை பண்–ணின – ா–லும் புதுசா பண்–ணின – ா–தான் ஆடி–யன்ஸ் கிட்டே ரீச்–சாக முடி–யும் என்–கிற நிலை இருக்கு. இவ்– வ – ள வு நூற்– ற ாண்– டு – க – ள ாக இசை எத்–த–னைய�ோ வடி–வத்–தில் எத்–த–னைய�ோ மாகா– னு–ப–வர்–க–ளால் க�ொடுக்–கப்–பட்–டி–ருக்கு. இவ்–வ–ளவு பெரிய சமுத்–தி–ரத்–தில் எவ்–வ–ளவு பேர் வந்–தா–லும் அதில் இட–மி–ருக்கு. எதிர்–நீச்–சல் ப�ோடுற தில்லு மட்–டும் மன–சுலே இருந்தா ப�ோதும். எனக்கு வெஸ்–டர்ன் மியூ–சிக்–தான் அடிப்–படை. இப்போ கர்–நா–டிக் கத்–துக்–க–றேன். கம்ப்–யூட்–ட–ரில் இசை த�ொடர்பா என்–னென்ன த�ொழில்–நுட்–பம் வருத�ோ எல்–லாத்–திலு – ம் அப்–டேட் ஆகிட்–டிரு – க்–கேன். இப்–ப�ோ–வெல்–லாம் படத்–த�ோட பப்–ளி–சிட்–டிக்– காக செலப்–ரிட்–டி–களை பாட–வைக்–கிற டிரெண்டு பர–வ–லா–கிட்டு இருக்கு. த�ொழில்–முறை இல்–லாத பாட–கர்–களை பாட– வைப்–பதி – ல் எனக்கு தயக்–கமி – ரு – க்கு. தேவைப்–பட்டா மட்–டுமே அதை செய்– ய – ல ாம். ‘எனக்கு வாய்த்த அடி– மை – க ள்’ படத்– தி ல் அனி– ரு த் பாடி– யி – ரு ப்– ப து, அந்த பாட்– டு க்கு அவ– சி – ய ப்– ப – டு து. ரீமிக்ஸ் கலாச்–சா–ரத்தை நான் ஆத–ரிக்–கலை. அதே நேரம் வெறுக்– க – வு ம் செய்– ய லை. புரா– த ன கட்– டி – ட ங்– க ளை அதன் பழமை மாறாத மாதிரி புதுப்–பிக்–கிற கவ–னத்–த�ோ–டு–தான் ரீமிக்ஸ் செய்–ய– ணும். அத�ோட ஒரி– ஜி – ன ல் தன்மை பாதிக்– க ப்– ப – டு– து ன்னா, அது அந்த கிளா– சி க்– கு க்கு செய்– கிற துர�ோ– க ம்” என்று ச�ொல்– கி ற சந்– த �ோஷ் தயா– நி – தி க்கு மெலடி பாடல்–க–ளில்–தான் விருப்–பம் அதி–கம – ாம். குத்–துப் பாடல்–களு – க்கு ஆயுள் குறைவு என்று கரு–து–கி–றார்.

- தேவ–ராஜ்

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

7


எத்– த னை புது நடி– கை – க ள் வந்– த ா– லு ம் நயன்– த ா– ர ாவை முந்த முடி–ய–வில்–லையே? - எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு. மத்த விஷ–யங்–க–ளில் க�ொஞ்– சம் அப்–படி இப்–படி இருந்–தா–லும் வேலைன்னு வந்–துட்டா வெள்– ளைக்–காரி ஆச்சே? நயன்–தா–ரா–வி–டம் நாம் கற்க வேண்–டிய விஷ–யம் புர�ொஃ–ப–ஷ–னல் எதிக்ஸ். சி-3?

- ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஆவு–டை–யாள்–பு–ரம். ச�ொ ல் லி அ டி த் – தி – ரு க் – கும் கில்லி. இந்– த ச் சூழ– லில் சூரி–யா–வுக்கு மிக–வும் அவ–சி–ய– மான ஹிட்டு இது. பெற்–ற�ோர் பார்க்–கும் மாப்–பிள்–ளை–யை– தான் மணப்–பேன் என்று உறு–தி–யாக கூறு–கி–றாரே காஜல் அகர்–வால்? - ஸாதியா அர்–ஷத், குடி–யாத்–தம். இளம் ஹீர�ோ யாரா–வது லவ் புர–ப�ோஸ் செய்–தி–ருப்–பார் என்று நினைக்–கி–றேன்.

‘ப�ோகன்’ எப்–படி? - த.சத்–தி–ய–நா–ரா–ய–ணன், அயன்–பு–ரம். ஓஹ�ோ–வென்று வந்–தி–ருக்க வேண்–டிய படம் ஓக்கே என்– கி ற அள– வு க்கு வந்– தி – ரு க்– கி – ற து. பிரம்–மாண்–ட–மாக சிந்–தித்–தால் மட்–டும் ப�ோதாது. சிந்–தித்–ததை அப்–படி – யே திரைக்–குக் க�ொண்–டுவ – ர– க் கூடிய த�ொழில்–நேர்த்–தி–யும் அவ–சி–ய–மென்–பதை ‘ப�ோகன்’ புரி–யவை – த்–திரு – க்–கிற – து. ‘ஜெயம்’ ரவி–யின் ந டி ப்பை அ ப் – ப – டி யே அ ர் – வி ந் த் – சா மி இ மி – டே ட் செய்து கைத்– த ட்– டல்–களை அள்–ளு– கி–றார். அதே நேரம் அர்–விந்த்–சா–மியை இமி– டே ட் செய்– ய – மு– டி – ய ா– ம ல் ரவி திண–று–கி–றார். நடிப்–புக்கு அசாத்–திய உழைப்– பினை தந்–திரு – க்க வேண்–டிய இந்த கதா–பாத்–திர– த்– துக்கு ரவி, கடு–மைய – ாக ஹ�ோம்–ஒர்க் செய்–திரு – க்க வேண்–டும். வழக்–க–மான நடிப்–பையே க�ொடுத்– தால் ப�ோதும் என்று அவர் இருந்–து–விட்–ட–தால், இரண்–டாம் பாதி–யில் அவ–ருக்கு கிடைத்–தி–ருக்க வேண்–டிய கிளாப்ஸ் ம�ொத்–த–மாக அர்–விந்த்–சா– மிக்கு ப�ோய் சேரு–கி–றது. வெயிட்–டான வில்–லன், வெற்–றிக – ர– மா – ன கமர்–ஷிய – ல் படத்–துக்கு அவ–சிய – ம். ஆனால், ஹீர�ோ–வை–விட வில்–ல–னுக்–கு–தான் ரசி– கர்–களி – ட – ம் கூடு–தல் ஆத–ரவு கிடைக்–கிற – தெ – ன்–றால் படம் எட்–ட–வேண்–டிய உய–ரத்தை வணி–க–ரீ–தி–யாக எட்–ட–மு–டி–யா–மல் ப�ோய்–வி–டும்.

இனி நாய– கி க்கு முக்– கி – யத்– து – வ ம் உள்ள படங்– க – ளில் மட்–டுமே நடிப்–பேன் என்–கி–றாரே தமன்னா? - எஸ்.ஏ.பரீ–ரா–தஸ்–கீன், மவ்–ஸன்–பேட்டை. இது–ப�ோல ஒரு நடிகை ஸ்டேட்–மென்ட் விட்–டால் கல்– யா–ணம், குழந்தை, குட்டி என்று லைஃபில் செட்–டில் ஆக ஆசை வந்–து–விட்–டது என்று அர்த்–தம்.

8

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


சமந்–தாவை ‘பல்–லா–வ–ரத்து பால்– க�ோ–வா’ என்று ரசி–கர்–கள் செல்–ல– மாக அழைக்– கி – ற ார்– க ளே? அவர் ஆந்–திரா இல்–லையா? - கே.டி.எஸ்.சுந்–த–ரம், சென்னை-17. தெலுங்கு மற்– று ம் மலை– ய ாள கூட்–டுத் தயா–ரிப்பு. பிறந்து வளர்ந்–த– தெல்–லாம் சென்னை பல்–லா–வ–ரத்– தில். நடுத்–த–ர குடும்–பத்–துப் பெண். ஸ்டெல்லா மேரீஸ் கல்–லூரி மாணவி. விளம்–ப–ரப் படங்–க–ளில் த�ோழி–யாக நடித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–த–வர், ஒருகட்– டத்–தில் சென்–டர் ஃபிகர் ஆகி, ஒளிப்– ப–தி–வா–ளர் ரவி–வர்–ம–னின் கண்–க–ளில் பட்டு சினி–மா–வுக்கு வந்–தார். மிகக்– க–டுமை – ய – ான உழைப்–பாளி. தன்–னைப் பற்றி எவ்–வள – வு சச்–சர– வு – க – ள் ஊட–கங்–க– ளில் வந்–தா–லும், அதை–யெல்–லாம் கண்– டு – க�ொ ள்– ளா – ம ல் வேலை– யி ல் மிக–வும் கவ–ன–மாக இருந்து முன்–ன– ணிக்கு வந்–தவ – ர். ஆந்–திர– ா–வின் மிகப்– பெ–ரிய குடும்–பத்–தின் மரு–ம–க–ளாக செல்–லப் ப�ோகும் அவரை மன–சார வாழ்த்–து–வ�ோம்.

பல்லாவரத்து பால்கோவா!

‘துரு–வங்–கள் பதி–னா–று’ படத்–தில் ரகு–மா–னுக்கு பதி–லாக அரவிந்த்–சாமி நடித்–தி–ருந்–தால் படம் சூப்–பர்–ஹிட் ஆகி–யி–ருக்–குமா? - மல்–லிகா அன்–ப–ழ–கன், சென்னை-78. ‘தனி ஒரு–வன்’ படத்–தில் அரவிந்த்–சா–மிக்கு பதி–லாக ரகு–மான் நடித்–தி–ருந்–தா–லும் எடு–பட்–டி– ருக்–காது. நீங்–கள் கேட்–பதை ப�ோல ‘துரு–வங்– கள் பதி–னா–று’ படத்–தில் ரகு–மா–னுக்கு பதி–லாக அர–விந்த்–சாமி நடித்–தி–ருந்–தா–லும் பேசப்–பட்–டி–ருக்– காது. அவ–ர–வ–ருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை இரு–வ– ருமே மிக சிறப்–பாகவே – செய்–திரு – க்–கிறா – ர்–கள். இவர் இடத்–தில் அவர் என்–கிற ஒப்–பீடு தேவை–யற்–றது.

நிக்கி கல்–ராணி, சிருஷ்டி டாங்கே, கீர்த்தி சுரேஷ், லெட்–சுமி மேனன்... இவர்–கள் அனை–வரு – ம் ஒரே படத்–தில் த�ோன்ற சான்ஸ் உண்டா? - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு. படம் பார்க்–கும் ரசி–கர்–கள் அவ்–வள – வு கவர்ச்சி மழையை தாங்–குவ – ார்–களா என்–பதே நம் சந்–தேக – ம்.

எஸ்.ஜே.சூர்யா என்–னத – ான் ஆனார்? - ஆர்.கே.லிங்–கே–சன், மேல–கி–ருஷ்–ணன்–பு–தூர். தன் படத்தை டைரக்–‌ –ஷன் செய்ய பவன்– க ல்– ய ாணே அழைத்– து ம்– கூ ட மறுத்– து – வி ட்டு செல்– வ – ர ா– க – வ – னி ன் ‘நெஞ்–சம் மறப்–ப–தில்–லை’ படத்–தில் நடித்–தார். படம் எப்–ப�ோது வெளி–யா–கு– மென்று ஆண்–டவ – னு – க்கே வெளிச்–சம். ஆனால், நல்–ல–வே–ளை–யாக ஏ.ஆர். முரு–க–தாஸ், மகேஷ்–பா–புவை இயக்– கும் ‘சம்– ப – வ ா– மி ’, அட்லீ இயக்– கு ம் விஜய் படம் என்று அடுத்– த – டு த்து அவ–ருக்கு நடிப்–பதற் – கு நல்ல படங்–கள் கிடைத்–தி–ருக்–கின்–றன. நான் மிக– வு ம் எளி– மை – ய ா– ன – வ ள். எனவே எனக்கு ‘அந்– த ’ முறை பிடிக்–கும் என்று வெளிப்– ப– டை–யாக கூறி–யி–ருக்–கி–றாரே அலி–யா–பட்? - ஸய்–யதா ஹாஜிரா, சந்–தைப்–பேட்டை. ‘அந்–த’ முறை என்–பது ‘எந்–த’ முறை என்–பது தெரி–யா–ததா – ல், அது எளி–மையா கடு– மை யா என்று கருத்து ச�ொல்ல முடி–ய–வில்லை.

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

9


“ஒய் நாட்?”

பா

ர– தி – ர ாஜா டென்– ஷ – ன ாக நகம் கடித்– து க் க�ொண்–டி–ருந்–தார். 1977ல் ‘16 வய– தி – னி – ல ே– ’ – வி ல் த�ொடங்– கி ய அவ– ர து வெற்– றி – யி ன் வீச்சு, அடுத்– த – டு த்து ஐந்து படங்–கள் வரை நீடித்–தி–ருந்–தது. ‘குண்–டுச் சட்–டிக்–குள்–ளேயே குதிரை ஓட்–டுகி – ற – ார் பார–திர– ா–ஜா’ என்று விமர்–சக – ர்–கள் குறை ச�ொல்ல, தன்–னுடை – ய வழக்–க–மான பாணியை விட்டு விலகி ‘நிழல்–கள்’, ‘கல்–லுக்–குள் ஈரம்’ படங்–களை செய்– தி – ரு ந்– த ார். விமர்– ச – க ர்– கள் இரு படங்– க – ளை – யு மே க�ொண்–டா–டித் தீர்த்–து–விட்–டார்– கள். ஆனால், வணி–க–ரீ–தி–யாக முந்–தை–யப் படங்–களை ஒப்–பி– டும்– ப�ோ து ர�ொம்– ப – வு ம் கீழே இருந்–தது இவை. எ ன வே , ர சி – க ர் – க ளை திருப்தி – ப – டு த்– து ம் வித– ம ாக கமல், மாதவி காம்–பினே – ஷ – னி – ல் ‘டிக் டிக் டிக்’ படத்–துக்கு விளம்–ப– ரம் செய்–தி–ருந்–தார். அப்–ப�ோ–து– தான் அந்–தப் பத்–தி–ரி–கை–யில் வெளி–வந்–திரு – ந்த கேள்வி-பதில் பகு–தியை பார்த்–தார். “பார– தி – ர ா– ஜ ா– வு க்கு ஏன் அடுத்–த–டுத்து த�ோல்வி?” “பாக்–கிய – ம் ப�ோன–தும் படங்– கள் படுத்து விட்–ட–து.” அதா–வது பார–திர– ா–ஜா–வ�ோடு பாக்–ய–ராஜ் இல்–லா–த–தால்–தான் வெற்– றி – பெ ற முடி– ய – வி ல்லை என்–பதை – ப்–ப�ோல சிண்டு முடிந்– தி–ருந்–தது அந்த பதில். பார–திர– ா–ஜாவை இந்த பதில்– தான் சீண்–டிய – து. வணி–கரீ– தி – ய – ாக த�ோல்–வி–ய–டைந்த ‘நிழல்–கள்’ படத்– து க்கு கதை, வச– ன ம் எழு–திய அதே எழுத்–தா–ளரை (மணி– வ ண்– ண ன்) வைத்தே மீண்–டும் வெற்றி பெற்று காட்–டு– கி–றேன் என்று சவால் விட்–டார். தன்னை நிரூ–பிக்க வேண்–டி–யி– ருந்–த–தால் முன்–னணி நடி–கர்– களை தவிர்த்து புது–முக – ங்–களை வைத்து ஜெயிக்க வேண்–டும் என்று நினைத்–தார். தற்–கா–லி–க– மாக ‘டிக் டிக் டிக்’கை மறந்–தார். மட–ம–ட–வென்று ‘அலை–கள் ஓய்–வ–தில்–லை’ ஸ்க்–ரிப்ட் தயார் ஆனது. த�ொடர்ந்து இரண்டு

10

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

படங்–கள் த�ோல்வி க�ொடுத்த இயக்–குந – ர் என்–பத – ால் தயா–ரிப்–பா–ளர்–கள் தயங்–கி–னார்–கள். இளை–ய–ரா– ஜா–தான் கை க�ொடுத்–தார். அவ–ரது பாவ–லர் கிரி– யே–ஷன்ஸ் நிறு–வ–னம் இந்–தப் படத்தை தயா–ரிக்க முன்–வந்–தது. கதையை முத–லில் தயார் செய்–வார். அதற்கு பிறகு ஹீர�ோ–யின். கடை–சி–யா–க–தான் ஹீர�ோவை தேடு–வது என்–பது பார–திர– ாஜா ஸ்டைல். கதை ரெடி.

ஒரு கல்–யாண ப�ோட்டோ ஆல்–பத்–தில் பார்த்த பெண்ணை பார–தி–ரா–ஜா–வுக்கு உடனே பிடித்–து– விட்–டது. உத–ய–சந்–தி–ரிகா என்–கிற பெண்ணை


நேர்– மு – க த்– து க்கு அழைத்– த ார். இவர் கேட்ட கேள்–வி–க–ளுக்கு எல்–லாம் (தமிழ் தெரி–யா–த–தால்) மல–ம–லங்க அந்–தப் பெண் முழித்–துக் க�ொண்–டி– ருந்–தது. “அழத் தெரி–யுமா?” என்று க�ொஞ்–சம் க�ோப–மாக குர–லெ–டுத்–துக் கேட்க, பயந்–து–ப�ோன அப்–பெண் தாரை–தா–ரை–யாக கண்–களி – ல் கண்–ணீர் விட்டு அழு–தார். “நீதாம்மா ஹீர�ோ–யின்” என்–றார் பார–தி–ராஜா. அந்த உத–ய–சந்–தி–ரி–கா–தான் ராதா. அடுத்து ஹீர�ோ தேடும் பட–லம். அப்–ப�ோது டைரக்–டர் த–ரின் அலு–வ–ல–கத்–துக்கு துறு–து–று– வென்று ஒரு டீனேஜ் பையன் நடிக்க வாய்ப்பு கேட்டு அடிக்–கடி வந்–து க�ொண்–டிரு – ப்–பார். அவரை த�ொடர்–பு–க�ொண்டு அழைத்–தார்–கள். “நான் ஏற்–க– னவே ‘பன்– னீ ர் புஷ்– ப ங்– க ள்’ படத்– து லே நடிக்– கி–ற–துக்கு கமிட் ஆயிட்–டேனே?” என்–றார் அந்த இளை–ஞர். அவர்–தான் சுரேஷ். பார–திர– ாஜா எதிர்ப்–பார்த்த மாதி–ரிய – ான ஹீர�ோ கிடைக்– க ா– ம ல் திண– றி – ன ார். தீபக் என்– ப – வ ரை அரை–ம–ன–தாக ஓக்கே செய்–தி–ருந்–தார். மறு–நாள் ஷூட்–டிங். அன்று இரவே ரயில். கிளம்–பு–வ–தற்கு முன்–பாக பார–திர– ாஜா தன்–னுடை – ய உத–விய – ா–ளர்–க– ளு–டன் ஓட்–டலு – க்கு டிபன் சாப்–பிட காரில் கிளம்–புகி – – றார். ப�ோயஸ் கார்–டன் அரு–கில் கார் திடீ–ரென்று மக்–கர் செய்ய, எல்–ல�ோ–ரும் இறங்–கு–கி–றார்–கள். அப்–ப�ோது கார் பேனட்–டின் மீது ‘த�ொம்’–மென்று சப்–தம். அரு–கில் சில இளை–ஞர்–கள் கிரிக்–கெட் ஆடிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார்–கள். அங்–கி–ருந்து வந்த பந்–து–தான் இங்கே வந்து விழுந்–தது. வெட–வெட – வெ – ன்று சிகப்–பாக இருந்த பையன் படு–வே–க–மாக ஓடி–வந்து பந்தை எடுத்–தான். “சாரி சார்” என்று ச�ொல்–லி–விட்டு வியர்க்க விறு–வி–றுக்க ஓடிக்–க�ொண்–டி–ருந்த அந்–தப் பைய– னையே வைத்த கண் வாங்– க ா– ம ல் பார்த்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார் பார–திர– ாஜா. அவ– ரு–டைய பாணி–யில் இரு– கை–களை – யு – ம் முகத்– துக்கு நேராக உயர்த்தி கட்டை விரல்–களை நீட்டி, அந்–தப் பைய–னையே ‘வியூ’ பார்த்–தார். “இந்–தப் பையன் யாருன்னு விசா–ரிய்–யா” என்று அசிஸ்–டென்–டி–டம் ச�ொல்ல, ஐந்து நிமி–டங்–க–ளில் தக–வல் வரு–கிற – து. “முத்–துர– ா–மன் சார�ோட கடை–சிப் பையன் முர–ளி–யாம்.” “இவன்–தான்யா நம்ம ஹீர�ோ” “சார், அப்போ ஏற்–கன – வே செலக்ட் பண்–ணின ஹீர�ோ?” “விடுய்யா அவ–னை”. ஹீர�ோ வாய்ப்–பினை சடா–ரென்ற சந்–தர்ப்–பத்– தில் இழந்த தீபக், ‘அலை–கள் ஓய்–வ–தில்–லை’ படத்–தில் கார்த்–திக்–கின் நண்–பர்–க–ளில் ஒரு–வ–ராக நடித்–தி–ருந்–தார். பின்–னர் என்ன ஆனார் என்று தெரி–ய–வில்லை. நேராக முத்–து–ரா–மனை ப�ோய் சந்–தித்–தார் பார–தி–ராஜா. “சார்! புதுசா ஒரு படம் எடுக்–கி– றேன். எனக்கு டீனேஜ் லுக்–குலே ஒரு பையன்

வேணும். உங்க கடை–சிப் பையனை பார்த்–தேன். என் கதைக்கு இவன்–தான் வேணும். நாளைக்கு ஷூட்– டி ங். இன்– னை க்கு கிளம்– ப – ற�ோ ம். நீங்க அனு–ம–திக்–க–ணும்.” “இப்–படி சட்–டுன்னு கேட்டா எப்–படி – ப்பா? அவன் இப்–ப�ோத – ான் காலேஜ் படிச்–சிரு – க்–கான். நடிப்–புலே இன்–ட–ரெஸ்ட் இருக்–கான்னு கூட எனக்–குத் தெரி– யாதே? நீயே வேணும்னா அவ–னைக் கேளு.” முரளி பேட்–டும் பாலு–மாக வந்து நின்–றார். “என் படத்–துலே நடிக்–கி–றீ–யாப்பா?” எந்த ய�ோச–னையு – மே செய்–யா–மல் சட்–டென்று பதில் வந்–தது. “ஒய் நாட்?” அந்த ந�ொடியே ஹீர�ோ–வாகி விட்–டார் முரளி என்கிற கார்த்–திக். கார்த்–திக்–கின் வாழ்க்கை முழுக்–கவே அவர் அப்– ப – டி – த ான் இருந்– தி – ரு க்– கி – ற ார். முன்– ய�ோ – ச – னைய�ோ, திட்– ட ங்– க ள�ோ எது– வு மே இல்லை. அந்த ந�ொடி–யில் என்ன த�ோன்–று–கி–றத�ோ, அதை செய்–வார். ‘அலை– க ள் ஓய்– வ – தி ல்– லை ’ பெரிய ஹிட். தன்னை விமர்–சித்–தவ – ர்–களு – க்கு தன்–னுடை – ய படைப்– பி ன் மூல– ம ாக பதில் ச�ொன்– ன ார் பார–தி–ராஜா. கார்த்–திக் அடுத்–த–தாக இராம.நாரா–ய– ணன் இயக்–கத்–தில் ‘இளஞ்–ஜ�ோ–டி–கள்’ படத்– தில் நடிக்க ஒப்–பந்–தம – ா–னார். ‘அலை–கள் ஓய்–வ– தில்–லை’ படத்–துக்கு முத–லில் பேசப்–பட்ட சுரே–ஷும், ‘அலை–கள் ஓய்–வ–தில்–லை’ ஹீர�ோ–வும் இதில் இணைந்து நடித்–தார்–கள். இந்–தப் படத்–தின் த�ொடக்–க–நாள் அன்று முத்– து–ரா–ம–னுக்கு ஊட்–டி–யில் ‘ப�ோக்–கி–ரி–ரா–ஜா’ ஷூட்– டிங் இருந்–தது. வில்–ல–னாக நடிக்–கத் த�ொடங்கி இருந்–தவ – ர், மகன் ஹீர�ோ–வாக பெரிய வெற்–றியை எட்–டி–விட்–ட–தால் இனி–மேல் அவ–னு–டைய படங்–க– ளுக்கு கதை கேட்–பது, கால்–ஷீட் பார்த்–துக் க�ொள்– வது ப�ோன்–ற–வற்றை பார்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம் என்று திட்–ட–மிட்–டி–ருந்–தார். ஊட்–டிக்கு ப�ோன–வர் உயி–ர�ோடு திரும்–ப–வில்லை. முத்–து–ரா–ம–னின் 52வது வய–தில்–தான் அவ–ரது மகன் கார்த்–திக் ஹீர�ோ–வாக ஆனார். ஆனால், அடுத்– த – டு த்து அவரை வழி– ந – ட த்– து ம் வாய்ப்பு அவ–ருக்கு அமை–யவி – ல்லை. கார்த்–திக்–கின் 52வது வய–தில்–தான் அவ–ரது மகன் கவு–தம் கார்த்–திக் ஹீர�ோ–வா–கி–யி–ருக்–கி–றார். அப்–பா–வுக்கு இயற்கை க�ொடுக்க மறுத்த அந்த வாய்ப்பு, மக– னு க்கு கிடைத்–தி–ருக்–கி–றது.

6

யுவ–கி–ருஷ்ணா

(புரட்–டு–வ�ோம்)

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

11


டந்த ஆண்டு மட்– டு மே நான்கு படங்– க – ளில் நடித்த ஹன்–சி–கா–வின் இந்த ஆண்டு க�ோட்டா ‘ப�ோகன்’ படத்–த�ோடு த�ொடங்–கி– யது. ஆனால், அதற்கு பிறகு அவர் கைவ–சம் படம் எது–வு–மில்லை என்–பது ஆச்–ச–ரி–யம். ‘ஹன்–சிகா அவ்–வ–ள–வு–தானா?’ என்று ‘டைரக்–டர் பதில்–கள்’ பகு–திக்கு மேல–கிரு – ஷ்–ணன்–புதூ – ர் ஆர்.கே.லிங்–கே– சன் கேள்வி கேட்–கும – ள – வு – க்கு நிலைமை ம�ோசம். ஹன்–சி–கா–வுக்கு என்–ன–தான் ஆச்சி?

“கைவ–சம் படம் எது–வும் புதுசா இல்–லையே?” “வரு–ஷத்–துக்கு இத்–தனை படம்–தான் நடிக்–க– ணும்னு நான் கணக்கு வழக்கு எது–வும் வெச்–சுக்– கு–றதி – ல்லை. 2007ல் இருந்து ஹீர�ோ–யினா நடிக்–க– றேன். வரு–ஷத்–துக்கு நாலஞ்சி படம்னு ரெகு–லரா நடிச்–சிக்–கிட்–டி–ருந்–தேன். கேரி–ய–ரில் நான் ர�ொம்ப உச்–சத்–தில் இருந்–தது ‘ஒரு கல் ஒரு கண்–ணா–டி’ 2012ல் ரிலீஸ் ஆனப்–ப�ோ–தான். ஆனா அந்த வரு–ஷம் தமி–ழில் நான் நடிச்சு ரிலீஸ் ஆன ஒரே படம் அது–தான். குவான்–டிட்டி முக்–கி–ய–மில்லை. குவா–லிட்–டி–தான் முக்–கி–யம். இப்போ வரு–ஷம் பிறந்து இரண்டு மாசம்–கூட முடி–யலை. அதுக்–குள்ளே தமி–ழில் ‘ப�ோகன்’, தெலுங்–கில் ‘லக்–கு–ன�ோ–டு–’ன்னு ரெண்டு ரிலீஸ். வருஷ கடை–சி க்– கு ள் இன்– னும் சில படங்– க ள்

நிச்–ச–யமா வரும். நிறைய கதை கேட்–டி–ருக்–கேன். அதில் சில– வ ற்றை ஓக்கே செஞ்– சி – ரு க்– கே ன். வாய்ப்பு வரு–தேன்னு எல்–லா–வற்–றை–யும் ஒப்–புக்– க�ொள்–ளும் நிலை–யில் நான் இப்போ இல்லை. செலக்ட்–டிவ்–வா–தான் செய்–யு–றேன். ஒவ்–வ�ொரு அறி–விப்பா வரி–சையா வரும். வெயிட் பண்–ணுங்க சார்”. “விஜய், விஷால், தனுஷ், சிவ– க ார்த்– தி – கே – ய ன், ‘ஜெயம்’ ரவி, உத–ய–நி–தின்னு பெரிய ஹீர�ோக்–க–ள�ோடு நடிச்ச நீங்க, இப்போ சின்ன ஹீர�ோவா இருந்–தா–லும் ஓக்–கேன்னு ச�ொல்ல ரெடியா இருக்–கீங்–க–ளாமே?” “பெரிய ஹீர�ோக்–க–ள�ோடு மட்–டும்–தான் நடிப்– பேன்னு நான் எப்–ப�ோ–வா–வது கண்–டி–ஷன் ப�ோட்– டி–ருக்–கேனா? ‘மான் கராத்–தே’ ஒத்–துக்–க–றப்போ சிவ–கார்த்–திகே – ய – ன் வள–ரும் நடி–கர்–தான். ‘உயிரே உயி–ரே’ படத்–துலே அறி–முக ஹீர�ோ–வான சித்–து– வ�ோடு எந்த தயக்–க–மும் இல்–லாம நடிச்–சேன். சின்ன நடி–கர், பெரிய நடி–கர் பேத–மெல்–லாம் நான் என்–னைக்–குமே பார்த்–த–தில்லை. எனக்கு கதை பிடிக்–க–ணும். அதுலே என்–ன�ோட கேரக்–டர் ர�ொம்ப ர�ொம்ப பிடிக்–க–ணும். இது மட்–டும்–தான் ஒரு படத்தை நான் ஒப்–புக்–க�ொள்ள கார–ணமே தவிர, பெரிய ஹீர�ோவா பெரிய டைரக்–டர– ான்–னுல்– லாம் நான் பாகு–பாடு பார்த்து ஒப்–புக்–கற – தி – ல்–லை”. “நீங்க ‘ஜெயம்’ ரவி–ய�ோடு நடிக்–கிற – ப்போ மட்–டும் ர�ொம்ப நெருக்–கம் காட்–டு–றதா ஊருக்–குள்ளே ஒரு பேச்சு..?” “தேவுடா. யாரு–தான் இப்–படி – யெ – ல்–லாம் கிளப்பி விடு–ற–துன்னே தெரி–யலை. ரவி–ய�ோடு நான் இது– வரை மூணு படம் பண்–ணியி – ரு – க்–கேன். ‘எங்–கேயு – ம் காதல்’, ‘ர�ோமிய�ோ ஜூலி–யட்’ மற்–றும் ‘ப�ோகன்’. இந்த மூணு படத்–திலு – மே எங்க ரெண்டு பேர�ோட கேரக்–ட–ரும் ர�ொம்ப intimacyயா நடிச்–சா–க–ணும் என்–ப–து–தான் கதைப்–படி விதி. கதையை, கேரக்– டரை தாண்டி அது–மா–திரி நடிச்–சதா யாரும் ச�ொல்– லிட முடி–யாது. நான் ‘ஜெயம்’ ரவிக்கு ஃபேமிலி ஃபிரெண்ட். அவ–ர�ோட மனைவி ஆர்த்தி எனக்கு ர�ொம்ப நல்ல த�ோழி. இவங்க ரெண்டு பேருமே என்–ன�ோட வெல்–வி–ஷர்ஸ். அவ–ர�ோடு நடிக்–கி– றப்போ நான் ர�ொம்ப கம்ஃ–பர்–ட–பிளா ஃபீல் பண்–ணுறே – ன். அவர் ப�ொது–வாவே எப்–பவு – ம் சிரிச்ச முகமா பாசிட்–டிவ் எனர்–ஜியா இருப்– பாரு. நாங்க சினி–மா–வில் கம்ஃ–பர்–ட–பிள் ஜ�ோடியா இருக்–குற – த – ாலே ஒரு–வேளை கெமிஸ்ட்ரி பக்–காவா ஒர்க்–கவு – ட் ஆகி ஸ்க்–ரீனி – ல் ரிசல்ட் நல்லா வருத�ோ என்–னவ�ோ?” “தமிழ்–நாட்–டில் மது–வி–லக்–குக்கு ஆத–ர–வாக ப�ோராட்–டங்–கள் நடந்–து க�ொண்–டிரு – க்–கும் சூழ–லில், ‘ப�ோகன்’ படத்–தில் ஒரு பெண்–ணான நீங்–களே மது குடித்–த–தை–ப�ோல நடித்–தி–ருப்–பது நியா–யமா?” “ ச ரி – ய ா ன கே ள் வி . உ ண் – மை – யி ல் எ ங் – க – ளை ப் ப�ோன்ற க லை – ஞ ர் – க – ளி – ட ம் நீ ங் – க ள் இ து – ப�ோன்ற கே ள் – வி – க–ளைத – ான் கேட்–கவே – ண்–டும். அதை– வி–டுத்து, ‘கிளா–மர் ஓக்–கேவா?’ மாதிரி

12

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


17.2.2017 வெள்ளி மலர்

13

ஹன்சிகா அவ்வளவுதானா? அவரே விளக்கமளிக்கிறார்!


அச்–சுபி – ச்சு கேள்–விக – ளை திரும்–பத் திரும்ப கேட்டு சலிப்–ப–டைய வைக்–கி–றீர்–கள். ‘ப�ோகன்’ இயக்–கு–நர் லட்–சு–ம–ணன், எனக்கு இந்த காட்–சியை விளக்–கி–ய– ப�ோதே தயங்–கி–னேன். ‘மது குடிப்–பதை ப�ோல காட்சி வைப்–பதே தவறு. அது–வும் ஒரு பெண் மது குடிப்–பதை ப�ோல காட்–டி–னால், என்னை தமிழ்– நாட்–டின் கிரா–மங்–களு – க்–குள்–ளேயே ஷூட்–டிங்–குக்கு விட–மாட்–டார்–கள்’ என்று அவ–ரி–டம் ச�ொன்–னேன். அதன் பிறகு ப�ொறு–மை–யாக இந்த காட்சி ஏன், அந்த கதைக்கு அவ–சி–யப்–ப–டு–கி–றது என்று அவர் விளக்–கி–னார். விக்–ரம் என்–கிற அசிஸ்–டென்ட் கமி– ஷ–ன–ருக்கு பெற்–ற�ோர் பார்த்–தி–ருக்–கும் மகா–லட்– சுமி மாதிரி ப�ொண்ணை முதன்–மு–த–லாக அவர் காணும்–ப�ோது ப�ோதை–யில் இருக்–கிற – ாள் என்–பதே அந்த காட்சி. இதுவே இரு–வ–ரின் காத–லுக்–கும் அடிப்–ப–டை–யாக அமை–கி–றது. அது–வு–மில்–லா–மல் அந்த காட்–சியை சீரி–யஸ – ாக எடுக்–கா–மல் ஜாலி–யான காமெடி சீனா–க–தான் எடுத்–தி–ருந்–தார்–கள். ‘மிக–வும் தத்–ரூ–ப–மாக நடித்–தி–ருக்–கி–றீர்–களே, லைட்–டாக ஒரு ‘கட்–டிங்’ ப�ோட்டு நடித்–தீர்–களா?’ என்று நிறைய பேர் கலாய்க்–கி–றார்–கள். டைரக்–டர் என்ன ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்–தார�ோ, அதை அப்–ப–டியே நடித்–தி–ருக்– கி–றேன். அவ்–வ–ள–வு–தான்”. “நீங்க பாலி–வுட்–டி–லி–ருந்–து–தான் க�ோலி–வுட்–டுக்கு வந்து, இப்–ப�ோது தென்–னிந்–தி–யா–வின் முன்–னணி நடி–கை–யாக இருக்–கி–றீர்–கள். திரும்ப இந்–தி–யில் படம் பண்–ணும் ஐடியா இல்–லையா?” “இப்– ப�ோ – தை க்கு இல்லை. ஏனென்– ற ால் இங்–கேயே ப�ோது–மான அள–வுக்கு பிஸி–யாக இருக்– கி–றேன். எனக்கு தென்–னிந்–திய மக்–களை மிக–வும் பிடிச்–சி–ருக்கு. குறிப்பா தமிழ் மக்–கள் என்னை அவங்க வீட்–டுப் பெண்–ணாக க�ொண்–டா–டு–றாங்க. இங்கே இருந்து அங்கே ப�ோகி–ற–துக்கு மனசே இல்–லை”. “இந்த ஆண்–ட�ோடு ஹீர�ோ–யி–னாகி பத்து வரு–ஷம் ஆகி– றது. ப�ொலி–வான முக–மும், கட்–டுக்–க�ோப்ப – ான உட–லும – ாக எப்–படி உங்க அழகை மெயின்–டெ–யின் செய்–யு–றீங்க?” “யாரைப் பார்த்– த ா– லு ம் இந்த கேள்– வி யை கேட்க ஆரம்–பிச்–சி–டு–றாங்–களா? எனக்கு வய–சா–யி– டிச்–ச�ோன்னு அச்–சம் வந்–து–டுது. பதி–னாறு வய–சில் நடிக்க வந்–துட்–டேன். ஆகஸ்ட்டு வந்தா இரு–பத்–தாறு வய– சு – த ான் ஆகப்– ப�ோ – வு து. பெருசா உணவுக் கட்–டுப்–பாடு எது–வும் கிடை–யாது. இத்–த–னைக்கும் என்–ன�ோட அம்மா டயட்–டீ–ஷி–யன் டாக்–டர். அவங்க சாப்–பாட்–டுலே நிறைய கட்–டுப்–பாடு விதிப்–பாங்க. அதுலே நான் ஒரு 30% ஃபால�ோ பண்–ணி–னாலே பெரிய விஷ– ய ம். பிடிச்ச சாப்– ப ாடு கிடைச்சா வெளுத்–துக் கட்ட எப்–ப–வுமே நான் ரெடி. மன–சுலே சந்–த�ோ–ஷம் நிறைஞ்–சி–ருந்தா அழகு கூடிக்–கிட்டே ப�ோகும் என்–பது என்–ன�ோட தனிப்–பட்ட நம்–பிக்கை. நான் இந்த பத்து வரு–ஷமா ர�ொம்ப சந்–த�ோ–ஷமா இருக்–கேன். எல்–லாத்–தையு – ம் தாண்டி ய�ோகா நம்ம மனசை, உடலை பக்–குவ – ப்–படு – த்–தும். நான் தின–மும் ய�ோகா பயிற்சி விடாம செஞ்–சுக்–கிட்–டி–ருக்–கேன்”.

- மீரான்

14

படங்–கள்: கவு–தம்

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


ம்– ம ாத்– தூ ண்டு ஏரி– ய ா– த ான் கேரளா. ஆனா–லும், அவ்–வப்–ப�ோது பிரம்–மாண்ட படங்– க ளை எடுத்து மிரட்– டு – கி – ற ார்– க ள். அந்–தப் படங்–களை தமி–ழி–லும் டப்–பாக்கி செம டப்பு பார்க்–கி–றார்–கள். அந்த அடிப்–ப–டை–யில் சமீ– பத்–தில் மலை–யாள இண்–டஸ்ட்–ரியை அதி–ரவைத்த – திரைப்–பட – ம் ‘புலி முரு–கன்’. முப்–பத்–தியே – ழு க�ோடி ரூபாய் பட்–ஜெட் என்–பது மலை–யா– ளத்–தைப் ப�ொறுத்–த–வரை குருவி தலை–யில் பனங்–காய்–தான். ஆனால், ‘புலி முரு–கன்’ அதை வெற்–றிக – ர– ம – ாக சுமந்–தது. கார–ணம், ஹீர�ோ ம�ோகன்– லால். மலை–யா–ளத்–தி–லேயே அதிக ப�ொருட்– ச ெ– ல – வி ல் எடுக்– க ப்– பட ்ட இந்த திரைப்– ப – ட ம்– த ான், மலை– யா– ள த்– தி – லேயே அதிக வசூலை எடுத்த படம் என்– கி ற சாத– னை – யை–யும் படைத்–தி–ருக்–கி–றது. நூறு க�ோடி ரூபாய் வசூலை தாண்–டிய ‘புலி முரு–கன்’, ஏற்–கன – வே தெலுங்கு பேசி–விட்–டார். இப்–ப�ோது தமிழ் பேச வரு–கி–றார். ம�ோகன்–லா–லுக்கு ஹீர�ோ–யின – ாக கம–லினி முகர்ஜி நடித்–தி–ருக்–கி–றார். கவர்ச்–சிப் பெருங்–க–டல் நமீ–தா–வும் நச்–சென்று ஒரு கேரக்–ட–ரில் இடம் பிடித்– தி – ரு க்– கி – ற ார். ஜெக– ப – தி – ப ாபு, லால், கிஷ�ோர் என்று நட்–சத்–தி–ரப்– பட்–டா–ளம் குவிக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும் இப்–ப–டத்தை இயக்–கியி – ரு – ப்–பவ – ர் வைஷாக். தமி–ழுக்–காக வச–னம் எழு–தி–யி–ருக்–கும் ஆர்.பி.பாலாவை பிடித்து படம் பற்றி விசா–ரித்–த�ோம். “தன் கண் எதிரே தனது தந்–தையை ஒரு புலி அடித்–துக் க�ொள்–வதை பார்க்–கி–றான் சிறு–வன். அவனே அப்–பு–லியை க�ொன்று பழி தீர்க்–கி–றான். அதன் பிறகு ஆட்–க�ொல்லி புலி–களி – ட – மி – ரு – ந்து அந்த மலைப் பிராந்–திய மக்–களை காக்–கும் ப�ொறுப்பை

தமிழ் பேச வருகிறான் புலிமுருகன்! அவன் ஏற்–கிற – ான். அவர் புலி–கள�ோ – டு மட்–டும – ல்ல, புலி– யை – வி ட க�ொடூ– ர – ம ான மனி– த ர்– க – ள�ோ – டு ம் ப�ோராட வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது என்–பதே கதை. புலி– க – ள�ோ டு ம�ோகன்– ல ால் சண்– டை – ப �ோ– டும் ஸ்டண்ட் காட்–சி–கள் ஹாலி–வுட் தரத்–து–டன் அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. ஸ்டண்ட் காட்–சி–களை கம்–ப�ோஸ் செய்–தி–ருப்–ப–வர் பீட்–டர் ஹெய்ன். ஆக்‌– ஷன் ரசி–கர்–க–ளுக்கு அந்த காட்–சி– கள் அற்–பு–த–மான அனு–ப–வத்தை தரும். ம�ோகன்– ல ா– லி ன் முன்– ன ாள் ட ா வு ந மீ த ா . ம னை – வி – ய ா க கம–லினி நடிக்–கி–றார். எச–கு–பி–ச–காக முன்– ன ாள் டாவு– வ�ோ டு அவரை த�ொடர்பு படுத்தி மனைவி மிரட்–டும் காட்–சி–கள் வெடிச்–சி–ரிப்பு கேரன்டி. டப்–பிங் படம் என்–கிற வாசனை தெரி–யாத அள–வுக்கு பர்ஃ–பெக்–டாக செய்–தி–ருக்–கி–ற�ோம். க�ோபி சுந்–தர் இசை– யி ல் சினே– க – னு ம், நானும் பாடல்–கள் எழு–தியி – ரு – க்–கிற�ோ – ம். நமீ– தா–வுக்கு இது தமி–ழில் ரீ-என்ட்ரி பட– ம ாக வரு– ம – ள – வு க்கு அவ– ர து கவர்ச்சி பேசப்–ப–டும். நேர–டிப் படங்–க–ளுக்–கும், டப்– பிங் படங்–க–ளுக்–கும் வச–னம் எழு– து– வ – தி ல் நிறைய வித்– தி – ய ா– ச ங்– க – ளுண்டு. லிப் மூவ்–மென்ட் மற்–றும் மண்–சார்ந்த கலாச்–சா–ரத்தை மன–தில் வைத்து எழுத வேண்–டும். டப்–பிங் படங்–க–ளுக்கு வச–னம் எழு–து–வது தனி கலை. எல்–ல�ோ–ரா–லும் முடி–யாது. ஜல்–லிக்–கட்டு மூடில் இருக்–கும் தமி–ழர்–களு – க்கு ‘புலி முரு–கன்’ தட–பு–டல் விருந்து வைப்–பான். விசி–லடி – த்து க�ொண்–டாட புலிப்–பாய்ச்–சலு – க்கு தயா– ரா–குங்–கள் ரசி–கர்–களே!” என்று உற்–சா–க–மா–கப் பேசி–னார் ஆர்.பி.பாலா.

- சுரேஷ்–ராஜா

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

15


ஆக்‌ஷன் ச�ொன்ன ஆக்டர்கள்! க–ளுக்–காக பயன்–படு – த்–திக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்–தி–யத் திரை–யு–ல–கின் மகத்–தான சாத–னை– யா–ளர– ான சிவாஜி கணே–சன், எந்–தப் படத்–தையு – ம் அதி–கா–ரப் பூர்–வம – ாக இயக்–கிய – தி – ல்லை. ஆனால், அவர் ஒரு படத்தை இயக்–கி–யி–ருக்–கி–றார் என்–கிற தக–வல் பல–ருக்–கும் தெரி–யாது. 1980ல் ‘ரத்–தப் பாசம்’ படத்தை தயா–ரித்து நடித்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்– தார் சிவாஜி. இப்–ப–டத்தை கே.விஜ–யன் இயக்–கிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். படத்–த–யா–ரிப்–பின் ப�ோது சிவா– ஜிக்–கும், விஜ–யனு – க்–கும் ஏத�ோ கருத்து வேறு–பாடு ஏற்–பட்டு விஜ–யன் வில–கி–விட்–டார். மீதிப்–ப–டத்தை சிவா–ஜியே கள–மி–றங்கி இயக்கி ரிலீஸ் செய்–தார். சுவா–ரஸ்–ய–மான விஷ–யம் என்–ன–வென்–றால், ‘ரத்– தப்–பா–சம்’ படத்–தின் டைட்–டி–லில் ‘டைரக்–டர்’ என்– கிற ப�ொறுப்பே இடம் பெற்–றி–ருக்–காது. சிவாஜி நினைத்–திரு – ந்–தால் தன்–னுடை – ய பெயரை டைரக்–டர் ‘நாட�ோடி மன்னன்’ பி.பானுமதி-எம்.ஜி.ஆர்

எம்

.ஜி.ஆரை வெறும் நடி–க–ராக மட்–டுமே பல–ரும் நினை–வில் க�ொள்–கி–றார்–கள். ஐம்–ப–து–க–ளின் இறு–தி–யில் ‘நாட�ோடி மன்– னன்’ படத்–தில் த�ொடங்கி எழு–ப–து–க–ளின் இறுதி வரை இரு–ப–தாண்–டு–க–ளுக்கு தமிழ் சினி–மா–வின் சக–ல–க–லா –வல்–ல–வ–ராக பல்–துறை வித்–த–க–ராக விளங்–கி–ய–வர் அவர். படத்–த–யா–ரிப்–பில் ஈடு–பட்–ட– த�ோடு மட்–டு–மின்றி மூன்று படங்–க–ளை–யும் இயக்– கி–யி–ருக்–கி–றார். 1958ல் ‘நாட�ோடி மன்–னன்’ படத்தை இயக்க பழம்–பெரு – ம் இயக்–குந – ர் கே.ராம்–நாத்– தை–தான் எம்.ஜி.ஆர் ஒப்–பந்–தம் செய்– தி–ருந்–தார். திடீ–ரென அவர் கால–மாகி விட்–டத – ால் எம்.ஜி.ஆரே அப்–படத்தை – இயக்–கி–னார். பதி–னைந்து ஆண்–டு– கள் கழித்து 1973ல் அவ– ரு – டை ய கேரி–யரி – ன் மாஸ்–டர் பீஸ் படைப்–பான ‘உல–கம் சுற்–றும் வாலி–பன்’ படத்தை அவரே தயா–ரித்து, இயக்கி, நடித்– தார். 1978ல் வெளி–யான ‘மது–ரையை மீட்ட சுந்–த–ர–பாண்–டி–யன்’ படத்தை த�ொடக்–கத்–தில் பி.ஆர்.பந்–துலு – த – ான் இயக்கி வந்–தார். படப்–பிடி – ப்பு த�ொடங்– கிய நிலை–யில் திடீ–ரென்று அவர் கால–மாக, மீண்– டும் இயக்–கு–நர் த�ொப்–பியை அணிந்–தார் எம். ஜி.ஆர். இந்–தப் படம் வெளி–வந்–த–ப�ோது எம். ஜி.ஆர். தமி–ழக முத–லமை – ச்–சர– ாக ப�ொறுப்–பேற்று விட்–ட–தால், அதன் பிறகு படம் எதி–லும் நடிக்–க– வில்லை. அதுவே அவ–ரது கடை–சிப்–ப–ட–மா–க–வும் அமைந்–து–விட்–டது. அக்–கா–லக்–கட்–டத்–தில் அவர் நடித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்த பல படங்–க–ளும் அப்–ப– டியே கைவி–டப்–பட்–டது. அவற்–றில் சில படங்–களி – ன் காட்–சியை பின்–னாட்–க–ளில் வேறு வேறு படங்–

‘ரத்த பாசம்’, சிவாஜி என்று ப�ோட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்–க–லாம். ஆனால், மனக்–க–சப்பு இருந்–தா–லும் விஜ–யனை அவர் அவ– மா–னப்–ப–டுத்த விரும்–ப–வில்லை. தமிழ்த் திரை–யுல – கி – ன் மூவேந்–தர்– க–ளில் இரு–வரை பார்த்–து–விட்–ட�ோம். மூன்–றா–வது வேந்–த–ரான ஜெமினி? அவ–ரும் ஒரு டைரக்–டர்–தான். இத்–த– னைக்–கும் காதல் இள–வ–ர–சன் கமல்– ஹா–சன – ையே இயக்–கிய இயக்–குந – ர். 1976ல் வெளி– வந்த ‘இதய மலர்’ படத்தை அவ– ரு ம், எழுத்– த ா– ள ர் தாம–ரை– ம–ணா–ள–னும் இணைந்து இயக்–கியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்–தப் படத்– தில் ஜெமினி - செள–கார் ஜானகி, கமல்–ஹா–சன் - சுஜாதா ஆகி–ய�ோர் ஜ�ோடி–க–ளாக நடித்–த–னர். இது தவிர்த்து 1974ல் வெளி–வந்த ‘நான் அவ–னில்–லை’ படத்தை ஜெமினி தயா–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். தமிழ் சினி–மாவை மூவேந்–தர்–கள் ஆண்–டு க�ொண்–டி–ருந்த காலத்–தில் தனக்–கென தனித்–து–வ– மான இடத்–தைப் பிடித்து க�ோல�ோச்–சிக் க�ொண்– டி–ருந்–த–வர் இலட்–சிய நடி–கர் எஸ்.எஸ்.ராஜேந்–தி–

தமிழ் திரைச் ச�ோைலயில் பூத்த

1

அத்திப் பூக்கள்

16

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

கவிஞர் ப�ொன்.செல்லமுத்து


பூ

மலர்ந்து காயாகி கனி– யா–வ–து–தான் இயல்பு. அத்– தி க்– க ாய்க்– கு ம் அது– த ா ன் வி தி . ஆ ன ா ல் , அத்–திப்–பூவை நாம் பார்க்– கவே முடி–யாது. அது எப்– ப�ோது பூக்–கி–ற–து என்–பது யாருக்– கு ம் தெரி– ய ாது. எ ன – வ ே – த ா ன் ‘ அ த் தி கவிஞர் ப�ொன். பூத்–தாற்–ப�ோ–ல’ என்–கிற செல்லமுத்து ச�ொல– வ – ட ையே உரு– வா–னது. தமிழ் சினி–மா–வில் நம் கவ–னத்– துக்கு வராத பல அரிய தக– வ ல்– க ளை சேக–ரித்து வைத்–தி–ருப்–ப–வர் ‘திரைக்–கலை செம்–மல்’ ப�ொன்.செல்–ல–முத்து. சினிமா த�ொடர்–பாக சுமார் பதி–னெட்டு நூல்–கள் எழு–தி–யி–ருக்–கும் இவர், கிராம நிர்–வாக அலு–வல – ர – ாக பணி–புரி – ந்து ஓய்வு பெற்–றவ – ர். நமது ‘தின–க–ரன் வெள்–ளி–ம–லர்’ இத–ழில் அடுத்து சில மாதங்–க–ளுக்கு த�ொடர்ச்–சி– யாக ஆச்–ச–ரி–யத் தக–வல்–களை அள்–ளித்– த–ரப் ப�ோகி–றார்.

படத்–தில் ‘வானம்–பாடி ப�ோல் திரிந்–தேன்’, ‘இரட்டை மனி–தன்’ (1981) படத்–தில் ‘இன்–றைக்கு நான் பிறந்–தேன்’ ஆகி–யவை இவர் எழு–திய பாடல்–கள். ‘இரட்டை மனி–தன்’ படத்–தின் கதை, திரைக்–கதை, வச–னத்–தை–யும் எஸ்.எஸ்.ஆர். எழு–தி–யுள்–ளார். ‘தங்க ரத்–தி–னம்’, ‘மணி மகு–டம்’ ஆகிய இரு படங்–களை இவர் தயா–ரித்–தும் இருக்–கி–றார். தமிழ் சினிமா பேசத்–து–வங்–கிய காலக்–கட்–டத்– தில் ‘ஆயி–ரம் முகம்’ எஸ்.ராம்–கு–மார் என்–ப–வர்

‘தங்கரத்தினம்’ பிரேம்நசீர், எம்.என்.ராஜம் சந்திரகாந்தா – ம – ாக இருந்–தார். ஆயி–ரம் திறமை க�ொண்–ட– ரன். அடிப்–ப–டை–யில் நாட–கக் கலை–ஞ–ரான இவர் பிர–பல சுமார் எண்–பது படங்–க–ளில் நடித்–தி–ருப்–ப–த�ோடு, வர் என்று ரசி–கர்–க–ளால் பாராட்–டப்–பட்–ட–தா–லேயே மூன்று படங்–களை இயக்–கியு – ம் இருக்–கிற – ார். 1961ல் இவ– ரு க்கு ‘ஆயி– ர ம் முகம்’ என்– கி ற பட்– ட ம் ‘அல்–லி’, 1960ல் ‘தங்க ரத்–தி–னம்’, கலை–ஞ–ரின் பெய–ருக்கு முன்–பாக சூட்–டப்–பட்–டது. காளி என். ரத்–னம் ப�ோலி மடா–தி–ப–தி–யாக நடித்து பின்னி கதை வச– ன த்– தி ல் 1966ல் ‘மணி– பெட–லெ–டுத்த ‘சந்–தி–ர–காந்–தா’ (1936) ம–கு–டம்’ ஆகிய படங்–க–ளில் நடித்து படத்– தி ல் துப்– ப – றி – யு ம் க�ோவிந்– த ன் இயக்–கி–யி–ருக்–கி–றார். வேடத்–தில் இவ–ரும் கலக்–கியி – ரு – ப்–பார். தமிழை மிகச்– சி – ற ப்– ப ாக உச்– ச – ‘ச�ௌபாக்–கி–ய–வ–தி’ (1937) படத்–தின் ரிக்– க க்– கூ – டி ய நடி– க ர் என்று பெயர் கதை, சின�ோ– ரி – ய�ோவை (அந்– த க் பெற்ற எஸ்.எஸ்.ராஜேந்–திர– ன் மூன்று காலத்–தில் திரைக்–க–தையை இப்–படி பாடல்–கள் பாடி–யி–ருக்–கி–றார் என்–பது ச�ொல்– வ ார்– க ள் ப�ோலி– ரு க்– கி – ற து) பல–ரும் அறி–யா–தது. ‘மணி–ம–கு–டம்’ எழுதி, நாய–க–னா–க–வும் நடித்–தி–ருக்– படத்–தில் ‘தக்–க�ோர் அபி–மான ஞான– கி– ற ார். ‘பால்ய விவா– க ம்’ (1940) மணி சீலா’, ‘புது–மைப் பெண்’ (1959) படத்–தின் கதையை எழுதி இயக்கி படத்–தில் உடு–மலை நாரா–ய–ண–கவி ஹீர�ோ–வா–க–வும் நடித்–தார். அந்–தக் ‘மணிமகுடம்’ எஸ்.எஸ்.ஆர். எழு–திய ‘செந்–தமி – ழ் நாட்டு கைத்–தறி காலத்–தில் இவ–ருக்கு தீவிர ரசி–கர– ாக நெச–வு’, ‘தங்க ரத்–தி–னம்’ (1960) படத்–தில் ‘மாம–ரத்–துச் ச�ோலை–யிலே மயி–லுக்– இருந்த ஒரு–வர், தனக்கு மகன் பிறந்–த–ப�ோது கு–நான் கண்ணி வச்–சேன்’ ஆகிய பாடல்–களை இவ–ரது பெய–ரையே சூட்–டி–னார் என்–பது சுவா– ரஸ்–ய–மான தக–வல். அந்த தீவிர ரசி–கர் வேறு எஸ்.எஸ்.ஆர் பாடி–யி–ருக்–கி–றார். பாடி–ய–த�ோடு இல்–லா–மல் பாடல்–க–ளும் எழு–தி– யாரு–மல்ல. நடி–கர் தில–கம் சிவாஜி கணே–சன். யி–ருக்–கி–றார். - ‘தங்க ரத்–தி–னம்’ படத்–தில் ‘துன்–பம் (அத்தி பூக்–கும்) தீராத�ோ துய–ரம் மாறா–த�ோ’, ‘வழி காட்–டி’ (1965)

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

17


கன்னட குண்டர்! சி

ல வரு–டங்–க–ளுக்கு முன்–பு– வரை இயக்– கு – ந ர் நந்– த ா கி–ஷ�ோர் குண்–டர்–தான். ‘குண்– ட ர்’ என்– கி ற ச�ொல், இரு– வி – த – ம ாக புரிந்– து க�ொள்– ள ப் படு–கி–றது. சமூ–க–வி–ர�ோ–தி–யை–யும் குண்–டர் என்றே ச�ொல்–கி–ற�ோம். உடல் க�ொஞ்– ச ம் கூடு– த – ல ாக சதை ப�ோட்–டிரு – ந்–தா–லும் ‘குண்–டர்’ என்றே அழைக்–கி–ற�ோம். இவர் இரண்– ட ா– வ து வகை. இரு–நூறு கில�ோ–வுக்–கும் மேலாக அவ–ரது எடை இருந்–தது என்று ச�ொன்–னால் நீங்–கள் நம்–பி–தான் ஆக– வே ண்– டு ம். சுபா– வ த்– தி ல் அப்–பாவி. சந்– த�ோ – ஷ த்– தி ல்– த ான் சதை ப�ோடும் என்– ப ார்– க ள். இடை வி–டாத ச�ோகம் கார–ண–மாக இவர் குண்–ட–டித்–தார். நந்–தா–வின் அப்பா சுதிர், கன்– ன–டத்–தில் பிர–ப–ல–மான வில்–லன் நடி–கர். அப்–பா–வும், மக–னும் வீட்– டில் இருக்–கும்–ப�ோது குறைந்–தது இரண்டு படங்–கள – ா–வது பார்ப்–பார்–க– ளாம். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலை–யா–ளம், ஆங்–கி–லம், க�ொரி– யன், ரஷ்–யன், பிரெஞ்சு... ம�ொழிப் பாகு–பா–டெல்–லாம் சினி–மா–வுக்கு இல்லை. சினிமா என்–பதே தனி ம�ொழி–தானே? சில படங்– க ளை திரும்– ப த் திரும்ப ப�ோட்–டுக் காட்டி அவ– ரது அப்பா சினி–மாவை கற்–பித்–தி– ருக்–கி–றார். அது–மா–திரி ஆறேழு முறை அடுத்–தடு – த்து ஒரே படத்தை பார்த்–த–துண்டு. “என்–னி–டம் இன்– றும் ஆறா–யி–ரத்–துக்–கும் மேற்–பட்ட டிவி–டிக்–கள் இருக்–கின்–றன. இந்த படங்–கள் அத்–த–னை–யை–யும் நான் பார்த்–தி–ருக்–கி–றேன்” என்று ஒரு பேட்–டி–யில் இப்–ப�ோது ச�ொல்–லி–யி– ருக்–கி–றார் நந்தா. அபி–யும் நானும் மாதிரி சினி–மா– வும் அப்–பா–வும – ாக இருந்–தவ – ரு – க்கு முதல் ஷாக், அப்–பா–வின் மர–ணம். திக்–குத் தெரி–யாத காட்–டில் தனித்து விடப்–பட்–டது மாதிரி தடு–மா–றின – ார். படுக்கை அறைக்–குள் நுழைந்–த– வர் அடுத்த இரு ஆண்–டு–க–ளுக்கு தன்– னை த்– த ானே அங்– கேயே சிறைப்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டார். நந்–தாவை சக–ஜம – ாக்க அவ–ரது

18

அம்மா ஏகப்–பட்ட முயற்–சி–கள் எடுத்–தார். தியேட்–டர் ஆர்ட்–டிஸ்–டான அம்மா, மகனை தன்–னு–ட–னேயே தான் நடிக்–கும் நாட–கங்–க–ளுக்கு அழைத்–துச் செல்ல ஆரம்–பித்–தார். அந்த நாட–கக்–கு–ழு–வி–ன–ர�ோடே அடுத்த எட்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு பித்து பிடித்–தாற்–ப�ோல அலைந்–து திரிந்–தார். ஸ்டேஜை பெருக்–கு–வ–தில் த�ொடங்கி, திரை இழுக்–கும் வேலை வரை அத்–த–னை–யை–யும் இழுத்–துப் ப�ோட்டு செய்–தார். கம்–பன் வீட்–டுத்–தறி – யு – ம் கவி–பா–டும் அல்–லவா? அம்–மா–வும் நடிகை. அப்–பா–வும் நடி–கர். நான் மட்–டும் ஏன் இப்–படி என்று ச�ோர்வு வரத் த�ொடங்–கி–யது நந்–தா–வுக்கு. அப்பா பாணி– யி – லேயே சினி– ம ா– வி ல் நடிக்– க – ல ாம். காசு சம்–பா–திக்–கல – ாம். அம்–மாவை நன்–றாக வைத்து பார்த்–துக்–க�ொள்–ளல – ாம் என்–கிற முடி–வுக்கு வந்–தார். வில்–லன் வாய்ப்பு கேட்டு ஒவ்–வ�ொரு சினிமா ஆபீ–ஸாக ஏறி இறங்–கி–னார். குண்–டான இவ–ரது உட–லுக்கு காமெடி காட்–சி–கள்–தான் சரி–படு – ம் என்–றார்–கள் இயக்–குன – ர்–கள். அதி–லும் பத்–த�ோடு பதி–ன�ொன்– றாய் துணை–ந–டி–க–ரா–க–தான் இவ–ருக்கு வாய்ப்–பு–கள் கிடைத்–தன. சுதீப் நடித்த படத்–தின் படப்–பி–டிப்பு. இடை–வே–ளை–யில் யார�ோ சுதீப்–பி–டம் நந்–தாவை அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–னார்–கள். “வில்–லன் நடி–கர் சுதீர் சார�ோட பையன் இவ–ரு.” நந்–தா–விட – ம் அன்–பாக பண்–பாக பேசிய முதல் ஹீர�ோ சுதீப்–தான். “தலைவா. பெட்–ர�ோம – ாக்ஸ் லைட்–டேத – ான் வேணுமா? நீ எதுக்கு நடிக்–க–ணும்னு நெனைக்–கிறே? உனக்கு நடிப்பு வர்–ற–மா–திரி எனக்கு த�ோணலை. டைரக்–‌–ஷன் பண்ண ட்ரை பண்ணு. அது–தான் உனக்கு சரியா வரும்.” அடர்ந்த இரு–ளில் தட–விக்–க�ொண்–டி–ருந்–த–ப�ோது மெழு–கு–வர்த்தி ஏற்–றி–யது மாதிரி இருந்–தது சுதீப்–பின் ய�ோசனை. ‘உய்–யா–லே’ படத்–தில் அசிஸ்–டென்ட் டைரக்–ட–ராக பணி–யாற்–றத் த�ொடங்–கி–னார். இயக்–கம்–தான் தனக்கு மகிழ்ச்சி தரும் என்–பதை உணர்ந்–தார். த�ொழில் கற்–றுக்–க�ொண்ட பிறகு தனிக்–கடை ப�ோட–வேண்–டும்– தானே? ‘ஸ்க்–ரிப்ட்’ தயார் செய்–துக�ொ – ண்டு வாய்ப்–புக்–காக மீண்–டும் சினிமா கம்–பெனி – க – ளி – ன் படி ஏற ஆரம்–பித்–தார். டைட்–டில் ‘ஹர–ஹர மகா–தேவ்.’ ஜெர்–மனி என்.ஆர்.ஐ. ஒரு–வர் இவ–ரது ஸ்க்–ரிப்ட்டை கேள்–விப்–பட்டு,

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


கன்னடம் படம் தயா–ரிக்க முன்–வந்–தார். ஆன்–லை–னி–லேயே அட்–வான்ஸ் டிரான்ஸ்ஃ–பர் செய்–தார். ‘பட வேலை–க–ளுக்–காக ஊருக்கு வரு–கி–றேன்’ என்று செய்தி அனுப்–பிய தயா–ரிப்–பா–ளரை வர–வேற்க விமா–னநி – லை – ய – த்–துக்கு அவ–சர அவ–சர– ம – ாக ஓடி–னார் நந்தா. பெங்–களூ – ர் விமான நிலை–யமே பர–பர– ப்–பாக இருந்–தது. 2010ல் நடந்த மங்–களூ – ர் விமான விபத்து உங்– க – ளு க்கு நினை– வி – ரு க்– கி – ற தா? அதே– த ான். விபத்–துக்–குள்–ளான விமா–னத்–தில் தயா–ரிப்–பா–ள– ரும் இருந்–தார். இறந்–து–விட்–டார். கண்–ணைக் கட்டி காட்–டில் விட்–டது மாதிரி ஆகி–விட்–டது கிஷ�ோ–ருக்கு. ஒரு மனி–தனை வாழ்க்கை முழுக்க துர–தி–ருஷ்–டம் மட்–டு–மேவா துரத்–திக் க�ொண்–டி–ருக்–கும்? வாழ்க்–கையை வெறுத்–த–வ–ருக்கு தற்–க�ொலை எண்–ணம் த�ோன்–றி–யது. நேராக அறைக்–குச் சென்– றார். சுழன்–றுக் க�ொண்–டிரு – ந்த மின்–விசி – றி – யை நிறுத்– தி–னார். அதில் சுருக்–குக் கயிறை மாட்–டி–னார். மறு முனையை தன் கழுத்–த�ோடு பிணைத்–தார். ஸ்டூலை காலால் எட்டி உதைத்–தார். மளுக். முறிந்–தது நந்–தா–வின் கழுத்–தல்ல. மின்–வி–சிறி. தற்–க�ொலை முயற்–சி–யி–லும் துர–தி–ருஷ்–ட தேவதை அவரை கைவி–டவி – ல்லை. அவ–ரது உடல் பாரத்தை சீலிங் ஃபேனால் தாங்–கிக் க�ொள்ள முடி–யவி – ல்லை. ந�ொந்–து ப�ோய் கட்–டி–லில் விழுந்–தார். தன்னை கைவிட்ட ஃபேனை அண்– ண ாந்– து ப் பார்த்– து க்– க�ொண்டே இருந்–தார். எவ்–வ–ளவு நேரம் ப�ோனது என்றே தெரி– ய – வி ல்லை. அவ– ர து தம்பி தருண் வந்–தான். அண்–ண–னின் நிலை–யைப் பார்த்–தான். எது–வுமே பேச–வில்லை. “ஒண்– ணு ம் பேசாதே. முதல்லே ரிலாக்ஸ் ஆக–லாம், வா.” தருண், தன்–னு–டைய டூவீ–ல–ரில் அண்–ணனை ஏற்– றி க்– க�ொ ண்டு கிரிக்– கெ ட் மைதா– ன த்– து க்– கு ச் சென்–றான். அங்கே ஓர் ஆச்–ச–ரி–யம். சுதீப் பிராக்– டி ஸ் செய்– து க�ொண்– டி – ரு ந்– த ார். நட்– ச த்– தி ர கிரிக்– கெ ட்– டி ல் கலக்– கு ம் கர்– ந ா– ட கா புல்–ட�ோ–ஸர் அணி–யின் கேப்–டன் இல்–லையா? “என்– ன – த ான்யா பண்– ணி க்– கி ட்– டி – ரு க்கே? உன்னை எங்–கே–யும் பார்க்க முடி–ய–லையே?” மன–சுக்–குள் இருந்த சுமை ம�ொத்–தத்–தை–யும் அழு–கை–யாக சுதீப்–பி–டம் க�ொட்–டி–னார் நந்தா. “முதல்லே இந்த சனி–யன் புடிச்ச கழி–வி–ரக்–கத்– துலே இருந்து வெளியே வந்து த�ொலை. படம்

பண்–ணிக்–கிட்–டிரு – க்–கேன். கூட மாட வந்து வேலையை பாரு.” அந்த படம் ‘கெம்– பே – க – வு – ட ா’. நம்ம ஊரு ‘சிங்–கம்’ படத்–தை–தான் கன்–ன–டத்–தில் ரீமேக்கில் இயக்கி நடித்–தார் சுதீப். படப்–பி–டிப்–புத் தளத்–தில் நந்–தா–வி–டம் அத்–தனை பேரும் அன்பை க�ொட்– டி– ன ார்– க ள் (சுதீப் எல்– ல�ோ – ரி – ட – மு ம் நந்– த ா– வி ன் கதையை ச�ொல்லி எச்–சரி – த்–திரு – க்–கக்–கூடு – ம்). பார்க்– கும் ப�ோதெல்–லாம் வயிற்–றில் குத்தி, ‘குண்–டா’ என்று கிண்–டல் செய்–வார். அதற்–கா–கவே ஜிம்–முக்கு ப�ோனார். கடு–மைய – ான உழைப்பு. உடல் எடை–யும் வெகு–வாக குறைந்–தது. மெகா–சீரி – ய – ல் நாயகி மாதிரி எப்–ப�ோது – ம் அழுது வடிந்–து க�ொண்–டிரு – ந்–தவ – ரு – க்கு க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்–ச– மாக வாழ்க்கை மீது நம்–பிக்கை வந்–தது. தன் வாழ்க்– கை–யில் இருந்தே ஒரு ஒன்–லை–னரை பிடித்–தார். ‘ஹீர�ோ தற்– க�ொ – லை க்கு முயற்– சி க்– கி – ற ான். தற்–க�ொலை அவ–னுக்கு தண்ணி காட்–டு–கி–ற–து.’ தன்னை மாதி–ரியே தான் எடுக்–கும் சினி–மா–வும் படு–ச�ோ–க–மாக இருக்–கக்–கூ–டாது என்–ப–தில் உறு–தி– யாக இருந்–தார். கதையை காமெ–டி–யாக்–கி–னார். ஹீர�ோ–வுக்–கும், ஹீர�ோ–யி–னுக்–கும் முத–லி–ர–வு– தான் முதல் காட்சி. இரு–வ–ருக்–கும் அப்–ப�ோதே பிரிவு வந்–துவி – டு – கி – ற – து. பச–லைத் துய–ரம் தாங்–கா–மல் ஹீர�ோ தற்–க�ொ–லைக்கு முயற்–சிக்–கி–றான். அடுத்– த–டுத்த முயற்–சி–கள் படு–த�ோல்வி. தன்னைத்தானே க�ொன்–றுக்–க�ொள்ள முடி–யாது என்று தெரிந்–த–தும், ஒரு புர�ொஃ–ப–ஷ–னல் கில்–ல–ரி–டம் தன்னை க�ொல்–வ– தற்கு கான்ட்–ராக்ட் க�ொடுக்–கி–றான். இதற்–கி–டையே மனம் திருந்–திய ஹீர�ோ–யின் மீண்–டும் ஹீர�ோ–வி– டம் வந்து சேர்ந்து விடு–கி–றார். இப்–ப�ோது தான்

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

19


சாவ– த ற்– கு – ரி ய கார– ண மே இல்லை. எனவே தன்– னு – டை ய கான்ட்– ர ாக்டை கேன்– ச ல் செய்– து – வி–டு–மாறு கில்–ல–ரி–டம் வேண்–டு–கி–றான். எடுத்–துக்– க�ொண்ட வேலையை முடிக்–கா–மல் விடு–வ–தில்லை என்று கில்–லர் இவனை க�ொல்ல அடுத்–த–டுத்து முயற்–சிக்–கி–றான். கலாட்–டா–வாக இப்–படி ஸ்க்–ரிப்ட் எழுதி, ‘விக்–ட– ரி’ என்று டைட்–டி–லும் வைத்–தா– யிற்று. தயா–ரிப்–பா–ளரை தேட வேண்–டும். அப்–ப�ோது ஏரா–ள–மான படங்–க–ளில் துணை–ந–டி–க–ராக நடித்–துவ – ந்த ஷரண், ‘ராம்–ப�ோ’ படம் மூலம் ஹீர�ோ ஆகி–யி– ருந்–தார். நடிகை ஸ்ரு–தி–யின் அண்–ணன் இவர். படம் ஆவ– ரேஜ் வெற்–றி–தான் என்–ப–தால் அடுத்த படம் சூப்–பர்–ஹிட்–டாக வேண்–டும் என்று கதை தேடிக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். நந்தா ச�ொன்ன கதை அவ–ருக்–குப் பிடித்–துப் ப�ோக ‘விக்–டரி – ’– யை ஷரணே தயா–ரித்–தார். 2013ல் இரண்–டரை க�ோடி ரூபாய் பட்–ஜெட்–டில் படம் வெளி–வந்–தது. யாருமே எதிர்–பா–ராத ப்ளாக்–பஸ்–டர் ஹிட். டிவி சேனல் ஒன்று இந்–தப் படத்–தின் ஒளி–பர– ப்பு உரி–மையை இரண்–டரை க�ோடி க�ொடுத்து வாங்–கிய – து அப்–ப�ோது சாண்–டல்–வுட்–டின் பர–ப–ரப்–பான செய்தி. திடீ– ரெ ன பெரிய ஹீர�ோ– வ ா– கி – வி ட்ட ஷரண், தனக்கு இந்த அந்– த ஸ்தை பெற்– று க் க�ொடுத்த நந்–தாவை அப்–படி – யே க�ோழி–மா–திரி அமுக்கி அடுத்த படத்–துக்–கும் அட்–வான்ஸ் க�ொடுத்–துவி – ட்–டார். கையில் கதை இல்–லா–மல் என்–னத்தை எடுப்–பது என்றே இவ–ருக்கு தெரி–ய–வில்லை. அப்–ப�ோது தமி–ழில் சக்–கைப்–ப�ோடு ப�ோட்ட ‘வருத்– தப்–ப–டாத வாலி–பர் சங்–கம்’ படத்தை யதேச்–சை–யாக பார்த்–தார். ஷர–ணி–டம் ச�ொல்லி ரீமேக் உரி–மை–யும் வாங்–கிவி – ட்–டார். 2014ல் ‘அத்–யக்–ஷ –‌ ா’ என்–கிற பெய–ரில் வெளி–யான அந்த படம், முந்–தைய படத்–தை–விட இரு–ம–டங்கு கூடு–த–லான வெற்–றி–யைப் பெற்–றது. “என்– னை – யெ ல்– ல ாம் வெச்சி படம் எடுக்க மாட்–டியா நந்தா?” என்று சுதீப் விளை–யாட்–டாக கேட்க... “எடுத்–துட்–டாப் ப�ோச்சு. நீங்க க�ொடுத்த லைஃபு–தானே?” என்–றார் நந்தா. அடுத்த வாரமே அறி– வி ப்பு வந்– து – வி ட்– ட து. நந்–தா–வின் மூன்–றா–வது படத்–தில் சுதீப் நடிக்–கி–றார். தலையே சுற்–றிவி – ட்–டது. சுதீப்–புக்கு ப�ோன் அடித்–தார்.

20

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

“ வி ளை – ய ா ட் – டு க் கு கே ட் – க – றீ ங் – க ன் னு நெனைச்–சேன்” “ய�ோவ். இதென்ன விளை–யாட்டு சமாச்–சா–ரமா? அடுத்த மாசம் ஷூட்–டிங் ப�ோயி–ட–லாம் இல்லே?” மறு–படி – யு – ம் அதே பிரச்–சினை. கையில் கதையே இல்லை. தயங்– கி த் தயங்– கி ச் ச�ொன்–னார். “அத்– த ா– ரி ண்– டி க்கி தாரே– தின்னு தெலுங்– கு லே ஒரு சூப்– ப ர் படம் வந்– தி – ரு க்கு. கன்– ன – ட த்– து லே நான்– த ான் ரைட்ஸ் வாங்–கி–யி–ருக்–கேன். செஞ்–சு–ட–லாமா?” சந்– த�ோ – ஷ – ம ாக செய்– தார் நந்தா. ‘ராணா’ என்–கிற பெய– ரில் வெளி– ய ா– கி ய அந்த திரைப்– ப – ட ம், கன்– ன ட சினி–மா–வின் அத்–தனை வசூல் சாத– னை – க – ளை – யும் முறி–யடி – த்–தது. சுதீப்– பின் கால்–ஷீட்–டுக்–காக கால்–க–டுக்க எத்–த–னைய�ோ கன்–னட இயக்–கு–நர்–கள் காத்–தி–ருக்க, தன்– னு–டைய அடுத்த படத்தை இயக்–கும் வாய்ப்–பை–யும் நந்–தா–வுக்கே க�ொடுத்–தார். இந்–தி–யில் ஹிட் ஆன ‘ஓ மை காட்’ படத்–தின் கன்– ன – ட ப் பதிப்– ப ான ‘முகுந்தா முரா– ரி ’. கடந்த ஆண்டு தீபா–வ–ளிக்கு வெளி–யான இந்த திரைப்– ப–ட–மும் செம ஹிட். ரிலீ–சுக்கு ரெடி–யாக ‘டைகர்’ வைத்–தி–ருக்–கி–றார். சமீ–பத்–தில் மறைந்த இந்தி நடி–கர் ஓம்–பூரி, நீண்ட இடை–வெ–ளிக்கு பிறகு நடித்–தி–ருந்த கன்–ன–டப் படம் இது. அடுத்து கன்–னட நடி–கர் வி.ரவிச்–சந்–தி–ர–னின் (‘நாட்–டுக்கு ஒரு நல்–ல–வன்’ படத்–தில் ரஜி–னி–ய�ோடு சேர்ந்து நடித்–தவ – ர்) மகன் மன�ோ–ரஞ்–சனை வைத்து, நம்–மூர் ‘வேலை–யில்லா பட்–டத – ா–ரி’ படத்–தின் கன்–னட ரீமேக்கை இயக்–கு–கி–றார். கன்–னட சினிமா இது–வரை கண்ட இயக்–கு–நர்–க– ளி–லேயே மிக–வும் வெற்–றி–க–ர–மா–ன–வர் என்று பெயர் எடுத்– தி – ரு க்– கு ம் நந்தா, இதற்– கெ ல்– ல ாம் நன்றி ச�ொல்ல வேண்–டி–யது முன்–பி–ருந்த தன்–னு–டைய குண்டு உட–லுக்–குத – ான். ஒரு–வேளை அவர் குண்–டாக இல்–லை–யென்–றால், அன்று நடந்த தூக்கு முயற்–சி– யில் பர–ல�ோக – ம் ப�ோய் சேர்ந்–திரு – ப்–பார் இல்–லையா?

- யுவ–கி–ருஷ்ணா


ð££LL «ì™ ñ ½

டி

சம்–பர் 3, 1971. விசா–கப்–பட்–டி–னம் நக–ரமே பர–ப–ரப்–பில் ஆழ்ந்–திரு – க்–கிற – து. கடந்த சில நாட்–கள – ாக ரேடிய�ோ செய்–தி–களை கேட்–காத காது–களே நக–ரத்–தில் இல்லை. “பாகிஸ்–தான் நமது நக–ரத்தை தாக்–கப் ப�ோகி–ற– தாமே?” என்று ஒரு–வரு – க்கு ஒரு–வர் கவ–லைய – �ோடு பேசிக் க�ொண்–டார்–கள். எப்–படி தாக்–கப் ப�ோகி–றது, எங்–கி–ருந்து தாக்–கப் ப�ோகி–றது என்–றெல்–லாம் யாருக்–கும் தெரி–யாது. எப்–ப–டிய�ோ கசிந்த இந்த தக–வ–லால், நகரை விட்டு பலர் வெளி–யே–றி–யும் விட்–டார்–கள். இரவு ஒன்–பது மணி இருக்–க–லாம். ‘பூம்’ வானமே இடிந்து விசா–கப்–பட்–டின – ம் நக–ரத்–தின் மீது விழுந்து விட்–டத�ோ என்று ஐயப்–படு – ம – ள – வு – க்கு விப–ரீ–த–மான சப்–தம். பூமி அதிர்ந்–ததை ப�ோல உணர்வு. அச்–சத்–தில் மக்–கள் சிதறி ஆங்–காங்கே ஓடு– கி – ற ார்– க ள். நடுங்– கி – ய – வ ாறே தெருக்– க – ளி ல் திர–ளு–கி–றார்–கள். அந்த சப்–தத்–துக்கு பிறகு நெடிய அமைதி. மயான அமைதி. என்ன நடந்– த து, ஏது நடந்– த து என்று யாருக்–குமே தெரி–ய–வில்லை. அடுத்த நாள் இந்–திய கடற்–படை அறி–வித்–தது. பாகிஸ்–தா–னின் நீர்–மூழ்–கிக் கப்–பல – ான PNS Ghazi, விசா–கப்–பட்–டி–னம் கடல் எல்–லை–யில், இந்–திய

ஒரிஜினல் Ghazi

ì£ôƒè®

WOOD

மசால்வடைக்கு ஆசைப்பட்டு ப�ொறியில் சிக்கிய பாகிஸ்தான்!

நேவி–யால் வீழ்த்–தப்–பட்–டது. கடந்த சில நாட்–க–ளா–கவே இந்–தி–யா–வுக்–கும், பாகிஸ்–தா–னுக்–கும் கட–லுக்கு அடி–யில் நடந்–து க�ொண்–டி–ருந்த ப�ோர் அப்–ப�ோ–து–தான் எல்–ல�ோ– ருக்–கும் வெட்–ட–வெ–ளிச்–ச–மா–னது. S21 என்–கிற இந்–திய நீர்–மூழ்–கிக் கப்–ப–லில் இருந்த வீரர்–கள் பதி–னெட்டு நாட்–கள் ப�ோராடி, விசா–கப்–பட்–டி–னம் நகரை பாகிஸ்–தான் தாக்–கு–த–லில் இருந்து காப்– பாற்–றி–னார்–கள். இந்த தாக்–கு–தல்–தான் 1971 இந்– திய - பாகிஸ்–தான் ப�ோரில் இந்–தி–யா–வுக்–கான வெற்–றிக்கு அச்–சா–ர–மாக அமைந்–தது. ஆயி–னும்இன்–று–வரை என்–ன–தான் நடந்–தது என்–பது பற்– றி ய விலா– வ – ரி – ய ான தக– வ ல்– க ள் இல்லை. வங்–கக் கட–லின் ஆழத்–தில் புதைந்–து ப�ோன அந்த கதை–யை–தான் ‘The Ghazi Attack’ திரைப்–ப–டம் காட்–சி–க–ளாக நமக்கு காட்–டப்–ப�ோ–கி–றது. இந்தி மற்–றும் தெலுங்கு ம�ொழி–க–ளில், ‘இந்–தி–யா–வின் முதல் கடற்–ப�ோர் திரைப்–ப–டம்’ என்று அறி–விக்– கப்–பட்டு இன்று வெளி–யாகி இருக்–கி–றது. இந்தி வெர்–ஷனு – க்கு அமி–தாப் பச்–சனு – ம், தெலுங்கு வெர்–ஷ–னுக்கு சிரஞ்–சீ–வி–யும் குரல் க�ொடுத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ராணா, டாப்ஸி, கேகே மேனன், அதுல் குல்– கர்னி, ஓம்– பூ ரி உள்– ளி ட்ட முன்– ன ணி நட்–சத்–தி–ரங்–கள் நடித்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். இந்த ப�ோர் வெற்–றியி – ன் பெரு– மையை இந்–திக்–கா–ரர்–க–ளும், தெலுங்–குக்–கா–ரர்–களு – ம் மட்–டுமே பங்–கிட்–டுக் க�ொள்–கி–றார்–களே என்று தமி–ழ–னாக உங்–கள் ரத்–தம் க�ொதிப்–பது புரி–கிற – து. ப்ளீஸ், வெயிட். முழு– சாக ச�ொல்ல விடுங்–கள். த மி – ழ – னு ம் க ா ல ரை தூக்கி விட்–டுக் க�ொள்–ள–லாம்.

17.2.2017 வெள்ளி மலர்

21


ப ட த் – து க் கு இ சை – ய – மைத்– தி – ரு ப்– ப து நம்ம கே. அவ–ரே–தான் ‘யுத்–தம் செய்’, ‘முக–மூ–டி’ உள்–ளிட்ட படங்–க– ளுக்கு மியூ–சிக் ப�ோட்–டாரே, அதே கே-தான். கேம– ர ா– மே–னும் ‘வெயில்’, ‘பையா’, ‘ஜீவா’–வுக்–கெல்–லாம் வேலை பார்த்த அதே மதி– த ான். எடிட்–டர், நம்ம ஆளு கர்– பி–ர–சாத். இந்–தி–யா–வின் முதல் கடற்–ப�ோர் திரைப்–ப–டத்–தில் தமிழ் டெக்–னீ –ஷி– ய ன்– க – ளி ன் ஆதிக்–கம்–தான் க�ொடி–கட்–டிப் பறக்–கி–றது. சரி, படத்தை விடுங்–கள். க�ொஞ்– ச ம் வர– ல ாற்– றை ப் புரட்–டு–வ�ோம். நவம்–பர் 14, 1971. நேரு– வின் பிறந்–தந – ா–ளில்–தான் PNS Ghazi நீர்–மூழ்கி ஒரு ரக–சிய ஆப– ரே – ஷ – னு க்– க ாக கராச்சி துறை– மு – க த்– தி ல் இருந்து கிளம்–பு–கி–றது. இந்–திய கப்–பற்–ப–டை–யின் பெரு–மை–யான INS Vikrant, விமா–னம் தாங்கி ப�ோர்க்–கப்–பலை மூழ்–கச்–செய்து, இந்–தி–யா–வின் கடற்–படை வலி–மையை – யு – ம், ப�ோர்– வி–மா–னங்–களி – ன் எண்–ணிக்–கை–யை–யும் குறைப்–ப–து–தான் அந்த ஆப–ரே–ஷ–னின் ந�ோக்–கம். அப்–ப�ோது விக்–ராந்த், விசா–கப்–பட்–டி–னம் அருகே நிலைக�ொண்–டி–ருந்– தது என்று ரக–சி–யத் தக–வல் பாகிஸ்–தா–னுக்கு கிடைத்–தது. என– வே – த ான் Ghazi, வங்– க க்– க – ட – லு க்– கு ள் நுழைந்து விசா–கப்–பட்–டி–னம் ந�ோக்கி விரைந்து வந்– த து. பாகிஸ்– த ா– னு க்கு கிடைத்த தக– வ ல், ப�ொறிக்– க ாக வைக்– க ப்– ப ட்ட மசால்–வடை என்–பதை அவர்– கள் அறி–ய–வில்லை. அப்–ப�ோது இந்–திய கிழக்கு கடற்–ப–ரப்–புக்கு ப�ொறுப்– பே ற்– றி – ரு ந்த வைஸ் அட்– மி – ர ல் கிருஷ்– ண ன்– த ான் ரேடிய�ோ சிக்–னல்–களை குழப்பி பாகிஸ்–தா–னுக்கு தவ–றான தக–வல் கிடைக்–கு–மாறு ச ெ ய் – த ா ர் . உ ண் – மை– யி ல் விக்– ர ாந்த் ப�ோர்க்–கப்–பல், அந்– த–மான் தீவு–க–ளுக்கு இடையே எங்கோ ப ா து – க ா ப் – ப ா ன இடத்–தில் ஒளிந்–து க�ொண்–டி–ருந்–தது. வி க் – ர ா ந் த் இ ரு ப் – ப – த ா க பாகிஸ்– த ான் நீர்– மூழ்கி Ghazi நம்பி வ ந் து சே ர் ந் – த –

22

ப�ோது, விசா–கப்–பட்–டின – த்–தில் அதை எதிர்–க�ொண்–டது INS Raput. இரண்–டாம் உல–கப் ப�ோர் காலக்–கட்–டத்–திலி – ரு – ந்து கடற்– ப�ோ – ரி ன் தாதா– வ ாக, பெரும் அழி– வு – ச க்– தி – ய ாக செயல்–பட்ட கப்–பல் இது. பாகிஸ்–தான் எப்–படி இந்த வலை–யில் மாட்–டி–யது? அங்– கே – த ான் இந்– தி ய ப�ோர்த் தந்–தி–ரம் எவ்–வ–ளவு சிறப்–பா–னது என்–பதை நாம் உண–ரமு – டி – கி – ற – து. சில நாட்–க– ளுக்கு முன்– ப ாக வேண்– டு – மென்றே விக்– ர ாந்த், விசா– கப்–பட்–டின – ம் துறை–முக – த்–தில் நிலை–நிறு – த்–தப் படு–வத – ாக தக– வல்–கள் பரப்–பப்–பட்–டது. அந்– தக் கப்–ப–லில் இருந்த சுமார் ஆயி–ரம் நேவி வீரர்–கள் நக– ரத்–துக்கு வந்–திரு – ப்–பத – ா–கவு – ம், அவர்–களு – க்கு நக–ரில் இருந்த மார்க்–கெட்–டுக – ளி – ல் இருந்து உண–வுப் ப�ொருட்–கள் வாங்–கப்–பட்–டத – ா–க– வும் ஒரு ப�ொய்–யான த�ோற்–றத்தை இந்–தியா உரு– வாக்–கிய – து. மேலும் விசா–கப்–பட்–டின – ம் துறை–முக – த்– தில் இருந்து சென்னை துறை–முக – த்–துக்கு ரேடிய�ோ வாயி–லாக பேசிய கடற்–படை அதி–கா–ரிக – ள் இந்–தப் ப�ொய்–யான தக–வல்–களை உண்மை ப�ோன்ற த�ொனி–யில் ர�ொம்ப சீரி–யஸ – ா–கவே பேசி–னார்–கள். விசா–கப்–பட்–டி–னத்–தில் இருந்த உள–வா–ளி–கள் மூல–மா–க–வும், பாகிஸ்–தான் கடற்–படை அதி–கா–ரி– கள் ரேடிய�ோ அலை–களை மறித்து ஒட்– டு க் கேட்–ட–தின் கார–ண–மா–க–வும் விக்– ர ாந்த், விசா– க ப்– ப ட்– டி–னத்–தில்–தான் இருக்–கி– றது என்று பாகிஸ்– த ான் உ று – தி – ய ா க ந ம் – பி – ய து . அதற்– கேற்ப Ghazi attack நடை–பெறு – வ – த – ற்கு ஒரு வாரம் முன்– பி – ரு ந்தே இர– வு – க – ளி ல் விசா–கப்–பட்–டி–னம் தெரு–வி–ளக்– கு–கள் அணைக்–கப்–பட்–டன. மக்–கள் தெருக்–க–ளில் நட– மாட தடை செய்– ய ப்– ப ட்– டார்–கள். எனவே, மக்–க– ளும் கூட தங்–கள் நக–ரில் ப�ோர் நடக்–கப் ப�ோகி–றது என்றே பதட்–ட–ம–டை–யத் த�ொடங்கி இருந்– த ார்– கள். Ghazi நீர்–மூழ்–கிக் கப்– ப ல் விசா– க ப்– ப ட்– டி – ன த் – தி ல் நி லை – க�ொண்ட நிலை–யில் சிறு– ப – ட – கு – க ள் மூல– மாக பாகிஸ்– த ான்

வெள்ளி மலர் 17.2.2017


கடற்–படை வீரர்–கள் நக–ருக்–குள் மாறு–வே–டத்–தில் நுழைந்– தி – ரு க்– கி – ற ார்– க ள். பதட்– ட – ம ாக இருந்த மக்–க–ளை–யும், நக–ரில் அசா–தா–ர–ண–மாக நில–விய நிலை–மை–யை–யும் நேரிடை சாட்–சி–யாக கண்–ட– வர்–கள், கண்–டிப்–பாக விக்–ராந்த் ப�ோர்க்–கப்–பல் இங்–கி–ருக்–கும் துறை–மு–கத்–தில்–தான் இருக்–கி–றது என்று உறு–தி–யா–கவே நம்–பி–னார்–கள். இந்த நிலை– யி ல்– த ான் டிசம்– ப ர் 3 அன்று, கட்–டு–ரை–யின் த�ொடக்–கத்–தில் நாம் கேட்ட ‘பூம்’ சப்–தம் கேட்–டது. இந்த ‘பூம்’ சப்–தம், எதி–ரி–களை அழிக்–கும் ப�ோர்க்–கப்–ப–லான ராஜ்–புத்–தின் சாத–னை–யென்று இந்–தி–யத் தரப்பு அறி–வித்–தது. ஆழ்–க–டல் தாக்–கு– தலை நாங்–கள் நடத்தி Ghaziயை மூழ்–கடி – த்–த�ோம் என்று கப்–பற்–படை அதி–கா–ரி–கள் ச�ொன்–னார்–கள். ஆனால்பாகிஸ்–தான�ோ இதை மறுத்–தது. கட–லுக்கு அடி–யில் இருந்த பாறை–க–ளில் தெரி–யாத்–த–ன–மாக (?) தங்–கள் நீர்–மூழ்கி ம�ோதி விபத்து ஏற்–பட்டே Ghazi வீழ்ந்–தது என்று சப்–பைக்–கட்டு கட்–டி–யது. விக்–ராந்த் ப�ோர்க்–கப்–பல் அப்–ப�ோது எப்–படி Ghaziயின் கண்–க–ளில் மண்–ணைத் தூவி–விட்டு வங்–கக்–கட – லி – ல் மறைந்–தது என்–பதை பற்றி வைஸ் அட்–மிர– ல் கிருஷ்–ணன் எழு–திய புத்–தக – த்–தில் தக–வல் தெரி–விக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. நீர்–மூழ்கி மூல–மாக விக்–ராந்த் தாக்–கப்–பட – ல – ாம் என்–கிற தக–வல் கிடைத்–த–துமே, அந்த கப்–பலை சுற்றி நான்கு பாது–காப்பு கப்–பல்–கள் நிறுத்–தப்–

ðFŠðè‹

ொஞ்சில ொடன r200

பட்டு அந்–தம – ா–னுக்கு அரு–கில் ஓர் மறை–விட – த்–தில் நிறுத்–தி–ன�ோம். பாது–காப்பு கப்–பல்–க–ளில் மூன்று கப்–பல்–கள் நீருக்கு அடி–யில் ஏதே–னும் கப்–பல் வரு–வத – ாக இருந்–தால் sonar அலை–கள் மூல–மாக காட்–டிக் க�ொடுத்–து–வி–டும். அவ்–வாறு எப்–ப–டிய�ோ எல்–ல�ோர் கண்–க–ளி–லும் மண்–ணைத் தூவி–விட்டு ghazi, விக்–ராந்தை நெருங்–கி–யி–ருந்–தா–லும் ப�ோட்– டுத்–தள்ள அத்–தனை ஏற்–பா–டு–க–ளும் தயா–ரா–கவே இருந்–தன. எனி–னும், நம் நாட்–டின் பெரு–மை–யாக விளங்–கிய விக்–ராந்–தின் விஷ–யத்–தில் எந்–த–வ�ொரு சின்ன ரிஸ்க்–குமே எடுக்–கக்–கூ–டாது என்–று–தான் விசா– க ப்– ப ட்– டி – ன ம் நாட– க ம் ஆடி, அவர்– க ளை அலைக்– க – ழி த்து வீழ்த்– தி – ன�ோ ம் என்று அந்த நூலில் ச�ொல்–லப்–பட்–டி–ருக்–கி–றது. Ghaziயின் உடைந்து சித–றிய சில பாகங்–கள் கண்–டெடு – க்–கப்–பட்டு, விசா–கப்–பட்–டின – ம் மியூ–சிய – த்– தில் இப்–ப�ோ–தும் காட்–சிக்–காக வைக்–கப்–பட்–டி–ருக்– கின்–றன. விசா–கப்–பட்–டின – ம் கட–லுக்கு அடி–யில்–தான் இன்–ன–மும் Ghazi மூழ்–கிக் கிடக்–கி–ற–தாம். நிஜத்– தி ல் நடந்த இந்த கதை– யை – த ான் கற்–பனை கலந்து நமக்கு பட–மாக க�ொடுத்–தி–ருக்– கி–றார்–கள். சரி, விக்–ராந்த்? Ghazi மூழ்–க–டிக்–கப்–பட்ட மூன்–றா–வது நாள், விக்–ராந்த் கம்–பீ–ர–மாக வெளி–வந்–தது. கிழக்கு பாகிஸ்–தானை ந�ோக்–கிச் சென்–றது. தன்–னு–டைய விமா–னங்–களை விண்–ணில் ஏவி, பாகிஸ்–தான் ராணு–வத்தை மண்–டி–யிட வைத்–தது.

- யுவ–கி–ருஷ்ணா

அர்த்தமுள்ள படைப்புகள...

அவசோகமிததிரன r130

தவ.நீலைகண்டன r100

யுவகிருஷ்ா r120

சே.மாடசோமி r200

சோருஹாசேன r150

பிரதி வவண்டுவவார த்தாடரபுதகாள்ள: சூரியன் பதிபபகம், 229, கசவசேரி வராடு, மயிலைாபபூர, தசேனனை-4. வ்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com

பிரதிகளுக்கு: தசேனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வசேலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருசசி: 9364646404, 9840961971 தெலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுசவசேரி:7299027316 ொகரவகாவில: 9840961978 த்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 தடலலி: 9818325902

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம் www.suriyanpathipagam.com 17.2.2017 வெள்ளி மலர்

23


Supplement to Dinakaran issue 17-2-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP 277/15-17

ÍL¬è CA„¬êò£™

ªê£Kò£Cv Gó‰îñ£è °íñ£è «õ‡´ñ£ ? ªê£Kò£Cv â¡ð¶ î¬ôJ™ ªð£´° «ð£ô Ýó‹Hˆ¶ H¡ù˜ e¡ ªêF™èœ «ð£ô à¼õ£A ï£÷¬ìM™ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾‹ î¡¬ñ ªè£‡ì¶.

õ£ó‹«î£Á‹

è¬ôë˜ T.V.J™

¹î¡Aö¬ñ 裬ô 9.30 ñE ºî™ 10.00 ñE õ¬ó

ÜKŠ¹, º® ªè£†´î™, 裶‚°œ Ü™ô¶ 裶‚° H¡ù£™ 裶 ñì™èœ, ªïŸP, î¬ôJ™ T.V.J™ «ï˜õA´ ÝAò ÞìƒèO™ àô˜‰î ¹‡èœ «ð£ô ñ£P ÜFL¼‰¶ ªð£´° àF˜î™, ÜKŠ¹, Fƒè†Aö¬ñ 裬ô 10.00 ªê£K‰î£™ óˆî‚èC¾, àœ÷ƒ¬è ñŸÁ‹ ñE ºî™ 10.30 ñE õ¬ó àœ÷ƒè£™èO™ H«÷죙 ªõ†®ò¶ «ð£¡ø CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªê£Kò£Cv «ï£Œ ªõ®Š¹, Mó™ ïèƒè¬÷ ªê£ˆ¬îò£‚°‹ ðŸPò º¿ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜. ÝAò¬õ ªê£Kò£Cv «ï£Œ ÜP°Pè÷£°‹. êKò£ù «ïóˆF™ CA„¬ê â´‚è£ñ™ «ð£ù£™ ï£÷¬ìM™ î¬ôº® ªè£†´î™, ïèƒèœ ªê£ˆ¬îò£A, Mó™èœ «è£íô£A, ¬è, 裙 ͆´èO™ i‚躋, õL»‹ ãŸð†´ ͆´èO¡ ܬ껋 ñ °¬ø‰¶ «ð£°‹. ⽋¹ «îŒñ£ù‹, ͆´èœ «è£íô£A M´‹. Hø ñ¼ˆ¶õ º¬øJ™ ªê£Kò£Cv «î£™ «ï£¬ò °íñ£‚è º®ò£¶. 膴Šð´ˆî ñ†´‹î£¡ º®»‹. «ñ½‹ ñŸø ñ¼ˆ¶õˆF™ îóŠð´‹ ÝJ‡†ªñ¡´èœ, ñ£ˆF¬óè¬÷ ªî£ì˜‰¶ ꣊H†ì£™ ï£÷¬ìM™ ãó£÷ñ£ù ð‚èM¬÷¾èœ ãŸð´‹. Ýù£™ Dr.RMR ªý˜Šv ªê£Kò£Cv CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ CA„¬ê â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ ªê£Kò£Cv º¿¬ñò£è, Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. â‰îMî ð‚èM¬÷¾ Þ™ô£ñ™ Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. H¡ù£™ õ£›ï£O™ «ï£Œ F¼Šð õó«õ õó£¶. Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv «ï£Œ °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹ Dr.RMR ªý˜Šv. ñ¼ˆ¶õ è™ÖKJ™ BSMS, BAMS, BNYS ñŸÁ‹ MD «ð£¡ø ñ¼ˆ¶õ ð†ì‹ ªðŸø I辋 ÜÂðõ‹ õ£Œ‰î ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªè£‡´ CA„¬ê ÜO‚èŠð´Aø¶. ªõOñ£Gô‹, ªõO®™ Þ¼Šðõ˜èœ 죂ì¬ó ªî£ì˜¹ ªè£‡´ îƒè÷¶ «ï£J¡ ñ °Pˆ¶ ‘õ£†vÜŠ’ Íô‹ «ð£†«ì£ ñŸÁ‹ i®«ò£¬õ ÜŠH 죂ìK™ «è†ìP‰¶, Ý«ô£ê¬ù ªðŸÁ western union money transfer Íô‹ ñ¼‰¶ ªî£¬è¬ò ªê½ˆF ÃKò˜ Íô‹ ñ¼‰¶è¬÷ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹.

«èŠì¡

Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹

Dr.RMR ªý˜Šv

ªê£Kò£Cv CA„¬ê‚° CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ù 26, bùîò£À ªî¼, î¬ô¬ñ î𣙠G¬ôò‹ ܼA™, 𣇮ðü£˜, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17

PH: 044- 4350 4350, 4266 4593, Cell: 97100 57777, 97109 07777 á˜

«îF

«õÖ˜ ªðƒèÀ˜ «êô‹ «è£òºˆÉ˜ ñ¶¬ó ï£è˜«è£M™ ªï™¬ô F¼„C °‹ð«è£í‹ 𣇮„«êK

7&‰ «îF 8&‰ «îF 9&‰ «îF 10&‰ «îF 11&‰ «îF 12&‰ «îF 12&‰ «îF 13&‰ «îF 13&‰ «îF 14&‰ «îF

24

«ïó‹ 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô

9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 2& 5 9 & 12 2& 5 9 & 12

வெள்ளி மலர் 17.2.2017

嚪õ£¼ ñ£îº‹ ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þìƒèœ æ†ì™ ñ¾‡† ð£ó¬ìv, èªô‚ì˜ ÝHv ܼA™. «ïûù™ ªóCªì¡C, 372, «êû£ˆFK «ó£´, ªñüv®‚ «è£«ì ꘂAœ. ü¨è£ ªóCªì¡C, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ H«óñ£ôò£, èMî£ F«ò†ì˜ ܼA™, 裉F¹ó‹. æ†ì™ H«ó‹Gõ£v, üƒû¡ ܼA™, «ñôªð¼ñ£œ «ñvFK iF. æ†ì™ ð«ò£Qò˜ ð£ó¬ìv, ñE‚Ç´ ܼA™. æ†ì™ ܼíAK, 53, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ ÝvH, F¼õœÙ˜ ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ MIM 𣘂, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ êŠîAK, ðvG¬ôò‹ ܼA™.

Vellimalar  

Vellimalar,Weekly,Books

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you