Page 1

துர்–முகி ஆண்டு 30.3.2016 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

ராசி– ப–லன்–கள்


இளை–ஞர்–கள் ஏற்–றம் பெறு–வார்–கள்

ன்–மத வரு–டம் நிறை–வடை – ந்து புதிய தமிழ் வரு–ட–மான துர்–முகி வரு–டம் பிறக்–கி–றது. 13.4.2016 புதன்– கி – ழ மை மாலை மணி 6.30க்கு சுக்–ல–பட்–சம் சந்–தான சப்–தமி திதி, திரு–வா– திரை நட்–சத்–தி–ரம் 4ம் பாதம் மிது–னம் ராசி, துலாம் லக்–னம் 3ம் பாதத்–தில், நவாம்–சத்–தில் தனுசு லக்– னம், மீனம் ராசி–யில், அதி–கண்–டம் நாம–ய�ோ–கம், பத்–தரை நாம–கர– ண – த்–தில், சித்–தய – �ோ–கம், நேத்–திர– ம், ஜீவ–னம் நிறைந்த நன்–னா–ளில் பஞ்–ச–பட்–சி–யில் ஆந்தை அதம பல–னு–றும் (சாவு) நேரத்–தில், ராகு மகா தசை–யில் - சந்–திர– ன் புக்தி - குரு அந்–தர– த்–தில்,

2l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016

சந்–திர– ன் ஹ�ோரை–யில் துர்–முகி வரு–டம் சிறப்–பா–கப் பிறக்–கி–றது. துர்–முகி வருட வெண்பா ‘‘மிக்–கான துர்–முகி – யி – ல் வேளாண்மை யேறுமே த�ொக்க மழை பின்னே ச�ொரி–யுமே மிக்–கான குச்–சர தேசத்–திற் குறை–தீ–ரவே விளை–யும் அச்–ச–மில்லை வெள்–ளை–யரி தலம்–’’ ... என்ற இடைக்–கா–டர் சித்–தர் பெரு–மான் பாட– லின்–படி இந்த வரு–டம் உல–கெங்–கும் மழைப்–ப�ொ– ழிவு அதி–க–ரிக்–கும். மண்–வ–ளம் மிகுந்து விவ–சா– யம் தழைத்து மக–சூல் பெரு–கும். தானி–யங்–கள்


பெரு–கு–வ–து–டன் பால் உற்–பத்–தி– துறை– மு – க ங்– க – ளி ல் கடத்– த ல் யும் அதி–க–ரித்து மக்–கள் சுபிட்–ச– பெரு– கு ம். வெளி– ந ாட்டு நிறு– வ – மாக வாழ்–வார்–கள். னங்–களி – ன் முத–லீடு அதி–கரி – க்–கும். துர்–முகி வரு–டத்–தின் ராஜா– ரயில்வே துறை, நீதித்– து றை வாக சுக்–கி–ரன் வரு–வ–தால் சுக்– நவீ–னம – ா–கும். பணத் தட்–டுப்–பாடு கி– ர – னி ன் ராசி– க – ள ான ரிஷ– ப ம், குறை–யும். எள், உளுந்து உள்– துலாம் மற்– று ம் சுக்– கி – ர – னி ன் ளிட்ட கறுப்பு நிற தானி–யங்–கள் நட்சத்–தி–ரங்–க–ளான பரணி, பூரம், செழிக்–கும். ரியல் எஸ்–டேட் சூடு பூரா–டம் நட்–சத்–திர– ங்–களி – ல் பிறந்–த– பிடிக்– கு ம். பெட்– ர�ோ ல், டீசல் வர்–கள் புக–ழடை – வ – ார்–கள். 6, 15, 24 விலை குறை– யு ம். நிலக்– க – ரி ச் கணித்தவர்: தேதி–க–ளில் பிறந்–த–வர்–கள் அதிக சுரங்– க ங்– க ள் பாதிப்– ப – டை – யு ம். ஆதா–யம் அடை–வார்–கள். ர�ோஸ், சேனா– தி – ப – தி – ய ாக புதன் வரு– பிங்க் நிறங்– க – ளி ன் பயன்– ப ாடு வ–தால் ராணு–வத்–துற – ை–யில் காலா– அதி–க–ரிக்–கும். சுக்–கி–ரன் மழைக்– வ–தி–யான ப�ோர்த் தள–வா–டங்–கள் க�ோள் என்–ப–தால் அதி–கம் மழை அழிக்–கப்–பட்டு அதி–ந–வீன சாத– ப�ொழி–யும். பசுக்–கள், பால், நெல் னங்–கள், பீரங்–கி–கள், நீர்–மூழ்–கிக் உற்–பத்தி அதி–கம – ா–கும். காம, ப�ோக இச்சை அதி–க– கப்–பல்–கள், ஏவு–கணை – க – ள் சேர்க்–கப்–படு – ம். ராணுவ ரிக்–கும். நகை, வாக–னம், வீடு வாங்–கு–வ�ோர் எண்– அதி–கா–ரி–கள் மாற்–றப்–ப–டு–வர். உள–வுத்–து–றை–யின் ணிக்–கை–யும் கூடும். வழி–பாட்–டுத் தலங்–கள் கம்ப்– செயல்–பாடு மேம்–படு – ம். எல்–லைப்–பகு – தி – யி – ல் அடிக்– யூட்–டர் மய–மா–கும். அதி–ந–வீன வச–தி–கள் க�ொண்ட கடி ப�ோர் நிக–ழும். நாட்–டின் ராணுவ ரக–சி–யங்–கள், வியா–பார மையங்–கள், குடி–யி–ருப்–புக் கட்–டி–டங்–கள் பாது–காப்பு விஷ–யங்–கள் மேம்–படு – த்–தப்–படு – ம். ராணு– அதி–கரி – க்–கும். லாட்–ஜிங், சுற்–றுல – ாத்–துறை வள–ரும். வத்–திற்கு அதிக நிதி ஒதுக்–கப்–ப–டும். ஆளில்லா நடி–கை–கள், அழ–கி–க–ளின் ஆதிக்–கம் ஓங்–கும். விமா–ன–சேவை அதி–க–ரிக்–கும். மந்–தி–ரி–யாக புதன் வரு–வ–தால் உல–கெங்–கும் ரசா–தி–ப–தி–யாக சந்–தி–ரன் வரு–வ–தால் வெல்–லம், மாண–வர்–க–ளின் பாடச்–சுமை குறை–யும். இந்–தி–யக் நெய், சர்க்–கரை, பால், தயிர், இனிப்பு வகை, கல்வி உல–கத்–த–ரத்–திற்கு உயர்த்–தப்–ப–டும். சில இரும்பு, வாசனை திர–வி–யங்–கள், அழ–கு–சா–த–னப் பாடங்–க ள் நீக்–கப்–பட்டு இன்– ற ைய காலச் சூழ– ப�ொருட்–கள் விலை உய–ரும். தான்–யா–தி–ப–தி–யாக லுக்–கேற்ற விஷ–யங்–கள் பாடத்–திட்–டத்–தில் இடம் சுக்–கி–ரன் வரு–வ–தால் காய்–க–னி–க–ளின் விளைச்–சல் பிடிக்–கும். ஆடிட்–டிங், வங்–கித்–துறை, மார்க்–கெட்–டிங் பெரு–கும். விலை குறை–யும். வெள்ளை, சிவப்பு துறை சூடு பிடிக்–கும். பள்ளி, கல்–லூரி மாண–வர்– நிற தானி–யங்–கள் அதி–கம் விளை–யும். அரிசி உற்– க–ளி–டையே விழிப்–பு–ணர்வு அதி–க–ரிக்–கும். வைண– பத்தி கூடும். உணவு பதுக்–கல், கடத்–தல்–கா–ரர்–கள் – வ – ர். நீர–ஸா–திப – தி – ய – ாக சனி வரு–வத – ால் கடல் வம் தழைக்–கும். ய�ோகா, தியா–னம் செல்–வ�ோர் பிடி–படு எண்–ணிக்கை கூடும். தவ–றான வழி–காட்–டு–த–லில் வாழ் உயி–ரி–னங்–க–ளைப் பாது–காக்க புது சட்–டம் சென்ற கல்–லூரி மாண–வர்–க–ளின் மனசு மாறி நேர்– வரும். பிளாஸ்–டிக் விலை உய–ரும். மீன–வர்–க–ளின் பா–தைக்கு திரும்–பு–வர். மாண–வர்–கள் கணி–னி–யில் வாழ்–வா–தா–ரங்–கள் மேம்–ப–டும். அர–சின் உத–வித்– தேர்வு எழு–தும் முறை அறி–மு–க–மா–கும். காகி–தப் த�ொ–கை–யும் அதி–க–ரிக்–கும். நாய், குதிரை மற்–றும் பயன்–பாடு குறைந்து டுவிட்–டர், முக–நூல் உப–ய�ோ– மாமி–சங்–க–ளின் விலை குறை–யும். 18.9.2016 வரை சனி– யு ம், செவ்– வ ா– யு ம் கிப்–பா–ளர்–கள் அதி–க–ரிப்–பர். பத்–தி–ரி–கை–யா–ளர்–கள்,. மீடி–யாக்–கள் கை ஓங்–கும். அர்க்–கா–தி–ப–தி–யா–க–வும் சேர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் அர–சி–யல் களம் சூடு பிடிக்–கும். புதன் வரு–வ–தால் ப�ொன், கல் நகை, வெள்ளி, தேர்–த–லில் தனிப் பெரும்–பான்மை அரி–தா–கும். பித்–தளை, ஈயம், அலு–மினி – ய – ம், சிமென்ட், டைல்ஸ் கூட்–டாட்சி அமை–யும். இன, மதக் கல–வ–ரங்–கள் ஆகி–ய–வற்–றின் விலை சற்றே உய–ரும். அழகு அன்–னிய சக்–திக – ள – ால் தூண்–டப்–படு – ம். மழை, வெள்– சாத–னங்–கள், க்ரீம்–க–ளின் விலை உய–ரும். ளம், நில–ந–டுக்–கம் அதி–க–மா–கும். ஆட்–சி–யா–ளர்–க– மேகா–தி–ப–தி–யா–க–வும் புதன் வரு–வ–தால் புயல் ளின் ஆர�ோக்–யம் பாதிக்–கும். தலை–வர்–க–ளுக்கு காற்றும், புழு–திக் காற்–றும் அதி–கம் வீசும். சில்– கண்–டங்–கள், விபத்–து–கள் ஏற்–ப–டும். வர் கிரே, வெளிர் நீல நிற மேக உற்–பத்–தி–யால் துர்–முகி வரு–டத்–தின் மகர சங்–கர– ாந்தி தேவதை கூடு–தல் மழை கிடைக்–கும். பனி அதி–க–ரிக்–கும். ராட்– ச – ஸ ம் என்ற பெய– ரு – ட ன் ஆண் யானை உல–கெங்–கும் வடக்கு, வட கிழக்–குப் பகு–தி–கள் வாக– ன ம் ஏறி வரு– வ – த ால் சாலை விபத்– து – க ள் பனி–யால் பாதிப்–ப–டை–யும். மலைப் பிர–தே–சங்–க– அதி–க–ரிக்–கும். வதந்–தி–கள் பர–வும். பாம்பு, தேள், ளில் மண் சரிவு அதி–க–மா–கும். மிளகு, ஏலக்–காய் பூரான் த�ொந்–தர– வு – க – ள் அதி–கம – ா–கும். அர–சுச் ச�ொத்– உற்–பத்தி பெரு–கும். பச்–சை–நிற பருப்பு, தானி–யங்– துக்–கள் சேத–ம–டை–யும். கறுப்–புப் பணம், பதுக்–கல் கள் அதி–கம் விளை–யும். பச்சை நிறத் தவளை பணம் அர–சால் கண்–ட–றி–யப்–ப–டும். ஊழல் குற்–றச்– பிறப்பு அதி–க–ரிக்–கும். எழுத்–தா–ளர்–கள் க�ௌர–விக்– சாட்–டு–கள் அதி–க–மா–கும். கப்–ப–டு–வார்–கள். நதி–கள், அரு–வி–க–ளில் வெள்–ளப் துர்–முகி வரு–டம் மக்–கள் மன–தில் மகிழ்ச்–சி–யை– பெருக்கு அதி–க–ரிக்–கும். சஸ்–யா–தி–ப–தி–யாக சனி யும், நாட்–டில் பணப் புழக்–கத்–தை–யும், வியா–பார வரு–வத – ால் கன–ரக வாகன உற்–பத்தி அதி–கம – ா–கும். அபி–வி–ருத்–தி–யை–யும் தரு–வ–தாக அமை–யும்.

‘ஜ�ோதிட ரத்னா’

கே.பி.வித்யாதரன்

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 3


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் ம ே ஷ ம் : ப � ொ து – வு – ட ை ம ை சிந்–த–னை–யு–டைய நீங்–கள், அநி– யா–யத்தை தட்–டிக் கேட்–ப–தில் வல்–ல–வர்–கள்.உத–வும் குணம் க�ொண்ட நீங்–கள்,பல–ரின் நம்–ப– கத்–தன்–மை–யைப் பெற்றிறுருப்– பீர்–கள். இந்த துர்–முகி ஆண்– டு– பி – ற க்– கு ம் நேரத்– தி ல் உங்– க ள் ராசி– ந ா– த ன் செவ்–வாய்–8-ம் வீட்–டில் ஆட்–சிப் பெற்று அமர்ந்– தி–ருப்–ப–தால்–பெ–ரிய திட்–டங்–க–ளெல்–லாம் நிறை– வே–றும். பூர்வ புண்–யா–தி–பதி சூரி–யன் உங்–கள் ராசி–யிலே – யே – உ – ச்–சம – ட – ைந்–திரு – ப்–பது – ட – ன், புத–னும் உங்–கள் ராசி–யில்– அ – ம ர்ந்– தி – ரு க்– கு ம் நேரத்– தி ல் இந்–தாண்டு பிறப்–ப–தால் தடைப்–பட்டு வந்த அர– சாங்க விஷ–யங்–கள்–நல்ல விதத்–தில் முடி–யும். புது வாய்ப்–புக – ள் தேடி–வரு – ம். பிள்–ளைக – ள் ப�ொறுப்–பாக நடந்–து க�ொள்–வார்–கள். பூர்–வீக ச�ொத்–தில் சில–மாற்– றங்–கள் செய்–வீர்–கள். அயல்–நாடு செல்ல விசா கிடைக்–கும்.நட்பு வட்–டம் விரி–வ–டை–யும். உங்–க–ளு– டை–யர– ா–சிக்கு 3ம் வீட்–டில் சந்–திர– ன்–அம – ர்ந்–திரு – க்–கும் ப�ோது இந்–தப் புத்–தாண்டு பி–றப்–பத – ால் புதிய முயற்– சி–கள் வெற்–றி–ய–டை–யும். மாதக் கணக்–கில், வாரக் கணக்–கில் தள்–ளிப்–ப�ோன காரி–யங்–க–ளெல்–லாம் விரைந்து முடி–யும். மன�ோ பலம் அதி–க–ரிக்–கும். வரு–டப் பிறப்பு முதல்–ஆ–வணி மாதம் பிற்–ப–குதி வரை –ரா–சி–நா–தன் செவ்–வாய் சனி–யு–டன் சம்–பந்– தப்–பட்–டி–ருப்–ப–தால் சிறு–சிறு விபத்–து–கள், ரத்த ச�ோகை, முன்–க�ோ–பம்,வீண் பகை, சக�ோ–தர வகை– யில்–செ–ல–வு–கள் வந்–துச் செல்–லும். வீடு,மனை வாங்–கு–வது, விற்–ப–தில் அலட்–சி–யம் வேண்–டாம். வரு–டப்பிறப்பு முதல் 1.8.2016 வரை குரு–பக – வ – ான் உங்–கள் ராசிக்கு பூர்–வ–புண்ய ஸ்தா–ன–மான 5ம் வீட்–டில் நிற்–ப–தால்– ம–ன–திலே இருந்து வந்த குழப்– பங்–கள்– நீங்–கும். குழந்தை பாக்–யம் கிடைக்–கும். 2.8.2016முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல்–13.4.2017 வரை குரு உங்–கள் ராசிக்–கு–6–ல் மறை–வ–தால் மறை–முக எதிர்ப்–பு–கள் அதி–க–மா– கும்.சில நேரங்–க–ளில் வாழ்க்கை மீது ஒரு–வித வெறுப்–பு–ணர்–வு– ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். உங்–கள் மீது சிலர்–வீண் பழி சுமத்த முயற்–சி ச – ெய்–வார்–கள். அவ்– வப்–ப�ோது தாழ்–வும – ன – ப்–பான்மை தலைத்–தூக்–கும். இனந்–தெ–ரி–யாத சின்ன சின்ன கவ–லை–கள்–வந்–து ப�ோகும். எவ்–வ–ளவு பணம்–வந்–தா–லும் பற்–றாக்– குறை நீடிக்–கும். திடீர் பய–ணங்–கள் அதி–க–மா–கும். பெரிய ந�ோய் இருப்– ப – தை ப் ப�ோன்– ற – அச்– ச ம் வரக்–கூடு – ம். உணவு விஷ–யத்–தில் கட்–டுப்–பாடு – – அ–வ– சி–யம். தங்க ஆப–ர–ணங்–களை யாருக்–கும்–இ–ர–வல் தரவ�ோ, வாங்–கவ�ோ வேண்–டாம்.வெளி–வட்–டா–ரத் த�ொடர்–பு–கள் விரி–வ–டை–யும். மரி–யா–தைக் குறை– வான சம்–ப–வங்–கள் நிக–ழக்–கூ–டும்.உங்–களை விட தகு–தியி – ல் குறைந்–தவ – ர்–கள், வய–தில் சிறி–யவ – ர்–கள் அல்–லது ஒரு காலத்–தில்–உங்–கள் உத–வி–யால் முன்–னே–றி–ய–வர்–க–ளில் சிலர் உங்–களை மதிக்–கா– மல்–ப�ோ–வார்–கள். ஆனால் 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும்,வக்–ர–க–தி–யி– லும் ராசிக்கு 7ல் அமர்ந்து உங்–க–ள–து –ரா–சி–யைப்

4l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016

பார்க்க இருப்–ப–தால் மறைந்–துக்–கி–டந்த திற–மை– களை வெளிப்–படு – த்–துவீ – ர்–கள். குடும்–பத்தி – ல் நிலவி வந்த கூச்–சல்,குழப்–பங்–கள் வில–கும். இந்–தாண்டு முழுக்க சனி உங்–கள்– ரா–சிக்கு 8ல் அமர்ந்து அஷ்–டமத் – து – ச்–சனி – ய – ாக த�ொடர்–வத – ால் சில நேரங்–க– ளில் எங்–கே –நிம்–மதி என்று தேட வேண்–டி–வ–ரும். குடும்–பத்–தில் உள்–ள–வர்–க–ளின் உணர்–வு–க–ளைப் புரிந்–து க�ொண்டு அதற்–கேற்ப உங்–களை – மா – ற்–றிக் க�ொள்–ளப்–பாரு – ங்–கள். ஆழ்ந்த உறக்–கமி – ல்–லா–மல் தவிப்–பீர்–கள்.மற்–றவ – ர்–கள் ஏதே–னும் ஆல�ோ–சன – ைக் கூறி– னா – ல�ோ – அ ல்– ல து உங்– க – ள து தவ– று – க ளை சுட்– டி க்– க ாட்– டி – னால�ோ அதை ப�ொறு– ம ை– ய ாக ஏற்–றுக்–க�ொள்–வது நல்–லது. இரவு நேரப்–ப–ய–ணங்– களை தவிர்க்–கப்–பா–ருங்–கள். சிறு–சிறு விபத்–து– கள் ஏற்– ப – ட க்– கூ – டு ம். யாருக்– க ா– க – வு ம் ஜாமீன், கேரண்–டர் கைய�ொப்–ப–மி–ட–வேண்–டாம். குடும்ப அந்–த–ரங்க விஷ–யங்–க–ளை– வெளி நபர்–க–ளி–டம் பகிர்ந்–துக�ொள்ள வேண்–டாம். ச�ொத்–து– சம்–பந்–தப்– பட்ட பிரச்–னையை சுமூ–கமா – க தீர்க்–கப்–பாரு – ங்–கள். வழக்கு வியாஜ்–யம் என்–றெல்–லாம் –வீண் செல–வு– கள் செய்து நேரத்தை வீண–டித்–துக்–க�ொண்–டி–ருக்– கா–தீர்–கள். நய–மா–கப் பேசு–ப–வர்–களை நம்–பி– ஏ–மா– றா–தீர்–கள். பணம், திரு–மண விஷ–யத்–தில் கு–றுக்கே நிற்க வேண்–டாம். அர–சுக்–கு–செ–லுத்த வேண்–டிய வரி–க–ளில் தாம–தம்–வேண்–டாம். 26.8.2016 முதல் 18.9.2016 வரை உங்–களி – ன் தன-சப்–தமா – தி – ப – தி – ய – ான சுக்–ரன் 6ல் சென்று மறை–வ–தால்–வா–கன விபத்து, வழக்–கால் நெருக்–கடி – க – ள், மனை–விக்கு கர்ப்–பப்பை வலி வந்து நீங்–கும். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு ராசிக்–கு–5–ம் வீட்– டி– லேயே அமர்– வ – த ால் தெளி– வ ான முடி– வு – க ள் எடுக்–க–மு–டி–யா–மல் திண–று–வீர்–கள். பிள்–ளை–களை அன்–பால் அர–வ–ணைத்–துப் ப�ோவ–து–நல்–லது. சில சம–யங்–களி – ல் உங்–களை – – எ–திர்த்து வாதா–டுவ – ார்–கள். க�ோபப்–படா – தீ – ர்–கள். அவர்–களி – ன் திரு–மண – ம், உயர்– கல்வி சம்–பந்–தப்–பட்ட விஷ–யங்–க–ளில் அலட்–சி–யம் வேண்–டாம். கர்ப்–பிணி – ப் பெண்–கள் பய–ணங்–களை தவிர்ப்–ப–து– நல்–லது. பூர்–வீக ச�ொத்தை சரி–யா–க –ப–ரா–ம–ரிக்க முடி–யா–மல் ப�ோகும். கூடாப்–ப–ழக்–க– முள்–ளவ – ர்–களு – ட – ன் எந்த நட்–பும்–வேண்டா – ம். நெருங்– கிய நண்–பர்–கள், உற–வி–னர்–க–ளாக இருந்–தா–லும் இடை–வெளி விட்–டுப் பழ–கு–வ–து–நல்–லது. ஆனால், கேது இந்–தாண்–டு – மு–ழுக்க லாப ஸ்தா–னத்–தி– லேயே நிற்–ப–தால்– ஷேர் மூலம் பணம் வரும். எங்–குச் சென்–றா–லும் நல்ல வர–வேற்பு கிடைக்–கும். க�ோவயில் திரு–வி–ழாக்–கள், கும்–பா–பி–ஷே–கத்–தை– யெல்–லாம் முன்–னின்று நடத்–து–வீர்–கள். புதுப் பத– விக்கு உங்–கள – து – ப – ெ–யர் பரிந்–துரை செய்–யப்–படு – ம். ச�ொந்த ஊரில் இழந்–த– செல்–வாக்கை மீண்–டும் பெறு–வீர்–கள். வேற்–று–மா–நி–லத்–த–வர்–கள், மாற்று மதத்–த–வர்–க–ளால் திடீர்–தி–ருப்–பம் உண்–டா–கும். சிலர் ச�ொந்–த–மாக த�ொழில்– த�ொ–டங்–கு–வீர்–கள். அரைக்–கு–றை–யாக நின்ற வீடு கட்–டும்–ப–ணியை த�ொடங்– கு – வீ ர்– க ள். வங்– கி க் கடன் உத– வி – கி–டைக்–கும். வியா–பா–ரத்–தில் கடி–ன–மாக உழைத்து ஒர–ள–வு–


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் லா–பம் பெறு–வீர்–கள். பழைய வேலை–யாட்–களை மாற்–றுவீ – ர்–கள்.வெளி–மாநி – ல – த்தை சார்ந்–தவ – ர்–களை வேலைக்கு வைக்–கும் ப�ோது கவ–ன–மாக இருங்– கள்.பெரிய முத–லீ–டு–களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. இருப்–பதை வைத்–து– சம்–பா–திக்–கப் பாருங்–கள். யாருக்–கும் கடன் தர வேண்–டாம். பங்–கு–தா–ரர்–கள் உங்–க–ளது கருத்–துக்–களை முத–லில்–ம–றுத்–தா–லும் பிறகு ஏற்–றுக் க�ொள்–வார்–கள்.கமி–ஷன், கட்–டிட உதிரி பாகங்–கள்,கடல் வாழ் உயி–ரின – ம், பெட்ரோ– கெ–மிக்–கல் வகை–க–ளால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். ஆனி, புரட்–டாசி, தை,மாசி மாதங்–களி – ல் பிர–பல – ங்– கள், நண்–பர்–க–ளின் உத–வி–யால் வியா–பா–ரத்தை விரி–வுப்–ப–டுத்–து–வது, அழ–குப்–ப–டுத்–து–வது ப�ோன்ற முயற்–சி–க–ளில் ஈடு–ப–டு–வீர்–கள். உத்–ய�ோ–கத்–தில் பணி–களை விரைந்து முடிப்– பீர்–கள்.மூத்த அதி–கா–ரி–கள் பார–பட்–ச–மாக நடந்–து க�ொள்–வார்–கள். உங்–களு – க்கு கிடைக்க வேண்–டிய நியா–ய–மா–ன– ச–லு–கை–கள், உரி–மை–க–ளைக் கூட ப�ோராடி பெற–வேண்டி வரும். சக ஊழி–யர்–கள்–கூட சில நேரங்–க–ளில் சாத–க–மா–க–வும்,பல நேரங்–க– ளில் மரி–யா–தைக் குறை–வா–க–வும் நடந்–து க�ொள்– வார்–கள். புரட்–டாசி, தை, பங்–குனி மாதங்–க–ளில் சம்–பள உயர்வு உண்டு. அதி–க–சம்–ப–ளத்–து–டன் புது வாய்ப்–புக – ளு – ம் தேடி–வரு – ம். சிலர் உத்–ய�ோக – ம் சம்–பந்–த–மா–க– அ–யல்–நாடு சென்று வரு–வீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! காதல்–க–சந்து இனிக்–கும். ப�ோலி– ய ாக பழ– கி – ய – வ ர்– க – ளி – ட – மி – ரு ந்து ஒதுங்– கு –

வீர்–கள். புதி–தா–க– அ–றி–மு–க–மா–கு–ப–வர்–களை நம்ப வேண்–டாம். இர–வில்–அ–திக நேரம் கண் விழித்– தி–ருக்–க–வேண்–டாம். கண்–ணிற்கு கீழ் கருவளை– யம்,மாத–வி–டாய்க் க�ோளாறு, அடி வயிற்–றில்–வலி வந்–து ப�ோகும். திரு–ம–ணம்– நிச்–ச–ய–மா–கும். மாண–வ-–மா–ண–வி–களே! ம�ொழித் திறனை வளர்த்–துக்–க�ொள்–வீர்–கள். வகுப்–ப–றை–யில் வீண் அரட்–டை–ய–டிக்–கா–மல் பாடத்–தில்–க–வ–னம் செலுத்– துங்–கள். பழைய நண்–பர்–க–ளால் முன்–னேற்–றம்– உண்–டா–கும். கலை, கட்–டு–ரைப் ப�ோட்–டி–க–ளில்– வெற்– றி ப் பெறு– வீ ர்– க ள். அர– சி – ய ல்– வ ா– தி – க ளே! த�ொகுதி மக்–களை மறக்–கா–தீர்–கள்.உங்–க–ளு–டன் இருந்–து க�ொண்டே உங்–களு – க்கு எதி–ரா–கச – ெ–யல்–ப– டு–ப–வர்–களை இனம் கண்–ட–றிந்து ஒதுக்–கு–வீர்–கள். கலைத்–து–றை–யி–னரே! ப�ோட்–டி–க–ளை–யும் தாண்டி முன்–னே–று–வீர்–கள். சம்–ப–ள–வி–ஷ–யத்–தில் கறா–ராக இருங்–கள். திரை–யி–டப்–ப–டா–மல்–மு–டங்–கிக் கிடந்த உங்–களு – ட – ைய படைப்–புக – ள்–வெளி – ய – ா–கும். விவ–சா– யி–களே! விளைச்–ச–லைப் பெருக்க வேண்–டுமே என்–று–க–வ–லைப்–ப–டு–வீர்–கள். பக்–கத்து நிலக்–கா–ர–ரு– டன் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோங்–கள். எண்–ணெய் வித்–துக்–களா – ல் ஆதா–யம – ட – ை–வீர்–கள். இந்த துர்–முகி வரு–டம்–வ–ளைந்–து க�ொடுத்–துப் ப�ோவ–தன் மூல– மா–கவு – ம், சகிப்–புத்–தன்–மை–யா–லும் உங்–களு – ட – ைய வாழ்க்கை முறையை மாற்–று–வ–தாக அமை–யும். பரி–கா–ரம்: திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ் வரரை தரிசித்து வாருங்கள். அன்னதானம்

ரிஷபம்: எடுத்த முடி–வில் பின்– வாங்–காத நேர்–மை–யா–ளர்–க–ளான நீங்–கள், எத்–தனை எதிர்ப்–பு–கள் வந்– த ா– லு ம் சமா– ளி ப்– ப – வ ர்– க ள். மற்– ற – வ ர்– க – ளி ன் ரக– சி – ய ங்– க ளை கட்– டி க்– க ாப்– ப – வ ர்– க ள். உங்– க ள் ராசிக்கு 2ம் வீட்–டில் இந்த துர்–முகி ஆண்டு பிறப்–ப–தால் சின்ன சின்ன ஆசை–கள் நிறை– வே – று ம். ச�ோர்ந்து முடங்கி ப�ோயி– ரு ந்த உங்–கள் உள்–ம–ன–தில் தன்–னம்–பிக்கை பிறக்–கும். வராது என்–றி–ருந்த பணம் கைக்கு வரும். குடும்– பத்–தில் நிம்–மதி உண்–டா–கும். பிர–ப–லங்–க–ளின் அறி–மு–கம் கிடைக்–கும். புது வேலைக்கு முயற்சி செய்–தீர்–களே! நல்ல பதில் வரும். ஆடி, ஆவணி மாதத்–தில் இழு–ப–றி–யாக இருந்த அரசு காரி–யம் முடி–யும். வெளி–நாடு, வெளி மாநி–லங்–கள் சென்று வரு–வீர்–கள். 9.9.2016 முதல் 25.10.2016 வரை உங்–க–ளின் விரை–ய& – ச – ப்–தமா – தி – ப – தி – ய – ான செவ்–வாய் 8ல் மறை–வ– தா–லும், 19.9.2016 முதல் 13.10.2016 வரை உங்–க– ளின் ராசி–நா–த–னான சுக்கி–ரன் 6ல் மறை–வ–தா–லும் முன்–க�ோ–பம், வீண் அலைச்–சல், த�ொண்டை வலி, சிறு–சிறு நெருப்–புக் காயங்–கள், சக�ோ–தர வகை–யில் சச்–ச–ர–வு–கள், வழக்–கால் நிம்–ம–தி–யின்மை, கண– வன்–-–ம–னை–விக்–குள் விவா–தங்–கள், மனை–விக்கு மாத– வி – டா ய்க் க�ோளாறு, அடி வயிற்– றி ல் வலி வந்–து ப�ோகும். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு 4ம் இடத்–தி–லும்,

கேது 10லும் த�ொடர்–வ–தால் சி.எம்.டி.ஏ., எம்.எம். டி.ஏ அப்–ரூ–வல் இல்–லா–மல் வீடு கட்–டத் த�ொடங்க வேண்–டாம். வரு–மான வரி, விற்–பனை வரி–க–ளை– யெல்–லாம் அர–சாங்–கத்–திற்கு கால தாம–த–மின்றி செலுத்–தப் பாருங்–கள். ச�ொத்–துக்–குரி – ய ஆவ–ணங்– கள், பத்–திர– ங்–கள் த�ொலைந்–துவி – டா – ம – ல் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ச�ொத்தை விற்–ப–தாக இருந்–தால் ஒரே தவ–ணை–யில் பணம் வாங்–கிக் க�ொண்டு உரிய ஆவ–ணங்–க–ளைப் பெற்–றுக் க�ொள்–வது நல்–லது. தாயா–ருக்கு அடி வயிற்–றில் வலி, முது–குத் தண்–டில் வலி, கழுத்து எலும்–புத் தேய்–மா–னம் வந்–துச் செல்–லும். அவ–ருக்கு சிறு–சிறு அறுவை சிகிச்–சை–க–ளும் வரக்–கூ–டும். அவர் உங்–களை க�ோபத்–தில் ஏதே–னும் பேசி–னால் அதைப் பெரி– துப்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டி–ருக்க வேண்–டாம். நேரம் தவறி சாப்–பிட வேண்–டி–யி–ருக்–கும். அலைச்–ச–லும் இருக்–கும். அசி–டிட்டி த�ொந்–தர– வு வரா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். உண–வில் பழங்–கள், காய்–களை அதி–கம் சேர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ஐம்–பது ரூபா– யில் முடி–யக் கூடிய விஷ–யங்–க–ளைக் கூட ஐநூறு ரூபாய் செலவு செய்து முடிக்க வேண்டி வரும். சிக்–கன – மா – க இருக்–கல – ாம் என்று நீங்–கள் எப்–ப�ோது நினைத்– த ா– லு ம் முடி– ய ா– ம ல் ப�ோகும். இடப்– பெ–யர்ச்சி உண்டு. வாடகை வீட்–டி–லி–ருப்–ப–வர்–க– ளுக்கு வீட்–டின் உரி–மை–யா–ளர்–க–ளால் த�ொந்–த–ர– வு–கள் ஏற்–ப–டும். சாலை விதி–களை மீறி வாக– னத்தை இயக்க வேண்–டாம். சிறு–சிறு அப–ரா–தத் த�ொகை கட்ட வேண்டி வரும். 1.8.2016 வரை

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 5


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் உங்–கள் அஷ்–டம – -– லா–பாதி – ப – தி – ய – ான குரு–பக – வ – ான் 4ல் அமர்–வ–தால் உங்–க–ளின் அடிப்–படை நற்–கு– ணங்–க–ளும், நடத்தை க�ோலங்–க–ளும் மாறா–மல் க�ொஞ்–சம் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ஓய்–வெடு – க்க முடி–யா–த–படி அடுத்–த–டுத்த வேலைச்–சு–மை–யும் இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். இல–வ–ச–மாக சில கூடாப்–பழ – க்க வழக்–கங்–கள் உங்–களைத் – த�ொற்–றிக் க�ொள்ள வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. வீடு, வாக–னம் வாங்க வங்–கிக் கடன் உதவி சற்று தாம–த–மாக கிடைக்–கும். எந்த ஒரு விஷ–யத்– தை–யும் உணர்ச்–சிவ – ச – ப்–படா – ம – ல் அறி–வுப் பூர்–வமா – க அனு–கு–வது நல்–லது. தாயா–ரின் உடல் நிலை பாதிக்–கும். வாகன விபத்–து–கள் வந்து நீங்–கும். சிலர் ச�ொந்த ஊரி–லி–ருந்து வேறு ஊருக்கு மாற வேண்–டி–யது வரும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு உங்–கள் ராசிக்கு 5ல் நுழை–வ–தால் ஓர–ளவு வசதி, வாய்ப்–பு–கள் பெரு–கும். வரு–மா–னத்தை உயர்த்த அதி–ரடி – ய – ாக சில திட்–டங்–கள் தீட்–டுவீ – ர்–கள். உங்–கள் மக–ளுக்கு வரன் தேடி அலைந்து அலுத்– துப் ப�ோனீர்–களே! நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–த–படி நல்ல வரன் அமை–யும். திரு–மண – த்தை சீரும், சிறப்–புமா – க நடத்–து–வீர்–கள். மக–னின் உயர்–கல்வி, உத்–ய�ோ– கம் சம்–பந்–தப்–பட்ட முயற்–சி–க–ளும் சாத–க–மாக முடி–வ–டை–யும். குல–தெய்–வப் பிரார்த்–த–னையை நிறை–வேற்–று–வீர்–கள். ஆனால், 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 6ல் சென்று மறை–வ–தால் உங்–க–ளைப் பற்–றிய விமர்–ச–னங்–கள் அதி–க–மா–கும். வேலைச்–சு– மை–யால் ச�ோர்–வாக காணப்–படு – வீ – ர்–கள். எங்–கேய�ோ காட்ட வேண்–டிய க�ோபத்தை அடக்கி வைத்–தி– ருந்–ததை குடும்–பத்–தில் உள்–ள–வர்–கள் மீது வீசி வாங்–கிக் கட்–டிக் க�ொள்–வீர்–கள். இந்த வரு–டம் முழுக்க சனி உங்–கள் ராசிக்கு 7ல் அமர்ந்து கண்–ட–கச் சனி–யாக த�ொடர்–வ–தால் முன்–க�ோ–பம் அதி–க–மா–கும். கண–வன்–-ம – ன – ை–விக்–குள் வீண் சந்–தேக – ம், சச்– ச–ரவு – க – ள் வரும். பிரிவு ஏற்–பட – க்–கூடு – ம். முடிந்தவரை சகிப்–புத்–தன்–மை–யு–ட–னும், விட்–டுக் க�ொடுக்–கும் மனப்–பான்–மை–யு–ட–னும் நடந்–து க�ொண்–டால் நல்– லது. மனைவி ஏதே–னும் குறைக் கூறி–னா–லும் அதை அப்–ப–டியே மறந்து விடு–வது நல்–லது. நீ இப்–படி பேசு–வ–தற்கு பின்–னால் யார் இருக்–கி–றார் என்று தெரி– ய – வி ல்– லையே . உன்னை யார�ோ தூண்டி விடு– கி – ற ார்– க ள் என்– றெ ல்– ல ாம் மனை– வி–யு–டன் எதிர்–வா–தம் செய்–து க�ொண்–டி–ருக்க வேண்–டாம். அநா–வசி – ய – மா – க யாரை–யும் வீட்–டிற்–குள் அழைத்து வர வேண்–டாம். வங்–கிக் காச�ோ–லை– க–ளில் முன்–னரே கையெ–ழுத்–திட்டு வைக்க வேண்– டாம். சட்–டத்–திற்கு புறம்–பான வகை–யில் செல்ல வேண்–டாம். முக்–கிய காரி–யங்–களை மற்–றவ – ர்–களை நம்பி விடா–மல் நீங்– க ளே நேர– டி – ய ாக சென்று முடிப்–பது நல்–லது. உத்–ய�ோ–கம், வியா–பா–ரத்–தின் ப�ொருட்டு குடும்–பத்தை பிரிய வேண்டி வரும். வியா–பா–ரத்–தில் ஆழம் தெரி–யா–மல் காலை–

6l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016

விட வேண்–டாம். லாபம் மந்–த–மாக இருக்–கும். மாறி வரும் சந்தை நில–வ–ரத்தை அவ்–வப்–ப�ோது உன்–னிப்–பாக கவ–னித்து செயல்–ப–டப்–பா–ருங்–கள். விளம்–பர யுக்–தி–க–ளா–லும், தள்–ளு–படி அறி–விப்–பா– லும் பழைய சரக்–கு–களை விற்–றுத் தீர்ப்–பீர்–கள். வேலை– ய ாட்– க – ளி ன் ஒத்– து – ழை ப்– பி ன்– ம ை– ய ால் லாபம் குறை–யும். மற்–ற–வர்–களை நம்பி அனு–ப– மில்–லாத த�ொழி–லில் இறங்க வேண்–டாம். வாடிக்– கை–யா–ளர்–கள் அதி–ருப்தி அடை–வார்–கள். புதிய நிறு–வ–னங்–க–ளு–டன் ஒப்–பந்–தம் செய்–வ–தற்கு முன்– பாக மற்–றும் கூட்–டுத் த�ொழில் த�ொடங்–கு–வ–தற்கு முன்–பாக வழக்–க–றி–ஞரை கலந்–தா–ல�ோ–சிப்–பது நல்–லது. இந்–தாண்டு முழுக்க கேது 10ல் த�ொடர்–வத – ால் உத்–ய�ோ–கத்–தில் கூடு–தல் நேரம் ஒதுக்கி வேலை பார்க்க வேண்டி வரும். அதி–காரி உங்–க–ளைப் புரிந்–து க�ொள்ள மாட்–டார். உங்–கள் உழைப்–பிற்கு வேறு சிலர் உரி–மைக் க�ொண்–டாடு – வ – ார்–கள். ஆடி, மாசி மற்–றும் பங்–குனி மாதங்–களி – ல் மறுக்–கப்–பட்ட உரி–மை–கள் கிடைக்–கும். சம்–பள பாக்கி கைக்கு வரும். கன்–னிப் பெண்–களே! தடைப்–பட்ட உயர்–கல்– வியை த�ொடங்–கும் வாய்ப்பு கிடைக்–கும். காதல் விவ–கா–ரத்–தில் எச்–சரி – க்–கைய – ாக இருங்–கள். வரு–டத்– தின் இறு–தியி – ல் கல்–யா–ணம் முடி–யும். ஃபேஸ் புக், டிவிட்–டரை எல்–லாம் கவ–ன–மாக பயன்–ப–டுத்–துங்– கள். சிலர் உங்–கள் பெய–ருக்கு கலங்–கம் விளை– விக்க முயற்சி செய்–வார்–கள். தாயாரை தவ–றா–க புரிந்–துக் க�ொள்ள வேண்–டாம். அல்–சர், யூரி–னரி இன்ஃ–பெக்ஷன், முகப்–பரு வந்–துச் செல்–லும். மாண–வ–-–மா–ண–வி–யர்–களே! விளை–யாட்–டைக் குறை–யுங்–கள். த�ொடக்–கத்–தி–லி–ருந்தே படிப்–பில் தீவி–ரம் காட்–டுங்–கள். நீங்–கள் விரும்–பிய பாடப்– பி–ரி–வில் சில–ரின் சிபா–ரிசு அல்–லது அதிக பணம் க�ொடுத்து சேர வேண்–டிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். பேருந்–துக – ளி – ல் படிக்–கட்–டுக – ளி – ல் நின்று பய–ணிக்க வேண்–டாம். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளே! க�ோஷ்டி பூச–லில் இறங்–கா–தீர்–கள். எதிர்க்–கட்–சிக்–கா–ரர்–க–ளி–டம் உங்– கள் கட்சி விஷ–யங்–களை பகிர்ந்–து க�ொள்–ளா–தீர்– கள். தலை–மை–யின் க�ோபம் குறை–யும். கலைத்–துறை – யி – னரே – ! வீண் வதந்–திக – ளு – ம், கிசு– கி–சுக்–களு – ம் இருக்–கத்–தான் செய்–யும். மனந்–தள – ர– ா– மல் இருங்–கள். உங்–களை விட வய–தில் குறைந்த கலை–ஞர்–க–ளால் நல்–லது நடக்–கும். விவ– சா – யி – க ளே! வற்– றி ய கிணறு சுரக்– கு ம். புதிய சாகு–படி திட்–டத்–தில் சேர்ந்து மாற்று பயிர்–க– ளால் ஆதா–யம – ட – ை–வீர்–கள். அவ்–வப்–ப�ோது பூச்–சித் த�ொல்லை, எலித் த�ொல்லை அதி–க–ரிக்–கும். இந்த தமிழ் புத்–தாண்டு கூடு–தல் உழைப்பு, குறைந்த வரு–மா–னம் என ஒரு பக்–கம் அலைக் க – ழி – த்–தா–லும் தேவை–களை – ப் பூர்த்தி செய்ய புதிய பாதை–யில் சென்று முன்–னேற வைக்–கும். பரி– க ா– ர ம்: வேலூருக்கு அருகேயுள்ள சேண்பாக்கம் விநாயகரை தரிசித்து வாருங்கள். ஏழைகளின் மருத்துவச் செலவை ஏற்றுக் க�ொள்ளுங்கள்.


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் மிதுனம்: நிறை குறை– க ளை அலசி ஆராய்ந்து யாரை–யும் துல்– லி–யமா – க கணிக்–கும் நீங்–கள் மற்–ற– வர்–க–ளின் உணர்–வுக்கு மதிப்–புக் க�ொடுப்–பவ – ர்–கள். சூரி–யன், புதன் மற்–றும் சுக்கி–ரன் உங்–க–ளுக்கு சாத–க–மாக இருக்–கும் நேரத்–தில் இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் உங்–க–ளு–டைய ஆளு–மைத் திறன், நிர்–வா–கத் திறமை அதி–க–ரிக்–கும். அர–சி– யல்–வா–தி–கள், அதி–கா–ரி–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். கடி–னமான – காரி–யங்–களை – யு – ம் எளி–தாக முடித்–துக் காட்–டு–வீர்–கள். பணப்–பு–ழக்–கம் அதி–க–மா–கும். சுப நிகழ்ச்–சி–கள், ப�ொது விழாக்–க–ளில் முதல் மரி–யா– தை கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தில் உங்–கள் வார்த்– தைக்கு மதிப்–பு கூடும். பிள்–ளை–கள் படிப்–பில் முன்–னேறு – வ – ார்–கள். மக–ளுக்கு நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–த– படி நல்ல குடும்–பத்–தி–லி–ருந்து வரன் அமை–யும். மக–னுக்கு அதிக சம்–ப–ளத்–து–டன் புது வேலை கிடைக்–கும். விலை–வாசி ஏறிக்–கிட்டே ப�ோகுது; வாட–கை–யும் தாறு–மாறா கூடிக்–கிட்டே ப�ோகுது. புற–ந–கர் பகு–தி–யி–லா–வது அரை கிர–வுண்ட், ஒரு கிர–வுண்ட் வாங்–கினா பத்து வரு–ஷம் கழித்து வீடு கட்–டிக்–கிட்டு செட்–டில – ாகி விட–லாம் என்று ய�ோசிப்– பீர்–கள். க�ௌர–வப் பதவி, புது ப�ொறுப்–பு–கள் தேடி வரும். பழு–தா–கிக் கிடந்த வாக–னத்தை மாற்றி புதுசு வாங்–குவீ – ர்–கள். அர–சால் அனு–கூல – ம் உண்–டாகு – ம். உங்–கள் ராசி–யி–லேயே இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் ஆர�ோக்–யத்–தில் கூடு–தல் கவ–னம் செலுத்–துங்–கள். அவ்–வப்–ப�ோது வீண் டென்–ஷன், தலைச்–சுற்–றல், மன அமை–தி–யின்மை, முன்–க�ோ– பம் வந்து நீங்–கும். சர்க்–கரை, க�ொழுப்பு அளவை பரி– ச�ோ – தி த்– து க் க�ொள்– வ து நல்– ல து. த�ோலில் நமைச்–சல், தேமல், நரம்–புச் சுளுக்கு, சிறு–நீர் பாதை–யில் அழற்சி வரக்–கூ–டும். இந்–தாண்டு முழுக்க சனி–ப–க–வான் உங்–கள் ராசிக்கு 6ம் வீட்–டில் வலு–வாக அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் புதிய திட்–டங்–கள் நிறை–வே–றும். எதிர்த்–த–வர்–கள் நண்–பர்–க–ளா–வார்–கள். கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் அன்–ய�ோன்–யம் உண்–டாகு – ம். செவ்–வாய் 6ம் வீட்– டில் வலு–வாக அமர்ந்–திரு – க்–கும் ப�ோது இந்–தாண்டு பிறப்–பத – ால் எதை–யும் சாதிக்–கும் துணிச்–சல் உண்– டா–கும். வீடு, மனை வாங்–கு–வீர்–கள். அதி–கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்– கள். உடன்–பி–றந்–த–வர்–கள் உங்–கள் வளர்ச்–சிக்கு பக்–க–ப–ல–மாக இருப்–பார்–கள். ராகு 3ம் வீட்–டி–லேயே இந்த வரு–டம் முழுக்க முகா–மிட்–டி–ருப்–ப–தால் தைரி–ய–மாக சில முக்–கிய முடி– வு – க ள் எடுப்– பீ ர்– க ள். நீங்– க ள் உழைத்த உழைப்பு, சிந்–திய வியர்–வைக்–கெல்–லாம் நல்ல பலன் கிடைக்–கும். பழைய பிரச்–னை–களை புதிய க�ோணத்–தில் அணுகி வெற்றி காண்–பீர்–கள். பங்–குச் சந்தை மூல–மாக பணம் வரும். தடைப்–பட்ட காரி– யங்–க–ளை–யெல்–லாம் நல்ல விதத்–தில் முடி–வ–டை– யும். மாற்று மதம், ம�ொழி, மாநி–லத்–த–வர்–க–ளால் உத–வி–கள் உண்டு. இளைய சக�ோ–தர வகை–யில்

ஆத–ர–வு பெரு–கும். மின்–னணு, மின்–சார சாத–னங்– கள் வாங்–கு–வீர்–கள். பழைய இனிய அனு–ப–வங்– களை நினை–வுக் கூர்ந்து மகிழ்–வீர்–கள். வெளி–யூர் பய–ணங்–க–ளால் உற்–சா–க–ம–டை–வீர்–கள். ஆனால், கேது 9ம் இடத்–தி–லேயே நீடிக்–க–யி–ருப்–ப–தால் தந்– தை–யா–ருக்கு சின்ன சின்ன அறுவை சிகிச்சை, மூச்–சுத் திண–றல், வாயுக் க�ோளா–றால் நெஞ்சு வலி வந்–து ப�ோகும். அவ–ரு–டன் மன–வ–ருத்–தங்–க– ளும் வரக்–கூ–டும். பிதுர்–வழி ச�ொத்–துப் பிரச்னை தலைத்–தூக்–கும். எவ்–வ–ளவு பணம் வந்–தா–லும் பற்– ற ாக்– கு றை இருந்– து க�ொண்– டே – யி – ரு க்– கு ம். திடீ–ரென்று அறி–மு–க–மா–கு–ப–வரை நம்பி வீட்–டிற்கு அழைத்து வர வேண்–டாம். சுற்–றியி – ரு – ப்–பவ – ர்–களி – ன் சுய–ரூ–பத்–தைப் புரிந்–து க�ொள்–வீர்–கள். 26.10.2016 முதல் 2.12.2016 வரை செவ்–வாய் உங்–கள் ராசிக்கு 8ல் அமர்–வ–தால் ச�ொத்து சம்– பந்–தப்–பட்ட பிரச்–னை–கள், சக�ோ–தர வகை–யில் மனத்– த ாங்– க ல், சின்ன சின்ன ஏமாற்– ற ங்– க ள், பழைய கடனை நினைத்த கவ–லை–க–ளெல்–லாம் வந்– து ச் செல்– லு ம். மின்– சா – ர த்தை கவ– ன – மா க கையா–ளுங்–கள். 14.10.2016 முதல் 7.11.2016 வரை சுக்–கிரன் 6ல் மறை–வ–தால் குடி நீர் குழாய், கழிவு நீர் குழாய் பழுது, சளித் த�ொந்–த–ரவு, லேசான தலை வலி, கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் மனஸ்–தா–பங்–கள், பிள்– ளை–க–ளால் செல–வு–க–ளெல்–லாம் வந்–து ப�ோகும். 1.8.2016 வரை குரு–ப–க–வான் உங்–க–ளு–டைய ராசிக்கு 3ம் வீட்–டில் நிற்–பத – ால் எந்த ஒரு வேலை–க– ளை–யும் முதல் முயற்–சி–யி–லேயே முடிக்க முடி–யா– மல் இரண்டு, மூன்று முறை ப�ோராடி முடிக்க வேண்–டிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். இளைய சக�ோ– தர வகை–யில் பிணக்–குக – ள் வரும். யாருக்–கா–கவு – ம் ஜாமீன், கேரண்–டர் கையெ–ழுத்–திட வேண்–டாம். வங்–கிக் கணக்–கில் ப�ோதிய பணம் இருக்–கி– றதா என சரி பார்த்–து–விட்டு காச�ோலை தரு–வது நல்–லது. மற்–ற–வர்–களை நம்பி குறுக்கு வழி–யில் செல்ல வேண்–டாம். அக்–கம்– பக்–கம் வீட்–டா–ரு–டன் அள–வா–கப் பழ–குங்–கள். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு ராசிக்கு 4ல் நுழை–வ–தால் எதை–யும் திட்–ட–மிட்டு செய்–யப்–பா–ருங்–கள். உங்–களை – ப் பற்–றிய வதந்–திக – ள் அதி–கமா – கு – ம். த�ோல்–வி ம – ன – ப்–பான்–மை–யால் மன–இறு – க்–கம் உண்– டா–கும். தாயா–ருக்கு பட–ப–டப்பு, ரத்த அழுத்–தம், பித்–தப் பையில் கல், காலில் அடிப–டு–தல் வந்–து ப�ோகும். அவ–ரு–டன் விவா–தங்–க–ளும் வரக்–கூ–டும். சிலர் உங்–களை நேரில் பார்க்–கும் ப�ோது நல்–ல– வர்–களா – க – வு – ம், பார்க்–காத ப�ோது உங்–களை – ப் பற்றி தவ–றா–கவு – ம் ச�ொல்–லிக் க�ொண்–டிரு – ப்–பார்–கள். உற– வி–னர், நண்–பர்–க–ளி–டம் அதிக உரிமை எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டாம். வழக்–கில் வழக்–க–றி–ஞரை மாற்ற வேண்–டிய நிர்–பந்–தம் உண்–டாகு – ம். ச�ொத்து வாங்–கும் ப�ோது தாய்–பத்–தி–ரத்தை சரி பார்த்து வாங்–கு–வது நல்–லது. வீடு கட்–டு–வது, வாங்–கு–வது ப�ோன்ற முயற்–சி–கள் தாம–த–மாகி முடி–யும். வீட்–

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 7


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் டில் கள–வுப் ப�ோக வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. எனவே குடும்–பத்–தி–ன–ரு–டன் வெளி–யூர் செல்–லும் ப�ோது நகை, பத்–திர– ங்–களை – யெ – ல்–லாம் வங்கி லாக்–கரி – ல் பாது–காப்–பாக வைத்–து–விட்டு செல்–வது நல்–லது. சின்னச் சின்ன விபத்–து–கள் ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். அரசு விவ–கா–ரங்–களி – ல் அலட்–சிய – ம் வேண்–டாம். ஆனால் 17.1.2017 முதல் 09.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 5ல் அமர்–வ–தால் குழம்–பிக் க�ொண்–டி–ருந்த நீங்–கள் இனி தெளி–வான முடி–வு–கள் எடுப்–பீர்–கள். வியா–பார– ம் சூடு–பிடி – க்–கும். வேலை–யாட்–களைத் – தட்–டிக் க�ொடுத்து வேலை வாங்–கு–வீர்–கள். இயக்– கம், சங்–கம் நடத்–தும் விழாக்–கள், ப�ோராட்–டங்–க– ளுக்கு முன்–னிலை வகிப்–பீர்–கள். கட்–டு–மா–னப் ப�ொருட்–கள், பெட்–ர�ோ–-–கெ–மிக்–கல், ப�ோர்டிங், லாட்ஜிங் வகை–க–ளால் லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். சித்– திரை, ஆவணி மற்–றும் கார்த்–திகை மாதங்–க–ளில் இரட்–டிப்பு லாபம் உண்–டாகு – ம். சிலர் புதிய கிளை– கள் த�ொடங்–கு–வார்–கள். இந்–தாண்டு முழுக்க குரு சாத–க–மாக இல்– லா–த–தால் உத்–ய�ோ–கத்–தில் மேல–தி–கா–ரி–க–ளால் ஒதுக்–கப்–படு – கி – ற�ோம�ோ – என்ற ஒரு சந்–தேக – ம் உள்– ளுக்–குள் இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். சக ஊழி–யர்–க–ளில் ஒரு–சி–லர் இரட்டை வேடம் ப�ோடு–வதை – யு – ம் நீங்–கள் உணர்ந்–து க�ொள்–வீர்–கள். மூத்த அதி–கா–ரி–க–ளைப் பற்–றிய ரக–சி–யங்–களை

மற்–ற–வர்–க–ளி–டம் பகிர்ந்து க�ொள்ள வேண்–டாம். கன்–னிப் பெண்–களே! காதல் வேறு, நட்பு வேறு என்–பதை உண–ருவீ – ர்–கள். உங்–களு – ட – ைய திற–மை– களை வெளிப்–படு – த்த நல்ல வாய்ப்–புக – ள் வரும். மாண–வ-– மா – ண – வி – க – ளே! நினை–வாற்–றல் அதி–கரி – க்– கும். கடி–னமா – க உழைத்து உயர்–கல்–வியி – ல் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். ஆசி–ரிய – ர்–கள் பக்–கப – ல – மா – க இருப்– பார்–கள். பெற்–ற�ோரி – ன் ஒத்–துழை – ப்–புட – ன் விரும்–பிய க�ோர்–ஸில் சேரு–வீர்–கள். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளே! தலை–மை–யின் நம்–பிக்–கை– யைப் பெறு–வீர்–கள். ராஜ–தந்–திர– த்–தால் முன்–னேறு – – வீர்–கள். எதிர்க்–கட்–சிக்–கா–ரர்–களி – ன் ஆத–ரவ – ால் சில முக்–கிய வேலை–களை முடிப்–பீர்–கள். கலைத்–துறை – யி – னரே – ! முடங்–கிக் கிடந்த நீங்–கள் முன்–னேறு – வீ – ர்–கள். உங்–களி – ன் கற்–பனை விரி–யும். புகழ் பெற்ற நிறு–வன – ங்–களி – லி – ரு – ந்து அழைப்பு வரும். விவ–சாயி – க – ளே! விளைச்–சல் ரெட்–டிப்–பாகு – ம். புது இடத்–தில் ஆழ்–குழ – ாய் கிணறு அமைப்–பீர்–கள். நெல், மஞ்–சள், கிழங்கு வகை–களா – ல் லாப–மட – ை–வீர்–கள். இந்த தமிழ்ப் புத்–தாண்டு எதிர்–நீச்–சல் ப�ோட வைத்–தா–லும், சமூ–கத்–தில் உங்–களு – க்–கென்று ஒரு அந்–தஸ்–தையு – ம், பணம், பத–வியை – யு – ம் தரும். பரி–கா–ரம்: சென்னை - திருவல்லிக்கேணியில் அமைந்துள்ள ராகவேந்திரர் ஆலயத்தை தரிசித்து வாருங்கள். ஏழைகளின் கல்விச் செலவுக்கு உதவுங்கள்.

கடகம்: அனைத்– து த் துறை– க–ளிலு – ம் வல்–லர்–களான – நீங்–கள், ஆணித்– த – ர – மா க வாதா– டு – ப – வ ர்– கள். அதி–புத்–தி–சா–லித்–த–ன–மாக கேள்–விக் கணை–கள் த�ொடுத்து மற்– ற – வ ர்– க ளை விழிப்– பி – து ங்க வைப்–பீர்–கள். இந்–தாண்டு பிறக்–கும் நேரத்–தில் உங்–க–ளின் ய�ோகா–தி–ப–தி–யான செவ்–வாய் பக– வான் பூர்வ புண்–யஸ்–தா–னத்–தில் ஆட்–சி பெற்று அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் மாறு– பட்ட ய�ோச– ன ை– க ள் மன–திலே உத–ய–மா–கும். அதி–கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்– ப – வ ர்– க – ளி ன் நட்பு கிடைக்– கு ம். மழலை பாக்–யம் கிடைக்–கும். பிள்–ளை–க–ளின் திற–மை– களை இனங்–கண்–ட–றிந்து வளர்ப்–பீர்–கள். பூர்–வீக ச�ொத்து பங்கை கேட்டு வாங்–குவீ – ர்–கள். வழக்–கில் சாத–க–மான தீர்ப்பு வரும். உடன்–பி–றந்–த–வர்–கள் உறு– து – ணை – ய ாக இருப்– பா ர்– க ள். இந்– த ப் புத்– தாண்டு உங்–கள் ராசிக்கு விர–ய ஸ்–தா–ன–மான 12ம் வீட்–டில் பிறப்–பத – ால் அலைச்–சலு – ட – ன் ஆதா–யம் உண்–டா–கும். வெளி–யூர் பய–ணங்–கள் உண்டு. ஆடம்– ப – ர ச் செல– வு – க – ளா ல் சேமிப்– பு – க ள் கரை– யும். சில நாட்–க–ளில் தூக்–கம் குறை–யும். வீட்டை விரி–வுப்–ப–டுத்–திக் கட்–டு–வீர்–கள். நய–மா–கப் பேசு–ப– வர்–களை நம்பி ச�ொந்த விஷ–யங்–களை – யெ – ல்–லாம் பகிர்ந்–து க�ொள்ள வேண்–டாம். இந்–தாண்டு முழுக்க 5ம் இடத்–திலேயே – சனி அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் முடி–வுக – ள் எடுப்–பதி – ல் ஒரு–வித குழப்–ப–மும், தடு–மாற்–ற–மும் இருந்–து க�ொண்–டே–

யி–ருக்–கும். பிள்–ளை–க–ளி–டம் கண்–டிப்–புக் காட்–டா– மல் த�ோழ–மை–யாக பழ–குங்–கள். அவர்–க–ளின் உணர்–வுக – ளு – க்–கும் எண்–ணங்–களு – க்–கும் மதிப்–புக் க�ொடுங்–கள். அவர்–கள் யாரு–டன் பழ–கு–கி–றார்–கள் அவர்–க–ளின் நண்–பர்–கள் யார் என்–பதை அறிந்து வைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். அவர்–கள் விரும்–பும் பாடத்–தில் உயர்–கல்–விப் பெற அனு–ம–தி–யுங்–கள். துர்–முகி வரு–டம் பிறக்–கும் ப�ோது சூரி–ய–னும், புத–னும் வலு–வாக இருப்–ப–தால் நேர்–மு–கத் தேர்– வில் வெற்–றி பெற்று அபா–யி–மென்ட் ஆடர்க்–காக காத்–தி–ருந்–த–வர்–க–ளுக்கு அழைப்பு வரும். தினந்– த�ோ–றும் எதிர்–பார்த்து ஏமாந்த த�ொகை கைக்கு வரும். 3.12.2016 முதல் 15.1.2017 வரை செவ்– வாய் ராசிக்கு 8ல் மறை–வத – ால் வெளி–வட்–டார– த்–தில் அலைச்–சல் அதி–க–மா–கும். மனை–விக்கு கர்ப்–பச் சிதைவு ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். பிள்–ளை–கள் பிடி–வா–த– மாக இருப்–பார்–கள். உடன்–பிற – ந்–தவ – ர்–களு – ட – ன் மன– வ–ருத்–தம் வந்–து ப�ோகும். ச�ொத்து சம்–பந்–தப்–பட்ட வழக்–கில் தீர்ப்பு தாம–த–மா–கும். 8.11.2016 முதல் 3.12.2016 சுக்–ரன் 6ல் மறை–வ– தால் வாக–னப் பழுது, சிறு–சிறு விபத்–து–கள், கண– வன்–-ம – ன – ை–விக்–குள் வீண் சந்–தேக – ம், தாயா–ருக்கு மருத்–து–வச் செல–வு–கள், கழுத்து வலி, த�ோலில் நமைச்–சல், யூரி–னரி இன்ஃ–பெக்ஷன் வந்–துச் செல்– லும். 1.08.2016 வரை குரு–பக – வ – ான் உங்–கள் ராசிக்கு தனஸ்–தா–னத்–தில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் மகிழ்ச்–சி– யான சூழ்–நிலை உண்–டாகு – ம். பண–வர– வு உண்டு.

8l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் கண–வன்–-ம – ன – ை–விக்–குள் நெருக்–கம் உண்–டாகு – ம். திரு–ம–ணம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வே–சம் ப�ோன்ற சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளால் வீடு களைக்–கட்–டும். உடல் நலம் சீரா–கும். ச�ோர்ந்–தி–ருந்த நீங்–கள் இனி உற்– சா–கம – ட – ை–வீர்–கள். அழகு, இள–மைக் கூடும். கல்–வி– யா–ளர்–க–ளின் நட்–பால் தெளி–வ–டை–வீர்–கள். விலை உயர்ந்த தங்க ஆப–ர–ணங்–கள் வாங்–கு–வீர்–கள். பழு–தா–கிக் கிடந்த வாக–னம், மின்–னணு, மின்–சார சாத–னங்–களை மாற்–று–வீர்–கள். ஆழ்ந்த உறக்–கம் வரும். 2.08.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு ராசிக்கு 3ல் அமர்–வ–தால் தானுண்டு தன் வேலை–யுண்டு என்–றி–ருக்–கப்–பா–ருங்–கள். பண விஷ–யத்–தில் கறா– ராக இருங்–கள். எடுத்–த�ோம் கவிழ்த்–த�ோம் என்– றெல்–லாம் பேச வேண்–டாம். புதிய முயற்–சி–கள் தாம–த–மாகி முடி–வ–டை–யும். எடுத்த வேலை–களை முடிப்–பத – ற்–குள் அலைச்–சல் அதி–கரி – க்–கும். இளைய சக�ோ–த–ர–ரு–டன் உர–சல் ப�ோக்கு வந்து நீங்–கும். யாருக்–கும் பணம், நகை வாங்–கித் தரு–வ–தில் குறுக்கே நிற்க வேண்–டாம். ச�ொத்து வாங்–கும் ப�ோது பட்டா, வில்–லங்க சான்–றி–தழ், தாய் பத்–தி– ரத்–தையெ – ல்–லாம் சரி பார்த்து வாங்–குவ – து நல்–லது. வங்–கிக் காச�ோ–லை–யில் முன்–னரே கைய�ொப்–ப– மிட்டு வைக்க வேண்–டாம். வழக்–கில் தீர்ப்பு தள்–ளிப் ப�ோகும். ஊர் ப�ொதுக்–கா–ரி–யங்–க–ளில் அத்–து–மீறி மூக்கை நுழைக்க வேண்–டாம். ஆனால் 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்– ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 4ல் அமர்–வ–தால் தாயாரை தவ–றா–கப் புரிந்–து க�ொள்–ளா–தீர்–கள். அவ–ரு–டன் ம�ோதல்–கள் வரக்–கூ–டும். இந்–தாண்டு முழுக்க நிழல் கிர–கங்–களான – ராகு 2ம் வீட்–டி–லும் கேது 8லும் நீடிப்–ப–தால் குடும்–பத்– தில் சல–ச–லப்–பு–கள் வரும். பார்–வைக் க�ோளாறு வரக்–கூ–டும். சிலர் மூக்–குக் கண்–ணாடி அணிய வாய்ப்– பி – ரு க்– கி – ற து. வெளிப்– ப – ட ை– ய ா– க ப் பேசி பிரச்–னை–களி – ல் சிக்–கிக் க�ொள்–ளாதீ – ர்–கள். நீங்–கள் நல்–லதே ச�ொன்–னா–லும் ப�ொல்–லாப்–பாக ப�ோய் முடிய வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. காலில் அடிப்–ப–டக்–கூ– டும். உங்–கள் குடும்ப விஷ–யத்–தில் மற்–ற–வர்–கள் தலை–யிட அனு–ம–திக்–கா–தீர்–கள். பல–வீ–னம் இல்–லாத மனி–தர்–களே இல்லை என்–ப–தைப் புரிந்–து க�ொண்டு நண்–பர்–கள், உற–வி– னர்–களி – ட – ம் இருக்–கும் நல்ல விஷ–யங்–களை மட்–டும் எடுத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். வாகன விபத்–து–கள் ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். சந்–தே–கத்–தால் நல்–ல–வர்–க–ளின் நட்பை இழக்க நேரி–டும். அரசு காரி–யங்–கள் தள்– ளிப் ப�ோய் முடி–யும். வழக்–கால் நெருக்–கடி வந்து நீங்–கும். வீட்–டி–லும், வெளி–யி–லும் மற்–ற–வர்–களை அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோங்–கள். தனி நபர் விமர்–ச–னங்– களை தவிர்க்–கப்–பா–ருங்–கள். கடந்த காலத்–தில் ஏற்–பட்ட மரி–யா–தைக் குறை–வான சம்–ப–வங்–களை நினைத்து அவ்–வப்–ப�ோது நிம்–ம–தி–யி–ழப்–பீர்–கள். அவ்–வப்–ப�ோது தூக்–கம் குறை–யும். வியா–பா–ரத்–தில் சின்னச் சின்ன நஷ்–டங்–கள் வந்–து ப�ோகும். எதிர்–பார்த்த ஆடர் தாம–த–மாக வரும். வேலை–யாட்–க–ளி–டம் த�ொழில் சம்–பந்–த–

மான ரக– சி – ய ங்– க ளை ச�ொல்ல வேண்– டா ம். பழைய பாக்–கி–களை ப�ோரா–டித் தான் வசூ–லிக்க வேண்டி வரும். வாடிக்–கை–யா–ளர்–களை திருப்– திப்–ப–டுத்த முடி–யா–மல் திண–று–வீர்–கள். ஏற்–று–ம–தி–இ–றக்–கு–மதி, லாட்–ஜிங், வாகன உதிரி பாகங்–கள், ஸ்டேஷ்–னரி, கமி–ஷன் வகை–க–ளால் லாப–ம–டை– வீர்–கள். கூட்–டுத் த�ொழி–லில் விட்–டுக் க�ொடுத்து ப�ோங்–கள். சித்–திரை, வைகாசி, புரட்–டாசி மாதங்–க– ளில் லாபம் வரும். கடையை விரி–வு–ப–டுத்தி, அழ– குப்–ப–டுத்–து–வீர்–கள். உத்–ய�ோ–கத்–தில் உங்–க–ளுக்கு நெருக்–க–மாக இருந்த அதி– க ாரி வேறு– யி – டத் – தி ற்கு மாற்– ற ப்– ப – டு–வார். புது அதி–கா–ரி–கள் உங்–க–ளைப் புரிந்–து க�ொள்–ளா–மல் ஒரு–த–லைப்–பட்–ச–மாக செயல்–பட வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. சக ஊழி–யர்–களி – ன் ஒத்–துழை – ப்பு சுமா–ரா–கத்–தான் இருக்–கும். விடுப்பு எடுக்க முடி– யா–த–படி வேலைச்–சு–மை–யும் அதி–க–ரிக்–கும். எதிர்– பா–ராத இட–மாற்–றம் உண்டு. சிலர் தங்–களை அறி–வா–ளிய – ாக காட்–டிக் க�ொள்ள உங்–களை மட்–டம் தட்டி மேலி–டத்–தில் ச�ொல்லி வைப்–பார்–கள். புதிய வாய்ப்–பு–கள் வந்–தால் தீர–ய�ோ–சித்து முடி–வெ–டுங்– கள். வைகாசி, புரட்–டாசி, மார்–கழி மாதங்–க–ளில் அலு–வல – க – த்–தில் நிம்–மதி உண்–டாகு – ம். எதிர்–பார்த்த சலு–கை–க–ளும், விரும்–பிய இடத்–திற்கே வேலை மாற்–ற–மும் உண்–டா–கும். கன்–னிப் பெண்–களே! மனசை அலை–பா–ய– வி–டா–மல் ஒரு–நிலை படுத்–துங்–கள். திடீ–ரென்று அறி–முக – மா – கு – ம் நண்–பர்–களை நம்பி பழைய நண்– பர்–களை விட்–டுவி – டா – தீ – ர்–கள். பெற்–ற�ோர் உங்–களி – ன் உணர்–வு–க–ளைப் புரிந்–து க�ொண்டு பாச–ம–ழைப் ப�ொழி–வார்–கள். கல்–யாண முயற்–சிக – ள் சற்று தாம–த– மாகி முடி–யும். மாண–வ–-–மா–ண–வி–களே! படிப்பு மட்–டு–மல்–லா– மல் ஸ்போக்–கன் இங்–கி–லீஷ் ப�ோன்ற ம�ொழி– ய–றி–வுத் திற–னை–யும் நீங்–கள் அதி–கப்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–வது நல்–லது. அறி–வி–யல் சம்–பந்–த–மான இடங்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வது நல்–லது. அர– சி–யல்–வா–தி–களே! உட்–கட்சி பூசல் வெடிக்–கும். மேலி–டத்தை அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோங்–கள். சகாக்–கள் மத்–தி–யில் சின்ன சின்னச் சல–ச–லப்–பு–கள் இருக்– கத்–தான் செய்–யும். கலைத்–து–றை–யி–னரே! மூத்த கலை–ஞர்–க–ளின் நட்–பால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். உங்–க–ளின் படைப்– பு–களை ப�ோராடி வெளி–யிட வேண்டி வரும். விவ–சா–யி–களே! வாய்க்–கால், வரப்–புச் சண்– டைக்கு சுமூக தீர்வு காண்–பது நல்–லது. வங்கி கடன் கிடைத்து அடகு வைத்–திரு – ந்த பத்–திர– த்தை மீட்–பீர்–கள். டிராக்–டர், களப்–பையெ – ல்–லாம் புதி–தாக வாங்–கு–வீர்–கள். இந்–தப் புத்–தாண்டு ஏமாற்–றங்–க–ளை–யும், எதி– லும் தாம–தத்–தை–யும் ஏற்–ப–டுத்–தி–னா–லும் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோகும் குணத்–தால் மகிழ்ச்–சியை தரும். பரிகாரம்: மாங்காடு காமாட்சியை தரிசித்து விட்டு வாருங்கள். பசுவிற்கு அகத்திக்கீரை க�ொடுங்கள்.

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 9


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் சிம்மம்: ப�ொறுத்–தார் பூமி ஆள்– வார் என்– ப து அந்த காலம், ப�ொங்கி எழுந்–தால் தான் இருப்–ப– தை–யா–வது காப்–பாற்–றிக் க�ொள்ள முடி–யு–மென்–பதை அறிந்த நீங்– கள், த�ொடங்–கிய வேலையை முடிக்–கும் வரை அதே சிந்–தன – ை– யு–டன் இருப்–ப–வர்–கள். இந்–தப் புத்–தாண்டு பிறக்– கும் ப�ோது உங்–க–ளின் ய�ோகா–தி–பதி செவ்–வாய் பக–வான் கேந்–திர பலம் பெற்று அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் தன்–னம்–பிக்கை பிறக்–கும். அதி–கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். சிறுக சிறுக சேமித்து வைத்–த–தில் புற–ந–கர் பகு–தி–யி–லா–வது ஒரு கால் கிர–வுண்டு வீட்டு மனை வாங்க முயற்சி செய்–வீர்–கள். பெற்–ற�ோரி – ன் உடல் நிலை சீரா–கும். அவர்–க–ளு–ட–னான கசப்–பு–ணர்–வு–கள் நீங்–கும். வீடு, வாக–னத்தை சீர் செய்–வீர்–கள். உடன்–பிற – ந்–தவ – ர்–கள் ஒத்–தா–சை–யாக இருப்–பார்–கள். பிதுர்–வழி ச�ொத்– துப் பிரச்னை முடி–வுக்கு வரும். வழக்–கில் தீர்ப்பு சாத–க–மா–கும். துர்–முகி வரு–டம் பிறக்–கும் ப�ோது உங்–கள் ராசி–நா–தன் சூரி–ய–னும், ஜீவ–னா–தி–பதி சுக்–ர–னும் உச்–சம் பெற்று அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் அர–சால் அனு–கூ–லம் உண்டு. விலை உயர்ந்த எலக்ட்–ரா–னிக்ஸ் சாத–னங்–கள் வாங்–கு–வீர்–கள். 1.8.2016 வரை ராசி–யி–லேயே குரு அமர்ந்து ஜென்ம குரு–வாக த�ொடர்–வத – ால் ஆர�ோக்–யத்–தில் அக்–கறை காட்–டுங்–கள். வாயுத் த�ொந்–த–ர–வால் நெஞ்சு வலிக்–கும். யூரி–னரி இன்ஃ–பெக்ஷன் வந்–துச் செல்–லும். பெரிய ந�ோய் இருப்–ப–தைப் ப�ோன்ற பயம் அவ்–வப்–ப�ோது அடி–ம–ன–தில் வரும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு 2ம் வீட்–டில் அமர்–வ–தால் எதிர்–பார்த்து ஏமாந்த த�ொகை கைக்கு வரும். தடைப்–பட்–டி–ருந்த சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளெல்–லாம் அடுத்–த–டுத்து நடந்–தே–றும். கைமாற்–றா–க–வும், கட– னா–க–வும் வாங்–கி–யி–ருந்த பணத்–தை–யும் திருப்–பித் தரு–வீர்–கள். ஷேர் மூலம் பணம் வரும். குடும்–பத்– தில் இருந்து வந்த கூச்–சல், குழப்–பம் வில–கும். ந�ோய் குண–மாகு – ம். உடல் நலம் சீரா–கும். மருந்து, மாத்–திரை – யி – லி – ரு – ந்து விடு–படு – வீ – ர்–கள். பிரிந்–திரு – ந்–த– வர்–கள் ஒன்று சேரு–வீர்–கள். வழக்–கால் இருந்த நெருக்–க–டி–கள் வந்து நீங்–கும். மழலை பாக்–யம் கிடைக்–கும். வீண் பழி–யி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். ச�ொத்து சேர்க்கை உண்டு. நீங்–கள் ச�ொல்–லா–த– தை–யும், ச�ொன்–ன–தாக நினைத்–துக் க�ொண்டு வில–கியி – ரு – ந்த ச�ொந்–த-–பந்–தங்–கள – ெல்–லாம் வலிய வந்–துப் பேசு–வார்–கள். பழைய பிரச்–னை–க–ளுக்கு மாறு–பட்ட அணு–குமு – றை – ய – ால் தீர்வு காண்–பீர்–கள். ச�ொந்த ஊர் ப�ொதுக் காரி–யங்–க–ளை–யெல்–லாம் முன்–னின்று நடத்தி வைப்–பீர்–கள். அட–கி–லி–ருந்த வீட்டு பத்– தி – ர ம், நகை– க – ளை – யெ ல்– ல ாம் மீட்க வழி வகைப் பிறக்–கும். கடன் பிரச்னை கட்–டுப்– பாட்–டிற்–குள் வரும். மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் உத–வி–கள் உண்டு. ஆனால் 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 3ல் அமர்–வ–தால் ஒரே

10l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

நாளில் முக்–கி–ய–மான நான்–கைந்து வேலை–க– ளை–யும் பார்க்க வேண்டி வரும். இதை முத–லில் முடிப்–பதா, அதை முடிப்–பதா என்ற ஒரு டென்–ஷன் இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். புதிய முயற்–சி–கள் தாம–தமா – கி முடி–யும். பிள்–ளைக – ளி – ன் ப�ொறுப்–பற்–றப் ப�ோக்கை நினைத்து வருந்–து–வீர்–கள். 4.12.2016 முதல் 29.12.2016 வரை சுக்–ரன் 6ல் மறை–வ–தால் நரம்–புச் சுளுக்கு, ச�ோர்வு, களைப்பு, வீண் செலவு, வாகன விபத்து, கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் கசப்–பு– ணர்–வு–கள், எலக்ட்–ரிக்–கல், எலக்ட்–ரா–னிக் சாத–னப் பழு–து–க–ளெல்–லாம் வந்து நீங்–கும். இந்–தாண்டு முழுக்க அர்த்–தாஷ்–டம – ச் சனி–யாக அமர்–வ–தால் சின்ன சின்ன வேலை–க–ளைக் கூட அலைந்து முடிக்க வேண்டி வரும். தவிர்க்க முடி– யாத செல–வு–கள் அதி–க–ரிக்–கும். தர்–ம–சங்–க–ட–மான சூழ்–நி–லை–க–ளில் அவ்–வப்–ப�ோது சிக்–கு–வீர்–கள். தாயாப் பிள்–ளை–யாக இருந்–தா–லும் வாயும், வயி– றும் வேறு என்–ப–தைப் ப�ோல எந்த விஷ–ய–மாக இருந்–தா–லும் நீங்–களே நேர–டி–யாக தலை–யிட்டு முடிப்– ப து நல்– ல து. ச�ொத்து வாங்– கு ம் ப�ோது முறை–யான பட்டா, வில்–லங்க சான்–றி–தழ்–க–ளை– யெல்–லாம் வழக்–க–றி–ஞரை வைத்து சரி பார்த்து வாங்–கு–வது நல்–லது. ச�ொந்த வாக–னத்–தில் இரவு நேரப் பய–ணங்–களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. தாயா– ருக்கு சிறு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டி வரும். அர–சின் அனு–ம–திப் பெறா–மல் கூடு–தல் தளங்–கள் அமைத்து வீடு கட்ட வேண்–டாம். இந்த துர்–முகி வரு–டம் முழு–வ–தும் உங்–கள் ஜென்ம ராசி–யி–லேயே ராகு–வும், 7ல் கேது–வும் த�ொடர்–வ–தால் எளி–தில் செரி–மா–ன–மா–கும் உண– வு–களை உட்–க�ொள்–ளுங்–கள். உடம்–பில் இரும்பு, சுண்–ணாம்–புச் சத்து குறை–யும். பச்சை கீரை, காய், கனி–களை அதி–கம் சேர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். அவ்–வப்–ப�ோது முன்–க�ோ–பப்–படு – வீ – ர்–கள். சர்க்–கரை – – யின் அள–வை–யும் சரி பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். சாப்–பாட்–டில் உப்பை குறைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–சன – ை–யின்றி எந்த மருந்–தை– யும் உட்–க�ொள்ள வேண்–டாம். உணவு விஷ–யத்–தில் கட்–டுப்–பாடு அவ–சி–யம். தின–சரி நடைப்–ப–யிற்சி, உடற்–ப–யிற்சி மேற்– க�ொள்– வ து நல்– ல து. குடும்– பத் – தி ல் குழப்– ப ம் வரா– ம ல் பார்த்– து க் க�ொள்– ளு ங்– க ள். மனைவி உங்–க–ளு–டைய குறை–களை சுட்–டிக் காட்–டி–னால் அமை–தி–யாக ஏற்–றுக் க�ொள்–ளுங்–கள். அவ–ருக்கு சின்னச் சின்ன அறுவை சிகிச்சை, மாத–வி–டாய்க் க�ோளாறு, முது–குத் தண்–டில் வலி வந்–துச் செல்– லும். அதிக உரிமை எடுத்–துக் க�ொண்டு யாரி–ட– மும் பேசவ�ோ, பழ–கவ�ோ வேண்–டாம். பணம் க�ொடுக்–கல், வாங்–கல் விஷ–யத்–தில் சட்–டப்–படி ஆவ–ணங்–களை – யெ – ல்–லாம் தயா–ரித்து வழக்–கறி – ஞ – ர் மூல–மாக இறங்–கு–வது நல்–லது. வெற்–றுத் தாளில் கைய�ொப்–ப–மிட்டு சிக்–கிக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். உங்– க – ளி ன் ய�ோகா– தி – ப – தி – ய ான செவ்– வ ாய் 16.1.2017 முதல் 26.2.2017 வரை 8ல் மறை–வ–தால் வர–வுக்கு மிஞ்–சிய செல–வுக – ள், சக�ோ–தர வகை–யில் சங்–க–டங்–கள், எதி–லும் நம்–பிக்–கை–யின்மை, வீடு,

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் மனை வாங்–கு–வது, விற்–ப–தில் சின்னச் சின்ன நட்–டங்–கள், மறை–முக எதிர்ப்–பு–கள் வந்–துச் செல்– லும். வியா–பா–ரத்–தில் ஏற்ற இறக்–கங்–கள் இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். அதிக வேலை–யி–ருக்–கும் நாட்–களி – ல் பணி–யாட்–கள் விடுப்–பில் செல்–வார்–கள். பல நேரங்–க–ளில் நீங்–களே முத–லாளி, நீங்–களே த�ொழி–லாளி என்ற வகை–யில் வேலை பார்க்க வேண்டி வரும். வரு–டத்–தின் மத்–தி–யப் பகு–தி–யி–லி– ருந்து ஓர–ளவு லாபம் வரும். விளம்–பர யுக்–திக – ளை கையாண்டு லாபம் ஈட்–டு–வீர்–கள். புது சலு–கைத் திட்–டங்–களை அறி–மு–கப்–ப–டுத்தி வாடிக்–கை–யா–ளர்– களை கவர்ந்–திழு – ப்–பீர்–கள். என்–றா–லும் 4ம் வீட்–டில் சனி நிற்–ப–தால் இரண்டு நாட்–கள் வியா–பா–ரம் நன்–றாக இருந்–தால் மூன்–றா–வது நாள் க�ொஞ்–சம் மந்–தமா – க இருக்–கும். பிறகு சூடு–பிடி – க்–கும். சினிமா, பதிப்–புத்–துறை, ஹ�ோட்–டல், கிரா–னைட், டைல்ஸ், மர வகை–க–ளால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். வைகாசி, ஆவணி, தை மாதங்–களி – ல் பாக்–கிக – ள் வசூ–லா–கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் வேலைச்–சுமை அதி–க–மா–கும். சிலர் கட்–டாய விடுப்–பில் செல்ல வேண்–டி–யி–ருக்– கும். என்–றா–லும் ஆனி, ஐப்–பசி, தை மாதங்–களி – ல் அலு–வ–ல–கத்–தில் அமைதி உண்–டா–கும். உங்–கள் மீது த�ொடுக்–கப்–பட்ட அவ–தூறு வழக்–கி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! பெற்–ற�ோ–ருக்கு எதி– ராக எது–வும் செய்–து க�ொண்–டி–ருக்க வேண்–டாம்.

எந்த விஷ–ய–மாக இருந்–தா–லும் பெற்–ற�ோ–ரு–டன் இல்–லையெ – ன்–றா–லும் சக�ோ–தர– ர்–களு – ட – ன் பகிர்ந்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. சிலர் உங்–களை நம்ப வைத்து ம�ோசம் செய்–வார்–கள். மாண–வ–-–மா–ண–வி–களே! கடைசி நேரத்–தில் படித்–துக் க�ொள்–ள–லாம் என்று அலட்–சி–ய–மாக இருந்–து–வி–டா–தீர்–கள். அன்–றைய பாடங்–களை அன்றே படித்–து–வி–டு–வது நல்–லது. அர–சிய – ல்–வா–திக – ளே! வழக்–கால் அலைக்–கழி – க்–கப் –ப–டு–வீர்–கள். தலை–மைக்கு எதி–ராக பேசு–ப–வர்–க–ளி– டம் நட்பு வைத்–துக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். உட்–கட்–சிப் பூசல் வெடிக்–கும். கலைத்–து–றை–யி–னரே! வதந்–தி–கள் ஒரு–பு–றம் இருந்–தா–லும் மற்–ற�ொரு புறம் உங்–க–ளின் விடா– மு–யற்–சி–யால் சாதித்–துக் காட்–டு–வீர்–கள். உங்–க– ளு–டைய படைப்–புத் திறன் வள–ரும். விவ–சா–யி–களே! உங்–க–ளின் கடின உழைப்– பிற்–கேற்ற நல்ல பலன் கிடைக்–கும். நிலத்–தின் தன்–மை–ய–றிந்து பயி–ரி–டுங்–கள். பயிர் வகை–கள், சவுக்கு, தென்னை வகை–க–ளால் லாபம் உண்டு. இந்த தமிழ் புத்–தாண்–டின் முற்–பகு – தி – யி – ல் சின்ன சின்ன சிர–மங்–களை – யு – ம், ஆர�ோக்ய குறை–வையு – ம் தந்–தா–லும், மையப்–ப–கு–தி–யி–லி–ருந்து மாறு–பட்ட அணு– கு – மு – றை – ய ால் சாதித்– து க் காட்– டு – வ – த ாக அமை–யும். பரி– க ா– ர ம்: தில்லை காளியை வணங்கி தரிசித்துவிட்டு வாருங்கள். ஆரம்பக் கல்வி ப�ோதித்த ஆசிரியருக்கு உதவுங்கள்.

கன்னி: கடமை உணர்வு க�ொண்ட நீங்–கள் காதல் வசப்–படு – ப – வ – ர்–கள். பிறர் தன்னை குற்– ற ம் குறை கூறிக் குதர்க்–கமா – க – ப் பேசி–னாலு – ம் மனம் தள–ரமா – ட்–டீர்–கள். ஒற்–றுமை உணர்வு அதி–க–முள்ள நீங்–கள், மற்–ற–வர்–க–ளின் ச�ொத்–துக்கு ஆசைப்–பட மாட்–டீர்– கள். இந்த தமிழ் புத்–தாண்டு பிறக்–கும் நேரத்–தில் தனா–தி–பதி சுக்கி–ரன் 7ல் உச்–சம் பெற்று அமர்ந்– தி–ருப்–ப–து–டன் உங்–க–ளது ராசி–யை–யும் பார்த்–துக் க�ொண்–டிரு – ப்–பத – ால் உங்–களி – ட – ம் மறைந்து கிடந்த திற–மை–களை வெளிப்–ப–டுத்த நல்ல வாய்ப்–பு–கள் வரும். பிர–ப–லங்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். அழகு, இள–மைக் கூடும். கண–வன்–-ம – ன – ை–விக்–குள் நெருக்– கம் அதி–கரி – க்–கும். தாம்–பத்ய – ம் இனிக்–கும். மனைவி நீண்ட நாளாக கேட்–டுக் க�ொண்–டி–ருந்–ததை வாங்– கித் தரு–வீர்–கள். விலை உயர்ந்–தப் ப�ொருட்–கள் வாங்–கு–வீர்–கள். இரு–சக்–கர வாக–னத்தை விற்று சிலர் நான்கு சக்–கர வாக–னம் வாங்–கு–வீர்–கள். சந்–தி–ரன் 10வது ராசி–யில் நிற்–கும் ப�ோது இந்– தாண்டு பிறப்–பத – ால் உங்–கள் சாதனை த�ொட–ரும். நிர்–வா–கத்–திற – ன் அதி–கரி – க்–கும். திட்–டமி – ட்ட காரி–யங்– களை சிறப்–பாக முடிப்–பீர்–கள். வருங்–கா–லத்–திற்–காக சேமிக்க வேண்–டு–மென்ற எண்–ணம் வரும். புது வேலைக்கு முயற்சி செய்–தீர்–களே! நல்ல பதில் வரும். பத–வி–கள் தேடி வரும். வெளி–வட்–டா–ரத்–தில் மதிப்பு, மரி–யா–தைக் கூடும். அர–சால் அனு–கூ–லம்

உண்டு. ப�ோட்டி, தேர்–வு–க–ளில் வெற்றி உண்டு. க�ோபம் குறை–யும். துர்–முகி வரு–டம் த�ொடக்–கத்– தின் ப�ோது செவ்–வாய் 3ம் இடத்–தில் வலு–வாக நிற்–ப–தால் தைரி–யம் பிறக்–கும். தன்–னிச்–சை–யாக செயல்–ப–டத் த�ொடங்–கு–வீர்–கள். சின்ன இடத்தை விற்று பெரிய ச�ொத்து வாங்–கு–வீர்–கள். பழைய கடன் பிரச்–னை–யில் ஒன்று தீரும். உடன்–பிற – ந்–தவ – ர்– கள் பக்–கப – ல – மா – க இருப்–பார்–கள். ராசி–நா–தன் புதன் வரு–டப் பிறப்–பின் ப�ோது 8ல் மறைந்–தி–ருப்–ப–தால் உற–வின – ர், நண்–பர்–களி – ன் அன்–புத்–த�ொல்–லைக – ள் வந்–து ப�ோகும். வர–வுக்கு மிஞ்–சிய செல–வு–கள் இருக்–கும். அக்–கம்–&ப – க்–கம் வீட்–டாரு – ட – ன் இணக்–க– மான சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு–ப–க–வான் ராசிக்கு பன்னி–ரெண்–டாம் வீட்–டில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் மாதக் கணக்–கில் தள்–ளிப் ப�ோய் க�ொண்–டி–ருந்த வேலை–கள – ெல்–லாம் முடி–வட – ை–யும். பணப்–பற்–றாக்– கு–றை–யால் பாதி–யில் நின்ற வீடு கட்–டும் பணியை த�ொடங்–கு–வீர்–கள். எதிர்–பா–ராத பய–ணங்–க–ளால் அலைச்–சல் அதி–கரி – க்–கும். க�ொஞ்–சம் சிக்–கன – மா – க இருங்–கள். நீண்ட கால–மாக செல்ல வேண்டு– மென்று நினைத்–தி–ருந்த அண்டை மாநி–லப் புகழ் பெற்ற புண்–ணிய ஸ்த–லங்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு– வீர்–கள். உற–வி–னர், நண்–பர்–கள் வீட்டு விசே–ஷங்– களை நீங்–களே செலவு செய்து முன்–னின்று நடத்– து–வீர்–கள். ஆனால், கேது 6ம் வீட்–டில் நீடிப்–ப–தால் திரு–மண – ம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வேச – ம் ப�ோன்ற சுப

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 11


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள்

நிகழ்ச்–சிக – ளா – ல் வீடு களை–கட்–டும். ஷேர் மூல–மாக பணம் வரும். எதிர்த்–த–வர்–கள் அடங்–கு–வார்–கள். வாழ்க்–கையி – ன் சூட்–சும – ங்–களை – கற்–றுக் க�ொள்–வீர்– கள். வழக்கு சாத–க–மா–கும். உங்–க–ளி–டம் பணம் வாங்கி ஏமாற்–றி–ய–வர்–க–ளெல்–லாம் பணத்தை வட்– டி–யு–டன் திருப்–பித் தரு–வார்–கள். நகர எல்–லையை ஒட்–டி–யுள்ள பகு–தி–யில் வீடு வாங்–கும் ய�ோகம் உண்–டா–கும். 1.8.2016 வரை குரு ராசிக்கு 12ல் நிற்–ப–தால் எடுத்த வேலை–களை முடிப்–ப–தற்–குள் அலைச்–சல் அதி–க–மா–கும். எவ்–வ–ளவு பணம் வந்– தா–லும் எடுத்து வைக்க முடி–யா–தப – டி அடுத்–தடு – த்து செல–வி–னங்–கள் இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு உங்–கள் ராசிக்–குள் நுழைந்து ஜென்ம குரு–வாக வரு–வ–தால் உடல் நலம் பாதிக்–கும். இன்–ஃபெக்சன், அலர்ஜி, வயிற்று உப்–புச – ம், வாய்ப்–புண், ஹார்–ம�ோன் பிரச்–னை–கள் வந்து நீங்–கும். சாதா–ர–ண–மாக நெஞ்சு வலிக்–கும். ஹார்ட் அட்–டாக் வந்–து–வி–டும�ோ என்–றெல்–லாம் ய�ோசிப்–பீர்–கள். மருத்–துவ பரி–ச�ோ–தனை செய்து க�ொள்–வது நல்–லது. மெடிக்–ளைம் எடுத்–துக் க�ொள்– ளுங்–கள். சரி–யான மருத்–து–வரை அணுகி உரிய மாத்–தி–ரையை உட்–க�ொள்–வது நல்–லது. அடிக்–கடி மருத்–துவ – ரை மாற்–றிக் க�ொண்–டிரு – க்க வேண்–டாம். திடீ–ரென்று அறி–முக – மா – கி உங்–களை அதி–கம் ஆக்–கி–ர–மித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் புது நண்–பர்–களை நம்பி பெரிய முடி–வு–கள் எடுக்க வேண்–டாம். கண–வன்–-ம – ன – ை–விக்–குள் பனிப்–ப�ோர் அதி–க–ரிக்–கும். ஒரே வீட்–டில் இருந்–து க�ொண்டே ஒரு–வ–ருக்–க�ொ–ரு–வர் சில நாட்–க–ளில், சில நேரங்– க–ளில் ம�ௌன–மாக இருக்க வேண்டி வரும். ஒரே நாளில் முக்–கிய – மான – நான்–கைந்து வேலை–களை பார்க்க வேண்டி வரும். வங்கிக் கணக்–கில் ப�ோதிய பணம் இருக்–கிறதா என பார்த்து காச�ோலை தரு– வது நல்–லது. முக்–கிய பத்–தி–ரங்–க–ளில் கையெ–ழுத்– தி–டும்–ப�ோது சட்ட ஆல�ோ–சக – ரை கலந்து பேசு–வது நல்–லது. 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க– வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 2ல் அமர்–வத – ால் அது–முத – ல் அமைதி உண்–டாகு – ம். குடும்–பத்–தில், கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் இருந்து வந்த ம�ோதல்–கள் வில–கும். 27.2.2017 முதல் 11.4.2017 வரை செவ்–வாய் உங்–களு – ட – ைய ராசிக்கு 8ல் மறை–வ–தால் சின்ன சின்ன ஏமாற்–றங்–கள், சனி–ப–க–வான் உங்–கள் ராசிக்கு 3ம் வீட்–டி– லேயே இந்–தாண்டு முழுக்க முகா–மிட்–டிரு – ப்–பத – ால் சவா–லில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். த�ொலை–ந�ோக்–குச் சிந்–தனை அதி–க–மா–கும். உங்–கள் வார்த்–தைக்கு மதிப்– பு க் கூடும். துணிச்– ச – ல ாக சில முக்– கி ய முடிவு–க–ளெல்–லாம் எடுப்–பீர்–கள். குழந்தை பாக்– யம் கிடைக்–கும். மக–ளுக்கு வரன் தேடி அலுத்–துப் ப�ோனீர்–களே! இனி நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–தப – டி நல்ல வரன் வந்–த–மை–யும். பூர்–வீக ச�ொத்–தில் உங்–கள் ரச–னைக் கேற்ப சில மாற்–றங்–கள் செய்–வீர்–கள். கல்– வித் தகு–திக்–கேற்ப நல்ல உத்–ய�ோக – ம் இல்–லா–மல் வீட்–டி–லேயே முடங்–கிக் கிடந்த மக–னுக்கு நல்ல நிறு–வ–னத்–தில் வேலை அமை–யும். உங்–களை

12l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

எதிர்த்–த–வர்–க–ளெல்–லாம் நட்பு பாராட்–டு–வார்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் சில தந்–தி–ரங்–க–ளைக் கற்–றுக் க�ொள்–வீர்–கள். ரக–சி–யங்–கள் யார் மூலம் கசி–கி–றது என்–பதை அறிந்து புது முடிவு எடுப்–பீர்–கள். கல்–வித் தகு–தியி – ல் சிறந்த அனு–பவ – மி – க்க வேலை–யாட்–களை பணி–யில் அமர்த்–து–வீர்–கள். வி.ஐ.பிக–ளும் வாடிக்–கைய – ா–ளர்–களா – க அறி–முக – – மா–வார்–கள். சந்–தையி – ல் மதிக்–கப்–படு – வீ – ர்–கள். ஆனி, ஆடி, மாசி மாதங் –க–ளில் வியா–பா–ரம் செழிக்–கும். பெரிய நிறு–வ–னத்–து–டன் புது ஒப்–பந்–தம் செய்–வீர்– கள். சிலர் செய்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் த�ொழிலை விட்டு விட்டு வேற்று த�ொழி–லில் ஈடு–பட வாய்ப்– பி–ருக்–கி–றது. உத்–ய�ோக – த்–தில் ப�ோராட்–டங்–கள் அதி–கரி – க்–கும். வேலை–யில் நீடிப்–ப�ோம�ோ, நீடிக்க மாட்–ட�ோம�ோ என்ற ஒரு அச்ச உணர்வு தினந்–த�ோ–றும் வந்–து ப�ோகும். உய–ர–தி–கா–ரி–க–ளால் அலைக்–கப்–ப–டு–வீர்– கள் என்–றா–லும் சக ஊழி–யர்–க–ளால் உத–வி–கள் உண்டு. சிலர் உங்–கள் மீது வழக்–குத் த�ொடுக்க வாய்ப்– பி – ரு க்– கி – ற து. ஆனி, ஆடி, கார்த்– தி கை மாதங்–க–ளில் வேலை–யில் ஆர்–வம் உண்–டா–கும். சிலர் புது ப�ொறுப்–பு–க–ளுக்கு தேர்ந்–தெ–டுக்–கப்–ப–டு– வீர்–கள். சம்–பள பாக்கி கைக்கு வரும். கன்–னிப் பெண்–களே! உங்–க–ளின் கன–வு–கள் நன– வ ா– கு ம். எதிர்– பா ர்த்– த – ப டி நல்ல இடத்– தி ல் வரன் அமை–யும். என்–றா–லும் நெருங்–கிப் பழ–கிய நண்–பர்–கள் சிலர் உங்–க–ளுக்கு துர�ோ–கம் செய்ய வாய்ப்– பி – ரு க்– கி – ற து. கவ– ன ம் தேவை. அல்– ச ர், வாய்ப்புண், தேமல் வரக்–கூ–டும். பெற்–ற�ோ–ருக்கு முக்–கி–யத்–து–வ–ம–ளி–யுங்–கள். மாண–வ–-–மா–ண–வி–களே! எண்–ணங்–கள் பூர்த்– தி–யா–கும். விளை–யாட்–டுத்–த–னத்தை குறைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். வகுப்–பறை – யி – ல் அமைதி காப்–பது – – டன், படிப்–பில் ஆர்–வம் காட்–டுவீ – ர்–கள். நினை–வாற்– றல் கூடும். வகுப்–ப–றை–யில் சக மாண–வர்–க–ளின் நன்–ம–திப்பை பெறு–வீர்–கள். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! புள்ளி விவ–ரங்–க–ளு–டன் எதிர்க்–கட்–சி–யி–னரை தாக்–கிப் பேசி கட்சி சகாக்–க– ளின் பாராட்–டைப் பெறு–வீர்–கள். த�ொகுதி மக்–களு – க்– காக கூடு–தல் நேரம் ஒதுக்கி உழைக்க வேண்–டிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். கலைத்–துறை – யி – னரே – ! கலை–நய – மி – கு – ந்த உங்–க– ளின் படைப்–புக – ள் பட்–டித்–த�ொட்–டியெ – ங்–கும் பேசப்–ப– டும். மூத்த கலை–ஞர்–க–ளின் நட்–பால் உற்–சா–க–ம– டை–வீர்–கள். புது வாய்ப்–பு–க–ளும் வரும். விவ–சா–யி–களே! விளைச்–சல் இரட்–டிப்–பா–கும். எலி–களை அழிக்–கும் பாம்–பு–களை அடிக்க வேண்– டாம். ஊரில் மதிப்பு, மரி–யா–தைக் கிடைக்–கும். புதி–தாக ஆழ்–கு–ழாய் கிண–று–கள் அமைப்–பீர்–கள். ஆக–ம�ொத்–தம் இந்த துர்–முகி ஆண்டு சற்றே சுக–வீ–னங்–க–ளைத் தந்–தா–லும் உங்–க–ளின் நீண்ட கால கன–வு–க–ளை–ளெல்–லாம் நிறை–வேற்–று–வ–தாக அமை–யும். பரிகாரம்: சமயபுரம் மாரியம்மனை தரிசித்து வாருங்கள். முதிய�ோர் இல்லங்களுக்குச் சென்று உதவுங்கள்.

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் துலாம்: உழைப்பே ஓய்–வுக்–குத் திறவு க�ோல், சுறு–சு–றுப்பே செல்– வத்–துக்கு திறவு க�ோல் என்–பதை அறிந்த நீங்–கள், எப்–ப�ோ–தும் பர–ப– ரப்– பா க இருந்து சாதிப்– பீ ர்– க ள். ஆயி–ரம் புத்–தி–ம–தி–களை விட ஓர் அனு–பவ – ம் தக்க பாடம் கற்–பிக்–கும் என்–ப–தற்–கேற்ப அனு–பவ அறிவு அதி–க–முள்–ள– வர்–க–ளாக இருப்–பீர்–கள். உங்–கள் ராசிக்கு 9ம் வீட்–டில் சந்–திர– ன் நிற்–கும் நேரத்–தில் இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் மாறு–பட்ட அணு–கு–மு–றை– யால் முன்–னேறு – வீ – ர்–கள். வரு–டப் பிறப்–பின் ப�ோது புதன் 7ல் அமர்ந்து உங்–கள் ராசி–யைப் பார்த்– துக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் மனை–விக்கு வேலைக் கிடைக்–கும். இந்–தப் புத்–தாண்–டின் த�ொடக்–கத்– தில் உங்–க–ளு–டைய ராசி–நா–தன் சுக்–கிரன் உச்–சம் பெற்று அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் மகிழ்ச்சி உண்–டாகு – ம். நவீன சாத–னங்–கள் வாங்–குவீ – ர்–கள் என்–றா–லும் 6ல் வீட்–டில் மறைந்–தி–ருப்–ப–தால் சளித் த�ொந்–த–ரவு, த�ொண்–டைப் புகைச்–சல், வாக–னப் பழுது, சிறு–சிறு விபத்–து–கள் வந்–துச் செல்–லும். இந்– த ாண்டு முழுக்க சனி– ப – க – வ ான் 2ல் அமர்ந்து பாதச்–சனி – ய – ாக த�ொடர்–வத – ால் வெளுத்–த– தெல்–லாம் பாலாக நினைத்து ஏமாற வேண்–டாம். வெளிப்–ப–டை–யாக யாரை–யும் விமர்–சிக்–கா–தீர்–கள். குடும்–பத்தி – லு – ம் அவ்–வப்–ப�ோது சச்–சர– வு – க – ள் வரும். சிலர் உங்–களை சீண்–டிப் பார்ப்–பார்–கள். உடனே உணர்ச்–சி–வ–சப்–பட்டு கத்–தா–தீர்–கள். க�ொஞ்–சம் ப�ொறு–மை–யாக இருங்–கள். குரு–ப–க–வான் 1.8.2016 வரை உங்–கள் ராசிக்கு லாப வீட்– டி ல் அமர்ந்– தி – ரு ப்– ப – த ால் உங்– க – ளி ன் இலக்கை ந�ோக்கி முன்–னே–று–வீர்–கள். கல்–வி–யா– ளர்–கள், அறி–ஞர்–க–ளின் நட்–பால் உங்–கள் பிரச்– னை–களு – க்கு தீர்வு கிடைக்–கும். பழைய நகையை மாற்றி புது டிசை–னில் ஆப–ர–ணம் வாங்–கு–வீர்–கள். அடுத்–த–டுத்த சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளால் வீடு களைக்– கட்–டும். மக–ளுக்கு நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–த–தைப் ப�ோல் நல்ல குடும்– பத் – தி – லி – ரு ந்து மண– ம – க ன் வந்–தம – ை–வார். மழலை பாக்–யம் கிட்–டும். இளைய சக�ோ–தர வகை–யில் அனு–கூ–லம் உண்டு. அர–சாங்க விஷ–யம் சாத–கமா – க முடி–யும். வீட்–டில் கூடு–தல – ாக ஒரு அறை அல்–லது தளம் அமைக்–கும் முயற்சி வலி–தமா – கு – ம். வேலைக்கு விண்–ணப்–பித்து காத்–திரு – ந்–தவ – ர்–களு – க்கு நல்ல நிறு–வனத் – தி – லி – ரு – ந்து அழைப்பு வரும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு உங்– கள் ராசிக்கு 12ல் மறை–வத – ால் வீண் விர–யம், ஏமாற்– றம், தூக்–கமி – ன்மை, செல–வுக – ள் வந்–துச் செல்–லும். ஓய்–வெடு – க்–கமு – டி – ய – ா–தப – டி வேலைச்–சுமை இருந்–து க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். அநா–வ–சி–ய–மாக யாருக்– கா–க–வும் எந்த உறு–தி–ம�ொ–ழி–யும் தர வேண்–டாம். திடீர் பய–ணங்–கள் அதி–க–ரிக்–கும். பணப்–பற்–றாக்– கு–றை–யால் வெளி–யில் கடன் வாங்க வேண்–டிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். க�ோயில் கும்–பா–பி–ஷே– கத்தை முன்–னின்று நடத்–து–வீர்–கள். உங்–களை நீங்–களே தாழ்த்–திக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். யாரை–யும்

யாருக்–கும் சிபா–ரிசு செய்ய வேண்–டாம். அலைப்– பே–சி–யில் பேசிக் க�ொண்டே வாக–னத்தை இயக்க வேண்–டாம். அவ்–வப்–ப�ோது கன–வுத் த�ொல்லை அதி–கமா – கு – ம். உற–வின – ர், நண்–பர்–கள் வீட்டு திரு–ம– ணம், கிர–கப் பிர–வே–சம், காது குத்து ப�ோன்ற சுப நிகழ்ச்–சிக – ளை – யெ – ல்–லாம் நீங்–களே செலவு செய்து முன்–னின்று நடத்–து–வீர்–கள். சிக்–க–ன–மாக இருக்க வேண்–டுமெ – ன்று நினைத்–தா–லும் அத்–திய – ா–வசி – ய – ச் செல–வுக – ள் அதி–கரி – க்–கும். ஆனால் 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ரக – தி – யி – லு – ம் உங்–களு – ட – ைய ராசிக்–குள் அமர்ந்து ஜென்ம குரு–வாக வரு–வத – ால் பெரிய ந�ோய் இருப்–ப– தைப் ப�ோன்ற அச்–சம் வரும். சாதா–ர–ண–மாக நெஞ்சு வலிக்–கும் ஹார்ட் அட்–டாக்–காக இருக்–கும�ோ என்–றெல்–லாம் பயந்–து–வி–டா–தீர்–கள். மெடிக்–ளைம் எடுத்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. குடி–நீரை காய்ச்சி அருந்–துங்–கள். நேரம் தவறி சாப்–பிட வேண்–டாம். மஞ்–சள் காமாலை, அல்–சர்க்–கான அறி–கு–றி–கள் தெரி–யக் கூடும். லாகிரி வஸ்–துக்–கள், அசை–வம் மற்–றும் கார உண–வு–களை தவிர்க்–கப்–பா–ருங்–கள். கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் வீண் சந்–தே–கம், சச்–ச–ர– வு–கள் வரும். பிரிவு ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். முடிந்த வரை சகிப்–புத்–தன்–மை–யு–ட–னும், விட்–டுக் க�ொடுக்–கும் மனப்–பான்–மை–யு–ட–னும் நடந்–துக் க�ொண்–டால் நல்–லது. சில நேரங்–களி – ல் எதைய�ோ இழந்–ததை – ப் ப�ோல மன–வாட்–டத்து – ட – ன் காணப்–படு – வீ – ர்–கள். யாரே– னும் உங்–க–ளைப் பற்றி விமர்–சித்–தால் அதைப் பற்றி கவ–லைப்–பட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்–கா–தீர்–கள். இந்த துர்– மு கி ஆண்டு முழுக்– க வே ராகு– ப–க–வான் உங்–கள் ராசிக்கு லாப வீட்–டி–லேயே த�ொடர்–வத – ால் உங்–களி – ன் செல்–வம், செல்–வாக்–குக் கூடும். உங்–களி – ட – ம் பணம் வாங்கி ஏமாற்–றிய – வ – ர்–க– ளெல்–லாம் திருப்–பித் தரு–வார்–கள். ஷேர் மூலம் பணம் வரும். வெற்றி பெற்ற மனி–தர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். சுப நிகழ்ச்–சி–கள், ப�ொது விழாக்–க– ளில் முதல் மரி–யா–தைக் கிடைக்–கும். அனு–ப–வப் பூர்–வ–மா–க–வும், அறி–வுப் பூர்–வ–மா–க–வும் பேசி எல்– ல�ோ–ரை–யும் கவ–ரு–வீர்–கள். ம ற் – ற – வ ர் – க ளை சா ர் ந் – தி – ரு க்க வேண் – டாம் என்ற முடி– வு க்கு வரு– வீ ர்– க ள். மூத்த சக�ோ– த ர வகை– யி ல் மனக்– க – ச ப்– பு – க ள் நீங்கி ஒற்– று மை பலப்– ப – டு ம். குடும்– பத் – தி ல் சந்– த�ோ – ஷம் குடி–க�ொள்–ளும். கண–வன்-ம–னை–விக்–குள் அன்–ய�ோன்–யம் அதி–க–ரிக்–கும். கேது இந்–தாண்டு முழுக்க 5ம் இடத்–தி–லேயே நீடிக்–க–யி–ருப்–ப–தால் அடி–ம–ன–தில் வீண் குழப்–பங்–கள் எழும். புதிய திட்– டங்–களை நிறை–வேற்–று–வ–தில் தடை, தாம–தங்–கள் ஏற்–ப–டும். பூர்–வீக ச�ொத்–துப் பிரச்னை விஸ்–வ–ரூ–ப– மெ–டுக்–கும். பிள்–ளை–களை ஆரம்–பத்–தி–லி–ருந்தே இன்–னும் க�ொஞ்–சம் கண்–டித்து வளர்த்–தி–ருக்–க– லா–மென இப்–ப�ோது நினைப்–பீர்–கள். அவர்–க–ளின் முரட்–டுத் தனத்தை அன்–பால் மாற்–றுங்–கள். கர்ப்– பி–ணிப் பெண்–கள் எடை–மி–குந்த ப�ொருட்–களை சுமக்க வேண்–டாம். மனை–விக்கு கர்ப்–பச் சிதைவு ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். மக–ளின் திரு–மண விஷ–யத்–தில் அவ–ச–ரம் வேண்–

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 13


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் டாம். கடன் பிரச்–னை–யால் இது–நாள் வரை கட்–டிக் காப்–பாற்–றிய க�ௌர–வம், நல்ல பெயரை எல்– லாம் இழந்–து–வி–டு–வ�ோம�ோ என்ற ஒரு பய–மும் இருக்–கும். 27.1.2017 முதல் வரு–டம் முடி–யும் வரை உங்–கள் ராசி–நா–தனான – சுக்–ரன் ராசிக்கு 6ல் மறைந்–திரு – ப்–ப– தால் சளித் த�ொந்–த–ரவு, சைய–னஸ் இருப்–ப–தைப் ப�ோல் தலை வலி, மூச்–சுப் பிடிப்பு வந்–துச் செல்– லும். டி.வி., ஃப்ரிட்ஜ், வாஷிங் மெஷின் ப�ோன்ற மின்–சார சாத–னங்–கள் பழு–தா–கும். புது முத–லீடு செய்து வியா–பா–ரத்தை விரி–வுப்– ப–டுத்–து–வீர்–கள். புதிய வாடிக்–கை–யா–ளர்–கள் தேடி வரு–வார்–கள். புர�ோக்–க–ரேஜ், ஸ்பெக்–கு–லே–ஷன், அழகு சாத–னப் ப�ொருட்–கள், கம்––யூட்–டர் உதிரி பாகங்–க–ளால் லாப–ம–டை–வீர்–கள். மூத்த வியா–பா– ரி–களி – ன் ஆத–ரவ – ால் புதிய பத–வியி – ல் அமர்–வீர்–கள். ஆடி, ஆவணி, மார்–கழி, பங்–குனி மாதங்–க–ளில் புது ஒப்–பந்–தங்–க–ளால் லாபம் பெரு–கும். உத்–ய�ோக – த்–தில் உய–ரதி – க – ா–ரிக – ளி – ன் ராஜ–தந்–தி– ரத்தை உடைத்–தெ–றி–வீர்–கள். என்–றா–லும் காலம் நேரம் பார்க்–கா–மல் உழைக்க வேண்டி வரும். சக ஊழி–யர்–கள் உங்–க–ளுக்கு முன்–னு–ரி–மைத் தரு–வார்–கள். ஆடி, ஆவணி, மார்–கழி மாதங்–க– ளில் அயல்–நாடு த�ொடர்–பு–டைய நிறு–வ–னத்–தில் சில–ருக்கு வேலை அமை–யும். கன்–னிப் பெண்–களே! காத–லும் இனிக்–

கும், கல்–வி–யும் இனிக்–கும். உங்–கள் ரச–னைக் கேற்ப நல்ல வரன் அமை–யும். ஆடை, ஆப–ரண – ச் சேர்க்கை உண்டு. மாண–வ-– மா–ணவி – க – ளே! விரும்– பிய கல்–விப் பிரி–வில், எதிர்–பார்த்த நிறு–வ–னத்–தில் இடம் கிடைக்–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! த�ொகுதி மக்–கள் வீட்டு விசே–ஷங்–களி – ல் கலந்–து க�ொள்–வீர்–கள். தலை–மை– யி–டம் செல்–வாக்–குக் கூடும். ப�ோராட்–டங்–க–ளுக்கு தலைமை தாங்–கு–வீர்–கள். சகாக்–கள் மத்–தி–யில் உங்–கள் கருத்–திற்கு ஆத–ர–வுப் பெரு–கும். கலைத்–துறை – யி – னரே – ! பிர–பல – மா – வீ – ர்–கள். பெரிய நிறு–வ–னங்–க–ளின் வாய்ப்–பு–கள் வரும். வரு–மா–னம் உய–ரும். அர–சாங்–கத்–தால் க�ௌர–விக்–கப்–ப–டு–வீர்– கள். விவ–சா–யி–களே! தண்–ணீர் வரத்து அதி–க–ரிக்– கும். தரிசு நிலங்–க–ளை–யும் இயற்கை உரத்–தால் பக்–கு–வப்–ப–டுத்தி விளை–யச் செய்–வீர்–கள். பூச்–சித் த�ொல்லை, வண்–டுக்–க–டி–யி–லி–ருந்து பயிரை காப்– பீர்–கள். சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளால் வீடு களைக்–கட்–டும். எதிர்–பார்த்த பட்டா வந்து சேரும். இந்த துர்–முகி வரு–டம் எதிர்–பா–ராத பய–ணங் க – ளை – யு – ம், செல–வுக – ளை – யு – ம் தந்–தா–லும் செல்–வம், செல்–வாக்–கையு – ம் பெற்–றுத் தரு–வத – ாக அமை–யும். பரி–கா–ரம்: சங்கரன்கோவில் சங்கரநாராயணரை தரிசித்துவிட்டு வரச் ச�ொல்லுங்கள். ச�ொந்த ஊர் க�ோயில் திருப்பணியைச் செய்யுங்கள்.

விருச்சிகம்: வெளிப்–ப–டை–யாக மற்–ற–வர்–களை சில நேரங்–க–ளில் விமர்–சிக்–கும் நீங்–கள், மனி–த–நே– யம் மாறா–தவ – ர்–கள். பதவி, பணத்– திற்கு வளைந்–துக் க�ொடுக்–காத நீங்– க ள், பாசம், பந்– த த்– தி ற்கு அடி–மை–யா–வீர்–கள். சூரி–ய–னும், சுக்கி–ர–னும் சாத–க–மாக இருக்–கும் ப�ோது இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் எதிர்ப்–பு–கள் அடங்– கும். வீரி–யத்தை விட காரி–யம் தான் முக்–கி–யம் என்–பதை உண–ரு–வீர்–கள். உங்–க–ளு–டைய ராசி– நா–தன் செவ்–வாய் பக–வான் ஆட்–சிப் பெற்று உங்– கள் ராசி–யி–லேயே அமர்ந்–தி–ருக்–கும் நேரத்–தில் இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் இடை–யூ–று–க– ளைக் கடந்து சாதிக்–கும் வல்–லமை உண்–டா– கும். சனி–யு–டன் சேர்ந்து நிற்–ப–தால் அலர்ஜி, ரத்த ச�ோகை, முன்–க�ோ–பம், ரத்த அழுத்–தம் வந்–துச் செல்–லும். உங்–கள் ராசிக்கு 8ம் வீட்–டில் சந்–தி– ரன் நிற்–கும் ப�ோது இந்–தப் புத்–தாண்டு பிறப்–ப– தால் அலைச்–ச–லு–டன் ஆதா–யம் உண்–டா–கும். இந்–தாண்டு முழுக்க ராசிக்–குள் சனி அமர்ந்து ஜென்–மச் சனி–யாக த�ொடர்–வத – ால் ஆர�ோக்–யத்–தில் அதிக அக்–கறை காட்–டுங்–கள். நெஞ்சு எரிச்–சல், செரி–மா–னக் க�ோளாறு, விஷப் பூச்–சிக் கடி வந்–துப் ப�ோகும். சிறு–சிறு அறுவை சிகிச்–சைக – ளு – ம் வரக்–கூ– டும். உணவு விஷ–யத்–தில் கட்–டுப்–பாடு அவ–சிய – ம். துரித உண–வு–கள், க�ொழுப்–புச் சத்து அதி–கம் உள்ள உண–வுக – ள் வேண்–டாமே. சர்க்–கரை ந�ோய்

எட்–டிப் பார்க்–கும். உடல் பரு–ம–னா–வதை தவிர்க்க தின–சரி நடைப்–ப–யிற்சி மேற்–க�ொள்–வது நல்–லது. நேரம் தவறி சாப்–பி–டு–வ–தால் அல்–சர் வரக்–கூ–டும். விளம்–பர– ங்–களை பார்த்து ஏமாந்து ச�ோப்பு, ஷாம்– பு–வையெ – ல்–லாம் மாற்–றிக் க�ொண்–டிரு – க்–கா–தீர்–கள். த�ோலில் தடிப்பு, அலர்ஜி வரக்–கூ–டும். ச�ொத்–துப் பிரச்–னைக்கு சுமூக தீர்வு காண்–பது நல்–லது. க�ோர்டு, கேஸ் என்–றெல்–லாம் நேரத்தை வீண–டித்– துக் க�ொண்–டி–ருக்–கா–தீர்–கள். 1.8.2016 வரை குரு 10ல் த�ொடர்–வ–தால் வேலைச்–சு–மை–யால் அசதி, ச�ோர்வு வந்து நீங்–கும். பல வேலை–க–ளை–யும் நீங்–களே இழத்–து ப் ப�ோட்டு பார்க்க வேண்டி வரும். விலை உயர்ந்த நகை, பணத்தை இழக்க நேரி– டு ம். வங்– கி க் காச�ோ– லை – யி ல் முன்– னரே கைய�ொப்–ப–மிட்டு வைக்–கா–தீர்–கள். யாரை–யும் எளி–தில் நம்பி ஏமாற வேண்–டாம். உங்–க–ளி–டம் திறமை குறைந்து விட்–ட–தாக நினைத்–துக் க�ொள்– வீர்–கள். மறை–முக அவ–மான – ங்–கள் வந்து நீங்–கும். ச�ொன்ன ச�ொல்லை காப்–பாற்ற வேண்–டுமே என்ற பயம் வரும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு–பக – வ – ான் லாப வீட்–டில் அமர்–வ–தால் ப�ோராட்–டங்–கள் குறை–யும். தடை–க–ளெல்–லாம் நீங்–கும். வி.ஐ.பிகள் நண்–பர்–க– ளா–வார்–கள். பண–வர– வு திருப்–திக – ர– மா – க இருக்–கும். பழைய பிரச்–னை–களை தீர்க்க வழி, வகைப் பிறக்– கும். குடும்–பத்தி – ல் இழந்த செல்–வாக்கை மீண்–டும் பெறு–வீர்–கள். பிரிந்–தி–ருந்–த–வர்–கள் ஒன்று சேரு–வீர்– கள். தடைப்–பட்–டி–ருந்த சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளெல்–லாம்

14l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் அடுத்–த–டுத்து நடந்–தே–றும். குழந்தை பாக்–யம் கிடைக்–கும். குல–தெய்–வக் க�ோயிலை புதுப்–பிக்க உத–வு–வீர்–கள். மக–ளின் திரு–ம–ணத்தை சீரும், சிறப்–பு–மாக நடத்–து–வீர்–கள். மக–னின் அலட்–சி–யப் ப�ோக்கு மாறும். ஷேர் மூலம் பணம் வரும். புது டிசை–னில் நகை வாங்–கு–வீர்–கள். பிள்–ளை–கள் உங்–கள் பேச்–சிற்கு மதிப்–ப–ளிப்–பார்–கள். மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் ஆத–ரவு – ப் பெரு–கும். அர–சாங்க விஷ–யம் சாத–க–மாக முடி–யும். புது வீடு கட்–டிக் குடிப்–பு–கு–வீர்–கள். கண்–டும், காணா–மல் சென்–றுக் க�ொண்–டிரு – ந்–தவ – ர்–கள் உற–வின – ர்–கள் வலிய வந்து உற–வா–டுவ – ார்–கள். வெளி–வட்–டார– த்–தில் உங்–களை நம்பி பெரிய பத–விக – ள், ப�ொறுப்–புக – ள் தரு–வார்–கள். வேலை கிடைக்–கும். பூர்–வீக ச�ொத்து சம்–பந்–தப்– பட்ட வழக்–கில் சாத–கமான – தீர்ப்பு வரும். ஆனால், 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் உங்–க–ளு–டைய ராசிக்கு 12ல் மறை–வ–தால் திட்–ட–மி–டாத பய–ணங்– கள், செல–வு–க–ளால் திண–று–வீர்–கள். கர்ப்–பி–ணிப் பெண்–கள் மருத்–து–வ–ரின் ஆல�ோ–ச–னை–யின்றி எந்த மருந்–தை–யும் உட்–க�ொள்ள வேண்–டாம். க�ோயில் விசே–ஷங்–களை முன்–னின்று நடத்–து– வீர்–கள். திரு–ம–ணம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வே–சம் ப�ோன்ற சுபச் செல–வுக – ளு – ம் அதி–கமா – கு – ம். ய�ோகா, தியா–னத்தி – ல் ஈடு–படு – த்–திக் க�ொள்–வது நல்–லது. உங்– களை யாரும் மதிக்–க–வில்லை, யாருமே புரிந்–து க�ொள்–ளவி – ல்–லையெ – ன்–றெல்–லாம் அவ்–வப்–ப�ோது ஆதங்–கப்–ப–டு–வீர்–கள். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு–பக – வ – ான் உங்–கள் ராசிக்கு பத்–தா–வது வீட்–டில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் கடி–னமான – காரி–யங்–களை – யு – ம் சர்வ சாதா–ரண – மா – க செய்து முடிப்–பீர்–கள். உங்–க–ளு–டைய நிர்–வா–கத் திறன் அதி–க–ரிக்–கும். குடும்–பத்–தில் இருந்து வந்த சச்–ச–ர–வு–கள் நீங்கி அமைதி உண்–டா–கும். உங்–க– ளைச் சுற்–றி–யி–ருப்–ப–வர்–க–ளில் நல்–ல–வர்–கள் யார், அல்–லா–தவ – ர்–கள் யார் என்–பதை உண–ரும் சூட்–சும புத்தி உண்–டாகு – ம். த�ொழி–லதி – ப – ர்–கள், ஆன்–மிக – ப் பெரி–ய�ோர்–க–ளின் அறி–மு–கம் கிடைக்–கும். சிலர் ச�ொந்–தமா – க த�ொழில் செய்–யத் த�ொடங்–குவீ – ர்–கள். சிலர் செய்–து க�ொண்–டிரு – க்–கும் த�ொழி–லுட – ன் வேறு சில வியா–பா–ர–மும் த�ொடங்–கும் வாய்ப்பு உண்– டா–கும். என்–றா–லும் உத்–ய�ோ–கத்–தில் மறை–முக எதிர்ப்–பு–கள் வந்–து ப�ோகும். வீடு கட்–டு–வ–தற்கு அர–சாங்க அனு–மதி தாம–தமா – கு – ம். புது வண்–டிய – ாக இருந்–தா–லும் கூட அடிக்–கடி பழு–தா–கும். வியா–பார– த்–தில் நெளிவு, சுளி–வுக – ளை – க் கற்– றுக் க�ொண்டு லாபத்தை இரட்–டிப்–பாக்–கு–வீர்–கள். என்–றா–லும் பெரி–யள – வி – ல் முத–லீடு – க – ள் வேண்–டாம். கடன் வாங்கி கடையை விரி–வுப்–படு – த்தி, நவீ–னமா – க்– கு–வீர்–கள். உணவு, இரும்பு, கன்–சல்–டன்சி, ரியல் எஸ்–டேட், மர வகை–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. த�ொழில் ரக–சிய – ங்–கள் கசி–யா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்– ளுங்–கள். வேலை–யாட்–கள், பங்–கு–தா–ரர்–க–ளு–டன் ப�ோராட வேண்டி வரும். வாடிக்–கைய – ா–ளர்–களி – ட – ம் கனி–வா–கப் பழ–குங்–கள். பாக்–கி–களை நய–மா–கப் பேசி வசூ–லிக்–கப்–பா–ருங்–கள். சித்–திரை, ஆவணி,

புரட்–டாசி மாதங்–க–ளில் திடீர் லாபம் உண்டு. புது இடத்–திற்கு கடையை மாற்–று–வீர்–கள். 2.8.2016 முதல் உத்–ய�ோக – த்–தில் எல்–ல�ோர– ா–லும் மதிக்–கப்–ப–டு–வீர்–கள். வேலைச்–சுமை குறை–யும். சக ஊழி–யர்–க–ளால் இருந்து வந்த பிரச்–னை–கள் கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும். என்–றா–லும் ராகு 10ல் நிற்–ப–தால் மூத்த அதி–கா–ரி–களை திருப்–தி–ப–டுத்த முடி–யா–மல் திண–று–வீர்–கள். உங்–க–ளைப் பற்–றிய விமர்–ச–னங்–கள் அதி–க–மா–கும். சிலர் தங்–களை அறி– வ ா– ளி – ய ாக காட்– டி க் க�ொள்ள உங்– க ளை மட்–டம் தட்டி மேலி–டத்தி – ல் ச�ொல்லி வைப்–பார்–கள். வேலையை விட்–டுவி – ட – ல – ாமா என்ற எண்–ணங்–கள் வரக்–கூடு – ம். அவ–சர முடி–வுக – ள் எடுக்க வேண்–டாம். சித்–திரை, ஆவணி, புரட்–டாசி, தை மாதங்–க–ளில் தள்–ளிப் ப�ோன பதவி உயர்வு, சம்–பள உயர்வு கிடைக்–கும். கன்–னிப்–பெண்–களே! உங்–க–ளின் நீண்ட நாள் ஆசை–கள் நிறை–வே–றும். புதிய நண்–பர்–க–ளால் உங்–கள் பிரச்–னை–கள் பாதி–யா–கக் குறை–யும். தைரி–யம் கூடும். அண்–டை–மாநி – ல – ம், அயல்–நாட்–டில் வேலை கிடைக்–கும். கல்–யா–ணம் கூடி வரும். என்– றா–லும் த�ோலில் தடிப்பு, தேமல், தூக்–க–மின்மை வந்–துச் செல்–லும். பெற்–ற�ோரி – ன் ஆல�ோ–சன – ை–கள் இப்–ப�ோது கசப்–பாக இருந்–தா–லும் பின்–னர் அது சரி–யா–னது தான் என்–பதை நீங்–கள் உணர்–வீர்–கள். மாண– வ – - – மா – ண – வி – க ளே! சாதித்– து க் காட்ட வேண்– டு – மென்ற வேகம் இருந்– த ால் மட்– டு ம் ப�ோதாது அதற்– க ான உழைப்பு வேண்– டு ம். சந்–தே–கங்–களை தயங்–கா–மல் கேளுங்–கள். ஒரு– முறை படித்–தால் மட்–டும் ப�ோதாது அறி–வி–யல், கணித சூத்–திர– ங்–களை – யெ – ல்–லாம் எழு–திப் பார்த்து நினை–வில் நிறுத்–து–வது நல்–லது. விளை–யாட்–டுப் ப�ோட்–டி–கள், ப�ொது அறிவு ப�ோட்–டி–க–ளில் பரிசு, பாராட்–டுக் கிடைக்–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! கட்–சி–யில் மறை–முக எதிர்ப்–புக – ள் அதி–கரி – க்–கும். வழக்–குக – ளை சந்–திக்க நேரி–டும். சாதா–ரண மக்–க–ளின் நாடித் துடிப்பை கண்–ட–றிந்து அதற்–கேற்ப உங்–க–ளு–டைய செயல் திட்–டத்தை நீங்–கள் அமைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். கலைத்– து – றை – யி – னரே ! திரை– யி – டா – ம ல் தடைப்–பட்–டி–ருந்த உங்–க–ளு–டைய படைப்பு இப்– ப�ோது வெளி வரும். கிசு–கி–சுத் த�ொந்–த–ர–வு–க–ளும், விமர்–ச–னங்–க–ளும் அதி–க–மா–கும். விவ–சா–யி–களே! வற்–றிய கிணற்–றில் நீர் ஊற அதி–கம் செலவு செய்து தூர் வார்–வீர்–கள். ஒரே வித–மான பயிர்–களை சாகு–படி செய்–யா–மல் மாற்– றுப் பயி–ரிட முயற்சி செய்–யுங்–கள். சிலர் புதி–தாக நிலம் கிர–யம் செய்–வீர்–கள். கனி, மஞ்–சள் மற்–றும் கிழங்கு வகை–க–ளால் லாப–ம–டை–வீர்–கள். இந்–தப் புத்–தாண்டு அடுத்–த–டுத்த வேலைச்– சு–மை–யைத் தந்–தா–லும் தன்–னம்–பிக்–கை–யா–லும், துணிச்– ச – ல ான முடி– வு – க – ளா – லு ம் வெற்றி பெற வைக்–கும். பரி–கா–ரம்: திருநெல்வேலி நெல்லையப்பரை தரிசித்து வாருங்கள். க�ோயில் உழவாரப்பணியில் கலந்து க�ொள்ளுங்கள்.

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 15


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் தனுசு: அள–வுக்கு அதி–க–மாக செல்–வம் சேர்க்க விரும்–பாத நீங்– கள், எதற்–கா–கவு – ம் சுதந்–திர– த்தை விட்–டுக் க�ொடுக்க மாட்–டீர்–கள். குழந்–தைக – ளை கண்–டால் குது–க– ளிக்–கும் உங்–கள் மன–சின் ஓரத்– தில் விளை– ய ாட்– டு த்– த – ன – மு ம் விளைந்–தி–ருக்–கும். உங்–கள் ராசிக்கு 7ம் வீட்–டில் இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–பத – ால் உங்–களு – ட – ைய அறி–வாற்–றலை வெளிப்–ப–டுத்த நல்ல சந்–தர்ப்– பங்–கள் அமை–யும். அழகு, ஆர�ோக்–யம் கூடும். இந்–தாண்டு பிறக்–கும் நேரத்–தில் சுக்–கிர–னும், புத– னும் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் வீரா–வே–ச–மாக பேசி விமர்–ச–னங்–க–ளுக்–குள்–ளா–வதை விட கனி–வா–கப் பேசி எல்–ல�ோ–ரின் கவ–னத்–தை–யும் ஈர்ப்–பது தான் நல்–லது என்ற முடி–வுக்கு வரு–வீர்–கள். பணப்–பற்– றாக்–குறையை – ப�ோக்க கூடு–தல – ாக உழைப்–பீர்–கள். 1.8.2016 வரை உங்–கள் ராசி–நா–தன் குரு–ப–க–வான் 9ல் நிற்–பத – ால் பிரச்–சன – ை–களை த�ொலை–ந�ோக்–குப் பார்–வை–யு–டன் தீர்க்–கும் சூட்–சு–மத்தை உணர்–வீர்– கள். எதிர்–பார்த்–தி–ருந்த த�ொகை கைக்கு வரும். பெரிய மனி–தர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். அரை கு – றை – ய – ாக நின்ற வீடு கட்–டும் பணியை விரைந்து முடிப்–பீர்–கள். வங்–கிக் கடன் உதவி கிடைக்–கும். குடும்– பத் – தி ல் உங்– க ள் வார்த்– தை க்கு மதிப்– பு கூடும். மக–னுக்கு நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–தைப் ப�ோல் நல்ல குடும்–பத்தி – லி – ரு – ந்து மண–மக – ள் அமை–வார். தாயா–ருக்கு இருந்த ந�ோய் வெகு–வாக குறை–யும். எதிர்த்–த–வர்–கள் நண்–பர்–க–ளா–வார்–கள். ஆனால், 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு 10ம் வீட்–டில் நுழை–வ– தால் சில நேரங்–க–ளில் ஏமாற்–றங்–களை உணர்– வீர்–கள். எல்–ல�ோ–ரும் பார பட்–ச–மாக உங்–க–ளி–டம் நடந்–து க�ொள்–வத – ாக குறை கூறு–வீர்–கள். 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி– லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 11ல் அமர்–வ–தால் அடிப்–படை வசதி, வாய்ப்–பு–கள் பெரு–கும். குடும்– பத்–தில் நல்–லது நடக்–கும். தாயா–ரின் ஆத–ர–வு பெரு–கும். ச�ொந்–த– பந்–தங்–கள் தேடி வரு–வார்–கள். வெளி–நாடு செல்ல விசா கிடைக்–கும். வெளி–வட்–டா– ரத்–தில் புது அனு–ப–வம் உண்–டா–கும். உங்–க–ளை சுற்–றி–யி–ருப்–ப–வர்–க–ளின் சுய–ரூ–பம் தெரிய வரும். ச�ொத்து வாங்–கும் ய�ோகம் உண்–டா–கும். எதிர்–பா– ராத வகை–யில் பண–வர– வு உண்டு. மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் ஒத்–து–ழைப்பு அதி–க–ரிக்–கும். இந்த துர்–முகி வரு–டம் முழு–வ–தும் ராகு–ப–க– வான் 9ம் வீட்–டி–லேயே த�ொடர்–வ–தால் எதை–யும் சாதிக்–கும் தன்–னம்–பிக்கை மன–தில் பிறக்–கும். வர வேண்–டிய பணம் வந்து சேரும். வீடு கட்ட, வாங்க, த�ொழில் த�ொடங்க வங்–கிக் கடன் உதவி கிடைக்–கும். என்–றா–லும் தந்–தை–யா–ருக்கு ரத்த அழுத்–தம், செரி–மான – க் க�ோளாறு, கை, கால் வலி வந்–து ப�ோகும். பிதுர்–வழி ச�ொத்–துப் பிரச்னை தலை–தூக்–கும். தந்–தை–யா–ரு–டன் மனத்–தாங்–கல் வரும். எவ்–வள – வு பணம் வந்–தா–லும் எடுத்து வைக்க முடி–யா–தப – டி அடுத்–தடு – த்து செல–வுக – ளு – ம் இருந்–து

16l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

க�ொண்–டே–யி–ருக்–கும். க�ொஞ்–சம் சிக்–க–ன–மாக இருங்–கள். தந்–தைவ – ழி உற–வின – ர்–களா – ல் அலைச்– சல், செல–வு–கள் அதி–க–மா–கும். பாகப்–பி–ரி–வினை பிரச்–னை–யில் இப்–ப�ோது தலை–யிட வேண்–டாம். க�ோர்ட், கேஸ் என்று ப�ோக வேண்–டாம். பழைய பிரச்–னை–கள் மீண்–டும் வந்–து–வி–டும�ோ என்ற அச்– சம் வரும். நேர்–மறை எண்–ணங்–களை உள்–வ– ளர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ஆனால், கேது 3ம் வீட்–டிலேயே – நீடிப்–பத – ால் தைரி–யமா – க சில முக்–கிய முடி–வுக – ள் எடுப்–பீர்–கள். மன�ோ–பல – ம் அதி–கரி – க்–கும். எதிர்–பார– ாத பண–வர– வு உண்டு. ஹிந்தி, தெலுங்–கு பேசு–ப–வர்–க–ளால் திடீர் திருப்–பம் உண்–டா–கும். இளைய சக�ோ–தர வகை–யில் இருந்த பிணக்–குக – ள் நீங்–கும். கடந்த கால சுக–மான அனு–ப–வங்–க–ளெல்– லாம் மன–தில் நிழ–லா–டும். பங்–குச் சந்தை மூல–மாக பணம் வரும். பால்ய நண்–பர்–களை சந்–திப்–பீர்–கள். ய�ோகா, தியா–னத்தி – ல் மனம் லயிக்–கும். ஆன்–மிக நாட்–டம் அதி–கரி – க்–கும். க�ௌர–வப் பத–விக – ள் வரும். விலை உயர்ந்த தங்க ஆப–ர–ணம், ரத்–தி–னங்–கள் வாங்–கு–வீர்–கள். பாதிப் பணம் தந்து முடிக்–கப்–ப– டா–மல் இருந்த ச�ொத்தை மீதிப் பணம் தந்து பத்–தி–ரப் பதிவு செய்–வீர்–கள். இந்த வரு–டம் முழு–வது – மா – க சனி 12ல் மறைந்து ஏழ– ரை ச் சனி– யி ன் த�ொடக்– க – மான , விரை– ய ச் சனி–யாக த�ொடர்–வ–தால் வாழ்க்–கை–யில் வெற்றி பெற முடி– யு ம�ோ, முடி– ய ாத�ோ என்– றெ ல்– ல ாம் சில நேரங்–க–ளில் சங்–க–டப்–ப–டு–வீர்–கள். குடும்ப அந்–த–ரங்க விஷ–யங்–க–ளில், உள்–வி–வ–கா–ரங்–க–ளில் மூன்–றாம் நபர் தலை–யீட்டை அனு–மதி – க்–கா–தீர்–கள். உங்–க–ளி–டம் இருக்–கும் தவ–றான பழக்–கங்–களை மனைவி சுட்–டிக் காட்–டி–னால் திருத்–திக் க�ொள்– ளப்–பா–ருங்–கள். எளி–தாக முடித்து விட–லாம் என நினைத்த காரி–யங்–க–ளைக் கூட ப�ோரா–டி தான் முடிக்க வேண்டி வரும். வீண் அலைக்–கழி – ப்–புக – ள் அதி–க–மா–கும். எதிர்–கா–லம் பற்–றிய பயம் வந்–து ப�ோகும். மற்–ற–வர்–களை சார்ந்து இருக்க வேண்– டாம். பழைய கடனை சமா–ளிக்க முடி–யா–மல் திண–றுவீ – ர்–கள். மாதம் தவ–றா–மல் அசலை செலுத்– தி–னா–லும் வட்–டி கூடிக் க�ொண்–டேப் ப�ோகி–றதே என்று அச்–சப்–படு – வீ – ர்–கள். கன–வுத் த�ொல்–லைய – ால் தூக்–கம் குறை–யும். உற–வி–னர், நண்–பர்–கள் வீட்டு திரு–ம–ணம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வே–சத்தை நீங்– களே செலவு செய்து முன்–னின்று முடிப்–பீர்–கள். யாருக்–கும் ஜாமீன், கேரன்–டர் கையெ–ழுத்–திட வேண்–டாம். வியா– பா – ர த்– தி ல் வாடிக்– கை – ய ா– ள ர்– க – ளி ன் ரச–னை–க–ளைப் புரிந்–து க�ொண்டு அதற்–கேற்ப முத–லீடு செய்–வது நல்–லது. ஏழ–ரைச் சனி நடை– பெ–றுவ – த – ால் வேலை–யாட்–களி – ட – ம் அதிக கண்–டிப்பு காட்ட வேண்–டாம். இடைத்–த–ர–கர்–க–ளி–டம் பணம் க�ொடுத்து ஏமா–றா–தீர்–கள். அரசு சம்–பந்–தப்–பட்ட டென்–டர்–கள், கான்ட்–ராக்ட் விஷ–யத்–தில் கவ–னமா – க செயல்–ப–டுங்–கள். கடையை வேறு இடத்–திற்கு மாற்– று – வீ ர்– க ள். வைகாசி, ஆவணி, புரட்– டா சி மாதங்–க–ளில் லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். புதிய சரக்–கு– கள் க�ொள்–மு–தல் செய்–வீர்–கள்.

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் 2.8.2016 முதல் குரு உங்–கள் ராசிக்கு 10ல் அமர்–வத – ால் உத்–ய�ோக – த்–தில் ப�ொறுப்பு அதி–கமா – – கும். சக ஊழி–யர்–களி – ல் ஒரு–சில – ர் அவர்–களி – ன் வீழ்ச்– சிக்கு நீங்–கள் கார–ணம் என்று தவ–றா–கப் புரிந்து க�ொள்–வார்–கள். உங்–க–ளுக்கு இருக்–கும் மூத்த அதி–கா–ரி–க–ளின் நெருக்–கம் சில–ரின் கண்ணை உருத்–தும். மறை–முக எதிர்ப்–பு–க–ளும் இருக்–கும். சிலர் பணி–யிலி – ரு – ந்து கட்–டாய ஓய்–வு பெறக் கூடிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். உங்–க–ளை–விட அனு–ப– வம் குறை–வா–ன–வர்–கள், வய–தில் சிறி–ய–வர்–க–ளி–ட– மெல்–லாம் நீங்–கள் அடங்–கிப் ப�ோக வேண்–டிய சூழ்– நி லை உரு– வ ா– கு ம். வைகாசி, ஆவணி, புரட்–டாசி, ஐப்–பசி மாதங்–க–ளில் அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்–கள் கை ஓங்–கும். கன்–னிப் பெண்–களே! ப�ோட்–டித் தேர்–வு–க– ளில் ப�ோராடி வெற்– றி ப் பெறு– வீ ர்– க ள். காதல் கசந்து இனிக்– கு ம். சிலர் உயர்– க ல்– வி க்– க ாக அயல்– ந ாடு செல்– வீ ர்– க ள். வெளி– மா – நி – ல த்– தி ல் வேலை கிடைக்–கும். உங்–கள் ரச–னைக் கேற்ற வாழ்க்–கைத் துணை அமை–யும். பெற்–ற�ோ–ரின் நீண்ட நாள் கன–வுக – ளை நன–வாக்–குவீ – ர்–கள். கூடா நண்–பர்–களை தவிர்த்து நல்ல நட்–புச் சூழலை ஏற்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளுங்–கள். மாண– வ -– மா – ண – வி – க ளே! சம– ய�ோ – ஜி த புத்–தியை பயன்–ப–டுத்–துங்–கள். ஒரு–முறை படித்– து–விட்–டால் எல்–லாம் மன–சில் தங்–கி–வி–டும் என்று நினைத்–துக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். எல்–லாம் நன்–றாக

புரி–வது – ப�ோல இருக்–கும். ஆனால், தேர்–வறை – யி – ல் விடையை நினை–வுக்–கூறு – ம் ப�ோது திண–றுவீ – ர்–கள். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! எதிர்ப்–பு–கள் ஆங்–காங்கே இருக்– கு ம். த�ொகுதி மக்– க – ளி – ட ையே சல– ச–லப்–பு–க–ளும் வரும். க�ோபப்–ப–டா–மல் அமை–தி– யாக மக்–களை எதிர்–க�ொள்–வது நல்–லது. தலை– மைக்கு கட்–டுப்–ப–டுங்–கள். சூழ்ச்–சி–க–ளில் சிக்–கிக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். கலைத்–து–றை–யி–னரே! படைப்–பு–களை வெளி– யி–டு–வ–தில் தன்–மா–னத்தை ய�ோசித்–துக் க�ொண்–டி– ருக்க வேண்–டாம். க�ொஞ்–சம் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோய் சில வாய்ப்– பு – க – ளை ப் பெற்று படைப்– பு – களை வெளி–யிட்டு வெற்றி பெறப்–பா–ருங்–கள். வேற்–று–ம�ொழி வாய்ப்–பு–க–ளும் வரும். விவ– சா – யி – க ளே! த�ோட்– ட ப் பயிர்– க – ளா ல் லாப–ம–டை–வீர்–கள். பக்–கத்து நிலத்–துக்–கா–ரரை அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோவது நல்–லது. விலை குறை– வாக இருக்– கி – ற து என்று நினைத்து தர– மற்ற விதை–களை வாங்கி விதைக்க வேண்–டாம். இந்– த ப் புத்– த ாண்டு உங்– க – ளை க் க�ொஞ்– சம் செம்– ம ைப்– ப – டு த்– து – வ – த ற்கு உத–வு–வ–து–டன், ப�ோராட்–டங்–களை கடக்–கும் மன உறு–தி–யை–யும் தரு–வ–தாக அமை–யும். ப ரி – க ா – ர ம் : சு சீ ந் தி ர ம் த ா ணு மா ல ய சுவாமியையும், ஆஞ்சநேயரையும் தரிசித்து வாருங்கள். சாலைய�ோரம் வாழும் சிறார்களுக்கு உதவுங்கள்.

மகரம்: ஏர்–மு–னை–யாக இருந்–தா– லும், ப�ோர் முனை–யாக இருந்– தா–லும் எதி–லும் முத–லில் நிற்–கும் நீங்–கள், எண்–ணுவ – தை எழுத்–தாக்– கும் படைப்–பாற்–றல் மிக்–கவ – ர்–கள். அதிர்ஷ்–டத்தை நம்பி காலத்தை கழிக்–கா–மல் உழைப்–பால் உயர்–ப–வர்–கள். செவ்– வாய் உங்–கள் ராசிக்கு லாப வீட்–டில் ஆட்–சிப் பெற்று அமர்ந்–திரு – க்–கும் நேரத்–தில் இந்த துர்–முகி வரு–டம் பிறப்–ப–தால் எதி–லும் உங்–கள் கை ஓங்– கும். எதிர்–பார்ப்–பு–கள் தடை–யின்றி நிறை–வே–றும். எதிர்–பா–ராத பண–வ–ரவு உண்டு. பெரிய பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். பேச்–சில் கம்– பீ–ரம் பிறக்–கும். வீடு, மனை வாங்–கு–வது, விற்–பது நல்ல விதத்–தில் முடி–வட – ை–யும். சுறு–சுறு – ப்–பாக பல வேலை–கள் செய்து முடிப்–பீர்–கள். இந்த துர்–முகி வரு–டம் உங்–களு – க்கு 6வது ராசி– யில் பிறப்–ப–தால் சவால்–களை சந்–திக்க வேண்டி வரும். மறை–முக எதிர்ப்–பு–கள் அதி–க–மா–கும். பய– ணங்–க–ளும், செல–வு–க–ளும் உங்–களை துரத்–தும். சில–ருக்கு வேற்–றுமா – நி – ல – ம் அல்–லது வெளி–நாட்–டில் வேலை கிடைக்–கும். பழைய கடனை நினைத்து அவ்–வப்–ப�ோது கலங்–கு–வீர்–கள். பழைய வாக–னம் வாங்–கு–வதை தவிர்ப்–பது நல்–லது. அப்–படி வாங்– கு–வ–தாக இருந்–தால் ஆவ–ணத்தை சரி பார்த்து வாங்–குங்–கள். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு 8லும், கேது 2ம்

இடத்–தி–லும் நீடிப்–ப–தால் இடம், ப�ொருள், ஏவ–ல– றிந்து செயல்–ப–டப்–பா–ருங்–கள். நீங்–கள் சாதா–ர–ண– மா–கப் பேசு–வ–தைக் கூட சிலர் தவ–றா–கப் புரிந்–து க�ொள்–வார்–கள். எதிர்–பார்த்த உத–விக – ள் கிடைக்–கா– விட்–டா–லும் திடீர் உத–வி–கள் புது வகை–யில் வந்து சேரும். இட–மாற்–ற–மும் இருக்–கும். அயல்–நாடு சென்று வரு–வீர்–கள். எவ்–வ–ளவு பணம் வந்–தா–லும் சேமிக்க முடி–யா–தப – டி அடுத்–தடு – த்த செல–வுக – ளா – ல் திண–று–வீர்–கள். கண் பார்–வையை பரி–ச�ோ–தித்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். சிலர் மூக்கு கண்–ணாடி அணிய வேண்டி வரும். காலில் அடிபட வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. வாக–னத்–தில் செல்–லும் ப�ோது தலைக்–க–வ–சம் அணிந்–து செல்–லுங்–கள். வழக்–குக – ளி – ல் அலட்–சிய – ப் ப�ோக்கு வேண்–டாம். தேவைப்–பட்–டால் வழக்–க– றி–ஞரை மாற்–றுங்–கள். வறட்டு கவு–ர–வத்–திற்–கும், ப�ோலி புகழ்ச்–சிக்–கும் மயங்–கா–தீர்–கள். உற–வின – ர், நண்–பர்–கள் வீட்டு உள்–வி–வ–கா–ரங்–க–ளில் அதி–கம் மூக்கை நுழைக்க வேண்–டாம். சித்–தர் பீடங்–கள், புண்–ணிய ஸ்த–லங்–களு – க்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். இந்த துர்–முகி வரு–டம் முழு–வ–து–மாக உங்– கள் ராசி–நா–தன் சனி–ப–க–வான் லாப வீட்–டி–லேயே த�ொடர்–வத – ால் திடீர் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்–புக – ள் வரும். எதி–லும் ஆர்–வம் பிறக்–கும். வரு–மா–னம் உய–ரும். சேமிக்க வேண்–டு–மென்ற எண்–ண–மும் வரும். பெரிய பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்– கும். ச�ோர்ந்–தி–ருந்த நீங்–கள் இனி சுறு–சு–றுப்–பா– வீர்–கள். வீட்–டில் திரு–ம–ணம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வே–சம் ப�ோன்ற சுப நிகழ்ச்–சி–கள் நடந்–தே–றும்.

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 17


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் கண–வன்–-ம – ன – ைவி இரு–வரு – ம் கலந்–துப் பேசி குடும்– பச் செல–வுக – ளை குறைக்க முடி–வுக – ள – ெ–டுப்–பீர்–கள். குழந்தை இல்–லா–மல் க�ோயில், குள–மென்–றும் சுற்–றிக் க�ொண்–டிரு – ந்த தம்–பதி – ய – ர்–களு – க்கு குழந்தை பாக்–யம் உண்–டா–கும். பூர்–வீக ச�ொத்தை மாற்றி உங்–கள் ரச–னைக் கேற்ப புது வீடு வாங்–கு–வீர்– கள். மக–ளுக்கு ஊரே மெச்–சும்–படி திரு–ம–ணம் முடிப்–பீர்–கள். மக–னுக்கு அயல்–நாட்–டில் உயர்– கல்வி அமை–யும். கைமாற்–றா–க–வும், கட–னா–க–வும் வாங்–கி–யி–ருந்த பணத்தை ஒரு–வ–ழி–யாக தந்து முடிப்–பீர்–கள். மனை–வி–வ–ழி–யில் மதிப்பு, மரி–யா– தை கூடும். 1.8.2016 வரை குரு– ப – க – வ ான் 8ல் மறைந்–தி–ருப்–ப–தால் மற்–ற–வர்–க–ளு–டன் உங்–களை ஒப்–பிட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்க வேண்–டாம். உங்–க–ளு– டைய தனித்–தன்–மை–யைப் பின்–பற்–றுவ – து நல்–லது. மறை–முக எதி–ரிக – ளா – ல் ஆதா–யம – ட – ை–வீர்–கள். திடீர் பய–ணங்–க–ளால் அலைச்–சல் அதி–க–ரிக்–கும். ஒரே நேரத்–தில் இரண்டு, மூன்று வேலை–களை இழுத்– துப் ப�ோட்டு பார்க்க வேண்டி வரும். எவ்–வ–ளவு பணம் வந்–தா–லும் எடுத்து வைக்க முடி–ய–வில்– லையே என ஆதங்–கப்–படு – வீ – ர்–கள். சந்–தேக – த்–தால் நல்–ல–வர்–க–ளின் நட்பை இழக்க நேரி–டும். பல– வ–ரு–டங்–கள் நெருக்–க–மாக பழ–கி–ய–வர்–கள் கூட உங்–களை குறை கூறு–வார்–கள். ஆனால், 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு–பக – வ – ான் உங்–கள் ராசிக்கு 9ம் வீட்–டில் நுழை–வத – ால் புதிய பாதை–யில் பய–ணிக்–கத் த�ொடங்–கு–வீர்–கள். வீண் குழப்–பங்–கள், தடு–மாற்– றங்–கள் நீங்கி எதி–லும் ஒரு தெளி–வு பிறக்–கும். திடீர் பண–வ–ரவு, ய�ோகம் எல்–லாம் உண்–டா–கும். உங்–க–ளைப் பற்–றிய இமேஜ் ஒரு–படி உய–ரும். வளைந்–துக் க�ொடுத்–தால் வானம் ப�ோல் உய–ர– லாம் என்–பதை உண–ரு–வீர்–கள். வங்–கி–யி–லி–ருந்த நகை, பத்–தி–ரத்தை மீட்–பீர்–கள். வில–கிச் சென்–ற– வர்–கள் வலிய வந்–துப் பேசத் த�ொடங்–கு–வார்–கள். அடுத்து சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளால் வீடு களை–கட்–டும். பழு–தா–கிக் கிடந்த வாக–னத்தை மாற்–று–வீர்–கள். ஆனால் 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க– வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 10ம் வீட்–டில் அமர்–வ–தால் வளைந்–து க�ொடுத்–துப் ப�ோக கற்–றுக் க�ொள்–ளுங்–கள். அடுக்–க–டுக்–கான வேலை–க–ளால் அவ–தி–ப்ப–டு–வீர்–கள். முக்–கிய அலு– வல்–களை மற்–ற–வர்–களை நம்பி ஒப்–ப–டைக்–கா–மல் நீங்–களே செய்து முடிப்–பது நல்–லது. வியா–பார– த்–தில் சில நுணுக்–கங்–களை – க் கற்–றுக் க�ொள்–வீர்–கள். சந்தை நில–வர– த்தை அவ்–வப்–ப�ோது உன்–னிப்–பாக கவ–னித்து அதற்–கேற்ப செயல்–பட – ப்– பா–ருங்–கள். வேலை–யாட்–களி – ன் குறை, நிறை–களை சுட்–டிக் காட்டி அன்–பாக திருத்–துங்–கள்.த�ொலைக்– காட்–சி–வா–ன�ொலி விளம்–ப–ரங்–க–ளின் மூலம் உங்– கள் த�ொழிலை விரி–வு–ப–டுத்–து–வீர்–கள். தர–மா–ன ப�ொருட்–களை விற்–பனை செய்–வ–தன் மூல–மாக புது வாடிக்–கை–யா–ளர்–கள் வரு–வார்–கள். கடையை வேறு இடத்–திற்கு மாற்ற வேண்–டிய நிர்–பந்–தத்–திற்– குள்–ளா–வீர்–கள். தெரி–யாத த�ொழி–லி–லும் இறங்க வேண்–டாம். மூலிகை, கட்–டிட உதிரி பாகங்–கள்,

18l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

துணி, புர�ோக்–க–ரேஜ் வகை–க–ளால் லாப–ம–டை–வீர்– கள். பங்–கு–தா–ரர்–க–ளு–டன் வளைந்–துப் ப�ோங்–கள். ஆனி, ஐப்–பசி, கார்த்–திகை மாதங்–க–ளில் பழைய பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். முக்–கிய பிர–மு–கர்–க–ளின் அறி–மு–கத்–தால் பெரிய நிறு–வ–னத்–தின் ஒப்–பந்–தம் கிடைக்–கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் உண்–மை–யாக இருப்–பது மட்–டும் ப�ோதாது உய–ர–தி–கா–ரி–க–ளுக்கு தகு–ந்தாற்– ப�ோ–லும் பேசும் வித்–தையை – யு – ம் கற்–றுக் க�ொள்ள வேண்–டுமென்ற – முடி–விற்கு வரு–வீர்–கள். உங்–களி – ன் கடின உழைப்பை மூத்த அதி–கா–ரி–கள் புரிந்–து க�ொள்–வார்–கள். சக ஊழி–யர்–கள் உங்–கள் வேலை க – ளை – ப் பகிர்ந்–துக் க�ொள்–வார்–கள். ஆனி, ஐப்–பசி, கார்த்–திகை, பங்–குனி மாதங்–க–ளில் இழந்த சலு– கை–களை – யு – ம், மதிப்பு, மரி–யா–தையை – யு – ம் மீண்–டும் பெறு–வீர்–கள். உங்–க–ளுக்கு எதி–ராக செயல்–பட்ட அதி–காரி வேறு–யி–டத்–திற்கு மாற்–றப்–ப–டு–வார். கன்–னிப் பெண்–களே! காதல் த�ோல்–வி–யில் கலங்கி நின்–றீர்–களே! அதி–லி–ருந்து மீள்–வீர்–கள். உயர்–கல்–வி–யில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். த�ொலை– ந�ோக்–குச் சிந்–தன – ை–யால் சாதிப்–பீர்–கள். பெற்–ற�ோ– ரு–டன் கலந்–தா–ல�ோ–சித்து வருங்–கா–லம் குறித்து சில முக்–கி ய முடி–வு –கள் எடுப்–பீர்–கள். வேற்–று– ம�ொ– ழி க்– க ா– ர ர்– க ள் த�ோழி– க – ளா க அறி– மு – க – மா – வார்–கள். மாண–வ-– மா – ண – வி – க – ளே! ப�ோட்–டித் தேர்–வுக – ளி – ல் வெற்றி உண்டு. வகுப்–ப–றை–யில் கடைசி வரி–சை– யில் உட்–கார வேண்–டாம். சக மாண–வர்–க–ளின் சந்–தேக – ங்–களை தீர்த்து வைப்–பீர்–கள். எதிர்–பார்த்த கல்வி நிறு–வ–னத்–தில் ப�ோராடி சேர வேண்–டிய சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளே! ப�ொதுக் கூட்–டம், ப�ோராட்– டங்–க–ளில் முன்–னிலை வகிப்–பீர்–கள். தலைமை உங்–களை முழு–மை–யாக ஆத–ரிக்–கும். த�ொகுதி மக்– க ளை பணி– வ ாக அணு– கு ங்– க ள். உங்– க – ளின் நெருங்–கிய சகாக்–களை புதி–ய–வர்–க–ளி–டம் அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தா–தீர்–கள். கலைத்– து – றை – யி – னரே ! சுய விளம்– ப – ர த்தை விட்டு விட்டு யதார்த்–த–மான படைப்–பு–களை தரப் –பா–ருங்–கள். உங்–க–ளின் திற–மை–களை வெளிப்– ப– டு த்த நல்ல வாய்ப்– பு – க ள் வரும். மூத்த கலை–ஞர்–க–ளால் உத–வி–கள் உண்டு. வி வ – சா – யி – க ளே ! ப க் – க த் து நி ல த் – து க் கார–ரு–டன் பாந்–த–மாக பழ–குங்–கள். வரப்–புச் சண்– டை–கள் வேண்–டாம். அதிக வட்–டிக்கு புதி–தாக கடன் வாங்கி பழைய கடனை பைசல் செய்ய முயற்சி செய்–வீர்–கள். பழு–தான பம்பு செட்டை மாற்–றி–விட்டு புதுசு வாங்–கு–வீர்–கள். இந்த துர்–முகி வரு–டம் சின்னச் சின்ன ஏற்–றத் தாழ்–வு–களை தந்–தா–லும் உங்–க–ளின் வளர்ச்சிப் பணி– க ள் த�ொய்– வி ல்– ல ா– ம ல் த�ொடர்– வ – த ாக அமை–யும். பரி–கா–ரம்: கும்பக�ோணத்திற்கு அருகேயுள்ள சு வ ா மி மலை மு ரு க ன ை த ரி சி யு ங்க ள் . வயதானவர்களுக்கு செருப்பும் குடையும் வாங்கிக் க�ொடுங்கள்.

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் கும்பம்: எல்லா சம்–ப–வங்–க–ளுக்– கும் ஒரு காரண, காரி–யம் இருக்– கும் என்–பதை உண–ரும் நீங்–கள், யாரி–ட–மும் உதவி கேட்க தயங்–கு– வீர்–கள். அனைத்து துறை–களி – லு – ம் ஆழ்ந்த அறிவு க�ொண்ட நீங்–கள், அதை அடுத்–த–வர்–க–ளுக்–காக மட்– டும் பயன்–ப–டுத்–து–வீர்–கள். இந்–தப் புத்–தாண்டு உங்–க–ளின் 5ம் வீட்–டில் பிறப்–ப–தால் அடிப்–படை வச–திக – ள் உய–ரும். பிள்–ளைக – ளா – ல் மதிப்–பு கூடும். வரன் தேடித் தேடி அலுத்–துப் ப�ோன உங்–க–ளின் மக–ளுக்கு இந்–தாண்டு கல்–யா–ணம் சீரும் சிறப்–பு– மாக முடி–யும். மக–னின் உயர்–கல்வி, உத்–ய�ோ–கம் சம்–பந்–தப்–பட்ட முயற்–சி–கள் சாத–க–மாக முடி–யும். தூரத்து ச�ொந்–தம் தேடி வரும். பூர்–வீக ச�ொத்தை சீர்த்–திரு – த்–தம் செய்–வீர்–கள். பழைய உற–வின – ர்–கள் தேடி வந்–துப் பேசு–வார்–கள். குடும்–பத்–தி–ன–ரு–டன் சென்று குல–தெய்–வப் பிரார்த்–தன – ையை நிறை–வேற்– று–வீர்–கள். உங்–கள் ராசிக்கு 3ம் வீட்–டில் சூரி–யன் பலம் பெற்று அமர்ந்–தி–ருக்–கும் நேரத்–தில் இந்–தப் புத்–தாண்டு பிறப்–பத – ால் மன�ோ–பல – ம் கூடும். விவா– தங்–க–ளில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். தன்–னிச்–சை–யாக சில முடி–வு–கள் எடுப்–பீர்–கள். நாடா–ளு–ப–வர்–கள் உத–வுவ – ார்–கள். அர–சால் அனு–கூல – ம் உண்–டாகு – ம். இந்–தாண்டு முழுக்க உங்–கள் ராசி–நா–தன் சனி–ப–க–வான் 10ம் இடத்–தி–லேயே த�ொடர்–வ–தால் உங்–க–ளின் கடின உழைப்–பிற்–கேற்ற நல்ல பலன் கிடைக்–கும். குடும்ப வரு–மான – த்தை உயர்த்த புது முயற்–சி–கள் மேற்–க�ொள்–வீர்–கள். உங்–க–ளு–டைய நிர்–வா–கத் திறன், ஆளு–மைத் திறன் அதி–கரி – க்–கும். துர்–முகி வரு–டம் பிறக்–கும் நேரத்–தில் செவ்–வாய் பக–வான் ஆட்–சிப் பெற்று 10ம் வீட்–டில் அமர்ந்– தி–ருப்–ப–தால் புது வேலை கிடைக்–கும். 1.8.2016 வரை குரு–ப–க–வான் 7ல் அமர்ந்து உங்–கள் ராசி– யைப் பார்த்–துக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் உங்–க–ளின் திற–மை–கள் வெளிப்–ப–டும். திரு–ம–ணம், சீமந்–தம் என அடுத்–த–டுத்த சுப நிகழ்ச்–சி–க–ளால் வீடு களை– கட்–டும். கண–வன்-–மன – ை–விக்–குள் அன்–ய�ோன்–யம் அதி–க–ரிக்–கும். 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு ராசிக்கு 8ல் சென்று மறை–வ–தால் வீண் அலைச்– சல் அதி–க–ரிக்–கும். தன்–னம்–பிக்கை குறை–யும். செல–வு–கள் கட்–டுக்–க–டங்– க ா– ம ல் ப�ோகும். சில வேலை–களை ப�ோராடி முடிக்க வேண்டி வரும். பெயர், புகழ், க�ௌர–வம் குறைந்து விடும�ோ என்ற ஒரு பயம் வரும். அர–சுக்கு முர–ணான விஷ–யங்–க– ளில் தலை–யிடா – தீ – ர்–கள். ஆனால், 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–ப–க–வான் அதி–சா–ரத்–தி–லும், வக்–ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 9ல் அமர்–வ–தால் தன்–னம்– பிக்கை உண்–டா–கும். த�ொழி–ல–தி–பர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். த�ோல்–வி– ம–னப்–பான்–மை–யி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். ஆன்–மி–க–வா–தி–க–ளின் ஆசி பெறு– வீர்–கள். விருந்–தி–னர்–க–ளின் வரு–கை–யால் வீடு களை–கட்–டும். உங்–க–ளு–டன் பழ–கிக் க�ொண்டே உங்– க – ளு க்கு எதி– ர ாக செயல்– ப ட்– ட – வ ர்– க ளை புறந்–தள்–ளு–வீர்–கள். அதிக வட்–டிக் கட–னில் ஒரு–

ப–குதி – யை பைசல் செய்–வீர்–கள். சிலர் ச�ொந்–தமா – க த�ொழில் த�ொடங்–குவீ – ர்–கள். க�ொஞ்–சம் கடன்–பட்டு வீடு, மனை வாங்–கு–வீர்–கள். மாதா மாதம் ல�ோன் வாங்கி பெரிய த�ொகை கட்ட வேண்டி வரு–கிற – தே என்–றெல்–லாம் கலங்க வேண்–டாம். அதற்–கான வழி–வ–கை–கள் பிறக்–கும். வரு–டப் பிறப்பு முதல் இந்–தாண்டு முழுக்க உங்–கள் ராசிக்கு 7ம் இடத்–திலேயே – ராகு த�ொடர்–வ– தால் வீண் சந்–தே–கத்–தா–லும், ஈக�ோப் பிரச்–னை– யா–லும் கண–வன்–-–ம–னை–விக்–குள் பிரி–வு–கள் வரக்– கூ–டும். எனவே பரஸ்–ப–ரம் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோவது நல்–லது. தாம்–பத்–யம் கசக்–கும். மனை– விக்கு சிறு–சிறு அறுவை சிகிச்சை, மாத–வி–டாய்க் க�ோளாறு, தைராய்டு பிரச்னை வந்–து ப�ோகும். பூர்–வீக – ச் ச�ொத்–துக்–கான வரியை செலுத்தி சரி–யாக பரா–ம–ரி–யுங்–கள். மனை–வி–வழி உற–வி–னர்–க–ளு–டன் மனத்–தாங்–கல் வரும். உங்– க ளை விட வய– தி ல் குறைந்– த – வ ர்– க ள் மூல–மாக ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். தவ–றா–ன–வர்–க– ளை– யெ ல்– ல ாம் நல்– ல – வ ர்– க ள் என நினைத்து ஏமாந்து விட்–ட�ோமே என்று ஆதங்–கப்–ப–டு–வீர்–கள். கேது–வும் இந்–தாண்டு முழுக்க உங்–கள் ஜென்ம ராசி–யி–லேயே ஆர�ோக்–யம் பாதிக்–கும். அலுப்பு, சலிப்பு, ஒரு–வித பட–ப–டப்பு, தூக்–க–மின்மை, அல்– சர், அலர்ஜி, காய்ச்–சல், கெட்ட கன–வுக – ள – ெல்–லாம் வந்–து செல்–லும். அவ்–வப்–ப�ோது க�ோபப்–படு – வீ – ர்–கள். சாப்–பாட்–டில் உப்பை குறைத்–துக் க�ொள்–ளுங்– கள். ரத்த அழுத்–தம் அதி–க–மா–கும். ருசிக்–காக சாப்–பி–டா–மல், பசிக்–காக சாப்–பி–டு–வது நல்–லது. ஹார்–ம�ோன் பிரச்–னை–கள் வர வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. எனவே பச்சை கீரை, காய், கனி–களை உண– வில் அதி–கம் சேர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். எல்லா இடங்–க–ளி–லும் நான் தான் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோக வேண்–டுமா என்–றெல்–லாம் சில நேரங்–க– ளில் உணர்ச்–சி–வ–சப்–ப–டு–வீர்–கள். ச�ொத்–துக்–கு–ரிய ஆவ–ணங்–கள், பத்–திர– ங்–கள் த�ொலைந்–துவி – டா – ம – ல் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். சிலர் காரி–யம் ஆக வேண்–டு–மென்–றால் காலைப் பிடிக்–கி–றார்–கள். காரி–யம் ஆனப்–பி–றகு காலை வாரு–கி–றார்–கள் என்று வருந்–து–வீர்–கள். வியா–பார– த்–தில் ப�ோட்–டிக – ளை சமா–ளிக்க அதி– கம் உழைக்க வேண்டி வரும். புள்ளி விவ–ரங்–களை நம்பி பெரிய முத–லீ–டு–கள் செய்ய வேண்–டாம். வேலை–யாட்–களை நினைத்து வருத்–தப்–படு – வீ – ர்–கள். ப�ொறுப்–பான, அமை–திய – ான வேலை–யாள் நமக்கு அமை–ய–வில்–லையே என்–றெல்–லாம் ஆதங்–கப் –ப–டு–வீர்–கள். யாருக்–கும் முன் பணம் தர வேண்– டாம். அயல்–நாட்–டி–லி–ருப்–ப–வர்–கள், திடீ–ரென்று அறி–மு–க–மா–கு–ப–வர்–களை நம்பி புது த�ொழில், புது முயற்–சி–க–ளில் இறங்க வேண்–டாம். கட்–டிட உதிரி பாகங்–கள், கமி–ஷன், பூ, மர வகை–க–ளால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். கடையை அவ–ச–ரப்–பட்டு வேறு இடத்–திற்கு மாற்ற வேண்–டாம். இருக்–கின்ற இடத்–தி–லேயே த�ொடர்–வது நல்–லது. ஆடி, கார்த்– திகை, மார்–கழி மாதங்–க–ளில் புது முத–லீ–டு–கள் செய்–வீர்–கள். எதிர்–பார்த்த லாபம் வரும்.

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 19


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் உத்–ய�ோ–கத்–தில் எவ்–வ–ளவுதான் உழைத்–தா– லும் ஒரு அங்–கீ–கா–ரம�ோ, பாராட்–டு–கள�ோ இல்– லையே என ஆதங்– க ப்– ப – டு – வீ ர்– க ள். சந்– த ர்ப்ப, சூழ்–நி–லை–ய–றிந்து அதற்–கேற்ப உங்–க–ளு–டைய கருத்–துக – ளை மேல–திக – ா–ரிக – ளி – ட – ம் பதிவு செய்–வது நல்–லது. சக ஊழி–யர்–க–ளு–டன் ஈக�ோ பிரச்–னை– கள் வந்–துச் செல்–லும். உங்–க–ளுக்கு கிடைக்க வேண்–டிய நியா–ய–மான பதவி உயர்வு, சம்–பள உயர்–வைக் கூட ப�ோராடி பெற வேண்டி வரும். சித்–திரை, ஆடி, கார்த்–திகை, மார்–கழி மாதங்–களி – ல் அலு–வ–ல–கத்–தில் அமைதி உண்–டா–கும். வீண் பழி–யி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! உயர்–கல்–வியி – ல் உங்–கள் கவ–னத்தை திருப்–புங்–கள். மனசை அலை–பா–ய–வி– டா–மல் ஒரு–நிலை படுத்–துங்–கள். திரு–மண – ப் பேச்சு வார்த்–தைக – ள் தாம–தமா – கி முடி–யும். பெற்–ற�ோரு – க்கு தெரி–யா–மல் எந்த நட்–பும் வேண்–டாம். வயிற்று வலி, முடி உதிர்–தல் வந்–து ப�ோகும். பள்–ளிக் கல்–லூரி கால நண்–பர்–களை சந்–தித்து மகிழ்–வீர்–கள். மாண– வ -– மா – ண – வி – க ளே! டி.வி., சினிமா எல்–லாம் விட்டு விட்டு படிப்–பில் முழு கவ–னம் செலுத்–துங்–கள். மற–தி–யால் மதிப்–பெண் குறை– யும். வகுப்–ப–றை–யில் வீண் அரட்–டைப் பேச்சை தவிர்ப்–பது நல்–லது. கேள்–விக்கு விடை எழு–தும் ப�ோது முக்–கிய கீ ஆன்–சரை மறந்–து–வி–டா–தீர்–கள்.

நல்–லவ – ர்–களி – ன் நட்பை வளர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். அர–சிய – ல்–வா–திக – ளே! க�ோபத்தை குறைத்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். தலை–மை–யின் கட்–ட–ளையை மீர வேண்–டாம். நீங்–கள் எதை செய்–தா–லும், எதை ச�ொன்–னா–லும் அதில் குற்–ற ம் கண்டு பிடிக்க சிலர் முயல்–வார்–கள். தகுந்த ஆதா–ரமி – ன்றி எதிர்க் –கட்–சி–யி–னரை தாக்கி பேச வேண்–டாம். கலைத்–துறை – யி – னரே – ! பர–பர– ப்–பாக காணப்–ப– டு–வீர்–கள். சிலர் உங்–க–ளின் மூளையை பயன்–ப– டுத்தி முன்–னே–று–வார்–கள். சம்–பள விஷ–யத்–தில் கறா–ராக இருங்–கள். சின்ன சின்ன வாய்ப்–பு–க–ளை– யும் கடந்து பெரிய வாய்ப்–பு–க–ளும் வரும். விவ–சா–யி–களே! வாய்க்–கால், வரப்–புச் சண்– டையை சுமூ–க–மாக தீர்க்–கப்–பா–ருங்–கள். க�ோட்டு, கேஸ் என்–றெல்–லாம் அதி–கம் செலவு செய்து நேரத்தை வீண–டித்–துக் க�ொண்–டிரு – க்க வேண்–டாம். எண்–ணெய் வித்–து–கள், துவரை, உளுந்து பயறு வகை–க–ளால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்–கள். இந்–தப் புத்–தாண்டு உடல் நலக் குறை–வை– யும், நெருக்–க–டி–க–ளை–யும் தந்–தா–லும் சம–ய�ோ–ஜித புத்–தி–யால் முன்–னேற வைக்–கும். பரி–கா–ரம்: வேதாரண்யம் - திருத்துறைப்பூண்டி பாதையிலுள்ள தகட்டூர் காசி பைரவரை தரிசித்து வாருங்கள். சாலைத் த�ொழிலாளிகளுக்கு இயன்றளவு உதவுங்கள்.

மீனம்: மந்–தி–ரியே எதிர்த்–தா–லும் முன் வைத்த காலை பின் வைக்க மாட்–டீர்–கள். கலா ரசனை அதி–க– முள்ள நீங்–கள், சுற்–றுப் புறத்தை சுத்– த – மா க வைத்– தி – ரு ப்– பீ ர்– க ள். காசு–ப–ணம் தான் குறிக்–க�ோள் என்–றில்–லா–மல் வாழ்க்–கையை காத–லிப்–பீர்–கள். இந்த துர்– மு கி வரு– ட ம் உங்– க ள் ராசிக்கு சுக ஸ்தா–னத்–தில் பிறப்–ப–தால் சின்ன சின்ன கன– வு–க–ளெல்–லாம் நன–வா–கும். மாதக் கணக்–கில் தள்–ளிப் ப�ோன காரி–யங்–க–ளெல்–லாம் விரைந்து முடி–வட – ை–யும். பிர–பல – ங்–கள் நண்–பர்–களா – வ – ார்–கள். வீட்–டில் கூடு–தல – ாக ஒரு தளம் அமைப்–பது, அறைக் கட்–டு–வது, வீட்–டிற்கு வர்–ணம் பூசு–வது ப�ோன்ற முயற்–சி–கள் நல்ல விதத்–தில் முடி–யும். தாயா–ரின் உடல் நிலை சீரா–கும். ஊர் எல்–லை–யில் வாங்– கி–யி–ருந்த இடத்தை விற்று சிலர் நக–ரத்–தில் வீடு வாங்–கு–வீர்–கள். பழு–தா–கிக் கிடந்த வாக–னத்தை மாற்றி புதுசு வாங்–குவீ – ர்–கள். தாய்–வழி உற–வின – ர்–க– ளு–டன் இருந்த ம�ோதல்–கள் வில–கும். தாய்–வழி ச�ொத்து கைக்கு வரும். இந்–தாண்டு முழுக்க ராகு–பக – வ – ான் உங்–கள் ராசிக்கு 6ம் வீட்–டி–லேயே த�ொடர்–வ–தால் பிரச்– னை–கள் வெகு–வாக குறை–யும். எதிர்த்–த–வர்–கள் நண்–பர்–க–ளா–வார்–கள். புது பத–வி–கள் தேடி வரும். வெற்றி பெற்ற மனி–தர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். குடும்–பத்–தில் கல–க–லப்–பான சூழ்–நிலை உரு–வா– கும். மழலை பாக்– ய ம் கிடைக்– கு ம். மனைவி

உங்–க–ளு–டைய புதிய திட்–டங்–களை ஆத–ரிப்–பர். பிள்–ளைக – ளி – ன் வருங்–கா–லம் குறித்து சில முக்–கிய முடி–வு–கள் எடுப்–பீர்–கள். ஷேர் மூல–மாக பணம் வரும். பழைய வழக்–கில் சாத–கமான – தீர்ப்பு வரும். தள்–ளிப் ப�ோன அர–சாங்க விஷ–யங்–கள் விரைந்து முடி–வட – ை–யும். மக–ளுக்கு நல்ல வரன் அமை–யும். மக–னுக்கு அயல்–நாடு த�ொடர்–பு–டைய நிறு–வ–னத்– தில் வேலை கிடைக்–கும். எதி–ரா–னவ – ர்–கள – ெல்–லாம் நட்பு பாராட்–டுவ – ார்–கள். உற–வின – ர்–கள், விருந்–தின – ர்– க–ளின் வரு–கைய – ால் வீட்–டில் உற்–சாக – ம் ப�ொங்–கும். கூடாப்–ப–ழக்க வழக்–கங்–க–ளி–லி–ருந்து மீள்–வீர்–கள். வெளி–யூர் பய–ணங்–க–ளால் புத்–து–ணர்ச்சி பெறு– வீர்–கள். அயல்–நாட்–டி–லி–ருக்–கும் நண்–பர்–க–ளால் ஆதா–யம – ட – ை–வீர்–கள். வேற்–றும� – ொழி, மதம், அண்– டை–மா–நி–லத்–த–வர்–க–ளால் வாழ்க்–கை–யில் திடீர் திருப்–பம் உண்–டா–கும். என்–றா–லும் கேது ராசிக்கு 12ல் மறைந்–திரு – ப்–பத – ால் வாழ்க்–கையி – ன் நெளிவு, சுளி–வுக – ளை – க் கற்–றுக் க�ொள்–வீர்–கள். உங்–களை – ச் சுற்–றி–யி–ருப்–ப–வர்–க–ளின் சுய–ரூ–பத்தை தெரிந்–து க�ொள்–வீர்–கள். ஆன்–மிக தளங்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். திடீர் பய–ணங்–கள் அதி–கரி – க்–கும். ஐம்– பது ரூபா–யில் முடி–யக் கூடிய விஷ–யங்–களை – க் கூட ஐநூறு ரூபாய் செலவு செய்து முடிக்க வேண்டி வரும். சிக்–க–ன–மாக இருக்–க–லாம் என்று நீங்–கள் எப்–ப�ோது திட்–ட–மிட்–டா–லும் முடி–யா–மல் ப�ோகும். சில நாட்–கள் தூக்–கம் குறை–யும். க�ோயில் கும்–பா– பி–ஷே–கத்தை முன்–னின்று நடத்–து–வீர்–கள். முதல் மரி–யா–தை–யும் கிடைக்–கும். பால்ய நண்–பர்–களை

20l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016


துர்–முகி ஆண்டு பலன்கள் சந்–தித்து மனம் விட்டு பேசி மகிழ்–வீர்–கள். 1.8.2016 வரை உங்– க ள் ராசி– ந ா– த ன் குரு ராசிக்கு 6ம் வீட்– டி ல் மறைந்– து க் கிடப்– ப – த ால் முதல் முயற்–சியி – லேயே – சில வேலை–களை முடிக்க முடி–யா–மல் இரண்டு, மூன்று முறை ப�ோராடி முடிப்–பீர்–கள். வீண் சந்–தே–கத்–தால் நல்–ல–வர்–க– ளின் நட்பை இழக்க நேரி–டும். சிலர் உங்–களை தவ–றான ப�ோக்–கிற்கு தூண்–டு–வார்–கள். குறுக்கு வழி–யில் ஆதா–யம் தேட வேண்–டாம். முக்–கிய ஆவ–ணங்–களி – ல் கையெ–ழுத்–திடு – ம் முன்–பாக சட்ட நிபு–ணர்–களை கலந்–தா–ல�ோசி – ப்–பது நல்–லது. வீண் பழி–கள் வரக்–கூ–டும். அநா–வ–சி–ய–மாக மற்–ற–வர்–கள் விவ–கா–ரத்–தில் தலை–யிட்டு சிக்–கிக் க�ொள்–ளா–தீர்– கள். ஆனால் 2.8.2016 முதல் 16.1.2017 வரை மற்–றும் 10.3.2017 முதல் 13.4.2017 வரை குரு–ப–க– வான் 7ம் வீட்–டில் அமர்ந்து உங்–கள் ராசியை பார்க்க இருப்–ப–தால் உங்–க–ளின் திற–மைக்கு ஒரு அங்–கீக – ா–ரம் கிடைக்–கும். அழகு, இள–மைக் கூடும். பிர–ப–லங்–கள் அறி–மு–க–மா–வார்–கள். குடும்–பத்–தில் குழப்–பத்தை ஏற்–ப–டுத்–தி–யவ – ர்–களை இனம் கண்–ட– றிந்து ஒதுக்–குவீ – ர்–கள். பூர்–வீகச் ச�ொத்–தில் மரா–மத்து வேலை–கள் செய்–வீர்–கள். ஆனால், 17.1.2017 முதல் 9.3.2017 வரை குரு–பக – வ – ான் அதி–சார– த்–திலு – ம், வக்– ர–க–தி–யி–லும் ராசிக்கு 8ல் அமர்–வ–தால் தாணுண்டு தன் வேலை–யுண்டு என்–றி–ருக்–கப்– பா–ருங்–கள். குடும்–பத்தி – ன – ரு – ட – ன் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோவது நல்–லது. வீண் அலைச்–சல்–கள் அதி–க–மா–கும். சிலர் தங்–க–ளின் ஆதா–யத்–திற்–காக உங்–க–ளைப் பற்–றிய தவ–றான வதந்–தி–க–ளைப் பரப்–பு–வார்–கள். எளி–தில் செரி–மா–ன–மா–கக் கூடிய உண–வு–களை உட்–க�ொள்–வது நல்–லது. சந்–தேக – த்–தால் நல்–லவ – ர்–க– ளின் நட்பை இழக்க நேரி–டும். எல்–ல�ோ–ருக்–கும் எல்லா வகை–யில் உத–வியு – ம் நம்மை ஏன் குறைக் கூறு–கிற – ார்–கள் என்று அவ்–வப்–ப�ோது புலம்–புவீ – ர்–கள். வீட்–டில் களவு நிகழ வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. சிலர் உங்– கள் வாயை கிளறி வம்–புக்–கி–ழுப்–பார்–கள். நீங்–கள் ப�ொறு–மை–யாக இருப்–பது நல்–லது. இந்–தாண்டு முழுக்க சனி–ப–க–வான் ராசிக்கு 9ல் நிற்–ப–தால் மற்–ற–வர்–க–ளால் செய்ய முடி–யாத செயற்–க–ரிய காரி–யங்–க–ளை–யெல்–லாம் முடித்–துக் காட்– டு – வீ ர்– க ள். உங்– க ள் வார்த்– தை க்கு மதிப்– புக் கூடும். சிலர் வாஸ்து படி வீட்டை மாற்றி, விரி–வு –ப–டுத்–து –வீர்–கள். உணர்ச்– சி – வ – ச ப்– ப – டா – ம ல் அறி–வுப்–பூர்–வ–மா–க–வும் செயல்–ப–டத் த�ொடங்–கு–வீர்– கள். தந்–தை–யா–ரு–டன் வாக்–கு–வா–தம், அவ–ருக்கு நரம்–புச்–சு–ளுக்கு, மூட்–டுத் தேய்–மா–னம், சிறு–சிறு அறுவை சிகிச்–சை–கள் வந்–து ப�ோகும். பிதுர்–வழி ச�ொத்–துப் பிரச்னை விஸ்–வரூ – ப – மெ – டு – க்–கும். இந்–தப் புத்–தாண்டு செவ்–வாய், சுக்–கிரன் மற்–றும் புதன் ஆகிய கிர–கங்–கள் உங்–களு – க்கு சாத–கமா – க இருக்– கும் நேரத்–தில் பிறப்–ப–தால் உங்–கள் செய–லில் வேகம் கூடும். வியா– பா – ர த்– தி ல் பழைய தவ– று – க ள் நிகழ்ந்– து–வி–டாத வண்–ணம் பார்த்–துக் க�ொள்–வீர்–கள். இழப்– பு – க ளை சரி செய்– வீ ர்– க ள். மாறு– பட்ட அணு–கு–மு–றை–யால் லாபம் ஈட்–டு–வீர்–கள். தள்–ளிப்

ப�ோன ஒப்–பந்–தம் கையெ–ழுத்–தா–கும். வேலை– யாட்–கள் ப�ொறுப்–பாக நடந்–து க�ொள்–வார்–கள். சிலர் ச�ொந்த இடத்–திற்கே கடையை மாற்–று–வீர்– கள். இங்–கித – மா – க – ப் பேசி வாடிக்–கைய – ா–ளர்–களை கவ–ரு–வீர்–கள். இட–வ–ச–தி–யில்–லா–மல் தவித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–த–வர்–க–ளுக்கு மக்–கள் நட–மாட்–டம் அதிக– மு ள்ள மெயின் ர�ோட்– டி ற்கு கடையை மாற்–று–வீர்–கள். பதிப்–ப–கம், ப�ோர்டிங், லாட்ஜிங், ஸ்பெ–கு–லே–ஷன், ஏற்–று–ம–தி-–இ–றக்–கு–மதி வகை–க– ளால் லாப–மட – ை–வீர்–கள். வில–கிச் சென்ற பங்–குத – ா– ரர் மீண்–டும் வந்–திணை – வ – ார். வைகாசி, ஆவணி, தை, மார்–கழி மாதங்–க–ளில் பழைய சரக்–கு–கள் விற்–றுத் தீரும். சந்–தை–யில் மதிப்–புக் கூடும். 2.8.2016 முதல் உத்–ய�ோக – த்–தில் இருந்த அலட்– சி–யப் ப�ோக்கு மாறும். தடைப்–பட்–டி–ருந்த பணி– களை விரைந்து முடிப்–பீர்–கள். மூத்த அதி–கா–ரிக – ள் முக்–கி–யத்–து–வம் தரு–வார்–கள். சக ஊழி–யர்–க–ளும் மதிக்–கத் த�ொடங்–குவ – ார்–கள். கேட்ட இடத்–திற்கே மாற்–றம் கிடைக்–கும். உங்–களு – ட – ைய ஆளு–மைத் திறன் பாராட்–டிப் பேசப்–படு – ம். வைகாசி, ஆவணி, தை மாதங்–களி – ல் புது ப�ொறுப்–புக்–கும், பத–விக்–கும் உங்–களு – ட – ைய பெயர் பரிந்–துரை செய்–யப்–படு – ம். ப�ொய் வழக்–கி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! காதல் கைக்–கூ–டும். சின்ன சின்ன தவ–று–க–ளை–யும் திருத்–திக் க�ொள்– வீர்–கள். நேர்–மு–கத் தேர்–வில் வெற்–றி பெற்று புது வேலை–யில் சேரு–வீர்–கள். அழகு, ஆர�ோக்– யம் கூடும். கூடு–தல் ம�ொழி கற்–றுக் க�ொள்ள ஆசைப்– ப – டு – வீ ர்– க ள். மாண– வ – - – மா – ண – வி – க ளே! படிப்– பி ல் முன்– னே – று – வீ ர்– க ள். அறி– வ ாற்– ற ல், நினை–வாற்–றல் கூடும். ஆசி–ரிய – ர்–களி – ன் அன்–பும், பாராட்–டும் கிடைக்–கும். நீங்–கள் எதிர்–பார்த்–த– படி தேர்–வில் மதிப்–பெண் வர வாய்ப்–பி–ருக்–கி– றது. விளை–யாட்–டுப் ப�ோட்–டி–க–ளி–லும் கலந்–து க�ொண்டு வெற்றி பெறு–வீர்–கள். அர–சி–யல்–வா– தி– க ளே! உங்– க – ளு – ட ைய ராஜ தந்– தி – ர த்– த ால் எதி–ரி–களை வீழ்த்–து–வீர்–கள். த�ொகுதி மக்–க–ளி– டையே செல்–வாக்கு உய–ரும். இளை–ஞர்–க–ளின் ஆத–ர–வு பெரு–கும். கலைத்– து – றை – யி – னரே ! புக– ழ – ட ை– வீ ர்– க ள். அரசு விருது உண்டு. பெட்–டிக்–குள் முடங்–கிய படம் ரிலீ–சா–கும். வர வேண்–டிய சம்–பள பாக்கி கைக்கு வந்து சேரும். பெரிய நிறு–வ–னங்–கள் உங்–களை அழைக்–கும். ரசி–கர்–கள் எண்–ணிக்கை அதி–க–மா–கும். விவ–சா–யி–களே! மக–சூல் பெரு–கும். பாதிப்– ப–ணம் தந்து முடிக்–கப்–ப–டா–ம–லி–ருந்த நிலத்தை மீதி த�ொகை தந்து பத்–தி–ரப் பதிவு செய்–வீர்–கள். வரு–மா–னம் உய–ரும். வீட்–டில் விசே–ஷங்–க–ளெல்– லாம் நடந்–தே–றும். இந்த துர்–முகி ஆண்டு துவண்–டுக் கிடந்த உங்–களு – க்கு புதிய பாதையை அமைத்–துத் தரு–வ– து–டன் புகழ்–பட வாழ வைக்–கும். ப ரி – கா – ரம்: திரு வ ள்ளூ ர் வீர ர ா க வ ப் பெருமாளை தரிசித்து வாருங்கள். தந்தையிழந்த குழந்தைக்கு உதவுங்கள்.

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 21


துர்முகி வருஷ

சுபமுஹூர்த்தங்கள் த.மாஸம்

ஆ.தேதி

கிழமை

சித்திரை 9 12 16 19 26

22.04.2016 25.04.2016 29.04.2016 02.05.2016 09.05.2016

வைகாசி 6 13 20 26 27

ய�ோகம்

லக்னம்

காலை மணி

வெள். திங். வெள். திங். திங்.

ப�ௌர். சுவாதி சித்த (தே)த்ருதீ. அனுஷம் சித்த (தே)ஸப்த உத்திராடம் சித்த (தே)தசமி சதயம் சித்த த்ருதீ. ம்ிருகசீ்ரிஷம். அமிர்த

மிதுனம் மிதுனம் ரிஷபம் மிதுனம் ரிஷபம்

09.00-10.30 09.00-10.30 07.00-08.30 09.00-10.30 06.30-07.30

19.05.2016 26.05.2016 02.06.2016 08.06.2016 09.06.2016

வியா. வியா. வியா. புதன் வியா.

த்ரய�ோ. (தே)பஞ்சு. (தே)த்வா சதுர்த்தி பஞ்சமி

சித்திரை உத்திராடம் அஸ்வினி புனர்பூசம் பூசம்

சித்த சித்த அமிர்த சித்த அமிர்த

கடகம் மிதுனம் மிதுனம் மிதுனம் சிம்மம்

10.00-11.30 07.30-08.30 07.30-08.30 06.30-07.30 10.30-11.30

ஆனி 8 12 26 27

22.06.2016 26.06.2016 10.07.2016 11.07.2016

புதன் ஞாயி. ஞாயி. திங்.

(தே)த்விதீ. (தே)சஷ்டி சஷ்டி சப்தமி

உத்திராடம் சதயம் உத்திரம் ஹஸ்தம்

அமிர்த சித்த அமிர்த சித்த

சிம்மம் மிதுனம் கன்னி சிம்மம்

10.00-11.30 06.00-07.00 11.00-12.00 09.00-10.30

ஆடி 6 7 23 24 26 30

21.07.2016 22.07.2016 07.08.2016 08.08.2016 10.08.2016 14.08.2016

வியா. வெள். ஞாயி. திங். புதன் ஞாயி.

(தே)த்விதீ. திருவ�ோணம் சித்த (தே) த்ருதீ. அவிட்டம் சித்த பஞ்சமி ஹஸ்தம் அமிர்த சஷ்டி ஹஸ்தம் சித்த சப்தமி ஸ்வாதி சித்த ஏகாதசி மூலம் அமிர்த

சிம்மம் கடகம் கன்னி கன்னி கன்னி சிம்மம்

08.30-10.00 06.00-07.30 09.00-10.30 09.00-10.00 09.00-10.30 06.30-08.00

ஆவணி 5 19 20 23 29

21.08.2016 04.09.2016 05.09.2016 08.09.2016 14.09.2016

ஞாயி. ஞாயி. திங். வியா. புதன்

(தே) த்ருதீ. உத்திரட் அமிர்த திருதியை ஹஸ்தம் அமிர்த சதுர்த்தி சித்திரை சித்த சப்தமி அனுஷம் சித்த த்ரய�ோ. திருவ�ோணம் சித்த

கன்னி கன்னி துலாம் துலாம் கன்னி

08.00-09.30 07.30-09.00 09.00-10.30 09.00-10.30 06.30-07.30

22l

l

திதி

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

நட்சத்திரம்

30.3.2016


த.மாஸம்

ஆ.தேதி

கிழமை

திதி

நட்சத்திரம் ய�ோகம் லக்னம்

காலை மணி

2

18.09.2016

ஞாயி.

(தே)த்விதீ.

ரேவதி

அமிர்த

கன்னி

06.30-08.00

3

19.09.2016

திங்.

(தே)த்ருதீ.

அசுவினி

சித்த

கன்னி

06.00-07.30

7

23.9.2016

வெள்.

(தே)சப்த.

மிருகசீர்

சித்த

துலாம்

08.00-09.30

9

25.09.2016

ஞாயி.

(தே)சப்த

புனர்பூசம்

சித்த

துலாம்

08.00-09.30

10

26.09.2016

திங்.

(தே)ஏகாதசி

பூசம்

சித்த

கன்னி

06.00-07.30

19

5.10.2016

புதன்

சதுர்த்தி

அனுஷம்

சித்த

தனுசு

11.00-12.00

20

06.10.2016

வியா.

பஞ்சமி

அனுஷம்

சித்த

துலாம்

07.30-8.30

30

16.10.2016

ஞாயி.

ப�ௌர்.

ரேவதி

அமிர்த

துலாம்

06.30-08.00

3

19.10.2016

புதன்

(தே)சதுர்

ர�ோஹிணி

சித்த

தனுஸ்

10.00 - 11.30

12

28.10.2016

வெள்.

(தே)த்ரய�ோ

ஹஸ்தம்

அமிர்த

துலாம்

06.00 –- 07.00

19

04.11.2016

வெள்.

பஞ்சமி

மூலம்

அமிர்த

தனுசு

09.00 - 10.30

21

06.11.2016

ஞாயி.

சஷ்டி

உத்தராடம்

அமிர்த

வ்ருச்சி.

07.00 - 08.30

21

06.11.2016

ஞாயி.

சப்தமி

உத்தராடம்

அமிர்த

மகரம்

11.00 - 12.00

24

09.11.2016

புதன்

தசமி

சதயம்

சித்த

மகரம்

11.00 - 12.00

26

11.11.2016

வெள்.

த்வாதசி

உத்தரட்

சித்த

வ்ருச்சி.

07.00 –- 08.30

5

20.11.2016

ஞாயி.

(தே)சப்த.

பூசம்

சித்த

தனுசு

09.00 - 10.00

12

27.11.2016

ஞாயி. (தே) த்ரய�ோ

ஸ்வாதி

சித்த

மகரம்

10.00 - 11.30

16

01.12.2016

வியா.

த்விதீயை

மூலம்

சித்த

மகரம்

09.30 - 11.00

20

05.12.2016

திங்.

சஷ்டி

அவிட்டம்

சித்த

மகரம்

09.30 - 10.30

24

09.12.2016

வெள்.

தசமி

ரேவதி

அமிர்த

தனுசு

07.00 –- 08.30

8

23.12.2016

வெள்.

(தே)தசமி

சித்திரை

சித்த

தனுசு

06.30 - 08.00

17

01.01.2017

ஞாயி.

த்ருதீயை

திருஓணம்

அமிர்த

மகரம்

08.00 –- 09.30

21

05.01.2017

வியா.

சப்தமி

உத்தரட்

சித்த

மகரம்

07.30 - 09.00

28

12.01.2017

வியா.

பெளர்.

புனர்பூசம்

அமிர்த

மீனம்

11.00 - 12.00

தை 10 19 20 21 27

23.01.2017 01.02.2017 02.02.2017 03.02.2017 09.02.2017

திங். புதன் வியா. வெள். வியா.

(தே)ஏகா. பஞ்சமி சஷ்டி சப்தமி த்ரய�ோ.

புரட்டாசி

ஐப்பசி

கார்த்திகை

மார்கழி

அனுஷம் சித்த கும்பம் 09.00 - 10.00 உத்தரட் சித்த மேஷம் 11.00 - 12.00 ரேவதி சித்த மீனம் 09.30 - 10.30 அச்வினி அமிர்த கும்பம் 07.30 - 09.00 புனர்பூசம் அமிர்த கும்பம் 07.30 –- 08.30

30.3.2016 l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன் l 23


Supplement to Dinakaran issue 30-3-2016 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP- 277/15-17

த.மாஸம்

ஆ.தேதி

கிழமை

திதி

நட்சத்திரம்

ய�ோகம்

லக்னம்

காலை மணி

மாசி 5 11 11 18 24 25

17.02.2017 23.02.2017 23.02.2017 02.03.2017 08.03.2017 09.03.2017

வெள். வியா. வியா. வியா. புதன் வியா.

(தே)சஷ்டி (ேத)த்வா. (தே)த்வா. சதுர்த்தி ஏகாதசி த்வாதசி

ஸ்வாதி உத்தராடம் உத்தராடம் அச்வினி புனர்பூசம் பூசம்

சித்த சித்த சித்த அமிர்த சித்த அமிர்த

மீனம் மீனம் மேஷம் ரிஷபம் மேஷம் ரிஷபம்

08.30 - 10.00 08.00 –- 09.30 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 09.00 - 10.00 10.30 - 12.00

பங்குனி 2 15.03.2017 புதன் (தே)த்ருதீ சித்திரை சித்த ரிஷபம் 10.00 - 11.30 3 16.03.2017 வியா. (ேத)சதுர். சுவாதி அமிர்த மேஷம் 08.00 –- 09.30 17 30.03.2017 வியா. த்ருதீயை அச்வினி அமிர்த மிதுனம் 10.30 - 11.30

கிரகணங்கள் சந்திர கிரகணம் :16.09.2016, ஆவணி மாதம் 31ம் தேதி, வெள்ளிக்கிழமை 11.02.2017, தை மாதம் 29ம் தேதி, சனிக்கிழமை சூர்ய கிரகணம் : 01.09.2016, ஆவணி மாதம் 16ம் தேதி, வியாழக்கிழமை 26.02.2017, மாசி மாதம் 14ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை இவை எதுவும் இந்தியாவில் தெரியாது. ஆகவே பரிகாரம் தேவைப்படாது.

ÝùIèñ ஏப்ரல் 1-15, 2016

விலை: ₹20

பலன்

குழுமத்திலிருந்து மாதம் இருமுறை வெளியாகும் தெய்வீக இதழ்

உங்கள் அபிமான

 துர்–முகி ஆண்டு ராசி–ப–லன்–கள்

கச்–சி–த–மான கணிப்பு; சிக்–க–ன–மான பரி–கா–ரங்–கள்

 அடை–யா–ளம் ச�ொல்லி ஆனந்–தத்–தில் ஆழ்த்–திய அனு–மன்

- சுந்–த–ர–காண்ட ஸ்லோ–கங்–கள், விளக்–கங்–கள்.

 ரா–மர் தக–வல்–கள் - படிக்க, படித்து நெகிழ,

நெகிழ்ந்து பரா–ம–ரிக்க...

 நவகி– ர க நாய– க ர்– க ள் ஓலைச் சுவ– டி – க ள் மூலம்

அரு–ளிய துர்–முகி ஆண்டு பலன் - தவத்–திரு ஆறு–முக அரங்–க–ம–கா–தே–சிக சுவா–மி–கள் அவர்–க–ளின் அருள் விளக்–கத்–து–டன் (பாகம் 3)

இணைப்பு கேட்டு வாங்குங்கள்!

தற்போது விற்பனையில்... 24l

l

துர்முகி ஆண்டு பலன்

l

30.3.2016

ரா–ம–ந–வமி பக்தி ஸ்பெஷல்

Tamil New Year  

Tamil New Year , Yearly, Books

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you