Page 1

õê‰ 11-2-2018 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

î‹

பரீட்சைக்கு ெடி

ர மா? ா ல க ஆ


2

வசந்தம் 11.2.2018


எலியிடமும் மனிதர்கள்

பாடம் கற்கலாம்!

இயற்கை எழுத்தாளர் யுவதீபன் பேட்டி

ழுத்– த ா– ள ர்– க ள் கதை எழு– து – வ ார்– க ள். கவிதை எழு– து – வ ார்– க ள். யுவ– தீ – ப – னு ம் எழுத்–தா–ளர்–தான். ஆனால் இவர் எழு–தும் விஷ–யங்–கள் வேறு. பதி–னைந்து வய–தி–லி–ருந்தே இயற்கை பாது– காப்பு மற்–றும் உயி–ரி–னங்–க–ளின் சிறப்பு குறித்து கட்–டு–ரை–களை எழுதி வரு–கி–றார். இந்–தியா முழு– தும் தேசிய அள–வில் இயற்கை எழுத்–தா–ளர்–களு – க்– கான கட்–டுரை ப�ோட்–டி–யில் இவர் எழு–திய லைம் பட்–டாம்–பூச்–சி–யின் (lime butterfly) வாழ்க்கை முறை மற்–றும் பழக்–க–வ–ழக்–கங்–களை குறித்த கட்– டு – ர ைக்கு தேசிய அள– வி ல் பரிசு கிடைத்– துள்–ளது. இவ–ரது கட்–டு–ரை–கள், ‘A Naturalist’s Journal’ என்– கி ற த�ொகுப்– பு ப் புத்– த – க – ம ா– க – வு ம் வெளி–வந்–தி–ருக்–கி–றது. அவ–ரி–டம் பேசி–ன�ோம்.

“இந்த துறை பற்–றித – ான் எழு–தவ– ேண்–டும் என்–கிற ஈடு–பாடு உங்–க–ளுக்கு எப்–படி ஏற்–பட்–டது?” ‘ ‘ எ ன க் கு சி ன்ன வ ய – தி ல் இ ரு ந்தே ஜே.கிருஷ்– ண – மூ ர்த்தி அவர்– க – ளி ன் பேச்– சி ன் மேல் தனி ஈடு–பா–டுண்டு. கார–ணம் நான் அவ–ரின் பள்–ளி–யில் தான் படிச்–சேன். அவ–ரின் தத்–து–வங்– களை கேட்டு தான் வளர்ந்–தேன். எந்த ஒரு ஆன்– மீக குருவ�ோ அல்–லது அவர்–க–ளின் முறைய�ோ நமக்கு பாதையை அமைப்–பது கிடை–யாது. ஒவ்– வ�ொ–ரு–வ–ரின் ஆழ்–ம–ன–தில் உள்ள திசை–காட்டி தான் நமக்–கான பாதையை வழி–வகு – க்–கிற – து. அதில்

உள்ள வெளிச்–சம் என்ன என்று அறிந்து அதற்கு ஏற்ப நம் வாழ்க்–கையை பய–ணிக்க வேண்–டும் என்–பது அவ–ரின் கருத்து. நம்மை நாம் படித்–தாலே ப�ோதும், மற்–ற–வர்–க–ளி–டம் தேடி அலைய வேண்– டாம் என்ற அவ–ரின் வார்த்–தை–கள் தான் என்னை கட்–டுரை எழு–தவே தூண்–டி–யது. இது ஒரு பக்–கம் என்–றால், இசை மற்–றும் இயற்கை இரண்டு துறை மேலும் எனக்கு தனி ஈடு–பா–டுண்டு. குறிப்–பாக பட்–டாம்–பூச்–சி–கள், பற–வை–கள் மற்–றும் பாம்–பு–கள் குறித்து படிக்க வேண்–டும் என்று விருப்–பம்–.’’ “நீங்– க ள் இதற்– க ாக சிறப்– பு க் கல்வி ஏதே– னு ம் கற்–றி–ருக்–கி–றீர்–களா?” ‘‘அடிப்–ப–டைக் கல்வி அனை–வ–ருக்–குமே அவ– சி–யம். அதற்–காக பள்–ளிக்கு சென்று தான் படிக்க வேண்–டும் என்–றில்லை. நமக்கு பிடித்த மற்ற விஷ– யங்–க–ளில் கவ–னம் செலுத்த பள்–ளிப் படிப்பு ஒரு தடை–யாக இருக்க கூடாது. நான் பிரை–வேட்–டா–க– தான் என்–னு–டைய மேல்–நிலை பள்–ளிப் படிப்பை படிச்–சேன். நான் படிச்ச பள்–ளி–யின் மற்–ற�ொரு கிளைப் பள்–ளி–யான பாட–ஷா–லா–வில் அதற்–கான வசதி இருந்–தது. அந்த பள்ளி இயக்–கு–ந–ரி–டம் என் விருப்–பத்தை தெரி–வித்–தேன், அவர் ஆம�ோ– திக்க, வீட்–டி–லும் சம்–ம–தம் ச�ொல்ல, என்–னு–டைய இயற்– கை க்– க ான பய– ண ம் துவங்– கி – ய து. நான் படிக்–கும்–ப�ோது அப்–ப�ோது அங்கு +1 மற்–றும் +2 வகுப்–பு–கள் துவங்–க–வில்லை. நான் தான் முதல் மற்–றும் ஒரே மாண–வன். எனக்கு வகுப்–பு–கள் நடக்–காது. நானே படிப்–பேன், புரி–யாத மற்–றும்

11.2.2018

வசந்தம்

3


தெரி–யாத பாடங்–களை மட்–டும் ஆசி–ரி–யர்–க–ளி–டம் கேட்டு தெரிந்–துக் க�ொள்–வேன். மற்ற நேரங்–களி – ல் இசை மற்–றும் இயற்கை சார்ந்த விஷ–யங்–க–ளில் என்னை ஈடுப–டுத்–திக் க�ொள்ள ஆரம்–பிச்–சேன். அதற்கு முதல் கட்–ட–மாக இங்–கி–லாந்து இசை பயிற்சி பள்–ளி–யான டிரி–னிட்–டி–யில் ர�ொக்–கர்–டர் இசைக் கரு–விக்–கான பயிற்சி எடுத்–தேன். இயற்கை சார்ந்த விஷ–யங்–க–ளில் எங்க பள்–ளி–யில் ‘அவுட் ரீச்’ என்ற முறையை அறி–மு–கம் செய்து அதில் பணி–யாற்–றினே – ன். கிராம பள்ளி மாண–வர்–களு – க்கு அறி–வி–யல் சார்ந்த விஷ–யங்–களை செயல் வழி முறை–யில் ச�ொல்–லிக் க�ொடுத்–தேன். மாண–வர்–க– ளுக்கு மட்–டும் இல்–லா–மல் ஆசி–ரி–யர்–க–ளுக்–கும் இதற்– க ான பயிற்சி அளித்– தே ன். கிட்– ட த்– த ட்ட 100க்கும் மேற்– ப ட்ட வர்க்––‌ஷ ாப்– பு – க ள் நடத்தி இருக்–கேன்–.’’ “கல்–லூரி?” ‘‘+2 முடிச்– சி ட்டு விலங்– கி – ய ல் பாடத்தை த�ொலைதூர கல்– வி – யி ல் படிச்– ச ேன். வெட்டி ச�ோதித்–தல் (dissection) செய்ய த�ொலை–தூர கல்வி முறை–யில் சாத்–தி–யம் இல்லை. அத–னால் வசந்தம் 11.2.2018 4

இயற்–பி–யல் எடுத்து படிச்–சது மட்–டும் இல்–லா–மல் பாட–ஷாலா பள்–ளியி – ல் அறி–விய – ல் ஆசி–ரிய – ர– ா–கவு – ம் வேலை பார்த்–தேன். மூன்–றாம் ஆண்டு படிக்–கும் ப�ோது, படிப்–பி–லும் இசை துறை–யி–லும் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும் என்–ப–தால், அவுட் ரீச் முறை– யில் இருந்து வெளி–யே–றி–னேன். தற்–ப�ோது ரெக்– கார்–டர் கரு–வி–யில் செயல்–தி–றன் குறித்த பயிற்சி எடுத்து வரு–கி–றேன். அதற்–கான தேர்வு எனக்கு விரை–வில் நடை–பெற இருக்–கு–.’’ “எழுத்–துப் பய–ணம்?” ‘‘எனக்கு எழுத பிடிக்–கும். பதி–னைந்து வய–தில் இருந்தே எழுத ஆரம்–பித்–தேன். என் மன–தில் த�ோன்–றுவ – து, இயற்கை குறித்த விஷ–யங்–கள் பற்றி எழு–துவ – ேன். எழுத்–தின் மேல் உள்ள ஆர்–வத்தை பார்த்த என் பள்ளி ஆசி–ரி–யர் தான் இயற்கை எழுத்–தா–ளர்–க–ளுக்–கான மத–ராஸ் இயற்–கை–வாத சங்–கம் (Madras Naturalist Society) குறித்து கூறி– னார். நான் எழு–தும் கட்–டு–ரை–களை பதிவு செய்ய ச�ொன்–னார். இந்–தியா முழு–தும் உள்ள இயற்கை எழுத்–தா–ளர்–க–ளுக்–காக அமைக்–கப்–பட்ட சங்–கம். வரு–டந்–த�ோறு – ம், இந்–திய – ா முழுக்க உள்ள சிறந்த


புற்று ந�ோயோ...? கவலை நவண்ோம் வந்து    விட்டது    நவீன    சிகிச்சை

புற்றுந�ோய் என்பது ந�ருப்்பப ந்போல, ந�ருபபு ஒரு கட்டிடத்தில் ஆரம்பித்து எரியும் ந்போழுநே கண்ணுக்கு நேரியோே ந�ருபபுப ந்போறிகள் கோற்றில் எல்லோ தி்ைகளிலும் ்பரவும். �ோம் கண்ணுக்குத் நேரிநே ந�ருபபு ஜூவோ்ல மீது மட்டும் ேண்ணீர் ஊற்றி அ்ைபந்போம். ஆனோல் ்பல தி்ைகளுக்கும் நைனறு ேங்கிய ந்போறிகளில் இருநது மீண்டும் ந�ருபபு ்பற்றி கட்டிடம் முழு்மக்கும் ்பரவி முழு கட்டிடத்்ேயும் அழித்து விடும். ஆகநவ ந�ருபபு கட்டிடத்தின ஒரு ்பகுதியில் இருக்கும்ந்போநே கட்டிடத்தின எல்லோ ்பகுதிகளிலும் ேண்ணீர் ஊற்றினோல் ந�ருபபு ்பரவோமல் முழு கட்டிடத்்ேயும் கோப்போற்றி விடலோம். அதுந்போலத்ேோன புற்றுந�ோயும், உடலில் ஏநேனும் ஒரு ்போகத்தில் ஆரம்பித்ேோலும் ந்பரும்்போநலோர்க்கு அேன நகோடிக்கைக்கோன வி்ேகள் ரத்ேம் மூலம் உடலின முக்கிய ்போகங்களோன மூ்ள, இேயம், சிறுநீரகம், நு்ரயீரல், கல்லீரல் ஆகியவற்றில் நைனறு ேங்கி வளரும். முேலில் ஆரம்பித்ே ்போகத்திற்கு மட்டும் நரடிநயோநேரபிநயோ அல்லது அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது இரண்டும் நைர்த்து நைய்ேோநலோ முழு குைம் உண்டோவது இல்்ல. ந்பரும்்போநலோர்க்கு அறு்வ அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்து சில மோேங்களிநலநய அத்தியோவசிய ்போகங்களுக்கு ்பரவி உயி்ரப ்பறித்து விடுகிறது. கடநே 20 ஆண்டுகளுக்கு முனபு வ்ர ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநது கண்டுபிடிக்கப்படவில்்ல. ஆகநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி மட்டுநம நைய்யப்பட்டது. இனறும் ந்பரும்்போலோன மருத்துவம்னகளில் இ்வநய நைய்யப்படுகினறன. ஆனோல், ைமீ்ப வருடங்களில் ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநதுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கினறன. இவற்்ற ைரியோன கல்வயில் �ரம்புவழியோக ரத்ேத்தில் நைலுத்தினோல் C.T.SCAN, MRI SCAN, PET SCAN ஆகியவற்றிற்கும் நேரியோே உடல் எங்கும் ்பரவி உயிர் ்பறிக்க கோத்திருக்கும் புற்றுந�ோய் வி்ேகள் அழிவதுடன, முேலில் ஆரம்பித்ே ந்பரிய கட்டியும் நமலும் வளரோமல் சுருங்கி ைக்்க ஆகிவிடும். இேற்கு நமலும் நே்வப்பட்டோல் சிறிய அளவு அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது நரடிநயோ நேரபிநயோ நைய்து ்வத்தியத்்ே பூர்த்தி நைய்யலோம். இத்ே்கய �வீன மருநது சிகிச்ையிலும், மோர்்பகபபுற்றுந�ோய், மூசசுக்குழோய் புற்றுந�ோய்,

உைவுக்குழோய் புற்றுந�ோய், கர்ப்பப்்ப புற்று ந�ோய், �ோக்கு புற்றுந�ோய், ஆண்குறி புற்றுந�ோய், குழந்ேகள் புற்றுந�ோய் ஆகியவற்்ற ஆ்பநரஷன நைய்து அகற்றோமல் ்வத்தியம் நைய்யலோம். இதுேவிர ஏற்கனநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்தும் முற்றி உடலில் ்பல ்போகங்களுக்கும் ்பரவி உயிர் குடிக்கக் கோத்திருக்கும் ்பலருக்கு, �வீன மருநதுகள் அளித்து வோழ�ோள் மற்றும் வோழவின ேரம் (Quantity and quality of life) கு்றயோமல் கோப்போற்றலோம், நரடிநயோநேரபி மற்றும் அறு்வ சிகிச்ை நைய்தும் குைம்டயோே புற்றுந�ோ்யயும் இம்மு்றயில் குைப்படுத்ேலோம்.

AIDS ந�ோயில் பி்ழத்ேவரில் ்பலருக்கு சில ஆண்டுகளில் புற்றுந�ோயும் வருகிறது. புற்று ந�ோயோளிகள் சிலருக்கு AIDS இருக்கிது. ைமீ்பத்தில் வநதிருக்கும் �வீன சிகிச்ை மு்றகளில் AIDS +புற்றுந�ோய் இரண்டும் உள்ள ந�ோயோளிகளுக்கும் �ல்ல ்வத்தியம் நைய்ய முடியும் எனகிறோர் நைன்ன மருத்துவ மருநதியல் து்றயில் ்பணியோற்றி ஓய்வு ந்பற்ற ந்பரோசிரியர். இவர் 30 ஆண்டுகளோக இத்து்றயில் ்பணியோற்றி வருகிறோர். கடநே 15 ஆண்டுகளோக அ்னத்து வ்க புற்றுந�ோய்க்கும் சிகிச்ை அளிப்பேற்நகனநற மந்ேநவளி மோர்க்நகட் அருகில் K.K.R. மருத்துவம்ன்ய நிறுவி சிகிச்ை அளித்து வருகிறோர்.

8883000123/9884057000 9884057000 8883000123/8760110011 044-42067705 எண். வெங்கடகிவெளிருஷ்ணா டு, மந்தை நி்ையம்ல், மந்தை அருகில்வ, ெளி,மந்தைவென்னை-600028 வெளி, வென்னை-28. ப.எண்.26/74,9,மந்தை வதைரு,ேரணாமந்தை வெளிவெளிமார்கேேருநது வகெட் அருகி 11.2.2018

வசந்தம்

5


இயற்கை எழுத்–தா–ளர்–க–ளின் கட்–டு–ரைக்கு விருது வழங்–கப்–ப–டும். கடந்த ஆண்டு Bel Plants and Lime Caterpillars என்ற தலைப்–பில் நான் எழு–திய கட்–டு–ரைக்கு விருது கிடைத்–த–து–.’’ “இயற்–கையை இவ்–வ–ளவு காத–லிக்–கி–றீர்–களே?” ‘‘பாட–ஷாலா தான் எனக்கு இயற்–கையை அறி– மு–கம் செய்–தது. அங்கு மருத்–துவ பூங்கா உள்–ளது. அங்கு பல–த–ரப்–பட்ட மருத்–துவ செடி–கள் வளர்த்து வந்–த�ோம். தின–மும் செடி–க–ளு–டன் உரை–யா–டும் வாய்ப்பு எனக்கு அங்கு கிடைச்–சது. செடி–களை நாடி வரும் பற–வை–கள், பட்–டாம்–பூச்–சி–களை பார்க்– கும் ப�ோது இயற்கையைக் கண்டு பிர–மிப்–பாக இருக்–கும். ஒவ்–வ�ொரு உயி–ரி–னத்–தின் வித்–தி–யா–ச– மான நிறங்– க ள், அமைப்– பு – க ள் மற்–றும் குணா–தி–ச–யங்–களை கண்– கா–ணிக்–கும் வாய்ப்பு கிடைச்–சது. அதன் குணா–திச–யங்–களை நான் என்–னு–டன் ஒப்–பிட்டு பார்ப்–பேன். அதை கட்–டு–ரை–யாக வரை–வேன். இயற்கை குறித்து எழு– து – வ – தி ல் இரண்டு வகை–யுண்டு. ப�ொது–வாக இயற்கை பற்றி எழு–துப – வ – ர்–கள், ஒரு பறவை என்–றால் அதன் அமைப்பு மற்–றும் குணா–திச – ய – ங்–கள், வாழ்க்கை முறை பற்றி தான் எழு–து–வார்–கள். நான் அதில் இருந்து க�ொஞ்– ச ம் மாறு–பட்டு, இயற்–கை–யில் பார்க்–கும் ஒவ்–வ�ொரு விஷ–யங்–களு – ம் எனக்–குள் எவ்–வாறு பிர–தி–ப–லிக்–கி–றது என்–பதை எழு–தி–னேன். இயற்–கை–யு–டன் உற–வா–டும் ப�ோது, மனி–தர்–க–ளி–டம் இருந்து விலகி இருக்–கி– ற�ோம். அவர்–கள் மன–தில் ப�ொறாமை மற்–றும் ஈக�ோ–வில் இருந்து துரத்–தப்–படு – கி – ற�ோ – ம். நம்–முடை – ய பிர– தி – ப – லி ப்– பி ற்கு முக்– கி – ய த்– து – வ ம் க�ொடுக்க முடி–யும்–.’’ “பட்–டாம்–பூச்–சி–கள் மீது ஏன் அத்–தனை பிரி–யம்?” ‘‘நான் பாட–ஷா–லா–வில் இருந்த ப�ோது அங்– குள்ள மருத்–துவ த�ோட்–டத்–திற்கு நிறைய லைம் பட்–டாம்–பூச்–சிக – ள் (lime butterfly) வரும், இலை–யில் முட்டை இடும். அதில் இருந்து வெளி– ய ா– கு ம் கம்–ப–ளிப்–பூச்சி பின்பு ப்யூ–வாக மாறி கடை–சி–யில் பட்–டாம்–பூச்–சிய – ாக சிற–கடி – த்து பறக்–கும். முட்டை இட வரும் பட்–டாம்–பூச்சி அதற்–கான சரி–யான செடியை தேர்வு செய்ய தன் கால்–க–ளால், மேளம் வாசிப்– பது ப�ோல் இசைத்து பிறகு தான் முட்–டை–யி–டும். பார்க்–கவே சுவா–ரஸ்–ய–மாக இருக்–கும். குறிப்–பாக வில்வ மர இலை–யில் தான் இந்த எலு–மிச்சை வசந்தம் 11.2.2018 6

பட்–டாம்–பூச்–சி–கள் முட்–டை–யி–டும். பச்சை நிறத்– தில் கடு–க–ள–வில் தான் அதன் முட்டை இருக்–கும். அதில் இருந்து வெளி–யா–கும் புழு வேறு நிறத்–தில் இருக்–கும். அது இலையை சாப்–பிட்டு ப்யூ–பா–வாக உரு–மாறி ஒரு கூடு ப�ோல அமைத்–துக் க�ொள்–ளும். இந்த நிலை–யில் அந்த மரத்–தில் இதர உயி–ரின – ம – ான எட்–டுக்–கால் பூச்சி மற்–றும் பற–வை–க–ளுக்கு இதன் முட்டை மற்–றும் புழு வடி–வம் உண–வாக மாறும் என்– ப – த ால் அதில் இருந்து தன்னை எவ்– வ ாறு பாது–காத்–துக் க�ொள்–கி–றது என்று அந்த கட்–டு–ரை– யில் விவ–ரித்து இருக்–கி–றேன். இந்த கட்–டு–ரையை எழு–தும் ப�ோது என் வாழ்க்–கை–யில் நடக்–கும் சம்–ப– வங்–கள் மற்–றும் அதன் குணா–திச–யங்–களை ஒப்– பிட்டு பார்த்து அதை–யும் கட்–டு–ரை–யில் குறிப்–பிட்டு இருந்–தேன். இயற்கை சார்ந்து மட்–டும் இல்–லா–மல், அதில் நம்–மு–டைய அனு–ப–வங்–க–ளை–யும் பகிர்ந்–த– தால் என்–னுடை – ய கட்–டுர – ைக்கு விருது கிடைச்–சது – .–’’ “எழுத்து, உங்–கள் உணர்–வு–க–ளின் வடி–காலா?” ‘‘உணர்–வுக – ளு – க்கு உரு–வம் கிடை–யாது. அதற்கு எழுத்து மூலம் உரு– வ ம் க�ொடுக்க முடி– யு ம். குறிப்–பாக இயற்கை சார்ந்த விஷ–யங்–கள். இயற்– கையை நம் வாழ்க்–கையு – ட – ன் இணைக்க முடி–யும் என்– ப – த ால், நான் எழு– து ம் ஒவ்– வ�ொரு கட்–டு–ரைக்–கும் உயி–ரோட்– டம் க�ொடுக்க முடி–கிற – து. இது வரை 30க்கும் மேற்–பட்ட கட்–டு–ரை–களை இயற்–கை–யு–டன் எனக்கு ஏற்–பட்ட அனு– ப – வ த்தை க�ொண்டு எழுதி இருக்–கேன். உதா–ரண – த்–திற்கு நான் பாட–ஷா–லா–வில் படிக்–கும் ப�ோது அங்கு எலித்–த�ொல்லை இருந்–தது. எலிப்–ப�ொறி வைத்த ப�ோது ஒரு எலி மட்–டும் அதில் சிக்–கவே இல்லை. ப�ொறி மரத்–தினை சுரண்டி விட்டு தப்– பி த்து விடும். ஆய்வு செய்த ப�ோது, அதற்கு கண்– ப ார்வை இல்லை என்று தெரிந்–தது. தான் ப�ொறி–யில் சிக்–கி–யது தெரி–யா–மல், வெளியே செல்ல என்ன வழி என்று அதனை தேடி சென்–றுள்–ளது. ஆபத்தை பற்றி உண–ரா– மல் இருக்–கும் ப�ோது, அதில் இருந்து மீள்–வ–தற்– கான வழியை நாம் கண்–ட–றிய முடி–யும் என்–பதை இயற்கை மூலம் நான் கற்–றுக் க�ொண்ட பாடம். இது மானுட வாழ்–வுக்கு எவ்–வ–ளவு பெரிய தரி–ச– னம்? தத்–து–வங்–களை வாசிக்–கா–மல�ோ, கேட்–கா– மல�ோ கூட மனி–த–வாழ்–வின் ரக–சி–யங்–களை நாம் இயற்–கை–யி–ட–மி–ருந்து கற்க முடி–யும். இயற்கை குறித்த என்–னு–டைய அனு–ப–வங்–கள் மற்–ற–வர்–க– ளுக்–கும் உத–வி–யாக இருக்–கும் என்–ப–தால், நான் எழு–திய கட்–டுர – ை–களை A Naturalist’s Journal என்ற தலைப்–பில் புத்–த–க–மாக வெளி–யிட்டு இருக்–கேன். மேலும் அரசுப் பள்ளி மற்–றும் கிரா–மப்–புற பள்ளி மாண–வர்–க–ளுக்கு இயற்கை சார்ந்த விஷ–யங்–கள் குறித்த விழிப்–பு–ணர்ச்சி மற்–றும் பயிற்சி அளித்து வரு–கி–றேன்–.’’

- ப்ரியா


݆®ê‹ «ï£Œ‚° ñ¼‰¶ 致H®Š¹ ݆®ê‹ «ï£ò£™ «è£®‚èí‚è£ù °ö‰¬îèœ àôè‹ º¿õ¶‹ £F‚èŠ†®¼‚Aø£˜èœ. å¡ø¬ó õò¶ ºî™ ݆®ê‹ «ï£¬ò 致H®‚è º®»‹. W›è‡ì £FŠ¹èœ ݆®ê‹ «ï£J¡ ÜP°Pò£è Þ¼‚èô£‹. n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

ï¡ø£è «ê º®ò£¬ñ, ñŸø °ö‰¬îèÀì¡ «ê˜‰¶ M¬÷ò£ì£ñ™ Þ¼Š¶, ù «²î™, è£óíI¡P CKŠ¶, Ü™ô¶ Ü¿õ¶. MˆFò£êñ£ù åL â¿Š¹õ¶ ùˆî£«ù 讈¶‚ ªè£œõ¶, î¬ô¬ò ²õK™ «ñ£F óCŠ¶ ªò˜ ªê£™L ܬöˆî£½‹ F¼‹HŠ £˜‚è£ñ™ Þ¼Š¶. I‚C, ô£K êˆî‹ «è†ì£™ òŠ´õ¶ è‡¬íŠ £˜ˆ¶ «ê£F¼Š¶ îQ¬ñ¬ò M¼‹¹õ¶ è£óíI¡P ñŸø‚ °ö‰¬îè¬÷ Ü®Š¶ ¬è 裙è¬÷ «õèñ£è ܬꈶ MˆFò£êñ£è êˆî‹ «£´î™. Mó™ ÅŠ¹î™, ïè‹ è®ˆî™, ⊫£¶‹ â„C™ 忾î™.

݆®ê‹ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? ݆®ê‹ â¡¶ ͬ÷ £FŠ¹ «ï£Œ A¬ìò£¶. ñ£ø£è, ͬ÷ ïó‹¹ ªê™ £FŠ¹ Ý°‹. ݆®ê‹ £FŠ¹œ÷ °ö‰¬îèO¡ ͬ÷ £F‚èŠ†®¼‚裶. ݆®ê‹ £FŠ¹œ÷ °ö‰¬îèO¡ àì‹H½‹ â‰î £FŠ¹‹ Þ¼‚裶. ñ£ø£è ͬ÷ ïó‹¹ ªê™èœ ñ†´«ñ £F‚èŠ†®¼‚°‹. âƒèœ ªê¡¬ù óˆù£ Cˆî ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ õöƒèŠ´‹ CA„¬êò£™ ͬ÷ ïó‹¹ ªê™èœ êK ªêŒòŠ´õ ݆®ê‹ °¬ø£´ °íñ£Aø¶.â‰î õò¶ °ö‰¬îèÀ‹ Þ‰î ñ¼‰¬î ꣊Hìô£‹.݃Aô ñ¼‰¶èœ ãî£õ¶ å¼ «ï£Œ‚è£è â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹ °ö‰¬î»‹ ÜîÂì¡ «ê˜ˆ¶ Þ‰î ñ¼‰¬î â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ 㶋 ‚è M¬÷¾èœ ãŸ죶.Þ‰î ñ¼‰¶ ꣊H´õ ñò‚è«ñ£ Aó‚è«ñ£ ãŸ죶. Þ‰î ñ¼‰¶ ºŸP½‹ ÍL¬èò£™ îò£K‚èŠ´Aø¶. ñ¼‰¶ ꣊H†´ °íñ¬ì‰î °ö‰¬îè¬÷ è£í WWW.AUTISM CURE.IN. â¡ø Þ¬íò î÷ ºèõK¬ò £¼ƒèœ. «ñ½‹ MõóƒèÀ‚°:

óˆù£ Cˆî ñ¼ˆ¶õñ¬ù ÍL¬è Ý󣌄C ¬ñò‹

ñŸÁ‹

8/18, 23&õ¶ ªî¼, ªüŒïè˜, ܼ‹£‚è‹, ªê¡¬ù&600 106 («è£ò‹«´ «¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™ ªüŒïè˜ £˜‚)

Call: 9962812345 / 044 - 66256625

Email:rathnasiddha@gmail.com ªƒèÙ˜, æŘ, î˜ñ¹K, «êô‹, ß«ó£´, «è£¬õ, F¼ŠÌ˜, ñ¶¬ó, F‡´‚è™, F¼„C, F¼ªï™«õL, î…ê£×˜, ï£èŠ†®ù‹, £‡®„«êK ÝAò ÞìƒèO½‹ ñ¼ˆ¶õ Ý«ô£ê¬ù ªøô£‹. 11.2.2018

வசந்தம்

7


8

வசந்தம் 11.2.2018

பரீட்சைக்கு ரெடி ? ா ம ா ஆகல

த�ோ தேர்வு காலம் நெருங்–கி–விட்–டது. ‘அச்–சச்சோ நாம் சரியா படிக்–க–வே–யில்– லை–யே… எப்–படி எழு–தப்–ப�ோ–கி–ற�ோம். ஏதா–வது, க�ோச்–சிங் கிளாஸ் ப�ோலாமா? குரூப் ஸ்டடி பண்–ண–லா–மா… கேள்–வித்–தாள் எப்–படி இருக்– கு ம�ோ?’ என்று மாண– வ ர்– க ள் ஒரு– பு – ற ம் மரு–கிக்–க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள், மறு–பு–றம் கேபிள் கனெக்–ஷ –‌ னை – யு – ம் இன்டர்–நெட் கனெக்–ஷ –‌ னை – யு – ம்


கட் செய்து, ஸ்மார்ட் ப�ோனை, லேப்–டாப்பை ஒளித்து வைத்து, தேர்வு காலங்–களி – ல் வேலைக்கு லீவு ப�ோட்டு, கண் விழித்–துப் படிக்–கும் தங்–கள் மக–னுக்–கு–/–ம–க–ளுக்கு நள்–ளி–ர–வில் பூஸ்ட் கலந்–து– க�ொ–டுத்து பெற்–ற�ோர் பரி–த–வித்–தி–ருப்–பார்–கள். இதெல்–லாம் ஒரு பக்–க–மென்–றால், பழைய கேள்–வித்–தாள்–களை எல்–லாம் ரிவி–சன் டெஸ்ட் வைத்து, ஆவ–ரேஜ் மாண–வர்–க–ளுக்கு சிறப்–புக் கவ–னம் செலுத்தி எப்–ப–டி–யா–வது ரிசல்ட் காட்–டி– விட வேண்–டும் என்று ஆசி–ரி–யர்–க–ளும் ப�ோரா– டிக்–க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள். இப்–படி, மாண–வர்–கள், பெற்–ற�ோர்–கள், ஆசி–ரி–யர்–கள் என முத்–த–ரப்–பி–ன– ருக்–கும் ரத்த அழுத்–தத்தை எகிற வைக்–கும் பர–பர நாட்–கள் இவை. 10, 11, 12 ஆகிய வகுப்–புக்–க–ளுக்–குப் ப�ொதுத்– தேர்வு முறை உள்–ளது. ஒரு–வ–ரின் எதிர்–கா–லத்– தையே நிர்–ண–யிக்–கும் முக்–கி–ய–மான காலக்–கட்– ட–மாக இந்த மூன்–றாண்–டு–கள் இருக்–கின்–றன. இத–னால், டென்–ஷ–னும் பதற்–ற–மும் இருப்–பது இயல்பே. தேர்வு என்–பது வாழ்–வில் முக்–கிய – ம – ான விஷ–யம்–தான். ஆனால், அதற்–காக ஆவ–லா–திய – ாய் வெறும் பதற்–றம் மட்–டுமே அடைந்து ஆகப்–ப�ோ– வது ஒன்–றும் இல்லை. தெளி–வா–கத் திட்–ட–மிட்டு, நிதா–னம – ா–கச் செயல்–பட்–டால் எந்–தத் தேர்–வையு – ம் எளி–தாக எதிர்–க�ொள்–ள–லாம். உடல் ஆர�ோக்–கி–யம், மன ஆர�ோக்–கி–யம், திட்–ட–மிட்ட இலக்கு ஆகி–யவை முக்–கி–யம். உடல் ஆர�ோக்–கி –ய–ம ாக இருந்– தால் மனம் இயல்– பா– கவே ஆர�ோக்–கி–ய–மா–கும். இத–னால் நமக்–கான இலக்கைத் திட்–ட–மிட்டு அதை ந�ோக்கி நகர முடி– யும். மாண–வர்–கள் மனம் முழு–மை–யாய் முதி– ரா–தது. ஒரு சின்ன விஷ–யம்–கூட அவர்–க–ளைக் கடு–மை–யாய் பாதிக்–கக்–கூ–டும். எனவே, இந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் மன ஆர�ோக்–கி–யம் காப்–ப–தில் நாம் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். அதே சம–யம் எல்லா பிரச்–ச–னை–க–ளும் மனப் பிரச்–ச–னை–களே என்–றும் விட்–டு–விட முடி–யாது. அத–னுள் உடல் நலப் பிரச்–ச–னை–க–ளும் இருக்–கக்–கூ–டும். எனவே, அதி–லும் கவ–ன–மாக இருக்க வேண்–டும். கல்வி பயில்–வத – ற்கு ஆர�ோக்–கிய – ம – ான சூழல் முக்–கிய – ம். அவற்றை நாம் உரு–வாக்–கிக்–க�ொடு – த்–தாலே இங்கு ஒவ்–வ�ொரு குழந்–தை–யும் சாத–னை–யா–ளர்–தான்.

மாண–வர்–கள் என்–ன–வெல்–லாம் செய்ய வேண்–டும்? மாண–வர்–க–ளுக்கு நம்–மால் முடி–யும் என்ற தன்–னம்–பிக்கை எப்–ப�ோ–தும் வேண்–டும். அது–தான் வெற்–றிக்–கான முதல் படி. நாம் அன்–றாட – ம் படித்த பாடத்–தைத்–தான் தேர்–வுக்கு முன்–பா–கப் படிப்–ப�ோம். அத–னால், அதை ஞாப–கப்–ப–டுத்–தும்–வி–த–மா–க ரிவி– சன் ரீடிங் மட்–டும் செய்–தாலே ப�ோதும். படித்த பாடத்தை திரும்ப திரும்ப படிப்–பது அதை நன்கு நினை–வில் நிறுத்த வழி–வ–குக்–கும். அதைவிட எழு– தி ப்– ப ார்ப்– ப து இன்– ன – மு ம் சிறந்த பயிற்சி. இத–னால், தேர்வு நேரத்–தில் அந்–தக் கேள்–விக்கு எப்–படி பதில் அளிப்–பது என்ற பதற்–றமு – ம் நீங்–கும். ஒவ்–வ�ொரு பாடத்–தை–யும் எப்–ப–டிப் படிக்–கப்–

ப�ோ– கி – ற �ோம் என அட்– ட – வ – ணை – யி ட்டு அன்– றன்–றைய பாடத்தை அன்–றன்று ரிவி–சன் ரீடிங் செய்–யுங்–கள். கடந்த வரு–டங்–களி – ல் அதிக மதிப்–பெண் எடுத்த மாண–வர்–க–ளைத் தேடிச்–சென்று அவர்–கள் திட்–ட– மிட்ட விதம், படித்த முறை, அதில் இருந்த சவால்– கள் ஆகி–யவ – ற்–றைக் கேட்–டறி – யு – ங்–கள். அவர்–களி – ன் அனு–ப–வம் நமக்கு உத–வக்–கூ–டும். முக்–கி–ய–மான கேள்வி-பதில் என்று ஆசி–ரி–யர்– கள் ச�ொல்–பவற்றை – அதிக சிரத்–தையு – ட – ன் படிப்–பது நல்–லது. அது ப�ோன்ற கேள்–வி–கள் நம் மதிப்– பெண்ணை உயர்த்–தும் உத்–த–ர–வா–தங்–கள் என்–ப– தால் அதற்–கான பதி–லில் சந்–தே–கமே இல்–லாத அள–வுக்கு தர–வாக – ப் படித்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். புரிந்து படிப்–பது. அப்–ப–டியே அச்–ச–டித்–தது ப�ோல் மன–னம் செய்–வது என இரண்டு வகை–யான படிக்–கும் முறைகள் உள்–ளன. இதில் ஒவ்–வ�ொரு மாண–வ–ரும் ஏதே–னும் ஒரு–வ–கை–யில் சிறப்–பாக இருப்–பார்–கள். ஒரு பாடத்தை நன்கு புரி–யும்–படி படித்–துக்–க�ொள்–வது மிக–வும் முக்–கி–யம். இத–னால் எதிர்–கா–லத்–தில் எப்–ப�ோ–துமே அந்–தப் பாடம் மறக்– காது. அப்–படி நன்கு புரி–யும்–படி படித்–துவி – ட்டு அதை அச்–ச–டித்–தது ப�ோல் மன–ன–மும் செய்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். அப்–படி – யே மன–னம் செய்து எழு–துவ – து நல்ல மதிப்–பெண் கிடைக்க சுல–பம – ான வழி என்–ப– தால் மாண–வர்–கள் அதை–யும் பின்–பற்ற வேண்–டும். எதை, எப்–ப�ோது படிக்க வேண்–டும் என்–பது மட்– டும் இல்–லா–மல், குறிப்–பிட்ட ஒரு பதி–லில் எத்–தனை கேள்–வி–கள் அடங்கி இருக்–கின்–றன என்–ப–தை–யும் திட்–ட–மிட்டு யூகித்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். மாதிரி வினாத்–தாள்–களை அடிக்–கடி பார்க்க வேண்–டும். அதன்–படி சுய–ப–ரி–ச�ோ–தனை செய்–யும் வித–மாக, நமக்கு நாமே தேர்வு எழு–திப் பரி–ச�ோ– தித்–துக்–க�ொள்–ள–லாம். அப்–ப�ோ–து–தான், தேர்வை சுலபமாக எதிர்கொள்ள முடி–யும். வேக–மா–க–வும் தெளி–வா–க–வும் எழு–தும் பழக்– கம் நல்ல மதிப்–பெண்–க–ளுக்கு முக்–கி–யம். சில ஆசி–ரி–யர்–கள் தெளி–வான கையெ–ழுத்–துக்–கா–க– கூட கூடு–தல் மதிப்–பெண் தரு–வார்–கள் என்–ப–தால் அதி–லும் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். எப்–ப�ோ–தும் தேர்–வுக்–கு குறித்த நேரத்–துக்–குச் சென்–று–வி–டுங்–கள். தேர்–வைப் பதற்–ற–மின்றி எதிர்– க�ொள்ள நேர மேலாண்மை மிக–வும் முக்–கி–யம். கண்–கா–ணிப்–பா–ளர் தேர்–வுத்–தாளை – க் க�ொடுத்–த– துமே பதற்–ற–மின்றி கேள்–வித்–தாளை முழு–மை–யா– கப் புரட்–டுங்–கள். எது எல்–லாம் தெரிந்த கேள்வி என்று பார்த்–து–விட்டு நன்கு தெரிந்த பதில்–களை கட–க–ட–வென எழு–துங்–கள். ஓர–ளவு பதில் தெரிந்த கேள்–வி–களை இரண்–டா–வ–தாக எழு–த–லாம். முடிந்–த–வரை எல்லா கேள்–வி–க–ளை–யும் அட்– டெண்ட் செய்ய முய–லுங்–கள். ஏதே–னும் ஐந்து வினாக்–க–ளுக்கு விடை–யளி என்ற ஆப்–ஷன் கேள்– வி–களி – ல் நான்–குக்–குத்–தான் உங்–களு – க்கு மிக நன்– றா–கப் பதில் தெரி–யும் என்–றால் அந்த நான்–கையு – ம் முத–லில் எழு–திவி – ட்டு, ஓர–ளவு தெரிந்த ஐந்–தாவ – து பதி–லை–யும் அட்–டெண்ட் செய்ய தவ–றா–தீர்–கள்.

11.2.2018

வசந்தம்

9


படிப்பு த�ொடர்–பா–கச் சில நுணுக்–கங்–களை நாம் கற்–றுக்–க�ொள்–ளத் தயங்–கக் கூடாது. கற்–றுக்– க�ொள்–ளும் விஷ–யத்–தில் வெட்–கம், கூச்–சம் அறவே கூடாது. தன்–னைப் பற்–றிய தாழ்வு மனப்–பான்மை எழவே கூடாது. ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருப்–ப–து–தான் அனைத்–துக்– கும் ஆதா–ரம். எனவே, உட–லினை உறு–தி–செய்ய வேண்–டும். அது எப்–ப�ோ–தும் கைக�ொ–டுக்–கும். நிதா– ன மான சந்– த �ோ– ஷ – ம ான தரு– ண ங்– க – ளி ல் படிப்– ப து என்– ப து, மன– து க்கு மட்– டு ம் அல்ல, உட–லுக்–கும் சுக–மா–னது. உழைப்–பைப் ப�ோலவே ஓய்– வு ம் முக்– கி – ய ம் நேரம் காலம் பாரா– ம ல் படித்–துக்–க�ொண்டே இருந்து உடல்–நி–லை–யைக் கெடுத்–துக்–க�ொள்ள கூடாது. த�ொடர்ந்து படித்–துக்–க�ொண்டே இருந்–தால், ஒரு கட்–டத்–தில் இன்று படித்–தது ப�ோதும் என்ற மன– நி – ல ைக்கு நாமே வந்– து – வி – டு – வ� ோம். ஒரே நாளில் அதி– க ம் படித்– தா ல், தேவை இல்– ல ாத டென்–ஷன் ஏற்–ப–டும். எனவே, ஒவ்–வ�ொரு நாளும் குறிப்–பிட்ட கால அள–வுக்கு மட்–டுமே படிப்–பது எனத் திட்–ட–மி–டுங்–கள். தேர்– வு க் காலங்– க – ளி ல் ஆர�ோக்– கி – ய – ம ான

சரி–விகி – த உணவை உட்–க�ொள்–வது அவ–சிய – ம். நாம் வழக்–கம்–ப�ோல் சாப்–பி–டும் உண–வையே சாப்–பிட வேண்–டும். எளி–தில் செரி–மா–னம் ஆகும் உணவை எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். தேர்வு நேரங்–க–ளில் நல்ல தூக்–கம் வேண்– டும். குறைந்–தது 7 - 8 மணி நேர–மா–வது தூங்க வேண்–டும். நெருக்–க–டி–யான நேரத்–தில் படிப்–பது மன–தில் பதி–யாது. மன–நி–லை–யைத் தாண்டி நாம் எது செய்– தா–லும், அது த�ோல்–வி–யைத்–தான் தரும். ஆர�ோக்– கி–ய–மான மன–நி–லையை மட்–டுமே படிப்–ப–தற்–குத் தேர்ந்–தெ–டுங்–கள். நமது மூளை–யில் எந்த விஷ–யம் பதி–வ–தற்–கும் அந்த விஷ–யத்–தின் கடி–னத்–தன்மை, நமது கிர– கிக்–கும் சக்தி, அப்–ப�ோ–தைய மன–நிலை ஆகிய கார–ணங்–க–ளால் அதற்–கேற்ற காலத்தை எடுத்–துக்– க�ொள்–ளும். அதற்–குக்–கூட நேரம் க�ொடுக்–கா–மல் படித்–து க்–க�ொண்டே இருந்–தால், நஷ்–ட ம் நமக்– குத்–தான். எல்லா பாடங்–க–ளை–யும் படிக்க வேண்– டும்–தான். ஆனால், அதற்–காக எல்–லா–வற்–றை–யும் ஒரே நாளில், ஒரே நேரத்–தில் படிக்க முடி–யாது என்–ப–தை–யும் புரிந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும்.

எக்–ஸாம் டயட்  தின–மும் 1 முதல் 2 லிட்–டர் தண்–ணீர் அருந்த வேண்–டும். இத–னால் தேவை–யற்ற உடல் உஷ்– ணம் தவிர்க்–கப்–ப–டும். உடல் சம–நி–லை–யு–டன் இருக்–கும். தேவை–யற்ற கழி–வு–கள் உட–லில் தங்–காது.  காலை– யி ல் சத்– து – ம ாவு உருண்– டை – யை த் தர–லாம். இதில், உட–லுக்கு அவ–சி–ய–மான மாவுச்–சத்து, புர–தச்–சத்து, நார்ச்–சத்து, க�ொழுப்– புச்–சத்து, வைட்–ட–மின்–கள், நுண்–ணூட்–டச்–சத்– துக்–கள், தாது–உப்–புக்–கள் நிறைந்–துள்–ளன.  எலு–மிச்–சைச் சாறு, ம�ோர், இள–நீர் ப�ோன்ற எனர்–ஜிய – ான பானங்–களை – யு – ம் அருந்–தல – ாம். புத்– து – ண ர்வு தரும் உணவை எடுத்– து க் –க�ொள்–வ–தும் அவ–சி–யம். – சாண்ட்–விச்,  படிக்–கும்–ப�ோது, இடை–யிடையே பழங்–கள், ஸ்மூத்தி, பழச் சாறு, காய்–கறி சாலட் க�ொடுக்– க – ல ாம். இத– ன ால், உடல் ச�ோர்வு நீங்–கும். சுறு–சு–றுப்பு அதி–க–ரிக்–கும்.  புர– த ச்சத்து நிறைந்த உண– வு – க ள் நரம்பு மண்–ட–லச் செயல்–பா–டு–களை அதி–க–ரிக்–கச் செய்–யும். எனவே, பருப்பு வகை–கள், நட்ஸ் சேர்க்–க–லாம்.  கேரட், பரங்–கிக்–காய், பச்–சைக் காய்–க–றி–கள் மற்–றும் பழங்–க–ளைத் தர–லாம். இத–னால், ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதி–க–ரிக்–கும். சளி, காய்ச்–சல் ப�ோன்ற சிறு–சிறு த�ொல்–லை–கள் நெருங்–காது.  வால்–நட், பாதாம், பிஸ்தா, முந்–திரி ஃப்ளாக்– ஸீட்ஸ் மற்–றும் மீன் ஆகி–ய–வற்–றில் உள்ள ஒமேகா 3 ஃபேட்டி ஆசிட் வகை–கள் உள்– ளன. இவை மூளை– யி ல் நல்ல க�ொழுப்–

பைச் சேர்த்து அதன் செயல்– ப ா– டு – க ளை சிறப்–பாக்–கு–கின்–றன.  வல்–லாரைக் கீரை நினை–வாற்–றலை மேம்– ப– டு த்– த – வ ல்– ல து. மூளை– யி ன் நிய�ோ– ர�ோ ட்– ரான்ஸ்–மிட்–டர்–க–ளைத் தூண்டி சிறப்–பா–கச் செயல்–பட வைக்–கும். நார்ச்–சத்து நிறைந்–தி– ருப்–ப–தால் செரி–மா–ன–மும் சீரா–கும்.  வெண்–டைக்–காய், வால்–நட், வல்–லாரை மூன்– றுமே மூளை– யி ன் நண்– ப ர்– க ள். இவற்றை வாரம்– த�ோ – று ம் வேறு வேறு நாட்– க – ளி ல் எடுத்–துக்–க�ொள்–வது மூளையை வலு–வாக்–கும்.  பரங்கி விதை– க – ளி ல் துத்– த – ந ா– க ம் அதி– க ம் இருப்–ப–தால், அது குழந்–தை–க–ளின் நினை– வாற்– ற – ல ை– யு ம் சிந்– தி க்– கு ம் திற– னை – யு ம் மேம்–ப–டுத்–து–கி–றது. – ல் வெளியே சாப்–பிடு – வ – தை – த்  தேர்வு சம–யங்–களி தவிர்க்க வேண்–டும். செயற்–கைய – ான பழச்–சா– று–கள், க�ோலா உள்–ளிட்ட கார்–ப�ோ–னேட்–டட் பானங்–கள், பீட்சா, பர்–கர் ப�ோன்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸ், எண்–ணெயி – ல் ப�ொரித்த உண–வுக – ள், சாக்–லேட் ப�ோன்–ற–வற்–றைத் தேர்வு காலங்–க– ளில் தவிர்ப்–பது மிக–வும் நல்–லது. செரி–மா–னத்– துக்–குக் கேடு விளை–விக்–கும் இந்த உண–வுக – ள் வயி–ற�ோடு சேர்த்து உங்–கள் மூளை–யை–யும் பாதிக்–கும் என்று உண–ருங்–கள். ஏனெ–னில் வயிற்–றில் உள்ள பாக்–டீ–ரி–யா–வுக்–கும் மூளை– யின் ஹார்– ம�ோ ன் சுரப்– பு க்– கு ம் த�ொடர்பு இருப்–பத – ாக நவீன ஆய்–வுக – ள் ச�ொல்–கின்–றன.  சின்–னச்–சின்–னப் பிரச்–னை–கள் வந்–தால், உட– லில் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–வாக இருப்–ப– தாக அர்த்–தம். எனவே, ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தி– க�ொண்ட உண–வுக – ளை உண்–பது – ம் அவசி–யம்.

10

வசந்தம் 11.2.2018


தேர்வு காலங்–களி – ல் படிக்–கும்–ப�ோது காய்ச்–சல், சளி, இரு–மல், தலை–வலி ப�ோன்–ற–வையே பெரும்– பா–லும் ஏற்–ப–டும். இதற்கு, மன அழுத்–தம்–கூட ஒரு கார–ண–மாக இருக்–க–லாம். அத–னால், மன–அ–ழுத்– தத்–துக்கு இடம் க�ொடுக்–கா–மல் பார்த்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும். தியா–னம், ய�ோகா உள்–ளிட்ட மனதை அமை–திப்–ப–டுத்–தும் பயிற்–சி–கள் செய்–ய–லாம். மன–அழு – த்–தத்–துக்கு ஆளாகி தூங்–கா–மல் இருந்– தால், படித்–த–தும் மறந்–து–ப�ோ–கும். எனவே, நல்ல உறக்–க–மும் அவ–சி–யம். அரை மணி நேரத்–துக்கு மேல் ஒரே இடத்–தில் அம–ரக் கூடாது. இடை–வே–ளை–விட்டு படிப்–பது, எழு–துவ – து நல்–லது. படிப்–புக்கு இடையே சின்–னதா – க உடற்–ப–யிற்சி செய்–ய–லாம். ‘ரிலாக்ஸ்’ எனச் ச�ொல்லி, அதிக நேரம் விளை– யா–டு–வது கூடாது. தேர்வு நேரங்–க–ளில் சினி–மா–வுக்– குப் ப�ோவத�ோ, அதிக நேரம் டி.வி பார்ப்–பத�ோ கூடாது. தேர்வு அறைக்கு அவ–சர அவ–சர– ம – ா–கச் செல்–வ– தைத் தவிர்க்க வேண்–டும். அதுவே, ஒரு–வி–தப் பதற்–றத்தை ஏற்–படு – த்த வாய்ப்பு இருக்–கிற – து. குறித்த நேரத்–துக்கு சற்று முன்பே சென்–றுவி – டு – வ – து நல்–லது. பதில்– க ள் தெளி– வா க இருக்க வேண்– டு ம். கையெ– ழு த்து புரி– யு ம்– ப டி இருக்க வேண்– டு ம். இதற்–காக, சிலர் பதில் எழு–தும் தாளில் பூக்–கள் வரை–வது, டிசைன் செய்–வது என்று நேரத்தை வீணாக்–கிக்–க�ொண்–டி–ருப்–பார்–கள். அது எல்–லாம் அவ–சி–யம் இல்லை. ந ம் – ம ா ல் மு டி – ய ா து எ ன்ற உ ண ர்வை ஒரு–ப�ோ–தும் உரு–வாக்–கிக்–க�ொள்–ளக் கூடாது. அந்த உணர்–வுதா – ன் பயத்–துக்–கான ஆரம்–பம். த�ோல்–விக்– கான முதல் படி. தேர்–வுக்–குச் சில மணி நேரம் முன்–பாக நாம் எதை–யுமே படிக்–கக் கூடாது. எதை–யுமே ஏன�ோ தான�ோ எனப் படிக்–கக் கூடாது. படிக்–கும்–ப�ோது நாம், வேறு ஒரு சிந்–த–னை–யில் இருப்–பது நிச்–ச–யம் கூடாது. படிக்– கு ம்– ப� ோத�ோ தேர்வு எழு– து ம்– ப� ோத�ோ எதிர்–கா–லப் படிப்பு மற்–றும் வேலை பற்றி சிந்–திக்– கவே கூடாது. மற்–றவ – ர்–களை நம்–முட – ன் ஒப்–பிட்–டுப் பார்க்–கவே கூடாது.

பெற்–ற�ோர்–கள் என்ன செய்ய வேண்–டும்? மதிப்–பெண் பெறு–வது என்–பது நீண்ட காலத் திட்–டம். இதில் மாண–வர்–க–ள�ோடு சேர்ந்து பெற்– ற�ோர்– க – ளு ம் திட்– ட – மி – ட – ல ாம். குழந்– தை – க – ளி ன் திறன் அறிந்து அதற்கு தகுந்–தாற்–ப�ோல வெற்– றிக்–கான மதிப்–பெண் ந�ோக்–கி நாம் திட்–ட–மி–டு–வது அவ–சி–யம். அவர்–க–ளுக்கு உதவி தேவைப்–ப–டும் இடங்–க–ளில் நாம் உத–வ–லாம். குழந்–தைக – ளி – ட – ம் த�ோழ–மையு – ட – ன் பழக வேண்– டும். கல்வி சம்–பந்த – ம – ாக அவர்–கள் உணர்–வுப்–பூர்–வ– மா–கச் ச�ொல்–லும் விஷ–யங்–களை – க் காது–க�ொடு – த்–துக் கேட்க வேண்–டும். நான் ச�ொல்–வ–தைத்–தான் நீ கேட்க வேண்–டும் என்ற அதி–கா–ரம் வேண்–டாம். அவர்–க–ளின் உணர்–வு–க–ளுக்கு மதிப்–ப–ளி–யுங்–கள்.

அவர் கருத்து தவறு என்று நீங்–கள் நினைத்–தால் அதை கண்–டிப்–பு–டன் ச�ொல்–லா–மல் அன்–பாய், ப�ொறு–மைய – ாய், அக்–கறை – யு – ட – ன் எடுத்–துச்–ச�ொல்ல வேண்–டும். குழந்– தை – க ள் படிப்– பி ல் கவ– ன ம் செலுத்– து – கி–றார்–களா என்–பதை – க் கண்–கா–ணித்–துக்–க�ொண்டே இருக்க வேண்–டும். அவர்–கள் கவ–னம் சித–றும் நேரத்–தில் சுட்–டிக்–காட்ட தயங்–கக் கூடாது. அதே சம–யம், எந்–நே–ர–மும் படி படி என்று குழந்–தை– களை வற்–புறு – த்–திக்–க�ொண்டே இருக்–கவு – ம் கூடாது. அவ–சி–யப்–பட்–டால் ப�ோது–மான ஓய்வை வழங்–கத் தயங்–கக் கூடாது. குழந்–தை–க–ளி–டம் உள்ள தனித் திற–மை–யைக் கண்–டு–பி–டிக்க வேண்–டும். நமது குழந்–தை–க–ளி–டம் பன்–மு–கத்–தி–றமை இருப்–பதை முத–லில் நாம் நம்ப வேண்–டும். த�ொடர்ந்து, அதை ஊக்–கப்–ப–டுத்–தும்– வி–த–மாக நாம் நடந்–து–க�ொள்ள வேண்–டும். குழந்–தைக – ள் செய்–யும் சிறிய செயல்–களை – யு – ம் நாம் உற்–சா–கப்–ப–டுத்–திப் பாராட்ட வேண்–டும். உற்– சா–கப்–ப–டுத்–து–கி–ற�ோம் என நமது கருத்–துக்–க–ளைக் குழந்–தை–கள் மன–தில் திணிப்–ப–தும் தவ–று–தான். நான் இவ்–வ–ளவு செலவு செய்–தி–ருக்–கி–றேன் என்று, ச�ொல்லி காண்–பிக்–கக் கூடாது. பிறர் முன் தவ–று–களை சுட்–டிக்–காட்–டு–வதை முற்–றி–லு–மா–கத் தவிர்க்க வேண்–டும். வாழ்க்கை என்–பது, மதிப்–பெண்–களி – ல் இல்லை என்–பதை, மாண–வர்–களு – க்–குப் புரி–யவைக்க – வேண்– டும். நாமும் அதை அர்த்–தத்–து–டன் புரிந்–து–க�ொண்– டால், வாழ்க்கை இன்–னும் இனி–மைய – ாக இருக்–கும். உங்–கள் குழந்–தையை வேறு எந்–தக் குழந்–தை– யு–டனு – ம் ஒப்–பிட்டு அவர்–களை மட்–டம் தட்–டா–தீர்–கள். ஒவ்–வ�ொரு மனி–தரு – க்–கும் ஒவ்–வ�ொரு இயல்பு உள்– ளது. ஒரு–வர் ப�ோல் மற்–றவ – ர் எப்–ப�ோ–துமே இருக்க முடி–யாது. உங்–கள் குழந்–தை–யின் இந்–தத் தனித்– தன்–மையை அங்–கீக – ரி – யு – ங்–கள்; க�ொண்–டா–டுங்–கள்.

- இளங்கோ கிருஷ்–ணன் மாடல்: கேப்ரியா 11.2.2018

வசந்தம்

11


ெநல்லை ஜமீன்கள் சிங்கம்பட்டி ஜமீன்

12

வசந்தம் 11.2.2018


75 கே.என்.சிவராமன்

வாள் மணம்! ப

ன ்மை எ ல் – ல ா ம் இ ல ்லை . ஒரு–மை–தான். ஆம். மறைத்– த – வ ர் ஒரே– ய�ொ–ரு–வர்–தான். அவர் வேறு–யா–ரு– மல்ல. ஜில்லா கலெக்–டர்–தான்! உ ண் – மை – யி ல் சி ங் – க ம் – ப ட் டி ஜமீன்–தா–ரான அல்–லது ராஜா–வான பெரி– ய – ச ாமி தேவ– ரு க்கு தூக்குத் தண்–டனை ரத்–தாகி இருந்–தது. இந்– தத் தக–வல் 7.10.1834 அன்று காலை– தான் கலெக்–ட–ருக்கு தெரிய வந்–தது. அதா– வ து சரி– ய ாக பெரி– ய – ச ாமி தேவரை தூக்–கில் இட வேண்– டிய நாளன்று.

11.2.2018

வசந்தம்

13


ஜமீன்–தார் இல்–லா–மல் ஜமீன் இயங்க முடி–யாது. அழிந்து விடும். பெரி–யச – ாமி தேவ–ருக்கோ இன்–னும் திரு–ம–ண–மா–க–வில்லை. எனவே வாரி–சும் இல்லை. இந்த கார–ணத்–துக்–கா–கத்–தான் தூக்குத் தண்–ட– னையை ஆங்–கி–லேய அரசு ரத்து செய்து அதை ஆயுள் தண்–ட–னை–யாக குறைத்–தது. இதன் ஒரு பகு–தி–யாக அந்–த–மான் சிறை–யில் ஜமீன்–தாரை அடைக்–கும்–ப–டி–யும் உத்–த–ர–விட்–டது. இந்த மகிழ்ச்–சி–யான தக–வலை பெரி–ய–சாமி தேவ–ரி–டம் தெரி–ய ப்– ப – டு த்த கலெக்– டர் நினைத்– தார். உடனே ச�ொல்–வதை விட தூக்கு கயிற்–றின் முன்–னால் அவர் நிற்–கும்–ப�ோது கூறி–னால் கூடு–தல் மகிழ்ச்சி அடை–வார் என்று எண்–ணி–னார். அத– ன ா– லேயே வந்த தக– வ லை யாரி– ட – மு ம் கூறா–மல், பகிர்ந்து க�ொள்–ளா–மல் தூக்கு வைப–வத்– துக்கு சென்–றார். மக்–க–ளின் கண்–ணீர், உணர்ச்சி க�ொந்–தளி – ப்பு... என சக–லத்–தையு – ம் உள்–ளூர சிரித்–த– படி மேலுக்கு மிடுக்–காக நின்–றபடி பார்த்–தார். கவ–னிப்–ப–தாக நடித்–தார். தூக்கு மேடையை ந�ோக்கி ஜமீன்– த ாரை அழைத்து வரும்–ப�ோது கூட விரைந்து சென்று ரத்–தான தக–வலை ச�ொல்லி விட–லாமா என ஒரு கணம் ய�ோசித்– த ார். மறு– க – ண ம் வேண்– ட ாம்... இன்–னும் சில கணப்–ப�ொ–ழு–து–கள்–தானே... பட– ப–டப்–புட – ன் தூக்கு மேடையை ஏறட்–டும்... அப்–ப�ோது தெரி–யப்–ப–டுத்–த–லாம் என விட்–டு–விட்–டார். வசந்தம் 11.2.2018 14

என்–றா–லும் அந்த உச்–சத்–தின் த�ொடக்–க–மாக இருக்–கட்–டுமே என்–றுத – ான் ஆலா–பணை செய்–வது ப�ோல் ஜமீன்–தாரை நெருங்கி பேச்–சுக் க�ொடுத்–தார். ‘உங்–கள் கடைசி ஆசை என்–ன’ என்று வின–வின – ார். திரை– ம – ற ை– வி ல் நடந்த / நடக்– கு ம் இந்த விஷ–யங்–களை எல்–லாம் அறி–யாத ஜமீன்–தா–ரின் நாக்–கில் அன்–றைய தினம் பார்த்து சனி பக–வான் சப்–ப–ண–மிட்டு அமர்ந்–தார். விளைவு, ‘உங்–கள் அழ–கான இளம் மனை–வி– தான் வேண்–டும்’ என நக்–க–லாக பதி–ல–ளித்–தார். நிச்–சய – ம – ாக இப்–படி – ய�ொ – ரு விடையை கலெக்–டர் எதிர்–பார்க்–க–வில்லை. உதிர்ந்த ச�ொற்–கள் தன் செவியை அடைந்த மறு ந�ொடியே, ‘உடனே ஜமீன்–தாரை தூக்–கி–லி– டுங்–கள்’ என க�ொந்–த–ளிப்–பு–டன் ஆணை–யிட்–டார். அந்த தண்–டனை ரத்–தான விஷ–யமே அப்–ப�ோது கலெக்–ட–ருக்கு நினை–வில்லை! தண்–டனை நிறை–வேற்–றப்–பட்டு... மக்–கள் அழுது புரண்டு... மெல்ல மெல்ல அனை–வ–ரும் கலைய ஆரம்–பித்–த–ப�ோ–து–தான் எல்–லாமே கலெக்–ட–ருக்கு நினைவு வந்–தது. வருத்–தம் ஏற்–பட்ட அதே–நே–ரத்–தில் ஜமீன்–தார் மீதான க�ோப– மு ம் குறை– ய – வி ல்லை. நக்– க – லு – டன் இறு–தி–யில் பெரி–ய–சாமி தேவர் உச்–ச–ரித்த ச�ொற்– களே அவ– ர து செவி– யி – லு ம் மன– தி – லு ம் எதி–ர�ொ–லித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தது...


இதன் பிறகே பெரி–ய–சாமி தேவர், ‘தூக்–குத்– து–ரை’ என மக்–க–ளால் அழைக்–கப்–பட்–டார். இவ–ரது சிலை இப்–ப�ோ–தும் சிங்–கம்–பட்டி சுப்– பி–ர–ம–ணிய சுவாமி க�ோயி–லில் இருக்–கி–றது. ஆர்–வ– மி–ருப்–ப–வர்–கள் சென்று பார்க்–க–லாம். ப�ோலவே இவர் தூக்–கிலி – ட – ப்–பட்ட இடம், ‘தூக்–கு –ம–ரத்து வயல்’ என்ற பெய–ரில் இன்–றும் இருக்–கி– றது. இந்த இடத்–தில் தூக்–கு–த்து–ரை–யின் ஆவி இருப்–பத – ா–கவு – ம், அவ்–வப்–ப�ோது அந்த ஆவி காட்–சித் தரு–வ–தா–க–வும் பகுதி மக்–கள் ச�ொல்–கி–றார்–கள். சரி. பெரி–ய–சாமி தேவர் என்–கிற தூக்–குத்–துரை திரு– ம – ண – ம ா– க ா– ம ல், வாரி– சி ல்– ல ா– ம ல் மறைந்து விட்–டார். எனில், சிங்–கம்–பட்–டிக்கு அடுத்த ஜமீன்–தார் யார்? எந்த உற–வுமு – ற – ை–யின – ர் ஆட்–சிப் ப�ொறுப்பை ஏற்–றார்–கள்? இதற்–கான பதில், ஆய்–வா–ளர் முத்–தா–லங்–கு– றிச்சி காம–ராசு அவர்–கள் எழு–திய ‘சிங்–கம்–பட்டி ஜமீன் கதை’ என்ற நூலில் இருக்–கி–றது. அந்–தக் காலத்–தில் ஜமீன்–தார்–கள் திரு–ம–ணம் செய்ய நினைத்–தால் / குறிப்–பிட்ட பெண்–ணு–டன் வாழ வேண்–டும் என்று முடிவு செய்–தால் சம்–பந்–தப்–பட்ட பெண்–ணின் வீட்–டுக்கு நேராக செல்ல மாட்–டார்–க–ளாம். மாறாக தங்–கள் வாளை அனுப்பி வைப்–பார்–க–ளாம். குறிப்–பிட்ட அந்த பெண்–ணும் விருப்–பத்–து–டன் அந்த வாளுக்கு மாலை–யி–டு–வா–ராம்.

ðFŠðè‹

(த�ொட–ரும்)

புத்தம் புதிய வெளியீடுகள்

தெரிஞ்ச சினிமா தெரியாெ விஷயம் Director’s Cut

u320

இந்த நிகழ்வு நடந்–த–துமே அப்–பெண், ஜமீன்– தா–ருக்கு மனைவி ஆகி–விட்–டாள் என்று அர்த்–தம். உடனே சகல மரி–யா–தை–யு–டன் அப்–பெண் ஜமீன் அர–ண–்ம–னைக்கு அழைத்து வரப்–ப–டு–வாள்... இ ப் – ப – டி – ய�ொ ரு வ ழக் – க ம் – த ா ன் சி ங் – க ம் – பட்டி ஜமீனை அந்த இக்– க ட்– ட ான நேரத்– தி ல் காப்–பாற்–றி–யி–ருக்–கி–றது. வழக்–கம்–ப�ோல் தன் புர–வி–யில் ஊர் சுற்ற பெரி– ய–சாமி தேவர் ஒரு–நாள் கிளம்–பி–ய–ப�ோது, ஒரு பெண்–ணின் அழ–கில் மயங்–கி–னா–ராம். அவ–ளு–டன் திரு–மண – ம் செய்து க�ொண்டு வாழ வேண்–டுமென்ற – ந�ோக்–கத்–தில், தன் வாளை அனுப்–பி–னா–ராம். அப்– பெண்–ணுக்–கும் ஜமீன்–தார் மீது விருப்–பம் இருக்– கவே... தன்–னி–டம் வந்த பெரி–ய–சாமி தேவ–ரின் வாளுக்கு மாலை–யிட்–டா–ளாம். இதனை த�ொடர்ந்து ஜமீன் அரண்–ம–னைக்கு அப்–பெண் அழைத்து வரப்–பட வேண்–டும். அதற்–குள் பெரி–ய–சாமி தேவர் கைது செய்–யப்–பட்–டார். ஜெயி– லரை க�ொன்–ற–தற்–கா–க–வும், தூக்–குத் தண்–டனை கைதி–யான தன் நண்–பர் ராம–சாமி தேவரை தப்–பிக்க வைத்–த–தற்–கா–க–வும் தூக்–கி–லி–டப்–பட்–டார்... தூக்–குத்–துரை மறைந்த பிறகே இந்த ‘வாள் திரு–ம–ணம்’ அனை–வ–ருக்–கும் தெரிந்–தி–ருக்–கி–றது. இத– னை – ய – டு த்து அப்– ப ெண்ணே சிங்– க ம்– ப ட்டி ஜமீ– னி ன் ஜமீன்– த ா– ர ாக ப�ொறுப்– பே ற்– ற ார்... என்–கிற – ார் ஆய்–வா–ளர் முத்–தா–லங்–குறி – ச்சி காம–ராசு.

வக.என.சிவராமன சினிமா என்–பது கன–வுத ப்தாழிற்–ோ– ளல–யும் அல்ல. கை– வுத ப்தாழிற்–ோ–ளல– யும் அல்ல. இது–வும் ஒரு ப்தாழிற்–ோளல. இதி–லும் நல்–லது பகட்–ட–து–கள் உண்டு. அவற்றில் சில துளி– களை போல்வது்தான் இந்நூல்.

ொம்பூலம் முெல் திருமணம் வரை u190

யுவகிருஷ்ா ்தமி–ழ–கத–தில் எண்–ணற்ற ேமூ–கங–களில் பபரும்–பா–லான ேமூ–கங–க–ளில் நிச்–ே–ய–்தார்த–்தம் மு்தல் திரு–ம–ணம் வளர எந்்த மாதி–ரி–யான ேடங–கு–கள் நடக்–கின்–றன என்–பது பதிவு பேய்–யப்– பட்–டி–ருக்–கி–றது.

சிவநெ மண் மார்க்சிய க�ாட்ாடு�ளுடன் ரஷய-சீன புரடசியின் வரலாறு

வக.என.சிவராமன இந்நூல் சநற்–ளறய வர–லாற்ளற பதிவு பேய்–ய–வில்ளல. மாறாக நாளைய வாழக்ளக அர்த–்த–முள்–ை–்தாக மாறு–வ–்தற்–கான ப்தாடக்–க–நிளல ளகசயட்ளட மக்–கள் முன் ேமர்–பித–தி–ருக்–கி–றது.

u400

பிரதிகளுக்கு: செனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404 செலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி:7299027316 ொகரவகாவில: 8940061978 ச்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 சடலலி: 9818325902

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம் www.suriyanpathipagam.com 11.2.2018

வசந்தம்

15


சிறுநீரை அடக்க முடியலையா? த

னி–யார் நிறு–வன – ம் ஒன்–றில் நல்ல ப�ொறுப்– ந�ோய், கர்ப்–ப–கா–லம், பிர–ச–வம், சிறு–நீர்–பை–யில் பில் பணி–யாற்றி வரும் இரு–பத்–தைந்து கட்டி மற்–றும் ஓட்டை, சிறு–நீர் பாதை–யில் அடைப்பு, வயது பெண் நான். எனக்கு உடல்–ரீ–தி– மென�ோ–பாஸ், காச–ந�ோய்... என பல கார–ணங்–கள் யாக ஒரு பிரச்–னை. அடிக்–கடி சிறு–நீர் கழிக்க இதற்கு பின்–னால் இருக்–கி ன்–ற–ன–’ ’ என்–கி –றார் வேண்டி வரும். சில நேரங்–க–ளில் என்னை அறி– சிறு– நீ – ர – க ம் மற்– று ம் மகப்– பே று மருத்– து – வ – ர ான யா–ம–லேயே உள்–ளாடை ஈர–மாகி விடும் என்று ராஜ–ம–கேஸ்–வரி. ‘‘இயற்–கை–யின் படைப்–பில் பெண்–க–ளு–டைய அச்–ச–மாக இருக்–கி–றது. இந்த பிரச்–னை–யால் என்–னால் வேலை–யில் சரி–யாக கவ–னம் செலுத்த சிறு–நீர் பைக்–கும், சிறு–நீர் வெளி–யே–ரும் யுரேத்– முடி–யா–மல் கடு–மை–யான மன–வு–ளைச்–ச–லுக்கு திரா துவா–ரத்–துக்–கும் இடையே மிகக் குறை–வான – த – ான், அதா–வது நான்கு முதல் ஐந்து ஆளா–கிறே – ன். இத–னால் urinary infection த�ொல்– இடை–வெளி செ.மீ.தான்–உள்–ளது. லை– ய ா– லு ம் அவ– தி ப்– ப – டு – கி – றே ன். ஆனால் இதற்கு ஏதே–னும் தீர்வு உண்டா? ஆண்–களு – க்கு இந்த இடை–வெளி - பெயர் வெளி–யிட விரும்–பாத 15 செ.மீ. மேலும் சிறு–நீர் வெளி–யே– சென்னை வாசகி றும் துவா–ரம், மலம் கழிக்–கும் பகுதி, “உங்–க–ளுக்கு மட்–டு–மல்ல. இந்த பிறப்–புறு – ப்–பின் வாய் எல்–லாமே பெண்– தலை–மு–றை–யில் ஏரா–ள–மான பெண்– க– ளு க்கு அரு–கா–மையி – ல் அமைந்–துள்– கள் இதே பிரச்–னையை எதிர்–க�ொள்– ளது. இதில் ஏதா–வது ஒன்–றில் த�ொற்று கி–றார்–கள். முன்–பெல்–லாம் வய–தான ஏற்–பட்–டால் கூட அது மற்–ற–வற்றை பெண்–களு – க்–குத – ான் இந்–தப் பிரச்னை பாதிக்–கும். அடிக்–கடி சிறு–நீர் கழிக்–கும் இருக்– கு – மெ ன்று ச�ொல்– வ ார்– க ள். உணர்வு, சிறு–நீர் வெளி–யேறு – ம் ப�ோது பிறக்–கும் ப�ோதே சில–ருக்கு சிறு–நீ– ஏற்–ப–டும் எரிச்–சல் மற்–றும் வலி, அடி ரக பிரச்னை இருக்–கும். சில–ருக்கு வ – யி – ற்–றில் வலி ப�ோன்–றவை எல்–லாம் ராஜ மகேஸ்–வரி நரம்பு சம்–பந்–த–மான பிரச்–னை–யால் சிறு– நீ ர் பிரச்– னை க்–கான அறி–கு–றி–கள். இது–ப�ோல் நிக–ழும். ஹார்–ம�ோன் பாதிப்பு, நீரி–ழிவு வசந்தம் 11.2.2018 16


கார–ணம், கிரு–மி–கள். இந்–தப் பிரச்னை உள்– ள–வர்–கள் உட–ன–டி–யாக மருத்–து–வரை அணுகி சிகிச்சை எடுத்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். அதே ப�ோல் சிறு–நீர் கழித்–தது – ம் அந்–தப் பகு–தியை நன்கு சுத்–தம் செய்ய வேண்–டும். குறிப்–பாக மாத–வி–டா– யின் ப�ோது உறுப்–பு–களை சுத்–த–மாக தண்–ணீர் க�ொண்டு கழு–வ–வேண்–டும். மற்ற உறுப்பு துவா–ரத்–தில் உள்ள பாக்–டீரி – யா கிரு–மிக – ள் சிறு–நீர் கழிக்–கும் துவா–ரத்–தில் தங்கி த�ொற்று ஏற்–பட வழி–வ–குக்–கும். முப்– ப து வய– து க்கு மேற்– பட்ட பெண்–கள் ‘ஸ்ட்–ரெஸ் யூரி–னரி இன்– கான்– டி – ன ன்ஸ்’ என்ற பிரச்– னை – யால் அவ–திப்–ப–டு–கி–றார்–கள். சிறு–நீர் பாதை–யில் ஏற்–படு – ம் பிரச்–னைய – ா–லும், அதைச் சுற்– றி – யி – ரு க்– கு ம் தசை– கள் தளர்–வ–டை–வ–தா–லும் இந்–தப் பிரச்னை ஏற்–ப–டும். இவர்–க–ளுக்கு சிறு–நீர் பை முழுக்க சிறு–நீர் தேங்கி இருக்–கும் ப�ோது தும்–மி– னால�ோ, சிரித்–தால�ோ, இரு–மி–னால�ோ, ஏதா–வது எடையை தூக்–கும் ப�ோத�ோ அல்–லது குனிந்து நிமி–ரும் ப�ோத�ோ–கூட சிறு–நீர் கசிவு ஏற்–ப–டும். ப�ொது–வாக மற்–ற–வர்–கள் 4 முதல் 6 மணி வரை சிறு–நீரை அடக்க முடி–யும். இவர்–க–ளால் முடி–யாது. இந்–தப் பிரச்னை சுகப்–பி–ர–ச–வத்–தில் குழந்தை பெற்–ற–வர்–கள், நரம்–பி–யல் குறை–பாடு உள்–ளவ – ர்–கள், சிறு–நீர் ந�ோயா–ளிக – ள், தண்டு வடம் பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–கள், உடல் பரு–ம–னாக உள்–ள– வர்–களை அதி–கம் பாதிக்–கும். இத–னால் ஏற்–ப–டும் துர்–நாற்–றம் மற்–றும் அச–வு–க–ரி–யத்–தால் அவர்–கள் மன–த–ள–வில் பாதிப்–ப–டை–கி–றார்–கள். வெளியே ச�ொல்–லவு – ம் கூச்–சப்–படு – கி – ற – ார்–கள். ஆனால், இனி இந்– த ப் பிரச்– னைய ை கண்டு கூச்– ச ப்– ப – ட ா– ம ல் அதற்–கான நிபு–ணரை அணுகி அறுவை சிகிச்சை மூலம் பிரச்–னைக்கு தீர்வு காண முடி–யும்–’’ என்று ச�ொன்–னவ – ர் சுகப்–பிர– ச – வ – ம் மூலம் குழந்தை பெற்–ற– வர்–க–ளுக்கு சிறு–நீர் பிரச்னை ஏற்–ப–டும் வாய்ப்பு அதி–கம் என்–றார். ‘‘கர்ப்ப காலத்–தில் கர்ப்–பப்பை குழந்–தையை சுமப்–ப–தால் அது விரி–வ–டை–யும். அத–னால் அதன் அரு–கில் இருக்–கும் சிறு–நீர– க பையில் அழுத்–தம் ஏற்– ப–டும். கர்ப்ப காலத்–தில் அடிக்–கடி சிறு–நீர் கழிக்க கார–ணம். சுகப்–பி–ர–ச–வத்–தில் குழந்தை பிறக்–கும் ப�ோது, அழுத்–தம் க�ொடுப்–பத – ால், கர்ப்–பப்–பையை சுற்– றி – யு ள்ள தசை– க – ளு – ட ன் சிறு– நீ – ர க பையை

கு

ழந்–தைக – ள் முதல் பெரியவா்கள் வரை த�ொடர்–பான அனைத்–துப் பிரச்னை– க– ளு க்– கு ம் வாட்– ஸ ப் வத்– ச – ல ா– வி – ட ம் வாச– கர்–கள் தீர்வு கேட்–க–லாம். அந்–தந்த துறை– யின் சிறந்த நிபு–ணர்–க–ளின் உத–வி–ய�ோடு பதில் க�ொடுப்–பார். கேள்–வி–களை அனுப்ப வேண்–டிய முக–வரி

வாட்–ஸப் வத்–சலா

தின–க–ரன் வசந்–தம், 229, கச்–சேரி ர�ோடு, மயி–லாப்–பூர், சென்னை-4.

சுற்–றி–யுள்ள தசை–க–ளும் விரி–வ–டை–யும். இத–னால் சிறு–நீர் பையால் சிறு–நீரை அதிக நேரம் அடக்க முடி–யா–மல் ப�ோகி–றது. காலப்–ப�ோக்–கில் சிறு–நீர்பை அல்–லது கர்ப்–பப்பை கீழே இறங்கி ப�ோக–வும் வாய்ப்–புண்டு. அவ்–வாறு இறங்கி ப�ோனால், அதை அறுவை சிகிச்சை மூலம் குணப்–படு – த்–தல – ாம். சில குழந்–தைக – ளு – க்கு பிறக்–கும் ப�ோதே சிறு–நீர– க பாதிப்பு இருக்–கும். சிறு–நீர– க – த்–தில் இருந்து வெளி–யா–கும் சிறு–நீர், பையில் தேங்– கா–மல், மறு–படி – யு – ம் சிறு–நீர– க – த்–துக்கே யுரேட்–டர் குழாய் வழி–யாக செல்–லும். இதை–யும் அறுவை சிகிச்சை மூலம் குணப்–ப–டுத்–த–லாம். குழந்– தை – க – ளு க்– கு ம் வய– த ா– ன – வர்– க – ளு க்– கு ம் ஹார்– ம�ோ ன்– க – ளி ன் அளவு குறை–வாக சுரக்–கும். திசுக்–க– ளின் வளர்ச்சி மற்–றும் சீரான ரத்த ஓட்–டத்– துக்கு ஹார்–ம�ோன்–கள் மிக–வும் அவ–சிய – ம். இவை குறை–வாக சுரக்–கும் ப�ோது பாதிப்பு ஏற்–ப–டும். இத–னால் சிறு–நீர் குழாய் செயல்–பாட்–டில் பிரச்னை ஏற்–ப–டும். குழந்–தை–கள் மற்–றும் வய–தா–ன–வர்–கள் மட்–டும் இல்–லா–மல் திரு–மண வய–தில் இருக்–கும் பெண்–க–ளுக்–கும் இந்–தப் பிரச்னை ஏற்–ப–டும். திரு–ம–ண–மான புதி–தில் பல பெண்–கள் சிறு–நீர் பிரச்–னை–யால் அவ–திப்–ப–டு–வார்–கள். இது அந்த காலக்–கட்–டத்–தில் ஏற்–ப–டும் சாதா–ரண விஷ–யம்– தான். நாள–டை–வில் அது சரி–யா–கி–வி–டும். சில சம–யம் உடல் உற–வின் ப�ோது அவர்–கள் பிறப்–பு– றுப்–பில் ஏற்–ப–டும் பிரச்னை கார–ண–மாக சிறு–நீர் பை பாதிப்–படை – யு – ம். அதற்கு தகுந்த மருந்–துக – ளை எடுத்–துக் க�ொண்–டாலே ப�ோதும். அதே ப�ோல் பெண்– க – ளு க்கு வெள்– ளை ப்– ப – டு – தல் பிரச்னை இருந்– த ா– லு ம் அதை அலட்– சி – ய ப்– ப – டு த்– த ா– ம ல் சரி செய்–துக் க�ொள்ள வேண்–டும். முக்–கி–ய–மாக யாருமே சிறு–நீரை அடக்–கக் கூடாது. குறிப்–பாக பய–ணத்–தின் ப�ோது. இதற்–காக அந்த சம–யத்–தில் தண்–ணீரு – ம் குடிக்க மாட்–டார்–கள். இப்–படி செய்–வது பிரச்–னைக்கு வாசலை திறந்து வைத்–தது ப�ோல் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு தேவை–யான இரண்–டரை லிட்–டர் தண்–ணீரை அனை–வ–ரும் பருக வேண்– டும்...’’ என்–றவ – ர் சிறு–நீர் பிரச்–னைக்–கான அறி–குறி பற்றி விவ–ரித்–தார். ‘‘அடிக்–கடி சிறு–நீர் கழிக்க வேண்–டும் என்ற உணர்வு இருக்–கும். அடக்க முடி–யாது. வரு–கிற – து என்று ப�ோனா–லும், முழு–மை–யாக ப�ோக முடி– யாது. ச�ொட்டு ச�ொட்–டாக வெளி–யே–றும். குளிர் காய்ச்–சல் இருக்–கும். சிறு–நீர் கழிக்–கும் இடத்–தில் எரிச்–சல் மற்–றும் வலி ஏற்–ப–டும். இது தவிர கருத்– தடை சாத–னம் பயன்–ப–டுத்–து–வ–தா–லும் பெண்–க– ளுக்கு சிறு–நீர் பை பாதிப்–ப–டை–யும். அதே ப�ோல் பிர–சவ காலத்–தி–லும் சிறு–நீர் த�ொற்று வரா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்–வது அவசியம். ஏனெ–னில் அது குழந்–தையை பாதிக்–க–வும் வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது...’’ என்று ஆல�ோ–சனை அளித்–தார் சிறு–நீர– க – ம் மற்–றும் மகப்–பேறு நிபு–ணர் டாக்–டர் ராஜ மகேஸ்–வரி.

த�ொகுப்பு: ப்ரியா 11.2.2018

வசந்தம்

17


ை ம தனி ா? ம க சு

தனிமை என்–பது தவம் ப�ோன்–றது. இல்–ல–றத்தை விட தனிமை சுக– ம ா– ன து என்–கி–றாரே நக்மா?

ì£

சுவிட்–சர்–லாந்–தில் இ ரு ந் து த ா ய – க ம் திரும்–பிய தாங்–கள் அங்கு பதுக்கி வைக்–கப்–பட்டு இருந்த கருப்–புப் பணத்தை மீட்டு வந்–தீர்– களா என்று பிர–த–மர் ம�ோடிக்கு ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்–பியு – ள்–ளது பற்றி? - பா.ஜெயப்–பி–ர–காஷ், சர்க்–கார்–பதி. ராகு– லு க்கு சமீப காலங்– க – ளி ல் நக்– க ல், நையாண்–டித்–தன – ம் கைகூடி வரு–கிற – து. சமீ–பத்–தில் ஆர்–எஸ்–எஸ் அமைப்–பை–யும் கிண்–ட–ல–டித்–தி–ருக்– கி–றார். ஆர்–எஸ்–எஸ் அமைப்–பில் பெண்–க–ளுக்கு இடமே இல்லை. காந்தி எல்– லாம் பெண்– க ள் புடை–சூழ இருந்–தார். ஆர்–எஸ்–எஸ் தலை–வர�ோ தனித்து விடப்–பட்–டிரு – க்–கிற – ார் என கூறி–யிரு – ந்–தார்.

™èœ

ñð ¬ F

- ப.முரளி, சேலம். இல்– ல – ற த்– தி ன் இனிமை பற்றி இவ–ரது தங்கை உரத்–துச் ச�ொல்–கி–றார். யார் பேச்–சைக் கேட்–ப–தாம்.

நடிகை அனுஷ்கா மிக எளி–மைய – ாக திரு– ம – ண ம் செய்– து – க �ொள்ள முடிவு செய்–துள்–ள–ாராமே ?

- பிர–பா–க–ரன், ஈர�ோடு. படம் மட்– டு ம் தான் பிர– ம ாண்– ட – ம ாக இருக்–கும் ப�ோல.

தமி– ழ – க த்– தி ல் தேசிய கட்– சி – க – ளு க்கு இடமே இல்லை என்று ஓபிஎஸ் கூறி–யி–ருக்–கி–றாரே? - ரவி, மதுரை. முதல் முறை– ய ாக பாஜ– வுக்கு எதி– ர ாக அறை– கூ – வ ல் விடுத்– தி – ரு க்– கி–றார். என்–றால் பாஜ அவரை கைக–ழுவி விட்–டி–ருக்–கி–றது என்று அர்த்–தம்.

தீபிகா படு–க�ோ–னின் நாக்கை அறுத்–துக் க�ொண்டு வரு–ப–வ–ருக்கு ர�ொக்–கப் பரிசு என ஷத்–ரிய மகா சபை அமைப்பு அறி–வித்–தி–ருக்–கி–றதே? - எஸ்.அர்–ஷத் பயாஸ், குடி–யாத்–தம். இப்–படி பில்–டப்–பு–கள க�ொடுத்தே இத்–துப் ப�ோன அந்த படத்த வெற்–றிப் படமா ஆக்கி வச்–சுட்–டா– னுக. ஆனா இந்த மிரட்–டல்–க–ளைப் பாத்து தீபிகா புள்ள பயந்து தான் ப�ோயி–ருச்சு. இனிமே சரித்–திர படங்–களே வேணாம்னு முடி–வெ–டுத்–து–ருச்சு. எந்த மாதிரி படங்–க–ளில் நடிக்–க–ணும்–கி–றத வெளில இருக்–கிற சக்–தி–கள் தான் தீர்–மா–னிக்–கும் என்ற நிலை வந்–தி–ருப்–பது ஆபத்–தா–னது.

20I9ம் ஆண்டு மக்–க–ளவை தேர்–தல், மகா–ராஷ்–டிரா சட்–டப் பேரவை தேர்–தல்–களி – ல் தனித்– துப் ப�ோட்– டி – யி – டு ம் முடிவை எடுத்–த–தற்கு பாஜ.தான் கார– ணம் என்–கிற – தே சிவ–சேனை ?

ஹ�ோலி பண்– டிகை க�ொண்–டாட்– டங்– க – ளி ல் காவி நி ற ம் ம ட் – டு மே பயன்–படு – த்த வேண்– டும் என உ.பி. அரசு - ராக–வன், கூறி–யுள்–ளது குறித்து?

வ ர – ல ா ற் – றி – லேயே முதல்–மு–றை–யாக பத்து வெளி– ந ாட்டு தலை– வ ர்– க–ளுட– ன் நடை–பெற்–றுள்ள குடி– ய – ர சு தின விழா க�ொண்–டாட்–டம் பற்றி?

திரு–வண்–ணா–மலை. ப ா ல் – தா க் – க ரே ப�ோன்ற வலி– மை – ய ான தலைமை இல்– லையே எ ன்ற நி னை ப் – பி ல் சேனையை லேசாக பாஜ உர–சிப் பார்த்–த–தின் விளை–வு–தான் இது.

- வேணி, காஞ்சிபுரம். ச�ொல் அல்ல செயலே முக்–கிய – ம் என்–பார்–கள். அது– ப�ோல ஷ�ோ அல்ல ஆக்ட் தான் முக்–கிய – ம் என ச�ொல்ல வேண்–டி–யி–ருக்–கி–றது.

18

வசந்தம் 11.2.2018

- எம்.முக–மது ரபீக், விழுப்–பு–ரம். முதல்– வ ர் ய�ோகிஆதித்யநாத் ப�ோ கி ற ஸ் பீ டை ப ா ர் த் – தா ல் உ.பி.யை கா.பி.யாக்கி விடு– வா ர் ப�ோலி–ருக்–கி–றது. காவி பிர–தே–சம்.


இரண்– டு க்கு மேல் குழந்– தை – க ள் பெற்– றுக் க�ொள்–ளும் தம்–ப– திக்கு கடு– மை – ய ான த ண் – ட னை வ ழ ங்க வே ண் – டு ம் எ ன் று ம த் – தி ய அ மை ச் – ச ர் கிரி–ராஜ் சிங் கூறி–யுள்– ளது பற்றி?

தனது அர–சி–யல் சுற்– றுப் பய–ணத்–துக்கு நாளை நமதே என்று பெய–ரிட்டு தேசிய அர–சி–யலை விட தமி–ழக அர–சிய – லு – க்கு முக்– கி–யத்–து–வம் தர இருப்–ப– தாக கமல் கூறி–யி–ருக்–கி– றாரே? - கணே–சன், சென்னை. ஸ்டி– ரைட்டா பிர– த – ம ர் பதவி எல்– ல ாம் கேட்– க – வில்லை. இப்–ப�ோ–தை க்கு முதல்– வ ர் பதவி ப�ோதும் என இறங்கி வந்–தி–ருக்–கார் ப�ோலும்.

- ராபர்ட், பாளை. இ ன் – ன� ொ – ரு த் – த ர் அதிக குழந்–தைக – ள் பெற்று சமூ–கத்தை பலப்–ப–டுத்த வேண்– டு ம் என்– கி – ற ார். ம�ொத்– தத் – தி ல் மத்– தி – யி – லும் மாநி–லத்–தி–லும் புலி– கேசி மந்–திரி – க – ள – ா–கத்–தான் திரி–கின்–ற–னர்.

தமி–ழ–கத்–தில் 25 ஆண்–டு–க–ளில் 1200 சிலை–கள் திருடு ப�ோயுள்–ளன. அதில் 385 சிலை– க ளை கண்– டு – பி – டி க்க முடி– ய – வி ல்லை என சென்னை உயர் நீதி– ம ன்– ற த்– தி ல் அற–நி–லை–யத்துறை அறிக்கை தாக்–கல் செய்–துள்–ளதே? - மு.மதி–வா–ணன், அரூர். நமக்கு வர–லாற்று உணர்–வும், புரா–தன கலை குறித்த உணர்–வும் இல்லை என்–பது உண்மை தான். உணர்–வில்–லா–விட்–டா–லும் அதை பாது–காக்–கும் திரா–ணி–யற்–றும் இருப்–பது க�ொடு– மை–யா–னது. ஏத�ோ வெளி–நா–டுக – ளி – ல் இருக்–கும் த�ொல் உல�ோக ரசிக சிகா–மணி – க – ள் க�ொட்–டிக் க�ொடுக்–கும் பணத்–துக்–காக விலை மதிப்–பற்ற நம் கலைப் ப�ொருட்–கள் களவு ப�ோய்க் க�ொண்–டி–ருக்–கின்–றன. இதன் பின்–ன–ணி–யில் பெரும் கும்–பலே செயல்–பட்–டுக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. இந்த வலைப்–பின்–னலை தகர்த்து நாட்–டின் செல்–வங்–களை காப்–ப–தில் தீவி–ரம் காட்ட வேண்–டும்.

நயன்– த ாரா, அனுஷ்கா, ஹன்– சி கா, தமன்னா, கீர்த்தி சுரேஷ். வரி–சைப் பட்–டி–யல் சரி–தானா? - எம்.மிக்–கேல்–ராஜ், சாத்–தூர். முத–லி–ரண்டு சரி. ஹன்–சி–கா–வுக்கு க�ொடுத்த இடம் தப்பு.

11.2.2018

வசந்தம்

19


பாரம்–ப–ரிய நெல்– ர–கங்–களை அறி–வ�ோம்... மரபை மறு–அ–றி–மு–கம் செய்–வ�ோம்!

‘காலா’ன்னா என்ன?

1

வு–தம புத்–த–ருக்கு ப�ோதி–ம–ரத்–தின் அடி–யில் ஞானம் கிடைத்– த து என்– ப து தெரி– யு ம். இள–வ–ர–ச–னான அவர் எல்–லா–வற்–றை–யும் துறந்து ஞானத்தை அடை–வத – ற்–காக துற–விய – ா–னார் என்– ப – தெ ல்– ல ாம் அறி– வ�ோ ம். அவர் சாப்– பி ட்ட உணவு என்–ன–வென்–பதை அறி–வ�ோமா? ‘காலா நமக்’ என்று ச�ொல்–லப்–பட்ட நெல்–ரக – த்– தில் இருந்து உரு–வான அரி–சி–யை–தான் கவு–தம புத்–தர் உண்–டார் என்று வர–லாற்–றில் குறிப்–பு–கள் காணக் கிடைக்–கின்–றன. குறுவை, சம்பா மாதிரி ரகங்–க–ளை–தான் தற்–ப�ோது நாம் அறி–கி–ற�ோம். இது– ப�ோ ல இந்– தி – ய ா– வி ல் மட்– டு மே சுமார் இரண்டு லட்– ச ம் பாரம்– ப – ரி ய நெல்– ர– க ங்– க ள் இருந்–த–தாக ஓர் ஆய்–வுக் குறிப்பு ச�ொல்–கி–றது. தமி–ழக – த்–தில் மட்–டுமே ஐம்–பத – ா–யிர– ம் நெல்–ரக – ங்–கள் ஒரு காலத்–தில் இருந்–தன – வ – ாம். வேளாண்–மையு – ம், வேளாண்மை சார்ந்த த�ொழில் சமூ–க–மு–மா–கவே

தமி–ழக – ம் மட்–டும – ல்ல, இந்–திய – ா–வும் ஒரு காலத்–தில் இருந்–தி–ருக்–கி–றது. ‘உணவே மருந்து, மருந்தே உண– வு ’ என்–றுத – ான் நம் முன்–ன�ோர் வாழ்ந்–திரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்த சூழ–லில் நம் உட–லுக்கு எது ஒத்–துக் க�ொள்– ளும�ோ அதை மட்–டுமே – த – ான் உண்–டிரு – க்–கின்–றன – ர். அவ–ர–வர் வசிக்–கும் பிர–தே–சங்–க–ளில் என்–னென்ன விளை–கி–றத�ோ, அது–வே–தான் அவ–ர–வ–ருக்–கான உண–வும், மருந்–து–மாக இருக்க முடி–யும் என்–பது ஓர் அடிப்–படை அறி–வி–யல் உண்மை. அன்று இப்–ப–டி–தான் உடல் வளர்த்து உயிர் காத்–த–னர். இன்றோ, நமக்–கான உணவு எங்–கி– ருந்து வரு–கி–றது, யார் தயா–ரிக்–கி–றார்–கள் என்–ப– தெல்– ல ாம் நாம் அறி– ய க்– கூ – டி ய விஷ– ய ங்–க ளா என்ன? ரத்த அழுத்– த ம், சர்க்– கரை ந�ோய், இதய ந�ோய்–கள், புற்–று–ந�ோய் உள்–ளிட்ட நவீன ந�ோய்–

ஏன் பாரம்–ப–ரிய அரிசி?

நம் செரி–மான மண்–ட–லத்–தில் க�ோடிக்–க–ணக்–கான பாக்–டீ–ரியா உள்–ளிட்ட நுண்–ணு–யிர்–கள் உள்–ளன. இவை தலை–முறை தலை–மு–றை–யாக நமக்–குக் கடத்–தப்–ப–டு–பவை. நம் உடல்–வாகு என்–பது நம் முன்–ன�ோ–ரின் ஜீன்–க–ளால் ஆனது. நம் முன்–ன�ோர் உண்ட உணவை நாமும் உண்– ணும் ப�ோது அந்த நுண்–ணு–யிர்–க–ளுக்–குப் பழக்–க–மான உண–வையே நாம் தரு–கி–ற�ோம். இத–னால் நமது செரி–மா–னம் சீரா–கி–றது. உடல் வலு–வா–கி–றது. பாரம்–ப–ரிய அரி–சி–யில் ஐயா–னிக் அள–வி–லான நுண்–ணூட்–டச்–சத்–துக்–கள் (Micro nutrients) நிறைந்–துள்–ளன. இவை செரி–மா–னத்தை மேம்–ப–டுத்தி உட–லில் நல்ல பாக்–டீ–ரி–யா–வின் எண்–ணிக்–கை–யைப் பெருக்–கு–கின்–றன. ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை மேம்–ப–டுத்–து–கின்–றன.

20

வசந்தம் 11.2.2018


புதிய த�ொடர் வ–கை–க–ளால் நம் உடல் எனும் கூடு ந�ோய்க்–கா– டாகி விட்–டது. ந�ோயில் விழுந்து பாயில் படுத்த பின் இப்–ப�ோ–து–தான் நம் சமூ–கத்–தில் பாரம்–ப–ரிய அரிசி பற்–றிய விழிப்–பு–ணர்வு மெல்ல அதி–க–ரித்–து– வ–ரு–கி–றது. ஒரு காலத்–தில் பசு–மைப் புரட்சி நம்–மு–டைய உயிர்–க–ளைக் காத்–தது. மறுப்–ப–தற்–கில்லை. பசு– மைப் புரட்சி ஏற்–பட்–டி–ருக்காவிட்–டால் பல லட்–சம் உயிர்–கள் பட்–டி–னி–யால் மடிந்–தி–ருக்–கும். அதே நேரம் பசு– மை ப் புரட்– சி – யி ன் விளை– வ ாக ஏற்– பட்ட நவீன வேளாண்மை முறை–யும், அதைத் த�ொடர்ந்து ஏற்–பட்ட வணிக சந்–தைக – ளு – ம் ஆயி–ரம் ஆயி–ரம் கால–மாக நாம் நம்–மு–டைய நிலத்–தில் பயின்ற நம் ஒட்–டு–ம�ொத்த விவ–சாயமுறையை மு ற் – றி – லு – ம ா க ம ா ற் – றி – ய – மை த் து வி ட் – ட ன . இதன் கார– ண – ம ாக பல்– ல ா– யி – ர க்கணக்– க ான நெல்–ர–கங்–களை இழந்து நிற்–கி–ற�ோம். இயற்கை வேளாண் விஞ்– ஞ ானி நம்– ம ாழ்– வார் ப�ோன்– ற�ோ ர், நிபு– ண ர்– க – ள் விவசாயிகள் உத–வி–ய�ோடு அழிந்–துப் ப�ோன சுமார் 200 வகை

இளங்கோ கிருஷ்ணன் பாரம்– ப – ரி ய நெல்– ர – க ங்– களை பட்– டி – ய – லி ட்– டு ள்– ளார்–கள். அதில் பல–வும் மீட்–கப்–பட்டு தற்–ப�ோது தமி– ழ – க ம் முழு– வ – து ம் ஆங்– க ாங்கே இயற்கை வேளாண்–மு–றை–யில் பயி–ரி–டப்–ப–டு–கி–றது. நம் பாட்– ட – னு ம், முப்– ப ாட்– ட – னு ம், ஏழேழு தலை–மு–றை–யும் என்–னென்ன சாப்–பிட்–டார்–கள் என்–பதை தெரிந்–துக�ொள்–வது நம்–முடை – ய கட–மை– யும்–கூட. நாம் மறந்–து–விட்ட நம்–மு–டைய மர–பான நெல்–ர–கங்–களை பற்றி அறிந்–துக் க�ொள்–வதே இந்தத் த�ொட–ரின் ந�ோக்–கம். வாரா–வா–ரம் சில பழைய நெல்– ர – க ங்– களை புது– ச ாக அறிந்– து க் க�ொள்–வ�ோம் வாருங்கள். முத–லில், புத்–தர் சாப்–பிட்ட ‘காலா–ந–மக்’ அரி–சி– யி–லிரு – ந்தே த�ொடங்–குவ�ோ – ம். கங்–கைச் சம–வெளி – ப் பகு–திக – ளி – ல் த�ோன்றி, பிற்–பாடு இந்–தியா முழுக்க பர–விய நெல் ரகம் இது. வேதக் காலத்–தின் பிற்–ப– கு–தியி – லி – ரு – ந்தே பயி–ரிட – ப்–படு – ம் இந்த அரிசி, அதிக நேரம் பசி தாங்–கும் என்–ப–தால் புத்–த–ரைப் ப�ோன்ற துற–வி–கள் உண்–டி–ருக்க வாய்ப்பு உள்–ளது. மேலும், தற்–ப�ோதை – ய புத்த பிக்– கு–கள்–கூட இந்த காலா–நம – க் அரி–சியை – த – ான் விரும்பி உண்–கி–றார்–கள். ‘காலா’ என்–றால் கறுப்பு என்று ப�ொருள். ரஜி–னி–காந்த் நடிக்–கும் புதிய படத்–துக்கு ‘காலா’ என்று ஏன் பெயர் வைத்–தி–ருக்– கி–றார்–கள் என்–பது புரி–யுமே? நமக் என்–றால் உப்பு. ‘காலா–ந–மக்’ என்– றால் கறுப்பு உப்பு என்ற ப�ொருள் வரும். இந்த அரிசி மேலே கறுப்பு நிறத்– தி – லு ம் உட்– பு – ற ம்

11.2.2018

வசந்தம்

21


வெண்– மை – ய ா– க – வு ம் இருக்– கு ம். உப்– பு ச்– சு வை இதில் அதி–க–மாக இருக்–கும் என்–ப–தால் கறுப்பு உப்பு என்று ச�ொல்–லப்–படு – கி – ற – து. உப்–பரி – சி என்–றும் நம்ஊ–ரில் ச�ொல்–வார்–கள். கார்–ப�ோஹ – ைட்–ரேட் நிறைந்–துள்ள இந்த அரி–சி– யில் நம் உட–லுக்–குத் தேவை–யான 72 வகை–யான தாது உப்–புக்–களி – ல் சுமார் 40 வகை உள்–ளன. உண்– ணும் உண–வில் உள்ள குளுக்–க�ோஸ் ரத்–தத்–தில் கலக்–கும் விகி–தத்தை கிளை–செ–மிக் என்–பார்–கள். காலா–ந–மக்–கில் உப்–புத்–தன்மை அதி–கம் உள்–ள– தால் இதில் உள்ள குளுக்–க�ோஸ் ரத்–தத்–தில் மிக மெது–வா–கக் கரை–கி–றது. ஆகவே, இதன் கிளை– செ–மிக் விகி–தம் குறைவு. எனவே, சர்க்– கரை ந�ோயா– ளி – க – ளு க்கு ஏற்– றது. தாது உப்–பு–கள் நிறைந்–துள்–ள–தால் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்–தியை மேம்– ப– டு த்– து ம். டயா– லி– சி ஸ் செய்– து – க �ொள்– ப – வ ர்– க ள், புற்– று – ந�ோ ய் சிகிச்சை பெறு–ப–வர்–கள், சிறு–நீ–ர–கம் செயல் இழந்–த–வர்–கள் காலா–நம – க் அரி–சியை – ச் சாப்–பிட உட–லுக்–குத் தேவை– யான உற்–சா–கம் கிடைக்–கும். த�ோல் ந�ோய்–களை – க் கட்–டுப்–ப–டுத்–தும். நரம்–புப் பிரச்–ச–னை–களை சீராக்– கும். மூளையை வலு–வாக்–கும். உட–லில் சாத்–வீக

பாலிஷ் அரி–சியை பயன்–ப–டுத்த வேண்–டாமே!

தற்– ப�ோ து பல– ரு ம் வெள்– ளை – வெ – ளே ர் என்று இருக்–கும் பட்–டை–தீட்–டப்–பட்ட பாலிஷ் அரி–சி–யைத்–தான் உண்–கின்–ற–னர். அரிசி வெள்– ளை–யாக இருந்–தால்–தான் தர–மா–னது என்ற எண்–ணம் மிக–வும் தவ–றா–னது. அரி–சியை பாலிஷ் செய்–யும்–ப�ோது அதன் நுண்–ணூட்–டச்–சத்–துக்– கள் நீங்– கி – வி – டு – கி ன்– ற ன. அரிசி ப�ொது– வ ாக சற்றே மங்–க–லாக பால்–வெண்மை நிறத்–த�ோடு இருப்–ப–து–தான் நல்–லது.

22

வசந்தம் 11.2.2018

குணத்தை மேம்படுத்–தும். வறட்–சி–யான நிலப்–ப–கு–தி–யி–லும் வள–ரக்– கூ–டிய ப�ோர்க்–கு–ணம் மிக்க தாவ–ரம் இது. முறை–யா–கப் பரா–ம–ரித்–தால் 120 நாட்–க–ளில் அறு–வடை – க்குத் தயா–ரா–கும். பூச்சி பாதிப்–புக்கு எதி–ரா–கப் ப�ோரா–டும் இயல்–பும் இதற்கு உள்–ளது. ஆடி முதல் கார்த்–திகை வரை சாகு–படி செய்–ய– லாம். சாதா–ரண, பாரம்–பரி – ய – ம – ான நட–வுமு – ற – ை–யில் ஏக்–க–ருக்கு 25 கில�ோ வரை விதை–நெல் தேவைப் –ப–டும். நவீனமுறை நடவு என்–றால் 10 கில�ோ விதை நெல்–லும் ஒற்றை நாற்–றுமு – றை என்–றால் ஐந்து கில�ோ விதை நெல்–லும் தேவைப்–படு – ம். ஒரு ஏக்–கர் நாற்–று–களை உற்–பத்தி செய்–வ– தற்கு ஐந்து செண்ட் நிலத்–தில் நாற்–றாங்–கால் அமைக்க வேண்–டும். 40-50 கில�ோ வரை த�ொழு–வுர– த்–தைப் – போட்டு இரண்டு சால் சேற்று உழ– வி ல் நிலத்– தைசமப்–படு – த்–திக்–க�ொள்ள வேண்– டும். 100 லிட்– ட ர் தண்– ணீ – ரு க்கு ஐந்து லிட்–டர் வரை அமு–தக்–க–ரை– சல் கலந்து அதில் விதை நெல்லை சணல் சாக்– கி ல் ப�ோட் – டு க் க ட ்ட வேண்– டு ம். அரை ந ா ளு க் – கு ப் பின் தண்–ணீரை வடித்து மீண்–டும் அரை நாள் இருட்–டற – ை–யில் வைத்–திரு – க்க வேண்–டும். பிறகு நான்கு அங்–குல உய–ரத்–துக்கு நாற்–றங்–கால் அமைத்து தண்–ணீர் பாய்ச்சி விதைக்க வேண்–டும். அடுத்த அரை நாளில் நாற்–றங்–கா–லில் உள்ள தண்–ணீரை வடித்–து–விட வேண்–டும். இப்–படி நான்– கைந்து நாட்–கள் செய்–தால் விதை–நெல் முளைப்– பெ–டுக்–கும். பத்–தாம் நாள், பத்து லிட்–டர் தண்–ணீ– ருக்கு ஒரு லிட்–டர் வடி–கட்–டிய மாட்–டுச் சிறு–நீ–ரைக் கலந்து தெளித்–தால், பூச்சி ந�ோய் தாக்–குத – ல் இருக்– காது. நாற்–றும் நன்–றாக வள–ரும். ஒரு மாதத்–துக்–குள் நட–வுக்–குத் தயா–ரா–கி–வி–டும். நாற்று தயா–ரா–கும் சம–யத்–தி–லேயே நடவு வய– லை–யும், தயார் செய்–வது நல்–லது. இரண்டு சால் சேற்று உழவு செய்து சமப்–ப–டுத்தி, ஏக்–க–ருக்கு இரு– நூ று கில�ோ த�ொழு– வு – ர – மி ட்டு சாதா– ர – ண –மு–றை–யில் அரை–யடி இடை–வெ–ளி–யில் குத்–துக்கு, இரண்டு மூன்று நாற்–றுக்–க–ளாக நடவு செய்–வது நல்–லது. நடவு முடிந்த இரு–ப–தாம் நாளில் த�ொழு உர–மிட வேண்–டும். இரு–பத்–தைந்–தாம் நாளில் களை எடுக்க வேண்–டும். த�ொண்– ணூ – ற ாம் நாளில் கதிர் பிடிக்– க த்– த�ொ–டங்–கும்–ப�ோது பத்து லிட்–டர் தண்–ணீ–ருக்கு, ஒரு லிட்–டர் ம�ோர் (ஏழு நாட்–கள் புளிக்–கவ – ைத்–தது) என்ற விகி–தத்–தில் கலந்து ஏக்–கரு – க்கு பத்து டேங்க் அள–வுக்கு தெளித்–தால் சாறு உறிஞ்–சும் பூச்–சி–கள் கட்–டுப்–படு – ம். நூற்றி ஐந்–தாம் நாளுக்கு மேல் கதிர் முற்–றத் துவங்–கும். நூற்றி பத்–தாம் நாள் தண்–ணீர் கட்–டு–வதை நிறுத்தி, நூற்றி இரு–ப–தாம் நாளில் அறு–வடை செய்–ய–லாம். ஆக, ‘காலா–ந–மக்–’கை தயா–ரிக்க நமக்கு தேவைப்–ப–டு–வது முழு–மை–யாக நான்கு மாதங்–கள்.

(செழிக்கும்)


11.2.2018

வசந்தம்

23


Supplement to Dinakaran issue 11-2-2018 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/18-20

Ýv¶ñ£, Üô˜T ¬êùv Gó‰îó °í‹ ªðø

ÍL¬è CA„¬êJù£™

BSMS, BAMS, BNYS, MD

ñ¼ˆ¶õ ð†ìƒèœ ªðŸø ñ¼ˆ¶õ˜è÷£™ CA„¬ê

¬êù¬ê†¯v, Üô˜T ò£™ ãŸð´A¡ø 裬ô ⿉î¾ì¡ °O˜‰î cK™ ¬è ð†ì£«ô£, °O˜‰î 裟Áð†ì£«ô£, ¹¬è, ÉC ð†ì£«ô£ ãŸð´‹ Ü´‚° ¶‹ñ™, Í‚A™ c˜õ®î™, î¬ôð£ó‹, î¬ôõL, Ü®‚è® êO, Þ¼ñ™, Í‚è¬ìŠ¹, Í‚A™ ê¬î õ÷˜„C, Í„² M´õF™ Cóñ‹, Í„² Fíø™, Þ¬÷Š¹ «ð£¡ø¬õèœ ñŸÁ‹ Ýv¶ñ£õ£™ ãŸð´A¡ø Þ¼ñ™, ¸¬óJó™ ÜFè êO, ªï…² Þ¼‚è‹, ðìð승, Í„²Mì

CóñŠð´î™, «ð£¡ø Hó„C¬ùè÷£™ ð£F‚èŠð†ì ô†ê‚èí‚è£ùõ˜è¬÷ º¿¬ñò£è Gó‰îñ£è °íñ£‚A, Üõ˜è¬÷ Ý«ó£‚Aòñ£ùõ˜è÷£è õ£ö¬õˆ¶ ê£î¬ù ð¬ìˆ¶‚ ªè£‡®¼‚°‹ RJR ñ¼ˆ¶õñ¬ùèœ (Cˆî£& Ý»˜«õî£& »ù£Q& ÞòŸ¬è ñ¼ˆ¶õ‹). Þƒ° ÍL¬è ñ¼‰F¡ CA„¬êJ™ Íô‹ ¸¬ófóL™ àœ÷ 裟ø¬óèœ ñŸÁ‹ ¬êùR™ àœ÷ 裟ø¬óèO™ àœ÷ «è£¬ö (êO) º¿õ¶‹ ªõO«òŸøŠð†´, ÜF™ àœ÷ Þ¡ªð‚ê¡ ªî£ŸÁ êKªêŒòŠð†´, àìL™ «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F ÜFèK‚è ªêŒòŠð´Aø¶. Þîù£™ «õÁ â‰î «ï£»‹ ܇죶. âƒè÷¶ CA„¬êJ¡ ñ¼‰¶èœ ܬùˆ¶ ÞòŸ¬è ÍL¬è÷£™ Ýù¶. «ï£Œ °íñ£ù H¡¹ °O˜‰î cK™ °O‚èô£‹. üvAg‹ àœðì â‰îMî °O˜‰î ªð£¼†è¬÷»‹ ꣊Hìô£‹.

ªê¡¬ù ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ HŸðè™ 1 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹. ñŸø ñ¼ˆ¶õñ¬ùèO™ 죂ì¬ó Fùº‹ 裬ô 10 ñE ºî™ ñ£¬ô 6 ñE õ¬ó ê‰F‚èô£‹.

CøŠ¹ CA„¬êèœ  ¬êù¬ê†¯v  Ýv¶ñ£  Üô˜T  ͆´õL  ®v‚ Hó„C¬ùèœ  º¶°õL  迈¶õL  ªê£Kò£Cv  ꘂè¬ó «ï£Œ  °ö‰¬îJ¡¬ñ  àì™ð¼ñ¡  ¬î󣌴  è™ô¬ìŠ¹, Íô‹

150, ÜH¹™ô£ ꣬ô, «îõ˜ è™ò£í ñ‡ìð‹ ܼA™, õì‚° àvñ£¡ «ó£´ «ð£v† ÝHv ܼA™, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17

044 - & 4006 4006, 4212 4454, 80568 55858 T.V.J™

LIVE

G蛄C

嚪õ£¼ õ£óº‹

êQ‚Aö¬ñ

裬ô 11.30 -& 12.30

RJR 죂ì˜èœ CA„¬ê °Pˆ¶ «ïó¬ôJ™ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜.

J™ 죂ì˜èœ «ð†® :

T.V.

嚪õ£¼ õ£óº‹

ªêšõ£Œ 裬ô 9.30 -& 10.00 êQ 裬ô 10.00- -& 10.30

«ð²õ: 96770 72036

«è£òºˆÉ˜ : 71, â¡.T.ï£ó£òíê£I ªî¼, GÎCˆî£¹É˜, 裉F¹ó‹, «ð£¡: 0422 - 4214511 ñ¶¬ó : 16, Hóvè£ôQ, 3&õ¶ ªî¼, ñ£†´ˆî£õE ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0452 - 4350044 F¼„C : 49A, 5&õ¶ °Á‚° ªî¼, (VVV F«ò†ì˜ H¡¹ø‹) ªð£¡ùè˜, «ð£¡: 0431 - 4060004 «êô‹ : 12/325, H¼‰î£õ¡ ªî¼, (õê‰î‹ æ†ì™ ܼA™) ¹Fò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 0427 - 4556111 æŘ : 58, ªðƒèÙ˜ ªï´…꣬ô, (Üè˜õ£™ è‡ñ¼ˆ¶õñ¬ù ܼA™) «ð£¡: 04344 - 244006 ¹¶„«êK : 24, 裘ªð‡ì˜ ªî¼, (²ñƒèL è™ò£í ñ‡ìð‹ âFK™) ªï™Lˆ«î£Š¹, «ð£¡: 0413 - 4201111 F¼ŠÌ˜ : 111/72, è£ñ£†Cò‹ñ¡ «è£M™ ªî¼, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ H¡¹ø‹, «ð£¡: 0421 - 4546006 F‡´‚è™ : 34/K-6, AMC «ó£´, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0451 - 2434006 F¼ªï™«õL : 9, E-2, Fô‚ ïè˜, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò «ð¼‰¶ G¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 0462 - 2324006 ñ£˜ˆî£‡ì‹ : 5-81/2, «ð¡C H÷£ê£, ðvG¬ôò‹ ܼA™, «ð£¡: 04651 - 205004 °‹ð«è£í‹ : 28, ꣉F ïè˜, CRC ðv ®Š«ð£ ܼA™, (²¼F ÝvH†ì™ ܼA™), «ð£¡: 0435 - 2412006 «õÖ˜ : 11, ê£óF ïè˜, ªê¡¬ù C™‚v H¡¹ø‹, è£AîŠð†ì¬ø (¹Fò ðvG¬ôò‹), «ð£¡: 0416 - 2234006 M¿Š¹ó‹ : 344, î£ñ¬ó ªî¼, ²î£è˜ ïè˜, ¹Fò ðvG¬ôò‹ âFK™, «ð£¡: 04146 - 222006 ªðƒèÙ¼ : 307, 46&õ¶ Aó£v, 9&õ¶ ªñJ¡, 4&õ¶ H÷£‚, ó£ü£Tïè˜, «ð£¡: 080 - 49556506 HóFñ£î‹ ºè£‹ ß«ó£´&3,17, 輘&4,18, «è£M™ð†®&5, êƒèó¡«è£M™&6, ªî¡è£C&6, ï£è˜«è£M™&7,20, ï¬ìªðÁ‹ Ɉ¶‚°®&8,21, ó£ñï£î¹ó‹&8,21, 裬󂰮&9, ¹¶‚«è£†¬ì&9, ï£èŠð†®ù‹&10, ᘠñŸÁ‹ «îF : ñ¡ù£˜°®&10, î…ê£×˜&11,22, ñJô£´¶¬ø&11,22, 装Y¹ó‹--&14, A¼wíAK&24.

ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þì‹ ñŸÁ‹ «ïó‹ «ð£¡ Íô‹ ªîK‰¶ ªè£œ÷ô£‹.

24

வசந்தம் 11.2.2018

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Advertisement