Page 1

4-3-2018 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

வசந

்தம்

பாட்டி ச�ொல்லை தட்டாதே!

ஹேர் ஸ்டைலிங் டிப்ஸ்...


2

வசந்தம் 4.3.2018


பா பாட்டி லை ் ல ொ � ச தே! தட்டா பரி–ம–ளா

ட்டு எழு– து – கி – ற ார். இசை அமைக்– கி – றார். பாட–வும் செய்–கிற – ார். அவர் பாடிய பாடல்–களு – க்கு அவரே இசை–யம – ைத்து இப்–ப�ோது ஆல்–ப–மும் வெளி–யிட இருக்–கி–றார். இசைக்கு இடையே இளைப்–பாற விவ–சா–யம். பயிற்சி மையத்–தின் நிர்–வாகி என்று ஒரு நாளைக்கு இரு–பத்து நான்கு மணி நேரங்–கள் ப�ோதா–மல் ஓயா–மல் ஓடிக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் பரி–ம–ளா–வுக்கு வயது 72. ‘‘நான் பிறந்–தது தஞ்–சா–வூர் பக்–கத்–துலே இருஞ்– சூர் கிரா–மம். அப்பா, கீழ–வேடு என்ற இடத்–தில் ச�ொந்–தமா த�ொழில் செய்து வந்–தார். அத–னால் நானும் என் இரண்டு தங்–கை–க–ளும் கீழ–வேட்–டில் தான் பள்–ளிப் படிப்பை முடிச்–ச�ோம். நான் படிக்–கும் காலத்–தில் +2வெல்–லாம் இல்லை. பள்–ளிப் படிப்பு முடிஞ்–ச–தும் பியூ–சியை காலே–ஜுக்கு ப�ோய்–தான் படிக்–கணு – ம். எங்க கிரா–மத்–தில் இருந்து வெளியே சென்று தான் படிக்–க–ணும் என்–ப–தால், அப்பா பள்–ளிக்கு மேலே படிக்க வைக்–கல. அந்த காலத்– துலே எல்–லாம் ப�ொண்–ணுங்–களை இவ்–வ–ளவு படிக்க வெக்–கி–றதே பெருசு. அத–னாலே அப்–ப�ோவெ – ல்–லாம் பெண்–களு – க்கு இசை கத்–துக்–க–ற–தில் ஆர்–வம் அதி–கம். அது–வும் தஞ்–சா–வூர்ப் ப�ொண்–ணுங்–க–ளுக்கு ச�ொல்–லவே வேணாம். இசை மேல் ஈடு–பாடு ஏற்–பட கார–ணம் அம்மா. எட்டு வய–சில் பாட்டு கத்–துக்–கிட்–டேன். என்–னவ�ோ தெரி–யலை. ஒரு வரு–ஷம் மேல நீடிக்– கலை. வர்–ணனை, இரண்டு கீர்த்–தனை மட்–டுமே கத்–துக்க முடிஞ்–சது. அந்–தக் காலத்–தில் எங்–க–ளுக்கு வான�ொலி மட்–டும்–தான். டிவி–யெல்–லாம் கூட கிடை–யாது. இம்–மாத பாடல்ன்னு பிர–பல கர்–நா–டக வித்–வான்– கள் பாடிய பாடலை அம்–மா–தம் முழுக்க ஒலிப்–ப– ரப்–பு–வாங்க. பாட்டு வரி–களை பேப்–ப–ரில் எழுதி நாங்–களே பாடிப் பார்ப்–ப�ோம். சுப்–ர–பா–தம் கூட அப்–ப–டித்–தான் கத்–துக்–கிட்–டேன். ஸ்கூல் முடிச்– சி ட்டு வீட்– டி ல் ஆறு வரு– ஷம் சும்மா இருந்த ப�ோது பாட்– டு – த ான் கைக்– க�ொ – டு த்– த து. இதற்– கி – டை – யி ல் எனக்கு

4.3.2018

வசந்தம்

3


கணவருடன் பரி–ம–ளா கல்யா–ண–மும் ஆச்சு. எங்க வீட்–டுக்–கா–ர–ருக்கு அவ்–வப்–ப�ோது பணி–யிட – ம் மாற்–றல – ா–கிக் க�ொண்டே இருக்–கும். என் மகன் இரண்–டா–வது படிப்–பத – ற்–குள் ஆறு பள்ளி மாறிட்–ட�ோம். இது சரி–வ–ரா–துன்னு, நானும் என் மக–னும் சிவ– க ா– சி – யி ல் உள்ள என் மாம– ன ார் வீட்– டி ல் செட்–டி–லா–யிட்–ட�ோம். அங்கு நில–பு–லம்னு நிறைய இருந்–தது. நான் விவ–சா–யம், குடும்–பம். குழந்– தைன்னு என்–னு–டைய நேரத்தை செலவு செய்ய ஆரம்–பிச்–சேன். நாங்க சிவ– க ா– சி – யி ல் இருக்– கு ம் ப�ோது, அங்–கி–ருந்து ஐந்து கில�ோ மீட்–டர் த�ொலை–வில் ஒரு–வர் வீணை கற்–றுத் தரு–வ–தாக கேள்–விப்–பட்– டேன். அவ–ருக்கு ஏத�ோ ஒரு விசித்–திர– ம – ான உடல் பிரச்–னை–யால், கை கால் வளைந்து இருக்–கும். நேராக உட்–கா–ரக்–கூட முடி–யாது. ஆனால் கையில் வீணையை க�ொடுத்–திட்–டால் ப�ோதும், அவ்–வ–ளவு அற்–பு–த–மாக வாசிப்–பார். அவ–ரிட – ம் வீணை கற்–றுக் க�ொள்ள ஐந்து கில�ோ மீட்–டர் நடந்தே ப�ோவேன். அதை–யும் ஆறு மாசத்– துக்கு மேல என்–னாலே த�ொடர முடி–யலை. என் இசை ஆர்–வத்தை பார்த்த என் கண–வர், எனக்கு வீட்–டில் வந்தே பாட்டு ச�ொல்–லித்–தர ஏற்–பாடு செய்–தார். பாட்டு ச�ொல்–லித்–தர வந்–த–வர் பெரிய வித்–வான். இரு–பது நாட்–க–ளில் உன்னை மேடை ஏற்றி கச்–சேரி செய்ய வைக்–கி–றேன்னு சப–தமே செய்–தார். அந்த இரு–பது நாட்–கள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்–பது மணி வரை சாத–கம் செய்–வ�ோம். அவ–ரி–டம் இருந்த எல்லா இசை ஞானத்–தை–யும் எனக்–குள் திணித்–தார். இரு–பத்–தி– ய�ோ–ரா–வது நாள் மேடை ஏறி கச்–சேரி செய்–தேன்.

4

வசந்தம் 4.3.2018

அதன் பிறகு இரண்டு மூன்று கச்–சேரி செய்து இருப்– பே ன். அத்– த�ோ டு என்– னு – டை ய இசைப் பய–ணம் முடிந்–தது. என் மகன் +2 முடிச்– ச ான். சென்– னை – யி ல் மருத்– து – வ க் கல்– லூ – ரி – யி ல் படிக்க அவ– னு க்கு கிடைச்–சது. நான் என் மக–னு–டன் சென்–னைக்கு பய– ண – ம ா– னே ன். ஐந்து வரு– ட ம் அவ– னு – டை ய படிப்–பு–தான் என் வாழ்க்–கைன்னு இருந்–துட்–டேன். என் மக–னும் படிப்பை முடிச்–சான். டாக்–டர்–க–ளுக்– கான பயிற்சி மையத்தை துவங்–கின – ான். சென்னை மட்–டும் இல்–லா–மல் தமி–ழக – ம் முழு–தும் பல முக்–கிய மாவட்–டத்–தில் அவ–னு–டைய பயிற்சி மையம் கால் ஊன்–றி–யது. அவ–னுக்கு நான் உறு–து–ணை–யாக நின்–றேன். நான் கற்–றுக் க�ொண்ட பாடல் என் பேரக்– கு–ழந்–தை–க–ளுக்கு தாலாட்டு பாட–லாக மாறி–யது. சின்ன வய–சுலே இசை மீது ஆர்–வம் இருந்– தப்–பவே, சின்ன சின்ன வெண்பா எழு–து–வேன். என் மன–சுக்கு த�ோன்–று–வதை பாடல் வரி–களா கிறுக்–கு–வேன். யாரும் படிக்–கி–ற–துக்கு முன்–னாடி நானே கிழித்து ப�ோட்–டு–டுவேன். ஒரு முறை என் த�ோழி–யின் மக–ளுக்கு திரு–ம–ணம் நடந்து, அவள் அமெ–ரிக்கா சென்–று–விட்–டாள். அவ–ளின் பிரிவை நினைத்து என் த�ோழி மிக–வும் வருத்–தம – ாக இருந்– தாள். அவளை தேற்ற அவ–ளுக்–காக ஒரு பாடலை பாடி–னேன். அந்த மாதிரி மன–சுக்–குள் த�ோன்–றும் பாடலை அப்–ப–டியே ஒரு காகி–தத்–தில் குறித்–துக் க�ொள்–வேன். பாடல் வரி–க–ளுக்கு ஏற்ப மன–சில் ஒரு இசை த�ோன்–றும். பாடல் வரி–களை குறித்– துக் க�ொள்–ள–லாம். ஆனால் இசையை. திரும்ப திரும்ப பாடி பாடி அந்த இசையை என் மன–தில் ஆழ–மாக பதித்–துக் க�ொள்–வேன். வ ா ழ்க்கை எ ப் – ப டி இ ரு க் – க – ணு ம் ன் னு


புற்று ந�ோயோ...? கவலை நவண்ோம் வந்து    விட்டது    நவீன    சிகிச்சை

புற்றுந�ோய் என்பது ந�ருப்்பப ந்போல, ந�ருபபு ஒரு கட்டிடத்தில் ஆரம்பித்து எரியும் ந்போழுநே கண்ணுக்கு நேரியோே ந�ருபபுப ந்போறிகள் கோற்றில் எல்லோ தி்ைகளிலும் ்பரவும். �ோம் கண்ணுக்குத் நேரிநே ந�ருபபு ஜூவோ்ல மீது மட்டும் ேண்ணீர் ஊற்றி அ்ைபந்போம். ஆனோல் ்பல தி்ைகளுக்கும் நைனறு ேங்கிய ந்போறிகளில் இருநது மீண்டும் ந�ருபபு ்பற்றி கட்டிடம் முழு்மக்கும் ்பரவி முழு கட்டிடத்்ேயும் அழித்து விடும். ஆகநவ ந�ருபபு கட்டிடத்தின ஒரு ்பகுதியில் இருக்கும்ந்போநே கட்டிடத்தின எல்லோ ்பகுதிகளிலும் ேண்ணீர் ஊற்றினோல் ந�ருபபு ்பரவோமல் முழு கட்டிடத்்ேயும் கோப்போற்றி விடலோம். அதுந்போலத்ேோன புற்றுந�ோயும், உடலில் ஏநேனும் ஒரு ்போகத்தில் ஆரம்பித்ேோலும் ந்பரும்்போநலோர்க்கு அேன நகோடிக்கைக்கோன வி்ேகள் ரத்ேம் மூலம் உடலின முக்கிய ்போகங்களோன மூ்ள, இேயம், சிறுநீரகம், நு்ரயீரல், கல்லீரல் ஆகியவற்றில் நைனறு ேங்கி வளரும். முேலில் ஆரம்பித்ே ்போகத்திற்கு மட்டும் நரடிநயோநேரபிநயோ அல்லது அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது இரண்டும் நைர்த்து நைய்ேோநலோ முழு குைம் உண்டோவது இல்்ல. ந்பரும்்போநலோர்க்கு அறு்வ அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்து சில மோேங்களிநலநய அத்தியோவசிய ்போகங்களுக்கு ்பரவி உயி்ரப ்பறித்து விடுகிறது. கடநே 20 ஆண்டுகளுக்கு முனபு வ்ர ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநது கண்டுபிடிக்கப்படவில்்ல. ஆகநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி மட்டுநம நைய்யப்பட்டது. இனறும் ந்பரும்்போலோன மருத்துவம்னகளில் இ்வநய நைய்யப்படுகினறன. ஆனோல், ைமீ்ப வருடங்களில் ந்பரும்்போலோன புற்றுந�ோய்களுக்கு மருநதுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கினறன. இவற்்ற ைரியோன கல்வயில் �ரம்புவழியோக ரத்ேத்தில் நைலுத்தினோல் C.T.SCAN, MRI SCAN, PET SCAN ஆகியவற்றிற்கும் நேரியோே உடல் எங்கும் ்பரவி உயிர் ்பறிக்க கோத்திருக்கும் புற்றுந�ோய் வி்ேகள் அழிவதுடன, முேலில் ஆரம்பித்ே ந்பரிய கட்டியும் நமலும் வளரோமல் சுருங்கி ைக்்க ஆகிவிடும். இேற்கு நமலும் நே்வப்பட்டோல் சிறிய அளவு அறு்வ சிகிச்ைநயோ அல்லது நரடிநயோ நேரபிநயோ நைய்து ்வத்தியத்்ே பூர்த்தி நைய்யலோம். இத்ே்கய �வீன மருநது சிகிச்ையிலும், மோர்்பகபபுற்றுந�ோய், மூசசுக்குழோய் புற்றுந�ோய்,

உைவுக்குழோய் புற்றுந�ோய், கர்ப்பப்்ப புற்று ந�ோய், �ோக்கு புற்றுந�ோய், ஆண்குறி புற்றுந�ோய், குழந்ேகள் புற்றுந�ோய் ஆகியவற்்ற ஆ்பநரஷன நைய்து அகற்றோமல் ்வத்தியம் நைய்யலோம். இதுேவிர ஏற்கனநவ அறு்வ சிகிச்ை அல்லது நரடிநயோநேரபி நைய்தும் முற்றி உடலில் ்பல ்போகங்களுக்கும் ்பரவி உயிர் குடிக்கக் கோத்திருக்கும் ்பலருக்கு, �வீன மருநதுகள் அளித்து வோழ�ோள் மற்றும் வோழவின ேரம் (Quantity and quality of life) கு்றயோமல் கோப்போற்றலோம், நரடிநயோநேரபி மற்றும் அறு்வ சிகிச்ை நைய்தும் குைம்டயோே புற்றுந�ோ்யயும் இம்மு்றயில் குைப்படுத்ேலோம்.

AIDS ந�ோயில் பி்ழத்ேவரில் ்பலருக்கு சில ஆண்டுகளில் புற்றுந�ோயும் வருகிறது. புற்று ந�ோயோளிகள் சிலருக்கு AIDS இருக்கிது. ைமீ்பத்தில் வநதிருக்கும் �வீன சிகிச்ை மு்றகளில் AIDS +புற்றுந�ோய் இரண்டும் உள்ள ந�ோயோளிகளுக்கும் �ல்ல ்வத்தியம் நைய்ய முடியும் எனகிறோர் நைன்ன மருத்துவ மருநதியல் து்றயில் ்பணியோற்றி ஓய்வு ந்பற்ற ந்பரோசிரியர். இவர் 30 ஆண்டுகளோக இத்து்றயில் ்பணியோற்றி வருகிறோர். கடநே 15 ஆண்டுகளோக அ்னத்து வ்க புற்றுந�ோய்க்கும் சிகிச்ை அளிப்பேற்நகனநற மந்ேநவளி மோர்க்நகட் அருகில் K.K.R. மருத்துவம்ன்ய நிறுவி சிகிச்ை அளித்து வருகிறோர்.

8883000123/9884057000 9884057000 8883000123/8760110011 044-42067705 எண். வெங்கடகிவெளிருஷ்ணா டு, மந்தை நி்ையம்ல், மந்தை அருகில்வ, ெளி,மந்தைவென்னை-600028 வெளி, வென்னை-28. ப.எண்.26/74,9,மந்தை வதைரு,ேரணாமந்தை வெளிவெளிமார்கேேருநது வகெட் அருகி 4.3.2018

வசந்தம்

5


எல்லாருக்–கும் ஒரு எதிர்–பார்ப்பு இருக்–கும். அது பற்றி பாட்டு எழு–தினே – ன். என் பேத்–திக்கு தாலாட்டு பாட்டு ஒன்று எழு–தி–னேன். என் மக–னின் பயிற்சி நிலைத்–திற்கு டைட்–டில் பாடல் ஒன்றை எழு–தினே – ன். இப்–படி நான் எழுதி வைத்–ததை தான் இப்–ப�ோது ஆல்–ப–மாக கம்–ப�ோஸ் செய்து இருக்–கேன். அதற்கு கார–ணம் என் பேத்–தி–க–ளுக்கு பாட்டு ச�ொல்–லித் தரும் ராஜா சங்–கர் மாஸ்–டர் தான். நான் பாடு–வதை பார்த்–த–வர் ஏன் உங்–க–ளின் பாடலை ஆல்–ப–மாக உருவாக்–க–க்கூ–டா–துன்னு கேட்–டார். முத–லில் எனக்கு தயக்–கம – ாக தான் இருந்–தது. அவர் தான் என்னை ஊக்–கப்–ப–டுத்–தி–னார். இப்–ப�ோது மூன்று பாடல்–களை பதிவு செய்–திட்–ட�ோம். இன்–னும் மூன்று பாடல்–களை பதிவு செய்ய வேண்–டும். இந்த வய–சுலே இசைத்–து–றை–யிலே இப்–ப–டி– ய�ொரு வாய்ப்பு கிடைச்– சி – ரு க்கு. அது மட்– டு ம் இல்–லாமே.. அடிப்–ப–டை–யிலே விவ–சா–யக் குடும்–பம் தான் என்– ற ா– லு ம் நான் வய– லு க்கு சென்– ற – தி ல்லை. திரு–ம–ண–மாகி சிவ–கா–சிக்கு வந்த பிற–கு– தான், வெளி உல–கத்–தையே பார்த்–தேன். வய–லில் எல்லா வேலை–யும் செய்–வேன். அங்கு வேலை செய்–ப–வர்–க–ளி–டம் பேசிப்–ப– ழக ஆரம்–பித்–தேன். சென்–னைக்கு வந்த பிறகு விவ–சா–யத்–தில் முற்–றி–லும் ஈடு–பட முடி–யல. இந்த காலக்–கட்–டத்–தில் தான் என் மகன், பயிற்சி மையங்–களை தமி–ழ–கம் முழு–தும் துவங்– கி – ன ான். அவ– னு க்கு துணை– ய ாக நானும் என் தங்கை மற்– று ம் அவ– ரி ன் கண–வ–ரும் முழு–மை–யாக இறங்–கி–ன�ோம். காஞ்–சிபு – ர– ம் மற்–றும் மாங்–காடு கிளை–களை அவன் என்–னி–டம் ஒப்–ப–டைத்–தான். ‘உங்– களை தாத்தா படிக்க வைக்–கல. நீங்–க–ளும் அமை–தியா இருந்–துட்–டீங்க. இப்ப உங்–க– ளுக்கு இந்த பயிற்சி மையத்தை தரேன். இதன் வளர்ச்–சியை நீங்க தான் பார்த்–துக்–கணு – ம்–’னு ச�ொன்–னான். என் மக–னுக்கு என் மேலே இருந்த நம்–பிக்–கையை காப்–பாத்–த–ணும்னு த�ோணிச்சி. எட்டு மாண– வ ர்– க – ளு – ட ன் இந்த பயிற்சி மையத்தை நிர்–வகிக்க ஆரம்–பிச்–சேன். இப்–ப�ோது 800 மாண–வர்–கள் இங்கு தங்கி படிக்–கி–றார்–கள். பயிற்சி மையத்தை சுற்றி எங்– க – ளு க்கு நிலம் இருக்கு. அதில் விவ–சா–யம் செய்ய நானும் என் தங்–கை–யும் திட்–ட–மிட்–ட�ோம். இந்த மண் மிக–வும் ம�ோச–மான மண்–ணாக இருக்–கிற – து. அதை விளைச்– சல் மண்–ணாக மாற்றி வரு–கி–ற�ோம். நெல் பயிர், வாழை, கீரை மற்ற காய்–கறி – க – ள்ன்னு மாற்றி மாற்றி விளை–விக்–கி–ற�ோம். என்– ன�ோ ட அம்மா ஐந்– த ாம் வகுப்பு வரை தான் படிச்சு இருக்–காங்க. 88 வய–தில் எந்த வித நோய் இல்–லா–மல் இறந்–தாங்க. அவங்க எங்–களை விட ர�ொம்–பவே சுறு–சு–றுப்பு, புத்–தி–சா–லி–யும் கூட. வீட்டை நிர்–வா–கம் செய்–வ–தில் அவங்–கள மிஞ்ச முடி–யாது. அதை–யும் வேக–மாக அதே சம–யம் நிதா– ன மா ய�ோசிச்சு செயல்– ப – டு த்– து – வ ாங்க.

6

வசந்தம் 4.3.2018

பெரிய சிக்கு இருந்–தா–லும் அதில் ஒரு நூலிழை பிடித்– து க் க�ொண்டு சிக்– க லை நீக்– கி – டு – வ ாங்க. வாழ்க்–கை–யும் அப்–ப–டித்–தான் பார்த்–தாங்க. எங்–க– ளுக்கு எல்–லா–முமா இருந்–தாங்க. விடி–யல்–காலை நாலு மணிக்கு எழுந்–தி–டு–வாங்க. அந்த பழக்–கம் எங்–க–ளுக்–கும் கத்–துக் க�ொடுத்–திக்–காங்க. பயிற்சி மையத்–தில் காலை எழுந்து பால் கரந்து, வெண்ணை எடுத்து காய்ச்சி நெய்–யாக்கி இது எல்– லாம் காலை மாண–வர்–கள் எழு–வ–தற்–குள் செய்ய வேண்–டும். அதன் பிறகு அவர்–க–ளுக்–கான உண– வு–கள் மற்–றும் இதர விஷ–யங்–களை பார்க்–க–ணும். மாண–வர்–களை நிர்–வா–கம் செய்–வது அவ்–வ–ளவு எளி–தில்லை. அவர்–கள் கண்–ணாடி பேழை மாதிரி, மிக–வும் பத்–தி–ரமா கையா–ள–ணும். எங்க காலம் மாதிரி இல்–லாமே இப்ப இருக்–கிற தலை–மு–றைக்கு நிறைய வாய்ப்–பு–கள் க�ொட்–டி–யி– ருக்கு. சரி–யான முறை–யில் பயன்–படு – த்–திக் க�ொள்ள வேண்–டும். உழைப்–புக்கு என்–றுமே தடை ப�ோடக் –கூ–டாது. வாழ்க்–கைக்கு ஒரு ந�ோக்–கம் வேணும்.

அதை ந�ோக்கி பய–ணம் செய்–ய–ணும். அந்த பய– ணம் நம்மை எப்–போ–தும் உட்கார வைக்–காது. வய–சா–யி–டுச்–சுன்னு சும்மா உட்–கார பிடிக்–கல. என் மக–னுக்கு உத–வியா இருக்–கேன். இந்த ஓட்–டம் தான் என்னை சுறு–சு–றுப்பா வச்சு இருக்கு. எல்–லா–ருக்–குள்–ளும் சக்தி இருக்கு. அதை நாம தான் ம�ோட்–டி–வேட் செய்–ய–ணும். வாழ்க்கை ஒரு சக்–க–ரம். கஷ்–டம், சங்–க–டம், சந்–த�ோ–ஷம் எல்–லாம் கலந்து இருக்–கும். அதை எவ்–வாறு சமா–ளித்து எண்–ணத்–தில் பிடி–வா–தமா இருக்–கணு – ம். என் வாழ்க்– கை–யில் நான் கஷ்–டங்–களை சந்–தித்த ப�ோது இந்த வைராக்–கிய – ம் தான் என்னை நிமிர செய்–தது. எல்–லா– வற்–றையு – ம் தாண்டி நகர்ந்து ப�ோக–ணும். எதை–யும் ஏற்–றுக் க�ொள்ள தயாரா இருக்–க–ணும். அது தான் வாழ்க்–கை–’’ என்று அடுத்–த–டுத்த தலை–மு–றை–கள் மீதான அக்–க–றை–ய�ோடு பேசி–னார் பரி–மளா. ப ா ட் டி ச �ொல்லை த ட் – ட – ல ா ம ா பேரக்–கு–ழந்–தை–களே?

- ப்ரியா

படங்–கள்: யுவ–ராஜ்


݆®ê‹ «ï£Œ‚° ñ¼‰¶ 致H®Š¹ ݆®ê‹ «ï£ò£™ «è£®‚èí‚è£ù °ö‰¬îèœ àôè‹ º¿õ¶‹ £F‚èŠ†®¼‚Aø£˜èœ. å¡ø¬ó õò¶ ºî™ ݆®ê‹ «ï£¬ò 致H®‚è º®»‹. W›è‡ì £FŠ¹èœ ݆®ê‹ «ï£J¡ ÜP°Pò£è Þ¼‚èô£‹. n ï¡ø£è «ê º®ò£¬ñ, n n ñŸø °ö‰¬îèÀì¡ «ê˜‰¶ M¬÷ò£ì£ñ™ Þ¼Š¶, n n ù «²î™, n n è£óíI¡P CKŠ¶, Ü™ô¶ Ü¿õ¶. n n MˆFò£êñ£ù åL â¿Š¹õ¶ n n ùˆî£«ù 讈¶‚ ªè£œõ¶, n n î¬ô¬ò ²õK™ «ñ£F óCŠ¶ n n ªò˜ ªê£™L ܬöˆî£½‹ F¼‹HŠ £˜‚è£ñ™ Þ¼Š¶. n n I‚C, ô£K êˆî‹ «è†ì£™ òŠ´õ¶ n n è‡¬íŠ £˜ˆ¶ «ê£F¼Š¶ n n îQ¬ñ¬ò M¼‹¹õ¶ n n è£óíI¡P ñŸø‚ °ö‰¬îè¬÷ Ü®Š¶ n n ¬è 裙è¬÷ «õèñ£è ܬꈶ MˆFò£êñ£è êˆî‹ «£´î™. n n Mó™ ÅŠ¹î™, ïè‹ è®ˆî™, ⊫£¶‹ â„C™ 忾î™. n

݆®ê‹ «ï£Œ â¡ø£™ â¡ù? ݆®ê‹ â¡¶ ͬ÷ £FŠ¹ «ï£Œ A¬ìò£¶. ñ£ø£è, ͬ÷ ïó‹¹ ªê™ £FŠ¹ Ý°‹. ݆®ê‹ £FŠ¹œ÷ °ö‰¬îèO¡ ͬ÷ £F‚èŠ†®¼‚裶. ݆®ê‹ £FŠ¹œ÷ °ö‰¬îèO¡ àì‹H½‹ â‰î £FŠ¹‹ Þ¼‚裶. ñ£ø£è ͬ÷ ïó‹¹ ªê™èœ ñ†´«ñ £F‚èŠ†®¼‚°‹. âƒèœ ªê¡¬ù óˆù£ Cˆî ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ õöƒèŠ´‹ CA„¬êò£™ ͬ÷ ïó‹¹ ªê™èœ êK ªêŒòŠ´õ ݆®ê‹ °¬ø£´ °íñ£Aø¶.â‰î õò¶ °ö‰¬îèÀ‹ Þ‰î ñ¼‰¬î ꣊Hìô£‹.݃Aô ñ¼‰¶èœ ãî£õ¶ å¼ «ï£Œ‚è£è â´ˆ¶‚ ªè£œÀ‹ °ö‰¬î»‹ ÜîÂì¡ «ê˜ˆ¶ Þ‰î ñ¼‰¬î â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ 㶋 ‚è M¬÷¾èœ ãŸ죶.Þ‰î ñ¼‰¶ ꣊H´õ ñò‚è«ñ£ Aó‚è«ñ£ ãŸ죶. Þ‰î ñ¼‰¶ ºŸP½‹ ÍL¬èò£™ îò£K‚èŠ´Aø¶. ñ¼‰¶ ꣊H†´ °íñ¬ì‰î °ö‰¬îè¬÷ è£í WWW.AUTISM CURE.IN. â¡ø Þ¬íò î÷ ºèõK¬ò £¼ƒèœ. «ñ½‹ MõóƒèÀ‚°:

óˆù£ Cˆî ñ¼ˆ¶õñ¬ù ÍL¬è Ý󣌄C ¬ñò‹

ñŸÁ‹

8/18, 23&õ¶ ªî¼, ªüŒïè˜, ܼ‹£‚è‹, ªê¡¬ù&600 106 («è£ò‹«´ «¼‰¶ G¬ôò‹ âFK™ ªüŒïè˜ £˜‚)

Call: 9962812345 / 044 - 66256625

Email:rathnasiddha@gmail.com ªƒèÙ˜, æŘ, î˜ñ¹K, «êô‹, ß«ó£´, «è£¬õ, F¼ŠÌ˜, ñ¶¬ó, F‡´‚è™, F¼„C, F¼ªï™«õL, î…ê£×˜, ï£èŠ†®ù‹, £‡®„«êK ÝAò ÞìƒèO½‹ ñ¼ˆ¶õ Ý«ô£ê¬ù ªøô£‹. 4.3.2018

வசந்தம்

7


?

பக்கோடாவா அல்வாவா காவிரி பிரச்–னை–யில் உச்–ச–நீ–தி–மன்–றம் அளித்த தீர்ப்பு பற்றி ரஜினி, கமல் ச�ொன்ன கருத்–து–கள் எப்–படி?

- ரவி, மதுரை. எல்–ல�ோரு – ம் கருத்து ச�ொன்ன பிறகு கட்–டக்–க– டை–சி–யாக வேறு–வ–ழி–யின்றி, பல்–வேறு முனை–க– ளில் வந்த அழுத்–தம் கார–ண–மாக ரஜினி கருத்– துச்–ச�ொல்ல வேண்டி வந்–தது. விவ–சா–யி–க–ளுக்கு நியா– ய ம் கிடைக்– க – வி ல்லை. மறுபரிசீலனை மனுவை தமிழகம் தாக்கல் செய்ய ேவண்டும் என ச�ொல்–லி–யி–ருந்–தார். இ ந ்த க ரு த்தை ச�ொ ல்– வ – தி – லு ம் அரை மனதே தெரிந்–தது. கமல் இ த ற் கு நே ர் எதிர். பட்–டென்று க ரு த்தை ச�ொ ல் – லி – வி ட் – டார். ஆனால் ச�ொன்– னது என்– ன – வெ ன்று பார்த்–தால், ‘மனி–தன் குரங்– க ாக இருந்– த – ப�ோதே ஓடிக்–க�ொண்– டி–ருந்–தது காவிரி...’ என்– கி ற அள– வி ல்– தான் இருந்– த து. இதற்கு இரு–வரு – ம் கருத்தே ச�ொல்– லா–மல் இருந்–தி– ருக்–க–லாம்.

மேகா– ல ய வளர் ச்– சி த் திட்– ட ங்– க – ளு க்– க ான நிதியை அந்த மாநி– ல த்தை ஆளும் காங்– கி – ர ஸ் கட்சி சுருட்டி விட்–ட–தாக அமித்ஷா குற்–றம்– சாட்–டி–யி–ருக்–கி–றாரே?

ì£

™èœ

ñð ¬ F

- கணே–சன், சென்னை. பார–திய ஜன–தா–வின் செல்–லப்–பிள்–ளைக – ள – ான வைர வியா–பாரி நீரவ் ம�ோடி–யும் பேனா வியா–பாரி விக்–ரம் க�ோத்–தா–ரி–யும் அள்–ளிக்–க�ொண்டு ஓடிய பல்–லா–யிர– க்–கண – க்–கான க�ோடி–களை பற்றி மக்–கள் அறிந்து, திறந்த வாயை இன்–னும் மூடா–மல் இருக்–கி–றார்–கள். இந்த நேரத்–தில் அமித்ஷா சுருட்–டலை பற்றி எல்–லாம் ச�ொன்–னால் அதை– விட அபத்–தம் வேறு எது–வும் இருக்க முடி–யாது.

குற்– ற – வ ாளி என்– ற ால் ஜெய–லலி – தா இறு–திச் சடங்–கில் மட்–டும் ஏன் பங்–கேற்–றீர்–கள் என்று ராகுல் காந்– தி யை க ே ள் வி க ே ட் – டு ள் – ள ா ரே விஜ–ய–தா–ரணி? - ரவிச்–சந்–தி–ரன், ஆவு–டை–யாள்–பு–ரம். காங்–கி–ர–ஸில் உள் கட்சி ஜன–நா–ய–கம் தழைத்– த�ோங்–கு–கி–றது என்–ப–தற்கு இதை–விட வேறென்ன உதா–ரண – ம் வேண்–டும். ஆனால், வி.தாரணி வேறு டிராக்–கிற்கு மாறும் திட்–டம் ஏதும் இல்–லா–மல் இப்–படி – – யெல்–லாம் பேச–மாட்–டார் என்–பதே உண்மை.

தான் நடிக்–கும் படங்–க–ளின் கதை, திரைக்–க–தை–யில் நடிகை நித்யா மேனன் தலை–யி–டு–கி–றார் என புகார் வரு–கி–ற–தாமே? - சுரேஷ் –ரா–ஜ–மா–ணிக்–கம், சேலம். இதை நித்யா மேனன் மறுக்–கவு – ம் இல்லை. ‘ஆமாம்... எனக்கு கதை–யின் ப�ோக்கை எப்–படி – க் க�ொண்டு செல்ல வேண்–டும், திரைக்–கதை – யி – ல் ஏற்–படு – ம் த�ொய்வு, சிடுக்–குக – ளை களை–வது எப்–படி என்–பது பற்–றியெ – ல்–லாம் தெளிவு இருக்–கி–றது. படத்தை சிறப்–பாக க�ொண்டு வர வேண்–டும் என்ற ஆசை– யில்–தான் நடிப்–பையு – ம் தாண்டி இதை–யெல்–லாம் செய்–கிறே – ன். வச–னத்–தில் கூட தலை–யி–டு–வேன்’ என அவரே வெளிப்–ப–டை–யாக ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றார். டைரக்–டர் படும்–பா–டு–தான் எப்–ப–டி–யி–ருக்–கும் என தெரி–ய–வில்லை.

8

வசந்தம் 4.3.2018


எடப்–பாடி பழ–னி–ச்சா–மி–யு–டன் இணைந்து செயல்–பட என்னை ம�ோடி–தான் கட்–டா–யப்– ப–டுத்–தின – ார் என்று ஓ.பன்–னீர்–செல்–வம் கூறி– யி–ருக்–கிற – ாரே? கட்–சியி – ல் திருப்–பம் ஏற்–படு – மா? - வே.கவு–தம், முகப்–பேர். தர்–மயு – த்–தம் என்–றெல்–லாம் ரீல் விட்டு மிஸ்–டர் கிளீன் இமே–ஜில் இருக்–கி–ற�ோம் என்று நம்–பிக்– க�ொண்–டி–ருந்த ஓபி–எஸ், அது–வெல்–லாம் தரை– மட்–டம – ா–கிப்–ப�ோய் தான் ஒரு சந்–தர்ப்–பவ – ாதி என அம்– ப – ல ப்– ப ட்– டு – வி ட்– ட�ோ ம் என்ற கடும் க�ோபத்– தில் இப்–ப�ோது இருக்–கி–றார். இத–னால் மத்–திய அர– சி ன் பக்– க ம் தனது அனல் பார்– வையை திருப்–புகி – ற – ார். இதன்–மூல – ம் பாஜ–வின் திரை–மறை – வு சதி வெளி–வந்தி – ரு – க்–கிற – து. இத–னால் கட்–சியி – ல் திருப்– பம் ஏதும் ஏற்–பட – ாது. ஓபி–எஸ்–சுக்–குத்–தான் தன் பழைய வாழ்க்–கைக்கு திரும்–பும் திருப்–பம் ஏற்–பட – ல – ாம்.

மக்–கள் விர�ோத அர–சாக செயல்–ப–டு–வ–தால் அதி–மு–க– வில் இருந்து வில–கு–வ–தாக நாட்–டுப்–புற பாடகி அனிதா குப்– பு – ச ாமி அறி– வி த்– து ள்– ளாரே? - பா.ஜெயப்–பி–ர–காஷ், சர்க்–கார்–பதி. இதற்கு முன் என்– ன வ�ோ அந்த கட்சி மக்–கள் நல–னில் படு அக்–க–றை–யாக செயல்– பட்– டு க்– க�ொ ண்– டி – ரு ந்– த து ப�ோல அல்– ல வா ச�ொல்–கி–றார். க�ொள்– ளை க் கூட்– ட த்– தி ல் முன் என்ன, பின் என்ன? எந்த அணி–யி–லும் சரி–யான இடம் கிடைக்–கா–த–தால் வில–கி–யி–ருக்–கி–றார் என்–பதே உண்மை.

தனது கண்–ண–சை–வு–கள் மூலம் இணை–ய–த–ளங்–க–ளில் வைர–லாகி இருக்–கும் பிரியா பிர–காஷ் வாரி–யர் பற்றி? - ராபர்ட், பாளை–யங்–க�ோட்டை. பிரியா ம�ோகி–னி–யாட்ட வல்–லு–னர். அத–னால் முக–பா–வங்– கள் எல்–லாம் அத்–தனை சிறப்–பாக வந்–தி–ருக்–கி–றது. இது உல–கள – வி – ல் ரசிக்–கப்–பட்டு வைர–லாகி இருக்–கிற – து. இதி– லென்ன இருக்–கி–றது. ஆனால், இதற்கு எதி–ரா–க–வும் நீதி–மன்–றங்–களி – ல் வழக்–கு த�ொடர்ந்து அலப்–பறை ஏற்–படு – த்–திய கலா–சார காவ–லர்–கள் இருக்–கிற – ார்– களே அவர்–களை ச�ொல்ல வேண்–டும். சின்ன விஷ–யத்–துக்–கெல்–லாம் இப்–படி சீறி நாட்டை தலி–பான் கள–மாக்கி விடு–வார்–கள் ப�ோலி–ருக்–கி–றது.

நாட்– டி ல் சமஸ்– கி– ரு – த த்தை விட– வு ம் தமிழ்–ம�ொழி மிக–வும் த�ொன்– மை – ய ா– ன து என்று பிர–த–மர் ம�ோடி புகழ்ந்–துள்–ளாரே? - வண்ணை கணே–சன், ப�ொன்–னி–யம்–மன்–மேடு. சமீ–பத்–தில் தமி–ழ–கம் பக்–கம் தேர்–த– லுக்–கான சுவடு ஏதும் தென்–பட – வி – ல்லை. எனவே பிர–த–மர் மன–தா–ரவே புகழ்ந்–தி– ருப்–பார் என நம்பி அவ–ருக்கு பாராட்டு தெரி–விக்–க–லாம்.

ஒரு– வ ர் பக்– க �ோடா விற்–கி–றார். இன்–ன�ொ– ரு– வ ர் அல்வா விற்– கி – றார். எதை வாங்–கு–வது. குழப்–ப–மாக இருக்–கி–றதே? - எ.டபிள்யூ. ரபீ அஹ–மத், சிதம்–ப–ரம். அல்வா விற்– கி – ற – வ ர் கிரா– ஜ ு– வேட்டா என பார்க்–க–வும். பக்–க�ோ–டா– வுக்கு இந்த பரி–ச�ோ–தனை எல்–லாம் தேவை–யில்லை. பட்–டத – ா–ரிக – ள் மட்–டுமே இப்–ப�ோது விற்–கி–றார்–கள்.

சமூக வலைத்– த – ள ங்– க – ளி ல் வெளி– ய ாகி உள்ள சாய்–பல்–ல–வி–யின் வித்–தி–யா–ச–மான கெட்–டப் எப்–படி? - எஸ்.ராம–சாமி, குட்–டை–த–யிர்–பா–ளை–யம். சாய– ம – டி த்த அந்த பாப் கட் சிகை– ய – ல ங்– க ார படம்– த ானே. படு–ம�ொக்கை என ரசி–கர்–கள் இன்ஸ்–டா–கி–ரா–மில் பின்–னூட்–ட–மிட்டு வரு–கின்–ற–னர். மலர் டீச்–ச–ராக மட்–டுமே அவரை பார்க்க ஆசை–யாம்.

4.3.2018

வசந்தம்

9


சுருள்முடி த�ொல்லை!

ஹேர் ஸ்டைலிங் டிப்ஸ்

சி

று வய–தி–லி–ருந்தே எனக்கு சுருள்–முடி. தலை வாறும்–ப�ோது ஒவ்–வ�ொரு முறை– யும் சிக்–க–லால் அவ–திப்–ப–டு–வேன். தலை– மு–டியை ஸ்ட்–ரெய்ட்–னிங் செய்–து க�ொள்–ள–லாம் என்று ஆசை. அவ்–வாறு செய்–வ–தால் வேறு ஏதா–வது பாதிப்பு ஏற்–ப–டுமா? ஸ்ட்–ரெய்ட்–னிங் செய்–வ–தால் இருந்–தால் கல–ரிங் செய்–ய–வேண்– டும் என்று த�ோழி ஒரு–வர் ச�ொல்–கி–றார். அது தேவையா? நான் க�ொஞ்– ச ம் மாநி– ற ம்– த ான். கல–ரிங் செய்–வ–தாக இருந்–தால் என்ன நிறத்தை தேர்ந்–தெ–டுக்க வேண்–டும்? - லலிதா, க�ோய–முத்–தூர். “இந்த காலத்–தில் பேஷன் என்–பது உடை –க–ளில் மட்–டும் இல்லை. தலை–மு–டி–யும் இந்த

10

வசந்தம் 4.3.2018

காலத்–திற்கு ஏற்ப இருக்க வேண்–டும் என்று பெண்– கள் விரும்–புகி – ற – ார்–கள். அத–னா–லேயே சிகை அலங்– கார நிபு–ணர்–களு – ம், உலக ஃபேஷன் டிரண்–டுக்கு ஏற்ப சிகை அங்–கா–ரத்–தில் தங்–க–ளின் திற–மையை வளர்த்–துக் க�ொண்டு இருக்–கிற – ார்–கள்” என்–கிற – ார் சிகை அலங்–கார நிபு–ண–ரான நஜீப். “வெளி–நா–டு–க–ளில் இருக்–கிற ஹேர் ஸ்டைல் ர�ொம்ப சுல–பம – ா–னது. அவர்–களு – க்கு சிகை அலங்– கா– ர ம் செய்– வ து மிக– வு ம் எளிது. அவர்– க – ளி ன் சரு–மம் மற்–றும் அங்–குள்ள சீத�ோஷ்ண நிலைக்கு வித்–தி–யா–ச–மான நிறங்–க–ளில் கல–ரிங் செய்–வது பார்க்க நன்–றாக இருக்–கும். ஆனால் நம்– மை ப் ப�ொறுத்– த – வரை அதை சரி– ய ாக


அமைக்– கி – ற து அவ்– வ – ள வு சாதா– ர ண விஷ– ய – மில்லை. ஒவ்– வ�ொ – ரு த்– த – ர�ோட சரு– ம ம், முக அமைப்பு பிளஸ் கூந்–தலி – ன் நிலையை ப�ொறுத்து தான் அமைக்க வேண்–டும். நம்–மு–டைய முடி அலை அலையா இருக்– கு ம். முடி– யி ல் அதி– க – மான வளைவு இருக்–கும். அத–னா–லேயே பார்க்க அடர்த்–தி–யாக இருக்–கும். இதுவே வெளி–நாட்டு பெண்–க–ளுக்கு கருப்–பர்– களை தவிர பார்–த–்தீங்–கன்னா வளைவு நெளிவு இருக்–காது. நீள–மா–க–வும் நேரா–க–வும் இருக்–கும். முடி– யி ன் நிற– மு ம் செம்– ப ட்– ட ையா இருக்– கு ம். நம்–மூர் பெரும்–பா–லன பெண்–க–ளுக்கு கருமை ஸ்ட்–ரெய்ட்–னிங் மற்–றும் கல–ரிங் செய்–யும் ப�ோது அல்–லது பிர–வுன் நிறத்–தில் தான் முடி இருக்–கும். அதற்–கான சிறப்பு பரா–ம–ரிப்பு அவ–சி–யம். அதை மு டி வளைவ ா இ ரு ந் – த ா ல் அ தை நிபு– ண ர்– க – ளி ன் ஆல�ோ– சனை ப் படிபின்– பற்ற ஸ்ட்–ரெய் – ட்னிங் செய்–து க�ொள்–வது இந்த காலத்து வேண்–டும். இல்லை என்–றால் முடி வலு–வி–ழந்து ஃபேஷ–னாக உள்–ளது. இதன் மூலம் முடி–க–ளில் காணப்–ப–டும். உள்ள வளை–வுக – ளை நேராக்–கல – ாம். அதன் பிறகு கல–ரிங் செய்த பிறகு 72 மணி நேரம் வரை கல–ரிங் செய்–ய–லாம். பார்க்க அழ–காக இருக்–கும். தலைக்கு ஷாம்பூ ப�ோடக்–கூ–டாது. அப்–ப�ோது வெளி–நாட்–டில் இருப்–ப–வர்–கள் ப�ோல் எல்லா தான் நிறம் முடி–யில் தங்–கும். சல்–பேட் அல்–லாத நிறத்– தி – லு ம் கல– ரி ங் செய்ய முடி– ய ாது. நம்ம ஷாம்–பூவை பயன்–படு – த்த வேண்–டும். இது எல்லா சரும நிறம் மற்– று ம் முக அமைப்– பு க்கு ஏற்ப ஷாம்–பூக்–க–ளி–லும் இருக்–கும். இது ஷாம்–பு–வில் தான் கல–ரிங் செய்ய வேண்–டும். நுரையை ஏற்–படு – த்–தும். இந்த ரசா–ய– பிர–வுன், பிர–வுன் சார்ந்த நிறங்–கள், ணம் உள்ள ஷாம்– பூ வை பயன்– சிவப்–புலேய – ே அடர்ந்த நிறம், தேன் ப–டுத்–தின – ால் தலை–முடி – யி – ல் உள்ள ப�ோன்ற நிறங்–க–ளில் கல–ரிங் செய்– இயற்கை எண்–ணைப் பசை மற்–றும் தால் பார்க்க அழ–காக இருக்–கும். ஈரத்–தன்–மையை அகற்–று–வ–தால், சரு–மத்–திற்கு ஏற்ப மட்–டும் இல்லை கல–ரிங் முடி–யில் தங்–காது. முகத்–தின் வடி–வத்–திற்கு ஏற்ப சிகை அதேப�ோல் கல– ரி ங் செய்து அலங்–கா–ரம் செய்–வது அவ–சி–யம். இருக்– கு ம் ப�ோது சூடான தண்– வட்ட வடிவ முகத்–துக்கு சுருள் சுரு– ணீ–ரில் குளிக்க கூடாது. மித–மான ளான முடி–கள் பார்க்க அழ–காக சூடு இருந்–தால் ப�ோதும். வாரத்–தில் இருக்–கும். சதுர முகத்–திற்கு காது இரண்டு முறைக்கு மேல் தலைக் பக்– க ம் முடி– க ள் விழுறா மாதிரி குளிக்க கூடாது. எப்–ப�ோ–தும் தலைக் நஜீப் இருக்க வேண்–டும். இதய வடிவ குளித்த பிறகு கண்–டிஷ்–னர் பயன் முகத்–துக்கு த�ோள்–பட்டை வரை முடி இருக்–கல – ாம். – ப – டு த்– து – வதை அவ– சி – ய – ம ாக க�ொள்ள வேண்– ம�ொத்–தத்–தில் கல–ரிங் செய்–யும் ப�ோது ஒரு–வ–ரு– டும். அவ்–வப்–ப�ோது தேங்–காய் எண்ணெய்யை டைய சரும நிறம், முடி–யின் அமைப்பு மற்–றும் க�ொண்டு தலையை மசாஜ் செய்–வது நல்–லது. இது நிறம் பார்த்து கல–ரிங் செய்ய வேண்–டும். முடியை பள–ப–ளப்–பா–க–வும், ஆர�ோக்–கி–ய–மா–க–வும் ஸ்ட்– ரெ ய்ட்– னி ங் மற்– று ம் கல– ரி ங் செய்– யு ம் வைத்–துக் க�ொள்–ளும். வாரம் ஒரு முறை அவாக்– ப�ோது அனு–ப–வம் உள்ள நிபு–ணர்–க–ளி–டம் செய்– காட�ோ பழம், முட்டை மற்–றும் சிறிது ஆலிவ் வது நல்–லது. அதேப�ோல் நல்ல தர–மான பிர– எண்–ணெய்யை கலந்து முடி–யில் தடவி காய்ந்–தது – ம் ப–ல–மான அழகு நிலை–யத்–தில் சென்று செய்–து ஷாம்பூ ப�ோட்டு குளிக்–க–லாம். க�ொள்ள வேண்–டும். சில–ருக்கு ஸ்ட்–ரெய்ட்–னிங் கல–ரிங் செய்த பிறகு அதில் ஆல்–க–ஹால் செய்– வ – த ால் முடி க�ொட்– டு ம் வாய்ப்– பு ள்– ள து. அடங்–கிய அழகு சாத–னங்–களை பயன்–ப–டுத்–தக்– அதற்கு ஏற்ப முடி–யினை பரா–ம–ரிக்க வேண்–டும். கூ–டாது. ஹேர் டிரை–யர் க�ொண்–டும் முடியை காய– வைக்–கூ–டாது. இதன் மூலம் கல–ரிங் நிறம் மங்கி ழந்–தைக – ள் முதல் பெரியவா்கள் வரை ப�ோகும் வாய்ப்–புள்–ளது. அதேப�ோல் மருத்துவ த�ொடர்–பான அனைத்–துப் பிரச்னை– குணம் க�ொண்ட ஷாம்–பூக்–க–ளை–யும் (ப�ொடுகு க– ளு க்– கு ம் வாட்– ஸ ப் வத்– ச – ல ா– வி – ட ம் வாச– சம்– ம ந்– த ப்– பட்ட ஷாம்– பூ க்– க ள்) பயன்– ப – டு த்– தக் – கர்–கள் தீர்வு கேட்–க–லாம். அந்–தந்த துறை– கூ–டாது. வெளியே செல்–லும் ப�ோது நேர–டி–யாக யின் சிறந்த நிபு–ணர்–க–ளின் உத–வி–ய�ோடு வெயி– லி ல் முடி படா– ம ல் பார்த்– து க் க�ொள்ள பதில் க�ொடுப்–பார். கேள்–வி–களை அனுப்ப வேண்– டும். முடிந்–தால் முடி–யினை துப்–பட்–டா–வால் வேண்–டிய முக–வரி கட்–டிக் க�ொள்–ள–லாம்” என்–றும் டிப்ஸ்–களை வாரி வாட்–ஸப் வத்–சலா வழங்–கி–னார் நஜீப். தின–க–ரன் வசந்–தம், 229, கச்–சேரி ர�ோடு, த�ொகுப்பு : ப்ரியா மயி–லாப்–பூர், சென்னை-4.

கு

4.3.2018

வசந்தம்

11


78 கே.என்.சிவராமன்

குரு தட்சணை!

ச்–சய – ம் ப�ோரில் மகன் அம்பு பாய்ந்து இறந்–ததை சிங்–கம்–பட்டி ராஜா அறிந்–திரு – ப்–பார். காற்றை நிவிட வேக–மாக செய்தி அவர் செவியை எட்–டி–யி–ருக்–கும்.

துக்–கத்–தில் இருப்–பார். தன்–னால் நிகழ்ந்–தது என்–ப–தால் தன்–னைக் கண்–ட–தும் அவர் முகம் இறு–கும். க�ோபத்–தில் வார்த்–தை–கள் சித–ற–லாம். அதை எல்–லாம் மவு–ன–மாக ஏற்க வேண்–டும்.

12

வசந்தம் 4.3.2018


ெநல்லை ஜமீன்கள் சிங்கம்பட்டி ஜமீன்

4.3.2018

வசந்தம்

13


இப்–படி – ய – ெல்–லாம் ய�ோசித்து எல்–லா–வற்–றுக்–கும் தன்னை தயார்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டு–தான் சிங்–கம்– பட்டி ராஜாவை சந்–திக்க மார்த்–தாண்ட வர்–மர் சென்–றார். ஆனால், அங்கு கண்ட காட்சி... வாய– டை த்து நின்– று – வி ட்– ட ார் மார்த்– த ாண்ட வர்–மர். எந்–தப் புன்–னகை சிங்–கம்–பட்டி ராஜா–வின் அடை–யா–ளம�ோ அதே உதட்–டுச் சிரிப்பு அப்–ப�ோது – ம் அவர் முகத்–தில் குடி–க�ொண்–டி–ருந்–தது. வந்–தி–ருப்–ப–வர் இப்–ப�ோ–தைய சேர நாட்–டின் மன்–னர் என புத்தி உணர்த்–தின – ா–லும், தான் வளர்த்– தப் பிள்ளை வெற்–றிப் பெற்று வந்–திரு – க்–கிற – ார் என்ற எண்–ணமே முன்–ன–ணிக்கு வந்–தது. எனவே பாய்ந்து சென்று மார்த்–தாண்ட வர்–மரை கட்டி அணைத்–தார். ப�ோரில் வெற்–றிப் பெற்று ராஜ்–ஜி–யத்தை மீட்–ட–தற்கு வாழ்த்து தெரி–வித்–தார். இந்– த த் திருப்– ப த்தை எதிர்– ப ார்க்– க ாத சேர மன்–னர் நிலை–குலை – ந்–தார். எதிர்–பார்த்–தது என்ன... நடப்–பது என்ன... உணர்ச்– சி ப் பெருக்– கி ல் கண்– கள் கலங்– கி –விட்–டன. ‘‘மன்–னித்து விடுங்–கள்...’’ ச�ொல்–லும் ப�ோதே மன்–ன–ரின் நா தழு–த–ழுத்–தது. ‘‘எதற்கு?’’ கம்–பீ–ரம் குறை–யா–மல் சிங்–கம்–பட்டி ராஜா கேள்வி எழுப்–பி–னார். ‘‘ப�ோரில் என் நண்–பன்... தங்–கள் மகன்...’’ ‘‘இறந்–துவி – ட்–டான்!’’ ச�ொல்–லும்–ப�ோதே சிங்–கம்– பட்–டி–யா–ரின் நெஞ்–சம் நிமிர்ந்–தது. ‘‘மன்னா! ஆம் இனி உங்–களை அப்–ப–டித்–தான் அழைக்க வேண்– டும். அழைக்–கவு – ம் அழைப்–பதி – லு – ம் என்–னள – வு – க்கு பெரு– மை ப்– ப – டு – ப – வ ர்– கள் வேறு யாரு– மி ல்லை... உங்– களை ஜெயிக்க வைக்க வேண்– டு ம்; சிம்– மா–ச–னத்–தில் மீண்–டும் அமர வைக்க வேண்–டும் என சிங்–கம்–பட்டி விரும்–பி–யது. அந்த எண்–ணம் ஈடே–றி–விட்–டது...’’

14

வசந்தம் 4.3.2018

நிறுத்–திய சிங்–கம்–பட்டி ராஜா, மார்த்–தாண்ட வர்– ம – ரி ன் கண்– களை உற்– று ப் பார்த்– த – ப டி த�ொடர்ந்–தார். ‘‘மன்னா! எந்–த–வ�ொரு வீர–னும் திரும்–பு–வ�ோம் என நிச்–ச–ய–மில்–லா–மல்–தான் ப�ோருக்–குப் புறப்–ப–டு– கி–றான். எதிர்–கால வாழ்க்–கையை விட நிகழ்–கால வெற்–றி–தான் அவ–னுக்கு முக்–கி–யம். எல்லா யுத்–தங்–க–ளி–லும் கணக்–கற்ற வீரர்–கள் இறக்–கிற – ார்–கள். குரு–தியை சிந்–துகி – ற – ார்–கள். உறுப்– பு–களை இழக்–கிற – ார்–கள். நடை–பெற்ற இப்–ப�ோரி – லு – ம் ஏரா–ள–மா–ன–வர்–கள் உறுப்–பு–களை இழந்–தி–ருக்–கி– றார்–கள்; குரு–தியை சிந்–தி–யி–ருக்–கி–றார்–கள்; உயிர்– து–றந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். அவர்–க–ளில் என் மக–னும் ஒரு–வன். அவ்–வ–ளவே. உண்–மை–யில் உங்–கள் த�ோழன், என் மகன் மிகச் சிறந்த வாள் வீரன். இது எனக்–கும், உங்–க– ளுக்–கும் தெரி–யும். இனி அந்த உண்–மையை உல–க–மும் ஒப்–புக் க�ொள்–ளும். அவன் இறக்–கவி – ல்லை. வர–லாற்–றில் இடம்–பெற்– றி–ருக்–கிற – ான். இனி சரித்–திர– த்–தின் ஏடு–கள் புறப்–படு – ம் ப�ோதெல்–லாம் அவன் பெயர் உச்–ச–ரிக்–கப்–ப–டும். ஒரு தந்–தைக்கு இதை–விட வேறென்ன பெருமை வேண்–டும்...’’ உணர்ச்–சியி – ல் சிங்–கம்–பட்டி ராஜா–வின் கண்–கள் கலங்–கி–விட்–டன. ஆனால், ஒரு ச�ொட்டு கண்–ணீர் கூட சிந்–த–வில்லை! கேட்ட மார்த்–தாண்ட வர்–மரி – ன் மேனி சிலிர்த்–தது. தான், மன்–னர் என்–பதை மறந்–தார். கம்–பீர– ம – ாக தன் முன் நிற்–ப–வர் ராஜா அல்ல. தனக்கு ப�ோர் பயிற்சி அளித்த ஆசான். நெடுஞ்–சா–ணாக தரை–யில் விழுந்து சிங்–கம்–பட்டி ராஜாவை நமஸ்–க–ரித்–தார். ‘‘மன்னா! என்ன இது...’’ பத–றிப் ப�ோய் அவரை தூக்கி நிறுத்–தி–னார். ‘‘நீங்–கள் மன்–னர். மாமன்– னர். பெரும் நிலப்–ப–ரப்–பின் பிர–தி–நிதி. சாதா–ர–ண– மான என்–னைப் ப�ோன்–ற–வர்–க–ளின் கால்–க–ளில் விழக் கூடாது...’’ ‘‘தன் குருவை வணங்–குவ – தி – ல் தவ–றில்–லையே...’’ மார்த்–தாண்ட வர்–ம–ருக்கு பதில் ச�ொல்ல முடி– யா–மல் சிங்–கம்–பட்–டி–யார் அமை–தி–யாக நின்–றார். இதையே தனக்கு சாத–க–மாக பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்ள சேர மன்–னர் முடிவு செய்–தார். வந்த ந�ோக்–கத்தை மெல்ல தெரி–யப்–ப–டுத்–தி–னார். ‘‘உங்–களு – க்கு கைமாறு செய்ய நினைக்–கிறேன் – . என்ன வேண்–டுமென் – று கேளுங்–கள். சிம்–மா–சனமே – என்–றா–லும் க�ொடுக்க தயா–ராக இருக்–கி–றேன்...’’ ‘ ‘ எ து – வு ம் வே ண் – ட ா ம் . . . எ ன் ம க – னி ன் இழப்–புக்கு கைமாறு செய்ய நினைக்–கி–றீர்–கள். அதற்– க ாக சிம்– ம ா– ச – ன த்– தை யே விட்– டு த்– த – ர – வு ம் தயா–ராக இருக்–கி–றீர்–கள். இப்–ப–டிப்–பட்ட உயர்ந்த உள்–ளம் தங்–க–ளுக்கு இருப்–ப–தால்–தான் வெற்–றித் தேவதை உங்–களை அள்ளி அணைத்–தி–ருக்–கி– றாள். மேலும் மேலும் பல பெரு–மைகளை – நீங்–கள் அடை–யப் ப�ோகி–றீர்–கள். அதை–யெல்–லாம் தள்ளி நின்று நான் பார்த்து பர–வச – ப்–பட ப�ோகி–றேன். இந்த பாக்–கி–யமே எனக்–குப் ப�ோதும். வேற�ொன்–றும்


வேண்–டாம்...’’ ‘‘ஒரு மன்–ன–ராக மீண்–டும் கேட்–கி–றேன்...’’ ‘‘ஒரு ராஜா–வாக திரும்–ப–வும் மறுக்–கி–றேன்...’’ மார்த்–தாண்ட வர்–மரி – ன் உத–டுக – ளி – ல் புன்–னகை பூத்–தது. எதிர்–பார்த்த பதில். இப்–படி ச�ொல்லி சிங்–கம்– பட்–டிய – ார் மறுப்–பார் என்று தெரி–யும். அதற்–கா–கவே அடுத்து எய்த வேண்–டிய அஸ்–தி–ரத்தை தயா–ராக கையில் வைத்–தி–ருந்–தார். அதையே ச�ொற்–க–ளாக குறி–பார்த்து எய்–தார். ‘‘சரி. ஒரு சீட–னாக தங்–கள் முன் மண்–டி–யி–டு– கி– றேன் . தட்– ச – ணையை மறுப்– ப து குரு– வு க்கு அழ– கல்ல . கிடைத்த சிம்– ம ா– ச – னத ்தை தங்– க – ளுக்கு காணிக்– கை – ய ாக்– கு – கி – றேன் . பெற்– று க் க�ொள்–ளுங்–கள்...’’ ‘‘அது வேண்– ட ாம்...’’ சிங்– க ம்– ப ட்– டி – ய ார் பத–றி–னார். ‘‘வேறென்ன வேண்–டும்... கேளுங்–கள்...’’ சட்–டென்று சிரித்–து–விட்–டார் சிங்–கம்–பட்டி ராஜா. ‘‘நினைத்–ததை சாதித்–து–விட்–டீர்–கள்...’’ ‘‘இன்–னும் தங்–களு – க்கு என்ன வேண்–டுமென் – று ச�ொல்–ல–வில்–லையே..?’’ ‘‘மன்னா! தங்–கள் அன்பு ஒன்றே எனக்–குப் ப�ோதும்...’’ ‘‘காற்–றைப் ப�ோல் அது கேட்–கா–மலே – யே கிடைப்– பது ராஜா... சீடன் தட்–சணை செலுத்–தும் வித–மாக வேறு கேளுங்–கள்...’’ ‘‘அப்–படி – ய – ா–னால் என் மக்–களு – க்கு ஓர் உப–கா–ரம் செய்–யுங்–கள்...’’

‘‘ஆணை–யி–டுங்–கள்...’’ ‘‘பெரிய வார்த்தை மன்னா... வேண்–டுக – �ோ–ளாக முன்–வைக்–கி–றேன். இந்த மலை–யி–லுள்ள காட்–டில் என் மக்–கள் குச்சி ஒடிக்க அனு–மதி க�ொடுங்–கள். அது–ப�ோ–தும்...’’ ‘‘முடி–யாது...’’ ‘‘மன்னா!’’ ‘‘எதற்கு அனு–மதி வழங்க வேண்–டும்? குச்சி ஒடிக்–கவா?’’ ‘‘...’’ ‘ ‘ இ ந் – த க் க ா டு எ ன க் கு ச�ொ ந் – த – ம ா க இருப்–ப–தாலா..?’’ ‘‘...’’ ‘ ‘ இ ந் – த க் க ண ம் மு த ல் இ ந் – த க் க ா டு சேரர்–க–ளுக்கு ச�ொந்–த–மில்லை. சிங்–கம்–பட்–டிக்கு ச�ொந்–தம்!’’ அறி–வித்–த–து–டன் மேற்குத் த�ொடர்ச்சி மலை– யி– லு ள்ள 80 ஆயி– ர ம் ஏக்– க ர் வனப் பகு– தி – யை – யும், 5 கிரா–மங்–க–ளை–யும், சாஸ்–தா–வின் மூலா–தர ஷேத்–திர– ம – ான காரை–யார் ச�ொரி–முத்து அய்–யன – ார் க�ோயி–லி–லுள்ள 8 ஆல–யங்–க–ளை–யும், 5 ஆயி–ரம் ஏக்–கர் புன்–செய், நன்–செய், த�ோப்–புத் துர–வு–கள் அடங்–கிய பகு–தி–யை–யும் அப்–ப–டியே சிங்–கம்–பட்டி ராஜா–வுக்கு க�ொடுத்–தார்! அன்று முதல் ஜமீன் ஒழிப்–புச் சட்–டம் வரும் வரை இந்த இடங்– களை சிங்– க ம்– ப ட்டி ஜமீன் வம்–சத்–தி–னர்–தான் அனு–ப–வித்து வந்–த–னர்!

(த�ொட–ரும்)

பரபரபபபான விறபனனயில் முகஙகளின் u225

தேசம்

சஜயவமாகன

இந்–தி–யா–வின் முகம் எது என்்ற மேட– லுக்–கான வி்டமய ோநி–லங்–க–ளாகப பிரிந்–தி–ருக்–கும் நிலப–பி–ர–மே–சேங்–கள் எந்–ேக் கண்–ணி–யில் ஒன்–றி–்ை–கின்–்றன என்–ப்ேத் ேன் பார்–்ை–யின் ைழிமய அழுத்–ே–ோகப பதிவு சசேய்–தி–ருக்–கி–்றது இந் நூல்

ஸ்மார்ட் த�மானில்

சூப�ர் உலகம் உங்கள் ஆண்்டராய்்ட சோ்ப்ல புரிந்துசகாள்ள ஒரு ைழிகா்டடி

காம்வகர

வக.புவவைஸவரி ஆண்ட்ராய்ட் சபாளை முழுளமயாகப் பயன்படுத்த விரும்பும் அளைவருக்குசம இந்தப் புத்தகம் ஒரு Ready Reckoner.

u140

ஐந்தும் மூன்றும் ஒன்�து இந்திரா செௌந்்தரராஜன க்டசி ைரி ை்ர விறுவிறுபபு கு்்றயாே அற்புே அோனுஷய நாைல்

u250

பிரதிகளுக்கு: செனனை: 7299027361 வகானவ: 9840981884 வெலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404 செலனலை: 7598032797 வவலூர: 9840932768 புதுச்வெரி:7299027316 ொகரவகாவில: 8940061978 ச்பஙகளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 சடலலி: 9871665961

புத்தக விற்பனையாளரகள் / முகவரகளிடமிருந்து ஆரடரகள் வரவவறகப்படுகின்றை. புத்தகஙகளைப் பதிவுத ்தபால்/கூரியர் மூலம் பபற, புத்தக விளலயுடன் ஒரு புத்தகம் என்றால் ரூ.20-ம், கூடு்தல் புத்தகம் ஒவபவான்றுக்கும் ரூ.10-ம் சேர்தது KAL Publications என்ற பபயருக்கு டிமாண்ட் டிராஃப்ட் அல்லது மணியார்டர் வாயிலாக மேலாளர், சூரியன் பதிபபகம், தினகரன், 229, கசமசேரி மராடு, ேயிலாபபூர், சசேன்்ன - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்பவும்.

இபவ்பாது ஆனனலைனிலும் வாஙகலைாம் www.suriyanpathipagam.com

4.3.2018

வசந்தம்

15


ஆறிலிருந்து அறுபது வரை... பெண்ணே கவனம்!

பெ

ண் என்– ப – வ ள் உயிர் வளர்க்– கு ம் பெரும் சக்தி. சின்– ன ஞ்– சி று உயிர்–கள் முதல் மனி–தன் வரை ஒவ்– வ� ொரு உயி– ர ை– யு ம் உரு– வாக்– கு ம் பெரும் ப�ொறுப்பை இயற்கை பெண் பால் உயிர்–க– ளி–டமே பெரும்–பா–லும் க�ொடுத்– துள்–ளது. ஆணும் பெண்–ணும் சமம் என்– ப ார்– க ள். உண்– மை – யில் ஆணுக்–குப் பெண் சம–மும் அல்ல; இரு–வரி – ல் எவ–ரும் உயர்ந்– த�ோ–ரும் அல்ல; தாழ்ந்–த�ோ–ரும் அல்ல. ஆண், பெண் இரு– வ – ருமே தனித்–து–வ–மான அற்–பு–தப் படைப்–பு–கள். பூ ஒன்று முகை–யாய் அரும்பி ம�ொட்–டாகி, பூவாகி, காய்த்து, கனிந்து விதை–யாக உயிர் பெருக்– கு– வ து ப�ோல் பெண் உடல் ஒவ்– வ� ொரு கால– க ட்– ட த்– தி – லு ம் ஒவ்–வ�ொரு மாற்–றத்தை சந்–தித்– துக்– க� ொண்டே இருப்– ப து. நம் முன்–ன�ோர்–கள் பெண் வாழ்வை பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரி–ளம் பெண் ஏழு பரு–வங்–க– ளா–கப் பிரித்–தது அத–னால்–தான். உடல் மட்–டும் அல்ல உட–ல�ோடு சேர்ந்து மன–மும் காலத்–துக்–குத் தகுந்–தது ப�ோல் க�ோலம் க�ொள்– ளும் இயல்–பு–டை–ய–து–தான்.

16

வசந்தம் 4.3.2018


ஆறு முதல் அறு–பது வரை நீளும் இந்த பல்– வேறு உடல் மற்–றும் மனம்–சார் மாற்–றங்–க–ளுக்கு இடையே பெண்–கள் எதிர்–க�ொள்–ளும் முக்–கிய – ம – ான பிரச்–ச–னை–கள், சவால்–கள் என்–னென்ன? அதை எப்–படி எதிர்–க�ொள்–வது? வாங்க பார்க்–க–லாம்.

0 –- 5 வயது

ஆண் என்–றும் பெண் என்–றும் பேதம் பெரி– தாய் உரு–வா–கி–யி–ராத அற்–பு–த–மான கால–கட்–டம் இது. இந்–தப் பரு–வத்–தில் ஆண�ோ பெண்ணோ எந்–தக் குழந்–தை–யாய் இருந்–தா–லும் தடுப்–பூ–சி க – ளை – த் தவ–றா–மல் ப�ோட்–டுவி – ட வேண்–டும். பெண் குழந்–தை–களைக் குளிப்–பாட்–டும்–ப�ோ–தும், மலம் கழித்த பிறகு சுத்–தம் செய்–யும்–ப�ோ–தும் முன்–பு–றம் கழு–விவி – ட்ட பிறகு பின்–புற – ம் கழு–விவி – ட வேண்–டும். இத–னால், மலக்–குட – லி – ல் உள்ள கிரு–மிக – ள் மூலம் ந�ோய்த்–த�ொற்று ஏற்–ப–டு–வ–தைத் தடுக்–க–லாம். தாய்ப் பால் தரு–வ–தில் பாகு–பாடு வேண்–டாம். குறைந்–தது இரண்டு வயது வரை கட்–டா–யம் தாய்ப்– பால் தர வேண்–டும். ஊட்–டச்–சத்து மிக்க உண–வு– க–ளைக் குழந்–தைக்–குக் க�ொடுக்க வேண்–டும். கார்ப்–ப�ோ–ஹைட்–ரேட், க�ொழுப்–புச்–சத்து, புர–தச்– சத்து, வைட்–ட–மின்–கள், தாது–உப்–பு–கள், நுண்– ணூட்–டச்–சத்–துக – ள், நார்ச்–சத்து ஆகிய அனைத்–தும் நிறைந்த சம–வி–கித உண–வு–க–ளையே க�ொடுக்க வேண்–டும். ஒரு பெண் பின்– ன ாட்– க – ளி ல் இன்– ன� ொரு உயிரை உரு–வாக்–கும் ஜீவன் என்–ப–தால் அவ– ளுக்–குத் தேவை–யான சத்–துள்ள உண–வு–களை குழந்–தைப் பரு–வத்–தி–லி–ருந்தே க�ொடுக்க வேண்– டும். சிறு–வ–ய–தி–லேயே ஆர�ோக்–கி–ய–மான ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்–டல – ம் உரு–வா–குவ – து பின்–னாட்–களி – ல் ரத்–த–ச�ோகை, எலும்–புத் தேய்–மா–னம் உட்–பட பல்– வேறு பிரச்–ச–னை–க–ளைத் தடுப்–ப–தற்கு உத–வும். ஜங்க் ஃபுட்ஸ், கார்–ப�ோ–னேட்–டட் பானங்–கள், சாக்–லேட் ப�ோன்–ற–வற்றை சாப்–பி–டு–வதை ஊக்–கு– விக்–கக் கூடாது. இத–னால் செரி–மான மண்–ட–லம் பாதிக்–கப்–ப–டும். இளம் வய–தி–லேயே ச�ொத்–தைப் பல், கண்–ணாடி அணி–தல் ப�ோன்ற குறை–பா–டு– கள் உண்–டா–கும். குழந்–தை–யின் தன்–னம்–பிக்கை குறைந்–து–ப�ோ–கும். இந்த வய–தில் குழந்–தையை நன்–றாக விளை– யா–ட–விட வேண்–டும். குழந்–தைக்கு உடற்–ப–யிற்சி என்–பது விளை–யாட்–டுத – ான். எனவே தின–சரி குறிப்– பிட்ட நேரம் ஓடி–யாடி விளை–யாட அனு–ம–திப்–பது நல்–லது. இத–னால் உடல் வலு–வா–கும், குழு–வா– கச் செயல்–ப–டு–தல், முடிவு எடுத்–தல் ப�ோன்ற திறன்–க–ளும் மேம்–ப–டும்.

6 –- 12 வயது

குழந்–தைக்கு தான் ஒரு பெண் என்–பது நன்–றா– கப் புரி–யும் கால–கட்–டம் இது. இந்த கால–கட்–டத்–தில் அவள் ஒரு பெண் என்–பதை திரும்ப திரும்ப குறை–யா–கச் ச�ொல்லி குழந்–தையை மன–தால் ஒடுக்–கக் கூடாது. மாறாக, பெண் பால் என்–ப–தன் பெரு–மித – த்தை உண–ரச் செய்ய வேண்–டும். பெண் குழந்–தை–க–ளுக்–கான பிரத்–யேக ஹார்–ம�ோன்–கள் ஈஸ்ட்– ர�ோ – ஜ ன் ப�ோன்– ற வை மெல்ல சுரக்– க த்

த�ொடங்–கும் காலம் இது என்–ப–தால் அவ–ளின் உடல் குறித்த இயல்பை புரி–யும்–படி எடுத்–துச் ச�ொல்ல வேண்–டும். பத்து வய–தைக் கடக்–கும்–ப�ோதே பூப்–பெய்–துத – ல் குறித்து தெளி–வா–கவு – ம் அன்–பா–கவு – ம் புரி–யும்–படி – யு – ம் பெண் குழந்–தைக – ளி – ட – ம் ச�ொல்–லிவி – டு – வ – து நல்–லது. இத–னால், பள்–ளி–யில�ோ வேறு எங்–கா–வது வெளி– யில�ோ பூப்–பெய்–தி–னால் அதைப் பதற்–ற–மின்றி எதிர்–க�ொள்ள முடி–யும். பெண் குழந்–தை–க–ளுக்கு இந்–தப் பரு–வத்–தில் குட் டச் மற்–றும் பேட் டச் (Good touch & Bad touch) பற்றி ச�ொல்–லித் தர வேண்–டிய – து அவ–சிய – ம். கையைப் பிடிப்–பது, தலையை வரு–டுவ – து குட் டச். இதைத் தவிர முகத்தை வரு–டு–வது, கிள்–ளு–வது, த�ோளை இறு–கப் பிடிப்–பது, முது–கில் வரு–டு–வது, மார்பு, த�ொடை–யைத் த�ொடு–வது ப�ோன்ற செயல்– கல் எல்–லாம் பேட் டச். இதை எல்–லாம் யார் செய்– தா–லும் உட–ன–டி–யாக அங்–கி–ருந்து விலகி வந்து பெற்–ற�ோ–ரி–டம் ச�ொல்ல வேண்–டும் என்–ப–தைக் கற்–றுத் தர வேண்–டும். பெண் குழந்–தை–களை இந்–தப் பரு–வத்–தில் பர–தம், பாலே, ஜூம்பா நட–னம் ப�ோன்ற நடன வகுப்– பு – க – ளி – லு ம் கராத்தே, குங்ஃபூ, சிலம்– ப ம் ப�ோன்ற மார்–ஷி–யல் ஆர்ட் வகுப்–பு–க–ளி–லும் சேர்த்– து–வி–டு–வது நல்–லது. ப�ொது–வாக, இந்த வய–தில் உட–லில் ஹார்–ம�ோன் மாற்–றங்–கள் த�ொடங்–கும் என்– ப – த ால் உடல் உழைப்பு தேவைப்– ப – டு ம் விளை– ய ாட்– டு – க – ளி ல் ஈடு– ப – டு ம்– ப�ோ து உட– லி ன் சம–நி–லை–கூ–டும். இத–னால், உடல் வலு–வா–கும், மனக்–கு–விப்–புத்–தி–றன் மேம்–ப–டும். எந்த விஷ–யத்– தை–யும் பதற்–ற–மின்றி எதிர்–க�ொள்–ளும் பக்–கு–வம் மேம்–ப–டும். பெண்–க–ளைத் தாக்–கும் ந�ோய்–க–ளில் கர்ப்– பப்–பை–வாய் புற்–று–ந�ோய் ம�ோச–மா–னது. சுமார் 30 வய–துக்கு மேற்–பட்ட பெண்–க–ளுக்கு வரும் இந்த ந�ோய், ஹியூ–மன் பாப்–பி–ல�ோமா வைரஸ் என்ற நுண் கிரு–மி–யால் உண்–டா–கி–றது. இதைத் தடுக்க பெண் குழந்–தை–க–ளுக்கு பத்து முதல் பனி–ரெண்டு வய–துக்–குள்–ளாக தடுப்–பூசி உள்–ளது. இதைத் தவ–றா–மல் ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–வது நல்–லது.

13 –- 19 வயது

டீன் ஏஜ் எனும் தேவ– தைப் பரு– வ ம் இது. பெண் உட–லில் ஈஸ்ட்–ர�ோ–ஜன் முதல் பாலி–யல் ஹார்– ம �ோன்– க ள் வரை அனைத்– து ம் உச்– ச த்– தில் இருக்–கும் காலம். இந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் பெண்–கள் மிக–வும் உணர்ச்–சிவ – ச – ப்–பட்–டவ – ர்–கள – ாக 4.3.2018 வசந்தம் 17


இருப்–பார்–கள். தனக்கு எல்–லாம் தெரி–யும் என்ற மன–நிலை வந்–தி–ருக்–கும். சில சம–யங்–க–ளில் தான் புறக்–க–ணிக்–கப்–ப–டு–கி– ற�ோம். தன் கருத்–து–கள் மதிக்–கப்–ப–டு–வ–தில்லை என்–பதைப் – ப�ோன்ற உணர்–வுக – ள் அலை–கழி – க்–கும். இந்த கால–கட்–டத்–தில் பெண் குழந்–தை–க–ளி–டம் த�ோழ– மை – யு – ட ன் நடந்– து – க� ொள்ள வேண்– டி – ய து மிக–வும் அவ–சி–யம். ப�ோது–மான அன்பு, ப�ோது– மான அக்–கறை, பாது–காப்பு அனைத்–தும் மிக–வும் அவ–சி–யம். அறிவை மீறி உணர்–வு–கள் இயங்–கும் கால–கட்–டம் என்–ப–தால் பக்–கு–வ–மாக அவர்–களை வழி–ந–டத்த வேண்–டும். ஒவ்–வ�ொரு விஷ–யத்–தி–லும் அவர்–க–ளின் விருப்–பங்–க–ளைப் புரிந்–து–க�ொண்டு அவர்–களை மதிக்க வேண்–டும். ஆடை, ஆப–ர–ணத் தேர்வு ப�ோன்ற சிறிய விஷ– யங்–களி – ல் அவர்–களி – ன் விருப்–பத்தை மதிக்–கலா – ம். மேற்–ப–டிப்பு, உற–வுச் சிக்–கல்–கள், காதல் ப�ோன்ற பெரிய விஷ–யங்–க–ளில் அவர்–கள் முடிவு தவறு என்று த�ோன்–றி–னால் அவர்–க–ளுக்–குப் புரி–யும்–படி அன்–பாக எடுத்–து–ரைக்க வேண்–டும். பெண்–கள் இந்த கால–கட்–டத்–தில் ஆர�ோக்–கி–ய– மான உண–வு–களை வேளை தவ–றா–மல் சாப்–பிட வேண்–டும். இந்–திய – ா–வில் ஊட்–டச்–சத்து குறை–பாடு பெண் குழந்–தை–க–ளுக்கே அதி–க–மாக உள்–ளது என்று ஒரு புள்–ளி–வி–வ–ரம் தெரி–விக்–கி–றது. ரத்–த– ச�ோகை ப�ோன்ற ந�ோய்–கள் ஏழைப் பெண்–களு – க்கு மட்–டும் இல்–லா–மல் வசதியான பெண்–க–ளுக்–கும் இருக்–கின்–றன என்–கி–றது அந்–தத் தக–வல். டயட் என்று சின்–னஞ்–சிறி – ய டிபன் பாக்–ஸில் வெறும் அரிசி ச�ோற்றை மட்–டும் உண்–பது. ஃபேஷன் என்று பீஸா, பர்–கர், ஜங்க் ஃபுட்ஸ், க�ோலா ஆகி–ய–வற்றை மட்– டும் அதி–கம் உண்–பது ப�ோன்ற ஆர�ோக்–கி–ய–மற்ற உண–வுப் பழக்–கம்–தான் இந்த ரத்–த–ச�ோ–கைக்குக் கார–ணம். எனவே, சமச்–சீ–ரான ஆர�ோக்–கி–ய–மான டயட்டை தவ–றா–மல் பின்–பற்ற வேண்–டும்.

20 –- 30 வயது

சென்ற பரு–வத்–தின் ஹார்–ம�ோன் மாற்–றங்–கள் யாவும் ஓர–ளவு நிதா–ன–ம–டைந்து உட–லும் அவற்– றுக்–குக் க�ொஞ்–சம் பழக்–கம – ாகி இருக்–கும் கால– கட்–டம் இது. மன–தில் ஓர–ளவு தெளிவு இருக்– கும். எதை–யும் சுய–மா–கத் தேர்ந்–தெ–டுக்–கும் பக்–கு–வம் வந்–தி–ருக்–கும். இந்–தப் பரு–வத்–தின் முதல் பாதி வரை–யிலு – ம் சுய–மாக எந்த முடி–வும் எடுக்–கா–மல் இருப்–ப–து–தான் நல்–லது. படிப்பு முடிந்து வேலை, திரு–மண – ம் என்று வாழ்–வின் அடுத்–த–டுத்த முக்– கி–யம – ான கட்–டங்–களு – க்–குள் நக–ரும் பரு–வம – ா–கவு – ம் இது–தான் உள்–ளது. குழந்–தைப் பிறப்–புக்கு ஏற்ற கால– கட்–ட–மும் இது–தான். குழந்தை பிறப்பு என்– ப து ஒ ரு த வ ம் . ஒ ரு கு ழ ந்தை பிறக்–கும்–ப�ோது தன் அன்–னை– யின் உட– லி ல் உள்ள ஊட்– டச்– ச த்– து – க ள் அனைத்– தை – யு ம் எடுத்–துக்–க�ொண்டு அன்–னை–யின்

18

வசந்தம் 4.3.2018

உடலை சக்–கைய – ாக்–கிவி – ட்–டுத்–தான் இந்த பூமிக்கு வரு– கி – ற து. எனவே, ஒவ்– வ� ொரு பெண்– ணு ம் இந்–தப் பரு–வத்–தில் உடலை வலு–வாக வைத்–திரு – க்க வேண்–டிய – து மிக–வும் அவ–சிய – ம். ஆர�ோக்–கிய – ம – ான, சமச்–சீ–ரான உணவு, தின–சரி எட்டு மணி நேரத் தூக்–கம், தின–சரி ஒரு மணி நேர உடற்–ப–யிற்சி என ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டை–லுக்கு இங்–கேயே அஸ்–தி–வா–ர–மி–டுங்–கள்.

31 -– 40 வயது

பெண் வாழ்–வின் வசந்த காலம் என்றே இந்–தப் பரு–வத்–தைச் ச�ொல்ல வேண்–டும். உட–லில் இள– மை–யும் இருக்–கும். மன–தில் முதிர்ச்–சி–யும் இருக்– கும். திரு–ம–ணத்–துக்கு முன்பு ஒல்–லி–யாக இருந்த பெண்–கள்–கூட ஓர–ளவு உடல்–தேறி ஆர�ோக்–கிய – ம – ாக இருக்–கும் கால–கட்–டம் இது–தான். பெரும்–பா–லான பெண்–கள் தாயாகி இருப்–பார்–கள். பிர–ச–வத்–துக்–குப் பிற–கான ஹார்–ம�ோன் மாற்– றங்–க–ளுக்கு உடல் பதில் ச�ொல்–லும் பரு–வம் இது. உட–லில் தேவை–யற்ற க�ொழுப்–பு–கள் சேர்–வ–தால் சில– ரு க்கு உடல் பரு– ம ன் அதி– க – ரி த்– தி – ரு க்– கு ம். பிர–சவ கால சர்க்–கரை ந�ோய், பிர–சவ கால வெரி– க�ோஸ் வெய்ன், பிர–சவ கால மூலப் பிரச்–சனை ப�ோன்ற சிக்–கல்–கள் இருந்–த–வர்–கள் இந்த கால– கட்– ட த்– தி ல் எச்– ச – ரி க்– கை – ய ாக இருக்க வேண்– டி – யது மிக–வும் அவ–சி–யம். இந்–தப் பிரச்–ச–னை–கள் இருந்–தால் பிர–ச–வத்–துக்–குப் பிறகு உட–ன–டி–யாக ஆர�ோக்–கி–ய–மான லைஃப் ஸ்டை–லுக்–குத் திரும்– புங்–கள். இல்–லா –வி–டில் எதிர்–கா–லத்–தில் இவை மீண்–டும் வரக்–கூடு – ம். நாற்–பது – க்–குப் பிறகு இவற்றை எதிர்–க�ொள்–வது சிர–ம–மாக இருக்–கும் என்–ப–தால் உஷா–ராக இருக்க வேண்–டும். உடல் உழைப்பு என்–பது கட்–டா–யம் தேவை. தின–சரி ஒரு மணி நேர–மா–வது ஏதா–வது உடற்–ப– யிற்–சி–யில் ஈடு–ப–டுங்–கள். நடைப்–ப–யிற்சி, ஜாகிங், நீச்–சல், சைக்–கிளி – ங், ஸ்கிப்–பிங் ப�ோன்ற கார்–டிய�ோ வ�ொர்க்–அ–வுட்ஸ்–க–ளில் ஏதே–னும் ஒன்றை தின–சரி அரை மணி நேர–மா–வது செய்ய வேண்–டும். அன்– றன்று சாப்–பி–டும் உண–வின் கல�ோ–ரியை அன்– றன்றே எரிக்–கும்–ப–டி–யான உடல் உழைப்–பில் ஈடு–படு – ங்–கள். இத–னால் உடல் பரு–மன், த�ொப்– பை–யைத் தவிர்த்து ஃபிட்–டாக இருக்–க–லாம்.

41 –- 50 வயது

இந்த பரு–வத்தை இரண்–டா–வது இளமை என்று ச�ொல்–ல–லாம். வாழ்–வின் ஒவ்–வ�ொரு விஷ–யத்–தி–லும் புது உத்–வே–கம் ஏற்–ப–டும். முதல் இள– மை – யி ல் வேகம் இருந்–தது என்–றால் இப்–ப�ோது விவே–கம் இருக்–கும். குடும்– பம், வேலை, காதல், உற– வு– க ள் என அனைத்– தி – லு ம் ஒரு மறு– ம – ல ர்ச்– சி க்கு மனம் ஏங்–கும். இந்த கால–கட்–டத்–தில் உங்– க ளை நீங்– க ளே புதுப்– பித்– து க்– க� ொள்– வீ ர்– க ள். இது எல்–லாம் மனம் சார்ந்த மாற்– றங்–கள். மன–தின் வேகத்–துக்கு


ஈடு–க�ொ–டுக்க முடி–யா–மல் உடல் தடு–மா–றும் காலம் இது. ஃபிட்–டான உடற்–பயி – ற்–சிக – ள், ஆர�ோக்–கிய – ம – ான உண–வு–கள், ப�ோது–மான ஓய்வு இவை–தான் உட– லை–யும் மன–தை–யும் ஒரே க�ோட்–டில் பய–ணிக்–கச் செய்ய சுல–ப–மான வழி–மு–றை–கள். தின–சரி ய�ோகா, தியா–னம் ப�ோன்–ற–வற்–றில் ஈடு–ப–டுங்–கள். உண–வின் மீதும் மற்ற விஷ–யங்–கள் மீதும் மனக் கட்– டு ப்– ப ாடு தேவைப்– ப – டு ம் கால– கட்–டம் இது. உட–லின் வளர்–சிதை மாற்–றங்–கள் வேக– ம ாக மாற்– ற த்– து க்கு உள்– ள ா– கு ம் காலம். ஹார்–ம�ோன்–க–ளும் தன் செயல்–பாட்டை நிதா–ன– மாக்–கி–யி–ருக்–கும். சில–ருக்கு இந்த கால–கட்–டத்–தின் பிற்–ப–கு–தி–யில் மென�ோ–பாஸ் எனும் மாத–வி–லக்கு முடி–வுக்கு வரு–தல் நிக–ழத் த�ொடங்–கியி – ரு – க்–கும். இத– னால், மன–ரீ–தி–யா–க–வும் உடல்–ரீ–தி–யா–க–வும் மிக–வும் தடு–மா–று–வார்–கள். வரு–டத்–துக்கு ஒரு முறை மாஸ்–டர் ஹெல்த் செக்–அப் செய்–வது என்ற பழக்–கத்தை வழக்–க– மாக்–கிக் க�ொள்–ளுங்–கள். இத–னால், உங்–கள் உட– லின் அப்–ப�ோ–தைக்கு அப்–ப�ோ–தைய நில–வ–ரம் துல்–லி–ய–மா–கத் தெரி–ய–வ–ரும்.

51 –- 60 வயது

முது– மை – யி ன் தலை– வ ா– ச ல் இது. மன– மு ம் உட–லும் முதிர்ந்–திரு – க்–கும். பெரும்–பா–லான பெண் –க–ளுக்கு இந்–தப் பரு–வத்–தில் மென�ோ–பாஸ்–தான் முக்–கி–ய–மான உட–லி–யல் மாற்–றம். இந்–தக் கால– கட்–டத்–தில் சில–ருக்கு கடு–மை–யான மன–அ–ழுத்–தம் ஏற்–படு – ம். உடல் ஆர�ோக்–கிய – ம – ாக இல்லை என்–றால் உயர் ரத்த அழுத்–தம் ப�ோன்ற பிரச்–ச–னை–க–ளும் சேர்ந்–துக� – ொள்–ளும். இத–னால் எப்–ப�ோது – ம் டென்–ஷ– னாக இருப்–பார்–கள். எதற்கு எடுத்–தா–லும் எரிந்–து– வி–ழுவ – ார்–கள். எல்–லாவ – ற்–றின் மீதும் இனம்–புரி – ய – ாத எரிச்–ச–லும் க�ோப–மும் இருக்–கும். இந்த கால–கட்–டத்–தில் குடும்–பத்–தில் உள்–ள–வர்– கள் இணக்–க–மாக இருக்க வேண்–டும். உட–லும் மன–மும் ஓய்–வுக்கு ஏங்–கும் காலம் இது என்–ப– தால் வாய்ப்பு கிடைக்–கும்–ப�ோது எல்–லாம் ஓய்–வெ– டுங்–கள். டயட், உடற்–ப–யிற்சி, ஓய்வு மூன்–றை–யும் ஆர�ோக்–கி–ய–மாக வைத்–தி–ருங்–கள். மனதை ரிலாக்– ஸாக வைத்–தி–ருக்க சுற்–று–லாக்–கள் செல்–ல–லாம். புண்–ணி–யஸ்–த–லங்–கள், குளிர் பிர–தே–சங்–கள் என உங்–க–ளுக்–குப் பிடித்த இடங்–க–ளுக்–குச் சென்று வாருங்–கள். அறு–பது வய–துக்–குப் பிறகு உடல் இதற்கு எல்–லாம் ஒத்–துழை – க்–குமா என்று தெரி–யாது. இப்–ப�ோது அவற்றை எல்–லாம் அனு–ப–வித்–து–வி–டுங்– கள். இத–னால் மனம் உற்–சா–க–மாக இருக்–கும். உடல் பயிற்சி, மாஸ்–டர் ஹெல்த் செக்–கப் என்–பன ப�ோன்ற ஆர�ோக்–கி–யம் சார்ந்த விஷ–யங்–களை உதா–சீ–னப்–ப–டுத்–தா–தீர்–கள்.

நிலம்’ என்–பார்–கள். எவ்–வ–ள–வு–தான் அக்–க–றை–யாக நாம் உட–லைப் பரா–ம–ரித்–தா–லும் முது–மைக்கே உரிய சில குறை–பா–டு–கள், பிரச்–ச–னை–கள் இருக்– கவே இருக்–கும். எனவே, இத–னால் மனம் தளர வேண்–டாம். இந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் உண்–ணும் உணவை ஆறு வேளை– ய ா– க ப் பிரித்து உண்– ணு ம் பழக்– கத்தை ஏற்–ப–டுத்–திக்–க�ொள்–ளுங்–கள். இத–னால், செரி–மா–னம் எனும் செயல்–பாடு எளி–தா–கும். ஆறு மாதங்–க–ளுக்கு ஒரு–முறை மாஸ்–டர் ஹெல்த் செக்– கப் செய்–வது, அடிக்–கடி ரத்த அழுத்–தம், சர்க்–கரை அளவு ஆகி– ய – வ ற்றை பரி– ச�ோ – த னை செய்– வ து ஆகி–யவ – ற்றை மறக்–கா–தீர்–கள். தின–சரி அரை மணி நேர–மா–வது காலார நடப்–பது என்–ப–தைக் கைவி–டா– தீர்–கள். உங்–க–ளால் முடிந்த அளவு கைக–ளுக்–கும் கால்–களு – க்–கும் ஸ்ட்–ரெச்–சிங் பயிற்–சிக – ள் க�ொடுக்–கத் தவ–றா–தீர்–கள்.‘முதுமை அல்ல முடங்–கு–தல்–தான் ந�ோய்’ என்–பதை மற–வா–தீர்–கள். மறதி, சிறு–நீர் அடக்–கவி – ய – லாமை – , மலச்–சிக்–கல், உயர் ரத்த அழுத்–தம், சர்க்–கரை ந�ோய், கை கால் வலி ப�ோன்–றவை முது–மை–யின் ந�ோய்–க–ளா–கும். ஆர�ோக்–கி–ய–மான வாழ்க்–கை–மு–றை–யால் இந்–தப் பிரச்– ச – னை – க ளை எளி– த ா– க க் கடக்க இய– லு ம். எனவே, மனம் ச�ோர்ந்–து–வி–டா–தீர்–கள்.

- இளங்கோ

படங்கள்: ஏ.டி.தமிழ்வாணன்

60 வய–துக்கு மேல்…

முதுமை எனும் கனி–வின் கால–கட்–டம் இது. முதுமை என்–பது இன்–ன�ொரு பால்–யம். உடல் மனம் இரண்–டா–லும் குழந்–தை–யாக மாறி–யி–ருக்– கும் காலம். இந்–தக் கால–கட்–டத்–தில் உட–லின் ந�ோய் எதிர்ப்பு மண்–ட–லத்–தின் செயல்–பாடு சற்று குறை–யும். முது–மையை ’ந�ோய்–க–ளின் வேட்டை

4.3.2018

வசந்தம்

19


அரசர்களின் அரிசியை சாப்பிடுவ�ோமா? அதிர்ஷ்டத்தையும் க�ொண்டு வருமாம்!

பா

ர ம் – ப – ரி ய அ ரி – சி –க–ளில் கவுனி அரி– சிக்கு என்று சில தனிச் சிறப்– பு – க ள் உள்– ள ன. சிவப்பு கவுனி, கறுப்பு கவுனி இரண்–டுமே திரு–ம–ண–மான இளம்

20

வசந்தம் 4.3.2018

4

தம்– ப – தி – க – ளு க்– கு ம் கரு– வு ற்ற பெண்–க–ளுக்–கும் ஏற்–றது. ஒரு காலத்– தி ல் வெள்– ள ை– ய ர்– க–ளால் வெறுக்–கப்–பட்ட இந்த அரிசி வகை– க ள் தற்– ப�ோ து அ மெ – ரி க்கா , ஐ ர�ோப்பா ,


இந்–திய விவ–சாய சிறப்பை உல–க–ம–றி–யச் செய்–த–வர்! “மண், தாவ–ரம், விலங்–குக – ள் மற்–றும் மனி–தன் அனை–வ–ரின் ஆர�ோக்–கி–ய–மும் ஒன்–று–தான். இவற்றை ஒன்–றி–லி–ருந்து இன்– ன�ொன்–றைப் பிரித்–துப் பார்க்க இய–லாது. பிரித்–தால் அனைத்– தின் ஆர�ோக்–கி–ய–மும் கெடு–வ– தைத் தவிர்க்க முடி– ய ா– து ” என்று ச�ொன்ன சர் ஆல்–பர்ட் ஹ�ோவார்ட், மேற்– கு – ல – கி ல் ‘நவீன இயற்கை வேளாண்– மை – யி ன் த ந் – தை ’ எ ன ப் ப�ோற்–றப்–ப–டு–கி–றார். 1873ல் இங்– கி – ல ாந்– தி ன் ஒரு விவ–சா–யக் குடும்–பத்–தில் பிறந்த ஹ�ோவார்ட் கேம்ப்– ரிட்ஜ் பல்–க–லைக் கழ–கத்–தின் இயற்கை விஞ்–ஞான படிப்–பில் பட்–டம் பெற்–ற–வர். த�ொடர்ந்து வேளாண்–மை–யில் டிப்–ளம�ோ முடித்– த – வ ர் இங்– கி – ல ாந்– தி ன் ஹாரி–சன் கல்–லூ–ரி–யில் விரி–வு– ரை–யா–ளர– ா–கப் பணி–யாற்–றின – ார். பிறகு, மேற்–கிந்–திய – த் தீவு–களி – ல் பூச– ண – வி – ய ல் (Mycology)

துறை– யி ல் ஆய்– வ – றி – ஞ – ர ா– க ப் பணி–யாற்–றி–னார். ஹ�ோவார்ட்– டின் முக்–கி–யத்–து–வம் இந்–தப் பணி–க–ளால் மட்–டும் ஆனது அல்ல. ஒரு–வேளை அங்–கேயே இருந்– தி ந்– த ால் ஹ�ோவார்ட் இன்று நாம் க�ொண்– ட ா– டு ம் நாய– க – ன ாக இருந்– தி – ரு க்க மாட்–டார். 1905ம் ஆண்டு கடு– மை – யான பஞ்–சங்–க–ளுக்–குப் பிறகு இந்–தி–யா–வின் விவ–சா–யத்தை மேம்– ப – டு த்– த – வு ம் இந்– தி – ய ர்– க– ளு க்கு விவ– ச ா– ய ம் சார்ந்த அறி– வை க் கற்– று த் தர– வு ம் ஆங்– கி ல அர– ச ால் இந்– தி – ய ா– வுக்கு அழைத்து வரப்–பட்–டார் ஹ�ோவார்ட். ஆனால் ஹ�ோவார்ட்– டி ன் ஆண– வ – மற்ற கற்–றுக்–க�ொள்–ளும் சுபா– வம் இந்–தி–யா–வின் பாரம்–ப–ரிய விவ– ச ாய அறி– வி ன் மகி– மை – யைக் கண்– டு – க�ொ ண்– ட து. “இந்–தி–யர்–க–ளுக்கு விவ–சா–யம் சார்ந்து அதன் நவீன உத்–தி– கள் சார்ந்து கற்–றுக்–க�ொடு – ப்–பது ஒரு–பு–றம் இருக்–கட்–டும். உண்– மை–யில், நாம்–தான் இந்–திய விவ– ச ா– யி – க – ளி – டம் மண்–ணி ன் வளத்–தைக் கெடுக்–கா–மல் சாகு– படி செய்–வது எப்–படி என்–பதை – க் கற்– று க்– க�ொள்ள வேண்– டு ம்” என்று அடிக்–கடி தன்–னு–டைய சகாக்–க–ளி–டம் ச�ொல்–வார். இ ந் – தி ய வ ன ங் – க – ளு ம் இந்– தி ய விவ– ச ாயமுறை– யு ம் தாவ–ரங்–கள் மற்–றும் இயற்கை பற்– றி ய பல ரக– சி – ய ங்– க ளை ஹ�ோவார்ட்– டு க்கு ப�ோதித்–

ஆஸ்–தி–ரே–லியா ஆகிய நாடு–க–ளில் ஆர–வா–ர– மாய் வர–வேற்–கப்–ப–டு–கின்–றன. என்ன கார–ணம்? இதில் உள்ள சத்–துக்–கள்–தான். கறுப்பு அரி–சி–யின் நிறத்–துக்–குக் கார–ணம் ஆந்–த�ோ– சி–ய–னின் என்ற சத்து. கத்–த–ரிக்–காய், நாவல் பழம், திராட்சை உட்–பட கரு–நீல நிறத்–தி– லும் ஊதா நிறத்–தி–லும் இருக்–கும் அனைத்– துக் காய்–க–றி–க–ளி–லும் நிறைந்–தி–ருக்–கும் இந்த

இளங்கோ கிருஷ்ணன்

தன. லாபத்தை மட்– டு மே இலக்–கா–கக் க�ொண்ட நவீன விவ– ச ா– ய த்– தி – லி – ரு ந்து விலகி ஒரு புதிய விவ–சா–ய–மு–றையை உரு–வாக்–கி–னார். வனங்–க–ளில் தாவ–ரங்–கள் வளர்–வதை அவ–தா–னித்–த–வர். வனம் வளர்–வ–தைப் ப�ோன்ற இயற்– கை – ய ான வேளாண்– முறை ஒன்றை உரு– வ ாக்க முயன்–றார். தம்–மு–டைய புதிய விவ–சா–ய–மு–றையை ‘இயற்கை விவ– ச ா– ய ம்’ என்று அழைத்– தார். அவ–ரது ‘An Agricultural T e s t a m e n t ’ எ னு ம் நூ ல் இயற்கை விவ–சா–யம் சார்ந்த அவ– ரி ன் ஆய்– வு – க – ளை – யு ம் கருத்– து – க – ளை – யு ம் க�ொண்ட முக்–கி–ய–மான நூல். இந்–தூரி – ல் ச�ொந்–தம – ாக ஒரு ஆராய்ச்சி நிலை–யத்தை உரு– வாக்–கி–னார். அங்கு இயற்கை விவ–சா–யத்–துக்கு எனப் பிரத்– யே–கம – ான சில சாகு–படி முறை– களை செய்– து – க ாட்– டி – ன ார். ‘இந்– தூ ர் முறை’ என அது இ ந் – தி ய ா மு ழு – து ம் பு க ழ் பெற்–றுள்–ளது. இந்–தி–யா–வின் பல்– வே று பகு– தி – க – ளு க்– கு ம் பய–ணம் செய்து இந்–திய விவ– சா–யி–க–ளி–டம் கற்–றுக்–க�ொண்ட விவ–சாய முறை–களை இங்–கி– லாந்து மற்–றும் அமெ–ரிக்–கா–வில் பரப்–பி–ய–தில் ஹ�ோவார்ட்–டுக்கு முக்– கி ய ப ங்கு உ ள்– ள து . உலக அரங்–கில் இந்–திய – ா–வின் பாரம்–பரி – ய விவ–சா–யத்–துக்கு மரி– யாதை ஏற்–ப–டுத்–திக்–க�ொ–டுத்த முன்–ன�ோ–டி–க–ளில் ஹ�ோவார்ட் தனித்–து–வ–மா–ன–வர்.

அற்–பு–த–மான சத்–துப் ப�ொருள் அரி–சி–க–ளில் கறுப்பு அரி–சி–யில் மட்–டுமே உள்–ளது. நம் நாட்–டைப் ப�ொறுத்–தவ – ரை ஆயி–ரம – ா– யி–ரம் ஆண்–டு–க–ளாக கறுப்பு கவுனி பயன் ப – டு – த்–தப்–படு – கி – ற – து. சீனா–வில் இந்த அரி–சியை ’அதிர்ஷ்–டத்–தின் அரி–சி’ என்–றும் ‘அர–சர்–க– ளின் அரி–சி’ என்–றும் க�ொண்–டா–டுகி – ற – ார்–கள். கி.பி ஆறாம் நூற்–றாண்டு முதல் பத்–தாம் நூற்–றாண்டு வரை சீனாவை ஆட்சி செய்த டாங் மற்– று ம் சங் வம்– ச த்து அர– ச ர்– க ள் இந்த அரி–சியை சாதா–ரண மக்–கள் பயன்–

4.3.2018

வசந்தம்

21


கவுனி சாகு–படி எப்–படி? - ஆசைத்–தம்பி, இயற்கை விவ–சாயி. கவுனி அரி–சியை ஒற்றை நாற்று முறை–யில் நடவு செய்ய ஒரு ஏக்–கரு – க்கு இரண்டு கில�ோ விதை நெல்– லு ம் சாதா– ர ண நட–வு–முறை என்–றால் இரு–பத்– தைந்து கில�ோ–வும், இயந்–தி–ரம் மூல–மாக நடவு செய்–தால் பதி– னைந்து கில�ோ–வும் தேவைப்–ப– டும். நேரடி விதைப்பு முறை எனப்–ப–டும் சேற–டித்–து–விட்டு தெளிவு ஏர் ஓட்– டி ய பின்

விதைக்– கு ம்– மு – றை – யி ல் ஏக்– க – ருக்கு பதி–னைந்து கில�ோ விதை தேவைப்–ப–டும். வய – லை ப் ப ண் – ப – டு த்த க�ோடை உழவு ப�ோல இரண்டு முறை நன்கு உழ வேண்–டும். பிறகு, பசுந்–தாள் உரம் அல்–லது நன்கு மட்– கி ய த�ொழுவுரம் இட வேண்– டு ம். பசுந்– த ாள் உரம் என்–றால் தக்–கப்–பூண்டு, க�ொளஞ்சி, செனப்பு, சீமை அகத்தி ஆகி– ய – வ ற்றை ஒரு ஏக்–க–ருக்கு பதி–னைந்து கில�ோ என விதை–யைத் தூவி–விட்டு தண்– ணீ ர் விட வேண்– டு ம். இது சுமார் பதி–னைந்து முதல்

இரு–பத்–தைந்து நாட்–க–ளுக்–குள் பூவெ–டுத்–துவி – டு – ம். இதை நன்கு மடக்கி உழுத பிறகு தண்–ணீர் கட்– டி – வி ட்– ட ால் சுமார் ஒரு வாரத்–தில் நன்கு மட்–கி–வி–டும். இதன் பிறகு, மறு உழவு ஓட்டி நடவு செய்–ய–லாம். பசுந்–தாள் உரம் இட முடி–யா–வி–டில் மட்– கிய த�ொழுவுரம் ஒரு ஏக்–கரு – க்கு இரண்டு டன் ப�ோட்டு உழுது சேற–டித்து நாற்–றாங்–கால் பரா–ம– ரித்து நடவு செய்ய வேண்–டும். நாற்– ற ாங்– க ால் ப�ோடும் முன் விதையை மாலை நான்கு மணி வெயி–லில் அரை மணி நேரம் காயவைக்க வேண்–டும்.

கவுனி அரி–சி–யின் முழுப்–ப–யன்–க–ளும் அதன் மேல்–ப–கு–தி–யில் ஒட்–டி–யி–ருக்–கும் தவிட்–டில்–தான் இருக்–கின்–றன

ப–டுத்–து–வ–தற்குத் தடை–வி–தித்–தி–ருந்–தார்–கள். அத–னால் இதை ‘தடை–செய்–யப்–பட்ட அரி–சி’ என்–றும் குறிப்–பி–டு–கி–றார்–கள். இதன் மேன்–மை–யைப் ப�ோற்–றும் வகை–யில் அந்–தக் காலங்–க–ளில் அரச குடும்–பங்–க–ளின் உணவு மேசை–க–ளில் மட்–டுமே இது பரி–மா–றப்–பட்–டது. குறிப்–பாக, அரச குடும்–பத்–தின் மூத்–த�ோ–ருக்கு அஞ்–சலி செலுத்–தும் நாட்–க–ளில் கறுப்பு அரிசி நிச்–ச–யம் இடம்பெற்–றது. வளம், ஆர�ோக்–கி–யம், வம்ச விருத்தி ஆகி–ய–வற்–றின் குறி–யீ–டா–கப் பார்க்–கப்–பட்ட கறுப்பு கவுனி பின்–னாட்–க–ளில் சீனா–வில் இளம் தம்–ப–தி–யர், காத–லர்–கள் சாப்–பிட வேண்–டிய அரி–சி–யா–க–வும் இருந்–தது. வெள்ளை நிற அரிசி, பழுப்பு நிற அரி–சி–ய�ோடு ஒப்–பி–டு–கை–யில், கவுனி அரிசி க�ொஞ்–சம் குறை–வான மாவுச்–சத்–தையு – ம் அதி–கம – ான புர–தம், இரும்–புச்–சத்–தையு – ம் க�ொண்–டுள்–ளது. இதில் வைட்–ட–மின் இ உள்–ள–தால் கண் மற்–றும் சரும ஆர�ோக்–கி–யத்–துக்கு நல்–லது. இதில் உள்ள

22

வசந்தம் 4.3.2018


பின் அந்த விதையை இர–வில் நீரில் ஊறப்–ப�ோட வேண்–டும். விதை ஊறும் நீரில் ஒரு கில�ோ நெல்–லுக்கு ட்ரைக்–க�ோடெர்மா – விரிடீ நாலு கிராம் , சூட�ோ–ம�ோ– னாஸ் பத்து கிராம் அச�ோஸ்– பை–ரில்–லம் மற்–றும் பாஸ்டோ பாக்–டீ–ரியா தலா எட்டு கிராம் என்ற விகி– த த்– தி ல் கலந்து வைக்க வேண்–டும். இந்த கரை–ச– லில் விதை நெல் ஒரு நாள் ஊற வேண்–டும். இதன் மூலம் விதை– யி ல் உள்ள ந�ோய்த் த�ொற்று, பூச்சி த�ொற்று நீங்கி விதை நேர்த்–திய – ா–கிவி – டு – ம். மறு– நாள் இதைக் க�ோணிப்–பையி – ல் கட்டி நீர் வடித்து விதைக்–கத் தயா–ராக்க வேண்–டும். நாற்– ற ாங்– க ால் அமைக்க ஒரு ஏக்–கர் விதை நெல்–லுக்கு இரு–பது செண்ட் நாற்–றாங்–கால் தயா–ராக்க வேண்–டும். இதை, தண்– ணீ ர் விட்டு இரண்டு மூன்று உழவு ஓட்டி சமப்– ப–டுத்தி பரம்பு வைத்து விதைக்க வேண்–டும். பிறகு இது நாற்–றாக வளர்ந்து வந்த பின் அதை நட–வுக்கு எடுக்–க–லாம். நேரடி விதைப்பு என்–றால் விதையை நேர்த்தி செய்து, வயலைத் தேர்வு செய்த பின் விதை–யைத் தெளிக்க வேண்– டும். முதல் நாள் மட்–டும் தண்– ணீர் கட்ட வேண்–டும். இரண்– டாம் நாள் தண்– ணீ ர் கட்டி அந்த நீரை இரவே வடி–யவி – ட்டு இர–வுக் காய்ச்–சல் ப�ோட வேண்– டும். இப்–படி மூன்று நாட்–கள் செய்–தால் அந்த விதை நன்கு முளைப்– பு த் திறன் பெற்று மேலே வரும். இரு– ப து முதல் இரு– ப த்– தைந்து நாட்–களி – ல் பஞ்–சக – வ்யா அமிர்– த க்– க – ரை – ச ல் க�ொடுக்க வேண்–டு ம். ஒரு ஏக்–கர் நாற்– றாங்–கா–லுக்கு இரு–பது கில�ோ வி த ை க் கு அ ரை லி ட் – ட ர் அ மி ர் – த க் – க – ரை – ச ல்

ப�ோது–மா–னது. நடும்– ப�ோ து ஏக்– க – ரு க்கு ஐம்–பது கில�ோ கட–லைப் புண்– ணாக்கு மற்–றும் முப்–பது கில�ோ வேப்–பம் புண்–ணாக்கு இரண்– டை–யும் கலந்து அடி–யு–ர–மாக இட வேண்–டும். நடவு செய்த பதி– ன ைந்து முதல் இரு– ப த்– தைந்– த ா– வ து நாட்– க – ளு க்– கு ள் இரண்–டா–வது மேலு–ரம் ப�ோட வேண்–டும். ஒரு ஏக்–கரு – க்கு மண் புழு உரம் இரு நூறு கில�ோ, சூ ட�ோ – ம�ோ – ன ா ஸ் ஐ ந் து கில�ோ, அச�ோஸ்– பை – ரி – ல ம், பாஸ்டோ பாக்– டீ – ரி யா தலா பத்து கில�ோ ஆகி–யவ – ற்றை ஒன்– றா–கக் கலந்து ப�ோட வேண்–டும். இதே ப�ோல் முப்–பது முதல் முப்– பத்–தைந்–தா–வது நாட்–களு – க்–குள் ஒரு–முறை மீண்–டும் மேல் உரம் ப�ோட வேண்–டும். பூச்சி, ந�ோய் தாக்–கங்–கள் இருந்– த ால் நட்ட பதி– ன ைந்– தா–வது நாள் முதல் ‘மஞ்–சள் அட்–டை’ வைக்–கல – ாம். ஒரு ஏக்–க– ருக்கு பதி–னைந்து அட்–டைக – ள் வைக்–கல – ாம். தாய் அந்–துப்–பூச்–சி– யைப் பிடிக்க நெல்–லுக்கு என இனக் கவர்ச்சி ப�ொறி உள்– ளது. அதைப் பயன்–படு – த்–தல – ாம். இதற்கு மேலும் பூச்–சி–கள் வந்–தால் அதைக் கட்–டுப்–ப–டுத்த இயற்–கைய – ான பூச்–சிக�ொ – ல்லி முறை உள்– ள து. ஆடு திண்– ணாத இலை–கள – ான எருக்கை, ந�ொச்சி, வேம்பு, பிரண்டை, ச�ோற்–றுக் கற்–றாழை, பச்சை மிள–காய் இவற்றை ஒரு ஏக்–க– ருக்–குத் தலா ஒரு கில�ோ என எ டு த் – து க் – க�ொ ண் டு ந ன் கு இடிக்க வேண்–டும். பிறகு இந்–தக் கல–வையை மாட்டு நீர் இரண்டு லிட்–ட–ரில் ப�ோட்டு ஒரு நாள் ஊற–வைக்க வேண்–டும். இந்–தக் கலவை நன்கு ந�ொதித்–த–தும் நீரை வடித்– து – வி ட்டு நன்கு கலந்து தெளிக்க வேண்–டும். நட்ட பதி–னைந்து நாள் ஒரு முறை–யும் முப்–பத்–தைந்–தா–வது நாள் ஒரு–மு–றை–யும் களை–யெ– டுப்பு செய்–யல – ாம். மண்–ணுக்–குத் தகுந்–தது ப�ோல் நீர் பாய்ச்ச வேண்–டிய – து அவ–சிய – ம். ப�ொது– வாக, காய்ச்–ச–லும் பாய்ச்–ச–லும் இருந்–தாலே கவு–னிக்–குப் ப�ோது– மா–னது. சரா–ச–ரி–யாக நூற்று முப்–பத – ா–வது நாள் கவுனி நன்கு விளைந்து அறு– வ – டை க்– கு த் தயா–ரா–கி–வி–டும்.

ஆ ன் – டி – ஆ க் – ஸி – ட ன் ட் ஸ் ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்– தி யை மேம்–ப–டுத்–து–கி–றது. உட–லின் வ ள ர் – சி தை ம ா ற் – ற த்தை சிறப்–பா–கப் பரா–மரி – ப்–பத – ால் சர்க்–கரை ந�ோய், புற்–றுந�ோ – ய், இதய ந�ோய் உள்–ள–வர்–கள் இதைச் சாப்–பிட – ல – ாம். இதில் நார்ச்–சத்–தும் உள்–ளது. இது செரி–மா–னத்–தைக் காக்–கிற – து. இதில் அடிப்–ப–டை–யாக உள்ள ஆந்– த�ோ – ச – ய ா– னி ன் ரத்த நாளங்–க–ளில் படி–யும்

க�ொலஸ்ட்–ரா–லைக் கட்–டுப்– ப–டுத்–து–கி–றது. ரத்த நாளங்–க– ளைக் காக்– கி – ற து. இதன் ‘பைட்டோ நியூட்–ரிய – ன்ட்ஸ்’ உட– லு க்– கு த் தீங்கு விளை– விக்–கும் நச்–சு–கள், கல்–லீ–ரல், ரத்த நாளங்– க ள், பெருங்– கு – ட ல் ஆ கி – ய – வ ற் – றி ல் குவி–யா–த–வாறு தடுக்–கி–றது. சுவை– யை ப் ப�ொறுத்– த – வரை கவு–னிக்–கும் மற்ற அரி– சிக்–கும் பெரிய வித்–தி–யா–சம் இல்லை. ஆனால், சாத–ாரண புழுங்–கல் அரி–சியை – வி – ட சற்று அதிக நேரம் வேக– வைக்க வேண்–டும். ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்–துச் சமைப்–ப–தும் நல்–லதே. கவுனி அரி–சி–யின் முழுப்– ப – ய ன்– க – ளு ம் அதன் மேல்–ப–கு–தி–யில் ஒட்–டி–யி–ருக்– கும் தவிட்–டில்–தான் இருக்– கின்–றன. அத–னால், பாலிஷ் செய்–யப்–பட்ட கவு–னி–யைத் தவி–ர்ப்–பதே நல்–லது.

(செழிக்–கும்) 4.3.2018 வசந்தம் 23


Supplement to Dinakaran issue 4-3-2018 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/18-20

ÍL¬è CA„¬êò£™

ªê£Kò£Cv Gó‰îñ£è °íñ£è «õ‡´ñ£ ? ªê£Kò£Cv â¡ð¶ î¬ôJ™ ªð£´° «ð£ô Ýó‹Hˆ¶ H¡ù˜ e¡ ªêF™èœ «ð£ô à¼õ£A ï£÷¬ìM™ àì™ º¿õ¶‹ ðó¾‹ î¡¬ñ ªè£‡ì¶.

õ£ó‹«î£Á‹

è¬ôë˜ T.V.J™

¹î¡Aö¬ñ 裬ô 9.30 ñE ºî™ 10.00 ñE õ¬ó CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªê£Kò£Cv «ï£Œ ðŸPò º¿ M÷‚è‹ ÜO‚Aø£˜.

ÜKŠ¹, º® ªè£†´î™, 裶‚°œ Ü™ô¶ 裶‚° H¡ù£™ 裶 ñì™èœ, ªïŸP, î¬ôJ™ «ï˜õA´ ÝAò ÞìƒèO™ àô˜‰î ¹‡èœ «ð£ô ñ£P ÜFL¼‰¶ ªð£´° àF˜î™, ÜKŠ¹, ªê£K‰î£™ óˆî‚èC¾, àœ÷ƒ¬è ñŸÁ‹ àœ÷ƒè£™èO™ H«÷죙 ªõ†®ò¶ «ð£¡ø ªõ®Š¹, Mó™ ïèƒè¬÷ ªê£ˆ¬îò£‚°‹ ÝAò¬õ ªê£Kò£Cv «ï£Œ ÜP°Pè÷£°‹. êKò£ù «ïóˆF™ CA„¬ê â´‚è£ñ™ «ð£ù£™ ï£÷¬ìM™ î¬ôº® ªè£†´î™, ïèƒèœ ªê£ˆ¬îò£A, Mó™èœ «è£íô£A, ¬è, 裙 ͆´èO™ i‚躋, õL»‹ ãŸð†´ ͆´èO¡ ܬ껋 ñ °¬ø‰¶ «ð£°‹. ⽋¹ «îŒñ£ù‹, ͆´èœ «è£íô£A M´‹. Hø ñ¼ˆ¶õ º¬øJ™ ªê£Kò£Cv «î£™ «ï£¬ò °íñ£‚è º®ò£¶. 膴Šð´ˆî ñ†´‹î£¡ º®»‹. «ñ½‹ ñŸø ñ¼ˆ¶õˆF™ îóŠð´‹ ÝJ‡†ªñ¡´èœ, ñ£ˆF¬óè¬÷ ªî£ì˜‰¶ ꣊H†ì£™ ï£÷¬ìM™ ãó£÷ñ£ù ð‚èM¬÷¾èœ ãŸð´‹. Ýù£™ Dr.RMR ªý˜Šv ªê£Kò£Cv CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ CA„¬ê â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ ªê£Kò£Cv º¿¬ñò£è, Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. â‰îMî ð‚èM¬÷¾ Þ™ô£ñ™ Gó‰îóñ£è °íñ£°‹. H¡ù£™ õ£›ï£O™ «ï£Œ F¼Šð õó«õ õó£¶. Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv «ï£Œ °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹ Dr.RMR ªý˜Šv. ñ¼ˆ¶õ è™ÖKJ™ BSMS, BAMS, BNYS ñŸÁ‹ MD «ð£¡ø ñ¼ˆ¶õ ð†ì‹ ªðŸø I辋 ÜÂðõ‹ õ£Œ‰î ñ¼ˆ¶õ˜èœ ªè£‡´ CA„¬ê ÜO‚èŠð´Aø¶. ªõOñ£Gô‹, ªõO®™ Þ¼Šðõ˜èœ 죂ì¬ó ªî£ì˜¹ ªè£‡´ îƒè÷¶ «ï£J¡ ñ °Pˆ¶ ‘õ£†vÜŠ’ Íô‹ «ð£†«ì£ ñŸÁ‹ i®«ò£¬õ ÜŠH 죂ìK™ «è†ìP‰¶, Ý«ô£ê¬ù ªðŸÁ western union money transfer Íô‹ ñ¼‰¶ ªî£¬è¬ò ªê½ˆF ÃKò˜ Íô‹ ñ¼‰¶è¬÷ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹.

Í¡Á î¬ôº¬øè÷£è ªê£Kò£Cv °íñ£è CA„¬ê ÜOˆ¶ õ¼‹

Dr.RMR ªý˜Šv

ªê£Kò£Cv CA„¬ê‚° CøŠ¹ ñ¼ˆ¶õñ¬ù 26, bùîò£À ªî¼, î¬ô¬ñ î𣙠G¬ôò‹ ܼA™, 𣇮ðü£˜, F.ïè˜, ªê¡¬ù&17

Ph: 044 - 4350 4350 Cell: 97100 57777, 97109 07777 á˜

«îF

«õÖ˜ ªðƒèÀ˜ «êô‹ «è£òºˆÉ˜ ñ¶¬ó ï£è˜«è£M™ ªï™¬ô F¼„C °‹ð«è£í‹ 𣇮„«êK

7&‰ «îF 8&‰ «îF 9&‰ «îF 10&‰ «îF 11&‰ «îF 12&‰ «îF 12&‰ «îF 13&‰ «îF 13&‰ «îF 14&‰ «îF

24

«ïó‹ 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô ñ£¬ô 裬ô

வசந்தம் 4.3.2018

9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 9 & 12 2& 5 9 & 12 2& 5 9 & 12

嚪õ£¼ ñ£îº‹ ºè£‹ ï¬ìªðÁ‹ Þìƒèœ æ†ì™ ñ¾‡† ð£ó¬ìv, èªô‚ì˜ ÝHv ܼA™. «ïûù™ ªóCªì¡C, 372, «êû£ˆFK «ó£´, ªñüv®‚ «è£«ì ꘂAœ. ü¨è£ ªóCªì¡C, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ H«óñ£ôò£, èMî£ F«ò†ì˜ ܼA™, 裉F¹ó‹. æ†ì™ H«ó‹Gõ£v, üƒû¡ ܼA™, «ñôªð¼ñ£œ «ñvFK iF. æ†ì™ ð«ò£Qò˜ ð£ó¬ìv, ñE‚Ç´ ܼA™. æ†ì™ ܼíAK, 53, ñ¶¬ó «ó£´, ð¬öò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ ÝvH, F¼õœÙ˜ ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ MIM 𣘂, ¹Fò ðvG¬ôò‹ ܼA™. æ†ì™ êŠîAK, ðvG¬ôò‹ ܼA™.

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Vasantham  

Vasantham,Weekly,Books

Advertisement