Page 1

10.3.2018 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு


ஆன்மிக மலர்

பலன

10.3.2018

தரும

ஸல�ோகம

(தீர்க்காயுள் பெற...)

ஹஸ்–தாப்–யாம் கல–சத்–வய – ாம்–ருத ரஸை–ராப்–லா–வய – ந்–தம் சிர�ோ த்வாப்–யாம் தெள தத்–தம் ம்ரு–காக்ஷ–வல – யே த்வாப்–யாம் வஹந்–தம் பரம் அங்–கந்–யஸ்–தக – ர– த்–வய – ாம்–ருத்–தர– ம் கைலா–சக – ாந்–தம் சிவம் ஸ்வச்–சாம்–ப�ோ–ஜக – த – ம் நவேந்–தும – கு – ட – ம் தேவம் த்ரி–நேத்–ரம் பஜே, - ம்ருத்–யுஞ்–ஜய ஸ்தோத்திரம் ப�ொதுப் ப�ொருள்: இரண்டு கைக–ளில் அம்–ரு–தத்தை ஏந்–தி–ய– வ–ரும், மற்ற இரு கைக–ளில் மான் மற்–றும் ருத்–ராக்ஷ மாலையை ஏந்– தி – ய – வ ாறு மேலி– ர ண்டு கைகள் மேலே ஆகா– ய த்தை ந�ோக்– கி – யு ம் , கீ ழி – ர ண் டு க ை க – ளு ம் த �ொட ை – யி ல் வைத் – த – வ ா று தலை–யில் பிறை சந்–திர– னை அணிந்–தவ – ரு – ம், வெள்ளை மேகம் ப�ோல் க ா ட் – சி – ய – ளி க் – கு ம் க ை ல ா – ய த் – தி ல் வ சி ப் – ப – வ – ரு – ம ா ன அ ந்த முக்–கண்–ணனை வணங்–கு–கி–றேன். (14.3.2018 கார–டை–யான் ந�ோன்பு அன்று ஆரம்–பித்து தின–மும் இத்–துதி – யை ஜபித்து வர அப–மிரு – த்யு என்–கிற ஆயுள் கண்–டம் விலகி தீர்க்–கா–யுள் பெற–லாம்.)

இந்த வாரம் என்ன விசேஷம்?

மார்ச் 10, சனி - மன்–னார்–குடி  ராஜ–க�ோப – ா–லஸ்–வாமி க�ோவர்த்–தன கிரி பந்–தல – டி சென்று திரும்–புத – ல். கண்–ணன் அலங்–கா–ரம். திரு–வெண்–காடு அக�ோ–ர–மூர்த்தி சண்–டி– கேஸ்–வ–ரர் உற்–ச–வம். மார்ச் 11, ஞாயிறு - மன்–னார்–குடி  ராஜ–க�ோ–பா–லஸ்– வாமி ராமர் திருக்–க�ோ–ல–மாய்க் காட்–சி–ய–ரு–ளல், காரிய நாய–னார் குரு–பூஜை. மார்ச் 12, திங்–கள் - சீதா–தேவி விர–தம். மன்–னார்–குடி  ராஜ–க�ோ–பா–லஸ்–வாமி கண்–ட–பே–ரண்ட பட்க்ஷி–ரா–ஜன் அலங்–கா–ரம். மார்ச் 13, செவ்–வாய் - ஏகா–தசி. திருே–வாண விர–தம், மன்–னார்–குடி  ராஜ–க�ோ–பா–லஸ்–வாமி காலை பல்–லக்கு, இரவு ராஜாங்க அலங்–கா–ரம். மார்ச் 14, புதன் - மகா பிர–த�ோ–ஷம். கார–டை–யான் ந�ோன்பு, நெல்லை கரி–யம – ா–ணிக்–கப் பெரு–மாள் க�ோயி–லில் பங்–குனி உற்–ச–வா–ரம்–பம். மார்ச் 15, வியா–ழன் - சுவா–மி–மலை  முரு–கப் பெரு– மான் தங்–கக் கவ–சம் அணிந்து வைர–வேல் தரி–ச–னம். மார்ச் 16, வெள்ளி - மன்–னார்–குடி  ராஜ–க�ோ–பா–ல ஸ்–வாமி தங்க சூர்–யப் பிர–பை–யில் வேணு–க�ோ–பா–லர் திருக்– க�ோ–ல–மாய்க் காக்ஷி–ய–ரு–ளல். மேல்–ம–லை–ய–னூர் ஊஞ்–சல் உற்–ச–வம்.

2


10.3.2018

ஆன்மிக மலர்

துவக்–குங்–கள். பாஸ்–ப�ோர்ட், விசா பெற்–றுத் தரு– கின்ற ஏஜெண்ட்–டாக நீங்–கள் செயல்–பட – ல – ாம். பத்– தாம் இடத்து ராகு உங்–கள் முயற்–சிக்–குத் துணை இருப்–ப–த�ோடு வரு–மா–னத்–தை–யும் பெருக்–கு–வார். உங்–கள் குடும்–பத்–தில் உள்ள அனை–வ–ருக்–கும் சுக்–கிர– னி – ன் அருள் பரி–பூர– ண – ம – ாக உள்–ளது. பிரதி வெள்ளி த�ோறும் சுக்–கிர தல–மான ரங்–கத்–திற்கு மனை–வியு – ட – ன் சென்று பிர–ாகா–ரத்தை வலம் வந்து வணங்கி உங்– க ள் பணி– யை த் துவக்– கு ங்– க ள். உங்–கள – ால் இயன்ற திருப்–பணி – யை அரங்–கனு – க்கு அவ்–வப்–ப�ோது செய்து வாருங்–கள். அரங்–க–னின் அரு–ளால் அற்–பு–த–மாக வாழ்–வீர்–கள்.

?

கடந்த 2014ல் நடந்த அர–சுத் தேர்–வில் வெற்றி பெற்–றேன். அந்த நேரத்–தில் க�ொலை வழக்–கில் சம்–பந்–தம் உள்–ள–தாக குற்–றம் சாட்– டப்–பட்டு சான்–றி–தழ் சரி–பார்ப்–புக்கு செல்ல இய– லா–மல் ப�ோய்–விட்–டது. மனம் தள–ரா–மல் அரசு தேர்–வு–க–ளுக்கு படித்து வரு–கி–றேன். வழக்–கில் இருந்து விடு– த லை பெற– வு ம், அர– சு ப்– பணி கிடைக்– க – வு ம் உரிய பரி– க ா– ர ம் ச�ொல்–லுங்–கள்.

- சூரி–ய–மூர்த்தி, விழுப்–பு–ரம். அஸ்–வினி நட்–சத்–தி–ரம், மேஷ ராசி, மிதுன லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் b˜‚-°‹ ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது சூரி–ய–த–சை–யில் கேது புக்தி நடந்து வரு–கிற – து. இதே சூரி–ய –த–சை–யில் ராகு–புக்தி காலத்–தில் பிரச்–னையை சந்–தித்–தி–ருக்–கும் நீங்–கள்– தற்–ப�ோது நடந்து வரும் கேது புக்தி காலத்–தில் இதி–லி–ருந்து வெளி–யேற முடி–யும். உங்–கள் ஜாத–கத்–தில் ஏழாம் வீட்–டில் சூரி–யன் - ராகு–வின் இணைவு தீய நண்–பர்–க–ளின் த�ொடர்–பி–னைக் குறிக்–கி–றது. ஜென்ம லக்–னா–தி– பதி புதன் ஆறாம் வீட்–டில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தும் ப�ோராட்–டம் நிறைந்த வாழ்க்–கை–யைத் தந்–துள்– ளது. அர–சுத் தேர்–வு–க–ளுக்–காக படித்து வரும் அதே நேரத்–தில், 26 வய–தினை முடித்–தி–ருக்–கும் வெளி–நாட்டு வேலை–உட்–ப–ட–எந்த வேலைக்– நீங்–கள் வீட்–டில் அமர்ந்–தி–ருக்–கா–மல் ஏதே–னும் குச் சென்– ற ா– லு ம் பணி– நி – ர ந்– த – ர ம் ஆகும் ஒரு வழக்–க–றி–ஞ–ரி–டம் உத–வி–யா–ள–ராக பணி–யில் சம–யத்–தில் வேலையை விட்–டுத் தூக்கி விடு–கி– சேர்ந்து க�ொள்–ளுங்–கள். உடன் சட்–டம் சார்ந்த றார்–கள். சுய–த�ொ–ழில் செய்–தும் கட–னா–ளி–யா–ன– படிப்–பிற்–கும் விண்–ணப்–பிப்–பது நல்–லது. நீங்–கள் து–தான் மிச்–சம். எனக்கு நல்ல வேலை–வாய்ப்பு ஒரு மிகச்–சி–றந்–த –வ–ழக்–க–றி–ஞ–ராக உரு–வாக முடி– அமை–ய–வும், மனைவி, குழந்–தை–க–ளு–ட–னும், யும். உங்–கள் ஜ – ா–தக அமைப்பு உங்–களை திறமை பெற்–ற�ோ–ரு–ட–னும் நல்ல வாழ்க்கை வாழ–வும் வாய்ந்த சட்ட நிபு–ண–ராக உரு–வாக்–கும். உங்–கள் உரி–ய–வ–ழி–காட்–டுங்–கள். வழக்கு முடி–விற்கு வரும் வரை ஞாயிறு த�ோறும் - அஷ�ோக்–கு–மார், திருச்சி. உங்–கள் ஊரில் உள்ள கைலா–ச–நா–தர் ஆல–யத்– திரு–வா–திரை நட்–சத்–தி–ரம், மிதுன ராசி, மேஷ– திற்–குச் சென்று ஏழு விளக்–கு–கள் ஏற்றி வைத்து லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் –ஜா–த–கத்–தில் கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தி–னைச் ச�ொல்லி பிரா–கா– தற்–ப�ோது புதன்–த–சை–யில் புதன் புக்தி த�ொடங்கி ரத்தை ஏழு–முறை வலம் வந்து வணங்–குங்–கள். உள்–ளது. உங்–கள் ஜாத–கத்–தில் ஜென்–ம–லக்–னத்– உங்–க–ளு–டைய பிரச்னை தீர்–வ–த�ோடு வள–மான தில் புதன் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் உங்–கள் ச�ொந்த வாழ்–விற்–கும் வழி–பி–றக்–கக் காண்–பீர்–கள். முயற்–சி–யில் முன்–னேற வேண்–டிய சூழ–லில் உள்– “விஹி– த ம் அவி– ஹி – த ம் வா ஸர்– வ – மே – த த் ளீர்–கள். புதன் சூரி–ய–னின் சாரம் பெற்று, சூரி–யன் க்ஷமஸ்வ வாக்கு ஸ்தா–னத்–தில் அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் பேச்–சுத் ஜய–ஜய கரு–ணாப்தே  மஹா–தேவ – ச – ம்போ.” திற–மை–யால் சம்–பா–திக்–கத் துவங்–கு–வீர்–கள். இனி காதல் திரு–மண – ம் செய்த எங்–கள் ஜாத–கத்–தில் வருங்–கா–லத்–தில் வெளி–நாட்டு வேலை உங்–க– த�ோஷம் உள்–ள–தாக எங்–கள் பெற்–ற�ோர் ளுக்கு பயன் தராது. அந்–நிய தேசம் செல்–லும் எண்– கூறு–கி–றார்–கள். எனக்கு நாக த�ோஷ–மும், என் ணத்–தைக் கைவி–டுங்–கள். அதே நேரத்–தில் அந்–நிய மனை–விக்கு செவ்–வாய் த�ோஷ–மும் உள்–ளதாகச் தேசம் செல்– ல க் காத்– தி – ரு ப்– ப �ோ– ரு க்கு உதவி ச�ொல்– கி – ற ார்– க ள்.இத– ன ால் எனக்கு ஆபத்து செய்–யும் வகை–யில் டிரா–வல் ஏஜென்சி ஒன்–றைத்

ஞானக்–கண்

திறக்–கும்!

?

?

3


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

வாசகா்களின் பிரச்னைகளுக்கு பதிலும் பாிகாரமும் ச�ொல்கிறாா்

திருக்–க�ோ–வி–லூர்

ஹரிபி–ரசாத் சர்மா வரும�ோ என்று என் மனை–வி –ப–யம் க�ொள்–கி– றாள். இதற்கு ஒரு நல்ல தீர்–வும் பரி–கா–ர–மும் கூறுங்–கள்.

- ஓம்–பி–ர–காஷ், திரு–வண்–ணா–மலை. ர�ோகிணி நட்– ச த்– தி – ர ம், ரிஷப ராசி, மேஷ லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது ராகு– த–சை–யில் சுக்–கிர புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. கிருத்–திகை நட்–சத்–தி–ரம், ரிஷப ராசி, சிம்ம லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மனை– வி–யின் ஜாத–கப்–படி தற்–ப�ோது ராகு தசை–யில் சனி புக்தி நடந்து வரு–கி–றது. உங்–கள் பெற்–ற�ோர் ச�ொல்–வது – ப – �ோல உங்–கள் இரு–வரி – ன் ஜாத–கங்–களி – – லும் எந்–தவி – த – ம – ான த�ோஷ–மும் இல்லை. பத்–தாம் வீட்–டில் ராகு–வைக் க�ொண்–டிரு – க்–கும் உங்–களு – க்கு நாக–த�ோஷ – ம் என்–பது இல்லை. சிம்ம லக்–னத்–தில் பிறந்–தி–ருக்–கும் உங்–கள் மனை–விக்கு செவ்–வாய் த�ோஷம் என்–ப–தும் இல்லை. சுத்–த–மான ஜாதக அமைப்– பி – னை க் க�ொண்– டி – ரு க்– கு ம் உங்– க ள் இரு–வ–ருக்–கும் ப�ொருத்–தம் என்–பது மிக–நன்–றாக உள்–ளது. சரி–யான நேரத்–தில்–தான் திரு–ம–ண–மும் நடந்–தி–ருக்–கி–றது. உங்–கள் இரு–வ–ருக்–கும் ஒரே நேரத்–தில் ராகு தசை நடந்து க�ொண்–டிரு – ப்–பதை – க் க�ொண்டு யாரா–வது த�ோஷம் உள்–ளது என்று ச�ொல்–லியி – ரு – க்–கல – ாம். உங்–கள் ஜாத–கத்–தில் ராகு த�ொழில் ஸ்தா–னத்–தில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் தற்– ப�ோது உங்–கள் த�ொழில் நிலை பல–மாக உள்–ளது. உங்–கள் பெற்–ற�ோ–ருக்கு உண்மை நிலை–யைச் ச�ொல்–லிப் புரிய வைத்து உங்–கள் பணி–யி–னில் முழு–க–வ–னத்–தை–யும் செலுத்–துங்–கள். சந்–தி–ர–னின் உச்–சப – ல – த்–தினை – ப் பெற்–றிரு – க்–கும் உங்–கள் இரு–வ– ருக்–கும் பிர–கா–சம – ான எதிர்–கா–லம் காத்–திரு – க்–கிற – து. அனு–தி–ன–மும் அண்–ணா–ம–லை–யாரை மன–தாற வணங்கி வந்–தாலே ப�ோதும். பரி–கா–ரம் ஏதும் தேவை–யில்லை.

?

என் மக–னுக்கு திரு–மண – ம் ஆகி இரண்–டரை ஆண்–டுக – ள்–ஆகி – வி – ட்–டன.இது–வரை குழந்–தை– பாக்–கிய – ம் இல்லை. பரி–கா–ரம் செய்–துவி – ட்–ட�ோம். மருத்–து–வம் பார்த்–து–விட்–ட�ோம். எந்–தப்–ப–ல–னும் இல்லை. குழந்–தைச் செல்–வம் கிட்–ட– உ–ரி–ய– ப–ரி–கா–ரம் ச�ொல்–லுங்–கள்.

- வேலு–மணி, கரூர். பூரம் நட்–சத்–தி–ரம், சிம்ம ராசி, துலாம் லக்–னத்– தில் பிறந்–திரு – க்–கும் உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்–தை– யும், கேட்டை நட்–சத்–தி–ரம், விருச்–சிக ராசி, சிம்ம லக்–னத்–தில் பிறந்–திரு – க்–கும் உங்–கள் மரு–மக – ளி – ன் ஜாத–கத்–தை–யும் ஆராய்ந்–த–தில் இரு–வ–ருக்–கும் குழந்தை பாக்–கி–யம் என்–பது நிச்–ச–யம் உண்டு என்– ப து தெளி– வ ா– கி – ற து. எனி– னு ம் இரு– வ – ரி ன்

4

ஜாத–கங்–க–ளி–லும் புத்ர ஸ்தா–னத்–தின் மீது சனி–ப–க– வா–னின் தாக்–கம் இருப்–பத – ால் சற்று தாம–தம – ா–கிற – து. உங்–கள் பிள்–ளையி – ன் ஜாத–கத்–தில் குழந்தை பாக்– கி–யத்–தைக் குறிக்–கும் ஐந்–தாம் வீட்–டிற்கு அதி–பதி சனி ஜென்ம லக்–னத்–தில் உச்–சப – ல – த்–துட – ன் அமர்ந்– தி–ருக்–கி–றார். உங்–கள் மரு–ம–க–ளின் ஜாத–கத்–தில் ஐந்–தாம் வீட்–டி–லேயே சனி–யின் அமர்வு உள்–ளது. தற்–ப�ோது உங்–கள் மரு–மக – ளி – ன் ஜாத–கத்–தில் சுக்–கிர தசை–யில் சனி புக்தி நடந்து வரு–வத – ால் இந்–தச் சனி புக்–தியி – ன் காலத்–திற்–குள் குழந்தை பிறந்–துவி – டு – ம். தம்–ப–தி–யர் இரு–வ–ரை–யும் சனிக்–கி–ழமை த�ோறும் விர–தம் இருந்து கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தி–னைச் ச�ொல்லி பக–வான்  கிருஷ்–ணனை வழி–பட்டு வரச் ச�ொல்–லுங்–கள். சனிக்–கிழ – மை த�ோறும் ஆத–ரவ – ற்ற சிறு–வர்–க–ளுக்கு அன்–ன–தா–னம் செய்து வரு–வ–தும் நல்–லது. 15.02.2021க்குள் உங்–க–ளு–டைய வம்–சம் விருத்தி அடைந்–து–வி–டும். கவலை வேண்–டாம். “தேவகீ சுத க�ோவிந்–தவ – ா–ஸூ–தேவ – ஜ – க – த்–பதே தேஹி– மே – த – ந – ய ம் க்ருஷ்ணா த்வா– ம – ஹ ம் சர–ணம் கத: தேவ–தே–வ–ஜ–கந்–நாத க�ோத்ர வ்ருத்தி கரப் ப்ரபு: தேஹி– மே – த – ந – ய ம் சீக்– ர ம் ஆயுஷ்– ம ந்– த ம் யசஸ்–வி–னம்.”

?

உயர்ந்த குணம், சிறந்த கல்வி க�ொண்ட எங்–கள் மகன் வின�ோ–த–மான ந�ோயின் கார–ண–மாக மாற்–றுத் திற–னா–ளி–யா–னான். அவ– னது தந்–தைய�ோ, என் மாம–னார், மாமி–யார�ோ எந்த உத–வி–யும் செய்–ய–வில்லை. கண–வ–ரின் அண்– ண – னு ம், அண்– ணி – யு ம் என் குடும்– பத்தை பிரிக்க நினைக்–கின்–ற–னர். நீதி–மன்–றம் மூலம் பண–உ–தவி பெற்–றுள்–ளேன். குடும்–பம் ஒன்–றி–ணைய பரி–கா–ரம் கூறுங்–கள்.

- ரெங்–க–நா–யகி, சிவ–பு–ரம். சித்–தி–ரை–நட்–சத்–தி–ரம், கன்னி ராசி, துலாம் லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் ஜாத–கம் மிக–வும் வலிமை ப�ொருந்– தி – ய து. ஜென்ம லக்– ன த்– தி ல் நான்கு கிர–கங்–களி – ன் இணை–வினை – ப் பெற்–றிரு – க்– கும் நீங்–கள் பிரச்–னை–யி–லி–ருந்து விலகி இருக்க நினைக்–கா–தீர்–கள். உங்–க–ளுக்கு தீங்கு செய்ய நினைப்–ப–வர்–களை எதிர்த்–துப் ப�ோரா–டுங்–கள். திரு–வ�ோ–ணம் நட்–சத்–தி–ரம் மகர ராசி–யில் பிறந்– தி– ரு க்– கு ம் உங்– க ள் மகள் தன் தந்– தை – யு – ட ன் இணைந்து வசிப்–பாள். உங்–கள் மகள் தன் தந்– தை–யு–டன் வசிப்–பதே அவ–ரது எதிர்–கா–லத்–திற்கு நல்–லது. மாற்–றுத் திற–னா–ளி–யான உங்–கள் மகன் தான் எதிர்–பார்த்த படிப்–பினி – ல் சேரு–வார். அவ–ரது கல்–வி–ஆசை நிச்–ச–யம் நிறை–வே–றும். எதிர்–கா– லத்–தில் உயர்ந்த உத்–ய�ோ–கம் பார்ப்–ப–தற்–கான அம்–சம் அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் பல–மாக உள்–ளது.


10.3.2018 ஆன்மிக மலர்

உங்–கள் மக–னுக்கு உயர்–கல்–விக்–கான வாய்ப்பு எந்த ஊரில் கிடைக்– கி – ற த�ோ, அங்கு சென்று அவ–ருக்–குத் துணை–யாக நீங்–கள் இருந்து வாருங்– கள். உங்–கள் மகளை அவ–ரது தந்தை பார்த்–துக் க�ொள்–வார். உங்–கள் குடும்–பத்–தினை இணைக்–கும் பாலம் உங்–கள் மகள்–தான். பிரதி ஞாயிற்–றுக்–கி– ழமை த�ோறும் மாலை நேரத்–தில் விளக்–கேற்றி வைத்து கீழே–யுள்ள ஸ்லோ–கத்–தி–னைச் ச�ொல்லி சர–பேஸ்–வ–ரரை வழி–பட்டு வாருங்–கள். உங்–கள் எதி–ரி–கள் காணா–மல் ப�ோவ–த�ோடு, உங்–கள் மன– தி–லும் தன்–னம்–பிக்கை உய–ரக் காண்–பீர்–கள். “பஞ்–சா–ந–நா–யா–கி–ல–பாஸ்–க–ராய பஞ்–சா–ச–தே– கர்–ண–ப–ரா–ச–ராய பஞ்–சாக்ஷ–ரே–சா–ய–ஜ–கத்–தி–தா–ய–ந–ம�ோ–அஸ்து துப்–யம் சர–பேஸ்வ–ராய.”

?

என் மக–னுக்கு புரிந்–து–க�ொள்–ளும் திறன் குறை–வாக உள்–ளது. ஆசி–ரி–யர்–கள் கேள்வி கேட்–டால் பதில் ஏதும் ச�ொல்–லா–மல் அப்–ப–டியே பார்த்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றான். கணி–தப் பாடம் சுத்–த–மா–கப் புரி–வ–தில்லை. சைனஸ் பிரச்னை உள்–ளது. வாய்–வ–ழியே சுவா–சிக்–கி–றான். உரிய பரி–கா–ரம் ச�ொல்–லுங்–கள்.

- திரு–ம–லைச்–செல்வி, திரு–நெல்–வேலி. சத–யம் நட்–சத்–திர– ம், கும்ப ராசி, மிதுன லக்–னத்– தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மக–னின் ஜாத–கத்–தில் தற்– ப�ோது குரு–தசை – யி – ல் புதன் புக்தி நடந்து க�ொண்–டி– ருக்–கிற – து. நான்–கா–வது வய–தில் அவ–னைத் தாக்–கிய ஜூரத்–தி–னால் சிறு பிரச்னை உண்–டா–கி–யுள்–ளது. எனி– னு ம் இதனை எளி– த ா– க ச் சரி– செய்ய இய– லும். ஆசி–ரி–யர்–க–ளின் அறி–வு–ரை–யின்–படி உரிய

வாசகா்கள் தங்கள் பிரச்னைகளை,

பிரச்னைகள் தீா்க்கும் பாிகாரங்கள்

தினகரன் ஆன்மிக மலா்

229, கச்சோி சாலை, மயிலாப்பூா், சென்னை-600 004 என்ற முகவாிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். பாிகாரம் கேட்பவா்கள் கண்டிப்பாக தம் பெயா்/பிறந்த நேரம், தேதி, மாதம், வருடம், நட்சத்திரம், ராசியை குறிப்பிடவும்.

மருத்–துவ – ரி – ட – ம் அழைத்–துச் சென்று ஆல�ோ–சனை பெறு–வது நல்–லது. அவ–ரது ஜாத–கத்–தில் ஒன்–பத – ாம் வீட்–டில் இணைந்–துள்ள கிர–கங்–க–ளின் சேர்க்கை முன்–ன�ோர்–களு – க்–கான கடன் பாக்–கியை – ச் ச�ொல்–கி– றது. உங்–கள் குடும்–பத்–தில் முன்–ன�ோர்–க–ளுக்–குச் செய்ய வேண்–டிய கர்–மாக்–களை சரி–வ–ரச் செய்து வரு–கி–றீர்–களா என்–ப–தைக் கவ–னித்து அத–னைச் சரி–செய்ய முயற்–சி–யுங்–கள். உங்–கள் பிள்–ளைக்– குத் தேவை ஒரு சிறு தூண்– டு – த ல் மட்– டு மே. அவ–னது வாழ்வு பிர–கா–ச–மாய் ஒளி–வீ–சும். மிதுன லக்–னத்–தில் பிறந்–துள்ள உங்–கள் மகன் கணக்– குப் பதி–வி–யல் துறை–யில் சிறந்து விளங்–கு–வான். பிர–தி–மா–தந்–த�ோ–றும் வரு–கின்ற ப�ௌர்–ண–மி–நாள் அன்று மாலை–யில் தென்–காசி சிவன் க�ோயில் பிரா–கா–ரத்–தில் அமைந்–துள்ள சித்–தர் சந்–ந–திக்கு முன்–பாக அரை–மணி நேர காலத்–திற்கு உங்–கள் பிள்–ளையை அமர வையுங்–கள். மாதந்–த�ோ–றும் தவ–றா–மல் செய்–து–வர அவ–ரது நட–வ–டிக்–கை–யில் மாற்– ற த்தை உணர்– வீ ர்– க ள். வெகு– வி – ர ை– வி ல் உங்–கள் பிள்–ளை–யின் ஞானக்–கண் திறக்–கும்.

?

என் மக–னுக்கு 20 வரு–டங்–கள – ாக மதுப் பழக்– கம் இருக்–கிற – து. மது மறு–வாழ்வு இல்–லத்–தில் ஒரு மாதம் இருக்–கச் செய்–தும் பல–னில்லை. மன–ந�ோய் மருத்–து–வ–ம–னை–யில் ஒரு–மா–தம் சேர்த்–தும் பல–னில்லை. திரு–ம–ண–மாகி ஒரு குழந்–தை–யும் உள்–ளது. இவன் திருந்தி வாழ என்ன பரி–கா–ரம் செய்ய வேண்–டும்?

- க�ோபு, திருச்சி. கேட்டை நட்–சத்–திர– ம், விருச்–சிக ராசி, விருச்–சிக லக்–னத்–தில் பிறந்–தி–ருக்–கும் உங்–கள்– ம–க–னின் ஜாத–கக் கணக்–கின்–படி தற்–ப�ோது சந்–திர– த – சை – யி – ல் சந்–திர புக்தி நடக்–கிற – து. சந்–திர– ன் அவ–ருடை – ய ஜாத– கத்–தில் நீசம் பெற்–றிரு – ந்–தா–லும், ஜென்–மல – க்–னத்–தி– லே–யே– அ–மர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் இந்–த– சந்–திர– த – சை – யி – ன் காலத்–தில் அவ–ரது மனதை மாற்ற இய–லும். இவ– ரது தாத்–தா–வான உங்–க–ளது தந்–தைக்கு நீங்–கள் செய்ய வேண்–டிய கடமை ஒன்று நிலு–வை–யில் இருப்–பத – ா–கத் த�ோன்–றுகி – ற – து. அதனை நினை–வில் க�ொண்டு உங்–கள் தந்–தைக்கு நீங்–கள் செய்ய வேண்–டிய கட–மை–யைச் சரி–வர செய்து முடி–யுங்– கள். முன்–ன�ோர்–க–ளின் ஆசிர்–வா–தம் உங்–கள் பிள்–ளையை நல்–ல–ப–டி–யாக வாழ வைக்–கும். இவ– ரது ஜாத–கப்–படி 06.09.2018க்குப் பின் ஒரு திருப்– பத்தை சந்–திப்–பார். சற்று சிர–மத்–தைத் தரக்–கூ–டிய அந்த நிகழ்–வி–னைக் கண்டு நீங்–க–ளும், உங்–கள் குடும்–பத்–தா–ரும் அஞ்–சத் தேவை–யில்லை. அந்த பிரச்–னைக்–கு–ரிய நேரத்–தில் அவ–ருக்கு நேர–டி– யா–கச் சென்று உதவி செய்–யா–தீர்–கள். சிர–மப்– பட்–டா–லும் பர–வா–யில்லை, அவ–ராக தெளிந்து அதி–லி–ருந்து வெளியே வரட்–டும் என்று விட்–டு– வி–டுங்–கள். அனு–பவ – ப் பாடத்–தின – ால்–தான் அவ–ரைத் திருத்த இய–லும். பிரதி தமிழ் மாதத்–தில் வரு– கின்ற முதல் திங்–கட்–கிழ – மை நாளில் திரு–வா–னைக் –கா–வல் அகி–லாண்–டே–ஸ்–வரி அம்–மன் ஆல–யத்– திற்– கு ச் சென்று உச்– சி க்– க ா– ல – பூ – ஜை – யி ல் பங்– கேற்று வழி–பட்டு வாருங்–கள். அம்–மன் அரு–ளால் உங்–கள் மக–னின் மன–நி–லை–யில் மாற்–றத்தை உணர்–வீர்–கள்.

5


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

பயங்களை களையும்

தெலங்கானா மாநிலம் இஸ்–ஸன்–னப்–பள்ளி

பைரவசுவாமி! வரவேற்பு வளைவும் ஆலயமும்

ஆலய மஹா மண்டபம் வ–பெ–ரு–மா–னைப் ப�ோன்று தனக்–கும் ஐந்து சி தலை– க ள் இருப்– ப – தா ல் தானும் அவ– ர ைப் ப�ோன்றே முழு–மு–தற்–க–ட–வுள் என்று கூறி செருக்–

குற்–றி–ருந்த பிரம்–மா–வின் செருக்கை அடக்–கும் ப�ொருட்டு, சிவ–பெரு – ம – ான் தன்–னுடை – ய அம்–சம – ாக கால–பை–ர–வ–ரைத் த�ோற்–று–வித்து, பிரம்–மா–வின் ஐந்–தா–வது சிர–சைக் க�ொய்–யச் செய்–தார் என்று பைர–வர் த�ோன்–றிய கதையை பல புரா–ணங்–கள் குறிப்–பிடு – கி – ன்–றன. சிவ–பெரு – ம – ா–னின் உரு–வத் திரு– மே–னி–கள் அறு–பத்து நான்–கில் தட்–சி–ணா–மூர்த்தி, ச�ோமாஸ்–கந்–தர், நட–ராஜ – ர், பைர–வர் ப�ோன்–றவை பிர–ப–ல–மான திரு–மே–னி–க–ளா–கும். பிரம்–மா–வின் தலை–யைக் க�ொய்–த–தால் கால பைர– வ – ரி ன் கரத்– தி ல் பிரம்ம கபா– ல ம் ஒட்– டி க்

6

க�ொண்–ட–த�ோடு, அவ–ருக்கு பிரம்–ம–ஹத்தி த�ோஷ– மும் ஏற்–பட்–ட–தால் அவரை காசிக்–குச் செல்–லு– மாறு சிவ–பெ–ரு–மான் அறி–வு–றுத்–தி–ய–தாக புரா–ணச் செய்–தி–கள் கூறு–கின்–றன. சிவ–பெ–ரு–மா–னின் கட்–ட– ளையை ஏற்று கால–பை–ர–வர் காசித் தலத்தை அடைந்–த–வு–டன் அவ–ரது கரத்–தில் இருந்த கபா– லம் அகன்–ற–த�ோடு, அவ–ரு–டைய பிரம்–ம–ஹத்தி த�ோஷ–மும் நீங்–கி–ய–தாம். இன்–றும் காசி–யில் காசி விஸ்–வ–நா–தர் ஆல–யத்தை அடுத்து மிகப் பிர–ப–ல– மான ஆல–ய–மாக காசி கால பைர–வர் ஆல–யம் திகழ்–கின்–றது. இங்–குள்ள  கால பைர–வர் காசித் தலத்–தின் (க�ோத்–வால்) பாது–காவ – ல – ராக – கரு–தப்–ப– டு–கின்–றார். இவரை தரி–சித்–தால் பக்–த–ர்–க–ளின் அனைத்–துப் பாவங்–க–ளும் வில–கும் என்–பது நம்– பிக்கை. இது ப�ோன்றே மத்–திய – ப் பிர–தேச – ம் உஜ்–ஜ– யி–னி–யில் உள்ள கால–பை–ர–வர் ஆல–ய–மும் மிகப் பிர–ப–ல–மா–னது. காசித் தலத்– தி ற்கு அடுத்து, உஜ்– ஜ – யி னி ப�ோன்றே மிகப் பிர–ப–ல–மான இன்–ன�ொரு கால பைரவ க்ஷேத்– தி – ர ம் தெலங்– கா னா மாநி– ல ம், நிஜா–மா–பாத் மாவட்–டம், இஸ்–ஸன்–னப்–பள்ளி கிரா– மத்–தில் அமைந்–துள்–ளது. தட்–சிண காசி என்று ப�ோற்–றப்–ப–டும் இத்–தி–ருத்–த–லத்–தில் எழுந்–த–ரு–ளி– யி–ருக்–கின்ற கால–பை–ர–வரை தரி–சித்–தால் காசி கால பைர–வ–ரைத் தரி–சித்த பலன் கிட்–டும் என்ற ஐதீ–கம் உள்–ளது. ஆல–யத்–திற்கு முன்–பாக வர–வேற்பு வளைவை அடுத்து, விசா–ல–மான மகா மண்–ட–பம், கரு–வ–றை– ய�ோடு காட்சி தரும் இந்த  கால பைர–வர் ஆல–யக் கரு–வ–றை–யில் சுமார் ஒன்–பது அடி உய–ரத்–தில் கால–பைர– வ ஸ்வாமி நின்ற க�ோலத்–தில் முறுக்–கிய மீசை மற்–றும் இரு கரங்–க–ளு–டன் அருள்–பா–லிக்– கி–றார். (ப�ொது–வாக  கால பைர–வரை நான்கு கரங்–களு – ட – ன் மட்–டுமே நாம் தரி–சிக்–கல – ாம்) இங்கு வலக்–கை–யில் திரி–சூ–லம், இடக்–கை–யில் கபால பாத்–தி–ரம் ஏந்–தி–யுள்ள கால பைர–வ–ரின் சிர–சின் மேலே ஐந்து தலை நாகம் குடை பிடிக்–கி–றது. இடது த�ோளின் மேற்–பு–றத்–தில் சர்ப்–பம் ஒன்று காணப்–ப–டு–கி–றது. இந்த சர்ப்–பத்–தின் வால் அவ– ரு–டைய இடக் கால் வரை நீண்–டுள்–ளது. மஹா மண்–டப – த்–தின் மேற்–புற – ம் சுற்–றிலு – ம் அஷ்ட பைர–வர் திருக்–க�ோ–லங்–கள் அழ–குற அமைக்–கப்–பட்–டுள்– ளன. கரு–வ–றை–யின் மீது ஐந்து நிலை விமா–னம் உள்–ளது. ப�ொது–வாக கால பைர–வ–ரின் பின்–பு–றம் நாய் வாக–னம் காணப்–ப–டும் ஆனால் இங்கு  கால பைர–வர் நாய் வாக–ன–மின்றி இரண்டே கரங்–க–ளு– டன் பக்–தர்–க–ளுக்–குக் காட்சி தரு–வது ஒரு சிறப்– பா–கும். இருப்–பி–னும் மண்–ட–பத்–திற்கு வெளியே


10.3.2018 ஆன்மிக மலர்

வெள்ளிக் கவசத்தில்

கருவறையில் கால பைரவர்

கருங்–கல்–லில் தத்–ரூ–ப–மாக வடிக்–கப்–பட்ட நாய் வெள்ளிக் கவ–சம் அணி–வித்து அதன் மீது அன்– வாக– ன ம் சந்– ந – தி யை ந�ோக்– கி – ய – வ ாறு இருப்– ப – னம் குவி–ய–லாக வைக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அர்ச்–சனை, தைக் காண–லாம். திகம்–ப–ர–ரா–கக் காட்சி தரும் ஆரத்–திக்–குப் பின்–னர் இந்த அன்–னத்தை பக்–தர்– கள் பிர–சா–த–மா–கப் பெற்–றுக் க�ொள்–  கால பைர–வ–ரின் திரு–மேனி முழு– கின்–ற–னர். மாதந்–த�ோ–றும் கிருஷ்ண வ–தும் தினந்–த�ோ–றும் அனு–ம–னைப் பட் அஷ்–டமி நாட்–களி – ல் நடை–பெறு – ம் ப�ோன்றே சிந்–தூ–ரப் பூச்சு பூசு–வது சிறப்பு பூஜை–க–ளி–லும், உற்–ச–வர் பல்– இந்த ஆல–யத்–தின் தனிச் சிறப்–பா– லக்கு சேவை–யி–லும் அதிக அள–வில் கும். (ப�ொது–வாக அனு–மன் ஆல– பக்–தர்–கள் கலந்து க�ொள்–கின்–ற–னர். யங்–களி – ல்–தான் இது–ப�ோன்ற சிந்–தூர– ப் கார்த்–திகை மாதம் பைரவ ஜெயந்–தி– பூச்–சினை நாம் காண முடி–யும்) யான கால பைர–வாஷ்–டமி நாளன்று இஸ்–ஸன்–னப்–பள்ளி கால–பை–ர– ஆயி– ர க்– க – ண க்– கா ன பக்– த ர்– க ள் வர் ஆலய வளா–கத்–தில் சிவ–பெ–ரு– வருகை தரு–கின்–ற–னர். மா–னுக்கு தனிச் சந்–ந–தி–யும், பிரா–கா– இந்–தக் கிரா–மத்–தின் எட்டு மூலை– ரத்–தில்–அ–ரசு வேம்பு மரங்–க–ளின் கீழ் மேடை– யி ல் பிர– தி ஷ்டை செய்– ய ப் க–ளி–லும் அஷ்ட பைர–வர்–கள் சூட்–சு–ம– மாக எழுந்– த – ரு – ளி – யி – ரு ப்– ப – தா – க – வு ம், –பட்–டுள்ள இரட்டை நாக– (ஜண்ட கருவறை ஈசான திக்–கிலு – ள்ள இந்–தக் கால–பைர– – நாகம்) சந்–ந–தி–யும் உள்–ளன. ஆல– வரே பிர–தான – ம – ாக வழி–பட – ப்–படு – வ – தா – க – – யத்–திற்கு வெளியே பெரிய புஷ்–கர– ணி வும் கூறு–கின்–றன – ர். கால–பைர– வ – ர் ஆல– உள்–ளது. இஸ்–ஸன்–னப்–பள்ளி கால பைர–வரை தரி–சித்– யத்–திற்கு அரு–கேயே இத்–த–லத்–தின் சிவா–ல–யம் தால் பக்–தர்–க–ளைப் பீடித்–தி–ருக்–கும் பூத, பிரேத, உள்–ளது. இங்கு சிவ–பெ–ரு–மான் காசி ப�ோன்றே பிசாசு உபா–தைக – ள், மன ந�ோய்–கள், கடன், பயம்  அன்–ன–பூர்ணா சமேத  காசி–விஸ்–நா–த–ராக ப�ோன்–றவை வில–கும் என்று பக்–தர்–கள் மன–தாற எழுந்–த–ருளி அருள்–பா–லிக்–கி–றார். இந்த ஆல–யத்– நம்–புகி – ன்–றன – ர். இந்த ஆல–யத்–திற்கு வரு–கின்–றன தில் அனு–மன் மற்–றும் பண்–ட–ரி–நா–த–ருக்கு தனிச் பக்–தர்–கள் வெளியே உள்ள புஷ்–கர– ணி – யி – ல் புனித சந்–ந–தி–கள் உள்–ளன. த ெ ல ங் – கா ன ா ம ா நி – ல த் தலை – ந – க ர் நீராடி கால–பை–ர–வர் கரு–வ–றையை எட்டு முறை வலம் வரு–கின்–ற–னர். ஐத–ரா–பாத்–தி–லி–ருந்து 130 கி.மீ. த�ொலை–வி–லும், ப�ொது– வ ா– க க் கரு– வ – றை – யி ல் மூல– வ – ரு க்கு மாவட்–டத் தலை–ந–க–ரான நிஜா–மா–பாத்–தி–லி–ருந்து அனைத்–துத் திர–விய – ங்–கள – ா–லும் அபி–ஷேக – ம் செய்– 65 கி.மீ. த�ொலை–வி–லும் உள்ள இஸ்–ஸன்–னப்– வதை நாம் காண–லாம். ஒவ்–வ�ொரு செவ்–வாய்க் பள்–ளியி – ல் கால பைர–வேஸ்–வர சுவா–மியி – ன் ஆல–யம் கிழமை நாளன்–றும் நடை–பெ–றும் அன்–ன–பூஜை உள்–ளது. சிறப்பு வழி–பாட்–டில் பைர–வரி – ன் திருப்–பா–தங்க – ளி – ல் - விஜ–ய–லட்–சுமி சுப்–பி–ர–ம–ணி–யம்

7


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

சர்ப்ப த�ோஷம் நீக்கும்

காளஹஸ்தீஸ்வரர் த�ொ

ன்–மை–யும், வர–லாற்று பெரு–மை–யும் நிறைந்த எண்–ணற்ற திருக்–க�ோ–யில்–களை தன்–ன–கத்தே க�ொண்ட புனித நக–ர–மாக பூவு–ல–கில் விளங்–கு–வது ‘‘திருக்–கு–டந்– தை–’’ எனப்–ப–டும் கும்–ப–க�ோ–ண–மா–கும்! ‘‘சகல பாவங்–க–ளும் காசி–யில் கரை–யும்... காசி–யில் செய்த பாவம் கும்–ப–க�ோ–ணத்–தில் மறை–யும். கும்–ப–க�ோ–ணத்–தில் செய்த பாவம் கும்–பக – �ோ–ணத்–திலேய – ே தீரும்...’’ என்–பது பழங்–கா–லம் த�ொட்டே வழக்–கில் இருந்து வரு–கிற – து. இப்–பு–னித நக–ரில் பன்–னி–ரண்டு ஆண்–டு–க–ளுக்கு ஒரு முறை ‘‘மகா–ம–கம்–’’ விழா க�ொண்– டா–டப்–பட்டு வரு–கின்–றது. திருக்–கு–டந்தை நக–ரில் ஆதி–சங்–கர் பக–வத்–பா–தர் அமைந்த ‘‘திரு–மட – ம்–’’ அமைந்–துள்ள தெரு–வுக்கு ‘‘மடத்–துத்–தெரு – ’– ’ என்று பெயர். அங்கு சங்–கர– ம – டத் – து – க்கு

8


10.3.2018 ஆன்மிக மலர்

கும்–ப–க�ோ–ணம் பக்–கத்தி – லேய – ே காஞ்சி சங்–கர– ாச்–சா–ரிய – ா–ருக்–காக தஞ்சை மன்–னர் ‘‘சர–ப�ோஜி – ’– ’– ய – ால் நிறு–வப்–பட்ட – த – ாக ‘‘அருள்–மிகு காள–ஹஸ்–தீஸ்–வ–ரர்–’’ க�ோயில் பற்றி கூறப்–ப–டு–கின்–றது. திருப்–ப–திக்கு அரு–கி–லுள்ள காள–ஹஸ்தி க்ஷேத்–தி–ரத்ைத ப�ோலவே இது–வும் ‘‘ராகு-கேது’’ பரி–கார ஸ்த–லம – ாக விளங்–குகி – ன்–றது. ஆல–யம் கிழக்கு ந�ோக்–கியு – ள்–ளது. ஐந்–தடு – க்கு க�ொண்ட ராஜ–க�ோ–பு–ரம். க�ோபுர நுழை–வா–யி–லில் இடப்–பு–றம் ஆனை–மு–கக் கட–வு–ளும், வலப்–பு–றம் ஆறு–மு–கக் கட–வுள் தண்–டா–யு–த–பா–ணி–யா–க–வும் எழுந்– த – ரு – ளி – யு ள்– ள – ன ர். இவர்– கள ை வணங்கி உள்ளே சென்– ற ால் இரண்– ட ா– வ து க�ோபு– ர ம் வரை இடைப்–பட்ட நடை–யில் இரு–பு–ற–மும் உள்ள நந்– த – வ – ன த்– தி ல் ஆல– யத் து இறை– வ – னு க்– கு – ரி ய நறு–மல – ர்–கள் பூத்–துக் குலுங்கி மணம் வீசு–கின்–றது. இரண்–டா–வது க�ோபு–ரத்–துள் நுழைந்–தால் பலி–பீட – ம், க�ொடி–ம–ரம், நந்–தி–கேஸ்–வ–ரர் உள்–ளார். வட–பு–றம் நட–ரா–ஜர், சிவ–கா–ம–சுந்–த–ரி–யு–டன் காட்சி தரு–கி–றார். தென்–பு–றம் சம–யக்–கு–ர–வர்–கள் நால்–வ–ரும் அழ–குற அமைந்–துள்–ள–னர். இவர்–களை தரி–சித்து வலம்– வ–ரும்–ப�ோது விநா–யக – ப் பெரு–மான் கன்னி மூலை– யில் அருள்–பா–லிக்–கின்–றார். தனி சந்–ந–தி–யி–லுள்ள விநா–ய–கர் சக்தி மிகுந்–த–வர். இவரை அடுத்து தனித்–தனி சந்–நதி – க – ளி – ல் மீனாட்சி-சுந்–தரே – ஸ்–வர– ர், காசி விஸ்–வந – ா–தர்-விசா–லாட்சி அருள்–பா–லிக்–கின்– றார்–கள். அடுத்து வள்ளி-தேவ–சேனா சமே–த–ராக சுப்– ர – ம – ணி – ய – சு – வ ாமி தனிச் சந்– ந – தி – யி ல் அருள் –ப ா–லிக்–கின்–றார். அவ–ருக்கு அடுத்து துர்–க ா– தேவி, லக்ஷ்மி, சரஸ்–வதி ஆகிய முப்–பெ–ரும் தேவி–ய–ரும் அரு–க–ருகே ஒரே சந்–நி–தி–யில் வழி–ப–டு– வ�ோ–ருக்கு அனைத்து நலன்–க–ளை–யும் வழங்கி அருட்–காட்சி தரு–கிற – ார்–கள். அன்னை மகா–லட்–சுமி அமர்ந்த திருக்–க�ோ–லத்–தில் அரு–ளும், ப�ொரு–ளும் தந்து அருள்–பா–லிக்–கிற – ாள். அடுத்து வட–புற – க – �ோட்– டத்–தில் அஷ்–டத – ச புஜ துர்க்கை பதி–னெட்டு கரங்–க– ளு–டன் சர்வ சக்–தி–யாக விளங்–கு–கி–றாள். வெள்– ளி க்– கி – ழ மை, செவ்– வ ாய்க்– கி – ழ மை, ஞாயிற்–றுக்–கிழ – ம – ை–கள் ராகு–கா–லத்–தில் அர்ச்–சனை செய்து வழி–படு – ப – வ – ர்–கள் ஏரா–ளம். அது–வும் ஒன்–பது ஞாயிற்– று க்– கி – ழ – ம ை– க – ளி ல் அர்ச்– ச னை செய்து வழி– ப – டு – வ�ோ – ரு க்கு அனைத்து பீடை– க – ளு ம் தீயிலிட்ட பஞ்சு ப�ோல் ஆகி விடும். ஒன்–பது வெள்– ளிக்–கிழ – ம – ை–களி – ல் நெய்–யில் எலு–மிச்–சம்–பழ விளக்– கேற்–றி–னால் திரு–ம–ணத்–தடை நீங்கி திரு–ம–ணம் நடை–பெ–றும். அடுத்து ஜுர–ஹரே – ஸ்–வர– ர்... விடாது ஜுரம் பிடித்–தால் இவ–ருக்கு வெந்–நீ–ரால் அபி–ஷே– கம் செய்து, புழுங்–க–ல–ரிசி கஞ்சி, மிளகு ரசம், பருப்பு துவை–யல் நிவே–தன – ம் செய்து வில்–வதளத்– தால் அர்ச்–சனை செய்–தால் ஜுரம் பிடித்–தவ – ரு – க்கு ஜுரம் நீங்கி நலம் பெறு–வது – ம் உண்மை. பின்–னர் நவ–கி–ர–கங்–கள், பைர–வர் இவர்–க–ளு–டன் தனி–யாக ஒரு ‘‘ராகு பக–வான்–’’ உள்–ளார். ராகு–கா–லத்–தில்

ஞானாம்–பி–கை இந்த ராகு பக–வானை வணங்கி த�ொழு–வ–தால் ‘‘ராகு த�ோஷங்–கள்–’’ நிவர்த்–தி–யா–கும். பின்–னர் ஆஞ்–ச–நே–யர் தனிச் சந்–ந–தி–யில் அருள்–பா–லிக்– கின்–றார். அடுத்து மஹா மண்–ட–பத்–தில் நுழைந்–தால் ஆல–யத்–தின் பிர–தான சந்–ந–தி–யில் அருள்–மிகு காள–ஹஸ்–தீஸ்–வ–ரர் ஆதி அந்–த–மில்–லாத மூல முதல்–வ–ராய் லிங்–கத் திரு–மே–னி–யாக அருள்–பா– லிக்– கி ன்– ற ார். இந்த லிங்– கத் திரு– வு – ரு – வ ா– ன து ‘‘பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவ’’ ஐக்– கி – ய – ம ாக திகழ்– கின்–றது. இந்த இறை–வனை வணங்–கும்–ப�ோது மும்–மூர்த்–தி–க–ளை–யும் வணங்–கிய பேறு கிட்–டும். காள– ஹ ஸ்– தீ ஸ்– வ – ர ரை பற்– றி ய சிறப்– பு ச் செய்–தி–க–ளும் உண்டு. ராகு-கேது த�ோஷ நிவர்த்– திக்கு திருக்–கா–ளத்தி – க்கு செல்ல இய–லா–தவ – ர்–கள் இங்கு அந்–தப் பரி–கா–ரத்தை செய்து அள–வற்ற நற்–ப–யனை பெரு–கி–றார்–கள். அதே மகா மண்–ட– பத்–திலி – ரு – ந்து வலப்–பக்–கம் திரும்–பின – ால் அன்னை பரா–சக்தி அருள்–மிகு ‘‘ஞானாம்–பி–கை–’’ எனும் திரு–நா–மத்–த�ோடு அருள்–பா–லிக்–கி–றாள். தெற்கு ந�ோக்–கிய திரு–மு–கம் இம்–மை–யும், மறு–மை–யும் அளு–ரும் அம்–பாள் அப–ய–ஹஸ்–த–மும், மல–ரும், அக்ஷ்ய மாலை–யும் ஏந்–திய திருக்–க–ரங்–க–ளு–டன் க ரு – ணைய ே வ டி – வ ா க அ ரு ள் – ப ா – லி த் து வரு–கின்–றாள். இங்கு உற்– ச – வ – மூ ர்த்– தி – ய ாக விளங்– கு ம் காத்–யா–யினி சமேத, கல்–யாண சுந்–த–ரேஸ்–வ–ரர் அம்–பாள் சந்–நிதி – க்கு அரு–கில் தனி–யா–கக் க�ோயில் க�ொண்–டுள்–ள–னர்கள். மேலும் ச�ோமாஸ்–கந்–த– ருக்கு மூன்று அம்–பாள் இருப்–பது மிக–வும் சிறப்பு வாய்ந்–தது. இக்–க�ோ–யி–லுக்கு அரு–கி–லுள்ள காவி–ரி–யின் பக–வத் படித்–து–றை–தான் தீர்த்–தம். ‘‘பலா மரம்–’’ ஸ்தல விருட்–சம். இக்–க�ோ–யி–லில் ஐந்து கால பூஜை மிக சிறப்– பாக நடை–பெ–று–கின்–றது. காலை 6 மணி முதல் 12 மணி வரை–யி–லும், மாலை 4.30 முதல் 8.30 வரை. திருக்–க�ோ–யி–லின் நடை திறந்–தி–ருக்–கும்.

- மன்னை ஜி.நீலா

9


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்?

10-3-2018 16-3-2018 வரை

மேஷம்: ராசி–நா–தன் செவ்–வா–யின் பார்–வை–யால் நிறை, குறை–கள் உண்டு. தைரி–ய–மாக சில முடி–வுக – ளை எடுப்–பீர்–கள். அர–சாங்க விஷ–யங்–கள் அனு–கூல – ம – ாய் முடி–யும். சுக்–கிர– னின் மூலம் பண–வ–ரவு, ப�ொன், ப�ொருள் சேர்க்கை உண்டு. கண–வன், மனைவிக்கிடையே இருந்த மனக்–க–சப்–புகள் மறை–யும். புதனின் பார்–வை–யால் மறை–முக, நேர்–முக எதிர்ப்–புகள் நீங்–கும். குடும்–பத்–தில் வீண் வாக்–கு–வா–தங்–கள் வேண்–டாம். இட–மாற்–றத்–திற்–கான கால நேரம் வந்–துள்–ளது. உத்–தி–ய�ோ–கத்–தில் வேலைச்–சுமை, பய–ணங்–கள் இருக்–கும். மின்–சார சம்–பந்–த–மான வேலை செய்–ப– வர்–கள் கவ–னத்–து–டன் இருப்–பது அவ–சி–யம். ஆன்–மிக சுற்–றுலா செல்–வ–தற்–கான வாய்ப்பு கிடைக்–கும். பரி–கா–ரம்: திரு–வள்–ளூர் அருகேயுள்ள காக்–க–ளூர் ஆஞ்–ச–நே–யரை தரி–சிக்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு வெண்– ப�ொங்–கலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். ரிஷ–பம்: செவ்–வாய் மற்–றும் சனி–யின் பார்–வை–யால் வாக்–கு–வா–தம், பிடி–வா–தம் வேண்–டாம். குடும்–பத்–தில் பழைய விஷ–யங்–களை பேசி பெரி–து–ப–டுத்–தா–தீர். சுக்–கி–ரன் சுப–ப–லத்–து–டன் இருப்–ப–தால் பெண்–க–ளால் லாபம் உண்டு. மாம–னார் மூலம் மகிழ்ச்–சி–யும், பண வர–வும் இருக்–கும். பூர்–வீ–கச் ச�ொத்து சம்–பந்–த–மாக ஒரு–மித்த கருத்து ஏற்–ப–டும். காது, த�ொண்டை சம்–பந்–த–மாக உபா–தை–கள் வந்து நீங்–கும். வழக்கு சம்–பந்–த–மாக அலைச்–சல், செல–வு–கள் இருக்–கும். வியா–பா–ரம் லாப–க–ர–மாக நடக்–கும். கான்ட்–ராக்ட், டெண்–டர் விஷ–யங்–க–ளில் அவ–ச–ரப்–பட வேண்–டாம். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 10-3-2018 அதி–காலை 5.53 முதல் 12-3-2018 மாலை 5.35 வரை. பரி–கா–ரம்: கும்–பக�ோ – ண – ம் அருகே திருப்–புவ – ன – ம் சர–பேஸ்–வர– ரை தரி–சிக்–கல – ாம். பசு மாட்–டிற்கு பழங்–கள், அகத்–திக்–கீரை வாங்–கித்–த–ர–லாம். மிது–னம்: செவ்–வாய், சந்–தி–ரன், சனி–யின் சேர்க்கை கார–ண–மாக மனக்–கு–ழப்–பம், ச�ோர்வு வந்து நீங்–கும். வீடு, நிலம், விற்க, வாங்க எடுத்த முயற்–சி–கள் வெற்–றி–ய–டை–யும். ச�ொந்த பந்–தங்–கள் வரு–கை–யால் மகிழ்ச்சி, செல–வு–கள், வேலைச்–சுமை வந்–து–ப�ோ–கும். புதன் சுக்–கி–ரன் பார்–வை–யால் எல்–லாம் சீரா–கும். எதிர்–பார்த்த பணம் புதன்–கி–ழமை கைக்கு வரும். மக–னுக்கு வெளி–நாட்–டில் வேலை கிடைக்–கும். பெண்–கள் சமை–ய–ல–றை–யில் கவ–ன–மாக இருப்–பது அவ–சி–யம். வேலை செய்–யும் இடத்–தில் சில நெருக்–க–டி–கள் வர–லாம். வியா–பா–ரம் சாத–க–மாக இருக்–கும். பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். அரசு சம்–பந்–த–மான கான்ட்–ராக்–டு–கள் கிடைக்–கும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 12-3-2018 மாலை 5.36 முதல் 15-3-2018 அதி–காலை 4.47 வரை. பரி– க ா– ர ம்: திருப்– ப�ோ – ரூ ர் முரு– க ப் பெரு– ம ானை தரி– சி க்– க – ல ாம். ஏழை– க – ளு க்கு மருந்து, மாத்–திரைகளை வாங்–கித் தர–லாம். கட–கம்: ராசிக்கு 6ல் சனி–யும், சுக்–கிர ய�ோக–மும் உங்–க–ளுக்கு கைக�ொ–டுக்–கும். எதிர்–பார்ப்– புக்–கள் நிறை–வே–றும். வீடு கட்ட கேட்–டி–ருந்த வங்கிக் கடன் கிடைக்–கும். வெளி–நாட்–டில் வேலை–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளுக்கு இட–மாற்–றம் இருக்–கும். கேது 7-ல் நிற்–ப–தால் ஏதா–வது சிந்–தன – ை–கள் இருந்–துக�ொண்டே – இருக்–கும். பிள்–ளை–களி – ன் எதிர்–கா–லம் குறித்து கவ–லைப்–ப– டு–வீர்–கள். மனைவி வகை–யில் மருத்–து–வச் செல–வு–கள் வந்து நீங்–கும். அலு–வ–ல–கத்–தில் சீரான நிலை இருக்–கும். த�ொழில் சாத–க–மாக இருக்–கும். வியா–பார சம்–பந்–த–மான பய–ணங்–கள் லாப–க–ர–மாக முடி–யும். சந்–தி–ராஷ்–ட–மம்: 15-3-2018 அதி–காலை 4.48 முதல் 17-3-2018 பகல் 1.59 வரை. பரி–கா–ரம்: சென்னை திரு–வ�ொற்–றி–யூர் வடி–வுடை அம்–மனை தரி–சிக்–க–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு பக்தி, ஸ்லோக புத்–த–கங்–கள் வாங்கி வினி–ய�ோ–கிக்–க–லாம். சிம்–மம்: வார ஆரம்–பத்–தில் அலைச்–சல், டென்–ஷன், செல–வு–கள் இருந்–தா–லும், செவ்–வாய் கிழ–மைக்கு பிறகு சீரான நிலை இருக்–கும். புதனின் பார்–வை–யால் வர–வேண்–டிய பணம் கைக்கு வரும். அட–மா–னத்–தில் இருக்–கும் ப�ொருட்–களை மீட்–பீர்–கள். சுக்–கி–ரனின் அரு– ளால் வேலை தேடி–ய–வர்–க–ளுக்கு நல்ல செய்தி வரும். புது–ம–ணத் தம்–ப–தி–கள் குழந்தை பாக்–கிய – த்தை எதிர்–பார்க்–கல – ாம். குருவின் பார்–வை–யால் பிறந்த வீட்–டில் இருந்து பெண்–களு – க்கு ப�ொன், ப�ொருள் சேர்க்கை உண்டு. வியா–பா–ரம் செழிப்–ப–டை–யும். வரு–வாய் அதி–க–ரிக்–கும். பரி– க ா– ர ம்: புதன்– கி – ழமை சக்– க – ர த்– த ாழ்– வ ா– ரு க்கு துளசி மாலை சாத்தி வணங்– க – ல ாம். துப்– பு – ர வு த�ொழி–லா–ளர்–க–ளுக்கு உத–வ–லாம். கன்னி: தனம், குடும்–பம், வாக்கு ஸ்தான பலம் கார–ண–மாக பண வர–வும், ப�ொருள் சேர்க்–கை–யும் உண்டு. சுக்–கி–ரன் சுப–பாக்–கி–யத்தைத் தரு–வார். மகள் திரு–மண விஷ–ய–மாக நல்ல தக–வல் வரும். கடல் கடந்து செல்–வ–தற்–கான கால நேரம் வந்–துள்–ளது. நிலம், பிளாட் வாங்–கு–வ–தற்–கான முயற்–சி–கள் கூடி–வ–ரும். செவ்–வாய், சனி இருவரும் சுகஸ்–தா–னத்–தில் இருப்–ப–தால் உடல் ஆர�ோக்–கி–யத்–தில் கவ–னம் செலுத்த வேண்–டும். பய–ணத்–தின்–ப�ோது கவ–னம் தேவை. வண்–டியை ஓட்–டு–ப–வர்–கள் இரவு நேரத்தை தவிர்ப்–பது நல்–லது. அக்கா, மாமா–வி–டம் இருந்து உத–வி–கள் கிடைக்–கும். அலு–வ–ல–கத்–தில் சூழ்–நி–லை–கள் மாறும். சம்–பள பாக்கி கைக்கு வரும். பரி– க ா– ர ம்: நவ– கி – ர க வழி– ப ாடு செய்து சனி– ப – க – வ ா– னு க்கு எள்– தீ – ப ம் ஏற்றி வணங்– க – ல ாம். உடல் ஊன–முற்–ற�ோர், த�ொழு ந�ோயா–ளி–க–ளுக்கு உத–லாம்.

10


10.3.2018 ஆன்மிக மலர்

ஜ�ோதிட முரசு

மிது–னம் செல்–வம்

துலாம்: ராசி–நா–தன் சுக்–கி–ரன் பல–மாக இருப்–ப–தால் மன–அ–மைதி, மகிழ்ச்சி உண்டு. குழந்தை பாக்–கிய – த்–திற்–காக ஏங்–கிய தம்–பதி – க – ளு – க்கு அழ–கான வாரிசு உரு–வா–கும். செவ்–வாயின் பார்–வை–யால் பண வரு–வாய் உண்டு. பிளாட் வாங்க முன்–ப–ணம் தரு–வீர்–கள். கேது 4-ல் த�ொடர்–வ–தால் அலைச்–சல் இருக்–கும். தாயார் மூலம் மருத்–துவ செல–வுக – ள் வந்து நீங்–கும். புதனின் பார்வை கார–ணம – ாக மாண–வர்–கள் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் வெற்றி பெறு–வார்–கள். அலு–வ–ல–கத்–தில் உங்–கள் கை ஓங்–கும். நிர்–வா–கம் உங்–கள் க�ோரிக்–கை–களை ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளும். கூட்–டுத் த�ொழி–லில் இருப்–ப–வர்–கள் அனு–ச–ர–ணை–யா–கப் ப�ோவது நல்–லது. பரி–கா–ரம்: சிவ–லிங்க அபி–ஷே–கத்–திற்கு பால், தேன், சந்–த–னம் வாங்–கித் தர–லாம். ஏழைப் பெண்–ணின் திரு–ம–ணத்–திற்கு உத–வ–லாம். விருச்–சி–கம்: செவ்–வாய் உங்–க–ளுக்கு அனு–கூ–ல–மாக இருப்–ப–தால் சங்–க–டங்–கள் நீங்–கும். சவால்–கள், எதிர்ப்–புகளை எளி–தாக சமா–ளிப்–பீர்–கள். தனஸ்–தா–னத்து சனி மூலம் பண வர–வும் உண்டு. செல–வும் உண்டு. எப்–ப–டிய�ோ வராத கடன் வசூ–லா–கும். 5-ல் சுக்–கி–ரன் இருப்–ப–தால் பிள்–ளை–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. கன்–னிப்–பெண்–கள் விரும்–பிய இரண்டு சக்–கர வண்டி வாங்–கு–வார்–கள். தர்ம புண்–ணிய காரி–யங்–க–ளில் மனம் லயிக்–கும். இஷ்ட தெய்வ ஆல–யத்–திற்–குச்– சென்று வரு–வீர்–கள். கர்ப்–ப–மாக இருப்–ப–வர்–கள் மிகுந்த கவ–னத்–து–டன் இருப்–பது அவ–சி–யம். விசா எதிர்–பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல செய்தி வரும். பரி– க ா– ர ம்: திருத்– து – ற ைப்– பூ ண்டி அருகே தகட்– டூ ர் காசி பைர– வ ரை தரி– சி க்– க – ல ாம். முதி– ய�ோ ர் இல்–லங்–க–ளுக்கு உடை, ப�ோர்வை வாங்–கித் தர–லாம். தனுசு: சாதக, பாத–கங்–கள், நிறை, குறை–கள் உள்ள வாரம். ஜென்ம சனி த�ொடர்–வ–தால் குடும்–பத்–தில் ஒன்று ப�ோக ஒன்று வந்–து–க�ொண்டே இருக்–கும். அலைச்–சல் பய–ணங்–கள் அதி–க–ரிக்–கும். பய–ணத்–தின்–ப�ோது கவ–னம் தேவை. சுக்–கி–ரன் உச்–ச–மாக இருப்–ப–தால் கடன் வாங்–கி–யா–வது உங்–கள் ஆசை–களை நிறை–வேற்–றிக்–க�ொள்–வீர்–கள். செவ்–வாய் உங்–க–ளுக்கு எல்லா வகை–யி–லும் கை க�ொடுப்–பார். உத்–தி–ய�ோ–கத்–தில் இருந்து வந்த பிரச்–னை–கள் சரி–யா– கும். உயர் அதி–கா–ரி–கள் உத–வு–வார்–கள். த�ொழில் லாப–க–ர–மாக இருக்–கும். ப�ோட்–டி–கள் இருந்–தா–லும் பாத–க–மில்லை. பரி–கா–ரம்: சென்னை திரு–வான்–மி–யூ–ரில் உள்ள பாம்–பன் சுவா–மி–கள் க�ோயி–லுக்–குச்–சென்று தரி–சித்து வழி–ப–ட–லாம். ஏழை மாண–வர் கல்–விக்கு உத–வ–லாம். மக–ரம்: ராசி–யில் கேது, விர–யத்–தில் சனி த�ொடர்–வ–தால் மன–அ–மைதி குறை–யும். பண வரவு இருந்–தா–லும் செல–வு–கள் கூடும். செவ்–வாய் 12-ல் இருப்–ப–தால் தாயார் உடல்–ந–லத்–தில் கவ–னம் தேவை. சக�ோ–தர உற–வு–க–ளு–டன் வீண் விவா–தங்–கள் வேண்–டாம். சுக்–கி–ரன் பாக்–கி– யஸ்–தா–னத்–தைப் பார்ப்–ப–தால் ப�ொன், ப�ொருள் சேர்க்கை உண்டு. வரன் பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல இடம் அமை–யும். எலக்ட்–ரிக்–கல் சாத–னங்க – ள் வாங்–குவீ – ர்–கள். உத்–ய�ோக – த்–தில் சாத–கம – ான நிலை இருக்–கும். நெருங்–கிய உற–வு–க–ளு–டன் பிர–சித்தி பெற்ற பரி–கார க�ோயில்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். பரி– க ா– ர ம்: மேல் மலை– ய – னூ ர் அங்– க ாள பர– மே ஸ்– வ – ரி யை தரி– சி க்– க – ல ாம். பக்– த ர்– க – ளு க்கு பால் பாயா–சத்தை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். கும்–பம்: சுக்–கி–ரன் சுப–ய�ோ–கத்–து–டன் இருப்–ப–தால் உற்–சா–க–மாக செயல்–ப–டு–வீர்–கள். குடும்–பத்– தில் இருப்–ப–வர்–கள் உங்–களைப் புரிந்–து–க�ொண்டு பாராட்–டு–வார்–கள். மனை–வி–யின் ஆசை– களை நிறை–வேற்–று–வீர்–கள். செவ்–வாயின் பார்–வை–யால் காலி–யாக இருக்–கும் பிளாட்–டிற்கு புதிய வாட–கை–தா–ரர்–கள் வரு–வார்–கள். சனி லாபத்–தில் இருப்–ப–தால் க�ொடுக்–கல், வாங்–கல் சீராக இருக்–கும். வட்டி பங்கு வர்த்–த–கத்–தில் பணம் வரும். இட–மாற்–றம் எதிர்–பார்த்–த–வர்–க–ளுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வியா–பா–ரம் சீராக இருக்–கும். பழைய பாக்–கி–கள் வசூ–லா–கும். புதிய கிளை–கள் த�ொடங்–கு–வ–தற்–கான ய�ோகம் உள்–ளது. பரி– க ா– ர ம்: உத்– தி – ர – மே – ரூ ர் அருகே திருப்– பு – லி – வ னம் சிம்ம தட்– சி – ண ா– மூ ர்த்– தி யை தரி– சி க்– க – ல ாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு க�ொண்–டைக்–க–டலை சுண்–டலை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம். மீனம்: குருவின் பார்வை கார–ண–மாக எதிர்–பார்ப்–புகள் நிறை–வே–றும். கைமாத்து க�ொடுத்த பணம் வசூ–லா–கும். செவ்–வாய் கேந்–திர– த்–தில் இருப்–பத – ால் ச�ொத்து வாங்–கும் ய�ோகம் உள்–ளது. வழக்–கில் சாத–கம – ான தீர்ப்பு வரும். மருத்–துவ சிகிச்–சையி – ல் இருந்–தவ – ர்–கள் குண–மட – ை–வார்–கள். சனி பகவானின் பார்வை இட–மாற்–றத்–திற்கு வழி–வ–குக்–கும். வீட்டு உரி–மை–யா–ளர், வாட–கை– தா–ரர்–க–ளி–டையே பிரச்–னை–கள் வர–லாம். மாமி–யார் மூலம் மகிழ்ச்–சி–யும், உத–வி–க–ளும் கிடைக்–கும். வேலை செய்–யும் இடத்–தில் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருப்–பது உத்–த–மம். வெளி– நாட்–டில் வேலை செய்–ப–வர்–கள் ச�ொந்த ஊருக்கு வர–வேண்–டிய சூழ்–நி–லை–கள் ஏற்–ப–ட–லாம். பரி–கா–ரம்: அம்–மன், அம்–பாள் அபி–ஷேக – த்–திற்–குரி – ய திரு–மஞ்–சண – ப் ப�ொடி, பால் ஆகி–யவ – ற்றை வாங்–கித் தர–லாம். பக்–தர்–க–ளுக்கு எலு–மிச்–சம்–பழ சாதத்தை பிர–சா–த–மா–கத் தர–லாம்.

11


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

‘‘எல்லாம் அவன் செயல்!’’ அ

வ–தா–ரம் எனும் ச�ொல்–லுக்கு, இறை–ய– ருள் ஒரு ரூப–மா–கக் கீழே இறங்கி வரு–வது என்று ப�ொருள். தெய்–வம் மனித ரூபத்–தில் தம்மை மறைத்–துக் க�ொண்டு உலகை உய்–விக்–கும். ஜீவன்–களை தம் நிலைக்கு உயர்த்தி சிவ–மாக்கி அழகு பார்க்–கும் சம்–ப–வம் அது. அத்– த – கை ய இறை– ய ம்– ச ம் ப�ொருந்– தி – ய – வ–ரையே நாம் அவ–தார புரு–ஷர்–கள் என்–கி–ற�ோம். ஆனா–லும், தான் செய்–ததை எதை–யும் தானே அறி–யா–மல் தன்னை மறைத்–துக் க�ொள்–ளும் அந்த அவ–தா–ரம். ‘‘இவ்–வள – வு செய்–திரு – க்–கிறீ – ரே – ’– ’ என்று கேட்–டால் ‘‘எல்–லாம் அவன் செயல்–’’ என வெறுங்கை விரிக்–கும். அப்–படி காந்–தம் கவர்ந்த இரும்– பு – ப�ோ ல் தன் உள்– ள�ொ– ளி – ய ால் சக– ல – ரை – யு ம் ஈர்த்த மகத்–தான மகான்–க–ளில் ஒரு–வர், ‘அகண்ட பரி–பூ–ரண சச்–சி–தா–னந்த சற்– கு ரு சுவா– மி – க ள்.’ தாம்– ப – ர ம் ஸ்வா–மி–கள் என்று அன்–பர்–க–ளால் அழைக்–கப்–பட்–டார் அவர். சத்–கு–ரு–நா–தர் எங்கு அவ–த–ரித்– தார். எங்கு வளர்ந்–தார் என்–பதை யாரும் அறி– ய ார். சூரி– ய – னை ப் ப�ோலவே எங்–கும் நீக்–க–மற நிறைந்–தி–ருக்–கும் அகண்ட சச்–சித – ா–னந்த ரூபத்–திற்கு ஆரம்–பமு – ம் இல்லை, முடி–வும் இல்லை என்–ப–தைத் தன் வாழ்க்கை முழு–தும் தெளி–வாக உப–தே–சித்–த–படி இருந்–தார்

அகண்ட பரி–பூர– ண சச்–சித – ா–னந்த சுவா–மிக – ள் ஸ்வா–மி–கள். ஏனெ–னில் சத்–குரு அடிப்–ப–டை–யி– லி– ரு ந்தே, ஜீவ– னு ம் சிவ– மு ம் ஒன்று எனும் அத்–வைத விஷ–யத்தை ச�ொன்–னார்–கள். ஜீவனை சிவ–மாக்–குவ – தே ஜீவ–கா–ருண்–யம் என்–றும், தம் கரு– ணையை ஜீவ–னின் முக்தி என்–றும் விரி–வாக்–கின – ார். சிவ ச�ொரூ–ப–மாக தான் இருந்–தது மட்–டு–மில்–லா– மல் பிற–ரை–யும் சிவ–மாக்கி பேரா–னந்–தப் பெரும் பாதையை சீர–மைத்–துக் க�ொடுத்–தார். சத்–கு–ரு–வின் கரு–ணை–யும், அவ–ருக்–குள் இடை–ய–றாது ப�ொங்–கிக் க�ொண்–டி–ருந்த சிவா–னந்–த–மும் அவரை பாரத தேசம் முழுக்க பய–ணிக்க வைத்–தது. தரி–சிக்– கும் பாக்–கி–ய–முற்–ற�ோர் அவரை தரி– சித்–த–னர், அவர் உப–தே–சம் கேட்டு ஆனந்–த–முற்–ற–னர். தமி–ழ–கத்–தின் எல்லா இடங்–க–ளுக்–கும் பய–ணித்– தார் ஸ்வா–மி–கள். கேர–ளம் அடைந்– தார். அங்–கிரு – ந்து வட–தேச – ம் முழு–வ– தும் சஞ்–சரி – த்–தார். மும்–பையி – லு – ள்ள ஒரு பூங்–கா–வில் இவ–ரின் திரு–முக – ம் பிர–கா–சம் பார்த்து வணங்–கின – ார்–கள். அண்டி நின்று ஏதே–னும் உப–தே–சம் ச�ொல்–லுங்–கள் என்–ற–னர். அத்–வைத அனு–ப–வச் சிக–ரத்–தில்

4

12

கிருஷ்ணா


10.3.2018 ஆன்மிக மலர் திளைத்து நின்ற சுவா–மிக – ள், சட்–டென்று திரு–வாய் மலர்ந்து ‘‘தன்னை அறி–வது – த – ான் தவம். காண்–பா– னைக் காண்–பான் கற்–ற–வ–னா–கும். ய�ோகம் அறு– பத்து நான்–கில் ஞான–ய�ோக – ம் முதன்–மைய – ா–னது. அது சத்–குரு – வி – ன் திருப்–பார்–வையி – லேயே – கிடைக்– கும்–’’ என்று உப–தே–சித்–தார். சிவம் அன்–பர்–க–ளுக்– குள் சுழ–லத் த�ொடங்–கி–யது. அடுத்து சுவா–மி–கள் கங்கை சுழித்து ஓடும் காசி நகரை அடைந்–தார். மகா–ம–யா–ன–மான காசி–யில் அரிச்–சந்–திர கட்–டம் மற்–றும் விஸ்–வந – ா–தர் க�ோயி–லில் தங்–கியி – ரு – ந்–தார். அங்–கி–ருந்து வடக்கே அய�ோத்–திக்கு நகர்ந்– தார். சில காலம் தங்கி அநேக அற்–பு–தங்–கள் செய்–தார். சுவா–மி–கள் நடந்தே சென்–ற–தால் பாத– மெல்–லாம் முள்–ளும், கல்–லும் குத்–திய – ன. மக்–கள் பாதணி க�ொண்–டு–வந்து க�ொடுத்–தார்–கள். ‘இது சரீர அபி–மா–ன–முள்–ள–வ–ருக்–குத்–தானே!’ என்று கூறி மறுத்–தார். வடக்–கி–லுள்ள முக்–கிய தலங்–களை தரி–சித்–து– விட்டு, ஆந்–திர– ம் கடந்து தமி–ழக – த்–திற்–குள் வந்–தார். ஒரு–முறை திரு–வை–யாறு தென் கயி–லா–யத்–தில் அன்–பர்–க–ளால் அமைக்–கப்–பட்ட சிறு க�ொட்–ட– கையை ஆசி–ர–மா–கக் க�ொண்டு தங்–கி–யி–ருந்–தார். அத்–வைத தத்–து–வங்–களை உபந்–யா–சம் செய்து க�ொண்–டி–ருந்–தார்–கள். அனு–தி–ன–மும் அசி–ர–மத்– திற்–குப் பக்–கத்–தில் மேய்ந்–து–வந்த ஆட்–டுக் குட்டி ஒன்று பாம்பு தீண்டி விஷ–மேறி மூர்ச்–சை–யா–னது. அதைப் பார்த்த சுவா–மி–கள் ஆட்–டுக் குட்–டியை

மெல்ல தட–விக் க�ொடுத்–தார். உடனே அது துள்ளி விளை–யாட ஆரம்–பித்–தது. பக்–தர்–கள் ஆச்–சர்–யம் க�ொண்– ட ார்– க ள். மெல்ல பக்– த ர்– க ள் அவரை அண்டி தங்–கள் குறை–க–ளைச் ச�ொன்–னார்–கள். அனைத்–தும் சட்–டென்று தீர்ந்–தன. அனை–வ–ரும் அவர் திருப்–பா–தம் பணிந்–தார்–கள். வாழ்–வின் அனைத்து பிரச்–னைக – ள – ை–யும் பற்– றிப் பேசி–னார். மனி–த–னின் அடிப்–படை உணர்ச்சி முதல் ஆன்–மி–கத்–தின் உச்–சி–யான நிலை–யான அத்–வை–தப் பேரு–ணர்வு வரை விரி–வாக எடுத்– து–ரைத்–தார். சிறு குழந்–தை–க–ளும், வேத–ம–றிந்த வேதாந்–தி–க–ளும் அவர் பார்–வைக்கு ஒன்–றா–கவே இருந்–தார்–கள். பல்–வேறு ஊர்–களி – லி – ரு – ந்–தும், அவர் அப்–ப�ோது எந்த ஊரில் இருக்–கிற – ார் என்று கேட்–டுத் தெரிந்து, தரி–சித்–து–விட்டு வரு–வார்–கள். சுவா–மி–கள் யாரென்று தெரி–யா–மல் அவரை மிரட்–டி–ய–வர்–களை தெய்–வம் தண்–டித்–தி–ருக்–கி–றது. அவரை ஏய்த்–துப் பேசி–ய–வர்–கள் பேச்சு மூச்–சற்று விழுந்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ஆனால், அவ–ரு–டைய உண்மை ச�ொரூ–பம் புரிந்து பிற்–கா–லத்–தில் அவர் பக்–தர்–கள – ா–கவு – ம் மாறி–னார்–கள். எங்கு சென்–றா–லும் ஒரு ஜீவ–னின் அகங்–கா–ரத் தன்–மையை நீக்–கு–வ–தி– லேயே அவர் கவ–ன–மாக இருந்–தார் என்று அவர் வாழ்–வில் நடந்த சம்–ப–வங்–கள் ச�ொல்–கின்–றன. இவர் அன்–பர்–க–ள�ோடு உரை–யா–டி–யதை புத்–த–க– மாக த�ொகுத்–தி–ருக்–கி–றார்–கள். ஆன்–மி–கப் பாதை– யில் செல்–வ�ோ–ருக்கு மிகச் சிறந்த அக–ரா–தி–யாக இது விளங்–கும், மிகை–யில்லை. திண்– டு க்– க ல் கச்– சே – ரி த் தெரு ரங்– க – ச ாமி முத–லி–யார் வீட்–டுத் திண்–ணை–யில் சுமார் ஒரு வருட காலம் தங்–கி–யி–ருந்–தார். அரு–கி–லி–ருந்த கணக்–கன்–பதி, பெட்–டக – ம்–பதி அன்–பர்–கள – ால் குரு பூஜை நடத்–தப்–பட்டு, 1.11.1938, ஐப்–பசி மாதம் மூன்–றா–வது குரு தினத்–தில் அகண்ட பரி–பூர– ண சச்– சி–தா–னந்த சபை நிறுவி சத்–கு–ரு–வின் திரு–வு–ருவை ஸ்தா–பன – ம் செய்–தார். பிறகு பென்–சன – ர் தெரு–வில் சச்–சி–தா–னந்த சபையை நிறு–வி–னார். இவ்–வாறு அவர் திரு–வு–ளம் இசைந்த தலத்–திற்–கெல்–லாம் சென்று சச்–சி–தா–னந்த சபையை அமைத்–தார். 1946ம் ஆண்டு திண்– டு க்– க ல்– லி ல் இருந்து சென்–னைக்கு எழுந்–த–ரு–ளி–னார். அப்–ப�ொ–ழுது

13


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

ஆங்–கிலே – ய கவர்–னர் ஆர்ச் மற்–றும் ஆர்.எஸ். தன– க�ோ–பால் ப�ோன்ற அநேக அன்–பர்–கள் சுவா–மி–கள் சென்–னை–யி–லேயே இருந்–த–ருள வேண்–டும் எனக் கேட்–டுக்–க�ொண்–ட–னர். சத்–கு–ரு–நா–தர் தாம் சென்– னை–யிலேயே – ஜீவ–சம – ாதி அடை–யப் ப�ோவ–தா–கவு – ம் குறிப்–பி–னால் தெரி–வித்–தார். புகை– வ ண்டி சென்– னையை நெருங்– கி – ய து. தப�ோ–நிஷ்–டை–யி–லி–ருந்–த–வர் கண்–கள் திறந்–தார். ஆழம் காண முடியா அகப்–பார்வை பெற்–ற–வர் புற உல–கத்தை உற்று ந�ோக்–கி–னார். ‘தாம்–ப–ரம் வந்–தா–யிற்றா?’ என்–றார். ‘ஆம் சுவாமி, தாம்–ப–ரம் வந்து விட்–டது,’ என்–ற–னர். சரி, தான் பரம் ஆகும் தல–மும் இதுவே என்று எண்ணி தீர்க்–க–மாக பார்த்– தார். புகை வண்டி நகர்ந்–தது. ஆனால், அவர் பார்வை தாம்–பரத்–தைச் சுற்–றியு – ள்ள பிர–தேச – ங்–களை பார்த்–த–படி இருந்–தது. அடி–யார்–கள் தாம்-பரம், தான்-பரம் எனும் ச�ொற்– ற�ொ – ட ர் ச�ொல்– லு ம் விஷ– ய த்– தி – லேயே

மன–தைச் செலுத்–திக் க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். இத்– தனை நாட்–கள் இங்கு வசிக்–கி–ற�ோமே இப்–ப–டி– ய�ொரு ப�ொருளை எவ–ரும் ச�ொன்–ன–தில்–லையே என, கண்–கள் மூடி–ய–படி இருந்த அந்த மகானை இமை க�ொட்–டாது பார்த்–தார்–கள். அன்–பர் ஆர். எஸ். தன–க�ோ–பால் இல்–லத்–தில் சிறிது நாட்–கள் தங்–கி–யி–ருந்–த–வர், 1946ம் வரு–டம் நவம்–பர் மாதம் 19ம் தேதி–யன்று விதேக முக்–தி–ய–டைந்–தார். சுவா–மிக – ளி – ன் திரு–மேனி – யை தாம்–பர– ம்-வேளச்– சேரி சாலை–யி–லுள்ள ராஜ கீழ்ப்–பாக்–கம் அரு–கில் ஓர் இடத்–தில் ஸ்தா–பித்–தன – ர். இரவு எட்டு மணிக்கு ஓரு அகண்–டா–கார ஒளி ஜீவ சமா–திக்–குள் சென்று ஐக்–கி–ய–மா–னது. இன்–று–வரை எல்–ல�ோ–ரை–யும் அது அர–வ–ணைத்து வரு–கி–றது. அத–னா–லேயே இதை குரு–ஷேத்–தி–ரம் என்–ற–ழைத்–த–னர். வாழ்–வின் சங்–க– டங்–கள், த�ொல்–லை–கள், வாழ்–வின் ஆதா–ரப் பிணி– யான பிறப்பு எல்–லாம் அறுத்து முக்–திப் பதத்–தில் சேர்க்–கும் அற்–பு–தச் சபை அது. இந்த மகா–னின் சந்–ந–தி–யில் மனம் வெறு–மை–யா–கும் மகத்–து–வம் நிகழ்–கிற – து. இந்த அனு–பவ – த்தை வார்த்–தைக – ள – ால் வார்த்–தெ–டுக்க முடி–யாது. மெல்–லிய தென்–ற–லின் சுக–மும், சிலு–சி–லுத்து ஓடும் நதி–யின் நர்த்–த–ன–மு– மாக உள்–ளத்–தில் அவ–ரின் திரு–வ–ருள் பாய்–வதை மிக எளி–தாக உண–ர–லாம். பிரதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்–ன–தா–ன–மும், ஒவ்– வ�ொ ரு தமிழ் மாத முதல் வியா– ழ க்கிழ– மை– ய ன்று குரு பூஜை– யு ம், அன்– ன – த ா– ன – மு ம் நடை–பெ–று–கி–றது. இந்த  சத்–குரு சச்–சி–தா–னந்த சபையினர் சுவா–மி–க–ளின் சரி–தத்–தை–யும், அவர் தம் உயர்ந்த தத்–து–வங்–க–ளை–யும் உல–கம் முழு– தும் அறி–ய–வைக்–கும் அய–ராத திருப்–ப–ணி–யில் ஆனந்–த–மாக ஈடு–பட்–டுள்–ளனர். தாம்–பர– ம் - வேளச்–சேரி நெடுஞ்–சா–லையி – லேயே – ராஜ–கீழ்ப்–பாக்–கத்–தில் இந்த அகண்ட சச்–சித – ா–னந்த சத்–குரு சபை அமைந்–துள்–ளது.

(தரிசனம் த�ொடரும்) படங்–கள்: ரமேஷ்

14


10.3.2018

ஆன்மிக மலர்

தேகம் வீழ்ந்–தி–டும் முன்

திரு–மாலை தரி–சி–யுங்–கள் ‘‘ச�ொல்– லு ம் தனை– யு ம் த�ொழு– மி ன், விழும் உடம்பு செல்–லும் தனை–யும் திரு–மாலை - நல் இதழ்த் தாமத்– த ால் வேள்– வி – ய ால் தந்– தி – ர த்– த ால் மந்–தி–ரத்–தால் நாமத்–தால் ஏத்–து–தி–ரேல் நன்–று–’’ ப�ொய்கை ஆழ்–வா–ரின் மிக–மிக அற்– பு–த–மான பாசு–ரம் இது! நம் உட–லில் சக்தி இருக்–கும்–ப�ோது அவ–னைப் பற்–றிய சிந்–த– னை–யில், செய–லில் ஈடு–பட வேண்–டும் என்– கி–றார். எப்–ப–டிச் செயல்–பட வேண்–டும் என்று ஒரு வகுப்பே எடுக்–கி–றார் ஆழ்–வார். செல்–லு–வ–தற்கு சக்–தி–யுள்ள காலத்–தி–லேயே திரு–மாலை தரி–சி–யுங்–கள். அழி–வதே இயல்–பாக உடைய இவ்–வுட – ம்பு இருக்–கும் வரை–யில் அவனை வணங்–குங்–கள். அழ–கிய பூவி–தழ்–களை – க் க�ொண்ட நறு– ம – ண ம் மிக்க மாலை– களை அவ– னு க்கு சாற்–றுங்–கள். அவன் புகழ் பாடு–கிற வேத மந்–திர– ங்– கள் ச�ொல்–லும் இடத்–திற்கு சென்று உங்–கள் கவ– னத்தை அங்கே ஒரு–முக – ப்–படு – த்–துங்–கள். உங்–கள் இல்–லத்–தி–லேயே கூட மனதை ஒரு–மு–கப்–ப–டுத்தி உங்–க–ளுக்கு தெரிந்த மந்–தி–ரத்–தால் அவன் புகழ்

பாடி–டுங்–கள். இப்–படி உங்–க–ளால் எப்–படி எப்–படி செயல்–பட முடி–யும�ோ, அப்–படி அப்–படி பக–வா– னு–டைய கல்–யாண குணங்–க–ளில் ஈடு–பட்–டால் நன்–மைகளை – அடை–யல – ாம் என்று நமக்கு நல்–வ– ழிப் பாதை காட்–டு–கி–றார் ஆதி–கவி என்று அழைக்–கப்–ப–டு–கிற ப�ொய்–கை–யாழ்–வார்! ஆழ்– வ ா– ரி ன் இந்– த ப் பாசு– ர த்தை மேல�ோட்–ட–மா–கப் பார்த்–தால் சாதா–ர–ண– மா–கத் தெரி–யும். உள்ளே ஊன்றி கவ–னித்– தால்–தான் அர்த்–தம் நமக்கு நன்கு பிடி–படு – ம். விழம் உடம்பு என்–கி–றார். இந்த தேகம் மண்– ணில் சரி–வ–தற்கு முன் அதா–வது நன்கு உடல்

38

மயக்கும் 15


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்–கும்–ப�ோதே அவ–னைப் பற்–றிய செயல்–பா–டு–க–ளில் மன–தின் எண்–ணத்தை குவித்து வையுங்–கள். மானி–டப் பிறவி என்–பது அரி– த ா– ன து! இந்– த ப் பிற– வி – யி ல் நன்கு தேக ஆர�ோக்–கி–ய–மாக இருக்–கும்–ப�ோது திரு–மாலை அந்–தப் பரந்–தா–மனை துதி–யுங்–கள். உங்–க–ளால் எப்–படி முடி–கி–றத�ோ அப்–படி அவனை ஏற்–றிப் ப�ோற்–றுங்–கள். ஏனென்–றால், இறை–வனை அடை–தல் எளிது, அவனை ஆரா–தித்–தல் அத–னினு – ம் எளிது என்–னும் க�ொள்–கையை இங்கே பகி–ரங்–க–மாக பிர–க–ட–னப் –ப–டுத்–து–கி–றார் ஆழ்–வார்! ஏன் ஆழ்– வ ார் இப்– ப – டி ச் ச�ொல்– கி – ற ார் தெரி–யுமா? நம்–மில் பல பேர் கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்–கார– ம் செய்ய வேண்–டும் என்று நினைக்– கி–ற�ோம். அப்–படி – ச் செய்–யக்–கூட – ாது. அவன் புக–ழைப் பாட–வும், அங்கே சென்று வணங்–குவ – த – ற்கு நமக்கு எது–வும் தடை–யாக இருக்–கக் கூடாது. தடை–களைத் தகர்த்து விடுங்–கள் என்–கி–றார். அவரே மற்–ற�ொரு பாசு–ரத்–தில் ச�ொல்–கி–றார். ‘‘நம�ோ நாரா–யணா என்–னும் ச�ொல்–மாலை கற்–றேன் த�ொழு–து–’’ பெரு–மு–யற்சி எது–வு–மின்றி திரு எட்டு எழுத்– தா–கிய நாரா–ய–ண–னு–டைய அந்த மிக–வும் புகழ் பெற்ற நாமத்–தைச் ச�ொல்லி நலம் பெறுங்–கள் என்–கி–றார். ப�ொய்–கை–யாழ்–வா–ரின் பாசு–ரங்–க–ளில் தனித் தன்–மை–யும், பாசு–ரங்–க–ளி–லுள்ள கருத்–துச் செறி–வும் மிக–வும் அடர்த்–தி–யா–க–வும் நேர்த்–தி–யா–க– வும் இருக்–கும். குறிப்–பாக திரு–ம–லை–யில் நித்–ய– வா–சம் செய்–யும் வேங்–க–ட–வனை அவர் ப�ோற்–றிப் புகழ்–கிற பாசு–ரம் இது!

16

‘‘வழி–நின்று நின்–னைத் த�ொழு–வார் வழூவா ம�ொழி–நின்ற மூர்த்–திய – ரே ஆவர் - பழ–த�ொன்–றும் வா ர ா த வ ண் – ண மே வி ண் க� ொ டு க் – கு ம் மண்–ண–ளந்த சீரான் திரு–வேங்–க–டம்–’’ இந்–தப் பாசு–ரத்–தில் இரண்டு பெரிய கருத்–துக்– களை முன் வைக்–கி–றார். ஒன்று திரு–ம–லை–யில் அந்த ஏழு–ம–லை–யில் வாசம் செய்–யும் க�ோவிந்– தன், மலை–யப்ப சுவா–மியை மன–தாற வேண்–டு– கி–றார். மற்–ற�ொன்று வேங்–க–ட–வன் குடி–யி–ருக்–கும் அந்த ஏழு–ம–லை–யையே மன–தாற வேண்டி மனம் உரு–கு–கி–றார். இறை–வ–ன�ோடு சம்–மந்–த–மு–டைய வேங்–க–ட– ம– லையே தன்– னை த் த�ொழு– வ ார்க்கு நற்– க தி அளிக்–கும் எனில் அவ–னையே சர–ண–டை–ப–வர்– களை, அவன் எப்–ப–டிக் காப்–பாற்–றா–மல் இருப்– பான் அல்–லது அவ–னால் எப்–படி காப்–பாற்–றா–மல் இருக்க முடி–யும் என்று ஆழ்ந்த நம்–பிக்–கைய�ோ – டு பேசு–கி–றார் ஆழ்–வார்! பெரு–மாள் குடி–யி–ருக்–கும் மலையே உனக்கு அருள் செய்ய நினைக்–கும்–ப�ோது மலை–யில் நின்று க�ொண்–டி–ருக்–கிற மலை–யப்–பன் நமக்கு அரு–ளும் ப�ொரு–ளும் தர–மாட்–டானா என்ன? என்ற ரீதி–யில் இந்–தப் பாசு–ரத்தை படைத்–தி–ருக்–கி–றார் ஆழ்–வார். வேங்–க–ட–ம–லை–யின் மீதும், வேங்– க – ட – வ ன் மீதும் எந்– த – ள – விற்கு நம்–பிக்கை இருந்–தால்

ஆழ்–வார்க்–க–டி–யான்

மை.பா.நாரா–ய–ணன்


10.3.2018 ஆன்மிக மலர்

ஆழ்–வா–ரால் இப்–படி ஒரு பாசு–ரத்தை மயக்–கும் தமி–ழில் படைத்–தி–ருக்க முடி–யும்! இறை–வன் மீது மனம் லயிப்–பதை எது தடுக்–கிற – து? அந்த இறை–ய– ருள் என்–கிற பெரு–வெள்–ளத்–தில் நாம் நீந்–திக் களிப்–பதை எது தடுக்–கிற – து என்–பதை பட்–டவ – ர்த்–தன – – மா–கச் ச�ொல்–கிற – ார், ப�ொய்–கைய – ாழ்–வார். மிக–வும் யதார்த்–த–மான அந்–தப் பாசு–ரம் இத�ோ: ‘‘வாரி சுருக்கி மதக்–க–ளிறு ஐந்–தி–னை–யும் சேரி திரி–யா–மல் செந்–நி–றீஇ - கூரிய மெய்ஞ்–ஞா–னத்–தால் உணர்–வார் காண்–பரே மேல் ஒரு–நாள் கைந்–நா–கம் காத்–தான் கழல்–’’ புல– ன – ட க்– க ம் அதா– வ து இந்– தி – ரி – ய ங்– களை வென்ற நல்–லறி – வ – ா–ளர்–களே! இறை–வனி – ன் திரு–வ– டி–க–ளைக் காண–மு–டி–யும் என்–பதை வலி–யு–றுத்தி, அதற்–கான வழி–யையு – ம் காட்–டுகி – ற – ார். ஐம்–ப�ொ–றிக – – ளும் மத–யானை ப�ோன்–றவை. இந்த இந்–தி–ரிய சுகத்–தால் பெறும் இன்–பம் மத–யா–னையி – ன் மத–நீர் ப�ோன்–றது! நாம் அனு– ப – வி க்– கு ம் சுவை, ஒளி, ஊறு முத–லான இன்–பங்–கள் அந்த யானை–கள் சுற்–றித் திரி–யும் தெருக்–களை – ப் ப�ோன்–றது! இந்த யானை–க– ளுக்கு இன்–பம – ா–கிய நீரைச் சிறிது சிறி–தா–கக் குறைத்– துப் புலன் இன்–பங்–க–ளா–கிய தெருக்–க–ளில் அவை சுற்–றித் திரி–யா–த–படி கட்டி வைக்க வேண்–டும். இவ்– வ ாறு அவற்– றை க் கட்– டு ப்– ப – டு த்தி, நுண்–ணிய பக்தி வடி–வான மெய்ஞ்–ஞா–னத்–தால் அவனை அறிய வல்–ல–வர்–களே முன்பு கஜேந்–தி–ர– னைக் காத்த பெரு–மா–ளின் திரு–வடி – க – ளை – க் கண்டு அனு–ப–விக்க முடி–யும். மற்–ற–படி தம் உள்–ளத்–தை– யும் உட– லை – யு ம் அடக்க முடி– ய ா– த – வ ர்– க – ளா ல் ஆண்–ட–வனை ஒரு–ப�ோ–தும் அடைய முடி–யாது.

யதார்த்–ததை – ச் ச�ொல்–லப் ப�ோனால் காமம் மிகு–தி– யாக இருந்–தால் கட–வுளை உணர முடி–யாது. தேக இன்–பத்–தி–லேயே மூழ்–கி–யி–ருப்–ப–வ–னால் தேவேந்– தி–ர–னுக்கு தலை–வ–னாக இருக்–கக்–கூ–டிய அந்த தேவ–நா–தனை மனம், ம�ொழி, மெய்–யால் உணர முடி–யும். அதன் அடிப்–ப–டை–யில் இந்–தப் பாசு–ரத்– தில் மெய்ஞ்–ஞா–னத்–தால் உணர்–வார் காண்–பரே என்–கிற – ார். அஞ்–ஞா–னம் நம்மை விட்டு அகன்–றால் தான் மெய்–ஞா–னம் நமக்–குள் வரும், புகும்! பந்த பாசங்–க–ளி–லும் எல்–லாப் ப�ொருட்–க–ளின் மீதும் மிகு–தி–யான பற்று க�ொண்–ட–வ–னால் இறை–வ–னின் திரு–வடி மகி–மையை உணர முடி–யாது! அத–னால் தான் தம் மன–திற்கு ச�ொல்–வது ப�ோல்... ‘‘பாம்–ப–ணை–யான் பாதம் அடை, ஆழி நெஞ்சே அறி’’ பாம்–பணை – ய – ான் பாதம் அடை என்–றால் என்ன அர்த்–தம்! திருப்–பாற்–கட – லி – லு – ம் அர–வர– ச – ப் பெருஞ்– ஜ�ோதி என்–றும் அழைக்–கப்–ப–டு–கிற ஆதி–சே–ஷன் மீது பள்ளி க�ொண்–டி–ருக்–கிற பரந்–தா–மன் மீது நெஞ்சே தஞ்–சம் புகு என்–கி–றார். மனம் என்–பது காட்–டாற்று வெள்–ளம். இந்த வெள்–ளத்–தில் நாம் அடித்–துச் செல்–லப்–ப–டா–மல் இருக்க வேண்–டும – ா–னால் இறை–வனி – ன் திரு–நா–மம் என்–கிற துடுப்பு மிக முக்–கி–யம்! அதை ஆழ்–வார் ச�ொன்–ன–படி ஓர–ள–விற்–கா–வது நாம் கடை–பி–டித்– தால் மன நிம்–ம–தி–ய�ோடு மிக மிக சந்–த�ோ–ஷ–மாக வாழ–லாம். ப�ொய்–கை–யாழ்–வா–ரின் பாசு–ரக் கருத்– துக்–களை உள்–வாங்கி உணர்ந்து செயல்–பட்–டால் எந்த வினை–யால் நம்மை என்ன செய்ய முடி–யும்?

(மயக்–கும்)

17


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

நான் க�ொடுக்–கும்

ப�ோதனை என்–னு–டை–ய–தல்ல! கிறிஸ்தவம் காட்டும் பாதை

கலி–லே–யா–வில் நட–மாடி வந்–தார். யூதர்–கள் அவ–ரைக் இயேசு க�ொல்ல வழி தேடிக் க�ொண்–டி–ருந்–த–னர். யூதர்–க–ளின் கூடார

விழா அண்–மை–யில் நிக–ழ–வி–ருந்–தது. இயே–சு–வின் சக�ோ–த–ரர்–கள் அவரை ந�ோக்கி, நீர் இவ்–வி–டத்தை விட்டு யூதேயா செல்–லும். நீர் புரி–யும் செயல்–க–ளைக் காண முடி–யும். ஏனெ–னில், ப�ொது–வாழ்–வில் ஈடு–பட விரும்–பும் எவ–ரும் மறை–வா–கச் செயல்–பு–ரி–வ–தில்லை. நீர் இவற்றை எல்–லாம் செய்–வ–தால் உல–குக்கு உம்மை வெளிப்–ப–டுத்–த– லாமே என்–ற–னர். ஏனெ–னில், அவ–ரது சக�ோ–த–ரர்–கள்–கூட அவ–ரி–டம் நம்–பிக்கை க�ொள்–ள–வில்லை. இயேசு அவர்–க–ளி–டம் ‘‘எனக்கு ஏற்ற நேரம் இன்–னும் வர–வில்–லை–’’ உங்–க–ளுக்கு எந்த நேர–மும் ஏற்ற நேரம்– த ான். உல– க ம் உங்– க ளை வெறுக்க இய– ல ாது. ஆனால் ,என்னை வெறுக்–கி–றது. ஏனெ–னில், உல–கின் செயல்–கள் தீயவை என்–பதை நான் எடுத்–துக்–காட்டி வரு–கி–றேன். நீங்–கள் திரு–வி–ழா–விற்கு ப�ோங்–கள், நான் வர–வில்லை. ஏனெ–னில், எனக்கு ஏற்ற நேரம் இன்–னும் வர–வில்லை என்–றார். - (ய�ோவான் 7: 1-8) காட்–டில் இருந்த மூங்–கில் ஒரு–நாள் வெட்–டப்–பட்–டது. பின்பு, நெருப்–பில் சூடேற்–றப்–பட்ட கம்பி மூங்–கிலைத் – – து–ளைத்–தப – �ோது, ஐய�ோ! உடம்பு புண்–ணா–கிறதே – என்று மூங்–கில் கத–றி–யது. உடனே காற்று மூங்–கி–லைப் பார்த்து க�ொஞ்–சம் ப�ொறு–மை–யாக இரு என்று ஆறு–தல் கூறி–யது. அதன்–பி–றகு மூங்–கில் அரு–மைய – ான புல்–லாங்–குழ – ல் ஆயிற்று. மனதை மயக்–கும் இசையை அள்–ளிப்–ப�ொ–ழிந்–த–தைப் பார்த்த காற்–றி–னு–டைய மேனி சிலிர்த்–தது. உடனே காற்று புல்–லாங்–குழ – லை – ப் பார்த்து, ‘புண்–பட்–டவ – ன் பண்–பட்–ட– வன் ஆனான்’ என்று கூறி–யது. பாதித்–திரு – வி – ழா நேரத்–தில் இயேசு க�ோயி–லுக்–குச் சென்று கற்–பிக்– கத் த�ொடங்–கி–னார். ‘‘படிப்–பற்ற இவ–ருக்கு இத்–துணை அறிவு எப்–படி வந்–தது?’’ என்று யூதர்–கள் வியப்–புற்–றார்–கள். இயேசு மறு–ம�ொழி – ய – ாக, ‘‘நான் க�ொடுக்–கும் ப�ோதனை என்–னு–டை–யது அல்ல. அது என்னை அனுப்–பிய – வ – ரு – டை – ய – து. அவ–ருடைய – திரு–வுளத் – தி – ன்–படி நடக்க விரும்– பு–வ�ோர், இப்–ப�ோ–தனை கட–வு–ளி–ட–மி–ருந்து வரு–கி–றதா? அல்–லது அதனை நானா–கக் க�ொடுக்–கி–றேனா? என்–பதை அறிந்–து–க�ொள்–வர். தாமா–கப் பேசு–கிற – வ – ர் தமக்கே பெருமை தேடிக் க�ொள்–கிற – ார். தம்மை அனுப்–பி–ய–வ–ரு–டைய பெரு–மை–யைத் தேடு–ப–வர் உண்–மை–யுள்–ள–வர். ம�ோசே உங்–களு – க்–குத் திருச்–சட்–டத்–தைக் க�ொடுத்–தார் அல்–லவா? எனி–னும் உங்–க–ளுள் யாரும் அச்–சட்–டத்–தைக் கடை–பி–டிப்–ப–தில்லை.

18

இ ப் – ப � ோ து எ ன் – னை – யு ம் க�ொல்–லப் பார்க்–கிறீ – ர்–களே?’’ (ய�ோவான் 7: 14-19) மனி–தனே வெயிலை எண்–ணிப்–பார். அப்– ப�ோ–து–தான் உனக்கு நிழ–லின் அருமை புரி–யும். நெருப்பை எண்– ணி ப்– ப ார். அப்– ப �ோ– து – தான் உனக்–குத் தண்–ணீ–ரின் அருமை புரி– யு ம். பிரிவை எண்–ணிப்–பார். அப்–ப�ோ–துத – ான் உனக்கு நட்– பி ன் அருமை விளங்– கு ம். அனா– தை – க ளை எண்– ணி ப்– ப ார். அப்– ப �ோ– து – தான் உனக்–குப் பெற்–ற�ோ–ரின் அருமை தெரி–யும். ‘‘வெளித்–த�ோற்–றத்–தின்–படி தீர்ப்–ப–ளி–யா–தீர்–கள். நீதி–ய�ோடு தீர்ப்–ப–ளி–யுங்–கள். எரு–ச–லேம் நக–ரத்–த–வர் சிலர், ‘‘இவ–ரைத்– தானே க�ொல்–லத் தேடு–கி–றீர்– கள்? இத�ோ! இங்கே இவர் வெளிப்– ப – டை – ய ா– க ப் பேசிக்– க�ொண்– டி – ரு ந்– த ாரே? யாரும் இவ–ரிட – ம் எது–வும் ச�ொல்–லவி – ல்– லையே! ஒரு–வேளை இவரே மெசியா என்று தலை–வர்–கள் உண்–மை–யா–கவே உணர்ந்–து– க�ொண்– ட ார்– க ள�ோ?’’ என்று பேசிக் க�ொண்–ட–னர். க�ோயி– லில் கற்–பித்–துக்–க�ொண்–டிரு – ந்த இயேசு, உரத்த குர–லில், நான் யார்? நான் எங்–கி–ருந்து வந்– தேன்? என்–பது பற்றி உங்–க– ளுக்–குத் தெரி–யும். ஆயி–னும், நானாக வர–வில்லை. என்னை அனுப்–பி–ய–வர் உண்–மை–யா–ன– வர். அவரை உங்–க–ளுக்–குத் தெரி–யாது. எனக்கு அவ–ரைத் தெரி–யும். நான் அவ–ரிட – மி – ரு – ந்து வரு–கி–றேன். என்னை அனுப்– பி– ய – வ – ரு ம் அவரே என்– ற ார். இதைக்–கேட்ட அவர்–கள் இயே– சு–வைப் பிடிக்க முயன்–றார்–கள். எனி–னும், அவ–ரு–டைய நேரம் இன்–னும் வரா–த–தால் யாரும் அவ– ர ைத் த�ொட– வி ல்லை.’’ - (ய�ோவான் 7: 24-30)

- ‘‘மண–வைப்–பி–ரி–யன்–’’ ஜெய–தாஸ் பெர்னாண்டோ


10.3.2018

ஆன்மிக மலர்

நேசம் இறை–வ–னுக்–காக! “எ ன்–னு–டைய மகத்–து–வத்–தின் கார–ண– மாக ஒரு–வர் மற்–றவ – ரை நேசித்–தவ – ர்–கள் எங்கே? இன்று - என்–னு–டைய நிழ– லைத் தவிர வேறு நிழலே இல்–லாத இன்று- நான் அவர்–களு – க்கு என் நிழ–லில் இடம் தரு–வேன்’ என்று கண்–ணி–ய–மும் உயர்–வும் மிக்க இறை–வன் மறுமை நாளில் அறி–விப்–பான்.” இறை–வன் கூறி–யத – ாக நபி–கள – ார்(ஸல்) அறி–வித்த இந்–தப் ப�ொன்–ம�ொ–ழிக்–குப் புகழ்–பெற்ற நபி–ம�ொ–ழிக் கலை விரி–வு–ரை– யா–ளர் ம�ௌலானா முஹம்–மத் ஃபாரூக் கான் பின்–வ–ரு–மாறு விளக்–கம் அளித்–துள்–ளார்: இறை–நம்–பிக்கை க�ொண்–ட–வர்–கள் அனை–வ– ரும் ஒரு–வர் மற்–ற–வரை நேசிக்க வேண்–டும்; அன்– பா–லும் பாசத்–தா–லும் பரஸ்–பர உறவை வலுப்– ப–டுத்–திக் க�ொள்ள வேண்–டும் என்–பதை இந்த நபி–ம�ொழி உணர்த்–து–கின்–றது. இறை– வ – னி ன் மகத்– து – வ த்தை உணர்ந்– து – க�ொண்– ட – த ன் கார– ண – ம ா– க த் தான் அவர்– க ள் இறை–நம்–பிக்–கை–யா–ளர்–கள் என்று அழைக்–கப்– படு கிறார்–கள். இறை–வ–னுக்கு ஆற்–ற–வேண்–டிய கட–மையை நிறை–வேற்–றத் தவ–றி–னால் இறை–வ– னின் மகத்–து–வ–மும் வல்–ல–மை–யும் தங்–க–ளைப் பழி–வாங்–கி யே தீரும் என்– ப– தை– யும் அவர்– க ள் உணர்ந்தே இருக்கிறார்– க ள். இறை– வ னை நேசிப்– ப – து ம் அந்த நேசத்– தி ன் அடிப்– ப – ட ை– யில் இறை– வ – னி ன் நேசத்– து க்– கு – ரி ய மக்– க ளை

நேசிப்– ப – து ம் இறை– வ – னு க்கு ஆற்– ற – வே ண்– டி ய கட–மை–க–ளில் அடங்–கும். இறை–வ–னின் பேராற்–றல், மகத்–து–வம் ஆகி–ய– வற்–றைப் பற்–றிய விழிப்புணர்வு ஒரு–வரை எல்–லா–வகை – ய – ான உரி–மைப் பறிப்பிலி–ருந்– தும் விலக்கி வைத்–து–வி–டும். இறை–நம்–பிக்–கை–யா–ளர்–கள் அனை– வ–ரும் ஒரு–வர் மற்–ற–வ–ரு–டன் அன்–பின் உற– வ ால் பிணைக்– க ப்– ப ட்– டு ள்– ள – ன ர். இறை–வன் மகத்தான–வன், பேராற்–றல் மிக்–கவ – ன் எனும் உணர்வு நம்–பிக்–கைய – ா–ளர்– கள் அனை–வ–ரை–யும் ஒரே சிந்–தனை க�ொண்–ட– வர்–க–ளாய் ஆக்–கி–வி–டு–கி–றது. அவர்–கள் ஒரு–வர் மற்–ற–வரை அந்–நி–யர்–க–ளாய்ப் பார்ப்–ப–தில்லை. உண்– மை – யி ல் ச�ொல்– ல ப்– ப�ோ – ன ால் அவர்– கள் இந்த உலக வாழ்–வைக்–கூட இறை–வ–னின் நிழ– லி ல்– த ான் கழிக்– கி ன்– ற – ன ர். அதற்கு நேர்– மா–றாக, இறை–வ–னைப் பற்றி அறி–யா–த–வர்–க–ளின் வாழ்–வும் இறை–நம்–பிக்–கை–யற்–ற–வர்–க–ளின் வாழ்– வும் அற்–ப–மான உலக லா–பங்–கள், ச�ொகு–சு–கள் ஆகி–யவ – ற்–றைச் சார்ந்தே வாழ்–கின்–றன. இது–தான் உண்மை. இந்த உண்மை இன்–றில்–லா–விட்–டா–லும் நாளை வெளிப்–பட்டே தீரும். இத–னால்–தான் இறை–வ–னின் மகத்–து–வத்–தின் கார–ண–மாக ஒரு–வர் மற்–ற–வ–ரு–டன் அன்–பு–றவை வலுப்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–ட–வர்–க–ளுக்கு மறுமை நாளில் இறை–வன் தன்–னு–டைய நிழ–லில் இடம் தரு–வான் என அறி–விக்–கப்–பட்–டது. இ றை – வ – னு க் – க ா – க வே ந ே ச ம் க�ொ ள் – வ�ோம். இறை–வ–னுக்–கா–கவே அன்பு பாராட்–டு– வ�ோம். இறை–வ–னின் அருளை இம்–மை–யி–லும் மறு–மை–யி–லும் பெறு–வ�ோம்.

Þvô£Iò õ£›Mò™

இந்த வார சிந்–தனை “ ம னி – த ன் ய ா ர ை ந ே சி க் – கி ன் – ற ா ன � ோ அவ–ரு–டன்–தான் (மறு–மை–யில்) இருப்–பான்.”நபி–ம�ொழி (புகாரி)

- சிரா–ஜுல்–ஹ–ஸன்

19


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

கரு–வ–டிக்–குப்–பம்

சீர்மிகு வாழ்வருளும்

சித்தானந்தர்

து 18ம் நூற்–றாண்டு. கட–லூர் அரு–கே–யுள்ள வண்–டிப்–பா–ளை–யத்–தில் சித்–தா–னந்த சுவா– மி– க ள் அவ– த – ரி த்– த ார். திரு– வ – ரு – ள�ோ டு அந்– த க் குழந்தை பிறந்–த–வு–டன் அந்த வீட்–டில் லட்–சுமி கடாட்–சம் ஒளி–விட்–டுப் பிர–கா–சித்–தது. நாட்–கள் வளர்ந்–தன. குழந்தை சிறு–வ–னாக மாறி–னான். திருப்–பா–தி–ரிப்–பு–லி–யூ–ரில் உள்ள பாட–லீஸ்–வ–ரரை வழி–ப–டத் த�ொடங்–கி–னான். எவ– ன�ொ – ரு – வ ன் அனைத்– தை – யு ம் இறை– வ – னுக்–குச் சமர்ப்–பித்–து–விட்டு அவனே கதி என்று அவ–னையே ந�ோக்கி நிற்–கி–றான�ோ அவ–னி–டம் இறை–வன் ஒளி–விட்–டுப் பிர–கா–சிப்–பான். கோயி– லில் கண்–மூ–டிச் சய–னித்–தி–ருந்த சிறு–வ–னின் உள்– ளம் மான–சீ–க–மாக ஆண்–ட–வ–னையே த�ொழுது க�ொண்–டி–ருந்–தது. நேரம் நள்–ளி–ர–வைக் கடந்து க�ொண்–டி–ருந்–தது. அப்–ப�ோது சர்–வேஸ்–வ–ர–னின் அருட்–பார்–வை–யும், அம்–பி–கை–யின் கடைக்–கண் பார்–வை–யும் சிறு–வன் சித்–தா–னந்–தர் மேல் படத் த�ொடங்–கி–யது. பாட–லீஸ்–வ–ரர் க�ோயி–லில் சிவ–பெ–ரு–மானை உள்–ளத்–தில் நினைந்து ஊனு–ருக, சிறு–வன் சித்– தா–னந்–தன் பக்–திப் பர–வச – ம – ாய் நின்–றப�ோ – து, ஜெக– மெல்–லாம் வாழும் உயிர்–க–ளி–டத்–தில் கருணை

20

மழை ப�ொழிந்–துவ – ரு – ம் ஈசன், உமா–மக – ே–ஸ்வர– ர– ாய் காட்சி தந்–தான். ஆதி–யும் அந்–த–மும் இல்–லாத அருட்–பெ–ருந்–ஜ�ோ–தி–யாய் விளங்–கும் ஆண்–ட–வ– னின் அருட்–காட்–சியை வர்–ணிக்க வார்த்–தைக – ளி – ல் இட–மேது? எல்–லை–யில்லா பரம்–ப�ொ–ருளே! இன்று நான் பிறந்த பய–னைப் பெற்–றேன். எனக்கு ஜீவன்–முக்தி அடைய அருள்–பு–ரிய வேண்–டும் என்று கேட்டு இறைஞ்சி நின்–றார். ஆண்–டவ – ன் சித்–தா–னந்–தரு – க்கு அருட் கடாட்–சம் புரிந்து மறைந்–து–விட்–டார். சித்–தா–னந்–த–ருக்–குச் சித்–து–கள் பெரு–கி–யது. பக்–தர்–க–ளின் தீராத ந�ோய்–களை எல்–லாம் அவர் தீர்த்து வைத்–துப் புகழ் பெற்–றார். மக்–கள் அவ– ரைச் சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் என்று அன்–பு–டன் அழைத்து வந்–தார்–கள். த�ொடர்ந்து இறை–வழி – ப – ாடு ெசய்–து–வந்–தார் சித்–தா–னந்–தர். ஆண்–டு–கள் பல கடந்–தன. சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளுக்கு நாற்–பது வய–தா–கி–யது. சித்–தா–னந்த சுவா–மி–களை பாண்–டிச்–சே–ரிக்கு வர–வழை – த்து இறைத்–த�ொண்–டுக – ள் செய்ய இறை– வன் திரு–உள்–ளத்–தில் நினைத்–தான் ப�ோலும். அதற்–கான அழைப்பை முத்–துக்–கு–மா–ர–சாமி


10.3.2018 ஆன்மிக மலர் பிள்ளை மூலம் சித்– த ா– ன ந் – த – ரு க்– கு த் தெரி– வி த்– த ான். முத்–துக்–கு–மா–ர–சாமி பிள்ளை பாண்–டிச்–சேரி முத்–திய – ால்–பேட்– டை–யைச் சேர்ந்–த–வர். இவ–ரது மனைவி அன்–னம்–மா–ளுக்கு தீராத ந�ோய் இருந்து வந்–தது. அதை நிவர்த்தி செய்ய சித்– தா–ன ந்த சுவா–மி–க–ளால் மட்– டுமே முடி–யும் என்று ஒரு–வர் கூறக் கேட்டு சித்–தா–னந்–தரை – த் தேடிக் கட–லூர் பாட–லீஸ்–வ–ரர் க�ோயி–லுக்கு அவர் வந்–தார். அங்கு சித்–தா–னந்த சுவா– மி– க – ள ைக் கண்டு வணங்– கி – னார். முத்– து க்– கு – ம ா– ர – ச ாமி பி ள் – ள ை – யி ன் க ஷ் – ட த்தை மனக் கண்–ணால் கண்ட சித்– தா–னந்த சுவா–மிக – ள், அவ–ரிட – ம் ‘‘புறப்–ப–டு–’’ ப�ோக–லாம் என்று கூறி, முத்–துக்–கு–மா–ர–சாமி பிள்– ளையை அழைத்–துக் க�ொண்டு க�ோயி–லிலி – ரு – ந்து வெளியே வந்– தார். கட–லூர் வண்–டிப் பாளை– யத்–தில் பிறந்த சித்–தா–னந்–தர் பாண்– டி ச்– சே ரி எல்– லையை நெருங்–கி–னார். ஞான–பூமி தன் ஞான மகனை அன்–புக்–க–ரம் நீட்டி வர–வேற்–றது. சித்– த ா– ன ந்த சுவா– மி – க ள் பாதம் முத்– து க்– கு – ம ா– ர – ச ாமி பிள்– ள ை– யி ன் வீட்– டி ல் பட்– ட – தும், அன்–னம்–மா–ளின் ந�ோய் பறந்–த�ோடி – ய – து. முத்–துக்–கும – ா–ர– சாமி பிள்ளை அன்–னம்–மா–ளின் வேண்–டுக – �ோ–ளுக்கு இணங்க, சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் அவ– ரது வீட்–டிலேயே – தங்கி இருக்க ஒப்–புக்–க�ொண்–டார். சுவா–மி–க– ளின் வரு– கையை அறிந்த முத்– தி – ய ால்– பேட்டை மக்– க ள் கூட்–டம் கூட்–ட–மாக அவ–ரைத் தேடி வர ஆரம்–பித்–த–னர். சித்– தா–னந்த சுவா–மி–கள் பக்–தர்–க– ளின் விருப்– ப த்– தி ற்– கி – ணங்க அ வ ர் – க ள் வீ டு – க – ளு க் – கு ச் செல்–வ–துண்டு. எங்கு அவர் சென்–றா–லும் இர–வில் முத்–துக்– கு–மா–ர–சாமி பிள்ளை வீட்–டிற்கு வந்–து–வி–டு–வார். தீராத ந�ோயா? குழந்–தைப்– பேறு இல்–லையா? சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளி–டம் செல்–லுங்–கள். உங்–கள் குறை தீர்ந்–து–வி–டும் என்று ச�ொல்–லும் அள–வுக்கு அவர் புகழ் பர–வி–யது.

ஒரு நாள் மாலை சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் முத்–துக்–கு–மா–ர–சா–மிப் பிள்–ளை–யு–டன் கரு–வ–டிக்–குப்–பம் வழி–யா–கச் சென்று க�ொண்டு இருந்– தார். அப்–ப�ோது முத்–துக்–கு–மா–ர–சா–மிப் பிள்–ளைக்–குச் ச�ொந்–த–மான த�ோட்–டம் வந்–தது. ‘‘இது–தான் நம்ம த�ோட்–டம்–’’ என்று சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளுக்–குப் பிள்ளை கூறி–னார். சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளும் சிரித்–துக் க�ொண்டே ‘‘வா ப�ோக–லாம்–’’ என்று கூறிக்–க�ொண்டு வேக–மா–கத் த�ோட்–டத்–திற்–குள் சென்–றார். அங்கு ஒரு இடத்தை மிக–வும் ஆழ்ந்த நிலை–யில் உற்று ந�ோக்–கின – ார். சிறிது நேரம் அதே நிலை–யில் இருந்–தார். பிள்–ளைக்கு ஒன்–றும் புரி–யவி – ல்லை. திடீ–ரென்று சித்–தா–னந்த சுவா–மிக – ள் முத்–துக்–கும – ா–ரச – ா–மி பிள்–ளை–யின் காதில் ஒரு ரக–சி–யம் கூறி–னார். பிள்–ளை–யி–டம், சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் ஒரு இடத்தை சுட்–டிக்– காட்டி இது இங்–கு–தான் இருக்–க–ப�ோ–வுது என்று தன் உட–லை–யும், அந்த இடத்–தை–யும் மூன்று முறை சுட்–டிக் காட்–டி–னார். இன்–ன�ொரு இடத்தை சுட்–டிக் காட்டி பிள்–ளை–யின் மனைவி அன்–னம்–மா–ளின் சமா–தி–யும் இங்–கு–தான் என்று அவர் கூறி–னார். இதைக் கேட்டு முத்–துக்–கு–மா–ர–சாமி பிள்ளை அதிர்ச்சி அடைந்–தார். மழ–லைச் செல்–வங்–க–ளு–டன் க�ொஞ்–சிக் குலா–வு–வது என்–றால் சித்–தா–னந்த சுவா–மிக – ளு – க்கு மிக–வும் இஷ்–டம். குழந்–தைச் செல்–வங்–க– ளுக்கு அவர் பல சித்து விளை–யாட்–டு–களை நடத்–திக் காட்–டு–வார். குழந்–தை–க–ளி–டம் உங்–க–ளுக்கு நான் மயி–லம் க�ோயில் திரு–வி–ழாக் காட்–சி–க–ளைக் காட்–டு–கி–றேன் படுத்–துத் தூங்–குங்–கள் என்–பார். குழந்– தை–கள் கண் அயர்ந்–த–வு–டன் அவர்–கள் கண்–முன்–னால் மயி–லம் திரு–வி–ழாக் காட்–சி–கள் க�ோலா–க–ல–மா–கத் தெரி–யும். இப்–ப–டி–யா–கச் சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளின் லீலை–கள் த�ொடர்ந்–தது. சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் தன் ஜீவன் முக்தி அடை–யப்–ப�ோ–கும் நாளை நன்–றாக அறிந்து வைத்–தி–ருந்–தார். அவர் சமாதி அடை–யப் ப�ோகும் தினத்–திற்கு முன்–தி–னம் அவர் இப்–ப�ோ–துள்ள சித்–தா–னந்த சுவாமி க�ோயி–லுக்கு வந்–தார். அவ–ரு–டன் ஏரா–ள–மான பக்–தர்–க–ளும் வந்–த–னர். அவர்–க–ளி–டம் சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் நான் சீக்–கி–ரம் இவ்–வி–டம் வந்–து–வி–டு–வேன். அதன் பிறகு நீங்–கள் எல்–லாம் இங்கு வாருங்–கள் என்–றார். சித்–தா–னந்த சுவா–மிக – ள் மனித நிலை–யைக் கடந்–தவ – ர் அவ–ருக்–குப் பசி தாகம் இல்லை. சுக துக்–கம் இல்லை, யாரா–வது வற்–பு–றுத்தி சாப்–பி–டச் ச�ொன்–னால் மட்–டும் சாப்–பி–டு–வார். சித்–தா–னந்த சுவா–மி–க–ளுக்கு வயது அறு–ப–தைக் கடந்–தது. 1837ம் ஆண்டு மே மாதம் 28ம் தேதி வெள்–ளிக்–கி–ழமை சுவா–மி–க–ளுக்கு ஒரு அருட்–கு–றிப்பு கிடைத்–தது.

21


ஆன்மிக மலர்

10.3.2018

தாம் பூமிக்கு வந்த ந�ோக்–கம் நிறை–வே–றப் ப�ோகி–றது என்–பதை அவர் உணர்ந்–தார். அதன்– பி–றகு அவர் ம�ௌனத்–தைக் கடைப்–பிடி – த்–தார். தாம் இனி நிலைத்த பேரா–னந்–தப் பெரு–வெளி – யி – ல் வாழப் ப�ோவதை நினைத்து ஆனந்–தப் பர–வச – ம – டைந் – த – ார். தாம் சமாதி ஆகப்–ப�ோ–வதை மூன்று மாதத்–திற்கு முன்பே மக்–க–ளி–டம் சித்–தா–னந்–தர் தெரி–வித்–தார். ஒரு நாள் சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் முத்–துக்–கு– மா–ர–சாமி பிள்–ளை–யி–டம் பேசிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். அப்–ப�ோது அவர் பிள்–ளைை–யப் பார்த்து ‘‘ஏவி–ளம்பி ஆண்டு வைகாசி மாதம் 28ம் தேதி வெள்–ளிக் – கி – ழ – மை – ய ன்று எனக்கு கல்– ய ா– ண ம் நடக்– க ப் ப�ோகுது இதை எல்–ல�ோ–ரும் அறி–யும்–ப–டிச் செய்’’ என்று கூறி–னார். இதை கேட்ட பிள்ளை அதிர்ச்சி அடைந்–தார். இந்த நிகழ்ச்சி சித்–தா–னந்–தர் சமாதி அடை–வ–தற்கு 10 நாட்–களு – க்கு முன் நடந்–தது. நாட்–கள் வேக–மா–கக் கடந்–த–ன. த�ொண்–டர்–கள் ச�ொல்–ல�ொணா துய–ரத்– தில் மூழ்கி இருந்–த–னர். சுவா–மி–க–ளுக்கு அபி–ஷேக ஆரா–த–னைக்–கு–ரிய ப�ொருட்–கள் வந்து குவிந்–தன. பக்–தர்–களி – ன் கண்–களி – ல் நீர் ததும்–பிய – து. சுவா–மிக – ள் தாம் உப–ய�ோ–கித்து வந்த கைக்–க–டி–கா–ரத்–தை–யும் பாதக் குறட்–டையு – ம் ச�ொக்–கலி – ங்–கப் பிள்–ளை–யிட – ம் க�ொடுத்–தார். 28.5.1837 அன்று சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் முத்– துக்–கு–மா–ர–சாமி பிள்ளை வீட்–டிற்கு வந்–தார். முத்–தி– யால்–பேட்–டை–யில் உள்ள சிங்–கா–ரத் த�ோட்–டத்–தில் வந்–தம – ர்ந்–தார். த�ொண்–டர்–களி – ட – ம் செய்ய வேண்–டிய முறை–க–ளைச் ச�ொன்–னார். பின் அமை–தி–யா–னார். சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் பத்–மா–ச–னத்–தில் உட்– கார்ந்–தார். அவ–ருக்கு அபி–ஷே–கம் நடந்–தது. கற்–ப– னைக்கு எட்–டாத அளவு ஆரா–தனை நடந்–தது. கற்–பூர தீபம் ஜெகஜ்–ஜ�ோதி – ய – ாக உயர்ந்து உயர்ந்து எரிந்–தது. தீப ஒளி–யில் சுவா–மிக – ள – ைப் பார்த்–தார்–கள்,

22

த�ொண்–டர்–கள். பக்–தர்–கள் கரம் கூப்–பிக் கண்–ணீர் மல்க வணங்–கி–னார்–கள். உல–கத்ை–தயே மறந்து சிலர் வணங்–கின – ார்–கள். காலத்–தைக் கடந்த வள்–ள– லைப் ப�ோற்–றித் துதி பாடி–னார்–கள். அபி–ஷேக ஆரா–தனை – க – ள் செய்–தார்–கள். அவை முடிந்த அதே சம–யத்–தில் சுவா–மி–கள் பரி–பூ–ரண சமாதி நிலை அடைந்து இருந்–தார். இதைக் கண்ட பக்–தர்–கள் பேரா–னந்த நிலை எய்–தி–னர். சி த் – த ா – ன ந ்த சு வ ா – மி – க ள் இ றை – வ ன் திரு– வ – டி – ய – டைந் – த – தை க் கேட்– டு ப் பாண்– டி ச்– சே ரி மக்– க ள் மட்– டு – மி ன்றி, பக்– க த்து ஊர் மக்– க – ளு ம் திரண்டு வந்–த–னர். ஈடு செய்ய இய–லாத இழப்–பாக நேர்ந்–துவி – ட்ட சித்–தா–னந்–தரி – ன் முடி–வுக்–கா–கக் கத–றி– னார்–கள். முன்–னரே தெரிந்த முடி–வாக இருந்–தா–லும் நடந்–துவி – ட்–டப�ோ – து அதைப் பக்–தர்–கள – ால் தாங்–கிக் க�ொள்ள முடி–ய–வில்லை. சுவா–மிக – ளு – க்கு அபி–ஷேக ஆரா–தனை முடிந்து சுவா–மிக – ள் திரு–மேனி – யை சமா–திக்கு வைக்க எடுத்– துச் ெசல்–லும் நேரத்–தில் யாருமே எதிர்–பா–ராத வண்–ணம் மெய்–சி–லிர்க்க வைக்–கும் வகை–யில் அந்த அற்–பு–தம் நடந்–தது. க�ோடி சூரிய பிர–காச ஒளி வெள்–ளத்–து–டன் சித்–தா–னந்த சுவா–மிக – ள் உயிர்த்–தெ–ழுந்–தார். அழுத கண்–ணீரு – ட – னு – ம், கும்–பிட்ட கையு–டனு – ம் கூடி நிற்–கும் பக்–தர்–கள் கூட்–டத்–தைப் பார்த்–தார். அவர்–க–ளி–டம் சுவா–மி–கள் தான் மூர்ச்–சை–யா–வ–தற்கு முன்–னர் நேரில் கூறிய அபி–ஷேக ஆரா–தனை – க – ள் முறை–யாக நடக்–க–வில்லை அதை மீண்–டும் எப்–ப–டிச் செய்ய வேண்–டும் என்று விளக்–க–மா–கக் கூறி–னார். சிறிது நேரம் அவ–ரது திருக்–க–ரம் பக்–தர்–க–ளுக்கு ஆசி வழங்–கி–யது. அதன் பிறகு அவர் மீண்–டும் சமாதி நிலை அடைந்–தார். கண்–முன்னே நடந்த இந்த வியத்–தகு காட்–சியை பக்–தர்–க–ளால் நம்ப முடி–ய–வில்லை. சுவா–மி–க–ளின்


10.3.2018 ஆன்மிக மலர் லீலையை உணர்ந்த அவர்–கள் மெய்–சி–லிர்த்து கையெ– டு த்து வணங்கி ஆனந்– த க் கண்– ணீ ர் வடித்–தார்–கள். அழ–கிய புஷ்ப விமா–னம் செய்து, சுவா–மிக – ளி – ன் திரு–மேனி – யை அதில் எழுந்–தரு – ள – ச் செய்து பல்–லா– யி–ரக்–க–ணக்–கான பக்–தர்–கள் புடை–சூழ முத்–தி–யால்– பேட்டை வெள்–ளாள வீதி வழி–யாக ஊர்–வ–ல–மாக எடுத்–துச் சென்று பாண்–டிச்–சேரி – க்கு வடக்கே உள்ள கரு–வடி – க்–குப்–பத்–தில் முத்–துக்–கும – ா–ரச – ாமி த�ோட்–டத்– திற்–குச் சென்–றார்–கள். அங்கு சுவா–மிக – ள் குறிப்–பிட்ட இடத்–தில் சமாதி செய்–த–னர். சமா–திக்கு மேல் க�ோயில் கட்ட அப்–ப�ோது இருந்த பிரெஞ்சு அர– ச ாங்– க த்– தி – ட ம் அனு– ம தி பெற வேண்–டும். இதற்–காக இங்–கி–ருந்து அதி–கா– ரி–கள் பிரெஞ்சு அர–சுக்கு எழுதி கேட்–கப்–பட்–டது. அங்–கி–ருந்து அனு–மதி கிடைத்த பிறகு க�ோயில் கட்–டப்–பட்–டது. தற்–ப�ோது சித்–தா–னந்த சுவா–மிக – ளி – ன் சமாதி ஒரு சிறந்த சிவா–ல–யம் ப�ோன்று காட்சி அளிக்–கி–றது. ஆலய ராஜ–க�ோ–பு–ரத்–தைக் கடந்–த–தும் இடது புறம் நாகப்–பி–ர–திஷ்டை செய்–ய ப்– பட்ட அர– ச– ம– ர த்தை தரி–சிக்–க–லாம். முக–மண்–ட–பம் ஏரா–ள–மான யாளி–க– ளு–டன் அனைத்து சித்–தபு – ரு – ஷ – ர்–கள், மகான்–களி – ன் சுதைச்–சிற்–பங்–களு – ட – ன் ப�ொலி–வுற அமைந்–துள்–ளது. மண்–டப மேல் விதா–னத்–தில் அழ–கிய சித்–தி–ரங்–கள் கண்–கள – ைக் கவர்–கின்–றன. அதில் குரு விநா–யக – ர், நான்கு புறங்–களி – ல் நின்று பார்த்–தா–லும் க�ோமு–கம்

நம்மை ந�ோக்–கியே காணப்–படு – ம் சிவ–லிங்–கமூ – ர்த்தி, ரிஷப குஞ்–சர சிற்–பம் ப�ோன்–றவை குறிப்–பி–டத்– தக்–கவை. பார–தி–யார் இத்–த–லத்–தைப்–பற்றி பாடி– யுள்–ளத – ால் அவ–ரின் திரு–வுரு – வ – ச்–சிலை – யு – ம் அழ–குற இம்–மண்–ட–பத்–தில் உள்–ளது. தல விநா–ய–கரை தரி– சித்து வலம் வந்–தால் மூலக்–க–ரு–வ–றை–யில் சுவா– மி–களி – ன் சமா–தியி – ன் மேல் சிவ–லிங்–கம் பிர–திஷ்டை ெசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. இத்–தல தட்–சிண – ா–மூர்த்–திக்கு விசே–ஷ–மான அர்ச்–சனை செய்–யப்–ப–டு–கி–றது. . க�ோயில் பிரா– க ா– ர த்– தி – லு ள்ள புற்– று – க – ளு ம் மரங்–க–ளும் தெய்–வத்–தன்மை உடை–ய–ன–வா–கக் கரு–தப்–பட்டு வரு–கின்–றன. திரு–ம–ணம் ஆகா–த–வர்– கள் அல்–லது திரு–ம–ணம் தடைப்–பட்–டுச் செல்–லும் நிலை–யில் உள்–ளவ – ர்–கள், அவர்–கள் ஆண், பெண் யாராக இருந்–தா–லும் 9 தடவை தேங்–காய் மூடி தீபத்– து–டன் பிள்–ளை–யாரை வலம் வந்–தால் விரை–வில் திரு–ம–ணம் நடந்–து–வி–டு–மாம். குழந்தை பாக்–கி–யம் இல்–லா–தவ – ர்–கள், சித்–தா–னந்–தரை வேண்டி மழலை வரம் பெற்–றுத் தங்–கள் பிள்–ளைக்கு ஆனந்–தன், சித்– த ா– ன ந்– த ன், ஆனந்தி எனப் பெயர் சூட்டி மகிழ்–கின்–ற–னர். சித்–தா–னந்த சுவா–மி–கள் வைகாசி மாதம் 15ம் தேதி வெள்–ளிக்–கிழ – மை ஜீவ–முக்தி அடைந்–தத – ால், வரு– ட ம் த�ோறும் வைகாசி மாதம் 15ம் தேதி குரு–பூஜை விழா சிறப்–பாக நடந்து வரு–கி–றது.

- ந.பர–ணி–கு–மார்

23


Supplement to Dinakaran issue 10-3-2018 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/18-20

24

Anmegam  
Anmegam  

Anmegam,Weekly,Books

Advertisement