Page 1

3-11-2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

புதுப்பொண்ணு

சமந்தா

எக்ஸ்க்ளூஸிவ் பேட்டி

பக்காவா ஒரு படம்


தஞ்சை மண்ணின் பெருமை பேசும்

வீரையன்! வ ர– ல ாற்– று ப் படம் எடுப்– ப து ஒரு வகை என்–றால், வர–லாற்–றுக் காலத்–தின் மிச்– சங்–க–ளாக இருக்–கும் இடங்–களை தேடிக் கண்– டு – பி – டி த்து அந்த இடங்– களை மைய– ம ாக வைத்து சமூ–கப் படம் ஒன்றை இயக்–குவ – து இரண்– டாம் வகை. இந்த வகை–யில்–தான் ‘வீரை–யன்’ படத்தை இயக்கி இருக்–கி–றார் எஸ்.பரீத். தஞ்–சா– வூர்–கா–ரர். ‘வீரை–யன்–’–தான் இவ–ரது முதல் படமே. “ச�ோழ மன்–னர்–கள் ஆண்ட தஞ்சை மண் பழம்–பெ–ருமை மிக்–கது. அரண்–ம–னை–கள், க�ோட்– டை–கள், க�ோயில்–கள், அணை–கள், சத்–தி–ரங்–கள் என அவர்–கள் விட்–டுச் சென்ற அடை–யா–ளங்–கள் நிறைய இருக்–கி–றது. இன்–றைக்கு அவற்–றில் பல பரா–ம–ரிக்–கப்–ப–டா–மல் பாழ–டைந்து கிடக்–கி–றது. எனக்கு அதை காணும்– ப�ோ – தெ ல்– லாம் அரிய வர–லாற்று ப�ொக்–கிஷ – ங்–கள் இப்–படி அழிந்து ப�ோகி– றதே என்ற கவலை வரும். காவிரி ஆற்–றங்–கரை த�ோறும் இப்–படி புதர் மண்–டிக் கிடக்–கும் சுமார் 40 இடங்–களை கண்–டு–பி–டித்து அந்த இடங்–களை புல்– ட�ோ – ச ர் கொண்டு சுத்– த ப்– ப – டு த்தி அந்த இடங்–களு – க்கு ஏற்ற ஒரு கதையை தயார் செய்து அங்கு காட்–சி–களை படம்– பி–டித்து படத்தை உரு–வாக்கி இருக்–கி– றேன்” என்று தன்– ன ம்– பி க்– க ை– ய�ோடு பேசு–கி–றார் பரீத்.

கதை. தஞ்சை மக்–களி – ன் வாழ்–விய – ல், அவர்–கள – து நம்–பிக்–கையை அழுத்–தம – ாக பதிவு செய்–கிற படம். ஹீர�ோ, ஹீர�ோ–யின், வில்–லன்–க–ளுக்கு இருக்–கிற கட்–டம – ைப்பை மாற்றி சூழ்–நிலை – க – ளு – ம், சம்–பவ – ங் –க–ளுமே கதையை நகர்த்–திச் செல்–லும்.”

“படத்–தில் ேபயும் இருப்–ப–தாக கூறப்–ப–டு–கி–றதே?” “தஞ்சை மக்– க – ளி ன் நம்– பி க்கை சார்ந்த ஒரு விஷ–யம் படத்–தில் இருக்–கி– றது. அது சர–சம்மா என்–கிற ஒரு பெண்– ணின் ஆவி. தஞ்சை மண்–ணில் இப்– ப�ோ–தும் பேசப்–படு – ம் சர–சம்மா கதையை க�ொஞ்–சம் திகில் கலந்து இணைத்–திரு – க்– கி–ற�ோம். திகி–லா–க–வும், சுவா–ரஸ்–ய–மா–க– “படத்–த�ோட கதை என்ன?” வும் இருக்–கும். இந்–தியா பாகிஸ்–தான் “இது த�ொண்–ணூ–று–க–ளின் பின்–ன– படத்–தில் நடித்த ஷைனி ஹீர�ோ–யி–னாக ணி–யில் ஒரே ஆண்–டில் நடக்–கிற கதை. அறி–முக – ம – ா–கிற – ார். இனிக�ோ பிர–பா–கர– ன் தந்தை மகன் பாசம், காதல் குடும்–பம் லீட் கேரக்–ட–ரில் நடிக்–கி–றார். ஆடு–க–ளம் நட்பு, சமூ–கத்–தால் உத–வாக்–க–ரை–கள் நரேன், வேலா ராம–மூர்த்தி, கயல் வின்– எஸ்.பரீத் என்று ஒதுக்–கப்–பட்ட மூன்று பேர். இப்–படி செண்ட், இவர்– க – ளு – ட ன் திரு– ந ங்கை மூன்று வித–மான வித்–தி–யா–ச–மான களங்–க–ளில் பி ரீ த் – தி – ஷ ா – வு ம் மு க் – கி ய கே ர க் – ட – ரி ல் கதை பய–ணிக்–கிற – து. இந்த மூன்று களத்–தின் மனி– நடித்–தி–ருக்–கி–றார்.” தர்–கள் ஒரே புள்–ளி–யில் இணைந்து பய–ணிக்–கிற

2

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

- மீரான்


3.11.2017 வெள்ளி மலர்

3


‘பக்கா’வா ஒரு படம்!

ர–ப–ர–வென்று ஐம்–பத்து ஐந்து நாளி–லேயே ம�ொத்த ஷூட்–டிங்–கை–யும் முடித்–து–விட்டு, ப�ோஸ்ட் புர�ொ– ட க்– –‌ஷ ன் பணி– க – ளி ல் படு பிசி–யாக இருக்–கி–றார் ‘பக்–கா’ இயக்–கு–நர் எஸ். எஸ்.சூர்யா. இது–தான் அவ–ருக்கு முதல் படம் என்–றா–லும், அறி–முக இயக்–கு–நர்–க–ளுக்கே உரிய எந்த தடு–மாற்–ற–மும் இல்–லா–மல் வேலை பார்த்– துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். பேச்–சும் ர�ொம்–பவே கேஷு–வல். “டைட்– டி லே ‘பக்– க ா– ’ வா அமைஞ்– சு – டு ச்சி. படு ஜாலியா ஒரு படம் பண்–ணி–யி–ருக்–க�ோம். முதல் ரீல்– ல ே– ரு ந்து கடைசி ரீல் வரைக்– கு ம் எந்த டென்–ஷ–னும் எந்த பட–ப–டப்–பும் இல்–லாம சிரிச்–சிட்டே இருக்–கிற மாதி–ரி–யான ஒரு கதை. ஆனா, திரைக்–கதை ட்ரீட்–மென்ட் பின்–னி–டும். ரெண்–டரை மணி நேரம் ப�ொழு–து–ப�ோக்க வர்ற ரசி–கர்–களை க�ொஞ்–ச–மும் ஏமாத்–தாம, அவங்– களை முழு–மையா திருப்–திப்–ப–டுத்–துற ஒரு படம். என்–ன�ோட முதல் படத்–து–லேயே பெரும் நட்–சத்– திர பட்–டா–ளத்–த�ோட களம் இறங்–கு–றேன்” என்று ஜாலி–யாக பேச ஆரம்–பிக்–கி–றார் சூர்யா. “பத்து வரு–ஷத்–துக்–கும் மேலே ப�ோராடி நீங்க பெற்–றி– ருக்–கிற வாய்ப்பு இல்–லையா இது?” “மீதி? ம�ொத்–தம – ாக பார்த்தா பதி–னாறு வருஷ ப�ோராட்–டம் சார் என்–ன�ோ–டது. இயக்–கு–நர்–கள் பேர–ரசு, மது–ரவ – ன், சுராஜ்-னு நான் வேலை பார்த்த டைரக்–டர்–கள் லிஸ்ட் பெருசு. இவங்க எல்–லாமே

4

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

கமர்–ஷி–யலா ஹிட் க�ொடுத்–த–வங்க என்–ப–தால் சினி–மா–வில் வேலை பார்ப்–பது பற்றி சக–ல–மும் இவர்–க–ளி–டம் கத்–துக்க முடிஞ்–சது. என்–ன�ோட ஒவ்–வ�ொரு டைரக்–டரு – மே ஒவ்–வ�ொரு ஆசி–ரிய – ர்னு ச�ொல்–லு–வேன். மூணு பேருமே கமர்–ஷி–யல் சினி– மாவை ஜனங்– க – ளு க்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்– ப டி பேக்–கேஜ் பண்ணி க�ொடுக்–கி–ற–துன்னு கிளாஸ் எடுத்–த–வங்க. ஆனா, அதை ச�ொல்ற பாணி–யில அவங்க அவங்க அவங்–க–ளுக்கு உரிய தனித்– தன்–மை–ய�ோடு வேறு–பட்டு இருப்–பாங்க. பக்கா மாஸ் ஹீர�ோ–வுக்–கான கமர்–ஷி–யல் படம் எப்–படி தர–ணும்–கிற – தை பேர–ரசு சார்–கிட்ட கத்–துக்–கிட்–டேன். மாஸ் படத்–துல ஆக்‌ ஷ – னு – க்கு சமமா, காமெ–டிக்கு முக்–கிய – த்–துவ – ம் தர்ற வித்–தையை சுராஜ் சார்–கிட்ட கத்–துக்–கிட்–டேன். குடும்–பக் கதை–யில முதல் பாதி ஜன–ரஞ்–ச–க–மா–வும் இரண்–டாம் பாதியை எம�ோ–ஷ– னா–வும் தர்ற பாணியை ராசு மது–ர–வன் கத்–துக் க�ொடுத்–தார். இப்–படி என்–ன�ோட குரு–நா–தர்–கள�ோ – ட கல–வை–யா–தான் நான் உரு–வாகி வந்–தி–ருக்–கேன். ‘பக்–கா’ படத்–த�ோட கதையை பக்–காவா உரு–வாக்– கிட்டு தயா–ரிப்–பா–ளர்–கள் கிட்ட ச�ொன்–னப்போ, விக்–ரம் பிர–பு–கிட்ட கதை ச�ொல்ல ச�ொன்–னாங்க. அவ–ருக்கு கதை ர�ொம்ப பிடிச்–சிப்–ப�ோச்சு. உடனே டேக் ஆஃப் ஆயி–டுச்–சி.”

“நீங்க ச�ொல்–றதை வெச்–சுப் பார்த்தா, ‘பக்–கா’ படத்–துலே விசில் அடிக்க நிறைய ஏரியா இருக்–கும் ப�ோலி–ருக்கே?” “ஆமாம். இது நிச்–ச–யமா மாஸ் படம்–தான்.


ஆனா, ஆக்‌ ஷ – ன் அடி–தடி – ன்னு இருக்– காது. காமெ–டிக்–கு–தான் முக்–கி–யத்– து–வம் இருக்–கும். அதுல ஆக்‌–ஷன் ஏரி– ய ா– வு ம் தேவைக்கு ஏற்ற அள– வில் இருக்– கு ம். ஆனா, படத்– து ல வில்–லன்னு ச�ொல்–லிக்–கிட்டு க�ொடூ–ர– மான காரி– ய ங்– க ள் பண்ற டெர்– ர ர் வில்–லன் யாரும் கிடை–யாது. முறை மாப்–பிள்ளை கேரக்–டர்ல சாய்–தினா வர்–றாரு அவர்–தான் படத்–துல வில்– லன். ஆனா–லும் கடைசி வரைக்–கும் வில்–லனா இருக்க மாட்–டார். படத்– துல வர்ற மத்த வில்–லன் கேரக்–டர்–க– ளும் அப்–ப–டித்–தான். ரெண்டு ஊரை பத்–தின கதை–யிது. அந்–தந்த ஊர்ல நடக்–கிற திரு–விழ – ாக்–கள்–தான் மெயின். அதை சுத்–தி–தான் படம் முழுக்–கவே இருக்– கு ம். திரு– வி – ழ ாக்– கள்ல நடக்– கிற கலாட்டா, காமெடி, விர�ோ–தம், காதல்னு படம் பய–ணிக்–கும். திரு–விழா ப�ோர்–ஷன் இது–வரை தமிழ் சினி–மால சின்–னத – ா–கத – ான் வந்–திரு – க்–கும். இதுல முக்–கா–வாசி படம் திரு–விழா பின்–ன– ணி– யி – ல – த ான். அத– ன ால காமெடி கதை– யி ல இந்த படம் கண்– டி ப்பா வித்–தி–யா–சப்–பட்டு இருக்–கும்.”

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

5


“ஆனா, படம் முழுக்க திரு–விழா காட்–சி–களா இருந்தா அதுவே சலிப்பா மாற–வும் வாய்ப்பு இருக்கே?” “திரு–விழா என்–பது இங்கே பின்–ன–ணி–தான். அங்கே நடக்– கி ற விஷ– ய ங்– க – ள ை– த ான் நாம ஹைலைட் பண்ணி இருப்–ப�ோமே தவிர, படம் முழுக்க திரு–வி–ழாவை காட்–டிட்டு இருந்தா கண்– டிப்பா நீங்க ச�ொன்ன மாதிரி மக்–க–ளுக்கு சலிப்பு வந்– தி – டு ம். ஆனா, பக்கா அந்த மாதிரி படம் கிடை–யாது. இதுல விக்–ரம் பிரபு, அந்த ஊர்ல இருக்–கிற கிரிக்–கெட் டீம�ோட கேப்–டன். அதி–ரடி மன்–னன் ட�ோனி–ய�ோட தீவிர ரசி–கன். காமெ–டி– யன் சதீஷ், துணை கேப்–டன். ரெண்டு ஊருக்கு நடக்–கிற கிரிக்–கெட் ப�ோட்–டி–கள், அதுல நடக்–கிற ம�ோதல், காமெ–டின்னு அது ஒரு டிராக் படத்–துல செமையா வந்–தி–ருக்கு. அதே–ப�ோல நிக்கி கல்– ராணி இந்த படத்–துல செம காமெடி கலாட்டா பண்ணி இருக்–காங்க. அவங்க தீவிர ரஜினி ரசிகை

ர�ோல்ல நடிச்–சி–ருக்–காங்க. ரஜி–னி–ய�ோட படங்–கள் அவங்க ஊர்ல ரீரி– லீ ஸ் ஆகும்– ப�ோ து அவரை ப�ோலவே கெட்–அப்–புக்கு மாறி–டு–வார். பாட்ஷா படம்னா பாட்ஷா ரஜினி மாதிரி கெட்–அப் ப�ோட்– டுக்–கிட்டு ஊர் முழுக்க பட்–டாசு வெடிக்–கி–றது, ஊர் மக்–க–ளுக்கு பிரி–யாணி ப�ோடு–ற–துன்னு அத–க–ளம் பண்–ணு–வாங்க. ப�ொதுவா நடி–கர்–க–ளுக்கு ரசி–கர் மன்–றம் வைக்–கிற – து ஆண்–கள – ா–தான் இருக்–காங்க. நாங்க ரசி–கர்–மன்–றத் தலை–வியை சினி–மா–வில் காட்–டு–ற�ோம். ரஜினி ரசி–கை–யான நிக்–கிக்கு எதிரா ட�ோனி ரசி–கர் மன்ற தலை–வரா விக்–ரம் பிரபு இருப்– பார். இவங்–க–ள�ோட செல்–ல–மான ம�ோதல்–க–ளும், ஊடல்–க–ளும் ரசி–கர்–களை ர�ொம்–பவே மகிழ்ச்–சிக் கட–லில் ஆழ்த்–தும். இதுக்கு நடுவே இன்–ன�ொரு சின்ன ஊர�ோட மைனரா ரவி மரியா. திரு–விழா காட்–சிக – ளி – ல் விக்–ரம் பிர–புவ�ோ – ட நண்–பர் சூரி–ய�ோட சர–வெடி காமெ–டிக்கு பஞ்–சமே இருக்–காது. ஊர் நாட்–டாமை கேரக்–டர்ல ஆனந்–த–ராஜ். அவ–ர�ோட ர�ோலும் ஹியூ– ம ரா பண்ணி இருக்– க�ோ ம். சிங்– கம் புலி, வையா–புரி, இமான் அண்–ணாச்–சின்னு நிறைய பேர் இருக்–காங்க. எங்க படப்–பி–டிப்பே

6

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

திரு–விழா மாதி–ரி–தான் ஜாம் ஜாமுன்னு இத்–தனை நட்–சத்–தி–ரங்–க–ள�ோட நடந்–த–து.” “நிஜத் திரு–வி ழா ஒன்–றில் படப்–பி–டிப்பு நடத்–தி –யதா ச�ொல்–றாங்–களே?” “புதுச்– சே ரி பக்– க த்– து லே திருக்– க ாஞ்– சி – யி ல திரு–விழா ஒண்ணு ர�ொம்ப க�ோலா–க–லமா நடக்– கும். அங்கே சில காட்–சி–களை மட்–டுமே ஷூட் பண்–ணி–ன�ோம். ஷூட்–டிங் பார்க்க கட்–டுக்–க–டங்– காத கூட்–டம் கூடி–டிச்சி. நம்–மாலே திரு–வி–ழா–வுக்கு இடைஞ்–சல் ஆயி–டக்–கூ–டா–துன்னு கவ–னமா இருந்– த�ோம். அத–னாலே ஒரு டெக்–னிக் பண்–ணி–ன�ோம். திரு–விழா முடிஞ்–ச–துமே, அங்கே வந்த ராட்–டி–னம், கடை–க–ளை–யெல்–லாம் இன்–னும் ஒரு பதி–னஞ்சு நாள் எக்ஸ்–டென்–ஷன் பண்ணி, நாங்க ஒரு திரு– விழா நடத்–தி–ன�ோம். அதே செட்–டப், அதே ஊர் மக்–கள்னு அப்–ப–டியே ரியலா ஒரு திரு–வி–ழாவை ஷூட் பண்–ணிட்–ட�ோம். ராட்–டின – ங்–கள், கடை– கள்னு எல்–லாத்–தை–யும் எங்–க–ளுக்–கா–கவே அங்–கி–ருந்து அப்–பு–றப்–ப–டுத்–தாம ர�ொம்ப ஹெல்ப் பண்–ணி–னாங்க. அது தவிர குற்–றா– லம் அருகே செட் ப�ோட்டு இன்–ன�ொரு ஊர் திரு–விழ – ா–வுக்–கான காட்–சியு – ம் அம்–பா–சமு – த்–தி– ரத்–துல செட் ப�ோட்டு அங்–கே–யும் திரு–விழா காட்–சி–களை பட–மாக்கி இருக்–க�ோம். ஆர்ட் டைரக்–டர் கதி–ர�ோட பங்கு இதுல ர�ொம்–பவே அதி–கம். கேம–ரா–மேன் சர–வ–ணன், எடிட்–டர் சசி–கு–மார், இசை–ய–மைப்–பா–ளர் சத்–யான்னு பக்– க ா– வ ான டீம் எனக்கு முதல் படத்– து – லேயே அமைஞ்–சி–டுச்சி. அத–னால ‘பக்–கா’, ர�ொம்–பவே பக்–காவா வந்–தி–ருக்–கு.” “தீபா– வ ளி டபுள்– ஷ ாட் வெடி மாதிரி நிக்கி இருக்–கிற இந்–தப் படத்–துலே பிந்து மாத–விக்–கும் செம ர�ோலாமே?” “ஆமாம் சார். ஊர் பண்–ணை–யா–ர�ோட ப�ொண்ணு. துரு துருன்னு இருக்–கிற ஒரு ப�ொண்– ணுக்கு மத்–தியி – ல, அமை–தியா, அடக்–கமா, அழகா ஒரு ப�ொண்ணு வந்தா பேமிலி ஆடி–யன்சை டச் பண்–ணிட்டு ப�ோயி–டும் பாத்–தீங்–களா, அப்–படி – ய�ொ – ரு கேரக்–டர் அவங்–க–ளுக்கு. விக்–ரம் பிரபு, நிக்கி, பிந்து மாத–வின்னு இருக்–கி–ற–தால முக்–க�ோண காத–லும் படத்–துல இருக்கு. இப்–படி பல விஷ–யங்– களை ச�ொல்லி பக்–காவா ஒரு கமர்–ஷி–யல் படம் தந்– தி – ரு க்– கே ன். அத– ன ா– ல – த ான் படம் பேரு ‘பக்–கா–’ன்னு வெச்–சி–ருக்–கேன்.” “ரெண்டு ஹீர�ோ–யின்னா ஈக�ோ க்ளாஷ் ஆகுமே சார்?” “சரி சம–மான ர�ோல்ல ரெண்டு பேரும் நடிச்– சி–ருக்–காங்க. முன்–னாடி ச�ொன்ன மாதிரி ம�ொத்–த– மாவே எதி–ரெ–திர் கேரக்–டர் அவங்–க–ளு–டை–யது. ஒரே மாதிரி பப்ளி ஹீர�ோ–யின் கேரக்–டரா இருந்– தால்–தான் யாருக்கு முக்–கி–யத்–து–வம்–கிற பிரச்னை வரும். ரெண்டு வெவ்–வேறு வித–மான ர�ோல்–களை பண்–ணும்–ப�ோது இதுல இவர்–தான் பெட்–டர். இதுல அவர்–தான் பெட்–டரு – ன்னு ச�ொல்–லிக்–கிற மாதி–ரித – ான் நிக்கி, பிந்து இரு–வ–ருமே நடிச்–சி–ருக்–காங்–க.”

- ஜியா

அட்டை மற்றும் படங்கள்:

‘பக்கா’


மிழ் சினி–மா–வில் வேறு வேறு ஊர்–களி – ல் இருந்து ஹீர�ோ–யின்–களை இறக்–கு–மதி செய்–தி–ருக்–கி– றார்–களே தவிர, நம்ம வேலூ–ரி–யில் இருந்து யாரும் ஹீர�ோ–யின் ஆன–தில்லை. அந்த குறையை ப�ோக்–கியி – ரு – க்–கிற – ார் ‘மேயாத மான்’ படத்–தில் இரண்– டாம் ஹீர�ோ–யி–னாக நடித்–தி–ருக்–கும் இந்–துஜா. “வேலூர் விஐ–டி–யில் சாஃப்ட்–வேர் இன்–ஜி–னி–ய– ரிங்–கில் எம்.எஸ். படிச்–சிக்–கிட்–டி–ருந்–தேன். அப்–பவே ஏழெட்டு குறும்–பட – ங்–களி – ல் நடிச்–சிரு – க்–கேன். காலேஜ் கல்–சு–ரல் புர�ோ–கி–ரா–மில் டான்ஸ் ஆடி–யி–ருக்–கேன். நல்லா கதை–யும் எழு–து–வேன். சினிமா ஆசை–யில் மூணா–வது வரு–ஷமே டிஸ்–கன்–டி–னியூ பண்–ணிட்– டேன். அப்பா ரவிச்–சந்–திர– ன், பிசி–னஸ்–மேன். அம்மா கீதா, கவர்– மெ ன்ட் ஸ்கூ– லி ல் ஹெட் மாஸ்– ட ர். மது–மிதா, த்ரி–ஷான்னு ரெண்டு தங்–கைக – ள். அவங்–க– ளுக்கு சினிமா ஆசை கிடை–யாது. என் ஃபேமி–லி– யில் யாருக்–குமே சினிமா ெதாடர்பு கிடை–யாது. படிக்–கிற பொண்ணை, அவள் ர�ொம்ப வற்–பு–றுத்தி கேட்–ட–துக்–காக, சினி–மா–வில் நடிக்க சம்–ம–திச்ச என் பெற்–றோ–ருக்கு முத–லில் நன்றி. ப�ொதுவா, தன் ப�ொண்ணு நல்லா படிச்சு முன்–னுக்கு வர–ணும்–னு–தான் பெத்–த–வங்க நினைப்– பாங்க. ஆனா, என் பெற்–ற�ோர் அதுக்கு நேரெ–திர். என் விருப்–பம் என்–னவ�ோ அதை புரிஞ்–சுக்–கிட்டு, சினி–மா–வில் நடிக்க கிரீன் சிக்–னல் க�ொடுத்–தாங்க. நான் என்–மேல் வெச்–சி–ருக்–கிற நம்–பிக்–கையை விட, அவங்க என்–மேல் வெச்–சி–ருக்–கும் நம்–பிக்–கையை காப்–பாத்–த–ணும். முத–லில் வழக்–கம்–ப�ோல் பயப்–பட்– டாங்க. ஆனா, நான்–தான் விடாப்–பி–டியா ப�ோராடி நடிக்க வந்–தேன். சென்–னை–யில் இருக்–கிற அண்–ணன் கவு–தம் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்–றார். அவர், ‘பீச்– சாங்–கை’ படத்–தின் கேம–ரா–மேன். எனக்கு ராதிகா என்–பவ – ர் மூலம் சினி–மா–வில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்– சது. முதல் படம், ‘பில்லா பாண்–டி’. ஆர்.கே.சுரேஷ் ஹீர�ோ. நானும், சாந்–தினி – யு – ம் ஹீர�ோ–யின்–கள். நடி–கர் சர–வண சக்தி டைரக்–டர். ஆனா, என் அறி–மு–கப் படமா ‘மேயாத மான்’ ரிலீஸ் ஆகி–யிரு – க்கு. டைரக்–டர் ரத்–ன–கு–மா–ரும், புர�ொ–டி–யூ–சர் கார்த்–திக் சுப்–பு–ரா–ஜும் என்னை நம்பி இவ்–வ–ளவு வெயிட்–டான கேரக்–டரை க�ொடுத்–திரு – க்–காங்க. அவங்க நம்–பிக்–கையை நான் காப்–பாத்–திட்–டேன்–னு–தான் நினைக்–கி–றேன். ஹீர�ோ வைபவ் தங்–கச்சி கேரக்–டரா இருந்–தா–லும், அது–தான் படத்–துக்கு மெயின். இப்ப கார்த்–திக் சுப்–பு–ராஜ் டைரக்–‌ –ஷ–னில், பிர–பு– தேவா கூட ‘மெர்க்–கு–ரி’ படத்–தில் நடிச்–சி–ருக்–கேன். படம் முழுக்க டய– ல ாக் கிடை– ய ாது. முக– ப ா– வ – னை–கள்–தான். இந்த கேரக்–ட–ரில் நான் நடிச்–சது வித்–திய – ா–சம – ான, மறக்க முடி–யாத அனு–பவ – மா இருந்– தது. முன்–னணி ஹீர�ோ–யின் ஆக–ணும் என்கிற கனவு இருக்கு. ஆனா, படத்–தின் கதையை தலை–கீழா திருப்–பிப் ப�ோடற மாதிரி ஒரு ர�ோல் கிடைச்சா, ஒரே சீன்ல வரு–கிற கேரக்–டரா இருந்–தா–லும் நடிப்–பேன். ஒவ்–வ�ொரு படத்–தி–லும் நடிப்–பில் தனி முத்–திரை பதிக்– க – ணு ம். வேலூர் ப�ொண்ணு, சினி– ம ா– வி ல் பெரிய அள–வில் ஜெயிச்–சிட்–டான்னு எல்–லா–ரும் ஆச்–ச–ரி–யப்–ப–ட–ணும். அது ப�ோதும் எனக்–கு” என்று படப–ட–வென பேசி முடித்–தார் இந்–துஜா.

- தேவ–ராஜ்

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

7

வேலூர் அழகி! இந்–துஜா


காட்டாறு

ஓவியா! சிபி–ராஜ் இன்–னமு – ம் ச�ோபிக்–க– வில்–லையே? - எஸ்.அர்–ஷத் ஃபயாஸ், குடி–யாத்–தம். சிபி–ராஜ் ஃபீல்–டுக்கு வந்து கிட்–டத்–தட்ட பதி–னைந்து ஆண்– டு–கள் ஆகி–றது. ‘லீ’, ‘நாண– யம்’, ‘நாய்–கள் ஜாக்–கி–ர–தை’ என்று குறிப்–பி–டத்–தக்க படங்–க– ளி–லும் நடித்–து–விட்–டார். ஒரு பிர–பல நடி–க–ருக்கு வாரிசு என்–பது சில–ருக்கு வேண்–டும – ா–னால் பிளஸ் ஆக அமை–ய–லாம். சிபி–ராஜை ப�ொறுத்–த–வரை அவரை அவ–ருடை – ய அப்–பாவு – ட – னேயே – ஒப்–பிட்–டுப் பார்க்–கி–றார்–கள் ரசி–கர்–கள். அவ–ரு–டைய அப்பா சத்–ய–ராஜ�ோ, இன்–ன–மும் ‘கட்–டப்–பா–’–வாக தன்–னு– டைய துறை–யில் க�ோல�ோச்–சிக் க�ொண்–டி–ருக்–கி– றார். சிபி–ராஜ் வெல்ல வேண்–டி–யது தன்–னு–டைய ப�ோட்டி நடி–கர்–களை அல்ல. அவ–ரு–டைய அப்– பா–வுக்–கான பெரும் பிம்–பத்தை. சமீ–பம – ாக அவர் தேர்ந்–தெ–டுத்து நடிக்–கக்–கூ–டிய சப்–ஜெக்ட்–களை பார்க்–கும்–ப�ோது தந்–தையை மிஞ்–சும் தன–யன – ாக உரு–வெ–டுப்–ப–தற்–கான அடை–யா–ளங்–கள் தெரி– கி– ற து. விரை– வி ல் அவர் விஸ்– வ – ரூ – ப– மெ – டு க்க வாழ்த்–து–வ�ோம்.

இணைய திரை விமர்–ச–னங்–கள் பற்றி... - சங்–கீத சர–வ–ணன், மயி–லா–டு–துறை. யூட்–யூப், வலைப்–பூக்–கள், ஃபேஸ்–புக், ட்விட்–டர் என்று சமூ–க–வ–லைத்–த–ளங்–கள் பல–வற்–றி–லும் இப்– ப�ோது சினிமா விமர்–ச–னங்–க–ளுக்–கு–தான் ஹிட்டு எகி–று–கி–றது. மயி–லுக்கு ஆடத் தெரி–யலை என்று வான்–க�ோ–ழி–கள் விமர்–சிப்–பது மாதி–ரி–தான் இந்த சினிமா விமர்–ச–னங்–கள். ஒரு படத்தை நெகட்– டிவ்– வ ாக கலாய்த்– த ால் நிறைய பார்– வை – க ள் கிடைக்–கி–றது என்–ப–தா–லேயே, படம் பார்க்–கப் ப�ோகும் முன்பே நெகட்–டிவ்–வான மன–நி–லைக்கு தங்–களை உட்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–கி–றார்–கள் இந்த நெட்–டிஸ – ன்–கள். மேலும், படம் பார்த்–துக் க�ொண்–டி– ருக்–கும்–ப�ோதே தியேட்–டரி – ல் இருந்தே ‘முதல் பத்து நிமி–ஷம் ம�ொக்–கை’, ‘இண்–டர்–வெல் ப்ளாக் சப்–பை’

8

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

‘தேவ– த ாஸ்’ படத்– தி ல் இடம்– ப ெற்ற ‘உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம்’ பாடலை எழு–தி–ய–வர் யார்? இசை–ய–மைத்–த–வர் யார்? - மேட்–டுப்–பாளை – ய – ம் மன�ோ–கர், க�ோவை-14. ‘தேவ–தாஸ்’ படத்– துக்கு இசை– யெ ன்று டைட்– டி – லி ல் சி.ஆர். சுப்– பு – ர ா– ம ன் பெயர் இருக்–கும். உடு–மலை நாரா–யண கவி எழு–திய இ ந் – த ப் பா ட – லு க் கு அ வ ர் – த ா ன் இ சை – யென்று அனை–வரு – மே இன்– று – வ ரை கரு– தி க் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். படத்–துக்–கான இசை–ய– மைப்–புப் பணி–கள் நடந்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்–தப – �ோதே இசை–ய–மைப்–பா–ளர் சுப்–பு–ரா–மன், அநி–யா–ய–மாக இரு–பத்–தெட்டு வய–தி–லேயே கால–மாகி விட்–டார். எனவே, மீத–மி–ருந்த ஒரு பாட–லுக்–கும், படத்–தின் பின்–ன–ணிக்–கும் சுப்–பு–ரா–ம–னி–டம் உத–வி–யா–ளர்–க– ளாக இருந்த விஸ்–வ–நா–தன் - ராம–மூர்த்–தி–யி–டம் வேலை வாங்–கியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். இந்த இரட்–டைய – ர்– கள் முதன்–மு–த–லாக ச�ொந்–த–மாக டியூன் ப�ோட்ட பாட்–டு–தான் ‘உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம்’. அவர்–கள் இசை–யில் அமைந்த முதல் பாடலே காவி–யத்–தன்மை பெற்–றுவி – ட்–டது. பாட்டை ரெக்–கார்– டிங் செய்–து–விட்டு, உடு–மலை நாரா–ய–ண–க–விக்கு ப�ோட்டு காட்–டியி – ரு – க்–கிற – ார்–கள். பாட்டை கேட்–டவ – ர் மிக–வும் க�ோப–மடைந் – து, விஸ்–வநா – த – னை அறைந்– தி–ருக்–கி–றார். விஷ–யம் என்–ன–வென்–றால் ‘உலகே மாயம்’ என்–பதை, தெலுங்–குப் பாட–க–ரான கண்–ட– சாலா ‘உல்கே மாயம்’ என்று உச்–ச–ரித்–துப் பாடி– யி–ருக்–கி–றார். இந்த சம்–ப–வத்–தி–லி–ருந்–து–தான் தன்– னு–டைய இசை–யில் பாடு–பவ – ர்–கள், தமிழை நன்கு உச்–சரி – த்–துப் பாட–வேண்–டும் என்–கிற ஓர்–மைய� – ோடு விஸ்–வ–நா–தன் வேலை பார்த்–தார். இந்த பழைய சம்–பவ – த்தை இசை–ஞானி இளை–யர– ா–ஜாவே, மெல்– லிசை மன்–னர் எம்.எஸ்.விஸ்–வநா – த – னு – க்–காக நடத்– திய ஒரு விழா–வில் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றார். என்–றெல்–லாம் ஒரு–வரி விமர்–ச–னங்–களை எழு–திக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார்–கள். இம்–மா–திரி விமர்–ச–னங்– கள் எழுதி (!) இணை–யத்–தில் பிர–ப–ல–மாகி விட்–ட– வர்–களை ‘கூல்’ செய்–யும் வித–மாக சில சினிமா பி.ஆர்.ஓ.க்கள், அவர்–களை அழைத்து ‘தாஜா’ செய்து அனுப்–பு–வ–தாக தக–வல்–கள் கசி–கின்–றன. இண்–டர்–நெட்–டில் விமர்–ச–னம் பார்த்து, யாருமே தியேட்–டரு – க்கு வரப்–ப�ோ–வதி – ல்லை. ஒரு படத்தை பற்றி இண்–டர்–நெட்–டில் நல்–ல–ப–டி–யாக விமர்–ச–னம் வந்–தா–லும்–கூட, அதை வாசித்–த–வன் டவுன்–ல�ோடு செய்து பார்க்–கத – ான் விரும்–புவ – ானே தவிர தியேட்–ட– ருக்கு வர–மாட்–டான். இந்த உண்–மையை சினிமா உல–கம் புரிந்–துக் க�ொண்–டால், இவர்–களை வைக்க வேண்–டிய இடத்–தில் வைப்–பார்–கள்.


சிவாஜி ச�ொந்–தக்–கு–ர–லில் பாடி–யி–ருக்–கி–றாரா? - எம்.மிக்–கேல்–ராஜ், சாத்–தூர். முழு– நீ– ள – மாக ஒரு பாடலை பாடி–ய–தில்லை. கம்–பீ–ர–ம ான குரல்–வ–ளம் க�ொண்ட சிவாஜி, பல இசை–ய–மைப்–பா–ளர்–கள் வற்–பு– றுத்–தி–யும் பாட மறுத்–து–விட்–டா–ராம். ஆனால், பாட–லுக்கு நடு–வில் வரும் வச–னங்–களை ராக–மாக பேசி–யிரு – க்–கிற – ார். உதா–ரண – த்–துக்கு ‘தேவர் மகன்’ படத்–தில் தன் பேத்தி ஸ்ரு–தியை, ‘ப�ோற்–றிப் பாடடி பெண்–ணே’ என்று பாட்டு பாடச் ச�ொல்–லும் காட்சி. சுமார் ஒண்– ணே–கால் நிமி–டத்–துக்கு ரெக்–கார்ட் செய்–யப்–பட்ட இந்–தப் பாடல் குறித்து இசைத்–தட்–டில் சிவா–ஜி–க–ணே–ச–னும், ஸ்ரு–தி–ஹா–ச–னும் இணைந்–துப் பாடி–ய–தா–க–தான் தக–வல் இருக்–கி–றது.

எண்–ப–து–க–ளில் சூப்–பர்–ஹிட் பாடல்– க ளை வழங்– கி ய இசை–யமை – ப்–பா–ளர் வி.எஸ். நர–சிம்–மன் என்ன ஆனார்? - பி.ஓம்–பி–ர–காஷ், க�ொடுங்–கை–யூர். ‘ஆவா–ரம்–பூவு ஆறேழு நாளா...’ பாட்டை சமீ–பத்–தில் கேட்–டீர்–களா ஓம்–பி–ர–காஷ்? இசை–ஞா–னி–யின் வல–து–க–ர– மாக ஒரு காலத்–தில் இருந்–த–வர் நர–சிம்–மன். ‘இவ– ரு–டைய திற–மையை யாரா–வது பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ளுங்–க–ளேன்...’ என்று இளை–ய–ரா–ஜாவே வெளிப்– ப – டை – ய ாக கேட்– டு க் க�ொண்– ட – ப �ோது, ‘அச்–ச–மில்லை அச்–ச–மில்–லை’ படத்–தில் இவரை இசை–ய–மைப்–பா–ளர் ஆக்–கி–னார் கே.பாலச்–சந்– தர். த�ொடர்ச்–சி–யாக ‘புதி–ய–வன்’, ‘ஆயி–ரம் பூக்– கள் மல–ரட்–டும்’, ‘கல்–யாண அக–தி–கள்’ மாதிரி படங்–க–ளில் சூப்–பர்–ஹிட் பாடல்–களை வழங்– கி–னார். கே.பாலச்–சந்–தர், ‘ரயில் சினே–கம்’ மூலம் டிவிக்கு வந்–தப – �ோ–தும், அதற்–கும் இசை–ய–மைத்–தார். இப்–ப�ோது திரை– யிசை சாராத இசை–யு–ல–கில் வாழ்ந்– துக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார். அவ–ருக்கு உல–க–மெங்–கும் ஏரா–ள–மான ரசி–கர்– கள் இருக்–கி–றார்–கள். மேற்–கத்–திய சங்–கீ–தம் மற்–றும் கர்–நா–டக சங்–கீ–தம் இரண்–டிலு – மே உச்–சம் த�ொட்ட வெகு அரி–தான கலை–ஞர்–க–ளில் இவ–ரும் ஒரு–வர். ஓவி–யா–வுக்கு த�ொடர்ந்து பட–வாய்ப்–புக – ள் குவி–கின்–ற–னவே? - எஸ்.கதி–ரே–சன், பேர–ணாம்–பட்டு (வேலூர்) இந்த வாய்ப்–பு–கள் எல்–லாமே பெரு–ம– ழை–யின் ப�ோதான காட்–டாற்று வெள்–ளம் மாதிரி. மழை நின்–றபி – ற – கு – த – ான் ஓவி–யா–வுக்கு இந்த வாய்ப்–புக – ள் உத–வுமா என்–பதை அவ– தா–னிக்க முடி–யும்.

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

9


வ�ொய் தட் ரெய்டு வெறி?: ‘நெஞ்–சில் துணி–வி–ருந்–தால்’ பிரஸ்–மீட்–டில் முழங்–கும் விஷால். பின்–னணி – யி – ல் ஹீர�ோ சந்–தீப், டைரக்–டர் சுசீந்–திர– ன், ஹீர�ோ–யின் ஷாதிகா.

இந்த புன்–னகை என்ன விலை?: யார் என்ன பேசி– ன ார்– கள �ோ, வெடித்–துச் சிரிக்–கிற – ார் மெஹ–ரின்.

10

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

– – ய வேடங்க – �ோடா-2’வில் முக்–கி து : ‘க�ோலிச – டு க்– – ர கட் தி த்– களை சமு ம் ணி – று ட ட்– கூ – ம் மேனன் மற் – ர்–கள் கவுத – ந கு ்ட ண க�ொ க்– து த்– எடு ளில் நடிக்–கும் இயக் ன் – ம் விஜய் மில்ட – கு யக் இ த்தை பட டு, – க–னிய�ோ ஜாலி செல்ஃபீ.


சேலை கட்–டும் பெண்–ணுக்–க�ொரு வாச–முண்டு: தெலுங்–கிலி – ரு – ந்து தமி–ழுக்கு வரும் ஹாட்–கேக் மெஹ–ரின்.

க்ரீன் ஈஸ் த வார்– ம ெஸ்ட் கலர்: ‘தின–கர– ன்’ சென்னை அலு–வல – க – த்–துக்கு சர்ப்–ரைஸ் விசிட் அடித்த சாக்‌ ஷி அகர்– வால். ரஜி–னிய�ோ – டு ‘காலா’–வில் நடிப்–ப– தால் ஏகத்–துக்–கும் குஷி–யாக இருக்–கிற – ார்.

படங்–கள்: க�ௌதம்

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

11


மீண்டும்

விஜய்யோடு

ஜ�ோடி சேர்வேன்! புதுப்பொண்ணு

சமந்தா

நம்பிக்கை

டி–கை–களு – க்கு திரு–மண – ம் ஆகி–விட்–டால், ரசி–கர்–க–ளி–டம் கன–வுக்–கன்னி இமேஜ் ப�ோய்–வி–டும் என்–கிற சென்–டி–மென்ட் உண்டு. இதை தமிழ் சினி–மா–வில் உடைத்–த– வர்– க ள் மிக– வு ம் ச�ொற்– ப – ம ா– ன – வ ர்– கள ே. இந்–தப் பட்–டிய – லி – ல் லேட்–டஸ்–டாக இடம் பிடித்– தி–ருப்–பவ – ர் சமந்தா. புதுப்–ப�ொண்ணு சமந்தா, ‘மெர்–சல்’ படத்–தின் க�ோக்–கும – ாக்கு ஹிட்–டால் திண–றிக் க�ொண்–டிரு – க்–கிற – ார். காதல் கண–வர், நாக–சை–தன்–யாவை கரம் பிடித்–த–வு–ட–னேயே அடித்த ஹிட்டு என்–ப–தால், ‘மெர்–சல்’ அவர் வாழ்– வி ன் ஸ்பெ– ஷ ல். இப்– ப �ோது தமிழ், தெலுங்கு இரு–ம�ொ–ழி–க–ளி–லும் வெளி–வ–ரும் நடிகை சாவித்–ரி–யின் வாழ்க்–கைப் பட–மான ‘நடி–கை–யர்’ தில–கம் ஷூட்–டிங்–கில் பிஸி–யாக இருக்–கிற – ார். ‘சின்ன பிரேக் கிடைச்–சா–கூட எங்– களை கூப்–பிட்–டுப் பேச மறந்–துட – ா–தீங்–க’ என்று கல்–யா–ணத்–துக்கு முன்பே ச�ொல்லி வைத்– தி–ருந்–த�ோம். அதை சின்–சி–ய–ராக நினைவு வைத்–துக் க�ொண்டு அழைத்–தார். “எங்க பல்–லா–வ–ரம் ப�ொண்ணு நீங்க. இப்போ தெலுங்கு தேசத்– தி ன் உயர்– கு – டு ம்– ப – ம ான அக்– னே–னி–யில் வாழ்க்–கைப் பட்–டி–ருக்–கீங்க. எப்–படி உணர்–றீங்க?” “அதே பல்– ல ா– வ – ர ம் சமந்– த ா– வ ா– த ான் இருக்–கேன். சமந்தா ரூத்–பி–ரபு என்–கிற பேரு மட்–டும் இப்போ சமந்தா அக்–னேனி – ன்னு மாறி– யி–ருக்கு. கடந்த அக்–ட�ோ–பர் மாசம் எனக்கு ர�ொம்ப ஸ்பெ–ஷல். நாக–சை–தன்யா எனக்கு தாலி கட்டி, ம�ோதி–ரம் ப�ோட்–ட–பி–றகு என்

12

வெள்ளி மலர் 3.11.2017


நடிப்–பில் வெளி–வந்த ரெண்டு படங்–கள் செம ஹிட். தெலுங்–கில் ‘ராஜூ காரி காதி-2’ படத்–துலே என் மாம–னார் நாகார்–ஜூ–னா–வ�ோடு நடிச்–சி–ருந்– தேன். தமி–ழில் ‘மெர்–சல்’ ரிலீஸ் ஆகி–யி–ருக்கு. தலை தீபா–வளி எனக்கு மெர்–சல் தீபா–வ–ளியா அமைஞ்–சு–டிச்–சி.” “அடுத்–த–டுத்து விஜய்க்கு ஜ�ோடியா ‘கத்–தி’, ‘தெறி’, ‘மெர்–சல்–’னு ஹாட்–ரிக் அடிச்–சி–ருக்–கீங்–களே?” “நிறைய பேர் இந்த கேள்–வியை கேட்–குற – ாங்க. தமி–ழின் மிக முன்–னணி நடி–கர்–களி – ல் ஒரு–வர�ோ – டு அடுத்–த–டுத்து மூணு படம் ஒரு ஹீர�ோ–யின் பண்– ணு–றது இந்த காலத்–துலே பெரிய சாத–னைன்னு ச�ொல்– லு – ற ாங்க. எப்– ப – வு மே விஜய் எனக்கு ர�ொம்ப நல்ல ஃபிரெண்ட். இன்–னைக்கு அவர் சூப்–பர் ஸ்டார் அந்–தஸ்–தில் இருக்–கா–ருன்னா, அது அவ–ர�ோட ஒழுக்–கத்–துக்கு கிடைச்ச மரி–யா– தைன்–னுத – ான் ச�ொல்–லணு – ம். அவர் கூட த�ொடர்ச்– சியா ஜ�ோடி சேர்ந்து நடிக்–கி–ற–துக்கு நான்–தான் க�ொடுத்து வெச்–சி–ருக்–க–ணும். தின–மும் சரி–யான நேரத்–துக்கு ஷூட்–டிங் ஸ்பாட்–டுக்கு வந்–து–டு–வார். தான் உண்டு, தன் வேலை உண்–டுன்னு இருப்– பார். அவ–ரால் யாருக்–கும், எந்–தப் பிரச்–னை–யும் எனக்–குத் தெரிஞ்சி வந்–த–தில்லை. அவர் இயக்– கு–ந–ருக்கு க�ொடுத்த கடி–ன–மான ஒத்–து–ழைப்–பின் கார–ண–மா–தான் ‘மெர்–சல்’ படமா இன்–னைக்கு இவ்–வள – வு பெரிய வெற்–றியை எட்–டியி – ரு – க்கு. இதில் அவர் மூணு கெட்–டப்–பில் நடிச்சு அசத்–தி–யி–ருக்– கார். டைரக்–டர் அட்–லீ–ய�ோட கதைக்கு விஜய், ர�ொம்–பவே ஹார்டு ஒர்க் பண்–ணியி – ரு – ந்–தார். அந்த உழைப்–புக்கு ஆடி–யன்ஸ் கிட்ட மிகப் பெரிய வர– வேற்–பும், வெற்–றியு – ம் கிடைச்–சிரு – க்கு. மறு–படி – யு – ம் விஜய் கூட சேர்ந்து நடிக்க காத்–தி–ருக்–கேன்.” “உங்க கல்–யா–ணத்–துக்கு நெருக்–க–மான உற– வி–னர்–க–ளை–யும், நண்–பர்–க–ளை–யும் மட்–டுமே கூப்– பி ட்– டீ ங்க. ஆனா, உங்க வளர்ச்– சி க்கு கார–ணம – ான ஆடி–யன்–சையு – ம், மீடி–யாக்–களை – – யும் ஒட்–டு–ம�ொத்–தமா புறக்–க–ணிச்–சது ஏன்?” “அய்– ய ய்யோ... அப்– ப டி திட்– ட – மிட்– டெ ல்– ல ாம் யாரை– யு மே நான் புறக்–கணி – க்–கலைங்க – . ஆடி–யன்–சையு – ம், மீடி–யாக்–களை – யு – ம் ரொம்ப மதிக்–கிற – வ – ள் நான். உங்–களு – க்கே தெரி–யாதா என்ன? எனக்– கு ம், நாக– சை – த ன்– ய ா– வு க்– கு ம் கல்–யாண நிச்–ச–ய–தார்த்–தம் நடந்–தப்– பவே, எங்க மேரேஜை ர�ொம்ப எ ளி – மை ய ா ந ட த் – த – ணு ம் னு பேசி முடிவு பண்–ணி–ண�ோம். ெரண்டு பேமி–லிக்–கும் ர�ொம்ப நெருக்– க – ம ான ரிலேட்– டி வ்ஸ் மட்– டு மே எங்க கல்– ய ா– ண த்– தில் கலந்–துக்–கிட்–டாங்க. ஏறக்– கு–றைய இரு–நூறு பேர் மட்–டுமே வந்– தி – ரு ந்து எங்– களை வாழ்த்– தி–னாங்க. ர�ொம்ப குறை–வான நபர்–களை மட்–டுமே வர–வழ – ைச்சு,

அவங்க சிரிச்சு சந்–த�ோ–ஷப்–பட்டு க�ொண்–டா–ட–ற– தைப் பார்க்க ஆசைப்–பட்–ட�ோம். மேரே–ஜுக்கு வந்த ஒவ்–வொ–ருத்–த–ரும் மன–சுக்–குள்ள என்ன நினைச்– ச ாங்– க ன்னு நானும், நாக– சை – த ன்– ய ா– வும் நேர– டி யா பார்த்து தெரிஞ்– சு க்– கி ட்– ட�ோ ம். இதுவே ஆயி–ரக்–க–ணக்–கில் வந்–தி–ருந்தா, வெறும் ‘ஹாய்’ இல்–லைன்னா ‘ஹல�ோ’–வ�ோட முடிஞ்சு ப�ோயி–ருக்–கும்” “தியா–க–ரா–ஜன் குமா–ர–ராஜா டைரக்––‌ஷ–னில் நடிக்–கிற ‘சூப்–பர் டீலக்ஸ்’ படத்–தைப் பற்றி...?” “உண்–மை–யி–லேயே இந்த யூனிட் ர�ொம்ப ரி ஸ் க் எ டு த் து த ய ா – ரி க் – கி ற ப ட ம் இ து . தியா–க–ரா–ஜன் குமா–ர–ராஜா சினிமா மேல் வெச்–சி– ருக்–கும் எல்–லைய – ற்ற காத–லுக்–காக உரு–வாக்–கும் படம்னு கூட ச�ொல்–ல–லாம். ரிலீ–சுக்–குப் பிறகு எவ்–வ–ளவு வசூல் பண்–ணும்? எவ்–வ–ளவு பெரிய ஹிட்–டா–கும்னு எதிர்–பார்க்–காம, மன–சுல தைரி– யத்தை வர– வ – ழ ைச்– சு க்– கி ட்டு, துணிச்– ச – ல�ோ ட இந்– த க் கதையை தியா– க – ர ா– ஜ ன் குமா– ர – ர ாஜா எழு– தி – யி – ரு க்– க ார். அவ– ர�ோ ட வித்– தி – ய ா– ச – ம ான எண்–ணத்தை கண்–டிப்பா நாம் பாராட்–ட–ணும். சினி–மா–வில் அவ–ர�ோட த�ொலை–ந�ோக்–குப் பார்வை ர�ொம்ப வித்–தி–யா–ச–மா–னது. கமர்–ஷி–யல் அம்–சங்– களே இல்–லாம அவர் எழு–திய வச–னங்–க–ளுக்கு கண்–டிப்பா பாராட்டு கிடைக்–கும். விஜய் சேது–பதி, பஹத் பாசில் உள்–பட நிறை–ய–பேர் பணத்–தைப் பெருசா நினைக்– க ாம, தியா– க – ர ா– ஜ ன் குமா– ர –ரா–ஜா–வுக்–காக நடிக்–கி–ற�ோம். இதுக்கு கார–ணம், ஸ்கி–ரீ–னில் கதை ச�ொல்–லப்–பட்–டி–ருக்–கும் விதம்.” “தமி–ழிலு – ம், தெலுங்–கிலு – ம் நிறைய படங்–களி – ல் நடிக்–கறீ – ங்க. ட்வீக் நிறு–வன – ம், பிர–தியு – ஷா பவுண்–டே–ஷன் நடத்–த–றீங்க. இதுக்கு மத்–தி–யில், உங்க மேரேஜ் வேலை– களை எப்–படி மேனேஜ் பண்–ணீங்க?” “ஒரு– ந ாள் என் ஃபிரெண்ட்– சுங்க எல்–லா–ரும் என்–கிட்ட வந்– தாங்க. ‘ஹேய்... கல்–யாண நிகழ்ச்– சியை வெச்–சுக்–கிட்டு, இன்–னுமா நீ சினி–மா–வில் ஒர்க் பண்–ணிக்– கிட்டு இருப்பே?’ன்னு கிண்–டல் பண்–ணாங்க. ப�ொதுவா நான் ஏதா–வது ஒரு விஷ–யம் பண்ணா, அதை இன்–னும் புதுசா பண்–ண– ணும்னு நினைப்–பேன். அதில் தனித்–து–வம் இருக்–க–ணும்னு ஆசைப்– ப – டு – வே ன். ஒரு காரி–யத்–தைப் பண்ணா, அ தி ல் எ ன் தி ற மை என்–னன்னு மத்–த–வங்–க– ளு க் கு நி ரூ – பி ச் – சு க் காட்ட துடிப்–பேன். இந்த நினைப்பு மன–சுக்–குள்ள ஓடிக்–கிட்டு இருக்–கிற கார– ணத்–தி–னால்–தான், சினி– மா–வில் இன்–னும் நான்

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

13


வெற்– றி – க – ர மா ஓடிக்– கி ட்– டி – ரு க்– கேன்.” “கல்–யா–ணம் ஆன–துமே க�ொஞ்–சம் ஓய்வு எடுத்–துக்–கிட்–டு–தான் எல்–லா– ரும் நடிக்க வரு–வாங்க...” “உண்– மை – த ான். ஆனா, நான் ஓய்–வுக்கு ஓய்வு க�ொடுக்–க– ணும்னு நெனைக்–கிறே – ன். நாம் ஒரு காரி–யத்–தில் ஈடு–ப–ட–ற�ோம். அதில் எதிர்– ப ார்த்த வெற்றி கிடைச்– சி ட்– ட தா வெச்– சு க்– கு – வ�ோம். உடனே சில நாட்–கள் ஓய்வு எடுக்– க – ணு ம்னு நான் நினைச்–சதி – ல்லை. கடை–சிவ – ரை அந்த நினைப்பு வராம இருக்–க– ணும்– னு – த ான் நினைப்– பே ன். பணம் மட்–டுமே பிர–தா–னம்னு நினைச்சு நான் சினி– ம ா– வி ல் நடிக்– கலை . த�ொடர்ந்து என் திற– மையை டெவ– ல ப் பண்– ணி க் – கி ட்டே ப � ோக – ணு ம் னு நினைச்–சு–தான், ஒரு–நாள் கூட ஓய்வு எடுக்–காம ஒர்க் பண்–ணிக்– கிட்டு இருக்–கேன். எப்–ப–வுமே நான் யதார்த்–தமா வாழ–ணும்னு நினைப்–பேன். இரு–பத்து நாலு மணி நேரத்–தில் என்–னால் என்– னென்ன விஷ–யங்–கள் செய்ய முடி–யும�ோ, அத்–தனை விஷ–யங்– க–ளையு – ம் ஒழுங்கா, நேர்–மையா, ஆத்– ம ார்த்– த மா செய்– ய – றே ன். சினி–மா–வில் கடி–னமா உழைக்– கி– ற – து – த ான் எனக்கு ர�ொம்ப பிடிச்–சிரு – க்கு. அது–தான் எனக்கு சந்–த�ோ–ஷத்–தை–யும், மன–நி–றை– வை–யும் தர்–றதா நம்–ப–றேன்.” “திரு– ம – ண த்– து க்– கு ப் பிறகு பழைய மாதிரி எல்லா கேரக்–ட–ரி–லும் நடிக்க முடி–யும்னு நம்–ப–றீங்–களா?” “மேரேஜ் ஆயி–டுச்சு என்–பத – ற்–காக, என் சினிமா கேரி–யரி – ல் மாற்–றம் பண்–ணணு – மா என்ன? ம்ஹூம். என்–ன�ோட கேரி–ய–ரில் எந்த மாற்–ற–மும் இருக்–காது. த�ொடர்ந்து நான் நடிக்–கிற படங்–கள் வரி–சையா ரிலீ– ச ா– கு ம். புதுப்– ப – ட ங்– களை ப�ொறுத்– த – வ ரை, அதை செலக்ட் பண்ற விஷ–யத்–தில் நான் நிறைய மாறி–யிரு – க்–கேன். சினி–மா–வுக்கு வந்து எட்டு வரு–ஷ– மாச்சு. த�ொடர்ந்து ஒரே–மா–திரி நடிக்–கி–றது எனக்கு பிடிக்–கலை. இனிமே வித்–தி–யா–ச–மான கேரக்–டர்–க– ளில் நடிக்க முடிவு பண்–ணியி – ரு – க்–கேன். இது–வரை – க்– கும் யாருமே நடிக்–காத, மிகப் பெரிய சவா–லான கேரக்–ட–ரில் நடிக்க ஆசை. ஒரே–மா–திரி நடிச்சா எனக்கு மட்–டு–மில்லை, பார்க்–கிற ஆடி–யன்–சுக்–கும் ப�ோர–டிக்–கும்.” “தெலுங்– க ானா அரசு கூட கைக�ோர்த்து கைத்– த றி நெச–வா–ளர்–க–ளுக்–காக ஒரு நிறு–வ–னம் த�ொடங்–கி–யி–ருக்– கீங்க. அதன்–மூல – மா என்–னென்ன பண்–ணப் ப�ோறீங்க?”

14

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

“கைத்–தறி நெச–வா–ளி–க–ளைப் ப�ொறுத்–த–வரை, இன்– னு ம் அவங்க பழங்– க ால முறை– யி ல்– த ான் ஒர்க் பண்–றாங்க. அதி–லி–ருந்து அவங்–களை புதிய த�ொழில்– நு ட்– ப த்– து க்கு கூட்– டி க்– கி ட்டு வர– ணு ம். அதுக்கு இன்– னு ம் கால அவ– க ா– ச ம் தேவை. இன்– றை ய காலக்– க ட்– ட த்– து க்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்க ஒர்க்–கில் பல புது–மைய – ான விஷ–யங்–களை அறி– மு – க ப்– ப – டு த்– த – ணு ம். ட்வீக் நிறு– வ – ன ம் முழு– மையா ஒர்க் பண்ண ஆரம்–பிக்–கலை. நிறைய நெச–வ ா–ளர்–கள் இந்த அமைப்–பி ல் சேர்ந்–தாங்– கன்னா, எல்–லா–தர– ப்பு மக்–களு – க்–கும் கட்–டுப – டி – ய – ா–கிற விலைக்கு விற்–பனை செய்ய முடி–யும். அடுத்த வரு–ஷம் முடி–ய–ற–துக்–குள்ள, பல புது–மை–யான விஷ– ய ங்– களை கைத்– த றி நெச– வி ல் க�ொண்டு வந்–து–டு–வேன்னு நம்–பிக்கை இருக்கு. இப்ப அதுக்– கான ஒர்க் மும்–மு–ரமா நடந்–துக்–கிட்–டி–ருக்கு. அந்த மாதிரி சூழ்–நிலை வர்–றப்ப, அவங்க வேற�ொரு த�ொழிலை நம்–பி–யி–ருக்–காம, கைத்–தறி நெசவை மட்–டுமே முழு–மையா நம்பி வாழ–லாம்.”

- தேவ–ராஜ்


பேக் ் ஷ ளா ்

ஃப

யர் என்–கிற பிரெஞ்சு ப�ோர்–வி–மா–னிக்கு வயசு பி முப்–பது. ப�ோரில் தான் ஒரு குழந்–தையை க�ொன்–றுவி – ட்–டத – ாக எப்–ப�ோ–துமே குற்–றவு – ண – ர்–வில் உழன்–றுக் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றான். அந்–தக் குழந்– தையை க�ொன்ற நிகழ்–வைத் தவிர்த்து அவ–னு– டைய கடந்த காலம் ம�ொத்–தமு – மே மறந்–து ப�ோகி– றது. அவ–னுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பேர–ழ–கி–யான ஒரு நர்ஸ் வரு–கி–றாள். இரு–வ–ருக்–குள்–ளும் காதல் மலர்–கி–றது. காதல் வந்த காளை–யாக துள்–ளிக் குதிக்க இய–லா–மல், தன்–னு–டைய குற்–ற–வு–ணர்– வின் கார–ண–மாக எப்–ப�ோ–தும் ச�ோர்–வி–லேயே இருக்–கி–றான். இந்– நி – லை – யி ல் ரயில் நிலை– ய த்– தி ல் பன்– னி– ர ெண்டு வய– த ான சைபிள் என்– கி ற சுட்– டி ப்– பெண்ணை சந்–திக்–கி–றான். அவளை அனாதை விடு–தியி – ல் ச�ொந்த தகப்–பனே சேர்த்–துவி – டு – கி – ற – ான். வாரா– வ ா– ர ம் வந்து பார்ப்– ப ேன் என்று வாக்கு க�ொடுத்த தகப்–பன் அவளை மறந்–து–விட்–டான். ச�ோகத்–தில் வாடும் சைபி–ளுக்கு ஆறு–தல – ாக பியர் செல்–கிற – ான். ‘உன் தந்–தை–யால் வர–முடி – ய – வி – ல்லை என்–ப–தால் என்னை அனுப்–பி–னார்’ என்று ப�ொய் ச�ொல்–கி–றான். விடு–திக் காப்–பா–ள–ரி–டம் தன்னை சைபி–ளின் தந்தை என்று இன்–ன�ொரு ப�ொய்யை கூறி, அடிக்–கடி அவளை வெளியே அழைத்–துச் செல்–கி–றான். ஒவ்– வ�ொ ரு ஞாயிற்– று க்– கி – ழ – மை – யு ம் சைபி– ளு– ட – ன ான ப�ொழு– து – க ள் அவனை உற்– சா – க ப்– ப–டுத்–து–கின்–றன. அன்று முழு–வ–தும் கதை பேசி, விளை–யாடி மகிழ்ச்–சியி – ல் திளைக்–கும் அவ–னுக்கு குற்–ற–வு–ணர்ச்சி வில–கு–கி–றது. இந்–நி–லை–யில் பிய– ரின் காத–லிக்கு இந்த விஷ–யம் தெரி–ய–வ–ரு–கி–றது. அவள் பியரை சந்–தே–கிக்–கி–றாள். ட ா க் – ட ர் பெ ர் – ன ா ர் ட் எ ன் – ப – வ – ரி – ட ம் இ ந்த வி ஷ – ய த்தை ச�ொ ல் – கி – ற ா ள் . அ ந்த

அன்பால் ஆனது உலகு! பெர்– ன ார்ட்– டு க்கு இந்த நர்– ஸி ன் மீது ஒரு கண் உண்டு. அவளை பியர் தட்–டிச் சென்–று– விட்–டானே என்–கிற ஆற்–றா–மையி – ல் இருந்–தவ – ர், இந்த சந்–தர்ப்–பத்தை பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–கி–றார். ‘சைபிள் என்– கி ற குழந்– த ையை ஏமாற்றி க�ொல்ல திட்– ட – மி ட்– டி – ரு க்– கு ம் நய– வ ஞ்– ச – க ன் பியர்’ என்று விஷ–ம–மான புகாரை ப�ோலீஸி–டம் க�ொடுக்–கி–றான் இந்த டாக்–டர். விடிந்–தால் கிறிஸ்–து–மஸ். சைபி–ளுக்கு வித்–திய – ா–சம – ான பரிசை தர விரும்– பு–கிற – ான் பியர். தேவா–லய க�ோபுர உச்–சியி – ல் இருக்– கும் சேவல் ப�ொம்–மையை எடுத்து, அவ–ளுக்கு க�ொடுக்க விரும்–பு–கி–றான். அந்த ப�ொம்–மையை எடுக்க ஏது–வாக ஒரு கத்–தியை பயன்–ப–டுத்–து–கி– றான். சைபிளை பார்ப்–ப–தற்–காக அந்த சேவல் ப�ொம்– மை – ய� ோடு திரும்– பு ம் வழி– யி ல், அவ– னி – டம் கத்தி இருப்–பதை கண்டு ப�ோலீஸ் தவ–றாக கரு–து–கி–றது. அவனை சுட்–டுக் க�ொல்–கி–றது. பியர் இறந்–துவி – ட்ட தக–வலை கேட்டு குழந்தை சைபிள் கத–று–கி–றாள். மனதை அறுக்–கும் அந்த அழு–கை–ய�ோடு திரை–யில் இருள் கவிழ்–கி–றது. முதன்–மு–த–லாக சைபி–ளும், பிய–ரும் சந்–தித்–த– ப�ோது, பிய–ரிட – ம் தனக்கு அந்த சேவல் ப�ொம்மை வேண்–டும் என்று அவள் கேட்–டி–ருப்–பாள். அதை தரு–கி–றேன் என்று அவ–னும் வாக்–கு–றுதி க�ொடுத்– தி–ருப்–பான். அந்த வாக்–கு–று–தியை நிறை–வேற்ற இய–லா–மல் க�ொல்–லப்–ப–டு–கி–றான் என்று படம் முடி–கி–றது. எந்த எதிர்ப்–பார்ப்–பு–மில்–லாத ஓர் உற–வினை சித்– த – ரி ப்– ப து என்– ப – து – த ான் இப்– ப – ட த்– தி ன் அடி –நா–தம். பன்–னி–ரெண்டு வயது குழந்–தைக்–கும், ஓர் இளை–ஞ–னுக்–கு–மான அன்–பான நட்பு, எப்–படி சுற்–றி–யி–ருப்–ப–வர்–க–ளால் சரி–வ–ரப் புரிந்–து–க�ொள்– ளப்–ப–ட–வில்லை என்–பதை உணர்–வுப்–பூர்–வ–மாக இப்– ப – ட த்– தி ன் இயக்– கு – ந ர் சர்ஜி ப�ோர்– கி – ன ான் சித்–த–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். படம்: Sundays and Cyble வெளி–யான ஆண்டு: 1962 ம�ொழி: ப்ரெஞ்ச்

- த.சக்–தி–வேல் 3.11.2017 வெள்ளி மலர்

15


 த

மிழ் திரை–யு–ல–கின் வர–லாற்று சாத–னை–யா–ள– ரான தேவ–ருக்–கும் ஆங்–கில – த்–துக்–கும் எட்–டாம் ப�ொருத்–தம். இருந்–தா–லும் வாழ்–வின் கடை–சிந – ாள் வரை அம்–ம�ொ–ழி–ய�ோடு விடாது மல்லு கட்–டிக் க�ொண்–டி–ருந்த பயில்–வான் தேவர். தமி–ழி–லும், இந்–தி–யி–லும்–தான் படங்–கள் தயா–ரித்–தார் என்–றா– லும் ஆங்–கி–லப் படங்–கள் மீது–தான் அவ–ருக்கு அத்–தனை ம�ோகம். 1930களில் த�ொடங்கி 70கள் வரை வந்த முக்–கி–ய–மான ஆங்–கி–லப் படங்–கள் அத்–த–னை–யை–யுமே தேவர் பார்த்து ரசித்–தி–ருக்–கி– றார். சில ஹாலி–வுட் படங்–க–ளின் கருவை எடுத்– துக்– க�ொ ண்டு, தமி– ழி ல் புது– ச ாக தன்– னு – டை ய கதை இலா–காவை கதை தயார் செய்–யச் ச�ொல்லி பட–மும் எடுத்–தி–ருக்–கி–றார். சென்– ன ைக்கு வந்து சினிமா தயா– ரி ப்– பி ல் ஈடு–பட்–டி–ருந்த ஆரம்–பக் காலம். கம்–பெ–னிக்–காக வங்கி அக்–க–வுன்டு ஓபன் செய்–தி–ருந்–தார். ‘புர�ொ– டி–யூ–ஸர் அல்–லவா?’ தமி–ழில் கையெ–ழுத்து ப�ோட்– டால் கெத்–தாக இருக்–காது என்று ஆங்–கி–லத்–தில் கையெ–ழுத்து ப�ோட பழ–கி–வந்–தார். செக் புத்–தக – த்–தில் அவர் ப�ோடும் கையெ–ழுத்து ஒவ்–வ�ொரு முறை–யும் ஒவ்–வ�ொரு மாதிரி இருக்–கும். ஒரு–முறை அவ–சர– ப் பணத்–தே–வைக்–காக ஒரு செக் கிழித்து எழுதி பைய–னி–டம் க�ொடுத்து அனுப்–பி– னார். வங்–கி–யில் கையெ–ழுத்து வேறு மாதி–ரி–யாக இருக்–கி–றது என்று திருப்பி அனுப்–பி–னார்–கள். தேவரே நேராக வங்–கிக்கே ப�ோய் கையெ– ழுத்து ப�ோட்–டார். ஒத்–துக் க�ொள்–ளவி – ல்லை. “என் காசை வெச்–சுக்–கிட்டு எனக்கு க�ொடுக்க மாட்–டேங்–க–றீங்–க–ளேடா. பாவி–களா!” என்று பயங்–கர கலாட்டா செய்–த–வர், கடுப்–பில் தன்– னு–டைய வங்கி அக்–க–வுன்–டையே குள�ோஸ் செய்து ம�ொத்–தப் பணத்–தையு – ம் எடுத்–துவி – ட்– டார். அதில் த�ொடங்கி அவ–ருக்கு வங்கி, செக் ப�ோன்ற விஷ–யங்–கள் என்–றாலே அலர்ஜி. எல்–லாமே ஹாட் கேஷ் டீலிங்–தான். க�ோடம்–பாக்–கம�ோ மும்–பைய�ோ... தேவர், யாருக்கு அட்–வான்ஸ் க�ொடுப்–ப–தாக இருந்–தா– லும் கத்–தை–யாக மடி–யில் கட்–டிய பணத்–தை–தான் எடுத்–துக் க�ொடுப்–பார். செக் க�ொடுப்–ப–தில்லை என்–ப–தின் பின்–ன–ணிக் கார–ணம் இது–தான். படப்– பி – டி ப்– பி ல் நடிக நடி– கை – ய ர் ‘டிமிக்– கி ’ க�ொடுத்–தால் தேவர், வில்–ல–னாக மாறி–வி–டு–வார். ஆனால்அவ–ரி–டம் அனு–மதி கேட்டு லீவு வாங்–கி–னால், வள்–ள–லாக வாரி வழங்–கு–வார். ஒரு படத்–தின் படப்–பி–டிப்–பின் ப�ோது சர�ோ– ஜா– த ே– வி க்கு அவ– ச – ர – வே – லை – க ள் இருந்– த ன.

தயங்–கித் தயங்கி தேவ–ரிட – ம் கேட்–டார். “அண்ணே! க�ொ ஞ் – ச ம் வீ ட் டு வேலை – க ள் இ ரு க் கு . நாளைக்கி நான் இல்–லாம ஷூட்–டிங் அட்–ஜஸ்ட் பண்–ணிக்–க–றீங்–களா?” தேவ–ருக்கு அப்–ப�ோ–துத – ான் யார�ோ அட்–வைஸ் செய்–தி–ருந்–தார்–கள். யாரா–வது தமி–ழில் பேசி–னா– லும் ஆங்–கி–லத்–தி–லேயே பதில் ச�ொல்–லுங்–கள். ம�ொழி வச–மா–கும் என்று. தேவர், பளீ–ரென்று ச�ொன்–ன–தைக் கேட்டு சர�ோ–ஜா–தே–விக்கு மயக்–கமே வந்–து–விட்–டது. “ஓக்கே. டும்–மார்ரோ ஐ வில் மேரேஜ் யூ.” அதா–வது ‘மேனேஜ்’ செய்–து க�ொள்–கி–றேன் என்று தேவர் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–கி–றார். எழு–பது – க – ளி – ன் த�ொடக்–கத்–தில் இந்–தியி – ல் அவர்–தான் ‘ஹாட்’ பீஸ். இரு–பது ஆண்–டுக – ள் கழித்து அவ–ரது மக–ளும் பாலி–வுட்–டில் நம்–பர் ஒன் இடத்தை பிடித்–தார். அந்த நடி–கைக்கு கட்–டும – ஸ்–தாக இருக்–கும் தேவ–ரின் மீது ஒரு கண். மனு–ஷனு – ம் அப்–ப�ோ–தெல்–லாம் எதற்–கெடு – த்–தா–லும் பணத்தை ‘தண்–ணீ’– ய – ாக அள்ளி எறி–வார். இவரை மடக்–கிப் ப�ோட்–டால் ஈஸி–யாக தமிழ் திரை–யுல – கி – ல் நுழைந்–து–வி–ட–லாம், எம்.ஜி.ஆருக்கு ஜ�ோடி சேர– லாம் என்று கணக்கு ப�ோட்–டார் அந்த நடிகை. தேவர், அந்த நடி–கையை வைத்து பிரம்–மாண்–ட– மான ஒரு இந்–திப்–பட – த்தை அப்–ப�ோது தயா–ரித்–துக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். படப்– பி – டி ப்– பி ல் வேண்– டு – மென்றே தேவரை உர–சு–வது, த�ொட்–டுத் த�ொட்–டுப் பேசு–வது என்று கிளர்ச்சி ஏற்–றிக் க�ொண்–டி–ருந்–தார். ஏக–பத்–தினி விர–த–னான தேவர், ஒரு முறை டென்–ஷன் ஆகி கத்–தி–னார். “சீ. ட�ோன்ட் டச் ஐ. முரு–கன் ஒன்லி டூ வைஃப். மீ டச் ஒன்லி மை வைஃப்” தேவ–ரின் தமிழ் கற்பு ஒழுக்–கத்தை வியந்–த–

42

யுவ–கி–ருஷ்ணா 16

வெள்ளி மலர் 3.11.2017


வாறே, அந்த நடிகை அதற்–குப் பிறகு அவ– ரு க்கு த�ொல்லை க�ொடுக்–க–வில்லை. ‘நீதிக்–குப் பின் பாசம்’ படப்– பி–டிப்பு. வெள்–ளைக்–கா–ரர்–கள் சிலர் வேடிக்கை பார்த்– து க் க�ொண்– டி – ரு ந்– த ார்– க ள். தேவ– ரின் யூனிட்–டும் தேவர் மாதி–ரி– யே–தான். ஆங்–கி–லம் என்–றால் அலர்ஜி. எனவே, வெள்–ளைக்– கா– ர ர்– க ள் ஏதா– வ து கேட்– டு – விட்டு, அதற்கு பதில் ச�ொல்ல முடி–யா–மல் மான–பங்–கம் ஆகி– வி–டும�ோ என்று அஞ்–சிக்– க�ொண்டே வேலை பார்க்–கி–றார்–கள். ப ட ப் – பி – டி ப் பு இ டை – வே – ளை – யி ல் திடீர் திருப்–பம். அந்த வெ ள் – ளை க் – க ா – ர ர் – க – ள�ோடு தேவர் ஜ�ோவி– ய – ல ாக பேசி சிரித்–துக் க�ொண்–டிரு – ந்–தார். அவர்–களு – ம் தேவ–ருக்கு சல்–யூட் வைத்து, கைகு–லுக்கி பாராட்–டி– விட்டு, டாட்டா காண்–பித்–து–விட்– டுச் செல்–கி–றார்–கள். தூ ர த் – தி ல் இ ரு ந் து எ ம் . ஜி . ஆ ர் இ ந்த அ தி – ச – யத்– தை ப் பார்த்து அசந்– து

க�ொண்–டி–ருந்–தார். அரு–கில் வந்த தேவ–ரி–டம் எம்.ஜி.ஆர் கேட்–டார். “ம�ொத–லாளி, அவங்–க–ள�ோட என்ன பேசிக்–கிட்– டி–ருந்–தீங்க?” “படம் பத்தி சில தக–வல்–கள் கேட்–டா–னுங்க முருகா. ச�ொன்–னேன்.” “என்ன கேட்–டாங்க, நீங்க என்ன ச�ொன்–னீங்க?” “படத்–த�ோட கதையை கேட்–டாங்க. தலைப்பை ச�ொன்–னேன். கதை புரிஞ்–சி–டுச்சி, நல்–லா–ருக்கு. சூப்–ப–ருன்னு ச�ொல்–லிட்–டுப் ப�ோயிட்–டாங்–க.” “அவங்– க – ளு க்கு தமிழ் தெரி– ய ாதே? இங்– கி – லீ ஷ்– லே யா ச�ொன்–னீங்க?” “ஆமாம். ‘தி ஜட்ஜ் பேக் ஆஃப் லவ்’ அப்– ப – டி ன்– னே ன். அசந்–துட்–டா–னுங்க ஆங்–கி–லே–ய–னுங்–க.” அனே–க–மாக அன்று எம்.ஜி.ஆருக்கு காய்ச்–சல் வந்–தி–ருக்க வேண்–டும்.

சுகர் ஃப்ரீ

ðFŠðè‹

(புரட்–டு–வ�ோம்)

பரபரபபபான விறபனனயில்

ட�ோன்ட் ஒர்ரி u90

சர்க்கரைந�ோரை சமோளி்ககும் ை்கசிைங்கள்

டாகடர் நிய�ா

சர்ச் தர்சிஸ்

சர்க– ்க ரை ந�ோரை எப்– ப டி எதிர– க ்க ோ ள் – வ – து ? எ ப் – ப – டி ப் – ப ட ்ட ப ரி – நசோ– த – ர ை– ்க ள் அவ– சி – ை ம்? உணவு விஷ– ை த்– தி ல் கசயை நவண்– டி ை மோற்– ற ங– ்க ள் என்– ை ? வோழ்்க– ர ்க– மு–ரறரை எப்–படி மோற்ற நவண்– டும்? எல்–லோம் கசோல்லி, இனிை வோழ்– வு ்ககு வழி– ்க ோடடும்

கதை ராஜாவின் கதை

u100

ய�ாமல் அன்பரசன

கதை– ச �ொல்– லி – ய ொக, �தை– க – த ைக் கவர்நை பைச்–�ொ–ைர– ொக, எழு–திக் குவிதை எழுத– ை ொ– ை – ர ொக, எல்– ல ொ– வ ற்– று க்கும் பேலொக ேனி– ை – ப ே– ய – மி க்– க – வ – ர ொ– க த திகழ்நை சைன்–கச்–சி–தயச் சுற்–றி–லும் இருக்– கு ம் கதை– க ள் அத– ை தை சுவொ–ர–சி–ய–ேொ–ைதவ. அத–ை–தகய ரு சி – க – ர – ே ொ ை க த ை – க ளி ன் வ ழி – ய ொ க இ ்ந ை நூ ல் ைய–ணிக்–கிற – து.

பிரதி யவண்டுயவார் சதாடர்புச�ாள்ள: சூரியன் பதிபபகம், 229, �ச்யசரி யராடு, மயிலைாபபூர், சசனனை-4. ய்பான: 044 42209191 Extn: 21125 | Email: kalbooks@dinakaran.com பிரதி�ளுககு: சசனனை: 7299027361 ய�ானவ: 9840981884 யசலைம்: 9840961944 மதுனர: 9940102427 திருச்சி: 9364646404 செல்னலை: 7598032797 யவலூர்: 9840932768 புதுச்யசரி:7299027316 ொ�ர்ய�ாவில்: 9840961978 ச்பங�ளூரு: 9945578642 மும்ன்ப:9769219611 சடல்லி: 9818325902

புதத� விற்பனை�ாளர்�ள் / மு�வர்�ளிடமிருந்து ஆர்டர்�ள் வரயவற�ப்படுகின்றை. புதைகஙகதைப் ைதிவுத ைைொல்/கூரியர மூலம் சைற, புதைக விதலயுடன் ஒரு புதைகம் என்றொல் ரூ.20-ம், கூடுைல் புதைகம் ஒவசவொன்றுக்கும் ரூ.10-ம் ப�ரதது KAL Publications என்ற சையருக்கு டிேொண்ட் டிரொஃப்ட் அல்லது ேணியொரடர வொயிலொக நமலோளர, சூரிைன் பதிப்ப்கம், திை்கைன், 229, ்கசநசரி நைோடு, மயிலோப்பூர, கசன்ரை - 4. என்ற முகவரிக்கு அனுப்ைவும்.

இபய்பாது ஆனனலைனிலும் வாங�லைாம் www.suriyanpathipagam.com

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

17


என் கமல் கால்ஷீட்டுக்காக

காத்திருந்தார்! க�ோவை சரளா ச�ொல்கிறார்

சி

னிமா என்–பது ஆணா–திக்க உல–கம் என்– கிற கருத்தை உடைத்த நடி–கை–கள் தமிழ் சினி– ம ா– வி – ல ேயே எத்– த – ன ைய�ோ பேர் உண்டு. நாம் வாழும் காலத்–தில் அத்–த–கைய நடி–கைய – ாக க�ோவை சரளா இருக்–கிற – ார். ‘மன�ோ–ர– மா– வு க்கு பிறகு இவர்– த ான்’ என்று ரசி– க ர்– க ள் க�ொண்–டா–டி–னா–லும், தன்னை மன�ோ–ர–மா–வுக்கு மாற்று என்று ச�ொல்–லிக் க�ொள்–வ–தில் அவ–ருக்கு விருப்–ப–மில்லை. சமீ–பத்–தில் அவரை சென்–னை– யில் இருந்த செம்–ம�ொழி பூங்–கா–வில் சந்–தித்–த– ப�ோது, ‘வழக்–க–மான பேட்–டியா வேண்–டாமே, நானே பேசு–றேன்’ என்று கேட்–டுக் க�ொண்–டார். அவர் ச�ொன்– னதை அப்– ப – டி யே உங்– க – ளு க்கு தரு–கி–ற�ோம். இனி க�ோவை சர–ளாவே எக்ஸ்– பி–ரஸ் வேகத்–தில் உங்–க–ள�ோடு நேர–டி–யா–கவே பேசு–கி–றார். “நான் ‘முந்–தானை முடிச்–சு’ படத்–துலே நடிக்–கி– றப்போ எனக்கு வயசு இரு–பது – கூ – ட ஆகலை. அந்– தப் படம் மூலமா பர–வலா என்னை ரசி–கர்–களு – க்கு அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தின அதே பாக்–ய–ராஜ் சாருக்கே அம்–மாவா ‘சின்ன வீடு’ படத்–துலே நடிச்–சேன். தியேட்–டர்லே அந்–தப் படத்–தைப் பார்க்–குற – ப்போ, ‘யார் இந்த லேடி? சூப்–பரா நடிச்–சி–ருக்கே?’ன்னு அப்போ தியேட்–டர்லே செம கிளாப்ஸ் விழும். அந்த வய–சு–லேயே அம்–மாவா, தமிழ் சினிமா ரசி–கர்–க–ளுக்கு அறி–மு–க–மான க�ோவை சரளா, இப்–ப–வும் இளம் ஹீர�ோக்–க–ளுக்கு அம்–மாவா நடிச்சி அதே கிளாப்ஸை வாங்–கு–றேன். த�ோரா–யமா தமிழ், தெலுங்கு, மலை–யா–ளம், கன்–ன–டம்னு ஒரு எட்–டு–நூறு படம் பண்–ணி–யி– ருப்–பேன். என் கூட நடிக்க வந்–த–வங்க, எனக்கு முன்–னாடி நடிக்க வந்–த–வங்க யாரா–வது இன்–னும் நடிக்–க–றாங்–க–ளான்னு ய�ோசிச்–சிப் பார்த்தா விரல் விட்டு எண்–ணக்–கூ–டிய அள–வு–லே–தான் ஆட்–கள் இருக்–காங்க. சினி–மா–வில் ஆண்–கள் வேணும்னா ர�ொம்ப வரு–ஷம் நடிக்–க–லாம். பெண்–க–ளுக்கு அல்– ப ா– யு சு. ஹீர�ோ– யி – னெ ல்– ல ாம் பார்த்– தீ ங்– கன்னா ஒரு அஞ்சு வரு–ஷம் தாக்–குப் புடிச்– சாலே அதி–கம். அதி–லே–யும் ஒரு காமெடி நடி–கையா முப்–பது வரு–ஷம் தாண்டி நீடிக்– கி– ற – து ங்– கி – ற து ஆச்சி மன�ோ– ர – ம ா– வு க்கு அப்–பு–றம் நானா–தான் இருப்–பேன். அத– ன ா– ல ே– த ான�ோ என்– னவ�ோ என்னை எல்– ல ா– ரு ம் ஆச்– சி – ய�ோட வாரி–சுன்னு ச�ொல்–லு–றாங்க. நான் யாருக்–கும் வாரிசு கிடை–யாது. எனக்– கும் யாரும் வாரிசு ஆகா–தீங்–கன்– னு–தான் அட்–வைஸ் பண்–ணு–வேன். ஏன்னா, சினி–மா–வைப் ப�ொறுத்–த–வ– ரைக்–கும் – குறிப்பா நடிக நடி–கை–யர் – யாரை–யா–வது ர�ோல் மாடலா எடுத்– திக்–கிட்டு அவங்–க–ளையே காப்–பி–ய– டிச்சி நடிக்க ஆரம்–பிச்–ச�ோம்னா, நாம அவங்–கள�ோட – நிழ–லா–தான் மக்–களு – க்கு தெரி– வ�ோ ம். எம்.ஜி.ஆரை மாதிரி, ரஜி–னியை மாதிரி, கமலை மாதி–ரின்னு

18

வெள்ளி மலர் 3.11.2017


நடிச்–ச–வங்க யாரும் சினி–மா–வில் நிலைக்–கலை. ஒரி–ஜின – ல் மட்–டும்–தான் இந்த ஃபீல்–டுலே நிலைக்க முடி–யும். அத–னா–லே–தான் நான் ஆரம்–பத்–துலே இருந்தே ஒரி– ஜி – ன லா இருக்– கே ன். ஒரே ஒரு மன�ோ–ர–மா–தான். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு க�ோவை –ச–ர–ளா–தான். நான் திரை–யு–ல–கிலே இத்–தனை வரு–ஷமா நீடிக்–கிற – து – க்கு கட–வுளு – க்கு முத–லில் நன்றி ச�ொல்– லிக்–க–றேன். அதைத் தவிர்த்து ஏணியா இருந்து என்னை ஏத்–திவி – ட்–டவ – ங்–களை – யு – ம் மறக்–கக்கூ – ட – ாது இல்–லையா? கே.பாக்– ய – ர ாஜ், கம– ல – ஹ ா– ச ன், வி.சேகர், இராம.நாரா–ய–ணன், பஞ்சு அரு–ணா–ச–லம், தூய– வன் உட்–பட நிறைய பேரை நான் எப்–ப–வுமே மறக்–கக்–கூ–டாது. இவங்– க–தான் ஏணிப்–ப–டி–களா இருந்து இந்த க�ோவை– ச–ர–ளாவை இவ்–வ–ளவு தூரத்–துக்கு ஏத்–தி–விட்–ட–வங்க. குறிப்பா கமல்–ஹா–சன் சாரை பத்தி ஒண்ணு ச�ொல்– ல – ணு ம். அவ– ர�ோட கால்– ஷீ ட்– டு க்– க ாக எத்– த – ன ைய�ோ பேர் காத்– து க்– கி ட்– டி – ரு ந்– த ாங்க. அவரே ஒரு–முறை எனக்–காக காத்–தி–ருந்–தார். ‘சதி லீலா–வ–தி’ படம் எடுக்–க–றப்போ, கமல் சார�ோட ஜ�ோடியா ‘பழ–னி–’ங்–கிற கேரக்–ட–ருக்கு யாரை நடிக்க வைக்– கி – ற – து ன்னு டிஸ்– க – ஷ ன் ஓடி–யி–ருக்கு. அது க�ொங்கு பாணி தமிழை அழுத்– தமா பேச–வேண்–டிய ர�ோல். கமல் சார் உடனே என்–ன�ோட பேரை சிபா–ரிசு பண்–ணி–யி–ருக்–காரு. கம–லுக்கு ஜ�ோடியா க�ோவை சர–ளா–வான்னு நிறைய பேரு க�ொதிச்–சிப் ப�ோயிட்–டாங்–க–ளாம். ஏன்னா, உங்–களு – க்கே தெரி–யும். அதுலே ‘மாருக�ோ மாருக�ோ மாரு– க – யீ – ’ ன்னு ர�ொம்ப நெருக்– க – மான டூயட்டு கூட ஒண்ணு இருக்கு. காமெடி நடிகை, காதல் இள–வ–ர–ச–னுக்கு மனை–வி–யான்னு அந்த ஐடி– ய ாவை கேட்– ட – து மே நிறைய பேரு நெகட்–டிவ்வா ச�ொல்–லி–யி–ருக்–காங்க. ஆனா, கமல் சார் மட்–டும் எனக்கு இந்–தப்

படத்–துலே சர–ளா–தான் செட் ஆகும்னு திரும்–பத் திரும்–பச் ச�ொல்–லி–யி–ருக்–காரு. ‘பழ–னி’ ர�ோலை சர– ள ா– வ ால்– த ான் நல்லா பண்ண முடி– யு ம்னு அவ–ருக்கு நம்–பிக்–கை–யும் இருந்–தி–ருக்கு. பாலு– ம – கேந் – தி ரா சார் கூட இந்த ஐடி– ய ா வை நி ர ா – க – ரி ச் – சி – ரு க் – க ா ரு . அ வ ரு அமை–தியா படம் எடுக்க விரும்–புற – வ – ரு. அவ–ர�ோட

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

19


ஆர்ட்–டிஸ்டெல்–லாம் கிளாஸா நடந்–துக்–க–ணும்னு விரும்–பு–வாரு. நாமள�ோ மாஸு. நான் ஷூட்–டிங்–கில் இருந்–தாலே கல–க–லன்னு சிரிப்பு சத்–தம் காதை கிழிக்–கும். ஷூட்–டிங் டீமுலே எல்–லாம் ஜாலியா என்–ன�ோட வம்–ப–டிச்–சிக்–கிட்–டி–ருப்–பாங்க. இதெல்–லாம் பாலு–ம–கேந்–திரா சாருக்கு புடிக்–காது. ஆனா, கமல் சார் மட்– டு ம் “பழ– னி ன்னா அது க�ோவை

20

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

சர–ளா–தான்–”ன்னு அடம் பிடிச்–சிக்– கிட்டு இருந்– தி – ரு க்– க ாரு. இத– ன ா– லேயே ஷூட்–டிங் ப�ோவு–றது கூட தாம–தம – ா–யிரு – க்கு. கிட்–டத்தட்ட – ஆறு மாசம் சண்டை ப�ோட்டு, எல்–லா–ரை– யும் ஒப்–புக்க வெச்சி என்–ன�ோட ஜ�ோடி சேர்ந்து நடிச்–சாரு கமல் சார். இத்–த– னைக்–கும் அது அவ–ர�ோட ச�ொந்–தப் படம்–தான். ஆனா, தன் கருத்தை இயக்–கு–நர் ஒப்–புக்–கற வரைக்–கும் சத்–தி–யாக்–கி–ர–கம் மாதிரி ப�ோராட்– டம் பண்ணி, என்னை ‘சதி லீலா – வ – தி – ’ க்– கு ள்– ள ாறே க�ொண்டு வந்– தாரு. இதெல்–லாம் எனக்கு அப்போ தெரி–யவே தெரி–யாது. ‘கம–லுக்கு ஹீர�ோ–யின் க�ோவை சர– ள ா– ’ ன்னு பத்– தி – ரி – கை – க ள்– ல ாம் எழுத, படம் ரிலீஸ் ஆகு– ற – து க்கு முன்–னா–டியே பர–பர– ப்பு பத்–திக்–கிச்சு. ப�ோதா–துக்கு ‘மாரு–க�ோ’ பாட்டு வேற செம ஹிட்டு. படம் ரிலீஸ் ஆகி பர–ப–ரன்னு ஓடுது. எனக்கு பாராட்– டு–கள் குவி–யுது. பாலு–ம–கேந்–திரா சார் என்னை கூப்–பிட்டு இந்த விஷ–யத்தை எல்– லாம் ச�ொன்– ன ாரு. “உன்– ன�ோட திற–மை–யில் எனக்கு அப்போ சந்– தே– க ம் இருந்– த – து க்– க ாக இப்போ வருத்–தப்–பட – றே – ன்–”னு ச�ொன்–னாரு. அய்யோ. அவ்–வ–ளவு பெரிய டைரக்– டரு, நமக்–காக வருத்–தப்–பட – ற – த – ான்னு ஆயி– டி ச்சி. அதே நேரம் கமல் சார�ோட பெருந்–தன்மை எவ்–வ–ளவு உயர்– வ ா– ன – து ன்னு அவர் மேலே மரி–யா–தை–யும் கூடிச்சி. உண்–மையை ச�ொல்–லணு – ம்னா கமல் -– க�ோவை சரளா மாதிரி காம்–பினே – ஷ – ன் ஆச்–சரி – யத் – தை – யு – ம், அதிர்ச்– சி – யை – யு ம் க�ொடுக்– கி – ற து மத்–த–வங்–க–ளுக்–கு–தான். என்–னைப் ப�ொறுத்–தவ – ரைக் – கு – ம் நான் யார் கூட நடிக்–கி–றேன்–னா–லும் அவங்–களை கமல்– ஹ ா– ச னா நினைச்– சி – த ான் நடிப்–பேன். அத–னா–லே–தான் என்– ன�ோட இத்–தனை ஆண்டு சினிமா அனு–பவ – த்–தில் அவங்–கள�ோட – நடிக்–க– லையே, இவங்– க – ள�ோட நடிக்– க – லை– ய ேங்– கி ற வருத்– த ம் எனக்கு எப்–ப–வுமே வந்–தது கிடை–யாது. க�ோவை சர–ளா–வுக்கு என்னா, எழு–நூறு படத்–துக்கு மேலே நடிச்– சிட்–டாங்க, நிறைய சம்–பா–திச்–சிட்–டாங்– கன்னு எல்–லா–ரும் நினைக்–கிற – ாங்க. பெரிய உய–ரங்–களை எட்–டி–யி–ருக்– கேன் என்– ப து உண்– மை – த ான். ஆனா, இந்த உய– ர த்– து க்– க ாக


எவ்– வ – ள வு இழந்– தி – ரு க்– கே ன் என்– ப – தெ ல்– ல ாம் எனக்–கு–தான் தெரி–யும். இன்–னைக்–கும் ஷூட்–டிங் ப�ோறப்போ முதன்– மு–தலா கேமரா–வுக்கு முன்–னாடி நின்–னப்போ என்ன பயம் இருந்–தத�ோ, அதே பயம் இருக்கு. அது இல்–லைன்னா நான் அன்–னி–ய�ோட காலி. சின்ன கேரக்–டர�ோ, பெரிய கேரக்–டர�ோ என்னை நம்பி எந்த கதா–பாத்–தி–ரம் க�ொடுத்–தா–லும் அதை பெரிய சவாலா நினைச்–சிக்–கிட்–டு–தான் எதிர்–க�ொள்–வேன். கன–வுலே கூட என் த�ொழி–லுக்கு உண்–மைய – ா–கவு – ம், விசு–வா–ச–மா–க–வும் இருக்–கேன். இந்த புர�ொஃ–ப–ஷ– னல் எத்–திக்ஸ் இல்–லா–த–வங்க சினி–மா–வில் மட்–டு– மில்லை, வேறெந்த துறை–யி–லுமே ஜெயிக்–கி–றது கஷ்–டம்–தான். என்– ன�ோட நடிச்– ச – வ ங்– க – ளி ல் கவுண்– ட – ம ணி சாரை நான் மறக்–கவே முடி–யாது. எண்–ப–து–க–ளி– லும், த�ொண்–ணூ–று–க–ளி–லும் எங்க ஜ�ோடி தமிழ்– நாட்–டையே ஒரு கலக்கு கலக்–கிச்சி. கூட செந்– தி–லும் சேர்ந்தா ஜமா செமையா களை கட்–டும். நாம சினி–மா–வில் எப்–படி பார்க்–கி–ற�ோம�ோ, அதே நக்–க –லு ம் நையாண்–டி–யு –மா– த ான் கவுண்– ட – மணி நிஜத்–தி–லும் இருப்–பாரு. அவ–ர�ோட கலாய்ப்–புக்கு எவ்–வ–ளவு பெரிய நடி–க–ரா–கவ�ோ, நடி–கை–யாவ�ோ இருந்–தா–லும் தப்–பிக்க முடி–யாது. ஆனா–னப்–பட்ட சூப்–பர் ஸ்டா–ரையே ‘மன்–னன்’ படத்–துலே எப்–படி கலாய்ச்–சி–ருப்–பா–ருன்னு நமக்கு தெரி–யும்–தானே? கேமரா–வுக்கு முன்–னாடி அவர் ஒரு ராட்–ச–ஸன். டைமிங்–கில் பின்–னி–டு–வாரு. அவ–ர�ோட பாணியை காமெடி நடி–கர்–கள் மட்–டு–மின்றி, பெரிய ஹீர�ோக்– களே இப்போ ஃபால�ோ பண்–ணுற – ாங்க. அவ–ர�ோடு இணைஞ்சு நடிக்–கி–றப்போ அவ–ர�ோட மகத்–து–வம் எனக்கு சரியா புரி–யா–மல் இருந்–தது. இத்–தனை வரு–ஷம் கழிச்–சியு – ம் அவ–ருக்கு மக்–களி – ட – ம் இப்போ இருக்–கிற இமேஜை பார்க்–கி–றப்–ப�ோ–தான் அவரு எவ்–வ–ளவு பெரிய ஆளுன்னு புரி–யுது. செந்– தி – லை ப் ப�ொறுத்– த – வ ரை சினி– ம ா– வி ல் வெளிப்–ப–டு–கி–ற–வ–ரும், நிஜ மனி–த–ரும் நேரெ–திர். அவ்–வள – வு சுல–பமா யாரி–டமு – ம் கல–கல – ன்னு பேசிட மாட்–டாரு. ர�ொம்ப அமை–தியா தான் உண்டு, தன் வேலை உண்–டுன்னு இருப்–பாரு. இவ–ர�ோட மட்–டுமே நான் சுமார் அறு–பது படங்–கள் வேலை பார்த்–தி–ருக்–கேன். நடிப்– பு க்கு பாடி லேங்– கு – வே ஜ் எவ்– வ – ள வு முக்– கி – ய ம்னு எனக்கு கத்– து க் க�ொடுத்– த – வ ரே மறைந்த நடி–கர் எஸ்.எஸ்.சந்–தி–ரன்–தான். வச–னம் பேசு–றப்போ எந்த மாடு–லே–ஷனி – ல் பேச–ணும், கை காலை எப்–படி ஆட்–டணு – ம்–னுல – ாம் ர�ொம்ப நுணுக்– கமா ச�ொல்–லிக் க�ொடுப்–பாரு. அவர் ச�ொன்–ன–படி நாம நடிச்–சதை ஸ்க்–ரீ–னில் பார்க்–கு–றப்போ வேற லெவ–லில் இருக்–கும். ஆடி–யன்–ஸ�ோட ரசிப்–புத் தன்–மையை முழுக்க உணர்ந்–த–வர் அவர். நான், சின்னி ஜெயந்த், சார்–லி–யெல்–லாம் ஒரே காலக் கட்–டத்தி – ல் சினி–மா–வில் எங்–களை தக்–கவெ – ச்– சுக்க கடு–மையா ப�ோரா–டி–ன�ோம். மாறிக்–கிட்டே இருந்த ரசி–கர்–க–ள�ோட ரச– ன ையை உணர்ந்து எங்–களை அப்–டேட் பண்–ணிக்–கி–றது எப்–ப–டின்னு

கண்–டு–பி–டிக்–கி–ற–துக்–குள்ளே தாவூ தீர்ந்–து–டும். கவுண்–ட–ம–ணிக்கு அடுத்து வடி–வேலு தமிழ் திரை–யுல – கத் – து – க்கு கிடைத்த வரம். இவ–ரும் டைமிங்– கில் கிங்கு. கவுண்–ட–மணி, செந்–தி–ல�ோடு சைடு ர�ோல் பண்–ணிக்–கிட்–டி–ருந்–த–வர் க�ொஞ்–சம் க�ொஞ்– சமா முன்–னேறி ஒரு கட்–டத்தி – ல் தமி–ழில் வடி–வேலு – – வ�ோட கால்–ஷீட் கிடைச்–சப்–பு–றம்–தான் படத்–துக்கு பூஜையே ப�ோட–ற–துங்–கிற அள–வுக்கு வளர்ந்–தார். சினி–மா–வில் சில வி.ஐ.பி.களி–டம் பேசவே எனக்கு பயம். வடி–வே–லுவ�ோ எல்–லார் கிட்–டே–யும் சக–ஜமா பேசு–வார். தன்–னால் எந்த கேரக்–ட–ரை–யும் செய்ய முடி–யும், எவ்–வள – வு பெரிய வச–னமு – ம் பேச–முடி – யு – ம் என்–கிற தன்–னம்–பிக்கை மிகுந்–தவ – ர். பல்–வேறு கார– ணங்–கள – ால் அவரே சினி–மா–வில் தனக்கு ஒரு ‘கேப்’ ஏற்–ப–டுத்–திக் க�ொண்–டார். அவ–ரு–டைய இடத்தை யாரா–லும் நிறைவு செய்ய முடி–யவி – ல்லை என்–பதே வடி–வே–லு–வின் சிறப்பு. ஆரம்–பத்–தில் கலை–வா–ணர் என்.எஸ்.கிருஷ்– ணன் பாணி–யில் சமூக கருத்–து–க–ள�ோடு காமெடி என்–றுத – ான் விவேக், திரை–யுல – கி – ல் வளர்ந்–தார். ஒரு கட்–டத்தி – ல் தனக்–கென்று ஒரு புதுப்–பா–ணியை உரு– வாக்–கி–னார். வருடா வரு–டம் தன்–னு–டைய நடிப்–புப் பாணியை தானே அப்–டேட் செய்து, புதுப்–பா–ணியை உரு–வாக்–கும் திற–மை–யான நடி–கர் இவர். என்–ன�ோட நடிச்ச முக்–கி–ய–மான நடி–கர்–க–ளைப் பத்தி ச�ொல்–லிட்–டேன். இன்–னும் ஒருத்–தரு இருக்– காரு. அவ–ரைப்–பத்தி ச�ொல்–ல–லைன்னா நான் நன்றி மறந்–த–வள் ஆயி–டு–வேன். அவர் நடிப்–பைப் பார்த்–தும், அவ–ரைப் பார்த்–தும் நான் நிறைய விஷ– யங்–கள் கத்–துக்–கிட்–டேன். என்–னைப் ப�ொறுத்–த– வ–ரைக்–கும் அவர் ஒரு லெஜெண்ட். இவ்–வள – வு பில்–டப்–ப�ோடு யாரை ச�ொல்–றேன்னு உங்– க – ளு க்கே தெரிஞ்– சி – ரு க்– கு ம். ‘வெண்– ணி ற ஆடை’ மூர்த்தி சாரைப் பத்–தி–தான் ச�ொல்–லிக்– கிட்– டி – ரு க்– கே ன். அவ– ரு க்கு வய– ச ா– யி – டி ச்– சி ன்னு ச�ொல்–றாங்க. இதை நான் ஒப்–புக்–கவே மாட்–டேன். ஞாப–கச – க்தி, வசன உச்–சரி – ப்பு, நக்–கல் பேச்சு, பாடி லேங்–கு–வேஜ்னு அவரு அப்போ பார்த்த மாதி– ரியே இப்–ப–வும் இருக்–காரு. படப்–பி–டிப்–பில் அவர் இருந்–தாலே ஒரே அட்–ட–கா–ச–மா–தான் இருக்–கும். எவ்–வ–ளவு க�ோபக்–கார டைரக்–டரா இருந்–தா–லும், மூர்த்தி சார் ஸ்பாட்–டில் இருந்தா ர�ொம்ப கூலா வேலை பார்ப்–பாங்க. அவ–ர�ோட மெமரி பவ–ருக்கு இணையே இல்லை. பழைய காலத்–தில் நடந்த சம்–பவ – ங்–களை அவ்–வள – வு அழகா, நேத்து நடந்–தது மாதிரி விவ–ரிப்–பாரு. எனக்–குத் தெரிஞ்சு காமெ–டி– யில் ர�ொம்ப வரு–ஷமா க�ோல�ோச்–சுற, ரசி–கர்–களி – ட – ம் எப்–ப–வும் செல்–வாக்கா இருக்–கிற ஒரே நடி–கர் உல– கத்–துல – ேயே இவர்–தான். இவ–ர�ோட சாத–னை–களை நாம இன்–னும் சரியா அங்–கீ–க–ரிக்–கலை. நடிப்–பில் ப�ொன்–விழா கண்ட இவ–ருக்கு திரை–யு–ல–கம் பிரம்– மாண்–டமா பாராட்–டுவி – ழ – ாவே நடத்–தியி – ரு – க்–கணு – ம். இந்த கருத்தை என்–ன�ோட சக சினி–மாக்–கா–ரர்–கள் அத்–தனை பேருமே ஒப்–புக்–கு–வாங்–கன்–னு–தான் நினைக்–கி–றேன்.” சந்–திப்பு: தேவ–ராஜ்

3.11.2017 வெள்ளி மலர்

21


சினிமா திருடர்களால் பாதிக்கப்பட்ட

வி.கே.ராமசாமி!

டத்– த – ய ா– ரி ப்– பி ல் ஈடு– ப – டு ம் நடி– க ர்– க ள் மிக– பி.புல்–லையா இயக்–கத்–தில் ‘மச்–ச–ரே–கை’ (1950) வும் சிர–மத்–துக்கு உள்–ளா–வார்–கள் என்–பது படத்– தி ல் ஹீர�ோ - வில்– ல ன் என்று இரட்டை தமிழ் சினி–மா–வின் எண்–பது ஆண்–டு–கால வேடத்– தி ல் நடித்து தயா– ரி த்து பர– ப – ர ப்பை சென்–டிமெ – ன்ட். இது–ப�ோன்ற சென்–டிமெ – ன்–டுக – ளை ஏற்–படு – த்–தின – ார். ‘ம�ோகன சுந்–தர– ம்’ (1951), ‘சின்ன உடைத்–த–வர்–க–ளும் ஏரா–ளம் உண்டு. துரை’ (1952) படத்– தி ல் மூன்று வேடங்– க – ளி ல் தமிழ் சினி–மா–வின் முதல் சூப்–பர்ஸ்–டா–ரான நடித்து தயா–ரித்து இயக்–கி–னார். அடுத்து ‘விளை– தியா–க–ராஜ பாக–வ–தரே ‘திரு–நீ–ல–கண்–டர்’ (1939) யாட்–டுப் ப�ொம்–மை’ (1954) படத்தை தயா–ரித்து படத்தை தயா– ரி த்து, நடித்து மாபெ– ரு ம் ஹிட் நடித்–தார். நான்கு படங்–க–ளுமே வணி–க–ரீ–தி–யாக க�ொடுத்–த–வர்–தான். லட்–சு–மி–காந்–தன் க�ொலை அம்–பேல்–தான். ஐந்–தா–வ–தாக ‘தெருப்–பா–ட–கன்’ என்–ற�ொரு படத்தை தயா–ரித்த நிலை–யில் –வ–ழக்–கில் சிறை–சென்று மீண்–ட–வர், மற்– ற–வர் தயா–ரிப்–பில் நடிக்–கா–மல் தானே தமிழ் திரைச் கிட்–டத்–தட்ட தெரு–வுக்கே வந்–து–விட்–டார். ‘ராஜ–முக்–தி’ (1948) படத்தை தயா–ரித்து ச�ோைலயில் பட–மும் வெளி–யா–க–வில்லை. கண்–ண– நடித்–தார். 1957ல் ‘புது–வாழ்–வு’ படத்தை பூத்த தா–சன் தயா–ரிப்–பில் ‘மாலை–யிட்ட மங்– தயா– ரி த்து, இயக்கி நடித்– த ார். அவர் (1958) படத்–தில் நடித்–து–தான் மீண்– 36 கை’ நடித்த சமூ–கப்–ப–டம் இது ஒன்–று–தான். டும் திரை–யு–ல–கில் தன்–னு–டைய அடுத்த துர–தி–ருஷ்–ட–வ–ச–மாக பாக–வ–த–ருக்கு ‘புது– இன்–னிங்ஸை த�ொடங்–கி–னார். அதன்–பி– வாழ்–வு’, புது–வாழ்–வினை தர–வில்லை. றகு தயா–ரிப்–பைப் பற்றி அவர் நினைத்– பாக–வ–த–ரின் நேர–டிப் ப�ோட்–டி–யா–ள– துக்–கூ–டப் பார்க்–க–வில்லை. ரான பி.யூ.சின்–னப்பா, ஏரா–ளம – ான படங்– குணச்–சித்–திர நடி–கர– ாக உரு–வெடு – த்த கள் ஒப்–புக்–க�ொண்டு நடித்–த–தால�ோ என்–னவ�ோ டி.எஸ்.பாலையா, சிவாஜி நடிப்–பில் ‘நல்ல வீடு’ தயா– ரி ப்பு உள்– ளி ட்ட விஷ– ய ங்– க – ளி ல் ஆர்– வ ம் (1956), நாகேஸ்–வ–ர–ராவ் நடித்த ‘அலா–வு–தீ–னும் காட்–ட–வில்லை. அற்–புத விளக்–கும்’ (1957) என்று இரண்டு படங்– ஆனால்களை எம்.எல்.பதி என்– ப – வ – ரு – ட ன் இணைந்து பாக–வத – ர், சின்–னப்பா ஆண்–டப – �ோது இளைய தயா–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். தள– ப – தி – ய ாக உரு– வெ – டு த்– தி – ரு ந்த டி.ஆர்.மகா– ‘கண்–க–ளி–லேயே மம–தையை காட்ட இவ–ரால்– லிங்–கம் ஐந்து படங்–களை தயா–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். தான் முடி–யும்’ என்று அறி–ஞர் அண்–ணா–வால் கிட்–டத்–தட்ட ஐம்–பது படங்–கள் நடித்–த–வர் இவர். புக–ழப்–பட்ட பெரும் நடி–கர் எஸ்.வி.சகஸ்–ர–நா–மம்.

அத்திப் பூக்கள்

22

வெள்ளி மலர் 3.11.2017


சிறந்த நாட– க க் கலை– ஞ – ர ான இவர், தர–மான திரைப்–ப–டங்–களை தயா–ரிக்க வேண்–டும் என்–கிற ஆவலை க�ொண்–டி– ருந்–தார். எழுத்–தா–ளர் தி.ஜான–கிர– ா–மனி – ன் கதை–யில் ‘நாலு வேலி நிலம்’ (1959) படத்தை தயா–ரித்–தார். சிறப்–பான பட– மென்று பார்த்–த–வர்–கள் ச�ொன்–னா–லும், விநி– ய�ோ – க ஸ்– த ர்– க – ளு க்கு பெரிய நஷ்– டத்தை க�ொடுத்த படம் இது. தன்–னால் எவ–ரும் நஷ்–டப்–பட்–டு–வி–டக்–கூ–டாது என்– கிற உயர்ந்த எண்–ணத்–தில் சென்னை ராயப்–பேட்–டை–யில் இருந்த தன் வீட்டை விற்று நஷ்–டத்தை ஈடு–கட்–டி–னார் சகஸ்–ர– நா– ம ம். தமிழ் சினிமா திரை– யு – ல க வர–லாற்–றிலேயே – தயா–ரிப்–பா–ளர், விநி–ய�ோ– கஸ்–தர்–க–ளுக்கு நஷ்ட ஈடு க�ொடுக்–கும் வழக்–கம் அப்–ப�ோ–து–தான் ஆரம்–பித்–தது. எம்.ஜி.ஆர் - சிவாஜி இணைந்து நடித்த ‘கூண்–டுக்–கி–ளி’ (1954) உள்–ளிட்ட பல படங்–க–ளில் நகைச்–சுவை நடி–க–ராக நடித்–த–வர் ஃபிரண்ட் ராம–சாமி. பிரேம் நசீரை ஹீர�ோ– வ ாக்கி ‘தங்– க ம் மனசு தங்–கம்’ (1960) என்–கிற படத்தை எடுத்து, அது– வ ரை சினி– ம ா– வி – லு ம் நாட– க த்– தி – லும் நடித்து தான் சம்–பா–தித்த பணம் ம�ொத்–தத்–தை–யும் இழந்–தார். டி.ஆர்.ராமச்– ச ந்– தி – ர – னி ன் கண்– க ள் குண்டு குண்–டாக எடுத்து வைத்–தது மாதிரி இருக்– கும். இவரை ரசி–கர்–கள் செல்–ல–மாக ‘முண்–டக்– கண்–ணு’ ராம–சாமி என்று அழைப்–பார்–கள். சுமார் எழு–பது படங்–களி – ல் நடித்த இவர், இன்–றும் நகைச்– சுவை நடி–க–ரா–கவே அறி–யப்–ப–டு–கி–றார். ஆனால், பதி–னெட்டு படங்–களி – ன் ஹீர�ோ இவர். இவ–ருக்–கும் தயா–ரிப்பு ஆர்–வம் பற்–றிக்–க�ொள்ள, கல்–கி–யின் ‘ப�ொய்–மான் கர–டு’ நாவலை ‘ப�ொன் வயல்’ (1954) என்–கிற பெய–ரில் தயா–ரித்து நடித்–தார். இந்–தப் படத்–தில்–தான் பாட–கர் சீர்–காழி க�ோவிந்–த–ரா–ஜன் முதன்– மு – த – ல ாக பாடல் எழு– தி – ன ார். அடுத்து ப.நீல–கண்–டன் இயக்–கத்–தில் ‘க�ோம–தி–யின் காத– லன்’ (1955) படத்தை தயா–ரித்து நடித்–தார். இரண்– டுமே த�ோல்–விப்–ப–டங்–க–ளாக அமைந்–து–விட்–டன. குணச்–சித்–திர– ம், காமெடி, வில்–லத்–தன – ம் என்று ஏற்–றுக்–க�ொண்ட வேடத்–துக்கு நியா–யம் செய்–பவ – ர் வி.கே.ராம–சாமி. இன்–று–வரை தமிழ் சினி–மா–வில் இவ–ரது இடம் காலி–யா–க–தான் இருக்–கி–றது. இவர் பதி–ன�ோரு படங்–க–ளின் தயா–ரிப்–பா–ளர் என்–பது பல–ரும் அறி–யா–தது. கே.ச�ோமு இயக்–கத்–தில் சிவாஜி நடித்த ‘மக்–க– ளைப் பெற்ற மக–ரா–சி’ (1957) படத்தை இயக்–குந – ர் ஏ.பி.நாக–ரா–ஜ–ன�ோடு இணைந்து தயா–ரித்–த–வர் வி.கே.ராம–சாமி. தமிழ் சினி–மா–வில் முதன்–மு–றை– யாக வட்–டார வழக்கு வச–னங்–கள் இடம்–பெற்–றது இந்–தப் படத்–தில்–தான். ‘மணப்–பாறை மாடு–கட்டி

மாய– வ – ர ம் ஏறு– பூ ட்– டி ’ பாட்டு இன்– று – வ–ரைக்–கும் ஹிட்–டா–யிற்றே? எல்.ஆர்.ஈஸ்– வ ரி முதன்– மு – த – ல ாக பாடிய ‘நல்ல இடத்து சம்–பந்–தம்’ (1958), ஏ.பி.நாக–ரா–ஜன் இயக்–கத்–தில் சிவாஜி நடித்த ‘வடி–வுக்கு வளை–காப்–பு’ (1962) ஆகிய படங்–க–ளை–யும் வி.கே.ராம–சாமி, ஏ.பி.நாக–ரா–ஜன�ோ – டு பார்ட்–னர– ாக இருந்து தயா–ரித்–தார். ஜ�ோசி–யம் பார்ப்–பது மூட–நம்–பிக்கை என்–கிற கருத்தை வலி–யு–றுத்–திய படம் ‘செல்–வம்’ (1966). சிவா–ஜி–யும், கே.ஆர். விஜ–யா–வும் முதன்–முத – ல – ாக இணைந்–தது இந்–தப் படத்–தில்–தான். கே.எஸ்.க�ோபா–ல– கி–ருஷ்–ணன் இயக்–கிய இந்–தப் படத்தை வி.கே.ராம–சாமி தனி–யா–கவே தயா–ரித்–தார். ‘ப�ொன்–னான வாழ்–வு’ (1967), ‘டில்லி மாப்– பி ள்– ள ை’ (1968), ‘கண் மலர்’ (1970) ஆகிய படங்–களை தன்–னு–டைய சக�ோ–தர– ர் வி.கே.முத்–துர– ா–மலி – ங்–கத்–த�ோடு இணைந்து தயா–ரித்–தார் வி.கே.ராம–சாமி. 1978ல் தன்–னு–டைய துணை–வி–யார் ரமணி ராம–சாமி பெய–ரில் அவர் தயா– ரித்து, கே.விஜ–யன் இயக்–கத்–தில் பர–மசி – வ – – னாக நடித்த ‘ருத்ர தாண்–டவ – ம்’, இன்–றும் பழம்– பெ – ரு ம் ரசி– க ர்– க – ள ால் நினை– வு – கூ–றப்–ப–டும் அரு–மை–யான திரைப்–ப–டம். தன்–னு–டைய மகன் வி.கே.ஆர்.ரகு–நாத்தை கதா–நா–ய–க–னாக அறி–மு–கப்–ப–டுத்–து–வ–தற்–கா–கவே ‘ஜ�ோடிப்–பு–றா’ (1983) படத்தை தயா–ரித்து, கதை திரைக்–கதை எழுதி இயக்–கி–னார். ரஜினி நடித்த ‘அரு–ணாச்–ச–லம்’ (1997) படத்– தின் தயா–ரிப்–பா–ளர்–க–ளில் இவ–ரும் ஒரு–வர் என்று

கவிஞர் ப�ொன்.செல்லமுத்து 3.11.2017 வெள்ளி மலர்

23


Supplement to Dinakaran issue 3-11-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP 277/15-17

ச�ொன்–னால் பல–ருக்–கும் ஆச்–சரி – ய – ம – ாக இருக்–கும். அந்–தப் படத்–தையே நலிந்த சினிமா கலை–ஞர்– க–ளுக்கு உத–வு–வ–தற்–காக ரஜி–னியே தயா–ரித்–தார். உதவி பெற்–றவ – ர்–கள – ையே படத்–தின் தயா–ரிப்–பா–ளர்– கள் என்று ரஜினி பெரு–மைப்–படு – த்–தின – ார். அவ்–வாறு பெரு–மைப்–ப–டுத்–தப் பட்–ட–வர்–க–ளில் ஒரு–வர்–தான் வி.கே.ராம–சாமி. நடி– க – ர ாக கவ– ன ம் பெறத் தவ– றி ய தன்– னு – டை ய மகன் வி.கே.ஆர்.ரகு–நாத்தை இயக்– கு–ந–ராக்கி, கார்த்–திக் நடிப்–பில் ‘சுந்– த ர பாண்– டி – ய ன்’ (1998) படத்தை தயா–ரித்–தார் வி.கே. ராம–சாமி. படம், தியேட்–ட–ரில் வெளி–யா–வ–தற்கு முன்–பா–கவே திருட்டு கேசட் வெளி– வ ந்து, கேபிள் டிவி–க–ளி–லும், ஆம்னி பஸ்–க–ளி–லும் பல்–லா–யி–ரம் மக்– கள் பார்த்–துவி – ட்–டார்–கள். சினி–மா– வு–லகி – ன் உழைப்பை உறிஞ்–சும் இந்த திருட்–டுக் கலாச்–சா–ரத்–தால் பெரும் நஷ்–டத்–துக்கு உள்–ளா–ன– வர்–க–ளில் வி.கே.ராம–சா–மி–யும் ஒரு– வ ர். இன்– று – வ ரை இந்த திருட்டு கலாச்–சா–ரம் நாளுக்கு நாள் வளர்–கிறதே – தவிர ஒழி–வத – ாக தெரி–யவி – ல்லை. பாக–வ–தர், சின்–னப்பா, மகா–லிங்–கம் காலத்–தி– லேயே அவர்–களு – க்கு டஃப் ஃபைட் க�ொடுத்த ஹீர�ோ ஹ�ொன்–னப்ப பாக–வ–தர். ஜம்–மென்று த�ோற்–றப் ப�ோலி–வ�ோடு இருந்த இவர் நடிப்பு, பாட்டு, தயா– ரிப்பு, இசை, நாட–கம் என்று பல்–துறை வித்–த–க–ராக விளங்–கி–யி–ருக்–கி–றார். தியா–க– ராஜ பாக–வத – ர் சிறை சென்–றப – �ோது, அவர் நடிக்க இருந்த பல படங்–களி – ல் அவ–ருக்கு பதி–லாக இவ–ரைத – ான் ஹீர�ோ–வாக்கி இருக்– கி–றார்–கள். இவர் கன்–ன–டத்–தில் தயா–ரித்த ‘மகா–கவி காளி–தா–ஸா’ (1955) படத்–தில்– தான் சர�ோ– ஜ ா– தே வி அறி– மு – க – ம ா– ன ார். கன்– ன – ட த்– தி ல் சில திரைப்– ப – ட ங்– க ளை தயா– ரி த்த அனு– ப – வ த்– த�ோ டு தமி– ழி – லு ம் படம் தயா–ரிக்க முன்–வந்–தார். எம்.ஏ.திரு– மு–கம் இயக்–கத்–தில் பிரேம் நசீர் நடித்த ‘உழ–வுக்–கும் த�ொழி–லுக்–கும் வந்–தனை செய்–வ�ோம்’ (1959) படத்தை தயா–ரித்–தார். 1993 வரை தமி–ழில் அதிக எழுத்–து–களை க�ொண்ட டைட்– டி ல் (20 எழுத்– து – க ள்) என்–கிற பெருமை, இந்–தப் படத்–துக்கே இருந்–தது. அந்த காலத்–தில் ராம் என்–கிற நடி–கர் இருந்–தார். அழ–கான த�ோற்–றம் க�ொண்ட இவ– ருக்கு இள–மை–யான வேடங்–களை தரு–வார்–கள். சுமார் இரு–பத்–தைந்து படங்–க–ளில் நடித்த இவர், இரண்டு படங்–களை தயா–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். டி.ஆர். ரகு–நாத் இயக்–கத்–தில் வைஜெ–யந்–தி–மா–லாவை ஹீர�ோ–யி–னாக்கி இவர் நடித்த ‘மர்ம வீரன்’ (1956) திரைப்–ப–டம் அப்–ப�ோது பர–ப–ரப்–பாக பேசப்–பட்–டது.

24

வெள்ளி மலர் 3.11.2017

வாள்–சண்டை காட்–சி–யில் வாள்–கள் உர–சும்–ப�ோது நெருப்–புப் ப�ொறி பறக்–கும் வித–மாக காட்–சி–கள் அமைந்து, திரை–யர– ங்–கில் பெரும் கர–க�ோஷ – த்தை பெற்–றது. இந்–தப் படத்–தில் சிவாஜி, ஜெமினி, என். டி.ஆர் ஆகி–ய�ோர் ரா–முக்–காக கவு–ரவ வேடத்– தில் நடித்–துக் க�ொடுத்து உத–வி–னார்–கள். அடுத்து ஜெமினி, சாவித்ரி நடித்த ‘மண– மா–லை’ (1958) படத்தை தயா– ரித்–தார் ராம். இந்–தப் படத்–தில் சாவித்–ரியை ஒரு–தலை – ய – ாக காத– லிக்–கும் வேடத்–திலு – ம் நடித்–தார். தலை–சி–றந்த குணச்–சித்–திர நடி–கர– ான எஸ்.வி.சுப்–பைய – ா–வும் சிவா–ஜியை வைத்து ஜெய–காந்– தன் கதை– யி ல் கே.விஜ– ய ன் இயக்க ‘காவல் தெய்–வம்’ (1969) படத்தை தயா–ரித்–தி–ருக்–கி–றார். ‘காதல் மன்–னன்’ ஜெமி–னி– க–ணே–ச–னும் ஒரு படத்தை தயா– ரித்–தி–ருக்–கி–றார். கே.பாலச்–சந்–த– ரின் திரைக்–கதை, வச–னம், இயக்– கத்– தி ல் ‘நான் அவ– னி ல்– லை ’ (1974) படத்– தி ல் வில்– ல த்– த – ன – மான ஹீர�ோ வேடத்–தில் நடித்து தயா–ரித்–தார். பல பெண்–களை திரு–மண – ம் செய்–துக�ொண்டு ஏமாற்–றும் ஹீர�ோ–வின் கதை இது. இந்–தப் படத்–தில் காதல் இள–வ–ர–சன் கம–லும் நடித்–திரு – க்–கிற – ார் என்–பது கூடு–தல் தக–வல். வெளி–வந்த காலத்–தில் வணி–க–ரீ–தி–யாக சரி–யா–கப் ப�ோகா–விட்–டா–லும், இந்–தப் படத்தை இன்று பார்க்– கும்–ப�ோ–து–கூட சிறப்–பா–கவே இருக்–கி–றது. இப்–பட – த்தை மீண்–டும் 2007ல் ‘காக்க காக்–க’ வில்–லன் ஜீவன் நடிக்க அதே டைட்–டி–லில் ரீமேக் செய்–யப்–பட்டு, நல்ல வசூல் ஆனது. தமிழ் திரை– யு – ல – கி ன் பிர– த ான வில்– லன் நடி– க – ர ான அச�ோ– க ன், ஒரே ஒரு படத்தை தயா–ரித்து பட்ட பாடு ச�ொல்லி மாளாது. சினி–மா–வில் பல–ரு–டைய முன்– னேற்–றத்–துக்கு அச்–சா–ணி–யாக இருந்த நல்ல மன–சுக்–கா–ரர் இவர். எம்.ஜி.ஆரு–டன் மட்–டுமே ஐம்–பத்–தேழு படங்–கள் நடித்–தி– ருக்–கும் அச�ோ–கன், எம்.ஜி.ஆரை வைத்து ‘நேற்று இன்று நாளை’ (1974) படத்தை தயா–ரி த்–த ார். ப.நீல–கண்–ட ன் இயக்–கி ய இந்– த ப் படம், ஹீர�ோ எம்.ஜி.ஆரின் அர–சி–யல் ஈடு–பாட்–டால் நீண்–ட–கா–ல–மாக தயா– ரி ப்– பி – லேயே இருந்– த து. இத– ன ால் தயா–ரிப்–பா–ளர– ான அச�ோ–கன், தன்–னுடை – ய நீண்–ட–கால நண்–ப–ரான எம்.ஜி.ஆரு–டன் மனக்–க–சப்–புக்கு உள்–ளா–னார். எப்–ப–டிய�ோ படம் ரிலீஸ் ஆகி வெற்றி பெற்–றா–லும், ‘ஆப–ரே–ஷன் சக்– ச ஸ், பேஷண்ட் அவுட்’ என்– ப – தை – ப �ோல தயா–ரிப்–பா–ளரு – க்கு பெரும் பணத்தை நஷ்–டம – ாக்கி விட்–டது. இந்–தப் படம் க�ொடுத்த அடி–யி–லி–ருந்து அவ–ரால் மீளவே முடி–ய–வில்லை.

(அத்தி பூக்–கும்)

Vellimalar  

Vellimalar,Weekly,Books

Advertisement