Page 1

13.9.2017 தினகரன் நாளிதழுடன் இணைப்பு

புரட்டாசி மாத விசேஷங்கள்

î îI› ñ£

சிறப்பு மலர்

புரட்டாசி மாத ராசிபலன்கள்


ம் த ா ம சி டா ் ட ர பு ள் ்க ர வ ்த ந ற பி ? ள் ்க ர வ ்ட ட ்ப எ ப ்ப டி ப

வி

த்–தைக்–கும், அறி–விற்–கும், கணி–தத்–திற்–கும் உரிய புத–னின் உச்ச மனை– யா–கிய கன்னி ராசி–யில் சூரி–யன் உட்–பு–கும் நாளே புரட்–டாசி மாதப் பிறப்பு ஆகும். இந்த மாதத்–தில் பிறந்–தவ – ர்–கள் அறிவு, ஆற்–றல், விவே–கம், சம–ய�ோ– சித புத்தி, யுக்தி க�ொண்–ட–வர்–கள். எதை–யும் ஆழ்ந்து சிந்–தித்து மிக துரி–த–மா–கக் கற்–றுக்–க�ொள்–ளக் கூடி–ய–வர்–கள். தமக்கு சம்–பந்–தம் இல்–லா–விட்–டா–லும் எதை–யும் தெரிந்–துக – �ொள்ள ஆர்–வம – ாக இருப்–பார்–கள். அரிய, பெரிய நூல்–கள், விளக்–கங்–கள், தத்–து–வங்–கள் எல்–லாம் அறிந்து வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். இவர்–கள் மெத்–தப்–ப–டித்த அறி–வா–ளிக – ள – ா–கவு – ம், அதே–சம – ய – ம் படிக்–கா–விட்–டா–லும் மேதை–கள – ா–கவு – ம், அனு–பவ அறி–வுச் சுரங்–க–மா–க–வும் திகழ்–வார்–கள். வாதம், பிர–தி–வா–தம் செய்–வ–தில் ஈடு இணை–யற்–ற–வர்–கள். இவர்–க–ளி–டம் ஒளிவு– மறைவு இருக்–காது. அதே நேரத்–தில் ப�ொய்–யைச் ச�ொன்–னா–லும் ப�ொருந்–தச் ச�ொல்– லத் தெரிந்–தவ – ர்–கள். புரி–யாத, புதி–ரான விஷ–யங்–களை பிறர் எளி–தில் புரிந்து க�ொள்–ளும்– படி ச�ொல்–வ–தில் சமர்த்–தர்–கள். இவர்–கள் கற்–பூர புத்–திக்–கா–ரர்–கள். ஒரு விஷயத்தை சட்டென்று புரிந்து கிர–கித்–திக் க�ொள்–ளும் ஆற்–றல்–மிக்–கவ – ர்–கள். இவர்–களி – ல் பெரும்– பாலா–ன�ோரி – ட – ம் எது இருக்–கிற – த�ோ இல்–லைய�ோ வீடு முழுக்க புத்–தக – ங்–களை சேமித்து வைத்–தி–ருப்–பார்–கள். ஒரு புத்–த–கத்தை முழு–வ–து–மாக மனப்–பா–ட–மா–கத் தெரிந்து க�ொள்–ளா–ம–லேயே அதன் உட்–க–ருத்–தைத்–தா–மும் புரிந்து–க�ொண்டு, பிற–ருக்–கும் விளக்–க–வல்–ல–வர்–கள். மிகச்–சி–றந்த தூது–வர்–கள். இடம், ப�ொருள், சூழ்–நிலை, சந்–தர்ப்–பம் அறிந்து காய் நகர்த்தி வெற்றி காண்–பார்–கள். இவர்–க–ளின் முக–பா–வங்–களை பார்த்து இவர்– களு–டைய மனதை அறி–வது கடி–னம். ஆனால் இவர்–கள் மற்–ற–வர்–க–ளின் எண்ண ஓட்–டங்–களை சுல–பம – ா–கப் புரிந்–துக – �ொள்–வார்–கள். பழ–குவ – த – ற்கு இனி–யவ – ர்–கள். வலிய வந்து உத–வும் மனப்–பாங்கு உடை–ய–வர்–கள். பிறர் மனம் புண்–ப–டாத வகை–யில் நடந்து க�ொள்–வார்–கள். அதே–நே–ரத்–தில் அதிக க�ௌர–வம் பார்க்–கக்–கூ–டி–ய–வர்–கள். பிறரை பணிந்து துதி பாடு–வது, இல்–லா–ததை இருப்–ப–தாக ச�ொல்–வது, காக்–காய் பிடிப்–பது, குறுக்கு வழி–யில் சுய–லா–பம் தேடு–வது ப�ோன்–றவை இவர்–க–ளுக்கு பிடிக்–காது. ஏற்–றம்-இறக்–கம், இன்–பம்-துன்–பம், நிறை-குறை, உயர்வு-தாழ்வு என எல்லா விஷ–யங்–க–ளை–யும் அத–ன–தன் ப�ோக்–கில் எடுத்–துக் க�ொள்–ளக்–கூ–டிய பக்–கு–வ–மு–டை–ய–வர்–கள். இவர்–க–ளி–டம் வய–திற்கு மீறிய விஷ–ய–ஞா–னம் க�ொட்–டிக் கிடக்–கும். வேக–மும், சுறு–சு–றுப்–பும் வரப்–பி–ர–சா–த–மா–கக் க�ொண்–ட–வர்–கள். கால–நே–ரத்தை விர–யம் செய்–யா– மல் செய்–வ–ன–வற்றை திருந்–தச் செய்து வெற்றி பெறு–வார்–கள். ஆளுமை, நிர்–வாக திறமை எல்–லாம் இவர்–க–ளின் உடன்–பி–றந்–தவை. புதன், சுக்–கி–ரன், குரு கிர–கங்–கள் சாத–கம – ாக, பல–மாக அமை–யப் பிறந்–தவ – ர்–கள். மிகப்–பெரி – ய சாத–னை–யா–ளர்–கள – ாக, ஆற்–றல் மிக்–க–வர்–க–ளாக, வெற்–றி–யா–ளர்–க–ளாக தேச–பக்–தர்–க–ளாக, ப�ொது–ந–ல–னில் அக்–கறை உள்–ள–வர்–க–ளாக விளங்–கு–வார்–கள்.

2l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017


தனம் - குடும்–பம் வாக்கு

குடும்–பத்–தார், உற்றார், உற–வி–னர் என்று எல்–ல�ோ– ர ை யு ம் அ னு ச ரி த் து ப் ப�ோ– வ ார்– க ள். க�ொடுத்த வாக்கை எப்– ப – டி – ய ா– வ து காப்–பாற்–று–வார்–கள். குரு, சு க் – கி – ர ன் ச ா த – க – ம ா க இருக்க பிறந்– த – வ ர்– க ள் நல்ல பாக்–கி–ய–சா–லி–கள். பண–விஷ – ய – த்–தில் கறா–ராக இருப்– ப ார்– க ள், க�ொடுக்– கல், வாங்–க–லில் நேர்மை, நி ய ா – ய ம் இ ரு க் – கு ம் . உள்– ள �ொன்று வைத்து புற–ம�ொன்று கூற–மாட்–டார்– கள். முடி–யும், முடி–யாது என்– ப தை தீர்– ம ா– ன – ம ா– க ச�ொல்லி விடு–வார்–கள் நம்ப வைத்து கழுத்– த – று ப்– ப து இவர்–க–ளி–டம் இருக்–காது. பெண்–கள் மூலம் அதிக ஆதா–யம் அடை–வார்–கள். சேமிப்–பில் அதிக கவ–னம் செலுத்–துவ – ார்–கள். இவர்–க– ளி–டம் பணம் எப்–ப�ொ–ழு– தும் சேமிப்–பில் இருந்–து– க�ொண்டே இருக்– கு ம். தனக்–குத்–தான் எல்–லாம் தெரி–யும் என்ற பெருந்–தன மனப்–பான்மை இவர்–க–ளி– டம் இருக்–காது. முக்–கிய விஷ–யங்–களை குடும்–பத்– தா– ரு – ட ன் கலந்– து ே– ப – சி த்– தான் செய்ய வேண்–டும் என்று நினைப்–ப–வர்–கள்.

ஒத்–து–வ–ரா–மல் ப�ோக, மனக்–க–சப்பு ஏற்–ப–ட–லாம். செவ்–வாய் பல–மாக இருந்–தால் ராணு–வம், காவல்–துறை, தீய–ணைப்–புத்–துறை, வனத்–துறை ப�ோன்–ற–வற்–றில் முக்–கிய ப�ொறுப்பு வகிப்–பார்–கள்.

ச�ொத்து - சுகம்

பூர்–வீக ச�ொத்–து–கள், மாமன் வகை–யில் அனு–கூ–லம், உயில் ச�ொத்து அனு–ப–விக்–கும் பாக்–கி–யம், மனைவி வகை–யில் செல்–வம் என சேரும். அனு–பவ அறி–வும், படிப்–பறி – வு – ம் கைக�ொ–டுக்–கும். உயர் பத–விக – ள் வகிப்–ப– தா–லும், அதி–கார மையத் த�ொடர்–பா–லும் ச�ொத்து குவி–யும். சந்–தி–ரன் சாத–கம – ாக இருக்–கும் பட்–சத்–தில் தாயார், சக�ோ–தரி ப�ோன்–ற�ோரி – ட – மி – ரு – ந்து தான–மாக ச�ொத்து கிடைக்–கும். இவர்–கள் சிந்–தனை சக்தி மிகுந்–த–வர்– கள், மூளைக்கு அதிக உழைப்–பைத் தரு–வ–தால் அடிக்–கடி ஒற்–றைத் தலை–வலி, டென்–ஷன், நரம்–புத் தளர்ச்சி ஏற்–ப–டும். பார்வை, ஜீரண க�ோளா–று–கள் அதி–கம் வரு–வ–தற்கு வாய்ப்–புண்டு. ஆகை–யால் இவர்–கள் நேரத்–திற்–கு சாப்–பி–டும் பழக்–கத்தை ஏற்–ப–டுத்–திக் க�ொள்–ள–வேண்–டும். வயது ஆக–ஆக மற–தி–ந�ோய், கை, கால், மூட்–டுக்–க–ளில் நீர்–வீக்–கம் என்று உபா–தை–கள் ஏற்–ப–டும். சர்க்–கரை ந�ோய் இளம்–வ–ய–தி–லேயே வரு–வ–தற்கு வாய்ப்–புண்டு. ரத்–தத்–தில் சர்க்–கர – ை–யின் அளவு அதி–கம – ா–னால் குறை–வது மிக–வும் கடி–னம்.

பூர்வ புண்–ணி–யம் - குழந்–தை–கள்

பிள்ளைக– ள ால் பெருமை அடை– யு ம் பாக்– கி – ய ம் உள்– ள – வ ர்– க ள். இவர்களின் வளர்ப்–புமு – றை கார–ணம – ாக குடும்–பத்–திற்கு உத–வுகி – ன்ற வகை– யில் புத்–தி–ரர்–கள் அமை–வார்–கள். குரு, சனி பல–மாக உள்–ள–வர்–களுக்கு பிள்–ளைக – ள – ால் ஏற்–றம் உண்டு. வய�ோ–திக காலத்–தில் இவர்–களை பாசமாக தாங்–கிப் பிடிப்–பார்–கள். இவர்–கள் த�ொடங்கி வைக்–கும் காரி–யங்–கள் ஒன்–றுக்–குப் பத்–தா–கப் பல்–கிப் பெரு–கும். வாக்கு பலி–தம், மந்–திர சித்தி கைகூ–டும். சாஸ்–திர விற்–பன்–னர்–க–ளாக இருப்–பார்–கள். தவம், ய�ோகம்,

திட தைரிய வீரி–யம்

எதி– லு ம் தீர்க்– க – ம ா– க – வும், தெளி–வா–க–வும், திட சித்– த த்– த�ோ – டு ம் முடிவு எடுப்– ப ார்– க ள். காரி– ய ம் பெரி–யதா, வீரி–யம் பெரி– யதா என்று வரும்–ப�ோது காரி– ய த்– தி ல் கண்– ண ாக இருந்து சாதித்–துக் காட்– டு–வார்–கள். அதே–ச–ம–யம் சுய–க�ௌ–ர–வத்–திற்கு பங்– கம் ஏற்– ப – ட ா– ம ல் நடந்து க�ொள்– வ ார்– க ள். மனக்– கு– ழ ப்– ப ங்– க ள், பிரச்– னை – களை குடும்– ப த்– தி – ன ர் மற்– று ம் அடுத்– த – வ – ரி – ட ம் வெளிக்–காட்–டம – ாட்–டார்–கள். இவர்–களி – ன் நேர்–மைய – ான அணு–கு–முறை பல–ருக்கு

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 3


சிற்–பங்–கள், பழ–மை–யான ஸ்த– லங்–களை பார்ப்–ப–தில் அதிக ஈடு–பாடு காட்–டு–வார்–கள். வான்– வெ–ளிப் பய–ணத்தை ரசித்து மேற்– க �ொள்– வ ார்– க ள். இயற்– கையை ஆரா– தி ப்– ப – வ ர்– க ள் தம் பயண அனு–ப–வங்–களை மற்– ற – வ ர்– க – ளி – ட ம் ஆர்– வ – ம ாக பகிர்ந்து க�ொள்–வார்–கள். வி ட் – டு க் – க �ொ – டு க் – கு ம் த ன்மை , ந கை ச் – சு வை உணர்வு கார–ண–மாக நண்–பர்– கள், கூட்–டா–ளி–கள் சாத–க–மாக இருப்–பார்–கள். குரு, சுக்–கி–ரன் சாத– க – ம ாக அமைந்– த ால், இனிய இணக்–க–மான இல்–ல– றம் அமை–யும். மதி–யூ–க–மும், நற்–பண்–புக – ளு – ம், நிர்–வா–கத் திற– மை–யும் உள்ள பெண் வாழ்க்– கைத் துணை–வி–யாக அமை– வார். பெரும்–பா–லா–ன�ோர்க்கு மனைவி வந்– த – பி – ற – கு – த ான் ய�ோகம் வரும். மனைவி மூலம் பல ய�ோக, ப�ோக, சுக பாக்–கி– யங்–களை அனு–ப–விப்–பார்–கள்.

தசம ஸ்தா–னம் த�ொழில்

தியா–னம், நிஷ்டை ப�ோன்–றவை எளி–தில் கைகூ–டும். லட்–சுமி, காளி, அம்–மன், பிரத்–திய – ங்–கிரா, துர்க்கை ப�ோன்ற பெண் தெய்வ வழி–பாட்–டில் மனம் லயிக்– கும். பெரு–மாள் வழி–பாட்–டி–லும் ஈடு–ப–டு–வார்–கள்.

ருணம் - ர�ோகம் - சத்ரு

திட்–ட–மிட்ட வாழ்க்கை என்–ப–தால் எதி–லும் அக– லக்–கால் வைக்க மாட்–டார்–கள். எந்த விஷ–யத்–தை– யும் பல–முறை சிந்–தித்த பின்பே செய–லில் இறங்–கு– வார்–கள். அவ–சிய, அவ–சர தேவைக்கு கடன் வாங்க நேர்ந்–தால் அதை எப்–ப–டி–யா–வது உரிய காலத்–தில் திருப்–பிக் க�ொடுப்–ப–தில் குறி–யாக இருப்–பார்–கள். இவர்–களு – க்கு நேர்–முக எதி–ரிக – ள் இருக்–கமு – டி – ய – ாது. மறை–முக எதிர்ப்–புக்–கள் இருந்–தா–லும் பெரிய சங்– க–டங்–கள் வர–வாய்ப்–பில்லை. கார–ணம் ச�ொந்–த– பந்–தம், மற்–றும் ப�ொது விஷ–யங்–க–ளில், எந்–தப் பிரச்––னை–யி–லும் அதி–கம் மூக்கை நுழைக்–கா–மல் தாமரை இல்லை தண்–ணீர் ப�ோல் நடந்து க�ொள்–வ– து–தான்.

பய–ணங்–கள் - மனைவி - கூட்–டா–ளி–கள்

இயற்–கையை மிக–வும் விரும்–பு–ப–வர்–கள். எழில் க�ொஞ்–சும் இடங்–கள், மலை வாசஸ்–த–லங்–கள், நீர் வீழ்ச்சி இடங்–க–ளுக்கு நண்–பர்–கள் மற்–றும் குடும்–பத்–தின – ரு – ட – ன் சென்–றுவ – ரு – வ – தி – ல் அலாதி பிரி–ய– மு–டை–ய–வர்–கள். கலை, கலாச்–சா–ரம், நாக–ரி–கம்,

4l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

வாழ்–வா–தா–ரம், த�ொழில், வேலை, வியா–பா–ரம் ப�ோன்–ற– வற்– றி ல் பெரும் வெற்– றி – ய ா– ளர்– க – ள ா– க த் திகழ்– வ ார்– க ள். சரீர உழைப்பு, கடி– ன – ம ான வேலை–கள் உள்ள த�ொழில் அமைப்பு இருக்–காது. மூளைக்கு அதிக உழைப்பு தரக்–கூ–டிய பணியே அமை– யு ம். சாமர்த்– தி – ய ப் பேச்– ச ால் த�ொழில் செய்–யும் தர–கர்–கள், கமி–ஷன் ஏஜெண்–டு–க–ளாக இருப்–பார்–கள். எத்–து–றை–யில் இருந்–தா–லும் அத்– துறை–யில் வித்–தக – ர்–கள – ாக இருப்–பார்–கள். பிற–ருக்கு ஆல�ோ–சனை ச�ொல்–லக்–கூ–டிய ஆடிட்–டர், வக்–கீல், ஆர்–கி–டெக்ட் இன்–ஜி–னி–யர் பணி–க–ளில் முதன்மை பெரும் ய�ோகம் உண்டு. சிறந்த பேச்–சா–ளர், எழுத்– தா–ளர், கவி–ஞர், நூல் பதிப்–பக உரி–மை–யா–ள–ராக இருப்–பார்–கள். இயல், இசை, நாட–கம் ப�ோன்ற கலைத்–து–றை–க–ளில் முத்–திரை பதிப்–பார்–கள். நிதி, நீதித்–துறை – யி – ல் பணி–யாற்–றும் அம்–சமு – ம் இருக்–கும். பெரிய நிறு–வன – ங்–கள், அர–சுச – ார்பு அமைப்–புக்–கள், நிதி–நி–று–வ–னங்–கள், அதி–கார மையங்–கள் ப�ோன்–ற– வற்– றி ல் ப�ொறுப்பு வகிப்– ப ார்– க ள். தலை– மை ப் பதவி–யில் இருப்–பவ – ர்–களு – க்கு மதி–யூக மந்–திரி – ய – ாக, செயல் தலை–வ–ராக விளங்–கும் தகுதி உடை–ய–வர்– கள். துணிக்–கடை – க – ள், சூப்–பர் மார்க்–கெட், தங்–கம், வெள்ளி வியா–பா–ரம், நவ–நா–க–ரிக ப�ொருட்–கள், ஏற்–றும – தி, இறக்–கும – தி என்று பல்–வேறு துறை–களி – ல் கால்–ப–தித்து பெரும் தனம், புகழ், செல்–வாக்கு கிடைக்–கப் பெறு–வார்–கள்.

- ஜ�ோதிட முரசு மிது–னம் செல்–வம்


கண் திருஷ்டி - கல்–லடி கல்– ல டி பட்– ட ா– லு ம் பட– ல ாம். கண்– ண டி படக்கூடாது. இது முன்–ன�ோர்–கள் அனு–பவ ம�ொழி– யா–கும். கெட்ட எண்–ணங்–க–ளின் ஒட்–டு–ம�ொத்த தாக்–கு–தலே கண் திருஷ்–டி–யா–கும். இதனை கண்– ணேறு என்–றும் ச�ொல்–வார்–கள். மனி–தர்–க–ளுக்கு மட்–டு–மல்–லா–மல் ஆடு, மாடு, செடி, க�ொடி, மரம், த�ோப்பு என்று எல்–லா–வற்–றிற்–கும் திருஷ்டி த�ோஷம் உண்டு.

கண் திருஷ்டி ஒ

ஜாத–க–மும் - த�ோஷ–மும் செய்–வினை, பில்லி, ஏவல், சூன்–யம், ஸ்தம்– பனம் இவை– யெ ல்– ல ாம் மாந்– தி – ரீ க, தாந்– தி – ரீ க முறை–களை செயல்–ப–டுத்தி, துர்–தே–வ–தை–களை உபா–சனை செய்து குட்–டிச்–சாத்–தான் ப�ோன்ற சில அமா–னுஷ்ய சக்–தி–களை தன்–வ–சம் வைத்–தி– ருப்–ப–வர்–கள் செய்–கின்ற மந்–திர அஸ்–திர சஸ்–திர ஜாலம். இதை மறுக்க முடி–யாது. ஆனால் அதை பெரிய அள–வில் செய்–கின்ற ஆட்–கள் மிக–வும் குறைவு. ஜாதக அமைப்–பின்–படி பலம் குறைந்த தீய, நீச, ருண, ர�ோக, சத்–ருஸ்–தான தசா–புக்–திக – ள், சாத–க–மற்ற க�ோச்–சார அமைப்பு இருக்–கும்–ப�ோது நம் கர்–ம–வி–னைப்–படி நமக்கு கண்–தி–ருஷ்டி, துர்– சக்–தி–க–ளின் செயல்–கள் நமக்கு தீமை விளை– வித்து நம் அன்–றாட நடை–முறை வாழ்க்–கையை ஸ்தம்–பிக்க வைக்–கும் என பழம்–பெ–ரும் ஜ�ோதிட நூல்–க–ளான உத்–திர காலா–மிர்–தம், காக்–கை–யர்

ரு–வர் மற்–ற–வ–ரின் மிகச்–சி–றந்த நடத்தை, திறமை, செல்–வம், செல்–வாக்கு, புகழ், சாதனை, ச�ொத்து, பட்–டம், பதவி, ச�ௌபாக்– கிய ய�ோகம் மிக– வு ம் உச்– ச – ம ான உயர்– த ட்டு வாழ்க்கை ஆகி–யவ – ற்றை பெற–முடி – ய – ா–மல் ப�ோகும்– ப�ோது, தனக்கு கிடைக்–கி–றத�ோ இல்–லைய�ோ அது அடுத்–த–வ–னுக்கு கிடைக்–கக் கூடாது என்ற வயிற்– றெ – ரி ச்– ச ல், மனக்– கு – மு – ற ல், ப�ொறாமை, வஞ்–ச–கம், துர�ோ–கம், விர�ோ–தம், காழ்ப்–பு–ணர்ச்சி ஆகிய துர்–கு–ணங்–க–ளின் கூட்–டுக்–க–ல–வையை, ஒரே– வார்த்தை–யில் கண்–தி–ருஷ்டி என்–கி–ற�ோம். சில பாக்– கி – ய – வ ான்– க ள் எல்– ல ா– வ – கை – ய ான ச�ௌபாக்–கிய ய�ோகத்–துட – ன் பிறக்–கிற – ார்–கள். சிலர் அடி–மட்–டத்–தி–லி–ருந்து க�ொஞ்–சம், க�ொஞ்–ச–மாக உயர்–கி–றார்–கள். சில–ருக்கு விப–ரீத ராஜ ய�ோகம், நீச–பங்க ராஜ ய�ோகம் என்ற அமைப்–பின்–படி எல்–லாம் கிடைக்–கின்–றன. சிலர் பெரு–மு–யற்–சி– யுடன் பல சுக–ப�ோக – ங்–களை அனு–பவி – க்–கிற – ார்–கள். சில–ருக்கு எது–வுமே கால–தா–மத – ம – ாக கிடைக்–கிற – து. பல–ருக்கு சில காலம் பலன் தரு–கிற – து. ய�ோக–மும், அவ–ய�ோ–க–மும் வளர்–பிறை, தேய்–பிறை ப�ோல் சில– ரு க்கு மாறி– ம ாறி வரு– கி ன்– ற ன. சில– ரு க்கு வேண்–டி–யது கிடைக்–கா–விட்–டால், மனச்–சி–தைவு ஏற்–படு – கி – ற – து. நமக்கு கிடைக்–கா–தப�ோ – து ஏற்–படு – ம் துய–ரத்–தை–விட, அது மற்–ற–வ–ருக்–குக் கிடைக்–கும்– ப�ோது அதிக மன–உ–ளைச்–சல், ப�ொறாமை என உரு–வெ–டுத்து, ம�ொத்–த–மாக நம் பார்வை மூலம் ‘திருஷ்–டி–’–யாக வெளிப்–ப–டு–கி–றது.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 5


நாடி ப�ோன்றவை விரி–வா–கச் ச�ொல்–கின்–றன. சக்தி வாய்ந்த ராஜ–ய�ோக அம்–சம், சுபகிரக பார்–வையு – ள்ள ஜாத–கம் அமைந்–த–வர்–க–ளுக்கு எந்–த–வி–த–மான துஷ்–ட–பார்வை, பணி, பீடை பெரிய அள–வில் பாதிக்–காது. மேலும் சப்–தரி – ஷி நாடி–களி – ல் பரி–கார காண்–டம், சாந்தி காண்–டம் ப�ோன்–ற–வற்–றின் மூலம் நிவா–ர– ணம் பெறு–வ–தற்–கும் வழி–மு–றை–கள் உள்–ளன. நமக்கு கண் பார்வை மற்–றும் நீச கிர–கங்–க–ளின் சேஷ்டை, பார்வை கார–ணம – ாக சூன்–யம – ாக இருப்– பது, அடிக்–கடி உடல்–ந–லம் க�ோளாறு குடும்–பத்– தில் குழப்–பம், மனக்–கஷ்–டம், ப�ொருள் விர–யம், குறிப்–பாக கண–வன்-மனை–வியி – டை – யே செவ்–வாய், வெள்–ளிக்–கி–ழ–மை–க–ளில் பெரும் வாக்–கு–வா–தம், அடிக்–கடி பணம், நகை த�ொலைந்–து–ப�ோ–வது, ஏமாற்–றம், வீண் விர–யங்–கள், நிம்–மதி குறைவு, குழந்தை பாக்–கிய தடை, வம்பு, வழக்கு, சுப– நிகழ்ச்–சிக – ள் தடை–படு – வ – து, முகத்–தில் கரும்–பட – ல – ம், புள்–ளிக – ள், குடும்–பத்–தில் யாருக்–கா–வது த�ொடர்ந்து மருத்–து–வச் செல–வு–கள் மன–தில் இனம் புரி–யாத பயம், இல்–லா–ததை கற்–பனை செய்–துக�ொ – ள்–வது, விரக்தி, தனி–மை–யில் இருப்–பது, தனக்–குத்–தானே பேசிக்–க�ொள்–வது. நெருங்–கிய உற–வு–க–ளி–டையே கார–ண–மில்–லா–மல் பகை, த�ொழில், வியா–பா–ரம் முடக்–கம், ப�ோட்டி என பல இடை–யூறு – க – ள், கெட்ட கன–வு–கள், தூக்–க–மின்மை, கவ–னச்–சி–த–றல், மருத்– துவ பரி–ச�ோத – ன – ை–களி – ல் எந்த க�ோளா–றும் தெரி–யா– வி–டினு – ம், உடல் ச�ோர்வு, வயிற்–றுவ – லி, மூட்–டுவ – லி, உணவு உட்–க�ொள்ள முடி–யா–மல் ப�ோவது, தாம்– பத்–திய உற–வில் வெறுப்பு, எங்–கும் எதி–லும் தடை, த�ோல்வி ப�ோன்ற இந்த விஷ–யங்–கள் எல்–லாமே நம்–மு–டைய ஜெனன ஜாத–கத்–தில் நடை–பெ–றும் தீய, நீச கிரக, தசா–புக்–தி–க–ளின் தன்மை கார–ண– மாக செய்–வினை மற்–றும் துர்–குண – ம், ப�ொறாமை எண்–ணங்–கள் க�ொண்–ட–வர்–க–ளின் கண்–தி–ருஷ்டி கார–ண–மாக ஏற்–ப–டு–ப–வை–யா–கும்.

கிரக பார்வை த�ோஷங்–கள் நல்ல பரந்த மனப்–பான்மை உள்–ளவ – ர்–களு – க்கு நல்ல எண்–ணம் இருக்–கும். இவர்–களை கைரா–சிக்– கா–ரர்–கள் என்று ச�ொல்–வார்–கள். இவர்–கள் எந்த துவே–ஷமு – ம் க�ொள்–ளா–மல், மன–தார வாழ்த்–துப – வ – ர்–

6l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

கள். இப்–ப–டிப்–பட்–ட–வர்–கள் த�ொடங்கி வைக்–கின்ற எந்த சுப–விஷ – ய – மு – ம் ஒன்–றுக்–குப் பத்–தா–கப் பல்–கிப் பெரு–கும். கிர–கங்–களு – க்–கும் பார்–வைப – ல – ம் உள்–ளது. மற்ற அம்–சங்–க–ளைக் காட்–டி–லும் பார்–வை–ப–லம் மிகச் சிறப்–பா–னது. ஜாத–கத்–தில் சுப–கி–ரக பார்–வை–கள் ராஜ–ய�ோ–கத்தை தரும். சந்–தி–ர–னுக்கு, லக்–னத்– திற்கு கேந்–திர, க�ோணத்–தில் உள்ள கிர–கங்–கள் வலிமை பெறும். சந்–திர– னு – க்கு பல்–வேறு ய�ோகங்–க– ளைத் தரும் ஆற்–றல் உள்–ளது. குரு பார்வை சகல ய�ோக விருத்தி என்று ச�ொல்–வார்–கள். குரு பார்க்க த�ோஷ–நி–வர்த்தி உண்டு. அதே–ப�ோல் நீச கிரக பார்வை 6, 8, 12ம் அதி–ப–தி–க–ளின் சேர்க்கை பார்வை பல கெடு–பல – ன்–கள – ைத் தரும். சனீஸ்–வர– – ரின் பார்–வையை மிக–வும் பல–முள்–ளத – ாக சாஸ்–திர நூல்–கள் சித்–தி–ரிக்–கின்–றன. த�ோஷ ஆதி–பத்–தி–யம் பெற்ற சனி–பார்–வை–யால் பல தடை–கள், இடை–யூ– று–கள் ஏற்–ப–டும். உச்ச பலம் பெற்ற கிர–கத்–தின் பார்வை ய�ோகத்தை செய்–யும், நீச பலம், தீய சேர்க்கை உள்ள கிர–கத்–தின் பார்வை த�ோஷத்தை க�ொடுக்–கும். இதன்–மூ–லம் பார்வை பலம் என்ன என்–பதை நாம் உண–ர–லாம்.

ஜாதக அமைப்–பும் - திருஷ்–டி–யும் எல்–லாம் சரி–யாக நடந்–து–க�ொண்–டி–ருக்–கும்– ப�ோது நமக்கு செய்–வினை, திருஷ்டி த�ோஷங்–கள் எது–வும் தெரி–யாது. ஏதா–வது நாம் உண–ரா–த–படி, சிறிய அள–வில் பாதிப்பு காட்–டிவி – ட்டு ப�ோய்–விடு – ம். சாத–கமி – ல்–லாத தசா–புக்–திக – ள், க�ோச்–சார நிலை–கள் மாறும்–ப�ோது ஒவ்–வ�ொன்–றாக தடை–கள், பிரச்– னை–கள் வரத்–த�ொ–டங்–கும். அப்–ப�ொ–ழுதே நாம் தெரிந்–துக�ொ – ள்–ளல – ாம், க�ோளா–றான க�ோள்–களி – ன் ஆட்–டம் இது என்று. ப�ொது–வாக 6, 8, 12ம் தசை– கள் வரும்–ப�ோது சில மாற்–றங்–கள் உண்–டா–கும். அதே–ப�ோல் ராகு, கேது, சந்–திர– ன், சனி ஆகி–யவை சாத–கமி – ல்–லாத வீடு–களி – ல் இருந்–துக�ொ – ண்டு தசா நடத்–தும்–ப�ோது கெடு–பல – ன்–கள் அதி–கம் இருக்–கும். கண்–திரு – ஷ்டி, ப�ொறாமை, சூன்–யம் ஏவல் எல்–லாம் இந்த காலக்–கட்–டத்–தில்–தான் வேலை செய்–யும். லக்–னம், லக்–னா–தி–பதி, சந்–தி–ரன் ஆகிய மூன்று விஷ–யங்–க–ளில் பலம் குறைந்த ஜாத–கங்–கள்–தான் மிக அதி–க–மாக பாதிக்–கப்–ப–டு–கின்–றன. லக்–னம்-ராசி இந்த இரண்–டும் பாதிக்–கப்–பட்டு நீச தீய கிரக சேர்க்–கை–க–ளு–டன் தசா–புக்தி நடை– பெறும்–ப�ோது மன–ரீ–தி–யான பாதிப்–புக்–கள் இருக்– கும். எதி–லும் தடை, ச�ோர்வு, மாறு–பட்ட எண்–ணங்– கள், நிம்–ம–தி–யற்ற தன்மை உண்–டா–கும். இரண்–டா–மி–ட–மா–கிய தன, வாக்கு, குடும்–பஸ்– தான அமைப்பு பாத–கம – ா–கும்–ப�ோது குடும்–பத்–தில் நிச்–ச–ய–மற்ற தன்மை, வீண்–வி–ர–யங்–கள், இட–மாற்– றம், ச�ொந்த, பந்–தங்–கள் விர�ோ–தம் பிரி–வின – ை–கள் என உண்–டா–கும். மூன்– ற ாம் வீட்– டி ல் அமைப்பு சரி– யி ல்– ல ா– த – ப�ோது உடல் தளர்ச்சி, மனத்–த–ளர்ச்சி, குடும்–பப் பிரச்னை–கள், நரம்–புக்–க�ோ–ளா–று–கள், பாக்–கி–யத்– தடை ஏற்–ப–டும். நான்–காம் வீடு சம்–பந்–தப்–ப–டும்–ப�ோது பூர்–வீக


ஜ�ோதிட முரசு மிது–னம் செல்–வம் ச�ொத்–தில் பிரச்னை, உடல்–நல பாதிப்பு, இட–மாற்– றம், கல்–வி–யில் தடை, வாகன விபத்து, மருத்–துவ செல–வு–கள் ஏற்–ப–டும். ஐந்–தாம் வீடு சம்–பந்–தப்–ப–டும்–ப�ோது பிள்–ளை– களால் வருத்–தம், ச�ோகம், புத்–திர த�ோஷம், வீட்– டில் திரு–டுப�ோ – வ – து, மன�ோ–விய – ாதி, பல வகை–யில் நஷ்–டங்–கள் என்று இருக்–கும். ஆறாம் இடத்து தசா–புக்தி சரி–யில்–லா–த–ப�ோது தீராத ந�ோய், வம்பு, வழக்கு, விரயங்–கள், மருத்–துவ செல–வு–கள், அறுவை சிகிச்ைச, நிம்–ம–தி–யில்–லாத நிலை உண்–டா–கும். ஏழாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்–தப்–படு – ம்–ப�ோது குடும்–பத்–தில் பிரிவு, நண்–பர்–கள – ால் பிரச்–னை–கள், வழக்–கு–கள், பயண விபத்–து–கள், விவா–க–ரத்து, அறுவை சிகிச்சை என ஏற்–ப–டும். எட்–டாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்–தப்–ப–டும்– ப�ோது கடன், எதிரி, ர�ோகம், விபத்து, கள–வு– ப�ோ–கு–தல், முடக்–கம் ஏற்–ப–டும். ஒன்–ப–தாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்–தப்–ப–டும்– ப�ோது பூர்–வீ–கச் ச�ொத்–தில் பிரச்–னை–கள், தந்தை உடல்–நல – ம் பாதிப்பு, வீண் விர–யங்–கள், த�ோல்வி, தடை–கள் உண்–டா–கும். பத்–தாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்–தப்–ப–டும்– ப�ோது பதவி இறக்–கம், நிம்–ம–தி–யற்ற தன்மை, த�ொழில் பாதிப்பு, கடன் பாதிப்பு, சூழ்ச்சி, வஞ்–ச–கத்–தின் மூலம் பாதிப்பு காட்–டும். பதி–ன�ொன்–றாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்– தப்–ப–டும்–ப�ோது சக�ோ–த–ரர்–க–ளால் பிரச்–னை–கள், வரு–மா–னம் பாதிப்பு, கடன் பிரச்–னை–கள், குடும்ப வழக்–கு–கள் என்று இருக்–கும். பனி–ரெண்–டாம் இடத்து தசா–புக்தி சம்–பந்தப்– படும்–ப�ோது ச�ொத்–துக – ள் விர–யம், நிம்–மதி குறைவு, தூக்–க–மின்மை, அயன, சயன, ப�ோக பாக்–கிய தடை உண்–டா–கும். ப�ொது–வாக மாந்தி என்ற கிர–கத்தை யாரும் கவ–னிப்–பதி – ல்லை. தென் தமி–ழக – ம் மற்–றும்் கேர–ளா– வில் மாந்–தியை பார்க்–கா–மல் ஜ�ோதி–டம் ச�ொல்ல மாட்–டார்–கள். சக–ல–வி–த–மான நீச, கெட்ட அம்–சங்– கள் இந்த மாந்–தி–யின் மூலம்–தான் ஏற்–ப–டு–கி–றது. அவ–ர–வர் ஜாத–கத்–தில் மாந்தி இருக்–கும் இடத்–திற்– கேற்ப விவ–ரம் அறிந்த ஜ�ோதி–டர்–க–ளி–டம் தக்க ஆல�ோ–சனை பரி–கா–ரம் செய்–வது பல திருஷ்டி த�ோஷங்–க–ளில் இருந்து நம்மை காப்–பாற்–றும்.

விளக்–கின் தத்–து–வம் தின–சரி காமாட்சி விளக்கு அல்–லது குத்து விளக்கு அல்– ல து ஏதே– னு ம் ஒரு விளக்கை நெய்– யி ட்டு, திரி– யி ட்டு ஏற்– று ம்– ப�ோ து அதில் நவ–கி–ர–கங்–க–ளின் அம்–சம் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றது. ஒளி–யைத் தரும் ஆன்–ம–கா–ர–கன் சூரி–யன்–தான் விளக்–கிற்கு ஆதா–ரம். அதா–வது விளக்கு என்–றால் சூரி–யன், நெய் - சந்–தி–ரன், திரி - புதன். விளக்கு ஏற்–றி–ய–வு–டன் தெரி–யும் ஜ�ோதி செவ்–வா–யா–கும்.

அத–னைச் சுற்றி தெரி–யும் மஞ்சள் வண்ணம், குரு. திரிக்கு அருகே த�ோன்–றும் கரு– நி–ழல், ராகு. எண்–ணெ–யில் அடி–யில் ெதரி–யும் நிழல், சனி. திரி க�ொஞ்–சம், க�ொஞ்–ச–மாக எரிந்து குறைந்–து–க�ொண்டே வரு–வது சுக்–கி–ரன் அம்–சம். ஜ�ோதி–யி–லி–ருந்து பர–வு–கின்ற ஒளி, ஞான–ம�ோட்– சத்–தைத் தரக்–கூ–டிய கேது. இப்–ப–டிப்–பட்ட அரிய தத்–துவ விளக்–கத்தை அரு–ளி–ய–வர் காஞ்சி மகா–சு–வா–மி–கள். ஆகை–யால் தின–சரி பசு நெய்–யால் விளக்–கேற்ற சகல கிரக த�ோஷ, திருஷ்டி த�ோஷங்–கள் வில–கும் என்–ப–தில் ஐயம் இல்லை.

திருஷ்டி த�ோஷத்–திற்கு பரி–கா–ரங்–கள் ஒவ்– வ�ொ – ரு – வ – ரி ன் ஜாத– க ப்– ப – டி – ய ான கிரக நிலை–கள், தசை–களை அனு–ச–ரித்து செய்–யப்–ப– டும் பரி–கார முறை–கள், தனிப்–பட்ட வகை–யில் பலன் தரும். ப�ொது–வான பரி–கார முறை–கள் உள்– ளன. இதை எல்–ல�ோ–ரும் செய்து க�ொள்–ள–லாம். வீடு, கடை, அலு–வ–ல–கத்–திற்கு வரு–ப–வர்–க–ளின் திருஷ்–டிப் பார்–வையை, கெட்ட எண்–ணங்–களை, குரூர சிந்–த–னை–களை திசை–தி–ருப்–பு–வ–தற்கு வர– வேற்–பறை – யி – ல் பெரிய முகம் பார்க்–கும் கண்–ணாடி வைக்–க–லாம். மிக மெல்–லிய வாத்ய இசை, மந்–தி– ரங்–களை ஒலிக்க விட–லாம். மீன்–த�ொட்டி வைத்து அதில் சில வண்ண மீன்–களை வளர்க்–க–லாம். வரு–பவ – ர்–களின் சிந்–தன – ையை மாற்–றும் வகை–யில் இயற்கை எழில் க�ொஞ்–சும் படங்–களை மாட்–ட– லாம். வாச–லில் வேப்ப இலை–யு–டன், மரு–தாணி இலைக்–க�ொத்–தை–யும் சேர்த்–துத் த�ொங்–க–வி–ட– லாம். ஒவ்–வ�ொரு செவ்–வாய்–க்கி–ழமை அன்று கருப்பு நூலில் எலு–மிச்–சம்–ப–ழம் ஒன்று, ஒன்–பது பச்–சை–மி–ள–காய் க�ோர்த்து த�ொங்க விட–லாம். அமா–வாசை, அஷ்–டமி, பெளர்–ணமி நாட்–க–ளில் தண்–ணீ–ரு–டன் பன்–னீர், மஞ்–சள்–தூள், இந்து உப்– புத்–தூள் சேர்த்து வீட்–டினு – ள் எல்லா இடங்–களி – லு – ம் தெளிக்–கல – ாம். ஞாயிற்–றுக்–கிழ – மை ராகு–கா–லத்தி – ல் சர–பேஸ்வ – ரரை – வழி–பட – ல – ாம். செவ்–வாய்க்–கிழ – மை துர்க்கை அம்–ம–னுக்கு எலு–மிச்–சம்–பழ மாலை சாத்தி வணங்–க–லாம். அமா–வா–சை–யன்று வாராகி அம்–ம–னுக்கு தாமரை மலர் சாத்தி வழி–ப–ட–லாம். பெளர்–ணமி அன்று வடி–வுடை அம்–மனை வழி– பட சகல த�ோஷங்– க – ளு ம் நீங்– கு ம். வியா– ப ார ஸ்த–லங்–க–ளில் கண்–ணாடி டம்–ள–ரில் கல் உப்பு, இந்து உப்பு, மஞ்–சள் ப�ொடி கலந்த தண்–ணீர் வைக்–க–லாம். தின–சரி அல்–லது செவ்–வாய், வெள்– ளிக்–கிழ – மை – க – ளி – ல் சாம்–பிர– ாணி கலந்த தூபம் காட்– டு–வது தீய சக்–தி–களை கட்–டுப்–ப–டுத்–தும். திருஷ்டி ப�ோக்–கும் வேர், பட்டை, குங்–கி–லி–யம் ப�ோன்ற ப�ொருட்–கள் கலந்த ப�ொடி கிடைத்–தால், அதை சாம்–பி–ரா–ணி–யில் கலந்து ப�ோட சகல திருஷ்டி, த�ோஷம் நீங்கி செல்வ வளம், மன– நி ம்– ம தி, மகிழ்ச்சி பெரு–கும்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 7


சாகாவரம் பெறுவது சாத்தியமா? கேது

சனி

â¡ø

35

னி, ராகு, கேது ப�ோன்ற தீய க�ோள்–க–ளின் தாக்– க த்– தி – ன ால் நமது மூளை– யி ல் தீய எண்ணங்கள் உரு–வா–கின்–றன என்–ப–தைக் கண்–ட�ோம். இந்–தக் க�ோள்–கள், தீய எண்–ணங்– களை மட்–டும்–தான் உரு–வாக்–கும் என்று வலி–யுறு – த்– திச் ச�ொல்ல முடி–யாது. ஒரு–வரு – டை – ய ஜாத–கத்–தில் இந்–தக் க�ோள்–கள் நல்ல இடத்–தில் அமர்–வ–து–டன் சுப–கிர– ஹ – ங்–களி – ன் அம்–சத்–தையு – ம் பெற்–றிரு – ந்–தால் நல்ல எண்–ணங்க – ள – ை–யும் த�ோற்–றுவி – க்–கும். உதா– ர–ண–மாக, மிக–வும் ச�ோம்–பே–றி–யாக, எந்த வேலை– யை–யும் செய்–யா–மல் வெறு–மனே உட்–கார்ந்–தி–ருப்– ப–வ–னின் ஜாத–கத்–தில் சனி கிர–ஹம் வலி–மை–யாக அமர்ந்–தி–ருக்–கும் என்று வைத்–துக் க�ொண்–டால், கடு–மைய – ாக உழைப்–பவ – னி – ன் ஜாத–கத்–திலு – ம் அதே சனி கிர–ஹம்–தான் வலிமை பெற்–றி–ருக்–கும். ஆக, கடு–மை–யாக உழைப்–ப–வன் மற்–றும் ச�ோம்–பேறி இரு–வர் ஜாத–கத்–தி–லும் சனி–யின் தாக்–கத்–தைக் காண இய–லும். அதே– ப �ோல ராகு கிர– ஹ ம் அடுத்– த – வ ர் ப�ொருளை அடை–யவேண் – டு – ம் என்ற ஆசை–யைத்

8l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

தரும். அதே ராகு நல்ல அம்–சத்–தில் அமர்ந்–தி– ருந்–தால், தன்–னி–டம் இருக்–கும் ம�ொத்த ப�ொரு– ளை–யும் அடுத்–த–வர்–க–ளுக்கு தானம் அளிக்–கும் குணத்–தி–னை–யும் தரும். கேது–வும் அப்–ப–டியே. விரக்–தி–யான எண்–ணங்–களை மன–தில் த�ோற்–று– வித்து தற்–க�ொலை செய்–துக�ொ – ள்–ளும் அள–விற்கு ஒரு மனி–த –னை த் தூண்–டு –கி ன்ற கேது, நல்ல நிலை–யில் அமர்ந்–தி–ருந்–தால், அதே மனி–த–னின் மன–தில் தத்–துவ சிந்–த–னை–களை இடம்–பெ–றச் செய்து அவனை ஒரு ஞானி–யாக மாற்றி விடும். இவ்–வாறு ஒவ்–வ�ொரு கிர–ஹத்–திற்–கும் நேரெ–திர– ான இரண்டு குணங்–க–ளை–யும் தரு–கின்ற ஆற்–றல் உண்டு. இந்த விதி சுப–கிர– ஹ – ங்–களு – க்–கும் ப�ொருந்–தும். குரு, சுக்–கி–ரன், புதன், சந்–தி–ரன் முத–லான சுப–கி–ர– ஹங்–கள் சுப–ப–ல–னைத்–தான் தர–வேண்–டும் என்ற அவ–சி–ய–மில்லை. ஜாத–கத்–தில் இந்த க�ோள்–கள் கெட்–டிரு – ந்–தால் இவர்–களு – ம் கெடு–பல – னை – த்–தான் தரு–வர். இது அவ–ரவ – ர் ஜாத–கத்–தில் கிர–ஹங்–களி – ன் பலத்–திற்கு ஏற்–றவ – ாறு மாறு–படு – ம். உதா–ரண – ம – ாக,


“குரு தசை–தான் நடக்–குது, ஆனால் அடிக்–கடி உடம்பு சரி–யில்–லா–மல் ஆஸ்–பத்–தி–ரிக்கு ப�ோக வேண்–டி–யி–ருக்–கு” என்று ச�ொல்–லும் ஒரு–வர் “சனி தசை ஆரம்–பித்த பின்–னர்–தான் உடம்பு ஆர�ோக்– கி–ய–மாக இருக்–கு” என்று ச�ொல்–வ–தை–யும் காண– மு–டி–கி–றது. ஆக, மருத்–துவ ஜ�ோதி–டத்–தைப் ப�ொறுத்–த– உடல்–நி–லை–யும் அதற்–கேற்–ற–வாறு மாற்–றத்–தைக் வரை சுப–கி–ர–ஹங்–க–ளால் நன்–மை–யும், தீய கிர– காணும். இதுவே இயற்–கை–யின் நியதி. ஹங்–கள – ால் தீமை–யும் மட்–டுமே விளை–யும் என்–றும் சமீப காலத்–தில் இந்த இயற்கை நியதியை அறு–தி–யிட்–டுச் ச�ொல்ல இய–லாது. இது அவ–ர–வர் ம ா ற் று வ த ற்கா ன மு ய ற் சி க ள் ந ட ந் து – ஜாத–கத்–தில் கிர–ஹங்–க–ளின் அமர்வு நிலை–யைப் க�ொண்டிருக்கின்றன. எந்த ஒரு கிர–ஹம் வலி–மை– ப�ொறுத்து மாறு–ப–டும். ஒன்–பது கிர–ஹங்–க–ளும் யற்ற நிலை–யில் உள்–ளத�ோ, அந்த கிர–ஹத்–தின் எந்–தெந்த நட்–சத்–தி–ரக் கால்–க–ளில் அமர்ந்–தி–ருக்– பலத்தை ஊக்–குவி – ப்–பது, அந்த கிர–ஹத்–திலி – ரு – ந்து கின்–றன, அந்த நட்–சத்–திர– ங்–களி – ன் அதி–பதி கிர–ஹம் வெளிப்–ப–டும் கதிர்–வீச்சை கிர–ஹித்து, செயற்–கை– எது, அந்த கிர–ஹத்–தி–னு–டைய பணி என்ன, அந்த யான முறை–யில் மனித உடம்–பில் செலுத்–து–வது, கிர–ஹம் எந்த பாவ–கத்–தில் அமர்ந்–துள்–ளது, அந்த எந்த சுரப்பி சரி–யாக இயங்–கவி – ல்–லைய�ோ, அதை பாவ–கம் மற்–றும் நட்–சத்–திர அதி–பதி க�ோள் உட– முறைப்–படுத்த செயற்கை முறை–யில் தூண்–டு– லில் உள்ள எந்த சுரப்–பி–ய�ோடு த�ொடர்–பு–டை–யது வது என்று பல முயற்–சி–கள் நடந்து க�ொண்–டி– என்–ப–தைப் ப�ொறுத்து நமது உடல்–நி–லை–யில் ருக்–கின்–றன. இந்த முயற்–சி–க–ளின் பின்–ன–ணி–யில் மாற்–றம் உண்–டா–கும். மனிதனை சாகா–வ–ரம் பெறச் செய்–வது என்ற சூரி–ய–னின் நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் ஒன்று (கார்த்– ந�ோக்–கம் இடம்–பெற்–றி–ருக்–கி–றது. திகை, உத்–தி–ரம், உத்–தி–ரா–டம்) பீனி–யல் சுரப்–பி– ரஷ்–யா–வைச் சேர்ந்த விஞ்–ஞானி ஒரு–வர் ‘2045 யை–யும், சந்–தி–ர–னின் நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் ஒன்று இயக்–கம்’ என்ற ஓர் இயக்–கத்–தைத் த�ோற்–றுவி – த்து (ர�ோகிணி, ஹஸ்–தம், திரு–வ�ோ–ணம்) பிட்–யூட்–டரி மனி–தனை சாகா–வ–ரம் பெறச்–செய்ய முயன்று சுரப்–பி–யை–யும், செவ்–வா–யின் நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் க�ொண்–டி–ருக்–கி–றார் என்–கி–றது சமீ–பத்–திய செய்தி. ஒன்று (மிரு– க – சீ – ரி – ஷ ம், சித்– தி ரை, அவிட்– ட ம்) இவ–ரும், இவ–ரது குழு–வி–ன–ரும் கிர–ஹங்–க–ளின் மண்ணீ–ரல் சுரப்–பியை – யு – ம், புத–னின் தாக்–கம் மனித உடலில் எவ்வாறான நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் ஒன்று (ஆயில்– மாற்–றங்–களைத் த�ோற்றுவிக்–கின்– யம், கேட்டை, ரேவதி) மூளை–யின் றன என்–பதை தீவி–ர–மாக கண்–கா– ஒரு பகு–தி–யான தலா–ம–ஸை–யும், ணித்து வரு–கி–றார்–கள். இவர் குழு– குரு–வின் நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் ஒன்று வில் மருத்– து வ ஜ�ோதி– ட ர்– க – ளு ம் (புனர்–பூ–சம், விசா–கம், பூரட்–டாதி) இடம்–பெற்–றி–ருக்–கி–றார்–கள். விந்து மற்–றும் கருப்–பை–யை–யும், ஆனால் நமது சாஸ்– தி – ர ம் சுக்கிரனின் நட்சத்திரங்களில் இந்தக் கலி–யு–கத்–தில் ஒரு மனி–த– ஒன்று (பரணி, பூரம், பூரா– ட ம்) னின் முழு–மைய – ான ஆயுள் என்–பது மூளை–யின் ஹைப்–ப�ோ–த–லா–மஸ் 120 வரு–டங்–கள் மட்–டுமே என்று சுரப்–பி–யை–யும், சனி–யின் நட்–சத்–தி– அறு–தி–யிட்–டுச் ச�ொல்–கி–றது. இந்த ரங்–களி – ல் ஒன்று (பூசம், அனு–ஷம், 120 வரு– டங் – க – ள ைத்– த ான் நமது உத்–தி–ரட்–டாதி) அட்–ரி–னல் சுரப்–பி– ஜாத–கத்–தில் நடக்–கும் தசை–களு – க்கு யை–யும், ராகு–வின் நட்–சத்–தி–ரங்–க– பிரித்–துக் க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது:ளில் ஒன்று (திரு–வா–திரை, சுவாதி, சூரிய தசை 6, சந்–திர தசை 10, சத–யம்) கீழ்–மண்–ணீர– ல் சுரப்–பியை – – செவ்–வாய் 7, ராகு 18, குரு 16, சனி ராகு யும், கேது–வின் நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் 19, புதன் 17, கேது 7, சுக்–கிர தசை 20 வரு–டங்–கள் ஒன்று (அஸ்–வினி, மகம், மூலம்) தைராய்டு சுரப்– என ம�ொத்–தம் 120 வரு–டங்–கள் மட்–டுமே இந்த பி–யை–யும் ஊக்–கு–விக்–கின்றன. இவை, தங்–க–ளின் கலி– யு – க த்– தி ல் ஒரு மனி– த – னி ன் முழு– மை – ய ான ஊக்–கு–விப்–புத் திற–னைக் கூட்டினா–லும், குறைத்– ஆயுட்–கா–லம் என்று ஜ�ோதிட சாஸ்–தி–ரம் உறு– தா–லும் உட–லில் குறை–பா–டு–க–ளும் ந�ோய்–க–ளும் தி–யாக நம்–பு–கி–றது. சாகா–வ–ரம் என்–பது புராண த�ோன்–றும். காலம் மட்–டு–மல்ல, இப்–ப�ோ–தும், எப்–ப�ோ–தும் உட–லில் உள்ள அனைத்–து சுரப்–பி–க–ளும் சாத்–தி–ய–மில்லை என்–பதே நிதர்–ச–னம். எப்– ப �ொ– ழு – து ம் சரி– ய ா– க த்– த ான் செயல்– ப ட்– டு க் குறை–யில்–லாத மனி–தன் இந்த உல–கத்–தில் க�ொண்–டிரு – க்–கும் என்று ச�ொல்ல இய–லாது. அதா– இல்–லவே இல்லை. ஏத�ோ ஒரு குறை எல்–ல�ோ– வது ஒரு–வர் ஜாத–கத்–தில் ஒன்–பது கிர–ஹங்–க–ளும் ரு–டைய ஜாத–கத்–தி–லும் இருந்–து–க�ொண்–டு–தான் நல்ல நிலை–யில் அமர்ந்–தி–ருக்–கின்–றன என்று இருக்–கும். அதனை ஏற்–றுக்–க�ொள்–ளும் மனப்– ச�ொல்–வ–தற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு கிர–ஹ–மா– பக்–கு–வம்–தான் மனி–த–னுக்கு வேண்–டும். இந்த வது பிரச்–னை–யைத் தரு–கின்ற வகை–யில்–தான் மனப்–பக்–குவ – ம் பெறத்–தான் நாம் பரி–கா–ரங்–கள – ைச் மனி–த–னின் ஜாத–கம் அமை–யும். மன–நி–லை–யும், செய்து க�ொண்–டி–ருக்–கி–ற�ோம்.

K.B.ஹரிபிரசாத் சர்மா

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 9


புரடடாசி மாத

விசேஷஙகள! செப்–டம்–பர் 17, ஞாயிறு - துவா–தசி, பிர–த�ோ–ஷம் ஷட–சீதி புண்–ணிய காலம். மரு–தா–நல்–லூர், க�ோவிந்–த–பு–ரம் சத்–குரு ஆரா–தனை. கஜ கெள–ரி–வி–ர–தம். மதுரை நவ–நீத கிருஷ்–ணர் ரங்–க–நா–தர் க�ோல–மாய் காட்–சி–ய–ரு–ளல். செப்–டம்–பர் 18, திங்–கள் - திர–ய�ோ–தசி, சகல சிவா–ல–யங்–கி–லும் சி–வ–பெ–ரு–மான் வழி–பாடு. மாத சிவ–ராத்–திரி. சென்னை சைதாப்–பேட்டை கார–ணீஸ்–வ–ரர் பஞ்–ச–மு–கார்ச்–சனை. சங்–க–ரன்–க�ோ–யில் க�ோம–தி–யம்–மன் புஷ்–ப–ப்பா–வாடை. செப்–டம்–பர் 19, செவ்–வாய் - கிருஷ்–ணங்–கா–ரக சதுர்த்–தசி. ஸர்– வ–மஹா–ளய அமா–வாசை. திருக்–கண்–ண–பு–ரம் செ–ள–ரி– ராஜப் பெரு–மாள் விபீ–ஷ–ணாழ்–வா–ருக்கு நடை–ய–ழகு ஸேவை. கேதார விரத ஸமாப்–தம். திரு–வெண்–காடு அக�ோ–ர–மூர்த்தி அபி–ஷே–கம். செப்– ட ம்– ப ர் 20, புதன் - அமா– வ ாசை. நவ– ர ாத்– தி ரி பூஜை ஆரம்–பம். மாஷா–கெ–ளரி விர–தம். மதுரை நவ–நீத கிருஷ்–ண ஸ்வாமி புள்–ளின் வாய் கிண்–டல். தருமை மகா–லெக்ஷ்மி துர்க்–காம்–பிகை சத–சண்–டி–யக்ஞ பூர்–வாங்–கங்–கள். செப்–டம்–பர் 21, வியா–ழன் - பிர–தமை. சகல ஆல–யங்–க–ளி–லும் நவ–ராத்–திரி க�ொலு உற்–ஸ–வா–ரம்–பம். தன–வி–ருத்தி க�ௌரி விர–தம். மதுரை மீனாட்சி ராஜ–ரா–ஜேஸ்–வரி அலங்–கா–ரம். செப்–டம்–பர் 22, வெள்ளி - துவி–தியை. ராமேஸ்–வர – ம் பர்–வத – – வர்த்–தினி – ய – ம்–மன் நவ–சக்தி மண்–டப – ம் எழுந்–தரு – ளி அப்–பால் தங்–கப்–பல்–லக்–கில் புறப்–பாடு. மதுரை மீனாட்சி நவ–ராத்–திரி க�ொலு மண்–ட–பத்–தில் அலங்–கா–ரக் காட்சி. செப்–டம்–பர் 23, சனி - திரி–தியை. புரட்–டாசி முதல் சனிக்–கி–ழமை. திரு–வண்–ணா–மலை னிவா–ஸர் கரு–ட–சேவை. செப்–டம்–பர் 24, ஞாயிறு - சதுர்த்தி விர–தம், கன்–னி–யா–கு–மரி  பக–வ–தி–யம்–மன் பவனி. உப்பிலியப்–பன்–க�ோ–யில் –னிவ – ா–ஸப் பெரு–மாள் காலை சின்–ன–சே–ஷ–வா–க–னத்–தி–லும் இரவு ஹம்–ஸ–வா–க–னத்–தி–லும் பவனி. திரு–மலை – ந – ம்பி நட்–சத்–திர – ம். துர்க்–கா–கேச ச�ோத–னம். செப்–டம்–பர் 25, திங்–கள் - பஞ்–சமி. தூத்–துக்–குடி மாவட்–டம் குலே–ச–க–ரப்–பட்–டி–னம் முத்–தா–ரம்–மன் திரு–வீ–திப் புறப்– பாடு. துர்க்–காஸ்–வா–ப–னம். கரூர் தாந்–த�ோன்–றி–மலை பெரு– மாள் ஹனு–மந்த வாக–னம். செப்–டம்–பர் 26, செவ்–வாய் - சஷ்டி. சஷ்டி விர–தம். திருமலை திரு– வே ங்– க – ட – மு – டை – ய ான் காலை கற்– ப க விருட்ச வாகனத்தி–லும், இரவு சர்–வ–பூ–பாள வாக–னத்–தி–லும் பவளி, 10 l l ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 13.9.2017


உபாங்க லலிதா கெளரி விர–தம். உப்–பி–லி–யப்–பன் க�ோயில் னிவா–ஸப்–பெ–ரு–மாள் பவனி. பாதூர் கரு–ட–சேவை. தல்– லா–கு–ளம் பிர–சன்ன வேங்–க–டா–ஜ–ல–பதி காலை கஜேந்–திர ம�ோட்–சம். செப்–டம்–பர் 27, புதன் - சப்–தமி, மூலம் நட்–சத்–தி–ரம். சரஸ்– வதி ஆவா–ஹ–னம். க�ோல–வா–மன பெரு–மாள் க�ோயில் ஆஞ்–ச–நே–யர் சுவா–மிக்கு சிறப்பு வழி–யாடு. திரு–மலைதிருப்–பதி பெரு–மாள் ம�ோகினி அலங்–கா–ரம். சென்னை பைராகி மடம் கரு–ட–சேவை. செப்–டம்–பர் 28, வியா–ழன் - அஷ்–டமி. உப்–பிலி – ய – ப்–பன்–க�ோ–யில் னி–வா–ஸப் பெரு–மாள் புறப்–பாடு. துர்க்–காஷ்–டமி திருப்–பதி பெரு–மாள் ஹனு–மந்த வாக–னம். செப்–டம்–பர் 29, வெள்ளி - மகா–ந–வமி. சரஸ்–வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை. துர்க்–க�ோத்–யா–ப–னம். கரூர்– தான்–த�ோன்றி கல்–யாண வேங்–க–ட–சேப் பெரு–மாள் திருக்–கல்–யா–ணம். திருக்–க–ழுக்–குன்–றம் மூலஸ்–தான மஹா–பி–ஷே–கம், சிறு–வாச்–சூர் மது–ர–காளி அம்–மன் லட்–சார்ச்–சனை. ஏழு–ம– லை–யப்–பன் காலை சூரிய பிர–பை–யி–லும், இரவு புஷ்ப விமா–னத்–தி–லும் பவனி. செப்–டம்–பர் 30, சனி - விஜ–ய–த–சமி. கன்–னி–யா–கு–மரி பக–வ–தி– யம்–மன் பாரி–வேட்–டைக்கு எழுந்–த–ரு–ளும் காட்சி. சிங்க– பெருமாள் க�ோயில் பாட–லாத்ரி நர–சிம்ம ஸ்வாமி கரும்– பூர் எழுந்–த–ரு–ளல். ஏனாதி நாய–னார். தச–ர–த–ல–ளித கெளரி விர–தம். சகல சக்தி தலங்–க–ளி–லும் அம்–பு–ப�ோ–டு–தல். திரு–வ– ஹீந்–தி–ர–பு–ரம் திருத்–தேர். அக்–ட�ோ–பர் 1, ஞாயிறு - ஸர்வ ஏகா–தசி. திரு–வ�ோண விர–தம். துளசி கெளரி விர–தம். ம�ொஹ–ரம் பண்–டிகை. திரு–வ–ஹீந்தி–ர– புரம் தேசிக ஸ்வாமி ரத்– ன ாங்கி சேவை. சென்னை பைராகி மடம் சக்–ரஸ்–நா–னம். காஞ்–சி–பு–ரம் வர–த–ரா–ஜ– பெரு–மாள் க�ோயில் துப்–புல் தேசி–கன் மங்–கள – ா–ஸா–ஸன – ம். தேசி–கன் சாத்–தும – றை. ஷீரடி சாய்–பாபா சமாதி தினம். கரூர், வில்–லி–புத்–தூர், ஒப்–பி–லி–யப்–பன் தலங்–க–ளில் தேர். அக்–ட�ோ–பர் 2, திங்–கள் - க�ோது–வா–தசி. கரி–நாள். திருக்–க–ழுக்–குன்–றம் வேத–கி–ரீஸ்–வ–ரர் பவித்ர உற்–சவ – ம் ஆரம்–பம். கீழ்–திரு – ப்–பதி க�ோவிந்–தர – ா–ஜர் சந்–நதி – யி – ல் கரு–டாழ்–வா–ருக்–குத் திரு–மஞ்சன சேவை. அக்–ட�ோ–பர் 3, செவ்–வாய் - திர–ய�ோ–தசி. பிர–த�ோ–ஷம். சுவா–மி– மலை மு–ரு–கப்–பெ–ரு–மான் ஆயி–ரம் நாமா–வளி க�ொண்ட தங்–கப்–பூம – ாலை சூடி–யரு – ள – ல். நர–சிங்–கமு – ன – ை–ரய – ர் நாய–னார் குரு–பூஜை. தான–பல விர–தம். நெல்லை காந்–தி–ம–தி–யம்–மன் லட்–சார்ச்–சனை. அக்–ட�ோ–பர் 4, புதன் - சதுர்த்–தசி. திருப்–பதி  ஏழு–ம–லை– யப்–பன் ஸஹஸ்–ர–க–ல–சா–பி–ஷே–கம். சிதம்–ப–ரம் ந–ட–ராஜர் மாலை அபி– ஷே – க ம். திருக்– க – ட – வூ ர், திருப்– ப – றி – ய – லூ ர், வீரட்–டேஸ்–வர சுவாமி அபி–ஷே–கம். அக்–ட�ோ–பர் 5, வியா–ழன் - பெளர்–ணமி. திரு–வண்–ணா–மலை அ–ரு–ணா–ச–ல–நா–ய–கர் க�ோயி–லில் கிரி–வல பிர–தட்–சி–ணம். திருப்–பதி ஏழு–ம–லை–யப்–பன் புஷ்–பாங்கி சேவை. வள்–ள–லார் பிறந்த நாள். வேளூர் 3 தின சூரிய பூஜை ஆரம்–பம். சகல ஆல–யங்–க–ளி–லும் நிறை–பணி காட்சி. சந்–தான க�ோபால விர–தம். க�ோபதி பூஜை. அக்–ட�ோ–பர் 6, வெள்ளி - பிர–தமை. ராமேஸ்–வ–ரம் பர்–வ–த–வர்த்–தி–னி–யம்–மன் நவ–சக்தி மண்–ட– பம் எழுந்–த–ருளி பின்–னர் தங்–கப்–பல்–லக்–கில் பவனி. தேவ–க�ோட்டை ரங்–க–நா–தர் புறப்–பாடு.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 11


திருத்–தணி முரு–கப்–பெ–ரும – ான் கிளி–வா–கன சேவை. அப்–பய்ய தீட்–சி–தர் ஜெயந்தி. அக்–ட�ோ–பர் 7, சனி - துவி–தியை. வை–குண்–டம் வை– குண்–ட–பதி புறப்–பாடு. திரு–நள்–ளாறு ச–னீஸ்–வர பக–வான் சிறப்பு ஆரா–தனை. வலங்–கை–மான் சாந்–த–வெளி வீர–ஆஞ்–ச– நேய சுவாமிக்கு மகா திரு–மஞ்–ச–னம். ருத்–தி–ர–ப–சு–ப–தி–யார். சந்–திர�ோதய கெளரி விர–தம். உமா விர–தம். அக்–ட�ோ–பர் 8, ஞாயிறு - திரி–தியை. கிருத்–திகை. பிள்–ளை–யார்– பட்டி கற்–ப–க–வி–நா–ய–கர் க�ோயி–லில் புறப்–பாடு, சிறப்பு அபி– ஷே–கம் ஆரா–தனை. சந்–தி–ர�ோ–தய கெளரி விர–தம். உமா விர–தம். சங்–க–ட–ஹர சதுர்த்தி. திருப்–ப�ோ–ரூர் முரு–கப்–பெ–ரு–மான் அபி–ஷே–கம். அக்–ட�ோ–பர் 9, திங்–கள் - சங்–க–ட–ஹர சதுர்த்தி. திருக்–குற்–றா–லம், பாப–நா–சம், திரு–வம்–பல் இத்–த–லங்–க–ளில் சி–வ–பெ–ரு–மான் உற்–ஸ–வா–ரம்–பம். கார்த்–திகை விர–தம். திருச்–செந்–தூர் முரு– கப்–பெ–ரு–மான் புறப்–பாடு கண்–ட–ரு–ளல். வேளூர் கிருத்–திகை, திரு–வள்–ளுவ – ர் வீர–ரா–கவ – ர் இரவு பெரும்–புதூ – ர் புறப்–பாடு. அக்–ட�ோ–பர் 10, செவ்–வாய் - பஞ்–சமி. சுவா–மி–மலை முருகப்– பெரு–மான் பேரா–யிர – ம் க�ொண்ட தங்–கப்–பூம – ாலை சூடியருளல். கும்–ப–க�ோ–ணம் தேசி–கன் உற்–சவ சாற்–று–முறை. பெரு–மாள்தாயார் சேர்த்தி. அக்–ட�ோப – ர் 11, புதன் - சஷ்டி. சஷ்டி விர–தம். ஸகல சுப்பிரமணிய தலங்–களி – லு – ம் மு–ருக – ப் பெரு–மா–னுக்கு விசேஷ வழி–பாடு. பாப–நா–சம் சிவ–பெ–ரும – ான் பவனி வரும் காட்சி. அக்–ட�ோப – ர் 12, வியா–ழன் - சப்–தமி. பெ–ரும்–புதூ – ர் ம–ணவ – ாள மாமு–னி–கள் உடை–ய–வர்–கூ–டப் புறப்–பாடு. திருக்–குற்–றா–லம் சிவ–பெ–ரு–மான் பவனி வரு–தல். திருப்–பதி ஏழு–ம–லை–யப்–பன் புஷ்–பாங்கி சேவை. அக்–ட�ோ–பர் 13, வெள்ளி - அஷ்–டமி. திரு–வம்–பல்  சிவ–பெ–ரு– மான் பவனி. பத்–ரா–ச–லம் ரா–ம–பி–ரான் புறப்–பாடு. அக்–ட�ோ–பர் 14, சனி - தசமி. வில்–லி–புத்–தூர் அரு–கி–லுள்ள திரு–வண்–ணா–ம–லை–யில் –வா–ஸப் பெரு–மாள் கருட வாக– னத்–தில் திரு–வீ–தி–யுலா. அஹ�ோ–பில மடம் மத் 18-வது பட்–டம். அழ–கி–ய–சிங்–கர் திரு–நட்–சத்–திர வைப–வம். அக்–ட�ோ–பர் 15, ஞாயிறு - ஏகா–தசி. ரங்–கம் நம்–பெ–ரு–மான் சந்–தன மண்–ட–பம் எழுந்–த–ருளி அலங்–கா–ரத் திரு–மஞ்–சன ஸேவை. கரி–நாள். அக்–ட�ோ–பர் 16, திங்–கள் - துவா–தசி. பெ–ரும்–பு–தூர் ம–ண– வாள மாமு–னி–கள் உற்–ஸ–வம். திரு–வம்–பல் சிவ–பெ–ரு–மான் பவனி. திரு– வெ ண்– க ாடு அக�ோ– ர – மூ ர்த்தி உற்– ச – வ ர் அபி–ஷே–கம். அக்–ட�ோ–பர் 17, செவ்–வாய் - திர–ய�ோ–தசி, விஷு புண்–ணிய காலம். பிர–த�ோ–ஷம். ஷட–சீதி புண்–ணிய காலம். கஜ–கெ–ளரி விர–தம். குரங்–கணி முத்–து–மா–லை–யம்–மன் புறப்–பாடு. பின்–னி– ரவு நர–க–ச–துர்த்–தசி ஸ்நா–னம். யம தீபம்.

12 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017


, யா ் ய த கு ோ ப ் திருஷ்டி படப ! … ே ர வ ண க ன் ்த எந

வா

ச– லி ல் ஆட்டோ வந்து நின்– ற து. கு ல � ோ த் – து ங் – க ன ை ப ர – ப – ர ப் பு த�ொற்– றி க்– க�ொ ண்– ட து. ஆட்– ட� ோ– வைக் காக்–க–வைக்க முடி–யாது. வெயிட்–டிங்–கில் மீட்–டர் ஓடும் என்–ப–தால் மட்–டு–மல்ல, ஆட்டோ ஓட்–டு–ந–ரின் வெறுப்–புக்–கும் ஆளா–க–வேண்–டாமே என்–ப–தா–லும்–தான். தி ன – மு ம் க ாலை உ ண வை மு டி த்த கைய�ோடுஆப்ப் மூலம் ஆட்டோ புக் பண்–ணி– விட்டு அலு–வல – க – ம் ப�ோகும் வழக்–கம் குல�ோத்–துங்– க–னுக்கு. கடந்த ஆறு மாதங்–கள – ாக இப்–படி – த்–தான்.

மாலை–யில் வீடு திரும்ப, முன்னே பின்னே நேரம் ஆனா–லும் ஏதே–னும் ஆட்டோ பிடித்–துக்– க�ொண்டு வரு–வது – ம் அவன் வழக்–கம். பதி–னைந்து கில�ோ–மீட்–டர் த�ொலை–வி–லுள்ள அலு–வ–ல–கத்–துக்– குச் சென்–று–வ–ரும் கண–வ–னுக்–காக மதிய உணவு மற்–றும் மாலை டிபன் என்–றும் க�ொடுத்–த–னுப்–பு– வாள் உல–க–நா–யகி. மாலை–யில் வீடு திரும்ப தாம–த–மா–னா–லும் அது–வரை தாங்–கு–வ–தற்–கா–கத்– தான் மாலை டிபன். அத�ோடு மாலை டிப– னு க்– க ாக ஓட்– ட – லு க்– குப் ப�ோக–வும் தேவை–யில்லை. இப்–ப�ோ–தைய 13.9.2017 l l ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 13


எஸ்.ஜி.எஸ்.டி, ஸி.ஜி.எஸ்.டி என்று இரட்–டிப்பு வரி–யால் டிபன் விலை–யும் ஏகத்–துக்கு ஏறிப்–ப�ோக, இந்த வரி–வி–திப்–புக்கு முன்–னா–லி–ருந்தே மேற்– க�ொண்–டி–ருந்த வழக்–கப்–படி, இப்–படி மனைவி கை டிபனே தேவா–மிரு – த – ம – ா–கவு – ம், சிக்–கன – ம – ா–கவு – ம் இரட்டை லாபம் தந்–தது! என்–ன–தான் ஆட்–ட�ோ–வில் பாது–காப்–பாக வீடு திரும்– பு – கி – ற ான் என்– ற ா– லு ம், உல– க – ந ா– ய – கி க்கு அவன் இயல்–பான தெம்–பு–டன் இல்லை என்றே த�ோன்–றி–யது. ச�ொந்–தம – ாக ஸ்கூட்–டர் இருந்–தாலு – ம், இப்–ப�ோ– தைய ப�ோக்–கு–வ–ரத்து நெரி–சலை அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோக–முடி – ய – ா–ததா – ல் அதைத் த�ொட–வேவே – ண்–டாம் என்ற முடி–வுக்கு வந்–திரு – ந்–தான் குல�ோத்–துங்–கன். உல–க–நா–ய–கி–யும். சரி, ஸ்கூட்–டரை விட்–டு–விட்டு பேருந்து, ரயில் என்று பிடித்–துக்–க�ொண்டு ப�ோக–லாம் என்று பார்த்– தால், அதே நேரத்–தில் தத்–த–மது அலு–வ–ல–கங்–க– ளுக்–கும், வேறு பகு–தி–க–ளுக்–கும் ப�ோகும் கூட்ட நெரி–சல் தாங்க முடி–யா–த–தாக இருந்–தது. ஒரு–ச–ம– யம் சட்–டைப் பையில் வைத்–தி–ருந்த ம�ொபைல் ப�ோன் திரு–டப்–பட்ட அவ–ல–மும் சேர்ந்–து–க�ொண்– டது. பெரும்–பா–லும் நின்–று–க�ொண்டே பய–ணிக்க வேண்–டியி – ரு – ந்–ததா – ல், வீடு திரும்–பும்–ப�ோது உடல் ம�ொத்–த–மும் களைப்–பில் ந�ொந்–து–விட்–டி–ருக்–கும். அதன் விளை–வாக தேவையே இல்–லாம – ல், சம்–பந்– தமே இல்–லாம – ல் உல–கந – ா–யகி – யு – ட – ன் வாக்–குவ – ா–தம், க�ோபம் என்று ஏற்–பட்டு பல இர–வுக – ள் அவ–ளுடை – ய விம்–ம–லும், விசும்–ப–லு–மா–கக் கழிந்–தி–ருக்–கின்–றன. சரி, கால் டாக்–ஸி–யில் ப�ோக–லா–மென்–றால், ப�ொரு– ள ா– தா – ர ம் இடம் க�ொடுக்– க – வி ல்லை. இறுதியாக, டாக்–ஸி–யில் பாதி–ய–ள–வுக்கு வசூ–லிக்– கப்–பட – க்–கூடி – ய ஆட்–ட�ோ–வில் ப�ோவது என்று முடிவு செய்–தான் குல�ோத்–துங்–கன்.

எல்–லாம் நன்–றா–கத்–தான் ப�ோய்க்–க�ொண்–டி– ருந்–தது. ஒரு–நாள் முன்–னி–ர–வில் வீடு திரும்–பிய குல�ோத்–துங்–கன், ‘‘எனக்கு என்–னவ�ோ பசியே இல்லை. சாப்–பாடு வேண்–டாம்,’’ என்–றான். ‘‘ஃப்ரண்ட்–ஸ�ோட வெளியே ஓட்–டல்ல சாப்–பிட்– டீங்–களா?’’ உல–க–நா–யகி, சரா–சரி மனை–வி–யாக சந்–தே–கக் கேள்வி கேட்–டாள். ‘‘நீ வேற! இப்–பல்–லாம் சரியா பசியே எடுக்–க– மாட்–டேங்–குது. காலை–யில டிபன் சாப்–பிட்–டது என்– னவ� ோ நாள்– பூ ரா செரிக்– க ாத மாதி– ரி யே இருக்கு. வயித்–திலே உப்–பிச – மா இருக்–கும� – ோன்னு நினைக்–க–றேன். அது அஜீர்–ணம் மாதி–ரி–யும் தெரி– யலே. ஏன்னா காலைக்–க–டன்–லாம் பிரச்–னை–யில்– லாம நடக்–குது. ஆனா ஏன�ோ பசிக்–கவே மாட்– டேங்–கு–து–…–’’ தன் வேத–னை–யைச் ச�ொன்–னான் குல�ோத்–துங்–கன். ‘‘அப்–படி – ன்னா, மதி–யத்–துக்கு சாப்–பாடு கட்–டிக்– க�ொ–டுக்–க–றேனே, சாயந்–தி–ரம் டிப–னும் செய்–துத் தரேனே, அதை– யெ ல்– லா ம் சாப்– பி – ட – ற – தே – யி ல்– லையா, யாருக்–கா–னும் தூக்–கிக் க�ொடுத்–தி–ட–றீங்– களா?’’ கவ–லை–யு–டன் கேட்–டாள் உல–க–நா–யகி. 14l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

‘‘சாப்–பி–டாட்–டிப் ப�ோனா தெம்பா இருக்–கா– துன்னு அந்–தந்த நேரத்–துக்கு அதை–யெல்–லாம் சாப்–பிட்–டு–ட–றேன். ஆனா என்–னவ�ோ வயிறு உப்– பினா மாதிரி இருக்கு. நிறைய ஏப்–பம் வருது. தண்– ணி–யும் தேவைப்–பட்ட அள–வுக்–குக் குடிக்–கத்–தான் செய்–யறே – ன், என்ன பிரச்–னைன்னே தெரி–யலே – … – ’– ’ ‘‘எனக்– கு ப் புரிஞ்– சு – ப� ோச்சு,’’ உல– க – ந ா– ய கி ச�ொன்–னாள். திகைப்–பு–டன் அவ–ளைப் பார்த்–தான் குல�ோத்– துங்–கன். ‘‘என்ன புரிஞ்–சுது, உனக்கு?’’ ‘‘உங்–க–கிட்–ட–யும் க�ோளாறு இல்லே, நான் சமைச்–சுத் தர்ர சாப்–பாட்–டா–லே–யும் க�ோளாறு இல்லே. எல்–லாம் க�ொள்–ளிக்–கண்ணு க�ோளாறு– தான்– … – ’ ’ சற்றே வெறுப்– பு – ட ன் பதி– ல – ளி த்– தாள் அவள். ‘‘க�ொள்– ளி க்– க ண்ணா? அது என்ன புதுசா என்–னவ�ோ ச�ொல்றே?’’ ‘‘நானும் உங்–க–கிட்ட ச�ொல்–ல–வேண்–டான்–னு– தான்னு நினைச்–சேன். ஆனால் நாலஞ்சு மாசமா கவ–னிச்–சு–கிட்–டு–தான் வர்–ரேன்–…–’’ ‘‘எதை கவ–னிச்–சு–கிட்டு வர்ரே?’’ ‘‘அக்–கம்–பக்–கத்–துக்–கா–ரங்–க–ளைத்–தான்.’’ ‘‘அவங்க என்ன பண்–ணி–னாங்க?’’ ‘‘எதை– ய ா– வ து பண்– ண த்– தா ன் வேணுமா? பார்த்–தா–லேயே ப�ோதுமே!’’ ‘‘என்ன ஆச்சு உனக்கு? அக்–கம்–பக்–கத்–தா– ர�ோட சுமு–க–மா–கத்–தானே இருக்கே? இப்ப என்ன திடீர்னு இப்–படி ஒரு சந்–தே–கம்?’’ ‘‘ஒரு கண்–ணு–ப�ோல ஒரு கண்ணு இருக்–கா– துங்–க…. நீங்க, இந்த அறு–பத்–தஞ்சு வய–சிலே, ஆபீ–ஸுக்கு தின–மும் ஆட்–ட�ோ–விலே ப�ோயிட்டு, ஆட்–ட�ோ–விலே வர்–ரீங்–களா, அது அவங்–களு – க்குப் ப�ொறுக்– க லே. நாம– ளு ம் எங்– க – ய ா– வ து ப�ோற– தானா ஆட்– ட� ோ– வை ப் பிடிக்– க – ற� ோமா, இதை– யெல்லாம் கவ–னிச்–சுகி – ட்டு மன–சுக்–குள்ள கரிச்–சுக் க�ொட்–ட–றாங்–க–…–’’ ‘‘இதப்– ப ார், நீயா எதை– ய ா– வ து கற்– ப னை பண்–ணிக்–காதே. அப்–ப–டி–யெல்–லாம் இருக்–காது. அவங்–க–வங்–க–ளுக்கு வேலை இல்–லையா என்ன, இதைப்–ப�ோய் பெரிசா கவ–னிச்–சு–கிட்டு, அதைப் பத்தி உங்–க–கிட்ட பேசி–கிட்டா இருப்–பாங்–க…?’’ ‘‘உங்–க–ளுக்கு இதெல்–லாம் தெரி–யா–துங்–க–…–’’ ‘‘சரி– தா ன் ப�ோ. வேண்– ட ாத கற்– ப – ன ையை வளர்த்–துக்–கறே. நீ ச�ொல்–ற–ப–டியே இருந்–தா–லும், எனக்கு திருஷ்டி சுற்–றிப் ப�ோட்–டுடு. சரி–யா–கிடு – ம்–…’– ’ ‘‘அப்–ப–டி–யெல்–லாம் உடனே சரி–யா–கக்–கூ–டிய விஷ–ய–மில்–லீங்க இது. யாரா–வது ஜ�ோசி–ய–ரைப் பார்த்து அவர் ச�ொல்ற பரி–கா–ரத்–தைச் செய்–தால்– தான் சரி–யா–கும். ஏன்னா இது உடம்பு பத்–தின விஷ–யம். கண் திருஷ்–டிய – ால ஏற்–பட்ட பாதிப்–புக்கு அதே திருஷ்–டி–யா–ல–தான் தீர்வு பார்க்–க–ணும்–…–’’ பில்லி, சூனி– ய ம்னு ஏடா– கூ – ட – ம ா– க ப் ப�ோய் தாயத்து, கறுப்– பு க் கயிறு, பரிகாரம் என்று ஆயி– ர க்– க – ண க்– கி ல் மனைவி செலவு வைத்– து – விடு–வாள�ோ என்று கவ–லைப்–பட ஆரம்–பித்–தான் குல�ோத்–துங்–கன்.


பிர–பு–சங்–கர் ‘இவ– ரு க்கு என்ன தெரி– யு ம்? எதிர்– வீ ட்– டு ப் ப�ொம்–பளை, அவ–பாட்–டுக்கு அவ–ள�ோட வேலை– யைப் பார்த்–து–கிட்–டுப் ப�ோக–வேண்–டி–ய–து–தானே! மெனக்–கெட்டு நேரா வீட்–டுக்கே வந்து ‘பர–வா– யில்–லையே, உங்–கள் வீட்–டுக்–கா–ரரு இந்த வய– சி–லே–யும் ஆபீ–சுக்–குப் ப�ோய் வர்–ராரே, அது–வும் தின–மும் ஆட்–ட�ோ–வி–லேயே ப�ோய் ஆட்–ட�ோ–வி– லேயே வர்–ராரே? அவர் ஆபீஸ்ல அல–வன்ஸ் நிறைய க�ொடுப்–பாங்க ப�ோல?’ என்று கண்–களி – ல் உஷ்–ணத்–து–டன் கேட்–டது இவ–ருக்–குத் தெரி–யுமா? ஆட்டோ வந்து நின்–னது – மே அக்–கம்–பக்–கத்து ஜன்– னல்–கள்–லாம் திறக்க அங்–கேயி – ரு – ந்து ப�ொறா–மைக் காற்–றலை அடிப்–பதை இவர் எங்கே கவ–னிக்–கி– றார்? அதே–ப�ோல காலை–யில் இவர் ஆபீ–சுக்–குப் ப�ோகிற நேர–மா–கப் பார்த்து, வாச–லுக்கு வந்து குப்–பை–யைப் ப�ோடு–கிற சாக்–கில் ஆட்–ட�ோ–வில் ஏறு–கிற இவ–ரைப் பார்க்–கிற பார்–வை–யி–ல–தான் எத்–தனை ப�ொறாமை, எரிச்–சல்….’ - உல–கந – ா–யகி மன–சுக்குள் நினைத்–துக்–க�ொண்–டாள்.

அ ந்த ஞாயிற்– று க்– கி – ழ – மையே குல�ோத்– துங்– க னை வலுக்– க ட்– ட ா– ய – ம ாக ஜ�ோசி– ய – ரி – ட ம் அழைத்துச் சென்றாள் உலகநாயகி. அந்த நிமிடம்–வரை – க்–கும் தன் உடல்–நல – த்–தில் எந்த முன்– னேற்–றமு – ம் தெரி–யா–ததா – ல், அரை–குறை மன–சுட – ன் மனை–விக்கு சம்–ம–தித்து உடன் சென்–றான். உல–க–நா–யகி ச�ொன்–ன–தை–யெல்–லாம் ஜ�ோதி– டர் கேட்–டார். ச�ோர்–வாக இருந்த குல�ோத்–துங்–கன – ை– யும் பார்த்–தார். மெல்–லத் தலை–யாட்–டிக்–க�ொண்டு, தனக்–குள் ஏத�ோ ச�ொல்–லிக்–க�ொண்–டார். அவ–னு– டைய ஜாத–கக் கட்–டங்–க–ளை–யும் ஆராய்ந்–தார். பிறகு உல–க–நா–ய–கி–யி–டம் ச�ொன்–னார்: ‘‘பெரிசா பயப்–பட – வே – ண்–டிய – து எது–வுமி – ல்–லேம்மா. திருஷ்டி உங்க வீட்–டுக்–கா–ரர்–மேல மட்–டுமி – ல்–லேம்மா. உங்க வீட்–டு–மே–லே–யும் இருக்கு. அத–னால ப�ொதுவா வீட்–டுக்கு முன்–னால ஒரு திருஷ்டி பூச–ணிக்–காயை வையுங்க. இல்–லாட்டி திருஷ்–டிப் படம் ஒண்ணை மாட்–டி–வை–யுங்க.’’ ‘‘இப்–ப–தாங்க ஞாப–கத்–துக்கு வரு–து–…–’’ உல–க– நா–யகி ஆரம்–பித்–தாள். ‘‘நம்ம வீட்–டுக்கு வர்–ரவ – ங்க ஜன்–னல் திரைச்–சீலை, இன்–டீரி – ய – ர், ஹால்ல இருக்– கற டிவின்னு எல்–லாத்–தையு – ம் பார்த்து பெரு–மூச்சு விடு–வாங்க. ‘இது ர�ொம்ப நல்–லாயி – ரு – க்கே, என்ன விலை?’ன்னு கேட்–கற த�ொனி–யிலேயே – எத்–தனை ப�ொறாமை, வயிற்–றெரி – ச்–சல், ஆதங்–கம், ஏக்–கம்–…’– ’ ‘‘சரி, சரி, புறப்–படு,’’ சற்–றுக் கடு–மை–யா–கவே ச�ொன்– னா ன் குல�ோத்– து ங்– க ன். ‘‘சாருக்– கு க் க�ொடுக்–க–வேண்–டிய ஃபீஸைக் க�ொடுத்–து–விட்டு வா,’’ என்று ச�ொல்–லி–விட்டு வெளியே வந்–தான். அடுத்த நாளே மார்க்– கெட் – டு க்– கு ப் ப�ோய் தக–ரத்–தில் செய்து வர்–ண–ம–டித்–தி–ருந்த, பெரிய வட்–ட–மான திருஷ்டி தகட்–டினை வாங்–கி–வந்–து– விட்–டாள் உல–க–நா–யகி. ‘திருஷ்டி பூச–ணிக்–காயை

மாட்–ட–லாம், ஆனா அது வெயில், மழைன்னு பட்டு அழு–கிப்–ப�ோனா மன–சுக்கு அச்–சான்–யம – ா–கப் படும், அத–னா–ல–தான் இந்த ப�ொம்–மை’ என்று குல�ோத்–துங்–க–னுக்கு விளக்–க–மும் க�ொடுத்–தாள். ஆனா–லும் அடுத்–தடு – த்த நாட்–களி – ல் அவ–னுக்கு உபாதை குறைந்–தாற்–ப�ோ–லவே தெரி–ய–வில்லை. திடீ–ரென்று உறைத்–தது குல�ோத்–துங்–க–னுக்கு. ‘உல–க–நா–யகி படுத்–திய பாட்–டில் டாக்–டர் என்று ஒரு–வர் இருப்–ப–தையே மறந்–து–விட்–ட�ோமே!’ திருஷ்டி ப�ொம்–மையை மாட்–டிவி – ட்–டதா – லேயே – கண–வ–னுக்கு உடல்–ந–லம் சரி–யா–கி–வி–டும் என்ற கற்–ப–னை–யில் ஆழ்ந்–தி–ருந்–தாள் உல–க–நா–யகி. அக்–கம்–பக்–கத்து வீட்–டுக்–கா–ரர்–க–ளின் கண்–க–ளி–லி– ருந்து ‘திருஷ்–டி’ நீங்–கிவி – ட்–டது – ப� – ோ–லவு – ம் தெரிந்–தது அவ–ளுக்கு. ஆனால் குல�ோத்–துங்–கன் இதை–யெல்–லாம் ப�ொருட்– ப – டு த்– தா – ம ல் மருத்– து – வ – ரை ப் ப�ோய்ப் பார்த்–தான். அவன் ச�ொன்ன விவ–ரங்–கள் எல்–லாவ – ற்–றையு – ம் ப�ொறு–மை–யா–கக் கேட்–டார் டாக்–டர். ‘‘தின–மும் காலை–யி–லும் சரி, மாலை–யி–லும் சரி, டிபன் சாப்– பிட்–டு–விட்டு ஆட்–ட�ோ–வில் ப�ோகி–றீர்–கள். நம்–மு– டைய குழி–கள் மிகுந்த சாலை–க–ளில் ஆட்டோ பய–ணம், நிரந்–தர குலுக்–க–லா–கவே அமை–யும். அத�ோடு ஆட்டோ ஓட்–டிக – ளு – ம் நேரத்தை சேமிக்–கப் படு–வே–க–மாக ஓட்–டிச் செல்–கி–றார்–கள். இத–னால் உங்–கள் வயிற்–றில் பலத்த குலுக்–கல் தாக்–கு–தல்– கள் நிகழ்–கின்–றன. அப்–ப�ோ–துதா – ன் சாப்–பிட்–டீர்–கள் என்–ப–தால் குலுக்–க–லால் உணவு செரி–மா–னம் பாதிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. அத�ோடு அறு–ப–தைக் கடந்–த– வர் என்–ப–தால், ப�ொது–வாக உடல் உறுப்–பு–கள் எல்–லாம் நலி–வடை – ய ஆரம்–பிக்–கும். அத–னால்–தான் இந்த வய–துக்கு மேல் சாத்–வீ–க–மான, குறைந்த அளவு உணவு எடுத்–துக்–க�ொள்ள வேண்–டும் என்று ச�ொல்–வார்–கள். க�ோளாறு பிறர் கண் திருஷ்–டி– யில் இல்லை, ஆட்டோ பய–ணத்–தால்–தான். ஒரு வாரத்–துக்கு சிர–மப்–பட்–டா–லும் பர–வா–யில்லை என்று பஸ், ரயி–லில் ஆபீ–சுக்–குப் ப�ோய்–வந்து பாருங்–கள். ஆட்டோ குலுக்–க–லை–விட நிதா–ன–மாக நடப்–பது வயிற்று உறுப்–பு–க–ளுக்கு நல்–ல–து….’’ என்–றார். பளிச்– செ ன்று தெளி– வ – டை ந்– தா ன் குல�ோத்– துங்–கன். வீட்–டிற்கு வந்து உல–க–நா–ய–கி–யி–டம் விவ– ரம் ச�ொன்–னான். அடுத்து ஒரு வாரம் ஆட்டோ தவிர்த்து வேறு வாக–னங்–க–ளில் பய–ணித்–தான். மிகப் பெரிய அள– வி ல் குணம் தெரிந்– த து. நேர நெருக்– க – டி யை உத்– தே – சி த்து எப்– ப� ோ– தா – வது ஆட்டோ– வி ல் ப�ோவது என்று வைத்– து க் –க�ொண்டான். இயல்–பா–கப் பசித்–தது, வயிற்று உப்–பி–சம் குறைந்–தது, க�ோளா–று–கள் நீங்–கின. ஆனால், எல்–லாம் புரிந்–தா–லும், உல–க–நா–யகி மட்–டும் வீம்–பாக அடம் பிடித்து, திருஷ்டி ப�ொம்– மையை கழற்ற மறுத்–தாள். மேலும் ஏதா–வது தீவிர பரி–கா–ரம் என்று ஆரம்–பித்–து–வி–டு–வாளே என்று பயந்து, அதற்கு மறுப்பு ச�ொல்–ல–வில்லை குல�ோத்–துங்–கன்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 15


புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் த்தை ஒரு– ப �ோ– து ம் தன்–விட்–மடுா–க்னக�ொடுக்– கா–மல் உயி–

ரென மதிக்–கும் நீங்–கள் நீதி, நேர்– மைக்கு கட்–டுப்–பட்–ட–வர்–க–ளாக இருப்– பீ ர்– க ள். இல– வ – ச த்தை விரும்ப மாட்–டீர்–கள். உங்–க– ளின் பூர்வ புண்–யா–திப – தி – ய – ான சூரி–யன் இப்–ப�ோது 6ம் வீட்–டிற்–குள் நுழைந்–தி–ருப்–ப–தால் சவால்–கள், விவா–தங்–க–ளில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். அரசு சம்–பந்–தப்–பட்ட வேலை–கள் உட–ன–டி–யாக நிறை–வே–றும். வழக்–கில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். மக–ளுக்கு நல்ல வரன் அமை–யும். மக–னுக்–கிரு – ந்த முன்–க�ோ–பம், கூடாப் பழக்க வழக்–கங்–கள் வில–கும். பாகப் பிரி–வினை சுமு–க–மாக முடி–யும். 9ந் தேதி வரை சுக்–கி–ரன் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் நவீன மின்–னணு, மின்–சார சாத–னங்–கள் வாங்–குவீ – ர்–கள். சமை–ய–ல–றையை மாற்–றம் செய்–வீர்–கள். கல்–யா– ணப் பேச்–சு–வார்த்தை சாத–க–மாக அமை–யும். வாக–னத்தை மாற்–று–வீர்–கள். சரி செய்–வீர்–கள். ஆனால், 10ந் தேதி முதல் சுக்–கி–ரன் 6ல் சென்று மறை–வத – ால் த�ொண்டை வலி, சளித் த�ொந்–தர– வு, சிறு–சிறு விபத்–து–கள், கண–வன் - மனை–விக்–குள் சச்–ச–ர–வு–கள் வந்து செல்–லும். 22ந் தேதி முதல் புதன் 6ல் மறைந்–தா–லும் ஆட்–சி–பெற்று அமர்–வ– தால் உற–வி–னர்–க–ளால் அன்–புத் த�ொல்–லை–கள் அதி–க–ரிக்–கும். 9ந் தேதி முதல் புதன் உங்–க–ளு– டைய ராசி–யைப் பார்க்–க–யி–ருப்–ப–தால் ச�ோர்வு, களைப்பு நீங்கி உற்–சா–க–ம–டை–வீர்–கள். பழைய கட–னில் ஒரு பகு–தியை பைசல் செய்ய முயற்சி செய்–வீர்–கள். திடீர் பய–ணங்–க –ளால் திருப்– பம் உண்டு. 13ந் தேதி வரை உங்–கள் ராசி–நா–தன் செவ்– வ ாய் 5ம் இடத்– தி ல் அமர்ந்– தி – ரு ப்– ப – த ால் பிள்ளை–க–ளால் டென்–ஷன் அதி–க–ரிக்–கும். பூர்–வீக ச�ொத்–துப் பிரச்னை தலைதூக்–கும். சக�ோ–தர, சக�ோ–தரி – க – ளு – ட – ன் மனத்–தாங்–கல் வரும். 7ம் வீட்–டில் ததை சாதித்– து க் நினைத்– காட்–டும் மன உறு–தி–யும்,

விடா– மு – ய ற்– சி – யு ம் க�ொண்ட நீங்–கள், எப்–ப�ொ–ழு–தும் எளிய வாழ்க்– கையை விரும்– பு – வீர்–கள். செவ்–வாய் இந்த மாதம் முழுக்க சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் எதிர்–பார்ப்–பு–கள் நிறை–வே–றும். அதி– கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் அறி–மு–கம் கிடைக்–கும். குடும்–பத்தி – ன – ர் உங்–கள் ஆல�ோ–சனை – – களை ஏற்–றுக் க�ொள்–வார்–கள். ச�ொத்–துப் பிரச்னை கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும். புதி–தாக வீடு, மனை வாங்–குவீ – ர்–கள். வழக்–கில் சாத–கம – ான தீர்ப்பு வரும். உடன்–பிற – ந்–தவ – ர்–கள் உங்–களை கலந்–தா–ல�ோசி – த்து சில முக்–கிய முடி–வுக – ள் எடுப்–பார்–கள். குரு–பக – வ – ான் 5ம் வீட்–டில் நிற்–ப–தால் வரு–மா–னத்தை உயர்த்த புது முயற்–சி–களை மேற்–க�ொள்–வீர்–கள். குழந்தை பாக்–யம் கிட்–டும். பழைய ச�ொந்த பந்–தங்–களை

16l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

குரு அமர்ந்து உங்–களு – டை – ய ராசி–யைப் பார்த்–துக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் எல்லா பிரச்–னை–க–ளை–யும் சமா– ளி த்து முன்– னே – று – வீ ர்– க ள். சில– ரு க்கு புது வேலை கிடைக்–கும். அர–சிய – ல்–வா–திகளே – ! கட்சித் தலைமை உங்–களை நம்பி சில ப�ொறுப்–பு–களை ஒப்–ப–டைக்–கும். கன்–னிப் பெண்–களே! தள்–ளிப்– ப�ோன திரு–ம–ணம் கூடி வரும். உயர்–கல்–வி–யில் ஆர்–வம் பிறக்–கும். மாண–வ–,மா–ண–வி–களே! வகுப்– பா–சி–ரி–யர் பாராட்–டும் படி நடந்–து க�ொள்–வீர்–கள். என்–றா–லும் அஷ்–டம – த்–துச் சனி த�ொடர்–வத – ால் ஏன�ோ தான�ோ என்று படிக்–கா–மல் முழு கவ–னத்–தை–யும் செலுத்–துங்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் ப�ோட்–டி–யா–ளர்– க–ளுக்கு ஈடு–க�ொ–டுக்–கும் வகை–யில் கடையை விரி–வுப – டு – த்–துவீ – ர்–கள். வாடிக்–கைய – ா–ளர்–களை அதி– கப்–ப–டுத்த சலுகை திட்–டங்–களை அறி–விப்–பீர்–கள். உணவு, புர�ோக்–க–ரேஜ், ஏஜென்ஸி வகை–க–ளால் ஆதா–யம் உண்டு. பங்–குத – ா–ரர்–களி – ன் ஒத்–துழ – ைப்பு அதி–கரி – க்–கும். நீண்ட நெடு–நாட்–கள – ாக தடைப்–பட்டு வந்த பதவி உயர்வை எதிர்–பார்க்–கல – ாம். மறை–முக எதிர்ப்–பு–க–ளும் இருக்–கும். சக ஊழி–யர்–க–ளின் ஒத்– து–ழைப்பு சுமா–ராக இருந்–தா–லும் மூத்த அதி–கா–ரிக – – ளின் உத–விக – ள் கிடைக்–கும். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! எதிர்–பார்த்த புது ஒப்–பந்–தங்–கள் கையெ–ழுத்–தா–கும். விவ–சா–யிகளே – ! வங்–கிக்–கட – ன் உதவி கிடைக்–கும். கிணற்–றில் தண்–ணீர் சுரக்–கும். ராஜ–தந்–தி–ர–மாக செயல்–பட்டு முன்–னே–றும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 22, 23, 29, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16, 17. சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: செப்–டம்–பர் 24ம் தேதி இரவு 11.13 மணி முதல் 25, 26, 27ம் தேதி காலை 10.39 மணி வரை புதிய த�ொழில் எதை–யும் த�ொடங்க வேண்–டாம். பரி– க ா– ர ம்: திரு– நெ ல்– வே லி நெல்– லை – ய ப்– பரை தரி–சித்து வாருங்–கள். ஏழைப் பெண்–ணின் திருமணத்–திற்கு உத–வுங்–கள். சந்–திப்–பீர்–கள். நீண்ட காலப் பிரார்த்–த–னையை இப்–ப�ோது நிறை–வேற்–று–வீர்–கள். உங்–கள் பூர்வ புண்–யா–தி–பதி சுக்–கி–ரன் சாத–க–மான வீடு–க–ளில் சென்–றுக் க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் வாகன வச–திப் பெரு–கும். பிள்–ளைக – ள – ால் சமூ–கத்தி – ல் அந்–தஸ்து ஒரு–படி உய–ரும். அரை–கு–றை–யாக நின்ற வீடு கட்–டும் பணியை முடிக்க வங்–கிக் கடன் உதவி கிடைக்–கும். பூர்–வீக ச�ொத்–தில் சேர வேண்–டிய பங்கை கேட்டு வாங்–கு–வீர்–கள். 22ந் தேதி முதல் உங்–கள் ராசி–நா–த–னாகி புதன் 4ம் வீட்–டில் உச்–சம் பெற்று அமர்–வ–தால் உங்–க–ளு–டைய ஆளு–மைத் திறன் அதி–க–ரிக்–கும். உற–வி–னர்–கள் உங்–க–ளின் தியாக உள்–ளத்–தைப் புரிந்–து க�ொள்–வார்–கள். வெளி–வட்–டா–ரத்–தில் புது அனு–ப–வம் உண்–டா–கும். விலை உயர்ந்– த ப�ொருட்– க ள் வாங்– கு – வீ ர்– க ள். பழைய கட–னில் ஒரு பகு–தியை பைசல் செய்– வீர்–கள். உங்–க–ளின் தைரிய ஸ்தா–னா–தி–ப–தி–யான சூரி–யன் 4ல் அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் இளைய சக�ோ–தர


17.09.2017 முதல் 17.10.2017வரை

கணித்தவர்:

‘ஜ�ோதி–ட–ரத்னா முனை–வர்’

கே.பி.வித்யாதரன்

தி–யா–தார் முற்–றம் மிதிக்– காத நீங்– க ள், யாருக்– கா– க – வு ம், தன் க�ொள்கை, க�ோட்– ப ா– டு – களை மாற்– றி க் க�ொள்ள மாட்–டீர்–கள். உங்– கள் ராசிக்கு 3ம் வீட்–டில் ராகு அமர்ந்– தி – ரு ப்– ப – த ால் எவ்–வ–ளவு பிரச்–னை–கள் வந்–தா–லும் சமா–ளித்து வெற்றி பெறு–வீர்–கள். வழக்கு சாத–கம – ாக முடி–யும். குடும்ப வரு–மா–னம் உய–ரும். பழைய பெரிய பிரச்–னை–கள் தீரும். ஆனால், சின்–னச் சின்ன பிரச்–னை–கள் இருக்–கத்–தான் செய்–யும். உங்–கள் ராசிக்கு பூர்வ புண்–யா–தி–ப–தி–யான புதன் 8ந் தேதி வரை வலு–வாக இருப்–ப–தால் நிம்–மதி, பண–வ–ரவு, எதிர்ப்–பு–கள் நீங்–கும். குழந்தை பாக்–யம் கிட்–டும். உற–வி–னர், நண்–பர்–கள் உங்–கள் தேவை–ய–றிந்து உத–வுவ – ார்–கள். பூர்–வீக ச�ொத்–தில் சில மாற்–றங்–கள் செய்–வீர்–கள். ஆனால் 9ந் தேதி முதல் புதன் 6ம் வீட்–டில் மறை–வ–தால் மன–உ–ளைச்–சல், நரம்–புச் சுளுக்கு, சளித் த�ொந்–த–ரவு, பணம் க�ொடுக்–கல், வாங்–க–லில் பிரச்னை வந்–து–ப�ோ–கும். 13ந் தேதி வரை செவ்–வாய் சாத–கம – ாக இருப்–பத – ால் பூமி சம்– பந்–தப்–பட்ட சிக்–கல்–கள், ச�ொத்–துப் பிரச்–னை–கள், பாகப் பிரி–வினை – க – ள் சாத–கம – ாக முடி–யும். மனைவி வழி–யில் ஆத–ரவு பெரு–கும். சக�ோ–தர, சக�ோ–தரி – க – ள் பக்–க–ப–ல–மாக இருப்–பார்–கள். 5ம் வீட்–டில் நிற்–கும் சூரி–யனு – ட – ன் 14ந் தேதி முதல் செவ்–வா–யும் சேர்–வ– தால் பிள்–ளை–க–ளால் அலைச்–சல், செல–வு–கள் வந்து–ப�ோ–கும். அர–சாங்க விஷ–யங்–கள் தள்–ளிப்– ப�ோய் முடி–யும். உங்–கள் ராசி–நா–தன் சுக்–கி–ரன் சாத–க–மான நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் சென்–று க�ொண்–டி– ருப்–பத – ால் வாக–னப் பழுது நீங்–கும். பாதி–யிலேயே – நின்று ப�ோன வீடு கட்–டும் பணி முழு–மைய – டை – யு – ம். உங்–க–ளின் எதிர்–பார்ப்–பு–கள் நிறை–வே–றும். குரு 6ம் இடத்–தில் மறைந்–தி–ருப்–ப–தால் இருப்–ப–தால் அவ்–வப்–ப�ோது தூக்–கம் குறை–யும். மற்–ற–வர்–கள்

உங்–க–ளைப்–பற்றி குறை–வா–க–வும், தாழ்–வா–க–வும் நினைப்–பத – ாக எண்–ணுவீ – ர்–கள். அந்த தாழ்–வும – ன – ப்– பான்மை வேண்–டாம். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! வீண் பேச்–சில் காலம் கழிக்–கா–மல் செய–லில் ஆர்–வம் காட்–டு–வது நல்–லது. கன்–னிப் பெண்–களே! யார் எது பேசி–னா–லும் நம்பி விடா–தீர்–கள். உண்–மை– யா–ன–வர்–களை இனங் கண்–ட–றி–யப் பாருங்–கள். பெற்–ற�ோர் ஆத–ரிப்–பார்–கள். மாணவ மாண–வி– களே! விளை–யாட்–டைக் குறைத்–துக் க�ொள்–ளுங்– கள். ஆசி–ரி–யர்–க–ளி–டம் தயங்–கா–மல் சந்–தே–கத்தை கேளுங்–கள். வியா–பா–ரம் சுமா–ராக இருக்–கும். சந்தை நுணுக்– கங்–களை தெரிந்து க�ொண்டு முத–லீடு செய்–யுங்– கள். பங்–கு–தா–ரர்–க–ளு–டன் கருத்து ம�ோதல்–கள் வரக்–கூ–டும். ஏற்–று–மதி, இறக்–கு–மதி, கமி–ஷன் மூலம் லாப–மடை – வீ – ர்–கள். உத்–ய�ோகத் – தி – ல் க�ொஞ்– சம் உஷா–ராக இருங்–கள். மூத்த அதி–கா–ரி–கள் உங்–க–ளின் கடின உழைப்–பைப் புரிந்–து க�ொள்ள மாட்–டார்–கள். சக ஊழி–யர்–க–ளில் சிலர் உங்–களை உதா–சீன – ப்–படு – த்–துவ – ார்–கள். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! உங்–க–ளுக்கு எதி–ராக விமர்–ச–னங்–கள் வந்–தா–லும் அஞ்ச வேண்–டாம். விவ–சா–யிகளே – ! நவீ–னரக – உரங்– களை கையா–ளு–வ–தால் விளைச்–ச–லில் இருந்து வந்த மந்த நிலை மாறும். ஆழ–ம–றிந்து காலை விட வேண்–டிய மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 17, 19, 23, 24, 25, 26 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16. சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: செப்–டம்–பர் 27ம் தேதி காலை 10.39 மணி முதல் 28, 29ம் தேதி இரவு 10.09 மணி வரை புதிய ஒப்–பந்–தங்–க–ளில் கையெ–ழுத்–திட வேண்–டாம். ப ரி க ா ர ம் : தி ண் டி வ – ன ம் நகரத் தி ன் மையத்திலுள்ள சிவா– ல யத்– தி ல் அருளும் திந்– தி – ரி – ணீ ஸ்வரரை தரி– சி த்து வாருங்– க ள். ஏழை மாண–வி–யின் கல்–விச் செலவை ஏற்–றுக் க�ொள்ளுங்கள்.

வகை–யில் உத–விக – ள் கிடைக்–கும். அர–சாங்–கத்த – ால் ஆதாயம் உண்டு. ராகு 2ம் இடத்–தி–லும், கேது 8லும் த�ொடர்–வ–தால் பார்–வைக் க�ோளாறு, வீண் விரயங்–கள், ஏமாற்–றங்–கள், பேச்–சால் பிரச்–னைக – ள், சிறு–சிறு விபத்–து–க–ளெல்–லாம் வந்–து செல்லும். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! கட்சி ரக–சி–யங்–களை மூத்த தலை–வர் உங்–க–ளி–டம் பகிர்ந்–து க�ொள்–வார். கன்– னிப் பெண்–களே! உங்–க–ளின் நீண்ட நாள் கனவு நன– வ ா– கு ம். முகப்– ப ரு, பசி– யி ன்மை நீங்– கு ம். மாண–வ–மா–ண–வி–களே! நினை–வாற்–றல் அதி–க–ரிக்– கும். சக மாண–வர்–க–ளின் சந்–தே–கங்–களை தீர்த்து வைப்–பீர்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் எதிர்–பார்த்தை விட லாபம் அதி–க–ரிக்–கும். விளம்–பர யுக்–தி–க–ளால் தேங்–கிக் கிடந்த சரக்–குகளை – விற்–றுத் தீர்ப்–பீர்–கள். பங்–குத – ா– ரர்–க–ளு–டன் இருந்து வந்த பிரச்–னை–க–ளும் கட்–டுப்– பாட்–டிற்–குள் வரும். புது பங்–குத – ா–ரரை சேர்ப்–பீர்–கள். மருந்து, துணி, உணவு வகை–கள – ால் ஆதா–யம – டை – –

வீர்–கள். உத்–ய�ோ–கத்–தில் பதவி உயர்வு, சம்–பள உயர்வை எதிர்–பார்க்–க–லாம். மூத்த அதி–கா–ரி–கள் உங்–களை நம்பி சில முக்–கிய ப�ொறுப்–பு–களை ஒப்–ப–டைப்–பார்–கள். கலைத்–து–றை–யி–னரே! உங்–க– ளின் கற்–ப–னைத் திறன் வள–ரும். சம்–பள விஷ–யத்– தில் கறா–ராக இருங்–கள். விவ–சா–யிகளே – ! த�ோட்–டப் பயிர்–கள் மூலம் லாபம் வரும். வீட்–டில் நல்–லது நடக்–கும். த�ொட்–டதெ – ல்–லாம் துலங்–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16. சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: செப்–டம்–பர் 29ம் தேதி இரவு 10.09 மணி முதல் 30மற்–றும் அக்–ட�ோப – ர் 1, 2ம் தேதி காலை 8.13 மணி வரை இரவு நேரப் பய–ணங்–களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. பரி–கா–ரம்: திருச்சி - ரங்–கம் ரங்–க–நா–தரை தரி–சித்து வாருங்–கள். ரத்–த–தா–னம் செய்–யுங்–கள்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 17


புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் குறை– களை அலசி நிறை ஆராய்ந்து மற்– ற – வ ர்– களை

துல்–லிய – ம – ாக கணிக்–கும் நீங்–கள் பிற–ரின் உணர்–வுக்கு மதிப்–பு க�ொடுப்–ப–வர்–கள். உங்–கள் ராசிக்கு 2ம் வீட்– டி – லேயே கடந்த ஒரு மாத–மாக அமர்ந்து க�ொண்டு ஓர–ளவு பண–வர– வை – யு – ம், பேச்–சால் சின்ன சின்ன பிரச்–னை–க–ளை–யும் ஏற்–ப–டுத்தி வந்த சூரி– யன் ராசிக்கு 3ம் வீட்–டில் வந்து அமர்ந்–த–தால் தடைப்–பட்ட காரி–யங்–கள் முடி–யும். கண் க�ோளாறு, பல் வலி–யி–லி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். ச�ோர்வு நீங்கி சுறு–சு–றுப்–பா–வீர்–கள். தைரி–ய–மாக சில முக்–கிய முடி–வுக – ள் எடுப்–பீர்–கள். அர–சாங்–கத்த – ால் க�ௌர–வம் உண்டு. சிலர் அயல்–நாடு சென்று வரு–வீர்–கள். வழக்–கு–கள் எதிர்–பார்த்–த–தை–விட நல்ல விதத்–தில் முடி–யும். மற்–ற–வர்–களை நம்பி ஏமாந்–து ப�ோன விஷ–யங்–கள் இந்த மாதத்–தில் முடி–யும். ஆனால் ராசிக்–குள் ராகு–வும், 7ல் கேது–வும் த�ொடர்–வ–தால் எது–வாக இருந்–தா–லும் நீங்–களே நேரில் சென்று எல்லா வேலை–களை செய்து முடிப்–பது நல்–லது. இடைத்–த–ர–கர்–களை நம்பி பெரிய ப�ொறுப்–பு–களை ஒப்–படைக்க – வேண்–டாம். சில நேரங்–களி – ல் க�ோபப்– படு–வீர்–கள். சில–ரின் சுய–ரூப – த்தை அறிந்–து க�ொண்டு வருத்–தப்–ப–டு–வீர்–கள். சிலர் ஏன் இப்–படி எல்–லாம் நன்றி கெட்–டத்–த–ன–மாக நடந்து க�ொள்–கி–றார்–கள் என்று வேத–னைப்–ப–டு–வீர்–கள். புதன் சாத– க – ம ான வீடு– க – ளி ல் செல்– வ – த ால் பழைய இனி–மைய – ான அனு–பவ – ங்–கள் நினை–வுக்கு வரும். சுக்–கிர– ன் சாத–கம – ான வீடு–களி – ல் செல்–வத – ால் சம–ய�ோ–ஜித புத்–தி–யு–டன் பேசு–வீர்–கள். குரு 4ல் அமர்ந்–திரு – ப்–பத – ால் தாயா–ருக்கு முது–குத் தண்–டில் வலி, அசதி, ச�ோர்வு வந்து நீங்–கும். சிலர் வீடு மாற–வேண்–டிய நிர்ப்–பந்–தம் உண்–டா–கும். வீட்டை விரி–வு–ப–டுத்–து–வது, புதுப்–பிப்–பது ப�ோன்ற முயற்–சி– கள் தாம–த–மாகி முடி–யும். செவ்–வாய் சாத–க–மாக இல்–லா–த–தால் வீரி–யத்தை குறைத்–துக் க�ொண்டு

ன்–றாட வாழ்–வில் ஏற்–ப–டும் நெளிவு, சுளி– வு – க – ளு க்கு தகுந்– த ாற்– ப �ோல் வளைந்து க�ொடுத்து வாழக்–கற்று க�ொண்ட நீங்–கள், எப்–ப�ொ–ழு–தும் புது– மையை விரும்–புவீ – ர்–கள். ராகு லாப ஸ்தா–னத்–தில் வலு–வாக அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் வசதி, வாய்ப்–பு–கள் பெரு–கும். த�ொழி–ல–தி–பர்–க–ளின் நட்பு கிடைக்–கும். சிலர் புதி– தாக வீடு–கட்டி கிர–கப் பிர–வேச – ம் செய்–வீர்–கள். ஷேர் பணம் தரும். ஹிந்தி, தெலுங்கு பேசு–ப–வர்–க–ளால் ஆதா–யம – டை – வீ – ர்–கள். நீண்ட நாளாக செல்ல வேண்– டு– மெ ன்று நினைத்– தி – ரு ந்த அண்டை மாநி– ல ப் புண்–ணிய தலங்–க–ளுக்–குச் சென்று வரு–வீர்–கள். ராஜ கிர–கங்–க–ளான குரு–வும், சனி–யும் வலு–வாக இருப்–ப–தால் மன�ோ–ப–லம் அதி–க–ரிக்–கும். தினந்– த�ோ–றும் எதிர்–பார்த்து ஏமாந்த த�ொகை கைக்கு வரும். கைமாற்–றாக வாங்–கியி – ரு – ந்த பணத்–தையும்

18l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

காரி–யத்–தில் கூடு–தல் கவ–னம் செலுத்–தப்–பா–ருங்– கள். சாதா–ர–ண–மா–கப் பேசப் ப�ோய் சண்–டை–யில் முடிய வாய்ப்–பி–ருக்–கி–றது. அர–சி–யல்–வா–தி–களே! கட்சி மேல்–மட்–டத்–தில் மதிக்–கப்–படு – வீ – ர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! பெற்–ற�ோ–ரு–டன் கலந்–தா–ல�ோ–சித்து வருங்–கா–லம் குறித்து சில முக்–கிய முடி–வுக – ள் எடுப்– பீர்–கள். மாண–வம – ா–ணவி – களே – ! விளை–யா–டும் ப�ோது கவ–னம் தேவை. பய–ணங்–களி – ன் ப�ோது பேருந்–தில் படிக்–கட்–டில் நின்று பய–ணிக்க வேண்–டாம். ப�ொது அறி–வுத் திறன் வள–ரும். வியா–பா–ரத்–தில் ப�ோட்–டி–க–ளை–யும் தாண்டி ஓர– ளவு லாபம் வரும். வேலை–யாட்–களை அவர்–கள் ப�ோக்–கி–லேயே விட்–டுப் பிடிப்–பது நல்–லது. ரசா– யன வகை–கள், கட்–டிட உதிரி பாகங்–கள், பருப்பு வகை–கள – ால் ஆதா–யம – டை – வீ – ர்–கள். உத்–ய�ோகத் – தி – ல் மேல–தி–கா–ரி–கள் செய்த தவ–று–க–ளுக்–கெல்–லாம் நாம் பலி–கடா ஆகி–விட்–ட�ோமே என்–றெல்–லாம் வருத்– த ப்– ப – டு – வீ ர்– க ள். முக்– கி ய ஆவ– ண ங்– களை கவ–ன–மா–கக் கையா–ளுங்–கள். சக ஊழி–யர்–க–ளால் அலை–க்கழிக்–கப்–படு – வீ – ர்–கள். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! மூத்த கலை–ஞர்–க–ளின் நட்–பால் ஆதா–ய–ம–டை–வீர்– கள். விவ–சா–யிகளே – ! மக–சூல் மந்–தம – ாக இருக்–கும். தண்–ணீர் பிரச்–னையை சாமர்த்–திய – ம – ாக சமா–ளிப்–பீர்– கள். உழு–த–வன் கணக்–குப் பார்த்–தால் உழக்–குக் கூட மிஞ்–சாது என்–ப–து–ப�ோ–ல–தான் இப்–ப�ோ–தைய நிலை இருக்–கும். நிதா–னத்–தால் நெருக்–க–டி–களை நீந்–திக் கடக்–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 7, 8, 10, 16, 17. சந்–திர– ாஷ்–டம தினங்–கள்: அக்–ட�ோப – ர் 2ம் தேதி காலை 8.13 மணி முதல் 3, 4ம் தேதி பிற்–ப–கல் 3.55 மணி வரை யாரி–ட–மும் வாக்–கு–வா–தம் செய்ய வேண்–டாம். பரி– க ா– ர ம்: கும்– ப – க �ோ– ண ம் ராமஸ்– வ ாமி ஆல–யத்–திற்–குச் சென்று தரி–சித்து வாருங்–கள். மரக்–கன்று நட்டு பரா–ம–ரி–யுங்–கள். ஒரு–வ–ழி–யாக தந்து முடிப்–பீர்–கள். குடும்–பத்–தில் உள்–ள–வர்–க–ளின் உணர்–வு–க–ளுக்கு மதிப்–ப–ளிப்– பீர்– க ள். இளைய சக�ோ– தர , சக�ோ– த – ரி – க – ள ால் பலனடை–வீர்–கள். பூர்–வீ–கச் ச�ொத்தை விற்று உங்–கள் ரச–னைக்– கேற்ப வீடு மனை வாங்–கு–வீர்–கள். ராசிக்கு 12ம் வீட்–டில் அமர்ந்–திரு – ந்த சூரி–யன் இப்–ப�ோது உங்–கள் ராசிக்–குள் நுழைந்–திரு – ப்–பத – ால் பட–பட – ப்பு, முன்–க�ோ– பம் வரும். அவ–ச–ரப்–பட்டு, உணர்ச்சி வேகத்–தில் பெரிய முடி–வு–கள் எடுக்க வேண்–டாம். அர–சுக்–குச் செலுத்த வேண்–டிய வரி–களி – ல் தாம–தம் வேண்–டாம். உங்–களி – ன் ராசி–நா–தன – ா–கிய புதன் 22ந் தேதி முதல் உங்–கள் ராசிக்–குள்–ளேயே உச்–சம் பெற்று அமர்–வ– தால் உற்–சா–கம் ப�ொங்–கும். பணப்–பு–ழக்–கம் அதி–க– மா–கும். செவ்–வாய் சாத–கம – ாக இல்–லா–தத – ால் வீண் அலைச்–சல், செல–வுக – ள், திடீர் பய–ணங்–கள், சக�ோ– தர வகை–யில் மனத்–தாங்–கல், தூக்–கமி – ன்மை வந்–து செல்–லும். சுக்–கிர– ன் சாத–கம – ான வீடு–களி – ல் சென்று


17.09.2017 முதல் 17.10.2017வரை

ரை க் – க ா – சு க் கு ப � ோ ன மானம் ஒரு க�ோடி க�ொடுத்– தா–லும் திரும்ப வராது என்–பதை அறிந்த நீங்–கள் தன்–மா–னச் சிங்– க ங்– க ள். இந்த மாதம் முழுக்க சுக்–கிர– ன் சாத–கம – ாக இருப்–ப–தால் பிரச்–னை–களை எப்–படி தீர்க்– க – ல ாம் என்று ய�ோசிப்– பீ ர்– க ள். மாறு– பட்ட அணு–கு–மு–றை–யால் பழைய சிக்–கல்–களை தீர்ப்– பீர்–கள். வாக–னத்தை மாற்–று–வது, சீர் செய்–வது ப�ோன்ற முயற்–சிக – ளி – ல் ஈடு–படு – வீ – ர்–கள். வி.ஐ.பிகள் அறி–மு–க–மா–வார்–கள். புதி–தாக ஆடை, ஆப–ர–ணம் வாங்–கு–வீர்–கள். வீட்–டில் கூடு–த–லாக ஒரு தளம் கட்–டு–வீர்–கள். வெளி–யூர் பய–ணங்–க–ளால் அனு–கூ– லம் உண்டு. கேது 6ம் வீட்–டில் வலு–வாக அமர்ந்– தி–ருப்–ப–தால் முக்–கி–ய–மான முடி–வு–க–ளெல்–லாம் தன்–னிச்–சை–யாக எடுப்–பீர்–கள். நகர எல்–லையை ஒட்–டியு – ள்ள பகு–தியி – ல் வீட்–டும – னை வாங்–குவீ – ர்–கள். தள்–ளிப்–ப�ோன வழக்–கில் நல்ல தீர்ப்பு வரும். வேற்– று–ம–தம், ம�ொழி–யி–ன–ரால் அதி–ரடி மாற்–றம் உண்– டா–கும். பங்–குச் சந்தை மூல–மாக பணம் வரும். உங்–க–ளின் பூர்வ புண்–யா–தி–ப–தி–யான குரு–ப–க–வான் ராசிக்கு 3ம் வீட்–டில் நிற்–ப–தால் முன்–க�ோ–பத்தைக் குறை–யுங்–கள். தன்–னம்–பிக்–கையி – ல்–லா–மல் ப�ோகும். பெய–ரும், புக–ழும் கெட்–டு–வி–டும�ோ என்ற ஒரு பயம் ஏற்–ப–டும். எப்–ப�ோது பார்த்–தா–லும் மன–தில் சின்–னச் சின்ன சல–னம் இருந்து க�ொண்–டே–யி–ருக்– கும். புதன் சாத–க–மான நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் சென்–று க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் செல–வுக்கு பணம் வரும். க�ொடுக்–கல், வாங்–கலி – ல் இருந்து வந்த சிக்–கல்–கள் தீரும். உற–வின – ர்–கள் எதிர்–பார்ப்–புக – ளு – ட – ன் பேசு–வார்– கள். நட்பு வட்–டம் விரி–யும். உங்–கள் ராசி–நா–தன் சூரி–யன் ராசியை விட்டு விலகி 2ல் அமர்ந்–த–தால் கண் எரிச்–சல், பார்–வைக் க�ோளாறு, பல் வலி, பேச்–சால் பிரச்–னைக – ள் வரக்–கூடு – ம். அர்த்–தாஷ்டமச் சனி த�ொடர்–வத – ால் என்ன வாழ்க்கை இது? செக்கு மாட்டு வாழ்க்கை மாதிரி என்–றெல்–லாம் சின்–னத – ாக

ஒரு வெறுப்பு, சலிப்பு வந்–து ப�ோகும். தாயா–ரி–டம் எதை–யும் மறைக்க வேண்–டாம். வீடு, வாக–னப் பரா–ம–ரிப்–புச் செல–வு–கள் அதி–க–மா–கும். அர–சி–யல்– வா–திகளே – ! வாக்–குறு – தி – யை நிறை–வேற்–றப் ப�ோராட வேண்டி வரும். கன்–னிப் பெண்–களே! சாதிக்க வேண்–டு–மென்ற எண்–ணம் வரும். புதி–தாக லேப்– டாப், ம�ொபைல் ப�ோன் வாங்–கு–வீர்–கள். மாண–வ– மா– ண – வி – களே ! உங்– க – ளி ன் தனித்– தி – ற – மையை வளர்த்–துக் க�ொள்–வீர்–கள். பழைய நண்–பர்–களை சந்–திப்–பீர்–கள். நீண்ட நாட்–க–ளாக பார்க்க வேண்டு– மென்று நினைத்தி– ரு ந்த இடத்திற்கு சென்று வருவீர்கள். வியா–பா–ரத்–தில் வியா–பார ரக–சி–யங்–கள் யார் மூலம் கசி–கி–றது என்–பதை அறிந்து புது முடிவு எடுப்–பீர்–கள். அனு–பவ – மி – க்க வேலை–யாட்–கள் அமை– வார்–கள். வாடிக்–கை–யா–ளர்–கள் விரும்பி வரு–வார்– கள். இரும்பு, ஸ்பெ–கு–லே–ஷன், கடல் உணவு வகை–கள – ால் ஆதா–யம் உண்டு. பங்–குத – ா–ரர்–களி – ட – ம் எச்–சரி – க்–கைய – ாக செயல்–பட – ப்–பா–ருங்–கள். உத்–ய�ோ– கத்–தில் வேலைச்–சுமை இருந்–தா–லும் அதி–கா–ரியி – ன் ஆறு– தல் வார்த்–தை –யால் நிம்–ம தி கிட்–டு ம். சக ஊழி–யர்–கள – ால் மறை–முக எதிர்ப்–புக – ளு – ம், த�ொந்–தர– – வு–க–ளும் த�ொடர்ந்–துக் க�ொண்–டே–தான் இருக்–கும். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! உங்–களி – ன் படைப்–புக – ளு – க்கு பட்–டித�ொ – ட்–டியெ – ங்–கும் பாராட்–டுக் கிடைக்–கும். விவ– சா–யிகளே – ! மரப்–பயி – ர்–கள – ால் வரு–மா–னம் பெரு–கும். இயற்கை உரத்தை மறந்து விடா–தீர்–கள். மனப்– ப�ோ–ராட்–டம் நீங்கி மகிழ்ச்சி பெரு–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 22, 23, 24, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. சந்–திர– ாஷ்–டம தினங்–கள் : அக்–ட�ோப – ர் 4ம் தேதி பிற்–ப–கல் 3.55 மணி முதல் 5, 6ம் தேதி இரவு 9.17 மணி வரை புதிய த�ொழில் எதை–யும் த�ொடங்க வேண்–டாம். பரி–கா–ரம்: புதுக்–க�ோட்–டையி – ல் அருள்–பா–லிக்–கும் புவ–னேஸ்–வ–ரியை தரி–சித்து வாருங்–கள். க�ோயில் உழ–வா–ரப் பணியை மேற்–க�ொள்–ளுங்–கள்.

க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் விசே–ஷங்–களை முன்னின்று நடத்–துவீ – ர்–கள். சிலர் நான்கு சக்–கர வாக–னம் வாங்–கு– வீர்–கள். அர–சிய – ல்–வா–திகளே – ! தலை–மையி – ட – ம் சிலர் உங்–க–ளைப்–பற்றி புகார் பட்–டி–யல் வாசிப்–பார்–கள். க�ொஞ்–சம் கவ–ன–மாக இருங்–கள். கன்–னிப் பெண்– களே! கூடாப்–பழ – க்–கமு – ள்–ளவ – ர்–களி – ன் நட்–பிலி – ரு – ந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். உங்–க–ளின் புது முயற்–சி–க–ளுக்கு பெற்–ற�ோர் ஆத–ர–வாக இருப்–பார்–கள். மாணவ மாண–விகளே – ! படிப்–பில் முன்–னேறு – வீ – ர்–கள். விளை– யாட்டு, கட்–டுரை – ப் ப�ோட்–டிக – ளி – ல் கலந்–துக – �ொண்டு பரி–சை–யும் பாராட்–டை–யும் பெறு–வீர்–கள். வியா– ப ா– ரத் – தி ல் லாபம் இரட்– டி ப்– ப ா– கு ம். த�ொழிலை விரி–வுப–டுத்த ல�ோன் கிடைக்–கும். பங்– கு–தா–ரர்–கள் உங்–கள் ஆல�ோ–ச–னையை ஏற்–பர். புது ஏஜென்சி எடுப்–பீர்–கள். மர–வ–கை–கள், ரியல் எஸ்–டேட், டிரா–வல்ஸ், ஸ்டே–ஷ–னரி வகை–க–ளால் லாப–ம–டை–வீர்–கள். உத்–ய�ோ–கத்–தில் உங்–க–ளின் திற–மையை அனை–வ–ரும் பாராட்–டு–வார்–கள். மேல–

தி–கா–ரி–யின் தவ–று–களை சுட்–டிக் காட்–டு–வீர்–கள். சக ஊழி–யர்–க–ளின் சம்–பள உயர்–விற்–காக ப�ோரா–டு– வீர்–கள். மறுக்–கப்–பட்ட உரி–மை–கள் கிடைக்–கும். கலைத்–து–றை–யி–னரே! க�ௌர–விக்–கப்–ப–டு–வீர்–கள். உங்–க–ளு–டைய படைப்–புத் திறன் அதி–க–ரிக்–கும். விவ–சா–யி–களே! பூச்சி, எலித் த�ொல்லை வில–கும். புதி–தாக நிலம் கிர–யம் செய்–வீர்–கள். அடுத்–த–டுத்த வெற்–றி–கள் த�ொட–ரும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 3, 4, 5, 12, 13, 14. சந்–திர– ாஷ்–டம தினங்–கள் : அக்–ட�ோப – ர் 6ம் தேதி இரவு 9.17 மணி முதல் 7, 8ம் தேதி வரை ஜாமீன் கேரண்–டர் கையெ–ழுத்து ப�ோடா–மல் இருப்–பது நல்–லது. பரி– க ா– ர ம்: சென்னை - திரு– வ ல்– லி க்– கே ணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளை தரிசியுங்கள். அன்–ன–தா–னம் செய்–யுங்–கள்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 19


புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் து–வாக சட்ட திட்டங்– ப�ொ களை ம தி க் கு ம் நீங்–கள், நியா–ய–வா–தி–க–ளைக்

காப்–பாற்ற சில நேரங்–க–ளில் குறுக்கு வழி–யில் ய�ோசிப்–பீர்– கள். ராசி–நா–தன் சுக்–கிர– னு – ம், பாக்–யா–தி–பதி புத–னும் இந்த மாதம் முழுக்க சாத–கம – ான நட்–சத்–திர– ங்–களி – ல் சென்– று க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் தீர்வு தெரி–யா–மல் இருந்த பிரச்–னைக – ளு – க்கு தெள்ளத் தெளி–வான முடி–வுக – ள் எடுப்–பீர்–கள். வாக–னத்தை சீர் செய்–வீர்–கள். குடும்– பத்–தில் மகிழ்ச்சி தங்–கும். எதிர்–பார்த்த பணம் கைக்கு வரும். கைமாற்–றாக வாங்–கியி – ரு – ந்த பணத்– தை–யும் தந்து முடிப்–பீர்–கள். வீடு கட்ட, வாங்க வங்– கிக் கடன் உத–வி–யும் கிடைக்–கும். தந்–தை–வ–ழி–யில் உத–விக – ள் உண்டு. உற–வின – ர், நண்பர்களின் ஆத–ர– வு பெரு–கும். வெளி–வட்–டாரத்தில் புது அனுபவம் உண்–டா–கும். ராசிக்கு லாப வீட்–டில் நின்–று க�ொண்– டி–ருந்த சூரி–யன் இப்–ப�ோது 12ம் வீட்–டில் நுழைந்–தி– ருப்–ப–தால் மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் அலைச்–சல் இருக்–கும். அரசு சம்–பந்–தப்–பட்ட விஷ–யங்–க–ளில் க�ொஞ்–சம் நிதா–ன–மாக இருங்–கள். வழக்–கு–க–ளில் வழக்–க–றி–ஞரை மாற்–று–வீர்–கள். புண்–ணிய த–லங்– கள் சென்று வரு–வீர்–கள். க�ோவில் விழாக்–களை முன்–னின்று நடத்–துவீ – ர்–கள். ஜென்ம குரு த�ொடர்–வ– தால் க�ொழுப்–புச் சத்–துள்ள மற்–றும் கார உண–வு– களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. எளிய உண–வு–களை உட்–க�ொள்–ளுங்–கள். காய், கனி–க–ளை–யும் உண– வில் சேர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். ந�ோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறை–யும். மருத்–துவ – ரி – ன் ஆல�ோ–சனை – யி – ன்றி எந்த மாத்–தி–ரை–யும் உட்–க�ொள்ள வேண்–டாம். சின்னச் சின்ன நடைப் பயிற்சி மேற்–க�ொள்ளுங்கள். செவ்வாய் சாத–கம – ாக இருப்–பத – ால் வராது என்–றிரு – ந்த பணம் கைக்கு வரும். சக�ோ–தரங்–கள் உதவுவார்– கள். கண– வ ன்– - ம– னை – வி க்– கு ள் அன்யோன்– ய ம் பிறக்– கு ம். மனைவி உங்– க – ளி ன் புது முயற்– சியை பாராட்–டு–வார். வீடு, மனை வாங்–கு–வதும், ற ப் பி னு ம் நெற்கு– றிற்றக்கம் ண்கு ற்தி– றமே என

வாதிட்டு தவறு செய்–த–வர்–களை தட்–டிக் கேட்–கும் குண–மு–டைய நீங்–கள், மற்–ற–வர்–கள் செய்த உத– வி யை ஒரு– ப �ோ– து ம் மற– வா–தவ – ர்–கள். உங்–களி – ன் ய�ோகா–திப – தி – ய – ான சூரி–யன் 10ம் வீட்–டில் வலு–வாக அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் உங்–க– ளின் நிர்–வா–கத் திறமை அதி–கரி – க்–கும். புது வேலைக் கிடைக்–கும். உற்–சா–க–ம–டை–வீர்–கள். வி.ஐ.பிகள் வீட்டு விசே– ஷ ங்– க – ளி ல் கலந்– து க�ொள்– வீ ர்– க ள். புக–ழடை – வீ – ர்–கள். வழக்–குப் பிரச்னை தீரும். அர–சுக் காரி–யங்–கள் அனைத்–தும் சாத–கம – ாக முடி–வடை – யு – ம். வீடு கட்ட அனுப்–பியி – ரு – ந்த ப்ளான் அப்–ரூவ – ல – ா–கும். குரு–பக – வ – ான் லாப வீட்–டில் வலு–வாக அமர்ந்–திரு – ப்–ப– தால் ஷேர் மூலம் பணம் வரும். திடீர் செல்–வாக்கு, ய�ோகம் உண்–டா–கும். புது பத–விக்கு தேர்ந்–தெ–டுக்– கப்–ப–டு–வீர்–கள். க�ோவில் கும்–பா–பி–ஷே–கத்–திற்கு

20l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

விற்– ப – து ம் லாப– க – ர – ம ாக அமை– யு ம். ராகு– வு ம், கேது–வும் சாத–க–மாக இல்–லா–த–தால் தாழ்–வு–ம–னப்– பான்மை, உத்–ய�ோ–கத்–தில் ஈக�ோ பிரச்–ச–னை–கள், விமர்–சன – ங்–கள் வந்–து ப�ோகும். அர–சிய – ல்–வா–திகளே – ! க�ோஷ்டி பூச–லில் சிக்–கிக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! புதிய நண்–பர்–க–ளால் உற்–சா–க–ம–டை– வீர்–கள். பெற்–ற�ோர் உங்–க–ளுக்கு முழு உரிமை தரு–வார்–கள். மாணவ மாண–வி–களே! சம–ய�ோ–ஜித புத்–தியை பயன்–படு – த்–துங்–கள். கெட்ட நண்–பர்–களி – ட – – மி–ருந்து விடு–ப–டு–வீர்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் ப�ோட்–டி–களை சமா–ளிப்–பீர்–கள். வேலை–யாட்–க–ளி–டம் உணவு, ஷேர், ஸ்பெ–கு–லே– ஷன் வகை–கள – ால் ஆதா–யம் உண்டு. நண்–பர்–களி – ன் உத–வி–யு–டன் கடையை நவீன மய–மாக்–கு–வீர்–கள். பங்–கு–தா–ரர்–க–ளின் ஒத்–து–ழைப்பு சுமா–ராக இருக்– கும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் பல வேலை–க–ளை–யும் நீங்– களே பார்க்க வேண்டி வரும். சக ஊழி–யர்–க–ளால் மறை–முக அவ–மா–னங்–கள் வரக்–கூ–டும். அலு–வ–லக ரக–சி–யங்–களை வெளி–யில் ச�ொல்–லிக் க�ொண்–டி– ருக்க வேண்– ட ாம். அதி– க ா– ரி – க ள் ச�ொல்– வ தை உடனே செயல்–ப–டுத்–துங்–கள். கலைத்–து–றை–யி– னரே! உங்–களி – ன் தனித்–திற – மை – க – ள் வெளிப்–படு – ம். விவ–சா–யி–களே! மக–சூலை அதி–கப்–ப–டுத்த நவீன ரக உரங்–களை கையா–ளு–வீர்–கள். புது இடத்–தில் ஆழ்–கு–ழாய் கிணறு அமைப்–பீர்–கள். விடா–மு–யற்–சி– யா–லும், விட்–டுக் க�ொடுக்–கும் மனப்–பான்–மைய – ா–லும் சாதிக்–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16. சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: அக்–ட�ோ–பர் 9, 10 ஆகிய தேதி–களி – ல் அவ–சர முடி–வுகளை – தவிர்ப்–பது நல்–லது. பரி– க ா– ர ம்: தஞ்– சை க்கு அரு– கே – யு ள்ள தென்– கு டித்– தி ட்டை வசிஷ்– டே ஸ்– வ – ர – ரை – யு ம் குரு–ப–க–வானையும் தரி–சித்து வாருங்–கள்.

தலைமை தாங்–கு–வீர்–கள். சுக்–கி–ர–னும் , புத–னும் சாத–க–மான வீடு–க–ளில் சென்–று க�ொண்–டி–ருப்–ப– தால் எதிர்–பா–ராத உத–வி–கள் கிடைக்கும். பணப்– பு–ழக்–கம் அதி–க–ரிக்–கும். வாக–னப் பழுது நீங்–கும். பழைய கடன் பிரச்–னை கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும். வங்–கி–யில் ல�ோன் கிடைக்–கும். மூத்த சக�ோ–தர வகை–யில் இருந்து வந்த மனத்–தாங்–கல் நீங்கி அவர்–கள – ால் ஆதா–யம – டை – வீ – ர்–கள். மனை–விவ – ழி – யி – ல் ஒத்–து–ழைப்பு அதி–க–ரிக்–கும். பிரிந்–தி–ருந்–த–வர்–கள் ஒன்று சேர்–வீர்–கள். மனை–வி–வழி உற–வி–னர்–கள் ஆத–ர–வாக இருப்–பார்–கள். மனை–விக்கு வேலைக் கிடைக்–கும். திரு–ம–ணம் தள்–ளிப் ப�ோன–வர்–க–ளுக்– குக் கூடி வரும். உங்– க ள் பூர்வ புண்– ய ா– தி – ப தி செவ்–வாய் சாத–க–மாக இருப்–ப–தால் உங்–கள் பிள்– ளை–கள் கல்வி, வேலைக்–காக அயல்–நாடு செல்–லும் வாய்ப்பு வரும். புற–ந–க–ரில் ஒரு–கி–ர–வுண்டு இடம் வாங்–கு–வ–தற்–கான முயற்–சி–கள் பலி–த–மா–கும். ராகு 8லும், கேது 2ம் வீட்–டி–லும் நிற்–ப–தால் எதி–லும்


17.09.2017 முதல் 17.10.2017வரை கள் பல வந்–தா–லும் தள– தடை– ரா–மல் ப�ோராடி முன்–னே–றத்

துடித்–துக் க�ொண்–டி–ருக்–கும் நீங்– கள், மற்– ற – வ ர்– க – ளி ன் உத– வி – யின்றி ச�ொந்த உழைப்–பால் சிக–ரத்தை எட்–டிப் பிடிப்–ப–வர்– கள். உங்–கள் ராசி–நா–தன – ா–கிய செவ்–வாய் பக–வான் இந்த மாதம் முழுக்க உங்–கள் ராசிக்கு சாத–கம – ான வீடு–களி – ல் சென்–று க�ொண்–டிரு – ப்–பத – ால் ஆளு–மைத் திறன் அதி–க–ரிக்–கும். அதி–கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்–ப– வர்–கள் அறி–மு–க–மா–வார்–கள். பண–வ–ரவு உண்டு. அரை–கு–றை–யாக நின்று ப�ோன பல காரி–யங்–கள் விரைந்து முடி–யும். ச�ொத்–துப் பிரச்னை முடி–வுக்கு வரும். வெகு–நாள் கன–வாக இருந்த வீடு வாங்–கும் ஆசை இப்–ப�ோது நிறை–வே–றும். உடன்–பி–றந்–த–வர்– கள் உங்–கள் வளர்ச்–சிக்கு சாத–கம – ாக இருப்–பார்–கள். வழக்கு சாத–க–மாக திரும்–பும். பழைய கடனை தீர்க்க புது–வழி ய�ோசிப்–பீர்–கள். உங்–கள் ராசிக்கு லாப வீட்–டில் சூரி–யன் வலு–வாக அமர்ந்–த–தால் சில– ருக்கு பெரிய பத–விக – ள், ப�ொறுப்–புக – ள் தேடி வரும். அர–சால் அனு–கூல – ம் உண்டு. கட்–டிட வேலை–யைத் த�ொடங்–கு–வீர்–கள். மூத்த சக�ோ–த–ரங்–கள் பக்–க–ப–ல– மாக இருப்–பார்–கள். ஏழ–ரைச் சனி த�ொடர்–வ–தால் யாராக இருந்–தா–லும் இடை–வெ–ளி–விட்டு பழ–கு–வது நல்–லது. திடீ–ரென்று அறி–முக – ம – ா–குப – வ – ர்–களை நம்பி பெரிய முத–லீடு – க – ள் செய்ய வேண்–டாம். திடீர் நண்– பர்–களை வீட்–டிற்கு அழைத்து வரா–தீர்–கள். மனை– விக்கு தெரி–யா–மல் வெளி–யில் எந்த செய–லை–யும் செய்ய வேண்–டாம். அத–னால் சில பிரச்–னை–கள் ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். புத–னும், சுக்–கி–ர–னும் இந்த மாதம் முழுக்க சாத–கம – ாக இருப்–பத – ால் வி.ஐ.பிகள் வீட்டு விஷேங்–க–ளில் கலந்து க�ொள்–வீர்–கள். கேது 3ம் இடத்–தில் த�ொடர்–வ–தால் துணிச்–ச–லாக சில முடி– வு–கள் எடுப்–பீர்–கள். தன்–னிச்–சை–யாக செயல்–ப–டத் த�ொடங்–குவீ – ர்–கள். ஆன்–மீகத் – தி – ல் ஈடு–பாடு அதி–கரி – க்– கும். குரு 12ல் மறைந்–திரு – ப்–பத – ால் தடைப்–பட்ட வீடு கட்–டும் பணியை த�ொடங்–கு–வீர்–கள். கடந்த காலத்–

தில் ஏற்–பட்ட கசப்–பான சம்–ப–வங்–களை நினைத்து அவ்–வப்–ப�ோது வருந்–துவீ – ர்–கள். அர–சிய – ல்–வா–திகளே – ! தலை–மைக்கு நெருக்–க–மா–வீர்–கள். சகாக்–க–ளின் ஒத்–து–ழைப்பு அதி–க–ரிக்–கும். கன்–னிப்–பெண்–களே! பெற்–ற�ோ–ரு–டன் மனம் விட்டு பேசி மகிழ்–வீர்–கள். ஆடை, அணி–கல – ன் சேரும். மாணவ மாண–விகளே – ! கல்–யா–ணம், காது குத்து என்று விடுப்பு எடுக்–கா–மல் படிப்–பில் முழு கவ–னம் செலுத்–துங்–கள். வகுப்–பற – ை– யில் கேள்வி கேட்க தயக்–கம் வேண்–டாம். வியா–பா–ரத்–தில் பழைய சரக்–கு–களை விளம்–பர யுக்–தி–யால் விற்–றுத் தீர்ப்–பீர்–கள். நம்–பிக்–கைக்–கு–ரி–ய– வர்–க–ளி–டம் கடையை விரி–வு–ப–டுத்–து–வது குறித்து ஆல�ோ–சனை செய்–வீர்–கள். வேலை–யாட்–க–ளி–டம் கறா– ர ாக இருங்– க ள். வாடிக்– கை – ய ா– ள ர்– களை அனு–ச–ரித்–துப் ப�ோங்–கள். நகை, ஜவுளி, ஆட்–ட�ோ– ம�ொ–பைல் உதி–ரி–பா–கங்–கள் மூலம் லாபம் வரும். உத்–ய�ோ–கத்–தில் பர–ப–ரப்–பாக காணப்–ப–டு–வீர்–கள். சக ஊழி– ய ர்– க – ளை ப் பகைத்– து க் க�ொள்– ள ா– தீ ர்– கள். மேல–தி–கா–ரி–யின் ஆல�ோ–ச–னை–யின்றி புது முயற்–சி–க–ளில் ஈடு–ப–டா–தீர்–கள். கலைத்–து–றை–யி– னரே! மூத்த கலை–ஞர்–க–ளி–டம் சில நுணுக்–கங்–க– ளை–யும் கற்–றுத் தெளி–வீர்–கள். விவ–சா–யி–களே! குறு–கிய காலப் பயிர்–களை தவிர்த்து விடுங்–கள். அர–சாங்க சலு–கை–களை சரி–யாக பயன்–ப–டுத்–திக் க�ொள்– வீ ர்– க ள். டிராக்– ட ர், களப்– பை – யெ ல்– ல ாம் புதி– த ாக வாங்– கு – வீ ர்– க ள். கடின உழைப்– ப ால் உங்–க–ளின் இலக்கை ந�ோக்கை எட்–டிப் பிடிக்–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 16, 17 சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள் : அக்–ட�ோ–பர் 11, 12, 13ம் தேதி அதி–காலை 5.42 மணி வரை யாரை–யும் பகைத்–துக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். பரி–கா–ரம்: மயி–லா–டு–து–றைக்கு அரு–கே–யுள்ள ஷேத்– ர – ப ா– ல – பு – ர ம் பைர– வ ரை தரிசியுங்– க ள். தந்–தை–யி–ழந்த பிள்–ளைக்கு உத–வுங்–கள்.

எச்–சரி – க்–கைய – ாக இருக்க வேண்–டும். நீங்–கள் ஒன்று பேசப் ப�ோய் மற்–ற–வர்–கள் வேறு–வி–த–மா–கப் புரிந்–து க�ொள்–ளக் கூடும். எனவே உஷா–ராக இருங்–கள். இடம், ப�ொருள், ஏவல் அறிந்து செயல்–ப–டுங்–கள். மறை–முக எதி–ரிக – ள் உரு–வா–குவ – ார்–கள். தண்–ணீரை காய்ச்–சிக் குடிப்–பது நல்–லது. வாக–னத்–தில் கவ–னம் தேவை. பண விஷ–யத்–தில் குறுக்கே நிற்க வேண்– டாம். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! சகாக்–கள் மத்–தி–யில் உங்–கள் கருத்–திற்கு ஆத–ர–வு பெரு–கும். கன்–னிப் பெண்–களே! உங்–க–ளின் நீண்ட நாள் ஆசை–கள் நிறை–வேறு – ம். மாண–வம – ா–ணவி – களே – ! அதிக மதிப்– பெண் பெறு–வீர்–கள். பெற்–ற�ோர் உங்–களி – ன் தேவை– களை பூர்த்தி செய்–வார்–கள். வியா– ப ா– ரத் – தி ல் புதுத் திட்– ட ங்– களை நடை– முறைப்–ப–டுத்–து–வீர்–கள். புகழ் பெற்ற நிறு–வ–னங்–க– ளு–டன் ஒப்–பந்–தம் செய்து அதிக லாபம் ஈட்–டுவீ – ர்–கள். ஏஜென்சி, மருந்து, உரம், லாஜிஸ்–டிக் வகை–கள – ால் லாப–ம–டை–வீர்–கள். சூரி–யன் 10ல் அமர்ந்–த–தால்

உத்–ய�ோ–கத்–தில் பதவி உயர்வு, சம்–பள உயர்வை எதிர்–பார்க்–கல – ாம். அதி–கா–ரிக – ளி – ன் நம்–பிக்–கையை – ப் பெறு–வீர்–கள். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! ப�ொது நிகழ்ச்– சி–க–ளுக்கு தலைமை தாங்–கும் அள–விற்கு பிர–ப–ல– மா–வீர்–கள். விவ–சா–யிகளே – ! மக–சூல் அதி–கரி – ப்–பத – ால் சந்–த�ோ–ஷம் நிலைக்–கும். அடகு வைத்–தி–ருந்த பத்–திர– ங்–களை மீட்க உத–விக – ள் கிடைக்–கும். பழைய பிரச்–னை–கள், சிக்–கல்–கள் குறைந்து ஆக்–கப்–பூர்–வ– மான பாதை–யில் பய–ணிக்–கும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள் : செப்–டம்–பர் 20, 21, 22, 23, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: அக்–ட�ோ–பர் 13ம் தேதி அதி–காலை 5.42 மணி முதல் 14, 15ந் தேதி காலை 8.53 மணி வரை சலிப்பு, ச�ோர்வு வந்து நீங்–கும். பரி–கா–ரம்: காஞ்–சி–பு–ரம் காமாட்–சியை தரி–சித்து விட்டு வாருங்–கள். க�ோயில் கும்–பா–பி–ஷே–கத்–திற்கு இயன்–ற–ளவு உத–வுங்–கள்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 21


புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் ம

ற்ற வ ர்க ளி ன் ம ன ம் பு ண்ப டு ம் – ப டி ந ட ந் து க�ொள்– ள க் கூடாது என்– ப – தி ல் அதிக ஆர்–வம் காட்–டும் நீங்–கள், கல–க–லப்–பாக சிரித்–துப் பேசி எதி–ரி–யை–யும் தன்–வ–யப்–ப–டுத்– து– வீ ர்– க ள். உங்– க ள் ராசிக்கு ய�ோகா–தி–ப–தி–யான புத–னும், சுக்–கி–ர–னும் இந்த மாதம் முழுக்க வலு– வ ான வீடு– க – ளி ல் சென்– று க�ொண்–டி–ருப்–ப–தால் மகிழ்ச்சி, பண–வ–ரவு உண்டு. புதிய முயற்–சி–கள் பலி–த–மா–கும். குடும்ப பிரச்–னை– கள் கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும். ச�ொன்ன தேதி–யில் கட–னைத் திருப்–பித் தரு–வீர்–கள். எதிர்ப்–புக – ள் குறை– யும். அயல்–நாடு செல்ல விசா கிடைக்–கும். புது வேலை அமை–யும். கண–வன்–மனை – வி – க்–குள் அனு–ச– ரித்–துப் ப�ோவீர்–கள். மனம் விட்டுப் பேசி பழைய பிரச்–னைக – ளு – க்கு தீர்வு காண்–பீர்–கள். பிள்–ளைக – ள் உங்–கள் அறி–வுரையை – ஏற்–றுக் க�ொள்–வார்–கள். நண்– பர்–கள் உங்–களு – க்கு ஒத்–தா–சைய – ாக இருப்–பார்–கள். வெளி–வட்–டா–ரத்–தில் மகிழ்ச்சி பெரு–கும். உங்–கள் ராசிக்கு 9ம் வீட்–டில் சூரி–யன் நுழைந்–தி–ருப்–ப–தால் தந்–தைய – ா–ரின் உடல் நிலை பாதிக்–கும். அவ–ருட – ன் மனத்–தாங்–கல் வரக்–கூ–டும். வீண் விவா–தங்–களை தவிர்ப்–பது நல்–லது. தந்–தை–வழி உற–வி–னர்–க–ளால் அன்–புத் த�ொல்–லை–கள் அதி–க–ரிக்–கும். அரசு விவ– கா–ரங்–க–ளில் அலட்–சி–யம் வேண்–டாம். உங்–கள் ராசி–நா–தன் சனி–பக – வ – ான் 11ம் வீட்–டில் அமர்ந்–திரு – ப்–ப– தால் பெரிய சவால்–க–ளில் வெற்றி பெறு–வீர்–கள். உங்–களு – டை – ய தனித்–திற – னு – ம், ஆளு–மைத் திற–னும், நிர்–வா–கத் திற–னும் அதி–கரி – க்–கும். பெரிய பத–விக – ள் தேடி வரும். இயக்–கம், சங்–கம் இவற்–றில் தேர்ந்–தெ– டுக்–கப்–ப–டு–வீர்–கள். குரு 10ல் த�ொடர்–வ–தால் சின்ன சின்ன அவ–மா–னம், எதிர்–கா–லம் குறித்த கவ–லைக – ள், வாக்–கு–று–தி–களை நிறை–வேற்ற முடி–யாமை ப�ோன்– றவை நிக–ழக்–கூடு – ம். 13ந் தேதி வரை செவ்–வாய் 8ல் மறைந்–திரு – ப்–பத – ால் வாக–னத்–தில் செல்–லும் ப�ோது மறவாமல் தலைக்–கவ – ச – ம் அணிந்–துச் செல்–லுங்–கள். உடன்–பிறந்தவர்–க–ளு–டன் மன–வ–ருத்–தம் ஏற்–ப–டும். மி–யைப் ப�ோல் ப�ொறு–மை– யும், ஆன்– மீ க நாட்– ட – மு ம் உடைய நீங்–கள், மறப்–ப�ோம் மன்–னிப்–ப�ோம் என்–றிரு – ப்–பீர்–கள். செய்–நன்றி மற–வா–த–வர்–கள். 13ந் தேதி வரை செவ்–வாய் 6ம் இடத்–தில் அமர்ந்–தி–ருப்–ப– தால் எதிர்த்–த–வர்–கள் அடங்–கு– வார்–கள். அதி–கா–ரப் பத–வி–யில் இருப்–ப–வர்–க–ளின் அறி–மு–கம் கிடைக்–கும். பண–வ–ரவு அதி–க–ரிக்–கும். ச�ொன்ன தேதி– யி ல் பணத்தை தந்து முடித்து பழைய கட–னில் ஒரு பகு–தியை தீர்ப்–பீர்–கள். ஷேர், ரியல் எஸ்–டேட் மூல–மா–க–வும் பணம் வரக்–கூ–டும். ஒரு ச�ொத்தை விற்று மறு ச�ொத்து வாங்–குவீ – ர்–கள். உடன்–பி–றந்–த–வர்–கள் உங்–கள் நல–னில் அதிக அக்– கறை காட்–டு–வார்–கள். 22ந் தேதி முதல் புதன் உங்– கள் ராசிக்கு சாத–க–மான வீடு–க–ளில் செல்–வ–தால் உற–வி–னர்–க–ளால் இருந்த அன்–புத்–த�ொல்–லை–கள் வில–கும். பழைய நண்–பர்–களை சந்–திப்–பீர்–கள். 22l l ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 13.9.2017

பூ

ச�ொத்–துப் பிரச்னை தலை–தூக்–கும். தாயா–ரு–டன் ம�ோதல்–கள், அவ–ருக்கு முது–குத் தண்–டில் வலி, கணுக்–கால் வலி, மூச்–சுத் திண–றல் வந்–து ப�ோகும் ஆனால் 14ந் தேதி முதல் செவ்–வாய் 9ம் வீட்–டில் நுழை– வ – த ால் விபத்– து – க – ளி – லி – ரு ந்து மீள்– வீ ர்– க ள். தடை–கள் வில–கும். தாயா–ரின் ஆர�ோக்–யம் சீரா–கும். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! ஆதா–ர–மில்–லா–மல் எதிர்–கட்– சிக்–கா–ரர்–களை விமர்–சித்து பேசா–தீர்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! நட்பு வட்–டம் விரி–வடை – யு – ம். பெற்–ற�ோர் பாச–மழ – ை ப�ொழி–வார்–கள். மாண–வம – ா–ணவி – களே – ! உங்–க–ளின் திற–மையை வெளிப்–ப–டுத்த முயற்சி செய்–யுங்–கள். புதிய நண்–பர்–க–ளி–டம் கவ–ன–மா–கப் பழ–குங்–கள். வியா–பா–ரத்தி – ல் ப�ோட்–டிகளை – சமா–ளிக்க அதி–கம் உழைக்க வேண்டி வரும். கட்–டிட உதிரி பாகங்–கள், எலக்–ட்ரானி – க்ஸ் வகை–கள், சமை–யல – றை சாத–னங்– கள் மூல–மாக லாபம் அதி–கரி – க்–கும். பங்–குத – ா–ரர்–களி – ட – ம் உஷா–ரா–கப் பழ–குங்–கள். உத்–ய�ோகத் – தி – ல் அதி–கா–ரிக – – ளால் அலைக்–கழி – க்–கப்–படு – வீ – ர்–கள். சக ஊழி–யர்–களி – ட – ம் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோவது நல்–லது. அயல்–நாடு த�ொடர்–புடை – ய நிறு–வன – த்–திலி – ரு – ந்து புது வாய்ப்–புக – ள் வரும். கலைத்–துற – ை–யின – ரே! உங்–களி – ன் சம்–பள – ம் உய–ரும். விவ–சா–யிகளே – ! விளைச்–சல் க�ொஞ்–சம் மந்–தம – ாக இருக்–கும். நெல், வாழை வகை–கள – ால் ஆதா–யம – டை – வீ – ர்–கள். சின்ன சின்ன ஏமாற்–றங்–கள், ஆர�ோக்ய குறைவு, செல–வின – ங்–களை தந்–தா–லும் ஒர–ளவு நன்–மைக – ளை – யு – ம் தரும் மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்–டம்–பர் 23, 24, 25, 26, 27 மற்–றும் அக்–ட�ோப – ர் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 சந்–திர– ாஷ்–டம தினங்–கள்: அக்–ட�ோப – ர் 15ம் தேதி காலை 8.53 மணி முதல் 16, 17ம் தேதி பிற்–பக – ல் 1.43மணி வரை மற்–றும் செப்–டம்–பர் 18, 19, 20ம் தேதி காலை மணி 6.16 வரை யாரை–யும் எளி–தில் நம்பி ஏமாற வேண்–டாம். பரி– க ா– ர ம்: வேலூ– ரு க்கு அரு– கே – யு ள்ள சேண் பாக்கம் விநா–யகரை – தரி–சித்து வாருங்–கள். முதிய�ோர் இல்–லங்–களு – க்–குச் சென்று இயன்ற வரை உத–வுங்–கள். பழைய நண்–பர்–களி – ல் ஒரு சிலர் பெரிய பத–வியி – ல், பெரிய ப�ொறுப்–பில், ப�ொரு–ளா–தா–ரத்–தில் பெரிய நிலை–யில் இருக்க வாய்ப்–பிரு – க்–கிற – து. அவர்–கள – ால் சில உத–வி–கள் கிடைக்–கும். 9ந் தேதி வரை சுக்–கி– ரன் 6ல் மறைந்–தி–ருப்–ப–தால் வாகன விபத்–து–கள் ஏற்–ப–டக்–கூ–டும். கண–வன்–ம–னை–விக்–குள் கருத்து ம�ோதல்–கள் வரும். 10ந் தேதி முதல் சுக்–கி–ரன் உங்– க ள் ராசிக்கு 7ல் அமர்ந்து உங்– க – ளை ப் பார்க்–க–யி–ருப்–ப–தால் ச�ோர்வு, களைப்பு நீங்கி உற்– சா–க–ம–டை–வீர்–கள். குடும்–பத்–தில், கண–வன்–-ம–னை– விக்–குள் இருந்து வந்த கசப்–பு–ணர்–வு–கள் நீங்–கும். பழு–தான வாக–னம், மின்–சார சாத–னங்–களை சரி செய்–வீர்–கள். உங்–கள் ராசிக்கு 8ல் குரு மறைந்– தி–ருப்–ப–தால் மற்–ற–வர்–களை நம்பி பெரிய விவ–கா– ரங்–களி – ல் ஈடுபட வேண்–டாம். எது–வாக இருந்–தா–லும் நீங்–களே நேர–டி–யாக சென்று முடிப்–பது நல்–லது. இடைத்–த–ர–கர்–களை நம்பி ஏமா–றா–தீர்–கள். அவ்–வப்– ப�ோது தூக்–கம் குறை–யும். நடை–ப்ப–யிற்சி, மூச்–சுப் பயிற்சி செய்ய தவ–றா–தீர்–கள். க�ொழுப்–புச் சத்–துள்ள,


17.09.2017 முதல் 17.10.2017வரை

தி–லும் புரட்–சிக – ர– ம – ாக சிந்தித்து யதார்த்தமான முடி– வு – க ள் எடுக்– கு ம் நீங்– க ள், பண்– ப ாடு கலாச்–சா–ரத்தை மீறா–த–வர்–கள். குரு– ப – க – வ ான் 9ம் வீட்– டி ல் அமர்ந்–தி–ருப்–ப–தால் உங்–கள் செய–லில் வேகம் கூடும். நேர்– மறை எண்–ணங்–கள் த�ோன்–றும். அறி–ஞர்–க–ளின் நட்–பால் சாதிப்–பீர்–கள். திரு–மண – ம், சீமந்–தம், கிர–கப் பிர–வேச – ம் ப�ோன்ற சுப நிகழ்ச்–சிக – ள – ால் வீடு களை– கட்–டும். குடும்–பத்–தில் கல–க–லப்–பான சூழ்–நிலை உரு–வா–கும். தங்க ஆப–ரண – ம் வாங்–குவீ – ர்–கள். வாக– னப் பழுது நீங்–கும். நீண்ட நாள் கன–வாக இருந்த வீடு வாங்–கும் ஆசை இப்–ப�ோது நிறை–வே–றும். ய�ோகா–தி–பதி புதன் சாத–க–மான நட்–சத்–தி–ரங்–க–ளில் சென்–று க�ொண்–டிரு – ப்–பத – ால் பிள்–ளைக – ளி – ன் திறமை– களை இனங்– கண்– ட – றி ந்து வளர்ப்– பீ ர்–க ள். நட்பு வட்–டம் விரி–யும். உற–வி–னர்–கள் ஆத–ர–வாக இருப்– பார்–கள். வெளி–வட்–டா–ரத்தி – ல் புகழ், க�ௌர–வம் கூடிக் க�ொண்டே ப�ோகும். சூரி–யன் உங்–கள் ராசிக்கு 8ம் வீட்–டில் நுழைந்–தி–ருப்–ப–தால் திடீர் பய–ணங்–கள் உண்டு. அயல்–நாடு செல்–லும் வாய்ப்பு வரும். அரசு த�ொந்–த–ர–வு–கள் கட்–டுப்–பாட்–டிற்–குள் வரும். வழக்கு சாத–க–மா–கும். 6ம் வீட்–டில் ராகு த�ொடர்–வ– தால் ஹிந்தி, தெலுங்–குப் பேசு–பவ – ர்–கள – ால் அதி–ரடி மாற்–றம் உண்–டா–கும். பங்–குச் சந்தை மூல–மாக பணம் வரும். பழைய கடன் பிரச்–னை–யில் ஒன்று தீரும். செவ்–வாய் சாத–கம – ாக இல்–லா–தத – ால் எதி–லும் ஒரு–வித பயம் இருக்–கும். எங்–குச் சென்–றா–லும் எதிர்ப்–புக – ள் அதி–கரி – த்–ததை – ப் ப�ோல உணர்–வீர்–கள். உங்–களு – க்கு தலைக்–கண – ம் அதி–கம – ாகி விட்–டத – ாக முணு–முணு – ப்–பார்–கள். முன்–க�ோ–பம் வேண்–டாமே. மனை–விக்கு மருத்–து–வச் செல–வு–கள் வரக்–கூ–டும். சக�ோ–த–ரங்–க–ளு–டன் கருத்து ம�ோதல்–கள் வரக்– கூடும். உங்–கள் ராசி–நா–தன் சனி–ப–க–வான் ராசிக்கு 10ல் நிற்–பத – ால் பெரிய பத–விக – ளு – க்கு உங்–கள் பெயர் பரிந்–துரை – க்–கப்–படு – ம். புது வேலைக்கு முயற்சி செய்– தீர்–களே! நல்ல பதில் வரும். அர–சிய – ல்–வா–திகளே – ! கார உண–வுகளை – குறைத்–துக் க�ொள்–வது நல்–லது. ராசிக்கு 7ம் வீட்–டில் சூரி–யன் அமர்ந்–த–தால் உஷ்– ணம் சம்–பந்–தப்–பட்ட உடல் நலக் குறைவு ஏற்–படு – ம். எனவே உண–வில் கீரை, காய்–க–றி–களை சேர்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். அர–சி–யல்–வா–தி–களே! த�ொகுதி நில– வ – ர ங்– களை உட– னு க்– கு – ட ன் மேலி– ட த்– து க்கு க�ொண்டு செல்–லுங்–கள். கன்–னிப் பெண்–களே! காதல் விவ–கா–ரத்–தில் சிக்–கிக் க�ொள்–ளா–தீர்–கள். பெற்–ற�ோ–ரின் ஆல�ோ–ச–னையை கேட்டு முடி–வு–கள் எடுப்–பது நல்–லது. மாண–வ, –மா–ண–வி–களே! நுழை– வுத் தேர்–விற்கு இப்–ப�ோ–தி–ருந்தே தய–ரா–குங்–கள். கடைசி நேரத்–தில் பார்த்–துக் க�ொள்–ள–லாம் என்று அலட்–சி–ய–மாக இருந்–து–வி–டா–தீர்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் லாபம் மந்–த–மாக இருக்–கும். வேலை–யாட்–க–ளி–டம் கண்–டிப்பு காட்ட வேண்–டாம். பங்–கு–தா–ர–ரு–டன் மனக்–க–சப்பு வந்து நீங்–கும். உத்– ய�ோ–கத்–தில் பணி–களை முடிப்–ப–தில் அலட்–சி–யம் வேண்–டாம். சக ஊழி–யர்–க–ளால் உங்–கள் பெயர் கெடா– ம ல் பார்த்– து க் க�ொள்– ளு ங்– க ள். கலைத்–

உங்–களி – ன் ப�ொறுப்–புண – ர்வை மேலி–டம் பாராட்–டும். கன்–னிப் பெண்–களே! கசந்த காதல் இனிக்–கும். பள்ளி, கல்–லூரி காலத் த�ோழியை சந்–திப்–பீர்–கள். மாண–வ, –மா–ண–வி–களே! விளை–யாட்டு, படிப்பு என்று அனைத்–தி–லும் ஆர்–வம் காட்–டு–வீர்–கள். வியா–பா–ரத்–தில் பற்று வரவு உய–ரும். வேலை– யாட்–களை தட்–டிக் க�ொடுத்து வேலை வாங்–கு–வீர்– கள். த�ொழில் ரக–சி–யங்–கள் கசி–யா–மல் பார்த்–துக் க�ொள்–ளுங்–கள். பங்–கு–தா–ரர்–க–ளால் அவ்–வப்–ப�ோது குடைச்–சல் இருந்–தா–லும் பிரச்––னை–கள் பெரி–தாக இருக்–காது. பெட்–ர�ோல், டீசல், செங்–கல் வகை– களால் லாப–மடை – வீ – ர்–கள். உத்–ய�ோகத் – தி – ல் த�ொல்– லை–கள் அக–லும். உங்–க–ளைத் தரக்–கு–றை–வாக நடத்–திய அதி–கா–ரிக – ளி – ன் மனம் மாறும். உங்–களி – ட – ம் ப�ொறா–மைப்–பட்–டுக் க�ொண்–டிரு – ந்த சக ஊழி–யர்–கள் உங்–க–ளின் பரந்த மனசை புரிந்து க�ொள்–வார்–கள். குறைக் கூறி–ய–வர்–க–ளுக்கு பதி–ல–டி–க�ொ–டுக்–கும் வகை–யில் சில வேலை–களை விரைந்து முடிப்–பீர்– கள். கலைத்–து–றை–யி–னரே! வதந்–தி–கள் ஒரு–பு–றம் இருந்–தா–லும் மற்–ற�ொரு புறம் உங்–க–ளின் விடா– முயற்–சி–யால் சாதித்–துக் காட்–டு–வீர்–கள். விவ–சா–யி– களே! புதி–தாக நிலம் வாங்–கும – ள – வி – ற்கு வரு–மா–னம் உய–ரும். வாய்க்–கால் வரப்–புச் சண்டை தீரும். திடீர் ய�ோகங்–களை – யு – ம், அதி–ரடி முன்–னேற்–றங்–களை – யு – ம் சந்–திக்–கும் மாத–மிது. ராசியான தேதிகள்: செப்–டம்–பர் 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16. சந்–திர– ாஷ்–டம தினங்–கள்: அக்–ட�ோப – ர் 17ந் தேதி பிற்–ப–கல் 1.43 மணி முதல் மற்–றும் செப்–டம்–பர் 20ம் தேதி காலை 6.16 மணி முதல் 21, 22ம் தேதி பிற்–ப–கல் 1.28 மணி வரை க�ொஞ்–சம் சிக்–க–ன–மாக இருங்–கள். பரி– க ா– ர ம்: திரு– வ ண்– ண ா– ம லை சேஷாத்ரி சுவாமி–க–ளின் ஜீவ–ச–மா–திக்கு சென்று வாருங்கள். சாலை– ய�ோ – ர ப் பணி– ய ா– ள ர்– க – ளு க்கு இயன்ற உதவியைச் செய்–யுங்–கள். துறை–யி–னரே! உங்–க–ளைப் பற்–றிய விமர்–ச–னங்–க– ளும், கிசு–கிசு த�ொந்–த–ர–வு–க–ளும் வந்–து ப�ோகும். விவ–சா–யி–களே! பக்–கத்து நிலக்–கா–ர–ரு–டன் விட்–டுக் க�ொடுத்–துப் ப�ோங்–கள். வரப்–புச் சண்டை, வாய்க்– கால் தக–ராறு என்று நேரத்தை வீண–டிக்–கா–தீர்–கள். விளை–ச்ச–லில் கவ–னம் செலுத்–துங்–கள். சுற்–றுப்–புற சூழ்–நி–லையை உணர்ந்து செயல்–பட வேண்–டிய மாத–மிது. ராசி–யான தேதி–கள்: செப்டம்பர் 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 மற்–றும் அக்–ட�ோ–பர் 1, 7, 8, 10, 12, 15, 16. சந்–தி–ராஷ்–டம தினங்–கள்: செப்–டம்–பர் 22ம் தேதி பிற்–ப–கல் மணி 1.28 முதல் 23, 24ந் தேதி இரவு மணி 11.13 வரை மன–தில் இனம்–பு–ரி–யாத பயம் வந்–து ப�ோகும். பரி–கா–ரம்: கும்–ப–க�ோ–ணத்–திற்கு அரு–கே–யுள்ள அய்– ய ா– வ ாடி பிரத்– ய ங்– கர ா தேவியை தரி– சி த்து வாருங்–கள். ஏழை–க–ளின் மருத்–து–வச் செல–விற்கு உத–வுங்–கள்.

13.9.2017 l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர் l 23


Supplement to Dinakaran issue 13-9-2017 Registrar of news papers for India. Regn No.30424/77 Postal Regn No. TN/CH/(C)/277/15-17 Licenced to post without prepayment of posting under licence TN / PMG (CCR) / WPP- 277/15-17

24l

l

ஜ�ோதிட சிறப்பு மலர்

l

13.9.2017

Jothida sirappu malar  
Jothida sirappu malar  

Jothida sirappu malar,Monthly,Books

Advertisement