Page 1

โดย.คุณกฤษณ ศรีวะรมย


GREAT LIFE 02


03 GREAT LIFE


GREAT LIFE 04


05 GREAT LIFE


• ประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายร่วม 20 ปี • ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อรูปร่าง และความงามลูกค้ามากกว่า 150 แบรนด์สินค้า ที่ให้ความไว้วางใจ

เราใช้จุดแข็งจากฐานการผลิตของโรงาน ยินดี เนเจร์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในวงการธุรกิจขายตรง มานานกว่า 10 ปี และเป็นผู้ผลิตสินค้าป้อนให้กับ คิงส์ เฮล์ทตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตลอดจนผลิตสินค้าในฐาน โรงงานรับจ้างผลิตมาแล้วกว่า 100 แบรนด์ เป็นกลไกสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานป้อนเข้าสู่ท้องตลาด โดยในคร้ังนี้เป็นการผนวกเอาศักยภาพ ฐานการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ ใช้งบก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท มีเครือ่ งจักรทันสมัยทีจ่ ะช่วยให้เราควบคุมต้นทุนการผลิตเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคได้รบั สินค้าดีในราคาเหมาะสมตลอดจนสามารถ ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสนองตอบต่อความต้องการ ของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำตลาดผ่านความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนการตลาดระบบเครือข่ายของ คิงส์ เฮล์ทตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป ฉะนั้น เป้า 1,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้จึงเป็นจุดหมายที่ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมในปีนี้ ในฐานะของผู้ผลิต และพัฒนาสินค้า เราอยากให้สูตรที่ดีที่สุด และเห็นผลกับผู้บริโภค ได้ออกสู่ตลาด ซึ่งช่องทาง ขายตรงเป็นช่องทางทีด่ ที สี่ ดุ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับสูงของเราคิงส์เฮล์ทตี้ จะเป็นธุรกิจทีเ่ ติบโตและมัน่ คงบนพืน้ ฐาน ของสินค้า ที่เห็นผลจริงและพิสูจน์ได้ถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

GREAT LIFE 06


• กำลังการผลิตกว่า 150 ล้านหน่วย/ปี • ศูนย์ฝึกอบรมนักธุรกิจ • รีสอร์ทสัมมนา

07 GREAT LIFE


GREAT LIFE 08


แผนภูมิแสดงความสนใจการใชชีวิตประจำวันของมนุษย 23%

37%

18% 8%

14%

**คนยังใหความสนใจดานความงามในสัดสวนที่สูง 09 GREAT LIFE


GREAT LIFE 010


011 GREAT LIFE


GREAT LIFE 012


013 GREAT LIFE

คู่มือบรรยาย  

โดย.คุ ณ กฤษณ ศรี ว ะรมย GREAT LIFE 02 03 GREAT LIFE GREAT LIFE 04 05 GREAT LIFE ประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายร่วม20ปี• ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณ...

Advertisement