Page 1

จดหมายข่าว สพม.เขต ๒๒ ปี ที่ ๑ ฉ บั บ ที่ ๒

ข่ าวที่ น่ าสนใจ 

ประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้ านภาษาสู่ อาเซียน

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ

๑ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๕ ๕

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒

ประชุมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้ านภาษาสู่ อาเซียน

การอบรมเจ้าหน้ าทีแ่ ละผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการป้ องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๕

สพม.เขต 22 ร่ วมพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

พิธีเปิ ด-ปิ ด งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ ๖๒

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นายุวกาชาด รุ่นที่ ๑๖๘๕ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒ ร่วมกับสำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรจัดทำโครงกำรฝึกอบรม ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้นำยุวกำชำด ระหว่ำง วันที่ ๕ - ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕ ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัด นครพนม กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรมคือผู้บังคับบัญชำ ยุวกำชำด จำนวน ๖๐ คน โดยได้รับงบประมำณสนับสนุน จำกสำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน จำนวน ๗๐,๐๐๐ บำท จำกผู้เข้ำรับกำรอบรมคนละ ๑,๕๐๐ บำท


เพจ 2

งานชุมนุมลูกเสื อแห่ งชาติ ครั้งที่ ๑๙ สานักงานลูกเสื อแห่งชาติ กาหนดจัดงานชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ค่ายลูกเสื อวชิราวุธ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีลกู เสื อทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่ วมชุมนุมประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน แบ่งค่ายชุมนุมออกเป็ น ๕ หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ ๔ ค่ายย่อย ภายใต้คาขวัญ “การลูกเสื อเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง” : Scouting for Sufficiency Economy สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ ส่ งลูกเสื อเนตรนารี สามัญ นายปริญญา ธรเสนา

รุ่ นใหญ่ จานวน ๘ หมู่ ได้แก่ โรงเรี ยนคาเตยอุปถัมภ์ ,นครพนมวิทยาคม,สหราษฏร์

รอง ผอ.สพม. เขต ๒๒

รังสฤษดิ์ นาคาราษฏร์รังสรรค์ ,นางัวราษฏร์รังสรรค์,หนองสูงสามัคคีวิทยา ,หว้านใหญ่

รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต ๒๒

วิทยาคม และมุกดาหารวิทยานุกลู

ให้ โอวาทและให้ กาลังลูกเสือก่ อน เดินทางไปร่ วมชุมนุม

ข้ าราชการในสั งกัด สพม. เขต 22 ร่ วมพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เรื่ องนี้มีความยาวประมาณ 75-125 คา

จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ ยงั มีเครื่ องมือ

ของการเพิม่ เนื้อหาลงในจดหมายข่าวของคุณ

และสัญลักษณ์

รู ปภาพต่างๆ สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มเนื้อหาที่

ไว้ใกล้กนั กับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่

นายปริ ญญา ธรเสนา รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ ในการวาดรู ปร่ าง อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ การเลือกรู ปภาพหรื อกราฟิ กเป็ นส่ วนที่สาคัญ หลังจากที ปภาพแล้ว ให้ค ใส่ลากร รูปดังกล่าว รัให้กพษาราชการแทน ๒๒่เลือนกรูาคณะบุ ิจารณาบทความของคุณ แล้วผอ.สพม.เขต ถามตัวเองว่า คาอธิบายรู ปไว้ใกล้กบั รู ปนั้นด้วย คุณกาลังงกั พยายามสื อไม่ ธ ให้ีม หลีหามงคลเฉลิ กเลี่ยง ในสั ด เข้่ อาสารหรื ร่ วมพิ มพระชนมพรรษา การเลือกรู ปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริ บท

Publisher มีภาพตัดปะ ๕Microsoft ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ อง หลายพันรู ปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จ ด ห ม า ย ข่ า ว ส พ ม . เ ข ต ๒ ๒

ประชุ มยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม


ปี ที่ ๑ ฉ บั บ ที่ ๒

เพจ 3

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้ าหมายคือ ครู ที่รับผิดชอบงานด้าน ยาเสพติด ๑ คน นักเรี ยนแกนนา ๑ คน และกรรมการสถานศึกษา ๑ คน โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ ติดจังหวัดนครพนม และบริ ษทั เบส มี เบส มายด์ จากัด

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ. 2555 นายปริ ญญา ธรเสนา รอง ผอ.สพม.เขต ๒๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต ๒๒ เป็ นประธานพิธีรับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้กบั ข้าราชการครู และ บุคลากรในสังกัด ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโพธิ์ ทอง โรงเรี ยนนครพนม วิทยาคม


ตัวแทนนักเรียนเข้ าร่ วมแข่ งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี ลำดับ

รำยกำร

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

โรงเรียน

95

ทอง

ชนะเลิศ

เรณู นครวิทยำนุ กูล

โครงงำนสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.1-ม.3

97.6

ทอง

ชนะเลิศ

อุม ่ เหม้ำประชำสรรค์

3

โครงงำนสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6

92.4

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

4

วำดภำพลำยเส้น ม.4-ม.6

99.5

ทอง

ชนะเลิศ

5

ขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชำย ม.1-ม.3

93.25

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรณู นครวิทยำนุ กูล

6

ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.1-ม.3

89.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรณู นครวิทยำนุ กูล

7

ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

เรณู นครวิทยำนุ กูล

8

ขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

94.3

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรณู นครวิทยำนุ กูล

9

แข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุ รกั ษ์ ม.1-ม.3

96

ทอง

ชนะเลิศ

ปิ ยะมหำรำชำลัย

10

แข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุ รกั ษ์ ม.4-ม.6

94.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ปิ ยะมหำรำชำลัย

11

กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3

89.42

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

วังกระแสวิทยำคม

12

กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ม.4-ม.6

92.83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

อุม ่ เหม้ำประชำสรรค์

13

กำรแข่งขันทำอำหำรคำวจำนเดียว (ประเภทเส้น) และอำหำรหวำน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

89.75

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นครพนมวิทยำคม

14

กำรแข่งขันหุน ่ ยนต์ อตั โนมัติ ม.1-ม.3

85

ทอง

6

15

กำรแข่งขันหุน ่ ยนต์บงั คับมือ ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

นครพนมวิทยำคม

16

กำรแข่งขันหุน ่ ยนต์บงั คับมือ ม.4-ม.6

85

ทอง

4

นครพนมวิทยำคม

17

กำรแข่งขันหุน ่ ยนต์ผสม ม.4-ม.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

นครพนมวิทยำคม

18

ละครสัน ้ ภำษำอังกฤษ ม.1-ม.3

93.6

ทอง

ชนะเลิศ

ปิ ยะมหำรำชำลัย

19

กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

87

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

20

ซูโดกุ ม.4-ม.6

100

ทอง

ชนะเลิศ

เรณู นครวิทยำนุ กูล

21

กำรประกวดเล่ำนิทำน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3

87.36

ทอง

ชนะเลิศ

พระซองสำมัคคีวท ิ ยำ

22

กำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่อง ทำงกำรเรียนรู ้ ไม่กำหนดช่วงชัน ้

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

23

กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยน ิ 1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

บ้ำนข่ำพิทยำคม

24

สภำนักเรียน ม.4-6

83.6

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นำหว้ำพิทยำคม

25

สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6

87.67

ทอง

ชนะเลิศ

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

26

อัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.1-ม.3

93

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

27

้ จำกพื้น) ม.1-ม.3 เครือ ่ งบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยกำรติดล้อบินขึน

88.33

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ดงหลวงวิทยำ

28

เครือ ่ งบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยกำรปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

95

ทอง

ชนะเลิศ

ดงหลวงวิทยำ

29

อำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุประเภทควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

77

เงิน

4

ดงหลวงวิทยำ

30

ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.4-ม.6

86

ทอง

ชนะเลิศ

31

ศิลป์สร้ำงสรรค์ ม.1-ม.3

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ดอนตำลวิทยำ

32

เขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ดอนตำลวิทยำ

33

เขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6

96

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ดอนตำลวิทยำ

34

เขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

97

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ดอนตำลวิทยำ

35

กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3

89.71

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ดงหลวงวิทยำ

36

กำรแข่งขันแปรรูปอำหำร ม.1-ม.3

96

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เหล่ำประชำอุทศ ิ

37

กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

98

ทอง

ชนะเลิศ

38

กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

มุกดำวิทยำนุ กูล

39

กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

92.2

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

มุกดำหำร

40

กำรแข่งขันหุน ่ ยนต์บงั คับมือ ม.4-ม.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

ผึง่ แดดวิทยำคำร

41

กำรประกวดโครงงำนหุน ่ ยนต์ ม.1-ม.3

84

ทอง

6

มุกดำวิทยำนุ กูล

42

Spelling Bee ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

43

Multi Skills Competition ม.1-ม.3

87.5

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

44

กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทำงกำรเรียนรู ้ ไม่กำหนดช่วงชัน ้

94

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

คำป่ ำหลำยสรรพวิทย์

1

สร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

2

เรณู นครวิทยำนุ กูล พระซองสำมัคคีวท ิ ยำ

ปิ ยะมหำรำชำลัย

มัธยมพัชรกิตยิ ำภำ 1 นครพนม

วังกระแสวิทยำคม

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร

จุฬำภรณรำชวิทยำลัย มุกดำหำร


พิธีเปิ ดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ณ จังหวัดชัยภูมิ


พิธีปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒

จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดหาร ร่วมพิธีปิดและรับมอบธงเจ้าภาพการ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อครัง้ ที่ ๖๓ วันที่ 9 ธันวาคม 55ณ สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าว2/55  

จดหมายข่าว สพม.22