Page 1


จากใจ บก. สวัส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นทุ กท่ า น นิตยสารออนไลน์ “ร้ า นไวน์ส ไตล์ เ ด็ด ” ฉบับนี้เป็น ส่วนหนึ่งของวิชาการผลิ ตสื่ อ เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ สอนโดยอาจารย์ กาญจนา สมพื้ น ซึ่ ง จั ด ท าโดยนางสาวเรวดี ยี่ ล้ า คณะนิ เ ทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ โดยฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ และเนื่องจากเป็นฉบับแรก ดิฉันขออนุญาตแจกแจงรายละเอียดเนื้อหา ในนิตยสารออนไลน์นี้พอสังเขปนะคะ นิ ต ยสารออนไลน์ “ร้ า นไวน์ ส ไตล์ เ ด็ ด ”เหมาะส าหรั บ ผู้ ชื่ น ชอบการเสาะแสวงหาร้ า นเด็ ด ร้ า นดั ง เอาไว้ นั่ง ทานอาหารและดื่ ม ชิ ล ๆ ในยามค่ าคื นอี ก ครั้ ง โดยรวบรวม 10 ร้ า นไวน์ เ ด็ ด ๆ ที่ นั ก ดื่ ม ไวน์ ตั ว ยงต้อ งไม่ พ ลาด มาแนะน าให้ ไ ด้ รู้ จั ก กั น สั ก หน่ อ ย เผื่ อ ผู้ ชื่ น ชอบ จะเอาเป็ น ตั ว เลื อ กในการนั่ ง จิ บ ไวน์ ร สเลิ ศ หลั ง เลิ ก งานกั น ไว้ บ้ า ง ส่วนจะมีร้านไหนน่าไปโดนบ้างนั้น เปิดนิตยสารไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งดิฉันหวังว่าคงจะถูกใจหลายๆท่านนะคะ บรรณาธิการ นิตยสารออนไลน์ “ร้านไวน์สไตล์เด็ด”


Wine Loft ออกแบบร้านจากแนวความคิดและประสบการณ์ของนักดื่ม ใช้โทนสีดาแดงเพื่อให้มีสีสันตัดกัน มีเคาน์เตอร์บาร์สาหรับเลือกนั่งได้ รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์คอยให้ความรู้อีกด้วย ภายในร้านตกแต่งแบบชิล ๆ สไตล์เก๋ จุดเด่นของร้านคือ มีเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อรักษารสชาติของไวน์ให้ดีอยู่เสมอ โดยไวน์ของทางร้ านพร้อมเสิร์ฟทานคู่กับอาหาร รสชาติเยี่ยมที่มีให้เลือกชิมมากมายและเข้ากับไวน์ได้เป็นอย่างดี ส่วนไวน์มีนาเข้ามาจากประเทศอิตาลี , ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, ชิลี, อาร์เจนตินา, สเปน, แอฟริกาใต้, เยอรมนี เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-24.00 น. ที่อยู่ : 144 อาคาร ท็อปส์มาร์เก็ตเพลส ทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2652-1965


ร้ า นอาหารกึ่ งผั บ ที่ ตั้ง อยู่ ภ ายในโรงแรมพู ล แมน คิ ง พาวเวอร์ โดยตั้ งอยู่ บริเ วณเดีย วกับร้ าน King Power พร้ อ มบริ ก ารเอาใจคนรั ก ไวน์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง เพราะที่ นี่ น อกจากจะมี ไ วน์ ห ลากหลายชนิ ด จากทั่ ว โลกมาให้ เ ลื อ กสั ม ผั ส รสชาติ แ ล้ ว ยั ง มี บ รรยากาศของร้ า นที่ ดี ราคาเป็ น กั น เอง ภายในร้ า นตกแต่ ง แบบเรี ย บหรู เน้ น ความทั น สมั ย ด้ ว ยโทนสี ด าและขาว การบริ ก ารที่ ดี เ ยี่ ย ม แบ่ ง โซนที่ นั่ ง ออกเป็ น 2 โซนให้ เ ลื อ ก ได้ แ ก่ บริ เ วณบาร์ เ ครื่ อ งดื่ ม ส าหรั บ ผู้ ที่ ยั ง ตั ด สิ น ใจไม่ ถู ก ว่ า จะเลื อ กเครื่ อ งดื่ ม อะไรดี ส่ ว นโซนที่ ส องเป็ น โต๊ ะ ส าหรั บ นั่ ง กั บ กลุ่ ม เพื่ อ นหรื อ พาคนรั ก มานั่งดื่ม พร้อมทานอาหารควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ เมนูแนะนา ได้แก่ ไวน์ Shiraz, Cabernet และ Merlot เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.00-02.00 น. ที่อยู่ : Pullman Bangkok King Power Hotel ซอยรางน้า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2680-9999, 0-2680-9998


Wine Connection Deli & Bistro ร้านไวน์ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า K-village ถือเป็นร้านที่รวมเอา ร้ า นไวน์ แ ละร้ า นอาหารมาไว้ ด้ ว ยกั น ได้ อ ย่ า งลงตั ว โดยเน้ น ความอร่ อ ยที่ อ าหารนานาชาติ ซึ่ ง มี ใ ห้ ห ลากหลาย และเลื อ กรั บ ประทานคู่ กั บ ไวน์ ร สเลิ ศ จากทั่ ว โลก แต่ ถ้ า ใครที่ ไ ม่ รู้ ว่ า จะลองชิ ม ไวน์ แ บบไหน ที่ นี่ ก็ มี พ นั ก งาน คอยให้คาแนะนาด้วย ภายในร้านแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนด้านในที่ตกแต่งโดยใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้คู่กับเก้าอี้ทรงสูง แต่ก็มีโต๊ะเก้าอี้แบบธรรมดาเหมือนกัน และโซนด้านนอกหน้าร้านก็มีที่นั่งสบาย ๆ ให้นั่งรับลมเล่น พร้อมสัมผัสบรรยากาศ สบาย ๆ ด้วยน้าพุและต้นไม้สีเขียวมากมาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เหมาะอย่างยิ่ง สาหรับชวนเพื่อนมานั่งพูดคุย พบปะสังสรรค์กัน สาหรับเมนูแนะนาของร้าน ได้แก่ Caesar Salad, Lamb Cutlet, New Zealand Mussels, Spinach & Ricotta Cannelloni, Fish & Chips, Paella, Couscous, Nougat Glazier และไวน์ชนิดต่าง ๆ เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-01.30 น. ที่อยู่ : 93,95 ซอยสุขุมวิท 26 อาคาร ชั้น G ศูนย์การค้า K-village ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2261-7217


ถ้าคุณเป็นนักชิมไวน์ที่ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์การดื่มไวน์แบบเดิม ๆ และต้องการหาความแตกต่างให้กับชีวิต ต้องลองแวะมาที่ร้าน Wine Fusion บริเวณชั้น 1 The City Viva ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เพราะร้านนี้ มีบรรยากาศสบาย ๆ ตกแต่งร้านด้วยขวดไวน์กว่า 1,000 ขวด พร้อมไวน์หลากชนิดที่พร้อมให้นักดื่มได้เลือกตามใจชอบ การตกแต่งภายในร้านใช้โทนน้าเงินกับเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบง่าย กับโต๊ะไม้ขนาดยาวสีน้าตาลอ่อนส่วนผนังของร้านสร้างความ เก๋ด้วยชั้นวางไวน์ขนาดใหญ่ สามารถเดินเลือกไวน์ได้ตามใจชอบ ขณะที่เมนูแนะนา ได้แก่ สเต็ก , พิซซ่า, พาสต้า, สลัด, หอยเซลล์อบ, ซุปเห็ดหอม, ยาสลัดผัดทอดกรอบ และผัดไทยห่อไข่กุ้งสด เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวันเวลา 11.00-01.00 น. ที่อยู่ : ชั้น 1 โครงการ City Viva ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2676-9576-7, 0-2676-9575


ร้ า นไวน์ ข องคู่ รั ก ดารา อั๋ น ศราวุ ธ และ เจนนิ เ ฟอร์ โปลิ ต านนท์ เป็ น ร้ า นที่ ก าลั ง มาแรงในย่ า นทองหล่ อ แถมเป็นแหล่งรวมไวน์ชั้นเลิศจากทั่วประเทศ ที่หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้เลือกดื่มกว่า 200 ชนิด มีทั้งไวน์ยุคเก่าและ ใหม่ที่มีรสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใครมาไว้บริการ ภายในร้านตกแต่งด้วยโทนสีดา มี 2 ชั้นให้เลือกนั่งชั้นแรกแบ่งเป็น 2 โซน คือ โซนด้านในที่ตกแต่งสไตล์คลาสสิกผสมผสานแบบโมเดิร์น และโซนนอกร้านที่ตกแต่งด้วยไฟสีสันมากมายให้ความโรแมนติก ได้เป็นอย่างดี บริเวณชั้น 2 ของร้าน เหมาะสาหรับการนัดพบปะกลุ่มเพื่อนและยังมีมุมพิเศษสาหรับพาคนรักมาสวีทอีกด้วย ส่วนเมนูแนะนาของร้าน ได้แก่ สปาเกตตี, พิซซ่า และสลัด เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี เวลา 17.30-01.00 น. และวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 17.30-01.00 น. (หยุดทุกวันพุธ) ที่อยู่ : 37 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0 2714 7599, 08 1619 8996, 09 0415 4666


ถือเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ที่เปิดมาเพื่อเอาใจนักดื่มไวน์โดยเฉพาะ เพราะทางร้านนาเข้าไวน์มาให้ได้เลือกดื่ม จากทั่วทุกมุมโลก เอาไว้ทานคู่กันกับเมนูอาหารฟิวชั่นจากเชฟชื่อดังของร้าน ซึ่งรับรองได้ว่าทุกเมนูสามารถทานคู่กับไวน์ เครื่ อ งดื่ ม หลั ก ของร้ า นได้ อ ย่ า งลงตั ว ภายในร้ า นตกแต่ ง ด้ ว ยโทนสี เ ข้ ม เน้ น ความโล่ ง สบาย ส่ ว นบริ เ วณบาร์ เ ครื่ อ งดื่ ม เพิ่ ม ความเก๋ ด้ ว ยชั้ น วางขวดไวน์ นอกจากนี้ ภายในร้ า นยั ง มี ก ารแบ่ ง ร้ า นออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ส่ ว นของห้ อ งกระจก ที่ บ ริ เ วณหลั ง คามี ก ารติ ด กระจกรอบด้ า น เพื่ อ ให้ ส ามารถมองเห็ น บรรยากาศแสงไฟในยามค่ าคื น ส่ ว นที่ 2 จะใช้ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ โ อ๊ ก สี เ ข้ ม ในสไตล์ Irich pub และส่ ว นที่ 3 เป็ น ที่ นั่ ง กลางแจ้ ง เน้ น การนั่ ง สั ง สรรค์ ชิ ล ๆ และด้วยการตกแต่งโคมไฟเล็ก ๆ ทาให้ได้บรรยากาศร้านสไตล์ Paris อีกด้วย สาหรับเมนูอาหารแนะนาได้แก่ สปาเกตตี้เส้นดา, หอยลายอบชีส, ยาแซบปลาแซลมอน, ข้าวไก่สวยในซอย และข้าวผักพริกแกงกับปลาดุกฟู เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 11.00-01.00 น. ที่อยู่ : ร้านไวน์มีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ CDC, Mega Bangna และสุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : CDC โทรศัพท์ 08 9141 7000, Mega bangna โทรศัพท์ 08 1642 2777 และสุขุมวิท 26 โทรศัพท์ 08-5224-1117


Why 97 เป็ น หนึ่ ง ในร้ า นอาหารที่ ตั้ งอยู่ ภ ายในโครงการ Asiatique และด้ วยบรรยากาศของร้ า น ที่เป็นโครงสร้างโกดังเก่า การออกแบบร้านจึงเน้นตกแต่งด้วยพื้นไม้กาแพงอิฐแบบเปลือย มีกลิ่ นอายของความคลาสสิ ก ผสมโมเดิ ร์ น ส าหรั บ บาร์ เ ครื่ อ งดื่ ม ของร้ า นออกแบบให้ ก ลมกลื น กั บ การตกแต่ ง ในส่ ว นอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งลงตั ว เหมาะเป็ น อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ กลุ่ ม เพื่ อ นร่ ว มงานที่ เ ดิ น ทางมานั่ ง ดื่ ม ในยามค่ าคื น ท่ า มกลางบรรยากาศสบาย ๆ ส่ วนเมนูเ ครื่ อ งดื่ม เน้น ประเภทไวน์ , ค็ อ กเทล และเครื่ อ งดื่ ม อื่ น ๆ อี กหลากหลายชนิด ส าหรับเมนูอ าหารของร้า น มี ให้เ ลื อ กทั้ งแบบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ แต่ส่ วนใหญ่ เ มนูขึ้นชื่อ จะเน้นอาหารไทย ได้แก่ ย าสี่ กรอบหลงกรุง , ปูนิ่มผัดพริกเกลือ, สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศ และปลาหมึกแดดเดียว เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.30-02.00 น. ที่อยู่ : 22194 ซอยเจริญกรุง 72-เจริญกรุง 74 อาคาร Asiatique โกดัง 9 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 08-1797-4455


ร้ า นไวน์ กึ่ ง ร้ า นอาหารสไตล์ อิ ต าเลี ย น ภายในร้ า นตกแต่ ง ในสไตล์ ยุ ค 60-80 เน้ น ความคลาสสิ ก ในกลิ่นอายแบบชาวตะวันตก แต่แฝงด้วยความดิบของร้านด้วยการใช้อิฐแดงก่อเป็นผนังร้านและโคมไฟสไตล์วินเทจ พร้อมด้วย รู ป ภาพและของตกแต่ ง อี ก มากมาย โดยทางร้ า นจะแบ่ ง ออกเป็ น 2 ชั้ น คื อ ชั้ น ล่ า งตกแต่ ง ด้ ว ยโซฟาผ้ า และหนั ง นั่ ง สบาย ๆ เหมาะส าหรั บ นั ด เพื่ อ น ๆ มานั่ ง เม้ าท์ นั่ ง ทานอาหารพร้ อ มกั บ จิ บ ไวน์ ไ ปพร้ อ ม ๆ กั น ส่ ว นบริ เ วณชั้ น สองจะเป็ น โซฟาหนั ง ตั ว ใหญ่ เหมาะส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว มี ร ะเบี ย งส าหรั บ มองชั้ น 1 ของร้านได้ด้วย สาหรับเมนูแนะนา ได้แก่ สเต็กแซลมอน, สลัด, ริบอายสเต็ก และพาสต้าต้มยากุ้งลายเสือ เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 19.00-01.00 น. ที่อยู่ : 21/78 ซอยศูนย์วิจัย อาคารอาร์ซีเอ Block C ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 08-0245-9666


ถือเป็นอีกหนึ่งร้านทีเ่ ปิดเอาใจคนรักการดื่มไวน์โดยเฉพาะ เนื่องจาก X Wine Z Restaurant มีการรวบรวมไวน์ กว่า 300 ชนิด จากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ให้เลือก ส่วนถ้าใครสงสัยและต้องการคาแนะนาเรือ่ งไวน์ ทางร้านก็มีกูรทู างด้านไวน์มา แนะนาให้ได้ทราบด้วย โดยภายในจะมีบรรยากาศชิล ๆ เน้นใช้เฟอร์นเิ จอร์ไม้สีออ่ น ตกแต่งผนังร้านด้วยชั้นวางขวดไวน์ที่เพิ่ม ความหรูให้ตัวร้านมากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ควบคู่ไปกับการการจิบไวน์ได้ด้วย สาหรับเมนูแนะนาของทาง ร้าน ได้แก่ ปีกไก่ทอดกรอบราดซอสสไตล์ญี่ปุ่น, คร็อกเกะครีมชีสกุ้ง, สปาเกตตีแกงเผ็ดหมูรสจัด จ้าน, ไวน์ชาโตว์แมร์ และไวน์ขาวผสมผลไม้ เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 12.00-01.00 น. ที่อยู่ : 32/1 ซอยสุขุมวิท 39 โครงการเดอะ แมเนอร์ ชั้น 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 09-1073-0087, 0-2662-4072-3


ร้ า นไวน์ ที่ ต กแต่ ง ในรู ป แบบบาร์ ผ สมผสานกั บ ร้ า นอาหาร ตกแต่ ง ร้ า นสไตล์ โ มเดิ ร์ น ผสมอาร์ ต นู โ ว ด้วยเฟอร์นิเจอร์วินเทจสุดหรู ใช้เครื่องประดับตกแต่งร้านที่นาเข้าจากต่างประเทศ ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ร้านอาหารต่าง แดนมากยิ่ ง ขึ้ น ภายในร้ า นแบ่ ง ออกเป็ น 3 โซน ได้ แ ก่ โซนด้ า นนอกร้ า น ส าหรั บ คนที่ ชื่ น ชอบบรรยากาศ แบบธรรมชาติ ส่ ว นถั ด มาคื อ โซนในร้ า น ส าหรั บ คนที่ ต้ อ งการมานั่ ง ทานแบบสบาย ๆ ฟั ง เสี ย งเพลงคลอเบา ๆ ส่ ว นโซนสุ ด ท้ า ยคื อ โซน VIP ส าหรั บ ผู้ ที่ ต้อ งการความเป็ น ส่ ว นตั ว เหมาะส าหรั บ ผู้ ที่ เ ดิ นทางมากั บ ครอบครั ว และ นั ก ธุ ร กิ จ นั ด ดิ น เนอร์ กั น นอกจากนี้ ยั ง มี เ มนู อ าหารหลากหลายชนิ ด มากกว่ า 24 รายการ ซึ่ ง ใช้ ส่ ว นผสมของวั ต ถุ ดิ บ ชั้นเลิศ สาหรับเมนูแนะนาของร้าน ได้แก่ สเต็กเนื้อวากิว เครื่องดื่มประเภทไวน์ และของว่าง เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 17.00-01.00 น. ที่อยู่ : อาคาร The Crystal Park ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 08-1645-9955


ร้านไวน์สไตล์เด็ด  

ร้านไวน์สไตล์เด็ด เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการเสาะแสวงหาร้านเด็ดร้านดังเอาไว้นั่งทานอาหารและดื่มชิล ๆ ในยามค่ำคืน

ร้านไวน์สไตล์เด็ด  

ร้านไวน์สไตล์เด็ด เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบการเสาะแสวงหาร้านเด็ดร้านดังเอาไว้นั่งทานอาหารและดื่มชิล ๆ ในยามค่ำคืน

Advertisement