Page 1

E-mail: janaspandanaweekly@gmail.com

www.kundapra.com

d£À¸ÀàAzÀ£À

d£ÀªÀÄ£ÀzÀ ¥Àæw©A§

¸ÀA¥ÀÅl : 02

¸ÀAaPÉ: 12

¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ : 08

vÁ: 21/04/2014

¨É¯:É 5/-

RNI No: KARKAN/1999/8627

CAwªÀÄ PÀ¸g À w À Û£° À è gÁdQÃAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÄÀ : C§âgz À À ¥ÀZ æ ÁgÀ, ªÀģɪÄÀ £É wgÀÄUÁl

ªÀĺÁ¸ÀªÀÄgÀzÀ°è UÉ®ÄèªÀ PÀÄzÀÄgÉ AiÀiÁgÀÄ?

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ªÀĺÁZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÉ®ªÀÅ gÁdåU¼ À ° À è ¥ÁægA À ¨sª À ÁVzÉ. MlÄÖ MA§vÀÄÛ ºÀAvÀUÀ¼À°è £Á®ÄÌ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄV¢ªÉ. F ªÀgU É É vÀȦÛzÁAiÀÄPÀ ªÀÄlÖz° À è ±ÁAwAiÀÄÄvÀ ªÀÄvÀzÁ£À £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀPÉÌ ZÀ Ä £ÁªÀ u Á DAiÉ Æ ÃUÀ ª À £ À Ä ß £ÁªÀ Å C©ü£A À ¢¸À¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdåz° À è MAzÉà ºÀAvÀzÀ°è K¦æ¯ï 17 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. CzÀPÁÌV C§âgÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ, gÉ Æ Ãqï ±É Æ Ã, §»gÀ A UÀ ¸À ¨ s É U À ¼ À Ä , ¥ÀwæPÁUÉÆÃ¶× MAzÉqÉAiÀiÁzÀgÉ, PÁAiÀÄðPÀvð À gÀ ªÀģɪÄÀ £É ¨sÃÉ nAiÀÄ eÉÆvÉUÉ vÀªÀÄä eÁwAiÀÄ, PÉÆëģÀ d£ÀgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è ªÀÄļÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÉÆA Û zÉq.É ... PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀzÀ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ, GqÀĦ, GvÀg Û PÀ £ À ßÀ qÀ f¯ÉU è ¼ À ÄÀ MlÄÖ £Á®ÄÌ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæUÀ¼À°è ºÀ A ZÀ ® à n Ö ª É . DzÀ g É F ¨ÁjAiÀ Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®ÄèªÀ PÀÄzÀÄgÉ EªÀgÉà JAzÀÄ JzÉvn À ÖPÆ É AqÀÄ ºÉüÀĪÀ zsÊÉ AiÀÄð ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è ¸ÀévÀ: C¨såÀ yðUÀ½UÉ E®è JAzÀgÉ vÀ¥ÁàU¯ À ÁgÀzÄÀ . ¥Àw æ ¸À¢ à ð ü AiÀiÁªÀ vÀAvÀU æ ÁjPÉ §¼À¸ÄÀ wÛzÁÝ£É JA§ÄzÀ£ÄÀ ß CjvÀÄ ºÉeÓÉ EqÀĪÀ eÁtvÀ£À

¥Àz æ ² À ð¸ÀÄwÛzÁÝg.É EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀªÄÀ ä ¥ÀPz ëÀ À £ÁAiÀÄPÀgÉà vÀªÀÄUÉ PÉÊ PÉÆqÀÄvÁÛgÉãÉÆà JA§ C¼ÀÄPÀÄ J¯Áè C¨sÀåyðUÀ¼À°èzÉ. ºÁUÁV vÀªÀÄäzÉà DzÀ UÀÆqÀZÀAiÀÄðgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÀiÁ»w ¥Àqz É ÄÀ PÉƼÀÄîwÛzÁÝgA À vÉ....!

zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ

¯ÉÆÃPÀ¸¨ À Ás PÉÃë vÀæ £À½Ã£À PÀĪÀiÁgï PÀnîÄ

(©eɦ)

zÀQët PÀ£ßÀ qÀ ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À Ás PÉëÃvÀæ zÀQët PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è F ¨ÁjAiÀÄÆ PÀ¼z É À ¨ÁjAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuAÉ iÀÄAvÉ ©eɦ- PÁAUÉæ¸ï £ÉÃgÀ¸ÀàzsÉð K¥ÀðnÖzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀªÉAzÀgÉ PÀ¼ÉzÀ ¨Áj JzÀÄgÀÄ §zÀgÄÀ ¤AwzÀݪg À ÃÉ F ¸À® PÀÆqÀ ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. ©eɦAiÀÄ £À½Ã£À PÀĪÀiÁgï PÀnÃ®Ä PÁAUÉæ¸ï£À »jAiÀÄ ªÀÄÄvÀ¢ ì Ý ©. d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj CªÀg£ À ÄÀ ß ªÀÄt¹ ¥ÀæxÀªÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ¯Éèà AiÀıÀ¹é AiÀ i ÁVzÀ Ý gÀ Ä . DzÀ g É FV£À ¥À j ¹Üw ¨ÉÃgÉAiÀiÁVzÉ. d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj EzÀÄ vÀ£ßÀ fêÀ£z À À PÉÆ£ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ JA§ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è PÀ¼ÉzÀ £Á®ÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ°è ¸ÉÆÃwgÀĪÀÅzÀjAzÀ d£ÀjUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀÄPÀA¥ÀªÀÇ EzÉ. ºÁ° ¸ÀA¸ÀzÀ £À½Ã£ÀjUÉ ªÉÆâ C¯ÉAiÉÄà zÉÆqÀØ DzsÁgÀ, CzÀjAzÀ¯Éà PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀt ë zÀ°è avÀt æ §zÀ¯ÁzÀgÉ CZÀj Ñ ¥Àq¨ À ÃÉ Q®è.

V/s

(PÁAUÉæ¸ï)

©. d£ÁzÀð£À ¥ÀÆeÁj zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. ªÉÆâ C¯É. 2. PÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ. 3. »AzÀÆ¥ÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À ¨ÉA§®. 4. RSS ¸ÀQAæ iÀĪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ.

zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. £Á®ÄÌ ¨Áj ¸ÉÆÃwzÁÝgÉA§ C£ÀÄPÀA¥À. 2. gÁdåz° À è PÁAUɸ æ ï C¢üPÁgÀz° À g è ÄÀ ªÀÅzÀÄ. 3. PÉëÃvÀæzÀ°è 7 PÁAUÉæ¸ï ±Á¸ÀPÀjgÀĪÀÅzÀÄ. 4. zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÄRAqÀgÉÆA¢UÉ GvÀÛªÀÄ ¨ÁAzsÀªÀå ¨É¼É¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¸ÀzÁ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀåQÛ. 6. fêÀ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀîwÛgÀĪÀÅzÀÄ. IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. d£À¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÀ½AzÀ zÀÆgÀ G½¢gÀĪÀÅzÀÄ. 2. PÉëÃvÀæzÀ°è PÉêÀ® M§â ±Á¸ÀPÀgÀÄ 1. «ªÁzÁvÀäPÀ ºÉýPÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁvÀæ ©eɦAiÀĪÀjzÁÝgÉ. 2. PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. 3. d£À¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÉ ¸ÀA à ¢¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ. 3. «gÉÆâüUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÉÊAiÀÄQÛPÀ 4. UÀªÄÀ £ÁºÀðªÁzÀ ¸Ázs£ À É ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ. ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.

UÉ®ÄèªÀ ¸ÁzsåÀ vÉU¼ À ÄÀ : ©eɦ - 38 % PÁAUɸ æ ï - 62 % (.....4£Éà ¥ÀÄlzÀ°è.)

£É¥PÀ ÌÉ ªÀiÁvÀæ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ SÁ¸ÀV §¸ÀÄìU¼ À ÄÀ : ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ¢ªÀå ¤®ðPÀëöå

¤ªÀðºÀu¬ É Ä®èzÉ ºÁ¼ÀÄ ©¢ÝgÄÀ ªÀ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt

¨É Ê AzÀ Æ gÀ Ä ¸À z s À å zÀ ¯ É è à ºÉ Æ ¸À vÁ®ÆPÁUÀ ° zÀ Ä Ý, §ºÀ Ä vÉ Ã PÀ J¯Áè PÀbÉÃjUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. «±Á®ªÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtªÀÇ EzÉ. DzÀgÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¤ªÀðºÀuÉ EgÀzÉ ºÁ¼ÀÄ ©¢Ýz.É qÁA§gÀÄ QvÀÄÛ ºÉÆÃV CzÉµÆ É ÃÖ ªÀµð À UÀ¼ÃÉ PÀ¼¢ É ªÉ. ¥ÀA æ iÀiÁtÂPg À ÄÀ PÀĽvÀÄ PÉƼÀĪ î À PÉÆÃuÉ ±ÀÄaUÉƽ¸ÀzÉ C°è ºÀÄ®Äè ¨É¼¢ À zÉ. PÁA¥ËAqï ²y®ªÁUÀÄwÛz,É ºÉÆAqÀ UÀÄArUÀ½AzÀ PÀÆrgÀĪÀ E°è §¸ÀÄì §AvÉAzÀgÉ zÀƼÀÄ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃUÀÄvÀz Û .É ¸ÀZ é ÒÀ vÉ JA§ÄzÀÄ E®èªÉà E®è. E°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆÃmÉÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ CAUÀr ªÀiÁvÀæ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛªÉ CµÉÖÃ...!

ªÀåªÀ¹ÜvÀ ¤ªÀðºÀuɬĮèzÉ ºÁ¼ÁVgÀĪÀ «±Á®ªÁzÀ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt.

¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ JPÀgÉ eÁUÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj 66 PÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÉà EgÀĪÀ F §¸ï ¤¯ÁÝt ¤ªÀiÁðtªÁV zÀ±ÀPÀªÉà PÀ¼É¢zÉ. d£ÀvÁzÀ¼À ¸ÀgÀPÁgÀzÀ°è ¸ÁjUÉ ¸ÀaªÀgÁVzÀÝ ¦.f.Dgï.¹AzÁågª À g À ÄÀ GzÁÏn¹zÀ Ý gÀ Ä . ¨É Ê AzÀ Æ gÀ Ä ¥É à mÉ EPÀ Ì m ÁÖ V gÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ §¸ï ¸À A ZÁgÀ ¥ÉÃmɬÄAzÀ ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°ègÀ° J£ÀÄߪÀ ¸À z À Ä zÉ Ý Ã±À ¢ AzÀ E°è §¸ï ¤¯ÁÝt ¤«Äð¸À ¯ ÁVvÀ Ä Û . EzÀ P É Ì ¥À Æ gÀ P À ª ÁV ªÀÄÆPÁA©PÁ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtªÀÅ E°èUÉ Cwà ¸À«ÄÃ¥Àz° À z è .É ºÁUÁV ¥ÀA æ iÀiÁtÂPj À UÉ §ºÀ¼À (......5£Éà ¥ÀÄlPÉÌ.)


¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

d£À¸ÀàAzÀ£À

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¥Àe æ Á¥À¨ æ ÄÀs vÀé ªÀåªÀ¸ÜÉ AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ «±ÀézÀ Cwà zÉÆqÀØ zÉñÀ ¨sÁgÀvÀ. DzÀgÉ E°ègÀĪÀ §ºÀÄ¥ÀQëÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ CzÁé£ÀUÀ¼Éà ºÉZÁÑVªÉ. JgÀqÃÉ ¥ÀPU ëÀ ¼ À ÄÀ E¢ÝzÝÀ gÃÉ C¤ªÁAiÀÄðªÁV CªÉgq À g À ° À è MAzÀ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸Àà¢üð¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. DUÀ ¤dªÁUÀ®Æ ©zÀÝ ªÀÄvÀUÀ¼À°è AiÀiÁjUÉ ºÉZÀÄÑ ¹QÌ¢AiÉÆà CAzÀgÉ §ºÀĪÀÄvÀ UÀ½¹zÁvÀ «d¬Ä DUÀÄvÁÛ£.É CzÀÄ CºÀðªÁzÀ UɮĪÀÅ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ £ÀªÄÀ ä ZÀÄ£ÁªÀuU É ¼ À ° À è ºÀvÁÛgÄÀ ¥ÀPU ëÀ ¼ À ÄÀ , ¸Àv é A À vÀæ C¨såÀ yðUÀ¼ÄÀ ¸À¢ à ð ü ¸ÀÄvÁÛg.É MlÄÖ ZÀ¯ÁªÀuA É iÀiÁzÀ ªÀÄvÀU¼ À ° À è AiÀiÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄvÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉÆà CªÀgÀ£ÀÄß UÉzÀݪÀgÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁUÀÄvÀz Û .É PÉ®ªÉǪÉÄä ±ÉÃPÀqÁ 25QÌAvÀ®Æ PÀrªÉÄ ªÀÄvÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¥ÀqÉzÀªÀgÀÆ «d¬ÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄAlÄ...! ºÁUÁzÀgÉ CªÀgÀ DAiÉÄÌ §ºÀĪÀÄvÀzÝÉ AzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsåÀ ? §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀgÄÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ªÀÄvÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÁjUÀÆ UÉzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «±Áé¸À«®èªÉAzÁUÀ°®èªÉÃ? CAvÁzÀ ªÉÄÃ¯É F d£À£ÁAiÀÄPÀ d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ...? gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¥ÀPÁëAvÀgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀPÌÉ PÁgÀt F §ºÀÄ¥ÀQÃë AiÀÄ ªÀ媸 À ÜÉ . AiÀiÁªÀÅzÉà vÀvé,À DzÀ±Àð«®èzÉ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÉÇà ºÁUÉ £Àqz É ÄÀ PÉƼÀÄîªÅÀ zÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÀwg Û ª À ÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ ¥ÀPÁëAvÀgÀ ¥ÀªÀð ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ nPÉÃmïUÉ ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ, ¹UÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¥ÀPÀëPÉÌ fVAiÀÄÄvÁÛgÉ. CªÀgÁzÀgÉÆà vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ°è C¨sÀåyðUÀ½®èzÉà MzÁÝqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÁV EªÀjUÉ UÁ¼À ºÁQ ¸É¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EAvÀºÀ ¨É¼ª À t À U  ¬ É ÄAzÀ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ¥Àe æ Á¥À¨ æ ÄÀs vÀézÀ ªÀiË®å ºÉZÁÑUz À ÄÀ . ªÀÄvÉÆA Û zÀÄ PÀ¼ª À ¼ À PÀ ÁjAiÀiÁzÀ «ZÁgÀªA É zÀg,É ¥ÁæzÃÉ ²PÀ ¥ÀPU ëÀ ¼ À À QjQj. ¨sÁgÀvz À À MPÀÆÌl ªÀ媸 À ÜÉ AiÀÄ PÀÄjvÀÄ C©üªiÀ Á£À«®èzÃÉ PÉêÀ® ¥ÁæzÉòPÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß, ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É ¨ÉìĹPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀtÚvÀ£À F ¥ÀPÀëUÀ¼ÀzÀÄÝ. PÉÃAzÀæzÀ°è AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëªÉà C¢üPÁgÀzÀ°ègÀ°, CªÀjUÉ ¨ÉA§® ¤Ãr vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±ÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ°è PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä PÉêÀ® MAzÉà ¥ÀPÀë¢AzÀ ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw EzÉ. ¸À«Ää±Àæ ¸ÀgÀPÁgÀ FUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CxÀªÁ C¤ªÁAiÀÄðªÁUÀÄwÛzÉ. J£ïrJ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄĦJ JA¨ÉgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄ C¢üPÁgÀ »rAiÀÄĪÀÅzÀgÀ°è ¥ÉÊ¥ÉÆÃn £Àq¸ É ÄÀ vÀª Û .É vÀÈwÃAiÀÄ gÀAUÀ DlPÀÄÌAlÄ, ¯ÉPÌQÀ Ì®è JA§AwzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀªiÀ Á£À ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀPU ëÀ ¼ À ÄÀ EªÉgq À ÄÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼° À è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÆ À MAzÀ£ÄÀ ß DAiÀÄÄÝPÆ É AqÀgÉ M½vÀ®ª è ÃÉ ? F UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£Éßà MAzÀÄ ¥ÀPÀëªÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¹, ¢é¥ÀQëÃAiÀÄ ªÀ媸 À ÜÉ AiÀÄvÀÛ aAvÀ£É ºÀj¸À¨ÁgÀzÃÉ PÉ? EzÀjAzÀ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ C£ÀUv À åÀ UÉ Æ AzÀ ® ªÀ Ç ¤ªÁgÀ u É A iÀ i ÁUÀ Ä vÀ Û z É , zÉ Ã ±À z À C©ü ª À È ¢ÞUÀ Æ ¸ÀºPÀ ÁjAiÀiÁUÀÄvÀz Û .É F «ZÁgÀªÁV ¸ÀA«zsÁ£À vÀdÕgÄÀ , gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢ÝUÀ¼ÀÄ, zÉñÀzÀ £ÉÃvÀÈvÀé ªÀ»¹zÀªÀgÀÄ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ªÀÄÄRAqÀgÄÀ aAw¸À¨ÃÉ PÁVzÉ....

ºÁUÀ®PÁ¬Ä

¥ÀÅl: 2

DAiÀÄĪÉÃðzÁªÀÄÈvÀ

100 UÁæA ºÁUÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ°ègÄÀ ªÀ ¥ÉÆõÀPÁA±ÀU¼ À ÄÀ

1. ¥ÉÆæÃnãï 1.6 UÁæA 2. gÀAdPÀ 70 «Ä° UÁæA 3. PÁå°A ì iÀÄA 20 «Ä° UÁæA 4. ±ÀPÀðgÀ ¦µÀÖ 4.2 UÁæA 5. vÉêÁA±À 92.5 UÁæA 6. ªÉÄÃzÀ¸ÀÄì 0.2 UÁæA 7. R¤eÁA±À 0.8 UÁæA 8. ¸ÀÄtÚ 36 «Ä° UÁæA 9. J fêÀ¸ÀvÀé 210 L. AiÀÄÄ. ²æà ²æà ²æà qÁ. «±Àé 10. ©1 fêÀ¸ÀvÀé 70 JA.¹.f ¸ÀAvÉÆõÀ ¨sÁgÀw ¸Áé«ÄÃf 11. ©2 fêÀ¸ÀvÀé 95 JA.¹.f 12. PÁ¨ÉÆðúÉÊqÉæmïì 42 «Ä° UÁæA ¹qÀħÄ, ¹ÃvÁ¼É , zÀqÁgÀ, CªÀÄä ªÀÄÄAvÁzÀ UÀļÉîUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ºÁUÀ®PÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Cj¹£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀĨsÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉzÀÄ, zÀqÁgÀ ¹qÀħÄ, ¹ÃvÁ¼É, CªÀÄä ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÉ ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁrzÀgÉ, ¹qÀÄ©£À UÁAiÀÄzÀ UÀļÉîU¼ À ÄÀ ºÉÆgÀªÄÀ ÄRªÁUÀÄvÀÛª.É ºÁUÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ J¯ÉAiÀÄ gÀ¸z À ° À è Cj²tzÀ PÉÆA§£ÀÄß CgÉzÀÄ, MAzÀÄ PÀqÀ¯É PÁ½£ÀµÀÄÖ UÀAzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ w¤ß¸ÀÄwÛzÀÝgÉ ¹qÀÄ©£À dégÀzÀ vÁ¥À ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁV gÉÆÃUÀªÀÅ ºÀvÉÆÃnUÉ §gÀÄvÀÛzÉ. * £Á®ÄÌ ZÀªÀÄZÀ ºÁUÀ®PÁ¬Ä gÀ¸ÀPÉÌ, MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ ¤A¨ÉºÀtÂÚ£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¨Égɹ, ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ SÁ° ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¸Éë¸ÀÄvÀÛzÀÝgÉ, gÀPÀÛzÉÆõÀ, PÀgÀĽ£À ªÀæt, PÀfÓ, PÀrvÀ, vÀ Ä jPÉ , UÀ d PÀ t ð, vÉ Æ £À Ä ß ªÀ Ä ÄAvÁzÀ ZÀ ª À Ä ðgÉ Æ ÃUÀ U À ¼ À Ä ¤ªÁgÀuA É iÀiÁUÀÄvÀª Û .É * ¸ÀAeÉUÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ EgÀļÀÄUÀtÂÚ£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÝgÉ, ºÁUÀ® J¯ÉUÀ¼À gÀ¸ÀzÀ°è PÁ¼ÀĪÉÄt¸À£ÀÄß UÀAzsÀzÀAvÉ CgÉzÀÄ, MAzÀÄ ªÁgÀzÀªÀgÉUÉ ¤AiÀÄ«ÄvÀªÁV CAd£ÀzÀAvÉ ¯Éæ¸ÀÄwÛzÀÝgÉ, ²ÃWÀæzÀ°è UÀÄt PÀAqÀħgÀÄvÀz Û .É * MAzÀÄ ºÁUÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ gÀ¸ª À £ À ÄÀ ß ¢£Àz° À è ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ §AzÀgÉ, Cw ¨ÁAiÀiÁjPÉ, ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ, ¤ÃgÀĨsÉâ ¤®ÄèvÀÛzÉ. * ¥Àª æ ÄÉ ÃºÀ, vÉÆ£ÀÄß, ¥Àz æ g À g À Æ É ÃUÀ, ºÀÈzÉÆÃæ UÀU¼ À À vÉÆAzÀg¬ É ÄzÀÝ°,è ¢£À¤vÀåzÀ DºÁgÀz° À è ºÁUÀ®PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Éë¸ÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæw¤vÀå ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄ JgÀqÀÄ ZÀªÀÄZÀ ºÁUÀ®PÁ¬Ä gÀ¸ÀPÉÌ, JgÀqÀÄ ZÀªÀÄZÀ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ¨Égɹ, PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ¤µÀ× ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ F G¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀgÉ, F «°Ã£À zÉÆõÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. CzÀgÀPÉÌ PÀ», GzÀgÀPÉÌ ¹» F ºÁUÀ®PÁ¬Ä. gÀÄaAiÀÄ°è PÀ»AiÀiÁzÀgÀÆ F ºÁUÀ®PÁ¬Ä zÉúÀzÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ ¹»AiÀÄAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ºÀ®ªÀÅ vÀgÀPÁjUÀ¼À°è F ºÁUÀ®PÁ¬ÄUÉ «±ÉõÀ ¸ÁÜ£À«zÉ. ¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, vÁªÀÅ §gÉ¢gÀĪÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ PÀvÉ,PÀªÀ£À,¯ÉÃR£À ªÀÄÄAvÁzÀ ¸Á»wåPÀ §gÀºÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÁgÀ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À«zÀÄÝ, vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹. ºÁUÉAiÉÄà ¤ªÀÄä C¤¹PÉ, C©ü¥ÁæAiÀÄ, ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£É UÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¸ÁéUÀvÀ«zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

¸ÀA¥ÁzÀPg À ÄÀ d£À¸ÀàAzÀ£À ªÁgÀ¥wÀ Pæ É §APÉñÀégÀ gÀ¸ÛÉ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ.

PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ.

GqÀĦ f¯Éè 576214 . zÀÆ: 08254-251188 E-mail: janaspandanaweekly@gmail.com

FUÀ d£À¸àÀAzÀ£À e-paper C£ÀÄß www.kundapra.com £À°è NzÀ§ºÀÄzÁVzÉ.

PÀgÄÀ uÁ¼ÀÄ K¸ÀÄ dAiÀÄ dAiÀÄ PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ |K¸ÀÄ|| zÀAiÀĪÀiÁqÉÆà J£ÉÆß¼ÀÄ... JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ, ¯ÉÆÃPÀPÉ ¨É¼ÀPÀÄ ¤Ã£ÁV §AzÉ, ¨ÉvÀèºÉëģÀ° ¨sÀÆ«ÄUÉ §AzÉ, UÉÆÃzÀ°AiÀÄ° ¤Ã ªÀÄUÀĪÁV ¤AzÉ... ªÉÄÃj, eÉÆøɥsÀgÀ ªÉÆúÀzÀ PÀAzÀ, ¸Áj ºÉýzÉ ¤Ã ¦æÃwAiÀÄ §AzsÀ... §qÀªÀgÀÄ, £ÉÆAzÀªÀgÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¤£ÀßAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É ¯ÉÆÃPÀ¢ ZÉAzÀ...

d£ÀgÀ PÀµÀÖªÀ PÀAqÀÄ PÀtÂÚÃgÀÄ «ÄrzÉ, C£ÀÄ¢£À §qÀªÀgÀ PÀtÂÚÃgÉÆgɹzÉ, ªÀiÁ£ÀªÀ PÉÆÃnUÉ zÉêÀ¸ÀÄvÀ ¤Ã£ÁzÉ PÀÆægÀ zÀÄ«ð¢üUÉ ¤Ã §°AiÀiÁzÉ... £ÀdgÉÃw£À° ¤£Àß fêÀ£À ¤£Àß ¨ÉÆÃzsÀ£É¬ÄAzÀ dUÀªÀÅ ¥ÁªÀ£À, zÀĵÀÖ zÀÄdð£ÀgÀ PÀÆægÀ£ÀvÀð£À UÉƯÉÆÎÃxÁzÀ° DAiÀÄÄÛ ¥ÁætzÀ ºÀgÀt ªÉÊjAiÀÄ ¦æÃw¹ zÉéõÀªÀ UÉ°zÉ, ¯ÉÆèsÀªÀ ¤ÃV¹ ¯ÉÆÃPÀªÀ UÉ°zÉ PÉÆ®è §AzÀªÀgÀ£ÀÄß PÀë«Ä¹ ¤Ã ¥ÉÆgÉzÉ ¤£ÀßAiÀÄ ¸ÀägÀuÉUÉ £Á£ÀÄ £À«Ä¹zÉ....

PÀ« : ¦. ±ÉõÀ¥àÀAiÀÄå ºÉ¨Áâgï ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ.


d£À¸ÀàAzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

¥ÀÅl: 3

AiÀÄĪÀ ¸ÀàAzÀ£À AiÀÄĪÀ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄPÉÌ ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £À«ÃAiÀÄĪÀ «ªÉÃPÀ AiÀÄĪÀ ZÉÃvÀ£À ²©gÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CzsÀðzÀµÀÄÖ d£À AiÀÄĪÀPÀ-AiÀÄĪÀPÀjzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ¨sÁgÀvª À £ À ÄÀ ß “AiÀÄĪÀgÁµÀçÖ” JAzÉà PÀgA É iÀÄÄvÁÛg.É EAvÀºÀ AiÀÄĪÀgÁµÀÖçz° À è AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉUÉ ªÀåQÛvéÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä, ±ÀÄzÀÞªÄÀ £À¹ì¤AzÀ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀU¼ À £ À ÄÀ ß C¼ÀªÀrPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä, vÁåUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÉ JA§ ¤¸ÁéxÀð ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÀÆrü¹PÉƼÀî®Ä ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀĪÀÅ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ, ²æêÀiÁvÉ ±ÁgÀzÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ fêÀ£ÀZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀAvÀºÀ ²©gÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. “ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ GzÁÞgÀPÉÌ DzsÁåwäPÀ PÁæAwAiÉÆAzÉà zÁj” JA§ÄzÀÄ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ ªÁtÂ. EzÀ£ÄÀ ß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÆ É AqÀÄ ²©gÀz° À è ²©gÁyðUÀ½UÉ ¨É½UÉÎ zsÁå£,À ¥Áæxð À £É, ¨sd À £É, gÁwæ PÀÆqÀ ¨sÀd£É, ¥ÁæxÀð£É ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ²©gÁxÀðUÀ¼ÄÀ ¥Áæxð À £É, zsÁå£U À ¼ À À ªÀĺÀvéÀ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À G¥ÀAiÀÄÄPÀÛvÉUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄ DzsÁåwäPÀvÉAiÀÄ°è M®ªÀÅ ªÀ Ä Ær¹PÉ Æ ¼À î ® Ä ¸À º À P ÁjAiÀ i ÁUÀ Ä vÀ Û z É . ºÁUÉ A iÉ Ä Ã DzsÁåwäPv À A É iÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÉñÀzÀ M§â GvÀª Û ÄÀ ¥Àe æ A É iÀiÁV ¨É¼A É iÀÄ®Ä ¸ÁzsåÀ «zÉ. ²©gÁyðUÀ¼ÄÀ EAvÀºÀ ²©gÀzÀ°è PÀ°vÀ ¨sÀd£É, ¥ÁæxÀð£É, zsÁå£ÀzÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß vÀªÀÄäªÀgÉÆqÀ£É ºÀAaPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ zÉñÀzÀ PÀ Ä jvÀ Ä aAw¸À Ä ªÀ A vÁUÀ Ä vÀ Û z É JA§ÄzÉ Ã ºÉ ª É Ä ä A iÀ Ä «ZÁgÀªÁVzÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ºÀ¤ºÀ¤ PÀÆr ºÀ¼ÀîªÁzÀAvÉ M§âgÀÄ E£ÉÆߧâgÀÄ PÀÆr Erà zÉñÀªÉà MAzÀÄ GvÀª Û ÄÀ DzsÁåwäPÀ PÉÃë vÀª æ ÁV ¥Àjt«Ä¸ÀÄvÀz Û .É EzÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀÄzÀAvÀºÀ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsåÀ ª£ É ßÀ §ºÀÄzÀÄ.

¯ÁAUïªÀÄ£ï EAVèÃµï ¤WÀAn£À°è “ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÆtð ¸Àé¨sÁªÀ CxÀªÁ ZÁjvÀæöåªÉà CªÀ£À ªÀåQÛvÀé” JAzÀÄ ºÉýzÉ. EAvÀºÀ ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉƼÀî®Ä ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±ÀæªÀĪÀÅ ¸ÀºPÀ ÁjAiÀiÁVzÉ. ºÉÃUÉAzÀg,É D±Àª æ ÄÀ ªÀÅ vÁ£ÀÄ £Àq¹ É zÀ ªÀåQv Û éÀ «PÀ¸£ À À ²©gÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ «zÁåyðUÀ¼° À g è ÄÀ ªÀ ZÁjvÀöæ å, ¥Àw æ ¨s,É PÁAiÀÄð¥À¨ æ ÄÀs vÀ,é aAvÀ£Á±ÀQ,Û ¸ÉêÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ EvÁå¢UÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉÆgÀºÉÆ«Ää¹ zÉñÀzÀ GvÀÛªÀÄ ¥Àe æ ÉUÀ¼À£ÁßV gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ. ¸Ázs À £ É U É Ê zÀ ªÀ Ä ºÁ£ï eÁÕ £ À ª À Å ¼À î ¸Áé « ÄÃfAiÀ Ä ªÀ g À ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ, CªÀgÀ £Àqv À ¬ É ÄAzÀ F ²©gÀz° À è ¨sÁUÀª» À ¹zÀ ²©gÁyðUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀªÁVzÀÝ ZÁjvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÁ ªÀ Ä £É Æ Ã¨s Á ªÀ U À ½ AzÀ vÀ ª À Ä ä°è g À Ä ªÀ aAvÀ £ Á±À Q Û A iÀ Ä ¸ÁªÀÄxÀåðªÉãÉAzÀÄ CjªÁUÀÄvÀz Û .É “ ¤¸Áéxð À ªÉà fêÀ£z À À AiÀıÀ¹£ ì À UÀÄlÄÖ” JA§AvÉ AiÀiÁªÀÅzÉà M§â ªÀåQA Û iÀÄÄ zÉêÀjUÉ ¦æAiÀÄ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¸ÁéxÀðgÀ»vÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀU¨ À ÃÉ PÀÄ. “d£ÀgÀ ¸ÉêÉAiÉÄà d£ÁzÀð£À£À ¸Éêɔ JA§AvÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄVAvÀ §qÀd£ÀjUÉ, CAUÀ«PÀ®jUÉ, £ÉÆAzÀªÀjUÉ, ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞjUÉ ¤¸ÁéxÀð ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÉÃªÉ £ÀªÄÀ ä£ÄÀ ß AiÀıÀ¹£ ì À PÀqU É É PÉÆAqÉÆAiÀÄÄåvz ÛÀ .É EAvÀºÀ ¤¸Áéxð À ¸ÉêÉAiÀÄ£Éßà zsåÉ ÃAiÀĪÁVlÄÖPÆ É ArgÀĪÀ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ D±Àª æ ÄÀ ªÀÅ AiÀÄĪÀZÃÉ vÀ£z À A À vÀºÀ ²©gÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ FV£À AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉUÉ CzÀgÀ ªÀĺÀvéª À £ À ÄÀ ß CxÀðªÀiÁr¸À®Ä ¥ÀA æ iÀÄw߸ÀÄwÛz.É AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÀÆáwðUÉÆAqÀÄ zÉñÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£ÀÄß vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV §zÀÄPÀ®Ä EAvÀºÀ ²©gÀUÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÁ£ÀªÁVªÉ....

¯Éà : ZÉ£ßÀ PÉñÀªÀ J£ï. DZÁAiÀÄð ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ.

À ÀP £À ª

vÉð ºÉÆÃzÀ ªÉÆUÀªÅÀ ..... PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ vÉð ºÉÆÃzÀ ªÉÆUÀªÀÅ vÀAvÀÄ vÀ¼ÀªÀļÀ... J¯ÉÆè £ÉÆÃr, JAzÉÆ ªÀÄgÉvÀ CªÀåPÀÛ £ÉÆë£À£ÀĨsÀªÀ.....

£Á®ÄÌ PÀtÄÚ MAzÉÃAiÀiÁV, ¥ÀļÀPÀUÉÆAqÀ PÀëtªÀzÀÄ, ¥ÉæêÀĪÀÇåºÀzÀ°è ¹®ÄQ ¸ÀÄR¢ £ÀÄ°zÀ ªÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.... eÁwAiÉÄA§ §AzsÀ«gÀzÉ zÀÆgÀ ¸ÀjzÀ fêÀªÀÅ UËtªÁAiÀÄÄÛ ¥ÉæêÀĸÉÃvÀÄ C£ÁxÀªÁzÀ ¦æÃwAiÀÄÄ... FUÀ, £À£Àß ¸À¤ºÀ £À£Àß ªÀÄqÀ¢, ¥ÀwAiÀÄ »AzÉ CªÀ¼À ¸ÀgÀ¢! £Á£ÀÄ AiÀiÁgÉÆÃ? CªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆÃ? ¸ÀA§AzsÀ ºÀÄqÀÄPÉÆ dUÀzÀ°....!

PÀ« : ¨sÈÀ AUÀgÁd

£ÀªÀ£À«Ã£À PÀ£À¹£ÉÆqÀ£É, £ÀªÀfêÀ£ÀPÉ £ÀªÉÇïÁè¸À¢ Cr¬ÄqÀÄwgÀĪÀ

£ÀªÀeÉÆÃrUÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ...

a|| ®PÀëöät

a|| ¸Ë|| dAiÀÄ®QëöäÃ

-: ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ PÉÆÃgÀĪÀ :²æà £Ë±Àzï vÁgÁ¥Àw, VæãïºË¸ï ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ. ²æêÀÄw ¥À«vÀæ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ºÀjñÀ PÉÆqÉÃj

qÁ. ¸ÀħæºäÀ tå ¨sm À ï ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ. ²æà F±ÀégÀ r. SÁ«ð zÉÆqÀä£É PÉÆqÉÃj.


d£À¸ÀàAzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

¥ÀÅl: 4

ªÀĺÁ¸ÀªÀÄgÀzÀ°è UÉ®ÄèªÀ PÀÄzÀÄgÉ AiÀiÁgÀÄ?

(....1 £Éà ¥ÀÄl¢AzÀ)

GqÀĦ aPÀ̪ÄÀ UÀ¼Æ À gÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À Ás PÉëÃvÀæ : PÁAUɸ æ ï ©eɦ ¸ÀªÄÀ §®zÀ ºÉÆÃgÁl GqÀĦ-aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À ºÉUÉØ (PÁAUÉæ¸ï)

V/s(©eɦ) ±ÉÆèsÁ PÀgÀAzÁèeÉ zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. PÉëÃvÀæzÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¹ d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ÀàA¢¹gÀĪÀÅzÀÄ. 2. J¯Áè eÁw/ªÀUð À zÀªg À À «±Áé¸À UÀ½¹gÀĪÀÅzÀÄ. 3. GvÀÛªÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G½¹ PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. 4. PÀrªÉÄ CªÀ¢Aü iÀÄ°è ¸ÁPÀµÄÀ Ö PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉA§ ¥ÀæZÁgÀ. IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. UÁæªÀiÁ©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£À ¸ÀaªÉ AiÀiÁV zÀPv ëÀ ¬ É ÄAzÀ ¤ªÀð»¹zÀ ºÉUÎÀ ½PÉ. 2. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÀÈ¥ÁPÀmÁPÀë. 3. ªÉÆâ C¯É. 4. ºÁ¯Ár ²æäªÁ¸À ±Élg Ö À ¨ÉA§°UÀgÄÀ ©eɦUÉ »A¢gÀÄVgÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¹Ûçà ªÀÄvÀzÁgÀgÉà C¢üPÀ ¸ÀASÉå AiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ. IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

1. PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ. 1. PÉëÃvÀæzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÀjZÀAiÀÄ 2. PÉ®ªÀÅ ¥ÀPÀëzÀ ±Á¸ÀPÀgÉà EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ. 2. ©eɦAiÀÄ E§âgÄÀ ±Á¸ÀPg À À C¸ÀºPÀ ÁgÀ. 3. MqÉzÀÄ D¼ÀĪÀ ¤Ãw¬ÄAzÀ É -©eɦ fVzÁl. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£À. 3. PÉe¦

UÉ®ÄèªÀ ¸ÁzsåÀ vÉU¼ À ÄÀ : PÁAUɸ æ ï - 47%

©eɦ - 53%

wêÀ æ PÀ Ä vÀ Æ ºÀ ® PÉ g À ½ ¹gÀ Ä ªÀ GqÀ Ä ¦ aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è PÁAUÉæ¸ï ªÀ Ä vÀ Ä Û ©eÉ ¦ vÀ ¯ Á ªÀ Ä ÆgÀ Ä ±Á¸À P À g À £ À Ä ß ºÉÆA¢ªÉ. MªÀð ¥ÀPÃëÉ vÀgÀ ºÁUÀÆ MªÀð eÉrJ¸ï ±Á¸ÀPj À gÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀzÁgÀ£À ªÀÄ£ÀzÁ¼Àª£ À ÄÀ ß CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sz À ° À è CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀ® î Ä ¸ÁzsåÀ «®è. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ GvÀÛgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀtn ÂÚ ÖzÝÀ ±ÉÆèsÁ M®èzÀ ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ¯ÃÉ GqÀĦUÉ §AzÀÄ ¸À¢ à ð ü ¸ÀÄwÛzÁÝg.É EzÀgÆ É A¢UÉ ©eɦAiÀÄ E§âgÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞªÉà PÀwÛ ªÀĸÉAiÀÄÄwÛzÁÝg.É aPÀ̪ÄÀ UÀ¼Æ À j£À°Àè MPÀÌ°UÀgÄÀ §ºÀĸÀASÉåAiÀÄ°ègÄÀ ªÀÅzÀjAzÀ PÀgA À zÁèeA É iÀĪÀjUÉ Uɮī£À ¤jÃPÉë EzÉ. CµÉÃÖ C®èzÉ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ ¥ÀPÃëÉ vÀgÀ ±Á¸ÀPÀ ºÁ¯Ár ²æäªÁ¸À ±Élg Ö ÄÀ vÀªÄÀ ä ¨É A §°UÀ j UÉ ±É Æ Ã¨s Á ¥À g À ª ÁV PÉ ® ¸À ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀµ Û ÄÀ Ö D±Á¨sÁªÀ£AÉ iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÉ. ¸ÀaªÉAiÀiÁVzÁÝUÀ zÀPv ëÀ ¬ É ÄAzÀ PÀvð À ªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ CªÀgÀ QæAiÀiÁ²Ã® ªÀåQÛvÀé §ºÀıÀ: PÀgÀAzÁèeÉ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. zÉñÀzɯÉèqÉ EgÀĪÀAvÉ ªÉÆâ C¯ÉAiÀÄÄ EªÀjUÉ ¥À¸ è ï DUÀĪÀÅzÀAvÀÆ RArvÁ. DzÀÝjAzÀ ±ÉÆèsÁ dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À ºÉUÉØ «gÀÄzÀÝ UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¸ÀĪÀ vÀÄA§Ä «±Áé¸ÀzÀ°èzÁÝgÉ. dAiÀÄ¥ÀPæ Á±À ºÉUØÉ GqÀĦ f¯ÉA è iÀÄ°è GvÀª Û ÄÀ

ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß G½¹PÉÆArzÁÝgÉ. PÉêÀ® JgÀqÀÄ ªÀµð À UÀ¼À CªÀ¢Aü iÀÄ°è Erà PÉÃë vÀª æ £ À ÄÀ ß ¸ÀÄwÛzÝÀ EªÀgÄÀ d£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÁÛgÉA§ ¨sÁªÀ£É d£ÀgÀ°èzÉ. DzÀgÉ EªÀgÀ ¥ÀPÀëzÀ PÉ®ªÀÅ ±Á¸ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÉÆArzÀÄÝ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è EzÀÄ PÉlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀ°zÉ. eÉ r J¸ï¤AzÀ zs À £ À A dAiÀ Ä PÀ Ä ªÀ i Ágï ¸Àà¢üð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C®à¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ

PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ©üÃwAiÀÄ°èzÉ PÁAUÉæ¸ï. DzÀgÉ zsÀ£ÀAdAiÀÄ avÀÛ ±ÉÆèsÁgÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¸ÀĪÀÅzÀgÀvÀÛ EgÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÀiÁw¤AzÀ w½AiÀÄÄvÀz Û .É CzÉãÉà EzÀÝgÀÆ ©eɦ PÁAUÉæ¸ï £ÀqÀÄªÉ £ÉÃgÀ ºÀuÁºÀt K¥ÀðnÖzÀÄÝ, ±ÉÆèsÁjUÉ «dAiÀÄ®Qëöäà M°AiÀÄĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ºÉaÑzÉ.

GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ : C£ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÉUÀqÉ ¸ÉÆð¸À®Ä MAzÁzÀ «gÉÆâüUÀ¼ÀÄ...! PÀ¼z É g É q À ÄÀ CªÀ¢A ü iÀÄ°è JA.¦.AiÀiÁV MlÄÖ £Á®ÄÌ ¨Áj PÉ£ÀgÁ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¹zÀÝ C£ÀAvÀ PÀĪÀiÁgï ºÉUÀqÉ F ¨Áj UɮīUÁV ºÀg¸ À ÁºÀ¸À ¥Àq¨ À ÃÉ PÁVzÉ. CzÀÄ CªÀgÃÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀéAiÀÄAPÀÈvÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÉAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. »jAiÀÄ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄQ ªÀiÁUÀðgÉÃmï D¼ÀégÀ£ÀÄß ¸ÉÆð¹zÀ ºÉUÀqÉ vÁ£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÀÆ d£À vÀ £ À ß £À Ä ß UÉ ° è ¸ À Ä vÁÛ g É JAzÀ Ä ¨sÁ«¹zÀAwzÉ. vÁ£À®èzÉà ªÀÄvÁÛgÀÆ F f¯ÉèAiÀÄ°è ©eɦAiÀÄ°è ¨É¼ÉAiÀĨÁgÀzÉA§ ¸ÀAPÀÄavÀ ¸Áéxð À ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É EªÀgz À ÄÀ Ý. F PÁgÀt¢AzÀ¯Éà ªÀiÁf ¸ÀaªÀgÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀiïÌ ªÀÄvÀÄÛ PÁUÉÃj EªÀjAzÀ zÀÆgÀ ¸Àj¢zÁÝgÉ JAzÀÄ d£À DrPÉƼÀÄw î z Û ÁÝg.É PÁAUÉæ¸ï¤AzÀ ¸ÀaªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ¥ÀÄvÀæ ¥À± æ ÁAvÀ CSÁqÀz° À z è ÁÝg.É ºÉýPÉƼÀĪ î AÀ vÀºÀ

PÁAiÀ Ä ðPÀ v À ð gÀ ¸À A ¥À P À ð «®è ¢ zÀ Ý gÀ Æ J°èAiÀÄÆ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉr¹PÉƼÀîzÀ AiÀÄĪÀ £ÁAiÀ Ä PÀ . CzÀ g À ® Æè vÀ A zÉ ¸À a ªÀ gÁVgÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ CzÀ g À ¥À æ ¨ s Á ªÀ ZÀÄ£ÁªÀuAÉ iÀÄ ªÉÄÃ¯É ©Ã¼À°zÉ. DzÀgÉ PÀ¼z É À ¨Áj D¼Àé ¸ÉÆðUÉ zÉñÀ¥ÁAqÉAiÀÄ PÉʪÁqÀ EzÉAiÉÄA§ DgÉÆÃ¥À«zÉ. EzÀjAzÀ D¼Àé ¨ÉA§°UÀ PÁAUɹ æ UÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ C¨sÀåyðAiÀÄ PÀqÉ ªÁ®ÄªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÉ. F vÀ£äÀzåÉs ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀiïÌ CzÉãÉÆà ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁQ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ªÁ¥Á¸ï vÉU¢ É gÀĪÀÅzÀÄ C£ÀAvÀUÉ zÉÆqÀØ ºÉÆqÉvª À £ À ÄÀ ß ¤ÃqÀĪÀÅzÀg° À è AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À«®è. §ºÀÄvÉÃPÀ eÉrJ¸ï ªÀÄvÀU¼ À ÄÀ PÁAUɸ æ ï£ÀvÛÀ ºÉ Æ ÃUÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ C£À A vÀ P À Ä ªÀ i ÁgÀ U É Uɮī£À zÀqÀ ¸ÉÃgÀ®Ä PÀµÀÖ«zÉ. DzÀgÀÆ ªÉ Æ Ã¢ C¯É ¬ ÄAzÀ ºÉ U À q É dAiÀ Ä ¸Á¢ü¸ÁÛgÁ? PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQzÉ.

GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ (PÉ£ÀgÁ) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ

C£ÀAvÀPÄÀ ªÀiÁgÀ ºÉUq À É (©eɦ)

V/s ¥À± æ ÁAvÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ (PÁAUÉæ¸ï) zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.

zsÀ£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 1. Dgï.«.zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸ÀaªÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ. 1. ¸Àvv À À JgÀqÄÀ ¨Áj JA.¦.AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. 2. gÁdåz° À è PÁAUɸ æ ï ¸ÀgPÀ ÁgÀ«gÀĪÀÅzÀÄ. 2. ªÉÆâ C¯É. 3. Qèãï EªÉÄÃeï. 3. »AzÀÄvÀé ¥ÀgÀ ªÀÄvÀUÀ¼ÀÄ. 4. ²ªÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀiïÌ GªÉÄÃzÀĪÁjPÉ IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ªÁ¥Á¸ï ¥ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ. æ ï ±Á¸ÀPg À À ¨ÉA§®. 1. PÉÃë vÀz æ À d£ÀgÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÉ ¸ÀAà ¢¸ÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀÄ. 5. ¥ÀPÃëÉ vÀgÀ & PÁAUɸ 2. C©üªÀÈ¢Þ PÀÄjvÀÄ ¤®ðPÀë zsÉÆÃgÀuÉ. IÄuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. 3. eÉrJ¸ï ¸Àz à ð És ¬ÄAzÀ »AzÉ ¸Àj¢gÀĪÀÅzÀÄ. 1. PÁAUÉæ¸ï C¨sÀåyðAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ. 4. ¥ÀPëÀz° À è£À ©ü£ßÀ ªÀÄvÀ. 2. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ ¤PÀl ¸ÀA¥ÀPÀð 5. ªÀiÁf ¸ÀaªÀ PÁUÉÃj C¸ÀºÀPÁgÀ. «®è¢gÀĪÀÅzÀÄ.

UÉ®ÄèªÀ ¸ÁzsåÀ vÉU¼ À ÄÀ :

©eɦ - 41% PÁAUɸ æ ï - 59%

PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ-UÀAUÉÆ½î ¸ÀgPÀ Áj §¸ï ¸ÀªÄÀ AiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuU É É DUÀº æ À UÀAUÉƽî-PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ £ÀqÄÀ ªÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ PÉ J ¸ïDgïn¹ §¸ïUÀ ¼ À ¸À ª À Ä AiÀ Ä ªÀ £ À Ä ß §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÄÀ ºÁUÀÆ UÀAUÉƽîAiÀÄ £ÁUÀjPÀ ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw GqÀĦ f¯Áè ¸ÁjUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀ Æ PÉ J ¸ïDgïn¹AiÀ Ä »jAiÀ Ä C¢üPÁjUÀ¼£ À ÄÀ ß MvÁ۬ĹzÁÝg.É PÀ¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÀPÁj §¸ï UÀAUÉƽîAiÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Àz æ ÃÉ ±ÀzÀ d£ÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ UÀAUÉƽî PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ

¸ÀgÀPÁj §¸ïUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®ªÉÇAzÀÄ SÁ¸ÀV §¸ïUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ MAzÉ Ã DVgÀ Ä ªÀ Å zÀ j AzÀ PÉ ® ªÉ Ç ªÉ Ä ä ¹§âA¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQ ºÁUÀÆ §¸ïUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C£ÁgÉÆÃUÀåPÀgÀ ¥ÉÊ¥ÉÆÃn £ÀqAÉ iÀÄÄwÛz.É ¸ÀgPÀ Áj §¸ïUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ SÁ¸ÀV §¸ïUÀ¼À ¸ÀªÄÀ AiÀÄ MAzÉà DVgÀĪÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj §¸ïUÀ¼À DzÁAiÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ¯Éà ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼À

EAzÉÃ ZÀAzÁzÁgÀgÁVj

ªÁ¶ðPÀ ZÀAzÁ: 250/UÀ ª À Ä £À P É Ì vÀ g À ¯ ÁVzÀ Ý gÀ Æ PÉ J ¸ïDgïn¹ ©r ¥Àw æ : 5/§¸ïUÀ¼À ¸ÀªÄÀ AiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀbÉÃj «¼Á¸À PÀª æ ÄÀ PÉÊUÉÆAr®è. DzÀ Ä zÀ j AzÀ UÀ A UÉ Æ ½î - PÀ Ä AzÁ¥À Ä gÀ ªÁgÀ¥ÀwæPÉ £À q À Ä «£À PÉ J ¸ïDgïn¹ §¸ï ¸É à ªÉ ¤gÀ A vÀ g À ª ÁV ªÀ Ä ÄAzÀ Ä ªÀ j AiÀ Ä ¨É à PÉ £ À Ä ßªÀ PÉ.J£ï. PÁA¥ÉèPïì §APÉñÀégÀ gÀ¸ÉÛ zÀȶ֬ÄAzÀ ¥ÀA æ iÀiÁtÂPj À UÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ. PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ. ¸ÀªÄÀ AiÀĪÀ£ÄÀ ß ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀAvÉ ¸ÀA§Azs¥ À l À Ö GqÀĦ f. 576214 E¯ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼À°è £ÁUÀjPÀgÀÄ ªÀÄ£À« zÀÆ: 08254-25118 E-mail: ªÀiÁrzÁÝg.É janaspandanaweekly@gmail.com ªÀgÀ¢ : ªÀiÁåfPï £ÁAiÀÄPï

d£À¸A àÀ zÀ£À


d£À¸ÀàAzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

§zÀ¯ÁzÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄ»¼É §zÀ¯ÁzÀ PÁ®zÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É JA§ÄzÀÄ ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉ JA§ JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ¥ÁæaãÀ PÁ®¢AzÀ ªÀvÀðªÀiÁ£À ºÁUÀÆ ¨s À « µÀ å zÀ ª À g É U É wæ P Á¯Á¨Á¢ü v À ª ÁV §zÀ ¯ ÁUÀ z À ¤AiÀĪÀĪÉAzÀgÉ ¤gÀAvÀgÀ §zÀ¯ÁªÀu.É C©üªÈÀ ¢ÝAiÀÄ PÀ£¸ À ÄÀ PÁtĪÀªÀgÀÄ ¥ÀÅgÉÆÃUÁ«Ä ¤®ÄªÀÅ ºÉÆA¢zÀªÀgÀÄ §zÀ¯ÁªÀuU É É vÀªÄÀ ä£ÄÀ ß MrØPÆ É ¼À¯ î ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ C£ÉéõÀuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÇ ºËzÀÄ. §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄ F ¤gÀAvÀgÀ ¸É¼« À UÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ºÉÆgÀvÁzÀªÀ¼À®è. §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÁºÀ vÀ£ÀßvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ¢ÃvÉAzÀÄ ¨sÁ¸ÀªÁzÁUÀ DPÉ CzÀPÉÌ ¥ÀæwªÀqÀÄØUÀnÖ ¸ÉmÉzÀÄ ¤AwzÀÄÝ EzÉ. ºÁUÁV «±ÀézÀ°è ¨sÁgÀvÀ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀiË®åUÀ¼À gÀPÀêuÁvÀäPÀ ¸ÀA¸ÀÌçwAiÀÄļÀî ¨Ég¼ À t É PÂ É zÉñÀz° À è MAzÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁévA À vÀöæ å £ÀAvÀgÀ §zÀ¯ÁªÀuA É iÀÄ UÁ½ §®ªÁV ©Ã¸ÀvÆ É qÀVvÀÄ. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ «zÁå¨Ás å¸,À DyðPÀ ¸À§°ÃPÀgÀtzÀvÀÛ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁgÉÃvÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀ UÀªÄÀ £À ºÀj¹zÀªÅÀ . EªÉ®ª è ÅÀ UÀ¼À MlÄÖ ¥ÀA æ iÀÄvÀßzÀ ¥s® À ªÁV ªÀÄ»¼É ²PÀt ë zÀ ªÀĺÀvª éÀ £ À ÄÀ ß CjAiÀÄĪÀAvÁ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ DPÉ AiÉÆÃa¹zÀÄÝ DyðPÀ ¸ÁéªÀ®A§£ÉAiÀÄvÀÛ, vÀ£ßÀ °ègÄÀ ªÀ ²PÀt ë zÀ DzsÁgÀz° À è ¥ÀÄgÀĵÀ¤UÉ ¸Àj¸ÀªiÀ Á£ÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzÀåªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÁéªÀ®A© fêÀ£ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁV zÀÄrAiÀÄĪÀ ºÀAvÀPÉÌ ¹Ûçà vÀ®Ä¦zÀÄÝ MAzÀÄ PÁæAwAiÉÄà ¸Àj. EA¢£À «zÀÄå£Áä£À AiÀÄÄUÀzÀ°è DPÉ ¸Á¥sïÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï DV, qÁPÀÖgï DV, «eÁÕ¤AiÀiÁV «ÄAZÀĪÀµÀÄÖ ªÀÄÄAzÀĪÀj¢zÁݼÉ. ²PÀêt PÉëÃvÀæzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É vÀÄjAiÀiÁªÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉ Æ A¢zÀ Ä Ý DPÉ FUÀ DAiÀ Ä PÀ n Ö £ À ¸À Ü ¼À U À ¼ À ° è «gÁdªÀ i Á£À ¼ ÁUÀ § ®è ª À ¼ ÁVzÁÝ¼É . EzÀ P É Ì C®è ° è C¥ÀªÁzÀU½ À zÀÝgÆ À MmÁÖgÉ zÀ¶ æ ¬ × ÄAzÀ DPÉ F §zÀ¯ÁzÀ PÁ®zÀ°è ²PÀët PÉëÃvÀæzÀ°è vÀ£Àß ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀå jÃwAiÀÄ°è ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀPÁðj PÀÈ¥Á¥ÉÆövÀªÁV §gÉzÀ EwºÁ¸ÀªÀ£Éßà £ÁªÀÅ £ÉaÑ PÀĽvɪÅÀ . UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌçwPÀ »£À߯ÉAiÀÄ ²PÀët ªÀiÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄävÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀÄgÉvɪÀÅ. £ÀªÀÄä ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® EAVèõï wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ°¸ÀÄvÁÛg.É ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ËgÀªiÀ Á£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁAzÀª æ iÀ Á£À wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀÅ¢®è. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ EAvÀºÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁV vÀªÄÀ ä PÁtÂPU É ¼ À £ À ÄÀ ß ¤ÃqÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ DvÀAPÀPÁj «ZÁgÀªÃÉ ¸Àj. DzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ F jÃwAiÀiÁV DUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁA¸ÀÌçwPÀ PÉëÃvÀæzÀ ªÉÄð£À zÁ½AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀħ®ègÀÄ. GvÀÌøµÀÖªÁzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß G½¹, ªÀÄÄA¢£À vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ ¤ÃqÀĪÀ

¯ÉÃ: ²gÀÆgÀÄ ¥ÁªÀðw ±Áå£ÀĨsÁUï PÀª® À QÌ

¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjAzÀ DUÀ¨ÉÃQzÉ. F ¸ÀAzÀ¨ À ð Às zÀ°è r.«.f.AiÀĪÀgÀ PÀUÎÀªÇÉ AzÀÄ £É£¥ À ÁUÀÄvÀz Û :É “vÁ½ ªÉÄ® ªÉÄ®£ÉƪÉÄä zÁ½gÀ¨sÀ¸À¢£ÉƪÉÄä ºÉüÀzÀAiÉÄ PÉüÀzÉAiÉÄ §ºÀ£ÀÄ «¢ügÁAiÀÄ QüÀ ªÉįÁV¥À£ÀÄ ªÉÄî QüÁV¥À£ÀÄ vÁ¼ÀÄ«ÄìÄägÀÄ ¤Ã£ÀÄ-ªÀÄAPÀÄwªÀÄä” JA§AvÉ £À ª À Ä ä ¸À A ¸À Ì ç w AiÀ Ä ªÉ Ä Ã¯É £À ª À Ä UÉ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ UÁ½ ªÀÄAzÀ ªÀiÁgÀÄvÀªÁV ©Ã¸À°, ZÀAqÀªiÀ ÁgÀÄvÀªÁV ©Ã¸À°, ºÉý §gÀ°, ºÉüÀzÉ §gÀ°, QüÀ£ÄÀ ß ªÉÄïÁV¸À°, ªÉÄüÀ£ÄÀ ß QüÁV¸À° £ÁªÀÅ ªÀiÁvÀæ vÁ¼É ä UÉ q À z É £À ª À Ä ävÀ £ À ª À £ À Ä ß gÀ Q ë ¸ À ¨ É Ã PÁVzÉ . F ¸ÀÆPÀë÷䫵ÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä dªÁ¨ÁÝj Cw zÉÆqÀØzÀÄ.

¥ÀÅl: 5

¤ªÀðºÀu¬ É ÄgÀzÉ ºÁ¼ÀÄ ©zÀÝ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt...!

(....1£Éà ¥ÀÄl¢AzÀ) C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è F §¸ï ¤¯ÁÝt«zÉ.

§¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ¨ÁgÀzÀ SÁ¸ÀV §¸ïUÀ¼ÄÀ ... SÁ¸ÀV §¸ïUÀ¼Éà F ¨sÁUÀzÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ fêÁ¼À. DzÀgÉ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉAiÀĪÀgÉUÉ §gÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß C¯Éèà ¥ÀÄ£À: wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛg.É EzÀjAzÀ ¥ÀA æ iÀiÁtÂPj À UÉ ¸ÁPÀµÄÀ Ö vÉÆAzÀgA É iÀÄÄAmÁUÀÄwÛzÉ ªÀiÁvÀª æ ® À è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀĺÀvÀéªÉà PÀrªÉÄAiÀiÁzÀAvÁVzÉ. F «ZÁgÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ¥Àæw¨sÀl£É £ÀqɹzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀªÁV®è. £É¥À ªÀiÁvÀæPÉÌ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ PÉ®ªÀÅ §¸ïUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÀët ªÀiÁvÀæzÀ°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÁV ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ FVÃUÀ E°è §¸ï PÁAiÀÄĪÀ UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è.

¤ªÀðºÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀªg À ÄÀ AiÀiÁgÀÄ?

¸ÀܽÃAiÀÄ AiÀÄqÀg Û É UÁæªÄÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï EvÀÛ PÀqÉ £ÉÆÃqÀĪÀÅzÀÆ E®è, DzÀgÉ E°ègÄÀ ªÀ CAUÀr, ºÉÆÃmÉïï PÀlÖqU À ¼ À À ¨ÁrUÉ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉAzÀÄ ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉ vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀªÉà E®è JA§AvÉ EzÉ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è PɸÀgÀÄ ¤Ãj¤AzÀ DªÀ È vÀ ª ÁUÀ Ä ªÀ E°è ¨É à ¹UÉ A iÀ Ä °è zÀ Æ ¼À Ä vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ ºÉÆvÀÄÛ E°è ¸ÀgÀPÁj §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ Hl, G¥ÀºÁgÀPÉÌ ¤®ÄèvÀÛªÉ. ±ËZÁ®AiÀÄ ºÁ¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ zÀÆgÀ¢AzÀ §gÀĪÀ ¥ÀA æ iÀiÁtÂPg À ÄÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ vÀÄA¨É¯Áè ªÀÄ®, ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ UÀ§Äâ ªÁ¸À£É F ¥Àj¸ÀgÀzÀ vÀÄA¨É¯Áè ºÀgÀrgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É, ¥ÀA æ iÀiÁtÂPj À UÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀ® î Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀ媸 À ÜÉ E®è. zÀÄgÀ¹Û ¥ÀÅgÀĵÀgÁ¢AiÀiÁV wæ-PÀgÀt ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀAvÀºÀ zÀÄUÀðw ¸ÁjUÉ E¯ÁSÉUÉ ªÉÆÃrUÉƼÀUÁzÀgÀÄ. D wæPÀgÀtUÀ¼Éà eÁUÀwÃPÀgÀt, §A¢zÉAiÉÄà JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ DrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. SÁ¸ÀVÃPÀgt À ªÀÄvÀÄÛ GzÁjÃPÀgt À . F ªÀÄÆgÀÄ PÀgt À UÀ¼ÄÀ MAzÀ Ä E£É Æ ßAzÀ g É Æ A¢UÉ DAvÀ j PÀ ¸À A §Azs À ºÉÆA¢zÀªÅÀ UÀ¼ÄÀ . eÁUÀwÃPÀgt À PÁÌV E£ÉßgÀqÄÀ PÀgt À UÀ¼ÄÀ ºÀÄnÖPÉÆAqÀªÀÅ ºÁUÁV eÁUÀwÃPÀgÀt ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©ÃjzÀ ¥Àæ¨sÁªÀzÀ PÀÄjvÀÄ aAw¹zÀgÉ G½zÀªÅÀ UÀ¼ÄÀ ¥À¨ æ Ás ªÀgÀ CjªÀÅ £ÀªÄÀ UÁUÀÄvÀz Û .É eÁUÀwÃPÀgt À JAzÉÆqÀ£É £É£É¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ DzsÀĤPÀ zsÁªÀAvÀ, ¤®èzÀ dAeÁl, HlPÁÌV §mÉÖUÁV PÉ®¸ÀPÁÌV QÃwðUÁV J¯Éè®Æè ¸ÀàzsÉð, J¯Éè®Æè ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ §zÀÄPÀÄ. F J®è ªÀiÁ£Àå ±Á¸ÀPÀgÉà F §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼À £ÀqÄÀ ªÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É £À®ÄV ºÉÆÃzÀgÆ À PÁt¸ÄÀ ªÀÅ¢®èªÃÉ ? zÀÆgÀzÀ Hj£À ¥ÀAæ iÀiÁtÂPg À ÄÀ E°è §AzÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ «²µÀÖvÉAiÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ PÉÃë vÀz æ À C©üªÈÀ ¢Þ ºÉÃVzÉ? JA§ÄzÀ£ÄÀ ß ¸ÀAvÉÆõÀzÀ «ZÁgÀ. F §¸ï ¤¯ÁÝt £ÉÆÃrAiÉÄà H»¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÁUÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄ»¼É JAzÉÆqÀ£É £É£À¥ÁUÀĪÀÅzÀÄ £É Ê d PÁ¼À f ¬ÄAzÀ ¨É Ê AzÀ Æ gÀ Ä §¸ï ¤¯ÁÝtªÀ £ À Ä ß ºÁqÀÄ, ºÀQÌ, ºÉƼÉ, ºÀ¹gÀÄ, ¸ÀºÀ£ÉUÉ, ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ, zÀÄgÀ¹ÛUÉƽ¹, J¯Áè §¸ïUÀ¼ÀÄ E°èUÉ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr, PÀgÀÄuÉUÉ, M®«UÉ ¢Ã¥À«vÀÛªÀ¼ÀÄ. vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀgÀgÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ D®AV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁPÀĪÀ ºÉÆuÉUÁjPÉ ¤ªÀÄä ªÉÄðzÉ. d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃVAiÀiÁzÀ §¸ï «±Á®vÉ CªÀ¼À ªÀåQÛvÀéPÉÌ E£ÀßµÀÄÖ ªÉÄgÀUÀÄ ¤ÃrzÉ. ¤¯ÁÝt EzÁUÀ° JA§ÄzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ MvÁÛ¸ÉAiÀiÁVzÉ. ªÀgÀ¢ : ¨sÀmÁßAiÀÄPï (.........ªÀÄÄA¢£À ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è)

dAiÀÄ£ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvìÀgz À À ZÉÊvÀæ ªÀiÁ¸ÀzÀ ¥ËtÂðªÉÄAiÀÄAzÀÄ dgÀUÄÀ ªÀ

PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À ºÉÃgÀAeÁ®Ä UÁæªÀÄzÀ

²æà UÀÄqÉà ªÀĺÁ°AUÉñÀégÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÀäºÁ gÀxÉÆÃvÀìªÀPÉÌ ¨sÀPÁÛ©üªÀiÁ¤UÀ½UÉ ºÁ¢ðPÀ ¸ÁéUÀvÀ PÉÆÃgÀĪÀ

²æêÀÄw ªÀÄvÀÄÛ ²æà PÉ. £ÁUÉñÀ gÁªï ºÉÃgÀAeÁ®Ä. ¤ªÀÈvÀÛ ¥À±ÀĪÉÊzÀå ªÉÄðéZÁgÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ.


¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

d£À¸ÀàAzÀ£À

¥ÀÅl: 6

ªÀÄvÀzÁ£À §»µÁÌgÀ¢AzÀ K£ÀÆ ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÁzsÀå«®è....! ¨sÁgÀvz À ° À è ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð vÀÄA©zÀ ªÀåQU Û É ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ CªÀPÁ±À CxÀªÁ ºÀPÀÄÌ EzÉ. £ÀªÀÄä ¥Àæw¤¢üAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀ i ÁrPÉ Æ ¼À î ® Ä £À ª À Ä VgÀ Ä ªÀ ¸À Ä ªÀ t ð CªÀPÁ±À«zÀÄ. ZÀÄ£ÁªÀuÉ JA§ÄzÀÄ ¥Àe æ ÁvÀAvÀæ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è Cwà ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ±Á¸À£À gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ d£À¥ÀgÀ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ ¸ÀªiÀ ÁdzÀ J¯Áè ¸Àg Û U À ¼ À À d£ÀgÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß CjwgÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ £ÁAiÀÄPÀjAzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼PÀ ½ À ¬ÄgÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉU¼ À £ À ÄÀ ß, C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤jQë¸À§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ°è Dj¹ ºÉÆÃzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ PÉëÃvÀæzÀvÀÛ ªÀÄÄR ºÁPÀĪÀÅ¢®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É PÉÃë vÀPæ ÌÉ §AzÀgÆ À d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀÅ¢®è JA§ DgÉ Æ Ã¥À « zÉ . EzÀ Ä §ºÀ Ä vÉ Ã PÀ J¯Áè PÀqÉUÀ¼À®Æè ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. ªÀÄvÀzÁgÀ£® À Æè vÁ£ÀÄ JAvÀºÀ ªÀåQA Û iÀÄ£ÀÄß DAiÉ Ä Ì ªÀ i ÁqÀ ¨ É Ã PÉ A § vÁQðPÀ ª ÁzÀ eÁÕ£À«gÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀzÉÆÝà ªÀiÁvÀÄ PÉý, AiÀiÁªÀÅzÉÆà D«ÄµÀPÌÉ M¼ÀUÁV, ¸Àv é AÀ vÀæ ¤zsÁðgÀ«®èzÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÀºÀ C¥À§ æ ÄzÀÞvÉ E£ÀÆß £ÀªÀÄä d£ÀgÀ°èzÉ. »ÃUÁV GvÀÛªÀÄ £ÁAiÀÄPÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄwÛzÉ ªÀiÁvÀª æ ® À è AiÉÆÃUÀå ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §gÀ®Ä »AzÉÃlÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÀ Ä ApvÀ ª ÁVzÉ , d£À ¥ À g À AiÉ Æ Ãd£É U À ¼ À C£ÀĵÁÖ£ÀªÁUÀÄwÛ®è. ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄnÖzÉ. §qÀvÀ£À, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ¸ÀªÀĸÉå vÁAqÀªª À ÁqÀÄwÛz.É §qÀª-À §°èzg À À £ÀqÄÀ «£À

Ávï ¨ gÁ SÁ

CAvÀgÀ »UÀÄÎwÛzÉ. d£À¸ÁªÀiÁ£Àå£À §zÀÄPÀÄ zÀĸÀÛgª À ÁUÀÄwÛz.É ¸ÁévA À vÀöæ å §AzÁV¤AzÀ®Æ zÉñÀz° À £ è À ¥À æ U À w ZÀ l ĪÀ n PÉ U À ¼ À Ä DªÉ Ä UÀ w AiÀ Ä °è ¸ÁUÀÄwÛªÉ. C£Àå zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆð¹zÀgÉ, ¨sÁgÀvÀzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt vÀÄA¨Á PÀrªÉĬÄzÉ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ®Æè ¨ÉÃrPÉUÁV ºÉÆÃgÁl ªÀiÁr ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ zÀĹÜw ¥ÀæeÉUÀ¼ÀzÁÝVzÉ. ®AZÀ«®èzÀ PÀbÉÃj¬Ä®è, PÀ«ÄµÀ£ï E®èzÀ PÁªÀÄUÁj £ÀqA É iÀÄ®è JA§AvÁVzÉ. AiÀiÁªÀ gÁdPÁgÀ t  A iÀ Ä Æ d£À j UÉ C£À Ä PÀ Æ ® ªÁUÀ ¯ É A zÀ Ä d£À ¥ À g À PÁ¼À f ¬ÄAzÀ C£ÀÄzÁ£Àª£ À ÄÀ ß vÀ£ßÀ PÉÃë vÀPæ ÌÉ vÀgÄÀ ªÀÅ¢®è. vÀ£U À É C£À Ä PÀ Æ ®ªÁUÀ Ä ªÀ , PÀ « ĵÀ £ ï ¹UÀ Ä ªÀ , vÀ£ÀߪÀjUÉ CUÀvÀå«gÀĪÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ C£ÀĵÁÖ£PÀ ÌÉ vÀgÄÀ ªÀ°è DvÀ vÀ ° è à £À £ ÁVgÀ Ä vÁÛ £ É . EzÀ j AzÀ ¨ÉøÀwÛgÀĪÀ d£À ºÀ®ªÀÅ PÀqÉ, ºÀ®ªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuU É ¼ À £ À ÄÀ ß §»µÀÌj¹zÀ ¤zÀ±ð À £ÀU½ À ªÉ. DzÀ g É »ÃUÉ ªÀ Ä vÀ z Á£À ªÀ i ÁqÀ z É Ã EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀÅzÉÃ? CxÀªÁ ¸ÀgÀPÁgÀ EªÀgÀvÀÛ zÀ馅 ºÀj¹ÃvÉÃ? JA§ÄzÀÄ ¥ÀæeÁÕªÀAvÀgÀ ¥Àæ±ÉßAiÀiÁVzÉ. J°èAiÉÄà DVgÀ° £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ªÀÄvÀzÁ£À §»µÁÌgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. ºÁUÁV ZÀ¯ÁªÀuA É iÀiÁzÀ ªÀÄvÀU¼ À ¯ À ÃèÉ C¢üPÀ ªÀ Ä vÀ ¥À q É z À ª À g À £ À Ä ß «d¬Ä JAzÀ Ä WÉÆö¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀzÁ£À §»µÀÌj¹zÀÝjAzÀ DUÀĪÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ±ÀÆ£ÀåªÀ®èzÉà E£ÉßãÀÄ?F jÃwAiÀÄ°è C®àªÄÀ vÀU½ À AzÀ DAiÉÄÌAiÀiÁzÀªj À AzÀ £ÁªÀÅ

K£À£ÀÄß ¤jQëøÀ§ºÀÄzÀÄ? CªÀgÁzÀgÀÆ dªÀ¨ÁÝj¬ÄAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀµÀÄÖ ¥ÁædÕgÀ®è JAzÀgÉ Cw±ÀAiÉÆÃQÛ AiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÄÀ .

¥Àw æ ¨sn À ¸ÀĪÀÅzÁzÀgÆ À ºÉÃUÉ? ¤®ðPÀëöåzÀ zsÉÆÃgÀuÉ ºÉÆA¢gÀĪÀ ºÁUÀÆ ¨sÀæµÀÖgÁVgÀĪÀ £ÁAiÀÄPÀgÀ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¹rzÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. ºÁUÉAzÀÄ ªÀÄvÀzÁ£À §»µÀÌj¸ÀĪÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ®è. CzÀgÀ §zÀ°UÉ M§â GvÀÛªÀÄ ZÁjvÀæöå«gÀĪÀ, d£À¥ÀgÀ aAvÀ£É £Àq¸ É ÄÀ ªÀ, ºÉÆÃgÁl ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£É ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀévÀ: d£ÀgÉà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ. J¯Áè «zsÀzÀ ¸ÀºPÀ ÁgÀ DvÀ¤UÉ ¤Ãr, DvÀ££ À ßÉ Ã UÉ°¸ è ¨ À ÃÉ PÀÄ. ªÀÄÄAzÉ DvÀ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉåUÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀAwgÀ¨ÃÉ PÀÄ. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPëÀU¼ À ÄÀ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀĪÀ ¥ÉƼÀÄî ªÀåQÛvÀézÀ

£ÁAiÀÄPÀg£ À ÄÀ ß ¥À² æ ߸ÀĪÀ zsÊÉ AiÀÄð £ÀªÄÀ VgÀ¨ÃÉ PÀÄ. eÁw-zsÀªÀÄð-¨sÁµÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ªÀÄvÀ PÉüÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¨ÉÃPÀÄ. zÀÆgÀzÀȶ֬ÄgÀĪÀ, £ÀªÀÄUÉ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀAvÀºÀ £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. DUÀ ªÀiÁvÀæ ¥ÀjªÀvÀð£É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀzÁ£À §»µÁÌgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß £ÁªÉà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥À æ e ÁÕ ª À A wPÉ ¬ ÄAzÀ AiÉ Æ ÃUÀ å ¤zs Á ðgÀ vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÁUÀ ¥ÀU æ w À ¥ÀgÀ aAvÀ£A É iÀÄ CºÀð £ÁAiÀÄPÀ££ À ÄÀ ß £ÁªÀÅ Dj¸À®Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀÄvÀz Û .É ZÀÄ£ÁªÀuÉ AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄïÉ, KvÀPÁÌV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß CjvÀÄ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ zÉñÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉU£ À ÄÀ UÀÄtªÁV AiÉÆÃa¸ÀĪÀ, AiÉÆÃf¸ÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÉ, CªÀ¤AzÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄ £À£¸ À ÁUÀ®Ä ¸ÁzsåÀ . ªÀiÁvÀª æ ® À è zÉñÀªÅÀ C©üªÈÀ ¢Þ ºÉÆAzÀ®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. ¯ÉÃ: ¦.J£ï.Dgï.

CµÉÆÖAzÀÄ «ÃgÀgÄÀ vÀªÄÀ ä §°zÁ£À¢AzÀ ¸ÁévAÀ vÀöæ å vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÆ É ÃzÀÄ AiÀiÁjUÉ? ....F UÉÆøÀÄA¨É gÁdPÁgÀtU  ½ À UÁ?.... ¯ÉÃ: AiÉÆÃVñÀ

AiÀÄĪÀPÀ - £ÀªÀÄä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À EZÁÒ±ÀQÛ PÉÆgÀvɬÄAzÀ zÉñÀzÀ J¯Áè ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ ¢PïÌ vÀ¥ÁÛ EzÉ .... zÉñÀzÀ «zÉñÁAUÀ ¤Ãw ºÀzÀUÉnÖzÉ .... ºÀtPÁ¹£À ¤Ãw ºÀ¼Àî »r¢zÉ ....£ÉgÉgÁµÀÖçUÀ¼À UÀrvÀAmÉ ºÉZÁÑVzÉ .... MAzÀgÀ »AzÉ MAzÀgÀAvÉ AiÀÄÄzÀÞ £ËPÉUÀ¼ÀÄ ¸À¢Ý®èzÉ ¨sÀ¸ÀäªÁUÁÛ EzÉ .... ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ AiÀÄĪÀPÀjUÉ ±Á±ÀévÀ GzÉÆåÃUÀ ¹UÀzÉ .... ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀgÁVzÁÝgÉ .... §qÀ d£ÀjUÉ ©üPÁëgÀÆ¥ÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ....cà MAzÉÆAzÀ£Éßà ¥ÀnÖ ªÀiÁqÁÛ ºÉÆÃzÉæ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ¥Àj¹Üw JvÀÛ ¸ÁUÁÛ EzÉ .... CµÉÆÖAzÀÄ «ÃgÀgÀÄÀ vÀªÀÄä §°zÁ£À¢AzÀ ¸ÁévÀAvÀæöå vÀAzÀÄ PÉÆnÖgÉÆÃzÀÄ AiÀiÁjUÉ? ....F UÉÆøÀÄA¨É gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÁ?!!.... ¨sl À Äæ - ¯ÉÆÃ...¯ÉÆÃ... CµÉÆÖAzï JUÉìöÊmï DUï ¨ÉÃqÉÆéÃ.... ¤Ã£ÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀAvÉ J¯Áè gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÆ ºÁV¯Áè....F zÉñÀzÀ PÉ®ªÀÅ gÁdåUÀ¼À£Àß £ÉÆÃqÀÄ ... JµÉÆÖAzï C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀvÁ EzÉ ... CAvÀºÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ F zÉñÀzÀ°è ªÀÄÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ .... zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀªÉÆä¼ÀV£À J¯Áè gÁdQÃAiÀÄ ©ü£Áß©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ MAzÉà »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ PÁgÀ太Àð»¹zÀgÉ.... RArvÀªÁVAiÀÄÆ F zÉñÀzÀ avÀætªÉà §zÀ¯ÁUÀÄzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè.... AiÀÄĪÀPÀ - E£ÉÆßAzï 8 - 10 ªÀµÀðzÉƼÀUÉ £ÀªÀiï zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæöå ¹QÌ 75 ªÀµÀð DUÀÄvÉÛ...zÉêÀgÀ zÀAiÉĬÄAzÀ D ºÉÆwÛUÁzÀÆæ £ÀªiÀ ï zÉñÀ C©üªÈÀ ¢Þ²Ã®ªÁUÀ°.... ( VgÁQAiÉƧ⠺ÉÆÃmÉ°UÉ §gÀÄvÁÛ£É) VgÁQ - C¨Áâ JAxÁ ¸ÉPÉ .... C¯É GAmÁ ¨sÀmÉæ.... ¨sl À Äæ - §j C¯É C¯Áè ¸ÀÄ£Á«Ä C¯É GAlÄ.... F vÀgÀºÀzÀ C¯É £Á£ï »A¢£À AiÀiÁªÀ ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ®Æè PÁt¯ è Áè.... VgÁQ - JAvÀ ºÉýÛj ¨sÀlÖgÉ.... ¤ªÀÄUÉ §jà gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À E®èªÁ !! ¨sÀlÄæ - £Á£ï ªÉÆzÀÄè gÁdQÃAiÀÄzÀ°èzÀݪÀ CzÀPÉÌ D «µÀAiÀÄzÀ ZÀZÉð CAzÉæ £À£ÉÎ vÀÄA¨Á EµÀÖ...CµÀÖPÀÆÌ ºÉÆÃmɯÉÎ §Azï PÀÆqÉè C¯É §UÉÎ PÉýzÀÄÝ ¤ÃªÉ C¯ÉéÃ...

§APÉñÀégÀ

VgÁQ - ¤ªÀÄä vÀ¯É ¨sm À æÉ £Á£ÀÄ PÉýzÀÄÝ D C¯É §UÉÎ C¯Áè.... £ÀªÄÀ ä vÀļÀÄ«£À°è C¯É CAzÉæ EzÀÄ ªÀÄgÁAiÉÄæ ...D...EzÀÄ....ºÁ.... ªÀÄfÓUÉ ... F ¸ÉPÉUÉ vÀÄA¨Á ¨ÁAiÀiÁjPÉ DUÁÛªÀÅAlÄ.... UÀr©rAiÀÄ°è C¯É GAmÁ CAvÀ PÉýzÉ.. ¨sÀlÄæ - NºÉÆÃ.... ºÀí ...ºÀí...ºÀí....EzÉ PÉÆrÛ¤...( MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸À£À°è ªÀÄfÓUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ).... FUÀ £Á£ï PÉýzÀ D C¯É §UÉÎ ¤ÃªÉÃ£ï ºÉýÛÃj? VgÁQ - ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ D C¯É zÉñÀzÀ ¨ÉÃgÉ ¨s Á UÀ U À ¼ À ° è ºÉ Ã VzÉ A iÉ Æ Ã £À £ À U É UÉÆwÛ¯Áè.... DzÀgÉ E°è ªÀiÁvÀæ zÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ DzÀ ºÁUÉ PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè .... £À£Àß ¥sÉæAqï M§âgÀÄ ºÉýzÀ ºÁUÉ FV£À ZÀÄ£ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è eÁw ¸ÀAWÀzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ vÀgÀ CAvÀ.... E°è£À ¥Àj¹Üw £ÉÆÃrzÀgÉ £À£ÀUÉ ºÁUÉà C¤ß¸ÀÄwÛzÉ ... £ÁUÀjPÀ ¸ÀªÀiÁd F ªÀÄlÖPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ.... ¨sÀmÉæ E°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ C¯É GAlÄ... ¨sÀlÄæ - CzÁåªÀ C¯É ªÀiÁgÁAiÉÄæ? VgÁQ - £ÉÆÃr MAzÀÄ £Á£ÀÄ FUÀ ºÉýzÀ ºÁUÉ .... eÁw C¯É ....EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ºÀt C¯É.... ºÉAqÀzÀ C¯É ....E£ÉÆßA¢zÉ CzÀÄ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ C¯É ... F J¯Áè C¯ÉUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj ¤ªÀÄä D C¯É ºÁgÀ§ºÀÄzÉÃ..AiÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr....

(.....ªÀÄÄAzÀĪÀgAÉ iÀÄÄvÀz Û .É )


¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

d£À¸ÀàAzÀ£À

¥ÀÅl: 7

ªÀiÁ»w ¸ÀàAzÀ£À ªÀiÁ»w ºÀPÄÀ Ì PÁ¬ÄzÉ - 2005 (PÀ¼ÉzÀ ¸ÀAaPɬÄAzÀ....) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀëPÁgÀ¤UÉ ¤ÃqÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (4) (3)£Éà G¥À¥æPÀgÀtzÀ CrAiÀÄ°è ¤ÃqÀ¯ÁzÀ £ÉÆÃnù£À°è AiÀiÁjUÉ £ÉÆÃn¸À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÆà CAxÀ ªÀÄÆgÀ£Éà ¥ÀPÀëPÁgÀ£ÀÄ D ¤tðAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ 19£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C¦Ã®Ä ¸À°è¸À®Ä ºÀPÀÄ̼ÀîªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É JA§ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀPÀÌzÀÄÝ.

DgÉÆÃUÀå ¸ÀªÄÀ ¸ÉåUÀ¼ÄÀ Kindney Stone/

ªÀÄÆvÀæ¦AqÀzÀ°è£À PÀ®Äè

PÁgÀtUÀ¼ÄÀ :- ¤dð°PÀgÀt JA§ÄzÀÄ §ºÀĪÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼À°è MAzÁVzÉ.

¥ÁætA  iÀÄ ¥ÉÆÃæ nãï, ¸ÉÆÃrAiÀÄA, j¥sÊÉ £ÀAiÀiïØ ¸ÀPÌÀg,É ¥sPæÀ Æ É ÃÖ ¸ï, DPÀ¯ ì ÃÉ mï, zÁæPÁëg¸ À ,À ¸ÉÃ§Ä ºÀt£ Ú À gÀ¸À ªÀÄÄAvÁzÀĪÀÅUÀ¼À ¸Àvv À À ¸ÉêÀ£A É iÀÄÄ Qrß ¸ÉÆÃÖ £ï GvÀw à Û ªÀiÁqÀĪÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀtªÁVzÉ. gÉÆÃUÀ ¤tðAiÀÄ :- gÉÆÃV¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ ªÀiÁ»w, zÉÊ»PÀ ¥ÀjÃPÉë, ªÀÄÆvÀæ CzsÁåAiÀÄ - III ¥ÀjÃPÉë, gÉrAiÉÆÃUÁæ¦üPï ¥ÀjÃPÉëUÀ½AzÀ Qrß ¸ÉÆÖãï J°èzÉ? AiÀiÁªÀ ¥ÀæªÀiÁt PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀASÉåAiÀÄ°èzÉ? ªÀÄÄAvÁzÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»rAiÀįÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV 12. PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀzÀ gÀZÀ£É :- (1) PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ, C¢üPÀÈvÀ gÁd¥ÀvÀæzÀ°è gÉÆÃVUÉ £ÉÆêÀÅ J°è PÁt¹PÉÆArzÉ? AiÀiÁªÀ ¥Àª æ iÀ ÁtzÀ°z è ?É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉAiÀÄ°è C¢ü¸ÀÆZÀ£ÀÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥æÀzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß DVgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ¸ÉÆÖãï EzÉAiÉÆÃ? E®èªÉÇÃ? JA§ÄzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»¹zÀ ¥ÀPæ ÁAiÀÄðUÀ¼£ À ÄÀ ß ¤ªÀð»¸À®Ä PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀ w½zÀÄPÉƼÀÀÄzÁVzÉ. JA§ ºÉ¸Àj£À ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼ÀÄ:- * ªÀÄÆvÀæ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÁUÀ PÉA¥ÀÄ gÀPÀÛPÀt, (2) PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀªÀÅ :¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ, ©½gÀPÀÛPÀt ºÁUÀÆ aPÀÌ aPÀÌ ºÀgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è, (J) ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ * ªÀÄÆvÀ¦ æ AqÀzÀ PÁAiÀÄðPÀª ë ÄÀ vÉAiÀÄ ¥ÀjÃPÉë £Àq¹ É zÁUÀ C°è Cwà ºÉa£ Ñ À ¥Àª æ iÀ ÁtzÀ°è (©) CªÀ±ÀåªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ºÀvÀÛPÉÌ «ÄÃgÀzÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w §èqï PÁå°ìAiÀÄA PÀAqÀħAzÀ°è, DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. * ¥ÀÆtð gÀPÀÛPÀtUÀ¼À UÀt£ÉAiÀÄ°è £ÀÆåmÉÆææü® ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¨ÁåQÖÃjAiÀiÁ (3) ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼À£ÀÄß,¸ÉÆÃAQgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ°è ¸ÀÄÖçªÉÊmï PÀ°ègÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. (i ) ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ, ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ; (i i) ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è£À «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ; ªÀÄvÀÄÛ (i i i) ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæAiÀÄÄ £ÁªÀĤzÉÃð²¸ÀĪÀAxÀ PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀ ¸ÀA¥ÀÄl zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀaªÀ EªÀg£ À Æ É ß¼ÀUÆ É AqÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ²¥sÁgÀ¸£ À ÄÀ ß Dzsj À ¹ gÁµÀçÖ¥w À AiÀĪÀgÄÀ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀvPÀ ÌÀzÄÀ Ý. «ªÀgÀuÉ.- ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ GzÉÝñÀUÀ½UÁV, ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è «gÉÆÃzsÀ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ££ À ÄÀ ß D jÃw ªÀiÁ£Àå ªÀiÁrgÀ¢zÀÝ°è ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À A És iÀÄ°è£À ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÉÆÃzs¥ À PÀ U ëÀ ¼ À ° À è CvÀåAvÀ ºÉZÀÄÑ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß «gÉÆÃzsÀ ¥ÀPÀëzÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ JA§ÄzÁV F ªÀÄÆ®PÀ WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. (4) PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w CAiÉÆÃUÀzÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå G¸ÀÄÛªÁj, ¤zÉÃð±À£À ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀ£ Û ° À è ¤»vÀªÁVgÀvPÀ ÌÀzÄÀ Ý. DvÀ¤UÉ ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀg Û ÄÀ UÀ¼ÄÀ £Égª À ÅÀ ¤ÃqÀvPÀ ÌÀzÄÀ Ý. DvÀ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÀ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ ªÀVðPÀgt À :- Qrß ¸ÉÆÖãïUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼ÀÄ GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ EgÀĪÀ ¤ÃqÀĪÀ ¤zÉÃð±À£U À ½ À UÉ M¼À¥q À z À É PÉÃAzÀæ ªÀiÁ»w CAiÉÆÃUÀªÅÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ eÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°ègÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DzsÀj¹ ªÀVðPÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. J®è C¢üPÁgÀU¼ À £ À ÄÀ ß DvÀ£ÄÀ ¸Àv é A À væª À ÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼ÀÄ J®è PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸À§ºÀÄzÀÄ. (5) ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ, «eÁÕ£À 1) PÁå°ìAiÀÄA DPÀì¯ÉÃmï 80% pH 5.5 QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ PÁëgÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvæÀeÁÕ£À, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ, ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ, 2) PÁå°ìAiÀÄA ¥sÁ¸ÉáÃmï 5-10% Cwà ºÉZÀÄÑ pH EgÀĪÀ PÁëgÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ¤ªÀðºÀuÉ CxÀªÁ DqÀ½vÀ F PÉëÃvÀæUÀ¼À°è D¼ÀªÁzÀ eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß 3) AiÀÄÆjPï D¹qï 5-10% Cwà ºÉZÀÄÑ DªÀÄèAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀ fêÀ£ÀzÀ°è G£ÀßvÀ¸ÁÜ£À UÀ½¹gÀĪÀAxÀ 4) ¸ÀÄÖçªÉÊmï 10-15% ªÀÄÆvÀæ¦AqÀzÀ°è ¸ÉÆÃAPÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÁVgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (6) ªÀÄÄRå ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀAzÀ¨sÁð£ÀĸÁgÀ, M§â ªÀiÁ»w DAiÀÄÄPÀÛ£ÀÄ 5) ¹¸ÉÖöÊ£ï 1-2% C£ÀĪÀA²PÀ PÁ¬Ä¯É. (.........ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.) (.........ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ.)

d£À¸àÀAzÀ£À ªÁgÀ¥w À Pæ ÉAiÀÄ°è eÁ»ÃgÁvÀÄ ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀA¥ÀQð¹ : ²æà £Àg¹ À AºÀ £ÁAiÀÄPï G¥ÀÄàAzÀ. ªÉÆ: 9448409638 zɺ° À PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÌÉ ¨É¼¢ À AUÀ¼À ¸Á»vÀå G¥ÀÄàAzÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ DAUÀè ªÀiÁzsåÀ ªÀÄ ±Á¯É zÀ±ª À iÀ Á£ÉÆÃvÀìªÀ : ¸ÀªÄÉ äüÀ£z À À ¸ÁA¹ÜPÀ UËgÀªÀ ¥À± æ ¹ À Û ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß G½¸ÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜU¼ À ÄÀ ¨ÉÃPÀÄ: ¸ÀħæºäÀ tå ²æÃ

G¥ÀÄàAzÀzÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt læ¸ïÖ ºÁUÀÆ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ LzÀ£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ “¸ÁA¹ÜPÀ ¸ÁzsÀ£À UËgÀªÀ”PÉÌ £ÀÆvÀ£À PÀlÖqÀ ±ÀAPÀĸÁÜ¥À£É ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉëÃvÀæ ¸ÀħæºÀätå ¥ÁvÀæªÁzÀ zɺÀ° PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀPÉÌ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸Á»vÀå ªÀÄoÀzÀ ²æà «zÁå¥Àæ¸À£Àß wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf D²ÃªÀðZÀ£À ¤ÃrzÀgÀÄ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ, ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀë ±ÉÃRgÀ CeÉPÁgÀÄ ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÀ¸ÁÛAvÀj¹zÀgÀÄ. PÀÄAzÁ¥Àæ qÁmï PÁA£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸ÀĤïï JZï.f. E¤ßvÀgÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. JA. gÁªÀÄ gÁªï, «oÀ×®zÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.


d£À¸ÀàAzÀ£À

¢£ÁAPÀ: 21/04/2014

¥ÀÅl: 8

¥ÀæZÀ°vÀ

ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ CµÉÖà wæPÉÆãÀ ¸ÀàzsÉð : ©eɦ eÉrJ¸ï £ÉÃgÀ ºÀuÁºÀtÂ...

²ªÀªÉÆUÀÎ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæ : AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Àà UɮĪÀÅ ¤²ÑvÀ...

¥Àw æ ¶ÖvÀ PÉëÃvÀª æ ÁVgÀĪÀ ²ªÀªÆ É UÀÎ ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À Ás PÉëÃvÀz æ ° À è ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ ©eɦ-PÁAUɸ æ ï-eÉrJ¸ï wæPÆ É Ã£À ¸Ààzð És AiÀÄAvÉ PÀAqÀÄ §AzÀgÆ À , PÁAUɸ æ ïeÉrJ¸ï M¼ÀM¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛz.É EzÀPÌÉ ªÀÄÄRå PÁgÀt ªÀiÁf ¹.JA.AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥àÀg£ À ÄÀ ß JzÀÄj¸ÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀªÄÀ xÀð C¨såÀ yð PÁAUɸ æ ï£À°è E®èzÄÀ Ý...! ºÁUÉAzÀÄ eÉrJ¸ï C¨såÀ yð VÃvÁ ¥À§ æ ® ¥ÉÊ¥ÉÆÃn ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JAzÀ®è, DzÀgÉ §AUÁgÀ¥àÀ£ª À g À À ºÉ¸g À ÄÀ ºÉýPÉÆAqÀÄ FrUÀ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀĪÀ£ÄÀ ß N¯ÉʸÀ®Ä VÃvÁ MAzÀÄ C¸ÀÛç CµÉÖÃ.... DzÀÝjAzÀ F ¨Áj ©eɦ V/s eÉrJ¸ï JA§AvÁVzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥ÀPëÀ PÁAUɸ æ ï ªÀÄÆgÀ£ÃÉ ¸ÁÜ£PÀ ÌÉ vÀ¼îÀ®àqÄÀ ªÀ J¯Áè ¸ÁzsåÀ vÉU¼ À ÄÀ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛz.É zÉÆqÀØ CAvÀgz À À Uɮī£À ¤jÃPÉëAiÀÄ°è ©eɦ ªÀiÁf ¹.JA. AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥àÀ gÁµÀçÖ gÁdPÁgÀ t zÀ v À Û ªÀ Ä £À ªÀ i Ár ¯ÉÆÃPÀ¸¨ À Ás ZÀÄ£ÁªÀuAÉ iÀÄ°è CzÀȵÀÖ ¥ÀjÃPÉëV½¢zÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀiÁVzÁÝUÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ C©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ©A©¹ ªÀÄvÀAiÀiÁa¸ÀÄwÛzÁÝg.É ªÉÆâ C¯É eÉÆÃgÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨Áj ©eɦ Uɮī£À PÀÄjvÀÄ aAw¸ÀĪÀÅzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ CAvÀgz À À UɮīUÁV vÀªQÀ ¸ÀÄwÛz.É ©.J¸ï.ªÉÊ PÉÃë vÀz æ ¯ É q èÉ É ¸ÀAZÀj¹, ¥ÀZ æ ÁgÀ ªÀiÁrzÁÝg.É EzÀPÌÉ ¥ÀÆgÀPª À ÁV PÁAUɸ æ ï C¨såÀ yð ¨sÀAqÁj PÉëÃvÀæPÉÌ ºÉƸÀ ªÀÄÄR. eÉrJ¸ï£À VÃvÁ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è E£ÀÆß CA¨ÉUÁ°qÀÄwÛzÁÝgÉ. ©eɦ PÁAiÀ Ä ðPÀ v À ð gÀ Ä F ¨Áj ¸À A WÀ n vÀ g ÁV PÉ ® ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝg.É AiÀÄĪÀ ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¥Àe æ ÁÕªA À vÀgÄÀ ªÉÆâAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉA§°¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. F J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀ ª À Ä ¤¹zÀ g É AiÀ Ä rAiÀ Ä ÆgÀ ¥ À à ®PÁë A vÀ g À ªÀ Ä vÀ U À ¼ À CAvÀgÀ¢AzÀ UɮĪÀÅ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ¤²ÑvÀ...

UÉzÝÉ Ã D¬ÄvÉAzÀÄ ©ÃUÀÄwÛgÄÀ ªÀ eÉrJ¸ï...! eÉrJ¸ï C¨sÀåyð VÃvÁ ªÀÄvÀ PÉ Ã ¼À Ä wÛ g À Ä ªÀ Å zÀ Ä vÀ ª À Ä ä vÀ A zÉ §AUÁgÀ ¥ À à £ À ª À g À ºÉ ¸ À g À ° è . .. eÁwAiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ªÀÄvÀUÀ½PÉUÉ ªÀÄÄAzÁVgÀĪÀ eÉrJ¸ï vÁªÀÅ UÉzÉÝà D¬ÄvÀÄ JA§AvÉ ©ÃUÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ D±ÀA Ñ iÀÄðzÀ «ZÁgÀªÉà ¸Àj. E®èªÁVzÀÝgÉ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°è zÉêÉUËqÀgÀ ¸ÀÄ¢ÝUÉÆÃ¶× ºÉÆgÀvÁV AiÀiÁªÉǧâ eÉrJ¸ï ªÀÄÄRAqÀgÀÆ EvÀÛ PÀqÉ ¸ÀĽ¢®è. ¸ÉÆgÀ§, ¸ÁUÀgÀ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ ¥Á槮å eÉrJ¸ïV®è. ²ªÀªÆ É UÀÎ PÉÃë vÀz æ À d£ÀvÉ ZÀ®£ÀavÀæ £ÀlgÀ gÉÆÃqï ±ÉÆà £ÉÆÃr, ²ªÀgÁeïPÀĪÀiÁgïgÀ ºÁqÀÄ PÉý CªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀµÄÀ Ö ªÀÄÆRðgÀ®.è C£Àå ¥ÀPU ëÀ ¼ À À CvÀÈ¥Àg Û £ À ÄÀ ß vÀ£ßÀ vÀÛ ¸É¼z É ÄÀ PÉÆArgÀĪÀzÃÉ EªÀgÀ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÁzsÀ£É J£ÀߧºÀÄzÀÄ. ªÀÄzsÀÄ §AUÁgÀ¥Àà CtÚ PÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÄð£À ºÀUÉvÀ£ÀPÉÌ CPÀÌ£À£ÀÄß §¼À¹PÉÆArzÁÝgÉA§ DgÉÆÃ¥ÀªÇÀ EzÉ...!

¨sg À ª À ¸ À É PÀ¼z É ÄÀ PÉÆAqÀÄ ¥ÀjvÀ¦¸ÀÄwÛgÆ É Ã PÁAUɸ æ ï..? ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sA À qÁj G£ÀßvÀ ²PÀt ë ºÉ Æ A¢gÀ Ä ªÀ M§â GzÀ å «Ä, ªÀiÁvÀª æ ® À è JL¹¹AiÀÄ ¸Àz¸ À åÀ . DzÀgÉ PÉ ë à vÀ æ P É Ì CªÀ g À z À Ä Ý ºÉ Æ ¸À ª À Ä ÄR J£ÀߧºÀÄzÀÄ. eÁw ¯ÉPÁÌZÁgÀ ºÁPÀĪÀ PÁAUɹ æ £À PÉ®ªÀÅ £ÁAiÀÄPÀgÃÉ ¨s À A qÁjAiÀ Ä ªÀ j UÉ ªÀ Ä UÀ Ä Î® ªÀÄļÁîVgÀĪÀÅzÀAvÀÆ ¤d. F ¨Áj ºÉýPÉƼÀÄîªÀAvÀºÀ C§âgÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ £ÀqɸÀzÀ PÁAUÉæ¸ï £ÁAiÀÄPÀgÀÄ PÁmÁZÁgÀPÉÌ ¸Àà¢üð¹zÀAwzÉ. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ UÉÆAzÀ®zÀ°èzÁÝgÉ. ¸ÀÄ¢ÝUÉÆö×, ªÉÄÊPï ¥ÀæZÁgÀ¢AzÀ¯Éà ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ®è®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? F ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀ PÉëÃvÀæzÀ d£ÀvÉ eÉrJ¸ï- PÁAUÉæ¸ï M¼ÀM¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArªÉ JAzÀÄ DrPÉƼÀÄw î z Û ÁÝg.É `¨sA À qÁjAiÀĪÀjUÉ F ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ°è UÉ®ÄèªÅÀ zÀÄ ªÀÄÄR媮 À ,è ¥ÉÆÃæ eÉPïÖ DzÀgÉ ¸ÁPÀÄ’ JA§ÄzÁV D ¥ÀPÀëzÀªÀgÉà ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. FUÀ PÀÄvÀƺÀ®«gÀĪÀÅzÀÄ PÁAUÉæ¸ïUÉ 2£Éà ¸ÁÜ£ÀªÉÇÃ? 3£Éà ¸ÁÜ£ª À ÇÉ Ã? JA§ «ZÁgÀz° À è...!

«µÀ£ï EArAiÀiÁ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ ¥ÁæAiÉÆÃf¹zÀÝ «±ÉõÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ `£À£ßÀ PÀ£¹ À £À ¨sÁgÀv’À

¸Á驪 ü iÀ Á£ÀzÀ ¸ÀĨsz À æÀ gÁµÀçÖ £À£ßÀ zÁUÀ° : ZÀPª æÀ w À ð ¸ÀÆ°¨É¯.É .. “¸ÀA¸ÀÌøw, ¸ÀA¸ÁÌgÀ, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ K£ÉAzÀÄ Erà dUÀwÛUÉ ¥ÁoÀ ºÉýPÉÆlÖ gÁµÀÖç ¨sÁgÀvÀ. «eÁÕ£,À UÀtv  ,À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ PÉÃë vÀU æ ¼ À ° À è ¸Á«gÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà CzÀÄãvÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÀĺÁvÀägÀÄ ºÀÄnÖzÀ zÉñÀ £À£ÀßzÀÄ. DzsÁévÀä, eÉÆåÃwµÀå, PÀ¯,É ¸Á»vÀå ªÀÄÄAvÁzÀ «ZÁgÀU¼ À £ À ÄÀ ß ¥À æ ¥ À A ZÀ P É Ì ªÉ Ä Ã¯ï¸À Û g À z À ° è vÉ Æ Ãj¹PÉ Æ lÖ «ZÁgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ E°èAiÉÄÃ. DzÀgÀÆ EAzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ AiÀiÁªÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ? JAzÀÄ AiÉ Æ Ãa¹, ¨s À « µÀ å PÁÌ V AiÉ Æ ÃUÀ å ¤zs Á ðgÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀåvÉ EzÉ.” JAzÀÄ SÁåvÀ ªÁVä, aAvÀPÀ ZÀPÀæªÀwð ¸ÀÆ°¨É¯É ºÉýzÀgÀÄ. «µÀ£ï EArAiÀiÁ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀĪÀgÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀÝ `£À£Àß PÀ£À¹£À ¨sÁgÀvÀ’ JA§ «ZÁgÀ z À ªÉ Ä Ã°£À «±É à µÀ G¥À £ Áå¸À PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä zÀ ° è CªÀ g À Ä ªÀ i ÁvÀ £ ÁrzÀ g À Ä . `±Àvª À iÀ Á£ÀzÀ »AzÉAiÉÄà CªÉÄÃjPÁUÉ vÉg½ À £ÀªÄÀ ä zÉñÀzÀ ±ÉÃæ µÀ× «ZÁgÀzÁs gÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV w½¹zÀ ¸Áé«Äà «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ £ÀªÀÄUɯÁè DzÀ ± À ð ªÁVzÁÝgÉ . ±À v À Ä æ g ÁµÀ Ö ç U À ¼ À ¨É z À j PÉ , DPÀª æ ÄÀ tUÀ½UÉ GvÀg Û À ¤ÃqÀzÀ £ÁAiÀÄPÀgÄÀ £ÀªÄÀ UÉ ¨ÉÃPÉ? CxÀªÁ gÁµÀÖçzÀ gÀPÀëuÉUÁV UÀfð¸ÀĪÀ

£ÉÃvÁgÀgÀÄ ¨ÉÃPÉ? JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¤zsð À j¸ÀĪÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ §A¢zÉ. ¨sµ æÀ ÁÖZÁgÀ vÁAqÀªÀªÁqÀÄwÛzÉ, PÉ®ªÉà d£ÀgÀ£ÀÄß N¯ÉʸÀĪÀ ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ£A É iÀÄ£ÀÄß

¤ªÀiÁðtPÁÌV £ÁªÉ¯Áè MUÀÆÎr aAw¸ÀĪÀ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ §A¢zÉ. EAvÀºÀ ¥Àªð À PÁ®zÀ°è £ÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À¨ÃÉ QzÉ. F ¨ÁjAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀ ¢¸ÉAiÀÄ°è ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ¢PÀÆìaAiÀiÁUÀ°zÉ. K£É à DzÀ g À Æ ªÀ i Ë£À ª ÁVgÀ Ä ªÀ ª À g À Ä ¨ÉÃPÉÆÃ? CxÀªÁ zÉñÀPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀĪÀ, ªÀ i ÁvÀ £ ÁqÀ Ä ªÀ ª À g À Ä ¨É à PÉ Æ Ã? ¤ÃªÉ à ¤zsð À j¹’ JAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuA É iÀÄ°è J®ègÆ À GvÀÛªÀÄ ªÀåQÛUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÄÀ . «µÀ£ï EArAiÀiÁ ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ EzÀgÀ UËgÀªÁzsåÀ PÀëgÁzÀ qÁ. CtÚ¥àÀ ±ÉnÖ ¸À¨A És iÀÄ CzsåÀ Pv ëÀ É ªÀ»¹zÀÝgÄÀ . CzsåÀ Pg ëÀ ÁzÀ UÉÆëAzÀ JA. ¥Áæ ¸ ÁÛ « PÀ ª À V ªÀ i ÁvÀ £ ÁrzÀ g À Ä . ªÀÄÆwð ¨ÉÊAzÀÆgÀÄ zÉñÀ ¨sQÀ AÛ iÀÄ£ÀÄß ¥À¸ æ ÄÀ v Û À ¥Àr¹zÀgÄÀ . ¸ÀAZÁ®PÀ qÁ. ¸ÀħæºäÀtå ¨sm À ï ºÉÆA¢gÀĪÀ ¥ÀPU ëÀ ½ À AzÀ £ÁªÀÅ ¸ÀªiÀ Á£Àv,É ¸ÁéUÀw¹, ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀvÀ£ï KPÀvAÉ iÀÄ£ÀÄß ¤jÃQ븮 À Ä ¸ÁzsåÀ ªÃÉ ? EAzÀÄ ©dÆgï PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ¤gÀ Æ ¦¹, zÉñÀz° À è zÉÆqÀØ ¥Àª æ iÀ ÁtzÀ°è AiÀÄĪÀ¥q À É PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ. UËvÀªÀiï ªÀA¢¹zÀgÀÄ. ªÀg¢ À : ¨sm À ÁßAiÀÄPï EzÉ, CªÀjAzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁzsåÀ . gÁµÀçØ

Edited,Printed and Published by Dr.SUBRAHMANYA BHAT on behalf of SADANANDA S.,JANASPANDANA Weekly Bankeshwara Road Byndoor, Kundapura Thaluk Udupi Dist.Karnataka-576214. Printed at Digantha mudrana Ltd.Mangalore. Cell: 9449725906. Email:janaspandanaweekly@gmail.com

Janaspandana - Janamanada Pratibimba.  

A initiation of www.kundapra.com - Portal linking Coastal Karnataka and the World. Kundapura - Byndoor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you