Page 1

PHOTO LOCAL

1

Traveler’s Destination

Photographer: Kunanon Chumsuk :@Sangklaburi


2


3

Photographer

By : Kunanon Chumsuk ID 5121304835


4


5

คำ�ขวัญอำ�เภอสังขละบุรี แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ มรดกทุ่งใหญ่ ไทย กะเหรี่ยง รามัญ สารพันธรรมชาติ อภิวาท หลวงพ่อุตตมะ เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก


CONTENTS 4

16

แผนที่อาณาเขตอำ�เภอสังขละบุรี (6) การเดินทาง กรุงเทพฯ-อ.สังขละบุรี (7)

9 หลงเสน่ห์ไปกับสะพานมอญ (8) ท่องเที่ยวเรียนรู้ไปกับ วิถีชีวิตชาวอำ�เภอสังขละบุรี (17)

23

15

สีสันยามเช้าวิถีชีวิตเกับด็กน้อยเจ้าถิ่น (24) สังคมชนบทก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์

18


5

ท่องเที่ยวทำ�บุญ (32) เรียนรุ้คุณค่าร่วมอนุรักษ์สุ่รุ่นต่อไป

32 ประวัติศาสตร์ ที่หาชมได้ยาก (37) Unseen in Thailand เมืองบาดาร

34 51

หลงเสน่ห์ ความงดงามยามเย็น (43) สายน้ำ�แห่งวิถีชีวิต ด่านเจดีย์สามองค์ (52) สุดเขตแดนประเทศไทย

37 52 44


6


การเดินทาง สังขละบุรี

สังขละบุรีเป็นเมืองเล็กที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ3 เชื้อชาติ ทั้งไทย มอญ และกระเหรี่ยง ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่น่าสนใจมาที่นี่อาจจะไม่พบความศิวิไลซ์เหมือนเมือง อื่น แต่ถ้าได้มาเยือนแล้วขอบอกเลยว่าคุณจะได้พบกับความสุขชนิดที่เรียกได้ว่า “สุขจริงๆ”จากที่นี่กลับไป แน่นอน วิธีการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)ผ่าน จ.นครปฐม จากนั้นขับไป ตามทางหลวงหมายเลข 323 ถึงทางแยกก่อนเข้าตัว อ.ทองผาภูมิให้เลี้ยวขวา แล้วขับรถต่อไปอีก 74 ก.ม.ถึง อ.สังขละบุรี การขับรถไป อ.สังขละบุรี ผู้ขับจะต้องตรวจสอบสภาพรถให้ดีก่อนการเดินทางและควรขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเส้นทางที่คดเคี้ยวและลาดชันโดยเฉพาะช่วงอ.ทองผาภูมิ มุ่งหน้า อ.สังขละบุรี รถบ.ข.ส สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) เส้นทางกรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ ของบริษัทขนส่งจำ�กัด เดินทางจากกรุงเทพฯ-อ.สังขละบุรีหรือนั่งจากสถานีขนส่งสายใต้ โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯกาญจนบุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นนั่งรถสายกาญจนบุรี -ทองผาภูมิ - สังขละบุรี ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองถึงสังขละบุรี ประมาณ 3-4 ชั่วโมงเช็คตารางเดินรถได้ www.transport. co.th. รถไฟ ขึ้นจากสถานีหัวลำ�โพง ปลายทางคือ สถานีนํ้าตก จากนั้นต้องนั่งรถต่อไปยัง สังขละบุรีโดยรถ โดยสารภายในจังหวัดกาญจนบุรีสอบถามรายละเอียดรถไฟเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th

7


8

สะพานมอญ

“สะพานไม้อุตตมานุสรณ์” หรือที่ เรียกกันว่า “สะพานมอญ”เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศ มีความยาวประมาณ ๑ กม. หลวงพ่ออุตตมะเป็นผู้ดำ�เนินการสร้าง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้คนไทย กะเหรี่ยงและมอญได สัญจร ไปมา หาสู่กันได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนทั้งสามกลุ่ม


9


10


11

ชื่นชมกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


12

รื่นรมย์ชมสะพานมอญ รับแสงสีทองของ พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า


13


14


15


16

เพลิดเพลินกับการ ชมวิถีชีวิตชาวมอญ


17

ชื่นชมวิถีชีวิตชาวมอญ

ปัจจุบันชาวบ้านส่วนมาก มีสถานะเป็นผู้พลัดถิ่นสัญชาติ พม่าซึ่งไม่มี บัตรประชาชนไทย ชาวมอญที่นี่มีวิถีชีวิตที่ เรียบง่าย ส่วนใหญ่ เลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรม เช่น ปลูกพืช และทำ� ประมง ชายฝั่ง


18


19


20


21

บีนทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายวิถีชีวิตของชาวไทยมอญ อ. สังขละบุรี


22

รูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันความเป็นสังคมชนบทที่ สวยงามก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์


23


24

สีสันยามเช้ากับวิถีชีวิตเด็กน้อยเจ้าถิ่น

สะพานไม้ยามเช้า และเด็กน้อยเจ้าถิ่นจะมาคอยรถไปโรงเรียนและหาอาหารกินก่อนไปเรียน พร้อมกับรอยยิ้มสยามเพื่อมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสะพานไม้มอญแห่งนี้


25


26


27

สังขละบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กมีผู้คนที่อาศัยอยู่

ในเมืองแห่งนี้ส่วนใหญ่ผสมผสานจากคนต่างเผ่าพันธุ์


28

ท่องเที่ยวสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตชาวมอญดังเดิม


29

เอกลักษณ์ของคนสังขละบุรี

ผู้ชายจะใส่เสื้อและโสร่ง ส่วนผู้หญิงจะใส่เสื้อกับผ้านุ่ง และมีผ้าคาดบ่า นอกจากนี้ แล้วจะเห็นชาวมอญประแป้งขาวใส่ผ้านุ่งเดินเทินของไว้บนศีรษะข้ามผ่านสะพาน ไป-มาอย่างคึกคัก


30


31


32

ท่องเที่ยวทำ�บุญ รุ้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สุ่รุ่นต่อไป


33

หลงเสน่ห์ไปกับวิถีชาวมอญตื่นแต่เช้ามาเตรียมข้าวเจ้าเพื่อใส่บาตร ในชุดเต็มยศ ด้วยพลังศรัทธา ในพุธทศาสนา

ชุมชนชาวมอญเปี่ยมล้น ไป


34

มาตักบาตรทำ�บุญ ร่วมกันกับชาวไทยมอญตอนเช้าๆบริเวณสะพานไม้มอญ อ.สังขละบุรี


35


36


37

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่หาชมใด้ยาก

เมื่อมาถึงสังขละฯ เราเริ่มต้นด้วยการล่องเรือชม “เมืองบาดาล” ที่วัดวังก์วิเวการาม เมืองบาดาลแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียก ว่า“สามประสบ” ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำ�สามสายคือ แม่น้ำ�ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ไหลมาบรรจบกันจนเป็นแม่น้ำ�แควน้อย ในสมัย ก่อนเมืองบาดาลเคยเป็นชุมชนชาวมอญ แต่ปัจจุบัหลือเพียงซากของวัดวังก์วิเวการามเดิมหรือ “วัดเก่า” หรือ “วัดใต้น้ำ�” อันเป็น หนึ่งในตำ�นานของ “หลวงพ่ออุตตมะ”


38

Unseen in Thailand เมืองบาดาร ทุกวันนี้ยังคงเหลือซากอารยธรรมของวัดวังก์วิเวการามเดิมให้เห็น ซึ่งจะถูกน้ำ�ท่วมจน

เหลือแต่ยอดหอระฆังในฤดูน้ำ�หลากและจะโผล่ให้ได้ยลโฉมกันเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น


39


40


41


42

หลงเสน่ห์ ความงดงามยามเย็น


43

สายน้ำ�แห่งวิถีชีวิต

แม่น้ำ�สามประสบเป็นสายน้ำ�สายใยแห่งความผูกพันธ์ ที่หล่อเลี้ยงชาว อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี


44

เ พ ลิ ด เ พ ลิ น กั บ ก า ร เ รี ย น รู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์ เมืองแห่ง สายน้ำ� ขุนเขา และ ผืนป่าอันอุดม ส ม บู ร ณ ที่ ค อ ย นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า สั ม ผั ส


45


46


47

สีสันของสายน้ำ�

สามประสบ คือบริเวณที่ลำ�น้ำ�สามสาย ไหลมาบรรจบกันเป็นของ แม่น้ำ�แคว


48


49


50


51


52

เพลิดเพลินกับ ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านเจดีย์สามองค์ สุดเขตแดนประเทศไทย ชายแดน ไทย พม่า


53

บันทึกเก็บภาพความประทับใจ ด่านเจดีย์สามองค์สุดเขตแดนประเทศไทย


54


55


56


57


58

เดินชมสินค้าตามชายแดน ไทย-พม่า

เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ชมกั บ ร้ า นค้ า ในด่ า นเจดี ย์ ส ามองค์ เราจะเจอ แม่ ชี สี ช มพู ที่ ถื อ ร่ ม และขั น ทองใบใหญ่ ม าบิ ณ ฑบาตรกั บ ผู้ มี จิ ต ศัรธาจึ่งทำ�ให้ต้องหยุดชักภาพเป็นที่ระลึกทุกคนที่พบเจอ


59


60

Travel Destination @ Sangklaburi

บันทึกภาพวิถีชีวิต

ชาวพม่ากับร้านค้าที่สะดุดตาสินค้ายอดฮิตติดลมบน มีขายทุกทึ่ ทุกเวลา ก็คือหมากพลู พร้อมอุปกรณ์ เสริม ซื้อปุ๊บเข้าปากเคี้ยวได้ทันที เป็นวัฒนธรรมที่ นิยมปฏิบัติ กันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน


61


62


63

Local Lifestyle & Culture @ Sangklaburi


PHOTO LOCAL Traveller's Destination @ Sangklaburi  

Photo Book of Tourist attraction in Sangklaburi, THAILAND Incredible mix of CULTURAL HERITAGE and MULTINATIONAL. Kunanon Chumsuk's Thesis...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you