__MAIN_TEXT__

Page 1

Terveyspalvelujen tulevaisuus  kunnissa   Yhteenveto  kuntapää5äjien  ja  kuntalaisten  parissa  toteute5ujen   tutkimusten  tuloksista    

Lääkäripalveluyritykset ry  |  Ismo  Partanen  |  040  518  5799  |  ismo.partanen@lpy.fi  |  www.lpy.fi  


Tutkimusasetelma • 

Aula Research  Oy  toteu1  Terveyspalvelualan  Liiton,  Lääkäripalveluyritykset  ry:n  ja   Terveydenhuollon  palveluntuo>ajat  ry:n  toimeksiannosta  kaksi  tutkimusta  terveyspalvelujen   tulevaisuudesta  Suomen  kunnissa.  

Kuntapää5äjien  parissa  toteute5u  tutkimus:   •  Kunnanvaltuute>ujen  parissa  toteutetun  kyselytutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvi>ää,   millaisena  kuntapää>äjät  näkevät  terveyspalvelualan  tulevaisuuden  Suomen  kunnissa.   •  Kuntapää>äjien  parissa  otos  kerä1in  26.3.–18.4.2012  sähköposLtse.  Tutkimukseen  vastasi   1253  kunnanvaltuute>ua  ympäri  Suomen.     •  Kyselyn  virhemarginaali  on  noin  2  -­‐  3  %  molempiin  suunLin.     Kuntalaisten  parissa  toteute5u  tutkimus:   •  Myöhemmin  samoihin  teemoihin  hae1in  näkemyksiä  suomalaisilta  terveyspalvelujen   käy>äjiltä.     •  Kansalaistutkimus  toteute1in  15.8.–2.9.2012  sähköposLtse.  Tutkimukseen  vastasi  1231   suomalaista.  Tutkimuksen  otos  edustaa  yli  18-­‐vuoLaita  mannersuomalaisia.     •  Kyselyn  virhemarginaali  on  noin  2  -­‐  3  %  molempiin  suunLin.  


Terveyspalvelujen heikentyminen   huolestu5aa  sekä  pää5äjiä  e5ä  kuntalaisia    

Huolestuttaako sinua terveyspalvelujen heikentyminen kunnassanne tulevaisuudessa?

Kunnanvaltuutetut (n=1253)

75 %

Kuntalaiset (n=1231)

73 %

0%

10 %

20 %

30 %

Kyllä huolestuttaa

40 %

2%

22 %

16 %

50 %

Ei huolestuta

60 %

70 %

En osaa sanoa

80 %

11 %

90 %

100 %


Perusterveydenhuoltoa pidetään  laadukkaana,   haasteena  on  saatavuus             Kuinka arvioisit kuntasi / yhteistoiminta-alueesi perusterveydenhuoltoa seuraavien kriteerien perusteella? (Kunnanvaltuutetut, n=1253)

Potilasturvallisuus (3,6)

Asiakastyytyväisyys (3,3)

10 %

54 %

5%

Lääkäripalvelujen saatavuus (3,0)

41 %

10 %

Jonotilanne (3,0)

38 %

27 %

7%

0%

26 %

10 %

20 %

34 %

30 %

5 Erinomainen

40 %

4

50 %

3

2

60 %

2%

13 %

31 %

26 %

8%

70 %

3%

21 %

11 %

24 %

9%

80 %

90 %

100 %

1 Huono

Kuinka arvioisit kuntasi terveydenhuoltoa seuraavien kriteerien perusteella? (Kuntalaiset, n=1231)

Potilasturvallisuus (3,5)

12 %

Asiakastyytyväisyys (3,2)

7%

Lääkäripalvelujen saatavuus (2,8)

6%

Jonotilanne (2,5) 3% 0%

43 %

31 %

32 %

41 %

24 %

25 %

29 % 20 %

15 %

28 %

18 % 10 %

11 %

30 %

5 Erinomainen

4

3

50 %

2

1 Huono

60 %

5%

17 %

28 % 40 %

3%

22 % 70 %

80 %

90 %

100 %


Kuntalaisten mielestä  on  hyvä,  e5ä  kunta   käy5ää  myös  yksityisiä  palveluntuo5ajia   Onko mielestäsi hyvä, että kunta käyttää julkisten terveyspalvelujen       tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia? Kuntalaiset (n=1231)

86 %

Naiset (n=641)

14 %

88 %

Miehet (n=562)

12 %

84 %

Alle 30-vuotiaat (n=93)

16 %

92 %

30 - 60 -vuotiaat (n=780)

8%

86 %

Yli 60-vuotiaat (n=212)

14 %

82 %

18 %

Työssäkäyvät (n=714)

86 %

14 %

Työttömät (n=94)

85 %

15 %

Eläkeläiset (n=304)

83 % 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

17 % 50 %

Kyllä

60 %

Ei

70 %

80 %

90 %

100 %


Kuntalaisille ei  ole  merkityksellistä,  mikä     taho  terveyspalvelun  tuo5aa          

Onko sinulle itsellesi merkitystä, mikä taho (kunta, järjestö, yksityinen sektori) tuottaa tarvitsemasi terveyspalvelun? 100 %

80 %

60 %

62 %

40 %

20 %

21 %

17 %

0%

Käytän mieluiten kunnan tuottamia terveyspalveluja

Minulle ei ole merkitystä sillä, mikä taho terveyspalvelun tuottaa Kuntalaiset, n=1231

Käytän mieluiten yksityisen yrityksen tai järjestön tuottamia terveyspalveluja


Pää5äjät ja  kuntalaiset  ovat  yhtä  mieltä   siitä,  e5ä  poKlailla  tulisi  olla  valinnanvapaus   terveyspalveluissa        

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On tärkeää, että potilailla on valinnanvapaus terveyspalvelujen käyttäjinä

Kunnanvaltuutetut (n=1253)

39 %

Kuntalaiset (n=1231)

50 %

51 %

0%

Täysin samaa mieltä

10 %

20 %

9%

4% 2%

42 %

30 %

Jokseenkin samaa mieltä

40 %

50 %

Jokseenkin eri mieltä

60 %

70 %

2% 1 %

80 %

Täysin eri mieltä

90 %

100 %

En osaa sanoa


Etenkin kuntalaiset  toivoisivat   palveluseteliä  laajempaan  käy5öön        

Kuntalaisille kerrottiin palvelusetelistä seuraavaa:

”Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata kuntalaisen käyttämien yksityisten terveyspalvelujen kustannukset osittain tai kokonaan. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.”

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Palvelusetelijärjestelmää tulee hyödyntää nykyistä laajemmin

Kunnanvaltuutetut (n=1253)

25 %

Kuntalaiset (n=1231)

45 %

18 %

41 %

0%

10 %

20 %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä  En osaa sanoa 

5 % 3% 13 %

38 %

30 %

40 %

50 %

60 %

7% 5%

70 %

80 %

90 %

Jokseenkin samaa mieltä Täysin eri mieltä 

100 %


Kela-­‐korvausta tulisi  terveyspalvelujen   käy5äjien  mielestä  nostaa        

Pitäisikö yksityisistä terveydenhuoltopalveluista maksettavaa Kelakorvausta mielestäsi muuttaa? (Kuntalaiset, n=1231)

7% Kela-korvauksen osuutta pitäisi nostaa

21 %

Kela-korvaus on nyt sopivalla tasolla 73 %

Kela-korvauksen osuutta pitäisi laskea


Terveyspalvelujen käy5äjät  toivoisivat,  e5ä   Kela-­‐korvausjärjestelmä  olisi  laajempi        

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kela-korvausjärjestelmää tulee laajentaa entisestään

Kunnanvaltuutetut (n=1253)

27 %

32 %

Kuntalaiset (n=1231)

24 %

50 %

0%

10 %

Täysin samaa mieltä

20 %

13 %

30 %

30 %

40 %

Jokseenkin samaa mieltä

50 %

60 %

Jokseenkin eri mieltä

9%

70 %

80 %

Täysin eri mieltä

3%

90 %

5%

6%

100 %

En osaa sanoa


Lähde: Aula  Research  Oy:llä  keväällä  ja  syksyllä  2012  teetetyt  kyselytutkimukset  

   

 

Profile for Kumppania Oy

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa  

LPY:n esite terveyspalvelujen tulevaisuudesta

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa  

LPY:n esite terveyspalvelujen tulevaisuudesta

Profile for kumppania
Advertisement