Issuu on Google+

 

Terveyspalvelujen  tulevaisuus  kunnissa   Yhteenveto  kuntapää5äjien  ja  kuntalaisten  parissa  toteute5ujen   tutkimusten  tuloksista    

Lääkäripalveluyritykset  ry  |  Ismo  Partanen  |  040  518  5799  |  ismo.partanen@lpy.fi  |  www.lpy.fi  


Tutkimusasetelma   • 

Aula  Research  Oy  toteu1  Terveyspalvelualan  Liiton,  Lääkäripalveluyritykset  ry:n  ja   Terveydenhuollon  palveluntuo>ajat  ry:n  toimeksiannosta  kaksi  tutkimusta  terveyspalvelujen   tulevaisuudesta  Suomen  kunnissa.  

  Kuntapää5äjien  parissa  toteute5u  tutkimus:   •  Kunnanvaltuute>ujen  parissa  toteutetun  kyselytutkimuksen  tarkoituksena  oli  selvi>ää,   millaisena  kuntapää>äjät  näkevät  terveyspalvelualan  tulevaisuuden  Suomen  kunnissa.   •  Kuntapää>äjien  parissa  otos  kerä1in  26.3.–18.4.2012  sähköposLtse.  Tutkimukseen  vastasi   1253  kunnanvaltuute>ua  ympäri  Suomen.     •  Kyselyn  virhemarginaali  on  noin  2  -­‐  3  %  molempiin  suunLin.     Kuntalaisten  parissa  toteute5u  tutkimus:   •  Myöhemmin  samoihin  teemoihin  hae1in  näkemyksiä  suomalaisilta  terveyspalvelujen   käy>äjiltä.     •  Kansalaistutkimus  toteute1in  15.8.–2.9.2012  sähköposLtse.  Tutkimukseen  vastasi  1231   suomalaista.  Tutkimuksen  otos  edustaa  yli  18-­‐vuoLaita  mannersuomalaisia.     •  Kyselyn  virhemarginaali  on  noin  2  -­‐  3  %  molempiin  suunLin.  


Terveyspalvelujen  heikentyminen   huolestu5aa  sekä  pää5äjiä  e5ä  kuntalaisia    

Huolestuttaako sinua terveyspalvelujen heikentyminen kunnassanne tulevaisuudessa?

Kunnanvaltuutetut (n=1253)  

75 %

Kuntalaiset (n=1231)

73 %

0%

10 %

20 %

30 %

Kyllä huolestuttaa 

40 %

2%

22 %

16 %

50 %

Ei huolestuta 

60 %

70 %

En osaa sanoa 

80 %

11 %

90 %

100 %


Perusterveydenhuoltoa  pidetään  laadukkaana,   haasteena  on  saatavuus             Kuinka arvioisit kuntasi / yhteistoiminta-alueesi perusterveydenhuoltoa seuraavien kriteerien perusteella? (Kunnanvaltuutetut, n=1253)

Potilasturvallisuus (3,6)

Asiakastyytyväisyys (3,3)

10 %

54 %

5%

Lääkäripalvelujen saatavuus (3,0)

41 %

10 %

Jonotilanne (3,0)

38 %

27 %

7%

0%

26 %

10 %

20 %

34 %

30 %

5 Erinomainen

40 %

4

50 %

3

2

60 %

2%

13 %

31 %

26 %

8%

70 %

3%

21 %

11 %

24 %

9%

80 %

90 %

100 %

1 Huono

Kuinka arvioisit kuntasi terveydenhuoltoa seuraavien kriteerien perusteella? (Kuntalaiset, n=1231)

Potilasturvallisuus (3,5)

12 %

Asiakastyytyväisyys (3,2)

7%

Lääkäripalvelujen saatavuus (2,8)

6%

Jonotilanne (2,5) 3% 0%

43 %

31 %

32 %

41 %

24 %

25 %

29 % 20 %

15 %

28 %

18 % 10 %

11 %

30 %

5 Erinomainen

4

3

50 %

2

1 Huono

60 %

5%

17 %

28 % 40 %

3%

22 % 70 %

80 %

90 %

100 %


Kuntalaisten  mielestä  on  hyvä,  e5ä  kunta   käy5ää  myös  yksityisiä  palveluntuo5ajia   Onko mielestäsi hyvä, että kunta käyttää julkisten terveyspalvelujen       tuottamisessa myös yksityisiä palveluntuottajia? Kuntalaiset (n=1231)

86 %

Naiset (n=641)

14 %

88 %

Miehet (n=562)

12 %

84 %

Alle 30-vuotiaat (n=93)

16 %

92 %

30 - 60 -vuotiaat (n=780)

8%

86 %

Yli 60-vuotiaat (n=212)

14 %

82 %

18 %

Työssäkäyvät (n=714)

86 %

14 %

Työttömät (n=94)

85 %

15 %

Eläkeläiset (n=304)

83 % 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

17 % 50 %

Kyllä

60 %

Ei

70 %

80 %

90 %

100 %


Kuntalaisille  ei  ole  merkityksellistä,  mikä     taho  terveyspalvelun  tuo5aa          

Onko sinulle itsellesi merkitystä, mikä taho (kunta, järjestö, yksityinen sektori) tuottaa tarvitsemasi terveyspalvelun? 100 %

80 %

60 %

62 %

40 %

20 %

21 %

17 %

0%

Käytän mieluiten kunnan tuottamia terveyspalveluja

Minulle ei ole merkitystä sillä, mikä taho terveyspalvelun tuottaa Kuntalaiset, n=1231

Käytän mieluiten yksityisen yrityksen tai järjestön tuottamia terveyspalveluja


Pää5äjät  ja  kuntalaiset  ovat  yhtä  mieltä   siitä,  e5ä  poKlailla  tulisi  olla  valinnanvapaus   terveyspalveluissa        

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? On tärkeää, että potilailla on valinnanvapaus terveyspalvelujen käyttäjinä

Kunnanvaltuutetut (n=1253)  

39 %

Kuntalaiset (n=1231)

50 %

51 %

0%

Täysin samaa mieltä 

10 %

20 %

9%

4% 2%

42 %

30 %

Jokseenkin samaa mieltä 

40 %

50 %

Jokseenkin eri mieltä 

60 %

70 %

2% 1 %

80 %

Täysin eri mieltä 

90 %

100 %

En osaa sanoa 


Etenkin  kuntalaiset  toivoisivat   palveluseteliä  laajempaan  käy5öön        

Kuntalaisille kerrottiin palvelusetelistä seuraavaa:

”Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan myöntämää sitoumusta korvata kuntalaisen käyttämien yksityisten terveyspalvelujen kustannukset osittain tai kokonaan. Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.”

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Palvelusetelijärjestelmää tulee hyödyntää nykyistä laajemmin

Kunnanvaltuutetut (n=1253)  

25 %

Kuntalaiset (n=1231)

45 %

18 %

41 %

0%

10 %

20 %

Täysin samaa mieltä  Jokseenkin eri mieltä  En osaa sanoa 

5 % 3% 13 %

38 %

30 %

40 %

50 %

60 %

7% 5%

70 %

80 %

90 %

Jokseenkin samaa mieltä  Täysin eri mieltä 

100 %


Kela-­‐korvausta  tulisi  terveyspalvelujen   käy5äjien  mielestä  nostaa        

Pitäisikö yksityisistä terveydenhuoltopalveluista maksettavaa Kelakorvausta mielestäsi muuttaa? (Kuntalaiset, n=1231)

7% Kela-korvauksen osuutta pitäisi nostaa

21 %

Kela-korvaus on nyt sopivalla tasolla 73 %

Kela-korvauksen osuutta pitäisi laskea


Terveyspalvelujen  käy5äjät  toivoisivat,  e5ä   Kela-­‐korvausjärjestelmä  olisi  laajempi        

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä? Kela-korvausjärjestelmää tulee laajentaa entisestään

Kunnanvaltuutetut (n=1253)  

27 %

32 %

Kuntalaiset (n=1231)

24 %

50 %

0%

10 %

Täysin samaa mieltä 

20 %

13 %

30 %

30 %

40 %

Jokseenkin samaa mieltä 

50 %

60 %

Jokseenkin eri mieltä 

9%

70 %

80 %

Täysin eri mieltä 

3%

90 %

5%

6%

100 %

En osaa sanoa 


Lähde:  Aula  Research  Oy:llä  keväällä  ja  syksyllä  2012  teetetyt  kyselytutkimukset  

     

 

   


Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa