__MAIN_TEXT__

Page 1

Vuosikertomus

2014


Sisällys

Taloustiedot

17

Hallituksen toimintakertomus

18

Tilinpäätös

22

Konsernin tuloslaskelma

22

Konsernin tase

23

Konsernin rahoituslaskelma

24

Toimitusjohtajan katsaus: Historiallisten hetkien vuosi

3

Emoyhtiön tuloslaskelma

25

Yhteenveto vuodesta 2014

4

Emoyhtiön tase

26

Konsernin avainluvut

5

Emoyhtiön rahoituslaskelma

27

Uuden Samlinkin rakentaminen on käynnistynyt

6

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

28

Haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi

8

Tuloslaskelman liitetiedot

29

Hallinto

9

Taseen liitetiedot

31

Samlinkin hallintoperiaatteet

10

Muut liitetiedot

35

Johtoryhmä

12

Allekirjoitukset

36

Hallitus

15

Tilintarkastuskertomus

37

2


Historiallisten hetkien vuosi ONNISTUMISET UUDEN VERKKOPANKKIALUSTAN KOKONAISUUDISTUKSESSA JA PERÄTI KAHDEN UUDEN KESKUSLUOTTOLAITOKSEN RAKENTAMISESSA TEKIVÄT VUODESTAMME HISTORIALLISEN.

Vuonna 2014 jatkoimme asiakkaidemme rakenteellisten muutosten tukemista. Säästöpankkien Keskuspankin aloitus sujui hyvin ja toisen rakentamamme keskusluottolaitoksen, Bonum Pankin toiminta alkoi helmikuussa 2015 yhtä onnistuneesti. Saimme uuden asiakkaan, kun Oma Säästöpankki aloitti toimintansa erillisenä pankkina Säästöpankkien yhteenliittymästä.

Uudistimme verkkopankkialustamme kokonaan.

Uudistimme verkkopankkialustamme kokonaan ja valtaosa asiakkaistamme otti käyttöönsä uudet henkilöasiakkaan verkkopankit. Toteutimme pankkiasiakkaillemme myös mobiilipalveluita ja uudenlaisia sähköisiä asiointikokonaisuuksia. Saavutimme taloudelliset tavoitteet ja tilauskantamme oli hyvä erityisesti asiakkaiden rakennemuutosprojektien vuoksi. Lokakuussa 2014 Samlink sai uuden toimitusjohtajan. Samalla käynnistyi visio- ja strategiatyö yhtiön kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja tulevaisuuden Samlinkin rakentamiseksi. Vuonna 2015 Samlinkia uudistetaan kol-

3

men kehitysohjelman: uudistuminen, tehokkuus ja tarjooma, vauhdittamana. Uudistamme toimintamallejamme ja organisaatiotamme sekä keskitymme ydinosaamiseemme. Keskitymme jatkossa tarjooman kehittämiseen ja kasvuun nimenomaan finanssitoimialan IT-kumppanina. Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilöstöämme menestyksekkäästä 20-vuotisjuhlavuodesta 2014.

Pentti Unkuri toimitusjohtaja


Yhteenveto vuodesta 2014 TALOUDELLISET TAVOITTEET SAAVUTETTIIN HYVÄLLÄ TILAUSKANNALLA JA HALLITSEMALLA KUSTANNUKSIA. ISOT JA TÄRKEÄT HANKKEET VIETIIN MAALIIN ONNISTUNEESTI. Keskusluottolaitosten (Bonum Pankki, Säästöpankkien Keskuspankki) rakentamiset olivat vuoden 2014 tärkeimmät hankkeet. Niihin sisältyi usean asiakkaan kanssa tehtävää, aikataulullisesti ja osaamistarpeiltaan kriittistä työtä, joka onnistui tavoitteiden mukaisesti. Myös pankkien sähköisten kanavien ratkaisuja kehitettiin ja uudistettiin merkittävästi. Samlinkin konsernirakenne muuttui, kun tytäryhtiö Samcom Oy fuusioitiin osaksi

Vuoden aikana käsiteltiin noin 1,3 miljardia tapahtumaa.

emoyhtiötä kesäkuussa 2014. Lokakuussa aloitti yhtiön uutena toimitusjohtajana DI Pentti Unkuri. Vuoden lopulla tehtiin strategiatyötä, jonka hallitus hyväksyi helmikuussa 2015. Osana strategian toimeenpanoa käynnistettiin keväällä 2015 yhtiön rakenteen uudistaminen, keskeisten toimintamallien kehittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Tuotantotoiminnan käytettävyys oli hyvällä tasolla vuoden aikana. Tuotantoympäristöjä ajanmukaistettiin ja vuoden aikana käsiteltiin noin 1,3 miljardia tapahtumaa. Vuonna 2014 uutisoitiin useita vakavia tietoturvahaavoittuvuuksia ja isoja tie4

toturvatapauksia maailmalta. Suomessa pankkihaittaohjelmien osalta tilanne oli aikaisempia vuosia rauhallisempi. Kehitimme edelleen tietoturvaratkaisujamme tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

SAMLINKIN OMISTAJAT Samlinkin omistajia ovat Aktia Pankki Oyj (22,56 %), Oma Säästöpankki Oy (15,45 %), POP Pankit (6,59 %), Posti Group Oyj (5,88 %), Svenska Handelsbanken Ab (7,53 %) ja Säästöpankkiryhmä (42 %).


Konsernin avainluvut LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA 100 100

80,5 80,5

81,8

89,8

93,8

LIIKEVOITTO, MILJ. EUROA

96,7 96,7

100 5

80 80

80 4

60 60

3 60

80,5

20 20

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

0 -1

50

1,6

2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ

47,1

44,6 39,7 35,6

40

4,2

600

38,8

500

30 20 10

495

515

525

439 384

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

Liikevaihto, milj. euroa

80,5

81,8

89,8

93,8

96,7

Liikevoitto, milj. euroa

2,1

-0,7

1,6

4,8

4,2

% liikevaihdosta

2,6

-0,8

1,8

5,1

4,4

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

2,1

-0,7

1,4

4,5

4,0

2,6

-0,9

1,6

4,8

4,1

Oman pääoman tuotto, %

20,1

-8,5

10,3

27,4

22,3

Sijoitetun pääoman tuotto, %

23,1

-6,2

7,6

18,6

16,5

% liikevaihdosta

400

Voitto/osake, euroa

300

Oma pääoma/osake, euroa

200

Omavaraisuusaste, % Investoinnit, milj. euroa

100

0

Keskusluottolaitosten rakentaminen Verkkopankkiuudistus Uusi toimitusjohtaja aloitti työnsä

-0,7

2010

OMAVARAISUUSASTE, %

96,7

93,8 4,8

81,8

2,1

2 40 1 20 0

40 40

0 0

89,8

AVAINTAPAHTUMAT 2014

0 2010

2011

2012

2013

2014

5

Henkilöstön määrä, keskimäärin

12,4

-5,92

7,93

22,5

19,56

63,30

79,13

74,96

89,52

98,75

39,7

44,6

35,6

38,8

47,1

4,1

4,7

6,0

2,9

2,8

384

439

495

515

525


Uuden Samlinkin rakentaminen on käynnistynyt KIIHDYTÄMME SAMLINKIN UUDISTUMISTA JA KESKITYMME OMAAN YDINOSAAMISEEMME – SUOMALAISEN FINANSSITOIMIALAN PALVELEMISEEN.

Helmikuussa 2015 vahvistettiin Samlinkin uusi strategia. Visiomme on Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi. Tavoitteemme on vahvistaa nykyisiä asiakkuuksiamme ja kasvaa finanssisektorin palveluntarjoana. Kasvuun tarvitaan vahvat juuret ja vankka osaaminen. Pidämme huolta kilpailukyvystämme oikealla tarjoomalla, toimimalla tehokkaasti

Finanssialan vahvin kotimainen IT-kumppani.

ja uudistumalla. Luotettavat, turvalliset, joustavat ja kustannustehokkaat palvelut ovat liiketoimintamme edellytys. Kehitämme tarjoomaamme ja toimintatapojamme. Edistämme finanssitoimialan digitalisaatiota ja hyödynnämme tulevaisuudessa yhä enemmän finanssitoiminnassa syntyvää tietoa. Saamme tuloksia aikaan yhteistyöllä ja olemme motivoituneita rakentamaan merkityksellistä ja modernia tulevaisuutta. Meillä yhdistyvät me-henki, luottamus ja sisukkuus. Haluamme olla finanssialan vahvin kotimainen IT-kumppani, joka on haluttu palveluntarjoaja, työnantaja ja yhteistyökumppani.

6

STRATEGIATYÖN OHJENUORAT Samlinkin strategiaa on tehty laajassa yhteistyössä. Kaikki elementit: missio, visio, strategiset tavoitteet ja painopisteet on uudistettu. Tavoitteena on ollut aikaansaada selkeä ja ymmärrettävä tavoitetila ja toimintasuunnitelma sinne pääsemiseksi. Muutosvauhti toimintaympäristössämme on viime vuosina kiihtynyt merkittävästi ja tämä tulee jatkumaan. Muutokset asiakkuuksissa, osaamisvaateissa ja toimintatavoissa haastavat Samlinkin vaihtamaan seuraavan vaihteen silmään.


VISIO Tietoa, tahtoa, tekniikkaa – Haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi

LUOTETTAVAT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT PALVELUT MENESTYMINEN ASIAKKAIDEN KANSSA

MEGATRENDIT KYKY INNOVOIDA JA UUSIUTUA

Maksamisen murros

OSAAVA, HYVINVOIVA JA MOTIVOITUNUT TYÖYHTEISÖ

Sääntely ja riskien hallinta Asiakaskokemus

UU

J O OM A TAR

DI S

TUMI N E

N

MARKKINAOSUUDEN KASVU JA ASIAKASKUNNAN LAAJENEMINEN

OK TEH K U U S

ARVOT

Sähköiset kanavat ja palvelut

Tietoturva Tiedolla johtaminen ja analytiikka

TULOKSIA YHTEISTYÖLLÄ

KEHITYKSEN LUOTSI POSITIIVINEN SYKE

ASIAKKAAN ARJEN KUMPPANI

MISSIO Samlink luo sekä kustannustehokkuutta että tukee liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä tietotekniikan avulla


Haluttuja finanssialan ratkaisuja asiakkaidemme menestykseksi LUOMME ASIAKKAILLEMME SEKÄ KUSTANNUSTEHOKKUUTTA ETTÄ TUEMME LIIKETOIMINNAN KASVUA JA KEHITTÄMISTÄ TIETOTEKNIIKAN AVULLA. Tuotamme vähittäispankkiasiakkaillemme kokonaisvaltaista palvelua, joka tukee pankin liiketoimintaa niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden palvelemisessa. Pankkitoimihenkilön työn tueksi toimitamme monipuoliset konttorijärjestelmät, työasemat ja vuorovaikutusvälineet, sekä sähköisen arkistoinnin palvelukokonaisuuden. Pankin asiakkailla on käytössään eri käyttäjäryhmille ja erilaisiin käyttötilanteisiin räätälöidyt ratkaisut helppokäyttöisestä verkkopankista mobiilipalveluihin. Olemme kumppani, joka ymmärtää finanssitoimialan liiketoiminnan tarpeet. Pystymme tukemaan kilpailuedun saavuttamista ja erottautumista innovatiivisten tietotekniikkaratkaisujen avulla. Asiakkaamme hyötyvät myös toisistaan: yhteinen kehittäminen luo

kustannustehokkuutta. Keskitymme jatkossa yhä voimakkaammin finanssisektorin asiakkuuksiin ja palveluiden kehittämiseen. Täydennämme omaa palveluvalikoimaamme yhteistyökumppaneidemme palveluilla. Asiakkaamme saa itselleen sopivimman kokonaisuuden käyttöönsä ja me huolehdimme arjen IT-asioista hänen puolestaan. Vankka kokemuksemme takaa asiakkaillemme luotettavat, nykyaikaiset ja turvalliset palvelut. Panostamme käyttöliittymäsuunnitteluun ja palvelumuotoiluun. Olemme mukana asiakkaidemme arjessa: oma Käyttäjän tuki -palvelumme toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä teknisessä ja sovellusneuvonnassa. Asiakkaamme arvostavat myös monipuolisia koulutuspalveluitamme. 8

TALOUSHALLINTOPALVELUMME Tytäryhtiömme Paikallispankkien PP-Laskenta Oy tuottaa kattavat taloushallinnon ulkoistuspalvelut kirjanpidosta tilinpäätökseen ja palkanlaskennasta viranomaisraportointiin. Vahvinta osaamisaluettamme ovat vähittäispankkien toimintaan liittyvät vaatimukset ja käytännöt. Seuraamme asiakkaidemme puolesta jatkuvasti toimialan kehitystä ja huolehdimme, että palvelumme vastaavat kehittyviä vaatimuksia.


Hallinto


Samlinkin hallintoperiaatteet SAMLINKISSA NOUDATETAAN LAKEJA JA SÄÄNNÖKSIÄ SEKÄ HYVÄÄ LIIKETOIMINTATAPAA. Samlinkissa noudatetaan lakeja ja säännöksiä sekä hyvää liiketoimintatapaa. Samlinkin hallitus vastaa, että yhtiössä toimitaan hyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. Hallitus huolehtii toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä ohjaa ja valvoo Samlinkin toimivaa johtoa. Hallitus myös hyväksyy Samlinkin pitkän aikavälin strategiset ta-

Samlinkissa pyritään havaitsemaan toiminnan riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

voitteet sekä suuremmat kehityshankkeet ja investoinnit. Yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan vastuulla on liiketoimintojen johtaminen hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ja muut hallituksen nimeämät jäsenet muodostavat Samlinkin johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa yhtiön strategian, liiketoimintasuunnitelmien ja kehityshankkeiden valmistelussa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Samlinkin sisäisestä tarkastuksesta vastaa KPMG Oy Ab. Tarkastus toteutetaan halli-

10

tuksen vahvistamien sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisestä tarkastuksesta raportoidaan sekä konsernijohdolle että hallitukselle. Ulkopuolisen tarkastuksen lisäksi Samlinkissa toteutetaan jatkuvaa yhtiön omaa sisäistä valvontaa. Samlinkissa pyritään havaitsemaan toiminnan riskit mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhtiössä on käytössä koko toiminnan kattava riskienhallintaprosessi, jossa arvioidaan strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja tukitoiminnan riskit. Prosessin avulla pyritään hahmottamaan riskien laajuus ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Tarvittavat toimenpidesuunnitelmat laaditaan näiden tietojen pohjalta.


SAMLINKIN HALLINTOELIMET

Yhtiökokous

Hallitus Sisäinen tarkastus Juridiikka

Toimitusjohtaja Taloushallinto

TYTÄRYHTIÖT

Samlinkin johtoryhmä Paikallispankkien PP-Laskenta Oy

Liiketoiminnan tukifunktiot

Liiketoimintayksiköt Project-IT Oy Asiakkaat ja palvelukehitys

51,5 prosenttia äänivallasta Asiantuntijapalvelut

Palveluliiketoiminta

Ratkaisuliiketoiminta

Taloushallintopalvelut 11

Henkilöstöja sisäiset palvelut


Johtoryhmä

Pentti Unkuri toimitusjohtaja s. 1961 diplomi-insinööri

Tarja Belov johtaja, Asiantuntijapalvelut s. 1958 filosofian maisteri

Maarit Kuuri lakimies ja johtoryhmän sihteeri s. 1962 varatuomari

Unkuri on toiminut Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana 6.10.2014 alkaen. Tätä ennen hän toimi tietohallintojohtajana OP-Pohjola osk:ssa ja Nets Oy:ssä 2011– 2014. Vuosina 1990–2011 Unkuri toimi Tieto-konsernissa sekä teknologia- että liiketoimintavastuullisissa johtotehtävissä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tätä ennen Unkuri on toiminut asiantuntijatehtävissä IBM:n palveluksessa.

Belov on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi johtajana Fidenta Oy:ssä 2002– 2008, kehityspäällikkönä Sonera Oyj:ssä 1998–2001 sekä eri tehtävissä TietoEnator Oyj:ssä.

Kuuri on toiminut Oy Samlink Ab:ssa lakimiehenä vuodesta 2010. Hän aloitti Samlinkissa tuotepäällikkönä vuonna 2009. Tätä ennen hän toimi Lammin Osuuspankin pankinjohtajana (2008) sekä Aktiv Hansa Oy:n toimitusjohtajana ja hallintojohtajana vuosina 2000–2007. Kuurilla on kokemusta myös erilaisista tehtävistä Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä ja Säästöpankkiryhmässä.

12


Johtoryhmä

Juha Leinonkoski johtaja, Ratkaisuliiketoiminta s. 1964 kauppatieteiden maisteri

Matti Rantala Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:n toimitusjohtaja s. 1961 kauppatieteiden maisteri, KLT

Pertti Simola johtaja, Palveluliiketoiminta ja toimitusjohtajan sijainen s. 1955 ekonomi

Leinonkoski on toiminut Oy Samlink Ab:n johtajana vuodesta 2012. Tätä ennen hän on toiminut Digia Oyj:ssä useissa tehtävissä, viimeisimpänä yhtiön johtoryhmässä nimikkeellä Senior Vice President. Lisäksi Leinonkoski on toiminut Samstock Oy:n toimitusjohtajana sekä Finansiumin ja Datiumin hallituksen puheenjohtajana.

Rantala on toiminut Paikallispankkien PPLaskenta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2010. Tätä ennen hän oli talousjohtajana Gt Trading Finland Oy:ssä 2009–2010 sekä liiketoimintajohtajana ja kansainvälisenä toimialapäällikkönä Visma Software Oy/As:ssä 2007–2008. Rantala on toiminut myös yrittäjänä sekä eri tehtävissä Pretax Oy:ssä.

Simola on toiminut Oy Samlink Ab:ssa johtajana vuodesta 2008. Tätä ennen hän toimi palvelujohtajana Elisa Oyj:ssä 2004–2008 ja johtajana Radiolinja Oy:ssä 2003–2004. Lisäksi hän on toiminut eri tehtävissä HPY/Elisa Oyj:ssä, Suomen Pankissa, Sp-Palvelu Oy:ssä, Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa ja Osuuspankkikeskuksessa.

13


Johtoryhmä

Matti Särkkinen talousjohtaja s. 1962 kauppatieteiden maisteri

Markus Tuominen johtava asiantuntija ja johtoryhmän henkilöstöedustaja s. 1971 yo-merkonomi

Särkkinen on toiminut Oy Samlink Ab:ssa talousjohtajana vuodesta 2007. Tätä ennen hän toimi Esy Oy:n (1.1.2006 alkaen TietoEnator Esy Oy) taloudesta ja hallinnosta vastaavana johtajana 1999–2006. Särkkinen on toiminut myös erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä Varma-Sammossa, Eläke-Sammossa sekä Vakuutusosakeyhtiö Sammossa.

Tuominen on toiminut sovellusasiantuntijan tehtävissä Oy Samlink Ab:ssa vuodesta 1997.

Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana toimi OTK Heikki Sirve 29.8.2014 asti ja DI Pentti Unkuri 6.10.2014 alkaen. 30.8.2014–5.10.2014 toimitusjohtajana toimi toimitusjohtajan sijainen ekonomi Pertti Simola.

14


Hallitus

Pasi Kämäri hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen 2009– s. 1959 kauppatieteiden maisteri, MBA, toimitusjohtaja, Säästöpankkiliitto osk

Juhani Strömberg hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen 2011– s. 1953 tekniikan tohtori, johtaja, Strategia ja kehitys, Posti Group Oyj

Anders Norrena hallituksen jäsen 2011– s. 1967 kauppatieteiden maisteri, talous- ja hallintojohtaja, Handelsbanken Suomi

15

Jarmo Partanen hallituksen jäsen 2009– s. 1956 filosofian maisteri, MBA, hallituksen puheenjohtaja, Oma Säästöpankki Oy


Hallitus

Jukka Rauhala hallituksen jäsen 2012– s. 1959 diplomi-insinööri, Managing Partner, Open Innovation Management Oy

Heikki Suutala hallituksen jäsen 2007– s. 1957 diplomi-insinööri, toimitusjohtaja, POP Pankkiliitto osk

Olli Sydänlammi hallituksen jäsen 2012– s. 1977 insinööri AMK, oikeustieteen maisteri, Head of Digital Banking, Metro Bank PLC

Magnus Weurlander hallituksen jäsen 2013s. 1964 kauppatieteiden maisteri, johtaja, Aktia Pankki Oyj

Varajäsenet Harri Mattinen Hannu Lanteri 21.3.2014 asti ja siitä alkaen Sanna Ahonen Heli Valanne Risto Sundqvist 21.3.2014 asti ja siitä alkaen Toivo Alarautalahti Jarmo Yli-Juuti Matti Saustila Sami Iltanen Ville Rissanen

16


Taloustiedot


Hallituksen toimintakertomus Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Konsernin liikevaihto oli vuonna 2014 96,7 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,1 prosenttia. Emoyhtiö Oy Samlink Ab:n liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 89,4 miljoonaa euroa (84,7 miljoonaa euroa v. 2013). Konsernin liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 4,8 miljoonaa euroa). Oy Samlink Ab:n vuoden 2014 liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 4,4 miljoonaa euroa). Konsernin taseen loppusumma vuonna 2014 oli 30,6 miljoonaa euroa (33,7 miljoonaa euroa) ja Oy Samlink Ab:n 28,3 miljoonaa

euroa (31,5 miljoonaa euroa). Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset muutokset KLL ja Case Aktia -hanke oli Samlinkin tärkein hanke vuonna 2014. Hankkeessa tehtiin töitä useassa yhtäaikaisessa projektissa tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Samlinkin asiakkaista hankkeessa ovat mukana Aktia Pankki Oyj, Bonum Pankki Oy/POP Pankki -ryhmä ja Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy/Säästöpankkiryhmä. Marraskuun ensimmäisenä päivänä toteutettiin Samlinkin historiassa merkittävä käyttöönotto, joka mahdollisti Säästöpankkien Keskuspankin toiminnan aloituksen säästö-

18

pankkien keskusluottolaitoksena. Elokuun alussa toteutettiin pienempi käyttöönotto, jossa Bonum Pankki Oy:stä tuli talletuspankki. Tämä käyttöönotto oli yksi tärkeä valmisteleva toimenpide, joka loi edellytykset sille, että Bonum Pankki Oy:stä tulee POP Pankkien keskusluottolaitos helmikuun alussa 2015. Vuoden aikana tehtiin myös töitä, jotka tähtäävät Aktia Pankki Oyj:n irtautumiseen Samlinkin järjestelmistä 2015. Hankkeen pääpaino vuoden 2014 lopussa oli töissä, joilla valmistellaan Bonum Pankki Oy:n toiminnan aloittaminen POP Pankkien keskusluottolaitoksena. Hanke päättyy maaliskuun 2015 loppuun. Vuoden 2014 aikana valmistui Samlinkin uusi verkkopankkipalvelu. Palvelu toteutettiin


2014 Konserni

2014 Emoyhtiö

2013 Konserni

2013 Emoyhtiö

2012 Konserni

2012 Emoyhtiö

Tunnuslukuja Liikevaihto, milj.euroa

96,7

89,4

93,8

84,7

89,8

80,6

Liikevoitto, milj.euroa

4,2

2,8

4,8

4,4

1,6

2,6

Liikevoitto, % liikevaihdosta

4,4

3,1

5,1

5,1

1,8

3,2

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

3,0

2,9

3,5

3,1

1,3

1,9

Oman pääoman tuotto (keskim. ROE), (%)

22,3

23,7

27,4

21,0

10,3

13,3

Omavaraisuusaste, (%)

47,1

49,8

38,8

41,2

35,6

38,0

uusimpia teknologioita hyödyntäen monipankkialustana, joka on helposti räätälöitävissä; jokainen Samlinkin asiakaspankki voi itse päättää, minkälaisen palvelun omille asiakkailleen tarjoaa. Palvelu toimii erilaisilla päätelaitteilla (kannettavalla tietokoneella, tablet-laitteella ja älypuhelimella). Samlinkin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Paikallispankkien PP-Laskenta Oy tarjoaa asiakkailleen taloushallinnon, riskienhallinnan ja palkanlaskennan palveluita. Vuoden 2014 aikana toiminnan kehittämisen painopisteet olivat: palkanlaskentapalvelun uuden toimintamallin tuotantoonotto, laatuprojektin jatkaminen (ISAE 3402 -kontrollien lisääminen) ja yleinen toiminnan tehokkuuden nosto.

Samlinkin toisen tytäryhtiön Project-IT Oy:n kannattava kasvu jatkui vuoden 2014 aikana. Project-IT Oy toimittaa projektinhallintapalveluita usealla eri toimialalla toimiville asiakkailleen. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Oy Samlink Ab:n tärkeimpänä tehtävänä on asiakaspankkien kilpailukyvyn tukeminen ja synergian luominen. Aktia Pankki Oyj on ilmoittanut siirtyvänsä uuteen peruspankkijärjestelmään ja toteuttavansa siirtymisen yhteisymmärryksessä nykyisen IT-toimittaja Samlinkin kanssa. Aktia Pankki Oyj:n, säästöpankkien ja POP Pankkien välisen työnjaon muuttuminen on tarkoittanut

19

Samlinkille merkittäviä järjestelmämuutostilauksia vuosien 2014 ja 2015 aikana. Aktian siirtyminen merkitsee Samlinkille myös liikevaihdon pienenemistä. Tähän muutokseen sopeutuminen on tärkeä osa uutta strategiaa, jonka hallitus käsittelee vuoden 2015 alussa. Sopeutuminen tullaan toteuttamaan vuoden 2015 aikana. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Konsernissa on käytössä riskienhallintaprosessi. Riskienhallintaan on määritelty ylimmän johdon hyväksymät periaatteet, riskit on tunnistettu ja arvioitu ja niiden hallintaan on luotu selkeät menettelytavat. Riskienhallintaprosessissa


arvioidaan konsernin toimintaan kohdistuvat strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja henkilöstöhallinnon riskit. Asiakkaiden välisten työnjakojen muutokset aiheuttanevat asiakastilausten määrän laskua nykyasiakkailta vuoden 2015 jälkeen. Ympäristöasiat Samlinkin toiminnassa suorat ympäristövaikutukset ovat melko vähäisiä. Yhtiö pyrkii suosimaan hankinnoissaan ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä materiaaleja, joista on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle. Jätteiden käsittelyssä ja lajittelussa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Käytöstä poistuvat laitteet ja materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti tietoturvallisuutta unohtamatta. Samlink edellyttää ympäristövastuullista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Konsernirakenne Oy Samlink Ab:lla on kaksi tytäryhtiötä: Paikallispankkien PP-Laskenta Oy ja ProjectIT Oy. Paikallispankkien PP-Laskenta Oy:stä omistusosuus on 100 prosenttia. Project-IT Oy:n äänivallasta Samlink omistaa 51,5 prosenttia. Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset konsernirakenteessa: Tytäryhtiö Samcom

Oy sulautui Oy Samlink Ab:hen 30.6.2014. Osakelajit Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A-sarja ja B-sarja. Jokainen A-osake tuottaa viisi (5) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muissa suhteissa B-sarjan osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet A-sarjan osakkeiden kanssa. Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia yhtiön tuloskehitykseen tai vakavaraisuuteen vaikuttavia tapahtumia. Oy Samlink Ab:n hallitus päätti 5.2.2015 pitämässään kokouksessa käynnistää yhtiössä yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut. Neuvotteluesitys annettiin henkilöstölle 18.2. Mahdolliset vähentämistoimet kohdistuvat enintään 85 henkilöön. Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.2014 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 484 353,98 2 598 942,51 4 647 810,18

Jakokelpoiset varat yhteensä 8 731 106,67

20

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että - tilikauden voitosta osinkona jaetaan 10,25 euroa/osake eli yhteensä 1 497 422,50 euroa - jätetään omaan pääomaan 7 233 684,17 euroa Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Johto ja tilintarkastajat Oy Samlink Ab:n yhtiökokous 21.3.2014 vahvisti yhtiön edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous valitsi hallitukseen kohdassa ”Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista” luetellut henkilöt. Oy Samlink Ab:n toimitusjohtajana toimi OTK Heikki Sirve 29.8.2014 asti ja DI Pentti Unkuri 6.10.2014 alkaen. 30.8.2014– 5.10.2014 toimitusjohtajana toimi toimitusjohtajan sijainen ekonomi Pertti Simola. Tilintarkastajina toimivat Jan Holmberg, KHT, ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Juha Tuomala, KHT.


Henkilöstöä koskevat tiedot Konsernin henkilöstön vaihtuvuus

Keskimääräinen henkilöstömäärä

2014

Samlink

447

Samcom PP-Laskenta

58

2013

2014

2012

339

334

100

91

58

55

Project IT

20

18

15

Yhteensä

525

515

495

7,9

Vaihtuvuus

Samlink-konsernin henkilöstön keski-ikä

2013

2014

2012

9,8

45

6,9

yli 30 vuotta

Konsernin henkilöstön jakautuminen ikäluokkiin 2013

2012

20-29 vuotta

6,6 %

30-34 vuotta

10,7 %

14,2 %

14,1 %

35-39 vuotta

19,7 %

19,4 %

16,5 %

40-44 vuotta

13,7 %

9,8 %

9,1 %

45-49 vuotta

10,9 %

14,8 %

16,7 %

50-54 vuotta

17,7 %

15,0 %

14,3 %

55-59 vuotta

11,5 %

12,0 %

13,2 %

yli 60 vuotta

9,2 %

6,8 %

6,0 %

8,0 %

44

2012

44

Konsernin maksetut palkat ja palkkiot, tuhatta euroa Palvelusvuodet Konsernin henkilöstö vuonna 2014

2014

2013

2014

2013

2012

30 760

29 898

28 524

8%

20–29 vuotta

Sukupuolijakauma 9%

10,1 % 10–19 vuotta

alle 5 vuotta 56 %

5–9 vuotta

13 %

14 %

Keskimääräinen palvelusaika vuonna 2014 oli 9,5 vuotta.

21

Miehiä 53 %

Naisia 47 %


Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

96 730 747,35

93 815 439,44

Liite 1.1

37 979,07

20 971,36

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

21 328 539,94

22 538 146,93

Liite 1.3

Henkilöstökulut

36 128 708,15

35 197 453,19

Liite 1.4

4 535 231,80

2 809 988,64

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

30 561 573,62

28 518 520,65

Liite 1.6

Kulut yhteensä

92 554 053,51

89 064 109,41

4 214 672,91

4 772 301,39

-238 516,82

-286 733,43

3 976 156,09

4 485 567,96

LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

3 976 156,09

4 485 567,96

Välittömät verot

-843 684,35

-1 113 052,06

Vähemmistöosuudet

-275 144,83

-85 185,56

TILIKAUDEN VOITTO

2 857 326,91

3 287 330,34

22

Liite 1.7

Liite 1.9


Konsernin tase 31.12.2014

31.12.2013

9 511 978,36 630 129,24 1,00

11 130 891,75 749 546,96 1,00

10 142 108,60

11 880 439,71

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus

21 932,00

23 820,00

Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

132 359,73 15 474 966,79 4 826 732,55

132 359,88 15 084 217,97 6 603 529,35

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

20 455 991,07

21 843 927,20

VASTAAVAA YHTEENSÄ

30 598 099,67

33 724 366,91

2 337 500,00 3 044 513,65 4 647 810,18 1 539 322,75 2 857 326,91

2 337 500,00 3 044 513,65 4 647 810,18 -239 790,34 3 287 330,34

14 426 473,49

13 077 363,83

378 402,18

191 531,87

16 651,51

0,00

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma

571 420,00 15 205 152,49

857 136,00 19 598 335,21

Vieras pääoma yhteensä

15 776 572,49

20 455 471,21

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

30 598 099,67

33 724 366,91

Liite 2.1 Liite 2.1

Liite 2.4 Liite 2.5

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET

Liite 2.6

23

Liite 2.7 Liite 2.8


Konsernin rahoituslaskelma 2014

2013

96 339 998,53

93 356 512,77

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut +

37 979,07

20 971,36

-90 719 202,04

-85 507 407,30

5 658 775,56

7 870 076,83

-238 516,82

-286 733,43

Maksetut välittömät verot -

-1 051 696,35

-1 113 052,06

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

4 368 562,39

6 470 291,34

4 368 562,39

6 470 291,34

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -

-2 796 900,69

-2 957 147,46

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-2 796 900,69

-2 957 147,46

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta +

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta + LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot + Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -

3 500 000,00

5 000 000,00

-5 000 000,00

-4 000 000,00

-285 716,00

-1 033 364,23

Maksetut osingot -

-1 562 742,50

-1 181 039,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-3 348 458,50

-1 214 403,23

Rahavarojen muutos

-1 776 796,80

2 298 740,65

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

6 603 529,35

4 304 788,70

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

4 826 732,55

6 603 529,35

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -

24


Emoyhtiön tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

89 405 666,57

84 699 248,75

Liite 1.1

37 979,07

7 394,81

Liite 1.2

Materiaalit ja palvelut

20 583 146,92

22 190 317,58

Liite 1.3

Henkilöstökulut

27 882 923,53

24 843 832,47

Liite 1.4

Poistot ja arvonalentumiset

3 841 184,49

2 085 554,90

Liite 1.5

Liiketoiminnan muut kulut

34 372 478,72

31 236 741,11

Liite 1.6

Kulut yhteensä

86 679 733,66

80 356 446,06

2 763 911,98

4 350 197,50

896 727,83

-908 672,87

3 660 639,81

3 441 524,63

-620 461,07

0,00

3 040 178,74

3 441 524,63

-441 236,23

-857 825,10

2 598 942,51

2 583 699,53

LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO

25

Liite 1.7

Liite 1.8

Liite 1.9


Emoyhtiön tase 31.12.2014

31.12.2013

8 958 351,03 584 536,74 1 097 254,86

9 918 408,33 479 404,02 2 696 682,37

Pysyvät vastaavat yhteensä

10 640 142,63

13 094 494,72

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset

14 823 934,95 2 885 888,18

14 475 843,24 3 974 033,01

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

17 709 823,13

18 449 876,25

VASTAAVAA YHTEENSÄ

28 349 965,76

31 544 370,97

2 337 500,00 3 044 513,65 4 647 810,18 1 484 353,98 2 598 942,51

2 337 500,00 3 044 513,65 4 647 810,18 398 076,95 2 583 699,53

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

14 113 120,32

13 011 600,31

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma

571 420,00 13 665 425,44

857 136,00 17 675 634,66

Vieras pääoma yhteensä

14 236 845,44

18 532 770,66

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

28 349 965,76

31 544 370,97

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä

Liite 2.2 Liite 2.2 Liite 2.3

Liite 2.5

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto

Liite 2.6

26

Liite 2.7 Liite 2.8


Emoyhtiön rahoituslaskelma 2014

2013

88 620 793,70

83 743 357,40

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut + Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut + Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot liiketoiminnasta Saadut korot liiketoiminnasta + Saadut osingot liiketoiminnasta +

37 979,07

7 394,81

-83 903 433,25

-78 638 839,79

4 755 339,52

5 111 912,42

-240 254,05

-291 526,74

1 396,30

3 892,44

1 135 585,58

814 951,78

-675 708,89

-772 155,72

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

4 976 358,46

4 867 074,18

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

4 976 358,46

4 867 074,18

-2 781 364,79

-2 877 636,66

Maksetut välittömät verot -

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -

0,00

1 500 000,00

-2 781 364,79

-1 377 636,66

Lainasaamisten takaisinmaksut + INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Maksetut osingot -

3 500 000,00

5 000 000,00

-5 000 000,00

-4 000 000,00

-285 716,00

-285 716,00

-1 497 422,50

-1 154 111,00

0,00

-830 000,00

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-3 283 138,50

-1 269 827,00

Rahavarojen muutos

-1 088 144,83

2 219 610,52

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

3 974 033,01

1 754 422,49

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

2 885 888,18

3 974 033,01

Maksettu konserniavustus

27


Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Samlink-konsernin tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu voimassa olevan kirjanpitolain sekä osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiön Oy Samlink Ab:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Tytäryhtiöinä on käsitelty yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta. Konsernilla ei ole osakkuusyhtiöitä. Konsernin sisäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut yhtiöt käsitellään tytäryhtiöinä siitä päivästä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryhtiöt siihen päivään saakka, kun määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

Arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetyn hankintamenon määräisenä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella Poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 4–10 vuotta Konserniliikearvo 5 vuotta Atk-laitteet 2–4 vuotta Koneet ja kalusto 3–5 vuotta Vuokralaitteet 2–4 vuotta Kehitysmenot 10 vuotta Kehitysohjelma NEXTin kehittämismeno poistetaan 10 vuodessa, koska pankkitoiminnassa käytettävien IT-järjestelmien käyttöikä on tyypillisesti pitkä ja NEXTinvestoinnin vaikutusajan katsotaan olevan vähintään 10 vuotta.

28

Vaihtuvat vastaavat Keskeneräinen vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon, joka sisältää muuttuvat kustannukset. Pitkäaikaiset projektit on tuloutettu luovutusperiaatteella. Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Yhtiön oma kehitystoiminta kirjataan vuosikuluksi kulujen syntymisvuonna lukuunottamatta NEXT-kehitysohjelmaan liittyviä kehitysmenoja, jotka aktivoidaan. Eläkekulut Eläkekulut on kirjattu suoriteperusteisesti eikä kattamatonta eläkevastuuta ole. Varaukset Varauksia on kirjattu vastaisista menoista, joiden toteutuminen on todennäköistä ja jotka kohdistuvat päättyneeseen tilikauteen. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräisiä eriä ei ole.


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2014

Konserni 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2014

Emoyhtiö 31.12.2013

Finanssisektori Sähköinen asiointi Yhteensä

92 760 966,42 3 969 780,93 96 730 747,35

89 233 008,74 4 582 430,70 93 815 439,44

87 442 277,19 1 963 389,38 89 405 666,57

84 699 248,75 0,00 84 699 248,75

Liikevaihto markkina-alueittain Suomi Yhteensä

96 730 747,35 96 730 747,35

93 815 439,44 93 815 439,44

89 405 666,57 89 405 666,57

84 699 248,75 84 699 248,75

37 979,07 37 979,07

20 971,36 20 971,36

37 979,07 37 979,07

7 394,81 7 394,81

1 888,00 1 888,00

24 392,25 24 392,25

0,00 0,00

0,00 0,00

Ulkopuolisilta ostetut palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä

21 326 651,94 21 328 539,94

22 513 754,68 22 538 146,93

20 583 146,92 20 583 146,92

22 190 317,58 22 190 317,58

1.4 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä

30 760 450,49 5 360 284,00 1 440 174,64 37 560 909,13 -1 432 200,98 36 128 708,15

29 897 926,41 5 106 723,58 1 471 203,47 36 475 853,46 -1 278 400,27 35 197 453,19

23 991 899,63 4 112 028,96 1 211 195,92 29 315 124,51 -1 432 200,98 27 882 923,53

21 419 703,71 3 579 644,26 1 122 884,77 26 122 232,74 -1 278 400,27 24 843 832,47

1.1 Liikevaihto toimialoittain:

1.2 Liiketoiminnan muut tuotot: Käyttöomaisuuden myyntivoitot Yhteensä 1.3 Materiaalit ja palvelut: lisenssien ostot Yhteensä

Tilikauden aikainen keskimääräinen henkilöstön määrä

525

515

447

339

Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastus Veroneuvonta Muut palvelut

65 670,81 6 200,00 10 182,40

51 363,53 19 782,47 0,00

51 946,35 6 200,00 10 182,40

37 389,65 19 782,47 0,00

Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat Hallituksen palkkiot

661 881,90 63 500,00

584 183,85 67 500,00

0,00 63 500,00

0,00 67 500,00

29


1 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni 31.12.2014

Konserni 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2014

Emoyhtiö 31.12.2013

1.5 Poistot ja arvonalennukset: Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä sekä arvonalentumiset

4 535 231,80

2 809 696,70

3 841 184,49

2 085 554,90

1.6 Liiketoiminnan muut kulut: Välitettävät palvelut Henkilöstöön kohdistuvat kulut Vuokrat Toimistokulut Muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Aktivoidut liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

1 477 911,33 1 702 036,04 9 489 680,94 3 225 088,72 15 725 028,21 31 619 745,24 -1 058 171,62 30 561 573,62

2 314 225,50 1 877 186,41 8 713 883,35 2 952 793,94 13 954 334,73 29 812 423,93 -1 293 903,27 28 518 520,66

6 889 322,98 1 426 831,48 9 101 956,17 2 401 077,51 15 611 462,20 35 430 650,34 -1 058 171,62 34 372 478,72

7 491 124,97 1 392 205,25 8 224 309,20 1 948 899,64 13 474 105,32 32 530 644,38 -1 293 903,27 31 236 741,11

0,00 1 146,18

0,00 1 364,50

1 134 678,80 906,78

813 872,28 1 079,50

0,00 901,45 0,00

0,00 6 584,47 0,00

499,63 896,67 0,00

515,03 3 377,41 1 435 990,35

240 564,45 -238 516,82

294 682,40 -286 733,43

240 254,05 896 727,83

291 526,74 -908 672,87

0,00 0,00

0,00 0,00

620 461,01 620 461,01

0,00 0,00

840 235,04

1 117 710,50

428 745,46

862 550,42

3 449,31

-4 658,44

12 490,77

-4 725,32

843 684,35

1 113 052,06

441 236,23

857 825,10

1.7 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot - Saman konsernin yrityksiltä - Muilta Arvonalentumiset pys.vast. sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut - Muille Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 1.8 Satunnaiset erät: Satunnaiset kulut/fuusiotappio Satunnaiset erät yhteensä 1.9 Välittömät verot: Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Verot edelliseltä tilikaudelta Välittömät verot yhteensä

30


2 Taseen liitetiedot 2.1 Konserni pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineettomat oikeudet

Konserniliikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

10 879 183,62

5 841 331,49

2 987 266,20

300 591,70

2 490 372,60

103 106,00

0,00

0,00

13 369 556,22

5 944 437,49

2 987 266,20

300 591,70

Kertyneet poistot 1.1.2014

1 710 245,92

4 944 383,62

1 940 170,17

282 681,55

Tilikauden poisto

3 134 228,32

475 754,01

593 453,28

8 956,38

Kertyneet poistot 31.12.2014

4 844 474,24

5 420 137,63

2 533 623,45

291 637,93

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

8 525 081,98

524 299,86

453 642,75

8 953,77

Hankintameno 1.1.2014 Lisäykset Hankintameno 31.12.2014

Hankintameno 1.1.2014 Lisäykset

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Koneet ja kalusto

20 008 373,01

7 647 477,75

2 593 478,60

249 305,16

0,00

-157 586,16

Hankintameno 31.12.2014

22 601 851,61

7 739 196,75

Kertyneet poistot 1.1.2014

8 877 481,26

6 897 930,79

0,00

-111 703,09

Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot 31.12.2014 Kirjanpitoarvo 31.12.2014

4 212 391,99

322 839,81

13 089 873,25

7 109 067,51

9 511 978,36

630 129,24

31


2 Taseen liitetiedot 2.2 Emoyhtiö pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot

Aineelliset hyödykkeet Aineettomat

Koneet ja kalusto

oikeudet Hankintameno 1.1.2014

10 879 183,62

5 884 892,46

2 490 372,60

117 439,57

424 330,81

0,00

0,00

-157 586,16

Hankintameno 31.12.2014

13 369 556,22

6 002 332,03

7 124 292,71

Kertyneet poistot 1.1.2014

1 710 245,92

5 135 421,83

6 378 144,04

0,00

0,00

-111 703,09

3 134 228,32

433 641,15

273 315,02

Kertyneet poistot 31.12.2014

4 844 474,24

5 569 062,98

6 539 755,97

Kirjanpitoarvo 31.12.2014

8 525 081,98

433 269,05

584 536,74

Lisäykset Vähennykset

Vähennysten kertyneet poistot Tilikauden poisto

Kehitysmenoina on aktivoitu uusiin tuotteisiin ja palveluihin liittyviä menoja. 2.3 Emoyhtiö sijoitukset Osakkeet konserniyritykset Hankintameno 1.1.2014

2 696 682,37

Tytäryhtiö fuusio 30.6.

-1 599 427,51

Hankintameno 31.12.2014

1 097 254,86

Emoyhtiön sijoitukset koostuvat tytäryhtiöiden osakkeista Konserniyritykset Konsernin omistusosuus-% Paikallispankkien PP-Laskenta Oy, Espoo Samcom Oy, Jyväskylä

100 % fuusioitu emoon 30.6.2014

Project-IT, Lohja

34 %

Tytäryhtiöt on yhdistelty konserniin.

32

( konsernilla on 51,5% äänivalta)

6 857 548,06


Konserni 31.12.2014

Konserni 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2014

Emoyhtiö 31.12.2013

132 359,88 132 359,88

132 359,88 132 359,88

0,00 0,00

0,00 0,00

2.5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset, muilta Myyntisaamiset, konsernilta Maksetut ennakkomaksut Muut saamiset Siirtosaamiset, muilta Siirtosaamiset, konsernilta Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

9 448 192,82 0,00 1 692 912,68 737 308,70 3 596 552,59 0,00 15 474 966,79

10 540 981,28 0,00 1 431 476,78 604 943,45 2 506 816,46 0,00 15 084 217,97

8 836 013,95 25 378,76 1 692 912,68 737 308,70 3 532 320,86 0,00 14 823 934,95

9 757 455,90 258 916,10 1 419 172,78 604 943,45 2 435 219,15 135,86 14 475 843,24

Saamiset yhteensä

15 607 326,67

15 216 577,85

14 823 934,95

14 475 843,24

Siirtosaamisten erät: Siirtosaamiset Konserniyhtiöltä Muut Ennakkomaksut Yhteensä

0,00 3 596 552,59 1 692 912,68 5 289 465,27

0,00 2 506 816,46 1 431 476,78 3 938 293,24

0,00 3 532 320,86 1 692 912,68 5 225 233,54

135,86 2 435 219,15 1 419 172,78 3 854 527,79

2.6 Oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma 31.12.

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto 31.12.

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

Sijoitetun vapaan opon rahasto 1.1. Sijoitetun vapaan opon rahasto 31.12.

4 647 810,18 4 647 810,18

4 647 810,18 4 647 810,18

4 647 810,18 4 647 810,18

4 647 810,18 4 647 810,18

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Osingonjako Project-IT korjauksia ed.tilikausien voittovaroihin Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. Tilikauden voitto/tappio

3 047 540,00 -1 497 422,50 -10 794,75

920 921,08 -1 154 111,00 -6 600,42

2 981 776,48 -1 497 422,50 0,00

1 552 187,95 -1 154 111,00 0,00

1 539 322,75 2 857 326,91

-239 790,34 3 287 330,34

1 484 353,98 2 598 942,51

398 076,95 2 583 699,53

14 426 473,49

13 077 363,83

14 113 120,32

13 011 600,31

9 044 459,84

7 695 350,18

8 731 106,67

7 629 586,66

Saamiset 2.4 Pitkäaikaiset saamiset Siirtosaamiset pitkäaikaiset muilta Siirtosaamiset pitkäaikaiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

Oma pääoma yhteensä Jakokelpoiset varat yhteensä

Yhtiöllä on kaksi osakelajia. A-osakkeita on 137 500 kappaletta ja B-osakkeita 8 590 kappaletta.

33


Konserni 31.12.2014

Konserni 31.12.2013

Emoyhtiö 31.12.2014

Emoyhtiö 31.12.2013

Vieras pääoma 2.7 Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta

571 420,00

857 136,00

571 420,00

857 136,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

571 420,00

857 136,00

571 420,00

857 136,00

2.8 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat muille 506 085,54

1 429 879,43

405 795,83

1 317 180,51

8 775 873,63

8 676 480,09

7 179 301,62

6 511 049,82

Muut lyhytaikaiset velat

2 137 477,32

4 206 304,58

2 031 950,28

3 916 800,12

Lainat rahoituslaitoksilta

3 785 716,00

5 285 671,11

3 785 716,00

5 285 716,00

Ostovelat

0,00

0,00

22 671,75

193 570,98

Siirtovelat

0,00

0,00

239 989,96

451 317,23

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

15 205 152,49

19 598 335,21

13 665 425,44

17 675 634,66

Vieras pääoma yhteensä

15 776 572,49

20 455 471,21

14 236 845,44

18 532 770,66

3 097 427,99

Ostovelat Siirtovelat

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

Siirtovelkojen merkittävimmät erät: 4 747 903,05

4 270 048,15

4 168 458,99

Muut palkka- ja sosiaalikulut

9 970,43

80 439,95

108,92

32 619,39

Tilityserät ja kulujaksotukset

4 018 000,15

4 325 991,99

3 010 733,71

3 381 002,44

Siirtovelat yhteensä

8 775 873,63

8 676 480,09

7 179 301,62

6 511 049,82

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen

34


Muut liitetiedot Konserni

Konserni

Emoyhtiö

Emoyhtiö

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

Vuokravakuustalletus

743 170,80

737 308,33

737 308,70

604 943,55

Omasta puolesta annetut vak. yht.

743 170,80

737 308,33

737 308,70

604 943,55

Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

316 807,39

494 666,97

248 366,60

408 464,95

12 kk myöhemmin maksettavat

461 408,64

359 081,26

371 179,38

284 386,44

Leasingvastuut yhteensä

778 216,03

853 748,23

619 545,98

692 851,39

3.1 Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut Omasta puolesta annetut vakuudet

Vastuusitoumukset ja vastuut Leasingvastuut

3.2 Muut vastuut Toimitilavuokravastuut 2 935 043,92

2 860 926,39

2 923 319,72

2 466 733,08

12 kk myöhemmin maksettavat

14 636 762,44

17 042 357,62

14 636 762,44

16 482 937,62

Toimitilavuokravastuut yhteensä

17 571 806,36

19 903 284,01

17 560 082,16

18 949 670,70

Seuraavan 12 kk aikana maksettavat

35


Allekirjoitukset Espoossa 5. päivänä maaliskuuta 2015

Hallitus

Pasi Kämäri puheenjohtaja

Anders Norrena

Jarmo Partanen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2015

Jukka Rauhala

Juhani Strömberg

Heikki Suutala

PricewaterhouseCoopers Oy KHT-Yhteisö

Olli Sydänlammi

Magnus Weurlander

Pentti Unkuri toimitusjohtaja

Juha Tuomala Jan Holmberg KHT KHT

36


Tilintarkastuskertomus OY SAMLINK AB:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Olemme tilintarkastaneet Oy Samlink Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.31.12.2014. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjan-

pidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintar-

37

kastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista


tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet Iausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa

38

olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 12. päivänä maaliskuuta 2015 PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö Juha Tuomala KHT

Jan Holmberg KHT


Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Espoo. Puhelin (09) 548 050. www.samlink.fi.

Profile for Kumppania Oy

Samlink | Vuosikertomus 2014  

Historiallisten hetkien vuosi. Onnistumiset uuden verkkopankkialustan kokonaisuudistuksessa ja peräti kahden uuden keskusluottolaitoksen rak...

Samlink | Vuosikertomus 2014  

Historiallisten hetkien vuosi. Onnistumiset uuden verkkopankkialustan kokonaisuudistuksessa ja peräti kahden uuden keskusluottolaitoksen rak...

Profile for kumppania
Advertisement