Page 1

Ă…rsredovisning

2012


Innehåll

Personal

17

Kunnande och utbildning som framgångsfaktorer

18

Personalen vill medverka i utvecklingen av Samlink

20

925-projektet gav verktyg för hanteringen av kontorsrutinerna

21

Utvecklingen av know-how främjar affärsutvecklingen

22

Samhällsansvar

23

Samlink – en ansvarsfull företagsmedborgare

24

Förvaltning

25

Samlinks förvaltningsprinciper

26

Ledningsgruppen

28

Styrelsen

31

Ekonomisk information

33

Verkställande direktörens översikt: Nya tjänster och kostnadseffektivitet 3

Styrelsens verksamhetsberättelse

34

Sammanfattning av år 2012

4

Bokslut

38

Koncernens nyckeltal

5

Koncernens resultaträkning

38

Tillförlitliga IT-lösningar för olika kunder

6

Koncernens balansräkning

39

Samlinks tjänster

7

Koncernens finansieringsanalys

40

Elektroniska kommunikationstjänster för energibolag

8

Moderbolagets resultaträkning

41

9

Det elektroniska skrivbordet används allmänt

Moderbolagets balansräkning

42

Tjänsteintegrationen är en framgångsfaktor

10

Moderbolagets finansieringsanalys

43

Framtiden

11

Bokslutsprinciper

44

Ett komplett tjänsteutbud

12

Noter till resultaträkningen

45

Att skapa synergifördelar för kunderna är vår mission

13

Noter till balansräkningen

47

Tjänster som garanterar en säker e-kommunikation

14

Övriga noter

51

Unikt servicepaket effektiviserar dokumenteringen

15

Underskrifter

52

Mobiltjänsten gör att bankrelationen är ständigt närvarande

16

Revisionsberättelse

53

2


Nya tjänster och kostnadseffektivitet FRAMGÅNGAR: KUNDBANKERNA INFÖRDE DET ELEKTRONISKA SKRIVBORDET, VI LANSERADE EN MOBILTJÄNST FÖR BANKERNA OCH UPPNÅDDE VÅRA TILLVÄXTMÅL FÖR E-KOMMUNIKATION.

År 2012 befäste vi utöver finansbranschen vår ställning som expert på IT-tjänster i energibranschen. Vi genomförde ett kostnadsbesparingsprogram som omfattade hela koncernen och utvecklade konceptet för övergången till nya programversioner. Genom organisationsändringar stärkte vi bolagets konkurrenskraft och leveranssäkerhet. Vår ambition är att påskynda förändringstakten. Eftersom marknaden förväntar sig att vi ständigt presterar nytt, förändras även behovet av know-how

Vi satsar på konkreta förbättringar i kundupplevelsen.

i bolaget. Projektet med att omstrukturera servicearkitekturen har pågått intensivt. Alla strukturella avgöranden har fattats och våra kunder har redan nu nytta av resultaten av projektet. Projektet fortsätter år 2013. Syftet med all vår verksamhet är att ge kunderna ett mervärde. Framöver kommer vi att satsa på konkreta förbättringar av kundupplevelsen. Vi tar fasta på kundresponsen för att alla delområden av servicen ska fungera. Osäkerheten i det allmänna ekonomiska läget fortsätter. Finland genomgår officiellt en recession, vilket naturligtvis påverkar kundkretsen och verksamheten samt de ekonomiska utsikterna och prognostiserbarheten. Omstruktureringen i såväl det finska närings-

3

livet som på finanssektorn accelererar. Förändringar har alltid många sidor. Som vi ser det öppnar förändringar möjligheter till framgång. Vi tror att den strategi vi har valt är den rätta och arbetar för att uppnå målen. Att ge kunderna ett mervärde, utveckla nya tjänster och överlag främja alla parters verksamhet är det genomgående rättesnöret. Jag vill rikta ett varmt tack till alla anställda, kunder, samarbetspartner och aktieägare för år 2012.

Heikki Sirve verkställande direktör


Sammanfattning av år 2012 TACK VARE GODA FÖRSÄLJNINGSSIFFROR OCH EN DISCIPLINERAD KOSTNADSKUR NÅDDE VI UPP TILL VÅRT EKONOMISKA MÅL. UNDER ÅRET DRIFTSATTES NYA, BETYDANDE TJÄNSTER. ANTALET ANSTÄLLDA ÖKADE FRÅN 461 TILL 516 PERSONER.

Förutom det elektroniska skrivbordet lanserade vi ett servicepaket som innehåller en elektronisk dokumenttjänst, signaturer och ett arkiv. Nätbanken för privatkunder i form av en mobiltjänst, den nya tjänsten för att ta emot och återställa betalningsmaterial, det nya gränssnittet i placeringssystemet, direktbetalningstjänsten samt de systemändringar som förutsattes av PCI DSS-standarden är exempel på andra viktiga nyheter år 2012. Bland de kundspecifika leveranserna kan nämnas Itella Abp:s konto för ärenden för företagskunder och sparbankernas tjänst Ekonomivakten. Affärsområdet för e-kommunikation ökade

Gränssnitt och servicekanaler för en smidig vardag.

fortsättningsvis i linje med målen. I serviceutvecklingen låg tonvikten på tjänster som bygger på ny teknologi. Utvecklingen fokuserar även framöver på snabba och smidiga rutiner och kunderna medverkar aktivt i utvecklingsprojekten. Produktionen fungerade 2012 med nästan 100 % tillgänglighet med undantag av störningar i nätbanken i april och december. Utvecklingen av Samlinks modell för övergången till nya programversioner har förbättrat kundkommunikationen och verksamhetens kvalitet. Säkerheten vid e-kommunikation och informationssäkerhetens nya skepnad – cybersäkerheten – var på tapeten år 2012. För oss har det redan länge varit en självklarhet att sörja för cybersäkerheten. Vi arbetar kontinuerligt med att hålla dataskyddet aktuellt. 4

Ett smidigt samarbete med myndigheter och övriga aktörer är i nyckelposition när det gäller att hålla sig à jour och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

SAMLINKS ÄGARE Samlink ägs av Aktia Bank Abp (22,56 %), sparbankerna (57,44 %), Handelsbanken (7,53 %), POP Bankerna (6,59 %) och Itella Abp (5,88 %). De tio största ägarna innehar ca 69 % och de återstående ägarna (63 st.) sammanlagt ca 31 % av aktierna i Samlink.


Koncernens nyckeltal OMSÄTTNING, MILJ. EURO

RÖRELSEVINST, MILJ. EURO 3,0

100

80,5

100 80

66,7

80 60

66,7

70,4

80,5

81,9 81,9

89,8 89,8

1,6

1,5

0,5

20 0

-0,7

0,0 2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012

46,2 41,8 66,7

39,7 80,5

2008

2009

2010

2011

2012

44,6 81,9

89,8

35,6

70,4

100 500 80 400

30 60

60 300

20 40

40 200

10 20

20 100

00

66,7 311

70,4 322

80,5 384

429 81,9

2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

5

2012

80,5

81,9

89,8

3,0

2,1

-0,7

1,6

% av omsättningen

2,7

4,2

2,6

-0,8

1,8

1,9

3,0

2,1

-0,7

1,4

2,8

4,2

2,6

-0,9

1,6

Räntabilitet på eget kapital, %

16,9

20,6

20,1

-8,5

10,3

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %

26,3

38,4

23,1

-6,2

7,6

Vinst/aktie, euro

9,10

12,10

12,40

-5,92

7,93

57,10

60,19

63,30

79,13

74,96

46,2

41,8

39,7

44,6

35,6

Investeringar, milj. euro

0,7

0,5

4,1

4,7

6,0

Antal anställda, genomsnitt

311

322

384

429

495

Soliditet, %

2008 2008

2011

70,4

Eget kapital/aktie, euro

0 2008 2008

2010

1,8

% av omsättningen 495 89,8

2009

66,7

Vinst före bokslutsdispositioner och skatter, milj. euro

ANTAL ANSTÄLLDA

2008

Rörelsevinst, milj. euro

Omsättning, milj.euro

2012

SOLIDITET, %

40 80

2,1 1,8

Inom elektronisk kommunikation nåddes tillväxtmålen Det elektroniska skrivbordet infördes   Mobiltjänsten lanserades

1,0

40 20

50 100

2,5 2,0

70,4

60 40

0

3,0

VIKTIGA HÄNDELSER 2012


Tillförlitliga IT-lösningar för olika kunder VÅR KÄRNKOMPETENS ÄR IT-TJÄNSTER FÖR FINANSBRANSCHEN, LÖSNINGAR FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH EKONOMIFÖRVALTNINGSTJÄNSTER.VÅRA TJÄNSTEPAKET BYGGER VI SOM STÖD FÖR KUNDERNAS AFFÄRSOMRÅDEN.

Vårt utbud omfattar alla IT-lösningar och IT-system som hänger nära samman med bankernas och fondbolagens kärnverksamhet. Vår gedigna erfarenhet av finansbranschen garanterar att våra kunder får tillförlitliga, moderna och säkra tjänster. Våra lösningar gör det möjligt att betjäna våra person- och företagskunder såväl på kontoret som på nätet. Till

Vi gör våra kunders vardag enkel.

kontoren levererar vi bl.a. mångsidiga kontorssystem, arbetsstationer, elektronisk arkivering och självbetjäningsautomater. Vår nättjänst inbegriper en nätbank för person- och företagskunder, en mobiltjänst och en webbplatstjänst. Vi gör våra kunders vardag enkel. Samlinks Service Desk fungerar som en central kontaktpunkt för kunderna i tekniska frågor och frågor som gäller tillämpningarna. Vi erbjuder våra kunder också mångsidiga utbildningstjänster. Vi producerar branschoberoende tjänster för

6

elektronisk kommunikation, portaler, näthandel samt integrations- och rapporteringslösningar. Tjänsterna för elektronisk kommunikation kan integreras också som en del av finanssektorns tjänsteurval. Vi erbjuder omfattande outsourcingtjänster för företag i finansbranschen såsom bokföring, reskontratjänster, myndighetsrapportering, löneräkning och stöd för riskhanteringen. Vi följer kontinuerligt utvecklingen i branschen och ser till att rapporteringspraxisen följer myndighetskraven.


Tjänster för energibranschen

Lånande Tjänster för dagliga ärenden

Bankförbindelsetjänster

Elektroniska kommunikationstjänster

Betalande Kontorsutrustning och telefontjänst

Placering och sparande

Integrationslösningar

Tjänster för finansbranschen Ekonomiförvaltningstjänster

Stödtjänster Post och utskrift

Löneräkning Myndighetstjänster

Bokföring

Säkerhet Försäljningsreskontra

Service Desk Utbildning

Intern redovisning

7

Kapitaltäckning och stöd för riskhanteringen

Elektroniska kommunikationstjänster och portaler

Nätbutiker

Samlinks produkter och tjänster

Flerkanaliga banktjänster

Rapporteringslösningar


Elektroniska kommunikationstjänster för energibolag SAMLINK HJÄLPER ENERGIBOLAG ATT UTVECKLA SIN KUNDBETJÄNING, ATT SKÖTA KUNDRELATIONERNA OCH ATT GÖRA DEN ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONEN ENKLARE OCH MERA FLEXIBEL.

Inom energibranschen görs kraftiga satsningar på elektroniska konsumenttjänster. Fungerande elektroniska kommunikationstjänster ger kostnadsbesparingar i kundbetjäningen, automatiserar serviceprocesserna och möjliggör en mera mångsidig kundtjänst. Kunderna vill att energitjänsterna alltid ska vara tillgängliga så moderna elektroniska kommunikationstjänster

Kunderna uppskattar vår erfarenhet och branschkunskap.

är en konkurrensfördel för energibolagen. Samlink har befäst sin ställning som leverantör av elektroniska kommunikationstjänster för energibranschen. De flesta projekt utvecklar kundbetjäningens verksamhetsprocesser, skötseln av kundrelationer och gör den elektroniska kommunikationen lättare och mera flexibel. Som bäst fungerar systemen helt självständigt och kombinerar data från olika aktörers system eller register. Med hjälp av integreringar möjliggörs bl.a. bankidentifiering, kontroll av kredituppgifter samt en koppling av adressuppgifter och elförbrukningsställen till varandra. När vi förenar vår kompetens inom

8

energibranschen och finansbranschen är vi en stark partner i utvecklingen av helt nya tjänster för att utveckla energibolagens affärsverksamhet. Våra tjänster gagnar såväl bolagens anställda som konsumenterna. Vårt störningsinformationssystem är ett modernt sätt att informera bolagens kundtjänst och slutkunderna om störningar i elnätet. Konsumtionsrapporteringen ger konsumenten en möjlighet att följa med sin elförbrukning med en timmes noggrannhet. Andra tjänster som är riktade särskilt till energibranschen är rapporteringsoch intranätslösningar.


Det elektroniska skrivbordet används allmänt DET ELEKTRONISKA SKRIVBORDET HAR UTVECKLATS I SAMARBETE MED FLERA BANKGRUPPER. KUNDERNA HAR SJÄLVA BESTÄMT UTVECKLINGSORDNINGEN ENLIGT SINA KRAV.

Det elektroniska skrivbordet togs i bruk i Samlinks kundbanker 2012 och det är ett webbläsarbaserat användargränssnitt med vilket man lätt kan använda olika banksystem och förena deras datainnehåll. De mest använda funktionerna och arbetspaketen gjordes först. Dessutom

Det elektroniska skrivbordet underlättar tjänstemannens arbete.

tog vi fram valda kundspecifika särdrag. Det elektroniska skrivbordet utvecklas med agila metoder vilket gör att nya egenskaper och funktioner snabbare får i produktion. Hur följer hur arbetet framskrider och responsen var tredje vecka så vi kan reagera snabbt på ändringsbehov. Gränssnittet stöder arbetsprocesserna och gör de praktiska rutinerna snabbare. Tjänstemännen får mera tid för kundbetjäningen och försäljningsarbetet. Den nya kundvyn samlar personkundens samtliga banktjänster i en vy.

9

Det elektroniska skrivbordet får 2013 många nya funktioner såsom kalkyleringstjänster, flera kontoöppningar och en kundvy för företagskunder. Byggandet av funktioner för kreditbeslutssystemet fortsätter. Kundresponsen på den agila utvecklingen har varit positiv. Det agila sättet ändrar praxisen och utmanar de olika aktörernas förändringsförmåga. Alla parter lär sig undervägs. Till exempel har vår kunskap om användbarhetstestning ökat tack vare byggandet av det elektroniska skrivbordet.


Tjänsteintegrationen är en framgångsfaktor ATT VI LYCKAS INTEGRERA TJÄNSTERNA ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT VI SKA KUNNA ERBJUDA VÅRA KUNDER ETT MERVÄRDE FÖR AFFÄRSRÖRELSEN.

Samlink strävar efter att vara den tjänsteintegratör som ger kunderna det största mervärdet. Att fördjupa integrationen av tjänsterna är ett av våra strategiska insatsområden år 2013. Vi vill skapa en livskraftig helhet av moduler och aktörer. De tjänster vi tillhandahåller kan produceras av oss eller av tredje parter. Vi säkerställer också ett

För våra kunder är vi den tjänsteintegratör som ger det största mervärdet.

smidigt samarbete med övriga intressegrupper, t.ex. myndigheter. Alla våra kunder har nytta av tjänsteintegrationen oberoende av bransch. I egenskap av tjänsteintegratör samlar vi samarbetspartner för att producera ett mervärde får våra kunder i form av produkter, tjänster eller arbetskraft. Utvecklingen av tjänsterna blir allt snabbare och vi säkerställer de bästa alternativen för kunderna. Eftersom samarbete inleds redan i ett tidigt skede av tjänsteutvecklingen underlättas integrationen och riskhanteringen. För finansbranschen har integrationer tillsvidare gjorts främst mellan egenproduce-

10

rade system. Efterfrågan på partnerskapslösningar växer. Ett bra exempel på ett lyckat integrationsprojekt är tjänsten Ekonomivakten, som Sparbankerna lanserade år 2012. Sparbankens Ekonomivakt är ett verktyg för hanteringen, planeringen och uppföljningen av den privata ekonomin och den tillhandahålls i nätbanken. Ekonomivakten ger konsumenten en bra överblick av vart pengarna går. På samma gång får han eller hon en budget för de följande månaderna. Ekonomivakten är en avgiftsfri och användarvänlig tjänst för hanteringen av pengarna.


Framtiden


Komplett servicekedja SAMLINKS STARKA KUNDLÖFTE INNEBÄR ATT KUNDERNA OCH DET MERVÄRDE VI PRODUCERAR FÖR DEM LYFTS FRAM I ALL VÅR VERKSAMHET.

Kundlöftet styr våra dagliga val.Vi sätter upp ett högt mål som beskriver företagets strategiska avsikter. Allt det vi gör ska syfta till att producera ett mervärde för kunderna och stärka elementen i kundservicen. Att vi håller vad vi lovar och bidrar till en bekymmersfri vardag är kärnan i vårt kundlöfte. Vi är övertygade om att det är de små tingen som avgör. Det kommer att ta ett tag innan vi kan infria hela löftet, men vi är redo att möta utmaningen. Samarbetet med kunderna intensifieras, vilket ökar transparensen och förbättrar förutsätt-

Transparens, flexibilitet och partnerskap i vardagen.

ningarna att reagera snabbt på kundresponsen. Kunderna kan enkelt följa effekterna av sin respons. Samarbetsmodellerna har konstruerats i samarbete med kunderna. På det sättet kan vi säkerställa att det uppkommer ett mervärde för alla parter. Förbättringsåtgärder är att vänta även i kommunikationen på beslutsfattarnivå och i sätten för att öka aktiviteten i samarbetsmodellerna. Tjänsteintegration är en viktig del av vårt löfte. Vårt sortiment kommer att utökas med nya modulära tjänster. Genom att involvera fler samarbetspartner kan vi snabbare och på bredare front producera nytt mervärde för kunderna. I framtiden kommer modulära lösningar att ha effekter även på prissättningen, avtalen och verksamhetsmodellerna.

12

AGILA METODER FÖRDJUPAR KUNDRELATIONEN Kundlöftet innebär också att kunden är närvarande och intar en aktiv roll i styrningen av utvecklingsarbetet. Agila metoder förutsätter större engagemang av kunden. Kunden satsar nämligen egen tid på att analysera och styra utvecklingsarbetet för att själv få ut så mycket som möjligt av resultatet i ett senare skede. Detta är endast möjligt om kunden på nära håll följer med hur arbetet fortskrider. Avslutningsvis medverkar kunden i beslutsfattandet när projektet har genomförts och resultaten nått önskad nivå.


Att skapa synergifördelar för kunderna är vår mission SAMLINK STÄRKER ALLTJÄMT SIN ROLL SOM TJÄNSTEINTEGRATÖR. VÅR AMBITION ÄR ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN HOS VÅRA PRODUKTER.

En kontinuerlig förbättring av de tjänster som tillhandahålls kunderna är utgångspunkten för Samlinks strategi. Vi vill också växa som leverantör av system och tjänster för e-kommunikation oberoende av kundens bransch. Vi söker synergimöjligheter med finansbranschen, även när det gäller elektronisk hantering av olika ärenden, med sikte på att befästa vår position som ICT-expertföretag. Nya tjänsteområden tas upp i sortimentet i

Förnyelser ger kunderna större flexibilitet.

nära samarbete med kunderna. Vi förbättrar vårt tjänsteutbud både genom vår egen produktutveckling och genom att dra fördel av partnerskap. Know-how inom integration och nya ICT-arkitekturer bäddar för en flexibel utveckling av tjänsterna. Nya lösningar för tjänstekanaler och produkter för åtkomstkontroll ökar modifierbarheten och möjligheterna till kundanpassning. I år fortsätter vi genomförandet av kostnadsbesparingsprogrammet och slutför de pågående arkitekturändringarna. Vi stärker vår know-how för att kunna svara på morgondagens behov.

13

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SNABB FÖRNYELSE Bara sådana företag som har förmåga att förnya sig kan skapa en tillräckligt stor kundnytta och trygga arbetsplatserna. Vi satsar på att snabba upp de processer som förändrar arbetssätten och utvecklar tjänsterna och kompetensen. Omvandlingen konkretiseras i sex strategiska åtgärdsprogram som har som mål att förbättra kundserviceupplevelsen och stärka den ekonomiska konkurrenskraften.


Tjänster som garanterar en säker e-kommunikation FUNGERANDE LÖSNINGAR FÖR ÅTKOMSTKONTROLL OCH IDENTIFIERING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR INTEGRATIONEN AV TJÄNSTER.

Säkerheten är en kritisk faktor särskilt i tjänsterna i finansbranschen, men Samlinks know-how inom informationssäkerhet står givetvis till alla kunders förfogande oberoende av bransch. Åtkomstkontrollen och identifieringen omfattar fyra nivåer: hantering av förbindelser och utrustning, identifiering av användare, åtkomstkontroll samt administration av befogenheter. Eftersom vi tillhandahål-

Kundens identitet skyddas genom hela servicekedjan.

ler tjänster på samtliga nivåer kan vi bygga upp identifieringslösningar som lämpar sig både för personalen i kundföretaget och för slutanvändarna av tjänsterna. Förtroendenätverk där medlemmarna knyts samman av tekniska specifikationer och avtal är grunden till säker e-kommunikation. Tjänsterna kan anlitas tryggt över organisationsgränserna i en miljö med flera aktörer och tekniker. I förtroendenätverket förmedlas kundens identifieringsuppgifter säkert mellan två tjänsteleverantörer. Integrationsgränssnitten ökar ständigt. Våra tjänster för åtkomstkontroll gör det möjligt att

14

genom stark identifiering anlita tjänsterna utifrån externa datanät. Åtkomstkontrollen kontrollerar användarens behörigheter och definierar styrkan på identifieringen med utgångspunkt i terminalen och ingångsnätet. Samlinks lösningar för åtkomstkontroll och identifiering innehåller en funktion för engångsinloggning som gör det möjligt att anlita flera av Samlinks eller tredje parters tjänster med en identifiering. Engångsinloggning minskar risken för att lösenord plockas upp av obehöriga, minskar administrationskostnaderna och koncentrerar hanteringen av lösenord.


Unikt tjänstepaket effektiviserar dokumenteringen VI HAR SOM ETT AV DE FÖRSTA FÖRETAGEN I FINLAND LANSERAT EN TJÄNST FÖR ELEKTRONISK ARKIVERING SOM OMFATTAR DOKUMENT, SIGNATURER OCH ARKIVERING.

I bankerna inverkar en papperslös vardag på många processer, särskilt när det gäller att underteckna och arkivera avtal. Med Samlinks nya tjänstepaket kan kundföretagen effektivera dokumenthanteringen. Dokumenttjänsten omfattar en uppsättning avtals- och dokumentmallar som behövs vid kundbetjäningen. Dokumenten visas elektroniskt. Kunden kan godkänna alla dokument

Elektronisk arkivering sparar arbetstid och arkivutrymme.

med bara en signatur som är likvärdig med en traditionell underskrift som görs med penna på papper. Avtal undertecknas alltid i tjänstemannens närvaro och först efter att kunden har identifierats. Dokumenten finns tillgängliga i arkivet i kundens nätbank så att han eller hon när som helst kan ta fram dem på nytt. Tjänstemannens arbete underlättas eftersom den senaste versionen av alla bilagor alltid finns i systemet. En banktjänsteman kan också skanna fristående dokument och lägga in dem i kundens nätbank. Ett minskat behov av utskrivning och fysisk arkivering sparar

15

arbetstid och arkivutrymme. Arbetet med att utveckla arkivfunktionerna fortsätter och kommer även att inkludera avtal som ingås i nätbanken. Likaså kan dokument överföras från arkivet till kunden för underskrift. Då görs underskriften som en elektronisk signatur med hjälp av identifierings- och bekräftelsefunktionerna i nätbanken. Den elektroniska tjänsten för dokument, signaturer och arkivering består av moduler som även kan beställas och levereras som fristående tjänster.


Mobiltjänsten gör att bankrelationen är ständigt närvarande BANKERNAS MOBILTJÄNST ÄR INNOVATIV OCH DYNAMISK. DEN SER BRA UT, FUNGERAR BRA OCH ÄR ENKEL OCH BEHÄNDIG ATT ANVÄNDA.

Den nya mobiltjänsten är en flerbankslösning som har utvecklats kostnadseffektivt. Förutom den gemensamma plattformen kan bankerna välja önskade funktioner till tjänsten. På det sättet kan den mobila banken anpassas till respektive banks övriga tjänster. I framtiden kan samma plattform utökas smidigt med nya tjänster. Tjänsten bygger på senaste teknik. Den är mycket lätt att använda och bjuder därför kun-

Bankärendena konkurrerar om konsumentens mobila tid.

derna på en positiv upplevelse. I den mobila banken kan man integrera tjänster för såväl privatkunder som företag, och därför blir den ett naturligt verktyg för de dagliga rutinerna. Att banktjänsterna kan nås över flera kanaler är en faktor som styr konsumenternas val av bank i framtiden. Bankerna förväntas ha bra elektroniska tjänster som stöd för basbankrörelsen. Våra kundbanker är bland de banker som har den bästa kundservicen i Finland, och därför måste också mobiltjänsten motsvara den höga standarden. Nuförtiden kan konsumenterna spara tid genom att hantera bankaffärerna flexibelt oberoende av tid och rum – på den mobila

16

tiden, så att säga. Mobiltjänsten omfattar de viktigaste basfunktionerna för bankärenden liksom tjänster som utnyttjar geografiska data. En del av funktionerna är bekanta från nätbanken, men också funktioner som är speciellt avsedda för mobilkanaler ingår. Utvecklingsarbetet pågår aktivt i samarbete med kunderna. Mobiltjänsten är lätt att ta i bruk även för nya kunder, eftersom den enkelt kan kopplas till olika varumärken. Till tjänstens basegenskaper hör att den kan modifieras per bankgrupp.


Personal


Kunnande och utbildning som framgångsfaktorer VÅRT KUNNANDE SKA MOTSVARA KUNDERNAS FÖRÄNDERLIGA BEHOV. REKRYTERING OCH KONTINUERLIG UTBILDNING SER TILL ATT VÅRT KUNNANDE ÄR AKTUELLT. År 2012 passerade Samlink milstolpen på 500 personer. Personalen ökade särskilt på vårt verksamhetsställe i Jyväskylä som under året rekryterade också nya nyckelpersoner. Dessutom förändrades organisationen strukturellt i en mera dynamisk riktning. Förändringen stöder affärsmålen och möjliggör ett intimare samarbete över organisationsgränserna. Samlinks 18-årsdag firades i slutet av augusti. Våra chefscoachningsprogram som gett

Nytt kunnande och färskt perspektiv.

gott resultat fortsatte. Dessutom utbildades personalen kring den nya försäljningsprocessen och den preciserade modellen för hantering av kundrelationer. Utbildningen stödde målet att förstärka kunskapen om kundrelationer. Vi har omsorg om personalens kunnande. Våra anställda använder i genomsnitt fyra utbildningsdagar per år för att upprätthålla och utvidga sin yrkesskicklighet. Utbildningen täcker ett brett spektrum. Vi använder färdiga köpta utbildningar eller för Samlink skräddarsydda utbildningar, vårt interna utbildningsutbud och vi lär oss också av varandra.

18

GRUNDLIG INTRODUKTION En god introduktion är en väsentlig del av personalutvecklingen. Redan i rekryteringsskedet får nya anställda ett informationspaket att studera. Alla får en introduktion som går igenom bolagets alla affärsområden och centrala verksamhet. För introduktionen används tid på alla verksamhetsställen. Den respons vi fått uppmuntrar oss att fortsätta på den valda vägen.


TJÄNSTEÅR

DET GENOMSNITTLIGA PERSONALFÖRDELNINGEN

över 30 år

15 %

10–19 år

56 %

5–9 år

3% Samcom

20–29 år

under 5 år

Project-IT

5%

13 %

18 %

PP-Redovisning

Samlink 68 %

11 %

19

KÖNSFÖRDELNING

11 %

Män 54 %

Kvinnor 46 %


Personalen vill medverka i utvecklingen av Samlink FÖRNYELSER GENOMFÖRS OCH ORGANISATIONSKULTUREN STÄRKS GENOM TÄTT SAMARBETE.

Samlinks etiska värdegrund är ständigt aktuell och tillämpas på djupet i vars och ens arbetsuppgifter. Arbetet och satsningarna har gett resultat och enligt personalenkäten år 2012 känner 90 procent av medarbetarna till våra värden: Kundens partner i vardagen, Föregångare i utvecklingen och Positiv energi.

90 procent av Samlinks anställda känner till bolagets värden.

År 2012 deltog nästan alla koncernanställda på workshopar som behandlade värdena. Workshoparna genomfördes på ett kreativt sätt där deltagarna skapade konkreta målningar av innehållet i den etiska värdegrunden. Målningarna påminner oss om värdena varje dag på väggarna i våra lokaler. Växelverkan mellan personalens representanter och HR är kontinuerlig och samarbetet tämligen intensivt. Att personalen medverkar i interna utvecklingsprojekt och är med om att ta fram idéer för hur förbättringar ska omsättas i praktiken

20

är viktigt för personalens engagemang och en snabb implementering av förnyelser. År 2012 övade vi oss i hur man ger och tar emot respons. Transparensen har ökats bland annat genom praxisen med ledningens paneler. Större uppmärksamhet fästs vid den interna kommunikationen för att alla anställda ska ha jämlika möjligheter att få viktig information som rör bolaget och det egna arbetet. Samarbete görs på flera olika sätt och nivåer. Till exempel arbetshälsodagen planeras och anordnas av representanter för personalen i samarbete med HR.


925-projektet gav verktyg för hanteringen av kontorsrutinerna 925-PROJEKTET SYFTADE TILL ATT OMSTRUKTURERA ARBETSVECKAN. PÅ SAMLINK VAR EFFEKTIVISERINGEN AV MÖTESPRAXISEN DEN STÖRSTA FÖRBÄTTRINGEN. I fjol deltog vi i projektet 925-redesigning the work week. Samarbetsprojektet, som omfattade flera företag och organisationer, tog fram nya aspekter på arbetsveckans utformning. IT-medarbetarnas vardag undersöktes på gräsrotsnivå och man sökte nya sätt att utföra och organisera arbetet. Projektet ingick i programmet Helsinki Design Capital 2012.

Konkreta, praktiska tips för hur man bäst disponerar sin tid.

I och med 925-projektet blev olika sätt att utföra arbetsuppgifterna, disponeringen av tiden, mötespraxisen och vars och ens möjligheter att påverka planeringen av arbetsveckan allmänna samtalsämnen. Information om fungerande förfaringssätt spreds till hela organisationen. Men det krävs personliga beslut för att tipsen också ska omsättas i praktiken. Responsen har varit uppmuntrande eftersom de praktiska tipsen rör sig på ett tillräckligt konkret plan; det sänker tröskeln för att pröva på nya sätt. Nu har vi fått mer spänst i våra möten. Tiden disponeras effektivare och riktlinjer har utar-

21

betats för hur man förbereder sig för ett möte. Uppmärksamhet har också fästs vid användningen av e-post och verktyg för prioritering. De rutiner som vi testat i projektet är bra teman även i framtiden allteftersom nya arbetssätt ett efter ett hittar sin plats i vår vardag. 925-projektet väckte intresse på det lokala och nationella planet och till och med globalt, och var en värdefull erfarenhet för vårt bolag. Vi fortsätter att arbeta med 925-teman: när arbetsveckan är väl organiserad och de anställda är bra på självledning är det lättare att genomföra förnyelser.


Utvecklingen av know-how främjar affärsutvecklingen SAMLINKS KNOW-HOW ÄR GRUNDVALEN FÖR FRAMGÅNGEN OCH BOLAGETS VIKTIGASTE RESURS. VI UTVECKLAR VÅR KNOW-HOW GENOM SAMARBETE, UTBILDNING OCH REKRYTERING.

Samlinks know-how utvecklas systematiskt och förutseende i syfte att säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft. De behov som växer fram i affärsverksamheten styr utvecklingsåtgärderna. Behoven av know-how kartläggs och följs upp kontinuerligt. På det sättet kan vi reagera tillräckligt snabbt, då ny kunskap inte kan byggas upp på ett ögonblick. För våra kunder innebär vår know-how dynamiska och

Samlinks medarbetare utbildar sig fyra dagar per år.

innovativa tjänster. Vi arbetar inte för intet enligt vårt värde om att vara Föregångare i utvecklingen. Vi gör stora satsningar på utbildning. De anställda erbjuds olika karriärs- och utvecklingsstigar för att var och en ska kunna främja sin egen kompetensutveckling. Samlinks medarbetare använder fyra arbetsdagar i snitt per år för utbildning. Tillräcklig inskolning och kontinuerlig inlärning i och vid sidan av arbetet gör arbetet intressant och belönande. På senare tid har vi främst rekryterat erfarna projektchefer samt experter på testning och på nya tekniker – stenhårda kodare.

22

Ledarskapet spelar en avgörande roll för framgången. År 2012 fortsatte vi med chefsträningsprogrammet och är mycket belåtna med utfallet av det. I vår verksamhetsmiljö ökar kraven särskilt på färdigheter i kompetensledning och hantering av omstruktureringar. Samlinks know-how har utökats och omstrukturerats, men även den fysiska arbetsmiljön har setts över. Under året introducerade vi nya arbetsformer, teamlokaler och verktyg för växelverkan. Vårt eget metodutvecklingsteam stödjer tillämpningen av agila metoder.


Samh채llsansvar


Samlink – en ansvarsfull företagsmedborgare BANKSYSTEM OCH TJÄNSTER FÖR E-KOMMUNIKATION ÄR VIKTIGA FÖR SAMHÄLLET.

Vår affärsverksamhet går ut på att producera pålitliga och säkra datasystem. Våra system är moderna och förenliga med de krav som ställs av finsk lagstiftning och EU. I vår verksamhet accentueras säkerheten. Vi samarbetar bl.a. med Finansinspektionen, Försörjningsberedskapscentralen, Kommunikationsverket och Centralkriminalpolisen. Pålitliga och fungerande banksystem och e-tjänster är av största vikt för att samhället ska fungera smidigt. Vid störningar och exceptionella situatio-

Vi satsar på know-how, jämlikhet och arbetstrivsel.

ner handlar vi enligt en fastställd process. För eventuella serviceavbrott har vi heltäckande kontinuitets- och beredskapsplaner som gör att vi kan minimera olägenheterna för kunderna. Samlink är en rättvis arbetsgivare. Vi satsar på know-how, jämlikhet och arbetstrivsel. Förutom samarbetet med läroinrättningar erbjuder vi studerande möjlighet till praktik, sommarjobb och examensarbeten. Våra donationer går till organisationer som främjar barns och ungdomars välbefinnande. I våra inköp gynnas miljövänliga och återvinnbara material, och i våra lokaler iakttas fastighetersspecifika energibesparingsprogram.

24

E-TJÄNSTER ÄR EN EKOLOGISK GÄRNING Genom våra tjänster minskar vi indirekt behovet av fysiskt uträttade bankärenden och förbrukningen av papper. Våra nya tjänster, som t.ex. den elektroniska tjänsten för dokument, signaturer och arkivering, minskar avsevärt behovet av utskrifter och arkivutrymme. Fungerande, pålitliga och säkra tjänster för e-kommunikation gör att konsumenterna kan leva ett grönare liv.


Ledningen


Samlinks förvaltningsprinciper PÅ SAMLINK IAKTTAR VI LAGAR OCH FÖRESKRIFTER SAMT GOD AFFÄRSSED.

Samlinks styrelse ansvarar för att bolagets verksamhet är förenlig med goda förvaltningsprinciper. Styrelsen organiserar verksamheten på tillbörligt sätt samt styr och övervakar Samlinks operativa ledning. Styrelsen godkänner också Samlinks strategiska mål på lång sikt, liksom större utvecklingsprojekt och investeringar. Styrelsen utnämner en verkställande direktör som

KPMG Oy Ab:s revision kompletteras av Samlinks egna funktioner för kontinuerlig intern kontroll.

ansvarar för den operativa affärs­ verksamheten. Verkställande direktören leder affärsfunktionerna i enlighet med förvaltningsstadgan och styrelsens anvisningar. Samlinks ledningsgrupp består av verkställande direktören och medlemmar utnämnda av styrelsen. Ledningsgruppen bistår verkställande direktören bland annat vid beredningen av bolagets strategi, affärsplaner och utvecklingsprojekt.

Intern kontroll och riskhantering KPMG Oy Ab har hand om den interna revisionen på Samlink. Den interna revisionen utförs i enlighet med en anvisning och en årsplan för intern revision, vilka har

26

fastställts av styrelsen. Resultaten från den interna revisionen rapporteras både till koncernledningen och till styrelsen. KPMG Oy Ab:s revision kompletteras av Samlinks egna funktioner för kontinuerlig intern kontroll. Samlink strävar efter att upptäcka risker i verksamheten i ett så tidigt skede som möjligt. Bolaget följer en riskhanteringsprocess som täcker hela verksamheten. I denna bedöms de strategiska, operativa och ekonomiska riskerna samt riskerna i anknytning till supportverksamheten. Processen hjälper oss att få grepp om riskernas omfattning och om sannolikheten för att de kommer att realiseras. Utifrån dessa uppgifter utarbetas nödvändiga åtgärdsplaner.


SAMLINKS FÖRVALTNINGSORGAN

Bolagsstämman

Juridik

Styrelsen Intern revision

Verkställande direktören

Utveckling Ekonomiförvaltning

DOTTERBOLAGEN

Samlinks ledningsgrupp Lokalbankernas PPRedovisning Ab

Project-IT Ab

Affärsverksamhetens stödfunktioner

Affärsenheterna

Samcom Ab

Kunder och tjänsteutveckling Experttjänster

Lösningsverksamhet Tjänsteinriktad affärsverksamhet

51,5 procent av rösträtten från 1.6.2011

27

Personal och interna tjänster


Ledningsgruppen

Heikki Sirve Verkställande direktör f. 1953 Juris kandidat

Tarja Belov Direktör, Experttjänster f. 1958 Filosofie magister

Piia Heikkilä Personaldirektör f. 1963 Ekonomie magister

Marko Hykkönen Direktör, Kunder och tjänsteutveckling f. 1963 Teknologie licentiat

Sirve har varit verkställande direktör för Oy Samlink Ab sedan 1.1.2004. Innan det var Sirve verkställande direktör och direktör vid Finlands Värdepapperscentral Ab/Hex Abp 1997–2003, ansvarig direktör för Oy Samlink Ab:s placeringsverksamhet 1994–1996. Dessutom har Sirve haft olika ledande uppgifter i Sb-Service Ab, Samstock Ab och Sp-Mäklarna Ab Bankirfirma samt i sparbanksgruppen. Sirve är medlem i European Savings Banks Groups (ESBG) Banking Technology Committee.

Belov har varit direktör hos Oy Samlink Ab sedan 2008. Innan dess var hon direktör på Fidenta Oy 2002−2008, utvecklingschef på Sonera Oyj 1998−2001 samt i olika uppgifter på Tieto Enator Abp.

Heikkilä har varit Samlinks personaldirektör sedan år 2006. Heikkilä började hos Samlink som personalchef år 1999. Hon var personalassistent hos Valtameri Osakeyhtiö 1990−1993 och personalsekreterare på Statens tryckericentral 1988–1989.

Hykkönen har varit direktör hos Oy Samlink Ab sedan 2011. Innan dess var han IT-direktör på Kreditlaget 2006-2011, direktör på OMX/HEX Abp 2000-2006, direktör på eQ Pankkiiriliike Oy 1999-2000, utvecklingschef på Värdepapperscentralen/Helsingfors Penningmarknadscentral Ab 1994-1999 och konsult på Accenture 1989-1994.

28


Ledningsgruppen

Maarit Kuuri Jurist och ledningsgruppens sekreterare f. 1962 Vicehäradshövding

Juha Leinonkoski Direktör, Lösningsverksamhet och verkställande direktör för dotter­ bolaget Samcom Oy f. 1964 Ekonomie magister

Matti Rantala Lokalbankernas PP-Redovisning Ab:s verkställande direktör f. 1961 Ekonomie magister, EBR

Pertti Simola Direktör, Tjänsteinriktad affärsverksamhetr och direktör med ansvar för leveranser av tillämpningar f. 1955 Ekonom

Kuuri har varit Oy Samlink Ab:s jurist sedan 2010. Hon började hos Samlink som produktchef 2009. Innan det var hon bankdirektör vid Lammin Osuuspankki 2008, verkställande direktör och förvaltningsdirektör 2000-2007 vid Aktiv Hansa Oy. Kuuri har också erfarenhet av olika uppdrag vid Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab och inom sparbanksgruppen.

Leinonkoski har varit direktör hos Oy Samlink Ab sedan 2012. Innan det var han hos Digia Oyj i olika uppgifter, senast i bolagets ledningsgrupp med titeln Senior Vice President. Dessutom har Leinonkoski varit verkställande direktör för Samstock Oy samt styrelseordförande för Finansium och Datium.

Rantala har varit Lokalbankernas PP-Redovisning Ab:s verkställande direktör sedan december 2010. Innan det var han ekonomidirektör vid Gt Trading Finland Oy 2009-2010 samt Business Director och International Branch Manager vid Visma Software Oy/ As 2007-2008. Rantala har också varit företagare och haft olika uppgifter vid Pretax Oy.

Simola har varit direktör hos Oy Samlink Ab sedan 2008. Innan det var han servicedirektör hos Elisa 2004-2008, direktör hos Radiolinja 2003-2004. Dessutom har han skött olika uppgifter hos HTF/Elisa, Finlands Bank, Sb-Service Ab, SCAB och Andelsbankscentralen.

29


Ledningsgruppen

Matti Särkkinen Ekonomidirektör f. 1962 Ekonomie magister

Markus Tuominen Ledande expert och ledningsgruppens personalrepresentant f. 1971 Studentmerkonom

Särkkinen har varit ekonomidirektör vid Oy Samlink Ab sedan 2007. Innan det var han direktör med ansvar för ekonomin och administrationen hos Esy Oy (fr.o.m. 1.1.2006 TietoEnator Esy Oy) 1999-2006. Särkkinen har också haft olika chefs- och ledningsuppgifter vid Varma-Sampo, Pensions-Sampo samt försäkringsbolaget Sampo.

Tuominen har varit applikationsexpert hos Oy Samlink Ab sedan 1997.

30


Styrelsen

Pasi Kämäri Medlem i styrelsen 2009– f. 1959 Ekonomie magister, MBA, Verkställande direktör, Sparbanksförbundet rf

Juhani Strömberg Medlem i styrelsen 2011– f. 1953 Teknologie doktor, Senior Vice President, Koncernstrategi, Itella Abp

Jussi Laitinen Medlem i styrelsen 2011– f. 1956 Ekonomie magister, Verkställande direktör, Aktia Abp

31

Anders Norrena Medlem i styrelsen 2011– f. 1967 Ekonomie magister, Ekonomi- och administrationschef, Handelsbanken Finland


Styrelsen

Jarmo Partanen Medlem i styrelsen 2009– f. 1956 Filosofie magister, MBA, Verkställande direktör, Etelä-Karjalan Säästöpankki

Jukka Rauhala Medlem i styrelsen 2012– f. 1959 Diplomingenjör, Managing Partner, Open Innovation Management Oy

32

Heikki Suutala Medlem i styrelsen 2007– f. 1957 Diplomingenjör, Verkställande direktör, POP Bankförbund

Olli Sydänlammi Medlem i styrelsen 2012– f. 1977 Ingenjör YH, Jur.Stud., Head of Change, Barclays Bank

Ordinarie medlemmar Oiva Iisakka (1.1.–15.6.2012) Hannu Vähähyyppä (1.1.–18.11.2012)

Suppleanter Sami Iltanen Hannu Lanteri Harri Mattinen Ville Rissanen Matti Saustila Risto Sundqvist Heli Valanne Jarmo Yli-Juuti


Ekonomisk information


Styrelsens verksamhetsberättelse Uppskattning av bolagets ekonomiska ställning och resultat Samlink-koncernens omsättning uppgick år 2012 till 89,8 miljoner euro, en ökning från året innan med 9,8 procent. Moderbolaget Oy Samlink Ab:s omsättning var under den avslutade räkenskapsperioden 80,6 miljoner euro (74,8 miljoner euro 2011). Samlink-koncernens rörelsevinst var 1,6 miljoner euro (året innan -0,7 miljoner euro). Oy Samlink Ab:s rörelsevinst för 2012 var 2,6 miljoner euro (året innan -0,8 miljoner euro). Koncernens balansomslutning år 2012 var 30,7 miljoner euro (25,9 miljoner euro) och moderbolagets 30,4 miljoner euro (24,8 miljoner euro). Bolagets soliditet var på en god nivå.

Väsentliga förändringar i affärsverksamheten År 2012 genomfördes flera betydande gemensamma projekt. I projekten inom betalning utvecklades arkitekturen och XML-behandlingen av material samt genomfördes direktbetalning som ersätter direktdebiteringen. De ändringar som kortbetalningens PCI DSS-standard förutsätter har gjorts i PCI-projekten. Också för enskilda kunder genomfördes betydande projekt där man bland annat anslöt en extern leverantörs programvara till Samlinks system. Under året fortsatte också utvecklingsprogrammet Next, vars uppgift är att utveckla Samlinks förmåga att som tjänsteproducent svara på de olika kundgruppernas behov och möjliggöra

34

de tjänster som kunderna önskar. Under 2012 förbereddes införandet av det elektroniska arkivet och elektronisk namnteckning och utvidgades det elektroniska skrivbordets egenskaper. Utvecklingen och införandet av agila metoder var den största investeringen inom metodutvecklingen år 2012 och kommer att vara det även nästa år. Samcom Oy som 2010 köptes till Samlinkkoncernen fortsatte att växa kraftigt inom den elektroniska affärsverksamheten. I slutet av 2012 hade Samcom 97 ICT-experter på elektronisk affärsverksamhet. Under räkenskapsperioden producerade Samcom datasystemslösningar för elektronisk kommunikation bl.a. till energi-, media-, handels-, hälsovårds- och finanssektorn.


2010 moder

2012 konc

2012 moder

2011 konc

2011 moder

2010 konc

Omsättning, milj.euro

89,8

80,6

81,8

74,8

80,5

76,4

Rörelsevinst, milj.euro

1,6

2,6

-0,7

-0,8

2,1

2,0

Rörelsevinst, % av omsättningen

1,8

3,2

-0,8

-1,1

2,6

2,6

Räkenskapsperiodens vinst, % av omsättningen

1,3

1,9

-1,0

0,4

2,1

2,1

Nyckeltal

Räntabilitet på eget kapital (medelt. ROE), (%)

10,3

9,9

-8,5

2,9

20,1

20,9

Soliditet, (%)

35,6

38,0

44,6

47,6

39,7

39,0

Samlinks dotterbolag Lokalbankernas PPRedovisning tillhandahåller tjänster för ekonomiförvaltning, riskhantering och löneräkning för sina kunder. Under år 2012 låg tyngdpunkterna för utvecklingen av verksamheten på införandet av skanningstjänster, förberedelser för införandet av en ny verksamhetsmodell för löneräkningstjänsten och konstruktionen och införandet av en riskrapportering som görs med bankernas nya teknologi.

Uppskattning av den sannolika framtida utvecklingen Oy Samlink Ab:s viktigaste uppgift är att stöda kundbankernas konkurrenskraft och att skapa synergi. De närmaste åren eftersträvar vi fortfarande en ökande omsättning och ett positivt resultat. Koncernen strävar fortfarande efter att skapa synergi som en kundorienterad, växande och uppskattad tjänsteintegratör i finansbranschen.

35

Den största tillväxtpotentialen ses inom elektronisk kommunikation. Uppskattning av risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten I koncernen följs en riskhanteringsprocess. För riskhanteringen har fastställts principer som godkänts av den högsta ledningen, riskerna har identifierats och bedömts och klara och tydliga rutiner har skapats för hanteringen av riskerna.


I riskhanteringsprocessen bedöms de strategiska, operativa och ekonomiska riskerna samt riskerna i stödverksamheten som riktar sig mot koncernens verksamhet. Miljöfrågor I Samlinks verksamhet är miljökonsekvenserna ganska små. I sin anskaffning strävar bolaget efter att gynna miljövänliga och återvinningsbara material som orsakar så liten skada på miljön som möjligt. I avfallshanteringen och sorteringen följs principen om hållbar utveckling. Maskiner och material som tas ur bruk förstörs på ett miljövänligt sätt utan att man gör avkall på informationssäkerheten. Samlink förutsätter att också samarbetsparterna har ett miljöansvar. Ändringar i koncernstrukturen under räkenskapsperioden Oy Samlink Ab har tre dotterbolag: Lokalbankernas PP-Redovisning Ab, Samcom Oy och Project-IT Oy. Lokalbankernas PP-Redovisning Ab och Samcom Oy äger Samlink till 100 procent. Av rösträtten i Project-IT Oy äger Samlink 51,5 procent.

Aktieslag Bolagen har två aktieserier, en A-serie och en B-serie. Varje A-aktie ger fem (5) röster och varje B-aktie en (1) röst på bolagsstämman. I övrigt har aktierna i serie B samma rättigheter som aktierna i serie A. Händelser efter bokslutet Efter bokslutet har det inte skett några händelser som är väsentliga för bolagets resultatutveckling eller soliditet. Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen Kalkyl över utdelningsbart eget kapital 31.12.2012 Föregående räkenskapsperioders vinst Räkenskapsperiodens vinst Fonden för inbetalt fritt eget kapital Utdelningsbara medel från fritt eget kapital

36

0,00 1 552 187,95 4 647 810,18 6 199 998,13

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att - av räkenskapsperiodens vinst utdelas 7,90 euro/aktie, totalt 1.154.111,00 - i eget kapital kvarlämnas 5.045.887,13 euro I bolagets ekonomiska ställning har det efter räkenskapsperiodens slut inte skett några väsentliga förändringar. Bolagets likviditet är god, och den föreslagna vinstutdelningen äventyrar inte enligt styrelsen bolagets likviditet. Ledning och revisorer Oy Samlink Ab:s bolagsstämma den 22 mars 2012 fastställde bolagets bokslut för den föregående räkenskapsperioden och beviljade styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman valde de personer som förtecknas i punkten ”Information om bolagets organisation, ledning och revisorer”. Oy Samlink Ab:s verkställande direktör var jur.kand. Heikki Sirve. Som revisorer verkade Jan Holmberg, CGR och revisionssamfundet PricewaterhouseCoopers Ab med Juha Tuomala, CGR som huvudansvarig revisor.


Uppgifter om personalen Koncernens personalomsättning:

Det genomsnittliga antalet anställda:

2012

2011

2010

Samlink

334

314

291

Samcom

91

61

42

PP-Redovisning

55

51

51

Project IT *) Totalt

16

13

495

429

2012

3,9

8,1

5,1

Omsättning

6,9

11,6

8,6

44

2011

över 30 år

2010

10,6 %

9,0 %

30-34 år

14,1 %

13,4 %

14,1 %

35-39 år

16,5 %

14,7 %

11,1 %

40-44 år

9,1 %

8,4 %

8,0 %

45-49 år

16,7 %

16,4 %

20,6 %

50-54 år

14,3 %

15,8 %

13,4 %

55-59 år

13,2 %

14,7 %

15,6 %

6,0 %

6,0 %

8,2 %

2011

44

2010

45

Löner och arvoden som koncernen betalat, tusen euro: Tjänsteår (Koncernens personal år 2012):

10,1 %

över 60 år

2012

2010

Avgångsomsättning

Personalens fördelning i åldersklasser i koncernen:

20-29 år

2011

384

*) Hör till koncernen sedan 1.6.2011.

2012

Personalens genomsnittsålder i Samlink-koncernen:

2010

28524

23688

20369

Könsfördelning 15 %

10–19 år

56 %

5–9 år

11 %

Den genomsnittliga tjänstetiden år 2012 var 9,3 år.

37

2011

5%

20–29 år

under 5 år

2012

13 %

Män 54 %

Kvinnor 46 %


Bokslut Koncernresultaträkning 1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

89 845 258,22

81 826 559,18

Not 1.1

63 540,69

23 820,90

Not 1.2

Material och tjänster

22 113 039,50

15 140 689,35

Not 1.3

Personalkostnader

32 669 479,34

27 616 415,56

Not 1.4

1 835 115,66

1 586 044,23

Not 1.5

Övriga rörelsekostnader

31 703 922,65

38 186 204,25

Not 1.6

Kostnader totalt

88 321 557,15

82 529 353,39

RÖRELSEVINST

1 587 241,76

-678 973,31

-142 367,15

-49 338,88

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

1 444 874,61

-728 312,19

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER

1 444 874,61

-728 312,19

-242 747,89

-87 712,21

-43 389,67

-49 237,29

1 158 737,05

-865 261,69

OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter

Avskrivningar och nedskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

Direkta skatter Minoritetsandelar RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

38

Not 1.7

Not 1.9


Koncernbalansräkning 31.12.2012

31.12.2011

10 778 479,50

6 675 826,97

Not 2.1

954 801,39

853 742,78

Not 2.1

11 733 280,89

7 529 569,75

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Bestående aktiva totalt RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar

29 612,25

0,00

Not 1.3

Långfristiga fordringar

15 989,04

15 989,04

Not 2.4

14 625 291,30

13 965 351,44

Not 2.5

4 304 788,70

4 407 571,19

Rörliga aktiva totalt

18 975 681,29

18 388 911,67

AKTIVA TOTALT

30 708 962,18

25 918 481,42

2 337 500,00

2 337 500,00

Kortfristiga fordringar Kassa och bank

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital

Not 2.6

Överkursfond

3 044 513,65

3 044 513,65

Fonden för inbetalt fritt eget kapital

4 647 810,18

5 000 067,20

Balanserad vinst Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT MINORITETSANDEL

-237 815,97

2 042 877,70

1 158 737,05

-865 261,69

10 950 744,91

11 559 696,86

146 086,89

237 337,23

FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital

1 890 500,23

1 428 568,00

Not 2.7

Kortfristigt främmande kapital

17 721 630,14

12 692 879,33

Not 2.8

Främmande kapital totalt

19 612 130,37

14 121 447,33

PASSIVA TOTALT

30 708 962,18

25 918 481,42

39


Koncernfinansieringsanalys 2012

2011

89 185 318,36

80 754 830,69

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN: Erhållna betalningar för försäljning + Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter + Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor -

63 540,69

23 820,90

85 487 302,93

-80 022 907,91

3 761 556,12

755 743,68

-142 367,15

-49 338,88

Erhållna räntor + Erhållna dividender + -242 747,89

-87 712,21

Kassaflöde före extraordinära poster

3 376 441,08

618 692,59

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN

3 376 441,08

618 692,59

Betalda direkta skatter -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR: -6 038 826,80

-4 460 718,05

Anskaffning av dotterbolag

0,00

-206 697,14

Investeringar i övriga placeringar

0,00

0,00

Överlåtelseintäkter från materiella och immateriella tillgångar +

0,00

0,00

-6 038 826,80

-4 667 415,19

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING:

-285 716,00

-285 716,00

0,00

5 000 067,20

Upptagning av kortfristiga lån

4 000 000,00

0,00

Upptagning av långfristiga lån

747 648,23

0,00

-1 902 329,00

-1 278 750,00

2 559 603,23

3 435 601,20

-102 782,49

-613 121,40

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN

4 407 571,19

5 020 692,59

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT

4 304 788,70

4 407 571,19

Återbetalningar av långfristiga lån Aktieemission

Betalda dividender KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING Förändring av likvida medel

40


Moderbolagets resultaträkning OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12.2011

80 554 786,97

74 769 746,22

Not 1.1

63 540,69

18 984,04

Not 1.2

21 595 359,25

15 014 569,28

Not 1.3

22 970 800,78

21 042 948,26

Not 1.4

1 097 699,29

882 116,48

Not 1.5

Övriga rörelsekostnader

32 364 446,08

38 664 324,53

Not 1.6

Kostnader totalt

78 028 305,40

75 603 958,55

RÖRELSEVINST

2 590 022,26

-815 228,29

-73 615,35

539 969,78

VINST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

2 516 406,91

-275 258,51

Extraordinära poster

-830 000,00

553 000,00

1 686 406,91

277 741,49

-134 218,96

2 637,82

1 552 187,95

280 379,31

Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Direkta skatter

RÄKENSKAPSPERIODENS VINST

41

Not 1.7

Not 1.8

Not 1.9


Moderbolagets balansräkning 31.12.2012

31.12.2011

8 949 221,77

4 365 722,35

Not 2.2

656 508,82

532 015,95

Not 2.2

4 132 672,72

4 132 672,72

Not 2.3

13 738 403,31

9 030 411,02

AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Andelar i bolag som ingår i samma koncern Bestående aktiva totalt RÖRLIGA AKTIVA 0,00

0,00

Not 2.4

14 950 348,27

13 442 976,57

Not 2.5

1 754 422,49

2 303 210,49

Rörliga aktiva totalt

16 704 770,76

15 746 187,06

AKTIVA TOTALT

30 443 174,07

24 776 598,08

2 337 500,00

2 337 500,00

Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank

PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital

Not 2.6

Överkursfond

3 044 513,65

3 044 513,65

Fonden för inbetalt eget kapital

4 647 810,18

5 000 067,20

0,00

1 135 052,67

1 552 187,95

280 379,31

11 582 011,78

11 797 512,83

Balanserande vinst Räkenskapsperiodens vinst EGET KAPITAL TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL

1 890 500,23

1 428 568,00

Not 2.7

Kortfristigt främmande kapital

16 970 662,06

11 550 517,25

Not 2.8

Främmande kapital totalt

18 861 162,29

12 979 085,25

PASSIVA TOTALT

30 443 174,07

24 776 598,08

Långfristigt främmande kapital

42


Moderbolagets finansieringsanalys 2012

2011

79 099 545,72

73 650 556,66

KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN: Erhållna betalningar för försäljning + Erhållna betalningar för övriga rörelseintäkter + Betalda rörelsekostnader Kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor Erhållna räntor + Erhållna dividender + Betalda direkta skatter Kassaflöde före extraordinära poster

63 540,69

18 984,04

-74 975 342,19

-73 663 385,58

4 187 744,22

6 155,12

-153 618,14

-88 472,72

9 995,09

27 994,80

70 007,70

600 447,70

-321 468,52

2 637,82

3 792 660,35

548 762,72

0,00

0,00

3 792 660,35

548 762,72

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -

-5 805 691,58

-4 165 749,78

Beviljade lån -

1 500 000,00

0,00

0,00

-383 615,72

-7 305 691,58

-4 549 365,50

Kassaflöde från rörelseverksamhetens extraordinära poster KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR:

Investeringar i övriga placeringar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING: Upptagning av kortfristiga lån + Återbetalning av långfristiga lån -

4 000 000,00

0,00

-285 716,00

-285 716,00

0,00

5 000 067,20

Aktieemission

747 648,23

0,00

-1 767 689,00

-1 278 750,00

2 694 243,23

3 435 601,20

Förändring av likvida medel

-548 788,00

-565 001,58

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS BÖRJAN

2 303 210,49

2 868 212,07

LIKVIDA MEDEL VID RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT

1 754 422,49

2 303 210,49

Upptagning av långfristiga lån + Betalda dividender KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERING

43


Redovisningsprinciper Samlink-koncernens bokslut för år 2012 har upprättats i enlighet med bokföringslagens och aktiebolagslagens bestämmelser om bokslut. Koncernbokslut Koncernbokslutet innehåller moderbolaget Oy Samlink Ab:s och dess dotterbolags bokslut. Som dotterbolag har behandlats de bolag där moderbolaget har bestämmande inflytande i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen. Koncernen har inga intressebolag. Koncernens interna aktieinnehav har eliminerats med förvärvsmetoden. De förvärvade bolagen behandlas som dotterbolag från den dag då koncernen har fått bestämmande inflytande och de överlåtna dotterbolagen till den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Alla koncernens interna affärshändelser, interna fordringar och skulder samt interna vinstutdelning har eliminerats när koncernbokslutet har upprättats.

Värderingsprinciper Bestående aktiva Anläggningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats lineärt på basis av anläggningstillgångarnas ekonomiska livstid. Avskrivningstiderna är: Immateriella tillgångar Koncerngoodwill Adb-utrustning Maskiner och inventarier Hyresenheter Utvecklingskostnader

4–10 år 5 år 2–4 år 3–5 år 2–4 år 10 år

Rörliga aktiva De halvfärdiga omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärdet som inkluderar ändrade kostnader. De långvariga projekten har intäktsförts enligt överlåtelseprincipen.

44

Fordringarna har upptagits i balansräkningen till sitt nominella värde, dock högst till sitt sannolika värde. Forsknings- och produktutvecklingsutgifter Bolagets egen utvecklingsverksamhet upptas som årskostnad det år kostnaden uppstod med undantag av de utvecklingsutgifter som hör till utvecklingsprogrammet Next som aktiveras. Pensionskostnader Pensionskostnaderna har upptagits enligt prestationsprincipen och pensionsansvar utan täckning existerar inte. Avsättningar Avsättningar har bokförts för kommande utgifter som är sannolika och som hänför sig till den avslutade räkenskapsperioden. Poster i främmande valuta Det finns inga poster i främmande valuta.


1 Noter till resultaträkningen Koncern 31.12.2012

Koncern 31.12.2011

Moderbolag 31.12.2012

Moderbolag 31.12.2011

Finanssektorn Elektronisk kommunikation Totalt

83 073 761,09 6 771 497,13 89 845 258,22

76 531 956,88 5 294 602,30 81 826 559,18

80 554 786,97 0,00 80 554 786,97

74 769 746,22 0,00 74 769 746,22

Omsättning per marknadsområde Finland Totalt

89 845 258,22 89 845 258,22

81 826 559,18 81 826 559,18

80 554 786,97 80 554 786,97

74 769 746,22 74 769 746,22

1.2 Övriga rörelseintäkter: Realisationsvinst från anläggningstillgångar Övriga Totalt

63 540,69 0,00 63 540,69

21 910,24 1 910,66 23 820,90

63 540,69 0,00 63 540,69

18 624,04 360,00 18 984,04

1.3 Material och tjänster: Licenser i lager Totalt

29 612,25 29 612,25

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22 113 039,50 22 113 039,50

15 140 689,35 15 140 689,35

21 595 359,25 21 595 359,25

15 014 569,28 15 014 569,28

28 524 433,30 4 883 583,29 1 434 073,77 34 842 090,36 -2 172 611,02 32 669 479,34

23 688 479,15 4 063 116,11 1 148 829,84 28 900 425,10 -1 284 009,54 27 616 415,56

20 583 178,41 3 428 051,34 1 091 052,50 25 102 282,25 -2 131 481,47 22 970 800,78

18 316 373,08 3 080 940,77 929 643,95 22 326 957,80 -1 284 009,54 21 042 948,26

495

439

334

314

38 193,18 0,00 75 291,99

38 358,32 18 850,91 144 107,22

30 214,65 0,00 57 727,59

26 455,19 8 482,01 144 107,22

540 056,39 21 500,00

457 445,00 16 950,00

0,00 21 500,00

0,00 16 950,00

1.1 Omsättning per affärsområde:

Av utomstående köpta tjänster Material och tjänster totalt 1.4 Personalkostnader: Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Totalt Aktiverade personalkostnader Personalkostnader totalt Genomsnittligt personalantal under räkenskapsperioden Revisorns arvoden Revision Skatterådgivning Övriga tjänster Löner och arvoden till ledningen Verkställande direktörerna Styrelsens arvoden

45


1 Noter till resultaträkningen Koncern 31.12.2012

Koncern 31.12.2011

Moderbolag 31.12.2012

Moderbolag 31.12.2011

1 835 115,66

1 586 044,23

1 097 699,29

882 116,48

1 615 715,17 1 504 962,17 10 335 924,05 2 715 473,99 18 502 086,79 34 674 162,17 -2 970 239,52 31 703 922,65

1 402 093,76 1 684 691,76 11 164 932,18 3 784 441,85 22 071 194,25 40 107 353,80 -1 921 149,55 38 186 204,25

4 141 681,16 1 163 144,24 9 960 648,44 1 736 382,00 18 332 829,76 35 334 685,60 -2 970 239,52 32 364 446,08

3 608 197,66 1 355 776,63 10 880 902,58 3 000 727,57 21 739 869,64 40 585 474,08 -1 921 149,55 38 664 324,53

0,00 12 496,64 12 496,64

0,00 39 687,30 39 687,30

69 614,81 10 387,98 80 002,79

599 800,00 28 642,50 628 442,50

Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till företag inom koncernen Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt

0,00 154 863,79 154 863,79

0,00 89 026,18 89 026,18

2,28 153 615,86 153 618,14

163,20 88 309,52 88 472,72

Finansiella intäkter och kostnader totalt

-142 367,15

-49 338,88

-73 615,35

539 969,78

1.8 Extraordinära poster: Extraordinära intäkter/koncernbidrag Extraordinära kostnader/koncernbidrag Extraordinära poster totalt

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 830 000,00 830 000,00

553 000,00 0,00 553 000,00

242 804,38 -56,49 242 747,89

69 840,42 17 871,79 87 712,21

134 275,45 -56,49 134 218,96

0,00 2 637,82 2 637,82

1.5 Avskrivningar och nedskrivningar: Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 1.6 Övriga rörelsekostnader Tjänster som förmedlas Kostnader som hänförs till personalen Hyror Kontorskostnader Övriga kostnader Övriga rörelsekostnader totalt Aktiverade övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader totalt 1.7 Finansiella intäkter och kostnader: Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Av företag inom koncernen Av övriga Finansiella intäkter och kostnader tot.

1.9 Direkta skatter:: Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Skatter från föregående räkenskapsperiod Direkta skatter totalt

46


2 Noter till balansräkningen 2.1 Koncernen bestående aktiva Immateriella tillgångar Utvecklingskostnader

Immateriella rättigheter

Koncern-goodwill

Övriga utgifter med lång verkningstid

Anskaffningsvärde 1.1.2012

3 205 159,09

5 165 479,75

2 987 266,20

300 591,70

Ökningar

5 101 720,99

447 398,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 306 880,08

5 612 878,34

2 987 266,20

300 591,70

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2012

0,00

3 965 066,36

753 263,61

264 339,80

Ackumulerade avskrivningar av minskningar

0,00

0,00

0,00

0,00

Avskrivningar under räkenskapsperioden

320 515,92

523 112,47

593 453,28

9 385,38

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2012

320 515,92

4 488 178,83

1 346 716,89

273 725,18

7 986 364,16

1 124 699,51

1 640 549,31

26 866,52

Minskningar Anskaffningsvärde 31.12.2012

Bokfört värde 31.12.2012

Anskaffningsvärde 1.1.2012 Ökningar

Immateriella tillgångar

Materiella tillgångar

Totalt

Maskiner och inventarier

11 658 496,74

7 230 301,67

5 549 119,58

533 726,07

0,00

-212 912,19

Anskaffningsvärde 31.12.2012

17 207 616,32

7 551 115,55

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2012

4 982 669,77

6 376 558,89

0,00

-168 893,34

Minskningar

Ackumulerade avskrivningar av minskningar Avskrivningar under räkenskapsperioden

1 446 467,05

388 648,61

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2012

6 429 136,82

6 596 314,16

10 778 479,50

954 801,39

Bokfört värde 31.12.2012

47


2 Noter till balansräkningen 2.2 Moderbolaget bestående aktiva Immateriella tillgångar Utvecklingskostnader

Materiella tillgångar Immateriella

Maskiner och inventarier

rättigheter Anskaffningsvärde 1.1.2012

3 205 159,09

5 343 164,14

Ökningar

5 101 720,99

313 275,17

434 714,27

0,00

0,00

-212 912,19

8 306 880,08

5 656 439,31

6 802 087,93

Ackumulerade avskrivningar 1.1.2012

0,00

4 182 600,88

6 048 269,90

Ackumulerade avskrivningar av minskningar

0,00

0,00

-168 893,34

Avskrivningar under räkenskapsperioden

320 515,92

510 980,82

266 202,55

Ackumulerade avskrivningar 31.12.2012

320 515,92

4 693 581,70

6 145 579,11

7 986 364,16

962 857,61

656 508,82

Minskningar Anskaffningsvärde 31.12.2012

Bokfört värde 31.12.2012

Som utvecklingskostnader har kostnader i anslutning till nya produkter och tjänster aktiverats. 2.3 Moderbolag placeringar Aktier Koncernföretag

Kapitallån Koncernföretag

Anskaffningsvärde 1.1.2012

4 132 672,72

0,00

Anskaffningsvärde 31.12.2012

4 132 672,72

0,00

Moderbolagets placeringar består av aktierna i dotterbolagen Koncernföretag Koncernens ägarandel % Lokalbankernas PP-Redovisning Ab, Esbo

100%

Samcom Oy, Jyväskylä

100%

Project-IT, Lojo från 1.6.2011 i koncernen

34%

Dotterbolagen har konsoliderats med koncernen.

48

( koncernen har 51,5 % rösträtt)

6 580 285,85


Koncern 31.12.2012

Koncern 31.12.2011

Moderbolag 31.12.2012

Moderbolag 31.12.2011

15 989,04 15 989,04

15 989,04 15 989,04

0,00 0,00

0,00 0,00

2.5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar, övriga Kundfordringar, koncernen Erlagda förskottsbetalningar Lånefordringar på koncernen Övriga fordringar Resultatregleringar, övriga Resultatregleringar, koncernen Kortfristiga fordringar totalt

10 365 980,43 0,00 1 346 251,49 0,00 604 943,55 2 308 115,83 0,00 14 625 291,30

9 914 103,40 0,00 2 011 100,25 0,00 475 213,90 1 564 933,89 0,00 13 965 351,44

9 066 367,47 326 843,20 1 346 251,49 1 500 000,00 604 943,55 1 798 087,75 307 854,81 14 950 348,27

8 773 379,54 331 328,52 2 011 100,25 0,00 475 213,90 1 298 954,36 553 000,00 13 442 976,57

Fordringar totalt

14 641 280,34

13 981 340,48

14 950 348,27

13 442 976,57

0,00 2 308 115,83 1 346 251,49 3 654 367,32

0,00 1 564 933,89 2 011 100,25 3 576 034,14

307 854,81 1 798 087,75 1 346 251,49 3 452 194,05

553 000,00 1 298 954,36 2 011 100,25 3 863 054,61

Aktiekapital 1.1 Aktiekapital 31.12

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

2 337 500,00 2 337 500,00

Överkursfond 1.1 Överkursfond 31.12

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

3 044 513,65 3 044 513,65

Fonden för inbetalt fritt eget kapital 1.1 Kapitalåterbäring Fonden för inbetalt fritt eget kapital 31.12

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

0,00 0,00 5 000 067,20

5 000 067,20 -352 257,02 4 647 810,18

0,00 0,00 5 000 067,20

Vinst från tidigare räkenskapsperioder 1.1 Dividendutdelning Vinst från tidigare räkenskapsperioder 31.12

1 177 616,01 -1 415 431,98 -237 815,97

3 321 627,70 -1 278 750,00 2 042 877,70

1 415 431,98 -1 415 431,98 0,00

2 413 802,67 -1 278 750,00 1 135 052,67

1 158 737,05 10 950 744,91

-865 261,69 11 559 696,86

1 552 187,95 11 582 011,78

280 379,31 11 797 512,83

5 806 547,23

6 177 683,21

6 199 998,13

6 415 499,18

Fordringar 2.4 Långfristiga fordringar Resultatregleringar långfristiga övriga Resultatregleringar långfristiga Långfristiga fordringar totalt

Poster i resultatregleringarna: Resultatregleringar Koncernbolag Övriga Förskottsbetalningar

2.6 Eget kapital

Räkenskapsperiodens vinst/förlust Eget kapital totalt

Ur fritt eget kapital utdelningsbara medel Bolaget har två aktieslag. 137 500 A-aktier och 8 590 B-aktier.

49


Koncern 31.12.2012

Koncern 31.12.2011

Moderbolag 31.12.2012

Moderbolag 31.12.2011

Lån av finansiella institut

1 890 500,23

1 428 568,00

1 890 500,23

1 428 568,00

Långfristigt främmande kapital totalt

1 890 500,23

1 428 568,00

1 890 500,23

1 428 568,00

Leverantörsskulder

1 280 118,13

3 220 049,68

1 156 825,05

3 059 941,34

Resultatregleringar

9 573 214,02

7 410 387,67

7 930 653,31

6 491 548,19

Övriga kortfristiga skulder

2 582 581,99

1 776 725,98

2 275 213,59

1 465 732,86

Lån av finansiella institut

4 285 716,00

285 716,00

4 285 716,00

285 716,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leverantörsskulder

0,00

0,00

223 580,81

158 074,05

Resultatregleringar

0,00

0,00

1 098 673,30

89 504,81

Övriga kortfristiga skulder

0,00

0,00

0,00

0,00

Kortfristigt främmande kapital totalt

17 721 630,14

12 692 879,33

16 970 662,06

11 550 517,25

Främmande kapital totalt

19 612 130,37

14 121 447,33

18 861 162,29

12 979 085,25

4 168 164,07

3 649 813,81

3 048 623,91

2 863 541,11

116 264,87

9 590,77

22 065,33

92 412,14

Redovisningsposter och periodisering av poster

5 288 785,08

3 750 983,09

4 859 964,07

3 628 007,08

Resultatregleringar totalt

9 573 214,02

7 410 387,67

7 930 653,31

6 583 960,33

Främmande kapital 2.7 Långfristigt främmande kapital

2.8 Kortfristigt främmande kapital Skulder till övriga

Erhållna förskott Skulder till företag inom koncernen

De mest betydande resultatregleringsposterna: Semesterlönereservering jämte sociala kostnader Övriga lönekostnader och sociala kostnader

50


Övriga noter Koncern 31.12.2012

Koncern 31.12.2011

Moderbolag 31.12.2012

Moderbolag 31.12.2011

Hyressäkerhetsdeposition

622 833,59

493 103,94

604 943,55

475 213,90

För egen del ställda säkerheter totalt

622 833,59

493 103,94

604 943,55

475 213,90

Förfaller under följande 12 månader

708 177,19

1 571 442,15

651 930,21

1 485 189,58

Förfaller senare

587 953,06

1 097 711,25

491 229,19

1 026 178,78

1 296 130,25

2 669 153,40

1 143 159,40

2 511 368,36

3.1 Givna säkerheter, ansvarsförbindelser och andra ansvar För egen del ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser och ansvar Leasingansvar

Leasingansvar totalt 3.2 Övriga ansvar Lokalhyresansvar

2 755 449,73

2 812 471,29

2 420 114,76

2 551 773,60

Förfaller senare

18 892 625,02

7 681 254,72

18 643 618,86

7 230 025,20

Lokalhyresansvar totalt

21 648 074,75

10 493 726,01

21 063 733,62

9 781 798,80

Förfaller under följande 12 månader

51


Underteckningar Esbo den 7 mars 2013

Styrelsen

Pasi Kämäri ordförande

Jussi Laitinen

Anders Norrena

Om utförd revision har vi i dag lämnat en revisionsberättelse. Helsingfors den 11 mars 2013

Jarmo Partanen

Jukka Rauhala

Juhani Strömberg

PricewaterhouseCoopers Oy CGR-samfund

Heikki Suutala

Olli Sydänlammi

Heikki Sirve verkställande direktör

Juha Tuomala Jan Holmberg CGR CGR

52


Revisionsberättelse TILL OY SAMLINK AB:S BOLAGSSTÄMMA

Vi har reviderat Oy Samlink Ab:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden 1.1.– 31.12.2012. Bokslutet omfattar koncernens samt moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet.

bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av

Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att uttala oss om bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsät-

53

ter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet gentemot bolaget, eller brutit mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av


granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten

i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och

54

moderbolagets verksamhet samt om deras ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är konfliktfria. Helsingfors den 11 mars 2013 PricewaterhouseCoopers Oy CGR-samfund Juha Tuomala CGR

Jan Holmberg CGR


Oy Samlink Ab. PL 130 (Linnoitustie 9), 02601 Esbo. Telefon (09) 548 050. Fax (09) 5480 5853.

Samlink | Årsredovisning 2012  
Samlink | Årsredovisning 2012  

Samlink årsredovisning 2012

Advertisement