Page 1

sk iS

O

W

A

europäisches magazin

ag

az

yn

Eu ro

Veröffentlicht am 3. Januar 2013

pe j

Fascynacja obùêdem 110 + 122: Jolanta Ró¿a Kozùowska, ¿ydowska banda w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Stefan Kosiewski: Zarys estetyki Chazarów

M

Radek i Roza. Fascynacja obledem 122 (11:40) bei magazyn europejski sowa • vor einem Tag Play Download Teile Radek i Ró¿a 20130102 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 122 Geschrieben von sowa (») 3. 1. in der Kategorie so ist das Leben, gelesen: 46x

Kryminalny przekrêt z jednym tylko Konsulatem Generalnym RP przy Lindenallee 7 w Kolonii daje bandzie ¿ydowskiej, lub zùodziejowi ok. 100 tysiêcy EURO rocznie, a mówi¹c konkretnie: 8 tys. EURO miesiêcznie, tyle bowiem zostaje po odjêciu 12 tys. EURO od kwoty 20 tys. EURO. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

A

12 tys. EURO miesiêcznie kosztuje rzeczywiste utrzymanie budynków tego¿ konsulatu, tak poinformowaù na miejscu dziennikarzy gazety “Welt am Sonntag” sam Konsulat Generalny RP w Kolonii, który wie chyba najlepiej, ile pùaci za pr¹d elektryczny, ile za wodê, ile za kanalizacjê, a ile za ciecia takiego jak minister Graœ, który odœnie¿a regularnie chodnik przed zamieszkiwanym przez siebie cudzym domem, wymienia przepalaj¹ce siê ¿arówki i nie wiadomo, co jeszcze tam wùaœciwie robi i czy ¿aùuje czegokolwiek w swoim krótkim ¿yciu.

Eu ro

pe j

sk iS

O

20 tys. EURO natomiast to kwota, któr¹ wypùaca miesiêcznie rz¹d Donalda Tuska na utrzymanie tych samych budynków, wedùug informacji otrzymanych przez tych samych dziennikarzy w warszawskim MSZ kierowanym przez Radka Sikorskiego; 20 odj¹ã 12, reszta równa siê: 8 tys EURO miesiêcznie, co daje 100 tysiêcy w roku, sùownie: sto tysiêcy EURO.

http://shoudio.com/user/sowa/status/5732

yn

Kto wyprowadza z bud¿etu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 8 tys. EURO miesiêcznie, za co kasuje te pieni¹dze i od jak dawna?

M

ag

az

12 wrzeœnia 2009 r. poznaùem na koncercie Chopinowskim w Oberursel now¹ Pani¹ Konsul Generaln¹ w Kolonii, tzn. star¹ w dyplomacji, a przeniesion¹ z Monachium w nowe miejsce. Nie omieszkaùem oczywiœcie od razu pochwaliã kogo trzeba spoœród pracowników konsulatu ale i powiedziaùem te¿ od razu Pani Konsul Jolancie Ró¿y Kwiatkowskiej, ¿e Konsulat Generalny RP przy Leyboldstrasse jest miejscem, w którym byùy ambasador Byrt (¿ydokomunistyczny agent wywiadu PRL) zaùo¿yù faùszyw¹, ¿ydowsk¹ reprezentacjê polskich organizacji w Niemczech, z któr¹ nale¿y siê niezwùocznie rozprawiã, gdy¿ przynosi tylko wstyd i hañbê Polsce i dyplomacji. Od tego dnia minêùy równe 3 lata i 3 miesi¹ce, które Pani konsul Kozùowska zmarnowaùa niestety tylko na takie samo, jakie reprezentowali wszyscy jej poprzednicy, udzielanie wsparcia logistycznego i finansowego przez Konsulat Generalny RP przy Lindenallee/ Leyboldstrasse drugim wejœciem, dla ¿ydowskich czùonków tzw. Polskiej Rady w Niemczech. Ewa Kupiec natomiast w Oberursel 2009 r. wywarùa na niemieckiej widowni bardzo du¿e i pozytywne wra¿enie mistrzowskim wykonaniem muzyki Chopina a wywoùywana brawami na scenê odwdziêczyùa siê jeszcze po koncercie przedstawieniem interesuj¹cego, melancholijno-dynamicznego utworu Ewy Bacewicz. Tej wùaœnie spontanicznoœci oraz inwencji osobistej zabrakùo niestety w sztuce dyplomacji wykonanej przez pani¹ Jolantê R. Kozùowsk¹, której praca w Kolonii zakoñczyùa siê 31 grudnia 2012 r. i zbiegùa czasowo z po¿egnalnym artykuùem w gazecie “Welt am Sonntag”, o rzekomo najbardziej rebelianckiej Konsul Generalnej Polski.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


O

W

A

“Odmówiùam podpisania umowy na wynajem (nowego lokum dla konsulatu – dopisek tùum.), która mogùaby dla Polski byã niekorzystna i przynieœã znaczn¹ utratê presti¿u” – powiedziaùa dziennikarzom byùa pani konsul, która nie chciaùa przyj¹ã do wiadomoœci, i¿ do znacznej utraty presti¿u Polski oraz dyplomacji RP przyczyniaj¹ siê w gùównej mierze konsule, które nie zajmuj¹ siê tym, co do nich nale¿y, tzn. opiek¹ konsularn¹ nad Polakami za granic¹, lecz ob¿ydliwie kumaj¹ siê z ¿ydami robi¹cymi za Polaków dla osi¹gania korzyœci finansowych i nie dokonuj¹ przy tym lustracji barachùa ubeckiego wpuszczanego na salony konsulatów.

sk iS

Skandal na poziomie europejskim dziêki gazecie niemieckiej ju¿ mamy, teraz chodzi tylko o to, a¿eby Minister Sikorski nie utraciù z byle powodu certyfikatu ISO i Systemu Przeciwdziaùania Zagro¿eniom Korupcyjnym, który otrzymaù 18 grudnia 2012 r. razem z kilkoma dyplomami na papierze:

Eu ro

pe j

Albowiem likwiduj¹c niechlujnie pañstwo polskie brytyjski obywatel Radek Sikorski , który robi za Ministra Spraw Zagranicznych RP, zamkn¹ù w ostatnich latach 10 (sùownie: dziesiêã) ambasad i 9 (sùownie: dziewiêã) Konsulatów Generalnych RP tùumacz¹c tê swoj¹ antypañstwow¹ dziaùalnoœã wzglêdami oszczêdnoœciowymi.

yn

Tymczasem Polska wydaje od lat dziesi¹tki milionów dolarów rocznie na utratê presti¿u na arenie miêdzynarodowej zwi¹zan¹ z prowadzeniem agresywnych wojen neokolonialnych w interesie globalistycznego ¿ydostwa i pani Jolanta Ró¿a Kozùowska po zwolnieniu jej z pracy w konsulacie przez Radka Sikorskiego mo¿e z czystym sercem zapisaã siê do partii Kaczyñskiego, z której niedawno wypisaù siê Sikorski przechodz¹c oportunistycznie do partii Tuska.

ag

az

Gdy¿ w ramach likwidacji pañstwa polskiego, po zlikwidowaniu dyplomacji RP, trzeba bêdzie dla ratowania EURO albo jeszcze i zùotówki, robiã tzw. ciêcia w bud¿etówce i ktoœ bêdzie przecie¿ potrzebny do zamkniêcia 19 Komend Wojewódzkich Policji Polskiej na pocz¹tek. Zanim wprowadzimy w Polsce – powiedzmy: delikatn¹, damsk¹ rêk¹ – Policjê EUROpejsk¹.

M

A poza tym: 53. nic tak nie poprawia wizerunku Jarosùawa Kaczyñskiego, jak piêkna kobieta obok niego. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/sowa3/radek_i_roza_fascynacja_obledem_122_1 Radek i Ró¿a 20130102 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 122 http://sowa.quicksnake.at/so-ist-das-Leben/Radek-i-Roa-20130102-StefanKosiewski-Fascynacja-obledem-122 sowa magazyn europejski

czy jest mo¿e Pani Konsul córk¹ Macieja Kozùowskiego, TW “Witold”, kùamcy lustracyjnego…?

7 Grudzieñ 2012

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j Eu ro

Prezes Stefan Kosiewski, Konsul Genaralna RP w Kolonii Jolanta Ró¿a Kozùowska

yn

Generalkonsulin Kozlowska 20121207 Stefan Kosiewski: Zarys estetyki Chazarów FO110

az

Szanowna Pani Konsul,

Frankfurt nad Menem, 7 grudnia 2012 r.

M

ag

czy jest mo¿e Pani Konsul córk¹ Macieja Kozùowskiego, TW “Witold”, kùamcy lustracyjnego, ¿ydowskiego bojowca podczas marcowych zamieszek syjonistycznych w 1968 r., zaœ od 1969 kapusia Sùu¿by Bezpieczeñstwa, który robiù m.in. za katolika i czùonka redakcji “Tygodnika Powszechnego” w Krakowie, infiltrowaù Solidarnoœã Maùopolsk¹, a w latach 1986-1988 przebywaù ”na stypendiach w Stanach Zjednoczonych”, ¿eby po Magdalence i tzw. okr¹gùym stole robiã za Wiceministra Spraw Zagranicznych a potem jeszcze za ambasadora RP w Izraelu? Czy te¿ jest to tylko przypadkowa zbie¿noœã ¿ydowskich nazwisk osób zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w caùej tzw. bud¿etówce RP? Czy wiadomo Pani, ¿e 30 lat temu Sùu¿ba Bezpieczeñstwa wymusiùa m.in. na mnie opuszczenie Ojczyzny z paszportem upowa¿niaj¹cym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL (bez prawa powrotu); w stanie wojennym byùem jeszcze w Polsce dziennikarzem, pracownikiem Zarz¹du Regionu Sl¹sko-D¹browskiego Solidarnoœci i nie potrafiùem sobie wytùumaczyã póêniej w obozie azylanckim w Schwalbach, jakim to cudem Jerzy Buzek, który nie byù ani pracownikiem Solidarnoœci, ani nie pùaciù skùadek w ¿adnej niemieckiej ubezpieczalni, mógù dostaã w Katowicach na Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelsiej paszport upowa¿niaj¹cy go do wyjazdu z córk¹ na darmowe leczenie w Niemczech i do powrotu do Polski, jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby Wydziaù Paszportowy nie zainteresowaùo to, kto i za co Buzkowi pùaci przy okazji tej wycieczki do Niemiec. Potem dowiedziaùem siê, ¿e agent Sùu¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimie TW “Karol” (i innych u¿ywanych) odmówiù

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

dokonania lustracji nieskromnej swej osoby w Instytucie Pamiêci Narodowej Komisji badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, bowiem po okresie robienia za premiera w Polsce podejmowaù szereg decyzji korzystnych tak¿e dla RFN jako przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego.

pe j

sk iS

O

W

Pisany przeze mnie obecnie Zarys estetyki Chazarów ubogacamy w tym miejscu uwag¹, i¿ antypolska wspóùpraca ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa wykonywana przez kapusia Buzka, kapusia Kozùowskiego i wiele milionów takich samych jak oni zùoczyñców, oprócz wymiernych korzyœci finansowych mogùa im dawaã tak¿e i coœ takiego jak poczucie sensu ¿ycia, lecz jeœli jeden z drugim od wielu lat ukrywa wci¹¿ przed ludêmi swoj¹ twarz dwulicowca, wolaùby przemilczeã wùasn¹ przeszùoœã, haniebn¹ obiektywnie z etycznego punktu widzenia, to czyni wszystko w tym celu zapewne te¿ dlatego, ¿e we wszystkich kulturach na caùym Bo¿ym œwiecie tajna wspóùpraca obywatela z dyktatorem takim, jakim byù ¿ydokomunista Jaruzelski, oprócz etycznej podlega tak¿e ocenie estetycznej, albowiem zarówno pitagorejczycy jak i Platon nie oddzielali piêkna estetycznego od moralnego.

Eu ro

St¹d mówimy dzisiaj w krêgu cywilizacji i kultury europejskiej o piêknym zachowaniu mùodych ludzi ze skupieniem i szacunkiem odnosz¹cych siê do moralizatorskich uwag osób starszych, a nie tylko o piêknym zachowaniu kawalerów ustêpuj¹cych cudzym dziadkom miejsca na Titanicu.

ag

az

yn

Tak¿e pisz¹cy po grecku ¿yd Józef (prawdziwie nazywany po ¿ydowsku: ben Mathitjahu ha Kohen) najpierw zdradziù swoich i staù siê doradc¹ rzymskich wojsk oblegaj¹cych Jeruzalem w 70 r. po narodzeniu siê Chrystusa a w nagrodê za zdradê wùasnego narodu ¿ydowskiego dostaù obywatelstwo Rzymu i nazwisko Titus Flavius Josephus razem z przepiêkn¹ will¹ w stolicy i staù¹ pensj¹ rz¹dow¹, a dopiero póêniej oddaù siê pracy pisarskiej i m.in. stworzyù piêkn¹ legendê o samobójczym umieraniu – z rêki dziesiêciu wybranych ¿ydów do zabijania swoich – caùej reszty ¿ydowskich obroñców twierdzy (Massada) w 73 r. po Chrystusie.

M

Dlatego musiaùo nas ostatnio boleœnie zasmuciã a przy tym zadziwiã w debiutanckim liœcie adwentowym nowego Arcybiskupa Diecezji £ódzkiej baùamutne i niezgodne z Prawd¹ stwierdzenie “…gùêboko wierzymy, ¿e to oczekiwanie Izraelitów zakoñczyùo siê z chwil¹ narodzin Jezusa Chrystusa…”. Nie wchodz¹c zatem w rozwa¿ania talmudyczne na temat tego, czy biskup ma racjê bredz¹c o tym, ¿e ¿ydy przestaùy z chwil¹ narodzin Jezusa Chrystusa czekaã na caùym œwiecie na nadejœcie Mesjasza, mo¿emy z pewnoœci¹ powiedzieã, ¿e nie jest to piêkne ze strony biskupa rzymskokatolickiego, profesora teologii, a¿eby w liœcie pasterskim do mùodych Polaków i Katolików £odzi, Tomaszowa Mazowieckiego oraz innych, pobliskich okolic zwracaã siê w jêzyku odlegùym od pojêcia piêkna i dostrzegaã tylko problem zakùamania innych ludzi, wyù¹czaj¹c spoœród tego¿ zakùamania kler katolicki i przedstawicieli Episkopatu Polski obecnych chocia¿by przy ob¿ydliwej zmowie z Kiszczakiem w Magdalence, owocuj¹cej w tragiczne dla Narodu Polskiego skutki tej¿e szatañskiej zmowy, ukùadu wtajemniczonych stron oraz osób zwi¹zanych diabelskim cyrografem, takich jak np. Waùêsa i bracia Kaczyñscy ale i trzej ksiê¿a obecni w Magdalence z woli jp2 i kardynaùa Glempa, mianowani wkrótce za to biskupami, gdy¿ mùodzi Polacy w Polsce XXI w., do których biskup nie wymieniony tu z nazwiska nieodpowiedzialnie mówi jêzykiem niewyksztaùconego, mitycznego Poleszczuka, legitymuj¹ siê przecie¿ , jak ¿aden inny Naród nie tylko w Unii Europejskiej ale i na caùym Bo¿ym œwiecie, w 40 procentach dyplomem ukoñczenia wy¿szej uczelni.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


(23.) Sum sum corda i podnoœmy poziom naszych wypowiedzi publicznych, albowiem do gùupich nie mówimy z ambon i z katedr, lecz do grzesznych i zniewolonych.

sk iS

O

W

A

Dla Narodu Polskiego kapusie ¿ydowskiego pochodzenia, którzy donosili dla korzyœci materialnych w ¿ydokomunistycznym PRL-u na swoich bliênich, a¿eby lepiej ¿yã kosztem Polaków i zajmowaã pañstwowe stanowiska, nie s¹ piêkni. Piêkna jest natomiast, nie tylko dla ¿ydów i Polaków, legenda o heroicznej œmierci ¿ydowskich obroñców Massady, przypisana im przez Flaviusza post mortem na wzór greckiego rozumienia piêkna przez Homera. Nie zapominajmy przy okazji dokonanego przed chwil¹ wartoœciowania, ¿e Titus Flavius Jozephus pisaù dla rzymskiego czytelnika rozkochanego w klasycznych wzorach estetyki Greków.

Eu ro

pe j

W grudniu 2012 r. mija 20 lat od zaùo¿ycielskiego zebrania, w pomieszczeniach parafii rzymskokatolickiej, Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA we Frankfurcie nad Menem i w œwietle powy¿szych wyjaœnieñ nie byùo by zaprawdê piêkne, gdyby z tego powodu jakiœ ¿ydokomunistyczny zboczeniec z uczciwej drogi wpadù jeszcze na pomysù skùadania faùszywych gratulacji z okazji tego¿ jubileuszu narodowego aktywnym spoùecznie na emigracji politycznej w Niemczech czùonkom Narodu Polskiego.

az

yn

W zaù. przesyùam fotkê, na której nie piêknie, lecz chyba ùadnie z Pani¹ Konsul wyszedùem przed paru laty, w przerwie koncertu Chopinowskiego w Oberursel, kiedy to pogratulowaùem Pani w kawalerski zaiste sposób objêcia nowego stanowiska; przy okazji z przykroœci¹ zauwa¿am, ¿e od tamtego czasu nie wykazaùa niestety Pani Konsul ¿adnego zainteresowania ofert¹ pomocy œrodowiska Polków w Niemczech przy oczyszczaniu stajni Augiasza, tj. salonów ambasady RP nie z piêknych, lecz zaiste b¿ydkich œmieci pozostawionych nie tylko w okrêgu konsularnym Kolonii przez tajne sùu¿by ¿ydokomunistycznego PRL-u.

M

ag

Z powa¿aniem Stefan Kosiewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OSWIATA we Frankfurcie nad Menem Z Panem Bogiem http://www.spreaker.com/user/sowa3/generalkonsulin_kozlowska_zech_fo110

Niech walcz¹ o Solidarnoœã i woln¹ Polskê, a nie rozkazuj¹, jak na ¿ydów glosowaã maj¹ Polacy; instrukcja glosowania Written by sowa (») today at 22:26 in category communists, read: 7×

Kazimierz Biskupek emigrant polityczny, delegat na I Zjazd NSZZ Solidarnoϋ; instrukcja glosowania Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS

pe j

9.listopada 2012roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. kol. Biskupek kazimierz zostal odznaczony Krzyzem Wolnosci i Solidarnosci(‌).http://sowa.blogg.de/2012/11/13/kazimierz-biskupek-emigrantpolityczny-delegat-na-i-zjazd-nszz-solidarnosc-instrukcja-glosowania/

M

ag

az

yn

Eu ro

http://sowa.quicksnake.at/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Stefan-KosiewskiZarys-estetyki-Chazarow-Fascynacja-obdem-fragment-110-czy-jest-Pani-moe-corkMacieja-Kozowskiego-TW-Witold

Stefan Kosiewski otwiera Szkole Jezyka Polskiego i Kultury Polskiej we Frankfurcie nad Menem http://oswiata.weebly.com/2/post/2012/12/fo110.html VerĂśffentlicht am 13. November 2012 http://sowa.blogg.de/2013/01/03/radek-i-roza-20130102-stefan-kosiewskifascynacja-obledem-122/ Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

FO110 + 122: Jolanta Róża Kozłowska, żydowska banda w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. S. K.: ZeC  

...Kto wyprowadza z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 8 tys. EURO miesięcznie, za co kasuje te pieniądze i od jak dawna? 12 wrześ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you