Page 1

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

07:35 2010-05-31 | 20:06:4 sowa: Madamme Analia: W ¿yciu wszystko jest mo¿liwe

A

W ¿yciu wszystko jest mo¿liwe. HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, Akt 2, scena 3-5

M

ag

az

Madamme Analia: Zùo¿ony na Wawelu w opinii œwiêtoœci prezydent Lech Kaczyñski mo¿e byã wyniesiony na oùtarze, bo w ¿yciu wszystko jest mo¿liwe - jak roztropnie zauwa¿yù w tych dniach inny byùy prezydent, taki sam uczestnik tajemnych spotkañ w Magdalence, rozmów i przepijania wódki na ty z ubowcami, jak Lech Kaczyñski oraz Adam Michnik i zapomniani ju¿ z nazwiska biskupi, a wtedy ksiê¿a.

W ¿yciu wszystko jest mo¿liwe, wiêc mo¿e przecie¿ i tak siê wydarzyã, ¿e Rosjanie poproszeni zostan¹ przez Watykan o udostêpnienie zapisów rozmowy dokonanej przez telefon satelitarny przez kandydata na Sùugê Bo¿ego Lecha Kaczyñskiego z bratem Jarosùawem, bo w procesie beatyfikacyjnym wa¿ne jest nie tylko ka¿de sùowo wypowiedziane przez kandydata na oùtarze ale i najmniejsze, intymne westchnienie. Koœcióù klerykalny w Krakowie mógù podj¹ã nieopatrznie decyzjê o pochówku pary maù¿eñskiej w poœwiêconej trumnie bez dokùadnego obejrzenia aktów chrztu œwiêtego bliêniaków, których matkami chrzestnymi byùy dwie ¿ydówki cudownie ocalaùe z pieca ofiary caùopalnej, siostry bliêniaczki Ludwika i Zofia Woêniackie. Czy to nie byùy jednak jaja purimowych wesoùków z ceremoniaùu koœcielnego urz¹dzone sobie przez wykùadowcê marksizmu-leninizmu na Politechnice Warszawskiej, gdzie poznaù przyszù¹ matkê bliêniaków na jakiejœ imprezie, jak przyznaje wikipedia nie pisana przecie¿ przez Polaków. Stolica Swiêta nie podejmuje decyzji pod naciskiem politycznym, ani w sprawie Karola Wojtyùy z matki Kaczorowska z matki Schulz, ani w sprawie Lecha Kaczyñskiego, który naciskaù jakby nie byùo na Watykan, gdy szùo o to, kto - kogo, ¿eby pokazaã mœciwie, dopi¹ã swego przy nominacji na fotel biskupa Warszawy duchownego, który nie przepijaù w Magdalence z ubowcami na ty i za to

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


znalazù siê w krêgu podejrzeñ Lecha Kaczyñskiego o wspóùpracê z t¹ sam¹ ubecj¹, z któr¹ on tam siê ujawniù, pokazaù na fotkach robionych pro memoriam na rozkaz Kiszczaka.

O

W

A

Moskwa tak¿e zrobiùa siê ostatnio bardzo religijna, wierz¹ca i prawdomówna. Prawdê mówi¹c Prezydent i Premier Rosyjskiej Federacji nie chowaj¹ siê jak urzêdnicza Warszawa po paùacowych kaplicach, lecz daj¹ siê widzieã ludowi Bo¿emu na codzieñ w cerkwiach i objawiaj¹ klerowi na soborach.

Eu ro

pe j

sk iS

Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Zagranicznych Dumy, izby ni¿szej parlamentu Rosji, Konstantin Kosaczow opowiedziaù siê za jak najszybszym opublikowaniem nagrañ z czarnych skrzynek polskiego Tu-154M, który 10 kwietnia rozbiù siê pod Smoleñskiem. Kosaczow wypowiedziaù siê przy tym na swoim blogu o fobiach, które utrudniaj¹ braterskie stosunki miêdzy pañstwami Sùowian: - W Polsce wci¹¿ wielu uwa¿a wszystkich obywateli ZSRR za "Rosjan", a "Rosjan" okresu stalinowskiego - za niczym nie ró¿ni¹cych siê od wspóùczesnych. Jednoznacznie tùumacz¹c na polski: obywatele ZSRR pochodzenia ¿ydowskiego to nie Rosjanie, lecz ¿ydokomuna; w CzeKa, NKWD i KGB Rosjanie bywali tylko wzywani na przesùuchanie, jak Polacy w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie wzywani byli na rozwaùkê i na chodzenie jak Jezus Chrystus po zimnych falach Biaùego Morza.

yn

Uwe/ Poeta Polski: alkohol pêdzony pod ksiê¿ycem z biaùym serem i zielonym zioùem zmieszany z mamaùyg¹, czy buùk¹ w jedn¹ masê staù¹ z porem piùem

ag

az

dziœ w nocy kroj¹c no¿em w naczyniu tê strawê i nios¹c na no¿u ostro¿nie do ust jak na Wêgrodzie w Czeladzi ¿ydówka czulent niosùa noc¹ pod pùaszczem z piekarni przytulaj¹c do ciaùa czule

M

Willi: w Polsce tymczasem nie tyle wielu, jak chce Kosaczew uczciwy, co wszystkie osoby ¿yj¹ce z polityki nie odró¿niaj¹ Rosjan od ¿ydów: bredzi Komorowski, a za nim bredzi Jarosùaw Przemùdry o jakiejœ wydumanej przez nich samych wojnie rzekomo polsko-polskiej, jak gdyby nie potrafili oni sami dostrzec, ¿e na szczytach wùadzy w RP nie ma ¿adnych Polaków, lecz jest tylko i wyù¹cznie ¿ydokomunistyczna choùota, dla której stworzony zostaù ten system, dziady ¿ydowskie i ziêã Dziadzi, ¿yda i ubowca, ¿onaty ze swoj¹. Rozalia: W Polsce nie tocz¹ wojny Polacy przeciwko Polakom, lecz ma miejsce zwyczajna dintojra. Sprzeczaj¹ siê o miejsca w samolotach i przy korytach bandy osobników takich jak diabeù Rokita, finansowane z bud¿etu pañstwa, opùacane w obu izbach i w samorz¹dach, zmieniaj¹c nazwy ugrupowañ jak dawniej szlachta zmieniaùa rêkawice, bandy zrobione i zarz¹dzane na jedno kopyto, noszone w kaburze przez Kiszczaka a przez Kaczyñskiego w windzie. Smierã z kos¹: w wyniku bandyckich porachunków zastrzelony zostaù szef policji Papaùa jak i minister sportu; w Siemianowicach Sl¹skich w tym tañcu œmierci Barbara Blida sama siê zastrzeliùa jak Sekuùa w stolicy od cùa a na Mazurach zastrzeliù siê sam z dubeltówki najwy¿szy urzêdnik od dopuszczania w Polsce zagranicznych leków za ùapówki. Podwiesili na worku bokserskim Leppera, a generaùa z Gromu trafiùa kula na strze¿onym Rêk¹ Bosk¹ przez kolegów parkingu.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A W O sk iS pe j Eu ro yn

ag

az

Willi: Stefus nie znam Histor twojego narod tylko wiem ze Pisucki mial zone zydowke i przesto wszyscy zyci do polskie :,. Ich byly Kamienice a wasze ul,

M

Uwe: ten bandzior wyrzekù siê wiary katolickiej, przeszedù na protestantyzm, wiêc powinien le¿eã luter w zborze protestanckim, je¿eli ju¿, a nie w katedrze katolickiej na Wawelu, lecz banda zwolenników piùsudskiego, sanacyjna masoneria, która wtedy w Polsce rz¹dziùa, przekrzyczaùa arcybiskupa Sapiehê, który mówiù gùoœno to samo, co ja teraz do Ciebie mówiê, zaœ Polaków oszukali gadaniem, ¿e podobno tamten przyj¹ù ostatnie namaszczenie od ksiêdza katolickiego; namaœciù olejami trupa jak rybê na patelni, karpia po ¿ydosku, jedna banda Willi: dwoch pedalow mieszka na moim osiedlu ze soba Uwe: dwóch ¿ydów i pedaùów? Willi: jedna para: do dupy w zasadzie, a nie: do pary. Bo do pary jest chùop z bab¹. Madamme Analia: a ciebie co to obchodzi? co ciebie rusza? zazdroœã? Willi: gùupia jesteœ; to nie jest normalne, b Bóg nie stworzyù pedaùa z ¿ebra Adama. Madamme Analia: nienormalne by byùo, gdyby jakiœ pedaù zamieszkaù z kobiet¹ tak¹ jak ja, zajmuj¹c¹ siê sob¹ poniek¹d zawodowo, ta natomiast o niczym by nie

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


wiedziaùa, nic by z tego nie miaùa, ¿e on z ni¹ mieszka; ob¿ydliwe nawet, otrzepuje mnie na sam¹ myœl, ¿e mógùby taki nabijaã biedn¹ kobietê w butelkê

pe j

sk iS

O

W

A

Willi: chodzi o to, ¿e wiêkszoœã pedaùów za¿ywa radoœci poligamii, a tylko nieliczne pedaùy siedz¹ ze sob¹ na wiaderku, bez zawarcia zwi¹zku maù¿enskopodobnego, który bezbo¿nicy anty¿ydowsko-¿ydowscy, postmasoneria narzuciùa Europie nowo¿ytnej na papierze postdemokratycznie i w Niemcach ju¿ nawet And¿ela twierdzi, ¿e to jest konserwatyzm, kiedy pedaù ¿yje z pedaùem w takim zwi¹zku uznanym przez pañstwo, bo te pedaùy, które ¿yj¹ ze sob¹ na wiaderku, to s¹ liberaùy libertyñskie, prawicowe radykaùy, Gauck z nimi, prezydent, który mówi, ¿eby szpiclowaã partie lewicy, bo on ùapê poùo¿yù skutecznie na aktach enerdowskiego Gestapo i zna ¿ycie, bo ma ¿onê a z drug¹ bab¹ ¿yje wùaœnie na wiaderku, chocia¿ Koœcióù Katolicki i Papie¿ Benedykt z Niemiec zwalcza to wszystko oficjalnie w katechizmie jako jedno wielkie Zùo i barachùo, jednak w praktyce mógùby przecie¿ dla przykùadu wyj¹ã chocia¿ jedno takie exemplum z ekumenicznej wspólnoty œwiêtowania œwiêtych i wykl¹ã, przynajmniej zagroziã piekùem, postraszyãñ takiego, postawiã siê i nie dopuszczaã do wspólnoty komunii, nie dawaã mu do rêki, czy do ust Corpus Christi

Eu ro

Madamme Analia: to jest co innego; tych nale¿y podkablowaã, najpierw w administracji, a potem u œw. Piusa, jak tradycyjnego biskupa, bo zu¿ywaj¹ wodê i korytarz, nasze piwnice, œwiatùo i windê za dwóch, a chodzi im tylko o jedno, o... Uwe: Liberum veto! Nie pleã byle czego przy maluczkich! Zamilcz, kobieto analna!

yn

Madamme Analia milczy

ag

az

Góralka z pùon¹c¹ menor¹: Szuka w Niebie œw. Antoni Lecha Kaczyñskiego, ¿eby zapytaã o zdrowie brata Jarosùawa, bo œw. Antoni jest patron osób chorych i zagubionych singli, zaœ Jarosùaw, syn Mundka po odlocie do domu ojca ich, po generale Kuli-Lisie, który ten dom dostaù od narodu w uznaniu zasùug

M

Rozalia Cielakówna: a jeœli prezydent Waùêsa, jak sam to przyznaje w rozmowie dla telewizji w Polsce, istotnie jest caùy czas tylko Bolkiem, pùatnym agentem Sùu¿by Bezpieczeñstwa, ubeckiej mafii, to kim s¹: Wyszkowski, Falandysz i Wachowski? Bracia Kaczyñscy rz¹dz¹cy siê w jego Kancelarii Prezydenta RP jak szare gêsi w ùaêni ¿ydowskiej, ¿eby zùodziej mógù Rzym wynosiã. Naród Polski widzi, ¿e Waùêsa trzymany jest w szachu, bohaterowie faùszywi, króle na Wawelu, przywódcy partii pora wam odejœã do piekùa, do domu ojca waszego. Czy¿ nie przemawia do was przykùad? Mubarak, Saddam, Kadafi? Trzech króli, którym te¿ siê zdawaùo, ¿e zùoty sen Heroda bêdzie z nimi na wieki, ¿e Zùo bêdzie trwaùo, bo matki ich miaùy matki wybrane z wybranego, cymes, jak matka matki Obamy. Change! Narody chc¹ zmiany! Jutrzenka wschodzi Góralka z pùon¹c¹ menor¹: i wieje biednemu w oczy wiatr chazarski.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

Baran z osiedla Piaski: Czy wolno mieszaã Polskê do debila, bo ten przechwala siê, ¿e wychowaù syna na wùamywacza? Facebook jest wùasnoœci¹ bezbo¿nych ¿ydów amerykañskich, a czy to nie jest syjonistyczna krzy¿ówka geja ze szwulem, który ùatwiej przechodzi przez usta niektórym, ni¿ swojski pedaù?

O

W

Pederasta jest znakiem odpowiednim dla desygnatu takiego jak Gombrowicz; pedaù to Stasiu Kortyka, który zmieniù nazwisko na Worcell za namow¹ Choromañskiego, natomiast autor powieœci "Makumba czyli drzewo gadaj¹ce" to po prostu ciota.

sk iS

Gdyby Polsk¹ rz¹dzili Polacy, to prezydent Warszawy Gronkiewicz-Waltz nie miaùaby nic do powiedzenia w sprawie publicznego pochwalania demoralizacji i dewiacji seksualnych, bo ka¿da grupa etniczna miaùa by swoj¹ reprezentacjê na szczeblu dzielnicowym i komunalnym tak, by przemarszami takimi kierowaù jakiœ tolerancyjny cadyk.

Eu ro

pe j

A jeœli dupodajki filosemickie miùuj¹ce Polaków inaczej cenzuruj¹ wypowiedzi tzw. normalnych ludzi na fejsbuku, to po co Ci ludzie nienormalni pchaj¹ siê im na patelniê? Czy¿ nie ma w internecie mo¿liwoœci prowadzenia nieocenzurowanych rozmów nie tylko o tzw. literatach i artystach? Parady pedaùów ob¿ydzaj¹ Polakom ¿ycie a jednoczeœnie odbieraj¹ ochotê do pokazywanie siê ze sùusznymi protestami politycznymi na ulicach, s¹ wiêc jednoznacznie antypolskie i polityczne jak wùadza, gdy¿ s¹ w interesie tej wùadzy, która do tych demoralizuj¹cych katolickie i polskie dziatki wybryków dopuszcza.

az

yn

Tak jak za Gierka ¿ydokomuna gùosiùa hasùo: Partia z Narodem, tak dzisiaj Wùadza demonstruje sw¹ solidarnoœã z pedaùami. Naród Polski zaœ mówi: zostawcie ich na marginesie; niech siê kochaj¹, a¿ siê zesraj¹.

M

ag

Polska musiaùa wydaã Niemcom ¿ydowskiego szpiega i bêdzie musiaùa wydaã USA ka¿dego ¿ydowskiego pedofila i wùamywacza, dlatego nale¿y odebraã Polañskiemu obywatelstwo polskie, ¿eby nie hañbiã Polski wydawaniem ¿yda i nie mieszaã Polski do porachunków debila, który przechwala siê publicznie, ¿e wychowaù syna na wùamywacza, bo ten agrafk¹ otworzyù mu i zdj¹ù z nogi elektroniczne kajdanki. Merkury/ Hermes ma skrzydeùka u stóp i z boków nad uszami, czyli w sumie 4, odczytuje wiadomoœã z kartki: Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego ul. Barska, Warszawa PG VII Ko2 880/12 Prokuratura Okrêgowa w Gdañsku W zaù¹czeniu uprzejmie przedstawiam wœlad za poprzednimi pismami korespondencjê nadesùan¹ poczt¹ elektroniczn¹ w sniu 7.08.2012 r. dotycz¹c¹ miêdzy innymi postêpowania Prokuratury Rejonowej Gdañsk-Sródmieœcie w Gdañsku, celem stosownego zaùatwienia. Podpisano, pieczêã: El¿bieta Szawurska prokurator Prokuratury Okrêgowej w Warszawie delegowana do Prokuratury Generalnej, zaù. Do wiadomoœci: sowa. Uwe/ Poeta Polski: Przyjmujê do wiadomoœci. Rozalia Cielakówna: Co to znaczy? Willi: to taki jêzyk urzêdowy, to nic nie znaczy. To tylko siê tak mówi, a nic nie robi. To jak dzieciêca gra: podaj dalej, gùuchy telefon, groch o œcianê pùaczu w Jeruzalem.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

A

Tadeusz Lepszy, bratanek Kazimierza Lepszego, rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego z krakowskiego rodu Lepszych herbu Arma zwraca siê do Uwego: Witam serdecznie ! Drogi przyjacielu - zawsze chêtnie czytam wszelkie wiadomoœci od Ciebie. Z wielk¹ ochot¹ przeczytaùbym osobiste " wyznania "; jak siê czujesz, co w Twoim ¿yciu. Jesteœ mi bliski, stanowisz czêœã mojej historii ¿ycia. Wiele od Ciebie siê nauczyùem. Ceniê sobie bardzo Twoj¹ przyjaêñ. Pozdrawiam bardzo serdecznie; Tadeusz.

Eu ro

pe j

sk iS

O

Uwe/ Poeta Polski: Tadziu, to ja nauczyùem siê od Ciebie, dziêki Tobie uczê siê wci¹¿ i zawdzieczam Ci du¿o; najwiêcej, ¿e patrz¹c w Ciebie jak pisarz francuski w XIX wieku zagl¹daù w lustro przechadzaj¹c siê po goœciñcach w powieœciach realistycznych, powiedzeã mogê, ¿e u mnie nic nowego poza tym, i¿ wagi nabraùo me ¿ycie, gdy¿ urósù mi brzuch jak broda u cadyka z Galicji, który nie rusza siê z domu, bo mógùby go chcieã w tym czasie przecie¿ nawiedziã i nie uprawia sportu, bo przecie¿ skazali go 1 sierpnia 2008 r. w naszym Tomaszowie Mazowieckim za rzekom¹ kradzie¿ dzieciomstarej piùki do gry w piùkê no¿n¹, co samo w sobie jest absurd i nie mo¿e byã przedmiotem pracy s¹du w ¿adnym kraju na caùym œwiecie, a jak ju¿ os¹dzono go z ra¿¹cym naruszeniem prawa, to winna ta gùupota poleko¿ercza skutkowaã anulowaniem tego wyroku, a jednak od 1 sierpnia 2008 r. jeszcze siê taki sprawiedliwy ¿yd w Poljin nie znalazù, ¿eby uznaã ten wyrok wydany zaocznie na Poetê Polski za niewa¿ny od samego pocz¹tku.

M

ag

az

yn

Z Lepperem jak wiesz widziaùem siê, na ostatniej blokadzie w Polichnie i Maksymiuk tam byù, te¿ miaùem z nim fotkê, ale te wszystkie wpisy na bananie w Czechach ktoœ zdj¹ù, jakaœ anonimowa rêka zarejestrowana dla picu na wyspach vanuata; nie mówiê o wariatach, pisze mi Jiøí Kutlák specialista technické podpory ze 70900 Ostrava Marianske Hory: "Dobrý den, Jak wiecie, nie mamy ¿adnych informacji na temat zniesienia blogu. Prosimy o kontakt z administratorem blogu. email: cooper@bloger.cz dziêkujê". Ja piszê i wysyùam do wiadomoœci na Sùowacjê, bo tam te¿ mam przyjacióù w polityce, niech wiedz¹, co za ich plecami siê wyprawia; pytam: gdzie s¹ moje fotki, teksty, moja wùasnoœã intelektualna zawieszana od trzech lat na tej szybkiej ¿miji (quicksnacke.com, pl, es, org, de, net, cz, at)? A tu mi odrzuca, nie zna adresu: info@vanuata.co.uk, zaœ cooper milczy. W Polsce nie jeden Palikot zeùo¿yù konto na Wyspach Baùamutach i robi za polityka. W polityce nie widze ¿adnego, z którym mo¿na by sie napiã, gdyby siê znowu piùo. Tak siê zùo¿yùo, ¿e to caùe barachùo to juz nowa degeneracja, calkiem co innego, ni¿ dawniéj byùo, kiedy jeszcze siê przepijaùo dùa pozoru i wylewaùo na ziemiê za tych, co na morzu. Ja jestem z ¿ycia zadowolony, Bogu dzieki, ¿e jestem inwalida i na szczatkowej rencie, do której pañstwo niemieckie dopùaca, ¿ebym z gùodu nie padù, jak bydùo. Wyciszylem siê z biegiem lat gùównie dzieki temu, ¿e zrobiùem siê wiêkszy choleryk. Wybucham, zakùadam pancerz i jeœli jeszcze jest jakiœ niemiec nie rozumie na urzêdzie, co to jest antysemiotyzm i prawicowy radykalizm, to ja mu wykùadam. Tak leci, zlatuje czas, œpie w nocy tylko po parê godzin, snem sprawiedliwego i zaraz siê zrywam, zlany zimnym potem. Dawniej tesknilem jeszcze do Krakowa, do rozkladu ulic, elewacji domów, do œredniowiecza, historii, kultury, która przemawiala do mnie z pracowni pod Wawelem, z Bronowic. Dziœ teskniê do Twojego psa, do widoku na Kraków przez okno z pokoiku, gdzie siedziaùem ostatnio przy komputerze. Têskniê zdrowo, tzn. wspominam jako Wartoœã, i ceniê sobie jak wùoskie miasta, w których ju¿ byùem, a kiedy jeszcze nie byùem jeszcze, to wtedy ten renesansowy Kraków byù dla mnie wszystkim, co jest w Twoim domu poù¹czeniem z kultur¹ i z Ojczyzn¹. Trochê

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

widziaùem ju¿ ró¿nych miast i tê odrobinê dziêkujê Bogu i dobrze siê czujê, Tadziu pozdrawiaj¹c serdecznie Was wszystkich, a psu daj ¿rec raz tylko na dzieñ i z kasz¹, ¿eby siê nie rozpasù, pa. To takie silva rerum na koniec.

Merkury/ Hermes do Uwego: Czy taka jest odpowiedê na pismo Prokuratora Generalnego? Czy tylko to mam przekazaã jako odpowiedê? Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

Uwe/ Poeta Polski: Serafiny maj¹ po szeœã skrzydeù, jak zaœwiadcza ¿yd i prorok Izajasz, który miaù doskonaùe wyksztaùcenie literackie i wiedziaù z pewnoœci¹, ¿e grecki Merkury ma tylko cztery skrzydùa. Sanctus, sanktus, sanktus pokùadamy za nim bezgraniczn¹ ufnoœã w Boga. Temu zaœ, który chciaùby byã w Polsce prezesem partii koalicyjnej, rz¹dzz¹cej przeka¿ zapytanie: Czy pañstwowe Polskie Radio, które wypowiedê polityka z koalicji rz¹dz¹cej sprzedaje w pùatnym systemie dostêpu do treœci i usùug, zamiast udostêpniaã j¹ jako informacjê publiczn¹ w internecie, jak robi¹ to inne pañstwowe rozgùoœnie na caùym œwiecie, jest antypañstwowe, czy antyrz¹dowe? Czy tylko antypolskie i poleko¿ercze radio (wùaœciwe skreœliã), a mo¿e chce po prostu zarobiã na zbity pysk i na emeryturê dostatni¹ wreszcie dyrektor tego radia, który manipuluje ob¿ydliwie politykiem, od którego zale¿eã mo¿e jego ¿ycie zawodowe?

pe j

Czy radio pañstwowe informuje - co jest jego statutowym obowi¹zkiem, czy te¿ robi sobie chucpê nie upowszechniaj¹c nale¿ycie sùów polityka, lecz opowiadaj¹c wypowiedê rozmówcy sùowami wiejskiego przygùupa, które wciska siê nachalnie politykowi w usta: "Janusz Piechocinski z PSL oceniù, ¿e taœmy Serafina negatywnie wpùynêùy na caù¹ polsk¹ politykê".

yn

Eu ro

Rozalia Cielakówna: Czy polityka w Polsce byùa mo¿e pozytywna i czysta przed ujawnieniem niektórych tylko jej negatywów przez Serafina stworzonego z ognia bez dymu? Czy pranie przeprowadzone dla picu na najwy¿szym poziomie anielskich chórów, mogùo negatywnie wpùyn¹ã w Narodzie Polskim na nieskalany wizerunek cherubów dlatego tylko, ¿e przypomniaùo nieœmiaùo o koniecznoœci prania nawet w samym Niebie od czasu do czasu brudów?

ag

az

Uwe/ Poeta Polski: "Szemkel Szemkel - sarkaj¹ anioùowie dlaczego nie jesteœ doskonaùy" a przypomina to narzekanie na niebiañsk¹ politykê Poeta Polski, który zmarù przed 14 laty o tej wùaœnie porze roku, kiedy lato byùo upalne jak lato. Siódmy anioù z wiersza Zbigniewa Herberta jest taki jaki jest: "czarny nerwowy w starej wyleniaùej aureoli".

M

Poeta Polski mówi forte do wszystkich dziewiêciu chórów anielskich z Polskiego Radio: do dupy jest ten wymyœlony przez waszego idiotê pùatny system piano. Naród Polski nie musi, lecz Pan Zastêpów mo¿e chcieã przecie¿ dowiedzieã siê, bo ma do tego prawo, kto na tym wynalazku diabelskim zarobiù, czyli innymi sùowy mówi¹c: kto za tym stoi, ¿e . firma Polskie Radio chciaùaby straciã wiarygodnoœã stracon¹ za Bieruta straconego w Moskwie w 1956 r? Koniec sceny 5 aktu II ciekawostki dla ignorantów: przejdê do artykuùu » INFORMACJE Piano to uczciwy system pùatnoœci za treœci w internecie. Prenumeruj¹c Piano, wspierasz pracê swoich ulubionych redakcji. Wiecej o systemie Piano Tel: +48-22-2062-145 http://herody.posterous.com/w-zyciu-wszystko-jest-mozliwe-herody-herodens

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

W zyciu wszystko jest mozliwe Akt 2 scena 3-5 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski  

http://www.blogtalkradio.com/sowa (...) Kraków był dla mnie wszystkim, co jest w Twoim domu połączeniem z kulturą i z Ojczyzną. Trochę wid...

W zyciu wszystko jest mozliwe Akt 2 scena 3-5 HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski  

http://www.blogtalkradio.com/sowa (...) Kraków był dla mnie wszystkim, co jest w Twoim domu połączeniem z kulturą i z Ojczyzną. Trochę wid...

Advertisement