Page 1

sowa

magazyn europejski 14 Paêdziernik 2012

A

SZCZURY (App2) Wichajster w rzadzie FO89 Stefan Kosiewski: Prawdziwe powody wystapienia Tuska, Amber Gold do miasta Lodzi

sk iS

O

W

Napisaù Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w kategorii Stefan Kosiewski, czytaj: 10×

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Premier Donald Tusk wygùosiù expose i daù tym samym odpór opiniom, ¿e bandycka spóùka Amber Gold, zaùo¿ona na sùupa Stefañskiego (u¿ywane nazwisko ¿ony: Plichta), obstawianego przez mafijnych prokuratorów, sêdziów i polityków z Trójmiasta, to wynalazek tego samego Tuska, bo przecie¿ nie jego syna, który w caùym zamieszaniu zdaje siê robiã jedynie za genetyczne obci¹¿enie w rodzinie, albowiem do ulubionych przez siebie wynalazków ojciec twitterki Kasi, surfuj¹cej po zachodnich blogach z aktualn¹ mod¹ ze skutkiem i premier z Trójmiasta zaliczyù w przemówieniu wygùoszonym w Sejmie dêwigniê finansow¹ nazwan¹ przez ¿ydów szyderczo: “Inwestycje polskie”, które to narzêdzie banksterskiego dziaùania ma wygenerowaã z powietrza, tzn. z niczego najpierw 40 a potem dalsze setki miliardów zùotych niszcz¹c bezlitoœnie, przy okazji wprowadzanej inflacji, maj¹tki milionów obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, niew¹tpliwie polskiego pochodzenia narodowego; po takim to dictum na Wiejskiej odczytanym i czytelnym dla ka¿dego czùowieka w Polsce musiaùo chyba staã siê wreszcie jasne, ¿e facet maj¹cy mo¿liwoœã generowania miliardów zùotych z powietrza, nie mógù siê przecie¿ zabawiaã bez potrzeby w ojca chrzestnego Amber Gold.

Prokuratura Generalna Pani Prok. El¿bieta Szawarska Prokurator Prokuratury Okrêgowej w Warszawie delegowany do Prokuratury Generalnej Biuro Prokuratora Generalnego ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Skr. poczt. 20 PG VII Ko2 880/12 dot.: Pisma Prokuratury Okrêgowej w Gdañsku z 17.09.2012 III Ko 618/12 Szanowna Pani Prokurator,

Frankfurt nad Menem 14 paêdziernia 2012 r.

Minister Finansów RP Jacek Rostowski wyùo¿yù tego samego dnia jeszcze dla jasnoœci, ¿e to nie sytuacja finansowa pañstwa i nie dziaùalnoœã rz¹du byùy prawdziwym powodem wyst¹pienia premiera Tuska w Sejmie (z przemówieniem nazwanym szumnie drugim expose), akurat w dniu ujawnienia we Wùoszech przez prokuraturê faktu zatrzymania mafii, która zainwestowaùa 200 mln euro w pranie pieniêdzy przy pomocy spóùki produkuj¹cej z powietrza wiatrakami pr¹d ekologiczny, Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

do którego to procederu dokùadaùo siê dotacjami pañstwo wùoskie. Minister Rostowski wyùo¿yù zatem dla pewnoœci kawa na ùawê, ¿e prawdziwym powodem wyst¹pienia premiera RP nie byùa nieznana przeszùoœã Donalda Tuska, lecz wyùo¿ona w expose premiera przyszùoœã.

sk iS

O

W

Wùasn¹ swoj¹ przyszùoœã zawodow¹ a tak¿e prywatn¹ swoj¹ przyszùoœã i przyszùoœã swej rodziny ten sam minister Rostowski, wnuk Jakuba Rothfelda-Rostowskiego, syna Moj¿esza Rotfelda i Lei z domu Broder, widziaù niedawno jeszcze w kolorze antracytu i zdradziù siê nawet publicznie, i¿ nosi siê z zamiarem wysùania wùasnego syna na azyl do Stanów Zjednoczonych, gdy¿ nie miaù kto powiedzieã temu brytyjskiemu ministrowi, ¿e Ameryka od dwudziestu lat nie przyjmuje ¿adnych uciekinierów politycznych, gdy¿ jeszcze w latach osiemdziesi¹tych zaczêùa pozyskiwaã imigrantów drog¹ szczêœcia wygranego na loterii wizowej.

Eu ro

pe j

Od niedawna w tej tak szczêœliwej Ameryce z powietrza 40 miliardów dolarów miesiêcznie robi Bernanke, którego dziadek pochodziù spod Zamoœcia, za pomoc¹ takiego samego wichajstra dêwigni finansowej, tzn. zleca drukowanie 500 miliardów dolarów rocznie. Takim to sposobem ¿ydy wpadùy w Polsce na pomysù nazwany dla hucpy “Inwestycje polskie”: Tusk obwieœciù, ¿e ...jeden bank dostanie zaufanie kredytowe w wysokoœci 40 miliardów zùotych i zgodê rz¹du na wichajstrowanie tej sumy do dowolnej wysokoœci, ¿eby Polska rosùa w siùê a swoim ¿yùo siê dostatniej.

M

ag

az

yn

Obietnica rajskiego dobrobytu zatkaùa wiêkszoœã bezmyœlnych posùów opozycji na czele z Jarosùawem Kaczyñskim. I Tusk z Rostowskim utrzymali siê na swoich stanowiskach rz¹dowych, zaœ dochodzenie w sprawie Amber Gold Prokurator Generalny Seremet, mianowany przez Lecha Kaczyñskiego na tydzieñ przed œmierci¹, przesùaù do miasta £odzi, ¿eby wyciszyã j¹ tam tak samo, jak mafijn¹ piramidkê Pawulon, która polegaùa na robieniu pieniêdzy nie z powietrza, lecz z trupów i te¿ musiaùa mieã swgo ojca chrzestnego, który wymyœliù ten biznes dla sùupa skazanego na do¿ywocie. 09:38 01_£ódzki nekrobiznes. W¹tki … sowa 02_£ódzki nekrobiznes. W¹tki … sowa

07:21

Mafia to dla wszystkich tylko kùopot: Stefan Kisielewski, zdolny ¿yd i ojciec zabitego tragicznie pianisty, poseù w PRL-u, sam te¿ wyksztaùcony muzycznie, napisaù niegdyœ niedobr¹ powieœã o œwiecie przestêpczym; daù tej ksi¹¿ce tytuù: “Przygoda w Warszawie” i Giedroyã mu to wydrukowaù jak zreszt¹ wszystko, czym tylko zechciaù zaszczycaã parysk¹ masoneriê z kas¹ po Andersie ten skryba marnuj¹cy swoje ¿ycie na towarzyskie brylowanie w ubeckim œrodowisku krakowskich przechrztów pragn¹cych uchodziã w PRL-u za tzw. elity katolickie. Z tego to wùaœnie œrodowiska wywiodùy ostatnio tzw. pewne krêgi, czyli masoñskie œrodowiska – po nieod¿aùowanym, ¿aùosnym upadku w samolocie Jana Marii Rokity bardziej mêskiego z wygl¹du Jarosùawa Gowina (rocznik 1961, przystojny typ, typowany ju¿ na nastêpcê Tuska), lecz przypomina siê o tym tu niejako na marginesie i tylko dlatego, ¿e ten religioznawca z wyksztaùcenia akademickiego Gowin w obronionej pracy doktorskiej wyci¹gn¹ù tak¿e z powietrza - uznan¹ mu przez promotora tej pracy za naukow¹ - tezê, ¿e “…du¿y wpùyw Koœcioùa na polskie ¿ycie publiczne jest przejawem szerszego zjawiska: odrodzenia siê religii jako siùy spoùecznej”. Mowa byùa o tym w pierwszej aplikacji do Szczurów.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Tymczasem Koœcióù jaki jest w Polsce - ka¿dy widzi, jak mawiaù o koniu ksiêdz Baka.

O

W

A

Nawet wiêc, jeœli Episkopat Polski nie ujawnia na swoich stronach internetowych chazarskiej urody wizerunków biskupów mianowanych w caùoœci przez jp2 z Wadowic i nie podaje ich prawdziwych ¿yciorysów z ¿ydowskimi nazwiskami panieñskimi matek, to tylko zgodnie z reguù¹ Pax et Boni, a¿eby Rzeczpospolit¹ Polsk¹ uchroniã przed pogromami antysemickimi w paùacach biskupich, czyli dla unikniêcia Zùa Wiêkszego.

pe j

sk iS

Uprawnione bêdzie zatem postawienie pytania naukowego: Czy Jarosùaw Gowin napisaù sam swoj¹ pracê doktorsk¹, jeœli inn¹ pracê napisaù do spóùki z Manfredem Spiekerem, którego poznaùem ãwierã wieku temu w Königstein am Taunus jako Mistrza mocnego nie tylko w goùosùownej mowie, który pomagierów do pisania ksi¹¿ek zaprawdê nie potrzebowaù. Po dwóch ujawnionych w zeszùym roku w Niemczech plagiatach prac doktorskich znanych polityków wnikliwej uwadze pozostaj¹cego w ukryciu analisty poddawana jest obecnie praca doktorska Frau Annette Schavan z CDU, die Bundesbildungsministerin/ Federalnej Minister Oœwiaty, po doktoracie podniesionej ju¿ do stopnia Prof. Dr.

az

yn

Eu ro

W Katowicach za Religi staùo siê na chwilê gùoœno o doktoratach w medycynie œci¹gniêtych przez internet dla potrzeb stopni naukowych nadawanych na Sl¹skiej Akademii Medycznej, lecz tak jakoœ zaraz po œmierci niefortunnego kandydata na Prezydenta Polski ucichùo szemranie na temat szkodliwego oddziaùywania placebo, tzn. ludzi, którzy nie s¹ doktorami z wyksztaùcenia a maj¹ taki sam wpùyw na stan zdrowia pacjentów wleczonych po pokojach zabiegowych wielu klinik Sl¹ska i Zagùêbia, jak lekarz opatrzony ¿ydowskim nazwiskiem Jud,ym w sùynnej powieœci Stefana Zeromskiego.

M

ag

W przededniu œwiêta Dnia Edukacji Narodowej w Katowicach Zarz¹d Województwa Úl¹skiego przyznaù 43 nagrody Marszaùka Województwa Úl¹skiego za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze 13 dyrektorom i 30 nauczycielom szkóù i placówek oœwiatowych prowadzonych przez Województwo Úl¹skie. Wrêczenia nagród dokonaù Jerzy Gorzelik, kryptosyjonistyczny przywódca ukrytych ¿ydów (pod nazw¹ Ruch Autonomii Sl¹ska), pozostaj¹cych w Katowicach w koalicji bior¹cej z kryptosyjonistami Tuska. Z Czeladzi, która nie le¿y na Sl¹sku, lecz w Zagùêbiu D¹browskim, na terenie byùego Ksiêstwa Siewierskiego, Pani Burmistrz Teresa Kosmala chyba tylko dlatego, ¿eby nie konfliktowaã ze sob¹ grona pedagogicznego postanowiùa wystawiã w tym roku do wyró¿nienia nie byùego senatora mgra, mgra Zbigniewa Szaleñca, zasùu¿onego nauczyciela wuefu w Szkole Podstawowej Nr 4 i nie emerytowan¹, wieloletni¹ dyrektor pierwszej w Polsce tysi¹clatki, Szkoùy Podstawowej Nr 1 na Osiedlu Piaski, zlokalizowanej w pobli¿u pomnika Czerwonej Gwiazdy, mgr Barbarê Strzeleck¹, lecz pani burmistrz zaopiniowaùa pozytywnie osobê o nazwisku: Agnieszka RychùowskaNiesporek z Kolegium Pracowników Sùu¿b Spoùecznych w Czeladzi. Kolegium i Sùu¿by – to dwa sùowa o niemiùej, pejoratywnej konotacji dla antykomunistycznego opozycjonisty w PRL-u. Kolegia ds. Wykroczeñ byùy bowiem uproszczonym w stosunku do s¹dów narzêdziem dziaùania Sùu¿by Bezpieczeñstwa, ja zaœ w tamtym czasie byùem kilka razy niewinnie skazany przy u¿yciu tego¿ wùaœnie narzêdzia, ùomu stosowanego przez szurków zamiast wichajstra. A to tylko w tym celu, ¿eby mnie wtajemniczyã w arkana funkcjonowania wùadzy ¿ydokomunistycznej i

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

skusiã przy okazji, wci¹gn¹ã do wykonywania swoich niecnych planów szatan tak zarz¹dziù, ¿e w Kolegium przy Urzêdzie Miejskim w Czeladzi, które miaùo mnie skazaã dla przykùadu w marcu 1980 r., bym kilka miesiêcy póêniej posùusznie daù sob¹ pokierowaã podczas planowanych na lato przez SB ogólnopolskich protestów robotniczych, bowiem pracowaùem wœród robotników jako wyrzucony dwa lata wczeœniej ze studiów polonistycznych prawdziwy kontestator, którego wiersze publikowano ju¿ w prasie i byùem nawet po ksi¹¿kowym debiucie poetyckim; przechodz¹c zatem do szczegóùów: diabeù zechciaù usadziã poœród czùonków Kolegium Radcê Prawnego Miejskiej Rady Narodowej a zarazem s¹siada mego z pierwszego piêtra i kolegê z technikum (w jednej osobie), z innej klasy równolegùej o profilu hutniczym, bo obrany przeze mnie byù mechaniczny.

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Sylwek B., którego do dzisiaj zaliczam do moich przyjacióù, jak byùego burmistrza Marka Mrozowskiego, którego znam z dzieciñstwa i z harcerstwa, a nie wszystkie jego czyny pochwalam; otó¿ wtedy Sylwek, który po technikum poszedù nawet na semestr do seminarium i uczyù siê za katedr¹ na Ostrowiu Tumskim m.in. chodziã, czy te¿ raczej: przemierzaã Ziemiê dostojnym krokiem osoby duchownej, gdy¿ mama Sylwka, wdowa po zabitym w kopalni Saturn górniku, przywalonym górotworem, ka¿dego dnia po tym nieszczêœciu na kopalni wtedy jeszcze Czerwona Gwardia chadzaùa na roraty z Osiedla Marcelego Nowotko, ¿ydokomunisty zastrzelonego za okupacji przez rodzimych, swoich bandziorów z tzw. Polskiej Partii Robotniczej (Maùojca i Kalksztajna), a mo¿e i na jutrzniê chadzaùa z bloków do koœcioùa na Rynek taka cicha, niewysoka, spokojna kobieta. Bardzo tego chciaùa, ¿eby któryœ spoœród jej trzech synów poszedù œladami Stasia Jasionka z ul. Hanki Sawickiej (te¿ z PPR-u i Hanna jak Hanna Walentynowicz, ¿ydokomunistka z PZPR-u); Stasiu byù Anioù, nie czùowiek i dobrze z nim prenie wierni maj¹, bo chyba nie poszedù w buiskupy, bardzo miùy, uczynny dla bliênich a taki m¹dry, ¿e w wieku 14 lat ukùadaù roczny plan lekcji dla wszystkich nauczycieli i wszystkich klas w tej szkole Nr. 4, w której po latach zaùapaù siê Szaleniec po Magdalence i formalnej likwidacji Sùu¿by Bezpieczeñstwa; widziaùem go przy wykonywaniu wspomnianej czynnoœci, poniewa¿ Stasiu byù wtedy tak¿e dru¿ynowym w tej szkole, ja zaœ miaùem do niego jak¹œ sprawê organizacyjn¹, czy chciaùem po prostu porozmawiaã ze starszym o rok koleg¹, gdy¿ prowadziùem wtedy 105 Zagùêbiowsk¹ Dru¿ynê Harcerzy we wspomnianej szkole Nr. 1 po odbytym w wieku 13 lat kursie dru¿ynowych w Zaborzu na Jurze KrakowskoCzêstochowskiej i po otwarciu dla mnie, w drodze wyj¹tku, rozkazem Komendanta Hufca ZHP w Bêdzinie próby na pierwszy stopieñ instruktorski. ~Marsz Niepodleglosci Dawid rzecznikiem narodowcóów ¿ydowskich z NOP we

Wroùawiu?

1 minuta temu

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


sk iS

O

W

A

Sylwka odnalazùem w aktach udostêpnionych mi przez IPN; z akt wynika, ¿e nie donosiù na mnie ale i nie powiedziaù mi tak¿e o tym, i¿ oficer SB rozmawiaù z nim na mój temat; czuù siê widaã zwi¹zany z ubowcem wymuszon¹ na nim tajemnic¹ rozmowy. Na podstawie akt, które otrzymaùem do Niemiec drog¹ pocztow¹ nie mo¿na powiedzieã, a¿eby Sylwek byù Tajnym Wspóùpracownikiem SB. Te zaœ akta staùy siê podstaw¹ do wystawienia mi pozytywnej opinii przez Oddziaù IPN w Katowicach poprzez wpisanie do Katalogu osób rozpracowywanych (Art. 52a p 7 ustawy o IPN). Dziêkowaùem i jeszcze raz dziêkujê w tym miejscu, bo maùo mnie spotkaùo w ostatnim trzydziestoleciu rzeczy równie miùych, zaœ wczeœniej w PRL-u to nawet nie szùo nic kupiã, chocia¿ miaùo siê pieni¹dze jak nie na miêso, to chocia¿ na masùo, ale dla Polaka dosùownie nic w sklepach nie byùo, wszystko szùo pod lad¹ dla swoich, przez milicyjne Konsumy i sklep w piwnicy Urzêdu Miejskiego.

Eu ro

pe j

Po Magdalence chciaùem kupiã mieszkanie w Czeladzi, ¿eby moja œp. Mama mogùa umrzeã na swoim, lecz wspomniany tu ju¿ Zbigniew Szaleniec robiù wtedy jeszcze za zastêpcê burmistrza i u notariusza w Górce odmówiù dokonania wpisu w umowie sprzeda¿y tak, abym nie mógù nabyã razem z tym poddaszem piwnicy, w której przechowywaliœmy na zimê wêgiel. Ten Szaleniec sprzedawaù wielu ludziom w Czeladzi w tym wùaœnie czasie mieszkania bez œcian wewnêtrzynych w umowie i bez balkonów a to byù ju¿ obùêd. Bo gdybym wtedy ulegù Szaleñcowi i nabyù to mieszkanie, to dzisiaj pani burmistrz Teresa Kosmala mogùaby decydowaã o tym, co wolno, a czego nie wolno mi wywieszaã na balkonie: koszuli do wysuszenia, czy transparentu obwieszczaj¹cego wszem prywatny protest czùowieka.

M

ag

az

yn

Mama umarùa i pochowaliœmy j¹ obok Ojca, a ja z mojego balkonu patrzê dzisiaj i widzê œwiatùa w ciemnoœci, dùug¹ liniê œwiateù. To œwiec¹ w oddali jak Lampa Akermanu reflektory oœwietlaj¹ce samolotom nowy pas startowy Flughafen. Przeciêtnie 80 samolotów na godzinê l¹duje, lub startuje we Frankfurcie, co daje po przeliczeniu na dobê wiele milionów pasa¿erów w roku, zarobek i pracê dla 70 tys. ludzi..., ale nie mnie daje, bo ja nic z tego nie mam poza tym, ¿e buùki i lody, jednym sùowem: ¿ywnoœã wiêcej mnie kosztuje, ni¿ mojego biskupa katolickiego w Limburgu, którego Listy Pasterskie czytam z uwag¹ i z uznaniem dla ich konstrukcji literackiej tudzie¿ warstwy teologicznej; bywam przecie¿ w katedrze i zachodzê po drodze w Limburgu do sklepów tak samo jak w Berlinie widzê, ¿e za 2,5 euro mo¿na zjeœã tam pizzê, czy zamówiã kawê z ciastkiem na piêknym Kreuzbergu, który nie jest ju¿ tureck¹ dzielnic¹ z której uciekaùem przez terytorium NRD, bo nie zapùaciù mi ¿yd za wykonan¹ pracê w 1984 r., a kiedy jeszcze jechaùem w tamt¹ stronê, to ¿oùnierz enerdowski na granicy wz Turyngi¹ przegl¹daj¹c mój paszport i widz¹c odciœniêt¹ piecz¹tkê upowa¿niaj¹c¹ mnie tylko do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL (brakowaùo w niej sùów “i do powrotu”) przykazaù surowo: Nur nicht nach Polen! – Nein, nein – odparùem szybko, bo tyle to przyszùo mi wtedy z ùatwoœci¹. Wspominam zaœ tutaj tak odlegùe w czasie sprawy, albowiem niedawno przypomniaùem w internecie o tym, ¿e Wojewoda Sl¹ski w Katowicach winien mi oddaã moje wùasne pieni¹dze, które nale¿aùy mi siê jako pracownikowi Zarz¹du Regionu Solidarnoœci za pozostawanie w stosunku pracy na podstawie umowy o pracê na czas nieokreœlony, która tego Wojewodê zobowi¹zuje do Zadoœãuczynienia za grzechy wùadzy ¿ydokomunistycznej, gdy¿ Rzeczpospolita Polska powstaùa po Magdalence ogùosiùa siê prawnym spadkobierc¹ bezprawnego PRL-u. Sl¹ski Fundusz Zadoœãuczynienia jest projektem, który zgùosiùem w 2006 r. do Wojewody Sl¹skiego

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


O

W

A

Written by sowa (») 8. 10. in category job, read: 14×

sk iS

O zadoœãuczynienie dla przeœladowanych w PRL-u dziaùaczy patriotycznej opozycji antykomunistycznej read on

Eu ro

pe j

Dla mnie ta sprawa jest prosta, jak prosty musi byã drut dla Arcybiskupa Katowic Skworca, który wspóùpracowaù z ¿ydokomunistyczn¹ Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa, zaœ nie chce po katolicku zadoœãuczyniã bliêniemu swemu za popeùnione przez siebie grzechy, które nie mnie oceniaã, gdy¿ od tego jest Siùa Wy¿sza, lecz nie mo¿e przecie¿ grzesznik dawaã sam sobie rozgrzeszenia bez liczenia siê z gùosem osób skrzywdzonych grzesznym postêpowaniem dwulicowego ksiêdza.

ag

az

yn

Nie mo¿e Arcybiskup Krakowa szamañskim sposobem rozmna¿aã cudownie ampuù z krwi¹ jp2, który mno¿yù i zasilaù œwiat biskupami i kardynaùami ¿ydowskiego pochodzenia (jak Lehmann w Niemczech i Lustiger we Francji), bo Kubicy ta faùszywa relikwia nic nie daùa i nic dobrego nie da nikomu sprowadzanie Narodu Polskiego przez ¿ydobiskupów do roli ciemnej masy, plebsu œredniowiecznych miast nad Renem, do których ¿ydostwo chazarskie sprowadzone przez biskupów potrzebuj¹cych pieniêdzy do zbudowania katedr wprowadzaùo gospodarkê towarowopieniê¿n¹ na ustalonych przez siebie zasadach opartych o przywileje królewskie, jak w Polsce haniebne Statuty Kaliskie i wszystkie inne, ustawiaj¹ce ¿ydów ponad prawem obowi¹zuj¹cym poddanych polskiego jêzyka i wiary katolickiej.

M

Kazimierz Switoñ szkóù wy¿szych mo¿e nie koñczyù i nie obroniù doktoratu,

lecz umiaù siê doczytaã w aktach IPN-u, ¿e kapuœ donosz¹cy na niego u¿ywaù ksywy “D¹browski”, kapùan awansowany po Magdalence na biskupa tak samo jak trzech ksiê¿y wydelegowanych przez Glempa jak trzech króli do oddania pokùonu Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

Kiszczakowi. Do asysty przy szatañskiej zmowie ubeckich zùoczyñców; wyniesiony niesùusznie na Wawel Kaczyñski tam byù, wódkê z nimi più, dostaù za to stanowiska pañstwowe, ukùadu nie ruszyù tak samo jak Waùêsa, Kwaœniewski i Komorowski - po jednych pieni¹dzach.

pe j

sk iS

O

W

Sprawa prosta jak drut, po którym lec¹ do Firmy raporty i donosy nikczemnych agentów. Jak drut prosty, który w odwrotnym kierunku, w zamian poci¹ga za dùoñ pajaca, a¿eby ten nie przespaù chwili gùosowania w parlamencie. W dzisiejszych czasach technika w Polsce poszùa w zasadzie dalej, ni¿ na Zachodzie i dlatego taka marionetka w Warszawie dostaje SMS-y, przemówienia i gotowe projekty ustaw do przepchania. Nad caùoœci¹ przepychania czuwa Minister Administracji Boni, byùy TW o kilku pseudonimach, jak z jego w IPN-ie wynika, wiêc obrotny, aktywny na wszystkie strony i we wielu operacjach, w których SB wspóùpracowaùa z KGB, CIA, STASI oraz MOSSADEM izraelskim. Zastanawiaj¹c siê nad zgubnym wpùywem wspomnianych przed chwil¹, politycznych niejako nominacji biskupich jp2, nie sposób nie zapytaã, czy z Ameryki, Berlina i Jeruzalem nie napùywaj¹ dzisiaj instrukcje tak samo proste i zrozumiaùe dla wyãwiczonych agentów, jak jasna jest dla Nuncjusza Apostolskiego wola Watykanu?

ag

az

yn

Eu ro

W expose szefa rz¹du brytyjsko-polskiego, kaszuba Tuska (z brytyjskim Radkiem Sikorskim, który jeszcze nie ujawniù, w jaki sposób w koñcu Londyn ustosunkowaù siê do obwieszczonego przez Ministra Spraw Zagranicznych RP na twitterze i wysùanego przezeñ mailem, zwykù¹ poczt¹ internetow¹, zamiaru rezygnacji z obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa), zabrakùo informacji o tym, czy Minister Gospodarki Pawlak dùugo jeszcze bêdzie udawaù Greka? Nazajutrz po wyst¹pieniu premiera w Sejmie ten wicepremier obwieœciù w Lublinie swój prywatny manifest. Wyczytaã mo¿na z niego, ¿e to wùaœnie Waldemar Pawlak byù autorem pomysùu wichajastra dêwigni finansowej nazwanej przez Tuska “Inwestycje polskie”; Pawlak powiedziaù: “…stworzenie funduszu inwestycyjnego, w którym uwzglêdniono sugestie PSL”, bo chodzi o to, jak wyjaœnia wicepremier Pawlak, by ”aktywa w postaci akcji spóùek notowanych na gieùdzie pracowaùy podwójnie”.

M

Abstrahuj¹c od tego, do czego dzisiaj jeden z drugim siê przyznaje, a jutro ka¿dy bêdzie jednakowo wypieraù, prezes Polskiego Oœrodka Kultury we Frankfurcie nad Menem Pan Stefan Kosiewski stawia niniejszym Rz¹dowi RP pytanie, dlaczego aktywa tych spóùek, które wicepremier Pawlak ma na myœli, nie maj¹ pracowaã potrójnie i poczwórnie dla dobra Ojczyzny? Dlaczego nie zrobiã z powietrza dziesiêã razy wiêcej miliardów zùotych i nie zapisaã od razu dwudziestokrotnie wiêkszej sumy w kreatywnie krêconym bud¿ecie pañstwa polskiego?

Wichajster, cudowne narzêdzie do mno¿enia pieniêdzy z niczego, czyli wynalazek dêwigni finansowej, to nie tylko nadmuchany w Stanach Zjednoczonych tak samo jak w Hiszpanii i w Polsce rynek nieruchomoœci; w Turyngii np. dom w bardzo dobrym Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


stanie kupi ju¿ za 15 tys. euro, zaœ w Polsce gara¿u za to nie postawi, a czy nie jest to wina obecnego i poprzednich rz¹dów?

O

W

A

Na gruncie polskim wynalazek robienia pieniêdzy z powietrza dla potrzeb rz¹du opisaù Doùêga-Mostowicz. Po Nikosiu Dyzmie przyszli Baksik z G¹siorowskim, którzy nie uciekali wszak do Ameryki po tym, jak ostrzegù ich przed aresztowaniem pewien polityk z Porozumienia Centrum, z krêgu najbli¿szych wspóùpracowników Kaczyñskich, lecz polecieli zwyczajnie do Izraela, bo tu byùo i bli¿ej i tañszy byù przez to bilet.

Eu ro

pe j

sk iS

Dobry film widziaùem w telewizji niemieckiej, dokumentalny z tez¹; pokazywali kilka dni temu Sikorskiego w dworku, który pomogli mu kupiã koledzy z masoñskiej lo¿y Ruch STU, bo przecie¿ on nie miaù rozeznania, ani gùowy do takich spraw; ¿enuj¹ce to byùo, jak ten Sikorski kartkowaù przed kamer¹ Ksiêgê Pami¹tkow¹ Goœci Dworku i wymieniaù po nazwisku osoby ukryte za podpisami nie na darmo wszak nieczytelnymi: Bush, Komorowski, inni - z tych wizyt nie prywatnych przecie¿, wiêc zapewne dofinansowanych z bud¿etu MSZ, odbudowaù Minister Sikorski jak Felix z gruzów dom poszlachecki; szkoda tylko, ¿e w filmie zabrakùo momentów damskomêskich, bo ¿onê ma tak¹ m¹dr¹, inteligentn¹, chocia¿ z rodziny ¿ydowskiej Appelbaum, to synków nie daùa jednak okaleczyã siódmego dnia sposobem plemion beduiñskich Bliskiego Wschodu i wychowuje po swojemu na katolików jak mo¿e.

az

yn

Do osób, które z wùasnej i nieprzymuszonej woli doù¹czyùy do œciemniania, czyli odci¹gania uwagi opinii publicznej od zapl¹tania siê Donalda Tuska w mafijn¹ dziaùalnoœã Grupy Amber Gold doù¹czyù Tymochowicz, który powinien siê utopiã po wykreowaniu Leppera na samobójczego lidera partii nazwanej publicznie i bezkarnie ubeck¹ przez Lecha Kaczyñskiego i dlatego przyjêt¹ przez Jarosùawa Kaczyñskiego do koalicji rz¹dowej, ¿eby j¹ zmarnowaã, wykarczowaã zgodnie z obietnicami zùo¿onymi ¿ydom Smolara w Fundacji Batorego Sorosza.

M

ag

Tymochowicz ujrzaù strach w oczach Tuska tak samo jak i Rostowski i Pawlak i ka¿dy inny widz tego ¿aùosnego spektaklu mógù ujrzeã, mo¿e obejrzeã i dostrzec ten sam strach w telewizji i w internecie, na fotkach, bo nie na pró¿no mówi siê, ¿e strach maluje siê komuœ na twarzy. Tyle, ¿e byù to strach nie o sytuacjê gospodarcz¹ Polski i nie o przyszùoœã rz¹du. Donald Tusk nie wie jeszcze po prostu, jak mo¿e siê skoñczyã dla niego sprawa Amber Gold. Jarosùaw Kaczyñski natomiast usùyszaù niedawno, ¿e Warszawska Prokuratura Wojskowa przedùu¿yùa do kwietnia przyszùego roku poszukiwanie sprawcy katastrofy powietrznej pod Smoleñskiem i œmierci 96 osób. Gdyby zaœ miaùo siê okazaã, ¿e to nie Lech Kaczyñski zadecydowaù o tym, ¿e nie byùo zmiany decyzji o zaplanowanym l¹dowaniu, mimo braku warunków do l¹dowania i mimo braku zgody wùaœcicieli polowego lotniska na samobójcze bombowanie l¹dowiska, gdy¿ wojskowy Smoleñsk we mgle, to przecie¿ nie cywilny Frankfurt. A miaùa by siê np. odnaleêã taœma z nagraniem rozmowy satelitarnej braci, o któr¹ apelowaù Waùêsa, to Kaczyñskiego szeœciu ochroniarzy utrzymywanych z dotacji Sejmu bêdzie musiaùo trzymaã go z dala od wiêkszej iloœci prochów, sznurka od snopowi¹zaùki, worka bokserskiego, pistoleciku po wujku bêd¹cym za Stalina sêdzi¹ Wojskowego S¹du w Polsce, który to KGB-owiec repatriowaù siê po 1956 r. do Zwi¹zku Sowieckiego zostawiaj¹c rodzinie w Warszawie lary i penaty. Koñcz¹c gdybanie przypominamy: co ma wisieã, nie utonie.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Nie powinien jednak Tymochowicz pleœã gùupot na tematy dla niego obce, na których siê nie zna, albowiem ten wnikliwy obserwator ludzi strach w oczach Donalda Tuska niesùusznie skojarzyù ze sarn¹.

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Stworzenie wystraszone w najwy¿szym stopniu zgodnie z natur¹ zamiera ze strachu, nie jest w stanie pisn¹ã, przemówiã, gdy¿ strach je parali¿uje, pora¿a. U ludzi puszczaj¹ ze strachu zwieracze i zdarza siê, ¿e czùowiek siê posra ze strachu, albo poleci mu ciepùy mocz po nogach, lecz sarna nigdy nie œmierdzi tchórzem, bo sarna jest po prostu obdarzona przez Pana Boga natur¹ pùochliw¹, jak ka¿de stworzenie ¿yj¹ce na wolnoœci, odpowiedzialne za siebie, przezorne, chodz¹ce wùasn¹ drog¹ niczym Józef z powieœci Sergiusza Piaseckiego “Dla honoru organizacji”, który uzasadniaù obran¹ dla siebie rezygnacjê z pomocy i zabezpieczenia kolegów sùowami: “Chodzi o to, ¿e jestem zatwardziaùym indywidualist¹. Chcê mieã swobodê w ocenie cudzych decyzji. Chcê mieã prawo wyboru, a nawet krytyki i protestu”( s. 257, Wydawnictwo Dolnoœl¹skie, Wrocùaw 1990).

Szanowna Pani Prokurator,

M

ag

az

w cywilizacji europejskiej wyrosùej z kultury greckiej i opartej na prawie rzymskim rozumianym jako doskonaùy, wzajemnie niesprzeczny, sprawiedliwy system prawa, ka¿dy czùowiek ma prawo do wyra¿enia swojego zdania, je¿eli czuje siê pokrzywdzony. Z tego spostrze¿enia, maj¹cego korzenie w chrzeœcijañskich doœwiadczeniach, wywodzimy godnoœã ludzk¹, której powa¿anie oraz ochronê autorzy Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec zawierzyli w pierwszym jej artykule ka¿demu organowi tego¿ pañstwa prawa. Prokuratura Okrêgowa w Gdañsku przysùaùa mi kuriozum: palimpsest datowany na 17 wrzeœnia 2012 r., z dwoma piecz¹tkami przybitymi jedna na drugiej w pozycji horyzontalnej, a wiêc o ewidentnym podtekœcie erotycznym, heteroseksualnym. Jedna z tych piecz¹tek wystawiona zostaùa na nazwisko Prokurator Maùgorzata Syguùa, druga zaœ na nazwisko Prokurator Mirosùaw Andruskowski. Nie nale¿y s¹dziã, ¿e jedno przez drugie spieszyùo z podbijaniem: w Niemczech takie Znaki w obediencji mieszanej, damsko-mêskiej odczytuje siê jako tajemne symbole Iluminacji, która olewa zwyczajnie obywatela niechlujnym strojem. Prokuratorzy w Gdañsku cuda istotnie robi¹, ¿e po przeniesieniu przez Prokuratora Generalnego dochodzenia w sprawie mafii Amber Gold do miasta £odzi odci¹gn¹ã uwagê Narodu Polskiego od rodzinnych zwi¹zków i powi¹zañ rodziny Tuska z rodzin¹ Stefañskiego (u¿ywane nazwisko ¿ony P.). Pisze do mnie anonimowy czùowiek, którego godnoœã wy¿ej szanujê i ochraniam, ni¿ Prokuratury i S¹d w Gdañsku chroniùy Stefañskiego i rodzinê Tuska, sùowa bêd¹ce

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


dowodem krzywdy wyrz¹dzonej Narodowi Polskiemu i rozpaczy samotnego, pokrzywdzonego czùowieka:

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

”Polska mo¿e ju¿ po rozbiorach, upada rozgrabiona i gore. Osobiœcie zapewne wiedzie siê Panu stokroã lepiej ni¿ przeciêtnemu Polakowi w kraju Co wybraã ? walczyã o Polskê czy zrobiã zrzutkê na zadoœãuczynienie dla Pana i wszystkich wykiwanych przez gieremlów i michników ? Mùodsze pokolenia Polaków nie chc¹ wybaczyã nam infantylnym przygùupom wykpionym przez kuroniów i balcerowiczów. Jak mamy naprawiã tamte nasze bùêdy œmiertelne dla Polski ?”

Link

M

ag

az

Za poœrednictwem niniejszego pisma kierowanego do Pani Prokurator chciaùbym wyjaœniã nieporozumienia, których êródùem jest pomieszanie faktów z emocjami informowanego o faktach czùowieka. Faktem jest, ¿e wyst¹piùem do Wojewody Sl¹skiego w 2006 r. i do Piotra Dudy, który wtedy jeszcze byù w Katowicach, a nie w Gdañsku, z wnioskiem o ustanowienie Sl¹skiego Funduszu Zadoœãuczynieniania i odpowiedziaù mi wtedy Wojewoda ustami urzêdnika, ¿e mogê dochodziã sprawiedliwoœci na drodze s¹dowej, tzn. s¹dziã siê z nim jako z miejscowym przedstawicielem rz¹du RP. Ja zaœ uwa¿am, ¿e nie godzi siê Polakowi z Narodu Polskiego wysùanemu do Niemiec na emigracjê polityczn¹ trzydzieœci lat temu z pomoc¹ SB wystêpowaã do s¹du przeciwko pañstwu, które nie potrafi siê odci¹ã od bezprawia PRL-u. Wyjaœniam, ¿e nie czujê siê wykiwany przez Gieremków i Michników, bo nie wchodziùem z nimi w ¿adne ukùady. Nie mam tak¿e pretensji do ubowców, ¿e pozwolili mi udaã siê po azyl polityczny do Niemiec, gdy¿ azyl nie daje z powietrza miliardów, a braù ju¿ azyl na powa¿ne dla siebie i swojej rodziny wspominany tutaj ¿yd-wieczny tuùacz Vincent-Rostowski z Rotfeldów. Czy zaœ ktoœ m¿e z tego brytyjskiego ¿yda na pañstwowym stanowisku stanowisku w Polsce kpi? Gieremek autem jeêdziù z Polski do pracy do Brukseli, jak Kurski, a czy nie byùo go staã chocia¿by na taki samolot rejsowy, jakim musi lataã Komorowski? Jakim przeleciaù siê na swoje nieszczêœcie Jan Maria Rokita? Sk¹pstwo ¿ydowskie opisaù Molier, ja natomiast w odró¿nieniu od aktora Kobieli mówiê na codzieñ poezj¹, bo jestem Poeta Polski. Na mnie ¿aden Polak nie ma prawa siê skùadaã, dopùacaã do mnie zùotówki, bo ja tylko modlê siê i jak Poeta pragnê

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

a¿ebym œpiewem i gr¹ na kitarze zarobiã mógù na dom, ogród, pola skrawek na ukochanej Lesbos, w ojczystej Metymnie

M

ag

Koœcióù Katolicki w Polsce to nie jest pedofil w Poznaniu i nie jest stetryczaùy szaman w Krakowie i nie jest to agent ubecki w paùacu wzniesionym przed wojn¹ przy ul. Wita Stwosza nad Katowicami i nie jest to handlarz hektarami przekazanymi do przehandlowania przez pañstwo po Magdalence i nie jest to kobieciarz i nie jest beczka z alkoholem na etacie generaùa wojska, policji, stra¿y po¿arnej, opùacanego kapelana i nie jest to wilk w owczej skórze… i nie jest to nie jest, wiem, czym to nie jest, a nie wiem, czym jest – mówiù autor Poematu dla dorosùych, opiewaj¹cy ¿ycie “wbrew kaznodziejom“, ukryty ¿yd Wagman, kryptosyjonista Wa¿yk, politruk sowiecki zùo¿ony na Pow¹zkach, który we wspomnianym wierszu upominaù siê Parti¹ o skrzywdzonych ludzi. Arion zaœ, jeœli cichym gùosem nawoùuje pogubiony Naród, to nie dla uroku przebywania w gabinecie krzywych luster, ani dla zdradzania nikczemnym wrogom tajemnicy treœci dysku zapisanego wiedz¹ o tym, co Bogowie postanowili przekazaã ludziom. Glück auf! Z Panem Bogiem Z Frankfuurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/szczury_app2_wichajster_fo89 KOSIEWSKI STEFAN urodzony/a 24.12.1953, CZELAD• Stefan Kosiewski – zaœwiadczenie z 29 maja 2003 roku, BUKa-III-5532-565/03 WP 181 ARION Veröffentlicht am 25. Februar 2006

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


W

A

SOWA

pe j

sk iS

O

Magazyn Europejski SOWA Lubiê to! Fascynacja obùêdem, fragment 48, czyta z Frankfurtu nad Menem Autor

Eu ro

SZCZURY. Stefan Kosiewski do Prokuratury Genaralnej, DOTYCZY MEILA Z DNIA 2 Lech Klekot, Basel (olej) – plays/downloads https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=206749746125080&id=237 037759697588

SZCZURY (App2) FO89 Stefan Kosiewski: Prawdziwe powody wystapienia Tuska, Amber Gold do miasta Lodzi

M

ag

az

yn

13 paêdziernika 2012 13:50, ostatnia aktualizacja 13 paêdziernika 2012 14:13 maw/PAP

Koalicyjny rz¹d brytyjsko-polski kaszuba fot. PAP/Rafaù Guz Koalicyjny brytyjsko-polski rz¹d Donalda Tuska: Minister Finansów RP Jan Antony Vincent-Rostowski (Bilderberg, 3 czerwca 2012: 83 POL Rostowski, Jacek Minister of Finance, podwójna osobowoœã, schizofreniczna to¿samoœã, czùonek elity œwiatowego ¿ydostwa wystawionego do Pokojowej Nagrody Nobla na przyszùy rok jako Grupa Inflagranti) oraz Minister Skarbu Pañstwa RP Mikoùaj Budzanowski (w okularach z oprawk¹ zmniejszaj¹c¹ wydatnie szczêki ) prawdziwy Polak w rz¹dzie. http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/SZCZURY-App2-Wichajster-wrzadzie-FO89-Stefan-Kosiewski-Prawdziwe-powody-wystapienia-Tuska-AmberGold-do-miasta-Lodzi Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

SZCZURY (App2) Wichajster... FO89 Stefan Kosiewski: Prawdziwe powody Tuska, Amber Gold...  

....Minister Finansów RP Jacek Rostowski wyłożył tego samego dnia jeszcze dla jasności, że to nie sytuacja finansowa państwa i nie działalno...

Advertisement