Page 1

sowa

ÂŤ O odwolanie Prokuratora Andrzeja Seremeta i przekazanie sledztwa do innej Prokuratury

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym. O przywrocenie utraconej godnosci najwyzszych urzedow von gazeta1 @ 2012-01-13 – Escrito por sowa (») hoy en categoría Servire Veritati, Stefan Kosiewski 20120112 Gdzei Rzym, gdzie Krym. O przywrocenie utraconej godnosci najwyzszych urze

Prokuratura Generalna Biuro Prokuratora Generalnego ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa Frankfurt nad Menem, 12 stycznia 2012 r. Pani mgr El¿bieta Szawurska Prokurator Prokuratury Okrêgowej w Warszawie delegowana do Prokuratury Generalnej

Szanowna Pani Prokurator, dziêkujê uprzejmie za oba pisma przysùane z datami: 3 i 4 stycznia 2012 r. do wiadomoœci magazynu europejskiego sowa, które wysùane zostaùy przez Pani¹ Prokurator do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w sprawach maj¹cych zwi¹zek z postêpowaniem po katastrofie w Smoleñsku i innymi. W uzupeùnieniu dotychczasowej korespondencji pragnê dodaã, co nast.: 1 . O uznanie za stronê czynn¹ procesow¹ w zw. z katastrof¹ pod Smoleñskiem zwracaùem siê w pismach z 13 sierpnia 2010 r. i 10 wrzeœnia 2010 r. do Zastêpcy Wojskowego Prokuratora Okrêgowego w Warszawie Pana pùka mgra Ryszarda Filipowicza; pismem z 3 listopada 2011 r. przypominaùem o wniosku w tej sprawie organizacji Polnisches Kulturzentrum e.V., któr¹ reprezentujê. Wniosek mój wysùany byù do wiadomoœci Kancelarii Prezydenta i Premiera RP; http://de.groups.yahoo.com/group/sowa/message/1578 2. O niszczeniu w Polsce przez sùu¿by specjalne RP dowodów z katastrofy pod Smoleñskiem oraz o utrudnianiu œledztwa przez Prokuratora Andrzeja Seremeta mówiùem w wypowiedzi opublikowanej w magazynie sowa 21 lipca 2010 r. 3. O odwoùanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska i przekazanie sprawy z Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie do Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Poznaniu wnioskowaùem w piœmie wysùanym do Naczelnik Wydziaùu Nadzoru nad Postêpowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofii £ukasik-Pusch z dat¹ 13. sierpnia 2010 r. Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Nie mo¿na pozostawiã politykom zajmuj¹cym najwy¿sze stanowiska w pañstwie polskim kwestii zgodnoœci z prawd¹ zarzutów, na których oparte zostaùo uzasadnienie wniosku o odwoùanie Prokuratora Andrzeja Seremeta, albowiem czynami swoimi oraz wypowiedziami nie dowiedli oni dotychczas, ¿e potrafi¹ zadbaã o przywrócenie utraconej godnoœci najwy¿szych urzêdów RP. Natomiast poniewa¿ gazeta Rzeczpospolita zapowiedziaùa dzisiaj na poniedziaùek kolejn¹ odsùonê nieudanej chucpy, czyli kpin z pogrzebu Lecha Kaczyñskiego na Wawelu, z udziaùem prokuratorów wojskowych a tak¿e tzw. rzeczoznawców z Krakowa, którzy tak podkrêcili swojego czasu przed kamerami Telewizji Polskiej potencjometr z gùosem Ministrowi Sprawiedliwoœci Kwiatkowskiemu, ¿e musiaù w nastêpstwie tego odejœã ze stanowiska, bo jak dziecko uwierzyù tym kpiarzom, ¿e tak gùoœne zakùócenia maj¹ caùy czas w uszach piloci samolotów wo¿¹cy po caùym œwiecie prezydentów wszystkich pañstw, gdy¿ nie pomyœlaù czùowiek, ¿e to mu gaùkê wzmacniacza tak podkrêcili, ¿eby zabaùamuciã haùasem. Tak teraz mo¿e siê te¿ zdarzyã w poniedziaùek, ¿e bêd¹ chcieli powi¹zaã odejœcie Prokuratora Seremeta z kolejnym przekrêtem, bo czy mo¿na zapowiadaã publicznie (czy mo¿e to robiã polskojêzyczna gazeta) dalsze ogùupianie mojego Narodu Polskiego? Czy mo¿e wojskowy prokurator po wszystkim zgodnie z tym, co zapowiada ta gazeta po wszystkim, co ju¿ jest powszechnie znane, przekabacaã jeszcze fakty i potwierdzaã nieprawdê, ¿e to nie gen. Bùasik wszedù do kabiny pilotów i nie kryj¹c osobistej pró¿noœci, z której byù powszechnie w wojsku znany, zwierzaã siê swoim podwùadnym z awansu zawodowego obiecanego mu przed chwil¹ w salonce przez Lecha Kaczyñskiego, awansu poù¹czonego z wyjazdem "za Wielk¹ Wodê", tzn. za Atlantycki Ocean, gdzie czekaã na Bùasika miaùa pensja miesiêczna wypùacana w dolarach amerykañskich. Uprzejmie proszê przekazaã Panu Prokuratorowi Generalnemu, ¿e drugi pilot mjr Robert Grzywna umarù jednak siedz¹c na swoim fotelu zgodnie z procedurami zapiêty pasami i tak zwùoki jego znaleziono, a stali za plecami pilotów: Bùasik i Kazana. Jest na to wszystko œwiadek, z którym nie wygra ¿aden faùszywy samobójca. Na stojaka ujrzaù chojractwo w ùodzi Charon, zaœ Wielka Woda, o której Bùasik marzyù, naiwnie do mikrofonów te¿ siê wygadaù to nie Styks, lecz Jezioro Acheroñskie siê nazywa ta Wielka Woda, jak mówi w bajce przewrotnoœã diabelska, któr¹ Poeta odmalowaù obrazkiem w nim ù¹cz¹c dla potrzeb odbiorcy dzieciêcego ¿ydowsk¹ karczmê z prawdziwym Polakiem, Panem Twardowskim. Z szacunkiem. Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Main http://www.blog.de/media/audio/stefan_kosiewski_20120112_gdzei_rzym_ gdzie_krym_o_przywrocenie_utraconej_godnosci_najwyzszych_urze/612177 2 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Zalacznik Nr 8 - Odpis Korespondencji Pokladowej upowszechnia siê, bo rz¹d chce ukryã. sowa (») | 28. 12. 2011 | leído: 46× |

http://sowa.quicksnake.es/Servire-Veritati/Stefan-Kosiewski-Gdzie-Rzymgdzie-Krym-O-przywrocenie-utraconej-godnosci-najwyzszych-urzedow

sowa 

O odwolanie Prokuratora Andrzeja Seremeta i przekazanie sledztwa do innej Prokuratury von gazeta1 @ 2012-01-12 – Written by sowa (») 13. 8. 2010 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 807× Stefan Kosiewski 20100813 O przekazanie do innej prokuratury i odwolanie Andrzeja Seremeta

Naczelnik Wydziaùu Nadzoru nad Postêpowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Pani Prokurator Zofia £ukasik-Pusch dotyczy: katastrofy samolotowej nad Smoleñskiem 10 kwietnia tu: wniosek o przekazanie œledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoùanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Szanowna Pani Prokurator, pismem z 21 czerwca 2010 r. (w zaù.) poinformowany zostaùem przez Pani¹ o przekazaniu Wojskowemu Prokuratorowi Okrêgowemu w Warszawie mojej korespondencji w sprawie spowodowania katastrofy samolotowej nad Smoleñskiem i œmierci 96 obywateli RP. Natomiast dzisiaj otrzymaùem z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie drog¹ elektroniczn¹ pismo bez daty i bez podpisu (Prokuratura-apelacyjna-ap-iii-ko726-10 .), którego treœã zaprzecza otrzymanej od Pani 21.06.2010 r. informacji; w otrzymanym dzisiaj piœmie mowa o tym, i¿ moj¹ korespondencjê elektronicz¹ pozostawiono w Prokuraturze Apelacyjnej w Warszawie bez dalszego biegu. Tymczasem Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie nie poinformowaùa mnie o otrzymaniu mojej korespondencji w tej sprawie. Wobec powy¿szego wyra¿am swoje zaniepokojenie i wyjaœniam, co nastêpuje: 20 lipca 2010 r., na siedem dni przed wyznaczonym na 27 lipca przesùuchaniem Jarosùawa Kaczyñskiego, prokurator Andrzej Seremet dopuœciù siê ujawnienia szczegóùów postêpowania, które to dziaùanie mogùo w decyduj¹cy sposób wpùyn¹ã na treœã zùo¿onych wyjaœnieñ przez œwiadka Jarosùawa Kaczyñskiego. Prokurator Seremet mianowany zostaù w marcu 2010 r. Przez Lecha Kaczyñskiego na stanowisko Prokuratora Generalnego RP a dopuszczaj¹c siê zdrady tajemnicy pañstwowej, jak¹ niew¹tpliwie byùo ujawnienie przez niego szczegóùów œledztwa dotycz¹cych zniszczenia przez sùu¿by specjalne w Warszawie dowodów w sprawie katastrofy samolotowej 10 kwietnia 2010 r. wykazaù swoj¹ stronniczoœã w sprawie. Jarosùaw Kaczyñski poinformowany zostaù 20 lipca 2010 r. przez Prokuratora Generalnego RP o tym, ¿e mo¿e 27 lipca 2010 r. podtrzymaã bezkarnie rozgùaszan¹ wczeœniej nieoficjalnie legendê o tym, i¿ miaù rzekomo rozmawiaã z bratem przez sùu¿bowy telefon satelitarny prezydenta RP tylko po to, ¿eby poinformowaã go o stanie zdrowia matki obu braci Kaczyñskich. Tymczasem Lech Kaczyñski nie odwiedzaù wczeœniej przynajmniej przez miesi¹c rzekomo œmiertelnie chorej matki, nie interesowaù siê stanem jej zdrowia, ona zaœ nie odczuwaùa w przykry dla siebie sposób nieobecnoœci przy jej ùo¿u drugiego z synów. Teraz zaœ, dziêki Bogu czuje siê na siùach budowaã pomniki wznoszone przez Jarosùawa Kaczyñskiego swemu bratu wyniesionu na Wawel w wyniku intryg politycznych oraz dziaùania ró¿nych Tajnych Siù podczas, gdy to z winy Lecha Kaczyñskiego znacznie opóêniony zostaù wylot samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. i Jarosùaw Kaczyñski miaù prawo zapytaã, czy Lech Kaczyñski doleciaù ju¿ do Smoleñska w towarzystwie 95 innych obywateli RP i czy rozpocz¹ù ju¿ nad mogiùami Oficerów Wojska Polskiego w Katyniu wyznaczon¹ mu ponownie przez brata misjê kandydowania w wyborach prezydenckich w Polsce. Zniszczenie przez pracowników polskich sùu¿b specjalnych dowodów w sprawie katastrofy nad Smoleñskiem jest niew¹tpliwie przestêpstwem, które Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


winno byã œcigane z urzêdu tak samo, jak z urzêdu winno byã œcigane w Polsce sùu¿alcze wobec Jarosùawa Kaczyñskiego ujawnianie przez prokuratora Andrzeja Seremeta szczegóùów prowadzonego œledztwa. Wyznaczenie przez prokuraturê daty przesùuchania Jarosùawa Kaczyñskiego dopiero na 27 lipca 2010 r., a wiêc ponad trzy miesi¹ce po katastrofie, która mogùa zostaã spowodowana 10 kwietnia 2010 r. przy jego aktywnym udziale, jest tak¿e dowodem stronniczoœci Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie i winno skutkowaã przekazaniem dochodzenia w sprawie spowodowania katastrofy samolotowej nad Smoleñskiem do innej wojskowej prokuratury okrêgowej w Polsce. Odwoùanie prokuratora Seremeta z zajmowanego stanowiska jest pilnym zadaniem Prezydenta RP. Zadaniem prokuratury w Polsce jest natomiast niezmiennie ustalenie osób winnych spowodowania katastrofy 10 kwietnia i œmierci 96 obywateli RP, nie zaœ udzielanie pomocy œwiadkom w skùadaniu uniewinniaj¹cych ich zeznañ. Nie ma zgody Polaków na stawianie braci Kaczyñskich przez urzêdników pañstwowych ponad prawem i sprawiedliwoœci¹ w Polsce, w której byùego wicepremiera skazaù S¹d w Piotrkowie Trybunalskim za rzekome czynnoœci seksualne z oskar¿enia wniesionego w czasie, gdy premierem byù ten sam Jarosùaw Kaczyñski, a na stanowisko Ministra Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego powoùany zostaù mùody czùowiek z pominiêciem procedur. Nie ma mojej zgody na dziaùanie w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci oraz Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji RP zorganizowanych band osobników ¿ydowskiego pochodzenia. Nie zgadzam siê z bezprawnym wyrokiem ogùoszonym 1 sierpnia 2008 r. przez S¹d Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim krzywdz¹cym moj¹ osobê, bowiem posiadam dowody na bandyck¹ wspóùpracê zorganizowanych grup przestêpczych dziaùaj¹cych w miejscowej Prokuraturze Rejonowej i w Komendzie Powiatowej Policji. Dowody te opublikowaùem w internecie oraz przesùaùem do wiadomoœci s¹du i zapadùo po tym orzeczenie, na podstawie którego dochodzenie przeciwko przestêpcom dziaùaj¹cym w Policji Polskiej przekazane zostaùo do prowadzenia przez Prokuraturê Rejonow¹ w Piotrkowie Trybunalskim. Niestety Prokuratura w Piotrkowie Trybunalskim nie wywi¹zuje siê z obowi¹zku poinformowania Zainteresowanego Wnioskodawcy o tocz¹cym siê postêpowaniu. Wobec powy¿szego wnioskujê jak na pocz¹tku oraz zapytujê o mo¿liwoœã otrzymania od pañstwa polskiego pomocy w sprawie obrony mojej osoby przeœladowanej w Polsce ze wzglêdów rasistowskich i politycznych przez zorganizowane grupy przestêpcze zùo¿one z osobników o ¿ydokomunistycznym rodowodzie. Z szacunkiem Stefan Kosiewski http://www.blog.de/media/audio/stefan_kosiewski_20100813_o_przekazani e_do_innej_prokuratury_i_odwolanie_andrzeja_seremeta/6120493 Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


Do wiadomoœci: Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera. Stefan Kosiewski:O przekazanie œledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoùanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta 

Prokurator Generalny naprowadza Jaroslawa Kaczynskiego 20100721 Stefan Kosiewski

von gazeta1 @ 2012-01-12 – Written by sowa (») 21. 7. 2010 in category Polnisches Kulturzentrum, read: 620×

Zadaniem Prokuratora Generalnego RP nie jest rozwi¹zywanie problemów rodzinnych Jarosùawa Kaczyñskiego. Dlaczego wiêc prokurator Andrzej Seremet ujawniù 20 lipca 2010 r. trzyman¹ dotychczas przez Wojskow¹ Prokuraturê w najwiêkszej tajemnicy pañstwowej informacjê o tym, ¿e Sùu¿by Kontrwywiadu Wojskowego RP ju¿ kilkadziesi¹t minut po katastrofie 10 kwietnia br. dezaktywowaùy telefon satelitarny prezydenta Lecha Kaczyñskiego, przez który to telefon prowadziù on z bratem Jarosùawem m.in. rozmowê telefoniczn¹ na kilkanaœcie minut przed œmierci¹, jeœli ujawnienia treœci tej rozmowy domaga siê ju¿ tymczasem w Polsce znacz¹ce grono przytomnych osób na czele z prezydentem Lechem Waùês¹, a Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie podejrzewa z urzêdu o spowodowanie katastrofy szereg wytypowanych ludzi i Jarosùawa Kaczyñskiego wezwaùa na przesùuchanie na dzieñ 27 lipca? Prokurator Andrzej Seremet ujawniaj¹c tajemnicê wagi pañstwowej, dotycz¹c¹ faktu zniszczenia w Polsce jeszcze 10 kwietnia 2010 r. tak bardzo wa¿nych dowodów w sprawie spowodowania katastrofy, albowiem dezaktywowano nie tylko telefon satelitarny prezydenta Kaczyñskiego ale i wszystkie karty SIM ka¿dej obecnej na pokùadzie tupolewa osoby, dokonaù niew¹tpliwie za kogoœ innego bezprawnej i niewùaœciwej oceny zniszczonego wczeœniej materiaùu dowodowego a przy tym potwierdziù nieprawdê uznaj¹c, ¿e sprzêt ten straciù wszelkie dane i staù siê bezwartoœciowy. To jest tylko przedmiot, przy pomocy którego odbywano rozmowy - mówi Andrzej Seremet a dziennikarz radia RMF FM przytacza bezkrytycznie tê wypowiedê, bo dziennikarz radiowy nie musi wiedzieã, co wolno wojewodzie, a czego nie wolno robiã prokuratorowi Andrzejowi Seremetowi na tym etapie prowadzenia œledztwa przez Wojskow¹ Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie. Dziennikarz radiowy nie musi tak¿e wiedzieã, czy Prokurator Generalny Andrzej Seremet jest zobowi¹zany z urzêdu do zrobienia sùu¿bowego u¿ytku z Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


wiedz¹, któr¹ posiadù na temat zniszczenia w Polsce dowodów zwi¹zanych z katastrof¹ samolotow¹ nad Smoleñskiem. Bo to prokurator Seremet powinien wiedzieã, ¿e telefon satelitarny Lecha Kaczyñskiego nie jest z pewnoœci¹ bez wartoœci w rêkach Rosjan! Tako¿ i ka¿da karta SIM ocalaùa z tej katastrofy a zabezpieczona na miejscu, gdy¿ wedùug procedur, które powinny jednak obowi¹zywaã prokuratorów i wszystkich obywateli nie tylko w Rosji ale i w pañstwie skleconym przez komunistycznych zùoczyñców w Magdalence, dowody w postaci zapisów elektronicznych winne byã zabezpieczone w ka¿dym pañstwie prawa na oryginalnym noœniku. Telefon satelitarny Lecha Kaczyñskiego pozostaje wiêc do dyspozycji nie tylko rosyjskich prokuratorów i jeœli tak zwany zespóù sejmowy do spraw obrony imienia Kaczyñskich, byùych wspóùpracowników KOR-u, powoùany w Polsce przez KOR-owców: Maciarewicza i Romaszewskiego nie zaprzestanie biã piany i piã do Rosjan z pomówieniami o dokonanie rzekomej "zbrodni", to byle haker w Murmañsku mo¿e przecie¿ œci¹gn¹ã z internetu za darmo program do przywracania danych na tych kartach SIM zdezaktywowanych przez warszawskich agentów, na kartach bêd¹cych poza granicami Kraju jak prawdziwe wùadze Rzeczypospolitej Polskiej byùy i prawdziwe harcerstwo, do którego nale¿aù œp. dh Kaczorowski przez wiele jeszcze lat po przegranej przez Polskê wojnie w 1945 roku, zanim wróciù z insygniami do Ojczyzny, by zgin¹ã poœród 96 innych ofiar katastrofy tupolewa. Je¿eli gazeta "Nasz Dziennik" jak i wszystkie inne media oraz osoby pozostaj¹ce do dyspozycji paraduj¹cego jeszcze w sutannnie polityka Rydzyka nie zaprzestan¹ siaã nienawiœci do Braci Rosjan przy okazji wymyœlania coraz to nowych bredni na kanwie tej katastrofy, to strona rosyjska mo¿e przecie¿ zaprosiã agentów Sùu¿b Kontrwywiadu Wojskowego z Warszawy zamaskowanych jako Toruñska Pielgrzymka Piesza Rodziny Archeologów Radia Maryja, ¿eby ryli sobie ziemiê na miejscu wypadku w poszukiwaniu UFO, lub drugiego samolotu, który wedùug najnowszej wersji tej gazety o. Rydzyka miaù siê rzekomo zderzyã z tupolewem Kaczyñskich, choã nie wiadomo, jak miaùby tego dokonaã, jeœli mgùa byùa taka, ¿e najwy¿szy dowódca lotnictwa wojskowego ziemi nie widziaù z odlegùoœci 50 metrów, a prokuratura w Warszawie zwróciùa siê ju¿ do wùadz amerykañskich z zapytaniem o to, czy istnieje w Ameryce nagranie rozmowy braci Kaczyñskich, które nale¿aùoby przecie¿ zdezaktywowaã w ramach NATO jak wszystkie inne dowody, które mogùy by naruszyã ukùad o bezkarnoœci zùoczyñców z Magdalenki. Ukùad o immunitecie bezmyœlnych i bezwzglêdnych dla Polaków prokuratorów w Polsce, bezkarnoœci niesprawiedliwych sêdziów, prawie dla ludzi uwa¿aj¹cych siê za wybranych i tak zwanej sprawiedliwoœci dla wielomilionowej reszty bydùa. Prokurator Andrzej Seremet obj¹ù funkcjê Prokuratora Generalnego 31 marca 2010 r. powoùany na to stanowisko przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego 6 marca, a jeœli chce pozostaã na tym wpùywowym i nieêle chyba popùatnym stanowisku za prezydenta Komorowskiego, to powinien raczej unikaã stwarzania wra¿enia, ¿e chciaùby siê jakoœ odwdziêczyã rodzinie zabitego prezydenta Kaczyñskiego za otrzyman¹ niedawno nominacjê. Bo Prezydent Bronisùaw Komorowski mo¿e nie skorzystaã z prawa ùaski w stosunku do takiego Prokuratora Generalnego, który na oczach caùego œwiata Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


nie umie utrzymaã jêzyka za zêbami i zachowuje siê kosztem Wojskowej Prokuratury Okrêgowej w Warszawie i Sùu¿b Kontrwywiadu Wojskowego tak, jak zostaùo ju¿ to powiedziane, a jakby Jarosùaw Kaczyñski miaù jeszcze na tym coœ skorzystaã. Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/ProkuratorGeneralny-naprowadza-Jaroslawa-Kaczynskiego-von-Stefan-Kosiewski

http://magazyn.blog.de/

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Stefan Kosiewski: Gdzie Rzym, gdzie Krym.  

O przywrócenie utraconej godności najwyższym urzędom. O odwołanie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i przekazanie sprawy do innej pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you