Page 1

Prawda samotnych powstan 20120123 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 125 Zniweczona rzeczywistosc

sk iS

O

W

A

Written by sowa (») today in category Polnisches Kulturzentrum, read: 12×

M

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Efektem wszystkich powstañ, buntów, rewolt ludzi nie posiadaj¹cych zewnêtrznego wsparcia dla swojej walki przeciwko zdecydowanie silniejszej potêdze pañstwowej (takich jak powstanie Spartakusa, Massada, Widukind, Wandea, Powstania Indian w Ameryce Póùnocnej, Powstanie Koœciuszkowskie, Listopadowe, Powstanie Zulusów, Powstanie Styczniowe i Powstanie Bokserów, Plan Burza z Powstaniem Warszawskim, Tybet, wszystkie Intifady w ró¿nych krajach arabskich, Afganistan, Czeczenia a dzisiaj powstañcy w Mali) jest tragiczna, nieuchronna Ofiara œmiertelna skùadana z powstañców a tak¿e z ich rodzin, utrata przez nich ziemi oraz mienia ruchomego, stanu posiadania, osùabienie w ka¿dym wymiarze i wyniszczenie buntuj¹cych siê narodów, degradacja na wiele pokoleñ, straty niepowetowane na setki lat, tysi¹clecia albo i na zawsze, zagùada.

Efektem Powstania Styczniowego byùa œmierã wielu bohaterskich Polaków i utrata maj¹tków, podstaw wy¿ywienia ich rodzin, zesùanie na Sybir a tak¿e emigracja, zagùada szlacheckiego Narodu Polskiego. Efektem upadku Powstania Listopadowego byùo wyznaczenie w 1836 r. granicy strefy osiedlenia ¿ydów w Rosji na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, przesuwaj¹ce ¿ydów na zachód, zaœ efektem upadku Powstania Styczniowego byùo dalsze przesuniêcie ¿ydów do centralnej Europy, wysiedlenie ich z Petersburga i z Moskwy, zmniejszenie strefy osiedlenia i fale migracji ¿ydów z guberni wschodnich, tzw. Litwaków do Kongresówki. A czêœciowo do Palestyny, zgodnie z ¿yczeniem syjonistów. Te milionowe masy ¿ydów wypêdzonych z Rosji i przymuszonych tak¿e pogromami do przemieszczenia siê przyniosùy tani¹ siùê robocz¹ kapitalistom ¿ydowskim w Kongresówce, bo przecie¿ to nie Rosjanie zakùadali na ziemiach polskich fabryki, lecz ¿ydzi tacy jak Poznañski, którzy zatrudniali innych ¿ydów, tworz¹cych proletariat i lumpenproletariat ¿ydowski w miasteczkach powstaj¹cych obok ¿ydowskich fabryk,

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


we wsiach odebranych po upadku powstania szlachcie polskiej a przy tym przyniosùy te¿ tworzenie siê inteligencji ¿ydowskiej w miastach.

sk iS

O

W

A

Tak za¿ydzone zostaùy wioski nad rzek¹ £ódk¹, z których powstaùo w szybkim tempie miasto £ódê. Tak zrodzony zostaù Tomaszów Mazowiecki, tak z niecaùych 5 tys. mieszkañców staropolskie miasteczko Czeladê nad rzeczk¹ Brynic¹ oddzielaj¹c¹ Kongresówkê od pruskiego Sl¹ska, rozrosùo siê w jednym pokoleniu do ponad 26 tys. ludzi, rodzin pracowników dwóch kopalñ wêgla kamiennego. Taki byù rozrost demograficzny Starachowic, tak powstaùo ze skupiska ¿ydów miasto Sosnowiec nazywane przez nich Jerozolim¹ Póùnocy.

pe j

Kamienic na Wêgrodzie w Czeladzi nie budowaù Naród Polski i nie byli kamienicznikami w Bêdzinie Polacy, lecz ¿ydy chodz¹ce tam jeszcze za Gomuùki w czarnych kapeluszach latem i w czarnych chaùatach, buduj¹cy sobie na œwiêta szaùasy w ogródkach przydomowych z drzwi zdjêtych z zawiasów i z luênych desek, nocuj¹cy na zabudowanych balkonach, bo poza granicami domów, tak samo w Warszawie jako i w Lublinie.

yn

Eu ro

Z izby wynajmowanej przez mojego œp. Ojca od gospodyni o ¿ydowskim nazwisku widziaùem np. po drugiej stronie ulicy W¹skiej na Wêgrodzie ¿yda, którego wnuczka jest dzisiaj pani¹ profesor hebraistyki Uniwersytetu Sl¹skiego a zaprosiùa mnie przed kilku laty do domu odziedziczonego po swoim ojcu i poczêstowaùa tam ¿ydowskim piernikiem, po czym jeszcze owinêùa mi w papier kawaùek tego ciasta ¿ydowskiego, którym zapragn¹ùem poczêstowaã synka spùodzonego przez Polaka na emigracji politycznej w Niemczech, na której przebywam od 30 lat, tj. od czasu upadku Solidarnoœci po ogùoszeniu przez ¿ydokomunê stanu wojennego.

M

ag

az

Taka jest prawda historyczna wspóùczesnego Narodu Polskiego, której nie chce dopuœciã do gùosu na lekcjach historii w Polsce premier i mgr historii Donald Tusk. Taka jest prawda historyczna, której nie chce znaã ¿onaty z ¿ydówk¹ i z córk¹ ubowców mgr historii Komorowski, dlatego jako prezydent podnosi w nieuprawniony sposób sprawê udziaùu, kilku przecie¿ zaledwie, cudzoziemców w Powstaniu Styczniowym, ¿eby dokonywaã publicznie uogólnieñ nieuprawnionych w nauce na podstawie wyj¹tków, zwodziã myœlenie Polaków na manowce. Takie jest pochodzenie narodowe niesionej dzisiaj do grobu matki Jarosùawa Kaczyñskiego, który zasùyn¹ù z bezmyœlnego glêdzenia przed oùtarzem rzymskokatolickim w Ameryce do emigrantów z Polski za chlebem, ¿e "warto byã Polakami", albowiem z tak¹ przemow¹ mógù sobie wyst¹piã polityk PiS-u w synagodze rzymskiej jak jp2 wyst¹più do "starszych braci we wierze", jak byùy prezydent Kaczyñski wyst¹più w Jeruzalem z tajn¹ mow¹ sojusznicz¹ do swoich sojuszników. Polakom nie trzeba wszak mówiã, ¿e warto byã Polakami bo i Niemcom nie powiedziaù ¿aden Niemiec, ¿e warto dosi¹œã osùa, aby przejœã do historii literatury jako sùuga swojego pana. Nawiasem mówi¹c prawd¹ historyczn¹, która domaga siê te¿ detabuizacji jest szkodliwe dla Polski i dla Narodu Polskiego uznanie 600 tys. Litwaków za Polaków po zamachu stanu Piùsudskiego w 1926 r., chocia¿ te ¿ydy nie znaùy jêzyka polskiego i nie chciaùy z wùasnej woli byã obywatelami polskimi, jak dzisiaj w uzasadniony sposób

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


A

chce byã Polk¹ ¿ona Radka Sikorskiego i matka jego dwóch synków wychowywanych na Polaków i katolików. Nale¿y tu wspomnieã, ¿e Estonia bêd¹ca czùonkiem Unii Europejskiej nie uznaje Rosjan urodzonych w Estonii za obywateli Estonii i nikogo to nie oburza ani w Moskwie, ani w Warszawie, ani na Zachodzie Europy.

sk iS

O

W

Na marginesie - nadal Piùsudski, przy którym zùo¿yù swego brata Jarosùaw, skolonizowaù Polakami Woùyñ. I przyczyniù siê tym samym do wymordowania blisko 200 tys. Polaków, czùonków rodzin weteranów wojny przeciwko ¿ydokomunistycznej, bolszewickiej Rosji; Dziad mój Jan, który w Wojsku Polskim doszedù do Kijowa, wróciù na rodzinne Mazowsze i nie ci¹gnêùy go mira¿e ziem czekaj¹cych na Woùyniu, nie uchroniùo to wszako¿ mojego Ojca przed ubeckim wiêzieniem i migracj¹ za chlebem do Zagùêbia po wypuszczeniu na tzw. wolnoœã.

pe j

Powstanie Styczniowe byùo tragiczne i zgubne w skutkach dla jednych, natomiast byùo korzystne dla drugich, którzy umieli skorzystaã na wprowadzeniu w ¿ycie zasady: gdzie dwóch siê bije, tam trzeci korzysta. Detabuizacja to mówienie prawdy do tych, którzy maj¹ uszy ku sùuchaniu.

Eu ro

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/show/wybory_2

Stanisùaw Dider: ROLA NEOFITÓW W DZIEJACH POLSKI.

M

ag

az

yn

Written by sowa (») yesterday in category Tradycja, read: 67×

"...naszem Jeruzalem bedzie Polska. My bedziemy jej arystokracja, my tu rzadzic bedziemy, kraj ten nalezy do nas, jest nasz..." read on http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Prawda-samotnychpowstan-20120123-Stefan-Kosiewski-Fascynacja-obledem-125-Zniweczonarzeczywistosc Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Prawda samotnych powstan 20120123 Stefan Kosiewski: Fascynacja obledem 125 Zniweczona rzeczywistosc  

Efektem wszystkich powstań, buntów, rewolt ludzi nie posiadających zewnętrznego wsparcia dla swojej walki przeciwko zdecydowanie silniejszej...

Advertisement