Page 1

Plagiat w zwi¹zku z katastrof¹ samolotow¹ pod Smoleñskiem. Do Prokuratury Generalnej RP

Eu ro

pe js ki

Written by sowa (») 10. 3. in category Polnisches Kulturzentrum, read: 396× Share3

zy

n

ks. praù. Ryszard Mroziuk, prezes Stefan Kosiewski, konsul generalny Andrzej Kaczorowski.

M

ag a

...Moim zdaniem dymisja ministra Jerzego Millera zostaùa ju¿ dokonana de facto, a tylko premier Donald Tusk nie dostrzegù jeszcze tego faktu poœród wielu innych rzeczy w uprawianej przez siebie byle jak polityce. Natomiast Antoni Macierewicz ujrzaù mo¿liwoœã zbicia kapitaùu politycznego dla swojej partii na dostrze¿onej w moim artykule faktycznej dymisji Millera i mówi o niej jak o wytworze wùasnej myœli nie powoùuj¹c siê na cytowane êródùo.... sowa european magazine - magazyn europejski - europäisches magazin Thursday, Mar 10, 2011

W

A

Plagiat w zwi¹zku z katastrof¹ samolotow¹ pod Smoleñskiem. Stefan Kosiewski do Prokuratury Generalnej RP

SO

Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. Postfach 800626 D-65906 Frankfurt am Main Prokuratura Generalna RP Biuro Prokuratora Generalnego Pani Prokurator Janina Serowik Ul. Barska 28/ 30 02-315 Warszawa

Frankfurt, 10 marca 2011 r.

dot.: œledztwa w sprawie katastrofy pod Smoleñskiem, antypolskiego Pogromu w Tomaszowie Maz. 5 lipca 2008 r., dziaùalnoœci band ¿ydowskich w strukturach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej; AP III Ko 726/ 10, Warszawa; moje za¿alenie z 14. 1. 2011 na na Postanowienie Prokuratury Rej. Warszawa-Sródmieœcie z 9. 12. 2010 Sygnatura akt 1 Ds 1354/ 10/ BT o odmowie wszczêcia œledztwa; tu: zgùoszenie przestêpstwa plagiatu w zwi¹zku z katastrof¹ samolotow¹ pod Smoleñskiem/ podejrzany poseù Antoni Macierewicz; nowe okolicznoœci w sprawie; Pani Pismo z 11.02.2011 PG VII Ko2 63/11 Szanowna Pani Prokurator, Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


dziêkujê za informacjê o przekazaniu przez Pani¹ do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie moich materiaùów nadesùanych przez Biuro Ministra Sprawiedliwoœci.

n

Eu ro

pe js ki

Poniewa¿ Wojskowa Prokuratura Okrêgowa w Warszawie nie odpowiedziaùa dotychczas na kierowane do niej przeze mnie wnioski, m.in. o uznanie czynnika spoùecznego za stronê w sprawie wykrycia osoby/ osób odpowiedzialnych za spowodowanie katastrofy i œmierã 96 obywateli RP wnoszê o przesùuchanie jak w piœmie z 5 czerwca 2010 r. obok Jarosùawa Kaczyñskiego tak¿e posùa Antoniego Macierewicza w zwi¹zku z zarzutem popeùnienia plagiatu na moj¹ niekorzyœã. 13 stycznia 2011 r. zauwa¿yùem w wypowiedzi opublikowanej w magazynie europejskim sowa, ¿e premier Tusk znajduje siê pod presj¹ dymisji zùo¿onej de facto przez ministra Millera w zwi¹zku z tym, ¿e Jerzy Miller opowiadaù na konferencji prasowej bzdury o alkoholu wytworzonym rzekomo w ciele zabitego gen. Bùasika przez nie¿yj¹cy ju¿ organizm, a przemilczaù przy tym alkohol endogenny wytworzony w zwùokach Marii Kaczyñskiej oraz taki sam alkohol w zwùokach innych kobiet zabitych w tej samej katastrofie.

ag a

zy

Niedorzecznoœci opowiadane publicznie w obecnoœci wyksztaùconych dziennikarzy przez ministra Millera, przeinaczanie faktów oraz mataczenie skùoniùo mnie do uznania dymisji Ministra Spraw Wewnêtrznych za dokonan¹ faktycznie na wspomnianej konferencji prasowej.

SO

W

A

M

Tymczasem wczoraj, 9 marca 2011 r. szef zespoùu parlamentarnego badaj¹cego przyczyny katastrofy smoleñskiej Antoni Macierewicz (PiS) wezwaù do odwoùania szefa MSWiA Jerzego Millera ze stanowiska szefa Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego i uzasadniù swoje wyst¹pienie rzekomym brakiem umocowania prawnego dla powoùania Jerzego Millera na to stanowisko.

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110310_1312-722737.mp3

Wyjaœnienie podane przez tygodnik Polityka 23 paêdziernika 2010 r. stwierdza, i¿ „Prawo nie okreœla, od jakiej objêtoœci zapo¿yczonego tekstu mo¿emy mówiã o plagiacie. Mo¿e wiêc zostaã za niego uznane nawet przypisanie sobie jednego cudzego zdania” (Polityka Nr 43 (2779), s. 39). Moim zdaniem dymisja ministra Jerzego Millera zostaùa ju¿ dokonana de facto, a tylko premier Donald Tusk nie dostrzegù jeszcze tego faktu poœród wielu innych rzeczy w uprawianej przez siebie byle jak polityce. Natomiast Antoni Macierewicz ujrzaù mo¿liwoœã zbicia kapitaùu politycznego dla swojej partii na dostrze¿onej w moim artykule faktycznej dymisji Millera i mówi o niej jak o wytworze wùasnej myœli nie powoùuj¹c siê na cytowane êródùo. Antoni Macierewicz znany jest z czasów dziaùalnoœci w opozycji demokratycznej w PRL-u; mówiùo siê wtedy: „Antek ma gadane” a doœwiadczyùem tego sùysz¹c po demonstracji za Pyjasa, ¿e Macierewicz nie doù¹czyù do manifestacji na Szewskiej, bo Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


pe js ki

jak to potem tùumaczyù, jechaù na tê nielegaln¹ manifestacjê gùêboko zakonspirowany w przedziale wagonu kolejowego PKP II klasy i dlatego Sùu¿ba Bezpieczeñstwa zdjêùa go na dworcu w Krakowie, ¿eby nie mogùa oskar¿yã póêniej o udziaù w tej nielegalnej demonstracji.

n

Eu ro

Krêtactwo byùo gùówn¹ cech¹ ludzi w krêgach zbli¿onych do KOR-u, a Macierewicz byù peùnoprawnym czùonkiem KOR-u takim samym jak: Modzelewski, Kuroñ i Michnik. Lech Kaczyñski nale¿aù do drugiego krêgu piekùa wtajemniczonych rewizjonistów. Okreœlano tych trockistów mianem: wspóùpracownik KOR. Jarosùaw Kaczyñski przeprowadziù z bratem Lechem na kilkanaœcie minut przed œmierci¹ rozmowê przez telefon satelitarny. Lech Waùêsa nie wierzy, aby ta kilkunastominutowa rozmowa w dniu rozpoczêcia kampanii prezydenckiej przez brata wyznaczonego przez drugiego brata znowu do roli Prezydenta RP, miaùa ograniczaã siê do wymiany zatroskania stanem zdrowia matki, któr¹ obaj bracia odwiedzali przecie¿ ka¿dego dnia w szpitalu i nic w jej stanie zdrowia nie zachodziùo w tym czasie nowego.

M

ag a

zy

Lech Waùêsa nie ukrywaù swoich zwi¹zków ze Sùu¿b¹ Bezpieczeñstwa; wystarczy siêgn¹ã po ksi¹¿kê „Droga Nadziei”, w której to wyjawiù i opisaù. Wydanie tej ksi¹¿ki na Zachodzie Europy dokonane zostaùo na kilka lat przed tym, zanim Kancelari¹ Prezydenta RP Waùêsy zacz¹ù zarz¹dzaã najpierw Jarosùaw Kaczyñski, a po nim sekretarzem stanu w tej¿e Kancelarii mianowany zostaù Andrzej Drzycimski, bez którego zapewne nie powstaùa by ta ksi¹¿ka. To na tych dwóch osobach spoczywa niew¹tpliwie odpowiedzialnoœã za medialne wyciszenie, nie podnoszenie wtedy w tematach publicznych rozmów tego w¹tku w ksi¹¿ce Waùêsy, uznanego oficjalnie za wstydliwy a de facto odùo¿onego na póêniej.

SO

W

A

Zastraszenie, omotanie intrygami, w koñcu zaœ bezwzglêdna likwidacja ludzi uznanych w swoim otoczeniu za jego osobistych wrogów, to niezdrowy rdzeñ wszystkich dziaùañ spoùecznych, gospodarczych i politycznych Jarosùawa Kaczyñskiego. Wiele uczciwych osób pochodzenia ¿ydowskiego zostaùo przez niego wyrzuconych z partii PiS, zmarginalizowanych w ¿yciu politycznym. To rzucaã bêdzie bez w¹tpienia dùugo jeszcze ponury cieñ na tzw. przemiany demokratyczne w Polsce i szkodziã bêdzie stosunkom polsko-¿ydowskim w naszym kraju Prokurator Wojskowy prowadz¹cy dochodzenie w tej i w ka¿dej innej sprawie musi mieã odwagê obiektywnego i rzeczowego podchodzenia do przekazywanych mu dowodów oraz oœwiadczeñ œwiadków. Nie mo¿e wykluczaã mo¿liwoœci wyst¹pienia przez Jarosùawa Kaczyñskiego w charakterze podejrzanego tylko dlatego, ¿e Jarosùaw Kaczyñski oœwiadczyù, ¿e rozmawiaù z bratem lec¹cym do Katynia nie o zùej pogodzie, ale o stanie zdrowia Pani Mamy.

Wiele zùa na tym œwiecie wpisane jest w Plan Bo¿y. Nie dostrzegamy tego, albowiem wielu trudni siê tym, ¿eby zam¹ciã klarowny obraz na pomieszanie zùego i dobrego. Do tych, którzy dokùadaj¹ do zepsucia moralnego Narodu Polskiego doù¹czyù niestety Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


pe js ki

biskup Krakowa, co wytkn¹ù mu nawet w ostatnich dniach ateista Czarzasty ze stowarzyszenia kryptokomunistów Ordynacka. Szkoda tylko, ¿e dopiero niedawno przyznaù, i¿ zawiódù siê na ksiêdzu pomocniczym Papie¿a, bo wiêcej siê spodziewaù po czùowieku.

Eu ro

Sùu¿ba Bezpieczeñstwa umieszczaj¹c swoich ludzi w Watykanie nie oczekiwaùa od nich przemyœleñ intelektualnych, lecz rzeczowych raportów. Ojciec Hejmo wypeùniaù zlecone mu zadania tak samo skrupulatnie jak obecny na lotnisku w Smoleñsku w dniu katastrofy Ambasador RP mianowany (przez kogo?) i utrzymywany na tym stanowisku przez ministra Radka Sikorskiego mimo posiadanej wiedzy o tym czùowieku, ¿e tak samo jak setki innych agentów SB rozwalaù bez skrupuùów Koœcióù od wewn¹trz w Watykanie, nie przyjmuj¹c wszako¿ w koñcu œwiêceñ.

zy

n

Nadmieniã tu bowiem nale¿y, i¿ wszyscy ksiê¿a bior¹cy aktywnie udziaù w paktowaniu z diabùem w Magdalence przyjêli potem pastoraùy i mitry biskupie. Wskazuje to bezpoœrednio na wysoki stopieñ zepsucia moralnego ludzi powoùanych do kierowania zespoùami innych ludzi przy modelowaniu niewùaœciwego typu charakteru mùodych Polaków.

A

M

ag a

Wysyùanie kawaùka szaty liturgicznej oraz ampuùy z krwi¹ Jana Pawùa II do leczonego w szpitalu kierowcy samochodowego, a¿eby dopomóc Panu Bogu t¹ faùszyw¹ relikwi¹ i wywoùaã cud mniemany, potrzebny do uznania byã mo¿e jeszcze kiedyœ Jana Pawùa II za œwiêtego, jest ¿enuj¹cym dowodem Niewiary Biskupa w Moc Bo¿¹, której watykañski ksi¹dz pomocniczy Papie¿a chciaù dopomóc jak dopomógù prostodusznie w rozwianiu pochówkiem na Wawelu podejrzenia obecnego przecie¿ powszechnie, ¿e Lech Kaczyñski nie zrobi nic, nie podejmie ¿adnej decyzji, o locie, czy l¹dowaniu bez rozmowy z bratem, który byù dla niego guru, niekwestionowanym mentorem.

SO

W

Kardynaù Dziwisz, ¿yj¹cy poœród ¿ywych œwiêty od zapeùniania skandalami krypt. Anna Walentynowicz z PZPR od opluwania caùe ¿ycie jednego tylko Waùêsy. Minister Spraw Wewnêtrznych Jerzy Miller od zabierania prokuratorom wojskowym nagrania z kamery przemysùowej na Okêciu, przetrzymywania przez miesi¹c tego dowodu w sprawie, a wiêc utrudniania pracy Prokuraturze Wojskowej! Minister od sugerowania dziennikarzom interpretacji faktów i wydarzeñ, czyli krótko mówi¹c: goebbelsowska szkoùa odmó¿d¿enia Polskiego Narodu. Czy nale¿y wobec tego wszystkiego, co zostaùo powiedziane dotychczas, dziwiã siê jeszcze, ¿e Postulator Generalny uznania Jarosùawa Kaczyñskiego jedynie za œwiadka koronacyjnego w sprawie spowodowania katastrofy samolotowej i œmierci 96 ludzi, mówi dzisiaj, ¿e „generaù Bùasik chciaù rozmawiaã z kapitanem Protasiukiem, nie wiadomo jednak, czy rozmowa siê odbyùa”.

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF


pe js ki

Harcerz chce wiedzieã wiêcej, ni¿ wie, umieã wiêcej, ni¿ umie – mówi Prawo Harcerskie. Jako byùy czùonek Mùodzie¿owej Sùu¿by Ruchu wiem, ¿e nie wolno rozmawiaã w autobusie z kierowc¹, bo mo¿na przyczyniã siê tym do spowodowania wypadku drogowego, zaœ prokurator Andrzej Seremet wie swoje i po wysùuchaniu czarnych skrzynek przez Rosjan oraz niezaprzeczalnym stwierdzeniu obecnoœci w kabinie pilotów co najmniej dwóch jeszcze osób, które tam byã nie powinny i dla których nie byùo tam nawet foteli, twierdzi w rozmowie z radiem, ¿e nie ma na razie dowodów na to, ¿e byùy jakieœ naciski na pilotów rz¹dowego Tu-154, który rozbiù siê pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 roku.

W

A

M

ag a

zy

n

Eu ro

Wnoszê wobec powy¿szego jak w piœmie z 13 sierpnia 2010 r. O przekazanie œledztwa do innej prokuratury wojskowej oraz o odwoùanie Prokuratora Generalnego RP, Andrzeja Seremeta i uzasadniaj¹c to jak wczeœniej chciaùbym poza tym zapytaã, co grozi w Polsce takiemu prokuratorowi, który nic sobie nie robi z konstytucyjnej zasady równego stosowania prawa jednakowo wobec wszystkich obywateli i jednym obywatelom RP zabrania ùamania pieczêci na trumnach przywiezionych z Moskwy, ¿eby nie mogli siê oni upewniã, ¿e istotnie pochowali w tych trumnach doczesne szcz¹tki swoich najbli¿szych, nie zaœ rêkê, czy nogê ze szcz¹tkami rêkawa munduru pijanego generaùa, albo rozporka jakiegoœ BOR-owca? A drugim obywatelom RP, spokrewnionym z Lechem Kaczyñskim, który na krótko przed swoj¹ œmierci¹ mianowaù tego¿ prokuratora Seremeta Prokuratorem Generalnym w RP, bezprawnie zezwala on na naruszanie spokoju ciaù czekaj¹cych na ponowne przyjœcie Jezusa Chrystusa oraz ciaù zmartwychwstanie, s¹d ostateczny, ¿ywot wieczny, amen? Dlaczego w takim razie ktoœ doniósù do prokuratury o zruganiu wulgarnymi sùowami kapitana Protasiuka przez podpitego generaùa Bùasika na lotnisku przed odlotem i przyniesiono do prokuratury to nagranie, które natychmiast Miller od Policji odebraù wojskowym prokuratorom i przetrzymywaù przez miesi¹c, a¿ wreszcie ktoœ mu zwróciù uwagê, ¿e tak siê nie robi, ¿eby zamieniaã demokratyczne pañstwo prawa w pañstwo policyjne?

SO

Wnioskuj¹c jak wczeœniej, o wniesienie przez Prokuratora Generalnego RP kasacji krzywdz¹cego mnie wyroku S¹du Rejonowego w Tomaszowie Maz. z 1 sierpnia 2008 r. oraz o wszczêcie dochodzenia w zgùoszonej przeze mnie sprawie dziaùalnoœci band ¿ydowskich w strukturach pañstwowych Rzeczypospolitej Polskiej chciaùbym zapytaã na koñcu, czy to prawda, ¿e S¹d Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim umorzyù znowu w lutym bie¿¹cego roku wszczêt¹ z mojego wniosku sprawê przeciwko zorganizowanej grupie przestêpczej zùo¿onej z osobników ¿ydowskiego pochodzenia, dziaùaj¹cej w miejscowych strukturach Policji, Prokuratury i tego¿ S¹du? Z szacunkiem Stefan Kosiewski http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2011-11-03T13_24_32-07_00 Do wiadomoœci: Kancelaria Prezydenta RP http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Plagiat-w-zwizku-zkatastrof-samolotow-pod-Smoleskiem-Do-Prokuratury-Generalnej-RP

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Buy RoboPDF

Plagiat, katastrofa pod Smolenskiem, Stefan Kosiewski Do Prokuratury Generalnej RP  

10 marca 2011 r. (...) w związku z tym, że Jerzy Miller opowiadał na konferencji prasowej bzdury o alkoholu wytworzonym rzekomo w ciele zab...